The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Moment Magazine, 2019-05-31 10:59:00

Lavlor #6 - Nisan 5779

‫נקודה למחשבה‪ :‬איי איז דאס חרוסת ‪ ///‬גדול מרבן שמו‪ :‬דער ״ספורנו״ ‪ ///‬ספר "מורה נבוכים" להרמב״ם ‪ ///‬עדיטאריעל‪ :‬תירוצים איז קיין נאמנות‪...‬‬

‫ניסן תשע"ט‬ ‫בס״ד • נומער ‪#6‬‬

‫א גייסטרייכע פעדער פאר׳ן עם הספר‬

‫מרה האואבאו״מרד‬ ‫מעבדות לחירות‬
‫ערהב‪-‬דופרסחהגשאמווןעסהביאידזיקןר גרדובליי‬
‫משה שטערנבוך ראב"ד‬ ‫ווי אזוי קענען‬
‫ירושלים‪ ,‬איבער והגדת לבנך‪,‬‬ ‫מיר ארויסגיין פון‬
‫נסיונות הדור‪ ,‬און א בירור איבער‬ ‫אייגענעם עבדות? זמן‬
‫די "דזשול" אי‪-‬ציגארעטן‬ ‫חירותינו שמועס מיט‬
‫בארימטן בעל מחשבה‬
‫וואס טוט מען ווען מ'שפירט‬ ‫און מחנך הרב שלמה‬
‫נישט גארנישט אום פסח?‬
‫| הרב עזריאל טויבער‬ ‫אשר טויבער‬
‫ווער בין איך און וואס בין‬
‫איך באמת? צי פלעג איך‬ ‫רהגביועתיזנומ‪,‬ן‬
‫מיר פא ּפן ביז היינט?‬ ‫קריאת שמע‬
‫| הרב אהרן פריעדמאן‬
‫וואס איז דער מקור פון‬ ‫הגה"ח רבי מאיר‬
‫באהאלטן די צען ברעקלעך‬ ‫אליעזר פרידמאן‬
‫און פארוואס טוען מיר‬ ‫איבער דער פליכט פון‬
‫דאס? | הרב מרדכי גנוט‬ ‫ליינען קרי"ש בזמן‪,‬‬
‫פסח און א גאנץ יאר‬

‫א‬ ‫| אפקלאנגען |‬

‫והנה שיטת הגאון ר' שלמה קלוגער זצ"ל (שו"ת‬ ‫בענין עשיית קאווע בשבת‬ ‫‪Address:‬‬
‫האלף לך שלמה סי' קל"ו) דיש צביעה במשקין‪,‬‬ ‫‪543 Bedford Ave. #207‬‬
‫וכן נראה שהוא שיטת היעב"ץ הנ"ל ‪ -‬ובשו"ת בצל‬ ‫קאווע פאבריק ‪ /‬לבלר ‪5‬‬ ‫‪Brooklyn NY 11211‬‬
‫החכמה ח"ב סי' מ"ט נראה דמצדד להלכה כר' שלמה‬ ‫‪Telephone:‬‬
‫קלוגער ז"ל דיש צביעה במשקין‪ ,‬ואוסר עשיית טיי‬ ‫לכבוד המאור הגדול לממשלת התורה‪ ,‬מגדולי‬ ‫‪718.928.3347‬‬
‫בשבת אפילו ע"י סענץ ‪ -‬וכפי הנראה חשש הגה"צ‬ ‫המורים בדורינו ה"ה הרב הגאון המפורסם מו"ה‬ ‫‪Fax:‬‬
‫מצעהלים ז"ל בתשובה הנ"ל גם לשיטה זו‪ ,‬אבל רק‬ ‫ר' אשר עקשטיין שליט"א‪ ,‬דומ"ץ דחסידי בעלזא‬ ‫‪718.928.3348‬‬
‫באופן שהוא מכוין לצבוע המשקין‪ ,‬ולכן כתב דאסור‬ ‫‪Email:‬‬
‫ליתן החלב לתוך הקאווע‪ ,‬אבל באינו מכוין לצבוע‬ ‫ברוקלין יצ"ו‪.‬‬ ‫‪[email protected]‬‬
‫המים נראה מדבריו שם דס"ל דאסור רק היכי שהוא‬ ‫ראיתי במוסף התורני "לבלר" מה שנדפס שם‬
‫כעין עשיית מי צבע‪ ,‬ובכה"ג מתר ליתן סענץ בשבת‬ ‫בשם הגאון הדומ"ץ שליט"א בענין עשיית קאווע‬ ‫______‬
‫בשבת‪ ,‬ובאמצע דבריו מעתיק ה"לבלר" דברי כ"ק‬
‫(ומסתבר דבכה"ג ס"ל דגם נתינת החלב מותר)‪.‬‬ ‫הגה"צ מצעלים זצ"ל בתשובת מגדלות מרקחים דיש‬ ‫‪General Inquiries:‬‬
‫והנה נכון להעתיק דהיה עוד גדולי הוראה מדור‬ ‫ליזהר מלערות מים בשבת אף על אינסטענט קאווע‬ ‫‪[email protected]‬‬
‫העבר שאסרו לערות מים בשבת על אינסטענט‬ ‫משום צובע‪ ,‬דאף דנקטינן שאין צביעה באוכלין‬
‫קאווע אבל לא משום צובע אלא משום מכה בפטיש‪,‬‬ ‫מ"מ במים יש צביעה‪ ,‬והוסיף ה"לבלר" בשם הגאון‬ ‫‪39Store Distribution:‬‬
‫ה"ה כ"ק הגה"צ מפאפא זצ"ל (שו"ת ויען יוסף סי'‬ ‫הדומ"ץ שליט"א שזהו דבר תמוה שהוא נגד מה‬ ‫‪ARTEX (347) 352-2231‬‬
‫קנ"ג וקנ"ד‪ ,‬אמנם עי' בהערה שם)‪ ,‬וכן הוא בשו"ת‬
‫קנה בושם ח"ג סי' כ"א ענף ב' ‪ -‬והגה"צ ר' משה‬ ‫שמבואר בתשובת חכם צבי‪.‬‬ ‫‪Lavlor‬‬
‫ניישלאס זצ"ל אבדק"ק סקווירא הורה ג"כ דאין‬ ‫והנה בתחילה אני מבקש מחילה על שפעוט‬ ‫‪Journal‬‬
‫לערות מים בשבת על אינסטענט קאווע‪ ,‬וע"פ הוראה‬ ‫כמוני מטריד כבוד גאון תורתו שליט"א בהרהורי‬ ‫‪Phone:‬‬
‫זו מדקדקין בכל בתי מדרשים של חסידי סקווירא‬ ‫דברים שעלתה במצדתי‪ ,‬אמנם היות דכוונתי לברר‬ ‫‪E71x8t..9#2180.73347‬‬
‫להכין סענץ מער"ש ‪ -‬אבל אין אני יודע אם היה‬ ‫מקחו של אותו צדיק ואדם גדול בהוראה אשר כ"ק‬ ‫‪Email:‬‬
‫מרן אדמו"ר ציס"ע מבעלזא זי"ע ציוה כמה פעמים‬ ‫‪[email protected]‬‬
‫חושש משום צובע או משום מכה בפטיש‪.‬‬ ‫לחסידיו שבאו לארה"ב שישאלו השאלות שלהם‬
‫והנה ידעתי גם ידעתי דמסתבר דדברים הנדפס‬ ‫מה'צעהלימער רב'‪ ,‬ואינו נכון שישאר הדבר כפי‬ ‫______‬
‫בעיתון ה"לבלר" ויש בהם קצת ריח של חריפות‬ ‫הנדפס בעיתון שהאי גברא רבה אמר מילתא בהלכה‬
‫כלפי הוראת כ"ק הגה"צ מצעהלים זצ"ל אינם מפיו‬ ‫הנראה כתמיה‪ ,‬אמרתי דבודאי ישמח כבוד גאון‬ ‫‪©Moment Magazine.‬‬
‫של הדומ"ץ שליט"א‪ ,‬רק הם פליטת הקולמוס של‬ ‫‪Published by Moment Magazine Inc.‬‬
‫ה"לבלר"‪ ,‬מ"מ אמרתי דראוי להעמיד הדברים על‬ ‫תורתו שליט"א בדברי אלה‪.‬‬ ‫‪All rights reserved. Reproduction in‬‬
‫אמיתתן‪ ,‬ובודאי ישמח כבוד הדומ"ץ שליט"א בדברי‪.‬‬ ‫הנה עיקר תמיהתו הוא במה שמבואר להדיא‬ ‫‪whole or in part in any form without‬‬
‫יחזקאל שרגא ווייס‬ ‫בתשובת חכם צבי (סי' צ"ב) דאף להרמב"ם דס"ל‬ ‫‪prior written permission from the‬‬
‫(ר"י זוועהיל ומלפנים מנהל ישיבת אור תורה)‬ ‫דהעושה מי צבע יש בו משום צובע‪ ,‬אינו אלא באם‬ ‫‪publisher is prohibited.‬‬
‫המי צבע אינו ראוי לאכילה ושתי'‪ ,‬אבל בנ"ד אדרבה‬ ‫‪The publisher reserves all right to‬‬
‫תשובת הגאון רבי אשר עקשטיין‪:‬‬ ‫במה שנתערב הקאווע במים נעשו יותר ראוי לשתי'‬ ‫‪edit all articles for clarity, space and‬‬
‫לא שייך צובע כלל‪ .‬אמנם בשו"ת מגדלות מרקחים‬ ‫‪editorial sensitivities. Submissions‬‬
‫אמע״כ הרה״ג המפ׳ הרב יחזקאל שרגא ווייס‬ ‫הנ"ל ציין לשו"ת גינת ורדים (כלל ג' סי' ט') המובא‬ ‫‪cannot be returned to sender.‬‬
‫שליט״א‪.‬‬ ‫בשע"ת בסי' שי"ח (ס"ק ד')‪ ,‬א"כ אין התמיה על‬ ‫‪Moment Magazine is not responsible for‬‬
‫הגה"צ מצעהלים ז"ל אלא על שו"ת גינת ורדים ‪-‬‬ ‫‪the kashrus of any advertised product‬‬
‫רב תודות וברכות על הערתך החשובה‪ ,‬ובוודאי‬ ‫וזה בודאי אינו תמוה במה שחולק הגינת ורדים על‬ ‫‪or service that appears in these pages.‬‬
‫דבריך מוסברים ליישב פסק רב האי גאון בעל‬ ‫‪Moment Magazine assumes no‬‬
‫מגדלות מרחקים זצלה״ה‪ ,‬ואכן כדבריך כן הוא‬ ‫החכם צבי‪.‬‬ ‫‪responsibility for the content of articles‬‬
‫זאת ועוד דבשו"ת רב פעלים (ח"ג סי' י"א) הביא‬ ‫‪or advertisements in this publication,‬‬
‫שנוהגים להחמיר כדבריו בכמה קהילות קדושות‪.‬‬ ‫דברי החכם צבי והאריך לחלוק עליו‪ ,‬והביא שגם בנו‬ ‫‪nor for the content of books that are‬‬
‫ובעיקר סמכתי להורות כהחכם צבי הוא ע״פ‬ ‫של החכם צבי ה"ה בשאילת יעב"ץ חולק על אביו‬ ‫‪referred to or excerpted herein.‬‬
‫דברי הפמ״ג סימן ש״כ א״א כה‪ ,‬שהעתיק דברי החכ״צ‬ ‫ז"ל‪ ,‬ומסיק בתשובת הרב פעלים להלכה דאין צביעה‬
‫במים‪ ,‬מ"מ כתב דנכון להורות לעשות סענץ מער"ש‪,‬‬
‫להלכה בלי חולק‪ ,‬ועל פיו מורים רוב המורים‪.‬‬ ‫וביאור שם דהטעם בזה ע"פ שיטת הרמב"ם דהעושה‬
‫ובעל המגד״מ‪ ,‬גדול מרבן שמו‪ ,‬והנני מכיר‬ ‫עין צבע יש בו משום צובע‪ ,‬ומ"מ מותר ליתן הסענץ‬
‫לכבודו שליט״א טובה שהערת וחיזקת פסקיו של‬ ‫לתוך המים בשבת אע"פ שהוא צובע המים‪ ,‬כיון‬
‫שהצבע כבר נעשה מער"ש‪ ,‬ובמה שהוא צובע המים‬
‫אותו זקן‪.‬‬ ‫אין בהם משום עשיית מי צבע ‪ -‬וזהו ג"כ שיטת‬
‫בברכת התורה‪,‬‬
‫אשר אנשיל עקשטיין‬ ‫הגה"צ מצעהלים ז"ל‪ ,‬עי"ש במגדלות מרקחים‪.‬‬

‫אינהאלט‬
‫| לבלר ‪ | 6#‬ניסן תשע״ט |‬

‫כותבים ומשתתפים‪:‬‬ ‫‪08‬‬ ‫| קולמוס |‪04‬‬
‫הרב עזריאל טויבער‬
‫הרב סיני מלוביצקי‬ ‫‪14‬‬ ‫קתייירןונציאםמנואיתז‪...‬‬
‫הרב אהרן פריעדמאן‬ ‫הרב שבתי הורוויץ‬
‫הרב מרדכי גנוט‬ ‫‪20‬‬ ‫| א נקודה |‪06‬‬
‫הרב שלמה אשר טויבער‬ ‫| איבעיא להו | ‪28‬‬ ‫אאייחראויזסדת‪.‬א‪..‬ס‬
‫הרב שבתי הורוויץ‬ ‫הרב שלמה אשר טויבער‬
‫הרב שמעון שלמה זילבער‬ ‫הרב עזריאל טויבער‬
‫הרב משה יודלזאהן‬ ‫הרב אהרן פריעדמאן‬ ‫| גדול מרבן שמו |‪50‬‬
‫הרב ברוך לאבין‬ ‫הרב מרדכי גנוט‬ ‫רסבפיונרונועוזבצ״דילה‬
‫הרב אלימלך פריעדמאן‬ ‫הרב שמעון שלמה זילבער‬
‫ספרים שאפע‬ ‫| כשרות |‪44‬‬
‫להתקשר עם המערכת‪:‬‬ ‫מנהגים וחומרות‬
‫‪718.928.3347 Ext. # 107‬‬ ‫‪36‬‬
‫‪[email protected]‬‬ ‫הרב אלימלך םריעדמאן‬
‫| "מורה נבוכים" להרמב"ם |‬
‫לבלר איז א‬ ‫| ּפינטעלע איד |‪46‬‬
‫חודש׳ליכע‬ ‫הרב שמעון שלמה זילבער‬ ‫א אידיש נפש‬
‫תורה‪-‬העפט‬ ‫הרב עזריאל טויבער‬
‫בייגעלייגט‬ ‫| ספרים מארק |‪42‬‬
‫צום ׳מ ָאמענט׳‪.‬‬ ‫| אפקלאנגען |‪02‬‬
‫| תנן התם |‪05‬‬
‫״לבלר‬
‫‪ - 7‬אייר״‬
‫וועט אי״ה‬
‫ערשיינען‬
‫פר׳ בהר‪.‬‬

‫הרב שבתי הורוויץ‬ ‫| קולמוס |‬

‫תירוצים איז קיין נאמנות‪...‬‬

‫די אנדערע נאמניות און באגלייבטקייטן זענען נאר תירוצים‪ ...‬און מכשיר צו‬ ‫ער גאון בעל בית הלוי‪ ,‬רבי יאשע בער סאלאווייטשיק פוןד‬
‫זיין די מצוות מיט תירוצים האב איך נישט געוואלט"‪...‬‬
‫בריסק זי"ע‪ ,‬האט אמאל געשיקט זיין זון דעם גאון רבי חיים‪,‬‬
‫‪‬‬ ‫ער זאל גיין קיין ווארשע באקן די מצות פאר יו"ט פסח‪.‬‬

‫פסח איז דער יום טוב פון חומרות‪ ,‬גדרים און סייגים‪ .‬אויב איז נישט‬ ‫רבי חיים האט אויסגעפירט זיין שליחות און זיך‬
‫גענוג דאס וואס וואס מיר ווייסן פון חז"ל אז די אידן אין מצרים האבן זיך‬ ‫ארויסגעלאזט צום ווייטן ווארשא און טאקע געבאקן די‬
‫אויסגעצייכנט מיט 'שם לשון און מלבוש' טראץ די שווערע אומשטענדן אין‬
‫וועלכע די אידן האבן זיך דעמאלט געפונען‪ ,‬האבן זיי אבער פעלזן פעסט‬ ‫מצות מיט אלע הידורים‪.‬‬
‫אנגעהאלטן מיט זייערע פרומקייטן און חומרות וואס זיי האבן געזען אלס‬ ‫ווען ער האט זיך אנגעהויבן גרייטן צו מאכן דעם וועג אהיים‪ ,‬האט‬
‫זיך ערוועקט ביים אים אן ערנסטע פראבלעם‪ ,‬נעמליך‪ ,‬וואס וועט מען‬
‫יסוד און פעסטער גדר אין אידישקייט‪.‬‬ ‫טון מיט'ן "ושמרתם את המצות"? ווי אזוי איז מעגליך אפצוהיטן די מצות‬
‫מיר קענען גענוג מאל טרעפן סיבות און התירים נאכצולאזן און גיין‬ ‫מיט א פעלזן פעסטן שמירה לענגאויס דעם וועג אהיים? גאנץ מעגליך אז‬
‫מיט די שיטות המקילים אין יעדן הינזיכט‪ ,‬פון די לייכסטע ביז די הארבסטע‬ ‫זיצנדיג אויף דער באן אויפ'ן לאנגן וועג אהיים וועט א לייכטע דרימל אים‬
‫איבערנעמען‪ ,‬און די מצות וועלן זיך מעגליך פארטוישן מיט א צווייטנ'ס‪,‬‬
‫מנהגים‪ ,‬און אפילו הלכות מפורשות‪.‬‬
‫אפילו פונעם ערליכן שכן טוב פון וועמען מיר נעמען ברכות און מיר‬ ‫צווישן פארשידענע אנדערע הלכה חששות‪.‬‬
‫וועלן אים אפילו געבן קוויטלעך‪ ,‬וועלן מיר אבער זיינע היימיש‪-‬געמאכטע‬ ‫כדי צו פארמיידן יעדן חשש וואס קען נאר אונטערקומען אונטערוועגנס‪,‬‬
‫פסח עסנווארג נישט אין מויל נעמען‪ .‬איז דאס אסור? מן הדין טאר מען‬ ‫האט ער מיט אסאך שטריק ארומגעבינדן די זעק מצות‪ .‬און ווען ער האט‬
‫זיך ארויפגעזעצט אויף דער באן האט ער ארומגעבינדן די שטריק ארום‬
‫נישט? איז דען אזוי שווער צו טרעפן דערויף היתרים‪.‬‬
‫זיכער אז נישט‪ .‬אבער אז אונזערע עלטערן אין די פארלאפענע דורות‪,‬‬ ‫זיינע הענט‪.‬‬
‫אין די שווערע אומשטענדן ביים קריג ביז די צוק העיתים דארטן אין מצרים‪,‬‬ ‫ווען ער איז אנגעקומען אהיים‪ ,‬האט אים דער בית הלוי אפירגענומען‬
‫האבן זיך אזוי דערווייטערט פון יעדן סארט אזויגערופענעם היתר און קולא‪,‬‬ ‫אויף א קרייץ‪-‬פארהער און געשטעלט עטליכע פראגעס צו פארזיכערן די‬
‫דאן פאדערט דאס פון אונז אז מיר זאלן גיין און זייערע וועגן‪ ,‬זיך נישט‬ ‫שמירה פון די זעק מצות אונטערוועגנס‪ :‬האסטו אפגעהיטן אויף די מצות‬
‫באגנוגן מיט תירוצים און ארויסדרייענישן‪ ,‬נאר דאס וואס חז"ל זאגן איז ביי‬ ‫כדת וכדין? ביסטו זיכער אז דאס זענען די מצות וועלכע דו זעלבסט האסט‬

‫אונז פארהייליגט מיט שלש קדושות‪.‬‬ ‫געבאקן‪ ,‬און דאס איז נישט פארטוישט געווארן מיט מצות פון אנדערע?‬
‫פארהאן גענוג און נאך מעשה'לעך איבער צדיקים און גדולים וועלכע‬ ‫אויף אלע פראגעס וואס דער פאטער האט געפרעגט איז דער ענטפער‬
‫זענען געגאנגען זיך אונטערהערן אונטער די לאדנס פון די פענסטער פון‬
‫די עמי הארצים אין דארף‪ .‬די צדיקים וועמענ'ס צייט עס איז געווען גאר‬ ‫באלד געקומען‪" :‬יא‪ ,‬עד אחד נאמן באיסורין!"‬
‫טייער‪ ,‬יעדע מאמענט האט געשפירט א טייערע‪ ,‬אומפארפאסבארע ראלע‪,‬‬ ‫ווען דער פאטער האט דאס געהערט האט ער זיך פארלאזט אויף זיין‬
‫זענען נישט אומזיסט געגאנגען לאנגע שטרעקעס צו הערן דעם עם‪-‬הארצ'ס‬ ‫זון דער גאון און ער האט געגעסן פון די מצות אום פסח מיט א רואיגקייט‪.‬‬
‫אין איינע פון די יו"ט טעג האט דער פאטער באמערקט ווי די הענט‬
‫'דיינו'‪' ,‬קידוש' אדער הגדה סתם פאר אונטערהאלטונג‪.‬‬ ‫פונעם זון זענען עטוואס געשוואלן און פאררויטלט‪ ,‬און ער האט אים א פרעג‬
‫נאר‪ ,‬די צדיקים האבן דאס געזען פאר א לקח און לימוד‪ ,‬אין דעם חג‬ ‫געטון דערוועגן‪ .‬האט אים דער זון ערקלערט‪ ,‬אז צוליב זיין פילע השתדלות‬
‫האמונה‪ ,‬ווען מיר עסן די מיכלא דמהימנותא‪ ,‬זיך צו לערנען יסודות אין‬ ‫אפצוהיטן די מצות פון יעדן חשש‪ ,‬האט ער שטארק ארומגעבינדן די שטריק‬
‫צו זיינע הענט‪ ,‬און די שווערע וואג פון די מצות האט פאראורזאכט אט די‬
‫אמונה און תמימות פון די עמי הארצים גאר‪.‬‬
‫ללמדינו‪ ,‬אז ווען עס קומט צו אידישקייט זוכן מיר נישט נאך די קולות‬ ‫צייכענעס‪.‬‬
‫און זיך גרינג מאכן‪ ,‬מיר זוכן נישט קיין תירוצים‪ ,‬נאר מיר האלטן זיך‬ ‫און פארוואס האסטו מיר דאס נישט געזאגט פון פריער? איך בין געווען‬
‫בתמימות צו די גדרים און מסורות פון אונזערע עלטערן‪ ,‬יו"ט פסח און א‬ ‫זיכער און איך האב זיך פארלאזט אז עס איז נישטא וואס מפקפק צו זיין‬
‫אויף די שמירה און הידור פון די מצות? האט זיך דער פאטער באקלאגט‬
‫גאנץ יאר‪.‬‬
‫חג האמונה והמסורת‪ .‬‬ ‫אומצופרידן‪.‬‬
‫האט אים רבי חיים געענטפערט א שטארקן תירוץ‪ :‬מיין ליבער פאטער‪,‬‬
‫דער כלל אז "עד אחד נאמן באיסורין" איז א נאמנות מצד הדין‪ ,‬ווידעראום‬

‫ניסן תשע״ט‬ ‫‪4‬‬

‫הרב ברוך לאבין‬ ‫| תנן התם |‬

‫והלואי שילמוד חומש רש"י ונביאים ראשונים ותהילים‬ ‫וכן הוא מיתת צדיקים כו' הוה גדר חורבן חדש בכל‬
‫עם בעלי בתים וגם עם בחורים‪ ,‬כי בזה הצליח אדמ"ו‬ ‫רגע‪ ...‬דזה הפסד נמשך כיון שהדבר ישנו‪ ,‬רק אינו‬
‫החתם סופר ז"ל כי היו הכל שוחקים עליו בנעוריו והוא‬
‫אצלינו‪ ,‬וכל רגע ורגע הוה חורבן‪.‬‬
‫נעשה ראש הדור לכל גדולי עולם‪.‬‬
‫א פסק הלכה פון דעם ראגאטשאווער גאון (צ"פ החדשות)‪,‬‬
‫אחד חכם‪ :‬לערנען גרינגע זאכן מיט בחורים און בעלי‬ ‫אין ליכט פון די שווערע אבלות אין וואס כלל ישראל געפינט זיך‬
‫בתים‪ ,‬איז דער וועג וויאזוי דער חתם סופר איז אנגעקומען צו‬ ‫נאך יעצט אין די ערב יו"ט טעג נאך דער הסתלקות פון הרה"ק‬
‫זיינע גרויסע מדריגות (מכתב מהגאון בעל תשו' מחנה חיים‬ ‫רשכבה"ג מסקולען זי"ע‪ ,‬אז מען מעג וויינען און מתאבל זיין‬
‫אויף א צדיק ל' יום קודם הרגל‪ ,‬ווייל עס איז א פרישע אבלות‬
‫הובא בספר מרבה תורה ט' ט"ו)‪.‬‬ ‫יעדע רגע‪ .‬דער גאון באציט זיך אויף די גמרא "שקולה מיתת‬
‫צדיקים כשריפת בית אלוקינו" (ר"ה י"ח) און די גמרא "צדיק‬
‫כי רשעים בחייהם באמת יש מצוה לקוברם‪ ,‬אבל לאחר‬ ‫אבד לדורו אבד‪ ,‬משל לאדם שאבדה לו מרגלית בכל מקום‬
‫מותם זאלן זיי פוילען‪ ,‬נאך וואס זאל מען זיי באגראבן?‬
‫שהיא מרגלית שמה‪ ,‬לא אבדה אלא לבעלה" (מו"ק ס‪.).‬‬
‫אחד רשע‪ :‬דער שארפער ענטפער פון הרה"ק מגארליץ‬
‫זי"ע (עטרת ברוך) אויף די קשיא פארוואס עס שטייט אז די‬ ‫ואינו רחוק לומר כי מעשה בבני ברק היה בלילה אחרת‬
‫אידן זענען ארויס פון מצרים ערום ועריה פון מצוות‪ ,‬זיי האבן‬ ‫שהיו מספרין אותה הלילה ביציאת מצרים עד אור‬
‫דאך באגראבן די רשעים וואס זענען געשטארבן ביי די ששת‬
‫הבוקר‪.‬‬
‫ימי אפילה‪.‬‬
‫שפת אמת (פסח תר"מ) אז די מעשה שיהו מסובין בבני‬
‫חכמות אינם כלום רק תמימות ופשיטות‪ ,‬וגם בתמימות‬ ‫ברק קען זיין אז עס איז נישט געווען ליל פסח‪ .‬מיט דעם ווערט‬
‫אסור להיות שוטה‪.‬‬ ‫פארענטפערט די באקאנטע קשיא אז ר' אליעזר – "שהיה רבי‬
‫אליעזר אומר משבח אני את העצלנין שאין יוצאין מבתיהן‬
‫אחד תם‪ :‬הרה"ק רבי נחמן מברסלב (ש"ה נא) איבער די‬ ‫ברגל" (סוכה כז‪ – ):‬האט געוואוינט אין לוד‪ ,‬און נישט אין בני‬
‫חשיבות פון פון זיין א תם און נישט א שוטה‪ .‬רבי נחמן האט‬
‫געווידמעט א לענגערע מעשה איבער דער גליקליכקייט פון‬ ‫ברק‪.‬‬
‫לעבן מיט תמימות און שעדליכקייט פון לעבן מיט חכמות‬
‫(סיפורי מעשיות מעשה מחכם ותם)‪ ,‬אזוי אויך ווערט אסאך‬ ‫בחג המצות אשר אנחנו קוראים לו פסחא‪ ,‬נהגו הכהנים‬
‫גע'חזר'ט אין ברסלב די ווערטער אין ליקוטי מהר"ן "עיקר‬ ‫לפתוח את שערי המקדש מיד אחרי חצות הלילה‪.‬‬

‫היהדות הוא רק לילך בתמימות ופשיטות" (תנינא יב)‪.‬‬ ‫ווערטער פון יוסף בן מתתיהו הכהן (קדמוניות יח ב') וואו‬
‫מען זעט דעם מנהג קדום צו עפענען די טויערן פסח ביינאכט‬
‫את פתח לו‪ ,‬היינו שהאם היא תפתח לו שערי אורה‬ ‫ביי חצות הלילה‪ ,‬אדער קען זיין אז מיר עפענען די טירן גאר‬
‫ואמונת השי"ת‪.‬‬
‫אלס א זכר למקדש‪.‬‬
‫ואחד שאינו יודע לשאול‪ :‬די טייטש פון הגה"ק אב"ד‬
‫אונסדארף זצ"ל (באר שמואל בהקדמה) אז די מאמע דארף‬ ‫תנאי נחרץ שלא יעלה מחיר המוצרים אף לא בפרוטה‬
‫עפענען דאס הארץ פון דעם קינד שאינו יודע לשאול‪ .‬דער‬ ‫בודדת‪ ,‬כי אין לאמץ חומרא שלא נהגו בה על חשבון‬
‫אייניקל שרייבט דארט "נראה מדבריו של רבינו שהוא מכוין‬
‫בזה אל אמו ע"ה‪ ...‬היא היתה תלמידה חכמה‪ ...‬מידי יום ביומו‬ ‫ממון ישראל‬
‫לא שכבה בלילה טרם למדה ח"י פרקים משניות‪ ,‬ולבשה‬
‫טלית קטן‪ ...‬סיפר רבינו ויאמר‪ :‬אחת לאלף שנים תבוא נשמה‬ ‫א תנאי וואס הרה"ק מסאטמאר זי"ע האט זיך אויסגענומען‬
‫קדושה כזו לעולם התחתון" (הגש"פ פרדס הצדיקים מהגרי"ח‬ ‫מיט א ליטווישן רב וואס האט געוואלט געבן א הכשר אויך‬
‫בעקעריי פראדוקטן אז עס זאל נישט האבן קיין חשש חדש‬
‫גרינוואלד שליט"א)‪.‬‬
‫(החסידות על העליונה)‪.‬‬

‫ניסן תשע״ט ‪5‬‬

‫| א נקודה |‬

‫איי איז דאס א חרוסת‪...‬‬
‫יר אלע זענען באקאנט מיט'ןמ‬
‫פראצענט פון דעם גלות ויסורים וואס איז געווען‬ ‫קומט תוספות און לייגט צו אז חוץ די עפל‬
‫באשערט אויף כלל ישראל‪ .‬אין טאקע אט די‬ ‫און די קינמון זאל מען זאל אויך אריינלייגן אין‬ ‫אויסדרוק 'א חרוסת'‪ ...‬א‬
‫גרויסע יסורים איז געווען באהאלטן די ישועה!‬ ‫די חרוסת נאך זעקס פירות‪ ,‬וואס אויף יעדע‬ ‫סימבאל פון צעמישעניש‪.‬‬
‫ווען א מענטש גייט אדורך שוועריגקייטן אין‬ ‫פון זיי איז דא א פסוק מיט וואס כלל ישראל‬ ‫פארוואס האט חרוסת זוכה‬
‫לעבן‪ ,‬עס איז פינסטער‪ ,‬ווי מען דרייט זיך טאפט‬ ‫איז צוגעגליכן צו זיי‪ ,‬כדי אונז צו צייגן זייער‬ ‫געווען אז ווען מען וויל זיך‬
‫מען טונקלקייט‪ ,‬מוז מען שטענדיג געדענקען אז‬ ‫געוואלדיגע חשיבות‪ .‬ואלו הן‪ :‬מילגרוים‪ ,‬פייגן‪,‬‬ ‫אויסדריקן אז עס הערשט א‬

‫בלבול און צעמישעניש זאגט מען 'עס איז איין טייטלען‪ ,‬ניס (אגוז)‪ ,‬מאנדלען און וויין (גפן)‪ .‬אין אט די אלע שוועריגקייטן טאקע דארט איז‬

‫פרעגט זיך‪ ,‬די אונטערשטע שורה‪ ,‬ווען א באהאלטן מיין ישועה‪ .‬ווען ביי די מצרים איז‬ ‫גרויסע חרוסת'?‬

‫אז מען קוקט אביסל טיפער ווערט נתגלה איד זיצט ביים הייליגן סדר נאכט און טונקט געווען א מצב פון 'וימש חושך' איז ביי די אידן‬

‫אז חרוסת איז טאקע א‪ ...‬חרוסת‪ .‬איין גרויסע איין דעם מרור אין חרוסת‪ ,‬אויף וואס דארף ער געווען 'ולכל בני ישראל היה אור במושבותם'‪.‬‬

‫אין דעם חושך איז געווען דער גרעסטער אור‪.‬‬ ‫דעמאלט טראכטן? אויף חירות? אויף שעבוד?‬ ‫צעמישעניש‪ .‬א סתירה מיניה וביה‪.‬‬
‫ביי קיין שום מצוה אין די תורה געפינען מיר‬ ‫אויף חשיבות פון כלל ישראל? גייט דען אלעס‬ ‫דער הייליגער מאכל חרוסת וואס מיר עסן‬
‫נישט אז בשעת מען טוט די מצוה זאל מען זיך‬ ‫צוזאמען; קען מען אלעס טראכטן אויף איינמאל‬ ‫פסח אויפדערנאכט האט אין זיך א געוואלדיגע‬

‫פארשטעלן אז מען איז יעצט אליינס דארט אין‬ ‫לימוד וואס קען אונז באגלייטן א גאנץ יאר (חוץ און עפעס לערנען דערפון?‬

‫דעם פלאץ ווי די מעשה איז געשען‪ .‬ביי דער‬ ‫‪‬‬ ‫פון די גרויסע סודות התורה וואס זענען טמור‬
‫מצוה פון מחיית עמלק מוזן מיר נישט טראכטן‬ ‫ביים ברית בין הבתרים האט דער רבוש"ע‬ ‫ונעלם מעיני כל בשר)‪.‬‬
‫אז איך בין יעצט אין דעם מדבר‪ ...‬און איך זע ווי‬
‫לאמיר זיך מתבונן זיין אין אפאר קורצע‬

‫געזאגט פאר אברהם אבינו אז כלל ישראל וועט עמלק קומט‪ ...‬און איך זע ווי משה רבינו הייבט‬ ‫שורות צו זען וואס איז דאס חרוסת‪.‬‬

‫אויף זיין האנט‪ ...‬די מצוה איז נאר צו געדענקען‬ ‫זיין אין מצרים פיר הונדערט יאר‪ .‬און ווי מיר‬ ‫דער מקור איז אין א משנה אין פרק ערבי‬
‫וואס עמלק האט דעמאלט געטון‪.‬‬ ‫ווייסן איז כלל ישראל אויסגעליייזט געווארן‬ ‫פסחים און איז פארברייטערט אין גמרא (פסחים‬
‫נאך צוויי הונדערט און צען יאר ווייל די "קושי‬ ‫קטז)‪ .‬חז"ל זאגן אונז א פינקטליכע רעצעפט ווי‬
‫ביי דער מצוה פון סיפור יציאת מצרים‬

‫געפינען מיר א נייע ערשיינונג אינגאנצן‪' ,‬חייב‬ ‫השעבוד" האט עס משלים געווען‪.‬‬ ‫אזוי מען דארף צוזאמשטעלן די חרוסת‪.‬‬

‫אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים'‪.‬‬ ‫עס איז נישטא קיין שום ספק אז פאר די‬ ‫קודם כל איז דא א מחלוקות פארוואס מען‬
‫מיר מוזן אקטיווירן אונזער כח הדמיון אין זיך‬ ‫אידישע קינדער מיטצומאכן אזא לאנגע תקופה‬ ‫עסט בכלל חרוסת‪ .‬איז עס א זכר לשעבוד‪,‬‬
‫אליינס צו זען 'כאילו' איך אליין בין ארויס‪ .‬ווי‬ ‫פון שרעקליכע יסורים און פייניגונגען האט‬ ‫אדער איז עס א זכר לחירות? וועגן דעם זאגט‬

‫דער הייליגער אביי אז מען דארף מאכן די צעבראכן כלל ישראל אויף א שרעקליכן אופן‪ ,‬אויך מען מוז 'זיך' זען‪ .‬נישט זען גאנץ כלל‬

‫ישראל ארויסגיין‪ ,‬נאר 'זיך' אליינס‪ .‬מה נשתנה‬ ‫ווי מען זעט טאקע אין די פסוקים אז בשעת‬ ‫חרוסת אביסעל זויערליך (אייליג) ווי אן עפל‪,‬‬
‫המצוה הזו מכל המצות?‬ ‫מעשה האט עס אויסגעזען אז עס וועט נישט‬ ‫צו דערמאנען די נס פון 'תחת התפוח עוררתיך'‪,‬‬
‫נעמען קיין סוף‪ .‬די יסורים איז געווען אזוי‬ ‫ווי די קליינע אידישע קינדערלעך זענען‬
‫נאר פסח ווערט נתגלה א נייע אור‪ ,‬א נייע‬

‫געשפייזט געווארן דורך מלאכים אונטער'ן עפל שטארק‪ ,‬ווי אויך איז עס אנגעגאנגען אויף אזא לעכטיגקייט‪ ,‬א נייע בליק‪ ,‬נישט אויף דער‬

‫בוים‪ .‬ווי אויך דארף די חרוסת זיין געדעכט ווי לאנגע תקופה‪ ,‬אז עס האט ליידער צוגענומען וועלט‪ ,‬נישט אויף כלל ישראל‪ ,‬נאר אויף זיך‬

‫ליים (טיט) צו דערמאנען די עבודה קשה פון די אמונה פון כלל ישראל‪ ,‬ווי משה רבינו האט אליין! 'לראות את עצמו'!‬

‫אין דער עיר הבירה וויען האט געוואוינט‬ ‫אידישע קינדער וואס האבן שווער געארבעט געזאגט 'הן בני ישראל לא שמעו אלי'‪ ,‬זיי זענען‬

‫מיט ליים‪ ,‬וואס דערפאר לייגט מען אויך אריין נעבעך געווען מיואש פון די געוואלדיגע צרות פאר'ן צווייטן וועלט קריג א צדיק יסוד עולם‬

‫קינמון (אינגבער) וואס זעט אויס ווי שטרוי וואס האבן אויסגעזען ווי עס וועט נישט נעמען דער הייליגער הוסיאטענער רבי זצ"ל (פאר‬

‫אכט יאר צוריק האבן מיר געהאט די זכיה צו‬ ‫קיין עק און קיין סוף‪.‬‬ ‫צו דערמאנען די שווערע ארבעט מיט די תבן‪.‬‬
‫וואוינען אינעם זעלבן הויז)‪ .‬איינמאל גייענדיג‬ ‫וואס האט זיך למעשה ארויסגעשטעלט? אז‬ ‫דערווייל האבן מיר שוין צוויי סיבות פאר‬
‫אויף דער גאס מיט'ן גבאי'ן איז פארבייגעגאנגען‬ ‫די אלע יסורים און צרות זענען בעצם געווען די‬ ‫חרוסת‪ ,‬וואס ביידע ציען אויף פארקערטע‬

‫ישועה‪ .‬זיי האבען אראפגעשניטן כמעט פופציג א גוי'שער צייטונג שרייבער און זעענדיג א‬ ‫ריכטונגען‪.‬‬

‫ניסן תשע״ט‬ ‫‪6‬‬

‫הרב שלמה אשר טויבער‬

‫פון ר' לייבל‪ :‬ווי האסטו זיך דערוואגט בכלל‬ ‫פון כעס‪ .‬דער רשע האט שפאצירט ארויף און‬ ‫איד מיט אזא הדרת פנים האט ער געפרעגט די‬
‫צו בעטן עפעס א באלוינונג פונעם רשע? און‬ ‫אראפ באטראכטנדיג יעדן איינעם‪ .‬פלוצלינג‬ ‫ארומיגע ווער דאס איז‪ ,‬האט מען אים געזאגט‬
‫גיט ער זיך א שטעל אפ פארנט פון א יונגערמאן‬ ‫אז דאס איז א 'וואונדער ראבינער'‪ ...‬האט ער זיך‬
‫נאכדערצו אזא פארמעגן?‬ ‫מיט'ן נאמען ר' לייבל קוטנער ז"ל און געט א‬ ‫פארבעטן ביים גבאי אז ער וואלט געוואלט האבן‬
‫האט ר' לייבל געשריגן‪" :‬ווייל איך בין איינע‬ ‫געשריי צו אים‪' :‬טאמער ווילסטו מארגן לעבן‪,‬‬ ‫אן אינטערוויו מיט'ן רבי'ן‪ .‬אויפ'ן באשטימטן זמן‬
‫איז ער געקומען און גלייך געשטעלט זיין ערשטע‬
‫יודע‪ ,‬און איינע יודע קאן אלעס!"‬ ‫דאן זאפארט זאלסטו פאררעכטן די מאשין'!‬
‫ר' לייבל האט דערהערט א טייערע נקודה‬ ‫ר' לייבל‪ ,‬קומענדיג פונעם פוילישן חסידישן‬ ‫פראגע‪ :‬וואס איז דאס א 'וואונדער ראבינער'?‬
‫אז ער האט גרויסע כוחות פון 'איינע יודע' און‬ ‫שטיבל‪ ,‬נישט האבנדיג קיין אנונג וואס אזא‬ ‫האט דער הייליגער צדיק אים ערקלערט‪:‬‬
‫האט עס טאקע גענוצט הלכה למעשה! (ווי‬ ‫מאשין בכלל איז‪ ,‬האט זיך אנגערופן צום רשע‪:‬‬ ‫עס זענען דא פארשידענע סארטן ראבינער‪,‬‬
‫באוואוסט פונעם בעש"ט הק' אז די זאכן קען‬ ‫ווי אזוי זאל איך וויסן וויאזוי מען פאררעכט אזא‬ ‫און יעדער ראבינער האט א 'קאנטראל' אויף‬
‫מען זיך לערנען פון א גוי וואס איז נישט מער‬ ‫ריזן גרויסן מאשין? האט דער רשע געענטפערט‬ ‫זיין שטעלע‪ .‬עס איז דא א 'שול ראבינער'‪ ,‬ער‬
‫א שטורעמדיגער‪" :‬ווייל דו ביסט איינע יודע און‬ ‫האט קאנטראל אויף זיין שול‪ .‬העכער אים איז‬
‫ווי א שליח ה'‪).‬‬ ‫דא א 'שטאט ראבינער'‪ ,‬וואס האט קאנטראל‬
‫דעריבער קאנסטו!' איינע יודע קאן אלעס!"‬ ‫אויף דער גאנצער שטאט‪ .‬העכער אים איז‬
‫‪‬‬ ‫דער גאנצער נאכט איז ר' לייבל געשטאנען‬ ‫דא א 'לאנד'ס ראבינער' וואס האט קאנטראל‬
‫און צענומען די חלקים פונעם ריזן מאשין‬ ‫אויפ'ן גאנצן לאנד‪ .‬און העכער אים איז דא א‬
‫אין יו"ט פסח האבן מיר אלע די געוואלדיגע‬ ‫און ווידער צוריקגעשטעלט און נאכאמאל‬ ‫'וואונדער ראבינער' וואס האט קאנטראל אויף‪...‬‬
‫געלעגענהייט פון לערנען 'את עצמו'‪ .‬איך בין‬ ‫צענומען און נאכאמאל געבויגן ביז‪ ...‬מען האט‬
‫איינע יודע‪ ...‬איך קאן אלעס‪ ...‬אין וועלכע מצב‬ ‫ווידער געהערט דעם גרויסן רעש‪ ...‬ער האט‬ ‫זיך אליינס!‬
‫איך זאל נאר נישט זיין וועל איך נישט ווערן‬ ‫באוויזן דאס אומגלויבליכע‪ ,‬דער מאשין איז‬ ‫דאס איז וואס פאסירט אינעם הייליגן יו"ט‬
‫געבראכן‪ ...‬איך וועל אלעמאל וויסן אז אין יעדע‬ ‫אויפגעשטאנען תחיית המתים‪ .‬זיינע אלע חברים‬ ‫פסח‪' ,‬לראות את עצמו'‪ ...‬מען זעט זיך אליינס‬
‫שוועריגקייט טאקע דארט ליגט באהאלטן מיין‬ ‫זענען געשטאנען געפלעפט נישט גלייבנדיג‬ ‫ארויסגיין פונעם אייגענעם מצרים‪ ,‬מען איז‬
‫זוכה צוצוקומען צו די אמונה טהורה אז אין‬
‫ישועה‪ ...‬און ממילא איז עס גוט!‬ ‫וואס זייערע אויגן זעען‪.‬‬ ‫יעדער שוועריגקייט ליגט באהאלטן אוצרות‬
‫ווי לערנט מען דאס? ווען מיר נעמען די‬ ‫ווען דער רשע איז אריינגעקומען און געזען‬ ‫מיט חסדים טובים‪ ,‬אזוי ווי מיר האבן געזען ביי‬
‫כזית ביטערע מרור און טונקען עס איין אין די‬ ‫ווי דער עולם ארבעט ווידער מיט'ן מאשין‬ ‫יציאת מצרים וואו די קושי השעבוד איז בעצם‬
‫חרוסת‪ ,‬וואס די חרוסת צייגט אונז פארשידענע‬ ‫צוזאמען‪ ,‬האט ער זיך שטארק געשעמט צו זאגן‬
‫זייטן‪ .‬פון איין זייט צייגט עס אויף די צרות‪,‬‬ ‫א ווארט נישט וועלנדיג מקבל זיין דעם נצחון‬ ‫געווען די הצלה פון כלל ישראל‪.‬‬
‫אויף די ליים פון די קושי השעבוד‪ ,‬און פון דער‬
‫אנדערער זייט צייגט עס די געוואלדיגע חסדים‬ ‫וואס דער 'יודע' האט געהאט איבער אים‪.‬‬ ‫‪‬‬
‫וואס דער באשעפער האט געטון מיט אידישע‬ ‫אבער ר' לייבל האט זיך נישט געזוימט‬
‫קינדער אונטער'ן עפל בוים‪ ,‬און פון דער דריטער‬ ‫קיין רגע און איז מיט דרייסט צוגעגאנגען‬ ‫אין איינער פון די ביטערע קאנצענטראציע‬
‫זייט צייגט עס אונז די געוואלדיגע שיינקייט פון‬ ‫צו דעם רשע און געוויזן מיט די הענט אז ער‬ ‫לאגערן וואו מען האט פראדוצירט חלקים פון‬
‫כלל ישראל‪ ,‬פון 'איינע יודע'‪ ,‬וואס האבן אין‬ ‫וויל באקומען באצאלט פאר זיין פאכמאנישע‬ ‫עראפלאנען אויף שווערע מאשינען‪ ,‬זענען‬
‫זיך חלק אלוק ממעל מיט איבערמענטשליכע‬ ‫ארבעט (פאר דער חוצפה אליין איז זיך געקומען‬ ‫געווען דארט א קבוצה פון חסידישע פוילישע‬
‫טויט שטראף)‪ .‬דער רשע‪ ,‬ווערנדיג אינגאנצן‬ ‫יונגעלייט וואס האבן ליידער ביטער שווער‬
‫כוחות‪ ,‬וואס דעריבער 'קאן ער אלעס'!‬ ‫פארלוירן פון די דרייסטע שריט פון דעם 'יודע'‪,‬‬ ‫געארבעט ‪ 14‬שעה אינעם טאג ברצופות‪,‬‬
‫אין דעם איינעם קליינעם הייליגן שיסל‬ ‫האט אים געפרעגט וואס ער וויל‪ .‬ר' לייבל האט‬ ‫לעבנדיג אויף א קארגן כזית שווארצע ברויט‬
‫פון חרוסת ליגט באהאלטן דער גרעסטער סוד‬ ‫געוויזן אז ער וויל א גאנצע פושקע ציגארעטלעך‬
‫פון יעדן אידיש קינד‪ ,‬אז נישט קיין חילוק אין‬ ‫(א הון תועפות אינעם לאגער)‪ .‬נישט מער און‬ ‫מיט שמוציגע וואסער‪.‬‬
‫וועלכע מצב מען געפינט זיך‪ ,‬קען איך נעמען‬ ‫נישט ווייניגער‪ ,‬דער רשע האט ארויסגענומען א‬ ‫האט איין טאג פאסירט אז אינמיטן פונעם‬
‫מיין פעקעלע ביטערע מרור און איינטונקען אין‬ ‫גאנצע פושקע פון בוזעם טאש און עס דערלאנגט‬ ‫גאנצן טומל און גערודער פון די ריזיגע מאשינען‬
‫חרוסת און זאגן 'איך בין איין יודע און איך קאן‬ ‫פאר ר' לייבל און איז זאפארט אוועק פון דארט‪.‬‬ ‫איז פלוצלינג שטיל געווארן‪ .‬אלע האבן זיך‬
‫זיינע חברים‪ ,‬שטייענדיג געפרוירן אויף‬ ‫אפגעשטעלט‪ .‬מען האט געזען אז איינע פון די‬
‫אלעס'!‬ ‫זייערע פלעצער נישט גלייבנדיג וואס זיי האבן‬ ‫גרעסטע מאשינען זענען צעבראכן געווארן‪ .‬אלע‬
‫כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות‪,‬‬ ‫יעצט דא געזען‪ ,‬האבן ווי אויפאיינמאל געפרעגט‬ ‫זענען געשטאנען מיט פחד אין געקוקט אויפ'ן‬
‫זאל אונז דער באשעפער העלפן עס זאל מקויים‬ ‫הויפט נאצי וואס איז געווארן רויט אויפ'ן פרצוף‬
‫ווערן במהרה מיט משיח צדקינו נאך אין דעם‬

‫יעצטיגן חודש ניסן‪ ,‬אמן ‪.‬‬

‫ניסן תשע״ט ‪7‬‬

‫ראב״ד‬

‫מה הוא אומר?‬

‫דארפן עלעקטראנישע ציגארעטלעך א הכשר?‬

‫ערב‪-‬פסח שמועס ביי זקן גדולי הדור הגאון האדיר רבי משה‬
‫שטערנבוך שליט"א ראב״ד ירושלים עיה"ק תובב"א‪ ,‬איבער‬
‫והגדת לבנך‪ ,‬נסיונות הדור‪ ,‬און א בירור איבער די "דזשול"‬
‫אי‪-‬ציגארעטן | וזאת התורה אשר שם מש"ה לפני בני ישראל‬

‫הרב חיים יוסף שטיינבערגער‪ ,‬ירושלים עיה״ק‬

‫ניסן תשע״ט‬ ‫‪8‬‬

‫אין שטוב פונעם זקן גדולי פוסקי‬

‫הדור הגאון האדיר רבי משהג' ניסן תשע"ט‪.‬‬

‫שטערנבוך שליט"א‪ ,‬ראב"ד ירושלים‪ .‬צוויי לעקטערס הענגען אראפ פון דעם הויכן דאך‪.‬‬
‫א צימער פול מיט ספרים‪ .‬דער טיש איז גאנץ לאנג און ברייט‪ ,‬דערויף איז אנגעלייגט‬
‫הויפנס מיט ספרים‪ ,‬געשריבענע גליונות און בלעטער‪ ,‬אנגעשריבן מיט'ן קליינעם‬

‫צעשטופטן‪ ,‬רונדיגן כתב יד קודש‪ ,‬פונעם דאזיגן גאון עולם‪ ,‬משרידי הדור הישן‪.‬‬
‫א גמרא מסכת שבת איז אפן אין פרק "רבי אליעזר דמילה"‪ .‬דערנעבן ליגן עטליכע‬
‫אור אלטע תשובה ספרים‪ ,‬א חתם סופר און א נודע ביהודא‪ ,‬און דער עיקר‪ ,‬בלעטער‬

‫אויף בלעטער‪ ,‬אנגעשריבענע העפטן‪ ,‬מער וויפיל איך קען ציילן‪.‬‬
‫די טעג איז ביי אונז אלעמען אנגעצויגן‪ ,‬מ'גרייט זיך צום הייליגן יום טוב פסח‪ ,‬אבער‬
‫ער זיצט רואיגערהייט איבערגעבויגן איבער זיין טיש‪ .‬ער ווייסט פון גארנישט‪ ,‬ער הערט‬

‫פון גארנישט‪.‬‬
‫זיינע הייליגע אויגן‪ ,‬וועלכע האבן שוין זוכה געווען צו זען אזויפיל מיליאנען הייליגע‬
‫תורה ווערטער‪ ,‬אזויפיל הייליגע צדיקים‪ ,‬קדושים וטהורים פון די פריערדיגע דורות‪,‬‬
‫"איש דורות שנים עשר ראו עיניו"‪ ,‬זענען איצט פארטיפט אינעם בלויען טינט פעדער‬
‫וואס ליגט אין זיין רעכטער האנט‪ ,‬א פעדער וואס איז נישט מער ווערד ווי צוויי שקלים‪,‬‬
‫אבער וועט מיט דער צייט אויסטרעטן א וועג פאר דורות נאך אים‪ ,‬און וועט באלייכטן‬

‫די מוחות פאר הונדערטער טויזנטער אידן‪.‬‬
‫אין לויף פון די לעצטע זיבעציג יאר האט אונזער דור זוכה געווען צו א ים פון ספרים‪,‬‬
‫עס זענען שוין געדרוקט געווארן צענדליגער ספרים‪ ,‬קובצים‪ ,‬קונטרסים און הונדערטער‬
‫מאמרים אין אלע תחומי החיים‪ ,‬ווען דער קורא הדורות מראש האט אים געשטעלט צו‬
‫זיין דער פוסק הדור האחרון און אב רחום פאר כלל ישראל אין אזא שטורמישער תקופה‪,‬‬
‫זייענדיג כמעט דער חד בדרא מיט זיין גאונות און בקיאות בכל מכמני התורה‪ ,‬און דאס‬
‫געט ער ווייטער איבער פאר'ן דור‪ ,‬אלס מדברנא דאומתיה‪ ,‬וועלכער גייט ווי אן עמוד‬
‫האש לפני מחנה ישראל‪ ,‬אין א בחינה פון 'וזאת התורה אשר שם מש"ה לפני בני ישראל'‪.‬‬
‫א לאנגע שעה זענען מיר שטיין געבליבן און געקוקט אויפ'ן אויסטערלישן בילד‪,‬‬
‫דאס בילד וואס איז שוין היינט צו טאג וועלט בארימט איבער דער אידישער וועלט‪,‬‬
‫ווען דער ראב"ד מיט'ן פעדער אין דער האנט איז היינו הך‪ ,‬און טראץ זיין טיפן עלטער‬

‫ניסן תשע״ט ‪9‬‬

‫אבער ער האט זיך אנגערופן‪" :‬דאס זענען דאך‬ ‫און געברענגט דעם פולן ענטפער‪ ,‬לטובת די‬ ‫לאויושט"א‪ ,‬ווען אין לויף פון ארום זיבעציג יאר‬
‫תעודות פון דרייסיג יאר צוריק אדער פערציג‬ ‫ליינער פון "לבלר"‪.‬‬ ‫האט ער שוין זוכה געווען ארויסצוגעבן אן א‬
‫יאר צוריק‪ ,‬איז וואס העלפט מיר עס אויף צו‬ ‫צאל ספרים אין אלע געביטן און תחומי התורה‪,‬‬
‫באווייזן היינטיגן טאג אז דו ביסט א דאקטער?"‬ ‫וויסנדיג אז די צייט איז גאר א טייערע‬ ‫זיצט ער נאך ווייטער און שרייבט תשובות‬
‫האט דער דאקטער געענטפערט‪" :‬וואס‬ ‫מאטעריאל ביים ראב"ד שליט"א און מיר קענען‬ ‫להלכה פאר טויזנטער אידן השואלים בדבר ה'‬
‫מיינט איר אז יעדן טאג דארף מען ארויסנעמען‬ ‫זיך נישט ערלויבן צו שטערן און אוועקנעמען פון‬
‫א פרישע תעודה און דיפלאמע? יעדער בר דעת‬ ‫זיין טייערע צייט און פון אידן וואס ווארטן אויף‬ ‫זו הלכה פונעם רב רבנן‪.‬‬
‫פארשטייט‪ ,‬אז ס'איז גענוג איינמאל צו באקומען‬ ‫זייער תשובה אין הלכה‪ ,‬האבן מיר געשטעלט‬
‫א תעודה און דאס איז א באווייז אויפ'ן גאנצן‬ ‫געציילטע פראגעס פאר'ן ראב"ד שליט"א‪,‬‬ ‫‪‬‬
‫לעבן‪ .‬קיינער וועט עס נישט אוועקנעמען פון‬ ‫בלויז איבער'ן כשרות פון די עלעקטראנישע‬
‫ציגארעטלעך‪ ,‬און האפנטליך ביי א קומענדיגער‬ ‫דער עיקר ציל פון אונזער איצטיגער באזוך‬
‫מיר!"‬ ‫געלעגנהייט וועלן מיר ווידעראמאל קענען‬ ‫אין שטוב פונעם ירושלימ׳ער ראב"ד שליט"א‪,‬‬
‫דא האט אים דער הייליגער חפץ חיים‬ ‫אריינגיין אל הקודש פנימה און אויסנוצן אונזער‬ ‫איז בלויז אנצופרעגן א 'שאלה בדבר ה' זו‬
‫זי"ע געענטפערט זיין תשובה‪" :‬הער גוט אויס‬ ‫שופר פאר אנדערע ענינים און הנהגות וואס‬ ‫הלכה' איבער אן ענין וואס איז ארויפגעקומען‬
‫וואס דיין מויל זאגט‪ ,‬ווייל אזוי איז אויך מיט‬ ‫אונזער דור וויל שעפן פונעם גרויסן באר התורה‬ ‫צום אויבערפלאך און מ'האט אונז געבעטן צו‬
‫אונזער אמונה אינעם הייליגן באשעפער‪ .‬דער‬ ‫דינען אלס שליח ציבור צו אויסקלארן די דאזיגע‬
‫באשעפער געט נישט ארויס יעדן טאג א פרישע‬ ‫אין ירושלים‪.‬‬ ‫שאלה‪ ,‬אז אידן איבער דער וועלט זאלן וויסן את‬
‫'תעודה' אלס באווייז אז ער איז דער בורא‬ ‫„„אז מיר שטייען אין די טעג פון ערב פסח‬
‫ומנהיג העולם‪ ,‬אין יעדן דור ודור‪ .‬איינמאל האט‬ ‫ווילן מיר בלויז פרעגן איין פראגע מעניניא‬ ‫המעשה אשר יעשון ואת הדרך ילכו בה‪.‬‬
‫דער באשעפער געוויזן פאר אלע באי עולם‪ ,‬ביי‬ ‫דיומא‪ ,‬איידער מיר קומען צו צום ציל פון‬ ‫די שאלה וואס איז אפירגעקומען האנדלט‬
‫יציאת מצרים‪ ,‬וויאזוי ער האט איבערגעקערט‬ ‫אונזער באזוך‪ .‬איינע פון די הויפט מצוות אין‬ ‫זיך איבער די 'עלעקטראנישע ציגארעטלעך'‪,‬‬
‫די מערכות הטבע‪ ,‬פאר כלל ישראל‪ .‬די מצרים‬ ‫יו"ט פסח איז דער "והגדת לבנך"‪ .‬וויאזוי איז‬ ‫ווען אין די לעצטע צייטן איז אנטשטאנען א‬
‫זענען געשלאגן געווארן מיט צען מכות און נאר‬ ‫שטארקער טויש ביי אומצאליגע רויכערער‪,‬‬
‫די אידן זענען געראטעוועט געווארן‪ .‬דאס איז‬ ‫מען מקיים די מצוה כהלכתה?‬ ‫וועלכע האבן אויפגעטוישט די געווענליכע‪,‬‬
‫די מידת הנהגת הקב"ה אין זיין וועלט‪ ,‬אז אין‬ ‫איך פיר זיך צו דערציילן יעדן יאר ביים סדר‬ ‫ביז היינטיגע טאבאק ציגארעטלעך‪ ,‬מיט די‬
‫אלע דורות פירט ער זיך מיט אונז צומאל מיט‬ ‫נאכט‪ ,‬בעפאר מ'פאנגט אן צו זאגן די הגדה‪ ,‬דעם‬ ‫עלעקטראנישע ציגארעטלעך‪ ,‬באקאנט מיט'ן‬
‫אן הסתר פנים‪ ,‬און וועגן דעם קענען מיר נישט‬
‫עפיזאד מיט'ן הייליגן חפץ חיים זי"ע‪.‬‬ ‫נאמען "דזשול" (‪.)JUUL‬‬
‫פארשטיין זיינע וועגן"‪.‬‬ ‫אין לויף פון דער ערשטער וועלט קריג‬ ‫לויט דער שאצונג פון דער אלוועלטליכער‬
‫„„וויאזוי איז מען זיך מחזק אין אמונה אין‬ ‫זענען‪ ,‬ווי באוואוסט‪ ,‬אומגעקומען העכער א‬ ‫געזונטהייט ארגאניזאציע‪ ,‬איז דאס זיך באנוצן‬
‫אונזערע שווערע צייטן? וואס דארפן מיר זאגן‬ ‫מיט עלעקטראנישע ציגארעטלעך אסאך‬
‫פאר אונזערע קינדער‪ ,‬כדי זיי צו געבן די כלים‬ ‫מיליאן אידן הי"ד‪.‬‬ ‫ווייניגער מסוכן פאר'ן מענטשנ'ס לעבן‪ ,‬ווי די‬
‫איינער פון די ארטיגע דאקטוירים האט‬
‫צו קענען שטיין אין די נסיונות הדור?‬ ‫געפרעגט דעם חפץ חיים ווען ער האט באזוכט‬ ‫געווענליכע טאבאקא ציגארעטלעך‪.‬‬
‫דער יסוד און עיקר פון יום טוב פסח איז‬ ‫ביי אים אין קליניק‪ ,‬וויאזוי איז דאס מעגליך אז‬ ‫לעצטנס איז אויך אפגעהאלטן געווארן‬
‫צו פארשטארקן די אמונה‪ .‬און דאס דארף מען‬ ‫דער באשעפער האט נישט געשיצט זיין פאלק און‬ ‫אן אנקעטע וואס האט געוויזן אז ביי די‬
‫אריינפרעדיגן אין אונזערע קינדער אז דער‬ ‫האט צוגעלאזט אז די גויים זאלן זיי אויסשעכטן‪,‬‬ ‫מערהייט מענטשן וואס האבן אפגעלאזט די‬
‫באשעפער פירט די גאנצע וועלט‪ .‬און אזוי ווי‬ ‫אנשים נשים וטף ? און דער דאקטער האט זיך‬ ‫געווענליכע ציגארעטלעך און זענען אריבער‬
‫מיר האבן געזען אין מצרים‪ ,‬אז דער באשעפער‬ ‫נישט בארואיגט און נאך צוגעלייגט‪" :‬איך האב‬ ‫צו עלעקטראנישע ציגארעטלעך‪ ,‬האבן זיך מיט‬
‫האט איבערגעשפרונגען די בתי בני ישראל אין‬ ‫בכלל א גרויסן ספק צי ס'איז דא א באשעפער‬ ‫דער צייט גענצליך אפגעוואוינט פונעם רויכערן‪.‬‬
‫מצרים און האט אומגעברענגט נאר די מצריים‪.‬‬ ‫אויף דער וועלט"‪ .‬ס'איז טאקע געווען א חירוף‬ ‫דער נושא פון "כשרות" ביי געווענליכע‬
‫און אזוי אויך ביים מכת חושך‪ ,‬האט דער‬ ‫וגידוף‪ ,‬אבער מעגליך אז ער האט עס נישט‬ ‫ציגארעטלעך איז שוין אין דער פארגאנגענהייט‬
‫באשעפער אפגעשיידט צווישן די אידן און די‬ ‫ארויף אויפ'ן טיש פון פילע גדולי בעלי ההוראה‪,‬‬
‫מצריים ווי עס שטייט (שמות י‪ ,‬כג) "ולא ראו‬ ‫געזאגט צו טשעפען נאר מיט ווייטאג‪.‬‬ ‫וועלכע האבן מכריע געווען און גע'פסק'נט אז‬
‫איש את אחיו וגו' ולכל בני ישראל היה אור‬ ‫דער הייליגער חפץ חיים זי"ע האט געהערט‬ ‫זיי דארפן נישט האבן קיין הכשר‪ .‬דערקעגן‪,‬‬
‫במושבותם"‪ .‬פון דא זעען מיר אז ביים נס יציאת‬ ‫זיינע טענות און זיך אנגערופן‪" :‬גלייב מיר‪ ,‬אזוי‬ ‫ביי די דאזיגע 'עלעקטראנישע ציגארעטלעך'‪,‬‬
‫מצרים‪ ,‬האבן מיר געשפירט ווי דער באשעפער‬ ‫ווי דו ביסט מסופק צי ס'איז דא א באשעפער‪,‬‬ ‫איז לעצטנס ערשינען א שארפער בריוו פונעם‬
‫פירט יעדן בפרטות ממש‪ ,‬און ער שיידט אפ‬ ‫אזוי בין איך מסופק צי דו ביסט בכלל א‬ ‫ראב״ד שליט״א‪ ,‬וואו ער פסק'נט אז עס איז‬

‫צווישן איינער און דעם אנדערן‪.‬‬ ‫דאקטער‪"...‬‬ ‫מחוייב צו האבן א געהעריגן "הכשר"‪.‬‬
‫צום גרויס ווייטאג איז די אמונה היינטיגע‬ ‫דער דאקטער האט באלד רעאגירט און‬ ‫אין ליכט פון דעם‪ ,‬האט די רעדאקציע‬
‫צייטן שווער געשלאגן געווארן‪ .‬און דאס איז‬ ‫געזאגט‪" :‬אויף דעם קען מען נישט מערער זיין‪,‬‬ ‫פון "לבלר" זיך געוואנדן צום משב"ק פונעם‬
‫אפילו ביי אונזערע היימישע אידן‪ .‬מיט אסאך‬ ‫ווייל איך האב דאך דיפלאמעס און תעודות וואס‬ ‫ירושלימער ראב"ד שליט"א‪ ,‬הרה"ח ר' יוסף‬
‫יארן צוריק איז אריינגעקומען צו מיר א איד‬ ‫ווייזן אז איך בין א דאקטער"‪ .‬און האט באלד‬ ‫לייב יאקאב הי"ו‪ ,‬מיט דער דאזיגער שווערע‬
‫זיך צו בענטשן אין די עשרת ימי תשובה לכבוד‬ ‫אנגעוויזן מיט זיין פינגער אויף די תעודות וואס‬ ‫שאלה‪ ,‬און ער האט איינגעשטימט אריינצוגיין‬
‫פלאטערן אויף דער וואנט אלס באווייז צו זיינע‬ ‫אינאיינעם מיט אונז אל הקודש פנימה‪ ,‬וואו מיר‬
‫האבן זוכה געווען צו שטעלן עטליכע פראגעס‬
‫ווערטער‪.‬‬
‫דער חפץ חיים האט באטראכט די תעודות‪,‬‬

‫ניסן תשע״ט‬ ‫‪10‬‬

‫דער יסוד האמונה איז‪ ,‬אז‬ ‫דעם נייעם יאר‪ .‬איך האב אים געפרעגט וואס‬
‫מיר פארשטייען נישט די‬ ‫עס פעלט אים? האט מיר דער איד געזאגט‪' :‬איך‬
‫וועגן פונעם באשעפער‪.‬‬ ‫וועל אייך זאגן דעם אמת‪ ,‬ברוך ה' פרנסה פעלט‬
‫דער גאנצער עקזיסטענץ‬ ‫מיר נישט און איך דארף נישט מטריח זיין דעם‬
‫פון כלל ישראל‪ ,‬איז נישט‬ ‫באשעפער וועגן דעם‪ .‬אבער איין זאך בעט איך‬
‫בדרך הטבע‪ .‬סיי ווען עס‬ ‫פונעם באשעפער אז ער זאל מיר נישט שטערן‬
‫גייט שלעכט און סיי ווען‬ ‫און נישט אוועקנעמען די שפע וואס איך האב‬
‫עס גייט אונז גוט‪ ,‬אלעס‬ ‫שוין‪ '...‬דאס זענען דברי כפירה ממש‪ ,‬און צום‬
‫איז נישט כדרך הטבע‬ ‫גרויס ווייטאג זענען דא אסאך תמימות'דיגע‬

‫אידן וואס ווערן נכשל דערין‪.‬‬
‫דער יסוד האמונה איז‪ ,‬אז מיר פארשטייען‬
‫נישט די וועגן פונעם באשעפער‪ .‬דער גאנצער‬
‫עקזיסטענץ פון כלל ישראל‪ ,‬איז נישט בדרך‬
‫הטבע‪ .‬סיי ווען עס גייט שלעכט און סיי ווען עס‬

‫גייט אונז גוט‪ ,‬אלעס איז נישט כדרך הטבע‪.‬‬
‫ס'איז געווען איינמאל‪ ,‬ווען איך בין געווען‬
‫ביים בריסקער רב הגה"ק רבי וועלוועלע‬
‫זצ"ל‪ ,‬איז אריינגעקומען אן אמעריקאנער איד‪.‬‬
‫דער איד האט זיך אנגערופן צום רב אז "דער‬

‫ניסן תשע״ט ‪11‬‬

‫פליסיגקייט"‪ ,‬ווערט באצייכנט אלס "אכילה" און‬ ‫די "עוו ַאּפ ָאר ַאטינג פליסיגקייט" ווערט‬ ‫באשעפער זאל נאר באווייזן אפענע נסים‪ ,‬וועט‬
‫נישט בלויז אלס "הנאה"‪.‬‬ ‫פאבריצירט פון פארשידענע מאטעריאל (‪)gp‬‬ ‫שוין גאנץ כלל ישראל תשובה טון‪ ,‬ווייל יעדער‬
‫אדער (‪ )wg‬און צומאל אויך פון ‪))EG400‬‬ ‫האט דאך א אידיש הארץ"‪ .‬האט אים דער‬
‫„„גייט עס נישט אריין אין גדר פון 'זיעה'‪ ,‬וואס‬ ‫ניקאטין‪ ,‬וואס יעדע איינס פון זיי‪ ,‬געט אן‬ ‫בריסקער רב זצ"ל געענטפערט‪" :‬ווער עס לעבט‬
‫האט נישט קיין ממשות?‬ ‫מיט זיינע תאוות‪ ,‬וועט ווייטער לעבן לויט זיינע‬
‫אנדערן טעם און גערוך פאר'ן ציגארעטל‪.‬‬ ‫תאוות און קיין שום זאך וועט אים נישט ענדערן‬
‫ניין‪ .‬אזוי ווי איך האב שוין געזאגט‪ ,‬עס‬ ‫די דאזיגע פליסיגקייט האט א 'ממשות'‪.‬‬ ‫דורך ניסים‪ .‬נאר ווער ס'איז זיך מתבונן און‬
‫האט יא א 'ממשות'‪ ,‬ווייל דער פאקט איז ביי די‬ ‫יעדער וואס איז שוין אריבער צו די דאזיגע‬ ‫פארשטייט דעם גדלות הבורא‪ ,‬ער אנערקענט‬
‫עלעקטראנישע ציגארעטלעך‪ ,‬אז די מאטעריאל‬ ‫עלעקטראנישע ציגארעטלעך ווייסט אליין‪ ,‬אז‬ ‫דעם יד ה' און זיינע גרויסע חסדים אפילו אן קיין‬
‫ליגט אין א באקסל אינעווייניג אינעם ציגארעטל‪,‬‬ ‫ווען ער גייט אריין אין געשעפט צו קויפן די‬
‫און ווען מ'ציט אריין‪ ,‬ווערט די מאטעריאל‬ ‫דאזיגע ציגארעטלעך‪ ,‬וויל ער צום ערשט וויסן‬ ‫אפענע ניסים‪"...‬‬
‫אנגעווארעמט אויף הייס און עס גייט ארויס‬ ‫וועלכע 'טעם' צו קויפן‪ ,‬און ס'איז דא א גרויסער‬ ‫„„מיר ווילן נישט אויפהאלטן דעם רב‬
‫דערפון די פארע‪ ,‬און די דאזיגע פארע גייט אריין‬ ‫אויסוואל פון פארשידענע 'טעמים'‪ ,‬וואס מ'גיסט‬ ‫שליט"א‪ ,‬אבער מיר זענען שלוחים פון אידן‬
‫אין אויסלאנד‪ ,‬צו הערן איבער דער לעצטיגער‬
‫אינעם קערפער פונעם מענטש‪.‬‬ ‫אריין אין די דאזיגע ציגארעטלעך‪.‬‬ ‫שאלה וואס מ'רעדט ארום ביני עמודי דגירסא‪.‬‬
‫„„די דאזיגע 'פארע' בלאזט דאך דער‬ ‫צווייטנס‪ :‬ס'מאכט זיך זייער אפט ביי די‬ ‫צום ערשט ווילן מיר וויסן צי די סכנה פון‬
‫דאזיגע רויכערער‪ ,‬אז בשעת'ן רויכערן די‬ ‫רויכערן איז אויך גילטיג ביי 'עלעקטראנישע‬
‫רויכערער ארויס פון זיין מויל?‬ ‫עלעקטראנישע ציגארעטלעך‪ ,‬גייען אריין‬
‫דאס מציאות איז‪ ,‬אפילו דעם גרעסטן טייל‬ ‫טראפנס פון דעם ציגארעטל אין מויל‪ ,‬און‬ ‫ציגארעטלעך'?‬
‫פון די פארע בלאזט מען טאקע ארויס פון מויל‪,‬‬ ‫צומאל האט עס א גוטן טעם‪ ,‬ווען אזוי ארום‬ ‫איך בין נישט קיין דאקטער‪ ,‬און נישט קיין‬
‫אבער א קליינער טייל דערפון גייט זיכער אריין‬ ‫ווערט עס פאררעכנט ווי יעדע אנדערע טעם‬ ‫אנקעטע פארשער‪ ,‬אבער לויט ווי מ'האט מיר‬
‫אינעם קערפער‪ ,‬און אויב איז די פארע אסור‪ ,‬איז‬ ‫וואס מ'נעמט אריין אין מויל‪ ,‬און עס באדארף צו‬ ‫לעצטנס געוויזן צייגן פרישע פארשונגען וואס‬
‫דא דערין אן "הנאת מעיו"‪ .‬און אפילו אויב עס‬ ‫זענען דורכגעפירט געווארן אז עלעקטראנישע‬
‫גייט אלץ און אלעס ארויס מיט'ן רויך‪ ,‬איז אבער‬ ‫האבן א גוטן הכשר‪.‬‬ ‫ציגארעטלעך העכערן די ריזיקע פאר‬
‫„„לאמיר אננעמען אז עס גייט צומאל אריין‬ ‫סטראוקס‪ ,‬און די אלע מענטשן וואס רויכערן‬
‫זיכער דא דערין אן "הנאת גרונו"‪.‬‬ ‫טראפנס אין מויל‪ ,‬איז עס נישט אין גדר פון‬ ‫אסאך עלעקטראנישע ציגארעטלעך האבן א‬
‫און וויבאלד רויך האט א דין ווי "זיעה הבאה‬ ‫באדייטנדע העכערע שאנס צו ליידן פון א‬
‫על ידי בישול שיש בו טעם"‪ ,‬טאר מען עס נישט‬ ‫'פסול לאכילת כלב'?‬
‫ניין! ביי די געווענליכע ציגארעטלעך ווערט‬ ‫סטראוק ל"ע‪.‬‬
‫טועם זיין‪ ,‬אפילו מ'שלינגט עס נישט אראפ‪.‬‬ ‫באלד די מאטעריאל וואס מ'אטעמט אריין‬ ‫אויב אזוי‪ ,‬איז וויכטיג צו וויסן‪ ,‬אז דאס‬
‫„„רויך האט ממש אזא שטארקער דין ווי‬ ‫"פסול לאכילת כלב"‪ ,‬פארברענט דורכ'ן פייער‪,‬‬ ‫גייט אויך אריין אינעם גדר פון "ונשמרתם מאוד‬
‫און אזוי אויך דאס אריינאטעמען די געווענליכע‬
‫'זיעה'?‬ ‫ציגארעטלעך רויך‪ ,‬ווערט באצייכנט לויט די‬ ‫לנפשותיכם"‪.‬‬
‫לאמיר זאגן אז אפילו מיר וואלטן עס‬ ‫„„אין דער וועלט איז אנגענומען אז ביי‬
‫גערעכנט בלויז פאר 'ריחא' און נישט פאר‬ ‫הלכה אלס "הנאה" און נישט אלס "אכילה"‪.‬‬ ‫געווענליכע ציגארעטלעך דארף מען נישט‬
‫'זיעה'‪ ,‬איז אבער לכתחילה אויך אסור 'ריחא'‪,‬‬ ‫אבער אנדערש איז די מאטעריאל פון‬ ‫האבן קיין הכשר‪ ,‬און ס'איז שוין היינט אין די‬
‫און בפרט אז ס'איז דא א חשש דערין‪ ,‬אז עס‬ ‫די עלעקטראנישע ציגארעטלעך‪ ,‬ווייל ס'איז‬ ‫בחינה פון 'פוק חזי מאי עמא דבר'‪ ,‬אבער ביי‬
‫זענען פארמישט אינעם דאזיגן עלעקטראנישן‬ ‫"ראוי למאכל אדם"‪ ,‬און ווערט נישט פסול פון‬ ‫די עלעקטראנישע ציגארעטלעך איז לעצטנס‬
‫ציגארעטל פארשידענע איסורי הנאה‪ ,‬און ביי‬ ‫מאכל כלב‪ ,‬און אזוי אויך דאס אריינאטעמען‬ ‫ארויסגעקומען דער פסק הלכה פונעם ראב"ד‬
‫און אריינציען אין די לונגען די "עוו ַאּפ ָאר ַאטינג‬ ‫שליט"א אז עס דארף יא צו האבן אן הכשר‪.‬‬
‫איסורי הנאה איז 'ריחא מילתא'‪.‬‬
‫„„די אלע דערמאנטע מאטעריאלן און‬ ‫וואס איז די סיבה דערפאר?‬
‫פליסיגקייט וואס ווערן אריינגעשטעלט אין‬ ‫עס זענען דא זייער אסאך סברות און‬
‫סיבות פארוואס די דאזיגע עלעקטראנישע‬
‫ציגארעטלעך זענען אנדערש ווי די געווענליכע‬
‫ציגארעטלעך‪ ,‬און איך וועל אויסרעכענען‬

‫עטליכע פון זיי‪:‬‬
‫מ'דארף וויסן אז פונעם טעכנאלאגישן‬
‫שטאנדפונקט‪ ,‬איז די עלעקטראנישע ציגארעטל‬
‫צוזאמגעשטעלט פון אן "עוו ַאּפ ָאר ַאטי ָאן"‬
‫מאשין‪ .‬אינעווייניג אינעם ציגארעטל ווערט‬
‫אריינגעגאסן אן "עוואּפארעטינג פליסיגקייט"‪,‬‬
‫וואס גייט אויף מיט'ן אריינציען די פארע אין‬
‫מויל‪ ,‬און לאזט ארויס א רויך פונקט ווי ביי‬
‫געווענליכע ציגארעטלעך‪ ,‬נאר אן דעם שלעכטן‬

‫גערוך פון די געווענליכע ציגארעטלעך‪.‬‬

‫ניסן תשע״ט‬ ‫‪12‬‬

‫ס'איז שוין דא‬ ‫גאנץ מעגליך אז מ'באנוצט זיך אויך מיט‬ ‫די דאזיגע ציגארעטלעך‪ ,‬זענען מחויב מיט א‬
‫פארשידענע‬ ‫אלקאהאל‪ ,‬וואס שטאמט פון גוי'אישע וויין‪,‬‬ ‫הכשר?‬
‫שטודיעס אז‬ ‫און הגם אז עס האנדלט זיך פון א 'מיעוט שאינו‬
‫דאס ברענגט‬ ‫מצוי'‪ ,‬דארף מען אבער פארט חייש זיין דערויף‪.‬‬ ‫איך האב גערעדט דערוועגן צו עטליכע‬
‫אין ליכט פון דעם‪ ,‬איז לדעתי‪ ,‬אסור צו‬ ‫ספעציאליסטן אינעם עולם הכשרות‪ ,‬און איך‬
‫אויך צו‬ ‫רייכערן די דאזיגע ציגארעטלעך אויב האט עס‬ ‫האב פארשטאנען פון זיי אז אין די דאזיגע‬
‫פארשידענע‬ ‫עלעקטראנישע ציגארעטלעך געפינען זיך‬
‫קרענק ל"ע‪,‬‬ ‫נישט קיין געהעריגע הכשר דערויף‪.‬‬ ‫צענדליגער ביז הונדערטער סארטן מאטעריאל‪,‬‬
‫איז עס‪ ,‬אויב‬ ‫און בכלל האלט איך פאר וויכטיג‪ ,‬אז‬ ‫וואס קומען אן פון דער גאנצע וועלט‪ ,‬און בלויז‬
‫אזוי‪ ,‬נישט‬ ‫אויב גייט עס שוין אויך אריין אינעם גדר פון‬ ‫געציילטע מענטשן‪ ,‬ווייסן באמת וואס פינקטליך‬
‫'ונשמרתם מאוד לנפשותיכם'‪ ,‬און ס'איז שוין דא‬
‫ווייניגער‬ ‫פארשידענע שטודיעס אז דאס ברענגט אויך צו‬ ‫עס ליגט דערין‪.‬‬
‫אסור ווי די‬ ‫פארשידענע קרענק ל"ע‪ ,‬איז עס‪ ,‬אויב אזוי‪ ,‬נישט‬ ‫איז אזוי‪ ,‬לויט ווי מ'ווייסט שוין ביז‬
‫געווענליכע‬ ‫ווייניגער אסור ווי די געווענליכע ציגארעטלעך‪.‬‬ ‫איצט ווערט די "עוו ַאּפ ָאר ַאטינג פליסיגקייט"‬
‫ציגארעטלעך‬ ‫פאבריצירט פון פארשידענע מאטעריאל (‪)gp‬‬
‫‪‬‬ ‫און צומאל אויך פון ‪ ))EG400‬ניקאטין‪ ,‬וואס‬
‫ניסן תשע״ט ‪13‬‬ ‫יעדע איינס פון זיי געט אן אנדערן טעם און‬
‫עס איז שווער זיך אוועקצורייסן אבער‬ ‫גערוך פאר'ן ציגארעטל‪ .‬די דאזיגע סארטן‬
‫כאטש האבן מיר זוכה געווען צו א קורצע שעה‬ ‫מאטעריאל דארפן באמת נישט האבן קיין הכשר‪.‬‬
‫פון קורת רוח און אינהאלטסרייכן הלכה'דיגער‬ ‫אבער ווען עס קומט צו די "גליצערין‬
‫שמועס‪ .‬מיר געזעגענען זיך און ווינטשן דעם שר‬ ‫מאטעריאל"‪ ,‬וואס ווערט אנגערופן (‪,)wg‬‬
‫התורה דער ראש ביה דינא רבה שליט"א אז עוד‬ ‫דא איז שוין יא פארהאן א ריכטיגע פראבלעם‬
‫ינוב בשיבה דשנים ורעננים‪ ,‬און דער ראב"ד וכל‬ ‫פון כשרות‪ ,‬ווייל די מערהייט פון די דאזיגע‬
‫הנלווים אליו זאלן זוכה זיין צו א פרייליכן כשר'ן‬ ‫גליצערין‪ ,‬ווערן פאבריצירט פון געוואוקסן‬
‫אדער פון בעלי חי אין אויסלאנד‪ ,‬און צומאל‬
‫פסח ‪.‬‬ ‫קען עס אויך קומען מיט חששות פון "נבלות‬
‫וטריפות"‪ ,‬אויב אזוי‪ ,‬איז עס אן ערנסטער חשש‬

‫וואס דארף צו האבן א ריכטיגן ערליכן הכשר‪.‬‬
‫„„די דאזיגע מאטעריאל גייט נישט אריין‬

‫אינעם גדר פון 'ביטול ברוב'?‬
‫ניין‪ .‬אפילו אז לויט ווי די ספעציאליסטן‬
‫זאגן‪ ,‬ליגט אין יעדע עלעקטראנישע ציגארעטל‬
‫בלויז ‪ 4‬פראצענט פון מאטעריאל וואס געבן‬
‫אריין א 'טעם און א ריח'‪ ,‬איז אבער נישט שייך‬
‫צו זאגן דערביי 'ביטול ברוב'‪ ,‬ווייל א זאך וואס‬
‫איז געמאכט געווארן אריינצוגעבן א טעם‪,‬‬

‫ווערט נישט בטל ברוב‪.‬‬
‫מער ווי דעם‪ ,‬ביי פראצענטן איז עס מער‬
‫ווי איינס פון זעכציג‪ ,‬ווייל דער גאנצער מושג‬
‫פון איינס פון זעכציג‪ ,‬וואס ווערט בטל ביי א‬
‫דבר איסור‪ ,‬איז ווייל מ'שפירט נישט דעם טעם‬
‫דערפון‪ ,‬און ס'איז נישט "ניכר טעמו"‪ ,‬אבער דא‬
‫שפירט מען גוט דעם 'טעם' פון די מאטעריאל‬
‫וואס מ'שטעלט אריין‪ ,‬ווען דאס איז דער גאנצער‬

‫ציל‪ ,‬יא צו פילן און שפירן דעם טעם‪.‬‬
‫און בעצם ווענדט זיך עס אין די גדרי הדין‬
‫פון 'זה וזה גורם'‪ .‬און אויך דאס ווענדט זיך אין‬
‫די מחלוקת צי עס איז דא 'חתיכה נעשית נבילה'‬

‫אויך ביי 'לח' אדער בלויז ביי 'יבש'‪.‬‬
‫נאך א חשש איז דא דערין‪ ,‬איבער אלקאהאל‪:‬‬
‫לויט ווי כשרות עקספערטן האבן מיר געזאגט‪,‬‬
‫געפינט זיך צומאל אין די עלעקטראנישע‬
‫ציגארעטלעך א טעם פון אלקאהאל‪ ,‬און ס'איז‬

‫רבותינו‪ ,‬הגיע זמן קריאת שמע של שחרית‪:‬‬

‫אויפשטיין צו‬

‫קריאת שמע!‬

‫ניסן תשע״ט‬ ‫‪14‬‬

‫אר די טויזנטער תלמידי ישיבה גדולה דסאטמאר אין קרית יואל וואס זענען דורך‬ ‫געהויבענער שמועס‬
‫די כותלי ישיבה אין די לעצטע צענדליגער יארן‪ ,‬איז גאר באקאנט דער דמות‬ ‫מיט הגאון החסיד‬
‫הוד פון איינס פון די געהויבענע רמי"ם אין דער ישיבה‪ ,‬דאס איז הגאון החסיד‬ ‫המפורסם רבי מאיר‬
‫המפורסם חסידא ופרישא רבי מאיר אליעזר פרידמאן שליט"א‪ ,‬ריש מתיבתא אין‬ ‫אליעזר פרידמאן‬
‫שליט"א‪ ,‬ר"מ ישיבה‬
‫דער ישיבה‪ ,‬תלמיד מובהק להגה"ק רבי משה ארי' פריינד זצ"ל‪ ,‬מגדולי חסידיפ‬ ‫גדולה דסאטמאר‬
‫קרית יואל‪ ,‬איבער‬
‫הנאמנים פון הרה"ק מסאטמאר זי"ע וממלא מקומו כ״ק אדמו״ר ה׳ברך משה׳ מסאטמאר זצ"ל‪,‬‬ ‫מצות קריאת שמע‬
‫ומותיקי פארי גדולי חסידי כ"ק אדמו"ר מהר"א מסאטמאר שליט"א ומפני העדה‪.‬‬ ‫כהלכתה א גאנץ יאר‬
‫און בפרט דורכאויס די‬
‫ס'איז נישט נאר די אויסנאמליכע הרבצת התורה פון דעם געהויבענעם מגיד שיעור וואס‬ ‫ימי החג וואס פאדערט‬
‫שטייט ארויס‪ ,‬נאר דער "במה זהיר טפי" נאך וואס דער געהויבענער איש חסיד האט גענומען‬ ‫א באזונדערע זהירות‬
‫אויף זיך דעם עול פון "מצות קריאת שמע של שחרית בזמנה וכתיקונה" אויף א זעלטענעם‬ ‫הרב שבתי הורוויץ‬
‫געהויבענעם שטייגער‪ ,‬און שוין צענדליגער יארן וואס ער איז מקריב חלבו ודמו צו מעורר זיין‬

‫אידישע קינדער צו דער טייערער מצוה חביבה מיט מסירת נפש ממש‪.‬‬
‫דורכאויס די לעצטע באלד פיר צענדליגער יארן וואס דער געהויבענער ריש מתיבתא‬
‫האט זיין משרת הכבוד אין ישיבה‪ ,‬האט ער גענומען אויף זיך ווי דער פערזענליכער אחריות‬
‫און עול אריינצוברענגען א זהירות ביי אידישע קינדער אין דער מצות עשה דאורייתא פון‬
‫קריאת שמע בזמנה‪ .‬אלס משגיח און מגיד שיעור אין ישיבה איז דער חשוב'ער ר"מ וואויל‬
‫באקאנט ווי ער לויפט ארום יעדן אינדערפרי שוין צענדליגער יארן חוק ולא יעבור אויפוועקן‬
‫די בחורים צו זמן קריאת שמע‪>>> .‬‬

‫ניסן תשע״ט ‪15‬‬

‫שמע‪ ,‬אנגעהויבן פון טעגליך ביים נץ ווען ער‬ ‫דער מחזה הוד‪ ,‬זאגט דער תלמיד‪ ,‬קען אים‬ ‫איש קריאת שמע‬
‫האט מקפיד געווען צו ליינען ביים זון‪-‬אויפשיין‬ ‫נישט ארויסגיין פון די אויגן‪" :‬ווי נאר ס'איז‬
‫כשיטת הרמב"ם אז דעמאלט איז דער עיקר זמן‬ ‫אנגעקומען נאנט צו זמן קריאת שמע‪ ,‬האט ווי‬ ‫"טאמער וויל איינער האבן א לעבעדיגן‬
‫א האריקעין דורכגעריסן די דארמיטארי‪ ,‬רבי‬ ‫ביישפיל אויף הוי רץ כצבי‪ ,‬דארף ער נאר א‬
‫קריאת שמע‪.‬‬ ‫מאיר אליעזר וועקט‪ ,‬טירן זענען אויפגעפראלט‬ ‫בליק טון אויף רבי מאיר אליעזר!" זאגט אונז‬
‫אויסער וואס רבי מאיר אליעזר איז דער‬ ‫געווארן און בעקיטשעס זענען געפלויגן אבי‬ ‫א געוועזענער תלמיד הישיבה‪ ,‬זיך באציענדיג‬
‫נאה מקיים אויף א זעלטענעם מסירת‪-‬נפש'דיגן‬ ‫מ'זאל זיך אנטון און ליינען קריאת שמע כעומד‬ ‫צו דער מחזה ווי דער עלטערער געהויבענער‬
‫פארנעם‪ ,‬האט ער באלויכטן כלל ישראל מיט‬ ‫תלמיד חכם לויפט איבער די שטאקן און‬
‫דעם מאנומענטאלן חיבור קריאת שמע כתיקונה‪,‬‬ ‫לפני המלך‪".‬‬ ‫שפרינגט טרעפ מיט אן אש להבה צו וועקן די‬
‫צוויי דיקע בענדער וואס דעקט אלץ אנבאלאנגט‬ ‫אפילו אין די שפעטערע יארן ווען מ'האט‬ ‫בחורים צו זמן קריאת שמע און הונדערטער‬
‫מצות קריאת שמע‪ ,‬אנגעהויבן מיט בירורי הלכה‬ ‫אפגעטיילט שיעור ד' אין א באזונדערער‬ ‫בחורים ווערן געוועקט מיט א זריזות נפלאה אין‬
‫דארמיטארי‪ ,‬האט רבי מאיר אליעזר נישט חס‬ ‫די עטליכע מינוטן איידער סוף זמן קריאת שמע‪.‬‬
‫ביז דער חלק החסידות והאגדה‪.‬‬ ‫געווען אויף זיין עמל ויגיעה און לויפט ביז אהין‬ ‫"טאמער א בחור פארשלאפט זמן קריאת‬
‫דייקא ווייל די התעוררות קומט פון אזא‬ ‫אויפוועקנדיג דעם גאנצן בנין צו זמן קריאת‬ ‫שמע‪ ,‬ווערט ממש שלעכט פאר ר' מאיר‬
‫אויסגערופענעם תלמיד חכם און עובד ה'‬ ‫שמע‪" .‬טראץ וואס קיין בחור האט נישט ליב‬ ‫אליעזר'ן‪ ",‬דערציילט אונז א איד וואס געדענקט‬
‫משכמו ולמעלה גבוה‪ ,‬א צדיק תמים מנעוריו און‬ ‫ווען מ'טרייבט אים ארויס פון בעט און רבי‬ ‫נאך די עבודת הקודש אלס תלמיד הישיבה מיט‬
‫דייקא אן איידלקייט פון א מענטש‪ ,‬האי חסיד‬ ‫מאיר אליעזר איז געגאנגען מיט'ן גאנצן קאך און‬ ‫איבער דרייסיג יאר צוריק און דאס איז עפעס‬
‫האי עניו‪ ,‬לאזט עס איבער אזא אומגעהויערע‬ ‫אראפגעשלעפט דאכענעס ווען ס'איז געקומען‬ ‫וואס אלע תלמידי הישיבה זענען עדות‪ .‬טאמער‪,‬‬
‫השפעה לטובה אז תלמידים וועלן רעדן דערפון‬ ‫צו זמן קריאת שמע‪ ,‬האבן אלע בחורים געהאט‬ ‫עס זאל זיך נישט מאכן‪ ,‬רבי מאיר אליעזר וועט‬
‫און זיך קאכן אין "רבי מאיר אליעזר'ס קריאת‬ ‫פאר אים די גרעסטע דרך ארץ‪ ",‬זאגט דער‬ ‫אויפפאסן ווי א בחור האט פארפאסט סוף זמן‬
‫קריאת שמע וועלן זודיגע טרערן רינען פון זיינע‬
‫שמע" צענדליגער יארן שפעטער‪.‬‬ ‫תלמיד מיט התפעלות‪.‬‬ ‫אויגן פון גרויס צער און עגמת נפש אויף דעם‬
‫אבער ווי א תלמיד איז מעיד האט דער‬ ‫און שבת איז די עבודת הקודש אנגעגאנגען‬ ‫פארלוסט בל יכופר פון פארפאסן א קריאת שמע‪.‬‬
‫געהויבענער ריש מתיבתא קיינמאל נישט וויי‬ ‫פונקט ווי אינדערוואכן‪ .‬טראץ וואס שבת איז ער‬ ‫"אויף מיר האט עס געלאזט א געוואלדיגע‬
‫געטון קיין בחור‪ .‬טראץ די געוואלדיגע פייער‬ ‫בכלל נישט איינגעשטעלט אין דער ישיבה‪ ,‬איז‬ ‫השפעה‪ ",‬זאגט עדות א געוועזענער תלמיד‬
‫און אש קודש וואס נעמט ארום די עבודה פון‬ ‫ער ווייטער געקומען וועקן‪ .‬אפילו שבועות ווען‬ ‫הישיבה איבער דער טיף‪-‬איינגעקריצטער‬
‫וועקן בחורים‪ ,‬גייט עס צו מיט דער גרעסטער‬ ‫ס'איז בכלל נישט געווען קיין ישיבה אבער די‬ ‫השפעה לטובה וואס בלויז רבי מאיר אליעזר'ס‬
‫זהירות בכבוד הבריות‪ ,‬און כמים הפנים לפנים‪,‬‬ ‫דארמיטארי איז געווען אין דינסט צוליב די פילע‬ ‫פערזענליכקייט לאזט איבער אויף די בחורים‪.‬‬
‫האבן די בחורים שטענדיג געהאט א מורא'דיגער‬ ‫געסט‪ ,‬איז רבי מאיר אליעזר ווידער געקומען‬ ‫"ווען אימער עס קומט צו ליינען קריאת שמע‬
‫רעספעקט פאר אים טאקע ווייל מ'רעדט פון אזא‬
‫וועקן‪.‬‬ ‫איז דמות דיוקנו של רבי מאיר אליעזר לפני‪".‬‬
‫נאבעלער מענטש‪.‬‬ ‫א געוועזענער תלמיד דערמאנט א טשיקאווע‬ ‫ווען עס קומט צו סוף זמן קריאת שמע קוקט‬
‫"ער פלעגט פארגינען אז מ'זאל זיך‬ ‫עפיזאד‪ ,‬ווי ביי א געלעגנהייט ווען כ"ק אדמו"ר‬ ‫דער חשוב'ער מגיד שיעור נישט אויף כבודו הרם‪,‬‬
‫צוריקלייגן איינמאל מ'האט אפגעליינט קריאת‬ ‫מהר"א מסאטמאר שליט"א האט געפראוועט א‬ ‫ער לויפט מיט נעגל וואסער אין דער האנט פון‬
‫שמע‪ ",‬דערמאנט א תלמיד אן אינטערעסאנטע‬ ‫גרויסארטיגן שבת התוועדות אין מאנסי און רבי‬ ‫איין צימער צום אנדערן‪ ,‬וועט אהינדערלאנגען‬
‫נקודה ווי רבי מאיר אליעזר האט בכלל נישט‬ ‫מאיר אליעזר איז אנוועזנד געווען אויף שבת‪,‬‬ ‫רעקלעך און קאפעליטשן‪ ,‬פראלט אויף טירן און‬
‫געהאט סיי וועלכע זייטיגע אינטערעסע ווי סדר‬ ‫איז ער שבת צופרי אריבערגעלאפן צו דער‬ ‫שלעפט דאכענעס‪ ,‬אלץ אבי נאך א בחור זאל‬
‫הישיבה אד"ג פאר די אויגן‪ ,‬נאר איין זאך‪ :‬די‬ ‫שכינות'דיגער ישיבת שער אפרים אויפוועקן די‬
‫געוואלדיגע הייליגע מצוה חביבה וואס איז א‬ ‫דארטיגע בחורים ווייל אז ס'איז זמן קריאת שמע‬ ‫ליינען קריאת שמע כתיקונו‪.‬‬
‫חיוב מדאורייתא צו ליינען קריאת שמע בזמנה‪.‬‬ ‫דארף מען אויפשטיין – וואס א חילוק וואו דער‬ ‫"אפילו בחורים וואס זענען אויסגעלאשן און‬
‫"א איד זאל אזוי קאכן אין א מצוה און‬ ‫בחור לערנט און פון וועלכע ישיבה עס איז די‬ ‫זעען אזא עבודה‪ ,‬כאפט זיי אן א התעוררות צו‬
‫ארומלויפן ווי איינער אנטלויפט פון פייער‪ ,‬איז‬
‫זיכער א מדריגה פון פארצייטישע אידן‪ ",‬שליסט‬ ‫רעדע‪...‬‬ ‫קריאת שמע‪ ",‬שילדערט א נאנטער תלמיד‪.‬‬
‫דאס קריאת שמע ליינען פון רבי מאיר‬ ‫פון מערערע תלמידים הערן מיר ווי די‬
‫דער תלמיד זיין מאנאלאג‪.‬‬ ‫אליעזר גופא איז א געהויבענער פחד'יגע מראה‬ ‫אומערמידליכע ארבעט פון אויפוועקן א גאנצע‬
‫ווי ס'איז דא לדא נקשן פון פחד ה' און קבלת‬ ‫דארמיטארי מיט אזא התהלבות און זהירות איז‬
‫הגיע זמן של שחרית‬ ‫עול מלכות שמים און יעדעס ווארט ווערט‬ ‫געקומען נאך אן עבודה פון שעות אריכות התמדת‬
‫ארויסגעזאגט קלאר און דייטליך כמונה מעות‪.‬‬ ‫התורה יעדן פארטאגס‪ .‬א תלמיד דערציילט אונז‬
‫שטייענדיג אין די טעג פון ערבי פסחים‬ ‫"ווען ער ליינט קריאת שמע איז עס מיט אזא‬ ‫ווי דער געהויבענער ריש מתיבתא פלעגט זיצן‬
‫האבן מיר געהאט דעם כבוד אפצוהאלטן א‬ ‫שמחה עצומה אז ממש ער טאנצט פון גרויס‬ ‫פון די פריע פארטאגס שעה'ן און געהארעוועט‬
‫געהויבענעם שמועס מיט'ן חשוב'ן ריש מתיבתא‬ ‫התלהבות"‪ ,‬הערן מיר אן ערשטהאנטיגע‬ ‫בחברותא מיט ריעו ואמיתו להבחל"ח הגאון‬
‫איבער דעם קשר פון מצות קריאת שמע צו‬ ‫הגדול החסיד רבי מרדכי דוד קאהן זצ"ל און‬
‫די יעצטיגע טעג און די געוואלדיגע זהירות‬ ‫שילדערונג‪.‬‬ ‫ערשט נאך א לאנגע עבודה נשגבה האט זיך‬
‫ס'נויטיגט זיך דייקא אין די ימי החג ווען מ'לייגט‬ ‫דער תלמיד וואס האט נאכגעקוקט די‬
‫זיך שפעט און ס'איז שווערער אויפצושטיין‪ .‬דער‬ ‫הנהגות פון רבי מאיר אליעזר שילדערט ווי‬ ‫אנגעהויבן דאס וועקן‪.‬‬
‫ער פלעגט עטליכע מאל איבערליינען קריאת‬

‫ניסן תשע״ט‬ ‫‪16‬‬

‫"דאס הייסט אז א מענטש דארף שטענדיג‬ ‫תלמידים וועלן רעדן‬
‫האבן דעם עול מלכות שמים פאר די אויגן און‬ ‫דערפון און זיך קאכן אין‬
‫טון השתדלות און פעולות צו קענען אויפשטיין‬ ‫"רבי מאיר אליעזר'ס קריאת‬
‫צום זמן‪ .‬דאס איז נוגע א גאנצן יאר און פונקט‬ ‫שמע" צענדליגער יארן‬

‫אזוי פסח אויך‪.‬‬ ‫שפעטער‬
‫"אז מ'רעדט פון דעם הגיע זמן קריאת שמע‬
‫של שחרית איז דאך באקאנט די קשיא‪ ,‬צי האבן‬ ‫בקודש ביים תולדות אהרן רבי'ן זכרונו לברכה‪,‬‬ ‫ר"מ הויבט אן זיינע ווערטער מיט דעם רבותינו‬
‫דען די הייליגע תנאים נישט געוואוסט ווען‬ ‫וועלכער וואוינט היינט אין קרית יואל‪ ,‬אז ווי‬ ‫הגיע זמן קריאת שמע של שחרית וואס מ'טרעפט‬
‫מ'דארף ליינען קריאת שמע אז די תלמידים‬ ‫באקאנט האט דער תולדות אהרן רבי געהאט‬
‫א געוואלדיגע עבודה צו קריאת שמע‪ ,‬האט‬ ‫באלד אנהויב אין דער הגדה‪:‬‬
‫האבן זיי געדארפט מעורר זיין?‬ ‫ער געזאגט אז איינער האט מורא אז ער וועט‬ ‫"עס ווערט געברענגט אין די קדמונים‪ ,‬אז די‬
‫"איז דא א טייער ווארט פון סאטמארער רב‬ ‫פארפאסן סוף זמן קריאת שמע‪ ,‬זאל ער אפעסן א‬ ‫התחלה פון די הגדה איז די מעשה פון רבי אליעזר‬
‫הגה"ק רבי יהודה גרינוואלד זצ"ל‪ .‬זאגט ער ווי‬ ‫כזית מצה און אפרעכטן שנעל דעם גאנצן סדר‪,‬‬ ‫ורבי יהושע‪ ,‬ווי די תלמידים זענען געקומען זאגן‬
‫פאלגנד‪ ,‬אז נארמאל ווייסט מען אז דער זמן‬ ‫ווייל די איבעריגע זאכן פון ליל הסדר זענען‬ ‫'הגיע זמן קריאת שמע של שחרית'‪ .‬פשט איז‪,‬‬
‫פון קריאת שמע איז אומגעפער א שעה‪ ,‬פונעם‬ ‫מדרבנן ווידער קריאת שמע איז א דאורייתא‪ ,‬און‬ ‫אז א איד פירט א סדר‪ ,‬אלעס פיין און וואויל‪,‬‬
‫עלות ביז'ן נץ‪ ,‬דעמאלט ווערט אנגערופן "זמן‬ ‫ער זאל אלץ טון אין דער וועלט זיך צו קענען‬ ‫ער דארף אבער געדענקען אז צופרי דארף מען‬
‫קריאת שמע"‪ ,‬און דערפאר הייסט עס זמן קריאת‬ ‫לייגן פרי אויפצושטיין אין צייט צו קענען ליינען‬ ‫אויפשטיין ליינען קריאת שמע‪ ,‬און מ'דארף זען‬
‫שמע ווייל מ'דארף זיך צוגרייטן א שעה צייט צו‬ ‫זיך צו מסדר זיין צו קענען אויפשטיין צו קרי"ש‪.‬‬
‫ריכטיג ליינען קריאת שמע און דאן ליינען ביים‬ ‫קריאת שמע‪.‬‬ ‫"ס'האט דערציילט איינער פון די משמשים‬

‫נץ‪.‬‬
‫"זאגט ער אז די הייליגע תנאים זענען דאך‬
‫געווען גרייט יעדע מינוט פאר עול מלכות שמים‬
‫און זיי האבן נישט געדארפט די גאנצע הכנה‪,‬‬
‫אבער די תלמידים האבן יא געדארפט האבן‬
‫די הכנה‪ ,‬זענען זיי געקומען זאגן הגיע זמן‪,‬‬
‫אז ס'איז געקומען די צייט זיך צוצוגרייטן‪ .‬די‬
‫תנאים‪ ,‬הגם זיי האבן נישט געדארפט די הכנה‪,‬‬
‫האבן זיי נישט געוואלט אוועקמאכן די זאך און‬
‫האבן זיך צוגעשטעלט צו די תלמידים אז מ'זאל‬
‫טאקע וויסן אז צו קריאת שמע דארף מען זיך‬

‫צוגרייטן‪".‬‬
‫„„מיט וואס קען זיך א מענטש צוגרייטן צו‬

‫קריאת שמע?‬
‫מ'דארף מקבל זיין עול מלכות שמים‪ ,‬ממליך‬
‫זיין דעם אויבערשטן‪ .‬מ'טוט זיך אן געהעריג;‬
‫מ'דארף ארויסגיין הכנות; דעם אחד דארף מען‬
‫זאגן ווי ס'דארף צו זיין‪ .‬קוקט אריין אין מאור‬
‫ושמש אין פ' בראשית‪ ,‬האט ער דארט א גאנצן‬
‫הייליגן שמועס וויאזוי מ'גרייט זיך צו צו קריאת‬
‫שמע און וויאזוי מ'איז ריכטיג ממליך דעם‬
‫אויבערשטן‪ .‬דער מאור ושמש זאגט דארט אז א‬
‫מענטש קען זען וואו ער האלט אויף דער וועלט‬
‫און צי ער האט א לחלוחית דקדושה וויאזוי עס‬

‫קומט צו קריאת שמע‪.‬‬
‫„„וואס איז פשט אז ביי תפילין וועט מען‬
‫נישט טרעפן קיינער זאל מקיל זיין און פונקט‬
‫ביי קריאת שמע פאדערט זיך אזא זהירות און‬

‫התחזקות?‬
‫ווייל מ'האט נישט ארויס דעם חומר הדברים‪,‬‬
‫מ'ווייסט נישט וואס קריאת שמע מיינט‪ ,‬ועד היכן‬
‫הדברים מגיעים‪ .‬ס'איז דא א גמרא סוף מסכת‬
‫ברכות אויפ'ן פסוק "הסכת ושמע ישראל היום‬

‫ניסן תשע״ט ‪17‬‬

‫התעוררות בגודל מצות קריאת שמע?‬ ‫זייערע טאטעס‪ ,‬דער אויבערשטער זאל געבן כח‬ ‫הזה נהיית לעם"‪ ,‬פרעגט די גמרא‪" ,‬וכי אותו‬
‫יעדער איד דארף וויסן ווי חשוב דאס איז‬ ‫היום נתנה תורה לישראל והלא אותו יום סוף‬
‫אויף ווייטער‪.‬‬ ‫ארבעים שנה היה‪ ,‬אלא ללמדך שחביבה תורה‬
‫אין הימל‪.‬‬ ‫„„ווי ווייט איז דער חיוב צו וועקן און איז מען‬ ‫על לומדיה בכל יום ויום כיום שנתנה מהר סיני"‪.‬‬
‫דער תניא זאגט אין תורה אור אז דורכאויס‬ ‫זאגט די גמרא ווייטער‪" ,‬אמר ר' תנחום בריה דר'‬
‫די גאנצע לעבנסטעג פון א מענטש איז דא א‬ ‫אן ערב אויף גאנץ כלל ישראל?‬ ‫חייא איש כפר עכו‪ ,‬תדע שהרי אדם קורא קריאת‬
‫חשבון אויף יעדע איינציגע קריאת שמע‪ .‬ס'איז‬ ‫אין ישיבה איז דא א התחייבות‪.‬‬ ‫שמע שחרית וערבית וערב אחד אינו קורא דומה‬
‫נישט חלילה אז מ'האט פארפאסט און געגאנגען‬ ‫„„דער מגיד שיעור לויפט דאך אויך צו‬
‫ווייטער‪ ,‬יעדע קריאת שמע איז א חלק פון זיין‬ ‫ווייטערע געביידעס ביז שיעור ד'?‬ ‫כמי שלא קרא קריאת שמע מעולם‪".‬‬
‫היינט האב איך שוין א דרייווער וואס‬ ‫איז דאך א פלא פון א גמרא‪ ,‬אז א מענטש‬
‫שלימות האדם‪.‬‬ ‫האט חלילה איינמאל פארפאסט קריאת שמע איז‬
‫אין זוה"ק שטייט ווי די שכינה הקדושה און‬ ‫ברענגט מיך און טראגט מיך‪ ,‬א יונגערמאן לשם‬ ‫עס ווי ער האט קיינמאל אין לעבן נישט געליינט‬
‫די גאנצע פמליא של מעלה טוען אפווארטן די‬
‫קריאת שמע פון א אידן‪ .‬וואס דארף מען מער‬ ‫מצוה; ער דאוונט ותיקין‪ .‬שבת גיי איך טאקע‬ ‫קריאת שמע?‬
‫זאגט דער מהרש"א דארט אויפ'ן פלאץ‬
‫פון דעם !‬ ‫נישט ארום אזוי‪.‬‬ ‫מורא'דיגע דיבורים‪ ,‬אז די כוונת הגמרא איז‪,‬‬
‫„„אויב דער מגיד שיעור קען דערציילן אן‬ ‫אז דער בכל יום ויום יהיו בעיניך כחדשים גייט‬
‫הגרמ״א שליט״א ביי א דרשה‬ ‫אינטערעסאנטע געשיכטע פון לויף די יארן‬ ‫ארויף אויף מצות קריאת שמע‪ ,‬יעדן טאג איז עס‬
‫ווי א נייער קבלת עול מלכות שמים‪ ,‬ווי א מענטש‬
‫ביים וועקן די בחורים?‬ ‫איז צום ערשטן מאל ממליך דעם אויבערשטן‪,‬‬
‫אין די צייטן פון ברך משה זצ"ל איז די‬ ‫איז ווי קען מען פארגעסן אזא זאך? ווען ס'איז‬
‫יעדן טאג ווי ניי פארגעסט נישט א מענטש‪ ,‬אויב‬
‫ישיבה אמאל געפארן קיין מאנסי אויף שבת‬ ‫האט ער פארגעסן צו ליינען קריאת שמע איז א‬
‫סימן אז ס'קומט אים אן גרינג‪ ,‬ממילא איז עס‬
‫שקלים און די בחורים זענען דעמאלט געשלאפן‬
‫ליידער כמי שלא קרא קריאת שמע מעולם‪.‬‬
‫אין ווילחאוויץ און איך האב דארט געוועקט צו‬ ‫קומט אויס פונעם מהרש"א אז ווען ס'קומט‬
‫צו קריאת שמע‪ ,‬איז דער חביבות המצוה א חלק‬
‫זמן קריאת שמע‪ .‬איז אבער געווען איין בחור‬ ‫פון דער עצם מצוה‪ ,‬און אן קיין חביבות האט‬
‫ער נישט געליינט קיין קריאת שמע‪ .‬דאס פעלט‬
‫(הר"ר שלום שכנא הי"ו בן הרה"ג ר' יהושע‬ ‫ליידער צומאל‪ ,‬ווען מ'ווייסט נישט די חביבות‪,‬‬

‫נחמן בערגער שליט"א) וואס האט געהאט אן‬ ‫מ'האט נישט דעם קאך‪.‬‬
‫דער תניא איז מסביר אז א מענטש איז א‬
‫אכסניא אויף אן אנדער פלאץ און ער האט זיך‬ ‫בעל חומר און עס שלעפט אים צו תאוות און‬
‫נארישקייטן‪ ,‬איז נישט מעגליך צו האלטן תורה‬
‫געזארגט וויאזוי ער וועט אויפשטיין צו קריאת‬ ‫ומצות געהעריג‪ ,‬דארף מען האבן עול מלכות‬
‫שמים‪ .‬וואס ברענגט אז א מענטש זאל האבן עול‬
‫שמע בזמנה‪.‬‬ ‫מלכות שמים? דער אויבערשטער האט רחמנות‬
‫געהאט אויף אידן האט ער געגעבן די מצוה פון‬
‫שפעטער האט ער מיר דערציילט א מעשה‬ ‫קריאת שמע‪ ,‬וואס איז עול מלכות שמים צוויי‬
‫מאל אין טאג; קריאת שמע בייטאג איז משפיע‬
‫שהיה‪ ,‬ווי ווען עס איז געקומען צו סוף זמן‬ ‫אויפ'ן גאנצן טאג און קריאת שמע של ערבית‬
‫איז משפיע אויף דער גאנצער נאכט‪ .‬אזוי קען‬
‫קריאת שמע האט ער זיך גע'חלומ'ט ווי איך וועק‬ ‫מען האלטן תורה ומצות מיט דער ריכטיגער עול‬

‫אים אויף – און אזוי איז ער אויפגעשטאנען אין‬ ‫מלכות שמים און אז נישט איז א פראבלעם‪.‬‬
‫„„אויב מ'מעג פרעגן‪ ,‬ווען און פארוואס האט‬
‫צייט‪ .‬אז דער בחור האט עס געמיינט אמת'דיג‬ ‫זיך אנגעהויבן ביים מגיד שיעור די באזונדערע‬
‫אויפוואכונג און דאס וועקן צו זמן קריאת שמע?‬
‫האט ער געהאט סייעתא דשמיא‪.‬‬ ‫שוין אסאך יארן‪ .‬זעט אויס אז דאס איז‬
‫„„צום שלוס‪ ,‬וואס קען מען זאגן דברי‬ ‫עפעס וואס איך דארף מתקן זיין‪ .‬ס'האט זיך‬
‫אנגעהויבן אין ישיבה‪ ,‬איך בין ארומגעגאנגען‬
‫הגאון רבי מאיר אליעזר שליט״א ווערט געזען ביי א שיעור פון סאטמארער רבי׳ן שליט״א אין ישיבה גדולה קרית יואל‬ ‫אין די שטיבער און צומאל געזען א שוואכקייט‬
‫דערין און ווי דאס דארף גרויס חיזוק‪ .‬ס'איז שוין‬
‫פארהאן בחורים וואס איך האב נאך געוועקט‬

‫ניסן תשע״ט‬ ‫‪18‬‬

‫בעזהשי"ת‬

‫ל‪‰‬עמי˜ ביסו„ו˙ ‪‰‬חיים ‪‡‰‬מי˙יים‬

‫ווילט איר וויסען ווי אזוי מחנך‬

‫זיין דיינע קינדער‪/‬תלמידים זיי זאלןצוזיזייןיןשאטאיאלד?ץ??‬
‫האסטו געוואוסט אז דער דרך התורה בויעט אויף א מענטש‬
‫און ברענגט אים אסאך הצלחה אין לעבן??? אויב יא ווי אזוי???‬
‫איז יעדער נשמה די זעלבע‪ ,‬אדער האט יעדער נשמה אן אנדערע‬
‫ספעציעלקייט??? אויב יא וואס איז מיין???‬
‫דאס און נאך אסאך אנדערע שאלות‬
‫בנוגע דער גרויסקייט פון א איד וועלן בס"ד קלאר ווערן ביי די‬
‫נייע סעריע פון שיעורים 'עם הנבחר' וואס וועט איבערגעגעבן ווערן דורך‬
‫המגיד המפורסם‬
‫הרה"ג ר' אברהם אבא לעזער שליט"א‬
‫יו“ר מכון להעמיק‬
‫וועלעכע איז באוואוסט מיט זיינע געשמאקע אינטערעסאנטע שיעורים‬
‫דורך אראפברענגען טיפע עניינים עס זאל זיין שוה לכל נפש‬
‫הפעררטדד‪9‬י‪.‬נס‪2‬יי‪t‬ע‪x‬שס‪e‬על‪2‬רי‪2‬מע‪52‬פ‪.‬הון‪80‬שה‪4‬י‪.‬ע‪8‬או‪1‬רי‪7‬טםלאויייףןדי‬

‫השיעור נתנדב לע"נ הרה"ג ר' שלמה זלמן ב"ר אלימלך ז"ל‬

‫ניסן תשע״ט‬ ‫‪20‬‬

‫ווי אזוי קענען מיר ארויסגיין פון‬
‫אייגענעם עבדות? א חירות'דיגן‬
‫שמועס מיט בארימטן בעל מחשבה‬
‫און מחנך הגאון רבי שלמה אשר‬
‫טויבער שליט"א‪ ,‬מרבני "לבלר"‬
‫הרב שבתי הורוויץ‬

‫עבדופוןת‬

‫צוחירות‬

‫רבי שלמה אשר בוויען ומצודתו פרוסה‪ ...‬הרב רבי שלמה אשר טויבער‪ ,‬פון‬
‫וועמענ'ס מאנאטליכע קאלום די 'לבלר' ליינער אלוועלטליך האבן הנאה און שלינגען מיט דארשט די‬

‫דברי מחשבה‪ ,‬וויילט אין די יעצטיגע ערב פסח טעג אינעם עיר התורה בארא פארק‪.‬‬
‫אויב רבי שלמה אשר איז פארנומען ארום דעם יאר מיט די אלע וואס קומען קלאפן אויף זיין‬
‫קלאמקע‪ ,‬אנפרעגן און נהנה זיין בעצה ותושיה‪ ,‬איז ווען דער גאסט טרעט ארויף אויפ'ן אמעריקאנעם‬
‫באדן‪ ,‬נאך אין לופטפעלד‪ ,‬קלינגט שוין דער אמעריקאנער טעלעפאן פון אחינו בני ישראל וואס‬
‫לעכצן זיך צו טרעפן‪ ,‬שמועסן און זיך דורכרעדן מיט דעם עדין הנפש ואציל הרוח‪ ,‬דער נועם הלבבות‬

‫והמידות ‪>>> .‬‬

‫ניסן תשע״ט ‪21‬‬

‫איז דער שליסל ארויסצוגיין? א מענטש איז‬ ‫בשעת וואס רבי שלמה אשר האט‬
‫אמאל פארשפארט אין א מצב און ער פרובירט‬ ‫אויך געלערנט חכמת תורת הנפש אויף א‬
‫ארויסצוגיין‪ .‬די טבע פון א מענטש איז‪ ,‬כך מנהגו‬ ‫פראפעסיאנעלן אופן צו ארויסהעלפן אידן אין‬
‫של עולם‪ ,‬אז רוב מאל ווען א מענטש געפינט זיך‬ ‫אלע סארטן מצבים‪ ,‬טוט ער אבער זיך נישט‬
‫אין א ביטערער לאגע וועט ער זוכן די ערשטע‬ ‫אוועקרירן פונעם דעת תורה און האט אלע יארן‬
‫זאך וועם ער קען באשולדיגן מיט זיין פראבלעם‬ ‫אנגעהאלטן א שטארקן קשר מיט גדולי הדור‬
‫פון וואס ער ליידט‪ .‬און אז אנדערע מענטשן‬ ‫וועלכע זענען באהאוונט אין אט די תחומים‪,‬‬
‫זענען שולדיג אין מיינע פראבלעמען‪ ,‬דאן מוז‬ ‫וואס על פיהם יצא כל דבר‪ ,‬און מיט א שטארקן‬
‫איך דאך זיי טוישן‪ ...‬און דאס קען מען נישט‪ .‬עס‬ ‫"געפילטערטן" מהלך‪ ,‬אנע טעאריעס‪ ,‬טוט ער‬
‫איז אוממעגליך‪ .‬נישטא א מציאות צו טוישן א‬
‫צווייטן מענטש‪ .‬דער איינציגסטער וועמען עס‬ ‫ארויסהעלפן אחינו בני ישראל‪.‬‬
‫איך‪ ,‬דער שורות שרייבער‪ ,‬צייל זיך אויך‬
‫איז יא מעגליך צו טוישן איז‪ ,‬נאר זיך זעלבסט‪.‬‬ ‫צווישן די אידן וועלכע לאזן נישט רבי שלמה‬
‫דעריבער‪ ,‬ווען א מענטש געפינט זיך אין א‬ ‫אשר צורו‪ .‬גאנץ אפט וועלן מיר זיין מיט אים‬
‫שווערן מצב‪ ,‬די ערשטע זאך וואס מען דארף‬ ‫אויפ'ן טרייבל איבערצושמועסן איינס פון די‬
‫וויסן איז‪ :‬פרוביר נישט צו טוישן א צווייטן‪,‬‬ ‫פארלאפענע ארטיקלען אין לבלר‪ ,‬אדער איבער‬
‫ווייל דו קענסט נישט! און אויב זאלסטו פרובירן‬ ‫ווייטערדיגע פלענער אין דער צוקונפט בס"ד‪,‬‬
‫דאס צו טון וועסטו נישט מצליח זיין‪ .‬דו וועסט‬ ‫אויך באקומען מיר פון אים חיזוק צו אנגיין‬
‫נאר ווערן מיד און צעבראכן‪ .‬פונקט ווי ווען א‬ ‫מיט דער עבודה‪ ,‬אנערקענענדיג די מעלה‬
‫מענטש וויל בויערן א לאך אין א שטיינערנע‬ ‫פון א פלאטפארמע "וואו זאכן ווערן געשריבן‬
‫וואנט‪ ,‬מוז מען ניצן די ריכטיגע געצייג און כלי‬
‫מכשירים‪ ,‬אנדעם וועט קיין לאך נישט ווערן‪,‬‬ ‫אמת'דיג‪ ,‬תורה'דיג און אויסגעהאלטן"‪.‬‬
‫און אפגערעדט אז דיינע הענט וועלן צעבראכן‬ ‫מיט עטליכע הייליגע מחשבה ספרים‬
‫און מיט א בויגן וואס אנטהאלט עטליכע‬
‫ווערן‪...‬‬ ‫פארגעשריבענע זאצן פון די פארלאפענע 'נקודה‬
‫דאס איז דער ערשטער יסוד‪ :‬פרוביר‬ ‫למחשבה' ארטיקלען אין די הענט‪ ,‬פארקירעווען‬
‫נישט צו טוישן א צווייטן און פרוביר נישט צו‬ ‫מיר אונזערע טריט אינעם הערליכן ספרים שטוב‬
‫וועלכע איז שוכן כבוד אין דער צייטווייליגער‬
‫באשולדיגן א צווייטן‪.‬‬ ‫אכסניא אין בארא פארק‪ ,‬און מיר הייבן אן די‬
‫„„וואס דארף דער מענטש יא טון צו‬ ‫נאכט‪ ,‬איבערהאקנדיג רבי שלמה אשר פון זיינע‬

‫ארויסקריכן פון זיין מצב?‬ ‫פארטיפענישן‪.‬‬
‫דא קומען מיר צו דעם צווייטן יסוד‪ .‬דער‬
‫מענטש דארף אנערקענען‪' :‬איך' האב א כמעט‬ ‫אראויייעגסבגעדיוניןתעםפון‬
‫אומבאגרעניצטע און גאר מאכטפולע בחירה‬
‫וואס נאר 'איך' קען טון‪ ,‬און נאר איך קען טוישן‬ ‫„„ לאמיר אנהייבן מיט דער פראגע וואס האט‬
‫מיין מצב אין וועלכן איך געפין זיך‪ .‬ווי אזוי קען‬ ‫א שייכות מיט'ן יו"ט של חירות אבער גילט‬
‫אויפ'ן גאנצן יאר‪ :‬ווי אזוי גייט א מענטש ארויס‬
‫'איך' טוישן מיין מצב?‬
‫די מערסט פארשטענדליכע משל וואס‬ ‫פון זיין אייגענעם עבדות?‬
‫איך ניץ אלעמאל איז‪ ,‬א פארשלאסענע טיר‪.‬‬ ‫דער חילוק איז נישט 'וואס מען טוט'‪ ,‬דער‬
‫איך וויל אריינגיין אין א צימער און די טיר איז‬
‫פארשפארט‪ .‬איך נעם ארויס א שליסל‪ ,‬אבער‬ ‫חילוק איז 'ווי אזוי מען נעמט דאס אויף'‪.‬‬
‫עס איז נישט די ריכטיגע‪ .‬וויפיל מאל וועסטו‬ ‫דאס מיינט‪ ,‬די פראגע איז טיילמאל א‬
‫פרובירן צו עפענען דעם שלאס מיט דעם‬ ‫פראגע מיט וועלכע מענטשן מוטשען זיך יארן;‬
‫שליסל? איין מאל‪ ,‬צוויי מאל‪ ,‬אבער אז עס גייט‬ ‫צען‪ ,‬צוואנציג‪ ,‬דרייסיג און אפילו פופציג יאר‬
‫נישט‪ ,‬נאך צוויי דריי מאל פרובירן‪ ,‬איז דא צוויי‬ ‫מוטשען זיי זיך מיט געוויסע זאכן‪ ,‬זיי ספראווען‬
‫אפציעס‪ :‬אדער גיי זוך דעם ריכטיגן שליסל‪,‬‬ ‫זיך כסדר דערמיט און זיי פארגעסן אז זיי האבן‬

‫אדער‪ ,‬הער אויף פרובירן!‬ ‫די אייגענע בחירה ארויסצוגיין דערפון‪.‬‬
‫א מענטש וועט קיינמאל נישט זאגן‪ :‬ווי לאנג‬ ‫די פראגע איז נאר‪ ,‬מען דארף וויסן‪ ,‬וואו‬
‫איך ברענג נישט דעם ריכטיגן שליסל‪ ,‬לאמיר‬
‫כאטש ווייטער פרובירן מיט דעם שליסל‪ ...‬וואס‬
‫וועט פאסירן? די טיר וועט זיך נישט עפענען און‬

‫דער שליסל וועט זיך נאך צעברעכן‪...‬‬

‫ניסן תשע״ט‬ ‫‪22‬‬

‫"אאיפזרפיעירריעיטר?!אאיקדע"‪:‬‬ ‫זאכן ארבעטן נישט‪ ,‬דאן זוך א צווייטע לעזונג‪.‬‬ ‫ווען א מענטש געפינט זיך אין סיי וואספארא‬
‫טאמער וועסטו היינט טון דאס וואס דו האסט‬ ‫פראבלעם‪ ,‬אויב האט ער נישט דעם ריכטיגן‬
‫פארהאן אזעלכע וואס זוכן א היינטיגע‬ ‫געטון נעכטן‪ ,‬דאן וועסטו היינט באקומען די‬ ‫שליסל‪ ,‬האט ער נישט וואס צו ווייטער פרובירן‬
‫סארט "חירות" דורך זוכן צו מקיל זיין ווען‬ ‫זעלבע רעזולטאטן ווי נעכטן‪ .‬גארנישט וועט זיך‬ ‫מיט'ן זעלבן אומריכטיגן שליסל‪ .‬קודם וועט ער‬
‫אימער שייך‪ ,‬אלעס על פי תורה‪ ...‬קלערנדיג‬ ‫נישט אזוי ארויסגיין פונעם פראבלעם‪ .‬ועוד‪ ,‬דו‬
‫אז ער איז מער 'בן חורין'‪ ,‬א פרייער פויגל‪ ,‬ווי‬ ‫נישט טוישן‪.‬‬ ‫צעברעכסט דיך‪ .‬דו ווערסט אלץ מער און מער‬
‫דער יונגערמאן וואס זיצט פארשפארט און‬ ‫„„טון נאכאמאל די זעלבע זאך‪ ,‬נישט‪ .‬אבער‬
‫הארעוועט על דרך התורה‪ .‬וואס קענט איר זאגן‬ ‫וואס יא? א מענטש איז אין אן ענגן מצב און ער‬ ‫צעבראכן‪.‬‬
‫ווייסט נישט די לעזונג ווי אזוי זיך ארויסצוזען‬ ‫געדענק דעם אייזערנעם כלל‪ :‬אויב דו האסט‬
‫דערויף?‬ ‫דערפון‪ .‬ווי אזוי קען ער וויסן וואס דער‬ ‫א פראבלעם און דו גייסט היינט טון אקוראט די‬
‫זיכער איז דאס נישט קיין חירות‪ ,‬נאר פונקט‬ ‫זעלבע וואס דו האסט פרובירט געטון‪ ,‬פארוואס‬
‫פארקערט‪ .‬איך וועל דאס ערקלערן זייער פשוט‪.‬‬ ‫ריכטיגער שליסל איז?‬ ‫זאלסטו קלערן אז דאס גייט ברענגען אנדערע‪,‬‬
‫אין דער וועלט איז פארהאן אן אויסשפראך וואס‬ ‫איידער דער מענטש זוכט דעם ריכטיגן‬
‫ווערט גענוצט אויף איינעם וואס איז נישט קיין‬ ‫שליסל דארף ער צום ערשט וויסן‪ ,‬ביז אהער איז‬ ‫פרישע רעזולטאטן?!‬
‫שומר תורה ומצוות ל"ע‪ :‬ער איז א פרייער איד‪.‬‬ ‫נישט ריכטיג‪ .‬ווי די חסידישע ספרים זאגן‪ ,‬סור‬ ‫וויפיל מאל קען מען הערן א מענטש זאגן‪:‬‬
‫מרע ועשה טוב‪ ,‬אבער די ספרים זאגן אז עשה‬ ‫איך האב שוין טויזנט מאל פרובירט צו טון דאס‬
‫שוין אמאל געהערט דעם אויסדרוק?‬ ‫טוב איז צומאל בעפאר דעם סור מרע‪ .‬קודם טו‬ ‫און דאס און עס ברענגט נישט קיין רעזולטאטן!"‬
‫ווען מיר זענען געווען קינדער און מיר האבן‬ ‫וואס איז וויכטיג‪ ,‬נאכדעם וועסטו צוריקגיין צו‬ ‫אז דו האסט שוין טויזנט מאל פרובירט און‬
‫געוואוינט אין מאנסי – היינט איז שוין מאנסי‬ ‫ס'האט נישט געארבעט‪ ,‬טא‪ ,‬פארוואס מיינסטו‬
‫בליעה"ר טאקע כמעט אן עיר שכולו תכלת‪,‬‬ ‫תשובה און די פארשידנארטיגע תיקונים‪.‬‬ ‫אז ביי טויזנט‪-‬און‪-‬איין מאל וועט דאס יא‬
‫אבער אמאל זענען געווען גאר אסאך וועלכע‬ ‫אבער ביי אונז‪ ,‬סור מרע מיינט לאו דוקא‬ ‫אנהייבן ארבעטן? די זעלבע פעולה וואס דו‬
‫זענען נישט געווען קיין שומרי שבת‪ ,‬אסאך נישט‬ ‫רוחניות‪ ,‬נאר‪ :‬א זאך וואס ארבעט נישט‪ ,‬טו‬ ‫האסט נעכטן געטון וועט נישט פלוצלינג היינט‬
‫פרומע אידן – פלעגן מיר דורכגיין א לאנגן וועג‬ ‫דאס נישט נאכאמאל‪ .‬האסט א פראבלעם מיט‬ ‫אנהייבן ארבעטן! אנשטאט הייב אן זוכן און‬
‫אויפ'ן וועג צום ביהמ"ד‪ ,‬און אפט פלעגן מיר‬ ‫עפעס? האסט עפעס פרובירט און ס'האט נישט‬
‫זיך אנרופן "דא וואוינט א פרייער איד!"‪ ,‬למשל‪,‬‬ ‫געארבעט‪ ,‬דאן טו דאס נישט מארגן נאכאמאל‪.‬‬ ‫פרובירן פרישע מעטאדן!‬
‫אז מיר האבן געזען ווי זיי פארן שבת מיט די‬ ‫חברותא'ס און מגידי שיעור קען מען נישט‬ ‫"אבער כ'זע נישט קיין נייע מיטלען וואס‬
‫קארס‪ .‬פלעגט אונז מיין טאטע [הרב רבי עזריאל‬ ‫טוישן! זעסט דאך אז דו טוישט כסדר חברותות‬ ‫איך שפיר אז איך קען טון!" הערט מען מענטשן‬
‫לרפו"ש] אלעמאל זאגן‪ :‬ער איז א געבינדענער‬ ‫פון אלע סארטן און נאך אלעם בלייבסטו שטעקן‬ ‫ווייטער זיך פאר'עקשנ'ען‪ .‬האסט נישט קיין‬
‫מיט דער זעלבער פראבלעם‪ .‬אלא מאי‪ ,‬וואס יא?‬ ‫נייע וועג? פיין‪ ,‬אבער 'דאס' וועט זיכער נישט‬
‫מענטש – מיר זענען די 'פרייע אידן'!‬ ‫ארבעטן! א זאך וואס ארבעט נישט – טו נישט!‬
‫וואס איז דער חילוק צווישן א פרייער‬ ‫טויש דיך זעלבסט!‬ ‫דו ווערסט נאר מער מיד און צעבראכן דערפון‪.‬‬
‫מענטש און א געבינדענער מענטש? דער חילוק‬ ‫נאר 'דו' ביסט דער וואס קען זיך זעלבסט‬ ‫נאר וואס דען‪ ,‬א מענטש וועט פרובירן‬
‫פון פריי און געבינדן איז‪ ,‬צי איך קען טון וואס‬ ‫דורך און דורך און 'נאר' דו קענסט ניצן דיינע‬ ‫צו ניצן איינמאל און נאכאמאל אן אומריכטיגן‬
‫איך וויל אדער נישט‪ .‬וואס איך וויל באמת‪ .‬דער‬ ‫אייגענע כוחות ארויסצוקריכן פון דיין מצב‪,‬‬ ‫שליסל צום ריכטיגן שלאס אדער א ריכטיגן‬
‫אויבערשטער האט אריינגעלייגט אינעם מענטש‬ ‫און קיינער אין דער וועלט קען דיך נישט‬ ‫שליסל צום אומריכטיגן שלאס‪ .‬אבער אנהייבן‪,‬‬
‫א טבע אז ער האט ליב צו טון וואס ער וויל‪,‬‬ ‫צוריקהאלטן און שטערן‪ .‬דאס איז אלעס דער‬ ‫אונטערנעמען א פרישן לעזונג און מהלך‪,‬‬
‫און דאס איז אפילו ביי נארישקייטן‪ .‬מ'קען זען‬ ‫צונויפפארן דעם פראבלעם מיט איר לעזונג‪,‬‬
‫ווי צוויי אידן אין ביהמ"ד זאלן זיך טענה'ן צי‬ ‫רגע וואס דו ביסט מחליט אז דו קענסט‪.‬‬ ‫דאס איז שוין זייער שווער פאר א מענטש‪.‬‬
‫דער פרעזידענט פון די פאראייניגטע שטאטן‬ ‫פארוואס? ווייל דער נאטור פון א מענטש איז‬
‫איז א גוטער מענטש אדער נישט; אדער‪ ,‬צי‬ ‫זיך צו פאר'עקשנ'ען מיט זיך און נישט וועלן‬
‫אין האנג‪-‬קאנג שנייט יעצט אדער נישט‪ ...‬איין‬ ‫נאכגעבן‪ .‬אבער איינמאל מען וועט אנערקענען‬
‫יונגערמאן וועט זיך אנרופן‪ :‬אין האנג קאנג קען‬ ‫אז די ריכטיגע הצלחה שטעקט אינעם ריכטיגן‬
‫שנייען צען אינטשעס שניי אויפאמאל‪ .‬דער‬ ‫שליסל‪ ,‬דאן וועט ווארשיינליך בס"ד אנקומען‬
‫צווייטער וועט טענה'ן‪ :‬קען נישט זיין! דער‬
‫ארטיגער קלימאט ערלויבט דאס נישט‪ .‬מ'וועט‬ ‫אויפ'ן האריזאנט פרישע רעזולטאטן‪.‬‬
‫זיך ארומ'טענה'ן איבער א מציאות צי עס קען‬ ‫דאס איז א נקודה וואס עס איז גאר שווער‬
‫שנייען אין האנג קאנג אדער נישט‪ ,‬ביז זיי וועלן‬ ‫פאר מענטשן צו דערהערן און ארבעטן דערמיט‪.‬‬
‫זיך בייזערן איינער אויפ'ן צווייטן‪ ,‬ווען ביידע פון‬ ‫ווען א מענטש איז אין אן עבדות‪ ,‬אין א‬
‫קלעם‪ ,‬אין א ביטערער לאגע‪ ,‬אין סיי וועלכער‬
‫די וויכוחים איז נישט רעלעוואנט‪...‬‬ ‫הינזיכט‪ ,‬מיט בני‪ ,‬חיי ומזוני‪ ,‬בין אדם לחבירו‬
‫ובין איש לאשתו‪ ,‬א בעה"ב מיט ארבעטער‪,‬‬
‫א תלמיד מיט זיין רבי'ן און א בחור מיט זיין‬
‫מגי"ש‪ ,‬א‪.‬ד‪.‬ג‪ .‬ווען דו האסט א פראבלעם און‬

‫ניסן תשע״ט ‪23‬‬

‫געצווינגענער און געבינדענער‪ .‬פונקט ווי ווען דו אליין‬ ‫וואס איז פשט פון דער מאדנער ערשיינונג? למאי‬
‫בינדסט צו דיין שיך; דו ביסט טאקע געבינדן‪ ,‬אבער דו‬ ‫נפקא מינה פאר צוויי יונגעלייט אין א ביהמ"ד אין בארא‬
‫האסט דאך דאס געוואלט צובינדן! דו האסט פארשטאנען‬ ‫פארק צי עס קען שנייען אין האנג‪-‬קאנג אדער נישט?‬
‫אז פאר דיר לוינט זיך אז דיין פוס זאל זיין געבינדן אין‬ ‫פארוואס נעמען זיי די טעמע אזוי ערנסט? נאר‪ ,‬דער‬
‫אויבערשטער האט אריינגעלייגט אין א מענטש א נאטור‬
‫דיין שיך‪...‬‬ ‫אז ער וויל זיין גערעכט מיט וואס ער האלט‪ .‬ווען איך‬
‫דער אזויגערופענער "פרייער מענטש" האט נישט‬ ‫האלט ביי מיר אז אין האנג קאנג שנייט און דו קומסט‬
‫קיין זעלבסט קאנטראל אויף זיך! ער האט נישט די כוחות‬ ‫מיר זאגן אז נישט‪ ,‬איז נישט דער פשט אז עס איז מיר‬
‫הנפש צו זאגן‪ :‬ניין! די רגע ער וויל עפעס וועט ער דאס‬ ‫בעצם א חילוק אויב עס שנייט דארט אדער נישט‪ ,‬נאר‪,‬‬
‫אויספירן אן קיין אפהאלט‪ .‬ווייל ער איז אזוי שטארק‬ ‫דו פרעגסט מיך אפ‪ ,‬דו פרעגסט אפ וואס 'איך' האלט‪.‬‬
‫געבינדן‪ ,‬אזש ער קען זיך נישט צוריקהאלטן פון דאס‬
‫אויספירן‪ .‬דאס הייסט אז איינער טוט אים קאנטראלירן‪.‬‬ ‫דאס שמעקט נישט פאר א מענטש‪.‬‬
‫און דאס איז דער חילוק צווישן א פרייער מענטש און‬
‫דאס הייסט דען פריי?‬
‫א קליינע ביישפיל‪ ,‬דער גוי ווייסט אז מארגן מוז ער‬ ‫א געבינדענער מענטש‪.‬‬
‫זיין ביי דער ארבעט ניין אזייגער אינדערפרי‪ .‬ער האלט‬ ‫לאמיר אייך פרעגן‪ ,‬רבי שבתי‪ :‬איר‪ ,‬למשל‪ ,‬זענט‬
‫יעצט הארט פאר'ן גיין שלאפן און עס פאלט אים ביי‪,‬‬ ‫אהערגעקומען היינט אויפדערנאכט מיט'ן ציל צו כאפן‬
‫עס כאפט אים א נערוו ארויסצוגיין ערגעץ‪ ,‬אדער קוקן‬ ‫א שמועס פאר די קומענדיגע שטיק צייט (לאמיר זען ווי‬
‫טעלעוויזיע וכדומה ביי זיך אין צימער‪ .‬ער ווייסט זייער‬ ‫לאנג ס'וועט נעמען‪ )...‬יעצט‪ ,‬לאמיר זאגן אז איך נעם א‬
‫גוט אז אויב וועט ער דאס יעצט קוקן וועט ער זיך נישט‬ ‫שטריק און איך בינד דיך צו ארום דעם בענקל‪ .‬זיכער‬
‫גיין לייגן שלאפן פאר א שעה צוויי‪ ,‬און דאן וועט זיין‬ ‫וועט איר מיר זאגן‪ :‬אנטשולדיגט?! וואס בינדט איר מיך‬
‫מארגנדיגער טאג זיין א געשאכטענער‪ .‬אבער‪ ,‬ער האט‬ ‫צו צום בענקל?! אפילו אויב איך זאל דיר פארזיכערן אז‬
‫נישט קיינער וואס זאל אים אפהאלטן און זאגן ניין‪ .‬דאס‬ ‫נאך א שעה וועל איך דיך אויפבינדן‪ ,‬וועסטו מסכים זיין‬
‫מיינט פריי?! ער איז דאך נעבעך שוין איימאל געבינדן!‬ ‫דא צו זיצן צוגעבינדן צום בענקל פאר א שעה? זיכער אז‬
‫די רעדע דא איז בכלל נישט ווען איינער איז אן‬ ‫נישט! פארוואס? זייער פשוט‪ :‬איך בין א פרייער מענטש!‬
‫אדיקט צו עפעס‪ ,‬דעמאלט איז אפגערעדט אז דער‬ ‫און איך וויל האבן די ברירה צו קענען זאגן "ניין" נאך‬
‫אדיקט איז נישט קיין בן חורין‪ ,‬נאר אפילו צו סתם רצונות‬ ‫א האלבע שעה און זיך פון דא ארויסזען‪ .‬אויב ביסטו‬
‫און תאוות אויב האט מען נישט דעם רויט לעמפל וואס‬ ‫צוגעבינדן ווערט אוועקגענומען פון דיר די בחירה‪,‬‬

‫זאל אים אפהאלטן‪ ,‬קען דאס לעבן גיין א גאנג‪.‬‬ ‫האסט נישט די אפציע צו זאגן ניין‪.‬‬
‫דער חובות הלבבות זאגט‪ ,‬אז די כוחות הנפש פון‬ ‫דאס גלייכט נישט דער מענטש‪ .‬ווען א מענטש האט‬
‫זאגן ניין ווען מ'דארף זאגן ניין און יא ווען מ'דארף זאגן‬ ‫א תאוה צו עפעס‪ ,‬עפעס גלוסט אים‪ ,‬ער וויל מער מקיל‬
‫יא‪ ,‬איז אזוי ווי א מוסקל‪ .‬פונקט ווי די מוסקלען פון א‬ ‫זיין אין געוויסע זאכן‪ ,‬נישט קיין עבירות ח"ו פארשטייט‬
‫מענטש‪ ,‬ווי מער מ'ניצט דאס אלץ שטערקער ווערט דאס‬ ‫זיך‪ ,‬נאר ער וויל האבן אן "איזי לייף"‪ ,‬דאס באדייט אז‬
‫און ווי ווייניגער מ'ניצט דאס אלץ מער אפגעשוואכט‬ ‫אזא איינער האט נישט קיין זעלבסט קאנטראל‪ .‬פארוואס‬
‫ווערט דאס‪ .‬פארהאן מענטשן‪ ,‬די זעלבע בשר ודם ווי‬ ‫וויל ער לעבן א "גרינג לעבן"? ווייל עס איז אים שווער‬
‫איך און דו‪ ,‬קענען אויפהייבן וואג פון הונדערטער פונט‪.‬‬ ‫צו זאגן ניין! ער קען נישט זאגן ניין פאר זיך אליין‪ .‬דאס‬
‫פארוואס? ווייל זיי האבן אסאך געניצט זייערע מוסקלען‬
‫באדייט א געבינדענער מענטש אין פולן זין פון ווארט‪.‬‬
‫און דאס טרענירט‪.‬‬ ‫ווידעראום‪ ,‬א געזונטער מענטש האט נישט קיין‬
‫די זעלבע‪ ,‬א מענטש וואס טרענירט זיינע מוסקלען‬ ‫פראבלעם צו זאגן‪ :‬ניין‪ ,‬איך וויל דאס נישט טון (ווייל‬
‫צו קענען זאגן ניין ווען עס פעלט אויס‪ ,‬דער איז א‬
‫פרייער מענטש‪ ,‬וויבאלד דורכדעם ואוס זיינע מוסקלען‬ ‫איך ווייס אז עס איז נישט גוט)‪.‬‬
‫ווערן פארשטערקערט באקומט ער די שטארקע כוחות!‬ ‫איינער וואס איז נישט קיין שומר תורה ומצוות און‬
‫געט זיך נאך וואס אימער זיין הארץ גלוסט‪ ,‬פארמאגט‬
‫דער איז א פרייער מענטש!‬ ‫נישט אין זיין לעקסיקאן דאס ווארט ניין‪ .‬דאס מיינט אז‬

‫שואויזערקיאיוןןספתרייירלהיך‬ ‫ער איז נישט בעה"ב אויף זיך‪ ,‬ער איז געבינדן‪.‬‬
‫„„קענט איר ברייטער ערקלערן די פרייהייט פון אן‬
‫„„וויאזוי קען מען לערנען א מענטש צו שפירן גליקליך‬ ‫ערליכן איד לעומת די געבינדנקייט פון דעם פארקערטן?‬
‫מיט זיינע חיובים?‬ ‫מיר אידן זעלבסט האבן בוחר געווען צו היטן די‬
‫תורה און מקיים זיין די מצוות‪ .‬מיר ווילן דאס‪ .‬די רגע‬
‫א זאך קען אמאל זיין גאר‪ ,‬גאר שווער פאר א מענטש‪,‬‬ ‫וואס מיר ווילן דאס זענען מיר נישט געבינדן‪ ,‬וויבאלד‬
‫מיר טוען וואס מיר ווילן‪ .‬דאס מיינט ריכטיגע פרייהייט‪.‬‬
‫דעריבער איז דער שומר תורה ומצוות נישט קיין‬

‫ניסן תשע״ט‬ ‫‪24‬‬

‫בס״ד‬

‫איד'ן‬

‫אמונה פשוטה‬
‫ו ובנביניייששששככרריויודדעיעיםם‬
‫בנההדמושבְעובישאנל'הרבהתלרעגרדיבמּמומושבְעבאוומישהואלבהלייד'ולׁךרָבעתנתהלרעקגריבכמוּאומשדבעעבאומר'המיולהידבַהציידוושלןלׁךָעמלתנהמ‪,‬הבקולכובאקקשהדבעקיעםר'ינמיוםהידוַצסוהשןרלומלעמ‪,‬והעטבוזומלהבדקקתהּקייעםאטטודינאְולםוסכההורתותםבעועטולרולזהמהדורתאּמביעיאטוטודהאוְלרחשכה‪,‬רואחתפי"תיםּבזרמולרומלּשהִנורהאיההמכבכפיולפיתאהורחישהקלְלז‪,‬ראחפני"יָּ‪,‬עזםארממבנומוּשִנתעבהךיההיהכוכ"פלפישתאיויהקרלְלזהאעלהנתרלנָח‪,‬עםאמתּכבנאלוייאתידועבךההיולְדא"צמישּיוורולהמאאעלהה‪-‬תרלנְחשְַׁרתּכאלמהישיאידושהבשדלְדללאושיצתמיּהצֵבהוּוָלמאה‪-‬מוְיכשאבְׁששַרעקמחמעטהשאִּיבתשיכ‪,‬בשדוללושכיׁתלוהוצקֵפבתהּמרָלעלמוויכשאבאשוששילעקלרצּירחמעטומאִּיבתיכתו‪,‬ווןכׁגלוַםֱוקפתתאמערםבםאהולעלבוששאאשחו‪,‬שמילגלרצְְּיירומלתווווההלןָגלַםֱקשמתמיאעםאבמתםאּהוהבמשאואׁח‪,‬שמאנגתְְיָמלשהֹבהוומונההלבאחשָולמעקּששממיתהיאמתוּלהמרעיאוחאׁדאאנתהתלָמתושאההמבֹה‪:‬ומנקבארחְשיואמיככרעּשִחתוהגייולֹיירעחקיקבאחכְֶדואמתהללתומאהיממש‪:‬היםקארְאילמראיככרא‪,‬ללִחוגצְיייֹיילגהאחקקלתבכֶַאְוןמיסללמימחשישדהאצי‪ֹ,‬םאא‪,‬םַפלמִראו‪,‬אלסליּךמצְליםרייבלגיהאלתדקוהַאןשליסלבניבחימיֹשדאנצנ‪ֹ,‬אח‪,‬ווםַפִעםוואסכיּלךאומחלֶלםר‪.‬יבאמינודקקחוחההישלָדבניבותכמםיֹשהננלאחאוור‪-‬יכעםופהכדלאוחֶׁל‪.‬וָמאממנויםקחחההיהרהָדוהתֹשהוהממכםשהרלרמנאֵבר‪-‬י"לכרנפהדוׁו‪.‬וכָתתממתמתהי‪:‬םהההכִריהטמהאֹשהוהממיקההרלרמנברֵבמא"לירנ"לותו‪.‬מכיתתהמתתוהא‪:‬עֱׁהכוִיטהמ‪.‬אםזלעיקהומהוןלרברמאמשמאייה"ֹליֻתמכיותאהלואמתהעֱִׁוּלימהְוה‪.‬םעזלעומלאוִבןר‪.‬ממאמתשניםטצהיֹ"וחחרשיְֻכקהותיאלמתיההִהּלוימרְוהמעכראלאאִטרבבה‪.‬מּתְרנםשהםלט‪,‬צי"רווחחרשזְקהיצומ"ייהתהבורומווְּ‪.‬כאראילאטרכבההוּבְרםשתהלאד‪,‬ארוּזעלמצוהתשומ"יתסדה‪,‬בוווווְוּ‪.‬גאחילתוכּהופמבתאאדולאּלאבִעלקמהתלשווטלשסדהכ‪,‬ויוואגנצחתלתשוממםֹּפעלמיאוולהוהוטלאהבבִקבלוׁטלשמנכויהאכנצתתלשממנתםֹטשעליוהוהוטיההעבלב‪'ׁ.‬מנההוה‪.‬כת‪.‬נתטשיהעל‪'.‬הה‪..‬עיעניךנךהלהלאאללאאמומנונהה‬
‫ממתתחיחיליליםםללההחיחויותתאאתתההאאמומנונהה‬

‫מצמיצעייעםיםעבעוברוךרךאתאתהבהיבאיוארוירםיםהמהתמותקויקםיםביוביתורתר" "עועזווז וההדרד"ר"‬ ‫מממלמכלתכתהתהותרוהרה‬
‫יעייעדיודוהלהולמודמידםי‪,‬ם‪,‬שהשסהפסרפרבבביבאיוארוורוהפהכפםכםלמלעמיןעינןונבועבע" "בנבינייישששכשרכ"ר"‬ ‫עלעלספסרפירי‬
‫שלשלחכחמכהמהמחמייחיהיוהמומשמשחמתחתדוודוקואקאמתמותךוגךןגןהאהמאונמוהנההפהפשושטוהט‪.‬ה‪.‬מגומוגןווןהמההמדהודרוורתות‬
‫המהפמופאוראורתותבתבמתיממיומתותההשלשילמיומתותמתמאתיאמיימםיםעצעמצםמםלכללכנלפנפששהמהבמקבקשתשתעועדו‪.‬ד‪.‬‬

‫חיחיייםםששללתותוררהה‬

‫אלראהה״רבה‪:‬ש״יב‪:4‬ג‪05045‬ב‪70-‬ח‪3-0‬נ‪7‬ו‪4‬י‪(3‬ו‪1(84‬ת‪| 1)78‬ה‪)7‬א|סיראפויפררוהיפ‪6‬הם‪167‬ה‪1-07‬מ‪06‬ו‪860-‬ב‪8-80‬ח‪-80‬ר‪-2‬ו‪-240‬ת‪444‬‬ ‫מרכז הזמנות‪1781080.4-2327-.5050-5646 :‬‬

‫רב" איז דער וויכטיגסטער מיטל כדי די אלע מחשבות‬ ‫אבער ער וועט זיין מורא'דיג פרייליך און צופרידן דאס‬
‫זאלן ארויסגעברענגט ווערן מן הכח אל הפועל‪.‬‬ ‫צו טון‪.‬‬

‫לאמיר זיין אויפריכטיג‪ .‬א זאך וואס איז וויכטיג פאר‬ ‫חתונה מאכן א קינד איז גאר שווער בפועל‪ ,‬עס‬
‫א מענטש האט ער צייט דערפאר‪ .‬יעדער ווייסט דאס‪.‬‬ ‫קאסט שווערע כוחות און שווערע געלטער‪ .‬איז אבער‬
‫מען רעדט דא נישט פון אוועקגעבן אכט שעה א טאג‬ ‫דער מחותן פרייליך ווען ער טאנצט מיט'ן חתן? אוודאי‬
‫פארדעם‪ .‬אז א מענטש מאכט זיך א צייט צו לערנען‪,‬‬ ‫יא! מער פרייליך און דערהויבן ווי א גאנץ יאר‪ .‬איי ער‬
‫אויפבויען די נויטיגע ידיעות‪ ,‬וועט ער וויסן וואס ער‬ ‫איז דאך אויף נעכט‪ ,‬ער טאנצט‪ ,‬ער שוויצט‪ ,‬די פיס טוען‬
‫האט צו טון‪ .‬דאס איז די ערשטע זאך‪ .‬א מענטש מוז וויסן‬ ‫אים וויי‪ ,‬ער מאכט זיכער אז אלעס זאל קלאפן און דאס‬
‫וואס איז ריכטיג‪ .‬הייב אן באקענען זיך זעלבסט‪ ,‬הייב אן‬ ‫איז גאר ווייט פון גרינג? פיזיש איז עס טאקע גאר שווער‪,‬‬
‫קענען דיינע אינטימע כוחות הנפש‪ ,‬ווייס ווער דו ביסט‪.‬‬
‫עס איז טאקע א גרויסע אריכות דאס צוצונעמען‬ ‫אבער גייסטיג איז ער דערהויבן ביז גאר‪.‬‬
‫"סטרעספול" איז נישט קיין סתירה צו פרייליכקייט‪,‬‬
‫אויף קליין געלט‪ ,‬אבער מיר רעדן פונעם "יסוד"‪.‬‬ ‫אויב איך וויל די שוועריגקייט און איך האב הנאה דערפון‪.‬‬
‫אונזער רעדע יעצט איז נישט פון מחשבות‪ ,‬נאר‬ ‫דערפאר קען דער וואס מאכט שווערע פיזישע איבונגען‬
‫ידיעות‪ .‬איך קען נישט נעמען א ספר און געבן א האק‬ ‫שפירן דוקא א גרויסע הנאה און דערפאר קען דער‬
‫דערמיט אויף דיין קאפ און דער גאנצער ספר זאל יעצט‬ ‫סאלדאט וואס גייט דורך ביטער‪-‬שווערע טרענירונגען‬
‫זיין אין דיין מוח כמונח בקופסא‪ .‬דו מוזט דאס לערנען‪,‬‬ ‫שפירן דוקא א געוואלדיגן סיפוק‪ .‬א שוועריגקייט וואס א‬
‫הערן און זען‪ .‬אויף דעם האט א מענטש א קאנטראל‪.‬‬ ‫מענשט וויל איז "פרייהייט"‪ .‬טראצדעם וואס ער ארבעט‬
‫אויף אלעס וואס איך ווייס האב איך א קאנטראל‪ ,‬איך‬ ‫ביטער שווער‪ ,‬איז ער אבער פריי‪ ,‬ער טוט דאס וואס ער‬
‫האב דאס אריינגעלאזט‪ ,‬אדער במזיד אדער בשוגג‪,‬‬
‫אבער איך האב דאס אריינגעלאזט‪ .‬גארנישט איז נישט‬ ‫שפירט פאר ריכטיג‪.‬‬
‫אריינגעקומען באונס‪ .‬נישטא אזא זאך‪ .‬קיינער קען נישט‬ ‫איש כל הישר בעיניו יעשה‪" .‬איש"‪ ,‬ווער איז א‬
‫אריינצווינגען א ידיעה און קיינער קען נישט אריינלייגן‬ ‫געזונטער מענטש? "כל הישר בעיניו יעשה"‪ ,‬א מענטש‬
‫וואס אלעס וואס איז ביי אים גראד און אויספירבאר‪,‬‬
‫אין דיין מח עפעס וואס דו ווילסט נישט אריינלאזן‪.‬‬ ‫דאס 'וויל' ער און דאס טוט ער‪ ,‬ער איז פריי‪ .‬ווידעראום‬
‫די צווייטע זאך אויף וואס מיר פארמאגן דעם‬ ‫דער חילוני‪ ,‬דער גוי‪ ,‬און להבדיל דער וואס זוכט זיך‬
‫פולסטן קאנטראל‪ ,‬איז אויף דאס וואס מיר טוען‪ .‬יעדע‬ ‫פשוט מקיל צו זיין‪ ,‬אט די קולות איז שטערקער פון אים‪.‬‬
‫זאך וואס א מענטש טוט האט ער א בחירה‪ .‬נאר אויף‬ ‫פארוואס וויל ער די קולות? וויייל ער איז נישט בעה"ב‬
‫די הרגשים האט א מענטש כמעט נישט קיין בחירה‪ .‬און‬ ‫אויף זיך‪ .‬ער האט נישט די מעגליכקייט צו טון אויספירן‬
‫פונקט ווי א מענטש האט נישט ליב ווען זיינע געפילן‬ ‫דעם "ישר בעיניו"‪ .‬ער קען נישט זאגן ניין‪ .‬אפילו ער‬
‫קאנטראלירן אים‪ ,‬די זעלבע האט ער נישט ליב ווען א‬ ‫וויל און שפירט פאר וויכטיג צו טון געוויסע פעולות‪,‬‬
‫ווערט ער אבער דערפון צוריקגעהאלטן און האט נישט‬
‫צווייטער קאנטראלירט אים‪.‬‬ ‫די מעגליכקייטן דא אויסצופירן‪ ,‬וויבאלד ער איז דערצו‬
‫„„ צום שלוס‪ ,‬א ווארט פאר די "לבלר" ליינער איבער‬ ‫געבינדן לויט זיינע געוואוינהייטן פון וועלכע ער קען זיך‬

‫דערגרייכן חירות?‬ ‫נישט אפגעוואוינען‪.‬‬
‫קען דיך‪ .‬ווייס ווער דו ביסט‪ .‬דאס איז די אונטערשטע‬ ‫„„‪ ‬נישט יעדער האט א פאטער ווי הגה"ח רבי עזריאל‬
‫שורה‪ .‬ווייס וואס דו קענסט און וואס דו קענסט נישט‪.‬‬ ‫שליט"א‪ ,‬וואס זיינס א קינד האט געוויס מיום עמדו על‬
‫אט די ידיעה אליין‪ ,‬די קלארקייט‪ ,‬נישט האבן א בלבול‬ ‫דעתו זוכה געווען צו הערן דברי חכמה‪ .‬ווי אזוי קען א‬
‫און צעמישעניש‪ ,‬איז קריטיש‪ .‬צעמישעניש צעברעכט א‬ ‫געווענליכער מענטש זיך אויפבויען און לעבן מיט א‬
‫מענטש‪ .‬איידער דו טוסט עפעס‪ ,‬ווייס ווער דו ביסט‪.‬‬ ‫קלארקייט‪ ,‬אז ווען עס קומט צו א מצב ווען ער שפירט‬
‫אזוי גייט מען ארויס פונעם אייגענעם עבדות‪ .‬דאס איז‬
‫דער ריכטיגער שליסל צו עפענען די טויערן‪ .‬ווי מער‬ ‫אינעם עבדות נעץ זאל ער שנעל קענען ארויסקריכן?‬
‫מ'הייבט זיך אן קענען ברענגט דאס מער אן אינערליכע‬ ‫מיר האבן א געוואלד מיט חסידישע ספרים און ספרי‬
‫צופרידנקייט און דער מענטש ווערט שטאלץ און זיכער‬ ‫מוסר‪ ,‬וואס ווען מען לערנט דאס בעיון בויט דאס אויף‬
‫א מענטש‪ .‬נעם‪ ,‬צום ביישפיל‪ ,‬א ספר ווי מאור ושמש‪,‬‬
‫מיט זיך‪.‬‬ ‫ערבי נחל‪ ,‬וואס ווען מ'לערנט דאס בעיון‪ ,‬כסדרן‪ ,‬בויעט‬
‫ווען כלל ישראל איז ארויס פון מצרים‪ ,‬מעבדות‬ ‫עס אויף א מענטש‪ .‬און אז מ'וויל גיין עטוואס טיפער‬
‫לחירות‪ ,‬האט דער אויבערשטער געזאגט 'ישראל אשר‬ ‫האבן מיר אין אונזער ספרים שאנק די ספרי שפת אמת‪,‬‬
‫בך אתפאר'‪ ,‬איך בין שטאלץ מיט ענק‪ .‬ווייל ווען א‬ ‫ספרי מהר"ל‪ ,‬וואס אויב א מענטש איז זיך אין זיי מתעמק‬
‫מענטש איז אין חירות‪ ,‬ער ווייסט ווער ער איז און וואס‬ ‫קען ער זיך דורכדעם גאר שטארק בויען און פארמאגן די‬
‫זיין ציל איז‪ ,‬אזא מענטש האט א שמחת החיים און איז א‬
‫ריכטיגע אויבנדערמאנטע שליסלען‪.‬‬
‫ריכטיגע פראכט‪ .‬‬ ‫און איבריג צו זאגן אז דאס וואס חז"ל זאגן "עשה לך‬

‫ניסן תשע״ט‬ ‫‪26‬‬

‫בשורה‬
‫טובה‬

‫דעליוועריבייביאלייייגעעראולבדןשןואושבנעחקוועלללדמרשט‬-‫מיטדיהיים‬

‫סערוויסצאלטאירביליגעראין דער ּפאסט‬
‫ערהאלט דעם "מאמענט" וועכנטליך‬

‫צאלט נאר‬
$4.98‫״לבלר״‬
‫ און איר באקומט‬,‫ּפער נומער‬ ‫בןיעצדוע ובואאךקומען‬,‫סוב ַסא נקורמיעיר‬ ‫יעצט‬ ‫קענט‬ ‫איר‬

‫זשורנאל‬-‫דדצעועםםאיי״חעמוָראדמטיעשנר׳ יטל״עידדכעןעולויתואווךעררהט‬
.‫ אויסגאבעס‬12 ‫ פאר‬$100 ‫ פאר אן אּפצאל פון‬,‫קעסטל‬-‫צוגעשיקט צו אייך אין ּפאסט‬

‫אברוופסךעצקיאמריעייסיעטברעט‬5‫ווק‬4‫סאד‬HC3‫ב‬BOAEMDLEFLOepm@:mhRaMoaDiF7nliOAtleA1:o:XMsV8:7u5.E1.Eb47.98sN1#3.c2892rTB.02i89be7M82e.dB.83@3fARo.333GrmO4d34AO7o4A7mK8ZEvxLeIetY.NEn.2Nt2EXm0N.7|OaT#YgfR.aaB1x2G1zr:2ion71o1e1k.8oly.r9ng2N8Y.313142811

SOuPbTsIcOriNbeA! $$214090fofro1rY1E2AIRssues of Lavlor SubscOriPbTeI!ON B RLIaSvKlorFSRuEbEscTripRtiIoAnsLare processed via

5 0 i s s u e s - o n l yI w$ 4o.u9l8d plike er tios ssuubescribe for SrIuewbceosicuvrledib2leikW! eEtoEKsuSbrmFseRcogrunEiltbaEhrel.yUtiSnoPtMShemowmaieleeankntdofMwitislal gpbuaebzmliinsahielien&dg.out

I would like to su1b2scisrsibueestoofM"Loamvleonrt". Magazine. Cancel anytime during the first 2 weeks and you won't be charged.
After 2 weeks you'll be charged $249 for 1 year (50 issues).
SFautRbtEhsEecBernOidNbyUeoSu!:rOfirnstthyiesaprl'sansuybosucrwipiltligoent. additional 3 free issues

Name _____________________________________________________________________ Tel ___________________________
Email__________________________________ Address____________________________________________________________
City____________________________ State________________ Zip_______________ Check/Check#_____________________
Credit Card #__________________________________ Exp. ____/____ CVC# _________ Signature_____________________

Some restriction apply. Prices may vary based on receipts location.

‫| איבעיא להו |‬

‫מ׳קען אריינשיקן פראגעס פאר דעם ״איבעיא להו״ ּפאנעל‬
‫וואס וועט בס"ד געענטפערט ווערן דורך די לבלר משיבים‬

‫וואס מיר טוען אויף דער וועלט ָאן קיין משמעות און באדייט‪ .‬יעדע פעולה‬ ‫| השקפה |‬
‫וואס מיר טוען פארמאגט אן עומק און א תכלית‪ ,‬אפילו אויב מיר שפירן‬
‫דאס נישט‪ .‬מיר דארפן נישט שפירן‪ ,‬נאר "גלייבן" אז מיר זענען מתקן די‬ ‫הרב עזריאל טויבער‬
‫וועלט און מיר זענען שותפים צו מעשי בראשית מיט יעדע פעולה וואס מיר‬ ‫מחבר ספרי פרקי מחשבה‬
‫טוען‪ ,‬אזוי ווי א פאזל וואס האט הונדערטער חלקים און קליינע שטיקלעך‪.‬‬
‫יעדער איד האט באקומען עטליכע 'שטיקלעך' וואס זענען משלים דעם‬ ‫פראגע‪ :‬דער לוח האלט יעצט נאך פורים העעל"ט‪ ,‬און‬
‫יו"ט פסח איז אויפ'ן וועג‪ ,‬אלעס הייליגע ימים טובים – אבער‬
‫תיקון השלם‪ ,‬און דאס איז אונזער תפקיד‪.‬‬ ‫איך שפיר גארנישט‪ .‬אלעס גייט טעכניש‪ ,‬דער זייגער לויפט‪,‬‬
‫ווען מיר וועלן זוכה זיין און משיח וועט קומען‪' ,‬אז ימלא שחוק פינו'‪,‬‬ ‫און אלעס שפאנט מיט מיט'ן טאג טעגליכן גאלאפ‪ .‬אנשטאט‬
‫וועט יעדער איינער זען זיין חלק און שותפות אין דעם גרויסן פאזל פון מעשה‬ ‫צו זיין פארנומען אין די טיפקייט און דערהויבנקייט פון‬
‫בראשית און תיקון השלם‪ .‬אין דער רגע וואס מען איז דאס מקבל באמונה‬ ‫די ימים טובים און שבתים‪ ,‬טרעף איך זיך פארנומען מיט'ן‬
‫שלימה‪ ,‬איז דא א שמחה און צופרידנקייט אז מיר שפירן אז מיר זענען נישט‬ ‫אנגרייטן די אלע זאכן אויף די ימים טובים; פורים מיט די‬
‫ווי קיין 'פועל בטל'‪( .‬דער גאנצער רעיון ווערט שטארק אויסגעשמועסט אין‬ ‫משלוח מנות וכדומה‪ ,‬און יעצט פאר פסח מיט נאך אסאך‬
‫מער צוגרייטונגען‪ .‬און די דערהויבענע הרגשים‪ ,‬וואו זענען‬
‫די ספרים הקדושים‪ ,‬ובפרט אין ספר דרך ה' פונעם רמח"ל‪).‬‬
‫אזוי האבן מיר געזען ביי פרעה מיט עמלק‪ .‬פרעה האט געלייקנט אינעם‬ ‫זיי? ואנה אני בא?!‬
‫אויבערשטן‪ ,‬און האט געזאגט 'לא ידעתי את ה''‪ ,‬קעגן אים איז משה רבינו‬ ‫מ‪.‬ג‪.‬‬
‫געקומען מיט אלע מופתים און קריעת ים סוף‪ ,‬און דעמאלט האבן אלע‬
‫געזען אז עס איז דא א באשעפער אויף דער וועלט‪ .‬אבער דערנאך איז‬ ‫אמיר זיך פארשטעלן‪ :‬א כלה פאר איר חתונה‪ ,‬וויפיל זאכן האטל‬
‫עמלק אנגעקומען‪ ,‬ער האט נישט געלייקנט אינעם אויבערשטן‪ ,‬ווייל דאס‬
‫איז דאך אן אוממעגליכע זאך נאכדעם וואס משה רבינו איז אנגעקומען‪,‬‬ ‫זי אויף איר קאפ? זי דארף קויפן קליידונג און געשיר‪ ,‬צורישן‬
‫אבער ער לייקנט אין 'ישראל'‪ .‬ער פרובירט אריינצודרינגען אין אידישע‬ ‫די דירה און מעבל‪ ,‬זי דארף זארגן איבער די איינלאדענונגען‪,‬‬
‫הערצער – "גלייב נישט אין דיר‪ ,‬גלייב נישט אז דו ביסט א שותף און אז דו‬
‫ביסט פאראנטווארטליך אויף דיינע קליינע מעשים אינעם גרויסן פאזל‪ ,‬די‬ ‫צווישן פיל אנדערע זאכן צו ערלעדיגן‪.‬‬
‫די כלה גייט אין געשעפט‪ ,‬זי קויפט איין מיט אן ערנסטקייט‪.‬‬
‫גאנצע וועלט"‪.‬‬ ‫די הכנות צו דער בעפארשטייענדער חתונה איז זייער עמאציאנעל‪ ,‬אבער‬
‫עמלק טענה'ט אז עס איז נישט פארהאן קיין עתיד‪ ,‬און עס איז נישט‬ ‫יעצט איז זי אין געשעפט‪ ,‬און דער תפקיד איז פשוט צוצוגרייטן דאס הויז‬
‫מעגליך אז מיט אונזערע מעשים פשוטים‪ ,‬ווי אנגרייטן עסן פאר נאכטמאל‬ ‫אויף נאך דער חתונה‪ .‬די הרגשים זענען זייער הויך‪ ,‬אבער מען קען נישט‬
‫אדער זארגן פאר די קליינע קינדער‪ ,‬מיט דעם איז דער מענטש א שותף אין‬ ‫און מען טאר נישט פארגעסן פון די טעכנישע איינצלהייטן וואס מען דארף‬
‫מעשה בראשית‪ .‬עמלק פרובירט אריינצוברענגען אין אונז זיינע פאלשע‬ ‫איינקויפן און אנגרייטן‪ .‬קויפן דעם ציין בערשטל און די אלע אנדערע‬
‫שיטות‪ ,‬ער וויל אונז פארדרייען און צעמישן מיט זיינע ספיקות אז מיר זאלן‬ ‫קלייניגקייטן זענען אפשר נישט עמאציאנעל‪ ,‬אבער דער גאנצער משמעות‬
‫נישט גלייבן אין וואס מיר טוען‪ ,‬ער וויל יעדן פון אונז קאלט מאכן מיט זיין‬
‫ארום איז יא עמאציאנעל‪...‬‬
‫תפקיד אויף דער וועלט‪.‬‬ ‫דער כלליות'דיגער בליק איז עמאציאנעל‪ ,‬די טיפקייט און די משמעות‬
‫קעגן עמלק שטייט די אידישע מאמע – און יעדער איד וואס שפירט‬ ‫פון אלע צוגרייטונגען און הכנות איז עמאציאנעל‪ ,‬טראץ דעם וואס יעצט‬
‫נישט קיין טעם אין קיין מצוות און מעש"ט‪ .‬דער פליכט וואס עס ליגט אויף‬ ‫איז מען פארנומען מיט די פשוט'ע טעכנישע חלקים פון אויספירן אלעס‬
‫אונז‪ ,‬איז‪ ,‬צו גלייבן און זיך מחזק זיין מיט דער אמונה‪ ,‬אז קיין שום זאך‬
‫גייט נישט לאיבוד! עס איז נישטא קיין פעולה וואס מיר טוען סתם אזוי אן‬ ‫אויף למעשה און זיך גרייטן בפועל‪.‬‬
‫קיין זינען‪ ,‬אפילו אויב מיר שפירן נישט זייער‪ ,‬זייער הויך‪ ...‬נאר דורך דעם‬ ‫מיר געפינען זיך אויף דער וועלט‪ ,‬און מיר טרעטן טריט נאך טריט‬
‫וואס מיר וועלן דאס גוט ארייננעמען אין קאפ‪ ,‬וועלן מיר קענען אויסמעקן‬ ‫קעגן "די גרויסע חתונה"‪ ,‬און דער גאנצער תכלית איז 'לתקן עולם במלכות‬
‫ש‪-‬ד‪-‬י'‪ ,‬און די רעדע איז פון אסאך קליינע פרטים וואס מיר דארפן מתקן‬
‫זרע עמלק‪.‬‬ ‫זיין‪ ,‬און א חלק פון די פילע פרטים איז‪ ,‬אויפצוציען די קינדער‪ ,‬אנגרייטן‬
‫די זעלבע איז מיט די דערמאנטע כלה וואס האלט אינמיטן אויפשטעלן‬ ‫משלוח מנות אויף פורים‪ ,‬ערלעדיגן אלעס פאר'ן יו"ט פסח‪ ,‬און נאך פילע‬
‫איר שטוב און איז יעצט פארנומען מיט דעם פראקטישן חלק צו אויספירן‬
‫די חלקים למעשה‪ ,‬בפועל‪ .‬ווען זי האט געהערט די שיעורים און געליינט‬ ‫אנדערע געברויכן וואס פעלן זיך אויס אין א אידישע הויז‪.‬‬
‫די ספרים איבער "הבית היהודי"‪ ,‬מן הסתם איז זי דעמאלט געווארן‬ ‫אונזער תפקיד איז‪ :‬אמונה‪ .‬צו גלייבן אז עס איז נישט פארהאן א זאך‬
‫איבערגענומען און עמאציאנעל‪ .‬אבער אויך יעצט ווען זי שטעלט אויף איר‬
‫שטוב‪" ,‬גלייבט זי" אז זי טוט וואס זי האט באמת צו טון‪ ,‬און דעריבער‪ ,‬די‬
‫אלע טעכנישע הכנות און צוגרייטונגען מיט וואס זי איז פארנומען‪ ,‬אפילו‬

‫אויב זי שפירט עס נישט אין הארץ‪ ,‬איז דאס באמת עבודת ה'‪ .‬‬

‫ניסן תשע״ט‬ ‫‪28‬‬

‫אייגנארטיגער שאלות ותשובות ּפאנעל אין השקפה‪ ,‬מחשבה‪ ,‬תורה ומדע‬

‫לב האדם רע מנעוריו" (בראשית ח‪ ,‬כא)‪" ,‬וכל יצר מחשבות לבו רק רע כל‬ ‫| מחשבה |‬
‫היום" (בראשית ו‪ ,‬ה)‪ .‬אונזער תפקיד אין לעבן איז צו מגביר זיין דעם טוב‬
‫אויפ'ן רע‪ .‬און די רעדע איז פון אן ערנסטער מלחמת יצרים‪ .‬עס קומט פאר‬ ‫הרב אהרן פריעדמאן‬
‫העפטיגע מלחמות אין אונז זעלבסט‪ ,‬און אויך אויב מיר זענען בדרך כלל‬ ‫מחבר ספרי גם אתה יכול‬
‫גוט‪ ,‬וועט צומאל‪ ,‬לכה"פ‪ ,‬אנטפלעקט ווערן אונזערע שוואכקייטן פון וואס‬
‫פראגע‪ :‬ווער בין איך און וואס בין איך באמת? איך האב‬
‫מיר ווייסן נישט‪.‬‬ ‫אלעמאל געקלערט אז איך בין אן ערנסטער מענטש און איך‬
‫אויך פונעם זעלבסט‪-‬זיכערקייט שטאנדפונקט‪ ,‬דארף ערווענט ווערן אז‬ ‫בין אסאך משקיע אין עבודת ה'‪ ,‬אבער פלוצלינג דערזע איך‬
‫קיינער ווערט נישט געבוירן שטארק און אן קיין שום פחד‪ .‬אויך די שטארקע‬ ‫מיר קאלט און פארפרעמדט‪ָ ,‬אן חשק און געשמאק‪ .‬ווי אזוי‬
‫גיבורים האלטן בסך הכל מלחמה און דערנאך טוען זיי זיגן‪ ,‬זיי שטרענגען זיך‬
‫אן בייצוקומען זייערע אייגענע שוואכקייטן און אינערליכע פחד‪ .‬דעריבער‬ ‫איז דאס מעגליך? פלעג איך מיר פאפן ביז היינט?‬
‫איז נישט קיין וואונדער אז צומאל פאסירט אז די שוואכקייטן ווערן נתגלה‪,‬‬ ‫ח‪.‬י‪.‬ל‪ .‬ברוקלין‬
‫און פלוצלינג קומען פאר עטליכע פעלער ווען זייערע "שוואכקייטן" האבן‬
‫געזיגט און דאס קען פאראורזאכן אז זיי זאלן פארלירן זייער זעלבסט‪-‬‬ ‫יר זענט הונדערט פראצענט גערעכט! אבער לאמיר אייךא‬
‫שטארקייט‪ .‬דאס איז נישט בא'טעמ'ט‪ ,‬אבער די וועלט ענדיגט זיך נישט‬
‫דא‪ ...‬דאס ווייזט נישט אז זייער לעבן איז געגאנגען א גאנג און זיי זענען‬ ‫פרעגן א פראגע‪ :‬איך האב זיך פאריגע וואך צעבראכן מיין‬
‫אונטער דער ערד‪ ,‬נאר זיי זענען מענטשן‪ ,‬בשר ודם‪ ,‬און פונקט ווי ביי‬ ‫רעכטן פוס‪ ,‬איז אויף וועלכן פוס‪ ,‬לדעתך‪ ,‬זאל איך לייגן און‬
‫קאנצענטרירן מיין פולן וואג? אויפ'ן ווייטאגליכן פוס אדער‬
‫אנדערע‪ ,‬טרעפט זיך ביי זיי אויך צומאל אומאנגענעמע מאמענטן‪.‬‬
‫איך האב לעצטנס גערעדט מיט איינעם וואס האט נישט אויפגעהערט‬ ‫אויפ'ן געזונטן פוס?‬
‫זיך צו אפרעדן און באקלאגן אויף די שוועריגקייטן מיט וועלכע ער באגעגנט‬ ‫דאס איז גאר א פאפולערער פראגע און הארץ קוועטשעניש‪ .‬בעפאר‬
‫זיך אין זיין לעבן‪ ,‬ווען ער טענה'ט מיט א פלאם‪" :‬אנדערע האבן נישט מיינע‬ ‫מיר וועלן זיך אריינלאזן צו ערקלערן די פראגע זעלבסט און דערגיין א‬
‫פראבלעמען! איך קוק ארום מיר‪ ,‬מענטשן שמייכלען‪ ,‬זיי זענען גליקליך‬
‫און פרייליך‪ ,‬און עס פעלט זיי גארנישט!" וואספארא ווערטל‪ ...‬איך האב‬ ‫לעזונג דערצו‪ ,‬איז וויכטיג מקדים צו זיין א פעסטער יסוד‪:‬‬
‫געלאכט‪ :‬ווען מענטשן וואלטן געוואוסט ווי שוואך א שטארקער מענטש‬ ‫דאס לעבן איז "אזוי און אזוי"‪ ,‬סיי (צומאל) גוט און סיי (צומאל)‬
‫קען נאר זיין‪ ,‬און וויפיל קליינע זעען זיך אן ביי מענטשן ווי גרויסע‪ ,‬וואלטן‬ ‫שלעכט‪ .‬וואס וועט קובע זיין ווי אזוי מיר זאלן שפירן? דאס וועט זיך‬
‫זיי געשפירט אסאך לייכטער און זיי וואלטן אנדערש געקוקט אויפ'ן לעבן‪.‬‬ ‫אלעמאל ווענדן אין דעם וואס מיר וועלן בוחר זיין זיך צו קאנצענטרירן אין‬
‫און נאך אלעם‪ ,‬סיי ביי שטארקע און סיי ביי שוואכע‪ ,‬וואס עס איז קובע‬ ‫וואס עס פאסירט אין אונזער לעבן‪ .‬לויט ווי אזוי און אויף וואס מיר וועלן‬
‫ווי אזוי זיי זאלן שפירן‪ ,‬איז לאו דווקא די שטארקע אדער שוואכע זייטן‬ ‫קוקן‪ ,‬דאס וועט קובע זיין ווי אזוי מיר זאלן זיך שעצן און ווי אזוי מיר זאלן‬
‫וואס זיי פארמאגן‪ ,‬נאר דאס אין וואס זיי זענען בוחר זיך צו קאנצענטרירן‪.‬‬
‫אויב וועלן מיר מיט א קלוגשאפט זיך קאנצענטרירן בעיקר אויף די גוטע‬ ‫שפירן מיט זיך זעלבסט‪.‬‬
‫און פאזיטיווע חלקים וואס מיר פארמאגן‪ ,‬דאן‪ ,‬אויך אויב עס איז דא אין‬ ‫דער שואל פרעגט מיט קענטיגער ווייטאג‪ ,‬וואס איז דער כור המבחן צו‬
‫אונז שוואכערע און געשלאגענע חלקים‪ ,‬וועלן מיר אבער ארבעטן אויף‬ ‫דערגיין ווער און וואס מיר זענען‪ .‬אסאך פרעגן מיט ווייטאג אט די זעלבע‬
‫זיי פאמעליך און מיט סבלנות‪ ,‬אבער באופן כללי וועלן מיר שפירן גוט‪.‬‬ ‫פראגע פונעם שואל און נאכמער ווייטאגליך‪ ,‬וויבאלד דאס איז יסורים פאר‬
‫ווידעראום‪ ,‬אויב וועלן מיר זיך מעסטן בעיקר לויט אונזערע שוואכקייטן‬
‫און נעגאטיווע חלקים‪ ,‬לויט וואס מיר פארמאגן נישט‪ ,‬און מיר וועלן זיך‬ ‫א מענטש ווען ער שפירט אז ער לעבט אן אומפארזיכערטן התנהגות‪.‬‬
‫שפירן אז דאס זענען מיר באמת‪ ,‬וועלן די פאזיטיווע און גוטע חלקים זיין‬ ‫דער אמת איז אז דאס איז בכלל נישט קיין סתירה‪ .‬אויך פעלזן פעסטע‬
‫בלויז א פינפטער ראד און וועט נישט האבן קיין משמעות און וועט זיין נאר‬ ‫מענטשן‪ ,‬גיבורי חיל‪ ,‬קענען זיך טרעפן אין געוויסע מצבים ווי שוואכלינגען‬
‫א טפל‪ ,‬און פארשטענדליך אז מיר וועלן שפירן שלעכט מיט זיך‪ .‬דאס אלעס‬ ‫און פחדנים‪ .‬יראי ה' ועולכע זענען מקפיד על קלה כבחמורה טרעפן זיך‬
‫צומאל אין א שיינעם העלן טאג אנע חשק און געשמאק‪ ,‬און עס איז זיי‬
‫איז גילטיג ביי יעדן איינעם פון אונז‪.‬‬ ‫שווער זיך זעלבסט צו דערגיין אין ענינים אין עבודת ה'‪ .‬גאלדענע הערצער‬
‫אלעס ווענדט זיך לויט ווי אזוי מיר קוקן דאס אן‪ .‬עס קען זיין דאס‬ ‫טרעפן זיך צומאל אין הארטנעקיגע מצבים און זיי פארשטייען נישט וואס‬
‫זעלבע מציאות און רעאליטעט‪ ,‬און צוויי מענטשן וועלן דאס אנקוקן‬
‫אינגאנצן אנדערש‪ ,‬ממש פארקערט‪ ,‬און לויט דעם וועלן זיי מאכן זייערע‬ ‫דא קומט פאר‪ ,‬וואס האט דא פאסירט‪.‬‬
‫החלטות‪ ,‬און די רעזולטאטן זענען נישט בא'טעמ'ט‪ .‬דאקעגן דער וואס‬ ‫דער ענטפער צו די סארט וואונדער און תמיהות איז א פשוט'ע‪ :‬מיר‬
‫קוקט מיט א ריכטיגן‪ ,‬אמת'ן און אפענעם בליק‪ ,‬אזא איינער זענען זיינע‬ ‫אלע האבן פארשידענע‪ ,‬קאלירפולע זייטן‪ ,‬סיי גוטע און סיי שלעכטע‪" .‬יצר‬
‫החלטות און תוצאות אינגאנצן אנדערש און ער לעבט אן אנדערן לעבן – א‬

‫לעבן פון רואיגקייט‪ ,‬זיכערקייט און געשמאק ‪.‬‬

‫ניסן תשע״ט ‪29‬‬

‫שאלות ותשובות ּפאנעל אין השקפה‪ ,‬מחשבה‪ ,‬תורה ומדע‬ ‫| איבעיא להו |‬

‫זיי הערט מען אויף צו בודק זיין דעם הויז פון חמץ‪ .‬אבער טעות הוא‬ ‫| תורה ומדע |‬
‫בידם‪ ,‬ווייל זיכער איז מצות בדיקת חמץ צו בודק זיין אלע לעכער און‬
‫שפאלטנס‪ ,‬אזוי אז ער זאל 'אויך' טרעפן די צען ברעקלעך און מען וועט‬ ‫הרב מרדכי גנוט‬
‫נישט אויפהערן נישטערן און רייניגן ביז ווי לאנג ער וועט טרעפן אלע צען‬ ‫מחבר לוח דבר בעתו ועוד‬
‫ברעקלעך און עס וועלן נישט איבערבלייבן קיין פלעצער וואו מ'האט נישט‬
‫געהעריג בודק חמץ געווען‪ .‬למעשה‪ ,‬אויף דעם חשש איז פארהאן אן עצה‪,‬‬ ‫פראגע‪ :‬פארוואס דארף מען בכלל באהאלטן די ברעקלעך‬
‫אזש די בני הבית זאלן באהאלטן די ברעקלעך און זיי זאלן נישט אנטפלעקן‬ ‫חמץ פאר'ן בדיקה? מיר מוטשען זיך שוין און מיר פלאגן זיך גענוג‬
‫פאר'ן מאן וואו זיי זענען באהאלטן‪ ,‬אזוי אז ער זאל גוט בודק זיין און ער‬ ‫אויסצורוימען די חמץ פון שטוב‪ ,‬און יעצט קומען מיר‪ ,‬דווקא אין‬
‫אזא אנגעצויגענע מאמענט‪ ,‬צולייגן חמץ צום ריינעם שטוב? און‬
‫וועט זיי אליינס טרעפן‪.‬‬
‫אויב עס איז נישטא ווער עס זאל באהאלטן די ברעקלעך‪ ,‬צי קען‬ ‫פארוואס דווקא צען ברעקלעך‪ ,‬נישט מער און נישט ווייניגער?‬
‫דער בודק זעלבסט באהאלטן די ברעקלעך‪ ,‬אדער מוז דאס זיין אז דווקא‬ ‫מיכאל ג‪.‬‬
‫אנדערע זאלן דאס באהאלטן כדי ער זאל בודק זיין און טרעפן? אויף דעם‬
‫ווערט געברענגט אז מען זאל נישט מבטל זיין דעם מנהג‪ ,‬און אפגעזען אין‬ ‫ער מנהג פון באהאלטן די צען ברעקלעך איז יסודתו בהרריד‬
‫וועלכע אומשטענדן זאל מען אלעמאל באהאלטן די ברעקלעך‪ .‬אזוי האבן‬
‫זיך אויך געפירט גדולים וצדיקים און גע'פסק'נט אז מעיקר הדין קען אויך‬ ‫קדש‪ ,‬סיי להלכה און סיי עפ"י סודות הקבלה‪ .‬מיר זענען דא‬
‫ערלויבט צו שרייבן היפש ווייניג קעגן וויפיל ס'איז באמת דא‬
‫דער וואס איז בודק זעלבסט באהאלטן די ברעקלעך‪.‬‬ ‫צו שרייבן איבער דעם ענין‪ ,‬אבער לאמיר פרובירן לויט די‬
‫אבער אין שו"ת עמק הלכה (סו"ס קכ"ח) שטייט געשריבן אז דווקא א‬ ‫יעצטיגע מעגליכקייטן און באגרעניצונגען‪ ,‬ועוד חזון למועד‪.‬‬
‫צווייטער זאל אלעמאל באהאלטן די ברעקלעך‪ ,‬ווייל אנדערש וועט דער‬ ‫אין ספר "הפרדס" (מיוחס לרש"י) ווערט געברענגט אז דער מנהג פשוט‬
‫בודק וויסן וואו די ברעקלעך זענען באהאלטן‪ ,‬און דעמאלט וועט נישט‬ ‫אין צרפת איז צו באהאלטן אין די ווינקלען פונעם שטוב ברעקלעך חמץ‬
‫הייסן אז ער האט דאס בודק געווען‪ .‬אזוי איז אויך מדוייק פונעם לשון‬ ‫פאר'ן ברכת הביעור‪ ,‬כדי מען זאל נישט מאכן א ברכה לבטלה אויב וועט‬
‫מען נישט טרעפן חמץ ביים בודק זיין‪ .‬אבער ער זעלבסט‪ ,‬און די זעלבע‬
‫פונעם תרומת הדשן (סי' קל"ג) און חק יעקב (סי' תל"ב סקי"ד)‪.‬‬ ‫דער מהרי"ל‪ ,‬ברענגט אז מ'ברויך זיך נישט אזוי פירן‪ ,‬וויבאלד מען מאכט‬
‫מען זאל זיין געווארנט גוט ארומצואוויקלען די ברעקלעך‪ ,‬כדי עס זאל‬
‫חלילה נישט ארויספאלן קיין ברעקלעך‪ ,‬און טראצדעם וואס אסאך פירן‬ ‫נישט די ברכה אויפ'ן 'ביעור' נאר אויף דער 'בדיקה'‪.‬‬
‫זיך אז די ברעקלעך זאלן יעדע באזונדער זיין א כזית‪ ,‬כדי לקיים מצות‬ ‫טראצדעם וואס לויט טייל פוסקים ווערט געברענגט אז מען זאל‬
‫ביעור בכזית‪ ,‬פירט זיך אבער כלל ישראל אז אין איין חתיכה זאל זיך נישט‬ ‫גארנישט באהאלטן‪ ,‬ווערט אבער געברענגט פון שו"ת מהר"י ווייל (סי'‬
‫געפינען מער פון א כזית‪ ,‬כדי אויב חלילה טרעפט מען דאס אום יום טוב‪,‬‬ ‫קצ"ג) אז דער טעם פון לייגן ברעקלעך איז וויבאלד מ'זאל נישט פארגעסן‬
‫זאל עס נישט האבן דעם שיעור פון א כזית‪ ,‬און דעמאלט וועט מען קענען‬ ‫מארגן צו מבטל זיין דעם חמץ‪ ,‬ווייל ווען א מענטש האט חמץ וועט ער זיך‬

‫מאכן ביטול חמץ‪.‬‬ ‫דערמאנען ביים זמן הביעור צו מבטל זיין דעם חמץ‪.‬‬
‫על פי קבלה ווערט געברענגט אז מען זאל לייגן צען ברעקלעך דווקא‬ ‫דער חק יעקב שרייבט אז דער טעם המנהג פון באהאלטן די ברעקלעך‬
‫(כמבואר בפרי עץ חיים שער כ"א סוף פרק ה'‪ .‬וראה גם בכה"ח שם אות‬ ‫איז וויבאלד אויב וועט ער בודק חמץ זיין און גארנישט טרעפן‪ ,‬וועט ער מיד‬
‫ל"א)‪ .‬אין ספה"ק דרך פקודיך (מצות‪-‬עשה ט'‪ ,‬חלק המחשבה) געפינען מיר‬ ‫ווערן פון בודק חמץ זיין און ער וועט נישט געהעריג בודק זיין‪ ,‬דעריבער‬
‫ספעציעלע כוונות עפ"י קבלה וואס מ'זאל אינזין האבן ווען מען איז בודק‬ ‫לייגט מען די ברעקלעך‪ ,‬ווייל דורכדעם וואס ער וועט טרעפן חמץ‪ ,‬וועט‬
‫דעם חמץ און די צען ברעקלעך‪ .‬צום ערשט שרייבט ער אז דאס איז קעגן די‬
‫"עשרת הדינים" וואס דער אויבערשטער וועט דן זיין פאר דעם וואס האט‬ ‫ער וועלן בודק זיין מער וויבאלד מעגליך וועט ער טרעפן נאך חמץ‪.‬‬
‫וויי געטון פאר אידן‪ ,‬וואס דאס זענען‪ :‬לבער‪ ,‬לנער‪ ,‬לכרות‪ ,‬להמם‪ ,‬להרוס‪,‬‬ ‫אויסער דעם אויבנדערמאנטן מהרי"ל‪ ,‬זענען געווען פון די גדולי‬
‫לעקור‪ ,‬לנתוץ‪ ,‬לנתוש‪ ,‬לכלות‪ ,‬ולקעקע‪ .‬און אין חמד"י ח"ב פ"ד (בדיקת‬ ‫הפוסקים וועלכע האבן זיך קעגנגעשטעלט קעגן דעם מנהג‪ ,‬ווי דער חכם‬
‫חמץ) שטייט א טעם פאר'ן באהאלטן די צען ברעקלעך‪ ,‬אויסצורוימען‬ ‫צבי און דער גר"א‪ ,‬און אזוי האט זיך אויך געפירט דער חזון איש זצ"ל‬
‫"עשרה כתרין דמסאבותא" און זיי פארברענען און ארויסנעמען פון זיי דעם‬
‫(ארחות רבנו ח"ב עמ' ע"ט)‪.‬‬
‫צד הקדושה‪.‬‬ ‫צווישן די סיבות פון קעגנערשאפט צו דעם מנהג איז צוליב די‬
‫עס איז ראטזאם זיך צו פירן לויט ווי עס ווערט געברענגט אין די‬ ‫אומוויסנדע מענטשן וועלכע קלערן אז דער ציל פון בדיקת חמץ איז כדי‬
‫ספרי המנהגים‪ ,‬אז מען זאל פארצייכענען די פינקטליכע ערטער וואו די‬ ‫אויפצוזוכן די ברעקלעך וואס מען האט באהאלטן‪ ,‬און ווען מען טרעפט‬
‫צען ברעקלעך ווערן באהאלטן‪ ,‬כדי מען זאל חלילה נישט קומען צו קיין‬
‫מכשול אין פאל מען וועט פארגעסן וואו מ'האט געלייגט א ברעקל‪ ,‬און ביי‬
‫יעדע וואס מען האט געפונען זאל מען עס פארמעקן פונעם צעטל‪ .‬נאך דער‬
‫בדיקה באהאלט מען די ליסטע מיט די צען ברעקלעך ביינאזאם צו דעם‬

‫מארגנדיגן שריפת חמץ‪ .‬כן יאבדו כל אויביך‪ ,‬ה'‪ .‬‬

‫ניסן תשע״ט‬ ‫‪30‬‬

‫בס"ד גליון ק לישראל‬
‫לישראל‪,‬‬ ‫חק‬ ‫צו מפרסם זיין‪ ,‬פארשפרייטן און מחזק זיין דאס לערנען פון‬ ‫להימשברואארל‬ ‫חק‬
‫ווי עס האבן געטון אבותינו ורבותינו הק' משנות דור ודור ‪.‬‬

‫גליון ה'‬

‫ניסן תשע"ט לפ"ק‬

‫אידן דערציילן ה‬ ‫ואויןאסאקפעענרעןטלמישרעאהנ?יאגן‬

‫לכבוד מפעל הנודע לתהילה חק לישראל‪.‬‬ ‫ער אויך יעצט באשלאסן צו קובע זיין א‬ ‫עס ווערט דערציילט אויף איינער פון‬
‫ספעציעלער סדר הלימוד אויף די זמנים‪,‬‬ ‫די גדולי ישראל זי"ע‪ ,‬אז ער האט אמאל‬
‫ליינענדיג אין דעם גליון איבער די חשיבות פון קובע‬ ‫די קורצע זמנים בין מאורע למאורע‪ ,‬פון‬ ‫איינגעלאדנט זיינע נאנטע מקורבים‬
‫זיין עתים לתורה‪ ,‬וויל איך דא מפרסם זיין א דרשה‬ ‫א פערטל שעה אדער מער און ווייניגער‪.‬‬
‫פון הרב הגאון ר' אברהם צבי הלוי וואזנער שליט"א‪,‬‬ ‫אויף א באשיידענעם סיום הש"ס‪.‬‬
‫רב ור"מ דק"ק יטב לב דסאטמאר‪-‬מאנסי‪ ,‬ביי א שיעור‬
‫איבער'ן ענין פון קביעת עתים לתורה‪ ,‬איך גיב עס‬ ‫די מקורבים האבן געוואסט אז דער "היינט" האט ער דערציילט פאר זיינע‬

‫איבער כלשונו‪:‬‬ ‫גאון טוט ענדיגן ש"ס איינמאל אין מקורבים‪" ,‬מאך איך א סיום אויף דעם‬

‫מען דערציילט אויף הגה"צ רבי ברוך בער מקאמעניץ‬ ‫ש"ס וואס איז געלערנט‬ ‫עטליכע חדשים און ער‬
‫זצ"ל‪ ,‬אז אמאל איז ער געזיצן ביי א מסיבה‪ ,‬און א בעל‪-‬‬
‫דרשן‪ ,‬א חשוב'ער און געהויבענער איד‪ ,‬האט גערעדט‬ ‫געווארן אין יענע ווייניג‬ ‫בדעפיקכדוסימלנייאאןולנטקסמלנדסטייייאעווםיכ‪.‬ורשזםיעעט‬ ‫מאכט נישט קיין שום‬
‫דארט פון לימוד התורה‪ .‬וועלנדיג ארויסברענגען‬ ‫אומפארשפענדעטע‬ ‫ענין דערפון‪ ,‬זיי האבן‬
‫שטארק דעם תועלת וואס לימוד התורה האט פאר'ן‬ ‫מינוטן‪ ,‬דאס איז דער‬ ‫זייער געוואלט וויסן‪,‬‬
‫מענטש‪ ,‬האט ער בתוך הדברים געזאגט אז תורה איז‬ ‫אורזאך פון דעם‬ ‫וואס איז אזוי ספעציעל‬
‫אזוי ווי לופט צום אטעמען‪ ,‬און אז מען האט דאס נישט‬ ‫ספעציעלן היינטיגן סיום"‪.‬‬ ‫מיט אט דעם היינטיגן‬
‫סיום וואס דער גאון טוט‬
‫קען מען דאך נישט לעבן‪.‬‬ ‫אין יענע צייטן‪ ,‬ווען‬
‫דער סיפור האט פאסירט‪,‬‬ ‫פראווען‪.‬‬
‫ווען ר' ברוך בער האט דאס געהערט‪ ,‬האט ער‬ ‫פאר בערך זיבעציג יאר‬
‫זיך אויפגעשטעלט אינמיטן דער דרשה און זיך‬ ‫צוריק‪ ,‬איז דאס געווען א‬ ‫נאכ'ן אנפרעגן זייער‬
‫אויסגעדרייט צום בעל דרשן און מוחה געווען‪ ,‬זאגנדיג‬ ‫גרויסער חידוש‪ .‬די וועלט‬ ‫הארץ קוועטשעניש‪,‬‬
‫אז ווי קען מען מאכן אזא פארגלייך‪ ,‬ווען לופט איז א‬ ‫איז געווען גאנץ רואיג‬ ‫האט זיי דער גאון‬
‫זאך וואס א מענטש דארף נאר האבן צום אטעמען‬ ‫דערציילט‪ ,‬אז דאס איז‬
‫כדי ער זאל קענען לעבן‪ ,‬בעת לימוד התורה איז דאך‬ ‫און צופרידן‪ ,‬טעלעפאנען‬ ‫בכלל נישט קיין סיום‬
‫פונקט ווי די אנדערע‬
‫דאס לעבן אליין‬
‫זענען נאר געווען אין די שטובער פון‬ ‫עמטליכע סיומים‪.‬‬
‫‪...‬וואלט געווען וויכטיג ארויסצוברענגען די נקודה‪ ,‬וואס‬
‫איז אייגנטליך נישט קיין חידושים‪ ,‬אבער מען דארף‬ ‫וויבאלד דער גדול האט געהאט א נגידים און רייכע לייט‪ ,‬די מענטשהייט‬
‫עס חזר'ן כסדר כדי עס זאל חס ושלום נישט פארגעסן‬ ‫שטארקע רבנות שטעלע און ער איז אפט איז געווען אסאך רואיגער‪ ,‬דער טאג‬
‫ווערן‪ .‬דהיינו‪ ,‬אז ָא ן א שיעור מיט א פעסטן קביעות‬ ‫פארנומען געווארן צו ענטפערן פאר אידן טעגליכער גאלאפ איז דעמאלט נאכנישט‬
‫עתים‪ ,‬איז דער מענטש נישט קיין מענטש בכלל‪ .‬ער‬ ‫און אננעמען כיבודים‪ ,‬אמאל סנדקאות‪ ,‬אזוי שנעל און האסטיג געלאפן ווי היינט‬
‫לעבט נישט‪ .‬ווי איינער וואס שטייט ב"ה בראש פון א‬ ‫סידור קידושין‪ ,‬אן אויפטריט א‪.‬ד‪.‬ג‪ .‬און צוטאג‪ ,‬און אלע זייערע מינוטן און צייטן‬
‫קהילה חשובה בישראל‪ ,‬קומט מיר אויס אסאך עוסק‬ ‫דער גאון פלעגט אלעמאל אנקומען אין האבן זיי פארמאגט אין זייערע הענט‪ ,‬און‬
‫צו זיין בענייני הבאת שלום בין איש לאשתו‪ ,‬און טוענדיג‬ ‫א פריע שעה‪ ,‬עטליכע מינוטן בעפאר‪ ,‬דאס טרעפן צייט און אויסניצן‪ ,‬א פערטל‬
‫אין די ענינים האט די פראקטיק געוויזן אז די ערשטע‬ ‫און ער פלעגט זיך טרעפן ווארטן עטליכע שעה דא‪ ,‬צען מינוט דארט‪,‬‬
‫און סאמע וויכטיגסטע זאך וואס מען דארף מברר זיין‬ ‫מינוטן ביי יעדן פארזאמלונג און אווענט‪ .‬איז זיכער געווען א‬
‫ביי דעם‪ ,‬און אזוי אויך ביי אלע ענינים וואס האבן א‬ ‫וויבאלד אין זיינע יונגע יארן איז ער חידוש‪.‬‬
‫שייכות מיט שלוות הנפש און שמחת החיים‪ ,‬איז צי‬ ‫געווען א גרויסער מתמיד‪ ,‬דעריבער האט פארזעצונג אויף זייט ד'>>>‬
‫דער אינגערמאן גיט אכטונג מיט א שטרענגקייט אויף‬
‫קביעות עתים לתורה‪ ,‬ד‪.‬ה‪ .‬צי ער האט א שיעור יעדן‬

‫טאג‪" ,‬חק ולא יעבור"‪.‬‬

‫אויב ער האט נישט קיין שיעור‪ ,‬וועל איך פאר אלעם‬
‫בעז"ה זיך משתדל זיין אים צו טרעפן א חברותא צו‬

‫פארזעצונג אויף זייט ג'>>>‬

‫הגליון נתנדב ע״י‪ :‬הרה״ח הנגיד ר׳ יעקב קליין שליט״א לע"נ הרה״צ רבי אלעזר מרדכי בן רבי גדליהו אהרן זצוק"ל רב דקהילת ברסלב צפת‬

‫פרעגט אים זיין ברודער‪" ,‬פארוואס האסטו מיר דאס נישט געקענט ענטפערן‬ ‫דער סאטמארער רבי הרה"ק רבי יואל טייטלבוים זצוק"ל האט דערציילט‪:‬‬
‫נעכטן?" האט דער קדושת יום טוב זיך אנגערופן‪" ,‬איך לערן יעדן טאג חק‬
‫לישראל‪ ,‬און פון דארט באקום איך די תשובות אויף די שאלות וואס‬ ‫נאך די הסתלקות פונעם הייליגן ייטב לב פון סיגוט זצוק"ל‪ ,‬ווען מיין טאטע‬
‫מ'פרעגט מיר‪ .‬היינט ווען איך האב געלערנט דעם חק פון מאנטאג‬
‫פרשת בשלח‪ ,‬האב איך געלערנט די ווערטער פון די גמרא‪ ,‬מאן‬ ‫דער קדושת יום טוב זצוק"ל‬ ‫"בשעת'ן לערנען חק‬
‫דביש ליה בהאי מתא ילך למתא אחרינא‪ ,‬וועמען עס איז שלעכט‬ ‫האט איבערגענומען דאס‬ ‫טרעף איך תשובות פאר די‬
‫אין איין שטאט‪ ,‬זאל גיין צו א צווייטע שטאט‪ .‬דעריבער האב איך‬ ‫רבנות אין סיגוט‪ ,‬איז איין‬ ‫וואס פרעגן אן ביי מיר"‪...‬‬
‫טאג געקומען צו אים‬
‫געוואוסט וואס צו ענטפערן"‪.‬‬
‫זיין עלטערער ברודער‬
‫דער סאטמארער רבי האט צוגעלייגט‪ ,‬אז כאטש זיין טאטנ'ס‬
‫סדר היום איז געווען פיל מיט מערערע שיעורים‪ ,‬סיי וואס ער האט‬ ‫הרה"ק רבי משה יוסף טייטלבוים זצוק"ל וועלכער איז געווען רב אין‬
‫אליין געלערנט און סיי וואס ער האט געלערנט מיט זיינע תלמידים‬
‫אין די גרויסע ישיבה וואס ער האט געפירט‪ ,‬דאך האט ער קיינמאל‬ ‫די שטאט אוהעל‪ ,‬כדי זיך מייעץ צו זיין מיט אים צי ער זאל אננעמען א‬

‫פארפאסט צו לערנען זיין שיעור קבוע און חק!‬ ‫רבנות פאסטן אין אן אנדערע שטאט‪ .‬דער קדושת יום טוב האט אים‬

‫אויסגעהערט‪ ,‬און דאן האט ער אים געזאגט‪" ,‬איך בעט דיך מיין גרויסער‬

‫ברודער‪ ,‬ווארט צו ביז מארגן און איך וועל דיר ענטפערן וואס צו טוען"‪.‬‬

‫צומארגנס האבן זיך די צוויי ברידער ווידער געטראפן‪ ,‬און דער קדושת יום טוב‬

‫האט אים געענטפערט וואס ער האט צו טוען‪.‬‬

‫פארזעצונג פון זייט ג'‬ ‫'חק' אין שפיטאל‬
‫און דער רמב"ם איז טאקע געווען א נאה דורש ונאה מקיים‪ .‬יעדע‬
‫איבריגע מינוט פון טאג וואס ער איז נישט געווען פארנומען צו היילן די‬ ‫אויב דער לימוד חק לישראל איז ביז לעצטנס געווארן גאר אויפגעכאפט‬
‫קראנקע‪ ,‬האט ער אויסגענוצט אויף צום לערנען די הייליגע תורה‪ ,‬און‬ ‫ביי כלל ישראל בכל מקומות מושבותיהם אומעטום בארבע כנפות‬
‫הארץ‪ ,‬זענעך אויך די שפיטעלער אין גרעיטאר ניו יארק‬
‫פון דעם איז געבליבן זיין הייליגע ירושה לדורות עולם‪.‬‬ ‫פארוואנדלט געווארן אין א מקום‬

‫דער פסוק זאגט‪ ,‬לא ימוש ספר התורה הזה מפיך והגית בו יומם‬ ‫תורה פאר לימוד חק לישראל‪.‬‬
‫ולילה‪ .‬ס'איז נישטא קיין איין איד‪ ,‬וואס דער פסוק ציטערט נישט‬
‫אויף זיין נשמה‪ ,‬ווייל דאס לערנען תורה איז דאס חיות פון יעדן איד‪.‬‬ ‫אלס נאך א רינגעלע אינעם לאנגן‬
‫אינדערפרי נאך ברכת התורה‪ ,‬איידער מיר הייבן אן תפלת שחרית‪,‬‬ ‫גאלדענעם קייט פון די פילצאליגע‬
‫זאגן מיר די משנה אלו דברים שאין להם שיעור‪ ,‬און אזוי אויך פאר‬ ‫פעולות פון מפעל חק לישראל‬
‫תפלת מנחה זאגן מיר דעם קאפיטל אשרי יושבי ביתך‪ ,‬כדי זיך צו‬ ‫הנודע לשם ולתהלה‪ ,‬איז אין די‬
‫לעצטיגע וואכן פארשפרייט געווארן‬
‫שטעלן דאווענען מתוך דברי תורה‪.‬‬ ‫סעטס פונעם חק לישראל אין די היגע‬
‫אבער נישט יעדער איד איז זוכה צו זיצן באהלה של תורה במשך רוב‬ ‫שפיטעלער‪ ,‬כדי צו ערמעגליכן פאר די‬
‫שעות פונעם טאג‪ ,‬מ'איז פארנומען מיט טרדות הפרנסה און אנדערע‬ ‫חולי ישראל ומשמשיהן צו קענען עוסק‬
‫זאכן וואס נעמען צו די מנוחה פונעם מענטש‪ ,‬און דאס האלט אונז אפ‬
‫זיין אין דעם הייליגן לימוד‪.‬‬
‫פון עוסק זיין בחיי עולם דורכאויס דעם טאג‪.‬‬
‫דער חק איז צוגעשטעלט געווארן‬
‫לשון חכמים מרפא‬ ‫אויף א א געניטן און פערמענאנטן אופן‪,‬‬
‫כיתד שלא תמוט אין די אידישע חסד‬
‫שטובער אין די שפיטעלער‪ ,‬נדבת לבו הטוב פון‬
‫הרבני החסיד ר' יודל כהנא בן שרה רבקה‬

‫לרפואתו השלימה והמהירה‪.‬‬

‫עס איז צום האפן אז דער לימוד וואס‬
‫ווערט געלערנט באותו מקום פון די וועלכע‬
‫נויטיגן זיך אין ישועות און רפואות‪ ,‬וועלן‬
‫זיכער בזכות אבותינו ורבותינו ברענגען גוטע‬

‫רעזולטאטן און נאנטע ישועות בניקל‪.‬‬

‫ְו ַח ָּיב ְל ַׁש ַּל ׁש ֶאת ְז ָמן ְל ִמי ָדתֹו‪ְׁ :‬ש ִלי ׁש ְּבתֹו ָרה ֶׁש ִּב ְכ ָתב; ּו ְׁש ִלי ׁש ְּבתֹו ָרה ֶׁש ְּב ַעל ּ ֶפה; ּו ְׁש ִלי ׁש ָי ִבין‬
‫ָ ּד ָבר ְל ָד ָבר‪ְ ,‬ו ָי ִדין ַּב ִּמ ּדֹות ֶׁש ַה ּתֹו ָרה‬ ‫ִוי ַד ֶּמה‬ ‫ְו ִיעֹוי ִַצקירא ַה ָ ִּּדמ ָּבדֹורת ִ ְמוָ ּ ֵדה ָיב ַאר ְ‪,‬ך‬ ‫ָ ּדֶׁשָ ֵּבי ַרדע ֵמ ֵֵהרי ַאא ְִׁךשיהתֹּוו‪,‬א‬ ‫ַא ֲחִרית‬ ‫ְו ַי ְׂש ִּכיל‬
‫ָה ָאס ּור ְו ַה ּ ֻמ ָּתר ְו ַכ ּיֹו ֵצא ָּב ֶהן ִמ ְ ּד ָבִרים‬ ‫יֹו ִציא‬ ‫ָּב ֶהן ַעד‬ ‫ִנ ְד ֶר ֶׁשת‬
‫ֶׁש ָּל ַמד ִמ ִּפי ַה ְּׁשמ ּו ָעה‪ְ -‬ו ִע ְנ ָין ֶזה‪ ,‬ה ּוא ַה ִּנ ְק ָרא ַּת ְלמ ּוד‪.‬‬
‫(הלכות תלמיד תורה להרמב"ם‪ ,‬א יג)‬

‫ב‬

‫פארזעצונג פון זייט א'‬ ‫ה‬ ‫אידן דערציילן‬ ‫דער הייליגער רמב"ם‬

‫לערנען יעדן טאג‪ ,‬זאל עס זיין גמרא‪ ,‬אדער אויב ער פילט אז גמרא איז‬ ‫דאס לערנען חק לישראל איז באשטימט געווארן דורכ'ן הייליגן אר"י הקדוש‪,‬‬
‫אים צו שווער זאל עס זיין סיי וועלכער לימוד‪" ,‬חק לישראל"‪ ,‬חומש‪-‬רש"י‪,‬‬ ‫רבי שמואל אבן תיבון איז געווען פון די גרויסע חכמים אין זיין דור‪ .‬זיין גרויסקייט‬
‫משניות‪ ,‬משנה ברורה‪ ,‬צי קיצור שלחן ערוך ‪ -‬יעדער סארט לימוד וואס‬ ‫אין תורה‪ ,‬אינאיינעם מיט זיין קענטעניס אין לשון הקודש און אזוי אויך אין די‬
‫ער פארשטייט אביסל וואס ער לערנט און קוקט נישט יעדע רגע אויפ'ן‬ ‫אראבישע שפראך‪ ,‬האט געברענגט צו דעם אז דער הייליגער רמב"ם האט זיך‬
‫זייגער צו זען ווען ער ווערט שוין באפרייט ‪ -‬ווי די גמרא זאגט‪" ,‬אין אדם‬ ‫פארלאזט אויף אים מיט'ן איבערזעצן זיינע ספרים וואס ער האט געשריבן אויף‬

‫לומד אלא במה שלבו חפץ"‪.‬‬ ‫אראביש צו לשון הקודש (ווי דער ספר מורה נבוכים‪ ,‬און נאך)‪.‬‬

‫טייערע אידן! איך קען מעיד זיין בפה מלא‪ ,‬אז אין רוב פעלער זענען די‬ ‫פונקט ווי דער רמב"ם האט געשעצט רבי שמואל‪ ,‬אזוי איז אויך געווען אויף‬
‫זאכן דורך דעם מסודר געווארן (אפילו ווען דער אינגערמאן איז א מושלם‬ ‫פארקערט דאס שעצונג פון רבי שמואל צום רמב"ם‪ ,‬דערצו זיין גרויסע שאיפה זיך‬
‫אין מדות א‪.‬א‪.‬וו‪ .).‬עס איז א מציאות וואס מען זעט בחוש‪ ,‬און די סיבה‬ ‫צו באגעגענען מיט'ן רמב"ם פנים אל פנים‪ ,‬כדי צו שמועסן מיט אים בדברי תורה‬
‫דערפון איז פשוט‪ ,‬ווייל עס איז נישט שייך אז א מענטש זאל זיין בשלום‬ ‫און עניני רפואה‪ ,‬וויבאלד פונקט ווי דער רמב"ם‪ ,‬איז רבי שמואל אויך געווען פון די‬
‫מיט אנדערע ווען ער איז נישט בשלום מיט זיך אליין‪ ,‬און א אינגערמאן‬ ‫גרויסע חשוב'ע דאקטוירים אין זיין דור‪ .‬אין א בריוו וואס רבי שמואל האט געשיקט‬
‫וואס האט נישט קיין שיעור‪ ,‬אדער עס איז נישט בקביעות‪ ,‬איין טאג יא‪,‬‬ ‫פון זיין וואוינארט אין גרנדה‪ ,‬שפאניע‪ ,‬צום רמב"ם וועלכער האט געוואוינט אין‬
‫איין טאג נישט‪ ,‬איז אפילו אויב ער פארדינט געלט‪ ,‬האט כבוד‪ ,‬א‪.‬א‪.‬וו‪ ,.‬איז‬ ‫מצרים‪ ,‬וואו ער שמועסט אויס מיט אים געוויסע ענינים פון זיין ספר מורה נבוכים‪,‬‬
‫ער אבער נישט בשלום מיט זיך אליין‪ .‬ער איז נישט קיין מענטש און לעבט‬
‫נישט בכלל‪ .‬ווי דער הייליגער רבי ר' אלימלך זי"ע טייטשט‪" :‬אין לך אדם"‪,‬‬ ‫דרוקט ער אויס זיין שטארקער ווילן זיך צו באגעגענען מיט אים‪.‬‬
‫ס'איז נישט שייך צו זיין א מענטש‪" ,‬שאין לו שעה"‪ ,‬אויב מען האט נישט‬
‫דער רמב"ם האט זיך שטארק געפרייט צום בריוו‬
‫קיין באשטימטע צייט וואס איז מוקדש אויף לימוד התורה‪.‬‬ ‫וואס ער האט באקומען פון רבי שמואל‪ ,‬אבער ער האט‬
‫זיך אנטשולדיגט אויף דעם וואס ער האט נישט די‬
‫עס איז קלאר‪ ,‬אז נאר אזא איינער וואס איז קובע עיתים לתורה און האט‬ ‫געלעגנהייט זיך צו טרעפן מיט אים‪ .‬ער איז מאריך‬
‫הנאה פון דער שעה צייט )אדער מער( וואס ער לערנט יעדן טאג איז‬ ‫דארט אינעם בריוו אים צו דערציילן איבער זיין‬
‫בשלום מיט זיך‪ ,‬און אז ער איז בשלום מיט זיך איז ער בשלום מיט זיין‬ ‫אנגעשטרענגטער סדר היום‪ ,‬ווען אינדערפרי דארף‬
‫משפחה און מיט זיינע קינדער‪ .‬די תורה באגלייט אים און איז ווי א "סם‬ ‫ער לויפן צום קעניגליכן פלאץ אין קהיר וואס איז‬
‫חיים"‪ .‬ער קען זיך אן עצה געבן מיט די שווערע נסיונות אין שמירת עינים‪,‬‬ ‫אזוי ווייט ווי צוויי תחומי שבת פון זיין הויז‪ ,‬און דארט‬
‫שמירת המחשבה‪ ,‬און בכלל מיט אלע שוועריגקייטן‪ ,‬און מיט'ן "סטרעס"‬ ‫דארף ער זיך פארזוימען ביז בערך חצות היום‪.‬‬
‫וואס קומט אונטער אינעם טאג און אין לעבן‪ .‬און אויב נאכדעם וואס ער‬
‫האט א שיעור האט ער נאך אלץ פראבלעמען‪ ,‬קען מען אים ארויסהעלפן‬ ‫בחצות היום ווען ער קומט צוריק אן אהיים‪ ,‬טרעפט‬
‫בעז"ה‪ ,‬אבער אויב ער האט נישט קיין שיעור‪ ,‬איז ער פשוט קיין מענטש‬ ‫ער פילע מענטשן ‪ -‬גוים ווי אידן‪ ,‬חשוב'ע ווי נישט חשוב'ע‬
‫‪ -‬וועלכע ווארטן אים אפ ביי זיין שטוב‪ .‬עס געפינען זיך דארט‬
‫נישט‪ ,‬און עס איז נישטא אויף וואס די ברכה זאל חל זיין‪.‬‬ ‫שופטים און שוטרים‪ ,‬אוהבים און שונאים‪ ,‬א געמיש פון אלע סארטן וואס ווייסן‬
‫שוין ווען ער קומט צוריק אן אהיים‪ .‬איך גיי אראפ פון די בהמה און איך וואש זיך די‬
‫עס זענען באמת מעשים בכל יום‪ ,‬וואס מען זעט עס קלאר‪ ,‬און עס‬ ‫הענט‪ ,‬און דאן בין איך פארנומען מיט'ן זיי היילן און זיי שרייבן אנווייזונגען ווי אזוי‬
‫איז נישט קיין איינמאליגע מעשה‪ .‬איך דערצייל דא פאלגנד נאר איין‬
‫אזא מעשה'לע‪ ,‬אחד מני אלף‪ ,‬וואס איך האב לעצטנס געהערט פונעם‬ ‫זיך צו היילן‪ .‬דאס גייט אן ביז ביינאכט‪.‬‬
‫אינגערמאן‪ ,‬דעם בעל העובדא אליין‪ .‬ער האט מיר דערציילט‪ ,‬אז א צייט‬
‫צוריק האט ער אינוועסטירט אין א געוויסן געשעפט‪ ,‬און עס האט אים‬ ‫דער רמב"ם לייגט צו‪ ,‬אז זיין אנגעשטרענגטער סדר היום מוטשעט אים אזוי‬
‫אריינגעשלעפט אין פיל טירדות‪ ,‬אזוי אז עס איז ליידער געגאנגען אויפ'ן‬ ‫אויס‪ ,‬אז ווען עס קומט ביינאכט האט ער אפילו נישט קיין כח צו רעדן‪ ,‬אזוי אז‬
‫חשבון פון קביעות עתים לתורה‪ .‬ער האט אויפגעהערט לערנען א טאג‬ ‫עס קומט אויס אז קיינער קען נישט רעדן מיט מיר פערזענליך אויסער אום שבת‬
‫דא‪ ,‬א טאג דארט‪ ,‬ביז ער האט ממש נישט געעפנט קיין אידיש ספר‪.‬‬
‫דאס געשעפט איז נישט געגאנגען געהעריג‪ ,‬עס האט געהאט א השפעה‬ ‫קודש‪.‬‬
‫אויף זיין געמיט‪ ,‬און אויך זיין שטוב האט אנגעהויבן אונטערהינקען‪ .‬קיין‬
‫שלום בית איז נישט געווען דארט‪ ,‬און ער האט שוין נישט געפילט קיין‬ ‫ווען מ'לייענט אט דעם בריוו פונעם רמב"ם‪ ,‬שטעלט זיך א שאלה‪ .‬אויב דער‬
‫שום סיבה פארוואס אויפצושטיין געהעריג‪ .‬נישט קיין זמן תפלה‪ ,‬נישט‬ ‫רמב"ם איז געווען אזוי פארנומען אלע זיינע יארן‪ ,‬נו ווען האט ער געהאט צייט צו‬
‫קיין קריאת שמע‪ ,‬פארשלאפענע שבתים‪ ,‬אא"וו‪ .‬מיט איין ווארט‪ ,‬ס'איז‬ ‫שרייבן אלע זיינע ספרים‪ ,‬ווי דער יד החזקה להרמב"ם‪ ,‬זיין פירוש אויף ששה סדרי‬
‫משנה‪ ,‬מורה נבוכים‪ ,‬שמונה פרקים‪ ,‬זיינע פילע בריוו צו מערערע קהלות ישראל‬
‫נישט געווען גוט‬ ‫בכל מקומות מושבותיהם‪ ,‬און נאך און נאך ‪ -‬ווען האט ער געהאט צייט פאר דאס‬

‫דעם פארגאנגענעם סוכות‪ ,‬האט ער געזען געשריבן די מעלה פון דעם‬ ‫אלעס?‬
‫הייליגן לימוד "חק לישראל"‪ ,‬וואס דער הייליגער שינאווער רב זי"ע האט‬
‫געזאגט אז עס איז א סגולה פאר הצלחה אין פרנסה‪ ,‬האט ער באשלאסן‬ ‫דער ענטפער צו די שאלה געפינען מיר אין די ווערטער פונעם רמב"ם זעלבסט‬
‫אז היות דער ביזנעס גייט נישט‪ ,‬און פאר געלט טוט מען דאך אלעס‪,‬‬ ‫אין הלכות תלמוד תורה‪ ,‬וואו ער שרייבט‪ :‬יעדער איד איז מחוייב צו לערנען תורה‪,‬‬

‫פארזעצונג אויף זייט ד'>>>‬

‫סיי אן ארימאן און סיי אן עושר‪ ,‬סיי א געזונטער מענטש און סיי א בעל יסורין‪ ,‬סיי‬
‫א יונגער מענטש און סיי אן אלטער מיט זיינע שוואכע כוחות‪ ,‬אפילו אן ארימאן‬
‫וואס דארף צוזאמנעמען געלט זיך צו קענען האלטן ביים לעבן‪ ,‬און אפילו איינער‬
‫וואס דארף אויסהאלטן א ווייב מיט קינדער‪ ,‬איז ער מחוייב צו באשטימען א צייט‬

‫צו לערנען בייטאג און ביינאכט‪ ,‬ווי עס שטייט אין פסוק‪ ,‬והגית בו יומם ולילה‪.‬‬
‫<<<פאארזרזעצעונצגונאגויףאוזייףט זב'יי>>ט> ד'‬

‫גג‬

‫פארזעצונג פון זייט א'‬ ‫ה‬‫פארזעצונג פון זייט ג'אידן דערציילן‬

‫ווידעראום‪ ,‬היינט צוטאג‪ ,‬ווען דער גאנצער וועלט האט כמעט‬ ‫איז פארוואס נישט? ווי לאנג קען שוין נעמן דער שיעור אינעם "חק" ‪-‬‬
‫ווי אנגענומען דעם הייליגן הנהגה פון יענעם גדול בישראל‪ ,‬ווען‬ ‫נישט מער ווי פינף‪-‬און‪-‬צוואנציג מינוט‪ .‬ער האט מחליט געווען‪ ,‬אז אויב‬
‫כמעט וואס מען זעט נישט היינט צוטאג א מענטש זאל גיין‬ ‫שוין יא‪ ,‬זאל עס שוין זיין בקביעות‪ .‬ער האט זיך געקויפט צוויי קליינע‬
‫ליידיג‪ ,‬דער הלוך ילך לויפט‪ ,‬יעדער איז אין א געיעג‪ ,‬ווען מיר‬ ‫סעטס פונעם "חק"‪ ,‬איינס האט ער אריינגעלייגט אינעם טלית‪-‬בייטל און‬
‫גייען אין גאס זעען מיר ווי דער עולם לויפט און שפאנט‪ ,‬מ'איז‬ ‫דעם צווייטן האט ער געהאלטן אין זיין אפיס‪ ,‬און ער האט אנגעהויבן‬
‫פארנומען און טרוד און יעדער מינוט איז אויסגעניצט‪ ,‬אדער איז‬ ‫לערנען יעדן טאג עטליכע מינוט אינעם "חק"‪ .‬ער האט געלערנט דעם‬
‫מען אויף א פארפירערישן טעלעפאון געשפרעך‪ ,‬אדער איז מען‬ ‫שיעור במשך פון א פאר וואכן‪ ,‬און דער גרויסער שינוי לטובה האט זיך‬
‫באצירט מיט הער מאשינדלעך אין די אויערן און מען שפרייזט‬ ‫באלד אנגעהויבן דערקענען‪ .‬דער אינגערמאן איז געווארן "א מענטש"‬
‫צום טאקטיט פונעם מעלאדיע‪ .‬עס פעלט נישט אויס צו‬ ‫און האט צוריק אנגעהויבן לעבן‪ .‬זיין שטוב איז געווארן צוריק א פרייליכע‬
‫שילדערן די היינטיגע פארנומענקייט וואס האט איבערגענומען‬ ‫שטוב‪ ,‬ער האט אנגעהויבן פילן א טעם אינעם שבת‪ ,‬און אויך האט זיך‬
‫די וועלט ווען נישטא קיינער כמעט וואס זאל האבן א ליידיגן‬ ‫געקענט בעסער אריינלייגן אין זיינע געשעפטן‪ .‬היינט צו‪-‬טאגס האט ער‬
‫שוין שיעורים אויך אין גמרא און נאך‪ ,‬און ער לעבט‪ ,‬ברוך ה'‪ ,‬א פרייליך‬
‫מינוט אין באזיץ‪.‬‬
‫לעבן‪ .‬זאל דער רבוש"ע העלפן ווייטער‪.‬‬
‫ואנו אזובי הקיר מה נאמר? ‪" -‬כי ממנו ניקח לעבוד את ה'!"‬
‫די נקודה וואס איז נוגע למעשה‪ :‬מען הערט כסדר פון מענטשן וואס האבן‬
‫אויב האבן מיר א פערטל שעה ליידיג בין תנור לכיריים‪,‬‬ ‫שוועריגקייטן‪ ,‬אז מען גיט בודק צו זיין די מזוזות‪ ,‬אבער נישט ווייניגער‬
‫קענען מיר דאך אין די צייט אניאגן צו לערנען א קורצן לימוד‪.‬‬ ‫זאל מען געדענקען‪ ,‬אויב מען מוטשעט זיך ח"ו מיט סיי וועלכן ענין וואס‬
‫און אויב ש"ס קענען מיר נישט ענדיגן פון צעווארפענע פערטל‬ ‫נעמט אוועק די רואיגקייט‪ ,‬שמחת החיים‪ ,‬שלוות הנפש‪ ,‬שלום מיט די‬
‫שעות‪ ,‬וואס האלט אונז אבער צוריק אז מיר זאלן זיך עטוואס‬ ‫ארומיגע‪ ,‬זאל מען באלד בודק זיין דאס קביעות עתים לתורה‪ ,‬צי ס'איז‬
‫פאראינטערעסירן איבער'ן פארהייליגטן אור‪-‬אלטן לימוד 'חק‬ ‫טאקע בקביעות און צי עס איז א לימוד וואס מען האט הנאה דערפון‪ ,‬זאל‬
‫לישראל'? פארוואס זאלן מיר דאס נישט לערנען ווען מיר האבן‬
‫עס זיין סיי וועלכן לימוד‪ .‬והמאור שבה יחזירנו למוטב‪.‬‬
‫א ליידיגן מינוט?‬
‫מ‪.‬י‪.‬א פה מאנסי יצ"ו‬
‫אין עטליכע איבריגע מאמענטן אויפן וועג אינדערפרי‪,‬‬
‫קענען מיר אניאגן צו לערנען א חלק פון תנ"ך אינעם‬ ‫בריוו ווערן גערן אנגענומען אין רעדאקציע‪ .‬זעט‬
‫סדר החק‪ ,‬און אין עטליכע מינוט נאכמיטאג קענען‬ ‫רעדאקציע איינצעלהייטן אויף עמוד ח'‬
‫מיר אניאגן משלים צו זיין דעם משנה‪ ,‬די גמרא‪ ,‬הלכה‪,‬‬
‫מוסר און זוהר‪ .‬האבן מיר דא אכט שיעורים וואס אין‬ ‫בילד‪ :‬פאטאקאפי >‬
‫עטליכע צעשפרייטע קורצע מינוטן קענען מיר דאס‬ ‫פון א בריוו וואס עס‬
‫ערמעגליכן‪ ,‬מיט'ן מאקסימאלן אויסניץ פון יעדן‬ ‫האט געשריבן הרה"ק‬
‫משאמלוי זצ"ל און רבי‬
‫ליאדן מינוט‪.‬‬ ‫שלום אליעזר מראצפערט‬
‫זצוק"ל איבער דאס‬
‫און אלעמאל‪ ,‬בכל שעה ושעה קענען מיר‬ ‫הייליגקייט פון מחזק זיין‬
‫אנגעקלינגען דעם "חק טעלעפאון ליניע" און הערן‬ ‫און שטיצן דעם הייליגן‬
‫דעם "חק" פון די חשוב'ע רבנים און גאונים‪ ,‬מגידי‬ ‫לימוד חק לישראל‬
‫שיעור בקהילות קדושות בישראל‪ ,‬אין וועלכען‬
‫ד‬
‫שפראך מיר זאלן וועלן אויסוועלן‪.‬‬

‫בהלעדוהשמפילעמוססרהדתבעפמכיעה–ידצוסתוחיעטווהכו"םקלזכביאבאאםהאעשתנלגובהרחהדהאקאול"עשללשושתרוווחרהישמלח–חגתעהז"ודוראאשעדלזיםולהוןת" "‬

‫ז‪ .‬ברמן‬ ‫שובי ונחזה‬ ‫צו אפיוינךעאםוידפרוןקטיש‬

‫סערווירט אייך און‬ ‫ספירת‪ ‬העומר‪ ‬שבועות‬ ‫גפן ישראל‬
‫(וגם‪ ‬לרבות‪ ‬פסח‪ ‬שני‪ ,‬ל"ג‪ ‬בעומר‪ ,‬תח‬
‫א גלעעגהעיניטמיערשע‬ ‫שו"ת‪ ‬ובירורי‪ ‬הלכה‪ ‬בד'‪ ‬חלקי‪ ‬השו"ע‪ ‬‬
‫ל‪ ‬שנה‪ ‬וברכותיה‪ ,‬אסרו‪ ‬חג)‬ ‫ודרשות‪  ‬שונים‪ ‬עם‪ ‬פרקי‪ ‬מבוא‪ ‬בענים‬
‫‪Z. Berman Books warehouse‬‬ ‫מפי‪ ‬הגאון‪ ‬הגדול‪ ‬ר'‪ ‬משה‪ ‬שפירא‪ ‬‬
‫‪ ‬השחיטה‪ ‬היהודית‪ ‬ותקנת‪ ‬עגונות‬
‫‪1554 63rd St‬‬ ‫זצוק"ל‬ ‫מאת‪ ‬הגאון‪ ‬מוהר"ר‪ ‬יעקב‪ ‬ישראל‪ ‬זובער‪ ‬‬
‫‪Brooklyn, NY 11219‬‬ ‫דברי‪ ‬תורתו‪ ‬נכללו‪ ‬בזה‪ ‬כפי‪ ‬שיצאו‪ ‬‬ ‫זצ"ל‪ ‬מרא‪ ‬דאתרא‪ ‬ואב"ד‪ ‬בשטוקהולם‪ ‬‬
‫‪718 871 5316 ext 3‬‬
‫‪Salesman 917 400 0395‬‬ ‫לאור‪ ‬בחיים‪ ‬חיותו‪ ‬עפ"י‪ ‬פקודתו‬ ‫בני‪ ‬ברק‪ ‬תשע"ט‬
‫‪[email protected]‬‬ ‫בקונטרס‪ ‬שיעורי‪ ‬ליל‪ ‬שישי‪ ‬ובאפיקי‪ ‬‬
‫דרך החסידות‬
‫מים‪ ‬ובשאר‪ ‬ספרים‬
‫בו‪ ‬יתבאר‪ ‬היטב‪ ‬הדרך‪ ‬הישרה‪ ‬בעבודת‬
‫‪Z. Berman Boro Park‬‬ ‫מידות דיליה‬ ‫השי"ת‪ ‬באופן‪ ‬השוה‪ ‬לכל‪ ‬נפש‪ ‬מלוקט‪ ‬‬
‫מספרים‪ ‬וסופרים‪ ‬קדושי‪ ‬עליון‪ ‬הבעל‪ ‬שם‬
‫‪4602 17th Ave‬‬ ‫ב'‪ ‬כרכים‬ ‫טוב‪ ‬ותלמידיו‪ ‬רבותינו‪ ‬הק'‪ ‬זי"ע‪ ‬ועכי"א‬
‫‪Brooklyn, NY 11204‬‬ ‫מאמרי‪ ‬חיזוק‪ ‬והתעוררות‪ ‬וביאורים‪ ‬‬
‫‪718 871 5316 ext 2‬‬ ‫מהדורה‪ ‬חדשה‪ ‬עם‪ ‬הוספות‪ ‬חדשות‬
‫בעניני‪ ‬מידות‪ ‬והמסתעף‪ ‬שזורים‬ ‫קונטרס‪ ‬דברי‪ ‬הרב‪ ‬מאמרי‪ ‬הדרכה‪ ‬לעבודת‪ ‬‬
‫‪Z. Berman Flatbush‬‬ ‫בעובדות‪ ‬והנהגות‪ ‬מרבותינו‪ ‬גדולי‪ ‬‬
‫ה'‪ ‬מתוך‪ ‬הספר‪ ‬הק'‪ ‬ליקוטי‪ ‬אמרים‪ ‬‬
‫‪1586 Coney Island Ave‬‬ ‫ישראל‬ ‫הנקרא‪ ‬תניא‬
‫‪Brooklyn, NY 11230‬‬ ‫הו"ל‪ ‬ע"י‪ ‬הרב‪ ‬אברהם‪ ‬חנונו‪ ‬שליט"א‬
‫‪718 258 1955‬‬ ‫יו"ל‪ ‬ע"י‪ ‬המכון‪ ‬לוצאת‪ ‬ספרים‪ ‬וכת"י‪ ‬של‬
‫תשע"ט‬ ‫‪ ‬חסידי‪ ‬אלכסנדר‪ - ‬תשע"ט‬
‫‪Z. Berman Passaic‬‬
‫אתנלצמיוקדילותפדיה‬ ‫‪Anaf etz avot‬‬
‫‪119 Main Ave‬‬ ‫‪On pirkei avot‬‬
‫‪Passaic, NJ 07055‬‬ ‫חלק‪ ‬מ"ב‬
‫(חדש‪ ‬משולחון‪ ‬הדפוס)‬ ‫‪ A commentary on pirkei avot‬‬
‫‪973 471 1765‬‬ ‫‪ by maran hagaon rav ovadiah‬‬

‫‪Z. Berman Cedarhurst‬‬ ‫אהבת קדומים‬ ‫‪yosef zt”l‬‬
‫‪ Culled from the works of the‬‬
‫‪408 Central Ave‬‬ ‫אוצר‪ ‬זכרונותיו‪ ‬הבלום‪ ‬של‪ ‬הרה"ח‪ ‬‬ ‫‪ great commentators and sages‬‬
‫‪Cedarhurst, NY 11516‬‬ ‫ר'‪ ‬קלמן‪ ‬שטעקל‪ ‬שליט"א‪ ‬מזקני‪ ‬‬
‫חסידי‪ ‬וויזניץ‪ ‬בצל‪ ‬רבותיו‪ ‬ועוד‬ ‫‪.of generations‬‬
‫‪516 569 4577‬‬ ‫‪ ‬‬
‫וגם‪ ‬לרבות‪ ‬שורשי‪ ‬החסידות‪ ‬בחבל‪ ‬‬
‫‪Z. Berman Lakewood – Chateau‬‬ ‫בוקובינה‪ ‬וסביבותיה‪ ‬על‪ ‬רקע‬ ‫‪  Published by the author 5761‬תשס"א‬
‫‪plaza‬‬ ‫ההיסטוריה‪ ‬הכללית‬ ‫‪ Translated from Hebrew 5779‬תשע"ט‬

‫‪916 River Ave‬‬ ‫מבוך החיים‬
‫‪Lakewood, NJ 08701‬‬
‫סיפור‪ ‬חיים‪ ‬סוער‪ ‬בית‪ ‬בחורים‪ ‬חובשי‬
‫‪732 367 6000‬‬ ‫שטיבעל‪ ‬חסידי‪ ‬בתקופה‪ ‬רבת‪ ‬תהפוכות‪ ‬‬

‫‪Z. Berman Lakewood – Westgate‬‬ ‫ספר ללא שם‬ ‫על‪ ‬רקע‪ ‬משנתו‪ ‬של‪ ‬הרבי‪ ‬מפיאסצנא‪ ‬‬
‫הי"א‪ ‬‬
‫‪118 Hillside Blvd‬‬ ‫מסע‪ ‬בנתיבים‪ ‬סוערים‪ ‬בעקבות‪ ‬‬
‫‪Lakewood, NJ 08701‬‬ ‫סודו‪ ‬של‪ ‬האי‪ ‬גברא‪ ‬רבא‪ ‬הגאון‪ ‬רבי‪ ‬בן‪ ‬‬ ‫בתורת‪ ‬החסידות‬
‫נכתב‪ ‬ע"י‪ ‬הרב‪ ‬שלמה‪ ‬אברהם‪ ‬והו"ל‪ ‬ע"י‬
‫‪732 367 6000‬‬ ‫ציון‪ ‬פלמן‪ ‬זצ"ל‪ ‬בעל‪ ‬השלמי‪ ‬תודה‬
‫הו"ל‪ ‬אדר‪ ‬א'‪ ‬תשע"ט‬ ‫ארגון‪ ‬שערי‪ ‬החסידות‬
‫‪Z. Berman Lakewood – Squankum‬‬
‫שו"ת תשובות והנהגות‬
‫‪219 Squankum Rd‬‬
‫‪Lakewood, NJ 08701‬‬ ‫לד' חלקי השו"ע‬

‫‪732 367 6000‬‬ ‫חלק‪ ‬ז‬
‫כולל‪ ‬חידושים‪ ‬ותשובות‪ ‬בחלקי‪ ‬השו"ע‬
‫היאך‪ ‬לנהוג‪ ‬למעשה‪ ‬הידורים‪ ‬אזהרות‬

‫והנהגות‪ ‬ובתוכם‪ ‬דברים‪ ‬הרבה‪ ‬בע"פ‪ ‬‬
‫שנשמעו‪ ‬מגאוני‪ ‬וצדיקי‪ ‬הדור‪ ‬מאת‪ ‬‬
‫הגאון‪ ‬הרב‪ ‬משה‪ ‬שטרנבוך‪ ‬שליט"א‪ ‬ראב"ד‪ ‬‬

‫עדה‪ ‬החרדית‬
‫הו"ל‪ ‬שנת‪ ‬תשע"ט‬

‫| עט סופר מהיר |‬

‫געבורט‪ :‬ד' אלפים תתצ"ח (י"א‪ :‬תתצ"ה)‪ ,‬קארדאווע‪ ,‬שפאניע‬ ‫"מו סרפהר‬
‫הסתלקות‪ :‬ד' אלפים תתקס"ה‪ ,‬פוסטאט (אלט‪-‬קאהיר)‪,‬‬ ‫נבוכים"‬
‫עגיפטן‬
‫להרמב"ם‬
‫ספרים‪ :‬פירוש המשניות‪ ,‬משנה תורה‪ ,‬מורה נבוכים‪ ,‬אגרות‬
‫הרמב"ם‪ ,‬תשובות הרמב"ם‪ ,‬שו"ת פאר הדור‪ ,‬הלכות הירושלמי‪,‬‬

‫מילות ההגיון‪ ,‬מאמר העיבור‪ ,‬און אזוי אויך עטליכע חיבורים‬
‫אויף מסכתות הש"ס און עטליכע חיבורים אויף חכמת הרפואה‬

‫פילאזאפיע אויב עס איז נישט אין קעגנזאץ צום‬ ‫א שטיק צייט צוריק האבן מיר געשילדערט אינעם "לבלר" דאס לעבן און שאפן פונעם הייליגן‬
‫תורה הקדושה‪ ,‬האט פארשטאנען אז עס איז די‬ ‫רמב"ם‪ ,‬און אזוי אויך די הלכה'דיגע פולמוסים וואס האבן זיך אפגעשפילט דורכאויס זיין לעבן‪ ,‬אדאנק‬
‫חובת השעה ארויסצוקומען מיט א ספר וואס‬ ‫זיינע פסקים‪ ,‬איגרות‪ ,‬און בארימטע ספרים ווי דער "משנה תורה"‪ .‬אצינד וועלן מיר זיך באציען צום‬
‫זאל ערקלערן די מצוות התורה און אייגנטליך די‬ ‫באזונדערן און פיל‪-‬שארפערן פולמוס וואס האט אויפגעקאכט מיט דער ערשיינונג פונעם ספר "מורה‬
‫גאנצע וועלט באשאף מיט'ן פילאזאפישן גאנג‪,‬‬
‫געמישט און געפלאכטן מיט דער אור‪-‬אלטער‬ ‫נבוכים" פונעם רמב"ם‪.‬‬
‫אידישן השקפה באזירט אויף די ווערטער פון‬ ‫דער מורה נבוכים איז א טיף‪-‬פילאזאפישער ספר‪ ,‬וואס געט צו פארשטיין סודות הבריאה און די‬
‫חז"ל‪ .‬דאס האט אים געברענגט צו שרייבן‬ ‫געדאנקען פון די תורה הקדושה אויף א פילאזאפישן שטייגער‪ .‬די חכמה פון פילאזאפיע איז אין יענע‬
‫דעם וועלט‪-‬בארימטן פילאזאפישן ספר "מורה‬ ‫צייטן געווען איינגעריסן ביי כלל ישראל‪ ,‬און דער רמב"ם האט אויך ערקלערט די אידישע השקפה מיט‬
‫נבוכים"‪ ,‬וואס טייטשט "דער אנווייזער פאר‬ ‫די דאזיגע כלים‪ .‬וויבאלד פילאזאפיע האט אויך געברענגט מיט זיך א סכנה פון פארנאכלעסיגן דאס‬
‫לערנען תורה זעלבסט‪ ,‬אדער נאך ערגער – צו טון פארקערט פון דאס וואס עס שטייט אין די תורה‪,‬‬
‫צעמישטע‪/‬פארבלאנדזשעטע"‪.‬‬ ‫האבן אסאך גדולי הדור מורא געהאט אז דער ספר "מורה נבוכים" קען פיל מער שאטן ווי אויפטון‪ ,‬און‬
‫עס איז וויכטיג צו באטאנען‪ ,‬אז דער רמב"ם‬
‫האט אנגעהויבן צו שרייבן דעם ספר אין יאר‬ ‫זיי האבן פרובירט צו באגרעניצן די השפעה פונעם ספר‪.‬‬
‫ד' אלפים תתקמ"ז [און עס פארענדיגט פיר‬ ‫עס זענען געווען נאך שארפערע רבנים‪ ,‬וואס זענען ארויסגעקומען מיט פערזענליכע אטאקעס אין‬
‫יאר שפעטער]‪ ,‬וואס באדייט אז ער האט עס‬ ‫ריכטונג פונעם הייליגן רמב"ם זעלבסט‪ ,‬האלטנדיג אז די דאזיגע פילאזאפישע געדאנקען זענען זעלבסט‬
‫געשריבן יארן לאנג נאכ'ן ענדיגן צו שרייבן דעם‬ ‫אין קאנטראסט צום תורה הקדושה‪ ,‬און געוויסע האבן זיך נישט אפגעהאלטן פון זיך אויסדריקן גאר‬
‫"פירוש המשניות" און דעם "משנה תורה"‪ ,‬און‬ ‫שארף אויפ'ן רמב"ם זעלבסט‪ .‬דאס האט עווענטועל צוגעברענגט צו חרמים און קעגן‪-‬חרמים‪ ,‬און א‬
‫נאך פילע ספרים‪ .‬דאס איז טאקע צוליב דעם‬ ‫שארפע פולמוס וואס האט אנגעהאלטן פאר די קומענדיגע הונדערטער יארן‪ ,‬מיט די גרעסטע גדולי‬
‫רמב"מ'ס שיטה‪ ,‬אז מ'האט נישט וואס צו עוסק‬
‫זיין אין חקירה און פילאזאפיע איידער מ'האט זיך‬ ‫ישראל פארמישט אין ביידע זייטן פונעם פאלעמיק‪.‬‬
‫אנגעפילט מיט ש"ס און הלכה‪ ,‬וויבאלד אנדעם‬ ‫אינעם יעצטיגן ארטיקל וועלן מיר דורכגיין דעם גאנצן פולמוס איבער'ן מורה נבוכים‪ .‬דער אורזאך‬
‫פון איר ערשיינונג‪ ,‬די געדאנקען וואס דער רמב"ם באשרייבט דערינען‪ ,‬די שערוריה וואס דער ספר‬
‫קען מען אלץ אנקוקן קרום און אומריכטיג‪.‬‬ ‫האט פאראורזאכט‪ ,‬די חרמות און שריפות א‪.‬א‪.‬וו‪ .‬וואס זענען נאכגעקומען‪ ,‬און נאך פארשידענע‬
‫דער רמב"ם האט געשריבן דעם ספר צו זיין‬ ‫אינטערעסאנטע ידיעות איבער'ן ספר "מורה נבוכים" בפרט און איבער "תורה על פי פילאזאפיע" בכלל‪.‬‬
‫גרויסן תלמיד רבי יוסף בן יהודה אבן שמעון‪ ,‬מער‬
‫באקאנט אלס "רבי יוסף המערבי" (און נישט ווי‬ ‫ער האט געקענט‪ .‬ערגער פון דעם איז געווען‪,‬‬ ‫‪1‬‬
‫מ'האט געמיינט פאר יארן לאנג‪ ,‬אז דער רמב"ם‬ ‫ווען מענטשן האבן שטודירט פילאזאפיע און‬
‫האט עס געשריבן צו רבי יוסף אבן עקנין)‪ ,‬וואס‬ ‫אדאנק דעם טיילמאל געקענט בלייבן שטעקן‬ ‫משה רבינו ‪ -‬מור"ה‬
‫האט געלערנט ביים רמב"ם תורה און‪ ,‬להבדיל‪,‬‬ ‫מיט שוועריגקייטן אויף דער הייליגער תורה‪,‬‬ ‫דרך לאלפים‬
‫מאטעמאטיק‪ ,‬אסטראנאמיע און לאגיק‪ .‬אזוי‬ ‫און מאנכע האבן אנגעהויבן מזלזל צו זיין אין‬
‫אויך איז ער געווען א גרויסער דאקטאר – אויך‬ ‫די תורה און אירע מצוות וואס האבן זיך נישט‬ ‫אין די צייטן פונעם הייליגן רמב"ם איז חכמת‬
‫ווי זיין רבי דער רמב"ם‪ ,‬און באזונדער איז ער‬ ‫געלייגט אויף זייער "פילאזאפישן פארשטאנד"‪.‬‬ ‫פילאזאפיע געווען גאר שטארק איינגעריסן‬
‫געווען א גרויסער משורר‪ .‬נאכ'ן וויילן אין‬ ‫דער רמב"ם‪ ,‬וואס איז געווען א בקי בשבע‬ ‫ביי די מאסן‪ .‬אפטמאל האט זיך געמאסטן די‬
‫פוסטאט‪ ,‬עגיפטן‪ ,‬ביים רמב"ם‪ ,‬האט ער זיך‬ ‫חכמות‪ ,‬פילאזאפיע אריינגערעכנט‪ ,‬כבקי בכל‬ ‫סטאטוס פון א מענטש לויט וויפיל פילאזאפיע‬
‫אריבערגעצויגן קיין ארם‪-‬צובא (חאלב‪ ,‬אדער‬ ‫חלקי התורה‪ ,‬און האט אפילו מחשיב געווען‬

‫ספרים שאפע‬ ‫ניסן תשע״ט‬ ‫‪36‬‬

‫הרב שמעון שלמה זילבער‬

‫קאפיטלען‪ ,‬רעדט בעיקר איבער די נושא פון‬ ‫סקולפטור פון אריסטו‪ ,‬וועמען דער רמב''ם ציטירט‬ ‫מאמר‬
‫"הגשמה"‪ .‬אנגעהויבן פון די פלעצער אין די‬ ‫אפט אינעם מורה נבוכים‬
‫תורה וואו השי"ת ווערט באטיטלט כביכול מיט‬ ‫ד יוסף אבן עקנין‬
‫מענטשליכע נייגונגען (הענט און פיס‪ ,‬פרייען‬ ‫המערבי איבער פילאזאפיע‪ ,‬וועלט באשאף‪,‬‬
‫און וויינען‪ ,‬רצון און חרטה)‪ ,‬און געענדיגט מיט'ן‬ ‫תחיית המתים לדעת הרמב"ם‪ ,‬און אויך א פאעזיע‬ ‫במהויב המציאות ואיכות סדור הדברים‪.‬‬
‫ערקלערן אויספירליך אז מ'טאר נישט גלייבן אין‬ ‫ממנו והדוש העולם‪.‬‬
‫הגשמה‪ ,‬און פארוואס דאס איז אפגעפרעגט מצד‬ ‫וואו ער רימט אויס זיין רבי'ן דער רמב"ם‪.‬‬
‫השכל‪ .‬אזוי אויך דינגט זיך דארט דער רמב"ם‬ ‫הוצאתיו לאור‬
‫מיט געוויסע פילאזאפישע געדאנקען פון די‬ ‫‪‬‬
‫עם ה ע ת ק ה לל שון א נ ג ל י ת‬
‫דעמאלטיגע אראבישע‪-‬מוסולמענער דענקער‪.‬‬ ‫דער ספר מורה נבוכים‪ ,‬וואס איז אריגינעל‬
‫דער צווייטער טייל‪ ,‬מיט זיינע ‪48‬‬ ‫געשריבן געווארן אויף אראביש כדי ס'זאל טאקע‬ ‫אני‬
‫קאפיטלען‪ ,‬איז עוסק אין דער נושא אויב דער‬ ‫נאר זיין געמאכט פאר די וואס ליגן ממילא אין‬
‫וועלט איז א נברא אדער א קדמון‪ ,‬און הוכחות‬ ‫פילאזאפיע [אבער איז שפעטער איבערגעזעצט‬ ‫יהודה ליבוש מאגנעם‪.‬‬
‫איבער'ן עקזיסטענץ פונעם בורא‪ ,‬און דערנאך‬ ‫געווארן אויף לשון הקודש דורכ'ן בארימטן‬
‫מתרגם רבי שמואל אבן תיבון‪ ,‬זע שפעטער‬ ‫הועתק והוכנס לאינטרנט‬
‫איבער דער נושא פון נבואה‪.‬‬ ‫דערוועגן]‪ ,‬איז צעטיילט אין דריי טיילן‪ ,‬און‬ ‫‪WWW.hebre wb ooks.org‬‬
‫דער דריטער טייל‪ ,‬מיט זיינע ‪ 54‬קאפיטלען‪,‬‬ ‫אנטהאלט אין זיך גאנצע הונדערט‪-‬אכט‪-‬און‪-‬‬
‫ערקלערט די געדאנקען פון "מעשה מרכבה"‪,‬‬ ‫זיבעציג קאפיטלען‪ .‬אינעם ספר טוט ער אדורך‬ ‫ע״י חיים תשס״ט‬
‫"השגחה פרטית"‪" ,‬שכר ועונש"‪ ,‬און פארוואס‬ ‫דעם וועלט באשאף‪ ,‬דעם כדור הארץ מיט די‬
‫עס איז דא שלעכטס אויף דער וועלט‪ .‬דערנאך‬ ‫גלגלים‪ ,‬השי"ת מיט זיינע טיטלען אין די תורה‪,‬‬ ‫ברלין‪.‬‬
‫ערקלערט ער אויך די טעמים פון די מצוות אין‬ ‫ראיות צום עקזיסטענץ פון השי"ת און די תורה‬
‫הק'‪ ,‬די טעמים פון די מצוות התורה‪ ,‬די מושגים‬ ‫כרטוס צבי חירש ב״ר יצחק איטצקאווסקי‪.‬‬
‫די תורה‪.‬‬ ‫פון נבואה און רוח הקודש און מעשה מרכבה‪,‬‬ ‫תרס״ד‪.‬‬
‫טראצדעם וואס דאס איז מער‪-‬ווייניגער די‬ ‫שכר ועונש און השגחה פרטית‪ ,‬מענטשליכקייט‬
‫צורת הדברים פון די דריי חלקים פונעם מורה‬ ‫און מאראל‪ ,‬טענות אויף אנדערע רעליגיעס‬ ‫שער‪-‬בלאט פון א מאמר לרבי יוסף בן יהודה [בטעות‬
‫נבוכים‪ ,‬טרעפט מען אבער אסאך געדאנקען‬ ‫אדער פילאזאפישע טעאריעס וואס זענען‬ ‫מיוחס צו רבי יוסף אבן עקנין]‬
‫ווידערהאלט אין אנדערע ערטער‪ ,‬און פון די‬ ‫אין קעגנזאץ מיט דער תורה (אריסטו‪ ,‬אלטע‬
‫אנדערע זייט פעלן אפטמאל געוויסע שטיקלעך‬ ‫ווי עס איז היינט באקאנט אלס דער בארימטער‬
‫אין ערטער וואו זיי באלאנגען‪ .‬באזונדער רעדט‬ ‫געצנדינער אד"ג‪ ,‬איסלאם)‪ ,‬א‪.‬א‪.‬וו‪.‬‬ ‫שטאט אלעפא)‪ ,‬סיריע‪ ,‬וואו ער איז געווען פון‬
‫דער רמב"ם זייער אומקלאר און ממש נישט‬ ‫דער ערשטער טייל‪ ,‬מיט זיינע ‪76‬‬ ‫די מנהיגי הקהילה‪ .‬דער בארימטער פייטן און‬
‫ווי זיין שטייגער אין אלע אנדערע זאכן וואס‬ ‫משורר רבי יהודה אלחריזי‪ ,‬אין א שיר איבער‬
‫ער האט אפגעשריבן‪ .‬דאס איז נישט געווען‬ ‫קהילת ארם‪-‬צובא‪ ,‬רימט אים שטארק אויס‪:‬‬
‫קיין צופאל‪ ,‬נאר דער רמב"ם האט דאס דווקא‬ ‫"ּו ִמ ְ ּל ַבד ֹנ ַעם ִמּדֹות ְק ָה ֶלי ָה‪ַ .‬ו ֲחמּודֹות ֲא ִצי ֶלי ָה‪ּ ָ .‬בא‬
‫אזוי אויסגעשטעלט לכתחילה‪ ,‬ווי ער שרייבט‬ ‫ֵא ֶלי ָה ֶזה ְשל ִ ׁשים ָ ׁש ָנה מֹו ִשׁי ַע ָוָרב‪ֵ .‬מ ֶאֶרץ ַמ ֲעָרב‪.‬‬
‫אז ער האט בכוונה פרובירט צו צעטיילן זיינע‬ ‫הּוא ֶה ָח ָכם ַר ִבּי יֹו ֵסף ַמ ֲעָר ִבי ָח ְכ ָמתֹו ְ ּכ ֹק ֶה ֶלת‪.‬‬
‫געדאנקען לאורך כל הדרך‪ ,‬אז דער וואס כאפט‬
‫בלויז א בליק אין איין פרק זאל נישט ארויסהאבן‬ ‫ְו ִ ׂש ְכלֹו ְ ּכ ַג ֶח ֶלת‪ּ .‬ו ְלׁשֹונֹו ֵאׁש אֹו ֶכ ֶלת"‪.‬‬
‫וואס ער וויל‪ ,‬ווייל דאס וועט נאר מער צעמישן‬ ‫רבי יוסף המערבי האט זיך עווענטועל‬
‫דער וואס איז נישט אויסגעקאכט אין באהאוונט‬ ‫אריבערגעצויגן קיין באגדאד‪ ,‬און האט דארט‬
‫אין די טיפזיניגע נושאים‪ ,‬און נאר דער וואס‬ ‫געעפנט אן אייגענע ישיבה וואו מ'האט געלערנט‬
‫לערנט גוט אפ דעם גאנצן ספר פון אנהייב ביז'ן‬ ‫על פי דרכו פון זיין רבי'ן דער רמב"ם‪ ,‬און ער‬
‫האט דארט אפגעוואנדן די פיילן וואס דער‬
‫סוף וועט קענען כאפן זיין געדאנקענגאנג‪.‬‬ ‫ראש ישיבה אין בבל‪ ,‬רבי שמואל בן עלי גאון‪,‬‬
‫האט אנגעשפיצט אויפן רמב"ם (ווי מיר האבן‬
‫‪‬‬ ‫אויסגעשמועסט אין א פריערדיגן לבלר‪ ,‬איבער‬
‫די פולמוס פסקי הלכה פונעם רמב"ם)‪ .‬ער האט‬
‫דער ספר‪ ,‬וואס איז פארענדיגט געווארן‬ ‫זיך אפט געשריבן מיט'ן רמב"ם‪ ,‬פון וואס מיר‬
‫אין יאר ד' אלפים תתקנ"א‪ ,‬קנאפע פערצן‬ ‫האבן זוכה געווען צו עטליכע פארבליבענע‬
‫יאר איידער דער פטירה פונעם רמב"ם‪ ,‬האט‬ ‫הערליכע בריוון פונעם רמב"ם‪ ,‬און עס זענען‬
‫אויך פארבליבן געוויסע כתבים פון רבי יוסף‬

‫ניסן תשע״ט ‪37‬‬ ‫ספרים שאפע‬

‫| עט סופר מהיר |‬

‫אור‪-‬אלטער תימנ'ער כתב‪-‬יד פונעם מורה נבוכים‬

‫ס'פעלט נישט אויס אריינצוברענגען פילאזאפיע‬ ‫וואס איז געווען ממש אומדערהערט אין יענע‬ ‫אויפגעשאקלט די אידישע וועלט מיט זיין‬
‫אין כלל ישראל‪ ,‬און געוויסע קריטיקירער האבן‬ ‫צייטן אז א בארימטער קריסטליכער פילאזאף‬ ‫ערשיינונג‪ .‬די גאנצע גאס האט אויפגעשטורעמט‬
‫געהאלטן אז דער ספר שרייבט זאכן וואס טויגן‬ ‫און טעאלאג זאל זיך אזוי אויסדריקן אויף א איד‪.‬‬ ‫מיט'ן טיף‪-‬פילאזאפישן ספר‪ ,‬מיט געוויסע וואס‬
‫נישט‪ .‬עס זענען אפילו געווען קריטיקירער וואס‬ ‫דאס צייגט עטוואס אויפ'ן אפקלאנג וואס דער‬ ‫גייען דאס אויסלויבן גאר שטארק און אנדערע‬
‫האבן זיך געוואגט צו אטאקירן דעם רמב"ם‬ ‫ספר האט איבערגעלאזט איבער דער וועלט‪,‬‬ ‫וואס וועלן דאס ארונטעררייסן גאר שטארק‪ ,‬ווי‬

‫פערזענליך‪ ,‬ווי ערווענט שפעטער‪.‬‬ ‫אזש "מלאך רע בעל כרחו יענה אמן"‪.‬‬ ‫מיר וועלן שילדערן‪.‬‬
‫מיט א כלליות'דיגן בליק זעט מען‪ ,‬אז אין די‬ ‫איין זאך איז קלאר‪ ,‬דער מורה נבוכים‬
‫צייטן וואס רוב ספרד'ישע לענדער האבן שטארק‬ ‫‪2‬‬ ‫איז פארבליבן א קלאסישע ווערק‪ ,‬און ווערט‬
‫אנגענומען דעם ספר‪ ,‬האט מען אבער אין רוב‬ ‫באצייכנט אלס איינע פון די הויפט‪-‬פילאזאפישע‬
‫אשכנז'ישע לענדער זיך באצויגן דערצו מיט‬ ‫"שמעו נא‬ ‫ספרים וואס זענען געשריבן געווארן אין דער‬
‫חשד געמישט מיט חשש אז ס'קען צוברענגען‬ ‫המורי"ם" –‬ ‫וועלטס‪-‬היסטאריע‪ .‬אויך‪ ,‬להבדיל‪ ,‬קריסטן און‬
‫אומגינסטיגע נאכפאלגן‪ .‬דער אורזאך דערצו איז‬ ‫המורים את‬ ‫מוסולמענער האבן דורכגעטון דעם ספר און זיך‬
‫אויך פשוט‪ ,‬אין די צייט וואס דאס ספרד'ישער‬ ‫מוריהם‪...‬‬
‫אידנטום איז אין יענער עפאכע – און אפילו‬ ‫דערקוויקט דערמיט‪.‬‬
‫הונדערטער יארן שפעטער – געווען גאר שטארק‬ ‫עס איז אבער געווען קלאר אז אזא ספר‬ ‫איינע פון די גרעסטע קריסטליכע פילאזאפן‬
‫אריינגעטון אין חכמת הפילאזאפיע‪ ,‬און דער‬ ‫וועט נישט דורכגיין אן קיין קריטיק‪ ,‬און איז‬ ‫פון אלע צייטן‪ ,‬טאמאס אקווינעס‪ ,‬וואס האט‬
‫ספר איז געווען א פארשטענדליכע און אפילו‬ ‫טאקע די שארפסטע קריטיק וואס דער רמב"ם‬ ‫געלעבט עטליכע יאר נאכ'ן רמב"ם און וועמען‬
‫וויכטיגע זאך פאר די אידישע געמיינדע‪ ,‬האט‬ ‫איז נאר אויסגעשטאנען איבער זיינע פילע‬ ‫דער וואטיקאן האט באטיטלט אלס איינער פון די‬
‫אבער דאס אשכנז'ישער אידנטום כמעט נישט‬ ‫ווערק‪ ,‬און טאקע אממערסטנס שוין נאך זיין‬ ‫טאטעס פונעם קאטוילישן קירכע‪ ,‬רימט אויס אין‬
‫געטון אין די דאזיגע חכמה‪ ,‬און פאר זיי האט זיך‬ ‫פטירה‪ .‬געוויסע קריטיקירער האבן געהאלטן אז‬ ‫זיינס א בוך דעם מורה אלס אינטעלעקטועלער‬
‫גענצליך נישט אויסגעפעלט א ספר וואס זאל זיי‬ ‫און אמת'ער ספר‪ ,‬און אז ער איז אפילו מסכים‬
‫צו אסאך זאכן וואס שטייען אינעם ספר – א זאך‬

‫ספרים שאפע‬ ‫ניסן תשע״ט‬ ‫‪38‬‬

‫הרב שמעון שלמה זילבער‬

‫מיט רבינו שמשון משאנץ געשטאנען אין שפיץ‬ ‫אינעם נעקסטן דור‪ :‬דער בעל ספר התרומה‪ ,‬די‬ ‫גאר אריינפירן אין דער וועלט פון פילאזאפיע‪.‬‬
‫פון די בארימטע "עליית הראשונים" ווען דריי‬ ‫ברידער בעלי תוספות איוורא‪ ,‬דער ר"י בן יקר‪,‬‬ ‫גראדע איז דער רמב"ם יא אויסגעשטאנען‬
‫הונדערט רבנים און בעלי תוספות זענען ארויף‬ ‫רבינו יחיאל מפאריז‪ ,‬רבינו שמואל מפלייזא‪ ,‬און‬ ‫עטוואס קריטיק דורך ספרד'ישע גדולי ישראל‬
‫צו וואוינען ארץ ישראל (אומגעפער אין די יארן‬ ‫נאך‪ .‬זיינע תלמידים האבן אויך זוכה געווען צו‬ ‫איבער געוויסע פון זיינע שיטות וואס זענען‬
‫ד' אלפים תתקס"ט‪-‬ע"א‪ ,‬ממש פינף יאר נאך‬ ‫זיין די רבי'ס פון די גרעסטע גדולי ישראל אינעם‬ ‫באשיינפערליך באאיינפלוסט געווארן פון זיין‬
‫דער פטירה פונעם רמב"ם‪ .‬אנדערע ווילן זאגן‬ ‫דור שפעטער‪ ,‬ווי דער מהר"ם מרוטנבורג‪ ,‬רבינו‬ ‫פילאזאפישער געדאנקענגאנג‪ ,‬א שטייגער‬
‫אז רבינו יהונתן איז קיינמאל נישט ארויף קיין‬ ‫פרץ‪ ,‬דער בעל יראים‪ ,‬דער רמב"ן‪ ,‬דער בעל‬ ‫ווי דער פאלעמיק איבער "תחיית המתים"‬
‫ארץ ישראל‪ ,‬און איז גאר נסתלק געווארן אין‬ ‫ספר התרומות‪ ,‬און נאך)‪ ,‬און זיין ברודער רבינו‬ ‫וואס דער רמב"ם האט געשריבן זיין שיטה‬
‫שמשון משאנץ‪ ,‬דער בעל תוספות שאנץ ובעל‬ ‫דערוועגן אינעם משנה תורה (וואס מיר האבן‬
‫פרובינצה אין זעלבן יאר ווי דער רמב"ם)‪.‬‬ ‫פירוש ר"ש אויף משניות‪ .‬עס איז צוריקגעקומען‬ ‫שוין בארירט אין א פריערדיגן קאפיטל איבער‬
‫אלנפאלס‪ ,‬רבינו יהונתן האט זיך נישט נאר‬ ‫א בריוו פון רבינו שמשון וואס געט רעכט פאר'ן‬ ‫די ספרי הרמב"ם)‪ .‬דאן האט רבינו מאיר הלוי‬
‫אנגענומען פאר'ן רמב"ם‪ ,‬נאר ער איז זאגאר‬ ‫רמ"ה‪ ,‬אבער פארענטפערט גלייכצייטיג די‬ ‫אבולעפיה – באקאנט אלס דער בארימטער בעל‬
‫אזוי נתפעל געווארן פון זיין חכמה און גדלות‬ ‫כוונה פונעם רמב"ם‪ .‬פונעם ריצב"א האבן מיר‬ ‫"יד רמ"ה" – ארויסגעטרעטן שארף קעגן דעם‬
‫אז ער האט אפילו פארפאסט א גאנצע ספר‬ ‫נישט קיין ענטפער‪ ,‬אבער עס איז פארבליבן‬ ‫שיטה פונעם רמב"ם‪ ,‬און אפגעשריבן א בריוו‬
‫אפצוענטפערן די "השגות הראב"ד" אויפ'ן משנה‬ ‫אן עדות'שאפט פונעם רמב"ן אז דער ריצב"א‬ ‫צו די חכמי פרובינצה אין שפיץ פון רבינו יונתן‬
‫תורה לרמב"ם‪ ,‬טראצדעם וואס דער ראב"ד איז‬ ‫האט גאר שטארק געהאלטן פונעם רמב"ם און‬ ‫מלוניל‪ ,‬מיט זיינע טענות דערוועגן‪ .‬דער רמ"ה‬
‫האט אפילו ציטירט פסקים באזירט אויפ'ן משנה‬ ‫איז נאך דאן געווען א יונגערמאן‪ ,‬און כדי מ'זאל‬
‫געווען איינע פון זיינע רבי'ס!‬ ‫זיך רעכענען מיט זיינע רייד האט ער געדארפט‬
‫ער האט אויך אנגעהויבן זיך צו שרייבן‬ ‫תורה‪.‬‬ ‫צוקומען צו די גרעסטע גדולי הדור‪ ,‬וואס האבן‬
‫בריוו מיט'ן רמב"ם זעלבסט‪ ,‬און וויבאלד ער‬ ‫עווענטועל האט דער רמ"ה צוריקגעצויגן‬ ‫זיך בעיקר געפונען אינעם געגענט פון פרובינצה‬
‫האט געוואלט קריגן אלע ספרים וואס דער‬ ‫פון זיינע שארפע רייד‪ ,‬אזש נאך דער פטירה‬
‫רמב"ם האט פארפאסט‪ ,‬האט אים דער רמב"ם‬ ‫פונעם רמב"ם האט ער גאר פארפאסט א קינה‬ ‫אין פראנקרייך‪.‬‬
‫געשיקט אויך זיין "מורה נבוכים"‪ .‬אבער רבינו‬ ‫דערוועגן‪ .‬זיין הערצה צום רמב"ם איז געשטיגן‬ ‫פאקטיש האט דער דעמאלטיגער שערוריה‬
‫יונתן דאס נישט געקענט לערנען וויבאלד עס‬ ‫גענוג שטארק‪ ,‬אז שפעטער ווען עס האט פריש‬ ‫גאר צוגעברענגט א קעגן‪-‬עפעקט‪ ,‬ווען רוב‬
‫איז אפגעשריבן געווארן אויף אראביש – א‬ ‫אויפגעקאכט די שערוריה אויף די שיטות‬ ‫גדולי ישראל האבן זיך אנגענומען פאר'ן רמב"ם‪,‬‬
‫שפראך וואס די אשכנזי'שע אידן האבן נישט‬ ‫פונעם רמב"ם אדאנק דעם "מורה נבוכים" (זע‬ ‫און פון לוניל איז גאר צוריקגעקומען א שארפן‬
‫פארשטאנען‪ .‬דא איז אריינגעקומען אין בילד‬ ‫שפעטער)‪ ,‬איז ער געבליבן נייטראל און גארנישט‬ ‫ענטפער פון רבינו אהרן הכהן מלוניל (א זון פון‬
‫די בארימטע "אבן תיבון" פאמיליע‪ ,‬וואס האט‬ ‫געשריבן דערוועגן‪ .‬עס וואלט אויסגעזען ווי‬ ‫רבינו משולם בן יעקב מלוניל בעל "איסור משהו‬
‫אריגינעל געשטאמט פון שפאניע אבער זענען‬ ‫דער אלטער פאלעמיק איבערן "משנה תורה"‬ ‫בדיני איסור והיתר"‪ ,‬און א ברודער פון רבינו‬
‫אנטלאפן פון דארטן ווען די טרויעריג‪-‬בארימטע‬ ‫און איבערהויפט איבער זיין שיטה בנוגע "תחיית‬ ‫אשר מלוניל המכונה הרא"ש מלוניל‪ ,‬בעל "ספר‬
‫בארבארישע מוסולמענער "אל‪-‬מוואחידון" שבט‬ ‫המתים"‪ ,‬איז גענצליך איינגעשלאפן‪ .‬אבער אין‬ ‫המנהגות")‪ ,‬וואו ער פארענטפערט דעם רמב"ם‬
‫האט איינגענומען שפאניען (וואס האט אויך‬ ‫פאקט‪ ,‬איז דאס געווען אן אומדירעקטער גורם‬ ‫און דערנאך זאגט ער אז דער רמ"ה האט זיך נישט‬
‫צוגעברענגט אז רבינו מימון מיט זיין זון דער‬ ‫צום נייעם פייער מיטן ערשיינונג פונעם מורה‬ ‫געפירט כהוגן‪ .‬שוין אפגערעדט אז די ספרד'ישע‬
‫רמב"ם זענען אנטלאפן פון דארטן)‪ .‬דאן האט‬ ‫נבוכים‪ ,‬און אין אן איראנישן צופאל האט עס‬ ‫גדולי ישראל האבן שארף אפגעענטפערט דעם‬
‫זיך רבי יהודה אבן‪-‬תיבון באזעצט אין פרובינצה‪,‬‬ ‫פאסירט דווקא צוליב אן אויסערגעווענליכן‬ ‫רמ"ה‪ ,‬קענענדיג דעם רמב"ם פון דער נאנט און‬
‫וואו ער האט זיך באפריינדעט מיט די ארטיגע‬ ‫וויסנדיג אז אלץ וואס ער טוט און שרייבט איז‬
‫גדולי ישראל‪ ,‬און ער האט איבערגעזעצט די‬ ‫דביקות אינעם רמב"ם‪...‬‬
‫פילע פונדאמענטאלע ספרי מחשבת ישראל‬ ‫אויסגעהאלטן‪.‬‬
‫וואס זענען געווען געשריבן אויף אראביש‪ ,‬צו‬ ‫‪‬‬ ‫דער רמ"ה האט דערנאך אויך געשיקט‬
‫לשון הקודש‪ .‬צווישן זיי ציילן זיך די בארימטע‬ ‫בריוון צו די הויפט "חכמי צרפת" (פראנקרייך)‪,‬‬
‫ספרים "חובות הלבבות"‪" ,‬ספר הכוזרי"‪" ,‬ספר‬ ‫מיר האבן שוין אויבנדערמאנט‪ ,‬אז דער‬ ‫ווען אין שפיץ זענען געשטאנען די צוויי ברידער‬
‫רמ"ה האט געשיקט זיין ערשטן בריוו צו די חכמי‬ ‫בעלי תוספות‪ ,‬תלמידים פון ר"ת און דער ר"י‪:‬‬
‫האמונות והדעות"‪ ,‬און נאך‪.‬‬ ‫פרובינצה אין שפיץ פון רבינו יהונתן מלוניל‪.‬‬ ‫רבינו יצחק בן אברהם משאנץ‪ ,‬באקאנט אלס‬
‫ער איז נפטר געווארן אין דער זעלבער צייט‬ ‫רבינו יהונתן איז געווען פון די בעלי התוספות‬ ‫דער "ריצב"א"‪ ,‬וואס איז אין זיין צייט געווען‬
‫ווי דער ערשיינונג פונעם "מורה נבוכים"‪ ,‬אבער‬ ‫און דער בעל "פירוש רבינו יהונתן" אויפן רי"ף‪,‬‬ ‫פאררעכנט אלס דער גדול הדור (צווישן זיינע‬
‫ער האט איבערגעלאזט א זון בדומה לו‪ ,‬רבי‬ ‫און איז דאן געווען פאררעכנט אלס דער גדול‬ ‫תלמידים ציילן זיך די גרעסטע גדולי ישראל‬
‫שמואל אבן‪-‬תיבון‪ ,‬וואס אויסערדעם וואס ער‬ ‫בישראל אין פרובינצה אזש שפעטער איז ער‬

‫ניסן תשע״ט ‪39‬‬ ‫ספרים שאפע‬

‫| עט סופר מהיר |‬

‫אידן‪ ,‬אבער גלייכצייטיג אויך חרוב געמאכט‬ ‫הרב רבינו משה בר‬
‫פאר אנדערע‪.‬‬
‫נצב פירושו‬
‫‪3‬‬
‫א!!ו‪ .‬הויינין שתו ואמרו דבריו ופירשו את״הסתום ה׳ח‬
‫"הבערה ללה"ב‬
‫יצאה" – דער‬ ‫פירוש ש ם ׳ ט ו ב ופירוש א פ ו ד י ‪ ,‬וששום‬ ‫‪,‬‬
‫טאפלטער‬ ‫' ‪ v‬י דאין נ!ית דין שקול ער השלישי באינו והופפנו‬
‫פייער פון‬
‫מחלוקת‬ ‫‪■ISS^rQAA ■la X A flE . V a‬‬ ‫‪...:...V.‬ב‪..‬ז‪..‬ת‪...‬י‪..‬ע‪..‬ל‪..‬הדפסת ה‪.‬ראשונש פירוש האליר‪.‬י‬ ‫^ ‪^ ,‬״('‬

‫איינע פון די דעמאלטיגע לייבן אין‬ ‫• ‪ '•-‬ן י כ ן ר ש ק ש‬ ‫‪: ' ^ • " ' ' ,‬י׳‪:,:‬׳ ‪:,‬‬ ‫‪'■./.‬‬
‫פרובינצה איז געווען רבינו שלמה מן ההר (דער‬
‫אור‪-‬אלטער בארימטער שטאט "מונטפלייר"‬ ‫מה רב טובר והחוט המשולש ‪/‬לא במוךךו ינתק ;‬
‫[‪ ]Montpellier‬ווערט גערופן "מן‪-‬ההר"‪,‬‬
‫וויבאלד עס איז געווען א בערגיגער ראיאן מיט א‬ ‫‪,'. , .‬ז _______________________ י ‪. ,‬‬ ‫‪ ..‬׳ ‪.‬‬ ‫■■‬
‫היפש נאקעטן האריזאנט‪ ,‬זייענדיג היפש ליידיג‬
‫פון געוואוקסן‪" .‬מונט" איז מלשון "מאונטען"‪/‬‬ ‫גס כוונת כל פרק מפרקי המורה על דעת החנס יהחריוי‬
‫בארג‪" ,‬פלה" באדייט נאקעט = דער נאקעטער‬
‫בארג‪ .‬דערפאר האט מען גערופן די ארטיגע‬ ‫‪ L‬י ^ הועתק והוכנס לאינטרנט ‪.‬‬ ‫‪.■.‬‬ ‫‪ ..‬׳■י‬ ‫י‪.‬‬
‫חכמים אויף לשון הקודש "חכמי מן‪-‬ההר")‪ ,‬וואס‬
‫איז באקאנט אלס דער רבי מובהק פון רבינו יונה‬ ‫י ז־ ^ גם׳פי‪,‬רו־׳ש ‪ w Sd‬זי'^תאש^ר‪4‬בןגאתוגוזןכברשםצוובסדגפרריםהממןורההראגשסוגדירםס«ג;ס&דןסודקי‪g,‬ה‪-,‬תור■ה‘וג‪..‬גי‪.‬אים ו‪0.‬זו‪g « 0..‬ס‪■ WWWWWW.1h1Ve bUr e w b 0 0 k s.o r‬‬
‫מגרונדי – בעל "עליות דרבינו יונה" און "שערי‬
‫תשובה" און נאך‪ ,‬און לויט מאנכע אויך דער רבי‬ ‫י‬ ‫ע י חיים תש"ע‬ ‫‪■. ...‬־■ • ‪ ,‬״‪• , /‬על סדרם הכתוביס בתורה'אין בהם ‪, . . — ,‬‬
‫פונעם בעל "שיטה דלא נודע למי"‪ .‬עס זענען‬
‫דא וואס זאגן אז ער איז אויך דער בעל חידושי‬ ‫’ מוקדם ומאוחר איש ‪.‬‬

‫הרשב"א אויף מסכת מנחות‪.‬‬ ‫‪ , .‬ל אנ*ע*דר׳ז‪.‬‬
‫אלנפאלס‪ ,‬ער איז ארויסגעקומען צוזאמען‬
‫מיט זיינע תלמידים – צווישן זיי‪ ,‬דער רבינו‬ ‫ולמען לוו יהפר כל בו הזשפנו על הר^שוגיס להציב גדמגים גין ^ו רי םש‬
‫יונה – מיט א שטורעם קעגן דעם ספר מורה‬
‫נבוכים אומגעפער אין יאר ד' אלפים תתקצ"ב –‬ ‫‪ : -‬ברפס בקק יעסנין‪• V‬‬ ‫־‬
‫ארום פערציג יאר נאך איר ערשיינונג‪ ,‬און האט‬
‫ארומגעשיקט בריוון צו די פילע חכמי צרפת צו‬ ‫־ ’ ‪:Vv■-■ •k ^ //v‬׳‬ ‫;■‪.‬ר‪• :‬ר־ ו ׳ ־ ■'•' ■ ’ ‪i‬‬

‫אסר'ן דעם ספר‪.‬‬ ‫‪0‬יךשט מאנהלט דעסויאיו״ה ויתנשא למעלה ;‬ ‫אדונינו הרוכס האדיר הי?יי‬
‫עס איז אים געלונגען ארויסצוקומען מיט‬
‫א חרם אויפ'ן מורה נבוכים‪ ,‬מיט דער הסכמה‬ ‫‪/. ..‬‬
‫פון געוויסע חכמי צרפת‪ ,‬און ער האט עס‬
‫ארומגעשיקט איבער דער גאנצער וועלט‪,‬‬ ‫ר‪• : ,‬‬ ‫‪; :■:r;itxiSKy,‬־י‬
‫און עס האט גלייך אויסגעבראכן א שארפע‬
‫פאלעמיק אהין‪-‬און‪-‬צוריק‪ ,‬ווען פון שפאניע און‬ ‫■■■ די•‬ ‫‪ .‬ן ה‪*,‬ה מ ‪ . /‬סיר; ע ק ד‬
‫פון נאך ערטער האבן אסאך גדולי ישראל זיך‬ ‫‪ S' J/ S/‬ז‪M‬־•'‪? ■:'•.y .T j ’Jt■ • '•.‬‬ ‫‪»*-!’' ' i;/* .‬׳;•‪4‬״’‪«•>:.‬״נ‪K■•.••A‬י»>‪*»r*, ,*U‬יו־ז‪■-‬׳ו‪.‬ר״‪.‬׳'ר‪s‬ג‪1‬ך'■‘*‬
‫אנגענומען פאר'ן כבוד פונעם רמב"ם און שארף‬ ‫‪i / 1 ' i ’v • ^ S § n‬‬
‫אפגעענטפערט די ווערטער פון רבי שלמה מן‬ ‫■ |המנו‪-‬ח ר פוורל‪-‬שפוא;‬
‫‪■ /‬י • ‪ ; / / I :‬ז י ! ‪I s‬‬
‫■‪1‬‬

‫’ ‪'<. ■ ,‬‬

‫' ו וה»־ <׳‬ ‫‪..‬‬

‫‪^ C t o L ic e n tia‬‬

‫וי ה'ה האלוף התורניכהר״ר נתזפייטל‪*-‬‬ ‫'‪ -u t -‬׳׳■‪;‘V:‬‬
‫בדפוע■‬

‫‪''"’-'/.'■■ -‬ל;‬ ‫‪6^ .‬י י י ■■ ’‬ ‫‪ / -■' ■.‬׳ י‬ ‫‪ ,‬י•׳‪ ".‬׳ י ׳ ‪ .‬׳‬ ‫‪,‬־‬

‫חשחגה‪:‬לפו»^ י ‪' - ' ,‬‬ ‫^;■‪ .:» ;_7‬גשנת ו>ע‪0‬ו‪:‬עשה‬

‫שער‪-‬בלאט פון מורה נבוכים‪ ,‬דפוס יעסניץ שנת תק''ב‪,‬‬ ‫אלטער שער‪-‬בלאט פונעם ספר מורה נבוכים‬
‫וואס דער גאון בעל קרבן העדה אויפן ירושלמי האט‬
‫געהאלפן דרוקן‬ ‫איז זעלבסט געווען אן אויסגעצייכנטער מפרש‬
‫המקרא‪ ,‬פילאזאף‪ ,‬דאקטאר און וויסנשאפטלער‪,‬‬
‫"מגייר געווען" אראבישע ווערטער אין זיין‬ ‫איז ער אויך געווען א געלונגענער מתרגם פאר‬
‫איבערגעזעצטן ספר)‪.‬‬ ‫זיך‪ ,‬און ער האט איבערגעזעצט אסאך כתבים‬

‫דאס האט צוגעברענגט אז דער ספר איז‬ ‫פונעם רמב"ם אויף לשון הקודש‪.‬‬
‫צעכאפט געווארן לענגאויס די אשכנז'ישע‬ ‫אצינד האט אים רבינו יהונתן מלוניל‬
‫לענדער אין אייראפע‪ ,‬וויבאלד מ'האט שוין‬ ‫געבעטן אז ער זאל איבערזעצן דעם מורה‬
‫געקענט לערנען אינעם לשון הקודש'דיגן מורה‬ ‫נבוכים אויף לשון הקודש‪ ,‬א זאך וואס‬
‫נבוכים‪ .‬אבער וויבאלד די אשכנז'ישע אידן‬ ‫רבי שמואל האט גענומען אויף זיך מיט אן‬
‫זענען נישט געווען צוגעוואוינט צו לערנען‬ ‫ערנסטקייט נאכ'ן קריגן די הסכמה און רשות‬
‫פילאזאפיע‪ ,‬זענען ליידער געווען מאנכע וואס‬ ‫פונעם רמב"ם זעלבסט‪ ,‬ארבעטנדיג דערויף פאר‬
‫זענען גאר געווארן פורקי‪-‬עול‪ ,‬זאגנדיג אז מ'מוז‬ ‫די קומענדיגע צוואנציג‪-‬דרייסיג יאר‪ ,‬און עס איז‬
‫נישט איינהאלטן אלעס וואס שטייט אין די‬ ‫פארענדיגט געווארן אין יאר ד' אלפים תתקפ"ד‪,‬‬
‫תורה‪ ,‬זיך אנהענגענדיג כלומרשט אין געוויסע‬ ‫ניינצן יאר נאך דער פטירה פונעם רמב"ם‪ ,‬און‬
‫אויך א שיינע פאר יאר נאך דער פטירה פון‬
‫ציטאטן פונעם מורה‪.‬‬ ‫רבינו יהונתן מלוניל (דער אורזאך פארוואס‬
‫אנדערע האבן פשוט אויפגעטוישט דאס‬ ‫ס'האט געדויערט אזוי לאנג‪ ,‬איז געווען צוליב‬
‫לערנען גמרא מיט הארעוואניע – ווי דאס‬ ‫די פילע פילאזאפישע טערמינען וואס זענען‬
‫שטייגער פונעם אשכנז'ישן אידנטום אין יענער‬ ‫שוין פונלאנג געווען באנוצט אינעם אראבישן‬
‫עפאכע ווען זיי האבן באשאפן די תוספות –‬ ‫שפראך‪ ,‬אבער האבן נישט פארמאגט קיין ווארט‬
‫מיט'ן זיך אריינטון אין חכמת הפילאזאפיע‪ .‬נאך‬ ‫אויף לשון הקודש‪ .‬רבי שמואל האט "באשאפן"‬
‫געציילטע יארן האט זיך שוין ארויסגעזען‪ ,‬אז‬ ‫ווערטער‪ ,‬טערמינען‪ ,‬געדאנקען‪ ,‬און האט אפילו‬
‫כאטש ס'האט מעגליך אויפגעטון פאר אסאך‬

‫ספרים שאפע‬ ‫ניסן תשע״ט‬ ‫‪40‬‬

‫הרב שמעון שלמה זילבער‬

‫רייען‪ ,‬פארוואס זאלט איר זיך אומוויסנדיג‬ ‫‪L/‬מ ד‬
‫מאכן פון די אידישע אפיקורסים‪ ,‬וואס זענען‬
‫נאכגעגאנגען די לערע פון רבי משה פון מצרים‬ ‫תגמולי הנפש‬ ‫עליות דרבנו יונה‬
‫וואס האט געשריבן (ח"ו) ספרי מינות‪ .‬גיט‬
‫ארויס א באפעל צו פארברענען די ספרים מורה‬ ‫‪ p‬מזוין‬ ‫‪ 1f0h>ervyrt‬יד‪%‬י*«» י׳ הלל‪ ,‬בן החסיר חרב ד'‬ ‫השלם‬
‫ר׳ «לע!י ‪ Jt5m 3‬ז*זי‪#‬‬
‫נבוכים און ספר המדע‪.‬‬ ‫לרבנו יונה ב״ר אברהם זצוק״ל‬
‫דאס האט זיך ליידער איינגעגעבן‪ ,‬און די‬ ‫ו^י׳ הכ*ה הקדסיח שר טוי־ח לר׳ הלל הנופר הל‪,‬‬
‫קאטוילישע אינקוויזיציע האט באפוילן צו‬ ‫החסיד מגירונדא‬
‫פארברענען די דאזיגע "אפיקורס'ישע ספרים"‬ ‫והעתקות מתוך חכוי־יס אחי־ים על ד׳ מלל מ״ל‪,‬‬
‫רח"ל‪ ,‬אנברענגענדיג א שרעקליכן חילול שם‬ ‫למסכת‬
‫שמים‪ .‬אבער טאקע דאן‪ ,‬אין ברען פונעם‬ ‫ו^‪41‬לשה עניניס נוספיס שמוסיף הפוער כי‪5‬נ» ^«ורו‬
‫פאלעמיק איבער'ן מורה נבוכים‪ ,‬האט די‬ ‫בבא בתרא‬
‫זעלבע קאטוילישע קירכע באשלאסן אז אויב‬ ‫תגםולי הנפש<‬
‫מ'פארברענט שוין די אידישע "אפיקורס'ישע"‬ ‫>וצא לאור בפ עם הרא שונה ס תי ד כתב* »ד‬
‫ספרים‪ ,‬פארוואסזשע זאל מען נישט פארברענען‬ ‫ישגויי נוסחאיח ‪ t 6‬הנ׳ל פתוך כ®' ‪ tneoi‬עזביס‪,‬‬ ‫עיונים הערות וביאורים‬
‫אלע אנדערע ספרים וואס זיי האבן געשריבן‪,‬‬ ‫םאת‬
‫וואס זענען מלא אפיקורסות קעגן דער‬ ‫‪ ^ wr1ln!u‬ני ©‪.‬‬
‫קאטוילישער רעליגיע‪ !...‬און אין יאר ה' אלפים‬ ‫משה הרשלר‬
‫ד'‪ ,‬צוועלף יאר נאכ'ן אנהייב מערכה קעגן דעם‬ ‫כל אלה צקכצו ‪ »m‬מ«»‪6£‬ו לאם‪6‬וה״‬
‫מורה נבוכים‪ ,‬איז פארגעקומען דער טרויעריג‪-‬‬ ‫הועתק והוכנס לאינטרנט‬
‫בארימטער "שריפת התלמוד" אין פאריז‪ ,‬ווען‬ ‫‪e‬את‬ ‫‪WWW. hebrewbooks.org‬‬
‫עס זענען ליידער פארברענט געווארן צוואנציג‬
‫ש׳ ז׳ ח׳ ה ‪/‬‬ ‫ע״י חיים תשע״א‬
‫וואגאנען אנגעפילט מיט ספרי קודש רח"ל‪.‬‬
‫איינער פון די תלמידי רבינו יונה איז געווען‬ ‫יוצא לאוד בפעם ראשונה‬ ‫‪-‬יר הרב הרצוג״—איחור מפעלים תורתיים־ספתתיים )אמ־ת(‬
‫דער רב‪ ,‬פילאזאף‪ ,‬דאקטאר און הוגה דעות‬ ‫על יה ^י־ת‬ ‫הוצאת מכון התלמוד הישראלי השלם‬
‫רבי הלל בן שמואל פון ווירונה אין איטאליע‪,‬‬
‫בעל "תגמולי הנפש"‪ ,‬וואס איז זעלבסט געווען‬ ‫מקיצי נרדמים‪.‬‬ ‫ירושלים תש״נ‬
‫א הייסער אנהענגער אינעם ספר מורה נבוכים‬
‫אויף וואס ער האט אפילו געשריבן פירושים‪,‬‬ ‫שנה חמישית תרל*א תי־ליד‪.‬‬ ‫שער‪-‬בלאט פון ספר עליות דרבינו יונה אויף‬
‫און ער דערציילט אז עס איז נישט אדורך קיין‬ ‫מסכת בבא בתרא‬
‫פערציג טעג פונעם שריפת ספרי הרמב"ם ביז'ן‬ ‫ל־ק‪ ^ ) .‬ד ( אלה ‪ ren‬ממדי ר׳ הולל דל‪ .‬ל*ייק ‪.‬‬
‫שריפת ספרי התלמוד‪ ,‬און אלע האבן געזען אין‬ ‫ההר‪ ,‬אזש ביז'ן אים מחרים זיין‪.‬‬
‫דעם אן אות מן השמים אז מ'איז דא באגאנגען‬ ‫‪H e nwc«f «»«a *4a‬‬ ‫‪4e* T *reins‬‬ ‫עס האט נישט צוגעהאלפן דער פאקט‪ ,‬אז‬
‫א שרעקליכע עוולה און מ'איז באשטראפט‬ ‫רבי שלמה האט זיך אויסגעדריקט – כדי צו‬
‫}‪(L. 8iU>e1m&nn.‬‬ ‫׳‬ ‫פארשטערקערן זיינע ווערטער – אז אפילו‬
‫געווארן פון הימל‪.‬‬ ‫אויב דער רמב"ם איז געווען אפגעהיטן אין אלע‬
‫וואספארא השפעה האט די שריפת כתבי‬ ‫‪~ t «s Ea^t.lpb -^(deri.‬‬ ‫מצוות התורה‪ ,‬דאך געפונען מיר אין גמרא אז‬
‫הרמב"ם און די שפעטערדיגע שריפת ספרי‬ ‫יוחנן כהן גדול האט אויך משמש געווען בכהונה‬
‫התלמוד איבערגעלאזט אויף דער דעמאלטיגער‬ ‫שער‪-‬בלאט פון ספר תגמולי הנפש‪ ,‬לרבי הלל‬ ‫פאר אכציג יאר‪ ,‬און סוף ימיו איז ער געווארן‬
‫אידישער וועלט? דאס וועלן מיר אי"ה שילדערן‬ ‫בן שמואל מווירונה‬ ‫א צדוקי‪ ,‬מיינענדיג ארויסצוברענגען אז דער‬
‫אינעם קומענדיגן קאפיטל‪ ,‬וואו מיר וועלן‬ ‫פאקט אז "דער רמב"ם האט עס געשריבן" איז‬
‫דערציילן איבער'ן פאלעמיק וואס האט זיך‬ ‫געפלויגן פון אלע זייטן‪ ,‬ווען געוויסע האלטן אז‬ ‫נישט גענוג אפצופרעגן די טענות אויפ'ן ספר‪.‬‬
‫אפגעשפילט יענע יארן איבער "ספרי פילוסופיה"‬ ‫מ'טאר נישט אריינקוקן אינעם מורה נבוכים און‬ ‫די דאזיגע רייד האבן נאר צוגעהאלפן אז מ'זאל‬
‫אנדערע האלטן אז מ'טאר נישט רעדן קיין ווארט‬ ‫אים שארף אפענטפערן‪ ,‬און אפילו דער רמב"ן‬
‫בכלליות ‪.‬‬ ‫דערקעגן‪ .‬די מערכה האט אנגעהאלטן פאר די‬ ‫וואס האט פרובירט צו בארואיגן ביידע צדדים‬
‫פונעם פאלעמיק‪ ,‬האט געמוזט מוחה זיין אויף‬
‫קומענדיגע פערצן יאר‪.‬‬
‫די דאזיגע רייד‪.‬‬
‫‪‬‬ ‫רבי שלמה האט געשיקט בריוון אז ער האט‬
‫גארנישט פערזענליך קעגן דעם רמב"ם‪ ,‬און ער‬
‫ווי אלעמאל ווען זאכן גייען ארויס פון‬ ‫זעלבסט לערנט אויך אינעם משנה תורה‪ ,‬נאר‬
‫גרעניץ‪ ,‬האבן די עקסטרעמיסטן זיך נישט‬ ‫עס איז א פראבלעם מיט'ן ספר און השקפה‬
‫אפגעשטעלט פאר גארנישט‪ .‬ווי רבינו אברהם בן‬ ‫פונעם מורה נבוכים‪ ,‬אבער "הבערה ללהב‬
‫הרמב"ם שרייבט‪ ,‬האבן געוויסע מתנגדים צום‬ ‫יצאה" מיט שארפע בריוו און חרמות וואס זענען‬
‫מורה נבוכים זיך געוואנדן צו דער קאטוילישער‬
‫אינקוויזיציע – וואס האט זיך ביז דאן קיינמאל‬
‫נישט אריינגעמישט אין אידישע אנגעלעגנהייטן‪,‬‬
‫און האט זיך אפגעגעבן בלויז מיט אינערליכע‬
‫"כופרים" אין די קריסטליכע רייען – אז זיי זאלן‬

‫הייסן פארברענען דעם מורה נבוכים!‬
‫דער רד"ק – וואס האט זיך אויך גאר שטארק‬
‫אנגענומען פארן רמב"ם און דעם מורה נבוכים –‬
‫שרייבט דערוועגן‪ ,‬אז זיי האבן געזאגט צו דער‬
‫אינקוויזיציע‪ :‬איר זענט פארנומען אויסצוראטן‬
‫די אפיקורסים און זייערע ספרים פון ענקערע‬

‫ניסן תשע״ט ‪41‬‬ ‫ספרים שאפע‬

‫| ספרים מארק |‬

‫הגדה מראות יחזקאל‬

‫אוצר רב מתורתו של זקן פוסקי דורינו הגאון הגדול גאב"ד קארלסבורג שליט"א‬
‫איז געטון געווארן דורך בנו של הגאב"ד‪ ,‬הגה"צ רבי ברוך דוד שליט"א‬
‫וועלכער האט מעלה געווען על הכתב א טייל פון די שאלות ותשובות און‬
‫מסדר געווען די צענדליגע תשובות להלכה‪ ,‬אויף א לייכטן און געשמאקן‬

‫סגנון‪ ,‬דבר דבור על אפניו‪ ,‬למען ירוץ הקורא בו בטוב טעם ודעת‪.‬‬
‫ועל צבאם איז עומד דער חשוב'ער מוציא לאור און מפיץ תורת אור‬
‫מרן הגאב"ד שליט"א‪ ,‬דער געטרייער אייניקל יד ימינו ובן משק בית הרב‬

‫המופלג איש חי ורב פעלים ר' יואל ראטה שליט"א‪ ,‬בן בנו הגה"צ גאב"דמ‬
‫יט א תענוג רוחני האבן חובבי ושוחרי‬
‫אגדה והלכה פון איבעראל אנטפאנגען דעם‬
‫וואונדערליכן נייע תורה'דיגע יצירה‪" ,‬הגדה‬
‫של פסח מראות יחזקאל" וואס אנטהאלט‬
‫אן אוצר רב פון הלכות ופסקים‪ ,‬דברי תורה‬
‫בדרך החסידות אגדה ודרוש פאר די ימי‬
‫האביב‪ ,‬מבית מדרשו של רבי‪ ,‬תורתו ופסקיו‬

‫מראה יחזקאל שליט"א‪ ,‬וועלכער איז א ריכטיגער‬ ‫פון זקן פוסקי וגדולי דורינו‪ ,‬פאר הדור והדרו‪ ,‬כ"ק מרן הגאון הגדול גאב"ד‬

‫סמל ודוגמא אויף דעם גדולה שמושה יותר‬ ‫קארלסבורג שליט"א‪.‬‬

‫מלומדה‪ ,‬דער מחובר לטהור וועלכער‬ ‫די נייע הגדה "מראות יחזקאל"‬

‫פארפולקאמט סיי דער שומשה און‬ ‫אנטהאלט א זעלטענעם אוצר בלום‬

‫סיי דער לימודה זייענדיג די רעכטע‬ ‫און ווערט באצייכנט אלס ממש א‬

‫פון גרויסן זיידן פאר אזויפיל יארן‬ ‫כרכי' דכולי ביה‪ ,‬געאייגנט פאר יעדן‬

‫און גיט זיך אפ מיט בנפשו ובממונו‬ ‫סארט לומד ומבקש אנטהאלטנדיג‬

‫מפיץ זיין אור תורתו אויפ'ן שענסטן‬ ‫סיי פסקי הלכות פונעם פוסק הגדול‪,‬‬

‫און פרעכטיגסטן פארנעם‪.‬‬ ‫הלכות און מנהגים‪ ,‬און הערליכע‬

‫די נייע הגדה איז בבחינת "לוחות‬ ‫דברי אגדה ודרוש צו באשיינען דעם‬

‫שנוית"‪ ,‬נאך וואס דער חשוב'ער‬ ‫סדר און דעם גאנצן יו"ט בכלל‪.‬‬

‫מוציא לאור ר' יואל שליט"א האט שוין‬ ‫בפרט ווערט די נייע הגדה‬

‫מיט א צייט צוריק ארויסגעגעבן דער‬ ‫אויפגענומען מיט גרויס פרייד ביי‬

‫בארימטער "שו"ת מראות יחזקאל"‬ ‫גדולי מורי הוראה‪ ,‬חובבי דת ודין והני‬

‫וואס איז בליץ שנעל צעכאפט‬ ‫צורבא מרבנן וועלכע וועלן טרעפן‬

‫געווארן בעולם התורה ורבים וטובים‬ ‫אין דער הגדה דעם ריכטיגן דרך‬

‫אומרים מי יראנו טוב אז ער זאל‬ ‫אשר ילכו בה בד' אמות של הלכה‪,‬‬

‫ווייטער ממשיך זיין אויף דעם גאנג‬ ‫מיט מערכות שלימות וואס נעמט‬

‫און ארויסגעבן מאוצרו הטוב פון‬ ‫ארום אלע הלכות וואס זענען נוגע‬

‫גרויסן זיידן‪ .‬דאס איז בנוסף לזה‬ ‫דעם יו"ט ווי בדיקה וביטול‪ ,‬הגעלה‬

‫וואס א צווייטער באנד פון די שאלות‬ ‫וליבון‪ ,‬מכירת חמץ און אזוי ווייטער‪,‬‬

‫ותשובות זענען אין פולן שוואונג און‬ ‫מיט קלארע הדרכות והוראות פון‬

‫וועלן בס"ד אט געדרוקט ווערן בשעה‬ ‫לשכת הגזית גדול הפוסקים בדורינו‬

‫גאב"ד קארלסבורג שליט"א‪ .‬טובה‪.‬‬

‫ס'דארף באטאנט ווערן אז אין‬ ‫באזונדער ווערט באגריסט די‬

‫דער הגדה איז אריינגעגאנגען ממון‬ ‫געוואלדיגע ארבעט וואס ס'איז‬

‫ודמים תרתי משמע און איז אן עבודת‬ ‫אריינגעלייגט געווארן אין דער‬

‫הליקוט וחיפוש מחיפוש פון צענדליגער יארן‬ ‫חלק הדרוש והאגדה וואס איז‬

‫תורת מרן הגאב"ד שליט"א‪ ,‬און די חשוב'ע מוציאים לאור‬ ‫אהערגעשטעלט מסודר דבר דבר‬

‫האבן אריינגעלייגט גרויסע כוחות אז די הגדה זאל זיין כלול בהדרו אויפ'ן‬ ‫אל אפניו לויט'ן סדר החג בטוב טעם‬

‫מפה טהור שענסטן פארנעם‪ ,‬מדיוק ומזוקק שבעתיים‪ ,‬תורה מפוארה בכלי מפואר‪.‬‬ ‫ודעת‪ ,‬הערליכע בחינות און דברי אגדה היוצאים‬

‫ס'איז דעריבער נישט קיין וואונדער אז דורכאויס די עטליכע טאג וואס‬ ‫הגאב"ד שליט"א דורכאויס די לילי התקדש חג און די ארומיגע יו"ט טעג‪ .‬די‬

‫אלע מאמרים און דברי תורה זענען אפגעשריבן‪ ,‬כאמירתם ונתינתם‪ ,‬מיט'ן די נייע הגדה איז דא צו באקומען און ס'געפינט זיך אויפ'ן מארק איז עס‬

‫אריגינעלן חן און התלהבות דקדושה‪ ,‬עס זאל זיין פאר'ן לומד כאילו בעל צעכאפט געווארן פון די געשעפטן דורך די הונדערטער תלמידים נאמנים‬

‫פונעם גאב"ד שליט"א ביי וועלכן די נייע הגדה איז א "מוז" און וועט בלי‬ ‫השמועה עומד לפניו‪.‬‬

‫די עבודת העריכה פון דער וואונדערליכער תורה'דיגער יצירה ספק שענקען א ריכטיגער עונג יו"ט ותענוג רוחני‪ .‬‬

‫ספרים שאפע‬ ‫ניסן תשע״ט‬ ‫‪42‬‬

‫נייע ספרים אויפ׳ן מארק ‪ /‬אדר תשע״ט‬

‫שו"ת כי שאל נא ‪ -‬שאלות ותשובות בעניני‬ ‫אוצרות של מעלה‬
‫השקפה דורך הגה"ח רבי עזריאל טויבער‬ ‫‪ -‬אוצרות גנזי קודש‬
‫שליט"א‪ ,‬ערשינען אין די פאפולערע גליוני‬ ‫היקרים מפז שמצאו‬
‫שלהבת‪ .‬יצא לאור ע"י ארגון שלהבת‪ .‬הפצה‬
‫מתח"י ושנמצאו‬
‫ראשית ע"י שארף ‪.718-812-5120‬‬ ‫באוצרו של כ"ק‬
‫אדמו"ר הקוה"ט‬
‫מעדנים לנפשך – כרך חדש ח"ג‪ .‬שיחות קודש‬ ‫זצוקל"ה מסקווירא‪.‬‬
‫וסיפורי צדיקים השוים לכל נפש‪ ,‬ערבים‬ ‫פרקי זכרונות נעלים‬
‫לשומעיהם ומעוררים לבב נפש האדם לעבודת‬ ‫של רבנים‪ ,‬חסידים‬
‫בוראו ולתיקון המידות‪ .‬יו"ל ע"י הרב יואל הכהן‬ ‫ואנשי מעשה מאשר‬
‫חוו בצילא דמהימנותא‪.‬‬
‫גראס‪ .‬ניתן להשיג בחנויות הספרים‪.‬‬ ‫ניתן להשיג בחנויות‬

‫הספרים‪.‬‬

‫ספה"ק דרך פקודיך‪ :‬נדפס מחדש‪ ,‬עם אלפי‬ ‫ספר אמונה בחרתי‪ :‬שיעורים שנאמרו ע"י‬
‫מראי מקומות ותיקונים‪ ,‬בנוסף למפתח מפואר‬ ‫הגה"צ רבי אהרן קאהן אב"ד דברי אמונה‬
‫שליט"א‪ ,‬על פרשיות התורה ומועדי השנה‪,‬‬
‫ומהודר‪.‬‬ ‫למעלה מ‪ 600‬עמודים‪ ,‬הוצאה לאור‪ :‬מערכת‬
‫יצא לאור ומכירה הראשית ע"י שארף ‪718-812-‬‬
‫אמונה בחרתי ‪845-237-2941‬‬
‫‪5120‬‬

‫מאור עינים‪-‬ישמח לב מהדורה‬ ‫די היסטאריע פון מאשין מצות ‪ -‬די שערוריה‬
‫מורחבת ומפוארת‪ .‬הגהה מדוייקת‪,‬‬ ‫פון מאשין מצות פון ווען דער מאשין איז‬
‫אלפי השוואות ומראי מקומות וציונים‪,‬‬ ‫ערפינדן געווארן עד היום הזה‪ .‬צו באקומען‬
‫השלמת פסוקי התנ"ך ועוד‪ .‬מכירה‬
‫אין אלע ספרים געשעפטן‪.‬‬
‫הראשית ע"י שארף ‪718-812-5120‬‬

‫ספרים ליסטינג — לבלר ‪ - #7‬אייר הבעל״ט‬

‫מחברי ספרים ומוציאים לאור‪ :‬שטעלט אריין אייער נייעם ספר אינעם ספעציעלן ״ליסטינג״‬
‫פון לבלר׳ס ״ספרים מארק״ אפטיילונג‪ .‬פארבינדט זיך מיט די רעדאקציע אויף די פאלגענדע וועגן‪:‬‬

‫‪LAVLOR Seforim listing‬‬
‫‪Phone: 718.928.3347 Ext. 107 | Email: [email protected]‬‬

‫ניסן תשע״ט ‪43‬‬

‫| כשרות |‬

‫פסח מנהגים און חומרות‬

‫לכאורה אונזער באקאנטער קארפ פיש – קען‬ ‫פסח‪.‬‬ ‫ס איז באקאנט דאס ווערטל וואסע‬
‫זיין א פראבלעם ווייל ווען מען פלעגט פירן די‬ ‫אין דעם יו"ט איז מען אויך גאר שטארק‬
‫פיש פון שטאט צו שטאט און מען האט געוואלט‬ ‫מקפיד אויף מנהגים‪ ,‬יעדער איינער לויט ווי‬ ‫איז שגור בפי העולם אויף דער‬
‫עס זאל זיך האלטן פריש‪ ,‬האט מען גענומען א‬ ‫עס איז מקובל מבית אבותיו ורבותיו‪ ,‬עד כדי‬ ‫משנה וואס מיר זאגן יעדן טאג‬
‫שטיקל ברויט און עס איינגעטונקען אין ברוינפן‪,‬‬ ‫כך אז אין געוויסע מקומות עסט מען נישט‬ ‫ביים דאווענען‪ ,‬סוף פון איזהו‬
‫און דאס האט מען צוגעלייגט צום מויל פון די‬ ‫קיין שום מאכל נאר וואס מען האט געגעסן‬ ‫מקומן‪" ,‬הבכור נאכל לכהנים‬
‫פיש און די שארפקייט פון די ברוינפן האט עס‬ ‫אינדערהיים‪ .‬עס איז ידוע די מעשה מיט הרה"ק‬ ‫והמעשר לכל אדם ונאכלין בכל העיר לכל אדם‬
‫געהאלטן פריש פאר לענגער‪ .‬ווי לאנג דער‬ ‫מהרי"ד מבעלזא זצוק"ל אז עס איז געקומען‬ ‫בכל מאכל וכו' הפסח אינו נאכל אלא בלילה‬
‫פיש לעבט איז נישט דא קיין שאלה ווייל א‬ ‫א דארפסמאן קיין בעלזא פאר פסח‪ ,‬און כדי‬ ‫ואינו נאכל אלא עד חצות ואינו נאכל אלא‬
‫לעבעדיגע זאך קען נישט באקומען קיין בליעות‪,‬‬ ‫מהנה צו זיין דעם רבי'ן האט ער מיטגעברענגט‬ ‫למנוייו וכו'"‪ ,‬פארוואס ביי די פריערדיגע שטייט‬
‫אבער די שאלה איז נאכ'ן שטארבן ווען עס איז א‬ ‫אוגערקעס אז דער רבי זאל דאס נוצן פאר כרפס‪,‬‬ ‫"נאכל" לכהנים "נאכלין" בכל העיר‪ ,‬און דא‬
‫פראבלעם פון כבוש‪ .‬און אפי' עס ליגט נישט מיט‬ ‫האט דער בעלזער רב געזאגט אז חמץ בפסח איז‬ ‫שטייט "אינו נאכל" אלא בלילה "אינו נאכל" אלא‬
‫די ברוינפן פאר פיר און צוואנציג שעה‪ ,‬וואס‬ ‫במשהו‪ ,‬איז וויאזוי איז שייך נזהר צו זיין‪ ,‬נאר‬ ‫וכו'‪ .‬נאר ווייל פסח איז קודם "אינו נאכל"‪ ,‬קודם‬
‫געווענליך הייסט דאס נישט קיין כבוש‪ ,‬קען‬ ‫אזעלכע מאכלים וואס אונזערע עלטערן האבן‬ ‫ווייסט מען אז מען עסט נישט‪ ,‬נאר נאכדעם אויב‬
‫אבער זיין דא איז יא א פראבלעם ווייל ברוינפן‬ ‫געגעסן האבן זיי מתפלל געווען דערויף אז‬ ‫עס האט אלע תנאים דעמאלט קען מען עפעס‬
‫הייסט א דבר חריף וואס ביי דעם איז די שיעור‬ ‫עס זאל זיין אפגעהיטן פון א משהו חמץ האבן‬
‫‪ 18‬מינוט (כדי שירתיח) אז עס זאל הייסן כבוש‪,‬‬ ‫זיי שוין אויסגעטרעטן דעם וועג מיט תפילות‪,‬‬ ‫ארייננעמען אין מויל‪.‬‬
‫קענען מיר גיין אויף זייער וועג און מתפלל זיין‬ ‫ווי נאך איז דא אזא יום טוב ווען אידן זענען‬
‫און דער פרי מגדים פירט אויס "וצ"ע כעת"‪.‬‬ ‫צו ווערן אפגעהיטן פון א משהו חמץ‪ ,‬משא"כ‬ ‫אזוי מדקדק אויף וואס מען נעמט אריין אין מויל‬
‫און צוליב דעם האט מען זיך אין אסאך‬ ‫א מאכל וואס זיי האבן נישט געגעסן האבן זיי‬ ‫און אין שטוב ווי אום פסח‪ ,‬און כמובן איז עס‬
‫מקומות געפירט נישט צו עסן קיין פיש פסח‪.‬‬ ‫נישט מתפלל געווען‪ ,‬און אליינס אויסצוטרעטן‬ ‫מחמת חומרא דפסח וואס כנפסק בהלכה איז‬
‫ווידער אין די מקומות וואס איז געווען נאנט צו א‬ ‫דעם וועג קענען מיר נישט (יש בסיפור זה כמה‬ ‫חמץ במשהו און עס העלפט נישט קיין ביטול‪.‬‬
‫טייך און מען האט געקענט באקומען לעבעדיגע‬ ‫נוסחאות ושינויים ואכהמ"ל‪ ,‬וכן שמעתי מהגה"צ‬ ‫אפי' ביי די צדיקים וואס האבן א גאנץ יאר נישט‬
‫פיש‪ ,‬וואס אין אזא פאל האבן מיר דאך געברענגט‬ ‫שליט"א בנשגו"צ שמקובל בידו שסיפור זה היה‬ ‫געלאזט און נישט געוואלט מחמיר זיין קיין‬
‫איז נישט דא דער חשש‪ ,‬האט מען בדרך כלל‬ ‫אצל הרה"ק מהר"י ולא אצל הרה"ק מהרי"ד‬ ‫זאכן וואס איז לפי דעתם הק' געווען איבריגע‬
‫יא געגעסן פיש (וכן שמעתי משמיה דהגה"צ‬ ‫חומרות‪ ,‬האבן זיי אבער משום חומרא דפסח‬
‫שליט"א‪ ,‬נכד מהרה"ק החקל יצחק מספינקא‬ ‫זצוק"ל)‪.‬‬ ‫מחמיר געווען אויף אלעם‪ ,‬כמבואר באמרי‬
‫זצוק"ל‪ ,‬דאף דבביתו לא היה אוכל דגים‪ ,‬אולם‬ ‫מיר וועלן בעז"ה פרובירן אין דעם ארטיקל‬ ‫פנחס בשם הרה"ק ר' פנחס מקאריץ זצוק"ל אז‬
‫כששהה פעם בעיירה אחת על חג הפסח ושם היה‬ ‫איבערצוגיין פארשידענע מאכלים וואס מען‬ ‫א גאנץ יאר האט ער נישט געלאזט מחמיר זיין‬
‫נהר והיה באפשרות להביא דגים חיים‪ ,‬אכל גם‬ ‫האט זיך געפירט אין קהלות קדושות בישראל‬ ‫קיין חומרות יתירות‪ ,‬זאגנדיג אז דאס ברענגט‬
‫הוא דגים בחג הפסח)‪ .‬אין אסאך מקומות פירט‬ ‫מחמיר צו זיין און נישט צו עסן אום פסח‪ .‬אודאי‬ ‫דינים‪ ,‬אבער פסח האט ער גאר שטארק מחמיר‬
‫מען זיך צו עסן במקום זה פאלשע פיש‪( ,‬בבעלזא‬ ‫זענען מיר נישט דא צו פסק'ענען הלכות און‬
‫ובמונקאטש בליובאוויטש ובבאבוב אכלו‪ ,‬אולם‬ ‫יעדער זאל זיך ווייטער פירן כמנהג אבותיו‬ ‫געווען אויף אלע חומרות‪.‬‬
‫בוויזניץ ובנדבורנא ועוד מקומות נהגו שלא‬ ‫אזוי אויך ווערט געברענגט אין תהלה‬
‫ורבותינו ונהרא נהרא ופשטיה‪.‬‬ ‫למשה ‪ -‬תולדות פונעם הייליגן ישמח משה‬
‫לאכול)‪.‬‬ ‫זצוק"ל ‪ -‬אז דער הייליגער ישמח משה האט‬
‫פיש‬ ‫פסח מחמיר געווען אויף יעדע חומרא וואס ער‬
‫פירות וירקות‬ ‫האט נאר געזען געדרוקט אין א ספר אפי' ער‬
‫ווי באקאנט‪ ,‬איינע פון די זאכן וואס מען‬ ‫האט נישט געהאלטן אז מען דארף מחמיר זיין‬
‫אין א סאך מקומות פירט מען זיך נישט צו‬ ‫עסט נישט אין אסאך מקומות איז דער מאכל‬ ‫אויף דעם ע"פ הלכה‪ .‬נאכמער שטייט דארט אז‬
‫עסן קיין שום פרוכט אדער גרינצייג וואס מען‬ ‫דער ישמח משה האט אמאל געזען אין א ספר‬
‫"פיש"‪.‬‬ ‫אז מען טאר נישט טרינקען פסח קיין קאווע‬
‫קען נישט אפשיילן‪.‬‬ ‫דער מקור אין הלכה דערצו איז אין פרי‬ ‫ווייל עס איז קטניות‪ ,‬און דער ישמח משה האט‬
‫דער מקור דערפון איז אין חיי אדם (כלל‬ ‫מגדים (אשל אברהם סי' תמ"ז סקמ"ו) ווי ער‬ ‫געלאכט דערפון‪ ,‬אבער פונדעסטוועגן האט ער‬
‫קכ"ז ס"ב) וואס שטעלט עס צו צום מגן אברהם‬ ‫שרייבט אז צו עסן פיש "שקורין קארפין" –‬ ‫פון דעמאלט מער נישט געטרונקען קיין קאווע‬

‫ניסן תשע״ט‬ ‫‪44‬‬

‫הרב אלימלך פריעדמאן‬

‫משגיח בוועד הכשרות טארטיקוב בראשות הרה"ג יחיאל באב"ד שליט"א‬

‫בדיעבד‪ ,‬וואס דער מהרי"ל האלט אז מען טאר‬ ‫אויף אלע מיני קנאבל נישט צו עסן אין פסח‪.‬‬ ‫וואס ברענגט (סי' תס"ז סק"ח) אז עס איז‬
‫נישט אפי' בדיעבד און דער רמ"א אין דרכי משה‪,‬‬ ‫געווען דער סדר אין זיין שטאט קאליש צו קויפן‬
‫און אזוי נעמט אויך אן דער מגן אברהם‪ ,‬האלט‬ ‫אויל‬ ‫געטריקנטע בארן און דאס ווייקן אין וואסער‬
‫און מאכן פון דעם א געטראנק‪ ,‬אבער די בארן‬
‫אז בדיעבד איז עס מותר‪.‬‬ ‫די נושא פון נישט עסן אויל פסח איז גאר א‬ ‫אליינס האט מען נישט געגעסן אלס א חשש אז‬
‫אבער אויל וואס מען האט געמאכט בתכלית‬ ‫ברייטע‪ ,‬הן די מקור דערפון און הן די חולקים‪,‬‬ ‫עס איז אנגעקלעבט אויף דעם א משהו חמץ‪.‬‬
‫הכשרות איז לכאורה משמע פון מהרי"ל און מגן‬ ‫און וואספארא אויל גייט אריין אין דעם גדר און‬ ‫איי דער געטראנק? אין דעם געטראנק ווערט‬
‫אברהם אז עס איז נישט קיין שום פראבלעם‪,‬‬ ‫וואס יא צו נוצן‪ .‬מיר וועלן פרובירן דא צו מאכן‬ ‫עס בטל‪ ,‬משא"כ אויף די באר אליינס האט מען‬
‫אבער אין הגהות דגול מרבבה (פונעם הייליגן‬
‫נודע ביהודה) שרייבט ער אז מען זאל יא מחמיר‬ ‫א שטיקל תמצית און א סך הכל בעזהשי"ת‪.‬‬ ‫מחמיר געווען‪.‬‬
‫זיין פאר צוויי סיבות‪ .‬איינס‪ ,‬ווייל מיר זעען דאך‬ ‫די שאלה הויבט זיך אן נאך פריער‪ .‬די אויל‬ ‫על סמך פון דעם שרייבט דער חיי אדם אז‬
‫אז דער מנהג איז אז מען עסט נישט קיין אויל‬ ‫וואס ווערט געמאכט פון קטניות‪ ,‬ווי למשל סאי‪-‬‬ ‫מען זאל נישט עסן פסח מאראנצן שאלעכץ‪,‬‬
‫פסח (זע מיר פון דעם אז עס איז א פריערדיגער‬ ‫ביען אויל‪ ,‬רעפ סיד‪ ,‬אדער ווי עס איז באקאנט‬ ‫ווייל פונקט אזוי ווי דער מגן אברהם שרייבט‬
‫מנהג)‪ .‬צווייטנס‪ ,‬ווייל די איילבירטן ּפרעסט‬ ‫אלס קאנאלע (‪( )canola‬הגם דיש חולקין בדבר‬ ‫אז מען האט מורא געהאט אז א משהו חמץ‬
‫מען דאך אין א ּפרעס‪ ,‬האב איך מורא אז מען‬ ‫זה אי מקרי קטניות‪ ,‬רווחא דשמעתתא הוא דהוה‬ ‫האט זיך אנגעקלעבט אויף די בארן דארף מען‬
‫האט דארט געּפרעסט חמץ‪ .‬איי דער דרכי משה‬ ‫בגדר קטניות‪ .‬עי' שו"ת מהרש"ם ח"א סי' קפג‬ ‫מורא האבן אויך אויף אנדערע זאכן אז אויף די‬
‫שרייבט אז מען דארף נישט מורא האבן‪ ,‬דאס איז‬ ‫ועוד)‪ ,‬צי דאס גייט אויך אריין אין די גזירה פון‬ ‫שאלעכץ האט זיך עפעס אנגעקלעבט‪ .‬פון דעם‬
‫נאר ביי אנדערע אויל‪ ,‬אבער זיתים האט א דין‬ ‫קטניות אדער נישט‪ .‬די גדולי האחרונים זענען‬ ‫קומט דער מנהג נישט צו עסן זאכן וואס מען‬
‫פון א דבר חריף ממילא האב איך מורא אז עס‬
‫וועט יא בולע זיין די חמץ‪ .‬און נאך א פראבלעם‪,‬‬ ‫מסופק אין דעם‪.‬‬ ‫קען נישט שיילן‪.‬‬
‫ווייל איך האב מורא אז מען וועט זיך קומען‬ ‫אין מהרי"ל קוקט אויס אז מען האט אפי'‬
‫נישט גענוצט די מיני אויל אפי' צו צינדן לעכט‪,‬‬ ‫קנאבל‬
‫פארטוישן און עסן אסור'ע אויל‪.‬‬ ‫אבער אנדערע אחרונים קריגן און האלטן אז מען‬
‫אסאך אנדערע קריגן אבער אויפ'ן דגול‬ ‫קען נישט מחמיר זיין‪ .‬נאכמער שרייבט דער בית‬ ‫דער מקור פונעם מנהג נישט צו עסן קנאבל‬
‫מרבבה און האלטן אז עס איז נישט אסור צו עסן‬ ‫שערים (סי' ר"א)‪ ,‬אז ווען עס זאל ווען זיין א‬ ‫פסח איז אין פרי מגדים (סי' תס"ד אשל אברהם‬
‫אויל און עס זענען דא וואס טענה'ן טאקע דאס‬ ‫מציאות צו מאכן אויל פון די חמשת מיני דגן‪,‬‬ ‫סק"א)‪ ,‬ווי ער שרייבט אז עס איז א מנהג נישט‬
‫אז עס איז נישט שייך מען זאל זיך פארטוישן‬ ‫וואס ווערן חמץ‪ ,‬אנדעם וואס עס זאל חמצ'יג‬ ‫צו עסן קנאבל פסח אבער ער ווייסט נישט‬
‫מיט אסור'ע אויל‪ ,‬ווייל אפי' אויל פון קטניות‬ ‫ווערן‪ ,‬וואלט מען דאס אויך געקענט נוצן! נו‬ ‫פארוואס‪ ,‬פונדעסטוועגן זאל מען נישט מקיל‬
‫איז אויך מותר‪ ...‬און אויל פון חמשת מיני דגן איז‬ ‫איז דאך כל שכן אז אויל פון קטניות‪ ,‬וואס איז‬ ‫זיין פאר אן עם הארץ‪ ,‬אבער א תלמיד חכם‬
‫נישט מצוי (עי' שו"ע הרב תנ"ג ס"ה‪ ,‬ובמחה"ש‬ ‫נאר א גזירה פון די ראשונים (אכהמ"ל בענין זה‬
‫דמצריך מאמר בפני עצמו)‪ ,‬איז זיכער אז מען‬ ‫בצנעה דארף נישט מחמיר זיין‪.‬‬
‫שם ובבית שערים שם ועוד ועוד)‪.‬‬ ‫דער חיי אדם מאכט אינגאנצן אוועק דעם‬
‫דער הייליגער ייטב לב שרייבט אין א‬ ‫מעג עס נוצן‪.‬‬ ‫מנהג און שרייבט אז ער ווייסט נישט קיין טעם‬
‫תשובה למעשה (הובא בבית שערים שם) יא‬ ‫אבער אנדערע קריגן און האלטן אז מען טאר‬
‫מחמיר צו זיין‪ ,‬און א גרויס חלק פונעם טעם איז‬ ‫נישט נוצן אויל וואס מען מאכט פון קטניות און‬ ‫און מען דארף נישט מחמיר זיין‪.‬‬
‫טאקע וויבאלד אונזערע עלטערן האבן זיך אזוי‬ ‫אפי' דער בית שערים אליין פירט אויס אז ער איז‬ ‫אין ספר פתחא זוטא ווערט געברענגט אז‬
‫געפירט‪ ,‬אשר על כן דארפן מיר אויך מחמיר‬ ‫נישט בכח מקיל צו זיין אויף א זאך וואס מען‬ ‫מען האט געפרעגט הרה"ק מהר"ש מבעלזא‬
‫זיין‪ .‬אזוי שרייבט אויך דער סאטמאר רב הגה"ק‬ ‫האט אלע יארן מחמיר געווען אין גאנץ אשכנז‪.‬‬ ‫זצוק"ל פארוואס ער פירט זיך נישט צו עסן קיין‬
‫ר' יהודא גרינוואלד זצוק"ל (שו"ת זכרון יהודה‬ ‫יעצט קומט די נעקסטע שאלה‪ .‬אויל וואס‬ ‫קנאבל‪ ,‬עס האט דאך נישט קיין חשש חמץ‪ ,‬האט‬
‫סי' קל"ט) אז מען זאל מחמיר זיין‪ ,‬און טאקע‬ ‫מען האט נישט געמאכט פון קטניות נאר פון‬ ‫ער געענטפערט‪ :‬איך ווייס נישט אבער אזוי האט‬
‫וועגן דעם פירן זיך אסאך צו נוצן אום פסח נאר‬ ‫אנדערע זאכן‪ ,‬למשל שמן זית אדער פון ניסלעך‪,‬‬ ‫זיך מיין טאטע און מיין מאמע געפירט און עס‬
‫צי עס איז דא א מקום צו מחמיר זיין נישט צו‬
‫שמאלץ‪.‬‬ ‫שטייט אל תטוש תורת אמך‪.‬‬
‫הלכה למעשה‪ ,‬ווי מיר האבן געשריבן אין‬ ‫עסן‪.‬‬ ‫עס זענען דא געוויסע וואס זאגן אז די‬
‫אנהייב‪ ,‬זאל זיך יעדער פירן ווי ער האט מקובל‬ ‫דאס איז לכאורה קלאר אז אויל וואס מען‬ ‫חומרא קומט פון דאס וואס דער סדר איז אין‬
‫מאבותיו ורבותיו‪ ,‬און מיר זענען נאר געקומען‬ ‫האט אויסגעקוועטשט אין א פרעס וואס מען‬ ‫ווייץ פעלדער אז עס וואקסט דארט ווילדע‬
‫אביסל מרחיב זיין צו פארשטיין אויף וואס די‬ ‫האט גענוצט א גאנץ יאר פאר חמץ‪ ,‬איז זיכער‬ ‫קנאבל‪ ,‬האט מען חושש געווען אז מען וועט‬
‫אז מען טאר די אויל נישט עסן‪ .‬אזוי שרייבט‬ ‫עסן די קנאבל‪ ,‬און די ווילדע קנאבל וועט זיין‬
‫פארשידענע חומרות זענען געבויט‪.‬‬ ‫דער מהרי"ל און אזוי ברענגט אויך אראפ דער‬ ‫אויסגעמישט מיט ווייץ קערנדלעך וואס דאס‬
‫מיר ווינטשן פאר אונזערע ליינער און פאר‬ ‫מגן אברהם (תנ"ג סק"ב)‪ .‬די מחלוקה איז נאר‬ ‫איז א פראבלעם‪ ,‬ע"כ האט מען מחמיר געווען‬

‫גאנץ כלל ישראל א כשר'ן פרייליכן פסח ‪.‬‬

‫ניסן תשע״ט ‪45‬‬

‫| דאס ּפינטעלע איד |‬

‫היהודים היטלער ימ"ש וזכרו וואלט אנגעטראגן‬ ‫אמיפןנידונחפישם נפש‬
‫א הצעה‪ ,‬אז אויב וועט מען אים געבן איין‬
‫איד צו דערמארדן‪ ,‬דאן וועט ער אפשטעלן‬ ‫איז מותר צו נעמען פון אים דעם פאסיגן‬ ‫ס ווערט גע'פסק'נט להלכה איןע‬
‫אלע טויט‪-‬באנען און ער וועט פארשליסן אלע‬ ‫גליד פאר'ן וועלטס מנהיג הדור?!‬
‫קאנצענטראציע‪-‬לאגערן‪ ,‬ער וועט ארויסלאזן‬ ‫רמב"ם און שלחן ערוך "אין דוחין‬
‫אלע אידן אויף דער פריי – דאן איז דער רצון‬ ‫דער ענטפער איז זייער א פשוט'ע‪ .‬אויב‬ ‫נפש מפני נפש"‪.‬‬
‫השי"ת אז מען זאל אים נישט איבערגעבן א נפש‬ ‫וועלן מיר אוועקנעמען פון אים דעם אבר און‬
‫אחת מישראל! וויבאלד "אין דוחין נפש מפני‬ ‫אין ליכט פון דעם וועט ווערן א ספק אז מעגליך‬ ‫כדי צו אויסמאלן די שטארקייט‬
‫נפש"‪ .‬כאטש וואס צוליב דעם איז מעגליך אז‬ ‫וועט זיין לעבן דורכדעם פארקורצערט ווערן‪,‬‬ ‫און קראפט פון דער הלכה אויף א פיזישן און‬
‫איז פארבאטן על פי דין תורתינו הקדושה צו‬ ‫פאקטישן פארנעם‪ ,‬לאמיר זיך פארשטעלן‬
‫מיליאנען זאלן גע'הרג'עט ווערן רח"ל‪.‬‬ ‫נעמען פון אים דעם אבר און ראטעווען דאס‬ ‫אזא פאל‪ :‬לאמיר זאגן אז דער פוסק און גדול‬
‫נאך ווייטער‪ ,‬אויב זאלן גויים בעטן אז מיר‬ ‫לעבן פונעם גדול הדור! אויף דעם ווערט‬ ‫הדור איז קראנק געווארן מיט א שטערבליכער‬
‫זאלן זיי געבן איין איד צו הרג'ענען‪ ,‬איז אסור‬ ‫געזאגט "אין דוחין נפש מפני נפש"‪ ,‬עס איז אסור‬ ‫קראנקהייט רח"ל‪ .‬זיין לעבן איז אין א סכנה‪.‬‬
‫אז מיר זאלן זיי געבן אפילו א איד וואס איז א‬ ‫צו פארקורצערן דאס לעבן פון יענעם אלטן איד‪,‬‬ ‫דער יהדות החרדית אין דער גאנצע וועלט איז‬
‫"וועדזשטעבל"‪ ,‬טראצדעם וואס אויב וועלן מיר‬ ‫אפילו איין רגע! אויך אויב דאס וועט גורם זיין‬ ‫מתפלל פאר זיין געזונט צושטאנד‪ ,‬די נדיבי‬
‫נישט מסכים זיין און נאכגעבן זייער פארלאנג‬ ‫אז יענער גדול הדור וועט חלילה שטארבן צוליב‬ ‫עמים זענען מנדב פאנטאסטישע סכומים‪ ,‬אלעס‬
‫וועלן זיי חלילה אויסראטן גאנץ עם ישראל פון‬ ‫כדי מען זאל טרעפן די בעסטע דאקטוירים‪.‬‬
‫אברהם אבינו ביז'ן לעצטן איד‪ .‬דער רצון ה' איז‬ ‫זיין קרענק‪.‬‬
‫אז פאר קיין שום פרייז אין דער וועלט‪ ,‬אפילו‬ ‫ווי אזוי קענען מיר פארשטיין דעם דין?‬ ‫מעגליך איז פארהאן אן האפענונג‪.‬‬
‫אויב עס זאל קאסטן אלעמענ'ס לעבן‪ ,‬זאל מען‬ ‫עס איז כדאי צו כאפן א בליק אויף דער‬ ‫והנה‪ ,‬עס קומט אן דער גרויסער פאפולערער‬
‫זיי נישט איבערגעבן להריגה אפילו א נפש אחת‬ ‫נושא פון נאך א פערספעקטיוו‪ .‬א איד‪ ,‬הונדערט‬ ‫און פראפעסיאנאלער דאקטאר וועלכער טענה'ט‬
‫מישראל‪ .‬דאס איז א הלכה פסוקה (רמב"ם הל'‬ ‫יאר אלט‪ ,‬איז שוין פונלאנג עבר ובטל פון דער‬ ‫אז ער קען ראטעווען דאס לעבן פונעם מנהיג‬
‫וועלט‪ ,‬ער האט נישט פארוואס צו לעבן‪ ,‬ער‬ ‫דורכ'ן איבערפלאנצן איינס פון זיינע גלידער‪.‬‬
‫יסודי התורה פ"ה)‪.‬‬ ‫איז א "וועדזשטעבל" אן קיין געוויסן‪ ,‬ער איז‬ ‫כדי דאס אויסצופירן און צושטאנד ברענגען‪,‬‬
‫דאס הארץ שטורעמט און דער מח שטוינט‪,‬‬ ‫באהאפטן צו מאשינען‪ ,‬אין אזא מצב ביי די אומות‬ ‫טוען זיך עסקנים אריינווארפן אין דער ארבעט‬
‫ווי אזוי איז מעגליך אזא זאך? אבער דאס איז‬ ‫העולם וואלט מען אים גלייך אויסגעשאלטערט‪.‬‬ ‫און פרובירן צו שאפן דעם אבר וואס פעלט זיך‬
‫דער אמת! ענדערש זאל בטל ווערן אן "עולם‬ ‫ווידעראום‪ ,‬לויט אונזער הייליגע תורה‪ ,‬וואס איז‬
‫מלא"‪ ,‬עס זאל‪ ,‬כביכול‪ ,‬נישט זיין קיין כלל‬ ‫דער רצון ה'? ווער עס טוט פארקורצערן דאס‬ ‫אויס פאר דער איבערפלאנצונג‪.‬‬
‫ישראל‪ ,‬ובלבד עס זאל נישט אוועקגענומען‬ ‫לעבן פון יענעם איד‪ ,‬אפילו פאר איין מאמענט‪,‬‬ ‫נאך פיל זוכענישן און פארש ארבעט‪,‬‬
‫ווערט פאררעכנט אלס פרעכער רוצח! ער ווערט‬ ‫זענען די עסקנים געוואויר געווארן אז עס איז‬
‫ווערן א רגע פון א איד'ס לעבן‪.‬‬ ‫אנגערופן‪" :‬מאבד נפש מישראל"‪ .‬דאקעגן‪ ,‬דער‬ ‫פארהאן אן עלטערער מענטש וואס אויב וועט‬
‫דאס איז א טיפע און פארכטיגע סוגיא אין‬ ‫וואס איז מקיים דעם מענטש‪ ,‬ער האלט אים‬ ‫מען פון אים נעמען דעם נויטיגן אבר‪ ,‬דאן וועט‬
‫וועלכע מיר האבן נישט קיין פארשטאנד‪ .‬דער‬ ‫ביים לעבן און ער זארגט פאר זיין לעבן‪ ,‬ווערט‬ ‫ערמעגליכט ווערן אז דאס לעבן פונעם גדול זאל‬
‫אויבערשטער איז גרייט צו מבטל זיין די פלענער‬ ‫אויף אים פאררעכנט 'כאילו קיים עולם מלא'‪.‬‬
‫און סדר פון דער בריאה‪ ,‬עס זאל נישט זיין קיין‬ ‫נאכמער‪ ,‬אויב כדי צו מאכן לעבן א‬ ‫געראטעוועט ווערן‪.‬‬
‫כלל ישראל‪ ,‬עס זאל נישט זיין גארנישט‪ ,‬אלעס‬ ‫"וועדזשטעבל" וועט גאנץ כלל ישראל דארפן‬ ‫אויסער יענעם מענטש איז נישט פארהאן‬
‫מחלל שבת זיין‪ ,‬דאן איז דער רצון ה'‪ ,‬אז אלע‬ ‫קיין ארט אין דער וועלט וואו מען קען שאפן‬
‫כדי איין איד זאל לעבן נאך איין מינוט!‬ ‫זאלן מחלל שבת זיין און אים ראטעווען‪ ,‬און זיי‬ ‫דעם גליד‪ .‬דער עלטערער איד איז שוין אן "עובר‬
‫דאס דארף אריינדרינגען אין אונזערע‬ ‫בטל"‪ ,‬ער ליגט אין שפיטאל און ער ווייסט נישט‬
‫מחשבות א גרויסן און וויכטיגן כלל‪ .‬א מענטש‬ ‫זענען ווירקליך מחויב אזוי צו טון‪.‬‬ ‫וואס טוט זיך אין זיין ארום‪ .‬ער לערנט נישט‪,‬‬
‫ברויך אריינלייגן אין זיין הארץ‪ :‬איך‪ ,‬מיט מיין‬ ‫לאמיר זיך פארשטעלן אז דער רשע וצורר‬ ‫ער דאוונט נישט און איז נישט מקיים קיין שום‬
‫חוסר הצלחה ברוחניות ובגשמיות‪ ,‬בין איך ווערד‬ ‫מצוה‪ .‬אויסער דעם‪ ,‬איז ער לעול ולמשא אויף‬
‫אין די אויגן פונעם אויבערשטן ווי אן עולם מלא‪.‬‬
‫יעדע רגע אין מיין לעבן איז אזוי חשוב‪ ,‬אזש‬ ‫דער פאמיליע און די ארומיגע‪.‬‬
‫דער אויבערשטער איז גרייט דערפאר מקריב צו‬
‫זיין די גאנצע וועלט! אויף דעם ווערט געזאגט‬
‫"ואתה משמרה בקרבי"‪ ,‬ער‪ ,‬בכבודו ובעצמו‪,‬‬

‫ניסן תשע״ט‬ ‫‪46‬‬

‫הרב עזריאל טויבער‬

‫אידישע איבערזעצונג פון ספר "מהותו של יהודי" געברענגט דורך‪ :‬ארגון שלהבת‬

‫מחלל זיין דעם שבת‪ ,‬וויבאלד 'גוי ששבת חייב‬ ‫דאס‬ ‫היט אויף מיין נשמה און מיין גוף‪ ,‬און פונדעם‬
‫מיתה'‪ ,‬ער מעג עסן מאכלות אסורות‪ .‬און טאקע‬ ‫הארץ‬ ‫זעט מען ווי חשוב איך בין אין זיינע אויגן!‬
‫אזוי איז ער ערצויגן געווארן און ער האט געדינט‬ ‫שטורעמט‬
‫און דער‬ ‫אין הולכין‬
‫אלס 'שבת גוי' אינעם געגנט‪.‬‬ ‫מח‬ ‫בפיקוח נפש‬
‫פלוצלינג‪ ,‬אין איינע פון די שבתים איז א‬ ‫שטוינט‪,‬‬
‫געביידע צוזאמגעפאלן‪ ,‬און עס ווערט ערוועקט‬ ‫ווי אזוי איז‬ ‫אחר הרוב‬
‫א ספק‪ ,‬אז מעגליך איז דער 'שבת גוי' דארט און‬ ‫מעגליך‬
‫מעגליך אז נישט‪ ,‬און עס איז א ספק צי ער לעבט‬ ‫אזא זאך?‬ ‫דער חפץ חיים זצ"ל אין הלכות שבת אין‬
‫אדער ער איז טויט‪ .‬אין אזא פאל איז די הלכה‬ ‫אבער‬ ‫ביאור הלכה (סימן שכ"ט ד"ה אלא) באלייכט‬
‫(ווי שמואל) אז גאנץ עם ישראל איז מחוייב צו‬ ‫דאס איז‬ ‫אונזערע אויגן איבער דעם גרויסן חשיבות וואס‬
‫מחלל שבת זיין כדי אים צו ראטעווען‪ ,‬וויבאלד‬ ‫דער אמת!‬ ‫די תורה באציט זיך צו דעם לעבן פון איין אידיש‬
‫'אין הולכין בפיקוח נפש אחר הרוב'‪ ,‬און ביי דעם‬ ‫ענדערש‬ ‫נפש‪ ,‬זייענדיג דן איבער דעם הלכה'דיגן פאל פון‬
‫פאל איז מען חושש אז מעגליך שטאמט ער פון‬ ‫זאל בטל‬ ‫מחלל שבת זיין כדי צו ראטעווען דאס לעבן פון‬
‫אט די ווייניג אידן וואס האבן געוואוינט אין‬ ‫ווערן אן‬ ‫א איד‪ .‬שרייבט אויף דעם דער חפץ חיים זצ"ל‪,‬‬
‫שטאט וואס דארט האט מען אים געטראפן ווען‬ ‫"עולם‬ ‫ווי פאלגנד‪" :‬לדינא איז פיקוח נפש בכלל נישט‬
‫מלא"‬ ‫געוואנדן אין מצוות‪ ,‬ווייל דער טעם פארוואס‬
‫ער איז געווען א קינד‪.‬‬ ‫מען איז דוחה שבת וואס דאס איז בלויז איין‬
‫'אין בנין בית המקדש דוחה שבת'‪' ,‬אין‬ ‫מצוה צוליב אסאך אנדערע מצוות‪ ,‬איז נאר‬
‫מלאכת המשכן דוחה שבת'‪ ,‬אויך ביאת המשיח‬ ‫וויבאלד מען איז דוחה אלע מצוות צוליב דעם‬
‫איז נישט דוחה שבת‪ .‬ווידעראום ביי א גוי וואס‬ ‫לעבן פון א איד! און אזוי איז אויך מוכרח‬
‫ביי אים איז א ווייטער ספק אז מעגליך איז ער א‬ ‫לויט שמואל וואס זאגט לגבי א קינד וואס איז‬
‫פארווארפן צווישן גויים אז מען מעג מחלל שבת‬
‫איד‪ ,‬איז מען אויף אים מחלל שבת!‬ ‫זיין פאר אים‪ ,‬טראצדעם וואס על פי דין איז ער‬
‫נאכמער‪ ,‬גלייך נאך וואס יענער מענטש‬ ‫נישט קיין רעכטער איד און ער וועט נישט מקיים‬
‫ווערט געראטעוועט דארף ער מחלל שבת זיין‬ ‫זיין קיין שום מצוה‪ ,‬מיט דעם אלעם‪ ,‬וויבאלד‬
‫און עובר זיין אויף די דיני התורה‪ ,‬ווי די הלכה‬ ‫ביי פיקוח נפש גייט מען נישט נאך רוב‪ ,‬איז מען‬
‫לויטעט אז מען גייט נאך רוב‪ ,‬און טראץ דאס‬
‫אלעס ראטעוועט מען אים‪ .‬לאמיר זיך פארטיפן‪,‬‬ ‫חושש אז אפשר איז ער א איד"‪.‬‬
‫אויב דאס חשיבות פון א איד איז צוליב זיין‬ ‫מיר וועלן ממחיש זיין די ווערטער מיט א‬
‫שמירת התורה און מצוות‪ ,‬טא‪ ,‬וואס איז דער‬
‫חשיבות פון אט דעם איד וואס וועט זיכער מחלל‬ ‫ביישפיל‪:‬‬
‫זיין אסאך שבתים און ער וועט נישט היטן אפילו‬ ‫אין לאס אנדזשעלעס געפינט זיך א קליין‬
‫איין מצוה פון די מצוות התורה? על כרחינו‬ ‫קינד פארווארפן ביי איינע פון די ארטיגע באן‬
‫זענען מיר געצווינגען צו קובע זיין אז דאס‬ ‫סטאנציעס‪ ,‬קיינער קימערט נישט איבער אים‪,‬‬
‫לעבן פון א איד זעלבסט איז גאר חשוב פאר'ן‬ ‫ביז עס איז געקומען א איד און האט אים געפונען‪.‬‬
‫אויבערשטן‪ ,‬אויך ָאן די תורה און מצוות וואס‬ ‫אן גארנישט זאגן טוט דער איד באשליסן אים‬
‫אהיימצונעמען‪ .‬נאכ'ן אויסקלארן די הלכה'דיגע‬
‫ער איז מקיים‪ .‬ווי אזוי שטימט דאס?‬ ‫דעטאלן זאגט אים דער רב אז דאס קינד איז א‬
‫גוי גמור לכל דיני התורה‪ .‬ער געפינט זיך אין‬
‫"גלוי וידוע לפני‬ ‫א שטאט וואס רוב דערפון זענען גויים‪ָ ,‬אן קיין‬
‫כסא כבודך"‬ ‫שום אידענטישע אידישע סימנים‪ ,‬אויב אזוי‬
‫לויטעט די הלכה אז מ'דארף גיין נאך רוב‪ .‬לכל‬
‫עטליכע מאל א טאג זאגן מיר "גלוי וידוע‬ ‫דיני התורה איז ער א גוי גמור‪ ,‬ער איז מחוייב צו‬
‫לפני כסא כבודך‪ ,‬שאם יפתח אחד מהם או‬
‫יסתם אחד מהם‪ ,‬אי אפשר להתקיים ולעמוד‬

‫ניסן תשע״ט ‪47‬‬

‫| דאס ּפינטעלע איד |‬

‫יעדעס ווארט פון חז"ל איז אמת לאמיתה‪ .‬אויב‬ ‫זאל ארויסגיין אינדרויסן און אז מיין לעבן זאל‬ ‫לפניך וכו'"‪ .‬מיר האבן נישט קיין עסק אין‬
‫אזוי‪ ,‬ווי אזוי קענען מיר דאס פארשטיין?‬ ‫פארזעצן זיך צו פירן געזונטערהייט‪.‬‬ ‫נסתרות‪ ,‬מיר ווייסן נישט וואס עס געפינט זיך‬
‫פאר'ן כסא הכבוד‪ ,‬ווייל די מלאכים‪ ,‬שרפים‪,‬‬
‫פון די אויבנדערמאנטע ווערטער לערנען‬ ‫מיר שטייען און וואונדערן זיך‪ ,‬איז דאס‬ ‫אופנים און חיות הקודש‪ ,‬אלע שטייען מיט א‬
‫מיר אז‪ ,‬כביכול‪ ,‬דער אויבערשטער "דארף" אונז‪,‬‬ ‫טאקע אזוי? אבער דאס איז דער אמת!‬ ‫ציטער און פארכט פאר'ן כסא כבודו יתברך‪.‬‬
‫און דעריבער‪ ,‬איז ער גרייט צו אינוועסטירן אין‬ ‫און פלוצלינג‪ ,‬לויט די ווערטער אפטייטש פון‬
‫אונזער לעבן‪ .‬זייער וואונדערליכע רייד‪ .‬מיר‬ ‫מיר ווייסן אז די ווערטער פון חז"ל זענען‬ ‫די אויבנדערמאנטע ווערטער פון דער ברכה‬
‫דארפן נאר מברר זיין ווי אזוי איז מעגליך אז‬ ‫נישט 'דאמירן בעלמא' און עס ח"ו נישט פארהאן‬ ‫טוען מיר אנטפלעקן אז איך‪ ,‬מיין גוף און זיין‬
‫דער אויבערשטער זאל אונז דארפן? עס פעלט‬ ‫קיין גוזמאות‪ .‬מיר דארפן זיך באציען צו די‬
‫אים דאך גארנישט? ער איז דאך שלם בתכלית‬ ‫ווערטער זייער ערנסט‪ ,‬פונקט ווי מיר באציען‬

‫השלימות!‬

‫אידן געבן כח‬ ‫נאכמער‪ ,‬אויב כדי צו מאכן‬
‫פאר'ן גבורה‬ ‫לעבן א "וועדזשטעבל" וועט‬

‫של מעלה‬ ‫גאנץ כלל ישראל דארפן‬
‫מחלל שבת זיין‪ ,‬דאן איז דער‬
‫מיר טרעפן אין עטליכע ערטער אין חז"ל‬ ‫רצון ה'‪ ,‬אז אלע זאלן מחלל‬
‫וואונדערליכע לשונות איבער דעם ענין‪.‬‬ ‫שבת זיין און אים ראטעווען‪,‬‬
‫און זיי זענען ווירקליך מחויב‬
‫חז"ל זאגן אין מדרש רבה (איכה פרשה א'‪,‬‬
‫פסקה לג‪ :):‬ווען די אידן טוען דעם רצון פונעם‬ ‫אזוי צו טון‬
‫אויבערשטן‪ ,‬דאן זענען זיי מוסיף כח בגבורה של‬
‫מעלה‪ ,‬און ווי עס שטייט אין פסוק (תהלים ד‪,‬‬ ‫זיך צו אלע זייערע הייליגע ווערטער אין הלכה‬ ‫תפקיד‪ ,‬דער גאנצער פארדייאונג סיסטעם און‬
‫יד) "באלקים נעשה חיל"‪ ,‬און ווען די אידן טוען‬ ‫אין אגדה‪ .‬די ווערטער זענען כפשוטם‪ :‬די גאנצע‬ ‫פראצעדור‪ ,‬אלע עפענונגען פונעם גוף און אירע‬
‫חלילה נישט דעם רצון פונעם אויבערשטן‪ ,‬דאן‬ ‫וועלט‪ ,‬אנגעהויבן פון ששת ימי בראשית ביז‬ ‫הוילקייטן‪ ,‬אלע שטייען פאר'ן כסא הכבוד‪ ,‬און‬
‫טוען זיי כביכול אפשוואכן דעם גדול של מעלה‪,‬‬ ‫דער עולם הנצח‪ ,‬זענען כדאי פאר מיר‪ .‬עס‬ ‫דער אויבערשטער בכבודו ובעצמו זארגט אז‬
‫ווי עס שטייט אין פסוק‪( ‬דברים לב‪ ,‬יח) "צור‬ ‫בלייבט נאר איבער קלארצושטעלן‪ :‬ווי אזוי איז‬ ‫אלעס זאל ווערן געפירט ווי עס ברויך צו זיין‪.‬‬
‫ער היט אויף מיין געזונט‪ ,‬אויף נשמה און גוף‬
‫ילדך תשי"‪.‬‬ ‫מעגליך אזא זאך?‬ ‫אינאיינעם‪ .‬פארוואס? ווייל עס איז אים חשוב‬
‫די אידן טוען מוסיף זיין כח בגבורה של‬ ‫מיר טוען דאס נישט באגרייפן‪ ,‬מיר האבן‬ ‫יעדע רגע פון מיין לעבן‪ ,‬עס איז אים חשוב‬
‫מעלה אדער טוען זיי ח"ו אפשוואכן דעם כח של‬ ‫נישט קיין תפיסה אין דעם ענין‪ ,‬אבער מיר אלע‬ ‫אז איך זאל גוט שפירן‪ ,‬אז דאס עסן זאל זיך‬
‫מעלה‪ .‬ווערט געפרעגט די פראגע‪ :‬ווי אזוי? עס‬ ‫ווייסן אז יעדעס ווארט אין דער תורה איז געגעבן‬ ‫פארדייען אין מיינע געדערים‪ ,‬אז די אפפאל‬
‫פעלט דאך גארנישט פונעם אויבערשטן‪ ,‬דאן ווי‬ ‫געווארן פאר משה רבינו אויפ'ן בארג סיני‪ ,‬און‬
‫אזוי איז מעגליך אז מיר זאלן אים עפעס צוגעבן‬

‫אדער‪ ,‬חלילה‪ ,‬אוועקנעמען פון זיין כח?‬
‫נאך ווערט געברענגט אין זוהר הקדוש (ח"ב‬
‫דף לב‪ " :):‬ווען די אידן טוען גוטע מעשים‪ ,‬דאן‬
‫געבן זיי שטארקייט און קראפט פאר הקב"ה‪,‬‬
‫און ווי עס שטייט (תהלים סח‪ ,‬לה) "תנו עוז‬
‫לאלקים"‪ ,‬מיט וואס? מיט גוטע מעשים‪ .‬אויך‬
‫דא ווערט געפרעגט די אויבנדערמאנטע פראגע‪:‬‬

‫צי געבן מיר דען כח און קראפט פאר הקב"ה?‬

‫ניסן תשע״ט‬ ‫‪48‬‬

‫הרב עזריאל טויבער‬

‫אידישע איבערזעצונג פון ספר "מהותו של יהודי" געברענגט דורך‪ :‬ארגון שלהבת‬

‫בראשית?‬ ‫ביזנעסמאן נעמט א שותף נאר ווען ער איז נישט‬ ‫מתחסד עם קונו‪.‬‬
‫עס שטייט א איד ביי זיך אין שטוב מיט א‬ ‫מסוגל אליינס צו פירן דאס געשעפט‪ .‬ער דארף‬ ‫ווי אזוי?‬
‫כוס וויין אין זיין האנט און זאגט "ויכולו"‪ ,‬ער‬ ‫זיין שותף צוליב וואס ער איז א טאלאנטפולער‬
‫מאכט קידוש‪ ,‬און דורכדעם ווערט ער א שותף‬ ‫מאן‪ ,‬אדער צוליב וואס יענער קען צושטעלן‬ ‫חז"ל זאגן אין רעיא מהימנא (במדבר‪ ,‬פרשת‬
‫אין מעשה בראשית‪ .‬א שותף אין דער גאנצער‬ ‫געוויסע פינאנצן דורך וואס ער וועט קענען‬ ‫פנחס‪ ,‬דף רכ"ב ע"ב) איבער די מדת החסד פון‬
‫וואונדערליכער בריאה וואס יעדער פון אונז‬ ‫ארויסהעלפן די מסחר‪ .‬אבער דער אויבערשטער‬ ‫אברהם אבינו‪" :‬אי זהו חסיד‪ ,‬זה המתחסד עם‬
‫איז זיך דען נישט "מסדר" אן אונז‪ ,‬ווי אזוי איז‬ ‫קונו‪ ".‬אט די מימרא איז לכאורה א וואונדער‪,‬‬
‫זעט‪ .‬ווי אזוי קען אזא זאך זיין?‬ ‫מעגליך אז מיר זאלן ווערן שותפים אין מעשה‬ ‫ווי אזוי איז מעגליך צו זיין א "מתחסד עם קונו"‪,‬‬
‫דאס מיינט טון מיט'ן אויבערשטן חסד? איז ער‬
‫פארזעצונג קומט אי"ה‬
‫דען געוואנדן אין אונזערע חסדים?‬
‫נאך ווערט געברענגט אין די ווערטער פון‬
‫חז"ל‪" :‬ישראל מפרנסין לאביהם שבשמים" (זוהר‬
‫ח"ז ע"ב)‪ .‬ווערט געפרעגט די פראגע‪ :‬דארף דען‪,‬‬
‫כביכול‪ ,‬דער אויבערשטער פרנסה? און נישט‬
‫נאר דאס‪ ,‬נאר זיין פרנסה איז נאך אין אונזערע‬

‫הענט; ווי אזוי איז דאס מעגליך?‬
‫נאך מער‪ ,‬דער אויבערשטער שרייבט אויף‬
‫אונז אין זיין תורה און ער אנטפלעקט אונז דורך‬
‫זיינע נביאים און הייליגע עבדים‪ ,‬לשונות פון‬
‫ליבשאפט און שטארקע אהבה‪ .‬ווען נישט דאס‬
‫אלעס וואלט געווען געשריבן‪ ,‬וואלטן מיר זיך‬
‫נישט געוואגט אפילו צו פאנטאזירן אין אונזער‬
‫ווייטסטן דמיון און ארויפברענגען אזעלכע‬

‫ווערטער אויף אונזער געדאנק‪.‬‬
‫דער אויבערשטער רופט אונז אן מיט'ן‬
‫נאמען "רעך"‪ .‬כביכול‪ ,‬מיר ווערן גערעכנט‬
‫ווי פריינט פונעם אויבערשטן‪ .‬ווידער איז די‬
‫פראגע‪ ,‬איז דען נישט שייך דא דער אויסדרוק‪:‬‬

‫ומי איכא חברותא כלפי שמיא?‬
‫דער אויבערשטער רופט אונז "בנים"‪ ,‬ער‬
‫רופט אונז אויך‪ :‬אחותי‪ ,‬רעיתי‪ ,‬יונתי‪ ,‬תמתי‪.‬‬
‫אויפ'ן אויסדרוק "תמתי" זאגן חז"ל‪ :‬כביכול‪,‬‬
‫נישט איך בין גרעסער פון איר און נישט זי איז‬
‫גרעסער פון מיר‪ .‬און חז"ל לייגן צו‪" :‬תמתי"‪ ,‬ווי‬
‫צוויי צווילינגען‪( .‬ילקוט שמעוני פ"ה רמז תתקפח)‪.‬‬
‫כנסת ישראל ווערט אנגערופן כלתו של‬
‫הקב"ה‪ .‬ווי אזוי קענען מיר דאס פארשטיין‪,‬‬
‫דארף דען אונז דער אויבערשטער אזוי ווי א מאן‬

‫דארף זיין פרוי?‬
‫דער אויבערשטער רעכנט אונז ווי שותפים‬
‫אין מעשה בראשית‪ ,‬און עס איז שווער צו‬
‫פארשטיין‪ ,‬דארף ער דען שותפים? געווענליך א‬

‫| גדול מרבן שמו |‬

‫מגדולי‬ ‫פאנאראמע פון דער שטאט ציזינא‪ ,‬וואו דער ספורנו איז געבוירן געווארן‬
‫מפרשי‬

‫הרעמובקיברנדוא‪,‬יה‬
‫ספורנו‬

‫זצ"ל‬

‫פרק א'‬ ‫ר איז געווען א גאון אדיר אין גמרא און פוסקים‪,‬ע‬

‫אלה תולדות‬ ‫און געדינט אלס רב אין א שטאט‪ .‬ער איז געווען א‬
‫יעק"ב‬ ‫בארימטער מפרש המקרא‪ ,‬וואס דינט נאך ביז'ן היינטיגן‬
‫טאג אלס לייכט‪-‬טורעם פון פארשטיין די פסוקי התורה‪.‬‬
‫אין שטאט ציזינא (‪ )Cesena‬אין איטאליע [ציזינא איז א‬ ‫ער איז געווען א געלערנטער מענטש‪ ,‬וואס האט‬
‫שטעטל נעבן דער שטאט "ברטנורא"‪ ,‬פון וואו עס שטאמט דער‬ ‫געקענט מאטעמאטיק‪ ,‬שפראך‪ ,‬געאמעטריע‪ ,‬דקדוק‪ ,‬און נאך‪ .‬ער איז‬
‫צווייטער בארימטער איטאליענער גדול מיט'ן נאמען עובדיה‪,‬‬ ‫געווען א בארימטער פילאזאף און א בארימטער דאקטאר‪ .‬ער האט‬
‫רבינו עובדיה מברטנורא‪ ,‬דער מפרש המשניות‪ ,‬וואס האט‬ ‫גאר געלערנט מיט קריסטליכע געלערנטע‪ ,‬וואס האט זיך עווענטועל‬
‫אויך געלעבט אין בערך די זעלבע צייטן]‪ ,‬האט אויפגעשיינט‬ ‫אויסגעשטעלט צו זיין א גרויסע טובה פאר כלל ישראל אין יענע צייטן‪.‬‬
‫א ליכטיגקייט אין שטוב פון רבי יעקב ספורנו – וואס ווערט‬ ‫ער איז נאר אן "אחרון"‪ ,‬אבער ער איז בטעות אנערקענט אין דער‬
‫דערמאנט אין שו"ת מהרי"ק סי' קצ"ב‪ ,‬פון וואו מ'זעט אז ער איז‬ ‫תורה‪-‬וועלט אלס ראשון‪ ,‬צוליב זיין קלארע פירוש וואס ענדלט אין‬
‫געווען אן אנגעזעענער מענטש – מיט'ן געבורט פון א יונגעלע‪,‬‬ ‫די לשון הראשונים (פאקטיש איז ער געווען גאר יונג ביים טרויעריג‪-‬‬
‫וועמען ער האט א נאמען געגעבן עובדיה‪ .‬עס איז אומקלאר אין‬ ‫בארימטן "גירוש שפאניע"‪ ,‬ווען דער בארימטער אחרון און מפרש‬
‫וועלכן יאר פינקטליך ער איז געבוירן געווארן‪ ,‬אבער עס ווערט‬ ‫המקרא‪ ,‬דון יצחק אברבנאל‪ ,‬איז שוין געווען אן עלטערער מענטש)‪.‬‬
‫געשאצט צו זיין באלד פינף‪-‬הונדערט‪-‬און‪-‬פופציג יאר צוריק‪,‬‬ ‫ער איז גאר בארימט מיט זיין אפשטאם‪ ,‬נאך וואס מ'רופט אים –‬
‫אומגעפער אין יאר ר"ל (אנדערע געבן אן שפעטערע דאטומען‪,‬‬ ‫"ספורנו"‪ ,‬ווען פאקטיש ווייסט מען געווענליך ניטאמאל וואס זיין‬
‫ביז אזוי שפעט ווי יאר רמ"ג)‪ .‬די "ספורנו" פאמיליע איז געווען‬ ‫נאמען איז‪ .‬שוין אפגערעדט‪ ,‬אז א דורכשניטליכער מענטש ווייסט‬
‫בארימט אין איטאליע אלס תלמידי חכמים‪ ,‬און קלוגע און‬ ‫נישט וואו ער האט געוואוינט‪ ,‬אין וועלכע עפאכע ער האט געלעבט‪,‬‬

‫געלערנטע לייט‪.‬‬ ‫אדער סיי וועלכע שטריכן פון זיין רייכער לעבנסביאגראפיע‪.‬‬
‫אין זיין יוגנט האט עובדיה געהארעוועט על התורה‪,‬‬ ‫איין הויפט אורזאך פארוואס זיין לעבן איז היפש אומבאקאנט‪ ,‬איז‬
‫ווערנדיג גוט אויסגעקאכט אין גמרא און מפרשים‪ ,‬און אין די‬ ‫וויבאלד דער ספורנו זעלבסט האט – בגודל ענוותנותו – כמעט קיינמאל‬
‫אנדערע לימודי קודש‪ .‬ווען ער איז געווארן עלטער האט ער‬ ‫נישט גערעדט פון זיך אין זיינע ספרים‪ ,‬און אפילו אין די הקדמות צו‬
‫זיך אריבערגעצויגן צום הויפטשטאט פון איטאליע‪ ,‬רוים‪ ,‬וואו‬ ‫זיינע ספרים‪ ,‬און דערפאר זענען קוים פארבליבן היסטארישע פרטים‬
‫ער האט אויך געלערנט דאקטאריי פאר א פאך‪ ,‬און אזוי אויך‬ ‫אין וואס זיך צו דערגרינטעווען איבער זיין ביאגראפיע‪ .‬דערפאר איז‬
‫האט ער געלערנט אנדערע חכמות‪ ,‬און האט גאר ערהאלטן‬ ‫פאסיג צו ווידמען דעם "גדול מרבן שמו" קאלום פאר אט דעם גדול‬
‫א דאקטאראט אין יאר רס"א אין שטאט פירארא (דער שטאט‬ ‫בישראל‪ ,‬זיך צו באקענען מיט'ן רייכן לעבן פון דעם תורה ריז און‬
‫וואו עס האט שפעטער געדינט אלס רב הגאון רבי יצחק‬
‫לאמפרונטי‪ ,‬דער לעגענדארער פארפאסער פונעם ערשטן‬ ‫עוב"ד ה'‪ ,‬רבינו עובדיה ספורנו זצ"ל‪.‬‬
‫"חזון עובדיה"‪.‬‬
‫אידישן ענציקלאפעדיע "פחד יצחק")‪.‬‬

‫ניסן תשע״ט‬ ‫‪50‬‬


Click to View FlipBook Version