The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ประกาศโรงเรียนบ้านปางหินฝน ค่าเป้าหมาย 2565

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Taew'Prem Kh, 2022-06-23 05:36:16

ประกาศโรงเรียนบ้านปางหินฝน ค่าเป้าหมาย 2565

ประกาศโรงเรียนบ้านปางหินฝน ค่าเป้าหมาย 2565

ประกาศโรงเรยี นบานปางหินฝน
เรือ่ ง กาํ หนดคา เปาหมายตามมาตรฐานการศกึ ษาของสถานศกึ ษา ระดับปฐมวัยและระดบั การศึกษาข้นั พ้ืนฐาน

เพื่อการประกนั คณุ ภาพภายในของสถานศกึ ษา
-------------------------------------------------

โดยท่ีมีประกาศใชกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ.๒๕๕๓ นโยบายการปฏริ ูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่กําหนดเปาหมายและยุทธศาสตรในการพัฒนาคุณภาพคน
ไทยและการศึกษาไทยในอนาคต นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา ประกาศ
คณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เร่ืองกําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การประกันคณุ ภาพภายในระดับการศึกษาขน้ั พืน้ ฐาน ประกอบกบั ประกาศกระทรวงศกึ ษาธกิ าร เร่ือง ใหใชมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕61 โรงเรียน
บานปางหินฝน และปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน จาการมีสวนรวมของ
ผเู ก่ยี วของ ทงั้ บุคลากรทกุ คนในโรงเรียน ผูปกครอง และประชาชนชุมชนใหเหมาะสมและสอดคลองกัน เพื่อนําไปสู
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การประเมินคุณภาพภายในและรองรับการประเมิน
คณุ ภาพภายนอก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๖๕ เม่ือวันท่ี
๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เพื่อใหการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบานปางหินฝนมีคุณภาพและ
มาตรฐานจงึ กําหนดคาเปา หมายการพฒั นาคุณภาพตามมาตรฐานการศกึ ษาของสถานศกึ ษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ตามเอกสารแนบทา ยประกาศนี้

ประกาศ ณ วนั ที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕

(นายกมล แสงบญุ )
ผูอ าํ นวยการโรงเรียนบานปางหนิ ฝน

การกาํ หนดคา เปา หมายตามมาตรฐานการศกึ ษาของสถานศกึ ษา
เพื่อการประกนั คุณภาพภายในของสถานศึกษา ปก ารศึกษา ๒๕๖๕
เรอ่ื ง กําหนดคา เปา หมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดบั ปฐมวยั

มาตรฐาน / ประเด็นการพจิ ารณา คาเปาหมายมาตรฐาน/

ประเดน็ การพจิ ารณา

มาตรฐานท่ี ๑ คณุ ภาพของเด็ก ระดบั ดเี ลิศ
๑.๑ มกี ารพัฒนาดา นรา งกาย แขง็ แรง มีสขุ นิสัยที่ดี และดแู ลความปลอดภัยของ รอยละ 75
รอ ยละ 85
ตนเองได รอ ยละ 85
๑.๒ มีการพัฒนาดานอารมณ จิตใจ ควบคมุ แลและแสดงงอออกทางอารมณได รอยละ ๘5
๑.๓ มกี ารพัฒนาการดานสงั คม ชว ยแหลอื ตนเอง และเปนสมาชกิ ท่ดี ีของสังคม ระดบั ดีเลศิ
๑.๔ มีพัฒนาการดา นสติปญญา ส่อื สารได มีทักษะการคิดพน้ื ฐานและแสวงหาความรูได รอ ยละ ๘5
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบรหิ ารและจดั การ รอยละ ๘5
๒.๑ มีหลกั สูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง ๔ ดา น สอดคลองกบั บรบิ ทขอองทองถน่ิ รอ ยละ ๘5
๒.๒ จดั ครใู หเพยี งพอกบั ช้ันเรยี น รอยละ ๘5
๒.๓ สง เสริมใหค รูมคี วามเชี่ยวชาญดา นกากรรจดั ประสบการณ รอ ยละ ๘5
๒.๔ จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพ่ือการเรียนรู อยางปลอดภยั และเพียงพอ รอยละ ๘5
๒.๕ ใหบรกิ ารส่อื เทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรยี นรเู พ่อื สนับสนุนการจดั ประสบการณ ระดบั ดีเลศิ
๒.๖ มีระบบบรหิ ารคณุ ภาพทีเ่ ปดโอกาสใหผ ูเกย่ี วของทุกฝา ยมีสวนรวม รอ ยละ ๘5
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสาํ คญั รอ ยละ ๘5
๓.๑ จัดประสบการณท ีส่ ง เสรมิ ใหเ ด็กมีการพฒั นาการทกุ ดานอยางสมดุลเต็มศักยภาพ รอยละ 95
๓.๒ สรา งโอกาสใหเดก็ ไดร ับประสบการณตรง เลน และปฏบิ ตั ิอยางมีความสขุ รอยละ ๘5
๓.๓ จดั บรรยากาศที่เอื้อตอการเรยี นรใู ชส ่ือเทคโนโลยที ่ีเหมาะสมกบั วยั ระดับ ดีเลศิ
๓.๔ ประเมินพฒั นาการเด็กตามสภาพจรงิ แลละนําผลประเมินพฒั นาการเด็กไปปรับปรุง
การจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก
สรปุ ผลการประเมนิ ในภาพรวมของสถานศกึ ษา

การกําหนดคา เปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศกึ ษา
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๕
เรื่อง กําหนดคาเปา หมายตามมาตรฐานการศกึ ษาของสถานศกึ ษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คาเปาหมายมาตรฐาน/
มาตรฐาน / ประเดน็ การพจิ ารณา ประเด็นการพิจารณา

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน ระดบั ดี

1.1 ผลสมั ฤทธิท์ างวิชาการของผเู รียน ระดับ ดี

๑) มีความสามารถในการอาน การเขียน การส่ือสารและการคิดคํานวณ รอยละ ๖๕

๒) มคี วามสามารถในการวเิ คราะหและคิดอยา งมีวจิ ารณญาณ อภิปราย รอ ยละ ๘๐
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกปญ หา รอ ยละ ๖๕

๓) มีความสามารถในการสรา งนวตั กรรม

๔) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร รอ ยละ ๗๐
๕) มผี ลสมั ฤทธ์ิทางการเรียนตามหลกั สูตรสถานศึกษา รอยละ ๖๐

๖) มคี วามรู ทักษะพื้นฐานและเจตคติทดี่ ีตอ งานอาชพี รอ ยละ ๘๐

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงคข องผเู รยี น ระดับ ดีเลศิ

๑) การมีคุณลกั ษณะและคานิยมทด่ี ตี ามท่ีสถานศึกษากําหนด รอยละ ๘๕

๒) ความภูมใิ จในทองถิ่นและความเปนไทย รอยละ ๘๕

๓) การยอมรับท่ีจะอยรู ว มกนั บนความแตกตางและหลากหลาย รอยละ ๘๕

๔) สขุ ภาวะทางรา งกายและลกั ษณะจิตสังคม รอยละ ๘๕

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบรหิ ารและการจัดการ ระดบั ดี
2.1 มเี ปา หมาย วสิ ยั ทัศน และพันธกิจทสี่ ถานศึกษากําหนดชัดเจน ระดับ ดี

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ระดับ ดี

2.3 ดาํ เนินงานพฒั นาวชิ าการทเ่ี นน คุณภาพของผูเรียนรอบดาน ตามหลักสตู ร ระดับ ดี
สถานศึกษาและทกุ กลุมเปา หมาย ระดบั ดี

2.4 พฒั นาครแู ละบคุ ลากรใหมคี วามเช่ยี วชาญทางวชิ าชีพ

2.5 จดั สภาพแวดลอ มทางกายภาพและสังคมทเ่ี อื้อตอการจดั การเรียนรูอยา งมี ระดบั ดี
คุณภาพ
ระดบั ดี
2.6 จดั ระบบเทคโนโลยสี ารสนเทศเพื่อสนบั สนนุ การบรหิ ารจดั การและการ
จดั การเรียนรู ระดบั ดี
รอ ยละ ๗๕
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจดั การเรยี นการสอนทเ่ี นนผูเรียนเปนสาํ คัญ
3.1 จดั การเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัตจิ ริง และสามารถนําไป รอ ยละ ๗๕
รอยละ ๘๐
ประยกุ ตใ ชในชีวิตได

3.2 ใชสือ่ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลง เรียนรูทีเ่ อ้ือตอการเรยี นรู
3.3 มกี ารบริหารจดั การช้ันเรียนเชิงบวก

3.4 ตรวจสอบและประเมินผเู รยี นอยา งเปน ระบบ และนําผลมาพัฒนาผเู รียน รอ ยละ ๗๕

3.5 มีการแลกเปลีย่ นเรียนรแู ละใหขอมูลสะทอนกลบั เพ่อื พัฒนาและปรบั ปรุง รอยละ ๗๕
การจัดการเรียนรู ระดับ ยอดเย่ยี ม

สรปุ ผลการประเมนิ ในภาพรวมของสถานศึกษา

เกณฑก ารตดั สนิ คณุ ภาพของมาตรฐานมี 5 ระดับ

คา รอยละ ระดับคุณภาพ
รอยละ 90.00 ขน้ึ ไป ระดบั ยอดเยี่ยม
รอยละ 80.00-89-99
รอยละ 70.00-79.99 ระดบั ดเี ลิศ
รอยละ 60.00-69.99 ระดับดี
นอยกวา รอยละ 60.00 ระดบั ปานกลาง
ระดับกาํ ลังพัฒนา


Click to View FlipBook Version
Previous Book
คู่มือบริหารหน่วยงาน
Next Book
หน่วยที่-8-การหาร ชั้น ป.3