The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

SUSUNAN_KANDUNGAN_FAIL_MEJA_GURU_KANAN_M

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by uhisyamsriib, 2018-12-29 04:54:14

SUSUNAN_KANDUNGAN_FAIL_MEJA_GURU_KANAN_M

SUSUNAN_KANDUNGAN_FAIL_MEJA_GURU_KANAN_M

SUSUNAN KANDUNGAN FAIL MEJA
GURU KANAN MATA PELAJARAN

1. Objektif Jabatan

2. Objektif Bahagian/Unit

3. Carta Organisasi Jabatan / Pejabat

4. Carta Organisasi Kedudukan Pegawai

5. Senarai tugas / Kuasa dan Hubungan

6. Aktiviti Kurikulum :
6.1. Proses Kerja
6.2. Carta Aliran Kerja
6.3. Norma Kerja
6.4. Senarai Undang-undang / Peraturan

7. Aktiviti Kokurikulum :
6.1. Proses Kerja
6.2. Carta Aliran Kerja
6.3. Norma Kerja
6.4. Senarai Undang-undang / Peraturan

8. Aktiviti Pentadbiran :
6.1. Proses Kerja
6.2. Carta Aliran Kerja
6.3. Norma Kerja
6.4. Senarai Undang-undang / Peraturan

9. Tugas-tugas Lain :
6.1. Proses Kerja
6.2. Carta Aliran Kerja
6.3. Norma Kerja
6.4. Senarai Undang-undang / Peraturan

10. Senarai Semak/Check List

11. Peraturan-peraturan Pentadbiran

12. Senarai Jawatankuasa Yang Dianggotai

13. Senarai Borang Yang Digunakan

14. Tugas Harian

1

1.0. OBJEKTIF JABATAN
1.1. Memberi panduan untuk melaksanakan tanggungjawab sebagai Guru Kanan
Mata Pelajaran.
1.2. Membolehkan Guru Kanan Mata Pelajaran mengamalkan pengurusan yang
sistematik.
1.3. Menyediakan proses-proses yang boleh diikuti dan dinilai mengikut prosedur
yang jelas.
1.4. Menggerakkan pengurusan kurikulum ke arah peningkatan kecemerlangan.

2.0 OBJEKTIF BAHAGIAN / UNIT
1.5. Memberi panduan untuk melaksanakan tanggungjawab sebagai Guru Kanan
Mata Pelajaran.
1.6. Membolehkan Guru Kanan Mata Pelajaran mengamalkan pengurusan yang
sistematik.
1.7. Menyediakan proses-proses yang boleh diikuti dan dinilai mengikut prosedur
yang jelas.
1.8. Menggerakkan pengurusan kurikulum ke arah peningkatan kecemerlangan.
1.9. Menggerakkan pengurusan kegiatan kokurikulum akademik.
1.10. Membantu pengurusan dan pentadbiran di sekolah.
1.11. Membantu penyelarasan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran.

2

3.0 CARTA ORGANISASI GURU KANAN MATA
GPK

GKMP GKMP SAINS
BAHASA DAN

MATEMATIK

B.MELAYU B.INGGERIS SAINS SAINS
TERAS TAMBAHAN
B.CINA B.TAMIL
FIZIK KIMIA
B.ARAB / SASTERA
LAIN MELAYU BIOLOGI MATEMATI

SASTERA PENGAJIAN
INGGERIS AM

MUET

PELAJARAN (GKMP) (SEKOLAH MENENGAH) PENYELIA
PENGETUA PETANG

GPK HEM

GPK
KOKURIKULUM

GKMP TEKNIK GKMP SAINS
DAN KEMASYARAKATAN

VOKASIONAL

K.H MPV GEOGRAFI SEJARAH
N PERDAGN P.ISLAM P. MORAL

ERT

P. AKAUN EKA P.S.VISUAL PJK
TASAWWUR
IK S.PERT. M.TAMB. SIVIK USULUDIN
TEK. KEJ. P.ALQURAN
L. EKONOMI
KEJURU PERAKAUNAN P.SYARIAH
TERAAN
M.P LAIN
R.C

P.P

SAINS SUKAN

3

4.0. CARTA ORGANISASI

PE

GPK

GKMP GKMP SAINS
BAHASA DAN

KETUA MATEMATIK
PANITIA
KETUA
GURU PANITIA
MATA
PELAJARAN GURU
MATA
PELAJARAN

I KEDUDUKAN PEGAWAI

ENGETUA PENYELIA
PETANG
GPK HEM

GPK
KOKURIKULUM

GKMP TEKNIK GKMP SAINS
DAN KEMASYARAKATAN

VOKASIONAL KETUA
PANITIA
KETUA
PANITIA GURU
MATA
GURU PELAJARAN
MATA
PELAJARAN

4

5.0.SENARAI TUGAS, KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN
PEGAWAI LAIN

BAHAGIAN : KURIKULUM
JAWATAN : GURU KANAN MATA PELAJARAN (GKMP)

Tugas Pegawai Tugas Dan Kuasa Yang Tugas Pegawai-
Atasan Yang Ada Tanggungjawab Diberi Pegawai Lain Yang
Hubungan Ada Hubungan
Serta Jenis
Hubungan

Pegetua Bertanggungjawab: Arahan Ketua Panitia
mengeluarkan 1. Memperoleh sukatan Kementerian Guru Mata Pelajaran
arahan kepada
Penolong Kanan terbaru Arahan JPN
menyampaikan 2. Mengagihkan sukatan Arahan
arahan dan bahan
dari JPN kepada pelajaran kepada ketua Pengetua
GKMP panitia Arahan GPK

Penolong Kanan Bertanggungjawab: Pengetua Ketua Panitia
mengarahkan GKMP 1. Memastikan rancangan GPK Guru Mata Pelajaran
memastikan GKMP
rancangan pengajaran dibuat dan Ketua Panitia
pengajaran siap boleh ditunjukkan pada GPK Guru Mata Pelajaran
dalam jangka waktu bila-bila masa. GKMP
yang ditetapkan 2. Rancangan pengajaran Ketua Panitia
siap dan dilaksanakan GPK Guru Mata Pelajaran
Penolong Kanan dalam P&P. GKMP
mengarahkan GKMP Bertanggungjawab:
memilih dan menilai 1. Membuat pemilihan dan
buku rujukan guru penilaian naskah guru,
buku rujukan dan buku
Penolong Kanan kerja pelajar
mengarahkan GKMP 2. Memastikan buku
memastikan ABM tersebut dimanfaatkan
dimanfaatkan Bertanggungjawab:
1. menyelaraskan
penggunaan ABM dalam
P&P

5

Penolong Kanan Bertanggungjawab: Arahan Ketua Panitia
menyampaikan 1. Memperoleh pekeliling Kementerian Guru Mata Pelajaran
pekeliling format
baru peperiksaan format baru peperiksaan Arahan JPN
kepada GKMP 2. Mengagihkan format Arahan

Penolong Kanan baru peperiksaan. Pengetua
mengeluarkan Arahan GPK
arahan GKMP
memastikan Bertanggungjawab: Pengetua Penyelia Petang
pencerapan 1. Mencerap guru mata GPK GKMP
dilaksanakan Ketua Panitia
mengikut jadual pelajaran mengikut
jadual yang telah
ditetapkan pada awal
tahun.

Penolong Kanan Bertanggungjawab: Arahan Penyelia Petang
mengeluarkan 1. Memeriksa buku latihan Pengetua Ketua Panitia
arahan kepada Guru Mata Pelajaran
GKMP supaya pelajar Arahan GPK
memastikan 2. Membuat laporan Penyelia Petang
pemeriksaan Arahan Ketua Panitia
(pencerapan) buku kepada Penolong Kanan Pengetua Guru Mata Pelajaran
latihan pelajar
dilaksanakan Bertanggungjawab: Arahan Penyelia Petang
Penolong Kanan 1. Menyemak buku rekod Kementerian Ketua Panitia
mengeluarkan Guru Mata Pelajaran
arahan kepada mengajar guru Arahan JPN
GKMP memastikan 2. Merekodkan Arahan
semakan buku rekod
mengajar guru penghantaran buku Pengetua
dilaksanakan rekod oleh guru- guru
Penolong Kanan
mengeluarkan Bertanggungjawab:
arahan kepada 1. Melaksanakan
GKMP memastikan
Bahasa Melayu penggunaan Bahasa
Melayu sebagai bahasa
ilmu merentasi

6

digunakan kurikulum Arahan GPK
sepenuhnya sebagai
bahasa penghantar Bertanggungjawab: Pengetua Penyelia Petang
Penolong Kanan 1. Menyelaras penyediaan GPK Ketua Panitia
mengeluarkan Guru Mata Pelajaran
arahan kepada soalan peperiksaan dan GPK
GKMP untuk ujian bulanan GKMP Setiausaha
menyediakan soalan 2. Melaksanakan Peperiksaan
peperiksaan peperiksaan Arahan Ketua Panitia
Penolong Kanan Bertanggungjawab: Pengetua Guru Mata Pelajaran
mengeluarkan 1. Memperoleh
arahan kepada markah / keputusan GKMP
GKMP peperiksaan Kaunselor
menyampaikan 2. Menyelaras analisis Setiausaha
arahan membuat keputusan peperiksaan Peperiksaan
analisis keputusan dan mendokumenkannya Ketua Panitia
peperiksaan 3. Merancang pelan Guru Mata Pelajaran
tindakan GKMP
Pengetua Bertanggungjawab: Ketua Panitia
mengarahkan 1. Membantu program Guru Pusat Sumber
Penolong Kanan motivasi kecemerlangan
merancang dan pelajar GKMP
melaksanakan Ketua Panitia
program motivasi Bertanggungjawab: Arahan Pegawai Kewangan
Pengetua 1. Memastikan ketua Pengetua
mengarahkan
Penolong Kanan panitia merekodkan
membeli ABM barang-barang tersebut
dalam buku stok dan
inventori

Arahan Pengetua Bertanggungjawab: Arahan
kepada Penolong 1. Membuat anggaran Pengetua
Kanan menyelaras
perbelanjaan tahunan perbelanjaan tahunan,
panitia menyelaras dan
mengagihkan peruntuk-
an kewangan yang telah
diluluskan dan
menyediakan untuk
tujuan audit

7

Arahan Pengetua Bertanggungjawab: Arahan Penolong Kanan
kepada Penolong 1. Menentukan keperluan Pengetua GKMP
Kanan bersama Ketua Panitia
GKMP mengenai guru bagi setiap panitia Arahan
keperluan guru. Pengetua Penolong Kanan
Arahan Pengetua Bertanggungjawab: GKMP
kepada GKMP 1. Menyemak dan menilai Arahan Ketua Panitia
melalui Penolong Pengetua
Kanan mengenai peraturan pekeliling Penolong Kanan
manual prosedur dan manual prosedur Arahan GKMP
kerja dan fail meja kerja dan fail meja Pengetua Ketua Panitia
Arahan Pengetua dipatuhi Guru Mata Pelajaran
mengenai aktiviti Bertanggungjawab: Arahan JPN Penolong Kanan
tahunan panitia 1. Membantu merancang Arahan GKMP
aktiviti panitia Ketua Panitia
Arahan Pengetua sepanjang tahun Pengetua
kepada Penolong Bertanggungjawab: GKMP
Kanan menyemak 1. Menyemak fail panitia Arahan Ketua Panitia
fail panitia Pengetua Guru Mata Pelajaran
Pegetua Bertanggungjawab:
mengeluarkan 1. Menentukan kelompok Penolong Kanan
arahan kepada GKMP
Penolong Kanan pelajar untuk program Ketua Panitia
menyampaikan pemulihan dan Guru Mata Pelajaran
arahan maklumat pengayaan.
dari
Kementerian/JPN Bertanggungjawab:
dan PPD 1. Mengenalpasti kekuatan
Pegetua
mengeluarkan dan kelemahan guru
arahan kepada dalam panitia
Penolong Kanan
menentukan
rancangan
pengajaran disiapkan
dalam jangka masa
tertentu dan
kemaskini

8

Pengetua Bertanggungjawab: Arahan Penolong Kanan
mengarahkan 1. Merancang kursus Pengetua GKMP
Penolong Kanan Ketua Panitia
merancang dan perkembangan staf Guru Mata Pelajaran
menyelaras 2. Melaksanakan
perkembangan staf
perkembangan staf

Pengetua Bertanggungjawab: Arahan Penolong Kanan
menyampaikan 1. berusaha meningkatkan Pengetua GKMP
arahan Kementerian Ketua Panitia
kepada Penolong inovasi dalam Guru Mata Pelajaran
Kanan – penggunaan ABM
meningkatkan semasa P&P.
inovasi dalam P&P. 2. menghasilkan modul
P&P yang berkualiti

9

SENARAI TUGAS, KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN
PEGAWAI LAIN

BAHAGIAN : KOKURIKULUM
JAWATAN : GURU KANAN MATA PELAJARAN (GKMP)

Tugas Pegawai Tugas Dan Kuasa Yang Tugas Pegawai-
Atasan Yang Ada Tanggungjawab Diberi Pegawai Lain
Hubungan Yang Ada
Hubungan Serta
Jenis Hubungan

Pengetua Bertanggungjawab: Arahan Ketua Panitia
mengeluarkan 1. Memperoleh program Kementerian Guru Persatuan
arahan kepada Arahan JPN Guru Kelab
Penolong Kanan kokurikulum peringkat Arahan Pengetua
menyampaikan negeri dan daerah Arahan Penolong
arahan dan bahan 2. Mengagihkan jenis-jenis Kanan (PK)
dari JPN kepada pertandingan yang
GKMP melibatkan persatuan/ Pengetua Ketua Panitia
kelab akademik kepada Penolong Kanan Guru Mata
Penolong Kanan ketua panitia/guru GKMP
mengarahkan persatuan/kelab Pelajaran
GKMP memastikan Bertanggungjawab:
aktiviti-aktiviti 1. Memastikan program Penolong Kanan Ketua Panitia
persatuan/kelab persatuan / kelab GKMP Guru Persatuan /
akademik akademik dibuat dan Kelab
dijalankan dalam boleh ditunjukkan pada
jangka masa yang bila-bila masa.
ditetapkan 2. Memastikan program
Penolong Kanan dilaksanakan oleh
mengarahkan persatuan/kelab
GKMP menentukan
jenis-jenis aktiviti Bertanggungjawab:
yang dipertanding- 1. Membuat pemilihan
kan di peringkat
sekolah dan aktiviti dan menentukan
memastikan ada prosedur pertandingan
penyertaan di 2. Membuat laporan dalam
peringkat buku / fail kokurikulum
daerah/negeri

10

Penolong Kanan Bertanggungjawab: Penolong Kanan Ketua Panitia
mengarahkan 1. mengendalikan aktiviti / GKMP Guru Persatuan /
GKMP memastikan
aktiviti persatuan / pertandingan menulis Penolong Kanan Kelab
kelab dimanfaatkan esei, kuiz, deklemasi GKMP Guru Bimbingan
untuk meningkat- sajak, drama, pidato dan dan Kaunseling
kan kecemerlangan lain- lain
akademik 2. menyelaras kursus Ketua Panitia
kepada pelajar seperti Guru Persatuan /
Penolong Kanan motivasi, kepimpinan,
mengarahkan teknik menjawab soalan Kelab
GKMP memastikan peperiksaan dan lain- lain
penyelarasan Bertanggungjawab:
kewangan, 1. merancang peruntukan
perbelanjaan, kewangan
keselamatan dan 2. merancang perbelanjaan
pengangkutan mengikut kesesuaian
3. menetapkan jenis
pengangkutan
4. memastikan prosedur
keselamatan dipatuhi

11

SENARAI TUGAS, KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN
PEGAWAI LAIN

BAHAGIAN : PENTADBIRAN
JAWATAN : GURU KANAN MATA PELAJARAN (GKMP)

Tugas Pegawai Tugas Dan Kuasa Yang Tugas Pegawai-
Atasan Yang Ada Tanggungjawab Diberi Pegawai Lain Yang
Hubungan Ada Hubungan
Serta Jenis
Hubungan

Pengetua Bertanggungjawab: Arahan Ketua Panitia
mengeluarkan 1. Memperoleh bahan / Kementerian Guru Mata Pelajaran
arahan kepada
Penolong Kanan pekeliling / surat / Arahan JPN
menyampaikan panggilan kursus / Arahan
arahan JPN kepada latihan guru /
GKMP peperiksaan. Pengetua
2. Mengagihkan tugas- Arahan
tugas guru di bawah
bidang dan kawalannya Penolong
Kanan (GPK)

Penolong Kanan Bertanggungjawab: Pengetua Ketua Panitia
menyelaras hal 1. Memastikan ujian GPK Guru Mata Pelajaran
ehwal peperiksaan, GKMP
kursus dan latihan / peperiksaan dijalankan Ketua Panitia
untuk guru-guru di mengikut jadual. Pengetua Guru Mata Pelajaran
bawah bidangnya. 2. Memastikan kursus- GPK
kursus dan latihan yang GKMP
Penolong Kanan perlu dihadiri oleh guru.
mengarahkan GKMP 3. memastikan jenis kursus
membantu dalaman untuk guru-guru
menyelenggara dan di bawah kawalannya
menyelaras kutipan Bertanggungjawab:
data atau maklumat 1. memastikan data
dan segala jenis / maklumat guru dibuat
perangkaan yang dan boleh ditunjukkan
berkaitan dengan pada bila-bila masa.
2. memastikan segala jenis
perangkaan berkaitan
bidangnya siap dan
dapat dimanfaatkan

12

bidangnya. Bertanggungjawab: Pengetua Ketua Panitia
Penolong Kanan 1. memastikan program GPK Guru Mata Pelajaran
mengarahkan GKMP GKMP
membantu rutin dan developmental Ketua Panitia
merancang takwim dijalankan seperti Pengetua Guru Mata Pelajaran
sekolah. ditetapkan dalam takwim GPK
2. memastikan tarikh-tarikh GKMP Ketua Panitia
Penolong Kanan program mengikut Guru Mata Pelajaran
mengarahkan GKMP bidangnya dipatuhi yang Pengetua
menyelia kerja-kerja melibatkan penetapan GPK Ketua Panitia
guru di bawah mesyuarat / taklimat / GKMP Guru Mata Pelajaran
bidang dan seminar dan lain- lain
kawalannya Bertanggungjawab:
1. memastikan pencerapan
Penolong Kanan guru- guru dilakukan
mengarahkan GKMP seperti yang ditetapkan
menyediakan 2. memastikan pencerapan
anggran belanjawan buku latihan dijalankan
tahunan sekolah dan seperti yang dijadualkan.
mengawal perbelan- 3. memastikan guru-guru
jaan. baru / GSTT dapat
menjalankan tugas
dengan baik melalui
bimbingan yang
berterusan
Bertanggungjawab:
1. memastikan anggaran
belanjawan dibuat dan
boleh ditunjukkan pada
bila-bila masa
2. memastikan perbelan-
jaan dibuat mengikut
keperluan
3. memastikan prosedur
kewangan dipatuhi

Penolong Kanan Bertanggungjawab: GPK
GKMP
mengarahkan GKMP 1. memastikan borang

menjaga dan penyemakan stok dan

13

menyemak stok dan inventori dibuat dan GPK Ketua Panitia
inventori, segala boleh ditunjukkan pada GKMP Guru Mata Pelajaran
peralatan, barang bila-bila masa
atau bahan yang 2. memastikan borang Ketua Panitia
berkaitan bidangnya senarai semak siap dan Guru Mata Pelajaran
dapat dimanfaatkan
Penolong Kanan Bertanggungjawab:
mengarahkan GKMP 1. memastikan borang
memastikan aspek- senarai semak amalan
aspek penyemaian nilai- nilai murni dibuat
nilai- nilai murni dan dan boleh ditunjukkan
amalannya berlaku pada bila-bila masa.
di bilik darjah 2. Borang merit dan
/sekolah demerit dapat
dimanfaatkan

Penolong Kanan Bertanggungjawab: GPK
mengarahkan GKMP 1. memastikan jadual GKMP
memastikan pelajar-
pelajar dilatih waktu / jadual tugas
melaksanakan tugas- harian dibuat
tugas bilik darjah dan boleh ditunjukkan
dan menjaga pada bila-bila masa.
keceriaannya. 2. memastikan jadual
jadual giliran tugas
keceriaan dipatuhi

14

SENARAI TUGAS, KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN
PEGAWAI LAIN

BAHAGIAN : TUGAS-TUGAS LAIN
JAWATAN : GURU KANAN MATA PELAJARAN (GKMP)

Tugas Pegawai Tugas Dan Kuasa Yang Tugas Pegawai-
Atasan Yang Ada Tanggungjawab Diberi Pegawai Lain Yang
Hubungan Ada Hubungan
Serta Jenis
Hubungan

Pengetua Bertanggungjawab: Arahan Ketua Panitia
mengeluarkan 1. memperoleh maklumat / Kementerian Guru Mata Pelajaran
arahan dan bahan
kepada Penolong bantuan berhubung Arahan JPN
Kanan menyampai- dengan pusat kegiatan Arahan
kan arahan JPN guru (PKG), PPD,
kepada GKMP bahagian dan Pusat Pengetua
Sumber Pelajaran Negeri Arahan GPK
(PSPN)
2. mengagihkan bahan
/ maklumat / bantuan
kepada ketua panitia

Penolong Kanan Bertanggungjawab: Pengetua Ketua Panitia
mengarahkan GKMP 1. memastikan jemputan / GPK Guru Mata Pelajaran
berhubung dengan GKMP
GKMP sekolah lain surat- menyurat dihantar Ketua Panitia
untuk berkongsi untuk mengadakan Pengetua Guru Mata Pelajaran
maklumat dan pertemuan profesional. GPK
sumber pendidikan antara GKMP sekolah- GKMP
bagi memantapkan sekolah lain
keupayaan dan 2. program dirancang dan
pengetahuan disiapkan, dilaksana dan
Penolong Kanan dimanfaatkan.
mengarahkan GKMP Bertanggungjawab:
melengkapkan bilik 1. memastikan borang
gerakan sekolah senarai semak dibuat
dengan data atau dan boleh ditunjukkan
maklumat mengenai pada bila-bila masa.
semua mata 2. giliran tugas guru yang
terlibat dibuat dengan

15

pelajaran dan bantuan pelajar / GPK Ketua Panitia
menggunakannya persatuan / kelab GKMP Guru Mata Pelajaran
secara berkesan.
Penolong Kanan Bertanggungjawab: GPK Ketua Panitia
mengarahkan GKMP 1. memastikan program GKMP Guru Mata Pelajaran
membantu meran-
cang dan menyelia dibuat dan boleh Ketua Panitia
program keindahan ditunjukkan pada bila- Guru Mata Pelajaran
dan kebersihan bila masa.
sekolah. 2. borang pemantauan,
giliran tugas dan senarai
Penolong Kanan semak siap dan
mengarahkan GKMP dimanfaatkan.
membantu Pengetua Bertanggungjawab:
menyelia hal- hal 1. memastikan jadual
peperiksaan, waktu ujian / peperik-
kegiatan sukan, saan / kegiatan sukan
penyediaan jadual dan penggunaan pusat
waktu sekolah dan sumber semasa P&P
urusan pusat sumber dibuat dan disiapkan
2. menyelia dan memantau
mengikut waktu yang
ditetapkan.

Penolong Kanan Bertanggungjawab: GPK
mengarahkan GKMP 1. melaksanakan segala GKMP
melaksanakan segala
arahan dan tugasan arahan dan tugasan yang
yang diberikan oleh diberi oleh pengetua.
pengetua dari 2. memastikan segala
semasa ke semasa arahan diikuti dan
dipatuhi

16

6.0. AKTIVITI KURIKULUM:

6.1. AKTIVITI MESYUARAT PANITIA
6.1.1. Proses Kerja Bagi Mengadakan Mesyuarat Panitia

Bil Proses Kerja Pegawai Yang Seksi Undang-
Meluluskan/Dirujuk Undang/Peraturan
i Menentukan tarikh, masa, tempat
dan agenda Pengetua
GKMP

ii Memaklumkan mesyuarat Setiausaha

iii Menyediakan perkara- perkara yang GKMP
perlu semasa mesyuarat mengikut Ketua Panitia
keperluan.

iv Menjalankan mesyuarat GKMP
Ketua Panitia

v Mencatat minit dan minit mesyuarat Setiausaha
diedarkan

vi Minit difailkan dan tindakan susulan GKMP
Setiausaha
Ketua Panitia

17

6.1.2. Carta Aliran Mesyuarat Panitia

· Mula
· Menentukan tarikh,masa,tempat dan agenda

mesyuarat
· Memanggil mesyuarat
· Menyediakan perkara- perkara yang perlu semasa

mesyuarat mengikut keperluan.
· Menjalankan mesyuarat
· Mencatat minit dan minit mesyuarat diedarkan
· Minit difailkan dan tindakan susulan
· Tamat

18

6.1.3. Norma Kerja Mesyuarat Ketua-Ketua Panitia

Bil Jenis Kerja/Aktiviti Masa Diambil Jumlah Unit
i Menentukan tarikh, masa, tempat 10 minit Sekali sebulan

dan agenda

ii Sediakan keperluan mesyuarat

iii Menjalankan mesyuarat 60 minit

iv Mencatat minit

v Tindakan susulan

# Lama masa yang diperuntukkan bergantung mengikut agenda yang dimesyuaratkan

19

6.2. AKTIVITI MENYELARAS DAN MENENTUKAN PENYEDIAAN RANCANGAN
PELAJARAN TAHUNAN DAN HARIAN BERDASARKAN SUKATAN
PELAJARAN

6.2.1. Proses Kerja Bagi Merancang, Menyediakan Rancangan Pelajaran Tahunan Dan
Harian.

Bil Proses Kerja Pegawai Yang Seksi Undang-
Meluluskan/Dirujuk Undang/Peraturan
i Menentukan tarikh, masa, tempat Pengetua Surat Pekeliling
dan agenda Guru Kanan Mata Ikhtisas
Pelajaran (GKMP)
Bil 02/2002
ii Memanggil mesyuarat Setiausaha
Bil 10/1995
iii Menyemak sukatan pelajaran dan GKMP
menentukan jangkamasa satu-satu Ketua Panitia Bil 09/1994
tajuk..
Bil 05/1992
iv Pembahagian tugas dan menentukan GKMP
Bil 13/1991
tarikh siap dan mesyuarat kedua. Ketua Panitia

v Tindakan Panitia (menyediakan GKMP Bil 11/1991
rancangan pengajaran ) Ketua Panitia Bil 06/1991

vi Mesyuarat kedua : semakan dan Setiausaha
penilaian

vii Membuat keputusan pilihan GKMP
Ketua Panitia

viii Melaksanakan Ketua Panitia
Guru Mata Pelajaran

20

6.2.2. Carta Aliran Menyediakan Rancangan Pelajaran Tahunan Dan Harian

· Mula

· Menentukan tarikh, masa, tempat dan agenda

· Memanggil mesyuarat

· Menyemak sukatan pelajaran dan menentukan
jangkamasa satu-satu tajuk..

· Pembahagian tugas dan menentukan tarikh siap
dan mesyuarat kedua.

· Tindakan Panitia (menyediakan rancangan
pengajaran )

· Mesyuarat kedua : semakan dan penilaian

Tidak Ya · Membuat keputusan pilihan
· Tamat

21

6.2.3. Norma Kerja Merancang Dan Menyediakan Rancangan Pelajaran Tahunan Dan
Harian

Bil Jenis Kerja/Aktiviti Masa Diambil Jumlah Unit

i Menyemak Sukatan Pelajaran Awal Penggal

ii Mesyuarat pertama (Arahan / 60 minit Sekali setahun
Perancangan)

iii Mesyuarat kedua (Semakan / 60 minit Sekali sebulan
Penilaian)

22

6.3. AKTIVITI MENENTUKAN DAN MEMILIH NASKAH GURU, BUKU
RUJUKAN DAN BUKU KERJA

6.3.1. Proses Kerja Menentukan Dan Memilih Naskah Guru, Buku Rujukan Dan Buku
Kerja

Bil Proses Kerja Pegawai Yang Seksi Undang-
Meluluskan/Dirujuk Undang/Peraturan
I Menentukan tarikh, masa, tempat Pengetua Surat Pekeliling
dan agenda Penolong Kanan Ikhtisas

ii Memanggil mesyuarat dan Setiausaha Bil 10/1993

membawa bahan yang diperlukan Guru Kanan Mata

semasa mesyuarat (Senarai buku ) Pelajaran (GKMP)

Ketua Panitia

iii Mesyuarat dan bengkel untuk GKMP
menentukan dan memilih bahan Ketua Panitia

iv Keputusan pemilihan GKMP

v Perakuan / kelulusan Pengetua
Penolong Kanan
GKMP

vi Pembelian GKMP

23

6.3.2. Carta Aliran Menentukan Dan Memilih Naskah Guru, Buku Rujukan Dan Buku
Kerja Yang Berkualiti

· Mula

· Menentukan tarikh, masa, tempat dan agenda
mesyuarat

· Memanggil mesyuarat dan membawa bahan
yang diperlukan semasa mesyuarat
(Senarai buku )

· Mesyuarat dan bengkel untuk menentukan dan
memilih bahan

Tidak · Keputusan / pemilihan
Tidak Ya

· Rujuk Pengetua / Penolong Kanan
( Perakuan / Kelulusan )

Ya

· Keputusan / pemilihan

· Dilaksanakan pembelian dan stok

· Tamat

24

6.3.3. Norma Kerja Menentukan Dan Memilih Naskah Guru, Buku Rujukan Dan Buku
Kerja Yang Berkualiti

Bil Jenis Kerja/Aktiviti Masa Diambil Jumlah Unit

i Mesyuarat 60 minit Sekali setahun

ii Bengkel ( Proses memilih bahan ) 120 minit Sekali setahun

iii Penilaian

25

6.4. AKTIVITI MENYELARAS DAN MEMASTIKAN PENGGUNAAN
BAHAN BANTU MENGAJAR DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

6.4.1. Proses Kerja Menyelaras Dan Memastikan Penggunaan Bahan Bantu Mengajar
Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran

Bil Proses Kerja Pegawai Yang Seksi Undang-
Meluluskan/Dirujuk Undang/Peraturan
I Menentukan tarikh, /agenda Pengetua Surat Pekeliling
mesyuarat AJK mesyuarat peranan Penolong Kanan Ikhtisas
BBM dalam P& P
Guru Kanan Mata Bil 06/2003
ii Menyediakan surat panggilan Pelajaran (GKMP)
mesyuarat dengan menyatakan Bil 06/2002
matlamat dan tujuan Penolong Kanan
GKMP Bil 03/1999
iii Mesyuarat dan bengkel Ketua Panitia
· Menentukan / menetapkan Bil 11/1998
bahan BBM yang perlu
dihasilkan dan digunakan Bil 03/1998
dalam P&P
· Sumbang saran

iv Pengagihan tugas untuk GKMP
menyediakan BBM
GKMP
v Menyerahkan senarai BBM yang Ketua Panitia
diperlukan
GKMP
vi Pendedahan penggunaan BBM Setiausaha Pusat
Sumber

vii Melaksanakan BBM dalam P&P Ketua Panitia
Semua Guru Mata
Pelajaran

26

6.4.2. Carta Aliran Menyelaras Dan Memastikan Penggunaan Bahan Bantu Mengajar
Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran

· Mula

· Menentukan tarikh, masa, tempat dan agenda
mesyuarat

· Memanggil mesyuarat

· Menentukan dan mengagihkan tugas dan
menetapkan tarikh siap.

· Mesyuarat ,bengkel panitia dan tindakan.

· Mesyuarat kedua membuat pilihan

Tidak Ya · Keputusan penilaian
· Melaksanakan dan penghargaan
Ya · Tamat

27

6.4.3. Norma Kerja Menyelaras Dan Memastikan Penggunaan Bahan Bantu Mengajar
Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran

Bil Jenis Kerja/Aktiviti Masa Diambil Jumlah Unit

i Mesyuarat 30 minit 3 kali setahun

ii Bengkel panitia – penyediaan ABM Mengikut kesesuaian Sekali sepenggal

6.5. AKTIVITI BERTINDAKBALAS DAN PROAKTIF KEPADA SETIAP
PERUBAHAN BARU DALAM FORMAT PEPERIKSAAN DAN ARAHAN
YANG BERKAITAN DENGAN PANITIA

6.5.1. Proses Kerja Perubahan Format Peperiksaan Dan Arahan Yang Berkaitan
Dengan Panitia

Bil Proses Kerja Pegawai Yang Seksi Undang-
Meluluskan/Dirujuk Undang/Peraturan
I Menerima dan memaklumkan Pengetua Surat Pekeliling
arahan Penolong Kanan Ikhtisas

ii Memahami segala maklumat yang Guru Kanan Mata Bil 04/1994
Bil 02/1993
diterima Pelajaran (GKMP) Bil 05/1993

iii Menyebarkan maklumat kepada GKMP
panitia dan mengambil tindakan Ketua Panitia
Guru Mata Pelajaran

iv Mengambil tindakan dan GKMP

pelaksanaan oleh Panitia dan Guru Ketua Panitia

Mata Pelajaran

28

6.5.2. Carta Aliran Perubahan Format Peperiksaan Dan Arahan Yang Berkaitan
Dengan Panitia

· Maklumat dari Lembaga Peperiksaan
· Menerima maklumat dan arahan daripada

Pengetua / Penolong Kanan
· Memahami maklumat yang diterima
· Menyebarkan maklumat kepada panitia dan

mengambil tindakan
· Mengambil tindakan dan pelaksanaan oleh

Panitia dan Guru Mata Pelajaran.

· Tamat

29

6.5.3. Norma Kerja Mesyuarat Ketua-Ketua Panitia

Bil Jenis Kerja/Aktiviti Masa Diambil Jumlah Unit
30 minit Bila perlu
i Terima maklumat/ menyebar
maklumat kepada anggota
bidangnya/Panitia

ii Tindakan

30

6.6. AKTIVITI PENCERAPAN BUKU LATIHAN DAN RAMPAIAN PELAJAR

6.6.1. Proses Kerja Pencerapan Buku Latihan Dan Rampaian Pelajar

Bil Proses Kerja Pegawai Yang Seksi Undang-
Undang/Peraturan
Meluluskan/Dirujuk Surat Pekeliling
Ikhtisas
I Menentukan tarikh penghantaran Pengetua
Bil 07/1989
buku latihan(jenis buku,bilangan dan Penolong Kanan

tingkatan) Guru Kanan Mata

Pelajaran (GKMP)

ii Menyediakan dan mengedarkan GKMP
borang semakan

iii Ketua Panitia/Guru menghantar Ketua Panitia
buku latihan kepada GKMP GKMP

iv Menyemak dan mengambil tindakan GKMP
yang perlu

v Membuat laporan dan mengisi GKMP
borang semakan kerja pelajar

vi Mengambil tindakan susulan GKMP
terhadap guru,pelajar dan ketua
panitia

vii Memilih secara rawak/rambang GKMP

buku latihan pelajar untuk semakan

Penolong Kanan

viii Memfailkan borang laporan GKMP
semakan kerja pelajar yang telah Ketua Panitia
diisi

31

6.6.2. Carta Aliran Pencerapan Buku Latihan Dan Rampaian Pelajar

· Mula

· Taklimat kepada guru yang terlibat

· Menentukan tarikh penghantaran buku
latihan(jenis buku,bilangan dan tingkatan

· Menyediakan dan mengedarkan borang
semakan

· Ketua Panitia/guru hantar buku latihan.

· Menyemak dan mengambil tindakan yang
perlu

· Mengisi borang laporan

· Tindakan susulan

Guru Pelajar Ketua Panitia
· Laporan dan fail
· Tamat

32

6.6.3. Norma Kerja Pencerapan Buku Latihan Dan Rampaian Pelajar

Bil Jenis Kerja/Aktiviti Masa Diambil Jumlah Unit

i Menyediakan boring penilaian rekod 30 minit Sekali setahun

ii Tindakan : Menyemak dan 60 minit Sekali sepenggal
mengambil tindakan

iii Menyediakan laporan untuk 30 minit
tindakan pembaikan

6.7. AKTIVITI MENJALANKAN PEMANTAUAN DAN PENCERAPAN GURU

6.7.1. Proses Kerja Pemantauan Dan Pencerapan Guru

Bil Proses Kerja Pegawai Yang Seksi Undang-
I Menyediakan borang pemantauan Meluluskan/Dirujuk Undang/Peraturan
Guru Kanan Mata
Pelajaran (GKMP)

ii Taklimat umum mengenai GKMP

pemantauan yang hendak dilakukan

dan keperluan

iii Menentukan/pemilihan calon yang GKMP
hendak dimantau

iv Memberitahu ,membincang dan GKMP
membimbing Guru yang berkenaan

v Mengisi borang laporan dan GKMP
menghantar semakan kepada
Penolong Kanan

vi Fail Penolong Kanan
GKMP

33

6.7.2. Carta Aliran Pemantauan Dan Pencerapan Guru

· Mula
· Menyediakan borang
· Taklimat umum mengenai cara pemantauan

dan keperluan
· Menentukan calon yang hendak dicerap
· Mencerap dan melaporkan.
· Memberitahu dan berbincang serta

membimbing
· Mengisi borang laporan dan hantar salinan

laporan kepada Pengetua/Penolong Kanan
· Fail

· Tamat

34

6.7.3. Norma Kerja Pemantauan Dan Pencerapan Guru

Bil Jenis Kerja/Aktiviti Masa Diambil Jumlah Unit
Sekali setahun
i Menyediakan borang pencerapan 30 minit
mata pelajaran Sekali setahun

ii Memaklumkan dan keperluan 30 minit Dua kali
pemantauan seminggu
Sekali seminggu
iii Mencerap dan melapor 80 minit Sekali seminggu

iv Membincang,membimbing guru 30 minit
yang dicerap

v Laporan untuk Pengetua/Penolong 30 minit
Kanan

35

6.8. AKTIVITI MENYEMAK BUKU REKOD MENGAJAR GURU

6.8.1. Proses Kerja Menyemak Buku Rekod Mengajar Guru

Bil Proses Kerja Pegawai Yang Seksi Undang-
Undang/Peraturan
Meluluskan/Dirujuk
Surat Pekeliling
I Mesyuarat Guru Kanan Mata Pengetua Ikhtisas

Pelajaran (GKMP) dengan Pengetua Penolong Kanan

dan Penolong Kanan

ii Menetapkan tarikh dan masa Pengetua Bil 03/1999

menyerahkan buku rekod mengajar

iii Mengadakan mesyuarat panitia dan GKMP
menyampaikan arahan berdasarkan Ketua Panitia
garis panduan yang ditetapkan

iv Aplikasi persediaan mengajar Pengetua
Penyelia Petang

v Menyemak Buku Rekod Mengajar Penolong Kanan

Guru GKMP

vi Keputusan Pengetua

vii Semakan semula Pengetua
Penolong Kanan

36

6.8.2. Carta Aliran Penyemakan Buku Rekod Mengajar Guru

· Mula
· Mesyuarat GKMP dengan Pengetua dan Penolong Kanan
· Menetapkan tarikh menyerahkan buku ringkasan
· Memanggil mesyuarat ahli panitia dan menyampaikan

arahan (Berdasarkan kualiti yang ditetapkan)
· Melaksanakan
· Disemak oleh GKMP
· Keputusan
Ya
· Semak oleh Pengetua dan Penolong Kanan dari semasa ke

semasa
· Tamat

37

6.8.3. Norma Kerja Penyemakan Buku Rekod Mengajar Guru

Bil Jenis Kerja/Aktiviti Masa Diambil Jumlah Unit

1. Mesyuarat - arahan 20 minit Sekali Setahun

2. Kerja Menyemak 80 minit Sekali Seminggu

38

6.9. AKTIVITI MEMPERTINGKAT DAN MEMPERLUASKAN AMALAN
MENGGUNAKAN BAHASA MELAYU SEBAGAI BAHASA ILMU MERENTAS
KURIKULUM

6.9.1. Proses Kerja Mempertingkatkan Dan Memperluaskan Amalan Menggunakan
Bahasa Melayu Sebagai Bahasa Ilmu Merentas Kurikulum

Bil Proses Kerja Pegawai Yang Seksi Undang-

Meluluskan/Dirujuk Undang/Peraturan

1. Menentukan tarikh, masa, tempat dan Pengetua Surat Pekeliling
Ikhtisas Bil 2/1993
agenda mesyuarat Penolong Kanan Bil 9/1989

GKMP

2. Memanggil mesyuarat Setiausaha

3. Menjelaskan arahan/pekeliling Pengetua
mengenai Bahasa Melayu sebagai
bahasa ilmu merentas kurikulum

4. Memaklumkan arahan/pekeliling ini GKMP
Ketua Panitia

5. Laksanakan arahan/pekeliling Guru Mata pelajaran

39

6.9.2. Carta Aliran Mempertingkat Dan Memperluaskan Amalan Menggunakan
Bahasa Melayu Sebagai Bahasa Ilmu Merentas Kurikulum

· Mula
· Menerima pekeliling/arahan dari Kementerian Pelajaran/Jabatan

Pendidikan Negeri
· Menentukan tarikh, masa, tempat dan agenda mesyuarat
· Memanggil mesyuarat
· Menjelaskan arahan//pekeliling Bahasa Melayu sebagai bahasa

ilmu merentas kurikulum
· Memaklumkan arahan kepada GKMP dan Ketua Panitia
· Laksanakan arahan oleh semua guru mata pelajaran kecuali guru

Bahasa Inggeris
· Tamat

40

6.9.3. Norma Kerja Mempertingkat Dan Memperluaskan Amalan Menggunakan
Bahasa Melayu Sebagai Bahasa Ilmu Merentas Kurikulum

Bil Jenis Kerja/Aktiviti Masa Diambil Jumlah Unit

1. Mesyuarat menjelaskan 30 minit Bila Perlu
arahan/pekeliling Sepanjang Tahun

2. Laksanakan arahan

41

6.10. AKTIVITI MENYELARAS / MENYEMAK SOALAN-SOALAN
PEPERIKSAAN DAN SKEMA JAWAPAN

6.10.1. Proses Kerja Menyelaras / Menyemak Soalan-Soalan Peperiksaan Dan Skema
Jawapan

Bil Proses Kerja Pegawai Yang Seksi Undang-

Meluluskan/Dirujuk Undang/Peraturan

1. Mengadakan pertemuan dengan Ketua GKMP

Panitia Ketua Panitia

2. Memberi arahan kepada guru mata GKMP

pelajaran Ketua Panitia

Guru Mata Pelajaran

3. Menyediakan soalan dan skema Guru Mata Pelajaran
jawapan

4. Membuat semakan soalan-soalan dan GKMP

kertas jawapan Ketua Panitia

5. Mencetak soalan PAR

6. Menyimpan soalan dan skema dalam GKMP

peti keselamatan Setiausaha

42

6.10.2. Carta Aliran Penyelarasan dan Penyemakan Soalan-soalan Peperiksaan dan
Skema Jawapan

· Mula
· Menerima soalan dan skema jawapan
· Menyemak soalan-soalan berdasarkan format sebenar
· Mencetak soalan
· Menyimpan soalan dan skema dalam peti keselamatan
· Mengedarkan soalan pada masa peperiksaan
· Menyediakan laporan
· Tamat

43

6.10.3. Norma Kerja Menyelaras / Menyemak Soalan-Soalan Peperiksaan Dan Skema
Jawapan

Bil Jenis Kerja/Aktiviti Masa Diambil Jumlah Unit

1. Pertemuan dengan Ketua Panitia 60 minit

2. Penyediaan soalan dan skema Satu minggu
jawapan

3. Semakan Satu minggu

4. Mencetak 30 minit

5. Menyusun dan mengokot 30 minit

44

6.11. AKTIVITI MENYELARAS DAN MENGANALISIS KEPUTUSAN
PEPERIKSAAN PELAJARAN DAN STRATEGI PENINGKATAN
PENCAPAIAN

6.11.1. Proses Kerja Menyelaras Dan Menganalisis Keputusan Peperiksaan Pelajaran
Dan Strategi Peningkatan Pencapaian

Bil Proses Kerja Pegawai Yang Seksi Undang-

Meluluskan/Dirujuk Undang/Peraturan

1. Mendapatkan analisis keputusan Ketua Panitia

2. Mengenal pasti kekuatan dan GKMP

kelemahan pelajar Ketua Panitia

Guru Mata Pelajaran

3. Merancang strategi / program untuk GKMP

mengatasi kelemahan Ketua Panitia

Guru Mata Pelajaran

4. Memantau program GKMP
Ketua Panitia
Guru Mata Pelajaran

5. Menilai keputusan program GKMP
Ketua Panitia
Guru Mata Pelajaran

45

6.11.2. Carta Aliran Menyelaras Dan Menganalisis Keputusan Peperiksaan Mata
Pelajaran Berkenaan Dan Mengkaji Serta Mencari Jalan Untuk Meningkatkan
Taraf Pencapaian

· Mula

· Dapatkan analisis keputusan

· Kenalpasti kekuatan dan kelemahan

· Rancang strategi/program untuk mengatasi kelemahan

· Pelaksanaan

Tidak · Keputusan
Ya

· Berjaya

· Tamat

46

6.11.3. Norma Kerja Menyelaras Dan Menganalisis Keputusan Peperiksaan Mata
Pelajaran Berkenaan Dan Mengkaji Serta Mencari Jalan Untuk Meningkatkan
Taraf Pencapaian

Bil Jenis Kerja/Aktiviti Masa Diambil Jumlah Unit

1. Dapatkan analisis keputusan Satu minggu

2. Kenal pasti kekuatan dan kelemahan Satu hari

3. Rancang strategi/program untuk Satu minggu
mengatasi kelemahan

4. Pelaksanaan berterusan Sehingga
peperiksaan

47

6.12. AKTIVITI MENYEDIAKAN DAN MELAKSANAKAN PROGRAM
KECEMERLANGAN PELAJAR

6.12.1. Proses Kerja Menyediakan Dan Melaksanakan Program Kecemerlangan
Pelajar

Pegawai Yang Seksi Undang-
Undang /Peraturan
Bil Proses Kerja Meluluskan /
Surat Pekeliling
Dirujuk Ikhtisas

i Mengenalpasti pelajar-pelajar yang GKMP Bil 12/2001
Bil 1/1999
dijangka mencapai tahap cemerlang Ketua Panitia

berpandukan peperiksaan akhir Guru Mata

tahun. Pelajaran

ii Mengumpulkan pelajar yang telah GKMP

dikenalpasti untuk motivasi dan Ketua Panitia

akujanji.

iii Menyediakan program untuk Penolong Kanan Bil 13/1998
pelajar-pelajar seperti latihan GKMP Bil 3/1998
peperiksaan, latih tubi soalan lalu Ketua Panitia
dan banyakkan bahan rujukan.

iv Menilai pencapaian pelajar untuk Penolong Kanan
mencari GKMP
kekuatan dan kelemahan.

v Menyediakan program pemulihan Semua guru

mata pelajaran yang lemah. Kaunselor

vi Menyediakan program pengayaan Penolong Kanan

bagi pelajar cemerlang. Semua guru

vii Melakukan pemantauan ke atas Penolong Kanan

program yang dilaksanakan secara GKMP

berterusan. Ketua Panitia

viii Penilaian akhir sebelum menjelang Penolong Kanan

peperiksaan. GKMP

Ketua Panitia

Unit Penilaian dan

Peperiksaan

48


Click to View FlipBook Version