The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

การบริหารงานจัดเลี้ยง

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ณัฐชยา ปัทมาศ, 2021-03-28 00:09:53

การบริหารงานจัดเลี้ยง

การบริหารงานจัดเลี้ยง

การ
บรหิ าร
งานจดั
เลียง

นนนน.ส...สสส.ธ...ปภณนนณวฐั รฏั ชศิ รฐยาณาาทพปวอุม่ทรี งะแมไนทสานศยงท000์ 030020382

จัดเลียงคอ๊ กเทล
ธมี งานเลียงรนุ่ อาจารยน์ ฤมล

คร็อกเก้ วิธที าํ

สว่ นผสม 1. ขนั แรกเรามาทํามนั ฝรังบดกันค่ะ ปอก
เปลอื กมนั ฝรัง หันเปนท่อนๆ นําไปต้มจนสกุ
มนั ฝรัง 2 หวั เทนาํ ทิง ทิงไวใ้ ห้คลายความรอ้ น บดมันฝรัง
เนือสบั 100 กรมั ให้ละเอียด พักไว้
หอมใหญ่ 70 กรมั 2. สบั หัวหอมใหล้ ะเอยี ด เตรียมไว้
ชสี 3. ตังกระทะ ใชไ้ ฟคอ่ นขา้ งสงู ใส่หวั หอมสับลง
เกรด็ ขนมปง ไป ผดั จนเริมสกุ
ไข่ 1 ฟอง 4. ใสเ่ นือบดตามลงไป ปรงุ รสเพมิ ดว้ ยเกลอื
แปงสาลี 4 ช้อนโต๊ะ และพริกไทย
นาํ มันสาํ หรบั ทอด 5. ผดั จนเนอื สกุ ได้ที ตักสว่ นผสมในกระทะที
เกลือ,พริกไทย ผัดไว้ทงั หมดลงในชามมันฝรงั บด ผสมให้เข้า
กัน
6. ปนสว่ นผสมออกเปนกอ้ นๆ ขนาดพอดีคาํ
หรือพอดสี องคาํ กย็ งั ได้
7. ตีไขใ่ ส่ชาม และแปงใหเ้ ขา้ กัน เพอื ทําแปง
สาํ หรบั ชบุ ทอด
8. นาํ มนั ฝรังคลกุ สว่ นผสมในขอ้ 7 ให้ทวั
เสรจ็ แล้วนาํ ไปคลกุ กับเกลด็ ขนมปงเปนชันที
สอง
9. ตังกระทะสําหรบั ทอด พอนํามนั ร้อน ก็
ค่อยๆ หยอดมนั ฝรังลงไป จะเห็นวา่ ทงิ ไวซ้ ัก
พัก จะเปนสเี หลืองทองสวย
10. สกั พักก็ตักขนึ สะเดด็ นาํ มนั และเสริ ์ฟ

สลัดผลไม้ นําอง่นุ
ส่วนผสม โซดา
สว่ นผสม
นํามะนาว 4 ช้อนโต๊ะ
แตงโม โซดา 1 ถ้วยตวง
แก้วมังกร นําตาลทราย 2 ช้อนโต๊ะ
กีวี ใบสะระแหน่ตํา 1 ชอ้ นโตะ๊
เลมอ่ น หวั เชือนําอง่นุ ½ ถ้วยตวง
ใบสะระแหน่
พซิ ซา่ มาเกรติ ้า

สว่ นผสม

ขนมปงบาแกต
ใบโหระพา
กระเทียม
ซอสมะเขือเทศ
ชสี
มะเขอื เทศ

พุดดงิ ชอ็ กโกแลต

ส่วนผสม

เฮฟวีครมี 55 กรมั วิธีทํา
ผงโกโก้ 13 กรัม
นม 300 กรัม 1. ใส่ผงโกโก้ลงในครมี รอ้ น
นาํ ตาล 20g แล้วผสมจนเนียน
แปงขา้ วโพด 15 กรัม 2. ใส่ (1) ในกระทะใส่นมนําตาล
ชอ็ กโกแลต 75 กรัม และแปงขา้ วโพดผสมใหเ้ ขา้ กัน
แล้วตงั ไฟออ่ นคนใหเ้ ขา้ กันจน
ข้น
3. ใส่ช็อคโกแลตสบั ผสมยกขนึ
จากความรอ้ นร่อนใสภ่ าชนะ
และนําไปแช่ในต้เู ยน็

สปาเก็ตตี มที บอลหมู

นาํ มนั รําขา้ ว 1 ชอ้ นโตะ๊ เกลด็ ขนมปง 110 กรมั

หอมหัวใหญ่ 120 กรมั นมสด5 ช้อนโตะ๊

กระเทียมสับ 2 กลบี เนือหมูบด 500 กรมั

มะเขอื เทศเขม้ ข้น 1 ชอ้ นโต๊ะ ไขไ่ ก่ 1 ฟอง

นําสม้ สายชบู ลั ซามิค 1 ชอ้ นโต๊ะ กระเทยี ม 2 กลบี

นาํ สต็อกไก่ ½ ถว้ ย ใบไธม์ 1 ชอ้ นโตะ๊

ใบไธม์ 2 ชอ้ นโตะ๊ ซีสพาร์เมซาน 40กรมั

มะเขือเทศ สบั ละเอียด 1 กระปอง เกลือ ปรุงรส

เกลอื ปรงุ รส พริกไทย ปรุงรส

พริกไทย ปรุงรส นํามันรําข้าว 2ช้อนโตะ๊

เสน้ สปาเก็ตตี เบอร์ 2250 กรัม เนย20 กรัม

ชสี พาเมซาน สําหรบั เสิรฟ์

โหระพาอติ าเลยี น สาํ หรบั เสิร์ฟ

วธิ ีทํา

1.ใส่เนอื บด ไข่ เกลอื ปน พรกิ ไทยปน แปงทงั 2 ชนิด ใบออ
ริกาโน และนําเปล่าลงในอ่างผสม
2.นวดส่วนผสมให้เนยี นเปนเนือเดยี วกัน ปนเปนก้อนกลม
เตรียมไว้
3. ตงั กระทะ ใส่เนยและนาํ มันมะกอกลงไป ใสเ่ นอื บดลง
ทอดให้สุก
4.พอเนือสุก ตกั ใสจ่ านพักไว้
5.ทาํ ซอสสปาเกตตโี ดยหันมะเขอื เทศ หัวหอม และกระเทยี ม
เปนชนิ เล็ก ๆ เตรียมไว้
6.ตงั กระทะ ใส่นาํ มนั มะกอกลงลงไป พอรอ้ นใส่หอมหัวใหญ่
ลงไปผัดใหห้ อม ตามด้วยกระเทยี ม ผดั จนหอม
7.ใสม่ ะเขือเทศลงไปผดั รวมกัน ผัดสว่ นผสมไปเรือย ๆ จน
มะเขอื เทศนมิ และนาํ เรมิ ขน้ ขึน แล้วใสซ่ อสมะเขือเทศลงไป
ปรุงรสด้วยเกลือและพริกไทย โรยออรกิ าโนลงไป คนผสม
ให้เข้ากนั
8.ใส่มีทบอลลงไป เคยี วต่อสักครู่ ปดไฟแล้วคนผสมให้เขา้
กัน เตรยี มไว้ ใส่นํา นาํ มันมะกอก และเกลือลงในหมอ้ นาํ ขึน
ตังไฟต้มจนนําเดอื ดแลว้ ใสเ่ สน้ สปาเกตตลี งไปต้ม หมันคน
เพอื ไม่ให้เส้นตดิ ตม้ จนเส้นสุก เทลงในกระชอนเพือสะเดด็
นาํ จนแห้งแล้วใส่นาํ มนั มะกอกลงไปคลกุ กับเสน้ เพือไม่ให้
เสน้ ตดิ กัน
9. ตักเสน้ สปาเกตตีใส่จาน ตามดว้ ยส่วนผสมซอสและมี
ทบอล พร้อมเสิร์ฟ

ชอ่ มว่ ง

&

ล่าเตียง

ส่วนผสม ลา่ เตียง

เนอื กุง้ สบั 100 กรมั
เนือหมบู ด 100กรมั
หอมหวั ใหญห่ ันสเี หลยี มเต๋าเลก็ 30กรัม
กระเทยี ม รากผกั ชี พริกไทยโขลก ละเอียด 1 ช้อนโต๊ะ
นํามันพชื สําหรับผดั 2 ช้อนโตะ๊
นําปลา 1 ช้อนโตะ๊
นาํ ตาลทราย 2 ช้อนโต๊ะ
ผักชเี ดด็ เปนใบๆ 1 ตน้
พริกชฟี าแดงหันฝอย ¼ เม็ด
ส่วนผสมไข่แผน่
ไข่เปด 4 ฟอง
ไขไ่ ก่ 2 ฟอง

วิธที าํ ไส้

1.เทนาํ มนั ในกระทะ จากนนั นํา รากผักชี กระเทยี ม พรกิ ไทย
ทโี ขลกละเอียด ลงไปผดั ให้หอมใส่ หมบู ด ใสก่ ุ้ง คนใหท้ ัว
2. ใสห่ อมหวั ใหญ่ ผัดให้สุกปรุงรสดว้ ยนาํ ปลา นําตาลทราย
ผดั ใหเ้ ขา้ กนั ชมิ รสแล้วพกั ไว้
วิธที ํา ไข่แผ่น
1.ตอกไขไ่ กไ่ ข่เปด ใสภ่ าชนะ จากนันคนให้เข้ากันแล้วกรอง
ด้วยกระชอน
2. นํากระทะเทปรอนไฟกลาง ทาด้วยนาํ มนั เลก็ นอ้ ย พอกระทะ
ร้อนใช้มือจ่มุ ไขส่ ลัดลงบนกระทะให้เปนตารางเตม็ กระทะ
3.พอไข่สกุ ตักวางพกั ไว้บนจาน ทาํ จนหมดไข่
วิธีหอ่
1.ตัดไขใ่ หเ้ ปนสีเหลียมกว้างประมาณ 4x4 นวิ วางพริกชีฟา
แดงหันฝอย ตรงกลางเล็กนอ้ ย
ผกั ชดี า้ นบน 1 ใบ ตักไสว้ างทบั ลงไปประมาณ 2 ช้อนชา ห่อ
พบั เปนคาํ รูปสีเหลยี ม จดั ลงใส่ภาชนะ

ส่วนผสมไสไ้ ก่ ช่อมว่ ง

เนือไกส่ บั 150 กรัม แปงช่อมว่ ง
หอมใหญ่สับละเอียด 75 กรมั
นาํ ตาลมมะพร้าว 20 กรัม แปงขา้ วเจา้ 120 กรัม
นําตาลทราย 30 กรัม แปงท้าวยายม่อม 10 กรมั
รากพักชี 2-3 ราก แปงขา้ วเหนียว 15 กรมั
กระเทยี มสบั หยาบ 11/2 ช้อนโต๊ะ แปงมันสําปะหลงั 5 กรมั
พริกไทย 1-2 ช้อนชา นาํ มนั พชื 10 กรมั
นาํ ปลา 1 ช้อนโต๊ะ นาํ เปลา่ 230 กรมั
เกลือ 1/2 ชอ้ นชา สผี มอาหารสีม่วง
นาํ มันพชื 1 ช้อนโตะ๊ แปงมนั ทา่ แปงนวล
นํามันทําากระเทยี มเจยี ว
วิธที ําใส้ กระเทียมสับ 60 กรัม
นํามันพืช 200 กรัม

1.โขลกรากผกั ชี กระเทยี ม พรกิ ไทย ให้ละเอยี ด
2.นาํ กระทะตังไฟกลาง ใสน่ าํ มัน ใส่รากพกั ชี กระเทียม พรกิ ไทยลงพัดให้
หอม ใสไ่ ก่ หอมใหญ่ ผัดให้เขา้ กัน
3.ปรงุ รสนําเปลา่ นําตาลปป นาํ ตาลทราย เกลอื พัดจนแห้ง ยกลง ทิงไว้
ให้เยน็
วิธที ําแปงชอ่ มว่ ง
1.ผสมแปงทัง 4 ชนดิ เข้าดว้ ยกัน
2.เทนํามนั พืช และนาํ ลงในแปง พอนวดได้ นวดต่อ 5 นาที ใส่นําทเี หลอื
ใหห้ มด ผสมสมี ่วงและสีชมพูเลก็ นอ้ ย
3.นํากระทะตังไฟกลาง กวนจนกระทงั แปงสกุ รวมตัวกัน เปนกอ้ น
เดยี วกัน ตักขนึ
แล้วนํามานวดในขณะอนุ่ แปงจะนุ่มเนยี น ถา้ ตดิ มือใช้แปงมันเปนแปง
นวล

วิธีหอ่

1.แบ่งแปงเปนก้อนกลสมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 ชม. แผใ่ หเ้ ปน
แผ่นบางโดยเรมิ จากรมิ นอก:
2.ใชแ้ หนบจับจีบเปนรูปดอกไมใ้ หส้ วยงาม
3.นา่ ขนมช่อม่วงวางเรยี งในลังถงึ ทีปดู ว้ ยใบตอง ฉดี นาํ นงิ ดว้ ยไฟ
กลางประมาณ 5 นาที ตักขนมออกพรมด้วยนํามันกระเทยี มเจยี ว
4.เสริ ฟ์ ช่อม่วงรบั ประทานค่กู ับผกั กาดหอม ผกั ชี พรกิ ขีหนสู ด

มูสไก่นมววั

ไกน่ มววั

สูตรนําพริกแกง สว่ นผสม

หอมแดง 20 กรมั สะโพกไก่ 1/2 กิโลกรมั
ตะไคร้ 20 กรมั นาํ พริกแกงเผ็ด 100 กรัม
กระเทียม 40 กรมั หัวกะทิ 250 กรมั
ขา่ 4 กรมั ทางกะทิ 500 กรัม
รากพกั ชี 2 ตน้ นําปลาตี 30 กรมั
พรกิ แห้ง 10 กรัม นมสดยีทอ้ เมจิ 300 กรมั
ลกู พกั ชคี วั ปน 10 เมด็
ยีหรา่ ควั ปน 3 กรัม
เกลอื ทะเล 2 กรัม
พรกิ ไทยขาว 10 เม็ด
กะป ยา่ ง 10 กรมั

วิธที ่า

1.น่าไกไ่ ปต้มในนํากะทจิ นเปอย
2.น่าพริกแกงกบั กะททิ ีเหลอื จากการตม้ ไก่ จนหอมจงึ ใส่นมแลว้
นาํ ไก่ลงต้ม ปรงุ ด้วยนําปลาดี เสรใิ สด่ ้วย นําขลุกขลิกโรยด้วย
พริกชฟี าแดง

ซุปแกงรญั จวน

แกงรัญจวน

สว่ นผสม

เนือวัวหรือเนือหมู 1/2 กโิ ลกรัม
หอมแดง 15 หวั
กระเทยี ม 10 กลีบ
ตะไคร้ 6 ตน้
เครืองปรุง
นาํ ปลาดี 10 กรมั
นํามะนาว 10 กรมั
นําตาลปบ 15 กรัม
กงุ้ แห้งจดื 20 กรมั
พรกิ ขีหนู 5 กรัม
กระเทยี ม 5 กรมั
นาํ พรกิ กะปอย่างดี 10 กรมั

วธิ ที ่า

1.ตํานําพรกิ กะปกอ่ น หอมแดง กระเทียมใช้ทังกลีบไม่
ตอ้ งหนั ใส่ตม้ ลงไปรวมกบั เนอื เนือเปอยดีแล้ว เทนํา
พริกกะปรวมในหม้อ ชมิ ใหใ้ ด้ 3 รส เปรยี ว เคม็ หวาน รส
จดั ๆ
2.หากไดท้ ีแล้วใหใ้ ส่ใบโหระพา ไม่เปรยี วให้บบี นาํ มะนาว
รบั ประทานตอนกาํ ลังร้อนๆถ้าไม่รบั ประทานเนอื
สามารถใชเ้ นอื หมู ไก่ ก้งุ แทนได้

มูสสม้ ฉนุ

ส่วนผสม

โยเกริ ์ต 90 กรมั
นําตาล 45 กรัม
เจลลาติน 5 กรัม
วปิ ปงครมี 180 กรัม
ส้มซา่ เครดิ 40-50 กรัม
แปงอเนกประสงค์ 100 กรัม
เนย 50 กรมั :

เกลือ 1 กรัมกระเพาะปลา วธิ ีทาํ

1.ตังนํารอ้ น แล้วตามดว้ ยกระเพาะปลา ต้มจน

เริมนมิ แลว้ จงึ นาํ ขนึ แช่นํา

สว่ นผสม 2.เมือเริมอุ่น ใหค้ อ่ ย ๆ บบี นาํ ออกจากกระเพาะ

ปลา แล้วลา้ งอกี ครัง จากนันบีบนําออกใหม่

อกไก่ฉีก 50 กรมั ควรล้าง 2 รอบ แล้วนาํ ไปตดั เปนชนิ พอดคี ํา

เหด็ หอม 5 ดอก TIPS : การใสข่ งิ แกล่ งไปตม้ พรอ้ มกระเพาะ

กระเพาระปลา 90 กรมั ปลา จะชว่ ยดับกลนิ คาวของกระเพาะปลาได้

ไขน่ กกระทา 10 ลกู : การนํากระเพาะปลาขึนจากหมอ้ ควรนาํ ขนึ

ผักชี 5-6 ต้น ตอนทียงั นิมไม่มาก เพราะถา้ นมิ มากเกนิ ไป

ซอี วิ ขาว 2 ชอ้ นโต๊ะ เวลานาํ ไปบีบนํา จะทาํ ใหเ้ ละ

แปงมันฮ่องกง 1 ช้อนโตะ๊ : การล้างนาํ หลายครงั เพือเปนการล้าง

นาํ มันหอย 2 ช้อนโต๊ะ นาํ มนั ออกจากกระเพาะปลา

พรกิ ไทย 3. นํากระเพาะปลาใส่ในนําซุปทตี ังไว้ แลว้ ตนุ๋ ไว้

ประมาณ 20 นาที

4.ปรุงรสด้วย นํามนั หอย ซีอิวขาว จกิ โฉ่ว แล้ว

จงึ ใสเ่ ห็ดหอม หนอ่ ไม้ เลอื ดไก่ คนให้เขา้ กัน

5. นาํ แปงมันฮ่องกงมาละลายนาํ อตั ราสว่ น 1:1

คอ่ ย ๆ เทใส่ในหมอ้ ขณะเดือด แล้วคนให้พอข้น

ตักใส่ชามโรยหน้าดว้ ยไกฉ่ กี และตกแตง่ ด้วย

ผกั ชี

ปลากะพงนึงซีอิววิธีทํา
1.นาํ ปลาทีลา้ งทําความสะอาดเรียบร้อย

แล้วลงไปนึงในซงึ โดยจะใช้เวลาประมาณ

ประมาณ 15 นาที

สว่ นผสม 2.ทาํ นาํ ซีอิวสําหรบั วา่ ตวั ปลาโดยนาํ หม้อ
ตงั ไฟออ่ นคนส่วนผสมทังหมดใหเ้ ข้ากัน

ปลากะพง 1 ตัว ใหญ่ โดยตงั ไฟให้นาํ ซีอวิ มีความเข้มและงวด
นําตาล 2 ช้อนโต๊ะ ได้ทีเท่านีกเ็ ปนอนั เสร็จเรยี บรอ้ ยแลว้
นาํ มนั งา 1 ช้อนโต๊ะ 3.ปลากระพงทนี งึ ไดป้ ระมาณ 15 นาที
ซอี ิวขาว 3 ชอ้ นโตะ๊ แล้วเราจะทําการเทนําทอี ยู่บนจานปลา
ซอี ิวดํา 2 ช้อนโต๊ะ ออกหลงั จากนันนํานําซอี ิว ทเี ราเตรียมไว้
นาํ มนั หอย 2 ช้อนโต๊ะ ลงมาลาดทตี วั ปลาให้ทวั แลว้ นงึ ตอ่ อีก
ใบขึนฉ่าย 100 กรมั ประมาณ 5 นาที
ตน้ หอม 100 กรมั 4.ตังกระทะใส่นํามนั พืชลงไปประมาณ 2
พรกิ ชที ําแดง 100 กรัม ชอ้ นโตะ๊ หลังจากนันนาํ ผักทีเราเตรียมไว้
ขิง 100 กรัม ประกอบไปด้วยใบขนึ ฉ่ายตน้ หอมพริก
ชฟี าขิง นาํ ลงไปผัดใหพ้ อสกุ เพยี งเลก็

นอ้ ยเท่านกี เ็ ปนอนั เสรจ็ เราจะใชท้ านคู่กบั

ปลากระพงนึงซีอวิ

5.เมือปลากระพงทีเราทําการนึงเอาไวส้ ุก

ดีแลว้ ยกปลาลงมานํานาํ ซอี ิวส่วนทเี หลอื

ราดลงไปทตี วั ปลา หลงั จากนนั นาํ ผกั ที

เราทาํ การผา่ ตดั ไว้ลงมาโรยหน้าเทา่ นกี ็

เปนอันเสร็จเรียบร้อย

ซุปเชอื ไผ่ วธิ ที ํา
1.ลา้ งกระดกู หมใู หส้ ะอาด
สว่ นผสม 2.ลวกเหด็ หอมดว้ ยนําร้อน
3.ลา้ งเยอื ไผใ่ ห้สะอาด หนั ครงึ
เครอื งตนุ๋ ยาจีน 2 หอ่ 4.ล้างเครอื งตุน๋ ยาจนี ดว้ ยนํา
เยอื ไผ่ 1 เห่อ เปล่า
เก๋ากี 2 ชอ้ นโตะ๊ 5.ต้มนําใหเ้ ดอื ด ใสก่ ระดูกหมู
ซโี ครง 1กโิ ลกรัม เกลือ รากผกั ชลี งไป จนเดือด
เกลอื และลดไฟเหลือไฟออ่ น ตักฟอง
รากผักชี 3 ต้น ออก
6.ใส่เครืองยาจนี และเหด็ หอม
ตุ๋นไปเรือยๆ ไฟอ่อนจนกระดูก
เปอย
7.ใส่เหด็ เยือไผ่ลงไป สัก 10 นาที
กค็ ่อยปดไฟ

ขา้ วผัดกุ้ง

ส่วนผสม วธิ ที าํ
1.นําเนยลงไปผดั กับกุ้งและ
ข้าว 4 ถว้ ย แครอทในกะทะจนหอม
กงุ้ 8 ตัว 2.ใสไ่ ข่ลงไปผัดพอสกุ ตาม
ไขไ่ ก่ 2 ฟอง ด้วยขา้ ว
แครอทหนั เตา๋ 2 ชอ้ นโตะ๊ 3.ผดั คลกุ เคลา้ ใหเ้ ขา้ กนั จาก
ต้นหอมซอย 2 ช้อนโต๊ะ นันปรุงรสดว้ ย ซอสปรุงรส
เนย 1 ช้อนโตะ๊ นําตาลทราย และพรกิ ไทย
ซอสปรุงรส 2 ชอ้ นโต๊ะ 4.ใส่ตน้ หอมซอยลงไปยกลง
นาํ ตาล 1/2 ชอ้ นโต๊ะ จากเตานาํ จดั ใส่จาน โรยพรกิ
พริกไทย 1 ชอ้ นชา ไทยและโรยผักชี พร้อมเสริ ฟ์

ไกผ่ ัดเม็ดมะม่วง วธิ ที ํา

สว่ นผสม 1.เทเนอื ไกล่ งในถ้วยทเี ตรยี มเอาไว้ จาก
นันใสแ่ ปงสาลีลงไป ตามดว้ ยพรกิ ไทย
อกไก่ 300 กรมั เกลอื ปน คลกุ เคลา้ ให้เขา้ กัน
นาํ ไก่ไปทอด ในนาํ มันร้อน ๆ ให้เนือไก่
เมด็ มะมว่ งหมิ พานต์อบ 1/2 ถว้ ย เหลืองสวย และใช้กระชอนตักออก พักไว้
ให้สะเด็ดนาํ มัน
พริกแห้งเม็ดใหญ่ 15 เม็ด 2.นาํ เมด็ มะม่วงทอดต่อใช้ไฟออ่ น ๆ ทอด
แค่พอเหลอื ง และรบี ตักขนึ
พริกชีฟาสแี ดง 2 เมด็ 3. จากนันก็หันพรกิ แหง้ เปนชนิ พอคําและ
นาํ ลงทอดต่อระวงั อยา่ ใชไ้ ฟแรง ทอดให้
แปงสาลี 1/2 ถว้ ย พอกรอบสเี ปลยี นนิดหนอ่ ย กต็ ักขนึ พัก
ไวเ้ ชน่ กัน
กระเทยี มไทย 3 กบี 4.ตังไฟ และใสน่ าํ มนั ลงไป ใสก่ ระเทียม
ลงไปผดั ใหห้ อม จากนนั ใสไ่ ก่และเมด็
เกลือปนธรรมดา 1/4 ชอ้ นชา มะม่วงลงไปผัด
5. ปรุงรสดว้ ยเครืองปรุงรส นาํ มันหอย
นําตาลทราย 1 1/4 ชอ้ นโต๊ะ ซีอวิ ขาว นาํ ตาลทราย และนํามันงา ผัด
ใหเ้ ข้ากันดี
นํามนั งา 1/2 ช้อนโตะ๊ 6.จากนนั ใส่ ตน้ หอม พริกชีฟา และพริก
ทอด ผดั ตอ่ เลก็ นอ้ ย
พรกิ ไทยปน 1/2 ช้อนชา 7.จดั เสิร์ฟใสจ่ าน โรยดว้ ยต้นหอม พร้อม
รับประทาน
นาํ มันหอย 2 ชอ้ นโตะ๊

ซอี ิวขาว 2 ช้อนโตะ๊

ต้นหอม 2 ตน้

ก้งุ อบวุ้นเสน้ วธิ ีทาํ

ส่วนผสม 1. ล้างกงุ้ ตดั หวั ออก ผ่าหลงั
ทังเปลือก เอาเสน้ ดํากลางหลัง
กุ้งแช่บว๊ ย 4 ตวั ออก ล้างนําอกี ครัง พกั ไว้
วนุ้ เส้นแห้ง 80 กรมั 2. นาํ วนุ้ เสน้ แชน่ าํ ใหน้ มิ
มันหมูแข็ง ¼ ถ้วยตวง ประมาณ 5-10 นาที ขึนพกั ให้
รากผักชี กระเทยี ม พรกิ ไทย 1 ชอ้ นโตะ๊ สะเด็ดนาํ
ขิงแก่หันบางๆ ตามขวาวง 5-6แว่น 3. ผสมส่วนผสมนําปรงุ รส
ขนึ ฉ่ายหันทอ่ นยาว 1นิว ½ ถ้วยตววง ทังหมดให้เข้ากัน
ผกั ชีหันยาว ½ นิว2 ช้อนโต๊ะ 4.นํามนั หมูแข็งทีหันแล้วใส่ใน
สว่ นผสมนาํ ปรุงรส หมอ้ อบ ตังไฟผัดให้นํามนั ออก
ซีอิวขาว 1 ช้อนโต๊ะ ใส่รากผกี ชี กระเทียม พรกิ ไทย
นาํ มันหอย 1 ช้อนโตะ๊ ทโี ขลกละเอียด ผดั ให้หอม แล้ว
ซอสปรุงรส 1 ชอ้ นโตะ๊ จงึ ใสข่ งิ
นําตาลทราย 1ช้อนชา 5. ใส่ส่วนผสมนําปรงุ รส ปดฝา
นาํ ซุป ½ ถ้วยตวง ตงั ไฟใหเ้ ดือด ใสก่ งุ้ ใสว่ ุ้นเสน้
ซีอวิ ดํา (ตกแตง่ ) ½ ถ้วยตวง และขนึ ฉ่าย ปดฝาอีกครัง ใช้
นํามนั งา 1 ช้อนโตะ๊ ไฟแรงตงั จนนําซุปแหง้ และวนุ้
เส้นสกุ
6. โรยหน้าด้วยผกั ชี ยกลง
เสิร์ฟ

แปะก๊วยนมสด วธิ ีทํา

ส่วนผสม

แปะกว๊ ยแกะเปลอื ก 1/2 กิโล 1.ลา้ งแปะก๊วย แลว้ นาํ ไส้
ขา้ งในออกให้หมด
ใบเตย 3-4 ใบ 2.นําหมอ้ ตังไฟใส่นําเปล่า
นาํ ตาลทราย 1 ถ้วย กับใบเตย ตามดว้ ยแปะก๊วย
นําเปลา่ 2 ถ้วย ต้มจนเดือด
นมสด 4 ถว้ ย 3.เทนาํ ทงิ ผา่ นกระชอน จาก

นนั นาํ ไปใส่หมอ้ เตมิ นาํ ตงั

ไฟ จนเดอื ดเติมนาํ ตาล

ทราย เปดไฟอ่อนๆเคยี วให้

ไดร้ สหวาน

4.ใส่นมสดลงไปเคียวจน

แปะก๊วยเรมิ นมิ พรอ้ มเสริ ์ฟ

หมนู งึ เห็ดหอม วธิ ที ํา

ส่วนผสม 1.นาํ รากผักชใี ส่ลงไปในครก

ตามด้วยกระเทยี ม โขลกให้

เห็ดหอมแห้ง 30 ดอก ละเอียด จากนันตกั ใสช่ ามผสม

หมสู ับ 300 กรมั 2.ใส่หมูสบั และตน้ หอมซอยตาม

ไขแ่ ดงเค็ม 4 ฟอง ลงไป ปรงุ รสดว้ ยซอี ิวขาว นํามัน

ซอี ิวขาว 1 ช้อนโต๊ะ หอย นําตาลทราย พรกิ ไทย และ

นาํ มันหอย 1 ชอ้ นโตะ๊ แปงมัน คนใหเ้ ขา้ กนั หมกั ไว้ 30
นาที
ตน้ หอมซอย 2 ต้น 3.นาํ เหด็ หอมแห้งไปแช่นาํ จนนิม
รากผักชี 4 ราก แล้วนํามาตัดกา้ นออก

กระเทียม 5 กลบี 4.นาํ หมสู ับทีหมกั ไว้ มาปนเปน

พรกิ ไทยปน ½ ช้อนชา ทรงกลมวางบนเหด็ หอม แล้ว

นาํ ตาลทราย 1 ช้อนชา วางไข่แดงเคม็ หนั เต๋าบนหมสู บั

แปงมัน 1 ช้อนโต๊ะ 5.นาํ ใสล่ ังถงึ นึงบนนําเดือด 20

นาที จนหมูสกุ นําขึนจัดเสริ ์ฟกับ

จกิ โฉว่

หมหู อ่ สาหรา่ ย

ส่วนผสม

หมูบะช่อหมสู ับ300-400 กรัม
ต้นหอม 1 ต้น
รากผกั ชี2 ตน้
พรกิ ไทย
ซีอิวขาว 1 ชอ้ นชา
สาหรา่ ยแผ่นใหญ่ทใี ชท้ าํ ซูชิ1 แผ่น
กระเทียม4-5 กลีบ

วิธีทาํ

1 ตํารากผกั ชีและกระเทยี มให้ละเอียดนําหมูบะชอ่ ลง
ไปคลกุ ในครก ใสพ่ รกิ ไทย และซีอวิ ขาว หนั ตน้ หอม
ซอยใส่ลงไปคลกุ เคล้าใหเ้ ข้ากัน
2 นําฟอยลม์ าองแล้วนําสาหรา่ ยวางลงตรงกลาง
ตบั หมบู ะช่อทหี มกั แลว้ วางลงบนสาหร่ายยายใหเ้ ตม็
แผน่
3 แลว้ ใช้ฟอยล์ซ่อมมว้ นหมู
4 หอ่ ฟอยลเ์ ก็บหวั ท้ายนาํ ไปนึงเปนเวลา 15 นาที
5 นาํ ออกจากซึง นงึ จนครบเวลาแลว้ นาํ มาหัน
6 จัดใส่จานพร้อมเสิร์ฟคู่กับนาํ จิมโชยุหรือใครชอบ
กระเทยี มเจยี วกส็ ามารถโรยได้

ขนมจีบหมู

สว่ นผสม

เนือหมู 500 กรมั
กระเทียมสับ 1 ชอ้ นโต๊ะ
รากผักชีสับ 1 ช้อนโต๊ะ
มนั หมู 50 กรัม
ซอสปรงุ รส 2 ชอ้ นโตะ๊
ซีอิวขาว 2 ชอ้ นโต๊ะ
เกลอื 1/2 ชอ้ นชา
นําตาล 1 ชอ้ นโต๊ะ
นาํ ปลา 1 1/2 ช้อนโตะ๊
แปงมัน 2 ชอ้ นโต๊ะ
พริกไทย 1 ช้อนชา

วธิ ีทาํ

1.หมักเนือหมบู ดด้วยกระเทียมสับ รากผักชสี บั มนั
หมู ปรุงรสดว้ ย ซอสปรงุ รส ซอี วิ ขาว เกลอื นาํ ตาล
และนําปลา
2.ใสแ่ ปงมนั แลว้ คลุกเคลา้ ใหเ้ ข้ากนั เทพริกไทยลงไป
แลว้ คลุกให้เขา้ กันอกี ครงั
3. วางแผ่นเกียวไวบ้ นกําปนโดยการทาํ มอื หลวมๆ
ใหเ้ กยี วเปนหลม วางหมูทีหมกั ไว้ตรงกลางของเกยี ว
เสรจ็ แลว้ กจ็ บั ห่อใหเ้ ปนจีบ
4. นาํ ไปนึงด้วยไฟกลางเปนเวลา 15 นาที เสรจ็ แล้ว
จัดเรียงใสจ่ านเสริ ฟ์ พร้อมกับจิกโฉว่

คะนา้ ผัดนํามันหอย

สว่ นผสม วธิ ีทํา

คะน้า100 กรมั 1. หันคะนา้ ยาว 1.5-2 นวิ
นาํ มนั หอย1 ช้อนโตะ๊ 2. ลวกคะนา้ ใหพ้ อสกุ หรือ ตม้
กระเทยี ม2-3 กลบี คะน้ากบั นําเข้าไมโครเวฟ 3
ซอี วิ ขาว1 ชอ้ นโต๊ะ นาที นํามาแชน่ ําเยน็ แลว้ ตกั
นาํ มัน1 ชอ้ นโตะ๊ พักไว้ (ผกั จะสีเขยี วสวย)
3. ตังกระทะใส่นํามันและ
กระเทียม จนกระเทยี มเรมิ
เหลือง
4. ใส่คะน้าลวกลงไปผัดกับ
นํามัน เตมิ นาํ มันหอย ซอี วิ ขาว
ผดั ใหเ้ ขา้ กนั เติมนาํ เล็กน้อย
เข้ากนั แล้วตักเสิร์ฟใส่จาน

ส่วนผสม น.ส.ภณศิ า ทองไทย
ครวั ซอง 1 ชนิ
ครมี สลดั 1ถุงเล็ก
มะเขอื เทศ 1 ลูก

ผกั สลดั
ไขด่ าว 1 ฟอง
แฮม3 แผ่น

ชีส 1 แผ่น

คดิ ตน้ ทนุ
เเซนวิดครัวซอง
เเฮม 169 500กรัม 20เเผน่ = ตกเเผ่นละ9บาท
ชีส 12 เเผ่น ราคา120 =ตกเเผน่ ละ10บาท
ไข่ 1เเพ็ค 30ฟอง 87บาท =ตกฟองละ 3บาท
ผกั สลัด 60บาท
มะเขือเทศ 4บาท ตอ่ 1ลกู
ครัวซอง 55บาท 4ชิน =ตกชนิ ละ 14 บาท

เเซนวิซ ตก ชนิ ละ26
ผลไม้ 8บาทตอ่ กลอ่ ง
ของหวาน15 บาทต่อชนิ
กลอ่ งเบรค 8บาทต่อกลอ่ ง
กล่องใส่ขนมปง 4บาทตอ่ กลอ่ ง

ตน้ ทุน อยุท่ ี 61.17
ราคาขาย 70

กาํ ไร อยุ่ที 31 ตอ่ หนึงกลอ่ ง

น.ส.ภณศิ า ทองไทย

หน่อไม้

หมวก

กล่องเบรกแซนด์วชิ ไข่ต้ม สามารถทําไดป้ ริมาณ 4 กลอ่ ง โดยใช้คา่ ดอุ ปุ กรณ์

วตั ถุดบิ ทังหมด ดงั นี

1. นมถวั เหลอื ง 125 มล : 10 บาท / 1000 กรมั

2.ขนมของหวาน 30 กรมั : 15 บาท / 50 กรัม

3.ผักสลัด 10 กรัม : 20 บาท / 100 กรัม

4.นําสลดั 2 ถุง 30 กรัม : 10 บาทต่อถงุ

5.ไข่ต้ม 1 ฟอง : 50 กรมั : 5 บาท

6.ขนมปงฟาร์ม เฮาส์ 480 กรัม : 36 บาท / 500 กรมั

คาํ นวณต้นทนุ น.ส.ธนวรรณ วรี ะนนท์
นมถัวเหลอื ง 125/1000×10=1.25 บาท
ขนมของหวาน (30×15)/50=9 บาท
ผักสลดั (10×20)/100=2 บาท
นาํ สลดั (2×30)/10=6 บาท
ไข่ตม้ (1×50)/5=10 บาท
ขนมปง (480×36)/500=34.56 บาท

พิละมิด

เทียน
หมวก

น.ส.ปนฏั ฐา พุม่ แสง

คํานวณตน้ ทุนราคาขายตอ่
1 กลอ่ ง
คุกกีเนยสด10฿
แซนดว์ ชิ ชนิ ละ20฿
นาํ ผลไมก้ ลอ่ งละ10฿
กล่องเบรคใบละ5฿
รวม 50 ฿

Q factor 5%=50+5%=52.5

ราคาต้นทุนต่อ1กลอ่ ง=52.5

ราคาขายเบืองต้น=(52.5*100)/35=150

ขายจริง65฿

ตน้ ทุนจรงิ จากราคาขายจรงิ (52.5*100)/65=80.7 ปทมาศ

น.ส.ณฐั ชยา

หมวก
เรือ

หน่อไม้

ล่าเตยี ง

1.เนอื หมบู ด 100 กรมั : 54 บาท /300 กรัม
2.เนอื กุ้งสับ 100 กรมั : 40 บาท / 200 กรัม
3.หอมใหญ่ 30 กรมั : 10 บาท / 50 กรมั
4.รากผักชี 5 กรัม : 5 บาท / 5 กรัม
5.ผักกาดหอม 1 ก้าน : 38 บาท / 300 กรัม
6.กระเทยี มเจียว 1 ถุง : 20 บาท / 50 กรมั
7.พริกไทย 60 กรัม : 25 บาท / 100 กรมั
8.นํามันพืช 1 ลิตร : 48 บาท / 1000 กรมั
9.พริกชฟี า 20 กรัม : 10 บาท / 30 กรัม
10.ไข่เปด : 5 บาท / 1 ฟอง
11.ไขไ่ ก่ 6 ฟอง : 30 บาท / 6 ฟอง

คาํ นวณตน้ ทนุ
เนือหมบู ด (100×54)/300=18 บาท
เนือกุง้ สับ (100×40)/200=20 บาท
หอมใหญ่ (30×10)/50=30 บาท
รากผักชี (5×5)/5= 5 บาท
ผกั กาดผอม (1×38)/30=0.13 บาท
กระเทยี มเจยี ว (1×20)/50= 0.4 บาท
พริกไทย (60×25)/100= 15 บาท
นาํ มนั พืช (1000×48)/1000=48 บาท
พริกชีฟา (20×10)/30= 6.7 บาท
ไขเ่ ปด 5×1=5 บาท
ไขไ่ ก่ (6×30)/6= 30 บาท

กําหนด Q factor 5% มาตรฐานตน้ ทนุ 35%
รวมตน้ ทนุ ทังหมด 178.23
กาํ หนดให้ 5 % = (178.23+5%)/10= 18.71 /ชนิ

= (18.71 x 5)/100= 1.068
ต้นทุนรวม 18.71 + 1.068 = 19.77
ราคาต้นทนุ ตอ่ 1 ชิน = 19.77
มาตรฐานตน้ ทนุ 35 %
ราคาขายเบอื งต้น = (19.77 x 100)/(35% )= 56.48
ราคาขายจริง 70
ต้นทุนจริงจากราคาขายจริง 19.77 x 100 = 28.

ไก่นมวัว
1.หอมแดง 20 กรัม : 10 บาท / 30 กรัม
2.ตะไคร้ 20 กรัม : 10 บาท / 60 กรัม
3.กระเทยี ม 40 กรัม : 20 บาท / 60 กรัม
4.ข่า 4 กรัม : 10 บาท / 20 กรัม
5.พริกแห้ง 10 กรมั : 20 บาท / 30 กรัม
6.ลกู ผกั ชคี ัวปน 5 กรมั : 12 บาท / 20 กรมั
7.ยีหรา่ คัวปน 3 กรัม : 24 บาท / 50 กรมั
8.เกลอื ทะเล 2 กรัม : 10 บาท / 100 กรัม
9.พรกิ ไทยขาว 10 เมด็ : 62 บาท / 100 กรัม
10.กะป 10 กรมั : 39 บาท / 100 กรมั
11.ผกั ชี 1 กาํ : 5 บาท / 5 กรมั
12.ไข่ตม้ 6 ฟอง : 30 บาท / 6 ฟอง
13.พริกชีฟาแดง 20 กรัม : 10 บาท / 30 กรัม
14. นําตาลทราย 1 กโิ ลกรัม : 26 บาท / 1000 กรัม
15.นําตาลปบ : 10 กรมั / 30 บาท / 500 กรัม
16.กะทิ 250 มล : 23 บาท / 250 มล.
17. ไก่ ครงึ กโิ ล 32 บาท/500 กรัม

คํานวณตน้ ทนุ
หอมแดง (20×10)/30=6.7 บาท
ตะไคร้ (20×10)/60=3.3 บาท
กระเทยี ม (40×20)/60=13.3 บาท
ข่า (4×10)/20=2 บาท
พริกแหง้ (10×20)/30=20 บาท
ลกู ผักชีควั ปน (5×12)/20=3 บาท
ยหี ร่าคัวปน (3×24)/50=1.44 บาท
เกลือทะเล (2×10)/100=0.2 บาท
พรกิ ไทยขาว (10×62)/100=6.2 บาท
กะป (10×39)/100=4 บาท
ผักชี 1×5=5 บาท
ไข่ต้ม (6×30)/6=30 บาท
พริกชฟี าแดง (20×10)/30=6.7 บาท
นาํ ตาลทราย (1000×26)/1000=26 บาท
นาํ ตาลปบ : (10×30)/500=0.6 บาท
กะทิ (250×23)/250=23 บาท
สะโพกไก่ (500×32)/500=32 บาท

กําหนด Q factor 5% มาตรฐานตน้ ทนุ 35%
รวมตน้ ทนุ ทงั หมด 183.44
กําหนดให้ 5 % = (183.44+5%)/4= 48.15 /ชิน

= (48.15 x 5)/100= 2.40
ต้นทุนรวม 48.15 + 2.40 = 50.55
ราคาต้นทนุ ตอ่ 1 ชนิ = 50.55
มาตรฐานต้นทุน 35 %
ราคาขายเบืองต้น = (50.55 x 100)/(35 )= 144.42
ราคาขายจริง 90
ต้นทุนจรงิ จากราคาขายจรงิ 50.55 x 100 = 56.16

แกงรญั จวน
1.เนอื หมู 300 กรมั : 49 บาท
2.หอมแดง 15 หัว : 20 บาท /70 กรัม
3.กระเทียม 10 กลบี : 10 บาท /20กรมั
4.ตะไคร้ 6 ต้น : 10 บาท / 60 กรัม
5.นํามะนาว 10 กรัม : 3 ลูก 10 บาท
6.นําตาลปบ 15 กรัม : 30 บาท /500 กรัม
7.กุ้งแหง้ จดื 20 กรัม : 35 บาท /100 กรัม
8. พริกขีหนู 5 กรัม : 5 บาท / 10 กรัม
9.กระเทยี ม 5 กลีบ : 10 บาท / 5 กรัม
10กะปอยา่ งดี 10 กรมั : 39 บาท / 50

คาํ นวณตน้ ทุน
เนือหมู (300×49)/1000=14.7 บาท
หอมแดง (15×20)/70=4.29 บาท
กระเทียม (10×10)/20=5 บาท
ตะไคร้ (6×10)/60=1 บาท
นาํ มะนาว (10×3)/10=3 บาท
นําตาลปบ: (15×10)/500=0.9 บาท
ก้งุ แห้งจดื (20×35)/100=7 บาท
พรกิ ขีหนู (5×5)/1000=0.025 บาท
กระเทียม: (5×5)/10=2.5บาท
กะปอยา่ งดี (10×39)/50=7.8 บาท

กําหนด Q factor 5% มาตรฐานตน้ ทุน 35%
รวมต้นทุนทังหมด 46.22
กําหนดให้ 5 % = 24.26/ชนิ

= 1.213
ตน้ ทนุ รวม 24.26 + 1.213 = 25.47
ราคาตน้ ทุนตอ่ 1 ชิน= 25.47
มาตรฐานต้นทนุ 35 %
ราคาขายเบอื งตน้ = 72.77
ราคาขายจรงิ 90
ตน้ ทนุ จริงจากราคาขายจรงิ 72.77 x 100 =80.85

ส้มซา่ เครดิ
1.นําตาล 100 กรัม : 26 บาท / 1000 กรัม
2.ผวิ ส้มซา่ 1 ลูก : 30 บาท
3.ไข่ 100 กรมั : 95 บาท / 30 ฟอง
4.นาํ ส้มซา่ 75 กรมั : 60 บาท / 60 บาท
5.เนย 50 กรัม : 60 บาท / 85 กรัม

คํานวณตน้ ทุน
นําตาล (100×26)/1000=2.6 บาท
ผวิ ส้มซา่ 1×30=30 บาท
ไข่ (100×95)/30=31.6 บาท
นําส้มซ่า (75×60)/60=75 บาท
เนย(50×60)/85=35.2 บาท

กําหนด Q factor 5% มาตรฐานต้นทุน 35%
รวมตน้ ทนุ ทังหมด 174.4
กาํ หนดให้ 5 % = (174.4+5%)/2= 91.56/ชนิ

= (91.56 x 5)/100= 4.57
ตน้ ทุนรวม 91.56+ 4.57 = 96.13
ราคาต้นทนุ ตอ่ 1 ชิน = 96.13
มาตรฐานต้นทนุ 35 %
ราคาขายเบืองต้น = (96.13 x 100)/(35 )= 274.65
ราคาขายจริง 110
ตน้ ทุนจรงิ จากราคาขายจริง 96.13x 100 = 87.36

มสู ส้มซา่
1.โยเกิร์ต 90 กรัม : 105 บาท / 135 กรมั
2.นําตาล 45 กรัม : 26 บาท / 1000 กรัม
3.เจลลาตนิ 5 กรัม : 83 บาท / 100 กรมั
4.วิปปงครีม 180 กรัม : 89 บาท / 250 กรัม
5.ส้มซ่าเคริด 40-50 กรมั : 80 บาท / 1000 กรัม
6.แปงอเนกประสงค์ 100 กรมั : 35 บาท / 1000 กรมั
7.เนย 50 กรัม : 60 บาท / 85 กรัม
8.เกลือ 1 กรมั : 10 บาท / 1 กิโลกรมั

คํานวณต้นทนุ
โยเกิรต์ (90×105)/135=70 บาท
นาํ ตาล (45×26)/1000=1.17 บาท
เจลลาติน (5×85)/100=2.9 บาท
วปิ ปงครีม (180×89)/250=55.2 บาท
ส้มซ่าเครดิ (50×80)/1000=4 บาท
แปงอเนกประสงค์ (100×35)/1000=3.5 บาท
เนย (50×60)/85=35.2 บาท
เกลือ (1×10)/1000=0.01 บาท

กําหนด Q factor 5% มาตรฐานตน้ ทุน 35%
รวมตน้ ทุนทังหมด 171.98
กําหนดให้ 5 % = 90.28/ชนิ

= 4.51
ตน้ ทุนรวม 90.28+ 4.51 = 94.79
ราคาต้นทนุ ต่อ 1 ชิน= 94.79
มาตรฐานตน้ ทนุ 35 %
ราคาขายเบอื งตน้ = 270.82
ราคาขายจรงิ 110
ตน้ ทุนจริงจากราคาขายจริง 94.79 x 100 = 86.17

ช่อม่วง
1.เนือไก่สับ 150 กรัม :60 บาท / 300 กรัม
2.หอมใหญ่ 75 กรมั : 50 บาท / 100 กรัม
3.นาํ ตาลมะพร้าว 20 กรมั 30 กรมั / 500 กรมั
4.นําตาลทราย 30 กรัม / 26 / 1000 กรมั
5.รากผักชี 2-3 ราก : 5 บาท / 10 กรัม
6.กระเทียม 1 ½ ช้อนโตะ๊ : 10 บาท / 20 กรมั
7.พริกไทย ½ ช้อนชา : 25 บาท / 60 กรัม
8.นํามันพืช 1 ชอ้ นโต๊ะ : 48 บาท / 1 ลิตร
9.แปงข้าวเจ้า 120 กรมั : 19 บาท / 500 กรัม
10.แปงท้าวยายมอ่ ม 10 กรมั : 65 บาท / 1 กโิ ลกรัม
11.แปงขา้ วเหนียว 15 กรมั : 30 บาท / 1 กโิ ลกรัม
12.แปงมันสําปะหลงั 5 กรมั : 38 บาท / 500 กรมั
13.เกลือ ½ ชอ้ นชา : 12 บาท / 500 กรมั

คํานวณต้นทุน
เนือไก่สับ (150×60)/300=30 บาท
หอมใหญ่ (75×50)/100=37.5 บาท
นําตาลมะพรา้ ว (20×30)/500=1.2 บาท
นําตาลทราย (30×26)/1000=0.78 บาท
รากผักชี (3×5)/10=1.5 บาท
กระเทียม (0.5×10)/20=0.25 บาท
พริกไทย (0.5×25)/60=0.20 บาท
นาํ มันพืช (1×48)/1000=0.048 บาท
แปงข้าวเจ้า (120×19)/500=4.56 บาท
.แปงทา้ วยายมอ่ ม (10×65)/1000=0.65 บาท
.แปงข้าวเหนียว (15×30)/1000=0.45 บาท
แปงมันสําปะหลัง (5×38)/500=0.38 บาท
เกลือ (0.5×12)/500=0.012 บาท

กําหนด Q factor 5% มาตรฐานตน้ ทนุ 35%
รวมต้นทนุ ทังหมด 77.5
กาํ หนดให้ 5 % = (77.5+5%)/12= 6.78 /ชิน

= (6.78 x 5)/100= 2.94
ตน้ ทุนรวม 6.78+ 2.94 = 9.72
ราคาต้นทนุ ต่อ 1 ชิน = 9.72
มาตรฐานต้นทุน 35 %
ราคาขายเบืองต้น = (9.72 x 100)/(35 )= 27.77

ราคาขายจริง 70
ตน้ ทุนจริงจากราคาขายจริง 27.77 x 100 = 39.67

สปาเกตตีซอสมะเขือเทศมที บอล

1.นํามนั รําขา้ ว 1 ชอ้ นโตะ๊ : 48 บาท / 1 ลิตร
2.หอมใหญ่ 120 กรัม : 20 บาท / 120 กรมั
3.กระเทยี ม 2 กลีบ: 20 บาท /50 กรมั
4.มะเขอื เทศเข้มขน้ 1 ช้อนโตะ๊ : 43 บาท / 400 กรมั
5.นําส้มสายชูบัลซามิค 1 ชอ้ นโต๊ะ : 28 บาท / 250
มล.
6.ใบไทม์ 2 ช้อนโต๊ะ : 35 บาท / 50 กรัม
7.นํามนั 1 ช้อนโต๊ะ: 48 บาท / 1 ลติ ร
8.หอมใหญ่ 120 กรัม : 20 บาท /120 กรมั
9.กระเทยี ม 2 กลีบ : 10 บาท / 20 กรัม
10.มะเขอื เทศเขม้ ขน้ 1 ชอ้ นโตะ๊ : 10 บาท / 30 กรัม
11.นําสตอ็ ก ½ ถ้วยตวง -
12.ไทม์ 2 ช้อนโตะ๊ : 31 บาท / 50 กรัม
13.มะเขือเทศกระปอง 200 กรมั : 43 บาท / 400
กรัม
14.พรกิ ไทย 5 กรมั / 10 บาท / 50 กรัม
15.เกลอื 5 กรมั : 10 / 500 กรัม
16.เส้นพาสตา้ เบอร์ 2 400: 31 บาท / 400 กรัม

คํานวณตน้ ทุน
นาํ มันรําขา้ ว (1×48)/1000=0.048 บาท
หอมใหญ่ (120×20)/120=20 บาท
กระเทียม (2×20)/50=0.8 บาท
มะเขือเทศเขม้ ข้น (1×43)/400=0.107 บาท
นาํ ส้มสายชูบลั ซามิค (1×28)/250=0.112 บาท
ใบไทม์ (2×435)/50=1.4 บาท
นํามัน (1×48)/1000=0.048 บาท
หอมใหญ่ (120×20)/120=120 บาท
กระเทยี ม (2×10)/20=1 บาท
มะเขอื เทศเข้มข้น (1×10)/30=0.33 บาท
นําสตอ็ ก ½ ถ้วยตวง -
ไทม์ (2×31)/50=1.24 บาท
มะเขือเทศกระปอง (200×43)/200=43 บาท
พริกไทย (5×10)/50=0.3 บาท
เกลือ (5×10)/500=0.1 บาท
เส้นพาสตา้ เบอร์ 2 (400×31)/400=31 บาท

กําหนด Q factor 5% มาตรฐานตน้ ทุน 35%
รวมต้นทนุ ทงั หมด 219.485
กาํ หนดให้ 5 % = 51.61 /ชดุ

= 2.88
ต้นทุนรวม 51.61 + 2.88 = 54.49
ราคาต้นทนุ ต่อ 1 ชนิ = 54.49
มาตรฐานตน้ ทุน 35 %
ราคาขายเบอื งต้น = 155.68

ราคาขายจริง 80
ตน้ ทนุ จรงิ จากราคาขายจริง 54.49 x 100 = 68.11

มีดบอล
1.เห็ดหอมแห้ง 2 ดอก : 50 บาท / 100 กรัม
2.เกลด็ ขนมปง 110 กรัม : 27 บาท / 200 กรมั
3.นมสด 5 ชอ้ นโต๊ะ : 20 บาท / 200มลิ ลิ ติ ร
4.เนือหมูบด 500 กรมั : 130 บาท / 600 กรมั
5.ไขไ่ ก่ 1 ฟอง : 5 บาท
6.ชีสพาร์เมซาน 40 กรัม : 159 บาท / 500 กรัม
7.นํามันรําข้าว 2 ช้อนโต๊ะ : 48 บาท / 1 ลิตร
8.เนย 20 กรัม : 60 บาท / 85 กรมั
9.กระเทียม 2 กลบี : 5 บาท / 10 กรัม
10.ไทม์ 1 ช้อนโต๊ะ : 39 บาท / 50 กรมั

คาํ นวณต้นทนุ
เหด็ หอมแห้ง 2 ดอก (2×50)/1000= 1 บาท
เกล็ดขนมปง (110×27)/200= 14.8 บาท
นมสด (5×20)/200= 0.5 บาท
เนอื หมบู ด (500×130)/600= 108.3 บาท
ไข่ไก่ 1 ฟอง : 5 บาท 1×5=5 บาท
ชีสพาร์เมซาน (40×159)/600= 10.6 บาท
นาํ มนั รําขา้ ว (2×48)/1000= 0.096 บาท
เนย (20×60)/85= 14.1 บาท
กระเทยี ม (2×5)/10= 1 บาท
ไทม์ (1×39)/50= 0.78 บาท


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Ebook Manajemen Ekonomi - Ananda Rizki Putra P
Next Book
Warta Xaverian XL