The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

การคืนดีกัน คือ วิถีแห่งสันติภาพ

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ccjpthai, 2021-05-21 04:23:32

สารวันสันติสากล 1975

การคืนดีกัน คือ วิถีแห่งสันติภาพ

Keywords: สารวันสันติสากล

การคืนดีกนั คือ วิถีแหง่ สนั ติภาพ

Reconciliation, The Way to Peace

สารวนั สนั ติสากล
วันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 1975

สารของสมเดจ็ พระสนั ตะปาปาปอล ที่ 6
ในโอกาสเฉลิมฉลองวันสนั ติสากล
1 มกราคม 1975 / 2518

การคนื ดกี นั คอื วถิ แี หงสันตภิ าพ

ถึงบรรดาผูมนี ํ้าใจดี
น่ีคือสารของเราสาํ หรบั ปคริสตศ ักราช 1975!
ทานรูดแี ลววาสารนไี้ มอาจเปนอื่นไปได
พี่นองทัง้ หลาย! เรามาสรา งสนั ตภิ าพกันเถิด!

สารของเราเรียบงายมาก แตขณะเดียวกัน ก็จริงจังและเรียกรองดูเหมือนกับกาวราว
สันติภาพยังมีอยูไมใชหรือ มีการกระทําอื่นใดมากกวาที่ไดทําไปแลวและที่กําลังกระทําอยูเพ่ือ
สันติภาพหรอื ไม ประวัติศาสตรของมนุษยชาติกําลังเดินทางดวยพลังของมันเองเพ่ือสันติภาพใน
โลกอยไู มใ ชหรอื

ใชแลว หรือดูเหมือนวาใช แตส นั ตภิ าพตองถกู “สราง” สันติภาพตองถูกทําใหเกิด และผลิต
ข้ึนอยางตอเนื่อง สันติภาพเปนผลจากดุลยภาพทางอํานาจที่ขาดความม่ันคงและสามารถรักษา
เอาไวไดดวยการเคล่ือนไหวตามสัดสวนของความเร็วของมันเทาน้ัน บรรดาสถาบันในสังคม
นานาชาติซ่ึงมีภารกิจและคุณสมบัติในการประกาศและรักษาสันติภาพตามกฎหมายจะบรรลุ
เปาหมายตามวาระโอกาสที่เหมาะสม หากพวกเขาปฏิบัติการอยางตอเนื่อง หากรูจักสราง
สันตภิ าพ รังสรรคส ันตภิ าพ ทุกเวลานาที

สวนใหญแลว ความจําเปนนี้เปนผลจากปรากฏการณแหงการกลายเปนของมนุษย
(becoming) และเปนผลจากกระบวนการวิวัฒนาการอันไมรูจักส้ินสุดของมนุษยชาติ มนุษยสืบ
ทอดเช้ือสายมนุษยรุนแลวรุนเลา แมไมมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในสถานการณทางกฎหมายและ
ประวัติศาสตรท่ีมีอยูนี้ก็ตาม แตยังมีความจําเปนท่ีจะตองพยายาม “อยางไมยอทอ” ในการให
การศึกษาแกมนุษยชาติเพ่ือใหซ่ือสัตยตอกฎหมายพื้นฐานของสังคมอยูดี กฎหมายเหลานี้ตอง
ยังคงอยู และกฎหมายนี้จะนําทางประวัติศาสตรไปตลอดเวลาอยางไมสิ้นสุด เพียงแตตองมี
เง่ือนไขวามนุษยเปล่ียนแปลงไดและคนหนุมสาวที่เขามาแทนบรรดาผูวายชนมน้ัน ตองไดรับ
การศึกษาอยางไมหยุดย้ังเกี่ยวกับระเบียบวินัยเพื่อความดีสวนรวม รวมทั้งเร่ืองอุดมการณแหง

1

สันติภาพ จากทัศนะนี้ การสรางสันติภาพหมายถึงการศึกษาเพื่อสันติภาพ นี่มิใชภาระเล็กนอย
และมิไดงา ยดายเลย

แตเ ราทุกคนลวนรูดีวา ไมเพยี งแตมนษุ ยเทานัน้ ทเ่ี ปลีย่ นแปลงไปในยุคสมัยของประวัติศาสตร
สรรพสง่ิ ลว นเปลีย่ นแปลงดว ยเชนกนั กลา วคือคําถามเก่ียวกับการแกปญหาที่สมดุลซ่ึงขึ้นอยูกับ
การดํารงชีวิตท่ีสงบสุขของมนุษยรวมกันในสังคม ไมมีผูใดยืนยันไดวาองคกรประชาสังคมและ
องคกรระหวางชาติน้ันสมบูรณแบบ ปญหาทั้งหลายยังปรากฏใหเห็นอยูเสมอ ปญหาจากอดีต
ยังคงอยู ปญหาในปจจุบันเกิดขึ้นแลว ปญหาอื่นในอนาคตจะตามมา และปญหาเหลานี้ลวนรอ
การแกไข เราขอประกาศวา การแกไขไมอ าจ และตอ งไมเ กิดจากความเห็นแกตัวและความขัดแยง
ท่รี นุ แรง และยิง่ ตองไมเ กิดจากสงครามฆาตกรรมระหวางมวลมนุษย ดังที่นักปราชญเคยกลาววา
จงเรียนรูประวัติศาสตรของประชาชน และจงเช่ียวชาญในเรื่องเศรษฐกิจของบรรดาประชาชาติ
เราเองก็เชนกัน แมไมสามารถปกปองตนเองไดทามกลางการตอสูดิ้นรนในโลกนี้ก็ตาม กระน้ัน
เราคงแข็งแกรง มั่นคงอยใู นพระวจนะของพระเจา ดังที่กลาววา มนุษยทั้งหลายเปนพี่นองกัน และ
ในท่ีสดุ อารยธรรมทัง้ มวลไดย อมรับหลกั การพื้นฐานนี้ ดังนน้ั หากมนุษยท ้งั หลายเปน พีน่ องกนั แต
ยังมีสาเหตุแหงการขัดแยงทามกลางมวลมนุษย สันติภาพก็ยอมตองปฏิบัติการและชาญฉลาด
สนั ติภาพตอ งถูกสราง สันตภิ าพตอ งถกู ผลติ สันติภาพตองถูกรงั สรรค สันติภาพตองถูกสรรสราง
ดวยการจัดการทรี่ ะมดั ระวังมากข้ึน ดวยพลังใจที่สดช่ืนยิ่งขึ้นและไมรูเหน็ดเหน่ือย ดังน้ัน เราทุก
คนจึงเช่ือม่ันในหลักการที่สรางแรงบันดาลใจใหแกสังคมยุคใหม นั่นคือ สันติภาพมิใชความอด
กลน้ั มิใชค วามกดดนั สันตภิ าพตอ งสรา งสรรค ปกปอง และปฏบิ ตั กิ ารเสมอ

เรายินดีท่ีทราบวา มีการยอมรับอยางกวางขวางถึงหลักเกณฑช้ีแนะแนวทางการดํารงชีวิต
ทางสงั คมในโลกปจ จบุ ันน้ี อยา งนอยในคนหมมู าก และเรารูสึกวาเปนธุระของเราท่ีจะขอบใจ ยก
ยอง และใหกําลังใจบรรดาผูนําและสถาบันทั้งหลายที่ถูกกําหนดใหสงเสริมสันติภาพในโลกทุก
วันนี้ ซึ่งไดเลือกคติพจนพ้ืนฐานสําคัญเปนหลักการขอแรกในกิจการของพวกเขา คือ สันติภาพ
เทา น้นั สรางสันติภาพ

ขอเรากลา วยํ้าคํากลาวสําคัญจากสภาสังคายนาตามวิถีของประกาศกถึงขอบพิภพอันไกล
โพนวา “ดังนั้น เปนหนาที่แทจริงของเราในอันที่จะเกร็งกลามเนื้อทุกมัดขณะทํางานทามกลาง
สงครามทุกสงครามที่ถูกควํ่าบาตรทางกฎหมายจากมติของบรรดาประชาชาติ… สันติภาพตอง
เกิดจากความไววางใจซ่ึงกันและกันระหวางประชาชาติ มากกวาจะยัดเยียดสันติภาพโดยอาศัย
ความหวาดกลวั ตอ กาํ ลงั อาวุธของกนั และกนั … สาํ หรับเจาหนา ทร่ี ัฐผซู ึ่งในเวลาเดียวกันนั้นตองให
หลกั ประกันผลประโยชนข องประชาชนและสง เสริมผลประโยชนของสวนรวมน้ัน ตองอาศัยความ

2

คิดเห็นและความรูสึกของสาธารณชนมากที่สุดเทาที่จะทําได ไมมีประโยชนที่พวกเขาจะสราง
สันติภาพ ในขณะที่ความรูสึกเปนปรปกษ การสบประมาท และความไมไววางใจ รวมทั้งความ
เกลยี ดชงั ดานเชือ้ ชาตแิ ละอดุ มการณท ี่ไมออนขอ ตอ กัน ยังคงแบง แยกมวลมนุษยและจัดไวในคาย
ตางๆ ที่เปนปรปก ษก ัน

“ดวยเหตุน้ัน จึงจําเปนอยางรีบดวนท่ีจะจัดการศึกษาใหมเกี่ยวกับทัศนคติและสรางแรง
บันดาลใจใหมเกี่ยวกับความคิดเห็นของสาธารณชน ผูท่ีอุทิศตนใหแกงานการศึกษา โดยเฉพาะ
อยา งยงิ่ เก่ยี วกบั เยาวชน หรือผทู ห่ี ลอหลอมความคิดเห็นของสาธารณชน ควรถือวาภารกิจใหญ
หลวงท่ีสดุ ของตนคอื ความพยายามท่ีจะสอนเรื่องความรูสกึ นกึ คิดใหมเ ก่ยี วกับสันติภาพ อันท่ีจริง
เราทุกคนควรเปลย่ี นใจเมอ่ื พิจารณาโลกทั้งหมดและภารกิจเหลานั้น ซ่ึงเราสามารถปฏิบัติอยาง
พรอมเพรียงเพอ่ื ความเจริญยิ่งขน้ึ ของเผาพันธุม นุษย” (พระธรรมนญู วาดว ยพระศาสนจักรในโลก
สมัยนี,้ 82)

ดงั นี้ สารของเราจึงใหค วามสนใจตอประเด็นสาํ คัญและใหแรงบันดาลใจ พรอมกับยืนยันวา
สนั ตภิ าพมีคุณคา แตแ รกเมือ่ ดํารงอยภู ายในจติ ใจ กอนทีจ่ ะปรากฏสภู ายนอก หากเราปรารถนาท่ี
จะหยุดยง้ั การใชอาวุธมาทาํ รายรา งกาย ความคิดของเราก็ตองปลดอาวุธกอน จึงขอกลาวแกทุก
คนวา จําเปน อยางยง่ิ ท่ีสันตภิ าพตอ งเปนรากฐานทางจิตวิญญาณของรูปแบบความคิดและความ
รักโดยทั่วไป นักบุญออกัสติน นักออกแบบของเมืองใหม บันทึกไววาอัตลักษณของธรรมชาติ
มนษุ ยน ั้นไมพ อทจ่ี ะนําพามนษุ ยมาอยรู ว มกันได มนษุ ยต องถกู สอนใหพูดภาษาเดียวกัน นั่นคือการ
พูดเพ่ือเขาใจกันและกัน เพื่อใหมีวัฒนธรรมรวมกัน เพ่ือแบงปนความรูสึกเดียวกัน มิฉะนั้นแลว
“มนษุ ยจะอยากอยกู บั สนุ ขั ของตน มากกวา อยกู บั มนษุ ยท เ่ี ปน คนแปลกหนา” (เทียบ นครของพระ
เจา, 19, 7; PL 41, 634)

การสรา งสันติภาพจากภายในเปนมนุษยนิยมท่แี ทจรงิ เปน อารยธรรมทีแ่ ทจ ริง โชคดีทไี่ ดเ รมิ่
ขึน้ แลว และเตบิ โตขณะท่โี ลกเจรญิ กาวหนา ไป การสรา งสันติจากภายในนี้เปนพลังท่ีโนมนาวใจใน
มติ ิสากลของความสัมพนั ธทุกชนดิ ทีม่ นษุ ยก าํ ลงั สรางขึ้นทามกลางมนุษยดวยกัน โลกกําลังกาวสู
ความเปนเอกภาพ ถึงแมเปนงานท่ีเชื่องชาและซับซอน แตก็กําลังเกิดขึ้นอยางเปนธรรมชาติใน
ระดับที่ดีมาก จริงอยู เราหลอกตนเองไมได และขณะที่ความสมานฉันทอันเต็มไปดวยสันติภาพ
ระหวางมนุษยดวยกันกําลังแผขยาย โดยผานการหนุนเสริมซึ่งกันและกัน และการพ่ึงพากันและ
กันระหวางประเทศตางๆ ผานทางการแลกเปลี่ยนทางการคา ผานทางการเผยแพรวิสัยทัศนที่
เหมอื นกนั ของมนุษย แตกเ็ คารพในธรรมชาตดิ ้งั เดิมและเปน พเิ ศษของอารยธรรมตางๆ และผาน
ทางอ่นื ๆ เราตองทราบวาปจจบุ นั น้มี ีลัทธิชาตนิ ิยมรปู แบบใหมทีเ่ ตม็ ไปดวยความริษยาเกิดข้ึนและ

3

หอหุม ดวยสภาวะท่พี รอ มจะตอบโตจ ากความไมพอใจเพราะยดึ ม่นั ในเช้อื ชาติ ภาษา และประเพณี
ของตน ย่ิงกวานั้น ยังมีสถานการณนาเศราใจจากความทุกขยากและความหิวโหยปรากฏอยู
อทิ ธิพลอันทรงพลงั ของเศรษฐกิจขามชาติกําลังปรากฏและเต็มไปดวยความเปนศัตรูคูแขงที่เห็น
แกตัว อดุ มการณท ่ีกีดกันคนภายนอกและหยิ่งผยองกําลังครอบงําระบบสังคม กรณีพิพาทเร่ือง
ดินแดนเกดิ ข้นึ ไดอ ยางงายดาย และเหนืออน่ื ใด มกี ารเพ่มิ แสนยานภุ าพทางอาวุธสังหารท่สี ามารถ
ทําลายลา ง ราวกบั จะสยบความหวาดกลวั ในนามของสันติภาพ ใชแลว โลกกําลังกาวสูความเปน
เอกภาพ แตถ งึ แมจ ะเปน เชน นน้ั ก็ยงั มสี มมตุ ฐิ านอันนาสะพรึงกลัว ท่ีคาดการณวาของการปะทะ
อันรา ยกาจ และเปนอันตรายยิ่งขึน้ จะเกิดขนึ้ ไดงา ยกวา เดิม และมีมากข้ึน และในบางสถานการณ
การปะทะกันก็ถือวาจําเปนและหลีกเลี่ยงไมได และถูกเรียกวาเพ่ือความยุติธรรม หากเปนเชนนี้
สักวนั หนึง่ ความยตุ ธิ รรมคงจะเปนนองสาวของสงคราม มากกวาจะเปนนองสาวของสันติภาพใช
หรอื ไม (เทยี บ นกั บุญออกัสติน, อางแลว )

เราไมไดทําเลนกับอุตตมรัฐ ไมวาจะในดานดีหรือดานรายก็ตาม เราตองการรักษา
อาณาจกั รแหงความเปนจริง แมเปนความเปนจริงซ่ึงมีปรากฏการณแหงความหวังอันเหลวไหล
และความสิ้นหวังอยางนาเสียดาย ก็ไดเตือนเราอีกครั้งวามีบางส่ิงท่ีไมไดทํางานอยางถูกตองใน
โครงสรางอันย่ิงใหญแหงอารยธรรม โครงสรางน้ีสามารถระเบิดเปนจุณจนไมอาจพรรณนาได
เพราะความบกพรองในการกอสราง เราพูดถึงขอบกพรอง มิใชความขาดแคลน ขอบกพรองน้ี
หมายถึงองคประกอบทางจิตวิญญาณ อยางไรก็ดี เรายอมรับวาองคประกอบน้ีมีอยูแลวและ
ทํางานอยูในกระบวนการพัฒนาประวัติศาสตรรวมสมัยที่เต็มไปดวยสันติ และควรคาแกการ
ยอมรบั และสนับสนุนทกุ ประการ เราไมเคยใหร างวลั แกอ งคการยูเนสโกหรอกหรอื เปนรางวัลทไ่ี ด
ชื่อตามพระนามของสมเดจ็ พระสันตะปาปายอหน ท่ี 23 ผูเขยี นพระสมณสาสนส นั ตภิ าพในโลก

แตเรากลากลาววายังมีส่งิ ตอ งทําอีกมาก เราตองประยุกตใชองคประกอบทางจิตวิญญาณ
ไมเ พยี งแตเพ่ือเออ้ื ตอการระงบั กรณีพพิ าทระหวางมนุษยและโนมนําจิตใจพวกเขาใหมีความรูสึก
นกึ คิดทีเ่ ต็มไปดว ยสันติภาพและอารยธรรม แตยังรังสรรคการคืนดีระหวางมนุษย และนี่คือการ
สรางสนั ตภิ าพ การจาํ กัดสงคราม รวมทัง้ การระงับขอ พพิ าท การกําหนดใหมีการสงบศึกช่ัวคราว
และการหยุดรบ ขอกาํ หนดเรอ่ื งเขตแดนและความสัมพันธ และจัดทําแหลงที่มาของผลประโยชน
รวมกนั น้นั ยังไมเพียงพอ การใชค วามหวาดกลัวตอการทําลายลางและความทกุ ขท รมานแบบที่ไม
เคยไดยินมากอน มาหยุดย้ังความเปนไปไดของการปะทะกันอยางรุนแรง ก็ยังไมเพียงพอ
สนั ติภาพทถ่ี กู ยดั เยียด สนั ตภิ าพตามลัทธิประโยชนสุขนิยม และสันติภาพช่ัวคราว ก็ยังไมพอ แต

4

ตองพัฒนาสันติภาพใหกาวหนาไปดวยความรัก อิสรภาพ และภราดรภาพ ที่ถูกปลูกฝงไวดวย
หัวใจแหงการคนื ดกี นั

เรารูว ายาก ยากย่ิงกวาวธิ ีการอื่นใด แตใชวาจะเปนไปไมได มิใชความเพอฝน เราเชื่อมั่นใน
ความดงี ามอันเปน พ้ืนฐานของปจ เจกและปวงประชา พระเจาสรางทกุ ผคู นใหสมบรู ณด ีงาม (เทียบ
ปชญ 1:14) ความพยายามท่ีกอปรดวยความเฉลียวฉลาดและอดทนเพื่อเห็นแกความเขาใจอันดี
ระหวา งมนุษย ระหวางชนช้ันทางสังคม ระหวางเมือง ระหวางประชาชน และระหวางอารยธรรม
น้ัน มไิ ดเปนสิ่งสูญเปลา

เราชื่นชม โดยเฉพาะอยางยิ่งในปสตรีสากล ซ่ึงประกาศโดยองคการสหประชาชาติ เราชื่น
ชมตอการที่สตรีมีสวนรวมมากขึ้นในชีวิตทางสังคม ซ่ึงทําใหพวกเธอมีสวนรวมเปนพิเศษในการ
สรางคุณคาอันย่ิงใหญ ดวยคุณสมบัติที่พระเจาทรงประทานใหแกสตรี คุณสมบัติเหลาน้ีไดแก
การหยั่งรูโดยสัญชาตญาณความคิดสรางสรรค ความรูสึกออนไหว ความกตัญูและความ
เมตตากรุณา รวมทัง้ ความสามารถอันลึกซ้ึงในอันท่ีจะเขาใจและรัก ลวนชวยใหสตรีมีบทบาทใน
การเปน ผูรงั สรรคค วามผสานกลมเกลยี วกันในครอบครวั และในสังคม

นา พอใจเปนพเิ ศษเชน กันทีไ่ ดทราบวาการศึกษาของคนหนุมสาวมุงสูความคิดสากลใหมใน
เร่ืองความเปนเอกภาพของมนุษย เปนความคิดที่มิไดระแวงสงสัย มิไดต่ําชา มิไดออนหัด มิได
หลงลมื ความยตุ ิธรรม ทวา เปนความคิดที่เต็มไปดวยความกรุณาและความรักไดเกิดขึ้นแลวและ
เตบิ โต มีคุณสมบตั ิเปน แหลงทม่ี าของการคนื ดีที่ไมอาจมองเห็นไดล วงหนา เปนปา ยช้ีทางสูวิถีแหง
สนั ตภิ าพในความจริง ในความซอ่ื สัตย ในความยุติธรรม ในความรัก และเพราะฉะนั้น จึงดํารงอยู
ในความม่ันคงและในประวตั ศิ าสตรใหมข องมนุษยชาติ

การคืนดี! คนหนมุ สาว ชายหญิงผูเขมแขง็ บรุ ุษและสตรผี ูมคี วามรับผิดชอบ บุรุษและสตรีผู
มีเสรีภาพ หญิงชายผูมีน้ําใจดี ทานจะคิดถึงการคืนดีหรือไม คําวิเศษนี้จะอยูในพจนานุกรมแหง
ความหวังและความสําเร็จของทานหรอื ไม

หากเปน เชนน้ัน เราขอสง สารแหงความปรารถนาดมี าสูทาน : การคนื ดกี ันเปน วิถสี ูสนั ตภิ าพ

เพอื่ ทาน บุรุษและสตรีในพระศาสนจักร!

บรรดาพ่นี อ งพระสงั ฆราช!

พระสงฆและนกั บวชชายและหญงิ !

เพื่อทา น สมาชกิ ในกองทัพฆราวาสของเราและศาสนิกชนท้งั หลาย!

5

สารเร่ืองการคืนดใี นฐานะเปนวิถีสูสันติภาพเรียกรองความสําเร็จสมบูรณ แมวาทานรูแลว
และสารนถ้ี กู นําเสนอตอ ทา นแลว ก็ตาม

ตามท่ีทา นทราบ น่ีมิไดเ ปน เพียงสวนหนง่ึ ท่ีแยกออกเสยี มิไดจากสารของเรา แตย ังเปน สวนที่
เปน สาระสาํ คัญ เพราะสวนนี้เตือนเราทุกคนวาการคืนดีอันดับแรกกอนอ่ืนหมดและขาดเสียมิได
คือการคืนดีกบั พระเจา สําหรับผมู คี วามเช่อื เชน เรา ไมมีวิถีใดนําสูสันติภาพไดยิ่งกวาการคืนดีกับ
พระเจา อันท่ีจริง ตามนิยามแหงการไถกูของเราน้ัน การคืนดีกับพระเจาและสันติสุขของเราก็
เกิดขนึ้ พรอมกนั ตางเปนเหตุและผลของกันและกัน นี่คือผลงานของพระคริสตเจา พระองคทรง
ซอ มแซมสวนเสียหายที่บาปกอใหเกิดข้ึนในความสัมพันธอันสําคัญยิ่งระหวางเรากับพระเจา ใน
เรื่องนี้มีถอ ยคํากลา วไวมากมาย แตเ ราระลกึ ถึงถอยคําของนักบุญเปาโลที่วา “ทุกส่ิงมาจากพระ
เจา พระองคท รงทําใหเราคืนดีกบั พระองคเดชะพระครสิ ตเจา” (2 คร 5:18)

ปศ กั ดสิ์ ิทธิท์ ีก่ าํ ลงั เริ่มตนขน้ึ นี้ ปรารถนาที่จะใหเ รามีสว นรวมกับการคืนดแี รกสดุ ทเ่ี ปย มสุขน้ี
พระครสิ ตคอื สันติของเรา พระองคเปนหลักการแหงการคืนดีกันและรวมเขาเปนเอกภาพในพระ
กายทพิ ย (เทยี บ อฟ 2:14-16) สบิ ปหลังการสงั คายนาวาติกันคร้ังที่สอง เราจะทําดีเพ่ือไตรตรอง
อยางลกึ ซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับเหตุผลทางเทววิทยาและคริสตจักรวิทยาของความจริงพ้ืนฐานในเรื่อง
ความเช่อื ของเราและชีวิตครสิ ตชนของเรา

ดังนั้น ผลท่ีเกิดข้ึนอยางจําเปนและมีตรรกะ ซ่ึงเปนสิ่งที่งายหากเราดํารงชีวิตอยูในพระ
คริสตอยางแทจริง เราตองสรางความสมบูรณในเอกภาพของเรา เอกภาพในพระศาสนจักร
เอกภาพของพระศาสนจักร ส่ิงแรกไดแ กศ ีลมหาสนิทอันเปนพระกายศักด์ิสิทธิ์ (เทียบ 1 คร 1:10;
12:12-27) ตอมาไดแกการฟนฟูพระศาสนจักรในเร่ืองเอกภาพของคริสตชน (เทียบ Conciliar
Decree Unitatis Redintegratio) ผูหนึ่งผูใดก็ตามตองการการคืนดีที่เหมาะสม ซึ่งตองเกิดข้ึนใน
จติ สาํ นึกสว นรวมของคริสตชนวาสันติภาพซ่ึงเปนผลของพระจิตเจานั้นเปนความรักและความช่ืน
ชม (เทยี บ กท 5:22)

ในแวดวงนี้ก็เชนกัน เราตอง “สรางสันติภาพ!” แนนอน ในเวลาน้ีเชนกันจะมีสารของเราท่ี
ตีพมิ พอ อกมา ซงึ่ มีชื่อวา “คําแนะนาํ เพอ่ื การคืนดีในพระศาสนจักร” เราเชิญชวนทานในนามของ
พระเยซคู รสิ ตเจา ใหพิจารณาเอกสารฉบบั น้แี ละพยายามตั้งใจแนวแนท ่จี ะคืนดีและสรางสันติภาพ
ขออยา ใหใครเลยคิดวาตนสามารถหลีกหนีจากเสียงเรียกรองใหมีสวนรวมกับพระคริสตเจา-ใน
การคืนดีและสนั ติภาพ โดยยึดตดิ กับตําแหนงอนั คนุ ชินซ่ึงขัดแยงกับพระศาสนจักรของพระคริสต
น้ัน ขอใหเ รามงุ มั่นไปท่ีเรอ่ื งตอ ไปน้ีดีกวา วา ผหู นึ่งผูใดและทกุ คนสามารถมีสวนรว มใหมและอยาง
จรงิ ใจในการสรางพระศาสนจักรนี้ดวยความกตัญู ออนนอมถอมตนและสรางสรรค บางทีเรา

6

จะไมระลึกถึงคําพูดสุดทา ยของพระคริสตเจาเมอ่ื อธบิ ายคําสอนของพระองคห รือวา “…เพ่ือเขาจะ
ไดเ ปนหน่งึ เดยี วกนั โดยสมบรู ณ เพื่อโลกจะไดรูว า พระองคทรงสงขาพเจามา” (ยน 17:23) เราจะ
ไมชื่นชมยนิ ดีหรอื เมอ่ื ไดเ หน็ พี่นองทร่ี ักและอยูหางไกลไดก ลบั ปรองดองและเปย มสขุ เชนเดิม?

เราจะตองภาวนาวาปศักด์ิสิทธิ์น้ีจะใหประสบการณท่ียากจะอธิบายแกพระศาสนจักร
คาทอลิกในเรื่องการฟน ฟเู อกภาพของกลุม พี่นองของเราบางกลุม ซง่ึ เขามาใกลกนั แลวแตยังลังเล
ท่ขี ามธรณปี ระตู และเราจะตองภาวนาเพื่อศาสนิกชนผูมีใจศรัทธาในศาสนาอื่นดวย เพ่ือใหการ
เสวนาฉันมิตรที่เราไดริเร่ิมไวกับพวกเขาน้ัน ไดพัฒนา และเพื่อวาเราจะไดรวมมือกันเพื่อสราง
สนั ตภิ าพในโลก

และเหนือส่งิ อน่ื ใด เราตอ งวงิ วอนขอพระเจา ขอพระองคป ระทานความถอมตนและความรัก
ซง่ึ จะชว ยใหเรามีความศรัทธาทแี่ นวแนและม่ันคงดวยพลังแหงการคืนดีกัน ท้ังดวยความเขมแข็ง
และแรงจงู ใจอันเปย มดว ยความโสมนสั ของสนั ติภาพ

และดว ยการตอนรบั และคําอวยพรของเรา “….แลวสนั ตสิ ขุ ของพระเจา ซึ่งเกินสติปญญาจะ
เขา ใจไดน ัน้ จะคุม ครองดวงใจและความคิดของทา นไวใ นพระคริสตเยซ”ู (ฟป 4:7)

จากวาติกนั 8 ธนั วาคม 1974
พระสนั ตะปาปาปอล ท่ี 6

7

คณะกรรมการคาทอลิกเพือ่ การพัฒนาสงั คม
แผนกยุติธรรมและสันติ (ยส.)

114 (2492) ซอยประชาสงเคราะห์ 24 ถนนประชาสงเคราะห์
แขวง/เขต ดินแดง กรงุ เทพฯ 10400

โทรศพั ท์ : 0 2275 7783, 0 2277 4625 โทรสาร : 0 2692 4150
เวบ็ ไซต์ : www.jpthai.org อีเมล : [email protected]
เฟซบ๊กุ : www.facebook.com/JPThai


Click to View FlipBook Version