The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by adzruladzhari, 2019-01-06 22:35:03

hsp sains ting 4

hsp sains ting 4

Kementerian Pelajaran Malaysia

KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH

SPESIFIKASI KURIKULUM

SAINS
TINGKATAN 4

Bahagian Pembangunan Kurikulum
Kementerian Pelajaran
Malaysia

2010

KANDUNGAN

Rukun Negara vii Jirim dalam Alam
Falsafah Pendidikan Kebangsaan
Falsafah Pendidikan Sains Negara ix Bidang Pembelajaran : 41
Prakata 1. Jirim dan Bahan
Pendahuluan
Matlamat dan Objektif xi
Kemahiran Saintifik
Kemahiran Berfikir xii Tenaga dalam Kehidupan 52
Sikap Saintifik dan Nilai Murni 1 Bidang Pembelajaran : 60
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran 2 1. Tenaga dan Perubahan Kimia 64
Organisasi Kandungan 3 2. Tenaga Nuklear
Tema 5 3. Cahaya, Warna dan Penglihatan

Pengenalan kepada Sains 11
Bidang Pembelajaran:
13 Perkembangan Teknologi Industri dalam Masyarakat.
1. Penyiasatan Saintifik Bidang Pembelajaran :

Penyelenggaraan Dan Kesinambungan Hidup 18 1. Bahan Kimia dalam Perindustrian 72
Bidang Pembelajaran :
1. Koordinasi Badan 20
2. Keturunan dan Variasi
22
32

vi

RUKUNEGARA

BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan
seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil di mana kemakmuran
Negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi
kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan
sains dan teknologi moden;

MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita
tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip berikut:

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN
KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA
KELUHURAN PERLEMBAGAAN
KEDAULATAN UNDANG-UNDANG
KESOPANAN DAN KESUSILAAN

vii

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembang potensi individu secara
menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan
jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan
warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan
berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga,
masyarakat dan Negara.

ix
vii

FALSAFAH PENDIDIKAN SAINS NEGARA

Selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan, pendidikan sains di Malaysia memupuk budaya Sains dan Teknologi
dengan memberi tumpuan kepada perkembangan individu yang kompetitif, dinamik, tangkas dan berdaya tahan serta
dapat menguasai ilmu sains dan keterampilan teknologi.

x

PRAKATA Murid juga diberi peluang yang lebih untuk terlibat dalam
penyiasatan saintifik melalui aktiviti amali dan eksperimen.
Sains dan teknologi memainkan peranan yang kritikal dalam Pendekatan inkuiri, penerapan kemahiran berfikir, strategi
merealisasikan aspirasi Malaysia untuk menjadi sebuah berfikir dan pembelajaran berfikrah perlu ditekankan melalui
negara maju. Oleh kerana sains merupakan antara proses pengajaran dan pembelajaran. Adalah dicadangkan
penyumbang utama dalam perkembangan ilmu pengetahuan kandungan dan konteks yang dipilih perlulah berdasarkan
sains dan teknologi, maka penyediaan pendidikan sains yang kesesuaian kepada murid agar minat kepada mata pelajaran
berkualiti dari peringkat awal proses pendidikan adalah ini meningkatkan.
sangat penting untuk menghasilkan bangsa yang
berpengetahuan dan mampu berdaya saing di arena Bermula tahun 2012, Bahasa Malaysia boleh digunakan
globalisasi. sebagai bahasa pengantar dalam pengajaran dan
pembelajaran sains dan matematik bagi murid Tingkatan 1.
Kurikulum sains sekolah Malaysia bertujuan untuk Penggunaan Bahasa Inggeris dan/atau Bahasa Malaysia
memperkembangkan ilmu sains dan kecekapan serta dalam pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik di
menyemai sikap positif terhadap sains dalam kalangan murid. peringkat menengah atas boleh diteruskan sehingga tahun
Sains untuk sekolah menengah menyediakan peluang untuk 2015, iaitu tahun akhir peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia
murid memperoleh ilmu dan kemahiran sains dan disediakan dalam dwibahasa. Langkah ini bertujuan
memperkembangkan kemahiran menyelesai masalah dan membantu guru dan murid menyesuaikan diri dengan
membuat keputusan untuk membolehkan murid menangani perubahan dari segi bahasa pengantar yang digunakan dalam
cabaran kehidupan harian. Seperti subjek lain dalam pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik.
kurikulum sekolah menengah, Sains bertujuan menanam nilai
murni dan cinta kepada negara dalam membangunkan insan Kepada semua pihak yang terlibat menghasilkan spesifikasi
yang menyeluruh yang berupaya untuk menyumbang ke arah kurikulum terjemahan ini, Kementerian Pelajaran Malaysia
keharmonian dan kemakmuran negara dan rakyatnya. merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima
kasih.
Penggunaan teknologi ditekankan dalam pengajaran dan
pembelajaran sains dan matematik. Pengajaran dan (DATU Dr HJ. JULAIHI HJ. BUJANG)
pembelajaran Sains digabungkan dengan penggunaan Pengarah
teknologi seperti Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) Bahagian Pembangunan Kurikulum
dan perisian dinamik akan memberi lebih ruang dan peluang Kementerian Pelajaran Malaysia
kepada murid untuk meneroka dan mendalami konsep sains
yang dipelajari. Selain itu, penggunaan TMK menyediakan
peluang untuk murid berkomunikasi secara saintifik bukan
sahaja di persekitaran mereka, malah dengan murid dari
negara lain, dan dalam proses tersebut menjadikan
pembelajaran sains lebih menarik dan menyeronokkan.

1xi

PENDAHULUAN Sains Elektif ditawarkan pada Menengah Atas dan terdiri
daripada Fizik, Kimia, Biologi dan Sains Tambahan.
Seperti yang termaktub dalam Polisi Pendidikan
Kebangsaan, pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha Mata pelajaran Sains Teras untuk Sekolah rendah dan
berterusan untuk memperkembangkan lagi potensi individu Menengah direka bentuk untuk memberi pengetahuan asas
secara menyeluruh dan bersepadu supaya dapat melahirkan sains kepada murid, menyediakan murid supaya celik sains
insan yang seimbang dan harmoni dari segi intelek, rohani, dan mampu mengikuti sains di peringkat menengah atas.
emosi dan jasmani. Kurikulum sains sekolah rendah dan Mata pelajaran Sains Teras untuk Menengah atas direka
menengah dibangunkan dengan hasrat untuk menghasilkan bentuk untuk menghasilkan murid yang celik sains, inovatif
insan yang dihasratkan. dan berupaya mengaplikasikan pengetahuan sains, membuat
keputusan dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan.
Sebagai sebuah Negara yang sedang melangkah kearah
status negara maju, Malaysia perlu mewujudkan masyarakat Mata pelajaran sains elektif menyediakan murid yang
yang saintifik dan progresif serta berilmu, yakni masyarakat cenderung dalam bidang sains untuk melanjutkan pelajaran di
yang mempunyai daya perubahan yang tinggi, memandang bidang sains pada peringkat pra-menengah atas. Golongan
jauh ke hadapan, inovatif serta penyumbang kepada tamadun murid ini akan menceburi kerjaya dalam bidang sains dan
sains dan teknologi masa depan. Bagi mencapai hasrat ini, teknologi yang memainkan peranan dalam bidang
kita perlu membentuk warganegara kritis, kreatif dan pembangunan negara.
berketerampilan yang mengamalkan budaya sains dan
teknologi. Setiap mata pelajaran sains dibekalkan dua dokumen iaitu
sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran. Sukatan
Kurikulum sains Malaysia merangkumi tiga mata pelajaran Pelajaran mengandungi tujuan, objektif dan garis panduan
sains teras dan empat mata pelajaran sains elektif. Mata bagi kandungan kurikulum untuk tempoh dua tahun bagi mata
pelajaran teras adalah Sains Sekolah Rendah, Sains pelajaran sains elektif dan lima tahun untuk mata pelajaran
Menengah Rendah dan Sains Menengah Atas. Mata pelajaran

1

Sains Teras. Huraian sukatan pelajaran mengandungi maju dengan membudayakan sains dan teknologi secara
maklumat kurikulum yang meliputi tujuan dan objektif semulajadi dalam menangani pemeliharaan dan pemuliharaan
kurikulum, penerangan kemahiran berfikir dan stategi berfkir, alam sekitar.
kemahiran saintifik, sikap saintifik dan nilai murni, stategi
Pengajaran dan Pembelajaran dan kandungan kurikulum. OBJEKTIF
Kandungan kurikulum mengandungi objektif pengajaran,
cadangan aktiviti pengajaran dan hasil pembelajaran dan Kurikulum Sains untuk sekolah menengah membolehkan
perbendaharaan kata. murid:
1. Memperolehi pengetahuan tentang konsep dan prinsip
MATLAMAT
sains serta menghubungkaitkan pengetahuan ini dengan
Matlamat kurikulum sains untuk sekolah menengah adalah fenomena alam semulajadi dan pengalaman harian.
bertujuan untuk membekalkan pelajar dengan pengetahuan 2. Memperolehi kefahaman tentang aplikasi konsep dan
dan kemahiran sains dan teknologi serta membolehkan prinsip sains dalam bidang teknologi dan kehidupan
mereka menyelesaikan masalah dan membuat keputusan harian.
dalam kehidupan seharian berdasarkan sikap saintifik dan nilai 3. Menguasai kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir.
murni 4. Mengaplikasikan pengetahuan sains dan kemahiran
saintifik secara kritis dan kreatif berasaskan sikap saintifik
Murid yang telah mengikuti kurikulum sains sekolah dan nilai murni dalam penyelesaian masalah dan membuat
menengah akan memperolehi asas sains yang membolehkan keputusan.
mereka memperolehi pendidikan lanjutan dalam sains dan 5. Menangani cabaran dalam dunia sains dan teknologi serta
teknologi secara rasmi dan tidak rasmi. bersedia memberi sumbangan kepada perkembangan
sains dan teknologi.
Kurikulum ini juga bertujuan untuk membangunkan 6. Menilai maklumat mengenai sains dan teknologi dengan
masyarakat yang bertanggungjawab, dinamik dan berdaya bijak dan berkesan.
7. Mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni.

2

8. Menyedari kepentingan saling hubungan antara kehidupan Kemahiran Proses Sains
dan pengurusan alam semulajadi serta sumbernya dengan
bijaksana demi kesinambungan hidup manusia sejagat. Kemahiran proses sains ialah kemahiran yang membolehkan
murid mempersoalkan sesuatu dan mencari jawapan secara
9. Menghargai sumbangan sains dan teknologi terhadap bersistem.
pembangunan negara dan kesejahteraan manusia sejagat. Penerangan tentang setiap kemahiran proses sains diberi
seperti berikut:
10. Menyedari bahawa pengetahuan yang diperoleh melalui
kajian sains merupakan hasil usaha manusia untuk Memerhatikan Menggunakan deria penglihatan,
memperoleh penerangan yang rasional tentang fenomena pendengaran, sentuhan, rasa atau bau
alam berasaskan kemampuan akal untuk mengumpulkan maklumat
tentang objek dan fenomena.
11. Mewujudkan kesedaran ke atas kepentingan kasih sayang
kepada alam sekitar dan memainkan peranan dalam Mengelaskan Melalui pemerhatian, mengumpulkan
pemuliharaan dan pemeliharaannya objek atau fenomena berdasarkan
persamaan dan perbezaan.
KEMAHIRAN SAINTIFIK
Mengukur dan Membuat pemerhatian secara kuantitatif
Sains mengutamakan kaedah inkuiri dan penyelesaian menggunakan dengan menggunakan nombor dan alat
masalah. Dalam proses inkuiri dan menyelesaikan masalah, nombor berunit piawai. Pengukuran menjadikan
kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir digunakan. pemerhatian lebih jitu.
Kemahiran saintifik merupakan kemahiran yang penting untuk
menjalankan sebarang aktiviti mengikut kaedah saintifik Membuat Menggunakan pengumpulan data dan
seperti menjalankan eksperimen dan projek. inferens pengalaman lalu untuk membuat
kesimpulan dan menerangkan sesuatu
Kemahiran saintifik terdiri daripada kemahiran proses sains peristiwa
dan kemahiran manipulatif.

3

Meramalkan Membuat jangkaan tentang sesuatu satu pembolehubah dimanipulasikan
peristiwa berdasarkan pemerhatian dan untuk memerhatikan hubungannya
pengalaman yang lalu atau data yang dengan pemboleh ubah yang bergerak
boleh dipercayai. balas. Pada masa yang sama pemboleh
ubah yang lain dimalarkan.
Berkomunikasi Menggunakan perkataan atau simbol Membuat
grafik seperti jadual, graf, rajah atau hipotesis Membuat sesuatu penyataan umum
Menggunakan model untuk menerangkan tindakan, tentang hubungan antara pemboleh ubah
perhubungan objek atau peristiwa yang dimanipulasi dan pemboleh ubah
ruang dan masa yang bergerak balas untuk menerangkan
Memperihalkan perubahan parameter sesuatu peristiwa atau pemerhatian..
dengan masa. Contohnya lokasi, arah, Pernyataan ini boleh diuji untuk
bentuk, saiz , isipadu, berat dan jisim membuktikan kesahihannya.

Mentafsir data Memberi penerangan yang rasional
tentang objek, peristiwa atau pola
daripada data yang dikumpulkan. Mengeksperimen Merancang dan menjalankan aktiviti
untuk menguji sesuatu hipotesis,
Mendefinisi Memberi tafsiran tentang sesuatu konsep mengumpulkan data, mentafsirkan data
secara operasi dengan menyatakan perkara yang sehingga mendapat rumusan daripada
dilakukan dan diperhatikan. aktiviti itu.

Kemahiran Manipulatif

Mengawal Mengenalpasti pemboleh ubah Kemahiran manipulatif merupakan kemahiran psikomotor
pemboleh ubah dimanipulasikan, pemboleh ubah dalam penyiasatan sains yang membolehkan murid:
bergerak balas dan pemboleh ubah yang
dimalarkan. Dalam sesuatu penyiasatan

4

 Menggunakan dan mengendalikan peralatan sains dan Dalam proses ini aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang
bahan dengan betul. dirancang dapat mencungkil minda murid dan mendorongnya
untuk berfikir agar mereka dapat mengkonsepsikan,
 Mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat. menyelesaikan masalah dan membuat keputusan.
 Melakar spesimen, bahan dan peralatan sains dengan
Kemahiran berfikir boleh digolongkan kepada pemikiran kritis
tepat. dan pemikiran kreatif. Seseorang yang berfikir secara kritis
 Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul. akan sentiasa menilai sesuatu idea dengan sistematik
 Menyimpan peralatan sains dan bahan dengan betul dan sebelum menerimanya. Seseorang yang berfikir secara kreatif
mempunyai daya imaginasi yang tinggi, berupaya menjanakan
selamat. idea yang inovatif dan asli, serta boleh mengubah suai idea
dan produk yang sedia ada.
KEMAHIRAN BERFIKIR
Strategi berfikir merupakan proses berfikir yang lebih tinggi
Berfikir merupakan satu proses mental yang memerlukan peringkatnya yang melibatkan beberapa langkah dan setiap
individu menggabungjalinkan pengetahuan, kemahiran dan langkah melibatkan beberapa kemahiran berfikir kritis dan
sikap yang ada pada dirinya bagi membolehkannya kreatif. Strategi berfikir merupakan fungsi utama dan matlamat
memahami dan mencorak alam sekeliling. akhir kepada proses berfikir.

Salah satu objektif sistem pendidikan negara adalah untuk Kemahiran Berfikir Kritis
mempertingkatkan daya berfikir di kalangan murid. Objektif ini
boleh dicapai melalui kurikulum yang menekankan Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir adalah
pembelajaran berfikrah. Pengajaran dan pembelajaran yang seperti yang berikut :
menekankan kemahiran berfikir dan strategi berfikir adalah
teras kepada pembelajaran berfikrah.

Pembelajaran berfikrah boleh dicapai jika murid dilibatkan
secara aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

5

Mencirikan Mengenal pasti kriteria seperti ciri, sifat, Menganalisa Mengolah maklumat dengan
kualiti dan unsur sesuatu konsep atau
objek. menghuraikannya kepada bahagian yang

lebih kecil bagi memahami sesuatu lonsep

atau peristiwa serta mencari makna yang

Membandingkan Mencari persamaan dan perbezaan tersirat.
dan berdasarkan kriteria seperti ciri, sifat,
membezakan kualiti dan unsur sesuatu objek atau Mengesan Mengesan pandangan atau pendapat
Kecondongan yang berpihak kepada atau menentang
peristiwa. sesuatu

Mengumpulkan Mengasingkan dan mengumpulkan objek Menilai Membuat pertimbangan tentang sesuatu
dan atau fenomena kepada kumpulan masing- perkara dari segi kebaikan dan keburukan,
mengelaskan masing berdasarkan kriteria tertentu berdasarkan bukti atau dalil yang sah.
seperti ciri atau sifat. Pengumpulan ini
adalah berdasarkan ciri atau sifat Membuat Membuat pernyataan tentang hasil
sepunya. kesimpulan sesuatu kajian yang berdasarkan kepada
sesuatu hipotesis.
Membuat urutan Menyusun objek dan maklumat mengikut
tertib berdasarkan kualiti atau kuantiti ciri Kemahiran Berfikir Kreatif
atau sifatnya seperti saiz, masa, bentuk
atau bilangan.

Menyusun Menyusun objek atau maklumat mengikut Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir kreatif
mengikut tertib berdasarkan kepentingan atau adalah seperti yang berikut:
keutamaan keutamaan.
Menjanakan idea Menghasilkan idea yang berkaitan
dengan sesuatu perkara.

6

Menghubungkaitkan Membuat perkaitan dalam sesuatu Mensintesiskan Menggabungkan unsur yang
berasingan untuk menghasilkan satu
keadaan atau peristiwa untuk mencari gambaran menyeluruh dalam bentuk
seperti pernyataan, lukisan dan
sesuatu struktur atau corak artifak.

hubungan.

Membuat inferens Menggunakan pengumpulan data dan

pengalaman lalu untuk membuat

kesimpulan dan menerangkan Membuat hipotesis Membuat sesuatu penyataan umum
tentang hubungan antara pemboleh
sesuatu peristiwa. ubah yang dimanipulasi dan
pemboleh ubah yang bergerak balas
Meramalkan Membuat jangkaan tentang sesuatu untuk menerangkan sesuatu
peristiwa atau pemerhatian..
peristiwa berdasarkan pemerhatian Pernyataan ini boleh diuji untuk
membuktikan kesahihannya.
dan pengalaman yang lalu atau data

yang boleh dipercayai.

Mengitlakkan Membuat pernyataan umum terhadap
sesuatu perkara untuk keselurahan
kumpulan berdasarkan pemerhatian Menganalogikan Membentuk kefahaman tentang
ke atas sampel atau beberapa sesuatu konsep yang kompleks atau
maklumat daripada kumpulan itu. abstrak secara mengaitkan konsep itu
dengan konsep yang mudah atau
Membuat gambaran Membuat tanggapan atau maujud yang mempunyai ciri yang
mental serupa.

membayangkan sesuatu idea,

konsep, keadaan atau gagasan dalam Mereka cipta Menghasilkan sesuatu yang baru atau
melakukan pengubahsuaian kepada
minda atau fikiran. sesuatu yang sedia ada untuk
mengatasi masalah secara terancang.

7

Strategi Berfikir kritis dan kreatif serta strategi berfikir menjadi lebih mudah jika
seseorang itu berkebolehan membuat penaakulan secara
Penerangan tentang setiap strategi berfikir adalah seperti induktif dan deduktif. Rajah 1 memberi gambaran keseluruhan
yang berikut: tentang kemahiran berfikir dan strategi berfikir.

Mengkonsepsikan Membuat pengitlakan ke arah membina Penguasaan kemahiran berfikir dan strategi berfikir (KBSB)
pengertian, konsep atau model melalui pengajaran dan pembelajaran sains boleh
berdasarkan ciri spesifik sepunya yang dikembangkan melalui peringkat berikut :
saling berhubung kait.

Membuat Memilih satu alternatif penyelesaian 1. KBSB diperkenalkan.
keputusan yang terbaik daripada beberapa 2. KBSB dipraktikkan dengan bimbingan guru.
alternatif berdasarkan kriteria tertentu 3. KBSB dipraktikkan tanpa bimbingan guru.
bagi mencapai matlamat yang 4. KBSB diaplikasikan ke situasi baru dan
ditetapkan.
diperkembangkan dengan bimbingan guru.
Menyelesaikan Mencari penyelesaian yang tepat secara 5. KBSB digunakan bersama dengan kemahiran yang
masalah terancang terhadap situasi yang tidak
pasti atau mencabar ataupun kesulitan lain untuk mencapai tugasan berfikir.
yang tidak dijangkakan.
Penerangan lanjut tentang peringkat penerapan KBSB dalam
Selain daripada kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang sains diberi dalam Buku Panduan Penerapan Kemahiran
tersebut, kemahiran menaakul merupakan satu lagi kemahiran Berfikir dan Strategi Berfikir dalam Pengajaran dan
yang diutamakan. Kemahiran menaakul ialah kemahiran yang Pembelajaran Sains ( Pusat Pembangunan Kurikulum, 1999).
digunakan untuk membuat pertimbangan seccara logik,
rasional, adil dan saksama. Penguasaan kemahiran berfikir

8

Kemahiran Berfikir Perkaitan antara kemahiran Berfikir dan Kemahiran
Proses Sains

Kritis Menaakul Kreatif Kemahiran proses sains ialah kemahiran yang diperlukan
 Mencirikan  Menjana idea untuk mencari jawapan kepada sesuatu masalah atau
 Membandingkan  Menghubungkait membuat keputusan secara bersistem. Ia merupakan satu
 Membuat inferens proses mental yang menggalakkan pemikiran secara, kreatif,
& membezakan  Meramalkan analitis dan sistematik. Penguasaan kemahiran proses sains
 Mengumpulkan &  Membuat bersama dengan sikap dan pengetahuan yang sesuai
menjamin keupayaan murid untuk berfikir secara berkesan.
mengelaskan hipotesis
 Membuat urutan  Mensintesiskan Untuk menguasai kemahiran proses sains, seseorang
 Menyusun  Mengitlakan perlu menguasai kemahiran berfikir yang berkaitan.
 Membuat Kemahiran berfikir utama yang berkaitan dengan setiap
mengikut kemahiran proses sains adalah seperti berikut :
keutamaan gambaran mental
 Menganalisis  Menganalogikan
 Mengesan  Mereka cipta
kecondongan
 Menilai
 Membuat
kesimpulan

mmmm Kemahiran Proses Kemahiran Berfikir
Sains
Strategi Berfikir
 Mengkonsepsikan Memerhatikan Mencirikan
 Membuat keputusan Mengelaskan Membandingkan dan membezakan
 Menyelesaikan masalah Menghubungkaitkan
Mencirikan
Rajah 1 : Model KBSB dalam Sains Membandingkan dan membezakan
Mengumpulkan dan mengelaskan

9

Mengukur dan Menghubungkaitkan Mendefini secara Menghubungkaitkan
menggunakan Membandingkan dan membezakan operasi Menganalogikan
nombor Membuat gambaran mental
Menganalisis

Membuat inferens Menghubungkaitkan Mengawal pemboleh Mencirikan
Membandingkan dan membezakan ubah Membandingkan dan membezakan
Menganalisis Menghubungkaitkan
Membuat inferes Menganalisis

Meramalkan Menghubungkaitkan Membuat hipotesis Mencirikan
Membuat gambaran mental Menghubungkaitkan
Membandingkan dan membezakan
Menggunakan Membuat urutan Menjana idea
perhubungan ruang Menyusun mengikut keutamaan Membuat hipotesis
dan masa Meramalkan
Mensintesiskan

Mentafsir data Membandingkan dan membezakan
Menganalisis
Mengesan kecondongan Mengeksperimen Semua kemahiran berfikir
Membuat kesimpulan
Mengitlakkan Berkomunikasi Semua kemahiran berfikir
Menilai

10

Pengajaran dan Pembelajaran yang Berteraskan Penerangan:
Kemahiran Berfikir dan Kemahiran Saintifik
Untuk mencapai hasil pembelajaran yang tersebut,
Kurikulum sains ini menekankan pembelajaran berfikrah yang pengetahuan tentang sifat fizikal dan kegunaan logam dan
berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. Dalam bukan logam dalam kehidupan harian mereka dipelajari
kurikulum ini,hasil pembelajaran yang dihasratkan ditulis melalui membandingkan dan membezakan. Penguasaan
secara mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan dengan kemahiran membandingkan dan membezakan adalah sama
penguasaan kemahiran iaitu kemahiran berfikir dan kemahiran penting dengan pengetahuan tentang sifat fizikal dan
saintifik. Dalam pengajaran dan pembelajaran, guru perlu kegunaan logam dam bukan logam.
menitikberatkan penguasan kemahiran bersama dengan
pemerolehan pengetahuan, di samping penerapan nilai murni SIKAP SAINTIFIK DAN NILAI MURNI
dan sikap saintifik.

Berikut diberi beberapa contoh hasil pembelajaran yang Pengalaman pembelajaran sains boleh memupuk sikap dan
berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran yang nilai positif dalam diri murid. Sikap dan nilai positif yang
berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. dipupuk adalah seperti berikut :

Contoh : • Minat dan bersifat ingin tahu tentang
alam sekeliling.
Hasil Pembelajaran: Membandingkan dan membezakan
logam dan bukan logam berdasarkan • Jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data.
sifat fizik. • Rajin dan tabah.
• Bertanggungjawab ke atas keselamatan diri dan rakan serta
Kemahiran Berfikir: Membandingkan dan membezakan
terhadap alam sekitar.
• Menyedari bahawa sains merupakan satu daripada cara

untuk memahami alam.

11

• Menghargai dan mengamalkan kehidupan yang bersih dan Peringkat ini perlu diambil kira oleh guru semasa merancang
sihat. aktiviti pengajaran dan pembelajaran sains agar penerapan
sikap saintifik dan nilai murni berlaku secara berkesan dan
• Menghargai keseimbangan alam semula jadi. berterusan. Sebagai contoh, semasa pengajaran yang
• Berhemah tinggi dan hormat –menghormati. melibatkan kerja amali guru perlu sentiasa mengingatkan
• Menghargai sumbangan sains dan teknologi. murid dan memastikan mereka menjalankan eksperimen
• Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan. secara berhati-hati, bekerjasama dan jujur.
• Berfikiran kritikal dan analitis.
• Luwes dan berfikiran terbuka. Perancangan yang rapi adalah diperlukan untuk
• Baik hati dan penyayang. mengoptimumkan penerapan sikap saintifik dan nilai murni
• Bersifat objektif. semasa pelajaran sains. Guru perlu meneliti semua hasil
• Sistematik. pembelajaran dalam sesuatu bidang pembelajaran yang
• Bekerjasama. berkaitan termasuk hasil pembelajaran tentang penerapan
• Adil dan saksama. sikap saintifik dan nilai murni sebelum memulakan pelajaran.
• Berani mencuba.
• Berfikir secara rasional. Berikut diberi contoh hasil pembelajaran yang berkaitan
• Yakin dan berdikari.
dengan penerapan sikap saintifik dan nilai murni.
Penerapan sikap saintifik dan nilai murni secara umum berlaku
mengikut peringkat berikut : Contoh :

• Menyedari dan memahami kepentingan dan keperluan sikap Tingkatan 5
saintifik dan nilai murni.
Bidang Pembelajaran 1. Mikroorganisma dan
• Memberi perhatian kepada sikap dan nilai murni.
• Menghayati dan mengamalkan sikap saintifik dan nilai Kesannya Terhadap Hidupan

murni. Objektit Pembelajaran 1.7 Menyedari
mikroorganisma mempunyai
kesan terhadap manusia dan
keseimbangan alam.

12

Hasil Pembelajaran Memerihalkan kesan Penerapan Unsur Patriotisme
mikroorganisma ke atas Kurikulum sains dapat mengukuhkan dan memupuk unsur
manusia dan dalam patriotisme di kalangan murid. Sebagai contoh, dalam
keseimbangan alam sekitar. pembelajaran proses pengkolonian dan proses sesaran di
dalam ekosistem, murid akan belajar mengenai kekayaan
Cadangan aktiviti Membincangkan kesan biodiversiti negara, mereka akan menghargai kepelbagaian
pembelajaran mikroorganisma ke atas dan keunikan sumber semulajadi negara dan meningkatkan
kecintaan kepada negara.
a) Kehidupan manusia
b) Keseimbangan alam STRATEGI PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN
Sikap saintifik dan nilai murni Menunjukkan minat dan sikap
ingin tahu terhadap alam Strategi pengajaran dan pembelajaran dalam kurikulum sains
sekitar. mengutamakan pembelajaran berfikrah. Pembelajaran
Bertanggungjawab ke atas berfikrah adalah satu proses pemerolehan dan penguasaan
diri sendiri, orang lain dan kemahiran dan ilmu pengetahuan yang dapat
alam sekitar. mengembangkan minda seseorang murid ke tahap yang
Menghargai keseimbangan optimum. Pembelajaran berfikrah dapat mencetuskan pelbagai
alam sekitar pendekatan pembelajaran seperti inkuiri, konstruktivisme,
Menghargai dan pembelajaran kontekstual dan pembelajaran masteri. Aktiviti
mengamalkan kehidupan yang dirancangkan dalam pembelajaran berfikrah mesti yang
yang bersih dan sihat. dapat mencetuskan pemikiran kritis dan kreatif murid dan
Bersikap objektif, sistematik bukan berbentuk rutin. Murid perlu sedar secara eksplisit
dan bekerjasama. kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang digunakan dalam

13

pembelajaran. Soalan atau masalah yang beraras tinggi semua situasi pengajaran dan pembelajaran. Beberapa
ditanyakan kepada murid dan murid diminta menyelesaikan konsep dan prinsip lebih sesuai didedahkan secara langsung
masalah mneggunakan daya kreatif dan kritis mereka. Murid oleh guru atau melalui inkuiri terbimbing.
dilibatkan secara aktif dalam pengajaran dan pembelajaran
yang mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan, Konstruktivisme
penguasaan kemahiran dan penerapan nilai murni dan sikap Konstruktivisme adalah satu fahaman yang mencadangkan
saintifik. murid belajar sesuatu apabila mereka membina pemahaman
mereka sendiri. Antara unsur penting dalam konstruktivisme
Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Sains ialah:

Penemuan Inkuiri  Guru mengambil kira pengetahuan sedia ada murid
Penemuan inkuiri merupakan pendekatan yang mementingkan  Pembelajaran adalah hasil usaha murid itu sendiri.
pembelajaran melalui pengalaman. Inkuiri secara am  Pembelajaran berlaku bila murid menghubungkan idea
bermaksud mencari maklumat, menyoal dan menyiasat
sesuatu fenomena yang berlaku di sekeliling. Penemuan asal dengan idea baru bagi menstrukturkan semula
merupakan sifat utama inkuiri. Pembelajaran secara idea mereka.
penemuan berlaku apabila konsep dan prinsip utama dikaji  Murid berpeluang bekerjasama, berkongsi idea dan
dan ditemui oleh murid sendiri. Murid melalui aktiviti seperti pengalaman serta membuat refleksi.
eksperimen akan menyiasat sesuatu fenomena dan mencapai
kesimpulan sendiri. Guru kemudian membimbing murid untuk Sains, Teknologi dan Masyarakat.
memahami konsep sains melalui hasil inkuiri tersebut. Pembelajaran yang bermakna akan berlaku jika murid dapat
Kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik dikembangkan menghubungkaitkan apa yang dipelajari dengan kehidupan
semasa proses inkuiri ini. Namun demikian, perlu diingat harian mereka. Pembelajaran bermakna berlaku dalam
bahawa pendekatan inkuiri tidak sesuai digunakan dalam pendekatan seperti pembelajaran kontekstual dan Pendekatan
Sains, Teknologi dan Masyarakat (STM).

14

Tema dan objektif pembelajaran yang berunsurkan STM Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran
diwujudkan dalam kurikulum ini. Pendekatan STM
mengesyorkan pembelajaran sains melalui penyiasatan dan Pendekatan pengajaran dan pembelajaran tersebut boleh
perbincangan berlandaskan isu sains dan teknologi dalam
masyarakat. Pengetahuan sains dan teknologi dipelajari dilaksanakan melalui pelbagai kaedah pengajaran dan
bersama dengan aplikasi, sains dan teknologi serta implikasi
kepada masyarakat. pembelajaran seperti eksperimen, perbincangan, simulasi,

Pembelajaran Kontekstual projek dan lawatan. Dalam kurikulum ini, cadangan kaedah
Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang dikaitkan
dengan kehidupan murid. Dalam konteks ini murid tidak pengajaran dan pembelajaran untuk mencapai objektif
belajar secara teori sahaja tetapi dapat menghargai
kerelevanan pembelajaran sains dengan kehidupan mereka. pembelajaran yang tertentu dinyatakan secara eksplisit dalam
Pendekatan kontekstual digunakan di mana murid belajar
secara menyiasat seperti dalam pendekatan inkuiri penemuan. bentuk ‘Cadangan Aktiviti Pembelajaran’.

Pembelajaran Masteri Walaubagaimanapun, guru boleh mengubahsuaikan
Pembelajaran masteri merupakan satu pendekatan yang
memastikan semua murid menguasai objektif pembelajaran cadangan aktiviti pembelajaran jika perlu.
yang ditetapkan. Pendekatan ini berpegang kepada prinsip
bahawa setiap murid mampu belajar jika diberi peluang. Kaedah pengajaran dan pembelajaran yang pelbagai dapat
Peluang perlu diberi kepada murid untuk belajar mengikut meningkatkan minat murid terhadap sains. Pelajaran sains
kadarnya, tindakan pengayaan dan pemulihan perlu dijadikan yang kurang menarik tidak memotivasikan murid untuk belajar
sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran. dan seterusnya mempegaruhi pencapaian murid. Penentuan
kaedah pengajaran dan pembelajaran seharusnya
berdasarkan kandungan kurikulum, kebolehan dan
kepelbagaian jenis kecerdasan murid serta sumber dan
prasarana yang ada. Di samping berperanan sebagai
penyampai pengetahuan dan pakar rujuk bidang
pengajarannya, guru juga berperanan sebagai fasilitator dalam
pengajaran dan pembelajaran. Guru perlu prihatin terhadap
kepelbagaian jenis kecerdasan di kalangan murid. Kaedah

15

dan aktiviti yang berbeza perlu dirancang untuk murid yang  Menjalankan eksperimen
mempunyai cara belajar dan kecerdasan yang berbeza.  Mengumpulkan data
Berikut diberi penerangan ringkas tentang beberapa kaedah  Menganalisis data
pengajaran dan pembelajaran.

Eksperimen  Mentafsirkan data
Kaedah eksperimen adalah satu kaedah yang lazim dijalankan
dalam pembelajaran sains. Murid menguji hipotesis melalui  Membuat kesimpulan
penyiasatan untuk menemui konsep dan prinsip sains tertentu
secara saintifik. Menjalankan eksperimen menggunakan  Menulis laporan
kemahiran berfikir, kemahiran saintifik dan kemahiran
manipulatif. Dalam perlaksanaan kurikulum ini, adalah dicadangkan selain
daripada eksperimen yang dibimbing oleh guru, murid diberi
Secara kebiasaan, langkah yang diikuti secara eksperimen peluang merekabentuk eksperimen, iaitu mereka sendiri yang
adalah seperti berikut: merangka cara eksperimen yang berkenaan, data yang boleh
diukur dan bagaimana menganalisis data serta bagaimana
 Mengenal pasti masalah membentangkan hasil eksperimen mereka.

 Membuat hipotesis Perbincangan
Aktiviti di mana murid menyoal dan mengemukakan pendapat
 Merancang eksperimen berlandaskan alasan yang sahih. Perbincangan perlu
dijalankan sebelum, semasa dan selepas menjalankan aktiviti.
- Mengawal pembolehubah Guru bertindak sebagai fasilitator dan mengetuai
perbincangan dengan bertanyakan soalan yang merangsang
- Menentukan peralatan dan bahan yang diperlukan murid untuk mempamer kebolehan diri.

- Menentukan langkah menjalankan eksperimen dan
kaedah mengumpulkan data dan menganalisis data

16

Simulasi Lawatan dan Penggunaan Sumber Luar
Aktiviti yang dijalankan menyerupai yang sebenarnya. Contoh Pembelajaran sains tidak hanya terhad di sekolah sahaja.
simulasi yang utama ialah main peranan, permainan dan Pembelajaran sains boleh melalui lawatan ke tempat seperti
penggunaan model. Dalam main peranan, murid melakonkan zoo, muzium, pusat sains, institut penyelidikan, paya bakau
sesuatu peranan secara spontan berdasarkan beberapa dan kilang. Lawatan ke tempat-tempat sedemikian boleh
syarat yang telah ditentukan. Permainan pula mempunyai menjadikan pembelajaran lebih berkesan, menyeronokkan
peraturan yang harus dipatuhi. Murid bermain untuk dan bermakna. Untuk mengoptimumkan pembelajaran melalui
mempelajari sesuatu prinsip ataupun untuk memahami proses lawatan, ia mesti dirancang secara rapi. Murid perlu
untuk membuat keputusan. Model boleh digunakan untuk menjalankan aktiviti atau melaksanakan tugasan semasa
mewakili objek atau keadaan sebenar. Murid dapat lawatan. Perbincangan selepas lawatan perlu diadakan.
membayangkan situasi tersebut dan seterusnya memahami
konsep dan prinsip yang dipelajari. Penggunaan Teknologi
Teknologi merupakan alat yang amat berkesan dan
Projek mempunyai potensi yang tinggi untuk meningkatkan minat
Aktiviti yang dijalankan oleh individu atau sekumpulan murid dalam pembelajaran sains. Melalui penggunaan teknologi
untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu. Projek mengambil seperti televisyen, radio, video, komputer dan internet,
masa yang panjang serta menjangkau waktu pembelajaran pengajaran dan pembelajaran sains boleh menjadi lebih
yang formal untuk dilengkapkan. Hasil projek dalam bentuk menarik dan berkesan. Simulasi dan animasi berkomputer
laporan, artifak atau lain-lain perlu dibentangkan kepada guru merupakan alat yang berkesan untuk menjelaskan pengajaran
dan murid lain. Kerja projek menggalakkan perkembangan dan pembelajaran yang abstrak atau konsep sains yang sukar.
kemahiran penyelesaian masalah, kemahiran pengurusan Simulasi dan animasi berkomputer juga boleh
masa dan pembelajaran kendiri. dipersembahkan dalam bentuk perisian atau melalui laman
web. Perkakasan aplikasi seperti ‘word processers’, perisian
persembahan grafik (graphic presentation softwear) dan

17

hamparan elektronik (electronic spreadsheets) adalah dan nilai murni perlu dijadikan teras dalam setiap aktiviti
merupakan satu alat yang bernilai untuk menganalisis dan pembelajaran. Ini adalah untuk memastikan penerapan nilai
mempersembahkan data. Penggunaan teknologi lain seperti dan sikap secara spontan dan semulajadi. Hasil pembelajaran
‘data loggers’ dan antara muka berkomputer dalam dalam domain psikomotor adalah tersurat dalam aktiviti
eksperimen dan projek dapat membantu pengajaran dan pembelajaran.
pembelajaran sains berkesan.
Hasil pembelajaran ditulis dalam bentuk objektif perlakuan
ORGANISASI KANDUNGAN yang boleh diukur. Secara am, Hasil pembelajaran dalam
sesuatu objektif pembelajaran disusun secara berurutan
Kurikulum sains ini disusun atur mengikut beberapa tema. daripada mudah kepada yang lebih kompleks.
Setiap tema mengandungi beberapa bidang pembelajaran, Walaubagaimanapun, dalam proses pengajaran dan
setiap bidang pembelajaran mempunyai beberapa objektif pembelajaran, aktiviti pembelajaran perlu dirancang dalam
pembelajaran. Objektif pembelajaran mempunyai satu atau perlakuan holistik dan integrasi yang membolehkan pelbagai
lebih hasil pembelajaran. hasil pembelajaran di capai mengikut keperluan dan konteks.
Guru perlu menggunakan strategi pengajaran untuk cuba
Hasil pembelajaran umum ditulis mengikut peringkat dalam mencapai hasil pembelajaran secara bersepadu mengikut
domain kognitif dan afektif. Peringkat dalam domain kognitif susunan dalam huraian sukatan pelajaran.
adalah mengetahui, memahami, mengaplikasi, menganalisis,
mensintesis dan menilai. Peringkat dalam domain afektif Cadangan aktiviti pembelajaran memberi cadangan
adalah menyedari, menghargai, menghayati, mengagumi, pengalaman pembelajaran dan maklumat tentang skop dan
menyayangi, mensyukuri, mendalami dan mengamalkan. Hasil kedalaman sesuatu hasil pembelajaran. Cadangan aktiviti
Pelajaran dalam domain afektif adalah tersirat dalam aktiviti pembelajaran diberi untuk membantu guru merancang aktiviti
pembelajaran yang dicadangkan. Penerapan sikap siantifik yang perlu dijalankan bagi mencapai hasil pembelajaran yang
berkaitan. Satu aktiviti mungkin dicadangkan untuk mencapai

18

satu atau lebih hasil pembelajaran. Pada masa yang sama,
lebih daripada satu aktiviti mungkin dicadangkan untuk satu
hasil pembelajaran. Guru boleh mengubahsuai cadangan
aktiviti ini sesuai dengan jenis kecerdasan, tahap kebolehan
murid dan juga keadaan sekeliling mereka. Guru digalakkan
merekabentuk aktiviti tambahan yang inovatif dan berkesan
untuk meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran
sains.

19

TEMA : PENGENALAN KEPADA SAINS TINGKATAN 4 – Sains

BIDANG PEMBELAJARAN : 1. PENYIASATAN SAINTIFIK

Objektif Cadangan Aktiviti Hasil Pembelajaran Nota Istilah
Pembelajaran Pembelajaran
menganalisa– analyse
1.1 Menjalankan penyiasatan Murid dapat : radas – apparatus
Menganalisa saintifik, contoh: menyiasat jalankan – conduct
kaedah penyiasatan bagaimana luas permukaan  menerangkan langkah- kesimpulan –
saintifik. memberi kesan terhadap kadar langkah dalam conclusion
penyejukan. penyiasatan saintifik, tentukan – determine
hipotesis – hypothesis
Pelajar akan :  menjalankan penyiasatan kenal pasti – identify
saintifik, tafsir – interpret
(a) mengenal pasti masaalah siasat – investigate
(b) mengenal pasti pemboleh  menulis laporan bahan – material
penyiasatan saintifik, memerhati – observe
ubah merancang – planning
(c) membuat hipotesis  menerangkan prosedur, tatacara –
(d) merancang penyiasatan untuk: kepentingan penyiasatan procedure
saintifik. langkah-langkah –
i. menentukan peralatan dan stepspemboleh ubah -
bahan yang diperlukan variables

ii. menentukan kaedah
penyiasatan, kaedah
mengumpul dan
menganalisis data.

(e) menjalankan penyiasatan
(f) mengumpul data
(g) menganalisa dan mentafsir

data
(h) membuat kesimpulan
(i) menulis laporan

20

Objektif Cadangan Aktiviti Hasil Pembelajaran Nota Istilah
Pembelajaran Pembelajaran

1.2 Menonton tayangan video atau Murid dapat: nilai murni – nobles
Menyedari simulasi komputer bagi
kepentingan mengumpul dan mentafsir data  mengenalpasti sikap values
mengamalkan terhadap sikap saintifik dan nilai saintifik dan nilai murni mengamalkan –
sikap saintifik dan murni yang diamalkan oleh yang diamalkan oleh practice
nilai murni semasa saintis. saintis, sikap saintifik –
menjalankan scientific attitudes
kaedah Membincangkan kepentingan  menerangkan
penyiasatan mengamalkan sikap saintifik dan kepentingan
saintifik nilai murni semasa menjalankan mengamalkan sikap
penyiasatan saintifik. saintifik dan nilai murni
semasa
menjalankan

penyiasatan saintifik,

 mengamalkan sikap
saintifik dan nilai
murni semasa
menjalankan
penyiasatan saintifik.

21

TEMA : PENYELENGGARAAN DAN KESINAMBUNGAN HIDUP

BIDANG PEMBELAJARAN : 1. KOORDINASI BADAN

Objektif Cadangan Aktiviti Hasil Pembelajaran Nota Istilah
pembelajaran Pembelajaran
1.1 koordinasi badan –
Memahami Menjalankan aktiviti untuk Murid dapat: body coordination
koordinasi badan melihat dan membincangkan
koordinasi badan.  memerihalkan maksud sistem endokrin –
1.2 koordinasi badan, endocrine system
Memahami Memeriksa model,
sistem saraf menayangkan rajah atau  mengenal pasti sistem dalam sistem saraf –
manusia video untuk mengenal pasti badan yang mengawal dan nervous system
sistem tubuh yang mengawal menyelaras koordinasi
koordinasi seperti sistem badan, akson – axon
saraf dan sistem endokrin. badan sel – cell
 menyatakan kepentingan body
koordinasi badan.
sistem saraf pusat
Membincangkan kepentingan – central nervous
koordinasi badan dalam system
aktiviti harian.

Memerhati model, melihat Murid dapat :
carta atau tayangan video
dan mengenal pasti sistem  mengenal pasti bahagian
saraf manusia yang terdiri
daripada berikut: dalam sistem saraf manusia,
(a) sistem saraf pusat iaitu
 menyatakan fungsi setiap
otak dan saraf tunjang bahagian dalam sistem saraf,

 menyatakan maksud neuron,
 mengenal pasti bahagian

neuron
 menyatakan fungsi

bahagian dalam neuron,

22

Objektif Cadangan Aktiviti Hasil Pembelajaran Nota Istilah
pembelajaran Pembelajaran

(b) sistem saraf periferi iaitu  mengenal pasti perbezaan neuron motor –
saraf kranium dan saraf jenis neuron, motor neuron
spina yang salut mielin –
menghubungkan  menyatakan fungsi setiap myelin sheath
reseptor dan efektor jenis neuron,
sistem saraf
dengan sistem saraf  membandingkan dan periferi – peripheral
membezakan jenis-jenis
pusat. neuron. nervous system

Membincangkan fungsi setiap neuron
komponen dalam sistem perantaraan – relay
saraf.
neurone
Menonton tayangan video, neuron deria –
sensory neurone
carta atau model dan

membincangkan perkara-

perkara berikut :

(a) neuron sebagai unit asas
sistem saraf,

(b) bahagian yang membina
neuron iaitu badan sel,
akson, dendrit dan salut
mielin,

(c) fungsi bahagian yang
membina neuron,

(d) jenis neuron iaitu neuron
deria, neuron motor dan
neuron perantaraan,

(e) fungsi setiap jenis neuron.

23

Objektif Cadangan Aktiviti Hasil Pembelajaran Nota Istilah
pembelajaran Pembelajaran

1.3 Melukis rajah berlabel neuron
Menganalisa deria, neuron motor dan
koordinasi saraf neuron perantaraan.

Menjalankan aktiviti untuk
membanding dan
membezakan jenis neuron
dan membentangkannya
dalam bentuk paparan grafik.

Membincangkan perkara- Murid dapat : tindakan refleks –
perkara berikut: reflex action
(a) maksud reseptor dan  menyatakan maksud reseptor arka refleks –
dan efektor, reflex arc
efektor
(b) fungsi reseptor dan  menyatakan fungsi reseptor
dan efektor,
efektor
 menerangkan dengan contoh
Menjalankan aktiviti melalui tindakan refleks,
tunjuk cara tindak balas
organ deria terhadap  memerihalkan tindakan
rangsangan. refleks,

Menjalankan aktiviti dan  mengilustrasikan pengaliran
membincangkan tindakan impuls dalam arka refleks.
refleks seperti sentakan lutut
dan tindakan menyentuh
objek panas dan tajam.

24

Objektif Cadangan Aktiviti Hasil Pembelajaran Nota Istilah
pembelajaran Pembelajaran

Menonton simulasi komputer
atau carta yang menunjukkan
pengaliran impuls dalam arka
refleks.

Melukis rajah untuk
menunjukkan pengaliran
impuls dalam arka refleks.

1.4 Menjalankan aktiviti-aktiviti Murid dapat: proprioreseptor -
Memahami peranan proprioceptors
proprioreseptor berikut untuk menunjukkan  menerangkan maksud
dalam proprioreseptor,
mengekalkan kepentingan reseptor regang:
keseimbangan dan  menerangkan
koordinasi (a) menyusun objek dengan kepentingan
kedua-dua mata tertutup proprioreseptor

(b) mengekalkan
keseimbangan badan

Melihat carta, tayangan video

atau simulasi komputer dan

membincangkan perkara-

perkara berikut :

(a) proprioreseptor dan
fungsinya

(b) kepentingan
proprioreseptor dalam
mengekalkan
keseimbangan dan
koordinasi

25

Objektif Cadangan Aktiviti Hasil Pembelajaran Nota Istilah
pembelajaran Pembelajaran
penguncupan –
1.5 Memeriksa model, melihat Murid dapat: constriction
Memahami otak tayangan video atau simulasi pembesaran -
manusia dan komputer untuk mengenal  mengenal pasti bahagian dilation
kerencamannya. pasti struktur otak manusia utama dalam otak manusia, degupan jantung -
iaitu serebrum, serebelum heart beat
dan medula oblongata.  menyatakan fungsi setiap tindakan luar kawal
Membincangkan fungsi bahagian dalam otak – involuntary
bahagian otak manusia. manusia, actions
tindakan terkawal –
Melukis dan melabel  menerangkan maksud voluntary actions
bahagian utama otak tindakan terkawal,
manusia.
 memberi contoh tindakan
Menjalankan aktiviti-aktiviti terkawal,
dan membincangkan
perkara-perkara berikut:  menerangkan maksud
(a) tindakan terkawal seperti tindakan luar kawal,

menulis dan menari  menerangkan tindakan luar
(b) tindakan luar kawal kawal,

seperti pembesaran dan  menerangkan kesan
penguncupan anak mata kecederaan pada bahagian
dan degupan jantung. tertentu dalam otak manusia.

Membincangkan kesan
kecederaan pada bahagian
tertentu dalam otak manusia.

26

Objektif Cadangan Aktiviti Hasil Pembelajaran Nota Istilah
pembelajaran Pembelajaran

1.6 Menjalankan aktiviti seperti Murid dapat: Hanya adrenalin, kelenjar adrenal –
Memahami insulin, tiroksin, adrenal gland
koordinasi kimia padan dan menang atau teka  memerihalkan maksud estrogen, ovari – ovary
dalam badan hormon, progestron dan
teki untuk mengenal pasti testosteron yang pankreas -
 memerihalkan maksud diperlukan.
perkara-perkara berikut : kelenjar endokrin, pancreas
kelenjar pituitari –
(a) hormon dan kelenjar  mengenal pasti kelenjar pituitary gland
endokrin utama iaitu endokrin utama dan testis – testes
kelenjar pituitari, kelenjar kedudukan masing-masing kelenjar tiroid –
tiroid, kelenjar adrenal, dalam tubuh, thyroid gland
pankreas, ovari dan
testis.  menyatakan fungsi hormon
yang dirembeskan oleh
(b) hormon yang kelenjar endokrin,
dirembeskan oleh
kelenjar endokrin utama,  memerihalkan kesan ketidak
seimbangan hormon ke atas
(c) fungsi hormon yang kesihatan.
dirembeskan oleh
kelenjar endokrin utama.

Melukis rajah berlabel untuk
menunjukkan kedudukan
kelenjar endokrin utama
dalam sistem endokrin
manusia.

Membincangkan kesan
ketidakseimbangan hormon
ke atas kesihatan dan
membentangkan hasil
perbincangan dalam bentuk
paparan grafik.

27

Objektif Cadangan Aktiviti Hasil Pembelajaran Nota Istilah
pembelajaran Pembelajaran
gerak balas –
1.7 Menjalankan aktiviti untuk Murid dapat: response
Menganalisa membanding dan membeza rangsangan –
koordinasi antara koordinasi saraf dengan  membandingkan dan stimulus
sistem saraf koordinasi kimia dan membezakan koordinasi saraf
dengan sistem membentangkan persamaan dengan koordinasi kimia,
endokrin dan perbezaan dalam bentuk
paparan grafik.  menerangkan dengan contoh
koordinasi di antara sistem
Menjalankan aktiviti simulasi saraf dan sistem endokrin
situasi yang mencemaskan dalam gerak balas terhadap
untuk menghubungkan sesuatu rangsangan.
kejadian bagi
membincangkan perkara  menerangkan kepentingan
berikut: koordinasi antara sistem saraf
(a) koordinasi di antara dengan sistem endokrin
dalam penyelarasan gerak
sistem saraf dan sistem balas terhadap sesuatu
endokrin dalam rangsangan.
menghasilkan gerak balas
terhadap sesuatu
rangsangan.
(b) kepentingan koordinasi
antara sistem saraf
dengan sistem endokrin
dalam penyelarasan
gerak balas terhadap
sesuatu rangsangan.

28

Objektif Cadangan Aktiviti Hasil Pembelajaran Nota Istilah
pembelajaran Pembelajaran

1.8 Menjemput wakil dari Agensi Murid dapat: penyalahgunaan
Menilai kesan Dadah Kebangsaan (ADK), dadah – drug
penyalahgunaan Polis Di Raja Malaysia  mentakrifkan maksud dadah,
dadah terhadap (PDRM), Persatuan  menyenaraikan contoh- abuse
koordinasi badan Mencegah Dadah Malaysia
dan kesihatan. (PEMADAM) atau dari contoh dadah,
institusi-institusi yang  menerangkan maksud
berkaitan untuk memberi
ceramah atau mengadakan penyalahgunaan dadah,
pameran berkenaan dadah,  memerihalkan kesan
penyalahgunaan dadah dan
kesan penyalahgunaan penyalahgunaan dadah
dadah ke atas koordinasi terhadap koordinasi badan,
badan dan kesihatan.  memerihalkan kesan
penyalahgunaan dadah
terhadap kesihatan.

Pelajar membentangkan
penyalahgunaan dadah
melalui pengucapan awam,
folio atau persembahan
‘power point’.

29

Objektif Cadangan Aktiviti Hasil Pembelajaran Nota Istilah
pembelajaran Pembelajaran

1.9 Mengumpul maklumat dari Murid dapat: minuman
Menganalisa kesan buku, suratkhabar, majalah beralkohol –
pengambilan atau internet dan  menyenaraikan contoh- alcoholic drinks
alkohol berlebihan membincangkan perkara- contoh minuman beralkohol.
terhadap koordinasi perkara berikut : pengambilan
badan dan (a) contoh-contoh minuman  memerihalkan kesan berlebihan –
kesihatan. pengambilan alkohol secara excessive
beralkohol berlebihan terhadap
(b) kesan pengambilan koordinasi badan, consumption

alkohol berlebihan  memerihalkan kesan masa tindak balas
terhadap koordinasi pengambilan alkohol secara – reaction time
badan (masa tindak berlebihan terhadap
balas) dan kesihatan, kesihatan,
(c) kepentingan mengelakkan
diri daripada pengambilan  mewajarkan kepentingan
alkohol secara berlebihan. mengelakkan diri daripada
pengambilan alkohol secara
Membentangkan dan berlebihan.
mempamerkan maklumat-
maklumat yang dikumpul.

30

Objektif Cadangan Aktiviti Hasil Pembelajaran Nota Istilah
pembelajaran Pembelajaran
ketidakseimbangan
1.10 Mengumpul maklumat dari Murid dapat: hormon –
Menyedari hormonal
kepentingan minda buku, suratkhabar, majalah  menyatakan maksud minda, imbalance
yang sihat dan baik  mengenalpasti faktor-faktor minda – mind
atau internet dan tekanan mental –
yang memberi kesan mental stress
membincangkan perkara- terhadap minda, minda yang sihat
 menerangkan bagaimana dan baik – healthy
perkara berikut : penyalahgunaan bahan boleh and sound mind
memberi kesan terhadap
(a) maksud minda minda,
(b) faktor-faktor yang  mewajarkan kepentingan
minda yang sihat dan baik.
memberi kesan terhadap
minda, termasuk
ketidakseimbangan
hormon, pengambilan
alkohol secara berlebihan,
penyalahgunaan dadah,
tekanan mental dan
kecederaan otak,
(c) bagaimana
ketidakseimbangan
hormon, pengambilan
alkohol secara berlebihan
dan penyalahgunaan
dadah boleh memberi
kesan terhadap minda,
(d) kepentingan minda yang
sihat dan baik.

31

TEMA : PENYELENGGARAAN DAN KESINAMBUNGAN HIDUP
BIDANG PEMBELAJARAN: 2. KETURUNAN DAN VARIASI

OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN NOTA ISTILAH
PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN

2.1 Menonton tayangan video, Murid dapat: Nama fasa-fasa dalam pembahagian sel-
Memahami proses simulasi komputer atau mitosis dan meiosis cell division
pembahagian sel carta untuk mempelajari  menyatakan maksud gen, tidak diperlukan. sentromer -
perkara berikut: asid deoksiribonukleik centromeres
(a) gen, DNA dan (DNA) dan kromosom, Perlu membincangkan kromosom -
secara ringkas perkara chromosome
kromosom,  memerihalkan hubungkait berikut: asid -
(b) mitosis dan meiosis. antara gen, DNA dan (a) pemisahan dan deoksiribonukleik
kromosom, deoxyribonucleic
Menjalankan simulasi pengutuban acid
proses mitosis dan meiosis.  menyatakan maksud kromosom, gen - gene
mitosis, (b) fungsi gelendung pengutuban -
Menjalankan aktiviti untuk dan sentromer, polarisation
membandingkan dan  memerihalkan proses (c) pembentukan sel-sel gentian spindel /
membezakan antara mitosis, baru. gelendung -
mitosis dan meiosis dan spindle fibres
menunjukkan persamaan  menyatakan maksud
dan perbezaan dalam meiosis,
bentuk paparan grafik.
 memerihalkan proses
Membincangkan meiosis,
kepentingan mitosis dan
meiosis.  membanding dan
membezakan antara
mitosis dan meiosis,

 menerangkan kepentingan
mitosis dan meiosis.

32

OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN NOTA ISTILAH
PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN
hukum Mendel -
2.2 Memerhati dan Murid dapat: Mendel’s law
Memahami prinsip mengenalpasti sifat kacukan
dan mekanisme dominan dan resesif di  menerangkan maksud gen monohibrid -
pewarisan kalangan murid dan ahli dominan dan gen resesif, monohybrid cross
keluarga mereka. fenotip -phenotype
 mengenal pasti sifat-sifat sifat resesif
Membincangkan perkara dominan dan resesif pada recessive traits
berikut: manusia,
(a) gen dominan dan sifat
 mengilustrasi mekanisme
dominan, pewarisan sifat
(b) gen resesif dan sifat menggunakan rajah
skema,
resesif.
 meramalkan nisbah
Menonton tayangan video genotip dan fenotip bagi
atau simulasi komputer kacukan monohibrid.
mengenai eksperimen
genetik Gregor Mendel
dalam mengkaji mekanisme
pewarisan sifat.

Melakarkan gambarajah
skema untuk menerangkan
kacukan monohibrid dan
menggunakan Hukum
Mendel untuk meramalkan
perkara berikut:

33

OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN NOTA ISTILAH
PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN
kembar seiras -
(a) nisbah genotip bagi identical twins
generasi F1 atau ’first kembar tak seiras
filial’ dan generasi F2 - non-identical
atau ’second filial’, twins
kromosom seks -
(b) nisbah fenotip bagi sex chromosome
generasi F1 atau ’first penentuan seks -
filial’ dan generasi F2 sex determination
atau ’second filial’. kembar siam -
Siamese twins
2.3 Menonton simulasi Murid dapat:
Memahami
penentuan seks komputer, tayangan video  menerangkan maksud
anak dan kejadian kromosom seks,
kembar pada atau carta dan
manusia.  menerangkan mekanisme
membincangkan perkara penentuan seks anak,

berikut:  menerangkan kejadian
kembar seiras dan
(a) kromosom seks, kembar tak seiras,
(b) mekanisme penentuan
 membanding dan
seks anak, membezakan kembar
(c) kejadian kembar seiras seiras dengan kembar tak
seiras,
dan kembar tak seiras,
(d) kejadian kembar siam.  menerangkan mengenai
kembar siam.

34

OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN NOTA ISTILAH
PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN

Melakarkan gambarajah
skema untuk menunjukkan
perkara berikut:
(a) mekanisme penentuan

seks,
(b) kejadian kembar seiras

dan kembar tak seiras.

Menjalankan aktiviti untuk
membanding dan
membezakan kembar seiras
dengan kembar tak seiras
serta mengilustrasi
persamaan dan perbezaan
dalam bentuk paparan
grafik.

Membaca dan
menginterpretasi data dari
buku, artikel, majalah atau
internet mengenai kembar
siam.

35

OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN NOTA ISTILAH
PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN

2.4 Menonton tayangan video, Murid dapat: Perubahan dalam gen albinisme -
Memahami mutasi dan kromosom di albinism
simulasi komputer atau  menyatakan maksud peringkat molekul tidak buta warna –
mutasi, diperlukan. colour blindness
carta dan membincangkan
 menyatakan jenis mutasi, sindrom Down -
perkara berikut:  menyenaraikan contoh Down’s syndrome

(a) mutasi dan jenis mutasi mutasi, sindrom
iaitu mutasi kromosom  mengenalpasti faktor yang
dan mutasi gen, Klinefelter-
menyebabkan mutasi, Klinefelter’s
(b) kesan mutasi kromosom  menyatakan kebaikan dan syndrome
terhadap manusia
seperti sindrom Down, keburukan mutasi. mutasi - mutation
sindrom Klinefelter dan sindrom Turner -
sindrom Turner, Turner’s syndrome

(c) kesan mutasi gen
terhadap manusia
seperti buta warna,
albinism dan thalasemia.

Menjalankan aktiviti untuk
menguji buta warna di
kalangan pelajar.

Membincangkan kebaikan
dan keburukan mutasi.

36

OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN NOTA ISTILAH
PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN

2.5 Melayari internet, membaca Murid dapat:
Menilai kesan
penyelidikan buku, majalah dan akbar  menyenaraikan
genetik terhadap sumbangan penyelidikan
kehidupan manusia untuk mendapatkan genetik dalam pelbagai
bidang,
maklumat mengenai
 menerangkan
penyelidikan genetik dan pembiakbakaan ke atas
tanaman dan ternakan,
membincangkan perkara
 menyatakan kepentingan
berikut: pembiakbakaan dalam
tanaman dan ternakan,
(a) penyelidikan genetik
dalam bidang perubatan,  memerihalkan teknologi
seperti penemuan digunakan dalam
pelbagai jenis penyakit pembiakbakaan,
baka dan teknik terkini
untuk mengubati  mengemukakan hujah
penyakit tertentu, mengenai kebaikan dan
keburukan penyelidikan
(b) penyelidikan genetik genetik.
dalam bidang pertanian
seperti makanan
terubahsuai genetik
(GMF), Projek Genom
Manusia dan
pengklonan,
pembiakbakaan dalam
tanaman seperti padi,
kelapa sawit, betik,
durian, cili dan ternakan
seperti lembu tenusu
dan ayam.

37

OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN NOTA ISTILAH
PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN

Membincangkan perkara

berikut:

(a) pembiakbakaan dalam
tanaman dan ternakan,

(b) kepentingan
pembiakbakaan dalam
tanaman dan ternakan,

Menonton tayangan video
atau simulasi komputer
mengenai teknologi
digunakan untuk
pembiakbakaan.

Membahaskan tentang
kesan penyelidikan genetik.

Mengabungkan bahan
penyelidikan genetik dalam
buku skrap.

38

OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN NOTA ISTILAH
PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN
variasi selanjar –
2.6 Menjalankan aktiviti untuk Murid dapat: continous variation
Menganalisa mengenalpasti dan variasi tak selanjar
variasi dalam mengklasifikasikan variasi  menyatakan maksud – discontinous
hidupan. di kalangan pelajar dalam variasi, variation
kelas. salasilah – family
 menyenaraikan variasi tree
Membincangkan perkara dalam manusia, kidal – left handed
berikut: variasi – variation
(a) variasi selanjar dan  mengelaskan variasi
kepada variasi selanjar
variasi tak selanjar, dan variasi tak selanjar,
(b) contoh variasi selanjar
 membanding dan
dan variasi tak selanjar, membezakan variasi
(c) faktor yang selanjar dan variasi tak
selanjar,
menyebabkan variasi
(d) kepentingan variasi.  mengenalpasti faktor-
faktor yang menyebabkan
Menjalankan aktiviti untuk variasi,
membanding dan
membezakan variasi  menerangkan
selanjar dan variasi tak kepentingan variasi.
selanjar dan mengilustrasi
persamaan dan perbezaan
dalam bentuk paparan
grafik.

39

OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN NOTA ISTILAH
PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN

Membina salasilah keluarga
berdasarkan variasi di
kalangan ahli keluarga
seperti mempunyai rambut
lurus atau kerinting, kanan
atau kidal, mempunyai
cuping telinga lekap atau
tidak lekap dan kebolehan
menggulung lidah.

2.7 Membaca buku, artikel, Murid dapat:
Menyedari majalah atau melayari
kepentingan internet dan  menerangkan
mematuhi etika membincangkan penyalahgunaan ilmu
dalam penyelidikan penyalahgunaan ilmu pengetahuan dalam
genetik pengetahuan dalam bidang bidang genetik boleh
genetik yang boleh mengancam kehidupan
mengancam kehidupan.
 memerihalkan kepentingan
Membincangkan mewujudkan dan
kepentingan mewujudkan mematuhi etika dalam
dan mematuhi etika dalam penyelidikan saintifik untuk
penyelidikan saintifik untuk kebaikan manusia sejagat.
kebaikan manusia sejagat.

40

TEMA : JIRIM DALAM ALAM
BIDANG PEMBELAJARAN : 1. JIRIM DAN BAHAN

OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN NOTA ISTILAH
PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN

1.1 Menjalankan aktiviti untuk Murid dapat: Teori kinetik jirim diserap – absorbed
Menganalisa melihat perubahan diterangkan dari pendidihan – boiling
perubahan keaadaan jirim apabila haba  menerangkan teori segi pergerakan kondensasi -condensation
keadaan jirim diserap atau dibebaskan. kinetik jirim, zarah. pembekuan - freezing
perubahan dari satu
Melihat tayangan video atau  menghubungkaitkan keadaan ke keadaan lain
simulasi komputer dan perubahan haba dengan dan sebaliknya -
membincangkan perkara perubahan tenaga kinetik interconversion
berikut: zarah dalam jirim, tenaga kinetic - kinetic
(a) teori kinetik jirim, energy
(b) perubahan tenaga kinetik  menerangkan perubahan teori kinetik jirim -kinetic
bagi ketiga-tiga keadaan theory of matter
zarah-zarah dalam jirim jirim berdasarkan teori peleburan - melting
semasa perubahan haba, kinetik jirim. pergerakan zarah -particle
(c) perubahan keadaan jirim movement
yang melibatkan zarah-zarah dalam jirim -
penyerapan dan particles in matter
pembebasan haba,
(d) perubahan keadaan jirim
semasa peleburan,
pendidihan, kondensasi,
pembekuan dan
pemejalwapan
berdasarkan teori kinetik
jirim.

41

OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN NOTA ISTILAH
PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN dibebaskan - released
keadaan jirim -states of
1.2 Memerhati model, melihat Murid dapat: matter
Memahami simulasi komputer dan
struktur atom membincangkan perkara  memerihalkan struktur pemejalwapan -sublimation
berikut: atom,
(a) struktur atom, cas - charge
(b) zarah-zarah subatom iaitu  mengenalpasti zarah-
zarah subatom, jisim relative - relative mass
proton, elektron dan
neutron.  membanding dan zarah-zarah subatom -
membezakan zarah- subatomic particles
Melukis rajah berlabel satu zarah subatom.
model atom.

Menjalankan aktiviti untuk
membandingkan dan
membezakan zarah-zarah
subatom dari segi lokasi, jisim
relatif dan cas.

Mengilustrasi persamaan dan
perbezaan zarah-zarah
subatom dalam bentuk
paparan grafik.

42

OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN NOTA ISTILAH
PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN

1.3 Mengumpul dan mentafsir Murid dapat: Hanya unsur-unsur Isotop - Isotopes
Mengaplikasi idea data tentang perkara berikut: dengan nombor membuat pengitlakan -
tentang nombor (a) nombor proton,  menyatakan tentang proton antara 1 – Make generalization
proton dan nombor (b) nombor nukleon, nombor proton, 10 diperlukan nombor nucleon - Nucleon
nukleon dalam (c) isotop. number
unsur  menyatakan tentang nombor proton - proton
Membina jadual untuk nombor nukleon, number
menunjukkan perkaitan antara
bilangan proton, neutron dan  menghubungkait
elektron bagi satu atom bilangan proton, neutron
dengan nombor proton dan dan elektron bagi satu
nombor nukleon. atom dengan nombor
proton dan nombor
Membincangkan dan nukleon,
mengitlakkan atom bagi unsur
yang berlainan mempunyai  membuat kesimpulan
bilangan proton dan elektron tentang bilangan proton,
yang berbeza. elektron dan neutron
dalam atom bagi unsur-
Membincangkan perkara unsur yang berlainan,
berikut:
 mengitlakkan bilangan
(a) isotop proton dan elektron
(b) contoh-contoh isotop dalam atom bagi unsur-
unsur yang berlainan,
misalnya isotop hidrogen
dan karbon  menyatakan tentang
isotop,

 memberikan contoh-
contoh isotop

43

OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN NOTA ISTILAH
PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN
permainan kad -card game
1.4 Melihat simulasi komputer Murid dapat: sifat kimia -chemical
Memahami atau carta dan properties
pengelasan unsur membincangkan aspek-aspek  memerihalkan tentang kumpulan - group
dalam Jadual berikut dalam Jadual Berkala: penyusunan unsur-unsur baris mendatar - horizontal
Berkala (a) penyusunan unsur dalam Jadual Berkala rows
logam – metal
berdasarkan nombor  memerihalkan kumpulan bukan logam - non-metal
proton menaik, dan kala dalam Jadual kala - period
(b) kumpulan sebagai turus Berkala Jadual Berkala - Periodic
menegak terdiri dari unsur- Table
unsur yang mempunyai  mengenal pasti separa logam - semimetal
sifat-sifat kimia yang sama, kedudukan unsur-unsur turus menegak - vertical
(c) kala sebagai baris logam, bukan logam dan column
mendatar yang terdiri dari separa logam dalam
unsur-unsur dengan sifat Jadual Berkala
kimia dan fizikal yang
berubah secara beransur-  menyatakan kepentingan
ansur daripada logam Jadual Berkala
kepada bukan logam,
(d) kedudukan logam, bukan
logam dan separa logam.

Menjalankan satu permainan
kad untuk mengisi ruang bagi
unsur-unsur yang ditiadakan
dalam Jadual Berkala. Kad-
kad itu mengandungi
maklumat berikut:
(a) nombor proton
(b) nombor nukleon
(c) logam, bukan logam dan

separa logam.

44


Click to View FlipBook Version