The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Lin, Pawlak - Mówimy po chińsku 我们说汉语 [lekcja wstępna + lekcja 4 i 15]

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by matthagen67, 2019-12-15 04:56:02

Lin, Pawlak - Mówimy po chińsku 我们说汉语 [lekcja wstępna + lekcja 4 i 15]

Lin, Pawlak - Mówimy po chińsku 我们说汉语 [lekcja wstępna + lekcja 4 i 15]

Mówimy po chińsku

㒠ⅻ広㻘幼Lin Kai-yu
Katarzyna Pawlak

Mówimy po chińsku

㒠ⅻ広㻘幼

3

Okładka, karty tytułowe, skład
ALEKSANDER BARNAŚ

Recenzenci
prof. dr hab. MARIA ROMAN SŁAWIŃSKI
WANG ZHONGYI

Redaktor prowadzący
PIOTR LAZAR

Redakcja i korekta
ZESPÓŁ

Redaktor techniczny
URSZULA KACZYŃSKA

NAGRANIA
Lektorzy
LIN KAI-YU, CHIANG TING-YI, ZHANG JIN

W publikacji wykorzystano zdjęcia z serwisu iStockphoto™.

Ilustracja na stronie 148: BARBARA WIŚNIEWSKA

© Copyright by Wydawnictwo „Wiedza Powszechna” Sp. z o.o.
Warszawa 2009
Wszelkie prawa zastrzeżone. Każda reprodukcja lub adaptacja całości bądź części niniejszej publikacji,
niezależnie od zastosowanej techniki reprodukcji (drukarskiej, fotograficznej, komputerowej i in.),
wymaga pisemnej zgody Wydawcy.

Wydawnictwo prowadzi sprzedaż wysyłkową książek za zaliczeniem pocztowym.

Hurtownia i księgarnia wysyłkowa: al. Prymasa Tysiąclecia 60/62
01-424 Warszawa, tel./fax 022 877 17 42 e-mail: [email protected]

Wydawnictwo „Wiedza Powszechna” Sp. z o.o.
ul. Śniadeckich 17, 00-654 Warszawa
tel. 022 827 07 99, fax w. 131
www.wiedza.pl e-mail: [email protected]

Wydanie I 2009 r.

Druk i oprawa: Zakład Poligraficzno-Wydawniczy POZKAL
ul. Cegielna 10/12, 88-100 Inowrocław

ISBN 978-83-214-1389-1

O podręczniku

Oddajemy w Państwa ręce Mówimy po chińsku – podręcznik do nauki języka chińskiego na
poziomie podstawowym. Językiem chińskim nazywamy tutaj standardowy język manda-
ryński, będący językiem urzędowym w Chinach (nazywany putonghua mowa powszechna),
na Tajwanie (guoyu język państwowy) oraz będący jednym z oficjalnych języków Singapuru
(huayu język chiński). Rodzina języków chińskich jest niezwykle rozbudowana i obejmuje
dialekty oraz narzecza różniące się między sobą nie mniej niż poszczególne języki europej-
skie. Obecnie jednak przyswojenie języka mandaryńskiego pozwala na porozumiewanie się
na niemalże całym obszarze ChRL, na Tajwanie i w Singapurze.

Proponowany przez nas kurs stawia sobie za cel możliwie pełne przybliżenie Państwu podstaw
języka chińskiego – tak, aby nabyta wiedza była jak najbardziej praktyczna i przydatna w co-
dziennej komunikacji, a jednocześnie stanowiła solidną bazę do kontynuowania nauki.

Podręcznik ten powstał z myślą o każdym, kto chce rozpocząć swoją przygodę z językiem
chińskim i kulturą chińską, zarówno w grupie prowadzonej przez nauczyciela, jak i poprzez
samodzielną naukę. Mając na względzie potrzeby uczących się samodzielnie, na końcu
książki umieszczono Klucz do ćwiczeń.

Każda z 15 lekcji podręcznika stworzona jest według stałego wzoru, na który składają się
następujące części:
◆ Dialogi – poruszające zagadnienia życia codziennego (zakupy, egzamin, rozmowa kwa-

lifikacyjna, zdrowie, sytuacje towarzyskie itd.). Każda wypowiedź została zapisana zna-
kami uproszczonymi (drukiem czarnym) i znakami tradycyjnymi (drukiem zielonym)
oraz przetłumaczona na język polski. W odrębnej ramce poniżej dialogów podano ich
zapis fonetyczny w oficjalnej transkrypcji języka chińskiego zwanej pinyinem1.
◆ Czytanka – to dodatkowy element pojawiający się w Lekcjach 10 i 12–15. Jego funkcją
jest zaznajomienie uczących się z dłuższymi formami pisanymi.
Dwie ostatnie lekcje mają także dodatkowe czytanki o znacznym stopniu trudności
(Lektury nadobowiązkowe), umieszczone w końcowej części lekcji. Celem uczącego
się powinno być nie tyle dogłębne zrozumienie tych czytanek, ile przede wszystkim
ćwiczenie umiejętności ogólnego zrozumienia (idei) tekstu, co, wobec ogromnego bo-
gactwa języka chińskiego, jest umiejętnością niezbędną.

1 Zapis fonetyczny języka chińskiego – zob. s. 17n.

6 O podręczniku

Teksty wszystkich dialogów, czytanek i lektury nadobowiązkowej z Lekcji 14 zostały na-
grane na CD, a numery odpowiadających im ścieżek audio podano na marginesie.
◆ Słówka – objaśnienie pojawiających się w dialogach nieznanych wyrazów. Pierwsza ko-
lumna to numer porządkowy, w drugiej kolumnie podano wyrazy zapisane znakami
uproszczonymi (drukiem czarnym) i znakami tradycyjnymi (drukiem zielonym) – zna-
ki tradycyjne pominięto, jeśli nie różnią się od uproszczonych. W trzeciej kolumnie po-
dano kategorię gramatyczną chińskiego hasła. Dla wyrazów wymagających w określo-
nych kontekstach użycia klasyfikatorów (zob. Lekcja 4) po symbolu 摞 i dwukropku
podano te klasyfikatory. W kolumnie 4 podano zapis fonetyczny hasła w pinyinie, a po
kresce dzielącej – przykłady użycia wyrazów wraz z tłumaczeniem (oraz pinyinem do
Lekcji 4 włącznie). Ostatnia kolumna tabeli zawiera polski odpowiednik hasła.
Czasami nowe słówka pojawiają się także w innych częściach lekcji (np. w ćwiczeniach).
Ich wymowę i znaczenie podano w przypisach. Znajomość tych słówek, choć pożądana,
nie jest jednak niezbędna dla zrozumienia treści dalszych lekcji.
◆ Gramatyka – objaśniająca (poprzez krótkie wyjaśnienie, analizę składniową i przykła-
dy) nowe konstrukcje gramatyczne wprowadzone w dialogach. Każdej wprowadzonej
konstrukcji towarzyszą Ćwiczenia. Przykłady do Lekcji 4 włącznie opatrzone są pi-
nyinem i tłumaczeniem. Aby wyzwolić u uczących się nawyk samodzielnego czytania
i rozumienia tekstu, w dalszych lekcjach podano tylko zapis znakami chińskimi.
◆ Ćwiczenia utrwalające – wymagające zintegrowanego użycia słówek, jak i konstrukcji
poznanych w danej lekcji.
◆ Ćwiczenia wymowy – przeznaczone do nauki wymowy z wykorzystaniem nagrań.
◆ Zwróć uwagę – część zawierająca dodatkowe informacje leksykalne, gramatyczne i fo-
netyczne.
◆ Czy wiesz, że… – omówienie zagadnień, powiązanych z tematyką lekcji, z pogranicza
języka i kultury. Poprzez ukazanie ścisłych, często fascynujących zależności istniejących
między kulturą a językiem uczący się może znacznie poszerzyć swoją znajomość kultu-
ry chińskiej oraz docenić jej bogactwo i złożoność.

Części mowy w słówkach i tabelach gramatycznych podane są w formie skróconej nazwy
chińskiej. Ich wykaz z tłumaczeniem na język polski znajduje się na dołączonej wkładce.
Ze względu na rozbieżności między składnią chińską a polską chińska część mowy nie za-
wsze pokrywa się z polską częścią mowy. W tabelach gramatycznych stosujemy często zapis
mieszany – polskie terminy określające części zdania (np. podmiot) oraz chińskie terminy
określające części mowy (np. ┷ czasownik).

Na końcu podręcznika znajdują się trzy słowniki zawierające słówka wprowadzone w pod-
ręczniku: słownik polsko-chiński oraz dwa słowniki chińsko-polskie, umożliwiające wyszu-
kiwanie haseł według zapisu fonetycznego wyrazów oraz według liczby kresek w szukanym
znaku. Ze względu na stosunkowo niedużą liczbę znaków w słowniku zrezygnowałyśmy
z typowego dla dużych słowników sposobu porządkowania znaków (zob. Czy wiesz, że…
w Lekcji 4).

O podręczniku 7

Podręcznik oparty jest na uproszczonym zapisie znaków języka chińskiego, stosowanym
w ChRL i w Singapurze. Zapis ten dominuje we współczesnej dydaktyce języka chińskiego,
co jest odbiciem dominującej pozycji ChRL jako ośrodka kultury chińskiej na świecie. Nasz
podręcznik stwarza też solidne podstawy do zapoznania się z tradycyjnym zapisem chiń-
skich znaków, stosowanym np. na Tajwanie czy wśród mniejszości chińskich na świecie.
W tekście podręcznika zapis tradycyjny (nieuproszczony) oznaczony jest kolorem zielo-
nym. W naszym przekonaniu nawet tak wstępne zapoznanie się z zapisem tradycyjnym nie
tylko pomaga uświadomić sobie bogactwo i różnorodność chińszczyzny, ale także otwiera
drogę do wielkiego obszaru, jakim jest literatura klasyczna i dawna sztuka chińska (kaligra-
fia, inskrypcje na budynkach świątynnych itp.), oparta na zapisie tradycyjnym.

Wbrew obiegowym przekonaniom nauka języka chińskiego na poziomie podstawowym
nie musi przebiegać wolniej niż nauka języków europejskich. Przyswojenie treści naszego
kursu, przewidzianego na 60 godzin nauki, pozwala na porozumiewanie się w różnorod-
nych sytuacjach życia codziennego. Przy okazji pragniemy podkreślić, że pojedynczej lekcji
naszego podręcznika nie należy traktować jako materiału do opanowania na raz, ale jako
spójną porcję materiału leksykalnego, gramatycznego i kulturowego, który powinien być
zgłębiany jako całość, zawsze jednak według tempa uczących się, wyznaczonego przez nich
samych lub przez nauczyciela.

Oprócz podręcznika nasz kurs zawiera zeszyt do pisania znaków oraz płytę CD. Układ ze-
szytu pozostawia uczącym się wybór pomiędzy ćwiczeniem pisania znaków uproszczonych
i tradycyjnych. Taka właśnie zawartość kursu odzwierciedla nasze przekonanie, że język
chiński powinien być zgłębiany harmonijnie w całym jego bogactwie – także graficznym
i fonetycznym. Tylko takie podejście pozwala w pełni docenić jego piękno i logiczność.

Autorki

Spis treści – zagadnienia gramatyczne

Lekcja wstępna...................................................................................................................... 13

I Pismo.......................................................................................................................... 13
II Tony ............................................................................................................................ 17
III Pinyin ......................................................................................................................... 17
IV Wymowa chińska i jej zapis w pinyinie ................................................................. 18

1 Jak masz na imię? գћϙΧӜӷ@ 1ƒ ML¢R VK«Q PH P¯QJ ]®" ................................. 21

I Zdania z czasownikami ‫ۉ‬, ћ i ࢂ ........................................................................ 27
II Zdania pytające z partykułą pytającą 䠋................................................................ 28
III Zdania pytające z zaimkami pytającymi 俳, ϙΧ i ব ........................................ 30
IV Krótkie pytania z partykułą ‫ ګ‬............................................................................... 31

2 Zapraszam panią na herbatę! ‫ך‬俩ாസૡ" :Ɣ TƒQJ Q¯Q KÕ FK£ ......................... 35

I Zdania z czasowniko-przymiotnikami (䔈㊶┷): Ԇ, ӳ, ଯ䞅 itp. ..................... 42
1. Zdania oznajmujące, przeczące i pytające z partykułą 䠋.............................. ! 43
2. Pytania przez przeczenie z czasowniko-przymiotnikami.............................. 44

II Zdania oznajmujące, pytające z partykułą 䠋 i przeczące typu: 45
podmiot + ┷ + dopełnienie .................................................................................... 46
46
III Zdania porównawcze z wyrazem Ψ też ................................................................ 47
1. Podmiot + czasowniko-przymiotnik (䔈㊶┷) ................................................. 48
2. Podmiot + czasownik (┷) + dopełnienie.........................................................
51
IV Zaimki osobowe w liczbie mnogiej: ‫ך‬䜹, գ䜹, д䜹, Ӵ䜹............................. !
59
3 Czy lubisz czytać? գ഻㝔ό഻㝔࣮䜐@ 1ƒ [ƒ KXÃQ E» [ƒ KXÃQ N¢Q VKĭ"............... 60
62
I Być w trakcie… ӧ…(‫ )ګ‬.........................................................................................
II Pytanie przez przeczenie ......................................................................................... 66
III Zdania z czasownikami posiłkowymi (┸┷) ा chcieć i ഻㝔 lubić...................
72
4 Pożycz mi, proszę, książkę 俩ॷ‫ך‬΋ҁ䜐 4ƒQJ MLª ZƔ \í EÝQ VKĭ ......................... 73
76
I Liczebniki do 100...................................................................................................... 77
II Klasyfikatory (摞)......................................................................................................
III Liczenie pieniędzy ....................................................................................................
IV Zaimki wskazujące 㤄 ten i ٗ tamten .................................................................

Spis treści – zagadnienia gramatyczne 9

5 Czyja to płyta? 㤄ࢂ俳‫ޑ‬Ӏ䱗@ =Kª VK® VK«L GH JXÃQJ S£Q" .................................. 83

I Wyrażanie stosunku posiadania i przynależności................................................ 91
1. Z partykułą dzierżawczą ‫ޑ‬: posiadający + ‫ ޑ‬+ należący............................. 91
2. Bez partykuły dzierżawczej ‫ޑ‬: posiadający + należący................................. 92
93
II Posiadanie cechy ....................................................................................................... 93
1. Z partykułą ‫ޑ‬: określenie (cecha) + ‫ ޑ‬+ wyraz określany .......................... 94
2. Bez partykuły ‫ޑ‬: określenie (cecha) + wyraz określany ...............................
97
III Wyrażanie stosunku posiadania, przynależności i cechy obiektu 98
znanego rozmówcy................................................................................................... 98
98
IV Wszyscy i nikt ......................................................................................................... 98
1. Wszyscy..............................................................................................................
2. Nikt.....................................................................................................................
3. Nie wszyscy ........................................................................................................

6 Chciałbym kupić używany samochód 䜘΋僐㛻傰 0ƐL \í OL¢QJ ML» FKÕ ............... 104

I Liczby powyżej 100................................................................................................... 113
II Szacowanie, ilość nieokreślona ............................................................................. 114
114
1. Z wyrazemӭ..................................................................................................... 114
a) Liczby poniżej 10 (wyłącznie w odniesieniu do pieniędzy).................... 115
b) Liczby powyżej 10 ...................................................................................... 115
115
2. Z wyrazem Η.................................................................................................... 116
3. Szacowanie typu: 㝫- Οҁ䜐 dwie, trzy książki ............................................ 117
4. Inne sposoby wyrażania ilości nieokreślonej ................................................. 117
III Kolory ....................................................................................................................
IV Czasownik + dopełnienie jako określenie rzeczownika .....................................

7 Nowa praca ཥπբ ;íQ JďQJ ]X´............................................................................. 122

I Czasowniko-dopełnienie (┷♦)............................................................................ 130
II Zdania z partykułą ள............................................................................................ 133
133
1. Zdania z czasownikiem .................................................................................... 133
2. Zdania z czasowniko-dopełnieniem ...............................................................
3. Zdania typu: podmiot + (‫ )ޑ‬+ dopełnienie + ┷ + ள + okolicznik 134

sposobu .............................................................................................................

8 Gdzie jesteś? Czekam na ciebie! գӧবΔǻ‫ך‬ӧ฻գ‫ "ګ‬1ƒ ]¢L QƐU"
:Ɣ ]¢L GÝQJ Qƒ QH ........................................................................................................... 139

I Określanie miejsca i położenia ............................................................................. 146
1. ӧ ]¢L + nazwa miejsca, miejscowości, kraju, kontynentu............................. 146
2. Określanie położenia ........................................................................................ 147
a) Określniki miejsca...................................................................................... 147
b) Rzeczownik/zaimek osobowy + określnik miejsca ................................. 147
148
II Dom i sprzęty domowe.......................................................................................... 149
III Określanie pozycji i położenia – wzory zdań ......................................................

10 Spis treści – zagadnienia gramatyczne

IV Określenia czasu (1) – pory dnia, godziny, minuty ............................................ 151
1. Określenia punktu w czasie – kiedy? ............................................................... 152
2. Wyrażanie okresów (czasu) – jak długo? ........................................................ 154

9 Podobno byłaś w Hongkongu ֘俦գ‫ډ‬३ෝѐΑ 7íQJ VKXď Qƒ G¢R
;LÃQJ JƐQJ T» OH.............................................................................................................. 158

I Określenia czasu (2) – lata ԃ QL£Q, pory roku ‫ۑ‬乳 M® ML«, miesiąceД \Xª, 167
tygodnie ࢃය [íQJ Tí, dni Ϻ WLÃQ .......................................................................... 167
1. Określenia czasu – kiedy? ................................................................................. 169
2. Określenia czasu – jak długo? .......................................................................... 170
170
II Partykuła Α............................................................................................................ 170
1. Partykuła Α po czasowniku, wskazująca czynność dokonaną ....................
a) Zdania z czasownikiem bez dopełnienia................................................... 171
b) Zdania z czasownikiem i dopełnieniem lub czasowniko-dopełnie- 172
niem ............................................................................................................... 172
2. PartykułaΑ na końcu zdania, wskazująca na zmianę sytuacji .................... 173
a) Zdania z czasownikiem bez dopełnienia .................................................. 174
b) Zdania z czasownikiem i dopełnieniem lub czasowniko-dopełnieniem.... 174
c) Zdania z czasowniko-przymiotnikiem..................................................... 175
176
III Już… ς䶈…Α i jeszcze nie… 㤆㠀…(‫)ګ‬.......................................................... 176
IV Zdania z ࢂ…‫ ޑ‬.................................................................................................... 177
V Zdania z wyrazem 㠤............................................................................................. 177
178
1. Zdarzenia i doświadczenia z przeszłości, łączące się z teraźniejszością ......
2. Zdarzenia w czasie przeszłym .........................................................................
VI Czasowniki ruchu i kierunku 䗂, ѐ oraz wyrazy 㚸 i ‫ !ډ‬................................
VII Wyrażenia określające sposób wykonania czynności lub narzędzie ................

10 On niczego nie lubi! дϙΧ೿ό഻㝔Ӟ" 7Ã VK«Q PH GďX E» [ƒ KXÃQ FKí ........ 184

I Bezpośrednie następstwo: ΋…൩… jak tylko…, to… ...................................... 194
II Wszystko i nic, wszędzie i nigdzie – wyrażenia z ೿ lub Ψ!............................... 195
195
1. 䠠桽ⅲ + ೿ – wszystko, wszyscy, wszędzie ...................................................... 196
2. 䠠桽ⅲ + ೿/Ψ – nic, nikt, nigdzie ................................................................... 197
III Wzmocnienie przeczenia: ΋ + 摞 + (⚜) + ೿/Ψ .............................................. 198
IV 㜘, ૈ, ёа: móc, potrafić, umieć ..........................................................................

11 Myśleliśmy, że zabłądziłaś! ‫ך‬䜹གྷգ଎ၡΑ" :Ɣ PHQ [LƐQJ Qƒ P¯ O» OH .......... 205

I Pytanie o drogę ........................................................................................................ 214
II Ruch w jakimś kierunku: ۳… .............................................................................. 215
216
III ೽ a 㝨 – różnice w znaczeniach ............................................................................ 217
IV Zdania warunkowe: (ाࢂ)…(൩)… Jeżeli…, to… ............................................. 218
V Następstwo czynności: Ӄ…ӆ… Najpierw…, potem… .................................... 219
VI Dwie cechy jednego obiektu: Ξ…Ξ… .............................................................. 220
221
VII Określanie odległości: miejsce A + ⃾ + miejsce B + odległość ........................

VIII W mieście .................................................................................................................

Spis treści – zagadnienia gramatyczne 11

12 Strasznie boli! ภ᫾Α" 7´QJ M¯ OH .......................................................................... 225

I Ciało ‫ي‬ᥟ ................................................................................................................. 237
II 䔈㊶┷ + określenie szczególnej intensywności .................................................... 239
III Następstwo zdarzeń ................................................................................................. 240
240
1. Wyrażanie kolejności zdarzeń .......................................................................... 241
2. Do marca…, przed trzecią…, za rok…, trzy miesiące temu… ....................... 242
3. Podczas…, kiedy… ‫ޑ‬㟭ং ................................................................................ 243
IV Zdania rozkazujące i zakazujące ............................................................................ 243
1. Polecenia, nakazy ............................................................................................... 244
2. Zakazy .................................................................................................................. 245
V Zdania przyczynowe z czasownikami ћ i 供 ...................................................... 245
1. ћ i 供 w zdaniach z czasownikiem ................................................................
2. ћ lub 供 w zdaniach z czasowniko-przymiotnikiem lub 247

czasowniko-dopełnieniem .................................................................................

13 Ile ma pan wzrostu? գӭଯ@ 1ƒ GXď JÃR" ............................................................ 252

I Porównanie: podobieństwo i różnica .................................................................... 263
1. Tak samo jak… ................................................................................................. 263
2. Nie być takim jak… .......................................................................................... 264
3. Stopień wyższy .................................................................................................... 264
4. Konstrukcja stopnia wyższego np. wyższy od/niż…, lepiej od… ................. 265
5. Porównania szczegółowe np. droższy o…, wyższy o… .................................. 265

II Stopniowe nasilanie się cechy: ຫ… ຫ… ........................................................... 267
1. Im..., tym... ........................................................................................................ 267
2. Coraz... .............................................................................................................. 267

III Strona bierna ............................................................................................................. 268
1. Gdy wykonawca lub sprawca czynności jest znany ....................................... 268
2. Gdy wykonawca lub sprawca czynności jest nieznany lub nieistotny ......... 268

IV Alternatywa – czy, lub, albo: 㤆ࢂ, ‫ ޣ܈‬lub ‫ ࢂ܈‬.............................................. 270
1. Zdania pytające z 㤆ࢂ ...................................................................................... 270
2. Zdania oznajmujące z ‫ ޣ܈‬lub ‫ ࢂ܈‬.............................................................. ! 270

14 Ja już nie wytrzymam ‫ڙך‬όΑ :Ɣ VK´X E» OLƐR ................................................ 274

I Dopełnienia rezultatywne i potencjalnie rezultatywne ....................................... 287
1. Czasowniki ᔉ, 佡, ֹ, ‫ ډ‬jako dopełnienia rezultatywne
i potencjalnie rezultatywne ................................................................................ 287
a) ┷ + ᔉ rozumieć ......................................................................................... 288
b) ┷ + 佡/‫ ډ‬dostrzec, zauważyć ................................................................... 288
c) ┷ + ֹ o czynności wyrażanej przez ┷ ‘skończyć’................................... 289
d) ┷ + ‫ ډ‬o czynności wyrażanej przez ┷ ‘osiągnąć rezultat’ ..................... 289
2. Czasowniko-przymiotniki (䔈㊶┷) jako dopełnienia rezultatywne
i potencjalnie rezultatywne ................................................................................ 290

12 Spis treści – zagadnienia gramatyczne

a) ┷ + మཱ widzieć/słyszeć wyraźnie ........................................................... 290
b) Ӟ + 卉 najeść się ........................................................................................ 291
3. Partykuły Α, 㰢, Π i Ϸ w dopełnieniach potencjalnie rezultatywnych .... 291
a) ┷ + Αo czynności wyrażanej przez czasownik ┷ ‘dać radę’ ................. 291
b) ┷ + 㰢 o czynności wyrażanej przez czasownik: ┷ ‘dokonać się’ .......... 292
c) ┷ + Π!zmieścić się .................................................................................... 292
d) 䗂 + Ϸ zdążyć ............................................................................................ 293
II Podwojone przymiotniki, czasowniko-przymiotniki, przysłówki
i czasowniki ............................................................................................................... 295
1. Podwojone przymiotniki i czasowniko-przymiotniki.................................... 295
2. Podwojone przysłówki........................................................................................ 296
3. Podwojony przymiotnik/przysłówek dwusylabowy ....................................... 296
4. Podwojony czasownik......................................................................................... 296
III Czynności i zdarzenia w niedalekiej przyszłości.................................................. 297

15 Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin! ғВ‫ז‬䜇" 6KÕQJ U® NX¢L Oª ........ 303

I Cechy charakteru ..................................................................................................... 314
II Zdania z ‫ ע‬............................................................................................................... 317
III Oprócz… jeszcze… ନΑ…(аѦ)… ..................................................................... 319
IV Zdania z dopełnieniem rezultatywnym (z Ӏ) i potencjalnie rezulta-
320
tywnym (z ଆ) ......................................................................................................... 320
1. ┷ + Ӏ o czynności wyrażanej przez ┷ ‘wyczerpać, zużyć’ ......................... 320
2. ┷ + ଆ .................................................................................................................. 320

a) stać (kogoś na coś) ........................................................................................ 321
b) ࣮ளଆ szanować (kogoś)
321
࣮όଆ patrzeć (na kogoś) z góry, lekceważyć (kogoś) .............................
c) 㛱ளଆ + osoba X – sprawić, że osoba X będzie dumna z tego, co zrobiliśmy 327

㛱όଆ + osoba X – sprawić, że osobie X będzie przykro z powodu 341
tego, co zrobiliśmy .......................................................................................
343
Klucz do ćwiczeń..................................................................................................................
375
Słowniki .................................................................................................................................
409
Słownik chińsko-polski (znaki).........................................................................................

Słownik chińsko-polski (pinyin).......................................................................................

Słownik polsko-chiński.......................................................................................................

Lekcja wstępna

I Pismo

System zapisu języka chińskiego kształtował się przez ponad 3 tysiące lat. Ostatnią wielką
i spektakularną zmianą tego zapisu była – przeprowadzona w latach 50. XX w. na polecenie
Mao Zedonga – reforma polegająca na radykalnym uproszczeniu pisma – zmniejszeniu
liczby kresek w znakach. Ponad 40% znaków otrzymało swoje prostsze, łatwiejsze do nauki
odpowiedniki. Tajwan, Hongkong i mniejszości chińskie na świecie pozostały przy zapisie
sprzed reformy, stąd we współczesnym świecie chińskojęzycznym spotykamy dwa sposoby
zapisu – pismo uproszczone i pismo tradycyjne.

W języku chińskim podstawową jednostką znaczeniową jest sylaba. Jednej sylabie odpo-
wiada jeden znak. Wyrazy składają się z jednej lub rzadziej z kilku sylab. Poszczególnych
wyrazów w zdaniu nie oddziela się spacjami.

Niemal każdy znak można podzielić na mniejsze elementy graficzno-znaczeniowe. Umiejęt-
ność rozpoznawania tych elementów pozwala nie tylko na szybsze zapamiętywanie pisowni
znaków, ale także w wielu wypadkach pozwala lepiej zrozumieć znaczenie danego znaku.

ܴ=В+Д

jasny = słońce + księżyc
jasny to taki, który jest jak słońce i księżyc

‫ = ܂‬䦚 (forma podstawowa1: Ј) + қ

strach = serce + biały
strach to serce zbielałe (ze strachu)

གྷ=Е+Ҟ+Ј

myśleć = drzewo + oko + serce
myśleć to patrzeć na coś (oko patrzy na drzewo) i używać przy tym rozumu (rozum i serce
określano w dawnych Chinach jednym słowem)

ߍ = 䮩 (forma podstawowa: П) + Е

brać = pazur + drzewo
brać to sięgać po owoc z drzewa

1 zob. Wybrane elementy graficzno-znaczeniowe znaków chińskich, s. 15n.

14 Lekcja wstępna

剾=剫+Ը

słyszeć; wąchać = drzwi + ucho
słyszeć; wąchać to ucho pomiędzy drzwiami

Jak widać z powyższych przykładów, elementy graficzno-znaczeniowe mogą być ułożone
w znakach na różne sposoby. Typowe układy pokazują poniższe schematy:

Schemat budowy znaku Przykłady znaków
1.
Β!Ο

‫!܂‬ጋ

2.

Κ!Е

3.

㡚!ӣ

4. љ!ӕ!‫׉‬

5.

Ϩ!ၰ

6.

㛂!պ

Znajomość elementów graficzno-znaczeniowych, z których skomponowane są znaki, nie
tylko ułatwia zapamiętywanie, ale jest też niezbędna przy korzystaniu ze słownika języ-
ka chińskiego, w którym słowa są umieszczone według znaczeniotwórczego, nadrzędnego
elementu znaku, zwanego kluczem lub pierwiastkiem (zasady korzystania ze słowników
języka chińskiego zob. Czy wiesz, że… w Lekcji 4).

Lekcja wstępna 15

Należy zwrócić uwagę, że niektóre z elementów mogą mieć różną pisownię w zależności od

pozycji, jaką zajmują w znaku, np. serce może występować jako Ј (u dołu znaku: གྷ) albo
jako 䦚 (np. jeżeli występuje po lewej stronie znaku: ‫)܂‬.

Wybrane elementy graficzno-znaczeniowe znaków chińskich

Lp. Element Wariant/forma Znaczenie Liczba kresek2
oboczna elementu
1. 䜧 pokrywka 2
2. Γ 䜮 człowiek 2
3. 㚖 䞧! nakrycie 2
4. 䞒! lód 2
5. Θ 㚪-䥙! nóż, miecz; cięcie 2
6. Κ! siła 2
7. Λ łyżka 2
8. ᢨ! klif 2
9. α usta, otwór 3
10. ᢭! ogrodzenie 3
11. β ziemia 3
12. γ! urzędnik, uczony 3
13. δ wieczór 3
14. υ suchy 3
15. ε duży 3
16. ζ kobieta 3
17. η dziecko, syn 3
18. 㚩 dach 3
19. κ cal 3
20. λ mały 3
21. ξ góra 3
22. ο rzeka 3
23. π praca 3
24. τ zawój, ręcznik, szata 3
25. 㚫! nić
„klif z kropką”, dom zbudowany 3
26. 㚬! nad klifem/na zboczu
długi krok, wielkie kroki 3
27. 㚭!
3

2 Sposób liczenia kresek w znaku zob. Wstęp do Zeszytu do pisania znaków.

16 Lekcja wstępna

28. 㚰! włosy, pióra, szczecina 3
krok; iść wolno 3
29. ᢰ! drzwi, brama, wejście 3
jeść; jedzenie 3
30. 剫!)ߐ* koń
serce 3
31. 医!)१* 匬! halabarda 4
ręka 4
32. 卺!)ଭ*! słońce 4
księżyc 4
33. Ј! 䦚! drzewo 4
woda 4
34. Љ! ogień 4
pazur
35. Ћ! 䧟! krowa 4
pies 4
36. В jadeit 4
pole 4
37. Д biały 5
oko 5
38. Е! bambus 5
ryż 5
39. Н! 䬔! jedwab 6
stary
40. О! 䭿! insekt 6
mięso 6
41. П! 䮩! trawa 6
ubrania 6
42. Ф! 䮳! mowa 6
świnia 6
43. Х! 䮼! iść, droga 6
niebieski, zielony, niebieskozielony 7
44. ҏ! Ц głowa 7
7
45. Җ 8
9
46. қ!

47. Ҟ!

48. Ԯ!

49. ԯ!

50. ԰! 䵘

51. Դ

52. Շ

53. Ժ

54. ᥋! 买!

55. Պ! 伱!

56. ‫!ق‬ 侒

57. ‫!م‬

58. 㠢! 僧!

59. ߙ!

60. २

Lekcja wstępna 17

II Tony

Język chiński – podobnie jak inne języki z rodziny chińsko-tybetańskiej – jest językiem to-
nalnym. Oznacza to, że sposób wypowiedzenia danego wyrazu decyduje o jego znaczeniu.
Niektóre języki z tej rodziny (np. kantoński) mają nawet do 8 tonów. Język chiński ma ich
cztery.

Cztery tony języka chińskiego można przedstawić graficznie w następujący sposób:

wysokość głosu

Ton pierwszy Ton drugi Ton trzeci Ton czwarty
równy wznoszący opadająco–wznoszący opadający

Posłuchaj nagrania, aby usłyszeć różnicę między tonami.

2 ton 1 ton 2 ton 3 ton 4
à £ Ɛ ¢

Wyróżniamy również ton neutralny, w zapisie bez dodatkowych oznaczeń (zob. ćwiczenia
wymowy w Lekcji 1).

III Pinyin

Współcześnie najbardziej rozpowszechnionym zapisem fonetycznym języka chińskiego jest

pinyin (࡫ॣ), opracowany w ChRL w latach 50. Miał z czasem zastąpić znaki chińskie (tak

stało się np. na początku XX w. z zapisem języka wietnamskiego, w którym znaki utworzone

na bazie znaków chińskich zastąpiono alfabetem łacińskim). Obecnie pinyin stosowany jest

w pierwszych klasach szkół chińskich oraz w nauczaniu cudzoziemców. Jest też powszech-

nie przyjętym zapisem języka chińskiego m.in. w opracowaniach naukowych.

Standardowo w pinyinie wyrazy wielosylabowe zapisuje się łącznie. Jednak na potrzeby ni-
niejszego kursu przyjęto zasadę: jeden znak – jedna oddzielna sylaba. Dzięki temu od razu
wskazany jest podział wyrazu na sylaby i przyswajanie ich wymowy jest łatwiejsze. Zatem
np. nasze *ÃR [L£, .ƐL G®, 1X´ ZƐ Nª, /ƒ OƐR VKí, =KÃQJ [LÃQ VKÕQJ, :£QJ [LƐR MLÝ, %ď O£Q U«Q, [Lª
[LH Q¯Q standardowo są zapisywane w następujący sposób: *ÃR[L£ Gosia, .ƐLG® Katie, 1X´ZƐNª
Nowak, /ƒ OƐRVKí dosł. nauczyciel Li, =KÃQJ [LÃQVKÕQJ pan Zhang, :£QJ [LƐRMLÝ pani Wang,
%ďO£Q U«Q Polak/Polka, [Lª[LH Q¯Q dziękuję panu/pani.

18 Lekcja wstępna

IV Wymowa chińska i jej zapis w pinyinie

Wszystkie transkrypcje stawiały sobie za cel możliwie dokładne oddanie brzmienia języ-
ka chińskiego. Do tego celu wykorzystywano przeważnie alfabet łaciński, zwykle w jego
podstawowej, 24-literowej postaci. Stało się tak również w przypadku pinyinu. Tak jak wy-
stępują znaczne różnice w wymowie poszczególnych liter alfabetu łacińskiego w językach
europejskich, tak i specyfika brzmienia języka chińskiego sprawiła, że wymowa zapisana
niektórymi literami bądź dwuznakami w pinyinie znacznie różni się np. od wymowy pol-
skiej tych samych znaków graficznych. Odczytując w pinyinie takie litery, jak z, zh, q, j, r,
x nie należy kierować się intuicją wynikającą ze znajomości języka polskiego.

Oto lista liter stosowanych w pinyinie, których wymowa istotnie różni się od polskiej. Po-
słuchaj nagrania, aby lepiej zapoznać się z ich brzmieniem.

3 /LWHUD SLQ\LQX 3U]\NĄDG /LWHUD SLQ\LQX 3U]\NĄDG
S S¯QJ ]L FK FKí I¢Q
W WíQJ [LÝ VK VKÕQJ F¯
U 5® EÝQ ] ]ƐR VK¢QJ
N N¢Q ML¢Q F FÃQ NƐR
M MíQ WLÃQ Z Z¢QJ OH
T Tí NX¢L \ \í Tƒ
[ [LÃQ VKHQJ L VK¯ VX®
]K =KďQJ JXµ ¾ Oƞ Vª

Niektóre zakończenia chińskich sylab zapisanych w pinyinie również czyta się inaczej niż
w języku polskim. Posłuchaj nagrania, aby zapoznać się z brzmieniem następujących za-
kończeń sylabowych:

4 =DNRĆF]HQLH 3U]\NĄDG
DQJ S¢QJ ]L
HQJ S«QJ \ƔX
LQJ <íQJ JXµ
RQJ JďQJ ]X´

W zapisie wymowy tony oddawane są za pomocą oznaczeń: q ಿ Ɇ ೂ umieszczonych nad
daną sylabą. q nad sylabą oznacza ton pierwszy, ಿ – ton drugi, Ɇ ದ ton trzeci, a ೂ – ton czwar-
ty.

Lekcja wstępna 19

5 Posłuchaj nagrania.

ton 1 ton 2 ton 3 ton 4
GÃ G£ GƐ G¢
FKÃQJ FK£QJ FKƐQJ FK¢QJ

ĆWICZENIA UTRWALAJĄCE

Ćwiczenie 1
Posługując się tabelką ze s. 15 i 16, wskaż, z jakich elementów składają się poniższe znaki:

䣜!mama ‫!׉‬łóżko
ӳ!dobrze 㡚!kraj
仺!zepsuć się 剷!pokój, pomieszczenie; przerwa; między
߃!początek 剭!zejść z drogi
‫!آ‬być długotrwałym; być stałym ۞!brzeg
ৎ!dom 㹪!piętro

Ćwiczenie 2
6 Posłuchaj nagrania i powtórz następujące sylaby:

ton 1 ton 2 ton 3 ton 4 ton 1 ton 2 ton 3 ton 4
PÃ P£ PƐ P¢ FÃQ F£Q FƐQ F¢Q
SÃL S£L SƐL S¢L ZÃQ Z£Q ZƐQ Z¢Q
WÃL W£L WƐL W¢L \íQ \¯Q \ƒQ \®Q
UÕQ U«Q UÝQ UªQ Ví V¯ Vƒ V®
NÃQ N£Q NƐQ N¢Q Tĭ T¼ TƖ T»
MLÃ ML£ MLƐ ML¢ Oƚ OƜ Oƞ
TLÃQ TL£Q TLƐQ TL¢Q QƜ Qƞ
[LÃR [L£R [LƐR [L¢R SÃQJ S£QJ SƐQJ S¢QJ
]KÃQ ]K£Q ]KƐQ ]K¢Q IÕQJ I«QJ IÝQJ IªQJ
FKĭ FK¼ FKƖ FK» SíQJ S¯QJ SƒQJ S®QJ
VKÃQ VK£Q VKƐQ VK¢Q KďQJ KµQJ KƔQJ K´QJ
]ÃR ]£R ]ƐR ]¢R

'® V® Nª 4ƒQJ MLª ZƔ \í EÝQ VKĭ

! ಃѤ俰;!俩ॷ‫ך‬΋ҁ䜐
! ಃѤ ፐ;! ፎ ॷ ‫ ך‬΋ ҁ ਜ

Lekcja 4: Pożycz mi, proszę,
książkę

'X® KX¢

㛱!俏
ჹ!၉

DIALOGI

A21

! 䞡ဓ;! ଯᗪ, 俩僳, 俩僳"
! ഩဓ;! ଯᗪ, ፎ຾, ፎ຾"

Katie: Gosiu, wejdź proszę!

! ଯᗪ;! գԖؒԖ‫@ޜ‬
! ଯᗪ;! գԖ㠀Ԗ‫@ޜ‬

Gosia: Masz czas?

! 䞡ဓ;! Ԗୟ"
! ഩဓ;! Ԗୟ"

Katie: Ależ mam!

! ଯᗪ;! գёόёаॷ䶒‫ך‬΋ҁमЎ䜐@
! ଯᗪ;! գёόёаॷ๏‫ך‬΋ҁमЎਜ@

Gosia: Czy możesz mi pożyczyć jakąś książkę w języku angielskim?

! 䞡ဓ; ! 㜾ฅёа" 䗂, 䗂" գ഻ό഻㝔λ俦@
! ഩဓ; ! ྽ฅёа" ٰ, ٰ" գ഻ό഻៿λᇥ@

Katie: Oczywiście, że mogę! Chodź, lubisz powieści?

! ଯᗪ; ! ࡐ഻៿"
! ଯᗪ; ! ࡐ഻㝔"

Gosia: Bardzo lubię!

ಃѤ俰;!俩ॷ‫ך‬΋ҁ䜐 67

! 䞡ဓ;! ٗΧ, ‫ך‬䶒գ㤄ҁ, 嘷嘷嘷Ψ䶒գٗҁ嘷
! ഩဓ;! ٗሶ-‫ך‬๏գ೭ҁ, … Ψ๏գٗҁ/

Katie: W takim razie, daję ci tę i… tamtą.

! ଯᗪ; ! 倔! 倔գ嘷 գा࣮΋٤ύЎ䜐, ύЎ㟥䠋@ ‫ך‬Ԗ, Ψёаॷգ嘷!
! ଯᗪ; ! ᖴ! ᖴգ/ գा࣮΋٤ύЎਜ, ύЎൔ༏@ ‫ך‬Ԗ, Ψёаॷգ/

Gosia: Dziękuję (ci). Czy chcesz poczytać jakieś chińskie książki i gazety? Mam
je i też mogę ci pożyczyć.

! 䞡ဓ; ! 㜾ฅा" 倔倔գ"
! ഩဓ; ! ྽ฅा" ᖴᖴգ"

Katie: Oczywiście, że chcę! Dziękuję (ci)!

! ଯᗪ; ! ӆ佡"
! ଯᗪ; ! ӆ‫"ـ‬

Gosia: Cześć!

B22

! ۫䠑;! λ‫ۆ‬, գा䜘ϙΧ@
! ۫঩;! λ‫ۆ‬, գाວϙሶ@

Sprzedawca: Proszę pani, co chciałaby pani kupić?

! ଯᗪ;! ‫ך‬ा䜘΋ҁύЎ便‫ڂ‬嘷ӭϿ冗@
! ଯᗪ;! ‫ך‬ाວ΋ҁύЎຒ‫ڂ‬/ӭϿᒲ@

Gosia: Chcę kupić słownik języka chińskiego. Ile kosztuje?

! ۫䠑;! ΋ҁΖΜ㞬ϖЛ冗嘷
! ۫঩;! ΋ҁΖΜ༧ϖЛᒲ/

Sprzedawca: 80,50.

! ଯᗪ;! ӳ, ٗ, ‫ך‬䜘΋ҁ嘷 գ䜹Ԗ㠀Ԗ‫ݢ‬Ў㟥@
! ଯᗪ;! ӳ, ٗ, ‫ך‬ວ΋ҁ/ գॺԖؒԖ‫ݢ‬Ўൔ@

Gosia: Dobrze, poproszę (dosł. kupię) jeden. Czy macie polskie gazety?

! ۫䠑;! Ԗ, Ԗ, ΋ҽΒΜ㞬ϖ)Л*嘷
! ۫঩;! Ԗ, Ԗ, ΋ҽΒΜ༧ϖ)Л*/

Sprzedawca: Mamy, mamy, po 20,50 za egzemplarz.

! ଯᗪ;! Ꮩ" ϼ偊Α" ‫ך‬ό䜘"
! ଯᗪ;! Ꮩ" ϼ຦Α" ‫ך‬όວ"

Gosia: O! Za drogo! Nie kupię!

68 Lekcja 4: Pożycz mi, proszę, książkę

! ۫䠑;! 㢺ࢪ㟥ࡐ偊փ嘷
! ۫঩;! ኻࢪൔࡐ຦փ/

Sprzedawca: Gazety europejskie są bardzo drogie.

! ଯᗪ;! ‫ך‬㤆ा䜘㝫ҁ䵼䜌ҁ, ΋Ѝ㬖‫ک‬΋ҁ便‫ڂ‬, ΋ӅӭϿ冗@
! ଯᗪ;! ‫ך‬ᗋाວ‫ٿ‬ҁግಞҁ, ΋Ѝ฽‫ک‬΋ҁຒ‫ڂ‬, ΋ӅӭϿᒲ@

Gosia: Chciałabym jeszcze dwa zeszyty do ćwiczeń, jeden długopis, no i słownik,
ile to w sumie wyniesie?

! ۫䠑;! ΋ӅΐΜΒ㞬ѤЛΟ)ϩ*嘷
! ۫঩;! ΋ӅΐΜΒ༧ѤЛΟ)ϩ*/

Sprzedawca: Razem 92,43.

! ଯᗪ;! )‫*ך‬䶒գ΋ԭ㞬嘷
! ଯᗪ;! )‫*ך‬๏գ΋ԭ༧/

Gosia: Dam panu sto juanów.

! ۫䠑;! 倔倔, ‫פ‬գΎ㞬ϖЛΎ)ϩ*嘷
! ۫঩;! ᖴᖴ, ‫פ‬գΎ༧ϖЛΎ)ϩ*/

Sprzedawca: Dziękuję, 7,57 reszty dla pani.

A .ƐL G® *ÃR [L£ TƒQJ M®Q, TƒQJ M®Q

*ÃR [L£ 1 ƒ \ƔX P«L \ƔX N´QJ"
.ƐL G® < ƔX D
*ÃR [L£ 1 ƒ NÝ E» NÝ \ƒ MLª JÝL ZƔ \® EÝQ \íQJ Z«Q VKĭ"
.ƐL G® ' ÃQJ U£Q NÝ \ƒ /£L, O£L 1ƒ [ƒ E» [ƒ KXÃQ [LƐR VKXď"
*ÃR [L£ + ÝQ [ƒ KXÃQ
.ƐL G® 1 ¢ PH, ZƔ JÝL Qƒ ]Kª EÝQಹ, \Ý JÝL Qƒ Q¢ EÝQ
*ÃR [L£ ; Lª [LH Qƒ 1ƒ \¢R N¢Q \® [LÕ ]KďQJ Z«Q VKĭ, ]KďQJ Z«Q E¢R PD"

:Ɣ \ƔX, \Ý NÝ \ƒ MLª Qƒ
.ƐL G® ' ÃQJ U£Q \¢R ;Lª [LH Qƒ
*ÃR [L£ = ¢L ML¢Q

B 'L¢Q \X£Q ; LƐR MLÝ, Qƒ \¢R PƐL VK«Q PH"

*ÃR [L£ : Ɣ \¢R PƐL \® EÝQ ]KďQJ Z«Q F¯ GLƐQ 'Xď VKƐR TL£Q"
'L¢Q \X£Q < ® EÝQ EÃ VK¯ NX¢L ZƖ P£R TL£Q
*ÃR [L£ + ƐR 1¢ ZƔ PƐL \® EÝQ 1ƒ PHQ \ƔX P«L \ƔX Eď Z«Q E¢R"
'L¢Q \X£Q < ƔX, \ƔX, \¯ IªQ ªU VK¯ NX¢L ZƖ P£R
*ÃR [L£ Ď 7¢L JX® OH :Ɣ E» PƐL
'L¢Q \X£Q Ď X ]KďX E¢R KÝQ JX® ED
*ÃR [L£ : Ɣ K£L \¢R PƐL OLƐQJ EÝQ OL¢Q [¯ EÝQ, \® ]Kí Eƒ K« \® EÝQ F¯ GLƐQ, \¯

J´QJ GXď VKƐR TL£Q"
'L¢Q \X£Q <¯ J´QJ MLƖ VK¯ ªU NX¢L V® P£R VÃQ IÕQ
*ÃR [L£ :Ɣ JÝL Qƒ \® EƐL NX¢L
'L¢Q \X£Q ;Lª [LH ]KƐR Qƒ Tí NX¢L ZƖ P£R Tí IÕQ

ಃѤ俰;!俩ॷ‫ך‬΋ҁ䜐 69

6KÕQJ F¯

ғ便
ғຒ

SŁÓWKA

僳 ┷ M®Q wchodzić

䞡ဓ, 俩僳"
Ԗ‫ޜ‬ ┷♦ mieć czas, być
Katie, wejdź proszę! wolnym
ёа ┸┷ \ƔX N´QJ
móc, wolno
գԖ‫ޜ‬䠋@ (komuś), mieć
czyjeś pozwolenie
Czy masz czas?
NÝ \ƒ

գёа䶒‫ך‬㬖䠋@

Czy możesz dać mi długopis?

ҁ 摞 ‫ך‬ёа䗂䠋@ klasyfikator m.in.
książek, zeszytów
㜾ฅ ┸ Czy mogę przyjść/wolno mi
྽ฅ (będzie) przyjść? oczywiście
!
EÝQ

΋ҁ䜐, 㝫ҁ便‫ڂ‬

jedna książka i dwa słowniki

GÃQJ U£Q

䗂 ┷ A: Ц λ‫ۆ‬, գ഻㝔സύ㡚 przychodzić,
ٰ ૡ䠋@ przybywać; wpadać
(do kogoś)
Panno Wang, czy lubi pani
(pić) chińską herbatę?

B: 㜾ฅ഻㝔嘷

Oczywiście, że lubię.

,£L

Цܴ, 俩գ䗂࣮‫ך‬嘷

Wang Ming, wpadnij do mnie,
proszę.

70 Lekcja 4: Pożycz mi, proszę, książkę

λ俦 ⚜ [LƐR VKXď powieść
λᇥ 摞 ҁ
मЎλ俦, ‫ݢ‬Ўλ俦, dawać; partykuła
䶒 ┷ ┸ գा࣮ব)΋*ҁ@ wprowadzająca
๏ polski celownik
㖖䯉ⅲ⚜ Którą powieść – tę w języku w znaczeniu „dla
ٗ angielskim czy tę w języku kogoś” (zob. Zwróć
΋٤ 摞 polskim – chcesz przeczytać? uwagę)
㟥 ⚜ JÝL
摞 ҽ tamten/tamta/
ൔ 䠠桽ⅲ ‫ך‬䶒գ΋ԭ㞬嘷 tamto
ӭϿ! ⓾
⚜ Daję ci sto dolarów. kilka, trochę (klasy-
Ͽ 摞 㞬!)༧* fikator osób, obiek-
冗 ‫ך‬䟡䶒գ΋Ѝ㬖嘷 tów policzalnych)

ᒲ Kupiłem ci pióro. gazetaٗЍम㡚㬖, 偊ό偊@

Czy ten angielski długopis jest
drogi?
\® [LÕ

‫ך‬侖侸΋٤ύ㡚Γ嘷

Znam kilku Chińczyków.
E¢R

㤄ҽ㟥ћϙΧ@ ile

Jak się nazywa ta gazeta?

GXď VKƐR

գԖӭϿ冗@ mało

Ile masz pieniędzy?

VKƐR

д࣮όϿ䜐嘷 pieniądze (używa
się zamiast nazwy
On czyta niemało książek. waluty)

TL£Q

A: ΋ҁ便‫ڂ‬ӭϿ冗@

Ile kosztuje słownik?

B: ΖΜ㞬冗嘷

80 złotych/juanów/dolarów.

ಃѤ俰;!俩ॷ‫ך‬΋ҁ䜐 71

㞬 摞 NX¢L klasyfikator m.in.
༧ pieniędzy
! дԖΜѤ㞬冗嘷

Л Mam 14 złotych.
ҽ
摞 P£R klasyfikator
Ꮩ dziesiątek groszy
㢺ࢪ
摞 IªQ klasyfikator m.in.
ኻࢪ
㤆 gazet

ᗋ дा䜘㝫ҽ㟥嘷

㝫 On chce kupić dwie gazety.
‫ٿ‬
! ┸ď och!, o!

䵼䜌ҁ ⚜ ĎX ]KďX Europa
ግಞҁ
┸ K£L jeszcze
䵼䜌
ግಞ 㟿 գ㤆ाസϙΧ@ dwa (używane tylko
przed klasyfikatorami
Ѝ ⚜ Czego jeszcze chcesz się napić? i na określenie czasu,
݄ 摞 ҁ OLƐQJ np. godzin)
┷ ⚜
㬖 OL¢Q [¯ EÝQ zeszyt do ćwiczeń
฽ 摞
΋ҁ䵼䜌ҁ ćwiczyć, trenować;
‫ک‬ ⚜ ćwiczenie
摞 Ѝ )݄* jeden zeszyt do ćwiczeń
扭㘴 OL¢Q [¯ klasyfikator m.in.
piór, długopisów,
‫ך‬ा䵼䜌ύЎ嘷 ołówków, pędzli
pióro, długopis
Chcę poćwiczyć język chiński.
]KíK« i, oraz

գा‫ךک‬ѐ࣮䰃ቹ䠋@

Czy chcesz ze mną iść na film?

72 Lekcja 4: Pożycz mi, proszę, książkę

΋Ӆ ⓾ \¯ J´QJ w sumie, razem

΋ԭ 㟿 ΋ҁ便‫ڂ‬, ΋Ѝ㬖, ΋Ӆ sto
‫פ‬冗 ┷♦ ӭϿ冗@ wydawać resztę
szukać
‫פ‬ᒲ ┷ Ile w sumie/razem kosztują
słownik i pióro?
‫פ‬ \® EƐL
]KƐR TL£Q

д‫פ‬գӭϿ冗@

Ile on ma ci wydać?
]KƐR

գ‫פ‬俳@

Kogo szukasz?

<Ɩ IƐ

俟!‫ݤ‬
ᇟ!‫ݤ‬

GRAMATYKA

I Liczebniki do 100

႟ O¯QJ Μ΋ VK¯ \í ΒΜ ªU VK¯
΋ \í ΜΒ VK¯ ªU ΒΜ΋ ªU VK¯ \í
Β ªU ΜΟ VK¯ VÃQ ΟΜ VÃQ VK¯
Ο VÃQ ΜѤ VK¯ V® ѤΜ V® VK¯
Ѥ V® Μϖ VK¯ ZƖ ϖΜ ZƖ VK¯
ϖ ZƖ ΜϤ VK¯ OL» ϤΜ OL» VK¯
Ϥ OL» ΜΎ VK¯ Tí ΎΜ Tí VK¯
Ύ Tí ΜΖ VK¯ EÃ ΖΜ EÃ VK¯
Ζ EÃ Μΐ VK¯ MLƖ ΐΜ MLƖ VK¯
ΐ MLƖ ΋ԭ \® EƐL
Μ VK¯

ಃѤ俰;!俩ॷ‫ך‬΋ҁ䜐 73

II Klasyfikatory (摞)

Klasyfikator – część mowy typowa dla języka chińskiego – wskazuje na określoną
klasę (grupę) przedmiotów. Klasyfikatorów używamy m.in. wtedy, gdy rzeczow-
nikowi towarzyszy liczebnik. W takim wypadku klasyfikator stawiamy między
liczebnikiem a rzeczownikiem.

Klasyfikator Zastosowanie Przykład Tłumaczenie
JH Jª ludzie, przedmioty jeden człowiek,
– klasyfikator ogólny, ΋㚚Γ, jedna rzecz
㚚 )ঁ* niedefiniujący klasy 䛵Ջ1
obiektu dwie panie,
ZªL osoby – klasyfikator 㝫Տϼϼ, dwóch panów,
wyrażający szacunek Ӄғ, dwóch nauczycieli,
Տ Դ㝃, dwie dziewczyny
książki, tomy, zeszyty, λ‫ۆ‬ osiem książek,
EÝQ roczniki czasopism zeszytów do ćwiczeń
(zszyte) Ζҁ䜐,
ҁ napoje w szklankach, 䵼䜌ҁ cztery (filiżanki) kawy,
filiżankach herbaty, wody
bēi gazety Ѥ݆‫ڜ‬ଢ଼2, siedem gazet
ૡ, Н (egzemplarzy)
݆ sześć zdjęć,
Ύҽ㟥 kartek papieru
fèn
przedmioty płaskie Ϥ䦄ྣТ3, siedem złotych/juanów/
ҽ pieniądze 䵱4 dolarów
dziesięć długopisów,
zhāng Ύ㞬冗 pędzli

䦄!)஭* pióra, długopisy, ΜЍ㬖,
ołówki, kredki, pędzle Л㬖5
kuài

㞬!)༧*

zhī

Ѝ!)݄*

Zapamiętaj

Przed klasyfikatorem nie używamy liczebnika Β , tylko liczebnika 㝫:
Β㚚Γ
㝫㚚Γ

1 䛵Ջ )ܿՋ* GďQJ [L przedmiot, rzecz.
2 ‫ڜ‬ଢ଼ NÃ IÕL kawa.
3 ྣТ ]K¢R SL¢Q zdjęcie.
4 䵱 )ર* ]Kƒ papier.
5 Л㬖ȐЛ฽ȑP £R Eƒ pędzel.

74 Lekcja 4: Pożycz mi, proszę, książkę

Jeżeli liczba obiektów jest nieokreślona, używamy klasyfikatora ΋٤ \® [LÕ. Wyra-
żenia z tym klasyfikatorem odpowiadają polskim połączeniom z wyrazami kilka,
kilku, kilkoro.

Klasyfikator Zastosowanie Przykład Tłumaczenie

΋٤ mała, nieokreślona ΋٤Γ! , kilka osób,
䛵Ջ, rzeczy,
liczba obiektów kilku nauczycieli,
kilka książek,
Դ㝃, zdjęć
䜐,
ྣТ

Zapamiętaj

3R NODV\ᚏNDWRU]H ΋٤ QLH ᚔDZLDP\ MXľ LQQ\FK NODV\ᚏNDWRUµZ
΋٤䜐
΋٤ҁ䜐

Ćwiczenie 1

Połącz odpowiedni liczebnik, klasyfikator i rzeczownik, tak aby otrzymać podpis do każde-
go zdjęcia. Ilustracje mogą mieć więcej podpisów, a podane części mowy mogą być wyko-
rzystane więcej niż raz.

㝫ҁ㟥

΋٤冗

Ѥ ҽ ‫ڜ‬ଢ଼

΋ԭ ݆ 䜐

٤Γ

ಃѤ俰;!俩ॷ‫ך‬΋ҁ䜐 75

Wzór:

΋٤㟥

1 .......................................

2 .......................................

3 .......................................

4 ....................................... 5 .......................................

76 Lekcja 4: Pożycz mi, proszę, książkę

Ćwiczenie 2
Powiedz i wpisz, co i w jakich ilościach zamówiono w hurtowni. Pamiętaj o odpowiednich
klasyfikatorach.

Lp. Artykuł Szt. .......
100
1. मЎ便‫ڂ‬
2. ύЎ便‫ڂ‬ 95
3. म.䬙.䬙.म便‫ڂ‬6 44
4. 䵼䜌ҁ 38
5. 㬖 23
6. ‫ݢ‬Ў㟥
2

III Liczenie pieniędzy

W języku chińskim przyjęty jest inny sposób podawania sum niż w języku polskim.
Po chińsku nie powiemy, że coś kosztuje 22 złote i 79 groszy, ale 22 jedności (㞬),
7 (części) dziesiętnych (Л) i 9 (części) setnych (ϩ) (złotego).

Suma Jedności 㞬 NX¢L! Dziesiętne Л P£R Setne ϩ IÕQ )冗*

22.79 ʔ7 ΒΜΒ㞬 ΎЛ ΐ)ϩ* 冗

74.40 Γ҇䥡8 ΎΜѤ㞬 Ѥ)Л* )႟*)ϩ* 冗

61.58ʓ9 ϤΜ΋㞬 ϖЛ Ζ!)ϩ*

10.05 ‫ݢ‬䥡10 Μ㞬 ႟ ϖ!ϩ

5.10!嘶11 ϖ㞬 ΋Л

6 म.䬙ȉ䬙.म便‫)!ڂ‬म.ᅇ.ᅇ.मຒ‫< *ڂ‬íQJ +¢Q ದ +¢Q <íQJ F¯ GLƐQ )摞;ҁ*

słownik angielsko-chiński i chińsko-angielski.

7 Вϡ0䡿)༝* U® \X£Q japoński jen.

8 Γ҇䥡 )Γ҇ჾ* U«Q P¯Q E® RMB (waluta ChRL).
9!ऍߎ PÝL MíQ dolar amerykański.
10!‫ݢ‬䥡 )‫ݢ‬ჾ* Eď E® polski złoty.
11!㢺ϡ )ኻϡ* ďX \X£Q euro.

ಃѤ俰;!俩ॷ‫ך‬΋ҁ䜐 77

Zapamiętaj

Wyraz ϩ może być pominięty, jeżeli w rzędzie dziesiętnych (Л) występuje cyfra różna

od zera:

ΒΜΒ㞬ΎЛΐ)ϩ*冗
Wyraz Л pomijamy, jeżeli w rzędzie dziesiętnych występuje zero (႟):
Μ㞬႟ϖϩ
Wyraz 冗 może być pominięty, gdyż najczęściej z kontekstu jasno wynika, że jest mowa

o pieniądzach.

Ćwiczenie 3
Wpisz kwoty słownie:

1 ϡ12 Л ϩ
19 . 99

2 % Л ϩ
22 . 74

3 ‫ݢ‬䥡 Л ϩ
10 . 05

4 嘶 Лϩ
74 . 10

IV Zaimki wskazujące 㤄 ten i ٗ tamten

Jeżeli po 㤄 lub ٗ stoi rzeczownik w liczbie pojedynczej, to liczebnik ΋ najczę-
ściej się pomija, ale pozostawia klasyfikator.

㤄0ٗ 摞 ⚜ Tłumaczenie
㤄ҁ 䜐 ta książka
ٗ㚚 Γ tamten człowiek

1. գ侖侸ٗ㚚Γ䠋@
2.!㤄ՏԴ㝃‫ۉ‬Ц嘷

12 ϡ!\X£Q (chiński) juan.

78 Lekcja 4: Pożycz mi, proszę, książkę

3.!㤄ҁ䜐ࡐӳ嘷
4. A: գ഻ό഻㝔ٗЍ㬖@

B: ό഻㝔, ‫ך‬഻㝔㤄Ѝ㬖嘷
5. A: գा䜘㤄ҁ便‫ڂ‬䠋@

B: ࢂୟ" ‫ך‬ा䜘㤄ҁ便‫ڂ‬, ‫ך‬Ψा䜘ٗҁ嘷‫ך‬΋Ӆा䜘㝫ҁ嘷
6. A: գा䜘㤄ҽ㟥䠋@

B: όा嘷‫ך‬ा䜘ٗҽ嘷

Kiedy istot żywych lub rzeczy, o których mówimy, jest więcej niż jedna, po 㤄
i ٗ liczebnika oczywiście nie pomijamy, a klasyfikator stawiamy po nim.

㤄0ٗ 㟿 摞⚜
ٗ㝫 ҁ 便‫ ڂ‬tamte dwa słowniki
㤄ϖ 㚚 䛵Ջ te pięć przedmiotów

1. 㤄㝫Ѝ㬖΋ӅӭϿ冗@

2. ٗΟ㚚Γࢂ俳@!

3. 㤄ՏԴ㝃ࢂ‫ݢ‬䞃Γ䠋@!

Ćwiczenie 4
Odpowiedz na pytania:

1 㤄Ѝ㬖ϖ㞬冗, ٗЍ㬖Ο㞬Β,գाবЍ@! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 ٗՏӃғ‫ۉ‬ϙΧ@!)Ц*! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 㤄݆‫ڜ‬ଢ଼䮔13, ݆ٗ‫ڜ‬ଢ଼հ14, գाസব݆@!)հ*!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13 䮔 )዗* Uª gorący, gorąco.
14 հ OÝQJ zimny, zimno.

ಃѤ俰;!俩ॷ‫ך‬΋ҁ䜐 79

ĆWICZENIA UTRWALAJĄCE

I Wstaw w zdaniach odpowiednie klasyfikatory:

ҁ!!!ҽ!!!Ѝ!!!㞬!!!݆!!!㚚!!!Տ!!!䦄

1 дԖΟ ...... 㟥, ΋......ࢂύЎ㟥, 㝫......ࢂ‫ݢ‬䞃㟥嘷
2 ЦӃғाസ㝫......ૡ, Цϼϼाസ΋......‫ڜ‬ଢ଼嘷
3 дԖΟ......ྣТ嘷
4 ΋......便‫ڂ‬Ϥ......冗, ࡐ偊嘷
5 ٗ......ΓࢂԴ㝃䠋@
6 ϖ......λ‫ۆ‬ाസ䮔ૡ, Ύ......ϼϼा࣮㟥嘷

II Znajdź błędy gramatyczne w zdaniach i napisz zdania poprawnie:

1 ‫ך‬ा䜘Βҁ䜐嘷................................................................................
2 ΋݆‫ڜ‬ଢ଼Ͽӭ冗@ ...........................................................................
3 㤄ҽλ俦ӳόӳ@ ...........................................................................
4 㤄Ѝ㬖ϖ㞬Οϩ΋Л冗嘷 .................................................................

III Spójrz na wizytówki (ӜТP¯QJ SL¢Q) i odpowiedz na pytania:

䦄ߓऍ$%&Ԗज़偍ܰϦљ 䰃 䰃Ћ [email protected] ύ Ц
15 η 俏ᤵ Ў ൤
ᆅ౛ 儌 ǺǺ Դ
ҹ ϖ႟ ܴ㝃 16
䰃Ћ䰃ηᤵ俏儌::000ҹ08866:--a44m6338e5i5z89h42a82n49g92@897217 post.cn
ϤѤ
15 ߓऍ Â PÝL ΖΖ
16 ൤ܴ )» P¯QJ ϖΐ
17 @ λԴႵ [LƐR OƐR VKƖ ϖϖ
ΟΟ
ΖΟ
ΐϖ
ΖΖ
ΖΎ
Ο႟
΋
Β

80 Lekcja 4: Pożycz mi, proszę, książkę

1 ЦӃғћϙΧӜӷ@ ........................................................................
2 䦄λ‫ۆ‬ћϙΧӜӷ@! ......................................................................
3 䰃俏㛦䱼18ࢂӭϿ@!䦄λ‫!;ۆ‬..........................................................

ЦӃғ;! ..........................................................
4 Ћᤵ19㛦䱼ࢂӭϿ@ !䦄λ‫!;ۆ‬..........................................................

ЦӃғ;! ..........................................................
5 䰃η儌ҹ20ࢂϙΧ@ !䦄λ‫!;ۆ‬..........................................................

ЦӃғ;! ..........................................................

ĆWICZENIA WYMOWY

23 I Posłuchaj nagrania i powtórz:

M®Q [®Q M®QJ T®QJ

僳ߞ 䁬 䥳

24 II Posłuchaj nagrania i powtórz:

႟ O¯QJ ΜѤ VK¯ V®
Β ªU ΜΖ VK¯ EÃ
Ѥ V® ΒΜ ªU VK¯
Ϥ OL» ϖΜ ZƖ VK¯
ΐ MLƖ ΎΜ Tí VK¯
Μ VK¯ ΐΜ MLƖ VK¯
Μ΋ VK¯ \í ΋ԭ \® EƐL
ΜΟ VK¯ VÃQ

18 㛦䱼 )ဦዸ* K¢R PƐ )摞 !㚚!)ঁ** numer.
19 Ћᤵ )Ћᐒ* VKƔX Mí )摞 !㚚!)ঁ** telefon komórkowy.
20 䰃η儌ҹ )ႝηແҹ* GL¢Q ]ƒ \µX ML¢Q )摞 !ҽ* e-mail.

ಃѤ俰;!俩ॷ‫ך‬΋ҁ䜐 81

< ZWRÓĆ UWAGĘ

Funkcje wyrazu 䶒

Jedną z funkcji wyrazu 䶒 jest funkcja czasownika dawać, podawać. W drugiej funkcji jest

partykułą, która wprowadza polski celownik w znaczeniu „dla kogoś”:

д䶒‫ך‬΋݆‫ڜ‬ଢ଼嘷! ! ‫ך‬䜘䶒գ㤄ҁ䜐嘷

Podał mi filiżankę kawy. Kupię ci tę książkę.

Kierunek pisania

Chińskie teksty mogą być pisane zarówno od góry do dołu, jak i od prawej do lewej lub też
od lewej do prawej. Jeżeli chcemy nadać tekstowi szczególnie elegancki, tradycyjny bądź
uroczysty charakter, znaki piszemy od góry do dołu w kolumnach od lewej do prawej.

Zmiany tonów wyrazów ό i ΋

Jeżeli sylaba stojąca po ό lub ΋ ma ton pierwszy, drugi albo trzeci, wówczas ό i ΋
odczytywane są w czwartym tonie. Jeżeli zaś sylaba stojąca po ό lub ΋ ma ton czwarty, to
ό i ΋ zmieniają ton na drugi.

25 E» KƐR E» NÝ \ƒ E¼ VK® E¼ \¢R \® KXƒU \® ]KƔQJ \¯ G®QJ \¯ F®

όӳ όёа όࢂ όा ΋㜘Δ ΋ᳪ ΋‫ ۓ‬΋ԛ

< CZY WIESZ, ŻE…

Łamańce językowe (1)

W języku chińskim jest również wiele łamańców językowych, w których trudność stanowią nie
tylko głoski, ale i tony. Posłuchaj nagrania i przeczytaj, zwracając szczególną uwagę na tony:

26 ѤࢂѤ, 6® VK® V®,
ΜࢂΜ, VK¯ VK® VK¯,
ΜѤࢂΜѤ, VK¯ V® VK® VK¯ V®,
ѤΜࢂѤΜ, V® VK¯ VK® V® VK¯,
俳21 俦22ΜѤࢂѤΜ, VK«L VKXď VK¯ V® VK® V® VK¯,
൩23Ѻ俳ΜѤ, ML» GƐ VK«L VK¯ V®,
俳 俦ѤΜࢂΜѤ, VK«L VKXď V® VK¯ VK® VK¯ V®,
൩Ѻ俳ѤΜ嘷 ML» GƐ VK«L V® VK¯

21 俳 )ፔ* VK«L tu: ktoś.
22 俦 )ᇥ* VKXď mówić.
23 ൩ ML» to (jeżeli X, to Y).

82 Lekcja 4: Pożycz mi, proszę, książkę

Słownik języka chińskiego

Słownik języka chińskiego zbudowany jest według innych zasad niż słowniki języków euro-
pejskich. Jak więc znaleźć w nim potrzebny wyraz? W tym celu trzeba zanalizować poszuki-

wany wyraz pod dwoma względami: odnaleźć pierwiastek (೽२ E» VKƔX) danego wyrazu,

a następnie policzyć pozostałe, niewchodzące w skład pierwiastka kreski. W odnalezieniu
pierwiastka danego znaku pomóc może znajomość schematów budowy znaków (zob. Lek-
cja wstępna). W znakach o pionowym układzie elementów pierwiastkiem będzie skrajny

lewy element (np. dla ‫ ܂‬jest to 䦚, czyli wariant Ј). W znakach o budowie „obejmują-
cej”, „ramowej”, to właśnie część „ramowa” będzie pierwiastkiem (np. dla 㡚 jest to ᢭, dla
ࡌ jest to 㚭). Pierwiastkiem może być też górna lub dolna cześć znaku o cechach struk-
tury poziomej (np. dla ૛ pierwiastkiem jest 买-!czyli wariant ᥋, zaś dla 㧀 – 䭿-czyli
wariant О).
Przykład: szukamy wyrazu ၰ.
Pierwiastkiem w wyrazie ၰ jest 僧 iść. Ma on 3 kreski, a więc w spisie pierwiastków (೽
२Ҟ㢏 E» VKƔX P» O»), który znajduje się na początku słownika, należy go szukać na liście
pierwiastków 3-kreskowych (Ο㣣 VÃQ K»D). Choć 僧 jest wariantem 7-kreskowego 㠢, to

zliczamy kreski pierwiastka w takiej formie, w jakiej występuje w danym znaku. Na liście
tej, obok poszukiwanego pierwiastka, będzie podany numer strony indeksu wyrazów z tym
pierwiastkiem (indeks taki znajduje się w pierwszej części słownika, zaraz po spisie pier-
wiastków). W indeksie wyrazy z danym pierwiastkiem również są podzielone według licz-

by kresek – tym razem według liczby pozostałych kresek danego znaku. Wyraz ၰ oprócz
pierwiastka 僧 ma 9 kresek – dlatego też umieszczony jest w indeksie wyrazów z pierwiast-
kiem 僧 w grupie o nazwie ΐ㣣 MƒX K»D (9 kresek) wraz z numerem strony słownika, na

której znajdziemy szukany wyraz.

Magia liczb

Liczby i związane z nimi wierzenia mają ogromne znaczenie w kulturze chiń-
skiej.
Za nieszczęśliwą, początkowo w Kantonie, a później w całych Chinach, uzna-

no liczbę 4 Ѥ V® ze względu na jej wymowę, zbliżoną do wymowy znaku
ԝ Vƒ śmierć. Dlatego unika się tej liczby np. w numerach rejestracyjnych, nu-

merach telefonów, numeracji pięter (czwarte piętro oznaczane jest np. jako
piętro 3a).

Za szczęśliwe uznaje się liczby 8 i 9. Mandaryńska wymowa liczby 9 ΐ MLƖ
jest taka sama jak słowa Φ MLƖ długo, a liczby 8 Ζ EÃ przypomina wymowę
znaku 䠁 (ว) IÃ, który jest częścią wyrażenia 䠁倷 IÃ F£L zdobywać fortunę,

bogacić się. Tak więc zestawienie liczb 8 i 9 jest bardzo pożądane, bo wróży
długotrwałe powodzenie.

Ozdobna zawieszka ze znakami

ᅽ I¼ szczęście i 䠁 (ว) IÃ rozwój

'® VK¯ ZƖ Nª 6KÕQJ U® NX¢L Oª

! ಃΜϖ俰; ! ғ В ‫ז‬䜇"
! ಃΜϖፐ; ! ғ В ‫ ז‬኷"

Lekcja 15: Wszystkiego najlepszego
z okazji urodzin!

'X® KX¢

㛱!俏
ჹ!၉

DIALOGI

A73

䞡ဓ,!Цܴ‫ک‬㞄‫!!;϶ܻޑ‬ғВ‫ז‬䜇"!ᢩ٣ӵཀ"
ഩဓ,!Цܴ‫ک‬ձ‫!!;϶ܻޑ‬ғВ‫ז‬኷"!࿤٣ӵཀ"

Katie, Wang Ming Życzymy szczęścia w dniu urodzin!

i inni przyjaciele: Najserdeczniejsze życzenia!

! ଯᗪ;!! գ䜹侢ளୟ"
! ଯᗪ;!! գॺ૶ளୟ"

Gosia: Pamiętaliście!

! 䞡ဓ;!! 㜾ฅ侢ள嘷!㤄ࢂλ㝣‫ނ‬䶒գ嘷
! ഩဓ;!! ྽ฅ૶ள/!೭ࢂλᘶ‫ނ‬๏գ/

Katie: Oczywiście, że pamiętaliśmy. A to mały prezent dla ciebie.

! ଯᗪ;!! 倔倔嘷
! ଯᗪ;!! ᖴᖴ/

Gosia: Dziękuję.

! 䞡ဓ;!! 俨,!գ‫ޕ‬ၰԾρࢂ㳩ϙ䂅ғ‫ޑص‬䠋@!
! ഩဓ;!! ⥀,!գ‫ޕ‬ၰԾρࢂឦϙሶғ‫ޑص‬༏@!

Katie: Ej, a wiesz, spod jakiego chińskiego znaku zodiaku jesteś?

! ଯᗪ;!! 㜾ฅ‫ޕ‬ၰ"!‫ࢂך‬㳩Ф‫!"ޑ‬䞡ဓ,!գ‫!@ګ‬
! ଯᗪ;!! ྽ฅ‫ޕ‬ၰ"!‫ࢂך‬ឦФ‫!"ޑ‬ഩဓ,!գ‫!@ګ‬

Gosia: No pewnie, że wiem! Jestem spod znaku bawołu! A ty, Katie?

304 Lekcja 15: Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin!

! 䞡ဓ;!! ‫ך‬㳩߁"!λЦ,!գ㳩ϙΧ@!
! ഩဓ;!! ‫ך‬ឦ߁"!λЦ,!գឦϙሶ@!

Katie: Ja spod tygrysa! A ty xiao Wang?

! Цܴ;!! !‫ך‬㳩ԴႵ,!ёࢂ‫ך‬όϼ࣬ߞΜΒғ‫ص‬,!ᆉ‫ڮ‬,!ϙΧ‫ޑ‬,!ٗ೿
ࢂ଎ߞ"

! Цܴ;!! !‫ך‬ឦԴႵ,!ёࢂ‫ך‬όϼ࣬ߞΜΒғ‫ص‬,!ᆉ‫ڮ‬,!ϙሶ‫ޑ‬,!ٗ೿
ࢂ଎ߞ"

Wang Ming: Ja jestem spod znaku szczura, ale nie bardzo wierzę w horoskopy, wróżby
i tym podobne. To wszystko są przesądy!

! 䞡ဓ;!! ϙΧ଎ߞ@!գ࣮,!㳩ԴႵ‫ޑ‬ӳ㛪ࡐӭ;!Ⴝ䅊ܴ,!ᎶΚ嘷嘷嘷
! ഩဓ;!! ϙሶ଎ߞ@!գ࣮,!ឦԴႵ‫ޑ‬ӳೀࡐӭ;!Ⴝᖃܴ,!ᎶΚ…

Katie: Jakie przesądy? Zobacz, osoby spod znaku szczura mają bardzo dużo
zalet: inteligencja, wdzięk…

!
! ଯᗪ;!! ԴႵΨԖ֥㛪,!КБ俦嘷嘷嘷
! ଯᗪ;!! ԴႵΨԖᚯೀ,!КБᇥ…

Gosia: Szczury mają też wady, na przykład…

! Цܴ;!! 俨"!ٗ,!‫ך‬䜹ٰ࣮΋࣮㳩Ф‫֥ޑ‬㛪փ嘷!ॽ㳾嘷嘷嘷
! Цܴ;!! ⥀"!ٗ,!‫ॺך‬䗂࣮΋࣮ឦФ‫ޑ‬ᚯೀփ/!ॽம…

Wang Ming: Ej! To może popatrzmy na wady osób spod znaku bawołu. Uparci…

! ଯᗪ;!! !侚䟯,!㮅Α"!㮅Α"!‫ך‬䜹㤆ࢂӞ΋㧀ғВೈᑖփ"!λЦ,!
俩գ‫ע‬㤄౟䵛ଚѺ䥾"

! ଯᗪ;!! !૸Ⴧ,!୼Α"!୼Α"!‫ॺך‬ᗋࢂӞ΋ᗺғВೈᑖփ"!λЦ,!
ፎգ‫ע‬೭౟आଚѺ໒"

Gosia: Jesteś okropny! Wystarczy! Wystarczy! A gdybyśmy tak zjedli trochę tortu
urodzinowego! Xiao Wang, otwórz, proszę, tę butelkę czerwonego wina!

B74

! ଯᗪ;!! !գ䜹ࡾ乳‫ޑ‬㟭ংԖϙΧ侓ӊ@ ֘俦㤄ࢂाၟৎΓ΋ଆ㠤‫ޑ‬
乳В嘷

! ଯᗪ;!! !գॺࡾ࿯‫ޑ‬ਔংԖϙሶीჄ@ ᠋ᇥ೭ࢂाၟৎΓ΋ଆၸ‫ޑ‬
࿯В/

Gosia: Jakie macie plany na chiński Nowy Rok? Słyszałam, że to święto, które
powinno się spędzać razem z rodziną.

ಃΜϖ俰;!ғВ‫ז‬䜇" 305

! Цܴ;!! !ࢂୟ"!‫࡛ך‬Χ㤄Χಁ㠀གྷ‫!"ګډ‬ӵ݀ӧࡾ乳‫ޑ‬㟭ংѐਓՉ,!
΋‫ۓ‬ाӃ䜘౻嘷!ёࢂ,!‫ډ‬Ѥο‫ޑ‬О傰౻ς䶈䟡ӀΑ"!䞡ဓ,!
‫ډ‬䝅ඩѐ‫ޑ‬匫ᤵ౻,!㤆䜘ள‫ډ‬䠋@!

! Цܴ;!! !ࢂୟ"!‫࡛ך‬ሶ೭ሶಁؒགྷ‫!"ګډ‬ӵ݀ӧࡾ࿯‫ޑ‬ਔংѐਓՉ,!
΋‫ۓ‬ाӃວ౻/!ёࢂ,!‫ډ‬Ѥο‫ޑ‬Оً౻ς࿶፤ӀΑ"!ഩဓ,!
‫ډ‬উඩѐ‫ޑ‬०ᐒ౻,!ᗋວள‫ډ‬༏@!

Wang Ming: Właśnie! Ależ ja jestem głupi, że o tym nie pomyślałem! Jeżeli ktoś chce
podróżować w czasie Nowego Roku, musi koniecznie wcześniej kupić bilet.
Ale bilety na wszystkie pociągi do Syczuanu już zostały sprzedane. Katie,
czy można jeszcze dostać bilety lotnicze do Londynu?

! 䞡ဓ;!! 㤆䜘ள‫ډ‬,!ёࢂ‫ޑךעך‬冗೿޸ӀΑ,!䜘όଆ嘷
! ഩဓ;!! ᗋວள‫ډ‬,!ёࢂ‫ޑךעך‬ᒲ೿޸ӀΑ,!ວόଆ/

Katie: Jeszcze są, ale wydałam już wszystkie pieniądze, nie stać mnie na kupno
biletu.

! ଯᗪ;!! ٗ,!‫ך‬䜹൩ӧ΋ଆӳӳΔӦ䥳ઔ䥳ઔփ"
! ଯᗪ;!! ٗ,!‫ॺך‬൩ӧ΋ଆӳӳ‫ٽ‬Ӧቼઔቼઔ‫"ע‬

Gosia: W takim razie może świętujmy razem!

!䞡ဓ, Цܴ;!! ӳЬཀ"
!ഩဓ, Цܴ;!! ӳЬཀ"

Katie,
Wang Ming: Świetny pomysł!

A

.ƐL G®, :£QJ 0¯QJ
K« EL« GH S«QJ \ƔX 6KÕQJ U® NX¢L Oª :¢Q VK® U¼ \®
*ÃR [L£ 1ƒ PHQ M® GH D
.ƐL G® 'ÃQJ U£Q M® GH =Kª VK® [LƐR Oƒ Z» JÝL Qƒ
*ÃR [L£ ;Lª [LH
.ƐL G® ‹L, Qƒ ]Kí G¢R ]® Mƒ VK® VKƖ VK«Q PH VKÕQJ [L¢R GH PD"
*ÃR [L£ 'ÃQJ U£Q ]Kí G¢R :Ɣ VK® VKƖ QL¼ GH .ƐL G®, Qƒ QH"
.ƐL G® :Ɣ VKƖ KƖ ;LƐR :£QJ, Qƒ VKƖ VK«Q PH"
:£QJ 0¯QJ :Ɣ VKƖ OƐR VKƖ, NÝ VK® ZƔ E¼ W¢L [LÃQJ [®Q VK¯ ªU VKÕQJ [L¢R, VX¢Q

P®QJ, VK«Q PH GH, Q¢ GďX VK® P¯ [®Q
.ƐL G® 6K«Q PH P¯ [®Q" 1ƒ N¢Q, VKƖ OƐR VKƖ GH KƐR FK» KÝQ GXď [L¢QJ

FďQJ P¯QJ, PªL O®
*ÃR [L£ /ƐR VKƖ \Ý \ƔX KX¢L FK», Eƒ IÃQJ VKXď
:£QJ 0¯QJ ‹ L 1¢, ZƔ PHQ O£L N¢Q \¯ N¢Q VKƖ QL¼ GH KX¢L FK» ED -Xª ML¢QJ
*ÃR [L£ 7 ƐR \¢Q *´X OH *´X OH :Ɣ PHQ K£L VK® FKí \® GLƐQ VKÕQJ U® G¢Q

JÃR ED ;LƐR :£QJ, TƒQJ Qƒ EƐ ]Kª S¯QJ KµQJ MLƖ GƐ NÃL

306 Lekcja 15: Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin!

B *ÃR [L£ 1 ƒ PHQ FKĭQ ML« GH VK¯ K´X \ƔX VK«Q PH M® KX¢" 7íQJ VKXď ]Kª
VK® \¢R JÕQ MLÃ U«Q \® Tƒ JX´ GH ML« U®
:£QJ 0¯QJ 6 K® D :Ɣ ]ÝQ PH ]Kª PH EªQ, P«L [LƐQJ G¢R QH 5¼ JXƔ ]¢L

FKĭQ ML« GH VK¯ K´X T» OƜ [¯QJ, \¯ G®QJ \¢R [LÃQ PƐL SL¢R .Ý VK®,
G¢R 6® FKXÃQ GH KXƔ FKÕ SL¢R \ƒ MíQJ P¢L JXÃQJ OH .ƐL G®, G¢R
/¼Q GĭQ T» GH IÕL Mí SL¢R, K£L PƐL GH G¢R PD"
.ƐL G® + £L PƐL GH G¢R, NÝ VK® ZƔ EƐ ZƔ GH TL£Q GďX KXÃ JXÃQJ OH, PƐL
E» Tƒ
*ÃR [L£ 1 ¢, ZƔ PHQ ML» ]¢L \® Tƒ KƐR KƐRU GH T®QJ ]K» T®QJ ]K» ED
.ƐL G®, :£QJ 0¯QJ +ƐR ]KƖ \®

.ª Z«Q

俰Ў
ፐЎ

CZYTANKA

75 ݇լ‫ޑ‬ਓՉВ侢!)ϖ* ΒДΜΟ㛦,!΢ੇ
݇լ‫ޑ‬ਓՉВ૶!)ϖ* ΒДΜΟဦ,!΢ੇ

ࡾ乳‫ז‬ा䗂Α嘷 ς䶈Ԗ乳В‫ޑ‬ᣅ‫ډ <ݗ‬㛪೿ԖΓӧ㛙ࡾ世,!䟡ᚎࣇ嘷!
ࡾ࿯‫ז‬ाٰΑ/ ς࿶Ԗ࿯В‫ډ <ݗ਻ޑ‬ೀ೿ԖΓӧቪࡾᖄ- ፤ᚎࣇ/

ӳёெ‫זך‬ाӣ㡚Α嘷 όૈӧύ㡚㠤ཥԃ嘷
ӳёெ‫זך‬ाӣ୯Α/ όૈӧύ୯ၸཥԃ/

‫ך‬ନΑा䜘ࡾ世аѦ,!㤆ा䜘ύ㡚䜐‫ޑݤ‬Л㬖,!䲀Ѡ,!㤆ा䜘ᄡ೒䶒‫!ۆۆ‬嘷嘷嘷
‫ך‬ନΑाວࡾᖄаѦ,!ᗋाວύ୯ਜ‫ޑݤ‬Л฽,!ะᆵ,!ᗋाວᄡ೒๏‫…!ۆۆ‬

‫܌‬а‫ޑך‬㛻ጃη‫ܫ‬όΠ㤄٤䛵Ջ,!‫ך‬ளѐ䜘΋㚚ཥ‫ޑ‬ጃη嘷!ӳٌधୟ"!
‫܌‬а‫ޑך‬ᙑጃη‫ܫ‬όΠ೭٤ܿՋ,!‫ך‬ளѐວ΋ঁཥ‫ޑ‬ጃη/! ӳٌधୟ"

-L« Nª GH OƜ [¯QJ U® M® ZƖ

ŠU \Xª VK¯ VÃQ K¢R, 6K¢QJ KƐL

&KĭQ ML« NX¢L \¢R O£L OH <ƒ MíQJ \ƔX ML« U® GH T® IÕQ G¢R FK» GďX \ƔX U«Q ]¢L [LÝ FKĭQ OL£Q, P¢L ELÃQ
S¢R +ƐR NÝ [í ZƔ NX¢L \¢R KX¯ JXµ OH %» Q«QJ ]¢L =KďQJ JXµ JX´ [íQ QL£Q :Ɣ FK¼ OH \¢R PƐL FKĭQ
OL£Q \ƒ Z¢L, K£L \¢R PƐL =KďQJ JXµ VKĭ IƐ GH P£R Eƒ, \¢Q W£L K£L \¢R PƐL T¯ S£R JÝL MLÝ MLH 6XƔ \ƒ
ZƔ GH ML» [LÃQJ ]L I¢QJ E¼ [L¢ ]Kª [LÕ GďQJ [í, ZƔ GÝL T» PƐL \¯ JH [íQ GH [LÃQJ ]L +ƐR [íQ NƖ D

ಃΜϖ俰;!ғВ‫ז‬䜇" 307

Pamiętnik Jacka z podróży (5) 13 lutego, Szanghaj

Niedługo chiński Nowy Rok. Panuje już świąteczna atmosfera; wszyscy piszą noworoczne sentencje, kupują
fajerwerki, jaka szkoda, że niedługo muszę wracać do kraju i nie mogę spędzić Nowego Roku w Chinach. Oprócz
ozdobnych kart z noworocznymi sentencjami muszę jeszcze kupić pędzle do chińskiej kaligrafii, kamień do rozrabiania
tuszu, no i chińską sukienkę dla starszej siostry… Ponieważ do mojej starej walizki wszystkie te rzeczy się nie
zmieszczą, muszę jeszcze kupić nową walizkę. Co za męka!

6KÕQJ F¯

ғ便
ғຒ

SŁÓWKA

ғВ ⚜ VKÕQJ U® urodziny
‫ז‬䜇 摞 㚚 )ঁ*
ϞϺࢂ‫ޑך‬ғВ" być szczęśliwym/
‫ז‬኷ 䔈㊶┷ radosnym;
ㇱ⹈ Dziś są moje urodziny! szczęśliwy, radosny
NX¢L Oª
ᢩ٣ӵཀ ㍾䞷幼 wszystkiego najlep-
࿤٣ӵཀ ਓՉ‫ז‬䜇" szego!
być spod (jakiegoś)
㳩 ┷ Szczęśliwej podroży! znaku zodiaku
ឦ Z¢Q VK® U¼ \®

VKƖ

գࢂ㳩ϙΧғ‫!@ޑص‬

Spod jakiego chińskiego
znaku zodiaku jesteś?

308 Lekcja 15: Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin!

ғ‫ص‬ ⚜ VKÕQJ [L¢R chiński znak zodiaku
摞 㚚 )ঁ*
㳩ব΋㚚ғ‫ޑص‬Γന
ॽ㳾@!

Spod jakiego chińskiego zna-
ku zodiaku są osoby najbar-
dziej uparte?

ΜΒғ‫⚜ ص‬ VK¯ ªU VKÕQJ [L¢R 12 znaków
chińskiego zodiaku,
գ‫ޕ‬ၰΜΒғ‫ࢂص‬ϙΧ chiński horoskop
䠋@!

Czy wiesz, co to jest chiński
horoskop?

߁ lub ⚜ KƖ lub OƐR KƖ tygrys
Դ߁ 摞 ѝ )ଫ*
߁ࢂ΋ᳪࡐᅆߝ‫ޑ‬
ԴႵ ⚜ 㜥‫ނ‬嘷 szczur
摞 ѝ )ଫ*
Tygrys to bardzo piękne
zwierzę.

OƐR VKƖ

όࢂ‫؂‬㚚λ‫܂ۆ‬ԴႵ"

Nie każda dziewczyna boi się
szczurów!

࣬ߞ ┷ [LÃQJ [®Q wierzyć, ufać

ᆉ‫ڮ‬ ┷♦ ‫ߞ࣬੿ך‬գ嘷 wróżyć

Naprawdę ci wierzę.

VX¢Q P®QJ

գ侖侸΋٤ᆉ‫ޑڮ‬
Б‫!@ݤ‬

Czy znasz jakieś wróżby?

գाᆉϙΧ‫!@ڮ‬

Czego ma dotyczyć wróżba?

ಃΜϖ俰;!ғВ‫ז‬䜇" 309

ϙΧ‫ޑ‬ ㍾䞷幼 VK«Q PH GH i tak dalej, i tym
ϙሶ‫ޑ‬ ⚜ podobne
ӧѱ䢉ٚϙΧ೿Ԗ;!
଎ߞ Н݀- Ժ- ߙ๼- ϙΧ‫ޑ‬嘷

ӳ㛪 Na targu jest wszystko: owoce,
ӳೀ warzywa, mięso i tak dalej.
֥㛪
ᚯೀ P¯ [®Q przesąd/przesądy

䅊ܴ 摞 㚚 )ঁ* ΜΟ㛦- ࢃයϖ΋‫ۓ‬ा
ᖃܴ ⚜ ॹྀ൩ࢂ΋㚚଎ߞ嘷

ᎶΚ To, że piątek trzynastego jest
dniem pechowym, to po pro-
stu przesąd.

KƐR FK» zaleta, dobra strona

摞 㚚 )ঁ* 㤄僐傰η‫ޑ‬നε‫ޑ‬ӳ㛪
⚜ ൩ࢂᣴ冗ࡐߡ‫ە‬嘷

Największą zaletą tego samo-
chodu jest jego niska cena.

KX¢L FK» wada, zła strona

䔈㊶┷ 䟠؅‫֥ޑ‬㛪ࢂϙΧ೿ być inteligentnym;
ㇱ⹈ ࡐ偊嘷 inteligentny

⚜ Wadą Warszawy jest to, że wdzięk, urok
wszystko jest tam bardzo
drogie.

FďQJ P¯QJ

Цλ‫ۆ‬䅊ܴளࡐ嘷

Panna Wang jest bardzo
inteligentna.

PªL O®

摞 ᳪ !)ᅿ* 㤄㚚ΓࡐԖᎶΚ嘷

(rodzaj) Ta osoba jest pełna uroku.

дऀ‫ޑ‬ՊܺࡐԖᎶΚ嘷

Ubrania, które nosi, są pełne
wdzięku.

310 Lekcja 15: Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin!

КБ俦 ㍾䞷幼 Eƒ IÃQJ VKXď na przykład
КБᇥ
‫ך‬䜘ࡐӭ䛵Ջ;!КБ俦
ॽ㳾 Ꭰη‫ک‬但η嘷

ೈᑖ Kupiłem dużo rzeczy, na
౟ przykład buty i spodnie.

౟η 䔈㊶┷ MXª ML¢QJ być upartym; uparty
Ѻ䥾 ㇱ⹈
‫ॽࡐݿݿך‬㳾- ‫׳ך‬
Ѻ໒ ⚜ ॽ㳾嘷
ࡾ乳
Mój tata jest bardzo uparty,
ࡾ࿯ a ja jestem jeszcze bardziej
uparta.

G¢Q JÃR ciasto, tort

摞 㚚 )ঁ*- ѯլΚೈᑖӭϿ冗@

!㞬 )༧* Ile kosztuje tort czekoladowy?

摞 S¯QJ butelka (czegoś)

⚜ 俩գ䶒‫ך‬΋౟Н嘷 butelka (jako
摞 㚚 )ঁ* przedmiot)
Podaj mi, proszę, butelkę
┷ wody. otworzyć

S¯QJ ]L

㤄㚚౟ηٚԖϙΧ@

Co jest w tej butelce?

GƐ NÃL

俩գѺ䥾ื㛌嘷

Otwórz, proszę, okno.

⚜ &KĭQ ML« chiński Nowy Rok

摞 㚚 )ঁ* գ䜹ा࡛Χ䥳ઔࡾ乳@!

Jak zamierzacie obchodzić
chiński Nowy Rok?

ಃΜϖ俰;!ғВ‫ז‬䜇" 311

侓ӊ ⚜ M® KX¢ plan/plany
ीჄ
⚜ Π㚚ࢃයϤ, գԖϙΧ święto, dzień wolny
乳В 摞 㚚 )ঁ* 侓ӊ@!
࿯В 䔈㊶┷
ㇱ⹈ Jakie masz plany na sobotę?

┸ ML« U®
Ӏ
䝅ඩ ⚜ ‫ݢ‬䞃‫ޑ‬乳Вӭόӭ@! być głupim; głupi

উඩ ┸ Czy w Polsce jest dużo dni
‫ע‬ ┷ wolnych?
޸
EªQ

㤄Χಁ‫!"ކޑ‬գ䜀ϙΧ
‫ޑךע‬ᎠηӞΑ@!

Co za głupi pies! Czemu
zjadłeś mi buty?

JXÃQJ partykuła nadająca
czasownikowi zna-
㞄‫ע‬๼ӞӀΑ" czenie skończenia/
wyczerpania czegoś
Proszę, zjedz to danie do
końca!

/¼Q GĭQ Londyn

䟠؅⃾䝅ඩ僴ό僴@!

Czy z Warszawy do Londynu
jest daleko?

EƐ partykuła
podkreślająca
俩գ‫ืע‬㛌Ѻ䥾嘷 dopełnienie

Otwórz, proszę, (to) okno.

KXÃ wydawać (pieniądze)

ཥ‫ޑ‬Պܺ- Ꭰη- գ޸
‫ޑ‬冗ϼӭΑ"

Nowe ubrania, buty… wyda-
łeś zbyt dużo pieniędzy!

312 Lekcja 15: Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin!

Ьཀ ⚜ ]KƖ \® pomysł, plan
ᣅ‫ݗ‬
摞 㚚 )ঁ* ‫ך‬䯢ӧ㠀ԖЬཀ嘷 atmosfera, nastrój
਻‫ݗ‬ ⚜
‫ډ‬㛪 W tej chwili nic mi nie
przychodzi do głowy (dosł.
‫ډ‬ೀ Teraz nie mam pomysłu).
ࡾ世
T® IÕQ
ࡾᖄ
摞 㚚 )ঁ* 㤄ৎᓓ䟬‫ޑ‬ᣅ‫ݗ‬ৡࡐӭ嘷
ᚎࣇ ⓾
‫ܫ‬ᚎࣇ Atmosfera w tej restauracji
pozostawia wiele do życzenia.

G¢R FK» wszędzie

ӧ䜦ࢪ- 㢺ࢪ- ‫ډ‬㛪೿
ԖӳΓ嘷

Czy to w Azji, czy w Europie,
wszędzie można spotkać do-
brych ludzi.

⚜ FKĭQ OL£Q noworoczne sentencje,
摞 䦄!)஭* pisane na ozdobnym
‫ݿݿך‬ന഻㝔㛙ࡾ世嘷 czerwonym papierze,
⚜ umieszczane na
摞 ՍFKX¢Q Mój tata najbardziej lubi drzwiach domu lub obok
!! 㚚 )ঁ* kaligrafować noworoczne drzwi – zawierają życze-
┷♦ sentencje. nia pomyślności i dostat-
ku na nadchodzący rok

ELÃQ S¢R fajerwerki, sztuczne
ognie

I¢QJ ELÃQ S¢R zapalać/puszczać
fajerwerki
ࡾ乳‫ޑ‬㟭ংգ࡛Χόा
‫ܫ‬ᚎࣇ@!

Jak to, nie chcesz zapalać fajer-
werków w chiński Nowy Rok?

ಃΜϖ俰;!ғВ‫ז‬䜇" 313

ёெ ⓾ NÝ [í szkoda

ନΑಹ ‫ޑך‬䛵Ջ೏ୂΑ"!
)аѦ* ੿ёெ"

䜐‫ݤ‬ Moje rzeczy zostały
ਜ‫ݤ‬ skradzione! Jaka szkoda!

Л㬖 ㍾䞷幼 FK¼ OH \ƒ Z¢L oprócz… jeszcze…
Л฽
ନΑ‫ݢ‬䞃аѦ, գ㤆
䲀Ѡ ѐ㠤ব٤㢺ࢪ‫ޑ‬㡚ৎ@!
ะᆵ
W jakich jeszcze krajach euro-
ᄡ೒ pejskich byłeś oprócz Polski?

ጃη ⚜ VKĭ IƐ kaligrafia

摞 ᳪ !)ᅿ*! գ㜘ό㜘㛙䜐‫!@ݤ‬

(rodzaj) Czy potrafisz kaligrafować?

գ佩ளύ㡚䜐‫ݤ‬ᅆߝ䠋@!

Czy uważasz, że chińska
kaligrafia jest piękna?

⚜ P£R Eƒ pędzel

摞 Ѝ

⚜ \¢Q W£L kamień do
摞 㚚 )ঁ* rozrabiania tuszu
⚜ kaligraficznego
摞 ҹ
T¯ S£R qipao (tradycyjna
⚜ chińska suknia
摞 㚚 )ঁ* ‫ך‬佩ளऀᄡ೒‫ޑ‬λ‫ۆ‬ zapinana pod szyją
ࡐԖᎶΚ嘷 na kołeczki)

Uważam, że dziewczyny ubra-
ne w qipao wyglądają bardzo
wdzięcznie (dosł. mają mnó-
stwo wdzięku).

[LÃQJ ]L walizka

㤄㚚ጃη㜘ό㜘ϼλ,!
‫ޑך‬䛵Ջ‫ܫ‬ளΠ䠋@!

Czy ta walizka nie jest za mała,
czy moje rzeczy się zmieszczą?

314 Lekcja 15: Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin!

<Ɩ IƐ

俟!‫ݤ‬
ᇟ!‫ݤ‬

GRAMATYKA

I Cechy charakteru

ғ‫ص‬ ӳ㛪 ֥㛪 ԃҽ QL£Q IªQ Չ

Znak zodiaku Zalety Wady Rok urodzenia Żywioł

ԖᎶΚ Ԗ䳣㜋ૈΚ 24.01.1936–10.02.1937 О!ogień
10.02.1948–28.01.1949 β!ziemia
\ƔX PªL O® \ƔX M®QJ ]KÕQJ 28.01.1960–14.02.1961 ߎ!metal
Q«QJ O® 15.02.1972–02.02.1973 Н!woda
uroczy 02.02.1984–08.02.1985 Е!drzewo
zadziorny 19.02.1996–06.02.1997 О!ogień
szczur 䅊ܴ 07.02.2008–25.01.2009 β!ziemia
ॽ㳾
FďQJ P¯QJ 11.02.1937–30.01.1938 О!ogień
MXª ML¢QJ 29.01.1949–16.02.1950 β!ziemia
inteligentny 15.02.1961–04.02.1962 ߎ!metal
uparty 03.02.1973–22.01.1974 Н!woda
ԖགྷຝΚ 09.02.1985–28.02.1986 Е!drzewo
07.02.1997–27.01.1998 О!ogień
\ƔX [LƐQJ [L¢QJ O® 26.01.2009–13.02.2010 β!ziemia
31.01.1938–18.02.1939
pomysłowy, obda- 17.02.1950–05.02.1951 β!ziemia
rzony wyobraźnią 05.02.1962–21.01.1963 ߎ!metal
23.01.1974–10.02.1975 Н!woda
Ҕф 29.02.1986–16.02.1987 Е!drzewo
28.01.1998–15.02.1999 О!ogień
\´QJ JďQJ 14.02.2010–02.02.2011 β!ziemia
ߎ!metal
pracowity, pilny

bawół ԖऐЈ

\ƔX Q¢L [íQ

cierpliwy

߿ඪ ಉЈ

\ƔQJ JƐQ Fĭ [íQ

odważny beztroski

tygrys εБ

G¢ IÃQJ

szczodry

‫ޔ‬Ј౳

]K¯ [íQ \ƐQ

uczciwy

ಃΜϖ俰;!ғВ‫ז‬䜇" 315

zając λЈ Ծ! ‫د‬ 19.02.1939–07.02.1940 β!ziemia
06.02.1951–26.01.1952 ߎ!metal
smok [LƐR [íQ ]® Ví 25.01.1963–12.02.1964 Н!woda
wąż 11.02.1975–30.01.1976 Е!drzewo
koń ostrożny samolubny 17.02.1987–05.02.1988 О!ogień
koza 16.02.1999–04.02.2000 β!ziemia
俌㡵 ό৒‫ה‬ 03.02.2011–11.01.2012 ߎ!metal

FK«QJ VK¯ E» UµQJ UÝQ 08.02.1940–26.01.1941 ߎ!metal
27.01.1952–13.02.1953 Н!woda
uczciwy nietolerancyjny 13.02.1964–01.02.1965 Е!drzewo
31.01.1976–17.02.1977 О!ogień
倚཈ ֪‫ג‬ 06.02.1988–26.02.1989 β!ziemia
05.02.2000–23.01.2001 ߎ!metal
MƒQ VKªQ G» M® 27.01.1941–14.02.1942
14.02.1953–02.02.1954 ߎ!metal
rozważny, zazdrosny 02.02.1965–20.01.1966 Н!woda
powściągliwy 18.02.1977–06.02.1978 Е!drzewo
㠀ԖऐЈ 27.01.1989–26.01.1990 О!ogień
к䭣ࢲΚ 24.01.2001–11.02.2002 β!ziemia
P«L \ƔX Q¢L [íQ ߎ!metal
FKďQJ PƐQ KXµ O® 15.02.1942–04.02.1943
niecierpliwy 03.02.1954–23.01.1955 Н!woda
energiczny 21.01.1966–08.02.1967 Е!drzewo
৒ܰ‫ׯ‬䠃 07.02.1978–27.01.1979 О!ogień
侖੿ 27.01.1990–14.02.1991 β!ziemia
UµQJ \® JƐL EL¢Q 12.02.2002–31.01.2003 ߎ!metal
UªQ ]KÕQ 05.02.1943–24.01.1944 Н!woda
zmienny 24.01.1955–11.01.1956
poważny 09.02.1967–29.01.1968 Н!woda
28.01.1979–15.02.1980 Е!drzewo
倚཈ 15.02.1991–03.02.1992 О!ogień
01.02.2003–21.01.2004 β!ziemia
MƒQ VKªQ ߎ!metal
Н!woda
rozważny,
powściągliwy

䅊ܴ

FďQJ P¯QJ

inteligentny

۸Ј

]KďQJ [íQ

lojalny

䮔Ј

Uª [íQ

pełen entuzjazmu

㵍ࢋ

ZÕQ UµX

delikatny

䜇ΪշΓ

Oª \¼ ]K» U«Q

uczynny

316 Lekcja 15: Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin!

ғ‫ص‬ ӳ㛪 ֥㛪 ԃҽ QL£Q IªQ Չ

Znak zodiaku Zalety Wady Rok urodzenia Żywioł

䅊ܴ Ծ! 倴 06.02.1932–25.01.1933 Н!woda
25.01.1944–12.02.1945 Е!drzewo
FďQJ P¯QJ ]® I» 12.02.1956–30.01.1957 О!ogień
30.01.1968–16.02.1969 β!ziemia
inteligentny zarozumiały 16.02.1980–04.02.1981 ߎ!metal
04.02.1992–22.01.1993 Н!woda
małpa Ԗ‫ޕ‬侸 22.01.2004–08.02.2005 Е!drzewo
26.01.1933–13.02.1934
\ƔX ]Kí VKL 13.02.1945–01.02.1946 Н!woda
31.01.1957–17.02.1958 Е!drzewo
mądry (dosł. 17.02.1969–05.02.1970 О!ogień
posiadający wiedzę) 05.02.1981–24.01.1982 β!ziemia
23.01.1993–09.02.1994 ߎ!metal
҅‫ޔ‬ 㱢㦝 09.02.2005–28.01.2006 Н!woda
Е!drzewo
]KªQJ ]K¯ [ĭ UµQJ

uczciwy próżny

kogut 䜇ΪշΓ ൿ佢 14.02.1934–03.02.1935 Е!drzewo
pies 02.02.1946–21.01.1947 О!ogień
Oª \¼ ]K» U«Q EÕL JXÃQ 18.02.1958–07.02.1959 β!ziemia
06.02.1970–26.01.1971 ߎ!metal
uczynny pesymista 25.01.1982–12.02.1983 Н!woda
10.02.1994–30.01.1995 Е!drzewo
߿ඪ 29.01.2006–17.02.2007 О!ogień
04.02.1935–23.01.1936
\ƔQJ JƐQ 22.01.1947–09.02.1948 Е!drzewo
08.02.1959–27.01.1960 О!ogień
odważny 27.01.1971–18.01.1972 β!ziemia
18.02.1983–01.02.1984 ߎ!metal
۸Ј 31.01.1995–18.02.1996 Н!woda
29.01.2007–06.02.2008 Е!drzewo
]KďQJ [íQ О!ogień

lojalny

㛐‫د‬

Z¼ Ví

altruista

҅‫ޔ‬ Ծ! 倴

]KªQJ ]K¯ ]® I»

uczciwy zarozumiały

świnia ৒‫ה‬

UµQJ UÝQ

tolerancyjny


Click to View FlipBook Version