The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by azmi5709, 2018-12-20 07:37:23

takwim pengurusan 2019

Sk Degong

AMANAT GURU BESAR

Menggalas amanah memaju anak bangsa

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat Sejahtera,
Salam SK Degong Sentiasa Terbaik

Bersyukur saya ke hadrat Allah SWT kerana dengan izin-Nya, saya diberikan kesempatan untuk
merakamkan kata alu-aluan’ dalam buku pengurusan sekolah ini bagi tahun 2019. Syabas dan tahniah
kepada semua atas kerjasama sehingga berjaya menerbitkan buku panduan pengurusan sekolah ini.

Bidang pendidikan di negara kita akan terus berkembang maju dan mengalami proses
transformasi. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013- 2025 merupakan suatu manifestasi
kepada proses transformasi yang direncana bagi meledakkan pembangunan pendidikan di negara ini.
Proses ini bagi menterjemah kepemimpinan, pengurusan, pembelajaran dan pengembangan potensi ilmu,
kemahiran serta kepakaran abad ke-21 perlu dijanakan seawal di peringkat sekolah lagi. Menerusi proses
pembangunan potensi yang dirancang secara berterusan dan dilestarikan penambahbaikan, modal insan
kelas pertama dan bertaraf ‘global player’ akan dapat dihasilkan.

Saya amat yakin bahawa buku panduan pengurusan ini merupakan manifestasi kolaboratif,
komitmen serta panduan bagi semua pihak iaitu guru dan barisan kepimpinan sekolah. Inilah sistem jalinan
dan jaringan secara menyeluruh yang perlu dikekalkan. Akhir kata, marilah kita bersama-sama memberi
komitmen sepenuhnya dan menggalas amanah yang diberikan untuk mengukir kecemerlangan sekolah
sederap dengan slogan sekolah ‘SK Degong Sentiasa Terbaik`.

Sekian, terima kasih

(ZAIDI BIN HASSAN)
Guru Besar
Sekolah Kebangsaan Degon

1

MAKLUMAT AM
FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Falsafah Pendidikan Kebangsaan untuk Malaysia yang digubal
pada 1988 dan disemak semula pada 1996, termaktub dalam
visi kementerian dan kerajaan yang berhasrat melahirkan
generasi holistik dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani.

“Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan
ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara
menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang
seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi

dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan
kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat
Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan,
berakhlak mulia, bertanggungjawab, dan berkeupayaan
mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan

terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga,
masyarakat dan negara.”

2

VISI & MISI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

VISI

Pendidikan Berkualiti
Insan Terdidik Negara Sejahtera

MISI

Melestari Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan
Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara

MOTO JPN PERAK

Perak Excellent

MOTO PPD HILIR PERAK

PPD Hilir Perak Sentiasa Cemerlang

MOTO SEKOLAH

MAJU UNTUK KEJAYAA

3

PIAGAM PELANGGAN

Sekolah Kebangsaan Degong komited dan berjanji akan memberikan perkhidmatan
yang terbaik kepada semua pelanggan kami
Murid

1. Pengajaran dan pembelajaran akan bermula dalam tempoh 5 minit waktu
jadual bermula.

2. Latihan akan disemak dan dikembalikan dan tempoh 2 hari selepas latihan
diserahkan.

Kepada Guru Dan Kakitangan
3. Buku Rekod Mengajar yang disahkan akan dikembalikan dalam tempoh 1
hari selepas diserahkan.
4. Bahan dan peralatan yang telah diluluskan pembelian akan serahkan kepada
pemohon dalam tempoh 1 minggu selepas pesanan diterima.

Kepada Waris (Ibu Bapa / Penjaga)
5. Setiap aduan akan diberi maklumbalas dalam tempoh 1 minggu aduan
diterima.
6. Laporan ujian, pentaksiran dan peperiksaan akan diserahkan dalam tempoh 2
minggu selepas dilaksanakan.

4

SLOGAN SEKOLAH

‘SK Degong Sentiasa Terbaik

HALA TUJU SEKOLAH 2019

Pengurusan dan Kewangan & KPI 2019

 Kehadiran AKP mencapai 95 % setiap bulan
 Penghantaran BRPH 100 % setiap bulan
 Pengurusan kewangan sekolah : Cemerlang
 Prestasi perbelanjaan PCG : 90 % menjelang Oktober
 LADAP : 7 hari setahun
 Pencerapan Guru : 2 kali setahun
 Pengurusan e pangkat guru dan AKP : 100 % diperaku
 Pengurusan mesyuarat : 4 kali setahun

Pengurusan Kurikulum & KPI 2019

 Pengurusan Panitia : 100% fail dilengkapkan
 Peperiksaan Dalaman : 2 kali setahun
 Keputusan Peperiksaan Dalaman (PPT) : 85% Murid Tahap 2 melepasi tahap minimum
 Keputusan Peperiksaan Akhir Tahun : 95% Murid Tahap 2 Melepasi Tahap Minimum.
 Semakan Buku / Latihan Murid : Sekurang-kurang 2 kali setahun
 Pengurusan UPSR : 100 % didaftarkan mengikut ketetapan LPM
 Keputusan UPSR : 100 % melepasi tahap minimum
 Straight A : sekurang-kurangnya 2 calon
 Keputusan Murid Tahap 1: 100% melepasi Tahap Minimum
 Mesyuarat Kurikulum : 4 kali setahun
 Mesyuarat panitia : 4 kali setahun
 Kelas Tambahan : Dilaksana mengikut keperluan

5

Pengurusan Hal Ehwal Murid & KPI 2019

 Kehadiran Murid : 96.00 % setiap bulan (2019: 96.4%)
 Kes Disiplin : 1 – 3% pada Oktober
 Keselamatan Murid : 100% diberi keutamaan
 Kesihatan Murid : 100 % diberi keutamaan
 Kebajikan dan Bantuan : 100 % diberi keutamaan
 Agihan Buku Teks : 100 % diagihkan
 Pengurusan Fail : 100% Fail HEM dillengkapkan
 Mesyuarat HEM : 4 kali setahun

Pengurusan Kokurikulum & KPI 2019

 Pendaftaran Kelab dan Persatuan: 100 % didaftarkan
 Sukan Olahraga : Menduduki ranking Top 3 daerah
 2 Kelab Sukan dan Permainan : Pencapaian Peringkat Negeri
 2 Pasukan Unit Beruniform : Pencapaian peringkat negeri dan kebangsaan
 PAJSK : sekurang-kurangnya 60 % mendapat pangkat B
 Pengurusan Fail Kokurikulum : 100% dilengkapkan
 Mesyuarat Kokurikulum : 4 kali setahun
 Pertemuan 1M1S dan Kokurikulum : Setiap minggu hari Rabu dan Selasa

Pengurusan Pembangunan Fizikal Sekolah & KPI 2019

 Membuat permohonan pembaikan sekolah : 2 kali setahun kepada PPD
 Membuat pembaikan kecil sekolah jika berkeperluan : Mengikut keperluan
 Membuat pemeriksaan kerosakan : Setiap bulan
 Membuat pemeriksaan kebersihan dan keselamatan : Setiap minggu

Pengurusan Hubungan Luar dan Komuniti & KPI 2019

 Penglibatan ibu bapa dalam program sekolah : sekurang-kurangnya 50% penglibatan
 Hubungan dan kerjasama dengan agensi luar : sekurang-kurangnya 3 agensi
 Mesyuarat PIBG : 4 kali setahun
 Mesyuarat Agung PIBG : sebelum 31 Mac dengan kehadiran 55% ahli
 Pemuafakatan Ibu Bapa bagi Prasekolah dan Tahun 6 : Sekurang-kurangnya 2 kali setahun
 Pemuafakatan Ibu bapa bagi murid dengan pencapaian minimum akademik : 2 kali setahun

6

11 ANJAKAN DALAM PPPM 2013-2025

1  Menanda aras pembelajaran bahasa, Matematik dan Sains dengan standard

antarabangsa. Melancarkan Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM)

Menyediakan dan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) yang disemak semula pada

Kesamarataan Akses 2017

Kepada Pendidikan  Merombak peperiksaan kebangsaan dan pentaksiran berasaskan sekolah
Berkualiti Bertaraf (PBS) untuk meningkatkan secara berperingkat peratusan soalan yang
Antarabangsa mentaksir kemahiran berfikir aras tinggi pada 2016.

 Meningkatkan kualiti pendidikan Sains, Teknologi, Kejuruteraan, dan
Matematik

 Memperluas akses dan meningkatkan kualiti laluan pendidikan, bermula
dengan pendidikan vokasional

 Meningkatkan kualiti prasekolah dan menggalakkan enrolmen sejagat
menjelang 2020

 Meningkatkan pelaburan dalam sumber fizikal dan sumber pengajaran untuk
murid berkeperluan khusus

 Melanjutkan pendidikan wajib daripada 6 tahun kepada 11 tahun bermula pada
umur 6 tahun

2  Melaksanakan KSSR Bahasa Malaysia untuk Sekolah Jenis Kebangsaan

dengan sokongan pemulihan yang intensif bagi murid yang memerlukan

Memastikan Setiap  Memperluas program LINUS supaya meliputi literasi bahasa Inggeris
Murid Menguasai

Kemahiran Dalam  Meningkatkan kemahiran guru bahasa Inggeris
Bahasa Malaysia

Dan Bahasa Inggeris  Menjadikan mata pelajaran Bahasa Inggeris kertas wajib lulus peringkat SPM
Dan Digalakkan
dan memperluaskan peluang bagi pendedahan terhadap bahasa Inggeris
Mempelajari Bahasa

Tambahan  Menggalakkan setiap murid mempelajari bahasa tambahan menjelang 2025

3  Mengukuhkan Pendidikan Agama Islam dan Pendidikan Moral dengan lebih
tumpuan kepada perpaduan dan memupuk persefahaman yang erat antara
Melahirkan Rakyat murid
Yang Menghayati
Nilai  Membangunkan murid secara holistik dengan mengukuhkan keperluan

7

penyertaan murid dalam 1Sukan, 1Kelab, dan 1Badan Beruniform

 Mengukuhkan dan memperluaskan RIMUP mulai 2016 untuk memudah cara
interaksi antara jenis sekolah

4  Mengetatkan syarat kemasukan guru mulai 2013 supaya terdiri daripada
kalangan graduan 30% teratas
Mentransformasi
Profesion Keguruan  Merombak IPG setanding dengan standard bertaraf dunia menjelang 2020
Menjadi Profesion
Pilihan  Meningkatkan kualiti program Pembangunan Profesional Berterusan (CPD)
mulai 2013

 Memastikan guru memberi tumpuan kepada fungsi teras pengajaran mulai
2013

 Melaksanakan laluan kerjaya guru berasaskan kompetensi dan prestasi
menjelang 2016

 Memperluas laluan guru untuk peranan kepimpinan, pakar pengajaran, dan
pakar bidang khusus menjelang 2016

 Membudayakan kecemerlangan berasaskan teladan rakan setugas dan proses
pensijilan mulai 2025

5  Memperkukuh kriteria pemilihan dan proses perancangan penggantian bagi
pengetua/guru besar mulai 2013
Memastikan
Kepimpinan  Melaksanakan Pakej Kerjaya Pengetua/ Guru Besar yang baharu secara
Berprestasi Tinggi berperingkat, dengan lebih sokongan dan kebertanggungjawaban yang tinggi
Ditempatkan Di bagi meningkatkan keberhasilan murid
Setiap Sekolah

6  Mempercepat penambahbaikan prestasi sekolah melalui program yang
sistematik dan dipimpin oleh PPD di semua negeri menjelang 2014
Mengupaya JPN,
PPD Dan Sekolah  Memberi lebih kuasa melalui pengurusan berasaskan sekolah dan autonomi
Untuk Menyediakan kepada sekolah yang memenuhi kriteria prestasi minimum
Penyelesaian
Khusus Berasaskan  Memastikan 100% sekolah memenuhi keperluan infrastruktur asas menjelang
Keperluan 2015, bermula dengan Sabah dan Sarawak

 Memastikan semua sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan menerima
sokongan kewangan yang saksama

7  Menyediakan akses Internet dan persekitaran pembelajaran maya melalui

1BestariNet bagi kesemua 10,000 sekolah

Memanfaatkan ICT
Bagi Meningkatkan  Menambahkan kandungan dalam talian untuk perkongsian amalan terbaik
bermula dengan perpustakaan video guru terbaik menyampaikan pengajaran
Kualiti Pembelajaran
dalam Sains, Matematik, Bahasa Malaysia, dan Bahasa Inggeris
Di Malaysia

 Memaksimumkan penggunaan ICT bagi pembelajaran jarak jauh dan
pembelajaran kadar kendiri untuk memperluas akses kepada pengajaran
berkualiti tinggi tanpa mengira lokasi atau tahap kemahiran murid

8

8  Mengupaya JPN dan PPD dengan memberi lebih hak membuat keputusan
tentang bajet dan personel mulai 2013, serta meningkatkan
Mentransformasi kebertanggungjawaban bagi menambah baik keberhasilan murid
Kebolehan Dan
Keupayaan  Sekurang-kurangnya 2,500 personel daripada Kementerian dan JPN
Penyampaian ditempatkan di PPD untuk memberi lebih sokongan kepada sekolah menjelang
Kementerian 2014

 Memperkukuh kebolehupayaan kepimpinan bagi 150-200 jawatan kepimpinan
utama mulai 2013

 Merangka fungsi dan struktur baharu Kementerian menjelang 2013, dan
pelaksanaan mulai 2016

9  Melengkapkan setiap ibu bapa bagi membantu pembelajaran anak mereka

melalui sarana pelibatan ibu bapa dan akses dalam talian kepada kemajuan

Bekerjasama Dengan anak di sekolah

Ibu Bapa, Komuniti,  Mendapatkan maklum balas daripada setiap PIBG mengenai pelaksanaan
Dan Sektor Swasta kurikulum setempat dan kualiti guru mulai 2016
Secara

Meluas  Menambah bilangan model Sekolah Amanah kepada 500 menjelang 2025
dengan melibatkan kumpulan alumni dan NGO yang berpotensi sebagai
penaja

10  Mengaitkan setiap program kepada keberhasilan murid yang jelas dan
merasional program berimpak rendah pada setiap tahun
Memaksimumkan
Keberhasilan Murid • Memanfaatkan peluang kecekapan, dengan mengagihkan peruntukan kepada
Bagi Setiap Ringgit
bidang paling penting seperti peningkatan kemahiran dan latihan guru

11  Menerbitkan laporan tahunan awam tentang kemajuan sasaran dan inisiatif
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia mulai 2013
Meningkatkan
Ketelusan Untuk  Melaksanakan semakan komprehensif pada 2015, 2020 dan 2025
Kebertanggungjawa
ban Awam Secara
Langsung

9

SEJARAH SEKOLAH

Sejarah

Sekolah Kebangsaan Degong (SKD) ditubuhkan pada 10 Januari 1953. Bangunan asal SKD
merupakan sebuah rumah milik Allahyarham Lebai Salim, iaitu naib Kadi Degong. Jabatan
Pelajaran Perak pada masa itu menyewa rumah beliau untuk dijadikan sekolah. Jumlah murid
yang belajar ketika itu ialah seramai 34 orang murid , manakala gurunya pula ialah seramai 2
orang.

Pada 10 Januari 1955, JPN Perak meminta SKD berpindah ke bangunan G.E.S Degong. SKD
menjalankan sesi persekolahan di sini pada waktu petang. Ini kerana pada waktu pagi, bangunan
ini digunakan oleh pihak G.E.S sendiri.

Walau bagaimanapun, pada 11.3.1960, G.E.S Degong telah ditutup kerana kekurangan murid.
Sebahagian kecil muridnya diarahkan ke bertukar ke A.C.S. Kampar dan Teluk Intan. Berikutan
hal demikian, bangunan G.E.S kemudiannya dijadikan Sekolah Kebangsaan Degong.

Pada 6 Januari 1969, bangunan SKD yang baharu telah siap dibina di atas tanahnya sendiri yang
terletak berhampiran dengan stesen keretapi Degong dan jalan utama Teluk Intan - Ipoh.
Pembinaan bangunan baharu ini memakan belanja RM51,000.00 yang dibiayai sepenuhnya oleh
kementerian Pelajaran Malaysia.

Dari segi kemudahannya, bangunan ini mengadungi 5 bilik darjah, sebuah bilik guru, sebuah bilik
guru besar, pejabat, stor dan sebuah kantin. Pada tarikh tersebut juga, murid-muird mula belajar
di bangunan baharu. Namun, hanya 5 bilik darjah sahaja digunakan, manakala sebuah bilik darjah
lagi terpaksa menggunakan bilik darjah di sekolah lama. Waktu persekolahan pula dijalankan
pada sebelah pagi dengan bantuan tenaga pengajar seramai 7 orang guru akademik, seorang
guru agama, seorang tukang kebun dan seorang kerani.

Jumlah murid yang belajar pada ketika itu ialah seramai 216 orang yang terdiri daripada pelbagai
kaum. Keluasan tapak sekolah ini lebih kurang 11 ekar dan kedudukannya pula tidak jauh dari
pekan kecil Langkap iaitu kira-kira 3km.

Menelusuri sejarah awal SKD, sekolah ini diasaskan oleh En. Mat Ariffin bin Saraf, En. Lebai
Salim dan Timbalan Menteri Besar Perak ketika itu, En. Sulaiman bin Bulun. Ketiga-tiga tokoh ini
memainkan peranan penting dalam mengasaskan sekolah. Guru Besar pertama sekolah ini ialah
En. Mat Lazim bin Said. Beliau bertugas sehingga 31.12. 1970 bertukar ke SK Kati, Kuala
Kangsar juga sebagai Guru Besar.

Pada tahun, sebuah makmal komputer dibina oleh Kementerian Pendidikan Malaysa dengan
dilengkapi kemudahan komputer untuk digunakan oleh murid.

10

Pada tahun 2010, Kemeterian Pendidikan Malaysia telah membina sebuah bangunan 4 tingkat
menempatkan bilik-bilik khas seperti bilik guru besar dan pejabat sekolah, Bilik Guru, Pusat
Sumber, Bilik Tayangan, Bilik Sembahyang, Bilik JQAF, Bilik Makmal Sains dan 4 bilik darjah
yang boleh diubah menjadi dewan.

Dengan terbinanya bangunan tersebut, SK Degong menjadi sebuah institusi lengkap dengan
kemudahan prasarana tempat belajar.

Berikut ialah nama guru besar yang pernah bertugas di sini.

Bil. Nama Guru Besar Tempoh
. 06.01.1969 - 31.12.1970
01.01.1971 - 05.01.1978
1 En. Md. Lazim bin Said 16.03.1978 - 15.01.1980
16.01.1980 - 15.09.1997
2 En. Abd. Wahab bin Hj. Nasib 16.09.1997 - 15.10.2000
16.10.2000 - 31.12.2003
3 En. Yunus bin Hj. Ngah Mansor 01.01.2004 - 23.07.2009
16.10.2009 - 01.07.2010
4 Tn. Hj. Yaakob bin Ismail 01.07.2010 - 16.12.2011
16.12.2011 - 01.09.2014
5 Pn. Hjh. Habibah bt Abd. Rahman 16.11.2014 - 31.12.2015
01.01.2016 - 15.07.2017
6 Tn. Hj. Sulaiman bin Beno 15.07.2017 - kini

7 En. Abd. Hamid bin Abdul Wahab

8 Pn. Hjh. Fatimah bt Modiran

9 En. Marashin bin Mohamed

10 Pn. Hjh. Umi bt Hj Othman

11 En. Ruzaimi bin Zamin

12 En. Abdul Aziz bin Abdul Wahab

13 En. Zaidi bin Hassan

11

LENCANA & MAKSUD LAMBANG SEKOLAH

Lencana Sekolah Kebangsaan Degong mempunyai maknanya yang tersendiri
seperti berikut;

Bentuk

Mortar / Skrol / Buku
Melambangkan warga sekolah bersunggu-sungguh belajar hingga ke menara gading

Obor :
Melambangkan semangat kegigihan dalam mencapai kejayaan

Perisai

Ilmu menjadi benteng hidup

Bunga Raya

Lambang warga sekolah yang mencintai negara dan menjadikan Rukunegara sebagai asas memupuk
keharmonian hidup bermasyarakat.

Bulan dan Bintang
Agama menjadi asas kehidupan dan membentuk peribadi mulia warga sekolah

WARNA

Hijau :
Melambangkan kesuburan dan pembangunan dalam aspek jasmani, rohani, dan intelek murid-murid.

Kuning :
Melambangkan kecemerlangan dan kegemilangan dari segi akademik sukan dan sahsiah murid.

Merah :
Melambangkan ketegasan, keberanian, bagi mengahadapi segala cabaran

Perkataan MAJU UNTUK KEJAYAAN
Moto sekolah yang bermaksud sederap melangkah untuk maju dan berjaya

12

LAGU SEKOLAH

Di sini bermulanya detik kehidupan
Didikan, latihan sempurna untuk kami
Mematangkan diri dan juga untuk berdikari
Bekalan dewasa kami

Sekolah Kebangsaan Degong
Menjadi kebanggaan kami
Nilai murni jati diri
Demi agama nusa bangsa

Ilmu mendokong Rukun Negara kita
Tekun gigih berusaha mencapai keunggulan
Demi Negara kami akan terus berjuang
Mencapai wawasan Negara (2X)

13

MAKLUMAT ASAS SEKOLAH

GURU DAN KAKITANGAN SEKOLAH

Kaum / Kategori Guru Staff Sokongan Jumlah

Melayu 21 4 25

Cina 00 0

India 00 1

Lain-lain 0 0 0

Jumlah 21 4 25

JUMLAH KELAS DAN MURID 2019 India Lain-lain Jumlah Jumlah Bil.
Melayu LP Besar Kelas

TAHUN L P LP L P

PRASEKOLAH 21 1

SATU 18 17 18 17 35 1

DUA 23 16 23 16 39 2

TIGA 15 12 1 3 1 17 15 32 1

EMPAT 17 13 2 1 1 20 14 34 1

LIMA 24 15 2 26 15 41 2

ENAM 9 15 4 1 13 16 29 1

JUMLAH 9

14

PELAN SEKOLAH

15

HARI KELEPASAN AM 2019

HARI KELEPASAN AM TARIKH HARI

TahunBaruCina 05.02.2019 Selasa
06.02.2019 Rabu
Hari Thaipusam ** 21.01.2019 Isnin
Hari Keputeraan D.Y.M.M Sultan 01.11.2019 Jumaat

Perak ** 01.05.2019 Rabu
Hari Pekerja 19.05.2019 Ahad
Hari Wesak 22.05.2019 Rabu
Awal Ramadan * 09.09.2019 Isnin
Hari Keputeraan Seri Paduka Yang
DiPertuanAgong 05.06.2019 Rabu
Hari Raya Aidilfitri * 06.06.2019 Khamis
31.08.2019 Sabtu
Hari Kebangsaan 11.08.2019
Hari Raya Aidiladha 16.09.2019 Ahad
01.09.2019 Isnin
Hari Malaysia 27.10.2019 Ahad
Awal Muharram 01.01.2019 Ahad
Hari Deepavali* Selasa
Cuti Tahun Baharu

Hari KeputeraanNabi Muhammad 09.10.2019 Sabtu
S.A.W (MaulidurRasul) 25.12.2019 Rabu

Hari Krismas

16

TAKWIM PERSEKOLAHAN 2019

KUMPULAN A :Sekolah-sekolah di Negeri Perlis, Pulau Pinang, PERAK, Selangor,
Negeri Sembilan, Melaka, Pahang, Sabah, Sarawak, Wilayah Persekutuan Kula
Lumpur, Labuan & Putrajaya.

PENGGAL MULA AKHIR JUMLAH MINGGU
PERSEKOLAHAN PERSEKOLAHAN HARI 12

02.01.2019 31.01.2019 23
01.02.2019 28.02.2019 20
01.03.2019 22.03.2018 16

JUMLAH HARI 59

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 1

23.03.2019 31.03.2019 9

1 01.04.2019 30.04.2019 22
01.05.2019 24.05.2019 18
8

JUMLAH HARI 40

CUTI PERTENGAHAN TAHUN 16 2
15 9
25.05.2019 09.06.2019 23
7
10.06.2019 30.06.2019

01.07.2019 31.07.2019

01.08.2019 09.08.2019

JUMLAH HARI 45

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 1

10.08.2019 18.08.2019 9

19.08.2019 31.08.2019 10

2 01.09.2019 30.09.2019 21

01.10.2019 31.10.2019 23
01.11.2019 22.11.2019 16 14

JUMLAH HARI 70
39
CUTI AKHIR TAHUN 5

23.11.2019 31.12.2018 17

Jumlah hari persekolahan termasuk Cuti Am :

Jumlah hari Cuti Penggal

ANALISIS CUTI PERAYAAN 2019

Bil Cuti Am (PERAK) Tarikh Bil Hari
1 Tahun Baharu Cina Selasa, 5 Februari 2
Rabu, 6 Februari
2 Hari Raya Aidil Fitri Rabu, 5 Jun 2
Khamis, 6 Jun
3 Hari Thaipusam Isnin, 21 Januari 1
4 Hari Raya Aidil Adha Ahad, 11 Ogos 1
5 Hari Keputeraan Sultan Perak Jumaat, 1 November 1
6 Awal Muharam (Tahun Baharu Ahad, 1 September 1

Hijrah) Rabu, 1 Mei 1
7 Hari Pekerja Ahad, 19 Mei 1
8 Hari Wesak Isnin, 9 September 1
9 Hari Keputeraan SPB Yang

Dipertuan Agong

10 Hari Keputeraan Nabi Sabtu, 9 November 1
Muhammad S.A.W. (Maulidur
Rasul)

11 Hari Kebangsaan Sabtu, 31 Ogos 1
12 Hari Deepavali Ahad, 27 Oktober 1
13 Hari Malaysia Isnin, 16 September 1
14 Hari Krismas Rabu, 25 Disember 1
15 Tahun Baharu Selasa, 1 Januari 1
16 Nuzul Quran Rabu, 22 Mei 1

18

JADUAL PEPERIKSAAN AWAM

Peperiksaan Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR):
19 September, 23 hingga 26 September 2019

Pengumuman Keputusan UPSR 2019 & Pelaporan PPSR:
28 November 2019

JADUAL PEPERIKSAAN DALAMAN

Jenis Peperiksaan / Ujian Tarikh Catatan
Ujian Awal Tahun Februari /Mac Semua murid
Peperiksaan Pertengahan Tahun Mei / Jun Semua murid
Peperiksaan Percubaan UPSR Julai Tahun 6
Peperiksaan Pra UPSR Ogos Tahun 6
Ujian Sijil Pendidikan Islam Tamat Oktober Tahun 6
Sekolah Rendah (SPITSR)
Peperiksaan Akhir Tahun Oktober / Nov Semua murid

*TERTAKLUK KEPADA PERUBAHAN

19

PENTADBIRAN

20

CARTA ORGANISASI INDUK

En. Zaidi bin Hassan
Guru Besar

Tn. Hj. Azmi bin Shaffii Tn.Hj. Azlan bin Mat Zin Pn. Azira bt Abdul Aziz
PK Kurikulum PK Hal Ehwal Murid PK Kokurikulum

Pn. Syamsidar bt Md. Ali
Pembantu Tadbir

En. Muhammad Faez bin Pn. Rosazlina bt Mohd Pn. Aziatul Shima bt Zambri En. Faidhur Rahman bin
Mohammad Yusuff Raslan Setiausaha Kokurikulum Abdul Kader

Setiausaha Kurikulum Setiausaha HEM Setiausaha Sukan

21

CARTA ORGANISASI PENGURUSAN SEKOLAH
SEKOLAH KEBANGSAAN DEGONG

GURU BESAR PIBG

PENGURUSAN PENDAFTARAN/ SETIAUSAHA PEMBANTU
PANITIA PERTUKARAN KOKURIKULUM TADBIR (N19)

B. MELAYU MURID SETIAUSAHA PEMBANTU
B. INGGERIS SUKAN PENGURUSAN
MATEMATIK DISIPLIN / SSDM MURID (N16)
PENYELARAS PEMBANTU
SAINS BIMBINGAN & UNIT
B. ARAB KAUNSELING OPERASI
PEND. ISLAM BERUNIFORM (N11)
SEJARAH PENGAWAS
RBT/TMK PENYELARAS PEMBANTU
P. SENI VISUAL 3K PERSATUAN & AWAM (N11)
PEND. MORAL
PEND MUZIK KEBAJIKAN & KELAB 22
PJ / PK KWAMP
PEMULIHAN SETIAUSAHA
PENDIDIKAN 1 MURID1 SUKAN
PEP. AWAM & ANTI DADAH
DALAMAN
KANTIN
PENGURUSAN
KELAS SPBT

TAHUN 1-6 RMT DAN
& PRASEKOLAH BANTUAN MURID

PUSAT SARANA
SUMBER / BBM

JADUAL WAKTU

TAKWIM

MAKMAL
KOMPUTER

CARTA ORGANISASI PENTADBIRAN

PENGERUSI

ZAIDI BIN HASSAN , GURU BESAR

NAIB PENGERUSI

AZMI BIN SHAFII, GPK PENTADBIRAN

N. PENGERUSI 2 N. PENGERUSI 3
AZIRA BT ABD. AZIZ PK KOKU
AZLAN BIN MAT ZIN, PK HEM

SETIAUSAHA 1

AHLI JAWATANKUASA

JK PENGURUSAN JK PENGURUSAN DATA &
TERTINGGI SEKOLAH DASHBOARD SEKOLAH

JIHAN BT ABD GHANI JK LATIHAN DALAM
PERKHIDMATAN
JK KEWANGAN & AUDIT
SEKOLAH

JK PEMBANGUNAN JK PEMBANGUNAN FIZIKAL
& PERABOT SEKOLAH
ASET DAN STOR
JK BENCANA SEKOLAH
UNIT KURIKULUM

JK PIBG

JK PBPPP / e-PRESTASI JK SKPMG2

JK BUKU PENGURUSAN JK CATATAN MESYUARAT & 23
SEKOLAH TAKLIMAT GURU

JK KAJIAN TINDAKAN & JK LEMBAGA TATATERTIB
INOVASI
JK PEMUAFAKATAN
JK KELAB GURU & STAF PRASEKOLAH

JK PEMBANGUNAN JK PEMBANGUNAN GURU
SUKAN SEKOLAH BAHARU

JAWATANKUASA PENGURUSAN TERTINGGI SEKOLAH

Pengerusi En. Zaidi bin Hassan (Guru Besar)
Timbalan Pengerusi Tn. Hj.Azmi b. Shafii (GPK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 1 Tn. Hj. Azlan bin Mat Zain (GPK Hem)
Naib Pengerusi 2 Pn. Azira bt Abdul Aziz (GPK Kokurikulum)

Setiausaha Pn. Syamsidar bt Md Ali S/U Pentadbiran
Ahli Jawatankuasa
En. Mohammed Faiz bin M. Yusuf S/U Kurikulum

Pn. Rosazlina bt Mohd. Raslan S/U HEM

Pn. Aziatul Shima bt Zambri S/U Kokurikulum

En. Faidhur Rahman b. Abdul Kader S/U Sukan

JAWATANKUASA
PENGURUSAN DATA & DASHBOARD SEKOLAH

Pengerusi : En. Zaidi bin Hassan (Guru Besar)
Naib Pengerusi : Tn. Hj Azmi bi Shafii (GPK Pentadbiran)
: Tn. Hj. Azlan bin Mat Zain (GPK HEM)
Setiausaha : Pn. Azira bt Abdul Aziz (GPK Kokurikulum)
P/Setiausaha
Ahli Jawatankuasa : Pn. Naimah bt Mohd. Yusuf Guru ICT
: Pn. Murni Suhana bt Ismail Data

: Pn. Syamsidar bt Md Ali S/U Pentadbiran
: En. Mohammad Faez bin M.Yusuff S/U Kurikulum
: Pn. Rosazlina bt Mohd. Raslan S/U Hem
: Pn. Aziatul Shima bt Zambri S/U Kokurikulum
: En. Faidhur Rahman b. Abd.Kader S/U Sukan

24

JAWATANKUASA KEWANGAN & AUDIT SEKOLAH

Pengerusi : En. Zaidi bin Hassan (Guru Besar)
Timbalan Pengerusi : Tn.Hj. Azmi bin Shafii (GPK Pentadbiran)
Naib Pengerusi : Tn. Hj. Azlan bin Mat Zain (GPK Hem)
: Pn. Azira bt Abdul Aziz (GPK Kokurikulum)

Setiausaha : Pn. Syamsidar bt Md. Ali Pembantu Tadbir
Ahli Jawatankuasa
: Pn. Rosazlina bt Mohd Raslan (Guru UBK)

: Pn. Murni Suhana bt. Ismail (S/usaha Peperiksaan)

: Pn. Naimah bt Mohd Yusuf (Guru ICT/Data)

: Pn. Hasnah bt Muhamad (Guru Pemulihan)

: En. Mohamad Faez bin Moham (Penyelaras Linus)

: Pn. Noor Ainun bt Hussin (Guru Media)

: Pn. Naizatul Akmalia bt Alimin (Guru Prasekolah)

: Semua Ketua Panitia
: Semua Guru Kelas

JAWATANKUASA SKPMg2
(STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA Gelombang 2)

Pengerusi: : En. Zaidi bin Hassan (Guru Besar)
Penyelaras : Tn.Hj. Azmi bin Shafii (GPK Pentadbiran)
Setiausaha : Pn. Naimah bt Muhd. Yusuf (Guru ICT/Data)
Pen. Setiausaha : Pn. Siti Zailaini bt Mohd. Zain
Ahli Jawatankuasa

: Tn. Hj. Azlan bin Mat Zain , PK HEM
: Pn. Rosazlina bt Mohd. Raslan, S/U HEM
: Pn. Azira bt Abdul Aziz, PK Kokurikulum
: En. Faidhur Rahman b. Abdul Kader, SU Sukan
: En. Mohamad Faez bin Mohamad Yusuf, S/U Kurikulum
: Pn. Aziatul Shima bt Zambri, SU Kokurikulum
: Pn. Faridah bt Rahmat, SU Kecemerlangan UPSR

25

JAWATANKUASA PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN
PENDIDIKAN (PBPPP/ E-PRESTASI)

Pengerusi : En. Zaidi bin Hassan (Guru Besar)
Setiausaha : Tn.Hj. Azmi bin Shafii (Pk Pentadbiran)
Ahli Jawatamkuasa : Tn. Hj. Azlan bin Mat Zain (Pk Hem)
: Pn. Azira bt Abdul Aziz (Pk Kokurikulum)
Urusetia
: Pn. Syamsidar bt Md. Ali ( Pembantu Tadbir)

JAWATANKUASA PEMBANGUNAN SUKAN SEKOLAH

Penasihat : Tn. KPPD Hilir Perak (PPD)
Pengerusi : En. Zaidi bin Hassan (Guru Besar)
Timbalan Pengerusi : Pn. Azira bt Abdul Aziz (GPK Kokurikulum)
Naib Pengerusi : Tn. Hj. Azmi bin Shafii (GPK Pentadbiran)
: Tn. Hj. Azlan bin Mat Zain (GPK HEM)
Ahli Jawatankuasa
: En. Faidhur Rahman b. Abd. Kader (S/U Sukan)

: Pn. Aziatul Shima bt Zambri (S/usaha

Kokurikulum)

JAWATANKUASA LEMBAGA TATATERTIB

Pengerusi : En. Zaidi bin Hassan (Guru Besar)
Timbalan Pengerusi : Tn.Hj. Azmi bin Shafii (Pk Pentadbiran)
Naib Pengerusi : Tn. Hj. Azlan bin Mat Zain (Pk Hem)
: Pn. Azira bt Abdul Aziz (Pk Kokurikulum)

26

JAWATANKUASA PEMBANGUNAN ASET

Pengerusi : En. Zaidi bin Hassan (Guru Besar)
Setiausaha : Tn. Hj. Azmi bin Shafii Lantikan KPM
*Pegawai Aset
*Pegawai Pemeriksa Harta : Pn. Aziatul Shima bt Zambri Lantikan KPM
Modal & Inventori : En. Salahuddin b. Zakaria Lantikan KPM
*Pegawai Pelupusan Aset : Pn. Hjh. Naimah bt Md Yusof
: Pn. Hjh. Hasnah bt. Mohd Salleh Lantikan Sekolah
Pegawai Penerima Aset : Pn. Syamidar bt Md Ali
: Pn. Nurul Maizura bt Asrani
Pengurusan Aset & Stor : Tn. Hj. Azlan bin Mat Zin
: Pn. Azira bt Abdul Aziz
: Pn. Dzokizah bt Md Yusof
: En. Yunus bin Abdul Latif

* Lantikan KSU . Rujuk SU Aset Alih Kerajaan ,
ABR ( Aset Bernilai Rendah ) dan Stor

JAWATANKUASA PEMBANGUNAN FIZIKAL DAN PERABOT

Penasihat : En. Zaidi bin Hassan (Guru Besar)
Pengerusi : Tn. Hj. Azmi bin Shafii (GPKPentadbiran)
Tim.Pengerusi : Tn. Hj. Azlan bin Mat Zain (GPK Hem)
Tim. Pengerusi 2 : Pn. Azira bt Abdul Aziz (GPKKokurikulum)

Setiausaha : En. Salahuddin bin Zakaria
Ahli Jawatankuasa
: En. Faidhur Rahman bin Abdul Kader
: Pn. Siti Zailaini bt. Mohd Zain
: Pn. Noorhayati bt. Abdul Kadir

27

JAWATANKUASA LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN (LDP) & KOMUNITI
PEMBELAJARAN PROFESIONAL (PLC)

Penasihat En. Zaidi bin Hassan (Guru Besar)
Pengerusi Tn. Hj. Azmi bin Shafii (GPKPentadbiran)
Tim. Pengerusi Tn. Hj. Azlan bin Mat Zain (GPK Hem)
Pn. Azira bt Abdul Aziz (GPKKokurikulum)

Setiausaha Pn. Aziatul Shima bt Zambri
Ahli Jawatankuasa Pn. Naimah bt Mohd Yusoff
Pn. Nizawati bt Jamingan
En. Mohamad Faez bin Mohd Yusuf

JAWATANKUASA PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU

Penasihat : En. Zaidi bin Hassan (Guru Besar)
Pengerusi : Tn.Hj. Azmi bin Shafii (GPKPentadbiran)
Tim. Pengerusi : Tn. Hj. Azlan bin Mat Zain (GPK Hem)
: Pn. Azira bt Abdul Aziz (GPKKokurikulum)

Setiausaha Guru Mentor yang dilantik

JAWATANKUASA CATATAN MESYUARAT DAN TAKLIMAT GURU

Penasihat : En. Zaidi bin Hassan (Guru Besar)

Pengerusi : Tn.Hj. Azmi bin Shafii (G(GPKPentadbiran)
Tim. Pengerusi 1
Tim. Pengerusi 2 : Tn. Hj. Azlan bin Mat Zain (GPK Hem)

: Pn. Azira bt Abdul Aziz (GPKKokurikulum)

Urusetia : En. Mohamad Faez bin Mohamad Yusuf , Kurikulum
: Pn. Rosazlina bt. Mohd. Raslan , Hal Ehwal Murid
: Pn. Aziatul Shima bt Zambri, Kokurikulum
: Pn. Nizawati bt Jamingan, Taklimat Guru
: Pn. Faridah bt Rahmat, Taklimat Guru

28

JAWATANKUASA BENCANA SEKOLAH

Penasihat : En. Zaidi bin Hassan (Guru Besar)
Pengerusi
Setiausaha : Tn. Hj. Azlan bin Mat Zain (GPK Hem)
Ahli Jawatankuasa
: Tn.Hj. Azmi bin Shafii (GPKPentadbiran)

: Pn. Azira bt Abdul Aziz (GPKKokurikulum)

: Pn. Dzokizah bt. Hj. Md Yusof

: En. Faidhur Rahman bin Abdul Kader

JAWATANKUASA PERSATUAN IBU BAPA DAN GURU (PIBG)

Penasihat : En. Zaidi bin Hassan (Guru Besar)
Yang Di-Pertua
Naib Yang Di-Pertua : Semua Penolong Kanan
Setiausaha
: Tn. Hj. Aziz bin Mohamad
Bendahari
AJK Guru : Pn. Zainatul Akmar binti Radzuan

: Pn. Syarifah Nor Mahani bt Syed Mohamed

(Sehingga 13 Disember 2018)

: En. Mohammad Faez bin Mohammad Yusoff

(Mulai 14 Disember 2018)

: En. Faidhur Rahman bin Abdul Kader

: Pn. Hasnah bt. Mohd Salleh

: En. Salahuddin bin Zakaria

: En. Zawahir bin Zainal Abidin , sehingga 13/12/18

: Pn. Aziatul Shima bt Zambri

: Pn. Faridah bt Rahmat, mulai 14 Dis 2018

AJK Ibu bapa : En. Alagarisamy a/l Nagamalay
: Pn. Norazana bt Hashim
: En. Tumin bin Supardi
: En. Shaharuddin bin Nasir
: Pn. Salwa bt Hashim
: Pn. Ulfatiqah bt Umar

: En. Mohd. Fikry bin Dol Kahar@Mohd Yusuf

: Pn. Melati bt Zailani
: En. Juraini bin Mohamed (Wakil JK Pemuafakatan Prasekolah)

29

JAWATANKUASA PERMUAFAKATAN PRASEKOLAH

Penasihat : En. Zaidi bin Hassan (Guru Besar)
: Semua Penolong Kanan
Pengerusi : En. Juraini bin Mohamed (Ibu Bapa)
Setiausaha : Pn. Naizatul Akmalia bt Alimin (Guru
Prasekolah)
Ahli Jawatankuasa : Pn. Nordalila bt Ahmad Baharuddin (Ibu Bapa)
: Pn. Mayzatul Akmam bin Mohd. Amin (Ibu bapa)
: Pn. Sureyanti bin Radsali (Ibu bapa)
: En. Muhammad Zaimi bin Khiruddin (Ibu bapa)
: En. Hamid bin Suliman (Ibu bapa)

JAWATANKUASA KELAB GURU & STAF

Penasihat En. Zaidi bin Hassan (Guru Besar)
Pengerusi En. Zawahir bin Zainal Abidin (sehingga (Guru)
13/12/2018)
Setiausaha Pn. Murni Suhana bt Ismail
Bendahari Pn. Norsyairah bt Zainul Din

Ahli jawatankuasa En. Mohamad Faez bin M. Yusuff
Pn. Syarifah Nor Mahani bt. Syed Mohammed
(sehingga 13 Dis 2018)
En. Salahuddin b. Zakaria
Pn. Nurul Maizura bt. Asrani

30

JAWATANKUASA KAJIAN TINDAKAN & INOVASI

Penasihat En. Zaidi bin Hassan (Guru Besar)
Pengerusi Tn. Hj. Azmi bin Shafii (G(GPKPentadbiran)
Tim. Pengerusi 1 Tn. Hj. Azlan bin Mat Zain
Tim. Pengerusi 2 Pn. Azira bt. Abdul Aziz (GPK Hem)
(GPKKokurikulum)

Setiausaha En. Mohamad Faez b. Mohamad Yusuff

Ahli Jawatankuasa Semua Ketua Panitia

JAWATANKUASA BUKU PENGURUSAN SEKOLAH

Penasihat : En. Zaidi bin Hassan (Guru Besar)
Pengerusi : Tn.Hj. Azmi bin Shafii (G(GPKPentadbiran)
Timbalan Pengerusi : Tn. Hj. Azlan bin Mat Zain
: Pn. Azira bt Abdul Aziz (GPK Hem)
(GPKKokurikulum)

Setiausaha : En. Mohammad Faez bin Mohamad Yusuf
Ahli Jawatankuasa
: Pn. Murni Suhana bt Ismail
: Pn. Aziatul Shima bt Zambri
: Pn. Dzokizah bt Md Yusuf
: Pn. Syamsidar bt Md. Ali (PT)

31

SENARAI NAMA GURU, JAWATAN, GRED
DAN OPSYEN

Bil Nama Guru Opsyen Lantikan Tarikh di Jawatan
pertama sek ini
1 En. Zaidi bin Hassan, DG44 Peng. Melayu 1.11997 15.6.2017 Guru Besar
PSR/PM 1.3.1987 16.2.2016 PKP
2 Tn.Hj. Azmi bin Shafii, DG41 12.1.2004 15.10.2018
Pen. Islam / PJ 3.2.1998 15.12.2017 PK HEM
3 Tn. Hj. Azlan bin Mat Zin, DG44 Matematik 3.1.2005 1.12.2009 PK Koku
BI/PS 1.1.1995 14.12.2018
4 Pn. Azira bt Abdul Aziz, DG44 Matematik 1.12.1995 16.12.2009 GAB
GAB
5 Pn. Aziatul Shima bt Zambri, DG44 Peng. Melayu 1.8.2007 11.7.2007 GAB

6 Pn. Faridah bt Rahmat, DG34 B.Arab 3.1.2005 14.12.2018 GAB
7 Pn. Dzokizah bt Hj. Md.Yusof, DG44 B.Inggeris 1.7.1996 14.12.2018
Pend. Muzik 7.2.2011 7.2.2011 GAB
8 Pn. Naimah bt Mohd Yusof @ Mohd Ariffin, Mate/PJ/BI 4.1.2010 1.1.2014 PSS
DG44 Pend. Seni 1.3.1998 27.8.2012 GAB
PSR Sains 2.1.2008 1.12.2014 GAB
9 Pn. Rosazlina bt Muhd Raslan, DG42 Prasekolah 4.1.1998 1.6.2014 GAB
PM / PSR 1.8.2008 1.1.2015 GPS
10 Pn. Nizawati binti Jamingan, DG41 Pend. Islam 3.1.2007 1.6.2014 Pemulihan
Pend. Islam GPI
11 Pn. Murni Suhana bt Ismail,DG41 29.1.2015 GPI
PR/BM
12 Pn. Noor Ainun bt Hussin,DG44 21.5.2012
Pend. Islam 2.1.1985
13 En. Salahuddin bin Zakaria,DG42 Bah. Melayu 1.1.1989
Bah. Melayu
14 Pn. Naizatul Akmalia bt Alimin,DG44

15 Pn. Hasnah bt Muhamad Salleh, DG34

16 En. Faidhur Rahman bin Abdul Kader, DG44

17 Pn. Siti Zailaini bt Mohd Zain,DG44

18 En. Muhammad Faez bin Muhamad 29.1.2015 GAB
Yusoff,DG41

19 Pn. Nor Syairah bt Zainul Din @ 19.1.2015 GPI
Zainuddin,DG41 1.2.2015 GAB
26.12.2017 GAB
20 En. Ahmad Nadzri bin Zakaria, DG34

21 Pn. Norhayati bt Abdul Kadir, DG42

22

32

SENARAI NAMA GURU KELAS

2019 KELAS GURU KELAS
PRASEKOLAH IQ Pn. Naizatul Akmalia bt. Alimin
1 CEMERLANG En. Mohamad Faez bin Mohamad Yusuff
2 CEMERLANG En. Faidhur Rahman bin Abdul Kader
2 UNGGUL
3 CEMERLANG Pn. Noor Ainun bt Hussin
4 CEMERLANG Pn. Norhayati bt Abdul Kadir
5 CEMERLANG
5 UNGGUL Pn.Murni Suhana bt Ismail
6 CEMERLANG Pn. Nor Syairah bt Zainul Din
Pn. Siti Zailaini bt. Mohd. Zain
Pn. Dzokizah bt. Md. Yusof

SENARAI NAMA AKP

BIL NAMA AKP JAWATAN

1 Pn Syamsidar Bt Md Ali Pembantu Tadbir & Operasi
2 En. Yunus Bin Abd.Latiff Pembantu Operasi
3 En Tarmizi Bin Abdul Rahman Pembantu Awam
4 Pn. Nurul Maizura Bt Asrani Pem.Pengurusan Murid

SENARAI NAMA STAFF SWASTA

STAFF SWASTA
BIL PEMBERSIHAN KAWASAN SEKOLAH (Emerald Effiency)

1 En. Rosli bin Mohammad
2 En. Mohd.Ikhwan bin Mohd. Hisham
3 Pn. Taziah bt. Taharin
4 Pn. Rosiah bt. Sarji
BIL KAWALAN KESELAMATAN SEKOLAH ( I-Care Security)
1 En. Hassan bin Mansor
2 En. Khalid bin Amran
3 En. Jamaluddin bin Zakaria
4 En. Zamri bin Shamsuddin

33

PENGURUSAN KURIKULUM

34

N. PENGERUSI 1 PENGERUSI N. PENGERUSI 2
TN HJ AZLAN B MAT ZAIN EN ZAIDI B HASSAN PN AZIRA BT ABDUL AZIZ

GPK HEM GURU BESAR GPK KK

TIMBALAN PENGERUSI
TN HJ AZMI B HJ SHAFFII

GPK PENTADBIRAN

SETIAUSAHA 1
EN MUHD FAEZ B MOHD YUSOF

PEN. SETIAUSAHA
PN FARIDAH BT RAHMAT

AHLI JAWATANKUASA

Pn Dzokhizah Bt Hj Md Yusof En Mohd Faez B Mohd Yusoff Pn Nor Hayati Bt Abdul Kadir
KP BM KP PEND JASMANI KP SEJARAH

Pn Rosazlina bt Mohd Raslan En Ahmad Nadzari B Zakaria Pn Nor Hayati bt Abd Kadir
KP PEND MUZIK GURU PENYELARAS MEDIA
VCV KP BI
Pn Aziatul Shima bt Zambri Pn Rosazlina bt Mohd Raslan
En Salahuddin B Zakaria KP RBT MBMMBI
KP SAINS
Pn Faridah bt Rahmat Pn Naimah Bt Mohd Yusof
Pn Murni Suhana bt Ismail KP TMK JADUAL WAKTU
KP MATEMATIK KP TMK
Pn Naizatul Akmalia Bt Alimin
Pn Nor Syairah Bt Zainul Din Pn Noor Ainun Bt Hussin PRA SEKOLAH
KP PENDIDIKAN ISLAM KP PEND SENI
En Faidhur Rahman B Abdul
Pn Naimah Bt Mohd Yusof Pn Murni Suhana Bt Ismail Kader
KP BAHASA ARAB SU PEP DALAMAN &
AWAM PENYELARAS JQAF
Tn Hj Azlan B Mat Zain
KP PEN MORAL Pn Noor Ainun Bt Hussin Pn Naimah Bt Mohd Yusof
PBS PENYELARAS /ICT

Pn Hasnah Bt Mohd Salleh
PEMULIHAN KHAS

35

UNIT KURIKULUM 2019

JAWATANKUASA KURIKULUM SEKOLAH

Pengerusi : En. Zaidi b Hassan Guru Besar
Naib pengerusi : Tn Hj Azmi b. Hj Shaffii PK Pentadbiran
Setiausaha : Tn Hj Azlan B Mat Zain PK Hal Ehwal Murid
Pen. Setiausaha : Pn. Azira Bt Abdul Aziz PK Kokurikulum
Ahli Jawatankuasa
: En. Muhammad Faez b Mohammad Yusoff S/U Peperiksaan Dalaman & Awam
: : Pn. Murni Suhana bt Ismail S/U PBS
: Pn. Noor Ainun bt Hussin
Panitia Bahasa Melayu
: Pn Dzokhizah bt. Hj. Md. Yusof Panitia Bahasa Inggeris
: Pn Norazlina bt Mohd Raslan Panitia Matematik
: Pn Murni Suhana bt Ismail Panitia Sains
: En. Salahudin b Zakaria Penyelaras J-Qaf
: En Faidhur Rahman B Abdul Kader Panita Pend. Islam
RBT
: Pn Nor Syairah Bt Zainul Din TMK
Panita P. Jasmani & Kesihatan
: Pn Aziatul Shima Bt Zambri Panitia Sejarah
: Pn Faridah bt rahmat Panitia P. Seni Visual & S/U PBS
: En. Muhammad Faez b Mohammad Yusoff Panitia Muzik
: Pn Nor Hayati Bt Abdul Kadir Pusat Sumber
: Pn. Noor Ainun bt Hussin Panitia Bahasa Arab / Penyelaras ICT
: En Ahmad Nadzari B Zakaria Pemulihan Khas
: Pn Nizawati bt Jamingan Pra Sekolah
: Pn Naimah Bt Mohd Yusof Panitia Pendidikan Moral
: Pn Hasnah Bt Mohammad Salleh
: Pn Naizatul Akmalia Bt Alimin
: Tn Hj Azlan B Mat Zain

36

PANITIA 2019

PANITIA BAHASA MELAYU

Ketua Panitia Pn. Dzokizah bt Mohd Yusof

Setiausaha Pn. Nizawati bt Jamingan

Ahli Jawatankuasa 1.Hj Azmi B Hj Shaffii
2.En Mohd Faez b Mohd Yusoff

3.Pn Nor Hayati bt Abdul Kader

PANITIA BAHASA INGGERIS

Ketua Panitia Pn. Rosazlina bt Mohd Raslan

Setiausaha Pn. Aziatul Shima bt Zambri

Ahli Jawatankuasa 1. Pn. Aziatul Shima bt Zambri
2. Pn Noor Ainun bt Hussin

PANITIA MATEMATIK

KetuaPanitia Pn Murni Suhana bt Ismail

Setiausaha Pn Faridah bt Rahmat

Ahli Jawatankuasa 1.Pn Azira Bt Abdul Aziz

PANITIA SAINS En Salahuddin B Zakaria
KetuaPanitia En Salahuddin B Zakaria
Setiausaha
Ahli Jawatankuasa 1. En Salahuddin B Zakaria

37

PANITIA PENDIDIKAN ISLAM

KetuaPanitia Pn Nor Syairah Bt Zainul Din

Setiausaha Pn Siti Zailani Bt Mohd Zain

Ahli Jawatankuasa 1. En Faidhur Rahman B Abdul Kader
2. Tn Hj Azlan B Mat Zain

PANITIA BAHASA ARAB

KetuaPanitia Pn Naimah Bt Mohd Yusof

Setiausaha Pn Naimah Bt Mohd Yusof

Ahli Jawatankuasa 1. Pn Naimah Bt Mohd Yusof

PANITIA PENDIDIKAN MORAL

KetuaPanitia Tn Hj Azlan B Mat Zain

Setiausaha En Ahmad Nadzari B Zakaria

Ahli Jawatankuasa 1 Pn Azira B Abdul Aziz

PANITIA JASMANI & KESIHATAN

KetuaPanitia En Muhammad Faez B Mohammad Yusoff

Setiausaha Pn Dzokhizah bt Hj Md Yusoff

Ahli Jawatankuasa 1 En Ahmad Nadzari B Zakaria

38

PANITIA SENI Pn Noor Ainun Bt Hussin
KetuaPanitia
Setiausaha Pn Dzokhizah Bt Hj Md Yusof
Ahli Jawatankuasa
1 Hj Azmi B Hj Shaffii
2 En Ahmad Nadzari B Zakaria
3. Pn Murni Suhana Bt Ismail

PANITIA SEJARAH Pn Nor Hayati Bt Abdul Kadir
KetuaPanitia En Zaidi b Hassan
Setiausaha
Ahli Jawatankuasa 1. En Zaidi b Hassan

PANITIA RBT Pn Aziatul Shima Bt Zambri
KetuaPanitia Pn Nor Hayati Bt Abdul Kadir
Setiausaha
Ahli Jawatankuasa 1. Pn Nor Hayati Bt Abdul Kadir

PANITIA TMK Pn Faridah bt Rahmat
KetuaPanitia Pn Murni Suhana bt Ismail
Setiausaha
Ahli Jawatankuasa 1. Pn Murni Suhana bt Ismail

39

PANITIA MUZIK / KESENIAN MUZIK

KetuaPanitia En Ahmad Nadzari B Zakaria
Setiausaha Pn Nizawati bt Jamingan
Ahli Jawatankuasa
1. Pn Rosazlina bt Mohd Raslan

JAWATANKUASA PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN

Penasihat En. Zaidi b Hassan (Guru Besar)
Pengerusi Tn Hj Azmi b. Hj Shaffii (PkPentadbiran)
Naib Pengerusi Tuan Hj Azlan b Mat Zain (Pk Hem)

Pn. Azira Bt Abdul Aziz (PkKokurikulum)

Ahli Jawatankuasa Pn. Murni Suhana bt Ismail
Pn Noor Ainun Bt Hussin
En Mohd Faez B Mohd Yusoff

En Faidhur Rahman B Abdul Kader
Pn Naimah Bt Mohd Yusof

Semua guru matapelajaran KSSR Tahun 1 - 6

40

JAWATANKUASA PBS

Penasihat En. Zaidi b Hassan (Guru Besar)
Pengerusi Tn Hj Azmi b. Hj Shaffii (PkPentadbiran)
Naib Pengerusi Tuan Hj Azlan b Mat Zain (Pk Hem)

Pn. Azira Bt Abdul Aziz (PkKokurikulum)

Setiausaha Pn Dzokhizah Bt Md Yusof

Ajk Penyelarasan Pn Murni Suhana bt Ismail
Pentaksiran Pusat Pn Aziatul Shima Bt Zambri
PAJSK En Salahhuddin B Zakaria
SEGAK Pn Naimah Bt Mohd Yusof
Psikometrik Pn Noor Ainun Bt Hussin
Pentaksiran Bilik Darjah

JAWATANKUASA JADUAL WAKTU /JADUAL GURU GANTI

Penasihat En. Zaidi b Hassan (GURU BESAR)
Pengerusi Tn Hj Azmi b. Hj Shaffii (PK PENTADBIRAN)
Naib Pengerusi Tuan Hj Azlan b Mat Zain (PK HEM)

Pn. Azira Bt Abdul Aziz (PK KOKURIKULUM)

AJK Jadual Waktu 1. Pn Naimah Bt Mohd Yusof
AJK Guru Ganti (Relif) Penolong Penolong Kanan

41

JAWATANKUASA PUSAT SUMBER SEKOLAH

Pengerusi En. Zaidi b Hassan (Guru Besar)
TimbalanPengerusi Tn Hj Azmi b. Hj Shaffii (PkPentadbiran)
Naib Pengerusi Tuan Hj Azlan b Mat Zain (Pk Hem)

Pn. Azira Bt Abdul Aziz (PkKokurikulum)

Penyelaras Pn Nizawati bt Jamingan
Setiausaha Rosazlina bt Mohd Raslan
Bendahari Pn Nor Syairah Bt Zainul Din
Ajk Semua Ketua Mata Pelajaran
Pn Haznah Bt Mohamad Salleh
Pn Nor Hayati bt Abdul Kader
Pn Naimah Bt Mohd Yusof
En Mohd Faez b Mohd Yusoff
Naizatul Akmalia Bt Alimin
Pn Khadijah Bt Yon

JAWATANKUASA ICT

Penasihat En. Zaidi b Hassan (Guru Besar)
Pengerusi Tn Hj Azmi b. Hj Shaffii (PkPentadbiran)
Naib Pengerusi Tuan Hj Azlan b Mat Zain (Pk Hem)

Pn. Azira Bt Abdul Aziz (PkKokurikulum)

Penyelaras Puan. Naimah bt Mohd Yusof S/U Frog VLE
Setiausaha Pn Murni suhana bt Ismail S/U I think

AJK Semua guru kelas dan guru matapelajaran

CA
42

PENASIHAT
EN ZAIDI B HASSAN

GURU BESAR

GB
PENGERUSI
TN HJ AZMI B HJ SHAFFII
GPK PENTADBIRAN

N. PENGERUSI 2 N. PENGERUSI 3
TN HJ AZLAN B MAT ZAIN PN AZIRA BT ABDUL AZIZ

GPK HEM GPK KK

PENYELARAS

Pn Nizawati bt Jamingan

SETIAUSAHA BENDAHARI

Rosazlina bt Mohd Raslan Pn Nor Syairah Bt Zainul Din
Abidin

AHLI JAWATANKUASA

NILAM BM (THP 1) ICT
En Mohd Faez b Mohd Yusoff Pn Naimah Bt Mohd Yusof

NILAM BM (THP 2) KETUA PANITIA
Pn Dzokhizah Bt Hj Md Yusof SEMUA MATAPELAJARAN

NILAM BI (THP 1) PEMULIHAN
Pn Hasnah Bt Mohamad Salleh
Pn Rosazlina bt Mohd Raslan
PEMBANGUNAN
NILAM BI (TAHAP2)
Pn Aziatul Shima Bt Zambri BILIK MEDIA/TAYANG
Pn Faridah bt Rahmat
BBM
Pn Nor Hayati Bt Abdul Kader 43

PAK 21
Hj Azmi B Hj Shaffii

JAWATANKUASA PROGRAM PEMULIHAN KHAS

Penasihat En. Zaidi b Hassan (Guru Besar)
Pengerusi Tn Hj Azmi b. Hj Shaffii (PkPentadbiran)
Naib Pengerusi Tuan Hj Azlan b Mat Zain (Pk Hem)

Pn. Azira Bt Abdul Aziz (PkKokurikulum)

Penyelaras Pn Hasnah Bt Mohammad salleh
Ajk
Pn. Rosazlina bt Mohd Raslan
Pn Murni Suhana Bt Ismail
Pn Dzokhizah Bt Hj Md Yusof
Semua guru BM dn Matematik

JAWATANKUASA PROGRAM SEGAK

Penasihat En. Zaidi b Hassan (Guru Besar)
Pengerusi Tn Hj Azmi b. Hj Shaffii (PkPentadbiran)
Naib Pengerusi Tuan Hj Azlan b Mat Zain (Pk Hem)

Penyelaras Pn. Azira Bt Abdul Aziz (PkKokurikulum)
Setiausaha
AJK En Sallahuddin b Zakaria
En Muhd Faez b Mohd Yusof
Semua guru Pendidikan Jasmaini

:

44

JAWATANKUASA PRASEKOLAH

Penasihat En. Zaidi b Hassan (Guru Besar)
Pengerusi Tn Hj Azmi b. Hj Shaffii (PkPentadbiran)
Naib Pengerusi Tuan Hj Azlan b Mat Zain (Pk Hem)

Penyelaras Pn. Azira Bt Abdul Aziz (PkKokurikulum)
Ajk
Puan Naizatul Akmalia bt Alimin
Puan Nurul Maizura bt Asrani

Pn Murni Suhana Bt Ismail
Pn Dzokhizah Bt Hj Md Yusof
Puan Siti Zailaini Bt Mohd Zain
Pn Hasnah Bt Mohamad Salleh

JAWATANKUASA MEMARTABATKAN BAHASA MALAYSIA DAN MEMPERKUKUH BAHASA INGGERIS

Pengerusi : En. Zaidi b Hassan Guru Besar
Naib pengerusi : Tn Hj Azmi b. Hj Shaffii PK Pentadbiran
Setiausaha : Pn Rosazlina bt Mohd Raslan
Ahli Jawatankuasa : Semua Ketua Panitia

45

JAWATANKUASA PAK 21

Penasihat En. Zaidi b Hassan (Guru Besar)
Pengerusi Tn Hj Azmi b. Hj Shaffii (PkPentadbiran)
Naib Pengerusi Tuan Hj Azlan b Mat Zain (Pk Hem)

Pn. Azira Bt Abdul Aziz (PkKokurikulum)

Penyelaras En Muhd Faez B Mohd Yusoff
Setiausaha Pn Noor Ainun Bt Hussin
AJK Pn Nor Hayati Bt Abdul Kader
Pn Aziatul Shima Bt Zambri
Semua Guru

JAWATANKUASA PROGRAM KECEMERLANGAN UPSR / SELEPAS UPSR

Pengerusi : En. Zaidi b Hassan Guru Besar
Naib pengerusi : Tn Hj Azmi b. Hj Shaffii PK Pentadbiran
Setiausaha : Pn Faridah bt Rahmat
Ahli Jawatankuasa : En. Salahudin b Zakaria S/U Selepas UPSR
: Pn Rosazlina bt Mohd Raslan
: Puan Aziatul Shima bt Zambri
: Puan Dzokhizah bt Md. Yusof
: Pn. Siti Zailaini bt Mohd Zain
: Pn Murni Suhana Bt Ismail

46

PENYELARAS BILIK KHAS : Pn Nizawati bt Jamingan
Pusat Sumber Sekolah : Pn Naimah bt Mohd Yusof
Makmal Komputer : Pn Murni Suhana bt Ismail
Bilik Mesyuarat/Gerakan : Pn Hasnah bt Mohd Salleh
Bilik SPBT : En Faidhur Rahman b Abdul Kader
Bilik j-QAF : Pn Siti Zailaini bt Mohd Zain
Musola (Al- Mursyidun) : En Mohd Faez b Mohd Yusof
Bilik Sukan/PJK : En Nizawati bt Jamingan
Bilik RBT : Tuan Hj Azlan b Mat Zain
Bilik Moral : En Tarmizi b Abdul Rahman
Bilik Cetak/Bilik Fail : En Yunus b Abd Latiff
Stor Pejabat : Pn Naizatul Akmalia bt Alimin
Bilik Prasekolah : Pn Dzokhizah bt. Hj. Md. Yusof
Bilik Guru : En Salahuddin b Zakaria
Bilik Sains : Pn Noor Hayati bt Abdul Kadir
Kedai Buku : Pn Noor Hayati bt Abdul Kadir
Bilik ABM : Pn Hjh Hasnah bt Mohd Salleh
Bilik Pemulihan

JAWATANKUASA PROGRAM-PROGRAM KHAS KPM/JPN/PPD

Penasihat En. Zaidi b Hassan (Guru Besar)
Pengerusi Tn Hj Azmi b. Hj Shaffii (PkPentadbiran)
Naib Pengerusi Tuan Hj Azlan b Mat Zain (Pk Hem)

Setiausaha Pn. Azira Bt Abdul Aziz (PkKokurikulum)
: Pn Nor Syairah bt Zainul Din

Penolong s/u : Pn. Siti Zailaini bt Mohd Zain
: Semua Ketua Panit

47

JADUAL PENCERAPAN PDP

PENILAIAN KENDIRI JANUARI - MAC
PEMANTAUAN PERTAMA APRIL - JULAI
OGOS - OKTOBER
PEMANTAUAN KEDUA

JADUAL PENCERAPAN GURU 2019

BIL NAMA GURU JAN - MAC APRIL - JULAI OGOS - OKTOBER

1. Puan Aziatul Shima bt. Zambri GB PK P PK HEM
2. Puan Faridah bt Rahmat PK P PK HEM PK KOKO
3. Puan Dzokhizah bt. Hj. Md. Yusof PK HEM PK KOKO
4. Puan Murni Suhana bt. Ismail PK KOKO GB
5. En. Salahuddin b Zakaria GB GB PK P
PK P PK HEM
En. Muhammad Faez bin Mohammad PK P
6. Yusoff PK HEM PK KOKO
PK HEM
7. Puan Rosazlina bt Mohd Raslan PK KOKO GB
Pn Nor Syairah bt Zainul Din @ PK KOKO
GB PK P
8. Zainuddin GB
PK HEM PK P PK HEM
9. Pn Nizawati bt Jamingan PK KOKO GB
10. Puan Naizatul Akmalia bt Alimin PK KOKO
GB PK P
Puan Naimah bt. Mohd. Yusof @ GB
11. Mohd.Ariffin PK P PK P PK HEM
PK HEM PK HEM PK KOKO
12. En. Ahmad Nadzari bin Zakaria PK KOKO PK KOKO
13. Noor Ainun bt Hussin GB GB
14. Pn. Siti Zailaini bt Mohd Zain GB PK KOKO
15. En. Faidhur Rahman b Abdul Kader PK KOKO PK HEM
16 Pn. Hasnah bt Mohamad Salleh

48

17 Tn Hj Azmi B Hj Shaffii GB GB GB
18 Tn Hj Azlan b Mat Zain GB GB GB
19 Pn Azira bt Abdil Aziz GB GB GB

JADUAL PENCERAPAN PDP DAN BUKU
RAMPAIAN

PEMANTAUAN PERTAMA APRIL - JULAI
PEMANTAUAN KEDUA OGOS - OKTOBER

JADUAL SEMAKAN BUKU LATIHAN MURID 2019

Tahun 1 APRIL 0GOS
Tahun 2 PK P PKHEM
Tahun 3 PK HEM PK KOKO
Tahun 4 PK KOKO
Tahun 5 PK HEM PK P
Tahun 6 PK P PK KOKO
GB PK HEM

GB

49

PENGURUSAN
HAL EHWAL MURID

(HEM)

50


Click to View FlipBook Version