The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ไตรภูมิกถา หรือ ไตรภูมิพระร่วง พระราชนิพนธ์พระมหาธรรมราชาที่ ๑ พญาลิไทย ฉบับตรวจสอบชำระใหม่ หนังสือเก่าแก่ ที่ควรค่าแก่การศึกษา เน้นเรื่องศีล ธรรม พระกัมมัฏฐาน ให้คนไทยได้รักการทำบุญ และละเว้นการทำบาปอกุศลทั้งปวง

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

ไตรภูมิกถา หรือ ไตรภูมิพระร่วง พระราชนิพนธ์พระมหาธรรมราชาที่ ๑ พญาลิไทย ฉบับตรวจสอบชำระใหม่

ไตรภูมิกถา หรือ ไตรภูมิพระร่วง พระราชนิพนธ์พระมหาธรรมราชาที่ ๑ พญาลิไทย ฉบับตรวจสอบชำระใหม่ หนังสือเก่าแก่ ที่ควรค่าแก่การศึกษา เน้นเรื่องศีล ธรรม พระกัมมัฏฐาน ให้คนไทยได้รักการทำบุญ และละเว้นการทำบาปอกุศลทั้งปวง

Click to View FlipBook Version