Nay SuperJung Download PDF
  • 1
  • 0
การลงทุนด้านพลังงานของจีนในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ( Chinese energy investment in the Republic of the Union of Myanmar)
เป็นบทความวิชาการที่มีความเกี่ยวข้องในเรื่องของการลงทุนด้านพลังงานของประเทศจีนในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยประเทศเมียนมาเป็นประเทศที่มีแหล่งทรัพยากรด้านพลังงานที่สำคัญอย่างมากอีกหนึ่งในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง บทความนี้จะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่อง ปัจจัยที่ทำให้จีนเข้าไปลงทุนในเมียนมา สถานการณ์การลงทุนของจีน และกลุ่มทุนจีนที่เข้าไปลงทุนในด้านพลังงานต่าง ๆ
View Text Version Category : 47
  • Follow
  • 0
  • Embed
  • Share
  • Upload
Related publications