The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by aphiwatbunlom, 2022-07-05 05:42:44

demo

คุรุสัมนาคาร (หมายเลข 28)
คุรุสัมมนาคาร คืออาคารคอนกรีตสีขาวที่มีรูปทรงหวือหวาบิดแผ่นหลังคาโค้งไปมาเป็นมุมต่างๆกัน เมื่อมองมาที่อาคาร


ปลายแหลมทั้ง 3 ของอาคารพุ่งทะยานแทรกยอดไม้สู่ท้องฟ้า ราวจะบอกถึงเรื่องราวของกวีนิพนธ์คอนกรีตแห่งยุคสมัย
ื่
ในห้วงเวลาแห่งความเฟองฟูของสถาปัตยกรรมโมเดิร์นบนราชอาณาจักรไทย อาคารคอนกรีตสีขาวหลังเล็กนี้ได้ปรากฏ

ตัวอยู่ บนปลายล่างของแผ่นดินที่ราบสูงแอ่งโคราช ณ ทุ่งตะโกรายเมื่อปี พ.ศ. 2503 โดยทุ่งตะโกรายนี้เป็นที่ตั้งของ
วิทยาลัยเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือในขณะนั้น ภายใต้การออกแบบของสองสถาปนิกไฟแรงในยุคนั้น ที่เป็นผู้ร่วม


ก่อตั้งวิทยาลัยในฐานะผู้อำนวยการวิทยาลัยคนแรก ดร. วทัญญู ณ ถลาง และ นคร ศรีวิจารณ์ ได้ออกแบบอาคารที่
เรียกได้ว่านำสมัยอย่างมากในอุษาคเนย์ยุคนั้นกับรูปทรง แบบเปลือกแข็งบาง Thin Shell ที่โค้งบิดเป็นรูปทรง


Hyperbolic Paraboloid และได้ม.ร.ว.จาตุรีสาน ชุมพล ร่วมทำการออกแบบโครงสร้างอัศจรรย์

~ 51 ~

แผนกงานพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ
แผนกงานพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ 44

อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (หมายเลข 35)
เป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการของมหาวิทยาลัย ในด้านการรับเข้าศึกษา

ประสานงานการจัดการศึกษา ประมวลผลการศึกษา ตรวจสอบและรับรองการสำเร็จการศึกษา สนับสนุนพัฒนาทาง

วิชาการและมาตรฐานการศึกษา รวมทั้งเป็นศูนย์กลางข้อมูล งานวิชาการและการประกันคุณภาพการศึกษา แก่

นักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และบุคลากรทั่วไปอย่างมีมาตรฐานสากล

ดูแลเรื่อง การรับเข้าศึกษา การลงทะเบียนเรียน ผลการเรียน การจบการศึกษา การรับพระราชทานปริญญาบัตร เป็น

ต้น


ติดต่อ : 044-233067


Facebook : https://www.facebook.com/สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.อีสานนครราชสีมา
~ 52 ~

แผนกงานพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ
45 แผนกงานพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ

~ 53 ~
แผนกงานพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ

~ 54 ~

แผนกงานพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ
46 แผนกงานพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ

~ 55 ~

แผนกงานพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ
แผนกงานพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ 47

ติดตามข้อมูลข่าวสารคณะบริหารธุรกิจได้ทาง FACEBOOK.


Facebook : คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน
Facebook : ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน


Facebook : สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน

~ 56 ~

แผนกงานพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ
48 แผนกงานพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ

คำถามที่พบบ่อยQ&A ด้านหอพักนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยQ: ทำไมนักศึกษาจึงควรเข้าพักหอพักนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย
A: ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วย การดำเนินการหอพักนักศึกษา พ.ศ. 2550

และประการศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่องกำหนดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าหอพักมหาวิทยาลัย


กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีนโยบายให้มหาวิทยาลัยของรัฐ จัดสร้างหอพักท่มี
คุณภาพและความปลอดภัย สำหรับให้บริการแก่นักศึกษาเรียกว่าหอพักเพื่อการเรียนรู้ และเพื่อความปลอดภัยภายใต้

หลักการจัดการหอพักในลักษณะของศูนย์การอยู่อาศัยการศึกษา และการเอื้ออาทร (living, Living and Caring

Center) ดังนั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จึงสนับสนุนให้วิทยาเขตในสังกัดดำเนินการสร้างหอพก
ดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพื่อดูแลช่วยเหลือนักศึกษาที่มีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัด หรือต่างอำเภอที่ห่างไกล สถานศึกษา
2. เพื่อลดผลกระทบจากปัญหาทางด้านสังคม ซึ่งอาจเกิดผลเสีย หรือเป็นภัยต่อนักศึกษา

3. เพื่อให้บริการที่พักที่สะดวก สะอาด สบาย และปลอดภัยแก่นักศึกษา รวมทั้งก่อให้เกิดผลดีด้าน
จิตใจของผู้ปกครอง

4. เพื่อฝึกนักศึกษาให้รู้จักการอยู่ร่วมกัน เคารพในสิทธิ์ซึ่งกันและกัน มีน้ำใจและความสมัครสมาน

สามัคคี รู้จักรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น และส่วนรวม ฝึกตนเองให้สามารถดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างเหมาะสม
5. เพื่อเป็นการช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาการของนักศึกษาในด้านร่างกายจิตใจ อารมณ์ และ

สังคมตามนโยบาย และเป้าหมายของการจัดการศึกษาของชาติ ด้วยเหตุนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอสาน จึงมี

นโยบายและแนวปฏิบัติชัดเจน โดยกำหนดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัย (ทั้งสำนักงาน
อธิการบดีและทุกวิทยาเขต) เข้าพักในหอพักที่มหาวิทยาลัยจัดสร้างขึ้น สำหรับนักศึกษาชั้นปีอื่น ๆ ที่มีความประสงค์

จะเข้าพักในหอพักถ้ามีห้องเหลือก็สามารถเข้าพกได้Q: มีวิธีการคัดเลือกเพื่อนร่วมห้อง (Roommate) อย่างไร

A: แผนกงานบริการหอพักนักศึกษา จะดำเนินการจัดให้นักศึกษาพักห้องละ 4 คน โดยเรียงลำดับดังนี้

1) จัดตามการร้องขอของนักศกษา
2) จัดตามโปรแกรมวิชา/สาขาวิชา
3) จัดให้พักคละคณะ

ทั้งนี้การจัดห้องต้องขึ้นอยู่กับจำนวนเตียงที่ว่างในแต่ละห้องด้วย กรณีต้องการสลับห้องพัก ให้ยื่นคำร้องต่อ

แผนกงานบริการหอพักนักศึกษา หลังจากเข้าพัก 1 เดือน
~ 57 ~

แผนกงานพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ
แผนกงานพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ 49

Q: หากมีความจำเป็น ไม่สามารถพักในหอพักนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยได้ นักศึกษาควรดำเนินการอย่างไร


A: กรณีนักศึกษามีเหตุผลหรือความจำเป็นที่ไม่สามารถพกในหอพกนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยได้ นักศึกษา

จะต้องยื่นคำร้องต่อมหาวิทยาลัยฯ ผ่านแผนกงานบริการหอพักนักศึกษา โดยระบุเหตุผลและความจำเป็น รอการ
ิ่
พิจารณาอนุมัติโดยอธิการบดี ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถสอบถามรายละเอียดเพมเติมได้ที่ แผนกงานบริการหอพัก เบอร์
โทรศัพท์ 044 – 233000 ต่อ 6100, 7100 หรือ 083-0959638 ในวันและเวลาราชการ


Q&A ด้านการให้บริการและสวัสดิการสำหรับนักศึกษา
Q: มหาวิทยาลัยฯ มีการให้บริการในด้านใดบ้าง

A: 1) บริการหอพักนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และนักศึกษาชั้นปีอื่นๆ ที่มี

ความประสงค์เข้าพัก
2) บริการสนามกีฬากลาง มทร.อีสาน อาคารอเนกประสงค์ และลานกิจกรรมโดมมรกต สามารถเล่น

กีฬาได้ทั้งกลางแจ้งและในร่ม
3) บริการสัญญาณ Internet Wifi ภายในมหาวิทยาลัย และหอพักนักศึกษา

4) บริการห้องสมุด การให้บริการยืม คืนหนังสือ และอุปกรณ์อิเลคโทรนิคต่างๆ ในความดูแลของ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
5) บริการโรงอาหารกลาง ควบคุมราคาอาหารและเครื่องดื่ม ความสะอาด ตามหลักสุขอนามัย

6) บริการแผนกงานกองทุน อาทิ กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ทุนให้เปล่าของมหาวิทยาลัย

เป็นต้น
7) บริการแผนกงานพยาบาล ครอบคลุมสิทธิการรักษาพยาบาล 3 สิทธิ ดังนี้

7.1) ห้องพยาบาล รักษาฟรี กรณีปฐมพยาบาลเบื้องต้น จ่ายยาสามัญ ล้างแผล
7.2) สิทธิหลักประกันสุขภาพ กรณีบัตรทอง หรือบัตร 30 บาท

7.3) สิทธิรักษากรณีอุบัติเหตุ ของบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด~ 58 ~

แผนกงานพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ
50 แผนกงานพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ

Q: หากนักศึกษาต้องการกู้ยืมผ่านกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ต้องดำเนินการอย่างไร

A: แผนงานกองทุน จะประกาศรับสมัคร และกำหนดช่วงเวลาให้นักศึกษาได้ติดต่อแจ้งความจำนงค์ ผ่านเว็ป
ไซด์ ผิดพลาด! การอ้างอิงไฮเปอร์ลิงก์ไม่ถูกต้องกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ สามารถติดต่อสอบถามด้วยตัวเองได้ที่

แผนกงานกองทุน ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา หรือ โทร 044 – 233000 ต่อ 2380


Q: มหาวิทยาลัยฯ ทำประกันอุบัติเหตุให้ศึกษาหรือไม ่

A: ทางมหาวิทยาลัยฯ ทำประกันอุบัติเหตุให้กับนักศึกษาทุกคนผ่านบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด หาก
นักศึกษามีอุบัติเหตุ สามารถใช้บริการได้ที่คลินิคอบอุ่น ชุมชนมหาชัย หรือโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
Q&A ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา


Q: กิจกรรมจะส่งผลกระทบต่อการเรียนของนักศึกษาหรือไม ่

A: มหาวิทยาลัยมีการจัดชั่วโมงกิจกรรมในวันพุธ ของทุกสัปดาห์ ตั้งแต่เวลา 15.00 – 17.00 น. โดย


มหาวิทยาลัยจะคำนึงถึงผลกระทบต่อการเรียนของนักศกษาให้น้อยที่สุด


Q&A ด้านการเรียนการสอน


Q: การลาพักการศึกษา มีขั้นตอนอย่างไร

A: นักศึกษายื่นคำร้องต่อคณบดี เพื่อขออนุมัติลาพักการศึกษาได้ไม่เกิน 2 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน
สำหรับการลาพักเกินกว่า 2 ภาคการศึกษาติดต่อกัน ต้องเป็นกรณีดังต่อไปนี้

1) ถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจำการ

2) ได้ทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ หรือทุนอื่นใด ซึ่งมหาวิทยาลัย
เห็นสมควรให้การสนับสนุน

3) ป่วยจนต้องพักรักษาตัวตามคำสั่งแพทย์เป็นเวลานานเกินกว่าร้อยละ 20 ของเวลา
เรียนในภาคการศึกษาหนึ่งๆโดยมีใบรับรองแพทย์

~ 59 ~

แผนกงานพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ
แผนกงานพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ 51

Q: การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา มีกรณีใดบ้าง

A: 1. ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจำนวนหน่วยกิต ดังต่อไปนี้
1.1) ลงทะเบียนเรียนมีหน่วยกิตสะสมระหว่าง 30 ถึง 59 หน่วยกิต นักศึกษาสอบได้ระดับคะแนนเฉลี่ย

สะสมต่ำกว่า 1.50

1.2) ลงทะเบียนเรียนมีหน่วยกิตสะสมตั้งแต่ 60 หน่วยกิตขึ้นไป นักศึกษาสอบได้ระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมต่ำกว่า 1.75

1.3) ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาต่างๆ ครบ และหน่วยกิตสะสมครบตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร
นักศึกษาสอบได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.90

2. ไม่ผ่านหน่วยกิจกรรมตามกำหนด

Q: การสอบ กรณีนักศึกษาไม่สามารถเข้าสอบตามปฏิทินการสอบกลางภาค หรือการสอบปลายภาค ของคณะ
บริหารธุรกิจ

A: หากเกิดกรณีดังกล่าว ขอให้นักศึกษาดำเนินการตามนี้
1) นักศึกษากรอกเอกสารใบคำร้องขอสอบย้อนหลัง ภายในวันที่นักศึกษาลาสอบ หรือยื่นภายใน 7

วัน นับจากวันลา

2) แนบหลักฐานประกอบการพิจารณา เช่น ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐบาล หรือตาม
สิทธิ์การรักษาพยาบาล (บัตรทอง)

3) แผนกงานวิชาการและวิจัยประชุมคณะกรรมการพิจารณาสอบข้อเท็จจริง ว่าด้วยการสอบของ

นักศึกษา
4) มติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาสอบข้อเท็จจริง ว่าด้วยการสอบของนักศึกษาถือเป็นที่สิ้นสุด


Q&A ด้านการให้คำปรึกษาQ: คณะบริหารธุรกิจ มีบริการให้คำปรึกษานักศึกษาอย่างไร
A: คณะบริหารธุรกิจ ได้มอบหมายหน้าที่ให้อาจารย์ที่ปรึกษามีหน้าที่ดูแลนักศึกษาในด้านการจัดการศึกษา

การให้คำปรึกษา และแนะแนวทางวิชาการและการใช้ชีวิต เช่นให้คำปรึกษาด้านการเรียน ด้านอาชีพ การปรับตัว
บุคลิกภาพ สุขภาพจิต ทุนการศึกษา เป็นต้น


~ 60 ~

แผนกงานพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ
52 แผนกงานพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ


Click to View FlipBook Version
Previous Book
จุลสารมิถุนายน
Next Book
AW22 USA Pricelist