The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by nfitri85, 2022-01-20 23:03:37

DSKP KSSM KBD Usul al-Din Tingkatan 1

DSKP KSSM KBD Usul al-Din Tingkatan 1

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH

Usul al-Din

Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran

Tingkatan 1KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH

Usul al-Din

Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran
Kurikulum Bersepadu Dini

Tingkatan 1

Bahagian Pembangunan Kurikulum
DISEMBER 2016

Terbitan 2017

© Kementerian Pendidikan Malaysia

Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam
apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum
mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia, Aras 4-8,
Blok E9, Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.

KANDUNGAN v
vi
Rukun Negara...................................................................................................................................................................... vii
Falsafah Pendidikan Kebangsaan ...................................................................................................................................... ix
Definisi Kurikulum Kebangsaan .......................................................................................................................................... 1
Kata Pengantar.................................................................................................................................................................... 2
Pendahuluan........................................................................................................................................................................ 3
Latar Belakang .................................................................................................................................................................... 3
Matlamat ............................................................................................................................................................................. 4
Objektif ............................................................................................................................................................................... 5
Kerangka Kurikulum Standard Sekolah Menengah............................................................................................................. 6
Fokus ................................................................................................................................................................................. 7
Kemahiran Abad Ke-21 ..................................................................................................................................................... 8
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi........................................................................................................................................... 10
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran ............................................................................................................................. 12
Elemen Merentas Kurikulum ............................................................................................................................................. 15
Pentaksiran Sekolah .........................................................................................................................................................
Organisasi Kandungan ......................................................................................................................................................

Peruntukan Masa .............................................................................................................................................................. 16
At-Tauhid ........................................................................................................................................................................... 19
At -Tafsir ............................................................................................................................................................................ 24
Al-Hadis (kefahaman) ........................................................................................................................................................ 32
Al-Hadis (hafazan) ............................................................................................................................................................. 42
Lampiran ............................................................................................................................................................................ 46
Rujukan .............................................................................................................................................................................. 49
Panel Penggubal ................................................................................................................................................................ 51
Penghargaan ...................................................................................................................................................................... 53

RUKUN NEGARA
BAHAWASANYA Negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak:
Mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya;

Memelihara satu cara hidup demokratik;
Mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara

akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama;
Menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi

kebudayaannya yang kaya dan berbagai corak;
Membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains

dan teknologi moden;

MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha
kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut:

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN
KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA

KELUHURAN PERLEMBAGAAN
KEDAULATAN UNDANG-UNDANG
KESOPANAN DAN KESUSILAAN

v

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN
“Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan
potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang
seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan
kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk
melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan,
berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri
serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga,
masyarakat dan negara”

Sumber: Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)

vi

DEFINISI KURIKULUM KEBANGSAAN

3. Kurikulum Kebangsaan
(1) Kurikulum Kebangsaan ialah suatu program pendidikan yang termasuk
kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi semua
pengetahuan, kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan dan
kepercayaan untuk membantu perkembangan seseorang murid dengan
sepenuhnya dari segi jasmani, rohani, mental dan emosi serta untuk
menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang diingini dan untuk
menyampaikan pengetahuan.

Sumber: Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997
[PU(A)531/97]

vii

viii

KATA PENGANTAR kemahiran dan nilai, serta memasukkan secara eksplisit
Kemahiran Abad Ke-21 dan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi
Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) yang (KBAT). Penyepaduan tersebut dilakukan untuk melahirkan
dilaksanakan secara berperingkat mulai tahun 2017 akan insan seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi
menggantikan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah dan jasmani sebagaimana tuntutan Falsafah Pendidikan
(KBSM) yang mula dilaksanakan pada tahun 1989. KSSM Kebangsaan.
digubal bagi memenuhi keperluan dasar baharu di bawah
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025 Bagi menjayakan pelaksanaan KSSM, pengajaran dan
agar kualiti kurikulum yang dilaksanakan di sekolah menengah pembelajaran guru perlu memberi penekanan kepada KBAT
setanding dengan standard antarabangsa. Kurikulum dengan memberi fokus kepada pendekatan Pembelajaran
berasaskan standard yang menjadi amalan antarabangsa Berasaskan Inkuiri dan Pembelajaran Berasaskan Projek,
telah dijelmakan dalam KSSM menerusi penggubalan supaya murid dapat menguasai kemahiran yang diperlukan
Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) untuk dalam abad ke-21.
semua mata pelajaran yang mengandungi Standard
Kandungan, Standard Pembelajaran dan Standard Prestasi. Kementerian Pendidikan Malaysia merakamkan setinggi-tinggi
penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak
Usaha memasukkan SP di dalam dokumen kurikulum telah yang terlibat dalam penggubalan KSSM. Semoga
mengubah landskap sejarah sejak Kurikulum Kebangsaan pelaksanaan KSSM akan mencapai hasrat dan matlamat
dilaksanakan di bawah Sistem Pendidikan Kebangsaan. Sistem Pendidikan Kebangsaan.
Menerusinya murid dapat ditaksir secara berterusan untuk
mengenal pasti tahap penguasaannya dalam sesuatu mata Dr. SARIAH BINTI ABD. JALIL
pelajaran, serta membolehkan guru membuat tindakan Pengarah
susulan bagi mempertingkatkan pencapaian murid. Bahagian Pembangunan Kurikulum
DSKP yang dihasilkan juga telah menyepadukan enam
tunjang Kerangka KSSM, mengintegrasikan pengetahuan,

ix

x

KSSM USUL AL-DIN TINGKATAN 1

PENDAHULUAN tamadun umat. Bagi mencapai hasrat ini proses pengajaran
dan pembelajaran perlu dirancang dan dilaksanakan sebaik
Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) Usul al-Din mungkin.
adalah mata pelajaran elektif yang dilaksanakan di Sekolah
Agama Bantuan Kerajaan (SABK) di seluruh Malaysia. KSSM Untuk membolehkan murid dinilai dengan lebih autentik dan
Usul al-Din digubal bagi memenuhi keperluan untuk membina holistik pelbagai kaedah pentaksiran digunakan. Pentaksiran
akidah yang kukuh dan membentuk peribadi muslim yang formatif dijalankan secara berterusan semasa pengajaran dan
memahami, mengamalkan dan menghayati Islam secara pembelajaran untuk mengesan perkembangan dan
menyeluruh. pencapaian murid dalam pembelajaran. Pentaksiran sumatif
dilaksanakan untuk menentukan tahap penguasaan dan
KSSM Usul al-Din memberi penekanan kepada aspek ilmu, pencapaian murid.
amali, amalan, penghayatan dan pembudayaan. Melalui mata
pelajaran ini murid dibekalkan dengan pengetahuan asas Adalah diharapkan melalui mata pelajaran KSSM Usul al-Din
tentang tauhid, tafsir, hadis, akhlak dan tasawuf serta sirah ini dapat melahirkan murid yang memahami, mengamalkan
dan tarikh islamiah. Murid bukan sekadar dibekalkan dengan akidah yang benar dan menghayati Islam secara menyeluruh.
ilmu pengetahuan, malah mereka dididik untuk mengamal dan
menghayati ilmu yang dipelajari. Melalui mata pelajaran ini
juga murid dibimbing untuk mampu membangunkan diri serta
masyarakat berasaskan al-Quran dan al-Sunnah.

KSSM Usul al-Din ini juga digubal bagi melahirkan murid yang
mampu mengintegrasikan tuntutan fardu ain dan fardu kifayah
dalam melaksanakan tanggungjawab sebagai khalifah Allah
SWT. Murid juga dibimbing agar boleh menghubungkait antara
ilmu aqli dan ilmu naqli untuk memberi sumbangan kepada

1

KSSM USUL AL-DIN TINGKATAN 1

LATAR BELAKANG pengajaran dan pembelajaran (PdP) KDKT yang lebih
efektif dan berkesan.
Kurikulum Bersepadu Dini dan Kurikulum Bersepadu Tahfiz
(KBDKBT) dilaksanakan berdasarkan keputusan berikut: 3. Mesyuarat Jawatankuasa Perancangan Pendidikan (JPP)
ke-200 pada 26 Julai 2012 yang dipengerusi oleh Menteri
1. Mesyuarat Jawatankuasa Kurikulum Pusat (JKP) Bil. Pendidikan telah bersetuju menjadikan KDKT sebagai
3/2012 pada 25 Jun 2012 yang dipengerusikan oleh Ketua Kurikulum Kebangsaan.
Pengarah Pelajaran Malaysia telah meluluskan Kurikulum
Dini dan Kurikulum Tahfiz (KDKT) sebagai Kurikulum 4. Mesyuarat Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Ugama Islam
Kebangsaan. Mesyuarat juga bersetuju pelaksanaan (MKI) Kali ke-54 pada 3 Disember 2012 yang
KDKT sebagai Kurikulum Kebangsaan akan diselia dan dipengerusikan Perdana Menteri telah bersetuju dengan
dilaksanakan mengikut dasar-dasar pelaksanaan cadangan pelaksanaan Kurikulum Dini dan Kurikulum
kurikulum sedia ada di KPM dengan persetujuan bersama Tahfiz sebagai Kurikulum Kebangsaan untuk dilaksanakan
Lembaga Penasihat Penyelarasan Pelajaran dan di Sekolah Agama Bantuan Kerajaan (SABK). Dalam
Pendidikan Agama Islam (LEPAI) JAKIM. mesyuarat ini nama Kurikulum Dini dan Kurikulum Tahfiz
telah ditukar menjadi Kurikulum Bersepadu Dini dan
2. Berdasarkan keputusan JKP itu, BPK dan bahagian lain di Kurikulum Bersepadu Tahfiz.

KPM bersama LEPAI telah membentuk satu 5. Mesyuarat Majlis Raja-Raja Kali ke- 231 pada 27 Februari
2013 juga telah bersetuju mengambil maklum dan
Jawatankuasa Khas KDKT untuk penambahbaikan memperkenan cadangan menjadikan Kurikulum Bersepadu
Dini dan Kurikulum Bersepadu Tahfiz sebagai kurikulum
kurikulum agama sedia ada. Mesyuarat ini turut disertai kebangsaan untuk dilaksanakan di SABK.

oleh pakar-pakar pengajian Islam dan bahasa Arab 6. Susulan daripada itu, Mesyuarat Jawatankuasa (Exco)
Pendidikan Negeri kali ke-5, bil. 1/2013 pada 29 Ogos
daripada universiti-universiti tempatan yang diketuai oleh
Prof. Emeritus Dato’ Dr. Mahmood Zuhdi bin Abd. Majid

bagi menyelaras dan merancang waktu pelaksanaan

2

2013 yang dipengerusikan oleh Menteri Pendidikan KSSM USUL AL-DIN TINGKATAN 1
Malaysia telah memaklumkan kepada negeri-negeri
mengenai pelaksanaan Kurikulum Bersepadu Dini dan 2. Memahami tafsir ayat al-Quran yang terpilih serta
Kurikulum Bersepadu Tahfiz secara berperingkat bermula menghayati dan mengamalkan pengajarannya;
daripada tingkatan 1 hingga tingkatan 5 mulai tahun 2015.
3. Memahami sejarah perkembangan Ulum al-Quran,
Matlamat penulisan dan pengumpulan al-Quran, tafsir dan takwil
dalam ilmu tafsir;
Matlamat KSSM Usul al-Din adalah untuk membina dan
membentuk hamba dan khalifah Allah SWT yang berilmu, 4. Membaca dan menghafaz hadis-hadis terpilih dengan
beriman, bertaqwa, beramal soleh, berakhlak mulia dan betul untuk memperkukuhkan minat mempelajari hadis
berketerampilan berdasarkan al-Quran dan al-Sunnah serta sebagai sumber hukum;
menyumbang ke arah mempertingkatkan tamadun bangsa
dan negara demi kebahagiaan dunia dan akhirat. 5. Memahami hadis untuk diamalkan dan dihayati
pengajarannya sebagai sumber hukum dan panduan
Objektif hidup;

KSSM Usul al-Din bertujuan membolehkan murid mencapai 6. Memahami sejarah Ulum al-Hadis dan menganalisis
objektif berikut: martabat hadis.

1. Memahami akidah Islamiah dan meyakini sebagai 7. Memahami sirah nabawiyah, kehidupan para sahabat dan
pegangan dan benteng dalam kehidupan beragama tokoh serta sejarah ketamadunan khilafah Islamiah dan
berdasarkan akidah Ahli Sunnah Wa al-Jamaah; mengambil iktibar daripadanya;

8. Memahami konsep akhlak Islamiah serta
mengamalkannya;

9. Memahami konsep dan asas tasawwuf yang benar serta
mengamalkan dalam kehidupan;

3

KERANGKA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 3
MENENGAH (KSSM)
yang menyokong antara satu sama lain dan disepadukan
KSSM dibina berasaskan enam tunjang, iaitu Komunikasi; dengan pemikiran kritis, kreatif dan inovatif. Kesepaduan ini
Kerohanian, Sikap dan Nilai; Kemanusiaan; Keterampilan Diri; bertujuan membangunkan modal insan yang menghayati nilai-
Perkembangan Fizikal dan Estetika; serta Sains dan nilai murni berteraskan keagamaan, berpengetahuan,
Teknologi. Enam tunjang tersebut merupakan domain utama berketrampilan, berpemikiran kritis dan kreatif serta inovatif
sebagaimana yang digambarkan dalam Rajah 1.

Rajah 1: Kerangka Kurikulum Standard Sekolah Menengah
4

KSSM USUL AL-DIN TINGKATAN 1

FOKUS 3. Amalan
Amalan bermaksud mengamalkan ilmu yang dipelajari
KSSM Usul al-Din berfokuskan aspek ilmu, amali, amalan, dalam kehidupan harian.Contohnya setelah mengenalpasti
penghayatan dan pembudayaan. Berikut adalah maksud cara memberi dan menjawab salam sekaligus
kepada setiap satu aspek tersebut mengikut konteks mata menganalisis cara untuk memberi dan menjawab salam
pelajaran ini: yang terbaik, murid hendaklah dibimbing agar
mengamalkan amalan memberi dan menjawab salam
1. Ilmu dalam kehidupan harian. Murid perlu sentiasa diingatkan
Ilmu bermaksud isi kandungan atau fakta ilmu yang agar sentiasa memberi dan menjawab salam.
ditentukan di dalam Standard Kandungan (SK) dan
Standard Pembelajaran (SP). Contohnya dalam bidang 4. Penghayatan
hadis bertajuk Adab Memberi Salam, ada mengandungi Penghayatan bermaksud menghayati kesan dan
fakta tentang takrif, penerangan hadis, pengajaran dan pengajaran dari amalan-amalan yang dilaksanakan.
sebagainya. Isi kandungan atau fakta tersebut Contohnya dalam tajuk Adab Memberi Salam, murid dapat
disampaikan secara teori kepada murid. menghayati dan mengenalpasti cara untuk menghormati
sesama muslim dan akan menimbulkan perasaan
2. Amali persaudaraan. Murid perlu diingatkan agar sentiasa
Amali bermaksud melaksanakan secara amali teori yang menghubungkan persaudaraan dan sentiasa beradab
dipelajari. Contohnya setelah murid diajar secara teori sesama muslim.
tajuk Adab Memberi Salam, murid diminta untuk
mengenalpasti cara memberi dan menjawab salam 5. Pembudayaan
sekaligus menganalisis cara untuk memberi dan menjawab Pembudayaan bermaksud menjadikan amalan baik yang
salam yang terbaik. Amali sangat penting dilaksanakan diamalkan secara individu sebagai amalan yang
bagi memastikan kefahaman yang betul tentang sesuatu dilaksanakan secara berjamaah atau beramai-ramai.
teori. Guru perlu membetulkan sekiranya mendapati ada Contohnya amalan memberi dan menjawab salam
kesilapan semasa murid melakukan amali.

5

KSSM USUL AL-DIN TINGKATAN 1

akhirnya akan mewujudkan budaya amal soleh bukan PROFIL MURID PENERANGAN
sahaja di sekolah malahan di luar sekolah.

Pemikir Mereka berfikir secara kritikal, kreatif
dan inovatif; mampu untuk menangani
KEMAHIRAN ABAD KE-21 masalah yang kompleks dan membuat
keputusan yang beretika. Mereka
Satu daripada hasrat KSSM adalah untuk melahirkan murid berfikir tentang pembelajaran dan diri
yang mempunyai Kemahiran Abad Ke-21 dengan memberi mereka sebagai pelajar. Mereka
fokus kepada kemahiran berfikir serta kemahiran hidup dan menjana soalan dan bersifat terbuka
kerjaya yang berteraskan amalan nilai murni. Kemahiran kepada perspektif, nilai dan tradisi
Abad Ke-21 bermatlamat untuk melahirkan murid yang individu dan masyarakat lain. Mereka
mempunyai ciri-ciri yang dinyatakan dalam profil murid seperti berkeyakinan dan kreatif dalam
dalam Jadual 1 supaya berupaya bersaing di peringkat global. menangani bidang pembelajaran yang
Penguasaan Standard Kandungan dan Standard Prestasi baharu
dalam kurikulum Pendidikan Islam menyumbang kepada
pemerolehan Kemahiran Abad Ke-21 dalam kalangan murid. Kerja Sepasukan Mereka boleh bekerjasama secara
berkesan dan harmoni dengan orang
Jadual 1: Profil Murid lain. Mereka mengalas tanggungjawab
bersama serta menghormati dan
PROFIL MURID PENERANGAN menghargai sumbangan yang diberikan
oleh setiap ahli pasukan. Mereka
memperoleh kemahiran interpersonal
melalui aktiviti kolaboratif, dan ini
menjadikan mereka pemimpin dan ahli
pasukan yang lebih baik.

Berdaya Tahan Mereka mampu menghadapi dan Bersifat Ingin Tahu Mereka membangunkan rasa ingin
mengatasi kesukaran, mengatasi
cabaran dengan kebijaksanaan, tahu semula jadi untuk meneroka
keyakinan, toleransi dan empati.
strategi dan idea baru. Mereka

mempelajari kemahiran yang

diperlukan untuk menjalankan inkuiri

Mahir Mereka menyuarakan dan meluahkan dan penyelidikan, serta menunjukkan
Berkomunikasi fikiran, idea dan maklumat dengan
yakin dan kreatif secara lisan dan sifat berdikari dalam pembelajaran.
bertulis, menggunakan pelbagai media
dan teknologi. Mereka menikmati pengalaman

pembelajaran sepanjang hayat secara

berterusan.

6

KSSM USUL AL-DIN TINGKATAN 1

PROFIL MURID PENERANGAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI

Berprinsip Mereka berintegriti dan jujur, Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dinyatakan dalam
kesamarataan, adil dan menghormati kurikulum secara eksplisit supaya guru dapat menterjemahkan
maruah individu, kumpulan dan dalam pengajaran dan pembelajaran (PdP) bagi merangsang
komuniti. Mereka bertanggungjawab pemikiran berstruktur dan berfokus dalam kalangan murid.
atas tindakan, akibat tindakan serta Penerangan KBAT adalah berfokus kepada empat tahap
keputusan mereka. pemikiran seperti Jadual 2.

Bermaklumat Mereka mendapatkan pengetahuan
dan membentuk pemahaman yang luas
dan seimbang merentasi pelbagai Jadual 2: Tahap pemikiran dalam KBAT
disiplin pengetahuan. Mereka
meneroka pengetahuan dengan cekap TAHAP PENERANGAN
dan berkesan dalam konteks isu PEMIKIRAN
tempatan dan global. Mereka
memahami isu-isu etika / undang- Mengaplikasi Menggunakan pengetahuan, kemahiran,
undang berkaitan maklumat yang dan nilai dalam situasi berlainan untuk
diperoleh. melaksanakan sesuatu perkara

Penyayang/Prihatin Mereka menunjukkan empati, belas
kasihan dan rasa hormat terhadap
keperluan dan perasaan orang lain. Menganalisis Mencerakinkan maklumat kepada
Mereka komited untuk berkhidmat Menilai bahagian kecil untuk memahami dengan
kepada masyarakat dan memastikan Mencipta lebih mendalam serta hubung kait antara
kelestarian alam sekitar. bahagian berkenaan

Patriotik Mereka mempamerkan kasih sayang, Membuat pertimbangan dan keputusan
sokongan dan rasa hormat terhadap menggunakan pengetahuan, pengalaman,
negara. kemahiran, dan nilai serta memberi
justifikasi

Menghasilkan idea atau produk atau
kaedah yang kreatif dan inovatif

7

KSSM USUL AL-DIN TINGKATAN 1

KBAT ialah keupayaan untuk mengaplikasikan pengetahuan, STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
kemahiran dan nilai dalam membuat penaakulan dan refleksi Keberkesanan pengajaran dan pembelajaran (PdP)
bagi menyelesaikan masalah, membuat keputusan, berinovasi bergantung kepada kreativiti guru merancang, mengolah serta
dan berupaya mencipta sesuatu. melaksanakan pendekatan, kaedah dan teknik secara
bersepadu dan sitematik. PdP yang berpusatkan murid bagi
KBAT merangkumi kemahiran berfikir kritis, kreatif dan menggalakkan penglibatan yang aktif dapat menimbulkan
menaakul dan strategi berfikir. suasana pembelajaran yang menarik.
Dalam konteks Mata Pelajaran Usul al-Din pelbagai strategi
Kemahiran berfikir kritis adalah kebolehan untuk menilai PdP digunakan untuk menyampaikan ilmu kepada murid.
sesuatu idea secara logik dan rasional untuk membuat Pembelajaran secara hands-on dan berpusatkan murid amat
pertimbangan yang wajar dengan menggunakan alasan dan ditekan dalam proses tersebut. Antara strategi yang
bukti yang munasabah. dicadangkan adalah seperti berikut:

Kemahiran berfikir kreatif adalah kemampuan untuk Pendekatan Berpusatkan Murid
menghasilkan atau mencipta sesuatu yang baharu dan bernilai Strategi PdP dalam mata Pendidikan Islam haruslah
dengan menggunakan daya imaginasi secara asli serta berfikir berpusatkan murid bagi membolehkan mereka berinteraksi
tidak mengikut kelaziman. dan menguasai kemahiran belajar melalui pengalaman sendiri.

Kemahiran menaakul adalah keupayaan individu membuat
pertimbangan dan penilaian secara logik dan rasional.

Strategi berfikir merupakan cara berfikir yang berstruktur dan Pembelajaran Berasaskan Projek
berfokus untuk menyelesaikan masalah. Murid menggunakan maklumat lama dan baharu untuk
menghasilkan sesuatu yang nyata. Kaedah ini melibatkan
KBAT boleh diaplikasi dalam bilik darjah melalui aktiviti murid-murid mengkaji sesuatu isu, menyiasat dan
berbentuk menaakul, pembelajaran inkuiri, penyelesaian mempersembahkan dapatannya. Hal ini juga dapat membantu
masalah dan projek. Guru dan murid perlu menggunakan alat guru menilai perkembangan atau kualiti pembelajaran murid.
berfikir seperti peta pemikiran dan peta minda serta penyoalan
aras tinggi untuk menggalakkan murid berfikir.

8

KSSM USUL AL-DIN TINGKATAN 1

Murid lebih bermotivasi kerana dapat menghasilkan sesuatu yang dipelajari semasa di dalam bilik darjah, memberi
produk. pengalaman pembelajaran dalam situasi yang sebenar,

Pembelajaran Kontekstual mengembangkan kemahiran sosial dan kerja berpasukan.
Pembelajaran kontekstual adalah kaedah pembelajaran yang
mengaitkan isi pelajaran dengan pengalaman harian individu, Pembelajaran Konstruktivisme
masyarakat dan persekitaran. Kaedah ini menyediakan Konstruktivisme ialah suatu kaedah pembelajaran yang
menggalakkan murid membina sendiri pengetahuan atau

pembelajaran secara konkrit yang melibatkan aktiviti hands on konsep secara aktif berdasarkan pengetahuan dan
dan mind-on. Pembelajaran berlaku apabila murid berupaya pengalaman sedia ada. Dalam proses ini, murid akan
menghubungkaitkan pengetahuan baharu secara bermakna menyesuaikan ilmu pengetahuan yang diterima dengan
dan menghayati kerevelenan pembelajaran dalam kehidupan pengetahuan sedia ada untuk membina pengetahuan baru.
mereka. Pembelajaran ini menjadikan murid lebih faham, yakin dan

Pembelajaran Masteri seronok belajar dan mengamalkan sepanjang hayat.
Pembelajaran ini memastikan semua murid menguasai hasil
pembelajaran dalam sesuatu unit sebelum berpindah ke unit Pembelajaran Berasaskan Inkuiri
pembelajaran yang lain. Pembelajaran ini dipecahkan kepada Kemahiran inkuiri merupakan kaedah pengajaran dan
pembelajaran yang berpusatkan murid. Murid berperanan

beberapa unit kecil untuk mudah dikuasai. Murid mesti merancang dan menjalankan aktivit pembelajaran. Mereka
menguasai 80% aras masteri sebelum berpindah ke unit melibatkan diri secara aktif untuk mencari dan mengumpul
pembelajaran yang lain. maklumat melalui pelbagai aktiviti seperti memerhati,

Pembelajaran Luar Bilik Darjah mendengar, menyoal, berbincang, membuat rujukan dan kaji
Aktiviti kurikulum yang dilaksanakan di luar bilik darjah secara siasat. Aktiviti ini boleh dijalankan secara berasingan atau
digabungkan dalam pelbagai teknik pembelajaran seperti kerja

terancang dan berstruktur serta berpusatkan murid. Kaedah ini projek, simulasi, lawatan, main peranan dan kuiz.
dapat mengukuhkan pemahaman murid terhadap konsep

9

KSSM USUL AL-DIN TINGKATAN 1

Talaqqi dan Musyafahah lebih kreatif, menilai kualiti hasil kerja dan mengerah pemikiran
Kaedah talaqqi dan musyafahah dilaksanakan dengan cara bercapah seterusnya menyerlahkan personaliti individu yang

guru berhadapan dengan murid atau bersemuka. Guru akan kreatif. Kreativiti ini juga akan dapat menjana idea murid
memperdengarkan bacaan ayat al-Quran sebagai bacaan dalam mengaitkan ilmu Islam dengan ilmu sains, teknologi dan
contoh dan meminta murid mendengarnya dan memerhati kemanusiaan.
pergerakkan bibir dengan teliti. Setelah bacaan itu diulang Guru Pendidikan Islam mempunyai akauntibiliti untuk
oleh guru beberapa kali, guru meminta murid membacanya memastikan kemahiran berfikir aras tinggi berlaku dalam

dan guru mendengar dengan teliti dan membetulkan bacaan setiap sesi PdP Usul al-Din supaya Islam dapat direalisasikan
murid sama ada dari segi makhraj dan hukum tajwid. sebagai satu cara hidup.
Bagi memastikan sesuatu PdP berjaya dan mencapai objektif,
guru perlu memahami dan menguasai standard kandungan, ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK)
standard pembelajaran dan standard prestasi dengan jelas
dan tepat. Kemahiran guru mengaplikasikan pendekatan, EMK ialah unsur nilai tambah yang diterapkan dalam proses
kaedah dan teknik dalam proses PdP Pendidikan Islam akan PdP selain yang ditetapkan dalam standard kandungan.
membantu murid mencapai standard kandungan dan standard Elemen-elemen ini diterapkan bertujuan mengukuhkan
pembelajaran yang ditetapkan. Guru juga perlu merancang kemahiran dan keterampilan modal insan yang dihasratkan
dan melaksanakan pentaksiran bagi mengesan standard serta dapat menangani cabaran semasa dan masa hadapan.
prestasi dapat dicapai oleh murid mengikut kebolehan masing- Elemen-elemen di dalam EMK adalah seperti berikut:
masing.
Daya kreativiti dan inovatif murid perlu dibangunkan ke tahap 1. Bahasa
optimum supaya murid mampu menyumbang ke arah  Penggunaan bahasa pengantar yang betul perlu
pembangunan agama, masyarakat, bangsa dan negara. Guru dititikberatkan dalam semua mata pelajaran.
yang kreatif dan inovatif dalam proses PdP akan merangsang  Semasa PdP bagi setiap mata pelajaran, aspek
dan memotivasikan murid bagi meneroka bidang ilmu yang sebutan, struktur ayat, tatabahasa, istilah dan laras
baharu, menjana idea untuk menghasilkan tugasan dengan bahasa perlu diberi penekanan bagi membantu murid
menyusun idea dan berkomunikasi secara berkesan.

10

KSSM USUL AL-DIN TINGKATAN 1

2. Kelestarian Alam Sekitar o Pengetahuan sains dan teknologi (fakta, prinsip,

 Kesedaran mencintai dan menyayangi alam sekitar konsep yang berkaitan dengan sains dan
dalam jiwa murid perlu dipupuk melalui PdP semua teknologi);
mata pelajaran. o Kemahiran saintifik (proses pemikiran dan
kemahiran manipulatif tertentu);
 Pengetahuan dan kesedaran terhadap kepentingan o Sikap saintifik (seperti ketepatan, kejujuran,
alam sekitar dalam membentuk etika murid untuk keselamatan); dan
menghargai alam. o Penggunaan teknologi dalam aktiviti PdP.

3. Nilai Murni 5. Patriotisme

 Nilai murni diberi penekanan dalam semua mata  Semangat patriotik dapat dipupuk melalui semua mata
pelajaran supaya murid sedar akan kepentingan dan pelajaran, aktiviti kokurikulum dan khidmat masyarakat.
mengamalkannya.
 Semangat patriotik dapat melahirkan murid yang
 Nilai murni merangkumi aspek kerohanian, mempunyai semangat cintakan negara dan berbangga
kemanusiaan dan kewarganegaraan yang menjadi sebagai rakyat Malaysia.
amalan dalam kehidupan harian.

4. Sains dan Teknologi 6. Kreativiti dan Inovasi

 Menambahkan minat terhadap sains dan teknologi  Kreativiti adalah kebolehan menggunakan imaginasi
dapat meningkatkan literasi sains serta teknologi dalam untuk mengumpul, mencerna dan menjana idea atau
kalangan murid. mencipta sesuatu yang baharu atau asli melalui ilham
atau gabungan idea yang ada.
 Penggunaan teknologi dalam pengajaran dapat
membantu serta menyumbang kepada pembelajaran  Inovasi merupakan pengaplikasian kreativiti melalui
yang lebih cekap dan berkesan. ubah suaian, membaiki dan mempraktikkan idea.

 Pengintegrasian Sains dan Teknologi dalam PdP  Kreativiti dan inovasi saling bergandingan dan perlu
merangkumi empat perkara iaitu: untuk memastikan pembangunan modal insan yang
mampu menghadapi cabaran Abad 21.
11

 Elemen kreativiti dan inovasi perlu diintegrasikan dalam KSSM USUL AL-DIN TINGKATAN 1
PdP.
PENTAKSIRAN SEKOLAH
7. Keusahawanan Pentaksiran Sekolah (PS) adalah sebahagian daripada
pendekatan pentaksiran yang merupakan satu proses
 Penerapan elemen keusahawanan bertujuan mendapatkan maklumat tentang perkembangan murid yang
membentuk ciri-ciri dan amalan keusahawanan dirancang, dilaksana dan dilapor oleh guru yang berkenaan.
sehingga menjadi satu budaya dalam kalangan murid. Proses ini berlaku secara formal dan tidak formal supaya guru
dapat menentukan tahap penguasaan sebenar murid. PS
 Ciri keusahawanan boleh diterapkan dalam PdP melalui perlu dilaksanakan secara holistik berdasarkan prinsip inklusif,
aktiviti yang mampu memupuk sikap seperti rajin, jujur, autentik dan setempat. Maklumat yang diperoleh dari PS akan
amanah dan bertanggungjawab serta membangunkan digunakan oleh pentadbir, guru, ibu bapa dan murid dalam
minda kreatif dan inovatif untuk memacu idea ke merancang tindakan susulan ke arah peningkatan
pasaran. perkembangan pembelajaran murid.

8. Teknologi Maklumat dan Komunikasi PS boleh dilaksanakan oleh guru secara formatif dan sumatif.
Pentaksiran secara formatif dilaksanakan seiring dengan
 Penerapan elemen Teknologi Maklumat dan proses PdP, manakala pentaksiran secara sumatif
Komunikasi (TMK) dalam PdP memastikan murid dapat dilaksanakan pada akhir sesuatu unit pembelajaran penggal,
mengaplikasi dan mengukuhkan pengetahuan dan semester atau tahun. Dalam melaksanakan PS guru perlu
kemahiran asas TMK yang dipelajari. merancang, membina item, mentadbir, memeriksa, merekod
dan melapor tahap penguasaan murid dalam mata pelajaran
 Pengaplikasian TMK bukan sahaja mendorong murid yang diajar berdasarkan Dokumen Standard Kurikulum dan
menjadi kreatif malah menjadikan PdP lebih menarik Pentaksiran (DSKP). Penyataan umum standard prestasi bagi
dan menyeronokkan serta meningkatkan kualiti mata pelajaran KSSM Usul al-Din adalah seperti jadual 3
pembelajaran. hingga 6.

12

KSSM USUL AL-DIN TINGKATAN 1

Jadual 3: Penyataan Umum Standard Prestasi Bidang Tauhid Jadual 4 : Penyataan Umum Standard Prestasi Bidang Tafsir

TAHAP TAFSIRAN TAHAP TAFSIRAN
PENGUASAAN PENGUASAAN Menyatakan perkara yang berkaitan dengan
tafsiran al-Quran dengan bimbingan.
1 Menyatakan perkara yang berkaitan akidah 1
dengan bimbingan.

Menjelaskan perkara yang berkaitan

Menjelaskan perkara yang berkaitan akidah 2 dengan tafsiran al-Quran dengan
dengan pemerhatian.
2 pemerhatian.

3 Mengaplikasi perkara yang berkaitan akidah Mengaplikasi perkara yang berkaitan
serta mengamalkannya. 3 dengan tafsiran al-Quran serta

4 Menganalisis perkara yang berkaitan akidah mengamalkannya.
dengan bimbingan serta mengamalkannya.
Menganalisis perkara yang berkaitan
5 Menilai perkara yang berkaitan akidah serta 4 dengan tafsiran al-Quran dengan bimbingan
mengamalkannya.
serta mengamalkannya.
Merumus perkara yang berkaitan akidah,
mengamalkannya serta berpegang 5 Menilai perkara yang berkaitan dengan
6 dengannya dalam kehidupan dan boleh tafsiran al-Quran serta mengamalkannya.
dicontohi.
Merumus perkara yang berkaitan dengan
tafsiran al-Quran, mengamalkannya serta
6 berpegang dengannya dalam kehidupan
dan boleh dicontohi.

13

KSSM USUL AL-DIN TINGKATAN 1

Jadual 5: Penyataan Umum Standard Prestasi Bidang Hadis Jadual 6: Penyataan Umum Standard Prestasi Bacaan Hadis

TAHAP TAFSIRAN TAHAP TAFSIRAN
PENGUASAAN PENGUASAAN

Menyatakan perkara yang berkaitan Membaca hadis dengan betul dan
1 kandungan hadis dengan bimbingan. 1 bimbingan.

Menjelaskan perkara yang berkaitan Membaca hadis dengan betul dan
2 kandungan hadis dengan pemerhatian. 2 pemerhatian.

3 Mengaplikasi perkara yang berkaitan Membaca hadis dengan betul dan jelas.
kandungan hadis serta mengamalkannya. 3

Menganalisis perkara yang berkaitan Membaca hadis dengan betul, jelas dan
4 dengan kandungan hadis dengan 4 melaziminya.

bimbingan serta mengamalkannya. Membaca hadis dengan betul, jelas dan
5 fasih dan melaziminya.

5 Menilai perkara yang berkaitan kandungan Membaca hadis dengan betul, jelas dan
hadis serta mengamalkannya. 6 fasih dan melaziminya serta boleh dicontohi.

Merumus perkara yang berkaitan

kandungan hadis, mengamalkannya serta
6 berpegang dengannya dalam kehidupan

dan boleh dicontohi.

14

KSSM USUL AL-DIN TINGKATAN 1

Jadual 7: Penyataan Umum Standard Prestasi Hafazan Hadis secara kolektif dan holistik dengan melihat semua aspek
semasa proses pembelajaran murid secara berterusan melalui
TAHAP TAFSIRAN betul dan pelbagai kaedah. Guru boleh membuat pertimbangan
PENGUASAAN hadis dengan profesional untuk memberi satu nilai tahap penguasaan
keseluruhan murid berdasarkan pengalaman guru bersama
Menghafaz murid, kebijaksanaan serta melalui perbincangan rakan
1 bimbingan. sejawat. Tahap penguasaan keseluruhan diberi selepas murid
mempelajari bidang-bidang yang terdapat di dalam Komponen
Menghafaz hadis dengan betul dan mata pelajaran Usul al-Din.
2 pemerhatian.
ORGANISASI KANDUNGAN
Menghafaz hadis dengan betul dan jelas.
3 Organisasi kandungan KSSM Usul al-Din Tingkatan 1 adalah
seperti berikut:.
Menghafaz hadis dengan betul, jelas dan 1. Bidang Tauhid.
4 melaziminya.
1.1 Konsep akidah
Menghafaz hadis dengan betul, jelas dan
5 fasih dan melaziminya.

Menghafaz hadis dengan betul, jelas dan
6 fasih dan melaziminya serta boleh dicontohi.

Tahap Penguasaan Keseluruhan 2. Bidang Tafsir
2.1 Bacaan ayat pilihan
Tahap penguasaan keseluruhan perlu ditentukan bagi 2.2 Kefahaman ayat pilihan
memberi satu nilai tahap penguasaan murid di akhir sesi
persekolahan. Tahap penguasaan keseluruhan ini 3. Bidang Hadis
merangkumi domain psikomotor, kognitif dan afektif murid 3.1 Bacaan hadis
3.2 Kefahaman hadis

15

KSSM USUL AL-DIN TINGKATAN 1

3.4 Hafazan hadis pilihan

DSKP yang menggantikan Sukatan Pelajaran dan Huraian
Sukatan Pelajaran yang digunakan dalam KBSM adalah satu
dokumen yang mengintegrasikan kurikulum dan pentaksiran.
Ia merangkumi Standard Kandungan, Standard Pembelajaran
dan Standard Prestasi. DSKP memastikan guru
melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran dan
seterusnya menjalankan pentaksiran dengan merujuk kepada
satu dokumen sahaja. Guru melaksanakan PdP melalui
Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran serta
mentaksir perkembangan dan pencapaian murid melalui
Standard Prestasi.

Standard Standard Standard
Kandungan Pembelajaran Prestasi

Penyataan spesifik Satu penetapan Satu set kriteria
tentang perkara kriteria atau yang menunjukkan
yang murid patut indikator kualiti tahap-tahap
ketahui dan boleh pembelajaran dan penguasaan murid
lakukan dalam satu pencapaian yang sebagai petunjuk
tempoh boleh diukur bagi bahawa sesuatu
persekolahan setiap standard perkara itu telah
merangkumi aspek kandungan. dikuasai.
pengetahuan,
kemahiran dan nilai.

16

KSSM USUL AL-DIN TINGKATAN 1

PERUNTUKAN MASA

Peruntukan Masa bagi Mata Pelajaran Usul al-Din Tingkatan 1 di Sekolah Agama Bantuan Kerajaan (SABK) ialah sebanyak 3 waktu
seminggu (40 minit setiap waktu). Namun begitu bermula tahun 2017, agihan masa mata pelajaran diubah berdasarkan Jam dan
bukan lagi waktu (Lihat perbezaan di jadual 7 dan 8)

Jadual 7: Agihan Masa Usul al-Din seminggu berdasarkan Waktu KBSM

Mata Pelajaran Bidang Ting.1 Ting.2 Ting.3 Aliran Dini Sains
Aliran Dini Tulen

/ Dini Sastera
Ting.4 Ting.5 Ting.4 Ting.5

At-Tauhid 1112222

At-Tafsir 1111212

Usul al-Din Al-Hadis 1111111

As-Sirah wa at-Tarikh al-Islami - 111111

Al-Akhlak wa at-Tasawwuf - 111111

Jumlah waktu 3 waktu 5 waktu 5 waktu 6 waktu 7 waktu 6 waktu 7 waktu

17

KSSM USUL AL-DIN TINGKATAN 1

Jadual 8: Agihan Masa Usul al-Din seminggu berdasarkan Jam KSSM (Mula dilaksanakan pada tahun 2017)

Mata Pelajaran Bidang Ting.1 Ting.2 Ting.3 Aliran Dini Sains
Aliran Dini Tulen

/ Dini Sastera
Ting.4 Ting.5 Ting.4 Ting.5

At-Tauhid 1112222

At-Tafsir 1111212

Usul al-Din Al-Hadis 1111111

As-Sirah wa at-Tarikh al-Islami - 111111

Al-Akhlak wa at-Tasawwuf - 111111

Jumlah jam seminggu 2 jam 3 jam 4 jam 4 jam 4 jam 4 jam 4 jam

Jumlah jam setahun 64 96 128 128 128 128 128

PENGGUNAAN BAHASA dikemukakan berdasarkan kepada kefahaman Islam yang betul
Proses pengajaran dan pembelajaran bagi Mata Pelajaran Usul sebagaimana dibawa oleh Rasulullah S.A.W. Bagi
al-Din hendaklah menggunakan Bahasa Arab al-Fusha menyelaraskan kefahaman dan amalan murid, segala bahan
sokongan dan proses pembelajaran dan pengajaran dibina dan
RUJUKAN dilaksanakan berdasarkan fahaman ahli as-Sunnah wa al-
Pembinaan bahan kurikulum, bahan sokongan kurikulum, bahan Jamaah dan pendapat yang muktabar daripada Mazhab Syafie
pengajaran dan pembelajaran dibuat dengan merujuk kepada serta keputusan-keputusan yang diterima pakai daripada pihak
sumber rujukan yang sahih dan muktabar. Segala fakta yang berkuasa dalam urusan agama di Malaysia.

18

KSSM USUL AL-DIN TINGKATAN 1

19

‫‪KSSM USUL AL-DIN TINGKATAN 1‬‬

‫المنهج المعياري لمادة أصول الدين‬

‫التوحيد (الفهم والتمسك بها)‬ ‫‪.1‬‬

‫معيار الإنجازات‬ ‫المستويات‬ ‫معيار التعلم‬ ‫معيار المحتوى‬
‫التفاصيل‬
‫‪ 1.1‬فهم العقيدة‬
‫‪ 1.1.1‬ذكر تعريف العقيدة لغة واصطلاحا‪ 1 .‬ذكر مضمون أساس العقيدة بالإرشاد‪.‬‬ ‫الصحيحة والتمسك‬
‫‪ 1.1.2‬بيان أهمية التمسك بالعقيدة‬
‫بها ‪:‬‬
‫‪ 2‬بيان مضمون أساس العقيدة بالإشراف‪.‬‬ ‫الصحيحة‬ ‫أساس العقيدة‬

‫تطبيق مضمون أساس العقيدة تطبيقا صحيحا ويلازمه‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ 1.1.3‬توضيح مميزات العقيدة الإسلامية‪.‬‬
‫تحليل مضمون أساس العقيدة تحليل صحيحا بالإرشاد‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ 1.1.4‬بيان آثار الانحراف عن العقيدة‬
‫‪5‬‬ ‫الإسلامية‪.‬‬
‫ويلازمه‪.‬‬ ‫‪ 1.1.5‬التمسك بالعقيدة الصحيحة‪.‬‬
‫تقييم مضمون أساس العقيدة تقييما صحيحا ويلازمه‪.‬‬

‫استنتاج الأفكار من مضمون أساس العقيدة استنتاجا‬ ‫‪6‬‬
‫صحيحا ويلازمه ويكون قدوة للغير‪.‬‬

‫‪20‬‬

‫‪KSSM USUL AL-DIN TINGKATAN 1‬‬

‫معيار الإنجازات‬ ‫المستويات‬ ‫معيار التعلم‬ ‫معيار المحتوى‬
‫التفاصيل‬
‫‪ 1.2.1‬ذكر تعريف علم التوحيد‪.‬‬ ‫‪ 1.2‬فهم علم التوحيد‬
‫‪ 1‬ذكر مضمون علم التوحيد بالإرشاد‪.‬‬ ‫‪ 1.2.2‬ذكر حكم دراسة علم التوحيد‪.‬‬ ‫والتمسك به ‪:‬‬
‫‪ 1.2.3‬توضيح ثمرات دراسة علم التوحيد‪.‬‬ ‫علم التوحيد‬
‫‪ 2‬بيان مضمون علم التوحيد بالإشراف‪.‬‬
‫‪ 1.2.4‬بيان نشأة علم التوحيد‪.‬‬
‫تطبيق مضمون علم التوحيد تطبيقا صحيحا ويلازمه‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ 1.2.5‬بيان مؤسس علم التوحيد‪.‬‬
‫تحليل مضمون علم التوحيد علم التوحيد تحليل صحيحا‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ 1.2.6‬ذكر موضوع علم التوحيد‪.‬‬
‫‪5‬‬ ‫‪ 1.2.7‬الاعتماد على العقيدة الصحيحة في‬
‫بالإرشاد ويلازمه‪.‬‬
‫تقييم مضمون علم التوحيد تقييما صحيحا ويلازمه‪.‬‬ ‫الحياة‪.‬‬

‫استنتاج الأفكار من مضمون علم التوحيد استنتاجا‬ ‫‪6‬‬
‫صحيحا ويلازمه ويكون قدوة للغير‪.‬‬

‫‪21‬‬

‫‪KSSM USUL AL-DIN TINGKATAN 1‬‬

‫معيار الإنجازات‬ ‫المستويات‬ ‫معيار التعلم‬ ‫معيار المحتوى‬
‫التفاصيل‬
‫‪ 1.3.1‬ذكر تعريف الإيمان لغة واصطلاحا‪.‬‬ ‫‪ 1.3‬فهم حقيقة الإيمان‬
‫‪ 1‬ذكر مضمون حقيقة الإيمان بالإرشاد‪.‬‬ ‫‪ 1.3.2‬ذكر الدليل النقلي على حقيقة‬ ‫والعمل بها ‪:‬‬
‫الإيمان‪.‬‬ ‫حقيقة الإيمان‬
‫‪ 2‬بيان مضمون حقيقة الإيمان بالإشراف‪.‬‬ ‫‪ 1.3.3‬بيان أركان الإيمان‪.‬‬
‫‪ 1.3.4‬شرح زيادة الإيمان ونقصانه‪.‬‬
‫تطبيق مضمون حقيقة الإيمان تطبيقا صحيحا ويلازمه‪.‬‬ ‫‪3‬‬
‫تحليل مضمون حقيقة الإيمان تحليل صحيحا بالإرشاد‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ 1.3.5‬توضيح الأمور التي تفسد الإيمان‪.‬‬
‫‪5‬‬ ‫‪ 1.3.6‬صيانة الإيمان ع ّما يفسده بالأعمال‬
‫ويلازمه‪.‬‬
‫تقييم مضمون حقيقة الإيمان تقييما صحيحا ويلازمه‪.‬‬ ‫الصالحة‪.‬‬

‫استنتاج الأفكار من مضمون حقيقة الإيمان استنتاجا‬ ‫‪6‬‬
‫صحيحا ويلازمه ويكون قدوة للغير‪.‬‬

‫‪22‬‬

‫‪KSSM USUL AL-DIN TINGKATAN 1‬‬

‫معيار الإنجازات‬ ‫المستويات‬ ‫معيار التعلم‬ ‫معيار المحتوى‬
‫التفاصيل‬

‫‪ 1‬ذكر مضمون حقيقة الإسلام بالإرشاد‪.‬‬ ‫‪ 1.4.1‬ذكر تعريف الإسلام لغة‬ ‫‪ 1.4‬فهم حقيقة الإسلام‬
‫واصطلاحا‪.‬‬ ‫والعمل بها ‪:‬‬
‫‪ 2‬بيان مضمون حقيقة الإسلام بالإشراف‪.‬‬
‫‪ 1.4.2‬ذكر الدليل النقلي على حقيقة‬ ‫حقيقة الإسلام‬
‫الإسلام‪.‬‬
‫تطبيق مضمون حقيقة الإسلام تطبيقا صحيحا ويلازمه‪.‬‬ ‫‪3‬‬
‫‪4‬‬ ‫‪ 1.4.3‬شرح أركان الإسلام‪.‬‬
‫تحليل مضمون حقيقة الإسلام تحليل صحيحا بالإرشاد‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ 1.4.4‬بيان ثمرات الإيمان‪.‬‬
‫ويلازمه‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ 1.4.5‬صيانة الإسلام عن الشبهات‪.‬‬

‫تقييم مضمون حقيقة الإسلام تقييما صحيحا ويلازمه‪.‬‬

‫استنتاج الأفكار من مضمون حقيقة الإسلام استنتاجا‬
‫صحيحا ويلازمه ويكون قدوة للغير‪.‬‬

‫‪23‬‬

‫‪KSSM USUL AL-DIN TINGKATAN 1‬‬

‫معيار الإنجازات‬ ‫المستويات‬ ‫معيار التعلم‬ ‫معيار المحتوى‬
‫التفاصيل‬

‫‪ 1‬ذكر مضمون حقيقة الإحسان بالإرشاد‪.‬‬ ‫‪ 1.5.1‬ذكر تعريف الإحسان‪.‬‬ ‫‪ 1.5‬فهم حقيقة الإحسان‬
‫‪ 1.5.2‬ذكر الدليل النقلي على حقيقة‬ ‫والعمل بها ‪:‬‬
‫بيان مضمون حقيقة الإحسان بالإشراف‪.‬‬ ‫‪2‬‬
‫‪3‬‬ ‫الإحسان‪.‬‬ ‫حقيقة الإحسان‬
‫تطبيق مضمون حقيقة الإحسان تطبيقا صحيحا‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ 1.5.3‬بيان العلاقة بين الإيمان والإسلام‬
‫ويلازمه‪.‬‬ ‫‪5‬‬
‫‪6‬‬ ‫والإحسان‪.‬‬
‫تحليل مضمون حقيقة الإحسان تحليل صحيحا بالإرشاد‬ ‫‪ 1.5.4‬تطبيق حقيقة الإحسان في الحياة‪.‬‬
‫ويلازمه‪.‬‬

‫تقييم مضمون حقيقة الإحسان تقييما صحيحا‬
‫ويلازمه‪.‬‬

‫استنتاج الأفكار من مضمون حقيقة الإحسان استنتاجا‬
‫صحيحا ويلازمه ويكون قدوة للغير‪.‬‬

‫‪24‬‬

‫‪KSSM USUL AL-DIN TINGKATAN 1‬‬

‫معيار الإنجازات‬ ‫المستويات‬ ‫معيار التعلم‬ ‫معيار المحتوى‬
‫التفاصيل‬ ‫‪ 1.6‬فهم الحكم العقلي ‪:‬‬
‫‪ 1.6.1‬ذكر تعريف الحكم العقلي‪.‬‬
‫‪ 1‬ذكر مضمون الحكم العقلي بالإرشاد‪.‬‬ ‫‪ 1.6.2‬ذكر منـزلة العقل في معرفة الله‪.‬‬ ‫الحكم العقلي‬

‫‪ 2‬بيان مضمون الحكم العقلي بالإشراف‪.‬‬ ‫‪ 1.6.3‬بيان أقسام الحكم العقلي‪.‬‬
‫‪ 1.6.4‬توضيح العلاقة بين العقل والوحي‪.‬‬
‫‪ 3‬تطبيق مضمون الحكم العقلي تطبيقا صحيحا ويلازمه‪.‬‬
‫‪ 1.6.5‬التف ّكر والتدبّر في الكون‪.‬‬

‫تحليل مضمون الحكم العقلي تحليل صحيحا بالإرشاد‬ ‫‪4‬‬
‫ويلازمه‪.‬‬

‫‪ 5‬تقييم مضمون الحكم العقلي تقييما صحيحا ويلازمه‪.‬‬

‫استنتاج الأفكار من مضمون الحكم العقلي استنتاجا‬ ‫‪6‬‬
‫صحيحا ويلازمه ويكون قدوة للغير‪.‬‬

‫‪25‬‬

‫‪KSSM USUL AL-DIN TINGKATAN 1‬‬

‫معيار الإنجازات‬ ‫المستويات‬ ‫معيار الإنجازات‬ ‫‪ .2‬التفسير‬
‫التفاصيل‬
‫معيار المحتوى‬
‫‪ 1‬ذكر مضمون التفسير بالإرشاد‪.‬‬ ‫ذكر معاني الكلمات المختارة‪.‬‬ ‫‪2.1.1‬‬
‫شرح الآيتين إجمالا‪.‬‬ ‫‪2.1.2‬‬ ‫‪ 2.1‬فهم و تدبّر سورة‬
‫‪ 2‬بيان مضمون التفسير بالإشراف‪.‬‬ ‫‪2.1.3‬‬ ‫البقرة؛ الآيتين ‪-153‬‬
‫بيان سبب نزول الآية ‪154.‬‬ ‫‪2.1.4‬‬
‫‪ 3‬تطبيق مضمون التفسير تطبيقا صحيحا ويلازمه‪.‬‬ ‫ذكركيفية الاستعانة بالله‪.‬‬ ‫‪2.1.5‬‬ ‫‪:154‬‬
‫‪2.1.6‬‬ ‫التغلب على الشدائد‬
‫توضيح منـزلة الشهداء عند الله‪.‬‬ ‫‪2.1.7‬‬
‫‪ 4‬تحليل مضمون التفسير تحليل صحيحا بالإرشاد ويلازمه‪.‬‬ ‫ذكر ما يؤخذ من الآيتين‪.‬‬

‫تقييم مضمون التفسير تقييما صحيحا ويلازمه‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ملازمة الدعاء بالآداب فيكل‬
‫استنتاج الأفكار من مضمون التفسير استنتاجا صحيحا‬ ‫‪6‬‬ ‫الحال‪.‬‬

‫ويلازمه ويكون قدوة للغير‪.‬‬

‫‪26‬‬

‫‪KSSM USUL AL-DIN TINGKATAN 1‬‬

‫معيار الإنجازات‬ ‫المستويات‬ ‫معيار الإنجازات‬ ‫معيار المحتوى‬
‫التفاصيل‬

‫‪ 1‬ذكر مضمون التفسير بالإرشاد‪.‬‬ ‫‪ 2.2.1‬ذكر معاني الكلمات المختارة‪.‬‬ ‫‪ 2.2‬فهم و تدبّر سورة‬
‫‪ 2.2.2‬شرح الآية إجمالا‪.‬‬ ‫البقرة؛ الآية ‪:164‬‬

‫‪ 2‬بيان مضمون التفسير بالإشراف‪.‬‬ ‫الدلائل على وجود الله ‪ 2.2.3‬بيان سبب نزول الآية ‪.164‬‬

‫‪ 2.2.4‬توضيح الدلائل على إثبات وجود‬ ‫ووحدانيته وقدرته‬

‫‪ 3‬تطبيق مضمون التفسير تطبيقا صحيحا ويلازمه‪.‬‬ ‫الله ووحدانيته وقدرته‬
‫‪ 2.2.5‬ذكر ما يؤخذ من الآية‪.‬‬

‫‪ 4‬تحليل مضمون التفسير تحليل صحيحا بالإرشاد ويلازمه‪.‬‬ ‫‪ 2.2.6‬ملازمة الإقرار بوجود الله‬
‫ووحدانيته وقدرته فيكل النواحي‬

‫‪ 5‬تقييم مضمون التفسير تقييما صحيحا ويلازمه‪.‬‬ ‫من الحياة‪.‬‬

‫استنتاج الأفكار من مضمون التفسير استنتاجا صحيحا‬ ‫‪6‬‬
‫ويلازمه ويكون قدوة للغير‪.‬‬

‫‪27‬‬

‫‪KSSM USUL AL-DIN TINGKATAN 1‬‬

‫معيار الإنجازات‬ ‫المستويات‬ ‫معيار الإنجازات‬ ‫‪2.3.1‬‬ ‫معيار المحتوى‬
‫التفاصيل‬ ‫‪2.3.2‬‬
‫‪1‬‬ ‫ذكر معاني الكلمات المختارة ‪.‬‬ ‫‪2.3.3‬‬ ‫‪ 2.3‬فهم و تدبّر سورة‬
‫ذكر مضمون التفسير بالإرشاد‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫شرح الآية إجمالا‪.‬‬ ‫‪2.3.4‬‬ ‫البقرة؛ الآية ‪:177‬‬
‫بيان مضمون التفسير بالإشراف‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2.3.5‬‬
‫تطبيق مضمون التفسير تطبيقا صحيحا ويلازمه‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫بيان سبب نزول الآية ‪.177‬‬ ‫‪2.3.6‬‬ ‫التعبّد الحقيقي‬
‫تحليل مضمون التفسير تحليل صحيحا بالإرشاد ويلازمه‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫توضيح مفهوم العبادة‪.‬‬ ‫‪2.3.7‬‬
‫تقييم مضمون التفسير تقييما صحيحا ويلازمه‪.‬‬
‫توضيح أنواع الرِبّ عند الله‪.‬‬
‫ذكر ما يؤخذ من الآية‪.‬‬

‫السعي في العبادات المقبولة عند‬
‫الله‪.‬‬

‫استنتاج الأفكار من مضمون التفسير استنتاجا صحيحا‬ ‫‪6‬‬
‫ويلازمه ويكون قدوة للغير‪.‬‬

‫‪28‬‬

‫‪KSSM USUL AL-DIN TINGKATAN 1‬‬

‫معيار الإنجازات‬ ‫المستويات‬ ‫معيار الإنجازات‬ ‫معيار المحتوى‬
‫التفاصيل‬

‫‪ 1‬ذكر مضمون التفسير بالإرشاد‪.‬‬ ‫‪ 2.4‬فهم وتدبّر سورة البقرة؛ ‪ 2.4.1‬ذكر معاني الكلمات المختارة‪.‬‬
‫الآيتين ‪ 2.4.2 :262-261‬شرح الآيتين إجمالا‪.‬‬

‫‪ 2‬بيان مضمون التفسير بالإشراف‪.‬‬ ‫‪ 2.4.3‬بيان سبب نزول الآية ‪.262‬‬ ‫أجر الصدقة وآدابها‬
‫‪ 2.4.4‬ذكر مفهوم الصدقة‪.‬‬

‫‪ 3‬تطبيق مضمون التفسير تطبيقا صحيحا ويلازمه‪.‬‬ ‫‪ 2.4.5‬بيان آداب الصدقة‪.‬‬

‫‪ 2.4.6‬ذكر ما يؤخذ من الآيتين‪.‬‬

‫‪ 4‬تحليل مضمون التفسير تحليل صحيحا بالإرشاد ويلازمه‪.‬‬ ‫‪ 2.4.7‬الحرص على الإنفاق لابتغاء‬

‫مرضاة الله‪.‬‬

‫تقييم مضمون التفسير تقييما صحيحا ويلازمه‪.‬‬ ‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫استنتاج الأفكار من مضمون التفسير استنتاجا صحيحا‬
‫ويلازمه ويكون قدوة للغير‪.‬‬

‫‪29‬‬

‫‪KSSM USUL AL-DIN TINGKATAN 1‬‬

‫معيار الإنجازات‬ ‫المستويات‬ ‫معيار الإنجازات‬ ‫معيار المحتوى‬
‫التفاصيل‬
‫‪ 2.5‬فهم وتدبّر سورة آل‬
‫‪ 1‬ذكر مضمون التفسير بالإرشاد‪.‬‬ ‫ذكر معاني الكلمات المختارة ‪.‬‬ ‫‪2.5.1‬‬ ‫عمران؛ الآية ‪:103‬‬
‫شرح الآية إجمالا‪.‬‬ ‫‪2.5.2‬‬
‫‪ 2‬بيان مضمون التفسير بالإشراف‪.‬‬ ‫‪2.5.3‬‬ ‫الدعوة إلى الاتّحاد‬
‫بيان سبب نزول الآية ‪.103‬‬ ‫‪2.5.4‬‬
‫‪ 3‬تطبيق مضمون التفسير تطبيقا صحيحا ويلازمه‪.‬‬ ‫بيان مفهوم بـ"حبل الله"‪.‬‬ ‫‪2.5.5‬‬

‫تحليل مضمون التفسير تحليل صحيحا بالإرشاد ويلازمه‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫توضيح مفهوم التقوى أساس‬ ‫‪2.5.6‬‬
‫‪5‬‬ ‫الأخّوة‪.‬‬ ‫‪2.5.7‬‬
‫تقييم مضمون التفسير تقييما صحيحا ويلازمه‪.‬‬ ‫‪6‬‬
‫استنتاج الأفكار من مضمون التفسير استنتاجا صحيحا‬ ‫ذكر ما يؤخذ من الآية‪.‬‬
‫الاهتمام بالوحدة والأخّوة‬
‫ويلازمه ويكون قدوة للغير‪.‬‬
‫الإسلامية‪.‬‬

‫‪30‬‬

‫‪KSSM USUL AL-DIN TINGKATAN 1‬‬

‫معيار الإنجازات‬ ‫المستويات‬ ‫معيار الإنجازات‬ ‫معيار المحتوى‬
‫التفاصيل‬
‫‪ 2.6‬فهم وتدبّر سورة‬
‫‪ 1‬ذكر مضمون التفسير بالإرشاد‪.‬‬ ‫ذكر معاني الكلمات المختارة‪.‬‬ ‫‪2.6.1‬‬ ‫النساء؛ الآية ‪:36‬‬
‫شرح الآية إجمالا‪.‬‬ ‫‪2.6.2‬‬ ‫الإيمان والعقيدة والعمل‬
‫‪ 2‬بيان مضمون التفسير بالإشراف‪.‬‬ ‫‪2.6.3‬‬
‫ذكر واجبات العباد نحو الله‪.‬‬ ‫‪2.6.4‬‬
‫‪ 3‬تطبيق مضمون التفسير تطبيقا صحيحا ويلازمه‪.‬‬ ‫بيان بر الوالدين والإحسان‬
‫‪2.6.5‬‬
‫‪ 4‬تحليل مضمون التفسير تحليل صحيحا بالإرشاد ويلازمه‪.‬‬ ‫إليهما‪.‬‬
‫بيان حسن التعامل مع اليتامى‬ ‫‪2.6.6‬‬
‫تقييم مضمون التفسير تقييما صحيحا ويلازمه‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫والمساكين والجيران وابن السبيل‬ ‫‪2.6.7‬‬
‫‪6‬‬ ‫‪2.6.8‬‬
‫استنتاج الأفكار من مضمون التفسير استنتاجا صحيحا‬ ‫والرقاب‪.‬‬
‫ويلازمه ويكون قدوة للغير‪.‬‬ ‫توضيح أنواع الجيران‪.‬‬
‫ذكر ما يؤخذ من الآية‪.‬‬
‫حسن التعامل مع اليتامى‬
‫والمساكين والجيران وابن السبيل‬

‫والرقاب‪.‬‬

‫‪31‬‬

‫‪KSSM USUL AL-DIN TINGKATAN 1‬‬

‫معيار الإنجازات‬ ‫المستويات‬ ‫معيار الإنجازات‬ ‫معيار المحتوى‬
‫التفاصيل‬
‫‪ 2.7‬فهم وتدبّر سورة‬
‫‪ 1‬ذكر مضمون التفسير بالإرشاد‪.‬‬ ‫ذكر معاني الكلمات المختارة‪.‬‬ ‫‪2.7.1‬‬ ‫النساء؛ الآية ‪:58‬‬
‫شرح الآية إجمالا‪.‬‬ ‫‪2.7.2‬‬
‫‪ 2‬بيان مضمون التفسير بالإشراف‪.‬‬ ‫‪2.7.3‬‬ ‫الأمانة والعدل‬
‫بيان سبب نزول الآية ‪.58‬‬ ‫‪2.7.4‬‬
‫‪ 3‬تطبيق مضمون التفسير تطبيقا صحيحا ويلازمه‪.‬‬ ‫ذكر مفهوم الأمانة والعدل‪.‬‬ ‫‪2.7.5‬‬
‫بيان تحقيق العدالة في التحكيم‬
‫‪ 4‬تحليل مضمون التفسير تحليل صحيحا بالإرشاد ويلازمه‪.‬‬ ‫‪2.7.6‬‬
‫والقضاء‪.‬‬ ‫‪2.7.7‬‬
‫ذكر ما يؤخذ من الآية‪.‬‬

‫تطبيق الأمانة والعدل لذوي‬
‫الحقوق‪.‬‬

‫‪ 5‬تقييم مضمون التفسير تقييما صحيحا ويلازمه‪.‬‬

‫استنتاج الأفكار من مضمون التفسير استنتاجا صحيحا‬ ‫‪6‬‬
‫ويلازمه ويكون قدوة للغير‪.‬‬

‫‪32‬‬

‫‪KSSM USUL AL-DIN TINGKATAN 1‬‬

‫معيار الإنجازات‬ ‫المستويات‬ ‫معيار الإنجازات‬ ‫معيار المحتوى‬
‫التفاصيل‬
‫‪ 2.8‬فهم وتدبّر سورة‬
‫‪ 1‬ذكر مضمون التفسير بالإرشاد‪.‬‬ ‫ذكر معاني الكلمات المختارة ‪.‬‬ ‫‪2.8.1‬‬ ‫النساء؛ الآية ‪:86‬‬
‫شرح الآية إجمالا‪.‬‬ ‫‪2.8.2‬‬
‫‪ 2‬بيان مضمون التفسير بالإشراف‪.‬‬ ‫‪2.8.3‬‬ ‫آداب السلام‬
‫ذكر مفهوم السلام‪.‬‬ ‫‪2.8.4‬‬
‫‪ 3‬تطبيق مضمون التفسير تطبيقا صحيحا ويلازمه‪.‬‬ ‫بيان وجوب رّد السلام بأحسن‬
‫‪2.8.5‬‬
‫منه أو بـمثله‪.‬‬ ‫‪2.8.6‬‬
‫ذكر ما يؤخذ من الآية‪.‬‬
‫‪ 4‬تحليل مضمون التفسير تحليل صحيحا بالإرشاد ويلازمه‪.‬‬ ‫تطبيق إفشاء السلام بين‬

‫المسلمين‪.‬‬

‫تقييم مضمون التفسير تقييما صحيحا ويلازمه‪.‬‬ ‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫استنتاج الأفكار من مضمون التفسير استنتاجا صحيحا‬
‫ويلازمه ويكون قدوة للغير‪.‬‬

‫‪33‬‬

‫‪KSSM USUL AL-DIN TINGKATAN 1‬‬

‫معيار الإنجازات‬ ‫المستويات‬ ‫معيار الإنجازات‬ ‫‪2.9.1‬‬ ‫معيار المحتوى‬
‫التفاصيل‬ ‫‪2.9.2‬‬
‫‪1‬‬ ‫ذكر معاني الكلمات المختارة ‪.‬‬ ‫‪2.9.3‬‬ ‫‪ 2.9‬فهم وتدبّر سورة‬
‫ذكر مضمون التفسير بالإرشاد‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫شرح الآية إجمالا‪.‬‬ ‫‪2.9.4‬‬ ‫ألأنعام؛ الآية ‪:160‬‬
‫‪3‬‬ ‫جزاء الحسنة والسيئة‬
‫بيان مضمون التفسير بالإشراف‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫بيان سبب نزول الآية ‪.160‬‬ ‫‪2.9.5‬‬
‫تطبيق مضمون التفسير تطبيقا صحيحا ويلازمه‪.‬‬ ‫بيان الأجر على الِّب والإثم على‬ ‫‪2.9.6‬‬
‫تحليل مضمون التفسير تحليل صحيحا بالإرشاد ويلازمه‪.‬‬
‫السوء‪.‬‬
‫ذكر ما يؤخذ من الآية‪.‬‬
‫العمل بالحسنة والابتعاد عن‬

‫السيئة‪.‬‬

‫تقييم مضمون التفسير تقييما صحيحا ويلازمه‪.‬‬ ‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫استنتاج الأفكار من مضمون التفسير استنتاجا صحيحا‬
‫ويلازمه ويكون قدوة للغير‪.‬‬

‫‪34‬‬

‫‪KSSM USUL AL-DIN TINGKATAN 1‬‬

‫معيار الإنجازات‬ ‫المستويات‬ ‫معيار الإنجازات‬ ‫معيار المحتوى‬
‫التفاصيل‬

‫‪ 1‬ذكر مضمون التفسير بالإرشاد‪.‬‬ ‫‪ 2.10.1‬ذكر معاني الكلمات المختارة‪.‬‬ ‫‪ 2.10‬فهم وتدبّر سورة‬
‫‪ 2.10.2‬شرح الآيتين إجمالا‪.‬‬ ‫التوبة؛ الآيتين ‪-128‬‬
‫‪ 2‬بيان مضمون التفسير بالإشراف‪.‬‬
‫‪ 2.10.3‬بيان حب الّرسول لأمته‪.‬‬ ‫‪:129‬‬
‫‪ 2.10.4‬ذكر ما يؤخذ من الآيتين‪.‬‬
‫‪ 2.10.5‬اِتّباع السنة علامة محبة الرسول‬ ‫رحمة الرسول لأمته‬

‫‪ 3‬تطبيق مضمون التفسير تطبيقا صحيحا ويلازمه‪.‬‬

‫‪ 4‬تحليل مضمون التفسير تحليل صحيحا بالإرشاد ويلازمه‪.‬‬

‫تقييم مضمون التفسير تقييما صحيحا ويلازمه‪.‬‬ ‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫استنتاج الأفكار من مضمون التفسير استنتاجا صحيحا‬
‫ويلازمه ويكون قدوة للغير‪.‬‬

‫‪35‬‬

‫‪KSSM USUL AL-DIN TINGKATAN 1‬‬

‫معيار الإنجازات‬ ‫معيار التعلم‬ ‫الحديث (الفهم والتطبيق)‬

‫التفاصيل‬ ‫المستويات‬ ‫معيار المحتوى‬
‫‪ 3.1‬الفهم والتطبيق من‬
‫‪ 1‬ذكر مضمون الحديث بالإرشاد‪.‬‬ ‫قراءة الحديث قراءة صحيحة‪.‬‬ ‫‪3.1.1‬‬
‫ذكر معاني الكلمات المختارة‪.‬‬ ‫‪3.1.2‬‬ ‫الحديث‪:‬‬
‫‪ 2‬بيان مضمون الحديث بالإشراف‪.‬‬ ‫‪3.1.3‬‬ ‫النية في العبادة‪.‬‬
‫شرح الحديث إجمالا‪.‬‬ ‫‪3.1.4‬‬
‫تطبيق مضمون الحديث تطبيقا صحيحا ويلازمه‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫بيان سبب ورود الحديث‪.‬‬ ‫‪3.1.5‬‬
‫‪4‬‬ ‫ذكر أهمية النيات في الأعمال‪.‬‬ ‫‪3.1.6‬‬
‫تحليل مضمون الحديث تحليل صحيحا بالإرشاد‬ ‫‪5‬‬ ‫توضيح الأمور التي تؤدي إلى‬
‫ويلازمه‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3.1.7‬‬
‫فساد النية‪.‬‬ ‫‪3.1.8‬‬
‫تقييم مضمون الحديث تقييما صحيحا ويلازمه‪.‬‬ ‫‪3.1.9‬‬
‫ذكر ما يرشد إليه الحديث‪.‬‬
‫استنتاج الأفكار من مضمون الحديث استنتاجا‬ ‫حفظ الحديث حفظا صحيحا‪.‬‬
‫صحيحا ويلازمه ويكون قدوة للغير‪.‬‬ ‫تطبيق الإخلاص في الأعمال‪.‬‬

‫‪36‬‬

‫‪KSSM USUL AL-DIN TINGKATAN 1‬‬

‫معيار الإنجازات‬ ‫المستويات‬ ‫معيار التعلم‬ ‫معيار المحتوى‬
‫التفاصيل‬
‫‪ 3.2‬الفهم والتطبيق من‬
‫‪ 1‬ذكر مضمون الحديث بالإرشاد‪.‬‬ ‫قراءة الحديث قراءة صحيحة‪.‬‬ ‫‪3.2.1‬‬ ‫الحديث‪:‬‬
‫ذكر معاني الكلمات المختارة‪.‬‬ ‫‪3.2.2‬‬
‫‪ 2‬بيان مضمون الحديث بالإشراف‪.‬‬ ‫‪3.2.3‬‬ ‫أركان الإسلام‪.‬‬
‫شرح الحديث إجمالا‪.‬‬ ‫‪3.2.4‬‬
‫تطبيق مضمون الحديث تطبيقا صحيحا ويلازمه‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫توضيح أركان الإسلام‪.‬‬ ‫‪3.2.5‬‬
‫‪4‬‬ ‫ذكر ما يرشد إليه الحديث‪.‬‬ ‫‪3.2.6‬‬
‫تحليل مضمون الحديث تحليل صحيحا بالإرشاد‬ ‫حفظ الحديث حفظا صحيحا‪.‬‬ ‫‪3.2.7‬‬
‫ويلازمه‪.‬‬ ‫العمل بأركان الإسلام في الحياة‪.‬‬

‫‪ 5‬تقييم مضمون الحديث تقييما صحيحا ويلازمه‪.‬‬

‫استنتاج الأفكار من مضمون الحديث استنتاجا‬ ‫‪6‬‬
‫صحيحا ويلازمه ويكون قدوة للغير‪.‬‬

‫‪37‬‬

‫‪KSSM USUL AL-DIN TINGKATAN 1‬‬

‫معيار الإنجازات‬ ‫المستويات‬ ‫معيار التعلم‬ ‫معيار المحتوى‬
‫التفاصيل‬

‫‪ 1‬ذكر مضمون الحديث بالإرشاد‪.‬‬ ‫‪ 3.3‬الفهم والتطبيق من ‪ 3.3.1‬قراءة الحديث قراءة صحيحة‪.‬‬

‫‪ 3.3.2‬ذكر معاني الكلمات المختارة‪.‬‬ ‫الحديث‪:‬‬

‫‪ 2‬بيان مضمون الحديث بالإشراف‪.‬‬ ‫مفهوم الإسلام والإيمان ‪ 3.3.3‬شرح الحديث إجمالا‪.‬‬
‫‪ 3.3.4‬بيان مفهوم الإسلام والإيمان‬
‫والإحسان‪.‬‬
‫تطبيق مضمون الحديث تطبيقا صحيحا ويلازمه‪.‬‬ ‫والإحسان‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫تحليل مضمون الحديث تحليل صحيحا بالإرشاد‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ 3.3.5‬ذكر ما يرشد إليه الحديث‪.‬‬
‫ويلازمه‪.‬‬ ‫‪5‬‬
‫‪6‬‬ ‫‪ 3.3.6‬تطبيق الإحسان في الحياة‪.‬‬
‫تقييم مضمون الحديث تقييما صحيحا ويلازمه‪.‬‬

‫استنتاج الأفكار من مضمون الحديث استنتاجا‬
‫صحيحا ويلازمه ويكون قدوة للغير‪.‬‬

‫‪38‬‬


Click to View FlipBook Version
Previous Book
(PDF) Mathematics for Retail Buying
Next Book
January 23, 2022 Worship Guide