The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by fireant26, 2021-10-29 00:42:45

ĐH 072

Đa Hiệu 072

Ban Chaáp Haønh Toång Hoäi
CSVSQ/TVBQGVN

Toøa Soaïn Ña Hieäu
Chaân thaønh caûm taï

Quí chieán höõu
Quyù thaân höõu

vaø gia ñình
ñaõ uûng hoä, ñoùng goùp ñeå thöïc hieän

Ñaëc San Ña Hieäu 72

ÑA HIEÄU 72 1

TONÂ CHÆ ÑA HIEUÄ

Ñeå Ña Hieuä giöõ ñunù g ñöôcï truyenà thoná g phucï vuï tapä theå Voõ Bò vaø toanø theå
ñocä gia,û motä soá qui ñònh sau ñayâ ñöôcï apù dunï g:

1 - Nhönõ g baiø vietá coù noiä dung coå voõ hay tuyenâ truyenà cho chuû nghóa Conä g
Sanû tröcï tiepá hoacë gianù tiepá ñeuà tuyetä ñoiá khonâ g ñöôcï chonï ñanê g.

2 - Baøi vietá cho Ña Hieuä noiä dung phaiû khacù h quan, khonâ g ñaû kích, phæ
baùng ñôiø tö cuaû batá cöù motä nhaân vaät naoø duø trong tapä theå Voõ Bò hay
ngoaiø . Pheâ bình vaø nhanä xetù veà tö töônû g, lapä tröônø g, chöù khonâ g chi tietá
hoaù ñôiø tö cuaû batá cöù motä ai.

3 - Baøi vietá ngoaiø butù hieuä , xin ghi roõ tenâ thatä , khoùa (neuá laø cöuï SVSQ),
soá ñienä thoaiï , Email address vaø ñòa chæ ñeå toaø soanï tienä lienâ lacï . Neuá
khonâ g muoná ñanê g tenâ thatä xin ghi chuù roõ ranø g. Ñeå tranù h nhönõ g loiã lamà
ñanù g tiecá khi trình bayø baiø vô,û xin quyù vò ñanù h mayù boû dauá roõ ranø g cacù
sanù g tacù , attached theo Email, copy vaoø diskette, hoacë neáu phaiû vietá
tay, xin vietá thatä roõ ranø g, deã ñocï , trenâ motä matë giayá vaø kemø theo hình
aûnh khi göiû veà toaø soaïn.

4 - Baiø vietá hoacë thö cayä ñanê g trenâ Ña Hieuä , neuá ñöôcï ñanê g, tacù giaû phaiû
traû tienà leä phí do Ban Trò Söï aná ñònh vaø khonâ g daøi quaù 6 trang ñanù h
mayù vôùi khoå chöõ Ña Hieuä vaãn dunø g. Ña Hieuä hoanø toanø khonâ g chòu
batá cöù tracù h nhiemä gì veà quan ñiemå , ñöônø g loiá , noiä dung trong cacù baiø
vietá hoacë thö cayä ñanê g.

5 - Ña Hieuä tuyø nghi chonï ñanê g nhönõ g sanù g tacù göiû veà vaø seõ khonâ g hoanø
traû laiï banû thaoû duø ñöôcï chonï ñanê g hay khonâ g.

6 - ÑaHieuä tuyø nghichonï ñanê ghaykhonâ gnhönõ gbaiø ñaõgöiû chocacù baoù khacù .

7 - Ña Hieuä chæ ñanê g Tin mönø g hay Phanâ öu do Lienâ Hoiä , Hoiä , hay Ñaiï
dienä Khoaù göiû tôiù toaø soanï .

2 ÑAÏI HOÄI ÑOÀNG XIV CUØNG CHUNG TRAÙCH NHIEÄM

ÑA HIEUÄ

Soá 72

Phaùt haønh 10/2004

Cöïu SVSQ/K19 NGUYEÃN NHO
Chuû Nhieäm

Cöïu SVSQ/K19 NGUYEÃN HOÀNG MIEÂN
Chuû buùt

Cöïu SVSQ/K25 NGUYEÃN XUAÂN THAÉNG
Trò Söï

Cöïu SVSQ/K28 NGUYEÃN THANH SANG
Toång Phaùt haønh

Hình Bìa:
Töø Cao Nguyeân
ÑAÏI HOÄI XIV: Cuøng Chung Traùch Nhieäm

Hoäp thö toøa soaïn:
Ña Hieäu

P.O.Box 360829
Milpitas , Ca 95036
Tel: (408) 476 1415

Email: [email protected]
http://www.TVBQGVN.org

ÑA HIEÄU 72 3

MUÏC LUÏC

Laù thö Toång Hoäi .............................................. 6

Baøi Thuyeát Trình cuûa CT/HÑTV ...................................... 10

Töôøng trình sinh hoaït cua BCH/TH .................................. 15

Thö Caûm taï cuûa NT Tröôûng Ban Toå Chöùc ÑHXIV ..........28

Baøi Tham Luaän cuûa NT Löõ Lan ................................ 32

Baøi Tham Luaän cuûa NT Ñoã Ngoïc Nhaän .......................... 42

Phoùng söï hình aûnh Ñaïi Hoäi XIV ..................................... 57

Töôøng Trình vaø Caûm Nghó ÑHXIV: Vuõ xuaân Ñuùc K24 132

Ñaïi Hoäi Voõ Bò :Kyù UÙt ...................................... 146

Nhöõng Ngaøy Vui : Vôï Dieäm K 17 ............................150

Khoùa 25 & Ñaïi Hoäi TH: Sadi Ñoã Ngoïc Chaâu ...............163

Canada-Montreal phoù hoäi: Sao Mong ..........................174

Nhöõng Dö AÂm cuûa nhöõng ngaøy Ñaïi Hoäi

Traàn thanh Huyeän K 19 .........................................179

Thô OÂng Thoaïi Ñính K25 ......................................... 195

Huyeàn Söø Moät Laâu ñaùi Tình AÙi: Hoà Taán Ñaït K 21 ...... 200

Ñôøi Möa Gioù cuûa Vôï Tuø Caûi Taïo Nguyeät Vaân .. .... 208

SINH HOAÏT VOÕ BÒ

Thoâng Baùo cuûa Khoái Truyeàn Thoâng .............................217

Thoâng baùo caûu HÑTV .......................................222

Thoâng Baùo cuûa Toøa Soaïn Ña Hieäu ............................. 223

Phoùng söï hình aûnh Phaùt Haønh Ña Hieäu........................ 225

Sinh Hoaït Hoäi Baéc cali .................................................236

Sinh Hoaït Hoäi Louisiana ............................................. 242

CSVSQ K13 hoïp maët ...................................................244

Sinh hoaït Hoäi Washington .............................................250

Sinh hoaït Hoäi Sacramento .............................................254

Sinh hoaït Hoäi Houston & Dallas ....................................255

Sinh hoaït K23 ............................................................... 256

Sinh hoaït K16 ............................................................. 260

4 ÑAÏI HOÄI ÑOÀNG XIV CUØNG CHUNG TRAÙCH NHIEÄM

SINH HOAÏTTHANH THIEÁU NIEÂN ÑA HIEÄU

Daàn Thaân: Chuûñeà Ñaïi Hoäi TTNÑH 2004 Kyù Ñieäu......264
Tình Hình Sinh Hoaït TTNÑH
Vuøng Montreal, Canada ................................................273
Liberals Can be Patriotic Too Daniel Tu K 29/2 ............278
The Vietnam Reeducation ............................................281

THOÂNG BAÙO CHUNG ........................................ 290

Thoâng baùo ÑH K25.......................................................293

Thoâng baùo K31..............................................................294

Baùo caùo Taøi chaùnh quyõ Toång Hoäi ................................. 296

Danh saùch uûng hoä ÑH ........................................ 298

Toaùn Quaân Quoác Kyø Ñaïi hoäi XIV 5

ÑA HIEÄU 72

Laù Thö

Toång Hoäi

Kính thöa

Quí Nieân Tröôûng
Quí Nieän Ñeä
Quí Baïn
Quí Phu Nhaân, Quí chò vaø caùc chaùu,

Tröôùc ngaøy Ñaïi Hoäi XIV, anh em trong Ban Chaáp haønh ñaõ trao
ñoåi nhöõng lôøi giaû töø, hoäp thö ñaõ ñoùng cöûa, thuû quó ñaõ hoaøn taát keá toaùn
baøn giao, Chuû Buùt Ña Hieäu ñaõ coù ñoâi lôøi caûm taï vaø gæa bieät v.v.v…
Nhöng roài, tinh thaàn vaø khí theá duy trì Tình Töï-Truyeàn Thoáng Voõ Bò
cuûa Ñaïi Hoäi Ñoàng XIV ñaõ khoâng cho pheùp baát cöù moät CSVSQ naøo ñi
“tìm an laïc deã daøng”.

Kính thöa Quí Vò,
Trong boái caûnh naøy, toâi laïi baét tay vaøo vieäc tìm kieám thaønh
vieân cuûa Ban Chaáp Haønh TH. Nhaân söï laø moät vaán ñeà khoù khaên, khoâng
nhöõng cho Khoùa, Hoäi, Lieân Hoäi, ngay caû BCH/TH, cuõng khoâng thoaùt
khoûi caùi “beá taéc” naøy. Tuy nhieân khoâng phaûi laø khoâng giaûi quyeát
ñöôïc. Vaán ñeà chính ôû ñaây laø sinh hoaït TH caøng gaët haùi nhieàu thaønh
quaû thì caøng khoâng theå traùnh khoûi nhöõng phaûn öùng ñoái nghòch hình
thaønh. Ñaây laø moät tieán trình taát yeáu trong baát cöù moät sinh hoaït naøo.
Ñoái nghòch laø nguyeân nhaân cuûa söï phaùt trieãn vaø laø ñoäng cô thuùc ñaåy
toaøn boä khoái traàm laëng chuyeån mình thöùc giaác. Ñaïi Hoäi Ñoàng XIV ñaõ
noùi leân ñöôïc ñieàu naøy. Tinh thaàn cuõng nhö khí theá xaây döïng, baûo veä
Tình Töï vaø Truyeàn thoáng Voõ Bò leân cao ñoä cuûa Ñaïi Hoäi Ñoàng laø moät
baèng chöùng huøng hoàn vaø cuï theå chöa töøng coù trong lòch söû phaùt trieån
Toång Hoäi.

6 ÑAÏI HOÄI ÑOÀNG XIV CUØNG CHUNG TRAÙCH NHIEÄM

Cuõng may phaûn khaùng hoaëc baát ñoàng cuõng chæ laø nhöõng hieän
töôïng. Ñaõ laø hieän töôïng thì khoâng coù gì toàn taïi maõi vôùi thôøi gian vaø
cuõng khoâng bao giôø ñöùng vöõng ñöôïc beân caïnh söï thaät. Töï noù seõ huûy
dieät. Chæ coù tinh thaàn, tình töï vaø truyeàn thoáng Voõ Bò laø baát dieät. Moät
cöïu SVSQ xuaát thaân töø TVBQGVN, ñöôïc tieáng thôm laø ngöôøi coù giaùo
duïc, coù trí thöùc, coù tinh thaàn quoác gia chaân chính. Duø döôùi baát cöù hoaøn
caûnh naøo, CSVSQ vaãn laø ngöôøi con thaân yeâu cuûa Tröôøng Meï. Chæ coù
nhöõng ngöôøi töï haï mình xuoáng cam taâm laøm “ñaày tôù” cho söï kieâu
ngaïo, cho söï thuø haän ghen gheùt, cho töï aùi hoaëc tham voïng caù nhaân,
cho keû thuø, laø töï chaø ñaïp leân caùi nghóa cuûa Meï, caùi coâng cuûa Thaày, caùi
danh döï cuûa Töï Thaéng Ñeå Chæ Huy. Vaâng, khoâng ai coù quyeàn, chæ coù
mình töï yù loät boû caùi danh döï cao quí naøy baèng nhöõng haønh ñoäng vaø lôøi
noùi ñi ngöôïc laïi taäp theå Voõ Bò. Taäp Theå naøy ñöôïc theå hieän qua Ñaïi Hoäi
Ñoàng vaø Ñaïi Hoäi Ñoàng laø moät thöïc theå hieän dieän giöõa chuùng ta nhaèm
duy trì vaø phaùt trieån Tình Töï vaø Truyeàn Thoáng VB. Ñoàng thôøi ÑHÑ
cuõng coù traùch nhieäm ngaên chaën vaø keâu goïi nhöõng ngöôøi ñang coá tình
queân coäi nguoàn.

Kính thöa Quí Vò,

Ñöôïc Ñaïi Hoäi Ñoàng tín nhieäm vôùi tuyeät ñaïi ña soá phieáu,
BCH/TH seõ tieáp tuïc con ñöôøng maø Ñaïi Hoäi Ñoàng XIV ñaõ vaïch ra.
THT khoâng laø gì caû, khoâng quyeàn haïn, khoâng lôïi danh. BCH/TH
cuõng chæ laø moät nhoùm ngöôøi töï nguyeän töï giaùc.
Trong thôøi chieán, cheát soáng coù nhau. Trong lao tuø, ñuøm boïc nhau
maø soáng. Baây giôø côm khoâng sôï thieáu, aùo khoâng sôï raùch, khoâng coøn
lao tuø CS, nhöng Tình Töï thieáu thaém thieát, Truyeàn Thoáng thieáu
vun ñaép, danh nghóa Tröôøng Meï bò queân daàn vaøo dó vaõng. Neáu moãi
moät ngöôøi trong chuùng ta, queân ñi caùi toâi cuûa mình, boû ñi caùi ghen
gheùt ñoá kî caù nhaân, thì vieäc gì maø TH khoâng laøm ñöôïc. Tieác raèng
TH/CSVSQ/ TVBQGVN chöa ñöôïc caùi dieãm phuùc ñoù. Ai cuõng bieát
ñieàu naøy. Coù ngöôøi bieát maø khoâng laøm. Coù ngöôøi bieát nhöng khoâng
laøm maø cuõng khoâng noùi. Coù ngöôøi bieát, khoâng nhöõng khoâng laøm
maø coøn caûn trôû vieäc laøm cuûa ngöôøi khaùc. Töï mình haõy xeáp cho mình
thuoäc loaïi naøo. Haõy vì Thanh Danh TVBQGVN, vì Danh Döï cuûa caùi
töôùc hieäu SVSQ xuaát thaân töø TVBQGVN, tìm cho mình moät vò theá ít
nhaát laø khoâng laøm nhuïc caùi coäi nguoàn cuûa mình vaø nhöõng ngöôøi
baïn cuûa mình ñeå CUØNG CHUNG TRAÙCH NHIEÄM thöïc thi Nghò

ÑA HIEÄU 72 7

Quyeát Ñaïi Hoäi Ñoàng XIV, muïc tieâu, ñöôøng loái cuûa Noäi Qui vaø tinh
thaàn cuûa caùc baûn Tuyeân Ngoân ñaõ ñöôïc ban haønh.

Hoâm nay BCH/TH ñöôïc hình thaønh, goàm nhöõng ngöôøi ít nhaát
coøn moät chuùt gì khoâng queân ôn thaày, nhôù nghóa meï, thaém tình ñoàng
moân, cuøng ngoài laïi vôùi nhau khoâng ngoaøi muïc ñích, CUØNG CHUNG
TRAÙCH NHIEÄM thöïc thi coâng vieäc giöõ gìn, baûo veä vaø phaùt huy caùi
DANH cuûa CSVSQ/TVBQGVN, caùi ÑÖÙC-TRÍ-DUÕNG cuûa moät Só Quan/
QLVNCH, caùi TRAÙCH NHIEÄM cuûa moät ngöôøi Coâng Daân VNCH.

Chuùng toâi xin tuyeân boá, Ban Chaáp Haønh Toång Hoäi CSVSQ/
TVBQGVN nhieäm kyø 2004-2006 goàm coù:

TOÅNG HOÄI TRÖÔÛNG: CSVSQ/ K19 NGUYEÃN NHO

COÁ VAÁN TOÅNG HOÄI: CÖÏU THT TRAÀN KHAÉC THUYEÂN K16

CHUÛ TÒCH UÛY BAN ÑIEÀU HÔÏP GIÖÕA TOÅNG HOÄI & TOÅNG ÑOAØN/

TTNÑH: CSVSQ/K16 TRAÀN KHAÉC THUYEÂN

THP/Noäi Vuï: CSVSQ/K20 VOÕ NHAÃN

THP/Ngoaïi Vuï: CSVSQ/K20 ÑINH VAÊN NGUYEÂN

THP/Truyeàn Thoângï: CSVSQ/K20 TRAÀN THANH QUANG

THP/ Ñaëc Traùch/Keá Hoaïch: TTNÑH/K6/2 TRAÀN QUOÁC DUÕNG

THP/Ñaëc Traùch/Ngoaïi Vaän: TTNÑH/3/2 LÖÕ ANH THÖ

CHUÛ BUÙT ÑA HIEÄU: CSVSQ/K19 NGUYEÃN HOÀNG MIEÂN

TOÅNG THÖ KYÙ: CSVSQ/K23 TAÊNG KHAÛI MINH

UÛY VIEÂN XAÕ HOÄI: PHU NHAÂN CSVSQ/K9

NGUYEÃN VAÊN CHAÁN

UÛY VIEÂN NGHIEÂN CÖÙU: CSVSQ/K22 VOÕ VAÊN ÑÖÙC

THUÛ QUÓ: CSVSQ/K28 NGUYEÃN SANH

Kính thöa Quí Vò,

Trong hai naêm qua, caùc caên baûn toå chöùc cuûa caùc heä thoáng TH
ñaõ hình thaønh. TTNÑH ñaõ cuøng vôùi cha chuù taïo thaønh moät noã löïc ñaáu
tranh coù hieäu quaû veà Töï Do, Daân Chuû, Nhaân Quyeàn cho VN. Quí Phu
Nhaân, quí chò cuõng ñaõ cuøng choàng, cuøng con hoã trôï maïnh meõ trong
caùc sinh hoaït cuûa TH. Vôùi caùi lôïi theá naøy:

- Moái quan heä giöõa TH vôùi caùc LH, Hoäi vaø Khoùa seõ ñöôïc
naâng cao hôn nöõa.

8 ÑAÏI HOÄI ÑOÀNG XIV CUØNG CHUNG TRAÙCH NHIEÄM

- Sinh hoaït Hoäi, Khoùa, PNLV seõ ñöôïc khuyeán khích maïnh
meû.

- Noã löïc TTNÑH seõ ñöôïc xaây döïng vaø phaùt trieån qua UÛy
Ban Phoái Hôïp Giöõa Toång Hoäi/Toång Ñoaøn

- Phoái hôïp vaø hoã trôï cho caùc hoäi ñoaøn, cô quan ñoaøn theå
baïn cuøng chung quan ñieåm, ñöôøng loái vaø muïc tieâu cuûa
TH trong caùc coâng cuoäc ñaáu tranh Töï Do- Daân Chuû- Nhaân
Quyeàn cho VN.

Moãi moät CSVSQ hieän ñang hoaït ñoäng trong hai heä thoáng
song haønh, moät laø Khoùa, hai laø Hoäi. Do ñoù, moïi yù kieán xaây ñöïng TH cuûa
caù nhaân ñeàu ñöôïc chuyeån qua moät trong hai heä thoáng neâu treân. Vò Ñaïi
Dieän Khoùa hay vò Hoäi Tröôûng lieân heä hoaëc nghieân cöùu giaûi quyeát hoaëc
xeùt thaáy caàn thieát seõ chuyeån ñeán BCH/TH hoaëc HÑTV.

Kính thöa Quí Vò,

Tinh thaàn baûo veä thanh danh Tröôøng Meï cuøng khí theá Ñoaøn
keát- Ñaáu Tranh cuûa Ñaïi Hoäi XIV seõ laø ngoïn soùng thaàn daâng cao trong
moïi sinh hoaït Toång hoäi, laø ngoïn neán thaép saùng trong moïi Gia Ñình
CSVSQ, laø tieáng keøn baùo thöùc laøm ña soá traàm laëng trôû mình, laø yù thöùc
CUØNG CHUNG TRAÙCH NHIEÄM cuûa theá heä cha me, con chaùu.

BCH/Toång Hoäi, Lieân Hoäi, Hoäi, Gia Ñình, Khoùa, Ñoaøn PNLV,
TTNÑH raát haân hoan ñoùn nhaän moïi söï hôïp taùc veà nhaân, taøi, vaät löïc
cuûa taát caû moïi ngöôøi trong tinh thaàn töông kính, baûo veä vaø phaùt huy
Tình Töï & Truyeàn Thoáng Tröôøng Voõ Bò Quoác Gia Vieät Nam vaø trong
coâng cuoäc ñaáu tranh töï do- daân chuû- nhaân quyeàn cho VN.

Traân troïng kính chaøo

Seattle, Ngaøy 10 thaùng 10 naêm 2004
CSVSQ/K19 NGUYEÃN NHO

Toång Hoäi Tröôûng
Toång Hoäi CSVSQ/TVBQGVN

ÑA HIEÄU 72 9

Baøi Thuyeát Trình cuûa
CSVSQ Nguyeãn Vaên Chaán K9

Chuû Tòch Hoäi Ñoàng Tö Vaán
TH/CSVSQ/TVBQGVN.

Taïi Ñaïi Hoäi Ñoàng XIV
taïi Washington DC. USA.
Ngaøy 7 & 8 thaùng 8 naêm 2004

Kính thöa caùc Nieân Tröôûng vaø Nieân Ñeä
Thöa caùc chò Phuï nöõ laâm Vieân.
Caùc Chaùu TTNÑH.
Hoâm nay trong khung caûnh töng böøng cuûa ngaøy Ñaïi Hoäi
Voõ Bò Toaøn caàu laàn thöù 14 ñöôïc toå chöùc taïi Washington

10 ÑAÏI HOÄI ÑOÀNG XIV CUØNG CHUNG TRAÙCH NHIEÄM

DC,Thuû Ñoâ Hoa Kyø, söï hieän dieän ñoâng ñaûo cuaû caùc CSVSQ
thuoäc 31 Khoùa Tröôøng VBQGVN, noùi leân söï quan taâm ñeán
sinh hoaït cuûa Taäp Theå Voõ Bò, nhaát laø ñoái vôùi caùc Nieân tröûông
thuoäc caùc khoùa lôùn. Nhaân dòp naøy, thay maët cho Hoäi Ñoàng
Tö Vaán TH/CSVSQ/TVBQGVN nhieäm kyø 2002-004 toâi xin
göûi lôøi caùm ôn ñeán taát caû caùc vò ñaïi dieän caùc khoùa trong caùc
naêm qua,ñaõ coäâng taùc chaët cheõ vôùi HÑTV/TH maø quí vò laø
moät trong caùc thaønh vieân cuûa HÑTV Toång Hoäi . Chuùng toâi
cuõng caùm ôn caùc vò cöïu Chæ huy tröôûng Tröôøng VBQGVN,
caùc vò cöïu Toång Hoäi Tröôûng, cöïu Chuû Tòch HÑTV/TH ñaõ
chia seû vôùi chuùng toâi trong traùch vuï Tö vaán vaø Giaùm saùt
trong vieäc thöïc thi caùc Nghò Quyeát vaø Noäi Qui cuûa Toång Hoäi
trong nhöõng naêm vöaø qua, vieäc naøy ñöôïc theå hieän qua sö
tham döï ñoâng ñuû taïi Ñaïi Hoäi HÑTV/TH taïi Milpitas ngaøy 31
thaùng 8, 2003, Tieåu Bang California, Hoa Ky øcuûa quí vò

Chuùng toâi cuõng caùm ôn anh Toång Hoäi Tröôûng Nguyeãn
Nho K19 vaø ban Chaáp haønh Toång Hoäi ñaõ coäng taùc nhieät
thaønh vôùi HÑTV trong tinh thaàn töông kính vaø toân troïng quyeàn
haïn laãn nhau trong moïi coâng taùc vaø cuøng nhau chia seû nhöõng
thaønh quaû cuøng nhö nhöõng khoù khaên cuûa Taäp Theåû Voõ Bò.

Nhö quí vò ñeàu bieát, trong suoát 3 thaäp nieân vöøa qua,
chöa bao giôø chuùng ta coù moät cuoäc hoïp cuûa caùc vò ñaïi dieän
khoùa. Ñaây laø laàn ñaàu tieân moät Ñaïi Hoäi HÑTV/TH ñöôïc trieäu
taäp taïi Tieåu Bang California Hoa Kyø, thaønh quaû ñaït ñöôïc raát
laø khích leä, Ñaïi Hoäi noùi leân söï noái keát huynh ñeä trong tinh
thaàn töông kính giöõa caùc khoùa Voõ Bò anh em nhöõng ngöôøi
cuøng chung moät yù nguyeän thieát tha vôùi toå quoác, daân toäc vaø
baây giôø mong moät ngaøy quang phuïc ñöôïc qöeâ höông. Chuùng
ta laø nhöõng ngöôøi ñaõ chieán ñaáu can tröôøng treân caùc chieán
tröôøng ñeå baûo veä Mieàn Nam Töï Do, coù bieát bao caùc só quan
Voõ bò ñaõ vò quoác vong thaân vaø bieát bao caùc só quan Voõ bi
khaùc ñeán giôø naøy vaãn coøn mang treân thaân theå thöông tích
ghi daáu cuaû moät thôøi chieán ñaáu oanh lieät.

Ñaïi Hoäi HÑTV cuõng noùi leân tinh thaàn lieân ñôùi traùch

ÑA HIEÄU 72 11

nhieäm giöõa ñaïi dieän caùc khoùa cuûaTaäp Theå Voõ Bò, Chuùng ta
cuøng nhau chung söùc ñoùng goùp caùc yù kieán, gíuùp nhau traùnh
caùc khieám khuyeát vaø tu chính caùc thieáu soùt trong khi haønh
söû caùc chöùc naêng ñöôïc Taäp theå giao phoù.

Ñaïi Hoäi HÑTV cuõng laø dòp ñeå caùc Ñaïi Dieän khoùa tieáp
xuùc vôùiù Ban Chaáp haønh ñöông nhieäm, ñöôïc nghe phaàn töôøng
trình cuûa Ban Chaáp haønh Toång Hoäi thoâng baùo cho HÑTV
nhöõng coâng taùc ñaõ vaø ñang thöïc hieän cuøng nhöõng trôû ngaïi
trong vieäc thi haønh Noäi qui, hoaëc Ban Chaáp haønh caàn tham
vaán caùc vaán ñeà thieát yeáu maø caàn phaûi coù quyeát ñònh töùc thôøi
vaø ñuùng luùc, vì khoâng gì baèng, luùc chuùng ta coù sö hieän dieän
cuûa haàu heát caùc ñaïi dieän khoùa ñaïi dieän cho treân hai ngaøn
cöïu sinh vieân só quan TVBQGVN soáng raûi raùc treân toaøn theá
giôùi.

Ñaïi Hoäi HÑTV cuõng laø dòp ñeå caùc ñaïi dieän khoùa, thaønh
vieân cuaû HÑTV ñöôc nghe phaàn thuyeát trình cuaû Ban Thöôøng
Vuï HÑTV, trình baày caùc ñeà taøi veà quùa trình tieán trieán cuûa
Toång Hoäi Voø Bò töø sô khôûi nhoû beù cho ñeán khi phaùt trieån
maïnh meû, keát hôïp caùc Hoäi voõ bò toaøn caàu trôû thaønh Lieân Hoäi
vaø Toång Hoäi ngaøy nay. Hôn theá nöõa caùc Ñaïi dieän Khoùa coøn
ñöôïc nghe caùc baøi tham luaän coù giaù trò ñeàâ nghò ñöôøng höôùng
hoaït ñoäng cuûa ngöôøi CSVSQ ñeå theo kòp caùc bieán chuyeån
chính trò trong nöôùc cuõng nhö ôû haõi ngoaïi.

Thöa caùc Nieân Tröôûng vaø Nieân Ñeä.

Nhö anh THT Nguyeãn Nho ñaõ phaùt bieåu veà taàm quan
trong cuûa vò ñaïi dieän khoùa trong Ñaïi Hoäi HÑTV ngaøy 31
thaùng 8 naêm 2003. Khoùa laø thaønh phaàn caên baûn cuûa Taäp theå
Voõ Bò, sinh hoaït cuûa khoùa bao truøm treân moïi laõnh vöïc töø laõnh
vöïc töông teá, aùi höõu ñeán yù thöùc chính trò vaø sinh hoaït coäâng
ñoàng, khoùa sinh hoaït thöôøng xuyeân vaø lieân tuïc, khoùa noái
keáât vôùi nhau ñeã daøng hôn , sôïi daây tình töï cuûa caùc cöïu SVSQ
trong khoùa cuõng deã gaén boù vôùi nhau hôn, vaø thoâng caûm laãn
nhau vì:

12 ÑAÏI HOÄI ÑOÀNG XIV CUØNG CHUNG TRAÙCH NHIEÄM

Caùc CSVSQ trong khoùa coù cuøng moät trình ñoä vaên hoùa,
ñoàng löùa tuoåi vaø nhaát laø ñöôïc ñaøo taïo qua moät chöông trình
huaán luyeän theo moät khuoân maãu caû veà kieán thöùc vaên hoùa,
laõnh ñaïo laãn chæ huy. Caùc cöïu SVSQ quan ñoàng khoùa thöôøng
coù nieàm töï haøo rieâng veà khoùa mình, luoân luoân baûo veä vaø
duy trì truyeàn thoáâng cao ñeïp naøy.

Thöa Quí NT vaø NÑ. Vì vaäy, vò Ñaïi dieän Khoùa thöôøng laø
moät vò raát coù uy tín vaø tieâu bieåu cho caû khoùa, do ñoù söï hieän
dieän cuûa caùc ñaïi dieän cuûa 31 khoùa laø moät Ñaïi Hoäi Ñoàng Voõ
Bò thu heïp, chæ sau Ñaïi Hoäi Ñoàng nhö Ñaïi Hoäi chuùng ta nhoùm
hoïp taïi ñaây hoâm nay, vaø caùc yù kieán trong Ñaïi Hoäi cuûa caùc
ñaïi dieän khoùa hoaëc caùc nghi quyeát cuûa Ñaïi Hoäi cuûa caùc ñaïi
dieän. Khoùa coù moät taàm quan troïng raát lôùn lao vaø saâu roäng.
Nhöng söï taäp hôïp ñöôïc caùc vò ñaò dieän Khoùa veà hoïp laïi laø
moät vaán ñeà raáât laø khoù khaên vaø toân keùm, khoù khaên vì caùc NT
khoùa lôùn tuoåi taùc cao, theå chaát yeáu keùm, coù khi ñieàu kieän
söùc khoûe khoâng cho pheùp ñi xa hoaëc caàn ôû taïi choã ñeå ñöôïc
saên soùc veà y teá, coù nhöõng CSVSQ laïi haïn heïp veà taøi chaùnh,
khoâng cung öùng noåi caùc chi phí di chuyeån haøng khoâng
xuyeânTieåu Bang Coøn ñoái vôùi caùc vò Ñaïi dieân khoùa treû thì vì
trong tuoåi naêng ñoäng, söùc khoûe doài daøo, nhöng vì coâng vieäc
laøm aên cho cuoäc soáâng haøng ngaøy, neân ñoâi khi cuõng coù trôû
ngaïi.

Tuy nhieân neáu chuùng ta coá gaéng thì vaán ñeà khoù khaên
ñeán ñaâu chuùng ta cuõng coù theå vöôït qua ñöôïc, ñoù laø thaønh
quaû maø chuùng ta ñaït ñöôïc trong kyø ÑH/HÑTV naêm 2003 vaø
nhöõng trôû ngaïi maø chuùng toâi trình baøy cuøng quí NT vaø NÑ laø
nhöõng kinh nghieäm maø chuùng toâi ruùt tæa ñöôïc trong quaù khöù
ñeå chuùng ta oân coá tri taân.

Thöa Quí NT vaø NÑ.

Nhìn veà töông lai, thaønh vieân cuûa Taäp theå Voõ Bò coù theå
ngaøy moät giaûm daàn, nhöng tinh thaàn phuïc vuï cuûa caùc CSVSQ/

ÑA HIEÄU 72 13

TVBQGVN vaãn vöõng maïnh. Chuùng ta vaãn moät loøng son saét
vôùi queâ höông, mong cho doàng baøo cuûa chuùng ta ñöôc thaät
söï soáng trong töï do, thanh bình vaø haïnh phuùc, nhaân quyeàn
vaø nhaân phaåm ñöôïc toân troïng. Nôi haûi ngoaïi chuùng ta heát
loøng hoã trôï caùc ñoaøn theå quoác gia trong coâng cuoäc phuïc
höng daát nöôùc.

Laùt nöõa ñaây caùc Nieân Tröôûng vaø Nieân Ñeä seõ ñöôïc nghe
baøi tham luaän cuûa NT Ñoã Ngoïc Nhaän K3, Cöïu Chæ huy Tröôûng
TVBQGVN, Cöïu Chuû Tòch HÑTV/TH vaø hieän laø UÛy vieân
Ban Thöôøng Vuï HÑTV/TH ñöông nhieäm, seõ trình baøy deà taøi
“ Taäp theå VBQG vaø vaán ñeà sinh khí môùi trong sinh hoaït
CoängÑoàng”.

Mong raèng sau khi nghe baøi tham luaän caùc NT vaø NÑ seõ
coù nhöngõ nhaän ñònh chính xaùc veà thôøi cuoäc, veà nhöõng dieãn
bieán chính trò vaên hoùa vaø xaõ hoäi ñang xaûy ra trong Coäng
Ñoàng VN ty naïn haûi ngoaïi, trong doù coù caùc CSVSQ Voõ bi
dang soáng, ngoõ haàu chuùng ta chuaån bi tö theá vaø trang bò haønh
trang ñeå doái phoù vôùi caùc thöû thaùch môùi. vaø xaây döïng moät
Taäp Theå Voõ Bò vöõng maïnh hôn.

Tröôùc khi döùt lôøi toâi xin caùm ôn Ban Toå chöùc Ñaïi Hoäi
14, Hoäi Voõ Bò Washington DC. Ban Chaáp haønh Toûng Hoäi vaø
Ñaêc bieät caùc NT coá vaáân Buøi Ñình Ñam K1, NT Laâm Quang
Thi K3 vaø caùc UÛûy Vieân trong Ban Thöôøng Vuï HÑTV/TH ñaê
yeåm trôï tinh thaàn cuõng nhö gíuùp ñôõ toâi trong nhöõng naêm qua
hoaøn thaønh nhieäm vuï ñieàu haønh HÑTV/TH.

Kính chaøo toaøn theå Quí vi. vaø xin chuùc Ñaïi Hoäi Voõ Bò 14
thaønh coâng myõ maõn.

CSVSQ Nguyeãn Vaên Chaán K9

Chuû Tòch Hoäi Ñoàng Tö Vaán/TH/CSVSQ/TVBQGVN

14 ÑAÏI HOÄI ÑOÀNG XIV CUØNG CHUNG TRAÙCH NHIEÄM

TÖÔNØ G TRÌNH
cuaû

BAN CHAÁP HAØNH TONÅ G HOÄI
Nhiemä Kyø 2002-2004

“Khoâng phaûi chæ coù theá heä chuùng ta laø baäc laøm
cha laøm meï, maø caàn phaûi coù theá heä con caùi vaø
caùc theá heä keá tieáp, keát hôïp vaø tieáp noái, cuøng
chung noã löïc, CUØNG CHUNG TRAÙCH
NHIEÄM thöïc hieän nhöõng gì maø Ñaïi Hoäi Ñoàng
quyeát ñònh.”

ÑA HIEÄU 72 15

Toâi CSVSQ Nguyeãn Nho K19, THT/TH/CSVSQ/TVBQGVN
nhieäm kyø 2002-2004 vaø cuøng toaøn theå BCH/TH xin traân troïng
kính chaøo

Quí NT
Quí NÑ
Quí Baïn
Quí Phu Nhaân, caùc chò vaø caùc chaùu
vaø xin chaøo möøng Ñaïi Hoäi Ñoàng Laàn Thöù XIV ñöôïc toå chöùc
taïi thaønh phoá Fall Church, quaän Fairfax, tieåu bang Virginia,
Hoa Kyø trong caùc ngaøy 7 vaø 8 thaùng 8 naêm 2004.

Hai naêm chaúng laø bao so vôùi quaù trình sinh hoaït Toång Hoäi taïi
haûi ngoaïi noùi chung vaø ñoái vôùi lòch söû TVBQGVN noùi rieâng,
nhöng ñoái vôùi chuùng toâi, BCH/TH, ñaây laø caû moät chuoãi thôøi
gian cuûa söï hy sinh, coá gaéng, taän taâm taän löïc, ñem heát taøi trí
vaø con tim yeâu meán Tröôøng Meï ñeå thöïc hieän Nghò Quyeát
Ñaïi Hoäi XIII vaø tinh thaàn cuûa caùc Tuyeân Caùo cuûa TH

Trong Bieân Baûn DHXIII, trang 15 ñaõ ghi roõ nhö sau:

NGHÒ QUYEÁT ÑAÏI HOÄI XIII

1. Tieáp tuïc phaùt huy, cuûng coá vaø xaây döïng Ñoaøn TTNÑH
2. Tích cöïc tham gia sinh hoaït vaø yeåm trôï tinh thaàn cuõng

nhö vaät chaát cho Hoäi, Lieân Hoä, Toång Hoäi vaø Ñoaøn
TTNÑH
3. Nghieân cöùu thaønh laäp Hoäi Phuï Nöõ Laâm Vieân taïi caùc
ñòa phöông
4. Cuûng coá vaø kieän toaøn toå chöùc Hoäi, Lieân Hoäi vaø Toång
Hoäi.
5. Hoäi khuyeán khích, yeåm trôï caù nhaân tham gia caùc sinh
hoaït coäng ñoàng phuø hôïp vôùi ñöôøng loái vaø toân chæ cuûa
Hoäi ñaõ ñöôïc ñeà ra trong caùc Baûn Tuyeân Caùo, Nghò
Quyeát Ñaïi Hoäi vaø Noäi Qui cuûa Hoäi.

BCH/TH nghieân cöùu vaø thöïc thi NQ/ÑHXIII qua ba ñieåm

16 ÑAÏI HOÄI ÑOÀNG XIV CUØNG CHUNG TRAÙCH NHIEÄM

chính sau nay:
1. Thöù nhaát cuûng coá vaø phaùt trieån noäi boä
2. Xaây döïng vaø phaùt trieån TTNÑH
3. Coâng taùc ngoaïi vuï.

ÑAËC SAN ÑA HIEÄU:
Vôùi quan nieäm raèng truyeàn thoâng laø ñieåm then choát trong
moïi maët traän ñaáu tranh vaø sinh hoaït, neân BCH/TH ñaõ ñaêt keá
hoaïch Truyeàn Thoâng leân haøng ñaàu vaø ñöôïc ban haønh nhaèm:

- phaùt trieån moät quan ñieåm môùi meû veà ñaëc san Ña
Hieäu “ÑH phaûi laø tieáng noùi cuûa TH, laø con tim vaø
trí oùc VB”

- hinh thöùc cuõng nhö noäi dung ñöôïc thay ñoåi phuø
hôïp vôùi kyõ thuaät thieát keá hieän ñaïi.

- Keát quaû chuùng toâi ñaõ thöïc hieän ñöôïc 8 soá (keå hai
soá chuyeån tieáp) moãi soá mang moät chuû ñeà khaùc
nhau ñaày aép Tình Töï Voõ Bò vaø Truyeàn Thoáng cuûa
Tröôøng meï.Trong nhöõng soá naøy, soá 69 ñaõ ñöôïc
ñoùn nhaän moät caùch noàng nhieät.

- Vôùi kyû thuaät aán loaùt cao, soá trang treân 300 cho
moãi soá, nhöng nhôø coâng söùc vaø taøi quaûn trò cuûa
toøa soaïn ÑH, phí toån khoâng quùa $12,000 cho moät
soá.

- Toøa Soaïn Ña Hieäu ñaõ moi tim oùc cuûa mình ra laøm
cho Cô Quan Ngoân Luaän cuûa TH/CSVSQ/
TVBQGVN ñöôïc nhieàu cô quan ñoaøn theå, hoäi
ñoaøn baïn, nhieät lieät khen ngôïi.

- Coâng lao vaø vinh döï naøy xin daønh cho anh Ñoaøn
Phöông Haûi, K19 Chuù Buùt Ña Hieäu, anh Nguyeãn
xuaân Thaéng K25, trò söï, anh Nguyeãn thanh Sang
K29, phaùt haønh. Raát tieác, vaøo giôø phuùt choùt anh
Haûi, baùc só ñaõ khoâng cho pheùp anh ñi xa ñöôïc.

- Nhaân danh THT, toäi xin caûm taï Quí NT vaø caùc
baïn cuøng toaøn theå Gia Ñình VB/ Baéc Cali ñaõ ñaéc
löïc tieáp tay vôùi toøa soan Ña Hieäu trong hai naêm
qua.

ÑA HIEÄU 72 17

- Toâi xin chaân thaønh caùm ôn chò Haûi, chò Thaéng, chò
Sang vaø caùc chaùu ñaõ cuøng choàng, cha goùp baøn
tay hoaøn thaønh raát toát ñeïp ñaëc san Ña Hieäu.

DIEÃN ÑAØN VOBIVIETNAM:
Heá hoaïch thöù nhaát veà Truyeàn Thoâng nhaèm phaùc hoïa moät
phöông tieän thoâng tin lieân laïc traéc nghieäm laø taän duïng internet
ñeå phoå bieán tin töùc vaø taøi lieäu cuûa taát caû caùc cô caáu toå chöùc
TH. Keát quaû mang laïi hai khía caïnh töông phaûn roõ reät, moät laø
söï truyeàn thoâng nhanh choùng vaø höõu hieäu; hai laø phaûn öùng
ngöôïc laïi cuûa söï lôïi duïng boán chöõ “tö do ngoân luaän” gaây
khoù khaên cho Khoái TT/TH. Nhöng vôùi söï can ñaûm vaø cöông
quyeát, Ban Ñieàu Hôïp Dieãn Daøn Vobivietnam ñaõ baûo veä, duy
trì ñöôïc Tình Töï vaø Truyeàn Thoáng VB.

Nhaân danh THT, tröôùc Ñaïi Hoäi Doàng, toâi khen ngôïi anh
Nguyeãn vaên Taïo K26, THP/TT, anh Traàn thanh Quang K20,
Tröôûng Ban Ñieàu Hôïp vaø caùc UÛy Vieân Traàn quang Dieäu K26,
Nguyeãn phöôùc Cöôøng K30, Ñinh thieän Lieâm K29, ñaõ nhaãn
nhuïc, can ñaûm ñoùn nhaän taát caû nhöõng lôøi sæ nhuïc thoâ bæ vaø
ñaéng cay cuûa moät nhoùm thieåu soá ñaõ coá tình ñaùnh phaù truyeàn
thoâng TH. Ñaëc bieät toâi xin nhieät lieät khen ngôïi CSVSQ Traàn
thanh Quang K 20 ñaõ hoaøn thaønh xuaát saéc nhieäm vuï baûo veä
vaø duy trì Tình Töï - Truyeàn Thoáng Voõ Bò.

TAÁT CAÛ CHO TTNÑH:
Tieáp ñeán laø Keá hoaïch thöù hai mang teân “Haõy doïn ñöôøng vaø
chuaån bò haønh trang cho theá heä treû” theo quan ñieåm “. . . theá
heä cha oâng vaø theá heä con chaùu seõ laø hai noã löïc chính, hoå
töông, keát hôïp, cuøng ñaåy maïnh moïi sinh hoaït cuûa TH . . . .”
(ÑH 66 trang 8).

Do ñoù ngay trong ñeâm Daï Tieäc ÑH XIII, toâi ñaõ tuyeân boá “Taát
caû cho TTNÑH” vaø keå töø ñoù cho ñeán hoâm nay, nhöõng gì TH
thöïc hieän khoâng ngoaøi vieäc xaây döïng, höôùng daãn, giaùo duïc
con chaùu cuûa chuùng ta trôû thaønh, khoâng nhöõng laø moät coâng
daân höõu ích cuûa ñaát nöôùc ñang sinh soáng maø coøn seõ trôû thaønh

18 ÑAÏI HOÄI ÑOÀNG XIV CUØNG CHUNG TRAÙCH NHIEÄM

nhöõng caùn boä noøng coát cuûa moät Vieät Nam Daân chuû- Töï Do
mai sau.

Noã löïc keát hôïp giöõa theá heä cha oâng vaø con chaùu khoâng ñôn
thuaàn nhö chuùng ta chæ thoaùng nghæ qua. Phaûi keùo daøi moät
thôøi gian vaøi naêm daøi ñaèng ñaúng cuûa söï thaêm doø, ngaên caùch,
BCH/TH nhieäm kyø 2002- 2004 môùi baéc ñöôïc nhòp caàu haøi
hoøa giöõa hai theá heä. Buoåi gaëp gôû giöõa BCH/TH vaø TÑ/TTNÑH
ngaøy 21 thaùng 6 naêm 2003 ñaõ ñöa hai theá heä xích laïi gaàn
nhau. UÛy Ban Ñieàu Hôïp Coâng Taùc ñaõ ñöôïc hình thaønh ñeå
hai beân cuøng baøn thaûo keá hoaïch vaø thöïc hieän caùc coâng cuoäc
ñaáu tranh Daân Chuû- Töï Do- Nhaân Quyeàn cho VN vaø Vinh
Danh laù côø Vaøng Ba Soïc Ñoû.

Vôùi quan ñieåm môùi meû naøy, theá heä cha oâng laø moät noã löïc
yeåm trôï vöõng chaéc, TTNÑH laø noã löïc ñaáu tranh duõng maõnh
treân moïi maët traän. Keát quaû nhö chuùng ta ñaõ bieát, coâ Löõ Anh
Thö, TÑP/TÑ/TTÑN laø moät chieán só tieân phong, laø moät côn
gioù loác thoåi tung bay Côø Vaøng Ba Soïc Ñoû treân khaép baàu trôøi
töï do. (Môøi coâ Anh Thö ñöùng daäy)

Xin Ñaïi Hoäi Ñoàng haõy cuøng ñöùng leân deã bieåu döông ca ngôïi
moät ngöôøi con Trung vôùi Töï Do Daân Chuû, hieáu vôùi ngoïn Côø
Vaøng Ba Soïc Ñoû, ñaïo nghóa vôùi ñoàng baøo ruoät thòt VN.

Cuõng töø quan ñieåm naøy, TH vaø TÑ/TTNÑH ñaõ cuøng ñöa ra
moät keá hoaïch ngoaïi vaän. Ñaây laø keá hoaïch traéc nghieäm maøTH
ñaõ boå nhieäm anh Traàn Quoác Duõng TÑT/TÑTTNÑH laø THP/
ÑT/Ngoaïi Vaän, laøm muõi duøi xaâm nhaäp vaøo caùc cô quan haønh
phaùp, laäp phaùp, caùc vò daân cöû ñeå tìm haäu thuaãn yeåm trôï cho
coâng cuoäc ñaáu tranh sô khôûi nhö caùc nghò quyeát Côø vaøng Ba
Soïc Ñoû, Xaây Döïng Töôïng Ñaøi Naïn Nhaân CS, Töï Do Toân
Giaùo cho VN v.v.v.. (Môøi anh Traàn quoác Duõng ñöùng leân).

Nhö vaäy, QUAN ÑIEÂM MÔÙI CUÛA TH ÑÖÔÏC HÌNH THAØNH
NHÖ SAU:

ÑA HIEÄU 72 19

Noã löïc TTNÑH seõ coù hai höôùng taán coâng:
- Höôùng thöù nhaát, “tröïc dieän ñaùnh thaúng” vaøo muïc
tieâu ñaáu tranh nhö Vinh Danh Côø Vaøng Ba Soïc
Ñoû, Ñaáu tranh cho Töï Do Toân Giaùo, Nhaân Quyeàn
taïi VN ñaõ, ñang vaø seõ tieáp tuïc thöïc hieän; maø coâ
Löõ Anh Thö , TÑP/TÑ/TTNÑH ñöôïc xem nhö laø
moät vò tö leänh maët traân naøy.
- Höôùng thöù hai laø ngoaïi vaän, “xaâm nhaäp” vaøo caùc
cô quan laäp phaùp, haønh phaùp, caùc vò daân cöû,
thöôïng, haï vieän tìm söï hoã trôï vöõng chaéc cho
höôùng thöù nhaát ñaùnh chieám muïc tieâu vaø vò tö leänh
maët traän naøy khoâng ai khaùc hôn laø anh Traàn Quoác
Duõng TÑT/ TÑTTNÑH kieâm THP/Ñaëc Traùch
Ngoaïi Vaän.

Trong khi ñoù, theá heä cha oâng lôïi duïng söùc maïnh cuûa laù phieáu,
thi haønh boån phaän cuûa moät ngöôøi coâng daân, baàu choïn nhöõng
vò daân cöû maø nhöõng vò daân cöû naøy seõ laø tieáng noùi vaø söùc
maïnh hoå trôï, quyeát ñònh söï thaønh baïi cuûa maët traân thöù nhaát
cuûa TTNÑH.

Ñaây laø con ñöôøng chuùng ta phaûi choïn vaø phaûi laøm. Khoâng
phaûi chæ coù theá heä chuùng ta laø baäc laøm cha laøm meï, maø caàn
phaûi coù theá heä con caùi vaø caùc theá heä keá tieáp, keát hôïp vaø tieáp
noái, cuøng chung noã löïc, CUØNG CHUNG TRAÙCH NHIEÄM
thöïc hieän nhöõng gì maø Ñaïi Hoäi Ñoàng quyeát ñònh.

Ñoù cuõng laø moät trong nhöõng yù nghóa vaø chuû ñeà cuûa Ñaïi Hoäi
XIV naêm 2004 vaø cuõng laø ñöôøng loái sinh hoaït TH trong hai
naêm qua keát hôïp vôùi khaåu hieäu “Taát Caû Cho TTNÑH”.

Ñoù cuõng aø lyù do taïi sao chuùng toâi ñaët vaán ñeà ngoaïi vaän vaø
thaûo luaän vôùi HÑTV, trình baøy tröôùc Ñaïi hoäi HÑTV vaø ñöôïc
söï ñoàng yù cuûa HÑTV, neân ñaõ maïnh daïn ñeà cöû moät TTNÑH

20 ÑAÏI HOÄI ÑOÀNG XIV CUØNG CHUNG TRAÙCH NHIEÄM

giöõa chöùc cuï THP/Ñaëc Traùch Ngoaïi Vaän qua Vaên Thö soá 018/
BCH/TH ngaøy 6 thaùng 10 naêm 2003 ñeå traéc nghieäm moät
quan ñieåm môùi phuø hôïp vôùi nhu caàu vaø ñaùp öùng vôùi tình theá
ñaáu tranh chính trò ñang dieãn tieán trong Coäng Ñoàng Ngöôøi
Vieät Tò Naïn vaø treân chính tröôøng Hoa kyø tröôùc muøa baàu cöû
thaùng 11- 2004.

Ngoaøi ra cuõng trong vaên thö noùi treân, BCH/TH cuõng ñaõ ñeà
cöû moät Phu Nhaân cuûa CSVSQ giöõ chöùc vuï UÛy Vieân Xaõ Hoäi
trong BCH/TH ñeå thöïc hieän yù nghóa “Cuøng Chung Traùch
Nhieäm”.

Thieân thôøi, ñòa lôïi, nhaân hoøa coäng theâm moät lôïi ñieåm noäi boä
cuûa TH ñaõ hoaøn taát vieäc cuûng toå chöùc Noäi boä qua hai Keá
Hoaïch, vì thôøi gian khoâng cho pheùp chuùng toâi chôø ñôïi vieäc
Tu Chính Noäi Qui, vì theo kinh nghieäm, vieäc Tu Chính NQ
thöôøng keùo daøi qua nhöõng thuû tuïc phieàn toaùi ít nhaát laø töø hai
naêm ñeán boán naêm. Hôn nöõa NQ cuõng chæ laø nhöõng gì maø
chuùng ta ñaõ vaø ñang thöïc hieän seõ ñöôïc hôïp thöùc hoùa qua
quyeát ñònh cuûa Ñaïi Hoäi Ñoàng maø thoâi.

Kính thöa Quí Vò,
Noùi ñeán TTNÑH laø phaûi noùi tôùi con ñöôøng xaây döïng vaø phaùt
trieån TTNÑH. Ñaây laø moät böôùc tieán khaù phöùc taïp. Trong giai
ñoaïn traéc nghieäm, UÛy Ban Ñieàu Hôïp Coâng Taùc goàm coù 3
nhoùm ñaëc nhieäm

- chính trò
- khoa hoïc kyõ thuaät/kinh taøi
- vaên hoùa xaõ hoäi
Ñoaøn TTNÑH hình thaønh qua caùc giai ñoaïn sau ñaây:
Giai ñoaïn thöù nhaát: Hoäi keát naïp vaø thaønh laäp Ñoaøn. Sinh
hoaït Ñoaøn coù tinh chaát vaên ngheä theå thao, vaên hoùa vaø xaõ hoäi
trong phaïm vò Hoäi vaø ñòa phöông cö truù.
Giai ñoaïn thöù hai: hoïc hoûi veà lich söû VN, coâng trình döïng
nöôùc, göông chieán ñaáu anh duõng cuûa cha oâng, tìm hieåu vaên
hoùa VN, trau doài kieán thöùc veà Töï Do Daân Chuû Nhaân Quyeàn

ÑA HIEÄU 72 21

v.v. vaø v.v.v. chuaån bò tieán leân giai ñoaïn tröôûng thaønh.
Giai ñoaïn thöù ba: giai ñoaïn tröôûng thaønh sau baäc trung hoïc
vaø Ñaïi hoïc. TTNÑH ñöôïc löïa con ñöôøng sinh hoaït ñaáu tranh
theo sôû thích moät trong ba ñaëc nhieäm do UÛy Ban Ñieàu Hôïp
Coâng Taùc ñeà ra. Giai ñoaïn naøy laø giai ñoaïn thöïc hieän sôû
thích cuûa caù nhaân keát hôïp vôùi muïc ñích chung cuûa taäp theå
TTNÑH ôû baát cöù choå naøo, maø khoâng coøn leä thuoäc bôûi Hoäi
hay coâng aên vieäc cuûa laøm baûn thaân mình. Söï hoaït ñoäng naøy
ñöôïc keát hôïp vaø hieàu haønh qua khoái ñaëc nhieäm hoaëc veà
chính trò, hoaëc veà khoa hoïc kyõ thuaät hoaëc veà vaên hoùa xaõ hoäi.

Kinh nghieäm trong quaù khöù vaø hieän taïi cho thaáy, khi moät
ñoaøn vieân TTNÑH toát nghieäp Ñaïi Hoïc, coù coâng aên vieäc laøm,
coù gia ñình, hoaëc phaûi di chuyeån ra khoûi Hoäi meï, thì hoï
khoâng con tieáp tuïc sinh hoaït vôùi Ñoaøn taïi ñòa phöông nuõa,
hoaëc hoï khoâng bieát phaûi laøm gì sau khi caûm thaáy mình ñaõ
khoân lôùn khoâng theå ngoài chung baøn vôùi nhöõng em thieáu nhi.

Nhieàu Ñoaøn ñaõ khoâng tìm ta ñöôïc loái thoaùt vaø taïm ngöng
sinh hoaït.

TH vaø TÑ/TTNÑH cuøng nhau thaûo luaän vaø nhìn thaáy ñöôïc
nhöõng khuyeát ñieåm traàm troïng ñoù vaø caáp thôøi tìm moät phöông
thöùc giaûi quyeát vaùn ñeà.

Moät UÛy Ban Ñieàu Hôïp Coâng Taùc Giöõa TH vaø TÑ/TTNÑH
ñöôïc ra ñôøi ngaøy 21 thaùng 6 naêm 2003 nhaèm giaûi quyeát hai
vaán ñeà sau ñaây:

- Vaán ñeà thöù nhaát söï lieân ñôùi giöõa TH vaø TÑ. Theo
sô ñoà toå chöùc cuûa TH trong NQ, thì TÑ tröïc thuoäc
cuûa TH qua vò THP/ÑT/TTNÑH. Ñaây laø moät vaán
ñeà gaây neân moät khoaûng ngaên caùch laâu daøi giöõa
TH vaø TÑ ñaõ khoâng giaûi quyeát ñöôïc trong nhieàu
naêm.

- Vaán ñeà thöù hai laø tìm moät loái thoaùt trong vieäc phaùt
trieån Ñoaøn TTNÑH ñòa phöông.

22 ÑAÏI HOÄI ÑOÀNG XIV CUØNG CHUNG TRAÙCH NHIEÄM

Ñaây laø moät traéc nghieäm ñöôïc thöïc hieän trong hai naêm qua vaø
ñaõ ñaït ñöôïc nhieàu thaønh quaû ñaùng keå, nhö:

- söï keát hôïp haøi hoøa giöõa TH vaø TÑ,
- theá ñaáu tranh vôùi hai muõi taán coâng cuûa TTNÑH vaø
noã löïc chính cuûa theä heä cha oâng,
- phaùt trieån maïnh meõ cuûa moät soá Ñoaøn TTNÑH ñieån
hình nhö Nam Cali, WA, Oregon, San Diego, Hoa
Thònh Ñoán v.v.v vaø vvv vaø ñoaøn TTNÑH Victoria Uc
Ñaïi Lôïi, LH/TTNÑH/ AÂu Chaâu, Ñoaøn Montreal/
Canada.

Toùm laïi:
Hoäi thaønh laäp, xaây döïng vaø phaùt trieån Ñoaøn TTNÑH trong
giai ñoaïn 1 vaø 2. Khi ñaõ khoân lôùn, Ñoaøn Vieân seõ gia nhaäp
vaøo moät trong ba khoái ñaëc nhieäm cuûa UÛy ban Ñieàu Hôïp
Coâng Taùc Giöõa TH vaø TÑ ñeå tieáp tuïc hoaït ñoäng baát cöù ôû ñaâu
vaø baát cöù luùc naøo.

Chuùng toâi mong raèng ñaây laø moät ñaùp soá höõu hieäu töø tröôùc
ñeán nay trong vieäc TH ñieàu haønh TÑ/TTNÑH. Cho ñeán moät
luùc naøo ñoù noã löïc cha oâng khoâng coøn laø noã löïc chính trong
sinh hoaït TH nöõa thì UÛy Ban Ñieàu Hôïp Coâng Taùc vaãn coøn
giaù trò caû veà maët laõnh ñaïo, Tình Töï vaø Truyeàn Thoáng Voõ Bò.

Ñaây laø moät söï nghieân cöùu vaø ñaõ ñöôïc traéc nghieäm coù keát
quaû giöõa TH vaø TÑ. Chuùng toâi ñeà nghò ÑHXIV thaûo luaän vaø
ñöa vaøo nghò quyeát ñeå thi haønh trong khi chôø ñôïi tu chính
Noäi Qui.

XAÂY DÖÏNG & PHAÙT TRIEÅN NOÄI BOÄ:
Veà phöông dieän xaây döïng vaø phaùt trieån noäi boä, vieäc phaân
vuøng ñaõ ñöôïc thöïc hieän.
Taïi noäi ñòa Hoa Kyø, TH ñöôïc chia thaønh Vuøng theo yeáu toá
ñòa dö vaø thoùi quen sinh hoaït ñaõ coù. Vì thieáu ngöôøi tình nguyeän

ÑA HIEÄU 72 23

nhaän laõnh caùc coâng vieäc cuûa TH, neân taïm thôøi caùc vò HT
kieâm nhieäm THP/ÑT Vuøng.

Trong nhieäm kyø 2002- 2004, TH ñaõ thaønh laäp ñöôïc:
- Lieân Hoäi CSVSQ/TVBQGVN/ Canada. LHT laø
CSVSQ Nguyeãn Tri K22. Ñaây laø moät söï vaän ñoäng
khoân ngoan vaø kheùo leùo cuûa moät soá gia ñình VB
taïi Montreal vaø Toronto. Keát quaû ñaõ hình thaønh
ñöôïc LH/Canada sau treân 10 naêm thaêm doø. Nhaân
danh THT, toâi nhieät lieät khen ngôïi CSVSQ Nguyeãn
Tri K22 Montreal vaø CSVSQ Vuong gia Khaùnh
K16, Toronto ñaõ tích cöïc phoái hôïp vôùi TH trong
coâng vieäc xaây döïng vaø phaùt trieån TH laøm raïng
danh Tröôøng Meï vaø xin caùm ôn anh Nguyeãn Vónh
Can K19 laøm nhieäm vuï moät con thoi raát coù hieäu
quaû giöõa TH vaø caùc Hoäi VB taïi Canada.
Chuùng toâi xin giôùi thieäu BCH/ LH/Canada
CVSQ Nguyeãn Tri K 22 LHT
CSVSQ Phaïm vaên Ninh K17 Toång Thö Kyù
CSVSQ Nguyeãn vónh Can K19, LHP/Truyeàn
Thoâng
- Hoäi CSVSQ/TVBQGVN/TB/Louisiana, HT laø
CSVSQ Ñinh vónh Thònh K21
- Gia Ñình CSVSQ/TVBQGVN/TB/ Missiouri, Gia
Tröôûng laø CSVSQ Ngoâ Taán Nghóa K9

Beân caïnh Hoäi, chuùng ta ñaõ hình thaønh ñöôïc Ñoaøn Phuï Nöõ
Laâm Vieân.
Vôùi nhieäm vuï:

- Saùt caùnh cuøng Hoäi trong vieäc thöïc thi quan ñieåm,
ñöôøng loái do Noäi Qui Hoäi aán ñònh vaø caùc Nghò
Quyeát Ñaïi Hoäi.

- Giaùo duïc, dìu daét, höôùng daãn TTNÑH trong coâng
cuoäc ñaáu tranh Töï Do- Daân Chuõ- Nhaân Quyeàn
cho VN

- Yeåm trôï vaø thöïc hieän moät soá hoaït ñoäng cuûa hoäi.
- Laøm gaïch noái giöõa Hoäi vôùi caùc hoäi ñoaøn baïn coù

24 ÑAÏI HOÄI ÑOÀNG XIV CUØNG CHUNG TRAÙCH NHIEÄM

cuøng chung quan ñieåm vaø ñöôøng loái hoaït ñoäng.
Ngöôøi coù coâng ñaàu trong coâng vieäc xaây döïng & phaùt trieån
Ñoaøn PNLV ñaàu tieân cuûa TH laø Phu Nhaân cuûa CSVSQ Nguyeãn
van Chaán K9 (Kính môøi chò ñöùng leân).

Hieän nay Ñoaøn Truôûng Ñoaøn PNLV/Baéc Cali laø Phu Nhaân
CSVSQ Nguyeãn Baûo Cöôøng K13 vaø Ñoaøn Truôûng Ñoaøn
PNLV/Montreal laø Phu Nhaân CSVSQ Nguyeãn Tri K22.
(Traân troïng kính môøi caùc chò ñöùng leân)

Song song vôùi söï phaùt trieãn cuûa TH, Ñoaøn TTNÑH cuõng treân
ñaø xaây döïng vaø baønh tröôùng. Caùc Ñoaøn TTNÑH sau ñaây
ñöôïc thaønh laäp trong nhieäm kyø 2002-2004:

- Ñoaøn TTNÑH Nam Cali, Ñoan Truôûng laø Phaïm
Töôøng Anh K8/2

- Ñoaøn TTNÑH Oregon, Ñoaøn Tröôûng laø chaùu Phaïm
Toá Taâm K28/2

- Ñoaøn TTNDH Victoria Uc, ÑT laø chaùu Ñinh Quoác
Tuaán K16/2 vaø Ñoaøn Phoù laø chaùu Trònh Mai Lan
K16/2

- Ñoaøn TTNÑH Montreal, ÑT laø chaùu Nguyeãn nhö
AÂn K17/2

Laàn ñaàu tieân trong lòch söû sinh hoaït Toång Hoäi, BCH/TH nhieäm
kyø 2002-004 vaø TÑ ñaõ cuøng phoái hôïp môû lôùp huaán luyeän veà
Laõnh Ñaïo Chæ Huy ngaøy 26, 27 & 28 thaùng 6 naêm 2003 vaø
trong caùc ngaïy 5, 7, 8 cuûa Dai Hoäi XIV cho TTNÑH, theo
ñuùng ñöôøng höôùng maø TH ñaõ ñeà ra “chuùng ta coù nhieäm vuï
ñaøo taïo, giaùo duïc, vaø höôùng daãn Ñoaøn vieân TTNÑH trôû thaønh
noã löïc hoaït ñoäng song haønh vôùi cha oâng”.

NHÖÕNG TRÔÛ NGAÏI:
1. NHAÂN SÖÏ: haàu nhö khoâng ai muoán dính daùng gì ñeán
caùc cô caáu toå chöùc cuûa TH, LH, Hoäi vaø Khoùa, moät
phaàn vì thaùi ñoä tieâu cöïc, thôø ô vôùi moïi sinh hoaït, moät
phaàn vì thaáy raèng “aên côm nhaø vaùc ngaø voi maø cuõng

ÑA HIEÄU 72 25

coøn bò cheâ bai, khoâng ñöôïc lôïi loäc gì, nhieàu khi gia
ñình cuõng bò gieøm pha.”
2. BCH/HOÄI: Do ñoù moãi laàn baàu laïi BCH/Hoäi, Khoùa laø
moät laàn gaây theâm phaân hoùa trong noäi boä. Soá ngöôøi
caøng ngaøy caøng ít ñi, sinh hoaït vaéng thöa. Moät hoäi
khoaûng 100 CSVSQ thì chæ coù chöøng 20 ngöôøi tham
gia. Ñeán ngaøy hoïp maët taát nieân hay picnic heø, vò HT
phaûi goïi môøi, naên næ töøng ngöôøi.
3. TAØI CHAÙNH: Chæ troâng caäy vaøo söï ñoùng goùp cuûa
hoäi vieân. Ngay caû vieäc chi tieâu cuûa BCH/TH cuõng
do caùc Hoäi vaø Khoùa yeåm trôï theo tinh thaàn Ñaïi Hoäi
Ñoàng XIII.
4. QUAN HEÄ GIÖÕA TH VAØ HOÄI-KHOÙA: Hoäi hay Khoùa
hoaït ñoäng theo thoâng leä vaø taäp quaùn cuûa mình, neân
caùc keá hoaïch hay chöông trình hoaït ñoäng ít khi thoâng
baùo cho TH. Thoâng tin & lieân laïc giöõa Hoäi, Khoùa va
TH coøn loûng leûo.
5. Tình traïng chung treân ñaây ñaõ keùo daøi töø Ñaïi Hoäi naøy
qua ÑH khaùc, naêm naøy qua naêm khaùc vaø chöa coù moät
phöông thöùc höõu hieäu naøo giaûi quyeát vaán ñeà.
6. Rieâng nhieäm kyø 2002- 2004 ñaõ coá gaéng phaùc hoïa vaø
thöïc hieän moät quan ñieåm môùi veà sinh hoaït nhö ñaõ
trình baøy, nhöng cuõng chöa loâi keùo ñöôïc ña soá chuù yù
ñeán hoaëc vì tuoåi ñaõ giaø, vì quaù boân ba vôùi dôøi soáng
haèng ngaøy ñaõ laøm xao laõng, hoaëc muïc ñích cuûa TH
khoâng ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu veà tinh thaàn cuõng nhö
vaät chaát cuûa hoäi vieân vaø gia ñình.

Toùm laïi:
BCH/TH nhieäm kyø 2002- 2004 khoâng nhöõng thöïc hieän nhöõng
gì maø Nghò Quyeát XIII vaø caùc Tuyeân Caùo Ñaïi Hoäi Ñoàng ñeà
ra, maø coøn maïnh daïn ñöa ra moät quan ñieãm môùi meû sinh
hoaït cuûa TH vaø TÑ trong coâng cuoäc ñaáu tranh chung daønh
Töï Do- Daân Chuû- Nhaân Quyeàn cho VN.
Vôùi quan ñieåm naøy, taát caû theá heä cha meï, con caùi, taát caû
chuùng ta cuøng nhaän laõnh traùch nhieäm nhö nhau. Traùch nhieäm

26 ÑAÏI HOÄI ÑOÀNG XIV CUØNG CHUNG TRAÙCH NHIEÄM

do Ñaïi Hoäi Ñoàng ñeà ra vaø nhöõng traùch nhieäm cuûa moät CSVSQ
ñoái vôùi Tröôøng me,ï vaø Toå Quoác VN. Ñaõ laø moät CSVSQ, xuaát
thaân töø TVBQGVN, ñaõ tuyeân theä taïi Vuõ Ñình Tröôøng Leâ Lôïi, thì
khoâng ai coù quyeàn choâi boû caùi Töôùc Vò SVSQ/ TVBQGVN, chæ
coù nhöõng haïng ngöôøi töï mình chaø ñaïp leân danh döï baûn thaân
CSVSQ cuûa minh, xoùa boû Tình Töï Voõ Bò, xuyeân taïc Truyeàn
Thoáng Voõ Bò, laø nhöõng ngöôøi töï mình thoaùt ra khoûi taäp theå Gia
Ñình Voõ Bò
Kính thöa

Quí NT,
Quí baïn
Quí NÑ,
Quí Phu Nhaân,
Quí chò vaø caùc chaùu
Nhöõng vò HT, LHT, THT, Ñaïi Dieän Khoùa khoâng laø gì caû,
cuõng chæ laø moät CSVSQ nhö taát caû moïi ngöôøi. Hoï ñem taâm
tình, thieän chí, hy sinh thì giôø haïnh phuùc rieâng tö, ñeå duy trì
vaø phaùt trieån Tình Töï & Truyeàn Thoáng Tröôøng Meï. Hoï vaø
Gia Ñình con caùi hoï chöa heà nhaän ñöôïc moät lôøi khích leä, maø
ngöôïc laïi thöôøng phaûi nhaän laõnh nhöõng lôøi chua xoùt ñaéng
cay. Coù leû ñaây laø moät trong nhöõng lyù do, cöù moãi laàn coù baàu
baùn, thì moãi laàn laïi coù theâm moät soá ngöôøi traùnh neù sinh hoaït
cuûa Hoäi, Khoùa . . .

Traân troïng kính chaøo vaø kính chuùc Ñaïi Hoäi gaët haùi ñöôïc
nhieàu thaønh coâng toát ñeïp.

CSVSQ Nguyeãn Nho K19
Toång Hoäi Tröôûng
TH/CSVSQ/TVBQGVN
Nhieäm kyø 2002- 2004

ÑA HIEÄU 72 27

Thö Caûm Taï

cuûa
CSVSQ Laâm Duy Tieân K12
Tröôûng Ban Toå Chöùc Ñaïi Hoäi XIV

Kính göûi Quyù Nieân Tröôûng

Quyù Chò

Quyù Nieân Ñeä

Cuøng caùc chaùu TTN/ÑH .

Ñöôïc Ban Chaáp Haønh Toång Hoäi Voõ Bò ñeà cöû traùch

nhieäm toå chöùc Ñaïi hoäi cöïu SVSQ/TVB/QGVN laàn thöù

XIV taïi Washington DC, moät coâng vieäc khoù khaên ngoaøi söï

hieåu bieát vaø kinh nghieäm haïn heïp cuûa toâi .

Tröôùc nhöõng baên khoaên lo laéng laøm sao hoaøn

thaønh ñöôïc nhieäm vuï khoù khaên naøy . Sau nhöõng laàn hoäi

hoïp, baøn thaûo vaø thieát keá töø ba, boán thaùng tröôùc, vôùi tinh

thaàn töï nguyeän cuûa ñoàng moân, toâi ñöôïc caùc anh chò em

tieáp tay vaøo nhöõng nhieäm vuï then choát trong Ban Toå Chöùc

nhö sau :

Phuï Taù Tröôûng Ban Toå Chöùc: Csvsq Vuõ Xuaân Ñöùc /K24

Tröôûng Ban Tö Vaán cho Hoäi

Ñaëc Traùch TTN/ÑH TTN/ÑH Traàn Quoác Duõng /K6/2

Löõ Anh Thö /K3/2 .

Thuû Quyõ Csvsq Traàn Thanh Huyeän /K19

Tieåu Ban Taøi lieäu, Thoâng Tin, AÁn loaùt :

Csvsq Traàn Ngoïc Toaøn /K16

Csvsq Voõ Nhaãn /K20 .

Csvsq Mai Vónh Phu /K22

Tieåu Ban Tieáp taân & An ninh: Csvsq Leâ Vaên Trang /K10

Csvsq Nguyeãn Ngoïc Thaïch /K14

Tieåu Ban Nghi leã Csvsq Vuõ Xuaân Ñöùc /K24

Tieåu Ban Vaên Ngheä Csvsq Nguyeãn Tieán Vieät /K23

28 ÑAÏI HOÄI ÑOÀNG XIV CUØNG CHUNG TRAÙCH NHIEÄM

Tieåu Ban Trang trí Csvsq Traàn Vaên Caån /K18

Tieåu Ban Aåm thöïc Csvsq Löu Ñöùc Tôø /K25

Csvsq Nguyeãn Vaên A /K28

Tieåu Ban Du ngoaïn TTNÑH Löõ Anh Thö

Taát caû caùc Anh chò em ñaõ haêng say ñoùng goùp coâng

söùc vaø thì giôø, trong tinh thaàn huynh ñeä vui töôi vaø côûi môû,

ñeå hoaøn thaønh nhöõng coâng taùc moät caùch toát ñeïp .

Ngaøy Ñaïi Hoäi ñeán, taát caû anh chò em ñeàu hoan hæ vaø

vöõng tin vaøo thieän chí, taøi naêng vaø tinh thaàn phuïc vuï cuûa

chính mình, luoân luoân tin töôûng Ñaïi hoäi seõ thaønh coâng, tuy

khoâng hoaøn haûo, nhöng ít ra cuõng ñöôïc ña soá haøi loøng .

Ñaïi Hoäi ñaõ qua, lôøi khen tieáng cheâ ñaõ laéng, caù nhaân

toâi saün saøng nhaän caû moïi söï pheâ phaùn cuûa quyù vò . Nhaân cô

hoäi naøy, nhaân danh Tröôûng Ban Toå chöùc, toâi nhieät lieät khen

ngôïi, vinh danh vaø baøy toû loøng tri aân ñeán nhöõng anh chò em

ñaõ hy sinh, ñoùng goùp coâng söùc cho vieäc toå chöùc ñaïi hoäi, ñaëc

bieät caùc anh em trong BTC, Hoäi Voõ Bò Washington DC, BCH/

TH ñaõ luoân luoân goùp yù xaây döïng .

Ñaëc bieät quyù chò trong nhöõng taø aùo xanh ñoàng phuïc

thaät duyeân daùng vôùi chieác nô vaøng, chæ ñoû vaø chieác huy

hieäu Voõ Bò (daønh cho nhöõng vò trong BTC) treân ve aùo . Quyù

chò goàm coù : Chò Nguyeãn Vaên Chaán /K9, Nguyeãn Baûo Cöôøng

/K13, Traàn Khaéc Thuyeân /K16, Traàn Ngoïc Toaøn /K16, Traàn

Vaên Thuaän /K16, Laïi Ñình Ñaùn /K18, Nguyeãn Nho /

K19,Traàn Thanh Huyeän /K19, Ngoâ Kim Thu /K20, Nguyeãn

Tieán Vieät /K23, Vuõ Xuaân Ñöùc /K24, Huyønh Baù Long /K26

....vaø raát ñoâng caùc chò maø toâi khoâng nhôù heát . Quyù chò ñaõ

tieáp tay vôùi BTC, ghi danh caùc tham döï vieân, phaân phoái taøi

lieäu hoäi hoïp vaø lo vieäc aåm thöïc cho hôn 300 thöïc khaùch,

ñoàng thôøi lo vieäc tieáp taân trong buoåi daï tieäc . BTC xin cuùi

ñaàu thaùn phuïc vaø khoâng coù lôøi caùm ôn naøo cho xöùng .

Khoâng theå queân caùc anh chò em thuoäc Hoäi Csvsq/

TVBQGVN vaø TTNÑH vuøng Washington DC. Ñaëc bieät,

ÑA HIEÄU 72 29

Csvsq Vuõ Xuaân Ñöùc / K24 moät phuï taù ñaéc löïc cuûa BTC,
anh ñaõ neâu cao tinh thaàn phuïc vuï cho taäp theå CSVSQ/
TVBQGVN, nhaát laø toå chöùc ngaøy ñaïi hoäi naøy . Quyù chò
trong ban tieáp taân thöôùt tha trong boä ñoàng phuïc aùo daøi xanh,
laø do saùng kieán cuûa chò Vuõ Xuaân Ñöùc /K24 . Csvsq Voõ Nhaãn
/K20 vaø Mai Vónh Phu /K22 phuï traùch vieäc thoâng tin lieân laïc
vaø aán loaùt . Taát caû nhöõng taøi lieäu vaø thö töø cho Ñaïi Hoäi Voõ
Bò laàn thöù 14 (gôûi ñeán hôn 2,500.00 csvsq treân toaøn theá giôùi)
ñeàu do nhò vò naøy phuï traùch, hoaøn toaøn mieãn phí, tieát kieäm
cho quyõ ñieàu haønh ñaïi hoäi khoâng ít . Khi ghi danh, quyù vò
ñöôïc caáp phaùt baûng teân. Nhöõng baûng teân maø quyù vò ñeo
tröôùc ngöïc laø do Csvsq Leâ Vaên Trang /K10 thöïc hieän, troâng
raát giaûn dò, nhöng laïi ñoøi hoûi coâng vaø thì giôø . Traàn Thanh
Huyeän /K19,thuû quyõ cuûa ÑHVB 14, ñaõ hy sinh nhaát nhieàu
thì giôø vaø coâng söùc ñeå nhaän thö töø vaø chi phieáu töø caùc nôi
gôûi veà uûng hoä BTC, caäp nhaät soå saùch, thoâng baùo leân dieãn
ñaøn VBVN vaø baùo caùo tình traïng taøi chaùnh cho BTC .

Ngoaøi ra Csvsq Traàn Thanh Huyeän /K19 saün saøng
tieáp tay caùc baïn ñoàng moân trong BTC khi caàn . Nhöõng chieác
nô vaøng, chæ ñoû coù keøm huy hieäu TVBQGVN ñöôïc gaén
treân ve aùo cuûa quyù anh chò trong BTC laø do saùng kieán vaø
coâng lao cuûa caùc chò Ñoã Töï Cöôøng / K19, Nguyeãn Nho /
K19 vaø Traàn Thanh Huyeän /K19 . Csvsq Nguyeãn Tieán Vieät
/ K23 phuï traùch phaàn vaên ngheä cho daï tieäc ÑHVB14 . Anh
Vieät K23 noùi ít, laøm nhieàu, löu loaùt trong vieäc ñieàu khieån
chöông trình vaên ngheä . Anh chuù troïng veà phaåm chaát, nhöõng
anh chò em goùp phaàn vaên ngheä cho daï tieäc, ñeàu laø nhöõng ca
só chuyeân nghieäp hay ít ra ñöôïc nhieàu ngöôøi khen thöôûng vaø
giôùi thieäu . Phía TTNÑH thì coù Toång Ñoaøn Tröôûng TTNÑH
Traàn Quoác Duõng /K6/2 vaø Toång ñoaøn phoù Löõ Anh Thö /K3/
2 . Hai chaùu ñaõ ñích thaân hoaïch ñònh vaø toå chöùc du ngoaïn,
phoái hôïp vôùi nhöõng vò daân cöû, ñeå thöïc hieän nhöõng buoåi
thuyeát trình vaø huaán luyeän daønh cho caùc chaùu TTNÑH,

30 ÑAÏI HOÄI ÑOÀNG XIV CUØNG CHUNG TRAÙCH NHIEÄM

nhöõng sinh hoaït cuûa TTNÑH thaät vui töôi, thoaûi maùi höõu
ích vaø ñaày yù nghóa . Chaùu Löõ Anh Thö /K3/2 vôùi taøi ngoaïi
giao kheùo leùo, lieân laïc vôùi giôùi chöùc thaåm quyeàn taïi ñòa
phöông, ñeå möôïn caùc phoøng hoïp cuûa Government Center ,
vöøa ñeïp, roäng raõi, sang troïng nhöng khoâng toán keùm. Ngoaøi
ra, hai chaùu coøn chu toaøn trong vieäc tieáp ñoùn, lo laéng nôi aên,
choán ôû vaø giaûi trí cho caùc chaùu TTNÑH töø caùc nôi veà thuû ñoâ
döï ñaïi hoäi .

Noùi ñeán coâng söùc vaãn chöa ñuû ! Vaán ñeà taøi chaùnh
vaãn laø then choát cuûa moïi toå chöùc . BTC chaân thaønh tri aân
quyù vò Maïnh Thöôøng Quaân, goàm quyù vò thaân höõu, Nieân
Tröôûng, Nieân Ñeä, caùc anh chò vaø caùc chaùu TTNÑH, ñaõ
roäng raõi uûng hoä taøi chaùnh cho quyõ ñieàu haønh ÑHVB14 .
Toång coäng soá tieàn quyù vò göûi veà yeåm trôï ÑHVB laø 18,613.55
Myõ kim, trong ñoù coù $201.55 (toàn quyõ) do BTC/ÑHVB13
trao laïi . Nhôø vaäy, BTC ñaõ trang traûi taát caû nhöõng nhu caàu
caàn thieát cho ngaøy ñaïi hoäi . Phaàn coøn laïi, chuùng toâi seõ trao
cho taân BCH Toång Hoäi vaø Toång Ñoaøn TTNÑH .

Ñaïi Hoäi Voõ Bò laàn thöù XIV thaønh coâng chính laø do
söï yeåm trôï vaø tham döï khaù ñoâng cuûa quyù Nieân Tröôûng,
Nieân Ñeä, anh chò em vaø caùc chaùu TTNÑH, nhaát laø quyù vò
töø caùc nôi xa nhö AÂu chaâu, UÙc chaâu vv....Maëc duø ñaïi hoäi
thaønh coâng, nhöng BTC chuùng toâi khoâng traùnh khoûi khuyeát
ñieåm coù theå laøm phaät loøng quyù vò . Kính mong quyù vò löôïng
tình boû qua .

Moät laàn nöõa, Ban Toå chöùc Ñaïi Hoäi Voõ Bò laàn thöù
XIV chaân thaønh caûm taï quyù vò . Kính chuùc quyù vò cuøng böûu
quyeán an laønh vaø thònh vöôïng .

Heïn gaëp laïi trong dòp Ñaïi Hoäi Voõ Bò laàn thöù XV

Traân troïng
CSVSQ Laâm Duy Tieân K12
Tröôûng Ban Toå Chöùc Ñaïi Hoäi XIV

ÑA HIEÄU 72 31

Nhönõ g Baiø Tham Luanä
ñocï taiï

Ñaiï Hoiä Ñonà g XIV

1. NGÖÔØI VIEÄT QUOÁC GIA TRÖÔÙC
THÔØI CUOÄC

CSVSQ LÖÕ LAN K3

2. TAÄP THEÅ VBQG VAØ VAÁN ÑEÀ
SINH KHI MÔÙI
TRONG SINH HOAÏT COÄNG ÑOÀNG

CSVSQ ÑOÃ NGOÏC NHAÄN K3

32 ÑAÏI HOÄI ÑOÀNG XIV CUØNG CHUNG TRAÙCH NHIEÄM

Lôøi Toaø Soaïn:

Sau ñaây laø nguyeân vaên toaøn baûn baøi tham luaän cuûa
Trung Töôùng Löõ Lan, CSVSQ/K3, ñoïc trong Ñaïi Hoäi laàn thöù
14 cuûa Toång Hoäi Cöïu Sinh Vieân Tröôøng Voõ Bò Quoác Gia Vieät
Nam vaøo ngaøy 7 thaùng 8 naêm 2004 vöøa qua.

Trung Töôùng Löõ Lan coù 25 naêm binh nghieäp, töøng chæ
huy nhieàu ñôn vò chieán ñaáu, Sö Ñoaøn 25, Sö Ñoaøn 23, Sö
Ñoaøn 10, vaø Quaân Ñoaøn II ôû cao nguyeân. Trung Töôùng Löõ
Lan töøng laø Tham Möu Phoù Haønh Quaân Boä Toång Tham Möu,
Toång Cuïc Tröôûng Toång Cuïc Quaân Huaán, Toång Thanh Tra
Quaân Löïc vaø ñôn vò cuoái cuøng laø Chæ Huy Tröôûng Tröôøng
Cao Ñaúng Quoác Phoøng. Trong caùc cöông vò sau naày, oâng ñaõ
soaïn nhieàu binh thö, binh thuyeát cho QLVNCH. Baøi tham luaän
döôùi ñaây coù ñeà caäp ñeán Nghò Quyeát 36 cuûa vieät coäng laø moät
ñeà taøi thôøi söï noùng boûng.

ÑA HIEÄU 72 33

Thöa quyù chieán höõu, quyù quan khaùch vaø TTNÑH,

Trong nieàm vui hoäi ngoä hoâm nay, toâi xin coù ñoâi lôøi
baøy toû, coù leõ laø moät dòp hieám hoi cho toâi, khoâng haün laø vì
tuoåi ñôøi ñaõ caäp keà taùm möôi, maø vì moät ñieåm moác thôøi gian,
30 naêm sau ngaøy maát nöôùc, coù theå laø luùc theá heä ngöôøi Vieät
quoác gia chuùng ta, hoài taâm ngoài laïi, cuøng nhau caân nhaéc,
löôïng ñònh töøng loaït tö töôûng, töøng phong traøo, töøng haønh
ñoäng, ngoû haàu ruùt tæa kinh nghieäm cho chính baûn thaân, neáu
quaû thaät ñaõ quaù muoän maøng, thì cuõng coøn coù ñoâi ñieàu trao
truyeàn cho theá heä noái tieáp chuùng ta. Ñöùng tröôùc quyù vò hoâm
nay, moät ñoäng cô khaùc, thoâi thuùc toâi leân tieáng, ñoù laø moät linh
caûm, raèng thôøi cuoäc tröôùc maét chuùng ta, ñang höùa heïn nhieàu
chuyeån bieán cuûa theá giôùi, coù theå taïo nhieàu aûnh höôûng daây
chuyeàn, coù khaû naêng gaây soùng gioù, gaây soâi ñoäng lôùn, ngay
trong noäi tình cuûa taäp theå ngöôøi Vieät quoác gia. Bieát ñaâu ñeán
luùc ñoù, moãi moät chuùng ta buoäc phaûi choïn laáy moät con ñöôøng,
moät thaùi ñoä, moät tö theá xöùng ñaùng vôùi truyeàn thoáng, vôùi
phaåm caùch cuûa moät ngöôøi quoác gia chaân chính, moät só quan
QLVNCH vaøo giai ñoaïn cuoái ñôøi. Ñeå vaøo ñeà, chuùng ta haõy
thaúng thaén töï pheâ, töï kieåm, taäp theå chuùng ta veà laäp tröôøng,
tö töôûng vaø haønh ñoäng trong ba thaäp nieân vöøa qua.

Laø quaân nhaân, laø caáp chæ huy, ai naáy trong chuùng ta
ñeàu ñaõ ñöôïc ñaøo taïo, nhöõng leà loái tö duy, nhuõng nguyeân taùc
haønh ñoäng maø troïng ñieåm chuû yeáu laø oùc khaùch quan, theá
chuû ñoäng, laø nhöõng tieâu ñeà ñöùng haøng ñaàu trong baûy nguyeân
taéc chieán tranh. AÁy vaäy maø ba möôi naêm qua, chuùng ta ít coù
dòp thaáy xuaát hieän moät tö töôûng khaùch quan, moät nhaän ñònh
khaùch quan, moät phöông aùn khaùch quan hay moät haønh ñoäng
khaùch quan naøo caû. Phaûi chaêng hoäi chöùng 30 thaùng 4, 1975,
moät ñoät bieán ngoaøi taàm töôûng töôïng, moät söï maát maùt long
trôøi lôû ñaát, ñaõ doàn chuùng ta vaøo moät côn khuûng hoaûng lyù trí
baát taän, moät loøng töï aùi bò toån thöông ñeán cöïc ñoä, moät taâm
traïng boái roái taän cuøng, khieán cho chuùng ta böùc xuùc, phaûi laøm

34 ÑAÏI HOÄI ÑOÀNG XIV CUØNG CHUNG TRAÙCH NHIEÄM

moät caùi gì ñoù ñeå ñôû maát maët, phaûi laøm baát cöù gì, baát keå thaønh
baïi, baát keå haäu quaû.

Khuoân khoå thôøi gian daønh cho buoåi hoäi luaän hoâm nay khoâng
cho pheùp chuùng ta duyeät laïi chi tieát töøng bieán coá, phaân taùch
nguyeân nhaân vaø haäu quaû töøng phong traøo haønh ñoäng, maø chæ
ñieåm qua moät soá söï kieän tieâu bieåu, phaûn aûnh söï trieån khai tö
tuôûng cuûa khoái ngöôøi Vieät quoác gia töø 1975 cho ñeán nay. Toâi
xin ñöa ra saùu söï kieän tieâu bieåu.

Söï kieän thöù nhaát - Chuû tröông moät cuoäc chieán tranh du kích
giaûi phoùng quoác gia nhen nhuùm töø ñaàu thaäp nieân 80 ñaõ ñi
ñeán beá taéc. Vì thieáu haün nhöõng yeáu toá vaø ñieàu kieän khaùch
quan nhö duoàng theo moät cao traøo quoác teá (caùch maïng voâ
saûn) moät theá giôùi löôõng cöïc (hai phe quoác coäng), moät yù thöùc
heä coù naêng löïc caùm doã ñaïi ña soá quaàn chuùng (ñaùnh ñuoåi
thöïc daân ñeá quoác), moät heä thoáng caùn boä trung kieân (töøng voâ
tuø ra khaùm), moät vuøng töï do coù haäu phöông lôùn bao boïc (
nhö Trung coäng), moät lieân hoaøn chieán khu coù quaàn chuùng
tham gia yeåm trôï, tích cöïc saûn xuaát vaø chuyeån vaän trong moïi
dòch vuï haäu caàn. V.v..

Söï kieän thöù hai - Nhieàu chuû tröông goïi laø vuõ trang khaùng
chieán ñeå quang phuïc queâ höông, giaûi phoùng töøng phaàn laõnh
thoå quoác gia, töø vuøng bieân giôùi vaø caùc ñòa phöông heõo laùnh
laøm veát daàu loang, ngoõ haàu taïo döïng ñöôïc moät caên cöù laøm
ñieåm töïa ñöông ñaàu. Chuû tröông naøy cuõng khoâng phaùt ñoäng
ñöôïc vì thieáu thöïc löïc, thieáu yeåm trôï quoác noäi vaø quoác teá,
roát cuoäc chæ coøn laø moät chieâu baøi, moät hình thöùc töôïng tröng.

Söï kieän thöù ba - Trong luùc toaøn khoái ngöôøi Vieät tò naïn khaép
naêm chaâu, nhaát laø taäp theå cöïu quaân nhaân ñang khaéc khoaûi
theo doõi nhöõng ñoøn traû thuø daõ man cuûa coäng saûn ñoái vôùi
ñoàng ñoäi chuùng ta trong haøng traêm traïi hoïc taäp doïc Tröôøng
Sôn, thì moät ñoøn chính trò ngoaïn muïc cuûa moät vò Toång Thoáng
Hoa Kyø haøo hieäp vaø öu tuù nhaát trong thôøi ñaïi chuùng ta, ñaõ

ÑA HIEÄU 72 35

giaûi cöùu hoï ra khoûi töû loä, veà vôùi theá giôùi töï do. Toång Thoáng
Reagan caûnh baùo coäng saûn Vieät ÛNam raèng muoán baõi boû caám
vaän, gôõ theá coâ laäp kinh teá, thì phaûi giaûi taùn caùc traïi taäp trung
hoïc taäp vaø cho nhaân daân töï do ñi laïi. Haèng traêm roài haèng
ngaøn só quan vaø tuø nhaân chính trò ñöôïc leân ñöôøng xuaát ngoaïi.
Bieán coá naøy leõ ra phaûi laø moät thöùc tænh cho chuùng ta veà söï lôïi
haïi cuûa söùc eùp chính trò do nhöõng vaän ñoäng vôùi trung taâm
quyeàn löïc quoác teá ngay taïi löôûng vieän Quoác Hoäi vaø Haønh
Phaùp Hoa Kyø, cuøng vôùi nhöõng chieán dòch truyeàn thoâng treân
coâng luaän theá giôùi.

Theá maø ñoái phöông chuùng ta, maëc daàu khoâng coù lôïi theá nhö
ta treân ñaát Hoa Kyø, laïi beùn nhaïy vaø nhanh tay hôn ta, len loõi
vaøo caùc vieän ñaïi hoïc Hoa Kyø, caùc thö vieän coâng laäp, caùc hoäi
nghieân cöùu chieán löôïc, chính trò, xaõ hoäi, cung caáp haøng loaït
taøi lieäu nguïy taïo gian doái vaø laùo xöôïc ñeå boùp meùo lòch söû
ñaáu tranh, xuyeân taïc chính nghóa quoác gia, ñaàu ñoäc khoâng
nhöõng dö luaän Hoa Kyø maø coøn ñaàu ñoäc caû theá heä con em
chuùng ta ñang haáp thuï neàn hoïc vaán Hoa Kyø töø tuoåi aáu thô.

Söï kieän thöù tö - Khôûi ñaàu töø thaäp nieân 90, coäng ñoàng ngöôøi
Vieät quoác gia ñaõ trôû thaønh nhöõng taäp theå coù taàm voùc, nhöõng
coâng daân Hoa Kyø, coù neàn moùng kinh taøi vöõng maïnh, coù
trình ñoä khoa nghieäp quoác teá, coù taøi nguyeân trí tueä öu vieät,
vaø ñaëc bieät coù ñöôïc laù phieáu cöû tri ñeå hoäi nhaäp vaø sinh hoaït
chính trò Hoa Kyø, duø ôû haï taàng cô sôû, cuõng coù khaû naêng
gioùng leân tieáng noùi ñaày uy tín treân coâng luaän quoác teá vaø
quoác noäi, gaây aùp löïc ñoøi hoûi nhöõng caûi caùch treân queâ höông
ñeå phuïc hoài quyeàn laøm ngöôøi cho ñoàng baøo quoác noäi, thì daü
chaàn chôø, e ngaïi, chöa quen thuoäc vôùi guoàng maùy chính trò
Hoa Kyø, voâ tình boû ngoû saûn nghieäp voâ cuøng to lôùn cuûa chuùng
ta cho coäng saûn thaåm nhaäp, ung thoái vaø chi phoái töø beân trong
baèng chính saùch naèm vuøng coá höõu cuûa chuùng, khaép caùc cô
sôû, hoäi ñoaøn, gaây chia reõ, phaân hoaù trong coäng ñoàng chuùng
ta, duï doã nhöõng ngöôøi nheï daï ñem taøi nguyeân veà nöôùc cho
chuùng cöôõng ñoaït.

36 ÑAÏI HOÄI ÑOÀNG XIV CUØNG CHUNG TRAÙCH NHIEÄM

Söï kieän thöù naêm - Nghò Quyeát 36
Nghò quyeát 36 laø baèng chöùng hieån nhieân cuûa söï can thieäp
thoâ baïo nhaát cuûa coäng saûn vaøo coäng ñoàng ngöôøi Myõ goác
Vieät cuûa chuùng ta, baát chaáp luaät phaùp quoác teá, nhö leà thoùi
xöa nay cuûa chuùng, daùm coâng khai coå xuùy phong traøo khuûng
boá taäp theå ngöôøi Vieät quoác gia ôû haûi ngoaïi. Nghò quyeát naøy
chaúng phaûi chæ laø moät phöông aùn. Nghò quyeát 36 laø moät tuyeân
xöng cuûa thaønh töïu khi boïn coäng saûn thaáy thôøi cô ñaõ chín
muøi. Tinh thaàn nghò quyeát naøy thaät ra ñaõ ñöôïc laëng leõ thöïc
thi töø ba thaäp nieân tröôùc ñaây, töø khi caùn boä naèm vuøng cuûa
chuùng ñoàng xuoáng thuyeàn ra khôi vôùi ñoàng baøo tî naïn chuùng
ta, qua tôùi ñaát dung thaân naøy, cuøng sinh soáng beân caïnh ta,
nhöng laïi kieân trì, lyø lôïm thöïc thi tieâu leänh cuûa boïn ngöôøi
boân sô vích maø chính Lenin, teân toå sö coäng saûn theá giôùi, ñaõ
töøng minh ñònh roõ raøng, taøi lieäu coøn löu tröõ trong taøng vieän
coäng saûn ôû Maïc Tö Khoa, raèng coäng saûn Boân Soâ Vích: laø hoäi
kín cuûa nhöõng keå aâm möu chieám ñoaït coâng quyeàn veà cho
ñaûng, vôùi chieán thuaät laø duøng baïo ñoäng trieät tieâu laäp töùc moïi
maàm moáng phaûn ñoäng. Muoán roõ nghóa hôn, Lenin coøn toâ
ñaäm neùt hai chöõ Xöû Baén.

Quyù vò naøo coøn ngôø vöïc lôøi minh xaùc cuûa toâi hoâm nay, xin
ñoïc kyõ laïi phaàn noäi dung tinh thaàn cuûa nghò quyeát 36 cuûa
vieät coäng.

Vôùi kinh nghieäm baûn thaân, sau khi tieáp xuùc vôùi nhieàu caùn boä
coát loõi cuûa vieät coäng, veà giaø coøn soùt laïi ñoâi chuùt löông tri, ñaõ
taâm söï vôùi toâi raèng:

Thöù Nhaát : Nghò quyeát 36 khoâng bao giôø ra ñôøi ñöôïc neáu
haèng naêm chuùng ta khoâng coù haèng traêm ngaøn ngöôøi veà thaêm
queâ höông, chæ vì bò quyeán ruõ bôûi muïc ñích du hí vaø aùo gaám
veà laøng, voâ tình tieáp tay cho coäng saûn raèng Vieät Nam giôø ñaây
ñaõ phoàn vinh, thònh trò.

ÑA HIEÄU 72 37

Thöù Hai; Nghò quyeát 36 khoâng bao giôø ra ñôøi ñöôïc neáu haèng
naêm chuùng ta khoâng gôûi veà boán tæ myõ kim moät caùch voâ toäi
vaï, ñeå cung öùng cho moät phaàn tö ngaân saùch quoác gia, cho
vieät coäng ñaøi thoï haèng traêm ngaøn coâng an, taêng cöôøng theá
keàm keïp nhaân daân, bieán caùn boä coäng saûn thaønh moät giai caáp
môùi: giai caáp tö baûn tyû phuù ñoû. Soá tieàn ñoù, khoâng ñöôïc duøng
ñeå cöùu ñoùi giaûm ngheøo nhö keá hoaïch chuùng töøng reâu rao,
maø moät phaàn soá tieàn ñoù ñöôïc cuïc kieàu vaän duøng ñeå khuynh
ñaûo vaø khuûng boá chuùng ta, khaùc naøo laáy gaäy oâng ñaäp löng
oâng.

Thöa quyù vò, Nhaät Baûn hieän laø quoác gia vieän trôï nhieàu nhaát
cho Vieät coäng vôùi 800 trieäu Myõ kim moãi naêm. Vôùi tö caùch
naøy, Nhaät Baûn nhieàu laàn caûnh baùo Vieät Nam phaûi caûi toå kinh
teá, xaây döïng daân chuû, môû roäng töï do. Coäng Ñoàng chuùng ta
vieän trôï 5 laàn nhieàu hôn Nhaät Baûn, nhöng khoâng ñoøi hoûi moät
ñieàu kieän naøo caû.

Thaät ra, chuùng ta chaúng phaûi laø moät coäng ñoàng. Chuùng ta laø
ba trieäu ngöôøi ñoäc laäp, khoâng ai coù theå baûo ai moät baát cöù
ñieàu gì. Phaûi chaêng ñoù laø moät hieän traïng ñaày caùm doã cho
vieät coäng phoùng tay cöôùp laáy cô hoäi.

Noäi dung lôøi leõ nghò quyeát 36 gioáng y heät nhö nhöõng gì
Trung Coäng ñe doïa Ñaøi Loan maø chuùng ta ñaõ töøng nghe
thaáy. Chuùng ví ba trieäu ngöoøi Vieät quoác gia chuùng ta laø moät
boä phaän khoâng theå taùch rôøi vôùi toaøn khoái nhaân daân, vaø chuùng
khoâng theå boû ngoõ moät khoái taøi nguyeân vó ñaïi nhö vaäy. Chuùng
coøn höùa seõ thanh toaùn moïi ñeà khaùng phaûn ñoäng baèng moïi
bieän phaùp. Roõ raøng laø moät lôøi tuyeân chieán baèng chieán löôïc
khuûng boá maø coäng saûn theá giôùi sôû tröôøng xöa nay.

Chính phuû Hoa Kyø tôùi giôø naøy chöa kòp phaûn öùng vì chöa
quen vôùi chieán thuaät töø trong ñaùnh ra. Chính chuùng ta phaûi
coù keá hoaïch baûo veä cho chuùng ta. Neáu chôø chính phuû baûo
veä coù khi seõ quaù muoän.

38 ÑAÏI HOÄI ÑOÀNG XIV CUØNG CHUNG TRAÙCH NHIEÄM

Toâi xin ñôn keà moät thí duï:
Hieän trong muøa heø naøy, vieät coäng boû moät soá tieàn lôùn toå chöùc
cho 90 em sinh vieân, hoïc sinh maø chuùng goïi laø Vieät kieàu
nöôùc ngoaøi veà thaêm queâ höông. Khoâng caàn ñi theo, taát caû
chuùng ta ñeàu bieát chuùng cho caùc em xem nhöõng gì vaø noùi
vôùi caùc em nhöõng ñieàu gì. Khi trôû laïi ñaây caùc em seõ noùi raèng
chuùng ta, cha, meï, anh, chò cuûa caùc em laø nhöõng ñöùa noùi doái,
nhöõng keû thuø dai, nhöõng keû khoâng coù loøng aùi quoác, ruoàng
boû queâ höông! Moät ngaøy kia, toå chöùc xong cho 9 ngaøn treû
em veà thaêm queâ höông, 9 ngaøn gia ñình seõ tan naùt, chín ngaøn
nhaø seõ coù con thoaùt ly gia ñình, coäng ñoàng chuùng ta seõ tan
naùt neáu khaét khe vôùi caùc em, coäng ñoàng chuùng ta cuõng seõ
tan naùt neáu cöù ñeå cho caùc em haønh ñoäng nhö nhöõng Àchaùu
ngoan baùc Hoà, cuûa nhöõng ngaøy thaùng tieáp theo thaùng Tö
naêm 1975, toá cha, toá meï, toá chò, toá anh, baùo cho coâng an bieát
boá meï choân vaøng ôû ñaâu!

Chính phuû Hoa Kyø seõ coù bieän phaùp gì vôùi chieán dòch naøy?

Vaäy nghò quyeát 36 phaûi laø chuû ñieåm nghieân cöùu vaø haønh
ñoäng cuûa coäng ñoàng chuùng ta ngay töùc khaéc, khoâng theå chaàn
chöø. Phaûi coù nhöõng lieàu thuoác ngaên ngöøa söï ñaàu ñoäc nham
hieåm naøy. Giaûi thích ngay cho cha meï naøo cho con em chuùng
ta tham döï troø chôi nguy hieåm naøy. Cuõng caàn xeùt laïi toaøn boä
haäu quaû cuûa nhöõng chuyeán veà thaêm queâ höông cuõng nhö
gôûi tieàn moät caùch thieáu thaän troïng veà Vieät Nam.

Söï kieän thöù 6:

Trong 3 naêm cuoái cuøng vöøa qua, duø cho coù phaàn muoän maøng,
khoái ngöôøi Myõ goác Vieät chuùng ta ñaõ baét ñaàu hoäi nhaäp vaøo
ñôøi soáng chính trò Hoa Kyø. Laõnh nhaän nhöõng ñòa vò daân cöû,
nhöõng chöùc vuï tö phaùp, haønh chaùnh, hoïc chaùnh, töø ñoù ñaõ
vaän ñoäng dö luaän vinh danh chính nghóa quoác gia trong chieán
tranh baûo veä töï do, ñoái ñaàu vôùi coäng saûn. Nhöõng Töoïng Ñaøi

ÑA HIEÄU 72 39

Chieán Só Vieät Myõ ñaõ ñöôïc döïng neân taïi Westminster, Texas,
Washington, v.v..

Töø giöõa naêm 2002 ñaõ soâi noåi chieán dòch vinh danh côø vaøng,
ñöôïc coå xuyù vaø thaønh coâng treân 70 quaän haït vaø thaønh phoá
khaép nöôùc Myõ, thöøa nhaän laù côø tieâu bieåu cho lyù töôûng daân
chuû, töï do maø ngöôøi Vieät quoác gia ñaõ beàn bæ chieán ñaáu vaø
tieáp tuïc toân thôø. Chieán dòch naøy nhaéc nhôû cho theá heä treû am
töôøng coäi nguoàn vaø chính nghóa cuûa theá heä cha anh.

Taän phöông Nam Thaùi Bình Döông, ngöôøi Vieät quoác gia taïi
UÙc Ñaïi Lôïi cuõng ñaõ thöïc hieän moät cuoäc bieåu döông löïc löôïng
vaø loøng quyeát taâm voâ cuøng ngoaïn muïc, chaän ñöùng ngay aâm
möu tuyeân truyeàn coäng saûn qua heä thoáng truyeàn hình, truyeàn
thanh vieät coäng taïi luïc ñòa naøy.

Coâng taùc keá tieáp coù yù nghóa laâu daøi vaø roäng lôùn hôn, laø vieäc
xaây döïng moät töoïng ñaøi taïi trung taâm thuû ñoâ Hoa Thònh Ñoán,
caïnh quoác hoäi Hoa Kyø, ñeå töôûng nhôù moät traêm trieäu naïn
nhaân coäng saûn treân toaøn theá giôùi do Saùng Hoäi Xaây Döïng Ñaøi
Töôûng Nieäm Naïn Nhaân Coäng Saûn taïi Hoa Thònh Ñoán coå xuyù
- thaùng Baûy vöøa qua, thaønh vieân Vieät Nam trong Saùng Hoäi
naøy ñöôïc vinh danh veà söï tích cöïc tham gia vaø ñoùng goùp
trong naêm 2004.

Chöa heát, trong töông lai, töôïng ñaøi coøn ñöôïc trieån khai vôùi
moät vieän baûo taøng toäi aùc coäng saûn treân theá giôùi. Coäng Ñoàng
Vieät Nam ta caàn raùo rieát truy taàm nhöõng kyû vaät tieâu bieåu ñaày
yù nghóa nhaát ñeå toá giaùc vôùi haäu theá bao oan khieân vaø tang
toùc maø coäng saûn ñaõ gaây ra cho daân toäc vaø queâ höông Vieät
Nam.

Keát Luaän
Trong maáy phuùt vöøa qua, chuùng ta ñaõ cuøng nhau vaïch

laïi boái caûnh sinh hoaït cuûa coäng ñoàng quoác gia ôû haûi ngoaïi
trong ba thaäp nieân vöøa qua.

40 ÑAÏI HOÄI ÑOÀNG XIV CUØNG CHUNG TRAÙCH NHIEÄM

Ñem ñoái chieáu nhöõng möu moâ quyû quyeät cuûa ñoái
phöông vôùi nhöõng tieán boä thöôøng tình cuûa chuùng ta, böùc
tranh khoâng ñeán noãi ñen toái, tuyeät voïng, nhöng coù nhöõng cô
nguy maø chuùng ta caàn caûnh giaùc, cuõng nhö nhöõng trieån voïng
maø chuùng ta caàn maïnh daïn khai thaùc ñeå ñaûm baûo moät ngaøy
mai an laønh, thònh trò hôn cho coäng ñoàng vaø theá heä con chauù
chuùng ta.

Phoùng taàm maét qua theá giôùi hieän nay, chuùng ta thaáy
roõ söï soâi ñoäng, moät ngaøy moät theâm nhöõng daáu hieäu hieàm
khích vaø ñoå vôõ. Caùi traät töï môùi maø sieâu cöôøng Hoa Kyø ra söùc
oån coá sau khi chieán tranh laïnh Nga Myõ chaám döùt, ñaõ laëng leõ
bieán thaønh löôõng cöïc vôùi maøu saéc toân giaùo. Vieãn aûnh moät
cuoäc thaùnh chieán khoác lieät maø moïi quoác gia taân tieán vaø phoàn
vinh coá traùnh ñang bò nhöõng thaønh phaàn quaù khích duøng
khuûng boá ñeå chaâm leân ngoøi löûa toaøn caàu. Khuûng boá cuõng laø
moät khía caïnh, moät thaønh phaàn cuûa du kích chieán. Noù ñang
coù ñuû ñieàu kieän ñeå phaùt ñoäng vaø phaùt trieån, ñeå thöïc söï ñe
doïa hoøa bình theá giôùi. Lôïi duïng söï roái reng naøy, caùc nöôùc
chuû tröông ñoäc taøi toaøn trò, ñaëc bieät laø Trung Quoác vaø Baéc
Haøn seõ thöøa cô thöïc hieän tham voïng cuûa mình. Chuùng ta caàn
chuaån bò tö theá ñeå khoûi luùng tuùng trong côn phong ba.

Ngöôøi Vieät quoác gia chuùng ta laø moät taäp theå hieáu hoøa
vaø caàu an. Nhöng, lòch söû chöùng minh, khi ñoái dieän vôùi hieåm
hoïa vaø aùp böùc, chuùng ta khoâng neà gian nguy vaø chaáp nhaän
thöû thaùch. Tuy nhieân, roõ raøng laø chuùng ta ñang thieáu chuaån
bò, thieáu ñoäi nguõ vaø chöa coù laõnh ñaïo thöïc söï.

Laõnh ñaïo laø tieân lieäu, laø toå chöùc, laø ñoäng vieân tö
töôûng vaø phoái hôïp haønh ñoäng. Leõ soáng chuùng ta chính laø
coäng ñoàng naøy vaø nhöõng gì chuùng ta ñaõ taïo döïng vôùi moà
hoâi, nöôùc maét töø ba möôi naêm qua. Laàn naøy, söï ñe doïa maø
chuùng ta phaûi ñoái ñaàu chaúng phaûi laø töø ngoaøi ñaùnh vaøo maø töø
trong noå ra. Voán ñaõ thieáu chaát keo sôn gaén boù, chuùng ta coù
theå tan ra töøng maûnh. Do ñoù, moãi ngöôøi trong chuùng ta haõy
bình taâm suy nghó, soaùt laïi kyù öùc dó vaõng ñeå thaáy roõ leân trong
suy xeùt cuûa ta, raèng ai laø baïn vaø ai laø thuø.

ÑA HIEÄU 72 41

TAÄP THEÅ VBQG & VAÁN ÑEÀ
SINH KHI MÔÙI

TRONG SINH HOAÏT COÄNG ÑOÀNG

42 ÑAÏI HOÄI ÑOÀNG XIV CUØNG CHUNG TRAÙCH NHIEÄM

 
 
Kính thöa Chuû Toaï ñoaøn,
Kính thöa Ñaïi Hoäi Ñoàng
 

Coù dòp quan saùt sinh hoaït moät soá Hoäi CSVSQ/
TVBQGVN ñòa phöông, toâi thaáy coù hieän töôïng phaân hoaù,
chia reõ, nieàm tin suy yeáu, tinh thaàn baïc nhöôïc, ñaõ xaûy ra söï
vieäc moät vaøi CSVSQ khoâng daùm ñi hoïp vì sôï lôõ ra phaûi mang
gaùnh naëng aên côm nhaø vaùc ngaø voi. Thaäm chí, moät vaøi anh
em coøn ñöa yù kieán hay laø ta haõy giaûi taùn Hoäi vaø trôû veà vôùi
neáp sinh hoaït thuaàn tuyù aùi höõu töông trôï cuûa Khoùa.

Tình hình noäi boä khoâng saùng suûa ôû moät vaøi ñòa phöông
vöøa moâ taû traùi ngöôïc vôùi luoàng sinh khí phaán khôûi veà nhöõng
thaønh coâng toát ñeïp trong sinh hoaït coäng ñoàng maø taäp theå
VBQG vaø theá heä haäu dueä chuùng ta ñaõ ñoùng goùp cho muïc
tieâu GIAÛI TRÖØ CS ÑEÅ QUANG PHUÏC QUEÂ HÖÔNG. Böùc
tranh nghòch lyù treân phaûn aûnh moät söï thöïc ñau loøng: ngay caû
tieàm naêng VBQG haûi ngoaïi cho noã löïc chung, chuùng ta coøn
chöa vaän duïng ñöôïc, noùi chi ñeán vaän duïng tieàm naêng cuûa
toaøn khoái ngöôøi Vieät QG haûi ngoaïi. Ta thöôøng noùi tö töôûng
ñeû ra haønh ñoäng. Laø moät taäp theå caùn boä cuûa coäng ñoàng,
chuùng ta coù nhu caàu böùc thieát duyeät laïi vaán ñeà thoáng nhaát tö
töôûng veá tình hình chính trò, veà chieán löôïc chieán thuaät vaø
kinh nghieäm ñaáu tranh, ñeå töø ñoù tìm phöông caùch vaän duïng
noã löïc thöïc thi LTQGDT cuûa ngöôøi CSVSQ xuaát thaân töø
TVBQGVN moät caùch höõu hieäu hôn.
 
Thöa toaøn theå ÑHÑ
 

Treân chính tröôøng coäng ñoàng ngöôøi Vieät quoác gia haûi
ngoaïi (CÑNVQGHN) hieän nay coù 4 hieän töôïng khieán chuùng
ta phaûi ñaëc bieät quan taâm:
 
Thöù nhaát: Söï thaønh coâng röïc rôõ veà traän chieán “Döïng laïi côø
vaøng”. Theo chieán höõu Phaïm baù Hoa ghi nhaän: cho ñeán ngaøy

ÑA HIEÄU 72 43

21 thaùng 7 naêm 2004 ñaõ coù 67 ñòa phöong taïi Hoa kyø goàm 5
Tieåu bang, 3 quaûn haït vaø 59 thaønh phoá coâng nhaän laù côø vaøng
ba soïc ñoû laø bieåu töôïng cuûa ngöôøi Vieät quoác gia haûi ngoaïi.
Traân chieán “Döïng laïi côø vaøng” khoâng nhöõng bieåu döông
söùc maïnh coäng ñoàng, goùp phaàn vaøo coâng cuoäc tranh ñaáu
cho Töï do, Daân chuû, Nhaân quyeàn cho VN maø coøn mang yù
nghóa phuïc höng yeáu toá chính nghóa vaø danh döï cuûa QLVNCH
trong CTVN vöøa qua. Chính nghóa ñaáu tranh cuûa VNCH ngaøy
moät saùng toû, aét phôi baøy ñaäm neùt baûn chaát phi chính nghóa
cuûa CSVN.

Toång ñoøan TTNÑH, theá heä haäu dueä cuûa chuùng ta ñaõ
goùp coâng khoâng nhoû vaøo söï thaønh coâng cuûa chieán dòch naøy.
 
Thöù hai: Chieán dòch tranh ñaáu cho Töï do, Daân chuû vaø Nhaân
quyeàn cho VN ngaøy caøng ñöôïc theá giôùi yeåm trôï. Ngaøy 19
vaø 20 thaùng 11 naêm 2003, hai Quoác hoäi Hoa kyø vaø Quoác hoäi
AÂu chaâu ñaõ thoâng qua quyeát nghò ñoøi nhaø caàm quyeàn CSVN
toân troïng nhaân quyeàn vaø töï do toân giaùo. Tieáp theo laø caùc toå
chöùc nhaân quyeàn quoác teá, hoäi AÂn xaù quoác teá, hoäi kyù giaû
khoâng bieân giôùi, UÛy Ban Töï do Toân giaùo Hoa kyø ... ñeàu leân
aùn Haø Noäi vi phaïm nhaân quyeàn, ñaøn aùp toân giaùo, giam caàm
phi phaùp vaø baát coâng nhöõng thaønh phaàn ñoái khaùng. Ngaøy 12
thaùng 5 naêm 2004, Haï vieän Hoa kyø ñaõ thoâng qua Nghò quyeát
soá 378 vôùi 424 phieáu thuaän, moät phieáu traéng ñoøi nhaø caàm
quyeàn CSVN phaûi toân troïng töï do toân giaùo vaø nhaân quyeàn,
phaûi töùc khaéc traû töï do voâ ñieàu kieän LM Nguyeãn vaên Lyù.
Caùch ñaây ñuùng 17 ngaøy, töùc laø vaøo ngaøy 19 thaùng 7 vöøa qua,
Haï vieän Hoa kyø laïi thoâng qua Nghò quyeát ngöng vieän trôï
khoâng coù tính caùch nhaân ñaïo ñeå tröøng phaït nhaø caàm quyeàn
CSVN vi phaïm töï do, daân chuû vaø nhaân quyeàn. Toùm laïi, taát caû
nhöõng tin töùc thôøi söï gaàn ñaây cho thaáy, haàu heát caùc toå chöùc
vaø nhaân daân theá giôùi ñang nhaát loaït gaây söùc eùp buoäc nhaø
caàm quyeàn Haø Noäi phaûi toân troïng nhaân quyeàn, toân troïng töï
do toân giaùo. CSVN khoâng theå ñi ngöôïc laïi xu höôùng toaøn
caàu naøy.

44 ÑAÏI HOÄI ÑOÀNG XIV CUØNG CHUNG TRAÙCH NHIEÄM

Theá heä haäu dueä cuûa taäp theå VBQG cuõng ñaõ goùp coâng
lôùn cho söï thaønh coâng cuûa chieán dòch tranh ñaáu nhaân quyeàn
cho VN.
 
Thöù ba: Söï ra ñôøi cuûa Taäp theå Chieán só VNCH Haûi Ngoaïi
(TTCSVNCHHN), quy tuï caùc chieán só QLVNVH, Caûnh Saùt
Quoác Gia (CSQG), Löïc Löôïng Baùn Quaân Söï (LLBQS) vaø
Theá Heä Haäu Dueä (THHD) thaønh moät cô caáu ñaáu tranh thoáng
nhaát. Toå chöùc naøy hieän nay do Giaùo sö Nguyeãn xuaân Vinh,
cöïu Tö Leänh Khoâng Quaân QLVNCH vaø cöïu Thieáu töôùng Leâ
minh Ñaûo laõnh ñaïo. TT Leâ minh Ñaûo laø moät cöïu SVSQ/
TVBQGVN ñang hieän dieän trong hoäi tröôøng naøy. Tuy môùi
hình thaønh chöa ñaày moät naêm, TTCSVNCHHN ñaõ treân ñaø
hoaøn taát coâng taùc toå chöùc 9 Trung Taâm Ñieàu Hôïp Ñòa Phöông
(TTÑHÑP) treân toaøn theá giôùi. Ñöôïc bieát, leã ra maét caùc
TTÑHÑP ñöôïc döï truø toå chöùc vaøo ñaàu thaùng 10 saép tôùi,
ñoàng thôøi vôùi vieäc coâng boá keá hoaïch hoaït ñoäng quy moâ cuûa
Taäp theå naøy.
 
Thöù boán: Söï xuaát hieän Nghò Quyeát 36 do Boä chính trò ñaûng
CSVN phoå bieán veà coâng taùc ñoái vôùi ngöôøi VN ôû nöôùc ngoaøi.
Ñaây laø moät chæ thò cho caùc caáp ñaûng boä vaø nhaø caàm quyeàn
CSVN trong cuõng nhö ngoaøi nöôùc trieät ñeå thi haønh, nhaèm
muïc ñích duï doã, luõng ñoaïn, kieàm cheá, lôïi duïng vaø ñe doaï
khoûang 3 trieäu ngöôøi VN sinh soáng taïi ngoaïi quoác. Theo NQ
naøy, ñaûng CSVN coi taát caû moïi ngöôøi VN ôû nöôùc ngoaøi, duø
ñaõ gia nhaäp quoác tòch caùc quoác gia cö truù, laø “moät boä phaän
khoâng taùch rôøi cuûa coäng ñoàng daân toäc VN”. Vôùi söï gian doái
khoaùc boä aùo quoác tòch VN treân ngöoøi Vieät haûi ngoaïi, ñaûng
CSVN töï cho mình quyeàn kieåm soaùt (maëc daàu laø baát hôïp
phaùp) caùc CÑNVQGHN. Traàm troïng hôn nöõa, chuùng coøn coâng
khai ñe doaï nhöõng ngöôøi Vieät haûi ngoaïi khoâng chòu theo
ñöôøng loái do ñaûng CSVN aùp ñaët maø hoï leân aùn laø “ nhöõng
ngöôøi ñi ngöôïc laïi nhöõng lôïi ích chung cuûa daân toäc, ra söùc
choáng phaù ñaát nöôùc, phaù hoaïi moái quan heä hôïp taùc giöõa
nöôùc sôû taïi vôùi VN”.

ÑA HIEÄU 72 45

 
Thöa toaøn theå ÑHÑ
 

Toaøn boä 4 hieän töôïng treân coù theå ñöôïc coi laø daáu chæ
cuûa moät theá traän Quoác Coäng, moät beân laø ngöôøi Vieät quoác gia
haûi ngoaïi, moät beân laø CSVN ñang hình thaønh, chuaån bò cho
moät traän thö huøng, maø chieán tröôøng laø caùc CÑNVQGHN vaø
thôøi ñieåm gaàn nhaát coù theå laø 30 thaùng 4 naêm 2005, kyû nieäm
30 naêm MNVN bò thaát thuû vaøo tay CSVN.
 

Tình hình treân cho thaáy, cuoäc ñaáu tranh cho LTQGDT
cuûa Taäp theå VBQG noùi rieâng vaø cuûa ngöôøi Vieät haûi ngoaïi noùi
chung, böôùc vaøo giai ñoïan môùi vôùi nhieàu thöû thaùch cuõng
nhö vaän hoäi. Ñeå quy ñònh höôùng ñi môùi cuûa Taäp theå, chuùng
ta haõy löôïc duyeät boái caûnh lòch söû caän ñaïi, nhöõng suy tö veà
chieán löôïc chieán thuaät ñaáu tranh vôùi CS, nhöõng kinh nghieäm
trong quaù khöù ñeå töø ñoù seõ tìm ra phöông caùch giaûi quyeát
thích nghi vôùi tình hình hieän taïi. Toâi muoán ñeà caäp vaén taét veà
6 ñieåm sau:

 
- Ñaùnh giaù cuoäc chieán tranh giaûi phoùng daân toäc

cuûa CSVN
-  Baûn chaát baïo löïc vaø nhöõng di haïi do CSVN ñeå

laïi cho daân toäc.
-  Baûn chaát baïo löïc vaø ñöôøng loái chieán tranh cuûa

CS trong CTVN.
-  Töông quan löïc löôïng giöõa CSVN vaø

CÑNVQGHN
-  Toång coâng kích chính trò xuyeân qua Nghò Quyeát

36 cuûa CSVN
-  Ñi tìm sinh khí môùi trong sinh hoaït coäng ñoàng.
 
1. Ñaùnh giaù cuoäc chieán tranh giaûi phoùng daân toäc cuûa
CSVN
 

46 ÑAÏI HOÄI ÑOÀNG XIV CUØNG CHUNG TRAÙCH NHIEÄM

Taïi ñaïi hoäi IV ñaûng CSVN naêm 1976 sau khi cöôõng
chieám ñöôïc MNVN, Leâ Duaãn, toång bí thö ñaûng CSVN huyeânh
hoang tuyeân boá: “Nöôùc ta coù vinh döï lôùn laø moät nöôùc nhoû
maø ñaõ anh duõng ñaùnh thaéng hai ñeá quoác to laø Phaùp vaø Myõ
vaø ñaõ goùp phaàn xöùng ñaùng vaøo phong traøo giaûi phoùng daân
toäc treân toaøn theá giôùi”. Vaán ñeà ñöôïc ñaët ra ôû ñaây laø caû hai
cuoäc chieán 1945-1954 vaø 1959-1975 maø CS goïi laø chieán
tranh giaûi phoùng daân toäc coù caàn thieát khoâng? coù mang laïi
phuùc lôïi cho nhaân daân VN khoâng? vaø neáu Hoà chí Minh khoâng
cöôõng eùp VN vaøo quyõ ñaïo XHCN thì VN seõ ñi veà ñaâu?

Ñeå traû lôøi nhöõng caâu hoûi treân, chuùng ta haõy nhìn laïi
nhöõng dieãn bieán lòch söû theá giôùi. Sau theá chieán thöù hai, caùc
quoác gia thuoäc ñòa Ñoâng Nam AÙ, daàu coù hay khoâng coù phong
traøo khôûi nghóa vuõ trang ñeàu ñaõ daønh laïi ñöôïc neàn ñoäc laäp.
Söï vieäc caùc ñeá quoác buoäc phaûi trao traû neàn ñoäc laäp cho caùc
thuoäc ñòa khoâng xaûy ra cuøng moät luùc, nhöng keùo daøi töø naêm
1945 cho ñeán thaäp nieân 60:

-  Naêm 1946, Myõ trao traû ñoäc laäp cho Philippines,
Phaùp trao traû ñoäc laäp cho Syria vaø Liban.

-  Naêm 1947, Anh trao traû ñoäc laäp cho AÁn doä vaø
Pakistan.

-  Naêm 1957, Anh trao traû ñoäc laäp cho Malaysia sau
khi deïp tan ñöôïc caùc phong traøo khôûi nghóa vuõ
trang, trong ñoù coù phong traøo CS. v.v.

Trôû veà quaù khöù, giaû thöû taïi VN, neáu khoâng coù phong
traøo giaûi phoùng voõ trang cuûa CS, thì ñeá quoác Phaùp sôùm muoän
cuõng buoäc phaûi trao traû neàn ñoäc laäp cho VN theo xu höôùng
chính trò quoác teá cuûa thôøi ñaïi. Neáu quaû nhö vaäy thì daân toäc
VN ñaõ coù theå traùnh ñöôïc hai cuoäc chieán tranh khoác lieät vôùi
haøng trieäu sinh linh phaûi hy sinh oan uoång, ñaát nöôùc ñaõ khoâng
phaûi tuït haäu toaøn boä caùc maët veà tinh thaàn, veà ñaïo lyù cuõng
nhö veà vaät chaát nhö ngaøy nay.

Vaäy thì, ñöùng treân quan ñieåm lòch söû khaùch quan ñeå
nhaän ñònh, ta coù theå keát luaän, phong traøo giaûi phoùng daønh
laïi neàn ñoäc laäp cho xöù sôû theo ñöôøng loái XHCN maø CSVN
thöôøng huyeânh hoang, khoâng theå ñöôïc coi laø con ñöôøng duy

ÑA HIEÄU 72 47

nhaát nhö CSVN khaúng ñònh. Coøn neáu ñöùng treân tieâu chuaån
haïnh phuùc aám no cho toaøn daân ñeå ñaùnh giaù, thì vieäc aùp ñaêt
chuû thuyeát XHCN ngoaïi lai leân ñaàu nhaân daân VN ñaõ laø moät
ñaïi thaûm hoïa cho daân toäc.

Nhìn töø hai vò trí treân, Taäp theå VBQG haûi ngoaïi khaúng
ñònh: CSVN chæ coù toäi chöù khoâng heà coù coâng trong chieán
tranh giaûi phoùng daân toäc.
 
2. Baûn chaát baïo löïc vaø nhöõng di haïi do CSVN ñeå laïi cho
daân toäc.
 

Vôùi CS, phöông phaùp baïo löïc ñöôïc coi laø kinh ñieån:
 

-  Theo Maùc: Baïo löïc laø baø ñôõ moïi cuoäc caùch maïng.
-   Theo Engel: Khoâng coù vuõ khí pheâ phaùn naøo coù

theå thay theá ñöôïc söï pheâ phaùn baèng vuõ khi       
Laáy nguyeân taéc cöùu caùnh bieän minh cho phöông tieän,
vôùi baûn chaát baïo löïc, phong traøo coäng saûn ñaõ saùt haïi haøng
trieäu sinh linh trong moãi quoác gia maø noù löôùt qua. Töø 1917
khi cheá ñoä XHCN xuaát hieän taïi Lieân xoâ, thì ngay trong giai
ñoaïn xaây döïng hoaø bình cuõng ñaõ ñaày maùu vaø nöôùc maét.
Haøng trieäu ngöôøi ñaõ bò baét bôù, löu ñaøy, haønh haï, tuø toäi, cheát
ñoùi, cheát beänh, bò saùt haïi. Ban ñaàu laø ôû Lieân xoâ, sau lan ra
caùc nöôùc khaùc. VN cuõng khoâng ngoaïi leä. Taùc giaû Phöông
Nam Australia trong baøi vieát : “Vieät Nam ñaát nöôùc toâi” ñaõ
phaûi than thôû: “Nöôùc maét cuûa nhaân daân heát chaûy xuoâi roài laïi
chaûy ngöôïc, nhöng khoâng heà laøm cho caùi aùc döøng tay.”
Phöông phaùp baïo löïc trieät ñeå ñeû ra cô cheá taäp trung quyeàn
löïc trieät ñeå, hieäu quaû cho noã löïc chieán tranh, nhöng hoaøn
toaøn thaât baïi khi xaây döïng hoaø bình. Cuoái cuøng chæ coøn laïi
moät soá nhoû nhaân danh giai caáp voâ saûn ñoäc quyeàn toaøn trò thuû
lôïi, coøn ña soá thì bò töôùc ñoaït moïi quyeàn caên baûn toái thieåu
cuûa con ngöôøi, soáng trong phaäp phoàng lo sôï bò... baét ñi caûi
taïo.
Vôùi CS, baïo löïc ñöôïc trieät ñeå aùp duïng cho ñeán möùc
khoáng cheá toaøn dieän toaøn boä con ngöôøi veà linh hoàn, trí tueä,

48 ÑAÏI HOÄI ÑOÀNG XIV CUØNG CHUNG TRAÙCH NHIEÄM

theå xaùc cuõng nhö veà moïi quyeàn lôïi caên baûn. Trong lòch söû
nhaân loaïi, chöa töøng coù moät cheá ñoä chính trò naøo baïo taøn vaø
ñoäc ñòa nhö nhöõng cheá ñoä CS. Haäu quaû laø sau hôn nöûa theá
kyû döôùi söï cai trò baèng baïo löïc, xaõ hoäi VN ngaøy nay ñaõ xuoáng
caáp taän cuøng moïi maët: truyeàn thoáng cao ñeïp daân toäc bò böùng
reã, xaõ hoäi phaân hoaù, baêng hoaïi veà teä ñoan nghieän huùt, côø
baïc, ñó ñieám, maùnh mung, baèng giaû, haøng giaû v.v.. , teä naïn
tham nhuõng töï do tung hoaønh khoâng coøn thuoác chöõa, loái
soáng con ngöôøi maát ñònh höôùng veà tieâu chuaån giaù trò coâng
daân. Noùi toùm laïi, CSVN ñang ñeå laïi cho daân toäc moät di saûn
voâ cuøng toài teä, aûnh höôûng nguy haïi saâu roäng vaø laâu daøi ñeán
töông lai daân toäc.

3. Baûn chaát baïo löïc vaø ñöôøng loái chieán tranh cuûa CS trong
CTVN
 

Taát caû nhöûng ai ñaõ töøng tham gia CTVN ñeàu coù moät
nhaän xeùt: CTVN laø moät cuoäc chieán coù baûn chaát raát phöùc taïp.
Coù nhieàu caùch moâ taû: ñoù laø moät cuoäc chieán tranh yù thöùc heä,
moät cuoäc chieán tranh chính trò, moät cuoäc chieán tranh giöõa hai
theá giôùi tö baûn vaø theá giôùi CS, hoaëc giaû ñoù laø moät cuoäc chieán
tranh caùch maïng (CTCM), chieán tranh khuynh ñaûo, chieán
tranh quy öôùc (CTQÖ) v.v. tuyø theo vò trí vaø caùch nhìn cuûa
moãi ngöôøi. Coøn caùc CSVSQ/TVBQGVN, chuùng ta neân suy
tö veà hai cuoäc CTVN nhö theá naøo?

Carl Von Clausewitz ñònh nghóa; chieán tranh laø söï keá
tuïc cuûa chính trò. Taïi VN, phe CS chaúng nhöõng khoâng phuû
nhaän chieán tranh laø muïc ñích cuûa chính trò maø coøn di xa hôn
nöõa baèng tö töôûng cuûa Mao traïch Ñoâng vôùi ñònh nghóa: Chính
trò laø chieán tranh khoâng ñoå maùu, chieán tranh laø chính trò coù
ñoå maùu.

Tö töôûng Clausewitz phaûn aûnh hình thöùc vaø noäi dung
CTQÖ.

Tö töôûng Mao traïch Ñoâng phaûn aûnh hình thöùc vaø noäi
dung CTCM.

ÑA HIEÄU 72 49


Click to View FlipBook Version