The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by kanitta, 2021-03-23 11:07:57

1

1

หนังสอื สง่ เสริมการอ่านภาษาองั กฤษเพือ่ ความเข้าใจ (Reading comprehension)
ชดุ Natthapach on Tour นี้ ผู้สอนได้จัดทาขึ้นเพื่อใชเ้ ป็นนวตั กรรมประกอบการจดั การเรยี นรู้
วชิ าภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้นมธั ยมศกึ ษาปที ่ี 3 กลุม่ สาระการเรียนรภู้ าษาต่างประเทศ เพ่ือพฒั นา
ศกั ยภาพนักเรยี นดา้ นการอ่านเพือ่ ความเขา้ ใจในเนอ้ื เร่ืองหรอื เรือ่ งเล่า อ่านเพ่ือความรูแ้ ละความบันเทิง
ในการจัดทาหนังสือสง่ เสรมิ การอา่ นชดุ นี้ ผู้สอนได้เขียนเล่าเรอื่ งเชิงเร่อื งส้ันทห่ี ลากหลายรูปแบบ
โดยใชผ้ ู้สอนเป็นตัวละครนาเข้าสู่เรือ่ งราวตา่ ง ๆ เน้อื หาสาระเน้นความรู้ ความบันเทิง และความคิด
สร้างสรรค์ ซงึ่ ในเนอ้ื หาประกอบดว้ ยภาพวาดและรปู ภาพทสี่ บื ค้นทางอินเตอร์เน็ตอย่างหลากหลาย
เพอื่ ให้นักเรยี นมคี วามสนใจ อยากรู้ อยากดแู ละอยากอา่ นมากขึน้ การอา่ นถือเป็นทักษะที่ให้ประโยชน์
มากท่สี ดุ เปน็ ทกั ษะท่ีนักเรยี นต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต ดังนั้น นักเรยี นควรเรียนรู้อยา่ งตงั้ ใจและสรา้ ง
ประสบการณ์การอ่านของนักเรยี นให้กวา้ งขวางยงิ่ ข้นึ สามารถนาไปใช้ในชวี ิตประจาวนั และการศกึ ษา
ตอ่ ในระดบั ท่ีสูงขนึ้ ต่อไป

ขอขอบคุณผอู้ านวยการโรงเรียนสวุ รรณภมู ิพทิ ยไพศาล รองผู้อานวยการ คณะครูและ
ครูชาวต่างประเทศ Mr. Scott Talent ท่ีให้ความอนเุ คราะห์ตรวจสอบความถกู ตอ้ งทางภาษาและ
การใช้ภาษาองั กฤษและผู้มสี ว่ นเกย่ี วขอ้ งทกุ ท่านทใ่ี ห้คาปรกึ ษา คาแนะนาและเปน็ กาลงั ใจ จนกระทง่ั
จัดทาหนังสือสง่ เสรมิ การอา่ นชดุ นี้ สาเร็จลุลว่ งด้วยดีไว้ ณ โอกาสน้ี

หวังเปน็ อย่างยงิ่ ว่าหนงั สอื สง่ เสริมการอา่ นภาษาอังกฤษชดุ นี้ จะช่วยพฒั นาทกั ษะการอ่านเพอื่
ความเข้าใจใหก้ บั ผูเ้ รียนยง่ิ ข้นึ และส่งผลให้นกั เรยี นมผี ลสมั ฤทธท์ิ างการเรียนสงู ยง่ิ ขนึ้ ด้วย

ณัฐพัชร์ สล้างสิงห์

หนังสอื สง่ เสรมิ การอา่ นภาษาอังกฤษเพือ่ ความเขา้ ใจ (Reading Comprehension)
ชุด Natthapach On Tour เลม่ ท่ี 1 เรือ่ ง Teacher Natthapach ผู้สอนได้จัดทาขึน้ เพื่อใชเ้ ปน็
นวตั กรรมประกอบการจัดการเรียนรู้กล่มุ สาระการเรยี นรูภ้ าษาตา่ งประเทศ วชิ าภาษาอังกฤษพ้นื ฐาน
ชั้นมธั ยมศกึ ษาปีที่ 3 โดยมจี ุดมุ่งหมายเพอื่ สง่ เสริมทักษะการอ่านภาษาองั กฤษเพื่อความเข้าใจใน
เรอ่ื งราวท่อี ่านเพื่อสรา้ งองคค์ วามรเู้ กี่ยวกับคาศัพท์ ประโยค และโครงสร้างภาษาจากเน้อื เร่อื งทีอ่ ่าน
มากข้ึน และส่งเสรมิ ให้ผูเ้ รียนรกั การอ่านและมคี วามคดิ จินตนาการจากเรื่องท่ีอ่าน

การใช้หนังสอื สง่ เสริมการอา่ นภาษาอังกฤษเลม่ น้ี มลี าดับขน้ั ตอน ดงั น้ี
1. นกั เรยี นศกึ ษาจดุ ประสงค์การเรียนรู้ใหเ้ ขา้ ใจ
2. นกั เรยี นทาแบบทดสอบกอ่ นเรียน
3. ใหน้ กั เรียนศึกษาเนอื้ หาในเลม่ น้ีจนเข้าใจ
4. นักเรยี นศึกษาคาศัพท์ของเน้ือเรื่องได้จาก Glossary
5. ครแู ละนกั เรียนรว่ มกันอภปิ รายเน้ือหาจากเร่อื งท่ีอ่าน
6. นกั เรยี นทา Activity แล้วตรวจคาตอบจากเฉลยทา้ ยเร่อื ง
7. นกั เรยี นทาแบบทดสอบหลงั เรียน
8. นักเรียนตรวจคาตอบแบบทดสอบก่อนเรยี นและหลงั เรียนจากเฉลยท้ายเรือ่ ง
9. ขอให้นกั เรยี นตั้งใจศกึ ษาเนื้อเรอ่ื ง ทากิจกรรมทา้ ยเรอื่ งและอย่าดูเฉลยกอ่ นทา

แบบทดสอบและกจิ กรรมท้ายเรอ่ื ง

คานา หนา้
คาชแ้ี จง
ตัวชว้ี ัด 1
สาระสาคญั 1
จุดประสงคก์ ารเรียนรู้ 1
Reading Comprehension 2
Wh-questions 2
Pre-test 3
เนือ้ เรือ่ ง Teacher Natthapach 5
Glossary 19
Activity 20
Post-test 22
Answer key 24
บรรณานกุ รม 271

1. อา่ นข้อความข่าว โฆษณา เรือ่ งราวสนั้ ๆ และบทรอ้ ยกรองส้ันๆ ถูกต้องตามหลกั การอ่าน
2. เลือก/ระบุหัวขอ้ เรือ่ งใจความสาคญั รายละเอียดสนบั สนุนและแสดงความคดิ เหน็ เกี่ยวกับ
เรื่องท่ฟี ังและอ่านจากสอ่ื ประเภทตา่ ง ๆ พร้อมท้ังให้เหตุผลและยกตวั อย่างประกอบ

การอา่ นเร่อื ง Teacher Natthapach เป็นเรือ่ งสัน้ (Short Story) ท่ีเกิดข้ึนจากชวี ิตจริง
และประสบการณข์ องคุณครูณัฐพัชร์ นักเรียนจะไดร้ ับความรู้เกย่ี วกบั คาและประโยคในเนอ้ื เร่อื ง
ท่อี า่ น รวมท้ังขอ้ คิดและคตพิ จนท์ ี่ดีในการเรยี น โดยเน้อื เรอื่ งจะมภี าพประกอบ เพ่ือใหน้ กั เรยี น
มีความเข้าใจในเนอ้ื หาไดเ้ รว็ ขึ้น และมคี วามสขุ ความสนกุ สนานจากเรือ่ งท่อี ่าน

1. นักเรยี นมคี วามเขา้ ใจในการอา่ นเร่อื ง Teacher Natthapach และสามารถบอกรายละเอยี ด
ของเน้ือเรอ่ื งได้ถูกตอ้ ง

2. นกั เรียนสามารถตอบคาถามจากการอ่านเรื่องTeacher Natthapach ได้อยา่ งถกู ตอ้ ง
3. นกั เรยี นเหน็ คณุ ค่าและประโยชนข์ องการอา่ นภาษาอังกฤษมากขนึ้

2

Reading Comprehension

1. การอา่ นอยา่ งครา่ วๆ (Preview Reading)
2. การเดาความหมายศัพท์ (Guessing word meaning)
3. การหาหวั เร่ืองและใจความสาคญั (Finding the topic and the main idea)
4. การเข้าใจรายละเอยี ด (Understanding the details)
5. การใชค้ าอ้างอิง (Using reference words)
6. การอา่ นแบบ Scanning

Wh-questions

What ใชก้ ับส่งิ ของทั่วๆไป แตถ่ ้าใช้กับคน ไดค้ าตอบแสดงอาชพี
Where ใชเ้ ม่ือตอ้ งการทราบสถานที่ (place)
When ใช้เม่อื ตอ้ งการทราบเวลา (time)
Why ใช้ถามเมื่อต้องการทราบเหตผุ ล (reason) คาตอบขน้ึ ตน้ ด้วย to + v.,
Which ใชถ้ ามได้ทั้งคน สัตว์ ส่ิงของมีความหมายวา่ “คนไหน อันไหน ตัวไหน”
Who ใช้เป็นคาถามเมอ่ื ตอ้ งการคาตอบเก่ยี วกับบุคคล (person)
Whom ใชเ้ ป็นคาถามเกย่ี วกบั คน แตใ่ ชเ่ มอ่ื whom เป็น object ของกริยา
How ใชถ้ ามเก่ยี วกบั อาการ (manner) การคมนาคม และการขนสง่
How many ใชถ้ ามเกี่ยวกบั ความมากน้อย
How much ใช้ถามเก่ียวกับความมากน้อย หรือ ราคา
How long ใช้ถามเกี่ยวกับระยะเวลา (period of time)
How often ถามเกี่ยวกับความบ่อยคร้ัง
How far ถามเกย่ี วกบั ระยะทาง

3

Pre-test Title : Teacher Natthapach
Foreign Languages Learning Standard, Matthayomsuksa 3

Directions : Choose the best answer from a , b , c or d.
1. Who is Natthapach?

a. Air hostess
b. Policeman.
c. New English teacher.
d. Old English teacher.
2. Where did teacher Natthapach teach?
a. Phanompaiwittaya school.
b. Phathumratanusorn school.
c. Suwannaphumphitthayapaisarn School
d. Suwannaphumwitthayalia School
3. How did she feel when she returned to her old school again?
a. She was very sorrow and excited.
b. She was very sad and excited.
c. She was very bored and excited.
d. She was very glad and excited.
4. What subject does she teach?
a. She teaches English .
b. She teaches Thai language.
c. She teaches Mathematics
d. She teaches Social study.
5. What is Toomtam?
a. He is lazy.
b. He is diligent.
c. He is not responsible.
d. He is hard working but sometime lazy.

4

6. Why didn’t Toomtam do his homework?
a. He doesn’t like English.
b. He forgot do his homework.
c. He was playing basketball all day.
d. Both a and c are correct.

7. How did teacher Natthapach punish Toomtam?
a. She instructed him.
b. She hit and scolded him.
c. She told him to complete his homework.
d. Both a and c are correct.

8. Who warned Toomtam?
a. His teacher.
b. His friends Kaewta.
c. His friends Duandao.
d. His friends Duandao and Kaewta.

9. A synonym for neglect is…
a. duty
b. disregard
c. routine
d. responsibility

10. The moral of this story was:
a. Always listen to friendly advice.
b. As a man sows , so shall he reap.
c. Do not speak unnecessarily. Speak only when it's important.
d. Don’t neglect your responsibilities as they will create problems for you in the end.

Try it again.

5

Hello, everybody. My birthday’s 14 October
My name’s Natthapach 1974. My nationality’s Thai
Salangsing. Called Kay. and my race is Thai.
I come from Ban My religion’s Buddhism.
Donpiman, Sraku sub- My telephone number’s
district, Suwannaphum 089-5448316. My hobby is
district, Roi-et province. research and feed cricket.
I’m lovely and very good-
For my education, I looking. I have an oval
completed my Bachelor’s face and slim. I’m hard-
Degree. My major is English working, friendly and
and minor is Thai language. cheerful.
I also completed my
Master’s Degree. My major is In the future, I would like
Educational Measurement. to get my study Ph.D.
(Doctor of Philosophy) but,
that is only a dream.

My favorite is “there is no greater guide to success than the lessons
taught by our own mistakes.” such as, the story about one of my students.
Teacher Natthapach…

6

20 years ago, teacher Natthapach returned to the very
school, she studied at, to become a new teacher at
Suwannaphumphitthayapaisarn School.

7

She felt excited to be going back to her old school, where
there are about 3,360 students enrolled. She had hoped that she
would be teaching students that were highly motivated and eager
to learn.

8

One day, in one of her lessons, she taught about shopping
and the stores or markets associated with these items, such as
milk, cheese, books, magazines, apples and oranges. As well as
the functional language related to the topic. For example…

- How many I help you?
- What would you like to buy?
- How much does this cost?
- How many do you need ? etc.
Followed by a homework assignment.

9

“First you must write down a list of a variety of goods that
you would like to buy at a market or store, and then write up a
conversation about shopping at these places.

I need you to complete this assignment by the next time
you come to class.” she explained. The students all replied ‘yes’
and the class ended. Standing up and thanking the teacher, the
students all left.

10

After school, two of the students, Duandao and Kaewta,
come across their classmate Toomtam while walking home.
He was playing basketball with his friends.

11

Duandao said to him, “You should be doing your homework
assignment that the teacher gave us.”

Toomtam replied, “Don’t worry, I’ll be able to complete it
and hand it in on time!”

Kaewta remaked, “Well, we’ve warned you, so if you don’t
complete it, then once again you will be in trouble.”

12

After their first encounter, Duandao and Kaewta noticed that
every day, leading up to the day the class needed to hand in
their assignments, Toomtam was always playing basketball.

13

On the day before class, Duandao asked Toomtam if he
had done his homework. He replied no, but that he would get it
completed on time.

14

When the time came for the students to hand in their
homework. Toomtam had not completed it. Noticing
Toomtam at the back of the class, teacher Natthapach asked
him to hard in his assignment. Toomtam replied, “Sorry teacher,
but I have not done it yet.”

15

Teacher Natthapach asked him why and Toomtam replied
that he was playing basketball all the time and forgot to
complete it.

16

Teacher Natthapach, was aware that he was playing
basketball all the time, which left him no time to complete his
assignment, said, “It is very important to do what is necessary for
you do. You have not done your homework and need to be
punished. However I will give you until tomorrow to have it
completed.”

17

Toomtam couldn’t play basketball that evening and had to work
all night to have his homework completed on time.

Toomtam learned his lesson and from that day onwards he
always complete his homework as required by his teacher.

18

The moral of this story is;

“Don’t neglect your responsibilities as they will create
problems for you in the end.”

19

Words Reading Meaning
การวจิ ยั การคน้ ควา้
research (n.) รี'เซร์ช เลย้ี งจ้ิงหรีด
ความสาเร็จ
feed cricket ฟดี ครคิ 'คิท ลงทะเบียน
กระต้นุ
success (n.) ซัคเซส' กระตอื รือร้นต่อการเรียน
เก่ียวเนอื่ ง มีสว่ นรว่ ม
enroll (v.t.) เอนโรล' นติ ยสาร
หนา้ ท่ที ไี่ ด้รบั
motivate (v.t.) โม'ทะเวท ลักษณะหลากหลาย ชนดิ ประเภท
ทาให้สมบรู ณ์
eager to learn อี'เกอร์ ทู เลิน ความยุ่งยาก
เผชิญหนา้ , ปะทะ
associated (v.t., v.i.) อะโซ'ซิเอท จาเป็น
ม่งุ ไปขา้ งหนา้
magazine (n.) แมก'กะซนี แหง่ การศึกษา
รู้สกึ ตน่ื เต้น
assignment (n.) อะไซ'เมินท์ ความรับผิดชอบ
ละเลย ทอดทง้ิ
variety (n.) วะไร'อิที ปัญหา
ลงโทษ
complete (v.t.) คัมพลที ปริญญาตรี
ปริญญาโท
trouble (n.) ทรบั 'เบลิ ปริญญาเอก
โรงเรยี นระดับมธั ยมศึกษา
encounter (v.t., v.i.) เอนเคาน'เทอร์
ชัน้ มธั ยมศกึ ษาตอนตน้
necessary (adj.) เนส'ซเิ ซอร่ี ชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย

onwards (adj.) ออน'เวริ ์ด

educational (adj.) เอ็ดยู'เคชนั นัล

excited (adj.) อคิ ไซ'ทดิ

responsibility (n.) รีสปอนซึ'บิลทิ ิ

neglect (v.t.) นิก'เล็ดท

problems (n.) พรอม'เบิม

punish (v.t.) พัน'นิช

Bachelor of Arts (B.A.) 'แบช็ ชึเลอ ออฟ อาท

Master of Arts (M.A.) 'มาสเทอ ออฟ อาท

Doctor of Philosophy (Ph.D.) 'ด็อคเทอ ออฟ ฟิ'ลอ็ สโซฟี

Secondary School / High School เซค'เคินดะริ สคูล/ไฮ สคูล

Junior High School จูน'เนยี ร์ ไฮ สคูล

Senior High School ซนี 'เนยี ร์ ไฮ สคูล

20

1. Match the words with their definitions.

1) responsibilities a. (n.) something that you must do; somebody or

something that you must look after.

2) respect b. (adj.) powerful or special

3) important c. (v.) think that somebody is good or clever.

4) neglect d. (n.) teaching somebody about things like

reading writing and mathematics at school.

5) education e. (v.) not take care of somebody or something.

2. Who says these words? Check the boxes as you see.

Teacher Toomtam Duandao Kaewta
Natthapach

1) “I need you to complete this
assignment by the next time
you come to class.”

2) “You should be doing your
homework assignment that
the teacher gave us.”

3) “Don’t worry, I’ll be able to
complete it and hand it in on
time!”

4) “Well, we’ve warned you, so
if you don’t complete it,
then once again you will be
in trouble.”

5) “Sorry teacher, but I have not
done it yet.”

21

3. Put these sentences into the correct order about “Teacher Natthapach”.
1)  She teaches English.
2)  She works at Suwannaphumwitthayalia School.
3)  She is committed, diligent and patient.
4)  She studied at Suwannaphumphitthayapaisarn School.
5)  She often scolds and hits students.
6)  She completed Master’s Degree in Educational Measurement major.
7)  Her race is English.
8)  She is Buddhism.

4. Write True or False in the blank.
1) …………. Teacher Natthapach was excited returning to her old school.
2) …………. Teacher Natthapach teaches students motivated and eager to learn.
3) …………. Duandao and Kaewta are friends.
4) …………. Toomtam did not do his homework.
5) …………. Toomtam likes to play football.
6) …………. Teacher Natthapach comes from Ban Laos

5. Answer the questions.
1) Who will be a new teacher?
Answer ………………………………………………………………………………………………
2) How many students are there at Suwannaphumphitthayapaisarn School?
Answer ………………………………………………………………………………………………
3) What is teacher Natthapach expected to do?
Answer ………………………………………………………………………………………………
4) How many years was it before teacher Natthapach returned to teach at
Suwannaphumphitthayapaisarn School?
Answer ………………………………………………………………………………………………
5) What do you think about Toomtam?
Answer ………………………………………………………………………………………………
6) When was teacher Natthapach born?
Answer ………………………………………………………………………………………………
7) Where was teacher Natthapach born?
Answer ………………………………………………………………………………………………
8) What sort of person is teacher Natthapach?
Answer ………………………………………………………………………………………………
9) What nationality is teacher Natthapach?
Answer ………………………………………………………………………………………………
10) What do you think about to the moral of this story?
Answer ………………………………………………………………………………………………

22

Post-test Title : Teacher Natthapach
Foreign Languages Learning Standard, Matthayomsuksa 3

Directions : Choose the best answer from a , b , c or d.

1. Who is Natthapach?
a. Student.
b. Doctor.
c. Old English teacher.
d. New English teacher.

2. Where did teacher Natthapach teach?
a. Phanompaiwittaya school.
b. Phathumratanusorn school.
c. Suwannaphumwitthayalia School
d. Suwannaphumphitthayapaisarn School

3. How did she feel when she returned to her old school again?
a. She was very glad and excited.
b. She was very sad and excited.
c. She was very bored and excited.
d. She was very sorrow and excited.

4. What subject does she teach?
a. She teaches Thai language.
b. She teaches English.
c. She teaches Mathematics
d. She teaches Social study.

5. What is Toomtam?
a. He is lazy.
b. He is diligent.
c. He is not responsible.
d. He is hard working but sometime lazy.

6. Why didn’t Toomtam do his homework?
a. He doesn’t like English.
b. He forgot do his homework.
c. He was playing basketball all day.
d. Both a and c are correct.

23

7. How did teacher Natthapach punish Toomtam?
a. She instructed him.
b. She hit and scolded him.
c. She told him to complete his homework.
d. Both a and c are correct.

8. A synonym for neglect is…
a. duty
b. routine
c. disregard
d. responsibility

9. Who warned Toomtam?
a. His teacher.
b. His friends Kaewta.
c. His friends Duandao.
d. His friends Duandao and Kaewta.

10. The moral of this story was:
a. Always listen to friendly advice.
b. As a man sows , so shall he reap.
c. Do not speak unnecessarily. Speak only when it's important.
d. Don’t neglect your responsibilities as they will create problems for you in the end.

24

Activities; a. (n.) something that you must do;
1. somebody or something that you must
1) responsibilities
look after.
2) respect b. (adj.) powerful or special
3) important c. (v.) think that somebody is good or clever.
4) neglect
d. (n.) teaching somebody about things like
5) education reading writing and mathematics at school.

e. (v.) not take care of somebody or
something.

2. Who says these words? Check the boxes as you see.

Teacher Toomtam Duandao Kaewta
Natthapach  

1) “I need you to complete this 
assignment by the next time
you come to class.” 

2) “You should be doing your
homework assignment that
the teacher gave us.”

3) “Don’t worry, I’ll be able to
complete it and hand it in on
time!”

4) “Well, we’ve warned you, so if
you don’t complete it, then
once again you will be in
trouble.”

5) “Sorry teacher, but I have not
done it yet.”

25

3.
1)  She teaches English.
2)  She works at Suwannaphumwitthayalia School.
3)  She is committed, diligent and patient.
4)  She studied at Suwannaphumphitthayapaisarn School.
5)  She often scolds and hits students.
6)  She finished Master’s Degree in Educational Measurement major.
7)  Her race is English.
8)  She is Buddhism.

4.
1) True
2) True
3) True
4) True
5) False
6) False

5.
1) Answer : Teacher Natthapach.
2) Answer : There are 3,360 students there.
3) Answer : She would be teaching students that were highly motivated and
eager to learn.
4) Answer : It was 20 years.
5) Answer : He is not responsible.
6) Answer : She was born on October 14, 1974.
7) Answer : She was born in Suwannaphum.
8) Answer : She is hard-working, friendly and cheerful.
9) Answer : She is Thai.
10) Answer : “Don’t neglect your responsibilities as they will create problems
for you in the end.”

26

Answer key Pre-test & Post-test
Teacher Natthapach

Pre-test Post-test

1. c 1. d
2. c 2. d
3. d 3. a
4. a 4. b
5. c 5. c
6. d 6. d
7. d 7. d
8. d 8. c
9. b 9. d
10. d 10. d

27

บรรณานกุ รม

กระทรวงศึกษาธกิ าร. ตวั ช้ีวัดและสาระการเรยี นรูแ้ กนกลางกลุม่ สาระการเรียนรภู้ าษาตา่ งประเทศ
ตามหลักสูตรแกนกลางการศกึ ษาขนั้ พ้ืนฐาน. กรงุ เทพฯ : โรงพิมพ์องคก์ ารรับสง่ สินค้า
และพัสดุภณั ฑ์, 2551.

จรูญ กรุงแก้ว. คู่มอื เตรียมสอบ ภาษาอังกฤษ ม.3. กรุงเทพฯ : เทพเนรมิตรการพมิ พ์, 2521.
ฉวลี กั ษณ์ บญุ ยะกาญจน. นวัตกรรมการศกึ ษาชดุ จติ วิทยาการอ่าน. กรงุ เทพฯ : สานักพมิ พ์

ธารอกั ษร, 2547.
ถวลั ย์ มาศจรัส และประหยดั ปรงั ประโคน. นวตั กรรมการศกึ ษา ชุด หนงั สอื อ่านเพมิ่ เติมภาษาอังกฤษ

กรงุ เทพฯ : ธารอกั ษร, 2554.
รังสิมันต์ุ ฉมิ รักษ์. การเขียนหนงั สอื ส่งเสรมิ การอ่านและตัวอยา่ งหนงั สือสง่ เสรมิ การอา่ นที่เป็นผลงานทาง

วชิ าการ, กรงุ เทพฯ : เทพเนรมิตรการพิมพ,์ 2550.
วิทย์ เทยี่ งบรู ณธรรม. ENGLISH – THAI DICTIONARY POCKET EDITION (Revised).

กรุงเพทฯ: ศิริวฒั นาอนิ เตอร์พรนิ้ ท,์ 2542.
วรี ชาติ ชัยเนตร. การสร้างบทเรยี นเสรมิ การอ่านภาษาองั กฤษ โดยใชน้ ทิ านพ้ืนฐาน

ช้นั มธั ยมศึกษาปที ี่ 4. วิทยานิพนธ์ กศ.ม. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,
2541.
สมุทร เซ็นเชาวนิช. เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษเพ่อื ความเข้าใจ. พิมพ์ครง้ั ที่ 10. กรงุ เทพฯ :
มหาวทิ ยาลัยธรรมศาสตร์, 2542.
English Fairy Tale. Lazy Jack. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานชิ ย,์ 2552.
Michael Ashby. Oxford Elementary Learner’s Dictionary. Second Edition, Oxford
University Press, 1996.
Pamela Breyer and Susan Stempleski. Hello America Book 3. Grolier Incorporated, 1997.
Click to View FlipBook Version
Previous Book
Book อพวช. 2020
Next Book
PEMAKAIAN_UNIFORM_BAGI_GURU_DAN_MURID_AHLI_BULAN_SABIT_MERAH_MALAYSIA