The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by TMT CCTEAM, 2021-05-10 03:52:56

2020 (2)

2020 (2)

56-1 One Report

OF Sustainability

รายงานประจำป‚ 2563
Annual Report 2020

CONTENTS
สารบญั

13ลกั ษณะการประกอบ 68รายงานผลการด�ำเนนิ งาน
04 165สารจากประธาน
ธุรกิจ สำ� คญั ด้านการกำ� กับดูแล
กจิ การทีด่ ี

คณะกรรมการบรษิ ัท รายละเอียดเกีย่ วกบั
06 20 88การบรหิ ารความเสยี่ ง โครงสรา้ งการจัดการ กรรมการ ผูบ้ รหิ าร
ผมู้ ีอ�ำนาจควบคมุ
และเลขานกุ ารบริษัท

รางวัลแห่งความส�ำเรจ็ 24 99การขับเคล่อื นธุรกจิ เพอื่ 180

08ขอ้ มลู ทัว่ ไปของบริษัท ความยัง่ ยนื / รายงาน การควบคุมภายใน รายละเอยี ดเกี่ยวกบั
ความยัง่ ยนื และรายการระหวา่ งกัน หวั หน้างานตรวจสอบ
ภายใน และหวั หน้างาน
09 56 102ขอ้ มูลสำ� คัญทางการเงนิ กำ� กับดูแลการปฏิบตั งิ าน
ของบรษิ ทั
รายงานความรบั ผิดชอบ
การวิเคราะห์และ ของคณะกรรมการบริษัท 181
ค�ำอธิบายของฝา่ ยจดั การ ต่อรายงานทางการเงนิ
10นโยบายและภาพรวม ทรัพย์สินทใ่ี ช้ใน
67 103การประกอบธรุ กจิ ขอ้ มลู ส�ำคญั อนื่ การประกอบธรุ กิจ

รายงานของผูส้ อบบัญชี
รบั อนญุ าตและงบการเงิน

ความส�ำเร็จทางธรุ กจิ ไม่ไดเ้ ป็นเพยี งเพื่อบรรลเุ ปา้ หมายของวนั นี้

แตเ่ ราตอ้ งการสรา้ งผลทย่ี ัง่ ยืนตอ่ เนอ่ื งไปถงึ อนาคต TMT จึงมุง่ ม่ันด�ำเนนิ
ธุรกิจบนพนื้ ฐานการพัฒนาท่ียั่งยืนด้วยการปฏิบัติตามหลักการส�ำคัญ
ทงั้ 4ดา้ นดา้ นการกำ� กบั ดแู ลกจิ การทดี่ ี(GoodCorporateGovernance),
ด้านเศรษฐกิจ (Profit & Economy), ดา้ นสงั คม (People & Society),
ดา้ นส่งิ แวดล้อม (Planet & Environment)

3

บรษิ ทั ทเี อ็มที สตีล จ�ำ กดั (มหาชน)

สารจากคณะกรรมการบรษิ ัท

ปี 2563 ท่ีผ่านมา บริษทั ไดด้ ำ� เนนิ ธุรกิจภายใต้ความท้าทายต่างๆ ท่สี ง่ ผล
กระทบตอ่ เศรษฐกจิ ของประเทศไทยอยา่ งท่ีไมเ่ คยปรากฏขึ้นมากอ่ นเหมอื น
ในอดีตที่ผ่านมา ผลกระทบทางเศรษฐกิจท่ีเกิดจากความขัดแย้งทาง
การคา้ ระหว่างประเทศสหรฐั อเมริกากับประเทศจนี ต้ังแตป่ ลายปี 2562 ได้
ส่งผลต่อรูปแบบความสัมพันธ์ทางการค้าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของโลก ซง่ึ กระทบต่อตลาดส่งออกทีส่ ำ� คญั ของประเทศไทย ปญั หาภัยแลง้
ท่ีมีความรุนแรงในหลายพน้ื ที่ของประเทศส่งผลให้ผลผลิตทางภาคการ
เกษตรของไทยตกต่�ำลงกว่าที่คาดการณ์ อีกทั้งการอนุมัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ�ำปีที่ล่าช้าของรัฐบาล และโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ท่ีส่ง
ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนท้ังโลก และ
ประเทศไทยอยา่ งรนุ แรงทส่ี ดุ ทง้ั หมดนล้ี ว้ นเปน็ ปจั จยั สำ� คญั ทมี่ ผี ลกระทบ
ต่อสภาพเศรษฐกิจไทยโดยรวมอยา่ งหลีกเล่ียงไม่ได้

ชยั จรงุ ธนาภบิ าล
ประธานกรรมการ

ภาพรวมเศรษฐกิจ และอตุ สาหกรรมเหล็กของประเทศไทย ลดต�่ำลงจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่อ่อนแอ อย่างไรก็ตามการ
ตัวเลขดัชนีการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยคาดการณ์ ลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ ของรัฐ เช่น โครงการรถไฟรางคู่
ว่าเมอ่ื สิน้ สุดปี 2563 จะอยู่ท่ตี ดิ ลบร้อยละ 6.11 เปน็ ผลจากการ โครงการรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯและปรมิ ณฑล ทางดว่ น และ
ส่งออกท่ีลดลงอย่างมากจากสภาวการณ์ดังกล่าว การระบาด มอเตอร์เวย์ ประกอบกับการใช้จ่ายจากหน่วยงานต่างๆ ของ
ของโรคติดเช้ือไวรัส COVID-19 ท�ำให้รายได้จากภาคบริการ ภาครัฐในด้านสาธารณูปโภค สาธารณสุข การลงทุนเพอ่ื ความ
โดยเฉพาะการท่องเท่ียวที่เป็นหัวใจส�ำคัญในการสร้างรายได้ มั่นคงด้านพลังงาน ยังคงมีการด�ำเนินการอย่างต่อเน่ือง และ
ให้แก่ประเทศไทยตลอดระยะเวลาหลายปีท่ีผ่านมาได้หายไป เปน็ ตวั ขบั เคลอ่ื นหลกั ในการผลกั ดนั ระบบเศรษฐกจิ ใหเ้ ดนิ หนา้
ธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร และธุรกิจต่อเน่ืองอ่ืนๆ ล้วนได้รับ ต่อไปได้ ซึ่งต้องใช้ผลิตภัณฑ์เหล็กเป็นวัสดุพื้นฐานที่ส�ำคัญใน
ผลกระทบอย่างรุนแรง ดัชนีภาคอุตสาหกรรมการผลิตที่ตกต่�ำ การกอ่ สร้าง
ลงจากยอดการสงั่ ซอื้ รถยนตท์ ชี่ ะลอตวั ลงทง้ั ตลาดภายในประเทศ ผลการด�ำเนินงานของบริษัท
และต่างประเทศ การลงทุนภาคเอกชนท่ีลดลงประมาณร้อยละ คณะผบู้ รหิ ารของบรษิ ทั ไดด้ ำ� เนนิ ธรุ กจิ โดยคำ� นงึ ถงึ ปจั จยั ตา่ งๆ
8.41 การบริโภคภาคประชาชนท่ีอ่อนแอจากภาวะการว่างงาน ของวกิ ฤตการระบาดของโรคตดิ เชอ้ื ไวรสั COVID-19 และภาวะ
ท่ีเพ่ิมสูงขึ้น รวมถึงความวิตกกังวลของคุณภาพสินเชื่อจาก เศรษฐกิจโดยรวมที่อาจมีผลกระทบต่อยอดรายได้และผล
ตวั เลขหนท้ี ไ่ี มก่ อ่ เกดิ รายไดท้ ม่ี แี นวโนม้ เพม่ิ สงู ขน้ึ ทำ� ใหส้ ถาบนั ประกอบการของบริษัท อย่างไรก็ตามในปี 2563 บริษัทมียอด
การเงินต้องเพ่ิมความระมัดระวังในการปล่อยสินเช่ือให้กับ รายได้ท้ังส้ิน 14,576 ล้านบาท ลดลงประมาณร้อยละ 11.57
ผู้ประกอบการมากขึ้น ยังคงมีเพียงการใช้จ่ายและการลงทุน จากปกี อ่ นหนา้ คดิ เปน็ ปรมิ าณผลติ ภณั ฑเ์ หลก็ ทงั้ หมดประมาณ
จากภาครัฐท่ียังเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย 757,175 เมตรกิ ตัน หรือลดลงประมาณร้อยละ 2.77 ซงึ่ ลดลง
ในปี 2563 เท่านั้น ถึงกระนั้นก็ตามรัฐบาลได้พยายามท่ีจะใช้ นอ้ ยกวา่ เมอื่ เทยี บกบั ปรมิ าณการบรโิ ภคสนิ คา้ เหลก็ โดยรวมทงั้
มาตรการให้ความช่วยเหลือเพ่ิมเติมในการกระตุ้นการบริโภค ประเทศทล่ี ดลงประมาณถึงร้อยละ 11.60 ทั้งนยี้ อดรายไดข้ อง
และบรรเทาความเดือดร้อนของภาคประชาชน โดยมกี ารอนุมตั ิ บรษิ ทั ทล่ี ดลงมากกวา่ เมอ่ื เทยี บกบั สดั สว่ นของปรมิ าณ มสี าเหตุ
วงเงินกู้เพ่ืออัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบมากกว่า 1 ล้านล้านบาทเพื่อ จากราคาขายตอ่ หน่วยที่มอี ตั ราเฉล่ียต่�ำกว่าปี 2562 ประมาณ
เป็นการพยงุ เศรษฐกิจ รอ้ ยละ 9.01 โดยมกี ำ� ไรสทุ ธทิ งั้ สน้ิ 537.88 ลา้ นบาท เพมิ่ ขนึ้ จาก
อตุ สาหกรรมเหลก็ ของประเทศไทย กไ็ ดร้ บั ผลกระทบจากสภาพ ปีท่ผี า่ นมาซึ่งอยูท่ ่ี 229 ลา้ นบาท หรือประมาณรอ้ ยละ 133.91
เศรษฐกจิ ดงั กลา่ วอยา่ งหลกี เลย่ี งไมไ่ ด้ จากการกอ่ สรา้ ง การผลติ สืบเนื่องจากเหตุการณ์ในปี 2562 เป็นช่วงท่ีราคาเหล็กใน
และการลงทนุ ทล่ี ดตำ่� ลง ปรมิ าณการบรโิ ภคเหลก็ ของไทยลดลง ตลาดโลกมีการปรับตัวลดลงต่อเนื่องตลอดท้ังปีจากภาวะ
เหลือเพียง 16.48 ล้านตัน2 หรือ ลดลงร้อยละ 11.602 จาก ปริมาณสินค้าส่วนเกินจ�ำนวนมากในตลาด ท�ำให้มีผลต่อก�ำไร
ปี 2562 ที่เท่ากับ 18.64 ล้านตัน2 สอดคล้องกับปริมาณการ ข้ันต้นท่ีต�่ำลง แต่ในปี 2563 น้ี ราคาเหล็กในตลาดโลกเริ่มมี
บรโิ ภคเหลก็ ของโลกทป่ี รบั ตวั ไปในทศิ ทางเดยี วกนั กบั อปุ สงคท์ ่ี เสถียรภาพมากขึ้น ปริมาณสินค้าในตลาดอยู่ในภาวะที่สมดุล

4

รายงานประจ�ำ ปี 2563 (56-1 One Report)

สง่ ผลใหก้ ารทำ� กำ� ไรของบรษิ ทั กลบั เขา้ สภู่ าวะปกติ และปรบั ตวั ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ สนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมใน
สูงขน้ึ ในชว่ งไตรมาสสดุ ทา้ ยของปี การพัฒนานวัตกรรมภายในองค์กร ควบคู่ไปกับการพัฒนา
จากผลการดำ� เนนิ งานในปที ผ่ี า่ นมาแสดงใหเ้ หน็ ถงึ ศกั ยภาพของ ศักยภาพ ความรู้ความช�ำนาญของพนักงานอย่างต่อเนื่อง
บริษัทในการปรับตัวรับมือกับสถานการณ์ท่ีไม่คาดคิดได้เป็น และในปีนี้บริษัทมีความภาคภูมิใจท่ีได้รับรางวัล SET Award
อย่างดี บริษัทมุ่งเน้นท่ีจะดูแลสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิต ประจ�ำปี 2563 จากตลาดหลักทรพั ย์แห่งประเทศไทย ประเภท
และอตุ สาหกรรมกอ่ สรา้ งของประเทศใหเ้ กดิ ประสทิ ธภิ าพสงู สดุ รางวลั ดเี ดน่ ดา้ นนวตั กรรม Innovative Company Awards จาก
สรา้ งมลู คา่ เพมิ่ ในกระบวนการการทำ� งาน การผลติ โดยมกี ลยทุ ธ์ ผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นเรียบพิเศษ STAY FLAT และได้รับการ
ท่ีส�ำคัญ คือความพร้อม ความมั่นคง ความเร็ว ความยืดหยุ่น พิจารณาให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน Thailand Sustainability
ตอบสนองกลมุ่ ผใู้ ชง้ านโดยตรง และผา่ นระบบตวั แทนการกระจาย Investment (THSI) ประจ�ำปี 2563
สนิ คา้ ใหค้ รอบคลมุ ทกุ พนื้ ทท่ี ว่ั ประเทศ ทผ่ี า่ นมาบรษิ ทั ไดล้ งทนุ ความส�ำเร็จจากรางวัลอันทรงเกียรติท้ังหมดท่ีบริษัทได้รับ
และพัฒนาเทคโนโลยี เครื่องจักรท่ีมีประสิทธิภาพสูง ในการ สะทอ้ นถงึ ความมงุ่ มน่ั ของผบู้ รหิ ารและพนกั งานทกุ คนทร่ี ว่ มกนั
สนับสนุนการด�ำเนินการด้านกลยุทธ์เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของ สร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ และพัฒนาการด�ำเนินงานด้าน
บริษัทดังกล่าว ปริมาณการขายและส่วนแบ่งการตลาดของ ความย่ังยืนของบริษัทให้เกิดผลส�ำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมสร้าง
บรษิ ทั ไดส้ ะทอ้ นถงึ ความเชอื่ ถอื ความมน่ั ใจ และความพงึ พอใจ คณุ คา่ ใหก้ บั ลกู คา้ คคู่ า้ และผมู้ สี ว่ นไดเ้ สยี ทกุ รายอยา่ งตอ่ เนอื่ ง
ที่ลูกค้ามีต่อบริษัท จากประสบการณ์ท่ีได้รับในผลิตภัณฑ์ และสมำ�่ เสมอ
คณุ ภาพ การใหบ้ รกิ าร การดำ� เนนิ งานของบรษิ ทั โดยมปี ระโยชน์ นอกจากนี้ บรษิ ทั ใหค้ วามสำ� คญั อยา่ งยงิ่ กบั การบรหิ ารความเสยี่ ง
และความส�ำเร็จของลกู ค้าเปน็ เป้าหมายสงู สุด จากการระบาดของโรคตดิ เชื้อไวรัส COVID-19 ฝา่ ยบริหารได้มี
การพัฒนาอย่างย่งั ยนื การจดั ทำ� แผนบรหิ ารความตอ่ เนอ่ื งทางธรุ กจิ และวางมาตรการ
บรษิ ทั ไดจ้ ดั ตง้ั คณะกรรมการบรรษทั ภบิ าลและความยง่ั ยนื และ ป้องกัน ดูแลบุคลากรให้มีคุณภาพชีวิต ความปลอดภัย และ
คณะกรรมการบริหารความเส่ยี งและพัฒนากลยทุ ธอ์ งคก์ ร โดย สุขอนามัยท่ีดี สร้างความตระหนัก และให้ความรู้แก่พนักงาน
มงุ่ ใหเ้ ปน็ กลไกทม่ี ปี ระสทิ ธภิ าพของคณะกรรมการบรษิ ทั ในการ ทุกคนอย่างสม่�ำเสมอ รวมถึงการจัดการสภาพแวดล้อมในการ
ก�ำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างย่ังยืน ท�ำงานให้มีความเหมาะสมและปลอดภัย การเว้นระยะห่างใน
เพ่อื สรา้ งความมัน่ ใจและความนา่ เชือ่ ถอื ต่อลูกคา้ คู่คา้ และผู้มี การท�ำงาน การสวมหน้ากากอนามัย การรักษาความสะอาด
ส่วนได้เสียทุกราย บริษัทยังคงมุ่งมั่นพัฒนาการด�ำเนินงานท่ี ตลอดจนการให้พนักงานท�ำงานจากที่พักอาศัยบางส่วนโดยไม่
ส�ำคัญด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ควบคู่กับการ ต้องเดินทางมาท่ีส�ำนักงานของบริษัท เพื่อเป็นการลดความ
พฒั นาองคก์ รในดา้ นตา่ งๆ อยา่ งตอ่ เนอ่ื ง การใชท้ รพั ยากรอยา่ ง แออดั ในสถานทท่ี ำ� งาน ลดความเสยี่ งจากโอกาสทจี่ ะมกี ารแพร่
เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด บริษัทมีการด�ำเนินงาน ระบาดของโรค อกี ทง้ั มีมาตรการในการตรวจสอบและเฝ้าระวัง
ท่ีสนับสนุนนโยบายด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืน มีการจัดท�ำตัว อยา่ งเขม้ งวด ตรวจสอบประวตั กิ ารเดนิ ทางของพนกั งานในกรณี
ช้วี ัดการใชพ้ ลังงาน การใช้ทรพั ยากรอน่ื ๆ ที่เกี่ยวข้องทัง้ ในด้าน ทม่ี วี นั หยดุ ยาว และใหข้ อ้ มลู ขา่ วสารทเี่ ปน็ ประโยชนแ์ กพ่ นกั งาน
การผลิต และการบริโภคอย่างเหมาะสม เพ่ือสามารถใช้เป็น ทจ่ี ำ� เปน็ ตอ่ วถิ กี ารดำ� เนนิ ชวี ติ ในรปู แบบใหมภ่ ายใตส้ ถานการณ์
เกณฑใ์ นการชว้ี ดั ประสทิ ธภิ าพและแนวทางการพฒั นาไดอ้ ยา่ ง โรคตดิ เช้ือไวรสั COVID-19 อยู่เสมอ
ต่อเน่ือง จงึ ท�ำใหบ้ ริษทั ได้รับสถานะกจิ การวถิ ยี ่ังยนื “ESG100 แม้จะมีความท้าทายจากปัจจัยเส่ียงด้านต่างๆ จากภายนอก
Company” ต่อเนื่องเป็นปีท่ี 5 รวมถึงรางวัล Sustainability ประกอบกับสภาพแวดล้อมในการด�ำเนินธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลง
Disclosure Awards ประจ�ำปี 2563 จากสถาบันไทยพัฒน์ ไปอย่างรวดเร็ว คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท
นอกจากน้ี บริษัทได้แสดงเจตนารมณ์ในการงดรับของขวัญ ทเี อม็ ที สตีล จำ� กดั (มหาชน) ยงั คงยึดมน่ั ท่ีจะด�ำเนนิ ธรุ กจิ บน
No Gift Policy ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อสร้างบรรทัดฐานที่ดีใน พ้นื ฐานของหลักการก�ำกบั ดูแลกิจการท่ดี ี และขอขอบคณุ ทา่ น
การทำ� งาน โดยไมห่ วงั ผลประโยชนต์ อบแทนอน่ื และเพอื่ ปอ้ งกนั ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสียที่ส�ำคัญ
การทจุ รติ คอรร์ ปั ชนั่ ดว้ ยความมงุ่ มนั่ ในการดำ� เนนิ การตามแนว ทุกท่าน ที่ให้ความเชื่อมั่นในบริษัทตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
ปฏบิ ัติดา้ นการตอ่ ตา้ นการทจุ ริตคอรร์ ัปชนั่ อยา่ งตอ่ เน่อื ง บริษทั บริษัทจะมุ่งม่ันสร้างผลส�ำเร็จทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และเป็น
ได้รับการรับรองการต่ออายุในฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของ โครงสร้างของการเติบโตอย่างย่ังยืนของทุกอุตสาหกรรมใน
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ในไตรมาส 3 ประเทศไทยต่อไป
ประจำ� ปี 2563 ด้านการส่งเสริมและพฒั นานวัตกรรมบริษทั ให้
ความส�ำคัญกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เอื้อต่อการเกิด

1 ข้อมลู จากส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงั คมแหง่ ชาติ ภาวะเศรษฐกจิ ไทยไตรมาสที่ 4/2563
2 ข้อมลู จากรายงานของสถาบนั เหล็กและเหล็กกล้าแหง่ ประเทศไทย ฉบับเดือนมกราคม 2564

5

บรษิ ัท ทเี อ็มที สตีล จำ�กดั (มหาชน)

รางวลั แหง่ ความส�ำเร็จ

TMT ได้รบั รางวลั SET Award ประจำ� ปี 2563 จากตลาดหลักทรัพย์แหง่ ประเทศไทย ประเภท รางวลั ดีเดน่ ด้าน
นวตั กรรม Innovative Company Awards จากผลิตภณั ฑเ์ หลก็ แผ่นเรยี บพิเศษ STAY FLAT และได้รบั การพิจารณา
ให้อยใู่ นรายชื่อหนุ้ ย่งั ยนื Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำ� ปี 2563

TMT รบั รางวลั “CSR-DIW Continuous Award 2020” ในงาน
Eco Innovation Forum 2019 โดยบรษิ ทั เปน็ สถานประกอบการ
ท่ีผ่านเกณฑ์รับรองมาตรฐานการด�ำเนินธุรกิจด้วยความ
รับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงจัดโดยกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

TMT ได้รับสถานะกิจการวิถีย่ังยืน “ESG100
Company” โดยไดร้ บั คดั เลอื กใหเ้ ปน็ 1 ในกลมุ่ หลกั ทรพั ย์
ESG ที่มีการด�ำเนินงานโดดเด่นด้านส่ิงแวดล้อม
สังคม และธรรมาภบิ าล (Environmental, Social and
Governance) ประจำ� ปี 2559-2563 ตดิ ตอ่ กนั เปน็ ปที ี่ 5
จากการประเมินข้อมูลด้านความยั่งยืนของหลักทรัพย์
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
จำ� นวน 803 บรษิ ทั (ปี 2563) จดั โดยหน่วยงาน ESG
Rating สถาบนั ไทยพฒั น์

6

รายงานประจ�ำ ปี 2563 (56-1 One Report)

TMT รบั มอบรางวัล “สถานประกอบกิจการดเี ดน่ ” ดา้ น
แรงงานสมั พนั ธแ์ ละสวสั ดกิ ารแรงงานประจำ� ปี 2563 ระดบั
ประเทศ จดั โดยกระทรวงแรงงาน

TMT ได้รับการรับรองต่ออายุในฐานะ “สมาชิก TMT ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ “Sustainability
แนวรว่ มปฏบิ ตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการตอ่ ตา้ น Disclosure Awards” ประจ�ำปี 2563 ในงานประกาศผล
การทจุ รติ ” (Thai Private Sector Collective Action Sustainability Disclosure Award ประจำ� ปี 2563 จดั โดย
Against Corruption หรือ CAC) ไตรมาสที่ 3 ประจ�ำ สถาบันไทยพัฒน์
ปี 2563
TMT ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบ ISO 45001:
2018 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยตามมาตรฐานสากล ISO 45001:2018 จาก
บรษิ ทั เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำ� กดั

TMT ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ จากสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่ง
ประเทศไทย จากการสนับสนุน โครงการจัดท�ำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตและแปรรูปเหล็กเพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานอาชีพ
ทางดา้ นอตุ สาหกรรมผลติ และแปรรปู เหลก็ ใหม้ คี วามเปน็ มาตรฐานเปน็ ทย่ี อมรบั ทง้ั ใน
และตา่ งประเทศ

7

บริษทั ทีเอ็มที สตลี จำ�กัด (มหาชน)

ข้อมูลท่วั ไปของบริษทั

บริษัท ทเี อม็ ที สตลี จำ� กัด (มหาชน)

ชอื่ ย่อหลกั ทรพั ย์ TMT

เลขทะเบยี นบรษิ ทั 0107547000800

ประเภทธุรกจิ ศนู ย์บริการเหลก็ ครบวงจร (Integrated Steel Service Center)

ทุนจดทะเบยี น 870,758,034 บาท

ทุนจดทะเบียนชำ� ระแลว้ 870,758,034 บาท

ที่ต้ังสำ� นกั งานใหญ่ 179 อาคารบางกอกซิต้ี ทาวเวอร์ ชั้น 22 ถนนสาทรใต้
แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรงุ เทพฯ 10120
โทรศพั ท์ 0 2685 4000 โทรสาร 0 2670 9090-2

ที่ตงั้ โรงงานและ ศนู ยก์ ระจายสนิ ค้าพระราม 3 129, 131 ถนนพระราม 3 แขวงบางคอแหลม
เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120

ท่ตี ้ังโรงงานและศนู ยก์ ระจายสนิ ค้าวงั น้อย 332-333 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ต�ำบลล�ำไทร อ�ำเภอวังน้อย
จงั หวัดพระนครศรีอยุธยา 13170

นกั ลงทนุ สมั พันธ ์ โทรศพั ท์ 0 2685 4000 ตอ่ 4003
E-mail : [email protected]

กรรมการอสิ ระที่ทำ� หน้าทีด่ แู ลผ้ถู ือหุ้นรายยอ่ ย โทรสาร 0 2670 9093
E-mail : [email protected]

เวบ็ ไซต์ www.tmtsteel.co.th

บุคคลอา้ งองิ นายทะเบยี นหนุ้ กแู้ ละผแู้ ทนผถู้ อื หุน้ กู้
ธนาคารกรุงศรีอยธุ ยา จำ� กัด (มหาชน)
นายทะเบยี นหลักทรัพย์ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง
บริษัท ศนู ยร์ บั ฝากหลกั ทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
93 อาคารตลาดหลกั ทรพั ย์แหง่ ประเทศไทย ชัน้ 1 โทรศัพท์ 0 2296 2000 โทรสาร 0 2683 1304
ถนนรัชดาภเิ ษก แขวงดนิ แดง เขตดินแดง
กรงุ เทพฯ 10400
โทรศพั ท์ 0 2009 9999 โทรสาร 0 2009 9991
ท่ีปรกึ ษากฎหมาย
บ1ผแ7ขร้สู 9ิษวองทัอบทาบไ่งุ คพัญมารหรช้ซาบีว เาอมงเฆกตออกรเขเ์ซฮตติ าสี้สทา ์คาทูเวรปเวอกอรรส์รุง์ ชเเทอน้ั พบ 1ฯเี อ51เถอ0นส1น2จ0สำ� ากทัด ร ใ ต้ แ2บโ ท1ขรริษวซศงทัอพัสยเาทสอม์ รำ� เ0ีสนม2นว า6ยนน9วอพ3ัฒกแ2นเอ0ข์ 3ถนต6นดหน์ว้ ดสโยอทุทขลรวธสย์ าิสางจารรำ� กวก0รินัดงุ 2ิจเ6ทฉ9พัย3ฯ411083910
โทรศัพท์ 0 2344 1000 โทรสาร 0 2286 5050

8

รายงานประจำ�ปี 2563 (56-1 One Report)

ขอ้ มลู สำ� คญั ทางการเงิน

ข้อมูล ณ วนั ท่ี 31 ธันวาคม 2563

538 14,576 7,149 8,841
230 ล้านบาท ลา้ นบาท ลา้ นบาท ล้านบาท
2563
ลา้ นบาท 2563
2562 2562 รายไดร้ วม
2562 สินรทวรมพั ย์
ก�ำไรสทุ ธิ 2563

2561 16,483 2561 2561
ลา้ นบาท
406 17,370 7,706
ลา้ นบาท ลา้ นบาท
ล้านบาท

(ลา้ นบาท)
2563 2562 2561
งบการเงินโดยรวม
รายไดจ้ ากการขาย 14,576 16,483 17,370
ก�ำไรขัน้ ตน้ 1,266 898 1,044
กำ� ไรสทุ ธิ 230
สนิ ทรัพย์รวม 538 406
หนสี้ ินรวม 8,841 7,149 7,706
สว่ นของผ้ถู อื หนุ้ 5,659 4,244 5,001
ทุนชำ� ระแล้ว 3,182 2,905 2,704

อตั ราสว่ นทางการเงิน 871 871 435
อัตราก�ำไรขั้นต้นต่อรายได้จากการขาย
อัตราก�ำไรสทุ ธติ ่อรายไดจ้ ากการขาย 8.68% 5.45% 6.01%
อตั ราผลตอบแทนตอ่ สนิ ทรพั ย์รวม (ROA) 3.69% 1.40% 2.34%
อัตราผลตอบแทนต่อสนิ ทรพั ย์ถาวร (ROFA) 6.08% 3.22% 5.27%
อตั ราผลตอบแทนตอ่ สว่ นของผู้ถือหุ้น (ROE) 18.25% 7.90% 15.69%
อตั ราส่วนสินทรพั ยห์ มุนเวยี น (เทา่ ) 16.91% 7.92% 15.01%
อตั ราส่วนหนี้สนิ ตอ่ ส่วนของผู้ถือหนุ้ (เท่า)
อัตราสว่ นหน้สี ินทมี่ ีดอกเบย้ี สุทธติ ่อสว่ นของผูถ้ ือหุ้น (เทา่ ) 1.21 1.29 1.21
อัตราส่วนความสามารถชำ� ระดอกเบย้ี (เท่า) 1.78 1.46 1.85
ระยะเวลาเก็บหนเ้ี ฉลย่ี (วัน) 1.26 1.27 1.60
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลยี่ (วนั ) 8.96 3.36 5.46
มลู ค่าหนุ้ ตามบัญชีต่อหุน้ (บาท)
60 57 54
46 37 38
3.65 3.34 6.21

9

บริษัท ทเี อ็มที สตลี จำ�กดั (มหาชน)

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ

เราเปน็ โครงสรา้ งให้กบั ทกุ จินตนาการ

นีค่ ือวสิ ัยทศั น์ที่เรามุ่งมัน่ ทำ� ใหเ้ กิดขึ้นและเปน็ จริง ทีท่ �ำใหเ้ ราก้าวไปอกี ขั้นในการท�ำธุรกจิ เหล็กอยา่ งแตกตา่ ง
ท้าทายให้เราคิด สรา้ ง ท�ำ อย่างสร้างสรรค์ พัฒนาตนเองอย่างไมห่ ยุดนิง่ หาแนวทางอยา่ งไม่มีทส่ี น้ิ สุด

ในการตอบสนองความต้องการใช้เหลก็ ทีห่ ลากหลายของลกู คา้

เป็นโครงสร้างให้กบั เปน็ โครงสรา้ งในการ เปน็ โครงสร้างในการ เปน็ โครงสร้างท่ี เป็นโครงสรา้ งท่ที ำ� ให้
ความคดิ ใหมๆ่ ของ หาแนวทางท่ีเป็น เตบิ โตของธรุ กจิ และ ขับเคลื่อนเศรษฐกจิ เราเติบโตในวันนแี้ ละ
ประโยชนแ์ ก่ลูกคา้ อตุ สาหกรรม และสังคมไทย วันต่อๆ ไปอยา่ งย่งั ยนื
สถาปนกิ

“เราไม่ไดเ้ ปน็ แค่เพียงผูผ้ ลติ ผู้จัดหาสินค้าเหล็ก หรือใหบ้ ริการเทา่ น้นั
แต่ยงั มงุ่ เนน้ ถึงการสรา้ งคณุ คา่ ประโยชน์ และความสำ� เรจ็ ให้กับธุรกจิ ของลกู คา้ ”

ด้วยแนวคิดการเป็นศูนย์กลางให้บริการเหล็กครบวงจร ภายใตร้ ะบบการบรหิ ารการจดั การแบบบรู ณาการทรี่ องรบั
ที่มุ่งตอบสนองความต้องการลูกค้าอย่างครอบคลุมรอบด้าน ความต้องการอย่างครบครัน ท้ังการผลิต เทคโนโลยีท่ีทันสมัย
โดยการให้ค�ำแนะน�ำ แก้ปัญหา ช่วยเหลือในการจัดหาสินค้า การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ การใส่ใจส่ิงแวดล้อม เพื่อ
สร้างสรรค์บริการรูปแบบใหม่ๆ คิดค้นทางเลือกท่ีหลากหลาย คุณภาพชีวิตที่ดีและปลอดภัยของทุกคน การจัดส่งสินค้าด้วย
แก่ลูกค้า เพ่ิมคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์เหล็ก ซึ่งเป็นการเปล่ียน ระบบโลจสิ ตกิ ส์ ทมี่ สี ว่ นชว่ ยเสรมิ ประสทิ ธภิ าพในการบรหิ ารงาน
มุมมองใหม่ในการท�ำธุรกิจ “เหล็ก” ที่ไม่ได้เป็นเพียง “ผู้จัด คลงั สนิ คา้ ลดตน้ ทนุ ประหยดั พนื้ ทจี่ ดั เกบ็ และเวลาทสี่ อดคลอ้ ง
จ�ำหน่ายเหล็ก” อีกต่อไป แต่เป็นโครงสร้างความส�ำเร็จในการ กบั แผนการผลติ ของลกู คา้ ตลอดจนการกระจายสนิ คา้ ทมี่ รี ะบบ
ด�ำเนินธรุ กจิ ของลูกค้า สนับสนุนด้วยระบบโครงข่ายการสื่อสารความเร็วสูงเชื่อมต่อ
ระบบขอ้ มลู ทที่ นั สมยั สรา้ งความมน่ั ใจและความสะดวกสบาย
แกล่ ูกคา้ สงู สดุ

10

รายงานประจ�ำ ปี 2563 (56-1 One Report)

เปา้ หมายองคก์ ร บรษิ ัท ค้าเหล็กไทย จำ� กัด ก่อต้ังขนึ้ เมื่อวนั ที่ 17 เมษายน
บริษัทมุ่งม่ันในการเป็นผู้น�ำในธุรกิจศูนย์บริการเหล็กครบ 2535 ดว้ ยทนุ จดทะเบยี นเรม่ิ ตน้ ที่ 5 ลา้ นบาท โดยไดเ้ ปลย่ี นการ
วงจรท่ีดีท่ีสุดและใหญ่ท่ีสุดในประเทศ ด้วยวิสัยทัศน์ “เป็น ด�ำเนินธุรกิจจากน�ำเข้าผลิตภัณฑ์เหล็กจากต่างประเทศเพ่ือ
โครงสร้างให้กับทกุ จินตนาการ” (Providing Structure of Your จ�ำหนา่ ย มาเปน็ ศนู ยบ์ ริการเหลก็ ครบวงจรท่สี ามารถให้บรกิ าร
Imagination) บรษิ ทั ใหค้ วามส�ำคัญในการเป็นโครงสรา้ งให้กบั ครอบคลุมถึงการผลิตและแปรรูป ให้ค�ำปรึกษาและจัดหา
ความสำ� เรจ็ ของผมู้ สี ว่ นไดเ้ สยี ทกุ ราย โดยเฉพาะอยา่ งยง่ิ ในการ ผลติ ภณั ฑเ์ หลก็ ทตี่ อบสนองทกุ ความตอ้ งการของลกู คา้ เปน็ การ
เปน็ สว่ นหนงึ่ ของความสำ� เรจ็ ในธรุ กจิ ของลกู คา้ ทไ่ี มเ่ พยี งมงุ่ เนน้ สรา้ งมติ ใิ หมท่ เ่ี ปลย่ี นแนวคดิ การทำ� ธรุ กจิ เชงิ รบั เปน็ การทำ� ตลาด
นวตั กรรมดา้ นการผลติ สนิ คา้ ทมี่ คี ณุ ภาพตรงตามความตอ้ งการ เชิงรุก
เท่านั้น แต่บริษัทยังมุ่งเน้นในการพัฒนาการให้บริการต่างๆ วันท่ี 1 กันยายน 2547 บรษิ ัทไดจ้ ดทะเบียนแปรรูปเป็น
เพ่ือช่วยให้ลูกค้าสามารถสร้างประสิทธิภาพในการผลิตและ บรษิ ทั มหาชนจำ� กดั และเปน็ บรษิ ทั จดทะเบยี นในตลาดหลกั ทรพั ย์
ใช้ก�ำลังการผลิตได้อย่างเต็มท่ีและสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับ แห่งประเทศไทยต้ังแต่วันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2548 ซ่ึงเป็น
ธุรกิจของลูกค้า ทั้งน้ีบริษัทได้ก�ำหนดเป้าหมายการเติบโตของ พัฒนาการส�ำคัญอีกก้าวในการเพ่ิมศักยภาพและสร้างความ
ยอดขายไว้ท่ีปีละ 10% อย่างน้อย 3 ปี ในช่วงปี 2560-2565 น่าเช่ือถือให้กับบริษัท เสริมสร้างให้เกิดการขยายโอกาสทาง
ตามแผนการลงทุน โดยมีการด�ำเนินงานส�ำหรับปีนี้เพื่อรองรับ ธุรกจิ และคูค่ า้ ในวงกว้าง และการเติบโตอยา่ งยง่ั ยืน
การเติบโตดังกล่าว รายละเอียดตามที่ปรากฏในหัวข้อ การ วันที่ 9 เมษายน 2562 บริษัทได้ด�ำเนินการเปลี่ยนแปลง
เปลย่ี นแปลงและพฒั นาการทส่ี ำ� คญั เพอ่ื ใหบ้ รษิ ทั สามารถสรา้ ง ชอ่ื บริษทั เป็น “บริษัท ทเี อ็มที สตลี จำ� กดั (มหาชน)” เพ่อื ให้
ก�ำลังการผลิตรวมได้มากกว่า 1 ล้านตัน ภายใต้ความท้าทาย สอดคล้องกับรูปแบบการด�ำเนินธุรกิจในปัจจุบันและการขยาย
ดังกล่าวบริษัทตระหนักดีว่าการด�ำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของ ธรุ กิจในอนาคต
การพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยการปฏิบัติตามหลักการท่ีส�ำคัญด้าน วันท่ี 18 เมษายน 2562 บริษัทได้ด�ำเนินการจดทะเบียน
กำ� กับดูแลกิจการท่ีดี เศรษฐกจิ สงั คม และสิ่งแวดล้อม ควบคู่ เปลี่ยนแปลงทุนช�ำระแล้วจากเดิม 435,379,017 บาท เป็น
ไปกับการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม จะสามารถสร้างความ 870,758,034 บาท ซึ่งเป็นผลมาจากการจ่ายหุ้นปันผลของ
ม่ันคงทางธุรกิจจากภายในเพื่อส่งมอบคุณค่าท่ีดีท่ีสุดให้กับ บรษิ ทั ในอตั รา 1 หุ้นเดิม ต่อ 1 ห้นุ ปันผล
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และท�ำให้บริษัทสามารถเติบโตได้ตาม
เปา้ หมายได้อยา่ งย่งั ยืน บริษัทมีโรงงานและศูนย์กระจายสินค้าแห่งแรกต้ังอยู่
ประวตั คิ วามเปน็ มา บนถนนพระราม 3 ต่อมาไดข้ ยายคลงั สนิ ค้าและก�ำลงั การผลติ
บริษัทเริ่มต้นประกอบธุรกิจเหล็กในนาม ”ห้างหุ้นส่วน ดว้ ยการลงทนุ ก่อสร้างโรงงานและศนู ยก์ ระจายสินคา้ ทอ่ี �ำเภอ
จำ� กดั ซนุ่ ฮวดโลหะกจิ ” ในปี 2519 โดยมคี ณุ สรู ย์ ธรสารสมบตั ิ วงั น้อย จงั หวดั พระนครศรอี ยุธยา บนเน้อื ที่ 135 ไร่ ใช้เงนิ ลงทุน
เป็นผู้ก่อต้ัง ด�ำเนินธุรกิจในลักษณะซื้อมาขายไป ต่อมาได้ กวา่ 1,000 ลา้ นบาท และขยายการลงทุนเพม่ิ เติมอย่างต่อเน่ือง
เปล่ียนการด�ำเนินธุรกิจเป็นรูปแบบบริษัท โดยในปี 2529 ได้ บนเนอื้ ที่รวมกวา่ 334 ไรใ่ นปจั จุบนั บรษิ ทั เปน็ หนงึ่ ในผ้ดู ำ� เนนิ
จดทะเบียนจัดตั้งในนาม “บริษัท ซุ่นฮวดค้าเหล็ก จ�ำกัด” ธุรกิจเหล็กแบบครบวงจรรายใหญท่ ่ีสดุ ของประเทศไทย โดยได้
จนกระทั่งในปี 2535 ได้จัดต้ัง “บริษัท ค้าเหล็กไทย จ�ำกัด” มกี ารปรบั แนวทางการดำ� เนนิ ธรุ กจิ ทมี่ งุ่ เนน้ การเพมิ่ คณุ คา่ สรา้ ง
(ชอื่ เดมิ ของบริษทั ) ความส�ำเร็จให้กับคู่ค้ามากกว่าการจัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์
เพียงอยา่ งเดยี ว

11

บริษทั ทเี อม็ ที สตลี จำ�กดั (มหาชน)

การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการทส่ี ำ� คัญ ปี 2563 มีดังน้ี ริเริ่มโครงการขยายก�ำลังการผลิตเหล็กม้วนแถบ
ปรับปรงุ คลงั สินค้าโดยการเช่อื มตอ่ 2 อาคาร ให้เปน็ (Slitter) 1 เครอ่ื ง ดว้ ยกำ� ลงั การผลติ ประมาณ 74,000
พนื้ ทเ่ี ดยี ว โดยมขี นาดพน้ื ทท่ี งั้ หมด 9,600 ตารางเมตร ตันต่อปี เพ่ือรองรับการเพิ่มขึ้นของสายการผลิต
และสามารถรองรับการจัดเก็บสินค้าได้ประมาณ ท่อเหล็กและความต้องการใช้เหล็กม้วนแถบของ
25,000 ตัน จงึ ทำ� ให้พืน้ ที่ในการจัดเกบ็ สนิ ค้าเพิม่ ข้นึ ลูกค้าที่เพิ่มมากข้ึน คาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาส
และโหลดสินค้ามีประสิทธภิ าพมากยงิ่ ขึ้น ที่ 1/2565
เริ่มใช้งานเคร่ืองทดสอบแรงดันน้�ำเพื่อการผลิตท่อ
ส�ำหรับงานระบบในไตรมาสท่ี 4 เป็นการเพ่ิม ริเร่ิมโครงการขยายกำ� ลังการผลติ STAY FLAT เหลก็
ผลิตภัณฑ์ท่อเหล็กชนิดใหม่ ให้สามารถตอบสนอง แผ่นเรียบพิเศษ เพื่อเพิ่มก�ำลังการผลิต 15,000 ตัน
ความต้องการของตลาดประเภทท่องานระบบ เช่น ตอ่ เดอื นหรอื 180,000ตนั ตอ่ ปีและเสรมิ ประสทิ ธภิ าพ
ท่อน้�ำดับเพลิง หรือ ท่อระบบปรับอากาศ เป็นต้น สายการผลิต STAY FLAT ให้สามารถผลิตสินค้า
โดยสามารถทดสอบท่องานระบบได้ที่ 1,000 ตัน ในช่วงความหนาท่ีเพิ่มข้ึน คาดว่าจะแล้วเสร็จใน
ต่อเดอื น ไตรมาสที่ 1/2565
ริเริ่มโครงการก่อสร้างอาคารคลังสินค้า ส�ำหรับ
ผลติ ภณั ฑ์ท่อเหลก็ 1 อาคาร เพอื่ รองรบั การเพมิ่ ขนึ้ ริเร่ิมโครงการพัฒนาระบบป้อนตัดอัตโนมัติท่ีเคร่ือง
ของสายการผลิตทอ่ เหล็ก และรองรบั การขยายพืน้ ท่ี ตัดเหล็กแบน (Auto feed shearing) โดยระบบ
ส�ำหรับการจัดเก็บสินค้าให้มีความหลากหลาย อัตโนมัติน้ีจะสามารถทดแทนการใช้แรงงานซ่ึงมี
โดยสามารถเพิ่มพื้นท่ีในการจัดเก็บได้ประมาณ ความเสยี่ งจากการขนยา้ ยแผน่ เหลก็ สามารถชว่ ยลด
4,000 ตัน คาดวา่ จะแลว้ เสร็จในไตรมาสที่ 2/2564 อุบตั ิเหตุลงได้ 100% ระบบดงั กล่าวจะมคี วามเรว็ ใน
ริเร่ิมโครงการขยายก�ำลังการผลิตท่อเหล็ก รวม การตดั 170 ชน้ิ ตอ่ ชวั่ โมง ชว่ ยเพมิ่ จำ� นวนการตดั เหลก็
3 เครอ่ื ง เพอ่ื เพมิ่ กำ� ลงั การผลติ ทอ่ เหลก็ รวม 6,500 ตนั แบนได้ 17.24% ซงึ่ ทำ� ใหเ้ พมิ่ ประสทิ ธภิ าพและความ
ตอ่ เดอื น หรอื 78,000 ตัน ต่อ ปี คาดวา่ จะแลว้ เสรจ็ แม่นย�ำในการตัด โดยเครื่องต้นแบบได้มีการวิจัย
ในไตรมาสท่ี 3/2564 ออกแบบและติดตั้งใช้งานเสร็จเรียบร้อยแล้วใน
ไตรมาสที่ 3/2563 และอยใู่ นระหวา่ งการปรบั ปรงุ และ
พฒั นาเพอื่ ขยายผลสกู่ ารตดิ ตงั้ ในเครอื่ งตดั เหลก็ แบน
ท้ังหมด คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2564

12

รายงานประจำำ��ปี 2563 (56-1 One Report)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ผลิตภณั ฑ์ การบริการ และการพฒั นานวัตกรรมทางธุรกิจ

บรษิ ทั ทำ� หนา้ ทเ่ี ปน็ ผจู้ ดั หา แปรรปู ผลติ และใหบ้ รกิ ารแบบ ด้วยความรู้ ความช�ำนาญของพนักงาน TMT ผสานการใช้
เบ็ดเสร็จครบวงจรในที่เดียว เพื่อตอบสนองตามความต้องการ เทคโนโลยที ที่ ันสมัย เหมาะสม และการนำ� นวัตกรรมมาพฒั นา
ของลูกคา้ (Total Steel Solution Provider) โดยจดั รปู แบบของ คณุ ภาพของสนิ คา้ และสร้างคุณค่าทงั้ ในกระบวนการผลิตและ
สินค้าให้ตรงตามความต้องการ รองรับความหลากหลาย การบรหิ ารจดั การเพอ่ื ตอบสนองความตอ้ งการทแ่ี ตกตา่ งกนั ของ
ทุกรูปแบบ พร้อมท้ังจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าตามสถานที่และ ลูกค้าให้ดีท่ีสุด คงความเป็นผู้น�ำในธุรกิจศูนย์บริการ การผลิต
เวลาท่ีก�ำหนด เพ่ือให้ลูกค้าได้รับมูลค่าเพ่ิม (Value Added) และการกระจายสินค้าเหล็กให้กับอุตสาหกรรมต่างๆ ใน
จากการบรกิ ารของบรษิ ทั ทง้ั ทางดา้ นความหลากหลาย คณุ ภาพ ประเทศไทย โดยรปู แบบการใหบ้ ริการของ TMT สรุปได้ ดังน้ี
ความสะดวก ลดต้นทุน และการตอบสนองอย่างมืออาชีพ

1. การเป็นศูนย์กลางในการจดั จ�ำหน่าย 4. การสรา้ งมูลคา่ เพ่ิมให้กบั ผลิตภัณฑ์

(Steel Distribution Center) (Value Added Products and Services)
TMT สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ท้ังใน TMT ยังได้คิดค้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ต่างๆ
ประเทศและตา่ งประเทศ ดว้ ยบรกิ ารจดั หาและรวบรวมสนิ คา้ อยเู่ สมอ ซงึ่ จะเปน็ การเพมิ่ คณุ คา่ ประโยชน์ และอำ� นวยความ
เหล็กทุกประเภท ท้ังวัตถุดิบ สินค้าแปรรูป และส�ำเร็จรูป สะดวกใหก้ ับลกู ค้า เช่น ระบบการเคลือบสรี องพ้นื กันสนิมที่
สมบรู ณด์ ว้ ยคลงั สนิ คา้ ขนาดใหญ่ ทตี่ ง้ั อยบู่ นจดุ ยทุ ธศาสตร์ ทนั สมยั และปลอดภยั มคี ณุ ภาพสงู และไดม้ าตรฐานทท่ี วั่ โลก
ทมี่ ศี กั ยภาพ สามารถจดั สง่ สนิ คา้ ไดร้ วดเรว็ และครอบคลมุ ทกุ ให้การยอมรับ ปราศจากสารระเหย และส่วนประกอบของ
พนื้ ที่ พรอ้ มดว้ ยการบรหิ ารจดั การคลงั สนิ คา้ ทม่ี ปี ระสทิ ธภิ าพ โลหะหนักที่เป็นอันตรายต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพ
สามารถชว่ ยลดตน้ ทนุ ของลกู คา้ ในการจดั เกบ็ รกั ษาสนิ คา้ ได้ ของคน ซ่ึงยืนยันถึงความตั้งใจแน่วแน่ของเราท่ีจะปกป้อง
เปน็ อยา่ งดี ทงั้ ยงั มนั่ ใจวา่ จะไดร้ บั สนิ คา้ ทนั กบั ความตอ้ งการ รักษาสิง่ แวดลอ้ มและความปลอดภัยไดเ้ ป็นอยา่ งดี ในขณะ
เดียวกัน TMT ยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าให้กับธุรกิจของ
2. การแปรรปู ผลิตภณั ฑ์เหล็ก ลกู คา้ คำ� นงึ ถงึ การลดความสญู เสยี และชว่ ยเพม่ิ ประสทิ ธภิ าพ
การผลิตให้กับลูกค้า โดยผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นชนิดใหม่
(Steel Processing) ภายใตต้ ราสนิ คา้ STAY FLAT ทผี่ ลติ ดว้ ยเทคโนโลยที ท่ี นั สมยั
เพ่ือรองรับท้ังลูกค้าท่ีมีความต้องการหลากหลายหรือเฉพาะ ทส่ี ดุ ในไทย ชว่ ยขจดั ปญั หาความเครยี ดสะสมในเหลก็ ทำ� ให้
เจาะจง TMT พรอ้ มใหบ้ รกิ ารดว้ ยเครอื่ งจกั รแปรรปู เหลก็ แผน่ ได้เหล็กแผ่นคุณภาพท่ีมีความเรียบท่ีสุด ซึ่งผลิตภัณฑ์
ประเภทตา่ งๆ ทท่ี นั สมยั ครอบคลมุ ทกุ ความตอ้ งการ เชน่ การ ดังกล่าวจะช่วยให้ลูกค้าสามารถน�ำไปใช้แปรรูปในลักษณะ
ตดั เหล็กแผ่นรดี รอ้ นชนิดมว้ น (Cut to Length Line) การตัด ตา่ งๆ ไดโ้ ดยไมท่ ำ� ใหเ้ กดิ ความเครยี ดของเหลก็ สะสมเพมิ่ ขนึ้
เหลก็ แผน่ ตามขนาดหรอื รปู แบบเฉพาะ(Cutting&Shearing) ยังคงสภาพความเรียบไว้ได้อยู่อย่างเดิม ช่วยให้เกิดความ
การผลิตเหลก็ แถบมว้ น (Slitting) ต่อเนื่องในการป้อนเข้าสู่สายการผลิตแบบอัตโนมัติ และ
ลดความสญู เสียของเศษเหลก็
3. การผลติ เหล็กโครงสร้างขน้ึ รปู เยน็

(Cold Forming Process)
เพราะหวั ใจสำ� คญั ของเราคอื การใหบ้ รกิ ารทค่ี รอบคลมุ สนิ คา้
ทุกประเภทและบริการในท่ีเดียว เราจึงพัฒนาสายการผลิต
เหล็กที่ใช้ส�ำหรับงานโครงสร้างทั่วไปให้มีความทันสมัยและ
สมบรู ณแ์ บบ เชน่ สายการผลติ ทอ่ เหลก็ เพอ่ื ใชใ้ นงานโครงสรา้ ง
ท่ัวไป (Steel Pipe) สายการผลิตเหล็กโครงสร้างรูปตัวซี
(C-Channel)และการขน้ึ รปู เฉพาะดว้ ยการกดพบั (Pressing)

13

บรษิ ทั ทีเอ็มที สตีล จำ�กัด (มหาชน)

ดว้ ยศกั ยภาพในการผลติ และใหบ้ รกิ ารทค่ี รอบคลมุ สมบรู ณ์
แบบตรงตามความต้องการ มีมาตรฐาน จัดส่งภายในเวลาท่ี
กำ� หนด ทำ� ให้ TMT ไดร้ บั การรบั รองดา้ นการบรหิ ารงานคณุ ภาพ
ISO 9001:2015 Quality Management Systems ทงั้ ยังได้รับ
การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยิ่งไปกว่านั้นเรา
ยังได้สร้างสัญลักษณ์แห่งความเช่ือม่ัน Verified by TMT
เครื่องหมายรับประกันที่ม่ันใจได้ว่าทุกผลิตภัณฑ์จากเราได้
ผ่านการตรวจสอบคุณภาพอย่างพิถีพิถัน ตามมาตรฐานของ
TMT โดยผู้เช่ยี วชาญทุกข้ันตอน
การพฒั นานวัตกรรมธรุ กจิ
บริษัทให้ความส�ำคัญในการน�ำนวัตกรรมมาพัฒนา
คุณภาพของสินค้าและบริการ สร้างคุณค่าทั้งในกระบวนการ
ผลิตและการบริหารจัดการ เพื่อตอบสนองความต้องการที่
แตกต่างกันของลูกค้าให้ดีที่สุด สร้างโอกาสและเพิ่มความ
สามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ สร้างสภาพแวดล้อมในการ
ท�ำงานท่ีปลอดภัย และลดผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมต่อสังคม
และชุมชนโดยรอบ รายละเอียดเพิ่มเติมได้อธิบายไว้ใน การ
ขบั เคลอื่ นธรุ กจิ เพอ่ื ความยง่ั ยนื หวั ขอ้ การจดั การนวตั กรรมและ
พัฒนาคุณภาพสินค้า โดยบริษัทได้จัดสรรงบประมาณไว้อย่าง
เพียงพอในการสนับสนุนด้านการวิจัย การพัฒนากระบวนการ
ท�ำงาน และนวัตกรรมด้านต่างๆ อย่างต่อเน่ืองโดยมีค่าใช้จ่าย
ในระยะเวลา 3 ปี (ปี 2561-2563) รวม 62,510,223 บาท ค่าใชจ้ ่าย
ดงั กล่าว เป็นการออกแบบ พัฒนา และสร้างเครอื่ งจกั รทนุ่ แรง
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและความปลอดภัยในกระบวนการผลิต
การพัฒนาและติดตั้งเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ต้นแบบที่น�ำไป
ขยายผลส�ำหรับเครื่องจักรอ่ืน และเพ่ือสร้างโอกาสทางธุรกิจ
ใหม่ๆ การพัฒนาและออกแบบโปรแกรมซอฟตแวร์ท่ีช่วยเพิ่ม
ความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้องแม่นย�ำในการท�ำงาน โดย
เฉพาะการส่งมอบสินค้าและบริการให้กับลูกค้า รวมถึงการท�ำ
วจิ ยั และวเิ คราะห์เชงิ ธุรกิจเพือ่ พฒั นาโมเดลธรุ กิจใหมๆ่      

14

รายงานประจ�ำ ปี 2563 (56-1 One Report)

การตลาดและการแขง่ ขัน สินค้าท่ีตรงตามก�ำหนด การลดภาระการจัดเก็บสินค้าคงคลัง
จากความต้องการท่ีหลากหลายของลูกค้าซ่ึงแตกต่างไป ของลูกคา้ การให้คำ� ปรึกษาในการแปรรูปผลิตภณั ฑต์ า่ งๆ เพื่อ
ตามกลุ่มอุตสาหกรรม และในแต่ละอุตสาหกรรมก็มีลักษณะ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและคุ้มค่าส�ำหรับลูกค้า ในขณะ
การใชง้ านของผลติ ภณั ฑท์ แ่ี ตกตา่ งไปตามธรุ กจิ ของลกู คา้ ทำ� ให้ เดียวกันการจัดการดังกล่าวต้องมีความสัมพันธ์กับการบริหาร
เกิดความซับซ้อนทั้งในด้านรูปแบบ คุณภาพ มาตรฐาน และ สินค้าต้นทางที่มาจากผู้ผลิตทั้งในประเทศและต่างประเทศซึ่ง
ปริมาณการใช้งาน การจัดการดังกล่าวไม่เพียงแค่การจัดการ มีข้อจ�ำกัดและความต้องการที่แตกต่างไปจากลูกค้าที่อยู่ใน
ผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการเท่านั้น แต่ยังมีบริการที่ อุตสาหกรรมปลายน้ำ� อยา่ งชดั เจน ดงั น้ี
ลกู คา้ ตอ้ งการใหจ้ ดั การเพอ่ื สรา้ งความมนั่ ใจในดา้ นการสง่ มอบ

ความต้องการของโรงงานผู้ผลติ (Mills) ความตอ้ งการของลกู ค้า (Customers)

1. ปริมาณ 1. ปรมิ าณ
ผผู้ ลติ ตอ้ งการผลติ สนิ คา้ ในปรมิ าณสงู และมปี รมิ าณ ลูกค้าส่วนใหญ่ เช่น บริษัทผู้รับเหมางานก่อสร้าง

การผลติ ขน้ั ตำ่� เพอ่ื ใหส้ ามารถควบคมุ ตน้ ทนุ การผลติ ผูผ้ ลิตชน้ิ ส่วนงานอุตสาหกรรม ผผู้ ลติ ช้ินสว่ นรถยนต์
และก่อให้เกิดการประหยัดต่อขนาด (Economy of แต่ละราย มีความต้องการสินค้าแต่ละประเภทอย่าง
Scale) จ�ำนวนจ�ำกัดในแต่ละช่วงเวลา ซ่ึงอาจจะไม่มากพอ
ต่อการผลิตในแต่ละครั้งของผู้ผลิต อีกทั้งลูกค้ายัง
ตอ้ งการสินค้าหลากหลายประเภทในคราวเดยี วกนั
2. รปู แบบ
ผผู้ ลติ ตอ้ งการคำ� สง่ั สนิ คา้ ทไ่ี มซ่ บั ซอ้ น ใชก้ ระบวนการ 2. รปู แบบ
ผลติ ตามมาตรฐาน เพอ่ื ใหเ้ กดิ ประสทิ ธภิ าพสงู สดุ ใน ลูกค้าต้องการสินค้าที่มีรูปแบบตามที่ก�ำหนด ซ่ึงมี
การผลติ ความแตกตา่ งกนั และสนิ คา้ บางประเภทไมส่ ามารถ
ผลิตได้โดยตรงตามกระบวนการผลิตปกติ จึงต้อง
3. การขนสง่ อาศัยกระบวนการแปรรปู เพม่ิ เติม
ผู้ผลิตต้องการจัดส่งสินค้าให้ได้ปริมาณมากท่ีสุดใน 3. การขนสง่
ลกู คา้ ตอ้ งการใชส้ นิ คา้ หลายประเภทในคราวเดยี ว จงึ
การขนส่งแต่ละคร้ัง และมีจ�ำนวนครั้งที่จัดส่งและ ต้องการให้ผู้ผลิตจัดส่งสินค้าหลายประเภทพร้อมกัน
จ�ำนวนสถานท่ีปลายทางที่ต้องจัดส่งน้อยที่สุด เพื่อ ในการขนส่งแต่ละคร้ัง และลูกค้าแต่ละรายย่อมมี
ประหยัดต้นทนุ ในการขนส่งสินคา้ สถานทปี่ ลายทางท่ีแตกตา่ งกัน
4. การสั่งซอ้ื สนิ ค้า 4. การส่ังซอื้ สินค้า
ผผู้ ลติ ตอ้ งการรบั คำ� สง่ั สนิ คา้ ลว่ งหนา้ กอ่ นกำ� หนดการ ลกู คา้ ต้องการสนิ ค้าภายในเวลาท่ีก�ำหนด ซึ่งบางครั้ง
ส่งสนิ ค้าระยะเวลาหนึง่ เพื่อใหส้ ามารถวางแผนการ อาจจะไมส่ ามารถสัง่ สนิ ค้าล่วงหนา้ นานๆ ได้
ผลติ ได้

จากความต้องการท่ีแตกต่างกันดังกล่าว บริษัท ในฐานะ กระบวนการแปรรปู ตามความตอ้ งการ เพอื่ สรา้ งความหลากหลาย
ศูนย์บริการเหล็กครบวงจร และศูนย์กลางในการจัดจ�ำหน่าย ใหก้ บั ลกู คา้ ในแตล่ ะอตุ สาหกรรม ทำ� ใหล้ กู คา้ สามารถประหยดั
ผลิตภัณฑ์เหล็ก สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ผลิต เวลาและค่าใช้จ่ายในการจัดหาผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตเหล็ก
และลูกค้าได้ในคราวเดียวกัน โดยการส่ังซื้อสินค้าจากผู้ผลิต แต่ละประเภทได้ด้วยตนเอง นอกจากน้ี บริษัทยังเป็นผู้จัดส่ง
ในปริมาณมาก เพื่อให้เกิดการประหยัดต่อขนาดในการผลิต สินค้าไปยังสถานท่ีปลายทางตามที่ลูกค้าก�ำหนด ซ่ึงเป็นการ
และจัดการผ่านกระบวนการบริหารจัดการสินค้าคงคลังผ่าน ลดภาระการขนส่งใหก้ ับผู้ผลติ อีกดว้ ย

15

บริษทั ทเี อ็มที สตลี จำ�กดั (มหาชน)

การจัดหาผลิตภณั ฑ์ 2. เหลก็ โครงสรา้ งรปู พรรณขนึ้ รปู เยน็ นอกเหนอื จาก
ในปี 2563 บริษัทมีผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกิจกรรมการผลิต การที่บริษัทผลิตเหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็น
และการจดั หาผลติ ภณั ฑเ์ พอื่ ใชเ้ ปน็ วตั ถดุ บิ ในการผลติ และเพอื่ ได้เองแล้ว บริษัทได้จัดหาผลิตภัณฑ์จากโรงงาน
จ�ำหน่าย ดังนี้ ผู้ผลิตภายในประเทศรายอ่ืนๆ ด้วยเช่นกัน คิดเป็น
ดา้ นการผลิต ร้อยละ 1.94 ของมูลค่าการสั่งซ้ือสินค้ารวมท้ังหมด
บริษัทมีอาคารคลังสินค้าและโรงงานทั้งหมด 17 อาคาร และเปน็ ผลติ ภณั ฑท์ จ่ี ดั หาจากผผู้ ลติ ภายในประเทศ
เทา่ นนั้ โดยสนิ คา้ ในกลมุ่ นจ้ี ะเปน็ ทอ่ เหลก็ เปน็ สว่ นใหญ่
โดยมกี ารปรับปรงุ อาคารคลังสนิ คา้ 2 อาคารใหเ้ ปน็ พืน้ ที่
เดียวกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บและโหลด
สินคา้ เพิม่ ขึน้ สำ� หรบั การผลติ บริษัทมีเครือ่ งรีดทอ่ 3 สาย 3. เหลก็ แผน่ รดี รอ้ นชนดิ แผน่ หนา (Hot Rolled Plate)
การผลิต และมีการปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักร
เดิม เพิ่มอุปกรณ์และเครื่องมือสนับสนุนในการผลิตให้ ซ่ึงเป็นเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดที่ไม่ได้ผ่านการแปรรูป
เกิดประสิทธิผล รวมท้ังปรับปรุงขั้นตอนการท�ำงานให้มี จากเหล็กม้วน หรือไม่สามารถผ่านกระบวนการตัด
ประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างต่อเน่ืองโดยในปี 2563 บริษัท แผน่ จากเครอ่ื งจกั รของบรษิ ทั ได้ จดั หาจากผผู้ ลติ ราย
มกี �ำลังการผลติ 957,701 ตันต่อปี มอี ตั ราการใช้กำ� ลังการ อื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ คิดรวมเป็น
ผลิตเท่ากับ 82.23% รอ้ ยละ 3.54 ของมูลค่าการส่งั ซอ้ื สินค้ารวมทงั้ หมด
ด้านการจดั หาผลิตภณั ฑเ์ พ่อื ใช้เปน็ วัตถดุ บิ 4. เหลก็ ประเภทอนื่ ๆ จากการทบ่ี รษิ ทั เปน็ ศนู ยบ์ รกิ าร
บริษัทมีกระบวนการผลิตที่ใช้เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน เหลก็ ครบวงจรแบบเบด็ เสรจ็ ทำ� ใหบ้ รษิ ทั จำ� เปน็ ตอ้ ง
(Hot Rolled Coil) เปน็ วตั ถดุ บิ หลัก ซ่งึ บริษัทได้ด�ำเนินการ จัดหาผลิตภัณฑอ์ นื่ ๆ นอกจากท่ีกล่าวไว้ข้างต้น อาทิ
จัดหาผลิตภัณฑ์จากทั้งโรงงานผู้ผลิตภายในประเทศและ เช่น เหล็กเส้น เหล็กเพลา เหล็กสเตนเลส ตะแกรง
ต่างประเทศ โดยการซื้อวัตถุดิบหลักน้ีจากผู้ผลิตภายใน เหล็ก เปน็ ต้น เพ่อื รองรับความต้องการท่ีหลากหลาย
ประเทศ จำ� นวนผผู้ ลติ หลกั 3 บรษิ ทั ใหญ่ คดิ เปน็ มลู คา่ รวม ของลูกค้า โดยผลิตภัณฑ์ต่างๆ น้ีจัดหาจากผู้ผลิต
ทง้ั สน้ิ รอ้ ยละ 71.39 ของมลู คา่ การสง่ั ซอื้ สนิ คา้ รวมทงั้ หมด ภายในประเทศ คิดเป็นร้อยละ 1.70 ของมูลค่าการ
สว่ นการสง่ั ซอ้ื จากตา่ งประเทศนน้ั คดิ เปน็ รอ้ ยละ 4.89 ของ สั่งซ้ือสนิ คา้ รวมทงั้ หมด
มูลค่าการส่งั ซอื้ สินค้ารวมทั้งหมด นโยบายการลงทนุ ในบรษิ ทั ย่อยและบริษัทร่วม
ด้านการจดั หาผลติ ภัณฑ์เพ่อื จำ� หนา่ ย ปจั จบุ นั บรษิ ัทไม่มบี ริษทั ย่อยหรือบรษิ ทั รว่ ม แตเ่ นื่องจาก
บรษิ ทั ไดจ้ ดั หาผลิตภณั ฑ์ตามความตอ้ งการของลูกคา้ ซง่ึ บรษิ ทั มเี ปา้ หมายทจี่ ะเปน็ ศนู ยบ์ รกิ ารเหลก็ ทไี่ ดม้ าตรฐานระดบั
เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีบริษัทไม่ได้ผลิตเองหรือท่ีผลิตเองได้แต่ โลก บรษิ ทั จงึ มนี โยบายทจี่ ะพจิ ารณาโอกาสของการมี Synergy
ไมเ่ พียงพอหรือไม่ไดอ้ ยูใ่ นแผนการผลติ ดังนี้ ทงั้ ในรปู การจดั ตงั้ บรษิ ทั ใหม่ การเขา้ ซอื้ กจิ การ การรว่ มทนุ และ
1. เหลก็ โครงสรา้ งรปู พรรณรดี รอ้ น บริษัทไดด้ ำ� เนิน การลงทุนในบริษัทอ่ืนๆ เพื่อสร้างเครือข่ายในการให้บริการ
ไม่ว่าจะเป็นการกระจายสินค้า การขนส่ง การผลิตและแปรรูป
การจดั หาผลติ ภณั ฑจ์ ากโรงงานผผู้ ลติ ภายในประเทศ ตลอดจนการจัดจ�ำหน่าย เพื่อให้สินค้าของบริษัทครอบคลุมถึง
หลายรายด้วยกัน คิดเป็นมูลค่าร้อยละ 16.53 ของ ความตอ้ งการของลกู คา้ ไดห้ ลากหลายและเขา้ ถงึ ทกุ พน้ื ทคี่ วาม
การส่ังซื้อสินค้ารวมทั้งหมด ซ่ึงผลิตภัณฑ์ประเภทน้ี ตอ้ งการในประเทศและระดบั ภมู ภิ าค อยา่ งไรกต็ ามบรษิ ทั ยงั ไมม่ ี
บริษัทจัดหาจากแหล่งผลิตภายในประเทศเท่านั้น นโยบายที่จะกระจายการลงทุนในธุรกิจท่ีไม่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ
สินค้าในกลุ่มน้ีได้แก่ เหล็กฉาก เหล็กรางน้�ำ เหล็ก เดมิ ของบรษิ ทั
โครงสรา้ งรปู พรรณรปู หน้าตดั ต่างๆ เช่น ตัว H หรือ
ตวั I เป็นต้น

16

รายงานประจำ�ปี 2563 (56-1 One Report)

โครงสรา้ งรายได้
โครงสรา้ งรายไดข้ องบรษิ ัท ในระยะเวลา 3 ปี สนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม ปี 2561 - 2563 มีดงั นี้

กลุม่ ผลิตภัณฑ์ 2563 2562 2561
พันบาท ร้อยละ
พันบาท ร้อยละ พนั บาท ร้อยละ

การให้บริการจัดหาผลติ ภัณฑเ์ หล็ก 2.02
1. เหลก็ มว้ นรดี รอ้ น 370,164 2.52 333,983 18.29 315,624 1.81
2. เหลก็ รปู พรรณประเภท 2,302,073 15.70 3,029,208 1.41 3,339,473 19.15
ขน้ึ รปู รอ้ น 1.68 4.44 2.38
3. ท่อเหลก็ ด�ำและเหลก็ รูปตัวซ ี 246,882 3.13 233,558 0.66 414,418 4.95
4. เหล็กแผน่ 459,339 0.99 735,861 26.82 863,134 0.96
5. อ่นื ๆ * 144,655 24.03 108,987 166,684 29.24
รวม 3,523,113 4,441,597 5,099,333

การแปรรปู ผลิตภณั ฑเ์ หลก็ 2,636,417 17.98 3,192,941 19.28 3,590,906 20.59
1. เหล็กแผน่ ตดั ตามขนาด 2,417,534 16.49 2,874,987 17.36 2,993,346 17.17
มาตรฐาน (Cutting)
2. เหลก็ แผน่ ตัดตามขนาด 546,641 3.73 510,192 3.08 506,870 2.91
และเหล็กแผน่ พบั ขนึ้ รปู
(Shearing and Pressing)
3. เหลก็ แถบม้วน (Slit Coil)

การผลติ ผลติ ภัณฑเ์ หล็กขนึ้ รูปเยน็
4. ท่อเหลก็ ดำ� 4,349,084 29.67 4,163,521 25.14 3,593,848 20.61
5. เหล็กรปู ตวั ซี 1,134,836 7.74 1,328,679 8.02 1,604,139 9.20
รวม 11,084,512 75.61 12,070,320 72.90 12,289,109 70.47
รายได้อนื่ ** 52,771 0.36 0.28 0.29
รวมรายได้ทั้งสิน้ 14,660,396 100.00 46,448 100.00 49,915 100.00
16,558,365 17,438,357

หมายเหตุ : * อื่นๆ เชน่ เหลก็ เส้น เหลก็ ขนาดพเิ ศษและเหล็กเกรดพิเศษ
** รายไดอ้ น่ื เชน่ รายได้จากการรบั จา้ งแปรรูปสินค้า คา่ บรรทุก รายได้จากดอกเบย้ี

17

บรษิ ทั ทีเอม็ ที สตลี จ�ำ กัด (มหาชน)

โครงสร้างผถู้ อื หนุ้ /นโยบายจา่ ยเงินปนั ผล

รายชื่อผู้ถือหุน้ ท่ีถอื หุน้ สงู สดุ 10 อนั ดับแรก ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2563(1)

อนั ดับท่ ี รายชอื่ ผู้ถ ือหนุ้ จ�ำนวนหนุ้ ร้อยละของ
ทนุ จดทะเบยี นช�ำระแลว้
1 นายสูรย์ ธรสารสมบตั ิ 195,508,000
2 นายไพศาล ธรสารสมบัต ิ 102,349,400 22.45%
3 นายชำ� นาญ ธรสารสมบัติ 68,112,000 11.75%
4 นางสาวปทติ ตา ธรสารสมบตั ิ 67,889,800 7.82%
5 นายคมสัน ธรสารสมบัต ิ 66,000,150 7.80%
6 นางพรจติ ต์ ธรสารสมบัติ 64,000,000 7.58%
7 CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH 57,000,000 7.35%
8 นางพลั ลภา ธรสารสมบตั ิ 35,621,000 6.55%
9 นายธงชัย ศรสี นั ต ์ 13,835,300 4.09%
10 นายธนาวธุ ศรบี ญุ เรอื ง 10,700,000 1.59%
11 ผถู้ อื หุ้นรายอน่ื 189,742,384 1.23%
รวม 870,758,034 21.79%
100.00%

ทม่ี า : บรษิ ทั ศนู ยร์ บั ฝากหลักทรพั ย์ (ประเทศไทย) จ�ำกดั
(1) วนั ก�ำหนดสทิ ธิ (Record Date) ในการเขา้ รว่ มประชุมสามญั ผถู้ อื หุ้นประจ�ำปี 2563

นโยบายการจ่ายเงินปนั ผล
บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่�ำกว่าร้อยละ 50 ของก�ำไรสุทธิหลังหักเป็นทุนส�ำรองตามกฎหมาย ท้ังนี้ การจ่าย
เงนิ ปันผลดงั กล่าวอาจมีการเปลีย่ นแปลง ขน้ึ อยกู่ ับผลการดำ� เนนิ งาน ฐานะการเงิน และแผนงานการลงทนุ ของบรษิ ทั ในอนาคต

ประวตั ิการจา่ ยเงนิ ปันผลย้อนหลงั 5 ปี เปน็ ดังนี้

ผลการดำ� เนนิ ก�ำไรสทุ ธิ ก�ำไร เงินปนั ผล อัตรา เงินปันผลจ่าย อตั รา
งานประจ�ำป ี (บาท) ตอ่ ห้นุ ต่อห้นุ เงินปนั ผล (บาท)(2) เงินปนั ผลจ่าย
(บาท) (บาท) ตอบแทน ต่อกำ� ไรสทุ ธิ

2562 229,946,286 0.26 0.30 7.85% 261,227,410.20 113.60%
2561 405,883,466 0.93 1.07(3) 8.05% 465,855,548.19 114.78%
2560 641,038,206 1.47 1.20 7.10% 522,454,820.40 81.50%
2559 908,949,758 2.09 1.50 8.29% 653,068,525.50 71.85%
2558 320,632,886 0.74 0.65 6.91% 282,996,361.05 88.26%

(2) คำ� นวณจากจ�ำนวนห้นุ สามญั ที่จดทะเบียนช�ำระแลว้ คูณดว้ ยเงนิ ปนั ผลต่อหุ้น
(3) จ่ายเปน็ หนุ้ ปนั ผลในอัตรา 1 ห้นุ เดิม : 1 หนุ้ ปันผล (มลู คา่ ท่ตี ราไวห้ ุ้นละ 1 บาท) และเงนิ สดหุ้นละ 0.07 บาท

18

รายงานประจำ�ปี 2563 (56-1 One Report)

หุ้นกู้ สาระสำ� คัญในการด�ำเนนิ การออกและเสนอขายหนุ้ ก้ขู องบริษทั มีดงั น้ี

ชอ่ื เฉพาะหุ้นก ู้ หนุ้ กูข้ องบริษทั ค้าเหลก็ ไทย จ�ำกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2561 ครบกำ� หนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564
ชนิดของหนุ้ ก้ ู หุ้นกชู้ นิดระบุชือ่ ผู้ถือ ประเภทไมด่ ้อยสทิ ธิ ไมม่ ีประกัน และมผี แู้ ทนผู้ถอื หุ้นกู้
สกุลเงนิ เงนิ บาท
ประเภทการเสนอขาย ผูล้ งทนุ สถาบนั และ/หรือ ผู้ลงทนุ รายใหญ่
มูลค่าการเสนอขาย 1,000,000,000 (หนง่ึ พันล้าน) บาท
อัตราดอกเบย้ี คงทีร่ ้อยละ 3.75 (สามจดุ เจด็ ห้า) ต่อปี
วนั ออกหนุ้ กู้ 5 เมษายน 2561
วันครบกำ� หนดไถถ่ อน 5 เมษายน 2564
อายหุ ุ้นกู้ 3 (สาม) ปี นบั จากวนั ออกห้นุ กู้
การช�ำระดอกเบี้ย ทุกๆ 6 (หก) เดือน ตลอดอายุหนุ้ กู้
การจดั อันดับ โดยบรษิ ทั ทริสเรทติ้ง จ�ำกัด
ความน่าเชอ่ื ถอื ขององค์กร วนั ท่ี 26 ตุลาคม 2563 ระดับ “BBB” แนวโน้มอนั ดับเครดิต “Stable”
(Company Rating) วันท่ี 6 พฤศจกิ ายน 2562 ระดบั “BBB” แนวโนม้ อนั ดับเครดิต “Stable”
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ระดบั “BBB” แนวโน้มอันดบั เครดิต “Stable”
วนั ที่ 15 กมุ ภาพนั ธ์ 2561 ระดบั “BBB” แนวโนม้ อนั ดับเครดติ “Stable”
ผูแ้ ทนผู้ถอื หนุ้ กู ้ ธนาคารกรงุ ศรีอยุธยา จ�ำกดั (มหาชน)
นายทะเบียนห้นุ ธนาคารกรุงศรอี ยุธยา จำ� กดั (มหาชน)
ผจู้ ดั การการจดั จำ� หน่ายหุ้นกู้ บริษทั หลกั ทรพั ย์ เกียรตินาคนิ ภัทร จำ� กดั (มหาชน)

19

บรษิ ัท ทีเอ็มที สตลี จ�ำ กดั (มหาชน)

การบริหารความเสี่ยงและปจั จัยความเส่ยี ง

บรษิ ทั จดั ทำ� นโยบายการบรหิ ารความเสยี่ งและพฒั นากลยทุ ธ์ จากข้อจ�ำกัดของการมีผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน
องคก์ ร (บริษทั ไดเ้ ผยแพร่ไวบ้ นเว็บไซตท์ ี่ www.tmtsteel.co.th) ซง่ึ มอี ยเู่ พยี ง 3 รายในประเทศ ประกอบกับมาตรการทาง
โดยไดร้ บั อนมุ ตั จิ ากคณะกรรมการบรหิ ารความเสยี่ งและพฒั นา ภาษตี อบโตก้ ารทมุ่ ตลาด (Anti dumping) และกรมการคา้
กลยทุ ธอ์ งคก์ ร เพอื่ ใหก้ ารบรหิ ารความเสย่ี งมคี วามรอบคอบและ ต่างประเทศ ได้ออกกฎหมายการตอบโต้การหลบเล่ียง
มีประสิทธิภาพ จึงก�ำหนดให้มีกระบวนการบริหารความเส่ียง มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน (Anti-
องค์กรท่ีเป็นไปตามมาตรฐานท่ีดีตามแนวปฏิบัติสากล และ circumvention: AC) ยังคงเป็นอุปสรรคในการน�ำเข้า
รายงานผลการบรหิ ารความเสย่ี งการทบทวนปรบั ปรงุ เพอ่ื พฒั นา ซ่ึงจะท�ำให้บริษัทมีความเสี่ยงจากการพึ่งพาผู้ผลิตเหล็ก
ประสทิ ธผิ ลของการบรหิ ารความเสย่ี งและพฒั นากลยทุ ธอ์ งคก์ ร รายใหญ่ดังกล่าว หากผู้ผลิตไม่สามารถจัดส่งสินค้าได้
ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบผ่านคณะกรรมการบริหาร ตามก�ำหนด หรอื ผ้ผู ลิตต้องหยุดการผลิตไม่ว่าดว้ ยเหตใุ ด
ความเสีย่ งและพฒั นากลยุทธอ์ งค์กรอยา่ งนอ้ ยปีละ 1 คร้งั ก็ตามบริษัทอาจประสบปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบ และไม่
สามารถจดั หาวัตถุดิบจากแหล่งอน่ื เขา้ มาทดแทนได้
โดยปี 2563 บริษัทได้มีการประเมินปัจจัยความเสี่ยงท่ีมี
นัยส�ำคัญ ท่ีอาจส่งผลกระทบตอ่ การดำ� เนินธรุ กจิ บรษิ ทั สถานะ
การเงนิ และผลประกอบการของบรษิ ทั และพฒั นาแนวทางการ อย่างไรก็ตามบริษัทมีนโยบายในการรักษาระดับปริมาณ
ท�ำงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพภายใต้ความเส่ียงท่ีควบคุมได้
อยา่ งเหมาะสม สอดคลอ้ งกบั นโยบายการบรหิ ารความเสย่ี งและ สนิ ค้าคงคลงั ให้อยใู่ นระดบั 30 วัน ถงึ 60 วนั ประกอบกบั
การพฒั นากลยทุ ธอ์ งคก์ ร โดยสรปุ ปจั จยั ความเสยี่ งและแนวทาง วางแผนสั่งซือ้ วัตถุดบิ ลว่ งหนา้ ประมาณ 30 วนั ถงึ 60 วนั
การด�ำเนินงานเพือ่ บรหิ ารความเส่ยี ง จ�ำแนกเปน็ 6 ด้าน ดังนี้ โดยร่วมมือกับผู้ผลิตในการแลกเปลี่ยนข้อมูลสินค้าตาม
ความเส่ียงดา้ นกลยุทธ์ ความต้องการของลูกค้าและร่วมกันท�ำการตลาดอย่าง
1 ความเสยี่ งจากการพงึ่ พาโรงงานผผู้ ลติ วตั ถดุ บิ รายใหญ่ ต่อเนื่องเพ่ือให้ผู้ผลิตสามารถวางแผนการผลิตได้อย่าง
คล่องตัว นอกจากนี้บริษัทยังมีนโยบายให้ความสัมพันธ์
ในปี 2563 บริษัทไดม้ ีการส่ังซ้อื เหล็กแผ่นรีดร้อนชนดิ ม้วน ที่ดีกับผู้ผลิตทุกรายรวมท้ังตัวแทนจ�ำหน่ายอื่นๆ ภายใน
(HRC) จากทั้งโรงงานผู้ผลิตภายในประเทศ ผู้ค้าภายใน ประเทศของโรงงานผู้ผลิตรวมถึงผู้ผลิตในต่างประเทศ
ประเทศและต่างประเทศ โดยการซื้อสินค้าจากผู้ผลิต ซึ่งจะช่วยเป็นแหล่งส�ำรองและสร้างความม่ันคงทางด้าน
ภายในประเทศนั้น บรษิ ทั ได้ซ้ือสนิ ค้าจากบริษัท สหวริ ิยา วัตถุดิบได้ดี รวมถึงการน�ำเข้าจากต่างประเทศในกลุ่ม
สตีล อินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน บริษัท จี เจ สตีล จ�ำกัด สินค้าที่ไม่มีผลกระทบจากมาตรการภาษีตอบโต้การทุ่ม
(มหาชน) และบริษทั จี สตลี จ�ำกัด (มหาชน) คดิ เปน็ มลู ค่า ตลาด เพ่ือใช้ทดแทน ซ่ึงในปี 2563 บริษัทมีการน�ำเข้า
รวมท้ังส้ินร้อยละ 65.23 ของปริมาณการส่ังซื้อสินค้า คดิ เปน็ มลู คา่ รวมรอ้ ยละ 6.09 ของปรมิ าณการสงั่ ซอ้ื สนิ คา้
ทง้ั หมด เพมิ่ ขน้ึ เมอื่ เทยี บกบั ปี 2562 ทค่ี ดิ เปน็ รอ้ ยละ 63.87 ทงั้ หมด เพ่มิ ข้นึ เมอื่ เทยี บกบั ปี 2562 ท่ีคิดเปน็ ร้อยละ 5.66
นอกจากน้ีบริษัทยังมีการสั่งซ้ือสินค้าเหล็กโครงสร้าง 2 ความเสย่ี งจากการผนั ผวนของราคาเหลก็ แผน่ รดี รอ้ น
รูปพรรณจากบริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จ�ำกัด ซึ่งเป็น ชนิดมว้ น (HRC)
โรงงานผู้ผลิตเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรายใหญ่ที่สุดใน ในปี 2563 บรษิ ทั มรี ายไดร้ วมจากการจำ� หนา่ ยและแปรรปู
ประเทศ คิดเป็นมูลคา่ ร้อยละ 5.88 ของปรมิ าณการสง่ั ซอ้ื ผลิตภัณฑ์จากเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนคิดเป็นร้อยละ
สินค้าทั้งหมดลดลงเมื่อเทียบกับปี 2562 ที่คิดเป็นร้อยละ 82.95 ของรายไดจ้ ากการขายทงั้ หมด ในขณะทใี่ นปี 2562
7.11 คิดเป็นร้อยละ 80.77 ของรายได้จากการขายท้ังหมด
บริษัทซื้อเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนจากผู้ผลิตภายใน
ประเทศรอ้ ยละ 92.11 ในปี 2563 และร้อยละ 92.26 ใน
ปี 2562 ของยอดซอื้ เหลก็ แผน่ รีดรอ้ นชนิดมว้ นท้ังหมด

20

รายงานประจำ�ปี 2563 (56-1 One Report)

ดังน้ันความผันผวนของราคาเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน อย่างไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายลดผลกระทบความเส่ียงนี้
ในประเทศยอ่ มสง่ ผลกระทบตอ่ ตน้ ทนุ ราคาผลติ ภณั ฑ์ และ ด้วยการติดตามคุณภาพลูกหน้ีอย่างสม่�ำเสมอ และมี
การบริหารจัดการสินค้าคงคลังของบริษัท การเคล่ือนไหว นโยบายในการต้ังค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเมื่อมีลูกหนี้ท่ี
ของราคาเหลก็ แผน่ รดี รอ้ นในประเทศจะมกี ารเปลย่ี นแปลง ไมม่ หี ลกั ประกนั รายใด คา้ งชำ� ระเกนิ 180 วนั หรอื บรษิ ทั จะ
และแปรผนั ตามราคาของเหลก็ แผน่ รดี รอ้ นในตา่ งประเทศ ตั้งค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญเมื่อพบว่าลูกหนี้อาจจะมีปัญหา
ในการช�ำระหนี้อย่างแน่นอนไม่ว่าลูกหนี้รายน้ันจะเกิน
บรษิ ทั ไดพ้ ยายามลดผลกระทบจากความผนั ผวนของราคา กำ� หนดชำ� ระไมถ่ ึง 180 วนั หรอื ไมก่ ็ตาม และยังพิจารณา
โดยใช้นโยบายก�ำหนดราคาขายให้มุ่งเน้นการรักษา ประเมินค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญตามมาตรฐานรายงาน
สว่ นตา่ ง ก�ำไร และบริษทั ยังไดม้ ีการติดตามราคาวัตถุดบิ ทางการเงนิ ฉบับท่ี 9 นอกจากน้ี บริษัทไดใ้ ห้ความส�ำคัญ
อย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินสถานการณ์และแนวโน้มของ ในการพิจารณาการให้เครดิตทางการค้ากับลูกหนี้อย่าง
ราคาวตั ถดุ ิบ เพือ่ นำ� มาประกอบการพิจารณาตดั สินใจใน เข้มงวด โดยจัดให้มีคณะกรรมการสินเช่ือ ประกอบด้วย
การส่ังซ้ือและบริหารจัดการปริมาณวัตถุดิบคงคลังซึ่ง ผู้บริหารจากฝ่ายต่างๆ ร่วมพิจารณาการให้เครดิตกับ
เปน็ ต้นทุนหลักของบริษัทใหม้ คี วามเหมาะสม ลูกหนี้ที่มีความสัมพันธ์ทางการค้าติดต่อกันมาเป็นระยะ
เวลาพอสมควร หรือบริษัทจะขอให้มีเคร่ืองมือป้องกัน
ความเสี่ยงดา้ นการเงิน ความเสี่ยงทางด้านการเงิน และจัดท�ำกรมธรรม์คุ้มครอง
1 ความเส่ียงจากการใหส้ ินเชอ่ื ลกู คา้ ความเส่ียงลูกหน้ีทางการค้า เพ่ือให้สามารถบริหารความ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีลูกหน้ีการค้าสุทธิ เสยี่ งและมนั่ ใจไดว้ า่ จะไมม่ ผี ลกระทบตอ่ เงนิ ทนุ หมนุ เวยี น
ของบรษิ ทั นอกจากนบ้ี รษิ ทั มฐี านลกู หนก้ี ระจายตวั และมี
ทงั้ หมด เทา่ กบั 2,378.41 ลา้ นบาท ซง่ึ คดิ เปน็ รอ้ ยละ 16.32 จ�ำนวนมากราย ซึ่งบรษิ ทั ไมไ่ ดย้ ดึ ติดกบั ฐานลกู หนก้ี ารคา้
ของยอดขาย ระยะเวลาการเก็บหน้เี ฉลย่ี ในปี 2563 เฉล่ีย กลมุ่ ใดกล่มุ หนึ่ง
เทา่ กบั 60 วัน และบรษิ ัทมลี กู หน้ีทีย่ ังไม่ครบก�ำหนดช�ำระ
1,684.84 ลา้ นบาท คิดเป็นร้อยละ 70.84 ของลกู หนีส้ ทุ ธิ 2 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ยี
บริษัทอาจจะมีความเส่ียงในการเรียกเก็บช�ำระหน้ีจาก ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีหนี้สินที่เกิดจากการ
ลูกหน้ีการค้า ซึ่งถ้าลูกหน้ีการค้าของบริษัทมีปัญหาใน
การดำ� เนนิ งานกอ็ าจจะสง่ ผลกระทบตอ่ ผลกำ� ไรและฐานะ กยู้ มื ทงั้ หมดเปน็ หนส้ี นิ ระยะสนั้ จากสถาบนั การเงนิ จำ� นวน
การเงนิ ของบรษิ ทั ได้ 3,136.55 ล้านบาท คดิ เป็นร้อยละ 55.43 ของหนีส้ นิ รวม
การกยู้ มื ของบรษิ ทั สว่ นใหญป่ ระกอบดว้ ยเงนิ กรู้ ะยะสนั้ ใน
รูปแบบต๋ัวสัญญาใช้เงิน สัญญาทรัสต์รีซีท และเลตเตอร์
ออฟเครดติ เพอื่ ใชเ้ ปน็ เงนิ ทนุ หมนุ เวยี นในการสงั่ ซอ้ื สนิ คา้
จากโรงงานผู้ผลิต ซึ่งโดยท่ัวไปจะมีอายุของการช�ำระหนี้
เงินก้ยู ืมยาวกว่าการอายุหนข้ี องลกู หนีก้ ารค้าของบริษทั
การเปลีย่ นแปลงของภาวะอัตราดอกเบยี้ ในตลาด อาจสง่
ผลต่อค่าใช้จ่ายด้านดอกเบ้ียและผลการด�ำเนินงานของ
บริษทั ซึง่ คา่ ใช้จา่ ยด้านดอกเบีย้ ในปี 2563 คดิ เป็นรอ้ ยละ
0.56 ของยอดขาย ในขณะท่ปี ี 2562 เทา่ กบั รอ้ ยละ 0.70
ของยอดขาย และความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ียของ
ปี 2563 คดิ เปน็ 8.96 เท่า เมอื่ คดิ จากก�ำไรจากการดำ� เนนิ
งาน ก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษี ในขณะท่ีอัตราดังกล่าว
เท่ากบั 3.36 เทา่ ในปี 2562

21

บริษทั ทีเอม็ ที สตลี จำ�กัด (มหาชน)

อย่างไรก็ดี บริษัทมีนโยบายท่ีจะลดความเส่ียงจากการ เหล็กในประเทศไม่สามารถผลิตเหล็กได้ตามคุณสมบัติ
ผันผวนของอัตราดอกเบ้ีย ด้วยการใช้อายุการกู้ยืมท่ียาว หรอื เพยี งพอตอ่ ความตอ้ งการ
ขึ้นของวงเงินกู้ระยะส้ันจากสถาบันการเงิน และจัดหา
วงเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงินเพ่ิมเติม เพ่ือลด บริษัทยังคงใช้นโยบายการรักษาระดับปริมาณสินค้า
ผลกระทบจากความผันผวนที่จะส่งผลต่อต้นทุนการเงิน คงคลังให้อยู่ในระดับ 30 วัน ถึง 60 วัน ประกอบกับ
โดยรวมได้ รวมถึงวางแผนการบริหารกระแสเงินสด การวางแผนการสงั่ ซอื้ วตั ถดุ บิ ลว่ งหนา้ ประมาณ 30 วนั ถงึ
ในมือให้เพียงพอต่อการด�ำเนินธุรกิจเพ่ือไม่ให้เป็นภาระ 60 วนั ท�ำใหส้ ามารถลดผลกระทบจากมาตรการดังกล่าว
ในการกู้ยืมเงิน ได้ในระดบั หน่ึง

3 ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลย่ี น ความเสีย่ งด้านปฏิบัติการ
ในปี 2563 และ ปี 2562 บริษัทมีมูลค่าการส่ังซื้อสินค้า ความเสี่ยงด้านทรพั ยากรบุคคล
การบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลถือเป็นสิ่งที่บริษัท
จากต่างประเทศประมาณร้อยละ 6.09 และร้อยละ 5.66
ของมลู คา่ การสง่ั ซือ้ ทั้งหมด ตามลำ� ดบั โดยเปน็ การส่ังซ้อื ให้ความส�ำคัญและต้องบริหารจัดการให้มีศักยภาพ
ในเงนิ สกุลดอลลาร์สหรฐั จงึ ทำ� ใหบ้ ริษทั มีความเสี่ยงจาก ประสิทธิภาพ และสวัสดิภาพที่ดี เพ่ือเป็นพลังส�ำคัญใน
การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ที่ผ่านมาบริษัทได้ลด การขับเคลื่อนธุรกิจได้อย่างราบรื่นและต่อเนื่อง โดยใน
ผลกระทบจากความเสยี่ งของอตั ราแลกเปลย่ี น โดยการทำ� ปี 2563 บรษิ ทั มีพนักงานรวมทงั้ สนิ้ 1,268 คน เพมิ่ ขนึ้ จาก
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward ปี 2562 ที่มจี ำ� นวนทง้ั สิน้ 1,235 คน
contract) หรอื แปลงหนค้ี า่ สนิ คา้ เปน็ หนเ้ี งนิ สกลุ บาท หรอื การบรหิ ารจดั การทรพั ยากรบคุ คลทมี่ ปี ระสทิ ธภิ าพ จะชว่ ย
ช�ำระหน้ีก่อนก�ำหนด โดยพิจารณาตามความเหมาะสม ให้มีก�ำลังพลท่ีเพียงพอและไม่เป็นภาระต่อธุรกิจการ
ของกระแสเงินสดและสถานการณใ์ นขณะน้ันๆ ส่ือสารและการสร้างวัฒนธรรมการท�ำงานที่ดีจะช่วยให้
ในอนาคต บริษัทคาดว่าจะยังคงต้องส่ังซื้อสินค้าจาก การด�ำเนินงานไปในทิศทางท่ีสอดคล้องและเป็นหน่ึง
ตา่ งประเทศบา้ งตอ่ ไป ดงั นน้ั บรษิ ทั จะยงั คงรกั ษานโยบาย เดียวกัน การสร้างเสริมศักยภาพให้แก่พนักงานจะช่วย
ลดผลกระทบจากความเส่ียงในอัตราแลกเปลี่ยนโดยวิธี ขยายขีดความสามารถขององค์กรให้พัฒนาและเติบโต
ดังกล่าวต่อไปตามความเหมาะสมของสภาวการณ์ใน ข้ึนได้อย่างต่อเน่ือง ควบคู่ไปกับการดูแลด้านความ
ขณะนน้ั ๆ ปลอดภัยและชีวอนามัยในการท�ำงาน เพ่ือสร้างสภาพ
ความเส่ียงด้านกฎหมาย ขอ้ บังคบั และกฎระเบียบ แวดล้อมการท�ำงานท่ีเอ้ืออ�ำนวยให้พนักงานสามารถ
ความเส่ียงเก่ียวกับผลกระทบจากมาตรการคุ้มครอง ทำ� งานไดอ้ ยา่ งปลอดภยั มีประสิทธภิ าพและมีความสขุ
โรงงานผ้ผู ลิตในประเทศจากการทมุ่ ตลาดเหลก็
จากมาตรการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาด
(Anti dumping) ซึ่งออกโดยคณะกรรมการพิจารณาการ
ทุ่มตลาดและการอุดหนุน กระทรวงพาณิชย์ ที่เรียกเก็บ
ภาษีอากรในอัตราสูงส�ำหรับการน�ำเข้าเหล็กแผ่นรีดร้อน
ชนิดม้วนและไม่เป็นม้วนจาก 19 ประเทศ ประกอบกับ
กรมการค้าต่างประเทศ ได้ออกกฎหมายการตอบโต้การ
หลบเล่ียงมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน
(Anti-circumvention: AC) สง่ ผลใหต้ น้ ทนุ การนำ� เขา้ สนิ คา้
เหล็กจากกลุ่มประเทศดังกล่าวสูงกว่าการซื้อจากผู้ผลิต
ในประเทศ เป็นผลให้ผ้บู ริโภคในประเทศลดการนำ� เขา้ ลง
และหันมาใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศมากขึ้น ซึ่งอาจก่อให้
เกดิ ภาวะการขาดแคลนวตั ถดุ บิ เหลก็ ได้ หากโรงงานผผู้ ลติ

22

รายงานประจำ�ปี 2563 (56-1 One Report)

ในปีที่ผ่านมาจากสถานการณ์การเมือง และสถานการณ์ ความเส่ียงดา้ นสภาวะแวดลอ้ มและภมู ทิ ศั น์ทางธุรกจิ
การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บริษัทจึง ท่เี กิดข้ึนใหม่ (Emerging Risk)
ด�ำเนินแนวทางเพ่ือป้องกันและลดผลกระทบที่อาจจะส่ง บริษัทให้ความส�ำคัญกับปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้ึน
ผลใหต้ อ้ งมกี ารเคลอื่ นยา้ ยแรงงาน และไมส่ ามารถปฏบิ ตั ิ
งานได้อย่างเต็มท่ี ด�ำเนินการตามมาตรการสาธารณสุข ในอนาคตทส่ี ง่ ผลใหเ้ กดิ การเปลยี่ นแปลงรปู แบบทางธรุ กจิ
อย่างเคร่งครัดและจัดเตรียมทรัพยากรท่ีจ�ำเป็นเพื่อ หรอื กระทบตอ่ ความสามารถในการดำ� เนนิ ธรุ กจิ ในรปู แบบ
สนับสนุน โดยจัดท�ำการประเมินและวิเคราะห์แผนอัตรา ปัจจุบัน ดังเช่น สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจากโรคติดเช้ือไวรัส
ก�ำลังคนให้สอดคล้องกับการด�ำเนินธุรกิจอย่างสม่�ำเสมอ โคโรนา 2019 ซึ่งส่งผลกระทบให้ต้องมีการปรับตัวเพ่ือ
เพ่ือรักษาระดับการผลิตให้คงที่และสับเปลี่ยนก�ำลังคน รับมือกับการด�ำเนินงานภายใต้ภาวะความปกติใหม่ ซึ่ง
ให้ได้รับช่ัวโมงการท�ำงานล่วงเวลาอย่างทั่วถึง ประเมิน บริษัทได้มีการประเมินความเสี่ยง ผลกระทบและการ
และวิเคราะห์ความผูกพันของพนักงานท่ีมีต่อองค์กร ด�ำเนินการเพื่อลดผลกระทบดังกล่าว ตามแผนบริหาร
พฒั นาศักยภาพของพนกั งานอย่างต่อเนื่องผ่าน หลกั สูตร ความเส่ยี งทไี่ ด้กลา่ วไวข้ ้างตน้ แลว้
TMT Academy หลกั สูตร E-Learning และโครงการต่างๆ
เพื่อเป็นการยกระดับความรู้ความสามารถของพนักงาน อยา่ งไรกต็ าม ความเสยี่ งดา้ นสภาวะแวดลอ้ มและภมู ทิ ศั น์
ให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดข้ึน และมีการ ทางธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่น้ี จ�ำเป็นต้องมีการประเมินและ
สื่อสารและสร้างความเข้าใจกับพนักงานในเรื่องที่มี วางแผนใหค้ รอบคลมุ ทกุ ดา้ น ซงึ่ ปจั จบุ นั บรษิ ทั อยรู่ ะหวา่ ง
ความส�ำคัญและเกี่ยวข้องกับการท�ำงานอย่างต่อเนื่อง การศึกษาและพิจารณาแนวทางการประเมินและจัดท�ำ
รวมถึงข้อมูลข่าวสาร และเทคโนโลยีใหม่ๆ ท่ีมีประโยชน์ แผนการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีระบุในคู่มือการบริหาร
ผา่ นชอ่ งทาง การสอ่ื สารตา่ งๆ ภายในบรษิ ทั เพอื่ กระตนุ้ ให้ ความเส่ียงและพัฒนากลยุทธ์องค์กร ที่ได้รับอนุมัติจาก
เกดิ ความตระหนกั เร่ืองความเสยี่ งในดา้ นต่างๆ คณะกรรมการบรหิ ารความเสยี่ งและพฒั นากลยทุ ธอ์ งคก์ ร
แล้ว อาทิ ความเส่ียงด้านเทคโนโลยีที่อาจท�ำให้เกิดการ
ด้านสังคมและสง่ิ แวดล้อม เปล่ียนแปลงรูปแบบทางธุรกิจ ความเสี่ยงด้านความ
ภัยธรรมชาติ ปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ความเสี่ยงด้านการ
ภัยธรรมชาติเป็นเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่สามารถ เปลยี่ นแปลงพฤตกิ รรมการใชส้ นิ คา้ ความเสยี่ งในดา้ นการ
เปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศ และ ความเสี่ยงด้าน
คาดการณ์ได้ล่วงหน้า จากสถานการณ์มหาอุทกภัยใน การเปลย่ี นแปลงทางหว่ งโซธ่ รุ กจิ ซงึ่ คาดวา่ จะสามารถเรมิ่
ปี 2554 ท่ีผ่านมา ไดส้ ง่ ผลกระทบตอ่ การด�ำเนนิ การผลิต ด�ำเนินการตามความพร้อมของแต่ละด้านภายในปี 2564
และการขนส่งของโรงงานและศูนย์กระจายสินค้าวังน้อย เป็นตน้ ไป
ท�ำให้ไม่สามารถเปิดด�ำเนินการได้ตามปกติ บริษัทจึงได้
ดำ� เนนิ การปอ้ งกนั ความเสยี่ งโดยการทำ� ประกนั ภยั คมุ้ ครอง
ความเสี่ยงทุกชนิด โดยมีข้อจ�ำกัดด้านความคุ้มครองภัย
จากนำ้� ทว่ ม อยา่ งไรกต็ ามบรษิ ทั ไดก้ ำ� หนดแผนการปอ้ งกนั
ความเส่ียงจากเหตุการณ์อุทกภัยโดยได้ด�ำเนินการจัดท�ำ
แผงคอนกรีตท้ังแบบถาวรและเคล่ือนย้ายได้โดยรอบ
โรงงานและรอบอาคารโรงงานเสร็จสมบูรณ์พร้อมจัด
เตรียมระบบการระบายน�้ำแบบรวมศูนย์ เครื่องมือและ
อปุ กรณเ์ พอื่ ปอ้ งกนั นำ�้ เขา้ ทว่ มในโรงงานหากเกดิ ภยั ขน้ึ อกี
รวมถึงการตรวจสอบระบบการป้องกันและการระบายน�้ำ
ประจำ� ปี ทบทวนและปรบั ปรงุ แผนการดำ� เนนิ การทางธรุ กจิ
อย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ีแผนงานโครงการก่อสร้างการ
ขยายโรงงานทจี่ ะเกดิ ขนึ้ ในอนาคต บรษิ ทั จะดำ� เนนิ การให้
มแี ผนปอ้ งกนั ความเส่ยี งจากเหตกุ ารณด์ งั กล่าวไวด้ ้วย

23

บรษิ ทั ทเี อม็ ที สตลี จ�ำ กัด (มหาชน)

การขับเคลื่อนธรุ กิจเพือ่ ความยงั่ ยืน

นโยบายและเปา้ หมายการจัดการด้านความยงั่ ยืน บรษิ ทั ไดจ้ ดั ตง้ั คณะกรรมการบรรษทั ภบิ าลและความยงั่ ยนื
บริษทั ทีเอม็ ที สตลี จ�ำกัด (มหาชน) มุ่งม่ันดำ� เนนิ ธุรกจิ บน โดยมงุ่ ใหเ้ ปน็ กลไกทม่ี ปี ระสทิ ธภิ าพของคณะกรรมการบรษิ ทั ใน
พื้นฐานการพัฒนาอย่างย่ังยืน เพื่อสร้างคุณค่าร่วมกับผู้มีส่วน การกำ� กบั ดแู ลการดา้ นพฒั นาอยา่ งยง่ั ยนื พจิ ารณาทบทวนและ
ได้เสียทกุ ฝา่ ย ด้วยนโยบายและการปฏิบัติตามหลกั การสำ� คญั สื่อสารนโยบาย แนวปฏิบัติ ผ่านคณะอนุกรรมการและคณะ
4 ดา้ น คอื ดา้ นการกำ� กบั ดแู ลกจิ การทดี่ ี ดา้ นเศรษฐกจิ ดา้ นสงั คม ทำ� งานด้านการพัฒนาอย่างยง่ั ยนื ของบริษทั ทัง้ 7 ด้าน ได้แก่
ครอบคลุมถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน และด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการกำ� กบั ดแู ลองคก์ ร ด้านเศรษฐกจิ ดา้ นการพฒั นาสงั คม
ควบคู่ไปกับการด�ำเนินธุรกิจท่ีสร้างคุณค่าต่อผู้มีส่วนได้เสีย และชุมชน ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ด้านแรงงาน
ทุกกลุ่ม และมีเจตนารมณ์ในการสนับสนุนและด�ำเนินการเพื่อ และสทิ ธมิ นษุ ยชน ดา้ นการพฒั นานวตั กรรมและเทคโนโลยี ดา้ น
เป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable การส่ือสารและการรับแจ้งเบาะแส เพื่อให้ TMT เป็นองค์กรท่ี
Development Goals: SDGs) ขององคก์ ารสหประชาชาตทิ งั้ 17 ด�ำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบ มีความโปร่งใส เป็นธรรม สร้าง
เปา้ หมาย ภายในปี 2570 เพอ่ื สรา้ งความมนั่ ใจวา่ การดำ� เนนิ งาน ความเชอ่ื มน่ั ตอ่ ผมู้ สี ว่ นไดเ้ สยี ทกุ กลมุ่ และพฒั นาไปสกู่ ารเตบิ โต
ของบริษัทเป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกับเป้าหมายในระดับ อย่างย่ังยืน รายละเอียด “นโยบายด้านความย่ังยืน” บริษัทได้
สากล สร้างประโยชน์แก่ผมู้ สี ว่ นได้ส่วนเสยี ทกุ กลมุ่ เผยแพร่ไว้บนเวบ็ ไซตท์ ี่ www.tmtsteel.co.th/Investor Relations /
นโยบายตา่ งๆ ท่ีเกีย่ วข้อง / นโยบายดา้ นความยงั่ ยืน

ผลการดำ� เนินงานท่สี �ำคญั ดา้ นความยั่งยืน

ดŒานการกํากบั ดูแลกิจการท่ดี ี ดาŒ นสงั คม

8คะ9แน%น CGR พนกั งาน

ดาŒ นเศรษฐกจิ พนักงานไดรŒ ับการอบรมเฉลี่ย 17 ช่ัวโมง/คน
อตั ราการลาออกของพนกั งานเท‹ากับ 17.41%
14,576รายไดŒจากขายสินคŒา รวม ลาŒ นบาท
ผลสํารวจความพ�งพอใจของพนักงาน 82.54%
และบรก� ารในป‚ 2563
สังคมและชมุ ชน

88%ความพง� พอใจของลูกคŒา

เฉลย่ี รวมเทา‹ กบั

ปรม� าณขายประมาณ 757,175 0ขŒอรอŒ งเรย� นจาก ไมม‹ ีประเดน็ การ
เมตรก� ตัน ละเมดิ สิทธมิ นุษยชน
ภายนอกเท‹ากับ

ดŒานส�ิงแวดลŒอม ลดการเกิด C02 27พ�้นท่สี ีเข�ยว ไร‹
1,537.15กาซคารบอนไดออกไซด
ป3ร,ะห0ย7ัดไ4ฟฟ,‡า926.68 หรอ� 13.5% ของพ้�นที่
กโิ ลวตั ต- ชว่ั โมง/ป‚ เท‹ากบั ในโรงงาน จาํ นวนตŒนไมŒ
สามารถประหยัดคา‹ ไฟฟา‡ ตนั /ป‚
จากการตดิ ตัง้ Solar PV 1,069เทา‹ กบั
1ไดปŒ1ร,ะม7าณ76,969.20 Rooftop 2.5 MW ตŒน
บาท/ป‚

24

รายงานประจำ�ปี 2563 (56-1 One Report)

การจดั การผลกระทบต่อผ้มู ีสว่ นได้เสยี ในห่วงโซ่คณุ ค่าทางธุรกจิ

หว่ งโซ่คณุ คา่ ของธุรกิจ

สังคมและส�งิ แวดลอŒ ม ผŒถู ือหนŒุ นกั ลงทนุ
ค‹คู าŒ ภาครัฐ

พนกั งาน สถาบันการเง�น

ลูกคŒา TMT เปนš โครงสราŒ งใหŒกับทุกจน� ตนาการ คูแ‹ ขง‹

วตั ถดุ ิบ ผลติ /แปรรปู ตรวจสอบคณุ ภาพ การจดั จำหน‹าย โลจ�สตกิ ส
และการใหบŒ ร�การ

การบร�หารความเส่ยี ง

การสรŒางคณุ ค‹าร‹วม นวัตกรรมและคุณภาพ การสราŒ งประสบการณ การพัฒนาศักยภาพ การดำเนนิ ธรุ กจิ
และผลตอบแทนท่ยี ัง่ ยื่น สนิ คŒาและบรก� าร ท่ีดใี หแŒ กล‹ กู คาŒ พนกั งาน อยา‹ งรบั ผดิ ชอบ

การกำกับดูแลกิจการท่ีดแี ละจรรยาบรรณธุรกจิ

การบรห� ารความเส่ียง การพัฒนานวัตกรรมสินคŒาและการ การบร�หารจดั การส�ิงแวดลอŒ ม
การพัฒนาคณุ ภาพและมาตรฐานสินคŒา การพัฒนาศักยภาพพนักงาน การบรห� ารคค‹ู Œา

การจัดการความสัมพนั ธกับลกู คาŒ การสง‹ เสรม� สภาพแวดลŒอมในการทำงาน การรับผดิ ชอบต‹อสังคม
การกำกับดูแลกิจการท่ดี ี การจัดการโลจ�สติกส

ดว้ ยวสิ ัยทัศน์ในการด�ำเนินธุรกิจ “เราเป็นโครงสร้างให้กับ ใหก้ ระบวนการในการดำ� เนนิ ธรุ กจิ รว่ มกนั ภายใตร้ ะบบการบรหิ าร
ทุกจินตนาการ” TMT คือผู้ให้บริการเหล็กครบวงจรที่มุ่งตอบ จัดการแบบบูรณาการท่ีรองรับความต้องการอย่างครบครัน
สนองทกุ ความคาดหวงั ทเ่ี ปน็ ไปไดข้ องผมู้ สี ว่ นไดเ้ สยี ทกุ ราย โดย ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 5 กิจกรรม ซึ่งเช่ือมโยงกันอย่าง
การใหค้ �ำปรกึ ษา คำ� แนะนำ� ช่วยเหลอื ในการจัดหาสินค้า และ ตอ่ เนือ่ งตามบรบิ ทการดำ� เนนิ ธรุ กิจของบรษิ ัทในภาพรวม ดงั น้ี
บรกิ ารรปู แบบใหม่ คดิ คน้ ทางเลอื กทห่ี ลากหลายเพอ่ื เพมิ่ คณุ คา่

จัดหาวตั ถดุ ิบ ผลติ /แปรรปู ตรวจสอบ จัดจ�ำหน่าย โลจิสติกส์
คณุ ภาพ และให้บรกิ าร

• วัตถุดิบในการผลติ / • การผลติ ทม่ี ี • มหเคกราวนาือ่ รบต่วงทรยมคดฐงุมาาสาตคนนอรุณบใฐหภาแ้คนาลำ�สพะปนิ ต รคากึ ม้าษ า • • การสอื่ สารและให ้ • คลงั /ศนู ยก์ ระจายสนิ คา้
แปรรูป ประสิทธภิ าพและ ข้อมูลเก่ยี วกบั ใช้ ท่ีสะดวกตอ่ การขนสง่
• การควบคมุ คุณภาพ ลดผลกระทบ สินค้าและบรกิ ารอย่าง มีระบบสนับสนุนดว้ ย
ของวัตถดุ บิ สิ่งแวดล้อม • ถูกต้องและครบถ้วน โครงขา่ ยการส่ือสาร
• การพัฒนาความ • การแปรรปู ด้วย • หน่วยงานรับความเหน็ ความเร็วสงู เชื่อมต่อ
สัมพันธก์ ับผู้ผลิต เทคโนโลยีท่ที นั สมยั หรอื ขอ้ เสนอแนะ ระบบขอ้ มูลท่ที ันสมัย
• การพัฒนาระบบ เก่ียวกับสนิ ค้าและ • การขนส่ง/สง่ มอบ
Automation บริการ สนิ คา้ และบรกิ ารท่ีมี
เข้ามาปรับใช้ใน การกำ� หนดราคาอย่าง คุณภาพและตรงเวลา
กระบวนการทำ� งาน เหมาะสมและเป็นธรรม • การบริหารสนิ คา้ คงคลงั

25

บรษิ ัท ทเี อ็มที สตลี จ�ำ กดั (มหาชน)

และเพ่ือให้ม่นั ใจวา่ กระบวนการทางธุรกิจของบรษิ ัท จะสง่ มอบคณุ คา่ ท่ยี ่งั ยนื ให้กับผมู้ สี ว่ นไดเ้ สียทกุ ราย บริษัทจึงได้ก�ำหนด
หลกั การในการดำ� เนนิ ธรุ กจิ ทสี่ ำ� คญั ไว้ 5 ดา้ น มกี ารบรหิ ารความเสย่ี งอยา่ งเหมาะสม และการปฏบิ ตั ติ ามหลกั การกำ� กบั ดแู ลกจิ การ
ท่ดี ีและจรรยาบรรณธรุ กิจ ได้แก่

1 2 3 4 5
การสร้างคุณคา่ การพฒั นานวตั กรรม การสรา้ ง การพัฒนา การดำ� เนิน
รว่ มและผลตอบ และคุณภาพของสนิ ค้า ศกั ยภาพ ธรุ กจิ อย่าง
แทนทยี่ งั่ ยนื และบริการ ประสบการณท์ ีด่ ี พนักงาน รับผิดชอบ
ใหแ้ ก่ลูกค้า

ควบคไู่ ปกบั การบรหิ ารจดั การประเดน็ สำ� คญั ดา้ นความยงั่ ยนื ทคี่ รอบคลมุ มติ เิ ศรษฐกจิ สงั คม สงิ่ แวดลอ้ ม โดยคำ� นงึ ถงึ ผมู้ สี ว่ น
ไดเ้ สยี ทกุ ราย เพอื่ ใหบ้ รษิ ทั สามารถเตบิ โตไดต้ ามเปา้ หมายไดอ้ ยา่ งยงั่ ยนื ทงั้ น้ี บรษิ ทั ไดอ้ ธบิ ายรายละเอยี ดไวใ้ นการวเิ คราะหป์ ระเดน็
ส�ำคัญดา้ นความยั่งยนื

การวเิ คราะหผ์ ู้มีสว่ นไดเ้ สียในห่วงโซค่ ณุ ค่าของธุรกิจ
บริษัทวิเคราะห์และระบุผู้มีส่วนได้เสียที่ส�ำคัญจากกระบวนการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ การผลิตและ
แปรรปู การตรวจสอบคณุ ภาพของสนิ คา้ การจดั จำ� หนา่ ยและใหบ้ รกิ าร จนถงึ การจดั เกบ็ และการสง่ มอบ โดยในทกุ กจิ กรรมดงั กลา่ ว
มีความส�ำคัญต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท และมีความเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียทุกส่วน บริษัทจึงได้รวบรวมความสนใจของ
ผู้มีส่วนได้เสียเข้าไว้ในแผนงานและประเด็นความยั่งยืน รวมถึงจัดหาวิธีการติดต่อ โดยก�ำหนดช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็นและ
ขอ้ เสนอแนะทงั้ แบบเปน็ ทางการ และไมเ่ ปน็ ทางการ ตลอดจนสง่ เสรมิ การมสี ว่ นรว่ มกบั ผมู้ สี ว่ นไดเ้ สยี ทกุ ราย เพอื่ ใหบ้ รษิ ทั สามารถ
ตอบสนองตอ่ ความตอ้ งการและความคาดหวงั ไดอ้ ยา่ งมปี ระสทิ ธภิ าพ สรา้ งคณุ คา่ และผลตอบแทนทยี่ งั ยนื รว่ มกนั ตอ่ ไป โดยสามารถ
สรุปได้ ดงั นี้

ผมู้ ี ความเก่ยี วขอ้ งกับ การมสี ว่ นรว่ ม / ความถี ่ ความคาดหวงั การตอบสนองต่อ
ส่วนไดเ้ สยี กระบวนการทางธรุ กจิ ความคาดหวงั

ลกู คา้ • การจดั จำ� หนา่ ย • ส�ำรวจความพึงพอใจ • สนิ คา้ และบรกิ ารทีม่ ี • พฒั นานวัตกรรมดา้ น
และให้บริการ และให้บรกิ ารของลกู คา้ คุณภาพ สนิ ค้าและบรกิ าร
1 ครงั้ / ปี • สนิ คา้ ท่หี ลากหลาย • ผลิตสนิ ค้าทมี่ คี ณุ ภาพ
• การเข้าพบลูกค้าเพอ่ื ครบครัน ตรงตามความตอ้ งการ
รบั ทราบความต้องการ • การใชง้ านผลติ ภัณฑ์ ของลูกค้า
อยา่ งสม�ำ่ เสมอตลอด เหลก็ ทถ่ี กู ต้อง • การจดั การระบบ
ท้งั ปี • การจัดสง่ ทต่ี รงตามเวลา โลจิสติกส์ เพือ่ การสง่
• เปดิ ให้ลูกคา้ เขา้ เยย่ี มชม • ความรู้เกีย่ วกับเหล็ก / มอบทตี่ รงเวลา
โรงงานและกระบวนการ มาตรฐานตา่ งๆ ท ี่ • ใหค้ �ำปรกึ ษาดา้ นเทคนิค
ผลติ อยา่ งสมำ่� เสมอ เก่ยี วข้อง และการน�ำไป และวิชาการโดยทีม
ตลอดทง้ั ปี ใช้งานอยา่ งถูกตอ้ ง Technical Service
• ฝกึ อบรมให้ความรู้ลูกคา้ • การบริหารสินค้าคงคลัง
อยา่ งสมำ่� เสมอตลอด อย่างเปน็ ระบบเพื่อใหม้ ี
ทัง้ ปี สินคา้ ท่พี รอ้ มตอบสนอง
• สอ่ื สารขอ้ มลู ขา่ วสารของ ตอ่ ความตอ้ งการของ
บรษิ ัทให้ลูกค้าทราบอยา่ ง ลกู ค้าไดท้ นั ที
สมำ�่ เสมอผา่ นชอ่ งทาง • จดั อบรมให้ความรูโ้ ดย
ออนไลน์ Website, ผ้เู ชย่ี วชาญในเรอ่ื งท่ี
Facebook และ Line เกยี่ วข้อง

26

รายงานประจ�ำ ปี 2563 (56-1 One Report)

ผมู้ ี ความเกี่ยวขอ้ งกบั การมีสว่ นรว่ ม / ความถี ่ ความคาดหวงั การตอบสนองต่อ
ส่วนไดเ้ สยี กระบวนการทางธรุ กจิ ความคาดหวัง

พนกั งาน • การผลิต/แปรรูป • ช่องทางรบั ข้อเสนอแนะ • ความกา้ วหน้าในอาชีพ • การปฏบิ ัติอย่างเป็น
• การตรวจสอบคุณภาพ ความคิดเหน็ ข้อร้องเรยี น • การไดร้ บั การพฒั นา ธรรมเทา่ เทียม และการ
• โลจสิ ติกส์ ผา่ นระบบรับเร่อื งร้องเรียน ศกั ยภาพ เคารพสทิ ธมิ นษุ ยชน
• การจัดจำ� หนา่ ยและ ของบรษิ ทั อยา่ งสมำ�่ เสมอ • สวสั ดกิ ารทีเ่ ป็นตวั เงิน • ส่ือสารเปา้ หมายและ
ใหบ้ ริการ ตลอดทั้งปี และไม่เป็นตัวเงนิ นโยบายในการด�ำเนนิ
• สำ� รวจค่านิยมองคก์ ร • ความเท่าเทยี มไม่เลอื ก ธุรกิจผ่าน CEO Message
หรือ ความพงึ พอใจ ปฏบิ ัติ • การประเมนิ ผลการ
พนักงาน 1 ครัง้ / 2 ปี • สง่ เสริมและดูแลความ ปฏิบตั งิ าน 2 คร้ัง/ปี
• ชอ่ งทางการส่ือสาร ปลอดภยั ในการท�ำงาน • การพฒั นาพนกั งานเพอ่ื
ภายใน เช่น วารสาร เล่ือนต�ำแหน่ง
TMT Magazine อีเมล • Talent Management
Line@, Touch Point • พนกั งานไดร้ ับการพฒั นา
บอร์ดประชาสัมพนั ธ์ เฉลีย่ รวม 17 ชม. / คน
อยา่ งนอ้ ยเดอื นละ 4 ครั้ง • รว่ มส�ำรวจคา่ จ้างกบั
• CEO Message ปีละ HR Center ประจำ� ปี
1 ครัง้ (รปู แบบ VDO) • โครงการและสวสั ดกิ าร
• การประชมุ คณะกรรมการ ส�ำหรบั พนกั งานที่เป็น
สวสั ดิการในสถาน ตัวเงนิ และไม่เปน็ ตวั เงิน
ประกอบกจิ การ 1 คร้งั / รวม 11 โครงการ
ไตรมาส
• การอบรม สัมมนาตาม
แผนฝึกอบรมของบริษัท
• E-Learning 40 หลักสตู ร
• กิจกรรม Talk & Share
4 ครง้ั /ปี

คู่คา้ • การจดั หาวตั ถดุ ิบ • การประเมนิ คูค่ ้า ปีละ • การแขง่ ขนั ทเ่ี ปน็ ธรรม • มีนโยบายและวธิ ีปฏิบตั ิ
1 ครั้ง ไมเ่ ลอื กปฏิบตั ิ เกี่ยวกับการจดั ซอ้ื
• การเย่ียมชมโรงงานของ • ระบบการจัดซือ้ จดั จ้างท่ ี จดั จา้ ง
คคู่ า้ ปลี ะ 1 ครัง้ มปี ระสทิ ธิภาพ โปร่งใส • พฒั นาคู่ค้าใหม้ ีแนว
• การประชุมร่วมกับคู่คา้ และตรวจสอบได้ ปฏบิ ัติท่ีดี ได้แก่
อย่างสม่�ำเสมอตลอด จริยธรรมทางธุรกิจของ
ท้ังปเี พ่อื วางแผนการ ค่คู า้ และนโยบายการ
สั่งซื้อ ตอ่ ตา้ นการทจุ รติ

27

บริษทั ทเี อ็มที สตีล จ�ำ กัด (มหาชน)

ผู้มี ความเก่ยี วข้องกบั การมีสว่ นรว่ ม / ความถ ่ี ความคาดหวงั การตอบสนองตอ่
สว่ นได้เสยี กระบวนการทางธรุ กจิ ความคาดหวัง

สังคม ชุมชน • การผลิต/แปรรปู • การลงพน้ื ที่พบชมุ ชน • การดูแลสงิ่ แวดลอ้ มรอบ • ปรบั ปรงุ กระบวนการ
สิ่งแวดล้อม • โลจสิ ตกิ ส์ 5 ครง้ั / ปี ชมุ ชน ผลิตและกระบวนการ
• การเปดิ ใหเ้ ข้าเย่ยี มชม • การดำ� เนนิ ธรุ กจิ ที่ไมก่ ่อ ท�ำงานทีเ่ ปน็ มิตรต่อ
โรงงานกระบวนการผลิต ให้เกิดผลกระทบกบั สิง่ แวดล้อม โดยควบคุม
และการให้ความรูเ้ รอื่ ง ชมุ ชน การเกดิ มลพษิ ทาง
เหล็กอย่างสม่ำ� เสมอ • การแบง่ ปันส่งิ ท่เี ปน็ อากาศและเสียง
ตลอดทงั้ ปี ประโยชนเ์ พอ่ื ส่งเสริม • ปรบั ปรงุ สภาพแวดล้อม
• ใช้ไฟฟา้ จากพลังงาน คุณภาพชีวิตที่ดีให้กับ ท้ังภายในและภายนอก
แสงอาทิตยแ์ บบ Solar คนในชมุ ชน โรงงานให้สะอาดและ
Rooftop ขนาด 2.5 MW เพิ่มพืน้ ทสี่ ีเขียวให้
เพ่อื ผลติ ไฟฟา้ จาก มากขึ้น
พลงั งานหมุนเวยี น • แบ่งปนั และใหค้ วามรู ้
• ร่วมมือกบั ภาคการศึกษา กับสถาบนั หน่วยงาน
ในการจัดการศึกษาแบบ และองค์กรต่างๆ ในเรื่อง
ทวภิ าคแี ละการฝกึ งาน ทบี่ รษิ ทั มคี วามเช่ียวชาญ
• ร่วมมอื ในมาตรฐานการ อยา่ งสม่ำ� เสมอ
ปอ้ งกันและแก้ไขปญั หา • สนับสนนุ ทรัพยากรและ
ยาเสพตดิ ในสถาน อุปกรณ์ทเ่ี ปน็ ประโยชน์
ประกอบกิจการ (มยส.) เชน่ โครงการเหล็กเพื่อ
ความยงั่ ยืน เปน็ ตน้
• ให้ความร่วมมอื กับสถาบัน
การศึกษาในโครงการ
ทวภิ าคีอยา่ งต่อเนอ่ื ง

ผูถ้ อื หุ้น • การจดั จ�ำหน่ายและ • ประชมุ ผถู้ ือหุ้น 1 คร้งั / ปี • ผลประกอบการ การ • รายงานประจ�ำปี/ 56-1
นกั ลงทนุ ให้บรกิ าร • ประชุมนักวิเคราะห์ เตบิ โตของบรษิ ัท One Report
นักวิเคราะห์ 1 คร้ัง / ไตรมาส • ความโปรง่ ใสในการ • ชแ้ี จงผลการดำ� เนนิ งาน
• การเปดิ ช่องทางในการ ดำ� เนินธุรกิจและการ ผา่ นเวบ็ ไซตข์ องบริษัท
สอบถามข้อมูล ผา่ น กำ� กบั ดแู ลกจิ การท่ดี ี และตลาดหลกั ทรัพย์
เวบ็ ไซต์ อีเมลนกั ลงทุน • บรหิ ารผลประกอบการ
สมั พันธ์ และโทรศพั ท ์ ของบรษิ ทั ภายใต้การ
อย่างสมำ�่ เสมอตลอด บริหารความเสย่ี งท ่ี
ทงั้ ปี เหมาะสม
• ด�ำเนนิ การตามแผน
การลงทุน
• ได้รบั การคัดเลอื กอยูใ่ น
กลมุ่ บรษิ ทั ESG100
• ไดร้ ับการคัดเลือกใหอ้ ยู ่
ในรายชอ่ื หุ้นยง่ั ยืน
SET-THSI

28

รายงานประจำ�ปี 2563 (56-1 One Report)

ผู้ม ี ความเกยี่ วขอ้ งกับ การมสี ว่ นรว่ ม / ความถี ่ ความคาดหวงั การตอบสนองตอ่
ส่วนได้เสีย กระบวนการทางธรุ กจิ ความคาดหวัง
• ไดร้ บั การตอ่ อายุรบั รอง
การเปน็ สมาชิกโครงการ
ภาคเอกชนไทยในการ
ต่อตา้ นการทุจริต
คอร์รัปช่ัน (CAC)

ภาครัฐ • การผลติ /แปรรปู • รายงานผลการด�ำเนิน • การปฏิบตั ติ ามระเบยี บ • รายงานผลการด�ำเนิน
• การตรวจสอบคุณภาพ ธุรกิจและผลการปฏิบตั ิ ข้อบังคับ กฎหมายและ ธรุ กจิ และให้ขอ้ มลู ที่เปน็
• การจัดจำ� หน่ายและ งานตอ่ หนว่ ยงานภาครฐั นโยบายของหน่วยงานที่ จริง ถกู ตอ้ งครบถว้ น
ให้บริการ ท่เี กี่ยวขอ้ งตามความถที่ ี ่ ก�ำกบั ดูแล ตามทีก่ ำ� หนด
• โลจิสติกส์ ก�ำหนด • ใหค้ วามร่วมมือ สนบั สนุน
• การมสี ว่ นร่วมในกิจกรรม โครงการตา่ งๆ ของ
และโครงการของ หนว่ ยงานภาครัฐ
หนว่ ยงานภาครัฐ • ปฏบิ ัติตามกฎหมายที่
อยา่ งต่อเนื่อง เกี่ยวข้องกบั การจดั การ
ดา้ นภาษี

สถาบัน • การผลิต/แปรรปู • การประชุมเพือ่ แลก • การด�ำเนินธรุ กจิ ไดต้ าม • ช้ีแจงผลการด�ำเนินงาน
การเงนิ • การตรวจสอบคุณภาพ เปลยี่ นและอปั เดตข้อมลู เป้าหมาย หรอื ตาม ผ่านเวบ็ ไซตข์ องบริษทั
• การจดั จำ� หนา่ ยและ ที่เกีย่ วขอ้ งกบั การดำ� เนิน แผนการลงทนุ และตลาดหลักทรัพย์
ใหบ้ ริการ ธรุ กิจ 1 ครงั้ / ไตรมาส • การช�ำระเงินกู้คืนตาม • บรหิ ารผลประกอบการ
• โลจิสตกิ ส์ • การเจรจาเงือ่ นไขในการ เง่อื นไข และระยะเวลาท่ี ของบรษิ ัทภายใตก้ าร
ใชว้ งเงินสินเช่ือ กำ� หนด บรหิ ารความเสยี่ งท่ ี
• การให้ความร้เู รือ่ ง เหมาะสม
เครอื่ งมอื ทางการเงิน • ดำ� เนนิ การตามแผนการ
ต่างๆ 3 คร้งั / ปี ลงทนุ

คแู่ ขง่ • การจัดจ�ำหนา่ ยและ • การประชุมรว่ มกันผา่ น • ขอ้ มลู การดำ� เนนิ ธุรกจิ • เปดิ เผยผลการด�ำเนินงาน
ให้บรกิ าร สมาคม องค์กรที ่ ของบริษัท ผ่านเวบ็ ไซตข์ องบริษทั
เก่ยี วข้องกับธรุ กจิ ตาม • สว่ นแบง่ ทางการตลาด และตลาดหลักทรพั ย์
วาระและโอกาสท่ี • ด�ำเนนิ ธุรกจิ อย่าง • สรา้ งเงือ่ นไขการแข่งขัน
เหมาะสม โปรง่ ใสและเปน็ ธรรม ทางธรุ กิจท่ีเป็นธรรม
• ช่องทางรับขอ้ เสนอแนะ
ความคิดเหน็ ข้อร้องเรยี น
ผ่านระบบรบั เรอื่ ง
รอ้ งเรียนของบริษทั
อย่างสม่ำ� เสมอตลอด
ทงั้ ปี
(Whistle blowing)

29

บรษิ ทั ทีเอม็ ที สตีล จำ�กัด (มหาชน)

การวเิ คราะห์ประเด็นสำ� คัญด้านความย่งั ยืน

การระบุ พจิ ารณาจากการวเิ คราะหป์ จั จยั ภายนอก ความทา้ ทายในอตุ สาหกรรมเหลก็ ประเดน็ ความยงั่ ยนื
ประเดน็ สำ� คัญ ท่ีมีความส�ำคัญหรือมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียและต่อธุรกิจ (เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม)
การจดั ลำ� ดบั รวมถึงการวเิ คราะห์ปัจจยั ภายใน ไดแ้ ก่ จดุ ออ่ น จดุ แข็ง ปจั จัยความเสย่ี ง และผลการด�ำเนนิ งาน
ความส�ำคญั ของบรษิ ัท
พจิ ารณาลำ� ดบั ความสำ� คญั ของประเดน็ โดยวดั ความสำ� คญั จากมมุ มองของบรษิ ทั ผมู้ สี ว่ นไดเ้ สยี
ภายนอก ทง้ั ในสว่ นของโอกาสและผลกระทบของแตล่ ะประเดน็ ตอ่ ผลกระทบดา้ นเศรษฐกจิ สงั คม
และสง่ิ แวดลอ้ ม

การทวนสอบ คณะอนุกรรมการและคณะท�ำงานด้านความย่ังยืน เสนอประเด็นท่ีได้จากการจัดล�ำดับความ
ประเดน็ สำ� คญั รวมถงึ กรอบการรายงานตอ่ คณะกรรมการบริษทั เพอื่ พิจารณาอนมุ ัตผิ า่ น ความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน เพื่อน�ำเสนอในรายงาน 56-1 One Report
และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี้บริษัทได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
คณะอนกุ รรมการ และคณะท�ำงานฯ พิจารณา ตรวจสอบความถูกตอ้ ง และความครบถว้ นของ
ประเด็นที่มีนัยส�ำคัญเพื่อให้ได้ประเด็นที่ครอบคลุม ท้ังมิติด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้าน
ส่ิงแวดล้อม ผลการก�ำหนดประเด็นส�ำคัญของบริษัทในแต่ละปีจะผ่านกระบวนการวิเคราะห์
ผมู้ สี ว่ นไดเ้ สยี ในหว่ งโซค่ ณุ คา่ ของธรุ กจิ และนำ� มาเปน็ ขอ้ มลู ในการวางนโยบาย กลยทุ ธ/์ แผนการ
ดำ� เนนิ งาน และเปา้ หมาย ในการบริหารจดั การประเด็นส�ำคัญด้านความยงั่ ยนื ทเ่ี หมาะสมตอ่ ไป

โดยในปี 2563 ประเด็นทีม่ ีความส�ำคัญแสดงได้ ดงั นี้

ระ ัดบความ �สำ ัคญ/ผลกระทบต่อ ู้ผมี ่สวนไ ้ด ่สวนเ ีสย 2 51 1. การบริหารความเสยี่ ง
2. การพฒั นาคุณภาพและมาตรฐานสินคา้
3. การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า
4. การพัฒนานวัตกรรมสนิ ค้าและบรกิ าร
6 89 4 5. การพัฒนาศักยภาพพนักงาน
10 11 6. การสง่ เสรมิ สภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
7. การกำ� กับดแู ลกิจการทีด่ ี
8. การบริหารจดั การส่งิ แวดลอ้ ม
3 7 9. การบรหิ ารคูค่ า้

10. การดำ� เนนิ ธรุ กจิ อยา่ งมคี วามรบั ผดิ ชอบตอ่ สงั คม
11. การจดั การโลจิสติกส์

ระดับความสำ� คัญ/ผลกระทบต่อธรุ กิจ

30

รายงานประจ�ำ ปี 2563 (56-1 One Report)

จากผลการจัดทำ� ประเด็นส�ำคัญบริษัทได้น�ำประเด็นต่างๆ มาจัดกลุ่ม และวางแผนการด�ำเนินงานด้านความยั่งยืนให้มีความ
สอดคลอ้ งกบั กลยทุ ธ์ และเปา้ หมายในการดำ� เนนิ ธรุ กจิ ของบรษิ ทั ในปี 2563 ซงึ่ ครอบคลมุ มติ ดิ า้ นเศรษฐกจิ สงั คม สง่ิ แวดลอ้ ม และ
ผมู้ สี ่วนได้เสียท่สี ำ� คญั ทกุ ส่วน ดงั น้ี

การจัดการดา้ นความยงั่ ยนื การจัดการด้านความยงั่ ยืน การจดั การดา้ นความยง่ั ยนื
ในมติ เิ ศรษฐกิจ ในมิตสิ ังคม ในมติ ิสง่ิ แวดล้อม

• การกำ� กบั ดแู ลกิจการส่คู วามยงั่ ยนื • การบรหิ ารทรพั ยากรบุคคลและ • การจดั การพลังงานและทรพั ยากร
• การบริหารความเสย่ี ง สทิ ธมิ นุษยชน อยา่ งคุ้มคา่
• การจัดการนวตั กรรมและพฒั นา • การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน • การจัดการก๊าซเรือนกระจก
คุณภาพสนิ คา้ • อาชวี อนามัยและความปลอดภยั
• การบรหิ ารห่วงโซ่อุปทานอยา่ ง • การมสี ว่ นรว่ มและพัฒนาสงั คม/
รบั ผิดชอบ ชุมชน
• การบรหิ ารความสมั พนั ธก์ ับลกู คา้

การจดั การด้านความย่งั ยนื ในมิตเิ ศรษฐกิจ
การกำ� กบั ดูแลกิจการสู่ความยงั่ ยืน
นโยบาย
คณะกรรมการบริษัทตระหนกั ถึงความสำ� คญั ของการก�ำกบั ดแู ลกจิ การท่ดี ีของบริษทั โดยยึดหลักคุณธรรมและจรยิ ธรรมเป็น
แนวทางในการประกอบธุรกจิ และวางนโยบายตา่ งๆ เพ่อื ใหก้ ารปฏิบัติหนา้ ทเ่ี ปน็ ไปดว้ ยความรบั ผดิ ชอบ ระมัดระวงั ซือ่ สัตย์สจุ ริต
ป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ยึดมั่นในคุณธรรม รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการท่ีมุ่งเน้นการสร้างคุณค่า
และมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจในระยะยาว มีความรับผิดชอบต่อผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน อันจะส่งผลให้กิจการสามารถ
เจริญก้าวหน้าไปและเติบโตไปได้อย่างยั่งยืน โดยได้รับความไว้วางใจจากผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
รายละเอียด “หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี” และ “จรรยาบรรณธุรกิจ” บริษัทได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ที่ www.tmtsteel.co.th /
Investor Relations / Corporate Governance / หลกั การกำ� กบั ดแู ลกจิ การทดี่ ี และ จรรยาบรรณธรุ กิจ
เปา้ หมาย
ไดร้ บั การประเมินด้านการกำ� กบั ดแู ลกิจการทดี่ ี ให้อยู่ในระดับ 5 ดาว โดยสมาคมส่งเสรมิ สถาบนั กรรมการบรษิ ัทไทย
ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นย่ังยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) โดยตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย ตอ่ เนอื่ งทกุ ปี
ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ในกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ท่ีมีการด�ำเนินงานโดดเด่นด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

(Environmental, Social and Governance) โดยสถาบันไทยพัฒน์ ต่อเนอ่ื งทุกปี
กลยทุ ธ์/แผนการด�ำเนนิ งาน
ปฏบิ ตั ิตามกฎหมายทีก่ �ำกับการดำ� เนินธุรกจิ ของบริษัท และในห่วงโซธ่ ุรกิจทั้งหมด
ปรบั ปรุงกระบวนการควบคุมภายใน กฎระเบียบ และข้อบังคบั บริษัท ใหส้ อดคล้องกับสถานการณ์ตลอดเวลา
นำ� หลกั การก�ำกบั ดูแลกจิ การท่ีดีส�ำหรบั บริษัทจดทะเบยี นปี 2560 (CG Code) ไปปรับใช ้

31

บริษัท ทเี อม็ ที สตีล จ�ำ กดั (มหาชน)

การด�ำเนนิ งาน 4 ด้านการสอบทานระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการบรรษทั ภบิ าลและความยง่ั ยนื ไดร้ บั การแตง่ ตง้ั คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแต่งตั้ง บริษัท
ข้ึนโดยมุ่งให้เป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพของคณะกรรมการ อีวาย คอรป์ อเรท เซอรว์ ิสเซส จ�ำกัด เปน็ ผูร้ ับผดิ ชอบ
บรษิ ทั เพอื่ กำ� กบั และดแู ลใหบ้ รษิ ทั มกี ารดำ� เนนิ การตามแนวทาง ใ น ก า ร จั ด ท� ำ แ ผ น แ ล ะ ด� ำ เ นิ น ก า ร ต ร ว จ ส อ บ
บรรษทั ภบิ าลที่ดี สร้างความมั่นใจ ความนา่ เชือ่ ถือ และคณุ คา่ หรือสอบทานตามแผนต่างๆ ที่ได้รับอนุมัติจาก
ต่อผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อประโยชน์ในการสร้างความยั่งยืนและ คณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงในปี 2563 บริษทั อีวาย
ม่ันคงให้กับธุรกิจ โดยในปี 2563 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล คอรป์ อเรท เซอรว์ สิ เซส จำ� กดั เปน็ ผดู้ ำ� เนนิ การสอบทาน
และความยง่ั ยนื ไดม้ อบหมายใหค้ ณะทำ� งานดา้ นการกำ� กบั ดแู ล ระบบการควบคุมภายใน เรอ่ื งการบริหารความเส่ียง
องค์กร ทบทวนและด�ำเนินการในเรอ่ื งต่างๆ และมกี ารรายงาน ขององค์กร ซึ่งได้ด�ำเนินการและส่งมอบรายงานผล
ใหค้ ณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ รบั ทราบ การสอบทานการด�ำเนินงานเร่ืองความเส่ียงภายใน
ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความ องคก์ รการรายงานขอ้ มลู ใหค้ ณะกรรมการตรวจสอบ
ย่งั ยนื ดงั น้ี พิจารณาเป็นทเี่ รียบรอ้ ยแล้ว

1 ด�ำเนินการให้นโยบายด้านการก�ำกับดูแลองค์กร 5 ดำ� เนนิ การยน่ื ขอรบั รองตอ่ อายสุ มาชกิ แนวรว่ มปฏบิ ตั ิ
จรรยาบรรณธรุ กจิ นโยบายตอ่ ตา้ นการทจุ รติ คอรร์ ปั ชน่ั ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)
นโยบายการซ้ือขายหลักทรัพย์ และนโยบายอ่ืนๆ และไดร้ ับการรบั รอง (Re-Certified) ในไตรมาสที่ 3
ทเี่ กยี่ วขอ้ ง บงั เกดิ ผลครอบคลมุ ผมู้ สี ว่ นไดเ้ สยี ทกุ ฝา่ ย และประกาศนโยบายงดรบั ของขวญั No Gift Policy
รวมถงึ หนุ้ สว่ นทางธรุ กจิ ทปี่ รกึ ษา หรอื ตวั แทนในการ ต่อเน่อื งเป็นปที ี่ 2
ด�ำเนนิ ธุรกิจ
6 น�ำหลักการก�ำกับดูแลกิจการท่ีดีส�ำหรับบริษัทจด
2. ปฏิบัติตามกฎหมายที่ก�ำกับการด�ำเนินธุรกิจของ ทะเบยี นปี 2560 (CG Code) ไปปรบั ใช้ใหเ้ หมาะสม
บริษัท และในห่วงโซ่ธุรกิจท้ังหมด โดยในปี 2563 กับบริบททางธรุ กิจ
บรษิ ทั ไมม่ กี ารถกู ฟอ้ งรอ้ งดำ� เนนิ คดจี ากการไมป่ ฏบิ ตั ิ
ตามกฎหมาย และไมม่ ขี อ้ รอ้ งเรยี นใดๆ บรษิ ทั ไดอ้ ธิบายรายละเอยี ดการด�ำเนนิ งานไว้ใน
“ส่วนที่ 2 การกำ� กบั ดูแลกิจการ” 
3. ด�ำเนินการทบทวนกฎระเบียบ และข้อบังคับบริษัท
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตลอดเวลา และได้จัด ผลการดำ� เนินงาน
ท�ำนโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ได้รับการประเมินด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ให้อยู่ใน
ผู้บริหาร และพนักงาน เพ่ือป้องกันและให้ตระหนัก
ถึงจรรยาบรรณ ความรับผิดชอบต่อการใช้ข้อมูล ระดบั 4 ดาว
ภายใน ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ใน “รายช่ือหุ้นยั่งยืน” หรือ

Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจ�ำปี
2563

32

รายงานประจ�ำ ปี 2563 (56-1 One Report)

การบริหารความเสี่ยง

นโยบาย การดำ� เนินงาน
บริษัท ทีเอ็มที สตีล จ�ำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความ ประเมนิ ปจั จยั ความเสยี่ งทอ่ี าจสง่ ผลกระทบตอ่ การดำ� เนนิ
ส�ำคัญของการบริหารความเส่ียง โดยเช่ือมั่นว่าการบริหาร
ความเส่ียงเป็นกระบวนการหน่ึงที่จะช่วยให้บริษัทสามารถ ธรุ กิจ สถานะการเงิน และผลประกอบการของบริษัท และ
พัฒนากลยุทธ์ในการด�ำเนินธุรกิจขององค์กรให้บรรลุ พฒั นาแนวทางการทำ� งานเพอ่ื ใหเ้ กดิ ประสทิ ธภิ าพภายใต้
วตั ถปุ ระสงค์ และเปา้ หมายทต่ี งั้ ไว้ ระบบการบรหิ ารจดั การและ ความเสี่ยงท่ีควบคุมได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับ
ควบคุมความเส่ียงท่ีดีจะช่วยลดอุปสรรคหรือส่ิงที่ไม่คาดหวังที่ นโยบายการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนากลยุทธ์
อาจจะเกิดข้ึน ป้องกันความเสียหายต่อทรัพยากรขององค์กร องค์กร โดยสรุปปัจจัยความเส่ียงและแนวทางการ
ชว่ ยเพม่ิ ระดบั ความสามารถในการตอบสนองตอ่ การเปลย่ี นแปลง ด�ำเนินงานเพ่ือบริหารความเสี่ยงไว้ในการบริหาร
ของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ เสริมสร้าง จดั การความเส่ียง”
ความเชอ่ื มน่ั และสรา้ งคณุ คา่ ใหแ้ กผ่ มู้ สี ว่ นไดเ้ สยี ทกุ กลมุ่ รวมทง้ั ให้ความส�ำคัญกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กรซึ่งเป็น
สร้างโอกาสทางธุรกิจให้สามารถขับเคลื่อนองค์กรเติบโตต่อไป องค์ประกอบที่ส�ำคัญต่อความส�ำเร็จและบรรลุเป้าหมาย
ได้อย่างย่ังยืน รายละเอียด “นโยบายการบริหารความเสี่ยง ขององค์กร รวมถึงเป็นปัจจัยส�ำคัญท่ีจะสร้างความยั่งยืน
และพัฒนากลยุทธ์องค์กร” บริษัทได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ที่ และส่งต่อคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ดังน้ันการ
www.tmtsteel.co.th / Investor Relations / นโยบายตา่ งๆ ที่ ใหค้ วามสำ� คญั จากคณะกรรมการบรษิ ทั ผบู้ รหิ ารระดบั สงู
เก่ียวข้อง / นโยบายการบริหารความเส่ียงและพัฒนากลยุทธ์ (Tone from the Top) ผ่านกระบวนการส่งเสริมและ
องค์กร ปลกู ฝงั คา่ นยิ มองคก์ ร ใหต้ ระหนกั ถงึ การบรหิ ารความเสยี่ ง
เป้าหมาย การพัฒนาและสร้างวิธีการบริหารความเสี่ยงไปใช้ให้
เปน็ ผู้ใหบ้ ริการสนิ ค้าท่มี น่ั คงและต่อเน่ือง เห็นผลในทางปฏิบัติคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและ
สง่ มอบคุณค่าของสนิ คา้ และบรกิ าร พฒั นากลยทุ ธอ์ งคก์ รจงึ ไดอ้ นมุ ตั ิ “คมู่ อื การบรหิ ารความ
กลยทุ ธ/์ แผนการดำ� เนนิ งาน เสยี่ งและพัฒนากลยทุ ธ์องค์กร” บรษิ ทั ได้เผยแพรไ่ ว้บน
คณะกรรมการบรหิ ารความเสยี่ งและพฒั นากลยทุ ธอ์ งคก์ ร เวบ็ ไซตท์ ่ี www.tmtsteel.co.th / Investor Relations / การ
ได้จัดท�ำนโยบายและคู่มือการบริหารความเสี่ยงและพัฒนา บริหารความเสีย่ ง / คู่มือการบริหารความเสย่ี งและพฒั นา
กลยทุ ธอ์ งคก์ ร ซงึ่ ไดร้ บั การอนมุ ตั จิ ากคณะกรรมการบรษิ ทั เพอื่ กลยุทธ์องค์กร เพื่อใช้เป็นแนวทางให้แต่ละหน่วยงาน
ใช้เป็นแนวทางในการก�ำหนดวิธีปฏิบัติงาน การสื่อสารความ น�ำไปก�ำหนดวิธีการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเส่ียง
เข้าใจ และพัฒนากระบวนการท�ำงานท่ีมีประสิทธิภาพภายใต้ ขององค์กรให้ด�ำเนินไปได้อย่างเป็นระบบ มีการน�ำแผน
ความเสี่ยงท่ีควบคมุ ได้อย่างเหมาะสม สอดคลอ้ งกับมาตรฐาน การบรหิ ารความเสยี่ งไปปรบั ใชไ้ ดจ้ รงิ และประเมนิ ผลเพอ่ื
สากล COSO – ERM 2017 และครอบคลมุ การบรหิ ารความเสย่ี ง ให้ม่ันใจว่าสามารถระบุประเด็นความเสี่ยงที่เก่ียวข้อง
ทง้ั 6 ดา้ น ดังน้ี กับกระบวนการทางธุรกิจได้อย่างถูกต้องสอดคล้องกับ
เป้าหมายองค์กร โดยในปีท่ีผ่านมาบริษัทได้จัดท�ำแผน
1. ด้านกลยทุ ธ์ บริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity
2. ด้านการปฏิบตั งิ าน Plan) และน�ำมาปรับใช้เพื่อรองรับผลกระทบที่เกิดขึ้น
3. ด้านการเงิน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ดัง
4. ด้านกฎหมาย ข้อบงั คับและกฎระเบยี บ รายละเอยี ด “แนวทางการจดั การภาวะวกิ ฤต COVID-19
5. ดา้ นสงั คมและสิ่งแวดล้อม ของ TMT” ที่ถูกรวบรวมไว้ใน หนังสือ Sustainable
6. ด้านสภาวะแวดล้อมและภูมิทัศน์ทางธุรกิจท่ีเกิดขึ้น Development Showcase 2020 จัดท�ำขึ้นโดย
ตลาดหลกั ทรพั ยแ์ หง่ ประเทศไทย และบรษิ ทั ไดเ้ ผยแพรไ่ ว้
ใหม่ (Emerging Risk) บนเว็บไซต์ที่ www.tmtsteel.co.th / Investor Relations /
การบริหารความเส่ียง / แนวทางการจัดการภาวะวิกฤต
COVID-19

33

บริษทั ทเี อม็ ที สตีล จำ�กดั (มหาชน)

ก�ำหนดให้ทุกหน่วยงานมีการประเมินความเส่ียงและ ผลการด�ำเนนิ งาน
ทบทวนความเสี่ยงในการปฏิบัติงานเป็นประจ�ำทุกปี • ธุรกจิ ไมเ่ กิดการหยุดชะงัก
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง มีการตรวจประเมินผ่านกิจกรรม • ไม่มีข้อร้องเรียน หรือกรณีพิพาทที่ส่งผลกระทบกับการ
Internal Audit ภายในองคก์ ร เพอื่ ใหม้ น่ั ใจวา่ ทกุ หนว่ ยงาน ดำ� เนินงาน และผลประกอบการขององคก์ ร
มกี ารดำ� เนนิ งานทสี่ อดคลอ้ งตามมาตรฐานตา่ งๆ ทเี่ กยี่ วขอ้ ง • ส่งมอบคุณค่าของสินค้าและบริการให้กับลูกค้าได้อย่าง
กับการปฏิบัติงาน รวมถึงการให้ความส�ำคัญด้านการ ต่อเนอ่ื ง มคี วามมน่ั คงและสม�ำ่ เสมอทั้งดา้ นการใหบ้ รกิ าร
สื่อสารและสร้างความเข้าใจกับพนักงานในเร่ืองท่ีมี ความพร้อมของสินค้า คุณภาพและมาตรฐานของสินค้า
ความส�ำคัญและเก่ียวข้องกับการท�ำงานอย่างต่อเน่ือง โดยลูกค้ามีความพึงพอใจในสินค้าและบริการของ TMT
รวมถึงข้อมูลข่าวสาร และเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่มีประโยชน์ เฉลย่ี รวมทกุ ดา้ นเท่ากับ 88%
ผ่านช่องทางการสื่อสารท่ีหลากหลายภายในบริษัทอย่าง
สมำ�่ เสมอ เพอื่ กระตนุ้ ใหพ้ นกั งานมคี วามรู้ ทนั ตอ่ เหตกุ ารณ์
เกิดความตระหนักเรื่องความเสี่ยงในด้านต่างๆ และให้
ความสำ� คญั กบั การสรา้ งวฒั นธรรมองคก์ รทช่ี ว่ ยสนบั สนนุ
ให้พนักงานกล้าแสดงความคิดเห็นและตั้งค�ำถามผ่าน
การท�ำกจิ กรรมร่วมกัน

การจดั การนวตั กรรมและพฒั นาคุณภาพสินค้า
นโยบาย
ภายใตก้ ารเปลยี่ นแปลงทางดา้ นเทคโนโลยที ร่ี วดเรว็ บรษิ ทั เหน็ ถงึ ความสำ� คญั ในการนำ� นวตั กรรมมาพฒั นาคณุ ภาพของสนิ คา้
และสร้างคณุ คา่ ทงั้ ในกระบวนการผลิตและการบรหิ ารจดั การเพอ่ื ตอบสนองความต้องการท่ีแตกต่างกนั ของลูกคา้ ใหด้ ที ส่ี ดุ เพื่อคง
ความเป็นผู้น�ำในธุรกจิ ศนู ยบ์ รกิ าร การผลติ และการกระจายสินคา้ เหลก็ ใหก้ ับอตุ สาหกรรมต่างๆ ในประเทศไทย อีกท้งั สง่ เสริมให้
เกดิ การพัฒนานวตั กรรมกระบวนการ (Process Innovation) จากภายในอย่างต่อเนอื่ งเพ่ือเพม่ิ ผลผลติ ลดเวลาในการทำ� งาน สรา้ ง
สภาพแวดล้อมในการท�ำงานที่ปลอดภัยให้กับพนักงาน และลดผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานส�ำคัญที่จะท�ำให้บริษัท
ด�ำเนินธรุ กิจไปไดอ้ ยา่ งยงั่ ยืน
เป้าหมาย
ผลประเมินความพึงพอใจของลกู ค้าที่มตี อ่ สนิ คา้ >80%
ก�ำลงั การผลิตเพ่ิมขึ้นเปน็ 1 ลา้ นตัน
น�ำเทคโนโลยมี าชว่ ยเพิม่ ประสทิ ธิภาพในกระบวนการทำ� งานอย่างตอ่ เนื่องทกุ ปี
ผลงานท่เี กิดจากการปรับปรงุ และพัฒนางานของพนักงานมีตอ่ เน่อื งทกุ ปี

34

รายงานประจำ�ปี 2563 (56-1 One Report)

กลยุทธ/์ แผนการด�ำเนินงาน
ศกึ ษาและท�ำความเข้าใจความตอ้ งการของลกู ค้า
น�ำเทคโนโลยมี าเปน็ เคร่อื งมือเพ่ิมประสทิ ธิภาพในการพฒั นาผลิตภณั ฑ์ และกระบวนการทำ� งาน
ประเมินและทบทวน ความเสีย่ งและโอกาสในการพฒั นา ท้ังในดา้ นธรุ กิจและกระบวนการทำ� งาน
สง่ เสรมิ วัฒนธรรมการทำ� งานที่กระตนุ้ ให้เกดิ การเรยี นรู้ ปรับปรงุ และพัฒนาอยา่ งตอ่ เนือ่ ง
ทบทวนนโยบายและจัดทำ� แนวปฏบิ ตั ิทเ่ี กี่ยวข้อง ใหแ้ ล้วเสร็จภายในปี 2564
การด�ำเนินงาน

1. การนำ� เทคโนโลยมี าชว่ ยเพิ่มประสทิ ธภิ าพในการพฒั นากระบวนการท�ำงาน
บรษิ ทั ไดน้ ำ� ระบบกง่ึ อตั โนมตั -ิ อตั โนมตั ิ ระบบเทคโนโลยสี ารสนเทศ รวมถงึ การตดิ ตง้ั อปุ กรณ์ และเครอื่ งมอื ทที่ นั สมยั เขา้

มาใชใ้ นกระบวนการทำ� งาน และขัน้ ตอนการผลติ บางสว่ นเพอ่ื เพ่ิมประสิทธิภาพ เพิม่ ผลผลติ และเพ่ิมความปลอดภยั ใน
การท�ำงานของพนกั งาน ลดความเสี่ยงในการเกดิ อบุ ัตเิ หตุ ลดการเกดิ ของเสีย และลดการใช้พลังงานทีอ่ าจส่งผลกระทบ
ตอ่ สงิ่ แวดลอ้ ม และเพอื่ เปน็ การเตรยี มความพรอ้ มในการพฒั นาไปสสู่ ายการผลติ อตั โนมตั ใิ นอนาคต โดยไดม้ กี ารดำ� เนนิ
การในโครงการที่ส�ำคญั ดังน้ี
พัฒนาระบบป้อนตัดอัตโนมัติ Auto Feed ที่เคร่ืองตัดเหล็กแบน โดยระบบอัตโนมัตินี้จะสามารถทดแทนการใช้

แรงงานซึ่งมีความเสยี่ งจากการขนย้ายแผ่นเหล็ก สามารถชว่ ยลดอุบตั เิ หตลุ งได้ 100% โดยเคร่ืองตน้ แบบได้มกี าร
วิจัย ออกแบบ และตดิ ตง้ั ใชง้ านเสร็จเรยี บร้อยแลว้ ในไตรมาสท่ี 3/2563 และอยู่ในระหว่างการปรับปรุงและพัฒนา
เพอื่ ขยายผลสูก่ ารตดิ ตง้ั ในเครอื่ งตดั เหลก็ แบนทง้ั หมด คาดวา่ จะแล้วเสร็จภายในปี 2564
ตดิ ตั้งอปุ กรณ์กึ่งอตั โนมตั ิ Auto Vacuum ทเ่ี ครอื่ งตดั เหล็กแบน โดยระบบก่งึ อัตโนมัตนิ ้จี ะสามารถลดภาระงานของ
พนักงานในการยกแผน่ เหลก็ เขา้ เครอ่ื งจกั ร และสามารถชว่ ยลดอุบัตเิ หตุลงได้
น�ำรถหัวลากท่ีใช้ในสนามบินจากประเทศสหรัฐอเมริกา มาประยุกต์เป็นรถบรรทุกลากจูงในการเคลื่อนย้ายสินค้า
ภายในโรงงาน เพมิ่ ประสทิ ธภิ าพการขนสง่ สนิ คา้ จากฝา่ ยผลติ สคู่ ลงั สนิ คา้ ในปรมิ าณทมี่ ากขนึ้ สรา้ งความรวดเรว็ ใน
การจัดเตรียมสินค้า พร้อมส่งมอบให้กับลูกค้าได้ทันที และประหยัดเช้ือเพลิงได้มากกว่าการใช้รถยก Folk Lift
ปออลกอแดบภบัยแแลละะสลรดา้ กงาSรoปftลw่อaยreก๊าระซบคบารCบ์ uอsนtoไดmอeอrกRไeซlดat์ i(oCnOsh2)ip Management (CRM) ซงึ่ จะชว่ ยทำ� ใหก้ ารทำ� งานของ
ฝา่ ยขายเกดิ ประสทิ ธภิ าพสงู สดุ สามารถรวบรวมขอ้ มลู เพอ่ื การตอบสนอง และวเิ คราะหค์ วามตอ้ งการของลกู คา้ ใน
ภาพรวม และเชอื่ มตอ่ การทำ� งานของฝา่ ยอนื่ ๆ เพอ่ื ใหล้ กู คา้ ไดร้ บั ประสบการณแ์ ละความพงึ พอใจตอ่ การไดร้ บั บรกิ าร
อย่างครบวงจร
ปรบั ปรงุ ระบบ Warehouse Management System on Mobile (WMS) ซง่ึ เปน็ ระบบงานทพ่ี ฒั นาเพมิ่ เตมิ จากระบบ
ทใี่ ชง้ านอยกู่ อ่ นแลว้ เพอื่ เพม่ิ ประสทิ ธภิ าพในการทำ� งานของฝา่ ยโลจสิ ตกิ ส์ ทำ� ใหม้ กี ารเชอื่ มตอ่ ขอ้ มลู ไดเ้ ปน็ ปจั จบุ นั
และรวดเร็วขน้ึ สามารถชว่ ยให้บริหารจัดการสินคา้ ให้กับลูกค้าไดค้ รบถ้วน ถูกต้อง และตรงเวลา
2. สง่ เสรมิ วฒั นธรรมการทำ� งานทีส่ นบั สนุนการปรับปรุงและพฒั นาอยา่ งต่อเนื่อง
บริษัทได้ส่งเสริมให้มีกจิ กรรมพัฒนาความคิดสรา้ งสรรค์ใหม่ๆ ไมว่ า่ จะเปน็ วิธีการ รปู แบบ ล�ำดับขน้ั ตอน อปุ กรณ์
หรอื สงิ่ ประดษิ ฐ์ เรม่ิ จากการปรบั ปรงุ ขนั้ ตอนการทำ� งานของพนกั งานระดบั ปฏบิ ตั กิ ารไปสกู่ ารปรบั ปรงุ กระบวนการ
ทำ� งานในระดบั หนว่ ยงาน เพอ่ื พฒั นาการทำ� งานในรปู แบบเดมิ ใหด้ ยี ง่ิ ขนึ้ ลดขอ้ ผดิ พลาด และชว่ ยเพมิ่ คณุ ภาพหรอื
สรา้ งมลู คา่ เพม่ิ ใหก้ บั งานทท่ี ำ� อกี ทงั้ ยงั เปน็ การสรา้ งจติ สำ� นกึ ของพนกั งานเพอื่ ใหม้ กี ารพฒั นางานอยา่ งตอ่ เนอ่ื ง ซงึ่
เปน็ ปจั จยั สำ� คญั ทที่ ำ� ใหเ้ กดิ การพฒั นาทางดา้ นนวตั กรรมอยา่ งยง่ั ยนื โดยบรษิ ทั ไดส้ นบั สนนุ ใหห้ นว่ ยงานตา่ งๆ สรา้ ง
โครงการปรบั ปรงุ และพฒั นางานจากกระบวนการทำ� งานของพนกั งานตงั้ แตพ่ นกั งานในระดบั ปฏบิ ตั กิ ารถงึ พนกั งาน
ในระดับหวั หน้างาน โดยในปีทีผ่ ่านมาพนักงานสามารถสรา้ งสรรค์ และต่อยอดให้เกดิ ผลงาน ดังน้ี
การปรับปรุงและพัฒนางานของพนักงานในฝ่ายผลิต ฝ่ายโลจิสติกส์ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลรวมท้ังสิ้น 711 เรื่อง
สามารถชว่ ยบรษิ ทั ลดค่าใช้จา่ ยประมาณ 1 ลา้ นบาท
เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเตรียมสินค้ามารวมไว้ท่ีจุดเดียว การน�ำเทคโนโลยีและอุปกรณ์เสริม เช่น ระบบ
Warehouse Management on Mobile และรถหัวลากมาช่วยในการเคล่ือนย้ายสินค้าภายในโรงงาน ร่วมกับ

35

บรษิ ัท ทเี อม็ ที สตีล จ�ำ กัด (มหาชน)

กระบวนการบรหิ ารการขนส่งที่เปน็ ระบบ ส่งผลใหพ้ นักงานแผนกคลังสินค้าสามารถเลิกงานไดเ้ รว็ ข้ึนจากเวลาเลิก
งานเฉล่ยี ของปี 2562 ท่ีเวลา 20.30 เป็น 20.00 น.
พฒั นาสกู่ ารเปน็ Agile Organization โดยประยกุ ตใ์ ชแ้ นวคดิ การทำ� งานแบบ Agile ผา่ นการสง่ เสรมิ การทำ� งานเปน็
ทีมของพนักงานจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า ให้ทีมมีอ�ำนาจในการตัดสินใจด้วยตัวเอง มีความยืดหยุ่นต่อการ
เปลี่ยนแปลง สามารถแกไ้ ขขอ้ ผิดพลาดไดร้ วดเรว็ ทำ� งานไดเ้ ร็วขึ้น และพง่ึ พาผูบ้ ริหารน้อยลง ส่งเสริมการทำ� งาน
ร่วมกันและกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดวิธีการท�ำงานใหม่ๆ ท่ีจะช่วยสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า และในขณะ
เดียวกนั กระบวนการท�ำงานภายในองค์กรมีประสิทธิภาพมากข้นึ
พัฒนาสกู่ ารเปน็ Data Driven Organization โดยพฒั นา Data Mart เพอ่ื ลดความซ้�ำซอ้ นของขอ้ มลู ทำ� ให้ผูใ้ ชง้ าน
ขอ้ มลู สามารถเขา้ ถงึ ขอ้ มลู ทถ่ี กู ต้อง ทันสมัย และตรงกัน ตามหลกั การ Single Source of Truth และพฒั นาใหเ้ ปน็
Big Data Platform เพอ่ื เปน็ ชอ่ งทางในการนำ� ขอ้ มลู ไปพฒั นาระบบงานตา่ งๆ ในอนาคตไดส้ ะดวกและปลอดภยั ขนึ้
3. การต่อยอดผลิตภณั ฑ์ STAY FLAT เหลก็ แผ่นเรียบพิเศษ
จากศกึ ษาขอ้ มลู และสัมภาษณ์ลูกคา้ ทใ่ี ช้งาน STAY FLAT เหลก็ แผน่ เรยี บพเิ ศษ พบวา่ ลูกคา้ ไดร้ ับประโยชนเ์ ปน็ อย่าง
มาก ช่วยเพิ่มผลผลิต ลดเวลาการท�ำงาน และลดความสูญเสียให้กับธุรกิจของลูกค้า ในขณะเดียวกันสามารถช่วยลด
ของเสียในขั้นตอนการผลิตและการแปรรูปของบริษัทให้เหลือน้อยท่ีสุด หรือ <5% บริษัทจึงได้ริเริ่มโครงการขยายกำ� ลัง
การผลติ STAY FLAT เหลก็ แผน่ เรยี บพิเศษ เพอ่ื เพ่มิ กำ� ลังการผลิต 15,000 ตันต่อเดือน หรือ 180,000 ตันตอ่ ปี และเสริม
ประสทิ ธภิ าพสายการผลติ STAY FLAT ใหส้ ามารถผลติ สนิ คา้ ในชว่ งความหนาทเ่ี พม่ิ ขนึ้ โดยคาดวา่ จะแลว้ เสรจ็ ในไตรมาส
ท่ี 1/2565
ด้วยความมุ่งมั่นของผู้บริหารท่ีให้ความส�ำคัญกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กรท่ีเอ้ือต่อการเกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ
รวมถงึ การสนบั สนนุ ดา้ นงบประมาณและทรพั ยากรตา่ งๆ สง่ เสรมิ ใหพ้ นกั งานมสี ว่ นรว่ มในการคดิ คน้ ปรบั ปรงุ และพฒั นา
วิธกี ารทำ� งานภายในองคก์ ร ควบคู่ไปกับการพฒั นาศกั ยภาพ ความรู้ ความช�ำนาญของพนกั งานอยา่ งตอ่ เน่อื ง บริษทั จงึ
ได้รับรางวัล SET Award ประจ�ำปี 2563 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประเภท รางวัลดีเด่นด้านนวัตกรรม
Innovative Company Awards จากผลติ ภณั ฑ์เหล็กแผ่นเรียบพเิ ศษ STAY FLAT และเปน็ รางวัลแห่งความภมู ิใจของ
พวกเราชาว TMT
ผลการด�ำเนนิ งาน
ผลประเมนิ ความพงึ พอใจของลกู คา้ ทม่ี ตี อ่ สนิ คา้ เทา่ กบั 87% ลดลงจากปี 2562 ทเ่ี ทา่ กบั 88% บรษิ ทั มแี ผนการดำ� เนนิ งานของ
บรษิ ทั ในปี 2564-2565 โดยไดร้ เิ รม่ิ โครงการขยายกำ� ลงั การผลติ และการเพมิ่ เครอ่ื งจกั ร เพอ่ื ใหส้ ามารถผลติ สนิ คา้ ไดห้ ลากหลาย
ขนาดมากข้ึน
การใช้ก�ำลังการผลิตโดยรวมเท่ากับ 957,701 ตัน ลดลงจากปี 2562 เล็กน้อยที่เท่ากับ 962,919 ตัน เนื่องจากการบริหาร
การผลิตให้สอดคล้องกับปริมาณการขายที่ลดลงเน่อื งจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19
นำ� เทคโนโลยมี าช่วยเพิม่ ประสทิ ธภิ าพในกระบวนการท�ำงานรวม 5 เร่ือง
จำ� นวนผลงานทเ่ี กดิ จากการปรบั ปรงุ และพัฒนางานของพนักงาน 711 เร่ือง

36

รายงานประจ�ำ ปี 2563 (56-1 One Report)

การบรหิ ารห่วงโซอ่ ปุ ทานอยา่ งรับผิดชอบ

นโยบาย การด�ำเนินงาน
บริษัทตระหนักดีว่าการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานที่มี ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม เป็นไปตามเงื่อนไขทาง
ประสิทธิภาพจะช่วยเพ่ิมโอกาส ลดความเสี่ยง อีกท้ังเป็นการ
ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ และเพื่อ การค้าและสัญญาที่มีระหว่างกัน โดยบริษัทมีช่องทางใน
ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทจึงได้ท�ำการ การรับเร่ืองร้องเรียนและรับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์
ศึกษาและบูรณาการประเด็นด้านความยั่งยืนเข้ามาบริหาร ของบรษิ ัท ซ่ึงในปี 2563 บริษทั ไมไ่ ดร้ ับเร่อื งร้องเรยี นใดๆ
จดั การตลอดหว่ งโซอ่ ปุ ทานเพอื่ การพฒั นาดา้ นเศรษฐกจิ สงั คม จากคู่ค้า
และสง่ิ แวดล้อม พฒั นาและสรา้ งความสมั พนั ธท์ ดี่ รี ว่ มกนั โดยการเขา้ เยย่ี ม
เป้าหมาย ชมและศึกษาดูงานโรงงานของคู่ค้า การประชุม เพ่ือท�ำ
บริษัทไม่ได้รบั เรื่องรอ้ งเรียนใดๆ จากคคู่ ้า ความเขา้ ใจความต้องการ ความคาดหวงั และแนวทางใน
การไดร้ ับวัตถุดบิ และปจั จยั ต่างๆ ครบถว้ นตามเงอ่ื นไขท่ี การสร้างความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง รวมถึงการจัดอบรม
ให้ความรู้กับพนักงานของคู่ค้าในเร่ืองที่เก่ียวข้องกับ
ตกลงไว้ ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ได้แก่ การปฏิบัติตนใน
กลยุทธ/์ แผนการดำ� เนินงาน ชว่ งการแพรร่ ะบาดของ COVID-19 การสรา้ งจติ สำ� นกึ การ
ก�ำหนดบทบาทและหน้าท่ีความรับผิดชอบในการบริหาร ขับรถอย่างปลอดภัย ผ่านสื่อวิดีโอ “SMART TRUCK
DRIVER”
จัดการหว่ งโซอ่ ปุ ทานภายในองค์กร ดำ� เนนิ การจดั ทำ� จรรยาบรรณธรุ กจิ สำ� หรบั คคู่ า้ เผยแพรใ่ ห้
จดั ใหม้ กี ระบวนการ/ขน้ั ตอน/วธิ กี าร/แนวปฏบิ ตั ิ ทบี่ รู ณาการ กับคู่ค้าได้รับทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงการ
สื่อสารนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น นโยบายงด
ประเด็นด้านความย่งั ยืนเข้ามาบรหิ ารจดั การ รับของขวัญ และเชิญชวนให้คู่ค้าเข้าร่วมเป็นส่วนหน่ึงกับ
สรา้ งการมีส่วนรว่ มกับคู่คา้ เพือ่ สือ่ สารความคาดหวังและ แนวรว่ มปฏบิ ตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการตอ่ ตา้ นการทจุ รติ
คอร์รปั ชั่น (CAC)
ความต้ังใจของบริษัทในการบริหารจัดการความย่ังยืน ผลการดำ� เนนิ งาน
ตลอดจนหาแนวทางเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและความสามารถ บรษิ ทั ไมไ่ ด้รับเร่ืองร้องเรยี นใดๆ จากคู่ค้า
ในการแขง่ ขันและความรว่ มมือ การได้รับวัตถุดิบ และปัจจัยต่างๆ ครบถ้วนตามเงื่อนไข
ทบทวนนโยบายและจดั ทำ� แนวปฏบิ ตั ทิ เ่ี กยี่ วขอ้ ง ใหแ้ ลว้ เสรจ็ ท่ตี กลงไว้
ภายใน ปี 2564

37

บริษทั ทเี อม็ ที สตลี จำ�กดั (มหาชน)

การบรหิ ารความสัมพนั ธ์กบั ลูกคา้ ด�ำเนินการปรับปรุงและพัฒนาความพึงพอใจของ
นโยบาย ลูกค้าโดยน�ำผลส�ำรวจของปี 2562 มาวิเคราะห์ผล
ด้วยความมุ่งม่ันตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทไม่เคย ในเรอ่ื งทมี่ คี ะแนนความพงึ พอใจไมถ่ งึ เกณฑท์ บ่ี รษิ ทั
หยดุ นงิ่ ทจ่ี ะพฒั นาทงั้ ทางดา้ นเทคโนโลยที ที่ นั สมยั และบคุ ลากร ก�ำหนด รวมถึงข้อเสนอแนะอื่นๆ ร่วมกับการ
ท่ีมีคุณภาพ เพ่ือพร้อมตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า สัมภาษณ์ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเพ่ิมเติม โดยผลท่ีได้
ด้วยการให้บริการท่ีหลากหลาย ท้ังการเป็นศูนย์กลางในการ จากการวิเคราะห์ข้อมูลและการสัมภาษณ์ลูกค้า
จัดจ�ำหน่ายเหล็กทุกประเภทพร้อมด้วยคลังสินค้าขนาดใหญ่ ท�ำให้บริษัทสามารถพัฒนา Business Model ใหม่
การแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นส�ำหรับงานอุตสาหกรรม การ จ�ำนวน 1 เรื่อง และได้น�ำเสนอบริการดังกล่าวกับ
ผลิตเหล็กโครงสร้างขึ้นรูปเย็นเพื่อใช้ในงานก่อสร้าง และการ ลูกคา้ กลมุ่ เปา้ หมายในปี 2563
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ท่ีตอบทุกโจทย์ความต้องการ
ของลกู คา้ ไดเ้ ปน็ อยา่ งดี พรอ้ มดว้ ยประสบการณ์ และการทำ� งาน ด�ำเนินการส�ำรวจความพึงพอใจของลูกค้าประจ�ำปี
อย่างมอื อาชพี ของพนักงานทกุ คน 2563 ซึ่งผลประเมินความพึงพอใจของลูกค้าเฉล่ีย
เปา้ หมาย รวมเทา่ กบั 88% เพมิ่ ขน้ึ จากปที แ่ี ลว้ และพบวา่ ลกู คา้
ผลประเมนิ ความพึงพอใจของลูกคา้ เฉลี่ยรวม >80% หรือ มคี วามพงึ พอใจใน พนกั งาน การใหบ้ รกิ าร และสนิ คา้
ตามล�ำดับ โดยเปลี่ยนแปลงจากปีที่ผ่านมาในด้าน
เพ่ิมขึน้ จากปีกอ่ น พนักงานที่มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
กลยทุ ธ์/แผนการด�ำเนินงาน อย่างไรก็ดี บริษัทได้วิเคราะห์ผลในเรื่องท่ีมีคะแนน
ให้ค�ำแนะน�ำแก้ไขปัญหา ช่วยเหลือในการจัดหาสินค้า ความพึงพอใจไม่ถึงเกณฑ์ท่ีบริษัทก�ำหนด รวมถึง
ขอ้ เสนอะแนะเพ่ิมเตมิ อนื่ ๆ จำ� นวน 7 ประเด็น บรษิ ัท
สร้างสรรค์บริการรูปแบบใหม่ๆ และคิดค้นทางเลือกที่ มแี ผนดำ� เนินการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาในทุกๆ
หลากหลายแก่ลูกค้า รวมทั้งเพิ่มคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์ ประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง โดยมอบหมายให้หน่วยงานท่ี
ภายใต้ระบบการบริหารจัดการแบบบูรณาการ เพื่อให้ รบั ผดิ ชอบ รว่ มกนั ดำ� เนนิ การตามแนวทางเพอ่ื ปรบั ปรงุ
สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่าง แกไ้ ขใหไ้ ดต้ ามเปา้ หมายทกี่ ำ� หนดไว้ ซงึ่ จะไดร้ บั การ
ครอบคลมุ รอบด้าน ติดตามผลอย่างต่อเน่ืองภายใต้ระบบการบริหาร
เข้าพบลูกค้าอย่างสม่�ำเสมอเพ่ือรับรู้ความต้องการ และ คณุ ภาพของบรษิ ทั (Quality Management System)
พัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการให้ตรงกับความ
ตอ้ งการของลกู ค้า ด�ำเนินโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ลูกค้าเก่ียวกับ
แบบสอบถามเพื่อส�ำรวจความพึงพอใจของลูกค้า และ ผลิตภัณฑ์เหล็ก และมาตรฐานอุตสาหกรรมที่
น�ำผลท่ีไดม้ าปรับปรงุ และพัฒนาการให้บรกิ ารให้ดยี ง่ิ ข้นึ เกยี่ วขอ้ งอยา่ งตอ่ เนอื่ ง เพอ่ื ใหม้ คี วามเขา้ ใจในการนำ�
มกี ารสอื่ สารภายในองคก์ รอยา่ งสมำ�่ เสมอถงึ ความตอ้ งการ ผลิตภัณฑ์เหล็กไปใช้ได้อย่างถูกต้อง โดยมีผู้บริหาร
ของลูกค้า เพื่อให้ทุกฝ่ายเข้าใจลูกค้าและตอบสนองต่อ และพนักงานของบริษัทลูกค้าเข้าร่วมอบรมรวม 16
ความต้องการของลกู ค้าไดอ้ ย่างถูกต้องและตรงเวลา บรษิ ทั ผลประเมนิ ความพงึ พอใจหลงั การอบรมเฉลยี่
ทบทวนนโยบายและจัดท�ำแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวข้อง ให้แล้ว 95% นอกจากนี้ยังได้เชิญให้ลูกค้าเข้ามาเยี่ยมชม
เสรจ็ ภายใน ปี 2564 โรงงานอย่างสม่�ำเสมอเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับ
การด�ำเนินงาน ลูกค้าว่าบริษัทมีสินค้าและบริการท่ีพร้อมตอบสนอง
บริษัทตระหนักดีว่าลูกค้าเป็นผู้มีอุปการคุณอย่างสูงต่อ ทกุ ความตอ้ งการของลกู คา้ ไดอ้ ยา่ งแทจ้ รงิ ในปที ผ่ี า่ น
ความส�ำเร็จและการเติบโตอย่างยั่งยืน เราจึงมุ่งม่ันพร้อม มามีลกู ค้าเขา้ มาเยี่ยมชมโรงงานจำ� นวน 80 บรษิ ัท
ตอบสนองความต้องการเพ่ือสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ โดยจ�ำนวนลูกค้าท่ีเข้ามาอบรมและเย่ียมชมบริษัท
ลกู คา้ โดยนอกเหนอื ไปจากการดำ� เนนิ การตามกลยทุ ธแ์ ละแผน ลดลงจากปีก่อน เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่
ด�ำเนินงานดังกล่าว รวมถึงช่องทางการรับข้อเสนอแนะผ่าน ระบาดของ COVID-19
เวบ็ ไซต์ของบรษิ ัท www.tmtsteel.co.th แลว้ ในปี 2563 บริษัท
ได้ด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ ดงั น้ี • เปิดใชช้ อ่ งทางการสื่อสาร Line@ Official กบั ลูกค้า
กลมุ่ เปา้ หมาย เพอื่ เพมิ่ ชอ่ งทางการตดิ ตอ่ สอื่ สารกบั
ลูกค้าให้สะดวกและรวดเร็วมากย่งิ ขึน้

ผลการดำ� เนนิ งาน
• ผลประเมนิ ความพงึ พอใจของลกู คา้ เฉลย่ี รวมเทา่ กบั 88%

38

รายงานประจำ�ปี 2563 (56-1 One Report)

การจัดการด้านความยัง่ ยนื ในมติ ิสงั คม

1. การบรหิ ารทรัพยากรบคุ คลและสิทธมิ นษุ ยชน
2. การพฒั นาศักยภาพของพนักงาน

นโยบาย การด�ำเนนิ งาน
พนกั งาน TMT เปน็ หนงึ่ ในหวั ใจหลกั ของโครงสรา้ งทสี่ ำ� คญั บริษัทปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนตั้งแต่กระบวนการ
ที่สุด เราจึงพัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพมีความรู้ สรรหาพนักงานรวมถึงการพัฒนาพนักงานอย่างเป็นระบบและ
ประสบการณ์ ความเชย่ี วชาญ พรอ้ มใหค้ ำ� ปรกึ ษา และสนบั สนนุ ต่อเนื่องเพื่อเพ่ิมพูนความรู้และศักยภาพให้กับพนักงานอย่าง
การเรยี นรใู้ นเรอื่ งใหมๆ่ รวมถงึ ใหค้ วามสำ� คญั กบั การเคารพสทิ ธิ ทว่ั ถงึ โดยดำ� เนนิ การใหส้ อดคลอ้ งตามขอ้ กำ� หนดของมาตรฐาน
มนษุ ยชนอนั เปน็ สทิ ธเิ สรภี าพขน้ั พนื้ ฐาน โดยปฏบิ ตั ติ ามหลกั การ แรงงานไทย ดงั น้ี
ด้านสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานแรงงานไทย ความรับผิดชอบ
ทางสังคมของธุรกิจไทย (มรท. 8001-2553) ของกระทรวง 1. สรรหาและคดั เลอื กพนกั งานโดยพจิ ารณาจากคณุ วฒุ ิ
แรงงาน โดยให้ความสำ� คญั ตอ่ การปฏิบตั ิดา้ นแรงงานและการ คุณสมบัติ ทกั ษะ ความรคู้ วามสามารถและทัศนคติ
เคารพสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นธรรม เท่าเทียม และไม่เลือก ท่ีเหมาะสมกับต�ำแหน่งงานและค่านิยมองค์กรเป็น
ปฏิบัติ ท้ังในด้านการจ้างงาน การจ่ายค่าตอบแทน การเลื่อน สำ� คัญ นอกจากนีไ้ ด้จดั ให้มโี ครงการ “เพ่ือนแนะนำ�
ต�ำแหน่ง การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน โดยไม่แบ่งแยก เพอื่ น” เพอ่ื สรรหาพนกั งานทมี่ คี ณุ สมบตั แิ ละทศั นคติ
ความแตกต่างทางเพศ อายุ สถาบันการศึกษา เชื้อชาติ และ ที่ตรงกับต�ำแหน่งงานและค่านิยมองค์กร ซึ่งถือ
ศาสนา รวมทั้งสนับสนุนการจ้างงานแก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาส เพื่อ เป็นการเพิ่มช่องทางและโอกาสในการหาผู้สมัครท่ี
สรา้ งโอกาส สร้างอาชพี และรายได้ทีม่ น่ั คง เหมาะสมกับบางต�ำแหน่ง โดยบริษัทได้มอบรางวัล
เปา้ หมาย ตอบแทนให้กับพนักงานที่แนะน�ำเพ่ือน หรือคนรู้จัก
ผลประเมนิ ความผกู พันของพนักงานตอ่ องคก์ ร >80% ทม่ี คี ณุ สมบตั เิ หมาะสมเขา้ มาสมคั รงานและผา่ นการ
อตั ราการลาออกไม่เกิน 10% ทดลองงาน โดยมจี ำ� นวนพนกั งานจากโครงการเพอื่ น
พนักงาน TMT ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองโดยได้รับ แนะน�ำเพ่ือนรวม 36 คน ในปีท่ีผ่านบริษัทสามารถ
สรรหาพนักงานได้ตามเป้าหมายการเติบโตของ
การอบรมเฉลี่ย 25 ชั่วโมง / คน / ปี องค์กร โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมี
ไมม่ กี รณพี พิ าทดา้ นแรงงานและการละเมดิ สทิ ธมิ นษุ ยชน พนกั งานรวม 1,268 คน เพมิ่ ข้ึน 33 คน คิดเป็น 2.68%
กลยุทธ/์ แผนการด�ำเนนิ งาน ของปี 2562 รายละเอียด ดงั นี้
ปฏิบัติตามหลักการด้านสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐาน
พนกั งานประจำ� 878 389
แรงงานไทย ความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจไทย พนักงานผู้พิการ 1 -
(มรท. 8001-2553) รวม 879 389
ศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการของพนักงาน รวมถึง
วิเคราะห์ความจำ� เป็นในการพฒั นาพนักงาน 2. ส�ำรวจความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงาน
สรา้ งและสง่ เสริมสภาพแวดล้อมที่ดใี นการท�ำงาน ตอ่ องคก์ ร โดยนำ� มาวเิ คราะหเ์ พอื่ พฒั นาและปรบั ปรงุ
ส่งเสริมวัฒนธรรมการท�ำงานท่ีกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ การดำ� เนนิ งานด้านทรัพยากรบคุ คล โดยผลประเมิน
ปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง ความผกู พนั ของพนกั งานตอ่ องคก์ รในปี 2563 เทา่ กบั
ส่งเสริมและพัฒนาพนักงานให้มีความก้าวหน้าในสาย 82.54% และไดส้ อื่ สารผา่ นชอ่ งทางการสอ่ื สารภายใน
อาชพี และได้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มท่ี บริษัท รวมถึงการสรุปประเด็นส�ำคัญให้ผู้บริหาร
จัดท�ำนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน และแนวปฏิบัติท่ี ผู้จัดการ หัวหน้างาน คณะกรรมการสวัสดิการ
เกยี่ วข้องภายใน ปี 2564 ทราบ เพ่อื ร่วมกนั น�ำไปก�ำหนดแผนการด�ำเนนิ งานที่

39

บริษัท ทีเอ็มที สตีล จ�ำ กัด (มหาชน)

เกย่ี วขอ้ งในปี 2564 นอกจากนไ้ี ดจ้ ดั ใหม้ กี ารเลอื กตง้ั โดยเปิดโอกาสให้คนพิการหรือคนในชุมชนท่ีมี
คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ ความประสงค์จะเข้ามาจ�ำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ
ในปี 2563 แทนชุดเดิมท่ีครบวาระ และจัดให้มีการ โดยไม่เสยี คา่ ใชจ้ ่ายใดๆ ทั้งส้ิน
ประชมุ ไตรมาสละ 1 ครง้ั รวมถงึ จดั ใหม้ กี จิ กรรมสาน กิจกรรมวันแรงงานท่ีช่วยส่งเสริมและสื่อสารไป
เสวนาพนักงาน เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้พนักงาน ยังพนักงานถึงการต่ืนตัวในมิติต่างๆ ที่เก่ียวข้อง
มีส่วนร่วมในการเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะที่ กับการท�ำงาน และคณุ ภาพชวี ิต เช่น การให้ความรู้
จะเป็นประโยชน์ต่อการน�ำไปปรับปรุงและพัฒนา ความเข้าใจต่อสวัสดิการหรือนโยบายภาครัฐที่
องค์กรในทุกๆ ด้าน และจะถูกส่งต่อให้ผู้เก่ียวข้อง เป็นประโยชนต์ ่อพนกั งาน เป็นต้น
ทุกฝ่ายพิจารณา โดยบริษัทให้ความส�ำคัญกับทุก การดูแลพนักงานในช่วงการแพร่ระบาดของ
เรื่องทีม่ าจากพนักงานทุกระดบั COVID-19 โดยสรา้ งความตระหนกั ในดา้ นตา่ งๆ ผา่ น
การให้ความรู้ และการส่ือสารอย่างสม่�ำเสมอ การ
ผลจากส�ำรวจความพึงพอใจของพนักงาน การสาน ส่งสารแสดงความห่วงใยจากประธานเจ้าหน้าท่ี
เสวนาพนักงาน บริษัทได้น�ำมาวิเคราะห์ จัดล�ำดับ บริหาร รวมถึงการจัดการด้านสภาพแวดล้อมใน
ความส�ำคัญ เพ่ือดำ� เนนิ โครงการ หรอื กิจกรรมตา่ งๆ การท�ำงานท่ีเหมาะสม ปลอดภยั รวมถงึ การกำ� หนด
ทสี่ ามารถทำ� ได้ หรอื วางแผนงานเพอ่ื ดำ� เนนิ การอยา่ ง นโยบายและแผนงานในการดูแลและบริหารจัดการ
ต่อเนือ่ ง ดังน้ี พนักงานอย่างเป็นระบบ
จดั กจิ กรรมตา่ งๆ ทสี่ ง่ เสรมิ คา่ นยิ มองคก์ รทง้ั ทางตรง
และทางอ้อม เช่น กิจกรรม TMT Virtual Exercise
ก�ำหนดนโยบายค่าตอบแทนพนักงานท้ังในระยะส้ัน 2020 เพื่อกระตุ้นพฤติกรรมการออกก�ำลังกายให้
พนักงานมีสุขภาพท่ีดี โครงการนวดเพ่ือสุขภาพด้วย
และระยะยาว โดยค่าตอบแทนระยะสั้นบริษัท ผพู้ กิ ารทางสายตาเพอื่ ชว่ ยลดอาการOfficeSyndrome
พจิ ารณากำ� หนดวธิ กี ารจา้ งงาน การจา่ ยคา่ ตอบแทน ของพนักงานกลุ่มเป้าหมาย และช่วยส่งเสริมอาชีพ
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ท่ีเหมาะสมและ ของผพู้ กิ ารทางสายตา และกจิ กรรม TMT Day 2020
เป็นธรรม จากศักยภาพและความรับผิดชอบของ New Normal ซึ่งเป็นกิจกรรมที่บริษัทจัดขึ้นเพื่อ
พนกั งานในแตล่ ะระดบั ประกอบกบั ผลการดำ� เนนิ งาน ขอบคุณพนักงานทุกคนที่มุ่งมั่นทุ่มเทในการท�ำงาน
ของบริษัท และเทียบเคียงกับบริษัทในกลุ่ม ร่วมกันมาตลอดปี โดยพนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วม
อุตสาหกรรมเดียวกัน ส่วนค่าตอบแทนในระยะยาว กบั กจิ กรรมในรปู แบบใหม่
บริษัทได้มีการจัดต้ังกองทุนส�ำรองเล้ียงชีพให้กับ
พนักงาน โดยพนักงานสามารถเลือกนโยบายการ
ลงทุนให้เหมาะสมกับการออมของตนเองได้ รวมถึง
การปรับปรุงผลประโยชน์ด้านสวัสดิการประกันกลุ่ม
สุขภาพ ชีวิต และอุบัติเหตุ เพ่ือประโยชน์ในด้าน
สุขภาพและพลานามัยทด่ี ใี หก้ ับพนักงาน
เพม่ิ พน้ื ทก่ี ารจอดรถยนตแ์ ละรถจกั รยานยนตส์ ำ� หรบั
พนักงาน โดยการปรับปรุงพ้ืนท่ีลานจอดและการ
ตดิ ตั้งไฟฟา้ ใหม้ แี สงสว่างท่เี พยี งพอ เพ่อื ให้พนกั งาน
ได้รบั ความสะดวกในการเดินทางมาปฏบิ ตั ิงาน และ
ความปลอดภัยต่อพนักงานและประชาชนบริเวณ
ใกลเ้ คยี งทเ่ี ดนิ ทางสญั จรไปมา
โครงการทุนสนับสนุนการศึกษาบุตรพนักงาน TMT
ตอ่ เนอ่ื งเปน็ ประจำ� ทกุ ปี โดยนำ� ผลการปฏบิ ตั งิ านของ
พนกั งานกลมุ่ เปา้ หมายมาเปน็ เกณฑใ์ นการพจิ ารณา
ในการให้ทนุ การศึกษาบตุ รของพนักงาน
กิจกรรมตลาดนัด TMT Market เพื่อให้พนักงาน
สามารถเลือกซื้อสินค้าคุณภาพดีในราคาย่อมเยา
และชว่ ยสง่ เสรมิ ใหเ้ กดิ การกระจายรายไดไ้ ปสชู่ มุ ชน

40

รายงานประจำ�ปี 2563 (56-1 One Report)

3. พัฒนาศักยภาพพนักงานอย่างต่อเน่ือง ศูนย์การ รายบคุ คล (IDP) มกี ารตดิ ตามผล และรายงานผลการ
เรียนรู้ TMT Knowledge Center เป็นศูนยก์ ลางใน พัฒนาตนเองให้ผู้บริหารรับทราบอย่างเป็นระบบ
การเรยี นรแู้ ละพฒั นาศกั ยภาพของพนกั งาน จดั ใหม้ ี บริษัทมีแนวทางในการบริหารกลุ่มคนเก่ง (Talent)
การส�ำรวจความจ�ำเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนา โดยพิจารณาจากองค์ประกอบในมิติต่างๆ เช่น ผล
พนักงานโดยการสัมภาษณ์ผู้จัดการในแต่ละแผนก การปฏิบตั งิ าน ขีดความสามารถ ประสบการณ์ และ
รว่ มกบั การวเิ คราะหต์ ำ� แหนง่ งาน การประเมนิ ผลการ คุณลักษณะส่วนบุคคล ซึ่งเป็นรูปแบบการบริหาร
ปฏิบัติงาน และน�ำมาออกแบบแผนการฝึกอบรมให้ ทรพั ยากรบคุ คลแบบหนงึ่ ทช่ี ว่ ยใหพ้ นกั งานมที ศิ ทาง
สอดคลอ้ งกบั เปา้ หมายและกลยทุ ธข์ ององคก์ ร รวมถงึ การพัฒนาท่ีชัดเจน รองรับกับการเติบโตขององค์กร
การสรา้ งสภาพแวดลอ้ มและวฒั นธรรมการทำ� งานท่ี สร้างแรงจูงใจที่จะพัฒนาตัวเองต่อไปเพื่อเป้าหมาย
เอื้อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ผ่านกิจกรรมส่งเสริม ทสี่ งู ยง่ิ ขนึ้ ในปที ผ่ี า่ นมามจี ำ� นวนพนกั งานทไี่ ดร้ บั การ
ความรใู้ หก้ บั พนกั งาน ไดแ้ ก่ โครงการ TMT Academy เลื่อนต�ำแหน่งรวมทั้งหมด 190 คน เป็นการพัฒนา
ซง่ึ เปน็ หลกั สตู รพน้ื ฐานเพอื่ ใหพ้ นกั งานมคี วามรู้ และ พนักงานให้เติบโตจากภายในบริษัท (Promotion
ทกั ษะทจ่ี ำ� เปน็ ในการปฏบิ ตั งิ าน สนบั สนนุ การเรยี นรู้ from within) โดยมพี นกั งานทเ่ี ลอ่ื นตำ� แหนง่ ในระดบั
ผา่ นหลกั สตู ร E-Learning รวม 40 หลกั สตู ร จดั กจิ กรรม บรหิ าร 9 คน ระดบั หวั หนา้ งาน 19 คน ระดบั พนกั งาน
แชร์ความรู้ (Talk & Share) 4 ครั้ง เพื่อสร้างเสริม 49 คน และระดบั ปฏบิ ตั กิ าร 113 คน หรอื คดิ เปน็ 15%
ความรแู้ ละทกั ษะทที่ นั สมยั ใหพ้ นกั งานมคี วามพรอ้ ม ของพนกั งานทงั้ หมด
ไปสกู่ ารเตบิ โตในอนาคต พรอ้ มสรา้ งวทิ ยากรภายใน 5. บรษิ ทั ไมส่ นบั สนนุ ใหม้ กี ารละเมดิ ลขิ สทิ ธห์ิ รอื ทรพั ยส์ นิ
ทม่ี คี ณุ ภาพ เพ่ือเปน็ ผถู้ ่ายทอดความรู้ ให้คำ� ปรกึ ษา ทางปญั ญา โดยมกี ารกำ� หนดนโยบายทเี่ กี่ยวกบั การ
และกระตนุ้ ใหพ้ นกั งานไดเ้ รยี นรสู้ งิ่ ใหมๆ่ ตลอดเวลา ละเมิดสิทธิทางปัญญา เพ่ือป้องกันพนักงานและ
โดยในปที ผ่ี า่ นมาบรษิ ทั สามารถจดั อบรมไดต้ ามแผน บริษัทไม่ให้กระท�ำผิดทางกฎหมายสารสนเทศ
และพนักงานไดร้ บั การอบรมเฉลยี่ 17 ชว่ั โมง ต่อคน กฎหมายการละเมิดลิขสิทธ์ิ และข้อบังคับเก่ียวกับ
ลดลงจากปีที่แล้วเน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ การปฏิบัตงิ านของบริษทั
ระบาดของ COVID-19

4. ส่งเสริมให้พนักงานมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ ผลการดำ� เนนิ งาน
โดยบรษิ ทั ไดก้ ำ� หนดเสน้ ทางการเตบิ โตในสายอาชพี ผลประเมนิ ความผูกพนั ของพนักงานต่อองคก์ ร 82.54%
ส�ำหรับพนักงานแต่ละระดับไว้ และมีแนวทางใน อตั ราการลาออก 17.41%
การพัฒนาขีดความสามารถ (Competency) ของ พนกั งาน TMT ไดร้ บั การพฒั นาอยา่ งตอ่ เนอื่ งโดยไดร้ บั การ
พนกั งานในแตล่ ะตำ� แหนง่ รวมถงึ การโอนยา้ ยสายงาน
ใหต้ รงกบั ความสามารถทเ่ี พมิ่ ขน้ึ พนกั งานทจี่ ะเตบิ โต อบรมเฉลีย่ 17 ชว่ั โมง / คน / ปี
ในระดับหัวหน้างานข้ึนไปจะต้องจัดท�ำแผนพัฒนา ไมม่ กี รณพี พิ าทดา้ นแรงงานและการละเมดิ สทิ ธมิ นษุ ยชน

41

บรษิ ทั ทเี อ็มที สตีล จำ�กัด (มหาชน)

3. อาชีวอนามยั และความปลอดภยั

นโยบาย
บริษัทมุ่งม่ันพัฒนาระบบการจัดการด้านความปลอดภัย ให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อก�ำหนดท่ีเกี่ยวข้องเพื่อป้องกันและ
ลดความเสย่ี งอนั ตรายจากการทำ� งาน ดว้ ยความรว่ มมอื ของพนกั งานทกุ คน รายละเอยี ด “นโยบายอาชวี อนามยั และความปลอดภยั ”
บรษิ ัทได้เผยแพรไ่ วบ้ นเวบ็ ไซต์ที่ www.tmtsteel.co.th / Investor Relations / Corporate Governance / นโยบายตา่ งๆ ทเี่ กย่ี วขอ้ ง /
นโยบายอาชวี อนามยั และความปลอดภัย

เปา้ หมาย
ความสอดคลอ้ งของกฎหมายและขอ้ ก�ำหนดอืน่ ๆ ทีเ่ กย่ี วขอ้ ง
อตั ราความถข่ี องการประสบอันตรายของพนกั งาน (Injury Frequency Rate : IFR) ลดลงอย่างต่อเนือ่ งทกุ ปี

กลยุทธ์/แผนการดำ� เนินงาน

ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ลดความเส่ียงอันตราย สรา้ งและส่งเสริม
ข้อบงั คับและกฎระเบียบ จากการทำ� งาน จติ สำ� นกึ ด้านความ
ท่ีเกย่ี วข้องรวมถงึ ข้อกำ� หนด ปลอดภยั ให้พนกั งาน
ของระบบการจัดการด้าน
ความปลอดภยั และ
สงิ่ แวดลอ้ ม

การดำ� เนนิ งาน
1. ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับและกฎระเบียบที่เก่ียวข้องรวมถึงข้อก�ำหนดของระบบการจัดการด้านความ
ปลอดภยั และส่งิ แวดลอ้ ม
ประเมนิ ความสอดคลอ้ งของกฎหมายและข้อกำ� หนดท่เี กย่ี วข้องเป็นประจำ� 6 เดอื น/ครงั้
ควบคุมและด�ำเนินการแกไ้ ข ปรบั ปรงุ การดำ� เนนิ การใหส้ อดคล้องกับกฎหมายหรือข้อก�ำหนดที่เกย่ี วขอ้ ง
2. ลดความเสย่ี งอันตรายจากการท�ำงาน
ทบทวนการประเมินความเส่ียงทุกครั้งท่ีมีกิจกรรมใหม่ หรือมีการเปล่ียนแปลง วิธีการท�ำงาน และทบทวนให้เป็น
ปจั จุบนั ทุกปี
จดั ทำ� แผนงานและวิธกี ารเพอื่ ขจดั อันตรายและลดความเส่ียงดา้ นอาชวี อนามยั และความปลอดภัย โดยใช้ “ล�ำดับ
ข้ันของการควบคมุ (Hierarchy of Control)”
จัดให้มีกระบวนการส�ำหรับการควบคุม และวางแผนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนภายในองค์กรท้ังแบบช่ัวคราวและ
ถาวร
ทบทวนและซ้อมแผนการป้องกนั และระงับเหตฉุ กุ เฉนิ เป็นประจำ� อยา่ งน้อย 1 ครั้ง/ปี
ตดิ ต้งั หอ้ งครอบลดเสียงดงั จากกระบวนการผลติ บรเิ วณ Cut-Off เครือ่ งผลติ ทอ่ เหล็ก
การจดั สร้างระบบ Safety Interlock ระบบ Sensor ตดิ ต้งั ร้วั และ Guard ที่เครื่องจกั ร เพอ่ื เพิม่ ความปลอดภัย
การตรวจวัดดา้ นสขุ ศาสตรอ์ ตุ สาหกรรมและสงิ่ แวดล้อม

3. การสรา้ งและส่งเสรมิ จิตส�ำนึกดา้ นความปลอดภัยให้พนักงาน
บริษัทมีการบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตามข้อก�ำหนดของมาตรฐานระบบการจัดการด้าน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO45001:2018) เพ่ือเป็นการพัฒนาและส่งเสริมความรู้ด้านการท�ำงานอย่างปลอดภัย
กบั พนกั งาน ในปีทีผ่ า่ นมาบริษทั จดั กจิ กรรมตา่ งๆ เพอ่ื สง่ เสริมพฤติกรรมดา้ นความปลอดภยั ดงั นี้

จัดให้พนักงานได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรเก่ียวกับด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทำ� งาน รวม 19 หลกั สูตร

42

รายงานประจำ�ปี 2563 (56-1 One Report)

วันความปลอดภัย (Safety Day 2020) มีกิจกรรมให้พนักงานร่วมประกวดค�ำขวัญด้านความปลอดภัย พนักงาน
เขา้ ร่วมโครงการ จ�ำนวน 41 คน

โครงการประกวดนวัตกรรมด้านความปลอดภยั Safety We Can พนักงานเข้ารว่ มทัง้ หมด 6 ทีม (18 คน) รางวลั
ชนะเลิศ ไดแ้ ก่ โครงการถังด๊ัมแบบเปดิ ทา้ ย ที่ชว่ ยลดความเส่ยี งอนั ตรายจากขั้นตอนการเทเศษเหล็ก

กจิ กรรม Safety Small Group กลุ่มเป้าหมาย คือ พนกั งานแผนก Production 2 โดยท�ำกิจกรรมในช่วง Morning
Meeting ตง้ั แต่ ก.พ.-ธ.ค. 63 พนกั งานเข้าร่วม 100% วดั ผลจากอัตราการบาดเจบ็ จากการทำ� งานแผนก Production 2
ลดลงจากปี 2562 เทา่ กับ 66.85%

4. มาตรการป้องกนั การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสั COVID-19
บรษิ ทั มมี าตรการในการตรวจสอบและเฝา้ ระวงั อยา่ งเขม้ งวด เพอื่ ปอ้ งกนั และควบคมุ การแพรร่ ะบาดของโรคตดิ เชอื้ ไวรสั

COVID-19 โดยไดก้ ำ� หนดเปน็ มาตรการใหพ้ นกั งานทกุ คนปฏบิ ตั ติ าม ไดแ้ ก่ การตรวจสอบประวตั กิ ารเดนิ ทางของพนกั งาน
เพอ่ื ปอ้ งกนั การแพรร่ ะบาดจากภายในประเทศและตา่ งประเทศ การปอ้ งกนั การแพรร่ ะบาดภายในบรษิ ทั และการคดั กรอง
โดยการสำ� รวจขอ้ มลู พนกั งานเปน็ ประจำ� รวมถงึ การใหข้ อ้ มลู ขา่ วสารทเี่ ปน็ ประโยชนแ์ กพ่ นกั งานภายใตส้ ถานการณก์ าร
แพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรสั COVID-19 อยู่เสมอ

บรษิ ทั ไดจ้ ดั ใหม้ กี ารคดั กรองพนกั งานและผมู้ าตดิ ตอ่ จากภายนอกทกุ คนเปน็ ประจำ� ทกุ วนั ตดิ ตงั้ เครอื่ งวดั อณุ หภมู ริ า่ งกาย
บริเวณทางเข้าประตูโรงงานและส�ำนักงาน จัดให้มีตู้พ่นน�้ำยาฆ่าเชื้อก่อนเข้าโรงงาน และเครื่องพ่นน�้ำยาฆ่าเช้ือใน
ส�ำนักงาน จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ส�ำหรับล้างมือให้กับทุกอาคารและส�ำนักงาน นอกเหนือจากน้ียังมีเครื่องพ่นน�้ำยา
ฆา่ เชอ้ื สำ� หรบั พน้ื ผวิ วสั ดุ โดยกำ� หนดใหใ้ ชท้ ำ� ความสะอาดพน้ื ทส่ี ว่ นกลางอยา่ งสมำ่� เสมอ รวมถงึ การจดั ใหพ้ นกั งานทำ� งาน
จากท่ีพักอาศัยบางส่วนโดยไม่ต้องเดินทางมาท่ีส�ำนักงานของบริษัท เพ่ือเป็นการลดความแออัดในสถานท่ีท�ำงาน ลด
ความเสย่ี งจากโอกาสทีจ่ ะมกี ารแพรร่ ะบาดของโรค
ผลการดำ� เนนิ งาน
บรษิ ทั ไดร้ บั การรบั รองมาตรฐานระบบ ISO 45001: 2018 จากบรษิ ทั เอสจเี อส (ประเทศไทย) จำ� กดั ในเดอื นกรกฎาคม ปี 2563
อัตราการบาดเจบ็ จากการท�ำงานถงึ ข้ันหยดุ งาน (Lost Time Injury Frequency Rate: LTIFR) 1.32 ครั้ง / ช่วั โมงการท�ำงาน
ซง่ึ ลดลงจากปี 2562 เท่ากับ 81.36%
สร้างและส่งเสรมิ จิตสำ� นกึ ด้านความปลอดภัยให้พนักงาน 4 โครงการ

43

บริษทั ทีเอม็ ที สตีล จำ�กดั (มหาชน)

การมีส่วนร่วมและพัฒนาสังคม/ชมุ ชน

นโยบาย การด�ำเนนิ งาน
บริษัทตระหนักถึงการอยู่ร่วมกันกับชุมชน สังคม โดยให้ ปฏบิ ตั ติ ามจรรยาบรรณธรุ กิจ และสร้างการมสี ว่ นร่วมกบั
ความส�ำคัญกบั ผู้มสี ว่ นไดเ้ สยี ทกุ ราย เรยี นรู้ที่จะพัฒนาและอยู่ ผู้มีส่วนได้เสียภายใต้การด�ำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
รว่ มกันกบั ชุมชนผ่านกิจกรรมสานสมั พนั ธเ์ พื่อสร้างความเข้าใจ ต่อสังคม และให้ความส�ำคัญกับการมีส่วนร่วมและการพัฒนา
ตลอดจนสง่ เสรมิ การมสี ว่ นรว่ มกบั ชมุ ชนและสงั คม เพอ่ื ใหม้ น่ั ใจ ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ทั้งด้าน
ว่าการด�ำเนินกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทจะไม่เกิดผลกระทบ เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม โดยพิจารณาความต้องการ
หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อวิถีชีวิตปกติของบุคคล ชุมชน และความจ�ำเป็นของชุมชนเป็นส�ำคัญ ส่งเสริมและสร้างความ
และสังคมโดยรอบ เพื่อให้บริษัทสามารถตอบสนองต่อความ ตระหนักของบุคลากรทั่วทั้งองค์กร เพ่ือสร้างสัมพันธ์ท่ีดี
ต้องการและความคาดหวังได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างคุณค่า แสดงออกถึงมิตรภาพระหว่างองค์กรและชุมชน พร้อมด�ำเนิน
และผลตอบแทนท่ียังยืนร่วมกันต่อไป รายละเอียด “นโยบาย โครงการต่างๆ เพ่อื สง่ เสริมคุณภาพชวี ติ ทดี่ ี สร้างความรู้ พฒั นา
ความรับผิดชอบต่อสังคม” บริษัทได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ที่ ศกั ยภาพเท่าท่อี งค์กรจะทำ� ได้ โดยดำ� เนนิ การ ดังน้ี
www.tmtsteel.co.th / Investor Relations / นโยบายตา่ งๆ ท่ี
เกี่ยวขอ้ ง / นโยบายความรับผดิ ชอบตอ่ สงั คม การส่งเสรมิ การมสี ว่ นร่วมกบั ชุมชน
เปา้ หมาย ใหค้ วามสาํ คญั กบั การดาํ เนนิ งานรว่ มกบั ชมุ ชนทกุ ขน้ั ตอน
ข้อรอ้ งเรยี นจากภายนอกเท่ากบั 0
ด�ำเนินโครงการที่สร้างให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัท โดยจัดให้มีตัวแทนเข้าปรึกษาหารือ กับชุมชน ตั้งแต่การ
สานเสวนา วิเคราะห์ประเดน็ ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน เพื่อ
และสงั คมอย่างต่อเน่ืองทุกปี รวบรวมข้อมูลจากชุมชนอย่างเหมาะสม ก่อนการดําเนิน
กิจกรรมรว่ มกบั ชมุ ชน

กลยุทธ์/แผนการดำ� เนนิ งาน การสนบั สนนุ แผนงาน / โครงการ
สร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกส่วน ผ่านการใช้ บริษัทพิจารณาชุมชนใกล้เคียงท่ีมีโอกาสได้รับผลกระทบ
ทรัพยากร ศักยภาพ ความเช่ียวชาญของ TMT ให้เกิด จากองค์กรโดยตรงก่อน โดยค�ำนึงถึงความสอดคล้องกับ
คุณคา่ สูงสดุ ลักษณะธุรกิจหรือขีดความสามารถขององค์กร ท่ีเกิดจาก
สร้างประสบการณ์ท่ีดีให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกส่วน ผ่าน การมสี ว่ นรว่ มของพนกั งานในองคก์ ร และชมุ ชนเปน็ สำ� คญั
กจิ กรรม หรอื โครงการตา่ งๆ ทเ่ี ปน็ ประโยชนร์ ่วมกัน ตามแนวทางการดำ� เนนิ งานทม่ี งุ่ เนน้ การพฒั นาใหช้ มุ ชนมี

44

รายงานประจำ�ปี 2563 (56-1 One Report)

คุณภาพชีวิตที่ดี ช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับชุมชน และสร้างคุณค่าให้กับสินค้าของบริษัท นอกจากน้ีบริษัทยังให้ความส�ำคัญใน
การสนบั สนนุ และสง่ เสรมิ คณุ ภาพชวี ติ ทด่ี กี บั สงั คมของประเทศไทยโดยไมเ่ ลอื กปฏบิ ตั แิ ละใหก้ ารสนบั สนนุ ตามกำ� ลงั ทบ่ี รษิ ทั
จะช่วยเหลือได้ เพื่อเป็นส่วนหน่ึงในการพัฒนาเพื่อสร้างโอกาส สร้างอาชีพ และรายได้ที่มั่นคง โดยในปีที่ผ่านมาได้ด�ำเนิน
โครงการตา่ งๆ ดงั น้ี

1. โครงการเหล็กเพอื่ ความย่ังยนื สนับสนุนและมอบชิ้นงานเหล็กรูปพรรณให้กับ
พัฒนาเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์ แบบไม่ใช้มือกด วิทยาลยั เทคนคิ ท่าหลวงซเิ มนต์ไทยอนุสรณ์ จงั หวดั
สระบรุ ี เพอื่ ใชใ้ นการเรยี นการสอนนกั เรยี น นกั ศกึ ษา
ซึ่งเป็นฝีมือการผลิตจากพนักงาน สาขาพระราม 3 สาขาวิชาช่างเช่ือมโลหะ เพ่ือฝึกทักษะการเช่ือม
จ�ำนวน 11 เครื่อง โดยมอบให้กับโรงเรียนในชุมชน การตัด และการเรียนในด้านอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
ได้แก่ โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา) โรงเรียน เหลก็ ตอ่ ไป ชว่ ยใหว้ ทิ ยาลยั ลดคา่ ใชจ้ า่ ยในการจดั หา
วิเชียรกล่ินสคุ นธอ์ ุปถัมภ์ และสถาบนั บัณฑติ ศกึ ษา วัสดเุ หล็ก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพ่ือเป็น
การป้องกันและลดการแพร่เชอื้ COVID-19 และช่วย สนับสนุนและมอบเหล็กรูปพรรณ ให้กับนักศึกษา
ลดค่าใช้จ่ายให้กับโรงเรียน และสถาบันการศึกษา ชนั้ ปที ี่4ภาควชิ าวศิ วกรรมโยธาคณะวศิ วกรรมศาสตร์
ในการจัดหาอุปกรณ์ดังกล่าว มูลค่ารวมประมาณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพ่ือน�ำ
4,500 บาท ไปศึกษาปริญญานิพนธ์เก่ียวกับงานเหล็กรูปพรรณ
ติดตั้งตะแกรงเหล็กส�ำหรับวางภาชนะในการกดตู้ ขึ้นรูปเย็น และน�ำโครงร่างปริญญานิพนธ์น้ี เข้าร่วม
น�้ำด่ืม ซ่ึงเป็นผลงานการออกแบบและติดต้ังของ ประกวดโครงการ Structural Steel Improvement
พนักงานแผนกซ่อมบ�ำรุง สาขาวังน้อย เพิ่มความ (SSI) For Young Engineers 2020 (SSI4YE)
สะดวกสบายให้กับชาวบา้ นในการใชง้ าน ณ บริเวณ
ท่ีท�ำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ต.ล�ำไทร อ.วังน้อย
จ.พระนครศรีอยุธยา รวมถึงการให้ความรู้ในการ
ดูแลรักษาเครื่องกรองน้�ำด่ืมและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อ
สขุ อนามยั ทดี่ ีของคนในชมุ ชน และช่วยลดค่าใช้จ่าย
ให้กับประชาชนในการซ้ือน้�ำด่ืม โดยประมาณ 100
บาท / ครอบครัว

2. โครงการจากโรงเรยี นสูโ่ รงเหล็ก
เปิดรับนักศึกษาฝึกงาน และนักศึกษาทวิภาคี โดย แบ่งปันความรู้เรื่องเหล็ก และกระบวนการผลิต/
มีนักศึกษาในระดับปริญญาตรีเข้ารับการฝึกงานกับ แปรรูปเหล็ก ให้กบั คณะอาจารยแ์ ละนกั ศึกษา ภาค
บรษิ ทั จำ� นวน 11 คน นกั ศกึ ษาทวภิ าคี ระดบั ชน้ั ปวส. วชิ าวศิ วกรรมวสั ดุคณะวศิ วกรรมศาสตร์มหาวทิ ยาลยั
จำ� นวน 67 คน ซงึ่ เปน็ ความรว่ มมอื ระหวา่ งบรษิ ทั และ เกษตรศาสตรแ์ ละคณะวศิ วกรรมศาสตร์ มหาวทิ ยาลยั
วิทยาลยั เทคนคิ รวม 7 วิทยาลยั อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ขอนแกน่
ปี 2561เพ่ือช่วยสร้างโอกาสทางการศึกษาและ
ส่งเสริมให้เกิดการฝึกทักษะอาชีพและประสบการณ์
จริง เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่สังคมการท�ำงาน
โดยในปที ผี่ า่ นมาบรษิ ทั สามารถรบั พนกั งานทมี่ าจาก
โครงการทวภิ าคีเข้าทำ� งาน รวม 15 คน

45

บรษิ ัท ทเี อ็มที สตีล จำ�กดั (มหาชน)

3. โครงการ TMT แบ่งปันเพอื่ ความย่ังยนื ใหค้ วามชว่ ยเหลอื สงั คมในการบรรเทาความเดอื ดรอ้ น
ตลาดนัด TMT Market ส่งเสริมใหเ้ กิดการกระจาย ของผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19
โดยมอบขา้ วสารจำ� นวน 500 ถงุ ใหก้ บั องคก์ ารบรหิ าร
รายได้ไปสู่ชุมชน โดยเปิดโอกาสให้คนพิการหรือ ส่วนต�ำบลล�ำไทร อ.วังน้อย เพื่อมอบให้กับชุมชน
คนในชุมชนที่มีความประสงค์จะเข้ามาจ�ำหน่าย โดยรอบ และมอบชุดป้องกันเพ่ือความปลอดภัย
สนิ ค้าท่ีมีคณุ ภาพภายในบริษทั โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ส�ำหรับบุคลากรทางการแพทย์ (PPE) 2,000 ชุด
ใดๆ ทั้งส้ิน ส่งผลให้บุคคลกลุ่มน้ีสามารถมีรายได้ ผ่านสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
เลีย้ งดูตนเองและครอบครวั ได้
กิจกรรมนวดผ่อนคลาย ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมอาชีพ สนับสนุนโครงการขยะสร้างบุญอย่างต่อเนื่อง ร่วม
คนตาบอด เพอ่ื สง่ เสรมิ อาชพี ใหผ้ พู้ กิ ารทางสายตาให้ กบั บรษิ ทั ในพื้นท่อี กี 4 บรษิ ัท โดยน�ำรายได้ที่ไดจ้ าก
มรี ายได้ ทงั้ ชายและหญิง จำ� นวน 6 คน การขายขยะไปมอบให้กับองค์การบริหารส่วนต�ำบล
มอบคอมพวิ เตอรโ์ นต้ บกุ๊ และเครอ่ื งวดั อตั ราการเตน้ ล�ำไทร อ.วงั น้อย เพ่อื นำ� ไปช่วยเหลือผพู้ กิ าร คนชรา
ของหัวใจทารกในครรภ์ให้แก่โรงพยาบาลวังน้อย และผ้ปู ่วยตดิ เตียงในพื้นที่
จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อช่วยสนับสนุนการท�ำงาน
ของแพทย์ และพยาบาลในการให้บริการประชาชน รายละเอียดและภาพของกิจกรรมดงั กล่าว บริษัทได้
ในพ้ืนที่ เผยแพรไ่ ว้บนเว็บไซต์ที่ www.tmtsteel.co.th / About /
ร่วมสนับสนุนน�ำร่องโครงการ “คุณดูแลป่า เราดูแล กจิ กรรม TMT
คณุ ” ภายใต้ความรว่ มมือของ ก.ล.ต. สมาคมบรษิ ัท
จดทะเบียนไทยTRBN มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง องค์การ
บริหารกา๊ ซเรือนกระจก และองค์กรพนั ธมติ ร

ผลการด�ำเนินงาน
ข้อร้องเรียนจากภายนอกเท่ากบั 0
โครงการท่ีสร้างใหเ้ กดิ ความร่วมมือระหวา่ งบริษทั และสงั คม 3 โครงการต่อปี และด�ำเนนิ โครงการอยา่ งตอ่ เนือ่ ง

46

รายงานประจำ�ปี 2563 (56-1 One Report)

การจัดการด้านความย่งั ยนื ในมิติสิง่ แวดล้อม

1. การจดั การพลงั งานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
2. การจัดการก๊าซเรือนกระจก

นโยบาย
บริษัทมุ่งมั่นในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยการลดการปล่อยมลพิษ และลดการใช้พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อ
สง่ิ แวดลอ้ มทยี่ งั่ ยนื บรษิ ทั ไดเ้ ผยแพรไ่ วบ้ นเวบ็ ไซตท์ ี่ www.tmtsteel.co.th / Investor Relations / Corporate Governance / นโยบาย
ต่างๆ ท่เี ก่ยี วข้อง / นโยบายส่งิ แวดล้อม

เป้าหมาย / ton Product)
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยการผลิต (ton CO2eq ลง 20%
เทยี บกบั ปีฐาน (พ.ศ. 2561) ภายในปี 2570
เพมิ่ พ้นื ทส่ี ีเขยี ว 20% ภายในปี 2570
ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าลดลง 0.9%

กลยทุ ธ/์ แผนการด�ำเนนิ งาน
ประเมนิ สถานภาพการใชพ้ ลงั งานไฟฟา้ ปรมิ าณการใชน้ ำ�้ ปรมิ าณการใชน้ ำ�้ มนั เชอ้ื เพลงิ
กำ� หนดเป้าหมายการดำ� เนินงาน
วางแผนควบคุม / ลดการใช้พลงั งานไฟฟา้ ลดปริมาณ
การใชน้ ำ้� ปริมาณการใช้น�้ำมนั เชอ้ื เพลงิ
ด�ำเนนิ งานตามแผน
สรุปผลการดำ� เนินงานเทยี บกับเปา้ หมาย
การทบทวนวิเคราะห์และแกไ้ ขข้อบกพร่อง

การด�ำเนนิ งาน
1. การจดั การพลงั งานและทรพั ยากรอย่างคุม้ คา่
บริษัทมีการแต่งต้ังคณะท�ำงานด้านการจัดการพลังงาน เพ่ือท�ำหน้าที่จัดหาแนวทางการจัดการพลังงานให้เป็นไปอย่างมี
ประสทิ ธภิ าพและยง่ั ยนื นอกจากนย้ี งั มกี ารแตง่ ตง้ั คณะทำ� งานดา้ นสง่ิ แวดลอ้ มและความปลอดภยั เพอื่ ทำ� หนา้ ทบ่ี รหิ ารจดั การ
ใหม้ กี ารดำ� เนนิ งานในมติ สิ งิ่ แวดลอ้ มและความปลอดภยั ทเ่ี กย่ี วขอ้ งกบั การพฒั นาอยา่ งยง่ั ยนื จากการประเมนิ Environmental
Aspect ทำ� ใหบ้ รษิ ทั ทราบวา่ กจิ กรรมในการดำ� เนนิ ธรุ กจิ ทสี่ ง่ ผลกระทบตอ่ สงิ่ แวดลอ้ มอยา่ งมนี ยั สำ� คญั นนั่ คอื การใชพ้ ลงั งาน
ไฟฟ้า ดังนั้น จึงมุ่งเน้นไปท่ีการด�ำเนินธุรกิจอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้พลังงานทดแทน กิจกรรมที่ผ่านมา มี
ดังต่อไปน้ี
1) ระบบผลิตไฟฟา้ จากพลงั งานแสงอาทิตย์
เป้าหมาย : ลดปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ใช้เดิม 30% เปา้ หมายการประหยัด 3,518,000 กิโลวัตต-์ ชว่ั โมง/ปี
คดิ เป็น 13,966,460 บาท/ปี
ผลการดำ� เนนิ งาน : Solar PV Rooftop 2.5 MW ประหยดั 3,074,926.68 กโิ ลวัตต-์ ชัว่ โมง/ปี
คดิ เป็น 11,776,969.20 บาท/ปี สามารถลดการเกดิ กา๊ ซ CO2 เทา่ กับ 1,537.15 ตนั /ปี

2) โครงการเปลี่ยนโคมไฟจาก H.I.D Lamp High Bay เปน็ High Bay LED บริเวณโรง A
เปา้ หมาย : ลดปริมาณพลงั งานไฟฟา้ ท่ใี ช้เดิม 60% (เป้าหมายการประหยดั 121,305.60 กิโลวตั ต์-ชว่ั โมง/ปี
คดิ เปน็ 473,455.76 บาท/ป)ี
ผลการดำ� เนนิ งาน : เปลย่ี นเปน็ โคมไฟ High Bay LED 180W จำ� นวน 60 โคมในพนื้ ทโ่ี รง A
ซึง่ สามารถลดจำ� นวนการใช้ไฟฟา้ ลงได้ 121,306 กโิ ลวัตต-์ ช่วั โมง/ปี
สามารถประหยดั ค่าไฟฟา้ ได้ประมาณ 464,585 บาท/ปี

47

บริษัท ทีเอม็ ที สตีล จ�ำ กดั (มหาชน)

2. การจัดการก๊าซเรอื นกระจก
โครงการคารบ์ อนฟตุ พร้ินท์องค์กร มเี ปา้ หมาย ดงั นี้
เพ่อื ประเมนิ ก๊าซเรือนกระจกท่ีปลอ่ ยออกมาจากกจิ กรรมขององค์กร
เพ่อื หาสาเหตขุ องการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทมี่ ีนัยส�ำคญั และหาแนวทางลดขนาดกา๊ ซเรอื นกระจก
ผลการด�ำเนินงาน : สโดายมกา๊ารซถเปรรอื ะนเกมรินะกจา๊ กซทเรปี่ อื ลน่อกยรอะอจกกมทาี่ปจลา่อกยกอิจอกกรมรมาจกาากรใกชจิ พ้ กลรงัรงมาขนองไอดงแ้ คกก์ ่ ไรฟเทฟา่ ้ากแับล1ะ0น,5ำ�้ 4ม0นั เtชonอ้ื CเพOล2ิงeq

(ประเภทที่ 2) เท่ากบั 8,568 tonCO2eq คิดเปน็ สัดสว่ น 81.06% ของกา๊ ซเรือนกระจกท่ีเกดิ ขึ้นท้งั หมด

8,568

ton CO2-eq 1,972 ประเภท 2 30 -
ประเภท 1 ประเภท 3 อืน่ ๆ

3. โครงการการประเมนิ วฏั จกั รชวี ติ และฉลากสงิ่ แวดลอ้ มเพอื่ จดั ทำ� หอ้ งสมดุ ออนไลนด์ า้ นวสั ดกุ อ่ สรา้ งเพอ่ื สงิ่ แวดลอ้ ม
ส�ำหรับงานอาคารเขยี ว
เปา้ หมาย : จัดท�ำ LCA/EPD (เลือก 3 กลุ่มผลกระทบ) ของ 4 กลุ่มผลติ ภัณฑ์ คือ ท่อเหลก็ กลม ท่อเหล็กเหล่ียม
แบบจตั รุ สั ทอ่ เหล็กเหลยี่ มแบบผืนผา้ และท่อตวั ซี
ผลการดำ� เนนิ งาน : ในปี 2563 บริษทั รว่ มกับ VGREEN ได้จดั ทำ� LCA 5 กลุ่มผลติ ภณั ฑ์ คอื ทอ่ เหลก็ กลม ทอ่ เหล็กเหล่ียม
แบบจตั ุรสั ทอ่ เหลก็ เหลี่ยมแบบผนื ผา้ ท่อตวั ซี และท่อเหล็กอาบสงั กะสี
4. การจดั การนำ�้
บรษิ ัทมกี ารใชน้ ำ้� ประปาและน�ำ้ บาดาล 0.09 ลูกบาศก์เมตรตอ่ ตนั การผลิต มกี ารซ่อมบำ� รุงและตรวจสภาพของระบบการจ่าย
นำ้� ภายในกระบวนการผลติ ใหไ้ ดม้ าตรฐานอยา่ งตอ่ เนอ่ื ง พรอ้ มทงั้ มกี ารจดั การนำ�้ ทงิ้ อยา่ งมปี ระสทิ ธภิ าพ โดยคณุ ภาพนำ้� ทง้ิ ที่
ระบายออกจากโรงงานเปน็ ไปตามมาตรฐานทก่ี ฎหมายก�ำหนดทกุ พารามเิ ตอร์

5. การเพิม่ พนื้ ทสี่ เี ขยี ว
ด�ำเนินการเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวภายในโรงงานเพื่อกรองมลภาวะทางอากาศและสร้างสภาพแวดล้อมท่ีดีท้ังภายในบริษัทและพ้ืนที่

ข้างเคียง ดำ� เนินการจัดท�ำทะเบียนต้นไม้ภายในโรงงาน โดยในปีทผี่ ่านมามีจ�ำนวนตน้ ไมท้ งั้ หมด 1,069 ต้น คดิ เปน็ 27 ไร่ หรอื
13.5% ของพื้นทร่ี วม เพอื่ กรองมลภาวะทางอากาศ และสรา้ งสภาพแวดลอ้ มทดี่ ี

6. การจัดการขยะ ของเสีย และมลพิษ
จัดทำ� มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน เรอ่ื ง การจดั การกากอุตสาหกรรมและวัสดุทไ่ี มใ่ ช้แล้ว โดยก�ำหนดใหแ้ ยกประเภทกาก
อตุ สาหกรรมและวสั ดทุ ่ไี มใ่ ชแ้ ล้วเปน็ 2 ประเภท คือ ประเภทอันตราย กับ ไมอ่ ันตราย ท้งั 2 ประเภท แบง่ เป็นขายได้ และขาย
ไม่ได้ นอกจากนี้เศษเหล็กท่ีเกิดจากกระบวนการผลิต จัดเป็นของเสียประเภทไม่อันตราย ที่สามารถน�ำไปรีไซเคิลหรือขายได้
100% บรษิ ัทมกี ารตง้ั เป็น KPI ของฝา่ ยผลิตในการลดปริมาณเศษเหลก็ จากกระบวนการผลติ มกี ารจัดการเศษเหล็กอยา่ งเปน็
ระบบ โดยมพี ้ืนทโ่ี รง Scrap แยกเศษเหลก็ เป็นประเภทต่างๆ มกี ารใชเ้ คร่อื งอัดเศษเหลก็ เพื่อเพมิ่ ประสิทธภิ าพในการจัดการ
และการน�ำไปรไี ซเคิล
ผลการด�ำเนนิ งาน : ประหยัดไฟฟ้า 3,074926.68 กิโลวัตต์-ชวั่ โมง/ปี สามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้ประมาณ
11,776,969.20 บาท/ปี
ลดการเกดิ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ CO2 เท่ากบั 1,537.15 ตัน/ปีจากการตดิ ตั้ง Solar PV Rooftop
2.5 MW
พ้ืนที่สีเขียว 27 ไร่ หรือ 13.5% ของพ้ืนทใ่ี นโรงงาน จ�ำนวนตน้ ไมเ้ ท่ากับ 1,069 ต้น
จดั การขยะ ของเสยี และมลพษิ ได้สอดคล้องกับมาตรฐาน การจดั การกากอตุ สาหกรรมและวัสดทุ ่ ี
ไม่ใช้แลว้

48

รายงานประจ�ำ ปี 2563 (56-1 One Report)

เป้าหมายการพฒั นาทีย่ ่ังยืน

Sustainable Development Goals (SDGs)
บริษัทมีเจตนารมณ์ในการสนับสนุนและด�ำเนินการเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable
Development Goals: SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ เพ่ือสร้างความม่ันใจว่าการด�ำเนินงานของบริษัทเป็นไปในทิศทางที่
สอดคลอ้ งกบั เปา้ หมายในระดบั สากล สรา้ งประโยชนแ์ กผ่ มู้ สี ว่ นไดส้ ว่ นเสยี ทกุ กลมุ่ และบรษิ ทั มงุ่ มน่ั ทจ่ี ะขบั เคลอื่ นทงั้ 17 เปา้ หมาย
ดงั กลา่ วใหป้ ระสบความสำ� เรจ็ ตอ่ ไปในอนาคต โดยในปี 2563 บรษิ ทั มผี ลการดำ� เนนิ งานทส่ี อดคลอ้ งกบั เปา้ หมายการพฒั นาทย่ี ง่ั ยนื
รวม 16 เปา้ หมาย โดยเพมิ่ ขนึ้ จากปที ผี่ า่ นมา 2 เปา้ หมาย ไดแ้ ก่ เปา้ หมายที่ 2 ขจดั ความหวิ โหย และเปา้ หมายที่ 15 การใชป้ ระโยชน์
จากระบบนิเวศทางบก

ท่มี า: https://www.un.or.th/globalgoals/th/the-goals/

สรุปการด�ำเนนิ งานทีเ่ กย่ี วขอ้ ง ได้ดังน้ี

เปา้ หมายการพัฒนา ประเด็นความยงั่ ยนื กจิ กรรม/โครงการ ประโยชน์ตอ่ บริษทั ประโยชน์ตอ่ สงั คม
ท่ียั่งยืน (SDGs) ของบริษัท ทีส่ นับสนุนเปา้ หมาย และสงิ่ แวดลอ้ ม

1 ขจัดความยากจน • การบริหารทรพั ยากร • โครงการเพื่อนแนะน�ำเพื่อน • ชอ่ งทางในการจา้ งงานท่ ี • ส่งเสรมิ การจา้ งงาน
No Poverty บุคคลและสทิ ธิมนษุ ยชน • ตลาดนัด TMT Market เพ่มิ ขึน้ ลดเวลาในการ • ส่งเสรมิ รายได้ใหก้ บั
• การมสี ว่ นรว่ มและ • กิจกรรมนวดผ่อนคลาย สรรหาพนกั งาน ร้านคา้ ในชมุ ชน
พฒั นาสังคม/ชุมชน โดยผ้พู กิ ารทางสายตา • สร้างความสัมพนั ธท์ ีด่ ี • เกิดการกระจายรายได้
กับชุมชน จากพนกั งานไปสชู่ ุมชน
• พนกั งานไดผ้ อ่ นคลาย • ส่งเสริมอาชพี ให้ผู้
บรรเทาอาการออฟฟศิ พิการทางสายตา
ซนิ โดรม

2 ขจดั ความหิวโหย • การมีส่วนร่วมและ • โครงการขยะสรา้ งบุญ • สร้างความสัมพนั ธ์ทด่ี ี • ส่งเสริมคณุ ภาพชวี ิตที่
Zero Hunger พัฒนาสงั คม/ชมุ ชน • โครงการ TMT แบ่งปนั กับชมุ ชน ดีใหก้ ับคนในชุมชน ให ้
เพอ่ื ความยัง่ ยืน สนบั สนนุ • ได้รับความรว่ มมอื จาก เข้าถงึ อาหารท่ีเพยี งพอ
ข้าวสาร เพื่อชว่ ยเหลอื ชมุ ชนในการด�ำเนิน
ชุมชน กจิ กรรมของบริษทั

49

บรษิ ทั ทีเอ็มที สตีล จำ�กัด (มหาชน)

เปา้ หมายการพฒั นา ประเด็นความยง่ั ยืน กจิ กรรม/โครงการ ประโยชน์ตอ่ บริษัท ประโยชนต์ ่อสงั คม
ท่ยี ง่ั ยืน (SDGs) ของบรษิ ัท ทีส่ นับสนุนเป้าหมาย และสิง่ แวดล้อม

3 การมสี ุขภาพ • การบริหารทรัพยากร • TMT Virtual Exercise • สร้างความผกู พันให้ • พนักงานมสี ุขภาพทดี่ ี
และความเป็น บคุ คลและสทิ ธมิ นุษยชน • การดูแลพนักงานใน กับพนกั งาน แข็งแรง ลดการเจ็บป่วย
อยทู่ ด่ี ี • อาชวี อนามัยและความ สถานการณก์ ารแพร ่ • ลดอตั ราการลาปว่ ยของ • ปอ้ งกนั การแพร่ระบาด
Good Health and ปลอดภัย ระบาดของ COVID-19 พนกั งาน ของ COVID-19
Well Being • การจัดการนวัตกรรม • กจิ กรรมนวดผ่อนคลาย • ลดการเกดิ อบุ ัตเิ หตุ • ลดอัตราการแพรเ่ ชอื้
และพฒั นาคุณภาพ โดยผู้พิการทางสายตา ไขห้ วัดใหญ่สู่คนรอบข้าง
สินคา้ • การติดตง้ั ระบบ sensor
ระบบอัตโนมตั ิ และ
อปุ กรณท์ ี่ช่วยเพ่ิมความ
ปลอดภยั และลดความ
เม่อื ยล้าในการท�ำงาน

4 การศึกษาที่ • การพฒั นาศักยภาพของ • การอบรมให้ความรู้ • เพ่ิมจ�ำนวนพนกั งานท่มี ี • สนบั สนนุ การศึกษาท่ี
เทา่ เทยี ม พนกั งาน พนกั งาน การศึกษา ความรู้ และ เท่าเทยี มและทว่ั ถงึ
Quality Education • การมสี ่วนรว่ มและ • โครงการทวภิ าคี ทกั ษะทีเ่ พิม่ ข้ึนอยา่ งม ี สง่ เสริมการเรยี นรตู้ ลอด
พฒั นาสังคม/ชุมชน • โครงการจากโรงเรียนส ู่ คุณภาพ ชวี ิตแก่ พนักงาน นกั เรยี น
โรงเหล็ก • เพิม่ โอกาสในการจ้าง นกั ศึกษา และครู อาจารย์
งานนกั เรียน / นักศึกษาท ่ี
ร่วมโครงการ

5 ความเทา่ เทยี ม • การบรหิ ารทรพั ยากร • การปฏิบตั ติ อ่ แรงงาน • มพี นกั งานท่มี คี ุณสมบัต ิ • ส่งเสริมความเทา่ เทียม
ทางเพศ บคุ คลและสทิ ธมิ นุษยชน อย่างเท่าเทยี ม เหมาะสมตรงตามลกั ษณะ ทางเพศ
Gender Equality • การพัฒนาศกั ยภาพของ • เปิดรับผู้หญิงใหเ้ ขา้ ทำ� งาน งานและตำ� แหน่งงาน • พฒั นาบทบาทผหู้ ญิงให้
พนกั งาน ในต�ำแหนง่ ท่เี หมาะสม • พนักงานไดใ้ ชศ้ ักยภาพ สามารถท�ำงานได้และได้
• ผหู้ ญงิ ไดด้ ำ� รงต�ำแหน่ง ในการท�ำงานอยา่ งเตม็ ท่ี รบั คา่ แรงจากงาน
ในระดบั บริหาร

6 การจัดการน้ำ� • การมีสว่ นร่วมและ • ตดิ ต้งั ตะแกรงเหลก็ • สร้างการมสี ่วนรว่ มกับ • ชมุ ชนมีน้ำ� ดมื่ ท่สี ะอาด
และสขุ าภิบาล พัฒนาสงั คม/ชุมชน ส�ำหรบั วางภาชนะในการ พนักงาน และปลอดภัย
CSalenaitnatWioater and กดตนู้ ำ�้ ด่มื • สรา้ งความสัมพันธ์ทีด่ ี • ลดคา่ ใชจ้ า่ ยของชมุ ชน
• ใหค้ วามร้ใู นการดูแล กบั ชมุ ชน
รกั ษาเครือ่ งกรองน้ำ� ดมื่
และอุปกรณ์

7 พลังงานสะอาดที ่ • การจดั การพลงั งานและ • ระบบผลติ ไฟฟ้าจาก • ลดการพ่ึงพาพลงั งาน • ลดการปลอ่ ยกา๊ ซเรอื น
ทุกคนเขา้ ถึงได้ ทรพั ยากรอย่างคุ้มค่า พลังงานแสงอาทติ ย์ หลัก และหนั มาใช้ กระจก
Affordable and • การจัดการกา๊ ซเรือน • เปลีย่ นเปน็ โคมไฟ High พลงั งานทางเลือกเพ่ิม • เกิดความตระหนักในการ
clean energy กระจก Bay LED 180 W มากขน้ึ ใช้พลังงานทางเลือก
• ปรบั ปรุงอาคารใหใ้ ชแ้ สง • ชว่ ยลดค่าใช้จ่ายให ้ มากขนึ้
จากธรรมชาติเพ่มิ ขน้ึ บริษัทได้ในระยะยาว

50

รายงานประจำ�ปี 2563 (56-1 One Report)


Click to View FlipBook Version