The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

แผนการสอน 2901-9006 การผลิตสื่อดิจิตอล 2-2563

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by E23KM, 2021-03-31 11:03:26

แผนการสอน 2901-9006 การผลิตสื่อดิจิตอล 2-2563

แผนการสอน 2901-9006 การผลิตสื่อดิจิตอล 2-2563

แผนการเรยี นรมู้ ุ่งเน้นสมรรถนะ

ช่ือวิชา การผลิตสอ่ื ดจิ ติ อล รหสั 20901-9006 ทฤษฎี 1 ปฏิบตั ิ 2 หนว่ ยกติ 2
 หลกั สตู รประกาศนียบตั รวชิ าชีพ  ประกาศนยี บตั รวชิ าชีพช้ันสงู

ประเภทวิชาเทคโนโลยสี ารสนเทศและการสือ่ สาร สาขาวชิ าเทคโนโลยสี ารสนเทศ
สาขางานเทคโนโลยสี ารสนเทศ

จัดทำโดย
นายพลวัฒน์ เก้ือขำ

สาขางานเทคโนโลยสี ารสนเทศ วทิ ยาลัยสารพัดชา่ งสงขลา
สำนกั งานคณะกรรมการการอาชีวศกึ ษา กระทรวงศกึ ษาธิการ

แผนการเรยี นรูม้ งุ่ เนน้ สมรรถนะอาชพี
บรู ณาการปรัชญาของเศรษฐกจิ พอเพียง

รหสั 20901-9006 การผลิตส่ือดิจิตอล (1-2-2)
หลกั สตู ร ปวช. 2562 ประเภทวิชา เทคโนโลยสี ารสนเทศและการสอื่ สาร

สาขาวชิ า เทคโนโลยสี ารสนเทศ สาขางาน เทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดบั ชั้น ปวช.

รวม 54 ช่ัวโมง สอนจำนวน 3 ช่วั โมง/สัปดาห์
ประจำภาคเรยี นที่ 2 ปีการศกึ ษา 2563

ลงชอ่ื
(นายพลวฒั น์ เกอื้ ขำ)
ครผู สู้ อน

ลงช่อื
(นางสาวนิคม เกิดทพิ ย์)

หัวหนา้ สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลงชอ่ื ลงช่ือ .
(นางละออศรี อุ้ยกลู ) (นายวิเชฐ สอ่ งแกว้ )

หวั หนา้ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ลงช่ือ .
(นายธวัชชยั หนูอนิ ทร์)

ผู้อำนวยการวทิ ยาลัยสารพัดชา่ งสงขลาแผนการเรียนรู้มงุ่ เน้นสมรรถนะอาชพี
และบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

รหัส 20901-9006 การผลติ สื่อดิจติ อล (1-2-2)
หลกั สูตร ประกาศนียบัตรวชิ าชพี (ปวช.)

โดย นายพลวัฒน์ เก้ือขำ
วุฒิ ครุศาสตรอ์ ตุ สาหกรรมบัณฑติ
สาขาวชิ าวศิ วกรรมอเิ ล็กทรอนิกสแ์ ละโทรคมนาคมคำนำ

แผนการจัดการเรียนรู้วชิ าการผลิตสื่อดิจติ อล รหัสวิชา 2901-9006 เรยี บเรยี งตามหลกั สูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 จำนวน 2 หน่วยกิต 3 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ ประเภทวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร สาขาวชิ าเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมุ่งเน้นกระบวนการเรยี นการสอนให้สอดคล้อง
กบั ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ควบคกู่ ับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โมเดลซิปปา (CIPPA) เปน็ หลักการ
ซึ่งสามารถนำไปเป็นหลักในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้แก่ผู้เรียน การจัดกระบวนการเรียนการสอน
ตามหลัก “CIPPA” สามารถใช้วิธีการและกระบวนการที่หลากหลาย อาจจัดเป็นแบบแผนได้หลายรูปแบบ
CIPPA MODEL เป็นวิธีหน่ึง ในการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เป็นรูปแบบการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูล ด้วยตนเอง การมีส่วนร่วมในการสร้าง
ความรู้ การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน และการแลกเปลี่ยนความรู้ การได้ เคล่ือนไหวทางกาย การเรียนรู้
กระบวนการต่าง ๆ การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ และการสอนแบบเน้นผู้เรยี นเป็นสำคัญ ทั้งน้ีเพื่อใหผ้ ู้เรียนได้
ตระหนักถึงความสำคัญของกระบวนการเรียนรู้การบูรณาการปรัชญาของเศรษฐ กิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้
อย่างเหมาะสม เพือ่ เพิม่ พูนทักษะและประสบการณ์การทำงานร่วมกับผู้อ่ืน และเป็นผู้มีคุณธรรมท่ีพึงประสงค์
มเี จตคติ และกิจนสิ ยั ท่ีดีต่อวิชาชพี ของตน

แผนการสอนฉบับน้ีมีท้ังหมด 8 หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่ ความรู้เบ้ืองต้นและหลักการ
ออกแบบเก่ียวกับมัลติมีเดีย ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับโปรแกรม Adobe Captivate การสร้างโปรเจคงาน
การจัดการสไลด์ในโปรเจค การแทรกวัตถุชนิดต่าง ๆ การบันทึกเสียงและการแทรกเสียง ตัวแปรและ
แอคชั่น การสร้างแบบทดสอบ ในการจัดการเรียนการสอนได้ใช้วิธีการหลากหลาย อาทิ การบรรยาย การ
ถาม-ตอบ การสาธิต การฝึกปฏิบัติ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง กระบวนการกลุ่ม และนำเสนอหน้าช้ันเรียน
มีการประเมนิ ผลการเรยี นรู้ ท้งั จากการทดสอบประเมินผลการเรยี นรู้ การปฏิบตั ิรายบุคคล และการปฏิบัตงิ าน
กลุ่ม สื่อการสอนท่ีใช้เป็นเอกสารประกอบการสอน สอ่ื PowerPoint แบบทดสอบ ใบงาน โดยในแต่ละหน่วย
ได้มกี ารสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม ที่พึงประสงค์ไว้ในกิจกรรมการเรียนการสอน 3 คุณลักษณะ คือ ความมี
วินัย ความรบั ผิดชอบ และการพงึ่ ตนเอง

ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ผู้สอน ผู้ประสาทวิชาความรู้ ท่ีให้ความรู้ คำแนะนำ คำปรึกษา
ทำให้แผนการสอนฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และหากมีข้อบกพร่องใด ๆ ข้าพเจ้ายินดีน้อมรับไปปรับปรุง
ในโอกาสต่อไป

พลวฒั น์ เก้ือขำ

ค หน้า

สารบญั ก

คำนำ 1
สารบัญ 2
จดุ ประสงคส์ าขาวชิ า 3
หลกั สตู รรายวิชา 4
หน่วยการเรยี นรู้ 8
ตารางวเิ คราะห์ จุดประสงคร์ ายวิชา สมรรถนะรายวชิ า 9
หน่วยการเรียนรแู้ ละสมรรถนะประจำหนว่ ย 10
ตารางวิเคราะหห์ ลักสตู ร 13
ตารางวเิ คราะหจ์ ุดประสงคร์ ายวชิ า หน่วยการเรียนรู้ และกจิ กรรมการจัดการเรียนรู้ 14
การวัดผลและประเมนิ ผล 19
หน่วยที่ 1 ความร้เู บอื้ งต้นและหลกั การออกแบบเกี่ยวกับมัลติมเี ดีย 24
หน่วยท่ี 2 ความรู้เบือ้ งตน้ เกี่ยวกบั โปรแกรม Adobe Captivate 29
หนว่ ยที่ 3 การสรา้ งโปรเจคงาน 34
หน่วยที่ 4 การจัดการสไลดใ์ นโปรเจค
หน่วยท่ี 5 การแทรกวัตถชุ นิดตา่ ง ๆ 39
หน่วยที่ 6 การบนั ทกึ เสียงและการแทรกเสียง 40
หนว่ ยท่ี 7 ตัวแปรและแอคชั่น
หนว่ ยท่ี 8 การสร้างแบบทดสอบ
เอกสารอ้างองิ
ภาคผนวก

จุดประสงค์สาขาวชิ า

1. เพ่อื ใหส้ ามารถประยุกตใ์ ช้ความรู้และทักษะด้านภาษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษาสุข
ศึกษาและพลศกึ ษาในการพฒั นาตนเองและวชิ าชพี

2. เพอ่ื ใหม้ ีความรู้และทกั ษะในหลกั การบริหารและจัดการวิชาชีพ การใชเ้ ทคโนโลยีสารสนเทศและ
หลกั การงานอาชีพท่ีสัมพนั ธ์เก่ยี วข้องกับการพัฒนาวิชาชีพเทคโนโลยสี ารสนเทศใหท้ นั ต่อการเปลี่ยนแปลงและ
ความก้าวหน้าของเศรษฐกจิ สังคม และเทคโนโลยี

3. เพ่อื ให้มีความรแู้ ละทักษะในหลกั การและกระบวนการงานพื้นฐานดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. เพ่ือให้มีความรู้และทกั ษะในงานผลิตและงานบริการทางเทคโนโลยีสารสนเทศตามหลักการและ
กระบวนการในลักษณะครบวงจรเชิงธุรกจิ โดยคำนึงถึงการใชท้ รัพยากรอย่างคุม้ ค่า การอนรุ ักษ์พลงั งานและ
สิง่ แวดล้อม
5. เพอ่ื ให้สามารถปฏบิ ัตงิ านด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานประกอบการและประกอบอาชพี อิสระ
ใชค้ วามรแู้ ละทักษะพื้นฐานในการศกึ ษาต่อระดบั สูงข้นึ
6. เพอ่ื ให้สามารถเลือก/ใช/้ ประยุกตใ์ ช้เทคโนโลยใี นงานอาชพี เทคโนโลยสี ารสนเทศ
7. เพือ่ ใหม้ ีเจตคตแิ ละกจิ นสิ ัยทด่ี ตี อ่ งานอาชีพ มีความคดิ ริเริ่มสรา้ งสรรค์ ซ่อื สัตย์ ประหยัด อดทนมี
วนิ ยั มีความรบั ผิดชอบต่อสังคมและสงิ่ แวดล้อม ต่อต้านความรุนแรงและสารเสพติด สามารถพฒั นาตนเอง
และทำงานร่วมกับผอู้ ่นื

2

หลกั สตู รรายวชิ า

ชอ่ื วิชา การผลิตสอื่ ดจิ ติ อล รหสั 20901-9006 ทฤษฎี 1 ปฏบิ ัติ 2 หนว่ ยกติ 2
 หลักสตู รประกาศนียบตั รวชิ าชีพ  หลักสตู รประกาศนียบตั รวิชาชีพชั้นสงู

สาขาวิชา เทคโนโลยสี ารสนเทศ สาขางาน เทคโนโลยีสารสนเทศ

จดุ ประสงค์รายวิชา เพอื่ ให้
1. มีความรู้ความเขา้ ใจในการใช้คอมพวิ เตอรแ์ ละเคร่ืองมืออปุ กรณ์ ใชโ้ ปรแกรมสำเรจ็ รูปเพอ่ื การ

ผลติ สอ่ื มลั ตมิ ีเดยี
2. มคี วามสามารถในการใช้โปรแกรมสำเรจ็ รปู เพ่ือผลิตและนำเสนอส่อื มัลตมิ เี ดีย
3. มีเจตคติทีด่ ี ความเพยี รตรงตอ่ เวลาความรบั ผดิ ชอบและระมดั ระวงั ในการใชอ้ ุปกรณต์ ่าง ๆ

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรแู้ ละหลกั การเก่ยี วกับการผลติ สือ่ ดจิ ิตอล
2. ปฏิบัตกิ ารใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสร้างสอ่ื ดิจติ อล
3. บำรุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ทใ่ี ชใ้ นการผลติ สื่อมลั ติมเี ดยี

คำอธิบายรายวิชา
ศกึ ษาและปฏิบัติการใชค้ อมพวิ เตอร์ เครอื่ งมืออุปกรณ์และโปรแกรมสำเรจ็ รูป การวางแผน การ

เขียนบท การผลติ การนำเสนอ สื่อมลั ตมิ เี ดียประเภทต่าง ๆ การบันทกึ จัดเกบ็ รูปแบบต่าง ๆ การดูแลและ
บำรุงรกั ษาเครอ่ื งมอื อปุ กรณ์ทใ่ี ชใ้ นการผลติ ส่ือมลั ติมีเดีย

3

หน่วยการเรยี นรู้

คำอธิบายรายวิชา
ศกึ ษาและปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์ เครอื่ งมืออุปกรณ์และโปรแกรมสำเรจ็ รูป การวางแผน การ
เขียนบท การผลติ การนำเสนอ สอื่ มัลตมิ ีเดียประเภทต่าง ๆ การบนั ทกึ จัดเกบ็ รูปแบบต่าง ๆ การดูแลและ
บำรงุ รักษาเครอื่ งมืออุปกรณ์ทใ่ี ชใ้ นการผลติ ส่ือมัลติมีเดยี

หนว่ ยท่ี ชือ่ หน่วยการเรียนรู้ จำนวนช่วั โมง สปั ดาห์ที่
1 ความรเู้ บอื้ งตน้ และหลักการออกแบบเกยี่ วกับมัลตมิ ีเดีย 1-2
2 ความรู้เบอื้ งต้นเกี่ยวกับโปรแกรม Adobe Captivate 6 3-4
3 การสร้างโปรเจคงาน 6 5-7
4 การจดั การสไลด์ในโปรเจค 9 8–9
5 การแทรกวตั ถุชนดิ ตา่ ง ๆ 6 10 - 12
6 การบันทึกเสยี งและการแทรกเสยี ง 9 13 – 14
7 ตัวแปรและแอคช่นั 6
8 การสรา้ งแบบทดสอบ 6 15 – 16
สอบปลายภาค 3 17
18

รวม 51

4

ตารางวิเคราะห์ จดุ ประสงคร์ ายวชิ า สมรรถนะรายวิชา เพอ่ื จัดทำจดุ ประสงค์

การเรียนรูข้ องแตล่ ะหน่วยการเรียนรู้ หวั ขอ้ เร่ือง และหัวขอ้ เรอ่ื งย่อย

หลกั สตู ร ประกาศนียบตั รวชิ าชพี สาขางานเทคโนโลยสี ารสนเทศ

รหสั วชิ า 20901-9006 ช่อื วิชา การผลิตสื่อดจิ ติ อล

การวิเคราะห์ จุดประสงค์รายวชิ า สมรรถนะรายวชิ า

จดุ ประสงค์รายวชิ า เพอื่ ให้ สมรรถนะรายวิชา
1. มีความรู้ความเข้าใจในการใช้คอมพิวเตอร์ 1. แสดงความรู้และหลักการเก่ียวกับการ

และเคร่ืองมืออุปกรณ์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป เพื่อการ ผลิตส่ือดิจิตอล
ผลติ สื่อมัลติมีเดีย 2. ปฏิบัติการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสร้างส่ือ

2. มีความสามารถใน การใช้โปรแกรม ดิจิตอล

สำเรจ็ รูป เพอื่ ผลติ และนำเสนอสอื่ มลั ติมีเดยี 3. บำรุงรักษาเคร่ืองมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการ
3. มีเจตคติทด่ี ี ความเพียรตรงตอ่ เวลาความ ผลติ สือ่ มัลตมิ เี ดีย

รบั ผดิ ชอบและระมัดระวงั ในการใชอ้ ุปกรณต์ า่ ง ๆ

หน่วยการเรยี นรู้ จุดประสงคก์ ารเรียนรู้ หวั ข้อเรอื่ งและหัวขอ้ ยอ่ ย

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 1 1. จดุ ประสงคท์ วั่ ไป 1. ความร้เู บ้อื งต้นและ
ความรเู้ บื้องต้นและ มีความรคู้ วามเขา้ ใจเกีย่ วกบั มัลตมิ ีเดยี และหลกั การออกแบบ หลกั การออกแบบเกย่ี วกับ
หลักการออกแบบ มัลติมเี ดีย มลั ตมิ เี ดยี
2. จดุ ประสงค์เชิงพฤติกรรม
เก่ยี วกบั มัลติมีเดีย 2.1 ดา้ นพทุ ธิพสิ ยั 1.1 ความหมายมลั ติมเี ดีย
1.2 รปู แบบของมัลติมเี ดยี
2.1.1 บอกความหมายมลั ติมเี ดยี ได้ 1.3 องคป์ ระกอบของ
2.1.2 อธิบายรูปแบบของมัลติมีเดียได้
2.1.3 อธบิ ายองค์ประกอบของมัลติมีเดยี ได้ มัลตมิ เี ดยี

2.1.4 อธบิ ายหลกั การออกแบบสอื่ มลั ตมิ ีเดยี 1.4 หลกั การออกแบบส่อื

2.1.5 อธบิ ายข้นั ตอนและกระบวนการสร้างส่ือมัลตมิ ีเดยี ได้ มลั ตมิ เี ดีย

2.2 ดา้ นทักษะพิสัย 1.5 ขน้ั ตอนและกระบวนการ
2.2.1 ประยุกตค์ วามรูเ้ กยี่ วกับหลักการออกแบบมัลติมเี ดยี สร้างสือ่ มัลติมีเดีย

ไปใชง้ านในงานต่าง ๆ ได้
2.2.2 ออกแบบมลั ติมีเดียไดเ้ หมาะสมกับงานได้
2.3 ดา้ นจิตพสิ ัย
2.3.1 เขา้ เรียนตรงเวลา
2.3.2 แต่งกายถูกต้องตามระเบียบของวทิ ยาลยั
หน่วยการเรยี นรูท้ ่ี 1 2.3.3 ปฏิบัติงานท่ีไดร้ บั มอบหมายเสร็จตามกำหนด
2.3.4 รับฟังความคดิ เห็นของผู้อ่นื ใหค้ วามรว่ มมือในการ
ความรเู้ บอ้ื งต้นและ ปฏิบัติงาน มีความกระตือรอื ร้น ปฏิบัติงานตามข้นั ตอน และมี
หลกั การออกแบบ ความคิดหลากหลายในการแก้ปัญหา
เกีย่ วกับมลั ติมีเดีย

5

หน่วยการเรียนรู้ จุดประสงคก์ ารเรียนรู้ หัวข้อเรอื่ งและหัวข้อย่อย

หน่วยการเรยี นรู้ท่ี 2 1. จดุ ประสงคท์ ั่วไป 2. ความรเู้ บ้ืองตน้ เก่ยี วกบั
ความรู้เบอ้ื งต้นเก่ียวกบั มีความรู้ความเขา้ ใจเกี่ยวกับการใชง้ านโปรแกรม Adobe โปรแกรม Adobe
Captivate
โปรแกรม Adobe Captivate
2.1 สว่ นประกอบของ
Captivate หนา้ ตา่ งเรมิ่ ต้นใน Adobe
Captivate
2. จดุ ประสงค์เชิงพฤติกรรม 2.2 ส่วนประกอบของหน้าจอ
2.1 ด้านพุทธพิ ิสยั โปรแกรม
2.1.1 อธิบายส่วนประกอบของหน้าต่างเร่ิมตน้ ใน Adobe 2.3 เมนูหลัก และ
แอพพลเิ คชนั่ บาร์
Captivate ได้ 2.4 แถบคำสัง่ มาตรฐาน
2.1.2 บอกส่วนประกอบของหน้าจอโปรแกรมได้ 2.5 ออบเจ็คทลู บาร์
2.1.3 อธบิ ายเมนหู ลกั และแอพพลิเคชน่ั บารไ์ ด้ 2.6 การจดั องคป์ ระกอบบน
2.1.4 บอกแถบคำสั่งมาตรฐานได้ หน้าจอ
2.1.5 อธบิ ายออบเจค็ ทูลบาร์ได้
2.1.6 อธิบายการจัดองคป์ ระกอบบนหน้าจอได้

2.2 ดา้ นทกั ษะพิสยั
2.2.1 ประยุกตค์ วามรูเ้ กย่ี วกับเคร่ืองมือต่างๆ ของ

โปรแกรมได้
2.2.2 สร้างชิ้นงานด้วยเครื่องมอื และคำส่ังตา่ งของ

โปรแกรมได้

2.3 ด้านจิตพิสัย
2.3.1 เขา้ เรียนตรงเวลา
2.3.2 แตง่ กายถูกต้องตามระเบียบของวทิ ยาลัย
2.3.3 ปฏบิ ัตงิ านทไี่ ดร้ บั มอบหมายเสร็จตามกำหนด
2.3.4 รบั ฟงั ความคดิ เห็นของผู้อ่ืน ให้ความร่วมมือในการ

ปฏิบัติงาน มีความกระตือรอื ร้น ปฏบิ ตั ิงานตามขนั้ ตอน และมี
ความคดิ หลากหลายในการแก้ปญั หา

6

หนว่ ยการเรียนรู้ จดุ ประสงค์การเรยี นรู้ หัวข้อเรอื่ งและหัวข้อยอ่ ย

หนว่ ยการเรยี นรู้ท่ี 3 1. จุดประสงคท์ ่ัวไป 3. การสร้างโปรเจคงาน
การสรา้ งโปรเจคงาน มคี วามรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการสร้างโปรเจคงาน
3.1 รปู แบบของโปรเจค
2. จดุ ประสงค์เชงิ พฤตกิ รรม
2.1 ดา้ นพุทธิพิสยั 3.2 การตัง้ ค่าหน้าจอก่อน
2.1.1 บอกรปู แบบตา่ งๆ ของโปรเจคได้
การบนั ทึก ภาพเคลื่อนไหว

2.1.2 สามารถตงั้ ค่าหน้าจอก่อนการบนั ทกึ ภาพเคลือ่ นไหว 3.3 การตงั้ คา่ และสร้างโปร
ได้ เจค Software Simulation
3.4 การบันทกึ ภาพหน้าจอ
2.1.3 สามารถต้งั ค่าและสร้างโปรเจค Software แบบเคลื่อนไหวแทรกในโปร
Simulation ได้ เจค
3.5 การสรา้ งโปรเจคแบบ
2.1.4 สามารถบนั ทกึ ภาพหน้าจอแบบเคลื่อนไหวแทรกใน Video Demo
โปรเจคได้ 3.6 การสรา้ งโปรเจคแบบ
สไลดว์ ่างเปลา่
2.1.5 สามารถสร้างโปรเจคแบบ Video Demo ได้ 3.7 การสร้างโปรเจคจาก
2.1.6 สามารถสรา้ งโปรเจคแบบสไลด์ว่างเปล่าได้
2.1.7 สามารถสร้างโปรเจคจากสไลด์ Microsoft สไลด์ Microsoft
PowerPoint
2.1.8 สามารถสรา้ งโปรเจครูปภาพสไลด์โชว์ได้

2.2 ด้านทกั ษะพิสยั PowerPoint
2.2.1 ประยกุ ตค์ วามร้เู กี่ยวกับเครื่องมอื และคำส่ังตา่ ง ๆ ของ 3.8 การสร้างโปรเจครูปภาพ
โปรแกรมได้
2.2.2 สรา้ งชิ้นงานโปรเจครูปแบบตา่ ง ๆ ได้ สไลดโ์ ชว์

2.3 ดา้ นจิตพสิ ัย
2.3.1 เขา้ เรยี นตรงเวลา
2.3.2 แตง่ กายถูกต้องตามระเบียบของวทิ ยาลยั
2.3.3 ปฏิบตั งิ านที่ได้รับมอบหมายเสร็จตามกำหนด
2.3.4 รบั ฟังความคดิ เหน็ ของผู้อื่น ให้ความรว่ มมือในการ

ปฏบิ ตั ิงาน มีความกระตือรือร้น ปฏบิ ตั ิงานตามข้ันตอน และมี
ความคดิ หลากหลายในการแก้ปญั หา

7

หน่วยการเรียนรู้ จดุ ประสงค์การเรยี นรู้ หัวข้อเรื่องและหัวขอ้ ย่อย

หน่วยการเรียนร้ทู ่ี 4 1. จดุ ประสงคท์ ั่วไป 4. การจัดการสไลด์ในโปรเจค
การจดั การสไลด์ มคี วามรูค้ วามเข้าใจเกย่ี วกับการจัดการสไลด์ในโปรเจค
ในโปรเจค 4.1 ประเภทของสไลด์
2. จุดประสงคเ์ ชงิ พฤตกิ รรม 4.2 การกำหนดคณุ สมบตั ิ
2.1 ดา้ นพุทธพิ ิสัย ของสไลด์
2.1.1 บอกประเภทของสไลด์ได้ 4.3 คณุ สมบตั ิของ Action
2.1.2 อธิบายการกำหนดคณุ สมบตั ขิ องสไลด์ได้ 4.4 การแทรกสไลด์
2.1.3 อธิบายคณุ สมบตั ิของ Action ได้ 4.5 การคดั ลอกและลบสไลด์
2.1.4 สามารถแทรกสไลดร์ ูปแบบตา่ ง ๆ ได้ 4.6 การจดั กลมุ่ และการล็อค
2.1.5 สามารถคดั ลอกและลบสไลดไ์ ด้ สไลด์
2.1.6 สามารถจัดกลุม่ และการลอ็ คสไลด์ ได้ 4.7 การแก้ไขสไลด์
2.1.7 สามารถแก้ไขไลสด์ได้

2.2 ดา้ นทกั ษะพิสัย
2.2.1 ประยกุ ตค์ วามรูเ้ กยี่ วกับคำสง่ั โปรแกรมได้
2.2.2 สรา้ งชิ้นงานดว้ ยเครอ่ื งมอื และคำสงั่ ตา่ งของ

โปรแกรมได้

2.3 ดา้ นจิตพิสัย
2.3.1 เขา้ เรียนตรงเวลา
2.3.2 แต่งกายถูกต้องตามระเบยี บของวิทยาลยั
2.3.3 ปฏิบตั ิงานทไ่ี ดร้ บั มอบหมายเสร็จตามกำหนด
2.3.4 รบั ฟังความคดิ เหน็ ของผอู้ น่ื ให้ความร่วมมือในการ

ปฏิบตั งิ าน มีความกระตือรือร้น ปฏบิ ตั งิ านตามขัน้ ตอน และมี
ความคิดหลากหลายในการแก้ปญั หา

8

หน่วยการเรยี นรู้ จดุ ประสงค์การเรียนรู้ หัวข้อเร่อื งและหัวข้อยอ่ ย

หนว่ ยการเรยี นรู้ท่ี 5 1. จุดประสงคท์ ่วั ไป 5. การแทรกวตั ถชุ นิดต่าง ๆ
มีความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับการแทรกวตั ถุชนิดต่าง ๆ
การแทรกวตั ถุ 5.1 การแทรกรูปทรง
ชนิดตา่ ง ๆ 2. จดุ ประสงค์เชงิ พฤติกรรม 5.2 การแทรกกล่องข้อความ
2.1 ดา้ นพทุ ธิพิสยั 5.3 การแทรกกลอ่ ง
2.1.1 สามารถแทรกรปู ทรงได้ ข้อความอโรลโอเวอร์
2.1.2 สามารถแทรกกลอ่ งข้อความได้ 5.4 การแทรกรูปภาพ
2.1.3 สามารถแทรกกลอ่ งข้อความอโรลโอเวอร์ได้ 5.5 การแทรกกล่องไฮไลท์
2.1.4 สามารถแทรกรปู ภาพได้ 5.6 การแทรกตัวชี้เมาท์
2.1.5 สามารถแทรกกล่องไฮไลท์ได้ หัวข้อเร่ืองและหวั ข้อย่อย
2.1.6 สามารถแทรกตวั ชี้เมาท์ได้ 5.7 การแทรกกลอ่ งคลกิ บ็
2.1.7 สามารถแทรกกล่องคลิกบ็อกซ์ได้ อกซ์
2.1.8 สามารถแทรกปมุ่ กดได้ 5.8 การแทรกปุม่ กด
2.1.9 สามารถแทรกชอ่ งกรอกข้อมลู ได้ 5.9 การแทรกช่องกรอก
2.1.10 สามารถแทรกอนิเมชั่นและข้อความอนิเมชัน่ ได้ ขอ้ มลู
2.1.11 สามารถแทรกภาพเคลอื่ นไหวหรือวีดโี อได้ 5.10 การแทรกอนเิ มชัน่ และ
2.1.12 สามารถแทรกปฏิสมั พนั ธไ์ ด้ ขอ้ ความอนเิ มชนั่
5.11 การแทรก
2.2 ด้านทักษะพิสยั ภาพเคลอ่ื นไหวหรอื วดี โี อ
2.2.1 ประยุกต์ความร้เู ก่ยี วกับเครื่องมอื และคำสั่งต่าง ๆ 5.12 การแทรกปฏสิ มั พนั ธ์
ของโปรแกรมได้
2.2.2 สร้างชิ้นงานดว้ ยเคร่อื งมือและคำส่งั ต่างของ
โปรแกรมได้

2.3 ดา้ นจิตพสิ ัย
2.3.1 เข้าเรยี นตรงเวลา
2.3.2 แตง่ กายถูกต้องตามระเบียบของวิทยาลัย
2.3.3 ปฏิบัตงิ านทไ่ี ด้รบั มอบหมายเสรจ็ ตามกำหนด
2.3.4 รบั ฟงั ความคิดเห็นของผ้อู ่ืน ใหค้ วามร่วมมือในการ

ปฏบิ ัติงาน มีความกระตือรอื ร้น ปฏิบตั ิงานตามข้นั ตอน และมี
ความคิดหลากหลายในการแก้ปัญหา

9

หน่วยการเรียนรู้ จดุ ประสงค์การเรียนรู้ หัวข้อเรือ่ งและหัวข้อยอ่ ย

หนว่ ยการเรยี นรทู้ ่ี 6 1. จดุ ประสงค์ท่วั ไป 6. การบนั ทึกเสียงและการ
มคี วามรูค้ วามเขา้ ใจเก่ยี วกับการบันทกึ เสียงและการแทรกเสียง แทรกเสยี ง
การบันทกึ เสียงและ
การแทรกเสียง 2. จดุ ประสงค์เชิงพฤตกิ รรม 6.1 การตงั้ ค่าการบนั ทึกเสยี ง
2.1 ดา้ นพทุ ธิพสิ ัย 6.2 การบันทกึ เสยี งใหส้ ไลด์
2.1.1 สามารถต้งั คา่ การบันทึกเสียงได้ 6.3 การบนั ทกึ เสยี งเปน็ เสยี ง
2.1.2 สามารถบนั ทกึ เสยี งให้สไลด์ได้ พ้นื หลงั
2.1.3 สามารถบันทึกเสยี งเป็นเสยี งพนื้ หลงั ได้ 6.4 การแทรกเสยี ง
2.1.4 สามารถแทรกเสียงได้ 6.5 การตกแต่งแก้ไขไฟล์
2.1.5 สามารถตกแตง่ แก้ไขไฟลเ์ สียงใหส้ ไลดไ์ ด้ เสยี งใหส้ ไลด์
2.1.6 สามารถแทรกบทบรรยายได้ 6.6 การแทรกบทบรรยาย
2.1.7 สามารถลบไฟล์เสียงได้ 6.7 การลบไฟลเ์ สยี ง
2.1.8 สามารถส่งออกไฟล์เสยี งได้ 6.8 การส่งออกไฟลเ์ สยี ง

2.2 ด้านทักษะพิสัย
2.2.1 ประยุกตค์ วามร้เู กย่ี วกับคำสัง่ ต่าง ๆ ของโปรแกรม
ได้
2.2.2 บนั ทึกเสยี งจากคำสงั่ ต่างๆ ของโปรแกรมได้

2.3 ด้านจติ พิสัย
2.3.1 เข้าเรียนตรงเวลา
2.3.2 แต่งกายถูกต้องตามระเบยี บของวทิ ยาลยั
2.3.3 ปฏบิ ตั งิ านท่ไี ด้รับมอบหมายเสรจ็ ตามกำหนด
2.3.4 รบั ฟังความคิดเห็นของผ้อู ืน่ ให้ความร่วมมือในการ

ปฏบิ ัติงาน มคี วามกระตือรอื ร้น ปฏิบตั งิ านตามข้นั ตอน และมี
ความคิดหลากหลายในการแกป้ ัญหา

10

หน่วยการเรียนรู้ จดุ ประสงค์การเรยี นรู้ หัวข้อเร่อื งและหัวขอ้ ยอ่ ย

หน่วยการเรยี นร้ทู ี่ 7 1. จดุ ประสงคท์ ่วั ไป 7. ตัวแปรและแอคช่ัน
มคี วามรแู้ ละความเขา้ ใจเกี่ยวกับตวั แปรและแอคชนั่
ตัวแปรและแอคชนั่ 7.1 ตัวแปรระบบ
2. จดุ ประสงค์เชงิ พฤตกิ รรม 7.2 ตัวแปรยูสเซอร์
2.1 ด้านพุทธพิ ิสัย 7.3 การแทรกตัวแปรเข้ามา
2.1.1 อธิบายตวั แปรระบบแต่ละประเภทได้ ใช้งานหวั ขอ้ เรอื่ งและหัวข้อ
2.1.2 อธิบายตัวแปรยูสเซอร์ได้ ย่อย
2.1.3 สามารถแทรกตัวแปรเขา้ มาใชง้ านได้ 7.4 แอคช่ัน
2.1.4 สามารถใสแ่ อคช่นั ได้ 7.5 การลบและแกไ้ ขแอคช่นั
2.1.5 สามารถลบและแก้ไขแอคช่นั ได้

2.2 ดา้ นทกั ษะพิสัย
2.2.1 ประยุกต์ความรเู้ กยี่ วกับคำสัง่ ตัวแปรและ
แอคชน่ั ต่างๆ ของโปรแกรมได้
2.2.2 สรา้ งชิน้ งานด้วยคำส่ังตวั แปรและแอคชั่นต่างๆ
ของโปรแกรมได้

2.3 ด้านจติ พสิ ยั
2.3.1 เข้าเรียนตรงเวลา
2.3.2 แต่งกายถูกต้องตามระเบียบของวิทยาลยั
2.3.3 ปฏบิ ัตงิ านที่ได้รบั มอบหมายเสร็จตามกำหนด
2.3.4 รบั ฟงั ความคดิ เหน็ ของผู้อ่ืน ใหค้ วามรว่ มมือในการ

ปฏบิ ัติงาน มคี วามกระตือรือร้น ปฏิบตั ิงานตามขัน้ ตอน และมี
ความคิดหลากหลายในการแกป้ ัญหา

หน่วยการเรยี นรู้ 11 หวั ข้อเรื่องและหัวข้อย่อย

จดุ ประสงค์การเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 8 1. จดุ ประสงคท์ ่วั ไป 8. การสร้างแบบทดสอบ
การสร้างแบบทดสอบ มีความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับการสร้างแบบทดสอบ
8.1 ประเภทของ
2. จดุ ประสงค์เชงิ พฤติกรรม แบบทดสอบ
2.1 ด้านพทุ ธพิ ิสยั 8.2 การกำหนดคา่ การสรา้ ง
2.1.1 อธบิ ายประเภทของแบบทดสอบได้ แบบทดสอบ
2.1.2 สามารถกำหนดค่าการสรา้ งแบบทดสอบได้ 8.3 การสรา้ งสไลด์
2.1.3 สามารถสร้างสไลด์แบบทดสอบรูปแบบตา่ งๆได้ แบบทดสอบ
2.1.4 สามารถแก้ไขและจัดรูปแบบใหส้ ไลดไ์ ด้ 8.4 การแก้ไขและจดั รปู แบบ
2.1.5 สามารถลบและย้ายสไลดค์ ำถามได้ ให้สไลด์
8.5 การลบและย้ายสไลด์
2.2 ด้านทักษะพสิ ยั คำถาม
2.2.1 ประยุกต์ความรเู้ กย่ี วกับการใชค้ ำสัง่ ตา่ งๆ ของ

โปรแกรมได้
2.2.2 สรา้ งช้ินงานด้วยคำสั่งตา่ งๆ ของโปรแกรมได้

2.3 ด้านจติ พสิ ยั
2.3.1 เข้าเรยี นตรงเวลา
2.3.2 แตง่ กายถูกต้องตามระเบยี บของวทิ ยาลยั
2.3.3 ปฏบิ ตั ิงานทีไ่ ด้รับมอบหมายเสรจ็ ตามกำหนด
2.3.4 รบั ฟงั ความคิดเหน็ ของผ้อู ืน่ ใหค้ วามร่วมมือในการ

ปฏิบตั งิ าน มคี วามกระตือรอื ร้น ปฏบิ ัติงานตามข้ันตอน และมี
ความคดิ หลากหลายในการแก้ปญั หา

1

หนว่ ยก

หลักสูตร ประกาศนียบัตรวชิ าชีพ
รหัสวชิ า 20901-9006

การวิเคราะห์ ตารางวเิ

ชือ่ หน่วย ความรู้

1. แสดงความรูเ้ ก่ยี วกบั มลั ตมิ ีเดยี และ 1. สามาร
สรา้ งสอ่ื ม
หนว่ ยท่ี 1 หลกั การออกแบบสอื่ มลั ติมเี ดียได้อยา่ ง
1. สามาร
ความรเู้ บื้องตน้ และหลักการ ถูกต้อง ไดอ้ ย่างเห

ออกแบบเก่ยี วกบั มลั ตมิ ีเดีย 2. แสดงความรูเ้ กี่ยวกบั หลักการนำ 1. สามาร
ไดอ้ ยา่ งถกู
รปู แบบมัลตมิ ีเดยี มาใช้งานให้เหมาะสม 2. สามาร
อยา่ งเหมา
หนว่ ยที่ 2 1. แสดงความรเู้ บอ้ื งต้นเกย่ี วกับโปรแกรม
ความรเู้ บ้อื งตน้ เกี่ยวกับ Adobe Captivate
โปรแกรม Adobe Captivate 2. แสดงความรู้เก่ียวกบั สว่ นประกอบของ
หนา้ จอโปรแกรมไดถ้ ูกต้อง

1. แสดงความรูเ้ ก่ยี วกับการสร้างโปรเจค

หน่วยท่ี 3 งานไดถ้ ูกต้อง

การสร้างโปรเจคงาน

12

การเรียนรู้และสมรรถนะประจำหนว่ ย

สาขางานเทคโนโลยสี ารสนเทศ
ช่ือวิชา การผลิตส่ือดิจติ อล

เคราะห์ หนว่ ยสมรรถนะ คุณลกั ษณะท่พี งึ ประสงค์

สมรรถนะ 1. แสดงพฤติกรรมการมคี ุณธรรม จรยิ ธรรม ค่านยิ ม
และคณุ ลักษณะอนั พึงประสงค์ของผสู้ ำเร็จการศึกษา
ทักษะ วฒุ อิ าชีวศึกษาต่อความรู้เบ้ืองต้นและหลกั การ
ออกแบบเก่ียวกับมัลติมีเดีย
รถลำดับขนั้ ตอนและกระบวนการ
มลั ติมเี ดยี อย่างถูกต้อง

รถใช้งานคำสั่งและออบเจ็คทูลบาร์ 1. แสดงพฤติกรรมการมคี ุณธรรม จรยิ ธรรม ค่านยิ ม
หมาะสม และคณุ ลักษณะอันพึงประสงคข์ องผสู้ ำเรจ็ การศึกษา
วฒุ อิ าชวี ศกึ ษาต่อความรูเ้ บ้ืองตน้ เกี่ยวกับโปรแกรม
รถตัง้ คา่ การบันทึกหนา้ จอโปรเจค Adobe Captivate
กต้อง
รถสร้างโปรเจครูปแบบต่างๆได้ 1. แสดงพฤติกรรมการมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านยิ ม
าะสม และคณุ ลักษณะอันพึงประสงคข์ องผสู้ ำเรจ็ การศึกษา
วฒุ ิอาชีวศึกษาต่อการสร้างโปรเจคงาน

1

หน่วยก

หลักสตู ร ประกาศนียบตั รวชิ าชีพ
รหัสวชิ า 2901-9006

การวิเคราะห์ ตารางวิเค

ชอื่ หน่วย ความรู้

1. แสดงความรเู้ กย่ี วกับการจัดสไลด์ใน 1. สามารถแก

หน่วยท่ี 4 โปรเจคไดอ้ ยา่ งถูกต้อง เหมาะสม
การจดั การสไลด์ในโปรเจค
2. แสดงความรู้เด่ียวกบั การเลอื กใช้
หน่วยที่ 5
การแทรกวัตถุชนิดต่าง ๆ งานสไลด์ประเภทต่าง ๆ ได้อย่าง

ถูกต้องและเหมาะสม

1. แสดงความรูเ้ กยี่ วกับการแทรกวัตถุ 1. สามารถแท

ชนิดตา่ ง ๆ ไดอ้ ย่างถูกตอ้ ง เหมาะสม

หนว่ ยที่ 6 1. แสดงความรเู้ กี่ยวกับการบันทกึ 1. สามารถนำ
2. สามารถตก
การบันทึกเสยี งและการแทรก เสียงและการแทรกเสียงได้ถูกต้อง ถกู ต้อง

เสียง 1. สามารถใช
เหมาะสม
หนว่ ยที่ 7 1. แสดงความร้เู กย่ี วกบั ตวั แรและ 2. สามารถแก
ตัวแปรและแอคช่ัน เอคชน่ั ได้อยา่ งถกู ต้อง

13

การเรียนร้แู ละสมรรถนะประจำหนว่ ย

สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ช่อื วิชา การผลติ สือ่ ดิจิตอล

คราะห์ หนว่ ยสมรรถนะ คณุ ลกั ษณะที่พงึ ประสงค์

สมรรถนะ 1. แสดงพฤติกรรมการมคี ุณธรรม จริยธรรม ค่านยิ ม
ทกั ษะ และคุณลักษณะอนั พึงประสงค์ของผู้สำเรจ็ การศึกษา
วุฒอิ าชวี ศึกษาต่อการจดั การสไลด์ในโปรเจค
ก้ไขจัดการสไลด์ได้อยา่ งถูกต้อง

ทรกวัตถชุ นดิ ตา่ ง ๆ ไดอ้ ยา่ ง 1. แสดงพฤติกรรมการมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม
และคณุ ลักษณะอนั พึงประสงคข์ องผสู้ ำเรจ็ การศึกษา
วฒุ ิอาชวี ศกึ ษาต่อการแทรกวัตถชุ นดิ ต่าง ๆ

ำเสียงมาใชง้ านได้อย่างเหมาะสม 1. แสดงพฤติกรรมการมีคุณธรรม จริยธรรม คา่ นยิ ม
กแต่งและแก้ไขเสยี งได้อยา่ ง และคณุ ลักษณะอันพึงประสงค์ของผสู้ ำเรจ็ การศึกษา

วุฒอิ าชีวศึกษาต่อการบันทึกเสยี งและการแทรกเสยี ง

ชง้ านตัวแปรและแอคชน่ั ไดอ้ ย่าง 1. แสดงพฤติกรรมการมคี ุณธรรม จริยธรรม คา่ นยิ ม
และคุณลักษณะอนั พึงประสงคข์ องผู้สำเร็จการศึกษา

ก้ไขแอคช่ันได้อย่างถกู ต้อง วฒุ อิ าชีวศึกษาต่อตวั แปรและแอคชน่ั

1

หนว่ ยก

หลกั สตู ร ประกาศนยี บตั รวชิ าชพี
รหัสวิชา 20901-9006

การวิเคราะห์ ตารางวเิ ค

ชอ่ื หน่วย ความรู้ 1.สร้างสร้างแล
ๆ ไดอ้ ย่างเหมา
หนว่ ยท่ี 8 1. แสดงความร้เู กี่ยวกบั การสร้าง 2. สร้างแกไ้ ขแ
การสร้างแบบทดสอบ และประเภทของข้อสอบได้อย่าง
อย่างถูกต้อง

14

การเรียนรแู้ ละสมรรถนะประจำหนว่ ย

สาขางานเทคโนโลยสี ารสนเทศ
ชอื่ วิชา การผลติ สอ่ื ดจิ ิตอล

คราะห์ หนว่ ยสมรรถนะ

สมรรถนะ

ทักษะ คุณลักษณะทพี่ ึงประสงค์

ละกำหนดคา่ ข้อสอบประเภทต่าง 1. แสดงพฤติกรรมการมคี ุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม
าะสม และคุณลักษณะอนั พึงประสงคข์ องผู้สำเรจ็ การศึกษา
และจัดรูแบบสไลดไ์ ดอ้ ย่างถกู ต้อง วุฒิอาชีวศึกษาต่อการสรา้ งแบบทดสอบ

15

หลกั สตู รประกาศนยี บตั รวิชาชพี ตารางวเิ คราะห์หลักสูตร สาขางานเทคโนโลยสี ารสนเทศ
รหัสวชิ า 20901-9006 ชื่อวชิ า การผลติ สื่อดจิ ติ อล
จำนวน 2 หน่วยกิต พุทธพิ ิสัย 3 ช่วั โมง/สปั ดาห์

พฤตกิ รรม
ความจำ
ช่ือหน่วย ความเ ้ขาใจ
การนำไปใ ้ช
ิวเคราะ ์ห
ประเ ิมนค่า
สร้างสรรค์
ทักษะพิ ัสย
ิจต ิพ ัสย
รวม
ลำ ัดบความสำคัญ
จำนวนคาบ

1 ความรู้เบอ้ื งต้นและหลกั การออกแบบเกยี่ วกบั 1 2 - --- - 2 5 6 6
มัลติมเี ดีย

2 ความรเู้ บื้องตน้ เกี่ยวกับโปรแกรม Adobe 1 2 - --- 2 5 66
Captivate

3 การสร้างโปรเจคงาน 1 2 5 - - - 6 4 18 2 9

4 การจดั การสไลด์ในโปรเจค 1 1 3 - - - 4 2 11 3 6

5 การแทรกวัตถุชนิดตา่ ง ๆ - - 8 - - - 12 4 24 1 9

6 การบันทึกเสียงและการแทรกเสยี ง - - 7 - - - 9 2 18 2 6

7 ตัวแปรและแอคชั่น - 1 2 --- 3 2 8 5 6

8 การสร้างแบบทดสอบ - 1 2 - - - 5 2 10 4 6

รวม 4 9 27 - - - 51
40 40 20 100

ลำดับความสำคัญ 3 2 1 ---

16

ตารางวเิ คราะหจ์ ุดประสงค์รายวิชา หน่วยการเรยี นรู้ และกิจกรรมการจัดการเรยี นรู้

หลกั สตู ร ประกาศนยี บัตรวิชาชีพ สาขางานเทคโนโลยสี ารสนเทศ

รหัสวิชา 20901-9006 ชือ่ วชิ า การผลติ ส่อื ดจิ ิตอล

จำนวน 2 หนว่ ยกติ จำนวน 3 ชวั่ โมง/สปั ดาห์

จุดประสงค์รายวิชา หน่วยการเรียนรู้ กจิ กรรมการจดั การเรียนรู้

1. มีความรู้ความเข้าใจในการ หน่วยที่ 1 1.1 ตรวจสอบความพร้อมของเครอื่ งคอมพิวเตอรแ์ ละ
ใช้คอมพิวเตอร์และเคร่ืองมือ ความรูเ้ บอ้ื งต้นและ อปุ กรณ์ บอกข้อควรปฏบิ ตั ิ
อุปกรณ์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป หลกั การออกแบบ 1.2 อธบิ ายการแผนการเรยี น เนื้อหา กิจกรรม งาน พร้อม
เพอ่ื การผลติ ส่ือมัลตมิ ีเดยี เกย่ี วกบั มัลติมีเดยี สาธิตตัวอยา่ งประกอบบนหน้าจอ
1.3 นกั ศึกษา ทำแบบทดสอบก่อนเรียน
2. มีความสามารถในการใช้ 1.4 ครูสาธติ วิธกี าร จากน้ันให้นกั ศึกษาฝกึ ปฏิบตั ติ าม
โปรแกรมสำเร็จรูป เพ่ือผลิต บทเรียนในแตล่ ะหวั ขอ้ ของบทเรยี น
และนำเสนอส่ือมลั ติมเี ดีย 1.5 นกั ศกึ ษาทำแบบฝึกหัดและกิจกรรมการฝกึ ทกั ษะ โดย
เนอื้ หาข้อมลู และงานจะอย่ใู น Google Classroom
3. มีเจตคติที่ดี ความเพียร 1.6 สรปุ เน้อื หาประจำหน่วย
ตรงต่อเวลาความรับผิดชอบ 1.7 หากมขี ้อสงสยั ใหต้ ดิ ต่อครูผ่านข้อความใน Google
แ ล ะ ร ะ มั ด ร ะ วั ง ใ น ก า ร ใ ช้ Classroom งานของตัวเอง
อปุ กรณต์ า่ ง ๆ

หนว่ ยท่ี 2 2.1 ตรวจสอบความพร้อมของเคร่อื งคอมพิวเตอรแ์ ละ
ความรู้เบือ้ งต้นเกยี่ วกับ อปุ กรณ์ บอกขอ้ ควรปฏบิ ัติ
2.2 อธิบายการแผนการเรียน เนือ้ หา กิจกรรม งาน พร้อม
โปรแกรม Adobe สาธติ ตัวอยา่ งประกอบบนหน้าจอ
Captivate 2.3 นกั ศึกษา ทำแบบทดสอบก่อนเรียน
2.4 ครสู าธติ วิธีการ จากนน้ั ให้นกั ศกึ ษาฝกึ ปฏิบัติตาม
บทเรียนในแตล่ ะหวั ขอ้ ของบทเรยี น
2.5 นกั ศกึ ษาทำแบบฝกึ หัดและกจิ กรรมการฝึกทักษะ โดย
เนอ้ื หาข้อมลู และงานจะอย่ใู น Google Classroom
2.6 สรุปเน้ือหาประจำหนว่ ย
2.7 หากมขี ้อสงสยั ให้ติดต่อครูผา่ นขอ้ ความใน Google
Classroom งานของตวั เอง

17

จดุ ประสงคร์ ายวชิ า หน่วยการเรียนรู้ กิจกรรมการจดั การเรียนรู้

หนว่ ยท่ี 3 3.1 ตรวจสอบความพร้อมของเครอ่ื งคอมพิวเตอรแ์ ละ
การสรา้ งโปรเจคงาน อุปกรณ์ บอกข้อควรปฏิบตั ิ
3.2 อธิบายการแผนการเรียน เน้ือหา กจิ กรรม งาน พร้อม
สาธติ ตัวอย่างประกอบบนหน้าจอ
3.3 นกั ศึกษา ทำแบบทดสอบก่อนเรยี น
3.4 ครสู าธิตวิธีการ จากนน้ั ใหน้ ักศึกษาฝกึ ปฏิบัติตาม
บทเรยี นในแต่ละหัวข้อของบทเรยี น
3.5 นกั ศกึ ษาทำแบบฝึกหดั และกิจกรรมการฝกึ ทักษะ โดย
เนอ้ื หาข้อมลู และงานจะอยู่ใน Google Classroom
3.6 สรปุ เน้อื หาประจำหน่วย
3.7 หากมขี ้อสงสัยให้ติดต่อครูผา่ นข้อความใน Google
Classroom งานของตัวเอง

หนว่ ยท่ี 4 4.1 ตรวจสอบความพร้อมของเคร่ืองคอมพวิ เตอร์และ
การจัดการสไลด์ อปุ กรณ์ บอกขอ้ ควรปฏบิ ตั ิ
4.2 อธบิ ายการแผนการเรยี น เนื้อหา กิจกรรม งาน พร้อม
ในโปรเจค สาธิตตัวอยา่ งประกอบบนหน้าจอ
4.3 นกั ศึกษา ทำแบบทดสอบกอ่ นเรยี น
4.4 ครสู าธิตวิธีการ จากน้ันให้นกั ศกึ ษาฝกึ ปฏิบัติตาม
บทเรียนในแต่ละหวั ขอ้ ของบทเรียน
4.5 นกั ศึกษาทำแบบฝึกหัดและกิจกรรมการฝึกทักษะ โดย
เน้อื หาข้อมูลและงานจะอยู่ใน Google Classroom
4.6 สรุปเนื้อหาประจำหน่วย
4.7 หากมีข้อสงสยั ให้ติดต่อครูผ่านขอ้ ความใน Google
Classroom งานของตวั เอง

หนว่ ยที่ 5 5.1 ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องคอมพิวเตอร์และ
การแทรกวตั ถุ อปุ กรณ์ บอกข้อควรปฏิบัติ
ชนิดตา่ ง ๆ 5.2 อธบิ ายการแผนการเรียน เนอื้ หา กจิ กรรม งาน พร้อม
สาธิตตวั อย่างประกอบบนหน้าจอ
5.3 นักศกึ ษา ทำแบบทดสอบกอ่ นเรียน
5.4 ครูสาธติ วธิ กี าร จากนนั้ ใหน้ ักศึกษาฝึกปฏิบัติตาม
บทเรียนในแต่ละหัวขอ้ ของบทเรียน
5.5 นักศึกษาทำแบบฝึกหดั และกิจกรรมการฝึกทกั ษะ โดย

18

จุดประสงคร์ ายวิชา หนว่ ยการเรยี นรู้ กิจกรรมการจดั การเรียนรู้

เนอื้ หาข้อมลู และงานจะอยใู่ น Google Classroom
5.6 สรปุ เนอ้ื หาประจำหน่วย
5.7 หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อครูผา่ นขอ้ ความใน Google
Classroom งานของตัวเอง

หนว่ ยท่ี 6 6.1 ตรวจสอบความพร้อมของเคร่ืองคอมพวิ เตอร์และ
การบันทึกเสียงและการ อุปกรณ์ บอกข้อควรปฏบิ ัติ
6.2 อธิบายการแผนการเรียน เนอ้ื หา กจิ กรรม งาน พร้อม
แทรกเสยี ง สาธติ ตัวอย่างประกอบบนหน้าจอ
6.3 นกั ศึกษา ทำแบบทดสอบก่อนเรยี น
6.4 ครูสาธิตวิธกี าร จากนน้ั ใหน้ กั ศึกษาฝึกปฏิบตั ติ าม
บทเรียนในแตล่ ะหัวข้อของบทเรยี น
6.5 นกั ศึกษาทำแบบฝกึ หัดและกจิ กรรมการฝกึ ทักษะ โดย
เนื้อหาข้อมลู และงานจะอยใู่ น Google Classroom
6.6 สรปุ เนอื้ หาประจำหน่วย
6.7 หากมีข้อสงสัยใหต้ ดิ ต่อครูผา่ นขอ้ ความใน Google
Classroom งานของตวั เอง

หนว่ ยที่ 7 7.1 ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องคอมพวิ เตอรแ์ ละ
ตวั แปรและแอคชนั่ อปุ กรณ์ บอกข้อควรปฏิบัติ
7.2 อธิบายการแผนการเรยี น เนือ้ หา กิจกรรม งาน พร้อม
สาธิตตัวอยา่ งประกอบบนหน้าจอ
7.3 นักศกึ ษา ทำแบบทดสอบกอ่ นเรยี น
7.4 ครูสาธิตวิธกี าร จากน้ันให้นักศึกษาฝึกปฏิบตั ติ าม
บทเรียนในแต่ละหวั ขอ้ ของบทเรยี น
7.5 นักศกึ ษาทำแบบฝึกหดั และกิจกรรมการฝึกทักษะ โดย
เนื้อหาข้อมูลและงานจะอยู่ใน Google Classroom
7.6 สรุปเน้ือหาประจำหน่วย
7.7 หากมขี ้อสงสยั ให้ตดิ ต่อครูผ่านข้อความใน Google
Classroom งานของตวั เอง

19

จุดประสงค์รายวิชา หนว่ ยการเรียนรู้ กจิ กรรมการจดั การเรียนรู้

หนว่ ยท่ี 8 8.1 ตรวจสอบความพร้อมของเคร่ืองคอมพิวเตอร์และ
การสร้างแบบทดสอบ อุปกรณ์ บอกขอ้ ควรปฏบิ ตั ิ
8.2 อธบิ ายการแผนการเรยี น เน้อื หา กิจกรรม งาน พร้อม
สาธติ ตัวอย่างประกอบบนหน้าจอ
83 นกั ศึกษา ทำแบบทดสอบก่อนเรียน
8.4 ครสู าธิตวิธกี าร จากนนั้ ใหน้ กั ศึกษาฝกึ ปฏิบัตติ าม
บทเรยี นในแตล่ ะหัวขอ้ ของบทเรยี น
8.5 นกั ศึกษาทำแบบฝกึ หดั และกิจกรรมการฝึกทกั ษะ โดย
เนื้อหาข้อมลู และงานจะอยใู่ น Google Classroom
8.6 สรปุ เนือ้ หาประจำหน่วย
8.7 หากมขี ้อสงสยั ให้ติดต่อครูผ่านข้อความใน Google
Classroom งานของตัวเอง

20

การวัดผลและประเมินผล

การประเมนิ ผลผลตามสภาพจรงิ เกบ็ คะแนนตลอดระหวา่ งการดำเนนิ กจิ กรรมการเรียนการสอน 100 คะแนน

1. คุณธรรมและจรยิ ธรรม 20 คะแนน

2. งานปฏบิ ัติ 40 คะแนน

3. ทดสอบยอ่ ย 20 คะแนน

4. สอบปลายภาค 20 คะแนน

เกณฑ์การตดั สิน คะแนนต้ังแต่ 80 – 100
1. ระดับผลการเรยี น 4 คะแนนต้ังแต่ 75 – 79
2. ระดบั ผลการเรยี น 3.5 คะแนนต้ังแต่ 70 – 74
3. ระดบั ผลการเรยี น 3 คะแนนต้ังแต่ 65 – 69
4. ระดบั ผลการเรียน 2.5 คะแนนตั้งแต่ 60 – 64
5. ระดบั ผลการเรยี น 2 คะแนนตั้งแต่ 55 – 59
6. ระดับผลการเรียน 1.5 คะแนนต้ังแต่ 50 – 54
7. ระดับผลการเรยี น 1 คะแนนต่ำกวา่ 50 คะแนน
8. ระดับผลการเรยี น 0

การบรู ณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านยิ ม และลกั ษณะอันพึงประสงคใ์ นรายวิชา
การจัดการเรียนการสอนได้สอดแทรกในเร่ืองคุณธรรมจริยธรรมไว้ระหว่างการบรรยายเนื้อหา

สอดแทรกคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการท่ีได้ประกาศนโยบายเร่งรัดการปฏิรูป
การศึกษา โดยยึดคุณธรรมนำความรู้สร้างความตระหนักสำนึกในคุณค่าของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความ
สมานฉันท์ สันติวิธี วิถีประชาธิปไตยพัฒนาคนโดยใช้คุณธรรมเป็นพื้นฐานของกระบวนการเรียนรู้ท่ีเช่ือมโยง
ความรว่ มมือของสถาบันครอบครัว ชุมชน สถาบันศาสนา และสถาบันการศึกษาเพ่ือพัฒนาเยาวชนให้เปน็ คนดี
มีความรู้ และอยู่ดีมีสุขโดย 8 คุณธรรมพื้นฐานประกอบด้วย 1. ขยัน 2. ประหยัด 3. ซื่อสัตย์ 4. มีวินัย
5. สุภาพ 6. สะอาด 7. สามัคคี และ 8. มีน้ำใจ บูรณาการเข้าไปในระหว่างจัดการเรียนการสอนประกอบกับ
ในเนื้อหาวชิ า ได้กำหนดเน้อื หาในเรื่องคณุ ธรรมจริยธรรม

21

22

แผนผงั ความคิด โดยบรู ณาการหลักปรชั ญาของเศรษฐกจิ พอเพยี ง
หน่วยท่ี 1 ความรู้เบือ้ งตน้ และหลักการออกแบบเกีย่ วกับมัลตมิ ีเดีย

ความรู้ + ทักษะ คุณธรรม

มัลติมีเดียและหลักการออกแบบส่อื 4. แสดงพฤติกรรมการมคี วามรบั ผดิ ชอบและ
มัลติมีเดีย รูปแบบมลั ติมีเดีย ข้ันตอนและ ความซื่อสตั ยต์ ่อความรเู้ บอ้ื งต้นและหลักการ
กระบวนการสรา้ งสื่อมัลตมิ ีเดีย ออกแบบเกี่ยวกับมลั ติมเี ดีย

พอประมาณ

2. แสดงความรเู้ กยี่ วกบั หลักการนำรูปแบบ

มลั ติมเี ดียมาใช้งานใหเ้ หมาะสม

มีเหตุผล มีภมู คิ ้มุ กนั

1. แสดงความรูเ้ กยี่ วกบั มลั ติมีเดยี และ 3. แสดงความรูเ้ กีย่ วกบั ขัน้ ตอนและ
หลักการออกแบบสอ่ื มลั ตมิ เี ดียได้ กระบวนการสร้างส่ือมัลติมเี ดียอยา่ งถูกต้อง

นำไปสู่

เศรษฐกิจ/วัตถุ สงั คม สง่ิ แวดล้อม วฒั นธรรม
1, 2, 3, 4 4
1, 2, 3, 4 2

สมดลุ / มัน่ คง / ยัง่ ยนื

ศาสตร์ของพระราชา ศาสตร์สากล ศาสตรภ์ มู ิปญั ญา

- อย่ใู ห้รอด - ความร้เู บ้อื งตน้ และหลักการ - เพอ่ื นชว่ ยเพอื่ น
- อยอู่ ย่างพอเพียง ออกแบบเกีย่ วกบั มลั ติมีเดีย
- อยู่ได้อยา่ งยัง่ ยืน

23

แผนการจดั กิจกรรมการเรียนการสอน หนว่ ยท่ี 1
วชิ า การผลิตส่ือดิจติ อล สอนคร้งั ที่ 1 – 2
จำนวน 6 ช่ัวโมง
ชอื่ หน่วย ความรูเ้ บื้องตน้ และหลกั การออกแบบเกี่ยวกบั มัลติมีเดีย

1. สาระสำคัญ
มัลติมีเดียเป็นเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่มีการพัฒนาต่อเนื่องมาโดยตลอดทั้งด้านฮาร์ดแวร์และ

ซอฟต์แวร์ ต้นทุนในการผลิตและจัดหามัลติมีเดียถูกลงอย่างมากเมื่อเทียบกับในอดีต ในขณะที่ประสิทธิภาพ
การแสดงผลทัง้ ภาพและเสียงถูกพัฒนาใหม้ ีคุณภาพสูงข้ึน ผู้ใช้ก็สามารถเข้าถงึ ได้ง่าย จากสถานท่ีตา่ ง ๆ อีกท้ัง
ยังมีการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้สามารถใช้งานได้ง่ายสะดวกรวดเร็วข้ึนด้วย จึงทำให้มัลติมีเดียถูกนำไปใช้
ประโยชน์ในงานด้านต่าง ๆ แทบจะทุกแขนงไม่ว่าจะเป็นด้านวิทยาศาสตร์ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข
ด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม ด้านธุรกิจการค้า ด้านส่ือสารมวลชน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษาที่มี
การพฒั นานำไปใชใ้ นการเรียนการสอนอยา่ งตอ่ เนื่องสม่ำเสมอ

2. สมรรถนะประจำหนว่ ยการเรยี นรู้
2.1 แสดงความรเู้ กย่ี วกบั มัลติมีเดียและหลกั การออกแบบสื่อมลั ติมีเดียได้อยา่ งถูกต้อง
2.2 แสดงความรูเ้ กยี่ วกับหลักการนำรูปแบบมัลติมเี ดยี มาใชง้ านให้เหมาะสม
2.3 แสดงความรู้เก่ยี วกับข้นั ตอนและกระบวนการสรา้ งส่ือมัลติมีเดยี อย่างถกู ต้อง
2.4 แสดงพฤติกรรมการมีคุณธรรม จริยธรรม คา่ นยิ มและคุณลกั ษณะอนั พึงประสงคข์ องผู้สำเรจ็
การศกึ ษาวุฒิอาชีวศึกษาความร้เู บ้อื งต้นและหลักการออกแบบเกี่ยวกับมลั ตมิ ีเดีย

3. จดุ ประสงคก์ ารเรียนรู้
3.1 จุดประสงคท์ ว่ั ไป
มคี วามรคู้ วามเขา้ ใจเกี่ยวกบั มัลติมีเดยี และหลักการออกแบบมัลตมิ เี ดยี
3.2 จุดประสงคเ์ ชิงพฤติกรรม

3.2.1 ด้านพทุ ธพิ สิ ัย
3.2.1.1 บอกความหมายมลั ติมีเดยี ได้
3.2.1.2 อธิบายรูปแบบของมัลติมเี ดยี ได้
3.2.1.3 อธิบายองคป์ ระกอบของมลั ตมิ ีเดียได้
3.2.1.4 อธิบายหลกั การออกแบบส่ือมลั ตมิ ีเดียได้
3.2.1.4 บอกขั้นตอนและกระบวนการสรา้ งสื่อมัลติมเี ดียได้

3.2.2 ดา้ นทกั ษะพสิ ยั
3.2.2.1 สามารถประยุกตค์ วามรเู้ กยี่ วกับหลักการออกแบบมัลตมิ ีเดยี ไปใช้งาน
ในงานตา่ ง ๆ ได้ถูกตอ้ ง
3.2.2.2 ออกแบบมัลติมีเดียไดเ้ หมาะสมกบั งานถูกต้อง

24

3.2.3 ด้านจติ พิสัย
3.2.3.1 เข้าเรยี นตรงเวลา
3.2.3.2 แตง่ กายถูกต้องตามระเบียบของวทิ ยาลยั
3.2.3.3 ปฏบิ ตั งิ านทีไ่ ด้รับมอบหมายเสร็จตามกำหนด
3.2.3.4 รบั ฟังความคิดเหน็ ของผูอ้ ื่น ให้ความรว่ มมือในการปฏบิ ัติงาน
มีความกระตือรือร้น ปฏิบตั งิ านตามขั้นตอน และมีความคดิ หลากหลาย
ในการแกป้ ัญหา

4. เนื้อหาสาระ
4.1 ความหมายมลั ติมเี ดีย
4.2 รปู แบบของมลั ตมิ เี ดยี
4.3 องค์ประกอบของมลั ติมีเดยี
4.4 หลักการออกแบบสื่อมลั ตมิ ีเดีย
4.5 ข้นั ตอนและกระบวนการสร้างสอื่ มลั ติมเี ดยี

5. กจิ กรรมการเรยี นรู้
5.1 ตรวจสอบความพร้อมของเคร่ืองคอมพิวเตอรแ์ ละอุปกรณ์ บอกขอ้ ควรปฏบิ ัติ
5.2 อธบิ ายการแผนการเรียน เน้ือหา กิจกรรม งาน พรอ้ มสาธิตตัวอย่างประกอบบนหนา้ จอ
5.3 นักศกึ ษา ทำแบบทดสอบก่อนเรยี น
5.4 ครสู าธิตวธิ กี าร จากนั้นใหน้ กั ศึกษาฝึกปฏบิ ัตติ ามบทเรยี นในแต่ละหวั ขอ้ ของบทเรียน
5.5 นักศกึ ษาทำแบบฝึกหัดและกิจกรรมการฝกึ ทักษะ โดยเนอ้ื หาขอ้ มูลและงานจะอยู่ใน Google
Classroom
5.6 สรุปเน้ือหาประจำหน่วย
5.7 หากมขี ้อสงสัยใหต้ ิดต่อครูผ่านขอ้ ความใน Google Classroom งานของตัวเอง

6. สื่อการเรียนรู้
6.1 สอื่ จากอุปกรณ์บนั ทกึ ขอ้ มลู เน้อื หาบทเรยี นของวชิ าการผลิตส่อื ดิจติ อล
6.2 เครื่องคอมพิวเตอรภ์ ายในห้องปฏบิ ตั ิการคอมพวิ เตอร์
6.3 เอกสารประกอบการเรียน วชิ าการผลิตสื่อดิจติ อล หรอื เอกสารอ่ืน ๆ เก่ียวกบั คอมพิวเตอร์
6.4 ใบปฏิบตั งิ าน ใบงาน

7. หลกั ฐานการเรยี นรู้ท่ีตอ้ งการ
7.1 หลกั ฐานความร้ทู ต่ี ้องการ
7.1.1 แบบทดสอบกอ่ นเรยี น
7.1.2 แบบทดสอบหลังเรียน
7.1.3 แบบประเมินผลการเรียนรู้
7.1.4 แบบสังเกตพฤติกรรม

25

7.2 หลกั ฐานการปฏิบัติงานที่ต้องการ
7.2.1 ใบงาน
7.2.2 ช้นิ งาน

8. การบรู ณาการ/ความสมั พนั ธ์ร่วมกบั วิชาอน่ื
วชิ าโปรแกรมนำเสนองาน (PowerPoint)

9. การวัดผลและประเมนิ ผล
(ผลสัมฤทธท์ิ างการเรียน/คณุ ธรรม จริยธรรมและคณุ ลักษณะอันพึงประสงค์ในการเรียน)
9.1 ความสนใจในการเรียนรู้ การค้นควา้ การมสี ่วนรว่ มในกจิ กรรมเป็นรายบุคคล
9.2 การซกั ถาม การตอบคำถาม และการสอบปากเปลา่
9.3 แบบฝกึ หัด และกิจกรรมการฝึกทักษะ สงั เกตจากงานทสี่ ่งบน Google Classroom
9.4 สังเกตและประเมินผลพฤติกรรมดา้ นคุณธรรม จรยิ ธรรม คา่ นิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์

โดยเฉพาะเร่ืองความสะอาด ความมวี นิ ัย ใฝร่ ู้ ต้งั ใจทำงาน ขณะอยใู่ นขั้นเรยี นและสังเกตผ่านโปรแกรม Any Dark
9.5 แฟ้มสะสมผลงาน

26  เหมาะสม  ไม่เหมาะสม
 เหมาะสม  ไมเ่ หมาะสม
10. บนั ทึกหลังสอน  เหมาะสม  ไม่เหมาะสม
10.1 ผลการใช้แผนการจดั การเรียนรู้  เหมาะสม  ไม่เหมาะสม
10.1.1 จำนวนเนือ้ หากบั จำนวนเวลา  เหมาะสม  ไม่เหมาะสม
10.1.2 การเรยี งลำดับเนื้อหากับความเข้าใจของนักเรยี น
10.1.3 การนำเข้าสบู่ ทเรียนกับเนือ้ หาแต่ละหวั ข้อ
10.1.4 วธิ สี อนกบั เน้อื หาในแตล่ ะข้อ
10.1.5 การประเมนิ ผลกับจดุ ประสงค์ในแต่ละหนว่ ย

10.2 ข้อสรุปหลังการจัดการเรยี นรู้

10.3 ปญั หาอุปสรรคท่พี บ

10.4 แนวทางแกป้ ัญหาหรอื พัฒนา

ลงชอื่ ......................................................
(นายพลวฒั น์ เกือ้ ขำ)
ครผู ้สู อน

27

แผนผงั ความคิด โดยบรู ณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยี ง
หน่วยท่ี 2 ความรเู้ บ้อื งตน้ เกย่ี วกับโปรแกรม Adobe Captivate

ความรู้ + ทกั ษะ คุณธรรม

ความรเู้ บอ้ื งต้นเก่ยี วกับโปรแกรม Adobe 4. แสดงพฤติกรรมการมีความรับผิดชอบและความ

Captivate สว่ นประกอบของหน้าจอโปรแกรม ซอื่ สตั ย์ตอ่ ความรเู้ บื้องต้นเก่ยี วกับโปรแกรม Adobe

การใชง้ านคำส่ังและออบเจ็คทูลบาร์ Captivate

พอประมาณ

2. สามารถความรู้เกี่ยวกับการใช้งานคำส่ัง
และออบเจค็ ทลู บาร์ได้อยา่ งเหมาะสม

มเี หตุผล มภี ูมิคมุ้ กัน

1. แสดงความร้เู บ้ืองต้นเกย่ี วกบั โปรแกรม 3. เลอื กส่วนประกอบของหน้าจอโปรแกรม
Adobe Captivate ไดถ้ ูกต้อง

นำไปสู่

เศรษฐกิจ/วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม วฒั นธรรม
1, 2, 3, 4 4
1, 2, 3, 4 2

สมดลุ / มั่นคง / ย่ังยนื

ศาสตร์ของพระราชา ศาสตรส์ ากล ศาสตร์ภมู ปิ ัญญา

- อยู่ให้รอด - ความร้เู บอื้ งต้นเกีย่ วกบั - เพื่อนช่วยเพอ่ื น
- อยอู่ ยา่ งพอเพียง โปรแกรม Adobe Captivate
- อย่ไู ด้อยา่ งยัง่ ยนื

28

แผนการจดั กิจกรรมการเรียนการสอน หนว่ ยที่ 2
วชิ า การผลิตส่ือดจิ ิตอล สอนครัง้ ที่ 3 - 4
จำนวน 6 ชว่ั โมง
ชอื่ หน่วย ความรู้เบื้องต้นเกยี่ วกับโปรแกรม Adobe Captivate

1. สาระสำคญั
โปรแกรม Adobe Captivate เป็นโปรแกรมสำหรับสร้างสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบ

Interactive Multimedia ท่ีสามารถสร้างส่ือมัลติมีเดียได้หลากหลายรูปแบบ เช่น จับภาพหน้าจอเพ่ือทำสื่อ
การสอน สร้างส่ือนำเสนอข้อมูลต่าง ๆ ประกอบด้วยรูปภาพ วิดีโอ ภาพเคล่ือนไหว ข้อความ สร้าง
แบบทดสอบในรูปแบบต่าง ๆ ฯลฯ นอกจากนีย้ ังสามารถเผยแพร่สอ่ื ท่สี ร้างผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้งา่ ยอกี ดว้ ย

2. สมรรถนะประจำหน่วย
2.1 แสดงความรเู้ บื้องตน้ เกยี่ วกับโปรแกรม Adobe Captivate
2.2 แสดงความรูเ้ กย่ี วกับสว่ นประกอบของหน้าจอโปรแกรมไดถ้ ูกต้อง
2.3 แสดงความรูเ้ ก่ยี วกบั การใชง้ านคำส่ังและออบเจ็คทูลบาร์ได้อยา่ งเหมาะสม
2.4 แสดงพฤติกรรมการมีคุณธรรม จรยิ ธรรม คา่ นิยมและคุณลักษณะอนั พึงประสงค์ของผู้สำเรจ็
การศกึ ษาวุฒอิ าชวี ศึกษาต่อความรเู้ บื้องต้นเก่ยี วกบั โปรแกรม Adobe Captivate

3. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 จุดประสงค์ทัว่ ไป
มคี วามรคู้ วามเขา้ ใจเก่ยี วกบั การใช้งานโปรแกรม Adobe Captivate
3.2 จุดประสงคเ์ ชิงพฤติกรรม
3.2.1 ด้านพุทธิพสิ ยั
3.2.1.1 แสดงความรูเ้ กยี่ วกบั การใช้งานโปรแกรม Adobe Captivateได้
3.2.1.2 สามารถใชง้ านพื้นฐานของโปรแกรม Adobe Captivate ได้ถูกต้อง

3.2.2 ดา้ นทกั ษะพิสัย
3.2.2.1 เลือกวธิ ีการใช้เครอ่ื งมอื และคำส่งั ตา่ ง ๆ ได้ถูกต้อง
3.2.2.2 อธบิ ายส่วนประกอบของหนา้ ต่างเร่ิมต้นใน Adobe Captivate ได้
3.2.2.3 บอกส่วนประกอบของหนา้ จอโปรแกรมได้
3.2.2.4 อธิบายเมนหู ลกั และแอพพลิเคช่ันบาร์ได้
3.2.2.5 บอกแถบคำสง่ั มาตรฐานได้
3.2.2.6 อธบิ ายออบเจค็ ทูลบาร์ได้
3.2.2.7 อธิบายการจดั องคป์ ระกอบบนหนา้ จอได้
3.2.2.8 ประยุกต์ความรู้เก่ียวกับเครื่องมือตา่ ง ๆ ของโปรแกรมได้
3.2.2.9 สร้างช้นิ งานด้วยเคร่อื งมือและคำสั่งต่างของโปรแกรมได้

29

3.2.3 ดา้ นจิตพสิ ัย
3.2.3.1 เข้าเรยี นตรงเวลา
3.2.3.2 แต่งกายถูกต้องตามระเบียบของวิทยาลยั
3.2.3.3 ปฏบิ ัตงิ านทไี่ ด้รับมอบหมายเสร็จตามกำหนด
3.2.3.4 รบั ฟงั ความคิดเหน็ ของผู้อ่นื ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน มีความ
กระตือรอื รน้ ปฏบิ ัติงานตามขัน้ ตอน และมคี วามคิดหลากหลายในการแก้ปญั หา

4. เนอื้ หาสาระ
4.1 ส่วนประกอบของหนา้ ตา่ งเริม่ ตน้ ใน Adobe Captivate
4.2 ส่วนประกอบของหนา้ จอโปรแกรม
4.3 เมนหู ลัก และแอพพลิเคชั่นบาร์
4.4 แถบคำส่ังมาตรฐาน
4.5 ออบเจ็คทูลบาร์
4.6 การจัดองคป์ ระกอบบนหน้าจอ

5. กิจกรรมการเรยี นรู้
5.1 ตรวจสอบความพร้อมของเคร่ืองคอมพวิ เตอรแ์ ละอุปกรณ์ บอกขอ้ ควรปฏบิ ตั ิ
5.2 อธบิ ายการแผนการเรียน เนื้อหา กิจกรรม งาน พร้อมสาธิตตัวอยา่ งประกอบบนหน้าจอ
5.3 นักศึกษา ทำแบบทดสอบก่อนเรียน
5.4 ครูสาธิตวิธีการ จากน้ันใหน้ ักศกึ ษาฝึกปฏบิ ตั ติ ามบทเรยี นในแต่ละหวั ข้อของบทเรียน
5.5 นักศึกษาทำแบบฝกึ หัดและกจิ กรรมการฝกึ ทกั ษะ โดยเนื้อหาข้อมูลและงานจะอยู่ใน Google Classroom
5.6 สรปุ เนื้อหาประจำหน่วย
5.7 หากมขี ้อสงสยั ให้ตดิ ต่อครูผา่ นขอ้ ความใน Google Classroom งานของตัวเอง

6. สือ่ การเรยี นรู้
6.1 สือ่ จากอปุ กรณ์บันทึกขอ้ มลู เนอ้ื หาบทเรยี นของวิชาการผลิตส่ือดิจิตอล
6.2 เคร่ืองคอมพิวเตอรภ์ ายในห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์
6.3 เอกสารประกอบการเรียน วิชาการผลติ ส่อื ดิจติ อล หรือ เอกสารอน่ื ๆ เกีย่ วกับคอมพิวเตอร์
6.4 ใบปฏิบัติงาน ใบงาน

7. หลักฐานการเรียนรทู้ ่ตี ้องการ
7.1 หลกั ฐานความรู้ที่ต้องการ
7.1.1 แบบทดสอบก่อนเรยี น
7.1.2 แบบทดสอบหลงั เรยี น
7.1.3 แบบประเมินผลการเรยี นรู้
7.1.4 แบบสังเกตพฤติกรรม

30

7.2 หลกั ฐานการปฏบิ ัติงานที่ต้องการ
7.2.1 ใบงาน
7.2.2 ชิน้ งาน

8. การบูรณาการ/ความสมั พันธร์ ว่ มกบั วชิ าอน่ื
ไมม่ ี

9. การวดั ผลและประเมนิ ผล
(ผลสัมฤทธ์ทิ างการเรยี น/คณุ ธรรม จริยธรรมและคุณลกั ษณะอนั พงึ ประสงค์ในการเรยี น)
9.1 ความสนใจในการเรียนรู้ การคน้ คว้า การมีส่วนรว่ มในกจิ กรรมเป็นรายบุคคล
9.2 การซกั ถาม การตอบคำถาม และการสอบปากเปลา่
9.3 แบบฝึกหัด และกิจกรรมการฝึกทักษะ สงั เกตจากงานท่ีส่งบน Google Classroom
9.4 สงั เกตและประเมินผลพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านยิ มและคุณลกั ษณะอันพงึ ประสงค์

โดยเฉพาะเร่ืองความสะอาด ความมวี นิ ยั ใฝ่รู้ ตั้งใจทำงาน ขณะอยูใ่ นขน้ั เรียนและสงั เกตผ่านโปรแกรม Any Dark
9.5 แฟ้มสะสมผลงาน

31  เหมาะสม  ไม่เหมาะสม
 เหมาะสม  ไม่เหมาะสม
10. บนั ทึกหลังสอน  เหมาะสม  ไม่เหมาะสม
10.1 ผลการใช้แผนการจดั การเรยี นรู้  เหมาะสม  ไม่เหมาะสม
10.1.1 จำนวนเนอื้ หากบั จำนวนเวลา  เหมาะสม  ไม่เหมาะสม
10.1.2 การเรยี งลำดบั เน้ือหากับความเข้าใจของนักเรยี น
10.1.3 การนำเขา้ สบู่ ทเรยี นกับเนือ้ หาแต่ละหวั ข้อ
10.1.4 วธิ สี อนกบั เน้อื หาในแตล่ ะข้อ
10.1.5 การประเมนิ ผลกบั จดุ ประสงค์ในแต่ละหนว่ ย

10.2 ข้อสรุปหลังการจดั การเรยี นรู้

10.3 ปญั หาอุปสรรคท่ีพบ

10.4 แนวทางแกป้ ัญหาหรอื พฒั นา

ลงชอื่ ......................................................
(นายพลวฒั น์ เกือ้ ขำ)
ครูผ้สู อน

32

แผนผงั ความคดิ โดยบูรณาการหลกั ปรชั ญาของเศรษฐกจิ พอเพียง
หน่วยที่ 3 การสรา้ งโปรเจคงาน

ความรู้ + ทักษะ คุณธรรม

การสร้างโปรเจคงาน ตั้งค่าการบันทึก 4. แสดงพฤติกรรมการมีความรบั ผิดชอบและความ

หนา้ จอโปรเจค สร้างโปรเจครปู แบบต่างๆ ซื่อสัตย์ต่อการสร้างโปรเจคงาน

พอประมาณ

2. สามารถสรา้ งโปรเจครปู แบบต่างๆ
ไดอ้ ยา่ งเหมาะสม

มีเหตผุ ล มีภูมคิ ุ้มกัน

1. แสดงความรเู้ ก่ียวกับการสร้างโปรเจคงาน 3. สามารถต้ังค่าการบนั ทึกหนา้ จอโปรเจคได้
อย่างถูกต้อง

นำไปสู่

เศรษฐกิจ/วัตถุ สงั คม สงิ่ แวดล้อม วัฒนธรรม
1, 2, 3, 4 4
1, 2, 3, 4 3

สมดุล / มนั่ คง / ยั่งยืน

ศาสตรข์ องพระราชา ศาสตร์สากล ศาสตร์ภูมิปัญญา

- อยู่ใหร้ อด - การสรา้ งโปรเจคงาน - เพ่อื นช่วยเพ่ือน
- อยู่อย่างพอเพยี ง
- อย่ไู ด้อย่างย่ังยนื

33

แผนการจดั กจิ กรรมการเรยี นการสอน หนว่ ยที่ 3
วชิ า การผลิตส่ือดจิ ติ อล สอนครง้ั ที่ 5-7
ชอื่ หน่วย การสร้างโปรเจคงาน
จำนวน 9 ช่วั โมง

1. สาระสำคัญ
การเร่ิมต้นสร้างโปรเจคงานแบบต่าง ๆ มีด้วยกันหลายรูปแบบ ซ่ึงแต่ละรูปแบบมีความแตกต่างกันออกไป

ตามวัตถุประสงค์การใช้งาน เช่น การจับภาพหน้าจอแบบเคล่ือนไหว ท้ัง Software Simulation และ Video
Demo การสร้างโปรเจคแบบว่างเปล่า การสร้างโปรเจคจากสไลด์ Microsoft PowerPoint การสร้างภาพสไลด์โชว์
(Slideshow) เปน็ ตน้

2. สมรรถนะประจำหน่วย
2.1 แสดงความรู้เกยี่ วกับการสรา้ งโปรเจคงานได้ถูกต้อง
2.2 สามารถตง้ั ค่าการบันทึกหน้าจอโปรเจคได้อยา่ งถูกต้อง
2.3 สามารถสร้างโปรเจครปู แบบต่าง ๆ ได้อยา่ งเหมาะสม
2.4 แสดงพฤติกรรมการมีคุณธรรม จรยิ ธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอนั พึงประสงค์ของผู้สำเรจ็
การศึกษาวฒุ อิ าชวี ศึกษาต่อการสร้างโปรเจคงาน

3. จุดประสงค์การเรยี นรู้
3.1 จุดประสงคท์ ่ัวไป
มีความรู้ความเขา้ ใจเก่ยี วกับการสร้างโปรเจคงาน
3.2 จุดประสงคเ์ ชิงพฤติกรรม

3.2.1 ด้านพุทธพิ ิสัย
3.2.1.1 แสดงความร้เู กีย่ วกบั รูปแบบตา่ ง ๆ ของโปรเจคได้

3.2.2 ด้านทักษะพิสัย
3.2.2.1 บอกรูปแบบต่าง ๆ ของโปรเจคได้
3.2.2.2 สามารถตัง้ ค่าหนา้ จอกอ่ นการบันทกึ ภาพเคล่ือนไหวได้
3.2.2.3 สามารถตัง้ คา่ และสร้างโปรเจค Software Simulation ได้
3.2.2.4 สามารถบันทึกภาพหนา้ จอแบบเคลื่อนไหวแทรกในโปรเจคได้
3.2.2.5 สามารถสรา้ งโปรเจคแบบ Video Demo ได้
3.2.2.6 สามารถสร้างโปรเจคแบบสไลด์ว่างเปล่าได้
3.2.2.7 สามารถสรา้ งโปรเจคจากสไลด์ Microsoft PowerPoint
3.2.2.8 สามารถสรา้ งโปรเจครูปภาพสไลด์โชวไ์ ด้
3.2.2.9 ประยกุ ตค์ วามรูเ้ กี่ยวกับเครื่องมือและคำสัง่ ตา่ ง ๆ ของโปรแกรมได้
3.2.2.10 สรา้ งช้ินงานโปรเจครปู แบบต่าง ๆ ได้

3.2.3 ดา้ นจติ พสิ ัย
3.2.3.1 เข้าเรียนตรงเวลา
3.2.3.2 แต่งกายถูกต้องตามระเบียบของวิทยาลยั

34

3.2.3.3 ปฏิบัติงานท่ไี ด้รบั มอบหมายเสรจ็ ตามกำหนด
3.2.3.4 รบั ฟังความคิดเหน็ ของผู้อ่นื ให้ความรว่ มมือในการปฏบิ ัติงาน
มคี วามกระตือรือรน้ ปฏิบตั ิงานตามข้ันตอน และมีความคดิ หลากหลายในการแก้ปัญหา

4. สาระการเรยี นรู้
4.1 รูปแบบของโปรเจค
4.2 การตั้งคา่ หน้าจอก่อนการบนั ทึก ภาพเคลื่อนไหว
4.3 การต้งั ค่าและสร้างโปรเจค Software Simulation
4.4 การบนั ทึกภาพหน้าจอแบบเคล่ือนไหวแทรกในโปรเจค
4.5 การสร้างโปรเจคแบบ Video Demo
4.6 การสรา้ งโปรเจคแบบสไลด์ว่างเปล่า
4.7 การสรา้ งโปรเจคจากสไลด์ Microsoft PowerPoint
4.8 การสรา้ งโปรเจครปู ภาพสไลดโ์ ชว์

5. กิจกรรมการเรยี นรู้
5.1 ตรวจสอบความพร้อมของเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ บอกขอ้ ควรปฏิบัติ
5.2 อธบิ ายการแผนการเรยี น เนอ้ื หา กิจกรรม งาน พร้อมสาธติ ตัวอยา่ งประกอบบนหน้าจอ
5.3 นักศึกษา ทำแบบทดสอบกอ่ นเรียน
5.4 ครูสาธิตวิธกี าร จากนัน้ ให้นักศกึ ษาฝึกปฏิบตั ติ ามบทเรียนในแต่ละหัวข้อของบทเรียน
5.5 นกั ศกึ ษาทำแบบฝึกหัดและกิจกรรมการฝึกทกั ษะ โดยเนื้อหาข้อมูลและงานจะอย่ใู น Google Classroom
5.6 สรปุ เนอ้ื หาประจำหนว่ ย
5.7 หากมขี ้อสงสยั ใหต้ ิดต่อครูผา่ นข้อความใน Google Classroom งานของตวั เอง

6. ส่ือการเรยี นรู้
6.1 ส่ือจากอุปกรณ์บันทกึ ขอ้ มูล เนื้อหาบทเรียนของวชิ าการผลิตสอื่ ดจิ ิตอล
6.2 เคร่ืองคอมพิวเตอรภ์ ายในห้องปฏิบัติการคอมพวิ เตอร์
6.3 เอกสารประกอบการเรียน วชิ าการผลิตสื่อดจิ ิตอล หรือ เอกสารอ่นื ๆ เกย่ี วกบั ส่ือดิจิตอล
6.4 ใบปฏบิ ตั ิงาน ใบงาน

7. หลกั ฐานการเรยี นร้ทู ีต่ อ้ งการ
7.1 หลักฐานความรทู้ ่ตี ้องการ
7.1.1 แบบทดสอบกอ่ นเรยี น
7.1.2 แบบทดสอบหลังเรียน
7.1.3 แบบประเมนิ ผลการเรียนรู้
7.1.4 แบบสงั เกตพฤติกรรม
7.2 หลกั ฐานการปฏบิ ตั งิ านที่ตอ้ งการ
7.2.1 ใบงาน
7.2.2 ชิ้นงาน

35

8. การบรู ณาการ/ความสัมพนั ธ์ร่วมกับวชิ าอนื่
รายวิชาโปรแกรมนำเสนองาน (Microsoft PowerPoint)

9. การวัดผลและประเมนิ ผล
(ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน/คุณธรรม จรยิ ธรรมและคุณลกั ษณะอันพงึ ประสงค์ในการเรียน)
9.1 ความสนใจในการเรยี นรู้ การคน้ ควา้ การมีสว่ นร่วมในกจิ กรรมเป็นรายบุคคล
9.2 การซักถาม การตอบคำถาม และการสอบปากเปล่า
9.3 แบบฝึกหดั และกจิ กรรมการฝึกทักษะ สังเกตจากงานทีส่ ่งบน Google Classroom
9.4 สงั เกตและประเมินผลพฤติกรรมดา้ นคุณธรรม จรยิ ธรรม คา่ นิยมและคุณลักษณะอนั พึงประสงค์

โดยเฉพาะเร่ืองความสะอาด ความมวี ินัย ใฝร่ ู้ ต้ังใจทำงาน ขณะอยใู่ นขน้ั เรยี นและสงั เกตผา่ นโปรแกรม Any Dark
9.5 แฟม้ สะสมผลงาน

36  เหมาะสม  ไม่เหมาะสม
 เหมาะสม  ไมเ่ หมาะสม
10. บนั ทกึ หลังสอน  เหมาะสม  ไม่เหมาะสม
10.1 ผลการใช้แผนการจดั การเรียนรู้  เหมาะสม  ไม่เหมาะสม
10.1.1 จำนวนเนือ้ หากบั จำนวนเวลา  เหมาะสม  ไม่เหมาะสม
10.1.2 การเรยี งลำดบั เนื้อหากับความเข้าใจของนักเรยี น
10.1.3 การนำเข้าสบู่ ทเรียนกับเนือ้ หาแต่ละหวั ข้อ
10.1.4 วิธสี อนกบั เน้ือหาในแตล่ ะข้อ
10.1.5 การประเมนิ ผลกับจุดประสงค์ในแต่ละหนว่ ย

10.2 ข้อสรุปหลังการจัดการเรยี นรู้

10.3 ปัญหาอุปสรรคท่พี บ

10.4 แนวทางแกป้ ญั หาหรอื พัฒนา

ลงชอื่ ......................................................
(นายพลวฒั น์ เกือ้ ขำ)
ครูผ้สู อน

37

แผนผงั ความคิด โดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ พอเพียง
หน่วยที่ 4 การจัดการสไลดใ์ นโปรเจค

ความรู้ + ทกั ษะ คุณธรรม

การจดั สไลดใ์ นโปรเจค การเลือกใช้งาน 4. แสดงพฤติกรรมการมคี วามรับผิดชอบและความ
สไลดป์ ระเภทต่างๆ การแกไ้ ขจดั การสไลด์ ซื่อสัตยต์ ่อการจัดการสไลด์ในโปรเจค

พอประมาณ

2. สามารถแก้ไขจัดการสไลด์ได้อยา่ งเหมาะสม

มเี หตผุ ล มภี มู ิคุ้มกัน

1. ความรเู้ กี่ยวกบั การจัดสไลด์ 3. แสดงความรเู้ กยี่ วกับการเลือกใช้งานสไลด์
ในโปรเจคได้ ประเภทต่างๆได้อย่างถูกต้อง

นำไปสู่

เศรษฐกิจ/วัตถุ สงั คม ส่งิ แวดล้อม วฒั นธรรม
1, 2, 3, 4 4
1, 2, 3, 4 3

สมดลุ / มนั่ คง / ยง่ั ยืน

ศาสตรข์ องพระราชา ศาสตร์สากล ศาสตรภ์ ูมปิ ัญญา

- อยู่ให้รอด - การจดั การสไลดใ์ นโปรเจค - เพอื่ นชว่ ยเพอ่ื น
- อยู่อยา่ งพอเพียง
- อยู่ได้อยา่ งยง่ั ยนื

38

แผนการจัดกจิ กรรมการเรียนการสอน หนว่ ยท่ี 4
วิชา การผลิตสื่อดิจิตอล สอนคร้งั ท่ี 8-9
ชื่อหน่วย การจัดการสไลด์ในโปรเจค
จำนวน 6 ช่วั โมง

1. สาระสำคัญ
ในการสร้างโปรเจคงานจำเป็นจะต้องทำการจัดการสไลด์ในโปรเจค ซึ่งจำเป็นจะต้องรู้เก่ียวกับ

ประเภทของสไลด์ และจะต้องเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดคุณสมบัติของสไลด์ แอคชั่นของสไลด์ การเพิ่มหรือ
แทรกสไลด์แบบต่าง ๆ การคัดลอกสไลด์ การทำสำเนาสไลด์ การลบสไลด์ การสลับลำดับดับสไลด์ การ
ซอ่ นสไลน์ การล็อกสไลด์ การจดั กลมุ่ ใหก้ บั สไลด์ และการกำหนดช่ือและสีใหก้ ับกลมุ่ ของสไลด์ เปน็ ต้น

2. สมรรถนะประจำหน่วย
2.1 แสดงความรเู้ กยี่ วกับการจดั สไลด์ในโปรเจคได้อย่างถูกตอ้ ง
2.2 แสดงความรเู้ กยี่ วกบั การเลือกใช้งานสไลด์ประเภทต่าง ๆ ได้อย่างถกู ต้องและเหมาะสม
2.3 สามารถแก้ไขจดั การสไลดไ์ ด้อย่างถูกตอ้ งเหมาะสม
2.4 แสดงพฤติกรรมการมีคุณธรรม จรยิ ธรรม ค่านยิ มและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผสู้ ำเรจ็

การศกึ ษาวฒุ ิอาชีวศึกษาต่อการจดั การสไลด์ในโปรเจค
3. จดุ ประสงค์การเรียนรู้

3.1 จุดประสงค์ทั่วไป
มีความรูค้ วามเขา้ ใจเกยี่ วกบั การจดั การสไลด์ในโปรเจค

3.2 จดุ ประสงคเ์ ชงิ พฤติกรรม
3.2.1 ด้านพทุ ธิพิสัย
3.2.1.1 แสดงความรู้ความเข้าใจเกยี่ วกับการจัดการสไลด์ในโปรเจคได้
3.2.2 ด้านทักษะพิสยั
3.2.2.1 บอกประเภทของสไลดไ์ ด้
3.2.2.2 อธบิ ายการกำหนดคุณสมบัตขิ องสไลด์ได้
3.2.2.3 อธิบายคุณสมบตั ิของ Action ได้
3.2.2.4 สามารถแทรกสไลดร์ ูปแบบต่าง ๆ ได้
3.2.2.5 สามารถคัดลอกและลบสไลดไ์ ด้
3.2.2.6 สามารถจัดกลมุ่ และการลอ็ คสไลด์ได้
3.2.2.7 สามารถแก้ไขสไลด์ได้
3.2.2.8 ประยกุ ตค์ วามรู้เกี่ยวกบั คำสง่ั โปรแกรมได้
3.2.2.9 สร้างช้นิ งานด้วยเครื่องมือและคำส่ังต่างของโปรแกรมได้
3.2.3 ดา้ นจติ พิสยั
3.2.3.1 เข้าเรยี นตรงเวลา
3.2.3.2 แตง่ กายถูกต้องตามระเบยี บของวิทยาลัย
3.2.3.3 ปฏิบตั งิ านที่ได้รบั มอบหมายเสรจ็ ตามกำหนด

39

3.2.3.4 รบั ฟงั ความคิดเหน็ ของผูอ้ ื่น ให้ความรว่ มมือในการปฏิบัตงิ าน มคี วาม
กระตือรือร้น ปฏบิ ตั ิงานตามขั้นตอน และมีความคิดหลากหลายในการแก้ปญั หา

4. สาระการเรยี นรู้
4.1 พื้นฐานของโปรแกรมนำเสนอข้อมูล Microsoft Power point
4.2 การทำงานกบั ภาพนิง่
4.3 ออกแบบการนำเสนอ

5. กิจกรรมการเรียนรู้
5.1 ตรวจสอบความพร้อมของเครอ่ื งคอมพวิ เตอร์และอุปกรณ์ บอกขอ้ ควรปฏบิ ัติ
5.2 อธบิ ายการแผนการเรียน เน้อื หา กิจกรรม งาน พร้อมสาธติ ตวั อยา่ งประกอบบนหน้าจอ
5.3 นกั ศกึ ษา ทำแบบทดสอบกอ่ นเรยี น
5.4 ครสู าธติ วธิ ีการ จากนั้นให้นักศกึ ษาฝึกปฏิบัตติ ามบทเรียนในแต่ละหวั ข้อของบทเรียน
5.5 นกั ศึกษาทำแบบฝึกหดั และกิจกรรมการฝึกทกั ษะ โดยเน้ือหาข้อมูลและงานจะอยู่ใน Google Classroom
5.6 สรุปเนื้อหาประจำหน่วย
5.7 หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อครูผ่านขอ้ ความใน Google Classroom งานของตวั เอง

6. ส่ือการเรียนรู้
6.1 สื่อจากอุปกรณ์บันทกึ ขอ้ มูล เนอื้ หาบทเรยี นของวิชาการผลิตส่อื ดิจิตอล
6.2 เคร่ืองคอมพิวเตอรภ์ ายในห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์
6.3 เอกสารประกอบการเรียน วิชาการผลิตส่ือดิจิตอล หรือ เอกสารอื่น ๆ เกย่ี วกบั สื่อดิจิตอล
6.4 ใบปฏบิ ัตงิ าน ใบงาน

7. หลกั ฐานการเรียนรูท้ ีต่ อ้ งการ
7.1 หลกั ฐานความรทู้ ่ตี ้องการ
7.1.1 แบบทดสอบก่อนเรียน
7.1.2 แบบทดสอบหลังเรยี น
7.1.3 แบบประเมินผลการเรียนรู้
7.1.4 แบบสงั เกตพฤติกรรม
7.2 หลกั ฐานการปฏิบัติงานท่ีต้องการ
7.2.1 ใบงาน
7.2.2 ชิ้นงาน

8. การบรู ณาการ/ความสมั พนั ธ์รว่ มกับวิชาอื่น
ไมม่ ี

40

9. การวัดผลและประเมินผล
(ผลสัมฤทธท์ิ างการเรียน/คณุ ธรรม จริยธรรมและคุณลกั ษณะอันพึงประสงค์ในการเรยี น)
9.1 ความสนใจในการเรยี นรู้ การคน้ ควา้ การมสี ว่ นรว่ มในกจิ กรรมเปน็ รายบุคคล
9.2 การซกั ถาม การตอบคำถาม และการสอบปากเปล่า
9.3 แบบฝกึ หัด และกจิ กรรมการฝกึ ทักษะ สังเกตจากงานท่สี ง่ บน Google Classroom
9.4 สังเกตและประเมินผลพฤตกิ รรมด้านคุณธรรม จรยิ ธรรม ค่านยิ มและคุณลกั ษณะอนั พึงประสงค์

โดยเฉพาะเรื่องความสะอาด ความมีวินัย ใฝ่รู้ ตงั้ ใจทำงาน ขณะอยู่ในขนั้ เรยี นและสังเกตผ่านโปรแกรม Any Dark
9.5 แฟม้ สะสมผลงาน

41  เหมาะสม  ไมเ่ หมาะสม
 เหมาะสม  ไมเ่ หมาะสม
10. บนั ทึกหลงั สอน  เหมาะสม  ไม่เหมาะสม
10.1 ผลการใช้แผนการจดั การเรียนรู้  เหมาะสม  ไม่เหมาะสม
10.1.1 จำนวนเนือ้ หากบั จำนวนเวลา  เหมาะสม  ไมเ่ หมาะสม
10.1.2 การเรยี งลำดับเนื้อหากบั ความเข้าใจของนักเรยี น
10.1.3 การนำเข้าสบู่ ทเรียนกับเนือ้ หาแต่ละหวั ข้อ
10.1.4 วธิ สี อนกบั เนื้อหาในแต่ละข้อ
10.1.5 การประเมนิ ผลกับจดุ ประสงค์ในแต่ละหนว่ ย

10.2 ข้อสรุปหลังการจัดการเรยี นรู้

10.3 ปญั หาอุปสรรคท่พี บ

10.4 แนวทางแกป้ ญั หาหรือพัฒนา

ลงชอื่ ......................................................
(นายพลวฒั น์ เกื้อขำ)
ครผู ้สู อน

42

แผนผังความคิด โดยบรู ณาการหลกั ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หน่วยที่ 5 การแทรกวตั ถุ

ความรู้ + ทกั ษะ คุณธรรม

ความรเู้ กี่ยวกบั การแทรกวตั ถุชนิดตา่ งๆ 4. แสดงพฤติกรรมการมคี วามรับผดิ ชอบและความ
การแทรกวัตถชุ นิดต่างๆ การแทรกปฏิสัมพันธ์ของ ซอ่ื สตั ย์ตอ่ การแทรกวตั ถุ
สื่อมลั ติมีเดีย

พอประมาณ

2. สามารถแทรกวตั ถุชนิดต่าง ๆ ไดอ้ ยา่ งเหมาะสม

มีเหตุผล มีภมู คิ มุ้ กนั

1. แสดงความรู้เก่ยี วกบั การแทรกวัตถุ 3. สามารถแทรกปฏสิ ัมพันธข์ องสือ่ มัลตมิ เี ดยี
ชนดิ ต่างๆได้ ไดถ้ ูกตอ้ ง

นำไปสู่

เศรษฐกจิ /วัตถุ สงั คม สิ่งแวดลอ้ ม วัฒนธรรม
1, 2, 3, 4 4
1, 2, 3, 4 2

สมดลุ / มนั่ คง / ยงั่ ยนื

ศาสตร์ของพระราชา ศาสตร์สากล ศาสตร์ภูมิปัญญา

- อย่ใู หร้ อด - การแทรกวัตถุ - เพ่ือนช่วยเพอื่ น
- อยอู่ ย่างพอเพียง
- อยู่ไดอ้ ยา่ งย่ังยืน


Click to View FlipBook Version
Previous Book
แผนการสอน 2001-2001 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 2-2563
Next Book
PRESENTASI DIMENSI TIGA.pptx