The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

โครงการนักศึกษา ปวช. น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by 251ed000089, 2019-12-23 21:52:48

โครงการนักศึกษา ปวช. น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ

โครงการนักศึกษา ปวช. น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ

บนั ทกึ ขอ้ ความ

ส่วนราชการ ศูนย์การศกึ ษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศัยอาเภอล้ี จงั หวดั ลาพูน 51110

ท่ี ศธ 0210.6807/2464 วนั ท่ี 23 เดอื น ธนั วาคม พ.ศ. 2562

เร่อื ง รายงานผลการดาเนินโครงการนักศกึ ษา ปวช. นอ้ มนาหลกั ปรชั ญาของเศรษฐกิจพอพยี งสกู่ ารปฏบิ ตั ิ

เรยี น ผู้อานวยการศูนย์การศกึ ษานอกระบบและการศกึ ษาตามอัธยาศยั อาเภอล้ี

เร่ืองเดมิ
ด้วย งานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ได้ดาเนินโครงการนักศึกษา ปวช.

น้อมนาหลักปรชั ญาของเศรษฐกิจพอพียงสู่การปฏิบัติ กศน.อาเภอลี้ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2562 ในวันท่ี 11 ธันวาคม ๒๕๖2 ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อาเภอลี้ จงั หวดั ลาพนู แล้วนนั้

ขอ้ เทจ็ จรงิ
การน้ี งานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ได้สรุปผลการดาเนินกิจกรรม

เปน็ ที่เรยี บรอ้ ยแลว้ รายละเอียดดงั แนบ

ข้อเสนอแนะ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

..........................................
( นางสาวณฐั พัชร์ รอ่ งชา้ ง )

ผู้จัดทารายงาน

..........................................
( นางสาวนภาพร วรรณพาน )

ครู ปวช.คอมพวิ เตอร์

..........................................
( นางสาวมะลิวรรณ ศรีแกว้ )
หวั หนา้ กลมุ่ งานจัดการศกึ ษานอกระบบ

……………………………………….……………….
………………………………………………………….

..........................................
( นางพิรณุ ทิพย์ ทงุ่ สูง )
ผู้อานวยการศนู ย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยั อาเภอลี้

คานา

รายงานฉบับน้ี เป็นรายงานสรุปผลการดาเนินงาน กิจกรรมนักศึกษา ปวช .
น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียงสู่การปฏิบัติ อาเภอลี้ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 25๖2 ของ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอล้ี ซ่ึงได้ดาเนินการจัดกิจกรรม
เป็นที่เรียบร้อยแล้วและได้รายงานผลการดาเนินงานเพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลงานการจัดกิจกรรม
อนั จะเปน็ ประโยชนแ์ กผ่ ู้ท่ีเก่ียวข้อง และเป็นข้อมูลพื้นฐานในการปรับปรุงและพัฒนางานให้เกิดประโยชน์แก่
ประชาชนกลมุ่ เป้าหมายไดอ้ ยา่ งมีประสิทธภิ าพต่อไป

งาน ปวช. กศน.อาเภอล้ี

สารบญั หนา้
1-4
คานา
สรปุ ผลการดาเนนิ งาน 5-7
8-31
- สรุปผลการจดั กจิ กรรม
- ความเป็นมาของโครงการ 32
- วตั ถุประสงค์
- ผลการดาเนนิ งาน
- ผลสาเรจ็ ของโครงการ
- จดุ เดน่
สรปุ ผลการประเมนิ ความพงึ พอใจ
ภาพกจิ กรรม

ภาคผนวก
 โครงการ
 ใบเซ็นช่อื ผเู้ ขา้ รว่ มกจิ กรรม
 แบบประเมนิ ความพึงพอใจ

สรปุ ผลการดาเนนิ การ
กจิ กรรมนกั ศกึ ษา ปวช.นอ้ มนาหลกั ปรัชญาของเศรษฐกจิ พอพยี งสกู่ ารปฏบิ ตั ิ

ศนู ยก์ ารศกึ ษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศยั อาเภอล้ี

สรปุ ผลการจดั กจิ กรรม
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอลี้ ได้จัดกิจกรรม นักศึกษา ปวช.

น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียงสู่การปฏิบัติ กศน.อาเภอล้ี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาคเรียนท่ี 2
ปีการศึกษา ๒๕62 ข้ึน ในวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอธั ยาศยั อาเภอล้ี ใต้มีผูเ้ ข้ารว่ มโครงการทัง้ ส้นิ 10 คน

ความเป็นมาของโครงการ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงมีพระราชดารัสแก่พสกนิกรชาวไทย

เก่ียวกับการดาเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงเป็นปรัชญาที่ต้ังอยู่บนพื้นฐานของทาง
สายกลางและความไมป่ ระมาท โดยคานึงการรู้จักพึ่งตนเอง ความพอประมาณ พอมีพอกิน พอมีพอใช้ ความมี
เหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ความรอบคอบและคุณธรรมประกอบการวางแผน
ตัดสนิ ใจและกระทาในสิ่งทีค่ วรจะเป็น เพือ่ ใหส้ ามารถดารงชวี ิตอยา่ งยง่ั ยนื ภายใตก้ ระแสโลกาภิวัฒน์และความ
เปล่ยี นแปลงตา่ ง ๆ

หลักเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาช้ีถึงแนวทางการดารงอยู่และปฏิบัติ ของประชาชนทุกระดับ
ต้ังแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ท้ังในการพัฒนาและบริหารประเทศ ให้ดาเนินไปในทาง
สายกลาง โดยเฉพาะการพฒั นาเศรษฐกจิ เพอื่ ให้ก้าวทันตอ่ โลกยคุ โลกาภิวัฒน์ ความพอเพียง หมายถึง ความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจาเป็นท่ีจะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดีพอสมควร ต่อการมี
ผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปล่ียนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ท้ังน้ี จะต้องอาศัยความรอบรู้
ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนาวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและการดาเนินการ
ทุกข้ันตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าท่ีรัฐ นักทฤษฎี
และนกั ธรุ กิจ ในทกุ ระดับ ใหม้ สี านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ ท่ีเหมาะสมดาเนิน
ชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพ่ือให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการ
เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว และกว้างขวาง ท้ังด้านวัตถุ สังคม ส่ิงแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้
เป็นอย่างดี สถานการณ์ในปัจจุบันเกษตรกรประสบปัญหาจากสภาวะราคาผลผลิตตกต่า ในช่วงท่ีผลผลิต
ออก สู่ท้องตลาดเป็นจานวนมาก เศรษฐกิจพอเพียง เป็นทางเลือกในการแก้ปัญหาอย่างหน่ึง
เนือ่ งจากเศรษฐกจิ พอเพยี งเป็นการสง่ เสริมเพื่อปลกู พืชผสมผสานให้มีกิน และบริโภคในครัวเรือน ให้เกษตรกร
ร้จู กั ความพอเพียง
และสร้างความเข้มแขง็ ทางสังคมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

หลักสูตรประกาศนียบตั รวิชาชพี (ปวช.) ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตามอัธยาศัยอาเภอลี้
ได้ตระหนักถึงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จึงจัดโครงการนักศึกษา
ปวช.นอ้ มนาหลกั ปรชั ญาของเศรษฐกิจพอพยี งสู่การปฏิบัติ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจสามารถ
ปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง มีหลักคิดในดาเนินชีวิตและพัฒนาอาชีพตาม
แนวทางของปรชั ญาเศรษฐกจิ พอเพยี งตอ่ ไป
วตั ถปุ ระสงค์

1. เพื่อให้ผู้เรียน มีความรู้ ความเข้าใจ เศรษฐกิจพอเพียงและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้
อยา่ งถกู ตอ้ ง

2. เพ่ือให้ผู้เรยี น สามารถนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยี งมาปฏิบตั ิไดอ้ ยา่ งถูกตอ้ ง
3. เพอ่ื ให้ผูเ้ รยี น สามารถนามาประยุกตใ์ ช้ความรู้ในการดาเนินชวี ติ ประจาวันได้

ผลการดาเนินงาน
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอล้ี ได้จัดกิจกรรม นักศึกษา ปวช.

น้อมนาหลกั ปรชั ญาของเศรษฐกจิ พอพียงสูก่ ารปฏบิ ัติ ขนึ้ ในวนั ที่ 11 ธนั วาคม 2562 ณ ศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอธั ยาศยั อาเภอล้ี ผลการดาเนินการดังน้ี

จานวนผเู้ ขา้ รว่ มกจิ กรรม

ชาย หญงิ รวม
6 4 10

ปรมิ าณผเู้ ขา้ รว่ มโครงการ
นกั ศกึ ษาขน้ั พื้นฐาน หลกั สตู ร ปวช. ศนู ย์การศกึ ษานอกระบบและการศึกษาข้ันพืน้ ฐานอาเภอลี้

จานวน 10 คน

เปา้ หมาย
เชงิ ปริมาณ
นกั ศกึ ษา ปวช. กศน.อาเภอล้ี จานวน 10 คน

เชงิ คุณภาพ
1. ผ้เู รยี นท่ีเขา้ ร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจในการจัดกจิ กรรมการเรียนรู้
2.ผเู้ รยี นมีความรู้ ความเข้าใจในโครงสรา้ งหลักสูตร วธิ ีการเรยี นรู้ การวัดผลประเมินผล และ

มกี ารปรับระดับพนื้ ฐานความรู้ในการเข้าสูก่ ระบวนการเรียนการสอน

วิธีการดาเนินงาน

กิจกรรมหลกั วตั ถปุ ระสงค์ กลมุ่ เป้าหมา พืน้ ที่ ระยะเวลา งบ
เป้าหมาย ย ดาเนนิ การ ประมาณ
1 ธันวาคม
-จดั ทาโครงการเพอ่ื เพอ่ื เปน็ แนวทางใน กศน.อาเภอลี้ 62 -
กจิ กรรม กศน.อาเภอลี้ -
เสนออนุมัติ การดาเนินกิจกรรม ธันวาคม
10 คน 62 -
- ประสานขอ้ มลู - เพอ่ื ทราบจานวน นกั ศกึ ษา กศน. -
20 คน ธนั วาคม
ผเู้ ข้ารว่ มกจิ กรรม กลุ่มเปา้ หมาย อาเภอล้ี 62
2
- ประชุมคณะทางาน - เพอ่ื วางแผนการ -ผบู้ รหิ าเครอื ข่าย เครือข่าย ธันวาคม
62
ดาเนนิ โครงการ และบุคลากร

- ประสานงาน - เพือ่ รว่ มจดั ภาคีเครือขา่ ย

เครือข่าย/ กิจกรรมการเรยี นรู้

ผู้เกยี่ วข้อง

- จดั เตรยี มสื่อ/วัสดุ/ - เพอ่ื ใช้ในการจดั -สถานศึกษา 10 คน กศน.อาเภอล้ี ธนั วาคม -
อุปกรณ์ กจิ กรรม -ภาคีเครอื ข่าย -กศน.อาเภอล้ี 62 2,300.-
- โครงการนักศึกษา 1. เพื่อให้ผู้เรียน มี นกั ศึกษา กศน. 10 คน 11
ปวช.น้อมนาหลัก ความรู้ ความเข้าใจ 1 เลม่ -กศน.อาเภอล้ี -
ปรัชญาของเศรษฐกจิ เศรษฐกิจพอเพียง อาเภอล้ี ธนั วาคม -
พอพียงสู่การปฏบิ ตั ิ แ ล ะ ห ลั ก ป รั ช ญ า 62
1.กจิ กรรมเรียนรหู้ ลกั ข อ ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ผูเ้ ขา้ ร่วม กิจกรร
ปรัชญาของเศรษฐกจิ พ อ เ พี ย ง ไ ด้ อ ย่ า ง รายงานผลการจดั 20
พอเพยี งและศาสตร์ ถกู ต้อง ธนั วาคม
พระราชา 2. เพ่ือให้ผู้เรียน กจิ กรรม
2.กิจกรรมเรยี นรู้ ส า ม า ร ถ น า ห ลั ก
กระบวนการถอด ป รั ช ญ า ข อ ง
บทเรียนหลักปรชั ญา เศรษฐกิจพอเพียง
ของเศรษฐกจิ ม า ป ฏิ บั ติ ไ ด้ อ ย่ า ง
พอเพียงในการ ถูกต้อง
ดาเนนิ ชวี ติ ประจาวนั 3. เพื่อให้ผู้เรียน
ตามฐานในเรือ่ ง สามารถนามา
ดังต่อไปน้ี ประยุกต์ใช้ความรู้
- การปลกู พชื ใ น ก า ร ด า เ นิ น
สมุนไพร ชวี ติ ประจาวันได้
- การปลูกผักปลอด
สารพษิ - เพือ่ วดั ผลการ
- การประดิษฐส์ ่งิ ของ เรียนรูแ้ ละความพึง
จากวัสดุเหลือใช้ พอใจของ
3. กิจกรรมการฝกึ กลุ่มเป้าหมาย
ปฏบิ ัติตามฐาน ดังนี้ เพื่อจดั ทาเป็น
- การปลกู พืช ขอ้ มลู สารสนเทศ
สมุนไพร
- การปลูกผักปลอด
สารพษิ
- การประดิษฐ์สิ่งของ
จากวัสดเุ หลอื ใช้
- ประเมินความพงึ
พอใจ

- สรุป/รายงานผล

และการเผยแพร่ 62
ประชาสมั พันธ์

งบประมาณดาเนนิ การ

เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 25๖3 แผนงาน : งบอุดหนุน : ค่ากิจกรรมพัฒนา

คุณภาพผ้เู รียนหลักสูตร ปวช. รหัส 07300202 จานวนเงนิ 2,300.- บาท (-สองพันสามรอ้ ยบาทถ้วน-)

รายละเอยี ดดังน้ี

- คา่ อาหารหวั ละ 70×จานวน 10 คน× 1 ม้อื เป็นเงิน 700.- บาท

- ค่าอาหารวา่ ง หัวละ 20×จานวน 10 คน× 2มือ้ เปน็ เงนิ 400.- บาท

- ค่าวัสดุ เป็นเงนิ 1,050.- บาท

- ค่าถา่ ยเอกสาร เป็นเงิน 150.- บาท

รวมเปน็ เงนิ 2,300.- บาท

(ขอถวั จา่ ยทกุ รายการ)

ระยะเวลาในการดาเนนิ งาน
วนั ที่ 11 ธันวาคม ๒๕62 จานวน 1 วนั

ดัชนชี ้ีวัดผลสาเรจ็ ของโครงการ
ตวั ชว้ี ดั ผลการดาเนนิ งานหลกั (KPI)
- ร้อยละ80 ของผ้เู รียน เกิดกระบวนการเรียนรูต้ ามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยี ง
- ร้อยละ80 ของผู้เรียนจบหลกั สตู รหรือมคี วามรตู้ ามวตั ถุประสงค์การเรยี นรู้ของโครงการ
- ร้อยละ80 ของผู้เรียนมีความพึงพอใจในการรับบริการในระดับ ดขี ึ้นไป
ตวั ชว้ี ดั ผลลพั ธ์ (Outcomes)
รอ้ ยละ 80 ของ กลุม่ เป้าหมาย มีความรูค้ วามเขา้ ใจ กจิ กรรมเศรษฐกจิ พอเพยี ง และหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนาความรู้มาประยุกตใ์ ชใ้ นการดาเนินชีวติ ประจาวนั ได้

สรปุ ผลสาเรจ็ ของโครงการ
ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในโครงสร้างหลักสูตร วิธีการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผล และผู้เรียนที่

จบหลกั สูตรการศกึ ษา การใช้แหล่งเรยี นรู้ห้องสมดุ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชวี ิตผูเ้ รยี น คุณธรรม 12 ประการ
และมเี จตคตทิ ่ีดีต่อการศกึ ษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศัยอาเภอลี้

การวเิ คราะหแ์ บบสอบถามความพึงพอใจในกจิ กรรมการนกั ศึกษา ปวช. นอ้ มนาหลกั ปรชั ญา

เศรษฐกจิ พอเพยี งสกู่ ารปฏบิ ตั ิหลักสตู ร คอมพวิ เตอร์ธรุ กจิ

ภาคเรยี นที่ 2 ปกี ารศึกษา ๒๕62 จานวนผ้ตู อบแบบสอบถาม ๑0 คน

ตอนที่ ๑. ขอ้ มลู สว่ นตวั ของผตู้ อบแบบสอบถาม

ขอ้ มลู ผเู้ ข้ารว่ มกจิ กรรม จานวน คดิ เปน็ รอ้ ยละ

๑.เพศ - ชาย 6 60%

- หญงิ 4 40%

๒.อายุ - ตา่ กวา่ ๑๕ ปี ๐๐
- ๑๕-๒๕ ปี 3 30%
- ๒๖-๕๙ ปี 7 70%
- ๖๐ ปีขน้ึ ไป 00

๓.สถานะภาพผตู้ อบแบบสอบถาม 10 100%
- นกั ศึกษา กศน. 00
- ผรู้ ับบรกิ าร 00
- บคุ ลากรสถานศกึ ษา

๔.ระดบั การศึกษา - ตา่ กว่าประถมศึกษา ๐ ๐
๕.ประกอบอาชีพหลกั - ประถมศกึ ษา ๐ ๐
๖. กลุ่มเป้าหมาย - ม.ตน้ 0 0
- ม.ปลาย 0 0
- ปวช. 10 100%
- ปริญญาตรี ๐ ๐
- สงู กวา่ ปรญิ ญาตรี 0 0
3
- เกษตรกรรม 4 30%
- คา้ ขาย 3 40%
- รบั จา้ งแรงงาน 0
- ลกู จา้ งหนว่ ยงานของรัฐหรือเอกชน ๐ 30%
- รับราชการ ๐ 0
- พนกั งานข้าราชการ 0
๐ ๐
- ผูน้ าชุมชน 0 ๐
- สมาชกิ กลุ่ม 10
- ประชาชนท่ัวไป ๐ ๐
- บคุ ลากรสถานศึกษา 0
100%


ตอนท่ี ๒. ความพงึ พอใจในการใหบ้ ริการ

ท่ี องค์ประกอบของความ ระดับความพึงพอใจ
คดิ เปน็ ปาน คิด
พึงพอใจ มาก คิดเป็น มาก รอ้ ยละ กลาง เป็น น้อย คดิ นอ้ ย คดิ
เป็น ท่ีสุด เป็น
ทีส่ ุด รอ้ ยละ ๓ รอ้ ย ร้อย
ละ ๒ รอ้ ย ๑ ละ
๕๔ ละ ๐
10% ๐ ๐
๑ กิจกรรมท่จี ดั สอดคล้อง 9 90% 1 ๐๐๐ ๐
กับวัตถปุ ระสงคข์ อง 10 100% 0 0 ๐๐
กจิ กรรม ๐๐๐ ๐
8 80% 2 20% 0 0
๒ เนือ้ หาที่บรรยายตรงกบั ๐๐๐ ๐
ความตอ้ งการของ 9 90% 1 10% ๐ ๐
ผเู้ ข้าร่วมโครง ๐๐๐ ๐
6 60% 4 40% 0 0
๓ การใช้สอื่ เทคโนโลยี 6 60% 4 ๐๐๐ ๐
วสั ดุ อุปกรณแ์ ละ 7 70% 3 40% ๐ ๐ ๐
ทรพั ยากรประกอบ 10 100% 0 30% 0 0 ๐๐๐
กจิ กรรม มีความ 10 100% 0 ๐๐๐ ๐
เหมาะสม 8 80% 2 0 00
๐๐๐ ๐
๔ วธิ กี ารจัดกจิ กรรม มี 00 0 0
รปู แบบที่หลากหลาย 20% 0 0 ๐๐๐
และเหมาะสม 000

๕ คณะวทิ ยากรถา่ ยทอด
ความรใู้ หผ้ เู้ รยี นมคี วาม
เขา้ ใจและชว่ ยเหลอื จน
ผูเ้ ขา้ ร่วมโครงการมี
ความเขา้ ใจ

๖ สถานทีใ่ นการจดั
กจิ กรรมเหมาะสม

๗ ระยะเวลาการจัด
กจิ กรรมเหมาะสม

๘ ผู้เรียนมีความรู้ ความ
เข้าใจตามจดุ ประสงค์
ของกิจกรรม

๙ ผเู้ รียนสามารถนาความรู้
ทีไ่ ดร้ บั จากการเรยี นรู้
ไปปรับใชใ้ นการเรียน

10 ความพึงพอใจต่อการเข้า
รว่ มกจิ กรรม

รวม 83 17

83* 17*
10/ 10/
10= 10=
83% 17%

ภาพกจิ กรรมการนกั ศกึ ษา ปวช. นอ้ มนาหลกั ปรชั ญาเศรษฐกจิ พอเพยี งส่กู ารปฏบิ ตั ิ

ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึ ษา 25๖2
ศนู ยก์ ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศยั อาเภอล้ี
*********************************************************************ภาคผนวก

บญั ชีรายช่ือ

โครงการ

บนั ทกึ ขอ้ ความ

ส่วนราชการศนู ยก์ ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอลี้ จงั หวดั ลาพูน 51110

ที่ ศธ 0210.6807 /3228 วันท่ี 2 เดอื น ธนั วาคม พ.ศ. 2562

เร่ือง ขออนุมัติโครงการนักศึกษา ปวช.น้อมนาหลกั ปรัชญาของเศรษฐกจิ พอพียงสูก่ ารปฏิบตั ิ

เรยี น ผอู้ านวยการศูนยก์ ารศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศัยอาเภอลี้

เร่ืองเดิม ด้วยงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทาโครงการนักศึกษา ปวช.น้อมนาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอพียงสู่การปฏิบัติ ในวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ณ กศน.อาเภอล้ี ตาบลลี้ อาเภอลี้
จังหวัดลาพูน เพ่ือให้ผู้เรียน มีความรู้ ความเข้าใจสามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้
อย่างถกู ตอ้ ง มีหลักคดิ ในดาเนินชีวิตตามแนวทางของหลักปรชั ญาเศรษฐกจิ พอเพยี ง น้นั

ข้อเท็จจริง การนี้ งานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงขอส่งโครงการนักศึกษา ปวช.น้อมนาหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอพียงสู่การปฏิบัติ มาเพื่อพิจารณาอนุมัติกิจกรรม จานวนผู้เรียน 10 คน โดยเบิกจ่ายจาก
เงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 25๖3 แผนงาน : งบอุดหนุนค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
รหสั 07300202 จานวนเงนิ 2,300.- บาท (-สองพันสามร้อยบาทถว้ น- ) ดังรายละเอียดโครงการท่ีแนบ
มาพรอ้ มหนังสอื นี้

ขอ้ เสนอแนะ จงึ เรยี นมาเพอ่ื โปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ

................................................... ( นางสาวนภาพร วรรณพาน )
ครู ปวช.

( นางสาวจนั ทรศ์ ิริ ปัญญาวงค์) ( นางสาวมะลิวรรณ ศรแี ก้ว )
งานแผนงาน/โครงการ หวั หนา้ กลุ่มจดั การศึกษานอกระบบฯ

……………………………………….……………….
………………………………………………………….

..........................................
(นางพิรุณทิพย์ ทุ่งสงู )
ผอู้ านวยการ กศน.อาเภอลี้

ศนู ยก์ ารศกึ ษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศยั อาเภอลี้

1.ชอื่ โครงการ : โครงการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียงสู่การปฏบิ ัติ
2. ลกั ษณะโครงการ เปน็ โครงการ ( / ) ตอ่ เนอื่ ง ( ) โครงการใหม่
3. ความสอดคลอ้ งกบั นโยบายและจุดเนน้ การดาเนนิ งาน ปีงบประมาณ 2562 และมาตรฐานการศึกษา
กศน. และมาตรฐานการศกึ ษา สมศ. ดงั น้ี
นโยบายและจดุ เนน้ :
ยทุ ธศาสตรด์ า้ นความมัน่ คง

๑.ยทุ ธศาสตร์ดา้ นความมัน่ คง

๑.๑ พัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ โดยปลูกฝังและสร้างความ
ตระหนกั ร้ถู ึงความสาคัญของสถาบันหลักของชาติ รณรงค์เสริมสร้างความรักและความภาคภูมิใจในความเป็น
คนไทยและชาติไทย นอ้ มนาและเผยแพร่ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงแนวทาง
พระราชดาริต่างๆ
ภารกิจต่อเนือ่ ง

๑. ดา้ นการจดั การศึกษาและการเรยี นรู้
๑.๑ การศกึ ษานอกระบบระดับการศกึ ษาข้นั พื้นฐาน

๔) จัดให้มีกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนท่ีมีคุณภาพที่ผู้เรียนต้องเรียนรู้และเข้าร่วมปฏิบัติ
กิจกรรม เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของการจบหลักสูตร อาทิ กิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคี กิจกรรมเกี่ยวกับ การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การบาเพ็ญสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่อง การส่งเสริมการปกครอง ใน
ระบอบประชาธปิ ไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด กิจกรรม
จิตอาสา และการจดั ต้งั ชมรม/ชุมนมุ พร้อมท้ังเปิดโอกาสใหผ้ ู้เรยี นนากจิ กรรมการบาเพ็ญประโยชน์อ่ืน ๆ นอก
หลักสตู ร มาใชเ้ พมิ่ ชั่วโมงกจิ กรรมให้ผูเ้ รยี นจบตามหลักสตู รได้

มาตรฐานคณุ ภาพการศึกษา
สอดคล้องกบั มาตรฐานการศึกษา ( กศน.)

มาตรฐานที่ 1คุณภาพผ้เู รยี น/ผรู้ บั บรกิ ารการศึกษาขน้ั พื้นฐาน
ตวั บง่ ชีท้ ี่ 1.1 ผู้เรียนการศกึ ษาขนั้ พื้นฐานมีคุณธรรม
ตวั บ่งชี้ที่ 1.2 ผูเ้ รียนการศกึ ษาขั้นพ้นื ฐานมีทักษะกระบวนการคดิ ทกั ษะการแสวงหา
ความรู้ เรยี นรู้อยา่ งต่อเน่ือง และสามารถนาไปประยกุ ต์ใช้ในการดารงชีวติ
สอดคล้องกบั มาตรฐานการศึกษา ( สมศ.)
ตัวบ่งชท้ี ่ี 1 ผูเ้ รียนมีสุขภาพกายและสขุ ภาพจติ ทดี่ ี
ตัวบง่ ช้ีท่ี 2ผเู้ รียนมคี ุณธรรม จริยธรรมและคา่ นยิ มท่ีพึงประสงค์
ตัวบง่ ช้ที ่ี 3 ผูเ้ รยี นใฝ่รู้ และเรยี นรูอ้ ยา่ งต่อเนื่อง
ตวั บ่งชท้ี ี่ 4 ผเู้ รยี นคดิ เป็น ทาเปน็
ตัวบง่ ช้ีที่ 5 ผลสัมฤทธท์ิ างการเรียนของผเู้ รียน

๓. หลกั การเหตผุ ล

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงมีพระราชดารัสแก่พสกนิกรชาวไทย
เก่ียวกับการดาเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงเป็นปรัชญาที่ต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของทาง
สายกลางและความไมป่ ระมาท โดยคานงึ การรู้จักพึ่งตนเอง ความพอประมาณ พอมีพอกิน พอมีพอใช้ ความมี
เหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ความรอบคอบและคุณธรรมประกอบการวางแผน
ตดั สินใจและกระทาในส่งิ ท่ีควรจะเป็น เพอ่ื ให้สามารถดารงชวี ิตอยา่ งยั่งยนื ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และความ
เปลี่ยนแปลงตา่ ง ๆ

หลักเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวทางการดารงอยู่และปฏิบัติ ของประชาชนทุกระดับ
ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ท้ังในการพัฒนาและบริหารประเทศ ให้ดาเนินไปในทาง
สายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพือ่ ใหก้ ้าวทันตอ่ โลกยคุ โลกาภิวัฒน์ ความพอเพียง หมายถึง ความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจาเป็นท่ีจะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดีพอสมควร ต่อการมี
ผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ท้ังนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้
ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนาวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและการดาเนินการ
ทุกข้ันตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่รัฐ นักทฤษฎี
และนกั ธรุ กจิ ในทุกระดบั ให้มีสานึกในคุณธรรม ความซ่ือสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ ที่เหมาะสมดาเนิน
ชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพ่ือให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการ
เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว และกว้างขวาง ท้ังด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้
เป็นอย่างดี สถานการณ์ในปัจจุบันเกษตรกรประสบปัญหาจากสภาวะราคาผลผลิตตกต่า ในช่วงท่ีผลผลิต
ออกสู่ท้องตลาดเป็นจานวนมาก เศรษฐกิจพอเพียง เป็นทางเลือกในการแก้ปัญหาอย่างหนึ่ง เนื่องจาก
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นการส่งเสริมเพ่ือปลูกพืชผสมผสานให้มีกิน และบริโภคในครัวเรือน ให้เกษตรกรรู้จัก
ความพอเพยี งและสร้างความเขม้ แขง็ ทางสงั คมตามหลกั ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยี ง

หลักสตู รประกาศนียบตั รวิชาชพี (ปวช.) ศนู ยก์ ารศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตามอัธยาศัยอาเภอล้ี
ได้ตระหนักถึงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จึงจัดโครงการนักศึกษา
ปวช.น้อมนาหลกั ปรัชญาของเศรษฐกิจพอพยี งสู่การปฏิบัติ เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจสามารถ
ปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง มีหลักคิดในดาเนินชีวิตและพัฒนาอาชีพตาม
แนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยี งต่อไป

4. วตั ถปุ ระสงค์
1. เพ่ือให้ผู้เรียน มีความรู้ ความเข้าใจ เศรษฐกิจพอเพียงและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้

อย่างถกู ตอ้ ง
2. เพ่อื ให้ผูเ้ รยี น สามารถนาหลกั ปรชั ญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏบิ ัติไดอ้ ย่างถกู ตอ้ ง
3. เพอ่ื ให้ผเู้ รยี น สามารถนามาประยุกต์ใช้ความรู้ในการดาเนินชีวติ ประจาวันได้

๕. กลุ่มเปา้ หมาย
- นกั ศกึ ษา กศน.อาเภอลี้ จานวน 10 คน

๖. วธิ กี ารดาเนนิ งาน

กจิ กรรมหลกั วตั ถปุ ระสงค์ กลมุ่ เปา้ หมาย พนื้ ทดี่ าเนนิ การ ระยะเวลา งบ
เป้าหมาย ประมาณ
ธนั วาคม
-จดั ทาโครงการเพ่อื เพอ่ื เป็นแนวทางใน 1 กจิ กรรม 62 -
-
เสนออนุมัติ การดาเนินกจิ กรรม ธนั วาคม
62 -
- ประสานขอ้ มูล - เพื่อทราบจานวน นกั ศึกษา -
ธนั วาคม -
ผู้เข้ารว่ มกจิ กรรม กลมุ่ เป้าหมาย กศน.อาเภอ 10 คน กศน.อาเภอล้ี 62
2,300.-
ล้ี ธนั วาคม
62
- ประชมุ คณะทางาน - เพ่อื วางแผนการ -ผ้บู ริหาร 20 คน
ธันวาคม
ดาเนินโครงการ เครือข่าย กศน.อาเภอลี้ 62
และ
11
บุคลากร ธนั วาคม

- ประสานงาน - เพอ่ื รว่ มจดั ภาคี 2 62

เครือข่าย/ ผเู้ ก่ยี วขอ้ ง กิจกรรมการเรียนรู้ เครือข่าย เครอื ข่าย

- จดั เตรียมสื่อ/วสั ดุ/ - เพือ่ ใชใ้ นการจัด -สถานศึกษา กศน.อาเภอล้ี

อุปกรณ์ กจิ กรรม -ภาคี

เครอื ข่าย

- โครงการนักศึกษา 1. เพื่อให้ผู้เรียน มี นักศกึ ษา 10 คน -กศน.อาเภอลี้

ปวช.น้อมนาหลัก ความรู้ ความเข้าใจ กศน.อาเภอ

ปรัชญาของเศรษฐกิจ เศรษฐกิจพอเพียง ลี้

พอพยี งสู่การปฏิบตั ิ และหลักปรัชญา

1.กิจกรรมเรียนรหู้ ลัก ข อ ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
ปรชั ญาของเศรษฐกจิ
พอเพยี งและศาสตร์ พ อ เ พี ย ง ไ ด้ อ ย่ า ง
พระราชา ถูกตอ้ ง
2.กจิ กรรมเรียนรู้ 2. เพื่อให้ผู้เรียน
กระบวนการถอด ส า ม า ร ถ น า ห ลั ก
บทเรยี นหลักปรชั ญา ป รั ช ญ า ข อ ง
ของเศรษฐกจิ พอเพยี ง เศรษฐกิจพอเพียง
ในการดาเนิน ม า ป ฏิ บั ติ ไ ด้ อ ย่ า ง
ชีวิตประจาวนั ตาม ถูกตอ้ ง
ฐานในเร่ืองดังต่อไปนี้ 3. เพ่ือให้ผู้เรียน
- การปลูกพืชสมนุ ไพร สามารถนามา
- การปลกู ผกั ปลอด ประยุกต์ใช้ความรู้
สารพิษ ใ น ก า ร ด า เ นิ น
- การประดษิ ฐ์สิ่งของ ชวี ิตประจาวันได้

จากวัสดเุ หลอื ใช้

3. กิจกรรมการฝกึ - เพอ่ื วดั ผลการ ผเู้ ขา้ ร่วม 10 คน -กศน.อาเภอล้ี 20 -
ปฏบิ ัติตามฐาน ดังน้ี เรยี นรแู้ ละความพงึ กจิ กรร 1 เล่ม ธันวาคม -
- การปลกู พชื สมนุ ไพร พอใจของ
- การปลกู ผักปลอด กลุม่ เป้าหมาย รายงานผล 62
สารพษิ การจดั
- การประดิษฐส์ ง่ิ ของ เพื่อจดั ทาเป็น กจิ กรรม
จากวสั ดเุ หลือใช้ ขอ้ มลู สารสนเทศ
- ประเมินความพงึ และการเผยแพร่
พอใจ ประชาสัมพันธ์

- สรปุ /รายงานผล

7. วงเงนิ งบประมาณทง้ั โครงการ 2,300.- บาท

เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 25๖3 แผนงาน : งบอุดหนุน : ค่ากิจกรรมพัฒนา

คุณภาพผเู้ รยี นหลักสูตร ปวช. รหัส 07300202 จานวนเงิน 2,300.- บาท

(-สองพนั สามรอ้ ยบาทถ้วน-)

รายละเอียดดังน้ี

- คา่ อาหารหัวละ 70×จานวน 10 คน× 1 มือ้ เป็นเงิน 700.-บาท

- คา่ อาหารว่าง หัวละ 20×จานวน 10 คน× 2มอ้ื เป็นเงิน 400.-บาท

- คา่ วสั ดุ เป็นเงิน 1,050.-บาท

- คา่ ถ่ายเอกสาร เป็นเงิน 150.-บาท

รวมเป็นเงนิ 2,300.-บาท

(ขอถวั จา่ ยทุกรายการ)

8.แผนการใชจ้ า่ ยงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(ต.ค.-ธ.ค.) (ม.ค.-มี.ค.) (เม.ย.-ม.ิ ย.) (ก.ค.-ก.ย.)
กจิ กรรมหลัก
2,300.- - - -
- โครงการนอ้ มนาหลกั ปรัชญาของ
เศรษฐกจิ พอพียงสู่การปฏบิ ัติ

9. ผรู้ บั ผดิ ชอบโครงการ
- นางสาวนภาพร วรรณพาน

10. เครือขา่ ย
- ศูนย์สง่ เสริมและพฒั นาอาชีพจังหวัดลาพนู (เกษตรทสี่ งู )
- เกษตรอาเภอล้ี

11. โครงการทเี่ กยี่ วข้อง
- โครงการจดั กระบวนการเรยี นรูต้ ามหลกั ปรัชญาของเศรษฐกจิ พอเพียง

12. ผลลพั ธ์ (Outcome)
ผูเ้ รียน มีความรู้ความเข้าใจ กิจกรรมเศรษฐกจิ พอเพียง และหลกั ปรัชญาของเศรษฐกจิ พอเพียง และ

สามารถนาความรู้มาประยกุ ต์ใช้ในการดาเนนิ ชีวิตประจาวันได้

13. ดชั นชี วี้ ดั ผลสาเรจ็ ของโครงการ
ตวั ชว้ี ดั ผลการดาเนนิ งานหลกั (KPI)
- ร้อยละ80 ของผเู้ รยี น เกิดกระบวนการเรยี นรู้ตามหลกั ปรัชญาของเศรษฐกจิ พอเพยี ง
- ร้อยละ80 ของผเู้ รียนจบหลกั สูตรหรือมีความรู้ตามวตั ถุประสงคก์ ารเรยี นร้ขู องโครงการ
- ร้อยละ80 ของผู้เรยี นมีความพงึ พอใจในการรับบริการในระดับ ดขี ้ึนไป
ตวั ชวี้ ดั ผลลพั ธ์ (Outcomes)
ร้อยละ 80 ของ กลมุ่ เป้าหมาย มีความรคู้ วามเข้าใจ กจิ กรรมเศรษฐกิจพอเพยี ง และหลกั

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนาความรู้มาประยกุ ต์ใช้ในการดาเนินชีวิตประจาวนั ได้

14. การตดิ ตามและประเมนิ ผลโครงการ
1) แบบประเมินความพึงพอใจ
2) สรุปผลการจดั กจิ กรรม/โครงการ
3.) นเิ ทศติดตาม

........................................................ ผูเ้ สนอโครงการ
( นางสาวนภาพร วรรณพาน)
ครู ปวช.

........................................................ ผู้เห็นชอบโครงการ
( นางสาวมะลวิ รรณ ศรีแกว้ )
หวั หน้างานการศกึ ษานอกระบบฯ

.......................................................... ผอู้ นุมัติกจิ กรรม
(นางพริ ณุ ทพิ ย์ ทงุ่ สูง)
ผูอ้ านวยการ กศน.อาเภอลี้

กาหนดการ

โครงการนอ้ มนาหลักปรชั ญาของเศรษฐกจิ พอพยี งสกู่ ารปฏบิ ตั ิ

วนั ท่ี 11 ธนั วาคม 2562 ณ กศน.อาเภอลี้

******************************************************************

วันท่ี 10 มถิ นุ ายน 2562

เวลา รายการ/กจิ กรรม ผรู้ บั ผดิ ชอบ หมายเหตุ

0๘.๐๐ น. – ๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียน บุคลากร กศน.อาเภอล้ี

๐๘.๓๐ น. – ๐๙.๐๐ น. - พิธเี ปิดโครงการ ผอ.พริ ณุ ทิพย์ ทุ่งสูง

09.00-10.00 น. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยี งและ -นายสาราญ ชชู ่วย
10.๐๐ น. – 12.00 น. ศาสตรพ์ ระราชา
- นายสาราญ ชูช่วย
กิจกรรมเรียนรู้การถอดบทเรียนหลักปรัชญา -บุคลากร กศน.อาเภอลี้
ของเศรษฐกจิ พอเพยี งสู่การดาเนนิ ชวี ิต ตาม
ฐาน ดงั นี้
- การปลูกพชื สมนุ ไพร
- การปลกู ผักปลอดสารพษิ
- การประดิษฐ์สง่ิ ของจากวัสดเุ หลอื ใช้

12.00 น. – 13.00 น. พกั รบั ประทานอาหาร

13.๐๐ น. – 14.00 น. กิจกรรมฝกึ ปฏิบัติตามฐาน ดังนี้ - นายสาราญ ชูชว่ ย

- การปลกู พืชสมุนไพร -บคุ ลากร กศน.อาเภอลี้

- การปลกู ผักปลอดสารพิษ

- การประดษิ ฐส์ ง่ิ ของจากวสั ดเุ หลือใช้

14.00 – 16.00 น. -กล่มุ เป้าหมายแต่ละกลุ่มนาเสนอความรู้ - นายสาราญ ชูชว่ ย
กจิ กรรมวดั และประเมินผล - บคุ ลากร กศน.อาเภอล้ี
- ทาแบบทดสอบ
- ประเมนิ ความพงึ พอใจ

หมายเหต:ุ ตารางอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม
พกั รบั ประธานอาหารว่าง เวลา 10.30 – 10.40 น. และ เวลา 14.30 – 14.40 น.

แบบประเมนิ ความพงึ พอใจ

แบบประเมนิ ความพึงพอใจ

การจัดโครงการนักศกึ ษา ปวช. นอ้ มนาหลกั ปรชั ญาของเศรษฐกจิ พอพียงสกู่ ารปฏิบัติ

ณ ศนู ยก์ ารศกึ ษานอกระบบและการศกึ ษาตามอัธยาศัยอาเภอล้ี

1. เพศ () ชาย ( ) หญิง

2. อายุ ( ) ตา่ กวา่ 15 ปี () 15 – 25 ปี ( ) 26 – 59 ปี ( ) 60 ปีขน้ึ ไป

3. สถานภาพผตู้ อบแบบสอบถาม () นักศึกษา กศน. ( ) ผรู้ บั บริการ ( ) บุคลากรสถานศกึ ษา

4. ระดับการศึกษา ( ) ตา่ กวา่ ประถมศกึ ษา ( ) ประถมศึกษา ( ) ม.ตน้ ( ) ม.ปลาย

() ปวช. ( ) ปริญญาตรี ( ) สงู กวา่ ปริญญาตรี

5. ประกอบอาชีพหลัก ( ) เกษตรกรรม () ค้าขาย ( ) รบั จา้ งแรงงาน

( ) ลกู จา้ งหน่วยงานของรัฐหรอื เอกชน ( ) รบั ราชการ ( ) พนักงานขา้ ราชการ

6. กลมุ่ เป้าหมาย ( ) ผ้นู าชมุ ชน ( ) สมาชกิ กลุม่ () ประชาชนท่ัวไป ( ) บคุ ลากรสถานศึกษา

ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจในการใหบ้ รกิ าร

ท่ี องค์ประกอบของความพึงพอใจ มาก ระดับความพึงพอใจ นอ้ ย
ท่สี ดุ มาก ปาน น้อย ที่สดุ

5 กลาง 1
43 2
1 กิจกรรมท่จี ัดสอดคล้องกับวัตถปุ ระสงค์ของกจิ กรรม 

2 เนื้อหาที่บรรยายตรงกบั ความต้องการของผู้เข้ารว่ มโครงการ 

3 การใช้สอ่ื เทคโนโลยี วัสดุ อปุ กรณแ์ ละทรพั ยากรประกอบ

กิจกรรม มีความเหมาะสม

4 วธิ ีการจดั กิจกรรม มีรูปแบบที่หลากหลายและเหมาะสม 

5 คณะวทิ ยากรถา่ ยทอดความรู้ใหผ้ ู้เรยี นมคี วามเข้าใจและ 

ช่วยเหลอื จนผเู้ ขา้ ร่วมโครงการมีความเขา้ ใจ

6 สถานทใี่ นการจัดกิจกรรมเหมาะสม

7 ระยะเวลาการจัดกิจกรรมเหมาะสม 

8 ผู้เรียนมคี วามรู้ ความเข้าใจตาม จดุ ประสงค์ของกจิ กรรม 

9 ผู้เรยี นสามารถนาความรู้ท่ไี ด้รบั จากการเรยี นรู้ ไปปรับใช้ 

ในการเรยี น

10 ความพึงพอใจตอ่ การบริการหรอื เขา้ ร่วมกิจกรรม 

แบบประเมนิ ความพงึ พอใจ

การจดั โครงการนกั ศกึ ษา ปวช. นอ้ มนาหลักปรชั ญาของเศรษฐกจิ พอพยี งส่กู ารปฏบิ ัติ

ณ ศูนยก์ ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอลี้

1. เพศ () ชาย ( ) หญงิ

7. อายุ ( ) ต่ากว่า 15 ปี ( ) 15 – 25 ปี () 26 – 59 ปี ( ) 60 ปขี ึ้นไป

8. สถานภาพผตู้ อบแบบสอบถาม () นักศกึ ษา กศน. ( ) ผูร้ ับบรกิ าร ( ) บุคลากรสถานศกึ ษา

9. ระดบั การศกึ ษา ( ) ต่ากว่าประถมศกึ ษา ( ) ประถมศึกษา ( ) ม.ตน้ ( ) ม.ปลาย

() ปวช. ( ) ปรญิ ญาตรี ( ) สงู กว่าปริญญาตรี

10. ประกอบอาชีพหลกั () เกษตรกรรม ( ) คา้ ขาย ( ) รบั จ้างแรงงาน

( ) ลกู จ้างหน่วยงานของรฐั หรือเอกชน ( ) รับราชการ ( ) พนักงานข้าราชการ

11. กลุ่มเป้าหมาย ( ) ผู้นาชุมชน ( ) สมาชิกกลุ่ม () ประชาชนทั่วไป ( ) บคุ ลากรสถานศกึ ษา

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในการใหบ้ ริการ

ท่ี องค์ประกอบของความพึงพอใจ มาก ระดับความพึงพอใจ น้อย
ทีส่ ดุ มาก ปาน นอ้ ย ท่สี ุด

5 กลาง 1
43 2
1 กจิ กรรมท่จี ัดสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกจิ กรรม 

2 เนือ้ หาทบ่ี รรยายตรงกับความต้องการของผู้เขา้ ร่วมโครงการ  

3 การใชส้ ่ือ เทคโนโลยี วสั ดุ อปุ กรณแ์ ละทรพั ยากรประกอบ 

กิจกรรม มีความเหมาะสม

4 วิธีการจัดกจิ กรรม มรี ปู แบบท่ีหลากหลายและเหมาะสม 

5 คณะวิทยากรถา่ ยทอดความรู้ใหผ้ ูเ้ รยี นมคี วามเข้าใจและ

ชว่ ยเหลอื จนผู้เขา้ รว่ มโครงการมคี วามเข้าใจ

6 สถานทใ่ี นการจัดกจิ กรรมเหมาะสม

7 ระยะเวลาการจัดกจิ กรรมเหมาะสม 

8 ผู้เรยี นมีความรู้ ความเข้าใจตาม จุดประสงค์ของกจิ กรรม 

9 ผู้เรียนสามารถนาความรู้ท่ีได้รับจากการเรียนรู้ ไปปรบั ใช้ 

ในการเรียน

10 ความพงึ พอใจตอ่ การบริการหรือเข้ารว่ มกจิ กรรม 


Click to View FlipBook Version