The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

E-book นี้ จัดทำขึ้นโดยหน่วยส่งเสริมสุขภาวะนิสิต (Chula Student Wellness) ซึ่งมีความตั้งใจว่า อยากจะขอเล่าถึงการเดินทางของนิสิตแต่ละชั้นปี ในประเด็นปัญหาและวิธีการรับมือกับปัญหาทางด้านจิตใจที่เกิดขึ้นในการเรียนมหาวิทยาลัย

เนื้อหาภายในเล่ม เกิดจากการวิเคราะห์ข้อมูลในนิสิตแต่ละชั้นปีว่าที่ผ่านมา ส่วนใหญ่มักจะประสบกับปัญหาใดบ้าง และจะมีวิธีการใดที่จะช่วยในการตั้งต้น จัดการ และรับมือกับปัญหาต่าง ๆ รวมถึงข้อมูลช่องทางสวัสดิการ ความช่วยเหลือของมหาวิทยาลัยที่นิสิตสามารถใช้บริการได้โดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

การเรียนในมหาวิทยาลัย คือ อีกหนึ่งก้าวของจังหวะชีวิตที่สำคัญ ซึ่งอาจมีทั้งช่วงเวลาที่มีความสุขและที่มีความไม่สบายใจเกิดขึ้นได้ จึงขอฝาก E-book นี้ เป็นหนึ่งในตัวช่วยที่จะสนับสนุนให้นิสิตทุกคนสามารถผ่านช่วงชีวิตนี้ไปได้ด้วยกัน ..

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Chula Student Wellness, 2021-07-01 21:52:52

Chula Mental Health Guide 2021

E-book นี้ จัดทำขึ้นโดยหน่วยส่งเสริมสุขภาวะนิสิต (Chula Student Wellness) ซึ่งมีความตั้งใจว่า อยากจะขอเล่าถึงการเดินทางของนิสิตแต่ละชั้นปี ในประเด็นปัญหาและวิธีการรับมือกับปัญหาทางด้านจิตใจที่เกิดขึ้นในการเรียนมหาวิทยาลัย

เนื้อหาภายในเล่ม เกิดจากการวิเคราะห์ข้อมูลในนิสิตแต่ละชั้นปีว่าที่ผ่านมา ส่วนใหญ่มักจะประสบกับปัญหาใดบ้าง และจะมีวิธีการใดที่จะช่วยในการตั้งต้น จัดการ และรับมือกับปัญหาต่าง ๆ รวมถึงข้อมูลช่องทางสวัสดิการ ความช่วยเหลือของมหาวิทยาลัยที่นิสิตสามารถใช้บริการได้โดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

การเรียนในมหาวิทยาลัย คือ อีกหนึ่งก้าวของจังหวะชีวิตที่สำคัญ ซึ่งอาจมีทั้งช่วงเวลาที่มีความสุขและที่มีความไม่สบายใจเกิดขึ้นได้ จึงขอฝาก E-book นี้ เป็นหนึ่งในตัวช่วยที่จะสนับสนุนให้นิสิตทุกคนสามารถผ่านช่วงชีวิตนี้ไปได้ด้วยกัน ..

Keywords: mental health,mind,well-being

welcomeEvery moment is a fresh beginning.
- T.S. Eiliot

FRESHMAN

การเรยี นในรวั มหาวทิ ยาลัยแตกต่างจาก เนอื งจากนสิ ติ ทีเขา้ มาศึกษา
ตอนมธั ยม เชน่ จาํ นวนรายวชิ าทีมากขนึ ในรวั จุฬาฯ มกั เปนคนทีมี
ความยากของแต่ละวชิ า การคิดคะแนน ผลการเรยี นดขี องแต่ละโรงเรยี น
และตัดเกรด นสิ ติ อาจเจอกับปญหา แต่หลังจากทีต้องปรบั ตัวต่อการเรยี นแบบใหมแ่ ละ
เรอื งจดั การเวลาในการเรยี น ความยากของเนอื หาวชิ า ทําใหห้ ลังสอบกลางภาค
ทีทําใหเ้ กิดผลกระทบตามมาได้ เชน่ ของเทอมแรก ผลสอบอาจจะคลาดเคลือนจากที
อ่านหนงั สอื เตรยี มสอบไมท่ ัน ตังใจไปได้ สง่ ผลต่อความมนั ใจ ในความรคู้ วาม
สง่ งานไมต่ รงตามกําหนด สามารถของตนเองลดลงอยา่ งไมเ่ คยเปนมาก่อน
หรอื ไมส่ ามารถจดจาํ จงึ อาจต้องใชเ้ วลาในการตังหลักกลับมาและ
เนอื หาไดห้ มดทกุ วชิ า พยายามทําคะแนนใหด้ อี ีกครงั ในจุดทีสามารถ
เปนต้น ยอมรบั ในตนเองได้

การเรยี นในระดบั มธั ยม นสิ ติ อาจมกี ล่มุ
เพอื นสนทิ รใู้ จ และผกู พนั กัน
หลายคนอยูก่ ับกล่มุ เดมิ มาตังแต่

มธั ยมต้น แต่การเขา้ มาเรยี นในรวั จุฬาฯ
ทําใหน้ สิ ติ ไดพ้ บผคู้ นใหม่ ๆ มากหนา้ หลายตา
บางคนก็เปนคนเดยี วของกล่มุ ทีสอบเขา้ ได้ ทําใหต้ ้อง
ทําความรจู้ กั กับคนใหมห่ าเพอื นสนทิ เปนทีพงึ พาซงึ กันและกัน
ในระหวา่ งทีใชช้ วี ติ มหาวทิ ยาลัย
อีกทังอาจยงั ต้องแบง่ เวลารกั ษา
ความสมั พนั ธก์ ับเพอื นสมยั มธั ยมดว้ ย

Self-awareness Problem-solving
ลองคิดหาวธิ ที ีทําให้การเรยี นของเราดีขนึ
ตระหนกั รบั รูอ้ ารมณค์ วามรูส้ กึ ของตนเอง
จากการสอบในแต่ละครงั เพอื พฒั นาในครงั ต่อไป
เราอาจพบวา่ มบี างวนั ทีจดั การงานไดม้ ากและนอ้ ย
สลับกันไป การตระหนกั รเู้ ชน่ นจี ะทําใหเ้ ราสามารถปรบั เพราะเราอาจชนิ กับการท่มุ เทแรงและเวลาจากตอนทีเรยี น
ตนเองไดอ้ ยา่ งยดื หยุน่ มากขนึ คือ ชว่ งไหนเหนอื ย
ก็ต้องผอ่ นบา้ ง พกั บา้ ง กลับกัน ชว่ งไหนเรมิ มเี วลาวา่ ง ชนั มธั ยมแต่ในระดบั มหาวทิ ยาลัยเราอาจจะต้องลงแรงและ
เยอะ ๆ ก็อาจต้องแบง่ งานมาทยอยทําในชว่ งนบี า้ ง
เวลาเพมิ มากขนึ รวมถึงต้องคิดหาวธิ กี ารใหม่ ๆ

ทีจะทําใหเ้ ราเรยี นไดด้ ขี นึ ดว้ ย

Self-regulation ในแบบของเราเอง สงั เกต
อัพเดทตารางชวี ติ วธิ ที ีใชเ่ หมาะกับตัวเรา

ประจาํ วนั ใหเ้ ปนปจจุบนั

ลองดวู า่ ในแต่ละวนั เราต้อง

ทําอะไรบา้ ง จดั ลําดบั ความสาํ คัญเหมาะสมหรอื ไม่

ระยะเวลาทีจดั ไวเ้ พยี งพอทีจะทํางานนนั ๆ ใหเ้ สรจ็ หรอื ไม่

นอกจากนนั ถ้าเหน็ วา่ งานไหนดใู หญแ่ ละซบั ซอ้ น อาจจะเรมิ

ดว้ ย การแยกออกเปนงานยอ่ ยทีง่ายขนึ เหน็ วธิ กี ารชดั ขนึ

และค่อย ๆ จดั การงานไปทีละอยา่ ง

Emotional Management Explore your strengths
จดั การความเครยี ด ค้นหาจุดแขง็ ของตนเอง

อันดบั แรกเรมิ จากการรบั รตู้ ัวเองก่อนวา่ ก่อนทีจะมองตัวเองวา่ ไมเ่ ก่ง อาจลองตังหลักวา่ เรามี
รสู้ กึ อยา่ งไร เปนความเครยี ด ความท้อใจ ความสามารถอะไรบา้ ง ทําอะไรไดด้ ี การถามเชน่ นกี ับตนเอง
หรอื ผดิ หวงั จากนนั ลองหาวธิ ที ีเราจะ จะทําใหเ้ ราเรมิ เหน็ จุดแขง็ ของตัวเอง และตังเปาหมาย
สามารถจดั การกับความรสู้ กึ นไี ด้ เชน่ พฒั นาตนเองไดจ้ ากตรงนนั ทังยงั ชว่ ยใหป้ รบั ตัวรบั มอื กับ
บอกเล่าความรสู้ กึ กับใครสกั คน ความท้าทายของการเรยี นในมหาวทิ ยาลัยไดด้ ขี นึ
ใหก้ ําลังใจตัวเอง พกั หาอะไรทําเพอื ใหส้ งบใจ
ฝกหายใจเพอื ผอ่ นคลายรา่ งกาย

Assertive Training Be friend with yourself
ตัวเราเปนเพอื นทีดีทีสดุ ของเราเอง
สอื สารอยา่ งตรงไปตรงมา
หากรสู้ กึ เหนอื ยทีจะทําความรจู้ กั คนใหม่ ๆ แต่ก็เหงาเวลาไม่
หลายครงั เวลาทําความรจู้ กั เพอื นใหม่ เรามกั จะไมไ่ ด้ ใครคยุ ดว้ ย การลองหนั กลับมาเปนเพอื นและใหก้ ําลังใจกับ
แสดงออกถึงความต้องการของเรา เพราะกลัววา่ คน ตัวเองนนั เปนทางเลือกเสมอ ซงึ การทีเราเขา้ ใจตนเองและ
อืนจะมองไมด่ ี เราอยากจะตามคนอืนเพอื ใหค้ วาม เปนเพอื นกับตัวเองไดก้ ็เปนการเสรมิ ความมนั คงทางจติ ใจ
สมั พนั ธร์ าบรนื แมว้ า่ จะไมเ่ หน็ ดว้ ยก็ตาม และเมอื เรา อีกทางหนงึ ดว้ ย
ทําแบบนบี อ่ ย ๆ ก็อาจสะสมเปนความไมพ่ อใจ อัด
อัน ซงึ จะทําใหผ้ ดิ ใจกันไดใ้ นภายหลัง แต่ถ้าเรยี นรทู้ ี
จะแสดงออกถึงความคิดเหน็ และความต้องการของ
ตัวเองดว้ ยวธิ กี ารทีเหมาะสม ก็จะทําใหเ้ รามคี วาม
สมั พนั ธท์ ียาวนาน เพราะวา่ สามารถรบั ฟงและแลก
เปลียนกันได้

Social skills

ทักษะการเขา้ สงั คม

เรมิ ต้นจากการค่อย ๆ สงั เกตเพอื นรอบขา้ งวา่ เปนอยา่ งไร คนไหนดู
จะมคี วามสนใจรว่ มกับเรา แล้วเรมิ ต้นชวนคยุ จากจุดนนั แต่ก็ต้อง
เผอื ใจวา่ การทําความรจู้ กั ผอู้ ืน อาจพบทังคนทีคยุ กันถกู คอหรอื บาง
คนก็เขา้ กันไมไ่ ดบ้ า้ ง ก็เปนสงิ ทีเราเรยี นรไู้ ดต้ ่อไป ในชว่ งแรกอาจ
รสู้ กึ เขนิ ไมก่ ล้า แต่พอไดเ้ รมิ คยุ ไปแล้ว ไดท้ ําความรจู้ กั เพอื นมากขนึ
ก็อาจจะทําใหเ้ ราคยุ กันง่ายขนึ นอกจากการทําความรจู้ กั เพอื นใหม่
ก็อยา่ ลืมรกั ษาความสมั พนั ธก์ ับเพอื นเก่าดว้ ย
อาจหาเวลาทักทาย ถามความเปนไปของชวี ติ กับเพอื นสมยั มธั ยม
นดั เจอกันบา้ งตามโอกาสพเิ ศษต่าง ๆ

Intelligence is the ability to adapt to change.
- Stephen Hawking

SOPHOMORE

หลังจากเรยี นในคณะมาได้ 1 ป เมอื มคี วามรกั ความสมั พนั ธก์ ็อาจจะ
การศึกษา นสิ ติ หลายคนอาจ ประสบปญหาเรอื งความเชอื ใจ
เกิดความลังเลใจในคณะหรอื สาขาทีเลือก หรอื ไมส่ ามารถจดั การเวลาทีต้องทําหลายอยา่ ง
ซงึ มที ีมาจากหลายสาเหตุ เชน่ ไมไ่ ดส้ นใจ
คณะนตี ังแต่แรกแต่สอบติด พอต้องมาเรยี น ในชวี ติ ได้ ทําใหไ้ มม่ เี วลาใหก้ ับคนรกั เท่าทีควร
ซงึ อาจจะทําใหเ้ กิดความขดั แยง้ ในความสมั พนั ธข์ นึ ได้
ลงลึกจรงิ ๆ ก็รสู้ กึ วา่ ไมช่ อบทําใหไ้ มม่ แี รงจูงใจ
ในการเรยี น บางคนเมอื เขา้ มาเรยี นแล้วพบวา่

สงิ ทีเลือกเรยี นแตกต่างจากทีนสิ ติ เคยคิดไว้

เมอื ผา่ นมา 1 ป ความสมั พนั ธก์ ับเพอื นอาจจะเรมิ มี
ความขดั แยง้ กัน ไมพ่ อใจซงึ กันและกัน แบง่ ฝายกัน
หลายคนแสดงความเปนตัวเองออกมามากขนึ
ในขณะเดยี ว กันก็ไมร่ วู้ ธิ ที ีจะสอื สารกับเพอื นเพอื ใหเ้ ขา้ ใจ
ความขดั แยง้ หรอื รกั ษาความสมั พนั ธท์ ีมตี ่อกันใหไ้ ปต่อได้

Meaning : ค้นหาความหมายของชวี ติ

ลองทําความรจู้ กั ตนเองมากขนึ ดว้ ยการสาํ รวจชอบ ความสนใจ
และคณุ ค่าของตัวเอง มอี ะไรทีทําแล้วมคี วามสขุ เปนตัวของตัวเอง
และเปนสงิ ทีเราถนดั บา้ ง อาจเปนอะไรเล็ก ๆ ทีเราเคยมองขา้ มก็ได้
เมอื พบแล้วก็ลองนาํ มาเทียบเคียงกับการเรยี นในปจจุบนั วา่ ตรงกัน
มากนอ้ ยแค่ไหน ในบางครงั อาจพบวา่ สงิ ทีเราสนใจและสงิ ทีเราเรยี น
นนั แตกต่างกันอยา่ งสนิ เชงิ ก็อาจจะลองดวู า่ ตรงไหนทีสามารถปรบั
เขา้ หากันไดบ้ า้ ง หากไมส่ ามารถปรบั เขา้ หากันไดเ้ ลยจรงิ ๆ ก็ลอง
ทบทวนกับตนเองดอู ีกทีวา่ ยงั อยากจะเดนิ ทางสายนตี ่อไปหรอื ไม่
ตัวเรามที างเลือกหรอื ขอ้ จาํ กัดอะไรบา้ งถ้าจะเปลียนเสน้ ทาง

Building trust : สรา้ งความเชอื ใจ Empathy : เห็นอกเห็นใจผอู้ ืน

ความเชอื ใจเปนสว่ นสาํ คัญของความสมั พนั ธ์ การ ก้าวแรกของการเหน็ อกเหน็ ใจผอู้ ืน คือการเปดกวา้ งและรบั
สรา้ งความเชอื ใจใหเ้ กิดขนึ อาจอาศัยความกล้าทีจะ ฟงอยา่ งไมต่ ัดสนิ ซงึ จะชว่ ยใหเ้ รารบั มอื กับความขดั แยง้
เรยี นรใู้ นตัวบุคคลนันระดบั หนงึ ทดลองสรา้ งความ ความไมเ่ ขา้ ใจกันในสมั พนั ธภาพได้อยา่ งดีขนึ เพราะเมอื เขา้ ใจ
เชอื ใจของเรา ซงึ สามารถทําแบบค่อยเปนค่อยไป วา่ เราทกุ คนมคี วามแตกต่างกันได้ ทังบรบิ ทรอบขา้ ง
หมายถึง ชว่ งเรมิ ต้นทําความรูจ้ กั กัน เราอาจจะให้ ประสบการณ์ และมุมมองของชวี ติ ทีผา่ นมา เวลาเกิดความขดั
ความเชอื ใจในระดบั หนึงก่อน เพอื จะเรยี นรูว้ า่ อีก แยง้ เราก็จะมองอีกฝายนึงดว้ ยความเหน็ อกเหน็ ใจ เขา้ ใจ ซงึ
ฝายนันเปนอยา่ งไร แล้วจงึ ค่อย ๆ ปรบั เพมิ ลด จะนําไปสกู่ ารพูดคยุ แลกเปลียนเพอื หาจุดตรงกลางทีดีสาํ หรบั
ระดบั ตามความเหมาะสม แน่นอนวา่ อาจมคี วาม ทังสองฝายทีสดุ
เสยี ง แต่ถ้าไมล่ องเราก็จะไมม่ วี นั รไู้ ดเ้ ลย

A river cuts through rock, not because of its power,
but because of its persistence.

- Jim Watkins

JUNIOR

เขา้ สปู่ ที 3 เปนปทีเรมิ จะลงลึกในเนอื หาเฉพาะของแต่ละสาขาทีเรยี น
บวกกับปรมิ าณจาํ นวนวชิ าและเนอื หาทีเพมิ ขนึ มากเมอื เปรยี บเทียบ
กับชนั ปอืน ทําใหน้ สิ ติ เกิดความลังเลสงสยั ในความสามารถ
ของตนเอง ยงั ไมร่ วู้ า่ มคี วามสนใจหรอื ความถนดั ในเรอื งใด
เปนพเิ ศษ หลายครงั อาจสง่ ผลกระทบต่อแรงจูงใจในการเรยี น

การเตรยี มความพรอ้ มของตนเอง ก่อนไป คําบอกเล่าจากรนุ่ พี มกั จะมองวา่
ทดลองฝกงานภายนอกถือเปนความท้าทาย ชนั ปที 3 เปนปทีเรยี นหนกั และ
อยา่ งหนงึ ของนสิ ติ ชนั ปที 3 เนอื งจากเปน ยากทีสดุ บวกกับการเรยี นใน 2 ปทีผา่ นมา
ประสบการณใ์ หมใ่ นโลกการทํางานทีไมค่ ้นุ เคย อาจทําใหเ้ กิดความเหนอื ยล้า ท้อใจ เหลืออีกครงึ ทางกวา่ จะถึงเปาหมาย
ซงึ บางทีโอกาสการไดฝ้ กงานในองค์กรทีเปน ของความสาํ เรจ็ ยงิ ไปกวา่ นนั หลายคนอาจคาดหวงั เกียรตินยิ มหรอื
ผลการเรยี นทีดเี ยยี ม ทําใหก้ ดดนั ตัวเองมากเกินไป ก่อใหเ้ กิดเปน
ทีต้องการ ก็จะมกี ารแขง่ ขนั สงู สง่ ผลใหเ้ กิด
ความเครยี ดสะสม จนกลายมาเปนอุปสรรคนงึ ทีมผี ลต่อการเรยี น
ความกังวล ความกดดนั และความเครยี ดตามมา
จากการเปรยี บเทียบตนเองกับเพอื น

Meaning : ค้นหาความหมายของชวี ติ Do it : การลงมอื ทํา
การลงมอื ทําจะชว่ ยใหเ้ ราเหน็ ผลวา่ สงิ ทีเราคิดไวเ้ ปนอยา่ งไร
ลองทําความรจู้ กั ตนเองมากขนึ ดว้ ยการ หลายครงั เราก็เกิดกระบวนการเรยี นรใู้ นระหวา่ งลงมอื ทําดว้ ย
สาํ รวจชอบ ความสนใจ และคณุ ค่าของ ซงึ จะทําใหเ้ ราสามารถพฒั นาวธิ กี ารของตนเองใหด้ ขี นึ ไดเ้ ปน
ตัวเอง มอี ะไรทีทําแล้วมคี วามสขุ เปนตัว ลําดบั นอกจากนนั การลงมอื ทํายงั ชว่ ยใหเ้ กิดประสบการณ์
ของตัวเอง และเปนสงิ ทีเราถนดั บา้ ง จรงิ เหน็ ขนั ต่อไปมากกวา่ การทีคิดอยา่ งเดยี ว
อาจเปนอะไรเล็ก ๆ ทีเราเคยมองขา้ ม
ก็ได้ เมอื พบแล้วก็ลองนาํ มาเทียบเคียง
กับการเรยี นในปจจุบนั วา่ ตรงกันมาก
นอ้ ยแค่ไหน ในบางครงั อาจพบวา่ สงิ ที
เราสนใจและสงิ ทีเราเรยี นนนั แตกต่างกัน
อยา่ งสนิ เชงิ ก็อาจจะลองดวู า่ ตรงไหนที
สามารถปรบั เขา้ หากันไดบ้ า้ ง หากไม่
สามารถปรบั เขา้ หากันไดเ้ ลยจรงิ ๆ
ก็ลองทบทวนกับตนเองดอู ีกทีวา่ ยงั
อยากจะเดนิ ทางสายนตี ่อไปหรอื ไม่
ตัวเรามที างเลือกหรอื ขอ้ จาํ กัด
อะไรบา้ งถ้าจะเปลียนเสน้ ทาง

Worry time : จดั เวลาทีจะมากังวล Explore your strengths : ค้นหาจุดแขง็ ของตนเอง

เวลาทีเจอกับประสบการณใ์ หม่ ๆ โดยทีไมร่ มู้ าก่อน ก่อนทีจะมองตัวเองวา่ ไมเ่ ก่ง อาจลองตังหลักวา่ เรามี
วา่ ผลลัพธจ์ ะเปนอยา่ งไร ก็คงเปนเรอื งปกติทีจะเกิด ความสามารถอะไรบา้ ง ทําอะไรไดด้ ี การถามเชน่ นกี ับตนเอง
ความกังวลขนึ ความกังวลเปนเหมอื นนา ิกาปลกุ ที จะทําใหเ้ ราเรมิ เหน็ จุดแขง็ ของตัวเอง และตังเปาหมาย
จะคอยเตือนเรา ดงั นนั วธิ ที ีเราจะใชร้ บั มอื กับความ
กังวลก็คือใหเ้ วลากับมนั เพอื รบั รคู้ วามคิดใหช้ ดั ๆ พฒั นาตนเองไดจ้ ากตรงนนั ทังยงั ชว่ ยใหป้ รบั ตัวรบั มอื
แล้วความกังวลนนั ก็จะค่อย ๆ คลายไปเอง กับความท้าทายของการเรยี นในมหาวทิ ยาลัยไดด้ ขี นึ

Mindfulness : การฝกสติ

หลาย ๆ ครงั เวลาทีเราเกิดความเครยี ด
หรอื กังวล สติของเราก็อาจจะไมอ่ ยูก่ ับเนอื กับตัว
ดงั นนั วธิ นี งึ ทีจะสามารถดงึ ตัวเองกลับมาอยูก่ ับปจจุบนั
คือ การกลับมารบั รตู้ ัวเองผา่ นประสาทสมั ผสั ทัง 5 คือ
ตา หู จมูก ลิน และกาย เพอื ทําสงิ ทีอยูต่ รงหนา้ ใหด้ ที ีสดุ

Priority : การจดั ลําดับความสาํ คัญ

เมอื มหี ลายสงิ หลายอยา่ งทีต้องทําในเวลาทีมอี ยูจ่ าํ กัด

ก็เปนเรอื งธรรมดาทีจะจดั การทกุ อยา่ งใหเ้ สรจ็ ตาม

เวลาทีกําหนดไดไ้ มค่ รบหรอื ไมไ่ ดด้ ตี ามทีตังใจไว้

แต่ถ้าเรามวี ธิ กี ารลําดบั ความสาํ คัญก่อนหลัง และ

ทยอยทําทีละชนิ ทีละขนั โดยลงมอื จดั การชนิ ที

สาํ คัญและเรง่ ดว่ นทีสดุ ก่อน ก็คงจะชว่ ย

Grit : ความแนว่ แน่ ใหก้ ารทํางานของเรามปี ระสทิ ธภิ าพมากขนึ

สว่ นผสมระหวา่ งความรกั
ในสงิ ทีทําและความยนื หยดั อดทน
ทําสงิ นนั พรสวรรค์อยา่ งเดยี วไมไ่ ดช้ ว่ ยใหค้ นประสบความสาํ เรจ็ ได้
แต่พรสวรรค์บวกกับความพยายามจะทําใหเ้ กิดทักษะ ซงึ ทักษะบวกกับ

ความพยายามจะทําใหเ้ กิดความสาํ เรจ็ นนั หมายความวา่
สมการแหง่ ความสาํ เรจ็ ประกอบดว้ ยความพยายามถึงสองครงั

Self-Compassion : การใจดีกับตัวเอง

การรบั รวู้ า่ ตนเองมคี วามไมส่ มบูรณแ์ บบในฐานะ
มนษุ ยค์ นหนงึ รบั รไู้ ดว้ า่ วา่ เปนเรอื งธรรมดาทีเราจะทําผดิ พลาดเและ
เราแสดงออกกับตนเองดว้ ยความอ่อนโยน แทนการตําหนแิ ละวพิ ากษ์วจิ ารณ์
ในทางลบ ซงึ ไมก่ ่อใหเ้ กิดประโยชนแ์ ละยงิ จมกับความรสู้ กึ ทีไมด่ ตี ่อตนเอง

Do the best you can until you know better.
Then, when you know better, do better.

- Maya Angelou

SENIOR

พอเดนิ ทางมาถึงปสดุ ท้าย ก่อนทีก้าวออกจาก

รวั มหาวทิ ยาลัยเพอื เขา้ สโู่ ลกของการทํางาน

นสิ ติ หลายคนอาจจะยงั อยูใ่ นชว่ งของการค้นหาตัวเอง สงิ ทีชอบ สงิ ทีสนใจ

เพอื จะไดเ้ ปนแนวทางในการค้นหาอาชพี ทีเหมาะสมกับตนเอง
ซงึ การค้นพบเสน้ ทางของแต่ละคนก็มคี วามยากง่าย จงั หวะเวลาหรอื
ขอ้ จาํ กัดของชวี ติ ทีต่างกัน เมอื ยงั ไมเ่ จอ ก็อาจรสู้ กึ กดดนั เควง้ ควา้ ง
ไรจ้ ุดมุง่ หมายในการไปต่อได้

4 ปในรวั มหาวทิ ยาลัยนนั ยาวนานและเหนอื ย ความกังวลเรอื งอนาคตเปนเรอื งปกติในนสิ ติ ป 4
มากกวา่ ทีคิด ต้องอาศัยแรงกาย แรงใจเพอื เนอื งจากโลกการทํางานเปนอีกโลกใหมท่ ีคาดเดายาก
ฝาฟนใหถ้ ึงจุดหมาย สาํ หรบั นสิ ติ บางคนทีอาจมี เสน้ ทางอาชพี ก็หลากหลาย มคี วามเปนไปไดม้ ากมายที
ความเครยี ด ความผดิ หวงั ความล้มเหลวสะสม นสิ ติ ไมเ่ คยสมั ผสั หลายเสน้ ทางอาจต้องอาศัยทักษะ
ก็ยงิ อาจทําใหม้ องวา่ เปนชว่ งเวลาทีเลวรา้ ยยงิ ทีอยูน่ อกเหนอื จากทีเคยเรยี นมา บวกกับสถานการณ์
ขนึ ไปอีก อาจรสู้ กึ กลัว เหนอื ยล้า เควง้ ควา้ งใน ทางสงั คมและเศรษฐกิจทีมกี ารแขง่ ขนั ในการหางาน
การก้าวออกไปใชช้ วี ติ ในโลกภายนอก สงู ขนึ ซงึ อาจยงิ ทําใหเ้ กิดความไมม่ นั ใจ
ในการเขา้ สโู่ ลกการทํางานจรงิ

Emotional agility
การจดั อารมณใ์ ห้สมดลุ

เรารบั รถู้ ึงความคิดและความรสู้ กึ ของเราไมว่ า่ จะเปนดา้ นบวก
หรอื ดา้ นลบผา่ นประสบการณห์ นงึ ทีเกิดขนึ โดยสามารถมอง
เหน็ ตนเองไดว้ า่ เมอื กําลังประสบกับเหตกุ ารณท์ ีเลวรา้ ย เราได้
รบั รคู้ วามรสู้ กึ ของตนเองและเปนตนเองอยา่ งทีเปนไดท้ ีสดุ ใน
เวลานนั แล้ว

Compassion Gratitude
การใจดีกับตัวเอง การสาํ นกึ ขอบคณุ

เรารบั รวู้ า่ ตนเองมคี วามไมส่ มบูรณแ์ บบในฐานะ การสาํ นกึ ขอบคณุ : เราสามารถรสู้ กึ ขอบคณุ และสขุ ใจ
มนษุ ยค์ นหนงึ รบั รไู้ ดว้ า่ วา่ เปนเรอื งธรรมดาที เมอื ไดร้ บั สงิ ต่าง ๆ ไมว่ า่ จะเปนสงิ ทีจบั ต้องได้ หรอื
เราจะทําผดิ พลาด เและเราแสดงออกกับตนเอง ประสบการณท์ ีไดร้ บั จากคนอืนหรอื ตนเอง รวมถึงการ
ดว้ ยความอ่อนโยน แทนการตําหนแิ ละวพิ ากษ์ มองเหน็ และซาบซงึ กับแง่มุมดี ๆ ของชวี ติ ทีเรามที ังเรอื ง
วจิ ารณใ์ นทางลบ ซงึ ไมก่ ่อใหเ้ กิดประโยชนแ์ ละ เล็ก ๆ หรอื เรอื งใหญ่
ยงิ จมกับความรสู้ กึ ทีไมด่ ตี ่อตนเอง

Meaning Self-awareness : การรูจ้ กั ตนเอง

ค้นหาความหมายของชวี ติ เราสามารถมองเหน็ ตนเองไดอ้ ยา่ งชดั เจน

ลองทําความรจู้ กั ตนเองมากขนึ ดว้ ยการสาํ รวจชอบ ผา่ นการรบั รอู้ ารมณ์ ความรสู้ กึ ความเชอื

ความสนใจ และคณุ ค่าของตัวเอง มอี ะไรทีทําแล้วมคี วามสขุ และความคิดของตนเอง เปดโอกาสใหเ้ ราไดท้ ัง

เปนตัวของตัวเอง และเปนสงิ ทีเราถนดั บา้ ง อาจเปนอะไรเล็ก ๆ ใครค่ รวญจากตนเอง และไตรต่ รองผา่ น

ทีเราเคยมองขา้ มก็ได้ เมอื พบแล้วก็ลองนาํ มาเทียบเคียงกับการเรยี น การรบั รตู้ ัวตนจากมุมมองของคนภายนอก

ในปจจุบนั วา่ ตรงกันมากนอ้ ยแค่ไหน ในบางครงั อาจพบวา่ สงิ ทีเราสนใจ

และสงิ ทีเราเรยี นนนั แตกต่างกันอยา่ งสนิ เชงิ ก็อาจจะลองดวู า่ ตรงไหน

ทีสามารถปรบั เขา้ หากันไดบ้ า้ ง หากไมส่ ามารถปรบั เขา้ หากันไดเ้ ลยจรงิ ๆ

ก็ลองทบทวนกับตนเองดอู ีกทีวา่ ยงั อยากจะเดนิ ทางสายนตี ่อไปหรอื ไม่

ตัวเรามที างเลือกหรอื ขอ้ จาํ กัดอะไรบา้ งถ้าจะเปลียนเสน้ ทาง

SMART Goal : ตังเปาหมายให้สมารท์

สาํ หรบั บางคนทีพอจะรคู้ วามต้องการของตัวเองบา้ งแล้ว แต่ยงั ไมร่ วู้ า่
จะต้องทําอยา่ งไรบา้ งเพอื ใหบ้ รรลเุ ปาหมายนนั SMART Goal ก็เปน
แบบฝกหดั ทีจะชว่ ยใหเ้ ราไดต้ ังคําถามทีละขนั จนเราเหน็ ภาพเปาหมาย
ของเราชดั เจนและเปนรปู ธรรมไดม้ ากขนึ

Pros & Cons Do it : การลงมอื ทํา
การพจิ ารณาขอ้ ดีขอ้ เสยี การลงมอื ทําจะชว่ ยใหเ้ ราเหน็ ผลวา่
สงิ ทีเราคิดไวเ้ ปนอยา่ งไร หลายครงั เราก็เกิด
ไมใ่ ชเ่ รอื งแปลกทีเราจะยงั มคี วามลังเล กระบวนการเรยี นรใู้ นระหวา่ งลงมอื ทําดว้ ย
ในทางเลือกของตนเอง เครอ่ื งมอื หนงึ ทีจะ ซงึ จะทําใหเ้ ราสามารถพฒั นาวธิ กี ารของตนเองให้
ชว่ ยในการสาํ รวจในแต่ละเสน้ ทางอยา่ งชดั ๆ ดขี นึ ไดเ้ ปนลําดบั นอกจากนนั การลงมอื ทํายงั
คือ การพจิ ารณาขอ้ ดขี อ้ เสยี ทังหมดเท่าทีเราจะหา ชว่ ยใหเ้ กิดประสบการณจ์ รงิ เหน็ ขนั ต่อไป
ขอ้ มูลได้ แล้วลองมาเปรยี บเทียบดวู า่ ทางไหนทีนา่ มากกวา่ การทีคิดอยา่ งเดยี ว
จะตรงกับความต้องการของเราทีสดุ
โดยตระหนกั วา่ ในแต่ละเสน้ ทางก็คงมที ัง
ขอ้ ดแี ละขอ้ เสยี มากนอ้ ยต่างกัน
จะคาดหวงั ใหม้ แี ต่ขอ้ ดี ไมม่ ขี อ้ เสยี เลย
ก็คงจะเปนไปไดย้ าก

Free of charge บริการฟรีสาํ หรับนิสิตจุฬาฯ

Faculty : Student Affairs Chula Student Wellness

บรกิ ารปรกึ ษาและดแู ลใหค้ วามชว่ ยเหลือ บรกิ ารปรกึ ษาเชงิ จติ วทิ ยา
เกียวกับสวสั ดกิ ารของแต่ละคณะ และกิจกรรมพฒั นาตนเองทางดา้ นจติ ใจ
ขอ้ มูลบรกิ ารเพมิ เติมติดต่อไดท้ ี Chula Student Wellness
ฝายกิจการนสิ ติ ของแต่ละคณะ 085-042-2626

CU Student Corner Health Service Center

บรกิ ารปรกึ ษาเรอื งสวสั ดกิ ารในนสิ ติ บรกิ ารตรวจโรคทัวไปและโรคเฉพาะทาง
(ทนุ การศึกษา, สทิ ธกิ ารรกั ษาพยาบาล) ทกุ วนั จนั ทร-์ ศุกร์ เวลา 08.00-15.30 น.
สาํ นกั บรหิ ารกิจการนสิ ติ จุฬาฯ
081-453-3233 http://www.cuhc.chula.ac.th/
ศูนยบ์ รกิ ารสขุ ภาพแหง่ จุฬาลงกรณม์ หาวทิ ยาลัย

"รวมหวั ขอของวิธีรับมือเบ้ืองตน ..
ชวนเลือกอานเพม่ิ เติมไดตามความสนใจกนั เลย"

Building Trust Explore your strength
การขยายขอบเขตตัวตน
Healthy Relationship ความหมายในชวี ติ ตัวเราทีซอ่ นอยู่

Emotional Management Who Am I? ตัวฉันเปนใคร ความสาํ นกึ ขอบคณุ
ความมนั คงทางอารมณ์
5 วธิ จี ดั การความเครยี ด เหน็ คณุ ค่าสงิ ทีมี
รบั มอื กับความเศรา้ โศก
Mindfulness Meaning
Emotional Agility
ดแู ลใจเรา...ไมใ่ หใ้ จรา้ ย Why work? ทําไมเราต้องทํางาน ความหมายในชวี ติ

Empathy 11 คําถามกับการตามหาสงิ สาํ คัญในชวี ติ
อ่อนโยนกับตัวเองและผอู้ ืน
Healthy Relationship Self-awareness ใชเ้ วลากับสมารท์ โฟนอยา่ งมคี วามหมาย
Loving Kindness Meditation Resilience

Compassion ในวกิ ฤติมโี อกาส

Study from home

Self-care ค่อย ๆ ก้าวไปตามกําลัง
การดแู ลตัวเอง 6 ดา้ น

8 Activities อ่อนโยนกับตัวเองและผอู้ ืน

Work-life balance

"รวมหวั ขอ ของวิธีรบั มอื เบือ้ งตน ..
ชวนเลอื กอา นเพม่ิ เติมไดต ามความสนใจกันเลย"

Self-regulation 8 ขนั ตอนในการสรา้ งนสิ ยั Mind Space
8 เทคนคิ ชว่ ยจาํ อยากความจาํ ดี ไปออกกําลังกาย
Grit ความแนว่ แน่ อานภุ าพของการแสรง้ ทํา รวมแหล่งขอ้ มูลการดแู ลใจตนเอง
เปลียนนสิ ยั ง่าย ๆ
ความโกรธ https://chula.wellness.in.th/
Social Skills ความวติ กกังวลในการเขา้ สงั คม
Cyberbullying Chula Mind Cafe'
Compassion ตัวชว่ ยดแู ลใจของนสิ ติ จุฬาฯ

Stress Management https://bit.ly/LineMindCafe
Mindful Breathing Space
สขุ อนามยั ทีดขี องการนอนหลับ
วธิ สี รา้ งนสิ ยั การนอนทีดี
5 วธิ จี ดั การความเครยี ด
Get in control
Worry time จดั เวลามากังวล

คณะผจู้ ดั ทํา

ทปี รกึ ษา ธารวี รรณ เทียมเมฆ
เนือหา กลุ ปรยิ า ศิรพิ านิช และ
อาทิตา อุตระวณชิ ย์
รูปเล่มและภาพประกอบ อาทิตา อุตระวณชิ ย์

Copyright © 2021 Chula Student Wellness

รว่ มแสดงความคิดเหน็

เมือท่านได้อ่านหรอื นําเนือหาทีได้เรยี นรูจ้ าก E-book นีไปใชแ้ ล้ว ท่าน
คิดเห็นอยา่ งไรบา้ ง ขอชวนให้ท่านได้ให้ความคิดเห็นและคําแนะนําเพมิ
เติมเพอื เปนประโยชน์ต่อการพฒั นาสอื ความรูอ้ ืน ๆ ต่อไป

ลิงก์สาํ หรบั ประเมิน https://forms.office.com/r/jfceUKwbZ6

สแกน QR Code เพอื ประเมิน

หนว่ ยสง่ เสรมิ สขุ ภาวะนิสติ จุฬาลงกรณม์ หาวิทยาลัย

Website : https://chula.wellness.in.th/
Facebook : Chula Student Wellness
Tel : 022180540 , 0850422626

E-mail : [email protected]
เวลาทําการ : จันทร์ – ศุกร์ 8.30 – 12.00 น. และ 13.00 – 17.00 น.


Click to View FlipBook Version
Previous Book
หน่วย 8 การปรับแต่งภาพและการใช้ฟิลเตอร์
Next Book
iklan kawaakibun najah 2021