The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

เอกสารประกอบการสอน
รายงาน
แบบฟอร์ม

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by phattharaporn, 2019-11-23 21:49:11

การเขียนรายงาน

เอกสารประกอบการสอน
รายงาน
แบบฟอร์ม

การเขียนรายงาน

ความหมาย

การเขียนรายงาน คอื การเขยี นเสนอผลงานอนั ไดมาจากการศกึ ษาคน ควาพิเศษนอกเหนือจากเรื่องที่ได
ศกึ ษาในชนั้ เรียนเพื่อสง เสรมิ ใหผ เู รยี นรจู กั แสวงหาความรูดวยตนเอง

รูปแบบของรายงาน

รูปแบบของการรายงาน แบงออกเปน 3 สวน คือ สวนประกอบตอนตน สวนเน้ือหา และสวนประกอบตอนทาย
ดังน้ี
สวนประกอบตอนตน

- หนาปกรายงาน ควรเขียนดว ยรายมือตัวบรรจง สว นบนเขียนชื่อเรอื่ ง สว นกลางช่อื ผูรายงาน

สวนลา งบรรทัดแรกใหเขยี นวา “ รายงานนีเ้ ปน สว นหน่งึ ของการศึกษาวิชา… ” บรรทัดที่สองเปน ช่อื
สถาบนั ศกึ ษา สวนบรรทัดท่สี ามบอกภาคที่เรยี นและปก ารศกึ ษา

- คําขอบคุณ เปนสว นท่ีไมบังคับ อาจมีหรือไมมีก็ได
- คาํ นาํ เปน การบอกขอบขายของเรื่อง สาเหตุท่ีทําใหเ ลือกทํารายงานเรอื่ งนี้ จุดมงุ หมายในการเขยี น
- สารบัญ หมายถงึ บัญชบี ทตา ง ๆ ในสารบญั มีบทและตอนตา ง ๆ เรียงตามลําดับกบั ท่ปี รากฏใน

หนังสอื ตลอดจนการขอบคุณผูท ชี่ วยเหลือในการทาํ รายงาน

- บญั ชีตารางหรือภาพประกอบ (ถา มี) เพ่ือใหม เี น้ือหาทีส่ มบรู ณย ่งิ ขน้ึ รายงานบางเรื่องอาจตองใช

ตาราง นิยมทําบญั ชีตารางหรือบญั ชีภาพประกอบไวใ นหนา ถัดไปจากสารบญั
สวนเนือ้ เรอื่ ง

- สวนท่ีเปนเน้อื หา ตอ งมีตอนนํา ตอนตัวเร่ือง และตอนลงทายเชนเดียวกับการเขียนเรียงความ
- สวนประกอบในเนื้อหา ไดแก อัญประกาศ คือขอความที่คัดมาจากคําพูดหรือขอเขียนของผูอื่น โดย

ไมไดด ดั แปลง

- เชิงอรรถ คือขอความทา ยหนา มีไวเพื่อแจง ทีม่ าของขอความในตวั เรอื่ ง

สว นประกอบตอนทาย

- บรรณานกุ รม คอื รายช่อื สิง่ พิมพตลอดจนวัสดอุ างอิงทกุ ชนดิ ทเี่ ก่ยี วขอ งกบั การทาํ รายงาน พิมพไว

ตอนทายสดุ ของรายงาน การเขยี นบรรณานกุ รม ตอ งบอกช่อื สกลุ ผแู ตง ช่ือหนังสือ ครัง้ ท่ีพิมพ เมอื ง
ทพ่ี ิมพ สาํ นกั พมิ พ ปท ีพ่ ิมพ จํานวนหนา

- ภาคผนวกหรืออภิธานศพั ท คือ สวนทน่ี ํามาเพิ่มเติมทายรายงานยเพื่อใหผ อู านเขาใจแจมแจง ยิ่งขนึ้

กระบวนการเขยี นรายงาน

ขั้นตอนการเขยี นรายงาน มดี งั นี้

1. การเลือกเร่ืองและตั้งช่อื เรื่อง เรอื่ งท่เี ลอื กมาศกึ ษา ควรเปนเรื่องที่เสริมความรใู นการเรียนวิชาใดวชิ าหน่งึ
ขอบเขต ทเ่ี ลอื กควรเหมาะสมกบั เวลาในการคน ควา และการเขียนรายงาน

2. การกําหนดจุดมุงหมายและขอบเขตของเร่ือง จะตอ งมจี ุดมงุ หมายและเสนอเรื่องราวเกยี่ วกับอะไร เพื่อ
อะไร มขี อบเขตเพียงใด เชน หากจะเขยี นรายงานเร่ืองพธิ มี งคลโกนจกุ อาจกาํ หนดจุดมงุ หมายและ
ขอบเขต ดงั น้ี
จดุ มงุ หมาย : การศึกษาประเพณีไทยโบราณ
ขอบเขต : ความเปน มาและงานพธิ โี กนจกุ

3. การเขยี นโครงเรือ่ ง โครงเร่อื ง คอื กรอบ ของเร่ืองท่ีใชเปน แนว ในการเขยี นรายงานโครงเรือ่ ง
ประกอบดวย บทนาํ หรอื ความนาํ ซ้ึงมีหวั ขอใหญและหัวขอยอย ควรตั้งช่ือใหกะทดั รัด ใจความครอบคลมุ
เนื้อหา

4. การเขียนเน้อื หา ไดจ ากการคนควา จากแหลงตา ง ๆ ไมว า จากการอา น การฟง การสงั เกต การสมั ภาษณ
ฯลฯ ทีผ่ ูเขยี นไดบนั ทึกไว แตไ มใ ชการคัดลอกหรือตัดตอ ผเู ขยี นเรียบเรยี งดว ยสาํ นวนของตนเอง สํานวน
ภาษาควรอานเขาใจงา ย ใชค ําท่เี หมาะสม ประโยคกะทดั รัด

5. บทสรุป คอื สรุปผลการศกึ ษาคน ควา มกี ารอภปิ รายผลการศึกษาคน ควาและเสนอแนะ ( ถามี )
6. การอางถึง หมายถงึ การบอกใหท ราบวาขอ ความที่ใชในการเขียนรายงานมาจากแหลง ใด เพื่อผูอ านจะได

ตรวจสอบหรอื ติดตามอา นเพิ่มเติม

(แบบฟอรมการเขียนรายงาน)
เร่อื ง

จัดทาํ โดย
เสนอ

นางสาวภัทราภรณ ละมุล
ตําแหนง ครู กลมุ สาระการเรยี นรภู าษาไทย

รายงานเลม นีเ้ ปนสวนหน่งึ ของรายวชิ าภาษาไทย รหัส ท22102
ภาคเรยี นที่ 2 ปการศึกษา 2562
โรงเรยี นพทุ ไธสง

คาํ นาํ

รายงานเลมน้ีเปนสว นหนง่ึ ของรายวชิ า รหสั
ชน้ั มีวัตถุประสงคเพือ่ ศึกษาและนาํ เสนอเกย่ี วกับเร่ือง

ผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวา รายงานเลมนี้จะเปนประโยชนตอนักเรียน นักศึกษา และผูท่ีมีความสนใจใน
เรือ่ ง หากมีขอผิดพลาดประการใด ผูจัดทําขอนอมรับไวและขออภัย
มา ณ ทนี่ ีด้ วย

ผจู ัดทาํ

(ชื่อ-สกุล)

สารบัญ

หัวขอ หนา

คํานาํ ............................................................................................................................................ ก
สารบญั ......................................................................................................................................... ข
บทท่ี 1 บทนาํ ............................................................................................................................... 1
บทที่ 2 เอกสารที่เก่ียวขอ ง............................................................................................................ 2
บทท่ี 3 ผลการศึกษา..................................................................................................................... 3
บทท่ี 4 การสรุปผลการศกึ ษาคนควา ............................................................................................ 4
บรรณานุกรม/เอกสารอางองิ ........................................................................................................ 5

ท่ีมาและความสําคญั บทที่ 1
บทนาํ
เรื่อง
เปน การศกึ ษาคน ควาเดี่ยวกับ
เพือ่ ใหร ูและเขา ใจเกี่ยวกับ เร่อื ง มีรายละเอียดการศึกษาคนความ
ดังน้ี

ชือ่ หมูบาน

ประวัติและความเปน มาของชือ่ หมบู า น

ทต่ี ง้ั หมบู าน/จาํ นวนประชากร/จํานวนครัวเรือน

จุดมุงหมายและขอบเขตของเรื่อง

จุดมุง หมาย : เพือ่ ใหท ราบถึงความเปน มาของชื่อหมบู า นและการเปลีย่ นงแปลงของภาษาท่ีเกดิ ขึ้น
ขอบเขตของการศึกษา : ความเปน มาและการเปลี่ยนแปลงทางภาษา

อาณาเขตหมูบา น

ทิศเหนือ
ทศิ ตะวนั ออก
ทศิ ตะวนั ตก
ทศิ ใต

บทท่ี 2

เอกสารทเี่ ก่ยี วของ

รายงานเร่อื ง ศึกษาเกี่ยวกบั ที่มาของชื่อและการ
เปลีย่ นแปลงทางภาษาท่เี กิดข้ึนในการเรยี กชื่อบานนามเมืองในแตละทองท่ี โดยศกึ ษาจากเอกสารดงั ตอไปนี้

เอกสารท่เี ก่ยี วขอ ง

1.
2.
3.

เวบ็ ไซตท่ีสบื คน

1.
2.
3.

ขั้นตอนการดาํ เนนิ การ (ระบกุ ระบวนการทํารายงาน)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

จากการศึกษาคน ควาเร่ือง บทที่ 3 ผูจดั ทาํ คน พบขอ มลู ดงั น้ี
ผลการศกึ ษา
ประวตั คิ วามเปนมาของชอ่ื บา นนามเมือง

ความเปลยี่ นทางภาษาทพ่ี บ

วิธีการเกบ็ ขอ มูล (เชน สมั ภาษณ,สืบคน จากอินเทอรเนต็ ,อา นจากเอกสาร ฯลฯ)

ผูจําทาํ สืบคนขอมูลโดยวิธกี าร จาก

บทที่ 4
การสรปุ ผลการศึกษาคน ควา

จากการศกึ ษาคนความขอมูลชอื่ บา นนามเมอื ง เรื่อง ตั้งอยูท่ี
สรุปไดวา หมบู า น

โดยผจู ัดทําไดสืบคน ขอ มูลโดยวิธีการ

บรรณานกุ รม/เอกสารอา งองิ
1. หนังสือ : ช่อื ผูแ ตง .//(ปท่พี ิมพ)./ช่ือหนังสอื /:/สถานทพ่ี มิ พ/ :/สํานกั พิมพ.

ตวั อยา งการเขยี น

กระทรวงศกึ ษาธกิ าร. (2551). หลกั สตู รแกนกลางการศึกษาขนั้ พ้ืนฐาน พุทธศกั ราช 2551 : กรงุ เทพฯ
กรมวิชาการ. (2545). เอกสารประกอบหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พทุ ธศกั ราช 2544 : คมู อื การจัดการ

เรียนกลมุ สาระคณิตศาสตร. กรุงเทพฯ : องคก ารรบั สง สนิ คาและพสั ดภุ ณั ฑ.

2. เว็บไซต : ช่ือผูแ ตง .//(ปท่พี มิ พ) ./ชื่อหนงั สือหรือช่ือบทความ.//คน เมื่อ วนั เดือน ปท ส่ี บื คน

///////จาก/ คัดลอก URL ล้ิงคที่สบื คนมาวาง

ตวั อยา งการเขียน
รุงอรณุ นนทะโคตร. (2555). หลกั การเขยี นเชงิ สรางสรรค. คนเมือ่ 23 ตุลาคม 2559 จาก

https://krurung454.wordpress.com/2014/07/11/


Click to View FlipBook Version