The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ebooksakaeo, 2020-06-14 08:36:37

Agriculture-05

Agriculture-05

ขน้ั ท่ี 4 สำ�หรับการสรา้ ง อ-ี แคตตาลอ็ ก จะแบ่งออกเป็น
2 สว่ น คอื การสรา้ งหมวดหมสู่ นิ คา้ และการสรา้ งรายการ
อี-แคตตาล็อก อี-แคตตาล็อก ซ่ึงท่านจะต้องเตรียมข้อมูลสินค้า และ
รูปภาพสินคา้ เพือ่ ใชใ้ นการสรา้ งอี-แคตตาล็อก

การสรา้ งกลุม่ สินคา้ /หมวดหม่สู นิ ค้า
ท่านสามารถสร้างกลุ่มสินค้า/หมวดหมู่สินค้า โดยการกดที่ปุ่ม

เพอื่ ท�ำ การสร้างกลุ่มสนิ ค้า/หมวดหมสู่ ินค้าตามทีท่ ่านตอ้ งการ

1 กดปุ่ม เพื่อสร้างกลุ่มสินค้า/หมวดหมู่

ป้อนชื่อหมวดหมสู่ นิ คา้ 2 ปอ้ นชือ่ หมวดหมู่สินคา้
เปน็ ภาษาอังกฤษ เปน็ ภาษาไทย
3
เลือกกลุ่มหมวดหมู่สินค้า
4 ท่ีตรงหรือใกล้เคียงกับ
ห ม ว ด ห มู่ สิ น ค้ า ท่ี ท่ า น
กดปุ่ม เพ่ือบนั ทึกขอ้ มูล 5 สร้างให้มากทส่ี ุด

51

การสรา้ งกลมุ่ สินค้า/หมวดหมสู่ ินค้า

เมื่อท่านสร้าง กลุ่มสินค้า/หมวดหมู่สินค้า เรียบร้อย ท่านสามารถเริ่มสร้างรายการ
อี-แคตตาล็อก ได้เลยทันที โดยการกดที่ปุ่ม เพ่ือทำ�การสร้างรายการ
อี-แคตตาล็อกตามทท่ี า่ นต้องการ

1 กดปุ่ม เพอ่ื สรา้ งรายการอี-แคตตาลอ็ ก

ป้อนชือ่ สนิ คา้ /บริการ 2 6 ปอ้ นรายละเอยี ดสนิ ค้า
เป็นภาษาไทย อย่างยอ่ เป็นภาษาไทย

ปอ้ นช่อื สนิ คา้ /บรกิ าร 3
เปน็ ภาษาอังกฤษ
ป้อนชื่อยห่ี ้อสินค้า 4
7 ป้อนรายละเอยี ดสนิ ค้า
ปอ้ นชือ่ รนุ่ สินค้า 5 อย่างย่อเปน็ ภาษาอังกฤษ

เ ลื อ ก ก ลุ่ ม สิ น ค้ า / ห ม ว ด ห มู่ 8
สินคา้ ทท่ี ่านต้องการจะเชอ่ื ม

52

ข้อมูลรูปภาพสนิ คา้ /บรกิ าร

2 ลากพื้นที่ในกรอบสีฟ้าเพ่ือ
เลือก

กดปุ่ม เพื่อเลือกรูปภาพ 1

ข้อมูลรายละเอยี ดของสนิ คา้ /บริการ
ในส่วนรายละเอยี ดสินค้า ท่านจะ

ตอ้ งเตรียมรปู ภาพทมี่ ีขนาด ความกว้างไม่
เกิน 700 pixel พรอ้ มท้งั ขอ้ มลู ทเี่ กยี่ วข้อง
กบั สนิ คา้ เพอ่ื เพม่ิ ความสมบรู ณ์
ใหก้ บั อ-ี แคตตาลอ็ กของทา่ น (ทา่ นสามารถ
ใส่รูปภาพได้สงู สดุ จ�ำ นวน 4 รูป)

ลากพนื้ ท่ีในกรอบสฟี ้าเพื่อ 1
เลอื กต�ำ แหน่งที่ทา่ นต้องการ

กดปุ่ม เพื่อเลอื กรูปภาพ 2

ป้อนคำ�อธิบายประกอบรูปภาพ 3
และคำ�อธบิ ายเก่ยี วกับสินคา้

กดปมุ่ เพ่ือบนั ทกึ ขอ้ มูล 4

53

ขน้ั ท่ี 5 เมอ่ื ท่านสร้าง อ-ี แคตตาลอ็ ก เรียบรอ้ ยแล้ว
ท่านสามารถสร้างรายการสินค้าของท่านเพ่ือลงใน
รายการสินค้า/บริการ อี-แคตตาล๊อก โดยการกดทีป่ มุ่
เพอ่ื ทำ�การเพ่มิ รายการสนิ ค้าตามทีท่ ่านต้องการ

1 กดป่มุ เพ่ือสรา้ งรายการสนิ ค้า/บรกิ าร

ขอ้ มลู รายละเอยี ดของสินคา้ /บริการ
สำ�หรับการสร้างรายการสินค้าน้ัน ท่านจะต้องทำ�การเชื่อมรายการสินค้ากับอี-แคตตาล็อก
ท่ีท่านสร้างไว้ หากทา่ นไมท่ ำ�การสร้างรายการอ-ี แคตตาลอ็ ก สามารถกลบั ไปสร้างไดใ้ นขั้นตอนท่ี 4

2 ปอ้ นรหสั รายการสนิ ค้า/บรกิ าร

3 ป้อนช่ือรายการสินค้า/บริการ เป็นภาษาไทย
และภาษาองั กฤษ

ป้อนรหสั UNSPSC ซ่ึงเปน็ รหัสสินค้า/บริการ
4 8 หลักที่ใช้จำ�แนกหมวดหมู่สินค้า/บริการ
ตามหลกั มาตรฐานสากล

5 ปอ้ นรหัส GTIN ซง่ึ เปน็ รหสั ผลิตภัณฑ์สากล

6

ป้อนรหัส Harmonize ซ่ึงเป็นพิกัด
ศุลกากรระบบฮารโ์ มไนซ์

เลือกรายการอี-แคตตาล็อกเพื่อทำ�การ 7

เชื่อมตอ่ รายการสนิ ค้า

54

ราคารายการสินคา้ /บริการ ป้อนราคาต้นทุนการผลติ สินค้า/บริการ

1 ป้อนราคาท่ที า่ นตอ้ งขายสนิ ค้า/บรกิ าร 2

3 ปอ้ นราคาพิเศษทีท่ า่ นตอ้ งขายสนิ ค้า/บรกิ าร

เลอื กหน่วยนบั ทีต่ รงกบั หนว่ ย1นบั สินคา้ ของท ่าน สนิ คา้ คงคลงั
สำ�หรับ สินคา้ คงคลงั เป็นระบบที่ช่วย
ใหท้ า่ นบรหิ ารจดั การคลงั สนิ คา้ ได้ หากมกี ารสง่ั
ซอื้ สนิ ค้าเขา้ มาระบบจะท�ำ การตดั ยอดรายการ
สนิ ค้าอัตโนมตั ิ นอกจากน้ีท่านยงั สามารถสรา้ ง
2 หน่วยนบั รายการสนิ ค้าเพม่ิ เตมิ ได้
ปอ้ นจำ�นวนสนิ คา้ คงคลังเป็นตัวเลข

1 กดปุม่ เพ่ือจดั การขอ้ มลู หน่วยนบั สรา้ งขอ้ มูลหน่วยนบั

2 กดปุ่ม เพ่อื สรา้ งรายการหน่วยนบั

ปอ้ นชอ่ื เรยี กหนว่ ยนบั เปน็ ภาษาไทย 3
ปอ้ นชอื่ เรยี กหน่วยนับเปน็ ภาษาอังกฤษ 4

กดปมุ่ เพ่อื บนั ทึกขอ้ มลู 5

55

ขน้ั ท่ี 6 ในขั้นตอนน้ีจะเป็นส่วนของการจัดการ
ข่าวสารและองค์ความรู้ของกิจการ/ร้านค้าของท่าน
ขา่ วประชาสมั พันธ์ เพื่อสร้างการติดตามและเพิ่มความสมบูรณ์ให้แก่
ของกิจการ/รา้ นค้า เว็บไซต์ธุรกิจออนไลน์ของท่าน โดยมีขั้นตอนดังต่อ
ไปนี้

1 กดปุ่ม เพื่อสร้างรายการขา่ วประชาสมั พนั ธ์

ปอ้ นหวั ข้อข่าวสารที่ทา่ นตอ้ งการ กดเพื่อเลือกรูปภาพประกอบขา่ วสาร

2 ท่ที า่ นต6อ้ งการ

เลอื กประเภทข่าวสารทท่ี า่ นต้องการ

3

4

กดปุ่ม เพ่อื เลือกรปู ภาพขนาดย่อ

5 ปอ้ นรายละเอียดอย่างยอ่ 7

ป้ อ น คำ � บ ร ร ย า ย ข้ อ มู ล ห รื อ เ นื้ อ ห า
ข่าวสารอยา่ งละเอียด

8 ท่านสามารถตั้งค่าการเผยแพร่ได้

กดปุ่ม เพอ่ื บนั ทึกข้อมลู 9

56

ขน้ั ท่ี 7 ในขั้นตอนน้ีจะเป็นส่วนของการจัดการรูปแบบ
เว็บไซต์และช่ือเว็บไซต์ธุรกิจออนไลน์ของท่าน จะแบ่ง
รูปแบบเวบ็ ไซต์ ออกเปน็ 3 สว่ น คอื สรา้ งช่ือเว็บไซต์ธุรกิจออนไลน์ รปู
แบบเว็บไซต์ และขอ้ มูลรปู ภาพแบนเนอร์สไลด์

การสรา้ งชอื่ เวบ็ ไซตธ์ ุรกิจออนไลน์

การสรา้ งชอ่ื เวบ็ ไซตเ์ ปน็ การสรา้ งชอื่ เรยี กธรุ กจิ ของทา่ นเพอ่ื ใหล้ กู คา้ เขา้ ถงึ ธรุ กจิ ของทา่ นผา่ น
ทางช่ือท่ที ่านก�ำ หนด เชน่ test.ftiebusiness.com เมอื่ ท่านกำ�หนดช่อื เว็บไซตส์ ำ�หรับธุรกจิ ของ
ทา่ นเรยี บรอ้ ยแลว้ ใหก้ ดทปี่ มุ่ ระบบจะท�ำ การตรวจสอบชอื่ เวบ็ ไซตธ์ รุ กจิ ของทา่ น หาก
สามารถใชง้ านไดร้ ะบบจะแจง้ เตอื นทา่ นดว้ ยตวั อกั ษรสเี ขยี ววา่ เปน็ อนั เสรจ็
ข้นั ตอนการสรา้ งชอื่ เว็บไซต์ธรุ กิจออนไลน์

ปอ้ นชอ่ื เวบ็ ไซตธ์ รุ กจิ ทีท่ า่ นต้องการ 2 กดปุ่มตรวจสอบ

1

การสรา้ งรูปแบบเว็บไซต์
การสรา้ งรปู แบบเวบ็ ไซตเ์ ปน็ การจดั การรปู แบบหนา้ ตาเวบ็ ไซตข์ องทา่ น โดยมธี มี (Theme) ให้
เลอื กใช้งานหลากหลายรูปแบบ ซงึ่ สามารถคลกิ ท่ีรูปภาพหนา้ ปกธีมเพ่อื ดูรปู ภาพขนาดใหญ่ และ
เมอื่ ทา่ นไดร้ ปู แบบเวบ็ ไซตท์ ตี่ อ้ งการแลว้ สามารถเลอื กไดโ้ ดยการกดทปี่ มุ่ วงกลมดา้ นลา่ งของภาพ
หนา้ ปกธีมน้ันๆ

57

กดที่รปู เพือ่ ดภู าพขนาดใหญ่

1
2

กดเพ่อื เลอื กรปู แบบเวบ็ ไซต์
ท่ีทา่ นต้องการ

58

ขอ้ มูลรปู ภาพแบนเนอร์สไลด์
การสร้างข้อมูลรูปภาพแบนเนอร์สไลด์ เพื่อตกแต่งเว็บไซต์ธุรกิจของท่านให้มีความน่าสนใจ
และหลากหลาย ทา่ นสามารถใส่รูปภาพไดส้ ูงสดุ จำ�นวน 4 รูป โดยมีขนั้ ตอนดงั ต่อไปน้ี

1 กดปมุ่ เพอื่ เลอื กภาพทท่ี า่ นตอ้ งการ

3 2 ลากพนื้ ท่ใี นกรอบสีฟ้าเพ่อื เลอื กต�ำ แหนง่ ที่ทา่ นต้องการ

ท่ า น ส า ม า ร ถ ป้ อ น ลิ ง ค์ ใ ห้ กั บ
รูปภาพแบนเนอร์ของท่านเพื่อ
ให้แบนเนอร์ของท่าน สามารถ
คลิกเพื่อลิงค์ไปยังหน้าอื่นๆ ของ
เวบ็ ไซต์ธุรกจิ ออนไลนข์ องท่านได้

กดปมุ่ เพอ่ื บันทกึ ข้อมลู 4

59

เว็บไซต์ธุรกิจออนไลน์
เมือ่ ทา่ นท�ำ การป้อนขอ้ มลู ครบท้งั 7 ขั้นตอน เรยี บร้อยแลว้ ทา่ นสามารถดูเวบ็ ไซตธ์ ุรกจิ

ออนไลนข์ องทา่ นได้

กดปมุ่ เพอื่ แสดงเมนู

กดทีร่ ปู ภาพโลโก้ เพ่อื เขา้ ไปเยี่ยม
ชมเวบ็ ไซตธ์ รุ กจิ ออนไลนข์ องทา่ น

4 เมอื่ ทา่ นไมป่ ระสงค์จะใช้งาน
กดปมุ่ ออกจากระบบ เพอ่ื ออก
เว็บไซต์ธรุ กจิ ออนไลนข์ องทา่ น จากการใชง้ าน

3

60

ระบบ Responsive
เว็บไซตธ์ ุรกิจออนไลน์ของ FTIebusiness.com มีระบบ Responsive ท่ีสามารถรองรับ
ทุกอุปกรณ์การใช้งาน (All Devices) ซึ่งแต่ละอปุ กรณจ์ ะมีการแสดงผลท่แี ตกต่างกัน พรอ้ มทงั้
ช่วยเพิ่มประสิทธฺิภาพการแสดงผลกับอุปกรณ์ประเภท Smartphone และ Tablet ให้มีความ
รวดเรว็ ยง่ิ ข้นึ ทันที โดยมีข้นั ตอนดังต่อไปนี้

คอมพิวเตอรต์ ง้ั โตะ๊ (Desktop) คอมพวิ เตอร์พกพา (Notebook)
รูปแบบการแสดงผลกับหนา้ จอการใชง้ านทม่ี ีขนาดความกวา้ งตั้งแต่ 1,280 Pixel ขึ้นไป

สมารท์ โฟน (Smartphone)
รูปแบบการแสดงผลกับหนา้ จอ
การใชง้ านที่มีขนาดความกวา้ ง
ตง้ั แต่ 320 Pixel ถึง 767 Pixel

แท็บเลต็ (Tablet)
รปู แบบการแสดงผลกบั หนา้ จอ
การใช้งานที่มขี นาดความกวา้ ง
ตง้ั แต่ 768 Pixel ถึง 1024 Pixel

61

ในส่วน ช่องทางการชำ�ระเงิน ระบบ
FTIebusiness.com มีระบบให้ท่านเลือกใช้งาน
e-Paymentระบบการชำ�ระเงนิ 2 รูปแบบด้วยกัน คือ รูปแบบชำ�ระเงินผ่านบัญชี
ธนาคาร และชำ�ระเงินผ่านระบบ e-Payment โดย
ทา่ นสามารถสรา้ งช่องทางการช�ำ ระเงนิ โดยมขี ัน้ ตอน
ดังตอ่ ไปน้ี

บัญชีธนาคาร

ท่านสามารถสร้างรายการบัญชีธนาคาร โดยทำ�การเลือกที่เมนู
และกดที่ปุ่ม เพอ่ื ท�ำ การสร้างรายการบัญชธี นาคาร

เม่อื ทา่ นท�ำ การบันทึกข้อมูลเรียบรอ้ ยแล้ว รายการบัญชธี นาคารของทา่ นจะแสดงใน ขั้น
ท่ี 1 ข้อมลู กิจการ/รา้ นค้า ดงั ภาพประกอบด้านลา่ ง

62

ระบบ e-Payment

ในส่วนระบบ e-Payment ท่านจะต้องทำ�การลงทะเบยี นการใชง้ านก่อนจงึ จะสามารถ
ใช้งานได้ ยกตัวอย่าง เช่น 2C2P, 123, PromptPay เมื่อท่านได้ทำ�การลงทะเบียนกับระบบ
e-Payment ท่านจะสามารถเชื่อมระบบ โดยทำ�การเลือกที่เมนู และกดที่ปุ่ม
เพอ่ื ทำ�การเชื่อมระบบ e-Payment

เมอื่ ทา่ นท�ำ การบนั ทกึ ขอ้ มลู เรยี บรอ้ ยแลว้ ระบบจะท�ำ การเชอื่ มตอ่ กบั ระบบ e-Payment
อตั โนมตั ิ (ระบบจะท�ำ การเชอื่ มตอ่ ภายใน 24 ชว่ั โมง) รายการบญั ชี e-Payment ของทา่ นจะแสดง
ใน ขั้นที่ 1 ขอ้ มูลกจิ การ/ร้านคา้ ดังภาพประกอบด้านลา่ ง

63

ระบบบรกิ าร เม่ือทา่ นป้อนขอ้ มลู ส�ำ หรับการสร้างเว็บไซต์
ธุรกิจออนไลน์เสร็จส้ินครบทุกข้ันตอนแล้ว เว็บไซต์
ซื้อขายแลกเปลยี่ น ธุรกิจออนไลน์ของท่าน จะมีระบบรองรับและให้
บริการซ้อื ขายแลกเปลย่ี นสินค้า โดยมีขน้ั ตอนการสั่ง
ซ้ือสนิ ค้าดังนี้

64

ตระกรา้ สนิ ค้า

รายการสัง่ ซอื้
แสดงข้อมูลของรายการสั่งซื้อท่ีหยิบใส่
ตะกร้าสนิ ค้า ซึ่งสามารถแกไ้ ข เพิ่ม และ
ลบรายการสั่งซ้ือ

ข้อมลู ผ้สู ง่ั ซ้อื และสถานที่จัดส่งสินค้า
แบบฟอร์มเพื่อเก็บข้อมูลผู้ส่ังซื้อ และ
ขอ้ มูลสถานทจี่ ัดส่งสนิ ค้า

วธิ ีการจัดส่งสนิ ค้า
แสดงรูปแบบการจัดส่งสินค้า สำ�หรับ
ให้ผสู้ งั่ ซ้ือเลอื ก
ชอ่ งทางการชำ�ระเงิน
แสดงช่องทางการชำ�ระเงิน สำ�หรับให้
ผสู้ ง่ั ซ้อื เลอื ก

หากสนิ คา้ ของทา่ นมผี ูส้ ่งั ซ้ือสนิ คา้ เข้ามา ระบบจะทำ�การแจง้ เตอื นท่านอนั โนมัติ ผ่านทาง
อีเมล และผา่ นทางระบบ Control Panel ของระบบ FTIebusiness.com ซ่งึ ข้อมลู ดังกล่าวจะ
น�ำ มาแสดงในเมนู ขอ้ มูลรายการส่งั ซ้อื สนิ คา้

65

Matching ระบบ FTIebusiness.com ไดม้ รี ะบบรองรบั
การจับคู่ระหว่างผู้ซ้ือและผู้ขาย ที่มีความสนใจหรือ
ระบบการจบั ค่ผู ซู้ ้อื ความตอ้ งการสินคา้ ในจ�ำ นวนมากและมีงบประมาณ
และผู้ขายสนิ ค้า ที่ชัดเจน เพื่อติดต่อแลกเปล่ียนซ้ือขายสินค้ากันได้
ภายในระบบ

หากสินค้าของท่านมีผู้ซื้อสนใจและแสดงความต้องการเข้ามา ระบบจะทำ�การแจ้งเตือน
ท่านอตั โนมตั ิ ผา่ นทางอีเมล์ และผา่ นทางระบบ Control Panel ของระบบ FTIebusiness.com
ซ่ึงขอ้ มูลดังกล่าวจะนำ�มาแสดงในเมนู ข้อมูลการขอใบเสนอราคา

66

e-Logistic สำ�หรับระบบ e-Logistic จะเป็นการจดั การ
เรอ่ื งการจดั สง่ สนิ คา้ ซงึ่ จะแบง่ ออกเปน็ 2 สว่ นดว้ ยกนั

ระบบการจัดสง่ สินค้า คอื รายการจดั ส่งสินค้า และรูปแบบการจดั สง่ สินคา้

รปู แบบการจัดสง่ สนิ คา้
จะเปน็ สว่ นของการก�ำ หนดรูปแบบการจดั ส่งสินคา้ และราคาค่าจดั ส่งสนิ ค้า หากทา่ นไม่

ก�ำ หนดรูปแบบและราคาคา่ จัดส่งสนิ คา้ ระบบจะไมส่ ามารถท�ำ การซ้อื ขายได้ ท่านสามารถสร้าง
รูปแบบการจดั สง่ โดยกดที่ปมุ่

67

รายการจดั ส่งสินคา้
รายการจดั สง่ สนิ คา้ จะแสดงรายการสงั่ ซอ้ื ทมี่ กี ารช�ำ ระเงนิ เรยี บรอ้ ยแลว้ และรอการจดั สง่
ในลำ�ดบั ถัดไป เมอ่ื ทา่ นทำ�การจัดสง่ สนิ ค้าเรยี บรอ้ ยแล้ว สามารถแจง้ ไปยังลกู คา้ ผ่านระบบ โดย
การกดปุ่ม

68

ระบบบรกิ าร เปน็ ชอ่ งทางการใหบ้ รกิ ารใหค้ �ำ ปรกึ ษาทเี่ กย่ี วขอ้ ง
ใหค้ ำ�ปรกึ ษา กับการใช้งานระบบ FTIebusiness.com แก่สมาชิก
และผู้ท่ีสนใจ ซ่ึงจะแสดงช่องทางการติดต่อในหน้า
Contact us ของเว็บไซต์ www.ftiebusiness.com

69

การบรหิ ารจดั การหนา้ รา้ นออนไลน์
อยา่ งมปี ระสทิ ธภิ าพ

เทคนคิ 6 ประการ ในการวางแผนและจดั การหนา้ รา้ นออนไลน์
1. วางแผนธุรกิจให้เฉียบคม การรู้เขารู้เราเป็นส่ิงสำ�คัญ หาจุดแข็ง ปิดจุดอ่อน ประเมินสินค้า
และแหลง่ ผลิต วเิ คราะหต์ ลาด ศกึ ษาคู่แขง่ รวมถึงการวิเคราะห์ต้นทนุ และวางแผนการเงินให้
ครอบคลุม
2. เลอื กใชร้ ะบบรา้ นคา้ ออนไลนท์ น่ี า่ เชอื่ ถอื ศกึ ษาและเลอื กใชเ้ วบ็ ไซตท์ เี่ หมาะสมกบั ธรุ กจิ พฒั นา
โดยผูใ้ หบ้ ริการทนี่ า่ เช่อื ถอื มีระบบบรหิ ารจัดการรา้ นคา้ ทเ่ี หมาะสม และเช่อื ถอื ได้
3. สร้างร้านค้าให้มีเอกลักษณ์โดดเด่น ปัจจุบันมีร้านค้าออนไลน์อยู่เป็นจำ�นวนมาก การสร้าง
รา้ นคา้ ออนไลนม์ คี วามโดดเดน่ นา่ จดจ�ำ และมคี วามแตกตา่ งเปน็ กญุ แจส�ำ คญั ทง้ั การตง้ั ชอ่ื รา้ นคา้
การออกแบบโลโกใ้ ห้มเี อกลกั ษณ์ แสดงตัวตนของรา้ นคา้
4. เตรียมความพร้อมด้านสินค้าและบริการ การวางแผนสต๊อกและการส่ังซ้ือสินค้าให้เพียงพอ
โดยอาศัยข้อมูลที่ผ่านมาของพฤติกรรมลูกค้า เพื่อให้สินค้าสามารถผลิตและส่งได้ทัน ไม่ขาด
ตลาด
5. จดั การรายการค�ำ สง่ั ซอ้ื อยา่ งมอื อาชพี ตอบสนองตอ่ รายการค�ำ สงั่ ซอ้ื ทไ่ี ดช้ �ำ ระเงนิ แลว้ ใหเ้ รว็
ท่ีสุด วางแผนการขนส่ง รวมถึงรายงานสถานะการจัดส่งให้ผู้ซ้ือรับทราบ เพื่อเป็นการสร้าง
ความพึงพอใจให้กลับมาใชบ้ ริการต่อในครัง้ ถดั ไป
6. ทำ�การตลาดอย่างต่อเน่ืองและเหมาะสม การบริการที่ดีถือเป็นหัวใจสำ�คัญของการค้าขาย
ออนไลน์ ใช้หลักจติ วิทยาในการตั้งราคาสนิ คา้ การจัดโปรโมชัน่ แคมเปญ การให้ขอ้ มลู ข่าวสาร
แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม จะทำ�ให้ลูกค้ารู้สึกว่าร้านค้าน้ีมีการอัพเดทอยู่เสมอ
มีตวั ตนจริง

70

การสรา้ ง
e-Catalog ใหน้ า่ สนใจ

e-Catalog เป็นกุญแจสำ�คัญของความสำ�เร็จในการค้าขายบนระบบออนไลน์ การสร้าง
e-Catalog ทีม่ ีความครบถ้วนสมบรู ณ์จะช่วยในการคน้ หาของ Search Engine ซึ่งท�ำ ใหส้ นิ คา้
มโี อกาสขน้ึ ไปแสดงในหนา้ ผลการคน้ หาทัง้ FTIeBusiness เอง และเคร่ืองมอื Search Engine
อนื่ ๆ นำ�ไปสูก่ ารเข้าถึงเวบ็ ไซต์และสั่งซอื้ ไดง้ ่ายขน้ึ ตลอดจนรายละเอยี ดและข้อมูลของสินคา้ กม็ ี
ผลต่อการตดั สนิ ใจซือ้ สินค้า เน่ืองจากเป็นสว่ นประกอบหลักท่ชี ว่ ยในการพจิ ารณาเลือกสนิ ค้าและ
ตัดสินใจซ้อื

กฎของรปู ภาพ กฎของเนอ้ื หา

1. ชดั เจน เหน็ แลว้ จำ�ได้ 1. ชวนใหอ้ า่ นใน 4 บรรทดั แรก
2. สะดดุ ตา เหน็ แลว้ หยดุ ดู 2. โปรง่ เบา ไมแ่ นน่ รกตา
3. ไมแ่ นน่ เกนิ ไป 3. ใชค้ ำ�เนน้ เพอ่ื สรา้ งความอยาก
4. ไมส่ วยเกนิ จรงิ 4. บรรยายอรรถประโยชน์
5. มจี ดุ เดน่ เปน็ ประธานภาพ 5. เชญิ ชวนให้ “กระทำ�” การตอ่

71

หลกั สตู ร “การใช้ Facebook Marketing
ในการสง่ เสรมิ e–Business ในภาคอตุ สาหกรรม”

ภาพรวมของตลาดออนไลน์ และความสำ�คญั ในการใชส้ ่อื
Social Media

จากรายงานผลการศึกษาข้อมูลด้านดิจิทัลทั่วโลกของ We Are Social ซึ่งเป็นหน่วยงาน
ผู้เผยแพร่ข้อมูลด้านดิจิทัลท่ีสำ�คัญของโลก21 ได้จัดทำ�รายงานข้อมูลสถิติและผลสำ�รวจพฤติกรรม
ผบู้ รโิ ภคเกยี่ วกบั การใชอ้ นิ เทอรเ์ นต็ และ Social Media ของหลายประเทศทว่ั โลก พบวา่ ในปี 2016
มีประชากรโลกมีทั้งหมด 7.395 พันล้านคน โดยมีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตจำ�นวน 3.42 พันล้านคน
หรอื คดิ เปน็ รอ้ ยละ 46 ของประชากรโลก มผี ใู้ ชง้ านเครอื ขา่ ยสงั คมออนไลนจ์ �ำ นวน 2.31 พนั ลา้ นคน
หรือคดิ เป็นรอ้ ยละ 31 ของประชากรโลก
มผี ใู้ ชง้ านโทรศพั ทม์ อื ถอื เคลอ่ื นทจ่ี �ำ นวน 3.79 พนั ลา้ นคน หรอื คดิ เปน็ รอ้ ยละ 51 ของประชากร
โลก โดยทีม่ ผี ใู้ ช้งานเครือข่ายสงั คมออนไลน์ผ่านโทรศพั ทม์ อื ถือเคลอ่ื นทจ่ี ำ�นวน 1.97 พันล้านคน
หรอื คิดเป็นรอ้ ยละ 27 ของประชากรโลก

1.968 3.419

Billion mobile Billion internet
social media users

users

7.395 3.790 2.307
Billion social
Billion of World Billion unique media users
Population 2016 mobile users

Source : we are social

21 We Are Social เผยแพรเ่ มอื่ January 28, 2016
72

ปรมิ าณผใู้ ชง้ าน Facebook ในปี 2016
(Global Facebook Users 2016)

ข้อมูลผลการสำ�รวจและเปรียบเทียบอัตราการเติบโต
ของประชากร Facebook ทั้งในประเทศไทยและกล่มุ ประเทศ
สมาชกิ ประชาคมเศรษฐกจิ อาเซยี น (AEC) รวมทั้งท่วั โลก ซึ่งพบวา่ พฤตกิ รรมการใช้ Facebook
ได้รับความนยิ มอย่อู ยา่ งต่อเนื่อง และแทบจะเปน็ ส่วนหนง่ึ ในกจิ วัตรประจ�ำ วนั ของสมาชิกผู้ใชง้ าน
จำ�นวนผเู้ ปิดบัญชีใชง้ าน Facebook ทั่วโลก มที ้ังหมด 1,590 ล้านคน โดย 3 อันดับแรก
ของโลก ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศผู้นำ�ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเทศอนิ เดยี และประเทศบราซลิ ทม่ี กี ารเตบิ โตดา้ นตลาดเทคโนโลยสี ารสนเทศรวดเรว็ ไมแ่ พก้ นั
สว่ นประเทศไทยนน้ั จดั อยใู่ นอนั ดบั ท่ี 8 ของโลก ขน้ึ มาจากอนั ดบั 9 ของโลกเมอ่ื เทยี บกบั ปที แ่ี ลว้ 22

GLOBAL FACEBOOK POPULATION

1,590,000,000
MILLION USERS
TOP 3

USA INDIA BRAZIL
193 137 104

MILLION MILLION MILLION

*THAILAND IS THE 8TH RANK (38 MILLION)

22 THOTH ZOCIAL เผยแพร่เม่อื May 16, 2016

73

รายงานผลสำ�รวจของ 10 ประเทศในกลุ่มสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) พบว่า
อนิ โดนีเซียมีจำ�นวนการเปิดบญั ชี Facebook มากทสี่ ุดเป็นอันดบั 1 อยู่ที่ 79 ลา้ นบญั ชี ตามมา
ดว้ ยอันดับ 2 อยา่ งฟิลิปปินส์ ทมี่ ีจ�ำ นวน 49 ลา้ นบญั ชี และอันดบั ท่ี 3 จ�ำ นวน 38 ล้านบญั ชี คอื
ประเทศไทย จากขอ้ มลู ดงั กล่าวแสดงให้เห็นถึงประเด็นท่ีนา่ สนใจคอื การเตบิ โตอยา่ งรวดเรว็ ของ
พม่า ทีใ่ ชเ้ วลาเพยี งไม่กี่ปกี ข็ ึ้นมาเป็นประเทศท่มี ีผใู้ ช้ Facebook มากท่ีสุดเป็นอันดับท่ี 6 ในกลมุ่
10 ประเทศในประชาคมอาเซียน แซงหนา้ ประเทศศนู ยก์ ลางพาณิชย์ของโลกอย่างสงิ คโปรม์ าเปน็
ที่เรียบรอ้ ย23

AEC FACEBOOK POPULATION

7.8 MILLION USERS. 1 MILLION USERS.
MYANMAR
LAOS 36 MILLION USERS.
38 MILLION USERS.
THAILAND VIETNAM

18 MILLION USERS. 3.4 MILLION USERS.
MALAYSIA COMBODIA

49 MILLION USERS.
PHILIPPINES

270,000 USERS.
BRUNEI

3.6 MILLION USERS.
SINGAPORE

79 MILLION USERS.
INDONESIA

TOP GROWTH (COMPARED WITH 2015)
MYANMAR

+9.5%

+L4A2.8O6S%
COMBODIA

+41.67%

23 THOTH ZOCIAL เผยแพรเ่ มือ่ May 16, 2016
74

ประเทศไทย มีผเู้ ปดิ บัญชีใช้ Facebook จำ�นวนทั้งหมด 38 ล้านบญั ชี เตบิ โตข้นึ จากปี 2015
ถงึ รอ้ ยละ 8.57 โดยแบ่งเป็นเพศชายจำ�นวน 19.5 ล้านบัญชี และเพศหญงิ จ�ำ นวน 18.5 ล้านบัญชี
ซึ่งถือเป็นจำ�นวนประชากรเกินครึ่งของประเทศไทยเลยก็ว่าได้ โดยช่วงอายุที่มีการเปิดใช้งาน
Facebook มากทีส่ ุดของทัง้ เพศหญงิ และเพศชาย เฉลี่ยอายุอย่ทู ่ี 25-34 ปี จดั เปน็ ช่วงอายขุ อง
วัยทำ�งานและมกี �ำ ลังทรพั ย์ ไม่ใชช่ ว่ งอายุของเดก็ วยั รนุ่ อย่างท่ีคนส่วนใหญค่ ดิ กัน
ชว่ งเวลาทค่ี นไทยโพสต์ facebook มากท่สี ุด คือ ชว่ งเวลา 10.00 - 12.00 น. รองลงมาคอื
13.00 -16.00 น. ส่วนชว่ งเวลาที่คน Like แชร์และคอมเมน้ ต์ใน facebook มากทส่ี ดุ คือ วนั พธุ
ช่วงเวลา 9.00-16.00น. และชว่ งเวลา 16.00 น. และ 20.00 น. ของวันอาทิตยถ์ งึ วนั พฤหัสบดี

THAILAND FACEBOOK POPULATION

38,000,000
(GROWTH +8.57)

1M9AL.E5 1FE8MA.L5E

MILLION USERS. MILLION USERS.

BY AGE BY AGE
13 - 17 2.1 MILLION USERS 13 - 17 2.3 MILLION USERS
18 - 24 6 MILLION USERS 18 - 24 5.7 MILLION USERS
25 - 34 5.9 MILLION USERS 25 - 34 5.8 MILLION USERS
35 - 44 2.8 MILLION USERS 35 - 44 2.9 MILLION USERS
45 - 54 1.3 MILLION USERS 45 - 54 1.4 MILLION USERS
55 - 65+ 990,000 USERS 55 - 65+ 880,000 USERS

24 THOTH ZOCIAL เผยแพร่เมือ่ May 16, 2016

75

การบรหิ ารการตลาดบน Facebook
(Facebook for Business)

การเลือกใช้เครื่องมือทางการตลาดบน Facebook สามารถช่วยให้ธุรกิจบรรลุเป้าหมายทาง
การตลาดได้มากขึน้ ท้งั ในด้านการประชาสมั พันธ์สนิ ค้าและบริการ การเพ่ิมช่องทางในการเขา้ ถงึ
ข้อมูลของลูกค้า การนำ�เสนอคุณสมบัติของสินค้าและบริการเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค
นอกจากนีแ้ ล้ว เครื่องมือการตลาดบน Facebook ยังสามารถเจาะจงกลุ่มเป้าหมายตามตอ้ งการ
ของธุรกิจไดอ้ ยา่ งมีประสิทธภิ าพ สามารถรวบรวมขอ้ มลู ทางสถิติของพฤติกรรมผู้บริโภคของธรุ กิจ
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการนำ�ไปสู่การเพิ่มยอดขาย โดยกลยุทธ์และเครื่องมือเหล่านี้สามารถใช้ได้
ทง้ั บนสมารท์ โฟน แทบ็ เล็ต และอน่ื ๆ

ประโยชนข์ องการเลอื กใชเ้ ครอ่ื งมอื ทางการตลาดบน Facebook

สร้างร้านคา้ เปน็ การจัดให้ธุรกจิ สามารถอยใู่ นพ้ืนท่ีเดียวกบั ผ้บู ริโภคบน Facebook
สร้างการรบั รู้ กระตนุ้ การรับรขู้ องผบู้ รโิ ภคว่าธรุ กจิ เป็นใครและประกอบธรุ กจิ อะไร
กระตนุ้ การคน้ พบ เปน็ การดงึ ดดู ผบู้ รโิ ภคใหเ้ ขา้ มาเลอื กดสู นิ คา้ และบรกิ ารบนออนไลนม์ ากขน้ึ
สรา้ งลกู คา้ เปา้ หมาย สามารถคน้ หาและเจาะจงกลมุ่ เปา้ หมายรายใหมใ่ หต้ รงกบั ความตอ้ งการได้
กระตนุ้ ยอดขาย กระตนุ้ ใหเ้ กดิ ความตอ้ งการซอ้ื บนรา้ นคา้ ออนไลนด์ ว้ ยการน�ำ เสนอสนิ คา้ และ
บรกิ าร
สรา้ งลูกค้าท่ีผกู พันกับแบรนด์ กระต้นุ ให้เกิดการรับรูแ้ บรนด์ (Brand Awareness) และการ
ภักดตี ่อแบรนด์ (Brand Loyalty)

“เราสามารถกำ�หนดเป้าหมายโฆษณาไปยังผู้คนตามการมี
ส่วนร่วมและเวลาที่มีส่วนร่วม จากนั้นสร้างประสบการณ์ที่
เก่ียวข้องกับลักษณะการใช้งานระหว่างที่ผู้ใช้สำ�รวจสินค้าของ
เราได้ อินเทอร์เฟซโฆษณาแบบบริการตนเองของ Facebook
นน้ั มปี ระสทิ ธภิ าพกวา่ แพลตฟอรม์ โฆษณาอน่ื ๆ ในตลาด คณุ ไม่
จำ�เป็นต้องเป็นอัจฉริยะด้านเทคโนโลยีก็สามารถเริ่มต้นใช้งาน
ได้เชน่ กนั !”

Ezra Firestone
ผรู้ ว่ มกอ่ ตง้ั Boom! by Cindy Joseph

76

การสรา้ ง เฟชบกุ๊ เพจ (Facebook Page)
เพอ่ื การทำ�รา้ นคา้ และการตง้ั คา่ ตา่ งๆ

ขน้ั ตอนท่ี 1
เริ่มโดยการไปท่ี : https://www.facebook.com/pages/create คุณจะพบหน้าแบบนี้ที่
Facebook ซงึ่ ทาง Facebook จะมีหมวดใหญ่ใหเ้ ลอื กสร้างไดถ้ ึง 6 หมวดดว้ ยกัน ดงั น้ี
1. Local Business or Place of interest – ร้านคา้ ธุรกจิ หรอื สถานทสี่ �ำ คัญๆ
2. Company, Organization or Institution – บรษิ ทั , องคก์ ร หรือ สถาบนั ต่างๆ
3. Brand or Product – แบรนด์สนิ ค้า หรอื ชนดิ ของสนิ คา้
4. Artist, Band or Public Figure – ศลิ ปิน ดารา วงดนตรี และตัวบคุ คล
5. Entertainment – ประเภทความบนั เทงิ
6. Cause of Topic – เรื่องท่นี ่าสนใจ เชน่ เหตกุ ารณใ์ หญ่ อย่าง คนไทยรักชาติ,
ตอ่ ตา้ นยาเสพตดิ เปน็ ต้น
***ให้เลอื กชนดิ ของเพจท่ีตรงตามรูปแบบของสินคา้ หรือ ธรุ กจิ ของคุณ***
ขน้ั ตอนท่ี 2
โดยเลอื กเพจชนดิ ธรุ กจิ หรอื สถานทที่ อ้ งถน่ิ โดยในสว่ นนจี้ �ำ เปน็ ตอ้ งใสร่ ายละเอยี ดใหค้ รบในทกุ ชอ่ ง
• โดยเริม่ จากชอ่ งแรก คอื ประเภทของธุรกจิ
• ต้งั ชอื่ เพจหรือธรุ กจิ
• ทีอ่ ยู่ (ขอแนะนำ�ให้กรอกขอ้ มูลเปน็ ภาษาองั กฤษ เพื่อให้ Facebook สามารถคน้ หา
ต�ำ แหนง่ ไดถ้ ูกตอ้ ง รวมไปถงึ การทำ�จดุ Check-in
• ในชอ่ งของ เมือง/รัฐ หากกรอกข้อมลู เป็นภาษาไทยทาง Facebook จะไมส่ ามารถดำ�เนิน
การตอ่ ได้ โดยแนะน�ำ ใหใ้ ส่ข้อมลู เปน็ ภาษาองั กฤษ เพอ่ื ทางระบบจะมีตัวเลือกขึน้ มาให ้
เลือก (ให้กรอก Bangkok, Thailand) ตามดว้ ยรหสั ไปรษณีย์ และเบอรโ์ ทรศพั ท์
• เลือก ฉันยอมรบั เง่ือนไขหนา้ Facebook จากน้ันกดทปี่ มุ่ เรม่ิ

77

ขน้ั ตอนท่ี 3
1.เกีย่ วกับ
ส่วนนจ้ี ะเป็นการเพิ่มขอ้ มลู ตา่ งๆให้กับหนา้ เพจ โดยเริ่มจาก
• ช่องของหมวดหมู่ ให้ใส่ประเภทของธุรกิจ (ตัวอย่างจะเป็น ผู้ให้บริการทางอินเทอร์เน็ต
โดยในสว่ นนใ้ี หท้ ดลองใส่ประเภท ทางระบบจะแสดงตัวเลอื กขึน้ มาให้ เพราะข้อมูลในส่วนนจ้ี ะไม่
สามารถตั้งเองได)้
• ชอ่ ง “เพ่มิ คำ�อธิบายดว้ ยขอ้ มูลเบอ้ื งต้นส�ำ หรบั เพจ” ให้ใส่เป็นรายละเอียดของเพจ
• ถดั มาจะเป็นช่องใหใ้ ส่ “เว็บไซตข์ องคณุ ” (หากไมม่ สี ามารถเวน้ ชอ่ งนีไ้ ด้)
2.รูปประจำ�ตวั
สว่ นนเ้ี ปน็ การเพิม่ รูปประจำ�ตัว (รูป Profile) ให้เลอื กไปท่ี “อพั โหลดจากคอมพิวเตอร์” เมื่อ
ทำ�การเลอื กรปู เสรจ็ เรียบรอ้ ยใหก้ ดท่ีปุ่ม ถดั ไป
3.เพ่มิ ในรายการโปรด
ส่วนน้ีจะเป็นขั้นตอนท่ีทางระบบจะถามว่า ต้องการเพ่ิมหน้าเพจน้ีลงในรายการโปรดหรือไม่
หากไมต่ อ้ งการเพิ่ม สามารถกดขา้ มไปไดเ้ ลย
4.เขา้ ถึงผคู้ นเพ่ิมเติม
ส่วนนี้จะเป็นขนั้ ตอนการทำ�โฆษณาใหก้ บั หนา้ Facebook Page จะเป็นการโปรโมทหน้าเพจ
ใหม้ ีคนพบเหน็ มากขึน้ และสามารถชว่ ยเพ่มิ จำ�นวน Like ใหก้ ับทางเพจ แตก่ จ็ �ำ เปน็ ตอ้ งเสยี ค่าใช้
จ่ายในการโปรโมท ซ่งึ ในสว่ นของค่าใช้จา่ ยนั้นจะเปน็ ไปตามข้อก�ำ หนดของทาง Facebook หาก
ไมต่ อ้ งการใชบ้ รกิ ารในสว่ นนีส้ ามารถกดทปี่ ุ่ม ขา้ ม ไปไดเ้ ลย

เป็นอันเสร็จเรียบร้อยสำ�หรับการสร้างเพจ ซึ่งข้อมูลในเบ้ืองต้นท่ีได้
ท�ำ การกรอกลงไปนนั้ จะสามารถกลบั ไปแกไ้ ขไดใ้ นทกุ สว่ น และทส่ี �ำ คญั
อย่าลืมเข้าไปทำ�การเพ่ิม Facebook Username เพ่ือให้ง่ายต่อการ
จดจ�ำ และสะดวกต่อการโพสตล์ งิ ค์เพื่อประชาสัมพันธ์

78

ประเภทตา่ งๆของการโพสต์ และรปู แบบตา่ งๆ
ของการสรา้ งสอื่ Content

1. โพสต์ Facebook ในชว่ งทไ่ี มใ่ ช่ Peak Time ช่วงเวลาท่ีเหมาะแกก่ ารโพสต์ คือ ช่วงเวลา
ทคี่ นออนไลนน์ ้อยท่ีสุด นน่ั คอื กอ่ นและหลังเวลาเลกิ งาน โดยพบว่า Reachเพิ่มขนึ้ รอ้ ยละ 6 และ
การ Click ก็เพม่ิ ข้ึนรอ้ ยละ 10 เพิม่ ขึ้นจากเดิมในชว่ งเวลาที่คนออนไลนม์ ากถึง 25 %
2. ความถข่ี องการโพสต์ ในแต่ละวันควรแบ่งประเภทเปน็ คอนเทนทส์ น้ั และยาว คละเคล้ากนั
ไปวันละ 5 -10 ครงั้ ตอ่ วนั
3. หน่งึ ในประเภทของการโพสต์ท่ผี ้คู นนิยมมากท่สี ุดคือ การต้งั คำ�ถาม เพราะจะทำ�ให้คน
เข้ามาคอมเม้นท์ สร้าง Engagement นั่นเอง ซ่ึงพอมีคนเข้ามาโต้ตอบกับโพสต์ก็น่าจะทำ�ให้
คอนเทนท์ถูกพบเหน็ มากขน้ึ ด้วย
4. โพสตอ์ พั เดทในหลายๆ รปู แบบการโพสต์ โดยใชข้ ้อความสนั้ ๆ จะมผี คู้ ลิกมากข้นึ การใช้ข้อ
ความส้ันๆ เพียงแค่ 40 ตวั อกั ษรหรือนอ้ ยกวา่ กลับไดผ้ ลลัพธท์ ี่ดที ส่ี ุดจากหลายๆแบบ
5. ลองโพสตแ์ บบ ใช้ Link Post โดยทั่วไป คนส่วนใหญ่มกั จะโพสต์รปู ภาพบน Facebook
เปน็ หลกั แต่จรงิ ๆแล้ว Facebook จดั เรียงให้ความส�ำ คญั กับคอนเทนตป์ ระเภท Link มากกวา่ รูป
เมือ่ ใช้ Link Post เปน็ หลักนัน้ กลบั ไดจ้ ำ�นวนคลิก และ Reach มากขึน้ กวา่ เดมิ อย่างเห็นได้ชัดถึง
ร้อยละ 20 %

79

การเลอื กกลมุ่ เปา้ หมาย Target Audiences
เพอื่ การโฆษณาอยา่ งมปี ระสทิ ธภิ าพ

Facebook เป็นแพลทฟอร์มท่ีเช่ือมต่อผู้คนนับพันล้านคนท่ัวโลกท่ีมีความสนใจท่ีหลาก
หลายเข้าด้วยกัน สำ�หรับผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแล้ว เป็นโอกาสที่จะเข้า
ถึงกลุ่มลกู คา้ เป้าหมายไดอ้ ย่างตรงจดุ ดว้ ยเครอ่ื งมือจาก Facebook ดังนั้น หากต้องการให้เกดิ
ประสทิ ธภิ าพสงู สดุ ตอ้ งรจู้ กั การใชเ้ ครอ่ื งมอื ก�ำ หนดกลมุ่ เปา้ หมายของ Facebook โดยใชฟ้ เี จอรข์ อง
Facebook ในการตกี รอบกลมุ่ ผูร้ ับสารให้แคบลงเพือ่ ใหม้ ่ันใจวา่ โฆษณาเหล่าน้นั จะเข้าถึงกลุ่มเป้า
หมายทต่ี อ้ งการเทา่ นน้ั โดยการก�ำ หนดกลมุ่ เปา้ หมายโดยไมไ่ ดจ้ �ำ กดั อยทู่ ี่ เพศ หรอื อายุ เทา่ นน้ั แต่
ยงั เน้นท่คี วามสนใจของกล่มุ เป้าหมาย (เชน่ แฟชัน่ เกาหลี เทคโนโลยี จักรยาน ทอ่ งเที่ยว) เปน็ ตน้
นอกจากการระบกุ ลมุ่ เปา้ หมายดว้ ย อายุ เพศ และความสนใจ แลว้ ตอ้ งเจาะกลมุ่ ทเ่ี ฉพาะเจาะจง
ข้ึน ดงั น้ี
1. กลมุ่ เปา้ หมายทช่ี ดั เจน แตอ่ ย่าลืมวา่ ยงิ่ กลมุ่ ผรู้ บั สารกวา้ งเท่าไร การเขา้ ถงึ ลูกคา้ เปา้ หมาย
กจ็ ะเพ่มิ ตามไปด้วย การทำ�โฆษณาจะได้ผลดยี ่งิ ข้ึนเมอ่ื คุณก�ำ หนดกลุม่ เปา้ หมายอยา่ งน้อย
2-3 พนั คน
2. หากกลมุ่ ผรู้ บั สารเปา้ หมายมคี วามเฉพาะเจาะจงมากเกนิ ไป คุณอาจต้องตัดเกณฑท์ ใ่ี ช้ใน
การกำ�หนดกลุม่ เป้าหมายบางอย่างท้งิ เพื่อเพ่ิมขนาดของกลุ่มเป้าหมาย
3. หากก�ำ หนดกลมุ่ เปา้ หมายจากความสนใจของพวกเขา ลองใช้คียเ์ วิร์ดที่หลากหลายเพอ่ื
เพ่มิ ประสทิ ธิภาพในการเขา้ ถงึ (เชน่ แทนทจี่ ะใช้คำ�ว่า “รถยนต์” เพียงค�ำ เดยี ว ลองเพ่ิม
คียเ์ วริ ์ดอย่าง “รถสปอรต์ ” “รถหร”ู และ “Super Car” เป็นต้น)

80

การใชป้ ระโยชนจ์ าก
Social Media Data

ปัจจุบันโลกได้มีการเปลี่ยนแปลงเพราะธุรกิจส่วนใหญ่ถูกขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data) โดย
Social Media ได้เปล่ียนวิถีชีวิตในการดำ�เนินชีวิตประจำ�วันของคนรวมถึงการดำ�เนินธุรกิจต่างๆ
ดว้ ย เมอ่ื โซเชยี ลมเี ดยี เขา้ มามบี ทบาทอยใู่ นชวี ติ ประจ�ำ วนั ไมว่ า่ จะท�ำ อะไรกต็ ามโซเชยี ลมเี ดยี เหมอื น
ไดห้ มนุ รอบตัวเราอยู่ ท�ำ ให้สมารท์ โฟนเปน็ สิง่ จำ�เปน็ ในชวี ติ ประจ�ำ วันอย่างหลกี เลีย่ งไมไ่ ด้
ในแต่ละวัน จะมีข้อความถูกแชร์และเกิดข้ึนใหม่ในทุกๆ วินาที ข้อมูลเหล่าน้ีส่วนใหญ่จะ
เป็นการแสดงความคดิ เห็น การแสดงอารมณ์ ถ้าธรุ กิจสามารถนำ�ขอ้ มูลดงั กล่าวมากล่ันกรอง และ
ใช้ประโยชนอ์ ยา่ งมปี ระสิทธิภาพ ก็จะสามารถขับเคล่อื นธรุ กิจต่อไปไดอ้ ย่างดี
การสื่อสารตราสินค้า (Brand Communication) เพื่อสื่อสารไปยังกลุ่มลูกค้าได้อย่าง
ตรงใจ ตรงกลุม่ เปา้ หมาย
การวิจัยผลิตภัณฑ์ (Product Research) เพื่อใช้ในการรับ Feedback ของสินค้าและ
บรกิ าร
การวิเคราะห์คู่แข่ง (Competitor Analysis) เพื่อให้รับรู้ความเคล่ือนไหวในภาพรวม
ว่าใครกำ�ลงั ท�ำ อะไรอยู่ ใครกำ�ลงั มีจุดเด่น ใครกำ�ลังมีจดุ ดอ้ ย
การบรหิ ารจัดการภาวะวิกฤติ (Crisis management) เพอ่ื เป็นข้อมูลส�ำ หรับภาพลกั ษณท์ ่ี
สังคมมตี ่อองค์กร ข้อมลู เหล่านี้จำ�เป็นตอ้ งรับข้อมลู แบบเวลาจรงิ (Realtime) เพื่อแกป้ ญั หา
อย่างทันทว่ งที
การสนับสนนุ ลกู ค้า (Customer support) เพอ่ื ใชใ้ นการติดตอ่ ส่ือสารกับลูกคา้ การช่วยแก้
ปญั หาให้ลูกคา้ และสนบั สนุนลูกคา้ ตามสภาพปัญหาของลกู ค้าแต่ละราย

81


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Hjh Norizan brosur
Next Book
Module_2