The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by แดเนียล, 2018-12-26 08:11:08

Khaggavisana Sutta_PALI ไทย EN DE

๒๕ ๑๗ ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ-ธรรมบท-อุทาน-อิติวุตตกะ-สุตตนิบาต[๒๙๖] |๒๙๖.๔๕๘| สพฺเพสุ ภูเตสุ นิธาย ทณฺฑํ บุคคลวางอาชญาในสัตวทั้งปวงแลว ไมเบียดเบียนบรรดา
อวิเหฐยํ อฺตรมฺป เตสํ สัตวเหลานั้นแมผูใดผูหนึ่งใหลําบาก ไมพึงปรารถนาบุตร
น ปุตฺตมิจฺเฉยฺย กุโต สหายํ จะพึงปรารถนาสหายแตที่ไหน
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ พึงเที่ยวไปผูเดียว เหมือนนอแรด ฉะนั้น
Entsagung von Gewalt gegenüber jeglichen Lebewesen Renouncing violence towards all living beings,
und schade nicht einmal denjenigen welche man sich absolut nicht harming not even one, you would not wish for as an offspring;
als Nachkommen wünschen würde. Wie also ziehen mit einem so how a companion?
Begleiter? Ziehe alleine wie das einhornige Nashorn. wander alone like the one horned rhinoceros.
|๒๙๖.๔๕๙| สํสคฺคชาตสฺส ภวนฺติ เสฺนหา ความเยื่อใยยอมมีแกบุคคลผูเกี่ยวของกัน ทุกขนี้ยอมเกิดขึ้นตาม
เสฺนหนฺวยํ ทุกฺขมิทํ ปโหติ ความเยื่อใย บุคคลเล็งเห็นโทษอัน เกิดแตความเยื่อใย
อาทีนวํ เสฺนหชํ เปกฺขมาโน พึงเที่ยวไปผูเดียว เหมือนนอแรด ฉะนั้น
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ
Für einen geselligen Menschen gibt es Verlockungen; For a sociable person there are allurements;
auf den Fersen der Verlockung, dieser Schmerz. on the heels of allurement follows pain.
Ich sehe den Nachteil der Verlockung, Seeing allurement's drawback,
ziehe alleine wie das einhornige Nashorn wander alone like the one horned rhinoceros.
|๒๙๖.๔๖๐| มิตฺเต สุหชฺเช อนุกมฺปมาโน บุคคลอนุเคราะหมิตรสหายเปนผูมีจิตปฏิพัทธแลว
หาเปติ อตฺถํ ปฏิพทฺธจิตฺโต ชื่อวายอมยังประโยชนใหเสื่อม บุคคลเห็นภัย คือ การยัง
เอตํ ภยํ สนฺถวเปกฺขมาโน ประโยชนใหเสื่อมในการเชยชิดนี้
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ พึงเที่ยวไปผูเดียวเหมือน นอแรด ฉะนั้น
Einer, dessen Verstand in Mitleid verstrickt ist One whose mind is enmeshed in sympathy
für Freunde und Weggefährten, vernachlässigt das wahre Ziel. for friends & companions, neglects the true goal.
Diese Gefahr in Intimität zu erkennen, Seeing this danger in intimacy,
ziehe alleine wie das einhornige Nashorn. wander alone like the one horned rhinoceros.
|๒๙๖.๔๖๑| วํโส วิสาโล ว ยถา วิสตฺโต บุคคลของอยูแลว ดวยความเยื่อใย
ปุตฺเตสุ ทาเรสุ จ ยา อเปกฺ ในบุตรและภริยา เหมือนไมไผกอใหญเกี่ยวกายกัน ฉะนั้น
ขา วํสากฬีโร ว อสชฺชมาโน บุคคลไมของอยูเหมือนหนอไม พึงเที่ยวไป
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ ผูเดียว เหมือน นอแรด ฉะนั้น
So wie Bambus sich verschlungen ausbreitet ist die Sorge um Like spreading bamboo, entwined,
Nachkommen und Ehepartner. is concern for offspring & spouses.
Sei wie eine Bambussprosse, Unverwirrt, Like a bamboo sprout, unentangling,
ziehe alleine wie das einhornige Nashorn. wanders alone like a rhinoceros.
|๒๙๖.๔๖๒| มิโค อรฺมฺหิ ยถา อพนฺโธ เนื้อในปาที่บุคคลไมผูกไวแลว ยอมไป
เยนิจฺฉกํ คจฺฉติ โคจราย หากินตามความปรารถนา ฉันใด นรชนผูรูแจง เพงความ
วิฺ ู นโร เสริตํ เปกฺขมาโน ประพฤติตามความพอใจของตน พึงเที่ยวไปแตผูเดียว
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ เหมือนนอแรด ฉะนั้น
Wie ein Hirsch in der Wildnis, ungehindert auf weiter Flur As a deer in the wilds, unfettered, goes for forage wherever it wants:
auf Futtersuche umherschweift, wo immer er will: der Weise, der die the wise person, valuing freedom,
Freiheit schätzt, ziehe alleine wie das einhornige Nashorn. wanders alone like a rhinoceros.
|๒๙๖.๔๖๓| อามนฺตนา โหติ สหายมชฺเฌ การปรึกษาในที่อยู ที่ยืน ในการไป
วาเส ฐาเน คมเน จาริกาย ในการเที่ยวยอมมีในทามกลางแหงสหาย บุคคลเพงความ
อนภิชฺฌิตํ เสริตํ เปกฺขมาโน ประพฤติตามความพอใจ ที่พวกบุรุษชั่วไมเพงเล็งแลว
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ พึงเที่ยวไปผูเดียว เหมือนนอแรด ฉะนั้น
Inmitten von Gefährten, zu Hause oder auf Wanderschaft, In the midst of companions — when staying at home,
Du wirst Opfer von Bitten. Freiheit wertschätzen, heisst when going out wandering — you are prey to requests.
allein umherziehen wie das einhornige Nashorn. Valuing the freedom wander alone like the one horned rhinoceros.
|๒๙๖.๔๖๔| ขิฑฺฑา รตี โหติ สหายมชฺเฌ การเลน การยินดี ยอมมีในทามกลางแหงสหาย อนึ่ง ความรักที่
ปุตฺเตสุ จ วิปูลํ โหติ เปมํ ยิ่งใหญยอมมีในบุตรทั้งหลาย บุคคลเมื่อเกลียดชังความพลัดพราก
ปยวิปฺปโยคํ วิชิคุจฺฉมาโน จากสัตวและสังขารอันเปนที่รัก
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ พึงเที่ยวไป ผูเดียว เหมือนนอแรด ฉะนั้น
Es gibt Spaß und Liebe inmitten von Gefährten, There is sporting & love in the midst of companions,
und reichlich Vorliebe für Nachkommen. & abundant fondness for offspring.
Ekel empfindend bei der Aussicht auf einen Abschied Feeling disgust at the prospect of parting
von denen, die lieb und teuer sind, from those who'd be dear,

๒๕ ๑๗ ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ-ธรรมบท-อุทาน-อิติวุตตกะ-สุตตนิบาตziehe alleine wie das einhornige Nashorn. wander alone like the one horned rhinoceros.
|๒๙๖.๔๖๕| จาตุทฺทิโส อปฺปฏิโฆ จ โหติ บุคคลยอมเปนอยูตามสบาย ในทิศทั้งสี่และไมเดือดรอน ยินดีดวย
สนฺตุสฺสมาโน อิตรีตเรน ปจจัยตามมีตามได ครอบงําเสียซึ่งอันตราย ไมหวาดเสียว
ปริสฺสยานํ สหิตา อฉมฺภี พึงเปนผูเที่ยวไปผูเดียว เหมือนนอแรด ฉะนั้น
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ
Ohne Widerstand in alle vier Richtungen, Without resistance in all four directions,
zufrieden mit dem, was du bekommst, content with whatever you get,
ertrage Ärger ohne Bestürzung, allein umherziehend enduring troubles with no dismay,
ziehe alleine wie das einhornige Nashorn. wander alone like the one horned rhinoceros.
|๒๙๖.๔๖๖| ทุสฺสงฺคหา ปพฺพชิตาป เอเก แมบรรพชิตบางพวก ก็สงเคราะหไดยาก อนึ่ง คฤหัสถผูอยูครอง
อโถ คหฏฐา ฆรมาวสนฺตา เรือนสงเคราะห ไดยาก บุคคลเปนผูมีความขวนขวายนอยในบุตร
อปฺโปสฺสุโก ปรปุตฺเตสุ หุตฺวา ของผูอื่น
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ พึงเที่ยวไปผูเดียว เหมือนนอแรด ฉะนั้น
Sie sind schwer zu befriedigen, They are hard to please, some of those gone forth,
einige von denen, die hinausgegangen sind, as well as those living the household life.
sowie diejenigen, die das Leben im Haushalt leben. Shedding concern for these offspring of others,
Verzicht auf Besorgnis für die Nachkommen anderer, wander alone like the one horned rhinoceros
ziehe alleine wie das einhornige Nashorn.
|๒๙๖.๔๖๗| โอโรปยิตฺวา คิหิพฺยฺชนานิ นักปราชญละเหตุ อันเปนเครื่องปรากฏแหงคฤหัสถ
สฺฉินฺนปตฺโต ยถา โกวิฬาโร ดุจตนทองหลางมีใบ รวงหลน ตัดเครื่องผูกแหงคฤหัสถไดแลว
เฉตฺวาน ธีโร คิหิพนฺธนานิ พึงเที่ยวไป ผูเดียว เหมือนนอแรดฉะนั้น
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ
Abschneiden der Haushaelterspuren [Haare und Bart], Cutting off the householder's marks,[1]
wie ein Kovilara-Baum der seine Blätter verloren hat, like a kovilara tree that has shed its leaves,
der Besonnene, der alle Haushaltsbande durchtrennt, the prudent one, cutting all household ties,
ziehe alleine wie das einhornige Nashorn. wander alone like the one horned rhinoceros.
|๒๙๖.๔๖๘| สเจ ลเภถ นิปกํ สหายํ ถาวาบุคคลพึงไดสหาย ผูมีปญญาเครื่องรักษาตน ผูเที่ยวไปรวมกัน
สทฺธึจรํ สาธุวิหาริธีรํ ได มีปรกติอยูดวยกรรมดี เปนนักปราชญไซร พึงครอบงําอันตราย
อภิภุยฺย สพฺพานิ ปริสฺสยานิ ทั้งปวง เปนผูมีใจชื่นชม มีสติ เที่ยวไปกับสหายนั้นหากวาบุคคลไม
จเรยฺย เตนตฺตมโน สติมา ฯ พึงไดสหายผูมีปญญาเครื่องรักษาตน ผูเที่ยว ไปรวมกันได มีปรกติ
อยูดวยกรรมดี เปนนักปราชญไซร พึงเที่ยวไปแตผูเดียว
ดุจพระราชาทรงละแวนแควนอัน


|๒๙๖.๔๗๐| อทฺธา ปสํสาม สหายสมฺปทํ พระองคทรงชนะแลวเสด็จไปแตผูเดียว ดุจชางชื่อมาตังคะ ละโขลง
เสฏฐา สมา เสวิตพฺพา สหายา เที่ยวอยูในปาแตผูเดียว ฉะนั้น
เอเต อลทฺธา อนวชฺชโภชี เรายอมสรรเสริญ สหายผูถึงพรอมดวยศีลขันธเปนตน พึงคบสหาย
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ ผูประเสริฐ สุด ผูเสมอกัน กุลบุตรไมไดสหายผูประเสริฐสุดและผู
เสมอกันเหลานี้แลว พึงเปนผูบริโภคโภชนะไมมีโทษ
เที่ยวไปผูเดียว เหมือนนอแรด ฉะนั้น
Wenn du einen reifen Begleiter triffst, ein Mitreisender, der richtig lebt, If you gain a mature companion, a fellow traveler, right-living & wise,
weise ist und alle Gefahren überwindet so begleite ihn, zufrieden und overcoming all dangers go with him, gratified, mindful.
aufmerksam. If you don't gain a mature companion, a fellow traveler, right-living & wise,
Wenn du keinen erwachsenen Begleiter antriffst, ein Mitreisender, der wander alone like a king renouncing his kingdom,
richtig lebt und weise ist, so wandere alleine wie ein König, der auf sein like the elephant in the Matanga wilds, his herd.
Königreich verzichtet, wie der Elefant in der Wildnis von Matanga, We praise companionship — yes!
seine Herde verlassen. Wir loben die Gesellschaft Ja! Those on a par, or better, should be chosen as friends.
Diejenigen, die gleichwertig oder besser sind, sollen als Freunde If they're not to be found, living faultlessly,
ausgewählt werden Wenn sie nicht zu finden sind, und lebe tadellos, wander alone like the one horned rhinoceros.
ziehe alleine wie das einhornige Nashorn.
|๒๙๖.๔๗๑| ทิสฺวา สุวณฺณสฺส ปภสฺสรานิ บุคคลแลดู กําไลทองทั้งสองอันงามผุดผอง ที่บุตรแหงนายชางทอง
กมฺมารปุตฺเตน สุนิฏฐิตานิ ให สําเร็จดวยดีแลว กระทบกันอยูในขอมือ พึงเที่ยวไปผูเดียว
สงฺฆฏฏมานานิ ทุเว ภุชสฺมึ เหมือนนอแรด ฉะนั้น
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ
Siehst Du strahlende Armbänder aus Gold, Seeing radiant bracelets of gold, well-made by a smith,

๒๕ ๑๗ ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ-ธรรมบท-อุทาน-อิติวุตตกะ-สุตตนิบาตdie von einem Schmied gut gemacht wurden, clinking, clashing, two on an arm,
klirrend und klimpernd, zwei auf einem Arm, wander alone like the one horned rhinoceros
ziehe alleine wie das einhornige Nashorn.
|๒๙๖.๔๗๒| เอวํ ทุติเยน สหามมสฺส การที่เราจะพึงพูดจากับพระกุมารที่สอง หรือการของอยูดวยอํานาจ
วาจาภิลาโป อภิสชฺชนา วา แหงความเยื่อใย พึงมีไดอยางนี้ บุคคลเล็งเห็นภัยนี้ในอนาคต
เอตํ ภยํ อายติ เปกฺขมาโน พึงเที่ยวไป ผูเดียว เหมือนนอแรด ฉะนั้น
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ
Auf die gleiche Weise, wenn ich mit jemanden zusammenleben würde, "In the same way, if I were to live with another,
gäbe es leichtsinniges Gerede oder Beleidigungen. there would be careless talk or abusive."
Wenn man diese zukünftige Gefahr sieht, Seeing this future danger,
ziehe alleine wie das einhornige Nashorn. wander alone like the one horned rhinoceros.
|๒๙๖.๔๗๓| กามา หิ จิตฺรา มธุรา มโนรมา ก็กามทั้งหลายงามวิจิตร มีรสอรอย เปนที่รื่นรมยใจ ยอมย่ํายีจิต
วิรูปรูเปน มเถนฺติ จิตฺตํ ดวยรูปแปลกๆบุคคลเห็นโทษในกามคุณทั้งหลายแลว พึงเที่ยวไปผู
อาทีนวํ กามคุเณสุ ทิสฺวา เดียวเหมือนนอแรด ฉะนั้น
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ
Denn sinnliche Genüsse, elegant, honigsüß und charmant, Because sensual pleasures, elegant, honeyed, & charming,
verzaubern den Verstand mit ihren vielfältigen Formen bewitch the mind with their manifold forms — seeing this drawback in
erkennend diesen Nachteil in sinnlichen Aspekten sensual strands —
ziehe alleine wie das einhornige Nashorn. wander alone like the one horned rhinoceros.
|๒๙๖.๔๗๔| อีตี จ คณฺโฑ จ อุปทฺทโว จ บุคคลเห็นภัย คือ จัญไร ผีอุปทวะ โรค ลูกศร และความนากลัวนี้
โรโค จ สลฺลฺจ ภยฺจ เมตํ ในกามคุณทั้งหลายแลว
เอตํ ภยํ กามคุเณสุ ทิสฺวา พึงเที่ยวไปผูเดียว เหมือนนอแรด ฉะนั้น
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ
Katastrophe, Tumor, Unglück, "Disaster, tumor, misfortune,
Krankheit, ein Pfeil, eine Gefahr für mich. disease, an arrow, a danger for me."
Diese Gefahr in sinnlichen Aspekten zu sehen, Seeing this danger in sensual strands,
ziehe alleine wie das einhornige Nashorn. wander alone like the one horned rhinoceros.
|๒๙๖.๔๗๕| สีตฺจ อุณฺหฺจ ขุทํ ปปาสํ บุคคลพึงครอบงําอันตรายเหลานี้แมทั้งปวง คือ หนาว รอน
วาตาตเป ฑํสสิรึสเป จ หิว ระหาย ลม แดด เหลือบและสัตวเสือกคลานแลว
สพฺพานิเปตานิ อภิสมฺภวิตฺวา พึงเที่ยวไปผูเดียว เหมือนนอแรด ฉะนั้น
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ
Kälten, Hitze, Hunger und Durst, Cold & heat, hunger & thirst,
Wind, Sonne, Bremsen und Schlangen: wind & sun, horseflies & snakes:
All dies ist ausnahmslos zu erdulden und auszu halten, enduring all these, without exception,
ziehe alleine wie das einhornige Nashorn. wander alone like the one horned rhinoceros.
|๒๙๖.๔๗๖| นาโคว ยูถานิ วิวชฺชยิตฺวา บุคคลพึงเปนผูเที่ยวไปผูเดียวเชนกับนอแรด
สฺชาตกฺขนฺโธ ปทุมี อุฬาโร เปรียบเหมือนชางใหญผูเกิดในตระกูลปทุม
ยถาภิรนฺตํ วิหรํ อรฺเ มีศีลขันธเกิดขึ้นแลว ละโขลงอยูในปาตาม
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโปฯ อภิรมย ฉะนั้น
Wie ein großer, weißer Elefant, As a great white elephant,
mit massiven Schultern auf with massive shoulders,
seine Herde verzichtet renouncing his herd,
und in der Wildnis umherstreift wo immer er will, lives in the wilds wherever he wants,
ziehe alleine wie das einhornige Nashorn. wander alone like the one horned rhinoceros.
|๒๙๖.๔๗๗| อฏฐาน ตํ สงฺคณิการตสฺส (พระปจเจกพุทธเจาไดกลาวกึ่งคาถาวา)
ยํ ผุสฺสเย สามยิกํ วิมุตฺตํ บุคคลพึงใครครวญถอยคําของพระพุทธเจาผูเปนเผาพันธุพระ-
อาทิจฺจพนฺธุสฺส วโจ นิสมฺม อาทิตยวา การที่บุคคลผูยินดีแลวดวยการคลุกคลีดวยหมูคณะ
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ จะพึงบรรลุวิมุตติอันมีในสมัยนั้น ไมเปนฐานะที่จะมีได
(พระกุมารไดกลาวกึ่งคาถาที่พระปจเจกพุทธเจานามวาอาทิจจ
พันธุกลาวแลวใหบริบูรณวา)
พึงเที่ยวไปผูเดียว เหมือนนอแรด ฉะนั้น
Auf keinen Fall kann einer welcher Gesellschaft benoetigt "There's no way
Auch nur Momentan die Befreiung erlangen. that one delighting in company
Den Worten des Solar Kinsman folgend, can touch even momentary release."

๒๕ ๑๗ ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ-ธรรมบท-อุทาน-อิติวุตตกะ-สุตตนิบาตziehe alleine wie das einhornige Nashorn. Heeding the Solar Kinsman's words,
wander alone like the one horned rhinoceros.
|๒๙๖.๔๗๘| ทิฏฐีวิสูกานิ อุปาติวตฺโต เราลวงพนทิฐิอันเปนขาศึกไดแลว ถึง ความเปนผูเที่ยง ไดมรรค
ปตฺโต นิยามํ ปฏิลทฺธมคฺโค แลว เปนผูมีญาณเกิดขึ้นแลว อันผูอื่นไมพึงแนะนําพึงเที่ยวไปผูเดียว
อุปฺปนฺนาโณมฺหิ อนฺเนยฺโย เหมือนนอแรด ฉะนั้น
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ
Die Verzerrung der Ansichten überwinden Transcending the contortion of views,
den sicheren Weg erreicht, the sure way attained,
den Pfad gewonnen the path gained, [realizing:]
(realisierend) "Unled by others, I have knowledge arisen,"
"Ungeleitet von anderen, habe ich Wissen erlangt."
ziehe alleine wie das einhornige Nashorn wander alone like the one horned rhinoceros.
|๒๙๖.๔๗๙| นิลฺโลลุโป นิกฺกุโห นิปฺปปาโส บุคคลผูไมโลภ ไมหลอกลวง ไมมีความกระหาย ไมลบหลู
นิมฺมกฺโข นิทฺธนฺตกสาวโมโห มีโมหะดุจน้ําฝาดอันกําจัดเสียแลว ไมมีความอยาก ครอบงํา
นิราสโย สพฺพโลเก ภวิตฺวา โลกทั้งปวงไดแลว
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ พึงเที่ยวไปผูเดียว เหมือนนอแรด ฉะนั้น
Ohne Gier, ohne Betrug, ohne Durst noch Heuchelei – With no greed, no deceit, no thirst, no hypocrisy — delusion & blemishes
Wahn und Verunstaltungen weggeblasen - ohne jegliche Vorliebe für die blown away — with no inclinations for all the world, every world,
ganze Welt, für jede Welt, ziehe alleine wie das einhornige Nashorn. wander alone like the one horned rhinoceros.
|๒๙๖.๔๘๐| ปาป สหายํ ปริวชฺชเยถ กุลบุตรพึงเวนสหายผูลามกไมพึงเสพดวยตนเอง ซึ่งสหายผูชี้บอก
อนตฺถทสฺสึ วิสเม นิวิฏ ความฉิบหายมิใชประโยชน ผูตั้งอยูในกรรม อันไมเสมอ ผูของอยู ผู
สยํ น เสเว ปสุตํ ปมตฺตํ ประมาท
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ พึงเที่ยวไปผูเดียว เหมือนนอแรด ฉะนั้น
Vermeide den schlechten Begleiter, Avoid the evil companion disregarding the goal, intent on the out-of-tune
der das Ziel missachtet und mit Absicht den Weg verfaelscht. way. Don't take as a friend someone heedless & hankering.
Nimm keinen Freund welcher achtlos und sehnsüchtig ist. wander alone like the one horned rhinoceros.
ziehe alleine wie das einhornige Nashorn
|๒๙๖.๔๘๑| พหุสฺสุตํ ธมฺมธรํ ภเชถ บุคคลพึงคบมิตรผูเปนพหูสูต ทรงธรรม ผูยิ่งดวยคุณธรรม มี
มิตฺตํ อุฬารํ ปฏิภาณวนฺตํ ปฏิภาณ บุคคลรูจักประโยชน ทั้งหลาย กําจัดความสงสัยไดแลว
อฺาย อตฺถานิ วิเนยฺย กงฺขํ พึงเที่ยวไปผูเดียวเหมือนนอแรด ฉะนั้น
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ
Verbünde dich mit einem, der gelernt ist, Consort with one who is learned, who maintains the Dhamma,
der das Dhamma (die Lehre) aufrechterhält, a great & quick-witted friend. Knowing the meanings, subdue your
Begleiten Sie einen Gelehrten, der das Dhamma aufrechterhält, perplexity, [then] wander alone like the one horned rhinoceros,
ein großartiger und schlagfertiger Freund.
wissend um bedeutung, verwirrung zu baendigen
ziehe alleine wie das einhornige Nashorn
|๒๙๖.๔๘๒| ขิฑฺฑํ รตึ กามสุขฺจ โลเก บุคคลไมพอใจการเลน ความยินดี และกามสุขในโลกแลว ไมเพงเล็ง
อนลงฺกริตฺวา อนเปกฺขมาโน อยู เวนจากฐานะแหง การประดับ มีปรกติกลาวคําสัตย
วิภูสนฏฐานา วิรโต สจฺจวาที พึงเที่ยวไปผูเดียวเหมือนนอแรด ฉะนั้น
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ
Frei von Verlangen, kein Vergnügen findend Free from longing, finding no pleasure
in weltlichen Affaeren, Liebe oder der sinnlicher Glückseligkeit, in the world's sport, love, or sensual bliss,
sich Ausschmuekungen enthaltend, stehts die Wahrheit sagend abstaining from adornment, speaking the truth,
ziehe alleine wie das einhornige Nashorn wander alone like the one horned rhinoceros.
|๒๙๖.๔๘๓| ปุตฺตฺจ ทารํ ปตรฺจ มาตรํ บุคคลละบุตร ภริยา บิดา มารดา ทรัพย ขาวเปลือก พวกพอง
ธนานิ ธฺานิ จ พนฺธวานิ และกามซึ่งตั้งอยู ตามสวนแลว
หิตฺวาน กามานิ ยโถธิกานิ พึงเที่ยวไปผูเดียว เหมือนนอแรด ฉะนั้น
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ
Verlasse den Nachwuchsn, Ehepartner, Abandoning offspring, spouse,
Vater, Mutter, Reichtum, Getreide, Verwandte father, mother, riches, grain, relatives,
und sinnliche Genüsse ganz und gar, & sensual pleasures altogether,
ziehe alleine wie das einhornige Nashorn wander alone like the one horned rhinoceros.
๒๙๖.๔๘๔| สงฺโค เอโส ปริตฺตเมตฺถ โสขฺยํ บัณฑิตทราบวา ความเกี่ยวของในเวลาบริโภคเบญจกามคุณนี้
อปฺปสฺสาโท ทุกฺขเมตฺถ ภิยฺโย มีสุขนอย มีความยินดีนอย มีทุกขมาก ดุจหัวฝ ดังนี้แลว

๒๕ ๑๗ ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ-ธรรมบท-อุทาน-อิติวุตตกะ-สุตตนิบาตคณฺโฑ ๑- เอโส อิติ ตฺวา มติมา พึงเที่ยวไปผูเดียว เหมือนนอแรด ฉะนั้น
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ
Das ist Knechtschaft, ein Köderhaken. "This is a bondage, a baited hook.
Hier gibt es wenig Glück, naechstens zu There's little happiness here,
keiner Befriedigung, umso mehr Leid und Schmerz." next to no satisfaction,
Mit diesem Wissen umsichtig seiend all the more suffering & pain."
ziehe alleine wie das einhornige Nashorn Knowing this, circumspect,
wander alone like the one horned rhinoceros.
|๒๙๖.๔๘๕| สนฺทาลยิตฺวาน สํโยชนานิ บุคคลพึงทําลาย สังโยชนทั้งหลายเสีย
ชาลํ ว เฉตฺวา สลิลมฺพุจารี เหมือนปลาทําลายขาย เหมือนไฟ ไมหวนกลับมาสูที่ไหมแลว
อคฺคีว ทฑฺฒํ อนิวตฺตมาโน พึงเที่ยวไปผูเดียว เหมือน นอแรด ฉะนั้น
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ
Zertrümmerte Fesseln, Shattering fetters,
wie ein Fisch im Wasser ein Netz zerreißt, like a fish in the water tearing a net,
wie Feuer welches nicht zu dem von ihm schon verbrannten zurückkehrt like a fire not coming back to what's burnt,
ziehe alleine wie das einhornige Nashorn wander alone like the one horned rhinoceros.
|๒๙๖.๔๘๖| โอกฺขิตฺตจกฺขุ น จ ปาทโลโล บุคคลผูมีจักษุทอดลงแลว ไมคะนองเทา มี อินทรียอันคุมครองแลว
คุตฺตินฺทฺริโย รกฺขิตมานสาโน มีใจอันรักษาแลว ผูอันกิเลสไมรั่วรด แลว และอันไฟ คือกิเลสไมแผด
อนวสฺสุโต อปริฑยฺหมาโน เผาอยู
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ พึงเที่ยวไปผูเดียว เหมือนนอแรด ฉะนั้น
Augen niedergeschlagen, nicht frei, Eyes downcast, not footloose,
Sinne bewacht, mit geschütztem Verstand, senses guarded, with protected mind,
nicht nässend - nicht brennend - mit Lust, not oozing — not burning — with lust,
ziehe alleine wie das einhornige Nashorn wander alone like the one horned rhinoceros.
|๒๙๖.๔๘๗| โอหารยิตฺวา คิหิพฺยฺชนานิ บุคคลละเพศแหงคฤหัสถ ดุจตนทองหลางมีใบรวงหลนแลว นุงหม
สฺฉินฺนปตฺโต ยถา ปาริฉตฺโต ผากาสายะ ออก บวชเปนบรรพชิต
กาสายวตฺโถ อภินิกฺขมิตฺวา พึงเที่ยวไปผูเดียว เหมือนนอแรด ฉะนั้น
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ
Das Entfernen der Hashaelter Markierungen, Taking off the householder's marks, [2]
wie ein Korallenbaum, der seine Blätter verloren hat, like a coral tree that has shed its leaves,
fortziehend in der ockerfarbenen Robe, going forth in the ochre robe,
ziehe alleine wie das einhornige Nashorn wander alone like the one horned rhinoceros.
|๒๙๖.๔๘๘| รเสสุ เคธํ อกรํ อโลโล ภิกษุไมกระทําความยินดีในรสทั้งหลาย ไมโลเล ไมเลี้ยงคนอื่น มี
อนฺโปสี สปทานจารี ปรกติเที่ยวบิณฑบาตตามลําดับตรอก ผูมี จิตไมผูกพันในตระกูล
กุเล กุเล อปฺปฏิพทฺธจิตฺโต พึงเที่ยวไปผูเดียว เหมือนนอแรด ฉะนั้น
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ
Keine Gier nach Geschmacksrichtungen und nicht nachlässig Showing no greed for flavors, not careless,
von Haus zu Haus gehend um Almosen zu erhalten. going from house to house for alms,
Bewusst nicht dierser oder jener Familie mehr verhaftet zu sein, with mind unenmeshed in this family or that,
ziehe alleine wie das einhornige Nashorn wander alone like the one horned rhinoceros.
|๒๙๖.๔๘๙| ปหาย ปฺจาวรณานิ เจตโส บุคคลละธรรมเปนเครื่องกั้นจิต ๕ อยาง บรรเทา อุปกิเลสทั้งปวง
อุปกฺกิเลเส พฺยปนุชฺช สพฺเพ แลว ผูอันทิฐิไมอาศัย ตัดโทษคือความเยื่อใยไดแลว
อนิสฺสิโต เฉตฺวา สิเนหโทสํ พึงเที่ยวไปผูเดียว เหมือนนอแรด ฉะนั้น
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ
Abschaffung der Beeintraechtigungen des Bewusstseins, Abandoning barriers to awareness,
alle Verunreinigungen zu beseitigen -- alle -- expelling all defilements — all —
Unbaendige, entschiedene Abneigung gegenüberden jeglicher non-dependent, cutting aversion, allurement,
Verlockungen ziehe alleine wie das einhornige Nashorn wander alone like the one horned rhinoceros.
|๒๙๖.๔๙๐| วิปฏฐิกตฺวาน สุขํ ทุกฺขฺจ บุคคลละสุข ทุกข โสมนัสและโทมนัสในกาลกอนได
ปุพฺเพว จ โสมนสฺสโทมนสฺสํ ไดอุเบกขาและสมถะอันบริสุทธิ์แลว
ลทฺธานุเปกฺขํ สมถํ วิสุทฺธํ พึงเที่ยวไปผูเดียวเหมือนนอแรด ฉะนั้น
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ
Wende Dich ab von Vergnügen und Schmerz, Turning your back on pleasure & pain,
so wie vorher von Trauer und Freude, as earlier with sorrow & joy,

๒๕ ๑๗ ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ-ธรรมบท-อุทาน-อิติวุตตกะ-สุตตนิบาตerreiche pure Ausgeglichenheit, Gelassenheit und Ruhe attaining pure equanimity, tranquility,
ziehe alleine wie das einhornige Nashorn wander alone like the one horned rhinoceros.
|๒๙๖.๔๙๑| อารทฺธวิริโย ปรมตฺถปตฺติยา บุคคลปรารภความเพียรเพื่อบรรลุ ปรมัตถประโยชน มีจิตไมหดหู มี
อลีนจิตฺโต อกุสีตวุตฺตี ความประพฤติไมเกียจคราน มีความบากบั่นมั่น ถึงพรอมแลวดวย
ทฬฺหนิกฺกโม ถามพลูปปนฺโน กําลังกายและกําลังญาณ
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ พึงเที่ยวไปผูเดียว เหมือนนอแรด ฉะนั้น
Die Ausdauer entfacht With persistence aroused
für die Erreichung des höchsten Ziels, for the highest goal's attainment,
mit unbeflecktem Verstand, nicht faul in Handlung, with mind un-smeared, not lazy in action,
bestaendig in Anstrengung, mit Standhaftigkeit & Stärke bestrebt, firm in effort, with steadfastness & strength arisen,
ziehe alleine wie das einhornige Nashorn. wander alone like the one horned rhinoceros.
|๒๙๖.๔๙๒| ปฏิสลฺลานํ ฌานมริฺจมาโน บุคคลไมละการหลีกเรนและฌาน มีปรกติประพฤติธรรม อันสมควร
ธมฺเมสุ นิจฺจํ อนุธมฺมจารี เปนนิตยในธรรมทั้งหลาย พิจารณาเห็นโทษใน ภพทั้งหลาย
อาทีนวํ สมฺมสิตา ภเวสุ พึงเที่ยวไปผูเดียว เหมือนนอแรด ฉะนั้น
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ
Nicht zu vernachlässigen die Abgeschiedenheit, die Absorption, Not neglecting seclusion, absorption, constantly living the Dhamma in line
das ständige Praktizieren des Dhamma im Einklang mit dem Dhamma, with the Dhamma, comprehending the danger in states of becoming,
das Begreifen der Gefahr in den Zuständen des Werdens, wander alone like the one horned rhinoceros.
ziehe alleine wie das einhornige Nashorn.
|๒๙๖.๔๙๓| ตณฺหกฺขยํ ปตฺถยํ อปฺปมตฺโต บุคคลผูปรารถนาความสิ้นตัณหา พึงเปนผูไมประมาท ไมเปนคนบา
อเนลมูโค สุตวา สติมา คนใบ มีการสดับ มีสติ มีธรรมอันกําหนดรูแลว เปนผูเที่ยง มีความ
สงฺขาตธมฺโม นิยโต ปธานวา เพียร
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ พึงเที่ยวไปผูเดียวเหมือนนอแรด ฉะนั้น
Das Ziel ist es das Ende des Verlangens zu erreichen, Intent on the ending of craving & heedful, learned, mindful, not muddled,
achtsam, gelernt, nicht durcheinander, certain — having reckoned the Dhamma — & striving,
bestimmt, das Dhamma gewertschaetzt strebend wander alone like the one horned rhinoceros.
ziehe alleine wie das einhornige Nashorn.
|๒๙๖.๔๙๔| สีโหว สทฺเทสุ อสนฺตสนฺโต บุคคลไมสะดุงในธรรมมีความ
วาโตว ชาลมฺหิ อสชฺชมาโน ไมเที่ยงเปนตน เหมือนราชสีหไมสะดุงในเสียง ไมของอยู
ปทุมํว โตเยน อลิมฺปมาโน ในธรรมมีขันธและอายตนะเปนตน เหมือนลมไมของอยู
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ ในขาย ไมติดอยูดวยความยินดีและความโลภ เหมือน
ดอกปทุมไมติดอยูดวยน้ํา
พึงเที่ยวไปผูเดียว เหมือนนอแรด ฉะนั้น
Unerschrocken, wie ein Löwe bei Geräuschen. Unstartled, like a lion at sounds.
Unbeschränkt, wie der Wind im Netz. Unsnared, like the wind in a net.
Unbefleckt, wie ein Lotus im Wasser, Unsmeared, like a lotus in water:
ziehe alleine wie das einhornige Nashorn. wander alone like the one horned rhinoceros.
|๒๙๖.๔๙๕| สีโห ยถา ทาฐพลี ปสยฺห บุคคลพึงเสพเสนาสนะอันสงัด เปนผูเที่ยวไป
ราชา มิคานํ อภิภุยฺยจารี ผูเดียวเชนกับนอแรด เหมือนราชสีหมีเขี้ยวเปนกําลัง ขมขี่
เสเวถ ปนฺตานิ เสนาสนานิ ครอบงําหมูเนื้อเที่ยวไป เหมือน นอแรด ฉะนั้น
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ
Wie der Löwe - kräftig, stark im Fang, Like a lion — forceful, strong in fang, living as a conqueror, the king of
als Eroberer lebt, der König der Tiere -- beasts — resort to a solitary dwelling.
sich in eine entlegene Behausung zurückzieht Wander alone like the one horned rhinoceros.
ziehe alleine wie das einhornige Nashorn.
|๒๙๖.๔๙๖| เมตฺตํ อุเปกฺขํ กรุณํ วิมุตฺตํ บุคคลเสพอยูซึ่งเมตตาวิมุติ กรุณาวิมุติ มุทิตาวิมุติ และอุเบกขาวิมุติ
อาเสวมาโน มุทิตฺจ กาเล ในกาลอันควร ไมยินรายดวยโลกทั้งปวง
สพฺเพน โลเกน อวิรุชฺฌมาโน พึงเที่ยวไปผูเดียว เหมือน นอแรด ฉะนั้น
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ
Zur richtigen Zeit verkehrend At the right time consorting
mit der Befreiung durch guten Willen, with the release through good will,
Mitgefühl, Wertschätzung, Gleichmut, compassion, appreciation, equanimity,
ungehindert von der ganzen Welt, von jeder Welt, unobstructed by all the world, any world,
ziehe alleine wie das einhornige Nashorn. wander alone like the one horned rhinoceros.
|๒๙๖.๔๙๗| ราคฺจ โทสฺจ ปหาย โมหํ บุคคลละราคะ โทสะ และโมหะแลว

๒๕ ๑๗ ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ-ธรรมบท-อุทาน-อิติวุตตกะ-สุตตนิบาตสนฺทาลยิตฺวาน สํโยชนานิ ทําลายสังโยชนทั้งหลายแลว ไมสะดุงในเวลาสิ้นชีวิต
อสนฺตสํ ชีวิตสงฺขยมฺหิ พึงเที่ยวไปผูเดียว เหมือนนอแรด ฉะนั้น
Nach dem Loslassen der Leidenschaft, Having let go of passion, aversion, delusion;
Abneigung, Abneigung, Verblendung; having shattered the fetters;
die Fesseln zerschmettert zu haben; undisturbed at the ending of life,
ungestört am Ende des Lebens, wander alone like the one horned rhinoceros.
ziehe alleine wie das einhornige Nashorn
|๒๙๖.๔๙๘| ภชนฺติ เสวนฺติ จ การณตฺถา มนุษยทั้งหลายผูไมสะอาด มีปญญามุงประโยชนตน ยอมคบหา
นิกฺการณา ทุลฺลภา อชฺช มิตฺตา สมาคมเพราะมีเหตุเปนประโยชน ผูไมมีเหตุมาเปนมิตร หาไดยาก
อตฺตตฺถปฺา อสุจี มนุสฺสา ในทุกวันนี้ บุคคล
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ พึงเที่ยวไปผูเดียวเหมือนนอแรด ฉะนั้น ฯ
Personen folgen einander und verbinden sich für ein Motiv. People follow & associate for a motive.
Freunde ohne Motiv sind selten. Friends without a motive these days are rare.
Die Meisten sind klug für ihre eigenen Zwecke, und unrein. They're shrewd for their own ends, & impure.
ziehe alleine wie das einhornige Nashorn Wander alone like the one horned rhinoceros


Click to View FlipBook Version