The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by adzruladzhari, 2019-01-06 22:36:54

hsp sains t5

hsp sains t5

Kementerian Pelajaran Malaysia

KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH

SPESIFIKASI KURIKULUM

SAINS
TINGKATAN 5

Bahagian Pembangunan Kurikulum
Kementerian Pelajaran
Malaysia

2010

KANDUNGAN

Rukun Negara vii Keseimbangan dan Pengurusan Alam Sekitar
Falsafah Pendidikan Kebangsaan
Falsafah Pendidikan Sains Negara ix Bidang Pembelajaran : 30
Prakata 1. Pemeliharaan dan Pemuliharaan Alam Sekitar
Pendahuluan
Matlamat dan Objektif xi
Kemahiran Saintifik
Kemahiran Berfikir xii Jirim dalam Alam
Sikap Saintifik dan Nilai Murni
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran 1 Bidang Pembelajaran : 35
Organisasi Kandungan 1. Sebatian Karbon
Tema
2
Manusia dan Kepelbagaian Benda Hidup
Bidang Pembelajaran: 3 Daya dan Gerakan 43
1. Mikroorganisma dan Kesannya ke atas Benda 5 Bidang Pembelajaran :
11 1. Gerakan
Hidup
13
Penyelenggaraan Dan Kesinambungan Hidup
Bidang Pembelajaran : 18 Perkembangan Teknologi Industri dalam Masyarakat.
1. Nutrisi dan Pengeluaran Makanan Bidang Pembelajaran :

1. Pengeluaran dan Teknologi Makanan 51

2. Bahan Sintetik dalam Perindustrian 56

3. Elektronik dan Teknologi Maklumat 60

20

27

vi

RUKUNEGARA

BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan
seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil di mana kemakmuran
Negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi
kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan
sains dan teknologi moden;

MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita
tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip berikut:

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN
KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA
KELUHURAN PERLEMBAGAAN
KEDAULATAN UNDANG-UNDANG
KESOPANAN DAN KESUSILAAN

vii

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembang potensi individu secara
menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan
jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan
warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan
berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga,
masyarakat dan Negara.

vii
ix

FALSAFAH PENDIDIKAN SAINS NEGARA

Selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan, pendidikan sains di Malaysia memupuk budaya Sains dan Teknologi
dengan memberi tumpuan kepada perkembangan individu yang kompetitif, dinamik, tangkas dan berdaya tahan serta
dapat menguasai ilmu sains dan keterampilan teknologi.

x

PRAKATA Murid juga diberi peluang yang lebih untuk terlibat dalam
penyiasatan saintifik melalui aktiviti amali dan eksperimen.
Sains dan teknologi memainkan peranan yang kritikal dalam Pendekatan inkuiri, penerapan kemahiran berfikir, strategi
merealisasikan aspirasi Malaysia untuk menjadi sebuah berfikir dan pembelajaran berfikrah perlu ditekankan melalui
negara maju. Oleh kerana sains merupakan antara proses pengajaran dan pembelajaran. Adalah dicadangkan
penyumbang utama dalam perkembangan ilmu pengetahuan kandungan dan konteks yang dipilih perlulah berdasarkan
sains dan teknologi, maka penyediaan pendidikan sains yang kesesuaian kepada murid agar minat kepada mata pelajaran
berkualiti dari peringkat awal proses pendidikan adalah ini meningkatkan.
sangat penting untuk menghasilkan bangsa yang
berpengetahuan dan mampu berdaya saing di arena Bermula tahun 2012, Bahasa Malaysia boleh digunakan
globalisasi. sebagai bahasa pengantar dalam pengajaran dan
pembelajaran sains dan matematik bagi murid Tingkatan 1.
Kurikulum sains sekolah Malaysia bertujuan untuk Penggunaan Bahasa Inggeris dan/atau Bahasa Malaysia
memperkembangkan ilmu sains dan kecekapan serta dalam pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik di
menyemai sikap positif terhadap sains dalam kalangan murid. peringkat menengah atas boleh diteruskan sehingga tahun
Sains untuk sekolah menengah menyediakan peluang untuk 2015, iaitu tahun akhir peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia
murid memperoleh ilmu dan kemahiran sains dan disediakan dalam dwibahasa. Langkah ini bertujuan
memperkembangkan kemahiran menyelesai masalah dan membantu guru dan murid menyesuaikan diri dengan
membuat keputusan untuk membolehkan murid menangani perubahan dari segi bahasa pengantar yang digunakan dalam
cabaran kehidupan harian. Seperti subjek lain dalam pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik.
kurikulum sekolah menengah, Sains bertujuan menanam nilai
murni dan cinta kepada negara dalam membangunkan insan Kepada semua pihak yang terlibat menghasilkan spesifikasi
yang menyeluruh yang berupaya untuk menyumbang ke arah kurikulum terjemahan ini, Kementerian Pelajaran Malaysia
keharmonian dan kemakmuran negara dan rakyatnya. merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima
kasih.
Penggunaan teknologi ditekankan dalam pengajaran dan
pembelajaran sains dan matematik. Pengajaran dan (DATU Dr HJ. JULAIHI HJ. BUJANG)
pembelajaran Sains digabungkan dengan penggunaan Pengarah
teknologi seperti Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) Bahagian Pembangunan Kurikulum
dan perisian dinamik akan memberi lebih ruang dan peluang Kementerian Pelajaran Malaysia
kepada murid untuk meneroka dan mendalami konsep sains
yang dipelajari. Selain itu, penggunaan TMK menyediakan
peluang untuk murid berkomunikasi secara saintifik bukan
sahaja di persekitaran mereka, malah dengan murid dari
negara lain, dan dalam proses tersebut menjadikan
pembelajaran sains lebih menarik dan menyeronokkan.

1xi

PENDAHULUAN Sains Elektif ditawarkan pada Menengah Atas dan terdiri
daripada Fizik, Kimia, Biologi dan Sains Tambahan.
Seperti yang termaktub dalam Polisi Pendidikan
Kebangsaan, pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha Mata pelajaran Sains Teras untuk Sekolah rendah dan
berterusan untuk memperkembangkan lagi potensi individu Menengah direka bentuk untuk memberi pengetahuan asas
secara menyeluruh dan bersepadu supaya dapat melahirkan sains kepada murid, menyediakan murid supaya celik sains
insan yang seimbang dan harmoni dari segi intelek, rohani, dan mampu mengikuti sains di peringkat menengah atas.
emosi dan jasmani. Kurikulum sains sekolah rendah dan Mata pelajaran Sains Teras untuk Menengah atas direka
menengah dibangunkan dengan hasrat untuk menghasilkan bentuk untuk menghasilkan murid yang celik sains, inovatif
insan yang dihasratkan. dan berupaya mengaplikasikan pengetahuan sains, membuat
keputusan dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan.
Sebagai sebuah Negara yang sedang melangkah kearah
status negara maju, Malaysia perlu mewujudkan masyarakat Mata pelajaran sains elektif menyediakan murid yang
yang saintifik dan progresif serta berilmu, yakni masyarakat cenderung dalam bidang sains untuk melanjutkan pelajaran di
yang mempunyai daya perubahan yang tinggi, memandang bidang sains pada peringkat pra-menengah atas. Golongan
jauh ke hadapan, inovatif serta penyumbang kepada tamadun murid ini akan menceburi kerjaya dalam bidang sains dan
sains dan teknologi masa depan. Bagi mencapai hasrat ini, teknologi yang memainkan peranan dalam bidang
kita perlu membentuk warganegara kritis, kreatif dan pembangunan negara.
berketerampilan yang mengamalkan budaya sains dan
teknologi. Setiap mata pelajaran sains dibekalkan dua dokumen iaitu
sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran. Sukatan
Kurikulum sains Malaysia merangkumi tiga mata pelajaran Pelajaran mengandungi tujuan, objektif dan garis panduan
sains teras dan empat mata pelajaran sains elektif. Mata bagi kandungan kurikulum untuk tempoh dua tahun bagi mata
pelajaran teras adalah Sains Sekolah Rendah, Sains pelajaran sains elektif dan lima tahun untuk mata pelajaran
Menengah Rendah dan Sains Menengah Atas. Mata pelajaran

1

Sains Teras. Huraian sukatan pelajaran mengandungi maju dengan membudayakan sains dan teknologi secara
maklumat kurikulum yang meliputi tujuan dan objektif semulajadi dalam menangani pemeliharaan dan pemuliharaan
kurikulum, penerangan kemahiran berfikir dan stategi berfkir, alam sekitar.
kemahiran saintifik, sikap saintifik dan nilai murni, stategi
Pengajaran dan Pembelajaran dan kandungan kurikulum. OBJEKTIF
Kandungan kurikulum mengandungi objektif pengajaran,
cadangan aktiviti pengajaran dan hasil pembelajaran dan Kurikulum Sains untuk sekolah menengah membolehkan
perbendaharaan kata. murid:
1. Memperolehi pengetahuan tentang konsep dan prinsip
MATLAMAT
sains serta menghubungkaitkan pengetahuan ini dengan
Matlamat kurikulum sains untuk sekolah menengah adalah fenomena alam semulajadi dan pengalaman harian.
bertujuan untuk membekalkan pelajar dengan pengetahuan 2. Memperolehi kefahaman tentang aplikasi konsep dan
dan kemahiran sains dan teknologi serta membolehkan prinsip sains dalam bidang teknologi dan kehidupan
mereka menyelesaikan masalah dan membuat keputusan harian.
dalam kehidupan seharian berdasarkan sikap saintifik dan nilai 3. Menguasai kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir.
murni 4. Mengaplikasikan pengetahuan sains dan kemahiran
saintifik secara kritis dan kreatif berasaskan sikap saintifik
Murid yang telah mengikuti kurikulum sains sekolah dan nilai murni dalam penyelesaian masalah dan membuat
menengah akan memperolehi asas sains yang membolehkan keputusan.
mereka memperolehi pendidikan lanjutan dalam sains dan 5. Menangani cabaran dalam dunia sains dan teknologi serta
teknologi secara rasmi dan tidak rasmi. bersedia memberi sumbangan kepada perkembangan
sains dan teknologi.
Kurikulum ini juga bertujuan untuk membangunkan 6. Menilai maklumat mengenai sains dan teknologi dengan
masyarakat yang bertanggungjawab, dinamik dan berdaya bijak dan berkesan.
7. Mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni.

2

8. Menyedari kepentingan saling hubungan antara kehidupan Kemahiran Proses Sains
dan pengurusan alam semulajadi serta sumbernya dengan
bijaksana demi kesinambungan hidup manusia sejagat. Kemahiran proses sains ialah kemahiran yang membolehkan
murid mempersoalkan sesuatu dan mencari jawapan secara
9. Menghargai sumbangan sains dan teknologi terhadap bersistem.
pembangunan negara dan kesejahteraan manusia sejagat. Penerangan tentang setiap kemahiran proses sains diberi
seperti berikut:
10. Menyedari bahawa pengetahuan yang diperoleh melalui
kajian sains merupakan hasil usaha manusia untuk Memerhatikan Menggunakan deria penglihatan,
memperoleh penerangan yang rasional tentang fenomena pendengaran, sentuhan, rasa atau bau
alam berasaskan kemampuan akal untuk mengumpulkan maklumat
tentang objek dan fenomena.
11. Mewujudkan kesedaran ke atas kepentingan kasih sayang
kepada alam sekitar dan memainkan peranan dalam Mengelaskan Melalui pemerhatian, mengumpulkan
pemuliharaan dan pemeliharaannya objek atau fenomena berdasarkan
persamaan dan perbezaan.
KEMAHIRAN SAINTIFIK
Mengukur dan Membuat pemerhatian secara kuantitatif
Sains mengutamakan kaedah inkuiri dan penyelesaian menggunakan dengan menggunakan nombor dan alat
masalah. Dalam proses inkuiri dan menyelesaikan masalah, nombor berunit piawai. Pengukuran menjadikan
kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir digunakan. pemerhatian lebih jitu.
Kemahiran saintifik merupakan kemahiran yang penting untuk
menjalankan sebarang aktiviti mengikut kaedah saintifik Membuat Menggunakan pengumpulan data dan
seperti menjalankan eksperimen dan projek. inferens pengalaman lalu untuk membuat
kesimpulan dan menerangkan sesuatu
Kemahiran saintifik terdiri daripada kemahiran proses sains peristiwa
dan kemahiran manipulatif.

3

Meramalkan Membuat jangkaan tentang sesuatu satu pembolehubah dimanipulasikan
peristiwa berdasarkan pemerhatian dan untuk memerhatikan hubungannya
pengalaman yang lalu atau data yang dengan pemboleh ubah yang bergerak
boleh dipercayai. balas. Pada masa yang sama pemboleh
ubah yang lain dimalarkan.
Berkomunikasi Menggunakan perkataan atau simbol Membuat
grafik seperti jadual, graf, rajah atau hipotesis Membuat sesuatu penyataan umum
Menggunakan model untuk menerangkan tindakan, tentang hubungan antara pemboleh ubah
perhubungan objek atau peristiwa yang dimanipulasi dan pemboleh ubah
ruang dan masa yang bergerak balas untuk menerangkan
Memperihalkan perubahan parameter sesuatu peristiwa atau pemerhatian..
dengan masa. Contohnya lokasi, arah, Pernyataan ini boleh diuji untuk
bentuk, saiz , isipadu, berat dan jisim membuktikan kesahihannya.

Mentafsir data Memberi penerangan yang rasional
tentang objek, peristiwa atau pola
daripada data yang dikumpulkan. Mengeksperimen Merancang dan menjalankan aktiviti
untuk menguji sesuatu hipotesis,
Mendefinisi Memberi tafsiran tentang sesuatu konsep mengumpulkan data, mentafsirkan data
secara operasi dengan menyatakan perkara yang sehingga mendapat rumusan daripada
dilakukan dan diperhatikan. aktiviti itu.

Kemahiran Manipulatif

Mengawal Mengenalpasti pemboleh ubah Kemahiran manipulatif merupakan kemahiran psikomotor
pemboleh ubah dimanipulasikan, pemboleh ubah dalam penyiasatan sains yang membolehkan murid:
bergerak balas dan pemboleh ubah yang
dimalarkan. Dalam sesuatu penyiasatan

4

 Menggunakan dan mengendalikan peralatan sains dan Dalam proses ini aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang
bahan dengan betul. dirancang dapat mencungkil minda murid dan mendorongnya
untuk berfikir agar mereka dapat mengkonsepsikan,
 Mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat. menyelesaikan masalah dan membuat keputusan.
 Melakar spesimen, bahan dan peralatan sains dengan
Kemahiran berfikir boleh digolongkan kepada pemikiran kritis
tepat. dan pemikiran kreatif. Seseorang yang berfikir secara kritis
 Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul. akan sentiasa menilai sesuatu idea dengan sistematik
 Menyimpan peralatan sains dan bahan dengan betul dan sebelum menerimanya. Seseorang yang berfikir secara kreatif
mempunyai daya imaginasi yang tinggi, berupaya menjanakan
selamat. idea yang inovatif dan asli, serta boleh mengubah suai idea
dan produk yang sedia ada.
KEMAHIRAN BERFIKIR
Strategi berfikir merupakan proses berfikir yang lebih tinggi
Berfikir merupakan satu proses mental yang memerlukan peringkatnya yang melibatkan beberapa langkah dan setiap
individu menggabungjalinkan pengetahuan, kemahiran dan langkah melibatkan beberapa kemahiran berfikir kritis dan
sikap yang ada pada dirinya bagi membolehkannya kreatif. Strategi berfikir merupakan fungsi utama dan matlamat
memahami dan mencorak alam sekeliling. akhir kepada proses berfikir.

Salah satu objektif sistem pendidikan negara adalah untuk Kemahiran Berfikir Kritis
mempertingkatkan daya berfikir di kalangan murid. Objektif ini
boleh dicapai melalui kurikulum yang menekankan Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir adalah
pembelajaran berfikrah. Pengajaran dan pembelajaran yang seperti yang berikut :
menekankan kemahiran berfikir dan strategi berfikir adalah
teras kepada pembelajaran berfikrah.

Pembelajaran berfikrah boleh dicapai jika murid dilibatkan
secara aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

5

Mencirikan Mengenal pasti kriteria seperti ciri, sifat, Menganalisa Mengolah maklumat dengan
kualiti dan unsur sesuatu konsep atau
objek. menghuraikannya kepada bahagian yang

lebih kecil bagi memahami sesuatu lonsep

atau peristiwa serta mencari makna yang

Membandingkan Mencari persamaan dan perbezaan tersirat.
dan berdasarkan kriteria seperti ciri, sifat,
membezakan kualiti dan unsur sesuatu objek atau Mengesan Mengesan pandangan atau pendapat
Kecondongan yang berpihak kepada atau menentang
peristiwa. sesuatu

Mengumpulkan Mengasingkan dan mengumpulkan objek Menilai Membuat pertimbangan tentang sesuatu
dan atau fenomena kepada kumpulan masing- perkara dari segi kebaikan dan keburukan,
mengelaskan masing berdasarkan kriteria tertentu berdasarkan bukti atau dalil yang sah.
seperti ciri atau sifat. Pengumpulan ini
adalah berdasarkan ciri atau sifat Membuat Membuat pernyataan tentang hasil
sepunya. kesimpulan sesuatu kajian yang berdasarkan kepada
sesuatu hipotesis.
Membuat urutan Menyusun objek dan maklumat mengikut
tertib berdasarkan kualiti atau kuantiti ciri Kemahiran Berfikir Kreatif
atau sifatnya seperti saiz, masa, bentuk
atau bilangan.

Menyusun Menyusun objek atau maklumat mengikut Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir kreatif
mengikut tertib berdasarkan kepentingan atau adalah seperti yang berikut:
keutamaan keutamaan.
Menjanakan idea Menghasilkan idea yang berkaitan
dengan sesuatu perkara.

6

Menghubungkaitkan Membuat perkaitan dalam sesuatu Mensintesiskan Menggabungkan unsur yang
berasingan untuk menghasilkan satu
keadaan atau peristiwa untuk mencari gambaran menyeluruh dalam bentuk
seperti pernyataan, lukisan dan
sesuatu struktur atau corak artifak.

hubungan.

Membuat inferens Menggunakan pengumpulan data dan

pengalaman lalu untuk membuat

kesimpulan dan menerangkan Membuat hipotesis Membuat sesuatu penyataan umum
tentang hubungan antara pemboleh
sesuatu peristiwa. ubah yang dimanipulasi dan
pemboleh ubah yang bergerak balas
Meramalkan Membuat jangkaan tentang sesuatu untuk menerangkan sesuatu
peristiwa atau pemerhatian..
peristiwa berdasarkan pemerhatian Pernyataan ini boleh diuji untuk
membuktikan kesahihannya.
dan pengalaman yang lalu atau data

yang boleh dipercayai.

Mengitlakkan Membuat pernyataan umum terhadap
sesuatu perkara untuk keselurahan
kumpulan berdasarkan pemerhatian Menganalogikan Membentuk kefahaman tentang
ke atas sampel atau beberapa sesuatu konsep yang kompleks atau
maklumat daripada kumpulan itu. abstrak secara mengaitkan konsep itu
dengan konsep yang mudah atau
Membuat gambaran Membuat tanggapan atau maujud yang mempunyai ciri yang
mental serupa.

membayangkan sesuatu idea,

konsep, keadaan atau gagasan dalam Mereka cipta Menghasilkan sesuatu yang baru atau
melakukan pengubahsuaian kepada
minda atau fikiran. sesuatu yang sedia ada untuk
mengatasi masalah secara terancang.

7

Strategi Berfikir kritis dan kreatif serta strategi berfikir menjadi lebih mudah jika
seseorang itu berkebolehan membuat penaakulan secara
Penerangan tentang setiap strategi berfikir adalah seperti induktif dan deduktif. Rajah 1 memberi gambaran keseluruhan
yang berikut: tentang kemahiran berfikir dan strategi berfikir.

Mengkonsepsikan Membuat pengitlakan ke arah membina Penguasaan kemahiran berfikir dan strategi berfikir (KBSB)
pengertian, konsep atau model melalui pengajaran dan pembelajaran sains boleh
berdasarkan ciri spesifik sepunya yang dikembangkan melalui peringkat berikut :
saling berhubung kait.

Membuat Memilih satu alternatif penyelesaian 1. KBSB diperkenalkan.
keputusan yang terbaik daripada beberapa 2. KBSB dipraktikkan dengan bimbingan guru.
alternatif berdasarkan kriteria tertentu 3. KBSB dipraktikkan tanpa bimbingan guru.
bagi mencapai matlamat yang 4. KBSB diaplikasikan ke situasi baru dan
ditetapkan.
diperkembangkan dengan bimbingan guru.
Menyelesaikan Mencari penyelesaian yang tepat secara 5. KBSB digunakan bersama dengan kemahiran yang
masalah terancang terhadap situasi yang tidak
pasti atau mencabar ataupun kesulitan lain untuk mencapai tugasan berfikir.
yang tidak dijangkakan.
Penerangan lanjut tentang peringkat penerapan KBSB dalam
Selain daripada kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang sains diberi dalam Buku Panduan Penerapan Kemahiran
tersebut, kemahiran menaakul merupakan satu lagi kemahiran Berfikir dan Strategi Berfikir dalam Pengajaran dan
yang diutamakan. Kemahiran menaakul ialah kemahiran yang Pembelajaran Sains ( Pusat Pembangunan Kurikulum, 1999).
digunakan untuk membuat pertimbangan seccara logik,
rasional, adil dan saksama. Penguasaan kemahiran berfikir

8

Kemahiran Berfikir Perkaitan antara kemahiran Berfikir dan Kemahiran
Proses Sains

Kritis Menaakul Kreatif Kemahiran proses sains ialah kemahiran yang diperlukan
 Mencirikan  Menjana idea untuk mencari jawapan kepada sesuatu masalah atau
 Membandingkan  Menghubungkait membuat keputusan secara bersistem. Ia merupakan satu
 Membuat inferens proses mental yang menggalakkan pemikiran secara, kreatif,
& membezakan  Meramalkan analitis dan sistematik. Penguasaan kemahiran proses sains
 Mengumpulkan &  Membuat bersama dengan sikap dan pengetahuan yang sesuai
menjamin keupayaan murid untuk berfikir secara berkesan.
mengelaskan hipotesis
 Membuat urutan  Mensintesiskan Untuk menguasai kemahiran proses sains, seseorang
 Menyusun  Mengitlakan perlu menguasai kemahiran berfikir yang berkaitan.
 Membuat Kemahiran berfikir utama yang berkaitan dengan setiap
mengikut kemahiran proses sains adalah seperti berikut :
keutamaan gambaran mental
 Menganalisis  Menganalogikan
 Mengesan  Mereka cipta
kecondongan
 Menilai
 Membuat
kesimpulan

mmmm Kemahiran Proses Kemahiran Berfikir
Sains
Strategi Berfikir
 Mengkonsepsikan Memerhatikan Mencirikan
 Membuat keputusan Mengelaskan Membandingkan dan membezakan
 Menyelesaikan masalah Menghubungkaitkan
Mencirikan
Rajah 1 : Model KBSB dalam Sains Membandingkan dan membezakan
Mengumpulkan dan mengelaskan

9

Mengukur dan Menghubungkaitkan Mendefini secara Menghubungkaitkan
menggunakan Membandingkan dan membezakan operasi Menganalogikan
nombor Membuat gambaran mental
Menganalisis

Membuat inferens Menghubungkaitkan Mengawal pemboleh Mencirikan
Membandingkan dan membezakan ubah Membandingkan dan membezakan
Menganalisis Menghubungkaitkan
Membuat inferes Menganalisis

Meramalkan Menghubungkaitkan Membuat hipotesis Mencirikan
Membuat gambaran mental Menghubungkaitkan
Membandingkan dan membezakan
Menggunakan Membuat urutan Menjana idea
perhubungan ruang Menyusun mengikut keutamaan Membuat hipotesis
dan masa Meramalkan
Mensintesiskan

Mentafsir data Membandingkan dan membezakan
Menganalisis
Mengesan kecondongan Mengeksperimen Semua kemahiran berfikir
Membuat kesimpulan
Mengitlakkan Berkomunikasi Semua kemahiran berfikir
Menilai

10

Pengajaran dan Pembelajaran yang Berteraskan Penerangan:
Kemahiran Berfikir dan Kemahiran Saintifik
Untuk mencapai hasil pembelajaran yang tersebut,
Kurikulum sains ini menekankan pembelajaran berfikrah yang pengetahuan tentang sifat fizikal dan kegunaan logam dan
berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. Dalam bukan logam dalam kehidupan harian mereka dipelajari
kurikulum ini,hasil pembelajaran yang dihasratkan ditulis melalui membandingkan dan membezakan. Penguasaan
secara mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan dengan kemahiran membandingkan dan membezakan adalah sama
penguasaan kemahiran iaitu kemahiran berfikir dan kemahiran penting dengan pengetahuan tentang sifat fizikal dan
saintifik. Dalam pengajaran dan pembelajaran, guru perlu kegunaan logam dam bukan logam.
menitikberatkan penguasan kemahiran bersama dengan
pemerolehan pengetahuan, di samping penerapan nilai murni SIKAP SAINTIFIK DAN NILAI MURNI
dan sikap saintifik.

Berikut diberi beberapa contoh hasil pembelajaran yang Pengalaman pembelajaran sains boleh memupuk sikap dan
berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran yang nilai positif dalam diri murid. Sikap dan nilai positif yang
berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. dipupuk adalah seperti berikut :

Contoh : • Minat dan bersifat ingin tahu tentang
alam sekeliling.
Hasil Pembelajaran: Membandingkan dan membezakan
logam dan bukan logam berdasarkan • Jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data.
sifat fizik. • Rajin dan tabah.
• Bertanggungjawab ke atas keselamatan diri dan rakan serta
Kemahiran Berfikir: Membandingkan dan membezakan
terhadap alam sekitar.
• Menyedari bahawa sains merupakan satu daripada cara

untuk memahami alam.

11

• Menghargai dan mengamalkan kehidupan yang bersih dan Peringkat ini perlu diambil kira oleh guru semasa merancang
sihat. aktiviti pengajaran dan pembelajaran sains agar penerapan
sikap saintifik dan nilai murni berlaku secara berkesan dan
• Menghargai keseimbangan alam semula jadi. berterusan. Sebagai contoh, semasa pengajaran yang
• Berhemah tinggi dan hormat –menghormati. melibatkan kerja amali guru perlu sentiasa mengingatkan
• Menghargai sumbangan sains dan teknologi. murid dan memastikan mereka menjalankan eksperimen
• Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan. secara berhati-hati, bekerjasama dan jujur.
• Berfikiran kritikal dan analitis.
• Luwes dan berfikiran terbuka. Perancangan yang rapi adalah diperlukan untuk
• Baik hati dan penyayang. mengoptimumkan penerapan sikap saintifik dan nilai murni
• Bersifat objektif. semasa pelajaran sains. Guru perlu meneliti semua hasil
• Sistematik. pembelajaran dalam sesuatu bidang pembelajaran yang
• Bekerjasama. berkaitan termasuk hasil pembelajaran tentang penerapan
• Adil dan saksama. sikap saintifik dan nilai murni sebelum memulakan pelajaran.
• Berani mencuba.
• Berfikir secara rasional. Berikut diberi contoh hasil pembelajaran yang berkaitan
• Yakin dan berdikari.
dengan penerapan sikap saintifik dan nilai murni.
Penerapan sikap saintifik dan nilai murni secara umum berlaku
mengikut peringkat berikut : Contoh :

• Menyedari dan memahami kepentingan dan keperluan sikap Tingkatan 5
saintifik dan nilai murni.
Bidang Pembelajaran 1. Mikroorganisma dan
• Memberi perhatian kepada sikap dan nilai murni.
• Menghayati dan mengamalkan sikap saintifik dan nilai Kesannya Terhadap Hidupan

murni. Objektit Pembelajaran 1.7 Menyedari
mikroorganisma mempunyai
kesan terhadap manusia dan
keseimbangan alam.

12

Hasil Pembelajaran Memerihalkan kesan Penerapan Unsur Patriotisme
mikroorganisma ke atas Kurikulum sains dapat mengukuhkan dan memupuk unsur
manusia dan dalam patriotisme di kalangan murid. Sebagai contoh, dalam
keseimbangan alam sekitar. pembelajaran proses pengkolonian dan proses sesaran di
dalam ekosistem, murid akan belajar mengenai kekayaan
Cadangan aktiviti Membincangkan kesan biodiversiti negara, mereka akan menghargai kepelbagaian
pembelajaran mikroorganisma ke atas dan keunikan sumber semulajadi negara dan meningkatkan
kecintaan kepada negara.
a) Kehidupan manusia
b) Keseimbangan alam STRATEGI PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN
Sikap saintifik dan nilai murni Menunjukkan minat dan sikap
ingin tahu terhadap alam Strategi pengajaran dan pembelajaran dalam kurikulum sains
sekitar. mengutamakan pembelajaran berfikrah. Pembelajaran
Bertanggungjawab ke atas berfikrah adalah satu proses pemerolehan dan penguasaan
diri sendiri, orang lain dan kemahiran dan ilmu pengetahuan yang dapat
alam sekitar. mengembangkan minda seseorang murid ke tahap yang
Menghargai keseimbangan optimum. Pembelajaran berfikrah dapat mencetuskan pelbagai
alam sekitar pendekatan pembelajaran seperti inkuiri, konstruktivisme,
Menghargai dan pembelajaran kontekstual dan pembelajaran masteri. Aktiviti
mengamalkan kehidupan yang dirancangkan dalam pembelajaran berfikrah mesti yang
yang bersih dan sihat. dapat mencetuskan pemikiran kritis dan kreatif murid dan
Bersikap objektif, sistematik bukan berbentuk rutin. Murid perlu sedar secara eksplisit
dan bekerjasama. kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang digunakan dalam

13

pembelajaran. Soalan atau masalah yang beraras tinggi semua situasi pengajaran dan pembelajaran. Beberapa
ditanyakan kepada murid dan murid diminta menyelesaikan konsep dan prinsip lebih sesuai didedahkan secara langsung
masalah mneggunakan daya kreatif dan kritis mereka. Murid oleh guru atau melalui inkuiri terbimbing.
dilibatkan secara aktif dalam pengajaran dan pembelajaran
yang mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan, Konstruktivisme
penguasaan kemahiran dan penerapan nilai murni dan sikap Konstruktivisme adalah satu fahaman yang mencadangkan
saintifik. murid belajar sesuatu apabila mereka membina pemahaman
mereka sendiri. Antara unsur penting dalam konstruktivisme
Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Sains ialah:

Penemuan Inkuiri  Guru mengambil kira pengetahuan sedia ada murid
Penemuan inkuiri merupakan pendekatan yang mementingkan  Pembelajaran adalah hasil usaha murid itu sendiri.
pembelajaran melalui pengalaman. Inkuiri secara am  Pembelajaran berlaku bila murid menghubungkan idea
bermaksud mencari maklumat, menyoal dan menyiasat
sesuatu fenomena yang berlaku di sekeliling. Penemuan asal dengan idea baru bagi menstrukturkan semula
merupakan sifat utama inkuiri. Pembelajaran secara idea mereka.
penemuan berlaku apabila konsep dan prinsip utama dikaji  Murid berpeluang bekerjasama, berkongsi idea dan
dan ditemui oleh murid sendiri. Murid melalui aktiviti seperti pengalaman serta membuat refleksi.
eksperimen akan menyiasat sesuatu fenomena dan mencapai
kesimpulan sendiri. Guru kemudian membimbing murid untuk Sains, Teknologi dan Masyarakat.
memahami konsep sains melalui hasil inkuiri tersebut. Pembelajaran yang bermakna akan berlaku jika murid dapat
Kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik dikembangkan menghubungkaitkan apa yang dipelajari dengan kehidupan
semasa proses inkuiri ini. Namun demikian, perlu diingat harian mereka. Pembelajaran bermakna berlaku dalam
bahawa pendekatan inkuiri tidak sesuai digunakan dalam pendekatan seperti pembelajaran kontekstual dan Pendekatan
Sains, Teknologi dan Masyarakat (STM).

14

Tema dan objektif pembelajaran yang berunsurkan STM Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran
diwujudkan dalam kurikulum ini. Pendekatan STM
mengesyorkan pembelajaran sains melalui penyiasatan dan Pendekatan pengajaran dan pembelajaran tersebut boleh
perbincangan berlandaskan isu sains dan teknologi dalam
masyarakat. Pengetahuan sains dan teknologi dipelajari dilaksanakan melalui pelbagai kaedah pengajaran dan
bersama dengan aplikasi, sains dan teknologi serta implikasi
kepada masyarakat. pembelajaran seperti eksperimen, perbincangan, simulasi,

Pembelajaran Kontekstual projek dan lawatan. Dalam kurikulum ini, cadangan kaedah
Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang dikaitkan
dengan kehidupan murid. Dalam konteks ini murid tidak pengajaran dan pembelajaran untuk mencapai objektif
belajar secara teori sahaja tetapi dapat menghargai
kerelevanan pembelajaran sains dengan kehidupan mereka. pembelajaran yang tertentu dinyatakan secara eksplisit dalam
Pendekatan kontekstual digunakan di mana murid belajar
secara menyiasat seperti dalam pendekatan inkuiri penemuan. bentuk ‘Cadangan Aktiviti Pembelajaran’.

Pembelajaran Masteri Walaubagaimanapun, guru boleh mengubahsuaikan
Pembelajaran masteri merupakan satu pendekatan yang
memastikan semua murid menguasai objektif pembelajaran cadangan aktiviti pembelajaran jika perlu.
yang ditetapkan. Pendekatan ini berpegang kepada prinsip
bahawa setiap murid mampu belajar jika diberi peluang. Kaedah pengajaran dan pembelajaran yang pelbagai dapat
Peluang perlu diberi kepada murid untuk belajar mengikut meningkatkan minat murid terhadap sains. Pelajaran sains
kadarnya, tindakan pengayaan dan pemulihan perlu dijadikan yang kurang menarik tidak memotivasikan murid untuk belajar
sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran. dan seterusnya mempegaruhi pencapaian murid. Penentuan
kaedah pengajaran dan pembelajaran seharusnya
berdasarkan kandungan kurikulum, kebolehan dan
kepelbagaian jenis kecerdasan murid serta sumber dan
prasarana yang ada. Di samping berperanan sebagai
penyampai pengetahuan dan pakar rujuk bidang
pengajarannya, guru juga berperanan sebagai fasilitator dalam
pengajaran dan pembelajaran. Guru perlu prihatin terhadap
kepelbagaian jenis kecerdasan di kalangan murid. Kaedah

15

dan aktiviti yang berbeza perlu dirancang untuk murid yang  Menjalankan eksperimen
mempunyai cara belajar dan kecerdasan yang berbeza.  Mengumpulkan data
Berikut diberi penerangan ringkas tentang beberapa kaedah  Menganalisis data
pengajaran dan pembelajaran.

Eksperimen  Mentafsirkan data
Kaedah eksperimen adalah satu kaedah yang lazim dijalankan
dalam pembelajaran sains. Murid menguji hipotesis melalui  Membuat kesimpulan
penyiasatan untuk menemui konsep dan prinsip sains tertentu
secara saintifik. Menjalankan eksperimen menggunakan  Menulis laporan
kemahiran berfikir, kemahiran saintifik dan kemahiran
manipulatif. Dalam perlaksanaan kurikulum ini, adalah dicadangkan selain
daripada eksperimen yang dibimbing oleh guru, murid diberi
Secara kebiasaan, langkah yang diikuti secara eksperimen peluang merekabentuk eksperimen, iaitu mereka sendiri yang
adalah seperti berikut: merangka cara eksperimen yang berkenaan, data yang boleh
diukur dan bagaimana menganalisis data serta bagaimana
 Mengenal pasti masalah membentangkan hasil eksperimen mereka.

 Membuat hipotesis Perbincangan
Aktiviti di mana murid menyoal dan mengemukakan pendapat
 Merancang eksperimen berlandaskan alasan yang sahih. Perbincangan perlu
dijalankan sebelum, semasa dan selepas menjalankan aktiviti.
- Mengawal pembolehubah Guru bertindak sebagai fasilitator dan mengetuai
perbincangan dengan bertanyakan soalan yang merangsang
- Menentukan peralatan dan bahan yang diperlukan murid untuk mempamer kebolehan diri.

- Menentukan langkah menjalankan eksperimen dan
kaedah mengumpulkan data dan menganalisis data

16

Simulasi Lawatan dan Penggunaan Sumber Luar
Aktiviti yang dijalankan menyerupai yang sebenarnya. Contoh Pembelajaran sains tidak hanya terhad di sekolah sahaja.
simulasi yang utama ialah main peranan, permainan dan Pembelajaran sains boleh melalui lawatan ke tempat seperti
penggunaan model. Dalam main peranan, murid melakonkan zoo, muzium, pusat sains, institut penyelidikan, paya bakau
sesuatu peranan secara spontan berdasarkan beberapa dan kilang. Lawatan ke tempat-tempat sedemikian boleh
syarat yang telah ditentukan. Permainan pula mempunyai menjadikan pembelajaran lebih berkesan, menyeronokkan
peraturan yang harus dipatuhi. Murid bermain untuk dan bermakna. Untuk mengoptimumkan pembelajaran melalui
mempelajari sesuatu prinsip ataupun untuk memahami proses lawatan, ia mesti dirancang secara rapi. Murid perlu
untuk membuat keputusan. Model boleh digunakan untuk menjalankan aktiviti atau melaksanakan tugasan semasa
mewakili objek atau keadaan sebenar. Murid dapat lawatan. Perbincangan selepas lawatan perlu diadakan.
membayangkan situasi tersebut dan seterusnya memahami
konsep dan prinsip yang dipelajari. Penggunaan Teknologi
Teknologi merupakan alat yang amat berkesan dan
Projek mempunyai potensi yang tinggi untuk meningkatkan minat
Aktiviti yang dijalankan oleh individu atau sekumpulan murid dalam pembelajaran sains. Melalui penggunaan teknologi
untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu. Projek mengambil seperti televisyen, radio, video, komputer dan internet,
masa yang panjang serta menjangkau waktu pembelajaran pengajaran dan pembelajaran sains boleh menjadi lebih
yang formal untuk dilengkapkan. Hasil projek dalam bentuk menarik dan berkesan. Simulasi dan animasi berkomputer
laporan, artifak atau lain-lain perlu dibentangkan kepada guru merupakan alat yang berkesan untuk menjelaskan pengajaran
dan murid lain. Kerja projek menggalakkan perkembangan dan pembelajaran yang abstrak atau konsep sains yang sukar.
kemahiran penyelesaian masalah, kemahiran pengurusan Simulasi dan animasi berkomputer juga boleh
masa dan pembelajaran kendiri. dipersembahkan dalam bentuk perisian atau melalui laman
web. Perkakasan aplikasi seperti ‘word processers’, perisian
persembahan grafik (graphic presentation softwear) dan

17

hamparan elektronik (electronic spreadsheets) adalah dan nilai murni perlu dijadikan teras dalam setiap aktiviti
merupakan satu alat yang bernilai untuk menganalisis dan pembelajaran. Ini adalah untuk memastikan penerapan nilai
mempersembahkan data. Penggunaan teknologi lain seperti dan sikap secara spontan dan semulajadi. Hasil pembelajaran
‘data loggers’ dan antara muka berkomputer dalam dalam domain psikomotor adalah tersurat dalam aktiviti
eksperimen dan projek dapat membantu pengajaran dan pembelajaran.
pembelajaran sains berkesan.
Hasil pembelajaran ditulis dalam bentuk objektif perlakuan
ORGANISASI KANDUNGAN yang boleh diukur. Secara am, Hasil pembelajaran dalam
sesuatu objektif pembelajaran disusun secara berurutan
Kurikulum sains ini disusun atur mengikut beberapa tema. daripada mudah kepada yang lebih kompleks.
Setiap tema mengandungi beberapa bidang pembelajaran, Walaubagaimanapun, dalam proses pengajaran dan
setiap bidang pembelajaran mempunyai beberapa objektif pembelajaran, aktiviti pembelajaran perlu dirancang dalam
pembelajaran. Objektif pembelajaran mempunyai satu atau perlakuan holistik dan integrasi yang membolehkan pelbagai
lebih hasil pembelajaran. hasil pembelajaran di capai mengikut keperluan dan konteks.
Guru perlu menggunakan strategi pengajaran untuk cuba
Hasil pembelajaran umum ditulis mengikut peringkat dalam mencapai hasil pembelajaran secara bersepadu mengikut
domain kognitif dan afektif. Peringkat dalam domain kognitif susunan dalam huraian sukatan pelajaran.
adalah mengetahui, memahami, mengaplikasi, menganalisis,
mensintesis dan menilai. Peringkat dalam domain afektif Cadangan aktiviti pembelajaran memberi cadangan
adalah menyedari, menghargai, menghayati, mengagumi, pengalaman pembelajaran dan maklumat tentang skop dan
menyayangi, mensyukuri, mendalami dan mengamalkan. Hasil kedalaman sesuatu hasil pembelajaran. Cadangan aktiviti
Pelajaran dalam domain afektif adalah tersirat dalam aktiviti pembelajaran diberi untuk membantu guru merancang aktiviti
pembelajaran yang dicadangkan. Penerapan sikap siantifik yang perlu dijalankan bagi mencapai hasil pembelajaran yang
berkaitan. Satu aktiviti mungkin dicadangkan untuk mencapai

18

satu atau lebih hasil pembelajaran. Pada masa yang sama,
lebih daripada satu aktiviti mungkin dicadangkan untuk satu
hasil pembelajaran. Guru boleh mengubahsuai cadangan
aktiviti ini sesuai dengan jenis kecerdasan, tahap kebolehan
murid dan juga keadaan sekeliling mereka. Guru digalakkan
merekabentuk aktiviti tambahan yang inovatif dan berkesan
untuk meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran
sains.

19

TEMA : MANUSIA DAN KEPELBAGAIAN BENDA HIDUP

BIDANG PEMBELAJARAN : 1. MIKROORGANISMA DAN KESANNYA KE ATAS BENDA HIDUP

OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN NOTA ISTILAH
PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN
1.1 Murid dapat : alga-algae
Memahami Memerhati slaid yang disediakan bakteria-bacteria
pengelasan atau melihat carta pelbagai jenis  menyenaraikan ciri-ciri kulat- fungi
mikroorganisma mikroorganisma: pelbagai jenis mikroorganisma -
mikroorganisma, microorganism
(a) menyenaraikan ciri-ciri
pelbagai jenis  mengelaskan pelbagai
mikroorganisma, kumpulan mikroorganisma
kepada bakteria, fungi,
(b) mengelaskan mikroorganisma protozoa, virus dan alga,
mengikut kumpulan iaitu
bakteria, fungi, protozoa, virus  memerihalkan ciri-ciri bagi
dan alga berdasarkan ciri- ciri setiap kumpulan
seperti saiz, bentuk atau ciri- mikroorganisma.
ciri lain.

Menonton tayangan video atau
simulasi komputer dan
membincangkan tentang perkara
yang berikut:

(a) pelbagai kumpulan
mikroorganisma .Contoh:
bakteria, fungi, protozoa, virus
dan alga,

(b) ciri-ciri setiap kumpulan
mikroorganisma berdasarkan
rupabentuk, saiz, cara
pembiakan, nutrisi dan
habitat.

20

OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN NOTA ISTILAH
PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN
Murid dapat: Mengingatkan pelajar
1.2 Memerhatikan spesimen seperti sentiasa mengamalkan
Mensintesis idea roti segar, roti berkulat, susu  mengenalpasti faktor yang langkah-langkah
tentang faktor yang segar dan susu basi. Kemudian mempengaruhi pertumbuhan keselamatan semasa
mempengaruhi membincangkan perkara berikut: mikroorganisma, menjalankan
pertumbuhan a) mengapa roti dan susu eksperimen yang
mikroorganisma  merancang eksperimen untuk menggunakan
menjadi rosak, mengkaji kesan nutrien ke mikroorganisma.
b) faktor-faktor yang atas pertumbuhan
mikroorganisma, Mengingatkan pelajar
mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma boleh
mikroorganisma.  merancang eksperiman untuk menyebabkan penyakit.
mengkaji kesan kelembapan
Merancang dan menjalankan ke atas pertumbuhan Mikroorganisma juga
eksperimen untuk mengkaji mikroorganisma, dikenali sebagai mikrob.
bagaimana faktor-faktor berikut
mempengaruhi pertumbuhan  merancang eksperimen untuk
mikroorganisma: mengkaji kesan cahaya ke
atas pertumbuhan
a) nutrisi, mikroorganisma,
b) kelembapan,
c) cahaya,  merancang eksperimen untuk
d) suhu, mengkaji kesan suhu ke atas
e) nilai pH. pertumbuhan
mikroorganisma,
Membincangkan bagaimana
setiap faktor tersebut  merancang eksperimen untuk
mempengaruhi pertumbuhan mengkaji kesan pH ke atas
mikroorganisma. pertumbuhan
mikroorganisma,

 menerangkan bagaimana
setiap faktor tersebut
mempengaruhi pertumbuhan
mikroorganisma.

21

OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN NOTA ISTILAH
PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN proses pereputan
Murid dapat: Nama saintifik bagi – decaying
1.3 Menonton tayangan video atau mikroorganisma tidak process
Mengaplikasi simulasi komputer dan  menyatakan contoh diperlukan. pencernaan
pengetahuan membincangkan kegunaan dan kegunaan mikroorganisma, makanan – food
tentang peranan mikroorganisma: digestion
mikroorganisma a) pencernaan makanan,  menerangkan dengan contoh
berfaedah b) pereputan, peranan dan kegunaan selesema –
c) bidang perubatan, pertanian mikroorganisma, common cold
sentuhan –
dan perindustrian.  mencadangkan potensi contact
kegunaan mikroorganisma
Menjalankan aktiviti berkaitan dalam pelbagai bidang.
kegunaan dan peranan
mikroorganisma dalam
pembuatan roti dan dadih.

Melawat kilang-kilang untuk
mengkaji bagaimana
mikroorganisma digunakan untuk
menghasilkan makanan atau
produk perindustrian yang lain.

Mengumpul maklumat daripada
majalah, buku dan internet dan
membincangkan potensi
kegunaan mikroorganisma dalam
pelbagai bidang.

1.4 Memerhati spesimen, model atau Murid dapat: Nama saintifik bagi
Menganalisa kesan carta tentang pereputan gigi dan mikroorganisma tidak
mikroorganisma membincangkan bagaimana  menyatakan kesan diperlukan.
berbahaya kepada mikroorganisma menyebabkan mikroorganisma berbahaya
manusia proses pereputan. ke atas manusia,

22

OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN NOTA ISTILAH
PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN
jangkitan –
Mengumpul maklumat daripada  menghubungkaitkan jenis infection

akhbar, buku, majalah dan mikroorganisma dengan kurap – ringworm
penyakit
internet atau menemuramah penyakit, jangkitan kelamin
/ penyakit
pakar perubatan dan  memerihalkan simptom jangkitan seks –
sexually
membincangkan lain-lain kesan utama penyakit yang transmitted
disease
berbahaya mikroorganisma ke disebabkan oleh
panau – tinea
atas manusia seperti microorganisma,
batuk kering / tibi
menyebabkan keracunan  memerihalkan pelbagai cara - tuberculosis

makanan dan penyakit-penyakit bagaimana mikroorganisma

lain. boleh menyebabkan

jangkitan.

Membuat folio atau buku skrap

tentang kumpulan

mikroorganisma yang

menyebabkan penyakit-penyakit

yang berikut dan simptom-

simptom utamanya:

(a) tuberkulosis, kolera dan

pelbagai penyakit kelamin

seperti gonorea dan sifilis-

disebabkan oleh bacteria,

(b) selesema, demam denggi,

hepatitis dan Sindrom Kurang

Daya Tahan Penyakit(AIDS)-

disebabkan oleh virus,

(c) panau dan kurap- disebabkan

oleh kulat,

(d) malaria – disebabkan oleh

protozoa.

23

OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN NOTA ISTILAH
PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN

Menonton tayangan video atau
simulasi komputer dan
membincangkan pelbagai cara
jangkitan penyakit yang
disebabkan oleh mikroorganisma
iaitu melalui udara, air, makanan,
sentuhan dan vektor.

1.5 Mengumpul maklumat dari buku, Murid dapat: disinfektan /
Menganalisa cara- akhbar, majalah, internet ataupun bahan
cara mencegah melawat institusi seperti Institut  menyenaraikan langkah- penyahjangkit –
jangkitan penyakit Penyelidikan Perubatan (IMR) langkah untuk mencegah disinfectant
yang disebabkan dan Pusat Kawalan Vektor. jangkitan,
mikroorganisma imuniti /
Membincangkan langkah-langkah  menghubungkaitkan kawalan keimunan –
pencegahan jangkitan seperti vektor dengan tabiat dan immunity
pengawalan vektor, pensterilan kitaran hidup vektor,
dan imunisasi. imunisasi /
 menerangkan dengan contoh pengimunan –
Menjalankan aktiviti-aktiviti pelbagai kaedah pensterilan, immunization
seperti berikut:
(a) melukis kitaran hidup vektor  menyatakan maksud radiasi / sinaran
keimunan, – radiation
seperti nyamuk dan lalat,
(b) memerihalkan tabiat vektor,  menyatakan contoh jenis pensterilan –
(c) menghubungkaitkan kitaran keimunan, sterilization

hidup dan tabiat vektor  membandingkan dan vector / agen
dengan pengawalan dan membezakan pelbagai jenis pembawa
pencegahan jangkitan keimunan, penyakit –
penyakit.
 menyatakan kepentingan
imuniti.

24

OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN NOTA ISTILAH
PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN
vectors
Membincangkan pelbagai kaedah
pensterilan seperti berikut: ultralembayung /
(a) penggunaan haba iaitu ultraungu -
ultraviolet
melalui pendidihan dan
autoklaf,
(b) penggunaan bahan kimia iaitu
antiseptik dan disinfektan,
(c) penggunaan sinaran iaitu
sinaran gama dan sinaran
ultra ungu.

Menonton tayangan video atau
simulasi komputer dan
membincangkan perkara yang
berikut:
(a) maksud keimunan,
(b) jenis keimunan dan contoh-

contohnya,
(c) kepentingan keimunan.

Menjalankan aktiviti untuk
membandingkan jenis keimunan.
Mempersembahkan persamaan
dan perbezaan dalam bentuk
paparan grafik.

25

OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN NOTA ISTILAH
PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN
Murid dapat: anti kulat –
1.6 Membincangkan cara merawat antifungi
Memahami cara penyakit yang disebabkan oleh  menyatakan langkah-langkah
merawat penyakit mikroorganisma seperti untuk merawat penyakit yang antibiotik –
yang disebabkan penggunaan antibiotik dan disebabkan oleh antibiotic
oleh antifungi mikroorganisma,
mikroorganisma preskripsi -
Menjalankan eksperimen  menyatakan kesan antibiotik prescription
mengkaji kesan antibiotik ke atas ke atas mikroorganisma,
bakteria.
 memerihalkan bahaya
Membincangkan kesan antibiotik penggunaan ubat-ubatan
ke atas bakteria. tanpa pengawasan dan
preskripsi doktor.

Menjemput pegawai perubatan
untuk memberi ceramah tentang
pengambilan ubat tanpa
preskripsi dan nasihat pegawai
perubatan.

1.7 Membincangkan kesan Murid dapat: keseimbangan
Menyedari mikroorganisma terhadap : alam – balance
kewujudan  memerihalkan peranan dan
mikroorganisma (a) kehidupan manusia, kesan mikroorganisma of nature
yang dapat (b) keseimbangan alam sekitar. kepada manusia dan
memberikan kesan keseimbangan alam.
yang mendalam ke
atas kehidupan
manusia dan
keseimbangan
alam

26

TEMA : PENYELENGGARAAN DAN KESINAMBUNGAN HIDUP

BIDANG PEMBELAJARAN : 1. NUTRISI DAN PENGELUARAN MAKANAN

OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN NOTA ISTILAH
PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN anoreksia –
Murid dapat : Semasa anorexia
1.1 Menjalankan aktiviti menentukan menerangkan
Menilai perkara berikut :  mengenalpasti nilai kalori tentang simptom, kalori – calorie
kepentingan untuk kelas makanan sebab dan langkah
mengambil (a) nilai kalori bagi kelas makanan yang berlainan, untuk mengelakkan nilai kalori –
makanan bernutrisi yang berbeza seperti protein, penyakit hanya calorific value
dan mengamalkan karbohidrat dan lemak,  menganggarkan nilai kalori penerangan yang
tabiat pemakanan untuk makanan yang ringkas diperlukan. malnutrisi –
yang sihat (b) nilai kalori bagi makanan yang dimakan, malnutrition
diambil semasa sarapan pagi,
makan tengah hari dan makan  menerangkan faktor yang kegendutan -
malam. mempengaruhi keperluan obesity
kalori individu,
Menonton tayangan video atau
simulasi komputer dan  menghubungkaitkan
membincangkan tentang perkara masalah kesihatan dengan
berikut: amalan pengambilan
nutrisi dan tabiat
(a) faktor yang mempengaruhi pemakanan,
keperluan kalori individu iaitu
jantina, saiz badan, umur,  mewajarkan kepentingan
keadaan kesihatan, aktiviti fizikal pengambilan makanan
dan suhu persekitaran, bernutrisi dan
mengamalkan tabiat
(b) masalah kesihatan berkaitan pemakanan yang baik.
dengan nutrisi seperti malnutrisi,
kegendutan, anoreksia dan
penyakit yang berkaitan dengan
tabiat pemakanan.

27

OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN NOTA ISTILAH
PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN

Perbincangan dalam kumpulan dan
pembentangan tentang kepentingan
pengambilan nutrisi yang seimbang
dan tabiat pemakanan yang baik.

1.2 Mengumpul maklumat daripada Murid dapat : kalsium – calcium
Menganalisa buku,majalah, internet, dan :
keperluan nutrien  menyatakan maksud kekurangan –
oleh tumbuhan. (a) membincangkan maksud makronutrien, deficiency
makronutrien,
 menyenaraikan makronutrien –
(b) menyenaraikan makronutrien, makronutrien, macronutrient
contoh: karbon, hidrogen,
oksigen, nitrogen, fosforus,  menyatakan maksud mangan –
kalium, kalsium, magnesium dan mikronutrien, manganese
sulfur,
 menyenaraikan mikronutrien –
(c) membincangkan maksud mikronutrien, micronutrient
mikronutrien,
 menyatakan kesan fosforus –
(d) menyenaraikan mikronutrien kekurangan nitrogen, phosphorous
contoh : boron, molibdenum, fosforus dan kalium dalam
zink, mangan, kuprum dan proses pertumbuhan kalium –
ferum. tumbuhan, potassium

Menonton tayangan simulasi video  menyatakan fungsi utama sulfur - sulphur
atau komputer dan membincangkan nitrogen, fosforus dan
tentang: kalium dalam proses
(a) kesan kekurangan nitrogen, pertumbuhan tumbuhan.

fosforus dan kalium terhadap
proses pertumbuhan tumbuhan,
(b) fungsi utama nitrogen, fosforus
dan kalium dalam proses
pertumbuhan tumbuhan.

28

OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN NOTA ISTILAH
PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN kitar nitrogen –
Murid dapat : Nama saintifik bagi nitrogen cycle
1.3 Memerhati carta, simulasi video bakteria tidak
Menganalisa kitar atau komputer tentang kitar  memerihalkan kitar diperlukan. sumber makanan
nitrogen dan nitrogen dan membincangkan nitrogen, – food resources
kepentingannya perkara-perkara yang berikut :
(a) kitar nitrogen  menerangkan proses-
(b) proses-proses yang terlibat proses yang terlibat dalam
kitar nitrogen,
dalam kitar nitrogen.
(c) kepentingan kitar nitrogen.  menerangkan kepentingan
kitar nitrogen.

Melukis dan melabelkan gambar
rajah kitar nitrogen.

1.4 Mengumpul maklumat daripada Murid dapat :
Menghargai buku, majalah atau internet tentang
kepentingan panduan pemakanan yang sihat dan  mengamalkan tabiat
amalan tabiat pemakanan yang baik. pemakanan yang sihat,
pengambilan nutrisi
yang baik Merancang dan mengamalkan  merancang cara
pengambilan makanan yang menguruskan sumber
bernutrisi makanan untuk
mengelakkan pembaziran,
Mencadangkan cara untuk
menguruskan sumber makanan  memerihalkan faedah
bagi mengelakkan pembaziran mengamalkan tabiat
makanan. Membuat perancangan pemakanan yang sihat.
berdasarkan cadangan yang
diberikan.

Membincangkan faedah-faedah
mengamalkan tabiat pemakanan
yang sihat.

29

TEMA : KESEIMBANGAN DAN PENGURUSAN ALAM SEKITAR

BIDANG PEMBELAJARAN : 1. PEMELIHARAAN DAN PEMULIHARAAN ALAM SEKITAR

OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN NOTA ISTILAH
PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN
Murid dapat : keseimbangan
1.1 Menonton tayangan video atau alam – balance
Menganalisa simulasi komputer dan  memerihalkan maksud in nature
keseimbangan membincangkan tentang perkara yang keseimbangan alam,
alam semulajadi berikut; siratan
(a) maksud keseimbangan alam,  menyatakan kitar semulajadi yang makanan – food
(b) peranan tiga kitar semulajadi membantu dalam mengekalkan web
keseimbangan alam,
dalam mengekalkan
keseimbangan alam,contoh :kitar  menerangkan bagaimana kitar
nitrogen, kitar karbon dan kitar air. semulajadi dapat membantu
dalam mengekalkan
Melawat taman dan menjalankan keseimbangan alam,
aktiviti-aktiviti berikut:
(a) menyenaraikan organisma  menerangkan bagaimana siratan
(b) melukis siratan makanan, makanan dapat membantu dalam
(c) membincangkan peranan siratan mengekalkan keseimbangan
alam,
makanan dalam mengekalkan
keseimbangan alam  menerangkan dengan contoh
kesan bencana alam terhadap
Mengumpul maklumat daripada buku, keseimbangan alam,
akbar, majalah dan internet tentang
bencana alam.Membentangkan dan  mencadangkan cara-cara untuk
membincangkan tentang perkara yang mengekalkan keseimbangan
berikut : alam.
(a) kesan bencana alam terhadap

keseimbangan alam,
(b) cara mengekalkan keseimbangan

alam.

30

OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN NOTA ISTILAH
PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN
Murid dapat: bahan
1.2 Mengumpul maklumat daripada pendingin –
Menganalisa kesan buku,akbar, majalah dan internet  mengenal pasti punca-punca coolant
pencemaran membincangkan tentang: pencemaran terhadap
terhadap alam persekitaran, pemanasan
sekitar (a) Punca pencemaran alam sekitar global – global
seperti :  menerangkan kesan pencemaran warming
(i) penggunaan bahan api fossil terhadap alam sekitar,
yang tidak terkawal, kesan rumah
(ii) pembuangan sisa bahan  memerihalkan pemanasan global, hijau –
sampingan,bahan toksik,  menghubungkaitkan kesan rumah greenhouse
bahan radioaktif, asap dan effect
haba daripada kilang, hijau dengan pemanasan global,
(iii) penggunaan baja kimia, racun  menyatakan maksud lapisan
serangga perosak dan racun
kulat yang tidak terkawal dalam ozon,
pertanian,  menerangkan kepentingan lapisan
(iv) pengeluaran bunyi ,asap dan
gas beracun daripada ozon,
kenderaan dan jentera,  menyatakan bahan kimia yang
(v) pembuangan sampah seperti
plastik, sisa makanan, sisa memusnahkan lapisan ozon,
pepejal dan pembuangan  menyenaraikan sumber bahan
bahan kumbahan ,
(vi) penggunaan kloroflurokarbon kimia yang memusnahkan lapisan
dalam aerosol, alat penghawa ozon,
dingin dan peti sejuk dan  menerangkan kesan pemusnahan
pembuangan secara tidak lapisan ozon keatas hidupan.
teratur peralatan elektrik
seperti alat penghawa dingin
dan peti sejuk yang
mengandungi CFC

31

OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN NOTA ISTILAH
PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN

(b) Kesan pencemaran alam sekitar ke
atas :

(i) kesihatan manusia
(ii) habitat dan alam semulajadi,
(iii) kepupusan spesis,
(iv) kehilangan sumber ekonomi.

Menonton tayangan video atau
simulasi komputer:

(a) pemanasan global,
(b) kesan rumah hijau dan

hubungannya dengan
pemanasan global,
(c) lapisan ozon dan
kepentingannya,
(d) bahan kimia seperti CFC dan
oksida nitrogen yang boleh
memusnahkan lapisan ozon,
(e) bahan kimia dalam stiroform,
bahan penyejuk dan aerosol
yang boleh memusnahkan
lapisan ozon,
(f) kesan kemusnahan lapisan
ozon ke atas hidupan.

32

OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN NOTA ISTILAH
PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN pencemaran
1.3 Murid dapat : alam sekitar –
Mensintesis idea Menonton tayangan video tentang environmental
tentang pemeliharaan dan pemuliharaan alam  menyatakan kepentingan pollution
pemeliharaan dan sekitar dan membincangkan pemeliharaan dan pemuliharaan
pemuliharaan alam kepentingan pemeliharaan dan alam sekitar, sumber alam /
sekitar dan pemuliharaan alam sekitar. sumber semula
pengawalan  menjanakan idea tentang jadi – natural
pencemaran Membincangkan perkara yang berikut: pengawalan pencemaran alam resources
(a) pengawalan pencemaran alam sekitar,
1.4
Menilai sekitar,  menerangkan dengan contoh
kepentingan (b) contoh bagaimana pemeliharaan bagaimana pemeliharaan dan
pengurusan pemuliharaan alam sekitar dapat
sumber alam dan pemuliharaan dapat menyumbangkan kepada
secara terancang menyumbang kepada persekitaran persekitaran yang bersih dan sihat.
dalam yang bersih dan sihat .
mengekalkan Murid dapat:
keseimbangan Menjalankan projek untuk mengkaji :
alam (a) langkah- langkah yang telah  menjana ide tentang cara-cara
yang sesuai untuk pengolahan
dilambil untuk memelihara dan sumber alam bagi mengekalkan
memulihara alam sekitar, keseimbangan alam semulajadi,
(b) impak yang terhasil daripada
langkah-langkah telah dijalankan.  menerangkan dengan contoh
kesan-kesan pengolahan
Membincangkan cara pengolahan sumber alam yang tidak terancang,
sumber alam yang terancang untuk
mengekalkan keseimbangan alam.  mewajarkan keperluan bagi
pengurusan alam sekitar yang
Menonton tayangan video atau terancang
simulasi komputer dan menulis
laporan tentang:

(a) kesan pengolahan sumber alam
yang tidak terancang,

(b) keperluan pengurusan alam sekitar
yang teratur.

33

OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN NOTA ISTILAH
PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN
Murid dapat : komuniti
1.5 Merancang dan mengamalkan sikap setempat –
Mengamalkan yang baik untuk memelihara dan  mengamalkan sikap yang baik local community
sikap memulihara alam sekitar melalui untuk memelihara dan
bertanggungjawab aktiviti-aktiviti berikut: memulihara alam sekitar. pengurusan
ke atas yang
pemeliharaan dan (a) kempen kesedaran tentang sewajarnya –
pemuliharaan alam mengurangkan, mengguna semula proper
sekitar dan mengitar semula, management

(b) menjejak denai (jungle tracking)
untuk menghargai keindahan alam
semulajadi dan persekitaran yang
tidak tercemar,

(c) mengambil sebahagian kawasan
seperti pantai, sungai, bukit dan
hutan untuk dipelihara dan
dipulihara bagi memupuk sikap
mengambil berat dan
bertanggungjawab,

(d) menulis kertas cadangan cara-cara
untuk memelihara dan memulihara
persekitaran dalam komuniti
setempat.

34

TEMA : JIRIM DALAM ALAM

BIDANG PEMBELAJARAN : 1. SEBATIAN KARBON

OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN NOTA ISTILAH
PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN
Murid dapat: sebatian karbon -
1.1 Memerhatikan pelbagai carbon compounds
Menganalisa sampel sebatian karbon dan  menyatakan maksud
kepelbagaian bukan sebatian sebatian karbon, sebatian organik –
sebatian karbon karbon.Membincangkan organic
maksud sebatian karbon.  menyatakan maksud compounds
sebatian organik,
Menonton tayangan video sebatian bukan
atau simulasi komputer dan  memberikan contoh organik – inorganic
membincangkan sebatian sebatian organik, compounds
organik dan sebatian bukan
organik dari segi:  menyatakan maksud hidrokarbon -
(a) sumber, sebatian bukan organik, hydrokarbon
(b) ciri-ciri iaitu:
 memberikan contoh
(i) unsur-unsur, sebatian bukan organik,
(ii) logam atau bukan
 membanding dan
logam, membezakan sebatian
(iii) perubahan semasa organik dengan sebatian
bukan organik,
dipanaskan.
 mengelaskan bahan
Menjalankan aktiviti untuk kepada bahan organik dan
membanding dan bukan organik,
membezakan antara
sebatian organik dan  menyatakan maksud
sebatian bukan organik. hidrokarbon,
Mempersembahkan
persamaan dan perbezaan  menyenaraikan sumber
dalam bentuk paparan grafik. hidrokarbon.

35

OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN NOTA ISTILAH
PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN
Murid dapat : Murid perlu kebolehbakaran –
1.2 Mengelaskan sampel  menyatakan unsur yang mengetahui combustibility
Menganalisa sebatian karbon kepada persamaan umum penyulingan –
alkohol dan sebatian organik dan terdapat dalam alkohol, dalam perkataan distillation
kesannya kepada sebatian bukan organik.  memberi contoh alkohol, untuk menunjukkan penapaian /
kesihatan  memerihalkan proses pembentukan ester. fermentasi –
Mengumpulkan maklumat fermentation
daripada buku, majalah dan penghasilan alkohol, keterlarutcampuran
internet dan bincangkan  menyatakan ciri umum – miscibility
hidrokarbon dan sumbernya. kelarutan -
alkohol, solubility
Mengumpulkan maklumat  menyenaraikan kegunaan
daripada buku, surat khabar,
majalah dan internet tentang alkohol,
alkohol.  menerangkan dengan

Membincangkan tentang contoh kesan alkohol
perkara berikut: terhadap kesihatan.
(a) unsur yang terdapat

dalam alkohol,
(b) contoh alkohol seperti

metanol dan etanol.

Menjalankan aktiviti berikut:
(a) penghasilan etanol tulen

melalui proses penapaian
dan penyulingan,

(b) mengkaji ciri-ciri alkohol
dari segi berikut:

i. kelarutan dan keterlarut
campuran dalam air,

ii. kebolehbakaran,
iii. tindakbalas dengan asid

untuk menghasilkan ester.

36

OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN NOTA ISTILAH
PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN
lemak tepu –
1.3 Menonton tayangan video saturated fats
Menganalisa lemak atau simulasi komputer dan lemak tak tepu –
dan kesannya membincangkan perkara unsaturated fats
kepada kesihatan berikut:
(a) pelbagai kegunaan

alkohol,
(b) kesan alkohol terhadap

otak sistem saraf dan
hati.

Memerhatikan pelbagai Murid dapat :
sampel lemak seperti
mentega, minyak masak,  memberikan contoh lemak,
keju, minyak sapi dan  menyatakan sumber
marjerin.
Daripada label makanan, lemak,
(a) mengenalpasti sumbernya  menyatakan unsur-unsur

iaitu lemak tumbuhan atau yang terdapat dalam
lemak haiwan, lemak,
(b) mengelaskan kepada  menyatakan maksud
lemak tepu dan lemak tak lemak tepu,
tepu.  menyatakan maksud
lemak tak tepu,
Membincangkan perkara  membanding dan
berikut: membezakan antara
(a) unsur yang terdapat lemak tepu dengan lemak
tak tepu,
dalam lemak,  menerangkan dengan
(b) lemak tepu dan lemak tak contoh kesan memakan
makanan yang kaya
tepu. dengan lemak tepu ke atas
kesihatan,

37

OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN NOTA ISTILAH
PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN
 menerangkan dengan
Menjalankan aktiviti contoh kesan memakan
membanding dan makanan yang kaya
membezakan lemak tepu dan dengan lemak tak tepu ke
lemak tak tepu dari segi: atas kesihatan.
(a) sumbernya,
(b) keadaan pada suhu bilik,
(c) takat lebur.

Mempersembahkan
persamaan dan perbezaan
dalam bentuk paparan grafik.

Mengumpulkan maklumat
daripada buku, surat khabar,
majalah dan internet atau
menonton video.
Mempersembahkan dan
bincangkan kesan memakan
makanan yang kaya dengan
lemak tepu dan lemak tak
tepu ke atas kesihatan.

1.4 Memerhati struktur buah Murid dapat: pengantioksida –
Menganalisa kelapa kelapa sawit. antioxidants
sawit serta  memerihalkan struktur
kepentingannya Melukis rajah berlabel buah buah kelapa sawit, pengekstrakan –
kepada kepala sawit. extraction
pembangunan  memerihalkan proses
negara pengekstrakan minyak bahan –bahan
kelapa sawit daripada berkhasiat –
buah kelapa sawit,

38

OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN NOTA ISTILAH
PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN
nutritional
Melawat kilang kelapa sawit  menyenaraikan kegunaan substances
atau menonton video atau minyak kelapa sawit,
simulasi komputer dan kelapa sawit – oil
membincangkan proses  menyenaraikan bahan palm
pengekstrakan minyak berkhasiat yang terdapat
kelapa sawit. dalam minyak kelapa minyak sawit /
sawit, minyak kelapa
Mengumpul maklumat sawit – palm oil
daripada buku, surat khabar,  memerihalkan aktiviti
majalah dan internet untuk penyelidikan dan
menyediakan satu folio pembangunan tempatan
tentang : ke atas kelapa sawit,
(a) kegunaan minyak kelapa
 mencadangkan potensi
sawit, kegunaan kelapa sawit.
(b) bahan berkhasiat dalam

minyak kelapa sawit
seperti lemak , vitamin
dan pengantioksida.

Melawat institusi seperti
Perbadanan Pembangunan
Minyak Kelapa Sawit
Malaysia (MPOB) untuk
mengumpul maklumat
tentang penyelidikan dan
pembangunan minyak kelapa
sawit.

Membincangkan potensi
kegunaan minyak kelapa
sawit.

39

OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN NOTA ISTILAH
PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN
Murid dapat : Formula molekul dan tindakan pencucian
1.5 Membincangkan perkara struktur sabun tidak – cleansing action
Menganalisa proses berikut:  menyatakan minyak diperlukan.
pembuatan sabun (a) minyak mengandungi mengandungi asid lemak asid lemak – fatty
daripada minyak dan gliserol, acids
dan tindakan asid lemak dan gliserol,
pencucian sabun (b) contoh asid lemak.  memberikan satu contoh
asid lemak,
Menjalankan aktiviti untuk
mengkaji proses pembuatan  memerihalkan proses
sabun melalui tindak balas pembuatan sabun,
antara asid lemak dengan
larutan natrium hidroksida.  menyatakan sabun
sebagai garam yang
Membincangkan sabun dihasilkan daripada
merupakan garam yang tindakbalas antara asid
terhasil daripada tindakbalas lemak dengan larutan
antara asid lemak dengan natrium hidroksida,
larutan natrium hidroksida.
 menyatakan ciri-ciri
Menonton tayanganvideo komponen molekul sabun,
atau simulasi komputer dan
membincangkan:  menerangkan tindakan
pencucian sabun.

(a) ciri - ciri komponen
molekul sabun,

(b) tindakan pencucian
molekul sabun.

40

OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN NOTA ISTILAH
PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN
Murid dapat : penggumpalan –
1.6 Menjalankan aktiviti coagulation
Memahami polimer menggunakan manik dan  menyatakan maksud
semulajadi benang untuk menunjukkan polimer, penyahpolimeran –
struktur atau proses berikut: depolymerisation
(a) polimer  memberikan contoh-
(b) monomer contoh polimer, lateks / susu getah
(c) pempolimeran – latex
(d) penyahpolimeran  menyatakan maksud
monomer, pempolimeran -
Membincangkan perkara polymeritsation
berikut:  memberikan contoh-
(a) maksud polimer dan contoh monomer, pemvulkanan -
vulcanisation
monomer,  memerihalkan
(b) contoh polimer dan pempolimeran,

monomer,  memerihalkan
(c) maksud pempolimeran, penyahpolimeran,
(d) maksud
 menyatakan maksud
penyahpolimeran, polimer semulajadi,

Memerhatikan pelbagai  memberikan contoh
sampel polimer semulajadi polimer semulajadi,
dan polimer sintetik.
 menyatakan maksud
Menyediakan folio atau buku polimer sintetik,
skrap tentang pelbagai
kegunaan polimer semulajadi  memberikan contoh
dan polimer sintetik. polimer sintetik,

 menyatakan ciri getah asli,
 menerangkan tindakan

asid ke atas lateks,
 menerangkan tindakan

larutan ammonia ke atas
lateks,
 memerihalkan getah
tervulkan,

41

OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN NOTA ISTILAH
PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN
 menghubungkaitkan ciri-
Menjalankan aktiviti untuk ciri getah tervulkan
mengkaji perkara berikut: dengan struktur
(a) ciri-ciri getah asli, molekulnya,
(b) penggumpalan lateks
 menyenaraikan kegunaan
oleh tindakan asid, getah tervulkan.
(c) pencegahan

penggumpalan lateks
oleh larutan ammonia.

Menonton tayangan video
atau simulasi komputer dan
membincangkan
pemvulkanan getah.

Melukis rajah skema dan
menghubungkait ciri-ciri
getah tervulkan dengan
struktur molekulnya.

Membincangkan kegunaan
getah tervulkan.

1.7 Mengumpul maklumat Murid dapat:
Menghargai kajian daripada buku, majalah dan
saintifik terhadap internet tentang penemuan  memerihalkan
penggunaan saintis terhadap kegunaan kepentingan penemuan
sebatian karbon sebatian karbon. saintis terhadap kegunaan
untuk kesejahteraan Mempersembahkan dan sebatian karbon.
hidup mempamerkan maklumat
yang telah dikumpulkan.

42

TEMA : DAYA DAN GERAKAN
BIDANG PEMBELAJARAN : 1. GERAKAN

OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN NOTA VOCABULARY
PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN
Murid dapat : enjin petrol empat
1.1 Memerhatikan sebuah basikal dan lejang – four
Menganalisa gerakan membincangkan struktur dan  memerihalkan struktur dan prinsip stroke petrol
kenderaan di atas prinsip operasinya. operasi kenderaan tidak berenjin, engine
darat
Menonton carta,video atau simulasi  memerihalkan struktur dan prinsip enjin diesel empat
komputer dan membincangkan : operasi kenderaan berenjin, lejang – four
(a) struktur dan prinsip operasi stroke diesel
 menerangkan struktur dan engine
kenderaan berenjin, prinsip operasi enjin petrol empat
(b) struktur dan operasi: lejang, enjin petrol dua
lejang – two stroke
(i) enjin petrol empat lejang,  menerangkan struktur dan petrol engine
(ii) enjin diesel empat lejang, prinsip operasi enjin diesel empat
(iii) enjin petrol dua lejang. lejang,

Membanding dan membezakan  menerangkan struktur dan
struktur, prinsip operasi enjin dan prinsip operasi enjin petrol dua
kecekapan enjin bagi: lejang,
(a) enjin petrol empat lejang
 membanding dan membezakan
dengan enjin diesel empat struktur dan prinsip operasi enjin
lejang, petrol empat lejang dan enjin
(b) enjin petrol empat lejang diesel empat lejang.
dengan enjin petrol dua lejang.
 membanding dan membezakan
Menggambarkan persamaan dan enjin petrol empat lejang dengan
perbezaan dalam bentuk paparan enjin petrol dua lejang
grafik.
 menghubungkaitkan struktur dan
Membincangkan perhubungan di operasi enjin dengan pergerakan
antara struktur dan operasi enjin kenderaan.
dan pergerakan kenderaan.

43

OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN NOTA VOCABULARY
PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN Murid dapat:
1.2 pecutan–
Menganalisa konsep Menonton tayangan video atau  menyatakan maksud jarak, acceleration
laju, halaju dan simulasi komputer dan  mendefinisikan laju, kelajuan - speed
pecutan. membincangkan :  mendefinisikan halaju, halaju - velocity
(a) jarak, laju, halaju, pecutan  nyatakan unit bagi laju dan halaju,
1.3  mendefinisikan pecutan, inersia - inertia
Memahami konsep dengan unit,  menyatakan unit bagi pecutan,
inersia (b) hubungan di antara laju, halaju  menerangkan hubungan di antara

dan pecutan. laju,halaju dan pecutan,
 membanding dan membezakan
Menjalankan aktiviti bagi
membanding dan membezakan laju,halaju dan pecutan,
laju, halaju dan pecutan.  menentukan halaju dan pecutan
Menggambarkan persamaan dan
perbezaan dalam bentuk paparan objek yang bergerak,
grafik.  menyelesaikan masalah berkaitan

Menjalankan aktiviti menggunakan halaju dan pecutan.
pita detik atau kaedah lain yang
sesuai untuk menentukan halaju Murid dapat:
dan pecutan objek yang bergerak.
 menyatakan maksud inersia .
Menjalankan aktiviti untuk  memberi contoh berkaitan inersia
menyelesaikan masalah
penghitungan berkaitan dengan dalam kehidupan seharian .
halaju dan pecutan.

Menjalankan aktiviti dan
membincangkan perkara berikut:
(a) maksud inersia,
(b) kejadian inersia dalam

kehidupan seharian.

44


Click to View FlipBook Version