The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ประเมินครูผู้ช่วยครั้งที่2

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

สไลด์ประเมินครูผู้ช่วยครั้งที่2

ประเมินครูผู้ช่วยครั้งที่2

การเตรยี มความพรอ้ มและพฒั นาอยา่ งเขม้ ตาแหน่งครผู ชู้ ่วย
ครง้ั ที่ 2 วนั ท่ี 23 มีนาคม 2564 – วนั ท่ี 22 กนั ยายน 2564

ผรู้ บี การประเมิน นายสทิ ธิชยั ภวู่ งษ์
สถานศึกษา กศน.เขตปทมุ วนั สงั กดั สานกั งาน กศน.กรเุ ทพมหานคร

นางสาวละเมียด จะยนั รมั ย์ นางสาวสรยั ณอ์ ร บญุ มี นางยวุ นติ ย ประสงคส์ ขุ
ขา้ ราชการครู ผอู้ านวยการ กศน.เขตบางนา ผทู้ รงคณุ วฒุ ิ
รกั ษาการในตาแหนง่ ผอู้ านวยการ
หนา้ ถดั ไป
กศน.เขตปทมุ วนั

รายงานผลการปฏิบตั ิงานการเตรยี มความพรอ้ ม
และพฒั นาอยา่ งเขม้ ตาแหน่งครผู ชู้ ่วย

ครง้ั ท่ี 2 ระหว่างวนั ท่ี 23 มีนาคม 2564 ถึง 22 กนั ยายน 2564

นายสิทธิชยั ภว่ ู งษ์

ศนู ยก์ ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศยั เขตปทมุ วนั
สานกั งานสง่ เสรมิ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศยั

กรงุ เทพมหานคร

ยอ้ นกลบั หนา้ ถดั ไป

ขอ้ มลู ผขู้ อรบั การประเมิน

นายสทิ ธิชยั ภวู่ งษ์

ภมู ลิ าเนา เขตปทมุ วนั กรงุ เทพมหานคร
เกดิ วนั ที่ 1 สิงหาคม 2532 อายุ 31 ปี
เชอ้ื ชาติ : ไทย สญั ชาติ : ไทย
ศาสนา : พทุ ธ สถานภาพ : โสด
ที่อยปู่ ัจจบุ ัน 58/5 หมบู่ า้ นพฤกษาวลิ ล์ 98
ซอยบางกรวย-ไทรนอ้ ย 23 ตาบลวดั ชลอ
อาเภอบางกรวย จงั หวดั นนทบรุ ี
เบอรโ์ ทรศัพท์ : 098-546-5978
E-mail : [email protected] Line ID : spoto09
Facebook : www.facebook.com/joe.spoto.10

ยอ้ นกลบั หนา้ ถดั ไป

ประวตั ิดา้ นการศึกษา

ประถมศึกษา
โรงเรียนอนบุ าล
วดั ปรินายก กรงุ เทพมหานคร

ยอ้ นกลบั หนา้ ถดั ไป

ประวตั ิดา้ นการศึกษา

มธั ยมศึกษา

โรงเรียนศรีอยธุ ยา
ในพระอปุ ถมั ภ์ ฯ
กรงุ เทพมหานคร

ยอ้ นกลบั หนา้ ถดั ไป

ประวตั ิดา้ นการศึกษา

ปรญิ ญาตรี

มหาวิทยาลยั เทคโนโลยีราชมงคลตะวนั ออก
วิทยาเขตจกั รพงษภวู นารถ
กรงุ เทพมหานคร
คณะบริหารธรุ กิจบณั ฑติ (บธ.บ.)
สาขาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์

ยอ้ นกลบั หนา้ ถดั ไป

ประวตั ิดา้ นการศึกษา

ประกาศนียบตั รบรั ฑิต

มหาวิทยาลยั ราชภฏั หมบู่ า้ นจอมบึง
จงั หวดั ราชบรุ ี
สาขาวิชาชพี ครู

ยอ้ นกลบั หนา้ ถดั ไป

ประวตั ิการทางาน

ครศู นู ยก์ ารเรยี นชมุ ชน
(คร ู ศรช.)

19 ตลุ าคม 2555 - 30 มถิ นุ ายน 2557

กศน.อาเภอดาเนนิ สะดวก
จงั หวดั ราชบรุ ี

ยอ้ นกลบั หนา้ ถดั ไป

ประวตั ิการทางาน

ครู กศน.ตาบล

1 กรกฎาคม 2557 - 22 กนั ยายน 2563

กศน.อาเภอเมอื งนนทบรุ ี
จงั หวดั นนทบรุ ี

ยอ้ นกลบั หนา้ ถดั ไป

ประวตั ิการทางาน

คร ู ผชู้ ว่ ย

23 กนั ยายน 2563 – ปัจจบุ นั

กศน.เขตปทมุ วนั
กรงุ เทพมหานคร

ยอ้ นกลบั หนา้ ถดั ไป

ประวตั ิการฝึ กอบรม

14 – 15 มิถนุ ายน 2564
โครงการอบรมจิตอาสา ของ

สานกั งาน กศน.กทม.
ประจาปี งบประมาณ 2564

ยอ้ นกลบั หนา้ ถดั ไป

ประวตั ิการฝึ กอบรม

21-24 มิถนุ ายน 2564
โครงการหลกั สตู รพฒั นา
ขา้ ราชการครแู ละบคุ ลากร
ทางการศึกษา สายงานการสอน

รน่ ุ ท่ี2

ยอ้ นกลบั หนา้ ถดั ไป

ประวตั ิการฝึ กอบรม

5 – 7 กรกฎาคม 2564
โครงการพฒั นาบคุ ลากรดา้ นการ

เรยี นการสอนโดยการใช้
แอพพลเิ คชน่ั และการผลิตสื่อ

วีดีโอ รน่ ุ ที่9

ยอ้ นกลบั หนา้ ถดั ไป

การปฏบิ ตั ิงานในหนา้ ท่ี

การปฏบิ ตั ิงานในหน้าที่ ผลการปฏบิ ตั งิ าน

1. หัวหน้ากลุ่มงาน ข้าพเจ้ารับผิดชอบหัวหน้ากลุ่ม

การจัดการศึกษานอก งานการจัดการศึกษานอกระบบ

ระบบและการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย

ตามอธั ยาศยั วางแผน จัดการ ควบคุม แก้ไข

ปัญหาของการจัดการศึกษานอก

ระบบและการศกึ ษาตามอัธยาศัย

ยอ้ นกลบั หนา้ ถดั ไป

การปฏิบตั ิงานในหนา้ ท่ี

การปฏบิ ัตงิ านในหน้าที่ ผลการปฏิบตั งิ าน

2. หัวหนา้ งานพสั ดุ ข้าพเจ้ารับผิดชอบการจัดซ้ือจัดจ้าง

รายงานผลเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

เก็บรักษาพัสดุครุภัณฑ์ ควบคุมการ

เบิกจ่าย จัดทาบัญชีพัสดุ ทะเบียน

ครุภัณฑ์ และระบบการจัดซ้ือ - จัดจ้าง

อิเล็กทรอนกิ ส์ E-GP

ยอ้ นกลบั หนา้ ถดั ไป

การปฏบิ ตั ิงานในหนา้ ท่ี

การปฏิบัตงิ านในหน้าท่ี ผลการปฏิบตั งิ าน

3. หัวหน้างานอาคาร ข้ า พ เ จ้ า รั บ ผิ ด ช อ บ ติ ด ต่ อ

สถานที่และบรกิ าร ประสาน จัดหา ดูแล การใช้

ประโยชน์พ้ืนที่และการจัดภูมิ

ทั ศ น์ ส า นั ก ง า น แ ล ะ ดู แ ล

เคร่ืองมอื อุปกรณส์ านักงาน การ

เสนอการอยู่เวรยาม ดูแลสมุดลง

เวลาการปฏิบัติงาน สมุดเวรยาม

การควบคุมและตรวจสอบการลา

การบันทึกการลา บันทึกและ

รายงานการประชุมประจาเดอื น

ยอ้ นกลบั หนา้ ถดั ไป

การปฏบิ ตั ิงานในหนา้ ที่

การปฏบิ ัตงิ านในหน้าที่ ผลการปฏิบัตงิ าน

4 . หั ว ห น้ า ง า น ขา้ พเจา้ รับผิดชอบประชาสัมพันธข์ ่าวสาร

ประชาสัมพันธ์และ เผยแพรข่ ้อมลู ข่าวสารของศนู ยก์ ารศกึ ษา

เทคโนโลยี นอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศัยเขต

ปทมุ วนั ในช่องทางตา่ ง ๆ คือ การเขียน

ขา่ วประชาสัมพันธง์ านหรือการจัดกจิ กรรม

ของ กศน.เขตปทุมวัน สรา้ งเว็บไซต์ กศน.

เขตปทุมวนั (Website :

https://sites.google.com/dei.ac.th/n

feptwbkk) การสรา้ งเฟซบกุ๊ แฟนเพจ

กศน.เขตปทวุ นั (Facebookfanpage :

กศน.เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร) และ

อานวยความสะดวกแก่ผ้มู าติดตอ่ ราชการ

ยอ้ นกลบั หนา้ ถดั ไป

การปฏิบตั ิงานในหนา้ ที่

การปฏบิ ตั งิ านในหน้าที่ ผลการปฏิบัติงาน

5 . หั ว ห น้ า ง า น ข้าพเจ้ารับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนของ กศน.เขตปทุมวันหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับประถมศึกษา ระดับ

หัวหน้างานเทียบระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครูผู้สอนจานวน 9 คน สถานที่พบกลุ่ม 6 แห่ง ครู

กา ร ศึกษ า แ ล ะ งาน ทุกคนมีการจัดทาแผนการสอนรายสัปดาห์ และจัดหา หรือจัดทาส่ือการสอน นวัตกรรม เช่น สื่อวีดี

เทียบระดับการศึกษาใน ทัศน์ (VDO) เว็บไซต์ (Website) กูเกิลคลาสรูม (Google Classroom) กูเกิลไดรฟ์ (Google Drive)

ระดบั สูงสุด เกม (https://quizizz.com/) งานส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐานงานเทียบระดับการศึกษา และงาน

เทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุด ส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ กิจกรรมส่งเสริมทักษะ

ความสามารถ กลมุ่ เป้าหมายพเิ ศษต่าง ๆ (จดั กิจกรรมแบบออนไลน์)

ยอ้ นกลบั หนา้ ถดั ไป

การปฏิบตั ิงานในหนา้ ที่

การปฏิบัตงิ านในหนา้ ที่ ผลการปฏิบตั งิ าน

6 . หั ว ห น้ า ง า น ข้าพเจ้ารับผิดชอบการนิเทศ รายงานผลการปฏิบัติงาน ควบคุม แก้ไขปัญหา ตามนโยบายและบริหาร

การศกึ ษาตอ่ เนื่อง จัดการให้ความรู้แก่ชุมชน กลุ่มงานการจัดการศึกษาต่อเนื่อง ของ กศน.เขตปทุมวัน มี กศน.แขวง

ทั้งหมด 4 แขวง ได้แก่ แขวงรองเมือง แขวงวังใหม่ แขวงลุมพินี และแขวงปทุมวัน จัดการศึกษา

ต่อเน่ือง ด้านงานการส่งเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ งานทักษะชีวิต งานพัฒนาสังคมและชุมชน

งานการศึกษาตามหลักปรชั ญาของเศรษฐกจิ พอเพยี ง (จดั กิจกรรมแบบออนไลน์)

ยอ้ นกลบั หนา้ ถดั ไป

การปฏบิ ตั ิงานในหนา้ ที่

การปฏิบตั งิ านในหนา้ ที่ ผลการปฏิบัติงาน

7. หัวหน้างานวัดผล ข้าพเจ้ารับผิดชอบการจัดทา

และประเมนิ ผล รวบรวมแผนการจัดการเรียนการ

สอนรายสัปดาห์ บันทึกแผนการ

เรียนการสอน จัดทาแบบทดสอบ

วัดผลประเมินผลกลางภาคเรียน

ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา

ตอนต้น และมัธยมศึกษาตอน

ป ล า ย ใ น รู ป แ บ บ อ อ น ไ ล น์

รวมทั้งการจัดการสอบปลายภาค

ยอ้ นกลบั หนา้ ถดั ไป

การปฏิบตั ิงานในหนา้ ท่ี

การปฏบิ ตั ิงานในหน้าท่ี ผลการปฏิบัตงิ าน

8 . หั ว ห น้ า ง า น ข้าพเจ้ารับผิดชอบสนับสนุน ส่งเสริมนโยบายของสานักงาน กศน.กทม. คือ ร่วมรับฟังการประชุมการ

สนับสนนุ นโยบาย กทม. รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ ร่าง ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

และหนว่ ยงานอนื่ ๆ ศึกษา วนั ท่ี 24 พฤษภาคม 2564 (ออนไลน์) อบรมโครงการการอบรมหลักสูตรจิตอาสาให้ข้าราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสานักงาน กศน.กทม.ประจาปีงบประมาณ 2564 ระหวางวันท่ี 14

– 15 มิถุนายน 2564 คณะทางานปฏิบัติหน้าท่ีอานวยความสะดวก ช่วยเหลือผู้มาฉีดวัคซีนป้องกันโค

วิด-19 ณ สถานีกลางบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร และ ร่วมประชุมกับสานักงานเขตปทุมวัน วันท่ี 29

มิถนุ ายน 2564 (ออนไลน์)

ยอ้ นกลบั หนา้ ถดั ไป

การปฏิบตั ิงานในหนา้ ที่

การปฏิบัตงิ านในหน้าท่ี ผลการปฏบิ ัติงาน

9 . ผู้ ช่ ว ย ง า น นิ เ ท ศ ข้าพเจ้ารับผิดชอบการนิเทศการ

ติดตามประเมินผลและ จัดการเรียนการสอนหลักสูตร

งานวิจัยพัฒนาคุณภาพ ก า ร ศึ ก ษ า น อ ก ร ะ บ บ ร ะ ดั บ

การศึกษา การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช

2551 และการปฏิบัติงาน ของครูท่ี

ท่ีจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การ

จัดทาแบบบันทึกการนิเทศ ให้

คาแนะนาเสนอแนะการจัดการ

เรียนการสอนและการปฏิบัติงาน

ต ร ว จ ส อ บ ติ ด ต า ม ก า ร วั ด ผ ล

ประเมินผล งานนิเทศการศึกษา

(รูปแบบออนไลน์)

ยอ้ นกลบั หนา้ ถดั ไป

การปฏิบตั ิงานในหนา้ ที่

การปฏบิ ตั งิ านในหนา้ ท่ี ผลการปฏบิ ัตงิ าน
10. ผู้ช่วยงานประกัน ข้าพเจ้ารับผิดชอบงานส่งเสริม
คุณภาพภายในสถาส ระบบประกันคุณภาพภายใน
ศึกษาและงานควบคุม สถานศึกษา พัฒนาระบบการ
บริหารความเสย่ี ง ประกันคุณภาพภายใน การ

ประเมนิ คณุ ภาพการศึกษา จดั ทา
รายงานคุณภาพการศึกษา SAR
ตลอดจนรวบรวมหลักฐานเพ่ือ
รั บ ร อ ง ก า ร ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ า พ
การศึกษา

ยอ้ นกลบั หนา้ ถดั ไป

การปฏบิ ตั ิงานในหนา้ ท่ี

การปฏิบัตงิ านในหน้าที่ ผลการปฏิบัตงิ าน

11. ผู้ช่วยงานพัฒนา ข้าพเจา้ รบั ผิดชอบการผลติ สือ่ และเทคโนโลยเี พอ่ื การจดั การเรยี นการสอน ส่งเสริมให้ครผู ลติ นวตั กรรม

หลักสูตร ส่ือ นวัตกรรม การเรียนการสอน จัดหาและติดต้ังส่ือนวัตกรรม เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนการสอน ผลิต จัดหา

และเทคโนโลยีทางการ พัฒนาการใช้สื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอน พัฒนาแหล่งเรียนรู้ใน

ศึกษา สถานศึกษา คือ ส่ือวีดีทัศน์ (VDO) เว็บไซต์ (Website) กูเกิลคลาสรูม (Google Classroom) กูเกิล

ไดรฟ์ (Google Drive) เกม (https://quizizz.com/) สร้างเว็บไซต์ กศน.เขตปทุมวัน(Website :

https://sites.google.com/dei.ac.th/nfeptwbkk) สร้างเฟซบุ๊กแฟนเพจ กศน .เขตปทุวัน

(Facebookfanpage : กศน.เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร) และแอปพลเิ คชนั กศน.เขตปทุมวนั

ยอ้ นกลบั หนา้ ถดั ไป

การปฏิบตั ิงานในหนา้ ท่ี

การปฏิบัตงิ านในหนา้ ที่ ผลการปฏิบตั งิ าน

12. การจัดกิจกรรม ข้าพเจ้าจัดกิจกรรมการเรียนการ

การเรยี นการสอน สอน หลักสูตรการศึกษานอก

ระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่

1/2564 ในระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย โดยจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนแบบพบกลุ่ม ณ

ศู น ย์ ก า ร เ รี ย น ชุ ม ช น วั ด ช า นิ

หัตถการ แขวงรองเมือง เขต

ปทมุ วนั กรุงเทพมหานคร ทุกวัน

วันจันทร์ เวลา 09.00 – 16.00

น. จานวนผ้เู รยี น 24 คน

ยอ้ นกลบั หนา้ ถดั ไป

ผลการปฏิบตั ิงานการเตรยี มความพรอ้ มและพฒั นาอยา่ งเขม้ ของครผู ชู้ ่วย
ครง้ั ที่ 2 ระหว่างวนั ที่ 23 มีนาคม 2564 ถึง 22 กนั ยายน 2564
นายสทิ ธิชยั ภว่ ู งษ์

1.วินยั และการรกั ษาวินยั ดา้ นการปฏบิ ตั ิตน

1.1 การแสดงออกทางอารมณ์ กริยา
ทา่ ทาง และการสือ่ สารไดเ้ หมาะสมกบั
กาลเทศะตอ่ ผเู้ รียน

ยอ้ นกลบั หนา้ ถดั ไป

ผลการปฏิบตั ิงานการเตรยี มความพรอ้ มและพฒั นาอยา่ งเขม้ ของครผู ชู้ ่วย
ครง้ั ท่ี 2 ระหว่างวนั ท่ี 23 มีนาคม 2564 ถึง 22 กนั ยายน 2564
นายสิทธิชยั ภว่ ู งษ์

1.วินยั และการรกั ษาวินยั ดา้ นการปฏิบตั ิตน

1.2 การแสดงออกทางอารมณ์ กริยา ทา่ ทาง
และการสอ่ื สารไดเ้ หมาะสมกบั กาลเทศะตอ่
ผบู้ งั คบั บญั ชาเพ่ือนรว่ มงาน ผปู้ กครอง และ
บคุ คลอ่ืน

ยอ้ นกลบั หนา้ ถดั ไป

ผลการปฏิบตั ิงานการเตรยี มความพรอ้ มและพฒั นาอยา่ งเขม้ ของครผู ชู้ ่วย
ครงั้ ท่ี 2 ระหว่างวนั ที่ 23 มีนาคม 2564 ถึง 22 กนั ยายน 2564
นายสิทธิชยั ภว่ ู งษ์

1.วินยั และการรกั ษาวินยั ดา้ นการปฏบิ ตั ิตน

1.3 การมเี จตคตเิ ชงิ บวกกบั ประเทศชาติ

ยอ้ นกลบั หนา้ ถดั ไป

ผลการปฏิบตั ิงานการเตรยี มความพรอ้ มและพฒั นาอยา่ งเขม้ ของครผู ชู้ ว่ ย
ครงั้ ที่ 2 ระหว่างวนั ท่ี 23 มีนาคม 2564 ถึง 22 กนั ยายน 2564
นายสทิ ธิชยั ภว่ ู งษ์

1.วินยั และการรกั ษาวินยั ดา้ นการปฏิบตั ิตน

1.4 การปฏิบตั ติ ามกฎ ระเบียบหลกั เกณฑ์
ทเ่ี กยี่ วขอ้ งกบั ความเป็ นขา้ ราชการ

ยอ้ นกลบั หนา้ ถดั ไป

ผลการปฏิบตั ิงานการเตรยี มความพรอ้ มและพฒั นาอยา่ งเขม้ ของครผู ชู้ ่วย
ครงั้ ที่ 2 ระหว่างวนั ท่ี 23 มีนาคม 2564 ถึง 22 กนั ยายน 2564
นายสทิ ธิชยั ภว่ ู งษ์

1.วินยั และการรกั ษาวินยั ดา้ นการปฏิบตั ิตน

1.5 การปฏิบตั ติ ามกฎ ระเบียบหลกั เกณฑ์
ทเ่ี กี่ยวขอ้ งกบั ความเป็ นขา้ ราชการครู

ยอ้ นกลบั หนา้ ถดั ไป

ผลการปฏิบตั ิงานการเตรยี มความพรอ้ มและพฒั นาอยา่ งเขม้ ของครผู ชู้ ว่ ย
ครงั้ ที่ 2 ระหว่างวนั ท่ี 23 มีนาคม 2564 ถึง 22 กนั ยายน 2564
นายสทิ ธิชยั ภว่ ู งษ์

1.วินยั และการรกั ษาวินยั ดา้ นการปฏบิ ตั ิตน
1.6 การปฏิบตั ติ ามกฎหมาย

ยอ้ นกลบั หนา้ ถดั ไป

ผลการปฏิบตั ิงานการเตรยี มความพรอ้ มและพฒั นาอยา่ งเขม้ ของครผู ชู้ ่วย
ครงั้ ที่ 2 ระหว่างวนั ท่ี 23 มีนาคม 2564 ถึง 22 กนั ยายน 2564
นายสิทธิชยั ภว่ ู งษ์

2. คณุ ธรรม จริยธรรม ดา้ นการปฏิบตั ิตน

2.1 การปฏิบตั ติ นตามหลกั ศาสนาที่นบั ถือ
อย่างเครง่ ครดั

ยอ้ นกลบั หนา้ ถดั ไป

ผลการปฏิบตั ิงานการเตรยี มความพรอ้ มและพฒั นาอยา่ งเขม้ ของครผู ชู้ ่วย
ครง้ั ที่ 2 ระหว่างวนั ท่ี 23 มีนาคม 2564 ถึง 22 กนั ยายน 2564
นายสทิ ธิชยั ภว่ ู งษ์

2. คณุ ธรรม จริยธรรม ดา้ นการปฏิบตั ิตน

2.2 การเขา้ รว่ ม สง่ เสริม สนบั สนนุ
ศาสนกจิ ของศาสนาท่ีนบั ถืออยา่ งสมา่ เสมอ

ยอ้ นกลบั หนา้ ถดั ไป

ผลการปฏิบตั ิงานการเตรยี มความพรอ้ มและพฒั นาอยา่ งเขม้ ของครผู ชู้ ่วย
ครงั้ ท่ี 2 ระหว่างวนั ที่ 23 มีนาคม 2564 ถึง 22 กนั ยายน 2564
นายสทิ ธิชยั ภว่ ู งษ์

2. คณุ ธรรม จริยธรรม ดา้ นการปฏบิ ตั ิตน

2.3 การเห็นความสาคญั เขา้ ร่วม สง่ เสริม
สนบั สนนุ เคารพกิจกรรมทแี่ สดงถึง จารีต
ประเพณี วฒั นธรรมทอ้ งถิ่นหรือชมุ ชน

ยอ้ นกลบั หนา้ ถดั ไป

ผลการปฏิบตั ิงานการเตรยี มความพรอ้ มและพฒั นาอยา่ งเขม้ ของครผู ชู้ ่วย
ครง้ั ที่ 2 ระหว่างวนั ท่ี 23 มีนาคม 2564 ถึง 22 กนั ยายน 2564
นายสทิ ธิชยั ภว่ ู งษ์

2. คณุ ธรรม จริยธรรม ดา้ นการปฏิบตั ิตน

2.4 การเห็นความสาคญั เขา้ ร่วม สง่ เสริม
สนบั สนนุ กิจกรรมท่แี สดงถึง จารีต
ประเพณี วฒั นธรรมของชาติ

ยอ้ นกลบั หนา้ ถดั ไป

ผลการปฏิบตั ิงานการเตรยี มความพรอ้ มและพฒั นาอยา่ งเขม้ ของครผู ชู้ ว่ ย
ครงั้ ท่ี 2 ระหว่างวนั ที่ 23 มีนาคม 2564 ถึง 22 กนั ยายน 2564
นายสทิ ธิชยั ภว่ ู งษ์

2. คณุ ธรรม จริยธรรม ดา้ นการปฏิบตั ิตน

2.5 การมจี ติ บริการและจิตสาธารณะ

ยอ้ นกลบั หนา้ ถดั ไป

ผลการปฏิบตั ิงานการเตรยี มความพรอ้ มและพฒั นาอยา่ งเขม้ ของครผู ชู้ ่วย
ครง้ั ท่ี 2 ระหว่างวนั ท่ี 23 มีนาคม 2564 ถึง 22 กนั ยายน 2564
นายสทิ ธิชยั ภว่ ู งษ์

2. คณุ ธรรม จริยธรรม ดา้ นการปฏบิ ตั ิตน

2.6 การตอ่ ตา้ นการกระทาของบคุ คลหรือ
กลมุ่ บคุ คลทีส่ ง่ ผลตอ่ ความมนั่ คงของชาติ
หรือผลกระทบเชงิ ลบตอ่ สงั คมโดยรวม

ยอ้ นกลบั หนา้ ถดั ไป

ผลการปฏิบตั ิงานการเตรยี มความพรอ้ มและพฒั นาอยา่ งเขม้ ของครผู ชู้ ่วย
ครง้ั ท่ี 2 ระหว่างวนั ท่ี 23 มีนาคม 2564 ถึง 22 กนั ยายน 2564
นายสทิ ธิชยั ภว่ ู งษ์

3. จรรยาบรรณวิชาชพี ครู ดา้ นการปฏิบตั ิตน

3.1 การพฒั นาวิชาชพี และบคุ ลกิ ภาพอย่าง
ต่อเน่อื ง

ยอ้ นกลบั หนา้ ถดั ไป

ผลการปฏิบตั ิงานการเตรยี มความพรอ้ มและพฒั นาอยา่ งเขม้ ของครผู ชู้ ่วย
ครง้ั ที่ 2 ระหว่างวนั ที่ 23 มีนาคม 2564 ถึง 22 กนั ยายน 2564
นายสทิ ธิชยั ภว่ ู งษ์

3. จรรยาบรรณวิชาชพี ครู ดา้ นการปฏิบตั ิตน

3.2 การมวี สิ ยั ทศั น์ รแู้ ละเขา้ ใจ สนใจ ติดตาม
ความเปลย่ี นแปลงดา้ นวิทยาการ เศรษฐกิจ
สงั คม การเมอื งของไทย และนานาชาตใิ น
ปัจจบุ นั

ยอ้ นกลบั หนา้ ถดั ไป

ผลการปฏิบตั ิงานการเตรยี มความพรอ้ มและพฒั นาอยา่ งเขม้ ของครผู ชู้ ่วย
ครงั้ ที่ 2 ระหว่างวนั ท่ี 23 มีนาคม 2564 ถึง 22 กนั ยายน 2564
นายสทิ ธิชยั ภว่ ู งษ์

3. จรรยาบรรณวิชาชพี ครู ดา้ นการปฏิบตั ิตน

3.3 การไม่อาศยั วชิ าชพี แสวงหาผลประโยชนท์ ี่
ไมถ่ ูกตอ้ ง

ยอ้ นกลบั หนา้ ถดั ไป

ผลการปฏิบตั ิงานการเตรยี มความพรอ้ มและพฒั นาอยา่ งเขม้ ของครผู ชู้ ่วย
ครงั้ ท่ี 2 ระหว่างวนั ที่ 23 มีนาคม 2564 ถึง 22 กนั ยายน 2564
นายสิทธิชยั ภว่ ู งษ์

3. จรรยาบรรณวิชาชพี ครู ดา้ นการปฏบิ ตั ิตน

3.4 การมุ่งม่นั ต่อการพฒั นาความรู้
ความสามารถของผู้เรียน

ยอ้ นกลบั หนา้ ถดั ไป

ผลการปฏิบตั ิงานการเตรยี มความพรอ้ มและพฒั นาอยา่ งเขม้ ของครผู ชู้ ่วย
ครงั้ ท่ี 2 ระหว่างวนั ที่ 23 มีนาคม 2564 ถึง 22 กนั ยายน 2564
นายสทิ ธิชยั ภว่ ู งษ์

3. จรรยาบรรณวิชาชพี ครู ดา้ นการปฏิบตั ิตน

3.5 การใหค้ วามสาคญั ตอ่ การเขา้ รว่ ม
สง่ เสริม สนบั สนนุ กิจกรรมท่ีเกีย่ วขอ้ งกบั
วิชาชพี ครอู ยา่ งสมา่ เสมอ

ยอ้ นกลบั หนา้ ถดั ไป

ผลการปฏิบตั ิงานการเตรยี มความพรอ้ มและพฒั นาอยา่ งเขม้ ของครผู ชู้ ว่ ย
ครง้ั ท่ี 2 ระหว่างวนั ที่ 23 มีนาคม 2564 ถึง 22 กนั ยายน 2564
นายสทิ ธิชยั ภว่ ู งษ์

3. จรรยาบรรณวิชาชพี ครู ดา้ นการปฏิบตั ิตน

3.6 รกั เมตตา เอาใจใส่ ชว่ ยเหลือ สง่ เสริม
สนบั สนนุ ใหบ้ ริการผเู้ รียนทกุ คน ดว้ ย
ความเสมอภาค

ยอ้ นกลบั หนา้ ถดั ไป

ผลการปฏิบตั ิงานการเตรยี มความพรอ้ มและพฒั นาอยา่ งเขม้ ของครผู ชู้ ว่ ย
ครงั้ ที่ 2 ระหว่างวนั ท่ี 23 มีนาคม 2564 ถึง 22 กนั ยายน 2564
นายสทิ ธิชยั ภว่ ู งษ์

3. จรรยาบรรณวิชาชพี ครู ดา้ นการปฏิบตั ิตน

3.7 การประพฤตปิ ฏิบตั ติ นเป็ นทีย่ อมรบั
ของผเู้ รียน ผบู้ ริหาร เพื่อนร่วมงาน
ผปู้ กครอง ชมุ ชน

ยอ้ นกลบั หนา้ ถดั ไป

ผลการปฏิบตั ิงานการเตรยี มความพรอ้ มและพฒั นาอยา่ งเขม้ ของครผู ชู้ ว่ ย
ครงั้ ที่ 2 ระหว่างวนั ที่ 23 มีนาคม 2564 ถึง 22 กนั ยายน 2564
นายสทิ ธิชยั ภว่ ู งษ์

3. จรรยาบรรณวิชาชพี ครู ดา้ นการปฏิบตั ิตน

3.8 การไมป่ ฏบิ ตั ติ นทส่ี ง่ ผลเชงิ ลบตอ่ กาย
และใจของนกั ศึกษา

ยอ้ นกลบั หนา้ ถดั ไป

ผลการปฏิบตั ิงานการเตรยี มความพรอ้ มและพฒั นาอยา่ งเขม้ ของครผู ชู้ ่วย
ครงั้ ที่ 2 ระหว่างวนั ท่ี 23 มีนาคม 2564 ถึง 22 กนั ยายน 2564
นายสิทธิชยั ภว่ ู งษ์

3. จรรยาบรรณวิชาชพี ครู ดา้ นการปฏิบตั ิตน

3.9 การทางานกบั ผอู้ ่ืนไดโ้ ดยยึดหลกั ความ
สามคั คี เก้ือกลู ซึ่งกนั และกนั

ยอ้ นกลบั หนา้ ถดั ไป

ผลการปฏิบตั ิงานการเตรยี มความพรอ้ มและพฒั นาอยา่ งเขม้ ของครผู ชู้ ว่ ย
ครงั้ ที่ 2 ระหว่างวนั ท่ี 23 มีนาคม 2564 ถึง 22 กนั ยายน 2564
นายสิทธิชยั ภว่ ู งษ์

3. จรรยาบรรณวิชาชพี ครู ดา้ นการปฏบิ ตั ิตน

3.10 การใชค้ วามรคู้ วามสามารถท่มี อี ยู่ นาให้
เกดิ ความเปลย่ี นแปลงในทางพฒั นาใหก้ บั
ผเู้ รียน โรงเรียนหรือชมุ ชนในดา้ นใดดา้ นหนง่ึ
(ดา้ นการอนรุ กั ษศ์ ิลปวฒั นธรรม ภมู ปิ ัญญา
และส่ิงแวดลอ้ ม)

ยอ้ นกลบั หนา้ ถดั ไป

ผลการปฏิบตั ิงานการเตรยี มความพรอ้ มและพฒั นาอยา่ งเขม้ ของครผู ชู้ ่วย
ครงั้ ท่ี 2 ระหว่างวนั ที่ 23 มีนาคม 2564 ถึง 22 กนั ยายน 2564
นายสิทธิชยั ภว่ ู งษ์

3. จรรยาบรรณวิชาชพี ครู ดา้ นการปฏบิ ตั ิตน

3.11 การยึดมนั่ ในการปกครองระบอบ
ประชาธปิ ไตยอนั มพี ระมหากษตั ริยท์ รงเป็ น
ประมขุ

ยอ้ นกลบั หนา้ ถดั ไป

ผลการปฏิบตั ิงานการเตรยี มความพรอ้ มและพฒั นาอยา่ งเขม้ ของครผู ชู้ ่วย
ครง้ั ที่ 2 ระหว่างวนั ที่ 23 มีนาคม 2564 ถึง 22 กนั ยายน 2564
นายสิทธิชยั ภว่ ู งษ์

4. การดารงชวี ิตตามหลกั ปรชั ญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดา้ นการปฏบิ ตั ิตน

4.1 มคี วามรู้ ความเขา้ ใจเก่ียวกบั หลกั
ปรชั ญาของเศรษฐกจิ พอเพยี ง

ยอ้ นกลบั หนา้ ถดั ไป

ผลการปฏิบตั ิงานการเตรยี มความพรอ้ มและพฒั นาอยา่ งเขม้ ของครผู ชู้ ่วย
ครงั้ ท่ี 2 ระหว่างวนั ท่ี 23 มีนาคม 2564 ถึง 22 กนั ยายน 2564
นายสทิ ธิชยั ภว่ ู งษ์

4. การดารงชวี ิตตามหลกั ปรชั ญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดา้ นการปฏบิ ตั ิตน

4.2 มกี ารนาหลกั ปรชั ญาของเศรษฐกจิ
พอเพียงไปปรบั ประยกุ ตใ์ ชก้ บั การจดั การ
เรียนรใู้ นหอ้ งเรียน

ยอ้ นกลบั หนา้ ถดั ไป


Click to View FlipBook Version