โครงงานคุณธรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน Community Development Volunteerism
โครงงานคุณธรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน(Community Development Volunteerism) เพื่อสร้างจิตสำนึกและ พัฒนาลักษณะนิสัยของนักเรียนให้มีระเบียบวินัย รักษาความสะอาด เห็นประโยชน์ของส่วนรวมช่วยกันดูแลรับผิดชอบสังคมและสาธารณสมบัติ พร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน ปฏิบัติเป็นประจำจนเป็นนิสัย
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีระเบียบวินัยต่อตนเองและสังคม เป็นการรณรงค์เรื่องการพัฒนาความสะอาด ลดปริมาณขยะ ในชุมชน สถานที่สาธารณะ วัด ฯลฯ
ดำเนินการโดย ลงมือปฏิบัติ พัฒนาความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ จัดเก็บขยะ ล้างห้องน้ำ ตามสถานที่ต่างๆ เช่น ป้ายหยุดรถประจำทาง ริมถนน สถานที่สาธารณะ วัด ฯลฯ
ผลการดำเนินงาน โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง ชุมชน วัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นักเรียนได้ปฏิบัติในด้านของจิตอาสาจนติดเป็นนิสัย ส่งผลให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง และส่วนรวม สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีด้าน ความมีระเบียบ ความรับผิดชอบ ความสะอาด และการมีจิตสาธารณะโดยมีแนวทางพัฒนามาจากหลักพรหมวิหาร 4 สังคหวัตถุ 4 และโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”
View Text Version Category : Education
  • Follow
  • 0
  • Embed
  • Share
  • Upload
Related publications