The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

รายงานผลการดำเนินงานปี2560

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ppza777, 2019-12-10 23:09:05

รายงานผลการดำเนินงานปี2560

รายงานผลการดำเนินงานปี2560

รายงานผลการดาํ เนินงาน
ประจําปง บประมาณ พ.ศ.2560
สํานกั งานเขตพนื้ ทีก่ ารศึกษาประถมศกึ ษาตรัง เขต 1

กลุมนโยบายและแผน
สาํ นกั งานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศกึ ษาตรงั เขต 1

เอกสwาwรลwำ.ดtrับaทnี่ g21/2.g5o6.0th

กลมุ นโยบายและแผน
สำนกั งานเขตพน้ื ทก่ี ารศกึ ษาประถมศกึ ษาตรงั เขต 1

www.trang1.go.thคำนำ

สำนกั งำนเขตพืน้ ทกี่ ำรศึกษำประถมศึกษำตรัง เขต 1 มีภำรกิจในกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำ
ส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กและเยำวชนได้ศึกษำจนจบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนอย่ำงทั่วถึง มีคุณภำพ โดยยึด
ยุทธศำสตร์กำรดำเนินงำนของกระทรวงศึกษำธิกำร ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ จุดเน้น ของสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เพื่อขับเคล่ือนกลยุทธ์ จุดเน้น ของสำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำให้บรรลุ
เปำ้ ประสงค์ตำมแผนปฏิบตั กิ ำรประจำปี งบประมำณ พ.ศ.2560

รำยงำนผลกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 เป็นเอกสำรสรุปผลกำร
ดำเนนิ งำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศกึ ษำประถมศึกษำตรัง เขต 1 ในปีงบประมำณ พ.ศ.2560 เพ่ือเผยแพร่
สู่สำธำรณชนและหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง และหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำเอกสำรรำยงำนฉบับน้ีจะเป็นข้อมูลที่นำไปใช้
ประโยชนส์ ำหรับกำรพฒั นำคณุ ภำพกำรศกึ ษำต่อไป

(นำยศงั กร รักชูชื่น)
ผ้อู ำนวยกำรสำนกั งำนเขตพ้ืนทีก่ ำรศกึ ษำประถมศึกษำตรงั เขต 1รายงานผลการดำ�เนินงาน ประจ�ำ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ส�ำ นกั งานเขตพ้ืนท่ีการศกึ ษาประถมศกึ ษาตรงั เขต 1 59

สารบญั

หน้า

สว่ นท่ี 1 บทนำ 11
ทตี่ ง้ั 22
โครงสร้ำงกำรบรหิ ำรสำนกั งำนเขตพ้นื ที่กำรศึกษำ
ข้อมลู พ้ืนฐำนทำงกำรศึกษำ 7

สว่ นท่ี 2 ทิศทำงกำรพัฒนำกำรศกึ ษำสำนกั งำนเขตพ้ืนท่ีกำรศกึ ษำประถมศกึ ษำตรงั เขต 1 1133
วสิ ยั ทศั น/์ พนั ธกจิ 1133
เปำ้ ประสงค์ 1144
กลยุทธ์ 14
จุดเน้น/ผลผลติ
1189
ส่วนที่ 3 ผลกำรดำเนินงำน 3312
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำหลักสตู รและกระบวนกำรเรยี นรู้ 3323
กลยุทธ์ท่ี 2 พฒั นำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 3334
กลยุทธท์ ี่ 3 พฒั นำกำลังคนและงำนวจิ ยั ทสี่ อดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ 345
กลยทุ ธ์ท่ี 4 พัฒนำกำรทดสอบ กำรประเมนิ กำรประกันคุณภำพและมำตรฐำนกำรศกึ ษำ 3367
กลยุทธท์ ่ี 5 พัฒนำ ICT เพื่อกำรศึกษำ 4401
กลยุทธท์ ี่ 6 พฒั นำกำรบริหำรจดั กำร
 ผลกำรดำเนินงำนโครงกำรที่ได้รับงบประมำณจำกสำนกั ของสำนักงำนคณะกรรมกำร 5511
กำรศกึ ษำขัน้ พนื้ ฐำน 5575

สว่ นที่ 4 สรุปผล ปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอแนะ
สว่ นที่ 5 ผลงำนแหง่ ควำมภำคภมู ิใจ

ภาคผนวก  คำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมกำรจัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ.2558 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรัง เขต 1

 คณะทำงำนรายงานผรลากยางารนดาผเลนกินางราดน�ำ เปนรนิ ะงจาานปปีงบระปจร�ำะปมีงาบณปพร.ะศม.2า5ณ60พ.ศส.า2น5ัก6ง0านสเำ�ขนตกั พง้นืานทเก่ีขาตรพศนื้ึกทษีก่าาปรรศะกึถษมาศปกึ รษะาถตมรศงั กึ เษขตาต1รัง เขต 1 1 1

ส่วนท่ี 1
บทนำ

สภาพทว่ั ไปจงั หวดั ตรงั

จงั หวัดตรงั ต้ังอยภู่ าคใต้ของประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพฯ 828 กิโลเมตร มีพื้นทีป่ ระมาณ
4,941.439 ตารางกโิ ลเมตร หรอื ประมาณ 3,088,399.375 ไร่

ประชำกร

ประชากร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 รวมทัง้ สิน้ 641,684 คน
ชาย 314,211 คน หญิง 327,473 คน จานวนครัวเรอื น 223,740 หลงั
(ทม่ี าขอ้ มูล : ระบบสถติ ิทางการทะเบียน สานักบรหิ ารการทะเบยี น กรมการปกครอง)

สถำนทต่ี ้งั สำนกั งำนเขตพนื้ ท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำตรัง เขต 1
สานักงานเขตพ้นื ท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรงั เขต 1 ตง้ั อยูเ่ ลขท่ี 193 หมู่ 12 ตาบลโคกหล่อ

ถนนตรัง–ปะเหลียน อาเภอเมืองตรงั จังหวัดตรงั รหสั ไปรษณีย์ 92000
โทรศพั ท.์ 075-572027-32 075-572066 075-572066
โทรสาร. 075-224947
Website http://www.trang1.go.th
E-mail : [email protected]

2 รายงานผรลากยางารนดาผเลนกินางราดนำ�เปนรนิ ะงจาานปปีงบระปจรำ�ะปมงีาบณปพร.ะศม.2า5ณ60พ.ศส.า2น5ัก6ง0านสเ�ำ ขนตกั พง้ืนานทเี่กขาตรพศ้นืกึ ทษ่ีกาาปรรศะึกถษมาศปกึ รษะาถตมรศังกึ เษขตาต1รัง เขต 1 2

โครงสร้ำงกำรบริหำรสำนักงำนเขตพนื้ ทก่ี ำรศกึ ษำประถมศึกษำตรงั เขต 1

สำนักงำนเขตพน้ื ทกี่ ำรศกึ ษำ
ประถมศกึ ษำตรัง เขต 1

คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ หน่วยตรวจสอบภำยใน
ประเมินผลและนเิ ทศกำรศกึ ษำ

(ก.ต.ป.น.)

กลมุ่ กลุม่ กลมุ่ นโยบำย กลมุ่ ส่งเสริม กล่มุ กลุม่ นเิ ทศ
อำนวยกำร บรหิ ำรงำน และแผน กำรจดั บรหิ ำร ตดิ ตำมและ
กำรเงินและ กำรศกึ ษำ งำนบุคคล ประเมินผล
สินทรัพย์

กลมุ่ โรงเรยี น
14 กลุ่ม
สถำนศึกษำ

คณะกรรมกำรสถำนศกึ ษำ
ขนั้ พนื้ ฐำน

กลุ่มบริหำร กล่มุ บริหำร กลมุ่ บริหำร กลมุ่ บริหำร
งำนวิชำกำร งำนงบประมำณ งำนบคุ คล งำนท่ัวไป

รายงานผรลากยางารนดาผเลนกินางราดน�ำ เปนรินะงจาานปปีงบระปจร�ำะปมงีาบณปพร.ะศม.2า5ณ60พ.ศส.า2น5ัก6ง0านสเำ�ขนตักพง้ืนานทเ่ีกขาตรพศื้นกึ ทษีก่าาปรรศะกึถษมาศปึกรษะาถตมรศงั ึกเษขตาต1รัง เขต 1 3 3

ผูบ้ ริหำรสำนกั งำนเขตพ้ืนที่กำรศกึ ษำประถมศกึ ษำตรัง เขต 1

นำยศังกร รักชูช่นื
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพืน้ ท่กี ำรศึกษำประถมศกึ ษำตรัง เขต 1

นายสวุ ทิ ย์ ฟองโหย นายพยุงศกั ด์ิ กัญจนโรจน์
รองผอู้ านวยการสานกั งานเขตพืน้ ที่การศกึ ษา รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นท่กี ารศกึ ษา

ประถมศึกษาตรงั เขต 1 ประถมศกึ ษาตรงั เขต 1

นางจรุ รี ตั น์ คีรรี ัตน์ นายระนิต ณ พทั ลุง
รองผ้อู านวยการสานักงานเขตพืน้ ท่ีการศึกษา รองผู้อานวยการสานกั งานเขตพนื้ ทีก่ ารศึกษา

ประถมศกึ ษาตรัง เขต 1 ประถมศึกษาตรงั เขต 1

4 รายงานผรลากยางารนดาผเลนกินางราดน�ำ เปนรนิ ะงจาานปปงี บระปจร�ำะปมงีาบณปพร.ะศม.2า5ณ60พ.ศส.า2น5กั 6ง0านสเ�ำ ขนตักพง้ืนานทเีก่ขาตรพศนื้ึกทษกี่าาปรรศะึกถษมาศปึกรษะาถตมรศงั กึ เษขตาต1รงั เขต 1 4

ผอู้ ำนวยกำรกลุ่ม/หนว่ ย
สำนกั งำนเขตพ้นื ทก่ี ำรศึกษำประถมศึกษำตรงั เขต 1

นางเนาวลักษณ์ วชิ ัยดิษฐ นายปราโมทย์ หมื่นเทพ นายธเนศพล เจรญิ สขุ
ผอู้ านวยการกลุ่มนิเทศ ผู้อานวยการกลมุ่ บรหิ ารงานการเงิน ผอู้ านวยการกล่มุ บรหิ ารงานบุคคล
ติดตามและประเมินผลการจดั การศกึ ษา
และสินทรัพย์

;;;ว;;;ำ่ ;งjk’

นางอุไรวรรณ สิทธิฤทธิ์ นางเยาวภา สงิ หเสม
ผอู้ านวยการกลมุ่ นโยบายและแผน ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ ผอู้ านวยการกล่มุ ส่งเสรมิ การจัดการศึกษา

นางสรญั ญา โยธี
ผูอ้ านวยการหนว่ ยตรวจสอบภายใน

รายงานผรลากยางารนดาผเลนกินางราดน�ำ เปนรินะงจาานปปงี บระปจร�ำะปมงีาบณปพร.ะศม.2า5ณ60พ.ศส.า2น5กั 6ง0านสเำ�ขนตกั พง้ืนานทเก่ีขาตรพศน้ืึกทษีก่าาปรรศะกึถษมาศปกึ รษะาถตมรศงั ึกเษขตาต1รัง เขต 1 5 5

คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนเิ ทศกำรศกึ ษำ
พระราชบัญญตั ริ ะเบยี บบริหารราชการกระทรวงศึกษาธกิ าร พ.ศ. 2546 มาตรา 8 และมาตรา 20

วรรคสี่ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงศึกษาธกิ ารออกกฎกระทรวงใหเ้ ขตพน้ื ท่ีการศกึ ษา มคี ณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลและนเิ ทศการศกึ ษาของเขตพน้ื ที่การศึกษา จานวน 9 คน รายชือ่ คณะกรรมการมีดังน้ี

รำยชอ่ื คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมนิ ผลและนิเทศกำรศกึ ษำ

ประธำนกรรมกำร
นำยศังกร รกั ชชู ืน่

กรรมกา5รผทู้ท่ารนงคุณวุฒิ กรรมการผูแ้ ทน กรรมการและเลขานุการ
ด้านการบรหิ ารการศกึ ษา 62ททา่ า่นน 1 ทา่ น
นายกิตติศักดิ์ นานชา้
ดา้ นการศกึ ษาปฐมวยั ผู้แทนผูบ้นราหยิ ศารรสศถักาดน์ิ ศสึกนี ษาาของรัฐ ผู้อานวยการกล่มุ นเิ ทศ ตดิ ตาม
และประเมินผลการจดั การศึกษา
นายมนตรี ณ นคร ผ้แู ทนผู้บนราหิ ยาวรีรสะถยาทุ นธศกึ ธษนาทขวอี งเอกชน
ด้านวจิ ัยและประเมนิ ผล
นายเรวตั ไพรัตนากร
ด้านศาสนาและวฒั นธรรม
นายพยงุ ศกั ดิ์ กัญจนโรจน์
ด้านการศกึ ษาขัน้ พ้ืนฐาน
นายฐโชตณฏั ฐ์ ขวัญเมือง

มีหน้าที่ดังนี้
1) สง่ เสรมิ สนับสนุน ให้มกี ารนามาตรฐานการศึกษาขนั้ พ้ืนฐานมากาหนดเปน็ แนวทางในการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการบริหารและการดาเนินการของหนว่ ยงานและสถานศึกษา ในสงั กดั เขต
พ้นื ทก่ี ารศกึ ษา
2) กาหนดแนวทางการศึกษา วเิ คราะห์ วิจยั การบริหารและการดาเนินการของหนว่ ยงานและ
สถานศึกษาในสังกดั เขตพน้ื ท่ีการศกึ ษา
3) พิจารณาแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนเิ ทศการศกึ ษาโดยมุ่งเนน้ ผลสมั ฤทธข์ิ อง
หนว่ ยงานและสถานศึกษาในสังกดั เขตพน้ื ที่การศึกษา
4) ตดิ ตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนเิ ทศการบริหารและการดาเนินการตามแผนที่กาหนด
5) รบั ทราบผลการตดิ ตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการบรหิ ารและการดาเนินการตามแผน
และใหข้ ้อเสนอแนะเพื่อการปรบั ปรงุ และพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยา่ งต่อเน่ือง
6) ส่งเสริมให้มีการประสานงานกับคณะกรรมการอื่นและหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง

6 รายงานผรลากยางารนดาผเลนกนิ างราดนำ�เปนรนิ ะงจาานปปงี บระปจร�ำะปมีงาบณปพร.ะศม.2า5ณ60พ.ศส.า2น5กั 6ง0านสเ�ำ ขนตักพงื้นานทเีก่ขาตรพศื้นกึ ทษี่กาาปรรศะึกถษมาศปึกรษะาถตมรศงั กึ เษขตาต1รัง เขต 1 6

จำนวนบุคลำกรทำงกำรศึกษำและลกู จำ้ ง
ของสำนักงำนเขตพน้ื ทก่ี ำรศกึ ษำประถมศกึ ษำตรงั เขต 1

จำแนกตำมกลุ่ม และวุฒกิ ำรศึกษำ

ผบู้ รหิ าร/บคุ ลากร/ลกู จ้าง จานวนบคุ ลากร รวม ตา่ กวา่ วุฒิการศกึ ษา
รวมท้งั สิ้น ชาย หญิง ปรญิ ญาตรี
ปรญิ ญาตรี ปรญิ ญาโท ปริญญาเอก

19 48 67 5 39 23 0

รวมบุคลากร 12 47 59 1 36 22 0

ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่ 1 - 1 - - 1 -
การศึกษา
รองผ้อู านวยการสานักงานเขตพืน้ ที่ 3 1 4 0 0 4 0
การศกึ ษา
กล่มุ อานวยการ 156 0 6 0 0
0
กลมุ่ บริหารงานการเงนิ และสนิ ทรพั ย์ 2 7 9 1 6 2 0
0
กลมุ่ นโยบายและแผน 055 0 3 2

กลมุ่ บริหารงานบคุ คล 3 9 12 0 11 1

กลุ่มสง่ เสริมการจัดการศกึ ษา 0 10 10 0 82 0
กลุ่มนเิ ทศ ตดิ ตามและประเมนิ ผล 2 9 11 0 1 10 0
การจัดการศกึ ษา
หนว่ ยตรวจสอบภายใน 011 0 10 0

รวมลูกจา้ ง 718 4 3 1 0

ลูกจา้ งประจา/ลกู จ้างชั่วคราว 7 1 8 4 3 1 0

ทมี่ า : ขอ้ มลู ณ วนั ท่ี 3 พฤศจิกายน 2560

รายงานผรลากยางารนดาผเลนกินางราดนำ�เปนรนิ ะงจาานปปีงบระปจร�ำะปมงีาบณปพร.ะศม.2า5ณ60พ.ศส.า2น5กั 6ง0านสเำ�ขนตักพง้ืนานทเก่ีขาตรพศ้ืนึกทษก่ีาาปรรศะึกถษมาศปกึ รษะาถตมรศังึกเษขตาต1รงั เขต 1 7 7

ขอ้ มลู พนื้ ฐานทางการศกึ ษา

1.ข้อมลู จำนวนสถำนศึกษำและนักเรียน
1.1 สงั กัดสำนักงำนเขตพ้ืนทก่ี ำรศกึ ษำประถมศึกษำตรัง เขต 1
จำนวนโรงเรียนสังกดั สำนกั งำนเขตพ้ืนทก่ี ำรศกึ ษำประถมศกึ ษำตรัง เขต 1 ปีกำรศึกษำ 2560

จำแนกตำมระดบั กำรจดั กำรศกึ ษำ

ระดบั ท่จี ดั กำรศึกษำ จำนวนโรงเรยี น
ระดับอนุบำล 1 ถึงระดบั ประถมศกึ ษำปที ่ี 6 112
ระดบั อนบุ ำล 1 ถงึ ระดบั มัธยมศกึ ษำปีท่ี 3 19
ระดับประถมศกึ ษำปที ี่ 1 - 6 5
136
รวม

ตำรำงที่ 1 จำนวนโรงเรียน ห้องเรยี น นักเรยี น สงั กดั สำนักงำนเขตพน้ื ทีก่ ำรศกึ ษำประถมศกึ ษำตรัง
เขต 1 ปีกำรศกึ ษำ 2560 จำแนกรำยอำเภอ

ท่ี อำเภอ โรงเรยี น ห้องเรยี น กอ่ นประถม จำนวนนักเรยี น รวม
2,065 ประถม มธั ยมต้น 8,617
1 เมือง 38 604 6,146 406
2 ปะเหลยี น 37 454 1,089 4,417
3 ยา่ นตาขาว 34 430 936 3,249 79 4,565
4 นาโยง 17 261 3,442 187
5 หาดสาราญ 10 117 768 3,309
136 1,866 400 2,263 278 1,497
5,258 22,405
1,024 73
16,124 1,023

ทีม่ า : ขอ้ มลู DMC 10 มิถนุ ายน 2560

8 รายงานผรลากยางารนดาผเลนกินางราดนำ�เปนรินะงจาานปปีงบระปจร�ำะปมีงาบณปพร.ะศม.2า5ณ60พ.ศส.า2น5กั 6ง0านสเ�ำ ขนตกั พง้ืนานทเ่ีกขาตรพศืน้กึ ทษ่กีาาปรรศะึกถษมาศปึกรษะาถตมรศงั กึ เษขตาต1รงั เขต 1 8

ตำรำงที่ 2 จำนวนโรงเรยี นขยำยโอกำส สังกดั สำนักงำนเขตพื้นทก่ี ำรศึกษำประถมศึกษำตรัง เขต 1
จำแนกรำยอำเภอ ปกี ำรศึกษำ 2559

ที่ อำเภอ โรงเรยี น ห้องเรียน กอ่ นประถม จำนวนนักเรยี น รวม
ประถม มธั ยมต้น

1 เมอื ง 6 95 280 791 406 1,477

2 ปะเหลียน 5 88 191 731 145 1,067

3 ยา่ นตาขาว 3 50 88 166 79 333

4 นาโยง 4 79 206 675 278 1,159

5 หาดสาราญ 1 14 61 212 73 346
19 326 826 2,575 981 4,382

ทม่ี า : ข้อมูล DMC 10 มถิ ุนายน 2560

ตำรำงท่ี 3 จำนวนโรงเรยี นขนำดเลก็ ในสงั กัดสำนกั งำนเขตพ้นื ทีก่ ำรศกึ ษำประถมศกึ ษำตรัง เขต 1
จำแนกรำยอำเภอ ปีกำรศึกษำ 2559

ท่ี อำเภอ โรงเรียน นกั เรียน ห้องเรยี น 0-20 ขนำดสถำนศึกษำ (มีจำนวนนักเรียน)

21-40 41-60 61-80 81-100 101-120

1 เมือง 18 1,254 209 2 2 3 5 3 5

2 ย่านตาขาว 23 1,659 254 1 2 5 6 6 4

3 ปะเหลยี น 19 1,317 178 1 1 5 6 4 3

4 นาโยง 3 243 28 0 0 0 1 2 0

5 หาดสาราญ 5 512 56 0 0 0 0 2 3
68 4,985 725 4 5 13 18 17 15

ที่มา : ข้อมูล DMC 10 มิถนุ ายน 2560

2. ขอ้ มูลครูและบคุ ลำกรทำงกำรศึกษำ
ตำรำงที่ 4 จำนวนข้ำรำชกำรครูและบคุ ลำกรในสถำนศกึ ษำ สงั กัดสำนกั งำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
ประถมศึกษำตรงั เขต 1 ปกี ำรศึกษำ 2560 จำแนกรำยอำเภอ
ครตู ำม จ.18 ครตู ำม ก.ค.ศ.
ที่ อำเภอ ผบู้ รหิ ำร ครู รวม ผูบ้ ริหำร ครู รวม

1 เมอื ง 48 409 457 45 434 479
2 ปะเหลียน 34 207 241 32 219 251
3 ยา่ นตาขาว 38 269 307 39 283 322
4 นาโยง 19 178 197 19 187 206
5 หาดสาราญ 11 75 86 10 82 92
รวม 150 1,138 1,288 145 1,205 1,350

ทม่ี า : ข้อมูล DMC 10 มิถุนายน 2560

รายงานผรลากยางารนดาผเลนกนิ างราดน�ำ เปนรนิ ะงจาานปปีงบระปจรำ�ะปมงีาบณปพร.ะศม.2า5ณ60พ.ศส.า2น5กั 6ง0านสเ�ำ ขนตักพงืน้านทเก่ีขาตรพศ้ืนึกทษี่กาาปรรศะึกถษมาศปึกรษะาถตมรศังึกเษขตาต1รงั เขต 1 9 9

3. ข้อมูลผลสมั ฤทธ์ิทำงกำรศกึ ษำ
ตำรำงท่ี 5 ผลกำรประเมนิ คุณภำพกำรศึกษำขน้ั พน้ื ฐำนเพือ่ ประกันคุณภำพผเู้ รียน (NT) ช้ันประถมศึกษำ

ปีที่ 3 ปีกำรศกึ ษำ 2558 กับปีกำรศึกษำ2559 สำนักงำนเขตพ้นื ทกี่ ำรศกึ ษำประถมศกึ ษำตรัง เขต 1

ความสามารถพน้ื ฐาน ปกี ารศกึ ษา 2558 คะแนนเฉลยี่ ร้อยละ การพฒั นา
ความสามารถดา้ นภาษา 49.42 ปีการศกึ ษา 2559 +9.24
ความสามารถดา้ นคานวณ 43.74 -0.64
ความสามารถดา้ นเหตผุ ล 52.93 58.66 +9.35
รวมความสามารถ 3 ดา้ น 48.70 43.10 +5.98
62.28
54.68

ปกี ารศึกษา 2558
ปกี ารศึกษา 2559

ตำรำงท่ี 6 เปรียบเทยี บผลกำรทดสอบทำงกำรศกึ ษำระดับชำตขิ น้ั พนื้ ฐำน (O-NET) ชัน้ ประถมศึกษำปีท่ี 6
ปีกำรศึกษำ 2559 ระหวำ่ งเขตพ้นื ทก่ี ำรศึกษำกบั ระดบั สพฐ. และระดับประเทศ

กลุม่ สาระการเรยี นรู้ เขตพนื้ ที่การศกึ ษา คะแนนเฉลย่ี รอ้ ยละ ผลตา่ ง
สพฐ. ผลตา่ ง ประเทศ +3.75
ภาษาไทย 56.73 51.88 +4.85 52.98 +2.80
สงั คมศกึ ษา ศาสนาและวัฒนธรรม 49.48 45.08 +4.40 46.68 -2.30
ภาษาอังกฤษ 32.29 31.11 +1.18 34.59 +3.49
คณติ ศาสตร์ 43.96 38.76 +5.20 40.47 +2.28
วิทยาศาสตร์ 43.50 40.27 +3.23 41.22 +2.00
รวมเฉล่ยี 5 กลุม่ สำระกำรเรียนรู้ 45.19 41.42 +3.77 43.19

60
40 เขตพน้ื ทก่ี ารศกึ ษา

20 สพฐ.
0

ประเทศ

10 รายงานผรลากยางารนดาผเลนกนิ างราดน�ำ เปนรนิ ะงจาานปปงี บระปจรำ�ะปมีงาบณปพร.ะศม.2า5ณ60พ.ศส.า2น5กั 6ง0านสเ�ำ ขนตกั พง้นืานทเก่ีขาตรพศน้ืึกทษีก่าาปรรศะกึถษมาศปกึ รษะาถตมรศังกึ เษขตาต1รงั เขต 1 10

ตำรำงท่ี 7 เปรยี บเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศกึ ษำระดับชำติข้นั พ้นื ฐำน (O-NET) ชน้ั ประถมศกึ ษำปีที่ 6
ปกี ำรศึกษำ 2558 กับปกี ำรศกึ ษำ 2559 สำนกั งำนเขตพืน้ ท่กี ำรศกึ ษำประถมศกึ ษำตรัง เขต 1

กล่มุ สาระการเรยี นรู้ คะแนนเฉลยี่ รอ้ ยละ การพฒั นา
ภาษาไทย ปกี ารศกึ ษา 2558 ปีการศกึ ษา 2559 +3.80
สงั คมศึกษา ศาสนา และวฒั นธรรม -3.02
ภาษาอังกฤษ 52.93 56.73 -6.43
คณิตศาสตร์ 52.50 49.48 -3.00
วทิ ยาศาสตร์ 38.72 32.29 -1.00
รวมเฉล่ีย 5 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 46.96 43.96 -1.93
44.50 43.50
47.12 45.19

60 ปกี ารศึกษา 2558
50 ปกี ารศึกษา 2559
40
30
20
10
0

ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

ตำรำงที่ 8 เปรยี บเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศกึ ษำระดบั ชำตขิ นั้ พื้นฐำน(O-NET) ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3
ปีกำรศกึ ษำ 2559 ระหว่ำงเขตพืน้ ทกี่ ำรศกึ ษำกับระดบั สพฐ. และระดับประเทศ

กลุ่มสาระการเรยี นรู้ เขตพนื้ ที่ คะแนนเฉลยี่ รอ้ ยละ ผลตา่ ง
ภาษาไทย การศกึ ษา สพฐ. ผลตา่ ง ประเทศ -2.89
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 43.47 46.81 -3.34 46.36 -2.40
ภาษาอังกฤษ 46.60 49.34 -2.74 49.00 -5.18
คณติ ศาสตร์ 26.62 31.39 -4.77 31.80 -4.63
วิทยาศาสตร์ 24.68 29.53 -4.85 29.31 -1.33
รวมเฉลีย่ 5 กลมุ่ สำระกำรเรยี นรู้ 33.66 35.12 -1.46 34.99 -3.28
35.01 38.44 -3.43 38.29

50 เขตพ้ืนท่ีการศกึ ษา
40 สพฐ.
30 ประเทศ
20
10
0

ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วทิ ยาศาสตร์

รายงานผรลากยางารนดาผเลนกนิ างราดนำ�เปนรินะงจาานปปงี บระปจร�ำะปมีงาบณปพร.ะศม.2า5ณ60พ.ศส.า2น5กั 6ง0านสเำ�ขนตักพงื้นานทเก่ีขาตรพศ้นืึกทษกี่าาปรรศะึกถษมาศปกึ รษะาถตมรศงั กึ เษขตาต1รงั เขต 1 11 11

ตำรำงที่ 9 เปรยี บเทยี บผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดบั ชำตขิ นั้ พืน้ ฐำน (O-NET) ชัน้ มัธยมศกึ ษำปีท่ี 3
ปีกำรศกึ ษำ 2558 กับปีกำรศึกษำ 2559 สำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศกึ ษำตรัง เขต 1

กลมุ่ สาระการเรยี นรู้ คะแนนเฉลย่ี ร้อยละ การพัฒนา
ภาษาไทย ปกี ารศึกษา 2558 ปกี ารศึกษา 2559 +0.62
สังคมศกึ ษา ศาสนา และวัฒนธรรม +1.86
ภาษาองั กฤษ 42.85 43.47 -0.39
คณติ ศาสตร์ 44.74 46.60 -5.13
วทิ ยาศาสตร์ 27.01 26.62 -2.64
คะแนนรวมเฉลีย่ รอ้ ยละ 29.81 24.68 -1.13
36.30 33.66
36.14 35.01

50
40
30
20 ปกี ารศึกษา 2558
10 ปกี ารศกึ ษา 2559
0

4. ผลกำรบริหำรงบประมำณรำยจำ่ ยประจำปงี บประมำณ พ.ศ.2560
สานกั งานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ไดร้ ับอนมุ ัติจดั สรรงบประมาณสาหรบั

บริหารจัดการและพฒั นาคุณภาพการศึกษา สานักงานเขตพ้นื ที่การศกึ ษาและสถานศึกษาในสงั กดั ดังน้ี

รำยกำร ได้รับจดั สรร เบกิ จำ่ ย กันไว้เบิกกรณี ก่อหนี้ผกู พนั คงเหลอื
งบบุคลากร 3,633,940.00 3,634,005.96 ไมม่ ีหนผ้ี กู พนั - -65.96
งบดาเนนิ งาน 80,453,296.00 76,910,685.25
งบลงทุน 54,911,620.00 50,792,002.14 - 3,523,500.00 19,110.75
งบเงนิ อดุ หนุน - 3,299,500.00 820,117.86
งบกลาง 588,347.00 588,347.00 -
งบเบกิ แทนหน่วยงานอืน่ 11,248,040.00 - - - -
เงินกนั ไว้เบกิ เหลือ่ มปี - 11,248,040.00 -
793,281.00 793,281.00 - -
25,226,440.00 24,227,015.00 - - 980,425.00
19,000.00

ยอดรวมงบประมำณท้ังสนิ้ 176,854,964.00 156,945,336.35 - 18,090,040.00 1,819,587.65

12 รายงานผรลากยางารนดาผเลนกนิ างราดนำ�เปนรนิ ะงจาานปปงี บระปจรำ�ะปมีงาบณปพร.ะศม.2า5ณ60พ.ศส.า2น5ัก6ง0านสเ�ำ ขนตักพงน้ืานทเกี่ขาตรพศ้นืกึ ทษ่ีกาาปรรศะึกถษมาศปกึ รษะาถตมรศงั กึ เษขตาต1รัง เขต 1 12
จากการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินและการก่อหน้ีผูกพัน ของสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาตรัง เขต 1 ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
ได้รับงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จานวนเงิน 176,854,964.00 บาท ก่อหน้ีผูกพัน จานวน
18,090,040.00 บาท คิดเป็น 10.23% เบิกจ่าย จานวน 156,945,336.35 บาท คิดเป็น 88.74% คงเหลือ
จานวน 1,819,587.65 บาท คิดเป็น 1.03%

รายงานผรลากยางราดนาผเลนกินางราดน�ำ ปเนรินะงจาานปีงปบรปะรจะำ�มปาีงณบปพร.ะศม.2า5ณ60พ.ศส.า2น5กั60งาสน�ำเขนตักพงาื้นนทเขก่ี ตารพศนื้ ึกทษีก่ าาปรรศะกึ ถษมาศปึกรษะาถตมรศังกึ เษขาตต1รัง เขต 1 13 13

ส่วนท่ี 2

ทิศทางการพัฒนาการศกึ ษา
สานักงานเขตพนื้ ท่ีการศึกษาประถมศกึ ษาตรงั เขต 1

สานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ดาเนินการตามภารกิจ การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของเด็กและเยาวชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายการศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา
และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามตัวช้ีวัด/มาตรฐาน หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 และสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน และได้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของหน่วยงาน โดยการมีส่วนร่วม จึงกาหนด
นโยบาย วสิ ยั ทัศน์ พนั ธกจิ เป้าประสงค์ ดงั นี้

ทิศทางการจัดการศึกษาสานักงานเขตพ้นื ท่กี ารศึกษาประถมศกึ ษาตรัง เขต 1

วสิ ัยทัศน์ (Vision)

สานักงานเขตพ้นื ท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 เป็นองค์กรหลักจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมี
คุณภาพ โดยใชห้ ลักธรรมาภบิ าล และหลกั ปรัชญาของเศรษฐกจิ พอเพยี ง บนพื้นฐานของความเป็นไทย

พันธกิจ
(M1.isสsง่ iเoสnริม)และสนบั สนุนใหป้ ระชากรวยั เรียนทกุ คนไดร้ ับการศกึ ษาอยา่ งทั่วถึง และมีคุณภาพ

2. ส่งเสริมให้ผเู้ รยี นมคี ุณธรรมจริยธรรม มคี ณุ ลกั ษณะอันพึงประสงค์ ตามหลกั สตู ร และค่านิยม
หลักของคนไทย 12 ประการ

3. พัฒนาระบบบรหิ ารจดั การ ทเี่ น้นการมีสว่ นรว่ ม เพื่อเสรมิ สรา้ งความรบั ผดิ ชอบ ตอ่ คุณภาพ
การศกึ ษา และบูรณาการการจดั การศึกษา

คา่ นยิ มองคก์ ร (Core Value)

รักองคก์ าร ประสานความร่วมมอื ยึดถือคุณธรรม กา้ วนาสู่สากล

เป้าประสงค์ (Goal)

เพอื่ ใหก้ ารจดั การศึกษาขน้ั พ้ืนฐานของประเทศไทย มคี ุณภาพและมาตรฐานระดบั สากล บนพ้ืนฐาน
ของความเป็นไทย สานกั งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จงึ กาหนดเปา้ ประสงค์ ดังนี้

1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา และระดบั การศึกษาข้ันพ้นื ฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสม
ตามวัย และมคี ุณภาพ

2. ประชากรวัยเรยี นทกุ คนได้รับโอกาสในการศกึ ษาข้นั พน้ื ฐานอยา่ งทัว่ ถึง มคี ุณภาพ และเสมอภาค

14 รายงานผรลากยางราดนาผเลนกินางราดน�ำ ปเนรินะงจาานปงีปบรปะรจะ�ำ มปางี ณบปพร.ะศม.2า5ณ60พ.ศส.า2น5ัก60งาสน�ำเขนตกั พงา้ืนนทเขกี่ ตารพศืน้ ึกทษี่กาาปรรศะกึ ถษมาศปึกรษะาถตมรศังึกเษขาตต1รัง เขต 1 14
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มสี มรรถนะตรงตามสายงาน และมีวฒั นธรรมการทางาน ทมี่ ุ่งเน้น

ผลสัมฤทธ์ิ
4. สานักงานเขตพน้ื ทก่ี ารศกึ ษา สานกั บริหารงานการศึกษาพิเศษ และสถานศกึ ษา มปี ระสิทธิภาพ

และเปน็ กลไกขับเคลือ่ นการศึกษาขั้นพ้นื ฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล
5. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เน้นการทางานแบบบูรณาการ มีเครือข่ายการ

บริหารจัดการ บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา และกระจายอานาจและความ
รบั ผดิ ชอบสสู่ านักงานเขตพน้ื ทกี่ ารศึกษา และสถานศกึ ษา

6. พืน้ ท่ีพเิ ศษ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพฒั นารปู แบบการจัดการศึกษา ท่ีเหมาะสมตาม
บริบทของพืน้ ที่

กลยุทธ์ (Strategy)

จากวิสยั ทศั น์ พนั ธกจิ เปา้ ประสงค์ สานักงานเขตพ้ืนทกี่ ารศกึ ษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 จงึ กาหนด
กลยุทธ์ ปงี บประมาณ พ.ศ.2560 จานวน 6 กลยทุ ธ์ ดังน้ี

กลยุทธท์ ี่ 1 พฒั นาหลกั สูตรและกระบวนการเรยี นรู้
กลยุทธท์ ่ี 2 พฒั นาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลยทุ ธท์ ่ี 3 พัฒนากาลังคนและงานวจิ ยั ท่ีสอดคล้องกบั ความตอ้ งการของประเทศ
กลยุทธท์ ี่ 4 พัฒนาการทดสอบ การประเมนิ การประกนั คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
กลยุทธ์ท่ี 5 พัฒนา ICT เพ่อื การศึกษา
กลยทุ ธ์ท่ี 6 พฒั นาการบรหิ ารจัดการ

จุดเน้น (Focus)

จุดเน้นการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สานักงานเขตพน้ื ท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง
เขต 1 ขับเคล่ือนนโยบายตามจุดเน้นของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้นั พืน้ ฐาน ซึ่งมี 6 จดุ เน้น ดังน้ี

จดุ เนน้ ดา้ นหลกั สูตรและกระบวนการเรียนรู้
1.ด้านหลักสูตรและกระบวนการเรยี นรู้

1.1 หลกั สูตรแกนกลางการศกึ ษาขัน้ พืน้ ฐานมีการปรบั ปรุงให้เหมาะสมกบั ผเู้ รียน
1.2 โครงสร้างเวลาเรยี นมีการปรับปรุง ให้เหมาะสมกับผู้เรยี น
1.3 สถานศกึ ษาทุกแห่งมกี ารยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในแตล่ ะช่วงชนั้
1.4 สถานศึกษาใช้ STEM Education BBL DLTV
2. ผูเ้ รยี นมีสมรรถนะท่ีสาคัญ สมู่ าตรฐานสากล
2.1 ดา้ นผเู้ รยี นระดบั กอ่ นประถมศกึ ษามีพัฒนาการด้าน รา่ งกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและ
สตปิ ญั ญาท่ีสมดลุ เหมาะสมกับสงั คม วัย และเรียนร้อู ยา่ งมีความสขุ
2.2 ผู้เรยี นชน้ั ประถมศกึ ษาปีท่ี 1 อ่านออก เขียนได้
2.3 ผู้เรยี นตั้งแตช่ นั้ ประถมศกึ ษาปีที่ 2 ขน้ึ ไป อ่านคล่องเขยี นคล่อง

รายงานผรลากยางราดนาผเลนกินางราดน�ำ ปเนรินะงจาานปงีปบรปะรจะำ�มปาีงณบปพร.ะศม.2า5ณ60พ.ศส.า2น5ัก60งาสน�ำเขนตักพงา้ืนนทเขก่ี ตารพศ้ืนึกทษ่ีกาาปรรศะกึ ถษมาศปกึ รษะาถตมรศังกึ เษขาตต1รงั เขต 1 15 15

2.4 ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 มีความสามารถด้านภาษา ด้านคานวณ และด้านเหตุผลผ่าน
เกณฑม์ าตรฐานที่กาหนดเพิ่มข้ึน

2.5 ผเู้ รียนชนั้ ประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นประถมศกึ ษาปที ี่ 3 และช้นั มธั ยม ศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรยี นจากการทดสอบระดับชาติข้นั พื้นฐาน (O-NET) กลุม่ สาระหลกั เพ่มิ ขน้ึ

2.6 ผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาได้รบั การส่งเสรมิ ให้มแี รงจงู ใจ สอู่ าชพี ด้วยการแนะแนว และไดร้ บั
การพฒั นาความรู้ทักษะท่ีเหมาะสมเพื่อการมงี านทาในอนาคต

2.7 ผเู้ รียนมที กั ษะในการส่ือสาร ทักษะการคดิ ทกั ษะการแก้ปญั หา ทักษะชวี ติ และทักษะการใช้
เทคโนโลยที ี่เหมาะสม

2.8 ผเู้ รยี นได้รับการวดั และประเมินผลที่หลากหลายเหมาะสมตามศกั ยภาพรายบุคคลตามชว่ งวยั
3. ผู้เรียนมคี ณุ ธรรม จรยิ ธรรม ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ รวมทั้งมจี ติ สานกึ ในการ
อนรุ กั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ ม และห่างไกลยาเสพตดิ

3.1 ผเู้ รียนระดบั ประถมศกึ ษา ใฝเ่ รยี นรู้ ใฝ่ดี และอยรู่ ว่ มกับผ้อู ่ืนได้
3.2 ผู้เรยี นระดบั มธั ยมศึกษาตอนตน้ มีทักษะการแก้ปัญหา และอยู่อย่างพอเพียง
3.3 ผู้เรยี นระดบั มธั ยมศกึ ษาตอนปลาย มคี วามมุ่งมั่น ในการศึกษาและการทางาน สามารถ
ปรบั ตัวเข้ากับพหุวัฒนธรรม บนพน้ื ฐานวฒั นธรรมท่ีดีงามของไทย
4. ผเู้ รียนทม่ี ีความต้องการพเิ ศษได้รบั การส่งเสรมิ สนับสนนุ และพฒั นาเต็มตามศักยภาพเป็นรายบุคคล ไดแ้ ก่
4.1 ผพู้ กิ าร
4.2 ผู้ด้อยโอกาสและผู้เรียนในพนื้ ท่ีพเิ ศษ
4.3 ผูเ้ รียนที่มคี วามสามารถพิเศษ
4.4 ผเู้ รียนภายใต้การจดั การศกึ ษาโดยครอบครัว สถานประกอบการ และศนู ย์การเรยี น
4.5 ผู้เรียนท่ตี อ้ งการความคุ้มครองและช่วยเหลือเปน็ พิเศษ
จุดเนน้ ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
1.ครูและบคุ ลากรทางการศึกษา ไดร้ บั การพฒั นาองคค์ วามร้ตู รงตามความต้องการของบคุ คลและสถานศึกษา
1.1 ครแู ละบคุ ลากรทางการศกึ ษา ไดร้ ับการพัฒนาวิธีจัดการเรยี นรู้ ทใ่ี ช้ทักษะกระบวนการคดิ
รวมท้ังการวัดและประเมนิ ผลการเรยี นรู้
1.2 ครูและบุคลากรทางการศกึ ษา สามารถประยุกตใ์ ช้ระบบเทคโนโลยสี ารสนเทศและการสอ่ื สารที่
ทันสมยั
1.3 ครแู ละบุคลากรทางการศกึ ษา ได้รบั การนเิ ทศแบบกัลยาณมติ ร จากสานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และครู ท้ังในโรงเรียน ระหวา่ งโรงเรยี น หรอื ภาคส่วนอื่นๆ ตามความพร้อม
ของโรงเรียน
1.4 ครูและบคุ ลากรทางการศึกษา สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การมสี ่วนรว่ มจากผมู้ สี ว่ นเกย่ี วขอ้ ง
และทกุ ภาคส่วนใหเ้ กิดชมุ ชนแหง่ การเรยี นรู้
1.5 ครูจดั การเรยี นร้สู ูป่ ระชาคมอาเซยี น
1.6 ครแู ละบคุ ลากรทางการศึกษา มจี ิตวิญญาณของความเปน็ ครู การเป็นครูมอื อาชีพและยึดมน่ั ใน
จรรยาบรรณวิชาชพี
2. ผู้บรหิ ารสถานศกึ ษา สามารถบรหิ ารงานทุกด้านใหม้ ปี ระสทิ ธภิ าพ และเกดิ ประสทิ ธิผล
3. ครแู ละบคุ ลากรทางการศึกษา มขี วญั และกาลงั ใจในการทางาน และมีผลการปฏิบตั งิ านเชิงประจกั ษ์

16 รายงานผรลากยางราดนาผเลนกินางราดนำ�ปเนรินะงจาานปงีปบรปะรจะ�ำ มปางี ณบปพร.ะศม.2า5ณ60พ.ศส.า2น5กั60งาสนำ�เขนตกั พงาน้ื นทเขก่ี ตารพศื้นกึ ทษีก่ าาปรรศะึกถษมาศปึกรษะาถตมรศังกึ เษขาตต1รงั เขต 1 16

4. องค์กร องคค์ ณะบุคคล และผ้มู ีสว่ นได้ส่วนเสียวางแผนสรรหา ย้าย โอน ครู และบุคลากรทางการ
ศกึ ษา ให้สอดคล้องกบั ความต้องการของโรงเรยี นและชุมชน

จดุ เนน้ ดา้ นพัฒนากาลังคน
1.สถานศึกษาสรา้ งคา่ นิยมเชงิ บวกในการเรียนสายอาชีพ เพื่อลดสดั สว่ นการเรยี นสายสามัญ
2.หนว่ ยงานทกุ ระดับมกี ารวิจยั ที่สามารถนาไปใชป้ ระโยชน์ได้
จดุ เนน้ ดา้ นการทดสอบ การประเมนิ การประกันคณุ ภาพและมาตรฐานการศกึ ษา
1. ระบบการประเมนิ สถานศึกษาและผู้เรียนมกี ารพัฒนาใหเ้ หมาะสมกบั สถานศึกษาและผูเ้ รียน
2. ระบบทดสอบเพื่อประเมนิ ผา่ น หรอื ซา้ ชนั้ มีการพัฒนา ให้เหมาะสมในการจบการศึกษาชัน้
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ช้ันมธั ยมศึกษาปีท่ี 3 และชัน้ มธั ยมศกึ ษาปที ี่ 6
3. ผ้ปู ระเมินคุณภาพสถานศึกษามีการพัฒนาตามมาตรฐานผู้ประเมิน
จดุ เน้นด้าน ICT เพ่ือการศกึ ษา
1.หนว่ ยงานทุกระดบั พฒั นาระบบ ICT เพอ่ื การศึกษาใหเ้ หมาะสมกบั สถานศึกษาและผูเ้ รยี น
2. หน่วยงานทกุ ระดับพฒั นาระบบข้อมลู สารสนเทศใหเ้ ป็นฐานเดยี วกนั ในเร่อื งข้อมลู นักเรียน ขอ้ มลู
ครูและบคุ ลากรทางการศึกษา ข้อมลู สถานศึกษาและขอ้ มูลข้าราชการและบุคลากรอ่ืน ในการใช้ข้อมลู ร่วมกนั
อยา่ งมีประสิทธิภาพ
3. หน่วยงานทกุ ระดับพฒั นา DLTV DLIT ให้เหมาะสมกับสถานศกึ ษาและผู้เรียน
4. ผเู้ รียนมีคอมพวิ เตอร์ใชใ้ นการเรียนรู้
จดุ เนน้ ดา้ นการบรหิ ารจดั การ
1.หน่วยงานทุกระดับบริหารจัดการโดยมุง่ เน้นการกระจายอานาจ การสรา้ งเครือขา่ ย และรับผดิ ชอบ
ตอ่ การดาเนนิ งาน
1.1 สถานศกึ ษาทมี่ าผ่านการรับรองคณุ ภาพภายนอกตามท่ีไดก้ าหนดไดร้ บั การแกไ้ ข ชว่ ยเหลือ
นิเทศ ติดตาม และประเมินผล
1.2 สถานศึกษาขนาดเล็กได้รับการพฒั นาให้มคี ุณภาพการจัดการศึกษา
1.3 สถานศกึ ษาทีม่ ีความพร้อมรับการกระจายอานาจ มรี ปู แบบการบรหิ ารจดั การได้อย่างมี
ประสิทธภิ าพ
1.4 สถานศึกษาบริหารจดั การร่วมกันโดยใช้การวางแผนพัฒนาการศึกษาระดบั ตาบล (Educational
Maps)
1.5 สานักงานเขตพ้ืนทกี่ ารศกึ ษาบรหิ ารรว่ มกันในรูปแบบ cluster อยา่ งมปี ระสิทธภิ าพ
1.6 สานักงานเขตพ้นื ที่การศกึ ษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ โดยใชม้ าตรฐานสานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศกึ ษา
1.7 หนว่ ยงานทกุ ระดบั พัฒนาคุณภาพการศึกษา สรา้ งระบบสวสั ดิการ สวสั ดิภาพ และความ
ปลอดภัยให้เหมาะสมตามบริบทของพื้นท่พี เิ ศษ
1.8 หน่วยงานทกุ ระดบั พฒั นาระบบ กากบั ติดตาม และประเมนิ ผล เพ่ือการบรหิ ารจดั การท่ี
ประสทิ ธิภาพและต่อเน่ือง
1.9 หน่วยงานทกุ ระดบั ปรับปรงุ ระบบการจดั สรรงบประมาณ และเกณฑ์การจัดสรรงบเงินอุดหนุน
ค่าใชจ้ า่ ยรายหัว ให้มคี วามเหมาะสมและเพียงพอ

รายงานผรลากยางราดนาผเลนกนิ างราดน�ำ ปเนรินะงจาานปงีปบรปะรจะ�ำ มปาีงณบปพร.ะศม.2า5ณ60พ.ศส.า2น5กั60งาสนำ�เขนตักพงา้นื นทเขก่ี ตารพศนื้ ึกทษกี่ าาปรรศะึกถษมาศปึกรษะาถตมรศังกึ เษขาตต1รัง เขต 1 17 17

1.10 หนว่ ยงานทุกระดบั ยกย่องเชิดชเู กียรติ หน่วยงาน องค์คณะบคุ คลและบุคลากรที่มผี ลงาน
เชงิ ประจกั ษ์

1.11 หน่วยงานทกุ ระดับ ส่งเสริมให้มกี ารวจิ ยั เพ่ือพฒั นานโยบายและพฒั นาการจัดการศึกษาของ
เขตพนื้ ท่ีการศึกษาและสถานศึกษา

1.12 หน่วยงานทกุ ระดับ มีการบรหิ ารจดั การโดยยดึ หลกั ธรรมาภบิ าล
2. หน่วยงานทุกระดบั ส่งเสริมในการจัดการศึกษา

2.1 หนว่ ยงานทกุ ระดับ สง่ เสรมิ ใหท้ กุ ภาคสว่ นและผู้มสี ว่ นไดส้ ่วนเสยี เข้ามามีสว่ นร่วมในการจดั
การศกึ ษา

2.2 หน่วยงานทกุ ระดับ สง่ เสรมิ การระดมทรัพยากรในการจัดการศกึ ษา
2.3 หนว่ ยงานทุกระดับ รับฟงั ความคดิ เห็น ข้อเสนอแนะจากทกุ ภาคส่วน และมีสว่ นได้ส่วนเสียเพอื่
ปรับปรงุ พฒั นาการจดั การศึกษา

ผลผลติ (Output)

ผลผลติ ของสานักงานเขตพน้ื ที่การศกึ ษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
1. ผ้จู บการศกึ ษาระดับก่อนประถมศึกษา
2. ผ้จู บการศกึ ษาภาคบังคับ
ซ่ึงมสี ถานศึกษาเปน็ หน่วยปฏบิ ัตกิ ารจัดการศึกษา จานวน 136 แห่ง เพื่อให้ภารกิจดังกล่าว สามารถ
ตอบสนองสภาพปัญหา และรองรับการขับเคล่ือนนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบาย
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพน้ื ฐาน และนโยบายสานกั งานเขตพนื้ ท่กี ารศึกษาประถมศกึ ษาตรงั เขต 1

18 รายงานผลการด�ำ เนินงาน ประจ�ำ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ส�ำ นกั งานเขตพืน้ ทก่ี ารศกึ ษาประถมศกึ ษาตรัง เขต 1

รายงานผรลากยางราดนาผเลนกินางราดนำ�ปเนรินะงจาานปงีปบรปะรจะำ�มปางี ณบปพร.ะศม.2า5ณ60พ.ศส.า2น5กั60งาสนำ�เขนตกั พงาน้ื นทเขก่ี ตารพศนื้ กึ ทษ่ีกาาปรรศะกึ ถษมาศปึกรษะาถตมรศงั กึ เษขาตต1รงั เขต 1 18 19

ส่วนที่ 3
ผลการดาเนนิ งาน

ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สานกั งานเขตพื้นท่กี ารศกึ ษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ขบั เคล่อื นภารกจิ
โดยใช้แผนเป็นเคร่ืองมือในการบริหารจัดการและพัฒนาการศึกษาภายใต้ 6 กลยุทธ์ จุดเน้น 6 ด้าน และ
ปฏบิ ัติงานตามภารกจิ เพ่ือสนองนโยบายและยทุ ธศาสตรใ์ นการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ
ซ่งึ ปรากฏผลการดาเนินงาน ดังน้ี

ผลการดาเนินงานตามกลยุทธ์

กิจกรรมท่ดี าเนินการ
1. อบรมเชงิ ปฏิบตั กิ ารเรื่องการจัดการเรยี นร้แู บบ stem ศึกษาในระดบั ปฐมวยั
2. อบรมเชงิ ปฏบิ ตั กิ ารเรือ่ ง การจัดการเรยี นรู้แบบ Project Approach ระดับปฐมวยั
3. พฒั นาโรงเรยี นต้นแบบสนามเดก็ เล่นตามหลักพัฒนาสมอง (BBL) เล่นตามรอยพระยุคลบาท
ผลการดาเนนิ งาน

1. ครปู ฐมวยั มีความรคู้ วามเข้าใจและสามารถจัดประสบการณ์การเรียนการสอนแบบสะเตม็ ศกึ ษา
ในระดับปฐมวัยไดอ้ ยา่ งมีคุณภาพ

2. ครปู ฐมวัยมีความรู้ความเขา้ ใจและสามารถจดั ประสบการณก์ ารเรยี นการสอนแบบ Project
Approach ในระดับปฐมวัยไดอ้ ยา่ งมีคุณภาพ และโรงเรียนทกุ โรงสามารถรายงานสรปุ ผลการประเมิน
พัฒนาการท้ัง 4 ด้าน

3. โรงเรยี นต้นแบบ เครือข่ายสนามเด็กเล่น จานวน 1 โรง ได้รบั การพฒั นาสนามเดก็ เลน่ ตาม
รูปแบบที่กาหนด

20 รายงานผรลากยางราดนาผเลนกนิ างราดนำ�ปเนรนิ ะงจาานปีงปบรปะรจะ�ำ มปางี ณบปพร.ะศม.2า5ณ60พ.ศส.า2น5ัก60งาสน�ำเขนตกั พงาน้ื นทเขก่ี ตารพศน้ื ึกทษก่ี าาปรรศะึกถษมาศปกึ รษะาถตมรศังกึ เษขาตต1รงั เขต 1 19
กิจกรรมทดี่ าเนนิ การ
คดั กรองนกั เรยี นออกเปน็ 3 กลุ่ม คือ กลุ่มอ่อน กลุม่ ปานกลาง และกล่มุ เกง่ หรอื กลุ่มเรยี นดี เพอ่ื

วางแผนการสอนการอบรมให้เหมาะสมกับนักเรยี นแตล่ ะกลุ่ม จดั ทาเครือ่ งมือในดาเนนิ การยกระดับผลสัมฤทธิ์
และอบรมนักเรียนชน้ั ประถมศกึ ษาปที ี่ 3, 6 ทุกกลมุ่ โรงเรยี น เพอ่ื ยกระดับผลสมั ฤทธิ์ในการประเมนิ คุณภาพ
การศกึ ษาข้นั พนื้ ฐานเพอ่ื ประกันคณุ ภาพผูเ้ รียน (NT) และจากการทดสอบการศึกษาทางการศกึ ษาระดบั ชาติ
(O-net) ใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้

ผลการดาเนนิ งาน
1. นกั เรียนระดับชัน้ ประถมศึกษาปที ี่ 3 ได้รบั การเตรยี มความพร้อมก่อนการวดั ผลการประเมิน

คุณภาพการศึกษาขน้ั พื้นฐาน (NT) ทาให้มีความรู้ ทักษะในการทาแบบทดสอบการประเมินคณุ ภาพการศึกษา
ขน้ั พื้นฐานเพื่อประกันคุณภาพผ้เู รียน (NT) มากข้ึน สง่ ผลให้คะแนนเฉลย่ี ร้อยละของรวมความสามารถ
ปีการศกึ ษา 2559 สงู กว่าปกี ารศกึ ษา 2558 ร้อยละ 5.98

2. นักเรยี นชนั้ ประถมศกึ ษาปีท่ี 6 ไดร้ บั การเตรียมความพร้อมก่อนทดสอบระดบั ชาติ (O-net) ทาให้
มคี วามรู้ ทักษะในการสอบมากยง่ิ ขึ้น ซงึ่ ผลการทดสอบทางการศกึ ษาระดบั ชาตขิ ั้นพนื้ ฐาน(O-NET) ชนั้ ประถมศึกษา
ปที ่ี 6 ปีการศึกษา 2559 สานักงานเขตพน้ื ที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 มคี ะแนนรวมเฉล่ียรอ้ ยละ
45.19 โดยกลมุ่ สาระการเรียนรภู้ าษาไทย มคี ะแนนเฉลี่ยสูงสุด (ร้อยละ 56.73) และในภาพรวมท้งั 5 กลมุ่
สาระการเรยี นรู้ มีคะแนนเฉล่ียร้อยละสงู กว่าระดับประเทศ ร้อยละ 2.00

กิจกรรมท่ีดาเนนิ การ
เขา้ คา่ ยนักเรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธท์ิ างการเรยี นจากการทดสอบระดบั ชาติ (O-NET) 5 กลุ่ม

สาระการเรยี นรู้ ระดับชนั้ มัธยมศกึ ษาปีที่ 3
ผลการดาเนินงาน
นกั เรยี นระดับช้นั มธั ยมศกึ ษาปที ี่ 3 จานวน 395 คน ได้รบั การเตรียมความพรอ้ มก่อนทดสอบระดบั ชาติ

(O-net) ทาให้มีความรู้ ทักษะ ในการสอบมากยิง่ ข้นึ ซงึ่ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบั ชาติข้นั พ้นื ฐาน
ชน้ั มธั ยมศึกษาปีที่ 3 ปกี ารศึกษา 2559 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรงั เขต 1 มีคะแนนรวม
เฉลยี่ ร้อยละ 35.01 โดยกลุม่ สาระการเรยี นรู้ท่ีมคี ะแนนเฉลย่ี เพมิ่ ข้ึนแต่ต่ากวา่ ร้อยละ 3 ได้แก่ ภาษาไทย
เพ่ิมขน้ึ ร้อยละ 0.62 และสงั คมศึกษา ศาสนา และวฒั นธรรม เพม่ิ ข้นึ ร้อยละ 1.86

รายงานผรลากยางราดนาผเลนกนิ างราดน�ำ ปเนรินะงจาานปีงปบรปะรจะ�ำ มปางี ณบปพร.ะศม.2า5ณ60พ.ศส.า2น5กั60งาสน�ำเขนตักพงาน้ื นทเขก่ี ตารพศ้นื ึกทษกี่ าาปรรศะึกถษมาศปกึ รษะาถตมรศงั ึกเษขาตต1รัง เขต 1 20 21

กิจกรรมท่ดี าเนนิ การ
1. ประชมุ อบรมเชงิ ปฏบิ ัติการครูผู้สอนภาษาไทยชนั้ ประถมศกึ ษาปีที่ 6 เร่อื ง “เตรยี มความพร้อม

สาหรบั การสอน O-NET ป.6 วชิ าภาษาไทยรูปแบบอตั นัยและการนาผลรายงานผลการสอบ O-NET ไปใช้เพ่ือ
ผล O-NET เพ่มิ ขึ้น

2. ประชุมอบรมเชงิ ปฏิบัตกิ ารพฒั นาการเรยี นการสอนภาษาไทยดว้ ยการแจกลูกสะกดคาครูภาษาไทย
ชน้ั ประถมศึกษาปีที่ 1-2

3. ประชุมอบรมเชิงปฏบิ ตั กิ าร ครูภาษาไทยชัน้ ประถม ศึกษาปที ี่ 3-6 เร่อื ง กิจกรรมพฒั นาทักษะการ
อ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ ตามแนวทางการประเมินผลนักเรยี นร่วมกับนานาชาติ (PISA) และการ
อ่านคิดวเิ คราะห์โดยการใช้วรรณคดเี ป็นฐาน

ผลการดาเนนิ งาน
1. ครูผสู้ อนภาษาไทยชน้ั ประถมศกึ ษาปีที่ 6 มีความเข้าใจ สามารถดาเนนิ การพัฒนาและยกระดับ

คณุ ภาพการศึกษา สง่ ผลให้ ผลการสอบ O-NET ภาษาไทย ป.6 มผี ลสูงกวา่ ระดับประเทศและระดับสงั กัด
เป็นทีน่ า่ พงึ พอใจ

2. ครผู ู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-2 มีความรู้ ความเขา้ ใจ สามารถนาความรู้ ความเข้าใจ
ไปใช้ในการปฏิบตั ิการเรยี นการสอนในหอ้ งเรยี น ส่งผลให้อัตราการอา่ นไม่ออกเขยี นไม่ได้ของนักเรยี นช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 1 ลดลง

3. ครผู ู้สอนภาษาไทยชนั้ ประถมศึกษาปที ี่ 3-6 มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถนาความรู้ ความเข้าใจ
ไปใช้ในการปฏิบัติการเรยี นการสอนในหอ้ งเรยี น ส่งผลให้นักเรียนช้นั ประถมศึกษาปีที่ 3-6 อ่านคล่อง เขียน
คลอ่ ง และสื่อสารได้ตามมาตรฐานการเรยี นรู้

กจิ กรรมทีด่ าเนินการ
1. ประชุมปฏบิ ตั ิการการขบั เคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ พอเพียงสสู่ ถานศึกษาเพอ่ื ความยัง่ ยนื
2. ประชุมปฏบิ ัตกิ ารการขับเคลื่อนหลักปรชั ญาของเศรษฐกิจพอเพียงส่สู ถานศึกษา
3. นิเทศ ติดตามฯ สรปุ และรายงานผล
4. กจิ กรรมประเมินสถานศกึ ษาพอเพียง และสถานศึกษาพอเพยี งต้นแบบ
5. กจิ กรรมคัดกรองและคัดเลือกสถานศึกษาพอเพียงท่มี ีผลการปฏิบัติทเี่ ปน็ เลิศระดับสานกั งานเขตพื้นทกี่ ารศึกษา
6. กิจกรรมพฒั นาคณุ ภาพเดก็ ไทยและเยาวชนไทย : เรียนรโู้ ครงการอนั เนื่องมาจากพระราชดาริ

(ค่ายสรา้ งสรรค์)

22 รายงานผรลากยางราดนาผเลนกนิ างราดน�ำ ปเนรินะงจาานปงีปบรปะรจะ�ำ มปาีงณบปพร.ะศม.2า5ณ60พ.ศส.า2น5ัก60งาสนำ�เขนตักพงาืน้ นทเขก่ี ตารพศ้นื ึกทษีก่ าาปรรศะึกถษมาศปึกรษะาถตมรศังกึ เษขาตต1รัง เขต 1 21
ผลการดาเนินงาน
1. ผบู้ รหิ ารและครขู องสถานศึกษาจานวน 95 โรงเรียนเขา้ ร่วมประชุม จานวน 177 คน ผเู้ ขา้ รว่ ม

ประชมุ มีแนวทางในการขับเคลอื่ นหลักปรชั ญาของเศรษฐกิจพอเพยี งส่สู ถานศกึ ษาเพื่อความย่งั ยืน
2. ผูบ้ รหิ ารและครขู องสถานศึกษาจานวน 31 โรงเรียนเข้ารว่ มประชมุ จานวน 174 คน มีความรู้

ความเขา้ ใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยี ง และมีแนวทางการขบั เคลื่อนหลักปรชั ญาของเศรษฐกิจพอเพยี ง
ส่สู ถานศกึ ษา

3. สถานศกึ ษากลมุ่ เปา้ หมายมีนาหลักปรชั ญาของเศรษฐกจิ พอเพียงไปปรบั ใช้หลักปรชั ญาของเศรษฐกิจ
พอเพยี งในสถานศึกษาไดส้ อดคลอ้ งกับบริบทของสถานศกึ ษา โดยสถานศึกษาจานวน 7 สถานศกึ ษามีความ
พรอ้ มในการรบั การประเมินเปน็ สถานศึกษาพอเพียง คือ โรงเรยี นบา้ นคลองทรายขาว โรงเรยี นบา้ นโพรง
จระเข้ โรงเรียนวดั นิคมประทปี โรงเรยี นบ้านปากหว้ ย โรงเรยี นบ้านควนยาง โรงเรียนบ้านท่งุ เกาะญวน
และโรงเรียนไทยรฐั วทิ ยา 39

4. สถานศกึ ษาจานวน 7 สถานศกึ ษา ผา่ นเกณฑก์ ารประเมินสถานศกึ ษาแบบอยา่ งการจัดกิจกรรมการ
เรยี นรู้และการบรหิ ารจัดการตามหลักปรชั ญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ปี 2560 รายชือ่
สถานศกึ ษาประกอบด้วยโรงเรยี นบ้านคลองทรายขาว โรงเรียนบ้านโพรงจระเข้ โรงเรยี นวดั นิคมประทีป
โรงเรยี นบ้านปากหว้ ย โรงเรียนบา้ นควนยาง โรงเรียนบา้ นท่งุ เกาะญวน และโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๙

5. โรงเรียนวดั หนองสมานผา่ นการคัดกรองรางวลั สงู สดุ ระดับชาตสิ ถานศกึ ษาพอเพียงท่มี ีผลงานการ
ปฏบิ ตั ทิ ีเ่ ปน็ เลิศ ประจาปี 2560 ระดับสานักงานเขตพนื้ ท่ีการศึกษา

6. นกั เรยี นจานวน 52 คน จาก 13 โรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรมพฒั นาคณุ ภาพเดก็ ไทยและเยาวชนไทย :
เรียนรูโ้ ครงการอนั เนื่องมาจากพระราชดาริ (ค่ายสร้างสรรค์) โรงเรยี นที่เข้ารว่ มกจิ กรรม ได้แก่ โรงเรยี น
บ้านควนปริง โรงเรยี นวัดนิคมประทปี โรงเรียนวดั สาริการาม โรงเรียนวดั ไทรงาม โรงเรียนบ้านควนสระแกว้
โรงเรยี นวัดนานอน โรงเรียนบา้ นบางยาง โรงเรยี นบา้ นคลองเตง็ โรงเรยี นวดั ทุ่งหินผุด โรงเรียนบา้ นโคกชะแง้
โรงเรียนวัดแจ้ง โรงเรยี นต้นบากราษฎรบ์ ารงุ และโรงเรยี นเพาะปัญญาฯ

รายงานผรลากยางราดนาผเลนกนิ างราดน�ำ ปเนรนิ ะงจาานปงีปบรปะรจะ�ำ มปาีงณบปพร.ะศม.2า5ณ60พ.ศส.า2น5ัก60งาสนำ�เขนตกั พงา้ืนนทเขกี่ ตารพศน้ื ึกทษี่กาาปรรศะกึ ถษมาศปกึ รษะาถตมรศังกึ เษขาตต1รงั เขต 1 22 23

กจิ กรรมท่ดี าเนินการ
1. ประชุมชี้แจงแนวทางดาเนินงานของศูนย์พัฒนาการเรยี นการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา
(PEER Center) และ ร.ร.การจดั การเรียนการสอนภาษาองั กฤษ (EBE)
2. ดาเนนิ การจดั สรรงบประมาณ

2.1 ศูนย์พัฒนาการเรยี นการสอนภาษาอังกฤษระดบั ประถมศึกษา (Primary Education English
Resource Center : PEER Center

2.2 โรงเรยี นการจัดการเรียนการสอนภาษาองั กฤษ English Bilingual Education (EBE)
2.3 PEER Center จัดค่ายเสริมทักษะภาษาองั กฤษนักเรียนแบบเขม้
3. การแขง่ ขันทักษะต่างๆ ด้านภาษาองั กฤษสาหรบั นักเรียน
4. สนับสนุนการดาเนินงานและบรหิ ารจัดการโครงการพฒั นาการเรียนการสอนภาษาองั กฤษ
5. นิเทศ กากับและติดตามการจดั บรรยากาศ การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และจัดการเรยี นการสอน
ภาษาอังกฤษ
ผลการดาเนนิ งาน
1. ประธานศูนย์และครูผูร้ ับผดิ ชอบรับทราบแนวดาเนนิ งานของศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (PEER Center)
2. ครผู สู้ อนภาษาองั กฤษ จานวน 150 คน มคี วามรู้ ความสามารถ มเี ทคนิคการสอน มคี วามตระหนัก
เหน็ ความจาเป็นและความสาคัญของภาษาอังกฤษ
3. นักเรยี นมที ักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและได้รบั การสง่ เสริมความสามารถพิเศษด้าน
ภาษาองั กฤษ
4. โรงเรียนสงั กดั สานักงานเขตพนื้ ที่การศึกษาตรัง เขต 1 จานวน 134 โรง ไดร้ บั การนเิ ทศ กากบั ติดตาม
การจัดบรรยากาศการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และจดั การเรยี นการสอนภาษาอังกฤษ ตามนโยบายของ
กระทรวงศกึ ษาธิการ

24 รายงานผรลากยางราดนาผเลนกนิ างราดนำ�ปเนรินะงจาานปีงปบรปะรจะำ�มปาีงณบปพร.ะศม.2า5ณ60พ.ศส.า2น5ัก60งาสนำ�เขนตกั พงา้ืนนทเขกี่ ตารพศ้ืนกึ ทษ่กี าาปรรศะกึ ถษมาศปึกรษะาถตมรศังกึ เษขาตต1รงั เขต 1 23

กิจกรรมที่ดาเนินการ
1. บริหารจดั การสอบการประเมินการอา่ นออกเขยี นได้ ชนั้ ประถมศึกษาปีที่ 1 - 4 โรงเรียนในสงั กัด

- สานกั งานคณะกรรมการการศึกษาขนั้ พ้ืนฐาน จานวน 136 โรง
- สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศกึ ษาเอกชน จานวน 26 โรง
- กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน สงั กดั สานักงานตารวจแหง่ ชาติ จานวน 2 โรง
- กรมสง่ เสรมิ การปกครองส่วนท้องถิน่ จานวน 10 โรง
2. ประชมุ เชงิ ปฏบิ ัตกิ ารจัดทาข้อมลู บันทึกผลการสอบอ่านออกเขียนได้ ป.1-4
3. ประชมุ เชิงปฏบิ ตั ิการประมวลผลการสอบ อ่านออกเขยี นได้ ป.1-4
4. ประชมุ เชงิ ปฏบิ ตั กิ ารจัดทาไฟลแ์ บบทดสอบโดยใชข้ ้อสอบกลาง
5. ประชุมเชิงปฏบิ ตั ิการจัดทาข้อมลู บนั ทึกผลการสอบ โดยใชข้ ้อสอบกลาง
6. ประชมุ เชงิ ปฏิบตั ิการประมวลผลการใช้ ขอ้ สอบกลาง
ผลการดาเนินงาน
1. สานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศกึ ษาตรงั เขต 1 สามารถบรหิ ารจัดการสอบการประเมินการ
การอ่านออกเขียนได้ในระดบั ชั้นประถมศึกษาที่1 – 4 ปกี ารศึกษา 2559 และการใช้ขอ้ สอบกลาง ปีการศึกษา
2559 ช้นั ป. 2, 4, 5 ชนั้ ม. 1, 2 อยา่ งมีประสิทธภิ าพ
2. โรงเรียนในสงั กดั สานักงานเขตพน้ื ท่ีการศึกษาประถมศกึ ษาตรัง เขต 1 สามารถนาผลคะแนนจาก
ขอ้ สอบกลาง รอ้ ยละ 20 ของคะแนนปลายปเี ปน็ สว่ นหน่ึงในการตดั สินผลการเรียนของนักเรยี น

กจิ กรรมท่ีดาเนินการ
1.ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารโรงเรยี นปลอดขยะดว้ ย 3Rs
2. นเิ ทศ ตดิ ตามการบริหารจัดการโรงเรยี นปลอดขยะ ด้วย 3Rs
ผลการดาเนินงาน
1. ครูผรู้ บั ผดิ ชอบนาความร้ทู ่ีไดร้ ับจากการประชมุ เชิงปฏิบัตกิ ารโรงเรียนปลอดขยะ ด้วย 3Rs ไปจัดการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียน มจี ติ สานกึ ในการนาไปปฏบิ ตั ิ และสถานศึกษามรี ะบบการบรหิ ารจัดการขยะและสิง่ แวดล้อมท่ี
มปี ระสทิ ธภิ าพ
2. โรงเรยี นมหี ลกั สูตรการจัดการเรียนรู้ขยะแวดลอ้ มสอดคล้องกับบรบิ ทของท้องถิ่น
3. นเิ ทศ ติดตามการบรหิ ารจดั การโรงเรยี นปลอดขยะ ดว้ ย 3Rs และคดั เลือกโรงเรียนท่มี กี ารบริหาร
จดั การขยะได้ยอดเยีย่ มไปนาเสนอในระดบั ภาค

รายงานผรลากยางราดนาผเลนกนิ างราดน�ำ ปเนรนิ ะงจาานปีงปบรปะรจะ�ำ มปางี ณบปพร.ะศม.2า5ณ60พ.ศส.า2น5กั60งาสน�ำเขนตกั พงา้นื นทเขก่ี ตารพศื้นกึ ทษี่กาาปรรศะึกถษมาศปึกรษะาถตมรศงั กึ เษขาตต1รัง เขต 1 24 25

กิจกรรมทดี่ าเนนิ การ
1. ประชุมเชงิ ปฏบิ ัติการวางแผนการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรยี นระดบั ชาติ (National Test :
NT) ชน้ั ประถมศกึ ษาปีท่ี 3 ปกี ารศึกษา 2559 จานวน 170 คน
2. บรหิ ารการสอบความสามารถพื้นฐานของผูเ้ รยี นระดับชาติ (National Test:NT) ชนั้ ประถมศกึ ษาปีที่ 3
ปกี ารศกึ ษา 2559
3. ประชมุ เชงิ ปฏิบตั ิการประมวลผลการทดสอบความสามารถพืน้ ฐานของผู้เรียนระดบั ชาติ (National
Test : NT) ช้ันประถมศกึ ษาปีที่ 3 ปกี ารศึกษา 2559 จานวน 50 คน
4. รายงานผลการดาเนนิ งาน
ผลการดาเนินงาน

สานักงานเขตพน้ื ท่ีการศกึ ษาประถมศึกษาตรงั เขต 1 ดาเนินการทดสอบความสามารถพน้ื ฐานของ
ผู้เรยี นระดับชาติ (National Test : NT) ได้อยา่ งมปี ระสทิ ธิภาพตามมาตรฐานการบริหารการทดสอบทาง
การศึกษาแหง่ ชาติ ตามเปา้ หมายดังน้ี

1. โรงเรยี นและนกั เรียนชัน้ ประถมศกึ ษาปีท่ี 3
1.1 สานักงานคณะกรรมการการศกึ ษาข้นั พืน้ ฐาน จานวน 135 โรง นกั เรยี น จานวน 2,705 คน
1.2 สานกั งานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จานวน 22 โรง นักเรยี น จานวน1,757คน
1.3 กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน สงั กัดสานกั งานตารวจแหง่ ชาติ จานวน 2 โรง นกั เรยี น
จานวน 24 คน

2. จัดทารายงานผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรยี นระดับชาติ (National Test : NT)
ชั้นประถมศึกษาปที ี่ 3 ปกี ารศกึ ษา 2559 เพอ่ื เป็นขอ้ มูลสารสนเทศในการบรหิ ารจัดการศกึ ษาใหม้ ี
ประสิทธภิ าพต่อไป

กิจกรรมทด่ี าเนนิ การ
ประชมุ เชงิ ปฏิบัติการครูผู้สอนกลมุ่ สาระสงั คมศกึ ษา (ประวตั ศิ าสตร์) เพื่อพัฒนาการจัดการเรยี น

ประวตั ิศาสตรช์ าตไิ ทย
ผลการดาเนนิ งาน
ครูผูส้ อนกล่มุ สาระสังคมศึกษา (ประวัติศาสตร)์ นาความรู้ท่ไี ด้รบั การพัฒนา นาไปจดั การเรยี นการ

สอนโดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ผา่ นกิจกรรม (Active Learning)

26 รายงานผรลากยางราดนาผเลนกินางราดน�ำ ปเนรนิ ะงจาานปีงปบรปะรจะำ�มปาีงณบปพร.ะศม.2า5ณ60พ.ศส.า2น5กั60งาสนำ�เขนตกั พงาน้ื นทเขก่ี ตารพศนื้ กึ ทษ่ีกาาปรรศะึกถษมาศปึกรษะาถตมรศังึกเษขาตต1รัง เขต 1 25
กจิ กรรมทด่ี าเนินการ
ประชมุ ปฏิบตั ิการการขับเคลือ่ นกจิ กรรมสะเตม็ ศกึ ษาในโรงเรยี น
- รนุ่ ท่ี 1 วนั ที่ 27 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมพระเทพวิมลเมธี สพป.ตรัง เขต 1
- รุ่นที่ 2 วันที่ 1 สงิ หาคม 2560 ณ ห้องประชุมพระเทพวิมลเมธี สพป.ตรัง เขต 1
ผลการดาเนนิ งาน
ครผู ูส้ อนจานวน 165 คน จาก 98 โรงเรียน เข้าร่วมประชมุ ปฏบิ ตั ิการการขับเคล่ือนกิจกรรม

สะเตม็ ศึกษาในโรงเรียน ครูผู้สอนมีความรู้พน้ื ฐานในการจดั กิจกรรมสะเต็มศกึ ษา และมีแนวทางในการ
ออกแบบและจดั กจิ กรรมสะเต็มศึกษาในโรงเรยี น

กจิ กรรมทด่ี าเนนิ การ
1.ประชมุ ปฏบิ ตั ิการการพฒั นาหลักสตู รและกระบวนการเรียนรู้ กล่มุ เปา้ หมาย คือ ผูบ้ รหิ ารสถานศกึ ษา

โรงเรยี นละ 1 คน และครวู ชิ าการโรงเรียนละ 1 คน รวม 251 คน จานวน 2 วัน
2.ประชมุ ปฏบิ ัตกิ ารการพัฒนาหลกั สูตรอสิ ลามศกึ ษาและกระบวนการเรยี นรู้ กลุ่มเปา้ หมาย คือ

วิทยากรอิสลามศึกษาของสถานศึกษาท่เี ปดิ สอนสาระอิสลามศกึ ษาโรงเรียนละ 1คนรวม 36 คน จานวน 3 วนั
ผลการดาเนินงาน
1. โรงเรียนในสงั กดั สามารถจัดทาและพฒั นาหลักสตู รสถานศกึ ษาให้เหมาะสมกบั ผู้เรียนและนาไปใช้

ออกแบบการสอนไดอ้ ยา่ งมีประสิทธิภาพ และสามารถปรับโครงสรา้ งเวลาเรียนได้เหมาะสมกับผูเ้ รยี น
2. โรงเรียนทีจ่ ดั การเรียนการสอนวชิ าสามัญควบคู่ศาสนา มหี ลักสูตรอิสลามศึกษาทีส่ อดคลอ้ งกับ

อัตลกั ษณ์ และความต้องการของผเู้ รยี น ผูป้ กครอง ชุมชน ท้องถ่ิน

กจิ กรรมท่ีดาเนนิ การ
ประชมุ อบรมเชงิ ปฏิบัตกิ ารพัฒนาครูแกนนา ระดับสถานศกึ ษา ช้ัน ป.6

ผลการดาเนินงาน
ครทู ่เี ข้ารบั การอบรม จานวน 136 คน มคี วามตระหนักในความสาคัญของการวดั และประเมนิ ผลเพ่ือ

พฒั นาศักยภาพด้านการวดั และประเมนิ ผลทางการศึกษา และสามารถสร้างเครอ่ื งมือวดั และประเมินผลเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพดา้ นการวัดและประเมินผลทางการศึกษา

รายงานผรลากยางราดนาผเลนกนิ างราดนำ�ปเนรนิ ะงจาานปงีปบรปะรจะ�ำ มปางี ณบปพร.ะศม.2า5ณ60พ.ศส.า2น5กั60งาสนำ�เขนตกั พงาื้นนทเขก่ี ตารพศ้ืนึกทษีก่ าาปรรศะกึ ถษมาศปึกรษะาถตมรศังึกเษขาตต1รงั เขต 1 26 27

กจิ กรรมทด่ี าเนินการ
1.ประชมุ อบรมเชิงปฏิบัตกิ ารพัฒนาครูคณิตศาสตร์ ชัน้ ป.6 จานวน 62 คน
2.ประชุมเชิงปฏบิ ัติการสรา้ งเครือข่ายในลกั ษณะของชมุ ชนแห่งการเรยี นรู้ (PLC) ครูคณิตศาสตร์

ชัน้ ป.6 จานวน 73 คน
ผลการดาเนนิ งาน
1. ครคู ณิตศาสตร์ ชน้ั ป.6 มนี วัตกรรมทีม่ ีประสิทธภิ าพสาหรบั ใช้ในการพฒั นา การจดั การเรยี นการ

สอนแบบบรู ณาการด้วยโครงงานคณติ ศาสตร์
2. ครคู ณติ ศาสตร์ ชั้น ป.6 มเี ครือข่ายในลกั ษณะของชมุ ชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) ในการพัฒนาการ

เรียนการสอนแบบบูรณาการด้วยโครงงานคณติ ศาสตร์

กจิ กรรมที่ดาเนนิ การ
เขา้ ค่ายฝกึ อบรมลกู เสือต้านภยั ยาเสพตดิ เพ่อื ป้องกนั และเฝ้าระวงั กล่มุ ผมู้ ีโอกาสเข้าไปเกีย่ วขอ้ งกับ

ยาเสพติดในสถานศกึ ษา กลมุ่ เปา้ หมายนกั เรียนแกนนาโรงเรยี นขยายโอกาสทางการศกึ ษา สานกั งานเขตพ้นื ที่
การศึกษาประถมศกึ ษาตรัง เขต 1 จานวน 19 โรงเรียน ๆ ละ 5 คน รวมจานวน 100 คน ระหวา่ งวนั ท่ี 5-7
กรกฎาคม 2560 ณ ค่ายลกู เสอื รษั ฎานุประดิษฐ์ ตาบลชอ่ ง อาเภอนาโยง จังหวัดตรงั

ผลการดาเนนิ งาน
1. นักเรียนที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกย่ี วกับยาเสพติด และตระหนกั ถึงโทษและพิษภยั

ของยาเสพตดิ และรว่ มกันต่อต้านภยั ยาเสพตดิ รวมท้ังมีทักษะในการปอ้ งกนั ตนเองให้ห่างไกลยาเสพตดิ ใช้
เวลาว่างให้เปน็ ประโยชน์ และแนะนาชว่ ยเหลอื เพ่ือนนกั เรียนให้หา่ งไกลจากยาเสพตดิ

2. โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จานวน 19 โรง มกี องลูกเสือตา้ นภยั ยาเสพติด

กจิ กรรมท่ดี าเนนิ การ
อบรมนักเรียนแกนนาเพื่อเสริมสรา้ งทักษะชวี ติ ให้มีความรู้ สามารถนาไปขยายผลในโรงเรียนได้

กลมุ่ เปา้ หมายนักเรียนแกนนาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึ ษา สานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึ ษาประถมศึกษา
ตรัง เขต 1 จานวน 19 โรงเรยี น มนี ักเรียนเข้ารบั การอบรมจานวน 80 คน ระหว่างวนั ท่ี 12-13 กนั ยายน
2560 ณ กองร้อยอาสารักษาดนิ แดนจงั หวัดตรังที่ 1 อาเภอเมอื งตรัง จังหวดั ตรัง

28 รายงานผรลากยางราดนาผเลนกินางราดน�ำ ปเนรนิ ะงจาานปีงปบรปะรจะำ�มปางี ณบปพร.ะศม.2า5ณ60พ.ศส.า2น5กั60งาสนำ�เขนตกั พงาน้ื นทเขกี่ ตารพศน้ื กึ ทษีก่ าาปรรศะกึ ถษมาศปกึ รษะาถตมรศงั ึกเษขาตต1รัง เขต 1 27
ผลการดาเนนิ งาน
1. นกั เรียนมคี วามรู้ ความเขา้ ใจ ด้านทกั ษะชวี ติ เพ่ิมขึ้น รูจ้ ักสร้างสมั พนั ธ์อันดีระหวา่ งบุคคล รจู้ ัก

จัดการปัญหาและความขัดแย้งตา่ ง ๆ อยา่ งเหมาะสม ปรบั ตัวไดท้ ันกับการเปลยี่ นแปลงของสังคมและ
สภาพแวดล้อม ร้จู ักหลกี เลย่ี งพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและผอู้ ื่น ป้องกนั ตนเองใน
ภาวะคับขนั และจดั การกับชวี ิตอยา่ งมปี ระสิทธิภาพสอดคล้องกบั วฒั นธรรมในสังคม

2. นักเรยี นที่เปน็ แกนนาสามารถนาความรทู้ ่ไี ดร้ บั ไปสือ่ สารใหน้ ักเรียนด้วยกันเอง ใหส้ ามารถปอ้ งกนั
และแก้ไขใหต้ นเองพ้นจากพฤตกิ รรมท่ีไม่พึงประสงค์หรอื หลงเข้าไปในวงจรของปญั หาวิกฤติต่างๆ

กจิ กรรมทด่ี าเนินการ
1. อบรมเชิงปฏบิ ัตกิ ารการจัดการเรยี นรู้แบบโครงงานตามแนวทางโครงการบ้านนกั วทิ ยาศาสตรน์ ้อย
ประเทศไทย สาหรบั ครปู ฐมวยั (จานวน 70 คน)
2. อบรมเชงิ ปฏิบตั กิ ารการจัดกจิ กรรมการทดลองตามรูปแบบโครงการบา้ นนักวิทยาศาสตร์นอ้ ย
ประเทศไทย สาหรบั ครูปฐมวยั (จานวน 70 คน)
3. จัดสรรงบประมาณซอ้ื วัสดุอปุ กรณ์

ผลการดาเนินงาน
1. ครูได้รับการพัฒนาการจดั การเรยี นการสอนแบบโครงงาน
2. ครู ไดร้ ับการพฒั นาการจดั กิจกรรมการทดลองตามรูปแบบโครงการบา้ นนกั วิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย
3. โรงเรยี นขนาดเล็ก จานวน 10 โรง ไดร้ บั จัดสรรซือ้ วัสดอุ ุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมทดลองวทิ ยาศาสตร์

กิจกรรมทด่ี าเนินการ
จัดอบรมเชงิ ปฏิบตั ิการการจัดการเรยี นรู้สศู่ ตวรรษท่ี 21 ให้กับครผู ้สู อนกล่มุ สาระการเรยี นรู้

วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศกึ ษา โรงเรยี นในสังกัดสานักงานเขตพนื้ ที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
ทุกโรงเรยี น ๆ ละ 1-2 คน (ตามขนาดของโรงเรยี น) รวม 165 คน จานวน 2 วนั ระหวา่ งวันที่ 1-2 สิงหาคม
2560 ณ โรงแรมวฒั นาพาร์ค จังหวดั ตรัง

ผลการดาเนินงาน
1. ครูผู้สอนกลมุ่ สาระการเรียนรวู้ ิทยาศาสตรร์ ะดับประถมศกึ ษาโรงเรียนในสงั กัด มีความรู้ความ

เข้าใจธรรมชาตขิ องวทิ ยาศาสตรแ์ ละการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์
2. ครผู ู้สอนเกิดทักษะในการจดั การเรียนรู้ทีเ่ น้นการอา่ น การคิด ผ่านการสืบเสาะทางวทิ ยาศาสตร์
3. ครผู ู้สอนมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะทางวทิ ยาศาสตรส์ ู่การออกแบบเชิง

วิศวกรรมตามแนวสะเตม็ ศึกษา

รายงานผรลากยางราดนาผเลนกินางราดนำ�ปเนรินะงจาานปงีปบรปะรจะ�ำ มปาีงณบปพร.ะศม.2า5ณ60พ.ศส.า2น5ัก60งาสนำ�เขนตกั พงานื้ นทเขกี่ ตารพศ้ืนึกทษก่ี าาปรรศะกึ ถษมาศปึกรษะาถตมรศังกึ เษขาตต1รงั เขต 1 28 29

กจิ กรรมทด่ี าเนินการ
1. กิจกรรมทักษะวชิ าการ

1) เขา้ คา่ ยวิทยาศาสตร์ นกั เรียนชัน้ ประถมศกึ ษาปที ี่ 4 – 6 จานวน 46 คน
2) เขา้ ค่ายวิชาการ นักเรยี นช้ันประถมศกึ ษาปที ่ี 1 – 6 จานวน 85 คน
3) สง่ เสริมรกั การอา่ น นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 จานวน85คน
4) โครงงานคุณธรรม นักเรยี นชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1–6 จานวน 85 คน
2. กิจกรรมทักษะชีวิต
- ค่ายเยาวชนรักษส์ ่งิ แวดล้อม นกั เรียนชั้นประถมศึกษาปที ่ี 2 – 6 จานวน 60 คน
- เชิดชูเกยี รตนิ กั เรียนตน้ แบบคุณธรรม นักเรียนชนั้ ประถมศกึ ษาปที ี่ 1–6เข้าร่วมกจิ กรรมจานวน 85คน
3. กิจกรรมทักษะอาชีพ
- ศกึ ษาดูงานศูนยก์ ารเรยี นรเู้ ศรษฐกิจพอเพียงบ้านวงั มะปรางเหนือ นักเรยี นช้นั ประถมศกึ ษาปีท่ี 4 – 6
เขา้ รว่ มกจิ กรรม จานวน 46 คน
- เพาะกล้าไม้ นกั เรียนช้นั ประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 เข้าร่วมกิจกรรม จานวน 85 คน
- ตลาดนดั คณุ หนู นกั เรยี นเขา้ รว่ มกิจกรรม จานวน 20 คน
- รอ้ ยลกู ปัดมโนราห์ นักเรยี นชน้ั ป.2-ป.6 เขา้ รว่ มกิจกรรม จานวน 73 คน
ผลการดาเนนิ งาน
1. ด้านทกั ษะวชิ าการ

- นกั เรยี นมีการพฒั นาด้านการอา่ น การพดู การวิเคราะห์และสามารถสื่อความโดยการสรปุ
รายงานผล จัดทาโครงงานคุณธรรมเพื่อแก้ปัญหาตา่ ง ๆ เช่น การพูดสภุ าพ มารยาทไทย การประหยดั นา้
และไฟ การใช้เวลาวา่ งให้เป็นประโยชน์

- มีผลงานทน่ี ักเรียนได้จัดทาเป็นช้ินงาน โครงงาน สามารถเหน็ เปน็ รปู ธรรม สามารถนามาใช้ได้
จริงด้วยความคิดของนักเรียนเอง

- นักเรียนได้รับรางวลั ในการร่วมกจิ กรรมทางวชิ าการ
2. กจิ กรรมทกั ษะชีวติ

- นักเรียนรู้จักการแยกขยะตามหลกั 3 R และสามารถนามาปฏบิ ัติในโรงเรยี น รจู้ ักลดการใช้
พลาสติกและสารเคมีหนั มาสนใจธรรมชาติมากขึ้น

- นกั เรียนไดร้ ับคัดเลอื กเพื่อรับเกียรตบิ ัตร จานวน 20 คน (พิจารณาคดั เลือกโดยคณะครู
ตัวแทนนักเรยี น และคณะกรรมการสถานศึกษา)

3. กจิ กรรมทักษะอาชพี
- นักเรยี นไดศ้ ึกษาเรยี นรู้นอกสถานที่ ทาให้เกดิ แนวคิดท่จี ะนามาปรับปรุงงานของตนเอง
- นกั เรยี นทกุ คนลงมอื ปฏบิ ัตจิ ริงดว้ ยความกระตือรือรน้ สนใจและสนุกสนานในการเขา้ รว่ ม

กิจกรรมตา่ ง ๆ
- นักเรียนสามารถทางานเพอื่ เป็นอาชพี และใช้สอยได้ เช่น การทาปยุ๋ อินทรีย์ ปยุ๋ หมกั ป๋ยุ สูตร

พระราชทาน การรูจ้ ักนาวัสดเุ หลือใช้กลับมาใชใ้ หเ้ กิดประโยชน์ เชน่ ทาทใี่ สด่ ินสอ กล่องเหลาดนิ สอ
ดอกไม้ประดิษฐ์ การเพาะกล้าไม้เพอื่ นามาปลกู หรือจาหน่าย การรอ้ ยลกู ปัดเป็นเคร่อื งใช้ เครือ่ งประดับ
ชุดมโนราห์

30 รายงานผรลากยางราดนาผเลนกนิ างราดนำ�ปเนรินะงจาานปีงปบรปะรจะำ�มปางี ณบปพร.ะศม.2า5ณ60พ.ศส.า2น5กั60งาสน�ำเขนตักพงานื้ นทเขก่ี ตารพศน้ื ึกทษี่กาาปรรศะึกถษมาศปึกรษะาถตมรศังกึ เษขาตต1รงั เขต 1 29
- นักเรียนมีทักษะการขาย และมรี ายไดจ้ ากกิจกรรมทีล่ งมือปฏิบัติ เช่น ต้นกล้าไม้ การร้อยลกู ปดั

มโนราห์ เป็นต้น

กิจกรรมที่ดาเนินการ
1. เข้ารว่ มแข่งขันทักษะด้านวชิ าการ ระดับภาคใต้ ครัง้ ที่ 66 ปี 2559 มีโรงเรยี นเขา้ รว่ มกิจกรรม

จานวน 67 โรงเรยี น 189 กจิ กรรม ไดแ้ ก่
- โรงเรยี นสงั กดั สพฐ. จานวน 56 โรงเรียน 151 กจิ กรรม
- โรงเรยี นสังกัด เอกชน จานวน 8 โรงเรียน 26 กิจกรรม
- โรงเรยี นสงั กดั เทศบาล จานวน 3 โรงเรยี น 12 กจิ กรรม

2. จดั นทิ รรศการมีชวี ิตของโรงเรียนในงานศิลปหตั ถกรรมนักเรียนระดบั ภาคใต้ ณ จงั หวดั ระนอง
3. ส่งรายช่ือตัวแทนนกั เรยี นท่ีเขา้ แข่งขันระดับชาติ

ผลการดาเนินงาน
1. นกั เรียนท่เี ข้าร่วมแขง่ ขนั ได้รบั เหรยี ญรางวัล ดังนี้
- ชนะเลศิ 7 รางวลั - รองชนะเลศิ อันดับที่ 1 จานวน 12 รางวัล
- รองชนะเลิศอันดับท่ี 2 จานวน 11 รางวัล - เหรยี ญทอง 105 เหรยี ญ
- เหรยี ญเงิน 56 เหรียญ - เหรียญทองแดง 19 เหรียญ
- เขา้ ร่วม 8 รายการ
ได้ลาดบั ท่ี 16 ของระดับภาคใต้
2. โรงเรยี นไดร้ บั การคัดเลือกเป็นตวั แทนเข้าแขง่ ขนั ในระดบั ชาติ ดงั น้ี
- สงั กดั โรงเรียน สพฐ. โรงเรียนทไ่ี ดร้ บั การคัดเลือก จานวน 18 โรง 20 กจิ กรรม
- สงั กดั โรงเรยี นเอกชน โรงเรยี นที่ได้รับการคดั เลอื ก จานวน 2 โรง 4กจิ กรรม
- สงั กัดโรงเรียนเทศบาล โรงเรียนท่ไี ดร้ ับการคัดเลอื ก จานวน 1 โรง 5 กิจกรรม

รายงานผรลากยางราดนาผเลนกินางราดน�ำ ปเนรินะงจาานปีงปบรปะรจะำ�มปางี ณบปพร.ะศม.2า5ณ60พ.ศส.า2น5ัก60งาสน�ำเขนตักพงา้นื นทเขก่ี ตารพศ้ืนกึ ทษี่กาาปรรศะกึ ถษมาศปึกรษะาถตมรศังึกเษขาตต1รงั เขต 1 30 31

กจิ กรรมที่ดาเนินการ
ประชมุ เชงิ ปฏบิ ตั ิการครผู ู้รับผิดชอบงานสภานักเรียน จานวน 138 คน เมอื่ วนั ที่ 14 กรกฎาคม 2560

ณ ห้องประชุมพระเทพวิมลเมธี สานกั งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
ผลการดาเนินงาน
ครูผูร้ บั ผิดชอบกจิ กรรมสภานักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการทางานของสภานักเรียน

สามารถส่งเสริมการดาเนนิ งานของสภานักเรียนในโรงเรยี นได้อยา่ งดี

กจิ กรรมท่ีดาเนินการ
1. จดั งานยกย่องเชดิ ชเู กยี รติ (ไม่ได้ดาเนินการ เนื่องจากเขา้ รับรางวลั พระราชทานหลงั ปีงบประมาณ 2560)
2. คดั เลอื กนักเรียนและสถานศึกษา เพอ่ื รบั รางวลั พระราชทาน ระดบั เขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ผลการดาเนนิ งาน
1. นกั เรียน สถานศึกษา ไดร้ ับการคดั เลือกเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ประจาปีการศึกษา 2560

ในระดับเขตพื้นทกี่ ารศกึ ษา ดงั นี้
- นักเรยี นได้รับการคัดเลือก จานวน 3 ราย คือ
1) ระดบั ประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ได้แก่ เด็กชายพีรวสั ชว่ ยแจ้ง โรงเรยี นพรศริ ิกุล
2) ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ ขนาดเล็ก ไดแ้ ก่ นายจริ การ ใจศริ ิ โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวทิ ย์)
3) ระดบั มัธยมศกึ ษาตอนปลาย ขนาดกลางไดแ้ ก่ นางสาวสภุ าพร มากชู โรงเรียนมธั ยมวดั ควนวเิ ศษมูลนิธิ
2. สถานศึกษาที่ได้รับการคดั เลือก จานวน 3 โรงเรียน ไดแ้ ก่
1) ระดบั ก่อนประถมศกึ ษา ขนาดกลาง ไดแ้ ก่ โรงเรียนทงุ่ ยาววิทยา
2) ระดับมธั ยมศึกษา ขนาดเล็ก ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 1 (สงั ขวิทย์)
3) ระดบั ก่อนประถมศกึ ษา ขนาดใหญ่ ได้แก่ โรงเรียนพรศิริกุล

กจิ กรรมทีด่ าเนินการ
จัดประกวดโรงเรยี นตน้ แบบนักเรยี นไทยสุขภาพดี มีคุณธรรม ปี 2560 เพ่ือเป็นโรงเรียนต้นแบบ
ระดบั เขตพน้ื ที่การศึกษา เม่ือวันที่ 1 กนั ยายน 2560 ณ ห้องประชุมสมาคมมูลนธิ ิ สานกั งานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศกึ ษาตรัง เขต 1 มโี รงเรยี นส่งเข้าประกวด จานวน 4 โรง

32 รายงานผรลากยางราดนาผเลนกินางราดน�ำ ปเนรินะงจาานปีงปบรปะรจะำ�มปาีงณบปพร.ะศม.2า5ณ60พ.ศส.า2น5กั60งาสน�ำเขนตกั พงานื้ นทเขกี่ ตารพศ้นื กึ ทษี่กาาปรรศะึกถษมาศปกึ รษะาถตมรศังึกเษขาตต1รัง เขต 1 31
ผลการดาเนนิ งาน
โรงเรียนต้นแบบนักเรยี นไทยสุขภาพดี สามารถเปน็ แหลง่ เรยี นรู้แกน่ ักเรยี น และขยายผลไปสู่

โรงเรยี นใกลเ้ คยี ง เป็นโรงเรียนเครือข่ายทีส่ ามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ ซึ่งผลการประกวดโรงเรียนตน้ แบบ
นักเรยี นไทยสุขภาพดี มีคุณธรรม ปี 2560 ได้แก่

รางวลั ชนะเลศิ ไดแ้ ก่ โรงเรียนบ้านควนสวรรค์ อาเภอนาโยง จังหวัดตรัง
รางวัลท่สี อง ไดแ้ ก่ โรงเรียนบ้านนายายหม่อม อาเภอย่านตาขาว จงั หวดั ตรัง
รางวัลที่สาม ไดแ้ ก่ โรงเรยี นบา้ นหนองโต๊ะ อาเภอปะเหลียน จังหวดั ตรัง
รางวลั ชมเชย ไดแ้ ก่ โรงเรียนไทยรฐั วิทยา 39

กจิ กรรมทีด่ าเนินการ
1. จดั นิทรรศการเทิดพระเกียรตพิ ระบาทสมเด็จพระปรมนิ ทรมหาภูมพิ ลอดลุ ยเดช “พระผู้ทรงเป็น

บูรพาจารย์ของครู”
2. จดั กิจกรรมทาบุญตกั บาตรแดพ่ ระภิกษุสงฆ์ในภาคเช้า
3. จดั พิธีระลึกพระคุณบูรพาจารย์ ปาฐกถาธรรมโดย พระประสิทธิโสภณ รองเจ้าคณะจงั หวดั ตรัง

วัดประสิทธิชยั บรรยายพเิ ศษ หวั ข้อ “จติ วญิ ญาณความเป็นครู” โดย นายศิริพฒั พัฒกุล ผ้วู า่ ราชการจงั หวดั ตรงั
4. กจิ กรรมด้านสนับสนนุ และพัฒนาวิชาชีพ
- การมอบรางวลั และเกียรติบตั ร - จดั ทาหนงั สอื ทีร่ ะลึกงานวันครู จานวน 2,000 เลม่
- การแข่งขันกีฬาสามัคคีงานวันครู โดยมีการแข่งขันกีฬาเช่อื มความสัมพนั ธ์ระหวา่ งหนว่ ยงาน

การจัดการศึกษาทุกสงั กดั มีการแขง่ ขนั กีฬา 4 ประเภท ได้แก่ กีฬาฟุตบอลหญ้าเทียม กฬี าวอลเลยบ์ อล
กีฬาเปตอง กีฬาพน้ื บา้ น

ผลการดาเนนิ งาน
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกสังกัด/ข้าราชการบานาญ/แขกผู้มีเกยี รตเิ ขา้ ร่วมงาน

วันครู จานวน 1,700 คน มอบเกยี รติบัตรรางวัลตา่ ง ๆ แก่ขา้ ราชการครแู ละบคุ ลากรทางการศกึ ษาทุกสงั กัด
ดังนี้ * รางวลั ขา้ ราชการครูและบคุ ลากรทางการศึกษาดีเดน่ จานวน 144 คน

* รางวัลครูดใี นดวงใจ จานวน 4 คน
* ทนุ การศึกษา ทวี บณุ ยเกตุ จานวน 1 ทุน
* ผู้สนบั สนุนงานวันครู จานวน 7 หน่วยงาน
2. ขา้ ราชการครูและบคุ ลากรทางการศึกษาได้ระลกึ ถึงพระคณุ บูรพาจารยแ์ ละให้ครเู กดิ ความ
ตระหนักในความเป็นครู เชดิ ชูเกียรติข้าราชการครแู ละบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีผลงานดีเดน่ และสร้างขวญั
กาลังใจให้แกข่ า้ ราชการครูให้มคี วามรกั ความสามัคคีในหมูค่ ณะเชอื่ มความสมั พนั ธร์ ะหว่างหนว่ ยงานทางการศกึ ษาทุกสังกัด

รายงานผรลากยางราดนาผเลนกินางราดนำ�ปเนรนิ ะงจาานปงีปบรปะรจะ�ำ มปาีงณบปพร.ะศม.2า5ณ60พ.ศส.า2น5กั60งาสนำ�เขนตักพงาื้นนทเขกี่ ตารพศนื้ กึ ทษกี่ าาปรรศะึกถษมาศปึกรษะาถตมรศังกึ เษขาตต1รงั เขต 1 32 33

กจิ กรรมทีด่ าเนินการ
1. กรรมการชดุ ที่ 1 ประเมินขา้ ราชการครูและบคุ ลากรทางการศึกษา ท่ยี นื่ คาขอรบั การประเมินดา้ น
ท่ี 1 – 2 (ด้านท่ี 1 ด้านวินยั คุณธรรม จรยิ ธรรม และจรรยาบรรณวิชาชพี ) ดา้ นที่ 2 (ด้านความรคู้ วามสามารถ)
2. กรรมการชดุ ที่ 2 ประเมินขา้ ราชการครแู ละบุคลากรทางการศึกษา ท่ียืน่ คาขอรบั การประเมินด้าน
ที่ 3 (ด้านผลการปฏิบตั ิงาน) เพือ่ ตรวจและประเมินผลการปฏิบัติงาน
3. ประชุมพิจารณาตรวจและประเมินด้านท่ี 3
ผลการดาเนินงาน
ข้าราชการครแู ละบุคลากรทางการศึกษา ทยี่ ื่นคาขอรับการประเมนิ เพ่อื เล่อื นเปน็ วิทยฐานะชานาญการพเิ ศษ
จานวน 24 ราย ได้รับการตรวจและประเมนิ ฯ และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวดั ตรัง ในการประชมุ ครง้ั ที่
6/2560 เมื่อวนั ท่ี 28 สงิ หาคม 2560 อนมุ ัติผลการประเมินด้านผลการปฏบิ ัติงาน (ด้านที่ 3) ของข้าราชการครู
จานวน 24 ราย

กจิ กรรมที่ดาเนนิ การ
1. ประชุมอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารพัฒนาครูคณิตศาสตร์ ชนั้ ประถมศึกษาปีที่ 6 จานวน 52 คน
2. ประชุมเชงิ ปฏบิ ตั ิการสรา้ งเครือขา่ ยในลกั ษณะของชุมชนแหง่ การเรียนรู้ (PLC) ครูคณติ ศาสตร์
ช้นั ประถมศึกษาปที ่ี 6 จานวน 63 คน
ผลการดาเนินงาน
1. ครคู ณติ ศาสตร์ ชั้น ป.6 มีความรู้ความเขา้ ใจ มแี นวทางสามารถประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง
ในรายวิชาคณิตศาสตร์
2. ครคู ณติ ศาสตร์ ชน้ั ป.6 ไดแ้ ลกเปลีย่ นเรยี นรู้เกี่ยวกับการประเมนิ ผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงวิชา
คณิตศาสตร์ มีการสรา้ งเครือขา่ ยในลกั ษณะของชมุ ชนแห่งการเรยี นรู้ (PLC)

กจิ กรรมทด่ี าเนนิ การ
1.ประชมุ อบรมเชงิ ปฏิบตั ิการพัฒนาศักยภาพดา้ นการวิจัยสื่อนวตั กรรมทางการศึกษาสาหรบั ครูโดย
ใช้เทคนิคเกมจาลองสถานการณ์รว่ มกับการทาวจิ ยั ในชัน้ เรียนใหแ้ ก่ครโู รงเรียนวดั ควนวิเศษ จานวน 40 คน
เมอ่ื วันท่ี 23 กนั ยายน 2560 ณ ห้องประชมุ โรงเรียนวดั ควนวเิ ศษ
2.นิเทศ ตดิ ตามการทาวิจยั ในชั้นเรียนของครู
ผลการดาเนินงาน
ครูทผี่ ่านการอบรมมีความรคู้ วามเขา้ ใจดา้ นการวิจยั สอื่ นวตั กรรมทางการศึกษาสาหรบั ครูโดยใช้
เทคนิคเกมจาลองสถานการณ์รว่ มกับการทาวิจยั ในชนั้ เรียนอยู่ในระดับดี ตดิ ตามผลการสร้างสือ่ ฯ ของครู

34 รายงานผรลากยางราดนาผเลนกินางราดนำ�ปเนรนิ ะงจาานปงีปบรปะรจะำ�มปางี ณบปพร.ะศม.2า5ณ60พ.ศส.า2น5กั60งาสน�ำเขนตักพงา้ืนนทเขก่ี ตารพศื้นึกทษก่ี าาปรรศะกึ ถษมาศปึกรษะาถตมรศงั ึกเษขาตต1รงั เขต 1 33
รว่ มกับทมี นิเทศของโรงเรยี นวดั ควนวิเศษ 1 ครัง้ และวางแผนนเิ ทศการจัดการเรยี นการสอนในชั้นเรียน
ต่อเนื่องในภาคเรยี นที่ 2 ปีการศึกษา 2560

กิจกรรมท่ดี าเนนิ การ
สานักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษาประชุมเชิงปฏบิ ตั ิการ ดงั น้ี
- จัดทาฐานขอ้ มูลโรงเรยี นขยายโอกาสทางการศกึ ษาในการเตรยี มความพร้อมเพอื่ ประเมินนักเรียน

นานาชาติ ในปี 2561 (PISA 2018) จานวน 19 โรง
- พฒั นาครูผู้สอนระดับช้ันมัธยมศกึ ษา ดา้ นการรเู้ ร่อื งการอา่ น จานวน 38 คน
- พัฒนาครผู ู้สอนระดับช้นั มัธยมศึกษา ด้านการรู้เรอ่ื งคณิตศาสตร์ จานวน 38 คน
- พฒั นาครผู ู้สอนระดับชั้นมธั ยมศึกษา ดา้ นการรเู้ รอ่ื งวทิ ยาศาสตร์ จานวน 38 คน
- การใช้ส่ือเสริมสร้างสมรรถนะและทักษะประเมินนักเรยี นนานาชาติ (PISA)

ผลการดาเนินงาน
1. สานักงานเขตพืน้ ทก่ี ารศึกษาประถมศึกษาตรงั เขต 1 มขี ้อมลู โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

ในการเตรยี มความพร้อมเพ่ือประเมนิ นักเรยี นนานาชาติ ในปี 2561 (PISA 2018)
2. ครผู ู้สอนระดบั ชนั้ มัธยมศึกษามคี วามรู้ความเข้าใจเกยี่ วกับการประเมินนักเรยี นนานาชาติในปี

2561 (PISA 2018) ดา้ นการรเู้ ร่อื งการอ่าน ด้านการรเู้ ร่ืองคณิตศาสตร์ และดา้ นการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์
3. ครผู ู้สอนชนั้ มัธยมศกึ ษามีความรู้ความเข้าใจในการใชส้ ื่อเสรมิ สร้างสมรรถนะและทักษะประเมิน

นกั เรียนนานาชาติ (PISA) 3 ด้าน ได้แก่ ดา้ นการรู้เรื่องการอ่าน ด้านการรู้เร่ืองคณติ ศาสตร์ และด้านการรู้เรื่อง
วทิ ยาศาสตร์

กิจกรรมท่ดี าเนินการ
1. ประชุมคณะกรรมการดาเนนิ งาน
2. ประชมุ อบรมสัมมนาส่อื สารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการประเมินแนวใหม่เพอ่ื เตรียมความ

พรอ้ มแก่สถานศกึ ษาในการรับการประเมนิ คณุ ภาพภายนอกรอบส่ี ในหัวข้อการสัมมนาฯ ดังนี้
1) นโยบายการปฏิรูประบบการประเมนิ และการประกันคณุ ภาพการศึกษา
2) การดาเนินงานการประกนั คณุ ภาพภายในสถานศึกษาสงั กดั สานักงานคณะกรรมการการศกึ ษาขัน้ พืน้ ฐาน
3) หลักการแนวทางการดาเนนิ งานการประกันคุณภาพภายในแนวใหม่ของสถานศึกษา
4) มาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและแนวทางการประเมนิ คุณภาพ

การศึกษาของสถานศึกษารอบใหม่
5) การดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศกึ ษา

3. สรุป/รายงานผล

รายงานผรลากยางราดนาผเลนกินางราดนำ�ปเนรนิ ะงจาานปีงปบรปะรจะ�ำ มปาีงณบปพร.ะศม.2า5ณ60พ.ศส.า2น5ัก60งาสนำ�เขนตกั พงาื้นนทเขก่ี ตารพศื้นกึ ทษกี่ าาปรรศะึกถษมาศปึกรษะาถตมรศงั กึ เษขาตต1รัง เขต 1 34 35

ผลการดาเนินงาน
1. ผู้รับผิดชอบ (คณะกรรมการ) รบั ทราบแนวทางการดาเนินงาน และมปี ฏทิ นิ การดาเนินงาน
2. สถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ เกย่ี วกบั มาตรฐานการศกึ ษา และองคค์ วามรู้ใหมๆ่ เกี่ยวกบั การ

ประเมินคุณภาพภายในของสถานศกึ ษาแนวใหม่ตามระบบการประกนั คุณภาพการศกึ ษา
ผลการสอบถามความคดิ เหน็ ทม่ี ีต่อการสัมมนาการปฏริ ปู ระบบการประเมนิ และการประกนั

คุณภาพการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสถานศกึ ษาตามระบบการประเมนิ คณุ ภาพการศกึ ษาแนวใหม่ ดา้ นความรู้
ความสามารถ คุณลักษณะและพฤตกิ รรม พบวา่ ผู้เข้าร่วมประชมุ สัมมนามีระดับความรู้ ความสามารถ
คณุ ลักษณะและพฤติกรรม เรื่อง การดาเนินงานการประกันคณุ ภาพของสถานศึกษา ในระดับมากที่สุด
รอ้ ยละ 89.88 ระดับมาก รอ้ ยละ 10.12 เรือ่ งมาตรฐานเพื่อการประกนั คุณภาพภายในของสถานศกึ ษาและ
แนวทางการประเมนิ คณุ ภาพการศกึ ษาของสถานศกึ ษารอบใหม่ ในระดับมากท่ีสุด ร้อยละ 87.21 ระดบั มาก
ร้อยละ 12.79 เร่อื ง การดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศกึ ษา สงั กดั สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพนื้ ฐาน ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 78.34 ระดบั มาก ร้อยละ 21.66 เรอื่ ง นโยบายการปฏริ ูป
ระบบการประเมนิ และการประกนั คุณภาพการศึกษา ในระดับมากทีส่ ดุ ร้อยละ 75.29 ระดับมาก รอ้ ยละ
24.71 เร่ือง หลกั การแนวทางการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในแนวใหม่ของสถานศกึ ษา ในระดับมาก
ทส่ี ดุ รอ้ ยละ 75.25 ระดับมาก ร้อยละ 24.75 ตามลาดับ

3. สถานศกึ ษาสามารถเตรยี มการและวางแผน การดาเนนิ งานขบั เคล่ือนระบบการประกนั คุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาบรรลุผลอยา่ งมปี ระสิทธิภาพ

4. รายงานผลให้ สพฐ.ทราบไดต้ ามระยะเวลาท่ีกาหนด

กจิ กรรมท่ีดาเนนิ การ
1. ประชุมอบรมเชิงปฏิบตั ิการบุคลากรทร่ี ับผิดชอบงานข้อมลู ในสถานศึกษา จานวน 137 คน

วนั ท่ี 18 พฤษภาคม 2560
2. ประชมุ ชี้แจงคณะกรรมการดาเนนิ งานจดั ทาฐานข้อมลู ทางการศึกษาจงั หวดั ตรงั จานวน 30 คน

วนั ท่ี 31 พฤษภาคม 2560
ผลการดาเนนิ งาน
1. ผู้เขา้ รับการอบรมมีความรคู้ วามเขา้ ใจ สามารถกรอกข้อมลู ลงในโปรแกรมทสี่ พฐ.กาหนดได้

ถกู ต้อง และสถานศึกษามรี ะบบฐานข้อมูลที่ถูกตอ้ งเปน็ ปจั จบุ นั สามารถนาไปใช้ในการบรหิ ารจดั การศกึ ษาให้
มีประสทิ ธิภาพ

36 รายงานผรลากยางราดนาผเลนกนิ างราดนำ�ปเนรนิ ะงจาานปงีปบรปะรจะำ�มปาีงณบปพร.ะศม.2า5ณ60พ.ศส.า2น5กั60งาสน�ำเขนตกั พงาืน้ นทเขก่ี ตารพศืน้ ึกทษก่ี าาปรรศะกึ ถษมาศปึกรษะาถตมรศงั ึกเษขาตต1รงั เขต 1 35
2. สานกั งานเขตพืน้ ทีก่ ารศกึ ษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 มีฐานข้อมูลของสถานศึกษาทุกสงั กดั ใน

จงั หวดั ตรงั ทถ่ี ูกต้อง เชอ่ื ถือได้ เปน็ ปัจจุบัน ง่ายต่อการเข้าถึงและนาข้อมลู ดังกลา่ วไปใช้ในการบริหารจดั
การศึกษา

กิจกรรมทด่ี าเนินการ
1. จดั ประชุมอบรมเชิงปฏบิ ตั ิการจัดการศกึ ษาผา่ น DLIT แกค่ รโู รงเรยี น จานวน 66 โรงๆ ละ 1 คน

จานวน 2 วนั ระหว่างวนั ที่ 24-25 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชมุ พระเทพวมิ ลเมธี สานักงานเขตพืน้ ที่
การศกึ ษาประถมศกึ ษาตรัง เขต 1

2. จดั ประชุมอบรมเชงิ ปฏบิ ัติการจดั การศึกษาผ่าน DLTV แกค่ รูโรงเรียนขนาดเล็ก จานวน 68 โรงๆ
ละ 1 คน จานวน 2 วัน ระหว่างวันที่ 30-31 สงิ หาคม 2560 ณ ห้องประชมุ พระเทพวิมลเมธี สานักงานเขต
พ้ืนทกี่ ารศกึ ษาประถมศึกษาตรัง เขต 1

3. นเิ ทศติดตามฯ โรงเรียนในสงั กัดการจัดการเรยี นการสอนทางไกล ผา่ นเทคโนโลยีสารสนเทศ
(DLIT) และทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) จานวน 40 โรงเรยี น

ผลการดาเนนิ งาน
1. ผ้เู ข้าอบรมมีความรู้ ความเขา้ ใจ การเรยี นการสอนผ่าน DLTV และ DLIT
2. สถานศึกษาทผ่ี ่านเกณฑ์การประเมนิ ตามมาตรฐานระดบั สถานศึกษา ในระดบั ดี และดมี าก ตาม

มาตรฐานการจดั การศกึ ษาทางไกลผา่ นดาวเทยี ม (DLTV) ของ สพฐ.จานวน 68 แหง่
3. สถานศกึ ษาทีม่ ีการวางแผนการจัดการศึกษาทางไกลผา่ นดาวเทยี ม (DLTV) ตามมาตรฐานการจดั

การศกึ ษาทางไกลผา่ นดาวเทียม (DLTV) จานวน 68 แห่ง
4. สถานศึกษาที่มีการพฒั นารปู แบบการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทยี ม (DLTV) จานวน 68 แห่ง
5. สถานศกึ ษาในสังกัดที่ผา่ นเกณฑ์การประเมินตามมาตรฐานระดบั สถานศึกษา ในระดับดี และดี

มาก ตามมาตรฐานการจัดการศกึ ษาทางไกลผ่านเทคโนโลยสี ารสนเทศ (DLIT) ของ สพฐ. จานวน 66 แห่ง
6. สถานศกึ ษาในสังกัดทม่ี ีการพฒั นารูปแบบการจัดการศึกษาทางไกลผา่ นเทคโนโลยสี ารสนเทศ

(DLIT) จานวน 66 แหง่
7. สถานศึกษาที่ได้รับการนิเทศ กากับ ติดตาม และประเมนิ ผลการจดั การศกึ ษาทางไกลทั้งประเมนิ

ตนเองและประเมินด้วยคณะกรรมการ คิดเปน็ รอ้ ยละ 100

รายงานผรลากยางราดนาผเลนกินางราดน�ำ ปเนรนิ ะงจาานปีงปบรปะรจะ�ำ มปาีงณบปพร.ะศม.2า5ณ60พ.ศส.า2น5ัก60งาสนำ�เขนตกั พงานื้ นทเขก่ี ตารพศน้ื กึ ทษ่กี าาปรรศะึกถษมาศปกึ รษะาถตมรศังึกเษขาตต1รงั เขต 1 36 37

กจิ กรรมท่ีดาเนนิ การ
1. ประชมุ คณะกรรมการวเิ คราะหโ์ ครงการ กิจกรรม งบประมาณฯ
2. จดั ทาเอกสารแผนปฏิบัตกิ ารประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จานวน 50 เลม่
3. ประชุมคณะกรรมการตดิ ตาม เรง่ รดั การดาเนนิ งานโครงการ
ผลการดาเนินงาน

1. คณะกรรมการพจิ ารณาโครงการและงบประมาณ บูรณาการดาเนินงานและจัดสรรงบประมาณให้
สอดคลอ้ งกบั จดุ เน้น 6 ยทุ ธศาสตรป์ ฏริ ูปการศึกษา 35 ชุดโครงการ เพ่ือใหผ้ ลการดาเนินงานสอดคล้องกับ
ตัวชว้ี ดั ความสาเรจ็ ตามยทุ ธศาสตร์ การปฏริ ูปและเกดิ ประสทิ ธผิ ลสงู สดุ

2. ไดจ้ ดั ทาเอกสารแผนปฏิบัตกิ ารประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จานวน 50 เลม่
3. ได้ตดิ ตามเรง่ รัด ตรวจสอบ ประเมนิ ผล การดาเนนิ งานโครงการ/กจิ กรรมตามภาระงานประจา
และโครงการที่ได้รับงบประมาณจากสานักตา่ งๆ ของสานักงานคณะกรรมการ การศึกษาข้ันพน้ื ฐาน เพื่อให้
การบริหารงบประมาณคุ้มค่าและคมุ้ ทุน ประหยัด เกดิ ประโยชน์อย่างสงู สุด และเสนอทบทวน ปรบั ลดหรอื
ยกเลิกกจิ กรรม/โครงการคณะกรรมการพจิ ารณา

กจิ กรรมทีด่ าเนนิ การ
ประชุมสัมมนาผู้บริหาร สพป.ตรงั เขต 1 และผูบ้ ริหารสถานศึกษาในเขตพื้นทก่ี ารศึกษาประถม

ศึกษาตรัง เขต 1 เพ่อื มอบนโยบายและข้อราชการ มีผูเ้ ข้าร่วมประชมุ จานวน 170 คน จานวน 3 ครงั้
ผลการดาเนินงาน
1. ผบู้ ริหารโรงเรยี นไดร้ บั ทราบนโยบายต่างๆ ของรฐั บาล , สพฐ. นาไปปฏบิ ัติให้เปน็ ไปตามนโยบาย

และเปน็ รปู ธรรม อาทิ การน้อมนาแนวพระราชดาริด้านการศึกษา เป็นแนวทางด้านการศึกษา การเตรยี ม
พฒั นาโรงเรียน ICU ตลอดถงึ แนวทาง/แนวปฏบิ ัติ ในเร่อื งราชการต่าง ๆ และเปน็ เวทใี นการมอบโลร่ างวัล
และเกียรติบัตรรางวลั ซงึ่ เปน็ การสรา้ งขวญั และกาลงั ใจในการทางานให้กบั บุคลากร

2. ผเู้ ข้าประชุมได้รับความรู้ ความเขา้ ใจจากวทิ ยากรภายนอก ทาใหเ้ กิดความคดิ ไปพฒั นาและ
ดาเนินการต่อ อาทิ เร่ืองการจัดการขยะ จากท้องถิน่ จงั หวัดตรัง และเร่ืองผลประโยชนท์ ับซ้อน จาก ป.ป.ช.
ประจาจงั หวดั ตรงั

3. ไดล้ งนามบันทึกขอ้ ตกลง “3Rs ประชารฐั ”ตามแผนปฏบิ ตั กิ าร”ตรังสะอาด ปราศจากขยะ”
ประจาปีงบประมาณ 2560 ไดร้ ับความรู้ และรับทราบนโยบาย ขอ้ ราชการ ในการปฏิบตั ิงาน รว่ มกนั วเิ คราะห์
ปัญหาหลกั สาเหตุหลัก แนวทางหลัก และมาตรการ เพอื่ ให้การยกระดับและพัฒนาการศึกษาไปสู่เป้าหมายท่ี
กาหนดไว้ และเป็นเวทีในการมอบโลร่ างวัล และเกยี รติบตั รรางวลั ซง่ึ เป็นการสรา้ งขวญั และกาลงั ใจในการทางาน

38 รายงานผรลากยางราดนาผเลนกนิ างราดน�ำ ปเนรินะงจาานปงีปบรปะรจะ�ำ มปาีงณบปพร.ะศม.2า5ณ60พ.ศส.า2น5ัก60งาสน�ำเขนตักพงา้นื นทเขก่ี ตารพศืน้ กึ ทษ่กี าาปรรศะกึ ถษมาศปึกรษะาถตมรศังกึ เษขาตต1รัง เขต 1 37

กิจกรรมท่ีดาเนินการ
1. ประชุมอบรมกระบวนการจดั จ้างและการเบิกจ่ายเงิน สาหรบั ผูบ้ ริหารโรงเรยี น 86 คน
2. ประชมุ เชิงปฏิบตั ิการจัดจ้าง โดยวธิ ี E-bidding สาหรบั เจา้ หนา้ ท่พี สั ดุ จานวน 12 คน
3. ฝกึ อบรมหลกั สูตร พระราชบัญญัตกิ ารจดั ซอ้ื จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครฐั พ.ศ.2560

ผู้บรหิ ารโรงเรียน 133 คน เจา้ หนา้ ท่ีพสั ดุ 133 คน
ผลการดาเนนิ งาน

1. ผบู้ ริหารโรงเรียน เจา้ หน้าท่กี ารเงนิ และพัสดโุ รงเรียน ทราบถงึ การบรหิ ารงบประมาณใน
สถานการณป์ ัจจุบัน ขอ้ พงึ ระวังและข้อสงั เกตจากหน่วยงานตรวจสอบ เพ่ือลดความเส่ยี งในการปฏบิ ัติงาน

2. ผู้บริหารโรงเรยี น เจา้ หนา้ ท่ีการเงนิ และพัสดุโรงเรียน มีความรคู้ วามเข้าใจ เก่ยี วกบั กฎหมาย
ระเบยี บ มติคณะรัฐมนตรี คาสัง่ ทเ่ี กีย่ วข้องกับมาตรการและแนวทางต่าง ๆ

3. เจา้ หนา้ ที่การเงนิ และพสั ดุโรงเรียน มีโอกาสแลกเปล่ียนความรู้ และประสบการณ์ ขอ้ คิดเห็น
ปัญหาอุปสรรค ระหวา่ งผู้เข้ารว่ มประชุมดว้ ยกัน

4. โรงเรยี นสามารถนาความรู้ ขอ้ เสนอแนะ แนวคิด จากการประชุมไปปฏบิ ตั ิ และปรบั ใช้ในการ
บรหิ ารงานการเงินและพสั ดุ และกระบวนการที่ถกู ต้องได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

กจิ กรรมท่ดี าเนนิ การ
ประชาสัมพนั ธ์และให้บริการข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมและผลงานของสานักงานเขตพ้นื ท่ีการศึกษา
สถานศึกษา ในรูปแบบดังนี้

- หนังสอื พิมพ์ส่วนกลาง (หนังสือพิมพ์ไทยรฐั เดลนิ วิ ส์ มตชิ น)
- หนงั สือพิมพ์ท้องถ่ิน (หนงั สือพิมพ์ข่าวเสรี ฅนตรัง มติตรงั )
- ประชาสัมพนั ธ์เคเบิ้ลทีวี โทรทศั น์ วิทยุ (เคเบ้ิลทีวีศรตี รงั , สถานีโทรทศั น์ ชอ่ ง11จงั หวัดตรัง,
วิทยุ สวท.ตรัง อ.ส.ม.ท. จงั หวัดตรัง)
- ทางเวบ็ ไซต์ www.trang1.go.th
- จัดทาวารสารประชาสมั พันธ์ - จดั ทาสารประชาสัมพันธ์
- ใหบ้ ริการข้อมูลข่าวสารแก่ผู้มาตดิ ต่อ หนังสือพิมพ์ เอกสาร วารสารตา่ ง ๆ
- จดั บอร์ด ป้าย กิจกรรม ภาพข่าว ภารกิจท้ังในและนอกสถานที่
ผลการดาเนนิ งาน
ผ้บู รหิ ารโรงเรียน ครู นกั เรียน ผู้ปกครอง และบคุ ลากรในสังกัด หน่วยงานที่เกยี่ วขอ้ ง สาธารณชน
เครือข่าย ได้รบั ทราบข้อมลู ข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของสานักงานเขตพ้นื ที่การศึกษาประถมศึกษาอยา่ งต่อเน่ือง
ทั่วถึง ในรปู แบบสารประชาสัมพนั ธ์ วารสารประชาสัมพันธ์ บอร์ดกจิ กรรม ปา้ ยไวนลิ ทวี ี เคเบิลทีวี หนงั สือพมิ พ์
วทิ ยุ เวบ็ ไซต์สานักงานเขตพื้นทก่ี ารศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 (www.trang1.go.th)

รายงานผรลากยางราดนาผเลนกินางราดนำ�ปเนรินะงจาานปีงปบรปะรจะ�ำ มปางี ณบปพร.ะศม.2า5ณ60พ.ศส.า2น5กั60งาสน�ำเขนตกั พงานื้ นทเขกี่ ตารพศนื้ ึกทษี่กาาปรรศะึกถษมาศปึกรษะาถตมรศังึกเษขาตต1รงั เขต 1 38 39

กจิ กรรมท่ีดาเนนิ การ
จดั จา้ งลกู จา้ งช่ัวคราว ตาแหน่งเจา้ หนา้ ที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จานวน 1 คน

ผลการดาเนินงาน
สานักงานเขตพน้ื ทก่ี ารศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 มีบุคลากรประจาศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อการศึกษา (ITEC) เพื่อให้บริการ และสนับสนุนการดาเนินงานต่าง ๆ ในด้าน ICT ให้กับสานักงานและ
สถานศึกษาในสังกัดอยา่ งมีประสทิ ธิภาพ

กจิ กรรมทีด่ าเนนิ การ
1. จดั ทาเอกสารรายงานผลการดาเนนิ งาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาตรงั เขต 1
2. รายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายกระทรวงศกึ ษาธิการ เสนอผูต้ รวจราชการเขตตรวจ
ราชการท่ี 7
3. รายงานการตดิ ตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา สพป.ตรงั เขต 1 ตามยทุ ธศาสตร์
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และงบประมาณ ประจาปี 2560
ผลการดาเนนิ งาน
1. มีเอกสารรายงานผลการดาเนนิ งานประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของสานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 เพ่ือรายงานสพฐ. และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องและ
สาธารณชนไดร้ ับทราบผลการดาเนนิ งาน จานวน 150 เล่ม
2. มีเอกสารรายงานผลการดาเนนิ งานตามนโยบายของกระทรวงศกึ ษาธกิ ารต่อผู้ตรวจราชการเขต
ตรวจราชการที่ 7 ทม่ี ีเนอ้ื หาการดาเนนิ งานตามนโยบายที่ถกู ต้องสมบรู ณ์ และสามารถรายงานผลการ
ดาเนนิ งานตามนโยบายไดถ้ ูกตอ้ งครบถว้ นทุกนโยบาย
3. มีเอกสารรายงานผลการบรหิ ารจดั การศึกษาข้ันพื้นฐานของสานกั งานเขตพืน้ ท่กี ารศกึ ษาประถมศกึ ษา
ตรงั เขต 1 ตามยุทธศาสตรน์ โยบายกระทรวงศึกษาธิการ และงบประมาณ ประจาปี 2560 ทม่ี คี วามถูกต้อง
สมบูรณ์ตามแบบทีก่ าหนด และสามารถรายงานผลการบริหารจดั การศกึ ษาขั้นพนื้ ฐานต่อคณะกรรมการ
ตดิ ตามเพือ่ พฒั นาของสพฐ.ได้ตามตวั ชวี้ ัดและรายการทกี่ าหนด

40 รายงานผรลากยางราดนาผเลนกนิ างราดน�ำ ปเนรนิ ะงจาานปงีปบรปะรจะำ�มปาีงณบปพร.ะศม.2า5ณ60พ.ศส.า2น5กั60งาสนำ�เขนตักพงาื้นนทเขก่ี ตารพศน้ื กึ ทษี่กาาปรรศะกึ ถษมาศปึกรษะาถตมรศังึกเษขาตต1รัง เขต 1 39
กจิ กรรมทด่ี าเนนิ การ
1. ตรวจสอบการบริหารงบประมาณ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ระบบ GFMIS การบริหารเงินทด

รองราชการ การเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะ และสอบทานการควบคุมภายใน
2. ตรวจสอบดา้ นการบริหารงบประมาณ การเงนิ บัญชี การจัดซอื้ จัดจา้ ง การใชจ้ ่ายเงนิ อน่ื ๆที่

สถานศึกษาไดร้ บั การประเมินผลการดาเนนิ งานโครงการของสถานศึกษา และสอบทานความเพยี งพอของ
ระบบการควบคุมภายในของสถานศึกษาในสงั กดั จานวน 46 โรง

ผลการดาเนินงาน
1. สานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1และสถานศึกษาในสงั กัด จานวน 46 โรง

ทีไ่ ดร้ บั การตรวจสอบภายในมีการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ ประสทิ ธิผล และมรี ะบบการควบคมุ ภายในที่
เพียงพอเหมาะสม

2. สานกั งานเขตพ้ืนท่กี ารศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 และสถานศกึ ษาในสังกดั ปฏบิ ตั ิงานถูกต้อง
ตามระเบยี บปฏบิ ัติของทางราชการ มีระบบควบคมุ ภายในทเ่ี พยี งพอ เหมาะสมไมเ่ กิดผลเสยี หายต่อทางราชการ

3. ฝ่ายบริหารรับทราบปญั หาการปฏิบตั ิงานของผู้ใต้บังคับบญั ชา สามารถแก้ปัญหาได้ทันเหตกุ ารณ์

กิจกรรมท่ีดาเนนิ การ
1. จัดประชมุ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนเิ ทศการศึกษา
2. ตดิ ตาม ตรวจสอบ ประเมนิ ผลและนเิ ทศการศึกษาหนว่ ยงานและสถานศึกษาในสงั กัดฯ
3. รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนเิ ทศการศึกษาสถานศึกษาในสงั กดั ฯ
ผลการดาเนนิ งาน
1. สานกั งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 จัดประชุมคณะกรรมการตดิ ตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา จานวน 3 ครั้ง/ปี
2. คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. รว่ มประชมุ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนเิ ทศการศึกษาหนว่ ยงาน
และสถานศึกษาในสงั กัด สพป.ตรัง เขต 1
3. จดั ทาเอกสารรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศกึ ษาสถานศึกษา
จานวน 10 เล่ม

รายงานผรลากยางราดนาผเลนกินางราดนำ�ปเนรนิ ะงจาานปงีปบรปะรจะ�ำ มปาีงณบปพร.ะศม.2า5ณ60พ.ศส.า2น5กั60งาสนำ�เขนตักพงาื้นนทเขกี่ ตารพศ้ืนึกทษี่กาาปรรศะึกถษมาศปกึ รษะาถตมรศงั ึกเษขาตต1รัง เขต 1 40 41

ผลการดาเนินงานโครงการที่ได้รับงบประมาณจากสานกั ของ สพฐ.

กจิ กรรมทดี่ าเนินการ
1. ประชุมสัมมนารับฟังแนวทางการขับเคลื่อนพัฒนาคณุ ภาพโรงเรียนดปี ระจาตาบลจากสพฐ.และ
ร่วมประชมุ กจิ กรรมแลกเปลี่ยนเรียนร้ผู ลงาน1 โรงเรยี น 1 อาชพี 1ผลิตภัณฑ์ภูมภิ าค
2. จดั สรรงบประมาณ

- เพ่อื พัฒนาการเรยี นการสอน/วชิ าการ/วชิ าชีพโรงเรยี นดีประจาตาบล 28 โรงเรยี น
- เพ่ือพฒั นางานวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรยี นกลุ่มเปา้ หมาย 5 โรงเรียน
3. ประชมุ ชแี้ จงการขับเคล่ือนโรงเรียนดปี ระจาตาบล ปงี บประมาณ 2560
4. นเิ ทศติดตามผลการดาเนนิ งานโรงเรยี นดีประจาตาบล
5. ประกวดผลงานวิธปี ฏิบัติท่ีดี
ผลการดาเนนิ งาน
1. ผู้รบั ผิดชอบโครงการโรงเรยี นดปี ระจาตาบล ได้รบั ทราบการขบั เคลื่อนพฒั นาคุณภาพโรงเรยี นดี
ประจาตาบลจากสพฐ. และร่วมประชุมกจิ กรรมแลกเปลยี่ นเรียนรู้ผลงาน1โรงเรยี น1อาชพี 1ผลติ ภณั ฑ์ภูมิภาค
2. โรงเรยี นดปี ระจาตาบล จานวน 28 โรงเรยี น ได้รับจดั สรรงบประมาณเพื่อดาเนนิ การตาม
วัตถุประสงค์
3. ผ้บู รหิ ารและครผู รู้ บั ผดิ ชอบโครงการโรงเรยี นดปี ระจาตาบล จานวน 28 โรงเรียน ได้รบั ทราบการ
ขับเคลื่อนพฒั นาคุณภาพโรงเรียนดปี ระจาตาบลจากสพฐ.
4. โรงเรียนดีประจาตาบล จานวน 28 โรงเรียน ไดร้ ับการนิเทศ ตดิ ตามและประเมนิ ผลการพัฒนา
งานวิชาการและผลงาน“1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลติ ภัณฑ์” ครบทกุ โรง
5. โรงเรยี นดปี ระจาตาบล จานวน 8 โรงเรยี น เขา้ ร่วมประกวดผลงานวิธีปฏบิ ตั ทิ ่ีดี ผลการประกวดมีดงั นี้
ระดับประถมศึกษา

-รางวลั ชนะเลศิ ไดแ้ ก่ โรงเรยี นบ้านยวนโปะ อาเภอปะเหลียน
-รางวัลรองชนะเลิศ ลาดับที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนบ้านสามแยก อาเภอปะเหลยี น
-รางวัลรองชนะเลิศ ลาดบั ท่ี 2 ได้แก่ โรงเรียน มติ รภาพที่ 31 “วัดทุ่งหวัง อาเภอเมืองตรัง
-รางวัลชมเชย ได้แก่ โรงเรียนบา้ นทุ่งหนองแหง้ อาเภอย่านตาขาว
-รางวัลชมเชย ได้แก่ โรงเรียนบา้ นควนโพธิ์ อาเภอย่านตาขาว
ระดับมธั ยมศึกษา (ขยายโอกาส)
-รางวัลชนะเลิศ ไดแ้ ก่ โรงเรียนบ้านควนปริง อาเภอเมืองตรงั
-รางวัลรองชนะเลศิ ลาดบั ที่ 1 ไดแ้ ก่ โรงเรยี นบ้านลิพงั อาเภอปะเหลียน
-รางวัลรองชนะเลิศ ลาดับท่ี 2 ได้แก่ โรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจ อาเภอเมืองตรัง

42 รายงานผรลากยางราดนาผเลนกนิ างราดนำ�ปเนรินะงจาานปีงปบรปะรจะำ�มปาีงณบปพร.ะศม.2า5ณ60พ.ศส.า2น5กั60งาสนำ�เขนตกั พงาื้นนทเขกี่ ตารพศนื้ ึกทษ่ีกาาปรรศะึกถษมาศปกึ รษะาถตมรศงั กึ เษขาตต1รงั เขต 1 41

กจิ กรรมทีด่ าเนินการ
1. อบรมเชงิ ปฏิบตั กิ าร ครูผู้สอนการใช้ ICT ในโรงเรยี นประชารฐั
2. นิเทศติดตามโรงเรียนประชารัฐ จานวน 10 โรง
ผลการดาเนนิ งาน

โรงเรยี นประชารฐั มคี วามเข้มแขง็ ดา้ นการจัดการศึกษาและการใช้ ICT ในการจดั กจิ กรรมการ
เรยี นการสอน ครูผูส้ อนพฒั นาการสอนดว้ ยการใช้สอื่ ICT ผู้บริหารและครูมแี นวทางพัฒนาการดาเนินงาน
โรงเรียนประชารฐั ในปกี ารศึกษาต่อไป

กจิ กรรมที่ดาเนนิ การ
1. ประชุมเชงิ ปฏิบัตกิ ารจัดทาหลกั สตู รคา่ ยให้เหมาะสมกับท้องถ่ิน
2. จดั กจิ กรรมคา่ ยเยาวชนรักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ปที ี่ 3 ณ ศูนยศ์ กึ ษาธรรมชาตแิ ละสตั ว์ปา่ เขาช่อง อ.นาโยง จ.ตรัง จานวน 4 ร่นุ ดงั น้ี

รุ่นท่ี 1 ระหวา่ งวนั ท่ี 19-21 เมษายน 60 จานวน 4 โรงเรียน ได้แก่
- โรงเรียนบ้านนาทะเล โรงเรยี นบา้ นทุ่งมะขามป้อม โรงเรียนบา้ นไรพ่ รุ โรงเรยี นบ้านบางยาง
รุ่นท่ี 2 ระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน 60 จานวน 4 โรงเรยี น ได้แก่
- โรงเรยี นบ้านเกาะปุด โรงเรยี นวัดควนสนี วล โรงเรียนวัดโพธาราม โรงเรียนบ้านนานนิ
รนุ่ ท่ี 3 ระหวา่ งวนั ท่ี 3-5 พฤษภาคม 60 จานวน 4 โรงเรยี น ได้แก่
- โรงเรยี นบ้านหินคอกควาย โรงเรียนวัดควนวิเศษ โรงเรียนมิตรภาพท่ี 31 “วัดทงุ่ หวงั ”
โรงเรยี นบ้านคลองเตง็
รนุ่ ที่ 4 ระหว่างวันที่ 10-12 พฤษภาคม 60 จานวน 4 โรงเรยี น ไดแ้ ก่
- โรงเรียนบ้านปะเหลียน โรงเรยี นบ้านนาปอ้ โรงเรียนบา้ นควนสวรรค์ โรงเรยี นบา้ นนายายหม่อม
3. นเิ ทศ ตดิ ตาม ประเมินผลเพื่อคดั เลือกนักเรยี นและโรงเรียนผนู้ าการต่อยอดยอดเยยี่ ม ด้านการ
อนุรักษ์ ทรพั ยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ มในสถานศึกษาและท้องถ่นิ จากนกั เรยี นและโรงเรียนทเ่ี ข้ารว่ ม
โครงการในปที ่ี 1 และปที ี่ 2 เพ่ือเข้ารบั การคดั เลอื กในระดับภาคใต้ วันท่ี 13 และ 16 มิถนุ ายน 2560
-นเิ ทศ ตดิ ตาม ประเมินผลเพือ่ คัดเลอื กนกั เรียนผู้นาค่ายฯ ปที ี่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชน
รกั ษพ์ งไพรเฉลิมพระเกยี รติ60 พรรษา สมเดจ็ พระเทพรัตนราชสดุ าฯ สยามบรมราชกุมารี ปที ่ี 3 ระดับประเทศ
ระหวา่ งวันท่ี 3-7 กรกฎาคม 60
4. เขา้ ร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนรักษ์พงไพรเฉลิมพระเกียรติ 60พรรษา สมเดจ็ พระเทพรัตนราชสดุ าฯ
สยามบรมราชกุมารี ปที ี่ 3 ระดบั ประเทศ
ผลการดาเนินงาน
1. นกั เรยี นที่เข้าร่วมกิจกรรมคา่ ยมีความรู้ความเขา้ ใจ มีจิตสานึกในการอนุรกั ษท์ รัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อมจากประสบการณต์ รงในการเข้ารว่ มกิจกรรมในแหล่งเรยี นรู้ในท้องถน่ิ มีจติ สานกึ หวงแหนใน
ทรัพยากรธรรมชาติสิง่ แวดลอ้ มในชุมชนท้องถ่ินมากข้นึ

รายงานผรลากยางราดนาผเลนกินางราดน�ำ ปเนรนิ ะงจาานปีงปบรปะรจะำ�มปาีงณบปพร.ะศม.2า5ณ60พ.ศส.า2น5ัก60งาสนำ�เขนตักพงา้นื นทเขก่ี ตารพศนื้ กึ ทษ่ีกาาปรรศะึกถษมาศปึกรษะาถตมรศงั ึกเษขาตต1รงั เขต 1 42 43

2. ศกึ ษานเิ ทศก์ผู้รับผิดชอบและโรงเรียนที่ไดร้ ับการคดั เลือกระดับประเทศ (ผู้บริหาร 1 คน ครู
3 คน นกั เรยี น 3 คน) เข้าร่วมกจิ กรรมคา่ ยเยาวชน รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกยี รติ 60พรรษา สมเด็จพระเทพ-
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีที่ 3 ไดน้ าเสนอผลงานและรบั โล่จากเลขาธกิ ารคณะกรรมการการศกึ ษาขัน้
พน้ื ฐานพร้อมทง้ั ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ สวนสมเดจ็ พระนางเจ้าสิริกิติ์
ในงานสสี ันพรรณไม้

กจิ กรรมที่ดาเนินการ
จดั อบรมเชิงปฏิบัตกิ ารครผู ู้สอนนักเรียนพิการเรียนรวม เรอ่ื ง “การวจิ ัยในชัน้ เรียน” โรงเรยี นจดั การ

เรยี นรวม และโรงเรียนทั่วไปที่สนใจ รวม 112 คน ระหวา่ งวนั ที่ 14-15 มิถุนายน 2560 ณโรงแรมวัฒนาพารค์
และนเิ ทศ ติดตามการพฒั นาคุณภาพการจัดการเรียนรวม จานวน 20 โรงเรยี นระหว่างวนั ที่ 17-31กรกฎาคม 2560

ผลการดาเนนิ งาน
ครผู ้สู อนนักเรียนพิการเรียนรวมมีความรู้ ความเข้าใจในการทาวิจัยในช้ันเรียนและสานกั งานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 สามารถนเิ ทศ ตดิ ตาม เพอื่ พฒั นาคุณภาพการจัดการเรยี นรวมของโรงเรยี น
ในสงั กัดได้เกนิ กวา่ เปา้ หมายท่ีกาหนดคือ 24 โรง

กิจกรรมทดี่ าเนนิ การ
สานักงานเขตพนื้ ท่ีการศึกษาประถมศกึ ษาตรัง เขต 1 ไดด้ าเนนิ โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ โดย
ประชมุ เชิงปฏิบัติการ แก่โรงเรยี นทเ่ี ขา้ รว่ มโครงการ จานวน 48 โรงเรียน ดงั นี้
1. กจิ กรรมตามโครงการสรา้ งคนดีให้บ้านเมือง 10,000 คน 10,000 โรงเรียน

1) กจิ กรรมพัฒนาจริยคุณ (โครงงานคณุ ธรรมตามแนวทางมูลนธิ ิยุวสถิรคุณ)
2) กิจกรรมผลิตนวตั กรรม สรรค์สรา้ งคนดี
3) กิจกรรมค่ายยวุ ชนคนคณุ ธรรม
2. กจิ กรรมตามโครงการเสริมสรา้ งคณุ ธรรม ใหผ้ บู้ รหิ าร ครู และบุคลากรทางการศึกษา"โรงเรียน
คณุ ธรรม สพฐ."
1) กิจกรรมพัฒนานวตั กรรมการสรา้ งเครือข่ายและการมสี ว่ นรว่ มของครสู ูค่ ุณธรรม
2) กิจกรรมคืนคุณธรรมสหู่ ้องเรยี น
3) กจิ กรรมครอบครวั ท่ีสาม (ครอบครัวคุณธรรม)
3. กิจกรรมตามโครงการสร้างความเขม้ แขง็ ใหโ้ รงเรียนคณุ ธรรม สพฐ.
1) กิจกรรมคดิ ค้นนวัตกรรมสอื่ นาสู่การการเรยี นการสอน
2) กิจกรรมนิเทศ กากับ ติดตามโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

44 รายงานผรลากยางราดนาผเลนกนิ างราดนำ�ปเนรนิ ะงจาานปีงปบรปะรจะำ�มปางี ณบปพร.ะศม.2า5ณ60พ.ศส.า2น5กั60งาสน�ำเขนตักพงาื้นนทเขก่ี ตารพศนื้ ึกทษีก่ าาปรรศะึกถษมาศปกึ รษะาถตมรศงั ึกเษขาตต1รัง เขต 1 43

4. กจิ กรรมตามโครงการพฒั นาระบบฐานข้อมูลโครงการโรงเรียนคณุ ธรรม สพฐ.
- กจิ กรรมพฒั นานวัตกรรมการสรา้ งระบบฐานขอ้ มลู

5. กิจกรรมตามโครงการพฒั นานวตั กรรมสรา้ งเครือข่ายกบั หน่วยงานภายนอก
- กิจกรรมพัฒนานวตั กรรมการสรา้ งเครอื ขา่ ยและการมสี ว่ นรว่ มกับมลู นธิ ยิ ุวสถริ คณุ

ผลการดาเนินงาน
1. การดาเนินกิจกรรมตามโครงการสร้างคนดีใหบ้ ้านเมอื ง 10,000 คน 10,000 โรงเรยี น

1) กจิ กรรมโครงงานพัฒนาจริยคุณ (โครงงานคุณธรรม ตามแนวทางของมูลนิธิยุวสถิรคณุ )
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรยี นมีความตระหนักรู้ เขา้ ใจและคดิ อยา่ งมีเหตผุ ล

ซึมซับคุณคา่ แห่งคณุ ธรรมความดอี ย่างเปน็ ธรรมชาติ สร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ภมู ใิ จในการทาความดี และ
รว่ มกันสร้างเครือขา่ ยชุมชนองคก์ รแหง่ คณุ ธรรม ด้วยการขอความร่วมมือจากหน่วยงาน และองคก์ รทที่ างาน
ดา้ นคณุ ธรรมอย่างเป็นรปู ธรรมชดั เจน ตอ่ เนื่องและยง่ั ยืน

2) กิจกรรมผลิตนวัตกรรมสรรคส์ ร้างคนดี 10,000 คน 10,000 โรงเรยี น
ผบู้ ริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรคู้ วามเข้าใจผลิตนวตั กรรม สรรคส์ ร้างคนดี จาก

การประชุมเชิงปฏบิ ัติการผลติ นวตั กรรม สรรคส์ รา้ งคนดี และให้ผบู้ รหิ าร ครคู ดิ คน้ และผลติ นวตั กรรมด้าน
การพฒั นาคุณธรรม จรยิ ธรรมอยา่ งเป็นรปู ธรรม

3) กิจกรรมคา่ ยยุวชนคนคณุ ธรรม
1) นกั เรียนมคี วามเข้าใจด้านเนื้อหาและกระบวนการท่ีใช้ในการอบรมคา่ ยยุวชนคนคณุ ธรรม

ไดแ้ ก่ สาระของคุณธรรมและจริยธรรม การคน้ หาคุณธรรมเป้าหมายและพฤติกรรมบ่งชเ้ี ชิงบวก การจัดทา
ตารางคุณธรรมอัตลกั ษณ์ และการทาโครงงานคุณธรรม

2) นักเรียนร้วู ิธีค้นหาปัญหาทต่ี นเองอยากแก้ไขได้ และรู้วา่ ตนเองมี “ความดี”ทอ่ี ยากทา
3) นกั เรียนนากระบวนการจากการอบรมค่ายยวุ ชนคนคุณธรรมไปใช้ในการคิดคณุ ธรรมเปา้ หมาย
ของโรงเรยี น และสามารถจดั ทาโครงงานคุณธรรมของโรงเรียน
4) นกั เรยี นนากระบวนการจากการอบรมคา่ ยยุวชนคนคุณธรรมไปใช้บูรณาการกบั ในกิจกรรม
ครอบครัวทส่ี าม (ครอบครัวคุณธรรม)
2. ผลการดาเนนิ กิจกรรมตามโครงการเสรมิ สร้างคุณธรรม ใหผ้ ู้บรหิ าร ครู และบคุ ลากรทางการ
ศกึ ษา"โรงเรยี นคณุ ธรรม สพฐ."
1) กิจกรรมพฒั นานวตั กรรมการสร้างเครอื ขา่ ยและการมสี ว่ นร่วมของครูสคู่ ุณธรรม
ผูบ้ ริหาร ครแู ละบุคลากรทางการศึกษานาความรู้ความเข้าใจในผลติ นวตั กรรม สรรค์สรา้ งคนดี
จากการประชุมเชิงปฏบิ ตั ิการผลิตนวตั กรรม สรรค์สร้างคนดี ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนานวัตกรรมการสร้าง
เครอื ข่ายและการมสี ว่ นรว่ มของครสู ูค่ ุณธรรม
2) กจิ กรรมคืนคณุ ธรรมสู่ห้องเรียน
- ผบู้ รหิ าร ครแู ละบคุ ลากรทางการศึกษามคี วามรู้ความเข้าใจในการสรา้ งคุณธรรมอัตลักษณใ์ น
ระดับห้องเรยี น
- ผูบ้ ริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษานาความรู้ไปขยายผลในโรงเรยี นให้นักเรียนร่วมกนั หา
วธิ กี ารแกไ้ ข พัฒนาไปส่คู ุณธรรมอัตลักษณ์ท่ีกาหนดไว้
3) กจิ กรรมครอบครวั ทสี่ าม (ครอบครวั คุณธรรม)


Click to View FlipBook Version