The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

เบเกอรี่ในโอกาสพิเศษ

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Panattha Phumsaeng, 2021-03-29 03:08:10

เบเกอรี่ในโอกาสพิเศษ

เบเกอรี่ในโอกาสพิเศษ

เบเกอรี
ในโอกาส
พเิ ศษ

จัดทําโดย

นางสาวปนัฏฐา พุ่มแสง
รหสั นักศึกษา 61122203008 Sec 1

Italian Meringue buttercream

สว นผสม

ไขข าว 200 กรมั
น้ําตาลทราย(1) 57กรมั
น้ําตาลทราย(2) 227 กรัม
น้ําเปลา 50กรมั
เนย 454 กรมั

วธิ ที ํา

1.นําน้ํา และน้ําตาลสาลงในหมอ ตงั้ ไฟจนเดือด ไมต อ ง
คนปลอ ยตัง้ ไวเ ฉยๆ ควรเชค็ อณุ หภูมิอยสู ม่ําเสมอ
ประมาณ 110 องศาเซลเซยี สจงึ เริม่ ตีในขนั้ ตอ ไป
2.นําไขขาวเทลงในเคร่ืองผสมตีใชค วามเร็วปานกลางให
เกดิ ฟองเล็กน อย หลังจากนัน้ คอยๆเติมน้ําตาลสวนแรก
ลงไป เพิ่มความเร็วสงู ตจี นข้นึ ขาว
3.เชค็ อณุ หภูมใิ นหมอของน้ําตาลเม่อื ไดอุณหภูมิ 118
องศาเซลเซียสใหยกออกจากเตา คอยๆเทลงในเคร่อื ง
ผสม ใชค วามเร็วสูงในการตี จะไดปริมาณเพม่ิ ข้ึนเป็นสี
ขาว
4.หลงั ลจากนัน้ คอ ยๆเตมิ เนยหนั่ เตาเลก็ ท่ลี กั ษณะออน
ตัวอุณหภมู หิ องลงไป ตีใหเ ขา กนั จนเป็นเน้ือเดียวกัน ทํา
เร่ือยๆจนหมด
5.ไดเ น้ือครมี ทเ่ี ป็นเน้ือเดยี วกนั เนียน ไมเ หลวและไม
แข็งจนเกินไป

บตั เตอร์สปองเคก้ สว นผสมครมี สาํ หรบั แตง
หน าเคก
สวนผสม
1.วปิ ปิ้งครีม 500 กรัม
1.ไขไ ก6 48 กรมั
2.น้ําตาลทรายละเอียด 200 กรมั
3.เอสพ2ี 6 กรมั
4.เกลือ 4 กรัม
5.แป งเคก350 กรมั
6. ผงฟ1ู 0 กรมั
7. วนิลาผง10 กรัม
8.เนยละลาย50 กรัม
9. นมสด 150 กรมั

วิธีทาํ บัตเตอรสปองเคก

1.เตรยี มพมิ พ ทาชอ็ ตเทนน่ิง (เนยขาว) ตดั กระดาษไข
ใหเขากบั พิมพ
2.นําไข น้ําตาล เอสพี ตีดวยหวั ตะกรอ ใชค วามเรว็ เบอร
2 ใชเวลา 1 นาที
3.รอ นแป ง ผงฟู วนิลลาผง เขาดว ยกันเติมลงไปใน
เคร่อื งตีดวยความเรว็ เบอร 5 ใชเ วลา 5 นาที
4.นําเนยละลายผสมกับนมตดี วยความเรว็ เบอร 1 ใช
เวลา 2 นาที เทแงท่ตี ีลงพิมพป ระมาณ ¾ ของพิมพ อบ
160 องศาเซเซยี ส ใชเ วลา 22-30 นาที
วิธที ําครมี สาํ หรบั แตงหน าเคก
1.ตวี ปิ ปปิ้งครมี ดวยความเรว็ ปานกลาง ไมต องใหว ปิ ปิ้ง
จบั มากหรอื แข็งเกินไป
(ไดเคก 2 ปอนด 3 กอ น)

เครปเยน็

สวนผสมแป งเครป

ไขไ ก 400 กรัม
แป งเคก 225 กรัม
เนยสดละลาย 150 กรัม
นมสดชนิดจดื 600 กรมั

สวนผสมวปิ ปิ้งครีมสําหรับทาระหวางชัน้ เครป

วิปปิ้งครีม 500 กรัม

วิธที ํา

1. รอนแป งลงในอางผสม ใสไข แลวคอย ๆเทนม คน
สว นผสมดว ยตะกรอ มอื ใหเ ขากัน จากนัน้ เทเนยละลาย
ลงไปผสม คนใหสวนผสมเขา กัน
2. กรองดว ยกระชอนเพ่อื ใหไ ดแ ป งเน้ือละเอยี ด นําเขาตู
เยน็ พกั ไวอ ยางน อย 30 นาที
3. ตงั้ กระทะเครปหรือกระทะเทฟลอน ใชไฟกลาง ทา
เนยบางๆใหท ัว่
4. นําแป งเครปออกจากตเู ย็น คนสว นผสมของแป งเครป
ใหเ ขากนั ใชกระบวยตกั แป ง เทลงบนกระทะเครปให
เป็นแผน บาง เม่ือแป งสุกใหควากระทะลงบนตะแกรงพัก
ใหเยน็
5. ประกอบเคก โดยนําแผน เครปวางบนแทนหมุน ใชส
ปาตูลา ปาดวปิ ปิ้งครมี บางๆ ใหท วั่ แผน จากนัน้ นําแผน
เครปวางซอ นอกี ชนั้ หน่ึงทําสลับกันไปเร่อื ย ๆ จนครบ 20
ชนั้ โดยประมาณ
6. จากนัน้ นําเขาตเู ยน็ ทิง้ ไวใหเครปเคกเซตตวั ประมาณ
1 คืน แลว จึงนํามาตดั ราดซอสสตรอเบอรร ด่ี านบนกอน
เสิรฟ

ซอสสตรอเบอร์ร

สวนผสม

สตรอเบอรรแ่ี ชแขง็ 500 กรมั
น้ําตาลทราย 250 กรัม
น้ํามะนาว 1 ชอ นโตะ

วิธที ํา

1. นําสตรอเบอรปี่ ั่นในเคร่ืองปั่นใหล ะเอยี ด นําใสหมอ
ตงั้ ไฟใสน ้ําตาลทราย ตัง้ ไฟกลางคนใหน ้ําตาลทราย
ละลาย ตัง้ ไฟจนสวนผสมเดอื ดสกั 5 นาทใี สม ะนาว
คนใหเขา กันแลวยกลง คลายรอ นแลว นําไปแชตเู ย็น

SCONE

สวนผสม

แป งอเนกประสงค 225 กรมั
ผงฟู 2 ชอ นชา
เนยสด 100 กรมั
นตาล้ําทรายเบเกอร่ี35 กรมั
เกลือ 1/2 ชอนชา
ไขแ ดงผสมนม (ไขแดง 1 ฟอง+นม) 110 กรมั

วธิ ีทํา

1. ตดั เนยเป็นกอนส่ีเหลี่ยมลูกเตา เลก็ ๆ นําไปแชใ นตุเ ย็น
พกั ไว
2. รอ นแป งและผงฟูรวมกัน เติมเกลอื แลว คนใหเ ขา กัน ใส
เนยท่แี ชเ ย็นลงไป ใช scraper สบั เนยและแป งจนเป็น
กอนเล็ก ๆ ใสน ้ําตาล ผสมใหเ ขากนั แลวพกั ในตูเ ย็นอยาง
น อย 30 นาที จากนัน้ เทสว นผสมของนมและไขท ีเ่ ตรียม
ไว (คนไขแ ละนม ผสมใหเขากนั กอน) ลงในสว นผสมของ
แป งจนสวนผสมจับตวั เป็นกอ น (ใชม อื คน หามนวด)
3. โรยแป งนวลบนโตะ แลวใชไมคลงึ แป งรีดแป งเป็นแผน
ใหมคี วามหนา 1.5 – 2 นิ้ว จากนัน้ ใชพ มิ พกดวงกลม
(ring cutter) ขนาด 1 นิ้ว กดลงบนแป งแลววางบนถาดอบ
ท่รี องดว ย baking sheet เศษแป งทีAเหลอื นํามารวมกัน
รดี และกดจนหมดแป ง
4. ทาไขเจือนมทดี่ านบนของสโคน นําเขา อบทีAอุณหภูมิ
200 C เป็นเวลาประมาณ 12 นาที หรอื จนกระทงั่ สุก
5. เสิรฟ พรอมกับ clotted cream และแยมสตรอเบอรรี่

แยมสตรอเบอร์ร

สว นผสม

สตรอเบอรรแ่ี ชแ ข็ง 500 กรัม
น้ําตาลทราย 250 กรมั
เพคตนิ (ไมมีไมตอ งใส) 120 กรัม
น้ําเปลา 170 กรัม

วธิ ที าํ

1. นําสว นผสมทัง้ หมดใสลงไปในหมอ ตัง้ ไฟกลาง หมนั่ คนใหเ ขา
กนั ใชเวลาประมาณ 20 – 30 นาที
2. ยกลงจากเตา ทงิ้ ไวใหเ ย็น เก็บใสภ าชนะท่ปี ิดสนิท แลวเก็บ
ในตเู ย็น

Clotted Cream

สว นผสม

วปิ ปิ้งครีม 150 กรมั
Mascapone Cheese 50 กรัม

วธิ ีทาํ

1. นําสว นผสมทงั้ หมดใสใ นโถตี โดยใชห วั ตรี ปู ตะกรอ ตจี นตัง้ ยอด
เหน็ เป็นรอยตะกรอ
2. ตักใสภ าชนะปิดสนิท เกบ็ ในตูเยน็

Macaron

สวนผสม

ผงอัลมอนด 300 กรัม

น้ําตาลไอซิง่ 250 กรมั

ไขข าว (1) 110 กรมั

ไขข าว (2) 110 กรมั

น้ําตาลทราย 300 กรัม

สีผสมอาหารแบบน้ํา 1 กรัม

น้ํา 100 กรัม

วธิ ีทาํ มากรอง

1.นําผงอัลมอนดผ สมน้ําตาลไอซิ่งรอนใหเ ขากัน แลว
นําไปผสมกับไขข าว (1) ใชพายยางตะลอมจนเขากนั
พกั ไว
2.นําน้ําตาลทรายผสมน้ําใสหมอ ไฟ ไมค น (ทําใหไม
เป็นผลกึ ) ใสส ี ตามตอ งการ ตงั้ ไฟอณุ หภมู ิ 118 องศา
เซลเซียส
3.ตไี ขข าว (2) ดว ยความเรว็ เบอร 5 นําสวนผสมในขอ
3 รอ นๆมาเทใส เม่ือใสหมดตตี อ ดว นความเรว็ สงู จนตงั้
ยอดแขง็ (ใหอุณหภมู ิของน้ําเช่อื มในขอ 2 เทา กบั 110
องศาเซลเซยี ส จึงเร่มิ ตีขอ 3)
4.นําไขข าวทต่ี ี 1 ใน 3 สวนผสมกนั สว นผสมของอลั
มอนดท ีเ่ ตรยี มไวใชพายตะลอมจนสว นผสมเขากัน ใส
สวนผสมของไขข าวทเ่ี หลอื ใชพายยางตะลอมจนเป็น
เน้ือเดียวกนั ตกั ใสถ ุงบีบ
5.บีบใหขนาดเทา กัน ทงิ้ ไวในถาดรองอบดว ย bakeing
sheet ½ ชวั่ โมง จนหน าเรียบ (ใชมอื แตะไมตดิ มือ)
อบดว ยอณุ หภูมิ 160 องศาเซลเซียส บนลาน 12 นาที
แลวกลบั ถาดเตาอบตออีก 2 นาที (เตาไพรอน 150
องศาเซลเซียส)

ไส้สตอรอเบอร์ร

สวนผสม

สตรอเบอรร่ีแชแ ขง็ 300

น้ําตาลทราย 200

optional 110

วิปปิ้ งครมี 250

วธิ ที ําไสสตรอเบอรร่ี

1.นําสตรอเบอรร ีใ่ สเ คร่อื งปั้น ปั้นใหละเอยี ด เทใสห มอ
แลวใสน้ําตาลทราย ยกข้ึนตงั้ บนไฟโดยใชไ ฟกลาง คนให
เขา กนั เคย่ี วประมาณ 10-20 นาที จนไดท ่ี (ขนหนืด) ใส
น้ํามะนาวคนใหเ ขากนั เก็บใสข วดพกั ไวใ นตูเย็นชอ ง
ธรรมดา
2.ตีวปิ ปิ้งครมี ใหข ้ึนฟู แลวนําไปผสมกบั สตรอเบอรร ี่ใน
ขอ 1

Chox Cream

สวนผสม

เนยสด 112 กรมั
ไขไ ก 4 ฟอง
น้ํา 224 กรมั
แป งขนมปัง 168 กรัม
เกลือ ½ ชอนชา
น้ําตาลทราย 1 ชอนชา

วิธีทํา

1.ตม น้ําและเนยในหมอ โดยใชไ ฟกลางคอนขา งแรง
รอจนเนยละลายจนหมด พอเดือดใสเ กลอื น้ําตาล คน
ใหละลาย
2.ใสแป งลงไปลดไฟออน กวนจนสว นผสมรอ นออก
จากหมอ (คนโดยใชพ ายชิลิโคนหรอื ไมพ าย คนเร็วๆ)
3.นําแป งทก่ี วนมาใสอา ง ตดี วยเคร่อื งตีตะกรอ
ความเรว็ ปานกลาง ตจี นสวนผสมเร่ิมเยน็
4.ใสไขไปทลี ะฟองตใี หเ ขา กนั จนเน้ือเนียน ใสจนครบ
4 ฟอง จนเนียนเป็นเน้ือเดยี วกนั ตกั ใสถงุ บบี สามารถ
บบี ไดหลายแบบ (แบบยาว แบบกลม และบีบกงลอ )
5. บีบเสรจ็ แลว นําเขา อบดวยอุณหภูมิ 180 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 15 นาที ลดอุณหภูมเิ ป็น 160
องศาเซลเซยี ส ตออีก 10 นาที ** เคร่ืองอบ piron อบ
อุณหภมู ิ 180 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 20 นาที ลด
อณุ หภูมิเป็น 150 องศาเซลเซยี ส จนมีสีน้ําตาลเขม**

*ขอควรระวงั บบี ซวู อ ันเทาๆกนั

Pasty Cream

สว นผสม

นม 1.5 ถวยตวง

เนยจืด 30 กรัม

วนิลาผง 1 ชอนชา

แป งขาวโพด 2 ชอ นโตะ

ไขแดง 4 ฟอง

น้ําตาลทราย 125 กรัม

วิปปิ้ งครมี 150 กรัม

วธิ ที าํ

1. นําไขแ ดง น้ําตาลทราย แป งขา วโพด ผสมกันดว ยตะกรอ
มอื ใหเ ขากัน ใสวนิลาผงคนใหเ ขา กัน พอสวนผสมเขา กนั
ดีแลว เตมิ นมลงไปคนใหเ ขากนั
2. กรองสวนผสมเพ่ือไมใหแ ป งเป็นกอ น เทใสห มอ ใชไ ฟ
กลางคอ นขา งออ น หรือใชว ธิ ี water bath คนสว นผสมเริ่ม
ขนข้นึ
3. ยกลงเทใสอางผสม ใสเ นย คนใหเ ขากนั
4. ตวี ิปปิ้งครมี ใหเ นียนจนตงั้ ยอด นําลงมาผสมใหเ นียนเป็น
กอนเดยี วกัน
5. นํา chox มาเจจาะจากนัน้ บีบใส pastry cream จัดเสริ ฟ

Shokupan โชกุปง ขนมปงญปี นุ

สวนผสมที่ 1 (แป งเปียก) สวนผสมท่ี 3

1 นมสด 45 กรมั 1 แป งขนมปัง 290 กรมั
2 น้ําสะอาด 45 กรมั 2 เนยสดเคม็ 40กรมั
3 แป งขนมปัง 25 กรัม (อุณหภมู หิ อง)
3 เกลอื 1/4 ชช
สวนผสมที2่ (ยีสต) 4 น้ําตาล 30 กรัม
5 ไขไ กเ บอร2 1 ฟอง
1นมสดอนุ ๆ 80 กรัม 6 นมผง 20 กรมั
2 น้ําสะอาดอนุ ๆ 50 กรมั (ใชคอฟฟี่ เมทแทนได)
3 น น้ําตาล 1 ชช
4 ยสี ตแหง 2 ชช

วธิ ที าํ

สว นผสมท่ี 1 (แป งเปียก)

น้ําแป งขนมปัง+น้ําสะอาํ ด+นมสด ใสอ า งผสม คนสวนผสม
จนเขา กันดกี วนสวนผสมดวยไฟออน จนเหนียว
ปิดฟิลม แลว พักแป งเปียกในอุณหภมู หิ อ ง

สวนผสมท่ี2 (ยีสต)

น้ํานมอนุ + น้ําอุน + ยสี ตแ หง +น้ําตาํ ล คนเบาๆปิดฟิลม
แลว พกั ไวใ หยีสตท างาน 5 นําที

1. น้ําแป งขนมปัง + นมผง +เกลอื +น้ําตาล ใสอ่ํางผสม
ของสวนผสมที่2 (ยสี ต) เติมไขไ ก+ สวนผสมท่ี 1 (แป ง
เปียก) นวดใหเ ขากันประมาณ 7 นาที เตมิ เนยนวดตอ
ประมาณ 10 นาที จนแป งเนียน และยืดเป็นแผน ฟิลม
พักแป ง 1 ชัว่ โมง หรอื ข้นึ เป็น 2 เท่ํา
2. แบงแป งโดกอ นละ 100 กรมั ปั้นเป็นกอ นกลมพกั ปัง 45
นาที
3. น้ํากอนโดมาข้นึ รปู มวนเป็นกอ นตํามยําวพกั อกี 15 นําที
4. คลงึ แป งมวนตามยาวเกบ็ ตะเขบ็ แลว วางในพิมพท ี่ทํา
เนย 3 กอ น พกั แปัง 1 ชัว่ โมง
5. อบทอ่ี ุณหภมู ิ 180 องศาเซลเซียส 25 นาที

ขนมปงฝรังเศส

สวนผสม วธิ ีทาํ

แป งขนมปัง 334 กรมั 1. ใสแป ง +ยีสต + เกลอื +
ยีสต 2 กรัม Levain(แป งหมัก)+น้ําเย็นจัด ตใี ห
เกลอื 6 กรัม เขากนั
Levain(แป งหมัก) 67 กรัม 2. คลงึ แป งเป็นกอนกลมพักแป ง 60
น้ําเย็นจัด 200 กรมั นาที
3. แบงแป งโดกอ นละ 300 กรมั พกั
แป ง 15 นาทีปั้นข้นึ รปู รา ง
4. อบที่อณุ หภมู ิ 200 องศาเซลเซยี ส
30 นาที

Vol an vent

สวนผสม

แป งพไี อ 700 กรมั

น้ําตาลทราย 5 กรมั

เกลือ 6 กรมั

ไขไ ก 50 กรัม

น้ําตาลทราย 340 กรมั

เนยสด 100 กรมั

เพลสตีม้ าการนี 400 กรัม

วธิ ที าํ

1.รอ นแป งพีไอ เขา ดว ยกัน 2 ครัง้ เสร็จแลวนําลงในเคร่ืองตี
2.ผสมน้ําตาลทราย เกลอื ไขไก และน้ํา ลงในอา งผสมคนดวย
ตะกรอมือจนละลาย แลว เทใสเคร่ืองตี
3.จากนัน้ ใสเนยตตี อ จนเขา กนั จนแป งไมต ิดเคร่ืองแลวนําออก
4.โรยแป งนวลลงบนโตะ นําแป งที่ตีไวม าวางบนแป งนวลท่ี
โรยไวแลวทาํ การนวดจนแป งไมต ดิ มือจากนัน้ นําไปพักในตู
เยน็ อกี 20 นาที
5.นําแป งออกมาคลึงดว ยไมคลงึ แป ง นําเพลสตีม้ าการนี มา
คลึงใหเป็นแผน บางๆ วางลงไป2ใน3ของแผนแป งจากนัน้ นํา
แป งสวนท3่ี ทไี่ มโดนเพลสตมี้ าการีนมาเย็บตะเขบ็ ขา งๆเพ่ือไม
ใหเพลสตมี้ าการีนแตกออก คลึงอยา งเบามือเป็นส่ีเหล่ียมผนื
ผา ขนาดกลาง พบั 3ทบนําแรปมาปิดใสตเู ย็น 20 นาที (รอบ
แรก)
6.นําแป งออกมาคลงึ อีกครัง้ (ทําแบบเดมิ อกี 2ครงั้ )และพกั ใสต ู
เย็นอีก 15 นาที
7.นําแป งออกจากตเู ย็นโรยแป งนวลบนโตะ นําแป งออกมาพัก
ใหแ ป งคลายตวั จนแป งนิ่ง ใชไมค ลงึ รีดจนแผนแป งมคี วาม
หนา 1 มม. ใชพิมพว งกลมไมม รี กู ดลงบนแผนแป ง จากนัน้ นํา
พมิ พทม่ี ีรตู รงกลางมากด นําแผนแป งที่ไมมรี มู าทาไขแดง
จากนัน้ นําแผน แป งที่มีรตู รงกลางมาประกบทาหน าดว ยไขแ ดง
เรียงบนถาดอบระยะหา ง 2 นิ้ว อล 200 องศาเซลเซียส นาน
20-25 นาที จนแป งเหลอื งสุกกรอบ
8.นําแป งออกจากเตาอบ นําสว นผสม White sauce ใสตรง
กลางตกแตงดวยกุง

White sauce

สว นผสม

เนยสด 50 กรมั

หอมใหญห ัน่ เตา 60 กรมั

แป งสาลีอเนกประสงค 30 กรมั

น้ําสตอ็ คกงุ 400 กรัม

นมสด 200 กรมั

ซอสพริก 15 กรัม

กุง สด 300 กรัม

แครอทหัน่ เตา ลวกสุก 100 กรัม

ขา วโพดตมสกุ แกะเม็ด 50 กรมั

พริกหวานหัน่ เตาตม สุก 3 กรมั

เกลือ พรกิ ไทย ตามชอบ

วิธีทาํ

1.แกะเปลอื กกุง จากนัน้ นําเปลือกกุง มาผดั จนหอมใสน ้ําลงไป
เคี่ยวดวยไฟออน 30 นาที จากนัน้ กรองน้ําเก็บไว
2.นําเน้ือกงุ ไปลวกจนสกุ
3.ตัง้ กระทะไฟกลาง ใสเนยพอละลายใสหอมใหญผ ัดจนใส ใส
แป งอเนกประสงคผ ัดจนแป งสุก
4.คอยๆเติมนมสด (คอยคนตลอดเวลา) จากนัน้ ใสน้ําสต็อคกุง
เคี่ยวดว ยไฟออนไปเร่ือยๆจนซอสคน ใสซ อสพรกิ คนใหเขากนั
จากนัน้ ใสแ ครอท ขาวโพด พรกิ หวาน เกลอื และพริกไทย คน
ใหเขา กัน

ครัวซองค์โฮมเมด

สว นผสม

แป งขนมปัง 250 กรัม
เนยจดื 140 กรมั
เกลือ 3 กรัม
ไขแดง 1 กรมั
เนยจืด(ละลาย) 25 กรมั
นม 65 กรมั น้ํา 65 กรมั
น้ําตาล 30 กรมั ยีสต 4 กรมั

วธิ ที ํา

1.นําเนยจดื (140กรัม) รดี เป็นแผน สี่เหลย่ี ม พักไวใ นตู
เย็น 2.นํานม น้ํา น้ําตาล และยสี ต ผสมรวมกันในอาง
ผสม พกั ไวประมาณ 5 นาที
3.ใสเกลอื ไขแ ดง และเนยจืด (ละลาย) ลงในสว นผสม
ขอ 2 แลวคอ ยเตมิ แป งขนมปังลงไปนวดแป งใหเขากนั
ประมาณ 5 นาที (จนแป งเนียนไมต ดิ มือ) แลว พกั กอ น
โดประมาณ10นาที
4.นํากออนโดมาคลึงเป็นสีเ่ หลี่ยมในพลาสติกแรฟ แลว
พกั ในตเู ยน็ 20 นาที
5. นํากอนแป งมาคลงึ ส่ีเหลีย่ มใสเนยจืดในขอ 1 ลงไป
พับเกบ็ เนยคลึงแป งสีเ่ หลย่ี ม พับแป ง 4 สวน พักในตู
เย็น 20 นาที
6.นํากอนแป งมาคลงึ สเ่ี หลีย่ มพับแป ง 4 สวนพกั ในตู
เยน็ 20 นาที
7.นํากอ นแป งมาคลึงสเ่ี หล่ยี ม ขนาดกวา ง 25*ยาว 33
ซม.ตดั รปู รางครวั ซอง สามเหลีย่ ม ฐานขนาด 11 ซม.
แลว มวนเป็นรปู รา งครัวซองค พักแป งใหข้ึนเป็น 2 เทา
8.ทาไขแดงผสมนมกอ นอบอุณหภูมิ 200 องศา
เซลเซยี ส 6 นาที อบ 180 องศาเซลเซยี ส 12-15 นาที

สอบfinalthank you


Click to View FlipBook Version
Previous Book
INDAHNYA MEMBERI
Next Book
Company Profile Thaiwara