The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

รายงานผลการดำเนินงาน-ปี-2561

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ppza777, 2019-12-09 01:31:43

รายงานผลการดำเนินงาน-ปี-2561

รายงานผลการดำเนินงาน-ปี-2561

รายงานผลการดาํ เนนิ งาน

ประจาํ ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
สํานกั งานเขตพ้นื ทกี่ ารศกึ ษาประถมศึกษาตรงั เขต 1

เอกสารลําดบั ท่ี 2/2562
กลุม นโยบายและแผน

สาํ นกั งานเขตพน้ื ทก่ี ารศกึ ษาประถมศึกษาตรงั เขต 1
www.trang1.go.th

รายงานผลการดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
สานักงานเขตพนื้ ทีก่ ารศกึ ษาประถมศึกษาตรงั เขต 1

กลมุ่ นโยบายและแผน
สานกั งานเขตพน้ื ท่ีการศกึ ษาประถมศกึ ษาตรงั เขต 1

www.trang1.go.thคำนำ

สำนกั งำนเขตพืน้ ทกี่ ำรศึกษำประถมศึกษำตรัง เขต 1 มีภำรกิจในกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำ
ส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กและเยำวชนได้ศึกษำจนจบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนอย่ำงทั่วถึง มีคุณภำพ โดยยึด
ยุทธศำสตร์กำรดำเนินงำนของกระทรวงศึกษำธิกำร ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ จุดเน้น ของสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เพื่อขับเคล่ือนกลยุทธ์ จุดเน้น ของสำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำให้บรรลุ
เปำ้ ประสงค์ตำมแผนปฏิบตั กิ ำรประจำปี งบประมำณ พ.ศ.2561

รำยงำนผลกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 เป็นเอกสำรสรุปผลกำร
ดำเนนิ งำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศกึ ษำประถมศึกษำตรัง เขต 1 ในปีงบประมำณ พ.ศ.2561 เพ่ือเผยแพร่
สู่สำธำรณชนและหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง และหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำเอกสำรรำยงำนฉบับน้ีจะเป็นข้อมูลที่นำไปใช้
ประโยชนส์ ำหรับกำรพฒั นำคณุ ภำพกำรศกึ ษำต่อไป

(นำยศงั กร รักชูชื่น)
ผ้อู ำนวยกำรสำนกั งำนเขตพ้ืนทีก่ ำรศกึ ษำประถมศึกษำตรงั เขต 1

76 รายงานผลการด�ำ เนนิ งาน ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำ�นกั งานเขตพื้นท่ีการศกึ ษาประถมศึกษาตรัง เขต 1

สารบญั หนา้

สว่ นท่ี 1 บทนำ 1
สภำพทั่วไปจงั หวัดตรัง 3
ทตี่ ้ังสำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำตรัง เขต 1 4
โครงสรำ้ งกำรบรหิ ำรสำนกั งำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 9
ข้อมูลพืน้ ฐำนทำงกำรศึกษำ

สว่ นที่ 2 ทศิ ทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำสำนกั งำนเขตพ้นื ท่ีกำรศกึ ษำประถมศกึ ษำตรัง เขต 1 176
วสิ ยั ทัศน/์ พันธกจิ 167
คำ่ นิยมองค์กร/เป้ำประสงค์ 178
กลยุทธ/์ จดุ เน้น/ผลผลิต

ส่วนที่ 3 ผลกำรดำเนินงำน
ดำ้ นนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร 21
ดำ้ นกำรดำเนนิ งำนโครงกำรตำมแผนปฏบิ ตั ิกำรประจำปงี บประมำณ พ.ศ.2561
กลยุทธท์ ่ี 1 พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมม่นั คง 26
กลยุทธท์ ี่ 2 พฒั นำคณุ ภำพผ้เู รียนทกุ ระดบั และสง่ เสริมกำรจัดกำรศกึ ษำ 27
เพือ่ สร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนำครแู ละบุคลำกรทำงกำรศกึ ษำใหม้ สี มรรถนะตำมมำตรฐำนวิชำชีพ 33
กลยทุ ธ์ที่ 4 เสริมสร้ำงควำมเสมอภำค และควำมเท่ำเทียมกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำ 36
กลยุทธท์ ี่ 6 พฒั นำระบบกำรบริหำรจดั กำรและส่งเสรมิ ใหท้ ุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำร 36
จดั กำรศึกษำ
 ผลกำรดำเนินงำนโครงกำรท่ีไดร้ ับงบประมำณจำกสำนกั ของสำนกั งำนคณะกรรมกำร 42
กำรศกึ ษำขนั้ พนื้ ฐำน
 ดำ้ นกำรนเิ ทศ ตดิ ตำม ตรวจสอบ กำรดำเนินงำนตำมจุดเนน้ ตัวชี้วัด มำตรกำรตำม 61
แผนปฏบิ ัตกิ ำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 ของสำนกั งำนเขตพน้ื ที่กำรศึกษำ
ประถมศกึ ษำตรัง เขต 1
 ด้ำนกำรบรหิ ำรงบประมำณรำยจำ่ ย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 63

สว่ นท่ี 4 สรุปสภำพปญั หำและข้อเสนอแนะ 65

ส่วนท่ี 5 ผลงำนแห่งควำมภำคภมู ิใจ 687

ภาคผนวก  คำส่ังแตง่ ตั้งคณะกรรมกำรจดั ทำรำยงำนผลกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ.2561 สำนกั งำนเขตพน้ื ที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรัง เขต 1

 คณะทำงำน

สว่ นที่ 1

บทนำ

รายงานผลการาดยางเนานิ ผงาลนกาปรรดะ�ำ จเนาปินงี บานปรปะรมะาจณำ�ปพีง.ศบ.ป25ระ6ม1าณสาพนัก.ศง.า2น5เข6ต1พสนื้ ำ�ทน่กีั างราศนกึเขษตาพปื้นรทะถ่ีกมารศศกึ กึ ษษาาตปรรงั ะเถขมตศ1ึกษาตรงั เขต 1 1 1

ส่วนที่ 1
บทนำ
สภาพทว่ั ไปจังหวดั ตรัง

จังหวัดตรัง ตัง้ อย่ภู าคใต้ของประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพฯ 828 กิโลเมตร มีพนื้ ที่ประมาณ
4,941.439 ตารางกิโลเมตร หรอื ประมาณ 3,088,399.375 ไร่

ลักษณะพ้ืนท่ีทำงกำยภำพ

สภาพพ้ืนท่ีส่วนใหญ่โดยทั่วไปจะเป็นเนินสูง ๆ ต่า ๆ สลับด้วยภูเขาใหญ่เล็กกระจัดกระจายอยู่ทั่วไป
พ้ืนที่ราบเรียบมีจานวนน้อยซึ่งใช้เพาะปลูกข้าว ทางทิศตะวันออกมีเทือกเขาบรรทัดยาวจากเหนือจรดใต้และ
เป็นเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างจังหวัดตรังกับจังหวัดพัทลุง มีพื้นที่ป่าประมาณร้อยละ 20 ของพื้นที่จังหวัด ซ่ึง
สภาพป่าเปน็ ปา่ ดิบชืน้ สาหรบั พ้นื ทที่ ีอ่ ยู่ติดกับทะเลมีป่าชายเลนทยี่ งั คงมีความอุดมสมบรู ณ์

ลักษณะภมู อิ ำกำศ

1) ฤดกู ำล จงั หวดั ตรังตั้งอยู่ในเขตภมู ิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน มีอากาศร้อน โดยมีอุณหภูมิเฉล่ียสูง
ตลอดปี มีฝนตกชกุ อยภู่ ายใต้อิทธิพลของลมมรสุมท่ีพัดผ่าน 2 ชนิด คือ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือท่ีพัดปกคลุม
ประเทศไทย ทาให้ภาคเหนือและภาคกลางมีอากาศหนาวและแห้งแล้ง ส่วนภาคใต้ตอนบนจะมีฝนตกชุก เพราะ
มรสุมไดพ้ ดั ผา่ นอ่าวไทย สาหรับจงั หวดั ตรังอยู่ทางฝ่ังตะวันตกไดร้ ับอทิ ธพิ ลของลมนี้น้อยจึงมีฝนตกเพียงเล็กน้อย
สว่ นมรสมุ อกี ชนิดหนง่ึ คอื ลมมรสมุ ตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งจะพัดผ่านมหาสมุทรอินเดีย ส่งผลให้จังหวัดตรังซึ่งตั้งอยู่
ในด้านรบั ลมมีฝนตกชกุ จังหวัดตรงั มี 2 ฤดูกาล คือ

1.1 ฤดฝู น เร่ิมตัง้ แต่เดอื นพฤษภาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ โดยฤดูฝนช่วงแรกจะมีฝนตกสม่าเสมอ
ในปริมาณ 118.7-730.2 มลิ ลเิ มตรต่อเดือน และฤดูฝนช่วงหลังจะมปี รมิ าณฝนค่อนขา้ งน้อย

1.2 ฤดูรอ้ น เร่ิมตง้ั แต่กลางเดอื นกุมภาพันธถ์ ึงเดือนพฤษภาคม โดยไดร้ ับอิทธิพลของลมมรสมุ จาก
แถบเสน้ ศูนยส์ ูตรในชว่ งเปลยี่ นฤดกู าล

กำรปกครองและจำนวนประชำกร

จังหวัดตรงั มีการแบ่งพื้นทีก่ ารปกครองออกเปน็ 10 อาเภอ 87 ตาบล 723 หมูบ่ ้าน ประกอบดว้ ย
อาเภอเมืองตรัง อาเภอกนั ตงั อาเภอปะเหลียน อาเภอย่านตาขาว อาเภอสเิ กา อาเภอหว้ ยยอด อาเภอ
วังวเิ ศษ อาเภอนาโยง อาเภอรัษฎา อาเภอหาดสาราญ

2 รายรงาายนงาผนลผกลารกดาารเดนำ�ินเนงาินนงาปนรปะจระาปจ�ำงี บปปงี บรปะมระาณมาพณ.ศพ.2.5ศ6. 125ส61านสักำ�งนากันงเขานตเพขน้ืตทพ่ีกน้ื าทร่ีกศาึกรษศาึกปษราะปถรมะศถึกมษศากึ ตษราังตเรขังตเข1ต 1 2

ประชากร ณ วนั ท่ี 28 กุมภาพนั ธ์ 2560 มจี านวน 641,648 คน
ชาย 314,211 คน หญงิ 327,473 คน จานวนครัวเรือน 223,740 หลงั
ประกอบอาชีพทางการเกษตรเปน็ หลัก
(ทีม่ าข้อมลู : ระบบสถิติทางการทะเบียน สานักบรหิ ารการทะเบยี น กรมการปกครอง)

กำรคมนำคม

การคมนาคมขนสง่ ในจงั หวดั ตรังสามารถเดินทางหรอื ขนสง่ สินคา้ ได้ 4 เส้นทาง คอื
1) การคมนาคมทางบก

1.1 ทางรถยนต์ ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) เป็นถนนสายหลักในการ
คมนาคมขนสง่ ทางบก นอกจากนน้ั ยังมีถนนเช่ือมโยงจากจงั หวัดไปอาเภอต่าง ๆ สามารถเดินทาง ติดต่อกันได้
สะดวกทกุ ฤดูกาล โดยมสี ายทางท้ังหมด 75 สายทาง

1.2 ทางรถไฟ มีบรกิ ารรถไฟ 2 ขบวน คือ ขบวนรถเร็ว กันตัง-กรุงเทพฯ ทุกวันๆละ 1 ขบวน และ
ขบวนรถด่วน ตรัง-กรงุ เทพฯ ทกุ วนั ๆ ละ 1 ขบวน

2) การคมนาคมทางอากาศ
ทา่ อากาศยานตรงั มบี ริการสายการบนิ 3 สายการบิน คือ สายการบนิ นกแอร์ ทาการบินวนั ละ

1 เท่ยี วบนิ สายการบินไทยแอร์เอเชีย ให้บรกิ ารวนั ละ 3 เที่ยวบิน และสายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ ทาการบิน
วันละ 2 เที่ยวบิน ในเสน้ ทาง ตรัง-ดอนเมือง ทุกวนั (ท่ีมาข้อมลู : ทา่ อากาศยานตรัง พ.ศ.2561)

3) การคมนาคมทางนา้
3.1 จงั หวดั ตรังมที ่าเรือพาณิชย์ จานวน 5 ทา่ คอื
3.1.1 ท่าเทียบเรือกันตัง ขนาดไม่เกิน 20 ตันกรอส ท่ีต้ังบริเวณแม่น้าตรัง ตาบลกันตัง อาเภอ

กันตัง จังหวัดตรัง ขนสง่ สนิ คา้ ประเภทตคู้ อนเทนเนอร/์ เรอื ลาเลยี งสินคา้
3.1.2 ท่าเทียบเรือแสงทองขนส่งภาคใต้ เป็นท่าเทียบเรือขนาดไม่เกิน 500 ตันกรอส ที่ตั้งบริเวณ

แมน่ า้ ตรงั ตาบลบางเป้า อาเภอกนั ตัง จังหวดั ตรัง ท่าเทียบเรือสนิ ค้าประเภทเทกอง/เรอื ลาเลียงสนิ ค้า
3.1.3 ท่าเทียบเรือตรังฮาเบอร์ ท่าเทียบเรือขนาดไม่เกิน 500 ตันกรอส ท่ีตั้งบริเวณแม่น้าตรัง

ตาบลนาเกลอื อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง ขนส่งสินค้าประเภทเทกอง/เรือลาเลียงสินค้า ขนาด 1,500 ตันกรอส
3.1.4 ทา่ เทียบเรือยุโสบ ขนาดไม่เกิน 500 ตันกรอส ต้ังบริเวณแม่น้าตรัง ตาบลบ่อน้าร้อน อาเภอ

กันตัง จงั หวัดตรงั สินคา้ ประเภทตู้คอนเทนเนอร/์ เรอื ลาเลยี งสนิ ค้า ขนาด 1,500-2,500 ตันกรอส
3.1.5 ท่าเทียบเรือนาเกลือ กว้าง 29.00 เมตร ยาว 185 เมตร ที่ตั้งบริเวณแม่น้าตรัง หมู่ท่ี 2

ตาบลนาเกลือ อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง ขนส่งทางทะเลในพ้ืนที่โครงการพัฒนาเศรษฐกิจสามฝ่าย ได้แก่
อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย (IMT-GT) โครงการร่วมมือเศรษฐกิจอนุทวีป ระหว่าง บังคลาเทศ - อินเดีย -
พมา่ – ศรีลงั กา – ไทย

รายงานผลการาดยางเนานิ ผงาลนกาปรรดะำ�จเนาปนิ ีงบานปรปะรมะาจณำ�ปพงี.ศบ.ป25ระ6ม1าณสาพนกั.ศง.า2น5เข6ต1พสนื้ �ำ ทนก่ีั างราศนกึเขษตาพปื้นรทะถก่ี มารศศกึ ึกษษาาตปรรงั ะเถขมตศ1ึกษาตรงั เขต 1 3 3

สถำนทต่ี ั้งสำนักงำนเขตพ้นื ท่กี ำรศึกษำประถมศึกษำตรัง เขต 1

สานกั งานเขตพ้นื ที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ต้งั อยเู่ ลขที่ 193 หมู่ 12 ตาบลโคกหล่อ
ถนนตรงั –ปะเหลยี น อาเภอเมืองตรัง จงั หวดั ตรงั รหัสไปรษณยี ์ 92000
โทรศพั ท์. 075-572027-32 075-572066 075-572066
โทรสาร. 075-291509
Website http://www.trang1.go.th
E-mail : [email protected]

อำนำจหนำ้ ที่สำนกั งำนเขตพื้นท่กี ำรศกึ ษำประถมศึกษำตรัง เขต 1

1. ตามพระราชบัญญัติระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 มาตรา 37 ให้สานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา มอี านาจหนา้ ท่ี ดังน้ี

(1) อานาจหน้าท่ีในการบริหารและการจัดการศึกษา และการพัฒนาสาระของหลักสูตรการศึกษา
ให้สอดคล้องกับหลกั สูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พน้ื ฐานของสานกั งานคณะกรรมการการศึกษาข้นั พื้นฐาน

(2) อานาจหน้าท่ีในการพัฒนางานด้านวิชาการและจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศกึ ษารว่ มกับสถานศกึ ษา

(3) รับผิดชอบในการพิจารณาแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาของสถานศึกษาและสานักงาน
เขตพืน้ ที่การศกึ ษา

(4) ปฏบิ ัตหิ นา้ ท่อี ่ืนตามท่ีกฎหมายกาหนด
2. ตามกฎกระทรวงกาหนดหลกั เกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.
2546 และประกาศกระทรวงศึกษาธกิ าร เรื่องการแบ่งสว่ นราชการในสานกั งานเขตพน้ื ที่การศึกษา พ.ศ.2560

(1) จัดทา นโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้องกับ
นโยบาย มาตรฐานการศกึ ษา แผนการศกึ ษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน และความตอ้ งการของทอ้ งถิน่

(2) วิเคราะห์การจัดต้ังงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพื้นท่ี
การศกึ ษา และแจง้ การจดั สรรงบประมาณทไ่ี ดร้ ับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทงั้ กากับตรวจสอบ ติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณของหนว่ ยงานดงั กลา่ ว

(3) ประสาน สง่ เสริม สนับสนนุ และพัฒนาหลกั สูตรร่วมกับสถานศกึ ษาในเขตพน้ื ที่การศึกษา
(4) กากับ ดแู ล ตดิ ตาม และประเมนิ ผลสถานศึกษาข้นั พน้ื ฐานและในเขตพนื้ ทก่ี ารศึกษา
(5) ศกึ ษา วิเคราะห์ วิจยั และรวบรวมข้อมลู สารสนเทศดา้ นการศึกษาในเขตพน้ื ทกี่ ารศกึ ษา
(6) ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมท้ังทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการ
จัดและพัฒนาการศกึ ษาในเขตพน้ื ที่การศึกษา
(7) จัดระบบประกนั คณุ ภาพการศกึ ษา และประเมินผลสถานศกึ ษาในเขตพืน้ ทก่ี ารศึกษา

4 รายรงาายนงาผนลผกลารกดาารเดน�ำ ินเนงานิ นงาปนรปะจระาปจำ�งี บปปีงบรปะมระาณมาพณ.ศพ.2.5ศ6. 125ส61านสกั �ำ งนาักนงเขานตเพขืน้ตทพี่กืน้ าทรี่กศาึกรษศาึกปษราะปถรมะศถกึ มษศาึกตษราังตเรขังตเข1ต 1 4

(8) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืน
ทจี่ ัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนท่กี ารศึกษา

(9) ดาเนินการและประสาน สง่ เสริม สนับสนนุ การวจิ ยั และพฒั นาการศกึ ษาในเขตพน้ื ทีก่ ารศึกษา
(10) ประสาน ส่งเสริม การดาเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทางาน
ดา้ นการศึกษา
(11) ประสานการปฏบิ ตั ิราชการท่ัวไปกับองคก์ รหรือหน่วยงานตา่ ง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และ
องค์กรปกครองสว่ นท้องถน่ิ
(12) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ หน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย

รายงานผลการาดยางเนานิ ผงาลนกาปรรดะำ�จเนาปินีงบานปรปะรมะาจณ�ำ ปพงี.ศบ.ป25ระ6ม1าณสาพนกั.ศง.า2น5เข6ต1พส้ืนำ�ทน่กีั างราศนกึเขษตาพปื้นรทะถกี่ มารศศึกกึ ษษาาตปรรงั ะเถขมตศ1กึ ษาตรงั เขต 1 5 5

ผูบ้ รหิ ำรสำนักงำนเขตพื้นท่กี ำรศกึ ษำประถมศกึ ษำตรงั เขต 1

นำยศงั กร รกั ชูชื่น
ผ้อู ำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นทกี่ ำรศึกษำประถมศึกษำตรงั เขต 1

นายสวุ ทิ ย์ ฟองโหย นายพยุงศกั ดิ์ กญั จนโรจน์
รองผู้อานวยการสานกั งานเขตพ้ืนท่ีการศกึ ษา รองผู้อานวยการสานักงานเขตพืน้ ที่การศกึ ษา

ประถมศึกษาตรัง เขต 1 ประถมศึกษาตรงั เขต 1

นางจุรีรัตน์ ครี รี ตั น์ นายระนติ ณ พัทลุง
รองผูอ้ านวยการสานักงานเขตพืน้ ท่ีการศึกษา รองผอู้ านวยการสานกั งานเขตพื้นทกี่ ารศึกษา

ประถมศกึ ษาตรัง เขต 1 ประถมศกึ ษาตรงั เขต 1

6 รายรงาายนงาผนลผกลารกดาารเดนำ�นิเนงานิ นงาปนรปะจระาปจ�ำีงบปปีงบรปะมระาณมาพณ.ศพ.2.5ศ6. 125ส61านสัก�ำ งนาักนงเขานตเพขนื้ตทพี่กนื้ าทรีก่ ศากึ รษศากึ ปษราะปถรมะศถึกมษศาึกตษรางั ตเรขังตเข1ต 1 6

ผูอ้ ำนวยกำรกล่มุ /หนว่ ย
สำนกั งำนเขตพ้นื ที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรัง เขต 1

นางเนาวลักษณ์ วิชยั ดษิ ฐ นางอไุ รวรรณ สทิ ธิฤทธิ์ นางสรัญญา โยธี
ผอู้ านวยการกลุ่มนเิ ทศ ผู้อานวยการกลมุ่ นโยบายและแผน ผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
ติดตามและประเมนิ ผลการจัดการศกึ ษา

นายธเนศพล เจรญิ สขุ นายเกษม มากชู นางสาวศิริวรรณ ยวิ สวิ
ผอู้ านวยการกลุ่มบรหิ ารงานบคุ คล ผูอ้ านวยการกลมุ่ อานวยการ ปฏิบัติหนา้ ทีผ่ อู้ านวยการกลมุ่ สง่ เสริม
การศึกษาทางไกล เทคโนโลยสี ารสนเทศ

และการสอ่ื สาร

;;;ว;;่า;;งjk’ วา่ ง

ผู้อานวยการกลมุ่ ส่งเสรมิ การจัดการศึกษา ผู้อานวยการกลุ่มบรหิ ารงานการเงนิ
และสินทรพั ย์

รายงานผลการาดยางเนานิ ผงาลนกาปรรดะำ�จเนาปินงี บานปรปะรมะาจณำ�ปพงี.ศบ.ป25ระ6ม1าณสาพนกั.ศง.า2น5เข6ต1พส้นื ำ�ทนี่กั างราศนกึเขษตาพป้ืนรทะถี่กมารศศกึ กึ ษษาาตปรรงั ะเถขมตศ1กึ ษาตรัง เขต 1 7 7

คณะกรรมกำรตดิ ตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศกึ ษำ
พระราชบญั ญัตริ ะเบยี บบริหารราชการกระทรวงศกึ ษาธกิ าร พ.ศ. 2546 มาตรา 8 และมาตรา 20

วรรคส่ี รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงศกึ ษาธกิ ารออกกฎกระทรวงให้เขตพ้นื ทกี่ ารศึกษา มีคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพนื้ ท่ีการศึกษา จานวน 9 คน รายชอ่ื คณะกรรมการมีดงั น้ี

รำยชื่อคณะกรรมกำรตดิ ตำม ตรวจสอบ ประเมนิ ผลและนเิ ทศกำรศึกษำ
ประธำนกรรมกำร
นำยศงั กร รกั ชชู ่ืน

กรรมการผ้ทู รงคุณวฒุ ิ กรรมการผู้แทน กรรมการและเลขานกุ าร
5 ท่าน 62ททา่ ่านน 1 ท่าน

ด้านการบรหิ ารการศกึ ษา ผูแ้ ทนผู้บรหิ ารสถานศึกษาของรฐั ผูอ้ านวยการกลมุ่ นิเทศ ติดตาม
นายกิตติศักดิ์ นานชา้ นายศรศักดิ์ สนี า และประเมินผลการจดั การศึกษา
ดา้ นการศึกษาปฐมวยั
นายมนตรี ณ นคร ผแู้ ทนผบู้ รหิ ารสถานศกึ ษาของเอกชน
ดา้ นวจิ ัยและประเมนิ ผล นายวรี ะยุทธ ธนทวี
นายเรวัต ไพรัตนากร
ดา้ นศาสนาและวัฒนธรรม
นายพยงุ ศักดิ์ กัญจนโรจน์

ด้านการศกึ ษาขนั้ พ้ืนฐาน
นายฐโชตณฏั ฐ์ ขวญั เมอื ง

มีหน้าท่ดี งั น้ี
1) ส่งเสรมิ สนับสนุน ใหม้ ีการนามาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมากาหนดเป็นแนวทางในการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมนิ ผลและนเิ ทศการบรหิ ารและการดาเนนิ การของหนว่ ยงานและสถานศึกษา ในสังกัดเขต
พ้นื ท่กี ารศกึ ษา
2) กาหนดแนวทางการศกึ ษา วิเคราะห์ วิจยั การบรหิ ารและการดาเนินการของหน่วยงานและ
สถานศกึ ษาในสงั กัดเขตพื้นท่ีการศกึ ษา
3) พจิ ารณาแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนเิ ทศการศกึ ษาโดยมงุ่ เน้นผลสัมฤทธิข์ อง
หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกดั เขตพนื้ ที่การศึกษา
4) ตดิ ตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนเิ ทศการบริหารและการดาเนนิ การตามแผนที่กาหนด
5) รับทราบผลการตดิ ตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการบรหิ ารและการดาเนินการตามแผน
และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรงุ และพัฒนาคณุ ภาพการศกึ ษาอยา่ งต่อเน่ือง
6) ส่งเสริมให้มีการประสานงานกบั คณะกรรมการอื่นและหนว่ ยงานที่เกีย่ วข้อง

8 รายรงาายนงาผนลผกลารกดาารเดนำ�ินเนงาินนงาปนรปะจระาปจำ�ีงบปปีงบรปะมระาณมาพณ.ศพ.2.5ศ6. 125ส61านสักำ�งนากันงเขานตเพขนื้ตทพ่กี้ืนาทรี่กศากึ รษศาึกปษราะปถรมะศถกึ มษศากึ ตษรางั ตเรขังตเข1ต 1 8

จำนวนบุคลำกรทำงกำรศึกษำและลูกจำ้ ง
ของสำนกั งำนเขตพน้ื ทกี่ ำรศึกษำประถมศกึ ษำตรัง เขต 1

จำแนกตำมกลุ่ม และวุฒิกำรศึกษำ

ผบู้ ริหาร/บคุ ลากร/ลูกจา้ ง จานวนบุคลากร รวม ตา่ กวา่ วุฒกิ ารศึกษา
รวมท้ังส้นิ ชาย หญิง ปรญิ ญาตรี
ปรญิ ญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

22 47 69 7 39 23 0

รวมบคุ ลากร 12 45 57 1 34 22 0

ผู้อานวยการสานกั งานเขตพื้นที่ 1 - 1 - - 1 -
การศกึ ษา
รองผอู้ านวยการสานกั งานเขตพ้ืนท่ี 3 1 4 0 0 4 0
การศึกษา
กลุ่มอานวยการ 156 0 6 0 0
0
กลมุ่ บรหิ ารงานการเงินและสนิ ทรพั ย์ 1 7 8 1 6 1 0
0
กลุ่มนโยบายและแผน 066 0 5 1

กลุ่มบรหิ ารงานบุคคล 2 8 10 0 10 0

กลุ่มสง่ เสรมิ การจัดการศกึ ษา 066 0 42 0
1 12 0
กลุ่มนิเทศ ตดิ ตามและประเมนิ ผล 4 9 13 0
การจดั การศึกษา 20 0
หนว่ ยตรวจสอบภายใน 022 0

กลุ่มส่งเสรมิ การศึกษาทางไกล 011 0 0 1 0
เทคโนโลยสี ารสนเทศและการสอ่ื สาร
รวมลกู จา้ ง 10 2 12 6 5 1 0

ลูกจา้ งประจา/ลูกจ้างช่ัวคราว 10 2 12 6 5 1 0

ทม่ี า : ขอ้ มลู ณ วนั ที่ 20 พฤศจิกายน 2561

รายงานผลการาดยางเนานิ ผงาลนกาปรรดะ�ำ จเนาปินีงบานปรปะรมะาจณำ�ปพงี.ศบ.ป25ระ6ม1าณสาพนัก.ศง.า2น5เข6ต1พส้ืน�ำ ทนกี่ั างราศนึกเขษตาพปื้นรทะถ่ีกมารศศกึ ึกษษาาตปรรงั ะเถขมตศ1ึกษาตรัง เขต 1 9 9

ขอ้ มลู พนื้ ฐานทางการศกึ ษา

1.ข้อมลู จำนวนสถำนศกึ ษำและนักเรยี น
1.1 สงั กดั สำนกั งำนเขตพ้ืนทกี่ ำรศึกษำประถมศกึ ษำตรัง เขต 1

ตำรำงที่ 1 จำนวนโรงเรยี นสงั กัดสำนกั งำนเขตพ้นื ที่กำรศกึ ษำประถมศกึ ษำตรัง เขต 1 ปกี ำรศึกษำ 2561
จำแนกตำมระดับกำรจัดกำรศึกษำ

ระดบั ทจี่ ดั กำรศกึ ษำ จำนวนโรงเรียน
ระดบั อนุบำล 1 ถึงระดับประถมศึกษำปที ่ี 6 113
ระดับอนบุ ำล 1 ถึงระดับมธั ยมศกึ ษำปีที่ 3 19
132
รวม

ตำรำงท่ี 2 จำนวนโรงเรยี น หอ้ งเรียน นกั เรยี น สงั กัดสำนักงำนเขตพน้ื ที่กำรศกึ ษำประถมศึกษำตรงั
เขต 1 ปกี ำรศึกษำ 2561 จำแนกรำยอำเภอ

ที่ อำเภอ โรงเรียน หอ้ งเรียน ก่อนประถม จำนวนนักเรยี น รวม
2,038 ประถม มัธยมต้น 8,468
1 เมอื ง 35 332 890 6,054 376 4,453
2 ปะเหลยี น 37 368 3,362 201 4,511
3 ยา่ นตาขาว 33 379 1,146 3,322
4 นาโยง 17 172 861 3,280 85
5 หาดสาราญ 10 90 435 2,157 304 1,506
132 1,341 1,017 54 22,260
รวม 5,370
15,870 1,020

ที่มา : ขอ้ มูล DMC 10 มถิ นุ ายน 2561

10 รายรงาายนงาผนลผกลารกดาารเดน�ำ นิเนงาินนงาปนรปะจระาปจำ�ีงบปปีงบรปะมระาณมาพณ.ศพ.2.5ศ6. 125ส61านสกั �ำ งนาักนงเขานตเพข้ืนตทพี่กน้ื าทร่ีกศาึกรษศาึกปษราะปถรมะศถึกมษศากึ ตษราังตเรขังตเข1ต 1 10

ตำรำงท่ี 3 จำนวนโรงเรียนขยำยโอกำส สงั กัดสำนกั งำนเขตพนื้ ท่กี ำรศึกษำประถมศกึ ษำตรัง เขต 1
จำแนกรำยอำเภอ ปีกำรศกึ ษำ 2561

ที่ อำเภอ โรงเรียน หอ้ งเรียน กอ่ นประถม จำนวนนักเรียน รวม
ประถม มัธยมต้น

1 เมอื ง 6 62 297 800 376 1,473

2 ปะเหลียน 5 47 158 725 201 1,084

3 ย่านตาขาว 3 25 98 164 85 347

4 นาโยง 4 44 237 608 304 1,149

5 หาดสาราญ 1 15 73 204 54 331

รวม 19 193 863 2,501 1,020 4,384

ทมี่ า : ข้อมูล DMC 10 มถิ ุนายน 2561

ตำรำงท่ี 4 จำนวนโรงเรยี นขนำดเล็กในสังกัดสำนกั งำนเขตพน้ื ทีก่ ำรศึกษำประถมศกึ ษำตรัง เขต 1
จำแนกรำยอำเภอ ปกี ำรศกึ ษำ 2561

ที่ อำเภอ โรงเรยี น นกั เรยี น ห้องเรียน 0-20 ขนำดสถำนศึกษำ (มจี ำนวนนกั เรยี น)

21-40 41-60 61-80 81-100 101-120

1 เมอื ง 15 1,184 135 2 2 3 5 3 5

2 ยา่ นตาขาว 22 1,696 271 1 2 5 6 6 4

3 ปะเหลยี น 21 1,493 230 1 1 5 6 4 3

4 นาโยง 3 255 30 0 0 0 1 2 0

5 หาดสาราญ 3 306 25 0 0 0 0 2 3

รวม 64 4,934 691 4 5 13 18 17 15
ทม่ี า : ขอ้ มูล DMC 10 มิถนุ ายน 2561

ตำรำงที่ 5 จำนวนกลุ่มโรงเรยี น/เครอื ข่ำยในสังกัดสำนกั งำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศกึ ษำตรัง เขต 1
จำแนกรำยอำเภอ ปกี ำรศกึ ษำ 2561

ท่ี กลุม่ โรงเรียน/เครอื ขา่ ย ประธานกลุ่ม/เครือข่าย จานวนโรงเรียน
1 กลุม่ โรงเรียนน้าผดุ -โพธาราม นายพรชยั คานวณศลิ ป์ 12
2 กลมุ่ โรงเรียนวชิรมิตร นายสวุ ทิ ย์ รอดคนื 10
3 กลมุ่ โรงเรียนหนองตรดุ -นาท่าม นายสุธิพงษ์ วอ่ งวรานนท์ 7
4 กลุ่มโรงเรียนทับเท่ียง นายฐโชตณัฏฐ์ ขวัญเมอื ง 8
5 กลมุ่ โรงเรียนนาโยง นายสุทธเิ มธ ชัยเพชร 8
6 กลมุ่ โรงเรียนทุ่งค่าย-เกาะเปียะ นายพงศักด์ิ จันทรเกษ 9
7 กลมุ่ โรงเรียนย่านตาขาว-ท่งุ กระบือ นายณัฐ ลายทองสุก 8
8 กลมุ่ โรงเรียนสายชลสัมพันธ์ นายเกรียงไกร อสุ หกรรม 8

รายงานผลการาดยางเนานิ ผงาลนกาปรรดะ�ำ จเนาปินงี บานปรปะรมะาจณ�ำ ปพีง.ศบ.ป25ระ6ม1าณสาพนกั.ศง.า2น5เข6ต1พสนื้ ำ�ทนก่ีั างราศนกึเขษตาพปนื้ รทะถ่ีกมารศศกึ ึกษษาาตปรรังะเถขมตศ1กึ ษาตรัง เขต 1 11 11

ท่ี กลุ่มโรงเรียน/เครือข่าย ประธานกลุ่ม/เครือข่าย จานวนโรงเรียน
9 กลุ่มโรงเรียนไพรสวรรค์ นายมาโนช โสธารตั น์ 9
10 กลมุ่ โรงเรียนหาดสาราญ นายจารสั เผ่าพิศทุ ธ์ิ 10
11 กลุ่มโรงเรียนปะเหลยี น นายรัตน์ ฉิมเรือง 11
12 กลุ่มโรงเรียนสุโสะ-บา้ นนา นายอาคม บรสิ ทุ ธ์ิ 12
13 กลุ่มโรงเรียนทุ่งยาว นายศรศกั ด์ิ สีนา 13
14 กลุ่มโรงเรียนนาโยงสมั พันธ์ นายสรุ เชฐ นวลศรี 7
15 เครือข่ายส่งเสริมประสิทธภิ าพการจดั นายจารสั เผา่ พิศทุ ธิ์
(โรงเรียนขยายโอกาส
การศึกษามธั ยมศึกษาตอนตน้ ทางการศกึ ษา จานวน
รวม 19 โรง)

132

2. ขอ้ มลู ครแู ละบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ตำรำงท่ี 6 จำนวนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรในสถำนศกึ ษำ สงั กัดสำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ
ประถมศกึ ษำตรัง เขต 1 ปกี ำรศึกษำ 2561 จำแนกรำยอำเภอ
อำเภอ ตำม จ. 18 ตำมเกณฑท์ ี่ ก.ค.ศ.กำหนด
ที่ ผอ.รร. รอง ผอ.รร. ครู รวม ผอ.รร. รอง ผอ.รร. ครู รวม

1 เมืองตรงั 35 8 410 453 35 8 434 477
2 ย่านตาขาว 33 2 230 265 33 2 248 283
3 ปะเหลียน 37 2 274 313 37 2 276 315
4 นาโยง 17 2 176 195 17 2 190 209
5 หาดสาราญ 10 1 74 85 10 0 90 100
รวม 132 15 1,164 1,311 132 14 1,238 1,384

ทม่ี า : ขอ้ มลู DMC 10 มิถนุ ายน 2561

12 รายรงาายนงาผนลผกลารกดาารเดน�ำ ินเนงานิ นงาปนรปะจระาปจ�ำีงบปปงี บรปะมระาณมาพณ.ศพ.2.5ศ6. 125ส61านสัก�ำ งนากันงเขานตเพขน้ืตทพก่ี้ืนาทรี่กศากึ รษศาึกปษราะปถรมะศถึกมษศาึกตษราังตเรขังตเข1ต 1 12

3. ขอ้ มลู ผลสัมฤทธท์ิ ำงกำรศกึ ษำ
ตำรำงท่ี 7 ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศกึ ษำขน้ั พนื้ ฐำนเพ่อื ประกันคุณภำพผเู้ รยี น (NT) ช้นั ประถมศึกษำ

ปีที่ 3 ปีกำรศกึ ษำ 2558 กับปกี ำรศึกษำ2559 สำนกั งำนเขตพืน้ ทก่ี ำรศึกษำประถมศึกษำตรงั เขต 1

ความสามารถพืน้ ฐาน ปีการศึกษา 2559 คะแนนเฉลยี่ รอ้ ยละ +เพิ่ม/-ลด
ปีการศึกษา 2560
ความสามารถดา้ นภาษา 58.66 -1.90
ความสามารถดา้ นคานวณ 43.10 56.76 -1.67
ความสามารถดา้ นเหตผุ ล 62.28 41.43 -12.97
รวมความสามารถ 3 ดา้ น 54.68 49.31 -5.52
49.16

80
60
40

20 ปีการศึกษา 2559
0 ปกี ารศึกษา 2560

ตำรำงที่ 8 เปรยี บเทยี บผลกำรทดสอบทำงกำรศกึ ษำระดับชำตขิ ั้นพ้นื ฐำน (O-NET) ชั้นประถมศกึ ษำปที ่ี 6
ปกี ำรศกึ ษำ 2560 ระหวำ่ งเขตพนื้ ท่กี ำรศึกษำกับระดบั สพฐ. และระดบั ประเทศ

กลมุ่ สาระการเรยี นรู้ คะแนนเฉลี่ยรอ้ ยละ +เพ่ิม/
ภาษาไทย เขตพ้นื ที่ +เพมิ่ / -ลด
ภาษาอังกฤษ การศึกษา สพฐ. -ลด ประเทศ +3.45
คณติ ศาสตร์ 50.03 -1.87
วิทยาศาสตร์ 34.47 45.29 +4.74 46.58 +1.99
รวมเฉล่ยี 4 กลุ่มสาระการเรยี นรู้ 39.11 32.73 +1.74 36.34 +0.81
39.93 35.55 +3.56 37.12 +1.1
40.89 38.13 +1.8 39.12
37.93 +2.96 39.79

60 เขตพ้นื ที่การศกึ ษา
สพฐ.
40 ประเทศ
20

0
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณติ ศาสตร์ วิทยาศาสตร์

รายงานผลการาดยางเนานิ ผงาลนกาปรรดะำ�จเนาปินีงบานปรปะรมะาจณ�ำ ปพีง.ศบ.ป25ระ6ม1าณสาพนัก.ศง.า2น5เข6ต1พสื้นำ�ทนก่ีั างราศนกึเขษตาพปน้ื รทะถก่ี มารศศึกกึ ษษาาตปรรังะเถขมตศ1ึกษาตรัง เขต 1 13 13

ตำรำงท่ี 9 เปรยี บเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศกึ ษำระดับชำตขิ ัน้ พ้ืนฐำน (O-NET) ช้ันประถมศึกษำปีท่ี 6
ปกี ำรศกึ ษำ 2559 กับปกี ำรศกึ ษำ 2560 สำนักงำนเขตพน้ื ท่กี ำรศึกษำประถมศกึ ษำตรงั เขต 1

กลุ่มสาระการเรยี นรู้ คะแนนเฉลย่ี ร้อยละ +เพ่มิ /-ลด
ปกี ารศกึ ษา 2559 ปกี ารศึกษา 2560
ภาษาไทย -6.70
ภาษาอังกฤษ 56.73 50.03 +2.18
คณติ ศาสตร์ 32.29 34.47 -4.85
วิทยาศาสตร์ 43.96 39.11 -3.57
รวมเฉลย่ี 4 กลุ่มสำระกำรเรยี นรู้ 43.50 39.93 -3.23
44.12 40.89

60 ปีการศึกษา 2559
50 ปีการศึกษา 2560
40
30
20
10
0

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

ตำรำงที่ 10 เปรยี บเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศกึ ษำระดบั ชำติขั้นพื้นฐำน(O-NET) ช้นั มธั ยมศกึ ษำปีท่ี 3
ปีกำรศกึ ษำ 2560 ระหว่ำงเขตพื้นทกี่ ำรศกึ ษำกับระดับ สพฐ. และระดับประเทศ

กลมุ่ สาระการเรียนรู้ เขตพนื้ ที่ คะแนนเฉลย่ี ร้อยละ +เพมิ่ /-ลด
ภาษาไทย การศึกษา สพฐ. +เพม่ิ /-ลด ประเทศ -2.14
ภาษาอังกฤษ 46.15 48.77 -2.62 48.29 -3.51
คณิตศาสตร์ 26.94 30.14 -3.20 30.45 -5.77
วิทยาศาสตร์ 20.53 26.55 -6.02 26.30 -1.73
รวมเฉล่ยี 4 กล่มุ สำระกำรเรยี นรู้ 30.55 32.47 -1.92 32.28 -3.29
31.04 34.48 -3.44 34.33

วิทยาศาสตร์ ประเทศ
คณิตศาสตร์ สพฐ.
ภาษาอังกฤษ เขตพืน้ ทก่ี ารศกึ ษา

ภาษาไทย 10 20 30 40 50

0

14 รายรงาายนงาผนลผกลารกดาารเดนำ�นิเนงาินนงาปนรปะจระาปจำ�งี บปปีงบรปะมระาณมาพณ.ศพ.2.5ศ6. 125ส61านสักำ�งนาักนงเขานตเพขื้นตทพี่ก้ืนาทรกี่ ศาึกรษศากึ ปษราะปถรมะศถึกมษศากึ ตษรางั ตเรขงั ตเข1ต 1 14

ตำรำงที่ 9 เปรยี บเทยี บผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำตขิ ้ันพนื้ ฐำน (O-NET) ชนั้ มัธยมศกึ ษำปีท่ี 3
ปีกำรศกึ ษำ 2559 กบั ปกี ำรศึกษำ 2560 สำนักงำนเขตพื้นท่กี ำรศกึ ษำประถมศกึ ษำตรัง เขต 1

กลุม่ สาระการเรยี นรู้ คะแนนเฉลย่ี ร้อยละ +เพิ่ม/-ลด
ภาษาไทย ปกี ารศกึ ษา 2559 ปกี ารศึกษา 2560 +2.68
ภาษาองั กฤษ +0.32
คณติ ศาสตร์ 43.47 46.15 -4.15
วิทยาศาสตร์ 26.62 26.94 -3.11
รวมเฉลีย่ 4 กล่มุ สำระกำรเรยี นรู้ 24.68 20.53 -1.07
33.66 30.55
32.11 31.04

50 ปกี ารศึกษา 2559
40 ปกี ารศึกษา 2560
30
20
10
0

ภาษาไทย ภาษาองั กฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

ตำรำงที่ 10 ผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพ้ืนฐำนดำ้ นกำรอ่ำนของผ้เู รยี น (Reading Test : NT)
ช้ันประถมศึกษำปที ่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2560 สำนักงำนเขตพ้นื ทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำตรงั เขต 1

สมรรถนะ คะแนนเฉลีย่ ร้อยละ ส่วนเบย่ี งเบน ดมี าก ระดับคุณภาพ ปรบั ปรงุ
การอ่านออกเสียง 73.91 มาตรฐาน ดี พอใช้
การอา่ นรูเ้ รื่อง 68.69 13.14 
รวม 2 สมรรถนะ 71.35 
9.48
11.53 

กำรอำ่ นออกเสยี ง 68.69 71.35 73.91
กำรอำ่ นรเู้ ร่อื ง
68 70 72 74 76
รวม 2 สมรรถนะ

66

รายงานผลการาดยางเนานิ ผงาลนกาปรรดะ�ำ จเนาปินีงบานปรปะรมะาจณ�ำ ปพีง.ศบ.ป25ระ6ม1าณสาพนัก.ศง.า2น5เข6ต1พส้ืน�ำ ทนก่ีั างราศนึกเขษตาพปน้ื รทะถ่ีกมารศศกึ กึ ษษาาตปรรงั ะเถขมตศ1ึกษาตรงั เขต 1 15 15

ข้อมลู ดำ้ นประสทิ ธิภำพ

 ผลกำรประเมินกำรดำเนนิ งำนตวั ชี้วัดตำมตำมแผนปฏิบัติรำชกำร ประจำปงี บประมำณ พ.ศ.2560
ผลการตดิ ตามและประเมินผลการบรหิ ารจดั การศึกษาข้นั พนื้ ฐาน (ตัวชวี้ ัดความสาเรจ็ ตาม

ยุทธศาสตร์แผนปฏิบัตริ าชการ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สานกั งานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรงั เขต 1

ท่ี ยุทธศำสตร์ ผลประเมินตำมตัวชวี้ ดั (ตชว.)คำ่ เฉล่ยี และระดับคุณภำพ

1 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : หลักสตู ร ตชว.1 ตชว.2 ตชว.3 ตชว.4 - เฉล่ยี คุณภาพ
และกระบวนการเรยี นการสอน 5 4 45 - 4.50 ดีเยีย่ ม
-- เฉล่ยี คุณภาพ
2 ยทุ ธศาสตรท์ ี่ 2 : การผลติ ตชว.1 ตชว.2 4.00 ดมี าก
และพัฒนาครู 5 3 เฉล่ีย คณุ ภาพ

ยุทธศาสตรท์ ่ี 3 : การทดสอบ ตชว.3 ตชว.4 ตชว.5 ตชว.6 ตชว.8 3.80 ดมี าก
3 การประเมิน การประกันคณุ ภาพ 5 15
และพัฒนามาตรฐานการศกึ ษา 5 3 - -- เฉลย่ี คุณภาพ
4.50 ดเี ยี่ยม
4 ยุทธศาสตรท์ ่ี 5 : ไอซีที ตชว.3.1 ตชว.3.2 เฉลย่ี คณุ ภาพ
เพ่ือการศึกษา 4 5 4.20 ดมี ำก

ค่ำเฉล่ยี รวม

 ผลกำรประเมนิ คณุ ธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนนิ งำนของสำนักงำนเขตพื้นท่กี ำรศกึ ษำออนไลน์
(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปงี บประมำณ พ.ศ. 2561

ตามท่ี สานกั งานคณะกรรมการการศกึ ษาข้ันพนื้ ฐาน ดาเนนิ การประเมินคุณธรรมและความ
โปรง่ ใสในการดาเนินงานของสานกั งานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency
Assessment Online : ITA Online) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผลการประเมินสานกั งานเขตพืน้ ท่ี
การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ไดร้ บั คะแนน 85.01 อยู่ในลาดับท่ี 101 ของสานกั งานเขตพืน้ ท่กี ารศกึ ษา
จานวน 225 เขต และอยใู่ นลาดับท่ี 2 ของเขตตรวจราชการท่ี 7

ลำดับ ดชั นี/ตวั ชีว้ ดั /ตัวชี้วัดย่อยในกำรประเมนิ คุณธรรมและควำม คะแนนทไี่ ด้ คะแนนหลัง
โปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (100) ถ่วงนำ้ หนัก
1 ความโปรง่ ใส 76.43
2 ความพร้อมรับผิด 89.17 19.87
3 ความปลอดจากการทจุ รติ ในการปฏิบัตงิ าน 89.57 16.05
4 วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 75.92 19.71
5 คุณธรรมการทางานในหน่วยงาน 95.73 12.15
คะแนนคุณธรรมและควำมโปรง่ ใสในกำรดำเนินงำนของหนว่ ยงำน 17.23
85.01

ส่วนที่ 2

ทิศทำงกำรพฒั นำกำรศึกษำสำนกั งำนเขตพน้ื ท่ี
กำรศึกษำประถมศกึ ษำตรงั เขต 1

รายงานผลการดาายเงนานิ งผาลนกาปรรดะ�ำ จเานปินงี งบาปนรปะรมะาจณ�ำ ปพงี .บศ.ป2ร5ะ6ม1าณสาพน.กัศง.า2น5เ6ข1ตพสน้ืำ�นทักี่ งาารนศเึกขษตาพปืน้ รทะ่ีกถามรศศกึ กึ ษษาาตปรรังะเถขมตศ1กึ ษาตรงั เขต 1 16 17

สว่ นท่ี 2

ทิศทางการพัฒนาการศึกษา
สานกั งานเขตพ้นื ทกี่ ารศึกษาประถมศกึ ษาตรงั เขต 1

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ได้ศึกษากรอบยุทธศาสตร์ชาติ แผนการ
ศึกษาแห่งชาติ และแผนพัฒนาการศึกษา ระดับกระทรวง สานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
จังหวัด และนโยบายสาคัญทุกระดับ รวมทั้ง ได้วิเคราะห์บริบทด้านจัดการศึกษาของพ้ืนที่ โดยการมีส่วนร่วม
ของผ้เู ก่ยี วข้อง ได้กาหนดทิศทางการจัดการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดังน้ี

ทศิ ทางการจัดการศึกษาสานักงานเขตพนื้ ท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรงั เขต 1
วิสัยทัศน์ (Vision)

การศกึ ษาขนั้ พนื้ ฐานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 มีคุณภาพ โดยใช้หลัก
ธรรมาภิบาล และหลกั ปรชั ญาของเศรษฐกจิ พอเพยี ง บนพ้ืนฐานของความเปน็ ไทย

พันธกิจ
(M1.iจsัดsกioรnะบ) วนการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคง รู้รักสามัคคี สมานฉันท์ ปลอดภัย สงบสุขและ

พอเพียง และรองรบั กระแสการเปล่ยี นแปลงของโลกศตวรรษที่ 21
2. พฒั นาคุณภาพผเู้ รยี นใหเ้ ปน็ ผมู้ ที ักษะการเรยี นร้ใู นศตวรรษท่ี 21 มีคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะ

อนั พงึ ประสงค์ ตามหลกั สูตร และค่านยิ มหลกั ของคนไทย 12 ประการ
3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ โดยเน้น

ผ้เู รยี นเปน็ สาคัญ
4. ส่งเสริมและสนบั สนุนให้ประชากรวยั เรยี นทุกคน ได้รับการศึกษาอยา่ งทัว่ ถึง และมคี ณุ ภาพ
5. จดั กระบวนการเรียนรเู้ พ่อื เสรมิ สรา้ งจติ สานึกรักษส์ ง่ิ แวดลอ้ ม

6. พัฒนาระบบบริหารจดั การ ทีเ่ นน้ การมสี ่วนรว่ ม เพอ่ื เสรมิ สร้างความรับผดิ ชอบ ต่อคุณภาพการศกึ ษา

ค่านิยมองค์กร (Core Value)

รักองค์การ ประสานความรว่ มมอื ยึดถอื คุณธรรม ก้าวนาสสู่ ากล

เปา้ ประสงค์ (Goal)

1. ผเู้ รยี นมีความรกั ในสถาบันหลักของชาติ และยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและ
ค่านยิ มของคนไทย 12 ประการ

18 รายรงาายนงผาลนกผาลรกดาารเดน�ำ นิ เนงาินนงาปนระปจราะปจงี�ำ บปปีงบระปมราะณมาพณ.ศพ.2.ศ5.62156ส1านสกัำ�งนาักนงเาขนตเพขตื้นพทนื้ก่ี ทารก่ี ศาึกรษศกึาปษราะปถรมะศถกึมษศกึาตษรางัตรเขังตเข1ต 1 17

2. ผเู้ รยี นระดบั ก่อนประถมศึกษา มพี ฒั นาการทางดา้ นรา่ งกาย อารมณ์ จิตใจ สงั คม และสตปิ ญั ญา
ใหม้ ีความพร้อมส่กู ารเรยี นในระดับที่สงู ขึน้

3. ผู้เรยี นระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน อา่ นออก เขยี นได้ มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคดิ
การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และมที ักษะการเรยี นร้ใู นศตวรรษที่ 21

4. ครู ผ้บู รหิ ารสถานศึกษา และบคุ ลากรทางการศึกษาอน่ื มที กั ษะท่เี หมาะสม ทางานม่งุ เนน้ ผลสัมฤทธ์ิ
และมีจรรยาบรรณของวิชาชีพ

5. ประชากรวยั เรียนทุกคนไดร้ บั โอกาสในการศกึ ษาขนั้ พืน้ ฐาน อยา่ งทั่วถึง มคี ุณภาพ และเปน็ ธรรม
6. สถานศึกษาจัดหลักสูตร แหล่งเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ และกระบวนการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้าง
คณุ ภาพชีวติ เป็นมิตรกบั สิง่ แวดลอ้ ม
7. ผเู้ รยี นมจี ิตสานึกรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม นอ้ มนาหลักปรชั ญาของเศรษฐกิจพอเพยี งส่กู ารปฏบิ ัติ
8. สานักงานเขตพ้ืนทกี่ ารศึกษาและสถานศึกษา บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม และเป็นกลไกขับเคล่ือน
การศึกษาขนั้ พ้ืนฐานสคู่ ุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขนั้ พื้นฐาน

กลยทุ ธ์ (Strategy)

จากวิสยั ทศั น์ พนั ธกจิ เป้าประสงค์ สานกั งานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ได้กาหนด
กลยทุ ธ์ ปงี บประมาณ พ.ศ.2561 ดงั นี้

กลยทุ ธ์ที่ 1 พฒั นาการจดั การศึกษาเพื่อความมัน่ คง
กลยทุ ธท์ ่ี 2 พฒั นาคุณภาพผเู้ รียนทกุ ระดับ และส่งเสรมิ การจัดการศกึ ษาเพ่อื สร้างขีดความสามารถ

ในการแขง่ ขัน
กลยทุ ธท์ ่ี 3 พัฒนาครแู ละบคุ ลากรทางการศกึ ษา ใหม้ ีสมรรถนะตามมาตรฐานวชิ าชพี
กลยุทธท์ ่ี 4 เสรมิ สรา้ งโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทยี ม การเขา้ ถึงบรกิ ารทางการศกึ ษา
กลยุทธท์ ่ี 5 สง่ เสรมิ สนบั สนนุ การจัดการศึกษา เพื่อเสรมิ สร้างคณุ ภาพชวี ติ ท่เี ป็นมิตรกบั ส่งิ แวดลอ้ ม
กลยทุ ธท์ ี่ 6 พฒั นาระบบบริหารจดั การ และส่งเสรมิ ใหท้ ุกภาคสว่ นมสี ่วนรว่ มในการจดั การศกึ ษา

จดุ เน้น (Focus)

สานกั งานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรงั เขต 1 ได้กาหนดจดุ เนน้ ตัวชวี้ ดั แนวทางตาม
แผนปฏิบัติการ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2561 จานวน 6 จุดเน้น ดงั น้ี

1. โรงเรียนสะอาด
ตวั ช้ีวัด ร้อยละ 80 ของโรงเรียนมีความสะอาดเปน็ มิตรกับสิง่ แวดลอ้ ม
แนวทางการดาเนนิ งาน
1. โรงเรยี นปลอดขยะ
2. กจิ กรรม 5 ส.
3. กิจกรรมตามหลกั สูตรและกจิ กรรมเสริมหลกั สตู ร
4. การแสวงหาความร่วมมือกับชุมชน
5. กจิ กรรมอนื่ ๆ ท่สี ง่ ผลให้บรรลตุ ามตัวชวี้ ัด

รายงานผลการดาายเงนาินงผาลนกาปรรดะ�ำ จเานปินงี งบาปนรปะรมะาจณำ�ปพีง.บศ.ป2ร5ะ6ม1าณสาพน.ักศง.า2น5เ6ข1ตพส้นื�ำ นทกั่ี งาารนศเึกขษตาพป้ืนรทะก่ีถามรศศกึ กึ ษษาาตปรรงั ะเถขมตศ1กึ ษาตรงั เขต 1 18 19

2. ครมู ืออาชพี
ตวั ชี้วดั
1. ร้อยละ 80 ของครจู ัดการเรียนรู้ท่ยี ดึ ผู้เรียนเปน็ สาคัญ
2. รอ้ ยละ 80 ของครูตรวจสอบและประเมินความรู้ ความเข้าใจของผูเ้ รยี น อยา่ งเปน็ ระบบและ
มีประสทิ ธภิ าพ
3. รอ้ ยละ 100 ของครูประพฤติปฏบิ ัติตามจรรยาบรรณของวชิ าชพี
แนวทางการดาเนินงาน
1. การพัฒนาครูด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย
2. ชมุ ชนแหง่ การเรยี นรทู้ างวิชาชีพ (PLC)
3. การนิเทศภายใน โดยผบู้ ริหารสถานศึกษา ,ศกึ ษานิเทศก,์ คณะกรรมการ
4. การยกย่องเชดิ ชเู กียรติ ครูและบคุ ลากรทางการศกึ ษา

3.นักเรยี นดี
ตัวชว้ี ัด
1. ร้อยละ 100 ของนักเรียนมีคณุ ธรรม จรยิ ธรรม ค่านิยม จติ สานกึ ท่ดี ี ไม่ขัดกับกฎหมายและ

วฒั นธรรมอนั ดขี องสงั คม
2. ร้อยละ 100 ของผเู้ รยี นมีสว่ นรว่ มในการอนรุ กั ษท์ รพั ยากรธรรมชาตแิ ละส่ิงแวดลอ้ มอย่างเปน็ รูปธรรม
3. รอ้ ยละ 100 ของนักเรียนมคี วามภาคภูมใิ จในความเปน็ ไทย เห็นคณุ ค่าของภูมิปัญญาไทยและ

แสดงออกได้อยา่ งเหมาะสมในชวี ติ ประจาวัน
แนวทางการดาเนนิ งาน
1. โรงเรยี นคุณธรรม
2. กจิ กรรมลกู เสือ-เนตรนารี
3. กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม
4. กจิ กรรมค่ายรกั ษ์พงไพร
5. กระบวนการจดั การเรยี นรตู้ ามหลักสตู ร
6. บวร หรือ บรม
7. คา่ นิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

4.นักเรยี นเกง่
ตวั ชว้ี ดั
1. รอ้ ยละ 100 ของนกั เรยี นมคี วามสามารถในการอ่านและเขยี นไดเ้ หมาะสมตามระดับช้นั
2. ร้อยละ 90 ของนักเรยี นมคี วามสามารถในด้านการสอ่ื สารภาษาไทยไดเ้ หมาะสมตามระดบั ช้นั
3. ร้อยละ 60 ของนกั เรยี นมีความสามารถในการใชภ้ าษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารได้เหมาะสมตามระดับชน้ั
4. ร้อยละ 90 ของนกั เรียนมีความสามารถด้านการคดิ คานวณเหมาะสมตามระดบั ช้นั
5. ร้อยละ 90 ของนักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แกป้ ัญหาและนาไปประยุกตใ์ ช้ในสถานการณ์ต่างๆไดอ้ ยา่ งเหมาะสม
6. ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารได้อย่าง

เหมาะสม ปลอดภัย มปี ระสทิ ธภิ าพ
7. ร้อยละ 80 ของผเู้ รยี นมผี ลสมั ฤทธ์ทิ างการเรยี นสงู ขนึ้

20 รายรงาายนงผาลนกผาลรกดาารเดน�ำ ินเนงานิ นงาปนระปจราะปจงีำ�บปปีงบระปมราะณมาพณ.ศพ.2.ศ5.62156ส1านสกั�ำ งนาักนงเาขนตเพขตื้นพทืน้กี่ ทาร่ีกศากึรษศกึาปษราะปถรมะศถึกมษศกึาตษรางัตรเขังตเข1ต 1 19

8. คา่ เฉล่ยี ผลการทดสอบระดับชาตขิ องผู้เรยี นมพี ัฒนาการสงู ข้นึ รอ้ ยละ 3
9. ร้อยละ 70 ของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ เช่น กีฬา ศิลปะ ดนตรี ทักษะทางวิชาการ
และทักษะอาชีพ ได้รบั การพัฒนา
10. รอ้ ยละ 100 ของผเู้ รยี นมีความรู้ ทกั ษะ และเจตคติทด่ี ี พรอ้ มทจ่ี ะศกึ ษาตอ่ ในระดับชนั้ ท่ีสงู ขน้ึ
แนวทางการดาเนนิ งาน
1. การจดั การเรียนร้ทู ีม่ ีคุณภาพ
2. การพฒั นาครูภาษาอังกฤษ
3. การจดั กจิ กรรมสง่ เสริมรักการอ่าน
4. การจดั กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ
5. การจดั กจิ กรรมเสรมิ ทกั ษะวชิ าการและทกั ษะอาชีพ
6. คา่ ยทักษะชวี ติ กิจกรรมด้านกีฬา ศลิ ปะ ดนตรี
7. การศกึ ษาผเู้ รยี นเปน็ รายบุคคล
8. การนเิ ทศภายใน
5.นกั เรียนมีความสขุ
ตัวชวี้ ัด
1. รอ้ ยละ 100 ของนักเรียนยอมรับเหตผุ ล ความคิดเหน็ ของผอู้ ื่น และมีมนษุ ยสัมพันธท์ ด่ี ี
2. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีสขุ ภาพกายและสขุ ภาพจติ ทด่ี ี
3. ร้อยละ 100 ของผู้เรยี นรู้และมีวิธีการปอ้ งกันตนเองจากการล่อลวง ข่มเหงรงั แกและยาเสพตดิ
แนวทางการดาเนินงาน
1. กิจกรรมสง่ เสริมประชาธปิ ไตย
2. โรงเรียนสจุ รติ
3. เศรษฐกิจพอเพียง
6. ปฐมวยั
ตวั ชี้วัด
- ร้อยละ 100 ของเด็กอายุ 3 - 6 ขวบ ได้รับการเตรียมความพร้อม ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม
สตปิ ญั ญา และพรอ้ มเขา้ เรยี นในระดบั ทส่ี ูงขึ้น
แนวทางการดาเนนิ งาน
- การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการจัดประสบการณ์ระดับการศึกษาปฐมวัย พัฒนาการเรียนรู้ด้าน
การทางาน สังคม อารมณ์ จติ ใจ สติปัญญา และร่างกาย

ผลผลิต (Output)

ผลผลิตของสานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรงั เขต 1
1. ผู้จบการศกึ ษาระดับกอ่ นประถมศึกษา
2. ผู้จบการศึกษาภาคบังคบั
ซ่งึ มสี ถานศึกษาเป็นหนว่ ยปฏิบัตกิ ารจดั การศกึ ษา จานวน 132 แห่ง เพื่อให้ภารกจิ ดังกล่าว สามารถ
ตอบสนองสภาพปญั หา และรองรับการขบั เคลื่อนนโยบายรฐั บาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบาย
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขนั้ พน้ื ฐาน และนโยบายสานกั งานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศกึ ษาตรงั เขต1

สว่ นท่ี 3

ผลกำรดำเนินงำน

รายงานผลการดาายเงนาินงผาลนกาปรรดะำ�จเานปนิ งี งบาปนรปะรมะาจณำ�ปพงี .บศ.ป2ร5ะ6ม1าณสาพน.ักศง.า2น5เ6ข1ตพสน้ื�ำ นทัก่ี งาารนศเึกขษตาพป้ืนรทะก่ีถามรศศกึ ึกษษาาตปรรังะเถขมตศ1กึ ษาตรงั เขต 1 21 21

สว่ นท่ี 3
ผลการดาเนนิ งาน

ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สานกั งานเขตพืน้ ที่การศกึ ษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ขบั เคลือ่ นภารกิจ
โดยใชแ้ ผนเป็นเครื่องมือในการบรหิ ารจัดการและพัฒนาการศกึ ษา ภายใต้ 6 กลยทุ ธ์ จุดเนน้ 6 ด้าน และ
ปฏิบตั งิ านตามภารกิจเพอ่ื สนองนโยบายและยุทธศาสตรใ์ นการจัดการศกึ ษาข้นั พื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ
ซึง่ ปรากฏผลการดาเนินงาน ดังนี้

1. ด้านนโยบายกระทรวงศกึ ษาธกิ าร

นโยบายข้อ 1 : การยกระดบั คณุ ภาพการศึกษา
สานักงานเขตพนื้ ที่การศกึ ษาประถมศกึ ษาตรงั เขต 1 ได้ดาเนนิ การยกระดบั คณุ ภาพการศึกษา
โดยส่งเสริมให้สถานศึกษาในสังกัดดาเนินการยกระดับคะแนน O-NET ซึ่งสถานศึกษาทุกแห่งได้ตรวจสอบ/
วิเคราะห์จดุ อ่อน จดุ แขง็ ทัง้ รายกลมุ่ สาระและรายสาระ (ตัวชวี้ ดั ) และได้จดั กิจกรรมการเรียนการสอนและแก้
ปัญหาจดุ ออ่ น เพอ่ื พัฒนาจุดแข็งรายสาระ (ตวั ชว้ี ัด) รวมทัง้ ไดก้ าหนดเปา้ หมายการยกระดับคา่ เฉลยี่ O-NET
ตามแนวทางกาหนดมาตรฐานการศกึ ษาของสถานศึกษา ซึง่ ออกตามกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑแ์ ละวธิ กี าร
การประกันคุณภาพการศกึ ษา สว่ นการยกระดับคะแนนเฉลย่ี PISA น้ัน สถานศกึ ษาไดด้ าเนนิ การเตรยี มความพร้อม
ของครูเพ่ือรองรับการทดสอบ PISA โดยให้ครูได้ศึกษาเรียนรู้แบบทดสอบ PISA เพ่ือสร้างความคุ้นเคยและทา
ความเข้าใจใหม้ ากขนึ้ และสามารถนาไปใชป้ รบั กระบวนการเรยี นการสอนท่สี อดคล้องกับการทดสอบ PISA
รวมทัง้ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อเสริมสรา้ งประสบการณ์การทดสอบตามแนวทางของการทดสอบ PISA
ใหแ้ ก่ผ้เู รยี นด้วย

นโยบายข้อ 2 : การจดั การศึกษาปฐมวยั
การจดั การศกึ ษาปฐมวยั ในสงั กดั สานกั งานเขตพน้ื ทีก่ าร
ศึกษาประถมศึกษาตรงั เขต 1 มสี ัดสว่ นนกั เรียนปฐมวัย (3 – 5 ป)ี
ต่อประชากรกล่มุ อายุ 3 – 5 ปี ได้เข้าถึงโอกาสทางการศกึ ษาระดบั ปฐมวยั
ร้อยละ 55 นอกนั้นเข้าศกึ ษาในสงั กัดสานกั งานการศึกษาเอกชน,องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสงั กดั จานวน 132 โรง ได้
ดาเนนิ การจดั ทาระบบป้องกันภยั ทง้ั ภายในและภายนอกสถานศึกษา
แตกตา่ งกันไปตามบริบทของพ้ืนที่ เช่น การจัดสง่ิ แวดล้อมบริเวณ
โดยรอบสถานศึกษาทั้งภายในและภายนอกให้เอ้ือต่อความปลอดภยั
ของเด็ก โดยมีการตรวจสอบ แก้ไข ปรับปรงุ บรเิ วณตามจุดตา่ งๆ ของ
สถานศึกษาที่อยูเ่ ป็นประจาตั้งแต่อาคารเรียน หอ้ งเรียน สนามเดก็ เล่น
โรงอาหาร ห้องน้า ห้องส้วม ระบบไฟฟ้า ทางเข้า-ออก สถานศกึ ษาฯลฯ
การจัดอุปกรณเ์ สรมิ การเรยี นให้มีความปลอดภัยตอ่ การนาไปใช้ โดยมกี ารตรวจสอบเครื่องมือ อุปกรณใ์ ห้พรอ้ ม
ในการใชง้ าน และไม่ก่อให้เกิดอนั ตรายจากความผดิ ปกตหิ รือความบกพรอ่ งของอุปกรณ์นน้ั การกาหนดแนวทาง
การเข้า-ออก ของบคุ คลภายนอก เพอื่ ป้องกันผู้ท่ไี ม่พงึ ประสงคท์ ีอ่ าจเขา้ มาก่อความไม่สงบในบรเิ วณสถานศึกษา
เปน็ ตน้

22 รายรงาายนงผาลนกผาลรกดาารเดนำ�นิ เนงาินนงาปนระปจราะปจีงำ�บปปงี บระปมราะณมาพณ.ศพ.2.ศ5.62156ส1านสกั �ำ งนากั นงเาขนตเพขต้ืนพทื้นกี่ ทาร่กี ศากึ รษศกึาปษราะปถรมะศถึกมษศึกาตษรางั ตรเขังตเข1ต 1 22

นโยบายขอ้ 3 : การพฒั นาทกั ษะภาษาองั กฤษ
สถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ได้ให้ความร่วมมือ
ในการจดั สภาพแวดล้อมภายในห้องเรยี นเป็นอย่างดี มีการดาเนินการจัดทาปา้ ยคาศพั ทภ์ าษาอังกฤษเกี่ยวกับชื่อ
หอ้ งเรยี นในโรงเรียน สถานทต่ี ่างๆ ส่งเสรมิ ใหผ้ ูเ้ รยี นใชภ้ าษาองั กฤษในชั้นเรียน มีการทดสอบความรู้ความสามารถ
ในการประมวลและสามารถปรับใชป้ ระโยคภาษาอังกฤษไดฟ้ งั ในทกุ ๆ คร้ังที่มีการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนในช่ัวโมงที่สอน ส่งผลให้นักเรียนนักศึกษากล้าแสดงออก กล้าพูดและใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น
นอกจากนค้ี รูผู้ผา่ นการอบรมโครงการ Boot Camp จานวน 17 คน สามารถนาเทคนิคการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ไปใชใ้ นการทากจิ กรรมการเรียนการสอนในหอ้ งเรียนไดอ้ ยา่ งมีประสทิ ธิภาพ ส่งผลให้นักเรียนมีความกระตือรือร้น
สนใจ และใหค้ วามรว่ มมอื กับการเรียนการสอนภาษาองั กฤษเพม่ิ ข้ึน และได้มีการจัดการอบรมขยายผลโครงการ
Boot Camp กับครูผู้สอนภาษาอังกฤษโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
จานวน 132 โรง ๆ ละ 1คน รวม 132 คน สานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ไม่มีครู
Master Trainer (ตามโครงการ Boot Camp)

นโยบายข้อ 4 : การพฒั นาทกั ษะการคิดวเิ คราะห์
สถานศกึ ษาในสงั กัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศกึ ษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 สามารถพฒั นาการ
จัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อสร้างกระบวนการคิดวิเคราะห์ให้แก่นักเรียน เพ่ือยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น
โดยใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเป็นเป้าหมายในการกาหนดให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ
และมาตรฐานการศกึ ษาขนั้ พืน้ ฐาน สาหรับการสรา้ ง/ใชน้ วัตกรรมเพ่ือเพิ่มทักษะการคิดวิเคราะห์แก่ผู้เรียนของ
สถานศึกษา ยังน้อยกว่าร้อยละ 30 สถานศึกษาส่วนใหญ่จัดการศึกษาโดยบูรณาการองค์ความรู้แบบสะเต็ม
ศึกษา เกินร้อยละ 30 และมีบางแห่งได้ดาเนินการครบร้อยละ 100 เน่ืองจากสานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาส่งครูเข้ารับการอบรมโดยแจ้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้โรงเรียน
ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล และแต่งต้ังคณะทางานท่ีประกอบด้วยศึกษานิเทศก์
และครูพ่ีเล้ียงสะเต็มศึกษาให้ความช่วยเหลือและแนะนาครูท่ีเข้าร่วมการอบรมครูบูรณาการสะเต็มศึกษา ด้วย
ระบบทางไกลตามช่วงเวลา และให้ข้อเสนอแนะแนวทางช่วงท้ายกิจกรรมในการนาไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับ
นักเรียนแต่ละระดับช้ัน ครูได้รับการอบรมเพ่ือพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการสะเต็มศึกษา และ
นามาใช้จัดกจิ กรรมการเรยี นรสู้ ะเตม็ ศกึ ษาในรปู แบบต่าง ๆ ครอบคลมุ ทกุ ช่วงชนั้

รายงานผลการดาายเงนานิ งผาลนกาปรรดะ�ำ จเานปินีงงบาปนรปะรมะาจณำ�ปพงี .บศ.ป2ร5ะ6ม1าณสาพน.ักศง.า2น5เ6ข1ตพสื้นำ�นทัก่ี งาารนศเึกขษตาพปนื้ รทะ่ีกถามรศศกึ ึกษษาาตปรรังะเถขมตศ1ึกษาตรัง เขต 1 23 23

นโยบายที่ 7 : การบรหิ ารจัดการศึกษาโรงเรยี นขนาดเลก็
สานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 มีความก้าวหน้าใน 2 ประเด็นหลัก คือ
1) ได้บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กตามแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2558-2561)
โดยมเี ปา้ หมายใหโ้ รงเรียนขนาดเล็กมีจานวนลดลงมาอย่างต่อเนื่อง จึงได้ดาเนินการบริหารจัดการการเรียนรวม
และเลกิ สถานศึกษาอย่างมีข้ันตอน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ส่งผลให้การดาเนินการตามแผนฯ
มีโรงเรียนสมัครใจเรียนรวมและเลิกสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560-2561 เรียนรวม 1 โรง คือ โรงเรียน
บ้านกลางนา อาเภอเมืองตรัง และโรงเรียนเลิกสถานศึกษา 5 โรง คือ โรงเรียนวัดสันติวัน อาเภอเมืองตรัง,
โรงเรยี นวดั โคกมะม่วง อาเภอเมืองตรัง, โรงเรยี นบ้านปากคลอง อาเภอย่านตาขาว, โรงเรียนวัดโคกพิกุล อาเภอ
เมืองตรัง และโรงเรียนบ้านคลองขุด อาเภอเมืองตรัง 2) ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนขนาดเล็ก
อ่ืน ๆ ท่ียังไม่มีความพร้อมในการเรียนรวมหรือเลิกสถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง
เขต 1 ได้สนับสนุนงบประมาณให้จัดโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนเพื่อเพิ่ม
ทักษะด้านวิชาการ ด้านสังคม แก่นักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กได้แลกเปล่ียนเรียนรู้กับกลุ่มเพ่ือนจานวนมาก
รวมทั้งไดม้ ีการนิเทศ ใหค้ าปรึกษาในด้านต่าง ๆ แก่โรงเรียนขนาดเล็ก ส่งผลให้ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 จานวน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์) สูงกว่าค่าเฉล่ียระดับเขตพ้ืนที่ จานวน 20 โรง สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับสังกัด
จานวน 33 โรง สงู กว่าคา่ เฉล่ียระดบั จงั หวดั จานวน 25 โรง และสูงกว่าคา่ เฉลี่ยระดับประเทศ จานวน 23 โรง
นโยบายท่ี 8 : การอา่ นออกเขยี นได้
การอ่านออกเขียนไดข้ องโรงเรียนในสานักงานเขตพ้นื ที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
พบว่านักเรียนช้นั ป.1 ของสถานศกึ ษาทกุ แหง่ ยังไมส่ ามารถอ่านออก เขียนได้ทกุ คน จากผลการประเมินการอ่าน
ออกเขยี นได้ พบว่า ผลการประเมนิ ในระดับปรบั ปรงุ ดา้ นการอ่าน จานวน 165 คน คิดเป็นรอ้ ยละ 6.27 และ
ดา้ นการเขียนจานวน 195 คน คดิ เปน็ ร้อยละ 7.41 รวมทัง้ นกั เรียนชั้นป.2-ป.3 ทีย่ ังไม่สามารถอ่านคลอ่ งเขยี น
คล่องได้ทุกคนดว้ ยเชน่ กัน จากการประเมนิ การอ่านคลอ่ ง เขยี นคล่อง ของนกั เรยี นชั้นประถมศกึ ษาปีท่ี 2 และ
ปที ี่ 3 มีผลการประเมินในระดับปรบั ปรงุ ดา้ นการอา่ นออกเสียงจานวน 123 คน คดิ เป็นรอ้ ยละ 2.49 การอ่าน
รเู้ รื่องจานวน 173 คน คดิ เปน็ ร้อยละ 3.51 ด้านการเขียนคาจานวน 504 คน คิดเป็นร้อยละ10.23 และด้าน
การเขียนเรอ่ื งจานวน 248 คน คดิ เปน็ รอ้ ยละ 5.03 ซึ่งยังไมส่ ามารถบรรลุผลตามตัวช้ีวดั ท่กี าหนดไวร้ อ้ ยละ 100

24 รายรงาายนงผาลนกผาลรกดาารเดน�ำ ินเนงาินนงาปนระปจราะปจงี�ำ บปปีงบระปมราะณมาพณ.ศพ.2.ศ5.62156ส1านสักำ�งนากั นงเาขนตเพขตน้ื พทื้นกี่ ทารกี่ ศากึ รษศึกาปษราะปถรมะศถึกมษศึกาตษรางั ตรเขังตเข1ต 1 24

นโยบายท่ี 9 : การส่งเสรมิ คุณธรรมจรยิ ธรรมในสถานศึกษา
สานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ได้ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน
สถานศึกษา ซึ่งสถานศึกษาส่วนใหญ่มีการจัดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม แบบ
มีสว่ นร่วม ผา่ นโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. จากการดาเนนิ งานขับเคล่ือนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ผู้บริหาร
และคณะครู ทุกคนของโรงเรียนท่ีผ่านการรับการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ตามโครงการของต้นสังกัด
ได้ดาเนินการขั้นตอนตามรูปแบบโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. มีการอบรมขยายผลให้กับนักเรียน มีการกาหนด
คุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน โดยการมีส่วนร่วมแก้ปัญหาระดับผู้เรียน ส่งผลให้มีนักเรียนท่ีได้รับการพัฒนา
ให้มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในโรงเรียนเพิ่มข้ึน จานวนผู้บริหาร ครู และนักเรียน ได้รับการปลูกฝังคุณธรรม
5 ประการ คือ ความพอเพียง ความกตัญญู ความซ่ือสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ อุดมการณ์คุณธรรม โรงเรียน
ต้นแบบ/แบบอย่างท่ีดีในการดาเนินงานได้แก่ โรงเรียนต้นบากราษฎร์บารุง เรื่อง นวัตกรรม Active learning
“พลังคดิ สะกิดโลก”, โครงงานคณุ ธรรม “วินัยรองเท้า” เป็นต้น ส่วนการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางการ
ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดาเนินชีวิต พบว่าบรรลุผลตามตัวชี้วัดท่ีกาหนดให้มีนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมตามโครงการน้อมนาแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดาเนินชีวิตมากกว่าร้อยละ
60 เนอื่ งจากสว่ นใหญ่โรงเรียนในสงั กัดสพฐ มีความมุง่ มนั่ ในการจดั การศกึ ษา น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพยี ง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข และ 4 มิติ ในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศกึ ษาขัน้ พนื้ ฐานเน้นการอ่านออกเขียนได้ เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข ภายใต้บรรยากาศของ
สง่ิ แวดลอ้ มที่เอ้ือตอ่ การเรียนรู้ ส่งผลให้โรงเรียนผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูแ้ ละการบรหิ ารจดั การตามหลกั ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยี งกระทรวงศึกษาธกิ าร จานวน 6 แหง่

นโยบายที่ 13 : การพัฒนาครทู ้ังระบบ
สานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ได้ดาเนินการตามโครงการพัฒนาครู
รูปแบบครบวงจร โดยได้ประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน และเปิดโอกาสให้ข้าราชการครู ใน
สังกัดเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรท่ีสนใจ โดยให้ผู้บริหารได้พิจารณาถึงความต้องการและความจาเป็นของ
สถานศกึ ษา และสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนท่ีเกิดประโยชน์กับผู้เรียนมากท่ีสุด โดยครูสามารถเลือก
หลกั สูตรพัฒนาตนเองได้ตามความต้องการและความสนใจ มีขา้ ราชการครูเขา้ อบรมทั้งสิ้น จานวน 610 คน
743 หลักสูตร เม่ือเสร็จส้ินการอบรมแล้วได้รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา นาเทคนิคและวิธีการท่ีได้รับไปใช้การ
จัดการเรียนการสอน นาผลการพัฒนามาขยายผลสู่เพื่อนร่วมงานได้ และนาความรู้มาบูรณาการใช้ในการจัดการ
เรยี นการสอนและมีการนิเทศติดตามภายในโรงเรียน จากหน่วยพัฒนาและต้นสังกัดอย่างเป็นระยะ ครูในสังกัด
ส่วนใหญ่ผ่านการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรนาผลการพัฒนามาใช้ในการเรียนการสอน
ร้อยละ 80 ข้ึนไป ส่วนการพัฒนาตามกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) สานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

รายงานผลการดาายเงนานิ งผาลนกาปรรดะำ�จเานปินงี งบาปนรปะรมะาจณำ�ปพีง.บศ.ป2ร5ะ6ม1าณสาพน.ักศง.า2น5เ6ข1ตพสืน้�ำ นทกัี่ งาารนศเกึขษตาพปื้นรทะ่ีกถามรศศกึ ึกษษาาตปรรังะเถขมตศ1กึ ษาตรงั เขต 1 25 25

ประถมศึกษาตรัง เขต 1 มีข้าราชการครูท่ีผ่านการพัฒนาตามกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) นา
ผลการพัฒนามาปรับการเรียนการสอน จานวน 132 โรง คิดเป็นร้อยละ 100 โดยแต่ละโรงเรียนมีรูปแบบ
กระบวนการ PLC ที่เหมาะสมตามบรบิ ทของแตล่ ะโรงเรยี น บางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมถอดบทเรียนสถานศึกษา
ท่ีประสบความสาเร็จการยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้กระบวนการ PCL เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กิจกรรมตา่ ง ๆ ของสถานศกึ ษาท่ปี ระสบความสาเร็จในการยกระดับคุณภาพการศึกษา

นโยบายที่ 14 : การพฒั นานกั เรยี นและเยาวชนผ่านกระบวนการลกู เสอื และยวุ กาชาด
สถานศึกษาในสงั กดั สานักงานเขตพ้นื ท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรงั เขต 1 ได้ดาเนินการ
พฒั นานกั เรียนและเยาวชนผา่ นกระบวนการลูกเสอื และยวุ กาชาด
ตามมาตรการและแนวทางยกระดบั คุณภาพการเรียนการสอนและ
การจัดกจิ กรรมลูกเสอื ในสถานศึกษาไปสู่การปฏิบตั ิอย่างเป็นรปู ธรรม
มคี ุณภาพ ประสทิ ธิภาพและประสทิ ธิผลทชี่ ัดเจน เพอ่ื ใหก้ าร
ดาเนนิ งานยกระดับคุณภาพการจดั กิจกรรมลกู เสอื ในสถานศึกษา
ให้ผเู้ รียนมคี ณุ ลักษณะอันพงึ ประสงค์ อนั นาไปสกู่ ารเปน็ พลเมืองดี
ในสงั คม มีการนเิ ทศ ติดตามการจดั การเรยี นการสอนลกู เสือตาม
หลกั สูตร และมกี จิ กรรมทางลูกเสือทีเ่ สริมสร้างความพลเมืองดีของ
สงั คมเช่น การจดั กิจกรรมในวันสาคญั ต่าง ๆ กิจกรรมบาเพ็ญ
ประโยชน์ การฝกึ อบรมลูกเสือต้านภยั ยาเสพติด ฯลฯ ตลอดจน
มกี ารใช้กระบวนการลูกเสือเพ่อื ฝกึ ฝนให้นกั เรยี นเป็นพลเมืองดี
ในรูปแบบของการจดั กจิ กรรมให้นักเรียนไดเ้ รยี นรจู้ ากการปฏบิ ตั จิ รงิ
โดยเฉพาะกิจกรรมการอยู่คา่ ยพกั แรมของลกู เสือ เพราะการท่ีตอ้ ง
ไปใชช้ ีวิตในคา่ ยที่มีความเป็นหมคู่ ณะ ความมรี ะเบียบวินยั ในตนเอง
ความมีวนิ ยั ในหมู่คณะ การได้แสดงออกด้านการคดิ วิเคราะห์ การได้ตัดสินใจด้วยตนเอง นับไดว้ ่าลูกเสือมี
บทบาทสาคญั ย่งิ ในการพัฒนาด้านตา่ งๆของทุกๆ คน

26 รายรงาายนงผาลนกผาลรกดาารเดนำ�นิ เนงานิ นงาปนระปจราะปจงี�ำ บปปงี บระปมราะณมาพณ.ศพ.2.ศ5.62156ส1านสกั �ำ งนากั นงเาขนตเพขตน้ื พท้ืนกี่ ทารก่ี ศากึ รษศึกาปษราะปถรมะศถกึมษศกึาตษราังตรเขังตเข1ต 1 26

2. ด้านการดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบตั กิ าร ประจาปงี บประมาณ พ.ศ.2561

ผลการดาเนนิ งานตามกลยทุ ธ์

กลยทุ ธท์ ี่ 1 พัฒนาการจัดการศกึ ษาเพื่อความมนั่ คง

1. โครงการขบั เคลือ่ นหลกั ปรชั ญาของเศรษฐกจิ พอเพยี งสสู่ ถานศึกษา
กจิ กรรมที่ดาเนินการ
1. นิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ พอเพยี งสู่สถานศึกษา
2. ประเมนิ สถานศึกษาพอเพยี ง
ผลการดาเนินงาน
1. สถานศึกษาในสังกัด สพป.ตรัง เขต 1 จานวน 15 แห่ง ไดแ้ ก่ โรงเรยี นวดั สารกิ าราม, โรงเรยี น

วัดแจ้ง, โรงเรียนบ้านทุง่ ศาลา, โรงเรยี นวดั เกาะมะม่วง, โรงเรียนวัดท่าพญา, โรงเรยี นบา้ นสุโสะ, โรงเรียน
บ้านหาดเลา, โรงเรียนบ้านนาท่งุ , โรงเรียนวดั ควนวิไล, โรงเรียนบ้านยงู งาม, โรงเรียนบา้ นคลองลาปรงิ ,
โรงเรยี นบา้ นเขาหลกั ไดร้ บั การนเิ ทศ ติดตามการขับเคลื่อนหลกั ปรัชญาของเศรษฐกจิ พอเพยี งส่สู ถานศึกษา
สง่ ผลใหบ้ ุคลากรในสถานศกึ ษามีความตระหนักในการขับเคลอื่ นหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยี งสู่สถานศึกษา
มีความรู้ความเข้าใจแนวทางในการน้อมนาหลักปรชั ญาของเศรษฐกจิ ไปใช้ในสถานศกึ ษาให้เหมาะสมกับบรบิ ท
ของสถานศกึ ษาในด้านการบริหารจดั การ ดา้ นการจัดกิจกรรมการเรยี นการสอนทีบ่ รู ณาการหลักปรชั ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และในดา้ นกจิ กรรมพัฒนาผู้เรยี น เพ่ือบ่มเพาะผเู้ รียนให้มีอปุ นิสยั
อยอู่ ยา่ งพอเพียง

2. สถานศึกษาในสังกดั สพป.ตรงั เขต 1 จานวน 6 แห่ง ทร่ี บั การประเมินเป็นสถานศกึ ษาพอเพยี ง
ปี 2561 ผา่ นเกณฑ์การประเมินสถานศกึ ษาพอเพียง ในระดับสานกั งานเขตพน้ื ท่กี ารศึกษา

2. โครงการงาน “วนั สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”ประจาปี 2560
กจิ กรรมท่ีดาเนนิ การ
จดั ประกอบพธิ ีงานวันสมเดจ็ พระมหาธีรราชเจา้ ประจาปี 2560 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560

ณ สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง
ผลการดาเนนิ งาน
1. ลกู เสือ เนตรนารี และผบู้ งั คบั บญั ชาลกู เสือ ไดน้ ้อมระลกึ ถงึ พระมหากรุณาธิคณุ รัชกาลท่ี 6

ทีไ่ ด้พระราชทานกาเนิดลูกเสอื ไทย
2. ลกู เสือ เนตรนารี มรี ะเบียบวินยั และความสามัคคีในหมู่คณะลกู เสือ มจี ติ สาธารณะ

รายงานผลการดาายเงนานิ งผาลนกาปรรดะ�ำ จเานปนิ งี งบาปนรปะรมะาจณ�ำ ปพงี .บศ.ป2ร5ะ6ม1าณสาพน.ักศง.า2น5เ6ข1ตพสนื้�ำ นทกัี่ งาารนศเกึขษตาพปนื้ รทะ่ีกถามรศศึกึกษษาาตปรรงั ะเถขมตศ1กึ ษาตรัง เขต 1 27 27

3. โครงการศึกษาเรยี นรชู้ มนิทรรศการงานพระราชพิธถี วายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จ
พระปรมนิ ทรมหาภมู ิพลอดลุ ยเดช บรมนาถบพิตร
กจิ กรรมทีด่ าเนนิ การ
สานักงานเขตพ้นื ท่ีการศึกษาประถมศกึ ษาตรัง เขต 1 ได้นานักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา

จานวน 125 คน ไปศกึ ษาเรยี นรู้ชมนิทรรศการงานพระราชพิธถี วายพระเพลงิ พระบรมศพ พระบาทสมเดจ็
พระปรมนิ ทรมหาภมู ิพลอดลุ ยเดช บรมนาถบพิตร ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร ระหว่างวนั ท่ี 27-29
พฤศจิกายน 2560

ผลการดาเนินงาน
1. นักเรยี น ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้เก่ยี วกบั พระราชกรณยี กิจของพระบาทสมเด็จ

พระปรมนิ ทรมหาภูมิพลอดลุ ยเดช บรมนาถบพติ ร ท่ีไดเ้ สียสละเพ่ือปวงชนชาวไทย และโครงการอนั เนื่องจาก
พระราชดาริ สามารถนามาปรับใชใ้ นชีวิตประจาวนั ได้

2. นักเรยี น ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความรดู้ ้านขนบธรรมเนียมประเพณขี องไทยมาแต่โบราณ

กลยทุ ธท์ ่ี 2 พฒั นาคุณภาพผูเ้ รียนทกุ ระดบั และส่งเสริมการจดั การศกึ ษาเพอ่ื สรา้ งขดี ความสามารถ
ในการแข่งขัน

1. โครงการแขง่ ขนั งานศลิ ปหตั ถกรรมนักเรยี นระดบั ภาคใต้ คร้งั ท่ี 67
กจิ กรรมทด่ี าเนนิ การ
1. ส่งโรงเรียนเข้ารว่ มกจิ กรรม จานวน 78 โรงเรยี น 194 กจิ กรรม
- โรงเรยี นสงั กดั สพฐ. จานวน 66 โรงเรยี น 147 กิจกรรม
- โรงเรียนสังกดั เอกชน จานวน 9 โรงเรียน 34 กจิ กรรม
- โรงเรยี นสังกดั เทศบาล จานวน 3 โรงเรียน 13 กิจกรรม
2. จัดนิทรรศการมีชีวิตของโรงเรยี นในงานศลิ ปหตั ถกรรมนักเรยี นระดบั ภาคใต้ ณจังหวดั สุราษฎร์ธานี
3. สง่ รายชอื่ ตวั แทนนักเรียนทีเ่ ขา้ แข่งขันระดบั ชาติ

ผลการดาเนินงาน
1. นักเรียนที่เขา้ รว่ มแข่งขนั ได้รับเหรียญรางวลั ดังน้ี
- ชนะเลศิ 8 รางวลั - รองชนะเลิศอนั ดับท่ี 1 จานวน 17 รางวัล
- รองชนะเลศิ อนั ดับท่ี 2 จานวน 9 รางวลั - เหรียญทอง 113 เหรียญ
- เหรยี ญเงิน 49 เหรียญ - เหรียญทองแดง 19 เหรยี ญ
- เขา้ รว่ ม 8 รายการ
ไดล้ าดับที่ 15 ของระดับภาคใต้

28 รายรงาายนงผาลนกผาลรกดาารเดนำ�ินเนงาินนงาปนระปจราะปจงี�ำ บปปงี บระปมราะณมาพณ.ศพ.2.ศ5.62156ส1านสกั �ำ งนากั นงเาขนตเพขตนื้ พท้ืนกี่ ทารี่กศากึ รษศึกาปษราะปถรมะศถกึมษศึกาตษรางั ตรเขังตเข1ต 1 28

2. โรงเรยี นได้รับการคดั เลือกเปน็ ตัวแทนเข้าแขง่ ขนั ในระดบั ชาติ ดังนี้
- สังกดั โรงเรียน สพฐ. โรงเรียนทไี่ ด้รับการคัดเลอื ก จานวน 11 โรง 21 กิจกรรม
- สงั กดั โรงเรยี นเอกชน โรงเรยี นท่ไี ดร้ บั การคัดเลอื ก จานวน 4 โรง 6 กิจกรรม
- สงั กัดโรงเรยี นเทศบาล โรงเรยี นทีไ่ ดร้ ับการคดั เลอื ก จานวน 2 โรง 7 กิจกรรม

2. โครงการประชุมอบรมสร้างความเข้าใจเรอื่ ง “การนามาตรฐานการเรียนรแู้ ละตวั ช้วี ัด กลุ่มสาระการ
เรียนรคู้ ณติ ศาสตร์ วทิ ยาศาสตร์ และสาระภูมศิ าสตร์ในกลมุ่ สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วฒั นธรรม” (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) สกู่ ารปฏิบัติ
กิจกรรมที่ดาเนินการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจเรื่อง “การนามาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด กลุ่มสาระการ

เรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์” ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม” (ฉบับปรับปรุงพ.ศ.2560)สู่การปฏบิ ตั ิ กลุ่มเปา้ หมายประกอบดว้ ยผูอ้ านวยการโรงเรียนรองผ้อู านวยการ
ฝ่ายวิชาการหรือหัวหน้าฝ่ายวิชาการ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ระดับ
มธั ยมศกึ ษา ครผู ้สู อนสาระวิทยาศาสตร์ สาระภูมศิ าสตร์ ครูผูส้ อนเนอ้ื หาเก่ยี วกับเทคโนโลยี ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี และบุคลากรทางการศึกษาอื่น รวมทั้งส้ินจานวน 840 คน ในวันท่ี 26
มกราคม 2561 ณ โรงแรมเรือรัษฎา อาเภอเมือง จงั หวัดตรงั

ผลการดาเนนิ งาน
ผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ท่ีเข้าประชุมมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถนา

ความรู้ไปวางแผนจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุมาตรฐานและตัวช้ีวัดของกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม (ฉบับปรับปรงุ พ.ศ.2560) ได้อยา่ งมปี ระสิทธภิ าพ

3. โครงการจดั ค่ายอบรมยกระดับผลสัมฤทธทิ์ างการเรียน (O-NET) นกั รียนชน้ั ป.6, ม.3
และโรงเรยี นพ้ืนท่เี กาะ (กลมุ่ โรงเรียน)
กจิ กรรมทีด่ าเนนิ การ
1. จดั คา่ ยวิชาการเพื่อยกระดบั ผลสัมฤทธ์ทิ างการเรยี น (O-NET) นกั เรยี นชนั้ ป.6 กลุม่ โรงเรียน

จานวน 13 กลุ่ม และโรงเรียนพนื้ ทเี่ กาะ จานวน 1 โรง
2. จดั ค่ายวิชาการภาษาองั กฤษ เพ่ือพฒั นาทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษ นกั เรียนชั้นป.6

กล่มุ โรงเรียนนาโยง
3.จดั คา่ ยวิชาการเพ่ือยกระดบั ผลสมั ฤทธ์ิ 4 กลมุ่ สาระการเรยี นรู้ นกั เรยี นช้ันม.3 เครอื ข่ายสง่ เสริม

ประสิทธิภาพมัธยมศึกษาตอนตน้ จานวน 19 โรง และโรงเรยี นพ้ืนทเ่ี กาะ จานวน 1 โรง

รายงานผลการดาายเงนานิ งผาลนกาปรรดะ�ำ จเานปินงี งบาปนรปะรมะาจณ�ำ ปพงี .บศ.ป2ร5ะ6ม1าณสาพน.ักศง.า2น5เ6ข1ตพสน้ื�ำ นทักี่ งาารนศเึกขษตาพป้นื รทะก่ีถามรศศกึ กึ ษษาาตปรรงั ะเถขมตศ1ึกษาตรัง เขต 1 29 29

ผลการดาเนนิ งาน
1. นกั เรียนระดบั ช้นั ประถมศกึ ษาปที ่ี 3 ไดร้ บั การเตรยี มความพร้อมกอ่ นการวดั ผลการประเมนิ

คุณภาพการศึกษาขน้ั พ้ืนฐาน (NT) ทาใหม้ ีความรู้ ทักษะในการทาแบบทดสอบการประเมนิ คณุ ภาพการศึกษา
ข้นั พ้ืนฐานเพือ่ ประกันคุณภาพผู้เรียน (NT) มากข้ึน

2. นักเรยี นชนั้ ประถมศกึ ษาปีท่ี 6 ไดร้ บั การเตรียมความพร้อมก่อนทดสอบระดบั ชาติ (O-NET) ทาให้
มคี วามรู้ ทกั ษะในการสอบมากยงิ่ ขึ้น ซงึ่ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขน้ั พ้ืนฐาน(O-NET) ชั้นประถมศึกษา
ปที ี่ 6 ปีการศึกษา 2560 ของโรงเรียนสงั กดั สานกั งานเขตพ้ืนทกี่ ารศึกษาประถมศกึ ษาตรงั เขต 1 มีผลการ
ทดสอบใน 4 กล่มุ สาระการเรียนรู้ มีคะแนนเฉล่ียรอ้ ยละ 40.89 โดยกลุม่ สาระการเรยี นรภู้ าษาไทย มีคะแนน
เฉล่ยี สูงสุด (ร้อยละ 50.03) และเมอื่ เปรยี บเทยี บคะแนนเฉลยี่ ระดบั เขตพ้นื ท่ีการศึกษากับระดบั ประเทศพบว่า
ผลการทดสอบใน 4 กลุ่มสาระการเรยี นรมู้ ีคะแนนเฉลยี่ สงู กวา่ ระดบั ประเทศ รอ้ ยละ 1.10

3. นักเรียนชัน้ ประถมศกึ ษาปีที่ 6กลุ่มโรงเรียนนาโยง มีความสามารถในการใชภ้ าษาองั กฤษเพื่อการ
สอ่ื สารได้เหมาะสมตามระดับชั้น

3. นกั เรียนชัน้ มัธยมศกึ ษาปที ่ี 3 ได้รบั การเตรยี มความพรอ้ มก่อนทดสอบระดับชาติ (O-NET) ทาให้
มีความรู้ ทักษะในการสอบมากยิง่ ขึ้น ซ่ึงผลการทดสอบทางการศกึ ษาระดับชาตขิ นั้ พื้นฐาน(O-NET) ช้ันมธั ยมศึกษา
ปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2560 ของโรงเรยี นสังกัดสานกั งานเขตพ้ืนท่กี ารศกึ ษาประถมศึกษาตรงั เขต 1 มีผลการ
ทดสอบใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ มีคะแนนเฉลยี่ รอ้ ยละ 31.04 โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีคะแนน
เฉลย่ี สูงสดุ (ร้อยละ 46.15) และเมื่อเปรยี บเทยี บคะแนนเฉลี่ยระดบั เขตพน้ื ท่ีการศึกษากบั ระดบั ระดับประเทศ
พบวา่ ผลการทดสอบใน 4 กลุม่ สาระการเรยี นรู้มีคะแนนเฉลีย่ ตา่ กว่าระดับประเทศ รอ้ ยละ 3.29

4. โครงการแขง่ ขนั กีฬาฟตุ ซอลนกั เรียนภาคฤดรู ้อน
กิจกรรมทีด่ าเนนิ การ
สานกั งานเขตพืน้ ท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 จดั การแข่งขันฟตุ ซอลรนุ่ อายไุ ม่เกิน 12 ปี ชาย

หญิง จานวน 20 ทีม จานวน 300 คน ใชเ้ วลาจัดการแขง่ ขัน 2 วัน ณ โรงยิม 1 สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง
ผลการดาเนินงาน
นกั เรยี นได้มีการพัฒนาทางด้านรา่ งกาย อารมณ์ จติ ใจและสงั คม ไดแ้ สดงออกถึงกิจกรรมกีฬาทีต่ นเอง

ชอบและถนัด แสดงออกถึงความรักสามัคคี มีระเบยี บวินัยและมีนา้ ใจนักกีฬา ร้จู กั ใช้เวลาวา่ งใหเ้ กดิ ประโยชน์
และหา่ งไกลยาเสพตดิ และได้พัฒนาตนเองไปสู่การแข่งขันท่ีสูงขนึ้

30 รายรงาายนงผาลนกผาลรกดาารเดนำ�นิ เนงานิ นงาปนระปจราะปจงีำ�บปปีงบระปมราะณมาพณ.ศพ.2.ศ5.62156ส1านสัก�ำ งนากั นงเาขนตเพขต้ืนพท้นืกี่ ทารีก่ ศาึกรษศึกาปษราะปถรมะศถึกมษศึกาตษรางั ตรเขงั ตเข1ต 1 30

5. โครงการอบรมเชิงปฏบิ ตั ิการนาหลักสูตรการศกึ ษาปฐมวัย พ.ศ.2560 ไปสูก่ ารปฏิบัติ
กจิ กรรมที่ดาเนินการ
อบรมเชิงปฏิบตั ิการนาหลกั สูตรการศกึ ษาปฐมวัย พุทธศกั ราช 2560 สกู่ ารปฏิบัติ เปา้ หมายไดแ้ ก่

ครูปฐมวัย จานวน 145 คน เม่อื วันท่ี 19 -20 พฤษภาคม 2561 ณ หอ้ งประชมุ พระเทพวิมลเมธี สานกั งานเขต
พืน้ ทก่ี ารศกึ ษาประถมศกึ ษาตรงั เขต 1

ผลการดาเนนิ งาน
1.ครปู ฐมวัยทกุ คน มีความรู้ ความเข้าใจ เร่ืองหลักสูตรการศกึ ษาปฐมวยั พุทธศกั ราช2560สกู่ ารปฏบิ ัติ
2.ครปู ฐมวยั ทุกคนทเ่ี ขา้ ร่วมอบรมสามารถจดั ทาหลักสตู รสถานศกึ ษาและนาไปสู่การปฏิบตั ไิ ด้อย่างมี

ประสิทธิภาพ
3.โรงเรยี นทกุ โรงในสังกัดสานักงานเขตพนื้ ที่การศึกษาประถมศึกษาตรงั เขต1 มหี ลกั สูตรสถานศกึ ษา

และพร้อมนาไปใช้

6. โครงการสง่ เสรมิ นิสัยรักการอา่ นและพัฒนาห้องสมดุ โรงเรยี น
กิจกรรมท่ีดาเนินการ
1. ประชมุ อบรมเชิงปฏบิ ัติการพัฒนาบรรณารักษ์และครูผู้รับผดิ ชอบงานห้องสมุดโรงเรยี นด้านการ

ดาเนนิ งานส่งเสรมิ นสิ ยั รักการอา่ นและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ในวนั ที่ 18 สงิ หาคม 2561 ณ หอ้ งประชมุ
พระเทพวมิ ลเมธี สานกั งานเขตพน้ื ที่การศึกษาประถมศกึ ษาตรัง เขต 1 เป้าหมายได้แก่ ครบู รรณารกั ษแ์ ละ
ผ้รู ับผดิ ชอบการดาเนนิ งานของโรงเรยี น จานวน 132 โรงเรยี น และเชญิ ครจู ากโรงเรียนต้นแบบการดาเนนิ งาน
สง่ เสริมนิสัยรักการอ่านละห้องสมดุ โรงเรยี นดีเดน่ ร่วมเป็นวิทยากร และจัดนิทรรศการแสดงผลงานของ
โรงเรียน

2. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานจัดกจิ กรรมส่งเสรมิ นสิ ยั รักการอ่านและการพัฒนา
ห้องสมุดโรงเรียน)

3. ตดิ ตามประเมินผลการดาเนนิ งานเพื่อเป็นโรงเรยี นตน้ แบบการจัดกจิ กรรมส่งเสริมนสิ ัยรักการอ่าน
ดีเดน่ และโรงเรยี นต้นแบบการดาเนนิ งานหอ้ งสมุดโรงเรียนดีเดน่ ประจาปี 2561 ในวนั ท่ี 24, 27 สงิ หาคม
2561 ณ โรงเรียนเปา้ หมาย จานวน 6 โรงเรียน จานวน 8 รายการ

4. สรุป/รายงานผลการดาเนินงานโครงการ

ผลการดาเนินงาน
1. บรรณารกั ษ์และครูผรู้ ับผิดชอบงานหอ้ งสมุดโรงเรียนด้านการดาเนนิ งานส่งเสรมิ นิสัยรักการอ่าน

และพัฒนาห้องสมดุ โรงเรยี น มคี วามรู้ความเข้าใจและสามารถดาเนนิ งานจัดกิจกรรมส่งเสรมิ นิสยั รักการอ่าน
และพัฒนาห้องสมดุ โรงเรยี นอยใู่ นระดับดี

2. โรงเรียนไดร้ ับการนิเทศ ติดตามและประเมนิ ผลการดาเนนิ งานส่งเสรมิ นิสัยรักการอ่านและการ
พฒั นาห้องสมดุ โรงเรียน ทาให้ทราบสภาพการดาเนนิ งานของโรงเรียนและได้รับการชว่ ยเหลือพฒั นาจากผู้มี
สว่ นเก่ียวขอ้ งทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร และโรงเรยี นสามารถดาเนินการจัดกจิ กรรมส่งเสรมิ นิสยั รกั การ
อา่ นและพฒั นาห้องสมุดโรงเรียน และมีผลการประเมนิ ตามมาตรฐานอยู่ในระดับดขี ้นึ ไป

3. โรงเรียนสามารถดาเนินงานจดั กจิ กรรมสง่ เสรมิ นิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนได้ตาม
เกณฑ์มาตรฐานของสานกั งานคณะกรรมการการศกึ ษาขนั้ พืน้ ฐาน มผี ลงานการดาเนนิ งานเชิงประจักษ์อยา่ ง

รายงานผลการดาายเงนาินงผาลนกาปรรดะำ�จเานปนิ ีงงบาปนรปะรมะาจณำ�ปพงี .บศ.ป2ร5ะ6ม1าณสาพน.กัศง.า2น5เ6ข1ตพสืน้ำ�นทัก่ี งาารนศเกึขษตาพปน้ื รทะกี่ถามรศศึกกึ ษษาาตปรรังะเถขมตศ1ึกษาตรัง เขต 1 31 31

ตอ่ เนื่องและย่งั ยนื และดาเนินงานตามนโยบายได้ประสบผลสาเรจ็ ได้รับการยกย่องเชดิ ชูเกียรติ สามารถเปน็
แบบอยา่ งแกส่ ถานศกึ ษาอน่ื ได้ ดังนี้
 ดา้ นสง่ เสรมิ นิสยั รักการอา่ นดีเด่น  ด้านการดาเนินงานห้องสมุดโรงเรยี นดเี ดน่
(1) โรงเรยี นวัดทงุ่ หินผุด (เล็ก) (1) โรงเรียนวัดทุ่งหนิ ผุด (เลก็ )
(2) โรงเรยี นบา้ นหนองเจด็ บาท (กลาง) (2) โรงเรียนวดั หนองสมาน (กลาง)

(3) โรงเรียนวัดหนองสมาน (กลาง) (3) โรงเรียนบ้านควนสวรรค์ (ใหญ่)

(4) โรงเรยี นบา้ นนาทะเล (ใหญ่)

(5) โรงเรียนบ้านคลองเตง็ (ใหญ)่

- ประกาศผลการประเมนิ เพอื่ เปน็ โรงเรยี นต้นแบบฯ และมอบเกยี รติบัตรรางวัลยกย่องเชดิ ชูเกยี รติ

สถานศกึ ษาทด่ี าเนนิ งานได้ประสบผลสาเร็จ ในท่ีประชุมผ้บู รหิ ารโรงเรียน เมือ่ วันที่ 25 กันยายน 2561 ดังนี้
ผลการประเมนิ โรงเรยี นตน้ แบบการจัดกจิ กรรมสง่ เสริมนสิ ยั รกั การอา่ นดีเดน่ ประจาปี 2561

(1) ประเภทโรงเรยี นขนาดเลก็ ไดแ้ ก่ โรงเรยี นวดั ทงุ่ หนิ ผุด
(2) ประเภทโรงเรียนขนาดกลาง ไดแ้ ก่ โรงเรียนบ้านหนองเจด็ บาท และ โรงเรยี นวัดหนองสมาน
(3) ประเภทโรงเรยี นขนาดใหญ่ ไดแ้ ก่ โรงเรียนบา้ นนาทะเล และ โรงเรยี นบ้านคลองเต็ง

ผลการประเมนิ โรงเรียนต้นแบบการดาเนนิ งานหอ้ งสมุดโรงเรียนดีเด่น ประจาปี 2561

(1) ประเภทโรงเรยี นขนาดเลก็ ไดแ้ ก่ โรงเรยี นวดั ทงุ่ หนิ ผุด

(2) ประเภทโรงเรยี นขนาดกลาง ไดแ้ ก่ โรงเรียนวดั หนองสมาน

(3) ประเภทโรงเรยี นขนาดใหญ่ ได้แก่ โรงเรียนบ้านควนสวรรค์

4. รายงานผลการดาเนนิ งาน จานวน 3 เลม่

7. โครงการประชุมเชิงปฏบิ ัตกิ ารคณะกรรมการพฒั นากรอบหลกั สูตรระดบั ทอ้ งถ่ิน
กจิ กรรมทด่ี าเนนิ การ
1. ประชมุ ปฏบิ ัตกิ ารคณะกรรมการพฒั นากรอบหลักสูตรทอ้ งถ่นิ ในวนั ที่ 8-9 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรม

ธรรมรินทร์ ธนา เปา้ หมายผ้เู ขา้ ประชมุ ได้แก่ ผู้อานวยการโรงเรยี นในสงั กดั จานวน 10 คน ครผู สู้ อน จานวน
19 คน ผปู้ กครอง จานวน 3 คน ปราชญท์ อ้ งถ่นิ จานวน 9 คน นักธุรกจิ จานวน 2 คน องค์กรปกครองสว่ น
ท้องถน่ิ จานวน 4 คน องค์กรวิชาชีพ จานวน 2 คน และบคุ ลากรทางการศึกษา จานวน 15 คน

2. ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารตรวจสอบกรอบหลักสูตรทอ้ งถ่ิน ในวันท่ี 14 กันยายน 2561 ณ หอ้ งสมาคมมลู นิธิ
สานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 เป้าหมายผ้เู ขา้ ประชุมไดแ้ ก่คณะกรรมการตรวจสอบ
กรอบหลักสูตรท้องถ่ิน จานวน 25 คน

32 รายรงาายนงผาลนกผาลรกดาารเดน�ำ นิ เนงาินนงาปนระปจราะปจีง�ำ บปปงี บระปมราะณมาพณ.ศพ.2.ศ5.62156ส1านสัก�ำ งนากั นงเาขนตเพขตื้นพท้ืนกี่ ทาร่กี ศาึกรษศกึาปษราะปถรมะศถกึมษศกึาตษรางั ตรเขังตเข1ต 1 32

ผลการดาเนินงาน
1. สานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรงั เขต 1 ได้พฒั นากรอบหลกั สตู รระดับท้องถ่ิน ทม่ี ีความ
สอดคลอ้ งกับเป้าหมาย จดุ เน้น สาระทอ้ งถนิ่ และสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579
และสถานศึกษาในสังกัด สามารถนากรอบหลกั สูตรระดับท้องถิ่นไปพัฒนาให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา
ได้ตรงตามความต้องการ
2. คณะกรรมการตรวจสอบกรอบหลักสูตรระดบั ท้องถิ่นไดป้ รับปรงุ และแก้ไขให้กรอบหลกั สตู รระดับ
ท้องถนิ่ ของสานักงานเขตพื้นท่กี ารศึกษาประถมศึกษาตรงั เขต 1 มคี วามสมบรู ณ์ ครบถ้วนและสอดคล้องกับ
ความต้องการของทอ้ งถน่ิ เพ่ือนาไปสู่การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอย่างมปี ระสิทธภิ าพ เกิดประสทิ ธิผลตอ่
ผ้เู รยี นอยา่ งสงู สุด

8. โครงการงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วชิ าการ และเทคโนโลยีของนกั เรียน
ปีการศึกษา 2561
กจิ กรรมทดี่ าเนินการ
1. ประชมุ ประธานกลมุ่ โรงเรยี นและประธานศนู ย์สาระการเรียนรู้ ในวันที่ 27 กันยายน2561 ณ สานกั งาน

เขตพน้ื ทก่ี ารศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ผเู้ ข้าประชุมได้แก่ ผอู้ านวยการสานักงานเขตพ้นื ท่ีการศกึ ษา
ประถมศึกษาตรัง เขต 1 ,รองผอู้ านวยการสานักงานเขตพ้นื ที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1, ผูอ้ านวยการ
กลุม่ , ศึกษานเิ ทศก์ และประธานกลุ่มสาระเข้าร่วมประชุมรายงานความพรอ้ ม/สภาพปัญหา การเตรยี มการ
แข่งขนั งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวชิ าการและเทคโนโลยขี องนกั เรยี น ปีการศึกษา 2561
ระดบั เขตพน้ื ท่ีการศึกษา จานวน 37 คน

2. แข่งขันทักษะด้านศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
- จดั ทาข้อมูลนักเรียนแขง่ ขันทกั ษะฯ
- ประชุมคณะกรรมการของแตล่ ะศูนยส์ าระ

ผลการดาเนนิ งาน
1. ประธานศนู ยส์ าระการเรียนรู้แต่ละศนู ยร์ ายงานความพรอ้ มสถานที่แขง่ ขนั มคี วามพรอ้ มในการแข่งขัน 100%
2. นกั เรยี น ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสงั กัดสานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรงั เขต 1
สงั กดั สานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน และเทศบาล ไดเ้ ข้ารว่ มกจิ กรรมการแข่งขนั ทักษะทางวิชาการ
จานวน 5,800 คน
3. นกั เรยี นทุกสังกดั ทเี่ ข้าร่วมแขง่ ขันได้รับรางวัลดังนี้
- ชนะเลิศ 213 รางวัล - รองชนะเลิศอนั ดับท่ี 1 จานวน 167 รางวัล
- รองชนะเลศิ อนั ดับที่ 2 จานวน 141 รางวัล - เหรียญทอง 740 เหรยี ญ
- เหรียญเงนิ 440 เหรียญ - เหรยี ญทองแดง 278 เหรยี ญ
- เข้ารว่ ม 335 รายการ

รายงานผลการดาายเงนานิ งผาลนกาปรรดะำ�จเานปินีงงบาปนรปะรมะาจณ�ำ ปพงี .บศ.ป2ร5ะ6ม1าณสาพน.ักศง.า2น5เ6ข1ตพส้ืน�ำ นทกัี่ งาารนศเกึขษตาพปืน้ รทะี่กถามรศศกึ กึ ษษาาตปรรงั ะเถขมตศ1ึกษาตรงั เขต 1 33 33

กลยทุ ธ์ท่ี 3 พัฒนาครูและบคุ ลากรทางการศกึ ษาใหม้ ีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ

1. โครงการจัดงานกีฬาวันครู ประจาปี พ.ศ.2560
กิจกรรมท่ดี าเนินการ
1. คดั เลอื กข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น
2. แข่งขนั กีฬาเชอ่ื มความสัมพันธร์ ะหวา่ งขา้ ราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ กีฬาวอลเลย์บอล

ฟตุ บอล ฟตุ ซอล แชร์บอล เปตอง ในวนั ท่ี 16 มกราคม 2561 ณ สนามกฬี าเทศบาลนครตรงั
ผลการดาเนนิ งาน
1. คัดเลอื กข้าราชการครแู ละบคุ ลากรทางการศึกษาดีเดน่ จานวน 2 ราย ดงั น้ี
- นางเฉลมิ ขวญั ศกุนตะฤทธ์ิ ศกึ ษานิเทศก์ ดเี ด่น
- นางสาววาสนา เจรญิ ภักดิ์ บคุ ลากรทางการศกึ ษาดเี ดน่
2. ข้าราชการในกระทรวงศึกษามีสุขภาพแข็งแรง มีน้าใจเปน็ นกั กีฬา สขุ ภาพจิตท่ีดี มีความพึงพอใจ

ความรัก ความสามคั คีในหมคู่ ณะ

2. โครงการพัฒนาขา้ ราชการครแู ละบคุ ลากรทางการศกึ ษารกั ษาการในตาแหนง่ ผู้อานวยการสถานศกึ ษา
กจิ กรรมทด่ี าเนนิ การ
พัฒนาและนเิ ทศการบริหารจดั การภายในสถานศึกษาตามบริบทของพ้ืนท่จี ังหวัด เพือ่ สร้างความรคู้ วาม

เข้าใจเกยี่ วกับการบริหารงานสถานศึกษาแก่ขา้ ราชการครแู ละบุคลากรทางการศึกษารกั ษาการในตาแหน่ง
ผ้อู านวยการสถานศึกษาทีว่ ่าง จานวน 35 คน ประกอบด้วยสานักงานเขตพ้นื ทก่ี ารศึกษาประถมศกึ ษาตรัง เขต 1
จานวน 22 คน สานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรงั เขต 2 จานวน 13 คน ต้ังแต่วันที่ 16 – 18
มีนาคม 2561 ณ หอ้ งประชุมสานักงานเขตพืน้ ทก่ี ารศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1

ผลการดาเนนิ งาน
ขา้ ราชการครแู ละบุคลากรทางการศกึ ษา ทีร่ ักษาการในตา้ แหนง่ ผู้อา้ นวยการสถานศึกษา มคี วามเขา้ ใจ

บทบาทและอ้านาจหน้าทขี่ องตนในการปฏบิ ัตงิ าน เกิดความมัน่ ใจในการปฏบิ ตั งิ าน อันจะส่งผลให้การบรหิ าร
จดั การสถานศึกษามีคุณภาพ

3. โครงการพฒั นาข้าราชการครแู ละบคุ ลากรทางการศึกษากอ่ นแต่งตง้ั ใหด้ ารงตาแหน่งศึกษานเิ ทศก์
กิจกรรมทีด่ าเนนิ การ
ฝึกประสบการณน์ เิ ทศการศึกษาแก่ข้าราชการครูและบคุ ลากรทางการศึกษาก่อนแต่งต้งั ใหด้ ารงตาแหน่ง

ศกึ ษานเิ ทศก์ จานวน 13 คน เจ้าหนา้ ทผ่ี ู้เก่ียวข้อง จานวน 20 คน ระหว่างวันที่ 27 มนี าคม – 16 เมษายน
2561 ณ สานักงานเขตพืน้ ที่การศกึ ษาประถมศกึ ษาตรัง เขต 1 โดยดาเนินการดงั นี้

1. ฝึกประสบการณน์ ิเทศการศึกษา จานวน 20 วัน
2. ฝกึ ประสบการณท์ ส่ี านักงานเขตพน้ื ที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 จานวน 17 วนั
3. ฝึกประสบการณ์ทีส่ ถานศึกษา จานวน 3 วัน

34 รายรงาายนงผาลนกผาลรกดาารเดนำ�นิ เนงาินนงาปนระปจราะปจงี�ำ บปปงี บระปมราะณมาพณ.ศพ.2.ศ5.62156ส1านสกั �ำ งนากั นงเาขนตเพขตนื้ พทื้นกี่ ทารก่ี ศากึ รษศกึาปษราะปถรมะศถกึมษศกึาตษราังตรเขงั ตเข1ต 1 34

ผลการดาเนนิ งาน
1. ผู้เขา้ รบั การฝกึ อบรมมคี วามรู้ ความเขา้ ใจ และนาความร้ไู ปใช้ในทางปฏิบัตไิ ด้
2. เพ่อื พฒั นาทกั ษะวชิ าชพี นิเทศการศกึ ษาแก่ผเู้ ขา้ รับการพัฒนาไดฝ้ ึกประสบการณ์ในการนา

ประสบการณ์จากการฝกึ อบรมไปใช้ในกระบวนการวางแผนงานนิเทศการศึกษา การพฒั นาคณุ ภาพการศึกษา
และการตดิ ตาม ประเมินผล

3. มคี วามตระหนักในความสาคัญและการมเี จตคตติ ่อวชิ าชีพศกึ ษานเิ ทศก์

4. โครงการประชุมสมั มนาเสรมิ สรา้ งศกั ยภาพครแู ละบคุ ลากรทางการศึกษา
กจิ กรรมทดี่ าเนนิ การ
ประชุมสมั มนาผ้บู ริหารสถานศึกษา ครูและบคุ ลากรทางการศกึ ษา ในวนั ท่ี 26 กนั ยายน 2561

ณ โรงแรมธรรมรนิ ทร์ ธนา อาเภอเมือง จงั หวดั ตรงั

ผลการดาเนินงาน
ผบู้ ริหารสถานศกึ ษา เข้าร่วมประชุมสมั มนา จานวน 122 คน ขา้ ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ลกู จ้างประจา จานวน 128 คน รวมท้งั สิ้น 250 คน ส่งผลใหผ้ ู้บรหิ ารสถานศกึ ษา ครู และบคุ ลากรทางการ
ศึกษาไดร้ ับทราบข้อราชการ แนวทางการบรหิ ารจดั การศึกษาเพ่ือนาสกู่ ารปฏบิ ัติ สามารถปรับประยุกต์ใช้
ความรู้ ทักษะจาการประชุมสัมมนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Google App For Education
กจิ กรรมท่ีดาเนนิ การ
ประชมุ เชิงปฏบิ ตั ิการบริหารจดั การภายในองคก์ รการศึกษาด้วย Google Form เชน่ การจัดทา

แบบสอบถาม แบบฟอรม์ จาก Google Form ให้แก่บุคลากรภายในสานกั งานเขตพ้ืนที่การศกึ ษาประถมศึกษา
ตรัง เขต 1 จานวน 41 คน ระหวา่ งวนั ที่ 31 สิงหาคม – 1กนั ยายน 2561 ณ หอ้ งประชุมสมาคมมลู นิธิ
สานักงานเขตพน้ื ท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรงั เขต 1

ผลการดาเนินงาน
บคุ ลากรในสานักงานเขตพ้ืนที่การศกึ ษาประถมศกึ ษาตรัง เขต 1 มคี วามรู้ ความเข้าใจ Google Form

และใช้ประโยชนใ์ นการปฏิบตั ิงาน การสารวจงานตา่ งๆ อย่างทันสมยั รวดเรว็ และได้ขอ้ มลู ทถี่ กู ต้องโดยตรง
จากหน่วยงานท่ีต้องการ

รายงานผลการดาายเงนาินงผาลนกาปรรดะ�ำ จเานปินงี งบาปนรปะรมะาจณำ�ปพงี .บศ.ป2ร5ะ6ม1าณสาพน.กัศง.า2น5เ6ข1ตพสื้น�ำ นทัก่ี งาารนศเึกขษตาพปนื้ รทะ่กีถามรศศึกึกษษาาตปรรงั ะเถขมตศ1ึกษาตรงั เขต 1 35 35

6. โครงการพฒั นาศกั ยภาพบคุ ลากรเพ่อื พัฒนาองคก์ รคุณภาพ
กิจกรรมทดี่ าเนนิ การ
1. ประชุมเชิงปฎบิ ัตกิ ารสร้างการรบั รู้ความเข้าใจเรอ่ื งการจัดการความรู้ (knowledge Management)

และชมุ ชนการเรยี นรูท้ างวชิ าชพี (PLC) แก่บคุ ลากรในสานักงานเขตพืน้ ท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต1
จานวน 73 คน

2. ศกึ ษาดงู านสานักงานเขตพ้นื ทีส่ จุ รติ /คุณธรรม สานกั งานเขตพ้นื ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
(ราชบรุ ี-กาญจนบรุ )ี การบริหารจดั การองคก์ รสู่ความเปน็ เลิศ สานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสมี า เขต 4 และการบรหิ ารจดั การทปี่ ระสบความสาเร็จภาคเอกชนฟาร์มโชคชัยและไร่อง่นุ Gran Monte

3. ประชมุ แลกเปลยี่ นเรียนรูจ้ ากการศึกษาดงู าน
ผลการดาเนินงาน

1. บคุ ลากรในสานักงานเขตพื้นทก่ี ารศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต1 นาผลจากการจดั ความรู้มาพัฒนา
งานให้เกดิ ประสิทธภิ าพ

2. บุคลากรในสานักงานเขตพืน้ ทก่ี ารศกึ ษาประถมศกึ ษาตรัง เขต1 นาผลจากการศกึ ษาดงู าน
ศกึ ษาแหล่งเรยี นรู้ มาเพ่อื พัฒนาองค์กรใหม้ ีคุณภาพตามเป้าหมาย

3. บุคลากรในสานักงานเขตพื้นทกี่ ารศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต1 นาผลจากการศกึ ษาดูงาน
แหล่งเรยี นรมู้ าแลกเปลีย่ นเรียนรู้ สรา้ งชมุ ชนการเรียนร้ทู างวชิ าชพี Professional Learning Community
(PLC) เพ่อื พฒั นากลุ่มงานและองค์กรให้เปน็ องค์กรแห่งคุณภาพ

7. โครงการประชมุ สัมมนาศึกษาดูงานผูบ้ รหิ ารสถานศกึ ษา
กจิ กรรมทด่ี าเนนิ การ
ประชุมผบู้ รหิ ารสถานศกึ ษาในสงั กดั ทกุ โรงและศึกษาดูงานโรงเรยี นคณุ ธรรม ณ โรงเรียนเจตยิ าราม

สานกั งานเขตพน้ื ที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 , ศกึ ษาแหล่งเรียนรู้โครงการศึกษาวิจยั และพัฒนา
สง่ิ แวดล้อมแหลมผักเบีย้ จงั หวัดเพชรบรุ ี ระหวา่ งวนั ท่ี 13 – 15 กนั ยายน 2561

ผลการดาเนินงาน
1. ผู้บริหารสถานศึกษาในสงั กดั มีความรคู้ วามเข้าใจการดาเนนิ งานโรงเรยี นคุณธรรม เช่น การออกแบบ

กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมสู่คณุ ธรรมอตั ลักษณ์ของสถานศึกษา, การจัดทาโครงงานคุณธรรมของการปลูกฝัง
คณุ ธรรมจรยิ ธรรมใหน้ กั เรยี น การจดั ทาหนังสอื ป๊อบอพั และสามารถนาไปประยกุ ต์ใช้ เช่น การนาโครงงาน
หนังสือเล่มเลก็ มาใชใ้ นการพัฒนาตอ่ ยอดผลงานของนกั เรียน การขยายผลการปรบั เปล่ียนพฤติกรรมนกั เรยี น
โดยใชโ้ ครงงานคุณธรรม การนากิจกรรมในชวี ิตประจาวนั ของนกั เรียนสามารถนามาเปน็ อัตลักษณ์ของโรงเรยี นได้

36 รายรงาายนงผาลนกผาลรกดาารเดน�ำ นิ เนงาินนงาปนระปจราะปจีง�ำ บปปงี บระปมราะณมาพณ.ศพ.2.ศ5.62156ส1านสัก�ำ งนากั นงเาขนตเพขตน้ื พทื้นก่ี ทาร่กี ศาึกรษศกึาปษราะปถรมะศถกึมษศกึาตษราังตรเขังตเข1ต 1 36

เช่น การไหว้ รอยย้ิม กจิ กรรมเพ่ือนช่วยเพอ่ื น กจิ กรรมโรงเรียนสวยด้วยมือเรา การฝึกสมาธิ ให้แกน่ ักเรยี น
กอ่ นเขา้ หอ้ งเรยี น เป็นต้น
2. ผบู้ รหิ ารสถานศกึ ษาในสังกดั มีความรู้ความเขา้ ใจเก่ียวกบั เทคโนโลยกี ารบาบดั น้าเสยี ตามแนว
พระราชดาริท่ีได้นามาใชใ้ นแหลมผักเบ้ยี จานวน 4 ระบบ ได้แก่
1) ระบบบ่อบาบัดน้าเสยี 2) ระบบพืชและหญา้ กรองน้าเสยี
3) ระบบพน้ื ทชี่ มุ่ นา้ เทยี ม 4) ระบบแปลงพชื ปา่ ชายเลน

กลยุทธ์ท่ี 4 เสรมิ สรา้ งโอกาสความเสมอภาค และความเท่าเทยี มการเข้าถึงบริการทางการศกึ ษา

1. โครงการจัดการศึกษาโดยครอบครวั
กจิ กรรมท่ีดาเนินการ
ประเมนิ ผลการเรียนการจดั การศกึ ษาโดยครอบครัว บ้านเรียน จานวน 5 ครอบครัว นกั เรยี น 7 ราย

ระหวา่ งวันที่ 23 – 25 เมษายน 2561
ผลการดาเนินงาน
ครอบครวั /ผ้จู ัดการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจต่อการจัดการศึกษาเพิ่มข้นึ สง่ ผลต่อการพัฒนา

คณุ ภาพการศึกษาให้มปี ระสทิ ธผิ ล

2. โครงการอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผา่ นดาวเทียม NEW DLTV
กิจกรรมที่ดาเนนิ การ
จดั อบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทยี มรูปแบบใหม่ NEW DLTV เปา้ หมายผเู้ ขา้ อบรมได้แก่

ผอู้ านวยการสานักงานเขตพ้นื ท่ีการศึกษา รองผอู้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานเิ ทศก์
ผบู้ รหิ ารสถานศึกษา ครูทีบ่ รรจุใหม่ระหว่างปกี ารศกึ ษา 2558 – 2561 และผู้มีสว่ นเก่ียวขอ้ งในการจัด
การศกึ ษา จานวน 300 คน จานวน 1 วัน

ผลการดาเนินงาน
บคุ ลากรส้านักงานเขตพนื ท่ีการศึกษา และสถานศกึ ษาในสังกัด มีความรู้ ความเขา้ ใจ การบริหาร

จัดการ และตระหนักถึงประโยชนแ์ ละความจา้ เป็นในการจัดการเรียนการสอน โดยใชก้ ารศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทยี มรูปแบบใหม่ NEW DLTV

กลยุทธ์ที่ 6 พฒั นาระบบบริหารจดั การและสง่ เสรมิ ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนรว่ มในการ
จดั การศกึ ษา

1. โครงการพัฒนาระบบการตดิ ตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนเิ ทศการศกึ ษา (ก.ต.ป.น.)
กจิ กรรมทด่ี าเนินการ
1. ประชมุ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนเิ ทศการศึกษา
2. สรปุ รายงานผลการดาเนินงานโครงการ

รายงานผลการดาายเงนาินงผาลนกาปรรดะำ�จเานปินงี งบาปนรปะรมะาจณำ�ปพงี .บศ.ป2ร5ะ6ม1าณสาพน.กัศง.า2น5เ6ข1ตพสื้น�ำ นทกั่ี งาารนศเึกขษตาพป้ืนรทะ่ีกถามรศศึกกึ ษษาาตปรรังะเถขมตศ1ึกษาตรงั เขต 1 37 37

ผลการดาเนนิ งาน
สานักงานเขตพนื้ ท่กี ารศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ไดป้ ระชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ

ประเมินผลและนิเทศการศึกษา จานวน 4 คร้งั ซงึ่ คณะกรรมการการฯ ได้เสนอแนวคิดเพื่อพฒั นาและ
ยกระดับคณุ ภาพการศึกษา ส่งผลใหส้ านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมนิ ผล
และนิเทศการศึกษาทม่ี ีประสิทธภิ าพ

2. โครงการสรรหาพนกั งานราชการ คดั เลอื กครูอตั ราจา้ งทุกตาแหน่ง นกั การภารโรง
พนักงานทาความสะอาด และพนักงานขับรถยนต์
กิจกรรมท่ดี าเนนิ การ
1. สรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ จานวน 3 อตั รา
2. สอบคัดเลอื กครูอัตราจ้างขัน้ วิกฤติ จานวน 9 อัตรา และครูอัตราจ้างวทิ ย์-คณติ จานวน 6 อัตรา
3. สอบคัดเลือกพนักงานทาความสะอาด นักการภารโรงและพนักงานขบั รถยนต์ จานวน 3 อตั รา
ผลการดาเนนิ งาน
สานกั งานเขตพนื้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ได้ดาเนินการสรรหา/คดั เลือก ผลปรากฏดังนี้
1. มผี ูผ้ ่านการสรรหาและเลือกสรรและแต่งตง้ั เป็นพนกั งานราชการ จานวน 3 คน
2. มผี ผู้ ่านการคัดเลือกเปน็ ครูอตั ราจ้างขน้ั วิกฤติ จานวน 71 คน และครูอัตราจ้างวทิ ย์-คณิต จานวน
69 คน ดังน้ี
ครูอัตราจ้างขั้นวกิ ฤติ
- ปฐมวัย จานวน 34 คน, ภาษาอังกฤษจานวน10คน,ภาษาไทยจานวน22คนคณติ ศาสตร์ จานวน5คน
ครอู ตั ราจ้างวิทย์-คณิตฯ
- บคุ ลากรวิทยาศาสตร์ จานวน 45 คน, บคุ ลากรคณติ ศาสตร์ จานวน 24 คน
3. มผี ผู้ ่านการคัดเลือกและแตง่ ต้ังเป็นพนักงานทาความสะอาด จานวน 1 คน , นักการภารโรง

จานวน 1 คน และพนักงานขับรถยนต์ จานวน 1 คน
3. โครงการประชมุ เชิงปฏบิ ัตกิ ารจัดทาแผนปฏิบตั กิ าร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561

กิจกรรมทด่ี าเนินการ
1. ประชุมเชงิ ปฏิบตั กิ ารวเิ คราะห์ SWOT และกาหนดจุดเน้นการดาเนนิ งาน เพ่ือจัดทาแผนปฏิบตั ิการ

ประจาปงี บประมาณ พ.ศ.2561 มีผู้เข้าประชุม
2. ประชมุ คณะกรรมการจดั ทาแผนปฏิบัติการ
3. ประชุมให้ความร้ใู นการจดั ทาโครงการแก่บุคลากรในสานกั งานเขตพ้ืนทกี่ ารศกึ ษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
4. ประชุมคณะกรรมการ กล่ันกรองโครงการเพ่ือบรรจุไว้ในแผนปฏบิ ตั กิ ารประจาปี พ.ศ.2561

38 รายรงาายนงผาลนกผาลรกดาารเดน�ำ ินเนงานิ นงาปนระปจราะปจงีำ�บปปงี บระปมราะณมาพณ.ศพ.2.ศ5.62156ส1านสัก�ำ งนาักนงเาขนตเพขตนื้ พทื้นกี่ ทารกี่ ศาึกรษศึกาปษราะปถรมะศถึกมษศึกาตษรางั ตรเขังตเข1ต 1 38

ผลการดาเนนิ งาน
1. สานกั งานเขตพนื้ ท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรงั เขต 1 มจี ุดเน้นการดาเนินงานของสานักงานเขต

พืน้ ทีก่ ารศึกษา จานวน 6 ดา้ น
2. สพป.ตรัง เขต 1 มแี ผนปฏบิ ตั ิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพอื่ เปน็ กรอบแนวทางในการ

บรหิ ารจดั การและพฒั นาคุณภาพการศึกษา
3. บคุ ลากร ในสานกั งานเขตพ้ืนทกี่ ารศึกษาประถมศกึ ษามีความร้ใู นการจัดทาโครงการที่ถูกตอ้ งเพมิ่ ขน้ึ
4. แผนงาน/โครงการของ สพป.ตรงั เขต 1 มคี วามถกู ต้องสมบรู ณ์ สนองต่อกลยุทธ์ จดุ เนน้ ตวั ช้วี ดั

ใช้จ่ายงบประมาณได้ถกู ต้อง ตามระเบยี บหลักเกณฑ์ที่กาหนด

4. โครงการประชุมจัดต้ัง จัดสรร ตดิ ตามการใชง้ บประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
กิจกรรมที่ดาเนนิ การ
1. ประชุมพิจารณาจัดต้งั งบประมาณ งบลงทุน ค่าครภุ ณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ งของสถานศกึ ษา/
เขตพ้ืนทกี่ ารศกึ ษา
2. ประชุมพจิ ารณาจดั ทาแผนพฒั นาโครงการพ้นื ฐาน อาคารและสงิ่ ก่อสรา้ ง ระยะ 3 ปี
3. ประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณ งบดาเนนิ งาน
4. ประชมุ พิจารณาเงินเหลือจ่าย
5. ตดิ ตาม ตรวจสอบ สภาพอาคารเรียนอาคารประกอบสงิ่ ก่อสร้างอน่ื (ระบบไฟฟ้า–ประปา) ของสถานศึกษา
ผลการดาเนินงาน
1. สานกั งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึ ษาตรงั เขต 1 ไดจ้ ดั สรร จดั ต้ัง งบประมาณ งบลงทุน

งบดาเนินงาน ให้สถานศกึ ษาในสงั กดั ไดร้ ้อยละ 90 ส่งผลให้สถานศกึ ษา มอี าคารเรียน อาคารประกอบอยู่ใน
เกณฑ์ดี ปลอดภยั เอ้ือตอ่ การจัดการเรยี นการสอน

2. สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาตรงั เขต 1 สามารถจดั ต้ังงบประมาณใหโ้ รงเรยี นทัน
ตามเวลา ถกู ต้อง สมบูรณ์ทกุ ครง้ั

5. โครงการนเิ ทศ ติดตาม ตรวจสอบการดาเนนิ งานตามจุดเนน้ ตัวชว้ี ดั มาตรการตามแผนปฏิบตั ิการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
กจิ กรรมทดี่ าเนินการ
1. ประชุมคณะกรรมการสรา้ งเคร่ืองนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ การดาเนนิ งานตามจดุ เน้น ตวั ชี้วัด

มาตรการตามแผนปฏบิ ตั ิการ
2. ประชมุ คณะกรรมการนิเทศ ตดิ ตาม ตรวจสอบ การดาเนนิ งานตามจดุ เนน้ ตัวช้วี ัด มาตรการตาม

แผนปฏิบัติการ

รายงานผลการดาายเงนาินงผาลนกาปรรดะำ�จเานปนิ ีงงบาปนรปะรมะาจณ�ำ ปพงี .บศ.ป2ร5ะ6ม1าณสาพน.ักศง.า2น5เ6ข1ตพส้นืำ�นทัก่ี งาารนศเกึขษตาพปนื้ รทะ่กีถามรศศึกกึ ษษาาตปรรังะเถขมตศ1ึกษาตรัง เขต 1 39 39

3. ดาเนินการนเิ ทศ ตดิ ตาม ตรวจสอบ การดาเนินงานตามจุดเน้น ตัวช้วี ัด มาตรการตามแผนปฏิบัติ
การของโรงเรียนในสงั กดั ทกุ โรง

4. สรุปผลการนเิ ทศ ติดตาม ตรวจสอบ การดาเนนิ งานตามจุดเนน้ ตวั ช้ีวดั มาตรการตามแผนปฏบิ ตั ิการ
ผลการดาเนินงาน

โรงเรยี นในสงั กัดจานวน 132 โรงได้รบั นเิ ทศ ติดตาม ตรวจสอบ การดาเนินงานตามจดุ เน้น ตัวช้วี ัด
มาตรการตามแผนปฏบิ ตั ิการประจาปี และได้รับการสนับสนนุ สง่ เสรมิ ชว่ ยเหลอื ใหส้ ามารถจัดการเรยี นสอน
ไดอ้ ยา่ งมีประสิทธิภาพ และนักเรียนชั้น ป.1 - ม. 3 มผี ลสัมฤทธ์ิสูงขึ้น และสานักงานเขตพื้นท่กี ารศึกษา
ประถมศกึ ษาตรงั เขต 1 มขี ้อมลู สารสนเทศสาหรับเป็นข้อมูลในการพัฒนาการศึกษาให้มีประสิทธภิ าพยง่ิ ข้นึ

6. โครงการประชุมสัมมนาผู้บรหิ าร สพป.ตรงั เขต 1 และผบู้ รหิ ารสถานศกึ ษาในเขตพ้นื ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาตรงั เขต 1
กิจกรรมท่ดี าเนนิ การ
ประชมุ สมั มนาผู้บรหิ าร สพป.ตรงั เขต 1 และผูบ้ ริหารสถานศกึ ษาในเขตพ้นื ท่ีการศกึ ษาประถม

ศกึ ษาตรงั เขต 1 เพื่อมอบนโยบายและข้อราชการ มีผเู้ ข้าร่วมประชมุ จานวน 170 คน จานวน 4 ครงั้
ผลการดาเนนิ งาน
1. ผูบ้ ริหารโรงเรียนได้รับทราบนโยบายตา่ งๆ ของรฐั บาล , สพฐ. น้าไปปฏบิ ตั ใิ ห้เป็นไปตามนโยบาย

และเปน็ รปู ธรรม ตลอดถึงแนวทาง/แนวปฏบิ ตั ิ ในเรือ่ งราชการตา่ ง ๆ และเป็นเวทีในการมอบโล่รางวลั และ
เกียรติบตั รรางวลั ซง่ึ เป็นการสร้างขวัญและกาลังใจในการทางานใหก้ ับบุคลากร

1. การลงนามบันทึกข้อตกลงความรว่ มมือการดาเนนิ งานตามจุดเนน้ ของ สพป.ตรัง เขต 1
2. โรงเรียนไดร้ บั ประสบการณ์ของการเตรยี มตัวของโรงเรียน ครู และนักเรียน อย่างไร ในเรอ่ื งการ
ยกระดบั ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
3. ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ไดร้ บั ความรู้เร่อื งการสรา้ งชมุ ชนแห่งการเรียนรทู้ างวชิ าชีพ นาไประยกุ ตใ์ ชใ้ ห้
เข้ากับบริบทของแตล่ ะโรงเรยี น
4. การใชร้ ะบบบริจาคอเิ ล็กทรอนิกส์สาหรับสถานศึกษา
5. โรงเรยี นไดร้ ับประสบการณแ์ ละนาไปเปน็ แนวทางในการทางาน จากการเสวนาแลกเปลีย่ นเรียนรู้
โครงการเสริมสรา้ งคุณธรรม จรยิ ธรรม และธรรมาภบิ าลในสถานศึกษา “ป้องกนั การทุจรติ ”
6. โรงเรียนไดร้ บั ประสบการณ์และนาไปเป็นแนวทางการดาเนนิ งาน จากการแลกเปลยี่ น
ประสบการณ์และถอดบทเรียนโรงเรียนทีป่ ระสบความสาเร็จในการทดสอบทางการศึกษาระดบั ชาติข้ันพ้ืนฐาน
(O-NET) ปีการศึกษา 2560
7. โรงเรียนได้กาหนดเป้าหมายในการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดบั ชาติข้ันพื้นฐาน
(O-NET) ปกี ารศกึ ษา 2561
8. ทาความเขา้ ใจ ตอบขอ้ หารอื ในเรอ่ื งการบรหิ ารงานบุคคล การประเมินระดบั ชาติ การจดั สรร
งบประมาณ และเร่อื งอืน่ ๆ

40 รายรงาายนงผาลนกผาลรกดาารเดนำ�นิ เนงาินนงาปนระปจราะปจงีำ�บปปีงบระปมราะณมาพณ.ศพ.2.ศ5.62156ส1านสกั �ำ งนาักนงเาขนตเพขต้นื พทื้นก่ี ทารี่กศาึกรษศึกาปษราะปถรมะศถกึมษศกึาตษรางั ตรเขังตเข1ต 1 40

7. โครงการประชุมผ้บู รหิ ารและบคุ ลากรในสงั กัดเพอื่ พัฒนาองคก์ ร
กจิ กรรมทด่ี าเนินการ
ประชุมรองผ้อู านวยการสานักงานเขตพน้ื ที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1, ผู้อานวยการกลุ่ม/หน่วย

และผ้เู ก่ียวข้อง จานวน 20 คน จานวน 4 คร้ัง
ผลการดาเนินงาน
ผบู้ รหิ ารสานักงานเขตพน้ื ที่การศกึ ษาประถมศึกษาตรงั เขต 1/ผอู้ านวยการกล่มุ /หน่วย ได้รับความรู้

เกีย่ วกับระเบยี บ ขอ้ บังคับ ตลอดจนนโยบายของรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมท้ังขอ้ สัง่ การท่ีสาคัญเร่งด่วน สามารถปฏิบัตงิ านตามข้อสงั่ การและ
บทบาทหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8. โครงการพัฒนาประสทิ ธิภาพการบรหิ ารจัดการศึกษาด้วยการตรวจสอบภายใน
กจิ กรรมทดี่ าเนนิ การ
1. ตรวจสอบการบรหิ ารงบประมาณ การเบิกจา่ ยเงินงบประมาณ ระบบ GFMIS การบริหารเงินทดรอง

ราชการ การเบกิ จา่ ยเงินวทิ ยฐานะ และสอบทานการควบคมุ ภายในของสานกั งานเขตพ้ืนทีก่ ารศึกษา
2. ตรวจสอบดา้ นการบรหิ ารงบประมาณ การเงนิ บัญชี การจดั ซื้อจดั จ้าง การใช้จ่ายเงนิ อื่น ๆ ท่ี

สถานศึกษาได้รบั การประเมินผลการดาเนนิ งานโครงการของสถานศกึ ษา และสอบทานความเพียงพอของ
ระบบการควบคมุ ภายในของสถานศกึ ษาในสงั กดั จานวน 20 โรง

ผลการดาเนนิ งาน
1. สานกั งานเขตพื้นทกี่ ารศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1และสถานศึกษาในสังกดั จานวน 20 โรง

ทไ่ี ดร้ ับการตรวจสอบภายในมีการพฒั นางานให้มปี ระสิทธภิ าพ ประสิทธผิ ล และมีระบบการควบคุมภายในท่ี
เพยี งพอเหมาะสม

2. สานักงานเขตพื้นทก่ี ารศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 และสถานศกึ ษาในสังกดั ปฏิบตั ิงานถูกต้อง
ตามระเบียบปฏิบตั ิของทางราชการ มีระบบควบคุมภายในทเี่ พียงพอ เหมาะสมไม่เกิดผลเสยี หายตอ่ ทางราชการ

9. โครงการประชมุ เชิงปฏบิ ัตกิ ารจัดทาขอ้ มูลสารสนเทศเพอ่ื บรหิ าร
กิจกรรมท่ีดาเนนิ การ
ประชมุ เชิงปฏบิ ัติการคณะทางานและวทิ ยากร และประชมุ เชงิ ปฏิบัติการให้แก่บุคลากรทร่ี ับผิดชอบ

งานข้อมลู ในสถานศกึ ษา โรงละ 1 คน รวมจานวน 132 คน ระยะเวลา 1 วัน
ผลการดาเนนิ งาน
1. สานักงานเขตพืน้ ท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรงั เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัด จานวน132 โรง

รายงานผลการดาายเงนาินงผาลนกาปรรดะำ�จเานปินงี งบาปนรปะรมะาจณำ�ปพงี .บศ.ป2ร5ะ6ม1าณสาพน.กัศง.า2น5เ6ข1ตพส้ืน�ำ นทกัี่ งาารนศเกึขษตาพปนื้ รทะกี่ถามรศศึกึกษษาาตปรรงั ะเถขมตศ1ึกษาตรัง เขต 1 41 41

มีระบบฐานข้อมลู ที่ถกู ต้อง ครบถ้วนทุกโรงเรียน และเพื่อเปน็ ฐานขอ้ มูลในการรายงานตัวชีว้ ัดตามคารบั รอง
ปฏบิ ัตริ าชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (KRS)

2. สพป.ตรัง เขต 1 มีข้อมลู การศึกษาให้บริการอย่างท่ัวถงึ และถูกต้อง ครบถ้วน โรงเรียนในสงั กัดฯ
ได้รับงบประมาณครบถ้วนทุกรายการ

3. ผ้บู ริหารสถานศึกษามฐี านขอ้ มลู การศึกษาทถี่ ูกต้อง เปน็ ปจั จุบนั ได้รบั งบประมาณค่าใชจ้ ่ายในการ
จดั การศกึ ษาขน้ั พื้นฐาน การจัดสรรงบประมาณค่าท่ีดนิ สิ่งก่อสร้างเพื่อการบรหิ ารครบถ้วน
10. โครงการประชุมพัฒนาประสทิ ธภิ าพการบริหารจดั การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาตรงั เขต 1 และรายงานผลการดาเนินงานทางระบบ e-MES
กิจกรรมท่ีดาเนินการ

ประชมุ รอง ผอ.สพป./ผอ.กลุ่ม/ผรู้ บั ผิดชอบตัวชว้ี ดั เพ่อื รว่ มวเิ คราะห์ประเดน็ ที่เป็นปัญหา อปุ สรรค
ในการรายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศกึ ษาข้ันพ้ืนฐาน (ยุทธศาสตร์ การดาเนินงาน
เชงิ พ้นื ที่ และนโยบายกระทรวงศกึ ษาธกิ าร) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จานวน 1 ครัง้

ผลการดาเนินงาน
1. ผ้รู บั ผดิ ชอบตัวช้วี ดั ทกุ คนมีความเข้าใจในการรายงานผลการดาเนินงานตามยทุ ธศาสตร์ นโยบาย

กระทรวงศึกษาธกิ าร ตามแบบติดตามท่สี พฐ.กาหนด และมเี อกสาร/ร่องรอยการดาเนนิ งานครบถว้ นตาม
ประเด็น ตัวชว้ี ดั

2. ผ้รู ับผิดชอบตวั ช้วี ดั ตามยทุ ธศาสตร/์ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการทุกคนสามารถรายงานผลการ
ดาเนินงานในระบบ e-MES ได้

11. โครงการประชมุ เชงิ ปฏิบตั ิการจัดทาข้อมลู ผู้เกษยี ณอายุราชการ ปี 2561
กิจกรรมที่ดาเนนิ การ
ประชมุ เชิงปฎิบัติการจดั ทาข้อมลู ผูเ้ กษยี ณอายุราชการปี 2561

เปา้ หมายได้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุ
ราชการปี 2561 จานวน 99 คน ลูกจ้างประจาทเ่ี กษียณอายุราชการ
จานวน 7 คน และเจ้าหนา้ ท่ีธุรการโรงเรียนและเจ้าหนา้ ท่ีการเงินและ
บญั ชี สานกั งานเขตพน้ื ท่ีการศกึ ษาประถมศึกษาตรงั เขต 1 จานวน
28 คน รวมท้งั ส้นิ 134 คน

ผลการดาเนนิ งาน
ขา้ ราชการครูและบุคลการทางการศึกษาและลูกจ้างประจา

ท่ีเกษียณอายุราชการปี 2561 มีความรคู้ วามเขา้ ใจในสิทธปิ ระโยชน์
ของตนเองหลงั เกษียณอายุราชการ และเจ้าหน้าทธ่ี ุรการบันทกึ ข้อมลู
ขอรับเงินบาเหนจ็ บานาญในระบบ E-filing ได้ถูกต้อง

42 รายรงาายนงผาลนกผาลรกดาารเดนำ�นิ เนงาินนงาปนระปจราะปจีง�ำ บปปงี บระปมราะณมาพณ.ศพ.2.ศ5.62156ส1านสัก�ำ งนาักนงเาขนตเพขตนื้ พท้นืกี่ ทารีก่ ศาึกรษศึกาปษราะปถรมะศถกึมษศกึาตษรางั ตรเขังตเข1ต 1 42

ผลการดาเนินงานโครงการท่ีไดร้ ับงบประมาณจากสานกั ของ สพฐ.

กลยทุ ธท์ ี่ 1 พัฒนาการจดั การศึกษาเพ่อื ความมั่นคง

1. โครงการโรงเรยี นคณุ ธรรม สพฐ.
กจิ กรรมท่ีดาเนนิ การ
1. ประชุมเชงิ ปฏบิ ัตกิ ารโครงงานพฒั นาจรยิ คุณ รุ่นที่ 1- 21

วนั ที่ 11 – 15 กรกฎาคม 2561 ณ สานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม
ศึกษาตรัง เขต 1 ผู้เข้าประชุมประกอบดว้ ยผู้บริหารสถานศกึ ษาและครู
จานวน 170 คน

2. คา่ ยบูรณาการพฒั นาผูน้ าเยาวชนดา้ นคณุ ธรรมสู่สงั คม
และยวุ ชนคนคุณธรรม วนั ที่ 21-22 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียน
ตรังรงั สฤษฎ์ อาเภอยา่ นตาขาว จังหวัดตรัง ประกอบด้วย ครู
จานวน 83 คน และนกั เรยี น จานวน 96 คน

3. ประชุมเชิงปฏิบตั ิการ “พัฒนาคณุ ธรรมอัตลกั ษณ์ระดบั ห้องเรียน”ในวนั ที่ 4 สงิ หาคม 2561
ณ สานักงานเขตพื้นท่กี ารศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ผเู้ ข้าประชุมประกอบดว้ ยครูจานวน 48 คน

4. ประชมุ สมั มนาแลกเปล่ยี นเรียนรกู้ ารบรู ณาการ/
นวตั กรรมสร้างสรรค์คนดี วนั ท่ี 18 สงิ หาคม 2561 ณ โรงเรยี น
ตรังรังสฤษฎ์ อาเภอยา่ นตาขาว จังหวัดตรงั ผู้เขา้ ประชมุ
ประกอบด้วยครู จานวน 60 คน และนกั เรียน จานวน 100 คน

5. การนิเทศ กากับ ติดตามการดาเนนิ งานโรงเรียนคณุ ธรรม
สพฐ. ทุกโรงเรียนในสงั กดั /การประเมนิ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว” ในวนั ที่ 20-24 สิงหาคม
2561 ณ โรงเรยี นในสังกัดสานกั งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1

6. สรปุ รายงาน
ผลการดาเนนิ งาน

1. ผูบ้ รหิ ารสถานศึกษา และครู มคี วามรู้ความเข้าใจเกยี่ วกับกระบวนการพฒั นาจริยคุณ โรงเรียน
คณุ ธรรม ครูฝึกทักษะเชิงปฏิบัตกิ ารพฒั นาศกั ยภาพครแู กนนาและการทางานเป็นทีม และไดเ้ พม่ิ วทิ ยากร
ครูในการพฒั นาจริยคุณ โรงเรียนคุณธรรมท่ีมีคณุ ภาพและสามารถขยายผล อีกทัง้ โรงเรียนได้ค้นหาคุณธรรม
อัตลักษณ์ และสรา้ งความดดี ้วยโครงงานคณุ ธรรม

2. ครู และนกั เรยี นท่ีเข้าคา่ ยบรู ณาการพฒั นาผู้น้าเยาวชนด้านคุณธรรมสู่สังคมและยุวชนคน
คณุ ธรรม มผี ลการดา้ เนินงาน ดังนี

- ผนู้ า้ เยาวชนมคี ุณลักษณะความเป็นผู้น้า มีความรู้
ความเขา้ ใจ และสามารถจดั ท้าโครงงานคณุ ธรรมได้

- ผ้นู าเยาวชนสามารถรว่ มเป็นวทิ ยากรในการจดั ค่าย
ยุวชนคนคณุ ธรรมได้

รายงานผลการดาายเงนานิ งผาลนกาปรรดะำ�จเานปินีงงบาปนรปะรมะาจณ�ำ ปพงี .บศ.ป2ร5ะ6ม1าณสาพน.ักศง.า2น5เ6ข1ตพสื้นำ�นทัก่ี งาารนศเึกขษตาพปนื้ รทะี่กถามรศศึกึกษษาาตปรรังะเถขมตศ1ึกษาตรงั เขต 1 43 43

- ผนู้ าเยาวชนและครูแกนนาสามารถขยายผลการจัดคา่ ย
ยวุ ชนคนคณุ ธรรมในโรงเรยี นของตนได้อย่างมีคุณภาพ

3. ครูสามารถนาคุณธรรมอัตลักษณของโรงเรยี นไปสูการปฏิบตั ิ
ในหองเรียนได และสามารถกาหนดคุณธรรมอตั ลักษณเพ่ิมเตมิ เปนของ
หองเรียน พฒั นาพฤติกรรมที่พงึ ประสงคของนักเรียนใหเพิ่มขึน้ และแกไข
พฤติกรรมที่ไมพงึ ประสงคใหลดนอยลง

4. ครู และนักเรียน นาโครงงานคณุ ธรรมมานาเสนอและสมั มนาแลกเปล่ียนเรยี นรู้การบูรณาการ /
นวตั กรรมสร้างสรรคค์ นดี

5. นิเทศ กากบั ตดิ ตามกระบวนการขบั เคลอ่ื นโรงเรยี นคุณธรรม สพฐ. สรุปได้ ดังนี้
1) โรงเรียนสว่ นใหญด่ าเนินการตามกระบวนการขับเคล่ือนโรงเรยี นคุณธรรม สพฐ. 6 ขั้นตอน

ได้แก่ การสรา้ งการรับรู้และการยอมรับ การสร้างครแู กนนาและนกั เรยี นแกนนา การกาหนดคุณธรรม
อัตลักษณ์ การกาหนดวธิ ีบรรลคุ ณุ ธรรมอตั ลักษณ์ของโรงเรียน การลงมือปฏิบัติเพ่ือบรรลุเป้าหมายการ
เปลีย่ นแปลงคณุ ธรรมอตั ลักษณ์ การสรา้ งกลไกการขบั เคล่ือนโรงเรียนคุณธรรม

2) การพฒั นาคณุ ธรรมของโรงเรียนมผี ลทาใหพ้ ฤติกรรมที่พงึ ประสงค์ของนักเรียนเพ่ิมข้นึ มีการ
เปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้ มของโรงเรียน การเปล่ียนแปลงทางดา้ นการเรียนการสอน และพฤติกรรมทไี่ ม่
พงึ ประสงคล์ ดลง นักเรียนรู้จักรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม มีวินัย จติ อาสา ทาใหเ้ กดิ ความสามัคคี
ห้องเรียนเป็นระเบียบ โรงเรียนสะอาดขึน้

3) การจัดทาโครงงานคุณธรรมเปน็ โครงงานเพ่อื พัฒนาหรอื แกป้ ัญหาของโรงเรียนและนกั เรยี น
ยังขาดโครงงานทีเ่ ป็นของครูหรอื ผู้บริหาร

4) การนเิ ทศติดตาม กาหนดให้มีการนิเทศภาคเรียนละ 1 ครงั้ แตไ่ มไ่ ดล้ งนิเทศตดิ ตามทุกโรงเรยี น
5) ปัจจยั ความสาเร็จในการดาเนินงาน ได้แก่ ภาวะผนู้ าของผู้บรหิ ารโรงเรียน ครรู ่วมมือกันทุก
คนทง้ั โรงเรียน ความรว่ มมือของผู้ปกครองและชุมชน ความเอาใจใสอ่ ย่างต่อเน่ืองของคณะครูและผบู้ รหิ าร
โรงเรียน และการนเิ ทศติดตามทุกโรงเรยี นอย่างต่อเนือ่ ง จะเป็นการกระตุ้นใหโ้ รงเรียนเกิดความกระตือรือรน้
ในการขับเคลอื่ นการดาเนนิ งานโรงเรยี นคณุ ธรรมอยา่ งย่ังยืน
6) ปญั หาอปุ สรรคในการดาเนนิ งานโรงเรียนคณุ ธรรม สพฐ. คอื การที่โรงเรียนไม่มีผ้บู รหิ าร
โรงเรยี นบางโรงมีครูและบุคลากรน้อยทาให้การดาเนนิ งานขาดความต่อเนื่อง และภาระงานของครูมมี าก
จากการดาเนินงานดงั กล่าวมีผลงานที่เปน็ แบบอย่างได้ ได้แก่ โครงงานมาโรงเรยี นสาย ทาลายจติ อาสา,
โรงเรียนบา้ นหนองเจด็ บาท, โครงงานโรงเรยี นสวยด้วยมอื เรา โรงเรียนบ้านนาโตง, โครงงานนางประหลาด
มารยาทงาม โรงเรียนวดั นางประหลาด และโครงงานมารยาทงามอยา่ งไทย โรงเรียนบ้านท่าขา้ ม

2. โครงการอบรมนกั เรยี นแกนนา“ปัญหาหยดุ ยง้ั ด้วยพลงั เดก็ และเยาวชน”
กิจกรรมทด่ี าเนนิ การ
อบรมนักเรยี นแกนนาโดยจัดกิจกรรม จานวน 6 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมทักษะการส่อื สารเพ่ือการ

ดารงชีวติ กิจกรรม Just say No ปอ้ งกันและแกป้ ัญหายาเสพตดิ กจิ กรรมความรู้เรื่องภัยพบิ ัติใกลต้ วั
กิจกรรมทักษะการเอาชวี ติ รอด กจิ กรรมชวี ิตชาวค่าย กจิ กรรมฐานผจญภัยและบกุ เบกิ กลุ่มเป้าหมาย
นกั เรยี นแกนนาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สานกั งานเขตพืน้ ท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรงั เขต 1
จานวน 19 โรงเรียน มีนักเรียนเขา้ รับการอบรมจานวน 114 คน ระหว่างวนั ท่ี 8- 9 สิงหาคม 2561
ณ ถา้ เขาช้างหาย อาเภอนาโยง จงั หวดั ตรงั


Click to View FlipBook Version