The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Malia Malia, 2019-12-03 03:14:25

DSKP KSSM BAHASA ARAB TINGKATAN 3

DSKP KSSM BAHASA ARAB TINGKATAN 3

Title Page

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH

Bahasa Arab

Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran

Tingkatan 3

Bahagian Pembangunan Kurikulum
APRIL 2017

Terbitan 2017

© Kementerian Pendidikan Malaysia

Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa
juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat
kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel
E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.

KANDUNGAN

Rukun Negara ................................................................................................................................................................................................ v
Falsafah Pendidikan Kebangsaan ..................................................................................................................................................................vi
Definisi Kurikulum Kebangsaan.....................................................................................................................................................................vii
Kata Pengantar .............................................................................................................................................................................................. x
Pendahuluan .................................................................................................................................................................................................. 1
Matlamat ........................................................................................................................................................................................................ 2
Objektif........................................................................................................................................................................................................... 2
Kerangka Kurikulum Standard Sekolah Menengah ........................................................................................................................................ 2
Fokus ............................................................................................................................................................................................................. 4
Kemahiran Abad Ke-21 .................................................................................................................................................................................. 5
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi ....................................................................................................................................................................... 7
Strategi Pengajaran Dan Pembelajaran ......................................................................................................................................................... 8
Elemen Merentas Kurikulum .......................................................................................................................................................................... 9
Pentaksiran Sekolah .................................................................................................................................................................................... 12
Organisasi Kandungan................................................................................................................................................................................. 14
Kemahiran Mendengar................................................................................................................................................................................. 17
Kemahiran Bertutur ...................................................................................................................................................................................... 24
Kemahiran Membaca ................................................................................................................................................................................... 32
Kemahiran Menulis ...................................................................................................................................................................................... 41
Domain dan Situasi ...................................................................................................................................................................................... 49
Templat Ayat ................................................................................................................................................................................................ 54
Panel Penggubal.......................................................................................................................................................................................... 59

iii

iv

RUKUN NEGARA

BAHAWASANYA Negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak:
Mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya;

Memelihara satu cara hidup demokratik;
Mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara

akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama;
Menjamin satu cara hidup yang liberal terhadap tradisi-tradisi

kebudayaannya yang kaya dan berbagai corak;
Membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan

sains dan teknologi moden;

MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha
kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut:

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN
KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA

KELUHURAN PERLEMBAGAAN
KEDAULATAN UNDANG-UNDANG
KESOPANAN DAN KESUSILAAN

v

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

“Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah
lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan
bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari
segi intelek, rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan kepercayaan
dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk
melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan,
berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan
berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan
sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga,
masyarakat dan negara”

Sumber: Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)

vi

DEFINISI KURIKULUM KEBANGSAAN

3. Kurikulum Kebangsaan

(1) Kurikulum Kebangsaan ialah suatu program pendidikan yang termasuk
kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi semua pengetahuan,
kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan dan kepercayaan untuk
membantu perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi
jasmani, rohani, mental dan emosi serta untuk menanam dan
mempertingkatkan nilai moral yang diingini dan untuk menyampaikan
pengetahuan.

Sumber: Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997
[PU(A)531/97.]

vii

viii

ix

KATA PENGANTAR DSKP yang dihasilkan juga telah menyepadukan enam tunjang
Kerangka KSSM, mengintegrasikan pengetahuan, kemahiran dan
Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) yang nilai, serta memasukkan secara eksplisit Kemahiran Abad Ke-21
dilaksanakan secara berperingkat mulai tahun 2017 akan dan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT). Penyepaduan
menggantikan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) tersebut dilakukan untuk melahirkan insan seimbang dan
yang mula dilaksanakan pada tahun 1989. KSSM digubal bagi harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani
memenuhi keperluan dasar baharu di bawah Pelan sebagaimana tuntutan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.
Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025 agar
kualiti kurikulum yang dilaksanakan di sekolah menengah Bagi menjayakan pelaksanaan KSSM, pengajaran dan
setanding dengan standard antarabangsa. Kurikulum berasaskan pembelajaran guru perlu memberi penekanan kepada KBAT
standard yang menjadi amalan antarabangsa telah dijelmakan dengan memberi fokus kepada pendekatan Pembelajaran
dalam KSSM menerusi penggubalan Dokumen Standard Berasaskan Inkuiri dan Pembelajaran Berasaskan Projek, supaya
Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) untuk semua mata pelajaran murid dapat menguasai kemahiran yang diperlukan dalam abad
yang mengandungi Standard Kandungan, Standard ke-21.
Pembelajaran dan Standard Prestasi.
Kementerian Pendidikan Malaysia merakamkan setinggi-tinggi
Usaha memasukkan standard pentaksiran di dalam dokumen penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang
kurikulum telah mengubah lanskap sejarah sejak Kurikulum terlibat dalam penggubalan KSSM. Semoga pelaksanaan KSSM
Kebangsaan dilaksanakan di bawah Sistem Pendidikan akan mencapai hasrat dan matlamat Sistem Pendidikan
Kebangsaan. Menerusinya murid dapat ditaksir secara Kebangsaan.
berterusan untuk mengenal pasti tahap penguasaannya dalam
sesuatu mata pelajaran, serta membolehkan guru membuat Dr. SARIAH BINTI ABD. JALIL
tindakan susulan bagi mempertingkatkan pencapaian murid. Pengarah
Bahagian Pembangunan Kurikulum

x

xiKSSM BAHASA ARAB TINGKATAN 3

PENDAHULUAN

Kurikulum Standard Sekolah Menengah )KSSM) Bahasa Arab Kepentingan bahasa Arab meliputi kepentingan dalam mendalami
digubal bertujuan untuk mencapai hasrat Falsafah Pendidikan ilmu pengetahuan, penyelidikan, sosial, ekonomi, politik,
Kebangsaan dalam melahirkan insan seimbang dan harmonis pelancongan dan hubungan antarabangsa. Ianya juga mengambil
dari segi intelek, emosi, rohani dan jasmani. Kurikulum tersebut kira keperluan generasi baru untuk menguasai lebih daripada
dilaksanakan di sekolah sebagai usaha kerajaan untuk satu bahasa.
menggalakkan pembelajaran bahasa tambahan selain bahasa
Inggeris seperti yang dihasratkan dalam Pelan Pembangunan Kurikulum ini memberikan pertimbangan kepada pelbagai gaya
Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025. Kurikulum ini memberi pembelajaran, minat dan kecerdasan yang pelbagai dalam
tumpuan kepada penguasaan kemahiran asas bahasa Arab iaitu kalangan murid. Bagi mencapai hasrat tersebut, teknik
kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis. pengajaran guru yang berkesan sangat diperlukan untuk
Kemahiran-kemahiran tersebut dinyatakan secara spesifik dalam membantu murid mengalami pengalaman sebenar pembelajaran
Standard Kandungan (SK) dan Standard Pembelajaran (SP) yang bahasa Arab yang menyeronokkan. Amalan lughatul-fasli yang
telah ditentukan. Kejayaan murid menguasai keempat-empat berkesan sangat penting untuk mewujudkan suasana
kemahiran bahasa ini dapat meningkatkan kesediaan mereka pembelajaran tersebut.
untuk berinteraksi dengan menggunakan sistem bahasa yang
betul mengenai diri sendiri dan persekitaran mereka selaras Sepanjang proses pembelajaran bahasa Arab, pentaksiran
dengan Common European Framework of Reference for formatif dilaksanakan terhadap murid melalui enam tahap
Language (CEFR). penguasaan dalam Standard Prestasi (SPi). Pentaksiran tersebut
dilaksanakan secara holistik melalui pertimbangan profesional
guru terhadap murid. Di samping itu juga, penilaian sumatif boleh
dilaksanakan oleh guru untuk menilai pencapaian murid dalam

aspek penguasaan kandungan.

1

MATLAMAT KSSM BAHASA ARAB TINGKATAN 3

KSSM Bahasa Arab di peringkat sekolah menengah bermatlamat 4. Menulis tentang perkara lazim baginya melalui penggunaan
memperkukuhkan kemahiran berbahasa murid agar kemampuan perkataan, rangkai kata, ayat dan perenggan yang betul.
mereka dalam interaksi sosial dan akses kepada pengetahuan
dapat dipertingkatkan serta dapat membentuk sahsiah diri melalui 5. Mengaplikasikan sistem bahasa yang betul dalam pertuturan,
pembacaan dan penulisan.
pengamalan nilai-nilai murni.
KERANGKA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH
OBJEKTIF MENENGAH

KSSM Bahasa Arab bertujuan membolehkan murid mencapai KSSM dibina berasaskan enam tunjang, iaitu Komunikasi;
objektif berikut: Kerohanian, Sikap dan Nilai; Kemanusiaan; Keterampilan Diri;
Perkembangan Fizikal dan Estetika; serta Sains dan Teknologi.
1. Mendengar perkataan, rangkai kata, ayat dan perenggan Enam tunjang tersebut merupakan domain utama yang
berkisar perkara lazim baginya, memahami serta dapat menyokong antara satu sama lain dan disepadukan dengan
memberi respons yang betul. pemikiran kritis, kreatif dan inovatif. Kesepaduan ini bertujuan
membangunkan modal insan yang menghayati nilai-nilai murni
2. Bertutur dalam pelbagai konteks yang lazim baginya dengan berteraskan keagamaan, berpengetahuan, berketerampilan,
sebutan yang fasih dan penggunaan perkataan, rangkai kata, berpemikiran kritis dan kreatif serta inovatif sebagaimana yang
ayat serta perenggan yang betul. digambarkan dalam Rajah 1. Kurikulum Bahasa Arab digubal
berdasarkan enam tunjang Kerangka KSSM.
3. Membaca pelbagai bahan yang ringkas dan mudah berkaitan
perkara lazim baginya, memahami serta dapat memberi
respons yang betul.

2

KSSM BAHASA ARAB TINGKATAN 3

Rajah 1: Kerangka KSSM
3

FOKUS KSSM BAHASA ARAB TINGKATAN 3

KSSM Bahasa Arab dibina berdasarkan konsep kecekapan pertengahan dan C adalah peringkat pembelajaran peringkat
berbahasa dari aspek interaksi sosial dan ”global standard local tinggi.
needs”. Atas dasar itu, kurikulum digubal berfokuskan kemahiran
berbahasa; mendengar, bertutur, membaca dan menulis. Aspek Pada peringkat sekolah menengah, murid sepatutnya berada
tatabahasa diserap secara implisit dengan penekanan kepada pada tahap pengguna pertengahan (B1 dan B2) yang mampu
aspek aplikasi secara total. berinteraksi dalam ruang lingkup sosial. Perincian tahap tersebut
adalah seperti Jadual 1:
PPPM 2013-2025 mensasarkan murid berada pada tahap
independent user yang mampu menyatakan pandangan dan Jadual 1: Rujukan AM Tahap Kecekapan KSSM Bahasa Arab
berinteraksi secara bebas dalam wacana sosial.
Tingkatan 1 – 3 (B1) Tingkatan 4 – 5 (B2)
Kemahiran berbahasa diaplikasi merentasi domain personal,
sosial, pekerjaan dan pendidikan seperti yang digariskan dalam Boleh memahami idea utama Boleh memahami idea utama
CEFR. Manakala konteks bagi setiap domain dipilih berasaskan dalam input yang jelas dan dalam teks yang kompleks
keperluan dengan berlatarbelakangkan sosio budaya Malaysia. standard berkaitan perkara berkaitan topik yang konkrit dan
yang lazim bagi murid. abstrak.
CEFR membahagi kemampuan pembelajaran bahasa asing
kepada tiga kumpulan; A, B dan C. Setiap kumpulan tersebut Boleh menangani pelbagai Boleh berinteraksi dengan
dipecahkan kepada dua peringkat; A1, A2, B1, B2, C1 dan C2. keadaan yang mungkin timbul lancar dan spontan hingga
Kumpulan A merupakan peringkat pembelajaran permulaan, semasa berada dalam menjadikan interaksi dengan
manakala kumpuan B adalah peringkat pembelajaran lingkungan kawasan di mana penutur jati berlaku secara
bahasa Arab dituturkan. semulajadi tanpa tekanan
kepada mana-mana pihak.

Boleh menghasilkan teks yang Boleh menghasilkan teks yang
pendek dan mudah berkaitan jelas dan terperinci berkaitan
diri dan perkara yang lazim pelbagai topik.
baginya.

4

KSSM BAHASA ARAB TINGKATAN 3

Tingkatan 1 – 3 (B1) Tingkatan 4 – 5 (B2) Jadual 2: Profil Murid PENERANGAN
PROFIL MURID
Boleh menggambarkan Boleh menjelaskan pendapat Berdaya Tahan Mereka mampu menghadapi dan
pengalaman, impian, cita-cita dalam sesuatu isu dengan Mahir mengatasi kesukaran, mengatasi
dan peristiwa. menerangkan kebaikan dan Berkomunikasi cabaran dengan kebijaksanaan,
keburukannya. Pemikir keyakinan, toleransi dan empati.
Boleh memberi alasan dan
penjelasan secara ringkas Kerja Sepasukan Mereka menyuarakan dan meluahkan
kepada pendapat dan fikiran, idea dan maklumat dengan
cadangan yang diutarakan. yakin dan kreatif secara lisan dan
bertulis, menggunakan pelbagai
KEMAHIRAN ABAD KE-21 media dan teknologi.

Satu daripada hasrat KSSM adalah untuk melahirkan murid yang Mereka berfikir secara kritikal, kreatif
mempunyai Kemahiran Abad Ke-21 dengan memberi fokus dan inovatif; mampu untuk
kepada kemahiran berfikir serta kemahiran hidup dan kerjaya menangani masalah yang kompleks
yang berteraskan amalan nilai murni. Kemahiran Abad Ke-21 dan membuat keputusan yang
bermatlamat untuk melahirkan murid yang mempunyai ciri-ciri beretika. Mereka berfikir tentang
yang dinyatakan dalam profil murid seperti dalam pembelajaran dan diri mereka
Jadual 1 supaya berupaya bersaing di peringkat global. sebagai pelajar. Mereka menjana
Penguasaan SK dan SP dalam kurikulum Bahasa Arab soalan dan bersifat terbuka kepada
menyumbang kepada pemerolehan Kemahiran Abad Ke-21 perspektif, nilai dan tradisi individu
dalam kalangan murid. dan masyarakat lain. Mereka
berkeyakinan dan kreatif dalam
menangani bidang pembelajaran
yang baru.

Mereka boleh bekerjasama secara
berkesan dan harmoni dengan orang
lain. Mereka mengalas
tanggungjawab bersama serta
menghormati dan menghargai
sumbangan yang diberikan oleh

5

KSSM BAHASA ARAB TINGKATAN 3

PROFIL MURID PENERANGAN PROFIL MURID PENERANGAN
Penyayang/
Bersifat Ingin setiap ahli pasukan. Mereka Prihatin yang diperoleh.
Tahu memperoleh kemahiran interpersonal
melalui aktiviti kolaboratif, dan ini Patriotik Mereka menunjukkan empati, belas
Berprinsip menjadikan mereka pemimpin dan kasihan dan rasa hormat terhadap
Bermaklumat ahli pasukan yang lebih baik. keperluan dan perasaan orang lain.
Mereka komited untuk berkhidmat
Mereka membangunkan rasa ingin kepada masyarakat dan memastikan
tahu semula jadi untuk meneroka kelestarian alam sekitar.
strategi dan idea baru. Mereka
mempelajari kemahiran yang Mereka mempamerkan kasih sayang,
diperlukan untuk menjalankan inkuiri sokongan dan rasa hormat terhadap
dan penyelidikan, serta menunjukkan negara.
sifat berdikari dalam pembelajaran.
Mereka menikmati pengalaman
pembelajaran sepanjang hayat
secara berterusan.

Mereka berintegriti dan jujur,
kesamarataan, adil dan menghormati
maruah individu, kumpulan dan
komuniti. Mereka bertanggungjawab
atas tindakan, akibat tindakan serta
keputusan mereka.

Mereka mendapatkan pengetahuan
dan membentuk pemahaman yang
luas dan seimbang merentasi
pelbagai disiplin pengetahuan.
Mereka meneroka pengetahuan
dengan cekap dan berkesan dalam
konteks isu tempatan dan global.
Mereka memahami isu-isu etika /
undang-undang berkaitan maklumat

6

KSSM BAHASA ARAB TINGKATAN 3

KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI

KBAT dinyatakan dalam kurikulum secara eksplisit supaya guru menyelesaikan masalah, membuat keputusan, berinovasi dan
dapat menterjemahkan dalam pengajaran dan pembelajaran bagi berupaya mencipta sesuatu.
merangsang pemikiran berstruktur dan berfokus dalam kalangan KBAT merangkumi kemahiran berfikir kritis, kreatif dan menaakul
murid. Penerangan KBAT adalah berfokus kepada empat tahap dan strategi berfikir.
pemikiran seperti Jadual 3.
Kemahiran berfikir kritis adalah kebolehan untuk menilai
Jadual 3: Tahap pemikiran dalam KBAT sesuatu idea secara logik dan rasional untuk membuat
pertimbangan yang wajar dengan menggunakan alasan dan bukti
TAHAP PEMIKIRAN PENERANGAN yang munasabah.
Mengaplikasi Kemahiran berfikir kreatif adalah kemampuan untuk
Menganalisis Menggunakan pengetahuan, kemahiran, menghasilkan atau mencipta sesuatu yang baharu dan bernilai
dan nilai dalam situasi berlainan untuk dengan menggunakan daya imaginasi secara asli serta berfikir
Menilai melaksanakan sesuatu perkara tidak mengikut kelaziman.
Kemahiran menaakul adalah keupayaan individu membuat
Mencipta Mencerakinkan maklumat kepada pertimbangan dan penilaian secara logik dan rasional.
bahagian kecil untuk memahami dengan Strategi berfikir merupakan cara berfikir yang berstruktur dan
lebih mendalam serta hubung kait antara berfokus untuk menyelesaikan masalah.
bahagian berkenaan
KBAT boleh diaplikasikan dalam bilik darjah melalui aktiviti
Membuat pertimbangan dan keputusan berbentuk menaakul, pembelajaran inkuiri, penyelesaian masalah
menggunakan pengetahuan, dan projek. Guru dan murid perlu menggunakan alat berfikir
pengalaman, kemahiran, dan nilai serta
memberi justifikasi

Menghasilkan idea atau produk atau
kaedah yang kreatif dan inovatif

KBAT ialah keupayaan untuk mengaplikasikan pengetahuan,
kemahiran dan nilai dalam membuat penaakulan dan refleksi bagi

7

KSSM BAHASA ARAB TINGKATAN 3

seperti peta pemikiran dan peta minda serta penyoalan aras Pelbagai aktiviti pengajaran berpusatkan murid boleh
tinggi untuk menggalakkan murid berfikir. dilaksanakan seperti Pembelajaran Berasaskan Inkuiri,
Pembelajaran Koperatif, Sumbang Saran, Simulasi, Pembelajaran
STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Berasaskan Projek dan Pembelajaran Luar Bilik Darjah.

Penggunaan pelbagai strategi PdP yang menekankan Pembelajaran Berasaskan Inkuiri
pembelajaran secara “learning by doing” merupakan salah satu Strategi ini merupakan pendekatan pembelajaran yang
usaha dalam transformasi pendidikan. Dalam konteks melibatkan proses penyiasatan, penerokaan dan penemuan
pembelajaran bahasa khususnya bahasa Arab sebagai bahasa untuk mendapatkan maklumat serta pemahaman yang
asing dan bahasa tambahan kepada murid di Malaysia, mendalam. Proses ini berasaskan lima fasa: (i) menyoal; (ii)
pendekatan yang menarik dan berkesan harus menjadi perkara memeriksa atau menyelidik; (iii) mereka cipta; (iv)
utama dalam proses pembelajaran murid di bilik darjah. Justeru membincangkan; dan (v) membuat refleksi. Dalam aktiviti PdP
strategi pengajaran berpusatkan murid memainkan peranan yang Bahasa Arab, proses ini dilibatkan secara langsung dalam
sangat penting. Strategi ini akan menjadikan murid aktif dalam kemahiran asas bahasa Arab secara berfokus.
aktiviti pembelajaran di samping guru yang menjadi pembimbing
mereka. Pembelajaran Kooperatif
Strategi ini memerlukan kerjasama murid yang mempunyai
Strategi pembelajaran berpusatkan murid merupakan aktiviti yang pelbagai kebolehan untuk mencapai satu matlamat yang sama
melibatkan komunikasi dua hala samada di antara guru dan murid dalam bentuk kumpulan. Peranan setiap ahli diperlukan untuk
mahupun sesama murid di dalam bilik darjah. Melalui strategi ini, menunjukkan kefahaman mereka melalui agihan tugas yang
aktiviti pengajaran dan pembelajaran akan lebih berfokus kepada diberikan. Pengalaman dan pengetahuan yang diperolehi
hasil pembelajaran dan pencapaian murid. daripada gerak kerja berkumpulan ini akan mendorong murid
untuk saling berkongsi maklumat bagi mencapai objektif

8

KSSM BAHASA ARAB TINGKATAN 3

pembelajaran. Contoh aktiviti pembelajaran koperatif; Student ada. Penerangan tentang tugas secara terperinci dan berulang
Team Achievement Division, Jigsaw, Round Robin, Round Table, kali serta jelas bagi setiap peranan dan tanggungjawab mereka
Team Game Tournament, Team Accelerated Instruction dan Tea adalah sangat penting untuk mencapai objektif pembelajaran
Party. mereka melalui kerja projek ini.

Sumbang Saran Pembelajaran Luar Bilik Darjah
Tujuan strategi sumbang saran dilakukan adalah untuk Aktiviti ini merupakan aktiviti sokongan yang mampu menjadikan
menggalakkan pemikiran murid secara imaginasi dan kreatif. murid lebih mengingati apa yang telah dipelajari. Selain itu, aktiviti
Murid digarap untuk memberi sumbangan idea dalam bentuk ini juga boleh menghindarkan perasaan bosan murid selama
jawapan, kesimpulan, fakta dan penerangan. Secara amnya, belajar di dalam bilik darjah.
sumbang saran meliputi aktiviti yang sarat dengan idea murid,
kepelbagaian idea, idea spontan mahupun perkembangan idea ELEMEN MERENTAS KURIKULUM
dari murid lain. Murid tidak digalakkan untuk mengkritik idea rakan
yang lain. Elemen Merentas Kurikulum (EMK) ialah unsur nilai tambah yang
diterapkan dalam proses PdP selain yang ditetapkan dalam SK
Simulasi dan SP. Elemen ini diterapkan bertujuan mengukuhkan
Simulasi boleh dilakukan dengan cuba mewujudkan situasi kemahiran dan keterampilan modal insan yang dihasratkan serta
sebenar bagi sesuatu topik. Simulasi mesti dilakukan dalam dapat menangani cabaran semasa dan masa hadapan. Elemen di
keadaan terkawal melalui sosiodrama yang mengandungi skrip dalam EMK adalah seperti berikut:
dan konflik, mahupun main peranan seperti lakonan spontan.

Pembelajaran Berasaskan Projek 1. Bahasa bahasa pengantar yang betul perlu
Objektif utama pelaksanaan projek adalah untuk pemerolehan
pengetahuan yang baharu atau penggunaan pengetahuan sedia  Penggunaan

dititikberatkan dalam semua mata pelajaran.

9

KSSM BAHASA ARAB TINGKATAN 3

 Semasa PdP bagi setiap mata pelajaran, aspek sebutan, 4. Sains Dan Teknologi

struktur ayat, tatabahasa, istilah dan laras bahasa perlu  Menambahkan minat terhadap sains dan teknologi dapat
diberi penekanan bagi membantu murid menyusun idea
dan berkomunikasi secara berkesan. meningkatkan literasi sains serta teknologi dalam
kalangan murid.

2. Kelestarian Alam Sekitar  Penggunaan teknologi dalam pengajaran dapat membantu

 Kesedaran mencintai dan menyayangi alam sekitar dalam serta menyumbang kepada pembelajaran yang lebih
cekap dan berkesan.
jiwa murid perlu dipupuk melalui PdP semua mata
pelajaran.  Pengintegrasian Sains dan Teknologi dalam PdP

 Pengetahuan dan kesedaran terhadap kepentingan alam merangkumi empat perkara iaitu:
(i) Pengetahuan sains dan teknologi (fakta, prinsip,
sekitar dalam membentuk etika murid untuk menghargai
alam. konsep yang berkaitan dengan sains dan teknologi);
(ii) Kemahiran saintifik (proses pemikiran dan kemahiran
3. Nilai Murni
manipulatif tertentu);
 Nilai murni diberi penekanan dalam semua mata pelajaran (iii) Sikap saintifik (seperti ketepatan, kejujuran,

supaya murid sedar akan kepentingan dan keselamatan); dan
mengamalkannya. (iv) Penggunaan teknologi dalam aktiviti PdP.

 Nilai murni merangkumi aspek kerohanian, kemanusiaan 5. Patriotisme

dan kewarganegaraan yang menjadi amalan dalam  Semangat patriotik dapat dipupuk melalui semua mata
kehidupan harian.
pelajaran, aktiviti kokurikulum dan khidmat masyarakat.

 Semangat patriotik dapat melahirkan murid yang

mempunyai semangat cintakan negara dan berbangga
sebagai rakyat Malaysia.

10

6. Kreativiti Dan Inovasi KSSM BAHASA ARAB TINGKATAN 3

 Kreativiti adalah kebolehan menggunakan imaginasi untuk 8. Teknologi Maklumat dan Komunikasi

mengumpul, mencerna dan menjana idea atau mencipta  Penerapan elemen TMK dalam PdP memastikan murid
sesuatu yang baharu atau asli melalui ilham atau
gabungan idea yang ada. dapat mengaplikasi dan mengukuhkan pengetahuan dan
kemahiran asas TMK yang dipelajari.
 Inovasi merupakan pengaplikasian kreativiti melalui ubah
 Pengaplikasian TMK bukan sahaja mendorong murid
suaian, membaiki dan mempraktikkan idea.
menjadi kreatif malah menjadikan PdPlebih menarik dan
 Kreativiti dan inovasi saling bergandingan dan perlu untuk menyeronokkan serta meningkatkan kualiti pembelajaran.

memastikan pembangunan modal insan yang mampu  TMK diintegrasikan mengikut kesesuaian topik yang
menghadapi cabaran abad ke-21.
hendak diajar dan sebagai pengupaya bagi meningkatkan
 Elemen kreativiti dan inovasi perlu diintegrasikan dalam lagi kefahaman murid terhadap kandungan mata
pelajaran.
PdP.
9. Kelestarian Global
7. Keusahawanan
 Elemen Kelestarian Global bermatlamat melahirkan murid
 Penerapan elemen keusahawanan bertujuan membentuk
berdaya fikir lestari yang bersikap responsif terhadap
ciri-ciri dan amalan keusahawanan sehingga menjadi satu persekitaran dalam kehidupan harian dengan
budaya dalam kalangan murid. mengaplikasi pengetahuan, kemahiran dan nilai yang
diperolehi melalui elemen Penggunaan dan Pengeluaran
 Ciri keusahawanan boleh diterapkan dalam PdP melalui Lestari, Kewarganegaraan Global dan Perpaduan.

aktiviti yang mampu memupuk sikap seperti rajin, jujur,  Elemen Kelestarian Global penting dalam menyediakan
amanah dan bertanggungjawab serta membangunkan
minda kreatif dan inovatif untuk memacu idea ke pasaran. murid bagi menghadapi cabaran dan isu semasa di
peringkat tempatan, negara dan global.

11

 Elemen ini diajar secara langsung dan secara sisipan KSSM BAHASA ARAB TINGKATAN 3

dalam mata pelajaran yang berkaitan. PENTAKSIRAN SEKOLAH

10. Pendidikan Kewangan Pentaksiran Sekolah (PS) adalah sebahagian daripada
pendekatan pentaksiran yang merupakan satu proses
 Penerapan elemen Pendidikan Kewangan bertujuan mendapatkan maklumat tentang perkembangan murid yang
dirancang, dilaksana dan dilapor oleh guru yang berkenaan.
membentuk generasi masa hadapan yang berkeupayaan Proses ini berlaku berterusan sama ada secara formal dan tidak
membuat keputusan kewangan yang bijak, mengamalkan formal supaya guru dapat menentukan tahap penguasaan
pengurusan kewangan yang beretika serta berkemahiran sebenar murid. PS perlu dilaksanakan secara holistik
menguruskan hal ehwal kewangan secara berdasarkan prinsip inklusif, autentik dan setempat (localised).
bertanggungjawab. Maklumat yang diperoleh dari PS akan digunakan oleh pentadbir,
guru, ibu bapa dan murid dalam merancang tindakan susulan ke
 Elemen Pendidikan Kewangan boleh diterapkan dalam arah peningkatan perkembangan pembelajaran murid.

PdP secara langsung ataupun secara sisipan. Penerapan PS boleh dilaksanakan oleh guru secara formatif dan sumatif.
secara langsung adalah melalui tajuk-tajuk seperti Wang Pentaksiran secara formatif dilaksanakan seiring dengan proses
yang mengandungi elemen kewangan secara eksplisit PdP, manakala pentaksiran secara sumatif dilaksanakan pada
seperti pengiraan faedah mudah dan faedah kompaun. akhir suatu unit pembelajaran, penggal, semester atau tahun.
Penerapan secara sisipan pula diintegrasikan melalui Dalam melaksanakan PS, guru perlu merancang, membina item,
tajuk-tajuk lain merentas kurikulum. Pendedahan kepada mentadbir, memeriksa, merekod dan melapor tahap penguasaan
pengurusan kewangan dalam kehidupan sebenar adalah murid dalam mata pelajaran yang diajar berdasarkan DSKP.
penting bagi menyediakan murid dengan pengetahuan,
kemahiran dan nilai yang dapat diaplikasikan secara
berkesan dan bermakna.

12

KSSM BAHASA ARAB TINGKATAN 3

Ciri-ciri Pentaksiran Sekolah

PS mempunyai ciri-ciri berikut: perkembangan menegak (Tahap Penguasaan). Pertumbuhan
1. Holistik iaitu mampu memberi maklumat keseluruhan tentang murid dijelaskan dengan satu atau lebih qualifier menggunakan
perkataan atau rangkai kata yang betul menggambarkan standard
pencapaian pengetahuan dan kemahiran serta pengamalan dalam bentuk hasil pembelajaran. Standard Prestasi dibina
nilai murni. sebagai panduan untuk guru menambah baik PS sejajar dengan
2. Berterusan iaitu aktiviti pentaksiran berjalan seiring dengan pelaksanaan Pentaksiran Rujukan Standard.
PdP.
3. Fleksibel iaitu kaedah pentaksiran yang pelbagai mengikut

kesesuaian dan kesediaan murid. Tahap Penguasaan Keseluruhan
4. Berasaskan standard kurikulum.

5. Pelaksanaan pentaksiran formatif yang dijalankan seiring Tahap penguasaan keseluruhan perlu ditentukan bagi memberi
dengan proses PdP dan pentaksiran sumatif yang dijalankan satu nilai tahap penguasaan murid di akhir sesi persekolahan.
pada akhir unit pembelajaran, semester atau tahun. Tahap penguasaan keseluruhan ini merangkumi domain kognitif,

Standard Prestasi afektif dan psikomotor murid secara kolektif dan holistik dengan
melihat semua aspek semasa proses pembelajaran murid secara

SPi ialah pernyataan tentang tahap perkembangan pembelajaran berterusan melalui pelbagai kaedah. Guru boleh membuat
murid yang diukur berdasarkan standard dan menunjukkan tahap pertimbangan profesional untuk memberi satu nilai tahap
penguasaan murid dalam perkembangan atau kemajuan penguasaan keseluruhan murid berdasarkan pengalaman guru
pembelajarannya. Perkembangan dalam standard itu terbahagi bersama murid, kebijaksanaan serta melalui perbincangan rakan
kepada dua iaitu perkembangan secara mendatar (konstruk) dan sejawat. Tahap penguasaan keseluruhan diberi selepas murid
mempelajari kemahiran-kemahiran yang terdapat dalam

kelompok standard pembelajaran seperti Jadual 4 berikut:

13

Jadual 4: Tafsiran Umum Tahap Penguasaan KSSM Bahasa KSSM BAHASA ARAB TINGKATAN 3
Arab
ORGANISASI KANDUNGAN
TAHAP TAFSIRAN
PENGUASAAN KSSM Bahasa Arab merangkumi SK dan SP yang patut dikuasai
dan mampu dicapai oleh murid. SK dan SP Bahasa Arab sekolah
Murid melaksanakan kemahiran bahasa yang menengah dibina berteraskan kemahiran mendengar, kemahiran
1 sangat terhad dan memerlukan banyak bertutur, kemahiran membaca dan kemahiran menulis yang
merentasi domain dan situasi yang ditetapkan.
bimbingan.
1. Kemahiran Mendengar
Murid melaksanakan kemahiran bahasa yang Kemahiran mendengar merujuk kepada keupayaan murid
2 terhad dan memerlukan sedikit bimbingan. mendengar dan memahami perkara yang didengar dalam
pelbagai situasi serta dapat memberikan respons.
Murid melaksanakan kemahiran bahasa
3 dengan betul. 2. Kemahiran Bertutur
Kemahiran bertutur merujuk kepada keupayaan murid
Murid melaksanakan kemahiran bahasa berbicara untuk menyampaikan idea, maklumat dan perasaan
4 dengan betul secara sistematik. dengan sebutan, intonasi dan gaya bahasa yang betul, sesuai
dan sopan.
Murid melaksanakan kemahiran bahasa
5 dengan betul secara sistematik dan tekal. 3. Kemahiran Membaca
Kemahiran membaca merujuk kepada keupayaan murid
Murid melaksanakan kemahiran bahasa membaca dengan sebutan yang fasih dan intonasi yang betul
6 dengan betul secara sistematik, tekal dan boleh serta memahami teks yang dibaca.

dicontohi.

14

KSSM BAHASA ARAB TINGKATAN 3

4. Kemahiran Menulis perkembangan murid dari aspek mental dan fizikal serta
Kemahiran menulis merujuk kepada keupayaan murid menulis keperluan-keperluan tertentu yang bersesuaian.
perkataan, rangkai kata, ayat dan perenggan serta melahirkan
idea melalui pelbagai bentuk penulisan. 5.3 Tatabahasa
Elemen tatabahasa dalam KSSM Bahasa Arab
5. Sistem Bahasa diterapkan secara implisit dalam dokumen dan
Sistem bahasa merupakan elemen yang sangat penting dalam pelaksanaannya. Tatabahasa fungsian yang paling asas
mempelajari sesuatu bahasa sebagaimana pentingnya disepadukan dalam pembelajaran murid oleh guru
kemahiran bahasa itu sendiri. Sistem bahasa yang ditekankan secara tidak langsung dengan mengambil kira tahap
dalam KSSM Bahasa Arab ini adalah, sistem fonetik, kosa kata kemampuan murid.
dan tatabahasa.
Standard Kandungan, Standard Pembelajaran dan Standard
5.1 Sistem Fonetik Prestasi
Sistem fonetik merupakan elemen yang amat penting
dalam pengajaran bahasa Arab. Ia bertujuan melatih Standard Kurikulum Bahasa Arab Sekolah Menengah digubal
murid menyebut dan membaca huruf, suku kata, dengan memberikan penekanan pada SK dan SP yang perlu
perkataan, ungkapan dan ayat dengan betul serta dikuasai dan boleh dilakukan oleh murid. SK dan SP ini
mampu menguasai dan membezakan sebutan dengan berpaksikan kemahiran bahasa dan sistem bahasa. Standard ini
baik. dipersembahkan dalam bentuk modular yang mengandungi
elemen pengetahuan, kemahiran, nilai murni serta kreativiti dan
5.2 Kosa Kata inovasi yang perlu dikuasai oleh murid. Guru melaksanakan PdP
Pemilihan kosa kata dari tema-tema yang telah merujuk SK dan SP serta mentaksir perkembangan murid melalui
disenaraikan sebelum ini adalah berdasarkan SPi seperti Jadual 5:

15

KSSM BAHASA ARAB TINGKATAN 3

Jadual 5: Standard Kandungan, Standard Pembelajaran dan
Standard Prestasi

Standard Standard Standard
Kandungan Pembelajaran Prestasi

Penyataan spesifik Suatu penetapan Suatu set kriteria
tentang perkara kriteria atau umum yang
yang murid patut indikator kualiti menunjukkan
ketahui dan boleh pembelajaran tahap-tahap
lakukan dalam dan pencapaian prestasi yang
suatu tempoh yang boleh perlu murid
persekolahan diukur bagi pamerkan
merangkumi aspek setiap standard sebagai tanda
pengetahuan, kandungan. bahawa sesuatu
kemahiran dan perkara itu telah
nilai. dikuasai murid
(indicator of
success).

Dalam organisasi kandungan, terdapat lajur Catatan. Lajur ini
mengandungi cadangan aktiviti dan nota. Guru boleh
melaksanakan aktiviti tambahan selain daripada yang
dicadangkan mengikut kreativiti dan keperluan untuk mencapai
Standard Pembelajaran.

16

‫‪KSSM BAHASA ARAB TINGKATAN 3‬‬

‫‪Kemahiran Mendengar‬‬

‫‪ 1‬مهارة الاستماع‬

‫الملاحظة‬ ‫معيار التعلم‬ ‫معيار المحتوى‬
‫‪ 1.1‬الاستماع إلى الكلمات‬
‫‪ ‬ينبغى على المعلم عدم استخدام المصطلحات النحوية‬ ‫يقدرالطالب على‪:‬‬ ‫والاستجابة لها حسب‬

‫أثناء اجراء النشاطات لمهارات الاستماع‪.‬‬ ‫‪ 1.1.1‬تحديد الأسماء المسموعة من نوع‪:‬‬ ‫المواقف‬

‫‪ ‬نموذج اسم الفاعل لفعل ثلاثي مجرد أجوف و‬ ‫اسم الفاعل لفعل ثلاثي مجرد أجوف وناقص‪.‬‬ ‫أ‬
‫ناقص‪:‬‬ ‫اسم المكان على وزن َم ْف َعل و َم ْف ِعل‪.‬‬ ‫ب‬
‫ج‬
‫‪ ‬قائل‪ ،‬مائل‬ ‫ليلا‪،‬‬ ‫اسم الإشارة ‪ :‬هذان هاتان ذانك تانك‪.‬‬ ‫د‬
‫‪ ‬قاض‪ ،‬رام‬ ‫أنتن‬ ‫الظرف ‪ :‬صباحا‪ ،‬ظهرا‪ ،‬مساء‪ ،‬نهارا‪،‬‬
‫‪ ‬نموذج اسم المكان على وزن َم ْف َعل و َم ْف ِعل‪:‬‬ ‫ه‬
‫يمينا‪ ،‬يسارا‪.‬‬
‫الضمائر المنفصلة‪ :‬هما‪ ،‬هن‪ ،‬أنتما‪،‬‬

‫‪ ‬مطعم‬ ‫والضمائرالمتصلة ‪ :‬هما‪ ،‬هن‪ ،‬كما‪ ،‬كن‪.‬‬

‫و الأسماء الظاهرة المحددة حسب المواقف‪  .‬منزل‬

‫‪ 1.1.2‬تحديد الأفعال المسموعة من‪:‬‬

‫أ أمرللضميرين أنتما‪ ،‬أنتن‪.‬‬

‫ب ماض ومضارع للضمائرهما‪ ،‬هن‪ ،‬أنتما‪ ،‬أنتن‪.‬‬

‫‪17‬‬

‫‪KSSM BAHASA ARAB TINGKATAN 3‬‬

‫الملاحظة‬ ‫معيار التعلم‬ ‫معيار المحتوى‬

‫الاستماع إلى الأسماء والأفعال وإظهارالفهم لها‪  .‬من أساليب إظهارالفهم‪:‬‬ ‫‪1.1.3‬‬ ‫‪ 1.2‬الاستماع إلى التراكيب‬
‫‪1.1.4‬‬ ‫والاستجابة لها حسب‬
‫الإيماء (الإشارات‪ ،‬تقاسيم الوجه‪ ،‬حركات اليد‬ ‫‪‬‬ ‫الاستماع إلى الأسماء والأفعال وتصنيفها من حيث‬
‫والجسد)‬ ‫البنية والدلالة‪.‬‬ ‫‪1.1.5‬‬ ‫المواقف‬
‫الرسم‬ ‫‪‬‬
‫‪‬‬ ‫تقييم الكلمات المسموعة من حيث الصحة والخطأ‬
‫الإتيان بالترادف‪ /‬التضاد‬ ‫وتصحيح الخاطئة منها‪.‬‬

‫‪ ‬التعيين‬

‫‪ ‬نموذج التصنيف من حيث البنية‪:‬‬

‫ماض‪ :‬درس‪ ،‬مضارع‪ :‬يكتبون‪ ،‬أمر‪ :‬اجلس ي‬
‫‪ ‬التصنيف من حيث الدلالة مثل ‪ :‬التصنيف إلى‬

‫الأشياء المحسوسة والأشخاص والأماكن‪.‬‬

‫‪ ‬نموذج اسم ظاهرمفرد ‪ +‬ضميرمتصل‪:‬‬ ‫يقدرالطالب على‪:‬‬

‫الغائبان‪ :‬معلمهما‪ ،‬الغائبتان‪ :‬معلمهما‪ ،‬الغائبات‪:‬‬ ‫‪ 1.2.1‬تحديد التراكيب الإضافية المسموعة المكونة من‪:‬‬

‫اسم ظاهرمفرد ‪ +‬ضميرمتصل؛ هما‪ ،‬هن‪ ،‬معلمهن‪ ،‬المخاطبان‪ :‬معلمكما‪ ،‬المخاطبتان‪:‬‬ ‫أ‬

‫معلمكما‪ ،‬المخاطبات‪ :‬معلمكن‬ ‫كما‪ ،‬كن‪.‬‬

‫‪ ‬نموذج اسم ظاهرمفرد ‪ +‬اسم ظاهرمفرد ‪ +‬ضمير‬ ‫اسم ظاهرمفرد ‪ +‬اسم ظاهرمفرد ‪+‬‬ ‫ب‬

‫متصل‪ :‬كتاب معلمهما‪.‬‬ ‫ضميرمتصل ؛ هما‪ ،‬هن‪ ،‬كما‪ ،‬كن‪.‬‬

‫اسم ظاهرمفرد ‪ +‬اسم ظاهرمفرد ‪ +‬اسم ‪ ‬نموذج اسم ظاهرمفرد ‪ +‬اسم ظاهرمفرد ‪ +‬اسم‬ ‫ج‬

‫‪18‬‬

‫‪KSSM BAHASA ARAB TINGKATAN 3‬‬

‫الملاحظة‬ ‫معيار التعلم‬ ‫معيار المحتوى‬
‫ظاهرمفرد‪ :‬كتاب معلم اللغة‪.‬‬ ‫ظاهر مفرد‪.‬‬
‫‪ ‬نموذج اسم التفضيل أفعل ‪ +‬اسم ظاهر‪ :‬أطول‬ ‫د‬
‫اسم التفضيل أفعل ‪ +‬اسم ظاهر‪.‬‬

‫الطلاب‬

‫‪ 1.2.2‬تحديد التراكيب النعتية المسموعة المكونة من‪:‬‬

‫جمع تكسير للعاقل ‪ +‬جمع تكسير للعاقل ‪  /‬نموذج جمع تكسيرللعاقل ‪ +‬جمع تكسيرللعاقل ‪/‬‬ ‫أ‬

‫جمع مذكرسالم‪ :‬الطلاب الكثيرون‬ ‫جمع مذكرسالم‪.‬‬

‫جمع تكسيرلغيرالعاقل ‪ +‬مفرد مؤنث‪  .‬جمع تكسيرلغيرالعاقل ‪ +‬مفرد مؤنث‪ :‬الكتب‬ ‫ب‬

‫جمع مؤنث سالم لغير العاقل ‪ +‬مفرد الكثيرة‬ ‫ج‬

‫‪ ‬نموذج جمع مؤنث سالم لغيرالعاقل ‪ +‬مفرد مؤنث‪:‬‬ ‫مؤنث‪.‬‬

‫اسم ظاهر ‪ +‬العدد الترتيبي المفرد والمركب السيارات الكبيرة‬ ‫د‬

‫‪ ‬نموذج اسم ظاهر‪ +‬العدد الترتيبي‪ :‬الطالب الأول‬ ‫والعقود والمائة‪.‬‬
‫‪ ‬العدد الترتيبي المفرد ‪ :‬الأول إلى العاشر‬

‫‪ ‬العدد الترتيبي المركب ‪ :‬الحادي عشرإلى التاسع‬

‫عشر‬

‫‪ ‬العدد الترتيبي العقود ‪ :‬العشرون‪ ،‬الثلاثون‪،‬‬

‫الأربعون‪ ...‬التسعون‬

‫‪ ‬العدد الترتيبي المائة ‪ :‬المائة‪ ،‬المائتان‪ ،‬الثلاثمائة‪...‬‬

‫‪19‬‬

‫الملاحظة‬ ‫معيار التعلم‬ ‫‪KSSM BAHASA ARAB TINGKATAN 3‬‬

‫معيار المحتوى‬

‫التسعمائة‬

‫الاستماع إلى التراكيب الإضافية والتراكيب النعتية‬ ‫‪1.2.3‬‬
‫والتراكيب العطفية وإظهارالفهم لها‪.‬‬ ‫‪1.2.4‬‬

‫الاستماع إلى التراكيب الإضافية والتراكيب النعتية‬
‫والتراكيب العطفية وتصنيفها‪.‬‬

‫الاستماع إلى الجمل يقدرالطالب على‪:‬‬ ‫‪1.3‬‬

‫المفيدة المتكونة من ‪ 1.3.1‬ترديد الجمل الخبرية والإنشائية المكونة وفق القوالب ‪ ‬التفصيل للقوالب في الصفحة ‪55 – 57‬‬
‫سبع كلمات على الحد‬
‫المحددة‪.‬‬
‫الأقص ى والاستجابة لها ‪ 1.3.2‬إظهارالفهم للجمل الخبرية المسموعة المتكونة من‪:‬‬
‫‪ ‬نموذج الجمل الخبرية‪:‬‬ ‫حسب المواقف‪.‬‬
‫‪ ‬الطالب يكتب الواجبات المنزلية في مكتبة المدرسة‪.‬‬ ‫أ الخبرية المثبتة‬

‫ب الخبرية المثبتة على (أن) المصدرية‪.‬‬

‫ج الخبرية المثبتة على (ل) التعليل‪.‬‬

‫‪ 1.3.3‬إظهارالفهم للجمل الخبرية المنفية المسموعة المشتملة‬

‫‪ ‬نموذج الجمل الخبرية المنفيةبـ(ما)‪:‬‬ ‫على‪:‬‬
‫ما ذهب الطالب إلى المكتبة في المدرسة‪.‬‬
‫أ (ما) لنفي الماض ي‪.‬‬
‫ب (لن) لنفي المستقبل المؤكد‪.‬‬

‫‪20‬‬

‫‪KSSM BAHASA ARAB TINGKATAN 3‬‬

‫الملاحظة‬ ‫معيار التعلم‬ ‫معيار المحتوى‬
‫(لـ ّما) للنفي المستمر من الزمن الماض ي إلى زمن ‪ ‬نموذج الجمل الخبرية المنفيةبـ(لن)‪:‬‬
‫ج‬
‫الطالب لن يكسل في دراسته لأنه مجتهد‪.‬‬ ‫التكلم‪.‬‬ ‫د‬

‫(ليس) لنفي اتصاف الاسم الظاهر والضمير ‪ ‬نموذج الجمل الخبرية المنفيةبـ(لما)‪:‬‬
‫بالخبر‪.‬‬
‫الطالب لما يأكل الفطور صباحا في المدرسة‪.‬‬

‫‪ ‬نموذج الجمل الخبرية المنفية بـ(ليس)‪:‬‬

‫ليس الطالب يكسل في دراسته لأنه مجتهد‪.‬‬ ‫‪ 1.3.4‬الاستجابة للجمل الإنشائية المسموعة المتكونة من‪:‬‬
‫‪ ‬نموذج الجمل الإنشائية‪:‬‬
‫الجمل الاستفهامية المشتملة على (لماذا‪ِ ،‬لم‪،‬‬ ‫أ‬
‫يا طالب! اكتب الواجبات المدرسية في مكتبة المدرسة‪.‬‬ ‫ِابلأم‪،‬وا ِبممراالذما)ك‪ّ.‬ونة من فعل الأمرللضميرين أنتما‪،‬‬ ‫ب‬

‫أنتن‪.‬‬
‫ج ال ّنواهي المك ّونة من (لا الناهية ‪ +‬الفعل‬

‫المضارع) للضميرين أنتما‪ ،‬أنتن‪.‬‬

‫‪ 1.3.5‬الاستماع إلى المجاملات والاستجابة لها‪.‬‬

‫‪21‬‬

‫‪KSSM BAHASA ARAB TINGKATAN 3‬‬

‫الملاحظة‬ ‫معيار التعلم‬ ‫معيار المحتوى‬
‫يقدرالطالب على‪:‬‬ ‫‪ 1.4‬الاستماع إلى الفقرة‬

‫‪ 1.4.1‬الاستماع إلى الفقرة الوصفية والقصة والحوار‬ ‫المك ّونة من الجمل‬
‫والإرشاد ونشرة الأخباروتحديد موضوعها‪.‬‬ ‫المترابطة والمتسلسلة‬
‫وعدد كلماتها ‪ 40‬كلمة‬
‫‪ 1.4.2‬الاستماع إلى الفقرة الوصفية والقصة والحوار‬
‫والإرشاد ونشرة الأخبار والإجابة عن الأسئلة المتعلقة‬ ‫على الحد الأقص ى‬
‫والاستجابة لها حسب‬
‫بها‪.‬‬
‫‪ 1.4.3‬الاستماع إلى الحوارات والاشتراك فيها‪.‬‬ ‫المواقف‪.‬‬

‫‪22‬‬

‫‪KSSM BAHASA ARAB TINGKATAN 3‬‬

‫معيارالتقويم لمهارة الاستماع‬ ‫المستويات‬
‫التفصيل المستويات‬ ‫‪1‬‬

‫ترديد الطالب الكلمات والتراكيب والجمل والفقرة المسموعة ترديدا صحيحا‪.‬‬

‫تمييزالطالب بين المسموعة وغيرالمسموعة من الكلمات والتراكيب والجمل والفقرة تمييزا صحيحا‪.‬‬ ‫‪2‬‬

‫استجابة الطالب للكلمات والتراكيب والجمل والفقرة المسموعة شفهيا أو تحريريا أو فعليا استجابة صحيحة‪.‬‬ ‫‪3‬‬

‫استجابة الطالب للكلمات والتراكيب والجمل والفقرة المسموعة شفهيا أو تحريريا أو فعليا استجابة صحيحة‬ ‫‪4‬‬
‫بطريقة منظمة‪.‬‬ ‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫استجابة الطالب للكلمات والتراكيب والجمل والفقرة المسموعة شفهيا أو تحريريا أو فعليا استجابة صحيحة‬
‫بطريقة منظمة ومطردة‪.‬‬

‫استجابة الطالب للكلمات والتراكيب والجمل والفقرة المسموعة شفهيا أو تحريريا أو فعليا استجابة صحيحة‬
‫بطريقة منظمة ومطردة مع كونه مثاليا‪.‬‬

‫‪23‬‬

‫‪KSSM BAHASA ARAB TINGKATAN 3‬‬

‫‪Kemahiran Bertutur‬‬

‫الملاحظة‬ ‫معيار التعلم‬ ‫‪ 2‬مهارة الكلام‬

‫يقدرالطالب على‪:‬‬ ‫معيار المحتوى‬
‫‪ 2.1.1‬نطق الكلمات نطقا صحيحا من حيث‪:‬‬ ‫‪ 2.1‬نطق الكلمات نطقا صحيحا‬
‫واستخدامها شفهيا حسب‬
‫أ صفات الحروف ومخارجها‬
‫المواقف‪.‬‬

‫ب الصوامت والصوائت‬

‫‪ 2.1.2‬نطق الكلمات بالنبرات والسكتات‬

‫الصحيحة‪.‬‬

‫‪ ‬نموذج اسم الفاعل لفعل ثلاثي مجرد أجوف و ناقص‪:‬‬ ‫‪ 2.1.3‬الاستخدام الشفهي للأسماء من نوع‪:‬‬

‫‪ ‬قائل‪ ،‬مائل‬ ‫أ اسم الفاعل لفعل ثلاثي مجرد‬

‫‪ ‬قاض‪ ،‬رام‬ ‫أجوف و ناقص‪.‬‬ ‫ب‬
‫‪ ‬نموذج اسم المكان على وزن َم ْف َعل و َم ْف ِعل‪:‬‬ ‫اسم المكان على وزن َم ْف َعل و َم ْف ِعل‪.‬‬ ‫ج‬
‫اسم الإشارة ‪ :‬هذان هاتان ذانك‬
‫‪ ‬مطعم‬ ‫د‬
‫تانك‪.‬‬
‫الظرف ‪ :‬صباحا‪ ،‬ظهرا‪ ،‬مساء‪ ،‬نهارا‪  ،‬منزل‬

‫ليلا‪ ،‬يمينا‪ ،‬يسارا‪.‬‬

‫ه الضمائر المنفصلة‪ :‬هما‪ ،‬هن‪ ،‬أنتما‪،‬‬

‫‪24‬‬

‫‪KSSM BAHASA ARAB TINGKATAN 3‬‬

‫الملاحظة‬ ‫معيار التعلم‬ ‫معيار المحتوى‬
‫أنتن والضمائر المتصلة ‪ :‬هما‪ ،‬هن‪،‬‬

‫كما‪ ،‬كن‪.‬‬
‫و الأسماء الظاهرة المحددة حسب‬

‫المواقف‪.‬‬
‫‪ 2.1.4‬الاستخدام الشفهي للأفعال المتكونة من‪:‬‬

‫أ ماض ومضارع للضمائر هما‪ ،‬هن‪،‬‬

‫أنتما‪ ،‬أنتن‪.‬‬

‫ب أمرللضميرين أنتما‪ ،‬أنتن‪.‬‬

‫‪ 2.1.5‬وصف الأشياء المحسوسة والأشخاص‬

‫والأماكن والحيوانات والأحداث والخبرة‬

‫النفسية شفهيا بعدد من الكلمات‪.‬‬

‫‪25‬‬

‫‪KSSM BAHASA ARAB TINGKATAN 3‬‬

‫الملاحظة‬ ‫معيار التعلم‬ ‫معيار المحتوى‬
‫يقدرالطالب على‪:‬‬ ‫‪ 2.2‬نطق التراكيب نطقا صحيحا‬
‫‪ ‬نموذج اسم ظاهرمفرد ‪ +‬ضميرمتصل‪:‬‬ ‫واستخدامها شفهيا حسب‬
‫الغائبان‪ :‬معلمهما‪ ،‬الغائبتان‪ :‬معلمهما‪ ،‬الغائبات‪:‬‬ ‫‪ 2.2.1‬نطق التراكيب نط ًقا صحي ًحا من حيث‪:‬‬
‫معلمهن‪ ،‬المخاطبان‪ :‬معلمكما‪ ،‬المخاطبتان‪ :‬معلمكما‪،‬‬ ‫أ صفات الحروف ومخارجها‪.‬‬ ‫المواقف‪.‬‬
‫ب الصوامت والصوائت‪.‬‬
‫المخاطبات‪ :‬معلمكن‬ ‫‪ 2.2.2‬نطق التراكيب بالنبرات والسكتات‬
‫‪ ‬نموذج اسم ظاهرمفرد ‪ +‬اسم ظاهرمفرد ‪ +‬ضمير‬ ‫الصحيحة‪.‬‬

‫متصل‪ :‬كتاب معلمهما‪.‬‬ ‫‪ 2.2.3‬الاستخدام الشفهي للتراكيب الإضافية‬
‫‪ ‬نموذج اسم ظاهرمفرد ‪ +‬اسم ظاهرمفرد ‪ +‬اسم‬ ‫المكونة من‪:‬‬

‫ظاهرمفرد‪ :‬كتاب معلم اللغة‪.‬‬ ‫أ اسم ظاهرمفرد ‪ +‬ضميرمتصل؛‬
‫‪ ‬نموذج اسم التفضيل أفعل ‪ +‬اسم ظاهر‪ :‬أطول‬ ‫هما‪ ،‬هن‪ ،‬كما‪ ،‬كن‪.‬‬

‫الطلاب‬ ‫ب اسم ظاهرمفرد ‪ +‬اسم ظاهرمفرد‬
‫‪ +‬ضميرمتصل ؛ هما‪ ،‬هن‪ ،‬كما‪،‬‬
‫كن‪.‬‬

‫ج اسم ظاهرمفرد ‪ +‬اسم ظاهرمفرد‬
‫‪ +‬اسم ظاهرمفرد‪.‬‬

‫د اسم التفضيل أفعل ‪ +‬اسم ظاهر‪.‬‬

‫‪26‬‬

‫‪KSSM BAHASA ARAB TINGKATAN 3‬‬

‫الملاحظة‬ ‫معيار التعلم‬ ‫معيار المحتوى‬

‫‪ ‬نموذج جمع تكسيرللعاقل ‪ +‬جمع تكسيرللعاقل ‪/‬‬ ‫‪ 2.2.4‬الاستخدام الشفهي للتراكيب النعتية‬
‫المكونة من‪:‬‬
‫جمع مذكرسالم‪ :‬الطلاب الكثيرون‬
‫أ جمع تكسيرللعاقل ‪ +‬جمع تكسير‬
‫‪ ‬جمع تكسيرلغيرالعاقل ‪ +‬مفرد مؤنث‪ :‬الكتب الكثيرة‬ ‫للعاقل ‪ /‬جمع مذكرسالم‬

‫‪ ‬نموذج جمع مؤنث سالم لغيرالعاقل ‪ +‬مفرد مؤنث‪:‬‬ ‫ب جمع تكسيرلغيرالعاقل ‪ +‬مفرد‬
‫مؤنث‪.‬‬
‫السيارات الكبيرة‬
‫ج جمع مؤنث سالم لغيرالعاقل ‪+‬‬
‫نموذج اسم ظاهر‪ +‬العدد الترتيبي‪ :‬الطالب الأول‬ ‫‪‬‬ ‫مفرد مؤنث‪.‬‬
‫‪ ‬العدد الترتيبي المفرد ‪ :‬الأول إلى العاشر‬
‫د اسم ظاهر‪ +‬العدد الترتيبي المفرد‬
‫‪ ‬العدد الترتيبي المركب ‪ :‬الحادي عشرإلى التاسع‬ ‫والمركب والعقود والمائة‪.‬‬
‫عشر‬

‫‪ ‬العدد الترتيبي العقود ‪ :‬العشرون‪ ،‬الثلاثون‪،‬‬
‫الأربعون‪ ...‬التسعون‬

‫‪ ‬العدد الترتيبي المائة ‪ :‬المائة‪ ،‬المائتان‪ ،‬الثلاثمائة‪...‬‬
‫التسعمائة‬

‫‪27‬‬

‫‪KSSM BAHASA ARAB TINGKATAN 3‬‬

‫الملاحظة‬ ‫معيار التعلم‬ ‫معيار المحتوى‬

‫وصف الأشياء المحسوسة والأشخاص‬ ‫‪2.2.5‬‬
‫والأماكن والحيوانات والأحداث والخبرة‬

‫النفسية شفهيا بعدد من التراكيب‪.‬‬

‫‪ ‬نموذج الجمل الخبرية‪:‬‬ ‫يقدرالطالب على‪:‬‬ ‫نطق الجمل المفيدة المتكونة من‬ ‫‪2.3‬‬
‫‪ ‬الطالب يكتب الواجبات المنزلية في مكتبة المدرسة‪.‬‬ ‫سبع كلمات على الحد الأقص ى‬
‫‪ 2.3.1‬نطق الجمل بالنبرات والتنغيمات والسكتات‬
‫‪ ‬نموذج الجمل الإنشائية‪:‬‬ ‫واستخدامها شفهيا حسب‬
‫‪ ‬يا طالب! اكتب الواجبات المدرسية في مكتبة المدرسة‪.‬‬ ‫والوقفات الصحيحة‪.‬‬ ‫المواقف‪.‬‬

‫‪ ‬التفصيل للقوالب في الصفحة ‪55 – 57‬‬ ‫‪ 2.3.2‬وصف الأشياء المحسوسة والأشخاص‬

‫والأماكن والحيوانات والأحداث والخبرة‬

‫النفسية شفهيا في جمل خبرية وفق‬

‫القوالب المحددة‪:‬‬

‫أ الخبرية المثبتة‪.‬‬

‫ب الخبرية المثبتة المشتملة على (أن)‬

‫المصدرية‪.‬‬

‫ج الخبرية المثبتة المشتملة على (ل)‬

‫التعليل‪.‬‬

‫د الخبرية المنفية المشتملة على (ما)‪  ،‬نموذج الجمل الخبرية المنفيةبـ(ما)‪ :‬ما ذهب الطالب إلى‬

‫‪28‬‬

‫‪KSSM BAHASA ARAB TINGKATAN 3‬‬

‫الملاحظة‬ ‫معيار التعلم‬ ‫معيار المحتوى‬
‫المكتبة في المدرسة‪.‬‬ ‫(لن)‪( ،‬لـ ّما)‪( ،‬ليس)‪.‬‬

‫‪ ‬نموذج الجمل الخبرية المنفيةبـ(لن)‪ :‬الطالب لن يكسل في‬

‫دراسته لأنه مجتهد‪.‬‬

‫‪ ‬نموذج الجمل الخبرية المنفيةبـ(لما)‪:‬‬

‫الطالب لما يأكل الفطور صباحا في المدرسة‪.‬‬

‫‪ ‬نموذج الجمل الخبرية المنفية بـ(ليس)‪ :‬ليس الطالب‬ ‫‪2.3.3‬‬
‫طرح الأسئلة شفهيا بأدوات الاستفهام يكسل في دراسته لأنه مجتهد‪.‬‬
‫‪2.3.4‬‬
‫(لماذا‪ِ ،‬لم‪ِ ،‬بم‪ِ ،‬بماذا)‬ ‫‪2.3.5‬‬

‫الإجابة عن الأسئلة شفهيا‪.‬‬ ‫‪2.3.6‬‬

‫تقديم الأوامر المك ّونة من فعل الأمر‬ ‫‪2.3.7‬‬

‫للضميرين أنتما‪ ،‬أنتن‪.‬‬
‫تقديم ال ّنواهي المك ّونة من (لا الناهية ‪+‬‬

‫الفعل المضارع) للضميرين أنتما‪ ،‬أنتن‪.‬‬

‫إلقاء المجاملات والاستجابة لها‪.‬‬

‫‪29‬‬

‫‪KSSM BAHASA ARAB TINGKATAN 3‬‬

‫الملاحظة‬ ‫معيار التعلم‬ ‫معيار المحتوى‬

‫‪ 2.4‬نطق الجمل المترابطة والمتسلسلة يقدرالطالب على‪:‬‬

‫في الفقرة وعدد كلماتها ‪ 40‬كلمة ‪ 2.4.1‬نطق الفقرة بالنبرات والتنغيمات والسكتات‬

‫والوقفات الصحيحة‪.‬‬ ‫على الحد الأقص ى نطقا صحيحا‬

‫‪ 2.4.2‬وصف الأشياء المحسوسة والأشخاص‬ ‫واستخدامها شفهيا حسب‬
‫والأماكن والحيوانات والأحداث والخبرة‬ ‫المواقف‪.‬‬

‫النفسية شفهيا‪.‬‬

‫‪ 2.4.3‬وصف الصور في جمل مترابطة‪.‬‬

‫‪ 2.4.4‬التعبيرعن المشاعربجمل مترابطة شفهيا‪.‬‬

‫‪ 2.4.5‬تقديم التوجيهات البسيطة‪.‬‬

‫‪ 2.4.6‬إلقاء الإعلانات الموجزة‪.‬‬

‫‪ 2.4.7‬إجراء الحوارالقصير‪.‬‬

‫‪ 2.4.8‬عرض التمثيل البسيط‪.‬‬

‫‪30‬‬

‫‪KSSM BAHASA ARAB TINGKATAN 3‬‬

‫معيارالتقويم لمهارة الكلام‬

‫تفصيل المستويات‬ ‫الإنجازات‬

‫‪ 1‬نطق الطالب الكلمات والتراكيب والجمل نطقا صحيحا‪.‬‬

‫‪ 2‬نطق الطالب الكلمات والتراكيب والجمل بالنبرات والتنغيمات والسكتات والوقفات الصحيحة‪.‬‬

‫‪ 3‬استخدام الطالب الكلمات والتراكيب والجمل شفهيا في مواقف مناسبة‪.‬‬

‫‪ 4‬استخدام الطالب الكلمات والتراكيب والجمل شفهيا في مواقف مناسبة بطريقة منظمة‪.‬‬

‫‪ 5‬استخدام الطالب الكلمات والتراكيب والجمل شفهيا في مواقف مناسبة بطريقة منظمة ومطردة‪.‬‬

‫‪ 6‬استخدام الطالب الكلمات والتراكيب والجمل شفهيا في مواقف مناسبة بطريقة منظمة ومطردة مع كونه مثاليا‪.‬‬

‫‪31‬‬

‫‪KSSM BAHASA ARAB TINGKATAN 3‬‬

‫‪Kemahiran Membaca‬‬

‫‪ 3‬مهارة القراءة‬

‫الملاحظة‬ ‫معيار التعلم‬ ‫معيار المحتوى‬

‫‪ 3.1‬قراءة الكلمات قراءة صحيحة مع يقدرالطالب على‪:‬‬

‫‪ 3.1.1‬قراءة الكلمات قراءة صحيحة من حيث‪:‬‬ ‫الفهم والاستيعاب‪.‬‬

‫أ صفات الحروف ومخارجها‪.‬‬

‫ب الصوامت والصوائت‪.‬‬

‫‪ 3.1.2‬القراءة بالنبرات والسكتات الصحيحة‬

‫للأسماء من نوع‪:‬‬

‫أ اسم الفاعل لفعل ثلاثي مجرد ‪ ‬نموذج اسم الفاعل لفعل ثلاثي مجرد أجوف و ناقص‪:‬‬

‫‪ ‬قائل‪ ،‬مائل‬ ‫أجوف و ناقص‪.‬‬
‫‪ ‬قاض‪ ،‬رام‬ ‫ب اسم المكان على وزن َم ْف َعل و َم ْف ِعل‪.‬‬

‫‪ ‬نموذج اسم المكان على وزن َم ْف َعل و َم ْف ِعل‪:‬‬ ‫اسم الإشارة ‪ :‬هذان هاتان ذانك‬ ‫ج‬
‫‪ ‬مطعم‬ ‫تانك‪.‬‬ ‫د‬

‫الظرف ‪ :‬صباحا‪ ،‬ظهرا‪ ،‬مساء‪ ،‬نهارا‪،‬‬
‫ليلا‪ ،‬يمينا‪ ،‬يسارا‪  .‬منزل‬

‫ه الضمائر المنفصلة‪ :‬هما‪ ،‬هن‪ ،‬أنتما‪،‬‬

‫‪32‬‬

‫‪KSSM BAHASA ARAB TINGKATAN 3‬‬

‫الملاحظة‬ ‫معيار التعلم‬ ‫معيار المحتوى‬

‫أنتن والضمائر المتصلة ‪ :‬هما‪ ،‬هن‪،‬‬
‫كما‪ ،‬كن‪.‬‬

‫و الأسماء الظاهرة المحددة حسب‬
‫المواقف‪.‬‬

‫‪ 3.1.3‬القراءة بالنبرات والسكتات الصحيحة‬

‫للأفعال من نوع‪:‬‬

‫أ أمرللضميرين أنتما‪ ،‬أنتن‪.‬‬

‫ب ماض ومضارع للضمائرهما‪ ،‬هن‪،‬‬

‫أنتما‪ ،‬أنتن‪.‬‬

‫‪ ‬من أساليب إظهارالفهم‪:‬‬ ‫‪ 3.1.4‬إظهارالفهم للكلمات المقروءة‪.‬‬

‫‪ ‬الإيماء (الإشارات‪ ،‬تقاسيم الوجه‪ ،‬حركات اليد‬

‫والجسد)‬

‫‪ ‬الرسم‬

‫‪ ‬الإتيان بالترادف‪ /‬التضاد‬

‫‪ ‬التعيين‬

‫‪33‬‬

‫‪KSSM BAHASA ARAB TINGKATAN 3‬‬

‫الملاحظة‬ ‫معيار التعلم‬ ‫معيار المحتوى‬

‫‪ 3.1.5‬قراءة الأسماء والأفعال وتصنيفها من ‪ ‬نموذج التصنيف من حيث البنبة‪:‬‬

‫ماض‪ :‬درس‪ ،‬مضارع‪ :‬يكتبون‪ ،‬أمر‪ :‬اجلس ي‬ ‫حيث البنية والدلالة‪.‬‬

‫تقييم الكلمات المقروءة من حيث ‪ ‬التصنيف من حيث الدلالة مثل ‪ :‬التصنيف إلى الأشياء‬ ‫‪3.1.6‬‬

‫الصحة والخطأ وتصحيح الخاطئة منها‪ .‬المحسوسة والأشخاص والأماكن‪.‬‬

‫‪ 3.2‬قراءة التراكيب قراءة صحيحة يقدرالطالب على‪:‬‬

‫‪ 3.2.1‬قراءة التراكيب قراءة صحيحة من حيث‪:‬‬ ‫مع الفهم والاستيعاب‪.‬‬

‫أ صفات الحروف ومخارجها‪.‬‬

‫‪ ‬نموذج اسم ظاهرمفرد ‪ +‬ضميرمتصل‪:‬‬ ‫ب الصوامت والصوائت‬
‫الغائبان‪ :‬معلمهما‪ ،‬الغائبتان‪ :‬معلمهما‪ ،‬الغائبات‪ :‬معلمهن‪،‬‬
‫‪ 3.2.2‬قراءة التراكيب الإضافية بالنبرات‬
‫المخاطبان‪ :‬معلمكما‪ ،‬المخاطبتان‪ :‬معلمكما‪ ،‬المخاطبات‪:‬‬ ‫والسكتات الصحيحة‪:‬‬
‫معلمكن‪.‬‬
‫أ اسم ظاهرمفرد ‪ +‬ضمير متصل؛‬
‫‪ ‬نموذج اسم ظاهرمفرد ‪ +‬اسم ظاهرمفرد ‪ +‬ضمير‬ ‫هما‪ ،‬هن‪ ،‬كما‪ ،‬كن‪.‬‬

‫ب اسم ظاهرمفرد ‪ +‬اسم ظاهر‬

‫متصل‪ :‬كتاب معلمهما‪.‬‬ ‫مفرد ‪ +‬ضميرمتصل ؛ هما‪ ،‬هن‪،‬‬

‫كما‪ ،‬كن‪.‬‬

‫اسم ظاهرمفرد ‪ +‬اسم ظاهر ‪ ‬نموذج اسم ظاهرمفرد ‪ +‬اسم ظاهرمفرد ‪ +‬اسم ظاهر‬ ‫ج‬
‫مفرد ‪ +‬اسم ظاهرمفرد‪.‬‬ ‫د‬
‫مفرد‪ :‬كتاب معلم اللغة‪.‬‬ ‫اسم التفضيل أفعل ‪ +‬اسم ظاهر‪.‬‬

‫‪34‬‬

‫‪KSSM BAHASA ARAB TINGKATAN 3‬‬

‫الملاحظة‬ ‫معيار التعلم‬ ‫معيار المحتوى‬

‫‪ 3.2.3‬قراءة التراكيب النعتية بالنبرات ‪ ‬نموذج اسم التفضيل أفعل ‪ +‬اسم ظاهر‪ :‬أطول الطلاب‬

‫والسكتات الصحيحة‪:‬‬

‫نموذج جمع تكسيرللعاقل ‪ +‬جمع تكسيرللعاقل ‪ /‬جمع‬ ‫‪‬‬ ‫جمع تكسير للعاقل ‪ +‬جمع‬ ‫أ‬
‫تكسيرللعاقل ‪ /‬جمع مذكرسالم‬ ‫ب‬
‫جمع تكسير لغير العاقل ‪ +‬مفرد مذكرسالم‪ :‬الطلاب الكثيرون‬
‫‪ ‬جمع تكسيرلغيرالعاقل ‪ +‬مفرد مؤنث‪ :‬الكتب الكثيرة‬
‫مؤنث‪.‬‬

‫‪ ‬نموذج جمع مؤنث سالم لغيرالعاقل ‪ +‬مفرد مؤنث‪:‬‬ ‫جمع مؤنث سالم لغير العاقل ‪+‬‬ ‫ج‬
‫د‬
‫السيارات الكبيرة‬ ‫مفرد مؤنث‪.‬‬

‫نموذج اسم ظاهر‪ +‬العدد الترتيبي‪ :‬الطالب الأول‬ ‫‪‬‬ ‫اسم ظاهر‪ +‬العدد الترتيبي المفرد‬
‫‪ ‬العدد الترتيبي المفرد ‪ :‬الأول إلى العاشر‬ ‫والمركب والعقود والمائة‪.‬‬

‫‪ ‬العدد الترتيبي المركب ‪ :‬الحادي عشرإلى التاسع‬

‫عشر‬

‫‪ ‬العدد الترتيبي العقود ‪ :‬العشرون‪ ،‬الثلاثون‪،‬‬

‫الأربعون‪ ...‬التسعون‬

‫‪ ‬العدد الترتيبي المائة ‪ :‬المائة‪ ،‬المائتان‪ ،‬الثلاثمائة‪...‬‬

‫‪35‬‬

‫الملاحظة‬ ‫معيار التعلم‬ ‫‪KSSM BAHASA ARAB TINGKATAN 3‬‬

‫معيار المحتوى‬

‫التسعمائة‬

‫من أساليب الإتيان بالمعاني‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫الإتيان بمعاني التراكيب الإضافية‬ ‫‪3.2.4‬‬
‫‪ ‬الإيماء (الإشارات‪ ،‬تقاسيم الوجه‪ ،‬حركات اليد‬ ‫والتراكيب النعتية والتراكيب العطفية‬ ‫‪3.2.5‬‬

‫والجسد)‬ ‫المقروءة‪.‬‬

‫الرسم‬ ‫‪‬‬ ‫قراءة التراكيب الإضافية والتراكيب‬
‫الترادف‪ /‬التضاد‬ ‫‪‬‬ ‫النعتية والتراكيب العطفية وتصنيفها‪.‬‬
‫‪‬‬
‫التعيين‬

‫تقييم التراكيب الإضافية والتراكيب‬ ‫‪3.2.6‬‬
‫النعتية والتراكيب العطفية المقروءة من‬
‫حيث الصحة والخطأ وتصحيح‬

‫الخاطئة منها‪.‬‬

‫‪36‬‬


Click to View FlipBook Version