The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by aphiwatbunlom, 2022-07-05 05:42:44

demo

~ 1 ~
แผนกงานพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ

คำนำหนังสือคู่มือผู้ปกครองเล่มนี้จัดทําขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจและเป็นแนวทางปฏิบัติ

ร่วมกันระหว่างคณะบริหารธุรกิจ อาจารย์ ผู้ปกครองและนักศึกษา เกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ

ทั้งในด้านงานปกครองและงานวิชาการ พร้อมรายละเอียด ด้านการปฏิบัติตนตามระเบียบของ

มหาวิทยาลัย และการให้บริการของฝ่ายต่าง ๆแก่นักศึกษา ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับนักศึกษา

และใช้เป็นแนวทางปฏิบัติได้อย่างถูกต้องต่อไป


คณะบริหารธุรกิจหวังว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับท่านผู้ปกครองและ

นักศึกษา ในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานต่อไป

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา


คณะบริหารธรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ประจำปีการศึกษา 2565~ 2 ~

แผนกงานพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ
แผนกงานพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ก

~ 3 ~
แผนกงานพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ

สารจากคณบดี

ในปี 2565 เป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญอีกครั้งหนึ่งของคณะบริหารธุรกิจ ในการสานต่อ

ปณิธานทางความคิดจากรุ่นสู่รุ่น สู่การพัฒนาแบบบูรณาการในทุกมิติทางบริหารธุรกิจ โดยเน้นการมีส่วนร่วม

ของบุคลากร ผู้มีส่วนได้เสีย และจากการลงบันทึกความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนกว่า 30 แห่ง
ในการพัฒนาอย่างยั่งยืนของคณะฯ ภายใต้ค่านิยมหลักขององค์การ “BA FAMILY” สำหรับภารกิจในการ


พัฒนาบัณฑต ทางคณะฯ ได้พัฒนาหลักสูตรใหม่และนวัตกรรมการเรียนการสอนที่ทันสมัย ส่งเสริมทักษะการ
เรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ในทุกหลักสูตรของคณะ รวมถึงหลักสูตรใหม่ที่ตอบสนองการพัฒนาประเทศไทย 4.0 เช่น

บธ.บ. (การจัดการธุรกิจการบิน) และ บธบ. (การตลาด) วิชาเอกการจัดการการค้าสมัยใหม่ ทั้ง 2 หลักสูตร มี

รูปแบบการเรียน การสอนแบบ Work Integrated Learning (WIL) หลักสูตรระยะสั้นร่วมกับโรงเรียน
มัธยมศึกษาในเขตอำเภอเมืองนครราชสีมา อีกทงการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ เพื่อสร้างโอกาส
ั้

ให้กับทุกคนในการเข้าถงการเรียนรู้ที่ไม่ใช่แค่ในห้องเรียน และอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคณะฯ คือ การจัดตั้ง
ศูนย์บริการวิชาการด้านบริหารธุรกิจ เพื่อให้บริการด้านวิชาการแก่บุคลากรของหน่วยงานทางภาครัฐและ

เอกชน และการจัดทำโพลประจำจังหวัดนครราชสีมาในชื่อ “มทร.อีสาน โพล” สานต่อสู่การจัดกิจกรรมระดับ

จังหวัดในการแข่งขันธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) “โคราชเมืองที่คุณสร้างได้” ก่อให้เกิดธุรกิจ Start
Up ในการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้คณะยังให้ความสำคัญกับการดำเนิน

โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการสนองโครงการพระราชดำริในรูปแบบต่าง ๆ

ปัจจุบันอาจกล่าวได้ว่าเราอยู่ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (Disruption) และหลายการ
เปลี่ยนก่อให้เกิดทั้งผลดี และผลเสียที่เราคาดไม่ถึง ดังนั้นการมีทศนคติเชิงบวกในการยอมรับการเปลี่ยนแปลง

และความสามารถปรับตัวที่รวดเร็วพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ กอปรกับการมีจิตสาธารณะจึงเป็นสิ่งที่มี

ความสำคัญกับทุกภาคส่วนของสังคม รวมถึงสถาบันอุดมศึกษาเช่นกัน ในนามของผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจ
ขอขอบคุณบุคลากรทุกทานที่ให้การสนับสนุน และร่วมพัฒนางานให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า

พวกเราจะร่วมกันพัฒนาตนเอง สาขา และคณะ ให้มีความเจริญก้าวหน้าพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงอย่าง
เต็มภาคภูมิ เคียงข้างสังคม ท้องถิ่น ประเทศชาติเพื่อให้เกิดความยั่งยืนร่วมกันต่อไป
~ 4 ~

แผนกงานพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ
แผนก งานพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ 1

~ 5 ~
แผนกงานพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ

เกี่ยวกับคณะบริหารธุรกิจ


ประวัติความเป็นมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา เดิมมีชื่อว่า"วิทยาลัยเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นครราชสีมา" เป็น สถาบันอาชีวศึกษาและช่างเทคนิคขั้นสูง ประเภทสหศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งขึ้น

เมื่อปี พ.ศ. 2499 โดยมีหลักสูตรของการศึกษา สำหรับระดับอาชีวศึกษาขั้นสูง(ปวส.) อยู่ 3 แผนกวิชา คือแผนก
วิชาการบัญชี แผนกวิชาเลขานุการ และแผนกวิชาช่างก่อสร้าง โดยวิทยาลัย ฯ อยู่ห่างจากศูนย์กลางเมือง

นครราชสีมา ประมาณ 3 กิโลเมตร เนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 300 ไร่ วิทยาเขตฯ เริ่มดำเนินการเรียนการสอนวันแรก

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2499 โดยใช้อาคารไม้ของโรงเรียนการช่างนครราชสีมา เป็นที่เรียน เมื่อวันที่ 26
กรกฎาคม พ.ศ.2499 มีพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารหลังแรก (คณะวิชาบริหารธุรกิจ ปัจจุบัน มีอาคารใหม่ 9 ชั้นขึ้นมา

แทน) โดยมี ฯพณฯ พลเอกมังกร พรหมโยธี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในขณะนั้นเป็นประธาน นับตั้งแต่
ปีการศึกษา 2500 เป็นต้นมา วิทยาเขตฯ ได้ขยายตัวทั้งด้านอาคารเรียน สถานที่วัสดุ-ครุภัณฑ์ บุคลากร และได้

ขยายการศึกษาโดยเปิดแผนกวิชา และระดับการศึกษาเพิ่มขึ้น เป็นลำดับดังนี้

- 2505 ขยายแผนกวิชาบัญชี และแผนกวิชาเลขานุการ ถึงระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง โดยเรียกว่า คณะ
วิชาบริหารธุรกิจเปลี่ยนระบบการ เรียนแบบ 3 ภาคเรียน มาเป็นแบบ 2 ภาคเรียน- 2506 เปิดรับสมัครนักศึกษา

ผู้สำเร็จการศึกษา ม.ศ. 5 เข้าเรียนแผนกบัญชี
- 2507 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เสด็จ ฯ ณ วิทยาเขตภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา

- 2519 เปิดแผนกวิชาการเงินการธนาคาร
- 2523 เปิดแผนกวิชาการตลาด ทั้งรอบเช้าและรอบบ่าย

- 2526 เปิดแผนกบัญชี หลักสูตร 5 ปี ภาคปกติ 2 ห้องเรียน

- 2529 เปิดสอนระดับปริญญาตรีสาขาวิชาบริหารธุรกิจบัณฑิต(บัญชี)
- 15 กันยายน 2531 พระบาทสมเด็จพรจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาว่า “ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ” และพระราชทานพระบรมราชานุญาติให้เชิญพระราชลัญจกร

ประจำพระองค์และพระมหาพิชัยมงกุฎ เป็นเครื่องหายราชการของสถาบันฯ
- 2537 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

- 2537 เปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ ภาคสมทบ

- 2540 เปิดรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หลักสูตร 3 ปี แผนกวิชาคอมพิวเตอร์

ธุรกิจ

- 2543 เปิดสอนระดับปริญญาตรี ภาควิชาการตลาด (ภาคสมทบ)

- 2544 เปิดสอนระดับปริญญาตรี เรียนวันเสาร์และวันอาทิตย์3สาขาได้แก่สาขาการบัญชี สาขาการ

จัดการทั่วไป และสาขาการจัดการอุตสาหกรรม
~ 6 ~

แผนกงานพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ
2 แผนกงานพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ

- 2545 เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี วิชาเอกการตลาด รับวุฒิ ปวช. บริหารธุรกิจและม.6 หลักสูตร 2

ปีครึ่ง วิชาเอกระบบสารสนเทศ และ วิชาเอกการเงิน รับวุฒิปวส. และหลักสูตร 4 ปี วิชาเอกการจัดการ สาขาการ
จัดการทั่วไป และสาขาการจัดการอุตสาหกรรม รับวุฒิ ปวช. ทุกสาขาวิชา และ ม.6

- 2546 เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปีครึ่ง วิชาเอกระบบสารสนเทศ (ภาคสมทบ)

- 8 มกราคม 2548 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลและ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนที่ 6 ก วันที่ 18 มกราคม 2548 พระราชบัญญัติฉบับนี้

มีผลให้เกิดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานประกอบด้วย 4 วิทยาเขต กระจายอยู่ทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ

ประเทศไทย

- 2551 เปิดสอนระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
- 2555 เปิดสอนระดับปริญญาโท หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต

- 2560 เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรการจัดการ – การจัดการโลจิสติกส์
- 2562 เปิดศูนย์บริการวิชาการด้านบริหารธุรกิจ

- 2563 เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรการจัดการ – การจัดการธุรกิจการ

บิน สาขาการตลาด วิชาเอกการตลาดดิจิทัล และการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
~ 7 ~

แผนกงานพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ
แผนกงานพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ 3

วิสัยทัศน์ (Vision)

ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านบริหารธุรกิจที่มีคุณธรรมมีความคิดสร้างสรรค์ มีความเป็นเลิศทางวิชาการสู่การพัฒนาชุมชนและ
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืนพันธกิจ (Mission)
1. ผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์การบริหารจัดการบนพื้นฐานเทคโนโลยี

ื่
2. สร้างงานวิจัย และองค์ความรู้เพอเผยแพร่และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนและท้องถิ่น
ื่
3. ให้บริการวิชาการเพอสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และสังคมอย่างยั่งยืน

4. ทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม
5. สนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ


~ 8 ~

4 แผนกงานพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ
แผนกงานพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ

หลักสูตรปริญญาตรีที่เปิดสอนประจำปีการศึกษา 2565~ 9 ~
แผนกงานพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ
แผนกงานพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ 5

~ 10 ~
6 แผนกงานพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ
แผนกงานพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ

~ 11 ~
แผนกงานพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ
แผนกงานพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ 7

~ 12 ~
8 แผนกงานพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ
แผนกงานพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ

~ 13 ~
แผนกงานพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ 9
แผนกงานพัฒนาน

หลักสูตรมหาบัณฑิตที่เปิดสอนประจำปีการศึกษา 2565~ 14 ~

แผนกงานพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ
10 แผนกงานพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ

ทำเนียบผู้บริหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

061-5145652อาจารย์สมเกียรติ์ ฉายพระพักตร์ อาจารย์จินตนา เข็มประสิทธิ์

รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
096-6591651 094-1592297

อาจารย์ ดร.ณพรรณ สินธุศิริ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พร้อมพร ภูวดิน

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา รองคณบดีฝ่ายแผนและ
089-8453899 ประกันคุณภาพการศกษา

096-4494245
คณะบริหารธุรกิจ (อาคาร 1)


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

744 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

โทรศัพท์ 044 – 233075 โทรสาร 044 - 233076 http://www.ba.rmuti.ac.th
~ 15 ~

แผนกงานพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ
แผนกงานพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ 11

แผนกงานพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ

~ 16 ~
แผนกงานพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ

สาขาการบัญชีอาจารย์ ดร.สมศักดิ์ จินตวัฒนกุล

หัวหน้าสาขาการบัญชี
081-8768901ผศ.ดร.สมใจ บุญหมื่นไวย ผศ.ดร.พลานุช คงคา อาจารย์สุมาลี เอกพล ผศ.ดร.พร้อมพร ภูวดิน


อาจารย์ ดร.อุษณา แจ้งคล้อย อาจารย์ ดร.ชุติมา นาคประสิทธิ์ ผศ.นัฎสวัญจ์ กิตติลาภานนท์ อาจารย์ ดร.พรพิมล อิฐรัตน์~ 17 ~

แผนกงานพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ
แผนกงานพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ 12

สาขาการบัญชี
ผศ.สุนิษา ธงจันทร์ อาจารย์สมเกียรติ์ ฉายพระพกตร์ อาจารย์ ดร.จันทร์เพ็ญ ธงไชย อาจารย์กิตติมา ทางนะที

อาจารย์บุษบงกช บุญกุศล อาจารย์ศรัญญา คมขุนทด อาจารย์ ดร.ศุทธินี ปราชญ์ศรีภูมิ~ 18 ~

แผนกงานพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ
13 แผนกงานพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ

สาขาการจัดการอาจารย์ ดร.อมพาพร ลีลามโนธรรม

หัวหน้าสาขาการจัดการ

089-8460979

ผศ.ดร.ระบิล พ้นภัย อาจารย์ปราณี สกุลลิขเรศ

สีมา
ผศ.ดร.ปฏิมา ถนิม ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ จิตต์ อาจารย์ ดร.ชาตยา นิล
กาญจน์ น้อม พลับ


~ 19 ~

แผนกงานพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ
แผนกงานพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ 14

สาขาการจัดการ

อาจารย์ ดร.นรรัฐ รื่น อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ ผศ.ดร.พรทิพย์ รอด
กวี ประภา พ้นอาจารย์นวินดา อาจารย์ณัฐณิชา นิสัย อาจารย์ ดร.สุกานดา กลิ่น
ซื่อตรง สุข ขจร
อาจารย์แพนศรี บาตร อาจารย์ ดร.วรอนงค์ โถ อาจารย์อัจฉราวรรณ ท้าว

โพธิ์ ทองคำ ด่อน
~ 20 ~

แผนกงานพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ
15 แผนกงานพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ

สาขาการจัดการ

อาจารย์ ดร.ณัชชา ลิมปศิริ อาจารย์ ดร.นิลุบล วิโรจน์ฐิติ อาจารย์วรันณ์ธร วิมุตติสุขสุวรรณ ยวงศ์ สุนทร


อาจารย์ ดร.ธนพงษ์ จำปาหอม อาจารย์เพญพร ปุกหุต อาจารย์ฐาปนีย์ เรืองศรีโรจน์

~ 21 ~

แผนกงานพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ
แผนกงานพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ 16

สาขาการตลาด
ผศ.ดร.ฉัตรชัย อินทสังข ์

หัวหน้าสาขาการตลาด

086-8656669

ผศ.ผุสดี นิลสมัคร ผศ.ดุษฎี เทียมเทศ บุญมาสูงทรง อาจารย์ ดร.ฐิติมันต์ ธนกิติเอื้อกูร อาจารย์สุพรรณี พรภักดี

กูร

ผศ.พิมพ์นิภา รัตนจันทร์ อาจารย์ ดร.ณพรรณ สินธุศิริ อาจารย์ปุริม หนุนนัด ผศ.ดร.วรรณณี ตรองพาณิชย์
~ 22 ~

แผนกงานพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ
17 แผนกงานพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ

สาขาการตลาด
อาจารย์ปิยมาภรณ์ เทียมจิตร ผศ.พงษ์นรินทร์ ปิดจัตุรัส
~ 23 ~

แผนกงานพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ
แผนกงานพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ 18

สาขาการเงิน
ผศ.ดร.ธนาภิญญ์ อัตตฤทธิ์

หัวหน้าสาขาการเงิน
096-4494655อาจารย์ดวงพร ขุนอาจสูง อาจารย์มาเลิศ ด่านกุล
อาจารย์พไลพร ศิริมา
เนิน เทพ

อาจารย์พรสวัสดิ์ สิงห์ ผศ.กุลภา เปรื่องเวทย์ อาจารย์กัลยา นารี

ยาม จันทร์
~ 24 ~

แผนกงานพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ
19 แผนกงานพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ

สาขาการเงิน


อาจารย์ ดร.วรรณุดาว์ เพ็ชร อาจารย์ ดร.โชษิตา เปสตันยี

ไพโรจน์ โ


~ 25 ~

แผนกงานพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ
แผนกงานพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ 20

สาขาระบบสารสนเทศอาจารย์นงลักษณ์ อันทะเดช

หัวหน้าสาขาระบบสารสนเทศ
086-5813460ผศ.ดร.รัชดาภรณ์ ปิ่นรัตนานนท์ อาจารย์เพญศิริ ลี้ตระกูล ผศ.สุนทร ดวงประเสริฐชัย อาจารย์จินตนา เข็มประสิทธิ์


อาจารย์ศศิวิมล กอบัว ผศ.รัฐพรรัตน์ งามวงศ์ อาจารย์ ดร.ภาคภูมิ หมีเงิน อาจารย์ ดร.วิรัตร บุตรวาปี


~ 26 ~

แผนกงานพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ
21 แผนกงานพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ

สาขาระบบสารสนเทศ


อาจารย์กฤษณพล เกิดทองคำ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ศิริชัย กิ่งสีดา อาจารย์ ดร.ปิยรัตน์ งามสนิท อาจารย์ ดร.ประชาสันต์ แว่นไธสง


อาจารย์ ดร.ศศิกานต์ ไพลกลาง
~ 27 ~

แผนกงานพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ
แผนกงานพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ 22

~ 28 ~
แผนกงานพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ

สาขาการบัญชีอาจารย์ ดร.สมศักดิ์ จิตวัฒนกุล อาจารย์พรพิมล อิฐรัตน์ อาจารย์ ดร.ศุทธินี ปราชญ์ศรีภูมิ

อาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีที่ 1/4 A อาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีที่ 1/4 B อาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีที่ 1/4 C
โทร. 081-8768901 โทร. 096-4599654 โทร. 098-5863877
อาจารย์กิตติมา ทางนะที ผศ.สุนิษา ธงจันทร์ อาจารย์นัฎสวัญจ์ กิตติลาภานนท์
อาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีที่ 3/2 A อาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีที่ 3/2 B อาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีที่ 3/2 C
โทร. 081-6196656
โทร. 063-9154166 โทร. 093-9456145


~ 29 ~

แผนกงานพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ
แผนกงานพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ 23

สาขาการตลาด
ผศ.ดร.วรรณณี ตรองพาณิชย์ ผศ.พิมพ์นิภา รัตนจันทร์ ผศ.ดร.ฉัตรชัย อินทสังข์
อาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีที่ MM 1/4 A อาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีที่ MM 1/4 B อาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีที่ MM 3/2 เทียบโอน
โทร. 089-1909001 โทร. 081-3213039 โทร. 089-1909001

ผศ.พงษ์นรินทร์ ปิดจุตุรัส ผศ.ดุษฎี เทียมเทศ บุญมาสูงทรง อาจารย์ปุริม หนุนนัด
อาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีที่ MM 3/2 สมทบ อาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีที่ DM 1/4 A อาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีที่ DM 1/4 B
โทร. 098-8369583 โทร. 081-5476552 โทร. 098-2455153

~ 30 ~

แผนกงานพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ
24 แผนกงานพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ

สาขาการเงินผศ.ดวงพร ขุนอาจสูงเนิน ผศ.พรสวัสดิ์ สิงห์ยาม อาจารย์พิไลพร ศิริมาเทพ
อาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีที่ 1/4 A อาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีที่ 3/2 เทียบโอน อาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีที่ 3/2 สมทบ
โทร. 098-5864815 โทร. 093-9456159 โทร. 094-5145146สาขาการจัดการ – การจัดการอุตสาหกรรม


อาจารย์ ดร.สุกานดา กลิ่นขจร อาจารย์ ดร.ชาตยา นลพลับ
อาจารย์ที่ปรึกษาขั้นปีท 1/4 อาจารย์ที่ปรึกษาขั้นปีท 3/2 เทียบโอน/สมทบ
ี่
ี่
โทร. 085-4975566 โทร. 094-8909624~ 31 ~

แผนกงานพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ
แผนกงานพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ 25

สาขาการจัดการ – การจัดการทั่วไป

อาจารย์แพนศรี บาตรโพธิ์ อาจารย์ณัฐณิชา นิสัยสุข

อาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีที่ 1/4 A อาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีที่ 1/4 B
โทร. 087-3785666 โทร. 086-2625577


อาจารย์ ดร.นิลุบล วิโรจน์ฐิติยวงศ ์ อาจารย์ ดร.นรรัฐ รื่นกวี อาจารย์ ดร.นรรัฐ รื่นกวี

อาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีที่ 3/2 A เทียบโอน อาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีที่ 3/2 B เทียบโอน อาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีที่ 3/2 สมทบ
โทร. 086-5229129 โทร. 081-8453747 โทร. 081-8453747


~ 32 ~

แผนกงานพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ
26 แผนกงานพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ

สาขาการจัดการ – การจัดการโลจิสติกส์


อาจารย์ ดร.ธนพงษ์ จำปาหอม อาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีที่ 1/4 B อาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีที่ 3/2 สมทบ
อาจารย์ฐาปนีย์ เรืองศรีโรจน์
อาจารย์ ดร.วรอนงค์ โถทองคำ
อาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีที่ 1/4 A
โทร. 093-0875352 โทร. 086-8687199 โทร. 086-6503391


สาขาการจัดการ – การจัดการธุรกิจการบิน

อาจารย์ ดร.อัมพาพร ลีลามโนธรรม
อาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีที่ 1/4

โทร. 089-8460979


~ 33 ~

แผนกงานพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ
แผนกงานพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ 27

สาขาระบบสารสนเทศ – ระบบสารสนเทศและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล


อาจารย์นงลักษณ์ อันทะเดช อาจารย์ ดร.ภาคภูมิ หมีเงิน อาจารย์ ดร.ประชาสันธ์ แว่นไธสง
อาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีที่ 1/4 A อาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีที่ 1/4 B อาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีที่ 3/2 สมทบ
โทร. 086-5813460 โทร. 087-2463553 โทร. 081-8774703

อาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีที่ 3/2 A เทียบโอน อาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีที่ 3/2 B เทียบโอน ว่าที่ร้อยตรี ดร.ศิริชัย กิ่งสีดา
อาจารย์ ดร.ปิยรัตน์ งามสนิท
อาจารย์ ดร.ศศิกานต์ ไพลกลาง

โทร. 094-5359652 โทร. 081-0723666 อาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีที่ 3/2 สมทบ
โทร. 099-4624944

~ 34 ~

แผนกงานพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ
28 แผนกงานพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ

ระเบียบว่าด้วยการควบคุมความประพฤติของนักศกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

พ.ศ. 2549


~ 35 ~
แผนกงานพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ

เพื่อเป็นการฝึกนิสัยนักศึกษาให้เป็นผู้มีความเป็นระเบียบ มีวินัย และมีความประพฤติดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลอีสาน จึงเห็นสมควรวางระเบียบว่าด้วยวินัยและความประพฤติของนักศึกษาให้ไว้ปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1
ข้อความทั่วไป

1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบว่าด้วยการควบคุมความประพฤติของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน พ.ศ.2549

2. ระเบียบนี้

“อาจารย์” หมายถึง อาจารย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
“นักศึกษา” หมายถึง นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรางมงคลอีสาน

“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการปกครองนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน” หมายถึง วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือนครราชสีมา,

วิทยาเขตกาฬสินธุ์, วิทยาเขตขอนแก่น, วิทยาเขตสกลนคร และวิทยาเขตสุรินทร์


หมวดที่ 2

ข้อห้ามสำหรับนักศึกษา

1. ข้อห้ามที่ผู้ฝ่าฝืนจะถูกพิจารณาโทษสถานเบา
1.1 ไม่สามารถแสดงบัตรประจำตัวนักศึกษา

1.2 ฝ่าฝืนระเบียบว่าด้วยการแต่งกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

1.3 ไว้หนวดเคราและผมยาวด้านหลังเลยตีนผมและด้านข้างปิดหูทั้งสองขาง
1.4 นำของมึนเมาเข้ามาในบริเวณมหาวิทยาลัยฯ จะเพื่อตนเองหรือเพื่อผู้อื่นก็ตาม โดยมิได้รับ

อนุญาตจากมหาวิทยาลัยฯ
1.5 ออกจากห้องเรียนหรือโรงงาน โดยมิได้รับอนุญาตจากกอาจารย์ผู้สอน

1.6 เข้าห้องเรียนหรือโรงฝึกงานช้า โดยไม่มีเหตุผลสมควร
1.7 เข้าไปในห้องเรียนหรือโรงฝึกงาน หรือสถานที่อื่นใด ซึ่งตนไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปได้ในเวลานั้น โดย

ไม่ได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบก่อน

1.8 ไม่ตั้งใจเรียนหรือก่อความรำคาญให้เกิดแก่ผู้อื่น จนกระทั่งขาดสมาธิในการเรียน
1.9 ปิดประกาศแจ้งความ โดยมิได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

1.10 กระทำความผิดอื่นที่มหาวิทยาลัยฯ พิจารณาเห็นว่าเป็นความผิดสถานเบา


~ 36 ~

แผนกงานพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ
29 แผนกงานพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ

2. ข้อห้ามที่ถูกฝ่าฝืนจะถูกพิจารณาโทษสถานกลาง

2.1 กล่าววาจาหรือแสดงกิริยาไม่สุภาพต่อครู อาจารย์ หรือบุคคลทั่วไปในบริเวณมหาวิทยาลัยฯ

หรือผู้ที่ผ่านไปมา
2.2 นำเอาวัสดุเครื่องใช้หรืออุปกรณ์ต่างๆ มาใช้ หรือนำออกนอกห้องปฏิบัติงานโรงงานหรือห้องเรียน

โดยไม่ได้รับอนุญาตจากกอาจารย์ผู้ควบคุม
2.3 สูบบุหรี่ในห้องเรียน โรงฝึกงาน หรือห้องสมุดวิทยาลัย

2.4 ก่อการทะเลาะวิวาทภายในมหาวิทยาลัย

2.5 ชักชวนหรือพยายามก่อกวนให้เพื่อนนักศึกษาแตกความสามัคค ี
2.6 ขัดคำสั่งอันชอบธรรม หรือกระด้างกระเดื่อง ต่อครูอาจารย์

2.7 เสพของมึนเมา ในหรือนอกมหาวิทยาลัยฯ
2.8 ประพฤติตนไม่เหมาะสม อันเป็นการกระทบกระเทือนถึงชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยฯ เช่น

เรื่องชู้สาว ฯลฯ

2.9 เจตนาทำให้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยฯ เสียหาย
2.10 ขีดเขียน หรือทำความสกปรกตามอาคาร บริเวณของมหาวิยาลัยฯ

2.11 กระทำความผิด หรือประพฤติตนไม่เหมาะสม ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็น


ความผิดสถานกลาง หรือกระทำความผิดตามขอที่ 1 เป็นครั้งที่ 2
3. ข้อห้ามที่ผู้ฝ่าฝืนจะถูกพิจารณาโทษสถานหนัก

3.1 ทุจริตการสอบ
3.2 เล่นการพนัน หรืออยู่ในวงพนัน

3.3 เจตนาให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายหรือบาดเจ็บ

3.4 ยุยงส่งเสริมให้เกิดความไม่สงบขึ้นในมหาวิทยาลัยฯ
3.5 นำอาวุธ ยาเสพติด หรือของต้องห้ามตามกฎหมายเข้ามาในมหาวิทยาลัยฯ

3.6 สูบกัญชา หรือยาเสพติด
3.7 ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดี

3.8 ความผิดอื่นใดที่คณะกรรมการเห็นว่าเป็นความผิดสถานหนัก หรือได้กระทำความผิด


ตามขอ 2 เป็นครั้งที่ 2

4.ข้อห้ามที่ถอว่าเป็นความผิดอย่างร้ายแรง
4.1 ประพฤติตนเป็นที่เสื่อมเสียแก่ทางมหาวิทยาลัยฯ อย่างร้ายแรง

4.2 ลักทรัพย์สินของผู้อื่น หรือทางมหาวิทยาลัยฯ
4.3 เจตนาทำร้ายผู้อื่น หรือหมู่คณะ

4.4 เมื่อพิสูจน์เป็นที่แน่ชัดได้ว่าติดยาเสพติดอย่างร้ายแรง หรือเป็นนักเลง การพนัน

~ 37 ~

แผนกงานพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ
แผนกงานพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ 30

4.5 พกหรือนำอาวุธที่ผิดกฎหมายอย่างร้ายแรง เช่น ปืน วัตถุระเบิด ฯลฯ เข้ามาในมหาวิทยาลัยฯ

ื่
4.6 วางแผนใช้อาวุธและวัตถุระเบิดเพอการประทุษร้ายชีวิตผู้อื่น หรือเพอทำลายทรัพย์สินของ
ื่
มหาวิทยาลัยฯ
4.7 ลักลอบนำ หรือทำลายเอกสารสำคัญของมหาวิทยาลัยฯ หรือหลอกลวงเพื่อให้ได้มาซึ่งเอกสาร

สำคัญนั้น โดยมีเจตนาเพื่อบ่อนทำลาย
4.8 ปลอมแปลงเอกสารของมหาวิทยาลัยฯ


4.9 ต้องโทษจำคุกตามคำพพากษาของศาล เว้นแต่โทษโดยประมาท

4.10 ความผิดอื่นที่ร้ายแรง ซึ่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ เห็นควรให้ออกจากสถานศกษาหรือกระทำ
ความผิดตาม ข้อ 3 ซ้ำเป็นครั้งที่ 2


หมวดที่ 3

การลงโทษผู้ประพฤติผิดฝ่าฝืนข้อห้าม
1. โทษสถานเบา ให้ปฏิบัติตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้

1.1 ให้ว่ากล่าวตักเตือน


1.2 ภาคทัณฑ์โดยบันทึกเป็นลายลักษณอักษร
1.3 ตัดคะแนนความประพฤติ 5 คะแนนพร้อมกับแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ

1.4 ถ้ายังมีการฝ่าฝืนอีกให้ตัดคะแนนความประพฤติโดยเพิ่มเป็น 2 เท่า ของข้อ 1.3 และเชิญ

ผู้ปกครองมาเซ็นรับทราบความผิดนั้น
2. โทษสถานกลาง ให้ปฏิบัติตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้

2.1 ภาคทัณฑ์โดยบันทึกเป็นลายลักษณอักษร

2.2 ตัดคะแนนความประพฤติ 10 คะแนนพร้อมกับแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ

2.3 ถ้ายังมีการฝ่าฝืนอีก ให้ตัดคะแนนความประพฤติโดยเพิ่มเป็น 2 เท่า ของข้อ 2.2 และเชิญ

ผู้ปกครองมาเซ็นรับทราบความผิดนั้น
3. โทษสถานหนัก ให้ปฏิบัติตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้

3.1 ตัดคะแนนความประพฤติ 20 คะแนน พร้อมกับแจ้งให้ผู้ปกครองมาพบเพื่อเซ็นรับทราบ
ความผิดนั้น

3.2 ตัดสิทธิ์ในการสอบของภาคการศึกษานั้น หรือ

3.3 ให้ถือว่าผลการสอบของภาคการศึกษานั้น เป็น “โมฆะ”
4. โทษสถานร้ายแรง ให้ปฏิบัติตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้

4.1 ให้ออก หรือ

4.2 คัดชื่อออก หรือ
4.3 แจ้งเจ้าหน้าที่บ้านเมือง
~ 38 ~

แผนกงานพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ
31 แผนกงานพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมาย

และเครื่องแต่งกายนักศึกษา พ.ศ. 2549ชุดนักศึกษาหญง
1. เสื้อเชิ้ตสีขาว ไม่รัดรูป และไม่หลวมเกินไป ไม่มีลวดลาย ไม่บางเกินสมควร ผ่าอกตรงกลาง โดยตลอด แขนสั้นเพียง

ศอก ปลายแขนปล่อยตรง ไม่ผ่าปลายแขน ติดกระดุมเงินลายดุนนูนตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย สวมใส่เสื้อไว้ใน
กระโปรงให้เรียบร้อย

2. เข็มกลัดเสื้อตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยกลัดบนอกเสื้อเบื้องซ้าย

3. กระโปรงทรงทรงตรง เอวสูง ด้านหลังผ่าป้ายแบบสุภาพไม่รัดรูป ยาวเสมอเขา ผ้าเนื้อเรียบ ไม่มีลวดลาย สีกรมท่า

สีดำหรือสีน้ำตาล


4. เข็มขัดหนังสีดำ หัวเข็มขัดสีเงิน มีลายดุนนูนตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย มีปลอกสีเดียวกับเข็มขด สำหรับสอดปลาย
เข็มขัด

5. รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ ไม่มีลวดลาย ทรงสุภาพ

ชุดนักศึกษาชาย

1. เสื้อเชิ้ตสีขาว แขนยาวถึงขอมือ ไม่พับปลายแขน ไม่รัดรูป และไม่หลวมเกินไป ไม่มีลวดลาย ไม่บางเกินสมควร
ผ่าอกตรงกลางโดยตลอด ติดกระดุม 5 เม็ด มีกระเป๋าขนาดพอเหมาะที่อกซ้าย สวมใส่ชายเสื้อไว้ในกางเกงให้เรียบร้อย

2. เนคไทสีน้ำเงิน สีตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด กลัดเข็มตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย
3. กางเกงขายาว แบบทรงสากลสุภาพ ไม่รัดรูป มีหูเข็มขัด เย็บด้วยผ้าสีเดียวกับกางเกงไม่พับปลายขา สีกรมท่า

สีดำไม่มีลาย

4. เข็มขัดหนังสีดำ หัวเข็มขัดสีเงิน มีลายดุนนูนตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย มีปลอกสีเดียวกับเข็มขด สำหรับสอด

ปลายเข็มขัด


5. ถุงเท้าสีดำ หรือสีกลมกลืนกับรองเท้า ไมมีลวดลาย
6. รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ ไม่มีลวดลายทรงสุภาพ~ 39 ~

แผนกงานพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ
แผนกงานพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ 32

~ 40 ~

แผนกงานพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ
33 แผนกงานพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ

บุคลากรฝ่ายพัฒนานักศึกษาคณะบริหารธุรกิจอาจารย์ ดร.ณพรรณ สินธุศิริ


รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศกษา คณะบริหารธุรกิจ
089-8453899
อาจารย์พรสวัสดิ์ สิงห์ยาม อาจารย์ ดร.นรรัฐ รื่นกวี

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ
093-9456159 081-8453747นางชนานาถ ผดุงศิลป์ นายกุลเชษฐ ชุ่มเย็น

เจ้าหน้าที่แผนกงานพัฒนานักศึกษา เจ้าหน้าที่แผนกงานพัฒนานักศึกษา

081-9476596 082-5249561~ 41 ~

แผนกงานพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ
แผนกงานพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ 34

พันธกิจคณะบริหารธุรกิจ

ผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์การบริหารจัดการบนพื้นฐานเทคโนโลยีสร้างงานวิจัย และองค์ความรู้เพื่อเผยแพร่และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนและท้องถิ่น

~ 42 ~

แผนกงานพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ
35 แผนกงานพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ

พันธกิจคณะบริหารธุรกิจ

ทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม
ให้บริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และสังคมอย่างยั่งยน
~ 43 ~

แผนกงานพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ
แผนกงานพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ 36

พันธกิจคณะบริหารธุรกิจ

สนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯผลงานของนักศึกษา


รางวัลชนะเลิศ
การแข่งขันโครงงาน "กล้าใหม่...สร้างสรรค์ชุมชน" ระดับอดมศึกษา


"โครงการกล้าใหม่...ใฝ่รู้ ปีที่ 12 จัดโดยธนาคารไทยพาณิชย์

ได้รับเงินรางวัลกว่า 550,000 บาท และถ้วยรางวัลจาก

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

ชื่อโครงงาน “เป้หยอดปุ๋ยตะลุยไร่”

~ 44 ~

แผนกงานพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ
37 แผนกงานพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1


โครงการ “KFC Community Hero” เป็นตัวจริงเพื่อสังคมซึ่ง

ื่
เป็นโครงการประกวดแผนกิจกรรมเพอพัฒนาสังคม
โดยใช้ชื่อทีม “โอ๊บ โอ๊บ เทคโนโคราช”

ในหัวข้อ “โครงการมหัศจรรย์กบทำเงิน”

ได้รับเงินรางวัลจำนวน 100,000 บาท
รางวัลชนะเลิศ
โครงการ GRAB ISAN Campus Challenge 2017 เป็นการ
แข่งขันวางแผนการสื่อสารทางการตลาดที่ให้โอกาสนักศึกษาได้


วางแผนและให้ลงมือทำจริง ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท

พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
อาจารย์และนักศกษา มทร.อสาน จากหลากหลายคณะ ร่วม


นำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ วิจัยและนวัตกรรม ในรายการ

MOST NEWS ซึ่งออกอากาศผ่านสื่อ YOUTUBE ช่อง MOST
SCIENCE CHANNEL โดยได้นำผลงานที่คว้ารางวัลมาแล้วจาก


ทั้งระดับประเทศ และระดับโลกมาร่วมจัดแสดง โดยหวังเป็น

อย่างยิ่งว่าผลงานต่าง ๆ นี้ จะถูกนำไปถ่ายทอดและเผยแพร่สู่

สาธารณชน เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ได้ริเริ่ม

สร้างสรรค์ผลงานเพื่อสังคมให้กับประเทศไทยเราต่อไป~ 45 ~

แผนกงานพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ
แผนกงานพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ 38

~ 46 ~

แผนกงานพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ
39 แผนกงานพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ

สถานที่สำคัญอาคารคณะบริหารธุรกิจ (หมายเลข 1)

งานบริการการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ


เว็บไซต์ : http://www.ba.rmuti.ac.th/

Facebook : https://www.facebook.com/ba.rmuti/

หมายเลขโทรศัพท์ : 044-233075 ต่อ 3607,3606

งานบริการการศึกษา (ห้อง 01201) ประกอบด้วย


1. งานวิชาการ การลงทะเบียนเรียน การเพิ่ม ถอน ลดรายวิชา ใบคำร้องต่างๆ งานสหกิจศึกษา

และการฝึกงาน เป็นต้น

2. งานพัฒนานักศึกษา ดูแลกิจกรรมนักศึกษา วินัย งานด้านศิลปวัฒนธรรม ทุนการศึกษา


งานระหว่างเรียน เป็นต้นแผนกงานพัฒนานักศึกษา คณะบริหาร


ธุรกิจ
~ 47 ~

แผนกงานพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ 40
แผนกงานพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ

อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (หมายเลข 12)เป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อการเรียนการสอนการค้นคว้าวิจัยแก่นักศึกษา คณาจารย์

เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และบุคคลทั่วไป โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและ

เหมาะสมมาใช้ในการบริการ ภายในให้บริการ ห้องสมุด คอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอนมุมพักผ่อน โรงหนัง

ฯลฯ~ 48 ~

แผนกงานพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ
41 แผนกงานพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ

อาคารสำนักงานอธิการบดี (หมายเลข 19)เป็นศูนย์กลางงานธุรการทั่วไปของ

มหาวิทยาลัย งานเลขานุการ


ผู้บริหาร งานสภามหาวิทยาลัย การ
ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน


ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย หน่วยงานที่ให้บริการ


นักศึกษา

กองคลัง (สำนักงานชั้น 2) ทำหน้าที่ในการรับจ่ายเงิน

ค่าลงทะเบียนเรียน ค่าเพิ่ม ถอน ลดรายวิชา ค่าสำเร็จ

การศึกษา เป็นต้น


ติดต่อ 044-233000 ต่อ 2161 หรือ 2163

ธนาคารกรุงไทย สาขานครราชสีมา ตั้งอยู่ที่ ชั้น 1

อาคารสำนักงานอธิการบดี


~ 49 ~

แผนกงานพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ
แผนกงานพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ 42

อาคารกองพัฒนานักศึกษา (หมายเลข 23)
มีหน้าที่ในการให้การสนับสนุนมหาวิทยาลัย ในด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการผลิตกำลังคนและพัฒนานักศึกษา


ทั้งด้านสติปัญญา ร่างกาย อารมณ์และสังคม และการจัดสวัสดิการต่างๆ แก่นักศึกษา ให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาใน
ทุกๆด้าน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ และเป็นที่ยอมรับของสังคมต่อไป ดูแลในส่วนของ


กิจกรรมนักศึกษา กองทุนกู้ยืม พัฒนาวินัย แนะแนว ศิลปวัฒนธรรม กีฬา วิชาทหาร เกณฑ์ทหาร ประกันอุบัติเหตุ
และให้คำปรึกษาต่างๆทางด้านกิจกรรมติดต่อ : 044-233059 Facebook : https://www.facebook.com/dsd.rmuti/

~ 50 ~

แผนกงานพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ
43 แผนกงานพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ


Click to View FlipBook Version
Previous Book
จุลสารมิถุนายน
Next Book
AW22 USA Pricelist