The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by haza5110, 2021-10-26 23:45:23

Modul karangan Semester 3

Modul karangan semester 3

MODUL ESEI SEMESTER 3
(JILID 2)

DISEDIAKAN OLEH :
PUAN HAZALINA BT HAZALI

SMK TUN PERAK MUAR

PENGAJIAN AM 900/3

Modul Esei Semester 3 /Disediakan oleh : Puan Hazalina/SMK Tun Perak

ISI KANDUNGAN m/s
3-4
Bil Tajuk / Isu
1 Impak positif yang diperoleh negara melalui hubungan diplomatik antara 5-6
7-8
negara. 9-11
2 Peranan yang dimainkan oleh Malaysia dalam menjaga keamanan Serantau. 12-14
3 Peranan yang dimainkan oleh Malaysia dalam menjaga keamanan dunia. 15-16
4 Cabaran-cabaran yang dihadapi dalam membangunkan negara-negara Islam. 17-18
5 Kesan-kesan penggunaan senjata pemusnah. 19-21
6 Kebaikan dan keburukan tenaga nuklear. 22-23
7 Impak negatif ancaman siber / jenayah siber. 24-25
8 Kebaikan sains forensik. 26-28
9 Halangan-halangan dalam membangunkan inovasi. 29-30
10 Usaha-usaha dalam membangunkan inovasi. 31-32
11 Faktor kekerapan pencerobohan kawasan perairan Malaysia. 33
12 Faktor-faktor yang menyebabkan perubahan iklim. 34-35
13 Usaha-usaha untuk menangani perubahan iklim. 36-38
14 Faktor-faktor Malaysia dapat bersaing dengan ekonomi global.
15 Cabaran-cabaran yang dihadapi oleh sektor pertanian. 39-40
16 Media sosial memainkan peranan penting dalam menaikkan dan menjatuhkan 41-43

sesebuah negara di dunia. 44-46
17 Usaha Malaysia dalam memajukan sektor pertanian di peringkat antarabangsa.
18 Penyertaan Malaysia dalam pelbagai pertubuhan antarabangsa membawa 47-49

banyak kebaikan. 50-52
19 Hubungan mesra antara Malaysia dengan negara jiran amat penting dalam
53-55
mengekalkan kemakmuran serantau.
20 Menjamin keselamatan rakyat dan negara bukanlah satu-satu matlamat dasar 56-58
59-61
luar Malaysia. 62-63
21 Kekerapan pencerobohan kawasan perairan Malaysia banyak dikaitkan dengan 64-66

pelbagai faktor. 67-69
22 Selain mewujudkan kawasan aman, bebas dan berkecuali oleh ASEAN, 70-71
72-73
terdapat usaha-usaha lain yang telah dibuat untuk meningkatkan keselamatan 74-75
serantau.
23 Faktor-faktor yang membawa kepada masalah kemiskinan dunia.
24 Penglibatan Malaysia dalam bidang sosial di peringkat global.
25 Impak positif kedatangan pelancong asing ke dalam negara.
26 Faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya masalah kebuluran dalam
kalangan penduduk dunia.
27 Faktor menjadi pelarian serta cabaran negara penerima.
28 Kesan keganasan antarabangsa dan langkah mengatasinya.
29 Faktor jerebu rentas sempadan dan kesannya
30 Kesan isu pelarian dan langkah mengatasinya.

1

Modul Esei Semester 3 /Disediakan oleh : Puan Hazalina/SMK Tun Perak

IDEA UNIVERSAL

1. Meningkatkan pelaburan / pelaburan asing (FDI)
2. Keselamatan terjamin.
3. Kedaulatan negara terjamin / meningkatkan kedaulatan negara.
4. Memajukan ekonomi negara.
5. Meningkatkan pembangunan negara.
6. Mengawal ketenteraman / keamanan masyarakat.
7. Menjamin kesejahteraan hidup.
8. Meningkatkan imej negara.
9. Kedaulatan negara tergugat.
10. Ekonomi negara terjejas.
11. Keselamatan rakyat terancam.
12. Imej negara terjejas.
13. Keamanan negara terancam.
14. Menyediakan infrastrutkur / prasarana.
15. Dasar luar negara.
16. Memperkasa penguatkuasaan undang-undang.
17. Kemasukan budaya asing / budaya negatif.
18. Membuka peluang pekerjaan.
19. Meningkatkan pemindahan dan perkongsian teknologi.
20. Meningkatkan penggunaan sains dan teknologi.
21. Memacu ekonomi negara.
22. Meluaskan pasaran produk.
23. Meluaskan perdagangan.
24. Pengaliran masuk tenaga kerja / buruh.
25. Menjalin hubungan secara diplomatik / diplomasi
26. Mendapatkan sumber bahan mentah.
27. Meningkatkan kualiti produk.
28. Meningkatkan daya saing negara.
29. Kestabilan politik.
30. Meningkatkan penyelidikan & pembangunan (RnD)
31. Perkongsian kepakaran.
32. Menjana pendapatan negara.
33. Meningkatkan hubungan dagangan.
34. Pengaliran masuk wang negara.

2

Modul Esei Semester 3 /Disediakan oleh : Puan Hazalina/SMK Tun Perak

Soalan 1 : Impak positif yang diperoleh negara melalui hubungan diplomatik antara negara.

Bil Isi Huraian

Impak Positif

1. Menjaga keamanan / - Hubungan yang baik antara negara dapat
keselamatan negara. menjamin keamanan sesebuah negara.

- Hubungan yang terjalin kukuh antara Malaysia
dan negara jiran dapat membantu menyelesaikan
masalah secara bersama.

- Hubungan Malaysia dalam ASEAN –
mewujudkan konsep ZOPFAN, SEANWFZ dan
ARF yang dapat menjamin kestabilan politik
rantau ini.

2. Memajukan ekonomi - Hubungan diplomatik yang terjalin akan
negara. mewujudkan hubungan ekonomi secara tidak
langsung.

- Penyertaan Malaysia dalam ASEAN mewujudkan
PTA, AFTA serta hubungan ekonomi dengan
negara tertentu.

- Barangan Malaysia mudah memasuki pasaran
negara ASEAN.

- Hubungan Malaysia – China menyebabkan
minyak sawit Malaysia banyak dieksport ke China.

3. Meningkatkan pelaburan - Hubungan yang baik antara negara akan menarik
asing. kemasukan pelaburan asing.

- Kemasukan modal asing dilakukan melalui
pembinaan kilang di kawasan tertentu.

- Keadaan politik yang stabil merangsang
kemasukan pelaburan asing.

4. Meningkatkan pemindahan - Hubungan yang baik antara negara akan
teknologi. mewjudkan pertukaran ilmu dan teknologi dengan
negara yang lebih maju.

- Hubungan Malaysia – Jepun dan Korea telah
menyebabkan rakyat Malaysia dapat dilatih untuk
mempelajari teknologi negara Jepun dan Korea.

- Pemindahan teknologi juga berlaku apabila mesin
/ teknologi dari negara maju dihantar ke kilang-
kilang untuk digunakan dalam proses pengeluaran.

3

Modul Esei Semester 3 /Disediakan oleh : Puan Hazalina/SMK Tun Perak

5. Meningkatkan pendidikan. - Sistem pendidikan akan bertambah baik dan maju
seiring dengan perkembangan pendidikan global.
6. Meningkatkan perdagangan
antarabangsa. - Wujudnya program pertukaran pelajar dengan
negara-negara yang lain.
7. Meningkatkan pengaliran
pasaran buruh / Bekalan - Hubungan yang baik akan meningkatkan
tenaga buruh. hubungan perdagangan antara negara.

- Aktiviti eksport dan import semakin bertambah
bagi meningkatkan pendapatan negara dan
memenuhi keperluan negara lain.

- Hubungan yang baik dengan negara lain akan
meningkatkan pengaliran tenaga buruh asing.

- Bekalan tenaga buruh akan ditawarkan oleh negara
yang terlibat – mengurangkan kemasukan buruh
asing tanpa permit.

- Memenuhi permintaan sektor-sektor tertentu
seperti perladangan, pembinaan serta
perindustrian.

4

Modul Esei Semester 3 /Disediakan oleh : Puan Hazalina/SMK Tun Perak

Soalan 2 : Peranan yang dimainkan oleh Malaysia dalam menjaga keamanan Serantau.

Bil Isi Huraian

1. Mengamalkan dasar - Dasar berkecuali ini mula dipraktikkan pada
berkecuali. zaman pemerintahan Tun Abdul Razak.

- Dasar ini tidak memihak kepada mana-mana
pihak dan menjalinkan hubungan dengan semua
negara tanpa mengira ideologi.

- Menjadikan Malaysia bebas serta selamat
daripada percaturan kuasa besar kerana mereka
telah mengetahui sikap Malaysia.

- Keamanan negara dan penduduk Asia tenggara
lebih terpelihara.

2. Mempersetujui perjanjian - Malaysia bersama-sama negara ASEAN yang
secara bersama. lain telah mempersetujui secara bersama untuk
menjaga keamanan rantau Asia Tenggara.

- Malaysia mempersetujui perjanjian ZOPFAN
dan SEANWFZ.

- Konsep ZOPFAN menyelamatkan rantau Asia
Tenggara daripada campur tangan kuasa asing.
Manakala Zon Bebas Senjata Nuklear
menyelamatkan rantau ini daripada perlumbaan
senjata nuklear yang boleh membawa
kemusnahan.

3. Menjalinkan hubungan - Malaysia mengamalkan hubungan diplomatik
diplomasi dengan semua dengan semua negara tanpa mengira ideologi
negara. negara tersebut.

- Malaysia mengadakan hubungan diplomatik
dengan negara yang mempunyai ideologi
komunis seperti Vietnam, Jerman Timur,
Mongolia, China.

- Oleh itu Malaysia menempatkan kedutaan
Malaysia hampir ke seluruh dunia kecuali Isreal.

5

Modul Esei Semester 3 /Disediakan oleh : Puan Hazalina/SMK Tun Perak

4. Mengamalkan sikap bertolak - Malaysia sering bertolak ansur apabila
ansur. menghadapi masalah dengan negara serantau
yang lain. Cadangan atau pendapat dengan
5. Menjadi orang perantara. negara lain akan diterima dengan baik.

6. Menjalankan / mengadakan - Malaysia menerima kemasukan bangsa
rundingan secara baik. Rohingnya walaupun tidak bersetuju dengan
tindakan yang dilakukan oleh pemerintah
Myanmar.

- Sikap tolak ansur ini dapat menjamin keamanan
rantau ini.

- Malaysia telah menjadi orang tengah atau orang
perantara untuk mendamaikan kedua-dua pihak
yang berbalah bagi menjaga keamanan rantau
ini.

- Contohnya konflik antara Kemboja dengan
Vietnam telah menjadikan Malaysia sebagai
orang perantara / orang tengah. Vietnam telah
bersetuju dengan cadangan utk membentuk
kerajaan Demokratik Campuran di Kemboja
ketika bermesyuarat di Kuala Lumpur.

- Segala konflik yang berlaku antara negara
serantau akan diselesaikan melalui rundingan.

- Menggunakan saluran meja rundingan / ARF
(forum Serantau ASEAN) sekiranya negara
anggota menghadapi konflik sesame mereka.

- Sekiranya tiada penyelesaian, isu itu akan
dibawa kepada ICJ (Mahkamah Keadilan
Antarabangsa).

- Contohnya : isu tuntutan wilayah / tuntutan
bertindih antara Malaysia – Indonesia ( Pulau
Sipadan & Pulau Ligitan ), Malaysia – Singapura
( Pulau Batu Putih ) diselesaikan mengikut
undang-undang antarabangsa.

6

Modul Esei Semester 3 /Disediakan oleh : Puan Hazalina/SMK Tun Perak

Soalan 3 : Peranan yang dimainkan oleh Malaysia dalam menjaga keamanan Dunia.

Bil Isi Huraian

1 Memberi komitmen. - Malaysia sentiasa memberikan komitmen
dengan PBB dalam membantu menjaga
keamanan dunia.

- Malaysia telah menghantar pasukan pengaman
bawah PBB dalam peperangan yang berlaku di
Iraq, Kemboja, Somalia, Bosnia, Kosovo dan
Timor Leste. Malaysia juga menghantar pasukan
pemerhati ke sempadan Iran-Iraq.

2. Memperjuangkan - Penyelesaian politik secara aman perlulah
penyelesaian politik secara
aman. dilaksanakan agar negara yang menghadapi

konflik mencapai penyelesaiannya.

- Contohnya, konflik yang berlaku di

Afghanistan yang diceroboh oleh tentera Rusia.

Malaysia meminta agar Rusia dapat

mengundurkan tenteranya agar penentangan

militan Afghanistan terhadap Rusia berkurang.

Akhirnya Rusia berundur pada tahun 1989.

3. Menentang tindakan Isreal - Malaysia amat menentang keras sikap serta
ke atas Palestine. tindakan Israel yang tidak berperikemanusiaan
terhadap rakyat Palestine.

- Keganasan yang dilakukan oleh Israel sangat
dikecam oleh Malaysia. Malaysia telah
menggunakan pelbagai patform (PBB, OIC )
untuk menyuarakan pendirian Malaysia terhadap
isu Israel – Palestine.

- Antaranya : Malaysia telah menggesa Majlis
keselamatan PBB mengambil tindakan segera
bagi menghentikan kekejaman tentera Israel ke
atas rakyat Gaza di Palestine.

4. Mengecam negara yang - Malaysia amat mementingkan keamanan dunia.
mengadakan ujian nuklear. Oleh itu Malaysia mengecam perbuatan
mengadakan ujian bom nuklear kerana boleh
menggugat keamanan dunia serta mencemarkan
alam sekitar.

- Sebagai contoh Malaysia mengecam tindakan
Korea Utara yang mengadakan ujian bom
nuklear.

7

Modul Esei Semester 3 /Disediakan oleh : Puan Hazalina/SMK Tun Perak

5. Berkerjasama membanteras - Kegiatan lanun merupakan isu antarabangsa
lanun.
yang perlu diatasi secara bersama.

- Kegiatan lanun yang berleluasa di perairan

antarabangsa telah menjadi satu cabaran dalam

memajukan perdagangan antarabangsa.

- Oleh itu Malaysia dan Amerika Syarikat telah

menghantar kapal perang untuk mengiringi kapal

tangki dan kapal kargo yang berlayar di

perairan Somalia bagi mengatasi serangan lanun.

6. Menyertai perjanjian / - Malaysia amat mementingkan pemeliharaan
alam sekitar.
persidangan berkaitan
- Malaysia menyertai kempen “Earth Hour” yang
dengan alam sekitar. dilaksanakan di seluruh dunia dengan

mematikan lampu selama 1 jam bagi
menjimatkan penggunaan tenaga.
- Malaysia menyertai Sidang Kemuncak
Copenhagen yang membincangkan isu
perubahan iklim dunia dan menyertai “Protokol
Kyoto”.

8

Modul Esei Semester 3 /Disediakan oleh : Puan Hazalina/SMK Tun Perak

Soalan 4 : Cabaran-cabaran yang dihadapi dalam membangunkan negara-negara Islam.

Bil Isi Huraian

Cabaran - Kebanyakan negara Islam terdiri daripada
1. Cabaran cuaca. kawasan yang bercuaca panas.

- Cuaca panas yang melampau seperti
di Somalia, menyukarkan untuk mereka
menghasilkan tanaman untuk mejana ekonomi.

- Pembangunan juga sukar dijalankan kerana
kemiskinan negara tersebut.

2. Peperangan / pergolakan - Kebanyakan negara Islam terdedah dengan
politik peperangan terutamanya perang saudara.

- Peperangan atau pergolakan yang berlaku
di Yemen, Syria, Iran, Iraq menyebabkan
pembangunan kawasan tersebut terganggu.

- Berlaku juga krisis kemanusiaan seperti
kematian dan kebuluran, tiada tempat tinggal
dsb.

3. Tiada perpaduan antara - Setiap negara Islam tidak memiliki kesepakatan
masyarakat / negara Islam. dari segi membantu negara Islam yang lain.

- Mereka menghadapi masalah dalaman negara
mereka sendiri seperti pemberontakan,
pergolakan, peperangan dsb menyebabkan
pemimpinnya terpaksa menumpukan perhatian
pada negara sendiri.

- Pembangunan negara Islam yang lain sukar
dilaksanakan kerana negara Islam tidak dapat
membantu.

4. Kemiskinan. - Kebanyakan negara Islam terdiri daripada
negara-negara miskin seperti Sudan, Somalia,
yang menyukarkan mereka untuk
membangunkan negara sendiri.

- Rakyatnya tidak produktif.
- Bentuk muka bumi yang bergurun, gersang dan

kurang subur.

5. Pendidikan yang rendah. - Kebanyakan negara Islam memiliki rakyat /

penduduk yang tidak berpendidikan tinggi.
- Berlaku disebabkan kemiskinan hidup – tidak

pergi ke sekolah / tidak mendapatkan pendidikan
formal – buta huruf.

9

Modul Esei Semester 3 /Disediakan oleh : Puan Hazalina/SMK Tun Perak

6 Kesukaran dalam - Minda dan pemikiran mereka tidak berubah.
perhubungan dan - Tidak dapat bersaing dengan dunia luar.
komunikasi.
- Kebanyakan negara Islam mengalami masalah
7 Bencana alam. dalam jaringan hubungan dan komunikasi.

8 Masalah keselamatan. - Negara Islam banyak yang miskin menyebabkan
9 Masalah kesihatan. negara ini mengalami kekurangan teknologi
komunikasi.

- Tahap celik ICT yang rendah menyebabkan
mereka sering ketinggalan dengan dunia luar
yang lebih maju.

- Kebanyakan negara Islam terdedah dengan
bencana alam disebabkan kedudukan geografi
negara tersebut.

- Kawasan Afrika terdedah dengan bencana
seperti kemarau yang berpanjangan kerana
terdapatnya banyak gurun atau kawasan padang
pasir yang luas – faktor iklim.

- Negara Asia pula terdedah dengan letusan
gunung berapi, banjir serta rebut taufan.

- Rakyat di negara Islam terdedah dengan
ancaman keselamatan dan ketidakstabilan
politik.

- Keadaan yang tidak stabil sering berlaku di
kawasan Timur Tengah menyebabkan
berlakunya campur tangan kuasa asing.

- Pembangunan negara tidak dapat dijalankan
dengan sempurna.

- Kemiskinan yang melanda hidup negara dan
masyarakat menyebabkan rakyatnya mengalami
masalah kesihatan.

- Infrstruktur perubatan yang kurang maju atau
tidak memcukupi menyebabkan ramai yang
tidak mampu menjaga kesihatan dengan baik.

- Kurangnya penjagaan kesihatan dan kemudahan
perubatan telah menyebabkan mereka dijangkiti
penyakit tertentu.

- Terdapat juga yang kurang mendapat makanan
yang berkhasiat serta kekurangan bekalan
makanan menyebabkan kematian berlaku seperti
di Somalia.

10

Modul Esei Semester 3 /Disediakan oleh : Puan Hazalina/SMK Tun Perak

10 Perebutan wilayah. - Rakyat di negara Islam sering menjadi mangsa
perebutan wilayah yang berlaku seperti
di Palestine.

- Kanak-kanak, orang tua, wanita sukar
diselamatkan kerana terperangkap dalam negara
yang mengalami peperangan.

11

Modul Esei Semester 3 /Disediakan oleh : Puan Hazalina/SMK Tun Perak

Soalan 5 : Kesan-kesan penggunaan senjata pemusnah.

Contoh senjata pemusnah : kapal terbang pengebom, peluru berpandu, peluru berpandu balistik.
Negara yang memiliki senjata nuklear seperti Amerika Syarikat, Rusia, United Kingdom, Peranchis,
China, Korea Utara, India, Pakistan dan Isreal.

Bil Isi Huraian

Kesan positif kerja - Dengan menggunakan bom, hulu peledak atau
sebarang jenis bahan letupan nuklear adalah
1. Memudahkan untuk membuat lubang besar di dalam tanah.
perlombongan.
- Akan dapat menjimatkan masa dan tenaga
manusia untuk menggali lubang yang besar.

- Lubang boleh digunakan untuk perlombongan
sama ada untuk petroleum atau mineral, arang
batu.

2. Memudahkan penerokaan - Gas asli yang terperangkap dalam batuan dan
gas asli penggunaan bom / teknologi nuklear boleh
membantu / membenarkan cecair atau gas
melaluinya.

- Gas asli tersebut boleh diterokai dan menjadi
sumber pendapatan kepada negara.

3. Meningkatkan pertahanan - Negara yang memiliki tenaga nuklear akan
negara. dapat meningkatkat pertahanan negara mereka.

- Keselamatan negara akan terjamin daripada
ancaman negara lain yang mempunyai senjata
nuklear / pemusnah.

- Pihak musuh akan berasa takut untuk
melakukan serangan atau ancaman.

Kesan negatif - Penggunaan senjata pemusnah tersebut seperti
4. Menjejaskan kesihatan. bom atom menyebabkan masalah kesihatan
seperti mangsa mendapat kanser disebabkan
oleh pendedahan radiasi.

- Penggunaan gas saraf boleh melumpuhkan dan
merosakkan sistem saraf manusia.

- Penggunaan “Agent Orange” menyebabkan
mangsa mengalami kecacatan fizikal.

- Penggunaan “antrax” menyebabkan mangsa
mati dalam masa yang singkat.

12

Modul Esei Semester 3 /Disediakan oleh : Puan Hazalina/SMK Tun Perak

5. Mengancam keselamatan - Penggunaan bom atau penggunaan senjata
rakyat. akan menyebabkan orang awam turut terancam
keselamatannya.
6. Berlakunya pencemaran
alam. - Bom akan digugurkan di mana-mana sahaja
tanpa mengira sasaran.
7. Memusnahkan infrastruktur
/ prasarana. - Menyebabkan berlakunya kematian, kecacatan
anggota, hilang upaya kekal kepada rakyat /
8. Pembangunan akan terjejas. orang awam yang terkena letupan bom
tersebut.
9. Ekonomi negara akan
terjejas. - Keselamatan diri dan keluarga akan terancam.

- Letupan bom akan menghasilkan debu-debu
atau asap yang akan memenuhi ruang udara /
atmosfera.

- Uadara di kawasan tersebut akan tercemar dan
suhu akan semakin meningkat.

- Penggunaan senjata pemusnah seperti bom,
peluru berpandu akan memuasnahkan
prasarana di kawasan yang terlibat.

- Jalan raya, sekolah, hospital akan musnah dan
tidak dapat dibaiki dengan cepat.

- Jaringan jalan raya yang musnah akan
menyukarkan usaha-usaha menyelamat
dijalankan.

- Kemusnahan kemudahan seperti bangunan
pentadbiran, sekolah dsb akan menyebabkan
pembangunan di kawasa terlibat sukar
dijalankan.

- Pentadbiran yang tidak stabil ditambah dengan
kos pembinaan semula yang mahal
menyebabkan pembangunan tersebut akan
terbantut.

- Negara yang menjadi mangsa senjata
pemusnah akan menyebabkan ekonomi negara
tersebut akan lumpuh.

- Kemusnahan tersebut akan menyebabkan
pelabur asing akan menarik pelaburan mereka /
mengalih pelaburan mereka ke negara lain –
untuk mengurangkan kerugian.

- Menjejaskan ekonomi negara tersebut.

13

Modul Esei Semester 3 /Disediakan oleh : Puan Hazalina/SMK Tun Perak

10. Bekalan makanan turut - Senjata pemusnah akan melibatkan letupan
terjejas. atau kebakaran di kawasan yang terlibat.

11. Peperangan mudah meletus. - Akan memusnahkan kawasan pertanian yang
menjadi sumber bekalan makanan kepada
penduduk di kawasan sekitar.

- Penggunaan agen CBRN yang berbentuk virus
akan disebarkan dan mencemarkan bekalan air,
udara, makanan dan boleh menjejaskan sektor
pertanian.

- Banyak senjata pemusnah dicipta oleh kuasa-
kuasa besar seperti Amerika Syarikat, Britain,
China, Rusia, Perancis.

- Negara besar berlumba-lumba untuk
menunjukkan kekuatan dan kekuasaan mereka
kepada dunia dan mengalahkan negara kecil.

- Persaingan yang kuat dalam senjata pemusnah
dalam kalangan negara besar berlaku.

14

Modul Esei Semester 3 /Disediakan oleh : Puan Hazalina/SMK Tun Perak

Soalan 6 : Kebaikan dan keburukan tenaga nuklear.

Tenaga nuklear (Tenaga atom) -

Kebaikan Tenaga
Nuklear
- Boleh menjadi tenaga alternatif / menggantikan
Tenaga alternatif / petroleum dan arang batu yang boleh
1. membekalkan menyebabkan pencemaran.
tenaga
- Logi tenaga nuklear menghasilkan tenaga
elektrik. elektrik melalui pemanasan air untuk
menghasilkan wap panas yang menggerakkan
turbin.

- Tenaga elektrik yang dihasilkan lebih efisen
dan berguna kepada industri berat dsb.

- Menambah serta mempelbagaikan bekalan
tenaga sedia ada.

- Dapat mengatasi krisis tenaga.

2. Industri. - Tenaga nuklear digunakan untuk mengesan
kebocoran paip di bawah tanah.

- Mengesan kecacatan dan kerosakan dalam
sesuatu produk.

- Mempastikan mutu produk yang menepati
piawai.

- Penghasilan bahan kecantikan yang lebih
bermutu tinggi.

3. Perubatan / Kesihatan - CAT scan, laser, sinar x digunakan untuk
diagnosis penyakit atau kecederaan dalaman.

- Tenaga nuklear dapat digunakan untuk
menyembuhkan penyakit cth : Kobalt 60 untuk
merawat kanser.

- Taraf kesihatan orang ramai dapat
dipertingkatkan.

4. Pertanian - Sinaran gama dapat memandulkan serangga
perosak dalam bidang kawalan biologi –
pembiakan seranggan dapat dikawal.

- Menghasilkan benih tanaman yang berdaya
tahan.

- Ubah suai genetik dapat menghasilkan
tanaman yang tahan penyakit.

15

Modul Esei Semester 3 /Disediakan oleh : Puan Hazalina/SMK Tun Perak

5. Pertahanan - Dapat meningkatkan pertahanan negara dengan
mengasilkan senjata nuklear.
6. Alam sekitar
Keburukan - Kedaulatan negara tersebut akan terjamin
kerana kekuatan pertahanan yang dimiliki.
7. Alam sekitar tercemar.
- Tenaga nuklear dapat mengelakkan
8. Memudaratkan kesihatan pencemaran berbanding pembakaran bahan
manusia. fosil.

9. Keselamatan terancam. - “kebocoran” akan menjejaskan hidupan alam
sekitar termasuk flora dan fauna musnah.

- Awan radiasi akan mencemarkan tanah
pertanian, debu hitam dilepaskan ke udara,
akan menyejukkan suhu dunia seterusnya
mengurangkan hujan.

- Kebocoran logi akan mencemarkan alam
sekitar.

- Kebocoran logi akan membebaskan radioaktif
yang boleh mengancam kesihatan manusia.

- Manusia akan mendapat penyakit, kecacatan
atau mutasi.

- Penggunaan yang tidak berhati-hati.
- Sekiranya tidak dikawal / berleluasa.
- Dianggap sebagai ancaman kepada negara-

negara lain teruatama negara jiran.
- Wujud sifat perlumbaan untuk menguasai

teknologi ini.
- Sentiasa diancam oleh kuasa-kuasa besar dunia

kerana dianggap akan mengancam keamanan
dunia.

16

Modul Esei Semester 3 /Disediakan oleh : Puan Hazalina/SMK Tun Perak
Soalan 7 : Impak negatif ancaman siber / jenayah siber dan langkah mengatasinya.

Idea Huraian

Impak Negatif - Memanipulasi data dan informasi bagi
mencapai objektif mereka.
1. Maklumat peribadi
terdedah. - Boleh menyebabkan berlakunya kecurian
identiti.
2. Penyebaran fitnah yang
berleluasa. - Perbankan online memudahkan maklumat
peribadi terdedah kepada individu yang tidak
3. Keselamatan terjejas / bertanggungjawab.
Serangan perisian
- Kebebasan komunikasi menyalurkan pelbagai
4. Penipuan internet. informasi dalam ruang internet atau media
sosial berkemungkinan besar akan berlakunya
5. Penyebaran propaganda / hasutan / penyebaran berita yang tidak sahih.
fahaman exterisme.
- Fitnah ini akan mudah tersebar dengan hujung
jari sahaja dan dalam masa yang singkat.

- Serangan perisian tebusan WannaCry
menyerang sistem dengan menggunakan
sistem pengendalian Microsoft Windows
dengan cara menyulitkan data. Kemudian
meminta wang tebusan bg pemilik data untuk
mendapatkan kembali data kepunyaan mereka.

- Pembelian secara online menyebabkan
seseorang terdedah dengan penipuan urusan
jual beli.

- Membeli barang dalam talian yang tidak wujud
menyebabkan mereka mengalami kerugian
mata wang.

- Barang yang dibeli telah dibayar manakala
barang yang dipesan tidak sampai kepada
pembeli.

- Mudah disebarkan melalui media sosial seperti
Facebook, wechat, whatsapp, dan dsb
menyebabkan propaganda mudah tersebar.

17

Modul Esei Semester 3 /Disediakan oleh : Puan Hazalina/SMK Tun Perak

Langkah-langkah - Propaganda tersebut akan mudah
mempengaruhi minda dan pemikiran
6. Memperkasakan pengguna.
penguatkuasaan undang-
undang. - Mereka sanggup berkorban pada agenda
negatif seperti menjadi pengebom berani mati.
7. Penubuhan Agensi
- Undang-undang perlu digubal untuk
Keselamatan Siber Negara menangani serangan siber.

(NCSA). - Membolehkan tindakan pantas untuk
menghalang perlakuan jenayah siber oleh
8. Menyediakan latihan / pihak yang tidak bertanggungjawab.
latihan kepakaran.
- Mengguna pakai undang-undang sedia ada
termasuk Akta Komunikasi dan Multimedia
Malaysia 1998, Akta Fitnah 1957 dan Akta
Hasutan 1948.

- Boleh mendakwa pihak yang tidak
bertanggungjawab.

- Terletak di bawah Majlis Keselamatan Negara
(MKN).

- NCSA akan menjadi agensi tunggal dalam
mengkoordinasikan semua agensi yang
mengancam keselamatan siber dengan
meletakkan pakar keselamatan siber bawah
satu agensi induk.

- Keselamatan siber negara akan dapat dipantau
dengan menyeluruh.

- Pekerja mahir dalam bidang keselamatan siber
juga terus dilatih.

- Latihan perlu diadakan kepada tenaga pakar
tersebut.

- Uni Pertahanan Nasional Malaysia
menyediakan graduan dalam bidang
keselamatan pertahanan – menjadi tenaga kerja
mahir dalam keselamatan siber.

18

Modul Esei Semester 3 /Disediakan oleh : Puan Hazalina/SMK Tun Perak

8. Kebaikan dan cabaran sains forensik.

Sains forensik – bidang sains yang menjalankan kajian ke atas penyiasatan jenayah menggunakan
ilmu sains seperti kimia, biologi dan fizik.

Idea Huraian

Kebaikan Sains Forensik

1. Menyelesaikan kes dadah / - Bidang forensik akan menganalisis dadah yang
narkotik. dirampas.

- Dapat mengenal pasti jenis dadah yang
dirampas serta berat dadah tersebut. Contoh :
heroin, kanabis, candu, dadah psikotropik dsb.

- untuk menentukan hukuman yang akan
dikenakan.

- Untuk pendakwaan orang yang ditangkap
di mahkamah.

2. Menyelesaikan siasatan kes - Sains forensik dapat menganalisis jenis-jenis
keracunan / Toksikologi. racun dalam kes keracunan manusia dan
haiwan.

- Boleh menganalisis alkohol dalam dadah dan
air kencing dan analisis dadah dalam cecair
badan.

- Semua jenis racun akan dikesan dan diananlisis
serta ditentukan mengikut kategori.

3. Menyelesaikan siasatan kes - Unit forensik akan menjalankan siasatan dan
jenayah. mengenal pasti DNA.

- Siasatan menganalisis ke atas barang
buktimseperti kesan darah, cap jari, kesan air
mani, rambut bagi kes bunuh, rogol atau
jenayah lain di tempat kejadian.

- Untuk mendakwa pelaku jenayah serta
mensabitkan kesalahan kepada pelaku.

- Dapat menuntut keadilan kepada keluarga
mangsa.

4. Menyelesaikan seksyen - Bahagian ini terlibat dengan siasatan dan
kriminalistik. pemeriksaan bukti-bukti fizikal yang berkaitan
dengan jenayah berat.

- Pemeriksaan yang dilakukan seperti
pemeriksaan senjata api, kenderaan, cakera
optik cetak rompak.

19

Modul Esei Semester 3 /Disediakan oleh : Puan Hazalina/SMK Tun Perak

5. Melakukan pemeriksaan - Dapat menyelesaikan sisa tembakan /
dokumen. pemeriksaan kesan alat / tapak kasut /
kemalangan trafik.
Cabaran
6. Percanggahan eviden / - Menjalankan siasatan di tempat kejadian
termasuklah kes kebakaran, letupan dan
bukti. kemalangan.

7. Kekurangan pakar forensik. - Sains forensik boleh digunakan untuk siasatan
dan pemeriksaan ke atas dokumen penting.
8. Sumber pembiayaan yang
terhad. - Dokumen yang dipertikaikan berkaitan dengan
tulisan tangan, tandatangan, pengubahsuaian
9. Inovasi dan teknologi baru. dokumen, dokumen terbakar, proses
pencetakan dan penggunaan dakwat.

- Sains forensik sering berdepan dengan cabaran
antaranya bukti yang dikemukakan tidak
serupa dengan bukti yang dibawa oleh pegawai
penyiasat.

- Percanggahan bukti di mahkamah apabila bukti
yang dikemukakan tidak serupa dengan bukti
yang tertera dalam laporan.

- Mengganggu siasatan dan pendakwaan orang
yang bersalah.

- Malaysia kekurangan orang yang arif / pakar
dalam teori serta pengalaman dalam bidang
forensik.

- Jumlah kelulusan doktor falsafah tidak ramai.
- Menjejaskan kemajuan sains forensik di negara

ini.

- Bidang forensik melibatkan kos / kewangan
yang tinggi.

- Kerajaan sukar mengeluarkan perbelanjaan
yang tinggi.

- Melibatkan perkembangan inovasi serta
teknologi baru dan terkini.

- Negara kita kurang pendedahan tentang ilmu
inovasi bertaraf dunia.

- Inovasi yang dicipta tidak standing inovasi
forensik yang dihasilkan oleh negara maju.

20

Modul Esei Semester 3 /Disediakan oleh : Puan Hazalina/SMK Tun Perak

10. Latihan kepakaran bagi - Latihan kepakaran kepada kakitangan tidak
kakitangan tertentu. ramai.

- Jabatan yang terlibat dengan sains forensik
tidak banyak – di Malaysia hanya di Bahagian
Forensik Kimia Malaysia dan Unit Forensik
Polis Diraja Malaysia.

- Kepakaran ini hanya dikuasai sebilangan kecil
kakitangan sahaja.

21

Modul Esei Semester 3 /Disediakan oleh : Puan Hazalina/SMK Tun Perak

Soalan 9 : Halangan-halangan dalam membangunkan inovasi.

Bil Idea Huraian

Halangan-halangan - Rakyat yang kurang pendedahan tentang
inovasi menyebabkan kesedaran mereka
1. Kekurangan pendedahan kurang dalam mencipta sesuatu produk yang
tentang inovasi. baru.

- Mereka tidak merasanya penciptaan inovasi ini
merupakan satu keperluan bagi mereka agar
lebih maju ke depan.

- Mereka lebih selesa dengan keadaan sekarang.

2 Kurang sokongan daripada - Pihak swasta lebih mementingkan keuntungan
pihak swasta. berbanding mengeluarkan modal untuk
membantu menghasilkan inovasi.

- Kos untuk membangunkan / memperkenalkan
inovasi sangat tinggi.

- Hal ini menyebabkan pihak swasta kurang
berminat untuk membantu membangunkan
inovasi.

3. Kekurangan teknologi - Pembangunan inovasi perlu disokong dengan
penggunaan teknologi moden.

- Kekurangan teknologi akan menyebabkan
pembangunan inovasi akan terhalang.

- Produk yang dihasilkan juga kurang bermutu
dan tidak berdaya saing.

4. Kurang sambutan pihak luar - Penciptaan inovasi di negara kita kurang
mendapat sambutan pihak luar.

- Pihak luar kurang berminat kerana inovasi
ciptaan mereka jauh lebih baik berbanding
dengan ciptaan inovasi negara kita.

- Hal ini akan menyebabkan inovasi yang
dihasilkan terbiar begitu sahaja kerana tiada
sambutan sama ada dari dalam negara atau luar
negara.

5. Kurang sikap daya saing - Kurangnya sikap daya saing menyebabkan
rakyat negara kita tidak berminat untuk
menghasilkan inovasi.

- Mereka lebih selesa dengan penggunaan
inovasi yang sedia ada tanpa memiliki minat
untuk menghasilkan inovasi yang lebih baik.

22

Modul Esei Semester 3 /Disediakan oleh : Puan Hazalina/SMK Tun Perak

6. Kurang Penyelidikan dan - Biasanya RnD memerlukan pembiayaan /
Pembangunan / RnD. modal yang tinggi.

7. Kurang tenaga pakar dalam - Kurangnya grand penyelidikan yang diberikan
bidang inovasi oleh pihak kerajaan kepada IPTA akan
menyebabkan Penyelidikan dan Pembangunan
kurang dilakukan oleh pihak IPTA.

- Akibatnya inovasi yang terkini kurang
dihasilkan oleh pihak IPTA atau pihak-pihak
yang berkaitan.

- Penghasilan inovasi memerlukan pakar-pakar
yang berkaitan untuk menghasilkan
pembaharuan.

- Kekurangan pakar dalam bidang inovasi akan
menyebabkan inovasi sukar dihasilkan.

- Bilangan inovasi juga kurang berbanding
dengan negara maju yang sentiasa
menghasilkan inovasi yang terkini.

23

Modul Esei Semester 3 /Disediakan oleh : Puan Hazalina/SMK Tun Perak

10. Usaha-usaha dalam membangunkan inovasi.

Bil Idea Huraian

1. Melaksanakan program - Malaysia telah menghadiri banyak festival
inovasi. yang dianjurkan oleh pelbagai negara
contohnya “festival Ideas” di Brisbane
Australia.

- Pengalaman ini digunakan oleh Malaysia untuk
menganjurkan pelbagai program inovasi
di negara ini.

- Antaranya aktiviti “Jejak Inovasi” yang
dijalankan di seluruh negara untuk mengumpul
hasil inovasi daripada rakyat tempatan.

- Hasil inovasi ini boleh dipatenkan dan
dikomersialkan oleh negara Malaysia sebagai
hasil ciptaan rakyat tempatan.

2. Menganjurkan forum - Forum tentang inovasi telah diadakan oleh
tentang inovasi. negara Malaysia untuk membuka peluang
kepada rakyat mencipta sesuatu yang baru.

- Forum ini juga diadakan untuk memberikan
kesedaran kepada semua pihak tentang
pentingnya inovasi dalam kehidupan seharian
manusia.

- Oleh itu Malaysia telah menganjurkan satu
forum peringkat antarabangsa yang disertai
oleh pakar-pakar inovasi luar negara yang
bertajuk “World Innovation Forum Kuala
Lumpur”.

- Penyertaan pakar-pakar dari luar negara akan
menyebabkan berlakunya perkongsian idea
serta menambah pengetahuan tentang dunia
inovasi.

3. Menyertai pertandingan - Untuk mengetengahkan inovasi ciptaan anak
inovasi. tempatan agar dikenali di seluruh dunia,
Malaysia telah menyertai pertandingan inovasi
peringkat dunia.

- Pertandingan mencipta inovasi ini disertai 15
buah negara Asia Pasifik dan pemenangnya
akan menerima sumbangan dana serta rekaan
mereka akan dipamerkan ke Pameran Dunia
Inovasi di Tokyo Jepun.

24

Modul Esei Semester 3 /Disediakan oleh : Puan Hazalina/SMK Tun Perak

4. Menerapkan inovasi dalam - Untuk membudayakan inovasi, penerapan ini
pendidikan. perlu ditanam dalam diri kanak-kanak atau
pelajar-pelajar sekolah.
5. Menyediakan saluran jualan
/ produk inovasi - Malaysia telah menganjurkan program “YIM
Kids Invent” untuk mengasah bakat dan
6. Memberikan bantuan menggalakkan kanak-kanak agar minat dalam
modal. bidang sains dan inovasi.

7. Memupuk kerjasama dalam - Minat ini diharapkan dapat diteruskan sehingga
aktiviti Penyelidikan & mereka meningkat dewasa.
Pembangunan / R&D
- Kerajan perlu memberi insentif kepada GLC
dan sektor swasta untuk membeli produk dan
perkhidmatan pengusaha yang inovatif.

- Membantu memasarkannya umtuk memberika
keyakinan kepada pengusaha inovatif.

- Dapat membaiki idea inovatif mereka hasil
daripada maklum balas pembeli tempatan.

- Usahawan inovatif dapat memahami
keperluam pelanggan.

- Usahawan / pencipta sukar untuk mendapatkan
pembiayaan untuk membangunkan inovasi
mereka.

- Sumber kewangan / kekangan kewangan yang
terhad menyebabkan inovasi yang dicipta tidak
dapat dihasilkan dengan baik.

- Tidak dapat menggunakan bahan yang
berkualiti dalam ciptaan mereka.

- Kerajaan menggalakkan kerjasama yang baik
antara Institut Pengajian Tinggi (IPT) dan
sektor swasta dalam penciptaan inovasi.

- Mewujudkan aliran pengetahuan / perkongsian
ilmu pengetahuan untuk mencipta produk yang
berinovasi.

- Menggunakan Majlis Profesor Negara dalam
menyebarkan pengetahuan dengan sektor
swasta.

25

Modul Esei Semester 3 /Disediakan oleh : Puan Hazalina/SMK Tun Perak

11. Kekerapan pencerobohan kawasan perairan Malaysia banyak dikaitkan dengan pelbagai faktor.
Bincangkan.

Bil Idea Huraian
Faktor Pencerobohan
Perairan negara - Sempadan perairan Malaysia sangat luas dan
bersempadan dengan kebanyakan negara Asia
1. Sempadan perairan yang Tenggara.
luas.
- Perairan negara Malaysia bersempadan dengan
perairan negara Thailand, Filipina, Indonesia
dan beberapa negara Asia yang lain.

- Sempadan yang luas ini menyukarkan untuk
pasukan keselamatan mengawal semua lokasi
sempadan perairan dalam satu masa.

- Keadaan ini memudahkan untuk rakyat negara
lain untuk menceroboh perairan negara sama
ada untuk menangkap ikan atau untuk masuk
ke dalam negara sebagai PATI.

2. Ketidakstabilan politik - Ketidakstabilan politik di negara mereka telah
negara jiran. mendorong rakyat negara tersebut menceroboh
perairan negara untuk masuk ke dalam negara
Malaysia.

- Negara jiran yang tidak stabil seperti di
Myanmar menyebabkan bangsa Rohingya
melarikan diri dari negara tersebut. Begitu juga
di Selatan Filipina dan Selatan Thailand.

- Malaysia menjadi tumpuan mereka sebagai
satu tempat untuk melarikan diri dan datang ke
negara Malaysia secara haram sebagai PATI.

- Mereka hendak memulakan hidup baru dengan
aman di negara Malaysia tambahan pula jarak
Malaysia dengan negara jiran tidak jauh.

3. Sumber hasil laut. - Sumber hasil laut yang banyak di kawasan
perairan Malaysia menyebabkan nelayan asing
/ negara jiran menceroboh kawasan perairan
Malaysia.

- Kaedah tangkapan yang terkawal di negara ini
menyebabkan sumber laut negara kita dapat
dipelihara.

- Nelayan asing yang menceroboh dan
menangkap hasil laut di sini pulang dengan
keuntungan yang besar.

- Pencerobohan nelayan asing ini akan
menjejaskan sumber pendapatan nelayan
tempatan / pendapatan negara.

26

Modul Esei Semester 3 /Disediakan oleh : Puan Hazalina/SMK Tun Perak

3. Kegiatan lanun. - Pencerobohan perairan oleh lanun juga berlaku
di perairan Malaysia disebabkan faktor
4. Pusat transit jenayah kemiskinan di negara jiran.
antarabangsa.
- Kegiatan lanun Indonesia sering berlaku
5. Kekurangan aset di perairan Selat Melaka.

keselamatan negara. - Lanun akan merampas hasil tangkapan nelayan
menyebabkan nelayan tempatan mengalami
6. Wujudnya dalang dalam kerugian.
kalangan rakyat tempatan.
- Manakala kapal dagang yang melalui perairan
Malaysia juga akan dirampas hasil
dagangannya menyebabkan kapal dagang
tersebut juga akan mengalami kerugian yang
besar.

- Keadaan ini juga akan mendorong kegiatan
penculikan dan tebusan yang dilakukan oleh
lanun untuk mendapatkan duit / wang tebusan.

- Malaysia menjadi satu-satunya negara yang
menjadi pusat transit untuk kegiatan jenayah
antarabangsa.

- Keadaan hutan di negara Malaysia yang tebal
dan luas menyebabkan wujudnya lorong-
lorong tikus yang memudahkan sindiket
antarabangsa untuk melakuka jenayah yang
terancang.

- Tambahan pula negara Malaysia sememangnya
di kelilingi oleh pantai menyebabkan lebih
mudah untuk mereka menceroboh masuk
mengikut mana-mana laluan.

- Kekurangan aset keselamatan negara juga
menyumbang kepada pencerobohan perairan
negara.

- Jumlah bot peronda pihak berkuasa yang terhad
menyebabkan rondaan sukar dibuat dengan
lebih kerap.

- Aset yang rosak dan tidak dibaiki denga kadar
segera juga menyebabkan pemantauan tidak
dapat dilakukan.

- Kurangnya jumlah bot peronda menyebabkan
pengawasan dan pemantauan tidak dapat
dilakukan secara optimum oleh Maritim
Malaysia.

- Hal ini akan memberi ruang kepada
penceroboh untuk memasuki perairan negara
dengan lebih mudah.

- Dalang dalam kalangan rakyat tempatan akan
memudahkan mereka untuk mencerobohi
perairan negara.

27

Modul Esei Semester 3 /Disediakan oleh : Puan Hazalina/SMK Tun Perak

7. Tuntutan wilayah bertindih. - Rakyat tempatan akan menyalurkan maklumat
kepada mereka / penceroboh / sindiket agar
8. Politik yang aman / stabil dapat mengelakkan diri daripada pihak
di negara kita. berkuasa.

- Rakyat tempatan tersebut juga akan
menyambut kehadiran mereka ini untuk
dibawa melalui lorong-lorong tikus agar
pergerakan mereka sukar dikesan oleh pihak
berkuasa.

- Terdapat wilayah yang menjadi rebutan dan
tuntutan dari negara jiran.

- Isu tuntutan Kepulauan Spratly menyebabkan
banyak negara jiran mula menceroboh perairan
negara kerana Kepulauan Spraty bersempadan
dengan banyak perairan di negara Asia
Tenggara.

- Kapal pengawal pantai China jua dikesan
menceroboh perairan negara akibat tuntutan
Laut China Selatan khususnya di kawasan
Beting Patinggi Ali (BPA).

- Keadaan politik negara yang aman telah
mendorong PATI masuk ke negara kita dengan
menceroboh perairan negara.

- PATI datang ke negara ini untuk mencari
pekerjaan di Malaysia.

- Tambahan pula keadaan ekonomi negara yang
berkembang maju telah mendorong kemasukan
secara beramai-ramai ke negara kita melalui
jalan air secara haram.

28

Modul Esei Semester 3 /Disediakan oleh : Puan Hazalina/SMK Tun Perak

12. Faktor-faktor yang menyebabkan perubahan iklim dunia.

Bil Idea Huraian
Faktor perubahan iklim
dunia - Penggunaan alat penyaman udara yang
semakin banyak mampu menjejaskan iklim.
1. Pengunaan bahan CFC
(kloroflourokarbon) - Penyaman udara di rumah, kenderaan, pejabat,
pembuatan peti sejuk, penggunaan aerosol
telah meningkatkan pelepasan gas CFC ke
udara.

- Gas CFC akan terampai di ruang udara dan
menghalang pembebasan haba keluar dari
atmosfera bumi.

- Keadaan ini akan meningkatkan suhu
permukaan bumi.

2. Perkembangan sektor - Perkembangan perisdustrian menyebabkan
perindustrian kilang-kilang akan membebaskan gas
berbahaya seperti sulfur dioksida dan karbon
monoksida.

- Gas ini akan menyebabkan pencemaran udara
dan seterusnya akan memanaskan suhu bumi.

- Negara-negara perindustrian seperti china dan
Amerika Syarikat telah menyumbang 40%
kepada pelepasan gas rumah hijau.

3. Peningkatan kenderaan - Kenderaan bermotor akan membebaskan gas
bermotor yang berbahaya secara tidak terkawal.

- Hal ini akan meningkatkan gas karbon dioksida
yang terhasil daripada pembakaran bahan api
fosil, penggunaan petrol.

- Gas-gas pencemar ini akan terampai
di atmosfera yang menghalang pantulan
sinaran matahari secara terus.

- Keadaan ini akan menyebabkan suhu kawasan
tersebut akan meningkat.

4. Pembakaran terbuka - Terdapat masyarakat yang membuat
pembakaran terbuka semasa penerokaan hutan.

- Terdapat juga yang membakar kawasan yang
telah dijadikan kawasan pertanian untuk
dijadikan sebagai baja organik.

- Ini untuk meningkatkan hasil pertanian mereka
agar lebih subur dan kosnya juga murah.

- Keadaan ini selalu berlaku di Indonesia.

29

Modul Esei Semester 3 /Disediakan oleh : Puan Hazalina/SMK Tun Perak

5. Semula jadi - Cuaca panas dan kering yang melampau
disebabkan oleh El-Nino menyebabkan
6. Penipisan lapisan ozon berlakunya kebakaran hutan secara besar-
besaran.
7. Kawasan pertanian secara
besar-besaran - Keadaan ini akan menyebabkan berlakunya
jerebu dengan kualiti udara yang tidak sihat.

- Jerebu ini akan menyebabkan suhu
persekitaran semakin meningkat dan panas.

- Lapisan ozon akan mengalami hakisan akibat
tindak balas gas CFC.

- Penggunaan CFC daripada penghawa dingin,
aerosol, peti sejuk menyebabkan lapisan ozon
menjadi nipis sehingga menjadi lubang.

- Sinaran matahari akan masuk secara terus
ke permukaan bumi tanpa tapisan.

- Hal ini akan menyebabkan cuaca persekitaran
semakin panas.

- Pembukaan kawasan pertanian secara besar-
besaran menyebabkan penebangan hutan akan
berlaku.

- Kawasan tersebut akan menjadi gondol dan
terdedah kepada pancaran matahari kerana
ketiadaan pokok yang boleh menghalang
pancaran matahari.

- Pancaran matahari secara terus akan
menyebabkan suhu persekitaran akan
meningkat.

30

Modul Esei Semester 3 /Disediakan oleh : Puan Hazalina/SMK Tun Perak

13. Usaha-usaha Malaysia untuk menangani perubahan iklim dunia.

Bil Idea Huraian
- Komuniti global perlulah mengamalkan cara
Usaha-usaha untuk
hidup yang lestari atau mesra alam.
menangani perubahan - Menggunakan teknologi menerusi inovasi baru

iklim yang lebih mesra alam untuk mengurangkan
pencemaran gas rumah hijau.
1. Mengamalkan cara hidup - Forum Ekonomi Dunia (WEF) mencadangkan
lestari. agar individu mengurangkan penggunaan
plastik dan menanam lebih banyak pokok.
- Langkah ini dapat mengurangkan perubahan
iklim dunia.

2. Menghadiri persidangan - Malaysia amat komited dalam menangani isu
tentang alam sekitar.
penjagaan alam sekitar.

- Pelbagai persidangan telah dihadiri oelh negara

untuk mengetahui lebih mendalam tentang

masalah yang sedang melanda dunia.

- Malaysia menghadiri persidangan

antarabangsa anjuran PBB seperti Protokol

Kyoto ( Pemanasan global / pembebasan gas

rumah hijau- mengawal pembebasan gas

rumah kaca ), Protokol Cartagena iaitu

persidangan tentang kepelbagaian biologi ) dan

persidangan Copenhagen (COP15)

3. Mengurangkan penebangan - Malaysia perlulah mengurangkan penebangan
hutan secara berleluasa. hutan untuk tujuan pembangunan.

- Hutan-hutan yang ditebang akan menyebabkan
suhu di kawasan persekitaran akan meningkat.

- Ketiadaan pokok sebagai pelidung bumi
menyebabkan cahaya matahari akan terpancar
secara terus ke bumi.

4. Memperkasakan - Penguatkuasaan undang-undang perlu
penguatkuasaan undang- ditingkatkan untuk mengurangkan gas
undang. pencemar yang boleh menjejaskan alam
sekitar.
5. Menyertai kempen
- Pemantauan yang kerap oleh pihak berkuasa
kesedaran tentang “earth perlu dilakukan untuk menghalang pihak yang
tidak bertanggungjawab mencemarkan alam
hour”. sekitar.

- Malaysia juga menyertai program “Earth
Hour” sebagai tanda sokongan untuk
mengurangkan perubahan iklim dunia.

- Menggalakkan semua komuniti untuk
memadamkan lampu selama sejam bermula
pukul 8.30 malam sehingga 9.30 malam.

31

Modul Esei Semester 3 /Disediakan oleh : Puan Hazalina/SMK Tun Perak

6. Melaksanakan kitar semula. - Mengelakkan pembungkusan yang berlebihan

terutamanya penggunaan plastik.
- Masyarakat perlu mengamalkan prinsip

“kurangkan, guna semula dan kitar semula”.
- Bahan yang diguna semula akan dapat

mengurangkan bahan buangan / sampah yang
boleh mencemarkan alam sekitar.

32

Modul Esei Semester 3 /Disediakan oleh : Puan Hazalina/SMK Tun Perak

Soalan 14 : Faktor-faktor Malaysia dapat bersaing dengan ekonomi global.

Bil Idea Huraian
Faktor-faktor Malaysia
dapat bersaing - Malaysia memiliki bahan mentah mencukupi
dan berterusan.
1. Kepelbagaian sumber
- Malaysia memiliki bahan mentah seperti
minyak dan gas asli semulajadi, kayu, kelapa
sawit.

- Mampu memenuhi sebarang permintaan
modal.

2. Permintaan domestik / - Permintaan dalam negara terhadap produk
dalam negara yang kukuh tempatan yang tinggi.

- Permintaan ini akan menyebabkan pengeluaran
produk akan meningkat kerana memiliki
pasaran yang luas.

- Keadaan ini akan mempengaruhi
perkembangan sektor industri di negara ini.

3. Perkembangan industri - Kerjasama yang baik dengan syarikat induk.
hiliran (Vendor) - Perkembangan teknologi moden.
- Industri hiliran yang mampu bersaing pada

peringkat global / antarabangsa.
- Contohnya kerjasama antara sektor industri

seperti syarikat PROTON dengan vendornya.

4. Dasar kerajaan - Dasar kerajaan yang mementingkan kemajuan
ekonomi negara.

- Menyediakan kemudahan infrastruktur yang
lengkap kepada para pelabur tempatan atau
asing.

- Menyediakan tapak untuk pembukaan kilang
contohnya kawasan perindustrian di Bayan
Lepas Pulau Pinang, di Kulim Kedah serta
Pasir Gudang Johor.

5. Penggunaan teknologi / ICT - Malaysia menggunakan penggunaan ICT
secara meluas di setiap sektor.

- Memudahkan segala urusan pentadbiran,
pengurusan, perniagaan dan sebagainya.

- Setiap agensi kerajaan memiliki laman web
masing-masing.

- Memudahkan urusan pelanggan.

33

Modul Esei Semester 3 /Disediakan oleh : Puan Hazalina/SMK Tun Perak

Soalan 15 : Cabaran-cabaran yang dihadapi oleh sektor pertanian negara dalam bersaing
di peringkat global / antarabangsa.

Bil Idea Huraian
Cabaran - Malaysia perlu bersaing dengan negara-negara

1. Persaingan pasaran luar yang menghasilkan barangan / keluaran
antarabangsa. yang sama.
- Hasil keluaran yang berkualiti biasanya akan
mendapat tempat dalam permintaan dunia.
- Terdapat negara yang mempunyai tanaman
yang sama seperti di negara ini contohnya
Indonesia merupakan pengeluar minyak sawit
utama dunia selain Malaysia.
- Malaysia perlu bersaing dengan Indonesia
untuk menghasilkan minyak sawit yang
berkualiti tinggi.

2. Kurangnya teknologi - Kurangnya penggunaan teknologi moden
moden dalam sektor pertanian akan menjejaskan
penghasilan produk pada skala yang besar.

- Teknologi moden yang digunakan biasanya
memerlukan dana / modal yang besar.
Kekurangan dana / modal akan menjejaskan
pengusaha untuk membeli peralatan teknologi
tinggi dalam sektor pertanian.

- Menyebabkan kualiti dan kuantiti produk
pertanian tidak dapat dihasilkan dengan baik
dan eksport hasil pertanian juga akan terhad.

3. Kurang penyelidikan - Penyelidikan tentang tanaman moden, biji
benih, teknik biak baka masih lagi kurang
tentang pertanian moden. di negara ini tidak seperti di negara maju.

- Sebagai contoh Malaysia masih ketinggalan
dalam penghasilan varieti padi baharu
berbanding negara pengeluar beras lain.
Keadaan ini menyebabkan kualiti padi dari
negara lain lebih mendapat permintaan
berbanding padi dari negara Malaysia.

4. Perkongsian antarabangsa - Perkongsian antarabangsa dan serantau yang
yang kurang terhad ke atas tanaman tertentu sahaja
menyebabkan sektor pertanian negara kurang
berdaya saing.

- Kebanyakan negara tidak mahu berkongsi
penemuan terbaru mereka dengan negara lain.

- Perkongsian antarabangsa hanya melibatkan
tanaman yang berskala besar seperti kelapa
sawit, getah ataupun padi sahaja.

34

Modul Esei Semester 3 /Disediakan oleh : Puan Hazalina/SMK Tun Perak

5. Tenaga kerja kurang mahir. - Negara mengalami kekurangan tenaga kerja
yang mahir yang serius serta menghadapi
6. Masalah cuaca. kesukaran untuk mencari perintis.
7. Serangan penyakit.
- Kekurangan tenaga kerja mahir berlaku dalam
pelbagai sektor seperti penjagaan kesihatan,
pembuatan, pembinaan, pertanian.

- Kekurangan pekerja mahir akan menjejaskan
ekonomi negara dan menyebabkan sektor
pertanian tidak dapat bersaing dengan negara
lain.

- Keadaan cuaca juga akan mempengaruhi
sektor pertanian.

- Negara Malaysia akan mengalami kemarau dan
jumlah hujan yang terhad. Keadaan ini akan
menjejaskan hasil pengeluaran sektor
pertanian.

- Serangan penyakit juga akan menjejaskan hasil
pengeluaran

35

Modul Esei Semester 3 /Disediakan oleh : Puan Hazalina/SMK Tun Perak

Soalan 16 : Media sosial memainkan peranan penting dalam menaikkan dan menjatuhkan sesebuah
negara di dunia. Bincangkan.

Media Sosial : Facebook, Twitter, Instagram, Skype, Viber dan WhatsApp.

Bil Idea Huraian

Kepentingan - Maklumat dapat dihantar kepada rakyat dan
pihak luar dengan mudah.
1. Mendapatkan maklumat
berkaitan dengan negara. - Maklumat yang benar dapat disampaikan kepada
rakyat dan pihak luar.

- Setiap pemimpin dunia memiliki akaun sosial
rasmi mereka sendiri.

- Melalui kemudahan “streaming Video” boleh
mengetahui maklumat / berita yang berlaku di

negara lain.

2. Alat perhubungan antara - Media sosial sangat pantas digunakan untuk
negara. menghubungi seseorang di luar negara.

- Para pemimpin dunia boleh menyalurkan mesej
mereka kepada para pemimpin dunia yang lain.

- Ucapan tahniah (kejayaan di negara lain) atau
takziah (musibah di negara lain) dapat
disampaikan dengan cepat.

- Hubungan diplomatik dapat dieratkan.

3. Memasarkan produk negara - Menggunakan media sosial sebagai medium
masing-masing. untuk memasarkan produk produk / barangan
masing-masing.

- Mewujudkan gedung beli-belah online yang
boleh diakses oleh seluruh penduduk dunia.

- Peluang pemasaran e-dagang semakin terbuka
luas.

- Contohnya : Syarikat e-dagang Amazon.com.inc
dari Amerika Syarikat, Lazada dari China mula
terkenal di seluruh dunia.

4. Mendapatkan ilmu - Ilmu pengetahuan daripada pelbagai bahasa dan
bidang mudah diperoleh melalui media sosial.
pengetahuan dengan mudah.
- Melalui “Facebook” boleh menjadi rakan kepada
individu yang memiliki ilmu pengetahuan dalam
bidang masing-masing.

- Ilmu boleh dikongsi secara bersama melalui

media sosial.

36

Modul Esei Semester 3 /Disediakan oleh : Puan Hazalina/SMK Tun Perak

Keburukan - Penggunaan media sosial yang semakin meluas
5. Alat penyebaran fitnah. ke seluruh dunia serta sukar untuk dikawal
menyebabkan pihak yang tidak
6. Penipuan bertanggungjawab menyebarkan berita palsu
sewenang-wenangnya.
7. Jenayah siber berleluasa.
- Segala penulisan yang disampaikan dalam media
8. Penyebaran propaganda. sosial sukar untuk ditapis.

- Tambahan pula pemilik akaun media sosial ini
boleh menggunakan akaun palsu.

- Berita palsu ini akan menjejaskan imej negara
yang difitnah dan masyarakat dunia memandang
sinis kepada negara tersebut.

- Media sosial yang digunakan oleh masyarakat
dunia akan memberi peluang kepada penjenayah
siber untuk melakukan penipuan siber.

- Golongan ini mampu mewujudkan rangkaian
penipuan antarabangsa yang boleh menggugat
kesejahteraan penduduk dunia.

- Kewujudan scammer juga telah menyebabkan
penipuan atas talian semakin berleluasa.

- Mangsa penipuan pula akan menanggung
kerugian wang ringgit yang banyak.

- Penggunaan media sosial yang berleluasa
menyebabkan jenayah siber semakin meningkat.

- Jenayah siber seperti “Haccker” atau penggodam
mampu menyerang rangkaian sistem maklumat
sesebuah negara.

- Akan menyebabkan berlakunya gangguan sistem
pada laman web kerajaan / negara.

- Hal ini akan menjejaskan imej pentadbiran
negara dan mengganggu pentadbiran sesebuah
negara.

- Media sosial juga digunakan untuk menyebarkan
propaganda radikal oleh kumpulan tertentu.

- Propaganda ini akan mempengaruhi pemikiran
seseorang untuk bertindak mengikut kehendak
pihak yang berfikiran radikal.

- Keadaan ini menyebabkan masyarakat dunia
yang mudah terpengaruh dengan dakyah ini akan
bertindak tanpa berfikir panjang.

- Hal ini menyebabkan mereka akan mengikut
kehendak kumpulan tersebut contohnya
meletupkan diri sendiri untuk menunjukkkan
komitmen mereka.

37

Modul Esei Semester 3 /Disediakan oleh : Puan Hazalina/SMK Tun Perak

9. Pencerobohan data. - Jenayah siber seperti “Haccker” atau penggodam
mampu menceroboh data / maklumat penting
sesebuah negara.

- Maklumat penting atau rahsia negara akan
terdedah kepada pihak musuh.

- Hal ini akan menjejaskan imej sesebuah negara
kerana kawalan keselamatan terhadap data
negara kurang kukuh / kurang ketat.

38

Modul Esei Semester 3 /Disediakan oleh : Puan Hazalina/SMK Tun Perak

Soalan 17 : Usaha-usaha Malaysia dalam memajukan sektor pertanian di peringkat antarabangsa.

Bil Idea Huraian

Usaha-usaha - Malaysia pernah menganjurkan pameran
pertanian bertaraf antarabangsa.
1. Menganjurkan / menyertai
- Pameran tersebut telah berjaya menarik lebih
pameran bertaraf ramai peserta luar negara yang menceburi bidang
pertanian.
antarabangsa.
- Malaysia mengadakan “Pameran Pertanian,
Horikultur dan Agro Pelancongan Antarabangsa
(MAHA)”. Pameran ini telah menarik kira-kira
25 buah negara dunia untuk menyertai pameran
tersebut antaranya Australia, Brazil, Argentina,
Hong Kong dan sebagainya.

- Penyertaan ini akan menyebabkan penguasah
pertanian akan dapat berkongsi pengalaman dan
kepakaran tentang dunia pertanian.

2. Mengadakan program - Malaysia telah mengadakan latihan secara usaha
sama dengan negara luar berkaitan dengan sektor
latihan dengan negara luar. pertanian.

- Kerjasama antara Jabatan Pertanian Malaysia
dengan “The Japan Agricultur Exchange Council
(JAEC)” telah menarik penyertaan petani bagi
mengikuti Latihan Kepimpunan Petani Muda.

- Program latihan ini akan menyebabkan para
petani dapat berkongsi pengalaman dan
pengetahuan dengan usahawan petani luar
negara.

3. Meningkatkan kerjasama - Untuk meningkatkan sektor pertanian di
dengan negara luar.
peringkat antarabangsa, kerjasama dalam sektor

pertanian perlulah dipertingkatkan.

- Kerjasama yang dilakukan akan menyebabkan

berlakunya perkongsian maklumat untuk

menambah baik lagi sektor pertanian.

- Dengan kerjasama Malaysia dengan Australia

telah Berjaya menghasilkan makanan ternakan
iaitu “rumput barli” yang ditanam mengikut

kaedah hidroponik.

- Melalui kerjasama juga menyebabkan Malaysia

bawah pihak MARDI telah meningkatkan import

haiwan baka dari luar negara untuk

39

Modul Esei Semester 3 /Disediakan oleh : Puan Hazalina/SMK Tun Perak

4. Mengeluarkan produk menghasilkan kacukan haiwan ternakan
tempatan yang berkualiti tinggi.
pertanian yang berkualiti.
- Untuk membolehkan produk pertanian Malaysia
5. Mempertingkatkan boleh memasuki pasaran antarabangsa, kualiti
produk pertanian perlulah dipertingkatkan.
Penyelidikan dan
- Untuk menghasilkan produk pertanian yang
pembangunan (RnD). berkualiti kaedah ubah suai genetik telah
diketengahkan.
6. Meningkatkan eksport
- Malaysia telah Berjaya menghasilkan keluaran
keluaran tempatan. padi kacukan luar negara iaitu padi kacukan
MRQ76. Padi ini mirip padi wangi”Jasmine”
yang diimport dari Thailand.

- Penghasilan produk pertanian yang berkualiti
perlulah disertai dengan aktiviti Penyelidikan
dan Pembangunan (RnD).

- Oleh itu, Malaysia terlibat dalam penyelidikan
tentang pengubahsuaian genetik tanaman seperti
padi, betik, jagung, kacang soya, dan kelapa
sawit.

- Tanaman ini dihasilkan hendaklah selamat,
sesuai untuk penjagaan kesihatan dan juga
kelestarian alam sekitar.

- Produk pertanian tempatan perlulah
diketengahkan ke peringkat antarabangsa.

- Malaysia perlulah meningkatkan eksport
pertanian tempatan ke negara luar melalui
kerjasama yang terjalin.

- Eksport Malaysia di pasaran antarabangsa akan
dapat memperkenalkan produk pertanian
Malaysia di mata dunia.

- Oleh itu, hasil tanaman Malaysia telah dieksport
ke China, Australia, Jepun, dan Negara-Negara
ASEAN.

40

Modul Esei Semester 3 /Disediakan oleh : Puan Hazalina/SMK Tun Perak

Soalan 18 : Penyertaan Malaysia dalam pelbagai pertubuhan antarabangsa membawa banyak kebaikan.
Bincangkan.

Bil Idea Huraian

Kebaikan ekonomi - Malaysia mengadakan hubungan yang baik
dengan negara-negara lain sama ada di Asia,
1. Memajukan Timur Tengah atau Eropah.
negara.
- Hubungan yang baik dapat meluaskan pasaran
produk.

- Aktiviti import dan eksport akan berlaku dalam
negara bagi memajukan ekonomi negara.

- Contohnya hubungan Malaysia dengan ASEAN
telah menyebabkan hubungan dagangan dapat
dilaksanakan melalui pelaksanaan AFTA. AFTA
ini telah menyebabkan barangan / produk
Malaysia dapat memasuki pasaran negara
ASEAN dengan harga yang kompetitif.

2. Keselamatan negara - Penyertaan Malaysia dalam pelbagai pertubuhan
terjamin. dapat menjamin keselamatan negara.

- Pertubuhan yang disertai oleh Malaysia biasanya
akan mewujudkan kekuatan serta kebersamaan
jika sesebuah negara menghadapi masalah.

- Penyertaan Malaysia dalam pertubuhan OIC
menyebabkan Malaysia dapat menjaga
keselamatan negara dengan sokongan negara-
negara Islam yang lain.

- Begitu juga penyertaan dalam Pertubuhan
Negara-negara Berkecuali (NAM) menyebabkan
kedaulatan negara sentiasa terpelihara.

3. Hubungan diplomatik yang - Malaysia mengadakan hubungan diplomatik
baik. yang baik dengan semua negara tanpa mengira
ideologi.

- Malaysia mengadakan hubungan diplomatik
dengan negara China (pemerintahan
ketenteraan), Arab, Eropah, Asia Timur dan
sebagainya.

- Hubungan diplomatik yang baik ini
menyebabkan duta-duta Malaysia dihantar ke
negara-negara yang tersebut untuk membuka
kedutaan.

41

Modul Esei Semester 3 /Disediakan oleh : Puan Hazalina/SMK Tun Perak

4. Menerima bantuan - Hubungan diplomatik antara pelbagai
kemanusiaan. pertubuhan menyebabkan Malaysia boleh
menerima pelbagai bantuan kemanusiaan
5. Mengenali budaya negara sekiranya ditimpa masalah.
lain.
- Malaysia pernah menghadapi masalah
6. Pemindahan teknologi. kehilangan kapal terbang MH370 yang
dikatakan terhempas di Lautan Hindi. Situasi
sukar ini dibantu oleh pelbagai negara untuk
menghulurkan bantuan menyelamat serta
mengesan kehilangan kapal terbang tersebut.

- Keadaan ini akan mengurangkan tekanan yang
diterima oleh negara Malaysia.

- Penyertaan Malaysia dengan pelbagai
pertubuhan menyebabkan Malaysia dapat
mengenali pelbagai budaya yang terdapat di
seluruh dunia.

- Kebiasaannya apabila lawatan diadakan
pemimpin-pemimpin negara akan disambut
dengan acara tarian yang menonjolkan
kebudayaan masyarakatnya.

- Sebagai contoh hubungan Malaysia dengan
ASEM untuk mewujudkan persefahaman serta
mengenali budaya antara dua benua.

- Penyertaan Malaysia dengan pelbagai
pertubuhan juga telah menyebabkan berlakunya
pemindahan teknologi dari negara maju ke
negara membangun.

- Dalam sektor perindustrian, negara luar yang
melabur ke negara kita akan membawa masuk
peralatan serta kemahiran ke dalam negara untuk
melancarkan pengeluaran produk.

7. Menyertai sukan peringkat - Malaysia juga boleh menyertai pelbagai acara
antarabangsa. sukan di peringkat antarabangsa.

- Memberi pendedahan kepada atlet negara agar
dapat membaiki kualiti serta pencapaian sukan
mereka.

42

Modul Esei Semester 3 /Disediakan oleh : Puan Hazalina/SMK Tun Perak

8. Mendapat sumber tenaga - Malaysia menyertai sukan SEA, sukan Olimpik,
buruh / manusia. sukan Paralimpik yang dianjurkan di peringkat
antarabangsa.
9. Memajukan bidang
Pendidikan. - Penyertaan sukan ini dapat mengharumkan nama
negara apabila atlet negara berjaya memenangi
pingat. Lagu kebangsaan akan dimainkan
apabila atlet tersebut menerima pingat.

- Hubungan Malaysia dengan negara ASEAN
telah menyeababkan kemasukan tenaga buruh
asing ke dalam negara.

- Malaysia bergantung kepada sumber tenaga
buruh asing bagi memenuhi sektor yang
kekurangan pekerja seperti sektor perladangan,
perkilangan dan pembuatan.

- Sektor-sektor ini diisi oleh tenaga buruh dari
Bangladesh, Myanmar, Indonesia, Vietnam dan
sebagainya.

- Hubungan diplomatik yang baik antara Malaysia
dengan negara lain menyebabkan kualiti
pendidikan negara dapat dibaiki.

- Malaysia boleh menjadikan pendidikan negara
maju sebagai contoh untuk meningkatkan kualiti
pendidikan negara.

-

43

Modul Esei Semester 3 /Disediakan oleh : Puan Hazalina/SMK Tun Perak

Soalan 19 : Hubungan mesra antara Malaysia dengan negara jiran amat penting dalam mengekalkan
kemakmuran serantau. Huraikan.

Bil Idea Huraian

Kepentingan Hubungan - Malaysia sentiasa mengadakan hubungan mesra
Mesra dengan negara-negara lain untuk meningkatkan
hubungan dagangan.
Meningkatkan hubungan
1. dagangan. - Hubungan dengan negara serantau seperti
ASEAN akan membuka peluang kepada negara
untuk meluaskan pasaran barangan.

- Hubungan baik antara Malaysia dengan
Singapura menyebabkan produk makanan
Malaysia dapat menembusi pasaran Singapura
seperti sayur-sayuran dan buah-buahan.

- Keadaan ini akan meningkatkan ekpsort
Malaysia dan mampu menambah pendapatan
negara.

2. Mengurangkan jenayah - Bagi mengurangkan jenayah rentas sempadan
rentas sempadan. Malaysia telah mengadakan Mesyuarat dengan
Pegawai-Pegawai Kanan ASEAN untuk
membincangkan cara mengatasi jenayah rentas
sempadan.

- Mesyuarat tersebut membincangkan isu
penyeludupan manusia, aktiviti perlanunan di
laut dan penggubahan wang haram yang
biasanya melibatkan sindiket antarabangsa.

- Mesyuarat ini akan dapat mengurangkan kes
jenayah rentas sempadan.

3. Meningkatkan sektor - Sektor pelancongan boleh ditingkatkan melalui
pelancongan. kerjasama dengan negara-negara lain.

- Negara tersebut akan membenarkan Malaysia
untuk membuat promosi pelancongan di
negaranya untuk memperkenalkan produk
pelancongan Malaysia.

- Malaysia juga telah bekerjasama dengan negara
Anggota ASEAN bagi mempromosikan rantau
ini sebagai destinasi pelancongan tunggal.

- Malaysia dan negara ASEAN juga telah
mempromosi pelaburan asing dan peluang
pelaburan pelancongan yang terdapat di negara
mereka kepada bakal pelabur.

44

Modul Esei Semester 3 /Disediakan oleh : Puan Hazalina/SMK Tun Perak

4. Memakmurkan ekonomi - Hubungan dengan negara serantau juga akan
negara. dapat memakmurkan ekonomi negara.

5. Memperoleh sumber tenaga - Ekonomi Malaysia boleh dimakmurkan dengan
buruh. meningkatkan kegiatan pelaburan.

6. Mengekalkan keamanan dan - Dasar kerajaan yang menggalakkan pelaburan
keselamatan negara / asing dengan memberikan pelbagai intensif akan
serantau. dapat menarik kedatangan pelabur asing / FDI.

7. Menjamin kestabilan politik. - Kehadiran pelaburan asing ini akan
menyebabkan ekonomi negara lebih berdaya
saing dan ekonomi Malaysia dapat dimakmurkan
dengan pelbagai kegiatan ekonomi.

- Sumber tenaga buruh juga mudah diperoleh

dengan adanya kerjasama dengan negara luar /

serantau.

- Terdapat 15 buah negara sumber yang

dibenarkan untuk membekalkan pekerja asing ke

Malaysia dan 14 buah negara (Indonesia, Nepal,

Myambar, India, Vietnam, Filipina (lelaki),

Pakistan, Thailand, Kemboja, Sri Lanka, Laos,

Turksmenistan, Uzbekistan dan

Kazakhstan.dibenarkan untuk bekerja dala

sektor pertanian.

- Antara sektor yang terlibat seperti pembinaan,

perkilangan, perkhidmatan, perladangan dan

pertanian.

- Hubungan mesra dengan negara jiran
menyebabkan banyak masalah dapat
diselesaikan secara bersama.

- Antaranya dapat membanteras jenayah rentas
sempadan dan jenayah pengedaran dadah
antarabangsa secara bersama.

- Aktiviti lanun di kawasan laut juga dapat diatasi
secara bersama dengan bekerjasama dalam
mengawal keselamatan di perairan sempadan
negara.

- Negara lain dapat memberikan bantuan
keselamatan sekiranya keselamatan negara
tergugat.

- Hubungan dengan ASEAN menyebabkan
wujudnya ZOPFAN (Zon Aman, Bebas dan

45

Modul Esei Semester 3 /Disediakan oleh : Puan Hazalina/SMK Tun Perak

8. Mengekalkan kedaulatan Berkecuali), Zon Bebas Senjata Nuklear
negara. (SEANWFZ).
- ARF (Forum Serantau ASEAN) juga dijadikan
9. Menyuarakan isu secara sebagai satu platform untuk menyelesaikan
bersama. masalah dalam rundingan meja bulat.
- Hal ini akan dapat menjamin kestabilan politik
dan kedaulatan negara.

- Hubungan antara negara jiran akan dapat
mengekalkan kedaulatan negara.

- Sikap tidak campur tangan dalam hal ehwal
negara jiran akan menyebabkan kedaulatan
negara akan sentiasa terjamin.

- Negara jiran akan menghormati tindakan negara
kita yang mengamalkan dasar tidak campur
tangan.

- Hubungan antara negara jiran akan memberikan
kekuatan kepada kepada negara ASEAN untuk
menyuarakan isu secara bersama.

- Isu yang dikeutarakan akan medapat sokongan
daripada negara jiran.

- Sebagai contoh idea ZOPFAN yang
dikeutarakan oleh negara ASEAN telah dibawa
ke peringkat antarabangsa (PBB) untuk
mendapatkan pengiktirafan melalui platform
NAM (Pergerakan Negara-negara Berkecuali).

- Akhirnya konsep ZOPFAN ini diiktiraf oleh
PBB menyebabkan negara ASEAN terletak
di bawah Zon Aman, Bebas dan Berkecuali.

46

Modul Esei Semester 3 /Disediakan oleh : Puan Hazalina/SMK Tun Perak

Soalan 20 : Menjamin keselamatan rakyat dan negara sahaja bukanlah satu-satu matlamat dasar luar Malaysia.
Bincangkan.

Bil Idea Huraian

Matlamat dasar luar - Penyertaan Malaysia dalam pelbagai pertubuhan
Malaysia dapat menjamin keselamatan rakyat dan negara.

Menjamin keselamatan - Pertubuhan yang disertai oleh Malaysia biasanya
1. rakyat dan negara. akan mewujudkan kekuatan serta kebersamaan
dalam sesuatu tindakan jika sesebuah negara
menghadapi masalah.

- Penyertaan Malaysia dalam pertubuhan OIC
menyebabkan Malaysia dapat menjaga
keselamatan negara dengan sokongan negara-
negara Islam yang lain.

- Begitu juga penyertaan dalam Pertubuhan
Negara-negara Berkecuali (NAM) menyebabkan
kedaulatan negara sentiasa terpelihara.

2. Mengekalkan kedaulatan - Dasar luar Malaysia yang lebih terbuka serta
negara. mengadakan hubungan dengan semua negara
tanpa mengira ideologi akan dapat mengekalkan
kedaulatan negara.

- Sikap keterbukaan negara kita akan
menyebabkan negara kita disenangi oleh
pemimpin semua negara dunia.

- Sebagai contoh hubungan Malaysia dengan
negara yang mengamalkan fahaman komunis
seperti China masih diteruskan.

- Hubungan baik ini secara tidak langsung akan
menyebabkan kedaulatan negara turut
terpelihara kerana tidak akan diganggu gugat
oleh negara-negara lain.

3. Meningkatkan pertumbuhan - Malaysia mengamalkan dasar luar adalah untuk
ekonomi negara. membantu meningkatkan ekonomi negara.

- Hubungan ekonomi dengan dunia luar atau
peringkat antarabangsa perlu diamalkan agar
aliran masuk wang asing berlaku di negara kita.

- Selain itu, produk keluaran negara juga mampu
menembusi pasaran yang lebih luas.

- Keadaan ini akan membantu untuk
mengembangkan ekonomi negara.

- Hubungan dengan negara ASEAN akan
menyebabkan produk negara akan memasuki
47

Modul Esei Semester 3 /Disediakan oleh : Puan Hazalina/SMK Tun Perak

4. Menarik kemasukan pelabur pasaran negara-negara ASEAN. Manakala
asing. hubungan negara dengan OIC menyebabkan
barangan Malaysia akan memasuki pasaran
5. Meningkatkan pemindahan negara Timur Tengah.
teknologi.
- Untuk memperkembangkan serta memacu
6. Mewujudkan keamanan perkembangan ekonomi negara hubungan
sejagat. dengan negara luar amat diperlukan.

- Pelabur tempatan tidak mampu membangunkan
ekonomi negara dengan giat disebabkan modal
yang terhad.

- Oleh itu negara perlu membuka ruang untuk
kemasukan pelabur asing ke negara kita bagi
membangunkan ekonomi negara.

- Pelabur asing dari negara-negara maju akan
memiliki modal yang banyak dan mereka
mampu melabur dengan jumlah yang besar di
negara ini.

- Pelaburan ini akan menyebabkan ekonomi
negara akan membangun di samping
menawarkan peluang pekerjaan yang banyak
untuk penduduk negara ini.

- Kemasukan pelabur asing akan menyebabkan
mereka akan membawa masuk teknologi negara
mereka untuk digunakan di negara kita.

- Pembukaan kilang perindustrian akan
menyebabkan penggunaan mesin yang
berteknologi tinggi.

- Keadaan ini akan menyebabkan mereka akan
membawa masuk mesin tersebut ke negara kita
dan dalam masa yang sama pekerja di kilang
tersebut akan dilatih untuk mengendalikan mesin
tersebut.

- Penyertaan Malaysia dalam PBB akan
menyumbang kepada keamanan sejagat.

- Malaysia turut menyumbang tenaga dalam
memelihara keamanan sejagat / keamanan dunia
di bawah panji-panji PBB.

- Malaysia akan menghantar pasukan pengaman,
pasukan pendamai serta pasukan pemerhati

48

Modul Esei Semester 3 /Disediakan oleh : Puan Hazalina/SMK Tun Perak

7. Mewujudkan persefahaman di bawah PBB untuk membantu menyelesaikan
antara budaya. masalah negara yang berperang atau berkonflik.

8. Mendapat sumber tenaga - Mesyuarat Asia-Eropah (ASEM) yang disertai
buruh. oleh Malaysia akan mengeratkan hubungan
antara 2 benua iaitu Benua Asia dan benua
9. Menjaga kepentingan Eropah.
nasional.
- Mesyuarat yang berupa dialog ini mampu
menjelaskan persepsi negatif tentang
kebudayaan dua benua yang berbeza.

- Melalui dialog ini akan dapat mewujudkan
persefahaman antara 2 benua.

- Hubungan Malaysia dengan negara luar juga
akan membawa kebaikan kepada negara.

- Sektor ekonomi yang mengalami kekurangan
tenaga buruh dalam kalangan rakyat tempatan
seperti sektor perladangan, pertanian,
pembinaan, perkilangan akan dapat diisi oleh
tenaga buruh dari negara luar.

- Hubungan Malaysia dengan negara ASEAN
menyebabkan berlakunya aliran tenaga buruh
dari negara Indonesia, Myanmar, serta Vietnam
masuk ke negara kita.

- Malaysia sebuah negara yang kecil dan tidak
memiliki kekuatan ketenteraan. Oleh itu,
Malaysia tidak boleh menggunakan kekerasan
dalam dasar luarnya.

- Hubungan yang baik dengan semua negara perlu
diamalkan agar Malaysia dapat mengelakkan
sebarang ancaman atau serangan dari luar.

- Tindakan ini akan dapat memelihara
kepentingan nasional agar keamanan negara
terus dikecapi manakala keselamatan rakyat juga
dapat dipelihara.

49


Click to View FlipBook Version