The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

อัศวินจิ๋วผจญภัยในร่างกาย

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ASIA, 2022-06-23 23:54:48

อัศวินจิ๋วผจญภัยในร่างกาย

อัศวินจิ๋วผจญภัยในร่างกาย

www.webkal.org

www.webkal.org

“อัศวินจิ๋วผู้รักษาความสะอาด” เป็นสิ่งมีชีวิตเล็กจิ๋วที่อาศัยอยู่ใน

ยาสีฟัน สบู่ ยาสระผม และนํ้ายาขจัดคราบต่างๆ พวกเขามีขนาดเล็กมาก
เล็กจนมองมดตัวน้อยๆ กลายเป็นไดโนเสาร์ตัวยักษ์ไปเลย

อัศวินจิ๋วมีเครื่องมือส่วนตัวเรียกว่า “เครื่องบับเบิล เอ็กซ์” เครื่องมือคู่กายที่มองคล้าย

เครื่องดูดฝุ่น คอยกำ�จัดเจ้าตัวสกปรกทุกชนิดให้สลายไป และสามารถผลิตฟองแก้วใสสะอาด

ที่เรียกว่า “ยานบับเบิลคลีน” ออกมา เพื่อพาเหล่าอัศวินจิ๋วลอยไปยังที่ต่างๆ

ซึ่งยานบับเบิลคลีนนี้แข็งแรงทนทานมากเหมือนรถกันกระสุนเลยทีเดียว
2

www.webkal.org

วันนี้เป็นเวรทำ�ความสะอาดห้องนํ้าของ “ปั้น” ตามที่ตกลงกับแม่ไว้ เมื่อปั้นเท

นํ้ายาขจัดคราบลงบนผนัง อัศวินจิ๋วนับร้อยก็กรูกันออกมาจากขวดนํ้ายาแล้ววิ่งจับ
เจ้าตัวสกปรกกันอย่างขยันขันแข็ง อัศวินจิ๋วเล็งเครื่องบับเบิล เอ็กซ์ไปที่เจ้าตัวสกปรก
แล้วพวกนั้นก็ถูกดูดหายวับไปทันที
เมื่อขัดผนังเสร็จ ปั้นก็ขัดอ่างล่างหน้า เช็ดกระจก และขัดพื้นห้องนํ้าจนสะอาดเอี่ยม
แล้วจึงเก็บขวดยาสระผมที่หมดแล้วใส่ถังขยะ จัดแปรงสีฟัน ยาสีฟัน
ที่ตั้งให้เป็นระเบียบหน้ากระจกใส่ไว้ในแก้ว แล้วนำ�ขวดยาสระผม
ขวดใหม่มาวางในตะกร้า ก่อนจะเปิดนํ้าใส่ถังไว้ให้เพียงพอต่อ
การใช้ในหนึ่งวันของครอบครัว
“ฮ้า… เสร็จแล้ว” ปั้นมองไปรอบๆ ตอนนี้ห้องนํ้าสะอาด
ข้าวของเป็นระเบียบเรียบร้อย
“ ไปอาบนํ้าได้แล้วลูก” แม่เตือนปั้น

3

www.webkal.org

ขณะที่ปั้นกำ�ลังแปรงฟันอยู่นั้น ปั้นนึกถึงพระที่มาเทศน์ที่โรงเรียนเมื่อวานนี้ พระท่าน
เทศน์ว่าร่างกายของเรามีแต่สิ่งที่ไม่สวยงาม

“จริงอย่างที่พระท่านว่า ในร่างกายคนเราเต็มไปด้วยขี้ ไม่ว่า ขี้ฟัน ขี้ตา ขี้หู ขี้มูก

ขี้ไคล อึ ฉี่ จนเราต้องอาบนํ้า ล้างหน้า แปรงฟันและขับถ่ายอยู่ทุกวัน” ปั้นคิดขณะมอง
ตัวเองในกระจก
ในขณะที่อัศวินจิ๋วยาสีฟันกำ�ลังกำ�จัดตัวสกปรกที่ฟันและลิ้น
ของปั้น เจ้าตัวสกปรกตัวหนึ่งแอบกระโดดเข้าไปในปากและกำ�ลังลื่น
ไถลเหมือนเล่นสไลเดอร์ลงไปในคอของปั้น
“โอ๊ะ แย่แล้ว แย่แล้ว มีผู้บุกรุก” จิ๋ว ๐๐๗ ตะโกนขึ้น แต่
4 ไม่ทันเสียแล้ว

www.webkal.org

“เรียกประชุมอัศวินจิ๋วยาสีฟันด่วน”

ไม่นานอัศวินจิ๋วยาสีฟันก็ยืนเรียงหน้ารอรับคำ�สั่งจาก จิ๋ว ๐๐๑ ผู้เป็นหัวหน้า
“เราต้องส่งตัวแทนเข้าไปตามจับตัวสกปรกออกมาให้ได้ เพราะถ้าเรา
เข้าไปกันหมด อาจจะทำ�ให้ร่างกายของปั้นทำ�งานผิดปกติ” จิ๋ว ๐๐๑ พูด
“ผมเข้าไปเองครับ” จิ๋ว ๐๐๗ อาสา
“ปั้นจะเข้าห้องนํ้าตรงเวลาทุกวัน รอบต่อไปคือหกโมงเช้าของวันพรุ่งนี้
เมื่อถึงเวลานั้นจิ๋ว ๐๐๗ ก็เริ่มปฏิบัติการได้เลย”
“ครับ” จิ๋ว ๐๐๗ รับคำ�

5

www.webkal.org

คืนนั้นทั้งคืน จิ๋ว ๐๐๗ ต้องเรียนรู้เรื่องระบบย่อยอาหาร และระบบขับถ่ายซึ่งเป็นที่ที่
จะต้องไป จิ๋ว ๐๐๗ เปิดอ่านตำ�ราที่ศาสตราจารย์จิ๋วเขียนไว้ หลังจากที่ท่านเคยพลาดตกลง
ไปในร่างกายมนุษย์ เมื่อกลับมาจึงค้นคว้าเพิ่มเติมและเขียนทุกอย่างไว้ในตำ�ราเล่มนี้

แผนที่การเดินทาง

ปาก
คอหอย

หลอดอาหาร
กระเพาะอาหาร

ลำ�ไส้เล็ก
ลำ�ไส้ใหญ่
ทวารหนัก

6

www.webkal.org

รุ่งเช้า… ในขณะที่ปั้นกำ�ลังใช้แก้วรองนํ้าเพื่อใช้
แปรงฟัน ตามที่แม่สอนเรื่องการประหยัดนํ้า จิ๋ว ๐๐๗
ก็เริ่มปฏิบัติภารกิจทันที

“เหวอ เหวอ เหวอ เหวอ” จิ๋ว ๐๐๗ ร้องเสยี งหลง

ในขณะทีก่ �ำ ลงั ลืน่ ไถลลงไปในคอหอยผา่ นหลอดอาหาร
ยาวๆ ก่อนที่จะตกลงไปในกระเพาะอาหาร
จากนั้นจึงใช้เครื่องบับเบิล เอ็กซ์เป่ายานบับเบิล
คลีนออกมาแล้วเข้าไปอยู่ในนั้น ก่อนจะขับยานลอยไปใน
ร่างกายของปั้น เพื่อตามหาเจ้าตัวสกปรก
ยานบับเบิลคลีนพาจิ๋ว ๐๐๗ ลอยมาจนถึงสุดปลายของลำ�ไส้ใหญ่ ซึ่งเป็นที่ที่ผู้เฒ่าจิ๋ว
เรียกว่า “ปลายอุโมงค์” ซึ่งเป็นจุดสุดท้ายก่อนที่ “อึ” จะออกจากร่างกาย
“ในร่างกายมนุษย์มีของเสียเต็มไปหมดเลย”
จิ๋ว ๐๐๗ มองลงไปเห็นของเสียที่มีสีเหลือง ก่อนที่จะขับยานออกไป โดยไม่ทันสังเกต
เห็นบางอย่างที่พรางตัวอยู่

7

www.webkal.org

“อืม… วันนี้อึมีสีเหลือง เป็นก้อน ไม่แข็งไม่เหลวเกินไป กลิ่นไม่แรง ส่วนฉี่ก็มีสีเหลือง
อ่อนใส ขับถ่ายเป็นปกติ อย่างนี้ สบายใจจัง”
ปัน้ ร�ำ พงึ กบั ตวั เองอยา่ งอารมณด์ ี ขณะเชด็ พืน้ หอ้ งนํา้ ใหแ้ หง้ และท�ำ ความสะอาดอปุ กรณ์
ในการอาบนํ้าให้พร้อมสำ�หรับผู้ใช้คนต่อไป ก่อนออกจากห้องนํ้า แล้วรีบแต่งตัวไปโรงเรียน
8

www.webkal.org

ในห้องเรียนวันนี้ คุณครูยํ้ากับนักเรียนให้ขยันและตั้งใจอ่านหนังสือเพราะช่วงนี้ใกล้สอบ
ปลายภาคแล้ว ซึ่งปั้นเองจะต้องขยันกว่าคนอื่นเป็นสองเท่า เพราะปั้นต้องช่วยแม่ขายขนม
หลังจากเลิกเรียนด้วย และกว่าจะเลิกก็เป็นเวลาคํ่า
คืนนั้นทั้งคืนปั้นจึงอ่านหนังสือจนดึก และตื่นเช้าไปโรงเรียนด้วยอาการอ่อนเพลีย
พอพักเที่ยงปั้นจึงฟุบหลับบนโต๊ะโดยที่ไม่กินข้าว

9

www.webkal.org

ครอด… ครอด…

“เอ๊ะ เสียงอะไรนะ” จิ๋ว ๐๐๗ สงสัยและบังคับยานบับเบิลคลีนให้ลอยตามเสียงนั้นไป
“เสียงดังมาจากกระเพาะอาหารนี่นา”
เมื่อจิ๋ว ๐๐๗ ไปถึงก็พบกับฝนนํ้าย่อยที่กำ�ลังตกหนัก ซึ่งปกติฝนนํ้าย่อยเหล่านี้จะต้อง
ช่วยย่อยอาหารที่ส่งลงมาจากปาก แต่ตอนนี้กลับไม่มีอาหารเลยแม้แต่นิดเดียว
“ทำ�ไมปั้นไม่กินข้าวนะ” จิ๋ว ๐๐๗ สงสัย
“เรารีบไปหาเจ้าตัวสกปรกก่อนดีกว่า เดี๋ยวมันจะถือโอกาสตอนที่ร่างกายปั้นไม่มีพลัง
เล่นงานปั้นได้” จิ๋ว ๐๐๗ รีบบังคับยานบับเบิลคลีนออกตระเวนหาเจ้าตัวสกปรกอีกครั้ง
10

www.webkal.org

เช้าวันต่อมา… ปั้นตื่นนอนด้วยอาการอ่อนเพลียเพราะอ่านหนังสือจนเกือบสว่าง

ในขณะที่ปั้นกำ�ลังล้างหน้าอยู่นั้น ปั้นมองตัวเองในกระจกแล้วพบว่า ตอนนี้ขอบตาของ

ตนเองคลํ้า ใบหน้าซีดเซียวเพราะอดนอน

“เราคงใช้ร่างกายหนักไป…” ปั้นคิดในใจขณะที่นั่งขับถ่ายและรู้สึกไม่โล่งสบาย
เหมือนเคย
11

www.webkal.org

“โอ๊ะ แปลกจัง ทำ�ไมวันนี้อึที่ปลายอุโมงค์ มีสีดำ� และเหลวนะ”
จิ๋ว ๐๐๗ วนหาเจ้าตัวสกปรกจนกลับมาที่ปลายอุโมงค์อีกครั้ง
“อึ๋ย… กลิ่นแรงเข้ามาถึงในยานบับเบิลคลีนเลย รีบไปดีกว่า”
จิ๋ว ๐๐๗ รีบขับยานออกไปจากปลายอุโมงค์ทันที

12

www.webkal.org

“ปั้นรู้ไหมว่ารา่ งกายของเราเป็นรังของโรคเลยทีเดียวนะ ทั้งความเจ็บป่วยจากโรคต่างๆ
หรือความเจ็บป่วยจากความแก่ชราตามอายุ ดังนั้นเราจะต้องไม่ประมาทในการใช้ชีวิต และ

รู้จักดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เจ็บป่วยก่อนเวลาอันควร” คุณหมอใจดี

บอกกับปั้น หลังจากที่ปั้นเป็นลมในห้องนํ้าจนแม่ต้องพามาโรงพยาบาล

“ทำ�ไมไม่บอกแม่ล่ะปั้น ว่าช่วงนี้ลูกสอบ”

“ผมอยากช่วยแม่นี่ครับ”

“โถลูก… แม่ทำ�ไหวจ้ะ งั้นช่วงนี้เลิกเรียนปั้นก็กลับบ้านอ่านหนังสือเลยนะ จะได้รีบเข้า

นอนแต่หัวคํ่าเข้าใจไหมลูก ดูสิเวลาที่ลูกไม่ดูแลตัวเองจนไม่สบายแบบนี้ ก็ไม่ได้ไปโรงเรียน

แถมยังไม่ได้ช่วยแม่อีก ไม่มีผลดีเลย” แม่บอกปั้นด้วย

ความเป็นห่วง

“ “ครับแม่” ปั้นรับคำ�และสัญญาว่าจะไม่ทำ�แบบนี้อีก

13

www.webkal.org

เย็นวันนั้นแม่ทำ�อาหารหลายอย่างให้ปั้นกิน มีทั้งผัก ผลไม้ เนื้อ นม ไข่ ครบห้าหมู่
เมื่อกินอิ่มแล้วปั้นจึงรีบอ่านหนังสือและเข้านอนแต่หัวคํ่า
รุ่งเช้าปั้นตื่นขึ้นมาด้วยหน้าตาที่สดชื่นแจ่มใส แม่ถือนํ้าอุ่นสองแก้วมาให้ปั้นดื่ม

“ต่อไปนี้ลูกดื่มนํ้าอุ่นสักสองแก้วหลังจากตื่นนอนนะจ๊ะ คุณหมอบอกแม่ว่าช่วยกระตุ้น

การขับถ่าย และเติมพลังให้กับร่างกาย เพราะนํ้าเป็นส่วนประกอบของร่างกายกว่า ๗๐%
เชียวนะ”
“ครับแม่” ปั้นรับนํ้ามาจากแม่และดื่มรวดเดียวหมดสองแก้ว
ก่อนจะเข้าห้องนํ้าทำ�กิจวัตรประจำ�วันตามปกติ
14

www.webkal.org

“โอ๊ย ทำ�ไมหาไม่เจอนะ เจ้าตัวสกปรกอยู่ไหนกันเนี่ย” จิ๋ว ๐๐๗ ขับยานยานบับเบิลคลีน
วนไป วนมาจนเริ่มท้อ
“หา นี่เรากลับมาที่ปลายอุโมงค์อีกแล้ว อึ๋ย เหม็นๆ แต่เอ๊ะ…” จิ๋ว ๐๐๗ ชะงัก
“ไม่เหม็นเหมือนเมื่อวานแฮะ แถมวันนี้อึที่ปลายอุโมงค์มีสีเหลืองทองอีกด้วย” จิ๋ว ๐๐๗
มองด้วยความประหลาดใจ และพบบางอย่างกำ�ลังเคลื่อนไหวอยู่
“นั่น! เจ้าตัวสกปรกนี่นา” จิ๋ว ๐๐๗ ไม่รอช้ารีบใช้เครื่องบับเบิล เอ็กซ์จ่อไปที่เจ้าตัว
สกปรกทันที
“ โอว...ไม่นะ” เสียงเจ้าตัวสกปรกร้อง ก่อนจะถูกดูดหายไป

15

www.webkal.org

“ฮ้า… สบายตัวจัง เรากลับมาถ่ายคล่องเหมือนเดิมแล้ว”
ปั้นอารมณ์ดี มองตัวเองหน้ากระจกก่อนที่จะแปรงฟัน
“จิว๋ ๐๐๗ กลบั มาแลว้ เยๆ้ ” เพือ่ นๆ อศั วนิ จิว๋ ยาสฟี นั รอ้ งเฮ
ดใี จทีเ่ หน็ จิว๋ ๐๐๗ ขบั ยานบบั เบลิ คลนี ลอยออกมาจากปากของปัน้
และแล้วจิ๋ว ๐๐๗ ก็กลายเป็นวีรบุรุษของอัศวินจิ๋วยาสีฟันตั้งแต่

นั้นมา
เช้าวันใหม่ปั้นก้าวเท้าออกจากบ้านด้วยสุขภาพที่แข็งแรงและกำ�ลังใจที่ดี
จากแม่ มุ่งหน้าสู่โรงเรียนด้วยความรู้สึกมั่นใจพร้อมสำ�หรับการสอบปลายภาคในวันนี้แล้ว

16

www.webkal.org ๒

๑ เด็กๆ จะช่วยพ่อแม่ประหยัด
ก า ร ใ ช้ นํ้ า ไ ด้ อ ย่ า ง ไ ร บ้ า ง
หาภาพถ่ายของพ่อแม่ หรือ เด็กๆ ลองทำ�และวัดปริมาณ
ญาติผู้ใหญ่ในวัยเด็ก แล้วนำ� นํา้ ทีใ่ ชแ้ ลว้ และทีป่ ระหยดั ได้
มาบันทึกเปรียบเทียบความ มาเปรียบเทียบกัน
แตกต่างของรูปร่างหน้าตา
ในปัจจุบัน และเด็กๆ คิดว่า
ทำ�ไมรูปร่างหน้าตาของคนเรา
ถึงเปลี่ยนแปลงไปตามวัย

๓ ๔

เด็กๆ เคยช่วยพ่อแม่ทำ�ความสะอาด ก า ร เ ช็ ด พื้ น ห้ อ ง นํ้ า ใ ห้ แ ห้ ง เ ส ม อ ห ลั ง ใ ช้
ห้องนํ้าอย่างปั้นหรือไม่ ลองบันทึก เป็นเรื่องที่ควรทำ�หรือไม่ เพราะอะไร เด็กๆ
ขัน้ ตอนตา่ งๆ ในการท�ำ ความสะอาดแลว้ ลองสอบถามความรู้สึกของผู้ที่ใช้ห้องนํ้า
ลงมือปฏิบัติจริง ต่อจากเรา หลังจากที่เราเช็ดพื้นห้องนํ้าให้แห้ง
สนิทหลังใช้งาน

๕ ๖

เด็กๆ เคยสำ�รวจอึและฉี่ของตนเองเหมือนปั้น เด็กๆ ลองจัดระเบียบอุปกรณ์
หรือไม่ อึและฉี่ของคนที่มีสุขภาพดีเป็นอย่างไร เครื่องใช้ในห้องนํ้า และถ่ายภาพ
ลองสังเกตและตรวจสอบว่าแต่ละวันแตกต่างกัน หรือวาดภาพ ห้องนํ้าก่อนจัดและ
อย่างไร หลังจัด พร้อมบรรยายความรู้สึก
ก่อนและหลังจัด

17

www.webkal.org

toothpaste health body

[n.] ยาสีฟัน [n.] สุขภาพ [n.] ร่างกาย

restroom

[n.] ห้องน้�ำ

stomach bath dirty

[n.] กระเพาะอาหาร [v.] อาบน�้ำ [adj.] สกปรก

water

[n.] น�้ำ

18

www.webkal.org

นิทานชุด “๕ ห้องมหัศจรรย์” เป็นหนึ่งในชุดสื่อ “๕ ห้องชีวิต เนรมิตนิสัยสื่อนวัตกรรม
กระบวนการแม่บทการพัฒนาเด็กไทย สู่นิสัยความดี” ที่ใช้หลักปัญญาวุฒิธรรม เป็นฐานกระบวนการ
โดยนิทานชุด “๕ ห้องมหัศจรรย์” เป็นสื่อในขั้น สัปปุริสสังเสวะ (คบสัตบุรุษ) และ

ขั้นสัทธัมมะสวนะ (ฟังธรรม) คือจากครูผู้เป็นสัตบุรุษที่ได้ดูแลสั่งสอนเป็นต้นแบบ และจาก
นิทานที่ได้สอดแทรกความรู้ ความคิด วิธีปฏิบัติความดีใน ๕ ห้องชีวิต ทั้งนี้สาระหลักของนิทาน
จึงมุ่งเน้นการเป็นต้นแบบที่ดีเพื่อจุดประกายให้เด็กๆ ปฏิบัติตาม ด้วยการทำ�ความดีผ่าน
ห้องนอน ห้องนํ้า ห้องแต่งตัว ห้องอาหาร และห้องเรียน เพื่อเสริมสร้างลักษณะนิสัย
เรื่องความสะอาด ความเป็นระเบียบ ความสุภาพนุ่มนวล ความตรงต่อเวลา และใจที่ผ่องใส อันนำ�ไปสู่
การปลูกฝังคุณธรรมพื้นฐานที่เด็กพึงมี คือ เรื่องความมีวินัย ความเคารพ และความอดทน

สำ�หรับนิทานเรื่อง “อัศวินจิ๋วผจญภัยในร่างกาย” เป็นเรื่องของการทำ�ความดีผ่านห้องนํ้า ซึ่งปลูกฝัง

เรื่อง สัมมาสังกัปปะ (คิดถูก) อันเป็นองค์ธรรมในมรรคมีองค์ ๘ โดยสอนให้คิดว่าร่างกายเป็นของไม่งาม
เป็นรังแห่งโรค เราต้องดูแลรักษา เพื่อนำ�ร่างกายมาใช้สร้างความดี ด้วยการสำ�รวจอึและฉี่ การทำ�ความ
สะอาดห้องนํ้า การชำ�ระล้างร่างกายให้สะอาด เข้าห้องนํ้าตรงเวลา ผ่านเรื่องราวของ “จิ๋ว ๐๐๗” จาก
อัศวินจิ๋วนักทำ�ความสะอาดที่ต้องเข้าไปในร่างกายของปั้นเพื่อจับเจ้าตัวสกปรก แต่กลับได้เห็นความความ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ในร่างกายของปั้นที่สอดคล้องกับการใช้ชีวิตของเขาในแต่ละวัน

เมื่ออ่านนิทานจบแล้ว ให้เด็กๆ ทบทวนสาระหลักจากเรื่องพร้อมเชื่อมโยงสาระเหล่านั้น

สู่การปฏิบัติในชีวิตจริงด้วยคำ�ถามชวนคิดท้ายเล่ม (ขั้นโยนิโส มนสิการ (ไตร่ตรองธรรม) และเสริม

ความรู้ภาษาอังกฤษจากคำ�ศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวในเล่ม หลังจากนั้นคุณครูควรบันทึก

ชีวิตประจำ�วันของเด็กเป็นประจำ�ทุกวัน (ขั้นธัมมานุธัมมปฏิปัตติ) ซึ่งสามารถทำ�ขึ้นได้เอง หรือจาก

ชุดสมุดบันทึกความดี รหัส ๕+ ๑ ความดีก็ได้ 19

www.webkal.org

ห้องนอน ๑. สมั มาทิฏฐิ ห้องน้ำน หอ้ งอาหาร
เข้าใจถกู

๘. สัมมาสมาธิ ๒. สัมมาสงั กัปปะ แนวคดิ๕แลหะอ้วิธงชีปวี ฏิติบัติต่อ
ต้งั ใจถูก คิดถูก
มสาปรง่ิรยทกะาี่คหิจโทยววนตัชกรา้นามรทรค/ี์/ี่หอวไผลยามลมู่รักค่ ลว่ดวพัมีรกธมัน์ี
้หองแ ่ตงตัว๗. สมั มาสติ ๓. สมั มาวาจา
ระลกึ ถูก พูดถกู

๖. สมั มาวายามะ ๕. ๔. สัมมากมั มนั ตะ
พยายามถกู สมั มาอาชีวะ ท�ำถูก
ห้อง
้หองเ ีรยน
ุทก เลีย้ งชีพถูก

ส(ปัคปบุรสิสตั สบงั ุรเสุษว)ะ สัท(ธฟัมงั มธรสั รสมว)นะ (โไยตนร่ตโิ สรมอนงธสรกิ รามร) (ปธฏัมบิ มัตานิสมธุ มัคมวรปแฏกปิ่ธรตั รตมิ )
หาครดู ีให้เจอ ฟังค�ำครใู ห้ชดั ตรองค�ำครใู หล้ กึ ท�ำตามครูใหค้ รบ

กบั ชุด๕นทิ หา้อนงสมรหา้ ศังนจริสรัยยค์ ว๕ามดเลี ม่ กบั ห๕นังสหอือ้ งลหอรงรดษู าลอ๑งดเลี ่ม

ชดุ สมดุ บันทึกความดี รหสั ลับ ๕+๑ ความดี ๕ เลม่

ความดีพื้นฐาน คณุ ลักษณะเดก็ ไทยพึงประสงค์
ควคคาววมาาสมมเุภคปตาวร็นพาใงมรจนตะสผ่มุอ่ เ่อะบเนอวงียวลใาบสลดา นิสัยรกั การควบคมุ ตนเอง (มีวินยั -มีศลี )
น(มสิ คี ัยวราักมกเคาารรเหพน็ -คทว�ำาใมหด้มผีีปู้อญั ่ืนญา)
(นมสิ คี ยั วราักมกอาดรทพน่งึ –พเพาตยี นรทเอ�งำทุกอยา่ งดว้ ยใจทต่ี ้ังมนั่ -มสี มาธ)ิ
* การแบ่งความสัมพันธม์ รรคมอี งค์ ๘ กบั ๕ ห้องชีวติ น้ี แบ่งเพ่ือให้งา่ ยต่อการพัฒนาตนเอง
แต่ในความเป็นจริงทุกห้องลว้ นพัฒนาตนเองตามมรรคมอี งค์ ๘ ทกุ ขอ้

www.webkal.org

คณะผู้จัดทำ�ขอกราบขอบพระคุณ พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทัตฺตชิโว) เป็นอย่างสูง
ที่ได้เมตตาค้นคว้าธรรมะจากพระไตรปิฏกเพื่อเป็นข้อมูลสำ�หรับการจัดทำ�สื่อชุดนี้


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Perancangan dan Pengurusan Harta Pusaka
Next Book
ประเมิน ศรร.