The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

1.1 งานนำเสนอการติดตาม โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. (13 ก.ย.2561)

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by kru_pat13, 2021-12-28 02:08:22

1.1 งานนำเสนอการติดตาม โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. (13 ก.ย.2561)

1.1 งานนำเสนอการติดตาม โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. (13 ก.ย.2561)

Keywords: โรงเรียนคุณธรรม

คณะครูกล่มุ สาระสังคมศึกษา ฯ เข้ารับการอบรมวทิ ยากรแกนนา

1. โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. จัดโดย สพป. สกลนคร เขต 1 (จานวน 6 คน )

2. วทิ ยากรแกนนาจดั อบรมขยายผลโรงเรยี นคุณธรรม สพฐ. แก่คณะครู และนกั เรยี นแกน

2.1 อบรมขยายผลโรงเรยี นคุณธรรนมา สพฐ. แก่คณะครู (17 กรกฎาคม

2561)

2.2 อบรมขยายผลโรงเรยี นคณุ ธรรม สพฐ. แกน่ กั เรยี นแกนนา
(19 กรกฎาคม 2561)3.
♦ จากการขยายผล จัดอบรมพฒั นาครู และนักเรียน โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
นาผลการสารวจปัญหาจากใบงานท่ี 3-5 มาจัดลาดับความสาคญั คดั เลอื กมา 3 ปัญหา
และได้คุณธรรมเป้ าหมาย 3 หัวข้อ คอื
1. ความมีวนิ ัย
2. ความรับผดิ ชอบ
3. ความสุภาพ

4 ♦ จดั ทาตารางคุณธรรมอตั ลกั ษณ์ โดยกาหนดพฤตกิ รรมบ่งชี้เชิงบวก
นาเข้าทปี่ ระชุมเพอื่ ร่วมกนั พจิ ารณาแก้ไข / และเห็นชอบ
♦ ได้ตารางคุณธรรมอตั ลกั ษณ์ของโรงเรียนอนุบาลสกลนคร6.

วทิ ยากรแกนนา และนักเรียนแกนนาในแต่ละสายช้ันขยายผลโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
แก่นักเรียนในสายช้ัน เพอื่ ให้ความรู้ และร่วมกนั ออกแบบโครงงาน ตามข้นั ตอน ต้งั แต่

สารวจปัญหา พฤตกิ รรมทไ่ี ม่พงึ ประสงค์ ของนักเรียนในสายช้ัน
โดยอยู่ในกรอบ คุณธรรมอตั ลกั ษณ์ ของโรงเรียน

ร่วมกนั คดั เลอื กปัญหา 1 อย่าง เพอื่ ช่วยกนั แก้ไข
ร่วมกนั วางแผนการจดั การทาโครงการ / โดยมคี รูประจาช้ัน / ครูแกนนา
ให้คาปรึกษา

จัดทาแผนผงั ความรู้ การวางแผนโครงงาน จากใบงานที่ 6

7. นักเรียนในแต่ละสายช้ันดาเนินการ ร่วมกนั ปฏบิ ัตกิ จิ กรรมตามโครงงาน
สรุปผล / นาเสนอผลงาน

ผลงานโครงงานคุณธรรม ปฐมวยั

ผลงานโครงงานคุณธรรม ช้ันประถมศึกษาปี ท่ี 1

ผลงานโครงงานคุณธรรม ช้ันประถมศึกษาปี ท่ี 2

ผลงานโครงงานคุณธรรม ช้ันประถมศึกษาปี ท่ี 3

ผลงานโครงงานคุณธรรม ช้ันประถมศึกษาปี ท่ี 4

ผลงานโครงงานคุณธรรม ช้ันประถมศึกษาปี ท่ี 5

ผลงานโครงงานคุณธรรม ช้ันประถมศึกษาปี ท่ี 6

ตวั อย่างผลงานนักเรียน แผนผงั ความคดิ โครงงาน

ตวั อย่างผลงานนักเรยี น แผนผังความคดิ โครงงาน

1.1 การจัดบรรยากาศ และส่ิงแวดล้อม

มีการจดั บรรยากาศ สภาพแวดลอ้ ม แหลง่ เรยี นรูท้ ่เี อ้อื ตอ่ การปลกู ฝงั
คณุ ธรรม จรยิ ธรรม ดงั น้ี
มอี าคารสถานท่เี พยี งพอสาหรบั นกั เรยี น จดั บรรยากาศ

ทง้ั ภายในอาคารเรยี น และภายนอกอาคารสวยงาม
มีอาคารอเนกประสงค์ และอาคารโดม สาหรบั จดั กจิ กรรมสง่ เสรมิ
คณุ ธรรม จรยิ ธรรม นกั เรยี นทง้ั โรงเรยี น
มีหอพระพทุ ธรูป ดา้ นหนา้ โรงเรยี น เพอ่ื ใหน้ กั เรยี นไดก้ ราบไหว้

1.2 มีแผนการพฒั นาคณุ ธรรม

 ในแผนปฎบิ ตั งิ านของโรงเรยี น มีโครงการพฒั นาคณุ ธรรม ดงั น้ี
โครงการวนั สาคญั

โครงการยวุ ฑูตความดี
โครงการสง่ เสรมิ คณุ ธรรม จรยิ ธรรม ของทกุ สายชน้ั
โครงการความสมั พนั ธก์ บั ชมุ ชน รว่ มกจิ กรรมวนั สาคญั -
ทางพระพทุ ธศาสนา กบั ชมุ ชน จงั หวดัโครงการวนั สาคญั กจิ กรรมถวายเทยี นพรรษา และผา้ อาบน้าฝน

โครงการสง่ เสรมิ คณุ ธรรม จรยิ ธรรม ของสายชน้ั

โครงการสง่ เสรมิ คณุ ธรรม จรยิ ธรรม ของสายชน้ั

พระอาจารย์ ว.วชิรเมธี มอบหนังสอื , บรรยายธรรม และรว่ มบนั ทกึ ภาพ โรงเรยี นอนุบาลสกลนคร (17/8/2560)

โครงการความสมั พนั ธโ์ รงเรยี นกบั ชมุ ชน

โครงการความสมั พนั ธโ์ รงเรยี นกบั ชมุ ชน

1.3 มีคณุ ธรรมอตั ลกั ษณ์ของโรงเรยี น
หรอื ตามกรอบโรงเรยี นคณุ ธรรม สพฐ.1.4 มีการเผยแพร่ประชาสัมพนั ธ์
ผ่านช่องทางต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

จดั นิทรรศการแสดงผลงาน งานเปิดบา้ นวชิ าการ , คณะศึกษาดูงานต่างๆ
เผยแพรท่ างเวปไซตข์ องโรงเรยี นอนุบาลสกลนคร

จดั นิทรรศการแสดงผลงาน งานเปิดบา้ นวชิ าการ , คณะศึกษาดูงานตา่ งๆ

เผยแพรท่ างเวปไซตข์ องโรงเรยี นอนุบาลสกลนคร 2.1 มคี วามรูค้ วามเขา้ ใจดา้ นคณุ ธรรม
 2.2 มีกระบวนการบรหิ ารโครงการทเ่ี ป็นระบบ
 2.3 บรหิ ารสถานศึกษาดว้ ยความโปรง่ ใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้

 2.4 ผูบ้ รหิ าร ปฏบิ ตั ติ นเป็นแบบอยา่ งท่ดี ี และไดร้ บั การยกย่องเชิดชูเกยี รติ

รบั รางวลั หน่ึงแสนครูดี ปี 2554
รบั รางวลั จากสมาคมผูบ้ รหิ าร และครูโรงเรยี นอนุบาลประจาจงั หวดั เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา ปี 2554
ผูบ้ รหิ ารโรงเรยี น พฒั นาสถานศึกษาจนไดร้ บั รางวลั พระราชทาน ระดบั ก่อนประถมศึกษา ปีการศึกษา 2554

รบั รางวลั เชิดชูเกยี รติ “ครุ ุสดดุ ี” ของครุ ุสภา ปี 2555
ผูบ้ รหิ ารสถานศึกษาตน้ แบบ ปี 2555

ผูบ้ รหิ ารดเี ด่นของครุสภา ปี 2556 ปี 2557
 ไดเ้ ลอ่ื นวทิ ยฐานะ ผูอ้ านวยการเช่ียวชาญ เม่อื วนั ท่ี 28 ธนั วาคม 2558
ผูบ้ รหิ ารโรงเรยี น พฒั นาสถานศึกษาจนไดร้ บั รางวลั คณุ ภาพโรงเรยี นมาตรฐานสากล OBECQA

จาก สพฐ. ปีการศึกษา 2560

 2.5 มคี วามสามารถเป็นวทิ ยากร ดา้ นคุณธรรม

 คณะครูโรงเรยี นอนุบาลสกลนคร

1. มคี วามรูค้ วามเขา้ ใจดา้ นคณุ ธรรม จรยิ ธรรม

- ผ่านการอบรมขยายผลโรงเรยี นคณุ ธรรม สพฐ. ทกุ คน
- ศึกษาหาความรู้ พฒั นาตนเองอย่างตอ่ เน่ือง
- ครูทกุ คนไดร้ บั การพฒั นาอบรมและเขา้ ค่ายปฏบิ ตั ธิ รรม ฝึกสมาธิ

2. มกี ารจดั การเรยี นรู้ ปลกู ฝงั คณุ ธรรม จรยิ ธรรมนกั เรยี น

- กจิ กรรมนงั่ สมาธิ ท่องสูตรคูณ หนา้ เสาธง ภาคเชา้
- กจิ กรรมนงั่ สมาธิ แผ่เมตตากอ่ นเรยี นในภาคบา่ ย
- กจิ กรรมอบรมคณุ ธรรม จรยิ ธรรม สวดมนตไ์ วพ้ ระ ของสายชน้ั
- กจิ กรรมค่ายธรรมะ นานกั เรยี นเขา้ วดั

 คณะครูโรงเรยี นอนุบาลสกลนคร

3. ครูมีองคค์ วามรู้ และบทเรยี นเพม่ิ เตมิ จากการดาเนินงาน
โครงการคณุ ธรรม สพฐ.

- ศึกษาหาความรูเ้ พม่ิ เตมิ เพอ่ื แนะนานกั เรยี น เร่อื ง โครงงานคณุ ธรรม
- พบปญั หาการดาเนินงาน / หาวธิ ีแกป้ ญั หารว่ มกบั นกั เรยี น


Click to View FlipBook Version