The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by aidah810, 2022-07-12 21:32:48

BUKU TEKS BAHASA MELAYU SJKC TAHUN 6

Buku Teks BM SJK Tahun 6

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (SEMAKAN 2O17)

Penulis

Abdul Rahman Kamil bin Abu Naim
Mat Ariffin bin Ismail
Editor

Pereka Bentuk Fazilah binti Mohamedeni
Norma binti Sanid

Hasnah binti Mohamed

Ilustrator

Zamri bin Mukapit

Dewan Bahasa dan Pustaka
Kuala Lumpur
2021

No. Siri Buku: 0002 Penerbitan pakej buku teks ini melibatkan
kerjasama banyak pihak. Sekalung
KK 499-221-0102011-49-3276-20101 penghargaan dan ucapan terima kasih
ISBN 978-983-49-3276-3 ditujukan khusus kepada pihak yang terlibat:
• Pakar Rujuk Bahasa
Cetakan Pertama 2021 Prof. Emeritus Datuk Dr. Nik Safiah
© Kementerian Pendidikan Malaysia 2021 binti Abdul Karim
• Jawatankuasa Penyemakan Pruf
Hak Cipta Terpelihara. Mana-mana bahan dalam Muka Surat (PMS), Bahagian Sumber
buku ini tidak dibenarkan diterbitkan semula, dan Teknologi Pendidikan,
disimpan dalam cara yang boleh dipergunakan Kementerian Pendidikan Malaysia
lagi, ataupun dipindahkan dalam sebarang • Jawatankuasa Penyemakan Naskhah Sedia
bentuk atau cara, baik dengan cara elektronik,
mekanik, penggambaran semula mahupun Kamera (NSK), Bahagian Sumber
dengan cara perakaman tanpa kebenaran terlebih dan Teknologi Pendidikan,
dahulu daripada Ketua Pengarah Pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia
Malaysia, Kementerian Pendidikan Malaysia. • Bahagian Sumber dan Teknologi Pendidikan,
Perundingan tertakluk kepada perkiraan royalti
atau honorarium. Kementerian Pendidikan Malaysia
• Bahagian Pembangunan Kurikulum,
Diterbitkan untuk Kementerian Pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia
Malaysia oleh: • Jawatankuasa Peningkatan Mutu,
Dewan Bahasa dan Pustaka, Dewan Bahasa dan Pustaka
Jalan Dewan Bahasa, • Jawatankuasa Pembaca Luar,
50460 Kuala Lumpur.
No. Telefon: 03-21479000 (8 talian) Dewan Bahasa dan Pustaka
No. Faksimile: 03-21479643 • Muzium dan Galeri Seni Bank Negara Malaysia
Laman Web: http://www.dbp.gov.my • Kementerian Kesihatan Malaysia
• Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia
Reka Letak dan Atur Huruf: • Jabatan Pengangkutan Jalan
Mihas Grafik Sdn. Bhd. • Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara
• Perbadanan Produktiviti Malaysia
Muka Taip Teks: Azim • Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah
Saiz Muka Taip Teks: 13 poin • Institut Kraf Negara
• Persatuan Kimaragang Malaysia
Dicetak oleh: • Persatuan Peminat Lukisan dan
Percetakan Inderapura Sdn. Bhd., Kaligrafi Sim, Melaka
Jalan Tanjong Api, • Malaysia Hindu Sangam
Off Jalan Teluk Sisek, • SJK (T) Taman Melawati, Kuala Lumpur
25050 Kuantan, • SJK (C) Pin Hwa 1, Setia Alam, Selangor
Pahang Darul Makmur. • Semua pihak yang terlibat secara langsung

atau tidak langsung dalam usaha
menjayakan penerbitan buku teks ini.

Pendahuluan iv

Kekeluargaan 2
7
TEMA Unit 1 Keluarga Bahagia Hidup Ceria 12
Unit 2 Keluarga Gembira Menjamin Kejayaan
1 Unit 3 Keluarga Angkat Kami Sepakat

Kesihatan dan Kebersihan

TEMA Unit 4 Pelihara Kesihatan Diri 22

2 Unit 5 Kebersihan Jadikan Amalan 28

Unit 6 Minda Sihat Emosi Terjaga 33

Keselamatan

TEMA Unit 7 Jaga Diri Selalu 44

3 Unit 8 Keselamatan Tanggungjawab Kita 49

Unit 9 Cakna di Mana-mana 54

Perpaduan

TEMA Unit 10 Bersatu Hati Hidup Harmoni 64

4 Unit 11 Masyarakat Sepakat 69

Unit 12 Seia Sekata Sehati Sejiwa 75

TEMA Integriti 86
91
5 Unit 13 Aku Berintegriti 96
Unit 14 Sekolah Berintegriti Murid Cemerlang
Unit 15 Rakyat Berintegriti

TEMA Kebudayaan, Kesenian dan Estetika 106
112
6 Unit 16 Warisan dan Adat 118
Unit 17 Permainan Tradisional
Unit 18 Warna-warni Budaya, Seni dan Estetika

Sains, Teknologi dan Inovasi

TEMA Unit 19 Sains dalam Kehidupan 128

7 Unit 20 Teknologi Hari Ini 134

Unit 21 Minda Inovatif 140

Ekonomi, Keusahawanan dan Pengurusan Kewangan

TEMA Unit 22 Majukan Ekonomi Kita 150

8 Unit 23 Pupuk Minat Keusahawanan 156

Unit 24 Generasi Celik Wang 162

iii

PENDAHULUAN

Buku teks Bahasa Melayu Tahun 6 Sekolah Jenis Kebangsaan (SJK) kegunaan mulai tahun 2022
ini menterjemahkan hasrat yang tercakup dalam Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran
(DSKP) yang disediakan oleh Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK). Bahan-bahan ini disusun
atur mengikut kesesuaian daripada tahap mudah kepada tahap sukar dengan harapan agar
kemahiran dan ilmu serta nilai diperoleh murid secara ansur maju. Persembahan yang menarik
dan berwarna-warni dapat menarik minat murid untuk menggunakan buku teks ini sepenuhnya.
Kemahiran Mendengar dan Bertutur, Kemahiran Membaca, Kemahiran Menulis, Aspek Seni
Bahasa dan Aspek Tatabahasa yang terdapat dalam DSKP telah disusun kemas secara modular.
  Buku ini merangkumi lapan tema dan 24 unit yang dipecahkan mengikut tiga kemahiran utama
dan dua aspek. Lapan tema yang terdapat dalam buku ini, iaitu:

Kekeluargaan Integriti
Kesihatan dan Kebersihan Kebudayaan, Kesenian dan Estetika
Keselamatan Sains, Teknologi dan Inovasi
Perpaduan Ekonomi, Keusahawanan dan Pengurusan Kewangan

Buku ini dihasilkan untuk melahirkan kemenjadian murid secara holistik yang dapat menguasai
kemahiran berbahasa, kemahiran berfikir, kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi serta yang
menekankan konsep Pembelajaran Abad Ke-21 (PAK-21). Bahan dipersembahkan dalam pelbagai
bentuk dan persembahan termasuklah peta pemikiran.

Peta pemikiran yang diterapkan dalam buku ini ialah:

Peta Pemikiran

PETA BULATAN PETA DAKAP
Proses pemikiran: Proses pemikiran:
mendefinisikan sesuatu hubungan bahagian – seluruh
mengikut konteks
PETA ALIR
PETA BUIH Proses pemikiran:
Proses pemikiran: menyusun idea/sesuatu
menerangkan sesuatu dengan secara berurutan
menggunakan adjektif
PETA PELBAGAI ALIR
PETA BUIH BERGANDA Proses pemikiran:
Proses pemikiran: sebab dan akibat
membanding beza
PETA TITI
PETA POKOK Proses pemikiran:
Proses pemikiran: analogi – melihat hubungan
membuat pengelasan beberapa perkara

iv

Ikon-ikon yang menarik juga digunakan untuk menjelaskan bahagian-bahagian tertentu.

Halaman Murid perlu melakukan aktiviti berdasarkan
Rangsangan bahan yang disediakan pada halaman
rangsangan.

Kemahiran Kemahiran ini menguji keupayaan murid
Mendengar berkomunikasi dan menyampaikan maklumat
dan Bertutur serta idea yang kritis dan kreatif.

Kemahiran Kemahiran ini menguji keupayaan murid
Membaca membaca, memahami dan menaakul
pelbagai bahan.
Kemahiran
Menulis Kemahiran ini menguji keupayaan murid
menghasilkan penulisan dan menyampaikan
Aspek maklumat.
Seni Bahasa
Aspek ini bertujuan untuk melahirkan murid
Aspek yang berupaya mengungkapkan, memahami
Tatabahasa dan menghargai bahasa yang indah.

Aspek ini bertujuan untuk melahirkan murid
yang dapat menguasai dan menggunakan
tatabahasa yang betul.

Pemulihan Pengayaan Pengukuhan Penilaian Bacaan Luas

Aktiviti Lisan KOD QR
Murid perlu memberikan respons Maklumat tambahan berkaitan
secara lisan. dengan kandungan pembelajaran.

Aktiviti Menulis Cakna Bahasa
Murid perlu memberikan jawapan
secara bertulis. Cakna

KBAT Bahasa Bahagian ini mengandungi maklumat berkaitan
Murid mengaplikasikan Kemahiran dengan tatabahasa yang boleh dirujuk.
Berfikir Aras Tinggi.
Cakna Cakna Ilmu
AR
Ilmu
AR ialah imbasan teknologi yang
menggabungkan dunia maya dengan Bahagian ini mengandungi maklumat yang
dunia nyata dalam bentuk 2D atau 3D berkaitan dengan kandungan.
bagi mendapatkan maklumat tambahan
dalam bentuk video dan animasi. Nota Guru
Nota guru memberikan cadangan kepada
guru untuk melaksanakan aktiviti yang
terdapat pada halaman berkaitan.

Standard Pembelajaran

Projek
Cadangan aktiviti yang berbentuk
projek.

v

Beberapa halaman dalam buku mengandungi aktiviti yang menjurus kepada Program
Transformasi Sekolah 2025 (TS25). Aktiviti tersebut bertujuan untuk melahirkan kemenjadian murid
dalam pelbagai aspek, antaranya cara pelaksanaan Kefahaman melalui Reka Bentuk (KmR)
yang ditunjukkan secara tidak langsung. Aktiviti ini dimasukkan untuk mewujudkan pembelajaran
bermakna dalam proses Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) melalui Pembelajaran Berasaskan
Projek bagi meningkatkan penguasaan murid pada tahap tertinggi.

Buku ini menekankan aspek penerapan Kompetensi Pembelajaran Bermakna (6C) juga seperti
yang berikut:

KOMPETENSI PEMBELAJARAN BERMAKNA (6C)

Pemikiran Kritis Sahsiah

Kreativiti Kewarganegaraan

Komunikasi Kolaboratif

Dalam setiap bahan yang dihasilkan, Elemen Merentas Kurikulum (EMK) sentiasa diterapkan bagi
mempelbagaikan pengetahuan dan kemahiran murid. Aktiviti yang disediakan pula menekankan
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dan kecerdasan pelbagai supaya murid dapat berfikir secara
kritis dan kreatif.

Seterusnya, aktiviti yang berunsur didik hibur turut dimuatkan bagi menimbulkan keseronokan
dalam pembelajaran. Persembahan bahan seperti jalur komik, lagu kanak-kanak, cerita dan
permainan bahasa dipersembahkan dalam bentuk grafik, ilustrasi serta gambar foto yang menarik.
Bahan ini mampu menarik minat murid untuk mempelajari dan menguasai kemahiran berbahasa.
Buku ini juga mengambil kira pelibatan ibu bapa untuk membantu murid belajar semasa sesi
Pengajaran dan Pembelajaran di Rumah (PdPR).

CADANGAN PENGGUNAAN BUKU TEKS

• Buku teks ialah bahan rujukan utama kurikulum yang digunakan dalam sesi Pengajaran dan
Pembelajaran (PdP). Bahan dalam buku teks dijadikan panduan bagi mencapai Standard
Pembelajaran (SP).

• Guru boleh menggunakan mana-mana bahan yang sesuai daripada buku teks mengikut aras
keupayaan murid.

• Guru boleh menggunakan dan mengubah suai bahan dalam buku teks mengikut aras
keupayaan murid.

• Guru boleh memanfaatkan maklumat yang disediakan dalam Nota Guru bagi menghasilkan
rancangan pengajaran yang lebih berkesan.

Akhir sekali, penulis ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat
dalam penerbitan buku ini. Penulis berharap agar usaha untuk melahirkan murid yang seimbang
dan harmoni dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani dapat direalisasikan sejajar dengan hasrat
Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

Abdul Rahman Kamil bin Abu Naim
Mat Ariffin bin Ismail

vi

1

Kekeluargaan

Guru Buku

Keluarga Bahagia Keluarga Gembira
Hidup Ceria Menjamin Kejayaan

Keluargaku

Keluarga Angkat
Kami Sepakat

Internet Ibu bapa

NOTA GURU Murid bercerita berdasarkan peta bulatan. 1

Keluarga Bahagia
Hidup Ceria

Dengar dan ujarkan semula.

Situasi 1 Adik Baharuku

Li Chen, tahniah! Kamu Terima kasih.
mendapat adik baharu. Baiklah, doktor.
Tunjukkan kasih sayang kamu Saya perlu
terhadap adik kamu. Belailah
dan usap kepala adik kamu
agar dia selesa. Sebut semula
nasihat saya ini.

Situasi 2 HOSPITAL BUDI Li Chen, selepas tiga bulan,
adik kamu dapat memberikan
Ya, puan. respons kepada persekitaran.
Saya Oleh itu, gunakanlah alat yang
mengeluarkan bunyi semasa
bermain dengan adik kamu.

Situasi 3 Audio
pendengaran
Li Chen, sebagai abang, kamu
perlu membantu ibu menjaga Baiklah, ayah.
adik kamu. Kamu boleh
mengagah dan menunjukkan
mimik muka yang lucu agar
adik kamu ketawa. Sebut
semula pesanan ayah ini.

NOTA GURU

Bimbing murid mendengar dan mengecam ujaran.

Minta murid membuat simulasi. 1.1.1

2 KBAT: Mengaplikasikan – Melakonkan Strategi PdP: KP – Verbal-linguistik
EMK: Nilai Murni – Kasih sayang

Baca dan tafsirkan.

Keluarga Prihatin Hidup Selesa

Pada hari Ahad yang lepas, Li Chen ke kelas tambahan.
Dia dihantar oleh abangnya dengan menaiki kereta.

Setelah kelas tambahan berakhir,
ayah pula menjemputnya. Ketika itu,
hujan lebat. Li Chen meredah hujan
untuk menuju ke kereta ayahnya.

“Li Chen, jika hujan, kamu tunggu ayah
di dewan sekolah sahaja. Ayah akan
membawa payung untuk kamu.” Namun,
Li Chen terlupa akan pesanan ayahnya.

Ketika di rumah, Li Chen mulai selesema dan pening kepala. Ayah terus
membawanya ke klinik untuk mendapatkan rawatan.

Setelah sampai di rumah, Li Chen minum ubat. Walaupun begitu, dia masih
kurang selesa. Ibunya, Puan Poon, segera menyapu ubat berbentuk krim pada
dada Li Chen.

Pada malam itu, ibu dan ayahnya tidur di bilik Li Chen. Mereka bergilir-gilir menjaga
Li Chen supaya Li Chen cepat sembuh. Li Chen berasa selesa dan kuat semangat.

Keesokan harinya, Li Chen telah sihat. Li Chen amat terharu akan keprihatinan
ibu dan ayahnya.

“Terima kasih, ibu. Terima kasih, ayah,” kata Li Chen sambil memeluk mereka.

Tafsirkan perenggan.

Abang Li Chen bertanggungjawab kerana menghantar adiknya ke kelas
tambahan.
prihatin – klinik
penyayang – sapu ubat berbentuk krim

bertindak bijak – bergilir-gilir

berbudi bahasa – mengucapkan

NOTA GURU Bimbing murid membaca bahan sastera dengan sebutan yang betul
dan intonasi yang sesuai.
2.1.1 Minta murid mentafsirkan perenggan yang dibaca mengikut warna.

KBAT: Menganalisis – Menerangkan Strategi PdP: Konstruktivisme 3
EMK: Nilai Murni – Menjaga kesihatan

Tulis dan lafazkan pantun.

Keluarga Bahagia Keluarga Ceria
Masak pengat pisang renek,

Di dalam raga disusun berselang;

Sentiasa teringat datuk dan nenek,
Menggamit keluarga untuk pulang.

Pokok senduduk di tepi tangga,

Di tepi beranda tumbuh berangan;

Kami duduk seisi keluarga,

Bergurau senda erat hubungan.

Subur semanggi di tepi telaga,
Rendang saga menjadi redup;

Sayang-menyayangi dalam keluarga,
Bahagia keluarga cerialah hidup.
Pokok bidara hidupnya lama,
Jika dijaga tinggi menjulang;
Tanda sejahtera ceria bersama,
Seisi keluarga hidup cemerlang.

Audio
pantun

NOTA GURU

Bimbing murid menulis pantun dengan tulisan berangkai.

Minta murid melafazkan pantun.

4 KBAT: Mengaplikasikan – Menghasilkan Strategi PdP: BCB – Kemahiran menulis 3.1.1

EMK: Kelestarian Global

Ceritakan dan ujarkan dialog.

Kecemerlanganku Menggembirakan Keluarga

Li Chen dan kawan-kawannya diminta mempersembahkan cerita
di hadapan kelas. Tajuk cerita Li Chen ialah “Kecemerlanganku
Menggembirakan Keluarga”.

Salam sejahtera, kawan-kawan. Dengarlah Cerita Saya
Dengarlah cerita ini. Hati saya berdegup
kencang ketika membuka fail keputusan
Pentaksiran Bilik Darjah (PBD). Wajah
Cikgu Anathi yang cantik seperti bidadari
dan hidung mancung bak seludang
sedikit menyejukkan hati saya.

Seterusnya, tersebarlah Tahniah, Li Chen!
khabar angin bahawa saya Cikgu lapang dada
cemerlang dalam PBD. Namun, kerana markah PBD
saya belum yakin. Tiba-tiba, saya kamu tidak lagi
tersentak apabila nama saya jejak bara.
dipanggil oleh Cikgu Anathi.

Setelah sampai di rumah, saya meluru ke arah datuk dan nenek. “Nenek! Datuk! Saya
mendapat keputusan cemerlang, iaitu tahap penguasaan tertinggi dalam PBD.”

Datuk dan nenek saya amat bangga. Tanda mata akan diberikan kepada saya. Kami
akan makan angin ke Pulau Langkawi.

Dengarlah Cerita Saya Kawan-kawan, saya bertuah seperti bulan jatuh ke riba.
Saya sangat terharu kerana nenek dan datuk amat
menyayangi saya seperti menatang minyak yang penuh.
Sekian, terima kasih.

Borang Pemarkahan

Gaya 45

Intonasi 35

Audio Sebutan 20
bercerita Jumlah 100

NOTA GURU Bimbing murid mempersembahkan cerita.
Minta murid lain memberikan markah dalam borang pemarkahan.
4.1.1
KBAT: Menganalisis – Menilai Strategi PdP: KP – Logik-matematik 5
EMK: Nilai Murni – Kerajinan

Lengkapkan cerita.

Kata Nama Am, Kata Nama Khas, Kata Ganti Nama dan Penjodoh Bilangan

Berlibur di Hutan Lipur

“Li Chen, bangun! Kita perlu bertolak awal ke Hutan Lipur Jeram Toi,” kata neneknya,
Puan Siew.

Selepas bersiap sedia, kami memasukkan barang-barang dan
sebuah beg pakaian ke dalam kereta. Saya memimpin tangan
nenek manakala abang memimpin tangan datuk. Mereka
memegang tongkat dan menuju ke kereta Proton X70. Saya
juga membawa Si Putih, seekor kucing yang comel. Ibu
saya pula mendukung adik kesayangan kami.

Seterusnya, ayah saya memandu kereta menuju
ke sebatang jalan, iaitu Jalan Kuala Klawang. Abang
saya, Wei Hong, mengikuti kami dari arah belakang
dengan memandu kereta Proton X50.

Ayah memandu kereta dengan berhati-hati semasa
menaiki dan menuruni bukit. Dalam perjalanan, saya dapat
melihat hutan rimba yang cantik.

Tidak lama kemudian, kami pun sampai. Saya melihat seutas
jam tangan milik ayah yang berjenama Nayan. Jam itu menunjukkan
pukul 10:00 pagi. Kami berehat sebentar di bawah pokok Bucida. Saya gembira kerana
dapat berlibur dengan keluarga di hutan yang indah itu.

Kawan-kawan, pada cuti sekolah yang lalu, saya dan keluarga …

Hibiscus
rosa-sinensis

Seronoknya kita
dapat ke Bukit Fraser
untuk bercuti.

Proton Persona

Bimbing murid memahami penggunaan kata nama am, kata nama khas, NOTA GURU

kata ganti nama dan penjodoh bilangan. 5.1.1
Minta murid bercerita berdasarkan gambar.
(i) (ii)
6 KBAT: Mengaplikasikan – Menggunakan Strategi PdP: BCB – Menghubung kait (iii) (iv)
EMK: Kelestarian Global

Keluarga Gembira
Menjamin Kejayaan

Dengar dan berikan respons.

Situasi 1 Tahniah, Keluarga Darshita!

Darshita, kita mesti Baiklah, ayah. Kita hendaklah
bekerjasama untuk mengikut pelan itu supaya
membina landskap
ini dengan jayanya. Landskap yang akan
Kita haruslah kita bina ini hendaklah
mengikut pelan berkonsepkan bumi hijau.
landskap ayah.

Situasi 2 Ibu, saya bersetuju kerana

Saya mengucapkan terima kasih Sama-sama, puan. Adakah
kepada encik dan keluarga kerana undangan ini berkaitan dengan
sudi hadir berjumpa dengan saya. keputusan pertandingan Program
Satu Landskap Satu Keluarga?
Ya, . Encik Rajesh,
saya ada melihat encik
sekeluarga semasa
membina landskap tempoh
hari. Encik sekeluarga
bekerjasama dalam
suasana gembira semasa
menyiapkan landskap itu.

Sama-sama. Keluarga kami sentiasa . Audio
bekerjasama dalam
Terima kasih, puan. pendengaran

NOTA GURU

 Bimbing murid memberikan respons tentang maklumat yang diujarkan.

1.1.2  Minta murid membuat simulasi.
KBAT: Mengaplikasikan – Membina Strategi PdP: BCB – Mendengar dengan berkesan
7
EMK: Nilai Murni – Menghargai

Baca dan tafsirkan.

Hebatnya, Kakak Darshita!

T okoh Sa h s i a h

S e k o l ah

Vanesri anak yang Di sekolah, Vanesri Akhirnya, Vanesri
berakhlak mulia. Dia diasuh mematuhi peraturan diumumkan sebagai
oleh ibu bapanya dengan seperti datang awal tokoh sahsiah
penuh kasih sayang. Dia ke sekolah. Dia disukai sekolah. Dia dilantik
diajar agar bersopan oleh guru-guru kerana sebagai duta sekolah
santun sejak kecil lagi. Dia sentiasa menghormati pada peringkat negeri
mengamalkan adab dan mereka. Selain itu, dia juga. Dia terkenal
cara belajar yang diajarkan menjadi suri teladan kerana sentiasa
oleh keluarganya. dalam kalangan murid. mengharumkan
nama sekolah.

sikap

Jelaskan kejayaan
peribadi
Vanesri.

ciri-ciri murid
cemerlang

Bimbing murid membaca bahan sastera dan bahan bukan sastera NOTA GURU

dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai.

Minta murid menjelaskan maklumat tentang Vanesri. 2.1.1

8 KBAT: Menilai – Mentafsirkan Strategi PdP: Kontekstual

EMK: Bahasa

Tulis pendapat dalam perenggan.

Kem Keluarga Ceria

Soalan Pendapat

Dengan siapakah Pada pendapat saya,
Ravi berbincang untuk Ravi berbincang dengan semua
menyertai Kem Keluarga anggota keluarganya. Mereka
Ceria? Mengapa? membuat keputusan untuk
menyertai Kem Keluarga Ceria.
membuat memperoleh Di sana, mereka akan memperoleh
keputusan panduan panduan tentang keluarga ceria
dan keluarga berjaya.

Mengapakah keluarga Ravi dan keluarga duduk .
Ravi duduk di dalam Mereka
bulatan? Apakah yang
dilakukan oleh mereka?
Jelaskan.

menjalankan maklumat

Semasa hari terakhir 
kem itu, Ravi meminta
maaf daripada
keluarganya sambil
berpelukan. Mengapa?

insaf berjanji

Apakah perubahan sikap 
Ravi selepas menghadiri
Kem Keluarga Ceria?`

rajin tekun

Adakah keluarga Ravi
gembira apabila Ravi
menerima anugerah
kecemerlangan itu?
Mengapa?

NOTA GURU Bimbing murid meneliti dan memahami maklumat. 9
Minta murid menulis perenggan berdasarkan teks dan gambar.
3.2.1
KBAT: Mencipta – Menghasilkan Strategi PdP: Kontekstual
EMK: Nilai Murni – Tekun

Lagukan seloka. Seloka Bapa Cemerlang

Darshita, nyatakan Bijak sungguh bapa Darshita
pengajaran yang Dia diasuh dia dididik
kamu peroleh Dengan tekun ilmu dicari
daripada setiap Onak duri sanggup ditempuh.
rangkap dalam
seloka ini. Harapan keluarga semua
Dia perlu berusaha
Belajar tanpa dipaksa
Lulus cemerlang dengan jayanya.

Sambung cita menjadi guru
Kerja mulia cita murni
Mula bekerja di kampung
Bapa reda dengan senyuman.

Cita dicapai berjaya sudah
Menjadi pentadbir sekolah
Gigih bekerja bapa terkenal
Dapat Anugerah Bapa Cemerlang.

Walau berjaya bapa tak bongkak
Orang ramai menghormatinya
Bijak sungguh bapa Darshita
Bapa disayangi dan disanjungi.

Nukilan: Mat Ariffin bin Ismail

Audio Baiklah, ayah.
seloka Pengajarannya ialah
ibu bapa mestilah
mendidik anak-anak
sejak kecil untuk mencari
ilmu biarpun terpaksa
menghadapi pelbagai
cabaran. Seterusnya,
ibu bapa seharusnya

NOTA GURU

 Bimbing murid melafazkan dan melagukan seloka.

 Minta murid menyatakan pengajaran. 4.2.1

10 KBAT: Menilai – Memberikan alasan Strategi PdP: KP – Verbal-linguistik

EMK: Nilai Murni – Kebanggaan

Baca dan bina ayat.

Kata Nama Am, Kata Nama Khas, Kata Ganti Nama dan Penjodoh Bilangan

Tadika Amal Kami

Kawan-kawan, saya hendak bercerita tentang sebuah tadika yang dinamakan
Tadika Amal. Tadika itu diusahakan oleh keluarga saya. Sudikah kalian
mendengarnya?

Tahukah kalian di manakah terletaknya tadika itu? Tadika itu terletak di tepi
sebatang sungai dan di sebelah SJK (C) Taman Budi. Kamu bolehlah datang
pada bila-bila masa untuk mendaftarkan adik-adik kamu.

Pada setiap hari minggu, keluarga kami akan berkumpul di ruang hadapan
tadika itu. Ruang itu mempunyai sebidang ambal. Ruang itu dihias dengan
sekeping gambar Yang di-Pertuan Agong. Baginda menjadi suri teladan
keluarga kami. Di belakang tadika itu ada sebuah sangkar burung yang
mempunyai beberapa kawan burung. Kami memberikan nama kepada
burung-burung itu Si Putih, Si Gebu dan Si Pantas. Beberapa orang murid gemar
berehat di sini selepas belajar.

Kakak saya, Fang Yin, yang baru tamat belajar di Universiti Pendidikan Sultan
Idris telah dilantik sebagai pengurus. Beliau mengurus tadika itu sepenuhnya.
Siapa-siapa dalam kalangan kami yang mempunyai waktu terluang akan
ke sana untuk membantu kakak. Hubungan kami semakin hari semakin erat
dan mesra.

• sekeping • beberapa orang penduduk • beliau
• papan tanda • Datuk Amran • seutas tali
• situ • kereta • Arisa
• sebuah Pusat Tuisyen • Dewan Orang Ramai Murni • gunting
• biji belon
Amal Mesra

NOTA GURU  Bimbing murid memahami penggunaan kata nama am, kata nama khas, 11
kata ganti nama dan penjodoh bilangan.
5.1.1
(i) (ii)  Minta murid membina ayat berdasarkan gambar dan frasa.
(iii) (iv)
KBAT: Menganalisis – Mengesan Strategi PdP: Konstruktivisme
EMK: Keusahawanan

3 Keluarga Angkat
Kami Sepakat

Dengar, tafsirkan dan berikan respons.

Adik Angkat

Azli terbaca berita tentang kisah seorang bayi yang baru lahir. Bayi itu kehilangan
ibu bapanya kerana terbabit dalam kemalangan. Azli meminta ibu bapanya
mengambil bayi itu sebagai adik angkat. Masa depan bayi itu lebih terjamin
kerana mereka akan menjaganya seperti menatang minyak yang penuh.

Pemohon mestilah

mempunyai dokumen saling menghormati

pengenalan diri yang sah menasihati satu
sama lain
(warganegara atau bukan
bersedia untuk
warganegara). Antara Cara membantu
Menjaga
Pemohon hendaklah Syarat Hubungan Baik meluangkan masa
berumur 25 tahun ke atas. Pengambilan dengan Adik bersama-sama
Angkat
Pemohon perlulah Anak

Angkat

mendapatkan surat keizinan

daripada ibu bapa sebenar.

Pemohon mestilah membuat
pendaftaran di pejabat
Jabatan Pendaftaran Negara.

(Sumber: Jabatan Pendaftaran Negara)

Li Chen: Comellah adik kamu, Azli. Saya lihat kamu sangat sayang akan adik angkat kamu ini.

Azli: Terima kasih, Li Chen. Saya dan keluarga sangat menyayanginya.

Li Chen: Azli, jika ibu bapa kamu mahu mengambil anak angkat, ibu bapa kamu mesti

mempunyai dokumen pengenalan diri yang sah. Mengapa?

Azli: Ya, Li Chen. Syarat ini penting kerana

Li Chen: Berapakah had umur pemohon yang layak mengambil anak angkat?

Azli:

Li Chen: Untuk memastikan hubungan kamu dengan adik angkat Audio
sentiasa baik, apakah yang perlu kamu lakukan? pendengaran
Azli:

 Bimbing murid mentafsirkan penyataan. NOTA GURU

 Minta murid memberikan respons.

KBAT: Mengaplikasikan – Melakonkan Strategi PdP: KP – Verbal-linguistik 1.1.3
12 EMK: Nilai Murni – Kasih sayang

Baca dan cari makna perkataan.

Ikhlas Berbudi Kelas Bestari

AMPANG, 20 Januari – Sekolah Jenis Kebangsaan
(Cina) Taman Budi mengambil inisiatif melaksanakan
Program Ibu Bapa Angkat Kelas.

Kata Guru Besarnya, Puan Chen Fong Phin, “Program
ini melibatkan penyertaan Persatuan Ibu Bapa dan Guru
(PIBG), guru kelas dan murid. Menerusi program ini, pihak
sekolah dapat membudayakan warga sekolah sebagai
warga yang penyayang dan bertanggungjawab.”

Setiap kelas akan mempunyai seorang ibu angkat
dan seorang bapa angkat. Mereka akan dipilih
dalam kalangan ibu bapa murid. Mereka akan
membantu guru kelas untuk menceriakan kelas dan
menyelesaikan masalah disiplin murid. Selain itu,
mereka membantu guru-guru untuk meningkatkan
prestasi murid di sekolah.

Program ini disambut oleh murid-murid di sekolah itu
dengan gembiranya. Ibu bapa angkat yang sentiasa
mengambil berat tentang keperluan murid di kelas itu
dapat membantu guru melaksanakan pengajaran dan
pembelajaran. Kerjasama yang baik antara ibu bapa
angkat dengan guru memberikan motivasi kepada
murid untuk belajar dengan cemerlangnya.

Baca dan cari makna.

Perkataan – inisiatif seperti prestasi seperti disiplin
maksud daya usaha seperti
pencapaian patuh akan peraturan

Perkataan – inisiatif prestasi seperti disiplin
sebutan inisiatif prestasi disiplin

NOTA GURU Bimbing murid membaca dan memahami petikan. 13
Minta murid merujuk kamus untuk mencari makna perkataan, sebutan
2.1.2 yang betul dan penggunaan perkataan yang tepat.

KBAT: Menganalisis – Mengenal pasti Strategi PdP: Konstruktivisme
EMK: Nilai Murni – Kasih sayang

Tulis jawapan dan cadangan.

GUSRJUKK(CU) ITBAUMAANNGBKUADTIKU Guruku Ibu Angkatku

Sekolah siapakah yang mengadakan
program ibu angkat? Adakah program
itu sesuai dilaksanakan di sekolah
lain? Mengapa?

Arisa, bagaimanakah
kemajuan pelajaran kamu?

Selain bertanya khabar, berikan
cadangan kamu agar hubungan
antara ibu angkat dengan anak
angkat lebih mesra.

Berikan cadangan untuk merapatkan
hubungan antara keluarga Cikgu Chen
dengan keluarga Arisa.

Selain program Guruku Ibu Angkatku, ?
cadangkan program yang dapat dilaksanakan
untuk melahirkan murid yang cemerlang. NOTA GURU

Bimbing murid menghasilkan jawapan yang kritis dan kreatif. 3.2.2
 Minta murid membina dan menulis jawapan.

14 KBAT: Mencipta – Menghasilkan Strategi PdP: Kontekstual

EMK: Nilai Murni – Muafakat

Persembahkan.

Pembimbing Sekolahku

Dengarlah syair sehingga sudah,
Encik Shahrul nama yang indah,
Bapa angkat tak bersikap gundah,
Sangat prihatin didekati mudah.

Beliau diutus ke sekolah Azli,
Kami dilawati berselang-seli,
Ilmu diajarkan tak dijual beli,
Sekolah kami berjaya sekali.

Sopan santun beliau budiman,
Kami disapa dengan senyuman,
Wajah garang di hatinya taman,
Sekolah kami menjadi aman.

Sebulan sekali beliau ke mari,
Berjumpa kami pada tengah hari,
Kata perangsang semangat diri,
Kami belajar muka berseri.

Bapa angkat orang terdidik,
Banyak perkara beliau selidik,
Kami diajar kami dididik,
Supaya kami menjadi cerdik.

Nukilan: Mat Ariffin bin Ismail

Audio
syair

Cemerlang Sangat Baik Baik

NOTA GURU  Bimbing murid bersyair dan mempersembahkan syair.
 Minta murid menilai persembahan rakan.
4.2.2
KBAT: Menilai – Membuat keputusan Strategi PdP: KP – Muzik 15
EMK: Nilai Murni – Prihatin

Tulis cerita.

Kata Nama Am, Kata Nama Khas, Kata Ganti Nama dan Penjodoh Bilangan
Kakak dari Menara Gading

• helai Satu program keluarga angkat diadakan di Kampung
• baju Indah. Puan Norli telah berbincang dengan suami
dan anaknya, Arisa untuk menerima keluarga angkat.
Mereka bersepakat untuk menerima seorang anak
angkat. Pada suatu hari, sebuah bas dari Universiti
Malaya telah sampai di Sungai Besar. Mereka disambut
oleh ketua kampung. Beliau bersalam dengan wakil
pelajar universiti itu. Beberapa orang penduduk
kampung memegang sebidang kain rentang untuk
menyambut anak-anak angkat mereka.

Selepas itu, anak angkat mereka itu menuju
ke sebuah dewan yang diberikan nama Dewan
Muhibah. Mereka bersalam dengan beberapa
orang penduduk yang berbaris. Anak angkat
berjalan di atas sebidang permaidani yang dibeli
di Kuala Lumpur. Mereka menuju ke dalam dewan
orang ramai. Di situ, mereka disambut oleh
keluarga angkat dengan mesranya. Arisa pula
menunggu kakak angkatnya sambil memegang
sekaki payung.

• batang • keping
• pen • kad

Bimbing murid memahami penggunaan kata nama am, kata nama khas, NOTA GURU

kata ganti nama dan penjodoh bilangan. 5.1.1
(i) (ii)
 Minta murid membina ayat berdasarkan gambar. (iii) (iv)

16 KBAT: Menganalisis – Mengesan Strategi PdP: Konstruktivisme

EMK: Nilai Murni – Bertanggungjawab

Pemulihan

Ujarkan semula ayat yang disebut oleh ketua stesen dan simulasikan.

Suasana Stesen Kad ayat Ujarkan
Stesen 1 semula
Selamat pagi,
encik. Kami
memerlukan rekod
kelahiran untuk
proses pendaftaran
anak encik yang
baru lahir.

Stesen 2 Sila isikan nama
Stesen 3 penuh encik, isteri dan
anak. Kemudian, tulis
maklumat anak dalam
borang itu dengan
lengkapnya.

Encik, sila semak
maklumat dalam
borang dan
kembalikan borang
tersebut kepada saya.

NOTA GURU Stesen 4 Encik, inilah sijil
kelahiran anak encik.
1.1.1
17

Pengayaan
Bina jawapan dengan memberikan cadangan.

Lakukan aktiviti berikut:

1. Letakkan bola kecil yang dibuat daripada kertas pada ruangan yang disediakan.
2. Pejam mata dan jentik bola kecil tersebut mengikut arah yang kamu kehendaki.
3. Murid menjawab soalan berdasarkan tempat bola itu berhenti.
4. Jika betul, pemain akan mendapat markah. Jika salah, tiada markah diberikan.
5. Jika bola itu terkeluar dari ruangan soalan, pemain itu akan hilang giliran.
6. Murid yang mendapat markah terbanyak akan menjadi pemenang selepas tamat tempoh

masa yang ditetapkan untuk bermain.

Nyatakan perasaan mereka. Bagaimanakah cara
anggota keluarga

mendorong anak-anak

agar berjaya?

Apakah yang dilakukan Perlukah ibu bapa
oleh mereka pada mengunjungi anak
hujung minggu? yang tinggal di asrama?
Berikan pendapat kamu.

Nyatakan perasaan kamu Apakah kebaikan yang
jika keluarga kamu meraikan diperoleh apabila penjaga
kejayaan kamu di sekolah. hadir ke sekolah semasa
Jelaskan. majlis penyampaian hadiah?

Berdasarkan situasi keluarga Pada pendapat kamu,
tersebut, apakah nilai yang perlukah aktiviti itu
kamu peroleh? Jelaskan. diadakan? Mengapa?

Lajur 40 markah Lajur 30 markah

Bola kecil yang dibuat NOTA GURU
daripada kertas.
18 3.2.1

Pengukuhan

Baca dan tafsirkan bahan berdasarkan petikan dan soalan.
Ayahku Sayang

1 Ayah membawa aku ke pasar raya. 2 Aku membelek-belek bola yang cantik.

Ayah memberikan kebebasan “Ayah, bola yang bersaiz empat atau
kepadaku untuk memilih barang-barang bersaiz limakah yang sesuai untuk saya
yang aku sukai. Beliau duduk di kerusi dan kawan-kawan bermain di padang?’’
sambil melihat aku memilih pakaian tanya aku kepada ayah. Aku mesti
sukan dan bola. bertanya kepada ayah sebelum
membuat pilihan dan keputusan.

Ayah sangat baik kerana Aku anak yang kerana

3 4

Selepas berbincang dengan ayah, Aku dan ayah menuju ke kereta.
aku memilih dua pasang pakaian Aku berjalan di tepi ayah sambil
sukan dan sebiji bola. Aku membawa berbual mesra dengannya. ‘‘Azli,
pakaian itu ke kaunter bayaran. pakai tali pinggang keledar demi
Ayah membayar harga barang keselamatan kita,” katanya sambil
sambil melihat aku dengan tersenyum kepada aku.
senyuman yang manis.

Apakah perasaan aku? Mengapakah kita perlu memakai
tali pinggang keledar?

NOTA GURU 19

2.1.1

Penilaian

Jawab soalan dengan menggunakan aktiviti Tikar Permuafakatan.
Li Chen menonton video kenangan dengan bapa saudaranya sementara
menunggu bapa saudaranya tiba di lapangan terbang. Li Chen tidak sabar
hendak memeluk bapa saudaranya yang telah lama menetap dan bekerja
di New Zealand.

Aktiviti Tikar Permuafakatan
• Guru atau murid membaca arahan dan soalan.
• Murid menulis ayat pada ruangan yang disediakan.
• Murid berbincang dan menulis jawapan yang terbaik pada petak tengah.
• Guru meminta setiap kumpulan membaca jawapan yang terbaik.

(a) Nyatakan perasaan Li Chen semasa menyambut bapa saudaranya.
(b) Pada pendapat kamu, mengapakah hubungan kekeluargaan ini rapat? Jelaskan.
(c) Bina empat ayat berdasarkan gambar dengan menggunakan penjodoh bilangan.

NOTA GURU

2.1.1
3.2.1

20 5.1.1 (iv)

2

Kesihatan dan
Kebersihan

Gaya Hidup Sihat
Di tepi paya petani berehat,

Selepas berakit dari seberang;
Amalkan gaya hidup sihat,

Supaya penyakit tidak menyerang.

Terbang merpati melintasi bukit,
Terbang terus menuju ke kota;
Agar terhenti wabak penyakit,
Hindari virus di sekeliling kita.

Dayung perahu hingga muara,
Membawa pelita dan daun selasih;

Jika mahu sihat sejahtera,
Rumah kita mestilah bersih.

Buah ceri dimakan burung,
Buah kelapa dibawa ke Baling;

Andai diri terasa murung,
Segeralah jumpa guru kaunseling.

NOTA GURU Audio
pantun
21
Bimbing murid melafazkan pantun.
Minta murid berbincang tentang pantun dan gambar.

Pelihara
Kesihatan Diri

Tuturkan, buat rumusan dan ramalan.
Cakna Miopia

kurang jarak kurang jarak terlalu dekat Kesan
pencahayaan daripada dua meter
• pelihatan
menjadi kabur

• sakit kepala
• pencapaian

pelajaran
merosot

(Sumber: www.myhealth.gov.my)

Hai, kawan-kawan! Benar, kawan-kawan.
Miopia ialah nama lain Penyakit ini turut dihidapi
bagi rabun jauh. Penyakit oleh kanak-kanak.
ini menyebabkan Penyakit ini terjadi jika
penghidapnya tidak dapat
melihat objek yang jauh
secara jelas.

Penyakit ini Sebagai rumusannya,
menyebabkan . Jika pelihatan

kita menjadi kabur,

Bimbing murid bertutur untuk membuat rumusan dan ramalan NOTA GURU

secara bertatasusila.

Minta murid membuat simulasi. 1.2.1

22 KBAT: Mencipta – Merumuskan Strategi PdP: KP – Verbal-linguistik

EMK: Nilai Murni – Menjaga kesihatan

Baca, buat rumusan dan ramalan.

Kita Jaga Kita
Yi Mun dan Arisa telah memuat turun maklumat
tentang penyakit yang mudah berjangkit seperti
COVID-19. Mereka memuat turun bahan tersebut
menerusi komputer tablet.

Awas, COVID-19! Panduan Mengekang Wabak

COVID-19 ialah sejenis virus COVID-19 di Sekolah
SARS-CoV-2 yang boleh
menyebabkan jangkitan C VID-19 OK
pada saluran pernafasan.
Virus COVID-19 amat 1 Lakukan saringan kesihatan
mudah berjangkit. Virus ini di pintu masuk sekolah.
berjangkit daripada manusia
kepada manusia melalui 2 Kerap mencuci tangan dengan
titisan cecair yang keluar air dan sabun.
menerusi hidung atau mulut.
Jangkitan ini berlaku apabila Pematuhan penjarakan fizikal di: 1 meter
seseorang itu batuk, bersin atau • bilik darjah
menghembuskan nafas.
3 • bilik mesyuarat
Virus ini berpotensi untuk
menyebabkan demam, batuk, • dewan makan asrama
sukar bernafas dan kematian. • pondok menunggu bas
Golongan yang berisiko tinggi
adalah seperti orang tua, orang 4 Amalkan etika batuk dan ✖ ✔
yang mempunyai masalah bersin yang betul.
kesihatan dan orang yang
mempunyai sistem imun 5 Tiada aktiviti yang
yang rendah. melibatkan perhimpunan.

Sebagai rumusannya, . 6 Lakukan pembersihan pada
Jika wabak COVID-19 tidak permukaan yang kerap disentuh.
dikekang
7 Buka tingkap dan pintu bilik darjah
bagi pengudaraan yang baik.

Tandas sekolah sentiasa bersih.

8 Sabun dan cecair pencuci tangan

disediakan.

(Sumber: www.infosihat.gov.my)

NOTA GURU Bimbing murid membaca, memahami dan menaakul bahan multimedia.
Minta murid membuat rumusan dan ramalan.
2.2.1
23
KBAT: Mencipta – Merumuskan Strategi PdP: Konstruktivisme
EMK: Nilai Murni – Prihatin

Catat maklumat dan janakan idea.

Gimnasium di Rumah

Naresh suka melakukan aktiviti kecergasan. Dia pernah mengikut ayahnya
ke Gimnasium Aktif. Namun begitu, dia tidak dapat menggunakan peralatan
di gimnasium itu kerana peralatan itu besar dan berat.

Pada suatu hari, Naresh telah memperoleh idea untuk menghasilkan peralatan
gimnasium dengan menggunakan botol air, bakul baju, batang mop dan baldi.
Peralatan senaman itu digunakan untuk menjadikan badannya sihat dan cergas.

Gimnasium Aktif

Pusat
Gimnasium
Aktif
Bayaran:
RM5.00
sekali
masuk

menggunakan peralatan senaman

Gimnasium Naresh

menggunakan botol air menggunakan bakul baju menggunakan batang mop dan baldi
– menguatkan lengan – menguatkan otot tangan – menguatkan otot paha

Gimnasium Aktif Gimnasium Naresh Gimnasium Saya

Projek

Cipta peralatan senaman sendiri. Gunakan bahan-bahan yang mudah ditemukan
di rumah. Pastikan peralatan itu selamat dan sesuai digunakan untuk aktiviti senaman.

NOTA GURU

Bimbing murid meneliti dan memahami maklumat. 3.2.3
Minta murid mengisikan maklumat dalam jadual dan menjanakan idea.

24 KBAT: Menganalisis – Menjanakan Strategi PdP: Konstruktivisme

EMK: Kreativiti dan Inovasi

Hasilkan syair dan lagukan.

dikerah Syair Tubuh Sihat
darah
Sungguh gembira tidak terperi,
merah Anugerah Tuhan aku syukuri,
arah Tubuhku sihat setiap hari,
Tiada penyakit mengancam diri.
cergas sentiasa
kelihatan sasa Buah pinggangku penapis sakti,
menambah kuasa Menapis darah tiada henti,
gagah perkasa Kujaganya dengan sepenuh hati,
Supaya dapat terus berbakti.
supaya
sentiasa Jantungku hebat mengepam
Ke seluruh badan ke serata
sihat diri Membawa darah berwarna
rehat Berdegup-degap apabila

Otot-ototku
Membuat diriku
Meningkatkan daya
Diriku terasa

Wahai sahabat dengarlah nasihat,
Cukupkan tidur dan juga
Hindari segala bakteria jahat,

Nukilan: ARK2021

Audio
syair

NOTA GURU Bimbing murid menghasilkan syair dengan bahasa yang indah dan santun.
Minta murid melagukan syair secara kreatif.
4.3.1
25
KBAT: Mencipta – Mencipta Strategi PdP: KP – Muzik

EMK: Nilai Murni – Menjaga kesihatan

Bina ayat.

Kata Kerja Transitif dan Kata Kerja Tak Transitif

Permainan Zomba Zombi

Bersempena dengan Minggu Kesihatan SJK (C) Taman Budi, satu permainan
untuk menguji kecergasan murid telah diadakan. Permainan itu diberikan
nama Zomba Zombi.

Zomba ialah kumpulan antibodi yang melawan penyakit. Zombi pula
terdiri daripada virus jahat seperti COVID-19 dan influenza.

Setiap peserta daripada Kumpulan Zomba perlu mengumpulkan data
kesihatan. Data-data itu berada di merata-rata tempat. Setelah dikumpulkan,
data-data itu perlu dihantar ke Stesen Zomba. Namun begitu, Zombi yang
berkeliaran akan cuba menghalang misi tersebut.

menyergah

Data 1
Kita menggunakan
320 kalori jika berkebun
selama 60 minit.

mengejar

menjerit
Data 2
Kita menggunakan
900 kalori jika berlari
pada kelajuan 15 kilometer
sejam selama 60 minit.

bertempiaran

26

Li Chen dan rakan-rakannya menyertai permainan itu. Mereka menyertai
Kumpulan Zomba. Semasa bermain, mereka berusaha sedaya upaya untuk
mengelakkan diri agar tidak ditangkap oleh Zombi.

Data 3
Kita menggunakan 1020 kalori
jika berbasikal pada kelajuan
35 kilometer sejam selama
60 minit.

menarik

menghampiri

Data 4
Kita menggunakan
660 kalori jika berenang
pada kelajuan tiga
kilometer sejam selama
60 minit.

merangkak

terperanjat

bersembunyi menyelamatkan

Tamat

Stesen Zomba
(Sumber: aktif.myhealth.gov.my)

Kata Kerja Transitif Kata Kerja Tak Transitif

Contoh perkataan menjaga bersenam
Contoh frasa menjaga kesihatan sedang bersenam
Contoh ayat Kita perlu menjaga kesihatan diri. Li Chen sedang bersenam di padang.

NOTA GURU  Bimbing murid memahami penggunaan kata kerja transitif dan
kata kerja tak transitif.
5.1.2
Minta murid membina ayat berdasarkan gambar dan perkataan.

KBAT: Mengaplikasikan – Menggunakan Strategi PdP: Konstruktivisme 27
EMK: Nilai Murni – Kerjasama

5 Kebersihan
Jadikan Amalan

Berikan hujah.

Sentiasa Amal Amalan 5S Sisih

melatih pekerja supaya membuang
berdisiplin, mematuhi barang yang
panduan dan peraturan serta tidak perlu secara
mengamalkan budaya kualiti sistematik
setiap masa
Susun
Seragam
menyusun dan

memelihara kebersihan menyimpan barang

dan penyusunan Sapu dengan kemasnya,
sepanjang masa serta mudah diambil dan

mewujudkan sistem membersihkan tempat kerja supaya disimpan semula
pelaksanaan Sisih – terhindar daripada habuk dan kotoran
Susun – Sapu dengan
berkesannya (Sumber: Perbadanan Produktiviti Malaysia)

5S bermaksud Sisih, Saya tidak setuju jika Ya, saya setuju.
Susun, Sapu, Seragam amalan ini dilaksanakan Amalan Sisih, Susun
dan Sentiasa Amal. di sekolah. Amalan ini tidak dan Sapu . Amalan
Amalan ini sesuai sesuai untuk murid, tetapi Seragam dan Sentiasa
dilaksanakan di sekolah sesuai untuk pekerja. Amal pula
kerana

Hal itu tidak benar,
Yi Mun. Amalan ini

 Bimbing murid bertutur untuk memberikan hujah secara kritis dan kreatif. NOTA GURU

 Minta murid melakonkan dialog berdasarkan maklumat secara tersurat

dan tersirat. 1.2.2

28 KBAT: Menganalisis – Menerangkan Strategi PdP: KP – Interpersonal

EMK: Nilai Murni – Rasional

Baca, analisis dan buat ramalan.

Nyahkan Habuk

Pada pagi itu, Davina duduk di kerusi sambil menatap komputer tablet
kesayangannya. Dia begitu asyik menonton video yang dimuat turun daripada
laman sesawang kesihatan.

“Aaaaachum!” Tiba-tiba bunyi itu menerjah corong telinga Davina. Bunyi itu
bukan sekali tetapi berkali-kali. Rupa-rupanya, bunyi itu datangnya daripada
Mina, adik bongsu Davina. Dia sedang tercegat di dalam bilik itu sambil
menggosok-gosok hidungnya yang terasa gatal.

“Aaaaachum!” Sekali lagi adik Davina bersin. Hidungnya kelihatan merah
dan berair.

“Kasihan sungguh adikku,” bisik Davina dalam hatinya. Tiba-tiba, dia teringat
akan maklumat tentang penyakit rinitis alahan. Penyakit ini dihidapi oleh
seseorang yang alah terhadap habuk. Gejala yang dialami oleh pesakit ini
adalah seperti bersin, hidung berair dan tersumbat serta sakit kepala.

Apabila melihat keadaan adiknya itu, Davina terfikir bahawa
Pada petang itu, Davina terus bertindak. Dia menjalankan aktiviti pembersihan
di biliknya. Dia membersihkan tingkap, bidai, meja dan rak buku bagi membuang
habuk. Selain itu, dia membersihkan kipas angin yang sudah lama tidak
dibersihkan.
Pada malam itu, Mina muncul lagi. Kali ini,

(Sumber: www.myhealth.gov.my)

Masalah Mina

NOTA GURU Bimbing murid membaca dan menganalisis kandungan bahan sastera. 29
Minta murid membuat ramalan dengan menyambungkan cerita.
2.3.1
KBAT: Menganalisis – Meramalkan Strategi PdP: Kontekstual
EMK: Nilai Murni – Bertanggungjawab

Tulis teks yang diimlakkan.
Kebersihan Sentiasa Dijaga

Pada bulan lalu, kampung datuk Junidi telah dilanda banjir. Datuk dan nenek
Junidi serta penduduk kampung telah dipindahkan ke pusat pemindahan banjir.

Semasa berada di pusat tersebut, semua mangsa banjir sentiasa menjaga
kebersihan. Mereka menjaga kebersihan diri, makanan dan persekitaran. Mereka
menitikberatkan kebersihan agar diri mereka tidak diserang penyakit.

Pelbagai pihak telah menyalurkan Selepas banjir surut, penduduk kampung
bantuan kepada mangsa banjir. pulang ke rumah masing-masing.
Selain sumbangan makanan dan Mereka melakukan kerja pembersihan
pakaian, mereka menyumbangkan kit seperti mencuci pinggan mangkuk dan
kebersihan diri. Kit kebersihan diri itu pakaian yang dicemari air banjir. Mereka
mengandungi sabun mandi, pencuci melupuskan sampah dan bangkai
pakaian dan pembasmi kuman. haiwan dengan cara yang betul.

Walaupun dilanda banjir, mereka
sentiasa menjaga kebersihan. Hal ini
penting bagi mengelakkan penyakit
bawaan air banjir.

Bimbing murid menulis teks yang diimlakkan. NOTA GURU

Minta murid menyemak teks yang ditulis.

30 KBAR: Mengingat – Mengecam Strategi PdP: BCB – Mendengar dengan berkesan 3.2.4
EMK: Nilai Murni – Kerjasama

Bina cerita dan persembahkan.
Tetamu Tidak Diundang

Pada suatu malam, Nisha tekun Apabila mengantuk,
mengulang kaji pelajaran. Nisha merebahkan diri
di atas katil lalu tertidur.

Dalam kegelapan malam,

Wah, banyaknya Kawan-kawan,

makanan! mari kita makan.

Dia terlupa untuk membuang sisa tetamu tidak diundang – bilik
makanan dan mencuci bekas makanan
di atas mejanya.

Eeeee ... gelinya! Ibu, Sejak hari itu,
tolong!

lipas – merayap – geli – meminta tolong – memohon maaf –
berkeliaran – menikmati bangun tidur – terpijak menjaga kebersihan
– rezeki terhidang

NOTA GURU Bimbing murid menghasilkan cerita dengan bahasa yang indah dan santun. 31
Minta murid mempersembahkan cerita.
4.3.2
KBAT: Mencipta – Mencipta Strategi PdP: Konstruktivisme
EMK: Bahasa

Bina cerita.

Kata Adjektif Rajin Menjaga Kebersihan

Ibu Arisa mencuci lantai bilik air yang kotor dengan cecair pencuci.
Beliau berhati-hati kerana lantai itu agak licin. Selepas itu, beliau
mencuci mangkuk tandas agar tidak busuk. Kemudian, beliau
meletakkan sebotol pewangi kecil agar bilik air itu berbau harum.

Arisa pula mencuci singki putih yang dipenuhi kotoran hitam.
Selepas itu, dia mengelap dinding yang basah dengan kain pengelap
tebal. Kemudian, dia menjemur kain pengelap itu di luar rumah supaya
kering. Seterusnya, dia menghias dinding bilik air dengan pelekat yang
berwarna jingga. Dia gembira kerana bilik air rumahnya bersih.

Naresh: Abang, stor kita

Abang Naresh: Ya, Naresh. Stor ini dipenuhi sawang.

Tompok

Naresh: Bukan itu sahaja, abang. Habuk

Abang Naresh: Marilah kita bersihkan stor itu supaya

Naresh: Saya setuju, abang. Kita akan mengecat
stor itu dengan warna

Abang Naresh: Baiklah, Naresh.

Junidi membantu ayahnya mencuci kereta. harum
jingga kering kecil basah licin

Kata adjektif sifatan/keadaan ialah kata yang menerangkan sifat NOTA GURU
atau keadaan sesuatu.
Contoh: rajin, patuh, kemas, bersih 5.1.3
Kata adjektif ukuran ialah kata yang menerangkan ukuran sesuatu.
Contoh: besar, kecil, panjang, pendek
Kata adjektif warna ialah kata yang menerangkan warna sesuatu.
Contoh: biru, hijau, kuning, merah
Kata adjektif pancaindera ialah kata yang menerangkan sesuatu
yang berkaitan dengan deria rasa, pandang, dengar, bau dan sentuh.
Contoh: manis, cantik, merdu, harum, licin

Bimbing murid memahami penggunaan kata adjektif.
Minta murid melengkapkan dialog dan membina perenggan.

32 KBAT: Mencipta – Membina Strategi PdP: Konstruktivisme

EMK: Nilai Murni – Kerjasama

Minda Sihat
Emosi Terjaga

Berikan rumusan dan keputusan.
Jagalah Kesihatan Mental

Lakukan aktiviti Makanlah Jauhi
yang anda makanan rokok, dadah
sukai dan berkhasiat. dan alkohol.
bermanfaat.

Kongsi Tip Penjagaan Urus masa
perasaan dengan Kesihatan secara bijak.
Mental
orang yang
dipercayai.

Sentiasalah Lakukan
berhubung dengan aktiviti fizikal seperti
senaman, berjalan
keluarga dan
rakan-rakan. dan beriadah.

(Sumber: Kementerian Kesihatan Malaysia)

Dayang: Kesihatan mental amat penting. Oleh itu, kesihatan mental perlu dijaga.

Nisha: Mengapakah kita perlu menjaga kesihatan mental, Dayang?

Dayang: Kita perlu menjaga kesihatan mental agar emosi kita stabil dan hidup

kita sejahtera. Tahukah kamu cara menjaga kesihatan mental, Nisha?

Nisha: Saya tahu, Dayang. . Kamu pula bagaimana?

Dayang: Saya akan . Apakah rumusan kamu Nisha?

Nisha: Sebagai rumusannya, . Apakah tip yang akan kamu pilih jika kamu

mengalami stres?

Dayang: Jika saya mengalami stres, saya akan

Nisha:

NOTA GURU Bimbing murid bersoal jawab berdasarkan bahan.
Minta murid membuat rumusan dan keputusan.
1.2.3
KBAT: Menganalisis – Merumuskan Strategi PdP: KP – Intrapersonal 33
EMK: Nilai Murni – Rasional

Baca, analisis dan buat ramalan.

Promosi Minda Sihat

Guru Bimbingan dan Kaunseling SJK (C) Taman Budi telah melaksanakan
Program Promosi Minda Sihat. Program itu bertujuan untuk meningkatkan
kesedaran murid tentang kepentingan menjaga kesihatan mental. Program
itu dilaksanakan sepanjang tahun dan melibatkan semua murid sekolah itu.

Program 5 Minit Pemugaran Minda Sihat adalah antara aktiviti yang
dilaksanakan. Aktiviti itu dijalankan semasa perhimpunan. Dalam aktiviti
tersebut, murid-murid diberi pelbagai maklumat tentang kepentingan
penjagaan kesihatan mental.

Selain itu, murid-murid diajar tentang Teknik Relaksasi seperti Teknik
Gambaran dalam Fikiran. Teknik ini dapat mengalihkan perhatian dan
pemikiran seseorang daripada sesuatu yang menyebabkan stres.

dTCaealkarnamik-cFGaikariarmaMbnealraaknukan 5. Bayangkan suatu
2.1k b.maPu ymbeaPnaejatyaunarsi.magptddikkteaeaaarnnnnndaadikknfetaeaegndmsm.gauuapnara-dt ua pemandangan yang
4 .h3 bbi.Alalae eappdnrLbkaaeaagaihbsrnmnnakiltkaeaaemlafte-naemkmebagseniinahuanljagandntam.edgakkniaaaaanamnn.nug, , dapat memberikan dalam alam
ketenangan dan imaginasi tersebut.
relaksasi. Contohnya,
bayangkan kamu berada 9. Bebaskan kekusutan
dalam fikiran kamu.
di tepi pantai yang indah.
Bayangkan suasana 10. Nikmatilah imaginasi
langit yang membiru dan kamu dalam suasana
air laut yang tenang. yang aman dan
Angin pula bertiup tenteram.
sepoi-sepoi bahasa.
6. Tumpukan perhatian 11. Apabila kamu telah
kamu sepenuhnya berasa cukup tenang,
kepada imaginasi perlahan-lahan
tersebut. kembalikan tumpuan
7. Bawa diri kamu ke alam kamu ke alam nyata.
imaginasi tersebut.
12. Kamu akan lebih
cergas, segar

dan tenang.

8. Lalui dan alamilah (Sumber: www.myhealth.gov.my)

pengalaman indah

34

Seterusnya, pelbagai pertandingan yang menarik dijalankan.
Pertandingan tersebut adalah seperti Kuiz Minda Sihat,
Pertandingan Melukis Emoji, Pertandingan Melukis Riak Wajah dan
Pertandingan Infografik.

gembira teruja bangga terharu bosan gembira sedih

terkejut marah kecewa sedih marah terperanjat

Dalam Pertandingan Infografik, murid-murid menghasilkan
infografik cara-cara menangani stres. Mereka perlu kreatif bagi
menghasilkan infografik yang menarik dan bermaklumat.

34

berurut bersenam

2 Cara-cara 5 bercakap 9
Menangani dengan
beriadah berfikiran seseorang
Stres positif
bertenang berehat dan
bernafas mendengar
1 sedalam-
muzik 8
6 dalamnya beribadat

Tujuan Aktiviti 7

Faedah

Program Promosi Minda Sihat amat wajar dilaksanakan di sekolah.
Program ini

Ramalkan keadaan kesihatan mental murid selepas mengikuti aktiviti
tersebut.

NOTA GURU Bimbing murid membaca dan menganalisis teks.
Minta murid membuat ramalan.
2.3.1

KBAT: Menganalisis – Meramalkan Strategi PdP: KP – Kinestetik 35
EMK: Kreativiti dan Inovasi

Tulis teks yang diimlakkan. Audio
pantun
Minda Cerdas dan Sihat

Ikan belida berenang-renang,
Ikan toman mencari mangsa;
Agar minda berasa tenang,
Aktiviti senaman lakukan sentiasa.

Burung merpati hinggap di ranting,
Berdengkang kuat si ibu katak;
Tidur berkualiti amatlah penting,
Bawa manfaat kepada otak.

Buah berembang pisang rastali,
Dibawa bonda pergi ke hulu;
Makanan seimbang penting sekali,
Supaya minda cerdas selalu.

Sungguh indah suasana pantai,
Tempat berehat si anak dara;
Mari beriadah sambil bersantai,
Minda sihat hidup sejahtera.

Membawa raga anak petani,
Bersuka ria pergi ke jeram;
Hubungan keluarga perlu harmoni,
Emosi ceria fikiran tenteram.

Bimbing murid menulis teks yang diimlakkan. NOTA GURU

• M iBnitma bminugridmmureidlamfaeznkaunlisppaenrteunng. gan dalam bentuk tulisan berangkai.

36 KB•A R:MMinetnagminugraidt –mMeneunlyisaptaekraennggaStnradteaglai mPdPb:eBnCtuBk–tuMliesnadnebnegraarndgeknagiadnenbgeraknesan 3.2.4
EM K: Bbaehtualnsaya dan kemasnya.

KBAT: Mengaplikasi – Menghasilkan Strategi PdP: BCB – Mencatat

EMK: Nilai Murni – Bermuafakat

Hasilkan lagu dan persembahkan.

Dikir Hidup Ceria

Dengar ini kawan-kawan
Ingin saya titip pesanan
Kesihatan kita jaga
Hidup sihat pasti ceria

minda terjaga Dengar ini kawan-kawan
hidup aktif Ingin saya titip pesanan
Mari kita
Badan cergas

`bersedih Dari tanjung naik perahu
ceria Hendak bertemu si anak desa
selalu Janganlah wahai
Senyum pasti

rakanku Puteri raja datang bertamu

mencengkam jiwa Seluruh pekan gegak gempita
Ayuh luahkan

isi hatimu Usah dibiar

jiwa tenang Dengar ini kawan-kawan
hidup ceria Ingin saya titip pesanan

Nukilan: ARK2021
(Melodi lagu “Wau Bulan”)

NOTA GURU Audio 37
lagu
4.1.1
4.3.3 • Bimbing murid bercerita dan mengujarkan dialog yang mengandungi
peribah Baismabdinegngmaunribdamhaesnaghyasniglkasnansteunni.kata lagu.

• Minta m Muirnidtammeumripdemrsempbearhskeamnbcaehrikta.n lagu.
KBAT: MKeBnAgTa:pMlikeansciip–taM–enMgegnugngaukbaanh SStrtarateteggi iPPddPP: :KKPP––VMerubzaikl-linguistik
EMK: BaEhMaKs:aNilai Murni – Prihatin

Bina cerita.

Kata Adjektif Teguran Positif

Pada suatu hari, Li Chen keluar Li Chen menaiki van sekolah dengan Junidi
dari rumah pada awal pagi. dan Azli. Tempat duduk Li Chen dekat
Dia mahu ke sekolah dengan dengan Junidi. Tempat duduk Azli pula
Junidi. Dia memakai kasut jauh dari tempat duduk mereka.
sekolah yang baharu.

Junidi sangat gopoh. Namun, Li Chen tidak
Dia telah terpijak kasut marah. Dia menegur
Li Chen semasa mahu sikap Junidi secara sopan.
turun dari van. Li Chen Suaranya lembut dan
tidak suka akan sikap perlahan. Junidi dapat
Junidi yang terburu-buru menerima teguran itu
dan tidak cermat. secara positif. Dia memohon
maaf dan berjanji tidak akan
mengulangi kesilapannya.

Pada Arisa meletakkan

awal baharu suka dekat jauh cermat gopoh marah sopan
perlahan

Kata adjektif waktu ialah kata yang menerangkan sesuatu yang berkaitan dengan masa.
Contoh: awal, lewat, lama
Kata adjektif jarak ialah kata yang merujuk jarak antara dua keadaan. Contoh: jauh, dekat, hampir
Kata adjektif cara ialah kata yang merujuk keadaan kelakuan atau ragam. Contoh: cepat, lambat
Kata adjektif perasaan ialah kata yang menerangkan perasaan. Contoh: gembira, benci

NOTA GURU

Bimbing murid memahami penggunaan kata adjektif.

Minta murid membina ayat bagi melengkapkan cerita. 5.1.3

38 KBAT: Mengaplikasikan – Menggunakan Strategi PdP: Konstruktivisme
EMK: Nilai Murni – Toleransi

Pemulihan

Tulis teks yang diimlakkan.
Cegah Wabak Penyakit

Penduduk Taman Budi bimbang kerana tempat tinggal mereka telah dilanda
wabak penyakit. Banyak yang demam, selesema dan batuk. Oleh itu, mereka
mengambil langkah pencegahan.

Mereka tidak berludah
di merata-rata tempat.

Mereka menggunakan sapu tangan atau
tisu semasa batuk atau bersin.

Mereka memakai pelitup muka
dan kerap mencuci tangan.

SABUN

36.5º

Mereka mendapatkan rawatan
di klinik atau hospital.

Mereka perlu berada di rumah
hingga sembuh.

NOTA GURU 39

3.2.4

Pengayaan

Permainan Roda Kecergasan

Panduan Permainan:

1. Permainan ini dimainkan secara berpasangan.
2. Pemain 1 perlu memusingkan roda.
3. Pemain 2 perlu meletakkan jari pada mana-mana gambar sambil memejamkan mata.
4. Seterusnya, pemain 2 perlu melakukan tugasan yang berikut:

• melakukan aktiviti senaman seperti yang diarahkan.
• menyatakan kata adjektif yang sesuai berdasarkan gambar, kemudian membina ayat.
5. Jika jawapan betul, pemain 2 akan mendapat 10 markah.
6. Guru akan bertindak sebagai hakim.
7. Permainan ini dimainkan secara bergilir-gilir.

separa cangkung (20 saat)

lompat bintang naik dan turun
(10 kali) bangku (10 kali)

sakit
tajam berat sedih

basah segar
sihat gembira putih

harum

berlari setempat tekan tubi NOTA GURU
(20 saat) (10 kali)
5.1.3
40

Pengukuhan

Baca petikan. Kemudian, buat analisis dan ramalan.

Bersenam di dalam Kolam

Ibu Azli kurang menjaga pemakanannya.

Oleh sebab itu, beliau mengalami masalah

berat badan berlebihan. Keadaan ini

menyebabkan beliau sering mengalami

sakit kaki dan lutut. Doktor telah

menasihatinya supaya mengurangkan

berat badan.

Ibu Azli telah mengikuti kelas senamrobik. ttebeakrsatpaaseeaSdpunedpkeyiauSnarnaiemaManenngddrngnbnteaiaapai..dgeannsKuapnHatmumaeerdaanuaradsaaetumitl,draamnmtmkisanrndekaaaipiepei.laankkanumnbaiijpiikintakngedaaubsyeinruamtdekloata,riaamnkliaaapkepamdnntuieeharimgasnrkatdddgekmsaakeaeeasaamtnmenmuriplnvaanapiapitjgihktuakkiuitiuaniekbbbnairbnngraeualgnaaeignr,hdgandrgabktdiittaikeknaendmabanirgirdta.yaanaage.aldanatrakeaamnkna,
Namun begitu, usahanya tidak berhasil.
Beliau tidak dapat meneruskan aktiviti
tersebut kerana lutut dan kakinya sakit.

Pada suatu hari, beliau terbaca maklumat
tentang aktiviti senaman di dalam kolam.
Selepas membaca maklumat tersebut,
beliau terfikir akan masalah berat badan
berlebihan yang dihadapinya. Masalah itu

Ibu Azli mengambil keputusan untuk
menyertai kelas tersebut. Beliau diberi tunjuk
ajar oleh jurulatih yang berpengalaman.
Beliau melakukan aktiviti senaman tersebut

pada setiap hujung minggu. Selepas tiga Masalah
bulan, berat badan

berlebihan punca
ibu Azli

kesan

cara mengatasi

NOTA GURU 41

2.3.1

Penilaian

A. Catat maklumat dan berikan cadangan.

Li Chen telah dipilih oleh gurunya untuk menjadi anggota Skuad Kebersihan
dan Keceriaan Sekolah. Li Chen dan rakan sepasukannya menjalankan tugas
dengan gigihnya.

Li Chen akan meronda dan memantau kebersihan kawasan sekolah. Jika
terdapat murid yang mengotorkan kawasan tersebut, dia akan menegur dan
mencatat nama mereka. Selain itu, dia akan mengawasi kebersihan kantin.
Dia akan memastikan murid tidak meninggalkan bekas dan sisa makanan
di atas meja.

Seterusnya, Li Chen akan membuat laporan tentang tahap kebersihan
setiap kelas. Laporan itu diserahkan kepada guru penasihat skuad itu untuk
diambil tindakan.

Murid-murid sekolah itu memberikan kerjasama yang baik kepada Li Chen.
Li Chen gembira kerana sekolahnya sentiasa bersih dan ceria.

Tugas Li Chen Nyatakan cara
untuk meningkatkan
tahap kebersihan
di kawasan
sekolah kamu.

B. Bina ayat berdasarkan gambar dan perkataan.

membilas menyemburkan menjalani

sembuh bertakung terlekat
42
NOTA GURU

3.2.3
5.1.2


Click to View FlipBook Version