The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Tha Nat, 2022-09-13 06:41:29

ilovepdf_merged

ilovepdf_merged

Lesson 1
Myself

หนว่ ยการเรียนร้ทู ่ี 1 เรื่อง Myself แผนการจดั การเรียนรู้ท่ี 1

กลุ่มสาระการเรยี นรู้ ภาษาตา่ งประเทศ (ภาษาองั กฤษ) รายวชิ า ภาษาอังกฤษพน้ื ฐาน

ชน้ั ประถมศึกษาปีที่ 4 เวลาเรยี น 2 ช่วั โมง ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา……………………………

ผ้สู อน……………………………………………………………………………. สอนวนั ………….…..ท…่ี ……เดอื น……………………..…… พ.ศ……………….

1. มาตรฐานการเรยี นรู้

มาตรฐาน ต 1.1 เขา้ ใจและตคี วามเรอื่ งท่ีฟังและอ่านจากสอ่ื ประเภทต่าง ๆ และแสดงความคดิ เห็น อย่างมีเหตผุ ล

มาตรฐาน ต 1.2 มที ักษะการสือ่ สารทางภาษาในการแลกเปล่ยี นขอ้ มูลขา่ วสาร แสดงความรู้สึกและความคดิ เห็นอยา่ งมปี ระสทิ ธภิ าพ

มาตรฐาน ต 2.1 เขา้ ใจความสมั พันธร์ ะหว่างภาษากบั วฒั นธรรมของเจา้ ของภาษา และนาไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ

มาตรฐาน ต 3.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชือ่ มโยงความรกู้ ับกลมุ่ สาระการเรยี นรอู้ น่ื และเปน็ พื้นฐานในการพัฒนาแสวงหาความรู้

และเปิดโลกทศั น์ของตน

มาตรฐาน ต 4.2 ใช้ภาษาตา่ งประเทศเปน็ เครอ่ื งมือพนื้ ฐานในการศกึ ษาตอ่ การประกอบอาชีพและการแลกเปลย่ี นเรยี นรกู้ ับสงั คมโลก

2. ตัวช้วี ดั

ต. 1.1 ป.4/1 ปฏบิ ัตติ ามคาสั่ง คาขอรอ้ งและคาแนะนา (instructions) งา่ ย ๆ ทีฟ่ ังหรอื อา่ น

ต. 1.1 ป.4/2 อา่ นออกเสยี งคา สะกดคา อา่ นกลุม่ คา ประโยค ข้อความง่าย ๆ และบทพูดเขา้ จังหวะถกู ตอ้ งตามหลักการอา่ น

ต. 1.2 ป.4/1 พดู /เขยี นโต้ตอบในการสอ่ื สารระหว่างบุคคล

ต. 1.2 ป.4/2 ใชค้ าสง่ั คาขอรอ้ ง และคาขออนุญาตง่าย ๆ

ต. 1.2 ป.4/4 พูด/เขยี นเพือ่ ขอและให้ข้อมูลเกีย่ วกบั ตนเอง เพอื่ น และครอบครัว

ต. 2.1 ป.4/1 พูดและทาท่าประกอบอยา่ งสุภาพตามมารยาทสงั คมและวฒั นธรรมของเจ้าของภาษา

ต. 3.1 ป.4/1 ค้นคว้า รวบรวมคาศัพทท์ ีเ่ กีย่ วขอ้ งกับกลุ่มสาระการเรยี นรู้ และนาเสนอดว้ ยการพดู /การเขียน

ต. 4.2 ป.4/1 ใช้ภาษาตา่ งประเทศในการสืบค้นและรวบรวมขอ้ มลู ตา่ ง ๆ

3. จุดประสงคก์ ารเรียนรู้

ความรู้ (K) 1. นกั เรยี นสามารถอา่ นออกเสยี งประโยคได้

ทักษะ (P) 2. นกั เรยี นสามารถพูดโตต้ อบในการสื่อสารระหว่างบุคคล

4. สาระการเรียนรู้ คาศพั ท์/ กลมุ่ คา name, old, from, sport, hobby, etc.

โครงสรา้ งประโยค -

5. สาระสาคัญ มุ่งใหอ้ ่านออกเสียงประโยคและพดู โตต้ อบในการสื่อสารระหว่างบคุ คลได้

6. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน 7. คุณลกั ษณะอนั พึงประสงค์ (A)

√ ความสามารถในการส่อื สาร รักชาติ ศาสน์กษตั รยิ ์ รักความเปน็ ไทย

√ ความสามารถในการคดิ อยู่อยา่ งพอเพยี ง √ ใฝเ่ รียนรู้

√ ความสามารถในการแก้ปญั หา ซื่อสตั ย์ สจุ รติ มีจิตสาธารณะ

ความสามารถในการใชท้ กั ษะชวี ิต √ ม่งุ มัน่ ในการทางาน สุภาพ

√ ความสามารถในการใชเ้ ทคโนโลยี √ มีวนิ ยั จติ อาสา

8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรยี นรู้ 9. ภาระชน้ิ งาน

8.1 คลปิ วิดโี อ “Greeting, Introduction (English Dialogue) - 9.1 ใบงานท่ี 1 เร่อื ง Let’s start

Educational video for Kids”

10. การวดั ผลและประเมินผล

สง่ิ ทีว่ ดั และประเมนิ ผล วธิ ีวัด เครื่องมอื เกณฑก์ ารประเมนิ

1. ความรู้ (K)

2. ทักษะ (P) การทากจิ กรรม - ร้อยละ 60 = ผา่ น

3. คณุ ลกั ษณะอนั พึงประสงค์ (A) สังเกต แบบสงั เกตพฤตกิ รรม ระดบั พอใช้ = ผา่ น
4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรยี น สงั เกต แบบสังเกตพฤตกิ รรม ระดบั พอใช้ = ผ่าน

11 . กจิ กรรมการเรยี นรู้

ช่วั โมงที่ 1 ช่วั โมงที่ 2

11.1 ขน้ั เตรยี มความพรอ้ ม (Warm-up) 11.1 ขั้นเตรียมความพร้อม (Warm-up)

- ครูทกั ทายนกั เรยี น ครใู หส้ ญั ญาณการเตรียมความพรอ้ ม โดยถาม - ครูทกั ทายนักเรยี น ครใู หส้ ญั ญาณการเตรยี มความพรอ้ ม โดย

นกั เรียนถาม “Everyone ready?” นกั เรียนตอบ “I’m ready. I’m ready. ถามนกั เรียนถาม “Everyone ready?” นักเรยี นตอบ “I’m ready.

Yes. Yes.” I’m ready. Yes. Yes.” ครเู ปดิ คลปิ วิดีโอ ช่ือ “Greeting,

11.2 ขน้ั ดาเนนิ การสอน (Presentation) Introduction (English Dialogue) - Educational video for Kids”

- ครูเปดิ คลปิ วดิ โี อ ช่อื “Greeting, Introduction (English Dialogue) อีกคร้งั นักเรยี นพูดตามคลปิ วิดโี อ

- Educational video for Kids” บน www.youtube.com นกั เรยี นดแู ละ 11.2 ขั้นดาเนนิ การสอน (Presentation)

ฟงั - ครูแจกใบงานท่ี 1 เรอื่ ง Let’s start ครอู า่ นออกเสยี งประโยค

11.3 ข้นั การฝึก (Practice) แล้วนกั เรยี นอ่านตามในใบงานที่ 1 จากน้นั ครพู ดู ว่า Ready to point.

- ครูเปดิ คลปิ วดิ ีโอ ช่อื “Greeting, Introduction (English Dialogue) แล้วนกั เรยี นพดู ตามพร้อมชนู วิ้ เตรยี มชี้ จากนั้นครูอ่านออกเสียง

- Educational video for Kids” อีกคร้ัง จากน้นั นักเรียนฝกึ พดู ตามคลิปวิดโี อ ประโยคแล้วนกั เรยี นชี้พร้อมออกเสียงตามครู

11.4 ข้นั นาไปใช้ (Production) 11.3 ขน้ั การฝึก (Practice)

- นักเรยี นแสดงบทบาทสมมติตามวดิ ีโอในช่วง “Let’s role play” - นกั เรยี นฝกึ อ่านประโยคในใบงานท่ี 1 แล้วฝึกสนทนากับเพื่อน

11.5 ขัน้ สรุป (Wrap up) 11.4 ขั้นนาไปใช้ (Production)

- ครูเปดิ คลิปวดิ ีโอ ชอื่ “Greeting, Introduction (English Dialogue) - นักเรียนจับคกู่ บั เพื่อนแล้วสนทนาให้ครูฟัง

- Educational video for Kids” อกี ครั้ง นกั เรยี นพูดตามคลปิ วดิ โี อ 11.5 ขัน้ สรปุ (Wrap up)

- ครูและนกั เรยี นรว่ มกันสรปุ เนอ้ื หาในบทเรียน และสาระบทเรียน

ทบทวนคาศัพท์ทั้งหมด ครูเปิดโอกาสใหน้ กั เรยี นซักถามขอ้ สงสัย

12. บันทึกหลงั สอน

ความรู้ (K) ……….……………………………………………………………………………………………………………………………………………
ทักษะ (P) ……….……………………………………………………………………………………………………………………………………………
คณุ ลกั ษณะอนั พึงประสงค์ (A)
ปญั หา/อปุ สรรค ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
แนวทางแก้ไข ……….……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชอื่ ................................................ผูส้ อน
(…………………………………………………….)

ตาแหนง่ …………………………………..

ความคดิ เห็นหวั หน้ากลมุ่ สาระ ความคิดเห็นหัวหนา้ ฝา่ ยวิชาการ ความคดิ เหน็ ของผู้อานวยการ

…………………………………………………………. …………………………………………………………. ………………………………………………………….
…………………………………………………………. …………………………………………………………. ………………………………………………………….
…………………………………………………………. …………………………………………………………. ………………………………………………………….

ลงช่อื ........................................... ลงชอ่ื ........................................... ลงช่อื ...........................................
(....................................................................) (....................................................................) (....................................................................)

หวั หน้ากลมุ่ สาระ หัวหนา้ ฝา่ ยวิชาการ ผู้อานวยการ

หน่วยการเรยี นร้ทู ่ี 1 เรอ่ื ง Myself แผนการจัดการเรยี นรู้ที่ 2

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาตา่ งประเทศ (ภาษาอังกฤษ) รายวชิ า ภาษาองั กฤษพน้ื ฐาน

ชนั้ ประถมศึกษาปีที่ 4 เวลาเรียน 2 ช่วั โมง ภาคเรยี นท่ี 1 ปกี ารศกึ ษา……………………………

ผู้สอน……………………………………………………………………………. สอนวนั ………….…..ท…่ี ……เดอื น……………………..…… พ.ศ……………….

1. มาตรฐานการเรยี นรู้

มาตรฐาน ต 1.1 เขา้ ใจและตคี วามเรอื่ งที่ฟังและอ่านจากสือ่ ประเภทต่าง ๆ และแสดงความคดิ เห็น อยา่ งมเี หตผุ ล

มาตรฐาน ต 1.2 มที ักษะการสือ่ สารทางภาษาในการแลกเปลยี่ นขอ้ มลู ขา่ วสาร แสดงความรสู้ ึกและความคิดเหน็ อยา่ งมีประสิทธภิ าพ

มาตรฐาน ต 2.1 เขา้ ใจความสมั พนั ธร์ ะหวา่ งภาษากบั วฒั นธรรมของเจ้าของภาษา และนาไปใชไ้ ดอ้ ย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ

มาตรฐาน ต 3.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความร้กู ับกลมุ่ สาระการเรียนรอู้ ื่น และเป็นพื้นฐานในการพัฒนาแสวงหาความรู้ และเปดิ โลกทศั น์

ของตน

มาตรฐาน ต 4.2 ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครือ่ งมอื พ้นื ฐานในการศกึ ษาต่อ การประกอบอาชพี และการแลกเปลย่ี นเรยี นรู้กับสงั คมโลก

2. ตวั ช้ีวัด

ต. 1.1 ป.4/1 ปฏิบัตติ ามคาสัง่ คาขอร้องและคาแนะนา (instructions) งา่ ย ๆ ท่ฟี งั หรอื อา่ น

ต. 1.1 ป.4/2 อา่ นออกเสยี งคา สะกดคา อา่ นกลุม่ คา ประโยค ขอ้ ความง่าย ๆ และบทพูดเขา้ จังหวะถูกตอ้ งตามหลักการอ่าน

ต. 1.2 ป.4/1 พูด/เขียนโตต้ อบในการสือ่ สารระหว่างบุคคล

ต. 1.2 ป.4/2 ใช้คาสง่ั คาขอร้อง และคาขออนญุ าตงา่ ย ๆ

ต. 1.2 ป.4/4 พูด/เขียนเพ่ือขอและใหข้ ้อมลู เกย่ี วกับตนเอง เพอื่ น และครอบครัว

ต. 2.1 ป.4/1 พดู และทาทา่ ประกอบอยา่ งสภุ าพตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจา้ ของภาษา

ต. 3.1 ป.4/1 คน้ คว้า รวบรวมคาศพั ท์ท่ีเกี่ยวขอ้ งกบั กล่มุ สาระการเรยี นรู้ และนาเสนอด้วยการพดู /การเขยี น

ต. 4.2 ป.4/1 ใช้ภาษาต่างประเทศในการสบื ค้นและรวบรวมข้อมลู ต่าง ๆ

3. จดุ ประสงค์การเรียนรู้

ความรู้ (K) 1. นักเรียนสามารถอ่านออกเสยี งประโยคได้

ทกั ษะ (P) 2. นักเรียนสามารถเขยี นขอ้ มลู เกยี่ วกบั เพอ่ื นได้

4. สาระการเรยี นรู้ คาศพั ท/์ กลมุ่ คา name, old, from, sport, hobby, etc.

โครงสร้างประโยค -

5. สาระสาคญั มุ่งใหน้ กั เรยี นสามารถอา่ นออกเสยี งประโยคและเขียนขอ้ มลู เก่ยี วกบั เพือ่ นได้

6. สมรรถนะสาคญั ของผเู้ รยี น 7. คณุ ลักษณะอนั พึงประสงค์ (A)

√ ความสามารถในการส่ือสาร รักชาติ ศาสนก์ ษตั รยิ ์ รกั ความเป็นไทย

√ ความสามารถในการคดิ อยู่อย่างพอเพยี ง √ ใฝ่เรยี นรู้

√ ความสามารถในการแก้ปญั หา ซ่อื สตั ย์ สจุ รติ มจี ติ สาธารณะ

ความสามารถในการใชท้ กั ษะชวี ติ √ มุ่งมน่ั ในการทางาน สภุ าพ

ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี √ มีวินัย จติ อาสา

8. สอ่ื การเรยี นรู้/แหลง่ เรียนรู้ 9. ภาระชน้ิ งาน

8.1 ใบงานที่ 1 เรอ่ื ง Let’s start 9.1 ใบงานที่ 2 เร่ือง Filling

10. การวัดผลและประเมนิ ผล

สง่ิ ทีว่ ัดและประเมนิ ผล วิธีวัด เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมนิ

1. ความรู้ (K)

2. ทกั ษะ (P) ใบงาน แบบบนั ทึกคะแนน ร้อยละ 60 = ผา่ น

3. คุณลักษณะอนั พงึ ประสงค์ (A) สงั เกต แบบสงั เกตพฤติกรรม ระดับ พอใช้ = ผา่ น
4. สมรรถนะสาคัญของผเู้ รยี น สงั เกต แบบสงั เกตพฤติกรรม ระดบั พอใช้ = ผา่ น

11 . กจิ กรรมการเรียนรู้

ช่วั โมงที่ 1 ชั่วโมงท่ี 2

11.1 ข้นั เตรยี มความพรอ้ ม (Warm-up) 11.1 ขัน้ เตรยี มความพรอ้ ม (Warm-up)

- ครทู กั ทายนกั เรยี น จากนนั้ ครใู ห้สญั ญาณการเตรยี มความพรอ้ ม โดย - ครทู ักทายนักเรยี น จากนน้ั ครูใหส้ ญั ญาณการเตรยี มความพรอ้ ม

ถามนกั เรยี นถาม “Everyone ready?” นักเรยี นตอบ “I’m ready. I’m โดยถามนักเรยี นถาม “Everyone ready?” นกั เรยี นตอบ “I’m ready.

ready. Yes. Yes.” I’m ready. Yes. Yes.”

11.2 ข้ันดาเนนิ การสอน (Presentation) 11.2 ข้นั ดาเนนิ การสอน (Presentation)

- ครเู ขียนประโยคบนกระดานโดยใช้ประโยคจากตารางช่อง Answer - ครูเขียนประโยคจากใบงานท่ี 2 บนกระดาน พร้อมเตมิ คาศพั ท์ให้

ในใบงานที่ 1 จากนั้นนกั เรียนอา่ นประโยค สมบรู ณ์ จากนั้นนกั เรยี นดูในใบงานที่ 2 ของตนเองแลว้ ตรวจสอบความ

11.3 ขน้ั การฝึก (Practice) ถกู ต้อง

- ครูลบคาศัพท์บางคาในแตล่ ะประโยคออก เช่น name’s, old, sport, 11.3 ข้ันการฝกึ (Practice)

hobby, free, time เป็นต้น จากนน้ั นกั เรยี นชว่ ยกนั เขียนเตมิ คาศพั ท์ที่ - นกั เรยี นฝึกอ่านประโยคในใบงานท่ี 2

หายไป 11.4 ข้นั นาไปใช้ (Production)

11.4 ขน้ั นาไปใช้ (Production) - นักเรียนอา่ นประโยคในใบงานท่ี 2 ให้ครูฟงั ทลี ะคน

- ครูแจกใบงานท่ี 2 เรื่อง Filling นกั เรียนเตมิ คาลงในช่องว่างใหถ้ ูกต้อง 11.5 ขนั้ สรปุ (Wrap up)

11.5 ข้ันสรปุ (Wrap up) - ครูและนกั เรยี นร่วมกันสรปุ เนื้อหาในบทเรยี น และสาระบทเรยี น

- ครูและนักเรยี นรว่ มกนั สรปุ เน้อื หาในบทเรยี น และสาระบทเรียน ทบทวนคาศัพทท์ งั้ หมด ครูเปดิ โอกาสใหน้ ักเรยี นซกั ถามขอ้ สงสยั

ทบทวนคาศพั ท์ท้ังหมด ครเู ปดิ โอกาสใหน้ กั เรยี นซักถามข้อสงสัย

ความรู้ (K) 12. บนั ทึกหลังสอน
ทกั ษะ (P)
คณุ ลกั ษณะอันพงึ ประสงค์ (A) ……….……………………………………………………………………………………………………………………………………………
ปญั หา/อุปสรรค ……….……………………………………………………………………………………………………………………………………………
แนวทางแกไ้ ข
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……….……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชอ่ื ................................................ผสู้ อน
(…………………………………………………….)

ตาแหน่ง…………………………………..

ความคิดเห็นหวั หนา้ กลุ่มสาระ ความคดิ เหน็ หวั หนา้ ฝา่ ยวิชาการ ความคดิ เหน็ ของผู้อานวยการ

…………………………………………………………. …………………………………………………………. ………………………………………………………….
…………………………………………………………. …………………………………………………………. ………………………………………………………….
…………………………………………………………. …………………………………………………………. ………………………………………………………….

ลงช่อื ........................................... ลงชอ่ื ........................................... ลงชื่อ...........................................
(....................................................................) (....................................................................) (....................................................................)

หวั หนา้ กลุ่มสาระ หัวหน้าฝา่ ยวิชาการ ผู้อานวยการ

หน่วยการเรยี นรทู้ ่ี 1 เรื่อง Myself แผนการจัดการเรยี นรูท้ ่ี 3

กล่มุ สาระการเรยี นรู้ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองั กฤษ) รายวชิ า ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน

ช้นั ประถมศึกษาปีที่ 4 เวลาเรยี น 2 ช่ัวโมง ภาคเรยี นท่ี 1 ปีการศกึ ษา……………………………

ผู้สอน……………………………………………………………………………. สอนวนั ………….…..ท…ี่ ……เดือน……………………..…… พ.ศ……………….

1. มาตรฐานการเรยี นรู้

มาตรฐาน ต 1.1 เขา้ ใจและตคี วามเร่ืองทฟี่ ังและอ่านจากสื่อประเภทต่าง ๆ และแสดงความคดิ เหน็ อย่างมีเหตผุ ล

มาตรฐาน ต 1.2 มที ักษะการสอื่ สารทางภาษาในการแลกเปลีย่ นขอ้ มูลขา่ วสาร แสดงความรสู้ กึ และความคิดเห็นอยา่ งมปี ระสทิ ธิภาพ

มาตรฐาน ต 2.1 เขา้ ใจความสัมพันธร์ ะหว่างภาษากบั วฒั นธรรมของเจ้าของภาษา และนาไปใช้ได้อยา่ งเหมาะสมกบั กาลเทศะ

มาตรฐาน ต 3.1 ใชภ้ าษาตา่ งประเทศในการเชื่อมโยงความร้กู ับกลมุ่ สาระการเรียนรอู้ ืน่ และเปน็ พ้นื ฐานในการพฒั นาแสวงหาความรู้

และเปิดโลกทศั น์ของตน

มาตรฐาน ต 4.2 ใช้ภาษาต่างประเทศเปน็ เครือ่ งมือพน้ื ฐานในการศกึ ษาตอ่ การประกอบอาชีพและการแลกเปลยี่ นเรยี นรกู้ บั สังคมโลก

2. ตวั ช้วี ดั

ต. 1.1 ป.4/1 ปฏบิ ัตติ ามคาส่ัง คาขอรอ้ งและคาแนะนา (instructions) ง่าย ๆ ที่ฟังหรอื อ่าน

ต. 1.1 ป.4/2 อ่านออกเสยี งคา สะกดคา อ่านกลมุ่ คา ประโยค ขอ้ ความง่าย ๆ และบทพดู เขา้ จังหวะถกู ตอ้ งตามหลกั การอ่าน

ต. 1.2 ป.4/1 พูด/เขยี นโต้ตอบในการส่อื สารระหวา่ งบุคคล

ต. 1.2 ป.4/2 ใช้คาสัง่ คาขอร้อง และคาขออนุญาตง่าย ๆ

ต. 1.2 ป.4/4 พูด/เขียนเพ่อื ขอและให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับตนเอง เพอื่ น และครอบครัว

ต. 2.1 ป.4/1 พูดและทาทา่ ประกอบอยา่ งสุภาพตามมารยาทสงั คมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

ต. 3.1 ป.4/1 คน้ ควา้ รวบรวมคาศพั ท์ทเ่ี กย่ี วขอ้ งกับกล่มุ สาระการเรยี นรู้ และนาเสนอด้วยการพดู /การเขียน

ต. 4.2 ป.4/1 ใชภ้ าษาตา่ งประเทศในการสืบค้นและรวบรวมขอ้ มลู ต่าง ๆ

3. จดุ ประสงค์การเรียนรู้

ความรู้ (K) 1.นกั เรียนสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสบื ค้นและรวบรวมขอ้ มูลตา่ ง ๆ ได้

ทกั ษะ (P) 2. นกั เรยี นสามารถพดู โตต้ อบในการสื่อสารระหว่างบคุ คล
3. นักเรียนสามารถพูดและเขียนขอ้ มูลเก่ยี วกับตนเองได้

4. สาระการเรยี นรู้ คาศัพท์/ กลมุ่ คา name, old, from, sport, hobby, etc.

โครงสร้างประโยค - May I introduce myself?, Let me introduce myself.

5. สาระสาคัญ มงุ่ ให้พูดโต้ตอบในการส่อื สารระหวา่ งบคุ คลและเขยี นข้อมลู เก่ยี วกับตนเองได้

6. สมรรถนะสาคญั ของผเู้ รยี น 7. คุณลักษณะอนั พึงประสงค์ (A)

√ ความสามารถในการสอ่ื สาร รักชาติ ศาสนก์ ษตั รยิ ์ รักความเป็นไทย

√ ความสามารถในการคดิ อย่อู ย่างพอเพยี ง √ ใฝ่เรยี นรู้

√ ความสามารถในการแก้ปญั หา ซือ่ สัตย์ สจุ รติ มจี ิตสาธารณะ

ความสามารถในการใชท้ กั ษะชีวติ √ มุ่งมั่นในการทางาน สุภาพ

√ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี √ มวี นิ ยั จิตอาสา

8. ส่ือการเรยี นรู้/แหลง่ เรียนรู้ 9. ภาระชน้ิ งาน

8.1 www.google.com 8.1 ใบงานท่ี 3 เร่อื ง Ask the questions

8.2 Dictionary/Pictionary

10. การวัดผลและประเมนิ ผล

ส่งิ ทีว่ ัดและประเมินผล วิธวี ัด เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมนิ

1. ความรู้ (K)

2. ทักษะ (P) ใบงาน แบบบนั ทกึ คะแนน ร้อยละ 60 = ผ่าน

3. คุณลกั ษณะอนั พงึ ประสงค์ (A) สงั เกต แบบสงั เกตพฤตกิ รรม ระดับ พอใช้ = ผา่ น
4. สมรรถนะสาคญั ของผ้เู รยี น สงั เกต แบบสงั เกตพฤติกรรม ระดบั พอใช้ = ผ่าน

11 . กิจกรรมการเรยี นรู้

ช่ัวโมงที่ 1 ชั่วโมงที่ 2

11.1 ขั้นเตรยี มความพรอ้ ม (Warm-up) 11.1 ขน้ั เตรียมความพร้อม (Warm-up)

- ครทู ักทายนกั เรยี น ครใู หส้ ญั ญาณการเตรยี มความพรอ้ ม โดยถาม - ครทู กั ทายนักเรยี น จากนนั้ ครูใหส้ ญั ญาณการเตรยี มความพร้อม

นักเรยี นถาม “Everyone ready?” นักเรียนตอบ “I’m ready. I’m โดยถามนกั เรยี นถาม “Everyone ready?” นักเรียนตอบ “I’m ready.

ready. Yes. Yes.” I’m ready. Yes. Yes.”

11.2 ขนั้ ดาเนนิ การสอน (Presentation) 11.2 ขน้ั ดาเนนิ การสอน (Presentation)

- ครูแจกใบงานท่ี 3 เร่อื ง Ask the questions จากน้ันครู - ครเู ขยี นประโยคคาถาม (จากใบงานที่ 1) บนกระดาน แล้ว

มอบหมายนักเรยี นตอบคาถามข้อมูลของตนเอง โดยนกั เรยี นสามารถ นักเรียนอ่านคาถาม

ค้นคว้าคาศัพทไ์ ดจ้ าก www.google.com, Dictionary หรอื Pictionary 11.3 ขน้ั การฝึก (Practice)

(ตามความสะดวกของผสู้ อน) - ครสู มุ่ นักเรยี นออกมาเขยี นคาตอบคนละ 1 ขอ้ โดยใช้ข้อมูลของ

11.3 ขน้ั การฝกึ (Practice) ตนเอง จากนน้ั นกั เรียนฝกึ สนทนากบั เพอื่ นโดยใชป้ ระโยคจาก

- นกั เรยี นค้นควา้ คาศพั ท์เพอื่ ใช้ตอบคาถามในใบงานที่ 3 ครชู ่วยให้ ใบงานที่ 3

คาแนะนาวธิ ีการค้นควา้ และตรวจสอบความถกู ตอ้ ง 11.4 ข้นั นาไปใช้ (Production)

11.4 ขั้นนาไปใช้ (Production) - นกั เรียนจับคกู่ บั เพอ่ื นแลว้ สนทนาใหค้ รูฟงั

- นักเรียนอ่านประโยคทต่ี นเองตอบใหค้ รูฟัง 11.5 ขน้ั สรุป (Wrap up)

11.5 ขน้ั สรปุ (Wrap up) - ครแู ละนักเรยี นรว่ มกันสรปุ เนือ้ หาในบทเรียน และสาระบทเรยี น

- ครแู ละนกั เรยี นรว่ มกนั สรปุ เนื้อหาในบทเรียน และสาระบทเรียน ทบทวนคาศพั ทท์ ั้งหมด ครเู ปดิ โอกาสใหน้ ักเรยี นซักถามขอ้ สงสยั

ทบทวนคาศพั ท์ทัง้ หมด ครูเปดิ โอกาสใหน้ ักเรยี นซกั ถามข้อสงสัย

12. บันทกึ หลงั สอน

ความรู้ (K) ……….……………………………………………………………………………………………………………………………………………
ทกั ษะ (P) ……….……………………………………………………………………………………………………………………………………………
คณุ ลกั ษณะอันพงึ ประสงค์ (A)
ปญั หา/อปุ สรรค ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
แนวทางแก้ไข ……….……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชอ่ื ................................................ผูส้ อน
(…………………………………………………….)

ตาแหน่ง…………………………………..

ความคิดเหน็ หัวหนา้ กลุม่ สาระ ความคิดเห็นหวั หน้าฝา่ ยวชิ าการ ความคดิ เหน็ ของผู้อานวยการ

…………………………………………………………. …………………………………………………………. ………………………………………………………….
…………………………………………………………. …………………………………………………………. ………………………………………………………….
…………………………………………………………. …………………………………………………………. ………………………………………………………….

ลงชอ่ื ........................................... ลงช่ือ........................................... ลงช่ือ...........................................
(....................................................................) (....................................................................) (....................................................................)

หวั หน้ากลมุ่ สาระ หัวหนา้ ฝ่ายวชิ าการ ผู้อานวยการ

หนว่ ยการเรยี นรทู้ ี่ 1 เร่ือง Myself แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4

กลมุ่ สาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองั กฤษ) รายวชิ า ภาษาองั กฤษพื้นฐาน

ชัน้ ประถมศึกษาปที ี่ 4 เวลาเรียน 2 ชั่วโมง ภาคเรียนท่ี 1 ปกี ารศกึ ษา……………………………

ผสู้ อน……………………………………………………………………………. สอนวัน………….…..ท…่ี ……เดอื น……………………..…… พ.ศ……………….

1. มาตรฐานการเรยี นรู้

มาตรฐาน ต 1.1 เขา้ ใจและตคี วามเรอื่ งทฟ่ี ังและอา่ นจากสื่อประเภทต่าง ๆ และแสดงความคดิ เหน็ อยา่ งมีเหตผุ ล

มาตรฐาน ต 1.2 มที กั ษะการสอ่ื สารทางภาษาในการแลกเปล่ียนขอ้ มลู ข่าวสาร แสดงความรสู้ ึกและความคดิ เหน็ อย่างมีประสทิ ธภิ าพ

มาตรฐาน ต 2.1 เข้าใจความสัมพนั ธ์ระหวา่ งภาษากบั วฒั นธรรมของเจา้ ของภาษา และนาไปใชไ้ ดอ้ ยา่ งเหมาะสมกับกาลเทศะ

มาตรฐาน ต 3.1 ใช้ภาษาตา่ งประเทศในการเช่ือมโยงความรกู้ ับกลมุ่ สาระการเรียนร้อู น่ื และเปน็ พน้ื ฐานในการพฒั นาแสวงหาความรู้

และเปดิ โลกทศั น์ของตน

มาตรฐาน ต 4.2 ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครือ่ งมอื พ้ืนฐานในการศกึ ษาต่อ การประกอบอาชีพและการแลกเปลยี่ นเรยี นรูก้ ับสังคมโลก

2. ตวั ช้ีวดั

ต. 1.1 ป.4/1 ปฏิบัติตามคาส่งั คาขอร้องและคาแนะนา (instructions) ง่าย ๆ ทฟี่ ังหรืออา่ น

ต. 1.1 ป.4/2 อา่ นออกเสียงคา สะกดคา อ่านกลมุ่ คา ประโยค ข้อความง่าย ๆ และบทพดู เขา้ จังหวะถกู ต้องตามหลกั การอา่ น

ต. 1.2 ป.4/1 พดู /เขียนโตต้ อบในการสอ่ื สารระหวา่ งบุคคล

ต. 1.2 ป.4/2 ใชค้ าส่งั คาขอรอ้ ง และคาขออนุญาตงา่ ย ๆ

ต. 1.2 ป.4/4 พูด/เขยี นเพอ่ื ขอและให้ขอ้ มูลเก่ียวกบั ตนเอง เพอื่ น และครอบครวั

ต. 2.1 ป.4/1 พูดและทาทา่ ประกอบอย่างสุภาพตามมารยาทสังคมและวฒั นธรรมของเจา้ ของภาษา

ต. 3.1 ป.4/1 คน้ ควา้ รวบรวมคาศัพท์ทเ่ี กี่ยวข้องกับกลมุ่ สาระการเรยี นรู้ และนาเสนอด้วยการพดู /การเขียน

ต. 4.2 ป.4/1 ใชภ้ าษาต่างประเทศในการสบื ค้นและรวบรวมข้อมลู ต่าง ๆ

3. จุดประสงคก์ ารเรียนรู้

ความรู้ (K) 1. นักเรียนสามารถใชภ้ าษาตา่ งประเทศในการสืบคน้ และรวบรวมขอ้ มลู ตา่ ง ๆ ได้

ทกั ษะ (P) 2. นกั เรียนสามารถเขยี นขอ้ มลู เกยี่ วกับตนเองได้

4. สาระการเรียนรู้ คาศพั ท์/ กลุ่มคา name, old, from, sport, hobby, etc.

โครงสร้างประโยค - May I introduce myself?, Let me introduce myself.

5. สาระสาคญั ม่งุ ใหน้ ักเรยี นสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบคน้ และรวบรวมขอ้ มลู ตา่ ง ๆ และเขยี นขอ้ มลู เกีย่ วกับตนเองได้

6. สมรรถนะสาคญั ของผูเ้ รียน 7. คุณลักษณะอนั พึงประสงค์ (A)

√ ความสามารถในการสอ่ื สาร รักชาติ ศาสน์กษตั ริย์ รกั ความเปน็ ไทย

ความสามารถในการคดิ อยูอ่ ยา่ งพอเพียง √ ใฝ่เรียนรู้

ความสามารถในการแก้ปญั หา ซื่อสตั ย์ สจุ รติ มีจิตสาธารณะ

√ ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต √ มุ่งม่นั ในการทางาน สุภาพ

√ ความสามารถในการใชเ้ ทคโนโลยี √ มวี ินยั จิตอาสา

8. ส่อื การเรียนร/ู้ แหล่งเรยี นรู้ 9. ภาระชน้ิ งาน

8.1 คลปิ วดิ โี อ “Introduce myself | คลปิ แนะนาตวั เองภาษาองั กฤษ” 9.1 ใบงานท่ี เร่ือง Introduce myself

10. การวดั ผลและประเมินผล

สิง่ ท่ีวัดและประเมินผล วธิ วี ดั เครอื่ งมือ เกณฑก์ ารประเมนิ

1. ความรู้ (K)

2. ทักษะ (P) ใบงาน แบบประเมนิ ชิ้นงาน ร้อยละ 60 = ผา่ น

3. คุณลักษณะอนั พงึ ประสงค์ (A) สังเกต แบบสงั เกตพฤติกรรม ระดับ พอใช้ = ผา่ น
4. สมรรถนะสาคญั ของผเู้ รยี น สังเกต แบบสังเกตพฤติกรรม ระดบั พอใช้ = ผ่าน

11 . กจิ กรรมการเรยี นรู้

ชัว่ โมงท่ี 1 ชัว่ โมงท่ี 2

11.1 ขัน้ เตรยี มความพร้อม (Warm-up) 11.1 ขน้ั เตรียมความพร้อม (Warm-up)

- ครูทกั ทายนกั เรยี น จากนน้ั ครใู ห้สญั ญาณการเตรยี มความพรอ้ ม - ครูทักทายนกั เรยี น ครใู หส้ ัญญาณการเตรียมความพรอ้ ม โดย

โดยถามนกั เรียนถาม “Everyone ready?” นกั เรียนตอบ “I’m ready. ถามนักเรยี นถาม “Everyone ready?” นกั เรยี นตอบ “I’m ready.

I’m ready. Yes. Yes.” I’m ready. Yes. Yes.”

11.2 ขั้นดาเนนิ การสอน (Presentation) 11.2 ขนั้ ดาเนนิ การสอน (Presentation)

- ครแู จกใบงานที่ 4 เรื่อง Introduce myself จากนนั้ มอบหมาย - ครูเปดิ คลปิ วดิ โี อ ชือ่ “Introduce myself | คลปิ แนะนาตวั เอง

นกั เรยี นเขยี นขอ้ มลู ของตนเองลงในชอ่ งวา่ ง ภาษาองั กฤษ” บน www.youtube.com จากนนั้ ครอู ธบิ ายเสริมวา่ การ

11.3 ขน้ั การฝกึ (Practice) แนะนาตัวอยา่ งเป็นทางการควรกล่าวทกั ทายก่อนแลว้ ขออนญุ าตแนะนา

- นักเรยี นทาใบงานท่ี 4 ในส่วนของขอ้ 3 พดู ใหข้ ้อมูลของตนเอง ตัวโดยใช้ประโยคใบงานที่ 4 ขอ้ 1 และ 2 จากนน้ั พูดให้ขอ้ มูลของ

แล้วฝึกอ่านประโยค ตนเอง กอ่ นจบกลา่ วยินดีทไี่ ด้รจู้ ักและจบดว้ ยกล่าวขอบคณุ

11.4 ขน้ั นาไปใช้ (Production) 11.3 ขนั้ การฝึก (Practice)

- นักเรยี นอา่ นขอ้ มลู ของตนเองในใบงานที่ 4 ให้ครฟู ัง ครูชว่ ย - นกั เรยี นเลอื กคากล่าวตา่ ง ๆ จากนนั้ นักเรยี นฝกึ พูดแนะนา

ตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสม ตนเอง

11.5 ขัน้ สรปุ (Wrap up) 11.4 ขนั้ นาไปใช้ (Production)

- ครูและนักเรยี นร่วมกันสรปุ เนอื้ หาในบทเรยี น และสาระบทเรยี น - นักเรยี นพดู แนะนาตนเองให้ครูฟังโดยนักเรียนสามารถดูข้อมลู ใน

ทบทวนคาศัพท์ท้งั หมด ครเู ปิดโอกาสใหน้ กั เรยี นซักถามข้อสงสยั ใบงานที่ 4 ได้ จากนน้ั ครูช่วยแนะนาวิธกี ารพูดและการแสดงทา่ ทาง

ประกอบ

11.5 ขั้นสรปุ (Wrap up)

- ครูมอบหมายนกั เรยี นฝึกซอ้ มการแนะนาตนเองเป็นการบา้ น

เพอ่ื เตรยี มตัวทดสอบในชว่ั โมงต่อไป

12. บนั ทกึ หลังสอน

ความรู้ (K) ……….……………………………………………………………………………………………………………………………………………
ทักษะ (P) ……….……………………………………………………………………………………………………………………………………………
คณุ ลกั ษณะอนั พงึ ประสงค์ (A)
ปญั หา/อปุ สรรค ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
แนวทางแก้ไข ……….……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชอ่ื ................................................ผสู้ อน
(…………………………………………………….)

ตาแหนง่ …………………………………..

ความคิดเหน็ หวั หน้ากลุ่มสาระ ความคิดเห็นหวั หน้าฝา่ ยวิชาการ ความคดิ เห็นของผู้อานวยการ

…………………………………………………………. …………………………………………………………. ………………………………………………………….
…………………………………………………………. …………………………………………………………. ………………………………………………………….
…………………………………………………………. …………………………………………………………. ………………………………………………………….

ลงชือ่ ........................................... ลงชื่อ........................................... ลงชือ่ ...........................................
(....................................................................) (....................................................................) (....................................................................)

หัวหน้ากลมุ่ สาระ หวั หนา้ ฝ่ายวชิ าการ ผอู้ านวยการ

หน่วยการเรยี นรทู้ ่ี 1 เรื่อง Myself แผนการจดั การเรียนร้ทู ่ี 5

กลุ่มสาระการเรยี นรู้ ภาษาตา่ งประเทศ (ภาษาองั กฤษ) รายวชิ า ภาษาอังกฤษพ้นื ฐาน

ชัน้ ประถมศกึ ษาปีที่ 4 เวลาเรยี น 1 ชัว่ โมง ภาคเรียนที่ 1 ปกี ารศึกษา……………………………

ผ้สู อน……………………………………………………………………………. สอนวัน………….…..ท…ี่ ……เดอื น……………………..…… พ.ศ……………….

1. มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตคี วามเรื่องที่ฟังและอ่านจากสอ่ื ประเภทต่าง ๆ และแสดงความคดิ เห็น อยา่ งมีเหตผุ ล

มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการส่อื สารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนขอ้ มูลข่าวสาร แสดงความรสู้ ึกและความคิดเห็นอยา่ งมีประสทิ ธิภาพ

มาตรฐาน ต 2.1 เข้าใจความสมั พันธร์ ะหวา่ งภาษากับวฒั นธรรมของเจา้ ของภาษา และนาไปใชไ้ ดอ้ ยา่ งเหมาะสมกับกาลเทศะ

มาตรฐาน ต 3.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชือ่ มโยงความรู้กับกลมุ่ สาระการเรยี นรอู้ น่ื และเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาแสวงหาความรู้

และเปิดโลกทศั น์ของตน

มาตรฐาน ต 4.2 ใชภ้ าษาตา่ งประเทศเป็นเครอื่ งมือพนื้ ฐานในการศกึ ษาต่อ การประกอบอาชพี และการแลกเปลย่ี นเรยี นรู้กบั สงั คมโลก

2. ตวั ชีว้ ดั

ต. 1.1 ป.4/1 ปฏบิ ัติตามคาสง่ั คาขอรอ้ งและคาแนะนา (instructions) ง่าย ๆ ทีฟ่ ังหรอื อา่ น

ต. 1.1 ป.4/2 อา่ นออกเสยี งคา สะกดคา อ่านกลมุ่ คา ประโยค ข้อความง่าย ๆ และบทพูดเขา้ จงั หวะถกู ต้องตามหลกั การอา่ น

ต. 1.2 ป.4/1 พดู /เขียนโตต้ อบในการสอื่ สารระหวา่ งบคุ คล

ต. 1.2 ป.4/2 ใชค้ าส่ัง คาขอรอ้ ง และคาขออนญุ าตง่าย ๆ

ต. 1.2 ป.4/4 พดู /เขียนเพอ่ื ขอและใหข้ อ้ มลู เกีย่ วกบั ตนเอง เพอื่ น และครอบครัว

ต. 2.1 ป.4/1 พดู และทาท่าประกอบอย่างสุภาพตามมารยาทสงั คมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

ต. 3.1 ป.4/1 ค้นคว้า รวบรวมคาศัพท์ทเ่ี กยี่ วขอ้ งกับกลุ่มสาระการเรยี นรู้ และนาเสนอดว้ ยการพูด/การเขยี น

ต. 4.2 ป.4/1 ใชภ้ าษาต่างประเทศในการสบื คน้ และรวบรวมข้อมลู ตา่ ง ๆ

3. จดุ ประสงค์การเรยี นรู้

ความรู้ (K) 1. นกั เรยี นสามารถใชภ้ าษาตา่ งประเทศในการสืบค้นและรวบรวมขอ้ มูลตา่ ง ๆ ได้

ทักษะ (P) 2. นักเรยี นสามารถพดู ข้อมลู เกี่ยวกบั ตนเองได้
3. นักเรยี นสามารถทาท่าประกอบอยา่ งสุภาพตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

4. สาระการเรียนรู้ คาศพั ท/์ กลุม่ คา name, old, from, sport, hobby, etc.

โครงสรา้ งประโยค - May I introduce myself?, Let me introduce myself.

5. สาระสาคัญ ม่งุ ใหน้ กั เรียนสามารถพูดแนะนาตนเองได้

6. สมรรถนะสาคัญของผ้เู รยี น 7. คุณลักษณะอนั พึงประสงค์ (A)

√ ความสามารถในการส่อื สาร รกั ชาติ ศาสนก์ ษตั รยิ ์ รักความเป็นไทย

ความสามารถในการคดิ อยอู่ ยา่ งพอเพยี ง √ ใฝ่เรยี นรู้

ความสามารถในการแก้ปญั หา ซอ่ื สัตย์ สุจรติ มจี ติ สาธารณะ

√ ความสามารถในการใช้ทักษะชวี ิต √ มงุ่ มนั่ ในการทางาน สภุ าพ

√ ความสามารถในการใชเ้ ทคโนโลยี √ มีวินัย จติ อาสา

8. ส่อื การเรียนร้/ู แหล่งเรยี นรู้ 9. ภาระชนิ้ งาน

8.1 คลปิ วิดโี อ “Introduce Yourself In English for School Kids” 9.1 ใบงานท่ี 4 เรือ่ ง Introduce myself

10. การวัดผลและประเมนิ ผล

สิง่ ที่วดั และประเมนิ ผล วธิ วี ัด เครอ่ื งมือ เกณฑก์ ารประเมนิ

1. ความรู้ (K)

2. ทักษะ (P) ใบงาน แบบประเมนิ การพูด ระดับ 5 = ผา่ น

และ

แบบประเมินช้ินงาน

3. คณุ ลักษณะอนั พึงประสงค์ (A) สังเกต แบบสังเกตพฤตกิ รรม ระดับ พอใช้ = ผา่ น

4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรยี น สงั เกต แบบสงั เกตพฤติกรรม ระดบั พอใช้ = ผ่าน

11 . กจิ กรรมการเรยี นรู้

11.1 ข้ันเตรียมความพรอ้ ม (Warm-up)
- ครทู ักทายนักเรยี น พร้อมให้กาลังใจในการทาแบบทดสอบ ครใู หส้ ัญญาณการเตรยี มความพรอ้ ม โดยถามนักเรียนถาม “Everyone ready?”

นกั เรยี นตอบ “I’m ready. I’m ready. Yes. Yes.”
11.2 ข้ันดาเนนิ การสอน (Presentation)

- ครเู ปดิ คลิปวดิ โี อ ชื่อ “Introduce Yourself In English for School Kids”บน www.youtube.com นักเรียนดูทา่ ทางประกอบพูด
11.3 ขนั้ การฝึก (Practice)

- นกั เรียนฝึกพดู แนะนาตนเองโดยใชข้ อ้ มลู จากใบงานท่ี 4
11.4 ขัน้ นาไปใช้ (Production)

- นกั เรยี นพดู แนะนาตนเองหน้าชั้นเรียน (โดยนักเรยี นไมส่ ามารถดูใบงานได้) พร้อมทาทา่ ทางประกอบ
11.5 ข้ันสรุป (Wrap up)

- ครูและนักเรยี นรว่ มกนั สรปุ เนือ้ หาในบทเรยี น และสาระบทเรียน ทบทวนคาศัพท์ทั้งหมด ครเู ปิดโอกาสให้นักเรยี นซกั ถามขอ้ สงสัย

12. บันทกึ หลังสอน

ความรู้ (K) ……….……………………………………………………………………………………………………………………………………………
ทักษะ (P) ……….……………………………………………………………………………………………………………………………………………
คุณลกั ษณะอันพึงประสงค์ (A)
ปญั หา/อปุ สรรค ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
แนวทางแกไ้ ข ……….……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชอ่ื ................................................ผู้สอน
(…………………………………………………….)

ตาแหน่ง…………………………………..

ความคิดเหน็ หวั หน้ากลมุ่ สาระ ความคดิ เหน็ หวั หนา้ ฝา่ ยวชิ าการ ความคดิ เห็นของผอู้ านวยการ

…………………………………………………………. …………………………………………………………. ………………………………………………………….
…………………………………………………………. …………………………………………………………. ………………………………………………………….
…………………………………………………………. …………………………………………………………. ………………………………………………………….

ลงชอื่ ........................................... ลงชือ่ ........................................... ลงช่อื ...........................................
(....................................................................) (....................................................................) (....................................................................)

หัวหนา้ กลุ่มสาระ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ผู้อานวยการ

Lesson 2
Day of date

หนว่ ยการเรยี นรูท้ ่ี 2 เรื่อง Day of date แผนการจดั การเรยี นรทู้ ี่ 1

กล่มุ สาระการเรียนรู้ ภาษาตา่ งประเทศ (ภาษาอังกฤษ) รายวชิ า ภาษาองั กฤษพนื้ ฐาน

ชัน้ ประถมศึกษาปที ี่ 4 เวลาเรียน 2 ช่วั โมง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา……………………………

ผสู้ อน……………………………………………………………………………. สอนวนั ………….…..ท…่ี ……เดอื น……………………..…… พ.ศ……………….

1. มาตรฐานการเรยี นรู้

มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตคี วามเรอ่ื งที่ฟงั และอา่ นจากสอ่ื ประเภทต่าง ๆ และแสดงความคดิ เห็น อยา่ งมีเหตผุ ล

มาตรฐาน ต 1.2 มที ักษะการสือ่ สารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนขอ้ มูลขา่ วสาร แสดงความรสู้ ึกและความคดิ เหน็ อย่างมปี ระสิทธภิ าพ

มาตรฐาน ต 1.3 นาเสนอขอ้ มูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเร่อื งต่าง ๆโดยการพดู และการเขยี น

2. ตัวชี้วัด

ต. 1.1 ป.4/1 ปฏบิ ัตติ ามคาส่ัง คาขอร้องและคาแนะนา (instructions) งา่ ย ๆ ทีฟ่ งั หรอื อ่าน

ต. 1.1 ป.4/4 ตอบคาถามจากการฟังและอ่านประโยค บทสนทนา และนิทานงา่ ย ๆ

ต. 1.2 ป.4/4 พูด/เขยี นเพอ่ื ขอและให้ขอ้ มูลเกย่ี วกบั ตนเอง เพอ่ื น และครอบครัว

ต. 1.3 ป.4/1 พดู /เขยี นใหข้ อ้ มลู เก่ยี วกับตนเองและเรอื่ งใกล้ตัว

3. จดุ ประสงค์การเรียนรู้

ความรู้ (K) 1. นกั เรยี นสามารถบอกความหมายของคาศัพท์เกี่ยวกับตัวเลข วัน และเดือนได้

ทักษะ (P) 2. นักเรียนสามารถอา่ นออกเสียงคาศัพท์ เก่ยี วกบั ตวั เลข วัน และเดือนได้

4. สาระการเรยี นรู้ คาศัพท์/ กลุ่มคา one, two, three, first, second, third, Monday, Tuesday, January, February, etc.

โครงสร้างประโยค -

5. สาระสาคัญ มุ่งใหน้ กั เรยี นบอกความหมายและอา่ นออกเสียงของคาศัพท์เก่ยี วกบั ตัวเลข วัน และเดอื นได้

6. สมรรถนะสาคัญของผูเ้ รียน 7. คณุ ลักษณะอนั พึงประสงค์ (A)

√ ความสามารถในการส่ือสาร รกั ชาติ ศาสนก์ ษัตรยิ ์ รักความเป็นไทย

√ ความสามารถในการคดิ อยู่อย่างพอเพียง √ ใฝ่เรยี นรู้

√ ความสามารถในการแก้ปญั หา ซ่อื สตั ย์ สจุ รติ มีจิตสาธารณะ

ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ √ มุ่งมัน่ ในการทางาน สุภาพ

√ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี √ มวี ินยั จิตอาสา

8. สื่อการเรยี นรู้/แหล่งเรยี นรู้ 9. ภาระชนิ้ งาน

8.1 คลปิ วิดโี อ “Months of the Year Song | Song for Kids” 9.1 ใบงานที่ 1 เรอื่ ง Vocabulary

8.2 คลิปวิดโี อ “Learn Ordinal Numbers in English”

10. การวดั ผลและประเมินผล

สง่ิ ท่วี ดั และประเมินผล วิธีวดั เครือ่ งมือ เกณฑก์ ารประเมิน

1. ความรู้ (K)

2. ทกั ษะ (P) การเล่นเกม - ร้อยละ 60 = ผา่ น

3. คณุ ลกั ษณะอนั พงึ ประสงค์ (A) สังเกต แบบสงั เกตพฤตกิ รรม ระดับ พอใช้ = ผ่าน
4. สมรรถนะสาคญั ของผู้เรยี น สังเกต แบบสงั เกตพฤตกิ รรม ระดับ พอใช้ = ผ่าน

11 . กิจกรรมการเรียนรู้

ชว่ั โมงที่ 1 ชัว่ โมงที่ 2

11.1 ข้ันเตรียมความพรอ้ ม (Warm-up) 11.1 ขน้ั เตรยี มความพรอ้ ม (Warm-up)

- ครูทกั ทายนักเรยี น ครใู หส้ ญั ญาณการเตรยี มความพรอ้ ม โดยถาม - ครูทกั ทายนกั เรยี น ครูใหส้ ญั ญาณการเตรยี มความพรอ้ ม โดย

นกั เรียนถาม “Everyone ready?” นกั เรยี นตอบ “I’m ready. I’m ready. ถามนักเรยี นถาม “Everyone ready?” นักเรียนตอบ “I’m ready.

Yes. Yes.” I’m ready. Yes. Yes.” ครเู ขยี นคาศัพท์เกีย่ วกับเดือนและเลขวนั ท่ี

11.2 ขน้ั ดาเนนิ การสอน (Presentation) บนกระดาน 5-6 คา แล้วนักเรยี นอา่ นพร้อมบอกความหมาย

- ครูเปดิ คลิปวดิ ีโอ ชื่อ “Months of the Year Song | Song for Kids” 11.2 ขั้นดาเนนิ การสอน (Presentation)

และ “Learn Ordinal Numbers in English” บน www.youtube.com - ครูแจกใบงานท่ี 1 เรือ่ ง Vocabulary ครูอ่านออกเสียงคาศพั ท์

นักเรียนดแู ละฟงั แลว้ นกั เรยี นอา่ นตามในใบงานท่ี 1 จากนนั้ ครพู ูดวา่ Ready to point.

11.3 ขน้ั การฝกึ (Practice) แลว้ นกั เรยี นพดู ตามพรอ้ มชูน้ิวเตรยี มช้ี จากนนั้ ครอู ่านออกเสยี งคาศัพท์

- ครูมอบหมายใหน้ ักเรยี นฟงั คาศัพท์เกี่ยวกบั เดอื นและเลขลาดบั ท่ี คนละ แล้วนกั เรียนช้พี รอ้ มออกเสยี งตามครู

2 คา เดอื น 1 คา และ วันที่ 1 คา จากนน้ั ครูเปดิ คลิปวิดโี ออีกครง้ั แลว้ นกั เรียน 11.3 ขนั้ การฝึก (Practice)

ดูและฟัง เมอ่ื วิดโี อจบ นักเรยี นบอกคาศัพท์ครูคนละ 2 คา - นกั เรยี นฝกึ อ่านคาศัพท์ในใบงานท่ี 1

11.4 ขัน้ นาไปใช้ (Production) 11.4 ข้ันนาไปใช้ (Production)

- นักเรยี นเลน่ เกม “Hot Potato” โดยครูเขยี นความหมายของเดอื นและ - ครูเขยี นคาศพั ท์วนั เดอื น หรอื ตวั เลขวนั ที่ บนกระดานทลี ะคา

เลขวนั ที่ ลงในกระดาษคาละ 1 แผน่ แล้วขยารวมกนั เปน็ กอ้ น จากน้นั นกั เรยี น แล้วนักเรียนอ่านออกเสยี ง

เข้าแถวเป็นวงกลม แลว้ ครเู ปดิ เพลงพร้อมสง่ กอ้ นกระดาษให้นกั เรยี นสง่ ต่อกนั 11.5 ข้นั สรุป (Wrap up)

ไปเร่ือย ๆ จนกว่าเพลงจะหยุด เมอ่ื เพลงหยดุ ก้อนกระดาษอยูท่ ่ีใครให้คนน้นั - ครูและนักเรยี นรว่ มกันสรปุ เน้อื หาในบทเรยี น และสาระบทเรยี น

แกะกระดาษออกมา 1 แผน่ จากน้ันพูดคาศัพท์ให้ถูกต้อง ถ้าพูดถกู นกั เรียนน่งั ทบทวนคาศัพทท์ ัง้ หมด ครูเปิดโอกาสใหน้ กั เรยี นซักถามขอ้ สงสยั

ลงทเ่ี ดมิ ถ้าไมถ่ ูกนักเรยี นออกมานั่งกลางวงกลม เลน่ จนก้อนกระดาษหมด แลว้

ลงโทษคนตอบผดิ โดยการเตน้ หรือกิจกรรมอ่ืนๆ

11.5 ขั้นสรปุ (Wrap up)

- ครูเปดิ คลปิ วดิ โี อทงั้ 2 คลิปอกี ครง้ั แลว้ นักเรยี นออกเสียงคาศพั ท์ตาม

คลิปวดิ ีโอ

12. บันทกึ หลังสอน

ความรู้ (K) ……….……………………………………………………………………………………………………………………………………………
ทกั ษะ (P) ……….……………………………………………………………………………………………………………………………………………
คณุ ลกั ษณะอนั พงึ ประสงค์ (A)
ปญั หา/อปุ สรรค ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
แนวทางแกไ้ ข ……….……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงช่อื ................................................ผู้สอน
(…………………………………………………….)

ตาแหนง่ …………………………………..

ความคดิ เหน็ หวั หนา้ กลุ่มสาระ ความคดิ เห็นหวั หน้าฝ่ายวชิ าการ ความคดิ เหน็ ของผู้อานวยการ

…………………………………………………………. …………………………………………………………. ………………………………………………………….
…………………………………………………………. …………………………………………………………. ………………………………………………………….
…………………………………………………………. …………………………………………………………. ………………………………………………………….

ลงชื่อ........................................... ลงช่อื ........................................... ลงชื่อ...........................................
(....................................................................) (....................................................................) (....................................................................)

หวั หนา้ กลุ่มสาระ หวั หนา้ ฝ่ายวชิ าการ ผู้อานวยการ

หนว่ ยการเรยี นรูท้ ี่ 2 เรื่อง Day of date แผนการจดั การเรียนรู้ท่ี 2

กลุม่ สาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองั กฤษ) รายวชิ า ภาษาองั กฤษพ้นื ฐาน

ช้นั ประถมศกึ ษาปีท่ี 4 เวลาเรียน 2 ชั่วโมง ภาคเรียนท่ี 1 ปกี ารศกึ ษา……………………………

ผู้สอน……………………………………………………………………………. สอนวัน………….…..ท…ี่ ……เดอื น……………………..…… พ.ศ……………….

1. มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตคี วามเรื่องทฟ่ี ังและอ่านจากสือ่ ประเภทต่าง ๆ และแสดงความคดิ เห็น อย่างมีเหตผุ ล

มาตรฐาน ต 1.2 มีทกั ษะการสอ่ื สารทางภาษาในการแลกเปลีย่ นขอ้ มูลขา่ วสาร แสดงความรสู้ ึกและความคดิ เห็นอยา่ งมปี ระสทิ ธิภาพ

มาตรฐาน ต 1.3 นาเสนอขอ้ มูลข่าวสาร ความคดิ รวบยอด และความคิดเห็นในเร่ืองตา่ ง ๆโดยการพูดและการเขียน

2. ตวั ช้วี ดั

ต. 1.1 ป.4/1 ปฏบิ ัติตามคาส่งั คาขอรอ้ งและคาแนะนา (instructions) ง่าย ๆ ที่ฟงั หรอื อา่ น

ต. 1.1 ป.4/4 ตอบคาถามจากการฟงั และอา่ นประโยค บทสนทนา และนทิ านงา่ ย ๆ

ต. 1.2 ป.4/4 พูด/เขยี นเพอ่ื ขอและใหข้ อ้ มูลเกี่ยวกับตนเอง เพ่อื น และครอบครัว

ต. 1.3 ป.4/1 พดู /เขียนใหข้ อ้ มูลเกี่ยวกบั ตนเองและเรอื่ งใกล้ตวั

3. จดุ ประสงค์การเรยี นรู้

ความรู้ (K) 1. นกั เรียนสามารถบอกความหมายของคาศพั ท์เกยี่ วกบั ตัวเลข วนั และเดอื นได้

ทักษะ (P) 2. นักเรยี นสามารถเขยี นคาศัพท์เกยี่ วกับตัวเลข วนั และเดือนได้

4. สาระการเรยี นรู้ คาศพั ท์/ กลุ่มคา one, two, three, first, second, third, Monday, Tuesday, January, February, etc.

โครงสร้างประโยค -

5. สาระสาคญั มงุ่ ใหน้ กั เรียนบอกความหมายและเขียนคาศัพท์เกี่ยวกบั ตวั เลข วัน และเดอื นได้

6. สมรรถนะสาคัญของผเู้ รยี น 7. คุณลกั ษณะอนั พึงประสงค์ (A)

√ ความสามารถในการส่อื สาร รกั ชาติ ศาสนก์ ษัตริย์ รักความเป็นไทย

√ ความสามารถในการคดิ อยอู่ ยา่ งพอเพียง √ ใฝ่เรียนรู้

√ ความสามารถในการแกป้ ญั หา ซ่อื สตั ย์ สุจรติ มีจติ สาธารณะ

ความสามารถในการใช้ทักษะชวี ิต √ มุ่งมั่นในการทางาน สุภาพ

ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี √ มีวินัย จิตอาสา

8. สื่อการเรียนร้/ู แหลง่ เรียนรู้ 9. ภาระชน้ิ งาน

8.1 ใบงานท่ี 1 เร่อื ง Vocabulary 9.1 ใบงานท่ี 2 เร่ือง Matching

10. การวดั ผลและประเมนิ ผล

สิ่งทวี่ ัดและประเมินผล วธิ วี ดั เคร่ืองมือ เกณฑก์ ารประเมิน

1. ความรู้ (K)

2. ทกั ษะ (P) ใบงาน แบบบนั ทึกคะแนน รอ้ ยละ 60 = ผา่ น

3. คณุ ลกั ษณะอนั พงึ ประสงค์ (A) สังเกต แบบสังเกตพฤตกิ รรม ระดบั พอใช้ = ผา่ น
4. สมรรถนะสาคญั ของผ้เู รียน สังเกต แบบสังเกตพฤติกรรม ระดับ พอใช้ = ผา่ น

11 . กิจกรรมการเรียนรู้

ชัว่ โมงที่ 1 ช่วั โมงท่ี 2

11.1 ข้นั เตรยี มความพรอ้ ม (Warm-up) 11.1 ขัน้ เตรยี มความพรอ้ ม (Warm-up)

- ครทู ักทายนกั เรยี น จากนนั้ ครใู หส้ ญั ญาณการเตรยี มความพร้อม โดย - ครูทกั ทายนกั เรยี น จากนนั้ ครูใหส้ ญั ญาณการเตรยี มความพร้อม

ถามนกั เรยี นถาม “Everyone ready?” นักเรียนตอบ “I’m ready. I’m โดยถามนกั เรยี นถาม “Everyone ready?” นกั เรียนตอบ “I’m ready.

ready. Yes. Yes.” I’m ready. Yes. Yes.”

11.2 ขั้นดาเนนิ การสอน (Presentation) 11.2 ขั้นดาเนนิ การสอน (Presentation)

- นักเรียนดคู าศพั ท์ในใบงานท่ี 1 เรือ่ ง Vocabulary จากนั้นครอู ธบิ าย - ครูตารางกลมุ่ คาจากใบงานที่ 2 บนกระดานพร้อมเขยี นคาศพั ท์

วา่ ในบทนม้ี คี าศพั ท์ 3 กล่มุ ได้แก่ Number, Days และ Months แล้วครู ลงในตารางให้ตรงกบั กลมุ่ คา

อธิบายต่อว่า ในกลุม่ ของ Number แบ่งออกเปน็ 2 แบบ ไดแ้ ก่ Cardinal 11.3 ข้ันการฝึก (Practice)

number เป็นเลขจานวนนับ และ Ordinal number เป็นเลขลาดับท่ี - นกั เรียนตรวจสอบความถกู ต้องในใบงานของตนเอง พร้อมแกไ้ ข

11.3 ขั้นการฝึก (Practice) สาหรบั คาท่เี ขียนผดิ

- ครวู าดตารางบนกระดานดงั นี้ 11.4 ขน้ั นาไปใช้ (Production)

Number Days Months - นกั เรยี นอา่ นหวั ข้อและคาศัพท์ในใบงานท่ี 3 ใหค้ รูฟังทลี ะคน

Cardinal Ordinal 11.5 ขั้นสรุป (Wrap up)

- ครแู ละนกั เรยี นร่วมกนั สรปุ เน้ือหาในบทเรยี น และสาระบทเรยี น

- จากนน้ั ครูสมุ่ นกั เรยี นออกมาเขียนคาศัพทล์ งในตารางใหต้ รงกบั ทบทวนคาศพั ทท์ ง้ั หมด ครเู ปิดโอกาสใหน้ ักเรยี นซักถามขอ้ สงสัย

กลมุ่ คาคนละ 1 คา โดยไมใ่ หซ้ า้ กนั นักเรียนสามารถดคู าศัพท์จากใบงานที่ 1

ได้

11.4 ขน้ั นาไปใช้ (Production)

- ครูแจกใบงานที่ 2 เรอ่ื ง Matching นกั เรยี นเลอื กคาศัพทใ์ นกรอบเตมิ

ลงในช่องวา่ งให้ถูกตอ้ ง

11.5 ขน้ั สรปุ (Wrap up)

- ครพู ดู หัวข้อกลมุ่ คาแลว้ นักเรยี นพดู คาศัพท์ให้ตรงกับกลมุ่ คา คนละ

1 คา

12. บนั ทกึ หลังสอน

ความรู้ (K) ……….……………………………………………………………………………………………………………………………………………
ทกั ษะ (P) ……….……………………………………………………………………………………………………………………………………………
คณุ ลักษณะอนั พงึ ประสงค์ (A)
ปัญหา/อปุ สรรค ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
แนวทางแก้ไข ……….……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชอื่ ................................................ผ้สู อน
(…………………………………………………….)

ตาแหนง่ …………………………………..

ความคิดเหน็ หวั หนา้ กลุม่ สาระ ความคดิ เห็นหัวหน้าฝา่ ยวิชาการ ความคิดเหน็ ของผ้อู านวยการ

…………………………………………………………. …………………………………………………………. ………………………………………………………….
…………………………………………………………. …………………………………………………………. ………………………………………………………….
…………………………………………………………. …………………………………………………………. ………………………………………………………….

ลงชือ่ ........................................... ลงช่ือ........................................... ลงชื่อ...........................................
(....................................................................) (....................................................................) (....................................................................)

หวั หนา้ กลมุ่ สาระ หวั หนา้ ฝ่ายวชิ าการ ผ้อู านวยการ

หนว่ ยการเรียนรทู้ ่ี 2 เรอ่ื ง Day of date แผนการจดั การเรียนรู้ที่ 3

กลุม่ สาระการเรยี นรู้ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองั กฤษ) รายวิชา ภาษาองั กฤษพน้ื ฐาน

ชน้ั ประถมศึกษาปที ี่ 4 เวลาเรียน 2 ชั่วโมง ภาคเรยี นท่ี 1 ปกี ารศึกษา……………………………

ผสู้ อน……………………………………………………………………………. สอนวัน………….…..ท…่ี ……เดือน……………………..…… พ.ศ……………….

1. มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน ต 1.1 เขา้ ใจและตคี วามเร่ืองที่ฟงั และอา่ นจากส่ือประเภทต่าง ๆ และแสดงความคดิ เหน็ อย่างมีเหตผุ ล

มาตรฐาน ต 1.2 มที ักษะการสอ่ื สารทางภาษาในการแลกเปลยี่ นขอ้ มลู ขา่ วสาร แสดงความรสู้ กึ และความคิดเหน็ อยา่ งมปี ระสทิ ธิภาพ

มาตรฐาน ต 1.3 นาเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคดิ รวบยอด และความคิดเหน็ ในเร่อื งตา่ ง ๆโดยการพูดและการเขียน

2. ตัวชี้วัด

ต. 1.1 ป.4/1 ปฏิบัตติ ามคาส่ัง คาขอร้องและคาแนะนา (instructions) ง่าย ๆ ท่ีฟังหรืออา่ น

ต. 1.1 ป.4/4 ตอบคาถามจากการฟงั และอา่ นประโยค บทสนทนา และนิทานง่าย ๆ

ต. 1.2 ป.4/4 พดู /เขียนเพ่อื ขอและใหข้ ้อมลู เกย่ี วกบั ตนเอง เพอื่ น และครอบครัว

ต. 1.3 ป.4/1 พดู /เขียนให้ขอ้ มลู เก่ียวกบั ตนเองและเร่อื งใกลต้ ัว

3. จุดประสงคก์ ารเรยี นรู้

ความรู้ (K) 1. นกั เรียนสามารถบอกความหมายของคาศัพท์เก่ยี วกบั ตวั เลข วัน และเดือนได้

ทกั ษะ (P) 2. นกั เรียนสามารถสนทนาสน้ั ๆ เกี่ยวกบั ตัวเลข วัน และเดอื นได้
3. นักเรียนสามารถนาขอ้ มลู ที่กาหนดใหม้ าประยกุ ตใ์ ชใ้ นการสนทนาได้

4. สาระการเรียนรู้ คาศัพท/์ กลมุ่ คา one, two, three, first, second, third, Monday, Tuesday, January, February, etc.

โครงสร้างประโยค - What’s the date today? , It’s on ….วนั ที่,เดอื น…..

- When were you born? , I was born on ..วันท่ี,เดอื น,ป…ี .

5. สาระสาคญั มุ่งใหน้ กั เรยี นสามารถสนทนาสนั้ ๆ เก่ยี วกับตัวเลข วัน และเดือนได้

6. สมรรถนะสาคัญของผ้เู รยี น 7. คณุ ลกั ษณะอนั พึงประสงค์ (A)

√ ความสามารถในการส่อื สาร รกั ชาติ ศาสน์กษัตรยิ ์ รกั ความเปน็ ไทย

√ ความสามารถในการคดิ อยอู่ ย่างพอเพยี ง √ ใฝเ่ รียนรู้

√ ความสามารถในการแกป้ ญั หา ซือ่ สตั ย์ สุจรติ มจี ติ สาธารณะ

√ ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต √ มงุ่ ม่ันในการทางาน สุภาพ

ความสามารถในการใชเ้ ทคโนโลยี √ มวี นิ ยั จิตอาสา

8. ส่ือการเรยี นรู้/แหลง่ เรียนรู้ 9. ภาระชน้ิ งาน

8.1 ใบงานที่ 3 เรือ่ ง Conversation 8.1 ใบงานท่ี 4 เร่อื ง Filling

10. การวัดผลและประเมนิ ผล

สิง่ ที่วัดและประเมนิ ผล วิธีวดั เครอื่ งมือ เกณฑ์การประเมนิ

1. ความรู้ (K)

2. ทกั ษะ (P) สังเกต แบบประเมนิ การสนทนา ระดบั 3 = ผา่ น

3. คุณลกั ษณะอนั พึงประสงค์ (A) สงั เกต แบบสงั เกตพฤติกรรม ระดบั พอใช้ = ผ่าน
4. สมรรถนะสาคญั ของผู้เรยี น สังเกต แบบสงั เกตพฤตกิ รรม ระดบั พอใช้ = ผ่าน

11 . กิจกรรมการเรียนรู้

ชว่ั โมงท่ี 1 ชัว่ โมงที่ 2

11.1 ขนั้ เตรียมความพรอ้ ม (Warm-up) 11.1 ขั้นเตรียมความพร้อม (Warm-up)

- ครทู ักทายนักเรยี น ครใู หส้ ญั ญาณการเตรยี มความพรอ้ ม โดยถาม - ครทู กั ทายนักเรยี น จากนนั้ ครูใหส้ ญั ญาณการเตรยี มความพร้อม

นักเรยี นถาม “Everyone ready?” นกั เรยี นตอบ “I’m ready. I’m โดยถามนกั เรียนถาม “Everyone ready?” นกั เรียนตอบ “I’m ready.

ready. Yes. Yes.” I’m ready. Yes. Yes.”

11.2 ขน้ั ดาเนนิ การสอน (Presentation) 11.2 ขน้ั ดาเนนิ การสอน (Presentation)

- ครูแจกใบงานท่ี 3 เรื่อง Conversation จากนนั้ ครอู า่ นบท - นักเรียนดูใบงานที่ 3 จากน้นั ครูอธิบายการถามตอบเก่ยี วกบั

สนทนา นักเรยี นฟังและช้ตี ามทลี ะประโยค ฤดกู าลและสภาพอากาศโดยใช้รปู ประโยค ดงั น้ี

11.3 ขนั้ การฝกึ (Practice) คาถาม : What’s the date today?

- ครูอ่านบทสนทนาในใบงานที่ 3 นกั เรียนอา่ นตาม จากนัน้ นกั เรียน คาตอบ : It’s on ….วนั ที่,เดอื น…..

ฝกึ สนทนากบั เพ่อื น คาถาม : When were you born?

11.4 ขั้นนาไปใช้ (Production) คาตอบ : I was born on ..วันที่,เดอื น,ปี….

- นกั เรยี นจบั คู่กับเพอ่ื น แลว้ สนทนาให้ครูฟัง โดยใช้บทสนทนาใน 11.3 ข้ันการฝึก (Practice)

ใบงานที่ 3 - ครูทาสลากวันท่ี เดือน ปี จากน้ันนกั เรยี นจบั สลาก แล้วฝกึ

11.5 ขน้ั สรุป (Wrap up) สนทนากับเพือ่ น โดยใชบ้ ทสนทนาในใบงานท่ี 3 เป็นตวั อยา่ ง สาหรบั

- ครูและนกั เรยี นรว่ มกันสรปุ เนื้อหาในบทเรยี น และสาระบทเรยี น คาถาม When you were born? นกั เรียนใช้วนั เกิดของตนเอง

ทบทวนคาศพั ท์ท้งั หมด ครเู ปดิ โอกาสให้นกั เรยี นซักถามข้อสงสยั 11.4 ขน้ั นาไปใช้ (Production)

- ครแู จกใบงานที่ 4 เรอ่ื ง Filling นักเรยี นเลือกคาศัพทใ์ นกรอบ

เตมิ ลงในช่องวา่ งใหถ้ กู ตอ้ ง

11.5 ขน้ั สรปุ (Wrap up)

- ครูและนักเรยี นร่วมกันสรปุ เนอื้ หาในบทเรยี น และสาระบทเรียน

ทบทวนคาศัพท์ทั้งหมด ครูเปิดโอกาสให้นกั เรยี นซักถามข้อสงสยั

12. บนั ทึกหลังสอน

ความรู้ (K) ……….……………………………………………………………………………………………………………………………………………
ทกั ษะ (P) ……….……………………………………………………………………………………………………………………………………………
คุณลกั ษณะอันพึงประสงค์ (A)
ปัญหา/อปุ สรรค ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
แนวทางแก้ไข ……….……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชือ่ ................................................ผู้สอน
(…………………………………………………….)

ตาแหน่ง…………………………………..

ความคดิ เหน็ หวั หน้ากลมุ่ สาระ ความคดิ เหน็ หวั หนา้ ฝา่ ยวชิ าการ ความคดิ เหน็ ของผูอ้ านวยการ

…………………………………………………………. …………………………………………………………. ………………………………………………………….
…………………………………………………………. …………………………………………………………. ………………………………………………………….
…………………………………………………………. …………………………………………………………. ………………………………………………………….

ลงชอื่ ........................................... ลงชื่อ........................................... ลงช่อื ...........................................
(....................................................................) (....................................................................) (....................................................................)

หวั หนา้ กลมุ่ สาระ หัวหนา้ ฝ่ายวชิ าการ ผู้อานวยการ

หนว่ ยการเรยี นรทู้ ี่ 2 เรอื่ ง Day of date แผนการจดั การเรียนร้ทู ี่ 4

กลมุ่ สาระการเรียนรู้ ภาษาตา่ งประเทศ (ภาษาอังกฤษ) รายวชิ า ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

ชัน้ ประถมศกึ ษาปีที่ 4 เวลาเรียน 2 ชั่วโมง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา……………………………

ผูส้ อน……………………………………………………………………………. สอนวัน………….…..ท…ี่ ……เดอื น……………………..…… พ.ศ……………….

1. มาตรฐานการเรยี นรู้

มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตีความเรื่องทฟี่ ังและอ่านจากสอ่ื ประเภทต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็น อยา่ งมีเหตผุ ล

มาตรฐาน ต 1.2 มที กั ษะการสอ่ื สารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนขอ้ มลู ขา่ วสาร แสดงความรสู้ กึ และความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ

มาตรฐาน ต 1.3 นาเสนอขอ้ มลู ข่าวสาร ความคดิ รวบยอด และความคิดเหน็ ในเรอื่ งต่าง ๆโดยการพดู และการเขยี น

2. ตัวช้ีวดั

ต. 1.1 ป.4/1 ปฏิบัติตามคาสั่ง คาขอรอ้ งและคาแนะนา (instructions) งา่ ย ๆ ท่ีฟงั หรืออ่าน

ต. 1.1 ป.4/4 ตอบคาถามจากการฟงั และอ่านประโยค บทสนทนา และนิทานง่าย ๆ

ต. 1.2 ป.4/4 พูด/เขียนเพอื่ ขอและให้ข้อมลู เกยี่ วกบั ตนเอง เพอ่ื น และครอบครวั

ต. 1.3 ป.4/1 พูด/เขยี นให้ขอ้ มูลเกยี่ วกบั ตนเองและเร่ืองใกล้ตวั

3. จุดประสงคก์ ารเรยี นรู้

ความรู้ (K) 1. นักเรยี นมคี วามรูค้ วามเขา้ ใจหลกั การอ่านและเขียนวนั เดือน ปี เป็นภาษาองั กฤษ

ทักษะ (P) 2. นักเรยี นสามารถนาขอ้ มลู ที่กาหนดใหม้ าประยุกต์ใชใ้ นการสนทนาได้

4. สาระการเรียนรู้ คาศพั ท/์ กลมุ่ คา one, two, three, first, second, third, Monday, Tuesday, January, February, etc.

โครงสรา้ งประโยค - What’s the date today? , It’s on ….วนั ท่ี,เดอื น…..

- When were you born? , I was born on ..วนั ที่,เดอื น,ป…ี .

5. สาระสาคญั มุ่งใหน้ ักเรยี นนกั เรียนมคี วามรู้ความเข้าใจหลักการอ่านและเขียนวนั เดือน ปี เปน็ ภาษาอังกฤษ

6. สมรรถนะสาคญั ของผู้เรยี น 7. คุณลกั ษณะอนั พึงประสงค์ (A)

√ ความสามารถในการสื่อสาร รกั ชาติ ศาสน์กษตั ริย์ รักความเปน็ ไทย

√ ความสามารถในการคดิ อย่อู ย่างพอเพียง √ ใฝ่เรียนรู้

√ ความสามารถในการแก้ปญั หา ซอ่ื สตั ย์ สจุ รติ มีจิตสาธารณะ

√ ความสามารถในการใช้ทักษะชีวติ √ มุง่ มั่นในการทางาน สุภาพ

ความสามารถในการใชเ้ ทคโนโลยี √ มวี นิ ัย จติ อาสา

8. สื่อการเรยี นร/ู้ แหลง่ เรียนรู้ 9. ภาระชนิ้ งาน

- 9.1 ใบงานท่ี 5 เร่ือง Grammar

10. การวดั ผลและประเมนิ ผล

ส่งิ ท่ีวัดและประเมนิ ผล วิธวี ดั เครอ่ื งมือ เกณฑ์การประเมิน

1. ความรู้ (K)

2. ทกั ษะ (P) การทากิจกรรม - ร้อยละ 70 = ผา่ น

3. คุณลกั ษณะอนั พงึ ประสงค์ (A) สังเกต แบบสังเกตพฤติกรรม ระดบั พอใช้ = ผา่ น
4. สมรรถนะสาคัญของผเู้ รยี น สังเกต แบบสังเกตพฤตกิ รรม ระดับ พอใช้ = ผา่ น

11 . กิจกรรมการเรยี นรู้

ชว่ั โมงท่ี 1 ชว่ั โมงท่ี 2

11.1 ขัน้ เตรียมความพรอ้ ม (Warm-up) 11.1 ขน้ั เตรียมความพรอ้ ม (Warm-up)

- ครูทักทายนกั เรยี น จากนน้ั ครใู ห้สญั ญาณการเตรยี มความพรอ้ ม - ครทู กั ทายนกั เรยี น ครูใหส้ ัญญาณการเตรยี มความพร้อม โดย

โดยถามนกั เรยี นถาม “Everyone ready?” นักเรยี นตอบ “I’m ready. ถามนกั เรยี นถาม “Everyone ready?” นกั เรียนตอบ “I’m ready.

I’m ready. Yes. Yes.” I’m ready. Yes. Yes.”

11.2 ข้ันดาเนนิ การสอน (Presentation) 11.2 ขนั้ ดาเนนิ การสอน (Presentation)

- ครแู จกใบงานท่ี 5 เร่อื ง Grammar จากนั้นนกั เรยี นศึกษาและทา - ครูเขยี นโครงสร้างประโยคบนกระดาน ดงั น้ี

ความเข้าใจเนื้อหาในใบงานท่ี 5 ครูเสรมิ เทคนิคการใช้ on สาหรับวนั ที่ แบบที่ 1 What’s the date today?
และวันในสัปดาห์ เชน่ on Monday, on 2nd เป็นต้น การใช้ in สาหรบั
It’s on ….วนั ที่,เดือน….

เดือนและปี เชน่ in April, in 2020 เปน็ ตน้ แบบท่ี 2 When were you born?

11.3 ขน้ั การฝึก (Practice) I was born on ..วันท่ี,เดือน,ป.ี ..

- ครูเขียนวนั ท,่ี วนั , เดอื น และ ปี บนกระดาน 8-10 ขอ้ จากน้ัน 11.3 ขนั้ การฝึก (Practice)

นกั เรียนช่วยกนั เตมิ on และ in ให้ถกู ตอ้ ง - ครทู าสลากคาศพั ทว์ ันเดอื นปี จากน้นั นักเรยี นจับคู่กบั เพ่ือนแลว้

11.4 ขนั้ นาไปใช้ (Production) ครแู จกกระดาษเปล่าใหค้ ลู่ ะ 1 แผน่ จากนน้ั แตล่ ะคูจ่ ับสลากแล้วแตง่

- นักเรียนเขยี นวนั เดือน ปใี บงานที่ 5 หน้า 13 ในหัวขอ้ “ลองเขยี น ประโยคตามโครงสรา้ งบนกระดานและใชค้ าศัพท์ในสลาก แล้วฝกึ

ดซู จิ ๊ะ” สนทนากบั เพ่ือน (สาหรบั ประโยคแบบที่ 2 นักเรียนใชว้ ันเกิดของตนเอง)

11.5 ขัน้ สรปุ (Wrap up) 11.4 ขัน้ นาไปใช้ (Production)

- ครูและนักเรยี นร่วมกนั สรปุ เนือ้ หาในบทเรยี น และสาระบทเรยี น - นักเรยี นแตล่ ะคสู่ นทนาใหค้ รูฟัง

ทบทวนคาศพั ทท์ งั้ หมด ครูเปิดโอกาสใหน้ ักเรยี นซกั ถามขอ้ สงสัย 11.5 ขัน้ สรปุ (Wrap up)

- ครูแจกใบงานท่ี 6 เรื่อง Review นักเรยี นทาเปน็ การบ้าน

12. บันทกึ หลังสอน

ความรู้ (K) ……….……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……….……………………………………………………………………………………………………………………………………………

ทักษะ (P) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……….……………………………………………………………………………………………………………………………………………

คุณลักษณะอนั พึงประสงค์ (A) ………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ปัญหา/อุปสรรค ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

แนวทางแกไ้ ข ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชือ่ ................................................ผู้สอน
(…………………………………………………….)

ตาแหน่ง…………………………………..

ความคดิ เห็นหวั หนา้ กลุม่ สาระ ความคิดเหน็ หวั หนา้ ฝา่ ยวชิ าการ ความคิดเหน็ ของผอู้ านวยการ

…………………………………………………………. …………………………………………………………. ………………………………………………………….
…………………………………………………………. …………………………………………………………. ………………………………………………………….
…………………………………………………………. …………………………………………………………. ………………………………………………………….

ลงช่อื ........................................... ลงชอ่ื ........................................... ลงช่ือ...........................................
(....................................................................) (....................................................................) (....................................................................)

หวั หนา้ กลมุ่ สาระ หัวหน้าฝ่ายวชิ าการ ผู้อานวยการ

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 2 เรื่อง Day of date แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 5

กลุม่ สาระการเรยี นรู้ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองั กฤษ) รายวิชา ภาษาอังกฤษพนื้ ฐาน

ช้ันประถมศกึ ษาปีที่ 4 เวลาเรียน 2 ชั่วโมง ภาคเรียนท่ี 1 ปกี ารศึกษา……………………………

ผสู้ อน……………………………………………………………………………. สอนวนั ………….…..ท…ี่ ……เดือน……………………..…… พ.ศ……………….

1. มาตรฐานการเรยี นรู้

มาตรฐาน ต 1.1 เขา้ ใจและตคี วามเรื่องทีฟ่ งั และอา่ นจากสอ่ื ประเภทต่าง ๆ และแสดงความคดิ เหน็ อย่างมีเหตผุ ล
มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการสอื่ สารทางภาษาในการแลกเปลีย่ นขอ้ มูลข่าวสาร แสดงความรสู้ ึกและความคดิ เหน็ อยา่ งมีประสทิ ธภิ าพ

มาตรฐาน ต 1.3 นาเสนอขอ้ มูลข่าวสาร ความคดิ รวบยอด และความคิดเหน็ ในเร่ืองตา่ ง ๆโดยการพดู และการเขียน

2. ตวั ชวี้ ัด

ต. 1.1 ป.4/1 ปฏิบตั ิตามคาสงั่ คาขอร้องและคาแนะนา (instructions) งา่ ย ๆ ทฟี่ ังหรืออ่าน
ต. 1.1 ป.4/4 ตอบคาถามจากการฟังและอ่านประโยค บทสนทนา และนิทานงา่ ย ๆ
ต. 1.2 ป.4/4 พดู /เขยี นเพ่ือขอและใหข้ อ้ มลู เกย่ี วกบั ตนเอง เพอ่ื น และครอบครวั
ต. 1.3 ป.4/1 พดู /เขยี นใหข้ อ้ มูลเกย่ี วกับตนเองและเรอ่ื งใกล้ตวั

3. จดุ ประสงคก์ ารเรียนรู้

ความรู้ (K) 1. นกั เรียนสามารถบอกความหมายของคาศพั ท์เกี่ยวกบั ตัวเลข วัน และเดือนได้
2. นกั เรยี นมีความรูค้ วามเขา้ ใจหลกั การอา่ นและเขยี นวนั เดอื น ปี เป็นภาษาองั กฤษ

ทักษะ (P) 3. นักเรียนสามารถนาขอ้ มลู ทกี่ าหนดให้มาประยุกตใ์ ชใ้ นการสนทนาได้

4. สาระการเรียนรู้ คาศพั ท์/ กล่มุ คา one, two, three, first, second, third, Monday, Tuesday, January, February, etc.

โครงสรา้ งประโยค - What’s the date today? , It’s on ….วันท่ี,เดอื น…..
- When were you born? , I was born on ..วนั ที่,เดอื น,ป…ี .

5. สาระสาคญั มงุ่ ใหน้ ักเรยี นบอกความหมายของคาศัพท์เกี่ยวกับตวั เลข วนั และเดอื นได้ มีความรคู้ วามเขา้ ใจหลกั การอา่ นและเขยี นวัน
เดอื น ปี เปน็ ภาษาองั กฤษและสามารถนาขอ้ มลู ท่กี าหนดให้มาประยกุ ต์ใชใ้ นการสนทนาได้

6. สมรรถนะสาคญั ของผู้เรียน 7. คณุ ลกั ษณะอนั พึงประสงค์ (A)
√ ความสามารถในการสือ่ สาร
รักชาติ ศาสนก์ ษัตริย์ รกั ความเปน็ ไทย

√ ความสามารถในการคดิ อยูอ่ ยา่ งพอเพยี ง √ ใฝ่เรียนรู้

√ ความสามารถในการแกป้ ญั หา ซอ่ื สตั ย์ สุจรติ มีจิตสาธารณะ

√ ความสามารถในการใช้ทกั ษะชวี ติ √ มงุ่ ม่ันในการทางาน สุภาพ

ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี √ มวี นิ ยั จิตอาสา

8. สอ่ื การเรยี นร้/ู แหล่งเรยี นรู้ 9. ภาระชน้ิ งาน

- 9.1 ใบงานท่ี 6 เรอื่ ง Review
9.2 แบบทดสอบ Lesson 2 : Day of date

10. การวัดผลและประเมินผล

ส่ิงทวี่ ดั และประเมนิ ผล วธิ วี ัด เครอ่ื งมอื เกณฑ์การประเมนิ

1. ความรู้ (K)

2. ทักษะ (P) แบบทดสอบ แบบบันทึกคะแนน ระดับ 5 = ผา่ น

3. คณุ ลักษณะอนั พึงประสงค์ (A) สงั เกต แบบสงั เกตพฤตกิ รรม ระดับ พอใช้ = ผา่ น
4. สมรรถนะสาคัญของผ้เู รียน สงั เกต แบบสงั เกตพฤติกรรม ระดบั พอใช้ = ผ่าน

11 . กิจกรรมการเรียนรู้

ชวั่ โมงที่ 1 ช่ัวโมงที่ 2

11.1 ขน้ั เตรยี มความพรอ้ ม (Warm-up) 11.1 ขั้นเตรยี มความพร้อม (Warm-up)

- ครทู ักทายนักเรยี น ครใู หส้ ัญญาณการเตรียมความพรอ้ ม โดยถาม - ครูทกั ทายนักเรยี น พรอ้ มให้กาลังใจในการทาแบบทดสอบ

นกั เรยี นถาม “Everyone ready?” นกั เรยี นตอบ “I’m ready. I’m ครใู หส้ ญั ญาณการเตรยี มความพรอ้ ม โดยถามนักเรียนถาม “Everyone

ready. Yes. Yes.” ready?” นักเรียนตอบ “I’m ready. I’m ready. Yes. Yes.”

11.2 ขัน้ ดาเนนิ การสอน (Presentation) 11.2 ขั้นดาเนนิ การสอน (Presentation)

- ครูเขียนบทสนทนาจากใบงานท่ี 6 บนกระดาน ครูอ่านบทสนทนา - ครเู ขยี นคาศพั ทแ์ ละบทสนทนาบนกระดาน แลว้ นักเรยี นอา่ น

จากนัน้ นักเรียนดใู นใบงานที่ 6 ของตนเองแล้วตรวจสอบความถกู ตอ้ ง พร้อมบอกความหมาย

11.3 ขน้ั การฝึก (Practice) 11.3 ข้นั การฝึก (Practice)

- นกั เรยี นฝึกอ่านบทสนทนาในใบงานที่ 6 - ครแู จกแบบทดสอบ Lesson 2 : Day of date แล้วนกั เรยี นทา

11.4 ขั้นนาไปใช้ (Production) แบบทดสอบ

- นกั เรียนจับคู่กับเพ่อื น แลว้ สนทนากับเพอื่ นโดยใช้บทสนทนาใน 11.4 ขัน้ นาไปใช้ (Production)

ใบงานท่ี 6 ให้ครูฟัง - ครูเฉลยแบบทดสอบ แลว้ บันทกึ คะแนน

11.5 ขนั้ สรุป (Wrap up) 11.5 ขนั้ สรุป (Wrap up)

- ครแู ละนักเรยี นรว่ มกันสรปุ เนอื้ หาในบทเรยี น และสาระบทเรียน - ครูและนักเรยี นร่วมกันสรปุ เนอ้ื หาในบทเรียน และสาระบทเรยี น

ทบทวนคาศพั ทท์ ้ังหมด ครเู ปิดโอกาสใหน้ กั เรยี นซักถามขอ้ สงสยั ทบทวนคาศัพท์ทั้งหมด ครเู ปดิ โอกาสใหน้ ักเรยี นซกั ถามข้อสงสัย

- ครูใหน้ กั เรยี นนาใบงานท่ี 1-6 กลับไปทบทวนเพ่ือเตรียมตัวทา

แบบทดสอบในชั่วโมงตอ่ ไป

12. บันทึกหลงั สอน

ความรู้ (K) ……….……………………………………………………………………………………………………………………………………………
ทักษะ (P) ……….……………………………………………………………………………………………………………………………………………
คุณลกั ษณะอนั พงึ ประสงค์ (A)
ปญั หา/อปุ สรรค ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
แนวทางแก้ไข ……….……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชือ่ ................................................ผ้สู อน
(…………………………………………………….)

ตาแหนง่ …………………………………..

ความคดิ เห็นหวั หน้ากลุ่มสาระ ความคิดเหน็ หัวหนา้ ฝ่ายวชิ าการ ความคิดเห็นของผอู้ านวยการ

…………………………………………………………. …………………………………………………………. ………………………………………………………….
…………………………………………………………. …………………………………………………………. ………………………………………………………….
…………………………………………………………. …………………………………………………………. ………………………………………………………….

ลงช่อื ........................................... ลงช่ือ........................................... ลงชื่อ...........................................
(....................................................................) (....................................................................) (....................................................................)

หวั หนา้ กลุ่มสาระ หัวหน้าฝา่ ยวชิ าการ ผ้อู านวยการ

Lesson 3
At school

หนว่ ยการเรยี นรทู้ ี่ 3 เรือ่ ง At school แผนการจัดการเรยี นรทู้ ่ี 1

กลมุ่ สาระการเรยี นรู้ ภาษาตา่ งประเทศ (ภาษาองั กฤษ) รายวิชา ภาษาอังกฤษพ้นื ฐาน

ชัน้ ประถมศกึ ษาปที ่ี 4 เวลาเรยี น 2 ชัว่ โมง ภาคเรยี นท่ี 1 ปีการศึกษา……………………………

ผูส้ อน……………………………………………………………………………. สอนวนั ………….…..ท…่ี ……เดือน……………………..…… พ.ศ……………….

1. มาตรฐานการเรยี นรู้

มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตีความเรื่องท่ฟี งั และอ่านจากส่อื ประเภทต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็น อย่างมีเหตผุ ล

มาตรฐาน ต 1.3 นาเสนอขอ้ มลู ขา่ วสาร ความคดิ รวบยอด และความคิดเห็นในเรอื่ งตา่ ง ๆโดยการพดู และการเขยี น

มาตรฐาน ต 3.1 ใชภ้ าษาต่างประเทศในการเชอ่ื มโยงความร้กู ับกลมุ่ สาระการเรยี นรู้อื่น และเปน็ พ้ืนฐาน

ในการพัฒนาแสวงหาความรู้ และเปดิ โลกทศั นข์ องตน

2. ตัวชี้วดั

ต. 1.1 ป.4/1 ปฏิบตั ติ ามคาส่งั คาขอร้องและคาแนะนา (instructions) ง่าย ๆ ท่ฟี งั หรืออ่าน

ต. 1.1 ป.4/2 อ่านออกเสยี งคา สะกดคา อ่านกลุม่ คา ประโยค ข้อความง่าย ๆ และบทพูดเขา้ จงั หวะถกู ต้องตามหลักการอ่าน

ต. 1.1 ป.4/3 เลือก/ระบภุ าพหรือสญั ลักษณ์ หรอื เครอื่ งหมาย ตรงตามความหมายของประโยคและขอ้ ความส้ัน ๆ ท่ีฟงั หรืออา่ น

ต. 1.1 ป.4/4 ตอบคาถามจากการฟังและอา่ นประโยค บทสนทนา และนิทานงา่ ย ๆ

ต. 1.3 ป.4/1 พดู /เขียนให้ข้อมลู เก่ยี วกับตนเองและเร่อื งใกลต้ ัว

ต. 1.3 ป.4/2 พูด/วาดภาพแสดงความสัมพันธข์ องส่งิ ต่าง ๆ ใกล้ตวั ตามทีฟ่ งั หรอื อ่าน

ต. 3.1 ป.4/1 คน้ คว้า รวบรวมคาศัพทท์ ่เี กยี่ วข้องกบั กล่มุ สาระการเรียนรู้ และนาเสนอดว้ ยการพูด/การเขียน

3. จุดประสงค์การเรยี นรู้

ความรู้ (K) 1. นักเรียนสามารถบอกความหมายของคาศัพท์เกีย่ วกบั วิชาและเวลาได้

ทักษะ (P) 2. นักเรยี นสามารถอ่านออกเสียงคาศพั ท์ เก่ียวกบั วิชาและเวลาได้

4. สาระการเรยี นรู้ คาศัพท์ กลมุ่ คา English, mathematics, science, Thai, o’clock, etc.

โครงสรา้ งประโยค -

5. สาระสาคัญ มงุ่ ใหน้ ักเรยี นบอกความหมายและอ่านออกเสียงของคาศัพท์เก่ียวกับวชิ าและเวลาได้

6. สมรรถนะสาคญั ของผเู้ รยี น 7. คุณลักษณะอนั พงึ ประสงค์ (A)

√ ความสามารถในการส่ือสาร รักชาติ ศาสนก์ ษัตริย์ รกั ความเปน็ ไทย

√ ความสามารถในการคดิ อยู่อย่างพอเพียง √ ใฝ่เรยี นรู้

√ ความสามารถในการแก้ปญั หา ซ่อื สตั ย์ สจุ รติ มีจิตสาธารณะ

ความสามารถในการใช้ทกั ษะชวี ติ √ มุ่งมั่นในการทางาน สภุ าพ

√ ความสามารถในการใชเ้ ทคโนโลยี √ มวี ินัย จิตอาสา

8. สอ่ื การเรียนรู้ แหลง่ เรียนรู้ 9. ภาระชนิ้ งาน

8.1 คลปิ วิดโี อ “Kids vocabulary - School Subjects” 9.1 ใบงานท่ี 1 เรอ่ื ง Vocabulary

10. การวดั ผลและประเมินผล

สิ่งทวี่ ัดและประเมนิ ผล วิธีวัด เครื่องมือ เกณฑก์ ารประเมิน

1. ความรู้ (K)

2. ทักษะ (P) การเล่นเกม - รอ้ ยละ 60 = ผา่ น

3. คณุ ลกั ษณะอนั พึงประสงค์ (A) สังเกต แบบสงั เกตพฤติกรรม ระดับ พอใช้ = ผ่าน
4. สมรรถนะสาคญั ของผูเ้ รียน สังเกต แบบสงั เกตพฤติกรรม ระดับ พอใช้ = ผา่ น

11 . กิจกรรมการเรยี นรู้

ช่ัวโมงท่ี 1 ชัว่ โมงที่ 2

11.1 ข้ันเตรียมความพร้อม (Warm-up) 11.1 ข้นั เตรยี มความพร้อม (Warm-up)

- ครทู กั ทายนกั เรยี น ครใู หส้ ญั ญาณการเตรยี มความพร้อม โดยถาม - ครทู ักทายนักเรยี น ครใู หส้ ญั ญาณการเตรยี มความพรอ้ ม โดย

นักเรยี นถาม “Everyone ready?” นักเรียนตอบ “I’m ready. I’m ready. ถามนกั เรยี นถาม “Everyone ready?” นกั เรียนตอบ “I’m ready.

Yes. Yes.” I’m ready. Yes. Yes.” ครูเปดิ คลปิ วิดโี อ ชอื่ “Kids vocabulary -

11.2 ขน้ั ดาเนนิ การสอน (Presentation) School Subjects” นกั เรยี นออกเสยี งคาศพั ทต์ ามคลปิ วดิ ีโอ

- ครูเปดิ คลิปวดิ ีโอ ชื่อ “Kids vocabulary - School Subjects” บน 11.2 ขัน้ ดาเนนิ การสอน (Presentation)

www.youtube.com นักเรยี นดแู ละฟัง - ครูแจกใบงานท่ี 1 เรอ่ื ง Vocabulary ครูอ่านออกเสียงคาศพั ท์

11.3 ข้นั การฝึก (Practice) แลว้ นกั เรียนอ่านตามในใบงานท่ี 1 จากน้นั ครพู ูดว่า Ready to point.

- ครูมอบหมายให้นกั เรยี นฟงั คาศัพทเ์ ก่ียวกับวชิ าคนละ 1 คา จากนั้นครู แลว้ นักเรยี นพดู ตามพรอ้ มชูนว้ิ เตรยี มชี้ จากน้ันครอู า่ นออกเสียงคาศัพท์

เปิดคลปิ วิดีโอ ชื่อ “Kids vocabulary - School Subjects ”อีกคร้ัง นกั เรียน แล้วนกั เรียนชี้พร้อมออกเสียงตามครู

ดูและฟงั เมอื่ วดิ โี อจบ นกั เรยี นบอกคาศัพท์ครคู นละ 1 คา 11.3 ขั้นการฝึก (Practice)

11.4 ข้นั นาไปใช้ (Production) - นกั เรยี นฝกึ อา่ นคาศัพท์ในใบงานที่ 1

- นกั เรยี นเล่นเกม “Hot Potato” โดยครูเขยี นความหมายวิชาลงใน 11.4 ขน้ั นาไปใช้ (Production)

กระดาษคาละ 1 แผน่ แลว้ ขยารวมกนั เปน็ ก้อน จากน้ันนกั เรยี นเขา้ แถวเปน็ - ครูปดิ ข้อความใตภ้ าพแล้วชภ้ี าพในใบงานที่ 1 แล้วให้นกั เรียนพูด

วงกลม แลว้ ครเู ปิดเพลงพรอ้ มส่งก้อนกระดาษให้นักเรยี นสง่ ตอ่ กนั ไปเรื่อย ๆ คาศัพท์ให้ถูกตอ้ ง

จนกว่าเพลงจะหยุด เม่ือเพลงหยดุ กอ้ นกระดาษอย่ทู ใี่ ครใหค้ นนัน้ แกะกระดาษ 11.5 ขัน้ สรุป (Wrap up)

ออกมา 1 แผ่น จากน้ันพดู คาศพั ท์ให้ถกู ต้อง ถ้าพูดถูกนักเรียนนัง่ ลงท่ีเดมิ ถา้ ไม่ - ครแู ละนักเรยี นร่วมกันสรปุ เนือ้ หาในบทเรียน และสาระบทเรยี น

ถกู นกั เรียนออกมาน่ังกลางวงกลม เล่นจนก้อนกระดาษหมด แลว้ ลงโทษคนตอบ ทบทวนคาศัพทท์ งั้ หมด ครเู ปิดโอกาสใหน้ กั เรยี นซักถามข้อสงสัย

ผดิ โดยการเต้นหรือกิจกรรมอน่ื ๆ

11.5 ข้ันสรุป (Wrap up)

- ครูเปดิ คลปิ วดิ โี อ ช่ือ “Kids vocabulary - School Subjects”

นกั เรยี นออกเสยี งคาศพั ท์ตามคลปิ วดิ โี อ

12. บนั ทึกหลงั สอน

ความรู้ (K) ……….……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……….……………………………………………………………………………………………………………………………………………

ทักษะ (P) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……….……………………………………………………………………………………………………………………………………………

คณุ ลักษณะอนั พงึ ประสงค์ (A) ………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ปญั หา อปุ สรรค ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

แนวทางแกไ้ ข ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชอ่ื ................................................ผูส้ อน
(…………………………………………………….)

ตาแหนง่ …………………………………..

ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระ ความคิดเหน็ หัวหนา้ ฝา่ ยวิชาการ ความคิดเหน็ ของผ้อู านวยการ

…………………………………………………………. …………………………………………………………. ………………………………………………………….
…………………………………………………………. …………………………………………………………. ………………………………………………………….
…………………………………………………………. …………………………………………………………. ………………………………………………………….

ลงช่อื ........................................... ลงชอ่ื ........................................... ลงช่ือ...........................................
(....................................................................) (....................................................................) (....................................................................)

หัวหน้ากลุม่ สาระ หวั หน้าฝา่ ยวิชาการ ผู้อานวยการ

หน่วยการเรยี นร้ทู ี่ 3 เรอื่ ง At school แผนการจัดการเรยี นรทู้ ่ี 2

กลุม่ สาระการเรยี นรู้ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองั กฤษ) รายวิชา ภาษาอังกฤษพนื้ ฐาน

ชนั้ ประถมศกึ ษาปีที่ 4 เวลาเรียน 2 ชั่วโมง ภาคเรยี นที่ 1 ปีการศกึ ษา……………………………

ผสู้ อน……………………………………………………………………………. สอนวนั ………….…..ท…่ี ……เดือน……………………..…… พ.ศ……………….

1. มาตรฐานการเรยี นรู้

มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตคี วามเรอ่ื งทีฟ่ ังและอา่ นจากสอ่ื ประเภทต่าง ๆ และแสดงความคิดเหน็ อยา่ งมีเหตผุ ล

มาตรฐาน ต 1.3 นาเสนอขอ้ มลู ข่าวสาร ความคดิ รวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆโดยการพูดและการเขียน

มาตรฐาน ต 3.1 ใชภ้ าษาต่างประเทศในการเชือ่ มโยงความรูก้ บั กลมุ่ สาระการเรียนรอู้ นื่ และเปน็ พ้ืนฐาน

ในการพฒั นาแสวงหาความรู้ และเปดิ โลกทัศน์ของตน

2. ตวั ชี้วัด

ต. 1.1 ป.4/1 ปฏบิ ตั ิตามคาสัง่ คาขอรอ้ งและคาแนะนา (instructions) งา่ ย ๆ ที่ฟงั หรืออ่าน

ต. 1.1 ป.4/2 อา่ นออกเสียงคา สะกดคา อ่านกลุ่มคา ประโยค ข้อความง่าย ๆ และบทพูดเข้าจงั หวะถกู ตอ้ งตามหลักการอา่ น

ต. 1.1 ป.4/3 เลอื ก/ระบภุ าพหรอื สัญลกั ษณ์ หรือเครื่องหมาย ตรงตามความหมายของประโยคและข้อความส้นั ๆ ท่ฟี ังหรืออา่ น

ต. 1.1 ป.4/4 ตอบคาถามจากการฟงั และอา่ นประโยค บทสนทนา และนิทานง่าย ๆ

ต. 1.3 ป.4/1 พดู /เขียนใหข้ ้อมลู เก่ยี วกับตนเองและเรือ่ งใกล้ตวั

ต. 1.3 ป.4/2 พูด/วาดภาพแสดงความสมั พันธ์ของส่ิงตา่ ง ๆ ใกลต้ วั ตามท่ีฟังหรอื อา่ น

ต. 3.1 ป.4/1 ค้นควา้ รวบรวมคาศัพท์ทีเ่ กยี่ วข้องกบั กลุม่ สาระการเรยี นรู้ และนาเสนอด้วยการพดู /การเขียน

3. จดุ ประสงคก์ ารเรียนรู้

ความรู้ (K) 1. นกั เรยี นสามารถบอกความหมายของคาศพั ท์เกีย่ วกบั วชิ าและเวลาได้

ทักษะ (P) 2. นักเรยี นสามารถเขยี นคาศัพท์เกีย่ วกับวชิ าและเวลาได้

4. สาระการเรยี นรู้ คาศัพท์ กลมุ่ คา English, mathematics, science, Thai, o’clock, etc.

โครงสรา้ งประโยค -

5. สาระสาคญั มุ่งใหน้ กั เรียนบอกความหมายและเขยี นคาศพั ท์เกีย่ วกบั วชิ าและเวลาได้

6. สมรรถนะสาคัญของผู้เรยี น 7. คุณลกั ษณะอนั พงึ ประสงค์ (A)

√ ความสามารถในการส่ือสาร รักชาติ ศาสน์กษัตริย์ รกั ความเป็นไทย

√ ความสามารถในการคดิ อยู่อย่างพอเพยี ง √ ใฝ่เรียนรู้

√ ความสามารถในการแกป้ ญั หา ซอื่ สตั ย์ สจุ รติ มจี ติ สาธารณะ

ความสามารถในการใชท้ กั ษะชีวิต √ มุ่งม่ันในการทางาน สุภาพ

ความสามารถในการใชเ้ ทคโนโลยี √ มวี นิ ยั จิตอาสา

8. สื่อการเรียนรู้ แหล่งเรยี นรู้ 9. ภาระชนิ้ งาน

8.1 ใบงานที่ 1 เรอื่ ง Vocabulary 9.1 ใบงานที่ 2 เร่ือง Matching

10. การวัดผลและประเมนิ ผล

สง่ิ ทีว่ ดั และประเมนิ ผล วิธีวัด เคร่อื งมอื เกณฑก์ ารประเมนิ

1. ความรู้ (K)

2. ทักษะ (P) ใบงาน แบบบนั ทึกคะแนน รอ้ ยละ 60 = ผ่าน

3. คณุ ลักษณะอนั พงึ ประสงค์ (A) สังเกต แบบสงั เกตพฤติกรรม ระดับ พอใช้ = ผา่ น
4. สมรรถนะสาคัญของผูเ้ รียน สงั เกต แบบสงั เกตพฤตกิ รรม ระดบั พอใช้ = ผ่าน

11 . กิจกรรมการเรยี นรู้

ชั่วโมงท่ี 1 ช่ัวโมงที่ 2

11.1 ขนั้ เตรียมความพร้อม (Warm-up) 11.1 ขน้ั เตรยี มความพร้อม (Warm-up)

- ครทู ักทายนกั เรยี น จากนนั้ ครูให้สญั ญาณการเตรยี มความพร้อม โดย - ครทู กั ทายนกั เรยี น จากนนั้ ครใู หส้ ญั ญาณการเตรยี มความพรอ้ ม

ถามนกั เรยี นถาม “Everyone ready?” นกั เรียนตอบ “I’m ready. I’m โดยถามนักเรยี นถาม “Everyone ready?” นักเรียนตอบ “I’m ready.

ready. Yes. Yes.” I’m ready. Yes. Yes.”

11.2 ขัน้ ดาเนนิ การสอน (Presentation) 11.2 ขน้ั ดาเนนิ การสอน (Presentation)

- ครเู ขียนคาศพั ท์พรอ้ มความหมายเก่ียวกับวชิ าและเวลา จากนนั้ - ครูเขียนคาศพั ท์และความหมายจากใบงานที่ 2 บนกระดาน ครู

นกั เรียนอา่ น อ่านบทสนทนาจากนั้น นักเรียนดใู นใบงานท่ี 2 ของตนเองแลว้

11.3 ข้ันการฝึก (Practice) ตรวจสอบความถกู ต้อง

- ครูสมุ่ นักเรยี นออกมาโยงเสน้ จบั คคู่ าศัพท์ใหต้ รงกบั ความหมายบน 11.3 ขน้ั การฝึก (Practice)

กระดาน - นักเรียนฝกึ อา่ นคาศพั ทใ์ นใบงานท่ี 2

11.4 ข้ันนาไปใช้ (Production) 11.4 ขน้ั นาไปใช้ (Production)

- ครูแจกใบงานที่ 2 เรอื่ ง Matching นกั เรยี นเลือกคาศัพท์ในกรอบเตมิ - นกั เรยี นอ่านคาศพั ท์และความหมายในใบงานท่ี 2 ให้ครฟู ังทีละ

ลงในชอ่ งว่างให้ถกู ต้อง คน

11.5 ข้ันสรุป (Wrap up) 11.5 ขัน้ สรปุ (Wrap up)

- ครแู ละนกั เรยี นรว่ มกนั สรปุ เนอื้ หาในบทเรียน และสาระบทเรียน - ครแู ละนกั เรยี นรว่ มกันสรปุ เนอ้ื หาในบทเรยี น และสาระบทเรียน

ทบทวนคาศพั ท์ท้งั หมด ครเู ปิดโอกาสใหน้ ักเรยี นซกั ถามข้อสงสัย ทบทวนคาศัพทท์ ง้ั หมด ครูเปดิ โอกาสใหน้ กั เรยี นซักถามขอ้ สงสัย

12. บนั ทกึ หลังสอน

ความรู้ (K) ……….……………………………………………………………………………………………………………………………………………
ทักษะ (P) ……….……………………………………………………………………………………………………………………………………………
คณุ ลกั ษณะอันพงึ ประสงค์ (A)
ปญั หา อุปสรรค ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
แนวทางแกไ้ ข ……….……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงช่ือ................................................ผสู้ อน
(…………………………………………………….)

ตาแหน่ง…………………………………..

ความคิดเห็นหัวหนา้ กลุม่ สาระ ความคดิ เหน็ หวั หน้าฝา่ ยวชิ าการ ความคดิ เห็นของผูอ้ านวยการ

…………………………………………………………. …………………………………………………………. ………………………………………………………….
…………………………………………………………. …………………………………………………………. ………………………………………………………….
…………………………………………………………. …………………………………………………………. ………………………………………………………….

ลงชื่อ........................................... ลงชอ่ื ........................................... ลงช่อื ...........................................
(....................................................................) (....................................................................) (....................................................................)

หัวหน้ากล่มุ สาระ หวั หน้าฝ่ายวิชาการ ผู้อานวยการ

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 เรอื่ ง At school แผนการจัดการเรยี นรูท้ ี่ 3

กลมุ่ สาระการเรยี นรู้ ภาษาตา่ งประเทศ (ภาษาองั กฤษ) รายวชิ า ภาษาองั กฤษพื้นฐาน

ชน้ั ประถมศกึ ษาปีท่ี 4 เวลาเรยี น 2 ชว่ั โมง ภาคเรียนที่ 1 ปกี ารศึกษา……………………………

ผ้สู อน……………………………………………………………………………. สอนวนั ………….…..ท…่ี ……เดอื น……………………..…… พ.ศ……………….

1. มาตรฐานการเรยี นรู้

มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตคี วามเร่ืองทฟี่ ังและอา่ นจากสอื่ ประเภทต่าง ๆ และแสดงความคดิ เหน็ อยา่ งมีเหตผุ ล

มาตรฐาน ต 1.3 นาเสนอข้อมลู ขา่ วสาร ความคดิ รวบยอด และความคิดเหน็ ในเร่อื งต่าง ๆโดยการพดู และการเขียน

มาตรฐาน ต 3.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชือ่ มโยงความรกู้ บั กลมุ่ สาระการเรียนรอู้ ืน่ และเปน็ พืน้ ฐาน

ในการพฒั นาแสวงหาความรู้ และเปดิ โลกทศั นข์ องตน

2. ตวั ชีว้ ดั

ต. 1.1 ป.4/1 ปฏบิ ัติตามคาส่ัง คาขอรอ้ งและคาแนะนา (instructions) ง่าย ๆ ทฟี่ ังหรอื อ่าน

ต. 1.1 ป.4/2 อ่านออกเสยี งคา สะกดคา อ่านกลุ่มคา ประโยค ขอ้ ความง่าย ๆ และบทพูดเขา้ จังหวะถูกต้องตามหลกั การอ่าน

ต. 1.1 ป.4/3 เลือก/ระบภุ าพหรือสญั ลกั ษณ์ หรอื เครื่องหมาย ตรงตามความหมายของประโยคและข้อความส้ัน ๆ ทฟ่ี งั หรอื อา่ น

ต. 1.1 ป.4/4 ตอบคาถามจากการฟังและอา่ นประโยค บทสนทนา และนทิ านง่าย ๆ

ต. 1.3 ป.4/1 พดู /เขียนให้ข้อมลู เกีย่ วกบั ตนเองและเรอื่ งใกลต้ ัว

ต. 1.3 ป.4/2 พูด/วาดภาพแสดงความสัมพันธข์ องสิ่งต่าง ๆ ใกลต้ วั ตามทฟ่ี ังหรืออ่าน

ต. 3.1 ป.4/1 ค้นควา้ รวบรวมคาศพั ทท์ ่ีเกยี่ วขอ้ งกบั กลุ่มสาระการเรยี นรู้ และนาเสนอดว้ ยการพูด/การเขียน

3. จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้ (K) 1. นักเรียนสามารถบอกความหมายของคาศพั ท์เก่ยี วกบั วชิ าและเวลาได้

ทกั ษะ (P) 2. นกั เรียนสามารถสนทนาสั้น ๆ เก่ยี วกับวิชาและเวลาได้
3. นักเรียนสามารถนาข้อมลู ทกี่ าหนดให้มาประยกุ ตใ์ ชใ้ นการสนทนาได้

4. สาระการเรยี นรู้ คาศัพท์ กลมุ่ คา English, mathematics, science, Thai, o’clock, etc.

โครงสรา้ งประโยค - What’s your favorite subject? , My favorite subject is …วิชา….

- When do you study …วชิ า…? , I study …วชิ า…. at …เวลา….

5. สาระสาคัญ มุ่งใหน้ กั เรยี นสามารถสนทนาสน้ั ๆ เกย่ี วกับวิชาและเวลาได้

6. สมรรถนะสาคัญของผ้เู รียน 7. คณุ ลักษณะอนั พึงประสงค์ (A)

√ ความสามารถในการส่อื สาร รักชาติ ศาสนก์ ษตั รยิ ์ รกั ความเป็นไทย

√ ความสามารถในการคดิ อยู่อย่างพอเพยี ง √ ใฝ่เรยี นรู้

√ ความสามารถในการแกป้ ญั หา ซอ่ื สัตย์ สจุ รติ มจี ิตสาธารณะ

√ ความสามารถในการใชท้ กั ษะชีวิต √ มุ่งมน่ั ในการทางาน สภุ าพ

ความสามารถในการใชเ้ ทคโนโลยี √ มวี ินัย จติ อาสา

8. สอ่ื การเรยี นรู้ แหล่งเรียนรู้ 9. ภาระชน้ิ งาน

8.1 ใบงานที่ 3 เร่ือง Conversation 8.1 ใบงานที่ 4 เรอ่ื ง Filling

8.2 คลิปวดิ โี อ “[Subject] What's your favorite subject? - Easy

Dialogue - Role Play”

10. การวัดผลและประเมนิ ผล

สงิ่ ที่วดั และประเมินผล วิธีวัด เคร่อื งมือ เกณฑก์ ารประเมนิ

1. ความรู้ (K)

2. ทักษะ (P) สังเกต แบบประเมนิ การสนทนา ระดับ 3 = ผา่ น

3. คุณลกั ษณะอนั พงึ ประสงค์ (A) สงั เกต แบบสงั เกตพฤตกิ รรม ระดับ พอใช้ = ผา่ น
4. สมรรถนะสาคัญของผ้เู รยี น สังเกต แบบสงั เกตพฤตกิ รรม ระดับ พอใช้ = ผา่ น

11 . กจิ กรรมการเรยี นรู้

ชวั่ โมงท่ี 1 ช่วั โมงท่ี 2

11.1 ขนั้ เตรยี มความพรอ้ ม (Warm-up) 11.1 ขัน้ เตรียมความพร้อม (Warm-up)

- ครูทักทายนกั เรยี น ครูใหส้ ญั ญาณการเตรยี มความพร้อม โดยถาม - ครูทักทายนักเรยี น จากนนั้ ครูใหส้ ญั ญาณการเตรยี มความพรอ้ ม

นกั เรยี นถาม “Everyone ready?” นักเรยี นตอบ “I’m ready. I’m โดยถามนกั เรียนถาม “Everyone ready?” นักเรียนตอบ “I’m ready.

ready. Yes. Yes.” I’m ready. Yes. Yes.”

11.2 ขั้นดาเนนิ การสอน (Presentation) 11.2 ข้นั ดาเนนิ การสอน (Presentation)

- ครูเปดิ คลปิ วิดีโอ ช่ือ “[Subject] What's your favorite - นักเรียนดใู บงานที่ 3 จากนน้ั ครอู ธบิ ายการถามตอบเกย่ี วกบั

subject? - Easy Dialogue - Role Play” บน www.youtube.com ฤดกู าลและสภาพอากาศโดยใช้รปู ประโยค ดงั นี้

นักเรียนดูและฟงั พรอ้ มทาตามขน้ั ตอนในคลปิ โดยครคู อยชว่ ยบอก คาถาม : What’s your favorite subject?

ข้ันตอน คาตอบ : My favorite subject is …วิชา….

11.3 ขนั้ การฝกึ (Practice) คาถาม : When do you study …วชิ า…?

- ครแู จกใบงานที่ 3 เรอ่ื ง Conversation จากน้ันครอู า่ นบทสนทนา คาตอบ : I study …วชิ า…. at …เวลา….

นกั เรียนฟังและชี้ตามทีละประโยค จากนนั้ ครูอา่ นบทสนทนาในใบงานที่ 3 11.3 ขน้ั การฝกึ (Practice)

แลว้ นักเรียนอา่ นตาม จากน้ันนกั เรยี นฝกึ สนทนากบั เพ่อื น - ครทู าสลากคาศพั ทเ์ กย่ี วกบั วิชาและเวลา จากน้นั นกั เรยี นจบั

11.4 ข้นั นาไปใช้ (Production) สลาก แล้วฝึกสนทนากบั เพ่ือน โดยใชบ้ ทสนทนาในใบงานท่ี 3 เป็น

- นักเรยี นจบั คูก่ บั เพ่อื น แลว้ สนทนาใหค้ รฟู งั โดยใช้บทสนทนาใน ตวั อย่าง

ใบงานท่ี 3 11.4 ขัน้ นาไปใช้ (Production)

11.5 ข้ันสรปุ (Wrap up) - ครูแจกใบงานที่ 4 เร่อื ง Filling นกั เรยี นเลอื กคาศพั ทใ์ นกรอบ

- ครแู ละนักเรยี นร่วมกันสรปุ เนอื้ หาในบทเรยี น และสาระบทเรียน เติมลงในชอ่ งว่างให้ถูกตอ้ ง

ทบทวนคาศพั ทท์ ้งั หมด ครเู ปดิ โอกาสให้นกั เรยี นซักถามขอ้ สงสยั 11.5 ขน้ั สรุป (Wrap up)

- ครแู ละนกั เรยี นร่วมกนั สรปุ เน้ือหาในบทเรียน และสาระบทเรยี น

ทบทวนคาศพั ท์ท้ังหมด ครเู ปดิ โอกาสใหน้ กั เรยี นซกั ถามข้อสงสัย

12. บันทกึ หลงั สอน

ความรู้ (K) ……….……………………………………………………………………………………………………………………………………………
ทักษะ (P) ……….……………………………………………………………………………………………………………………………………………
คณุ ลกั ษณะอนั พึงประสงค์ (A)
ปัญหา อปุ สรรค ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
แนวทางแกไ้ ข ……….……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ................................................ผู้สอน
(…………………………………………………….)

ตาแหนง่ …………………………………..

ความคดิ เหน็ หวั หนา้ กลุ่มสาระ ความคิดเห็นหัวหน้าฝา่ ยวิชาการ ความคดิ เหน็ ของผู้อานวยการ

…………………………………………………………. …………………………………………………………. ………………………………………………………….
…………………………………………………………. …………………………………………………………. ………………………………………………………….
…………………………………………………………. …………………………………………………………. ………………………………………………………….

ลงชื่อ........................................... ลงชือ่ ........................................... ลงชื่อ...........................................
(....................................................................) (....................................................................) (....................................................................)

หัวหน้ากลุ่มสาระ หัวหนา้ ฝ่ายวิชาการ ผ้อู านวยการ

หนว่ ยการเรยี นรูท้ ี่ 3 เรอื่ ง At school แผนการจดั การเรยี นร้ทู ี่ 4

กลุม่ สาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) รายวชิ า ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน

ช้นั ประถมศกึ ษาปที ่ี 4 เวลาเรียน 2 ช่ัวโมง ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา……………………………

ผู้สอน……………………………………………………………………………. สอนวัน………….…..ท…่ี ……เดือน……………………..…… พ.ศ……………….

1. มาตรฐานการเรยี นรู้

มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตคี วามเร่อื งทฟี่ ังและอ่านจากสื่อประเภทต่าง ๆ และแสดงความคดิ เหน็ อยา่ งมีเหตผุ ล

มาตรฐาน ต 1.3 นาเสนอข้อมลู ขา่ วสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเหน็ ในเรื่องตา่ ง ๆโดยการพูดและการเขียน

มาตรฐาน ต 3.1 ใช้ภาษาตา่ งประเทศในการเชือ่ มโยงความร้กู ับกลมุ่ สาระการเรยี นร้อู น่ื และเปน็ พ้ืนฐาน

ในการพัฒนาแสวงหาความรู้ และเปิดโลกทศั นข์ องตน

2. ตัวชี้วัด

ต. 1.1 ป.4/1 ปฏบิ ตั ติ ามคาสั่ง คาขอร้องและคาแนะนา (instructions) ง่าย ๆ ทฟ่ี ังหรืออ่าน

ต. 1.1 ป.4/2 อ่านออกเสียงคา สะกดคา อา่ นกลุม่ คา ประโยค ขอ้ ความง่าย ๆ และบทพดู เข้าจังหวะถกู ต้องตามหลกั การอา่ น

ต. 1.1 ป.4/3 เลอื ก/ระบภุ าพหรือสัญลักษณ์ หรอื เคร่ืองหมาย ตรงตามความหมายของประโยคและข้อความสนั้ ๆ ที่ฟงั หรอื อ่าน

ต. 1.1 ป.4/4 ตอบคาถามจากการฟงั และอา่ นประโยค บทสนทนา และนิทานง่าย ๆ

ต. 1.3 ป.4/1 พดู /เขยี นใหข้ ้อมูลเก่ยี วกบั ตนเองและเรอื่ งใกลต้ วั

ต. 1.3 ป.4/2 พูด/วาดภาพแสดงความสัมพันธข์ องสิ่งตา่ ง ๆ ใกล้ตวั ตามท่ีฟงั หรอื อ่าน

ต. 3.1 ป.4/1 คน้ คว้า รวบรวมคาศพั ทท์ ีเ่ ก่ียวขอ้ งกับกล่มุ สาระการเรยี นรู้ และนาเสนอด้วยการพดู /การเขยี น

3. จดุ ประสงคก์ ารเรยี นรู้

ความรู้ (K) 1. นกั เรยี นมคี วามรู้ความเขา้ ใจหลักการบอกเวลาเป็นภาษาองั กฤษ

ทักษะ (P) 2. นกั เรยี นสามารถนาขอ้ มลู ท่ีกาหนดใหม้ าประยุกตใ์ ชใ้ นการสนทนาได้

4. สาระการเรยี นรู้ คาศพั ท์ กลุ่มคา English, mathematics, science, Thai, o’clock, half, past, etc.

โครงสร้างประโยค - What’s your favorite subject? , My favorite subject is …วชิ า….

- When do you study …วชิ า…? , I study …วิชา…. at …เวลา….

5. สาระสาคญั มุ่งใหน้ กั เรยี นมีความรูค้ วามเข้าใจหลกั การบอกเวลาเป็นภาษาอังกฤษ

6. สมรรถนะสาคญั ของผเู้ รียน 7. คณุ ลักษณะอนั พงึ ประสงค์ (A)

√ ความสามารถในการส่อื สาร รกั ชาติ ศาสน์กษัตริย์ รักความเปน็ ไทย

√ ความสามารถในการคดิ อยอู่ ย่างพอเพียง √ ใฝเ่ รียนรู้

√ ความสามารถในการแกป้ ญั หา ซื่อสัตย์ สุจรติ มจี ติ สาธารณะ

√ ความสามารถในการใชท้ ักษะชวี ติ √ มุ่งมัน่ ในการทางาน สุภาพ

ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี √ มวี นิ ยั จติ อาสา

8. สื่อการเรยี นรู้ แหลง่ เรยี นรู้ 9. ภาระชนิ้ งาน

- 9.1 ใบงานที่ 5 เรื่อง Grammar

10. การวดั ผลและประเมนิ ผล

สง่ิ ทว่ี ัดและประเมนิ ผล วิธีวัด เครือ่ งมือ เกณฑ์การประเมนิ

1. ความรู้ (K)

2. ทักษะ (P) การทากิจกรรม - รอ้ ยละ 70 = ผา่ น

3. คณุ ลักษณะอนั พงึ ประสงค์ (A) สงั เกต แบบสงั เกตพฤติกรรม ระดับ พอใช้ = ผา่ น
4. สมรรถนะสาคัญของผูเ้ รยี น สังเกต แบบสังเกตพฤติกรรม ระดับ พอใช้ = ผ่าน

11 . กจิ กรรมการเรียนรู้

ช่ัวโมงที่ 1 ชว่ั โมงที่ 2

11.1 ข้นั เตรียมความพรอ้ ม (Warm-up) 11.1 ขั้นเตรียมความพรอ้ ม (Warm-up)

- ครทู กั ทายนักเรยี น จากนน้ั ครใู ห้สญั ญาณการเตรยี มความพร้อม - ครูทักทายนักเรยี น ครูใหส้ ญั ญาณการเตรียมความพรอ้ ม โดย

โดยถามนกั เรยี นถาม “Everyone ready?” นกั เรียนตอบ “I’m ready. ถามนักเรียนถาม “Everyone ready?” นักเรียนตอบ “I’m ready.

I’m ready. Yes. Yes.” I’m ready. Yes. Yes.”

11.2 ขนั้ ดาเนนิ การสอน (Presentation) 11.2 ขั้นดาเนนิ การสอน (Presentation)

- ครูแจกใบงานที่ 5 เรอื่ ง Grammar จากน้นั นักเรยี นศกึ ษาและทา - ครูเขียนโครงสรา้ งประโยคบนกระดาน ดงั นี้

ความเข้าใจเน้อื หาในใบงานท่ี 5 ครเู สริมความรูใ้ ห้วา่ ประเทศไทยใช้วิธีการ แบบท่ี 1 What’s your favorite subject?

อา่ นเวลาแบบอเมริกนั My favorite subject is …วิชา….

11.3 ขน้ั การฝกึ (Practice) แบบที่ 2 When do you study …วชิ า…?

- ครูเขยี นประโยคบอกเวลาบนกระดาน 10 ประโยค จากนั้นสมุ่ เรียก I study …วิชา…. at …เวลา….

นักเรียนออกมาเขยี นเวลาเปน็ ตัวเลข เชน่ ครูเขียนประโยค It’s half past 11.3 ขั้นการฝึก (Practice)

four. นกั เรียนเขียน 4.30 เป็นตน้ - ครทู าสลากคาศัพทเ์ กย่ี วกับวชิ าและเวลา จากน้นั นกั เรยี นจบั คู่

11.4 ข้นั นาไปใช้ (Production) กบั เพ่ือนแลว้ ครูแจกกระดาษเปล่าให้คู่ละ 1 แผ่นจากนนั้ แตล่ ะคู่จบั

- นกั เรียนทาแบบฝึกหัดใบงานที่ 5 หน้า 10 ในหวั ขอ้ “ช่วยจัดตาราง สลากแล้วแตง่ ประโยคตามโครงสร้างบนกระดานและใชค้ าศัพทใ์ นสลาก

เรียนหนอ่ ยซจิ ะ๊ ” แลว้ ฝกึ สนทนากับเพอื่ น

11.5 ข้นั สรุป (Wrap up) 11.4 ขั้นนาไปใช้ (Production)

- ครูและนกั เรยี นร่วมกันสรปุ เน้ือหาในบทเรยี น และสาระบทเรยี น - นกั เรยี นแต่ละคู่สนทนาใหค้ รูฟงั

ทบทวนคาศพั ทท์ ง้ั หมด ครเู ปดิ โอกาสให้นกั เรยี นซักถามขอ้ สงสัย 11.5 ข้นั สรุป (Wrap up)

- ครแู จกใบงานที่ 6 เรอ่ื ง Review นกั เรยี นทาเป็นการบา้ น

12. บนั ทึกหลังสอน

ความรู้ (K) ……….……………………………………………………………………………………………………………………………………………
ทกั ษะ (P) ……….……………………………………………………………………………………………………………………………………………
คณุ ลกั ษณะอันพึงประสงค์ (A)
ปัญหา อปุ สรรค ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
แนวทางแก้ไข ……….……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงช่ือ................................................ผสู้ อน
(…………………………………………………….)

ตาแหน่ง…………………………………..

ความคดิ เห็นหวั หนา้ กลุ่มสาระ ความคิดเห็นหัวหนา้ ฝา่ ยวชิ าการ ความคิดเห็นของผอู้ านวยการ

…………………………………………………………. …………………………………………………………. ………………………………………………………….
…………………………………………………………. …………………………………………………………. ………………………………………………………….
…………………………………………………………. …………………………………………………………. ………………………………………………………….

ลงชอื่ ........................................... ลงช่ือ........................................... ลงชื่อ...........................................
(....................................................................) (....................................................................) (....................................................................)

หัวหน้ากลมุ่ สาระ หวั หนา้ ฝา่ ยวิชาการ ผูอ้ านวยการ

หน่วยการเรียนร้ทู ี่ 3 เรอ่ื ง At school แผนการจัดการเรียนรทู้ ี่ 5

กล่มุ สาระการเรยี นรู้ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองั กฤษ) รายวิชา ภาษาอังกฤษพ้นื ฐาน

ช้นั ประถมศึกษาปที ่ี 4 เวลาเรียน 2 ชว่ั โมง ภาคเรยี นท่ี 1 ปกี ารศึกษา……………………………

ผ้สู อน……………………………………………………………………………. สอนวัน………….…..ท…่ี ……เดือน……………………..…… พ.ศ……………….

1. มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตคี วามเร่ืองที่ฟงั และอ่านจากสอ่ื ประเภทต่าง ๆ และแสดงความคดิ เห็น อยา่ งมีเหตผุ ล

มาตรฐาน ต 1.3 นาเสนอข้อมลู ขา่ วสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องตา่ ง ๆโดยการพูดและการเขียน

มาตรฐาน ต 3.1 ใชภ้ าษาต่างประเทศในการเชอื่ มโยงความรกู้ ับกลมุ่ สาระการเรียนรอู้ ื่น และเป็นพ้นื ฐาน

ในการพฒั นาแสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน

2. ตัวชว้ี ัด

ต. 1.1 ป.4/1 ปฏบิ ัติตามคาส่งั คาขอร้องและคาแนะนา (instructions) ง่าย ๆ ทฟ่ี งั หรืออ่าน

ต. 1.1 ป.4/2 อ่านออกเสียงคา สะกดคา อา่ นกล่มุ คา ประโยค ข้อความงา่ ย ๆ และบทพดู เขา้ จังหวะถูกตอ้ งตามหลกั การอา่ น

ต. 1.1 ป.4/3 เลอื ก/ระบภุ าพหรือสญั ลกั ษณ์ หรือเครือ่ งหมาย ตรงตามความหมายของประโยคและขอ้ ความส้ัน ๆ ท่ฟี งั หรืออ่าน

ต. 1.1 ป.4/4 ตอบคาถามจากการฟงั และอ่านประโยค บทสนทนา และนทิ านงา่ ย ๆ

ต. 1.3 ป.4/1 พูด/เขียนให้ขอ้ มลู เกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตวั

ต. 1.3 ป.4/2 พดู /วาดภาพแสดงความสมั พันธข์ องสิง่ ตา่ ง ๆ ใกล้ตวั ตามที่ฟงั หรอื อ่าน

ต. 3.1 ป.4/1 คน้ คว้า รวบรวมคาศพั ทท์ ่เี กย่ี วขอ้ งกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ และนาเสนอดว้ ยการพดู /การเขียน

3. จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้ (K) 1. นกั เรยี นสามารถบอกความหมายของคาศพั ทเ์ ก่ยี วกับวิชาและเวลาได้
2. นักเรียนมคี วามรคู้ วามเข้าใจหลักการบอกเวลาเป็นภาษาองั กฤษ

ทกั ษะ (P) 3. นกั เรียนสามารถนาข้อมลู ทีก่ าหนดใหม้ าประยุกตใ์ ช้ในการสนทนาได้

4. สาระการเรยี นรู้ คาศพั ท์ กลุม่ คา English, mathematics, science, Thai, o’clock, half, past, etc.

โครงสร้างประโยค - What’s your favorite subject? , My favorite subject is …วิชา….

- When do you study …วิชา…? , I study …วิชา…. at …เวลา….

5. สาระสาคญั มงุ่ ใหน้ ักเรียนบอกความหมายของคาศัพทเ์ กี่ยวกบั วชิ าและเวลาได้ นกั เรยี นมคี วามรู้ความเขา้ ใจหลกั การบอกเวลาเปน็

ภาษาอังกฤษและสามารถนาข้อมลู ทีก่ าหนดให้มาประยุกตใ์ ช้ในการสนทนาได้

6. สมรรถนะสาคัญของผู้เรยี น 7. คณุ ลักษณะอนั พึงประสงค์ (A)

√ ความสามารถในการส่อื สาร รกั ชาติ ศาสนก์ ษัตริย์ รกั ความเปน็ ไทย

√ ความสามารถในการคดิ อยอู่ ยา่ งพอเพียง √ ใฝเ่ รยี นรู้

√ ความสามารถในการแก้ปญั หา ซ่ือสตั ย์ สุจรติ มีจิตสาธารณะ

√ ความสามารถในการใช้ทักษะชีวติ √ มงุ่ ม่นั ในการทางาน สภุ าพ

ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี √ มีวนิ ัย จติ อาสา

8. ส่ือการเรียนรู้ แหลง่ เรียนรู้ 9. ภาระชน้ิ งาน

- 9.1 ใบงานที่ 6 เรอ่ื ง Review

9.2 แบบทดสอบ Lesson 3 : At school

10. การวัดผลและประเมนิ ผล

สงิ่ ท่ีวัดและประเมนิ ผล วิธวี ัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมนิ

1. ความรู้ (K)

2. ทักษะ (P) แบบทดสอบ แบบบนั ทกึ คะแนน ระดับ 5 = ผ่าน

3. คณุ ลักษณะอนั พึงประสงค์ (A) สงั เกต แบบสังเกตพฤติกรรม ระดบั พอใช้ = ผ่าน
4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรยี น สงั เกต แบบสงั เกตพฤตกิ รรม ระดบั พอใช้ = ผ่าน

11 . กิจกรรมการเรียนรู้

ช่วั โมงท่ี 1 ชว่ั โมงท่ี 2

11.1 ขนั้ เตรียมความพรอ้ ม (Warm-up) 11.1 ขั้นเตรยี มความพร้อม (Warm-up)

- ครูทักทายนกั เรยี น ครูใหส้ ญั ญาณการเตรียมความพร้อม โดยถาม - ครูทักทายนักเรยี น พรอ้ มใหก้ าลังใจในการทาแบบทดสอบ

นกั เรียนถาม “Everyone ready?” นักเรียนตอบ “I’m ready. I’m ครใู หส้ ญั ญาณการเตรยี มความพรอ้ ม โดยถามนักเรียนถาม “Everyone

ready. Yes. Yes.” ready?” นักเรียนตอบ “I’m ready. I’m ready. Yes. Yes.”

11.2 ข้นั ดาเนนิ การสอน (Presentation) 11.2 ขั้นดาเนนิ การสอน (Presentation)

- ครูเขยี นบทสนทนาจากใบงานท่ี 6 บนกระดาน ครอู า่ นบทสนทนา - ครเู ขียนคาศัพทแ์ ละบทสนทนาบนกระดาน แลว้ นกั เรยี นอ่าน

จากนนั้ นกั เรียนดใู นใบงานท่ี 6 ของตนเองแล้วตรวจสอบความถกู ตอ้ ง พรอ้ มบอกความหมาย

11.3 ขัน้ การฝึก (Practice) 11.3 ข้นั การฝึก (Practice)

- นกั เรยี นฝกึ อา่ นบทสนทนาในใบงานที่ 6 - ครแู จกแบบทดสอบ Lesson 3 : At school แล้วนกั เรยี นทา

11.4 ขน้ั นาไปใช้ (Production) แบบทดสอบ

- นกั เรยี นจบั ค่กู ับเพื่อน แลว้ สนทนากับเพ่ือนโดยใชบ้ ทสนทนาใน 11.4 ขั้นนาไปใช้ (Production)

ใบงานท่ี 6 ให้ครูฟงั - ครูเฉลยแบบทดสอบ แลว้ บันทกึ คะแนน

11.5 ข้ันสรุป (Wrap up) 11.5 ขนั้ สรปุ (Wrap up)

- ครูและนกั เรยี นร่วมกนั สรปุ เน้อื หาในบทเรยี น และสาระบทเรยี น - ครแู ละนกั เรยี นรว่ มกันสรปุ เนอื้ หาในบทเรียน และสาระบทเรยี น

ทบทวนคาศัพท์ทั้งหมด ครเู ปดิ โอกาสใหน้ ักเรยี นซักถามข้อสงสัย ทบทวนคาศพั ทท์ ้ังหมด ครูเปิดโอกาสใหน้ ักเรยี นซกั ถามข้อสงสยั

- ครใู ห้นกั เรยี นนาใบงานท่ี 1-6 กลับไปทบทวนเพ่อื เตรียมตวั ทา

แบบทดสอบในชวั่ โมงตอ่ ไป

12. บนั ทึกหลังสอน

ความรู้ (K) ……….……………………………………………………………………………………………………………………………………………
ทกั ษะ (P) ……….……………………………………………………………………………………………………………………………………………
คณุ ลกั ษณะอันพงึ ประสงค์ (A)
ปัญหา อปุ สรรค ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
แนวทางแกไ้ ข ……….……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ................................................ผู้สอน
(…………………………………………………….)

ตาแหน่ง…………………………………..

ความคิดเห็นหัวหนา้ กล่มุ สาระ ความคดิ เหน็ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ความคดิ เห็นของผู้อานวยการ

…………………………………………………………. …………………………………………………………. ………………………………………………………….
…………………………………………………………. …………………………………………………………. ………………………………………………………….
…………………………………………………………. …………………………………………………………. ………………………………………………………….

ลงชือ่ ........................................... ลงช่อื ........................................... ลงชือ่ ...........................................
(....................................................................) (....................................................................) (....................................................................)

หวั หน้ากล่มุ สาระ หัวหน้าฝา่ ยวชิ าการ ผู้อานวยการ

Lesson 4
My family

หนว่ ยการเรยี นร้ทู ่ี 4 เร่อื ง My family แผนการจดั การเรยี นรู้ท่ี 1

กลุ่มสาระการเรยี นรู้ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองั กฤษ) รายวิชา ภาษาอังกฤษพนื้ ฐาน

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 เวลาเรียน 2 ชัว่ โมง ภาคเรยี นท่ี 1 ปกี ารศึกษา……………………………

ผสู้ อน……………………………………………………………………………. สอนวนั ………….…..ท…ี่ ……เดือน……………………..…… พ.ศ……………….

1. มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน ต 1.1 เขา้ ใจและตีความเร่ืองที่ฟงั และอ่านจากสอ่ื ประเภทต่าง ๆ และแสดงความคิดเหน็ อยา่ งมีเหตผุ ล
มาตรฐาน ต 1.2 มที ักษะการสอื่ สารทางภาษาในการแลกเปล่ยี นขอ้ มูลข่าวสาร แสดงความรสู้ กึ และความคดิ เหน็ อยา่ งมีประสทิ ธภิ าพ
มาตรฐาน ต 1.3 นาเสนอขอ้ มูลขา่ วสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเร่ืองต่าง ๆโดยการพดู และการเขยี น

2. ตวั ช้ีวดั

ต. 1.1 ป.4/3 เลอื ก/ระบุภาพหรอื สัญลกั ษณ์ หรือเคร่ืองหมาย ตรงตามความหมายของประโยคและขอ้ ความสน้ั ๆ ที่ฟงั หรอื อา่ น
ต. 1.1 ป.4/4 ตอบคาถามจากการฟังและอ่านประโยค บทสนทนา และนทิ านงา่ ย ๆ
ต. 1.2 ป.4/4 พดู /เขียนเพ่อื ขอและให้ขอ้ มูลเกยี่ วกบั ตนเอง เพอื่ น และครอบครัว
ต. 1.3 ป.4/1 พูด/เขยี นให้ขอ้ มูลเกย่ี วกับตนเองและเร่อื งใกล้ตัว
ต. 1.3 ป.4/2 พูด/วาดภาพแสดงความสัมพนั ธ์ของสิง่ ต่าง ๆ ใกลต้ วั ตามทฟ่ี ังหรอื อ่าน

ต. 1.3 ป.4/3 พูดแสดงความคดิ เห็นงา่ ย ๆ เกยี่ วกับเร่อื งต่าง ๆ ใกล้ตัว

3. จดุ ประสงคก์ ารเรียนรู้

ความรู้ (K) 1. นกั เรยี นสามารถบอกความหมายของคาศัพท์เก่ียวกบั ครอบครัวและลักษณะของบุคคลได้

ทกั ษะ (P) 2. นกั เรยี นสามารถอ่านออกเสียงคาศพั ท์ เกย่ี วกบั ครอบครวั และลักษณะของบุคคลได้

4. สาระการเรยี นรู้ คาศัพท์/ กลุม่ คา father, mother, brother, sister, uncle, tall, old, fat, etc.

โครงสร้างประโยค -

5. สาระสาคัญ มงุ่ ใหน้ ักเรียนบอกความหมายและอา่ นออกเสียงของคาศพั ท์เกี่ยวกับครอบครัวและลกั ษณะของบุคคลได้

6. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน 7. คณุ ลกั ษณะอนั พงึ ประสงค์ (A)

√ ความสามารถในการสอื่ สาร รักชาติ ศาสน์กษัตรยิ ์ รกั ความเป็นไทย

√ ความสามารถในการคดิ อยอู่ ย่างพอเพียง √ ใฝเ่ รียนรู้

√ ความสามารถในการแกป้ ญั หา ซ่อื สัตย์ สจุ รติ มจี ติ สาธารณะ

ความสามารถในการใชท้ ักษะชีวติ √ มุง่ มน่ั ในการทางาน สุภาพ

√ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี √ มวี ินัย จิตอาสา
8. สื่อการเรยี นรู้/แหล่งเรียนรู้ 9. ภาระชน้ิ งาน

8.1 คลิปวดิ โี อ “ Kids vocabulary-Family” 9.1 ใบงานท่ี 1 เรื่อง Vocabulary

10. การวัดผลและประเมนิ ผล

สง่ิ ท่วี ดั และประเมนิ ผล วธิ ีวัด เครอื่ งมอื เกณฑ์การประเมนิ

1. ความรู้ (K) การเลน่ เกม - รอ้ ยละ 60 = ผา่ น
2. ทักษะ (P)

3. คุณลกั ษณะอนั พงึ ประสงค์ (A) สังเกต แบบสังเกตพฤติกรรม ระดบั พอใช้ = ผ่าน
4. สมรรถนะสาคญั ของผเู้ รียน สงั เกต แบบสงั เกตพฤติกรรม ระดับ พอใช้ = ผ่าน

11 . กจิ กรรมการเรียนรู้

ช่วั โมงท่ี 1 ชวั่ โมงที่ 2

11.1 ขน้ั เตรยี มความพรอ้ ม (Warm-up) 11.1 ขนั้ เตรยี มความพรอ้ ม (Warm-up)

- ครทู กั ทายนักเรยี น ครใู หส้ ญั ญาณการเตรยี มความพร้อม โดยถาม - ครทู ักทายนักเรยี น ครูใหส้ ญั ญาณการเตรยี มความพร้อม โดย

นกั เรียนถาม “Everyone ready?” นักเรียนตอบ “I’m ready. I’m ready. ถามนักเรยี นถาม “Everyone ready?” นกั เรยี นตอบ “I’m ready.

Yes. Yes.” I’m ready. Yes. Yes ครูเปิดคลปิ วดิ โี อ ช่ือ “ Kids vocabulary-

11.2 ขัน้ ดาเนนิ การสอน (Presentation) Family” นักเรียนออกเสยี งคาศพั ทต์ ามคลิปวดิ โี อ

- ครูเปดิ คลปิ วดิ ีโอ ชอ่ื “ Kids vocabulary-Family” บน 11.2 ขั้นดาเนนิ การสอน (Presentation)

www.youtube.com นักเรียนดแู ละฟงั - ครูแจกใบงานท่ี 1 เร่อื ง Vocabulary ครอู ่านออกเสียงคาศพั ท์

11.3 ข้ันการฝึก (Practice) แล้วนักเรียนอ่านตามในใบงานท่ี 1 จากนนั้ ครพู ดู วา่ Ready to point.

- ครูมอบหมายให้นักเรียนฟงั คาศพั ทข์ องสมาชกิ ในครอบครัวคนละ 1 คา แลว้ นักเรียนพดู ตามพรอ้ มชนู ว้ิ เตรยี มช้ี จากนนั้ ครอู ่านออกเสียงคาศัพท์

จากนนั้ ครูเปดิ คลปิ วดิ ีโอ ชอื่ “ Kids vocabulary-Family” อกี ครง้ั นกั เรยี นดู แลว้ นกั เรยี นชี้พรอ้ มออกเสียงตามครู

และฟัง เมอื่ วดิ โี อจบ นักเรยี นบอกคาศพั ทค์ รคู นละ 1 คา 11.3 ข้ันการฝึก (Practice)

11.4 ขน้ั นาไปใช้ (Production) - นกั เรยี นฝึกอ่านคาศพั ทใ์ นใบงานที่ 1

- นักเรยี นเลน่ เกมโดยครทู าสลากความหมาย เชน่ พ่อ,แม่ เปน็ ตน้ จากนนั้ 11.4 ขนั้ นาไปใช้ (Production)

นกั เรียนจับสลากแลว้ ออกเสยี งคาศัพท์ใหต้ รงตามความหมายในสลากท่ีจับได้ - ครูปดิ ขอ้ ความใต้ภาพแลว้ ชภี้ าพในใบงานที่ 1 แลว้ ใหน้ ักเรียนพดู

11.5 ขั้นสรปุ (Wrap up) คาศพั ท์ให้ถกู ตอ้ ง

- ครูเปดิ คลิปวดิ ีโอ ชื่อ “ Kids vocabulary-Family” นักเรยี นออกเสยี ง 11.5 ข้ันสรุป (Wrap up)

คาศพั ท์ตามคลิปวิดโี อ - ครแู ละนกั เรยี นรว่ มกนั สรปุ เนื้อหาในบทเรยี น และสาระบทเรยี น

ทบทวนคาศพั ท์ทัง้ หมด ครเู ปดิ โอกาสใหน้ ักเรยี นซกั ถามขอ้ สงสัย

12. บันทึกหลงั สอน

ความรู้ (K) ……….……………………………………………………………………………………………………………………………………………
ทักษะ (P) ……….……………………………………………………………………………………………………………………………………………
คณุ ลักษณะอนั พงึ ประสงค์ (A)
ปญั หา/อปุ สรรค ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
แนวทางแก้ไข ……….……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชอื่ ................................................ผูส้ อน
(…………………………………………………….)

ตาแหนง่ …………………………………..

ความคิดเห็นหัวหนา้ กลุ่มสาระ ความคดิ เห็นหวั หนา้ ฝ่ายวชิ าการ ความคดิ เหน็ ของผู้อานวยการ

…………………………………………………………. …………………………………………………………. ………………………………………………………….
…………………………………………………………. …………………………………………………………. ………………………………………………………….
…………………………………………………………. …………………………………………………………. ………………………………………………………….

ลงชือ่ ........................................... ลงชือ่ ........................................... ลงชื่อ...........................................
(....................................................................) (....................................................................) (....................................................................)

หัวหน้ากลุ่มสาระ หัวหนา้ ฝ่ายวิชาการ ผ้อู านวยการ

หน่วยการเรยี นรทู้ ี่ 4 เรือ่ ง My family แผนการจัดการเรียนร้ทู ่ี 2

กล่มุ สาระการเรยี นรู้ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) รายวิชา ภาษาองั กฤษพนื้ ฐาน

ช้นั ประถมศกึ ษาปีท่ี 4 เวลาเรยี น 2 ชว่ั โมง ภาคเรยี นที่ 1 ปีการศึกษา……………………………

ผ้สู อน……………………………………………………………………………. สอนวนั ………….…..ท…่ี ……เดอื น……………………..…… พ.ศ……………….

1. มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตคี วามเรอ่ื งที่ฟงั และอ่านจากส่ือประเภทต่าง ๆ และแสดงความคิดเหน็ อย่างมีเหตผุ ล

มาตรฐาน ต 1.2 มที กั ษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนขอ้ มลู ขา่ วสาร แสดงความรสู้ กึ และความคดิ เหน็ อยา่ งมปี ระสทิ ธภิ าพ

มาตรฐาน ต 1.3 นาเสนอขอ้ มลู ขา่ วสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเร่อื งต่าง ๆโดยการพดู และการเขยี น

2. ตวั ชี้วดั

ต. 1.1 ป.4/3 เลอื ก/ระบุภาพหรอื สญั ลกั ษณ์ หรอื เคร่ืองหมาย ตรงตามความหมายของประโยคและขอ้ ความส้นั ๆ ทฟ่ี งั หรืออ่าน

ต. 1.1 ป.4/4 ตอบคาถามจากการฟังและอา่ นประโยค บทสนทนา และนทิ านงา่ ย ๆ

ต. 1.2 ป.4/4 พูด/เขียนเพอื่ ขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพอื่ น และครอบครัว

ต. 1.3 ป.4/1 พูด/เขียนใหข้ อ้ มูลเก่ยี วกับตนเองและเรื่องใกลต้ ัว

ต. 1.3 ป.4/2 พดู /วาดภาพแสดงความสัมพันธข์ องสง่ิ ต่าง ๆ ใกลต้ ัวตามทฟ่ี ังหรืออ่าน

ต. 1.3 ป.4/3 พดู แสดงความคดิ เห็นง่าย ๆ เกยี่ วกบั เรอ่ื งต่าง ๆ ใกล้ตวั

3. จดุ ประสงคก์ ารเรียนรู้

ความรู้ (K) 1. นกั เรยี นสามารถบอกความหมายของคาศัพทเ์ กยี่ วกับครอบครวั และลักษณะของบคุ คลได้

ทกั ษะ (P) 2. นกั เรียนสามารถเขยี นคาศัพทเ์ กีย่ วกบั ครอบครัวและลักษณะของบคุ คลได้

4. สาระการเรยี นรู้ คาศพั ท/์ กลุ่มคา father, mother, brother, sister, uncle, tall, old, fat, etc.

โครงสรา้ งประโยค -

5. สาระสาคญั มงุ่ ใหน้ กั เรยี นบอกความหมายและเขียนคาศัพท์เกี่ยวกบั ครอบครัวและลกั ษณะของบคุ คลได้

6. สมรรถนะสาคญั ของผู้เรยี น 7. คุณลักษณะอนั พึงประสงค์ (A)

√ ความสามารถในการสอ่ื สาร รกั ชาติ ศาสนก์ ษัตรยิ ์ รกั ความเป็นไทย

√ ความสามารถในการคดิ อยูอ่ ย่างพอเพยี ง √ ใฝเ่ รยี นรู้

√ ความสามารถในการแก้ปญั หา ซอ่ื สัตย์ สจุ รติ มจี ติ สาธารณะ

ความสามารถในการใชท้ ักษะชวี ติ √ มงุ่ ม่ันในการทางาน สุภาพ

ความสามารถในการใชเ้ ทคโนโลยี √ มวี ินัย จิตอาสา

8. ส่ือการเรียนร/ู้ แหลง่ เรียนรู้ 9. ภาระชน้ิ งาน

8.1 ใบงานท่ี 1 เร่อื ง Vocabulary 9.1 ใบงานท่ี 2 เรื่อง Matching

10. การวัดผลและประเมินผล

ส่ิงทว่ี ัดและประเมินผล วธิ ีวัด เครอื่ งมือ เกณฑ์การประเมิน

1. ความรู้ (K)

2. ทักษะ (P) ใบงาน แบบบนั ทกึ คะแนน รอ้ ยละ 60 = ผา่ น

3. คุณลักษณะอนั พึงประสงค์ (A) สงั เกต แบบสงั เกตพฤตกิ รรม ระดบั พอใช้ = ผา่ น
4. สมรรถนะสาคญั ของผู้เรียน สังเกต แบบสงั เกตพฤตกิ รรม ระดบั พอใช้ = ผา่ น

11 . กิจกรรมการเรียนรู้

ชวั่ โมงที่ 1 ชั่วโมงที่ 2

11.1 ขน้ั เตรยี มความพรอ้ ม (Warm-up) 11.1 ขัน้ เตรยี มความพรอ้ ม (Warm-up)

- ครทู ักทายนกั เรยี น จากนน้ั ครูให้สญั ญาณการเตรยี มความพร้อม โดย - ครทู ักทายนกั เรยี น จากนนั้ ครใู ห้สญั ญาณการเตรยี มความพรอ้ ม

ถามนักเรียนถาม “Everyone ready?” นักเรยี นตอบ “I’m ready. I’m โดยถามนักเรยี นถาม “Everyone ready?” นักเรยี นตอบ “I’m ready.

ready. Yes. Yes.” I’m ready. Yes. Yes.”

11.2 ขัน้ ดาเนนิ การสอน (Presentation) 11.2 ขน้ั ดาเนนิ การสอน (Presentation)

- ครูเขยี นคาศัพทพ์ ร้อมความหมายเกย่ี วกบั ครอบครัวและลักษณะของ - ครูเขียนคาศัพทแ์ ละความหมายจากใบงานที่ 2 บนกระดาน ครู

บุคคล จากน้นั นักเรียนอ่าน อ่านบทสนทนาจากนน้ั นกั เรียนดใู นใบงานท่ี 2 ของตนเองแล้ว

11.3 ขน้ั การฝกึ (Practice) ตรวจสอบความถกู ต้อง

- ครูสมุ่ นักเรยี นออกมาโยงเส้นจับคคู่ าศพั ทใ์ หต้ รงกับความหมายบน 11.3 ข้ันการฝกึ (Practice)

กระดาน - นกั เรยี นฝกึ อา่ นคาศพั ทใ์ นใบงานที่ 2

11.4 ขนั้ นาไปใช้ (Production) 11.4 ขนั้ นาไปใช้ (Production)

- ครูแจกใบงานท่ี 2 เรอ่ื ง Matching นักเรยี นเลือกคาศพั ท์ในกรอบเตมิ - นักเรยี นอา่ นคาศพั ทแ์ ละความหมายในใบงานท่ี 2 ให้ครูฟังทีละ

ลงในชอ่ งวา่ งใหถ้ กู ต้อง คน

11.5 ขั้นสรุป (Wrap up) 11.5 ขน้ั สรปุ (Wrap up)

- ครแู ละนกั เรยี นรว่ มกันสรปุ เนือ้ หาในบทเรยี น และสาระบทเรียน - ครูและนกั เรยี นร่วมกันสรปุ เน้อื หาในบทเรียน และสาระบทเรียน

ทบทวนคาศพั ทท์ ง้ั หมด ครเู ปิดโอกาสให้นักเรยี นซกั ถามข้อสงสยั ทบทวนคาศัพทท์ ้งั หมด ครูเปิดโอกาสใหน้ กั เรยี นซักถามขอ้ สงสัย

ความรู้ (K) 12. บนั ทึกหลงั สอน
ทกั ษะ (P)
คณุ ลกั ษณะอนั พงึ ประสงค์ (A) ……….……………………………………………………………………………………………………………………………………………
ปัญหา/อุปสรรค ……….……………………………………………………………………………………………………………………………………………
แนวทางแก้ไข
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……….……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชอื่ ................................................ผู้สอน
(…………………………………………………….)

ตาแหนง่ …………………………………..

ความคดิ เห็นหวั หนา้ กลุม่ สาระ ความคิดเห็นหัวหน้าฝา่ ยวชิ าการ ความคิดเห็นของผอู้ านวยการ

…………………………………………………………. …………………………………………………………. ………………………………………………………….
…………………………………………………………. …………………………………………………………. ………………………………………………………….
…………………………………………………………. …………………………………………………………. ………………………………………………………….

ลงชอื่ ........................................... ลงชอ่ื ........................................... ลงชอ่ื ...........................................
(....................................................................) (....................................................................) (....................................................................)

หวั หนา้ กล่มุ สาระ หวั หน้าฝา่ ยวชิ าการ ผอู้ านวยการ

หนว่ ยการเรียนรูท้ ี่ 4 เรือ่ ง My family แผนการจดั การเรียนรทู้ ี่ 3

กล่มุ สาระการเรยี นรู้ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) รายวิชา ภาษาอังกฤษพน้ื ฐาน

ชน้ั ประถมศึกษาปีที่ 4 เวลาเรยี น 2 ชวั่ โมง ภาคเรยี นที่ 1 ปกี ารศกึ ษา……………………………

ผ้สู อน……………………………………………………………………………. สอนวนั ………….…..ท…่ี ……เดอื น……………………..…… พ.ศ……………….

1. มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตีความเรื่องทฟ่ี งั และอา่ นจากสื่อประเภทต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็น อย่างมีเหตผุ ล

มาตรฐาน ต 1.2 มีทกั ษะการสอ่ื สารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนขอ้ มลู ขา่ วสาร แสดงความรสู้ กึ และความคดิ เหน็ อยา่ งมีประสทิ ธภิ าพ

มาตรฐาน ต 1.3 นาเสนอขอ้ มูลขา่ วสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องตา่ ง ๆโดยการพดู และการเขียน

2. ตัวชวี้ ดั

ต. 1.1 ป.4/3 เลือก/ระบภุ าพหรือสัญลักษณ์ หรอื เคร่ืองหมาย ตรงตามความหมายของประโยคและขอ้ ความสน้ั ๆ ทฟี่ ังหรืออ่าน

ต. 1.1 ป.4/4 ตอบคาถามจากการฟงั และอ่านประโยค บทสนทนา และนิทานง่าย ๆ

ต. 1.2 ป.4/4 พูด/เขียนเพ่อื ขอและใหข้ อ้ มลู เกยี่ วกับตนเอง เพอ่ื น และครอบครัว

ต. 1.3 ป.4/1 พดู /เขยี นใหข้ อ้ มูลเกย่ี วกบั ตนเองและเร่ืองใกลต้ ัว

ต. 1.3 ป.4/2 พดู /วาดภาพแสดงความสัมพนั ธข์ องสงิ่ ตา่ ง ๆ ใกลต้ วั ตามทีฟ่ งั หรอื อา่ น

ต. 1.3 ป.4/3 พูดแสดงความคดิ เหน็ งา่ ย ๆ เกยี่ วกบั เร่ืองต่าง ๆ ใกลต้ ัว

3. จดุ ประสงค์การเรียนรู้

ความรู้ (K) 1. นกั เรยี นสามารถบอกความหมายของคาศัพทเ์ กีย่ วกบั ครอบครวั และลักษณะของบุคคลได้

ทกั ษะ (P) 2. นักเรียนสามารถสนทนาสน้ั ๆ เกยี่ วกบั ครอบครวั และลกั ษณะของบคุ คลได้
3. นกั เรยี นสามารถนาข้อมลู ท่ีกาหนดใหม้ าประยกุ ตใ์ ชใ้ นการสนทนาได้

4. สาระการเรียนรู้ คาศัพท/์ กลมุ่ คา father, mother, brother, sister, uncle, tall, old, fat, etc.

โครงสร้างประโยค - What does your …สมาชกิ ในครอบครัว…. look like?

He/She is ….ลกั ษณะ….. and ….ลักษณะ….

5. สาระสาคญั มุง่ ใหน้ กั เรียนสามารถสนทนาสนั้ ๆ เกย่ี วกับครอบครัวและลักษณะของบคุ คลได้

6. สมรรถนะสาคัญของผเู้ รยี น 7. คุณลกั ษณะอนั พงึ ประสงค์ (A)

√ ความสามารถในการสอ่ื สาร รักชาติ ศาสนก์ ษัตรยิ ์ รักความเป็นไทย

√ ความสามารถในการคดิ อยู่อยา่ งพอเพยี ง √ ใฝ่เรยี นรู้

√ ความสามารถในการแก้ปญั หา ซอ่ื สตั ย์ สจุ รติ มจี ติ สาธารณะ

√ ความสามารถในการใชท้ ักษะชวี ิต √ ม่งุ ม่ันในการทางาน สภุ าพ

ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี √ มวี ินยั จิตอาสา

8. สอื่ การเรยี นรู้/แหล่งเรียนรู้ 9. ภาระชน้ิ งาน

8.1 ใบงานที่ 3 เรอื่ ง Conversation 8.1 ใบงานที่ 4 เร่ือง Filling

10. การวดั ผลและประเมนิ ผล

สิง่ ที่วัดและประเมนิ ผล วธิ ีวัด เครอ่ื งมือ เกณฑ์การประเมนิ

1. ความรู้ (K)

2. ทกั ษะ (P) สงั เกต แบบประเมนิ การสนทนา ระดับ 3 = ผา่ น

3. คณุ ลกั ษณะอนั พึงประสงค์ (A) สงั เกต แบบสังเกตพฤตกิ รรม ระดบั พอใช้ = ผ่าน
4. สมรรถนะสาคัญของผเู้ รียน สงั เกต แบบสังเกตพฤตกิ รรม ระดับ พอใช้ = ผ่าน

11 . กิจกรรมการเรยี นรู้

ช่วั โมงท่ี 1 ชว่ั โมงท่ี 2

11.1 ขั้นเตรยี มความพร้อม (Warm-up) 11.1 ขน้ั เตรยี มความพร้อม (Warm-up)

- ครทู กั ทายนักเรยี น ครูใหส้ ญั ญาณการเตรยี มความพรอ้ ม โดยถาม - ครทู กั ทายนักเรยี น จากนน้ั ครูใหส้ ญั ญาณการเตรยี มความพร้อม

นักเรยี นถาม “Everyone ready?” นักเรยี นตอบ “I’m ready. I’m โดยถามนักเรยี นถาม “Everyone ready?” นักเรยี นตอบ “I’m ready.

ready. Yes. Yes.” I’m ready. Yes. Yes.”

11.2 ข้ันดาเนนิ การสอน (Presentation) 11.2 ข้ันดาเนนิ การสอน (Presentation)

- ครแู จกใบงานท่ี 3 เรอื่ ง Conversation จากน้ันครอู ่านบท - นักเรียนดใู บงานที่ 3 จากนัน้ ครอู ธิบายการถามตอบเกีย่ วกบั

สนทนา นักเรยี นฟังและชีต้ ามทลี ะประโยค ฤดกู าลและสภาพอากาศโดยใช้รปู ประโยค ดังน้ี

11.3 ขั้นการฝึก (Practice) คาถาม : What does your …สมาชิกในครอบครวั …. look like?

- ครูอา่ นบทสนทนาในใบงานที่ 3 แล้วนักเรยี นอา่ นตาม จากนน้ั คาตอบ : He/She is ….ลักษณะ….. and ….ลักษณะ….

นกั เรียนฝึกสนทนากับเพอื่ น 11.3 ขน้ั การฝกึ (Practice)

11.4 ขน้ั นาไปใช้ (Production) - ครทู าสลากคาศัพทเ์ กย่ี วกับครอบครัวและลกั ษณะของบคุ คล

- นักเรียนจับคูก่ บั เพื่อน แลว้ สนทนาให้ครฟู งั โดยใช้บทสนทนาใน จากน้ันนักเรียนจับสลาก แล้วฝึกสนทนากับเพ่ือน โดยใช้บทสนทนาใน

ใบงานที่ 3 ใบงานที่ 3 เป็นตวั อยา่ ง

11.5 ขน้ั สรุป (Wrap up) 11.4 ขนั้ นาไปใช้ (Production)

- ครูและนกั เรยี นร่วมกนั สรปุ เนอื้ หาในบทเรยี น และสาระบทเรยี น - ครแู จกใบงานที่ 4 เรอื่ ง Filling นักเรียนเลือกคาศพั ทใ์ นกรอบ

ทบทวนคาศัพท์ทั้งหมด ครเู ปดิ โอกาสใหน้ กั เรยี นซักถามข้อสงสัย เติมลงในชอ่ งว่างใหถ้ ูกตอ้ ง

11.5 ขน้ั สรปุ (Wrap up)

- ครูและนักเรยี นรว่ มกันสรปุ เนื้อหาในบทเรียน และสาระบทเรียน

ทบทวนคาศพั ทท์ ้ังหมด ครูเปดิ โอกาสใหน้ กั เรยี นซกั ถามขอ้ สงสัย

12. บันทึกหลังสอน

ความรู้ (K) ……….……………………………………………………………………………………………………………………………………………
ทกั ษะ (P) ……….……………………………………………………………………………………………………………………………………………
คณุ ลกั ษณะอนั พงึ ประสงค์ (A)
ปญั หา/อปุ สรรค ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
แนวทางแก้ไข ……….……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงช่ือ................................................ผสู้ อน
(…………………………………………………….)

ตาแหน่ง…………………………………..

ความคดิ เหน็ หัวหน้ากลุ่มสาระ ความคิดเหน็ หวั หน้าฝา่ ยวชิ าการ ความคดิ เหน็ ของผู้อานวยการ

…………………………………………………………. …………………………………………………………. ………………………………………………………….
…………………………………………………………. …………………………………………………………. ………………………………………………………….
…………………………………………………………. …………………………………………………………. ………………………………………………………….

ลงชือ่ ........................................... ลงช่ือ........................................... ลงช่อื ...........................................
(....................................................................) (....................................................................) (....................................................................)

หัวหน้ากล่มุ สาระ หวั หนา้ ฝา่ ยวิชาการ ผู้อานวยการ

หน่วยการเรยี นรทู้ ่ี 4 เร่ือง My family แผนการจดั การเรียนรู้ท่ี 4

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาตา่ งประเทศ (ภาษาอังกฤษ) รายวชิ า ภาษาองั กฤษพ้นื ฐาน

ช้ันประถมศึกษาปที ี่ 4 เวลาเรยี น 2 ชว่ั โมง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศกึ ษา……………………………

ผูส้ อน……………………………………………………………………………. สอนวัน………….…..ท…ี่ ……เดอื น……………………..…… พ.ศ……………….

1. มาตรฐานการเรยี นรู้

มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตคี วามเรื่องท่ฟี งั และอา่ นจากสอ่ื ประเภทต่าง ๆ และแสดงความคดิ เห็น อย่างมีเหตผุ ล
มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนขอ้ มลู ขา่ วสาร แสดงความรสู้ กึ และความคิดเหน็ อยา่ งมปี ระสิทธิภาพ

มาตรฐาน ต 1.3 นาเสนอขอ้ มูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆโดยการพดู และการเขยี น

2. ตัวช้ีวดั

ต. 1.1 ป.4/3 เลอื ก/ระบภุ าพหรอื สญั ลักษณ์ หรือเคร่ืองหมาย ตรงตามความหมายของประโยคและข้อความส้นั ๆ ที่ฟังหรอื อา่ น
ต. 1.1 ป.4/4 ตอบคาถามจากการฟังและอ่านประโยค บทสนทนา และนทิ านงา่ ย ๆ
ต. 1.2 ป.4/4 พูด/เขยี นเพ่ือขอและใหข้ ้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพอื่ น และครอบครัว
ต. 1.3 ป.4/1 พูด/เขียนใหข้ ้อมูลเก่ียวกบั ตนเองและเรือ่ งใกลต้ วั
ต. 1.3 ป.4/2 พูด/วาดภาพแสดงความสัมพนั ธ์ของสิง่ ต่าง ๆ ใกลต้ ัวตามทฟ่ี ังหรืออ่าน
ต. 1.3 ป.4/3 พดู แสดงความคดิ เห็นง่าย ๆ เกย่ี วกบั เร่ืองตา่ ง ๆ ใกล้ตัว

3. จดุ ประสงค์การเรียนรู้

ความรู้ (K) 1. นกั เรียนมคี วามรคู้ วามเขา้ ใจหลักการใชค้ าสรรพนามและการเปรยี บเทยี บคาคณุ ศพั ท์

ทักษะ (P) 2. นกั เรียนสามารถนาข้อมลู ท่ีกาหนดใหม้ าประยกุ ตใ์ ชใ้ นการสนทนาได้

4. สาระการเรียนรู้ คาศัพท/์ กลุม่ คา father, mother, brother, sister, uncle, tall, old, fat, etc.

โครงสรา้ งประโยค - What does your …สมาชิกในครอบครัว…. look like?

He/She is ….ลักษณะ….. and ….ลักษณะ….

5. สาระสาคัญ ม่งุ ใหน้ ักเรยี นมคี วามรคู้ วามเขา้ ใจหลักการใชค้ าสรรพนามและการเปรียบเทยี บคาคณุ ศัพท์

6. สมรรถนะสาคญั ของผูเ้ รยี น 7. คุณลักษณะอนั พงึ ประสงค์ (A)
√ ความสามารถในการสอื่ สาร
รักชาติ ศาสนก์ ษตั ริย์ รกั ความเปน็ ไทย

√ ความสามารถในการคดิ อยอู่ ย่างพอเพยี ง √ ใฝ่เรียนรู้

√ ความสามารถในการแก้ปญั หา ซอ่ื สัตย์ สจุ รติ มีจิตสาธารณะ

√ ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต √ มุ่งม่นั ในการทางาน สุภาพ

ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี √ มวี ินัย จติ อาสา

8. ส่ือการเรียนรู/้ แหลง่ เรียนรู้ 9. ภาระชนิ้ งาน

- 9.1 ใบงานที่ 5 เรอ่ื ง Grammar

10. การวัดผลและประเมินผล

ส่งิ ท่ีวัดและประเมนิ ผล วิธีวดั เคร่ืองมือ เกณฑก์ ารประเมนิ

1. ความรู้ (K) การทากจิ กรรม - รอ้ ยละ 70 = ผ่าน
2. ทกั ษะ (P)

3. คณุ ลกั ษณะอนั พงึ ประสงค์ (A) สงั เกต แบบสงั เกตพฤตกิ รรม ระดบั พอใช้ = ผา่ น
4. สมรรถนะสาคัญของผเู้ รียน สงั เกต แบบสงั เกตพฤติกรรม ระดับ พอใช้ = ผา่ น

11 . กจิ กรรมการเรียนรู้

ชวั่ โมงที่ 1 ชัว่ โมงท่ี 2

11.1 ขัน้ เตรยี มความพร้อม (Warm-up) 11.1 ขน้ั เตรียมความพร้อม (Warm-up)

- ครูทกั ทายนักเรยี น จากนนั้ ครใู หส้ ญั ญาณการเตรยี มความพร้อม - ครูทักทายนกั เรยี น ครูใหส้ ัญญาณการเตรียมความพร้อม โดย

โดยถามนกั เรียนถาม “Everyone ready?” นักเรยี นตอบ “I’m ready. ถามนกั เรยี นถาม “Everyone ready?” นักเรยี นตอบ “I’m ready.

I’m ready. Yes. Yes.” I’m ready. Yes. Yes.”

11.2 ขั้นดาเนนิ การสอน (Presentation) 11.2 ขน้ั ดาเนนิ การสอน (Presentation)

- ครูแจกใบงานท่ี 5 เรื่อง Grammar จากนนั้ นกั เรยี นศกึ ษาและทา - ครเู ขยี นโครงสร้างประโยคบนกระดาน ดังน้ี

ความเข้าใจเน้ือหาในใบงานที่ 5 ครูเนน้ ยา้ ในเรือ่ งการเปรยี บเทียบ คาถาม : What does your …สมาชกิ ในครอบครวั …. look like?

คาคุณศพั ทว์ ่า การเปรยี บเทยี บขน้ั เท่ากนั คาคณุ ศพั ทไ์ ม่ตอ้ งเปลี่ยนรปู เชน่ คาตอบ : แบบที่ 1 He/She is ….ลกั ษณะ….. and ….ลกั ษณะ….

as tall as ไมใ่ ช่ as taller as เป็นต้น แบบท่ี 2 He/She is as….ลกั ษณะ…..as ...me/สมาชกิ ใน

11.3 ขน้ั การฝกึ (Practice) ครอบครัว…..

- ครูเขียนประโยคการอธิบายลักษณะของบคุ คล 10 ประโยคบน แบบท่ี 3 He/She is ….ลักษณะ+er ...me/สมาชิกใน

กระดาน โดยครใู ห้คาสาคัญ ได้แก่ as…as และ than แลว้ เวน้ ชอ่ งวา่ งไว้ ครอบครวั …..

เพอ่ื เติมคาคณุ ศพั ท์ เช่น She is as…..as me. (สูง) เปน็ ต้น จากน้ัน 11.3 ข้นั การฝึก (Practice)

นักเรียนชว่ ยกันเตมิ คาลงในช่องว่างให้ถกู ต้อง - ครูทาสลากคาศัพทเ์ กย่ี วกบั ครอบครวั และลักษณะของบุคคล

11.4 ข้นั นาไปใช้ (Production) พรอ้ มรูปแบบประโยคการตอบ เชน่ แบบที่ 1 เปน็ ตน้ จากนั้นนักเรยี น

- นกั เรยี นทาแบบฝกึ หัดใบงานท่ี 5 หน้า 10 ในหวั ข้อ “มาลองฝกึ จับคูก่ ับเพือ่ นแลว้ ครแู จกกระดาษเปล่าใหค้ ลู่ ะ 1 แผน่ จากนนั้ แต่ละคจู่ ับ

แตง่ ประโยคกนั ดูซจิ ะ๊ ” สลากแลว้ แต่งประโยคตามโครงสร้างบนกระดานและใช้คาศัพท์ในสลาก

11.5 ขั้นสรุป (Wrap up) แล้วฝึกสนทนากับเพอ่ื น

- ครแู ละนักเรยี นรว่ มกนั สรปุ เน้อื หาในบทเรยี น และสาระบทเรยี น 11.4 ขั้นนาไปใช้ (Production)

ทบทวนคาศัพท์ทั้งหมด ครูเปิดโอกาสให้นักเรยี นซกั ถามข้อสงสัย - นักเรียนแต่ละคสู่ นทนาใหค้ รูฟัง

11.5 ขั้นสรปุ (Wrap up)

- ครแู จกใบงานที่ 6 เร่ือง Review นกั เรยี นทาเปน็ การบ้าน

12. บันทกึ หลงั สอน

ความรู้ (K) ……….……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……….……………………………………………………………………………………………………………………………………………

ทกั ษะ (P) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……….……………………………………………………………………………………………………………………………………………

คุณลกั ษณะอันพงึ ประสงค์ (A) ………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ปัญหา/อุปสรรค ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

แนวทางแก้ไข ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชอ่ื ................................................ผู้สอน
(…………………………………………………….)

ตาแหน่ง…………………………………..

ความคิดเหน็ หัวหน้ากลมุ่ สาระ ความคดิ เห็นหวั หน้าฝ่ายวชิ าการ ความคิดเห็นของผ้อู านวยการ

…………………………………………………………. …………………………………………………………. ………………………………………………………….
…………………………………………………………. …………………………………………………………. ………………………………………………………….
…………………………………………………………. …………………………………………………………. ………………………………………………………….

ลงชื่อ........................................... ลงช่อื ........................................... ลงชอื่ ...........................................
(....................................................................) (....................................................................) (....................................................................)

หัวหน้ากลมุ่ สาระ หัวหน้าฝา่ ยวิชาการ ผอู้ านวยการหน่วยการเรียนร้ทู ี่ 4 เรอื่ ง My family แผนการจัดการเรยี นรทู้ ี่ 5

กล่มุ สาระการเรียนรู้ ภาษาตา่ งประเทศ (ภาษาองั กฤษ) รายวิชา ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน

ชนั้ ประถมศึกษาปที ี่ 4 เวลาเรียน 2 ชัว่ โมง ภาคเรยี นท่ี 1 ปกี ารศกึ ษา……………………………

ผู้สอน……………………………………………………………………………. สอนวนั ………….…..ท…่ี ……เดือน……………………..…… พ.ศ……………….

1. มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตคี วามเรื่องท่ีฟงั และอา่ นจากส่ือประเภทต่าง ๆ และแสดงความคดิ เห็น อยา่ งมีเหตผุ ล

มาตรฐาน ต 1.2 มที ักษะการสอื่ สารทางภาษาในการแลกเปล่ียนขอ้ มลู ขา่ วสาร แสดงความรสู้ กึ และความคดิ เห็นอยา่ งมปี ระสทิ ธภิ าพ

มาตรฐาน ต 1.3 นาเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเหน็ ในเร่ืองต่าง ๆโดยการพดู และการเขียน

2. ตัวชี้วัด

ต. 1.1 ป.4/3 เลือก/ระบุภาพหรือสัญลกั ษณ์ หรือเครือ่ งหมาย ตรงตามความหมายของประโยคและขอ้ ความส้นั ๆ ทีฟ่ ังหรืออา่ น

ต. 1.1 ป.4/4 ตอบคาถามจากการฟังและอา่ นประโยค บทสนทนา และนทิ านงา่ ย ๆ

ต. 1.2 ป.4/4 พูด/เขยี นเพ่อื ขอและให้ขอ้ มลู เก่ยี วกับตนเอง เพอื่ น และครอบครัว

ต. 1.3 ป.4/1 พดู /เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเร่อื งใกลต้ ัว

ต. 1.3 ป.4/2 พดู /วาดภาพแสดงความสมั พนั ธ์ของส่ิงต่าง ๆ ใกลต้ วั ตามท่ฟี งั หรอื อ่าน

ต. 1.3 ป.4/3 พูดแสดงความคดิ เหน็ ง่าย ๆ เกย่ี วกบั เรอ่ื งต่าง ๆ ใกลต้ ัว

3. จุดประสงค์การเรยี นรู้

ความรู้ (K) 1. นักเรียนสามารถบอกความหมายของคาศพั ท์เกย่ี วกับครอบครวั และลักษณะของบุคคลได้
2. นักเรยี นมคี วามร้คู วามเข้าใจหลักการใช้คาสรรพนามและการเปรยี บเทยี บคาคุณศัพท์

ทักษะ (P) 3. นกั เรยี นสามารถนาขอ้ มลู ทก่ี าหนดใหม้ าประยุกต์ใช้ในการสนทนาได้

4. สาระการเรียนรู้ คาศัพท/์ กลุม่ คา father, mother, brother, sister, uncle, tall, old, fat, etc.

โครงสร้างประโยค - What does your …สมาชกิ ในครอบครวั …. look like?

He/She is ….ลักษณะ….. and ….ลักษณะ….

5. สาระสาคัญ มุ่งใหน้ ักเรยี นบอกความหมายของคาศัพท์เก่ียวกบั ครอบครัวและลักษณะของบคุ คลได้ นักเรียนมคี วามรู้ความเขา้ ใจ

หลกั การใชค้ าสรรพนามและการเปรยี บเทียบคาคณุ ศพั ท์และสามารถนาขอ้ มูลท่ีกาหนดใหม้ าประยุกตใ์ ช้ในการสนทนาได้

6. สมรรถนะสาคัญของผเู้ รียน 7. คณุ ลกั ษณะอนั พึงประสงค์ (A)

√ ความสามารถในการสื่อสาร รักชาติ ศาสน์กษัตริย์ รักความเปน็ ไทย

√ ความสามารถในการคดิ อยูอ่ ย่างพอเพยี ง √ ใฝเ่ รียนรู้

√ ความสามารถในการแก้ปญั หา ซอ่ื สัตย์ สจุ รติ มีจิตสาธารณะ

√ ความสามารถในการใชท้ ักษะชีวติ √ มงุ่ มน่ั ในการทางาน สุภาพ

ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี √ มวี นิ ัย จติ อาสา

8. สอ่ื การเรียนร/ู้ แหล่งเรยี นรู้ 9. ภาระชนิ้ งาน

- 9.1 ใบงานท่ี 6 เรอื่ ง Review

9.2 แบบทดสอบ Lesson 3 : At school

10. การวัดผลและประเมินผล

สง่ิ ท่ีวดั และประเมนิ ผล วิธีวดั เครื่องมือ เกณฑก์ ารประเมิน

1. ความรู้ (K)

2. ทักษะ (P) แบบทดสอบ แบบบนั ทกึ คะแนน ระดบั 5 = ผา่ น

3. คณุ ลักษณะอนั พึงประสงค์ (A) สังเกต แบบสงั เกตพฤตกิ รรม ระดบั พอใช้ = ผ่าน
4. สมรรถนะสาคญั ของผ้เู รียน สังเกต แบบสงั เกตพฤติกรรม ระดับ พอใช้ = ผ่าน

11 . กจิ กรรมการเรยี นรู้

ชัว่ โมงท่ี 1 ช่ัวโมงที่ 2

11.1 ขนั้ เตรียมความพร้อม (Warm-up) 11.1 ขั้นเตรยี มความพร้อม (Warm-up)

- ครูทักทายนักเรยี น ครใู หส้ ัญญาณการเตรียมความพร้อม โดยถาม - ครทู กั ทายนกั เรยี น พรอ้ มให้กาลังใจในการทาแบบทดสอบ

นักเรียนถาม “Everyone ready?” นักเรยี นตอบ “I’m ready. I’m ครใู ห้สญั ญาณการเตรยี มความพรอ้ ม โดยถามนักเรียนถาม “Everyone

ready. Yes. Yes.” ready?” นกั เรยี นตอบ “I’m ready. I’m ready. Yes. Yes.”

11.2 ขั้นดาเนนิ การสอน (Presentation) 11.2 ข้นั ดาเนนิ การสอน (Presentation)

- ครูเขียนบทสนทนาจากใบงานที่ 6 บนกระดาน ครอู ่านบทสนทนา - ครูเขยี นคาศัพท์และบทสนทนาบนกระดาน แลว้ นักเรยี นอา่ น

จากนัน้ นกั เรียนดูในใบงานที่ 6 ของตนเองแล้วตรวจสอบความถกู ตอ้ ง พร้อมบอกความหมาย

11.3 ขั้นการฝึก (Practice) 11.3 ข้ันการฝึก (Practice)

- นกั เรยี นฝกึ อา่ นบทสนทนาในใบงานท่ี 6 - ครแู จกแบบทดสอบ Lesson 4 : My family แล้วนักเรยี นทา

11.4 ข้ันนาไปใช้ (Production) แบบทดสอบ

- นักเรียนจบั ค่กู บั เพอ่ื น แลว้ สนทนากับเพือ่ นโดยใชบ้ ทสนทนาใน 11.4 ขั้นนาไปใช้ (Production)

ใบงานที่ 6 ให้ครูฟัง - ครเู ฉลยแบบทดสอบ แลว้ บนั ทึกคะแนน

11.5 ขั้นสรปุ (Wrap up) 11.5 ข้นั สรปุ (Wrap up)

- ครูและนักเรยี นร่วมกันสรปุ เน้อื หาในบทเรียน และสาระบทเรียน - ครูและนกั เรยี นร่วมกนั สรปุ เน้ือหาในบทเรยี น และสาระบทเรียน

ทบทวนคาศพั ทท์ ัง้ หมด ครเู ปดิ โอกาสใหน้ กั เรยี นซักถามข้อสงสัย ทบทวนคาศพั ท์ท้งั หมด ครเู ปดิ โอกาสใหน้ กั เรยี นซกั ถามขอ้ สงสัย

- ครใู ห้นกั เรยี นนาใบงานที่ 1-6 กลบั ไปทบทวนเพอื่ เตรียมตัวทา

แบบทดสอบในช่ัวโมงต่อไป

12. บันทึกหลงั สอน

ความรู้ (K) ……….……………………………………………………………………………………………………………………………………………
ทกั ษะ (P) ……….……………………………………………………………………………………………………………………………………………
คณุ ลักษณะอันพงึ ประสงค์ (A)
ปัญหา/อปุ สรรค ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
แนวทางแก้ไข ……….……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงช่อื ................................................ผู้สอน
(…………………………………………………….)

ตาแหนง่ …………………………………..

ความคดิ เหน็ หวั หน้ากลุ่มสาระ ความคิดเหน็ หัวหน้าฝ่ายวชิ าการ ความคดิ เหน็ ของผอู้ านวยการ

…………………………………………………………. …………………………………………………………. ………………………………………………………….
…………………………………………………………. …………………………………………………………. ………………………………………………………….
…………………………………………………………. …………………………………………………………. ………………………………………………………….

ลงช่อื ........................................... ลงชอื่ ........................................... ลงชือ่ ...........................................
(....................................................................) (....................................................................) (....................................................................)

หวั หน้ากลุ่มสาระ หัวหน้าฝา่ ยวิชาการ ผู้อานวยการ

Lesson 5
The weather

หนว่ ยการเรียนรู้ที่ 5 เรอื่ ง The weather แผนการจดั การเรยี นรทู้ ี่ 1

กลมุ่ สาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) รายวิชา ภาษาองั กฤษพ้ืนฐาน

ชั้นประถมศกึ ษาปที ่ี 4 เวลาเรียน 2 ชั่วโมง ภาคเรยี นที่ 2 ปกี ารศกึ ษา……………………………

ผู้สอน……………………………………………………………………………. สอนวนั ………….…..ท…่ี ……เดอื น……………………..…… พ.ศ……………….

1. มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตคี วามเรือ่ งทฟี่ ังและอา่ นจากสื่อประเภทต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็น อยา่ งมีเหตผุ ล

มาตรฐาน ต 1.2 มีทกั ษะการสือ่ สารทางภาษาในการแลกเปล่ยี นขอ้ มลู ข่าวสาร แสดงความรสู้ กึ และความคดิ เหน็ อย่างมีประสทิ ธิภาพ

มาตรฐาน ต 1.3 นาเสนอข้อมลู ขา่ วสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเหน็ ในเร่อื งต่าง ๆโดยการพดู และการเขียน

มาตรฐาน ต 2.2 เข้าใจความเหมอื นและความแตกตา่ งระหวา่ งภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนามาใช้อย่าง

ถกู ต้องและเหมาะสม

2. ตัวช้ีวัด

ต. 1.1 ป.4/3 เลอื ก/ระบุภาพหรือสญั ลกั ษณ์ หรือเครือ่ งหมาย ตรงตามความหมายของประโยคและข้อความสน้ั ๆ ทีฟ่ ังหรอื อ่าน

ต. 1.1 ป.4/4 ตอบคาถามจากการฟงั และอา่ นประโยค บทสนทนา และนทิ านงา่ ย ๆ

ต. 1.2 ป.4/5 พดู แสดงความรสู้ ึกของตนเองเกยี่ วกับเรื่องตา่ ง ๆ ใกลต้ ัว และกจิ กรรมตา่ ง ๆ ตามแบบท่ีฟงั

ต. 1.3 ป.4/1 พดู /เขยี นให้ข้อมลู เกย่ี วกับตนเองและเรือ่ งใกลต้ ัว

ต. 1.3 ป.4/3 พูดแสดงความคิดเห็นงา่ ย ๆ เกย่ี วกบั เรอื่ งตา่ ง ๆ ใกลต้ ัว

ต. 2.2 ป.4/1 บอกความแตกต่างของเสียงตัวอักษรคา กลุ่มคา ประโยค และข้อความของภาษาตา่ งประเทศและภาษาไทย

3. จุดประสงคก์ ารเรียนรู้

ความรู้ (K) 1. นกั เรยี นสามารถบอกความหมายของคาศพั ท์เกี่ยวกับฤดกู าล, สภาพอากาศ และความรู้สกึ ได้

ทักษะ (P) 2. นักเรียนสามารถอา่ นออกเสียงคาศพั ท์ เกย่ี วกับฤดูกาล, สภาพอากาศ และความรสู้ ึกได้

4. สาระการเรียนรู้ คาศัพท์/ กลมุ่ คา summer, autumn, spring, winter, sunny, windy, snowy, hot season, cool etc.

โครงสร้างประโยค -

5. สาระสาคญั มุ่งใหน้ ักเรยี นบอกความหมายและอ่านออกเสียงของคาศัพท์เกย่ี วกับฤดูกาล, สภาพอากาศ และความรสู้ กึ ได้

6. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน 7. คุณลกั ษณะอนั พึงประสงค์ (A)

√ ความสามารถในการสอ่ื สาร รกั ชาติ ศาสนก์ ษัตริย์ รกั ความเป็นไทย

√ ความสามารถในการคดิ อยู่อย่างพอเพียง √ ใฝเ่ รียนรู้

√ ความสามารถในการแกป้ ญั หา ซื่อสัตย์ สจุ รติ มีจิตสาธารณะ

ความสามารถในการใช้ทกั ษะชวี ติ √ ม่งุ ม่นั ในการทางาน สุภาพ

√ ความสามารถในการใชเ้ ทคโนโลยี √ มีวนิ ัย จิตอาสา

8. สือ่ การเรียนรู้/แหล่งเรยี นรู้ 9. ภาระชน้ิ งาน

8.1 คลิปวิดโี อ 9.1 ใบงานท่ี 1 เรื่อง Vocabulary

Kids vocabulary - Four Seasons - 4 seasons in a year

8.2 คลิปวิดโี อ “Kids vocabulary – Weather”

10. การวัดผลและประเมินผล

ส่ิงท่ีวดั และประเมนิ ผล วิธีวัด เครอ่ื งมือ เกณฑ์การประเมิน

1. ความรู้ (K)

2. ทกั ษะ (P) การเลน่ เกม - รอ้ ยละ 60 = ผา่ น

3. คณุ ลักษณะอนั พึงประสงค์ (A) สงั เกต แบบสงั เกตพฤตกิ รรม ระดบั พอใช้ = ผา่ น
4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน สงั เกต แบบสงั เกตพฤตกิ รรม ระดบั พอใช้ = ผ่าน

11 . กิจกรรมการเรยี นรู้

ชัว่ โมงที่ 1 ช่ัวโมงท่ี 2

11.1 ขน้ั เตรยี มความพรอ้ ม (Warm-up) 11.1 ขนั้ เตรียมความพร้อม (Warm-up)

- ครูทกั ทายนกั เรยี น ครูใหส้ ญั ญาณการเตรยี มความพร้อม โดยถาม - ครทู ักทายนกั เรยี น ครใู หส้ ญั ญาณการเตรยี มความพรอ้ ม โดย

นกั เรียนถาม “Everyone ready?” นักเรยี นตอบ “I’m ready. I’m ready. ถามนกั เรยี นถาม “Everyone ready?” นกั เรยี นตอบ “I’m ready.

Yes. Yes.” I’m ready. Yes. Yes.” ครูเขยี นคาศัพทเ์ ก่ียวกับฤดกู าลและสภาพ

11.2 ข้ันดาเนนิ การสอน (Presentation) อากาศบนกระดาน 5-6 คา แล้วนกั เรียนอา่ นพรอ้ มบอกความหมาย

- ครูเปดิ คลปิ วดิ โี อ ชื่อ “Kids vocabulary - Four Seasons - 4 11.2 ขนั้ ดาเนนิ การสอน (Presentation)

seasons in a year” และ “Kids vocabulary – Weather” บน - ครูแจกใบงานที่ 1 เร่ือง Vocabulary ครอู ่านออกเสียงคาศพั ท์

www.youtube.com นักเรยี นดแู ละฟัง แลว้ นักเรยี นอ่านตามในใบงานที่ 1 จากนนั้ ครพู ูดวา่ Ready to point.

11.3 ขั้นการฝกึ (Practice) แลว้ นกั เรยี นพดู ตามพรอ้ มชนู ว้ิ เตรยี มช้ี จากนัน้ ครอู า่ นออกเสียงคาศพั ท์

- ครมู อบหมายให้นักเรียนฟงั คาศัพทเ์ กยี่ วกบั ฤดูกาลและสภาพอากาศ คน แลว้ นักเรยี นชพี้ รอ้ มออกเสียงตามครู

ละ 2 คา ฤดกู าล 1 คา และ สภาพอากาศ 1 คา จากน้ันครเู ปิดคลปิ วดิ ีโออกี 11.3 ขน้ั การฝกึ (Practice)

คร้ัง แลว้ นักเรยี นดแู ละฟงั เม่ือวิดโี อจบ นักเรยี นบอกคาศพั ทค์ รคู นละ 2 คา - นกั เรียนฝกึ อา่ นคาศัพทใ์ นใบงานท่ี 1

11.4 ขน้ั นาไปใช้ (Production) 11.4 ขน้ั นาไปใช้ (Production)

- นักเรยี นเล่นเกม “The Guessing” ครแู บง่ นกั เรยี นออกเปน็ 2 ทมี - ครูปิดข้อความใตภ้ าพแล้วช้ภี าพในใบงานที่ 1 แล้วให้นกั เรยี นพูด

จากน้ัน แต่ละทมี ส่งตวั แทนมาฟงั คาศัพทจ์ ากครู แล้วตัวแทนแตล่ ะทีมทาท่าทาง คาศัพท์ให้ถกู ตอ้ ง

ใหต้ รงกับคาศพั ท์ทีฟ่ ังมา แล้วเพื่อนในทีมชว่ ยกันทายคาศพั ท์ ทีมไหนตอบถกู 11.5 ขน้ั สรุป (Wrap up)

รบั แต้มไป เลนจนครบทกุ คา แลว้ นบั แต้ม ทไี หนได้มากที่สดุ เปน็ ฝ่ายชนะ ฃ - ครแู ละนักเรยี นร่วมกันสรปุ เนอื้ หาในบทเรยี น และสาระบทเรียน

(ใช้คาศัพท์ฤดกู าลและสภาพอากาศ) ทบทวนคาศพั ท์ท้ังหมด ครเู ปิดโอกาสให้นกั เรยี นซกั ถามขอ้ สงสัย

11.5 ขัน้ สรุป (Wrap up)

- ครูเปดิ คลิปวดิ ีโอทง้ั 2 คลปิ อกี ครง้ั แล้วนกั เรียนออกเสยี งคาศพั ทต์ าม

คลิปวดิ ีโอ

12. บันทึกหลังสอน

ความรู้ (K) ……….……………………………………………………………………………………………………………………………………………
ทักษะ (P) ……….……………………………………………………………………………………………………………………………………………
คณุ ลกั ษณะอันพงึ ประสงค์ (A)
ปัญหา/อปุ สรรค ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
แนวทางแกไ้ ข ……….……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ................................................ผสู้ อน
(…………………………………………………….)

ตาแหนง่ …………………………………..

ความคดิ เหน็ หวั หนา้ กล่มุ สาระ ความคิดเห็นหัวหน้าฝา่ ยวชิ าการ ความคดิ เหน็ ของผู้อานวยการ

…………………………………………………………. …………………………………………………………. ………………………………………………………….
…………………………………………………………. …………………………………………………………. ………………………………………………………….
…………………………………………………………. …………………………………………………………. ………………………………………………………….

ลงชือ่ ........................................... ลงช่ือ........................................... ลงชื่อ...........................................
(....................................................................) (....................................................................) (....................................................................)

หวั หนา้ กล่มุ สาระ หัวหน้าฝ่ายวชิ าการ ผู้อานวยการ

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 5 เร่ือง The weather แผนการจดั การเรียนรู้ท่ี 2

กล่มุ สาระการเรยี นรู้ ภาษาตา่ งประเทศ (ภาษาอังกฤษ) รายวิชา ภาษาองั กฤษพืน้ ฐาน

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 เวลาเรียน 2 ชว่ั โมง ภาคเรยี นท่ี 2 ปีการศึกษา……………………………

ผ้สู อน……………………………………………………………………………. สอนวนั ………….…..ท…่ี ……เดือน……………………..…… พ.ศ……………….

1. มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตคี วามเร่ืองที่ฟงั และอ่านจากสื่อประเภทต่าง ๆ และแสดงความคิดเหน็ อยา่ งมีเหตผุ ล

มาตรฐาน ต 1.2 มีทกั ษะการส่อื สารทางภาษาในการแลกเปลย่ี นขอ้ มูลขา่ วสาร แสดงความรู้สึกและความคิดเห็นอย่างมปี ระสทิ ธภิ าพ

มาตรฐาน ต 1.3 นาเสนอขอ้ มลู ข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเหน็ ในเรอื่ งตา่ ง ๆโดยการพูดและการเขียน

มาตรฐาน ต 2.2 เขา้ ใจความเหมือนและความแตกตา่ งระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับภาษาและวฒั นธรรมไทย และนามาใช้

อยา่ งถกู ตอ้ งและเหมาะสม

2. ตวั ช้วี ดั

ต. 1.1 ป.4/3 เลือก/ระบุภาพหรอื สัญลกั ษณ์ หรอื เคร่อื งหมาย ตรงตามความหมายของประโยคและขอ้ ความส้นั ๆ ท่ฟี ังหรอื อ่าน

ต. 1.1 ป.4/4 ตอบคาถามจากการฟังและอา่ นประโยค บทสนทนา และนิทานงา่ ย ๆ

ต. 1.2 ป.4/5 พูดแสดงความรสู้ ึกของตนเองเกี่ยวกับเรอื่ งต่าง ๆ ใกลต้ ัว และกิจกรรมต่าง ๆ ตามแบบทฟ่ี ัง

ต. 1.3 ป.4/1 พูด/เขียนใหข้ อ้ มูลเกีย่ วกบั ตนเองและเร่อื งใกล้ตวั

ต. 1.3 ป.4/3 พดู แสดงความคดิ เหน็ งา่ ย ๆ เกยี่ วกบั เรอ่ื งตา่ ง ๆ ใกล้ตัว

ต. 2.2 ป.4/1 บอกความแตกต่างของเสยี งตัวอกั ษรคา กลมุ่ คา ประโยค และข้อความของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย

3. จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้ (K) 1. นกั เรียนสามารถบอกความหมายของคาศพั ท์เกยี่ วกบั ฤดูกาล, สภาพอากาศ และความรสู้ ึกได้

ทกั ษะ (P) 2. นักเรียนสามารถเขยี นคาศัพทเ์ ก่ียวกบั ฤดูกาล, สภาพอากาศ และความรสู้ ึกได้

4. สาระการเรียนรู้ คาศัพท/์ กลุ่มคา summer, autumn, spring, winter, sunny, windy, snowy, cool, cold, hot etc.

โครงสร้างประโยค -

5. สาระสาคัญ มุ่งใหน้ กั เรียนบอกความหมายและเขยี นคาศพั ท์เกย่ี วกับฤดูกาล, สภาพอากาศ และความรู้สึกได้

6. สมรรถนะสาคญั ของผู้เรียน 7. คุณลกั ษณะอนั พึงประสงค์ (A)

√ ความสามารถในการสอื่ สาร รกั ชาติ ศาสนก์ ษัตริย์ รักความเปน็ ไทย

√ ความสามารถในการคดิ อยูอ่ ย่างพอเพียง √ ใฝเ่ รียนรู้

√ ความสามารถในการแกป้ ญั หา ซือ่ สัตย์ สุจรติ มีจิตสาธารณะ

ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต √ มุง่ ม่ันในการทางาน สุภาพ

ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี √ มวี ินัย จิตอาสา

8. ส่ือการเรียนร/ู้ แหลง่ เรยี นรู้ 9. ภาระชนิ้ งาน

8.1 ใบงานท่ี 1 เร่อื ง Vocabulary 9.1 ใบงานที่ 2 เร่อื ง Matching

10. การวัดผลและประเมินผล

สง่ิ ท่วี ดั และประเมนิ ผล วธิ วี ดั เครือ่ งมอื เกณฑ์การประเมิน

1. ความรู้ (K)

2. ทักษะ (P) ใบงาน แบบบนั ทกึ คะแนน ร้อยละ 60 = ผ่าน

3. คณุ ลกั ษณะอนั พึงประสงค์ (A) สังเกต แบบสังเกตพฤติกรรม ระดบั พอใช้ = ผ่าน
4. สมรรถนะสาคญั ของผู้เรยี น สังเกต แบบสังเกตพฤติกรรม ระดับ พอใช้ = ผ่าน

11 . กิจกรรมการเรยี นรู้

ชวั่ โมงที่ 1 ชว่ั โมงที่ 2

11.1 ขั้นเตรียมความพร้อม (Warm-up) 11.1 ขั้นเตรยี มความพรอ้ ม (Warm-up)

- ครูทกั ทายนกั เรยี น จากนน้ั ครูให้สญั ญาณการเตรยี มความพร้อม โดย - ครูทักทายนักเรยี น จากนน้ั ครูให้สญั ญาณการเตรียมความพร้อม

ถามนักเรยี นถาม “Everyone ready?” นักเรยี นตอบ “I’m ready. I’m โดยถามนกั เรียนถาม “Everyone ready?” นักเรยี นตอบ “I’m ready.

ready. Yes. Yes.” I’m ready. Yes. Yes.” ครูเขยี นคาศัพทฤ์ ดกู าล, สภาพอากาศ และ

11.2 ขน้ั ดาเนนิ การสอน (Presentation) ความรสู้ กึ 6-7 คา บนกระดาน แล้วนักเรยี นอ่านพร้อมบอกความหมาย

- นกั เรยี นดูคาศพั ทใ์ นใบงานที่ 1 เรื่อง Vocabulary จากนั้นครอู ธบิ าย 11.2 ขน้ั ดาเนนิ การสอน (Presentation)

ว่าในบทนม้ี ีคาศัพท์ 3 กลมุ่ ได้แก่ Season, Weather และ feeling แลว้ ครู - ครวู าดวงกลมกลมุ่ คาจากใบงานที่ 2 บนกระดานพรอ้ มเขียน

อธบิ ายต่อวา่ ในกลุ่มของ Season แบง่ ออกเป็น 2 แบบ ไดแ้ ก่ ฤดกู าลใน คาศัพทล์ งในวงกลมให้ตรงกบั กลุ่มคา

ประเทศอังกฤษ และฤดกู าลในประเทศไทย 11.3 ขน้ั การฝึก (Practice)

11.3 ข้ันการฝกึ (Practice) - นกั เรยี นตรวจสอบความถกู ตอ้ งในใบงานของตนเอง พร้อมแก้ไข

- ครูวาดตารางบนกระดานดงั นี้ สาหรับคาท่เี ขยี นผดิ

Season Weather feeling 11.4 ข้ันนาไปใช้ (Production)

UK Thailand - นกั เรียนอ่านหัวข้อและคาศพั ทใ์ นใบงานท่ี 3 ใหค้ รูฟงั ทีละคน

11.5 ขน้ั สรุป (Wrap up)

- จากนั้นครสู มุ่ นกั เรยี นออกมาเขียนคาศัพทล์ งในตารางใหต้ รงกบั - ครูและนกั เรยี นร่วมกนั สรปุ เนอ้ื หาในบทเรียน และสาระบทเรียน

กลุ่มคาคนละ 1 คา โดยไม่ใหซ้ ้ากนั นักเรียนสามารถดคู าศัพทจ์ ากใบงานท่ี 1 ทบทวนคาศพั ท์ทงั้ หมด ครเู ปดิ โอกาสใหน้ กั เรยี นซกั ถามขอ้ สงสยั

ได้

11.4 ขน้ั นาไปใช้ (Production)

- ครูแจกใบงานท่ี 2 เรื่อง Matching นกั เรยี นเลือกคาศัพท์ในกรอบเตมิ

ลงในชอ่ งว่างใหถ้ กู ตอ้ ง

11.5 ขั้นสรุป (Wrap up)

- ครพู ดู หวั ขอ้ กลมุ่ คาแล้วนักเรยี นพดู คาศพั ทใ์ หต้ รงกบั กลมุ่ คา คนละ1

คา

12. บันทึกหลงั สอน

ความรู้ (K) ……….……………………………………………………………………………………………………………………………………………
ทกั ษะ (P) ……….……………………………………………………………………………………………………………………………………………
คณุ ลักษณะอนั พึงประสงค์ (A)
ปญั หา/อปุ สรรค ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
แนวทางแกไ้ ข ……….……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงช่อื ................................................ผสู้ อน
(…………………………………………………….)

ตาแหน่ง…………………………………..

ความคิดเห็นหวั หน้ากลุ่มสาระ ความคดิ เหน็ หัวหนา้ ฝ่ายวชิ าการ ความคดิ เหน็ ของผ้อู านวยการ

…………………………………………………………. …………………………………………………………. ………………………………………………………….
…………………………………………………………. …………………………………………………………. ………………………………………………………….
…………………………………………………………. …………………………………………………………. ………………………………………………………….

ลงชื่อ........................................... ลงชือ่ ........................................... ลงช่ือ...........................................
(....................................................................) (....................................................................) (....................................................................)

หัวหนา้ กลุม่ สาระ หวั หนา้ ฝ่ายวิชาการ ผู้อานวยการ


Click to View FlipBook Version