The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

พว22002 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2
ม.ต้น

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ebookrayong, 2020-05-03 06:31:20

พว22002

พว22002 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2
ม.ต้น

Keywords: มต้น

92

กิจกรรมที่ 2.3 ทาการทดลองการต่อวงจรไฟฟ้าแบบขนาน โดยใช้แผงสาธิตการต่อวงจรไฟฟ้า
ปฏิบัติตามขัน้ ตอนทกี่ าหนดให้ แล้วเขียนผลการทดลอง พร้อมทงั้ สรปุ ผลการทดลอง

ภาพแผงสาธติ การต่อวงจรไฟฟ้า (วงจรขนาน)
ขั้นตอนที่ 1 ต่อวงจรโดยใช้สายไฟตามภาพแผงสาธิตการต่อวงจรไฟฟ้า (วงจรขนาน) โดย
นาหลอดไฟท้ังสามประเภท (หลอดไส้ หลอดตะเกียบ และหลอด LED) มาติดต้ังกับขั้วหลอด
จากน้ันเปดิ เบรกเกอร์ และเปิดสวิตช์ไฟ โดยทกุ หลอดตอ้ งติด
หมายเหตุ : หากใสห่ ลอดไฟแลว้ ไฟไมต่ ิดให้ขยบั ขั้วหลอด
ข้ันตอนที่ 2 ทาการถอดหลอดไฟ ออก 1 หลอด หรือทดลองปิดสวิตช์บางตัวบนแผงสาธิต
สงั เกตการเปลย่ี นแปลงของวงจรไฟฟา้ และบนั ทกึ ผลการทดลอง
ข้ันตอนที่ 3 ปดิ เบรกเกอร์ และสรุปผลการทดลอง
ผลการทดลอง
เม่ือถอดหลอดไฟออกหน่ึงหลอด หรือปิดสวิทช์บางตัวบนแผงสาธิต หลอดไฟที่เหลือยังคง
ติดอยู่
สรุปผลการทดลอง
การตอ่ วงจรแบบขนาน เมอื่ อปุ กรณไ์ ฟฟ้าตัวใดชารุดหรือหลุดออกจากวงจร อุปกรณ์ไฟฟ้า
ทเ่ี หลอื ยังสามารถทางานได้ เนือ่ งจากกระแสในวงจรขนานไหลแยกกนั แต่ละวงจร

93

กิจกรรมท่ี 2.4 ทาการทดลองการต่อวงจรไฟฟ้าแบบผสม โดยใช้แผงสาธิตการต่อวงจรไฟฟ้า
ปฏบิ ัติตามขน้ั ตอนทก่ี าหนดให้ แล้วเขียนผลการทดลอง พรอ้ มทัง้ สรปุ ผลการทดลอง

ภาพแผงวงจรการตอ่ วงจรไฟฟา้ (วงจรผสม)
ขั้นตอนท่ี 1 ประกอบวงจรผสมตามภาพแผงวงจรการต่อวงจรไฟฟ้า (วงจรผสม)
โดยใส่หลอด LED ลงในฐานเสียบหลอด LED จานวน 3 หลอด และปรับตัวต้านทานท่ีค่าต่าสุด
โดยหมุนไปซ้ายสุด (ทวนเข็มนาฬิกา) จากนั้นทาการเปิดเบรกเกอร์ และเปิดสวิตช์ไฟ โดย
หลอด LED ทุกหลอดต้องติด ทาการปลดหลอด LED หลอดที่ 1 หรือ 2 ออก สังเกตการ
เปลยี่ นแปลง
หมายเหตุ : หากใสห่ ลอด LED แลว้ หลอดไมต่ ดิ ให้สลบั ข้วั หลอด LED
ขั้นตอนที่ 2 ประกอบวงจรไฟฟ้าตามภาพแผงวงจรการต่อวงจรไฟฟ้าแบบผสม
ใหค้ รบถ้วนตามเดิม
ขน้ั ตอนท่ี 3 ทาการปลดหลอด LED หลอดที่ 3 ออก สังเกตการเปล่ียนแปลง
ขน้ั ตอนท่ี 4 บนั ทึกผลการทดลองและสรปุ ผลการทดลอง
ผลการทดลอง
- เมอื่ ทาการถอดหลอด LED หลอดที่ 1 หรือ 2 ออก พบวา่ หลอด LED ทีเ่ หลือยังคงติดอยู่
- เม่ือทาการปลดหลอด LED หลอดท่ี 3 ออก หลอด LED ที่เหลือดบั
สรุปผลการทดลอง
วงจรไฟฟ้าแบบผสม คือ การต่อวงจรไฟฟ้ารวมกันระหว่างวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมและ
วงจรไฟฟา้ แบบขนาน

94

จากการทดลอง เมื่อปลดหลอด LED หลอดที่ 1 หรือ 2 ออกพบว่า หลอด LED ท่ีเหลือ
ยังคงสว่างอยู่ เน่ืองจากเป็นส่วนของวงจรขนาน ซ่ึงกระแสไฟฟ้าสามารถไหลครบวงจรได้ แต่เม่ือ
ทาการปลดหลอด LED หลอดที่ 3 ออก พบว่าหลอด LED ท่ีเหลือดับทุกหลอด เนื่องจากเป็นส่วน
ของวงจรอนกุ รม ทาใหก้ ระแสไฟไม่สามารถไหลไดค้ รบวงจร

กจิ กรรมท้ายเรอ่ื งท่ี 3 สายดนิ และหลักดิน

กิจกรรมที่ 3.1 บอกถึงความสาคัญของสายดนิ และหลักดนิ
สายดินและหลักดินท่ตี อ่ เข้ากับเครือ่ งใชไ้ ฟฟ้า โดยการต่อลงดินน้ัน มีไว้เพ่ือป้องกัน

อันตรายท่ีเกิดจากไฟช็อตหรือไฟร่ัว หากเกิดไฟช็อตหรือไฟร่ัวกระแสไฟเหล่าน้ันก็จะไหล
ผ่านเข้าไปท่ีสายดินแทน แต่ถ้าไม่มีการติดตั้งสายดิน กระแสไฟทั้งหมดก็จะไหลเข้าสู่ตัวเราทาให้
ไดร้ บั อนั ตรายและเสียชีวติ ได้

กิจกรรมท่ี 3.2 บอกเครอ่ื งใชไ้ ฟฟา้ ในครวั เรือนทตี่ ้องติดต้ังสายดนิ มาอยา่ งน้อย 3 ชนดิ
1. เครื่องทาน้าอนุ่ ไฟฟา้
2. เครอ่ื งซกั ผ้า
3. เครอื่ งปรับอากาศ
4. ตู้เย็น

95

หนว่ ยการเรยี นร้ทู ี่ 4
การใชแ้ ละการประหยดั พลงั งานไฟฟา้

กจิ กรรมทา้ ยเร่อื งที่ 1 กลยทุ ธก์ ารประหยดั พลงั งานไฟฟ้า 3 อ.

กิจกรรมท่ี 1.1 เลือกกลยุทธ์การประหยัดพลังงานไฟฟ้า 3 อ. ใส่ลงในช่องว่างให้ตรงกับ
แนวทางการประหยดั ไฟฟ้าของแต่ละกลยุทธ์

ก. กลยทุ ธ์ อ. 1 อุปกรณป์ ระหยัดไฟฟ้า
ข. กลยทุ ธ์ อ. 2 อาคารประหยัดไฟฟ้า
ค. กลยทุ ธ์ อ. 3 อุปนิสยั ประหยดั ไฟฟ้า

____ค.___ 1) หมั่นทาความสะอาดเครอ่ื งใชไ้ ฟฟา้ อย่างสมา่ เสมอ
____ข.___ 2) ปลูกไมย้ นื ต้น ให้ร่มเงาแกอ่ าคาร
____ก.___ 3) เลอื กใชต้ เู้ ย็นทีต่ ดิ ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5
____ข.___ 4) ใช้ระบบปรับอากาศที่แยกสวิตช์ เปิด – ปิด เฉพาะเครื่อง เพ่ือให้ควบคุม

การเปดิ – ปดิ ตามความต้องการใช้งานในแต่ละบรเิ วณ
____ค.___ 5) เลือกขนาดของเคร่อื งใชไ้ ฟฟ้าให้เหมาะสมกบั การใชง้ าน
____ค.___ 6) รดี ผา้ คร้งั ละมาก ๆ และไม่พรมน้าจนช่มุ เกินไป
____ข.___ 7) ใช้ที่ครอบโลหะสะท้อนแสงเพื่อช่วยเพิ่มความสว่างแก่หลอดไฟได้ 2 – 3 เท่า

โดยใชจ้ านวนหลอดไฟเทา่ เดิม
____ก.___ 8) เปล่ยี นหลอดไฟจากหลอดไสเ้ ปน็ หลอด LED
____ค.___ 9) ปดิ สวิตชแ์ ละถอดปลัก๊ เคร่ืองใชไ้ ฟฟ้าทุกคร้ัง หลังเลกิ ใชง้ าน
____ข.___ 10) ใช้วัสดทุ ี่มีคุณสมบตั ิเป็นฉนวนความร้อน สะท้อนหรือป้องกันความร้อน เช่น ผนัง

หลงั คา และฝา้ เพดานของอาคาร

96

กิจกรรมท่ี 1.2 บอกวธิ กี ารประหยัดไฟฟา้ ในการใช้เคร่ืองใชไ้ ฟฟ้าในบา้ นมาอยา่ งนอ้ ย 5 ชนดิ

เครอ่ื งใชไ้ ฟฟ้า วธิ กี ารประหยดั ไฟฟ้า
โทรทศั น์
1. ไมป่ ิดโทรทัศนด์ ว้ ยรโี มทคอนโทรลอย่างเดยี ว ต้องปิดด้วยตัวเคร่ืองและ
ไฟฟา้ แสงสว่าง ถอดปล๊ักเมอื่ เลกิ ใช้งาน
พดั ลม 2. ตั้งโทรทัศน์ห่างจากฝาผนังอย่างน้อย 10 ซม.และอยู่ในท่ีอากาศถ่ายเท
ได้สะดวก
กระตกิ น้ารอ้ น 1. เลือกใช้หลอดผอมหรือฟลอู อเรสเซนต์ หรือหลอด LED
คอมพิวเตอร์ 2. หมั่นทาความสะอาดหลอดไฟ และโคมไฟ
1. หมนั่ ทาความสะอาดเป็นประจา
ตเู้ ยน็ 2. เลอื กใช้ขนาดท่ีเหมาะสม
เตารีด 1. ใสน่ า้ เฉพาะปริมาณท่ีตอ้ งการใช้
เครอื่ งปรบั อากาศ 2. ถอดปลก๊ั เม่อื น้าเดือด แลว้ กรอกใส่กระตกิ
1. ปิดจอเมอื่ ไมใ่ ช้งานนานกว่า 10 นาที
หม้อหงุ ข้าวไฟฟ้า 2. เลือกซอ้ื เคร่อื งที่มรี ะบบประหยัดไฟโดยมองหาสัญลกั ษณ์ Energy Star
เครอ่ื งซักผ้า 1. ต้งั หา่ งจากฝาผนงั อย่างน้อย 15 ซม.
2. เลือกขนาดความจทุ ่เี หมาะสมและแช่เฉพาะของจาเป็น
1. รดี ผ้าคร้งั ละมาก ๆ ไมพ่ รมน้าจนชุ่ม
2. ตากผา้ ให้เรียบรอ้ ย ลดการยบั ประหยัดเวลารดี
1. ทาความสะอาดเครอ่ื งทุกครง่ึ ปี ไมน่ าของรอ้ นเข้าหอ้ งแอร์
2. เปิดเคร่ืองปรับอากาศท่ี 26 องศาเซลเซียส ปรับอุณหภูมิข้ึน 1 องศา
เซลเซียส ประหยดั ไฟได้ ร้อยละ 10
1. เลือกขนาดความจทุ ี่เหมาะสม
2. ไม่เปดิ ฝาหม้อหุงข้าวขณะทข่ี ้าวยังไมส่ ุก
1. ซกั ผา้ ครง้ั ละมาก ๆ ตามปรมิ าณท่เี คร่อื งกาหนดสูงสดุ
2. แช่ผ้ากอ่ นเขา้ เครือ่ ง ช่วยใหก้ าจดั ส่งิ สกปรกได้ดขี ้ึน

97

กิจกรรมท่ี 1.3 เลือกฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ของแท้จากรูปทีก่ าหนดให้ พร้อมอธิบาย
ลักษณะของฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ของแท้

รูปที่ 1 รปู ท่ี 2
รปู เลอื กฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ของแท้ คือ รปู ที่ 1 โดยสามารถสังเกตุรายละเอยี ดได้ ดังน้ี

98

กิจกรรมท่ี 1.4 นาบิลค่าไฟฟ้าจานวน 3 เดือน ท่ีได้ปฏิบัติวิธีการประหยัดไฟฟ้า มาบันทึกผล
การใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนลงในตารางที่กาหนดให้ และสังเกตการเปลี่ยนแปลงว่าการใช้ไฟฟ้า
ในแต่ละเดือนประหยัดไฟฟ้าได้เป็นจานวนเท่าไหร่ พร้อมอธิบายวิธีการประหยัดไฟฟ้าของ
แต่ละเดอื นลงในตารางท่กี าหนด

เดอื น ค่าไฟฟ้าใน วิธีการประหยัดไฟฟา้
มีนาคม ครัวเรือน
เมษายน (บาท) 1. ย้ายตเู้ ย็นออกห่างจากฝาผนังอยา่ งนอ้ ย 15 ซม.
พฤษภาคม 520 บาท 2. ทาความสะอาดเครือ่ งปรับอากาศ ไม่นาของรอ้ นเข้าหอ้ งแอร์
เปดิ แอรท์ ่ี 26 องศาเซลเซียส
480 บาท 1. รดี ผ้าอาทติ ยล์ ะ 1 ครง้ั ทัง้ ครอบครัว
2. เวลาต้มน้าร้อนใส่น้าเฉพาะปริมาณที่ต้องการใช้เมื่อใช้เสร็จ
450 บาท ถอดปลัก๊ แล้วกรอกใสก่ ระติกเก็บความร้อน
1. ปิดหน้าจอคอมพิวเตอรเ์ มอ่ื ไมใ่ ช้งานนานกวา่ 10 นาที
2. ถอดปลั๊กโทรทศั นอ์ อกทุกคร้งั เมอ่ื เลกิ ใช้

กิจกรรมทา้ ยเรอ่ื งที่ 2 การเลอื กซ้ือ เลือกใช้ และดูแลรักษาเคร่ืองใช้ไฟฟ้าในครวั เรอื น

กจิ กรรมท่ี 2.1 ให้ใสเ่ ครอ่ื งหมายถูก (√) หนา้ ข้อท่ีถูก และใสเ่ คร่ืองหมายกากบาท (X) หน้าขอ้ ทผี่ ดิ

____√___ 1) ถ้าต้องการลดคา่ ไฟฟ้า ควรเปลีย่ นหลอดตะเกยี บเป็นหลอด LED
____X___ 2) บ้านอยู่รมิ คลองมีตาและยายอาศยั อยู่ จาเปน็ ตอ้ งซื้อตเู้ ย็นขนาดใหญ่
____X___ 3) สมศรีมีร้านซัก อบ รีด จึงเลือกซ้ือเตารีดไฟฟ้าขนาดเล็กเพ่ือการเคล่ือนย้าย

ได้สะดวก
____X___ 4) เมือ่ เลกิ ดโู ทรทัศน์แลว้ จึงปิดด้วยรีโมทคอนโทรลอย่างเดียวแลว้ จงึ เข้านอน
____√___ 5) เพื่อการประหยดั ไฟ ควรลา้ งเคร่อื งปรับอากาศทกุ ๆ 6 เดือน
____√___ 6) การหมั่นทาความสะอาดฝาครอบและใบพัดของพัดลม รวมถึงมอเตอร์ของพัดลม

จะช่วยประหยัดไฟฟ้าได้
____√___ 7) ควรตรวจสอบความพร้อมของเครอ่ื งใช้ไฟฟ้าก่อนการใชง้ าน

99

____X___ 8) ระหว่างพักกลางวันควรเปิดคอมพิวเตอร์ไว้ตลอด เพราะหากทาการ เปิด – ปิด
บอ่ ย ๆ จะทาให้เปลอื งไฟ

____√___ 9) ควรถอดปลั๊กกระติกน้าร้อนไฟฟ้าก่อนเลิกงานประมาณ 1 ช่ัวโมง เพราะหลังจาก
ถอดปล๊ักออกแล้วน้ายงั คงร้อนอยา่ งต่อเน่ืองจนกวา่ จะเลิกงาน

____X___ 10) ควรต้ังตู้เย็นชิดผนงั เพ่อื ป้องกนั อนั ตราย

กจิ กรรมท้ายเร่อื งที่ 3 การคานวณค่าไฟฟ้าในครวั เรอื น
กจิ กรรมที่ 3.1 บนั ทกึ ข้อมูลจากใบแจ้งค่าไฟฟา้ ทน่ี ามา ลงในแบบบันทกึ ทก่ี าหนดให้
ตวั อย่างใบแจง้ ค่าไฟฟา้
ใบแจ้งค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้าสว่ นภมู ภิ าค ใบแจง้ คา่ ไฟฟา้ ของการไฟฟา้ นครหลวง

100

ตวั อยา่ งจากใบแจ้งค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้าสว่ นภมู ภิ าค
1. ชอ่ื ผู้ใชไ้ ฟฟ้า....................นายประหยดั ไฟฟา้ .............................................................................
2. ที่อยู.่ .........61/3 ม.7 ต.ทอนหงส์ อ.พรหมครี ี จ.นครศรีธรรมราช 8032..................................
3. ค่าไฟฟ้าประจาเดือน.........................พฤษภาคม..........................พ.ศ...............2557.................
4. พลังงานไฟฟ้าที่ใช้คร้ังก่อน...............3972.000................หนว่ ย
5. พลงั งานไฟฟ้าท่ีอ่านคร้ังหลงั .............4046.000................หนว่ ย
6. พลงั งานไฟฟ้าท่ีใช้ไป................74.00................................หนว่ ย
7. คา่ ไฟฟ้าฐาน = คา่ พลังงานไฟฟา้ + คา่ บรกิ ารรายเดือน = ..................211.11....................บาท
8. คา่ Ft หน่วยละ = .............0.6900................ บาท รวมค่า Ft = ...............51.06.............. บาท
9. ค่าภาษมี ูลค่าเพม่ิ ร้อยละ 7 = .............18.35..............บาท
10. ค่าไฟฟา้ ทั้งหมด = ...............280.52..........................บาท
11. ผู้เรยี นสรุปการคดิ ค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้าคดิ จากค่าใดบ้าง
.............ค่าพลงั งานไฟฟา้ , ค่าบรกิ ารรายเดอื น, คา่ Ft และคา่ ภาษมี ลู คา่ เพ่มิ รอ้ ยละ 7..............

กิจกรรมท่ี 3.2 แสดงวิธีคานวณคา่ ไฟฟ้าตามใบแจ้งค่าไฟฟา้ ที่นามา โดยค่าไฟฟ้าทง้ั หมด
ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ คา่ พลังงานไฟฟ้า + คา่ Ft + คา่ บรกิ ารรายเดือน + คา่ ภาษีมูลคา่ เพม่ิ

ตวั อยา่ งจากใบแจง้ ค่าไฟฟ้าของการไฟฟา้ นครหลวง
1. ค่าพลงั งานไฟฟา้ ใชไ้ ฟฟา้ 241 หน่วยเท่ากับ 754.41 บาท

2. คา่ Ft เท่ากับ (241 x 0.59) = 142.19 บาท

3. คา่ บริการรายเดอื น เทา่ กับ 38.22 บาท

[(754.41 + 142.19 + 38.22) x 7]
4. คา่ ภาษี = 100 = 65.44 บาท

5. รวมค่าไฟฟ้าท่ตี ้องจ่ายท้ังส้ินเท่ากับ 754.41 + 142.19 + 38.22 + 65.44 = 1,000.26 บาท

101

กิจกรรมท่ี 3.3 ทาการทดลองการต่อวงจรไฟฟ้าแบบขนาน โดยใช้แผงสาธิตการต่อวงจรไฟฟ้า
ปฏบิ ตั ติ ามขั้นตอนท่กี าหนดให้ แลว้ เขียนผลการทดลอง พร้อมทัง้ สรุปผลการทดลอง

ภาพแผงสาธิตการต่อวงจรไฟฟ้า (วงจรขนาน)
ขั้นตอนที่ 1 ต่อวงจรโดยใช้สายไฟตามภาพแผงสาธิตการต่อวงจรไฟฟ้า (วงจรขนาน) โดย
นาหลอดไฟท้ังสามประเภท (หลอดไส้ หลอดตะเกยี บ และหลอด LED) มาตดิ ตัง้ กบั ข้วั หลอด
ขน้ั ตอนท่ี 2 จากนนั้ เปดิ เบรกเกอร์ แล้วอา่ นค่าแรงดันไฟฟา้ และบันทกึ ผลการทดลอง
ข้ันตอนท่ี 3 เปิดสวิตช์ทุกตัว แล้วสังเกตความแตกต่างของระดับความสว่างของหลอดไฟ
แต่ละชนดิ แลว้ ปิดสวติ ชไ์ ฟทกุ ตัว
ขั้นตอนที่ 4 เปิดสวิตช์ไฟหลอดที่ 1 หลอดไส้ แล้วอ่านค่ากระแสไฟฟ้าจากมิเตอร์ บันทึก
ผลการทดลองลงในตารางบันทึกผลการทดลอง แล้วปดิ สวิตชไ์ ฟหลอดที่ 1
ข้ันตอนที่ 5 เปิดสวิตช์ไฟหลอดที่ 2 หลอดตะเกียบ แล้วอ่านค่ากระแสไฟฟ้าจากมิเตอร์
บันทกึ ผลการทดลองลงในตารางบนั ทึกผลการทดลอง แล้วปดิ สวติ ชไ์ ฟหลอดท่ี 2
ข้ันตอนท่ี 6 เปิดสวิตช์ไฟหลอดท่ี 3 หลอด LED แล้วอ่านค่ากระแสไฟฟ้าจากมิเตอร์
บนั ทึกผลการทดลองลงในตารางบนั ทึกผลการทดลอง แลว้ ปิดสวติ ชไ์ ฟหลอดที่ 3
ข้ันตอนท่ี 7 คานวณค่ากาลังไฟฟ้า (วัตต์) ค่าพลังงานไฟฟ้า (หน่วย) ค่าไฟฟ้า (บาท) ของ
หลอดไฟแต่ละชนิดจากสูตรท่ีกาหนดให้ในตารางบันทึกผลการทดลอง และบันทึกค่าท่ีได้ลงใน
ตารางบนั ทึกผลการทดลอง และสรปุ ผลการทดลอง

102

ผลการทดลอง
1. คา่ แรงดนั ไฟฟ้า (V) 220 โวลต์ (ใหใ้ ช้คา่ จรงิ ท่ีอ่านได้จากมเิ ตอร์)
2. สมมตุ ิใหใ้ ชง้ านอุปกรณ์ไฟฟา้ เปน็ เวลา 240 ชัว่ โมง (คา่ สมมตุ ติ ามความเหมาะสม)
3. สมมุติใหค้ า่ ไฟฟา้ 4 บาท ตอ่ หน่วย (ค่าสมมุตติ ามความเหมาะสม)

ตารางบันทกึ ผลการทดลอง

ลาดับ อุปกรณ์ ค่ากระแสไฟฟา้ ค่ากาลงั ไฟฟ้า ค่าพลงั งานไฟฟ้า ค่าไฟฟ้า
ไฟฟ้า (แอมป์) (วตั ต์) (หนว่ ย) (บาท)
(ค่าสมมุติ)
P=VxI ยูนิต=(Pxชั่วโมง)/1,000 ค่าไฟฟ้า=ยนู ติ xราคา
1 หลอดไส้ 0.283 ตอ่ หน่วย
0.078 0.283x220 (62.26x240)/1000
2 หลอด 0.061 = 62.26 = 14.94 14.94x4
ตะเกียบ 0.422 0.078x220 = 59.76
= 17.16 (17.16x240)/1000 4.12x4
3 หลอด LED 0.061x220 = 4.12 = 16.48
= 13.42 3.22x4
รวม 92.84 (13.42x240)/1000 = 12.88
= 3.22 89.12
22.28

สรุปผลการทดลอง
หลอดไฟท้ัง 3 ชนิด ให้ความสว่างแตกต่างกัน และหลอดไฟท่ีกินไฟมากไปน้อย ได้แก่

หลอดไส้ » หลอดตะเกียบ » หลอด LED ส่งผลให้ค่าไฟฟ้าจากการใช้หลอดไส้ มีค่ามากที่สุด และ
ค่าไฟฟ้าจากหลอด LED มีค่าน้อยที่สุด ดังน้ันในการเลือกใช้หลอดไฟ เราควรเลือกใช้หลอด LED
เพราะเป็นหลอดท่ีช่วยประหยัดไฟฟ้า นอกจากน้ียังมีอายุการใช้งานที่นานกว่าหลอดทุกชนิดอีก
ดว้ ย

103

บรรณานุกรม

การไฟฟา้ ฝ่ายผลิตแหง่ ประเทศไทย. พลังงานทดแทน. นนทบุรี: กองผลติ สอื่ การส่อื สารองค์การ
ฝา่ ยสื่อสารองค์การ กฟผ. 2554.

คู่มือการพฒั นาและการลงทนุ ผลิตพลงั งานทดแทน ชุดที่ 1. ไฟฟา้ พลังงานลม. กรมพัฒนา
พลังงานทดแทน และอนรุ ักษ์พลงั งาน กระทรวงพลังงาน. 2555.

คูม่ ือการพัฒนาและการลงทนุ ผลิตพลงั งานทดแทน ชุดที่ 2. พลังงานแสงอาทิตย์. กรมพัฒนา
พลังงานทดแทน และอนุรักษพ์ ลงั งาน กระทรวงพลงั งาน. 2555.

คมู่ ือการพัฒนาและการลงทนุ ผลติ พลังงานทดแทน ชุดที่ 4. ชีวมวล. กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรกั ษ์พลังงาน กระทรวงพลงั งาน. 2555.

นวลฉวี รุ่งธนเกยี รติ. พลังงานนวิ เคลยี รเ์ พ่ือมนษุ ยชาติ. กรุงเทพฯ: สานกั พมิ พ์
มหาวทิ ยาลยั เกษตรศาสตร.์ 2547.

สานกั งานนโยบายและแผนพลังงานกระทรวง กระทรวงพลังงาน. การใชไ้ ฟฟา้ และการผลิตไฟฟา้
ของประเทศไทย. กรุงเทพฯ. 2554.

สถานการณก์ ารผลิต-ใชไ้ ฟฟา้ ปี 2558. กองวางแผนพัฒนากาลงั การผลิตไฟฟา้ ฝ่ายวางแผน
ระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ข้อมูล ณ ธันวาคม 2558)

BP Corporation (2015), BP Statistic Review of World Energy June 2015.

กรมพฒั นาพลงั งานทดแทนและอนรุ ักษพ์ ลังงาน กระทรวงพลงั งาน. (2554). รายงานไฟฟ้าของ
ประเทศไทยปี 2554. [ออนไลน์]. เข้าถึงไดจ้ าก:
http://www.dede.go.th/dede/images/stories/stat_dede /electric54_1.pdf.
(วนั ทีค่ ้นข้อมูล: 21 มีนาคม 2556).

104

แหลง่ อา้ งอิงออนไลน์

กลุ่มพฒั นาการสง่ เสรมิ สุขภาพและอนามยั สิง่ แวดล้อม ศอ.4. กรอบแนวคดิ การประเมนิ ผล
กระทบตอ่ สุขภาพจากโรงไฟฟ้า (HIA for Power Plant). [ออนไลน]์ . เข้าถึงไดจ้ าก:
http://hpe4.anamai.moph.go.th/hpe. (วันท่คี ้นข้อมลู : 21 มีนาคม 2556).

การไฟฟา้ สว่ นภูมภิ าค. [ออนไลน์]. เข้าถงึ ไดจ้ าก: http://www.pea.co.th.
(วันทีค่ น้ ข้อมูล: 20 มีนาคม 2556).

การไฟฟา้ นครหลวง. [ออนไลน์]. เขา้ ถึงไดจ้ าก:
http://www.mea.or.th/home/index.php?l=th.
(วนั ทค่ี น้ ข้อมลู : 20 มีนาคม 2556).

การไฟฟา้ ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย. [ออนไลน์]. เข้าถงึ ได้จาก: http://www.egat.co.th/.
(วันท่คี น้ ข้อมลู : 20 มีนาคม 2556).

ชดุ การสอน เร่ืองวงจรไฟฟา้ กิจกรรมที่ 11. [ออนไลน์]. เข้าถงึ ไดจ้ าก:
http://sanchai2506.wordpress.com/. (วันทค่ี ้นข้อมลู : 20 มีนาคม 2556).

ประกายนคร. Tips Electrical. [ออนไลน์]. เข้าถงึ ไดจ้ าก:
http://www.praguynakorn.com/tip3- (วันที่คน้ ข้อมูล: 21 มนี าคม 2556).

ประเภทของสายไฟฟา. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.srptc.ac.th/news/05-01-
2012-InRoXHKThu52521.pdf. (วนั ท่คี ้นขอ้ มลู : 21 มนี าคม 2556).

มาตรการประหยดั พลังงาน. [ออนไลน์]. เขา้ ถงึ ไดจ้ าก:
http://httpwww2egatcothrenewshtm.blogspot.com/2010/07/blog-post.html.
(วันที่คน้ ข้อมลู : 20 มนี าคม 2556).

วธิ ีติดตั้งสายดินทถ่ี กู ต้อง. [ออนไลน์]. เขา้ ถึงได้จาก: www.clef-
audio.com/pic/correct_grounding.pdf. (วันทคี่ ้นข้อมูล: 20 มีนาคม 2556).

วธิ ีวัดขนาดของจอ LCD [ออนไลน์]. เข้าถงึ ได้จาก: http://repair-
notebook.com/archives/554. (วนั ท่ีคน้ ขอ้ มูล: 20 มีนาคม 2556).

105

สถาบันวิจยั และพัฒนาพลังงาน. (2556). พลังงานไฟฟา้ . [ออนไลน์]. เขา้ ถงึ ได้จาก:
http://www.rmutphysics.com/charud/scibook/electric4/bottee3.htm. (วันทีค่ น้
ขอ้ มูล 20 มีนาคม 2555).

สมาคมนวิ เคลียรแ์ หง่ ประเทศไทย. การเปรยี บเทียบขอ้ ดแี ละข้อเสยี ของโรงไฟฟา้ นิวเคลียรก์ บั
โรงไฟฟ้าที่ใชเ้ ช้ือเพลงิ ชนิดอื่น. [ออนไลน]์ . เข้าถงึ ได้จาก:
http://www.nst.or.th/powerplant/pp04.htm. (วนั ทค่ี น้ ขอ้ มลู : 21 มนี าคม 2556).

สานกั งานนโยบายและแผนพลงั งาน กระทรวงพลงั งาน. (2554). การใช้ไฟฟ้าและการผลติ ไฟฟา้
ของประเทศไทย. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:
http://www.eppo.go.th/power/power2554.pdf.
(วนั ที่คน้ ข้อมูล: 21 มีนาคม 2556).

สานักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลงั งาน. เครือ่ งใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน. [ออนไลน์].
เขา้ ถงึ ไดจ้ าก: http://www.eppo.go.th/encon/ebook/ep-51/home-utilities.pdf.
(วันทคี่ ้นขอ้ มูล: 20 มีนาคม 2556).

Breakdown of Electricity Generation by Energy Source.

[ออนไลน์]. เขา้ ถึงไดจ้ าก: http://www.tsp-data-portal.org/Breakdown-of-
Electricity-Generation-by-Energy-Source#tspQvChart. (วนั ทคี่ น้ ข้อมูล: 17 มนี าคม
2559).

MAC eKnowledge. วงจรไฟฟา้ ในบ้าน. [ออนไลน์]. เขา้ ถึงไดจ้ าก:
http://www.maceducation.com/e-knowledge/2432209100/10.htm. (วันทค่ี ้น
ขอ้ มูล: 21 มีนาคม 2556).

Thailand Energy and Environment Network. โรงไฟฟ้าพลงั ความรอ้ นใต้พภิ พฝาง.
[ออนไลน์]. เขา้ ถึงไดจ้ าก: http://teenet.cmu.ac.th/sci/fang_th.php. (วันทค่ี ้นข้อมูล:
21 มีนาคม 2556).

106

ท่ีมาของภาพและขอ้ มลู

ลาดับ ภาพ แหล่งทีม่ าของขอ้ มูล

หน่วยการเรยี นรู้ท่ี 1 พลังงานไฟฟ้า

1 ภาพไฟฟ้าทเ่ี กิดจากการเสยี ดสีของวัตถุ http://weerajit14.blogspot.com/2011/09/electrostar

tic.html

2 ภาพอปุ กรณ์ไฟฟ้าท่ีเกิดจากการทาปฏกิ ิริยา https://market.onlineoops.com/802286

เคมี (แบตเตอรี่)

3 ภาพอปุ กรณ์ไฟฟา้ ท่ีเกดิ จากการทาปฏกิ ริ ยิ า http://www.ksrv.ac.th

เคมี (ถา่ นอัลคาไลน์ 1.5 โวลต์)

4 ภาพอุปกรณไ์ ฟฟ้าที่เกดิ จากการทาปฏิกริ ยิ า http://pantip.com/topic/30216515

เคมี (ถา่ นอลั คาไลน์ 9 โวลต์)

5 ภาพการตอ่ อุปกรณ์ใหเ้ กิดไฟฟ้าจากความร้อน http://www.rmutphysics.com/charud/scibook/elect

ric4/bottee3.htm

6 ภาพเซลล์แสงอาทิตย์ท่ีใช้ในการผลิตไฟฟ้า http://thailandindustry.com/indust_newweb/news_

โรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์เขื่อนสิรินธร preview.php?cid=10072

จังหวัดอบุ ลราชธานี

7 ภาพอุปกรณ์ท่ีมีการใช้ไฟฟ้าทเ่ี กิดจากพลังงาน http://lsp-acsp.exteen.com/20100421/entry

แมเ่ หล็กไฟฟา้ (ซา้ ย)

8 ภาพอุปกรณ์ที่มีการใช้ไฟฟ้าที่เกิดจากพลังงาน http://www.kelenor.com/index.php?controller=cate

แมเ่ หลก็ ไฟฟา้ (ขวา) gory&path=633

9 ภาพคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน http://www.erc.or.th/ERCWeb2/Default.aspx

(กกพ.)

10 ภาพการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย http://www.egat.co.th/

(กฟผ.)

11 ภาพการไฟฟา้ ส่วนภูมภิ าค (กฟภ.) https://www.pea.co.th/SitePages/home.aspx

12 ภาพการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) http://www.mea.or.th/home/index.php

หน่วยการเรยี นรทู้ ่ี 2 ไฟฟ้ามาจากไหน

1 ภาพขน้ั ตอนการผลิตไฟฟา้ ดว้ ยถา่ นหิน http://www.banpu.com/operation_coal_process.php
2 ภาพการผลติ ไฟฟ้าจากน้ามนั ดีเซล http://www.balanceenergythai.com/%E0%B8%A3%
E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%81
%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9C%E0%B8%A
5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%84%E0%B8%
9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2/

107

ลาดับ ภาพ แหลง่ ทีม่ าของข้อมูล

3 ภาพกระบวนการผลิตไฟฟา้ ดว้ ยก๊าซธรรมชาติ https://jobs.tva.com/power/cumb_turbineart.htm

4 ภาพกงั หนั ลม http://www3.egat.co.th/re/egat_wind/wind_technol
ogy.htm

5 ภาพการผลติ ไฟฟ้าจากพลังงานนา้ https://napeiadotcom.wordpress.com/tag/%E0%B8

%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B

8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B

8%94%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99/

6 ภาพโรงไฟฟ้าพลงั งานแสงอาทิตย์ http://sahavicha.com/?name=knowledge&file=read

knowledge&id=117&t=%BE%C5%D1%A7%A7%D2%

B9%E1%CA%A7%CD%D2%B7%D4%B5%C2%EC....%

CA%D9%E8%AA%D5%C7%D4%B5%BE%CD%E0%B

E%D5%C2%A7%20(%B5%CD%B9%A8%BA)&d=%C1

%D2%E0%C3%D5%C2%B9%C3%D9%E9%A1%D2%

C3%E3%AA%E9%BB%C3%D0%E2%C2%AA%B9%EC

%A8%D2%A1%BE%C5%D1%A7%A7%D2%B9%E1%

CA%A7%CD%D2%B7%D4%B5%C2%EC%20%20%E0

%BE%D7%E8%CD%B9%D3%E4%BB%CA%D9%E8%

AA%D5%C7%D4%B5%B7%D5%E8%BE%CD%E0%BE

%D5%C2%A7%A1%D1%B9%E0%B6%CD%D0%A4%

E8%D0...

7 ภาพการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลโดยการเผา http://infothaifood.wordpress.com/

ไหม้โดยตรง

8 ภาพขบวนการผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะ http://www.ku.ac.th/e-

อนิ ทรียค์ รัวเรือน magazine/july51/agri/energy.htm

9 ภาพแหล่งพลังงานความร้อนใตพ้ ภิ พบนโลก http://teenet.cmu.ac.th/sci/intro01.php

10 ภาพโรงไฟฟา้ พลังความร้อนใต้พิภพฝางของ http://teenet.cmu.ac.th/sci/fang_th.php

กฟผ.

11 ภาพโรงไฟฟา้ พลงั งานนิวเคลียร์ http://www.npc-

se.co.th/npc_date/npc_previews.asp?id_head=11&i

d_sub=36&id=575

12 ภาพโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์และ http://qubalilar.biz/?tag=erm%C9%99nistan&paged

หอระบายความรอ้ น =9

108

ลาดบั ภาพ แหลง่ ที่มาของข้อมูล

13 ภาพโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ตั้งอยู่ http://www.telesurtv.net/english/news/3-Dead-in-

ติดทะเล South-Korean-Nuclear-Plant-Incident-20141226-
0023.html

หน่วยการเรียนร้ทู ี่ 3 วงจรไฟฟ้าและอปุ กรณไ์ ฟฟา้

1 ภาพการต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม http://www.myfirstbrain.com/teacher_view.aspx?id
=50790

2 ภาพการต่อวงจรไฟฟ้าแบบขนาน http://www.myfirstbrain.com/teacher_view.aspx?id
=50790

3 ภาพการต่อวงจรไฟฟา้ แบบผสม https://physicskruadd.wordpress.com/2012/03/13/
4 ภาพการต่อวงจรไฟฟ้าภายในบา้ น การวเิ คราะห์วงจรไฟฟา้ เ/
http://webhtml.horhook.com/wbi/ec/4parallel-03.htm

5 ภาพแสดงตัวอย่างแผงวงจรไฟฟา้ ในครวั เรือน http://www.praguynakorn.com/tips/3/%E0%B8%AD
%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%A3
%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%AB%E0%B8%A5
%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B3
%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A
%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A
%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89
%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9A
%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9E
%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%B2
%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%A2

6 ภาพวงจรปดิ http://webhtml.horhook.com/wbi/ec/1circuit-04.htm

7 ภาพวงจรเปิด http://webhtml.horhook.com/wbi/ec/1circuit-04.htm
8 ภาพสายไฟ http://www.pui108diy.com/wp/basic_electical_diy/
p435-home_electrical_e2a-lamp_switch_circuit-
l_n_g-cable-breaker

9 ภาพฟวิ สเ์ สน้ http://thaigoodview.com/library/contest1/science0
4/110/body02.html

10 ภาพฟวิ ส์แผ่น http://www.eofficethailand.com/product.php?id_pr
11 ภาพฟวิ ส์กระเบ้อื ง oduct=1629&id_lang=1
http://silpa-thai.com/6_robeg

12 ภาพฟวิ ส์หลอด http://th.aliexpress.com/item/WSFS-Wholesale-50-x-

109

ลาดบั ภาพ แหล่งทีม่ าของข้อมูล

Fast-Quick-Blow-5-x-20mm-250V-5Amp-Glass-Tube-

Fuse/32604752075.html?spm=2114.54010308.4.6.lOa
pij

13 ภาพเบรกเกอรแ์ บบตา่ ง ๆ http://www.prakaisangengineering.com/15633803/%E

0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%81%E

0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%97%E

0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%83%E0%B8%8A%E

0%B9%89%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AD%E

0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E

0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E

0%B8%A1

14 ภาพของสวติ ชท์ างเดยี วและสวติ ชส์ องทาง http://www.st.ac.th/wp-

content/uploads/sites/10/2013/03/cicuit.pdf

15 ภาพสะพานไฟและฟิวสใ์ นสะพานไฟ (ซ้าย) http://www.krucherdpua.com/wp-
content/uploads/web/cycle/cutout.htm

16 ภาพสะพานไฟและฟวิ ส์ในสะพานไฟ (ขวา) http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kanichi
koong&month=25-02-2015&group=17&gblog=18

17 ภาพเคร่ืองตดั ไฟฟ้ารัว่ http://www.thaitechno.net/t1/productdetails.php?i
d=91449&uid=36831

18 ภาพเต้ารับและเตา้ เสียบ http://www.ksv.ac.th/tb/cai/science2007/chap7_22.
19 ภาพสายดนิ และหลกั ดิน (บน) htm
http://www.sysnetcenter.com/accessories/649-

20 ภาพสายดนิ และหลักดิน (ล่าง) ground-rod-ground-30-cm.html
21 ภาพการต่อสายดนิ https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8
%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B
9%8C_(%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0
%B9%89%E0%B8%B2)
http://teenet.cmu.ac.th/emac/journal/2004/23/04.php

22 ภาพตัวอย่างการต่อระบบไฟฟ้าภายในบา้ น http://www.siambe.com/index.php?lay=show&ac=a
rticle&Id=539549118

หน่วยการเรียนรทู้ ี่ 4 การใชแ้ ละการประหยัดพลังงานไฟฟา้

1 ภาพกลยทุ ธ์การประหยดั พลังงาน 3 อ. เอกสารประกอบโครงการฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

110

ลาดบั ภาพ แหลง่ ทม่ี าของขอ้ มลู

2 ภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีตดิ ฉลากประสิทธิภาพสูง เอกสารประกอบโครงการฉลากประหยดั ไฟเบอร์ 5

การไฟฟ้าฝา่ ยผลติ แห่งประเทศไทย

3 ภาพฉลากเบอร์ 5 ของแท้ เอกสารประกอบโครงการฉลากประหยดั ไฟเบอร์ 5

การไฟฟ้าฝา่ ยผลิตแห่งประเทศไทย

4 ภาพฉลากเบอร์ 5 ของปลอม เอกสารประกอบโครงการฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5

การไฟฟ้าฝา่ ยผลิตแห่งประเทศไทย

5 ภาพการประหยัดพลังงานไฟฟ้า http://www.eppo.go.th/encon/Publication/
6 ภาพเครือ่ งทานา้ อุ่นไฟฟา้ http://www.thaihometown.com/knowledge/689
7 ภาพตัดขวางกระติกน้าร้อนไฟฟา้ http://tooktikchamaiporn.blogspot.com/2012/09/10
8-1.html
8 ภาพกระตกิ นา้ ร้อนไฟฟ้า http://www.eppo.go.th/encon/ebook/ep-51/home-
utilities.pdf
9 ภาพส่วนประกอบหลักของพัดลม http://www.eppo.go.th/encon/ebook/ep-51/home-
utilities.pdf

10 ภาพการส่งสัญญาณโทรทัศน์มายังเครื่องรับ http://www.eppo.go.th/encon/ebook/ep-51/home-

โทรทัศน์ utilities.pdf

11 ภาพการวดั เสน้ ทแยงมุมของโทรทศั น์ http://suwanneee.blogspot.com/

12 ภาพเตารดี ไฟฟา้ แต่ละชนิด (ซ้าย) http://checkprice.net/price_list/DEFHkm6N90w.html

13 ภาพเตารดี ไฟฟ้าแต่ละชนดิ (กลาง) http://checkprice.net/price_list/AeEkMNPrsTz.html
14 ภาพเตารีดไฟฟ้าแต่ละชนิด (ขวา) http://www.plazathai.com/show-700803.html
15 ภาพตู้เย็น http://topicstock.pantip.com/home/topicstock/200
9/12/R8643243/R8643243.html

111

คณะผู้จัดทา

คณะทปี่ รึกษา เลขาธกิ าร กศน. สานกั งาน กศน.
นายสุรพงษ์ จาจด รองเลขาธกิ าร กศน. สานักงาน กศน.
นายประเสรฐิ หอมดี รองผวู้ ่าการพัฒนาโรงไฟฟ้า
นายรตั นชัย นามวงศ์ ผ้ชู ่วยผู้ว่าการวศิ วกรรมโรงไฟฟ้า
นายทนงรักษ์ แสงวัฒนะชยั ผอู้ านวยการสานักงาน กศน.จงั หวดั พิษณโุ ลก
นายนรา เหล่าวิชยา ผู้อานวยการกลุ่มพฒั นาการศกึ ษานอกระบบและการศกึ ษา
นางตรนี ชุ สขุ สุเดช ตามอัธยาศัย
ผอู้ านวยการฝ่ายบรหิ ารงานวศิ วกรรมโรงไฟฟา้ และพลังงาน
นายสรุ พงษ์ คลอวฒุ ิเสถยี ร นวิ เคลยี ร์
ผู้ช่วยผอู้ านวยการฝ่ายบริหารงานวิศวกรรมโรงไฟฟ้า
นายศุภผล รตั นากร และพลงั งานนวิ เคลียร์ การไฟฟ้าฝา่ ยผลิตแห่งประเทศไทย
หวั หนา้ แผนกปฏิกรณน์ ิวเคลียร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
นางสาวนทกี ูล เกรียงชัยพร แหง่ ประเทศไทย

คณะทางาน ผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะดา้ นเผยแพรท่ างการศกึ ษา สานกั งาน กศน.
นางจารุพร พุทธวริ ิยากร
นางสาวจรรยา สิงห์ทอง ศกึ ษานเิ ทศน์ สานกั งาน กศน.
นางญาณิศา สขุ อดุ ม
นายศภุ โชค ศรีรตั นศิลป์ นกั วิชาการศกึ ษาชานาญการพเิ ศษ สานักงาน กศน.
นางสาวพจนีย์ สวัสดิ์รตั น์
นักวชิ าการศึกษาชานาญการพิเศษ สานกั งาน กศน.
นางสาวจีราภา เจยี มศักดิ์
นายจกั รกริช แกล้วกลา้ ครูชานาญการพเิ ศษ กศน. อาเภอเมืองกาแพงเพชร
นายพิชยั ชูกาญจนพิทักษ์
นางสาวกาญจนา กติ ิดี จังหวดั กาแพงเพชร
นางสาวจิรดา วิทยพบิ ูลย์
นางสาวกติ ิยากรณ์ เหิมรกั ษ์พงศ์ นกั วชิ าการศึกษาชานาญการ สานักงาน กศน.

นักวชิ าการศกึ ษาปฏบิ ัติการ สานกั งาน กศน.

วิศวกร ระดับ 9 การไฟฟา้ ฝา่ ยผลิตแห่งประเทศไทย

นักวทิ ยาศาสตร์ ระดบั 6 การไฟฟา้ ฝา่ ยผลติ แห่งประเทศไทย

วิศวกร ระดบั 6 การไฟฟา้ ฝ่ายผลติ แหง่ ประเทศไทย

ครู กศน. จังหวัดนครสวรรค์

112

คณะบรรณาธิการ

นางสาววมิ ลรตั น์ ภรู คิ ปุ ต์ ผู้อานวยการ กศน. เขตบางเขน สานักงาน กศน. กรุงเทพฯ

นางสาวอนงค์ ชชู ยั มงคล ครเู ชย่ี วชาญ กศน. อาเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

นายสพุ จน์ เช่ียวชลวิทย์ ครูเชี่ยวชาญ กศน. เขตประเวศ กรุงเทพฯ

นางสาวพจนีย์ สวัสดร์ิ ตั น์ ครูชานาญการพเิ ศษ กศน. อาเภอเมอื งกาแพงเพชร

จงั หวดั กาแพงเพชร

นายเชาวลติ ธาดาสิทธิเวท ครชู านาญการพเิ ศษ สถาบนั การศึกษาทางไกล

นางกมลวรรณ มโนวงศ์ ครชู านาญการพเิ ศษ กศน. อาเภอหางดง

จงั หวดั เชียงใหม่

นางญาณศิ า สขุ อุดม นกั วชิ าการศกึ ษาชานาญการพเิ ศษ สานกั งาน กศน.

นายศุภโชค ศรีรัตนศลิ ป์ นกั วิชาการศึกษาชานาญการพเิ ศษ สานกั งาน กศน.

นางสาวนิธมิ า ศรีพานชิ วิศวกร ระดับ 6 การไฟฟ้าฝา่ ยผลิตแหง่ ประเทศไทย

นางสาวกาญจนา กติ ดิ ี นักวทิ ยาศาสตร์ ระดับ 6 การไฟฟา้ ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

นางสาวนภากาญจน์ สุวรรณคช นักวทิ ยาศาสตร์ ระดบั 6 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ ประเทศไทย

นางสาวจิรดา วิทยพิบูลย์ วศิ วกร ระดับ 6 การไฟฟา้ ฝ่ายผลติ แหง่ ประเทศไทย

นางสาวศิรกลุ กาญจนปฐมพร นักวทิ ยาศาสตร์ ระดับ 5 การไฟฟ้าฝา่ ยผลติ แหง่ ประเทศไทย

นายบญุ ชนะ ล้อมสริ ิอดุ ม ครู คศ. 1 กศน. เขตหนองแขม กรุงเทพฯ

นายธณัลฐิวรรธน์ ภคพฑั วัฒนฐากูร ครศู ูนยก์ ารเรยี นชุมชน กศน. เขตหนองแขม กรุงเทพฯ

ผอู้ อกแบบปก

นายศุภโชค ศรรี ตั นศิลป์ กล่มุ พฒั นาการศกึ ษานอกระบบและการศกึ ษา
ตามอัธยาศัย

113


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Fragrant Memories Scentsy Opportunity 2020
Next Book
Catatan Ceramah MAHY di Putrajaya