The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Begeleidingscentrum Dennenhof vzw, 2021-05-27 04:36:09

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2020

2020

Jaarverslag Begeleidingscentrum
DennenhofDank aan onze sponsors!

In 2020 ontvingen we een totaal van € 9 247,95 aan sponsoring en giften geschonken door:
- LBC Brasschaat
- Gemeente Wuustwezel
- Soenens Guido
- Stichting Koningin Paola
- Methanex
- Dierickx, Leys en Cie

3Inhoudstafel

Voorwoord: 2020, verandering de nieuwe maatstaf ......................................................................... 7
1. Werking en evoluties in 2020.......................................................................................................... 9

1.1. Vernieuwen en verbeteren voor de schermen: kerncijfers werking ...................................... 9
1.1.1. Niet rechtstreeks toegankelijke hulpverlening: dienstverlening MFC ............................ 9
1.1.1.1. Residentiële dienstverlening (verblijf) ........................................................................ 9
1.1.1.1.1. Opnames 2020 ............................................................................................................ 9
1.1.1.1.2. Vertrekkers in 2020 en gerealiseerd perspectief ...................................................... 11

In 2020 verlieten 19 kinderen/jongeren onze voorziening................................................................... 11
1.1.1.1.3. Ambulante en mobiele begeleiding als vervolg op verblijf. ...................................... 11
1.1.1.1.4. Crisisopnames............................................................................................................ 11
1.1.2. Rechtstreeks toegankelijke hulpverlening (RTH) .......................................................... 12

1.2. Vernieuwen en verbeteren achter de schermen .................................................................. 15
1.2.1. Vervolg voorbereidingstraject persoonsvolgende financiering .................................... 15
1.2.2. Ingebruikname Individueel MedicatieVerdelingssysteem (IMV) .................................. 15
1.2.3. Nieuwbouw kamertrainigscentrum Valiente ................................................................ 15

1.3. Kencijfers personeelsbestand: samenstelling, in- en uitdienstcijfers, opleidingen en
afwezigheden .................................................................................................................................... 17

1.3.1. Samenstelling: functies/voltijds/deeltijds/geslacht ...................................................... 17
1.3.2. Leeftijd........................................................................................................................... 18
1.3.3. Afwezigheidscijfers........................................................................................................ 18
1.3.4. Kencijfers opleidingen ................................................................................................... 19
1.3.5. Personeelsverloop: in- en uitdienst............................................................................... 19
1.3.5.1. In dienst ..................................................................................................................... 19
1.3.5.2. Uit dienst ................................................................................................................... 20
Algemeen besluit en blik vooruit .......................................................................................................... 21

5Voorwoord: 2020, verandering de blijvende maatstaf

“Men kan niet tweemaal in dezelfde rivier stappen, want steeds zal er ander water stromen”.

De Griekse filosoof Hiraclitus heeft met dit citaat een goede omschrijving gegeven van wat de
maatstaf is geworden voor alle VAPH voorzieningen in de komende 10 jaar en dus ook voor
Begeleidingscentrum Dennenhof.

We bieden nog steeds kwaliteitsvolle hulpverlening aan voor de op papier dezelfde doelgroep.
In realiteit stellen we evenwel vast dat de hulpvragen grondig zijn gewijzigd. Enerzijds zien we een
groei van de zeer complexe dossiers. Anderzijds een groei van vrijwillige hulpverlening, wat ons zal
helpen in het zetten van stappen naar een meer vraaggericht hulpverleningsaanbod en tegelijk
hulpverleners een nieuwe zoektocht doet aanvatten. De groei naar meer vrijwillige hulpverlening zal
ons tevens de overstap naar persoonsvolgende financiering helpen maken.

We werken nog steeds binnen hetzelfde agentschap (VAPH). De realiteit laat zien dat de in opbouw
zijnde persoonsvolgende financiering alle regelgevende zekerheden doet verdwijnen. Ons hierin
toekomstgericht oriënteren is niet evident omdat regelgeving nog in volle ontwikkeling is terwijl
enkele cruciale bouwstenen nog niet gekend zijn (= zorgzwaarte instrument voor minderjarigen,
budgetcategorieën, invloed van de context op de zorgzwaarte van de minderjarige).

We kunnen dus er zeker vanuit gaan dat de veranderingen de komende 10 jaar de nieuwe maatstaf
zullen blijven. Veranderingen aan dit tempo zet medewerkers nog meer onder druk, de twijfel slaagt
toe, alle zekerheden lijken te verdwijnen.

2020 is het jaar geweest waar we de eerste stappen hebben gezet richting ons aanpassen aan de
komende persoonsvolgende financiering.
Doorzetting is meer dan ooit aan de orde. Door succes te blijven boeken in de hulpverlening die we
bieden, behouden we de moed om intensief op zoek te blijven gaan naar oplossingen in de
veranderende situatie.
Meer dan ooit zullen we moeten volharden. De ervaring, voorzichtigheid en hoop aanwezig bij onze
medewerkers zijn noodzakelijke eigenschappen om dit proces positief te laten verlopen. Eenheid
bewaren komt onder druk te staan, het is evenwel nog steeds de sterkte van Begeleidingscentrum
Dennenhof.

De strijd die ons aanmeldingsteam het voorbije jaar heeft gevoerd om inhoud de basis van
hulpverlening te laten zijn, de vaststelling dat vele vragen onze kant uit komen van andere
voorzieningen om hen mee te helpen onze inhoud bij hen ingang te laten vinden, de groeiende
complexiteit waar alle teams mee aan de slag zijn, hebben mij er het voorbije jaar bewust van
gemaakt dat wij onvoldoende beseffen welk uniek en waardevol aanbod Begeleidingscentrum
Dennenhof heeft uitgebouwd. Tegelijk blijven we ervaren we dat onze expertise door nevensectoren
en verwijzers nog onvoldoende wordt erkend. Veel te vaak ligt de focus op het bekomen van een
onderdak, wat er onder dat dak wordt geboden lijkt wel van ondergeschikt belang. Desondanks
blijven wij ons inzetten voor onze kernopdracht, het juiste hulpverleningsaanbod voor elk kind! We
dragen dit niet alleen uit in woorden maar vooral in daden.

Het is dan ook geruststellend te zien hoe elke medewerker, ieder vanuit zijn functie, een bijdrage
levert aan de sterkte, de eigenheid van ons centrum. Zij zetten als één blok hun schouders onder de
verdere uitbouw van het unieke en waardevolle project dat Begeleidingscentrum Dennenhof is, zelfs

7

in momenten van vertwijfeling. Een vaststelling waar een directeur zich gelukkig voor prijst dat hij
over deze groep medewerkers leiding mag geven.
Marc Verlodt, directeur

8

1. Werking en evoluties in 2020

1.1. Vernieuwen en verbeteren voor de schermen: kerncijfers werking

1.1.1. NIET RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE HULPVERLENING: DIENSTVERLENING MFC

1.1.1.1. RESIDENTIËLE DIENSTVERLENING (VERBLIJF)

De niet-rechtstreeks toegankelijke hulpverlening (NRTH) is voor Begeleidingscentrum Dennenhof de
belangrijkste vorm van hulpverlening en daarop zal de komende jaren ook verder blijven ingezet
worden. De vraag naar residentiële dienstverlening blijft nog steeds hoger dan het aantal
beschikbare bedden.

1.1.1.1.1. OPNAMES 2020

Aantal opnames
In 2020 werden 22 nieuwe opnames gerealiseerd tegenover 19 nieuwe opnames in 2019 en 18
nieuwe opnames in 2018.

Geografische spreiding (op basis van officiële woonplaats van het kind/de jongere)
Alle opgenomen kinderen/jongeren waren woonachtig in provincie Antwerpen.

Doorverwijzers
12 opnames geschieden op initiatief van één of beiden ouders
6 opnames werden geïnitieerd door de jeugdrechtbank (JRB)
2 opnames werden aangemeld op vraag van het ondersteuningscentrum jeugdzorg (OCJ) in beperkte
vrijwilligheid
1 opname vloeit voort uit een andere MFC
1 opname geschied op initiatief van UKJA in samenspraak met één of beiden ouders

Vergelijking 2018, 2019 en 2020

14 7
12 66

12 11 22 1 1 1
10 0 00 00 00

10 JRB OCJ VK Andere MFC UKJA (in

8 samenspraak met

6

4

2

0
Éen of beide
ouder

ouders)

2018 2019 2020

9

Toelichting bij de doorverwijzers:

De doorverwijzingen vanuit het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg (OCJ) en het
Vertrouwenscentrum Kindermishandeling (VK) kaderen in een beperkte vrijwilligheid. De
doorverwijzing vanuit de Sociale Dienst Jeugdrechtbank (SDJ) kadert niet binnen vrijwilligheid, de
opname wordt dan verplicht opgelegd.

Het OCJ is actief binnen de onderhandelende hulpverlening. Het onderzoekt in welke mate
tussenkomst vanuit de overheid noodzakelijk is ten einde de veiligheid/welzijn van de minderjarige
binnen een verontrustende opvoedingssituatie te waarborgen. In dit geval spreekt men van
maatschappelijke noodzaak en volgt het OCJ het dossier verder op. Indien er met de cliënt geen
akkoord wordt verkregen rond de maatschappelijk noodzakelijk geachte hulpverlening, heeft het OCJ
het mandaat om het dossier door te sturen naar het parket. Hieruit kan dan opvolging door de
Sociale Dienst Jeugdrechtbank voortvloeien.

Het VK is gemandateerd door de Vlaamse Regering als Centrum voor Hulpverlening bij
kindermishandeling, seksueel misbruik en/of verwaarlozing. Een vertrouwenscentrum kan een
opdracht Maatschappelijke Noodzaak (MaNo) krijgen, voorzien binnen het Decreet integrale
jeugdzorg. Dit kan gevraagd worden door hulpverleners wanneer zij in ernstige situaties van
kindermishandeling niet meer verder kunnen, of door het Jeugdparket. Deze procedure geeft een
gezin een laatste kans om binnen vrijwilligheid, samen met hulpverleners, iets aan hun situatie te
doen. Wanneer dit niet lukt heeft het Vertrouwenscentrum het mandaat om het dossier over te
maken aan het Jeugdparket, dat een jeugdrechter kan vorderen.

De SDJ is actief binnen het kader van de gerechtelijke hulpverlening . Zij staan in voor het onderzoek,
het organiseren en het uitvoeren van de hulpverlening bij Verontrustende Opvoedingssituaties en
Misdrijf Omschreven Feiten (MOF) aangemeld door de jeugdrechtbank.

Analyse en conclusie van de cijfers:
- We zien een lichte stijging van het aantal opnames t.o.v. de twee voorgaande jaren
- In 2020 daalt opnieuw het aantal verplichte hulpverleningsdossiers. We zien een stijging
van de vrijwillige doorverwijzingen door één of beide ouders, al dan niet in combinatie
met doorverwijzing door een andere officiële instantie.

Geslacht
In 2020 werden 15 jongens opgenomen en 7 meisjes.
We zien een stijging bij het vrouwelijke geslacht tegenover voorgaande jaren.

2018 2019 2020

jongens meisjes jongens meisjes jongens meisjes
11%
0% 32%
89% 68%
100
%

10

Leeftijd
Het jongste kind/jongere was bij opname 6 jaar; het oudste kind/jongere was bij opname 19 jaar. De
gemiddelde leeftijd van de kinderen/jongeren bij opname in 2020 is 11,1 jaar. Dit ligt in lijn met de
twee voorgaande jaren (2018: 11,27 jaar en 2019: 10,76 jaar).

1.1.1.1.2. VERTREKKERS IN 2020 EN GEREALISEERD PERSPECTIEF

In 2020 verlieten 19 kinderen/jongeren onze voorziening.
12 jongeren keerden terug naar huis; 4 jongeren vertrokken naar een andere voorziening voor meer
zorg op maat; 2 jongeren werden verder begeleid via RTH; over 1 jongere is de bestemming
onbekend.

Verblijfsduur
De gemiddelde verblijfsduur in onze voorziening, op basis van de vertrekkers in 2020, is 5,26 jaar.

1.1.1.1.3. AMBULANTE EN MOBIELE BEGELEIDING ALS VERVOLG OP VERBLIJF

Type begeleiding
De begeleiding ambulant (AMB) en mobiel (MOB) dient als overgang tussen het residentieel verblijf
en het zelfstandig wonen. De jongere wordt dan nog intens ondersteund in zijn hulpvragen en wordt
geholpen om een netwerk te beginnen opbouwen.
De inhoud van de begeleidingen zijn vergelijkbaar met de inhoud die we aanbieden bij onze dienst
rechtstreeks toegankelijke hulp (zie punt 1.1.2.).
De beperking van dit type begeleidingen is dat wij enkel hulp mogen bieden aan die jongeren die in
onze voorziening hebben verbleven.
Het verschil tussen ambulante en mobiele begeleiding zit in de vorm. Bij ambulante begeleiding komt
de cliënt naar onze voorziening. Bij mobiele begeleiding gaan onze hulpverleners naar de cliënt.

Aantal begeleidingen
Aantal ambulante begeleidingen: 16
Aantal mobiele begeleidingen: 762

Er zijn in 2020 enorm veel MOB registraties t.o.v. vorige jaren. Dit komt door de coronacrisis. Vooral
tijdens de lockdown (maart, april en mei) werden heel wat begeleidingen gedaan omdat veel van
onze jongeren toen thuis verbleven en niet in de leefgroep.

Verdeling geslacht
Ambulante begeleidingen: 50% jongens en 50% meisjes
Mobiele begeleidingen: 77% jongens en 23% meisjes

1.1.1.1.4. CRISISOPNAMES

Aanbod
Begeleidingscentrum Dennenhof stelt één crisisbed ter beschikking binnen het verzekerde aanbod
crisisopvang -18 jarigen. Dit bed is ondergebracht binnen ons kamertrainingscentrum. Op deze
manier kan er een individueel aanbod worden gedaan zonder dat een leefgroep werking wordt
verstoord. Dit heeft wel tot gevolg dat de jongere in crisis minstens 12 jaar moet zijn omdat een
grotere mate van zelfstandigheid verreist is door het ontbreken van een leefgroep binnen deze
werking.

11

Aantal crisisopnames
In 2020 nam Begeleidingscentrum Dennenhof 7 crisisopnames voor zijn rekening. Dit waren er heel
wat minder dan in 2019; 14 crisisopnames en 2018; 20 crisisopnames.

Verdeling geslacht
6 crisisopnames waren van het mannelijke geslacht en 1 crisisopname van het vrouwelijke geslacht.

Leeftijd
Het kind/jongere met de jongste leeftijd was 14 jaar; het oudste kind/jongere in de crisisopname was
17 jaar. De gemiddelde leeftijd in 2020 was 15,86 jaar.

Verblijfsduur crisisopnames
De kortste crisisopname duurde 7 dagen; de langste crisisopname duurde 21 dagen.
In 2020 duurde een crisisopname gemiddeld 13,43 dagen tegenover een gemiddelde van 8,29 dagen
in 2019. We merken een aanhoudende stijging in de crisisverblijfsduur (2017: gemiddelde duur 11,44
dagen en 2018: gemiddelde duur 10,05 dagen)
We blijven een crisisopnameduur van maximum 14 dagen nastreven. Langer dan 14 dagen is
uitzonderlijk wanneer er perspectief is voor een vaste verblijfplek en/of een oplossing in het
hulpverleningstraject in het verschiet ligt.

1.1.2. RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE HULPVERLENING

Onze rechtstreeks toegankelijke hulpverlening (RTH) biedt een laagdrempelige begeleiding waar
jongeren/jongvolwassenen tussen 17 en 35 jaar met een (vermoeden van) beperking/handicap, meer
bepaald (vermoeden van) gedrags- en/ of emotionele problematiek en/of ontwikkelingsproblemen
terecht kunnen voor ondersteuningsvragen op verschillende domeinen. Om nog meer in te zetten op
ondersteuning van jongvolwassenen bij de uitbouw/opstart van hun volwassen leven werd de
leeftijd in 2020 opgetrokken van 25 jaar tot 35 jaar.

Bij ambulante begeleidingen (AMB) komt de jongvolwassene naar de medewerker van
begeleidingscentrum Dennenhof toe. Bij mobiele begeleidingen (MOB) gaat de begeleider van
begeleidingscentrum Dennenhof naar de jongvolwassene of naar het netwerk. Welke vorm gekozen
wordt is afhankelijk van de hulpvraag van de cliënt.

Daarnaast wordt er vanuit de dienst ook Mobiele Outreach geboden. Enerzijds wordt er sterk ingezet
om mee een maatschappelijk draagvlak te creëren voor kwetsbare jongvolwassenen met
transitieleeftijd die dreigen door de mazen van het net te glippen bij overgang van
jeugdhulpverlening naar diensten voor volwassenen. Dit door actieve deelname binnen het Mind The
Gap Collectief, meer specifiek de werkgroep Wonen (Uitwerking van het project Begeleid Wonen
i.s.m o.a. Woonhaven), de werkgroep Netwerk (opstarten en bemannen van een inloopcentrum
i.s.m. KAVKA) en deelname aan het project A Way Home. Anderzijds neemt BC Dennenhof regelmatig
deel aan netwerktafels op vraag van de dienst ACT vanuit Jeugdhulp om binnen specifieke casussen
op zoek te gaan naar constructieve oplossingen. Enkele Outreachmomenten vinden plaats door in te
gaan op ad hoc vragen van samenwerkingspartners.

12

Basisgegevens dienstverlening Rechtstreeks Toegankelijke Hulp 26
16
Aantal cliënten 10
mannelijke cliënten
vrouwelijke cliënten 610
23.46
Aantal begeleidingsmomenten
aantal begeleidingsmomenten per cliënt 137
473
Verdeling ambulant/mobiel
ambulante begeleidingsmomenten (AMB) 45
mobiele begeleidingsmomenten (MOB) 35

Aantal outreachmomenten 5
deelname Mind The Gap 5
deelname netwerktafels ACT
deelname andere overlegplatformen 0
2
Leeftijd 10
<18 jaar 14
19 t.e.m. 20 jaar
21 t.e.m. 22 jaar
23 t.e.m. 25 jaar

VERDELING M/V VERDELING OUTREACHMOMENTEN

MV Mind The Gap netwerktafels ACT andere overlegplatformen

V 11%
38% M 11%

62% 78%

VERDELING VERDELING LEEFTIJD
AMBULANT/MOBIEL
< 18 jaar 19-20 jaar
ambulant mobiel 0% 8%

ambulant 23-25 jaar 21-22 jaar
5% 54% 38%

mobiel
95%

13

Begeleidingsdomeinen en inhoud van de begeleidingen
De hulpvragen/begeleidingsdomeinen van de jongvolwassenen zijn enorm divers. De domeinen die
het meest aan bod komen zijn:

- Administratieve ondersteuning
- Organisatie van zelfstandig wonen
- Ondersteuning bij dagbesteding/tewerkstelling/studies
- Geestelijke en lichamelijke gezondheid
- Budgetbeheer
- Juridische zaken

14

1.2. Vernieuwen en verbeteren achter de schermen

1.2.1. VERVOLG VOORBEREIDINGSTRAJECT PERSOONSVOLGENDE FINANCIERING

 In 2020 heeft Begeleidingscentrum Dennenhof een definitieve start genomen met de

voorbereiding op implementatie van de persoonsvolgende financiering (PVF) binnen de

gehandicaptensector minderjarigen. Het concrete regelgevende kader laat nog steeds op zich

wachten, terwijl de startdatum wel overeind lijkt te worden gehouden (1 mei 2021).

 Decretaal is vastgelegd dat alle RIZIV gebonden prestaties niet langer door VAPH in het budget

van de gebruiker zullen worden opgenomen. De gebruiker zal zich voor financiering dienen te

wenden naar de mutualiteit. Voor Begeleidingscentrum Dennenhof betekent dit dat onze twee

kinder- en jeugdpsychiaters niet langer gesubsidieerd worden door VAPH. Daarom zijn we gestart

met onze zoektocht naar externe kinder- en jeugdpsychiaters om zo onze psychiatrische

ondersteuning te blijven realiseren. Het zal alvast bijdragen tot re-integratie in de maatschappij,

maar het is wel een bijkomende complexiteit in het uittekenen van een gepast

hulpverleningsaanbod.

 De niet financiering van kinder- en jeugdpsychiaters is op zijn beurt dan weer een roep naar een

andere manier om teamverantwoordelijken (= psychologen en orthopedagogen) te

ondersteunen en te sturen. Tevens veroorzaakt het een leemte in het directieteam om

orthopedagogische, inhoudelijke thema’s met kennis aanwezig te laten zijn. We hebben er voor

gekozen om ons directieteam te versterken met een directeur zorgbeleid. Deze is gestart in

november.

1.2.2. VERVANGING ALGEMEEN DIRECTEUR

In december 2021 gaat de huidig algemeen directeur met pensioen. Gezien de vele uitdagingen die

gaande zijn is het belangrijk om tijdig aan vervanging te denken zodat er voldoende inwerktijd en

kennisoverdracht kan plaats vinden.

De raad van bestuur heeft er daarom voor gekozen om de directeur zorgbeleid meteen ook te

selecteren als opvolger van de algemeen directeur.

In het najaar zal er dan een nieuwe directeur zorgbeleid worden aangesteld.

1.2.3. INGEBRUIKNAME INDIVIDUEEL MEDICATIEVERDELINGSSYSTEEM

De ingebruikname van het individueel medicatieverdelingssysteem (IMV) is een belangrijk

hulpmiddel in het kader van veilige medicatietoediening. Lloydspharma heeft zijn bereidheid

getoond door met onze input een voor ons aangepast software platform te ontwikkelen. De insteek

was eenvoudig: als onze complexiteit kan worden meegenomen, dan kan elke organisatie er gebruik

van maken.

Dit nieuwe medicatieplatform is ondertussen ontwikkeld en doorheen het jaar op punt gezet.

Wegens Covid-19 heeft de release op zich laten wachten. De effectieve overstap van het nieuwe

platform is daarom opgeschoven naar begin 2021.

Het zal een gebruiksvriendelijkere tool zijn die opnieuw veel manuele handelingen overbodig maakt

en daardoor de foutenmarge op een belangrijke manier naar beneden haalt.

1.2.4. NIEUWBOUW KAMERTRAINIGSCENTRUM VALIENTE

In 2020 is ons kamertrainingscentrum Valiente verhuisd naar een nieuwbouw die aansluit bij het

centrale gebouw. In de eerste plaats wordt hiermee een zeer eigentijdse huisvesting gerealiseerd.

Hiermee wordt tegelijk een betere ondersteuning vanuit de centrale diensten gerealiseerd en vormt

de nabijheid ook een meerwaarde voor onze crisisbedden.

15

Op deze manier is ook een belangrijke troef gerealiseerd in het verder uitbouwen van ons
kamertrainingscentrum. Het opent perspectieven om samenwerkingsverbanden aan te gaan over de
sectoren heen.

16

1.3. Kencijfers personeelsbestand: samenstelling, in- en uitdienstcijfers, opleidingen en
afwezigheden

1.3.1. SAMENSTELLING: FUNCTIES/VOLTIJDS/DEELTIJDS/GESLACHT

Personeelsbestand op 31/12/2020

voltijds deeltijds man vrouw totaal
1 1
Directeur 1 1 1
1 1
Directeur zorgbeleid 1 1 1
8 8
Onderdirecteur 1 13 4
15 6
Kinder- en jeugdpsychiater 1 1 1
1 1
Teamverantwoordelijke 8 1 1
1 1
Groepschef 13 1 1
1 1
Contextbegeleiders 15 11 2
1 1
Kwaliteitscoördinator/ Beleidsmedewerker 1 1 1
65
Medewerker personeelsbeleid 1 11
19 51 70
Medewerker RTH 1 14
1 5
Coördinator RTH 1 1 1
32 1
Boekhouder 1 27 5
27
Medewerker personeelsadministratie 1 35 117 152
23,03% 76,97% 100%
Medewerkers ICT 2

Medewerker algemene administratie 1

Medewerker jongerenadministratie 1

Hoofdopvoeders 11

Opvoeders 33 37

Medewerkers dagondersteuning 5

Jongerenvervoer 1

Hoofd technische dienst/ Preventieadviseur 1

Medewerkers technische dienst 23

Huishoudelijk medewerkers 27

Totaal 56 96

In % 36,84% 63,16%

Uit bovenstaande tabel blijkt dat in 2020 63,16% van onze medewerkers een deeltijdse
arbeidsovereenkomst heeft (ten opzichte van 61,33% in 2019). We blijven dus in de feiten verder
stijging zien van het aantal deeltijdse werknemers. Daarnaast hebben we een lichte stijging van
vrouwelijke medewerkers: 76,97% in 2020 ten opzichte van 76,66% in 2019.
Vooral in onze groep opvoedend personeel (begeleiders dagondersteuning, opvoeders en
hoofdopvoeders) blijft een sterke oververtegenwoordiging van vrouwelijke medewerkers en maken
we ons vanuit opvoedkundig standpunt zorgen over deze scheefgetrokken situatie om een
realistische opvoeding te kunnen neerzetten in onze organisatie. We zien nog niet direct hoe we de
zorgsector en specifieker onze organisatie aantrekkelijker kunnen krijgen voor mannelijke
werknemers. We blijven streven naar complementaire en evenwichtige teams.
Deeltijdse arbeidscontracten blijven een te bewaken thema. We merken een duidelijke golfbeweging
en een maatschappelijk spanningsveld waarbij we als organisatie zoekende zijn naar een goede
balans. We merken echter dat voltijdse contracten – in de externe zoektocht naar nieuwe
medewerkers – terug de voorkeur krijgen tegenover deeltijdse contracten. Tot drie jaar geleden
waren voltijdse contracten net moeilijker om ingevuld te krijgen.

17

1.3.2. LEEFTIJD

Uit bovenstaande grafiek is op te maken dat alle leeftijdsgroepen tussen 20 en 60+ binnen
Begeleidingscentrum Dennenhof zijn vertegenwoordigd. Dit geeft ons op gebied van leeftijd een zeer
divers personeelskader waarin verschillende generaties vertegenwoordigd zijn. De gemiddelde
leeftijd van ons personeelskader over de periode 1/1/2020 t.e.m. 31/12/2020 was 39 jaar.

1.3.3. AFWEZIGHEIDSCIJFERS

Nota: in deze afwezigheidscijfers zijn de opvoeders, begeleiders dagondersteuning en de
medewerkers van de dienst RTH samengeteld onder de categorie opvoedend/begeleidend personeel.
Zowel de vaste functiehouders als de vervangende personeelsleden werden meegerekend.

Ziektes 2020 Aantal medewerkers Totaal dagen ziekte

administratie 6 20

kinderpsychiater 1 123

logistiek 32 1677

opvoeder 89 4491

groepschef 4 204

teamverantwoordelijke 8 505

contextbegeleider 6 186

directie 32

beleidsmedewerker 35

In 2020 waren onze medewerkers in totaal 7213 dagen afwezig. Hier wordt een onderscheid
gemaakt tussen afwezigheden minder dan 1 maand (1685 dagen) en afwezigheden langer dan 1
maand (5528 dagen).

Het ziekteverzuimpercentage voor Begeleidingscentrum Dennenhof in 2020 is 5,7%.

18

Als organisatie achten we het belangrijk om ziekteverzuim jaarlijks in kaart te brengen. Hiervoor
kijken we verder dan enkel het verzuimpercentage. De Bradfordfactor geeft ons een overzicht van de
vorm van verzuim per individuele medewerker. Het totale Bradford cijfer is moeilijk in kaart te
brengen, gezien deze studie zich toelegt op de afwezigheid per individu. Voornamelijk de frequente,
korte afwezigheden zorgen voor moeilijkheden en werken meer storend op het functioneren van een
afdeling dan uitzonderlijke periodes van lange duur. Deze afwezigheden trekken onze aandacht en
worden vertaald en meegenomen in ons personeelsbeleid.

1.3.4. KENCIJFERS OPLEIDINGEN

Wegens corona vonden er in 2020 een minimumaantal opleidingen plaats als gevolg van Covid-19.

Bijscholingen of opleidingen hebben zich voornamelijk beperkt tot online Webinars of werden

uitgesteld. Het was een uitzonderlijk jaar waarvan we op opleidingsniveau de cijfers zeer moeilijk

correct in kaart kunnen brengen. In 2021 zal het opleidingsbeleid geëvalueerd worden en zal er een

efficiënt systeem ontwikkeld worden om de registratie van opleidingen te optimaliseren en

duidelijker in kaart te brengen.

1.3.5. PERSONEELSVERLOOP: IN- EN UITDIENST

1.3.5.1. IN DIENST

In 2020 zijn 61 nieuwe personeelsleden aangetreden:

Contracten onbepaalde duur aantal medewerkers
Administratie 1
Contextbegeleider 1
Kwaliteitscoördinator/ Beleidsmedewerker 1
Directeur zorgbeleid 1
Crisismanager 1
Medewerker personeelsbeleid 1
Opvoeder 9
Hoofdopvoeder 1
Teamverantwoordelijke 3
Huishoudelijke medewerker 3
Totaal
22

Contracten bepaalde duur aantal medewerkers

Administratie 1

Contextbegeleider 1

Huishoudelijke medewerker 2

Opvoeder 12

Groepschef 1

Totaal 17

Vervangingscontracten aantal
RTH medewerkers
Huishoudelijke medewerker
Opvoeder 1
Teamverantwoordelijke 6
13
2

19

Totaal 22

De opmars aan tijdelijke werkkrachten die we vorige jaren hebben vastgesteld, zet zijn trend verder.
Het groot aantal vervangingscontracten is te verklaren door een babyboom in die functiegroep. Wat
op zijn beurt dan weer een rechtstreeks gevolg is van de verdere vervrouwelijking en verjonging van
onze personeelsequipe.

1.3.5.2. UIT DIENST
In 2020 hebben in totaal 61 personeelsleden Begeleidingscentrum Dennenhof verlaten:

Reden van vertrek aantal medewerkers
Einde arbeidsovereenkomst bepaalde
duur/vervanging 25
Opzeg door werkgever 2
Opzeg door werknemer
Overmacht omwille van medische redenen 13
Pensioen 1
Vervroegd pensioen 2
Wederzijds akkoord 4
Totaal
14
61

Bijna de helft van de beëindigingen in samenwerking, worden geïnitieerd door het einde van een
tijdelijke tewerkstelling. Daarnaast beslissen medewerkers in deze tijden van verandering makkelijker
voor zichzelf om een andere weg in te slaan. De verdere implementatie van een competentiebeleid,
het hedendaags maken van de functieomschrijvingen en de drastische wijzigingen in het
hulpverleningslandschap en de stijgende complexiteit op dossierniveau hebben een aantal
medewerkers doen besluiten dat het voor hen tijd was voor een andere uitdaging.

20

Algemeen besluit en blik vooruit

De gewijzigde maatschappelijke trend van groeiende complexiteit, vervrouwelijking van de sector,
groter verloop onder de medewerkers, fundamentele wijzigingen in financiering zetten zich door en
zullen de komende jaren ons dwingen tot een omwenteling binnen onze werking.
Begeleidingscentrum Dennenhof houdt goed stand in deze turbulenties. We gaan met open vizier de
uitdaging aan en zijn voortdurend speurend naar opportuniteiten en laten ons niet leiden door de
weerstand op verandering.
De verdere uitrol van het masterplan zal ons meer dan ooit helpen om oplossingen te vinden in een
wereld van voortdurende veranderingen. Tegelijk dreigt dit plan te worden belemmerd in zijn uitvoer
door persoonsvolgende financiering; gaan er nog voldoende middelen zijn om te investeren?
Bijzondere aandacht zal in de eerste plaats moeten gaan naar hoe we onze kwaliteitsvolle
hulpverlening kunnen vertalen naar de nieuwe hulpverleningsvragen en daarnaast naar hoe
medewerkers zich veilig kunnen blijven voelen in de functie die ze invulling geven. We zullen met
onze medewerkers op zoek gaan naar hoe en op welke manier de verschillende functies hun bijdrage
kunnen leveren aan dit veranderingsproces. De persoonsvolgende financiering, die ook bij
minderjarigen zijn ingang zal vinden, zal de komende jaren erg bepalend worden voor onze werking
en ook op personeelsvlak zijn effecten hebben.
Met andere woorden Begeleidingscentrum Dennenhof blijft in volle beweging. Hiermee maakt het
zich sterk alle uitdagingen die op ons afkomen te integreren in onze werking. Naast veranderende
regelgeving blijft onze doelgroep ons uitdagen om niet voor de hand liggende oplossingen te vinden
voor hun problemen.
De toekomst is een uitdaging en wij gaan de uitdaging met veel enthousiasme aan omdat onze
doelgroep dit verdient.
Marc Verlodt, directeur

21

Tot volgend jaar!


Click to View FlipBook Version
Previous Book
我想吃一个小孩
Next Book
kindle