The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

โครงการบัญชีเบื้องต้น

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by 251ed000089, 2019-12-23 22:50:03

โครงการบัญชีเบื้องต้น

โครงการบัญชีเบื้องต้น

บนั ทกึ ขอ้ ความ

ส่วนราชการ ศนู ย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยั อาเภอล้ี จังหวดั ลาพูน 51110

ท่ี ศธ 0210.6807/2271 วนั ที่ 11 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562

เรอ่ื ง รายงานผลการดาเนินโครงการเรยี นรู้การบัญชีเบอ้ื งต้น หลกั สูตร ปวช. กศน.อาเภอลี้

สาขาคอมพิวเตอรธ์ รุ กิจ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562

เรยี น ผู้อานวยการศนู ยก์ ารศกึ ษานอกระบบและการศกึ ษาตามอัธยาศยั อาเภอลี้

เรื่องเดมิ
ดว้ ย งานหลกั สตู รประกาศนยี บัตรวชิ าชีพ (ปวช.) ได้ดาเนินโครงการเรียนรู้การบัญชีเบื้องต้น

หลักสูตร ปวช . กศน.อาเภอลี้ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562
ในวันท่ี 22 - 23 มิถุนายน ๒๕๖2 ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอล้ี
จงั หวัดลาพนู แลว้ น้ัน

ขอ้ เทจ็ จรงิ
การน้ี งานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ได้สรุปผลการดาเนินกิจกรรม

เปน็ ที่เรียบรอ้ ยแลว้ รายละเอยี ดดังแนบ

ข้อเสนอแนะ
จึงเรยี นมาเพ่ือโปรดทราบ

..........................................
( นางสาวณัฐพชั ร์ รอ่ งช้าง )

ผู้จดั ทารายงาน

..........................................
( นางสาวนภาพร วรรณพาน )

ครปู วช.คอมพวิ เตอร์

..........................................
( นางสาวมะลิวรรณ ศรแี กว้ )
หวั หนา้ กลุม่ งานจดั การศกึ ษานอกระบบ

……………………………………….……………….
………………………………………………………….

..........................................
( นางพิรุณทพิ ย์ ทงุ่ สูง )
ผอู้ านวยการศนู ย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอลี้

สรปุ ผลการดาเนนิ การ
กจิ กรรมเรียนรกู้ ารบญั ชเี บอ้ื งตน้ ภาคเรยี นท่ี 1 ปกี ารศกึ ษา ๒๕๖2

ศนู ยก์ ารศกึ ษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศยั อาเภอลี้

สรปุ ผลการจดั กจิ กรรม
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอล้ี ได้จัดกิจกรรมเรียนรู้การบัญชีเบ้ืองต้น

กศน.อาเภอลี้ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา ๒๕62 ขึ้น ในวันที่ 22 - 23 มิถุนายน
2562 ณ ศูนยก์ ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศัย อาเภอล้ี จังหวดั ลาพูน ใตม้ ีผู้เข้าร่วมโครงการ
ท้ังส้นิ 15 คน

ความเปน็ มาของโครงการ
เนื่องจากการใช้ชีวิตประจาวนั การทางาน การอยู่ร่วมกนั ในสงั คม ตอ้ งใชห้ ลักการทางการ

บญั ชี เปน็ หลกั ในการควบคุมพฤติกรรมการใช้จ่ายเงิน ทัง้ รายรบั รายจา่ ย ท่เี กดิ ข้นึ ในทุกๆวัน อกี ท้ังในการ
ทางาน ดงั นน้ั จึงต้องพฒั นาศักยภาพของผเู้ รยี นให้มีความสามารถในการใช้หลักทางการบัญชเี บ้อื งต้นมาใช้
เพื่อให้มปี ระสิทธิภาพในการทางานและใช้ทรัพยากรให้เกดิ ประสิทธิภาพสงู สุดดว้ ยความประหยัดตามแนว
เศรษฐกจิ พอเพียง

โครงการน้ีจึงเกิดขึ้นมาเพ่ือจะให้นักศึกษาหลักสูตร ปวช. ศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอล้ี ได้มีความรู้ในรายวิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 และการบัญชีเบ้ืองต้น 2 อีกทั้ง
สามารถนาความรู้ที่ไดม้ าประยุคใชเ้ พือ่ ปญั หาในชวี ติ ประจาวัน ในการประกอบอาชพี และเป็นการพัฒนาตนเอง
ต่อไป

วตั ถปุ ระสงค์
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการวิธีการ และขั้นตอนการทาบัญชีสาหรับกิจกรา

เจ้าของคนเดยี ว
2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะการปฏิบัติงานบัญชีเบื้องต้นตามหลักการบัญชี

ท่รี บั รองท่ัวไปสาหรบั กิจกราเจา้ ของคนเดยี ว

ผลการดาเนนิ งาน
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอล้ี ได้จัดกิจกรรมเรียนรู้การบัญชีเบ้ืองต้น

กศน.อาเภอล้ี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕๖2 ข้ึน ในวันท่ี 22-23 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยั อาเภอลี้ จงั หวดั ลาพนู ผลการดาเนนิ การดงั น้ี

จานวนผู้เขา้ รว่ มกจิ กรรม

ชาย หญิง รวม

8 7 15

ปริมาณผเู้ ขา้ รว่ มโครงการ
นักศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หลักสูตร ปวช. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอาเภอล้ี

จานวน 15 คน

คุณภาพของผู้เขา้ รว่ มโครงการ
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการวิธีการ และข้ันตอนการทาบัญชี สาหรับกิจการ

เจ้าของคนเดยี ว
2. มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับทักษะการปฏิบัติงานบัญชีเบ้ืองต้นตามหลักการบัญชีท่ีรับรองทั่วไป

สาหรับกจิ กราเจ้าของคนเดยี ว

เชงิ คณุ ภาพ
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการวิธีการ และข้ันตอนการทาบัญชี สาหรับกิจการ

เจ้าของคนเดยี ว
2. มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับทักษะการปฏิบัติงานบัญชีเบ้ืองต้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

สาหรับกจิ กราเจา้ ของคนเดยี ว

งบประมาณดาเนนิ การ

8.1 เงินงบประมาณ งบอุดหนุน > ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ปวช.รหัส

07650002 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอลี้ จังหวัดลาพูน เพ่ือเป็น

ค่าใช้จ่าย ดังนี้

1. ค่าวทิ ยากร ชัว่ โมงละ 200 บาท จานวน 12 ชวั่ โมง จานวนเงนิ 2,400.- บาท

2. ค่าวัสดุ จานวนเงิน 1,000.- บาท

3. ค่าถา่ ยเอกสารคมู่ ือการอบรม จานวนเงิน 500.- บาท

4. คา่ ป้ายโครงการ จานวนเงิน 500.- บาท

(-สี่พันสร่ี อ้ ยบาทถ้วน-) รวมเปน็ เงิน 4,400.- บาท

**หมายเหตถุ วั จา่ ยตามจรงิ

ระยะเวลาในการดาเนินงาน
วนั ที่ 22 - 23 มิถนุ ายน ๒๕๖2 จานวน 2 วนั

ดชั นีช้ีวดั ผลสาเร็จของโครงการ
ตวั ชวี้ ดั ผลผลติ

1. ผ้เู ข้าร่วมโครงการผ่านเกณฑก์ ารประเมนิ ตามหลกั สตู รไมต่ า่ กว่าร้อยละ 80
2. ผเู้ ขา้ ร่วมโครงการมคี วามพึงพอใจต่อกิจกรรมที่เขา้ ร่วมในระดับดีไมต่ ่ากว่าร้อยละ 80

ตวั ชวี้ ดั ผลลพั ธ์
ร้อยละ 80 กล่มุ เปา้ หมายมสี ุขภาพรา่ งกายทส่ี มบรู ณ์ แข็งแรง ทงั้ ทางด้านร่างกายและจิตใจ

สรปุ ผลสาเรจ็ ของโครงการ
1. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการวิธีการ และขั้นตอนการทาบัญชีสาหรับกิจการ

เจา้ ของคนเดียว
2. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะการปฏิบัติงานบัญชีเบ้ืองต้นตามหลักการบัญชีที่

รบั รองท่วั ไปสาหรับกจิ การเจา้ ของคนเดยี ว

จดุ เดน่
- นักศกึ ษามีความตั้งใจในการทากจิ กรรมและมสี ว่ นร่วมในการทากิจกรรมทกุ ขนั้ ตอน

การวเิ คราะหแ์ บบสอบถามความพงึ พอใจในกจิ กรรมเรียนรกู้ ารบญั ชเี บอื้ งตน้

ภาคเรยี นที่ 1 ปกี ารศึกษา ๒๕62 จานวนผ้ตู อบแบบสอบถาม ๑5 คน

ตอนท่ี ๑. ขอ้ มลู สว่ นตวั ของผตู้ อบแบบสอบถาม

ขอ้ มลู ผเู้ ขา้ รว่ มกจิ กรรม จานวน คดิ เปน็ รอ้ ยละ

๑.เพศ - ชาย 8%

- หญิง 7 %

๒.อายุ - ตา่ กว่า ๑๕ ปี ๐๐
- ๑๕-๒๕ ปี 6%
- ๒๖-๕๙ ปี 9%
- ๖๐ ปขี นึ้ ไป 00

๓.สถานะภาพผตู้ อบแบบสอบถาม 15 %
- นักศึกษา กศน. 00
- ผูร้ ับบรกิ าร 00
- บุคลากรสถานศึกษา

๔.ระดับการศึกษา - ตา่ กวา่ ประถมศกึ ษา ๐๐
๐๐
- ประถมศึกษา 00
00
- ม.ตน้ 15 %
๐๐
- ม.ปลาย 00

- ปวช. 7%
5%
- ปริญญาตรี
3%
- สงู กว่าปริญญาตรี 00
๐๐
๕.ประกอบอาชพี หลัก - เกษตรกรรม ๐๐

- ค้าขาย ๐๐
00
- รับจ้างแรงงาน 15 %
๐๐
- ลกู จา้ งหนว่ ยงานของรฐั หรอื เอกชน

- รบั ราชการ

- พนักงานขา้ ราชการ

๖. กล่มุ เปา้ หมาย - ผู้นาชมุ ชน

- สมาชิกกลมุ่

- ประชาชนท่ัวไป

- บคุ ลากรสถานศกึ ษา

ตอนท่ี ๒. ความพงึ พอใจในการใหบ้ รกิ าร

ที่ องคป์ ระกอบของความ ระดับความพึงพอใจ

พึงพอใจ มาก คดิ เปน็ มาก คิดเปน็ ปาน คดิ น้อย คดิ นอ้ ย คดิ

ท่สี ุด ร้อยละ รอ้ ยละ กลาง เป็น เป็น ที่สดุ เป็น

๕ ๔ ๓ รอ้ ย ๒ ร้อย ๑ ร้อย

ละ ละ ละ

๑ กิจกรรมท่ีจัด

สอดคล้องกบั 14 93.33 1 6.67 ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐

วัตถุประสงค์ของ %%

กจิ กรรม

๒ เนอื้ หาทีบ่ รรยายตรง

กบั ความต้องการของ 15 100% 0 0 ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐

ผเู้ ข้ารว่ มโครง

๓ การใชส้ ่อื เทคโนโลยี

วสั ดุ อุปกรณแ์ ละ

ทรพั ยากรประกอบ 7 46.67 8 53.33 0 0 ๐ ๐ ๐ ๐

กิจกรรม มีความ %%

เหมาะสม

๔ วธิ ีการจัดกจิ กรรม มี

รูปแบบทหี่ ลากหลาย 7 46.67 8 53.33 ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐

และเหมาะสม %%

๕ คณะวทิ ยากรถ่ายทอด

ความรูใ้ ห้ผู้เรยี นมี

ความเข้าใจและ 13 86.67 2 13.33 0 0 ๐ ๐ ๐ ๐

ชว่ ยเหลอื จนผเู้ ขา้ รว่ ม % %

โครงการมคี วามเขา้ ใจ

๖ สถานท่ใี นการจดั 14 93.33 1 6.67 ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐

กิจกรรมเหมาะสม %%

๗ ระยะเวลาการจดั 13 86.67 2 13.33 0 0 ๐ ๐ ๐ ๐

กิจกรรมเหมาะสม %%

๘ ผู้เรยี นมคี วามรู้ ความ

เข้าใจตามจดุ ประสงค์ 10 66.67 5 33.33 0 0 ๐ ๐ ๐ ๐

ของกจิ กรรม %%

๙ ผเู้ รียนสามารถนา

ความรูท้ ี่ได้รับจากการ 12 80.00 3 20% 0 0 ๐ ๐ ๐ ๐

เรยี นรู้ ไปปรบั ใชใ้ น %

การเรียน

10 ความพงึ พอใจตอ่ การ 15 100% 0 0 0 0 0 0 0 0
เข้าร่วมกิจกรรม
รวม 120 30

120* 30*1
10/1 0/15
5=80 =20%
%

ภาพกจิ กรรมเรยี นรกู้ ารบญั ชเี บอื้ งตน้

ภาคเรยี นที่ 1 ปกี ารศกึ ษา 25๖2

ศนู ยก์ ารศกึ ษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศยั อาเภอล้ี

*********************************************************************ภาคผนวก

บญั ชีรายช่ือ

โครงการ

บนั ทกึ ขอ้ ความ

สว่ นราชการ ศนู ย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอลี้ จังหวัดลาพูน 51110

ท่ี ศธ 0210.6807 /1740 วันท่ี 12 มถิ ุนายน 2562

เรอ่ื ง ขออนุมัตโิ ครงการเรียนรกู้ ารบญั ชีเบอ้ื งตน้

เรียน ผูอ้ านวยการศนู ยก์ ารศกึ ษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอลี้

ด้วย งานการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้จัดทาโครงการเรียนรู้บัญชีเบ้ืองต้น ในวันท่ี 22-23 มิถุนายน
๒๕62 ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอลี้ จังหวัดลาพูน เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ใน
รายวชิ าการบญั ชีเบื้องต้น 1 และการบัญชีเบ้ืองต้น 2 เพื่อให้ผู้เรียนมีการพัฒนาตนเอง ตามวัตถุประสงค์ของศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตามอัธยาศัยอาเภอล้ี นนั้

การนี้ กลุ่มงานจัดการศึกษานอกระบบฯ จึงขอส่งโครงการดังกล่าว มาเพ่ือพิจารณาอนุมัติ
โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งสิ้น 15 คน ใช้เงินปีงบประมาณ 2562 งบอุดหนุน : ค่าจัดการเรียนการ
สอนหลักสูตร ปวช. รหัสงบประมาณ 07650002 จานวนเงินท้ังส้ิน 4,400.-บาท (-ส่ีพันส่ีร้อยบาทถ้วน-)
ดังรายละเอียดกิจกรรมท่ีแนบมาพร้อมหนงั สือน้ี

จงึ เรยี นมาเพอ่ื
- โปรดทราบ
- โปรดพิจารณาอนุมัติ

........................................... (นางสาวนภาพร วรรณพาน)
( นางสาวมะลิวรรณ ศรแี ก้ว ) ครู ปวช.
หัวหน้ากลุ่มงานจดั การศึกษานอกระบบฯ
( นางสาวจันทรศ์ ิริ ปญั ญาวงค์ )
 เห็นชอบ  ไม่เห็นชอบ กล่มุ งานแผนและโครงการ

…………………………………………......งานการเงนิ
(นางสาวมะลิวรรณ ศรแี กว้ )

................................

(นางพิรุณทิพย์ ทงุ่ สูง) .

ผู้อานวยการ กศน.อาเภอสนั ติสุข จังหวัดน่าน

รกั ษาการในตาแหน่งผู้อานวยการ กศน.อาเภอล้ี จังหวัดลาพูน

โครงการเรยี นรกู้ ารเขยี นโปรแกรมคอมพวิ เตอรเ์ บอื้ งตน้

1. ชอื่ โครงการ เรยี นร้กู ารบญั ชเี บ้ืองตน้
2. ลกั ษณะโครงการ เปน็ โครงการใหม่
3. ความสอดคลอ้ งกบั นโยบายและจุดเนน้ การดาเนนิ งาน ปงี บประมาณ 2562 และมาตรฐานการศกึ ษา กศน.
และมาตรฐาน สมศ. ดงั นี้

๑. ยทุ ธศาสตรด์ ้านความมนั่ คง
๑. สง่ เสริมการจดั การเรยี นรตู้ ามพระบรมราโชบายด้านการศกึ ษาของ รัชกาลท่ี ๑๐
๑.๑ เสรมิ สร้างความรคู้ วามเขา้ ใจท่ีถูกต้องในการปกครองระบอบประชาธปิ ไตยอนั มี

พระมหากษัตริย์ทรงเปน็ ประมขุ มคี วามเป็นพลเมืองดี เคารพความคิดของผู้อ่นื ยอมรับความแตกตา่ งและ
หลากหลายทางความคิดและอุดมการณ์ รวมทัง้ สังคมพหุวัฒนธรรม

๑.๒ ส่งเสรมิ การจัดกิจกรรมการเรยี นรู้ที่ปลกู ฝงั คุณธรรม สร้างวินัย จิตสาธารณะ และ
อุดมการณ์ความยดึ มัน่ ในสถาบันหลักของชาติ รวมทง้ั การมีจิตอาสา ผ่านกจิ กรรมลูกเสอื กศน. และกจิ กรรม
อ่ืนๆ ตลอดจนสนบั สนนุ ใหม้ กี ารจัดกจิ กรรมเพือ่ ปลกู ฝังคุณธรรม จรยิ ธรรมให้กบั บุคลากรในองค์กร

ภารกจิ ตอ่ เน่ือง
๑. ดา้ นการจัดการศกึ ษาและการเรยี นรู้

๑.๑ การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้นั พนื้ ฐาน
๑) สนบั สนุนการจัดการศึกษานอกระบบต้ังแต่ปฐมวยั จนจบการศึกษาข้นั พืน้ ฐาน

โดยดาเนนิ การใหผ้ เู้ รยี นไดร้ บั การสนับสนนุ คา่ จัดซื้อหนงั สือเรยี น คา่ จดั กิจกรรมพฒั นาคุณภาพผู้เรยี น และ
คา่ จดั การเรียนการสอนอย่างท่วั ถงึ และเพยี งพอ เพ่อื เพมิ่ โอกาสในการเข้าถึงบรกิ ารทางการศึกษาท่มี ีคุณภาพโดยไม่
เสยี ค่าใช้จา่ ย

๒) จัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขัน้ พนื้ ฐานให้กบั กลมุ่ เปา้ หมายผดู้ ้อย พลาด
และขาดโอกาสทางการศกึ ษา ทงั้ ระบบการให้บรกิ าร ระบบการเรียนการสอน ระบบการวดั และประเมนิ ผลการ
เรยี น ผ่านการเรยี นแบบเรียนรดู้ ้วยตนเอง การพบกลมุ่ การเรยี นแบบชั้นเรยี น และการจัดการศึกษาทางไกล

๓) จัดใหม้ ีการประเมนิ เพือ่ เทียบระดับการศกึ ษา และการเทียบโอนความรแู้ ละ
ประสบการณ์ทีม่ ีความโปรง่ ใส ยตุ ิธรรม ตรวจสอบได้ มมี าตรฐานตามท่ีกาหนด และสามารถตอบสนองความ
ตอ้ งการของกล่มุ เป้าหมายได้อย่างมีประสทิ ธภิ าพ

๔) จัดใหม้ ีกิจกรรมพฒั นาคณุ ภาพผเู้ รียนที่มีคุณภาพท่ีผเู้ รียนต้องเรียนร้แู ละเขา้ ร่วม
ปฏิบตั กิ ิจกรรม เพ่ือเปน็ สว่ นหน่งึ ของการจบหลกั สูตร อาทิ กิจกรรมเสรมิ สรา้ งความสามัคคี กิจกรรมเก่ยี วกบั การ
ปอ้ งกันและแกไ้ ขปญั หายาเสพติด การบาเพญ็ สาธารณประโยชน์อยา่ งต่อเน่อื ง การส่งเสรมิ การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอนั มพี ระมหากษัตรยิ ท์ รงเป็นประมุข กจิ กรรมลกู เสอื เนตรนารี และยุวกาชาด กิจกรรมจิตอาสา
และการจัดต้ังชมรม/ชมุ นมุ พรอ้ มทั้งเปดิ โอกาสให้ผ้เู รียนนากจิ กรรมการบาเพ็ญประโยชน์อนื่ ๆ นอกหลักสตู ร มา
ใช้เพิ่มช่วั โมงกจิ กรรมใหผ้ ู้เรียนจบตามหลกั สตู รได้

มาตรฐานคณุ ภาพการศกึ ษา
มาตรฐานท่ี 1 คณุ ภาพของผเู้ รยี น/ผรู้ ับบริการการศึกษาขน้ั พนื้ ฐาน
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 ผเู้ รยี นการศึกษาขั้นพืน้ ฐานมคี ุณธรรม
ตวั บ่งช้ีที่ 1.2 ผูเ้ รียนการศกึ ษาขน้ั พ้ืนฐานสามารถอยู่รว่ มกันในสังคมอยา่ งมคี วามสุข
ตวั บ่งชท้ี ี่ 1.3 ผ้เู รียนการศึกษาขัน้ พ้ืนฐานมคี วามรู้พื้นฐาน ทกั ษะกระบวนการคดิ ทักษะการ

แสวงหาความรู้ เรยี นร้อู ยา่ งต่อเนอ่ื ง และสามารถนาไปประยุกตใ์ ชใ้ นการดารงชีวิต
การศึกษาตามอธั ยาศยั
ตวั บ่งช้ที ่ี 1.8 ผู้รบั บรกิ ารได้รับความรแู้ ละ/หรือประสบการณจ์ ากการเขา้ ร่วมกิจกรรม/โครงการ
มาตรฐานที่ 2 คุณภาพการจดั การศกึ ษาและการใหบ้ รกิ าร
ตัวบง่ ชท้ี ี่ 2.1 คณุ ภาพครกู ารศึกษาขนั้ พนื้ ฐาน
ตัวบง่ ชี้ที่ 2.4 คณุ ภาพของหลักสูตร
ตวั บง่ ชที้ ่ี 2.6 คุณภาพการจดั กระบวนการเรยี นรู้การศึกษาขนั้ พื้นฐาน
มาตรฐานที่ 3 ประสทิ ธภิ าพการบรหิ ารจดั การการศกึ ษา
ตัวบง่ ช้ีที่ 3.3 การส่งเสรมิ สนับสนุนการจัดการศึกษาของภาคีเครือขา่ ย

4.หลกั การและเหตผุ ล
เน่อื งจากการใช้ชวี ติ ประจาวนั การทางาน การอยูร่ ว่ มกนั ในสังคม ต้องใช้หลกั การทางการบัญชี

เป็นหลักในการควบคุมพฤติกรรมการใช้จ่ายเงนิ ทั้งรายรบั รายจ่าย ทเ่ี กิดขน้ึ ในทุกๆวนั อกี ทั้งในการทางาน ดังนน้ั
จึงต้องพัฒนาศักยภาพของผูเ้ รยี นใหม้ คี วามสามารถในการใชห้ ลักทางการบัญชเี บ้ืองตน้ มาใช้เพอื่ ให้มปี ระสิทธภิ าพ
ในการทางานและใช้ทรพั ยากรใหเ้ กดิ ประสิทธภิ าพสงู สุดด้วยความประหยดั ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการน้ีจึงเกิดข้ึนมาเพื่อจะให้นักศึกษาหลักสูตร ปวช. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอธั ยาศยั อาเภอลี้ ไดม้ คี วามร้ใู นรายวิชาการบญั ชีเบอ้ื งต้น 1 และการบัญชีเบื้องต้น 2 อีกทั้งสามารถนาความรู้ที่
ได้มาประยุคใชเ้ พอื่ ปญั หาในชวี ติ ประจาวัน ในการประกอบอาชีพ และเปน็ การพฒั นาตนเอง ตอ่ ไป

5. วตั ถปุ ระสงค์
1. มคี วามรูค้ วามเขา้ ใจเกี่ยวกับหลักการวธิ ีการ และขัน้ ตอนการทาบัญชสี าหรับกิจกราเจ้าของ
คนเดียว
2. มีความรคู้ วามเขา้ ใจเกย่ี วกับทกั ษะการปฏิบตั ิงานบญั ชีเบือ้ งตน้ ตามหลกั การบัญชที ่ีรับรอง
ทัว่ ไปสาหรบั กิจกราเจา้ ของคนเดียว

6.เป้าหมาย
6.1 ดา้ นปริมาณ 1. นักศกึ ษา หลักสูตร ปวช. กศน.อาเภอลี้ จานวน 15 คน
6.2 ดา้ นคณุ ภาพ 1. มคี วามร้คู วามเข้าใจเกี่ยวกับหลักการวิธกี าร และขน้ั ตอนการทาบัญชี
สาหรับกจิ กราเจา้ ของคนเดยี ว
2. มคี วามรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกบั ทักษะการปฏบิ ัตงิ านบัญชเี บื้องตน้ ตามหลกั การบัญชี
ที่รบั รองทว่ั ไปสาหรบั กิจกราเจ้าของคนเดยี ว

7. วธิ ีดาเนินงาน วตั ถปุ ระสงค์ เปา้ หมาย พ้ืนที่ ระยะเวลา งบประมาณ
ดาเนนิ การ
กิจกรรมหลกั เพอื่ ศึกษานโยบายหลกั การทเี่ ก่ยี วข้อง นกั ศกึ ษา กศน.อาเภอล้ี 28
และวางแผนจดั ทากจิ กรรม ให้ ปวช. พฤษภาคม
๑.ประชุมเพ่อื หารือ สอดคล้องเกิดประโยชนต์ อ่ นักศึกษา 15 คน พนื้ ท่ี ๘ ตาบล
แนวทางจัดทา เพอื่ ประชาสมั พนั ธ์กจิ กรรมให้ 1 คน 2562
กิจกรรม นกั ศกึ ษา หลกั สตู ร ปวช. กศน.อาเภอ
๒. ประชาสมั พันธแ์ ละ ล้ี ๑ กจิ กรรม กศน.อาเภอล้ี พ.ค.61
ประสานเครือข่ายใน เพื่อกาหนดแนวทางและใหไ้ ด้รบั การ -
การ จัดกิจกรรม สนับสนุนใหด้ าเนินงานตามกิจกรรม
๓. จดั ทาและเสนอขอ 8 มิ.ย.61
อนมุ ัติกิจกรรม
11
4. ประชุม ๑) เพ่ือศกึ ษาขั้นตอนการดาเนินงาน 18 ราย กศน.อาเภอล้ี มถิ นุ ายน 4,400.-
คณะทางานดาเนิน ๒) เพ่ือวางแผนการทางาน 2562
กจิ กรรม
เพ่อื ใหผ้ ู้เรียนมีพืน้ ฐานความรู้ใน นกั ศึกษา กศน.อาเภอลี้ 17
5. จดั กจิ กรรม มิถนุ ายน
โครงการเรยี นรกู้ าร รายวชิ าการบัญชีเบอ้ื งต้น 1 และ 2 15 คน 2562
บญั ชเี บ้อื งต้น
เพื่อทราบผลความก้าวหนา้ และปญั หา 1 ครัง้ กศน.อาเภอล้ี 22-23
6. ประเมนิ ผล การดาเนนิ งาน มถิ ุนายน
2562
7. สรุปรายงานผล เพอ่ื สรปุ และรายงานผลต่อผูเ้ กี่ยวข้อง ๑ ครง้ั กศน.อาเภอลี้
และประชาสัมพันธ์ 22-23
มิถุนายน
2562

28
มิถุนายน
2562

8. งบประมาณดาเนินการ

8.1 เงินงบประมาณ งบอุดหนุน > ค่าจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ปวช.รหัส 07650002

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอลี้ จังหวัดลาพูน เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้

1. คา่ วทิ ยากร ช่ัวโมงละ 200 บาทจานวน 12 ชั่วโมง จานวนเงิน 2,400.-บาท

2. ค่าวัสดุ จานวนเงนิ 1,000.- บาท

3. ค่าถ่ายเอกสารคู่มือการอบรม จานวนเงิน 500.-บาท

4. ค่าป้ายโครงการ จานวนเงิน 500.-บาท

(-สี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน-) รวมเปน็ เงนิ 4,400.- บาท

**หมายเหตถุ วั จา่ ยตามจรงิ

11. แผนการใชจ้ า่ ยงบประมาณ

กจิ กรรมหลกั ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
โครงการเรยี นร้กู ารบญั ชเี บื้องต้น (ต.ค.-ธ.ค.) (ม.ค.-มี.ค.) (เม.ย.-ม.ิ ย.) (ก.ค.-ก.ย.)

- - 4,400.- -

12. ผรู้ บั ผดิ ชอบโครงการ

- กลมุ่ งานการจัดการศกึ ษานอกระบบฯ
- นางสาวนภาพร วรรณพาน ครู ปวช.

13. หนว่ ยงาน/เครอื ขา่ ยทเี่ กีย่ วข้อง
- ศนู ยก์ ารศกึ ษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศยั อาเภอล้ี

14. ผลทค่ี าดวา่ จะไดร้ บั
1. นักศกึ ษามีความรู้ความเขา้ ใจเก่ียวกบั หลกั การวธิ ีการ และขัน้ ตอนการทาบญั ชีสาหรบั กจิ การเจา้ ของ
คนเดยี ว
2. นักศกึ ษามีความรู้ความเขา้ ใจเกย่ี วกับทักษะการปฏิบัติงานบญั ชเี บ้ืองต้นตามหลักการบัญชีท่ีรบั รอง
ทัว่ ไปสาหรับกิจการเจ้าของคนเดยี ว

15. การวดั และประเมนิ ผล
- แบบประเมินความพึงพอใจ

...........……………………………ผ้เู สนอโครงการ
(นางสาวนภาพร วรรณพาน)

ครู ปวช.

.....................................…............ผูเ้ ห็นชอบโครงการ
(นางสาวมะลวิ รรณ ศรีแก้ว)

หัวหนา้ กลุ่มการจกั การศึกษานอกระบบ

……………………….............………….ผอู้ นุมตั โิ ครงการ

(นางพิรุณทิพย์ ทงุ่ สงู ) .

ผ้อู านวยการ กศน.อาเภอสนั ตสิ ุข จังหวัดน่าน

รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการ กศน.อาเภอล้ี จงั หวดั ลาพนู

คาสงั่ ศนู ยก์ ารศกึ ษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศยั อาเภอล้ี
ท่ี 424/๒๕๖2

เรื่อง แตง่ ตัง้ วทิ ยากรโครงการเรยี นรกู้ ารบญั ชเี บ้ืองตน้

................................

ด้วยศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอล้ีจะดาเนินการจัดกิจกรรม
โครงการเรียนรู้การบัญชีเบ้ืองต้น จานวน 12 ชั่วโมง ในวันที่ 22-23 มิถุนายน ๒๕62 ณ ศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอล้ี จงั หวดั ลาพนู

อาศยั อานาจของผูม้ ีอานาจตามคาสัง่ สานักงานปลดั กระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๔๘๙/๒๕๕๑
เรอ่ื งมอบอานาจใหผ้ ูอ้ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอ และผู้อานวยการศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตปฏิบัติราชการแทนและหนังสือกระทรวงการคลัง
ท่ี กค ๐๕๒๖.๗/๑๗๘๔๔ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๔๐ เรื่อง การปรับค่าตอบแทนในการสอน
จึงแต่งตง้ั ให้ นางสาวมณนิ ทร ตรัยวนัสนนั ท์ ทาหนา้ ทเ่ี ปน็ วิทยากร ดังกลา่ ว

ทั้งน้ี ตง้ั แต่ วันที่ 22 มิถนุ ายน พ.ศ.๒๕๖2 เป็นต้นไป

ส่งั ณ วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖2

(นางพิรุณทิพย์ ทุ่งสงู ) .

ผู้อานวยการ กศน.อาเภอสันตสิ ขุ จงั หวัดน่าน

รักษาการในตาแหนง่ ผูอ้ านวยการ กศน.อาเภอลี้ จังหวัดลาพนู

ที่ ศธ ๐๒๑๐.๖๘๐๗/741 ศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอธั ยาศัยอาเภอลี้
ทว่ี า่ การอาเภอล้ี จงั หวดั ลาพูน ๕๑๑๑๐

12 มถิ นุ ายน 2562

เรือ่ ง ขอเชญิ เปน็ วิทยากร โครงการเรยี นรกู้ ารบญั ชเี บ้ืองตน้

เรียน นางสาวมณนิ ทร ตรัยวนัสนนั ท์

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอล้ี โดยหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้ดาเนินการจัดโครงการเรียนรู้การบัญชีเบ้ืองต้น ในวันท่ี 23-24 มิถุนายน
๒๕62 ณ ศนู ยก์ ารศกึ ษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยั อาเภอล้ี จังหวดั ลาพูน จานวน 12 ชว่ั โมง

เพ่ือให้การดาเนินงานจัดกิจกรรมดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุผลตามวัตถุประสงค์
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอล้ี ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้
มีประสบการณ์ ในเร่ือง การบัญชีเบื้องต้น 1 และ การบัญชีเบ้ืองต้น 2 การหาจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่าน
ให้เกียรติเป็นวิทยากร ในการจัดกิจกรรม ตามวันและเวลาดังกล่าว หวังว่าคงได้รับความอนุเคราะห์จากท่านเป็น
อยา่ งดยี ่งิ และขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาและใหค้ วามอนุเคราะห์

ขอแสดงความนับถอื

(นางพิรณุ ทิพย์ ทุ่งสงู ) .

ผู้อานวยการ กศน.อาเภอสนั ติสุข จังหวัดนา่ น

รักษาการในตาแหนง่ ผอู้ านวยการ กศน.อาเภอล้ี จังหวัดลาพูน

กลุ่มงานการศึกษาขน้ั พ้นื ฐานฯ
โทรศพั ท/์ โทรสาร 053-979484

วนั /เวลา กาหนดการดาเนนิ โครงเรยี นรกู้ ารบญั ชเี บอ้ื งตน้ หมายเหตุ
22 มิถุนายน 2562 วนั ท่ี 22-23 มถิ นุ ายน 2562
08.00 น.-08.30 น.
09.00น.-12.00 น. ณ ศนู ยก์ ารศกึ ษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศยั อาเภอล้ี หวดั ลาพนู
รายการ
12.00 น.-13.00 น.
13.00 น.-16.00 น. - ลงทะเบยี น
- ทาแบบทดสอบก่อนเรียน
23 มถิ นุ ายน 2562 ความรเู้ กย่ี วกับบญั ชเี บ้อื งตน้
08.00 น.-08.30 น. หลกั การบญั ชคี ู่
09.00น.-12.00 น. หลักการบันทกึ รายการค้าในสมดุ บัญชี
12.00 น.-13.00 น. - พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น.-16.00 น. รปู แบบของสมุดรายวันทว่ั ไป
แบบบัญชแี ยกประเภท

- ลงทะเบยี น
- การบันทึกบัญชีซ้อื ขายสนิ คา้ สาหรบั จิการทไ่ี มไ่ ดจ้ ดทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิ่ม
- พกั รับประทานอาหาร
- กระดาษทาการ 8 ช่อง
- ทาแบบทดสอบหลงั เรียน
- ประเมนิ ความพงึ พอใจ

*** รายละเอยี ดและเวลาทีใ่ ชใ้ นการอบรมอาจมกี ารเปลย่ี นแปลงตามความเหมาะสม

แผนการจดั ซ้ือจดั จา้ ง ประจาปงี บประมาณ 2562 ไตรมาส 1

ศูนยก์ ารศึกษานอกระบบและก

แผนงาน : ยุทธศาสตรพ์ ัฒนาการศึกษาเพื่อความยง่ั ยนื โครงการ : สนับสนนุ

งบอดุ หนนุ : ค่าจัดการเรยี

รหัสงบประมาณ.... 07650002........รหสั แหล่งของเงนิ ......

ลาดับ ประเภทจัดหา ปริมาณ วงเงินทจ่ี ะ กาหนด
ท่ี (ซื้อ/เชา่ /จ้าง)
ช่อื โครงการท่จี ะจดั ซ้ือจัด จานวน หนว่ ย จัดซื้อจดั จ้าง ใชพ้

จ้าง โดยประมาณ

1. จ้างทาปา้ ย โครงการเรยี นรู้การบญั ชี 500.- 22/0
เบื้องต้น
ปา้ ย
ปา้ ยไวนิล 1 500.- -หา้ ร้อยบ
รวม
ผูจ้ ดั ทา ผูต้ รวจสอบ/ผ้เู ห็นชอบ

(นางสาวนภาพร วรรณพาน) ( นางสาวมะลิวรรณ ศรีแก้ว )
เจา้ ของโครงการ หวั หนา้ งานแผน/หวั หน้าฝา่ ยฯ

1 - 4 (ตงั้ แต่เดอื นตลุ าคม พ.ศ.2561 – กนั ยายน พ.ศ. 2562) หมาย
การศกึ ษาตามอธั ยาศยั อาเภอล้ี เหตุ
นคา่ ใชจ้ ่ายในการจัดการศกึ ษาตงั้ แตร่ ะดบั อนบุ าลจนจบการศกึ ษาขน้ั พื้นฐาน
ยนการสอนหลกั สตู ร ปวช.
6211410......รหสั กจิ กรรมหลัก.... 200025100N3029........

ดตอ้ งการ จดั ซื้อจดั จ้าง ผู้อนุมตั ิ ข้ันตอนการจดั ซ้ือจดั จ้าง(ประมาณ)
พสั ดุ โดยวิธี จัดซอื้ /สัง่ จา้ ง วนั ที่ประกาศ/ วันทที่ าสัญญา

อนุมตั ิรายงาน หรอื ข้อตกลง
ขอซื้อขอจา้ ง

06/62 เฉพาะเจาะจง นางพิรุณทพิ ย์
ทงุ่ สูง

บาทถ้วน-

อนมุ ัติ

) ( นางพริ ณุ ทิพย์ ทุง่ สูง )
ผอู้ านวยการ กศน.สันตสิ ขุ จงั หวดั น่าน

รักษาการในตาแหนง่ ผูอ้ านวยการ กศน.อาเภอล้ี จงั หวดั ลาพูน

แผนการจดั ซื้อจดั จา้ ง ประจาปงี บประมาณ 2562 ไตรมาส 1

ศูนย์การศึกษานอกระบบและก

แผนงาน : ยุทธศาสตร์พฒั นาการศกึ ษาเพ่ือความยัง่ ยนื โครงการ : สนบั สนุน

งบอดุ หนนุ : ค่าจัดการเรยี

รหัสงบประมาณ.... 07650002........รหสั แหล่งของเงนิ ......

ลาดับ ประเภทจัดหา ปริมาณ วงเงินทจ่ี ะ กาหนด
ท่ี (ซื้อ/เช่า/จ้าง)
ช่ือโครงการทจ่ี ะจดั ซอื้ จดั จานวน หน่วย จัดซอ้ื จัดจ้าง ใชพ้

จ้าง โดยประมาณ

1. จ้าง โครงการเรียนรกู้ ารบญั ชี 500.- 22/0
ถา่ ยเอกสาร เบอ้ื งต้น

รวม 500.- -หา้ ร้อยบ
ผจู้ ดั ทา ผ้ตู รวจสอบ/ผู้เหน็ ชอบ

(นางสาวนภาพร วรรณพาน) ( นางสาวมะลิวรรณ ศรีแก้ว
เจา้ ของโครงการ หวั หน้างานแผน/หวั หน้าฝา่ ยฯ

1 - 4 (ตัง้ แตเ่ ดอื นตลุ าคม พ.ศ.2561 – กนั ยายน พ.ศ. 2562) หมาย
การศึกษาตามอธั ยาศยั อาเภอล้ี เหตุ
นค่าใชจ้ า่ ยในการจัดการศกึ ษาตงั้ แตร่ ะดบั อนุบาลจนจบการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ยนการสอนหลกั สตู ร ปวช.
6211410......รหสั กจิ กรรมหลกั .... 200025100N3029........

ดตอ้ งการ จัดซอื้ จัดจ้าง ผูอ้ นมุ ตั ิ ข้ันตอนการจดั ซื้อจดั จ้าง(ประมาณ)
พัสดุ โดยวิธี จัดซือ้ /ส่ังจา้ ง วนั ทปี่ ระกาศ/ วนั ทท่ี าสัญญา

อนมุ ัติรายงาน หรือข้อตกลง
ขอซือ้ ขอจ้าง

06/62 เฉพาะเจาะจง นางพริ ุณทพิ ย์
ทุ่งสงู

บาทถ้วน-

อนมุ ตั ิ

) ( นางพริ ณุ ทิพย์ ทุ่งสูง )
ฯ ผู้อานวยการ กศน.สนั ตสิ ุข จงั หวดั น่าน

รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการ กศน.อาเภอลี้ จังหวดั ลาพูน

แผนการจดั ซือ้ จดั จา้ ง ประจาปงี บประมาณ 2562 ไตรมาส 1

ศนู ยก์ ารศกึ ษานอกระบบและก

แผนงาน : ยทุ ธศาสตรพ์ ัฒนาการศกึ ษาเพอื่ ความยงั่ ยนื โครงการ : สนับสนุน

งบอุดหนุน : ค่าจดั การเรยี

รหัสงบประมาณ.... 07650002........รหสั แหลง่ ของเงนิ ......

ลาดบั ประเภทจัดหา ปรมิ าณ วงเงนิ ทจี่ ะ กาหนด
ท่ี (ซื้อ/เช่า/จ้าง)
ชือ่ โครงการท่ีจะจดั ซื้อ จานวน หนว่ ย จัดซือ้ จัดจ้าง ใชพ้

จัดจา้ ง โดยประมาณ

1. ซ้ือวสั ดุ โครงการเรยี นร้กู ารบญั ชี 1,000.- 22/0
เบื้องตน้

รวม 1,000.- -หนงึ่ พนั
ผจู้ ัดทา ผตู้ รวจสอบ/ผูเ้ หน็ ชอบ

(นางสาวนภาพร วรรณพาน) ( นางสาวมะลวิ รรณ ศรีแก้ว )
เจ้าของโครงการ หัวหน้างานแผน/หัวหนา้ ฝ่ายฯ

1 - 4 (ต้งั แต่เดอื นตลุ าคม พ.ศ.2561 – กันยายน พ.ศ. 2562) หมาย
การศกึ ษาตามอธั ยาศยั อาเภอลี้ เหตุ
นคา่ ใช้จ่ายในการจัดการศกึ ษาตั้งแตร่ ะดบั อนุบาลจนจบการศึกษาข้นั พ้ืนฐาน
ยนการสอนหลกั สตู ร ปวช.
6211410......รหสั กิจกรรมหลกั .... 200025100N3029........

ดต้องการ จดั ซื้อจดั จ้าง ผูอ้ นุมตั ิ ข้ันตอนการจัดซือ้ จดั จ้าง(ประมาณ)
พัสดุ โดยวธิ ี จัดซอ้ื /สั่งจ้าง วนั ที่ประกาศ/ วนั ทที่ าสญั ญา

อนุมัติรายงาน หรือขอ้ ตกลง
ขอซื้อขอจา้ ง

06/62 เฉพาะเจาะจง นางพิรุณทิพย์
ทงุ่ สูง

นบาทถว้ น-

อนุมัติ

( นางพริ ุณทิพย์ ท่งุ สูง )
ผ้อู านวยการ กศน.สันตสิ ขุ จังหวัดนา่ น
รกั ษาการในตาแหน่งผู้อานวยการ กศน.อาเภอล้ี จงั หวดั ลาพนู

แบบประเมนิ ความพงึ พอใจ

แบบประเมนิ ความพงึ พอใจ

โครงการเรียนร้กู ารบญั ชีเบ้ืองตน้ หลักสูตร ปวช. ภาคเรยี นที่ 1/2562

ณ ศนู ย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศัยอาเภอล้ี อาเภอล้ี จังหวดั ลาพูน

1. เพศ () ชาย ( ) หญิง

2. อายุ ( ) ตา่ กวา่ 15 ปี ( ) 15 – 25 ปี () 26 – 59 ปี ( ) 60 ปีขึ้นไป

3. สถานภาพผตู้ อบแบบสอบถาม () นักศึกษา กศน. ( ) ผรู้ ับบรกิ าร ( ) บุคลากรสถานศึกษา

4. ระดับการศึกษา ( ) ตา่ กว่าประถมศึกษา ( ) ประถมศึกษา ( ) ม.ต้น ( ) ม.ปลาย

() ปวช. ( ) ปริญญาตรี ( ) สงู กวา่ ปริญญาตรี

5. ประกอบอาชีพหลกั () เกษตรกรรม ( ) คา้ ขาย ( ) รบั จา้ งแรงงาน

( ) ลูกจ้างหน่วยงานของรฐั หรือเอกชน ( ) รับราชการ ( ) พนักงานขา้ ราชการ

6. กล่มุ เปา้ หมาย ( ) ผ้นู าชมุ ชน ( ) สมาชกิ กลมุ่ () ประชาชนท่วั ไป ( ) บคุ ลากรสถานศึกษา

ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจในการใหบ้ รกิ าร

ระดบั ความพึงพอใจ

ที่ องค์ประกอบของความพึงพอใจ มาก มาก ปาน น้อย นอ้ ยท่ีสุด
ทส่ี ุด กลาง

54 3 2 1

1 กิจกรรมท่จี ัดสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกิจกรรม 

2 เนอื้ หาทบ่ี รรยายตรงกับความตอ้ งการของผ้เู ขา้ รว่ ม 
โครงการ

3 การใชส้ ่อื เทคโนโลยี วสั ดุ อปุ กรณ์และทรัพยากรประกอบ 
กิจกรรม มีความเหมาะสม 

4 วธิ ีการจัดกิจกรรม มรี ูปแบบที่หลากหลายและเหมาะสม

5 คณะวิทยากรถา่ ยทอดความรู้ให้ผู้เรียนมีความเข้าใจและ 

ช่วยเหลอื จนผเู้ ขา้ ร่วมโครงการมีความเขา้ ใจ

6 สถานท่ีในการจัดกจิ กรรมเหมาะสม 

7 ระยะเวลาการจัดกิจกรรมเหมาะสม 
8 ผเู้ รียนมคี วามรู้ ความเข้าใจตาม จุดประสงค์ของกจิ กรรม 
9 ผเู้ รียนสามารถนาความรู้ท่ไี ด้รบั จากการเรยี นรู้ ไปปรบั ใช้ 

ในการเรียน 
10 ความพงึ พอใจตอ่ การบริการหรอื เขา้ รว่ มกิจกรรม

แบบประเมินความพงึ พอใจ

โครงการเรยี นรกู้ ารบัญชเี บื้องต้น หลักสูตร ปวช. ภาคเรยี นท่ี 1/2562

ณ ศนู ยก์ ารศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศยั อาเภอลี้ อาเภอล้ี จังหวัดลาพนู

1. เพศ ( ) ชาย () หญงิ

7. อายุ ( ) ตา่ กว่า 15 ปี ( ) 15 – 25 ปี () 26 – 59 ปี ( ) 60 ปีข้นึ ไป

8. สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม () นกั ศึกษา กศน. ( ) ผู้รับบริการ ( ) บคุ ลากรสถานศึกษา

9. ระดับการศึกษา ( ) ตา่ กวา่ ประถมศึกษา ( ) ประถมศึกษา ( ) ม.ต้น ( ) ม.ปลาย

() ปวช. ( ) ปริญญาตรี ( ) สงู กว่าปรญิ ญาตรี

10. ประกอบอาชีพหลกั ( ) เกษตรกรรม ( ) ค้าขาย () รับจ้างแรงงาน

( ) ลกู จ้างหนว่ ยงานของรัฐหรือเอกชน ( ) รบั ราชการ ( ) พนักงานขา้ ราชการ

11. กล่มุ เป้าหมาย ( ) ผู้นาชมุ ชน ( ) สมาชิกกลมุ่ () ประชาชนทวั่ ไป ( ) บคุ ลากรสถานศึกษา

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในการใหบ้ ริการ

ระดับความพึงพอใจ

ท่ี องคป์ ระกอบของความพึงพอใจ มาก มาก ปาน น้อย น้อยท่ีสดุ
ทส่ี ดุ กลาง

54 3 2 1

1 กจิ กรรมท่ีจัดสอดคล้องกับวตั ถุประสงค์ของกจิ กรรม 

2 เน้ือหาที่บรรยายตรงกับความต้องการของผ้เู ขา้ รว่ ม 

โครงการ

3 การใชส้ ่ือ เทคโนโลยี วัสดุ อุปกรณแ์ ละทรพั ยากรประกอบ 

กิจกรรม มีความเหมาะสม

4 วธิ กี ารจดั กจิ กรรม มีรูปแบบที่หลากหลายและเหมาะสม 

5 คณะวิทยากรถา่ ยทอดความรู้ให้ผเู้ รยี นมคี วามเข้าใจและ 

ชว่ ยเหลือจนผเู้ ขา้ รว่ มโครงการมคี วามเขา้ ใจ

6 สถานทใี่ นการจัดกิจกรรมเหมาะสม 

7 ระยะเวลาการจดั กิจกรรมเหมาะสม 

8 ผเู้ รียนมีความรู้ ความเข้าใจตาม จดุ ประสงค์ของกิจกรรม 

9 ผเู้ รยี นสามารถนาความรู้ท่ีได้รบั จากการเรียนรู้ ไปปรบั ใช้ 

ในการเรียน

10 ความพึงพอใจต่อการบริการหรอื เขา้ รว่ มกจิ กรรม 

แบบประเมินความพึงพอใจ

โครงการเรียนรกู้ ารบัญชีเบื้องตน้ หลักสูตร ปวช. ภาคเรยี นที่ 1/2562

ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศัยอาเภอลี้ อาเภอล้ี จงั หวดั ลาพนู

1. เพศ () ชาย ( ) หญิง

12. อายุ ( ) ต่ากวา่ 15 ปี () 15 – 25 ปี ( ) 26 – 59 ปี ( ) 60 ปีขึน้ ไป

13. สถานภาพผตู้ อบแบบสอบถาม () นักศึกษา กศน. ( ) ผรู้ ับบริการ ( ) บุคลากรสถานศกึ ษา

14. ระดบั การศึกษา ( ) ต่ากว่าประถมศึกษา ( ) ประถมศึกษา ( ) ม.ต้น ( ) ม.ปลาย

() ปวช. ( ) ปริญญาตรี ( ) สูงกว่าปรญิ ญาตรี

15. ประกอบอาชีพหลกั ( ) เกษตรกรรม () คา้ ขาย ( ) รบั จ้างแรงงาน

( ) ลกู จ้างหนว่ ยงานของรัฐหรอื เอกชน ( ) รบั ราชการ ( ) พนกั งานข้าราชการ

16. กลุ่มเป้าหมาย ( ) ผนู้ าชมุ ชน ( ) สมาชกิ กลมุ่ () ประชาชนท่ัวไป ( ) บคุ ลากรสถานศึกษา

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในการให้บริการ

ระดับความพึงพอใจ

ที่ องค์ประกอบของความพึงพอใจ มาก มาก ปาน น้อย น้อยท่ีสุด
ท่สี ุด กลาง

54 3 2 1

1 กิจกรรมท่ีจัดสอดคล้องกับวตั ถุประสงค์ของกิจกรรม 

2 เนือ้ หาทบ่ี รรยายตรงกบั ความตอ้ งการของผู้เข้าร่วม 

โครงการ

3 การใช้สอื่ เทคโนโลยี วัสดุ อุปกรณ์และทรพั ยากรประกอบ 

กิจกรรม มีความเหมาะสม

4 วิธกี ารจัดกจิ กรรม มรี ูปแบบท่ีหลากหลายและเหมาะสม 

5 คณะวทิ ยากรถา่ ยทอดความรู้ใหผ้ ูเ้ รยี นมีความเข้าใจและ 

ชว่ ยเหลือจนผูเ้ ขา้ ร่วมโครงการมีความเขา้ ใจ

6 สถานท่ีในการจดั กจิ กรรมเหมาะสม 

7 ระยะเวลาการจัดกจิ กรรมเหมาะสม 

8 ผ้เู รียนมคี วามรู้ ความเข้าใจตาม จุดประสงค์ของกิจกรรม 

9 ผเู้ รยี นสามารถนาความรู้ที่ได้รับจากการเรียนรู้ ไปปรับใช้ 

ในการเรยี น

10 ความพงึ พอใจตอ่ การบริการหรือเข้ารว่ มกจิ กรรม 

แบบประเมินความพงึ พอใจ

โครงการเรยี นรกู้ ารบัญชีเบ้ืองตน้ หลักสตู ร ปวช. ภาคเรยี นท่ี 1/2562

ณ ศูนยก์ ารศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศัยอาเภอลี้ อาเภอล้ี จงั หวัดลาพูน

1. เพศ ( ) ชาย () หญงิ

17. อายุ ( ) ตา่ กว่า 15 ปี ( ) 15 – 25 ปี () 26 – 59 ปี ( ) 60 ปีขึน้ ไป

18. สถานภาพผ้ตู อบแบบสอบถาม () นักศกึ ษา กศน. ( ) ผรู้ ับบริการ ( ) บคุ ลากรสถานศึกษา

19. ระดับการศกึ ษา ( ) ต่ากว่าประถมศึกษา ( ) ประถมศึกษา ( ) ม.ตน้ ( ) ม.ปลาย

() ปวช. ( ) ปริญญาตรี ( ) สงู กวา่ ปริญญาตรี

20. ประกอบอาชีพหลัก ( ) เกษตรกรรม () คา้ ขาย ( ) รบั จา้ งแรงงาน

( ) ลกู จา้ งหน่วยงานของรัฐหรอื เอกชน ( ) รบั ราชการ ( ) พนักงานข้าราชการ

21. กลุม่ เปา้ หมาย ( ) ผนู้ าชมุ ชน ( ) สมาชิกกลุ่ม () ประชาชนทั่วไป ( ) บุคลากรสถานศึกษา

ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจในการให้บริการ

ระดบั ความพึงพอใจ

ที่ องค์ประกอบของความพึงพอใจ มาก มาก ปาน นอ้ ย น้อยทีส่ ุด
ทีส่ ดุ กลาง

54 3 2 1

1 กจิ กรรมทีจ่ ัดสอดคล้องกับวัตถปุ ระสงค์ของกจิ กรรม 

2 เน้อื หาที่บรรยายตรงกบั ความตอ้ งการของผเู้ ข้ารว่ ม 

โครงการ

3 การใช้สอ่ื เทคโนโลยี วัสดุ อปุ กรณ์และทรพั ยากรประกอบ 

กิจกรรม มีความเหมาะสม

4 วิธกี ารจัดกจิ กรรม มรี ปู แบบที่หลากหลายและเหมาะสม 

5 คณะวิทยากรถา่ ยทอดความรู้ใหผ้ เู้ รยี นมีความเข้าใจและ 

ช่วยเหลอื จนผู้เขา้ ร่วมโครงการมีความเขา้ ใจ

6 สถานทีใ่ นการจัดกิจกรรมเหมาะสม 

7 ระยะเวลาการจัดกจิ กรรมเหมาะสม 

8 ผ้เู รียนมีความรู้ ความเข้าใจตาม จุดประสงค์ของกจิ กรรม 

9 ผู้เรียนสามารถนาความรู้ที่ได้รบั จากการเรยี นรู้ ไปปรบั ใช้ 

ในการเรียน

10 ความพงึ พอใจตอ่ การบริการหรอื เขา้ ร่วมกิจกรรม 

แบบประเมนิ ความพึงพอใจ

โครงการเรียนร้กู ารบญั ชเี บอื้ งต้น หลกั สตู ร ปวช. ภาคเรยี นท่ี 1/2562

ณ ศูนยก์ ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอล้ี อาเภอล้ี จังหวดั ลาพูน

1. เพศ ( ) ชาย () หญิง

22. อายุ ( ) ตา่ กว่า 15 ปี () 15 – 25 ปี ( ) 26 – 59 ปี ( ) 60 ปีขึน้ ไป

23. สถานภาพผ้ตู อบแบบสอบถาม () นักศึกษา กศน. ( ) ผู้รับบริการ ( ) บุคลากรสถานศึกษา

24. ระดับการศกึ ษา ( ) ต่ากว่าประถมศึกษา ( ) ประถมศึกษา ( ) ม.ตน้ ( ) ม.ปลาย

() ปวช. ( ) ปริญญาตรี ( ) สูงกวา่ ปริญญาตรี

25. ประกอบอาชีพหลัก () เกษตรกรรม ( ) ค้าขาย ( ) รับจ้างแรงงาน

( ) ลูกจ้างหน่วยงานของรฐั หรือเอกชน ( ) รบั ราชการ ( ) พนกั งานข้าราชการ

26. กลุม่ เปา้ หมาย ( ) ผนู้ าชมุ ชน ( ) สมาชิกกลุ่ม () ประชาชนทั่วไป ( ) บคุ ลากรสถานศึกษา

ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจในการใหบ้ ริการ

ระดบั ความพึงพอใจ

ที่ องค์ประกอบของความพึงพอใจ มาก มาก ปาน นอ้ ย นอ้ ยที่สดุ
ที่สดุ กลาง

54 3 2 1

1 กจิ กรรมทจี่ ัดสอดคล้องกบั วัตถปุ ระสงค์ของกจิ กรรม 

2 เน้อื หาที่บรรยายตรงกับความตอ้ งการของผ้เู ข้ารว่ ม 

โครงการ

3 การใช้สอ่ื เทคโนโลยี วัสดุ อปุ กรณ์และทรัพยากรประกอบ 

กิจกรรม มีความเหมาะสม

4 วิธกี ารจัดกจิ กรรม มรี ปู แบบที่หลากหลายและเหมาะสม 

5 คณะวิทยากรถา่ ยทอดความรู้ใหผ้ เู้ รียนมคี วามเข้าใจและ 

ช่วยเหลอื จนผู้เขา้ ร่วมโครงการมีความเขา้ ใจ

6 สถานทีใ่ นการจัดกิจกรรมเหมาะสม 

7 ระยะเวลาการจัดกจิ กรรมเหมาะสม 

8 ผ้เู รียนมีความรู้ ความเข้าใจตาม จุดประสงค์ของกจิ กรรม 

9 ผู้เรียนสามารถนาความรู้ทีไ่ ด้รับจากการเรยี นรู้ ไปปรับใช้ 

ในการเรียน

10 ความพงึ พอใจตอ่ การบริการหรอื เขา้ ร่วมกจิ กรรม 

แบบประเมนิ ความพงึ พอใจ

โครงการเรียนรกู้ ารบญั ชเี บอ้ื งตน้ หลกั สตู ร ปวช. ภาคเรยี นที่ 1/2562

ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศยั อาเภอลี้ อาเภอล้ี จงั หวัดลาพูน

1. เพศ () ชาย ( ) หญงิ

27. อายุ ( ) ตา่ กวา่ 15 ปี ( ) 15 – 25 ปี () 26 – 59 ปี ( ) 60 ปีขน้ึ ไป

28. สถานภาพผตู้ อบแบบสอบถาม () นกั ศกึ ษา กศน. ( ) ผ้รู ับบรกิ าร ( ) บุคลากรสถานศกึ ษา

29. ระดบั การศึกษา ( ) ตา่ กว่าประถมศึกษา ( ) ประถมศึกษา ( ) ม.ต้น ( ) ม.ปลาย

() ปวช. ( ) ปริญญาตรี ( ) สงู กวา่ ปริญญาตรี

30. ประกอบอาชีพหลกั ( ) เกษตรกรรม () ค้าขาย ( ) รบั จา้ งแรงงาน

( ) ลูกจา้ งหนว่ ยงานของรฐั หรือเอกชน ( ) รบั ราชการ ( ) พนักงานขา้ ราชการ

31. กลุ่มเป้าหมาย ( ) ผนู้ าชมุ ชน ( ) สมาชกิ กลุ่ม () ประชาชนทัว่ ไป ( ) บุคลากรสถานศกึ ษา

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในการใหบ้ ริการ

ระดับความพึงพอใจ

ที่ องค์ประกอบของความพึงพอใจ มาก มาก ปาน นอ้ ย น้อยทสี่ ุด
ท่ีสุด กลาง

54 3 2 1

1 กิจกรรมท่ีจัดสอดคล้องกับวตั ถุประสงค์ของกจิ กรรม 

2 เนือ้ หาทบ่ี รรยายตรงกบั ความตอ้ งการของผเู้ ขา้ รว่ ม 

โครงการ

3 การใช้สอื่ เทคโนโลยี วัสดุ อุปกรณแ์ ละทรพั ยากรประกอบ 

กิจกรรม มีความเหมาะสม

4 วิธกี ารจัดกจิ กรรม มรี ูปแบบท่ีหลากหลายและเหมาะสม 

5 คณะวทิ ยากรถา่ ยทอดความรู้ใหผ้ ูเ้ รียนมีความเข้าใจและ 

ชว่ ยเหลือจนผูเ้ ขา้ ร่วมโครงการมีความเขา้ ใจ

6 สถานท่ีในการจดั กจิ กรรมเหมาะสม 

7 ระยะเวลาการจัดกจิ กรรมเหมาะสม 

8 ผ้เู รียนมคี วามรู้ ความเข้าใจตาม จุดประสงค์ของกจิ กรรม 

9 ผเู้ รยี นสามารถนาความรู้ที่ได้รับจากการเรียนรู้ ไปปรับใช้ 

ในการเรยี น

10 ความพงึ พอใจตอ่ การบริการหรือเข้าร่วมกิจกรรม 

แบบประเมินความพึงพอใจ

โครงการเรียนรู้การบญั ชเี บ้ืองต้น หลกั สูตร ปวช. ภาคเรยี นที่ 1/2562

ณ ศูนยก์ ารศกึ ษานอกระบบและการศกึ ษาตามอัธยาศยั อาเภอล้ี อาเภอล้ี จังหวัดลาพนู

1. เพศ ( ) ชาย () หญิง

32. อายุ ( ) ต่ากว่า 15 ปี ( ) 15 – 25 ปี () 26 – 59 ปี ( ) 60 ปขี นึ้ ไป

33. สถานภาพผูต้ อบแบบสอบถาม () นกั ศกึ ษา กศน. ( ) ผรู้ บั บริการ ( ) บุคลากรสถานศึกษา

34. ระดับการศกึ ษา ( ) ต่ากวา่ ประถมศึกษา ( ) ประถมศึกษา ( ) ม.ตน้ ( ) ม.ปลาย

() ปวช. ( ) ปริญญาตรี ( ) สงู กว่าปรญิ ญาตรี

35. ประกอบอาชีพหลกั () เกษตรกรรม ( ) ค้าขาย ( ) รับจ้างแรงงาน

( ) ลกู จา้ งหน่วยงานของรฐั หรอื เอกชน ( ) รบั ราชการ ( ) พนักงานข้าราชการ

36. กล่มุ เปา้ หมาย ( ) ผนู้ าชุมชน ( ) สมาชกิ กล่มุ () ประชาชนทัว่ ไป ( ) บุคลากรสถานศึกษา

ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจในการให้บริการ

ระดับความพึงพอใจ

ที่ องค์ประกอบของความพึงพอใจ มาก มาก ปาน น้อย นอ้ ยท่ีสดุ
ทีส่ ุด กลาง

54 3 2 1

1 กจิ กรรมทจ่ี ัดสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกิจกรรม 

2 เนื้อหาทีบ่ รรยายตรงกบั ความต้องการของผ้เู ขา้ รว่ ม 

โครงการ

3 การใช้ส่อื เทคโนโลยี วัสดุ อปุ กรณแ์ ละทรัพยากรประกอบ 

กิจกรรม มีความเหมาะสม

4 วธิ ีการจดั กจิ กรรม มรี ปู แบบท่ีหลากหลายและเหมาะสม 

5 คณะวทิ ยากรถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เรยี นมีความเข้าใจและ 

ช่วยเหลือจนผู้เข้ารว่ มโครงการมีความเขา้ ใจ

6 สถานท่ใี นการจดั กจิ กรรมเหมาะสม 

7 ระยะเวลาการจดั กิจกรรมเหมาะสม 

8 ผเู้ รียนมีความรู้ ความเข้าใจตาม จุดประสงค์ของกิจกรรม 

9 ผู้เรียนสามารถนาความรู้ท่ไี ด้รบั จากการเรียนรู้ ไปปรับใช้ 

ในการเรียน

10 ความพงึ พอใจตอ่ การบริการหรอื เข้าร่วมกิจกรรม 

แบบประเมนิ ความพงึ พอใจ

โครงการเรยี นรกู้ ารบญั ชีเบ้ืองตน้ หลักสูตร ปวช. ภาคเรยี นท่ี 1/2562

ณ ศูนยก์ ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศัยอาเภอล้ี อาเภอล้ี จังหวัดลาพูน

1. เพศ () ชาย ( ) หญงิ

37. อายุ ( ) ต่ากว่า 15 ปี ( ) 15 – 25 ปี () 26 – 59 ปี ( ) 60 ปขี ้ึนไป

38. สถานภาพผตู้ อบแบบสอบถาม () นักศึกษา กศน. ( ) ผ้รู ับบรกิ าร ( ) บุคลากรสถานศึกษา

39. ระดบั การศึกษา ( ) ตา่ กวา่ ประถมศึกษา ( ) ประถมศึกษา ( ) ม.ต้น ( ) ม.ปลาย

() ปวช. ( ) ปริญญาตรี ( ) สูงกวา่ ปริญญาตรี

40. ประกอบอาชีพหลกั () เกษตรกรรม ( ) คา้ ขาย ( ) รบั จา้ งแรงงาน

( ) ลูกจา้ งหนว่ ยงานของรฐั หรือเอกชน ( ) รบั ราชการ ( ) พนักงานขา้ ราชการ

41. กลุ่มเป้าหมาย ( ) ผนู้ าชมุ ชน ( ) สมาชกิ กลมุ่ () ประชาชนทั่วไป ( ) บุคลากรสถานศึกษา

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในการให้บรกิ าร

ระดบั ความพึงพอใจ

ที่ องค์ประกอบของความพึงพอใจ มาก มาก ปาน น้อย น้อยท่ีสุด
ทส่ี ุด กลาง

54 3 2 1

1 กิจกรรมท่ีจัดสอดคล้องกับวตั ถุประสงค์ของกิจกรรม 

2 เนือ้ หาทบ่ี รรยายตรงกบั ความตอ้ งการของผเู้ ขา้ รว่ ม 

โครงการ

3 การใช้สอื่ เทคโนโลยี วัสดุ อุปกรณ์และทรพั ยากรประกอบ 

กิจกรรม มีความเหมาะสม

4 วิธกี ารจัดกจิ กรรม มีรูปแบบท่ีหลากหลายและเหมาะสม 

5 คณะวทิ ยากรถา่ ยทอดความรู้ใหผ้ ูเ้ รียนมคี วามเข้าใจและ 

ชว่ ยเหลือจนผูเ้ ขา้ ร่วมโครงการมีความเข้าใจ

6 สถานท่ีในการจดั กจิ กรรมเหมาะสม 

7 ระยะเวลาการจัดกจิ กรรมเหมาะสม 

8 ผ้เู รียนมคี วามรู้ ความเข้าใจตาม จุดประสงค์ของกจิ กรรม 

9 ผเู้ รยี นสามารถนาความรู้ที่ได้รับจากการเรียนรู้ ไปปรบั ใช้ 

ในการเรยี น

10 ความพงึ พอใจตอ่ การบริการหรือเข้าร่วมกจิ กรรม 

แบบประเมินความพึงพอใจ

โครงการเรียนรู้การบัญชเี บื้องต้น หลักสตู ร ปวช. ภาคเรยี นที่ 1/2562

ณ ศูนยก์ ารศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตามอัธยาศัยอาเภอลี้ อาเภอล้ี จังหวัดลาพูน

1. เพศ ( ) ชาย () หญิง

42. อายุ ( ) ตา่ กว่า 15 ปี () 15 – 25 ปี ( ) 26 – 59 ปี ( ) 60 ปีขน้ึ ไป

43. สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม () นักศกึ ษา กศน. ( ) ผรู้ ับบรกิ าร ( ) บุคลากรสถานศึกษา

44. ระดบั การศึกษา ( ) ตา่ กวา่ ประถมศึกษา ( ) ประถมศึกษา ( ) ม.ตน้ ( ) ม.ปลาย

() ปวช. ( ) ปริญญาตรี ( ) สูงกวา่ ปรญิ ญาตรี

45. ประกอบอาชีพหลัก ( ) เกษตรกรรม ( ) คา้ ขาย () รบั จ้างแรงงาน

( ) ลกู จา้ งหน่วยงานของรฐั หรอื เอกชน ( ) รบั ราชการ ( ) พนกั งานขา้ ราชการ

46. กล่มุ เป้าหมาย ( ) ผู้นาชมุ ชน ( ) สมาชิกกลมุ่ () ประชาชนท่วั ไป ( ) บคุ ลากรสถานศึกษา

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในการให้บริการ

ระดบั ความพึงพอใจ

ที่ องคป์ ระกอบของความพึงพอใจ มาก มาก ปาน นอ้ ย น้อยที่สดุ
ท่ีสดุ กลาง

54 3 2 1

1 กิจกรรมท่ีจัดสอดคล้องกบั วัตถปุ ระสงค์ของกจิ กรรม 

2 เน้อื หาทีบ่ รรยายตรงกบั ความตอ้ งการของผู้เข้ารว่ ม 

โครงการ

3 การใชส้ อ่ื เทคโนโลยี วัสดุ อุปกรณแ์ ละทรพั ยากรประกอบ 

กจิ กรรม มีความเหมาะสม

4 วิธีการจัดกิจกรรม มรี ูปแบบที่หลากหลายและเหมาะสม 

5 คณะวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้ผ้เู รยี นมคี วามเข้าใจและ 

ชว่ ยเหลอื จนผ้เู ขา้ รว่ มโครงการมีความเขา้ ใจ

6 สถานทใ่ี นการจัดกิจกรรมเหมาะสม 

7 ระยะเวลาการจดั กิจกรรมเหมาะสม 

8 ผเู้ รยี นมีความรู้ ความเข้าใจตาม จดุ ประสงค์ของกจิ กรรม 

9 ผเู้ รียนสามารถนาความรู้ที่ได้รบั จากการเรยี นรู้ ไปปรับใช้ 

ในการเรียน

10 ความพึงพอใจตอ่ การบริการหรอื เข้ารว่ มกิจกรรม 

แบบประเมินความพึงพอใจ

โครงการเรยี นรู้การบญั ชเี บอ้ื งต้น หลักสูตร ปวช. ภาคเรยี นท่ี 1/2562

ณ ศนู ย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศยั อาเภอล้ี อาเภอลี้ จงั หวดั ลาพูน

1. เพศ () ชาย ( ) หญิง

47. อายุ ( ) ตา่ กว่า 15 ปี ( ) 15 – 25 ปี ()26 – 59 ปี ( ) 60 ปีข้นึ ไป

48. สถานภาพผูต้ อบแบบสอบถาม () นกั ศกึ ษา กศน. ( ) ผรู้ บั บรกิ าร ( ) บุคลากรสถานศึกษา

49. ระดับการศึกษา ( ) ต่ากว่าประถมศึกษา ( ) ประถมศึกษา ( ) ม.ตน้ ( ) ม.ปลาย

() ปวช. ( ) ปริญญาตรี ( ) สงู กวา่ ปรญิ ญาตรี

50. ประกอบอาชีพหลัก ()เกษตรกรรม ( ) คา้ ขาย ( ) รบั จา้ งแรงงาน

( ) ลูกจ้างหน่วยงานของรัฐหรอื เอกชน ( ) รับราชการ ( ) พนักงานขา้ ราชการ

51. กลุ่มเปา้ หมาย ( ) ผ้นู าชุมชน ( ) สมาชิกกลุ่ม () ประชาชนท่วั ไป ( ) บุคลากรสถานศึกษา

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในการให้บริการ

ระดับความพึงพอใจ

ที่ องค์ประกอบของความพึงพอใจ มาก มาก ปาน นอ้ ย น้อยทสี่ ุด
ที่สุด กลาง

54 3 2 1

1 กิจกรรมทจี่ ดั สอดคล้องกบั วตั ถปุ ระสงค์ของกิจกรรม 

2 เน้อื หาที่บรรยายตรงกบั ความต้องการของผู้เข้าร่วม 

โครงการ

3 การใชส้ ือ่ เทคโนโลยี วัสดุ อุปกรณแ์ ละทรัพยากรประกอบ 

กิจกรรม มีความเหมาะสม

4 วธิ ีการจดั กจิ กรรม มีรูปแบบที่หลากหลายและเหมาะสม 

5 คณะวทิ ยากรถ่ายทอดความรู้ใหผ้ ู้เรียนมีความเข้าใจและ 

ชว่ ยเหลือจนผู้เข้ารว่ มโครงการมคี วามเขา้ ใจ

6 สถานท่ีในการจดั กิจกรรมเหมาะสม 

7 ระยะเวลาการจดั กิจกรรมเหมาะสม 

8 ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจตาม จุดประสงค์ของกจิ กรรม 

9 ผเู้ รียนสามารถนาความรู้ที่ได้รบั จากการเรยี นรู้ ไปปรับใช้ 

ในการเรียน

10 ความพึงพอใจต่อการบริการหรอื เขา้ รว่ มกิจกรรม 

แบบประเมนิ ความพงึ พอใจ

โครงการเรยี นร้กู ารบญั ชเี บ้ืองต้น หลักสตู ร ปวช. ภาคเรยี นท่ี 1/2562

ณ ศูนยก์ ารศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศยั อาเภอล้ี อาเภอลี้ จังหวัดลาพนู

1. เพศ ( ) ชาย () หญิง

52. อายุ ( ) ตา่ กว่า 15 ปี ( ) 15 – 25 ปี () 26 – 59 ปี ( ) 60 ปขี นึ้ ไป

53. สถานภาพผ้ตู อบแบบสอบถาม () นกั ศึกษา กศน. ( ) ผู้รับบรกิ าร ( ) บุคลากรสถานศึกษา

54. ระดับการศกึ ษา ( ) ต่ากวา่ ประถมศึกษา ( ) ประถมศึกษา ( ) ม.ตน้ ( ) ม.ปลาย

() ปวช. ( ) ปริญญาตรี ( ) สูงกวา่ ปรญิ ญาตรี

55. ประกอบอาชีพหลกั () เกษตรกรรม ( ) ค้าขาย ( ) รบั จา้ งแรงงาน

( ) ลกู จ้างหนว่ ยงานของรัฐหรอื เอกชน ( ) รบั ราชการ ( ) พนักงานขา้ ราชการ

56. กลุม่ เปา้ หมาย ( ) ผนู้ าชมุ ชน ( ) สมาชิกกลุ่ม () ประชาชนทั่วไป ( ) บุคลากรสถานศึกษา

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในการให้บริการ

ระดับความพึงพอใจ

ที่ องค์ประกอบของความพึงพอใจ มาก มาก ปาน น้อย นอ้ ยที่สดุ
ที่สุด กลาง

54 3 2 1

1 กจิ กรรมทีจ่ ัดสอดคล้องกับวัตถปุ ระสงค์ของกิจกรรม 

2 เน้อื หาที่บรรยายตรงกบั ความตอ้ งการของผู้เข้าร่วม 

โครงการ

3 การใช้ส่อื เทคโนโลยี วัสดุ อปุ กรณ์และทรพั ยากรประกอบ 

กิจกรรม มีความเหมาะสม

4 วิธกี ารจดั กจิ กรรม มรี ปู แบบที่หลากหลายและเหมาะสม 

5 คณะวิทยากรถา่ ยทอดความรู้ใหผ้ เู้ รยี นมคี วามเข้าใจและ 

ช่วยเหลอื จนผู้เขา้ ร่วมโครงการมีความเขา้ ใจ

6 สถานทีใ่ นการจัดกิจกรรมเหมาะสม 

7 ระยะเวลาการจัดกจิ กรรมเหมาะสม 

8 ผ้เู รียนมีความรู้ ความเข้าใจตาม จุดประสงค์ของกิจกรรม 

9 ผู้เรียนสามารถนาความรู้ที่ได้รบั จากการเรยี นรู้ ไปปรับใช้ 

ในการเรยี น

10 ความพึงพอใจตอ่ การบริการหรอื เขา้ ร่วมกจิ กรรม 

แบบประเมินความพงึ พอใจ

โครงการเรยี นรกู้ ารบญั ชีเบอ้ื งตน้ หลกั สูตร ปวช. ภาคเรยี นที่ 1/2562

ณ ศูนยก์ ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยั อาเภอลี้ อาเภอล้ี จงั หวัดลาพนู

1. เพศ ( ) ชาย () หญงิ

57. อายุ ( ) ตา่ กว่า 15 ปี () 15 – 25 ปี ( ) 26 – 59 ปี ( ) 60 ปขี ้นึ ไป

58. สถานภาพผ้ตู อบแบบสอบถาม () นกั ศึกษา กศน. ( ) ผรู้ บั บรกิ าร ( ) บคุ ลากรสถานศึกษา

59. ระดับการศกึ ษา ( ) ต่ากว่าประถมศึกษา ( ) ประถมศึกษา ( ) ม.ต้น ( ) ม.ปลาย

() ปวช. ( ) ปรญิ ญาตรี ( ) สงู กวา่ ปริญญาตรี

60. ประกอบอาชีพหลัก ( ) เกษตรกรรม () คา้ ขาย ( ) รับจ้างแรงงาน

( ) ลกู จา้ งหน่วยงานของรฐั หรอื เอกชน ( ) รับราชการ ( ) พนักงานข้าราชการ

61. กลุม่ เปา้ หมาย ( ) ผนู้ าชมุ ชน ( ) สมาชิกกลมุ่ () ประชาชนทั่วไป ( ) บุคลากรสถานศึกษา

ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจในการให้บริการ

ระดบั ความพึงพอใจ

ที่ องค์ประกอบของความพึงพอใจ มาก มาก ปาน นอ้ ย น้อยท่ีสดุ
ที่สดุ กลาง

54 3 2 1

1 กจิ กรรมทีจ่ ัดสอดคล้องกับวัตถปุ ระสงค์ของกจิ กรรม 

2 เน้อื หาที่บรรยายตรงกบั ความตอ้ งการของผูเ้ ข้าร่วม 

โครงการ

3 การใช้สอ่ื เทคโนโลยี วัสดุ อปุ กรณ์และทรพั ยากรประกอบ 

กิจกรรม มีความเหมาะสม

4 วิธกี ารจัดกจิ กรรม มรี ปู แบบที่หลากหลายและเหมาะสม 

5 คณะวิทยากรถา่ ยทอดความรู้ใหผ้ เู้ รยี นมีความเข้าใจและ 

ช่วยเหลอื จนผู้เขา้ ร่วมโครงการมีความเขา้ ใจ

6 สถานทีใ่ นการจัดกิจกรรมเหมาะสม 

7 ระยะเวลาการจัดกจิ กรรมเหมาะสม 

8 ผ้เู รียนมีความรู้ ความเข้าใจตาม จุดประสงค์ของกิจกรรม 

9 ผู้เรียนสามารถนาความรู้ที่ได้รบั จากการเรียนรู้ ไปปรับใช้ 

ในการเรียน

10 ความพงึ พอใจตอ่ การบริการหรอื เขา้ ร่วมกจิ กรรม 

แบบประเมินความพึงพอใจ

โครงการเรียนรกู้ ารบญั ชเี บื้องต้น หลักสูตร ปวช. ภาคเรยี นที่ 1/2562

ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศยั อาเภอลี้ อาเภอล้ี จงั หวัดลาพูน

1. เพศ () ชาย ( ) หญิง

62. อายุ ( ) ตา่ กวา่ 15 ปี () 15 – 25 ปี ( ) 26 – 59 ปี ( ) 60 ปีขน้ึ ไป

63. สถานภาพผตู้ อบแบบสอบถาม () นกั ศกึ ษา กศน. ( ) ผ้รู ับบรกิ าร ( ) บุคลากรสถานศกึ ษา

64. ระดบั การศึกษา ( ) ตา่ กว่าประถมศึกษา ( ) ประถมศึกษา ( ) ม.ต้น ( ) ม.ปลาย

() ปวช. ( ) ปริญญาตรี ( ) สงู กวา่ ปริญญาตรี

65. ประกอบอาชีพหลกั ( ) เกษตรกรรม () ค้าขาย ( ) รบั จา้ งแรงงาน

( ) ลูกจา้ งหนว่ ยงานของรัฐหรือเอกชน ( ) รบั ราชการ ( ) พนักงานขา้ ราชการ

66. กลุ่มเป้าหมาย ( ) ผนู้ าชมุ ชน ( ) สมาชิกกลุ่ม () ประชาชนทัว่ ไป ( ) บุคลากรสถานศกึ ษา

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในการใหบ้ ริการ

ระดับความพึงพอใจ

ที่ องค์ประกอบของความพึงพอใจ มาก มาก ปาน นอ้ ย น้อยทสี่ ุด
ท่ีสดุ กลาง

54 3 2 1

1 กิจกรรมท่ีจัดสอดคล้องกับวตั ถุประสงค์ของกจิ กรรม 

2 เนือ้ หาทบ่ี รรยายตรงกบั ความตอ้ งการของผเู้ ขา้ รว่ ม 

โครงการ

3 การใช้สอื่ เทคโนโลยี วัสดุ อุปกรณแ์ ละทรพั ยากรประกอบ 

กิจกรรม มีความเหมาะสม

4 วิธกี ารจัดกจิ กรรม มรี ูปแบบท่ีหลากหลายและเหมาะสม 

5 คณะวทิ ยากรถา่ ยทอดความรู้ใหผ้ ูเ้ รียนมีความเข้าใจและ 

ชว่ ยเหลือจนผูเ้ ขา้ ร่วมโครงการมีความเขา้ ใจ

6 สถานท่ีในการจดั กจิ กรรมเหมาะสม 

7 ระยะเวลาการจัดกจิ กรรมเหมาะสม 

8 ผ้เู รียนมคี วามรู้ ความเข้าใจตาม จุดประสงค์ของกิจกรรม 

9 ผเู้ รยี นสามารถนาความรู้ที่ได้รับจากการเรียนรู้ ไปปรบั ใช้ 

ในการเรยี น

10 ความพงึ พอใจตอ่ การบริการหรือเข้าร่วมกิจกรรม 


Click to View FlipBook Version