The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

เป็นบทความวิชาการที่มีความเกี่ยวข้องในเรื่องของการลงทุนด้านพลังงานของประเทศจีนในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยประเทศเมียนมาเป็นประเทศที่มีแหล่งทรัพยากรด้านพลังงานที่สำคัญอย่างมากอีกหนึ่งในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง บทความนี้จะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่อง ปัจจัยที่ทำให้จีนเข้าไปลงทุนในเมียนมา สถานการณ์การลงทุนของจีน และกลุ่มทุนจีนที่เข้าไปลงทุนในด้านพลังงานต่าง ๆ

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Nay SuperJung, 2019-11-25 10:59:59

การลงทุนด้านพลังงานของจีนในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ( Chinese energy investment in the Republic of the Union of Myanmar)

เป็นบทความวิชาการที่มีความเกี่ยวข้องในเรื่องของการลงทุนด้านพลังงานของประเทศจีนในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยประเทศเมียนมาเป็นประเทศที่มีแหล่งทรัพยากรด้านพลังงานที่สำคัญอย่างมากอีกหนึ่งในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง บทความนี้จะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่อง ปัจจัยที่ทำให้จีนเข้าไปลงทุนในเมียนมา สถานการณ์การลงทุนของจีน และกลุ่มทุนจีนที่เข้าไปลงทุนในด้านพลังงานต่าง ๆ

Keywords: การลงทุน , พลังงาน

การลงทนุ ดา้ นพลงั งานของจนี
ในสาธารณรฐั แหง่ สภาพเมยี นมา

จนี เขา้ มาลงทนุ ดา้ นพลงั งานในเมยี นมา
มากขนาดไหน?

30 ป (1988-2018)
จีนเข้ามาลงทุนด้านพลังงานในเมียนมา

15.18 พันล้านเหรยี ญสหรฐั

หรอื คิดเปน 75%

ของมลู ค่าการลงทุนสะสมทังหมด

การลงทนุ ของจนี คิดเปน 35%

35% เ มื อ เ ป รี ย บ เ ที ย บ มู ล ค่ า ก า ร
ล ง ทุ น กั บ ช า ติ อื น ๆ

65% มลู ค่าของการลงทนุ ดา้ นพลังงานของจีนในเมยี นมา
ป ค.ศ. 1988 - 2018
7,500
5,000 ูมล ่คา( ัพน ้ลานเห ีรยญสห ัรฐ)
2,500 1988-2006

0 2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

ทีมา : DICA, China Oversea Investment Data ป 2019

ช่ ว ง ที มี ก า ร ล ง ทุ น ม า ก ที สุ ด

ป 2010-2011 โดยมมี ลู คา่ กวา่ 9,461 พนั ลา้ นเหรยี ญสหรฐั

กลมุ่ ทนุ จนี ทเี ขา้ มาลงทนุ ดา้ นพลงั งานในเมยี นมา

มอี ะไรบา้ ง? จากการศกึ ษาพบวา่ กลมุ่ ทุน 9เอ.8ก%ชน
ทเี ขา้ มามแี นวโนม้ เปน ร9ฐั 0ว.สิ 2า%หกิจ
รฐั วิสาหกิจจีน รัฐวสิ าหกิจ เอกชน

ภาคพลังงาน บริษทั โครงการ มูลคา่

สรา้ งท่อสง่ แก๊สธรรมชาติและ 7.3 แสนล้านบาท
ทอ่ นาํ มันดบิ

เขอื นฮัตจี 6.1 ลา้ นล้านบาท
เขอื นมงตัน 1.1 แสนลา้ นบาท
เขอื นหนองผา (พลังงานร้อยละ

90 ส่งให้กบั จนี )

เขอื นมติ โสน

เขอื น Dapein (พลงั งานรอ้ ยละ 2.3 หมนื ลา้ นบาท
90 ส่งใหก้ บั จีน)

ภาคพลังงาน บรษิ ทั โครงการ เอกชนจีน

มูลคา่

เขอื น Kunlong 3.2 แสนลา้ นบาท
โครงการ THANLWIN

สนบั สนนุ โครงการ
THANLWIN

เขอื น Kunlong

ผลิตในเขต
Ayeyarwady

เมยี นมามภี มู ศิ าสตรแ์ ละทรพั ยากรอะไรทดี งึ ดดู
การลงทนุ ดา้ นพลงั งานจากจนี ?

แม่นําสาละวนิ (Thanlyin) อาณาเขตตดิ ตอ่ กับ
มคี วามยาว 1,270 กโิ ลเมตร เพือนบา้ น 5 ประเทศ
ปริมาณนําในแมน่ ํา 263
ลกู บาศกก์ ิโลเมตรตอ่ ป ดา้ นตะวันตกติดกบั
ขนาดของแมน่ าํ 17,918
ตารางโลเมตร ด้านเหนือและตะวันออก
เฉียงเหนือตดิ กบั

ดา้ นตะวันออกติดกบั

มสี ภาพภมู ิศาสตร์ เมยี นมามีแหลง่
ตงั อยู่ตามแนวอา่ ว ผลติ นาํ มนั และ
เบงกอลและทะเล ก๊าซธรรมชาติ
อันดามนั ทาํ ให้มแี นว กวา่ 104 แห่ง
ชายฝงทะเลยาวถึง ทงั บรเิ วรบนบก
4,557 กโิ ลเมตร และนอกชายฝง

เมยี นมามนี โยบายและกฎหมายทดี งึ ดดู นกั
ลงทนุ ในแตล่ ะชว่ งอยา่ งไรบา้ ง?

นโยบายและกฎหมายการลงทนุ ทวั ไป นโยบายและกฎหมายการลงทนุ
ดา้ นพลงั งาน
นโยบายเปดเสรีด้านเศรษฐกิจ 1988-2009
ผ่านการปฏิรปู กฎหมาย ออกกฎหมายไฟฟา 1984

ออกกฎหมายการลงทนุ ฉบบั 1988
ทหี ส้ ทิ ธปิ ระโยชนแ์ กน่ กั ลงทนุ

ใหเ้ สรสี ง่ เงนิ การดาํ เนนิ กจิ การ คาํ นงึ ถงึ ความ
กลบั ประเทศ ไฟฟาภายใต้ ปลอดภยั
ประกนั การลงทนุ
ยกเวน้ ภาษี กฎหมายเมยี นมา

2010-2014

นโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจมหภาค นโยบายพลงั งานแห่งชาติ

ออกกฎหมายการลงทนุ ฉบบั 2014 ออกกฎหมายไฟฟา 2014
ทใี หส้ ทิ ธปิ ระโยชนแ์ กน่ กั ลงทนุ

ตงั คณะกรรมการ
อํานวยความสะดวก
ยกเวน้ ภาษรี ายได้ 5 ป การลงทนุ ดา้ น
เชา่ ทดี นิ 50 ป ตา่ งชาตถิ อื หนุ้ กจิ การ พลงั งาน
ไฟฟาได้ 100 %

นโยบายต้อนรบั นักลงทุนต่างชาติ 2015-2018 นโยบายสรา้ งเมียนมาใหม้ สี ว่ น
รว่ มซือขายพลังงานระดบั ภมู ิภาค
ออกกฎหมายการลงทนุ ฉบบั 2017
ทใี หส้ ทิ ธปิ ระโยชนแ์ กน่ กั ลงทนุ สง่ เสรมิ การลงทนุ ดา้ นพลงั งานโดย
ใหส้ ทิ ธปิ ระโยชนแ์ กน่ กั ลงทนุ

ประกนั การลงทนุ

ลดหยอ่ นภาษนี ําเขา้ เชา่ ทดี นิ 50 ป ลดหยอ่ นภาษรี ายได้
เครอื งจกั ร อะไหล่ นติ บิ คุ คล, ศลุ กากร

จนี มนี โยบายสง่ เสรมิ การลงทนุ ดา้ นพลงั งานในเมยี นมา
อยา่ งไรบา้ ง?

นโยบาย ในชว่ ง 2010-2015 ทสี ง่ เสรมิ ใหน้ กั ลงทนุ จนี
ไปลงทนุ ยงั ตา่ งประเทศโดยเฉพาะการลงทนุ ดา้ น
พลงั งาน โดยรฐั พรอ้ มใหค้ วามชว่ ยเหลอื ดงั นี

ประกันธุรกิจ เงินก้ปู ลอด มาตรการชว่ ย
ล้มละลาย ดอกเบยี 10 ป เหลือดา้ นภาษี

นโยบาย นโยบายทีมาพร้อมกบั

กรอบระเบยี ง BCIMEC

ป 2013 ทพี รอ้ มสนบั สนนุ นกั ลงทนุ จนี
ตลอดเสน้ ทางสายไหมใหมใ่ นศตวรรษที

21 ซงึ พาดผา่ นเมยี นมาดว้ ย

ป 2013 โครงการสร้างรถไฟ รูห้ รอื ไม!่ !
ความเร็วสูงเชือมจีนกับเอเชียใต้มี
ลพเจหงนลี ปรทใงัยี นนุ ง2ญเสมา0ะนสยีส1กหน0มวรมด-า่ฐัา2า้ น08มซพ01งลึู 5ลเคป%งั า่ จนงนผี1ขา2ลนลอ.งท5จงทาง5ัมกนหุลู นพดมคโนดัา้า่ยนกลขบาอา้ ารนงย
เมืองมัณฑะเลย์เปนยุทธศาสตร์
สําคัญเพือสร้างความร่วมมือด้าน
พลังงาน รัฐบาลจีนจึงพร้อมผลัก

ดันนักลงทุนอย่างเต็มที

ความสมั พันธร์ ะหวา่ งประเทศของจนี -เมยี นมาสง่ ผลตอ่
มลู คา่ การลงทนุ ดา้ นพลงั งานอยา่ งไร?

2010 หรอื ชาตอิ นื ๆ จนี ยงั คงใหค้ วามชว่ ยเหลอื มลู คา่ การลงทนุ
และหลงั ไหลเขา้ มาลงทนุ ของจีน
สหรฐั อเมรกิ าและ
ประเทศในแถบ ช่วง 2010-2011 มลู คา่
ยโุ รปควาํ บาตร การลงทนุ ของจีนสงู ขนึ
เมยี นมา โดยมมี ลู ค่ากวา่ 9,461
พันล้านเหรยี ญสหรัฐ

ตะวันตกเริม ความสัมพันธ์กบั จีนไม่ ช่วง 2012-2013 มลู คา่
คลายการควาํ
บาตรเมียนมา ราบรนื โดยเมยี นมาชะลอ การลงทนุ ของจนี ลดลงเปน

2012 การอนุมตั ิการสร้างเขือน อยา่ งมาก โดยมมี ลู คา่ เพียง
Myitsone แตย่ งั คงอนุมตั ิ 215.95 ร้อยล้านเหรยี ญ
สหรัฐ
ให้สรา้ งทอ่ กา๊ ซ และท่อส่ง

นาํ มันไปยังจีน

2014 นานาชาติคัดคา้ น จนี ทีใช้โอกาสนเี ข้าไปการ ช่วง 2014-2015 มูลคา่
การประกาศยา้ ย ลงทนุ และให้เงินช่วยเหลือ การลงทุนของจีนพุ่งทะยาน
เมืองหลวงของ เมยี นมาสรา้ งศูนยป์ ระชมุ
เมียนมา และพัฒนาโครงสร้าง ขนึ อกี ครัง โดยมีมลู ค่า
พืนฐาน 2,876.46 พันล้านเหรยี ญ

สหรัฐ

ใหค้ วามสาํ คัญกับเมียนมาใน ชว่ ง 2016-2018 การ
ฐานะประตหู ลงั บา้ นทตี อ้ งดูแล ลงทนุ ของจีนคดิ เปนมูลค่า
ใหก้ ารสนับสนนุ ทุกดา้ นเพราะ
2018 - การเปลยี นแปลงท่าทขี อง 1,731.71 พันล้านเหรยี ญ
สหรฐั
เมียนมามผี ลกระทบหลายสว่ น

ตอ่ จนี โดยเฉพาะการลงทนุ ด้าน

พลงั งาน

สแกน QR code เพือ
อ่านบทความวิชาการ
"การลงทุนด้านพลังงาน
ของจีนในสาธารณรัฐ
แห่งสภาพเมียนมา"

ฉบบั เตม็


Click to View FlipBook Version