The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ebooksakaeo, 2020-06-14 08:36:37

Agriculture-05

Agriculture-05

บทนำ�

ประเทศไทยไดก้ า้ วเขา้ สปู่ ระชาคมเศรษฐกจิ อาเซยี น หรอื ASEAN Economic Community
(AEC) อย่างสมบรู ณแ์ บบเมอ่ื เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา ส่งผลให้เกิดการคา้ เสรมี ากข้ึน
ภายในภมู ภิ าคอาเซยี น และกลายเปน็ เศรษฐกจิ ขนาดใหญท่ ม่ี พี ลวตั สงู ดงั นน้ั รฐั บาลจงึ ไดต้ ระหนกั
ถงึ ความจ�ำ เปน็ เรง่ ดว่ นในการใชเ้ ทคโนโลยดี จิ ทิ ลั มาเปน็ เครอื่ งมอื ส�ำ คญั ในการปฏริ ปู ประเทศไทยไป
สคู่ วามมน่ั คง มงั่ คง่ั และยง่ั ยนื โดยคณะรฐั บาลไดล้ งมตมิ อบหมายใหก้ ระทรวงดจิ ทิ ลั เพอื่ เศรษฐกจิ
และสังคม ในการจัดทำ�แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการ
ดำ�เนินงานตามนโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของรัฐบาล ให้เกิดการนำ�เทคโนโลยีดิจิทัลที่
ทนั สมยั และหลากหลายมาเปลย่ี นแปลงวธิ ดี �ำ เนนิ ธรุ กจิ ซงึ่ จะสง่ ผลใหเ้ กดิ ความมงั่ คงั่ ทางเศรษฐกจิ
ทีแ่ ขง่ ขันได้ในเวทีโลก
ทั้งน้ี ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
อยู่เป็นจำ�นวนมากในทุกภาคอุตสาหกรรม มีการเติบโตของธุรกิจพานิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในระดับ
สูง แต่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารและโทรคมนาคมในระดับกลาง เมื่อเทียบ
กับประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียน ประกอบกับยังขาดแคลนบุคลากรที่มีทักษะความ
สามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการทำ�ธุรกิจในภาคอุตสาหกรรม ด้วยเหตุนี้จึงเกิด
ความรว่ มมอื ระหวา่ งกระทรวงดจิ ทิ ลั เพอ่ื เศรษกจิ และสงั คม และสภาอตุ สาหกรรมแหง่ ประเทศไทย
(ส.อ.ท.) ในการสง่ เสรมิ สนบั สนนุ และพฒั นาองคค์ วามรดู้ า้ นการท�ำ ธรุ กจิ อเิ ลก็ ทรอนกิ ส์ (e-Business)
ของผู้ประกอบการ โดยเฉพาะผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเป็นเป็นผู้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจส่วนใหญ่
ของประเทศ
“โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ในภาคอุตสาหกรรมทำ�ธุรกรรม B2B (Business
Transformation to Digital Economy)” เป็นโครงการท่มี ุ่งสง่ เสรมิ สนับสนุนการท�ำ ธรุ กิจ
ออนไลนบ์ นพื้นฐานขององค์ความรดู้ ้านธุรกจิ อเิ ล็กทรอนกิ ส์ (e-Business) เชอ่ื มโยงกันเปน็ ระบบ
ห่วงโซ่อุปทานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Supply Chain) และมีมาตรฐานระดับสากล ซ่ึงจะช่วยผลักดัน
ยกระดบั เศรษฐกจิ ของประเทศใหส้ ามารถแขง่ ขนั กบั สากลได้อยา่ งยงั่ ยืนตอ่ ไป.

กมุ ภาพนั ธ์ 2560

1

IF YOU DO NOT CHANGE
THE WORLD WILL CHANGE YOU

2

สารบญั

บทนำ� .................................................................................................................................. 1
บทท่ี 1 ทม่ี าและความส�ำ คญั ของโครงการ .......................................................................... 4
บทท่ี 2 นโยบายเศรษฐกิจและสงั คมดิจทิ ลั (Digital Economy) ........................................... 6
บทท่ี 3 ธรุ กจิ อเิ ลก็ ทรอนกิ ส์ (e-Business) และพาณชิ ยอ์ เิ ลก็ ทรอนกิ ส์ (e-Commerce)...... 14
ความแตกตา่ งของ e-Business และ e-Commerce ...................................................... 16
การพฒั นาของธรุ กิจอิเล็กทรอนิกส์ (e-Business) ........................................................ 17
มลู คา่ และแนวโน้มอัตราการเจรญิ เติบโตของ e-Business ........................................... 19
มลู คา่ พาณชิ ย์อิเลก็ ทรอนิกส์ (e-Commerce) ในประเทศไทย .................................... 22
พฤตกิ รรมผูบ้ ริโภค (Consumer Behavior) ................................................................ 23
ทิศทางของธุรกิจอเิ ลก็ ทรอนกิ ส์ (e-Business) ในยคุ ดิจิทัล ......................................... 24
บทที่ 4 เว็บไซตส์ �ำ หรบั ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ (e-Business) ............................................... 26
รายงานการจดั อนั ดบั ปรมิ าณการเขา้ เวบ็ ไซต์ ปี 2016................................................... 26
เวบ็ ไซต์ e-Business ท่นี า่ สนใจของต่างประเทศ ......................................................... 27
เวบ็ ไซต์ e-Business ทน่ี า่ สนใจของประเทศไทย........................................................... 31
องคป์ ระกอบของเคร่อื งมอื ท่เี กีย่ วขอ้ งกบั การท�ำ e-Business ..................................... 34
บทที่ 5 หลกั สูตรอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร (Workshop) ภายใตโ้ ครงการฯ .............................. 36
การน�ำ ธรุ กิจทา่ นเข้าสโู่ ลกธุรกจิ อเิ ล็กทรอนกิ ส์ (e-Business) เตม็ รปู แบบ.................... 37
การเข้าสูร่ ะบบรา้ นค้าออนไลน์ FTIeBusiness.com ........................................... 41
เทคนิคบริหารจัดการหน้าร้านออนไลนอ์ ย่างมปี ระสทิ ธิภาพ ............................... 70
การใชง้ าน Facebook Marketing ในการส่งเสรมิ ธุรกจิ อิเล็กทรอนกิ ส์ ....................... 72
(e-Business) ในภาคอุตสาหกรรม
ภาพรวมของตลาดออนไลน์ และความส�ำ คัญในการใชส้ ่อื Social Media ........... 72
การสร้าง เฟชบุ๊กเพจ (Facebook Page) เพือ่ การทำ�ร้านค้า ............................... 77
การใช้ประโยชนจ์ าก Social Media Data .......................................................... 81


3

บทท่ี 1
ทม่ี าและความสำ�คญั ของโครงการ

การขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของรัฐบาล ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการ
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทำ�หน้าที่ชี้นำ�ทิศทางของการพัฒนาให้แก่หน่วยงานทั้ง
ภาครฐั และเอกชน โดยการก�ำ หนดนโยบายสนบั สนนุ ดา้ นการสรา้ งแรงจงู ใจ (Incentive) นวตั กรรม
(Innovation) จดั หาตลาดใหแ้ ก่ภาคเอกชน เพ่อื รว่ มกันสร้างเศรษฐกจิ ไทยให้เขม้ แข็ง และพัฒนา
คนไทยที่มคี วามสามารถแข่งขนั กบั นานาประเทศได้อย่างยงั่ ยืน
ด้วยความสำ�คัญของการพัฒนาประเทศไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จึงได้ร่วมมือดำ�เนินการ
“โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ในภาคอุตสาหกรรมทำ�ธุรกรรม B2B (Business
Transformation to Digital Economy)” โดยมีวัตถุประสงค์หลกั ทม่ี ุ่งเน้นสนับสนุน ส่งเสรมิ
ให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้เปล่ียนรูปแบบการทำ�ธุรกิจจาก
แบบเดิมไปสู่ยุคที่ทำ�ธุรกิจด้วยธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ (e-Business) เพื่อเพิ่มช่องทางการทำ�ธุรกิจ
การค้าโดยใช้ระบบออนไลน์ (Online) รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยได้เรียนรู้
และสรา้ งความเขา้ ใจเศรษฐกิจดิจทิ ลั (Digital Economy)
การดำ�เนินงานในโครงการน้ีจะเป็นการสร้างเครื่องมือที่ช่วยในด้านการบริหารจัดการการขาย
และการตลาด ชว่ ยในการบรหิ ารจดั การธรุ กจิ แกภ่ าคอตุ สาหกรรมของประเทศใหส้ ามารถประยกุ ต์
ใช้เทคโนโลยสี ารสนเทศไดอ้ ยา่ งมปี ระสิทธภิ าพ นอกจากน้ี ภายใตโ้ ครงการนย้ี ังเป็นการสะทอ้ นถึง
ความตอ้ งการซอ้ื (Demand) และความตอ้ งการขาย (Supply) ของภาคอตุ สาหกรรมไทย กอ่ ใหเ้ กดิ
ตลาดกลางอิเล็กทรอนกิ ส์ (e-Market Place) ในรูปแบบธุรกิจกบั ธุรกิจ (Business-to-Business -
B2B) ของภาคอุตสาหกรรมไทยอยา่ งแทจ้ รงิ

4

วตั ถปุ ระสงคข์ องโครงการ

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ในภาคอุตสาหกรรมทำ�ธุรกรรม B2B (Business
Transformation to Digital Economy) มีวัตถุประสงค์หลักในการมุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจ
เก่ียวกับเศรษฐกิจดิจิทัล ส่งเสริมในการเข้าถึงเคร่ืองมือการทำ�ธุรกิจแบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
(e-Business) ตลอดจนการเพมิ่ ชอ่ งทางการตลาดใหมๆ่ และเปน็ การสรา้ งเครอื ขา่ ยผปู้ ระกอบการ
แบบ B2B ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SMEs ให้เปลี่ยนรูปแบบการทำ�ธุรกิจ
จากแบบเดิมไปส่กู ารทำ�ธรุ กจิ แบบธุรกจิ อิเล็กทรอนิกส์ (e-Business) และเพิม่
1 ชอ่ งทางการท�ำ ธรุ กจิ การคา้ ผา่ นระบบ Online ในการท�ำ ธรุ กรรม (Transaction)

ตลอดท้งั หว่ งโซ่อปุ ทาน (Supply Chain)

เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทย ได้สร้างความรู้ ความเข้าใจในเร่ืองของ

2 เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) รวมถึงการประกอบธุรกิจด้วยธุรกิจ

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Business)

เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในทุกภาคส่วนของอุตสาหกรรมไทย สามารถเข้า
ถึงเครื่องมือการทำ� ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ (e-Business) โดยการนำ�เทคโนโลยี
3 ดจิ ทิ ลั (Digital Technology) เขา้ มาเป็นส่วนหนึง่ ในการประกอบกจิ กรรมทาง

ธรุ กจิ ได้อยา่ งมีประสทิ ธิภาพ

เพ่ือช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินกิจกรรมทางธุรกิจของประเทศ และ
4 สรา้ งโอกาสใหผ้ ปู้ ระกอบการ SMEs ไทยในภาคอตุ สาหกรรม ไดพ้ ฒั นาศกั ยภาพ
ในการแข่งขันมากย่งิ ขึน้

5 เพือ่ สร้างช่องทางตลาดใหมๆ่ ในการคา้ ขายให้กบั ผ้ปู ระกอบการ SMEs ไทยไป
สู่ตลาด ASEAN และตลาดโลก

5

บทที่ 2

นโยบายเศรษฐกจิ และสงั คมดจิ ทิ ลั
(Digital Economy)

เศรษฐกจิ และสงั คมดจิ ทิ ลั (Digital Economy) หมายถงึ เศรษฐกจิ และสงั คมทใี่ ชเ้ ทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร หรือเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นกลไกสำ�คัญในการขับเคล่ือนการปฏิรูป
กระบวนการดำ�เนินธรุ กิจ การผลติ การคา้ การบริการ การศึกษา สาธารณสุข การบรหิ ารราชการ
แผ่นดิน ตลอดจน กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมอื่นๆ ท่ีส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
คนในสงั คม และการจา้ งงานทีเ่ พ่ิมขึน้
เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) เป็นคำ�ศัพท์ที่ถูกใช้เป็นครั้งแรกในปี ค.ศ. 19951
เพ่ือกระตุ้นให้ภาคเอกชนและภาครัฐ ได้ตระหนักถึงโอกาสและความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้น
หากไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับโลกท่ีเชื่อมโยงติดต่อกันผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร โดยได้อธิบายถึงลักษณะของระบบเศรษฐกิจดิจิทัลแบบใหม่ ที่มีลักษณะสำ�คัญ
12 ประการ

1. ระบบเศรษฐกจิ ขบั เคลอ่ื นบนพน้ื ฐานขององคค์ วามรู้ (Knowledge)
2. ระบบเกบ็ ขอ้ มลู และประมวลผลดจิ ทิ ลั (Digitization)
3. การสรา้ งภาพเสมอื นจรงิ (Virtualization)
4. องคก์ รทม่ี ขี นาดเลก็ ลง (Molecularization)
5. การรว่ มมอื /เครอื ขา่ ย (Integration/Internet working)
6. การขจดั คนกลาง (Disintermediation)
7. การหลอมรวม (Convergence)
8. นวตั กรรม (Innovation)
9. การผลติ โดยผบู้ รโิ ภค (Prosumption)
10. กระแสของผบู้ รโิ ภค (Immediacy)
11. โลกาภวิ ตั น์ (Globalization)
12. ความขดั แยง้ (Discordance)

6

แผนยทุ ธศาสตรก์ ารพฒั นาดจิ ทิ ลั
เพอ่ื เศรษฐกจิ และสงั คม


การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศไทย มุ่งเน้นการพัฒนาในระยะยาวอย่าง
ย่งั ยืน สอดคลอ้ งกบั การจัดท�ำ ยทุ ธศาสตรแ์ หง่ ชาติ 20 ปี โดยในเป้าหมายหลักในการที่จะมงุ่ เน้น
พัฒนาประเทศไปสู่ “ดิจิทัลไทยแลนด์ (Digital Thailand)” ซึ่งก็คือ ประเทศไทยท่ีสามารถ
สร้างสรรค์และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
นวัตกรรม ข้อมูล ทุนมนุษย์ และทรัพยากรอื่นใด เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ประเทศไทย ไปสคู่ วามมัน่ คง ม่งั คัง่ และยัง่ ยนื
ทั้งน้ี เพื่อให้วิสัยทัศน์และเป้าหมายของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
บรรลุผลทีไ่ ด้ตง้ั ไว้ จงึ ไดม้ กี ารจัดทำ�แผนพฒั นาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงั คม โดยได้ก�ำ หนดกรอบ
การพัฒนาเปน็ 6 ยทุ ธศาสตร์ ดงั นี้
1. พฒั นาโครงสรา้ งพน้ื ฐานดจิ ทิ ลั ประสทิ ธภิ าพสงู ใหค้ รอบคลมุ ทวั่ ประเทศ
2. ขบั เคลอื่ นเศรษฐกจิ ดว้ ยเทคโนโลยดี จิ ทิ ลั
3. สรา้ งสงั คมคณุ ภาพทที่ วั่ ถงึ เทา่ เทยี มดว้ ยเทคโนโลยดี จิ ทิ ลั
4. ปรบั เปลยี่ นภาครฐั สกู่ ารเปน็ รฐั บาลดจิ ทิ ลั
5. พฒั นากำ�ลงั คนใหพ้ รอ้ มเขา้ สยู่ คุ เศรษฐกจิ และสงั คมดจิ ทิ ลั
6. สรา้ งความเชอ่ื มน่ั ในการใชเ้ ทคโนโลยดี จิ ทิ ลั

7

ยทุ ธศาสตรท์ ่ี 1 พัฒนาโครงสรา้ งพ้ืนฐานดิจิทลั
ประสทิ ธภิ าพสงู ให้ครอบคลุมทัว่ ประเทศ

จะมุ่งพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงท่ีประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึง และใช้
ประโยชนไ์ ด้แบบทกุ ท่ี ทุกเวลา โดยก�ำ หนดให้เทคโนโลยที ี่ใชม้ คี วามเรว็ พอเพยี งกับความต้องการ
และให้มีราคาค่าบริการท่ีไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าถึงบริการของประชาชนอีกต่อไป ในระยะยาว
โครงสรา้ งพืน้ ฐานอินเทอรเ์ น็ตความเรว็ สูงจะกลายเปน็ สาธารณูปโภคขัน้ พืน้ ฐานเชน่ เดียวกับ ถนน
ไฟฟา้ น�ำ้ ประปา ทส่ี ามารถรองรบั การเชอื่ มตอ่ ของทกุ คนและทกุ สรรพสงิ่ โดยยทุ ธศาสตรน์ ปี้ ระกอบ
ดว้ ยแผนงานเพื่อขบั เคลือ่ นยทุ ธศาสตร์ 4 ดา้ น คือ

1 2

พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานอินเทอร์เน็ต ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งใน
ความเร็วสงู ใหค้ รอบคลมุ ทว่ั ประเทศ มี ศูนย์กลางการเชื่อมต่อและแลกเปล่ียน
ความทันสมัย มีเสถียรภาพตอบสนอง ขอ้ มลู ของอาเซยี น โดยเปน็ เสน้ ทางผา่ น
ตอ่ ความตอ้ งการใชง้ านของทกุ ภาคสว่ น การจราจรของข้อมูลในภูมิภาค และ
ในราคาทีเ่ หมาะสมและเป็นธรรม เป็นท่ีตั้งของผู้ประกอบการเน้ือหาราย
ใหญ่ของโลก

จัดให้มีนโยบายและแผนบริหารจัดการ ปรับรัฐวิสาหกิจโทรคมนาคมให้เหมาะ
โครงสร้างพ้ืนฐาน คลื่นความถ่ี และ สมกับสถานการณ์และความก้าวหน้า
การหลอมรวมของเทคโนโลยใี นอนาคต ของอุตสาหกรรมดิจิทัลเพ่ือให้เท่าทัน
เพอ่ื ใหเ้ กดิ การใชท้ รพั ยากรของประเทศ การเปล่ียนแปลงในอนาคต
อย่างมีประสทิ ธภิ าพสูงสดุ
4
3

8

ยุทธศาสตรท์ ี่ 2
ขบั เคลอื่ นเศรษฐกจิ ด้วยเทคโนโลยีดิจทิ ลั

จะกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ โดยผลักดันให้ภาคธุรกิจไทยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการ
ลดต้นทุน การผลิตสินค้าและบริการ เพ่ิมประสิทธิภาพในการดำ�เนินธุรกิจ ตลอดจนพัฒนาไปสู่
การแข่งขันเชิงธุรกิจรูปแบบใหม่ในระยะยาว นอกจากนี้ ยุทธศาสตร์น้ียังมุ่งเน้นการสร้างระบบ
นเิ วศส�ำ หรบั ธรุ กจิ ดจิ ทิ ลั เพอ่ื เสรมิ ความสามารถในการแขง่ ขนั ของภาคธรุ กจิ ไทย ทจี่ ะสง่ ผลตอ่ การ
ขยายฐานเศรษฐกิจและอัตราการจ้างงานของไทยอย่างย่ังยืนในอนาคต โดยยุทธศาสตร์นี้
ประกอบด้วยแผนงานเพื่อขบั เคลื่อนยทุ ธศาสตร์ 4 ดา้ น คอื

เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่า โดย

1 ผลักดันธุรกิจให้เข้าสู่ระบบการค้าดิจิทัลสู่สากล และให้เกิดการใช้เทคโนโลยี

และขอ้ มูลเพอื่ ปฏริ ปู การผลิตสินคา้ และบรกิ าร

2 เรง่ สรา้ งธรุ กจิ เทคโนโลยดี จิ ทิ ลั (Digital Technology Startup) ใหเ้ ปน็ ฟนั เฟอื ง
ส�ำ คัญในการขบั เคลื่อนเศรษฐกิจดจิ ทิ ัล

พัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลของไทยให้มีความเข้มแข็งและสามารถ

3 แข่งขันเชิงนวัตกรรมได้ในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมที่ไทยมี

ศักยภาพและเป็นอตุ สาหกรรมแห่งอนาคต

เพ่ิมโอกาสทางอาชีพเกษตรและการค้าขายสินค้าของชุมชนผ่านเทคโนโลยี

4 ดิจิทัล โดยดำ�เนินการร่วมกันระหว่างหน่วยงานจากภาครัฐ ภาคเอกชนและ

ภาคประชาชน

9

ยทุ ธศาสตรท์ ี่ 3 สรา้ งสังคมคุณภาพ
ที่ทัว่ ถงึ เทา่ เทียมดว้ ยเทคโนโลยีดิจทิ ัล

จะมุ่งสร้างประเทศไทยที่ประชาชนทุกกลุ่มโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเกษตรกร ผู้ท่ีอยู่ในชุมชน
ห่างไกล ผสู้ ูงอายุ ผู้ดอ้ ยโอกาส และคนพกิ าร สามารถเขา้ ถงึ และใชป้ ระโยชนจ์ ากบรกิ ารต่างๆ ของ
รัฐผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล มีข้อมูลองค์ความรู้ท้ังระดับประเทศและระดับท้องถิ่น ในรูปแบบดิจิทัล
ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงและนำ�ไปใช้ประโยชน์ได้โดยง่ายและสะดวก มีประชาชนที่รู้เท่าทัน
ขอ้ มลู ขา่ วสารและมที กั ษะในการใชป้ ระโยชนจ์ ากเทคโนโลยดี จิ ทิ ลั อยา่ งมคี วามรบั ผดิ ชอบตอ่ สงั คม
โดยยุทธศาสตรน์ ปี้ ระกอบด้วยแผนงานเพอื่ ขบั เคล่ือนยทุ ธศาสตร์ 5 ด้าน คอื

สร้างโอกาสและความเท่าเทียมในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี

1 ดจิ ทิ ลั ส�ำ หรบั ประชาชนโดยเฉพาะอยา่ งยงิ่ กลมุ่ ผสู้ งู อายุ กลมุ่ ผพู้ กิ าร กลมุ่ ผทู้ อ่ี ยู่

อาศัยในพ้นื ทห่ี า่ งไกล

พัฒนาศักยภาพของประชาชนในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์และ

2 สรา้ งสรรค์ รวมถงึ ความสามารถในการคดิ วเิ คราะห์ และแยกแยะขอ้ มลู ขา่ วสาร

ในสังคมดิจิทลั ทเี่ ปดิ กวา้ งและเสรี

3 สร้างสอ่ื คลังสอ่ื และแหลง่ เรียนรดู้ ิจิทัล เพ่อื การเรยี นรู้ตลอดชีวิตทปี่ ระชาชน
เขา้ ถึงไดอ้ ยา่ งสะดวก ผ่านทงั้ ระบบโทรคมนาคม ระบบแพร่ภาพ

4 เพ่ิมโอกาสการได้รับการศึกษาท่ีมีมาตรฐานของนักเรียนและประชาชน
แบบทกุ วัย ทกุ ที่ ทุกเวลาด้วยเทคโนโลยดี จิ ิทลั

5 เพิ่มโอกาสการได้รับบริการทางการแพทย์และสุขภาพท่ีทันสมัยท่ัวถึง และ
เทา่ เทยี ม สู่สังคมสงู วยั ด้วยเทคโนโลยีดิจทิ ลั

10

ยุทธศาสตร์ท่ี 4
ปรบั เปลย่ี นภาครัฐสู่การเปน็ รฐั บาลดจิ ทิ ลั

จะมุ่งใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานรัฐ
ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้เกิดบริการภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลที่ประชาชนสามารถเข้าถึง
บริการได้โดยไม่มีข้อจำ�กัดทางกายภาพ พื้นที่ และภาษา นำ�ไปสู่การหลอมรวมการท�ำ งานของ
ภาครัฐเสมือนเป็นองค์กรเดียว นอกจากน้ี รัฐบาลดิจิทัลในอนาคตจะเปิดโอกาสให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการกำ�หนดแนวทางการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ การบริหารบ้านเมือง และเสนอ
ความคิดเห็นต่อการดำ�เนินงานของภาครัฐ โดยยุทธศาสตร์น้ีประกอบด้วยแผนงานเพ่ือขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ 4 ด้าน คอื

จัดให้มีบริการอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนโดยความต้องการของประชาชนหรือผู้ใช้

1 บรกิ าร โดยเฉพาะอยา่ งยงิ่ บรกิ ารทอี่ �ำ นวยความสะดวกตอ่ ประชาชน นกั ธรุ กจิ

และนกั ทอ่ งเท่ียว

2 ปรับเปลย่ี นการท�ำ งานของภาครัฐด้วยเทคโนโลยดี ิจทิ ลั ให้มีประสิทธิภาพและ
ธรรมาภบิ าล โดยเนน้ บรู ณาการการลงทนุ ในทรพั ยากร การเชอ่ื มโยงขอ้ มลู และ
การท�ำ งานของหน่วยงานรฐั เข้าดว้ ยกนั

3 สนับสนุนให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ตามมาตรฐาน Open Data
และส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคธุรกิจในกระบวนการ
ทำ�งานของรฐั

4 พฒั นาแพลตฟอรม์ บรกิ ารพน้ื ฐานภาครัฐ (Government Service Platform)
เพือ่ รองรบั การพฒั นาต่อยอดแอปพลิเคชัน่ หรือบริการรูปแบบใหม่

11

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนากำ�ลังคน
ให้พร้อมเขา้ สู่ยคุ เศรษฐกจิ และสงั คมดจิ ิทัล

จะให้ความสำ�คัญกับการพัฒนากำ�ลังคนวัยทำ�งานทุกสาขาอาชีพ ท้ังบุคลากรภาครัฐและ
ภาคเอกชน ให้มีความสามารถในการสร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาด
ในการประกอบอาชีพและการพัฒนาบุคลากรในสาขาเทคโนโลยีดิจิทัลโดยตรง ให้มีความรู้
ความสามารถ และความเชย่ี วชาญเฉพาะดา้ น ในระดบั มาตรฐานสากล เพอ่ื น�ำ ไปสูก่ ารสรา้ งและ
จา้ งงานทมี่ คี ณุ คา่ สงู ในยคุ เศรษฐกจิ และสงั คมทใี่ ชเ้ ทคโนโลยดี จิ ทิ ลั เปน็ ปจั จยั หลกั ในการขบั เคลอ่ื น
โดยยุทธศาสตร์นปี้ ระกอบดว้ ยแผนงานเพอ่ื ขับเคลอ่ื นยทุ ธศาสตร์ 3 ด้าน คอื

1 พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่บุคลากรในตลาดแรงงาน ท่ีรวมถึง
บุคลากรภาครฐั ภาคเอกชน บุคลากรทุกสาขาอาชีพ และบุคลากรทกุ ช่วงวัย

สง่ เสรมิ การพฒั นาทกั ษะ ความเชยี่ วชาญเทคโนโลยเี ฉพาะดา้ น ใหก้ บั บคุ ลากรใน

2 สายวิชาชีพด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ท่ีปฏิบัติงานในภาครัฐและเอกชน เพ่ือรองรับ

ความตอ้ งการในอนาคต

3 พัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถวางแผนการนำ�เทคโนโลยีดิจิทัล
ไปพัฒนาภารกจิ ตลอดจนสามารถสรา้ งคุณค่าจากข้อมลู ขององค์กร

12

ยุทธศาสตรท์ ี่ 6
สรา้ งความเชอ่ื มน่ั ในการใช้เทคโนโลยีดิจทิ ัล

จะมุ่งเน้นการมีกฎหมาย กฎระเบียบ กติกาและมาตรฐานที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัยและ
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์สากล เพื่ออำ�นวยความสะดวก ลดอุปสรรค เพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ประกอบกจิ กรรมและท�ำ ธรุ กรรมออนไลนต์ า่ งๆ รวมถงึ สรา้ งความมนั่ คงปลอดภยั และความเชอ่ื มนั่
ตลอดจนคุ้มครองสิทธิให้แก่ผู้ใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลในทุกภาคส่วน เพ่ือรองรับการเติบโตของ
เทคโนโลยีดิจิทัลและการใช้งานท่ีเพิ่มข้ึนในอนาคต โดยยุทธศาสตร์นี้ประกอบด้วยแผนงานเพ่ือ
ขับเคลอ่ื นยุทธศาสตร์ 3 ดา้ น คอื

กำ�หนดมาตรฐาน กฎ ระเบียบ และกติกาด้านดิจิทัลให้มีความทันสมัยและ

1 มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างย่ิงเพ่ืออำ�นวยความสะดวกด้านการค้าและ

การใช้ประโยชนใ์ นภาคเศรษฐกจิ และสงั คม

2 ปรับปรุงกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลให้มีความทันสมัย
สอดคลอ้ งตอ่ พลวตั ของเทคโนโลยีดิจทิ ลั และบรบิ ทของสังคม

3 สรา้ งความเชอ่ื มนั่ ในการใชเ้ ทคโนโลยดี จิ ทิ ลั และการท�ำ ธรุ กรรมออนไลน์ ดว้ ยการ
สรา้ งความมน่ั คงปลอดภยั ของระบบสารสนเทศและการสอ่ื สาร การคมุ้ ครองขอ้ มลู
ส่วนบคุ คล การคมุ้ ครองผบู้ ริโภค

13

บทท่ี 3
ธรุ กจิ อเิ ลก็ ทรอนกิ ส์ (e-Business)
และพานชิ ยอ์ เิ ลก็ ทรอนกิ ส์ (e-Commerce)

คำ�นยิ ามของธรุ กจิ อเิ ลก็ ทรอนกิ ส์
(e-Business)

ปจั จบุ นั ในการด�ำ เนนิ กจิ กรรมทางธรุ กจิ ตา่ งๆ ไมส่ ามารถปฏเิ สธหรอื หลกี เลย่ี งการใชเ้ ทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเข้าร่วมได้เลย ธุรกิจจำ�เป็นต้องนำ�เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็น
สว่ นหนง่ึ ในการด�ำ เนนิ กจิ กรรมทางธรุ กจิ เพอ่ื ใหเ้ กดิ ความไดเ้ ปรยี บในการแขง่ ขนั ในตลาด เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารทำ�ให้การขยายกรอบธุรกิจได้กว้างมากยิ่งขึ้น ไม่ถูกจำ�กัดด้วยสถานที่
และเวลา มตี น้ ทนุ ท่ีต�่ำ ลง จนกอ่ ให้เกดิ โอกาสการสร้างระบบธรุ กจิ บนเครอื ข่ายหรือทเ่ี รยี กว่าธุรกิจ
อเิ ล็กทรอนกิ ส์ (e-Business)
ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ (e-Business) หมายถึง การดำ�เนินกิจกรรมทาง “ธุรกิจ” ต่างๆ ผ่าน
ส่ืออิเลก็ ทรอนกิ ส์ การใช้คอมพวิ เตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารและอนิ เทอรเ์ นต็ เพ่ือ
ท�ำ ใหก้ ระบวนการทางธรุ กจิ มปี ระสทิ ธภิ าพและตอบสนองความตอ้ งการของคคู่ า้ และลกู คา้ ใหต้ รงใจ
และรวดเร็ว รวมถึงเพื่อลดต้นทุน และขยายโอกาสทางการค้าและการบริการ เม่ือเข้าสู่ยุคดิจิทัล
จะมีคำ�ศพั ทท์ ไ่ี ด้ยินบ่อยๆ อาทิ
Business Intelligence (BI): การรวบรวมข้อมูลข่าวสารดา้ นตลาด ข้อมูลลูกคา้ และ ค่แู ขง่ ขัน
E-Commerce: เทคโนโลยที ่ชี ว่ ยท�ำ ใหเ้ กดิ การส่ังซ้ือ การขาย การโอนเงนิ ผ่านอนิ เทอร์เน็ต
Customer Relationship Management (CRM): การบรหิ ารจัดการ การบรกิ าร และการสร้าง
ความสมั พันธ์ทที่ �ำ ใหล้ ูกค้าพึงพอใจกับทัง้ สินคา้ บริการ และ บรษิ ทั – ระบบ CRM จะใชไ้ อทชี ว่ ย
ด�ำ เนนิ งาน และ จดั เตรยี มข้อมลู ทเ่ี ปน็ ประโยชน์ต่อการบรกิ ารลูกค้า
Supply Chain Management (SCM): การประสาน ห่วงโซ่ทางธุรกิจ ตัง้ แต่แหล่งวตั ถดุ บิ ผผู้ ลิต
ผจู้ ดั ส่ง ผ้คู ้าส่ง ผู้ค้าปลีก จนถงึ มือผูบ้ ริโภค
Enterprise Resource Planning (ERP): กระบวนการของส�ำ นกั งานส่วนหลงั และ การผลติ เชน่
การรบั ใบสัง่ ซ้ือการจัดซอื้ การจดั การใบส่งของ การจดั สนิ ค้าคงคลงั แผนและการจดั การการผลิต–
ระบบ ERP จะช่วยให้ประบวนการดังกลา่ วมปี ระสทิ ธภิ าพและลดต้นทนุ

14

คำ�นยิ ามของพานชิ ยอ์ เิ ลก็ ทรอนกิ ส์
(e-Commerce)

พาณชิ ยอ์ เิ ลก็ ทรอนกิ ส์ (e-Commerce) หมายถงึ “การด�ำ เนนิ ธรุ กจิ โดยใชส้ อ่ื อเิ ลก็ ทรอนกิ ส”์ 2
หรือ “การผลิต การกระจาย การตลาด การขาย หรือการขนส่งผลิตภัณฑ์และบริการโดยใช้สื่อ
อเิ ลก็ ทรอนกิ ส์”3 หรอื “ธรุ กรรมทุกประเภทท่เี กย่ี วข้องกบั กจิ กรรมเชิงพาณิชย์ ท้ังในระดบั องค์กร
และสว่ นบคุ คล บนพน้ื ฐานของการประมวลและการสง่ ขอ้ มลู ดจิ ทิ ลั ทม่ี ที ง้ั ขอ้ ความ เสยี ง และภาพ”4
โดย e-Commerce ได้มีการแบ่งตามประเภท ดังน ้ี
ผู้ประกอบการ กับ ผบู้ ริโภค (Business to Consumer - B2C) คือ การค้าระหว่างผคู้ ้า
โดยตรงถงึ ลูกค้าซง่ึ กค็ ือผบู้ ริโภค เช่น การขายหนังสอื ขายวีดีโอ ขายซดี เี พลง เปน็ ตน้
ผปู้ ระกอบการ กบั ผูป้ ระกอบการ (Business to Business – B2B) คือ การค้าระหว่างผู้คา้
ในรปู แบบของผู้ประกอบการ ครอบคลมุ ถงึ เรอ่ื ง การขายสง่ การท�ำ การส่งั ซ้ือสินค้าผ่านทางระบบ
อเิ ลก็ ทรอนิกส์ ระบบหว่ งโซ่การผลติ (Supply Chain Management) เปน็ ต้น
ผู้บรโิ ภค กบั ผบู้ รโิ ภค (Consumer to Consumer - C2C) คือ การติดต่อระหว่างผบู้ ริโภค
กับผบู้ รโิ ภค เช่น การตดิ ตอ่ แลกเปลยี่ นขอ้ มลู ขา่ วสารในกล่มุ คนท่ีมกี ารบรโิ ภคเหมือนกัน หรอื อาจ
จะทำ�การแลกเปลี่ยนสินค้ากันเอง ขายของมือสอง เป็นตน้
ผ้ปู ระกอบการ กับ ภาครัฐ (Business to Government – B2G) คอื การประกอบธรุ กจิ
ระหวา่ งภาคเอกชนกบั ภาครฐั ทใ่ี ชก้ นั มากกค็ อื เรอ่ื งการจดั ซอ้ื จดั จา้ งของภาครฐั (e-Government
Procurement)
ภาครฐั กับ ประชาชน (Government to Consumer -G2C) ในท่ีนจี้ ะเปน็ เรื่องการบริการ
ของภาครฐั ผา่ นสอ่ื อเิ ลก็ ทรอนกิ ส์ เชน่ ระบบการค�ำ นวณและเสยี ภาษผี า่ นอนิ เทอรเ์ นต็ การใหบ้ รกิ าร
ขอ้ มลู ประชาชนผ่านอินเทอร์เน็ต เปน็ ต้น8

15

ความแตกตา่ งระหวา่ ง
พาณชิ ยอ์ เิ ลก็ ทรอนกิ ส์ (e-Commerce)
และธรุ กจิ อเิ ลก็ ทรอนกิ ส์ (e-Business)

ความแตกต่างระหว่างพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) และธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
(e-Business) เป็นสิ่งที่มีการถกเถียงกันอย่างแพร่หลาย นักวิชาการบางรายเชื่อว่าพาณิชย์
อเิ ลก็ ทรอนิกส์ (e-Commerce) ครอบคลุมถึงกิจกรรมทางอเิ ลก็ ทรอนิกสต์ า่ งๆ ระหวา่ งองค์กรกับ
ตลาด รวมถงึ โครงสรา้ งระบบขอ้ มลู ทงั้ หมดขององคก์ ร5 ในขณะทอ่ี กี ฝา่ ยเหน็ วา่ ธรุ กจิ อเิ ลก็ ทรอนกิ ส์
(e-Business) ครอบคลมุ ถงึ กจิ กรรมอเิ ลก็ ทรอนกิ สท์ งั้ ภายในและภายนอกองคก์ ร ซง่ึ รวมถงึ พาณชิ ย์
อเิ ลก็ ทรอนกิ ส์ (e-Commerce) ด้วย6
ภายหลังได้มีความพยายามในการจำ�แนกความแตกต่างระหว่างพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
(e-Commerce) และธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ (e-Business) ให้ชัดเจนย่ิงข้ึน โดยภาพรวมแล้ว
ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ (e-Business) หมายถึง การทำ�กิจกรรมทุกๆอย่าง ทุกขั้นตอนผ่านทางส่ือ
อเิ ลก็ ทรอนกิ ส์ รวมถงึ การแสดงรายละเอยี ดของสนิ คา้ และบรกิ าร การใหบ้ รกิ ารลกู คา้ ระบบช�ำ ระเงนิ
การควบคมุ และความรว่ มมอื ในระบบการผลติ และโลจสิ ตกิ ส์ ซงึ่ มขี อบเขตของธรุ กรรมทก่ี วา้ งกวา่
e-Commerce ท่ีหมายถึงธุรกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับกิจกรรมเชิงพาณิชย์ขององค์กรและส่วนบุคคล
เป็นการซื้อขายสินค้าและบริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเท่านั้น7 จึงสรุปได้ว่า e-Commerce
เปน็ สว่ นหนง่ึ ของธุรกจิ อิเลก็ ทรอนิกส์ (e-Business)

5 Rayport & Jaworski, 2003
6 Kalakota & Robinson, 2003
7 Kenneth C. Laudon and Carol Guercio Traver, E-commerce - Business, Technology, and Society.

16

การพฒั นาของธรุ กจิ อเิ ลก็ ทรอนกิ ส์
(e-Business)

การพัฒนาของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ (e-Business) เป็นผลลัพธ์ของการพัฒนาด้านโครงสร้าง
พน้ื ฐาน กฎหมาย กฎระเบยี บ เทคโนโลยแี ละนวตั กรรม ตลอดจนอปุ สงคข์ องผบู้ รโิ ภค สง่ ผลใหก้ าร
ซื้อขายสามารถทำ�ได้อยา่ งสะดวก ถงึ แม้วา่ ผซู้ ้อื ผูข้ ายจะมไิ ด้พบกนั อย่างไรกต็ าม การพัฒนาของ
ธรุ กจิ อเิ ลก็ ทรอนกิ ส์ (e-Business) เรม่ิ ตน้ ขนึ้ อยา่ งจรงิ จงั เมอื่ ทศวรรษที่ 1970 เมอ่ื ภาคเอกชนและ
รัฐบาลพยายามพัฒนาระบบการแลกเปล่ียนข้อมูลและส่งเสริมความปลอดภัยของระบบธุรกรรม
โดยแบ่งชว่ งเวลาเหตุการณส์ ำ�คัญ ดังน9ี้

ทศวรรษท่ี ภาคเอกชน ภาครัฐ
รฐั บาลสหรฐั อเมรกิ า เรม่ิ ใช้ พ.ร.บ.
1970- เรม่ิ มกี ารใชบ้ ตั รเครดติ อยา่ งแพรห่ ลาย ความจรงิ ในการปลอ่ ยสนิ เชอ่ื ทม่ี ุง่
1980 สำ�หรบั การซอ้ื สนิ คา้ โดยไมจ่ ำ�กดั เฉพาะ สง่ เสรมิ และปกปอ้ งใหผ้ บู้ รโิ ภคเปดิ เผย
1980- การรับประทานอาหารในร้านอาหาร ขอ้ มลู ทจ่ี ำ�เปน็ เกย่ี วกบั สนิ เชอ่ื
1990 เพยี งอยา่ งเดยี ว สภาคอนเกรสของสหรฐั อเมรกิ า
ธนาคารพาณชิ ยเ์ รม่ิ ใชร้ ะบบการโอนเงนิ (U.S. Congress) ไดร้ บั รอง พ.ร.บ.
ทางอเิ ลก็ ทรอนกิ ส์ (Electronic Fund การโอนเงนิ ทางอเิ ล็กทรอนิกส์เปน็
Transfer - EFT) จุดเร่มิ ต้นของระบบการโอนเงนิ ทาง
รเิ รม่ิ การพฒั นาระบบ “อเี มล”์ เพอ่ื ใช้ อเิ ลก็ ทรอนกิ ส์
แทนการส่งจดหมายแบบเดิมระหว่าง
สำ�นกั งาน
ระบบแลกเปลย่ี นขอ้ มลู อเิ ลก็ ทรอนกิ ส์
(Electronic Data Interchange –
EDI)) ได้รับความนิยมแพร่หลายไป
ท่ัวโลก
ระบบการโอนเงินระหว่างประเทศผ่าน
เครอื ขา่ ย ชำ�ระเงนิ SWIFT (SWIFT
international payment network)
ไดร้ บั การยอมรบั อยา่ งแพรห่ ลาย
ระบบ e-Services เรม่ิ ได้รับความ
นิยมมากขน้ึ ในกลุ่มประชาชน และ
ผูป้ ระกอบการ SMEs

9 รวบรวมและวเิ คราะห์ข้อมูลจากทีมทปี่ รกึ ษาโครงการ

17

ทศวรรษท่ี ภาคเอกชน ภาครัฐ
การยกเลกิ ขอ้ จำ�กดั ในการใชโ้ ครงขา่ ย
1990- ระบบ e-Services กลายเป็นสื่อ ข อ ง มู ล นิ ธิ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ห่ ง ช า ติ
2000 อิเล็กทรอนิกส์หลักในกลุ่มผู้บริโภค (National Science Foundation
ถือเป็นการพัฒนาอินเทอร์เน็ตใน Network) เพอ่ื การพาณชิ ยเ์ ปน็ ผลให้
ยคุ แรก (First Wave of Internet) เอกชนสามารถใชป้ ระโยชนเ์ ชงิ พาณชิ ย์
ระบบ HTTP ถกู นำ�มาใชใ้ นเชงิ พาณชิ ย์ จากอนิ เทอรเ์ นต็ แพรห่ ลายมากยง่ิ ขน้ึ
มากขน้ึ (Commercialized) โดยใน
ร ะ ย ะ แ ร ก มั ก จ ะ เ ป็ น ข้ อ มู ล ส่ื อ ส า ร จอรจ์ ดบั เบลิ ยู บชุ ไดล้ งนามใน พ.ร.บ.
ทางเดยี วเพอ่ื การประชาสมั พนั ธเ์ ทา่ นน้ั ควบคมุ การโจมตขี องสอ่ื อนาจารและ
อเมซอน (Amazon) เริม่ กอ่ ตงั้ เป็น สอ่ื การตลาด ถอื เปน็ กฎหมายทส่ี รา้ ง
ครง้ั แรกเมอ่ื วนั ท่ี 5 กรกฏาคม ค.ศ. 1995 มาตรฐานในการสง่ อเี มลเ์ ชงิ พาณชิ ย์
บรษิ ทั ดอทคอม (Dot Com) ทง้ั หลาย บารกั โอมาบา ไดล้ งนามใน พ.ร.บ.
ไดเ้ รม่ิ เกดิ ขน้ึ จำ�นวนมาก ทง้ั แบบ B2C ความรบั ผดิ ชอบและการเปดิ เผยขอ้ มลู
B2B ถอื เปน็ จดุ เรม่ิ ตน้ ของธรุ กจิ เครดติ การด์ เพอ่ื ปฏริ ปู ระบบบตั รเครดติ
อเิ ลก็ ทรอนกิ ส์ (e-Business) ใหเ้ ปน็ ธรรม และโปรง่ ใส

2000- Facebook เรม่ิ กอ่ ตง้ั เปน็ ครง้ั แรก
2010 เมอื่ วันท่ี 4 กมุ ภาพันธ์ ค.ศ. 2004
และได้พัฒนากลายเป็นบริษัทซึ่งใช้
ประโยชน์จากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
อยา่ งแท้จรงิ

2010- เปน็ ยคุ แหง่ การหลอมรวมสอ่ื และการ
ปัจจุบัน ผสมผสานระหว่างโลกทางกายภาพ
และเสมอื นจรงิ โดยเทคโนโลยี
สารสนเทศ การสอ่ื สาร และ
อเิ ลก็ ทรอนกิ ส์

18

มลู คา่ และแนวโนม้ อตั ราการเจรญิ เตบิ โต
ของธรุ กจิ อเิ ลก็ ทรอนกิ ส์ (e-Business)

ปัจจุบัน แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงจากการทำ�ธุรกิจแบบด้ังเดิมไปสู่การทำ�ธุรกิจในรูปแบบ
เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ที่ต้องอาศัยการติดต่อสื่อสาร การซื้อการขาย การทำ�
การตลาด รวมถงึ การจดั การดา้ นกระบวนการผลติ จะใชเ้ ทคโนโลยเี ขา้ มามบี ทบาทมากขน้ึ โดยเฉพาะ
ผู้ประกอบการ SMEs ไทยในภาคอุตสาหกรรมจำ�เป็นต้องได้เรียนรู้หลักการทำ�ธุรกิจ ขอบเขต
และขอ้ จำ�กดั ต่างๆ เพอ่ื ใหเ้ ล็งเห็นโอกาสใหม่ๆ ในการท�ำ การตลาด พรอ้ มท้งั มีโอกาสใช้เคร่อื งมือ
การทำ�ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ (e-Business) ท่ีมีความน่าเชื่อถือ ส่งผลให้เกิดความม่ันคงในธุรกิจ
ในระยะยาว ก้าวทันต่อการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน รวมถึงการต่อยอดให้
ครอบคลมุ ท้งั Supply Chain ไดใ้ นอนาคต

TRADITIONAL DIGITAL
MARKETING MARKETING

คา่ ใชจ้ า่ ยในการดำ�เนนิ การ ลดคา่ ใชจ้ า่ ยในการลงทนุ หนา้ รา้ น
ทางธรุ กจิ คอ่ นขา้ งสงู และการประชาสมั พนั ธ์

มขี นั้ ตอนในการกระจายสนิ คา้ มคี วามรวดเรว็ ในการดำ�เนนิ งาน
และเขา้ ถงึ ลกู คา้ ทางธรุ กจิ
มคี วามยงุ่ ยาก
ในการเขา้ ถงึ สนิ คา้ เพมิ่ ความสะดวกสบาย
และความพงึ พอใจของลกู คา้
เขา้ ถงึ ลกู คา้ ไดใ้ นกลมุ่ เพมิ่ ชอ่ งทางในการขยายตลาด
และจำ�นวนทจี่ ำ�กดั และการกำ�หนดกลมุ่ เปา้ หมาย
มเี วลาเปดิ – ปดิ ทำ�การ
สามารถซอื้ -ขายสนิ คา้ ได้
ทกุ ที่ ทกุ เวลา

19

ข้อมูลภาพรวมของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ (e-Business) ในปี 2014 ของประเทศส�ำ คัญของ
โลก และสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)10 พบว่า มูลค่าตลาดธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
(e-Business) ในกลมุ่ ประเทศสมาชกิ อาเซยี นมมี ลู คา่ และสดั สว่ นนอ้ ยมากเมอื่ เทยี บกบั มลู คา่ ตลาด
ธรุ กจิ อเิ ลก็ ทรอนกิ ส์ (e-Business) ของโลก โดยมมี ลู คา่ ประมาณ 9 พนั ลา้ นเหรยี ญดอลลารส์ หรฐั ฯ
หรอื คดิ เปน็ สัดสว่ นรอ้ ยละ 1 ของมลู ค่าตลาดธรุ กจิ อิเลก็ ทรอนกิ ส์ (e-Business) ทัว่ โลกเทา่ น้ัน

มลู คา่ ตลาดธรุ กจิ อเิ ลก็ ทรอนกิ ส์ มลู คา่ ตลาดธรุ กจิ อเิ ลก็ ทรอนกิ ส์
(e-Business) ปี 2014 (e-Business) ปี 2014

(หนว่ ย ลา้ นเหรยี ญดอลลารส์ หรฐั ฯ) (หนว่ ย ลา้ นเหรยี ญดอลลารส์ หรฐั ฯ)

อเมรกิ า 305,000
จนี 217,390
ญป่ี นุ่ 70,830
13,600
อนิ เดยี
อนิ โดนเี ซยี 2,200
สงิ คโปร์ 1,900
มาเลเซยี 1,500
ฟลิ ปิ ปนิ ส์ 1,200
1,100
ไทย 1,100
เวยี ดนาม
กมั พชู า 30

10 Mohd Shuib, 2016
20

ถึงแม้ว่าในภูมิภาคอาเซียนจะมีมูลค่าตลาดธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ (e-Business) ในระดับ
ค่อนข้างต่ำ�เม่ือเทียบกับประเทศท่ีสำ�คัญของโลก อย่างไรก็ตามพบว่า ในปัจจุบันภูมิภาคอาเซียน
และจีน กลับเป็นภูมิภาคท่ีมีอัตราการเติบโตของมูลค่า e-Commerce ในอัตราการเติบโตสูงสุด
ในโลก โดยมอี ตั ราการเตบิ โตสงู ถงึ รอ้ ยละ 25 ตอ่ ปี ในชว่ งระหวา่ ง ค.ศ. 2013 ถงึ ค.ศ. 2016 ทผ่ี า่ นมา11

อตั ราการเตบิ โตของพาณชิ ยอ์ เิ ลก็ ทรอนกิ ส์ (e-Commerce)
ระหวา่ ง ค.ศ. 2013-2016

30%

25%

25% 25%

20%

15%

10% 11% 10%

5% 6%
ญป่ี นุ่
0%
จนี ASEAN 6 สหรฐั อเมรกิ า EU 5

อตั ราการเตบิ โตของพาณชิ ยอ์ เิ ลก็ ทรอนกิ ส์ (e-Commerce)
ระหวา่ ง ค.ศ. 2013-2016

11 Mohd Shuib, 2016

21

มลู คา่ พาณชิ ยอ์ เิ ลก็ ทรอนกิ ส์
(e-Commerce) ในประเทศไทย

การซื้อขายสินค้าและบริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ถือเป็นส่วนหน่ึง
ของการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจดิจิทัลที่จะช่วยสะท้อนทิศทาง และแนวโน้มของตลาดพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ อันจะช่วยให้การกำ�หนดนโยบาย การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลเป็นไป
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ในปี 2558 ที่ผ่านมา ประเทศไทยมีมูลค่า e-Commerce เป็นจำ�นวนทงั้ สิ้น 2,245,147.02
ลา้ นบาท หรอื คดิ เปน็ รอ้ ยละ 43.47 ของมลู คา่ ขายสนิ คา้ และบรกิ ารทง้ั หมด15 ซงึ่ เตบิ โตเพม่ิ ขน้ึ จาก
ปี 2557 สงู ถงึ ร้อยละ 10.41
หากเมอื่ พจิ ารณามลู คา่ e-Commerce ปี 2558 พบวา่ สว่ นใหญเ่ ปน็ มลู คา่ e-Commerce แบบ
B2B จำ�นวน 1,334,809.46 ลา้ นบาท คิดเปน็ รอ้ ยละ 59.45 ของมูลคา่ e-Commerce ปี 2558
รองลงมาคอื มลู คา่ e-Commerce แบบ B2C จ�ำ นวน 509,998.39 ล้านบาท (รอ้ ยละ 22.72) และ
มลู คา่ e-Commerce แบบ B2G จ�ำ นวน 400,339.17 ล้านบาท (รอ้ ยละ 17.83)16
ในขณะท่ีอัตราการเติบโตของมูลค่า e-Commerce ปี 2558 เม่ือเทียบกับปี 2557 พบว่า
มลู คา่ e-Commerce ประเภท B2B ของปี 2558 มอี ตั ราการเตบิ โตเพม่ิ ขน้ึ รอ้ ยละ 8.15 สว่ นมลู คา่
e-Commerce ประเภท B2C ของปี 2558 มีอัตราการเติบโตเพ่ิมข้ึนร้อยละ 23.87 และมูลค่า
e-Commerce ประเภท B2G ของปี 2558 มอี ัตราการเตบิ โตเพมิ่ ขึน้ รอ้ ยละ 3.30 ตามลำ�ดบั

มมี ลู คา่ ปี 2558

509,998.39 ประเทศไทย
มมี ลู คา่ e-Commerce
ลา้ นบาท
เปน็ จำ�นวนทง้ั สนิ้
2B22C.72%
B2B ปe-Cี 2om5m5erc8e17B.28G3% 2,245,147.02
59.45%
ลา้ นบาท

มมี ลู คา่ มมี ลู คา่

1,334,809.46 400,339.17
ลา้ นบาท ลา้ นบาท

15 ข้อมลู จากกรมพฒั นาธุรกจิ การค้า
16 ผลการสำ�รวจมลู คา่ พาณชิ ย์อเิ ล็กทรอนิกสใ์ นประเทศไทยปี 2559 โดย สพธอ.

22

พฤตกิ รรมผบู้ รโิ ภค
(Consumer Behavior)

ผลการส�ำ รวจพฤตกิ รรมผู้ใช้อินเทอรเ์ น็ตไทยปี 2559 พบวา่ การใชอ้ ินเทอรเ์ นต็ ในภาพรวม
ท้ังผ่านอุปกรณ์เคลื่อนท่ีและคอมพิวเตอร์เฉล่ียอยู่ที่ 45 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือเฉลี่ย 6.4 ชั่วโมง
ตอ่ วนั โดยสมารท์ โฟนยงั คงเปน็ อปุ กรณห์ ลกั ทผี่ ใู้ ชง้ านอนิ เทอรเ์ นต็ นยิ มใชง้ านมากทส่ี ดุ โดยมจี �ำ นวน
ผ้ใู ช้งานถึงรอ้ ยละ 85.5 และมีจำ�นวนช่ัวโมงการใช้งานอยู่ท่ี 6.2 ชว่ั โมงตอ่ วนั ซงึ่ สูงกว่าปที ี่ผา่ นมา
อยา่ งเหน็ ได้ชดั โดยในป 2558 มีจ�ำ นวนผใู้ ช้งานร้อยละ 82.1 และมีจำ�นวนช่วั โมงการใชง้ านอยู่ท่ี
5.7 ชัว่ โมงตอ่ วนั เทา่ นัน้
ขณะที่กิจกรรมยอดนิยมอันดับแรกที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตนิยมทำ�ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนท่ี ได้แก่
การพูดคยุ ผ่าน Social Network ถึงรอ้ ยละ 86.8 รองลงมาเปน็ การดวู ิดีโอผ่าน Youtube คดิ เป็น
รอ้ ยละ 66.6 ส่วนสื่อสังคมออนไลนย์ อดนยิ ม 3 อนั ดบั แรก ไดแ้ ก่ Youtube ที่มผี ู้ใช้งานมากถึง
ร้อยละ 97.3 รองลงมาคอื Facebook และ Line ท่มี ผี ู้ใช้งานถึงรอ้ ยละ 94.8 และร้อยละ 94.6
ตามล�ำ ดับ ท้งั นี้ กลมุ่ ที่ใชง้ าน Youtube มากทีส่ ุดไดแ้ ก่ กลุ่ม Gen Y และ Gen Z คิดเปน็ รอ้ ยละ
98.8 และรอ้ ยละ 98.6 ตามล�ำ ดับ17

“หากคณุ จะเขา้ สธู่ รุ กจิ Digital
Economy สง่ิ ทคี่ ณุ ตอ้ งคดิ คอื
กลมุ่ ลกู คา้ ของคณุ ไมใ่ ชแ่ คเ่ พยี ง
กลมุ่ คนไทยเทา่ นนั้ กลมุ่ ลกู คา้ คณุ
จะกลายเปน็ อาเซยี น หรอื ทวั่ โลก
เพราะเทคโนโลยใี นวนั นี้ จะสามารถ
พาคณุ เขา้ กลมุ่ ลกู คา้ ไดท้ วั่ โลก....
ลองคดิ ดวู า่ เราจะทำ�ใหส้ นิ คา้ ของ

เราออกไปนอกประเทศไดย้ งั ไง
โดยอาศยั อนิ เทอรเ์ นต็ ”

17 สำ�นกั งานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องคก์ ารมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA

23

ทศิ ทางของธุรกจิ อิเลก็ ทรอนกิ ส์
(e-Business) ในยคุ ดจิ ทิ ลั

ประเทศไทย มกี ารเตบิ โตของผูใ้ ชอ้ นิ เทอรเ์ น็ตอยา่ งรวดเรว็ ในปี 2015 มผี ใู้ ชง้ านอินเทอร์เนต็
38 ลา้ นคน และในปี 2020 คาดการณว์ า่ จะเพม่ิ เป็น 59 ลา้ นคน ซึ่งเติบโตอยูท่ ร่ี ้อยละ 9 ตอ่ ปี
โดยแนวโน้มน้ีเป็นเรื่องที่ดีสำ�หรบั ธุรกจิ ในประเทศ โดยคาดวา่ ใน 10 ปีข้างหนา้ ตลาดออนไลน์ใน
ประเทศไทยจะเตบิ โตไปถงึ 37,000 ลา้ นเหรียญดอลลารส์ หรฐั ฯ (หรอื ราว 1.3 ล้านล้านบาท) ซง่ึ
ธุรกิจอีคอมเมิร์ซและท่องเที่ยวจะมีมูลค่ารวมกันแล้วคิดเป็นร้อยละ 88 ของมูลค่าตลาดโดยรวม
ทง้ั หมดของประเทศ
ประเทศไทย ถือเป็นตลาดใหม่ที่มีศักยภาพการเติบโตด้านรายได้สูงมาก โดยในปี 2011
ธนาคารโลกได้ปรับฐานะให้ไทยเป็นประเทศท่ีมีรายได้ปานกลางระดับสูง และยังเป็นประเทศท่ี
มีอัตราการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอยู่ในระดับสูงด้วยเช่นกัน โดยท่ีร้อยละ 57 ของประชากรเข้าถึง
อนิ เทอร์เนต็ และมีผใู้ ช้โทรศัพทเ์ คลอื่ นทม่ี ากกว่า 85 ลา้ นเลขหมาย (หรอื คดิ เป็นรอ้ ยละ 125 ของ
จำ�นวนเลขหมายโทรศพั ทเ์ คลื่อนท่ตี อ่ ประชากรรวม) ทง้ั บนเครอื ข่าย 3G และ LTE การเชอื่ มต่อ
อินเทอร์เน็ตเหล่านี้มีอัตราการเติบโตอย่างรวดเร็ว สูงเป็นอันดับสองในกลุ่มประเทศแถบเอเชีย
ตะวนั ออกเฉยี งใต้ ดว้ ยความเร็วการดาวนโ์ หลดอยูท่ ่ี 19.82 Mbps

จำ�นวนผใู้ ชง้ านอนิ เทอรเ์ นต็

ปี 2020 คาดวา่ 38.4ปจั จบุ นั ผใู้ ชง้ าน 3.4ผใู้ ชเ้ พม่ิ ขนึ้ 9%ผใู้ ชเ้ พม่ิ ขนึ้
ผใู้ ชง้ านจะอยทู่ ่ี ลา้ นคน ตอ่ ปี
แสนคนตอ่ เดอื น
59 ลา้ นคน
100 ลา้ นคน

เปน็ ผใู้ ชง้ านมอื ถอื ทเี่ ขา้ ถงึ
อนิ เทอรเ์ นต็ ได้

จำ�นวนผใู้ ชง้ านอนิ เทอรเ์ นต็ ภายในปี 2020

เอเชยี ตะวนั ออกเฉยี งใต้ 59ประเทศไทยจะมผี ใู้ ชง้ าน
ลา้ นคน
480จะมผี wู้ ใชง้ าน คาดวา่ จะเตบิ โต 9% ตอ่ ปี
ลา้ นคน จาก 38 ลา้ นคนในปี 2015
คาดวา่ จะเตบิ โต 14% ตอ่ ปี

18 รายงาน e-conomy SEA: Unlocking the $200 billion opportunity in Southeast Asia ซงึ่ เปน็ ผลการศึกษา
ของ Google และ Temasek

24

มลู คา่ ตลาดพาณชิ ยอ์ เิ ลก็ ทรอนกิ ส์ (e-Business)

2015 2025 การเตบิ โตโดยรวม การเตบิ โตตอ่ ปี
29%
มลู คา่ การตลาด $0.9 (พนั ลา้ น) $11.1 (พนั ลา้ น) 12.4 เทา่ 6%
ตลาดคา้ ปลกี 21%
สดั สว่ นตอ่ ตลาด $112.4 (พนั ลา้ น) $202.4 (พนั ลา้ น) 1.8 เทา่
คา้ ปลกี โดยรวม
จำ�นวนผใู้ ช้ 0.8% 5.5% 6.8 เทา่
จำ�นวนธรุ กรรม
ตอ่ ปตี อ่ คน 9 ลา้ น 29 ลา้ น 3.2 เทา่ 12%
มลู คา่ ตอ่ 5 13 2.6 เทา่ 10%
ธรุ กรรม
$20 $30 0.5 เทา่ 4%

ตลาดพาณชิ ยอ์ เิ ลก็ ทรอนกิ ส์ (e-Commerce) จะมอี ัตราการเติบโตคดิ เปน็ รอ้ ยละ 29 เฉล่ีย
ต่อปี โดยคาดการณว์ ่าจะเตบิ โตจากมลู คา่ ราว 900 ลา้ นเหรียญดอลลารส์ หรฐั ฯ เม่ือปี 2015 เพม่ิ
ขน้ึ เปน็ 11,000 ลา้ นเหรยี ญในปี 2025 ซงึ่ แสดงใหเ้ หน็ วา่ ประเทศไทยมโี อกาสทด่ี มี ากมายในขณะน้ี
ดว้ ยการเอาชนะความท้าทายตา่ งๆ ทง้ั ดา้ นการขนสง่ และการตดิ ตอ่ ระหว่างประเทศ การพัฒนา
ระบบการช�ำ ระเงนิ การพฒั นาศกั ยภาพของตลาด การปอ้ งกนั ภยั คกุ คามและความมนั่ คงปลอดภยั
ด้านไซเบอรท์ ่ีมีความจ�ำ เปน็ ต้องไดร้ บั การลงทนุ อย่างเร่งด่วน19
หากเราสามารถเอาชนะความท้าทายต่างๆ เหล่านี้ได้ ธุรกิจดิจิทัลในไทย จะเป็นตัวอย่าง
ของความสำ�เร็จรวมถึงธุรกิจสตาร์ทอัพจะกลายเป็นผู้นำ�ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และ
ภูมภิ าคอ่นื ๆ อยู่จำ�นวนมาก

19 รายงาน e-conomy SEA: Unlocking the $200 billion opportunity in Southeast Asia ซ่งึ เปน็ ผลการศกึ ษา
ของ Google และ Temasek
25

บทท่ี 4
เวบ็ ไซตส์ ำ�หรบั ธรุ กจิ อเิ ลก็ ทรอนกิ ส์ (e-Business)

รายงานการจดั อนั ดบั ปรมิ าณการเขา้ ใชเ้ วบ็ ไซต์
(Web Traffice Measurement)

อเล็กซ่า (Alexa) เป็นบริษัทจัดอันดับการเข้าใช้งานเว็บไซต์ทั่วโลก โดยประเมินจาก
ผลรวมของปริมาณการเข้าใชง้ านในเวป็ ไซตจ์ ากผู้ใชง้ านจ�ำ นวนหลายล้านคนที่ตดิ ตั้งแถบเคร่อื งมือ
อเลก็ ซา่ (Alexa Toolbar users) รว่ มกบั จ�ำ นวนเพจทร่ี บั ชม (Page views) และการเขา้ ถงึ ผใู้ ชง้ าน
(Reach) โดยการจัดอันดับดงั กล่าว จะมกี ารจดั หมวดหมู่ของลักษณะเวบ็ ไซต์ ซึง่ ในหมวดหมู่ของ
เวบ็ ไซตป์ ระเภท B2B14 โดยสามารถจดั อันดับ 10 อันดบั แรก ไดด้ งั น้ี

ที่ ชอื่ เวบ็ ไซต์ ภาษา ประเทศ ประเภทระบบ

1 Alibaba องั กฤษ จนี ญปี่ นุ่ จนี B2B
และอกี 12 ภาษา
2 IndiaMart อนิ เดยี B2B
3 DHgate องั กฤษ
4 Made-in-china องั กฤษ จนี B2B
5 Manta องั กฤษ จนี
องั กฤษ จนี B2B
6 Tradeindia
7 Globalsources องั กฤษ สหรฐั อเมรกิ า สมดุ หนา้ เหลอื ง
8 Kompass องั กฤษ (Yellow Page)
9 en.China.cn องั กฤษ
10 iOffer องั กฤษ จนี อนิ เดยี B2B
องั กฤษ จนี
จนี B2B

ฝรงั่ เศส B2B

จนี B2B

สหรฐั อเมรกิ า B2B

26
14 Alexa, 2016

เวบ็ ไซตธ์ รุ กจิ อเิ ลก็ ทรอนกิ ส์ (e-Business)
ทน่ี า่ สนใจของตา่ งประเทศ

1. ประเทศจีน www.Alibaba.com

Alibaba ก่อตง้ั ขน้ึ ในปี 1999 วัตถปุ ระสงค์การก่อตง้ั เพอื่ สนบั สนนุ การด�ำ เนนิ งานของตลาด
B2B แก่ผู้ประกอบการจีน และไดจ้ ดทะเบยี นในตลาดหลกั ทรัพย์ฮอ่ งกงในปี 2007 ท�ำ ให้มมี ลู ค่า
เพม่ิ ถึง 1.5 พันล้านดอลลารส์ หรัฐ Alibaba มมี ลู ค่าทางการตลาดเป็น B2B ธรุ กิจอเิ ล็กทรอนกิ ส์
(e-Business) ท่ีใหญ่ที่สุดในประเทศจีน กินส่วนแบ่งในตลาด e-Commerce จีนไปถึง 37.78
เปอร์เซน็ เม่อื ปี 2015 ทผี่ ่านมา
Alibaba เป็นระบบธุรกิจอเิ ลก็ ทรอนิกส์ทีค่ รบวงจร มกี ารให้บริการหลายดา้ น ท้ังตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Marketplace) ระบบโลจิสติกส์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Logistic) ระบบชำ�ระเงิน
อเิ ล็กทรอนกิ ส์ (e-Payment) ในปจั จบุ ัน Alibaba มรี ะบบธรุ กิจค้าส่งแบบ B2B ทัง้ ยังขยายไปสู่
ธุรกิจค้าปลกี แบบ B2C และ C2C อีกดว้ ย โดยใหบ้ รกิ ารแก่ผูซ้ อ้ื นับล้านรายทัว่ โลก โดยส่วนมาก
ผู้ใช้งานที่เป็นผู้ขายซ่ึงเป็นสมาชิกของ Alibaba.com มักจะเป็นผู้ผลิตและผู้จัดจำ�หน่ายซ่ึงตั้งอยู่
ในประเทศจนี (Alibaba, 2016)

มีระบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร ท้ัง
e-Marketplace e-Logistic e-Payment และ
อน่ื ๆ อกี หลายดา้ น

ถูกพัฒนาข้ึนด้วยความเชี่ยวชาญในการซื้อขาย
แบบ B2B โดยเฉพาะ

ระบบเครอื ขา่ ยทม่ี โี ครงสรา้ งครอบคลมุ ธรุ กจิ ได้
หลากหลายรปู แบบ ทงั้ B2B B2C และ C2C

ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2015 มรี ายไดจ้ ากคา่ บรกิ าร
สมาชกิ ถงึ 6.39 พนั ลา้ นหยวน เพมิ่ ขน้ึ รอ้ ยละ 7.9
ตามการวเิ คราะห์

www.Alibaba.com ใหบ้ รกิ ารแกผ่ ซู้ อ้ื นบั ลา้ นรายทว่ั โลก เปดิ โอกาสให้
ผปู้ ระกอบการ SMEs ในประเทศ สามารถวางขาย
สนิ คา้ /บรกิ ารของตนได้

27

2. สหรัฐอเมริกา www.iOffer.com

iOffer ก่อต้ังในปี ค.ศ. 2002 ในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นระบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
ประเภท B2B รายสำ�คัญของสหรัฐอเมริกา มีสินค้าในระบบกว่า 100+ ล้านรายการ มีการจัด
หมวดหมู่สินค้าจำ�นวน 26 กลุ่มใหญ่ ลักษณะธุรกิจของ iOffer มีระบบรองรับการซ้ือสินค้าและ
การต่อรองราคาสินค้า (Offer) โดยผู้ซื้อสามารถกำ�หนดราคาที่ต้องการซื้อ และผู้ขายสามารถ
พจิ ารณาว่าจะขายสนิ ค้าในราคาดังกล่าวหรือไม่ (negotiated commerce model) นอกจากน้ี
แล้ว iOffer ไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายในระหว่างการนำ�เสนอสินค้าแต่จะมีค่าใช้จ่ายก็ต่อเม่ือสินค้า
ถูกขายไปแล้ว (Nerayoff, 2012)

มรี ะบบรองรบั การซอื้ ขายและตอ่ รองราคาสนิ คา้
ได้ (Offer) โดยผู้ซ้ือสามารถกำ�หนดราคาท่ี
ตอ้ งการซอ้ื และผขู้ ายกส็ ามารถพจิ ารณาวา่ จะ
ขายสนิ คา้ ในราคาดงั กลา่ วหรอื ไม่ (negotiated
commerce model)
เปน็ ระบบ B2B ออนไลนท์ ม่ี สี นิ คา้ ในระบบกวา่
100+ ลา้ นรายการ มกี ารจดั ในหมวดหมสู่ นิ คา้
26 กลมุ่ ใหญ่
iOffer ไมม่ กี ารเกบ็ คา่ ใชจ้ า่ ยในระหวา่ งการนำ�
เสนอสนิ คา้ แตจ่ ะมคี า่ ใชจ้ า่ ยกต็ อ่ เมอื่ สนิ คา้ ถกู
ขายไปแลว้
ในปี 2013 มสี ดั สว่ นมลู คา่ ของตลาด B2B ใน
ประเทศ ถงึ 5.2 พนั ลา้ นเหรยี ญดอลลารส์ หรฐั ฯ
เพม่ิ ขน้ึ รอ้ ยละ 9 ตามการวเิ คราะห์
ฐานข้อมูลผู้ประกอบการบนระบบจะเน้นพวก
สนิ คา้ เฉพาะกลมุ่ ซง่ึ มคี วามสมบรู ณข์ องขอ้ มลู
มากกวา่ เวบ็ ไซตท์ างแถบประเทศจนี

www.iOffer.com

28

3. ประเทศอนิ เดยี www.IndiaMart.com

IndiaMART กอ่ ตง้ั ขนึ้ ในปี 1996 เป็นระบบธุรกิจอิเลก็ ทรอนิกส์ประเภท B2B รายใหญท่ ีส่ ุด
ของประเทศอินเดีย ในปัจจุบันมีส่วนแบ่งตลาดถึงร้อยละ 60 ของมูลค่าตลาดในประเทศ โดยมี
สมาชกิ เป็นผขู้ ายบนระบบถึง 1.5 ลา้ นคน และสามารถดงึ ดูดผเู้ ข้าชมจากท่ัวโลกได้ 1.6 ลา้ นคน
ต่อวัน โดยมีรูปแบบของระบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์เป็นการค้าส่งระหว่างผู้ประกอบการ (B2B)
ในประเทศอนิ เดียและท่วั โลก (Bureau, 2012)

มรี ะบบใหบ้ รกิ ารสมาชกิ ทง้ั แบบพนื้ ฐานและพรเี มยี่ มท่ี
ผขู้ ายสามารถสรา้ งหนา้ รา้ นของตวั เอง และสามารถ
ตดิ ตอ่ ผซู้ อ้ื จากทวั่ โลก นำ�ไปสกู่ ารขอใบเสนอราคาตอ่ ไป
(Enquiry)
ในปี 2014 ประเทศอนิ เดยี มมี ลู คา่ ของตลาด B2B
e-Commerce ถงึ 300 พนั ลา้ นเหรยี ญดอลลาร์
สหรฐั ฯ และคาดการณว์ า่ จะเพม่ิ สงู ถงึ 700 พนั ลา้ น
เหรยี ญดอลลารส์ หรฐั ฯ ในปี 2020
ปี 2015 มผี ซู้ อื้ ผา่ นระบบออนไลนใ์ นประเทศจำ�นวน
39 ลา้ นคน โดยคาดการณว์ า่ ในปี 2020 จะมผี ซู้ อ้ื
ออนไลนส์ งู ถงึ 220 ลา้ นคน

www.IndiaMart.com

29

4. ประเทศญี่ปุ่น www.jgoodtech.smrj.go.jp

J-GoodTech มรี ปู แบบธรุ กจิ ทน่ี า่ สนใจเนอ่ื งจากเปน็ รปู แบบธรุ กจิ อเิ ลก็ ทรอนกิ ส์ (e-Business)
ท่ีมุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายและการจับคู่ทางธุรกิจของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่ ม (SMEs) ทม่ี เี ทคโนโลยชี น้ั สงู และยงั เปน็ ระบบทไ่ี ดร้ บั การสนบั สนนุ จากรฐั บาลญป่ี นุ่
ส�ำ นกั งานสนบั สนนุ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ มประเทศญ่ีป่นุ (SME Support Japan
-SMRJ) เป็นหน่วยงานส่งเสริมวสิ าหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศญีป่ ่นุ ซ่ึงสว่ นใหญ่มี
สนิ ค้าในลกั ษณะตลาดเฉพาะทางหรือมเี ทคโนโลยีทีเ่ ป็นเอกลักษณ์ เพอื่ ให้สามารถติดตอ่ ธุรกิจกับ
ผผู้ ลติ รายใหญ่ภายในประเทศญ่ปี นุ่ หรือในระดับนานาชาตไิ ด้ (J-GoodTech, 2016)

ในปี 2558 มผี ปู้ ระกอบการ SMEs ญป่ี นุ่ เปน็ สมาชกิ
กวา่ 2,000 ราย ทว่ั ประเทศญปี่ นุ่ ซงึ่ การสมคั รเปน็
สมาชกิ นนั้ มขี น้ั ตอนการตรวจสอบและคดั กรองความ
เปน็ ตวั ตนตามมาตรฐาน
สำ�หรบั ประเทศไทย กรมสง่ เสรมิ อตุ สาหกรรม มคี วาม
รว่ มมอื กบั องคก์ ารเพอ่ื วสิ าหกจิ ขนาดกลางและขนาดยอ่ ม
และนวตั กรรมภมู ภิ าคแหง่ ประเทศญป่ี นุ่ (SMRJ) ในการ
คดั เลอื ก SMEs ทม่ี ศี กั ยภาพ 200 รายจบั คทู่ ำ�ธรุ กจิ
ออนไลนบ์ น J-GoodTech

www.jgoodtech.smrj.go.jp

30

เวบ็ ไซตธ์ รุ กจิ อเิ ลก็ ทรอนกิ ส์ (e-Business)
ทนี่ า่ สนใจของประเทศไทย

1. ThaiTrade / www.ThaiTrade.com

ThaiTrade เป็นเว็บไซต์ซื้อขายออนไลน์ที่จัดตั้งโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์ ทม่ี ่งุ ส่งเสริมการผลกั ดนั ให้ SMEs ไทย มคี วามเขม้ แขง็ ในการแข่งขันมากขึ้น
โดยรเิ รม่ิ พฒั นาเวบ็ ไซต์ Thaitrade.com มาตง้ั แตป่ ี 2554 เพอ่ื เพม่ิ ชอ่ งทางใหก้ บั ผปู้ ระกอบการไทย
ในการน�ำ เสนอสนิ คา้ ใหก้ บั ผซู้ อ้ื ทว่ั โลกผา่ นระบบออนไลน์
นอกจากน้ี จากพฤตกิ รรมการซอ้ื สนิ คา้ ออนไลนข์ องผบู้ รโิ ภคทม่ี แี นวโนม้ เปลย่ี นจากการสง่ั ซอ้ื
ในปรมิ าณมากมาเปน็ สง่ั ซอ้ื ในปรมิ าณนอ้ ยลง (Small Order) จงึ ไดพ้ ฒั นาเวบ็ ไซต์ Thaitrade.com
Small Order OK หรอื Thaitrade.com SOOK ขน้ึ มาเพม่ิ เตมิ ในปี 2559 น้ี

เนน้ การขายในลกั ษณะ B2B ทมี่ ี มจี ำ�นวนสนิ คา้ บนเวบ็ ไซตก์ วา่
มลู คา่ การซอ้ื ขายตอ่ หนง่ึ คำ�สง่ั ซอ้ื 239,021 รายการ สนิ คา้ ทไ่ี ดร้ บั
ความสนใจสงู สดุ 5 อนั ดบั แรก
คอ่ นขา้ งสงู ตง้ั แตเ่ รม่ิ ใหบ้ รกิ าร ไดแ้ ก่ อาหารและเครอ่ื งดม่ื เสอ้ื ผา้
มาถงึ ปจั จบุ นั มมี ลู คา่ คาดการณ์ และเครอื่ งแตง่ กาย สนิ คา้ สขุ ภาพและ
(Buying Request) ทงั้ สนิ้ กวา่ ความงาม สนิ คา้ เกษตร และสนิ คา้
แฟชนั่ ตามลำ�ดบั
56,000 ลา้ นบาท มคี วามปลอดภยั ในการใชง้ าน
ปจั จบุ นั มจี ำ�นวนสมาชกิ ทงั้ หมด คอ่ นขา้ งสงู ดว้ ยระบบตรวจสอบ
113,492 ราย เปน็ ผขู้ ายจำ�นวน สมาชกิ ผขู้ ายโดยภาครฐั

18,258 รา้ นคา้ และผซู้ อื้ จาก
ทวั่ โลกกวา่ 95,234 ราย

มผี ใู้ ชบ้ รกิ ารเวบ็ ไซตจ์ ากทวั่ โลก
3,479,109 ราย และเขา้ ชมสนิ คา้
17,413,680 Page Views จาก

237 ประเทศทว่ั โลก

www.ThaiTrade.com

31

2. BBNova / www.BBNova.com

BBNova ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยใช้เป็นช่องทางออนไลน์แบบ
B2B ในการประชาสมั พนั ธแ์ ละคา้ ขายกบั ผซู้ อ้ื ตา่ งประเทศ โดยจะเนน้ การคดั เลอื กผลติ ภณั ฑจ์ าก
แหลง่ ผลิตที่ได้มาตรฐาน GMP และ HACCP โดยตรง ท�ำ ให้สามารถส่งเสริมการทำ�การคา้ แบบ
Fair Trade ช่วยขจดั ปัญหาทผ่ี ้ผู ลติ ถกู เอาเปรียบจากพอ่ คา้ คนกลาง และสง่ เสริมให้เกดิ การพฒั นา
ทั้งในแงค่ ุณภาพผลิตภณั ฑแ์ ละคุณภาพชีวติ ของผผู้ ลติ เอง

มีระบบการตรวจสอบตวั ตนทัง้ ผซู้ ื้อ Global Market เนน้ การสง่ ออก
และผขู้ ายว่าเปน็ นิตบิ คุ คลที่มี และนำ�เข้าเป็นหลกั จงึ มหี ลากหลาย
ภาษา ทง้ั ภาษาองั กฤษ ไทย และจีน
ตัวตนจรงิ ทั้งในและตา่ งประเทศ พรอ้ มมีนโยบายในการทำ�ตลาด
เปน็ intelligent marketplace ดจิ ิทลั ทแี่ ตกต่างกันในแต่ละภาษา
ดว้ ย
ทคี่ รบวงจร ตง้ั แต่ใบเสนอราคา- เน้นสินค้าทม่ี าจากแหลง่ ผลิต
การสง่ั ซอื้ -การขนสง่ และการชำ�ระเงนิ โดยตรง สามารถตรวจสอบทม่ี า
ของสินคา้ ได้ คัดกรองสนิ คา้ ที่มี
โดยมีการเชือ่ มโยงกบั ระบบ คุณภาพและผ่านระบบมาตรฐาน
Payment Gateway ระดับโลก สากลทีเ่ ป็นทย่ี อมรับ
มั่นใจกับความปลอดภัยระดับสูง
ใช้เทคนิค Machine Learning ค่าบรกิ ารปรับตามขนาดธุรกจิ และ
ซงึ่ จะช่วยให้ผ้ขู ายสามารถกระจาย ยอดขาย จึงมีความยืดหย่นุ สงู
สนิ ค้าออกสู่โลกออนไลน์ได้ในทุก ไม่เป็นภาระ
platform ไม่วา่ Search Engine

และ Social Media

www.BBNova.com

32

3. FTIeBusiness / www.FTIeBusiness.com

FTIeBusiness เปน็ ระบบธรุ กจิ อเิ ลก็ ทรอนกิ ส์ (e-Business) แบบ B2B ของสภาอตุ สาหกรรม
แหง่ ประเทศไทย ในระยะเรม่ิ ตน้ เวบ็ ไซตถ์ กู พฒั นาขน้ึ เพอ่ื มงุ่ สง่ เสรมิ ผปู้ ระกอบการภาคอตุ สาหกรรม
ทเ่ี ปน็ สมาชกิ ไดม้ เี ครอ่ื งมอื ในการซอ้ื ขายระหวา่ งกนั รวมถงึ มชี อ่ งทางในการขายสนิ คา้ ไปสตู่ ลาดสากล
ในปัจจุบัน FTIeBusiness ถูกพัฒนาฟังก์ชั่นการใช้งานมาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ตอบสนอง
การใช้งานในธุรกิจภาคอุตสาหกรรมท่ีขยายในวงกว้างขึ้น โดยเฉพาะธุรกิจ SMEs ที่เป็นรากฐาน
ของอุตสาหกรรมในประเทศ อีกทงั้ เวบ็ ไซตย์ ังสนบั สนนุ ทางด้านการตลาดดิจิทัล ใหค้ ำ�แนะน�ำ ดา้ น
แบรนด์และการตลาดจากผู้เช่ียวชาญโดยตรง รวมไปถึงการสนับสนุนการตลาดในสื่อออนไลน์
อีกด้วย

ครอบคลุมภาคอตุ สาหกรรม เว็บไซตถ์ กู ออกแบบ platform
ในประเทศอยา่ งครบวงจร ให้สอดคลอ้ งกับธรุ กจิ แบบ B2B
ซ่งึ ขับเคลื่อนด้วย e-Catalog
ท้ัง 45 กลมุ่ อตุ สาหกรรม และ ดังน้ัน ผ้ใู ช้งานจำ�เปน็ ตอ้ งจัดทำ�
74 จงั หวัดทว่ั ประเทศ e-Catalog ทีม่ คี วามสมบูรณ์
และชัดเจน
สามารถเชอื่ มโยงกับภาคธุรกจิ อื่นๆ เวบ็ ไซตถ์ กู ออกแบบ platform
ทีม่ มี ากกวา่ 10,000 รายในประเทศ ให้สามารถอพั เดตขอ้ มูลได้ทุกที่
ทกุ เวลา ผ่านอุปกรณ์แท็บเล็ตหรอื
ทีเ่ ป็นท้ัง Buyer และ Supplier มอื ถอื ท่รี องรบั ทุกระบบปฏบิ ตั กิ าร
ไดแ้ บบ Real Time (Device)
มีระบบบริหารจดั การคลงั สนิ คา้
มรี ะบบบริหารจดั การการขาย (e-Inventory Support) ซึ่ง
(Sale Force Management) ประกอบด้วย การจัดการสนิ คา้
สามารถจดั การงานขายบนระบบ คงคลงั การจดั การสินค้ารับเขา้ คลงั
ออนไลน์ ท่เี ซลล์ทกุ คนสามารถสรา้ ง และตดั สต็อกเม่ือทำ�การขายออกไป
ใบเสนอราคาผ่านอุปกรณ์มอื ถอื
ส่วนตวั และสามารถตรวจสอบการ

ทำ�งานไดแ้ บบ Real Time

www.FTieBusiness.com

33

องคป์ ระกอบทส่ี ำ�คญั ของเครอ่ื งมอื ทเ่ี กย่ี วขอ้ งกบั
การทำ�ธรุ กจิ อเิ ลก็ ทรอนกิ ส์ (e-Business)

จากการพิจารณาองค์ประกอบของเคร่ืองมือท่ีเก่ียวข้องกับการทำ�ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
(e-Business) ทงั้ ของเวบ็ ไซตท์ นี่ า่ สนใจจากตา่ งประเทศและภายในประเทศเอง มอี งคป์ ระกอบของ
เครื่องมือทเี่ ป็นปัจจยั หลักและพจิ ารณาจดุ เด่นของแต่ละระบบ20 ดังนี้
1) ระบบ e-Catalog พบวา่ ระบบ FTIeBusiness มจี ดุ เด่นกว่าระบบอืน่ ๆ เนอ่ื งจากสามารถ
รองรับการเชื่อมโยงรหัสข้อมูลสินค้าทั้ง 3 ระบบหลัก ได้แก่ ระบบมาตรฐานรหัสสินค้าและ
บรกิ ารสหประชาชาติ (UNSPSC) รหสั พกิ ดั อตั ราศลุ กากร (HS Code) และรหสั แทง่ หรอื บารโ์ คด้
(Barcode)

20 รวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มลู จากทีมท่ปี รึกษาโครงการ
34

2) ระบบบรกิ ารซอ้ื ขาย/แลกเปลยี่ นสนิ คา้ พบวา่ ระบบของ Alibaba และระบบ FTIeBusiness
มีจุดเด่นกว่าระบบอื่นๆ เนื่องจากสามารถรองรับระบบการค้นหา/ซื้อขาย/แลกเปลี่ยน
วตั ถดุ บิ ตน้ น�้ำ (Raw Material) ระบบคน้ หาสนิ คา้ แปรรปู ระดบั กลางน�้ำ (Processed Products)
ระบบคน้ หาผจู้ �ำ หนา่ ยในระดบั ปลายน�ำ้ (Wholesalers/Retailers/Purchasing Agents) และ
มรี ะบบการค้นหาสนิ คา้ โดยจำ�แนกตามมาตรฐานสนิ คา้ (Product Standard Classification)
ได้อย่างครบวงจร
3) ระบบการช�ำ ระเงิน (e-Payment) พบว่า ระบบ Alipay ของ Alibaba และระบบ Paypal
ของ iOffer มีจุดเด่นกว่าระบบอ่ืนๆ เน่ืองจากระบบท้ังสองเป็นระบบที่มีการรักษาความ
ปลอดภัยในการชำ�ระเงินระดับสูง ด้วยการเข้ารหัสการรับส่งข้อมูล และความปลอดภัยใน
ข้ันตอนการยืนยันชำ�ระเงิน (Authentification) รวมถงึ ระบบสามารถรองรับการแลกเปลย่ี น
เงินตราระหวา่ งประเทศ และการค�ำ้ ประกันการโอนกรรมสทิ ธใ์ิ นทรัพยส์ นิ (Escrow System)
4) ระบบจับคู่ผู้ซ้ือและผู้ขาย (Matching) พบว่า ทุกระบบมีจุดเด่นที่แข็งแกร่งพอๆกัน โดย
สามารถรองรับการค้นหา ประเมิน แนะนำ� และจับคู่ผู้ซื้อผู้ขายในระบบได้ และมีเครื่องมือ
สนับสนุน เช่น ระบบการขอใบเสนอราคา (Request for Quotation : RFQ) ระบบการขอให้
ผู้จ�ำ หนา่ ยแจง้ ขอ้ มูลทีต่ ้องการมาใหท้ ราบ (Request for Informaiton : RFI) เป็นต้น
5) ระบบ e-Logistics พบว่า Alibaba เปน็ เพียงระบบเดียวทีร่ องรับระบบโลจสิ ตกิ ส์ (Logistics
Solution) ที่สามารถเลือกรูปแบบการขนส่ง (เรือ รถ อากาศ) หรือระยะเวลาในการขนส่ง
เช่น การขนสง่ แบบรวดเร็ว (Express Delivery) มีระบบรองรบั การติดตอ่ กบั ผ้ขู าย (Supplier
Contact) รองรบั ระบบการตรวจสอบสนิ คา้ (Inspection Service) และมรี ะบบช�ำ ระคา่ บรกิ าร
โลจิสตกิ สอ์ อนไลน์ (Logistics Order & Payment System)
6) ระบบบริการให้คำ�ปรึกษา พบว่า ทุกระบบมีจุดเด่นท่ีแข็งแกร่งพอๆกัน โดยทุกระบบมี
ชอ่ งทางการใหค้ �ำ ปรกึ ษาผา่ นทางอเี มล์ ศนู ยร์ บั แจง้ เรอื่ งทางโทรศพั ท์ ทางจดหมาย และผา่ นทาง
ศูนย์บรกิ ารกายภาพ (Physical Service Center)

35

บทท่ี 5
หลกั สตู รการอบรมเชงิ ปฏบิ ตั กิ าร
(Workshop) ภายใตโ้ ครงการฯ

เนื่องจากพฤติกรรมของผู้บริโภค ท่ีเปล่ียนไป มีผลทำ�ให้ การตลาด เปล่ียนแปลงเพื่อตอบ
สนองความตอ้ งการของผบู้ รโิ ภค ปจั จบุ นั เทคโนโลยแี หง่ การสอ่ื สาร กา้ วล�ำ้ ตอบสนองใกลช้ ดิ กบั ผู้
บรโิ ภคมากขน้ึ เนอื่ งจากพฤตกิ รรมผบู้ รโิ ภคเปลยี่ นไปใช้ สอื่ ดจิ ทิ ลั ในชอ่ งทางการสอ่ื สารและคน้ หา
ข้อมลู มากยิ่งขึ้นในการเลอื กซ้ือสินคา้ และ บริการ รวมถงึ การบอกเล่าประสบการณ์ แชรเ์ ร่ืองราว
ตา่ งๆ ใหผ้ อู้ น่ื ไดร้ บั รู้ เกยี่ วกบั สนิ คา้ และบรกิ าร ในรปู แบบตา่ งๆ มากยง่ิ ขน้ึ ดงั นน้ั สอ่ื ดจิ ทิ ลั จงึ มผี ล
ตอ่ การตดั สินใจซอ้ื สินคา้ เป็นอยา่ งมาก ส�ำ หรบั ผู้บริโภค หรอื กลมุ่ ลูกค้าในปจั จบุ ันและอนาคต การ
ตลาดในปจั จบุ นั จงึ มกี ารเปลยี่ นแปลงมาก เมอื่ เทยี บกบั อดตี ทผ่ี า่ นมา การด�ำ เนนิ งานธรุ กจิ นกั การ
ตลาดและผปู้ ระกอบการจงึ จ�ำ เปน็ ตอ้ งปรบั เปลย่ี น เพอื่ ให้ ตอบสนองความตอ้ งการของผบู้ รโิ ภคและ
เทคโนโลยที ี่เปลี่ยนแปลงไปอยา่ งรวดรวดเรว็ เพอ่ื สร้างความได้เปรียบในการแขง่ ขันทางธุรกจิ
ทางโครงการฯ ไดเ้ ลง็ เหน็ ความส�ำ คญั ดงั กลา่ ว จงึ ไดจ้ ดั ใหโ้ ครงการพฒั นาผปู้ ระกอบการ SMEs
ในภาคอุตสาหกรรม B2B มีการจัดอบรมเชิงปฏบิ ัตกิ ารถงึ 2 หลกั สตู ร อนั ได้แก่ หลกั สตู ร “การน�ำ
ธรุ กจิ ท่านเขา้ สโู่ ลก e - Business เต็มรปู แบบ” และ หลกั สูตร “การใช้ Facebook Marketing
ในการสง่ เสรมิ e – Business ในภาคอตุ สาหกรรม” ซงึ่ เปน็ หลกั สตู รทจ่ี ะพฒั นาผปู้ ระกอบการใหม้ ี
องคค์ วามรใู้ นการคา้ ขายออนไลนบ์ นระบบ e-Business และสง่ เสรมิ ยอดขายดว้ ยสอื่ สงั คมออนไลน์
ที่เปน็ ทน่ี ิยมอย่างแพร่หลายในกลุ่มผู้บรโิ ภคยคุ ดิจิทลั

36

หลกั สตู ร “การนำ�ธรุ กจิ ทา่ นเขา้ สโู่ ลก
e-BUSINESS เตม็ รปู แบบ”

การตลาดออนไลน์ (Online Marketing)

การตลาดออนไลน์ (Online Marketing) คือ การตลาดออนไลน์ คือการดำ�เนินงานหรือ
กจิ การดว้ ยสอ่ื อเิ ลก็ ทรอนกิ ส์ เชน่ คอมพวิ เตอร์ แทป็ เลต็ หรอื สมารท์ โฟนเพอื่ ใชเ้ ปน็ ชอ่ งทางตดิ ตอ่
กบั ผูบ้ ริโภค การทำ�การตลาดออนไลนท์ �ำ ให้เราสามารถเจาะจงลูกค้าได้ตรงตามความตอ้ งการ อกี
ทงั้ ยงั เปน็ ชอ่ งทางใหผ้ บู้ รโิ ภคตดิ ตอ่ สอื่ สารกบั เราไดต้ ลอดเวลา มวี ตั ถปุ ระสงคห์ ลกั เพอ่ื ท�ำ ใหส้ นิ คา้
ของเราเปน็ ทรี่ จู้ กั เพมิ่ มากขน้ึ โดยใชว้ ธิ ตี า่ งๆ ในการ โฆษณาเวบ็ ไซต์ หรอื โฆษณาขายสนิ คา้ ทจี่ ะน�ำ
สนิ คา้ ของเราไปเผยแพรต่ ามสอ่ื ออนไลน์ เพอ่ื ใหผ้ อู้ น่ื ไดร้ บั รแู้ ละเกดิ ความสนใจ จนกระทงั่ เขา้ มาใช้
บริการหรือซือ้ สินคา้ ของเราในที่สุด
แนวคิดด้านการทำ� Online Marketing สิ่งที่ นักการตลาดหรือ ผปู้ ระกอบการต้องมคี วามเขา้ ใจ
อยา่ งถอ่ งแท้ เพอื่ ใหส้ ามาถบรรลเุ ปา้ หมายทางธรุ กจิ ได้ ลกู คา้ คอื สงิ่ ทสี่ �ำ คญั ทสี่ ดุ ในการด�ำ เนนิ ธรุ กจิ
หาก ไมส่ ามารถตอบสนองความตอ้ งการ มผี ลทำ�ใหไ้ มส่ ามารถขายสนิ ค้าได้ ปัจจุบนั ลกู คา้ หรอื ผู้
บรโิ ภค มีพฤติกรรมที่มกี ารปรับเปลย่ี นอย่างรวดเร็ว ในการซ้ือขายสินค้า และแนวโน้มพฤตกิ รรม
ผู้บรโิ ภค เขา้ สูย่ คุ 4.0 มีดงั ต่อไปน้ี

1. Social Media จะมีอิทธิพลมาก นำ�ไปสู่การสร้าง Segment ใหม่ของผู้บริโภค
2. นวัตกรรมสร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจและตอบโจทย์ แบบรายบุคคลมากขึ้น
3. ผู้บริโภคยุคนี้ยอมจ่ายเงินแพงกว่าเพื่อให้ได้สิ่งที่ดีกว่า
4. ผู้บริโภคยอมจ่ายเมื่อมีความมั่นใจในสินค้าหาข้อมูลก่อนตัดสินใจซื้อสินค้า
5. ผู้สูงอายุ ใช้ สื่อ online มากขึ้น
6. การซื้อของออนไลน์ ได้รับความนิยมมากขึ้น แต่ห้างร้านยังคงมีความจำ�เป็น
7. การเปิดรับสื่อของคนจะหลากหลายมากขึ้น
อาทิ การดูคอนเทนต์จากสมาร์ทโฟนควบคู่การดูทีวี
8. สื่อ Outdoor ยังมีความสำ�คัญในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
9. การแข่งขันรูปแบบการลดราคาในธุรกิจค้าปลีกจะลดลง

37

เพ่อื การท�ำ Online marketing ได้ประสบความสำ�เร็จ ตอ้ งเรียนรกู้ ลมุ่ ลูกค้าและผบู้ รโิ ภค
ในแตล่ ะ เจเนอเรชน่ั เนอ่ื งจากแตล่ ะชว่ งมีพฤติกรรมท่แี ตกตา่ งกัน การตลาดจึงต้องแตกตา่ งกันไป
ในแตล่ ะกลุ่ม ไดแ้ ก่
กลมุ่ ท่ี 1 เจเนอเรชนั่ บี (Baby Boomer Generation) หรอื “Gen-B” ซงึ่ เป็นคนสูงอายุใน
ปัจจบุ ัน (พ.ศ.2489-2507) ซ่งึ แนวโนม้ มีสงู ขนึ้ เรื่อยๆ กลุ่มน้ี ชอบเล่น Line , Youtube และ
Face Book ตามลำ�ดบั *
กลุ่มท่ี 2 เจเนอเรชั่นเอก็ ซ์ (Generation X) หรอื เรยี กสัน้ ๆ วา่ “Gen-X” ซงึ่ เปน็ คนวัยท�ำ งาน
ในยุคปัจจบุ นั (พ.ศ.2508-2522) กลุม่ น้ี ชอบเลน่ Line , Youtube และ Facebook ตามล�ำ ดับ*
กลุ่มที่ 3 เจเนอเรช่ันวาย (Generation Y) หรือ “Gen-Y” ซงึ่ เปน็ คนวัยตัง้ แต่มัธยมศึกษาตอน
ปลายถงึ เรม่ิ ท�ำ งานใหม่ (พ.ศ.2523-2540) คนกลมุ่ นเี้ กดิ มาพรอ้ มเทคโนโลยที นั สมยั และแพรห่ ลาย
กลุ่มนี้ ชอบเล่น Youtube ,Facebook และ Line ตามลำ�ดับ*
กลุ่มท่ี 4 เจเนอเรช่ันซี หรือแซด (Generation Z) หรือ “Gen-Z” (พ.ศ.2540 ข้ึนไป) ซึ่ง
เป็นคนกลุ่มวัยตั้งแต่แรกเกิดถึงมัธยมศึกษาตอนต้น คนกลุ่มนี้เกิดมาด้วย เทคโนโลยีทันสมัยและ
แพร่หลาย รวมถงึ องค์ความรู้ เพยี งแค่มีเทคโนโลยกี ็ไดส้ ง่ิ ท่ีต้องการ กลมุ่ นี้ ชอบเล่น Youtube ,
Face book และ Line ตามลำ�ดับ*

*รายงานผลการสำ�รวจพฤติกรรมผ้ใู ชอ้ ินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2559, สำ�นกั งานพัฒนาธรุ กรรมทางอเิ ล็กทรอนกิ ส์
38

รปู แบบการตลาดออนไลน์
1. เป็นการส่ือสารกบั กลุม่ เป้าหมายในลักษณะเฉพาะเจาะจง (Niche Market)
2. เป็นลักษณะเปน็ การสือ่ สารแบบ 2 ทาง (2 Way Communication)
3. มีการกระจายไปยงั กลมุ่ ผู้บริโภค (Dispersion of Consumer)
4. สามารถตดิ ตอ่ สอื่ สาร โต้ตอบ ปฏิสมั พันธ์ได้อยา่ งรวดเร็ว (Quick Response)
5. มตี ้นทนุ ตำ่�แต่ได้ประสทิ ธิผล สามารถวดั ผลไดท้ นั ที (Low Cost and Efficiency)
6. มีความสมั พนั ธก์ บั กิจกรรมการตลาดแบบด้งั เดิม (Relate to Traditional Marketing)
7. มีการตัดสนิ ใจในการซอ้ื จากข้อมลู ข่าวสารทไ่ี ด้รับ (Purchase by Information)
เครอ่ื งมอื พื้นฐานของการตลาดออนไลน์ (Online Marketing tool)
Search Engine Marketing คือ การตลาดบน Search Engine เป็นการทำ�ให้สินค้าติด
อนั ดบั การคน้ หาในล�ำ ดบั แรกๆ ซงึ่ จะท�ำ ใหถ้ กู คน้ พบไดง้ า่ ยและถกู คลกิ ไดบ้ อ่ ยกวา่ เวบ็ ไซตท์ อ่ี ยดู่ า้ น
ล่างหรืออยใู่ นหน้าถัดไป แบง่ ออกเป็น SEO (การทำ�เวบ็ ไซต์ของเราให้ติดอันดบั ของ Google) กับ
PPC (การซอ้ื Ads บน Google)
E-mail Marketing คือ การตลาดท่ที �ำ ผ่านอเี มล์ เพอ่ื ส่งขา่ วสาร โปรโมชน่ั ต่างๆ ถงึ ลกู ค้าที่
เป็นกลุ่มเป้าหมาย เป็นการตลาดที่ต้นทุนตำ่�ที่สุดเม่ือเทียบกับการตลาดในรูปแบบอื่นๆ อีกท้ังยัง
เปน็ การทำ�การตลาดที่ตรงกลมุ่ และสามารถเข้าถึงผู้รบั ภายในเวลาอนั รวดเรว็
Social Marketing คอื การตลาดทท่ี �ำ ผา่ น Social Network ตา่ งๆ เชน่ Facebook, Twitter,
Instagram, Pinterest ฯลฯ ซง่ึ Social Marketing กำ�ลังไดร้ ับความนิยมอย่างมาก เพราะมีสถติ ิ
การใช้งานสงู กว่าแหล่งออนไลน์ประเภทอน่ื

39

ขอ้ ดีของการทำ�การตลาดออนไลน์
1. ผบู้ รโิ ภค หรือ ลกู คา้ ผู้ใช้อนิ เทอรเ์ นต็ เปน็ จ�ำ นวนมากในปัจจุบัน ท�ำ ใหไ้ ดล้ ูกคา้ ทีก่ ว้างขวาง
ขน้ึ และขยายไปทวั่ โลกได้
2. ราคาของการตลาดออนไลน์มีต้นทุนต�ำ่ กวา่ การตลาด ช่วยให้เจ้าของกิจการประหยัดงบ และ
ค่าใช้จา่ ยในการจา้ งพนกั งาน
3. สอื่ สารกบั ลูกค้าได้ตลอดเวลา ทำ�งานได้ 24 ช่ัวโมง สามารถปรบั เปลี่ยนโปรโมชนั่ ใหมๆ่ ได ้
ตลอดเวลาไมต่ ้องรอ
4. ไดท้ ราบความเคลอื่ นไหวของคแู่ ขง่ ขนั ทางธุรกจิ การเขา้ ไปสงั เกตการณเ์ ว็บไซต์ บลอ็ ก หรือ
หนา้ แฟนเพจของคแู่ ขง่ ขนั ทำ�ใหค้ ณุ คาดเดากลยุทธท์ างการตลาดทีค่ ่แู ข่งกำ�ลงั ดำ�เนินการอยู่
5. วดั และประเมนิ ผล จากจำ�นวนการคลิกเข้าชมเว็บไซต์ว่ามีจำ�นวนเท่าไร ส่วนใหญด่ ูเนื้อหา
ประเภทไหน ใชเ้ วลาในการอยทู่ ่ีเวบ็ ไซตก์ ีน่ าที เป็นตน้ ซงึ่ คุณสามารถน�ำ สถิตนิ ไี้ ปใช้ในการ
วางแผนกลยุทธท์ างการตลาดในรปู แบบอนื่ ๆได้อีกมากมาย
6. การด�ำ เนินงานไม่ยงุ่ ยากซบั ซอ้ น ท�ำ ได้ง่าย
ข้อเสยี ของตลาดออนไลน์
1. การตลาดออนไลน์มตี น้ ทนุ ตำ่� ทำ�ใหเ้ กิดการแข่งขันกนั สงู ขนึ้
2. ผูใ้ ห้บรกิ ารไม่สามารถรูไ้ ด้ว่าลูกค้าท่มี าสนใจหาข้อมลู คอื ใคร เนอ่ื งจาก บางคร้ังลกู คา้ ไมใ่ ห ้
ขอ้ มลู ทแ่ี ทจ้ รงิ
3. ขอ้ มูลต่างๆ เป็นข้อมลู มาตรฐาน ยากตอ่ การปรับให้ตรงตามความต้องการที่ตา่ งกันของลกู คา้
4. อาจกอ่ ใหเ้ กดิ ความร�ำ คาญตอ่ ลกู ค้าทไี่ มเ่ ตม็ ใจรบั สารได้ หากมกี ารส่งขอ้ มลู มากจนเกินไป
5. ผูป้ ระกอบการ ไมม่ คี วามเชี่ยวชาญอย่างแท้จรงิ ทำ�ให้สามารถ เขา้ กลุม่ ลูกค้าเปา้ หมายได ้
อยา่ งถูกต้อง

40

เข้าสู่ระบบร้านค้าออนไลนด์ ว้ ย
FTIeBusiness.com

4141

สมคั รเปดิ ธรุ กจิ ออนไลน์

สมัครเปิดธุรกิจออนไลน์ สามารถสมัครไดผ้ า่ นทาง www.ftiebusiness.com/register.php
ข้อมลู แพค็ เกจบรกิ าร

เ ลื อ ก แ พ็ ค เ ก จ บ ริ ก า ร ต า ม ท่ี ต้ อ ง ก า ร
โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
www.ftiebusiness.com/package

หากทา่ นเปน็ สมาชกิ ของสภาอตุ สาหกรรม
เลือกในช่องสมาชิก พร้อมทั้งระบุ
รหัสสมาชิก และประเภทของสมาชิก

ขอ้ มลู ผสู้ มคั รและสถาน
ประกอบการ

ปอ้ นช่อื ทอ่ี ยู่ ข้อมลู การติดตอ่ ของผู้สมัคร
และสถานประกอบการ

ข้อมูลการเข้าใชร้ ะบบ

ป้อน USERNAME โดยใช้ E-mail
ของทา่ น สามารถตรวจสอบ USERNAME
โดยการ กดปุ่ม พร้อมท้ังป้อน
รหัสผ่าน และยอมรับเง่ือนไขตกลง
ใ น ก า ร ใช้ บ ริ ก า ร จ า ก นั้ น ก ด ปุ่ ม

เพื่อยืนยันการสมัคร

42

เม่ือท่านทำ�การสมัครเปิดธุรกิจออนไลน์เรียบร้อยแล้ว รอการยืนยันการสมัครผ่านทาง
E-mail ของท่าน หลังจากน้ัน ท่านสามารถเข้าสู่ระบบการใช้งานได้ทันที ผ่านช่องทางเว็บไซต์
www.ftiebusiness.com
1

หากทา่ นไดร้ บั การยนื ยนั การสมคั รเรยี บรอ้ ยแลว้ สามารถเขา้ สรู่ ะบบโดยการปอ้ น USERNAME
และ PASSWORD ของท่านไดเ้ ลยทนั ที พรอ้ มทง้ั กดปุม่ เพื่อสู่ระบบ Control Panel
ของระบบ FTIebusiness.com

ปอ้ น PASSWORD ของทา่ น 3 2 ปอ้ น USERNAME เป็น E-mail

4

กดปุม่ เพือ่ ทำ�การเข้าสูร่ ะบบ

43

เมอ่ื ทา่ นเขา้ สรู่ ะบบเรยี บรอ้ ยแลว้ ทา่ นจะพบกบั หนา้ Control Panel ของระบบ FTIebusi-
ness.com ที่มเี คร่ืองมอื ต่างๆ ในการชว่ ยอำ�นวยความสะดวก และชว่ ยจัดการธรุ กจิ ออนไลน์

44

ขน้ั ท่ี 1 เมอื่ เขา้ สรู่ ะบบเรยี บรอ้ ยแลว้ ทา่ นสามารถเรม่ิ ปอ้ น
ข้อมูลกิจการ/ร้านค้า ซึ่งเป็นข้อมูลเบ้ืองต้นสำ�หรับการ
ขอ้ มูลกจิ การ/รา้ นคา้ สร้างธุรกิจออนไลน์ เพื่อให้ผู้ท่ีเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ ได้
ทำ�ความรู้จักกับธุรกิจออนไลน์ของท่าน ซ่ึงข้อมูลจะถูก
แสดงในหนา้ Profile ของเวบ็ ไซต์ธรุ กจิ ออนไลน์ของท่าน

ขอ้ มลู กิจการ/รา้ นคา้

1 ปอ้ นช่ือกจิ การ/รา้ นค้าของท่านเป็น
ภาษาไทย และภาษาองั กฤษ

ปอ้ นคำ�ส�ำ คัญ หรอื คำ�เฉพาะทีใ่ ชใ้ น

2 การคน้ หาเวบ็ ไซตข์ องทา่ น เชน่ รองเทา้ ,

รองเท้าหนัง, รองเทา้ ผูช้ าย

3 ปอ้ นค�ำ อธบิ ายกิจการ/ร้านคา้ ของทา่ น

อย่างยอ่

4 ปอ้ นคำ�อธิบายกิจการ/รา้ นคา้ ของท่าน
อยา่ งละเอยี ด

เลือกกลุ่มอุตสาหกรรมตามประเภท

5 สนิ คา้ ของท่านหรอื ใกล้เคยี งมากท่สี ดุ

เลือกประเภทธุรกิจท่ีตรงกับธุรกิจของ

6 ท่านหรือใกล้เคียงมากท่ีสุด สามารถ

เลอื กได้มากกว่า 1 ประเภท

7 เลือกจำ�นวนพนักงานภายในกิจการ/

รา้ นคา้ ของท่าน หากไมต่ อ้ งการระบใุ ห้
เลอื ก Not Show

45

ในส่วนรูปภาพ โลโก้กิจการ/ร้านค้า ท่านจะต้องเตรียมรูปภาพสี่เหล่ียมจัตุรัส ท่ีมีขนาด
ความกวา้ ง 200 pixel * ความสูง 200 pixel ซึ่งทา่ นสามารถท�ำ การอัพโหลดรูปภาพ โดยกดปุ่ม

เพอื่ เลือกรูปภาพโลโกก้ จิ การ/ร้านคา้ ของทา่ น เมอ่ื เลือกรูปภาพเรียบร้อยแล้ว ท่าน
สามารถลากหรือเลือกพน้ื ทท่ี ี่ตอ้ งการอัพโหลดรูปภาพ

2 ลากพ้ืนที่ในกรอบสี
ฟ้าเพ่ือเลือกตำ�แหน่ง
ท่ที า่ นต้องการ

กดปมุ่ เพอ่ื เลอื กรปู ภาพ 1

1 ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อ
ได้ บงั คับป้อนแคเ่ ลขหมายเดียวเทา่ นัน้

2 ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ของกิจการ/
รา้ นค้า
3 ปอ้ นหมายเลขโทรสาร

4 ป้อนอีเมล์

5 ปอ้ นชื่อเวบ็ ไซต์ (ถ้าหากมี)

6 ป้อนช่ือ URL Facebook Page ของ
กจิ การ/รา้ นคา้ ของทา่ น หาก Facebook
Page ของท่านลงทะเบียนช่ือเรียบร้อย
แลว้ ตวั อยา่ ง @ftiebusiness กส็ ามารถ
7 น�ำ ช่อื ftibusiness มาปอ้ นในชอ่ งนี้

ปอ้ นชอ่ื ID Line ของทา่ น ท่พี ร้อมสำ�หรับการติดตอ่
หรอื หมายเลขโทรศัพทท์ ่ที �ำ การลงทะเบียนกับทาง Line

กดปมุ่ เพ่ือบนั ทึกข้อมลู 8

46

ขน้ั ท่ี 2 ข้ันตอนน้ีจะเป็นส่วนของการจัดการแผนที่ต้ัง และ
รปู ภาพกจิ การ/รา้ นคา้ ซงึ่ ขอ้ มลู จะถกู แสดงในหนา้ Profile
ข้อมลู ท่ตี ้งั และ และหน้า Contact ของเวบ็ ไซต์ธุรกิจออนไลน์ของทา่ น
สถานทต่ี ิดต่อ

ข้อมลู แผนท่ีตั้งสถานประกอบกิจการ/ร้านคา้ (Google Map)

ป้อนท่ีอย่หู รือพนื้ ทใ่ี กลเ้ คียง เพื่อคน้ หาตำ�แหน่งทต่ี ง้ั สถานประกอบกิจการของท่าน

1

2

ลากหมดุ ไปยงั ตำ�แหน่งท่ีตัง้ ของสถานประกอบกจิ การทา่ น

ขอ้ มลู รูปภาพสถานประกอบกจิ การ/ร้านค้า
ในส่วนรปู ภาพสถานประกอบกจิ การ/ร้านค้า ทา่ นจะตอ้ งเตรยี มรูปภาพทมี่ ีขนาด ความกว้างไม่
เกนิ 700 pixel ซ่ึงทา่ นสามารถทำ�การอัพโหลดรปู ภาพ โดยกดปุ่ม เพอ่ื เลอื กรูปภาพที่
ทา่ นตอ้ งการ พรอ้ มทงั้ ปอ้ นค�ำ อธบิ ายประกอบรปู ภาพ (ทา่ นสามารถใสร่ ปู ภาพไดส้ งู สดุ จ�ำ นวน 4 รปู )

ลากพืน้ ที่ในกรอบสีฟา้ เพ่อื เลือกต�ำ แหนง่ ท่ีทา่ นต้องการ

2

กดปมุ่ เพอื่ เลอื กรปู ภาพ 1 3

ป้อนคำ�อธบิ ายประกอบรูปภาพ

47

ข้อมลู ทตี่ งั้ สถานประกอบกจิ การ/ร้านค้า

1 ป้อนทีอ่ ยูข่ องที่ตงั้ สถานประกอบกจิ การ
ของทา่ น

2 เลือกจังหวัดตามที่อยู่ของที่ต้ังสถาน
ประกอบกิจการของทา่ น

3 ป้อนรหัสไปรษณีย์ตามที่อยู่ของท่ีต้ัง

สถานประกอบกิจการของท่าน

5 ลากพืน้ ทใ่ี นกรอบสฟี ้าเพอ่ื เลอื กต�ำ แหน่ง
ท่ีทา่ นต้องการ

4 กดปุม่ เพ่อื เลือกรปู ภาพ

6 ปอ้ นรายละเอียดบริเวณโดยรอบหรือจุด
สำ�คญั ของสถานทตี่ ั้งกิจการของท่าน

กดปุ่ม เพอื่ บันทกึ ขอ้ มลู 7

48

ขน้ั ท่ี 3 ส�ำ หรับ ขอ้ มลู ส�ำ คัญอ่ืนๆ จะเป็นข้อมลู ทช่ี ่วยเพิม่
ความสมบรู ณข์ องเว็บไซตธ์ ุรกิจออนไลน์ของท่าน ซ่งึ จะ
ขอ้ มูลสำ�คัญอน่ื ๆ ประกอบด้วย ข้อมูลใบรับรอง หรือหลักฐานมาตรฐาน,
ขอ้ มลู เครื่องจกั รทก่ี ิจการใช้ผลติ สนิ คา้ /บริการ และข้อมูล
การตรวจสอบ/ควบคมุ คุณภาพ

ขอ้ มลู ใบรบั รอง หรือหลกั ฐานมาตรฐาน

1 เลือกรูปภาพใบรับรองหรือมาตรฐานที่
ท่านได้รับ ซึ่งควรมีขนาดความกว้างไม่
เกนิ 700 pixel

2 ป้อนชอ่ื ใบรบั รองหรือมาตรฐานของท่าน
3 ป้อนเลขทีใ่ บรบั รองหรอื มาตรฐาน
4 ป้อนวนั ที่ออกใบรับรองหรอื มาตรฐาน
ที่ทา่ นได้รบั

5 ปอ้ นวนั ทส่ี นิ้ สดุ หรอื วนั หมดอายใุ บรบั รอง

หรือมาตรฐานท่ที ่านไดร้ ับ

6 ปอ้ นระยะเวลาทใ่ี บรบั รองหรอื มาตรฐาน
ที่ทา่ นไดร้ ับ
7
ปอ้ นขอ้ มลู อา้ งองิ ใบรบั รองหรอื มาตรฐาน
ทท่ี ่านไดร้ ับ

8

กดปุ่ม เพอ่ื ท�ำ การบนั ทึกขอ้ มูล

49

ขอ้ มลู เครอื่ งจักรท่กี ิจการใช้ผลติ สินค้า/บริการ

1 เลือกรูปภาพเคร่ืองจักรหรือเครื่องมือ
หลกั ท่ีใช้ในการผลติ /บริการของท่าน ซ่ึง
ควรมขี นาดความกวา้ งไม่เกนิ 700 pixel

2 ปอ้ นชอื่ เครอ่ื งจกั รหรอื เครอ่ื งมอื ของทา่ น

3 ป้อนคำ�อธิบายที่เก่ียวกับเคร่ืองจักรหรือ
เครื่องมือ

กดปุม่ เพือ่ บนั ทึกขอ้ มลู 4

ขอ้ มลู ข้อมูลการตรวจสอบ
/ควบคุมคุณภาพ

เลือกรูปภาพรูปภาพในส่วนของข้ันตอน 1
การตรวจสอบ/ควบคุมคุณภาพของ
ท่าน ซ่ึงควรมีขนาดความกว้างไม่เกิน
700 pixel

ป้อนช่ือขั้นตอนการตรวจสอบ/ควบคุม 2
คุณภาพ

ป้อนคำ�อธิบายที่เก่ียวกับขั้นตอนการ 3
ตรวจ

กดป่มุ เพ่อื บันทกึ ข้อมูล 4

50


Click to View FlipBook Version