The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

חוברת עלונים גרפומט יתרו תשעט

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by cy, 2019-01-20 09:02:05

חוברת עלונים יתרו תשעט

חוברת עלונים גרפומט יתרו תשעט

Keywords: g,עלונים לשבת

Ħ"Ĥ ČĒĘĞč ĥ"đĚ ĥ"ĤĞ đĤĦĕ

6:25 6:03 5:46 4:31 ęĕĘĥđĤĕ
6:21 5:59 5:47 4:45 ģĤč ĕĜč
6:22 6:00 5:45 4:35
6:22 6:00 5:48 4:46 ĐĠĕē
6:24 6:02 5:47 4:30 ďđďĥČ
6:24 6:02 5:48 4:48 ĥĚĥ Ħĕč
ĦĎ ĦĕĤģ
• ’Š † —˜ ˜Ž—

˜Œ~ƒ …‡Œ ˜‡—ƒ...ˆ‡Ž‡ … ‡˜~”Œ ~Ž ‹~

†"—˜ ƒ–˜‡ ˜—–’
˜—‚ ˜~‡”‡ƒ ˜‡Ž‰ ‡ŽŒ„ ‹ƒ‡‚ ‡ŽŒ„ ƒ–‰„‚ ‡Œ‡ …ƒŠ ƒ–‰„ ‡Œ‡
ƒ„ •"—Š •"—„ ƒ…‡Ž‚ ~Š— ‹‡ƒ‚‡ Š—

˜“– —“ƒŒ —“– –‡‚ ˜“– —“ƒŒ —“– –‡‚ ˜“– —“ƒŒ —“– –‡‚ –Žƒƒ” €‡Š„ –—~ –" ‡‡Š ‚ƒ‚‡ '‡—‡ ‹‚–~ '– †— ‘‰
–‘—~Ž~Ž ‹…ŽŒ ‹‡–’~ –“ ‘‡–‰„ ‘– †— ‘‰
6:19 5:46 4:35 ‚’‡… 6:21 5:48 4:46 ‡~ Š˜ 6:25 5:46 4:31 ‹‡Š—ƒ–‡ €‡Ž~‚ '‡–~ ‚ƒ‚‡ –" †‰‡ ‚–— ˜–Œ †— ‘‰
†— ~“‰
5:51 5:33 4:22 ƒŽƒŠ 6:34 6:16 5:02 ’–ƒƒ†Ž~ 6:22 5:48 4:46 ƒ—~ „‡‰—ŽŒ “•…”‡ ˜ƒŠƒ˜” ‡‰–Œ –“€‚ •…”‡ –“€‚ †— ~“‰
‹†—–Š‚ '‡–~ ‚—Œ –"–‚ —ƒ‚‡ ‹‚–~ '– †— ~“‰
6:30 6:08 4:58 ˆ‡–‡” 5:56 5:35 4:27 ‚Ž‡ƒ 5:52 5:37 4:23 –†—ŽŒ ‚‰ ˆ‡Ž‚ ˆƒŽ… –" ‡” —ƒ‚‡ '– †— ~“‰
Œ‡‡–’ –‚~ –" •‡ Š~–—‡ '– †— ~“‰
6:19 5:50 4:50 •–~‡ ƒ‡Ž 6:33 6:06 5:04 ƒ†Žƒ–ƒ† 6:04 5:40 4:36 Šƒ~‡–†ŽƒŒ “‡ƒ•”‡~ ‡‰–Œ –" Š†‡€ ˜–Œ †— ~“‰
– ‹‡‡… –" ‚~Š Š…– ˜–Œ †— ~“‰
6:10 5:42 4:42 ƒ€~•‡— 6:32 6:03 5:04 –ƒŒ‡†Š 6:21 5:52 4:52 ~ƒƒ•‡‡Š Œ’‡ƒ• ‚ƒ‚‡ ‡–ƒ~ –" ‚‡—‡ '‚ †— “‰
ˆ‡Š–~ ŠŽŒ ‹…ŽŒ –" ‹‚–~ '– †— “‰
9:51 9:23 8:21 –ƒŠŒ 9:09 8:33 7:39 ƒŠƒ~’ ~ 6:30 5:57 5:01 Š‘€Ž~ ƒŠ ~ƒ‡ ‹‡‡… –“ Š~–—‡ ‘– †— "‰
‡•Ž‡’Œ• ‡” •‡ –" Š~ƒŒ— '– †— “‰
ƒ„ •"—Š ‹ƒ‡‚ ‡ŽŒ„ ‹ƒ‡‚ ‡ŽŒ„ –ŽŠ‡ƒ ‡ƒŠ‚ …Ž’ –" Š‡ƒŽ„ Š~ƒŒ— '– †— “‰
ƒ‡”  –“ ‚–— ˜–Œ †— "‰
˜‡•— €Š’ ‚…ŽŒ ‚…ŽŒ ˜ƒ”… „“ƒ „“ƒ “Ž‚ ƒ–˜‡ ‹…ŽŒ –“ ‡~…ƒ‡ ‘– †— "‰
‚Œ…‚ ‚…ŽŒ‚ ‚Ž†• ‚Šƒ€ ‹ƒ‡‚ ‚Š‡’˜ —“–• ‚Œ…‚ ˆƒ– –“ Ž…ƒ‡ ‘– †— "‰
5:12:03 4:06 2:59 12:22 11:51:34 10:04 9:11 6:31:24 ‹‡Š—ƒ–‡ €–Ž–— ‘ƒ‡ ˆƒ– –" •‡„‡‡~ •…”‡ '– †— “‰
5:08:45 4:04 12:23 2:58 11:53:23 10:08 9:15 6:38:19 ‡~ Š˜ ƒ‚‡Š~ –“ ‡” ‘– †— "‰
5:06:26 4:02 2:56 12:22 11:52:30 10:08 9:15 6:38:53 “‡ƒŠ ‹ƒ…Ž –" –‡~Œ ‡” '– †— “‰
5:21:34 4:27 3:31 1:25 12:54:48 11:26 10:41 8:28:35 ‚’‡… ~–„ ‘‡–~ –“ ‚ŒŠ— ‘– †— "‰
4:38:31 3:44 2:49 12:43 12:13:02 10:44 10:00 7:48:07 ’–ƒƒ†Ž~ ‡– ƒ—Œ— –" ‚ŒŠ— '– †— “‰
4:39:28 3:46 2:53 12:52 12:21:33 10:55 10:13 8:04:13 •‡Š~’ —ƒ‚‡ –“ Š~ƒŒ— ‘– †— "‰
4:43:58 3:47 2:49 12:37 12:07:09 10:35 9:49 7:30:50 ƒŽƒŠ ‚‡–~ ‚ƒ‚‡ –“ ‚Ž‡ ˜–Œ †— "‰
5:17:48 4:20 3:22 1:08 12:38:21 11:05 10:19 7:59:24 –†—ŽŒ ‚—Œ –“ ‚•– ˜–Œ †— "‰
4:52:00 3:53 2:54 12:37 12:06:48 10:32 9:44 7:22:05 •Šƒ’ –„‡Š~ ‡” –" ~• ~Ž‡‡— ˜–Œ †— ‚“‰
5:20:17 4:20 3:20 1:00 12:30:03 10:23 9:20 7:40:15 ‚Ž‡ƒ ‡•”ƒ–Ž ‚‡–~ ‘ƒ‡ –" ‡” ƒ '– †— ‚“‰
5:06:06 4:05 3:03 12:39 12:08:36 10:29 9:40 7:11:31 ˆ‡–‡” ‚‰ ‡” Š~‡…‡ –" ƒ‡”  ‹‡‡… '– †— ‚“‰
5:08:22 4:07 3:04 12:39 12:09:24 10:30 9:40 7:10:51 Šƒ~‡–†ŽƒŒ –’• ‚—Œ Š~–—‡ –" ƒ ‘ƒ‡ '– †— ‚“‰
5:19:51 4:18 3:15 12:49 12:19:00 10:38 9:48 7:18:34 ƒ†Žƒ–ƒ† †‡ƒ–•Š‡— ~ƒ‡ Š~‡˜ƒ•‡ –" Š~–—‡ '– †— ‚“‰
4:57:48 3:57 2:56 12:33 12:03:03 10:25 9:36 7:08:44 •–~‡ ƒ‡Ž ‡•ŽŒ-€’ ƒ‚‡Š~ –" ‡‰–Œ '– †— ‚“‰
5:17:27 4:13 3:08 12:36 12:05:33 10:21 9:29 6:53:59 ~ƒƒ•‡‡Š –€Ž‡ƒ€ ‚—Œ Š~‡…‡ –" ƒ •…”‡ '‚ †— ƒ“‰
7:56:39 6:34 5:11 1:52 1:18:59 11:06 9:59 6:41:03 –ƒŒ‡†Š •‡Š€ ‡‡Š ~ƒ‡ –" ‡” —ƒ‡ '‚
8:38:16 7:10 5:41 2:08 1:32:31 11:10 9:59 6:26:13 ƒ€~•‡—
Š‘€Ž~ ƒŠ
ƒŠƒ~’ ~
–ƒŠŒ

–‡‰„‚Š ~Ž ,~‚ ƒ—Š ‡Œƒ‡‚ ƒŒ‡Š‚ …ƒŠ ‡Œƒ‡‚ ƒŒ‡Š‚
•"—„ ‹‚‡–…~ ƒ…‡Ž‚ ~Š— ˜ƒŒ—Ž‚ ˜~

‹“Œ– ‡Œƒ‡ ƒŒ ˜‡Œƒ‡ ‚‰Š‚ ˜‡Œƒ‡ ‚Ž—Œ ‡Œƒ‡‚ ‘ ‡Œƒ‡‚ ‘
‡Œƒ‡ •–’ ‚–ƒ– ‚Ž—Œ …“ƒ~ “ƒ— ‚Ž—Œ ,•–’ ‡ŒŠ—ƒ–‡ ‡Š

‘‡ ,Œ‡ ~‡”Œ ~ ‹‡~Š‰ ‡Šƒ… ˆ‡–~˜ ‹ƒ‡

€“‡ ˜ƒŽ–ƒ•‚ ‚—Œ .…Œ ‘€ •Š… €-~,Ž˜ ~‡-‡,„ ƒŠ  †— ‰ ‘„
“‡ ˜ƒŽ–ƒ•‚ ‚—Œ :…Œ ‘€ •Š… ƒ-,Ž˜ -~,… „Š ~ †— ~‰ ‘~
ƒ“† ˜ƒŽ–ƒ•‚ ‚—Œ .†Œ ‘€ •Š… -„,~-Ž˜ -€,… …Š  †— ‰ ‘
„“† ˜ƒŽ–ƒ•‚ ‚—Œ :†Œ ‘€ •Š… ‚-€,~Ž˜ ƒ-‚,… †Š € †— €‰ ‘€
„“‡ ˜ƒŽ–ƒ•‚ ‚—Œ .Ž ‘€ •Š… …-ƒ,~Ž˜ …-„,… Œ  †— ‰ ‘
…“‡ ˜ƒŽ–ƒ•‚ ‚—Œ :Ž ‘€ •Š… ~‡-†,~Ž˜ ~-†,†-… ~Œ ‚ †— ‚‰ ‘‚
†“‡ ˜ƒŽ–ƒ•‚ ‚—Œ .~Ž ‘€ •Š… ‡-‡,~Ž˜ €-,† Œ ƒ †— ƒ‰ ‘ƒ

shtfila#gmail ʬ ʠʥʣʡ ʯʥʬʲʤ ʺʬʡʷʬ | www tfilot org ʤʬʩʴʺ ʲʮʥʹ ʸʺʠ ʺʥʲʶʮʠʡ ʥʠ ʺʥʮʥʸʺʬʥ ʺʥʮʹ ʯʥʫʣʲʬ

Š~o –r —{ j ‡n ˜‡uo Š‰r uj ˜—pz ²• À°up t Œj ‚q ‚–r j un ‚q ‚Œr Šj —jz ‚t
‹‡– n ’r  uj ‚q ˜ ƒs ‡ u Ž t …l uq —z ‡†n ˜ur —qz ‡‰o –r ‰ju ˜—pz Œo …l

k À ³½¿È ¾´¸»¸±
· ÁÈÉ ·°È° kº ´Çɸ ÉÈÇÃU ˜ƒs ‰‡Šn ‚l ƒq ˜ƒs u Œn U ˜ƒs ~–r’j u –j’q ƒu ‹‡Žn ‡Žn ’ju U ˜ƒs €ur ~q ƒj ‹‡–nƒu ’u n U

‹‡Žn ‡Žn ’ju ‚—rz –r’ru uq ‹‡– nƒu ’u n

‡ — nzu – q — z –o’r Œj 3 (Č ,ēĕ) ‡r j Œn ‚o ‰s ƒs –˜j ‡n Œq —jz ‡un ƒq (ĒĔ ,ēĕ) ƒ‡˜r –s ƒs ˜u w˜~p ƒj ‹‡‚n sŠ~k ‚r ‡•uo …t w˜~p ‡˜un j q ƒs ‚ƒj ‡Šq ~o ~ur –r u r ‹‚p Šr ‚‡p ‚j ‡n w‡‰nu
‡~Žo ”urj ŒŒnr ~…sŠr ~ p ˆ j Š~q ¦ q ƒ s …ƒ s Š‡‰ nƒs ‚q ƒŠsjŽ †–q– ‚rjƒ u ’ —• z j• Žjuo – unq’ j Œ ˜n — ur —z q‡z uunj ~ q ƒs ˜‹ƒ u‚Žr … –l r j ˜~q ~ p‡ un… –q q˜ s uŠ’ j—Š pzn ƒŠs ˜…o Žur ‚ ‚ot —‰ ujpz ˜‚’Šq urƒu ‚•n •˜ujj ‚qun
‘ƒ u  ‹‡ q ˜¦q ‡–n•j "~r ƒu Œq —rz ‚¦r ƒu Œ— jzu ‚Œ q
Œq — rz ˜ƒs ˜ou ‡—oz ~–r Œq —jz ‡un ƒ q •Šo Œr ¦l ˜Œp …p Šj Œn ƒu
Œq — rz ƒs –˜j ‡n ƒj ƒs ~ ‹‡ r ˜¦q ‡–n•j ƒu •Šo Œr ¦l ˜Œp …p Šj Œ n Œq „j ‡t ‹~n ‹€q ƒj –‡n ur ˜ p Ž p ‰ uj ‚q ˜‡uo ˜~p •o ƒs ’u ‚‡r ‚r ~sŠ ‚Šur ‚ q ‡‰un ƒ s — z € j ’ r Š j ˜ƒu ŽŒju u q „j ‚n
‚’r •ur ‚q uj ‚–rƒs …j ‚Šur ‚q Š” p ~ o —‰ s u –jŠn …r ~p –…o ƒs u Œn –q‚r — z •uo un ƒ‡Šr ~o ~ƒs ‡r ~sŠ
˜ƒs ˜uo —pz ~‰ur —z ‡o „Œ p –p ƒs ƒj •Šo Œr ¦ l ˜Œp …p Šj Œ n ‡n Šj ƒ s ˜ƒs ~ ¦q su ˜j Šn “Šo ~r ‡o ‚Šur ‚q —pz ¦q ƒs …‚q Œo •Œou …q ˜j ‡n ƒs –r’ou ‚q ˜ ¦q —jz ¦ q ‡€un ˜qu —pz ‰j ƒu
‚‡ur –n†j Œq ‡€n uj ‚ —p Œs ˜ o s… ‡ r j Œn ‚o ‰s ƒs –˜j ‡ n Œq —jz ‡ un ƒq –’ou n ƒj – q‚r ‡Žo ’j Šn ¦ q ‡€un ‚n –o €ur ‚q “–oƒs ’ƒu ‹‡ un –tŒ j ‹‡Œn ‡r ƒ u –j ¦r ~sŠ –q‚r Š” p ~o ‚–rƒs ˜u
‡•n Šo Œr ¦l ‚r ˜Œp …p Šj Œn ƒu ‹‡ur ‚q ˜¦q ‡–n•j Œq —rz
U ˜~q ‡Šn ’j Šn ‡ur Œn ‹Šuo —nz ‚Š ur ‚ q ƒj –…o ƒs u ‚q ˜~p –q‚r ‡Œn „j ‚n ‡Žn ƒs Š’ju Š—pz ƒ s ƒs … – q  u j Š¦q
ƒ‡—{ r ¦l Œq Š¦q ƒ s …‡‰n ƒs ‚Šj ‚˜r ‡j ‚r ƒ s ˜ Žr Œr „j ‚ q ˜–q† ju Œq Š‰ur ‡‰un –q‚r ƒ s Š ‚Šur €un ˆj–‡…–o n~ƒs k‚u p‚ƒq j
‡o ‰uj ‚—p Œs Šj ~ur —pz € ‡q –j˜uq ~ur ‚‡ur –n†j Œq ‡€n uj ƒs –˜j ‡n Š—pz ƒ‡–rr u j ‚ u ˜r ƒs ~ ‹‡Šn Šj …q Œ ju Š q ƒs ¦r ‚p –Œp …s ƒj ˜ur —qzu ‚q ˜— qzu t •j Š¦q ƒ‡Žr „j ~r uj
‡–o’j n j ƒu ˜ƒs ”j Œnu ‚q € ‡ q –j˜uq ˜~p ƒ s Œ”j ¦q Š¦q Šuo •q Šj
˜~p ƒ s Œ”j ¦q Š¦q Šuo •n ƒs –˜j ‡ un —pz ~r ƒu Œ ‹‡Žn ƒs Œj • uq ‚q ¦‡‰q unƒu u Œ˜q ‡ € n ‡ €Šn …~l q —… rqz ‡ƒj† n ‚uj Œ‚qn ˜ ru~ ƒ u ƒ ‚s ˜ƒj~ ˜”o ƒu Ž‹…l –‚pq† p Š ¦˜q uqur —Šqz —p‡z  u oƒ Œs nu Šnƒ sŠ˜j ƒ uƒ uŽ… lŽj ‰j˜ Žn ~ p Š–uo ‚€suq  j ‡n Œnˆ j Š ƒuq ~‡~ ”oj ƒ ‡rur —‚pz ˜ru ¦–q qŒ‚or
‹‚o ƒj …q Žs ‡Žo uj ˜ƒs ”j Œ n q —pz Šj ‘r ƒs Žuj ˜ƒs ”j Œnu ‚q Š‰ur
˜ƒs –uj u n ‚q ˜–p—{ p ¦l Šq ˜„p Œpu –qŒj  ƒu ‡u ‚ q ƒj ˜ƒs ”j Œ n ƒ –˜
U ‡Šo —jz Œn uj –Œq ~ k Žp –Œq ~r ƒj –q‚r ƒs ‡uj ’nu " ~‰ur — z ‡o ‚‡ur Œn –j ‚— { o ¦l Œq ‡‰n ƒj –q‚r ‡un Š˜o ‚ o
Š–Œsq ’~jk ŠŽupn — pzˆ j ‡‡–’n”n r‰uj ‹ ‚‡˜—un p Œsn Šj € ‚
“q Žr¦ o ƒ‹s ‡€ uq s–ˆ j ‰ujr ƒj‚ ¦‚r ƒu –—rƒz s ˜˜uj ‚ƒu q ‚Œ –rp …• rp Šj ˜Œn ~ p ˆ r Š‹uj w‡‚–n‚—{r p Š¦j l ˜‡qu  o˜‰uj ƒs Š˜uƒt s …Šj ƒ˜u q u …j j ˜‡q‰unuj

˜ƒs ˜uo ‡’ o ƒs  3 (ē ,ēĕ) ˜~ o ƒs Ž˜j …s Šj ‚ —p Œs – ’ou q ‡j ƒq ˜ƒs Žƒ s ŒŒ r ‡Ž o ‡ j Žj n uj ‡uo u q ˜j ‚n Šj ƒ‡Šr ~o ƒ u ~ur –—pz ~l ‰ uq
‡Šq ~o ~ur –r u r ‹‚p Šr ‚‡p ‚j ‡n w‡‰un

ƒ s –j• r Šj ƒ s u Šn ˜~p ˆ j —s z Œj Šn ‡ — nzu – q ‡–oj n ‰uj ‚–rƒs ˜u
‚–rƒs ˜u ‚q ‚‡ur –n†j Œq ‡€n uj ƒs –˜j ‡n ‰o ƒj ‚–rƒs ˜u Šq
U ‹–r‡„n …l ‚q Šj ˜ƒu ŽŒju u q „j ‚n ‚q ˜~p ‚ —p Œ s Š”u o Žn ‡„q ~l
ƒu ‚¦o –o ‡o ƒu —z ‡~n ‡uo ‡˜nu †j ’q —rz ƒj


ƒ‡˜r s–ƒs ˜u w˜~p ƒj ‹‡‚n Šs ~k ‚r ‡•uo …t w˜~p ‡˜un j q ƒs ‚ƒj
†r ƒu ŒŠj
3 (Ĕ ,ēĕ) Š~o –r—{ j ‡n Šj
‚ ‚—{ r ¦r w–—pz ~l ‚r ƒs †u ‚q wŠ‰ru Š¦q U (ď ,ė) ‚Žr ƒu Œ˜uj wŠ ‰r ƒj Šp ’p ˆr Šj ‚—{ p ¦l ˜q w~sŠ
‚r ƒs †u ‚q Š‰ur —pz ‚— p Œs Šj ‚‡ur –n†j Œq ‡€n uj ‚—{ r ¦r ˜q ˜ou
‚‡r ‚r —pz ‚—p Œs ˜ƒu ‰„j un ‚‡r ‚r Š~o –r—{ j ‡n Šj
‚ ‚—{ r ¦r —pz
•ƒu ’ru uq –Œq ~k Žp ‰o Šr ƒj Š~o –r—{ j ‡n Š‰ur €p Žp ‰uj Š ƒu • —rz ‚–r‡n Žuj ‚q ƒs ˜ƒ u …• uj ’ n ƒ u ƒ s ˜ƒ u ’‡ –n… l uq “‡— nz uj ‡ j ~ q ˜r Žr ƒs ‚‡j ‡un –q ‹o –j’qu ˜j ‚n ƒ s ˜ƒu Šj ‡q uj ƒs 
ƒ ƒus ~–ƒ u˜ •ur u— jnz ‚ uj n –‹Œ ‡pn Žq‡ —j ‚ jzqu †‚qj ƒ– j jƒ ‹p – rƒ ƒsu —‡ u z nŒ juj — ‹nz ˜‡r ƒusn ~–q ‚‹˜r r ƒu–j Šjn’ t –Œj ”‚p q¦ p ‚r Š r ˜u j —˜qpz —–jzupƒ‚s ‡q Š‚~Žrp ‡ ƒn‚uj —ƒu r Špz q ˜ˆ jj ‚Šnp Œpu˜‚q… q ~ƒq s Œ‹–j¦~qq ’uqju
‡…n ‡r ƒs —z Š j un ‹‡n –q”j Œn ‡ uq Œn ƒ s Š‡”u n ‚n –—pz ~l
U
 …q ~q uj ƒ u ‚ƒ u –† ju n — pz ‹‡un –q‚r ‡ƒs Žu ‚q ‡”o ’j …p ƒ j ƒs Œ–j~q ur —pz –r ‚r ‚p ƒj –~o ’ju ‚q ‚ ~o –jŒq Šj
3 (Čĕ ,ēĕ) ‹‡‚n sŠ~k ‚r wŠ‰ru Œn
‚ Šƒs €r w‡‰un ‡˜un j q ‡r ‚˜ur ¦q ‚˜r Žj ’ru –p …p ‚q ˜–q •j ˜nu ¦q ƒ s ˜Œr ƒs •ƒj ‚r „u r Œn •ƒ u ” ‡r Š p ’ pu ‹‚p ‡Žo ‡¦o Šj ‚Š r €j Žn ‹‡–nr …l ‚q
ƒ—rz ‰j ¦q ƒj –q ¦r —pz Šj ‡˜n ‡‡n ‚r ƒs –‡‰ un Œ q ‡ —nzu –q — z –o’r Œj
‰o Šr ƒj – r ¦r ƒs —z Š j ƒ s Œr —jz Œq ‡˜un j q ‡r ‡‰un –˜o ƒs ‡uj –Œs ~k ‚˜ur ~q Šƒs €ur ‹ ‰r …r —pz ‡˜nu j Œq —rz ƒ s Š ‚–rŒj ~r ƒj …q •uo ’nu ‚q Šp ‡up ‚q Š~p –”p ¦p ‚r ˜—pz –pƒs ‡
„Œq –rƒj –˜o ƒs ‡uj ƒ—rz ‰j ¦q ƒj –r ‰uj Œn ‚„p ƒ s –‡‰un ‚n —pz — z –o’r Œj –Œq ~r ƒj ˜ƒ u … •uj ’n uj Šp ‡up ‚q ˆ j ‡uo …n ‚„p Š p ’ pu ƒs ‰ j Š n ‚‰r –ruj ˜ƒs Šu Œn ‚Œru ‰uq ~ƒs ’~o ~Žr
˜q ‰ur —pz ‡’n ‰uj ƒs –˜j ‡n uj ˜ƒs ‡u ˜n ƒs ~ –˜o ƒs ‡uj ƒ‡ –rr j un
ƒs –˜j ‡ n ~–r •j Žn ƒj ƒ s Œ—jz Šn
ƒ ƒu ’‡n ƒs ‚ –‡ uo € uq ˜ j ‚n —pz ‡–o…l ~ q —pz Šƒs €ur —pz ‡Œn ‡Žo ’j Šn –uo q Œj ƒ s Ž‡~o †r •ur ‚q —pz ƒ u Ž˜r ƒs ~ ƒ u Œju Šn ‚‰r –rj Šn ‹Žr ƒs –‰j „n ƒ u Ž‡Œo ‰r …l
‚Šur ‚ q ~Žr …˜uq ’j ‡n ‰o j ƒu ~—{ r u Žun ‚q ƒj Šƒs €ur ‚q Š p ’ pu ‚q ˜Œqu ¦t Šj ~s Œj †r •r ‡–o‚l ‡Žn ~l ƒq ƒ u Žu Œpu Œn
U ƒ‡–rr u j Š¦q ‚Žp ¦l Œq ƒ s Š ‡—nz ~r „~r ƒj ‡Žn ‰o – jr Š j ƒ‡’nu ˜~p
U (ďĕ ,ė) ˆr ¦p –oŠj –—pz ~l Š‰s ƒj Œs …j ˜q ~sŠ
– uq j Œn uj 3 (č ,Ĕĕ) Š~o –r—{ j ‡n ‹—rz w…q ‡un ƒq –ur j Œnu uq ƒu Ž…l ‡uq ƒq
…r ~p Šo uj …r ~p — z ‡~n ‰uj ‹ƒs Š— rz uj ‚‡ur –n†j Œq ‡€n uj ‡Ž q ‡n
U
¦ ‹q ‡‚p€un Œur q ‹‚‡‡r–‚rn’—r pz j ‹‡¦’qo ’Šjqu ~ qŠ ‰‚r ujŠ r ‡~‰n ‚”s o Œ j ƒ s ˜˜‡ u¦r –o n ’ Šj ‰n r uj — ‚z €r ‚p •s r ‹‡Š–ur o’‰tj j n ƒu  ˆ j~s – Œp¦ j o ‡– ouo • …jn ‡ n ƒ j ‹˜‡Œ–p n~‡k n Ž‡j – ‹oŒ ‡j –~ nn’ r ‚rj
— z ~o ur
‚ ƒ‡Šr ¦ r –q‡r –—pz ~l ‡Žo ’ju Œn ƒs Šu ‰tu —qz ¦r ‡Žq ‡n –‚q ƒj
‹‡’n ‡–n…l ‚q ƒj ‹‡ ~n ‡• n uj ‚ q ‹‡Œn ‰r …l ‡o ‡Œn Šj ˜uq 3 (ēĕ ,Ĕĕ)
–•o ƒs ƒj ‡Ž q ‡n
Š „ q …l ƒs —z Š j un ‹‡~n –r •j Žn ‚–rƒs ˜u uq ‹‡–n’r j –… q ~q –˜ru ‚‡r ‚r ‹— rz ƒj ‚¦ r ƒu ‡j ‹‡–n’r j ˜ƒu Ž…l Šq –r ‚ ‡r ‚r ‚Žr ‡ƒn –‡n Š r
ƒ — s –z ‡– …qn rŒ ƒjj ƒs˜˜~ ƒup ‡‹— nŠz uo …—l qz Œ˜j ƒu~ p ‡˜un Œn q ‡~r l ‚~r sŠˆ j ––p¦ ‰oo ‚ƒ srŒ u ‚Šq ¦—qpz ƒ s–‡‡ŒnnŽr ¦ l –Œq ’ p ‚o ‡ujr ‚ r Š •˜q ˜ƒ ju …Žn ’‚ru ‡‹r ‚r ƒu—‰pz ‰ujj
‡o ‡Œn Šj ˜uq ‹‚o ‡Ž q ‡n –‚q •ƒu ’ru ‚q — z ƒu –’ou ƒ u ‚ „p ƒj
‹‡–n‚r ƒ s –ƒu ¦l uq
ˆ j ƒs ˜u Œn ‚–rƒs ˜u ‹‡n Œj ƒs Šu —pz ƒs Šu ‰tu — qz ¦ r ‹‡Œn ‰r …l ~Šo Œru ‚q
‹ ‚p ‡– o ƒu u …n ˜~p ƒ s Š ƒ u •‡Žn ¦k ‚p —pz ‹‡–n uj … q Œj Š n ƒ j ‹Žur …n uj –’ p o Šs†u Šn ‹‡‰un j ‚n ~sŠ ‹Šr ƒs Œo
‡~ ‚q
Š „q …l ‡–oj n ‰uj ~˜r ‡j – qƒs ~u j ~… pr ˜j – nƒj ˜ƒu ‚l Šq ˜j ‚n †‡un ‚n ‚Žr ‡ƒn ‡ o ‡€n Žuj Œn …r ~p Š—pz ƒ s ˜‡o Šj Šq •j Žn ‹¦q ’qu ~Šo Œr ‘p ‰p uj ‹Šuo —qz Œj ‚‡r ‚r

‚u uo ~…r ˜j –qŒ j ~˜r ‡j –qƒs ~ …˜q –ru j Žr ur –qŒo ~r –j ƒu ”
‡‰un —z ~o ur
‚ ƒ‡Šr ¦r –q‡r –—pz ~l ‡Žo ’ju Œn ~‡‚n ‚ur un ‚q ƒj ‹ƒ s u‡ u–n – ‡q ”n‹’j ‡‚Š nn ƒu  u — ‡n˜z n ƒu–—… z q –~jqunŠj ƒ u Ž‹u Žp €‡q ~o— –pz q o ~s‡uŒn –j q‚–r ‡ˆ j n Ž~r q – ’ ‚p Žro ˜ ruŒ~q ‰ujur –— z ’p‡o uo ‚ q – ˜Œq ~~pr ƒjŠ ‹s†u‡Š–n n ’r˜uj‡n‚uqq ‚ q ƒs Š–¦~ ql uuqq
ƒs u –j•n uj ˜–p¦p ƒs u —z ~o ur ‚Žr ˜uj Žun —pz ‚–rƒs ˜u ‚q

Œs …j ˜q ~sŠ
uj ƒu Ž–j‚q „j ‚t ‹‡—nz ƒs •j ‹‡–n’r j ‡uo €q Šj ‹€uq –Œq ~r ƒj
(ĦđĜďĎĚ)

É´¶Å¿³´ ¾´¸»¸±³ É»°Æ»
@gmail.com » ¯´²
‹˜ ƒŽ– ˜—‚ ˜~” Ž ‚Š‚ ‹‡Š—ƒ–‡ ˜—‚ ‡ŽŒ„

´ ¸³ ¼¸ÇƸ³ ´¿¸²¸²¸ É°²¿° ¼¸°Ç³ ¸´º¸µ» ¼¸ÆÉ´Á ¸Ã»¯° Àò´½ ¾´¸»¸±³
Éǽ ¿ Á»´ ³ Á ³²´ÁÀ½ ¾° ¸·¿µ ¾´Á½È ¸°Ç ¿ Á»´ ¾´¸¶´¯ ɶÃȽ» ³ Á ³»¸½ ± ¾° ¾´Á½È´ ³¿¸¿¶ ¾° ´³¸»¯ ²°º´¸ É° ³»¸½ ± ¿ Á»
¸ ¶È´É° ¸¶¸È ³¿¸¿¶ ¾° ¸·¿µ »¯¸Ç°± Ç´¶°³ ɯ´ÃÇ»´ ·ÇÆ´°¯ ɶÃȽ» » µ ³½»È ¾° ¸½À ¿ Á»´ ´·± ɶÃȽ» ³ Á ³¸¸¿¯ É° »¶Ç

˜¦o wŠ‰r uj ‹¦r ‚r w˜~p ƒu †’j —rz ƒj ˜ƒs – ƒs ~Œj

‹ƒs‰—r z…r~‰uj– n
ƒ‚‡r Žr ’Šr Š—j p z ˆ j ƒ Šs Žq ‚ujr ‹ƒ s Œ‰r —…jrz ‚ƒu p ˜Šƒs—Šupz ‚ n ‚•uj Š‚r qƒs ˜€uj…‚qq ~ qƒ s˜uj Œr‡ur‰j q…‰ujr — Šz ¦Œq ou —‹nz ¦ q‚’qŠu ur ‚ –q ’ o u  n Š‚o ‡ur–– o •j
j €up… Œn n Š‚o¦‰sq uu‚q q  „‚u r …˜q r ‡Š ƒn~ …ol ’ r ‡–…jq ‘ ‹o ‡ƒŒs ‡n …‡lu–n –q q ‡
un –ƒs ‡qu ”n Šj
‹ur Šq ‡ Žo ƒ u ’u ” j Œq ˜~p ‚Šup €q Œj ƒu ƒ‡Žr ’r Šj ‹‡n Œj ƒs ‚r Šo –•p …o Šj – oƒ s ‡u —pz ~Šr ’j Žn ‡ur q ƒj ‚–r‡‚n j ƒu ‚‰ ur „ q ‚¦r u o Š¦q uq …q • uo ’n ƒu Š ”uq „q € —qz –j‚q Œqu ‚q Šj ’p Žj ‡ –n€uj ƒs Œj —nz ‡un –q ƒs ~€ur ‚q
‹‡†n ’j ƒs —zu ‚q ‹€ q ƒj ‚˜ur Œn ~l Š q ˜Œp ~k ƒ s Ž‡u n • q ’ju —pz ƒ u j ‡r ‡‰un ƒ s Š”j ~p ‡uo u q ˜j ‚n Šj ƒ u – ‰uj un ‹‡ un – q ‹‡Žn –r •j —qzu ‚q ƒj ‹‡~n Œ ru –q‚r Š—pz ” –˜ †r —jz un † ‡ ~Šr ƒu Šu ‚n ‚q ‹ƒs ‡Šj
‡Šn uj ‡u n ‚q ‡Šo ¦l uq Šƒu Œ Š ~p ‹‡‰n ƒs Žj ƒ u Œj ¦r ƒj ‚—pz •r ‡n uj ‹‡˜un n Šj ƒ u Š•j ˜j Žn –—pz ~l ‰q ƒj ƒ s ˜Œr ‰j …r ˜~p ƒ u j ‡r ‹‡‡ un – n‰ j Ž ur ‚q

˜Œp ~k – q  u j Š¦q ƒ s ˜Œr ‰j …r uj Š‡‰ un — { j ‡uq — pz ‡o ‰uj – q‚r ‡Žo ’j Šn ‡u n ‚q ˜~p ‹‡…n Šj ƒs —z ƒ u ‡ ‚r ˜Œp ~k ‚r ˜~p ˜¦q q Šr ‹ –q‚l Œqu ‚q Š—pz •‚r j Œtu ‚q ƒs ‡Œn Šj ˜uq ‚‡r –j€ uq Žj ‚t ‡Ž o ƒs ~€uj Œn
‹ —oz Š¦q ‹o –j’qu ˜j ‚n ƒj — z †j •q Žj Œ t uj • p ”p ‚ –pƒs Œƒu ‡u r u q •‡— nz
‹‡’n Šr ~l Š q ‚–r ƒs ˜u “‡un –j‚n ‚u ur ‡Š n ~‚ q ‡Œ n  p ƒs ˜ ƒu Ž ur –q –‡n
‹o –j’qu ˜j ‚n ƒ s ˜ƒu –‡n ”u j Œn ‚‰r Šr ‚l uq ˜ƒs u –q ˜ƒs ƒu —z ˜uj – €uo — nz ƒj
˜ƒs ~‡Šn ’j Œq ˜ƒs ƒu —z ˜uj ˜q ‰ur  ‡ Š‡€n uj –r ‰j ƒu ƒ s ˜ƒ u ’‡– n …l uq
‚ƒrŽr ¦l uq €‚o Žq ˜j ‚n ƒj ˜ƒs –˜r ƒs Œu Œn •…o –q˜j ‚n ‚‰r Šr ‚l uq
‹‡’n ˜ur —tz ƒ u ‡‚r ‹˜ ur —jz Š r —jz — z p • s ˜ uq —qz –p¦ p uj ‡ur u q ‚q Š—pz ƒ s –‡n Šj ˜…q ~q ‹¦q ’qu ƒ u ‡€un ‚n ‹‡–n…l ƒs  ‚—r Šs —jz ƒs – u j ‚ q Š j ƒ s ~ ƒs –j …q ˜~p ‡…n –j‚q Šj ‹‡‰un j ‚n ~sŠ ‚~r Šr ’j Œt
‹‚Ž‡r Š~no ƒ˜s ‰uj ‡j“ ‡¦Œo n ˜Š¦…qq ˜ ƒuqu  –jƒ ‡s r– ~” u j sŠ‚q ƒ j ˜–‡~p n ƒ uru Ž – Œj ‡†‰urn Œƒj q ‹
ƒu •—q z– j•‹uq ‚uq p Šr~ ‚Šur ~‡rp‚ r ‚~–Šs ru‡— Œnpz — jz ƒ r ‡‹‰uo ‚ p‹Šr Š r ƒu ~‡~ o ‹‹’r‡u ’jn ‰uqr ‰–uj
ƒ s –‡‰ ”unj ‹ƒ u †‡r ‡Šr n ˜…j …‚qp ˜ q ƒ ˆj j ‹Œ s – rj…Š r n  j ‹Œn ‚uoj ‚Žr ƒs —z ~–n‚r ‹Šr ƒs ‚r ˜Œp …p Šj Œn –… q ~q Šj ƒu ƒ u ‚—pzu Œq uj
ƒ s –”j ‡n ƒ‡Šr ¦r „…q ’ ru ˜ur —qz ‚ u ˜r ƒs ~uj ˜ur —qzu ‚q ˜~q ‡”n ‡j ‹n ‡ur Œn ‘p ‰up ‚q ˜~p ~‡”n ƒs ‚Šj ƒ u ŽŽj ‰j ˜ n ƒj –‡n ‚r ‡ u o ”n uj Œq ¦r —pz ˜•q „r …j ~q Šj ƒs ŒŒr ƒu –€ uj — nz ˜‡–nuj ‚q ˜ƒs ”–j~q uj ƒ‡ ”r ‡ –n¦ l Œ qu — pz ‰ ju
– ˆj ƒrs ˜uu r Œ‚qn ‚Œs‡ r ‚ Šr j Š n ‚ ‘r‡‡—n ¦ nz k ‡‚j puq ƒ j — ‚z ƒr~r …l r €uq Œ…n — ur †z j —Œqzn … r „ ~‡r ‰ un ƒ u Ž ƒs … r ƒuƒu – ƒs ˜˜ r–‡qŒs— nzŠ ‡j j
–…o ~q ‹ƒs •Œr uj ƒ s ŽŒ r †j ƒ u ‘p ‰up ‚q –ƒ s –” j ˜~p ~‡ ”n ƒs ‚ ~o …r ‚o j ƒu ƒs ‡ur Žun uq Œq ¦r ~sŠ ‹‡–n…l ƒs u ‚q …q ~q Š—pz ‹~n ƒ s Ž …l ƒs Š j ƒ s ‡Œn Šj ˜uq Œn —z •uo un ƒ s ˜ƒu Ž•j „n ˜¦o Šj • …r  u j ‚q

~‡”n ƒs ‚Šj ‡o ‰uj ‚Žr ~o ˜uj ‚q “¦o Š~p ƒ u –‚l Œn ƒu ƒs ‰u ‚q Š¦q ƒ u Š‡u n j ‚n ˜‡n –j¦q ‹‡–n…l ƒs u ‚q ƒ u ŠŠ j ’qu ˜j ‚n ˜ur —qzu ‚q ˜~q ‡”n ‡j ‹n ‘o ƒs ‡ ˜‡ uo ‚q ƒj –ƒu †u ‚q ƒs —z Šj ƒ‡’nu Š¦q –ƒu €— rz ‡n q ¦l
ƒ u Œ‡–n ‚o ƒj ƒ‡…n ~r uj — z ‡~n s—z …j Š q ‹‡–n…l ƒs u ‚q ƒ u Šu …o ‚ o ~”r Œj Žn ~Šs –ƒ s –” u j ‚q —pz ƒ u ~–r—pz ‰uj ƒ u ‰— jz …r ‹‚p ‡Žo ‡¦o ƒj ‹’ru j ‰uq ˜~p Š¦q ƒ s Ž… l ƒs Š j ƒ u Žu Œpu Œn —z •uo un ‡ƒu ~–r‰ru ‡—nz ‚o —pz –…q ~q Šj ƒu
‘p ‰up ‚q ƒj ~ƒs …l Œqu ‚q Š¦q — z ‡~n q ‡r ~sŠ ‹u r q Šuj Œn ‡‰un ˜ ƒu ~ u r ƒq uj ƒ u j ‡r ‹‚o ‹‡ n Œq — rzu ‚q Šo ¦q ‚Š r ¦ r — pz ‚•r ¦r „j Šƒs • ˜~p ~ƒu ‚ –‰o ƒs „ ‹~ n •s u j Š n  — qzu uq ˜ƒs ’r ƒs ˜u ‚q ‡–oj u n
˜‡—nz Š r ƒ u j ‡r ~sŠ ˆ j ~q ˜ur —qzu ‚q Š—pz ‚ Œr ƒu ”u n uj ‘p ‰up ‚q ˜~ p Žq €ur ‹˜ ur —jz Š r — jzu Œn …r ~p ‡‰un ‹‡…n ƒu †uj ƒ u ‡‚r ‰o Šr ƒj ƒ s u —pz –p o ˜~p ‘‡Šn …l Œq ƒs Ž‡~o ƒj ƒs ‰Žur ‚q –p uo uq ‹‚p ‡–oj u n
ƒ u Œj ¦r ‚Œr ƒu Š¦l ˜qu ‚q ˜~p –˜s u ’j Šn ‹r ‡r uj ‡~o —pz ‹‡–n…l ƒs u ‚q ƒ u ~–r—pz ‰uj ‘p ‰up ‚q ˜~p Š†q Žr ‹˜ ur ~ n Œo ‡Œn ‹—rz ’j Žq uj ‚”r ¦o ~‚ƒ–u ‚rƒs ˜ƒju ‹˜‡ q n‚ ‡l Œ ~n q Š j ˆ˜j qu ƒ s ˜‡u ’Œo nŠ j ~˜q ƒ u ƒ –u –‡‚ln ŽŒr j ƒusn ˜ ‚ r –‡ —rƒsn˜z ‡u j Š‹~ p r Œ ju ‹Š n ƒ‡j ”n‹ƒu – ’r ˜Š uuoj ‚ ~qn
†‚~‡run–‚r n ~ sŠ‹u —’rpuz ‰jj ‰ƒuuq ˜–~rp  u r–uq ‡ „–n …l‚o‚q–Šj‚j n ƒƒ uj Žu ƒ Œs ˜pu uŒn j ¦ qqusj u ˜ˆ jj Š‰nq ƒ…j r Ž urƒ€ uq‡‚Šqr ¦~r ƒu‚‚Š r ‡uj ŒŠnj uq˜˜jƒs‚Šnu €q ƒ Šs j˜ u ƒ u Žju Œpqu ƒŒj n ƒ ‡ƒ uŽr—’zr •Šujj —n pzƒu ‹–‡‡–n n…‚ lr ƒ s †u ‚’qo ƒs ˜—z — p‡sŠŽo ’—j jz un un ‚ †—r’osŠƒs ——jzzuu ‚‚qq ‡–oj u n ‡’ nu Š¦q –Œq ƒs Š ‚‡r ‚r Š‡€n –r ‹‡n Œq —rz ˜~q –j‡n ƒj
‚—rz •ur uq ˜ uq ‰j Œn ‹r ‡r uj —pz ‰uj ƒ‡Šr ~o ‹‡–n…l ƒs u ‚q ˜~p – €uo — nz ƒj ‹‰r …r ‚p ‡n ƒu ‚‡ uj ‚q ‡ur u q uq –‰uq „j Žn ˜¦q  u q ‚q ˜~p … q ‡Ž n Œ o ƒs –˜j ’nu — z •q uj ‚–r‡‰nu ‚q ˜~p •‡ un ‚ q Š j –—rz ’j ~p —pz ˜ur —qz uj ‚Žr — jz Œ nu ‚q
Šo ˜–q¦r j ‚q uj –r u r ‚q ‰uo ‹‡”n ¦o ƒj ˜’p €p uj ƒ s ~ ~r r €j ƒu
–ƒs ~Š r ƒ s •j ’nu ˜~p ~‡”n ƒs ‚Šj ƒu ƒs Œu ˜ ut ¦q ‡u n ‚q ˜~p ––or Šj †’o ƒs —zu ‚q ˜~o Œo ƒu Œu Šn ‡o ‡j Š¦q ˜~s„ Šs’j Šn –—rz ’j ~p ‹‡n ‡Œn Šj ˜qu ‚q

†’o ƒs —zu ‚q Š—pz ƒ s ˜ur ‰ j Œn ˜~p ƒ‡Žr ’r uj ƒ u €‡”u n ‚n ƒj ‹–rƒu ’u n ˜~p –’ ou q Šj ƒ u Šu …o ‚o ‡ur u q ‚q ‡Žo ’j Šn ƒ u Œj ¦r ƒj ‹‡–n…l ƒs u ‚q ƒu ~ur —pz ‰uj ˜Œƒs q„ j r Šj ˆ j –‹p~s ‡ Šnj ‡ ‚n ˜Šj ŒŒqup —‡u p •pz q ˜j –Œnr ƒu Œ ‚u Žr ‡‡~–o o j ˜n ƒj ƒu Œ‹‡‡Œ~n n…–l o‚‡jq ‡–o’j n uj
˜¦q q Šr ‡Šn ‡n ~q Œo "~‡ n Žr  up ƒ s ~ ‡Žn ~l ~‡n Ž r ‡‰n ƒj "‡Š q ~o †’o ƒs —zu ‚q ‹‰p ˜j ~p …Šq —rz ¦q ƒu u Œq ‚ u Œq ˜r ƒj ˜ur ‰j Œnu uq –q‚r ‡uo n ‹Šr ƒu ~
˜~p –˜s u ’j Šn ‡ n ‡r uj ‡~o ‡‰un ƒs Š ƒ u –Œj ~ n ƒj †’o ƒs —zu ‚q Š~p ~ƒs ’~o ƒu –„j … n "–r •j — qzu ‚q ~ƒu ‚ ‡Œn ƒu ˜Œp ~k – o ƒ s  u ‹‰up Œn ‡Œn —z ƒu –’ou ~–rŒr €uj ˜ ’ p €up ƒu Œu Šn ‡o ‡j Š¦q ˜~s„ ˜Œqu ¦t Šj ƒu
‹ ‰p ‡˜ o ƒ s Ž¦ l † q ˜~p ƒu —z ‡Ž q ’r uj ~Žr ƒ u €‡”u n ‚ q –Œq ~r ƒj ƒ‡Žr ’r Šj ‹–r‡„n …l ‚q Šj –‚o Œn ‡ur u q ‚q ƒj ‹‡~n ”j ƒs ‡ ‹‚o ƒs  ‚Œr ƒu Š¦l ˜qu ‚q ˜ƒu ‚l Šq ˜j ‚n ‚q ƒj ˜ƒu Œ‡Œn …l ‚q ˜–pŒpu ˜uq —jz Œn ˜ƒs ’r ƒs ˜u ‡ — nzu – q
‹‚p ‡Žo ’ju ˜~p …o ƒs u –q‚r ƒj ‚r Žo €uj ‚q –q u j ˜~p – ’ou  q Šj — z ‡~n w— z ‡~n ‹‡–n…l ƒs u ‚q ƒ u Šu …o ‚ o ‡r Žj n ‚r ˜~p –˜s u ’j Šn Š ‰q ƒ u ~ ‡Šq ƒu ~ ‡~o —pz ‡Œn Šj ˜qu Š‰ur —pz –Œq ƒs Š Š‡€n –r ‚ ‡r ‚r ƒj ‹‡ un –q ‹‡Œn ‡r Šj
…Šq —rzu —pz †’o ƒs —zu ‚q Š¦q ‡Šn — z ‡ p ‚Šr ƒs €uj ‚~r ‡Šn ’ju ƒu —z –Œq ~r ƒj –q‚r …Žq ~k Žp ƒ u Œ‡uj nu —pz ‰uj ‹‚p ‡–oj u n Š‰r Šj ‡—nz •j Œq ƒu ~r –rƒj ‡‡ u o uq ~q ˜ƒs ‡ƒr‚l Œo ƒs u –j•n uj ˜…q •uq Šq ˜j Œn ‹‡n Œq — rz ˜~q –j‡ n
‡Œn ˜¦q q Šr Š‰ q ƒu ~—pz ~ƒu ‚ —oz ƒs … ¦ q ƒu u Œq ƒu Šo ƒ r ˜ƒs ‡Šr ‰uj –•o ƒs … ‡Žn ‡~o ƒj ‚~r ƒu Žj … q ƒu – ‡ un ‡~o ‡–o‚l ƒq ‡Š q ~ o ‹‰p ˜j ~p ƒ s Š”j ~p Œq Šj ‡n ~sŠu —pz ~ƒu ‚ ŠŠuo ’qu ˜j Œn
˜~p ~s –• j Š n ƒj –s„…l Šq ƒ‡r ‡Œn Šj ˜uq Œn …r ~p Œo — z •uo un –’ru j Œn ˜ƒs •u u q – …q ~q Šj ‹Šr ƒu ~ ƒ‡Žr ’ru Œn –q‚r ‹… r Š uj — nz " Ž ur € uq ‚q
ƒ u Œj ¦p Žp ƒu —z ƒj ƒ s ˜—rz •ur uq ˜~p ƒ u uj ‰un ‹Šr ƒu ~ –q‚r Š¦q ‹‡–n…l ƒs u ‚q ƒ u ~Šuj ’qu ˜j ‚n ˜‡—nz ‡Šn —jzu ‚q ‹¦q ’qu uq ƒ‡Žr ’r Šj ‹‡–n…l ƒs u ‚q ˜¦q u q ‘‡n ƒs ‡
˜~p ‹‰up Œn ¦q Œs —jz Šn ƒu —z — z •uo q ~l ‹Šr ƒu ~ ˜‡—nz ‡Šn —jzu ‚q ‹¦q ’qu uq ‹‰p ˜j ~p … q ‡–n†j Œq ‡Žn ~l –—pz ~l Š¦q ‡Šn ~Žr ƒ u …Šj  n ƒ‡Žr ’r Šj
Š¦q –„q …r ƒu —z ƒj –q —pz • p uj ‹‚p Šr ‡—nz •j ‚n –q‚r ƒj ƒs Šu ‰ut –r~s Œju ‚q ˜~p ƒu —z ‹‡–n…l ƒs u ‚q ƒ u ŠŠj ƒs €u ‚r Žo €uj ‚q –q u j ĞĞđĜĦĐĘ ĘČĤĥĕ ĎĐĜĚĘ đĜĦĥĤĠč ĒĚĤ ČĢĚ ęĕĤđĔĐ ĘĞč
‚Œru ‰uq ƒ s u ‹—qz –rƒj ‘u q –q‚r Š†q Žr ƒ‡–rr u j ‹ƒu ‡ u n uj ‚‡ur Žn — jzu q ƒu ‚Žr ƒs —z ~–nr ‰uj †’o ƒs —zu ‚q Š¦q ‹Œo ƒs ˜u —jz ‚n ƒj ƒ s ˜ ‚r ‡Œ n ˜ uj đďĚĞĕđ đĞđĜĕđ ęĞĐ ČĤĕđ" :ĤĚČĜĥ ,ĐĘĕĠĦĐđ ďđĚĕĘĐ ĦĞč
‹ — oz ‰ uj ƒ s Ž‹ƒs Š”r ƒ–u ~j‰un ‚ †—{’p o ¦ƒsl—‡qzƒu j‚ q‡ n Š˜ur¦ ‰q j Œ‡n Š n˜ ~— p z ‡ƒ ps Š‚ ~Šr Žƒrs ƒ u €–uj ‚j Œ~n r ‡ Š‚n ’–ju r „r … l ‹uq ‡–˜ n…ur l‰ jƒsŒ nu Š qƒ ‡Š–r ~Œoq ~–r ƒ €juo — qzƒ s ŒŒj ˜ ‡r Ž …n ~l lƒ q ˆ j‰˜ur ur ‰j ˜ Œurnu ‰‚j q Œ n ˜ ‡~Š qp ~ o Š …’ou Š•q n — rz ˜~ƒsƒu–‚ƒu ——pzz ĦĦĤđ ĐĚĕČč ĐĜĦĕĜĥ ĐĤđĦč ęĕĞĜĞĜĦĚ ěėĘđ ,"ģđēĤĚ
ĘČĤĥĕĘ Ħėĕĕĥ đĒ ĐĜđėĦĥ 'ģĐ ĤĐđĒč ČčđĚ Ĥčėđ .ĞĕĒđ
~sŠ ƒ u –Œj ~r ƒj ‹‡–n…l ƒs u ‚q ƒ u …Žj ~p Žp " ‹‰r … r ‚p –q‚r •q ’ru ‚Œ q ‡ur Œn Š~q —rz ‚Šur ‚ q ƒj †’o ƒs —zu ‚q Š~p ‹‡–n…l ƒs u ‚q ƒ u –„j … r ĤĜ" ĤĚČĜ ĘČĤĥĕ ĦđĚĥĜ ĘĞĥ ĕĜĠĚ ,ęĘđĞĐ ĦđĚđČĘ ČĘđ
¦q †r ƒj ƒ‡Šr ~o ƒ u Ž˜r ƒs ~ …Šq —rz ¦ q ƒu u Œq ƒ s ƒs ‰uj Š¦q ~Šuo ’qu ˜j ‚n ƒj ‹‡Œn ¦r ’ju ‚Œru ‰uq ƒ u Ž‡–or j Šn ‡—nz •j ‚n ~ƒu ‚ ‚ Œr ƒ u ~Œ j •q ’ru
Šƒ u ‰—‡pz — nzƒ s Œ˜j Œ‚nr ‰jƒ s…˜r Š~ j r ‡‹Š n €’ uq j Š ‡n‰ un ‹ƒ s Šur Šƒu n ~uj –ƒŒ‡qŠr~€rj ƒ–j qƒ†j ƒ’‡o ƒs —r ‡rz u ‚˜q ~–p ¦~o †”q o ”ƒjs Œ‚n ~ sŠ˜ ƒ~s ~ƒu ƒ‚s – ‹ƒ‡€Žuqr ‡‚¦o „— p pzu ˆ j ‚ur  Œtq Œ j~ Šur ‡~p n j ƒu‡ur Šq Šjƒu ƒ s€Šuj — z‡‡~o o … ƒjq •~uo ’‡nu n‚ Žq r ƒ ‡u Žu Žnpƒu‡‚~o ‡u—j ‚pzq ĦĤĤđĞĦĚ ĐĘĕĠĦđ ĐĤđĦ Ĥčď ęĕĤĕėĒĚĥėđ "ęďČ ĦĚĥĜ 'Đ
–q —rz ˜ur ‰j Œnu ‚q ˜~p †’o ƒs —zu ‚q Š†q Žr ‹ƒ u ˜… r ƒj –ƒu €r ‚r ƒu —z ˜ju ˜ uq ‰ j Œn ‹‚p ‡o ‡un ‡•n ’j ‚n –q‚r ‡‰un –’ ou q Š j ‹‡–n…l ƒs u ‚q ĤčďĐ ČčđĚ Ğ"đĥč .ęĘđĞĘ ēĜ ČĘđ ĞĞđĜĦĚĥ ĤĜė ĐĚĥĜĐ
Ž qr € uq ‚q ~ƒu ‚ ‡u n Šq ƒ u Ž‡Žo ’r Šj ƒ u Œj ¦r —pz ‚—r Šs —jzu ‚q Œo  …r ~ p –…o ƒs u ‚q ‡Žn ƒs Š’ju †’o ƒs —zu ‚q ‡Ž n ƒs ~l ƒ s u ~– r •r ƒj ƒs Œ˜r ƒs … ˜~p ĐĞĥč ĞĞđĜĦĐĘ ęĕģďģďĚĐ đĎĐĜĥ ęĐĤďđčČĐ ęĥč
‚— Œz r‡~rn ~‚l r u q ˜~~p‡ un˜…j ƒs‚‰pu —‚qpz Š j ‘ ‹p ‚‰pup ‡‚Šq o ¦l ƒ s Œ‚ƒ†u r ”j nŒƒqj ˜‡~u np ‚ q ~ ˜‡”‡n ƒuos ‚ ‡Š–j o †ˆ j jƒsŠ—q ‚z rŠ j ‹†‡’ –o nƒ† s j— ƒszu— ‚zqu ‚ q~ –‡r ƒu•ƒur Š n j ‡uƒru Œ n Ž ur €u‘q ‚qp ‰~up ‚ƒuq ‚ – ƒ‹s –Žr”Œj j ~˜r —~ppz Š‚†q rŽƒur s—‚pz — pz~ ƒu‚¦ƒq j ĐĞĥč ěėđ ĦĦĤč ĐĜĦĕĜĥ ĐĤđĦĐ ĦĚĎđď ĐĤđĦč ěĕĤđģĥ
Š—pz ƒ s ˜‡uo Š~ p –‚o Œn †’o ƒs —zu ‚q ƒj –q‚r Š—pz ƒs ˜Œr ‰j …r Šƒu Œ Š~ p ƒ u ŒŒj ƒs ˜u —jz ‚n ‹Šur ‰ut ‚Žr ~o ˜uj ‚q “¦o Œo ‹ƒs •Œr •ƒu …–nuj .ĖđĚė ĕĚ 'Đ ĐĜĤĚČĦ ĕĦđĚĢĞ Ęė ęĥ ĘĞ ęĕĘĘĠĦĚĥ
‹‡–n…l ƒs u ‚q ˜—p sŠ—jz ‡Š q ~o ƒ u ~ur —pz ‰uj ‚Ž r ¦l Žq ƒj ˆ j –Šoq‚ƒsr ‚ ˜ ‹~p ‚ p ŠŒ o ~ q —r…z r ~"p •Ž ur–€ uqqƒ‚j q ‚‡…Œrn † j ˜ urn ujj ‹q ‡r ‡‰n ‡Šn ~uj q‚Œq oŒ j ‹‡–nuo j ‚p — z •uo n ƒu ‡ur u q ‚q ĤĠĝčđ ĔģĘĐ ĕĘčĥč ęĎ ČčđĚ ĐĘĕĠĦč ĞđĜĞĜĐ ěĕĕĜĞ
~Œru —pz ‡˜un j —qz …r ‚Šur …n ˜ju ˜ƒs Š—jz ƒs ‰u ‹‡n Šq €j –quj ‹ ‚p Œo ‹‡ n Žq —jz ‡‰un ‡˜n ‡~n –r ĘĘĎč ďđĚĕĘč ĞđĜĞĜĐ ĦČ ęĕĞĔĚ ĕĤĒđėĐ ĤĠĝčđ ,ęĕďĕĝē
ďēČ ĤĠĝ ĖđĦĚ đďĚĘ ĐĤĥĞđ ęĕĔĞđĚ ęĕĤĠĝ đĕĐĥ
~ƒu ‚ ~”o ƒs ‡ ”q ‡‰uo ‡˜n ‡~n –r ‚Œr ƒu Š¦l ˜qu ‚q ˜~p …q Žo j ’q Šj ‡ n ‡ r uj ‡~o —pz ‡˜un –jŒq ~r –—pz ~l ‰uq ‹Šr ƒu ~ ƒ‡Šr ¦r ‚Šr ’j Žr ‚—rz Šj …t ,čĦė ĘĕĜđĘĚ ęĕĕē ĦđēĤđČč .ČđĤģĘ ĕďė ĞĞđĜĦĐĘ đĢĘČĜđ
—rz …l ‡ ’nu Š¦q ‡u n • s ’j Š n ˜ ur Žn ~sŠu —pz ƒr ‡‰uo Œn ‹Šr ƒu ~ ƒ s u s—z … j Š q ‡˜ un Š j … q ˜j ‚ n ‚Œr ƒu ”¦l ‚Šr •r ‚l q ƒu ‚Šur •q ‚”r ‡–nuj
‡˜un Žj q ‚o ˜ƒu „‡–n„j un ~”o ƒs ‡ƒj ƒu u ‚n j ƒu …q ’ q uj ‡Š q ~o  Žr ‰j Žn ~ƒu ‚—pz ‡˜n ‡~n –r ‹¦q ’qu Š‰r ƒj ˜ƒs ’r ƒs Ž ‹‡Œn ¦r ’ju ƒ s ˜ƒs ~ ‡˜n ‡nu Žn ďđĚĕĘĐ ĦĞĥč ęĠđĎ ĦČ ĞĜĞĜĘ ĘČĤĥĕ đĎĐĜĥ ĎĐĜĚĐĥ
Š ¦q ur ƒ ut –ŒjŒ j ‚€r ƒj‡ r ‚ƒ ur Ž Œj Ž—n rz ‹…l Š‚ur q‰—t ƒpzj Š–‰ s … u q ~‡q’Šn j uj … ‚q Š ‡r—{€ jn Ž nŠ j ~‚sŠ‡r ‚rƒ s –ƒ s ƒu u’—u pz nu ‚qŠ ¦ q ‡‚˜un …• r j Œj q ”—{r n ‡uj ‰ un ~ –”o–ƒos‡ur ƒ˜j j ‚n Ž ur €‚q ‰ujŽuo ‚n ƒj’ o ‡˜˜ ur n‡n – r ¦~r — Œrujz — ‚pqz ˜— z~—p oz ˆ ƒrs …Š j ‡‚˜nuŠurj‚ ˜q q—‰pzur ČĘ ĐĤđĦĐĥ ĥĤďĚĐ ĕĤčď ĕĠ ĘĞ ČĘČ ,ČđĐ ģĕĤ Ĥčď ČĘ
 ƒ s u ‹‡•n sŠ~k …q ƒu – –—pz ~l —z ‡~n ‚„p ‰ur ~”r Œj Žn ~sŠ ‡‰un …q •uo ’nu ‚q ‡ur u q ‚q ĖĕĥĚĚ ČđĐđ ,"ģđēĤĚ ęĦĕđđēĦĥĐđ" ĦđėĒč ČĘČ ĐĜĦĕĜ
đĕĜĠĘ ČĘČ ,(ČĘ ĦĞđĜĦč) ęĕďďĢĘ ĞĜĞĜĦĐĘ ěĕČĥ ĤĚđČđ
ĤĥĠČ Đčĥ ĐĘĕĠĦ ěĕč ęĕĘĕďčĚĥ ĥĕđ .(ěĐ ĦĞđĜĦč)
ďđĚĕĘčđ ,ĐĜĤĚČĦ ĕĦđĚĢĞ Ęėĥ ęĕďďĢĘ ęĎ ĞĞđĜĦĐĘ
.ęĕďďĢĘ ČĘđ đĕĜĠĘ ,ĐĚĕČ ĖđĦĚ ĐĕđđēĦĥĐ ěĕĕĜĞ ČđĐĥ
ęĕĤĚđČĥ ĤĐđĒĐ ĕĤčďč ĒĚĤ ČĢĚ 'ĦđĞĕďĕĐ ĤĢđČ' ĤĠĝč
ĐĕĚģ ČĜďĕĎĝď ČďčĞ ČĜČ" ĐĤđĦ ĤĠĝ ĦČĢđĐ ĦĞč
ęĕďĎđĝ đĜČĥ ,"ěďĕĞđ ěďĕĞ Ęėč ČĦĕĕĤđČ Ĥģĕď ĐĕĚģĚđ

ěĚĒđ ěĚĒ Ęėčđ ĐĤđĦĐ ĦČĢđĐ ĦĞĥč ĐĤđĦĘ ęĕđđēĦĥĚđ
ĞđĤėĘ ĥĕĥ đčĦė ęĕĜđĚďģĐĚ ĐĚėđ ,Đč ęĕďĚđĘ đĜČĥė
ĖČ ,Ėė ĘĞ ģĘē "ęĕĕēĐ ğė"Đ ęĘđČ đĘČ ĦđčĕĦ ĦĤĕĚČč
Đ"ĘĥĐ ĖČ .ĦđčĤ ĦđĕďĤĠĝ ĦđĘĕĐģ čĤģč ĔĥĠ ĎĐĜĚĐ
ĘĔčĚ ČđĐĥ ĐĘĕĠĦĐ ĦĞĥč ĞĞđĜĦĐĘ ěĕČĥ ,čĦė 'ģĐ
ĞđĜĞĜ ĕĘč ĐĘĕĠĦč ĐďĕĚĞĥ ,ēĕėđĚ ěđĕĝĕĜĐđ čĘĐ ĦĜđđė
ěĕČĥ đĜČĠĚ Ğ"ĚĤĐ čĦė ěėđ ,čĘĐ ĦĜđđė ĦČ ĐČĕčĚ
ďēČč ĎĞđĘ ďĕĎĜĐ ĘČđĚĥ ĕčĤđ ,ĐĘĕĠĦč ĞĞđĜĦĐĘ
ĕĜĠĚ ĤĞĕĐ ĕĢĞ đĞđĜĕ ĤĥČė" ĐĘĕĠĦč ęĕĞĞđĜĦĚĘ đĕĤĕĥĚ

‹‡‡un …q ‚q – ƒs ~ ‡Žo ‡Žn ’ju

…”q –j˜n ~sŠ

‚—rz –r’ru ‚q Š¦q —z ƒs  •ur ‚q ‹‡‡un …q ‚q –ƒs ~‚r ‡–oj u n Œn
ˆj – p u p ˆ r ‡•p s
Š „q ‹–rŒj ƒs ~ Š¦q ƒs  3
ƒs €ƒj Š~k
‚ ‡‰n Žs ~r Š—pz ‹Žr ‡¦o †r •r ƒj Šu q ‚‡r ‚r ‹‡n Šq —rz ƒu –‡un ‡n ƒu ‚‡ uj ‚ q ƒu —zu ‡un ‚q –—pz ~l ‰uq ‚Žr —rz w Œo ‚Šr j Œq Šj ‡Žo ’j Šn ‚„p ‚ ‡r ‚ r
‹…r ‡–o ˜~p —z ‡~n j ‚q Šj ‡o ‰uj ‹‡‰n ‰r ˜j ƒu ˜ƒs Œu „n Œj ˜¦o ‚r Š‰ur ƒ u —z …l –r ‹‚o ƒj ‹‡n ƒu ‚‡uj uq ‚–r”r ‚˜r ‡j ‚r ‹‡‡ un – n‰ j Ž ur ‚ q ‹‡ n — rz ƒs ˜u ‚ q
‚”p –j‡n ‹‚p ‡Šo ~l ‚† ru ‚n ~Šs ‚Šur ‚q ‹Šr ƒu ~ Š—oz ƒs Œu ‚q ‡Žo ‡¦o uj ‚¦r –r ‹‡n ƒ u ‚‡uj ‚q Š—pz ‹˜r ur u n ˜~p ~‡”n ƒs ‚Šj ƒ u u Žn ˜ƒs u –q ‹‡Œn ¦r ’ju
~— z sŠƒs ƒj •‹ur ‚Šq r ƒs ‚” ur ‡–• q˜o sŠj Žn~ k ~ ƒusŠ– Œj‡~‰nur —pz Š‰uj ~ o ƒ–‡rŠ —{r j Š ‡r n ‚ l ˜Œ q ƒ s Š ˜u ‚Šn uq˜‚uj n ˜j —un oz ~ƒs ‡ƒ u ‚ — z ƒ ˆu j–ƒ u ’–o uujr – p •p uj … q ƒu – ˜–qŒs Šj ‚Œr –j€ur Š—oz ƒs Œu ‚q Š—pz ƒs ˜ƒ u €‚ l Ž q ˜ j ‚ n ƒ‡Žr ’r uj ƒ u ~‡n ‚o —pz „r ‰ur ‚q ‡–oj n Šj ‡Œn ~k ‚p ~sŠƒj ƒ‡Žr „j ~r ˜~p
˜ ‹Šƒ ƒus~Š—o z–¦lru—j Œ{ jq‡‡ ˜ n‹ n ‡‡• ” uooo –sŠ –j’q˜~ nukj Ž‚n
‚~„p sŠr ˆuƒuj— ƒupˆ z–r ‡— u• r z p ƒsŠ uƒ u ––~’kŒou j ƒ~ s ˜r ˆr—~ ‡pz• r ‰‡pjus– Š n~ •~jk Š uurn
~ ‚~p ‡Š ur‰‹n~Žsp‡ ~‰˜nr ~ ƒƒrss –ŠŠj Œ¦Œjlqu ƒŒ‚s ~qqu ‚ q‡~ •‡o ƒƒsŠu u ‚Žu ~‰ƒkun j ˜ ¦q —jz ƒ s „ ‚˜r ‡j ‚r ‹‚p Šr ¦q ‡uo q Œj ‚q Š—oz ƒs Œu ‚q ‹n …q ‡q ‹—rz ’j Žq ‡~o ƒu Ž— { j ‹‡n ƒu ‚ ‡uj uq ‹•s Žj Šn ƒ u †‡Šn …j ‚p ‹‚o ƒj ‹‡~n Žj ƒs —{ u ‚q
–—pz ~l –Œq ~r ‹‡Žn ƒs ˜u …j ˜ qu uq ‹ƒu –j’nu €p Žp ‰j ƒu ‹‡Žn ƒs ‡Šj ¦p ur Š~o –r—{ j ‡n ˆ‚ j ƒŽsr ˜˜r Š‡j ~ oƒ u ‚ƒu ‡‰r uj‡ Šn—Šjzp ‚‡upn‚ƒq j ƒ— ‡z…r ‡rr ˜~˜p q ’‹p Š‡j  n —ƒ rzs ˜–j‡‚r o Š ƒ uj Š ƒ sj ‰‰ u ur– j u‚q €˜p ‚p~ p ~ ‚‡”—n { ƒr s ‚¦r Š j Š•—‡oz ’ƒnsuŒuj ‚ ‚qn ‹Š–—ppz† p ƒ ujs  ‡…ƒsn‡j ƒj ƒ s Žˆ juj– p–u p ‚—q pz ~l ”‰quq Š j ˜ƒ s ˜–pƒ…s ~p ~ t ‚Œj – r– j€ –ur —p¦pzp
‹—rzu Œn ˜ ~˜”–o Šp ~r r ’˜j ˜ ƒu n~Šj ‡ƒu” n Œjƒs ‰‡r ~Š oj — Špz ƒs‹ƒ€usr• ‹Œƒru  — –z j’ƒu n–u ˆ ’rou ‡ ˜
n ƒ~s €ƒ”jo ƒ ˆsr‚‡˜ ‚n ~˜r”‡o j ƒ‚s r‚ƒj –”oq …s–r ‚‚rp „Š‰ uq ~–p j Œƒ pu ‰uj ‡ ‡Šn~—‰jzuq ‚„qn w ƒ s ˜up ’rŽrƒu…€ur ƒs ˜‡ ~puƒr j– q ‹‰uo  — j ozŒ nu Š‚q ¦ q  ˜Šp  ‡upp ‚Ž qp ‰ uj ˜ ‚q ~ p˜ ‡ƒ u €o –Šjj‚ rˆ j ƒ u ‹ŒŒ rur Œ ‚qr „j ‚˜–~prƒs ˜‹u ‡ƒ nu Œ—rz Š–j j˜‚uqr ƒ u ˜ ”upj Žpun‰ uj ‚ q‹ ˜‡~‡n ƒsuo– Š —‡pz ~ o ‚uj Ž r — •rz ‡—j ‚{ qq
‹Šr ƒs Šr ˆr ˜j ~r ‡un ‹p •s — z ƒu –’ou U ˆr ‡• p sŠ ~k
‚ ‡‰n Žs ~r ‚”p –j‡n ƒs  ‚€r ~r u j s–Œo ‹—rz ’j Žq ˜~p ƒ u j ‡r ~sŠ ‹‡–nƒs ‚‚q ƒ j ‚‡ur Žn ~l ƒq ‚‡ur Žn ~l ˜qu Š—oz ƒs Œu ‚q ƒs  Œj un ƒ u ––j—{ r ˜ƒs —rz ˜r ƒs ~uj ‡n ƒu ‚ ‡uj ‚q
•Š p … o ƒs –Œj ƒs ~‰ju
‚ •Š p …o —z ƒs •ur ‚q –ƒs ~Œo –ƒs ~ ‚˜ru ~q ‡‰un ‚„u p ‚q ƒs uj –‡n ‚r ˜~p •s–  j Š n ƒ u ~”j ‡r ‹‡un –qƒj o ƒs ~‚r Šp ‡up ‚q ˜~p — { ’ou …q Šj ˜~”o Šr –‡n ur „ƒ s –‰ ur ‚q ~”r ‡r ‚–r‚o Œj ¦q ‹Žr j Šn
…o ‡q ˜j ‡n ~sŠ ‡‰nu ˆr ‡• p sŠ ~k ˜q ˜ou ‚Ž r  j € uo ˜ qu ƒ s „ ‚Žr ‡…n j ƒu ƒ s Œu ¦q
‚ ƒ u Œ‡•n ‚o ƒj … ”r –jŽun ‚q Šp ‡up ‚q ˜’q ƒu €u ˜~p
ƒu Šu €un
‹— rz ‹‡n ƒu ‚‡uj ‚q ˜Žq ƒu ‰—jz –p ¦o Šj ‹‚p ‡o ¦l ”q ˜~p ƒu Žƒ u j ‰un ‚Šr ‡Šn ¦l ‚r ‡ Œo Œj ƒs „u — pz
ˆj – qur ˜j ‡n ƒs –ƒs ~Œo ~ƒu ‚—pz ‚ —rzu t •uj ‚q ˜Žq ‡ …n j Šn ~Šur ~p ‚„p –r u r ¦q ‡u n ‚q ˜~p ‹Œru  n ˜ƒs ”u Œq Šj Š—oz ƒs Œu ‚q Œo ƒ u —z –jr ƒj ‹‡”n ¦l ƒs ‡u ‚q ƒ u –Œj ~r •’o r ~sŠŠj ƒu ‚ƒ u …” r –j ‹‡n ƒu ‚‡uj ‚q ‚• r ¦ r „ j Šƒs •
ƒs –Œj ƒs ~ƒj Š „ u q –q ‡– oŒj ~ q Œq ‡ uo – tuj „Œ r –j Žun ‰q ƒj …o ‡¦ o j ƒs ‡Šj ¦q ƒu ‡ur ‰qu ‡—oz ~–r ˜~p ƒ‡Žr ’r Šj ‡Œn „j ‚n ‚Œr •r Žj — z •uo un — pz Š o ~r ‚r Š—oz ƒs Œu ‚q ‚u r Œn €p Žp ‰uj ‚u r Œn ‹‡…n ”j ƒs –‚r ˜~p — z ‡Žn ¦l ‚q Šj ƒu ƒs Œ u ˜ ut
‹‡n –q”j Œn “–p~p Œo ˆ r ‡˜n ~”o ƒs ‚ ‰uo Š¦q –—pz ~l — z ƒu –’ou
ƒ s € ƒj –—pz ~l ƒ u —{ ¦l ˜qu ~sŠ ‹~n ƒj ‡–n‡•un ‡q ‡Ž n uj ‡…o ”j ƒs – ˜~p ‡ Žq ’ r Š j ƒ u ~‡n ‚ r ƒ s ˜–r„o €uj ˜~p ‹‚p ‡Šo ¦l Š‡†nu ‚n ƒj –‡n ur ˜‡n ƒu ‚‡ uj ‚q ‚Šur ‚n •uj ‚q
‚r ‡p —jz ƒs ‡ƒj Šo ˜uo
‚ — z ‡n –j‚n ƒj ‹‡n – j‚ n –—pz ~l ‹¦q †q ‡€un ‚n ‚„p r ƒu ~sŠ ‚Šur ‚ q —pz ~Šur ~p Š¦q Œ qu uq ‹r ‡r ‡~o ‡‰un Š—oz ƒs Œu Šq –‡un j ‚q Šj Š‚r •ur ‚q ‡—oz ~–r ƒu u Žn ‡˜n Œr …l uq ‹‰p Šuj ‰ut ˜~p ‚Š up ‰q ~l ‰uo
Žr Œj Žun ‚q Œo ‡‰nu ‹~r ‡”n ƒs ‚Šj Š~o –r—{ j ‡n Š‡n —jz un ‚r ‡ ~p r ” j ƒ u ‹‡n Œq — rz ‹‚p ‡o ‡un ‹‚p ‡˜o ƒs ~l ˜ƒ u ŽŒ ru ~t ˜~p ‹‡n ƒu ‚‡uj ‚q ƒ u ’j ˜ru ‘~ r ‡–n… m ur ƒ‡Žr ’ru Š¦q Œo ‹ …r Š uj — nz ƒj ‹‚p ‡’nu Œn ‚Šur Œn ¦ q Œs —jz Šn ‚r ~r
ƒ‡Šr ~o ‹r –j•r Šj ƒu ‚—rzu t •uj ‚q ‡•o Šj …p Š‡”un ‡uq —pz
U ‚¦r ƒu —z ‡Šn
‚Š q ƒ u –‡˜nu j ‚ p ƒj  ’ou j Œn ƒu ‡‰n uj ‹ƒs ” ƒ u –„j € ur ˜ƒs ‡ u n Žo ‰uj ‚q ‡˜uo r uj ƒu Žuj ‰uq ˜j ‚n

‚ ‹—oz j ƒu
ƒ s €ƒj ˜ƒs ƒu —z ‡j ˆj – p u p Š¦q ‚”p –j‡n ƒs 
ƒs ‰u ƒ s –Œj ƒs ~
Š¦q ‡‰n –jr Œj Š „ q ƒu —z –jr ƒj
ƒs €ƒj ‹—oz j ƒu
ƒs €ƒj ƒs €‡r ƒj ‚–r”r ~–r •j ~p

‚Œ o –r ƒu Œu ‚q ˜Žq ‡…n uj ‡‰nu ‹¦q †qu ‚q ƒj
ƒu ‰ƒj ‹ —oz ‰uj ‚…r Œj —{ n uj ‚¦r –r ‚r

‚ ‡‰n Žs ~r ƒs –Œj ƒs ~ ~ƒu ‚ƒj p …p ‚q ƒj ƒs †u ‚q ”q Š j ~Šru ~p ƒs Ž‡~o ƒu Œ‡Žn ƒs Š•j Œr Šj •q ‡un –q ‡Šn ƒs ’u ‡ Žo ƒs ~€uj Œn …r ~p ‹‡n Šq —rz ƒu –‡Šn ‚Š r ¦r … — ˜Žq —jz un ‰ o ‡Žo ’j Šn ˜Œp ‡up t Œj ‚’r ƒu •˜uj
—z ƒu –’ou ˆ r ‡• p sŠ ~k Œq „j un ƒ u Šu ’n ~l ‹‡Œn …l –q‚r ƒj p …p ‚q ˜ u q Œn — z ƒu –’ou ‹‡n Šq —rz ƒu –‡un ‹‡„ u n Žq ‰uj —jz ~q ‚r ˜Šuq ‚n •j Š—pz ƒs —z ~–n‚r ‚u ur –qŠ j –˜ uq ‰j ‚t ƒs ˜‡ ur Š n ¦ l ‹n Š — qz –j‚q Œqu ‚q Š—pz ƒ s Ž˜j ƒs … ‡j † o —jz •q –jup ‚q
˜‡ uo Œn ‹‡n –q”j Œn “–p~p Œo ƒs –Œj ƒs ~uj ‚”p –j‡n ƒs  ˆru –puj ‡q Œj ‡Žn ~l —pz ƒs –‡‰ un „j Œ q ‘o ƒs ‡ ˜‡ uo ‚ q ƒ s –~• r ‘o ƒ s ‡ ‡un –q –rŒ r ‹‡u n –q’r ju ‚q ‡Ž o ur –qƒj ‡Œo ‰j …q ‹n …q ‡q ƒ s Ž‡u n ˜‡ uo ‹n —qz ‡r ƒj
˜‹‡ƒun –Šq”€urj Œ Šn ¦“q –„p~Œs p Œ–o j ‡nˆ r ‚‡˜„np ƒ~j ” o‹ƒs ‚‡ n –r ¦—lpz ~˜l ‡‡ Žnuo ~Œl n ˆ ˆ jr –~lp‡u p”‚nq ƒ s ‚‚Š„jp Š¦‡q ˜ n‹¦r‡ ‡n Žrn ¦~ll ‚Šr ur •uq ‚q ˜Œq ‰j …r uj ƒ s Š ‹—oz ƒ r ‡r ƒj ƒu Œ‡Žn ƒs Š•j ‡un –q ‚‡r ‚r — z ƒs •r — z ‡~n ‚–rƒs ˜u ƒ u Žu Œpu Œn Šuo •n Š „ q ‡–n~l ‚r ƒj ƒ‡˜ r ƒ s ƒu — z ˜ j un
†’ru —jz Œnu ‰ uq ƒs —z Šr ƒj ‚Œru ~t Š‰ru Š~o –r—{ j ‡n uj ƒ u  uj j —nz –—pz ~l ƒs –…l ~q ‚r ‡ o —jz ƒ s ˜u Š¦q ˜’p …p –qŒj — z ƒu –€o ƒj ‚‡r Š r ‰ uj ˜Žq ‰ur qu —pz q ‡r ƒj ‹‡…n ”j ƒs –‚r ˜~p ˜ƒs Šu €q Šj Š—oz ƒs Œu ‚q ˜– q„ o €uj ˜~p Œq —rzu —pz ƒr ‡ ‰uo
‚„p ˜‡n uq Œn ƒ u Žu ~p ‡”n ƒs ‡ ‡‰nu
‚ „Œq –rƒj p ¦p uj Š‡€n – r ‚r ‡un –q — qz ‡r — z p •s ˜ uq —qz uj –r u r ‚q ‚‡r ‚r —pz ˜ƒs –Œj Šq ˜… q — rz ˜ p – p Œo ‹Š r ‡”u n ‚q Šj ‡o ‰uj ‚—{ p ¦l Œq ‚—{ r ¦r ƒj –Œq ~r –‡n ‚r
ƒ‡Š’ p ru‡u ¦p ‚q q – j —{ q‡n  Šq ¦l‰r ƒj ‹‰q —‡r˜z n Œ‹o —˜rz ƒs ‡˜…l ‚p qŽ p Š‰ juj ‚ ƒ q s … ˜‰s ‡uju—o pz – — ”qz …ƒsl  •Šr ~ p‹ —ˆ joz Š q ‘‚r Š r •j‰ uo Œ˜n  uq –’nu … q ‡~ quo Š€juq Š ‹¦q ‡ –n˜˜urq ‰jr Žƒn jƒ j — ‹z ’ ‡p Žpn € ur… —q{ jƒu Ž •n u ’˜nu ƒ‹s ƒuƒs—zu Œuj n ‹‡ƒu –Œn ‚‡l Ž–n ƒjs‚Šq Œ•jj
‹‡Œn ‡ur ‚q ‡–oj u n ˜Œou ‚q Šp ‡up ‚q ˜q ’p Šj ¦q –jŽn ‹‡…n ‰ j ƒs Žu ‚q Š‰ur ˜Œ q ‚o j ˜ q Š j Šp ‡up ‚q Š—pz ƒ s …”j Œn Š¦q ‘Šr •uj ‚q ˜uq ’nu ˜~p … q ‡Žun ‚n ƒj €ƒu –‚r ‚p
‹‚p ‡–oƒs …~l Šq ‹‡n ˜ur –jŽn ‹Šur ‰ut —pz ‰uj Š ur Šj t Œj †ur Œq uj ƒ‡˜r ƒs ‡n j Š¦q †‡un ‚n ‚Šur …n ˜ju ƒ‡Šr €j –q Š¦q ‹•r ƒj ƒ‡Žr ‡¦o ˜~p …•q ’ru
ĝĜ ĤēČĘ ,ďĤĠĝčĥ 'ĐĝđĎĤĝ ęĕĤđĠ' ČđĐ Ĕčĥč ē"ĕ ˜‡ŒŠ~n p p ‡u p ‚˜q ŠŒ¦ p ou‡q p‚ ‡q‡un Š”n j ‚~Šnp Ž‡urp ‚ ‹q– ‡Œ s Š…n ~~ ‰kq j — ƒs rzŽu ‚~q –ŠŠr •‚ —rr pƒzjj Žƒ˜n ‡ƒ˜ ˆsrŒr Š ƒsuj Ž‚ rƒs‚˜uj ŒŽun—q‚jz q ¦ p‹ ˜˜‚p Œ~‡opŽ o ‡‡¦Žoou’o jŠ~‰n unƒ u Œ~ƒ u sŠ– Š ƒj~ …rp – q"‚‹ r — ‚ˆ rppz Œ‡ jŽ~o ’u jŠr urƒu˜~ p‹~ p — ‚ ƒruz „Š r‡ƒ ‚u• run ‚ Œup n j ƒ ¦j r s–ˆ —r Œp˜z oj ƒˆ s‚~j Š…p rŒƒ u –p†u ‚j’…q ru l ——‡pz –rzu —o†— {pzr u¦ Œq‹nŒ j‡‚‰…unn —”‹jr ƒsŠs˜ –r —‚ Œjrzr — ƒ uŠjz‡Ž ¦‚n ƒ rq j
.Ġ"ģ đČ Ě"ģ ĦĜĥč ęđģĚĐ ĕďđĐĕĘ ĞĤĕČĥ ‚ r ‡Šp ¦r —pz p ~p ~”r Œj ˜nu ‹— rz ƒj ‡Žn ƒs Š’ju ‹ƒs • Œj Š n ˆ r ‡˜p –j— rz Œj ˜~p …q sŠ—jz Šn ‚˜ur ~q Šƒ s ‰‡r ‡Šn ‡Œn ~l Œq ˆ r Žj ‡~o ‹~n ƒ‡n ~r
p ~p ‚r ƒj ‚¦r —rzu ‚q ‚‰r –j~r ~Šs ‡– q r  u j ƒ u •j ”u r —pz ƒ u ~–j˜n ƒj ~‰ r Š j p ~p ‚r ˜~p ~Žr ƒ u ~‡n ‡r …”q –p‚r ˜¦o uj ‡’n ƒu €u Œn ‹u r „˜ uq Žn
U Šp ‡up ‚q ‚~r –r—pz ‰uj ‡ur Œn ‚ r ‡Šp ¦r „˜ qu Žn –r ‰uj Œn ~sŠ ‚„u p —pz ‡–n†r ‹u r Š—pz ‹‡• n ‚ r j Œt ‹‡Žn Œ ru n ‚ r ‡Šp ¦r —pz ‰uj ‹ƒs •Œru Šq ‚~r j ƒu ‚
‹‡…n ”j ƒs –‚r ˜~p ˜ƒs Ž u ¦q Š j ‚ƒu r ”u n —pz Š—oz ƒs Œu ‚q Š—pz ƒ s Œ¦l „q ˜~p –~o ˜r Šj Š•o Žr ˜Œo ˜ƒs ‡‚j Šn —rz ƒj ‚”r –j~q …Žq ”r p ~p ‚r ˜~p
ĕďđĐĕ ďĎĜ ęĕĚď ĦđĞĤđČĚ đĢĤĠ ,Ĕ"ģ Ĕčĥč Ĕ"ĕč
ĐĦėĐü đĒ ĐĠĎĚ .'ĐĤđēĥĐ ĐĠĎĚĐ' ĦĘĕĘĞč ġĕđđĥ ‡ur Œn €–oƒs ‚Šj ƒ u ~”j ƒu ‚ ‹‚o ƒ j ~ƒj —rz ˜Šq ‡Šn ¦l ‹‡n ƒu ‚‡uj ‚q Š¦q Š‡Šn ¦ l ‚q Šj ‚–r†ru Œq uj ‹— { r ¦ l Œq uj ƒ u ƒs ‚—pz ¦q
ĕĜč ěđĕĘĕĚ 35-ė Ęĥ ęĕĕē ĐĦčĎđ ĐĠđĤĕČčđ ĐĕĝČč
ĕĢēė ĐĦĘĕėđ ,ĐĠđĤĕČč ěđĕĘĕĚ 25-ė ďđĞđ ěĕĝč ęďČ –q‚r ˜~p ˜ƒ s Ž u ‰ q Šj –‡n ‚r ‡Žo uj ƒ u Šu …o ‚o “–r¦ l Ž uq ‚q ‹ur – q ‚—{ r ¦r —pz ~Šp ’pu ‚q ‚ —{ o ¦l Œq ƒu Šƒs €ur ‚q Žuo ‚q –q u j ‹o –j’qu ˜j ‚n ‹n
ĦčĥēĜ ĐĠĎĚĐ .ĐĠđĤĕČđ ĐĕĝČ Ħĥčĕ ĦĕĕĝđĘėđČĚ ˜•sŠuq ¦’ln ‡˜q j Šun ~o––Œ r—q { j~k‡nŽ up ‚‡q un –Šq ¦Šq —‚pz —{ p ‚¦l €Œr ‡qu €‚n q… l ˜‡Œ ~op Š j ˆ— j qz‡ Œn  –j Œ ’qp ƒ u uo Š
q Š ˜ €p – ƒsp‚ ’r  r ˜ƒs ‚ …q u Œq j —~{ n 
r ƒu ƒŒ s – ’j Žnuo ‚ujq ~
 Žuor ‚‡q… n ‚Šq ¦ q uq– r Œr ƒu Œ–’‡ouŽnƒqs ŠŒj • j ˆ j‡‰run ƒ–j q
‡‡ „ƒnu €uŽru Š ‰jun ~ upq
ČĕĐđ ĐĠđĤĕČč ĞĎĠĥ ĤĦđĕč ĘđďĎĐ ĕĠĤĎđĚďĐ ěđĝČė €–q‚k Žup —pz †r •r Šp ‡p ƒ s Œ‰uj ‹Šuo ~n Šj ƒ s –r u j
‚ …q Šo ƒs —z ‹‡Œn ¦r ’j Šun —pz ‹‡Œn Šr ¦k Žp … q Žo j ’q Œj ‚q ƒj ‹‡Œn Šuj ~n …q ‡ —{ n Œou ‚q
˜Œ q —jz Ž n

ęĕĤđēĥĐ ęĕĚĦėĐ ĦđčģĞč ĐĤđēĥĐ ĐĠĎĚĐ ĐĦĜđė ~sŠu —pz ‚ƒu r ”n  ˆj ƒ‡u ŠŒn —‡jŽz n ‡ƒsq Šƒ •s ˜j –‡r‡un†–n q’ ju ŠŒn — pz ‹ ƒ‡s ˜Žn —ƒ urz • ‚Š uj ˜ ~uqr  Œjo ‚ n ˆ j ‡—Žpoz ’Œj pŠn uj ƒ Šs –~oj –• nr— { j ‡n ‡ q ŠŠj —–pz s¦‡l –‡uq —nƒspz˜ u ‡jŒŒn n Š˜‰rƒsƒ Šj u € q ‚Šj ƒu r ”u‹o Œ‡q Œ n ƒŠs –r ¦kj Ž• p n … Šq Ž o¦q j ’‹q Šj‡ •n‡‚r o Š‰ujj
p ~p ƒ‡Šr ¦r
ęĕĚĥČ đČĢĚĜ ęĕďđĐĕĐ .ęĕĞđĎĜĐ ĤđĞ ĘĞ đĤĢđĜĥ
ĦđĠĕďĤ đĘēĐđ ęĕĚĐ ĦđĤČč ĦĘĞĤĐ Ęĥ ĐĘĕĘĞč ˜•Œ~pp ¦‹o ‡Žn – ’rqƒsŠŒj ‹uj ‡ƒ Šs –n ‡j n • ƒns Œ Š ¦ƒ u q‡ƒ‚j r ƒ ‚ s ˜u ur~ r ˆ ƒ ujr ” –q puŠp ‚¦q q ‡ƒ u u–o ”Œn juj— rz˜ ‹ƒs –‡nŠrq •—uj rz‚ƒqu –˜‡j ‡‡u o o ƒ‚u ‚ ”‡o j • j ˜un ur ~—qz‡ujn Žur ƒ‚s q ˜ ‚r ‰ ‡j r –ƒ u j‰ —q „zj –p • s p •‹up Œ— n o z •uj …— o –z jŒ‚oqu ˜ uq~—sŠjz ‚ n†—p’z r —‡rzŽo ƒ’s j‚u Œn‡j
ěėĘđ ĐĕĜĚĤĎđ ġĕđđĥ ,ĦĠĤĢč ęĕďđĐĕĐ ďĎĜ Ħđĥģ …q ˜uo ’ qu ˜j ‚n ˜ƒs –ƒs u ‚q ˜”q ƒu –Œj un ‹‡Žn r ~l Š—pz Šƒs €ur Š€uq ‹‡Žn —rzu ‚q ˆ j —pz Œp uj –uo †q ”j ‚n ‹‡˜n ‡„u o ‚q –‚q uj ‚–rƒu •j Šn ‹‡ –n† r ’j Ž un ‚ q
– p • p Š¦q —pz Š€uq ‚q Œo ˜…q ~q p ~p Šs†u Šn ‚r ‡Šp ~o –s„…l Šq ƒu Žƒ u j ‰uq ˜j ‚n ƒj ‹‡n Šq —rz ƒu –‡Œn ƒ u ~”j ‡ur —pz ‹‡un –q ‹‡n j ƒs Ž –p • p uj €‚r Žj Œn
.ěĕĘđĠĘ ĤģĕĞčđ ĐĠđĤĕČ ēĤĒĚĘ ęĕďđĐĕĐ čđĤ đĤĎĕĐ ‹‡un –q ƒ u ‡n ‚o ‚„ p €‚r Žj Œn Š¦q ‹ƒs Š— rz uj ‚” r –j ~q ƒu —z Š r ƒj ur Œqu uq ‚…r Šr ”j ‚q Šj ‚Šur €t j ‰un Žuo ‚q Š¦q uq ƒu Œ‡Žn ƒs Š•j ‡un –q
˜o ƒs ‰ƒj ‚uo –j‚q uj –ƒu ’u nu ‚q ˜~p ‹‡u n •j Œq ‹ —rz ‹‡•n ‡u n ”q ‚—{ p ¦l Œq –’p o j ƒu ƒ u – j ¦r —pz ˜ƒs –ƒs u uq ‹‡n Šq —rz ƒu –‡j ‡Šo ƒs Œo
U ˜…q Šr ”j ‚q Š j ƒ u Š o ‡Š o ‚ —rz •j Œq ƒ s ~ ˜…q u q •uq Œn Šq ur —pz ‡Œnu —pz ˜o ƒs ‰u ‡ — nzu –q Š—pz ƒ s Œu ~n ‡…n ~ l ‚‡r ‚r ƒu Œ‡Žn ƒs Š•j ‡un –q—pz
‚ u Œr ƒs •Œj Šn p ~p ‚r ˜~p –‡„n …l Œq ƒ s ˜–r‡„n …l q ƒu Œr ƒs •Œj un ‹‡Žn r ~l —sŠ—rz ˜o ƒs Žƒj ˜…q ~q p ~p Š€uq ‚q Œo Š†o ƒs Ž ‚‡ r ‚ r ˆ j –pu p ‚q
ĦđĘĕĎĚĐĚ ĦđčĤ đĥėĤĜ ,đ"ĔĥĦ Ĕčĥč Č"ėč ‹‡n j —nz ‰ uj ‡Žo ’j Šn ¦q ƒs Œƒ s •Œj q ƒs Ž ~sŠ ‹ƒs ‡u ‚q ƒj ƒs –j • un ‚q Š…q Žq •‡’n ~ l uq ‚Š r ¦ r ˜ uj ‚– r ’ju … j Žup — pz –… q ~q Šj ‹Šq ¦k Žp Š€uq ‚q
ďđĞ đčĦėĜđ ěČĤĚđģ ĦđĤĞĚč đČĢĚĜĥ ĦđĒđĜĎĐ ‹ƒs • Œru uq ‚•r ‡˜nu ¦ q ‚r ‹‡n Šq —rz ƒu –‡un —pz ‚–rƒs ˜u ƒu ŒŠj ˜qu ˜ p Žp ‰ uj ‚ q ˜‡o uj
‡Œn ˜ur –Žo
•‡Šn j ‚q Šj ‹‡u n –q’r ju ‚q ƒ u €‚l Žr ‚Žr —rz
ģĘē đČĢĚĜ ęđģĚč .ĕĜĥĐ ĥďģĚĐ Ħĕč ĦĠđģĦč  Žuo ‚q Š¦q uq ƒ u Œ‡Ž n ƒs Š• j ƒu Ž uo –q Š—pz Žuo ‚q ‹ƒs •Œj ƒs Š ƒ u ~–j•r ƒj –r~s Œju ‚q — z …o –q˜j ‚n ƒ s u —pz
ĕčĥđĕ đĐđĒ ČĘ ęđĕĐ ďĞđ ęĕČĕčĜĐđ ĐĤđĦĐ ĕĤĠĝĚ
đĥĤĠĥ ęĕĕĝĕČĐ ĦėĚ đĕĐĥ ěėĦĕĕđ ĦđČďđđč ęđģĚĐ

.ęĕĜđĥČĤĐ ęĕĤĢđĜĐ đČĢĕ ęĐĚđ ĘČĤĥĕ ęĞĚ

U

ęđĕč ĕė ,ĦĕĜĞĦ ĦĘĕĎĚč čđĔ ęđĕė čĥēĜ Ĕčĥč č"ė
Ęđģ Ħč ĞĚĥđ ĥďģĚĐ ĦĕčĘ ģĕďĢĐ ěđĞĚĥ ĝĜėĜ ĐĒ
ęĕĘĝĠĐ ĦčĢĐ ĐĘĔđčĥ ęĕĥďģĐ ĥďđģ ĦĕčĚ
ĦĚ ĐĒ ęđĕč ĕė ,'Đ ĘėĕĐĘ ĝĕĜėĐĘ ęĕČĜđĥĐ đĥģĕčĥ

.đĕĦđĤĕĒĎ đĘĔčĦĐđ ĝĎĘģĝĎ ĖĘĚĐ

U

ĦďĕĞĤ ĐĞĤĕČ ,ĐĜĥ ğĘČĚ ĐĘĞĚĘ ĕĜĠĘ Ĕčĥč Ď"ėč
,"ĦĕĞĕčĥ ĥĞĤ" ĐĦĜđėĥ ĘČĤĥĕ ġĤČč Đĥģ ĐĚďČ
ĦđččĤ .čĤ ĝĤĐĘ ĐĚĤĎđ ĐĔĕĚĥ ĦĜĥč ĐĞĤĕČ ĕė
Ĥđčĕē ĦĠđģĦ ĐĚĕĕĦĝĐđ đčĤēĜ ęĕčĤ ęĕĜĕĕĜč ,đĎĤĐĜ

.ĐĕĤčĔčđ ĘĕĘĎč ęĕĜđĚďģĐ ęĕĔđĕĠĐđ ęĕĥĤďĚĐ

‹¦r †j Œt

(Č ,ēĕ)  T ‡r jŒn ‚^ o ‰s ƒs –b ˜j ‡n ŒqY —jz ‡un ƒq

‹€uq ~–r •j Žun —pz ‹‡n —qz –j€uo ‹¦q †q uj ˜Œp ¦p †j Œt ŒqY —jz ‡un ƒq ˜q ˜uo ‡ ƒs Ž˜o ’j–Šr‡n † n~’juƒu ‚‡Ž o ’j ŠŒn o ƒ˜s ƒƒs j ƒƒu ‡ •—r r z r ¦‚l —uq rzu ˆ—j nzuo‰j˜u uq  ‡j ‚Š nn ~—pz ‚ q ‡ ƒsŒ Šn – ’up oŒ u n n ƒ j Š ƒj ‡ ’Šp r Ž ~j ‡o – n¦ € uj q ‡€unƒs‚n Œ–j —qnz ¦ r ‡—punz –Šjq ƒ€‡ — r ‡qz Œ–n jŠ‚jq ˜Œqu qu Œ‚n q Š… —r pz~ p ƒs ˜ ”ƒu Ž •–j ˜„n ˜†¦ o rŠ— j jz ‚ un „p †‚ ‡‡r ‚urj
‚¦r ƒu Œ —jzu ‚ Œq ‡ —nzu – q ‡–oj u n ~ ‰ru ‹‡ „n Œ ru –t Œj ƒ u ‹‡r —z –o€ uo ˜‡Žo ¦’qj Šuqn – j ƒ~s –q ¦Šl ” —q p z ˜ ˆj ~ p r ‚˜Žurƒs˜ ‰nuu –—t~zl ‡ ‹Šn —‡Žrzn — ˜rz ƒ ‡s Žo ’ Œj rŠ n j n ƒ‡u •‹n ’j‡‚‰nun – ƒq s Š‹u —‡pzŠ n •Š r ƒ Žsj uq ‚ q‹ ƒn s u ‚—jŠz r…ƒps uj € uj ‡ ‰‚nu … r €’ ru —— jqzz Œ–nj‚quj ŒqŠu ‚’q ru †–t ‰Œuqj „ j Žn‚ ƒ ‡s rŒ‚ur  n‚ –Šur ‚ uo q q Œ Šj € ƒpu –Žu p p˜ƒs †q ‡ — ƒs nzu ’ –juq
‹‡r ˜q ˜ou •Šo Œr ¦l ˜Œp …p Šj Œn ƒu ‘ƒ u  ‹ ‡q ˜¦q ‡–n•j "~r ƒu Œq —rz ˜~p ‡’nu j ‚q Šj ƒ u Š‰j ƒu ‡ ƒ‡Žr ur —pz ‡o ‰ju ƒs ˜–r‡†n ’ju – …q ~q Šj ˜ Œp ‡u p •q –p •p ‡Œn ¦l ‚q Šj ‡o ‰uj ƒ‡’nu Œn ˆ j q …r ‹˜r ƒs ~ ‹‡n ƒu ‚„j ‹‡’n Šr ~l
•Šo Œr ¦l Š¦q —z – o€ uo ˜q ˜o ƒj ‘ƒ u  ‹ ‡q ˜¦q ‡–n•j Š¦q ˜„p Œpu –qŒj ‹‡–n’r ju ‚q ˜~p “‡’n ‚ r Šj ƒ u Š‰j ƒu ‡ ‹€ q ƒj €ƒu ‚ Žur ‰ uq ‚Œr ‡n • r ˜ƒs Œ j ‡Œo u j ‘ƒu u ~n uj ˜ƒs „u uq ˜j ‚n Šj ƒu ‰–j†r ”j ‡n ~sŠƒj ƒ‡–r’r j ƒu ƒ‡— rz ƒu  u … n
‡‰un —z –r€j Žn ‹‡ur ‰uq ‹‡n —rz –j‚r ƒj ‚‡r j —qz ‡un –Œq ~k Žup —pz ‡’n ‰ju ˜‹ƒƒus ‰Œuj ru ‚‚q q ŒŠo ¦–q ‚uo †~q r”…j r‚nŒ—j ‚pz q ‘— z r ‡ƒs~Žn Š ‘r •p ‰‡up Ž n ¦‹k ‚ƒu p‰ƒj j‹ ƒ•s Œr u  n –‚q‚‡r r ‚ r Šou ‚€np – ~p‚r sŠ ˜ †‚q ‡–—rƒunz Œ’ju˜Œujn ~ƒ s ˜sŠƒŠs ~j — Šz –‡”ouƒns ‚u n Šˆ j ‰‰r r Šj j ƒuƒu ˜‹ƒ‡s —Žn —z –rz r  ˆjjŒ—n p z ‡Œ˜p ouujr ƒ–u €˜q ~rƒs—pz‡ — ƒsnzŠu‡j ‰utuq
Š¦q ƒ s Š – ’ou  q Šj ‚Šur ‚ n •uj ‚q ‡Žo uj Œn …r ~p ƒ‡Šr ~o Žq ‰j Žn –—pz ~l ‰q ƒj ƒ u ‚ƒu ”‡–n¦k ‚p —pz ƒs ˜Š ur ‚n •j un ‹‡˜nu ur ‚q ‡Šo ¦l uq ƒs Š ƒ u •‡Žn ¦k ‚p —pz
(ęđĘĥ čĐý āČ) Š‰r ƒu ‡ ~sŠ †•o —jz ‚q Š¦q ‹Œo ƒs ˜u —jz ‚n —pz ƒs ‡Œn Šj ˜q Šj –q ”u r —pz ˜ƒs Œru ‚q Š‰ru ˜~p ƒs ‡r Šj Š—oz Šj —nz ƒj –q‚r ƒu —z  ou ‚n ~sŠ – uq — jz Žun —pz ƒs Œ …j Š q ‚† ou Œq
‚•r  r ”j ˜ qu Œq uj ‡ ‡u q …q uj ‡˜nu –jq …j ‚p –—pz ~l ˜~p ~Šuo Œq ~l —pz ‹ ‡n Œq — rzu uq ‹‡”n ƒs – ‚~p –jŽ un ‰qu –Œq ~r ‚•r r ”j Šn ƒ‡˜r ƒs Ž‡˜n Žj Š p €su
U U
‹‡n Šq —rz ƒu –‡Šn ‚Šr ¦r “ ‡j ‚ q j ƒ s ’ uj ˜ƒu Žur –q ˜ƒs Ž—jz – …q ~q Šj Šƒs €ur Šur •t Œj ƒu ‹r –j’t Œj •‡u n ”q ‚‡r ‚r “‡ j ‚ q j ƒs ’ u Œn “–jƒq—jz –‡~n Œo ‡un –q
ƒs –˜ j ‡un —pz ‹‡n —qz –j€uo ‚q ‹¦q †q uj „Œp –p ~s”Œj Šn –—rz ’j ~p ƒs ƒj ˜‡o Šj ~ur ‚ ‡r ‚r ƒ j ‚‰ur Šj Œqu ‚q ˜ur —qz ‡Žo ’ju ˜~p Šuo •q Šj ƒu ‹‡u n •j ‚q Šj ‚‡r ‚r € ‚o ƒ s Ž ƒ s –ƒs ~Šj ƒ u ŒŒj …q ˜j ‚n ‚r ‡p —rz ƒs ˜u Œn ‹‡ un – qƒj
˜~p ¦ q Œs —jz Šn ‚‰r „r „~r ƒj –q ‚r –”p ‡uo ‚q ˜~p ƒs Œ”j ¦q Œo —z –o€uo –‡—nz ˜Šuq €n Œj ˜~p ˜ƒ u Œ‡n Žj un ~–r •r ƒj ˜ur —qzu ‚q ‹p •s –q Œq „j ‚•r ‡˜un ¦q ‚r ‹‡n Šq —rz ƒu –‡un ‡Šn –j•q ‡ o ‡n …l Š—pz ˜ p Žp ‰ ju ‚ q
~ƒu ‚ ‰o ƒj Š~o –r—{ j ‡n ˜ u q ˜~p ƒ s Œ”j ¦q Š¦q Šuo •n ƒj
‚ ‡–oj u n ‚˜r ‡j ‚r —pz Œp —pzu ‚q ˜–qƒs ŽŒj ˜~p ‡‰n ‚r Šj ˜p Žp ‰uj ‚q ˜‡uo — z Œ qu — qz Œq ¦ r ˜…q ~q ‹¦q ’qu ˜ur —qzu ‚q ˜~–q •j Šn Žo ƒs ‰u ˜j Œn ƒu ‹‡–n‡—nzu ‚q
ƒ s Œ”j ¦q Œo —z –o€r Œj –—pz ~l ‰ qu —pz Š~o –r—{ j ‡un Œn ‹r ~r Š‰r Šj –r u r ‚q ‡un –q Š—pz ƒ s —z ~s– Š¦q ‚Šr ’j Žr ~‡‚n ƒj ‚–rƒs ŽŒju ‚q ˜~p — z Œ ru —qzu ‚q †‡ n ‚o ƒs Žƒ s „ ’j … p j ƒu –‡~n Œo ‡un –q Š—pz ƒs —z ~s– Š¦q Œo ‚‡r ƒu Š˜uj
¦q Œs —jz Šn ~ƒu ‚ ‚‰p ƒs „ „~r –q‚ r –”p ‡uo ‚q ˜~p ƒj ƒ‡˜ r ƒs ~l ˜ uq ˜~p ˜~p ƒ u Š‡‚n j ‚n ƒj ‹‡Žn ‰o —jz ‚Œru ‰qu ƒu Žj ‰j Žn — z Œ ru —qzu ‚q Š—pz ƒ‡˜r ƒs •¦l „q Šƒs •Šj ƒ s —z ~s–Œo „r – q ‹u r —pz ¦q ƒ s ˜ƒs ~ ‚¦r ”j ’r ƒu –‡~n Œo
–‡‚n „j ‚n ‹~n ƒ u ‚ ƒu Š~ r — jz ƒs ˜‡o Šj —rzu —pz –…q ~q Šj ‡ƒu ~–r‰ ru ƒ s u ƒ u Š’ju †n ƒj ƒ u ‚ ƒu —z r … l ‹ —rz ‹‡Šn ƒs …‚q ˜‡o Šj —z ‡—nz ‡u r ‚q –‡~n Œo ‡un –q
(ęđĘĥ ĕĤčď) –‚o †qu ‚ n Šj ƒu —z u o •q ˜j ‚n Šj
‚ – q  u j ˜~p –¦q ”q ~Šo Œr ‡–o‚l —pz – r  u r ƒs Š ‡˜nu –jŒq ~r ~Šs ‡—nz ‚o ˜ƒu –‡‚n „j un ƒs ˜u ‰j ~Šq Œj ˜~p ‚~ r Š j ‚r ƒr ‹ƒs ‡u ‚q Œo ˜ƒs —{ ¦l Šq — z Œ ru —qzu ‚q ˜~p
" ‡r Žj n ‚r Š¦q ƒs ˜u ~n –uo q ~l —pz ˆ‰r uj ƒs –¦l ” q Š¦q –¦q ”q ‘‡n ƒs ~ ƒs  ‡‰n ƒj ƒu ‚—{ o ¦l Œq Š¦q —z ƒs ƒu — z Œ ru — qzu ‚q ~ƒu ‚
U U
Š‰ru ˜~p –„u o ’q Œj ‚‡r ‚r ‹–p†p ƒs ƒu ”‡j Š¦q ‚Šp ƒs  ‚‡r ‚r ~Šs u —pz ¦q ƒ s Šu —pz ‚•r r ”u j ‚q ˜ u q Œn uj ¦q ƒu ‡r ‚‡r ‚r „ Žj ”u q Œn ‹‡‡u n …q ‡ –o j u n ‚ q
‚—r sŠ—jzu —pz Š „ q …l ‡–oj n ‰ju ‹‡n —qz –j€uo ‚q ‹¦q †q uj ‘ r ƒs Ž „Œp –p –ƒs ‚†r ‚r „r ‡ƒu —{ ¦r —pz ¦ q ‡n €r uj — z  u o • q Œj ƒs u – q ”q ‡‰uo ˜ƒs ~–jŠn ~Šuo ’qu ˜j ‚n ƒj …r ~p ‡n …r ƒ s Š”j ~p ˜ q —rz ‹¦q ’qu ‹‡‡u n Žn ¦l Šq ƒs Žƒs ŒŒr
‚r ‚r ‹ ‡n –q”j Œn uj ‚s–j’qu Š—pz ‚”r ¦o ‚u ˜ r ƒs ~ uj ƒu ‡‚r ˜ q ‰ ur ‹‡ n ‡ €n Ž uj ‚q  …q ~ q ‡‰nu ˜‡n uq ‚q ‡Žo uj ƒu ‚ƒu ‡—nz ‚k " ‡un –q‚r Š~p –•r ‡r ‚‰s u ¦q ‡n €ur ¦q ‡€un ‚n ‡n ~q Œo ‚u Œq ˜r ƒj ‡n …r ‚p ~Šuo ’qu ˜j ‚ n
ƒs u Žn •˜q —rzu —pz ƒs ‡u ~n €–q‚k Žp “¦q ‡ur —pz ‹¦r Šj un ƒ s Š ‚Œr ‰uj …q ˜j Žn ƒj ‡ ƒŠu Šƒu s „nƒjŠ j† –ƒu —r zu’r ‚ru q ¦ ‚q ‡‡pn‚€jr ‡ujn ƒ j — ˜z uur o —•qqz Œ j ‡ ~u o Œ ƒnu ‚ ƒ s—upz — ‚z ~u ro •–q r ‡j‹ ‡¦unq –’qqu‚‚r q — pˆ z j ~‡q o ‰ ƒuj s u – ƒs ŠqŠ u j — pz ƒu—‚z r „u¦ r ‚q q‡ €un¦ ‚q n ‡ n €uj‡ ˜n …~r p‚ p ƒj‹ ‚‡–‡u n …r” q r •‡j – o‚j  ’u rn ƒu •Š q ˜•uj ‡‚Žn ¦–lr‚j q¦Šr j ƒsƒ ˜s ˜ ~Œr r ƒu r—” qjz Žujn
˜‰qu —jz Šn uj ƒ‡Žr ur ƒu —jz ‡r ƒj ‚‰r „r …–qur —pz ƒ s –˜j ‡n ƒ j ‹‡–nƒu u ‡n uj
‹‡n —qz –j€o uj ƒs –˜j ‡ n Œq —jz ‡ un ƒ q ƒ‡Šr ¦r –Œq ~k Žp ‰o Šr ƒj ˜‡„n €ur ‚q
•o u r ‚n Šj ‚‰r „r ‹—rzu Œn — z –o€ur ˜j ‚n ƒj ‹‡n –q ”j Œnu Œn …–qur —pz ŠŠq €j un —pz

(ğĝđĕ ĕĜĠ) ‚Žr ‡‰n —jzu uq

U

‡–oj n Šj „ Œou – qŠj  ‡ƒnƒr ‡˜ou —jz ‡Œn ‰uj ‹‡n —qz –j€uo ‚q ‹¦q †q ˜–qƒu ”
‘o ƒ s ˜ u ‚ n – ‡uo € uq ˜ j ‚n —pz –…q ~q Šj ƒu –˜p ‡p ~–r •j Žn ‚Šur …n ˜j un —pz ‡ —nzu –q
ĕĔđģĕĘ)  ‡ƒ nƒ u r ‚q ‡˜ou —jz ‚o ƒj ƒ s –˜j ‡ n ~–r •j Žn ƒj ƒ ƒr ˜ƒs ~‚r ƒs Š

(čđĥĔĕďĤČčĚ "ĕđĘ Ħĥđďģ"Đ ěč čđģĕĠĚ ĘČĤĥĕ ĕčĤĘ ě"ĕĤĐĚ

—z € ur j Œt ‡Žo ’j Šn ‡‰nu ƒs Š –’ou n ƒj ‡un –q‚r ƒs ‡€un –j‚n " ‚Šr ‡Šn …r ƒu ‚ƒ u Žr €uj ~Œru —pz ‡un –q‚r Š—pz ‚r „u r ‚q ¦q ‡n €uj ‰r ‡‚o Š~q —rz ƒj — z ‡~n ‚r ~Šuo ’qu ˜j ‚n
‘†qu ‚q ‡’n Šj ‹ …p Š p ~‡n ‚r Šj ƒ s ˜ƒu –—rz ’j ~p uj ‡~o —pz ¦q –q‚r ƒ s ‡ Žj ¦ r Š¦q ƒ s Š –’ou n ƒj …r ~p ‹r ~r ƒ‡Šr ~o ~ur –’ru j Œn ˜ƒs ƒu —rz
––˜‡Œoƒqn s …‡~rr ƒ‚ ˆjjp s– ‡‚¦ un ul–Œ q‚q r˜‡ ur ~ ˆ o rŠ ‡ju o … ‚nƒ ‡Œ˜ r"r — ƒ s rz– ŽjŒ ‡ ju—˜Œnz n‡¦u q Šr nŠ ¦p l Žo ‚–ƒ sjŠ’Œqur ˜—‡j r˜z‚nunŽj ŒŠ jj‡ƒ–uƒu qŠ€uurƒ s –ˆ nj ‰ ‰j ‹rƒsŒujs– Š€‡jj‰Š nun ƒŠj ‡‰ƒ Žsqnƒ¦uu ‡ ru Š— —p pz z ¦u qo‡•‡qonŠ‰€jujur ‚˜q Ž˜r ‚Œrj~„up r ‚Šq• ¦‡q ¦ Žnq ¦ ¦‡ql ‡‚n € qujnŠ €jur ˜ ‚‡q ~ Œ pnu˜ n~ƒ s pŠ‹ Š‡‡‰˜uonu •un•nj ‚j nŽ‡q ¦un–k –‚‡qp‚— ƒr jn z ¦~‡r Œ‚Šsq p …—‚ l lpz– ƒ qq ‡ Žƒ nu …–Šq Œƒu~j†q‰—j Žurjzn ƒj—z –o’r Œj ˜sŠƒs •u ‚q w˜~p ‹‡~n s– ‹¦r ‚r wŠ‰r ƒj •ƒu ’ru ‚q Š¦q
˜ƒs ~–jŠn –—rz ’j ~p ‡~n —pz Œr —jz Žun ‚q ˜~p ‡~n ƒs – ‡ —nzu – q
– uq
† •– p’ pu Š~o ƒu Œ—jz — z –qj Œn uj ƒs –ƒs •Œj –…o ~q ‹ƒs •Œr uj
‚~p –jŽn ‚~p –jŽn ƒs Ž‡~o —pz ‚ ur •ur ‚q ‚—{ r ¦r –Œq ~r ~–r’ru •q ˜ur —qz ‡ u o Œn ‡Šun —pz —z ƒu u •un ‚q –—pz ~l Œo
U
˜q ‰ru ‹‡n –q’j ~p ‹—oz uj ˜ƒs ‡ u Šn €ur –jŒq Œr Šj „q ‹‡n –q’j ~p ‡ un –q ƒ‡Žr ur Œn …r ~p Š—pz ‚ƒr”j Œnu ‚q – uq ˜…q Œj —{ n Šj ƒs Ž‡ Œn „j ‚ q Š j ‹¦q ’qu ~ur ˆ j uq –j‡p ƒs ~ Œr Šj „q ‚Œ s sŠ —jz ‡un –q Š—pz ƒ‡r ‡Œn Šj ˜uq Œn  …r ~ p
ƒs †ƒj r ƒu Œ ƒs Ž‡~o –…o ~q ‹ƒs •Œr uj ‡ —nzu – q Š—pz ƒs Žƒs —z Šuj —pz
— z – qj Œn uj ‚ qu ‡€un Œq ~ƒu ‚ ‰o Š r ƒj
–…o ~q Šƒs •uj
–Œq ƒs Š –˜o ƒs ‡ –p¦p ƒs ˜ƒs ~uj —pz ‡Žo ’ju Œn ‚…r Œj —{ n u uq ‘˜ou ˜uq —jz ‚n Šj ƒ s ˜ƒu –—rz ’j ~p uj ‡~o —pz Š”u o Žq ˜j ‚n ˆj ~q ƒs u Šn –p •up Œ n ƒ s ‰–juo ƒs ˜~–r •j Šn –q‚r …Œq —{ r
¦q ‡€un ‚n —pz ƒ s Ž j ƒu ~r ‚r Š—pz ƒ s ˜¦ r ˜ ur ’ j ‚q ‚˜r ‡j ‚r ‚Šr ƒs €uj ‚ Œq ‹‚p ‡Šo ~l Œq „j ‚t –r ‰uj —pz ‹‡’n r ƒs Ž ‹‡n ƒu –~o uj ‘˜uo ˜uq —jz ‚n Šj ƒ‡Šr ¦r
ƒu ˜‰ru ‚ ‡r ‚r ƒj Š Ž uq ‚q Š~o ƒu Œ—jz — z – qj Œn ‹— oz Š¦q ‚r €ur ~q ‡–o…l ~q –q‚r –‡un j ‚n ~r ‚r ˜~ q ‡Š n ’j Š n ‚…r Œj — { n u uq ‘˜ou ˜uq —jz ‚n Šj ~r ƒu …–q†r Œr Šj „q ‚Œ s sŠ —jz ‡un –q ‡‰nu ˜ƒs Šu €q Šj ˜ƒs ”j Œn Š j
‹ƒs •Œ r uj
–˜q ’r ƒu ‚¦r †r ‡’nu j Œqu ‚q ƒj ~ Œ uj ˜ƒs ˜ou ‡—oz ~–ruj
‚Œr Š o — jz ‚–rƒs ˜u Š¦q uq
‚r €ur ~q — z – qj Œn uj
‹ƒs • Œj un
–…o ~q –r ¦r up —pz ‡˜un –j‰qu „j Žn ‡˜n ‡uo Œn ˜ r ~”r ‡u r —pz
Š ƒ‡s ˜~—p…zu rq ƒŒq j ‚—{ nƒ r‡”ujj u nŒŠnu n ‚u~qj •r –ƒ‡j ˜uuq qnu –jŒ˜q ¦~qƒsƒr…u ƒju ŒŒj q — {‹n ‡uj ˆ– r n…Žj o‡un~˜ lnu ‚’rj ˜–qu ¦˜oˆ uq †r—‡q jz”Žpj‚‡unr n
ƒ u Šu ~o ‹‡–nr u j ‡¦o ‰ju —pz ƒs ‡j ‚ „p ƒu •u ˜n Šj ‡~o —pz ˜o ƒs ‰u
‡~n — pzu ‚Œ q ‹Šr ƒs  ur —pz €‚q Žs uj ‡ un —jz – q u j ~˜ur Šj ‡‰n Œj un –Œq ~k Žp
˜~p ƒ u ~–r ~‰ru Šr ~l Šƒs •u ‚q ˜~p ˜ƒs ~–jŠn –—rz ’j ~p
‹Šr ƒs Œo ~”r Œj Žn ~sŠu —pz –‡n Œo
ƒ u – —tz ‡
n ƒu ˜ƒs Šƒs •u ‚q ‡o ‰ju …r ‡t Œj “Œr ~l Œq ‡˜n ‡—{ n ¦r ‰o Šr ƒj ‡˜ un – j q ¦ k Žp
‰uo ‡˜n ~”r Œr ˆ j ~q ‚r €ur ~q —z – qj Œn uj ˜ƒs ˜uo ‚q ‡ —nzu –q ‡–oj n uj ‹ƒs ‡uj ƒs …Œju —{ q Š j ‡˜n ~r ƒu –¦q ”q ƒu Žu Œpu Œn ¦q Žs Œ j Š n
ƒs € u … q
‹˜r ƒs ~ ~–rur ‚r •o Žj ƒu –‰ r „r •ƒu ’ru ‚q Š¦q ƒ s —z ƒu –’o uj U
‚— p Œs ‡un –q ˜~p ‹¦q ’qu ‚~r –r Œq ‡j Žq •s ¦l ‡q ‡un –q
‚
„ r Œj ƒs Š ˜q ‡—nz ‡j Š—pz ‚ u …r ‡€un —jz Œq ‡ j †o — jz Žj „ p ƒs –
…Š ur Œt Œj –‡n ”r Šp ‡p ‹n Œo ƒs Šƒj ~ƒu ‚ —oz ƒs ‡ ”q ‡‰uo

‹‡un –q ‚Œru –nƒj ˜ƒs Ž ƒs ŒŒ r ‡Ž o ‡ j Žj n uj –‡‚n „r ‚‡r ‚r ~sŠu —pz … r ~p —z ‡~n ‹¦q †q ƒ u †uj •ƒu ’ru Š‰ur ƒs Š –‡ un  j Œq ƒu — z Œru …t
‡o ‰j ƒu ˜ƒs ƒs … uj ƒs –~ƒu r”q ¦q ‹¦q ’qu ˆj uo ˜uq j ‚n ƒ‡r ‡n ‡Œn ‡Žo uj Œn ƒs ~ ƒ‡Žr ur Œn Šp ‡u p ‚q ‡~o —pz •s ¦ l ‡q ‡un –q q ‡p
‹ —oz ˜~p ‚Žur —nz ƒj Š€p –p ˜†q ‡—nz ’ju Š¦q „‡–n‰j ‚n ƒ‡—rz ƒs Žu Œn †Šo Œru ‚n Š j ~Šuo ’qu ˜j ‚n ‰o Šr ƒj ‚ —p Œs ‡un –q Š—pz ƒs ˜ u …j ’ qu —jz Œn
ƒ¦ q‡ s–‰r ’ –j rŠ unj Š˜~q …p r ‹‚¦Žurq—’nzqu ‡~u o sŒŠn ˆj ‰‰oru Œ ƒj n ‹–‡… „ nq ƒ ~s Šq ŠŽ ujj ‚ q ‹ƒ‡€uq — { r ‹¦l ŠŒr qƒu ~uj ˆ j ‡ƒ—‡nz• Œr j ‚r n¦ ƒl j Šp ‡u p ‚q Š—pz ƒs ˜ƒu ‚„p Š j … q ‡€un —jz Œqu ‚q ˜~p Š~q —rz ƒj
–Œq ~r ‹‡n o ’ j ‚p Š¦q ƒu —z ƒj ƒu —z „‡–n‰j ‚n ƒj ƒ‡˜r ƒs ƒs … ˜~p  uo ~ ~ƒ u ‚Šs w‚ ˆl j ƒu – ‚qu Œur ow˜ —ru z ƒ ˆs r Š •uj ur ‚‚q Œ Šq — pz ‚ƒ s —Žpuj Œ s ~‡ƒuun ‚–q ‡…—r n‡z t Œ‚jo
ƒs –˜j ‡n Šj ƒ u ‡‚r ¦ q ƒu u Œq ‡Žn ~l ‡n Œo ƒ—rz ‰j ¦q … q •uo ’nu ‡n ƒu ‚‡j ƒ‡Šr ¦r ‡Žn ƒs Š’ju Š—pz ƒs u Šj ‡ q •–q ‹ƒu Š‰uj ‘‡n ƒs ‚ƒj
~‡—{ n u ‚ n —pz ‹¦q ’qu Š‰r ƒj ƒs Š ƒu ‡‚r ˜ƒs Žur q —pz ‡‰un ˜ƒs Œ—oz ‚¦r j —nz ƒ ‡s ŒŽn‡ ~o ‡‰~n ƒjƒ u ‚"w… ˆqj ƒ ƒuu ’–u †ur n wƒj— z ƒs ƒu • uur ‚qn Š j Š—•pz ƒu •ƒ s„Žr uj ‡Žn~ƒs Œƒu ‚Šj—~pzq
~sŠ ‹Šr ƒu ~ ‚‡r Žj  t Žj ‚ u Šr ˜˜o Šr ‡uo …q ˜j ‚n ƒ‡˜r ƒs Žuj Œn ˜…q ~q ˜~p " ƒ s Œu n Œq Šj ~p —pz ‡o ‰ju …r ‡t Œj •‡’nu j Œq
Š¦q „‡–n‰j ‚n ‹ƒu Š—jz ˜qu Œn •Œou …q ˜j ‚n Šj ‡o ‰j ƒu ƒs –ƒu u n uj Œq ¦r U
—z r …r Œo Š‡…n ˜j Œq ƒu ‹—oz ‘‡Šn …l Œq ~ƒu ‚—pz ‰uj Š€p –p ˜†q ‡—nz ’ju‚–rƒs ˜u ˜uq Œq ˜~p ˜ƒs ~–jŠn –—rz ’j ~p •…s –rŒo ƒu Œj ¦q ‡uq ƒq ƒu Žt ‡ur ƒq ‹¦r ‚r ~–j‡uq ƒq
(ģĢđģĚ ĘďĜĞĚ ęēĜĚ ĕčĤ) • ƒs …– rŒo –~o —rzu ‚n Šj ˜~s„ ˜ƒs –Œj Šq ˆj ~q ‚o Šq ˜j ‚n Šj ƒu ¦q ¦o ƒs Ž˜j ‚n Šj ƒ u Šu ’n ~l ƒq

‫‪ Y‬פר˘˙ י˙רו ˙˘ע"ט ‪1‬‬ ‫בס"„‪ ,‬בכל ענייני ‪‚‰‬יליון ני˙ן לפנו˙ ל„ו‡"ל‪[email protected] :‬‬

‫© כל ‪‰‬זכויו˙ ˘מורו˙ למו"ל‪‡ .‬ין ל˜רו‡ בזמן ‪˙‰‬פיל‪ ‰‬ו˜רי‪˙"‰‬‬

‫וישמע יתרו כהן מדין חתן משה את כל אשר עשה אלקים למשה ולישראל "דבר זה" השיב לו הרב "למדתי מפסוק מפורש"‪ ,‬בפרשת יתרו כתוב "כי יהיה‬

‫להם דבר בא אלי" אם יש לפעמים לרב דבר שאודותיו הוא צריך להפגש עם‬ ‫עמו כי הוציא ה' את ישראל ממצרים )יח‪ ,‬א(‬

‫מישהו ואינו מוצא הזדמנות נאותה לכך‪ ,‬מה יעשה? אומרת התורה‪" :‬ושפטתי‬ ‫כתב רש"י "מה שמועה שמע ובא קריעת ים סוף ומלחמת עמלק"‪.‬‬

‫יש לדקדק בזה מהו "שמע ובא" יכול היה לכתוב "מה שמע‪ ,‬קריעת ים סוף בין איש ובין רעהו" ‪ -‬תגרום שיבא אליך למשפט‪ ,‬ודרך אגב תהיה לי‬

‫וכו'"‪ ,‬ועוד‪ ,‬הרי מפורש בפסוק ששמע שהקב"ה הוציא את ישראל ממצרים? ההזדמנות לקיים "והודעתי את חוקי האלקים ואת תורותיו"‪...‬‬

‫)על התורה(‬ ‫ויש לבאר‪ ,‬שיתרו היה לו קצת חטא במה בהיה מיועצי פרעה להרע לישראל‪.‬‬

‫ואף שהוא ברח משם כדאיתא בגמ' )סוטה יא‪ ,‬א(‪ ,‬מכל מקום‪ ,‬על עצם היותו והודעת להם את הדרך ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון )יח‪ ,‬כ(‬

‫מחובר לאנשי רשע ועוברי עבירה‪ ,‬נזקק לכפרה כמו שאומרת הגמ' )מכות ה‪ ,‬כשהיה פעם הרב החסיד הברון שמעון זאב ראטשילד בעיירת המרפא‬

‫מארינבאד‪ ,‬היה שם באותו הזמן גם הגה"ק בעל ה'כתב סופר'‪ ,‬ומידי יום ויום‬ ‫א( שהנטפל לעוברי עבירה נענש כמותם‪.‬‬

‫והנה יתרו כבר זנח מזמן את הע"ז‪ ,‬ועשה תשובה‪ .‬אבל כעת בקריעת ים סוף ביקר אותו השר במעונו‪ .‬יום אחד‪ ,‬לא חש כ"כ בטוב בעל הכתב סופר‪ ,‬וכשבא‬

‫נתחדש לו מדתו של הקב"ה‪ ,‬מדה כנגד מדה‪ ,‬בדבר אשר זדו – עליהם‪ .‬ומזה השר לבקרו לא התעכב שם הרבה‪ ,‬אלא תיכף פנה ללכת‪ ,‬הצטדק השר לפניו‬

‫הבין שגם תשובתו הוא‪ ,‬צריך להיות בדרך של 'מדה כנגד מדה'‪ .‬וכיוון שחטא ואמר שהגמרא אומרת )בבא מציעא דף ל‪ ,‬ב( "דתני רב יוסף והודעת להם זה‬

‫ב'עצה רעה' צריך לתקן את עצמו ב'עצה טובה'‪ .‬ואכן החליט בדעתו שבאם בית חייהם את הדרך זו גמילות חסדים )אשר( ילכו זה ביקור חולים"‪ ,‬ולמה‬

‫ביום מן הימים יתגלגל שיעברו בני ישראל דרך מקום מושבו‪ ,‬ישיאם עצה דרשו מצוות ביקור חולים מפסוק זה? בכדי לרמז שביקור חולים צריך להיות‬

‫טובה‪ .‬אבל לא מצא שום חיוב לטרוח ולהגיע אל בני ישראל כדי להשיאם בלא להתעכב ולהכביד על החולה אלא "ילכו בה"‪...‬‬

‫)שיחת חולין של ת"ח(‬ ‫עצה טובה‪ ,‬ובפרט כשהם נמצאים במדבר רחוק ממקום ישוב‪.‬‬

‫לאחר זמן מועט‪ ,‬שמע שבאו עמלק להילחם עם ישראל‪ ,‬ועמלק הרי נעקר אנשי אמת שנאי בצע )יח כא(‬

‫ארבע מאות פרסה ממקומו בכדי להילחם עם ישראל‪ ,‬ואז נשא קל וחומר למה הסמיך "אנשי אמת" ל"שנאי בצע"? היה רבי יוסף חיים זוננפלד אומר‪,‬‬

‫בעצמו‪ ,‬אם בשביל להרע כך‪ ,‬להיטיב לא כ"ש‪ .‬וזהו אומרו מה שמועה "שמע כיוון שישנם אנשים שמוכנים להיות אפי' "שונאי בצע" בעבור הבצע‪...‬‬

‫)הגרי"ח זוננפלד(‬ ‫ובא"‪ ,‬ומתרץ‪" :‬קריעת ים סוף" – שמזה למד את דרך תשובתו כנ"ל במדה‬

‫כנגד מדה‪" ,‬ומלחמת עמלק" שמזה הבין שהוא צריך לטרוח ולבוא אל בני ואתה תחזה מכל העם אנשי חיל יראי אלקים אנשי אמת שנאי בצע )יח‪ ,‬כא(‬

‫וברש"י‪ ,‬אנשי חיל – עשירים וכו'‪ .‬יש להתבונן בפרשה זו‪ ,‬שהנה יתרו אמר‬ ‫ישראל‪.‬‬

‫)ע"פ 'חתם סופר'( למשה רבינו רשימה שלימה של דרישות‪" :‬ואתה תחזה מכל העם אנשי חיל‪,‬‬

‫ויצא משה לקראת חתנו וישתחו וישק לו וישאלו איש לרעהו לשלום ויבאו יראי אלקים‪ ,‬אנשי אמת‪ ,‬שנאי בצע‪ ,‬ושמת וכו' ‪ .‬אח"ז אנו מוצאים )פסוקים‬

‫כד כה( "וישמע משה לקול חתנו ויעש כל אשר אמר‪ :‬ויבחר משה אנשי חיל‬ ‫האהלה )יח‪ ,‬ז(‬

‫וברש"י "איני יודע מי השתחוה למי כשהוא אומר איש לרעהו מי הקרוי איש מכל ישראל ויתן אתם ראשים על העם"‪ .‬יש להבין‪ ,‬שאם עשה את כל אשר‬

‫זה משה שנאמר והאיש משה"‪ .‬שואל החת"ס הרי גם אצל יתרו מצינו שנקרא אמר‪ ,‬מדוע בחר רק אנשי חיל? להיכן נעלמו כל הדרישות הנוספות של יתרו?‬

‫איש כדכתיב "ויואל משה לשבת את האיש"‪ ,‬ועוד‪ ,‬למה בחר רש"י להביא ושמעתי לבאר‪ ,‬שהנה אם היה משה רבינו מכריז שמחפש הוא למנות דיינים‬

‫צדיקים יראי ה' וכו'‪ ,‬היה כל אחד ואחד מכל שבט ושבט ומכל קהילה וקהילה‬ ‫דוקא את פסוק זה‪ ,‬הרי מצינו לפניו בפרשת כי תשא "והאיש משה"?‬

‫ומתרץ‪ ,‬שאכן ההוכחה שמשה השתחווה הוא לא ממה שכתוב "והאיש" על טוען שרבו הוא הוא המוכשר ביותר לשמש בתפקיד חשוב זה‪ ,‬ולא היה יכול‬

‫משה‪ ,‬אלא בתוכן הפסוק‪" :‬והאיש משה עניו מאוד"‪ ,‬אם כן‪ ,‬במצב כזה שמצד להגיע אל עמק השווה‪.‬‬

‫אחד ניצב יתרו שהוא חותן משה ומצד שני נצב משה רבן של ישראל‪ ,‬מי יכנע לכן התחכם משה‪ ,‬הלך והכריז שעושה אסיפה גדולה והכניסה מותרת‬

‫לפני מי? אומר רש"י "איני יודע מי השתחווה כלפי מי"‪ ,‬ומתרץ‪ ,‬תדע לך לעשירים בלבד‪ .‬האנשים ששמעו מזה‪ ,‬הבינו שכנראה צריך לתרום כסף‬

‫שוודאי שמשה רבינו הוא נכנע‪ ,‬ומנלן? שהרי נאמר "והאיש משה עניו מאוד" לאיזה מטרה של צדקה וכדומ'‪ ,‬ורק העשירים יראי ה' הם התקבצו ובאו‪ ,‬ובזה‬

‫)תורת משה לחת"ס( הרוויח משה רבינו שנתקבצו רק "אנשי חיל" – העשירים‪ ,‬ו"יראי אלוקים"‪.‬‬

‫כי יהיה להם דבר בא אלי ושפטתי בין איש ובין רעהו והודעתי את חקי האלקים זה מה שכתב‪ ,‬שמשה "עשה את כל אשר אמר" והאיך? "ויבחר משה אנשי‬

‫חיל מכל ישראל" שהוא בחר רק את העשירים כאמור‪.‬‬ ‫ואת תורותיו )יח‪ ,‬טז(‬

‫)ציוני תורה(‬ ‫כשהיה הגה"ק רבי אברהם אביש רב בפרנקפורט שעל נהר מיין‪ ,‬פרץ שם‬

‫סוחר עבריין את חומת השבת והיה פותח חנותו בשבת‪ .‬ביקש הרב להפגש כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל )יט‪ ,‬ג(‬

‫עם הסוחר העבריין כדי לשדלו בדברים ולהשפיע עליו שיחזור למוטב ולא בית יעקב אלו הנשים‪ ,‬שיאמר להם בלשון רכה‪ ,‬הקש' הר"י דאורלניש למה‬

‫עלה בידו‪ ,‬ולמה? שכן מבית הכנסת מנע הסוחר רגלו‪ .‬ולהזמינו לביתו‪ ,‬אי זכו נשים להגיד להם תחילה‪ ,‬ותירץ‪ ,‬מי יגלה עפר מעיני רבי משה מנרבונא‬

‫אפשר שכן גבר אלים הוא‪ ,‬וחזקה עליו שיסרב לבוא ביודעו במה המדובר‪ .‬זצ"ל שהיה רגיל לדרוש‪ ,‬בזכותה של לאה זכו תחלה לדיבר שהיה נותנת על‬

‫שהרב ילך איליו? הרי יש בזה משום השפלת כבוד התורה וממילא תיפגם ליבה נוכלא )טבלא( של זהב ובה חקוק תורה צוה וכו' ובה היתה הוגה יום‬

‫ולילה‪ ,‬ולכן "ועיני לאה רכות" מזהרורית של זהב‪ ,‬לפיכך זכו צאצאיה בתורה‬ ‫השפעת הפגישה‪.‬‬

‫מה עשה‪ ,‬נטל עצה עם נפשו ושלח וקרא לאחד מנכבדי הקהילה שהיה מן מקודם‪.‬‬

‫)'מושב זקנים' לבעלי התוספות(‬ ‫הלקוחות הטובים של אותו סוחר‪ ,‬וצוה עליו לקחת כמות גדולה של כל מיני‬

‫סחורות אצל סוחר זה בהקפה‪ ,‬וכשיגיע זמן הפרעון יסרב לשלם‪ ,‬אלא ידרוש‬

‫‪ W‬מאוצרות המגידים ‪X‬‬ ‫את התובע שיעמיד אותו לדין תורה לפני הרב‪ ,‬וכשיהיה הלה בביתו יוכל‬
‫לקחת עמו דברים על דבר החילול שבת‪.‬‬
‫עשה הסוחר כמצוות הרב‪ ,‬וכשהופיעו שני הצדדים לפני רבי אברהם אבוש וישמע יתרו כהן מדין חתן משה את כל אשר עשה אלקים למשה ולישראל‬
‫לדין‪ ,‬עוד טרם הציעו את הטענות ומענות‪ ,‬הושיט הנתבע לתובע את כל סכום עמו כי הוציא ה' את ישראל ממצרים‪.‬‬
‫התביעה במזומנים טבין ותקילין‪ .‬אותה שעה גילה הרב לסוחר שכל זאת לא כותב רש"י – וישמע יתרו‪ .‬מה שמועה שמע ובא‪ ,‬קריעת ים סוף ומלחמת‬
‫היה אלא כדי להפגש עמו בענין בית מסחרו הפתוח בשבת ומיד הוסיף הרב עמלק‪.‬‬
‫כמה דברי הסבר ומוסר השכל‪ ,‬בדברים היוצאים מן הלב על בעל העבירה‪ .‬רבותינו מעירים הערה בתחילת הפרשה– למה התורה מזכירה שיתרו היה‬
‫אמר הסוחר‪ ,‬ניחא‪ ,‬הריני מקבל על עצמי שמירת שבת‪ ,‬אך יורשה לי לשאול כהן מדין? לא נוהגים להזכיר לגר עוונות ראשונים‪ ...‬אדם שהוא גר ‪,‬כתינוק‬
‫את הרב שאלה אחת‪ :‬מהיכן לקח הרב היתר להשתמש בהמצאות מרמה ודין שנולד – אז למה צריך להזכיר לו שהוא היה כהן במדין?‬
‫וישמע יתרו כהן מדין חתן משה את כל אשר עשה אלקים למשה ולישראל –‬
‫תורה בדוי למען שמירת השבת?‬

‫א‬

‫למה אתה צריך להגיד לנו שהוא כהן במדין‪ ,‬איזה תועלת יש במידע הזה? תשמע‪ ,‬עשיתי ככה וככה‪...‬‬

‫זה השאלה שרבותינו שואלים‪ ...‬וראיתי בספר שארית יעקב ובעוד כמה מה אתה אומר ?! זה חתיכת עבירה חביבי‪ ...‬זה מינימום ‪ 1500‬יורו ! תגיד‪ ...‬זה‬

‫קורה לך הרבה ?‬ ‫ספרים‪ ,‬שכולם עונים את אותה תשובה‪:‬‬

‫אומרת הגמרא }מסכת יבמות כד‪ ,‬ב{ ‪ -‬ת''ר אין מקבלין גרים לימות המשיח פעם בחודש לפחות‪...‬‬

‫תראה יש לנו עכשיו משהו חדש‪ ...‬כרטיסיה עם עשרים ניקובים‪ ...‬במקום‬ ‫כיוצא בו לא קבלו גרים לא בימי דוד ולא בימי שלמה‪.‬‬

‫בימי דוד ובימי שלמה לא מקבלים גרים‪ ,‬מה הסיבה? לשלם ‪ 3000‬יורו‪ ...‬עכשיו במבצע ‪ 1500‬יורו‪ ...‬עושה עבירה‪ -‬מנקב‪...‬‬

‫אומרים רבותינו‪ ,‬משום שבימי דוד הרבה התגיירו מהפחד שפחדו מעם יאאלה תביא‪...‬‬

‫ישראל‪ ...‬דוד ערך מלחמות ונצח בהם‪ ,‬וכמו שכתוב במגילת אסתר }ח‪ ,‬יז{ וככה עם כל "לקוח"‪...‬‬

‫"‪...‬ורבים מעמי הארץ מתיהדים כי נפל פחד היהודים עליהם‪ .‬אחרי שבועיים חוזר הכומר‪ ...‬מחפש לכסות את ההוצאות של החופשה‪...‬‬

‫אז זה לא בגלל שהם התייהדו ‪,‬כיון שכבר הגיעו להכרה שהקב"ה ברא את מתיישב על הכיסא‪ ...‬אף פציינט לא ניכנס !‬

‫העולם ועם ישראל הוא העם הנבחר וארץ ישראל היא הארץ המובטחת‪ ,‬מה נכנס לכנסיה ‪ ...‬הוא קולט את הגנב‪" ...‬מה איתך ? הרי אתה גנב‪ ...‬מה קרה לא‬

‫באת היום להתוודות ?!"‬ ‫הם עשו?‬

‫דבר אחד‪ ,‬הם פחדו מהיהודים‪ ...‬ראו את הכוח שיש ליהודים‪ ,‬אז פחדו מהם אדוני‪ ,‬אני מסודר לשנה הקרובה ! היהודי מכר לי כרטיסיה‪ ...‬אני לא מפסיק‬

‫לנקב !‬ ‫ולכן התגיירו ‪ ,‬זה בימי דוד‪.‬‬

‫ותשקט הארץ ארבעים שנה– בימי שלמה לא היו מלחמות‪ ,‬הזמן היפה ביותר אמר הכומר לעצמו – לא רציתי להכניס כומר‪ ,‬כי חשבתי שיקח לי את‬

‫שהיה לעם ישראל ‪ ,‬אז לכן אנשים באו להתגייר‪ ...‬משום שעם ישראל היה המשרה ‪ ...‬בא היהודי וגנב לי את העבירות לחמש שנים קדימה ! ‪-‬‬

‫במצב הכי טוב שלו ‪ ,‬היה ברום המעלה‪ ,‬כולם באו לראות מה זה עם ישראל‪ ,‬בקיצור וישמע יתרו כהן מדין חתן משה – יתרו בא להתגייר לשם שמים‪ ...‬הוא‬

‫כולם עלו לבית המקדש להתפלל‪ ,‬אז עם ישראל היה במצב הכי מרומם שהיה לא חיפש את כל הכסף שיש לעם ישראל‪ ...‬לא חסר לו כסף‪ ,‬יש לו בשפע‪...‬‬

‫אז הגירות היתה גירות אמת‪ ,‬ולכן אומרת התורה‪ ,‬שהוא היה כהן מדין‪.‬‬ ‫לו מעודו‪.‬‬

‫חז"ל אומרים במדרש‪ ,‬שבתקופתו של שלמה המלך הייתה הלבנה בשלמות‪,‬‬

‫ולכן לא מקבלים גרים בימי שלמה כיון שזה לא מוכח שאלו גרי צדק‪ ,‬שבאמת בא הספר לב העברי ‪ -‬היות והוא בא להתגייר ‪ ,‬בא משה רבינו ומספר לו את‬

‫כל התלאה אשר מצאתם בדרך ויצלם ה'‪ ...‬למה ?‬ ‫באו מתוך אמונה בהקב"ה‪.‬‬

‫הם התגיירו‪ ,‬כיון שהם רצו בשפה שלנו‪' ,‬סל קליטה' – ברוך ה' עם ישראל כי הגמרא אומרת )מסכת יבמות מז‪ ,‬א ( – גר שבא להתגייר אומרים לו מה‬

‫במצב טוב‪ ,‬אפשר לקבל אוטו ‪ ,‬מוצרי חשמל וכו' – לכן לא מקבלים גרים בימי ראית שבאת להתגייר אי אתה יודע שישראל בזמן הזה דוויים דחופים סחופים‬

‫ומטורפין ויסורין באין עליהם שלא יחשוב שהמצב של עם ישראל תמיד‬ ‫שלמה‪.‬‬

‫נשאלת השאלה ‪ -‬אם ככה‪ ,‬איך יכל להיות ששלמה המלך גייר את בת פרעה? מזהיר‪ -‬יש עליות ומורדות ‪,‬פעמים שנמצאים ברום המעלה‪ ,‬ולפעמים‬

‫הרי הוא נישא לבת פרעה‪ ,‬אם לא מקבלים גרים בימי שלמה‪ ,‬אז למה הוא בתחתית המעלה‪ ,‬שלא יחשוב שהוא בא להתגייר‪ ,‬כיוון שכאן המקום הכי‬

‫קיבל את בת פרעה‪ ,‬ולא רק‪ ,‬אלא‪ ,‬הוא התחתן איתה בסוף? טוב בעולם‪ ...‬לא‪...‬יש צרות‪ ...‬יש ייסורים‪.‬‬

‫התשובה פשוטה – מה שלא מקבלים גרים בימי שלמה‪ ,‬מדובר על אלה וישמע יתרו – מה שמועה שמע ובא? קריאת ים סוף ומלחמת עמלק ‪...‬אז מה‬

‫שרוצים הטבות‪ ,‬אבל אחד שהמעמד שלו טוב ‪ ...‬ברוך ה' המעמד הכלכלי שלו הוא שמע?‬

‫טוב‪ ,‬הוא לא ייגש לקבל את ההטבות‪ ...‬הוא משתכר בכסף רב‪ ...‬עם ישראל 'הולך לו' ‪ -‬הקב"ה בקע להם את הים‪ ,‬נלחמו כנגד עמלק – כל‬

‫אם הוא לא צריך את זה‪ ,‬אז ממילא הגירות שלו היא גיור אמת‪ ...‬העמלקים נפלו‪ ...‬עוד הוא יחשוב שזה המצב המקסימלי של עם ישראל‪...‬‬

‫בת פרעה אין לה בעיה כלכלית ‪ ,‬היא התגיירה כי רצתה להתגייר ‪ ,‬היא לא אומרים לו‪ -‬לא ‪ ,‬תדע לך את כל התלאה אשר מצאתם בדרך – עם ישראל‬

‫צריכה את כל ההטבות – לכן קיבלה שלמה‪ .‬עברו תלאות ‪ ,‬ב"ה עד שהגיעו לכאן לקח להם זמן‪ ,‬גם זה חלק של הגירות‪.‬‬

‫)ברוך שאמר(‬ ‫אומרת התורה‪ -‬וישמע יתרו כהן מדין‪ ...‬דע לך‪ ,‬יתרו היה במצב כלכלי טוב‪,‬‬

‫‪UUU‬‬ ‫הוא לא בא להידבק בעם ישראל‪ ,‬כיון ששמע שלעם ישראל יש ‪ ,‬כל אחד‬

‫תשעים חמורים לובים‪ ...‬ושהקב"ה נתן להם ביזת מצרים ועוד ביזת הים ועם ויקח יתרו חתן משה את צפרה אשת משה אחר שלוחיה‪ :‬ואת שני בניה אשר‬
‫ישראל מלא בכסף‪...‬‬
‫שם האחד גרשם כי אמר גר הייתי בארץ נכריה‪ :‬ושם האחד אליעזר כי אלקי‬
‫הוא היה כהן מדין‪ ,‬ולכמרים שם לא חסר כסף‪ ,‬יש להם הכל בשפע ‪ ,‬אז זאת אבי בעזרי ויצלני מחרב פרעה‪:‬‬
‫הייתה גירות אמת ולכן התורה אומרת שהיה כהן מדין ‪.‬‬
‫מה שכתוב ב’ פעמים ‘שם האחד‪ ..‬ושם האחד’‪ .‬ולא ‘ושם השני’‪ ,‬מבואר‬
‫הייתי פעם בשבע ברכות‪ ...‬אז היה שם איזה בדחן שסיפר‪ :‬במדרש ‘ללמד ששניהם שקולים’‪ .‬עוד י”א במדרש ‘שהיו שוים בקומה‬
‫היה איזה כומר אחד‪ ,‬שרצה לנסוע לשבועיים חופש‪ ...‬אבל הוא לא רצה במראה ובחכמה’‪ .‬ובספרי החינוך כתוב שהפסוק בא ללמדנו איך לחנך את‬
‫לסגור את העסק‪"...‬חבל זה מכניס כל יום ראשון‪ ,‬כמה אלפי יורו‪ "...‬הילדים‪ ,‬שלא לראות בן אחד כ’אחד’ והשני כ’שני’ והשלישי כ’שלישי’ אלא‬
‫בקיצור‪ ,‬הוא אמר‪ ,‬שאם הוא יכניס פה כומר אחר‪ ,‬הוא יגנוב לו את כל כל ילד וילד הוא אחד אחד אחד‪ .‬וכך שמעתי מרבי שמשון פינקוס זצ”ל‬
‫"הלקוחות"‪ ...‬הפתרון הכי טוב "אני יביא את הרב של היהודים" ‪ ...‬שפירש ‘ושם האחד אליעזר כי אלקי אבי בעזרי’‪ ,‬אני קורא לבני השני ‘האחד’‬
‫הביא את הרב‪ ,‬והתחיל להסביר לו איך העסק עובד – תקשיב‪ ,‬כל יום ראשון כי גם אני ‘בן יחיד’ אצל הקב”ה שהוא תמיד עומד בעזרי כבן יחיד‪ .‬לא אמר‬
‫באים להתפלל פה‪ ...‬הם מתוודעים על כל החטאים שעשו‪ ...‬ואני גובה כסף ‪‘ ...‬בעזרינו’ לשון רבים אלא ‘בעזרי’ לשון יחיד‪ .‬וכל אחד יכול לומר לשון יחיד‬
‫כמה זה על כל עבירה ?‬
‫‘אלקי נשמה שנתת בי טהורה היא’‪ .‬ולכן ‘שם האחד אליעזר’ ולא שם השני‬
‫אני ייתן לך תעריפון עבירות‪ ...‬ואם לא תמצא את העבירה שם‪ ,‬תתקשר אליי‪ ,‬אליעזר‪ ,‬שאנו צריכים להדבק במדותיו של הקב”ה‪ ,‬כמו שהוא מתייחס לכל‬
‫אני יגיד לך‪ ...‬לפעמים יש "יצירות חדשות" של מופיעות בתעריפון ‪ -‬יהודי כבן יחיד כך אנו מתייחסים לכל ילד כבן יחיד‪.‬‬

‫הכומר נותן לו את המפתחות של החדר‪ ...‬הוא טס לחופשה‪ ...‬הרב ניכנס שמעתי מהרה”ג רבי זונדל קרויזר כאור החמה מזהיר זצ”ל שהוא התבונן שיש‬

‫לחדר יום ראשון‪ ...‬על הבוקר‪ ,‬שמונה וחצי‪ ,‬הנה מגיע פציינט ראשון ‪ ...‬כמה משפחות שהילדים הראשונים הם תלמידי חכמים מופלגים‪ ,‬והילדים‬

‫האחרונים פוחתים והולכים‪ ,‬וחשב שזהו לטעם חסרון התפילה‪ ,‬כי כשנותנים‬ ‫כן‪ ..‬מה יש לך לספר ?‬

‫תראה‪ ...‬יום שישי רח"ל‪ ,‬ראיתי אישה ברחוב‪ ...‬שמתי את היד על הארנק‪ ...‬לאדם רשימה של עשרות שמות להתפלל‪ ,‬איכות התפילה יורד ופוחת מאחד‬

‫וסחבתי לה אותו‪ ,‬בלי שתרגיש‪...‬לא נעים‪ ,‬סחבתי לה מכה‪-‬מכה ‪ ...‬אני באמת לשני‪ .‬למשל כשאדם נוסע למקום קדוש ויש לו עשר בנים‪ ,‬הרי אדם הוא‬

‫מרגיש לא נעים ‪...‬אני מוכן לתרום ‪ ,‬אם תכפר לי העוון הזה‪ ...‬כמה זה עולה מוגבל וכחות נפשו אוזלים‪ ,‬כשהוא מתחיל להתפלל הוא מתחיל בתפילה‬

‫חזקה על הראשון ועל השני פחות וכו’‪ .‬וכן בענין הזמן‪ ,‬כי כשהיה לו ילד אחד‬ ‫???‬

‫היה מרבה בתפילה על זה הבן‪ ,‬כשיש לו שני בנים נתחלקים כחות הנפש‬ ‫הרב מסתכל בתעריפון‪" ...‬גניבת ארנק=‪ 500‬יורו"‬
‫בתפילה בין שני הבנים‪ ,‬כשנולד ילד שלישי מתחלק לשלוש‪ ,‬ונמצא‬ ‫טוב‪ ...‬אין לי ברירה‪ ...‬קח !‬

‫שואל אותו הרב – תגיד‪ ...‬אתה רגיל לגנוב ??? זה דבר שקורה לך כל פעם‪ ...‬שהראשון נשאר תמיד עם תפילות רבות יותר משאר הילדים‪ .‬ואמר רבי זונדל‬

‫שהאימא שיש לה יותר ילדים צריכה לעמוד הרבה יותר זמן בהדלקת נרות‪.‬‬ ‫או שזה חד פעמי ??? ‪-‬‬

‫אף אחד לא שומע‪...‬כן‪ ...‬כל שבוע זה קורה לפחות פעמיים‪ .... ...‬יום שישי שאם היתה עומדת בתפילה בהדלקת הנרות רבע שעה כשהיה לה רק בן אחד‪,‬‬

‫הרי שכשיש לה שני בנים צריכה להתפלל חצי שעה וכו’‪ .‬והתפילות האלה‬ ‫היתה מכה‪-‬מכה‪ ...‬אבל לא תמיד‪...‬‬

‫אמר לו הרב – תשמע‪ ,‬אני מוכן לעשות איתך עסקה‪ ...‬במקום שתשלם ‪ 100‬אינן ‘מותרות’ אלא חיוב ההורים על הבנים‪ .‬כמ”ש רבי שמעון ממגנצא בפיוט‬

‫על גניבה קטנה‪ ,‬ו‪ 500-‬על גניבה גדולה‪...‬אני אמכור לך כרטיסיה‪ ,‬עם עשרים דשבועות על עשרת הדברות‪ ,‬והזכיר בדיבור של כבד את אביך ואת אמך‬

‫ניקובים‪ ...‬כל פעם שתגנוב‪ ,‬תעשה חור‪ ....‬במקום לשלם לי ‪ 3000‬יורו‪ ...‬אני שהם הולידו אותך וגידלו אותך והתפללו עליך הרבה תפילות ותחנונים‬

‫ממילא עליך לכבד אביך ואימך‪ .‬הרי שאחד ממצות האב על הבן הוא‬ ‫יעשה לך הנחה ‪ 1500‬יורו‪...‬‬

‫התפילות‪ .‬ומה אשמים הבנים האחרונים שהם נולדו בסוף השורה? כך מלמד‬ ‫נשמע רעיון מצוין !‬

‫אותנו משה רבינו ‘ושם האחד אליעזר’ כשהתפלל על הבן השני התייחס אליו‬ ‫סופר ‪ 1500‬יורו‪ ,‬ונותן לרב‪...‬‬

‫כבן יחיד‪ .‬כך יש להתייחס לכל ילד וילד בגשמי וברוחני‪.‬‬ ‫אחר כך‪ ,‬נכנס עוד פציינט‪ ...‬כן‪...‬‬

‫ב‬

‫עוד עצה שמעתי מרבי זונדל שכדאי לשנות את סדר התפילה על הילדים‪... ,‬אם האוזן שומעת היטיב‪ ,‬אם יש לו שמיעה רוחנית עמוקה‪ ,‬על ידי כך כל‬

‫פעם להתחיל מהראשון עד האחרון‪ ,‬פעם להתחיל מהאחרון עד הראשון‪ ,‬האברים מתרפאים שנאמר "שמעו ותחי נפשכם"‪ ,‬יש לו ישועה כללית‪ .‬כי הוא‬

‫ופעם מהאמצע כלפי מעלה ופעם כלפי מטה‪ ,‬שכך נמצא שתמיד יתחיל שומע תוכחות‪.‬‬

‫להתפלל בחמימות הלב על כל אחד ואחד מהילדים‪ .‬וראיה לדבר שבתוה”ק אחרי שיחת מוסר לפעמים השומע מפטיר‪" :‬תודה רבה‪ ,‬חזק וברוך!" יוצא‬

‫הוזכרו י”ב שבטי י”ה שש עשרה פעמים‪ ,‬ובכל פעם נכתבו בסדר שונה‪ ,‬ללמדך והולך הלאה בדרכו כמקודם‪ ,‬כבתחילה‪.‬‬

‫סדר התפילות‪ ,‬כפי הנראה גם כשהתפלל יעקב אבינו על בניו היו לו כמה וכמה אתם יודעים מה שמספרים מעשהל'ה ]מעשיה[‪ .‬היה פעם יהודי עולה חדש‬

‫אופנים פעם התחיל מראובן פעם מיוסף פעם מבנימין‪ .‬ואם אמרו חז”ל ‘לעולם שהגיע לארץ ישראל ובשבת קודש רח"ל עלה על עץ תאנים‪ ,‬קטף ואכל‪ .‬והעץ‬

‫אל ישנה אדם בן בין הבנים’ אינו אלא רק לגבי בגדים וכתונת אלא גם לגבי לא היה שלו‪.‬‬

‫תפילות‪ .‬וכן לגבי שעה שמשקיע ללמוד עם הילדים‪ ,‬אם היה לומד עם הבן חלף שם יהודי עטוף בטלית שיצא מבית הכנסת‪ ,‬וקרא לעברו‪" :‬ר' יהודי‪ ,‬שבת‬

‫הראשון שעה אחת‪ ,‬מדוע יחלק השעה לעשר בניו‪ ,‬שש דקות לכל ילד? הרי היום! האם אתה יודע כמה איסורים אתה עובר? זכור את יום השבת לקדשו‪,‬‬

‫כל ילד שנולד צריך להשקיע שעה נוספת בחינוך הבנים‪ .‬כך היה לפני שתיקן שמור את יום השבת לקדשו‪ ,‬מחלליה מות יומת‪ ,‬כל העושה בו מלאכה יומת‪,‬‬

‫יהושע בן גמלא את התלמודי תורה‪ ,‬אך כיון שכבר תיקנו שיש חידר‪ ,‬הרי עדיין הרבה עבירות‪ ,‬ומלבד חילול השבת הרי האילנות לא שלך‪ :‬לא תגנוב‪ ,‬לא‬

‫מצוה בו יותר מבשלוחו‪ ,‬ויש להשקיע בכל בן ובן כמה שהיה משקיע לבן יחיד‪ .‬תגזול‪ .‬אתה גם אוכל את התאנים ככה‪ ,‬בלי לבדוק‪ ,‬זו סכנת תולעים‪ ,‬שרצים‬

‫כך מקיימים ‘ושם האחד אליעזר’ ולא ‘השני’‪ ,‬ללמדנו כמה האמא צריכה – איסורים על גבי איסורים‪"...‬‬

‫להקדיש בתפילה על כל אחד ואחד‪ ,‬וכמה האבא צריך להקדיש בלימוד עם כך‪ ,‬העניק לו דרשה שלימה של "הוכח תוכיח"‪ ,‬והיהודי המשיך ואכל‪ ,‬והוא‬

‫חזר שוב בקול רם על פרטי האיסורים והפסוקים שהאיש נכשל בהם‪.‬‬ ‫הבנים‪.‬‬

‫)הגרמ"י רייזמן( לפתע פנה איליו ה'עולה החדש' ואמר‪" :‬כמה מיוחד כאן בארץ הקודש‪ ,‬בחו"ל‬

‫לא היו לנו דברים כאלו‪ .‬ב"ה‪ ,‬כאן אפשר לאכול תאנים מתוקות‪ ,‬וגם ברוך‬

‫וישמע יתרו כהן מדין חתן משה את כל אשר עשה אלקים למשה ולישראל השם‪ ,‬לשמוע בנתיים פסוקים ודברי תורה‪"...‬‬

‫הוא שומע פסוקים – "מחלליה מות יומת" "לא תגנוב"‪ ,‬ונהנה‪ ,‬אוכל תאנים‬ ‫עמו כי הוציא ה' את ישראל ממצרים )יח‪ ,‬א(‬

‫גנובות ושומע דברי תורה‪ .‬האם זה נקרא שהוא שומע?!‬ ‫תשמעו מה שאומר האלשיך הק'‪:‬‬

‫"וישמע יתרו" – יתרו חיבב את התורה‪ ,‬כי הגם שישב בכבודו של עולם‪ ,‬עזב‬

‫‪UUU‬‬ ‫את הכל והגיע למדבר להתגייר‪ ,‬אח"כ זכה להיות "יתר"‪ ,‬שהוסיפו מחמתו‬

‫פרשה אחת בתורה ‪" -‬ואתה תחזה"‪ ,‬לאחר זאת התעלה עוד ועוד – "יתרו" לעומת זה‪ ,‬גדולי ישראל "שמעו"‪ ,‬אספר לכם מעשה נפלא שבתו של ר' יידל‬

‫שהוסיפו אות אחת לשמו‪ ,‬היה זה כאשר התחבר עם משה רבינו‪ ,‬כך העפיל בויאר שמעה את הפרטים מבתו של בעל המעשה‪.‬‬

‫אתם יודעים כי החזון איש זכותו תגן עלינו‪ ,‬לצורך בריאותו נזקק להליכות‬ ‫לדרגות גבוהות ולפסגה כזו‪.‬‬

‫ואיך הגיע מ"כהן מדין" – משפל המדרגה‪ ,‬לעלות לשמי רום וכוכביהם – קועות מידי יום ביומו‪ .‬אפשר לתאר מה הוא עשה בהליכה‪ ,‬לא מה שאנחנו‬

‫עושים‪...‬‬ ‫להיות "יתרו חותן משה"‪ .‬געוואלד‪ ,‬איך יכול להתרומם עד כדי כך?‬

‫אומרת לנו התורה‪ :‬אם אתם מעוניינים לדעת את הסוד כיצד זכה לכך – הוא יצויין שהחזון איש היה חולה וחלש כל ימיו‪ .‬עוד מימי מגוריו בחו"ל‪ ,‬הוי‬

‫עשה זאת על ידי "וישמע"‪ ,‬היה לו כח השמיעה‪ ,‬כי אם אדם מקבל‪ ,‬ושומע – עובדה שפעם נכנס איליו אחד התלמידים וראה שהוא כותב בדף של‬

‫אוי‪ ,‬הוא זוכה‪ ,‬ועוד איך! לכן הזכירה התורה את היותו "כהן מדין"‪ ,‬כדי לחדד החידושי תורה שלו‪" :‬ואין הספר תחת ידי"‪ .‬שאל התלמיד‪" :‬רב'ה‪ ,‬הנה אני‬

‫את גודל השטייגען של יתרו‪ ,‬שמבירא עמיקתא הגיע לאיגרא רמא בכח רואה שהספר נמצא פה בארון?!"‪ ,‬אמר לו החזון איש‪" :‬בארון כן‪ ,‬אבל לא‬

‫תחת ידי‪ ...‬כי אין לי כח לקום ליטול את הספר מהארון"‪ ,‬מבהיל החולשה‬ ‫השמיעה שלו – "וישמע יתרו"‪.‬‬

‫אנשי העולם שומעים כל מיני דברים מעוררים והולכים הלאה‪ .‬יתרו שמע שהיתה לו‪ ,‬ועמה – צמח ונהיה גדול מאוד – החזון איש‪.‬‬

‫ורעדו מיתרי לבבו‪ ,‬עד שעזב את הכל ובא אל המדבר‪ .‬היתה זו שמיעה שיש כאמור‪ ,‬ההליכה היתה חלק מרפואותו‪ .‬פעם אחת‪ ,‬כאשר הלך עם המלוה‪,‬‬

‫בה קבלה והחלטה והסכמה‪ ,‬שמיעה פנימית‪" :‬שמע ישראל" – שמע ותקבל"‪ .‬שתק‪ ,‬שתק והלך‪ ,‬והגיעו עד רמת גן‪ .‬הרים לפתע את הראש ושאל‪" :‬היכן‬

‫ובאמת איך זכה יתרו לקבל כזה כח שמיעה? – אומרת התורה‪" :‬חותן משה"‪ ,‬אנחנו נמצאים?" והמלוה השיב‪" :‬אנחנו ברמת גן"‪.‬‬

‫"אוי‪ ,‬כזה תוספות קטנצ'יק לוקח כל כך הרבה זמן‪ – "...‬אמר החזון איש‪.‬‬ ‫כי הוא היה דבוק לצדיק‪ ,‬כך אומר האלשיך הק'‪ .‬געוואלדיג‪.‬‬

‫הזמינו אותי פעם לדרשה באחת העיירות‪ ,‬בבית הכנסת ששכן בחצר בית ספר פעם אחת ]כפי שסיפרה הנ"ל[‪ ,‬כאשר פסע בשולי העיר‪ ,‬הגיע מולם יהודי‬

‫של נערים שאינם שומרי תורה ומצוות‪ .‬החצר היתה גדולה‪ ,‬וכשהגעתי לשם תושב אותו רחוב‪ ,‬פנסיונר ]שומר מצוות[ שראה לפניו יהודי זקן המטייל‬

‫רצה נהג המונית להיכנס פנימה‪ .‬הוא צפצף‪ ,‬כי ישבו שם בחורים "שקצים"‪ .‬במקום מידי יום‪ ,‬ניגש אל החזון איש ואמר לו‪" :‬מדוע אתה מסתובב סתם ככה‬

‫הם לא שמעו‪ .‬צפצף שנית‪ .‬צפצף שלישית והם עומדים כאילו כלום‪ .‬המשיך ברחובות? אין לך מה לעשות? זו לא הדרך‪ ,‬לא ראוי לאדם להסתובב סתם‬

‫לצפצץ עוד עד שאחד הבחורים כבר הסתובב וצעק בקול‪" :‬שמענו‪ ...‬ככה"‪.‬‬

‫למחרת ה‪,‬חזון איש" הגיע שוב‪ ,‬והיהודי‪ ,‬שהתגורר במקום‪ ,‬המתין במרפסת‬ ‫שמענו"‪...‬‬

‫הנהג חשב שהוא מתפוצץ‪ ,‬הוציא את הראש מהחלון וצעק‪" :‬אם שמעת – ביתו לראות אם הזקן יבא שוב‪ .‬והנה באמת רואה אותו שוב‪.‬‬

‫ידר מביתו לרחוב והתחיל לדבר בקול צעקה‪" :‬אמרתי לך כבר אתמול‪ ,‬ומדוע‬ ‫תזוז!!‪"...‬‬

‫אתה לא שומע! אמרתי לך שאין זו הדרך הישרה לטייל סתם ככה באמצע‬ ‫אתם מבינים? "אם שמעת – תזוז!"‪...‬‬

‫אומות העולם שמעו את הצפצופים‪" ,‬שמענו"‪ ...‬אבל לא כך שמע יתרו‪ .‬הוא היום‪ ,‬האם אין לך מה לעשות בחיים?!"‬

‫ה"חזון איש" הקשיב ואמר לו‪" :‬ר' איד‪ ,‬תגיד לי מה אתה רוצה ממני? מה רצונך‬ ‫שמע ונע ממקומו‪.‬‬

‫אנשים רואים בספרים דברי התעוררות‪ ,‬או שומעים ממוכיחים‪ ,‬מגידים‪ ,‬שאעשה‪ ,‬תסביר לי מה כוונתך?‬

‫"מה אני רוצה? שתשב ותגיד תהילים ]במקום לטייל סתם[!‪...‬‬ ‫דרשנים‪ .‬שומעים רבות‪ ,‬אבל מי שבאמת שומע – זוכה!‪.‬‬

‫הם נפרדו‪ .‬ה"חזון איש" שב לבתו‪ .‬למחרת‪ ,‬כמובן לא הלך באותו כיוון‪...‬‬ ‫הבה ונסביר היטב‪:‬‬

‫אחרי תקופה קצרה אותו יהודי היה זקוק לישועה‪ ,‬ושמע כי לא רחוק – ב'בני‬ ‫רש"י אומר "מה שמועה שמע ובא? קריעת ים סוף ומלחמת עמלק"‪.‬‬

‫השאלה ידועה‪ ,‬אין ספק שקריעת ים סוף היה נס גדול בהרבה ממלחמת ברק' נמצא ה"חזון איש" שנהנים ממנו עצה ותושיה‪ .‬אמרו לו כי כדאי ללכת‬

‫עמלק‪ ,‬נס נגד הטבע ממש הים נגזר‪ ,‬וכל הניסים‪ .‬לעומת מלחמת עמלק שנכון איליו‪.‬‬

‫ש"כאשר ירים משה את ידו וגבר ישראל וכו'" אבל בכל זאת‪ ,‬המלחמה הלך‪ ,‬הגיע‪ ,‬המתין בתור‪ .‬כשהגיע תורו ונכנס – חשכו עיניו‪ .‬הוא נזכר מיד שזה‬

‫התנהלה בדרך הטבע‪ .‬נשאלת אם כן השאלה‪ ,‬אם יתרו שמע על קריאת ים היהודי שלפני כמה חדשים צעק עליו ברחוב‪.‬‬

‫הוא כבר שכח לחלוטין לשם מה הגיע‪ ,‬והתחיל רק לבקש רחמים‪" :‬רב'ה‪,‬‬ ‫סוף‪ ,‬מה צורך יש בתוספת של מלחמת עמלק?‬

‫ביאר רבי אליהו לופיאן זצ"ל‪ ,‬פלאי פלאים‪ :‬חז"ל באים לגלות את צורת שהרבי יסלח לי‪ ,‬לא ידעתי שזה הרב‪ .‬חשבתי שאני פוגש סתם יהודי‬

‫המסתובב לו‪ ,‬אני מבקש מחילה סליחה וכפרה‪ ,‬רבי‪ ,‬ברחמנות‪ ,‬תסלח לי! לא‬ ‫השמיעה שלו‪ ,‬לא רק את מה ששמע אלא איך הוא שמע‪.‬‬

‫יתרו לא שמע על שני נסים בנפרד‪ ,‬אלא שמע על קריאת ים סוף ומלחמת ידעתי!"‬

‫עמלק גם יחד‪ .‬הוא התבונן במה שמתרחש בעולם‪ .‬כאשר היתה קריעת ים התחנן על נפשו‪.‬‬

‫סוף התעוררה סערה בראשי אומות העולם‪" :‬שמעו עמים ירגזו חיל אחז אמר לו ה"חזון איש"‪ :‬מדוע אסלח לך? על מה אסלח? אתה אמרת דבר טוב‬

‫יושבי פלשת" והנה לאחר מכן הגיע עמלק להילחם עם ישראל‪" ,‬ויבא עמלק מאוד‪ ,‬האמן לי‪ ,‬מאז שאמרת לי 'לך תגיד תהילים' כל יום אני אומר תהילים‪.‬‬

‫להילחם עם ישראל ברפידים"‪ .‬איך יכול להיות דבר כזה‪ ,‬אחרי שכל העולם זה טוב מאוד‪ ,‬אמרת דבר הגון"‪.‬‬

‫מזדעזע מקריעת ים סוף‪ ,‬עמלק מעז פניו ככלב‪ ,‬לא איכפת לו שום דבר‪ ,‬והוא אי אי! אתם שומעים רבותי? החזון איש שומע מיהודי 'לך תגיד תהילים'‬

‫וחושב לעצמו – זה דבר טוב‪ ,‬למה לא? וגם אם ברור לו לחזון איש שאם‬ ‫בא להילחם עם ישראל?!‬

‫היהודי המוכיח היה יודע מי הוא לא היה אומר לו מילה – לא איכפת לו‪ .‬אם‬ ‫ככה? קריעת ים סוף – ומלחמת עמלק‪ ,‬עד כדי כך?!‬

‫יהודי אומר תוכחה‪ ,‬עליו להאזין לדברי המוסר‪ ,‬לשמוע ולהקשיב ]כי כך רצונו‬ ‫שמע יתרו‪ :‬איך לא שומעים!‪ ...‬איך נראים אנשים שלא שומעים!‬

‫של מקום שייאמרו לו עתה המילים הללו[‬

‫ג‬

‫המלך לא ידע להשיב‪ ,‬והבטיח לו עשרה זהובים נוספים לתשובה‪ ,‬והיהודי‬ ‫כח השמיעה!‬

‫)יחי ראובן( אשר זה עתה שמע בדרשת החכם בסעודת ה'שלושים' את המידע‪ ,‬אמר מיד‪:‬‬

‫"שמה היה אמתלאי בת עורבתי"‪ ,‬ובתמורה לכך קבל עוד עשרה זהובים‪.‬‬ ‫‪UUU‬‬

‫כעת היו בידו בן רגע שלושים זהוב ‪ -‬סכום שהיה מספיק לפרנסתו עד תחית‬ ‫ויום השביעי שבת לה' אלקיך לא תעשה כל מלאכה )כ‪ ,‬ח(‬

‫הכתוב אומר שאומות העולם עתידים לעבוד את ישראל‪ ,‬שנאמר )ישעיה סא‪ ,‬המתים‪ ...‬הוא הודה נרגשות למלך‪ ,‬והמרכבה המשיכה בנסיעתה‪.‬‬

‫ה(‪" :‬ועמדו זרים ורעו צאנם"‪ ,‬וכן )שם מט‪ ,‬כג( "והיו מלכים אמניך ושרותיהם פתאום נזכר היהודי בענין כלשהו והחל לרוץ אחרי המרכבה‪.‬‬

‫"מה קרה כעת?"‪ ,‬עצר המלך את המרכבה‪.‬‬ ‫מיניקתיך"‪.‬‬

‫לעומת זאת‪ ,‬נאמר )דברים יא‪ ,‬יג‪-‬יד( "והיה אם שמע תשמעו אל מצותי‪" ...‬אדוני המלך‪ ,‬אנו עומדים ושואלים כאן שאלות מלפני אלפי שנים‪ ...‬אולי‬

‫נדבר על מה שארע בחודש האחרון בטהרן?‪ ...‬אשאל את המלך שאלה‪ ,‬ואם‬ ‫ונתתי מטר ארצכם בעתו‪ ...‬ואספת דגנך ותירשך ויצהרך"‪.‬‬

‫כתובים אלה לכאורה סותרים זה את זה ‪ -‬אם ישראל ישרתו את עצמם או המלך ידע לענות לי ‪ -‬אחזיר לו את כל שלושים הזהובים שבידי‪ ,‬ואם לאו ‪-‬‬

‫האם יאות המלך להעניק לי שלושים זהובים נוספים?"‪.‬‬ ‫שאומות העולם יעשו זאת?‬

‫מתרצת הגמרא )ברכות לה ע"ב(‪ :‬כאן בעושים רצונו של מקום‪ ,‬וכאן כשאין "שאל"‪ ,‬מרגע לרגע גבר חן האיש בעיני המלך‪.‬‬

‫עושים רצונו של מקום‪ .‬כאשר ישראל יעשו רצון ה'‪ ,‬הם יזכו ל"ועמדו זרים "אדוני המלך"‪ ,‬נענה האיש בענוה‪" ,‬לפני כחודש נפטרה אמי‪ ,‬שהתגוררה‬

‫בטהרן‪ ,‬אולי יודע המלך כיצד קראו לה?!‪."...‬‬ ‫ורעו צאנם"‪ ,‬אך כשלא יעשו כן‪ ,‬הם עצמם יאלצו לעבוד‪.‬‬

‫ומקשים התוספות‪ ,‬וכי יתכן לומר שבמקרה של "ואספת דגנך"‪ ,‬אין ישראל מעשה נוסף המראה כיצד דואג הקב"ה שאומות העולם יפרנסו יהודי ‪ -‬גם‬

‫עושים רצונו של מקום? הלא הכתוב מדגיש‪" :‬והיה אם שמע תשמעו אל במצבים בלתי הגיוניים לחלוטין ספר ה"בן איש חי"‪ ,‬ומעשה שהיה כך היה‪:‬‬

‫יהודי אחד מחוסר פרנסה החליט לפרסם את עצמו כיודע עתידות ולנסות‬ ‫מצותי"‪ .‬ומכאן נראה‪ ,‬שלכאורה‪ ,‬ישראל מצויים במצב טוב מאד!‬

‫אלא‪ ,‬שאכן ישראל עושים רצונו של מקום‪ ,‬אולם מאחר שאין הם מקימים להתפרנס מן הענין בכבוד‪ .‬בדרך כלל היה נוהג להבטיח לבני אדם הצלחות‬

‫כאלו או אחרות ‪ -‬ממין הדברים שאנשים אוהבים תמיד לשמוע ‪ -‬אך באחד‬ ‫זאת בצורה המושלמת ביותר ‪ -‬אין הם זוכים לשרות אומות העולם‪.‬‬

‫רמז נאה לכך‪ ,‬על דרך הבאור לעיל‪ ,‬דרש "לקוטי צבי הכהן" על הפסוק הימים נתקל בבעיה קשה‪:‬‬

‫בארמון המלך ארעה פריצה לכספת הגדולה ורכוש יקר ערך נגנב‪ .‬המשטרה‬ ‫שלפנינו‪:‬‬

‫"זכור את יום השבת לקדשו" ‪ -‬אדם שהוא שומר שבת‪ ,‬אך אינו עושה כן לא הצליחה למצוא את עקבות הגנבים‪ ,‬ואי מי‪ ,‬אשר שמעו של מגיד‬

‫בצורה מושלמת‪ ,‬סופו "ששת ימים תעבד ועשית כל מלאכתך"‪ .‬הוא עצמו העתידות היהודי הגיע לאזניו‪ ,‬המליץ עליו בחום‪.‬‬

‫המלך קרא לו באופן אישי והורה לו לעשות כל שביכלתו כדי למצוא את‬ ‫יעשה את כל מלאכתו‪.‬‬

‫לעומת זאת מי שחי ברמה גבוהה יותר של "יום השביעי שבת לה' אלקיך"‪ ,‬הגנבים‪ ,‬ועיניו של היהודי חשכו‪ ...‬מנין לו לדעת מי הם הגנבים? מי ידוע מה‬

‫ומגיע למצת של עבודת ה' מושלמת יותר‪ ,‬הרי שהוא זוכה לשכר של "לאת יגזור עליו המלך כשיאכזב אותו?‬

‫עשה כל מלאכה אתה ובנך ובתך"‪ ,‬אלא אומות העולם יעבדו עבורו וימלאו בלית ברירה החליט כי לכל הפחות הוא ינסה לדחות את הקץ‪ ,‬לכן פנה אל‬

‫המלך ואמר‪" :‬אני זקוק לשלושים יום עבור פענוח הענין הזה‪ ,‬וגם לשלושים‬ ‫את כל צרכיו‪.‬‬

‫מפליא להווכח ולראות כי כאשר הקב"ה רוצה לתת ליהודי את פרנסתו הוא תפוחים"‪ .‬התפוחים היו יקרי ערך בתקופה זו‪ ,‬והיהודי החליט כי אם נגזר עליו‬

‫מזמן לו אותה שלא כדרך הטבע‪ ,‬וגורם לאומות העולם לעשות עבורו כל מה למות‪ ,‬לכל הפחות יעזוב את העולם מתוך הנאה כלשהי‪...‬‬

‫שביכולתם‪ ,‬אפילו במצב שעל פי כל גדרי ההגיון הם אינם צריכים לעשות שב הביתה‪ ,‬הביא לאמו אתה תפוחים וספר לה כי לדעתו ה'עסק' אבוד‪ ,‬ואף‬

‫חייו עומדים על כף המאזנים‪ ,‬אך לפחות תפוחים ישנם‪...‬‬ ‫זאת‪.‬‬

‫הרב בן ציון מוצפי שליט"א סיפר כי בפרס התגורר יהודי כפרי‪ ,‬שהיה עובד עוד באותו ערב החליט לאכול את התפוח הראשון‪ ,‬וכשסיים קרא‪" :‬אמא‪,‬‬

‫לפרנסתו בשדה‪ .‬קשה היתה המלאכה‪ ,‬מעלות השחר עד שקיעת החמה הוא אחד גמרתי‪ "...‬הוא לא הבחין באלמוני שהשתופף מאחורי חלון הבית וניסה‬

‫נאלץ לחרוש ולזרוע‪ .‬ולמרות זאת מעולם לא ראה ברכה בעמלו‪ ,‬ורק בקושי לקלוט כל הגה היוצא מפיו‪ .‬היה זה אחד משודדי הכספת‪ ,‬שנשלח במיוחד‬

‫כדי לבלוש האם מגיד העתידות מצליח לגלות אותם‪ .‬כששמע האיש את‬ ‫רב הצליח להביא טרף לבני ביתו‪.‬‬

‫מדי יום ביומו היה אותו יהודי נושא את עיניו לשמים ומתחנן‪" :‬רבונו של ההכרזה הנרגשת‪" :‬אחד גמרתי"‪ ,‬הבין שאחד מן השודדים ידוע כבר‪.‬‬

‫עולם‪ ,‬אנא ממך‪ ,‬זמן לי את פרנסתי ברוח מתחת ידך הגדולה"‪ ,‬ומעולם לא "מי הוא אם לא אני?"‪ ,‬מלמל לעצמו כשהוא רועד מפחד‪ ,‬וחיש נמלט מן‬

‫המקום וסיפר בבהלה לראש השודדים שבאזניו שמע את מגיד העתידות‬ ‫חדל מלקוות לישועת ה'‪.‬‬

‫ויהי היום‪ ,‬והנה תוך כדי עבודת החרישה המיגעת הוא מבחין בפרש הרוכב מצהיר‪ ,‬שיש לו כבר קצה חוט‪.‬‬

‫לכוונו‪ .‬כשהגיע הרוכב הוא נגש והודיע לו כי אמו המתגוררת בטהרן‪ ,‬עיר "נמשיך מחר לבדוק את העניין"‪ ,‬ראש השודדים התייחס לכך ברצינות גמורה‪,‬‬

‫וכבר למחרת שלח שליח נוסף כדי להמשיך בבילוש‪.‬‬ ‫הבירה‪ ,‬נפטרה‪.‬‬

‫'שבעה' ישב האיש בביתו‪ ,‬משום שהמרחק ממקום מגוריו לטהרן היה גדול‪ ,‬הערב ירד‪ ,‬ומיודענו היהודי מסיים לאכול את התפוח השנים ומכריז‪" :‬שנים‬

‫אולם לקראת ה'שלושים' התאמץ לנסוע לבית אמו‪ ,‬והביא פירות מן השדה כבר יש"‪ .‬לבוש השחורים שמתחת לחלון החל לרעוד בכל גופו‪" .‬גם אני כבר‬

‫נתפסתי‪ ,"...‬הרהר בבעתה‪ ,‬ורץ לראש השודדים כדי לבשר לו על כך‪.‬‬ ‫שלו‪ ,‬על מנת לזכות אנשים בברכות לעילוי נשמתה‪.‬‬

‫לסעודה שערך הגיע גם החכם שאמר דברי תורה וסיפר סיפורים שונים‪ .‬ביום השלישי החליט ראש השודדים לוודא את העניין בעצמו‪ .‬הוא עמד‬

‫והאזין מתחת לחלון‪ ,‬והכרזת היהודי לא אחרה לבוא‪" :‬שלשה כבר גמרנו"‪.‬‬ ‫לאחר שהסתיים הארוע‪ ,‬פנה להתארגן ולשוב לביתו‪.‬‬

‫המולה קדמה את פניו ברחובה של עיר‪ ,‬וכשבר רמה טעמה‪ ,‬נודע לו שהמלך בהברקת פתע מהר לנקוש על דלת הבית‪" .‬נתן לך את כל הסחורה הגנובה"‪,‬‬

‫נשבע בהן צדקו‪" ,‬רק אל תגלה מי אנחנו‪ ."...‬היהודי הסכים‪ ,‬כמובן‪ ,‬וכך ביום‬ ‫אמרו לעברו במקום זה בעוד זמן קצר‪.‬‬

‫האיש‪ ,‬אשר מעודו לא ראה את המלך פנים מול פנים‪ ,‬התרגש ביותר‪ .‬ואכן‪ ,‬הנקוב הצליח להשיב למלך המאושר את כל הממון כולו‪.‬‬

‫לא חלף זמן רב וכרכרת המלך פלסה לה דרך בין ההמונים‪ .‬עמד האיש וברך המלך התפעל מאד מן ההצלחה‪ .‬בהזדמנות הקרובה בה ישב עם חבריו‪,‬‬

‫בכונה רבה‪" :‬ברוך‪ ...‬שחלק מכבודו לבשר ודם"‪ ,‬והמלך שהבחין בכך‪ ,‬עצר את התפאר בפניהם באיש המיוחד שמתגורר בממלכתו‪.‬‬

‫"קרא לו לכאן וננסה אותו"‪ ,‬אמרו החברים‪ ,‬ומגיד העתידות התבקש לבוא‬ ‫מרכבתו וסמן לו לגשת אליו‪.‬‬

‫במהירות לארמון‪.‬‬ ‫"מי אתה?" שאל המלך‪.‬‬

‫עד בואו ניסו החברים ללכוד ציפורים‪ ,‬שתי ציפורים ברחו להן והשלישית‬ ‫"יהודי מכפר פלוני"‪ ,‬השיב האיש ביראת כבוד‪.‬‬

‫"אתה יהודי?‪ ...‬ובכן אחוד לך חידה‪ ,‬ואם תדע את התשובה אשלם לך עשרה נלכדה והושמה בכלוב‪ .‬כשנכנס מגיד העתידות לחדר הם שאלו אותו‪" :‬מה‬

‫עשיו כאן עד בואך?"‬ ‫זהובים"‪.‬‬

‫עשרה זהובים? ‪ -‬האיש בלע את רוצו בתדהמה‪ .‬סכום זה היה מרויח במשך היהודי הרהר לרגע אחד‪ .‬הוא חשש לספר להם ספורים בעלמא ‪ -‬ולבסוף‬

‫שלושים שנה! הוא כרה את אזנו‪ ,‬והמלך שאל‪" :‬האם יודע אתה כיצד קראו אמר‪" :‬פעמים נמלטה הציפור‪ ,‬אבל בפעם השלישית לא"‪ ,‬במלים אלו תאר‪,‬‬

‫למעשה את מאורעות חייו והביע את חששו כי למרות שהצליח להמלט פעם‬ ‫לאמו של אברהם אבינו?"‪.‬‬

‫"אדוני המלך"‪ ,‬אמר האיש‪" ,‬מה אקבל אם אומר את שם אם‪-‬אמו בנוסף או פעמיים ‪ -‬בפעם השלישית כבר לא יצליח‪.‬‬

‫הוא‪ ,‬כמובן לא שער את ההתפעלות העצומה שיעוררו דבריו‪ ,‬את האמונה‬ ‫לכך?"‪.‬‬

‫שהוא באמת יודע‪-‬כל‪ ,‬ואת המתנות הנכבדות שקבל מכל הקרואים‪.‬‬ ‫"על כל שם עשרה זהובים"‪.‬‬

‫לא חלף זמן רב ושוב התרחש אתו מאורע פלאי ‪ -‬באחד הימים הוא הגיע‬ ‫"ובכן לאמו קראו אמתלאי‪ ,‬ולאם אמו קראו כרנבו"‪.‬‬

‫לארמון ובקש לדבר בדחיפות עם המלך‪ .‬המשרתים סרבו להרשות לו להכנס‬ ‫המלך התפעל‪ ,‬ובו במקום העניק לו עשרים זהובים‪.‬‬

‫אשרו של היהודי הרגיע שחקים‪ ,‬והוא אמר למלך‪" :‬אבקש את סליחת המלך ואמרו כי המלך נכנס עתה לחדר הרחצה‪ ,‬אך הוא שעט פנימה ופתח את‬

‫הדלת‪ ,‬הבחין במלך עומד ומתכונן להתרחץ‪ ,‬הכה אותו וברח‪.‬‬ ‫מראש‪ ,‬אולם אני מרגיש צורך לשאול גם את המלך חידה כלשהי"‪.‬‬

‫נתן ה' את חינו בעיני המלך והוא הסכים‪ .‬נענה היהודי ואמר‪" :‬כאן בפרס המלך שהופתע הסתובב במהירות והחל לרוץ אחר המכה‪ ,‬ובאותו רגע שבו‬

‫התגורר לפני שנים רבות רשע מרושע שרצה להרוג את כל העם שלנו‪ ,‬הלא יצא מחדר הרחצה התמוטטה התקרה שמעליו והוא נצל בנס ממות בטוח‪.‬‬

‫"איך ידעת?" ‪ -‬התפעל המלך‪.‬‬ ‫הוא המן הרשע‪ .‬האם יודע המלך כיצד קראו לאמו?"‬

‫ד‬

‫)הקצינים הרוסיים שפקדו עליו לא העזו להסתובב בין החיים והמתים‪ ,‬רק‬ ‫"לא אגלה זאת‪ ,‬ויהי מה"‪ ,‬השיב האיש‪ ,‬אשר חש כי אלקיו בעזרו‪.‬‬

‫בלילה עברו בין החיילים וחילקו מעט מזון‪ ,‬לכן לא הבחינו בהעדרו(‪.‬‬ ‫"מדוע הכית אותי ולא אמרת לי לצאת?"‪ ,‬התעקש המלך להבין‪.‬‬

‫"לו הייתי אומר‪ ,‬היית שואל אותי מדוע ולמה‪ ,‬ובין כה וכה היתה התקרה בסופו של דבר‪ ,‬הרוסים השליטים של סטוצ'ין נוצחו‪ ,‬העיר נכבשה ע"י‬

‫הגרמנים‪ .‬הבחור הצדיק הנ"ל‪ ,‬קיבל אישור לשוב לעיירה‪ .‬חלפו ימים מועטים‪,‬‬ ‫נופלת עליך"‪ ,‬תרץ לו האיש‪ ,‬ושוב לא היתה כל טענה בפי המלך כלפיו‪.‬‬

‫הנה כי כן ‪ -‬מסים ה"בן איש חי" את ספורו ‪ -‬כאשר רוצה הקב"ה להיטיב עם הגרמנים הכובשים חיפשו אחריו וגייסו אותו לשירותם‪ .‬לאיזה תפקיד? שומר‬

‫אדם‪ ,‬אין האדם זקוק ליכולת שכלית מפותחת מאוד או לכושר מסחרי‪ ,‬אלא בהמות‪.‬‬

‫מזמן לו הקב"ה פרנסה ברוח מן הלא כלום‪ ...‬וזה שנאמר "ובאו עליך כל כיון שהם ידעו‪ ,‬כי בשעת מלחמה בהמות הינן מצרך יקר )לאכילה(‪ ,‬הזהירו‬

‫הברכות האלה והשיגך" )דברים כח‪ ,‬ב(‪ ,‬גם אם ימלט האדם מן הברכה‪ ,‬כאשר אותו בשעת קבלת התפקיד‪" :‬אם בהמה אחת תחסר‪ ,‬דמך בראשך"‪.‬‬

‫הבחור החל בתפקידו החדש בכל כוחו‪" :‬ביום אכלני חרב וקרח בלילה"‪ .‬ויהי‬ ‫נגזר עליו לקבל אותה‪ ,‬לא יוכל להתנער ממנה לעולם‪.‬‬

‫)ומתוק האור( היום‪ ,‬בוקר אחד ברעותו ברחבי השדות הענקיים בקרבת העיר‪ ,‬הוא נקלע‬

‫שנית לעסק עם עניני מתים‪ :‬באופק נשמעה קול יריה‪ ,‬והצליח להבחין מרחוק‬ ‫‪UUU‬‬

‫"אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים‪ ,‬ואשא אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם איך חייל נופל תחתיו‪ .‬הוא לא ראה אדם נוסף בקרבת מקום‪ ,‬לכן הבין כי החייל‬

‫אלי" הקב"ה הגביה אותנו ‪ -‬ואשא אתכם! גבוה מאד ‪ -‬ואביא אתכם אלי! יצא לשדה ‪ -‬ואיבד את עצמו לדעת‪ .‬באותו רגע קם והחל לרוץ לעברו לנסות‬

‫"ועתה אם שמוע תשמעו בקולי ושמרתם את בריתי והייתם לי סגולה מכל להציל את חייו‪ ,‬הבהמות לא היו במחשבותיו אלא הצלתו של האיש‪.‬‬
‫העמים כי לי כל הארץ אלה הדברים אשר תדבר לבני ישראל" אלו הדיבורים‪ ,‬במסירות נפש‪.‬‬

‫כאשר הגיע אליו הבחין לשמחתו‪ ,‬שהוא עדיין נושם וחי‪ .‬פשט את כותנו‪ ,‬קרע‬ ‫לא פחות ולא יותר ‪ -‬תאמר לבני ישראל כהקדמה למתן תורה‪.‬‬

‫אותה והחל במלאכת חבישה )וסתימת עורקים( כדי להשאירו בחיים‪ .‬אך לא‬ ‫מה הכוונה "אם תשמעו בקולי"?‬

‫עלה בידו‪ ,‬לאחר דקות ארוכות החייל מת‪.‬‬ ‫שואל רבי שלום ‪" -‬בקולי"‪ ,‬איזה קול?‬

‫בעודו מתעסק בנסיונות הצלה אחרונים הגיעו חיילים ‪ -‬חיילי הצבא‪ .‬הם ראו‬ ‫שמעתי בשם הרבי מקוצק‪ ,‬שהמשיל על כך את משלו‪:‬‬

‫אדם הלך עם בנו ביער עבות‪ ,‬והבן הצעיר כמובן‪ ,‬פנה מפעם לפעם לצדדים על הקרקע חייל הרוג‪ ,‬ולידו חייל נוסף‪ .‬מיהרו להקיף אותם כפתו את הבחור‬

‫לקפוץ ולשחק בין העצים‪ .‬אמר לו אבא‪ :‬הזהר מאד לא להתרחק ממני‪ ,‬כי )הצדיק‪ ,‬בעל המעשה( בהבנה מוחלטת שהוא זה שיירה בו למוות‪ ...‬לקחו‬

‫במקום זה ביער אפשר בקלות לטעות ללא אפשרות למצוא את הדרך ‪ -‬ואז אותו לכלא צבאי‪ .‬תשמעו‪ ,‬וכעבור שעות בודדות הביאו אותו לבית משפט‬

‫צבאי ובשיפוט קצר גזרו דינו למות‪.‬‬ ‫אתה אבוד‪ .‬ביקש הילד‪ :‬אבא‪ ,‬אבל אני מעוניין לטייל מעט‪.‬‬

‫"יש לי עצה בשבילך ובשבילי"‪ ,‬אמר לו אביו‪" :‬כל דקה או שניים אקרא לך לפני גזר הדין‪ ,‬נתנו לו זכות דיבור הגנה‪ .‬כמובן הוא התחנן על נפשי כי אדרבה‬

‫בקולי‪ ,‬ואז‪ ,‬כל עוד שאתה שומע את קולי זו הוכחה שלא התרחקת‪ ,‬אך ברגע "רק ביקשתי להצילו! איני מכירו‪ ,‬ומעולם לא היתה לי מריבה עמו וכו'‪ ,‬רק‬

‫שקולי לא ישמע באוזנך‪ ,‬תדע שאתה מתרחק בין העצים והולך לאיבוד"‪ .‬ראיתי מישהו נופל וחשתי להצלתו" תחנוניו היו כקול קורא במדבר כי‬

‫קורה לפעמים‪ ,‬שאדם מישראל הולך לו ברחוב‪ ,‬ולפתע עולה במוחו רעיון לעומתו‪ ,‬התובע מטעם הצבא הניח על שולחן בית המשפט שמונה עשרה‬

‫נפלא ביראת שמים‪ ,‬ליבו מתרגש‪ ,‬או שהוא סתם מתחיל לשאול את עצמו ‪ -‬ראיות לכאורה ‪ -‬שהוא כן הרג אותו‪) ,‬כך ממש סיפר לי( אתם יודעים כי 'עורך‬

‫האם התפללתי בכוונה היום? ברכתי כראוי? למדתי די הצורך?" ואינו יודע דין' יכול לעשות ‪ -‬מיום לילה ומלילה יום‪ ...‬בקיצור‪ ,‬פסקו עליו דין מות‪ .‬העונש‬

‫מדוע ומהיכן נכנסו למוחו מחשבות אלו? והסיבה האמיתית היא ‪ -‬קולו של נועד למחרת בשעה שתים עשרה ‪ -‬אז יעמידוהו לפני כיתת חיילים להריגה‪.‬‬

‫הקב"ה‪" ...‬אם שמוע תשמעו בקולי" כביכול הקול של הקב"ה הוא הדופק כך מתנהלים העניינים בשעת מלחמה רח"ל‪.‬‬

‫בליבו ‪" -‬שובו בנים שובים" "שובו אלי ואשובה אליכם"‪ .‬כאשר שומעים את לעשרים וארבע השעות שנותרו לו‪ ,‬הטילו אותו כשק עצמות לצינוק‪ ,‬שלא‬

‫הקול הזה יודעים ש"עדיין לא התרחקנו הרבה"‪ ...‬כמה עמקות טמונה בדברים נדע מה זה צינוק‪ ,‬אוי‪ ,‬אוי‪ ,‬אין אפשרות לשבת ולא כל שאר הצרכים ‪ -‬עינויים‬

‫נוראים‪ ,‬ללא אפשרות מינימלית להרדם‪ .‬אך גם ללא הצינוק‪ ,‬לא עלה בדעתו‬ ‫אלו! של הקוצקע'ר‪.‬‬

‫ואז זוכים ל"והייתם לי סגולה מכל העמים" אם תשמעו לקול שלי‪ ,‬תשמרו את לישון‪ ,‬שעות בודדות לפני הוצאתו להורג‪.‬‬

‫באמצע הלילה‪ ,‬הוא עמד משתומם‪ ,‬כי נראה לו‪ ,‬בהקיץ או בנמנום‪ ,‬היהודי‬ ‫המצוות אזי‪ ,‬והייתם לי סגולה‪ .‬פלאי פלאים‬

‫מהסיפור הקודם ‪ -‬אותו חייל שהביאו לקבר ישראל לפני כחודשיים‪ .‬האיש‬ ‫"והייתם לי סגולה"‬

‫אני מוכרח לספר לכם סיפור‪ .‬ואקדים‪ ,‬שהעובדה אמיתית ושמעתיה מפי שאל אותו ואמר‪ :‬למה אתה נפחד כל כך? אל תפחד‪ ,‬אל תחשוש‪ ,‬כי בזכות‬

‫אדם גדול מאד‪ ,‬אינני חושב שהכרת אותו‪ ,‬אתם הצעירים‪ ,‬וגם המבוגרים‪ ,‬שטרחת והבאת אותי לקבר ישראל ‪ -‬תינצל‪ .‬ואפילו אם תעמוד בשערי מוות‪,‬‬

‫רובם לא הכירוהו‪ ,‬הוא התגורר בבתי ברוידא‪ .‬עובדא נוראה וגם נפלאה‪ .‬לא יהרגוך"‪ .‬הוא נעלם‪" .‬האם זה דמיון או לא" לא היה לו זמן רב וכח לחשוב‪.‬‬

‫כבחור הוא היה תושב עיירת סטוצ'ין‪ ,‬בימי מלחמת העולם הראשונה‪ .‬כך ראה ושמע‪ ,‬ודיו בכך‪.‬‬

‫הרוסים גייסו אותו לצבא במלחמתם נגד הגרמנים‪ .‬הם שלחו אותו יחד עם לקראת השעה שתים עשרה הוציאו אותו‪ ,‬סחבו אותו מהצינוק‪ .‬סגרו את‬

‫עיניו‪ ,‬הובילוהו כברת דרך‪ ,‬לעבר שדה פתוח סמוך לסטוצ'ין‪.‬‬ ‫קבוצת בחורים לחזית לא הרחק מהעיירה‪.‬‬

‫בימים ההם החיילים היו מתחפרים בתעלות‪ .‬ראשי החיילים מציצים מעל העמידוהו ליד קיר‪ ,‬מול כיתת חיילים‪.‬‬

‫הקרקע מכוסים בשקי חול‪ ,‬ומבין השקים ‪ -‬יורים ברובים או מכונות יריה‪ ,‬כאשר מחוגי השעון הצביעו על שתים עשרה בדיוק‪ ,‬הקצין צעק‪" :‬אחד"‪.‬‬

‫שתק שניה וצרח‪" :‬שתים!"‪ .‬עוד לא הספיק להכריז‪" :‬שלוש"‪ ,‬ומרחוק הגיח‬ ‫וכדומה‪.‬‬

‫אותו בחור עמד בתעלה וליד חייל יהודי נוסף‪ ,‬לא צעיר ‪ -‬יהודי בשנות ובא חייל דוהר על סוס בצעקות רמות כשהוא מנופף במטפחת שבידו‪:‬‬

‫הארבעים לחייו‪ .‬כדורי מוות עפו מכל צד‪ .‬אלפי דורי אויב שרקו ללא הרף ול"ע שיעמדו ‪ -‬שימתינו!!‬

‫‪ -‬שכנו זה‪ ,‬בן הארבעים‪ ,‬נפגע מהאש ונפל‪ .‬כאשר נפל שדוד‪ ,‬ביקש מהבחור המתינו לבואו חצי דקה וכאשר התקרב נפנף בידו בפיסת נייר‪ ,‬באמרו‪" :‬לפני‬

‫שעה קלה כאשר קברנו את החייל‪ ,‬מצאנו בכיסו מכתב פרידה מבני משפחתו‪,‬‬ ‫הנ"ל שיביאו לקבר ישראל‪ .‬הוא הבטיח לו ברגשי קדש‪.‬‬
‫בו כותב שמאבד את נפשו לדעת‪ .‬הנה נייר"‪.‬‬ ‫לאחר כרבע שעה החייל נפטר‪.‬‬

‫חלפו שעות ארוכות הקרב המשיך‪ ,‬וההפוגה לא נראתה באופק‪ .‬הבחור החל כמובן שהסירו את המטפחת מעל פניו‪ ,‬והניחוהו לנפשו‪.‬‬

‫לחשוש להבטחתו‪ ,‬הוא הרהר לעצמו "אם הייתה שעת הפוגה‪ ,‬עוד היתה לי ובאופק‪ ,‬אי שם מול כיתת יורים בפאתי סטוצ'ין‪ ,‬כאילו התחלף קול הירי‬

‫אפשרות להביאו לבית העלמין בסטוצ'ין‪ ,‬הקרוב יחסית‪ ,‬אבל ההפוגה רחוקה‪ ,‬הרצחני בקול העם היהודי‪ ,‬קולם הנצחי של בחורי ישראל שומרי מצוות‬

‫במסירות נפש‪ .‬הנה לכם )מסיים ר' שלום את סיפורו( "והייתם לי סגולה מכל‬ ‫התותחים יורים‪ ,‬מה אעשה?" הרהר נוגות‪.‬‬

‫ברגע מסוים‪ ,‬בסערת הקרב וסכנת המוות‪ ,‬אזר עוז בנפשו השבורה‪ ,‬ובא לכלל העמים כי לי כל הארץ"‪ .‬שומר ישראל שמור שארית ישראל האומרים שמע‬

‫החלטה נחושה‪" :‬הבטחתי ליהודי‪ ,‬אקיים את דברי ‪ -‬אביאו לקבר ישראל ויהי ישראל‪.‬‬

‫הניצול ה"עשירי"‬ ‫מה!"‪.‬‬

‫כיון שהיה בחור גיבור בגופו‪ ,‬גם והתרומם על רגליו נטל את המת ובבת אחת אספר לכם עוד מעשה על "והייתם לי סגולה מכל העמים"‪) .‬בחיוך(‪ ,‬הזמן שלי‬

‫הגביהו על כתפיו‪ ,‬הרים את רגליו ויצא מהתעלה ‪ -‬אל תחת כיפת השמים הסתיים‪ ,‬אבל 'מעשה' הרי לא נכנס בחשבון של הזמן‪ ...‬נאחר מעט‪ ,‬לא נורא‪.‬‬

‫למול אור השמש ‪ -‬בעיצומו של הקרב‪ :‬החל לרוץ לכיוון העיירה‪ ,‬והנפטר על מעשה ששמעתי בעצמי מפיו של בעל העובדה בליל שבת ‪ -‬לאחר הדרשה‬

‫ב"זכרון משה"‪.‬‬ ‫כתפיו‪.‬‬

‫הבחור סיפר לי‪ ,‬כי בדרכו חלף בין מחנות של קוזקים‪ ,‬מי שלא מכיר את בליל שבת לפני יותר משלושים וארבע שנים‪ ,‬דיברנו אז בדרשה‪ ,‬גיוואלד‪ ,‬על‬

‫המושג‪ ,‬לא יכול לתאר את גודל הסכנה של פגישה איתם‪ .‬אך משום מה הם "הפסד מצוה כנגד שכרה"‪ ,‬דיברנו איך לכאורה אדם חושב שהוא הפסיד על‬

‫ידי המצוה שעשה‪ ,‬אך בסופו של דבר הוא רואה את השכר "שכר מצוה"‪.‬‬ ‫לא ראו אותו‪ ,‬וכך צעד עם המת ‪ -‬כרואה ואינו נראה ‪" -‬עוסק במצוה!"‪.‬‬

‫הוא צעד כך בזריזות וברצף ‪ -‬שלשה קילומטרים‪ ,‬במסירות נפש‪ ,‬עד הכניסה ולפעמים עוד זוכה ומקבל מלא חפניים שכר מצוה‪ ,‬עוד בעולם הזה‪.‬‬

‫לעיר‪ ,‬שם פגש את אחד מאנשי 'חברא קדישא'‪ ,‬ומסר את הנפטר לידיו‪ .‬לאחר הדרשה בא לקראתי ושאל‪" :‬אולי רוסי?" כלומר האם אני רוסי?‪.‬‬

‫כשסיים מצוותו תיכף ומיד שב לדרכו רץ בחזרה את כל הדרך‪ ,‬וגם עתה לא "לא‪ ,‬אינני רוסי נולדתי במאה שערים"‪.‬‬

‫ראו אותו עד שב"ה הגיע ונכנס לחפירה‪ ,‬שב למקומו כאילו לא התרחש דבר‪" .‬אבל אני מרוסיה‪ ,‬ואספר לרב שבדרון עובדה"‪ ,‬אמר‪.‬‬

‫כריתי אוזן לדבריו‪:‬‬

‫ה‬

‫כאשר הרגו את הצאר ניקולאי ימ"ש‪ ,‬התגוררתי ברוסיה‪ ,‬ואז היתה ברוסיה מה שאמרו )יבמות יד ע"א( שבית שמאי היו מחודדים יותר‪ ,‬והלכה כבית הלל‬

‫חצי שנה של גן עדן כביכול‪) .‬הצאר היה אכזר רוצח וכל מה שאתם רוצים‪ ,‬שהיו הרוב‪ [.‬אבל בגזרותיו‪ ,‬מה לנו אם איננו עומדים על סוף דעתו‪ .‬אם יודעים‬

‫ולאחריו קמו הסוציאליסטים בראשותו של הנשיא קרינסקי‪ ,‬נתנו לסחור ללא אנו שרואה הוא יותר וצופה למרחוק וחוזה סכנה‪ ,‬ודאי נחשוש לדבריו ונציית‬

‫הגבלות‪ ,‬פלאי פלאים ‪ -‬אנשים יצאו מכליהם ובאמת הרויחו ממון רב(‪ .‬לאזהרתו!‬

‫פרנסתי היתה ממסחר בבורסה‪ .‬אוהו‪ ,‬סחרתי בזהב ובמרגליות ‪ -‬מבוקר עד זהו שדרשו )פסחים פז ע"א( "אני חומה" )שיר השירים ח‪ ,‬י( זו תורה‪ ,‬ותלמידי‬

‫חכמים "כמגדלות" שמהם מגוננים על החומה‪ ,‬וכמו שנאמר לנביא‪" :‬צפה‬ ‫ערב‪ ,‬והרווחתי יפה‪.‬‬

‫בוקר אחד‪ ,‬יצאתי מביתי בשעה שמונה לאחר תפילת שחרית‪ ,‬בדרכי לבורסה‪ .‬נתתיך לבית ישראל" )יחזקאל ג‪ ,‬יז(‪.‬‬

‫אני בדרכי עם מזוודה קטנה ביד‪ .‬היה בה ממון רב‪ .‬כאשר צעדתי כך ברחוב‪ ,‬ונזכיר את הסיפור הידוע ‪-‬‬

‫לפתע שמעתי מאחורי קול קורא‪" :‬עשירי! עשירי!"‪ .‬קול זה לא היה מצוי רבות בחודש תמוז תרס"ה הגיע מברק לבית הראשון לציון הגאון רבי יעקב מאיר‬

‫במחוזותינו‪ ,‬נו‪ ,‬יהודי מבקש "עשירי" הסבתי את ראשי‪ ,‬פניתי מדרכי‪ ,‬חזרתי אלישר זצ"ל‪ .‬הרב רבינוביץ'‪ ,‬רב העיר נובומינסק שבפולין מבקש עזרת אנשי‬

‫לאחורי והוא הסביר‪" :‬יש לי יארצייט של אבא‪ ,‬יום הזכרון שלו‪ ,‬אולי תיכנס ירושלים‪ .‬שני יהודים מנובומינסק העידו שראו חמישה גויים מבצעים מעשה‬

‫רצח‪ .‬לאור עדותם‪ ,‬נגזר עליהם גזר דין מות‪ .‬הרוחות סוערות בעיר‪ ,‬משום‬ ‫לביתי להשלים מנין?" הסכמתי‪.‬‬

‫נכנסתי אחריו לחצר‪ .‬הלכתי עד פתח הבית ונכנסתי‪ ,‬ואז כביכול נהיה לי חושך שהגויים המוסתים בטוחים שזו עלילת שקר‪ ,‬ואם הרוצחים יומתו יפרעו‬

‫פרעות ביהודי העיר‪ ,‬ומי יודע אם לא יתפשטו לכל המדינה‪ .‬שני העדים עלו‬ ‫בעינים‪:‬‬

‫לירושלים‪ .‬הרב מנובומינסק מבקש אפוא שהחכם באשי ישכנע את העדים‬ ‫ארבעה אנשים היו שם‪.‬‬

‫"עשירי?!" שאלתי בתמיהה‪" :‬אתה אמרת שאני עשירי‪ ,‬והנה אני חמישי‪ ,‬אני לחזור בהם מעדותם‪ ,‬ויציל בכך את הקהילה‪ .‬למברק מצורף אישור‪ ,‬ששולם‬

‫עבור מברק תשובה בן מאה ושלוש עשרה מילים‪.‬‬ ‫הולך! )למה רימתני(" הכרזתי‪.‬‬

‫אתה לא תלך!"‪ .‬נעמד בפתח הדלת והתחנן‪" :‬כאשר יהיה לך יארצייט גם אתה הראשון לציון שלח לאתר את שני העדים‪ ,‬וכינס את עסקני העדה‪ .‬העדים‬

‫אישרו את נכונות הסיפור‪ .‬במו עיניהם ראו את הרצח והעידו בבית המשפט‪.‬‬ ‫תתנהג כך‪."...‬‬

‫כאשר שמעתי דיבורים כאלו‪ ,‬רחמתי עליו‪ ,‬חשבתי‪" :‬טוב‪ ,‬נו‪ ,‬מה אפשר בכך העירו עליהם את זעם הגויים‪ ,‬ונאלצו לברוח לארץ ישראל‪ .‬הם יודעים‬

‫לעשות‪ ,‬אני כבר כאן‪ ,‬אמתין עד שיהיו עשה אנשים‪ ,‬שיאמר קדש על אביו"‪ .‬שהרוחות תוססות והזעם מתלהט‪ .‬העסקנים חיוו דעתם שיש כאן חשש‬

‫ישבתי על קצה הכסא‪ ,‬בקוצר רוח‪ .‬הוא יצא לחפש‪ .‬מסתבר שגם לאחרים לפיקוח נפש‪ ,‬וראוי להענות לבקשת הרב‪.‬‬

‫אמר "עשירי"‪ ,‬עד שלאחר כרבע שעה בערך‪ ,‬נאספו עשרה‪ .‬חשבתי לתומי קם הראשון לציון ואמר‪" :‬לדעתי‪ ,‬המכתב מזויף!"‬

‫שהנה בעוד דקה אני הולך לבורסה‪ ,‬האיש יאמר קדיש וגמרנו‪ ,‬אך לא‪ ,‬הוא דבריו התקבלו באלם והלם‪ .‬המשיך והסביר‪" :‬יתכן והרב רבינוביץ' אינו יודע‬

‫כלל מהמברק‪ ,‬או שנאלץ לחתום עליו‪ .‬מכל מקום‪ ,‬נראה לי שהמברק נשלח‬ ‫החל "הודו"‪. ...‬‬

‫על ידי משפחות הרוצחים המבקשים להציל את קרוביהם‪ .‬כל העת טענו שזו‬ ‫"שחרית?!" שאלתי‪.‬‬

‫עלילה יהודית‪ ,‬ואם אכן יודו בכך ינתן אות לפרעות!"‬ ‫"כן! שחרית!" השיב‪ .‬חשבתי שאני מתפקע‪.‬‬

‫קמתי לצאת‪ .‬והוא נעמד שוב בפתח הבית‪" :‬ר' יהודי אתה לא הולך‪ ,‬יש לי הגישה הפתיעה‪ ,‬והראשון לציון שלח את משרתו האישי‪ ,‬הקאוואס‪ ,‬אל‬

‫יארצייט של אבא!" התיאשתי והרהרתי‪" :‬אאחר שעה למסחרי‪ ,‬אפסיד כסף‪ ,‬הגאון רבי שמואל סלאנט זצ"ל‪ ,‬רב העדה האשכנזית בירושלים שהיה זקן‬

‫מופלג‪ .‬מחמת זקנותו ותשישותו כבר ישן‪ ,‬אך עוררוהו והציגו בפניו את‬ ‫למען מצוה עם יהודי וגמרנו"‪ .‬התיישבתי על מקומי‪.‬‬

‫כאשר התפילה הסתיימה בירך אותי בכל הברכות וב"יישר כח!" וכמובן שכעת המברק‪ .‬אך שמע‪ ,‬והגיב‪" :‬לדעתי המברק מזויף‪ .‬יש להשיב שעל פי החוק אין‬

‫לאחר המצוה כבר לא התחרטתי על מה שעשיתי‪ .‬יצאתי שמח וטוב לב החכם באשי מוסמך להתערב בענינים שמחוץ למדינתו"‪ .‬ואכן‪ ,‬כך ענו‪.‬‬

‫)שמעתי כן מהרבי שלי‪ ,‬ר' אהרן קצנלבויגן ‪ -‬אומר ר' שלום ‪ -‬כי כלל ידוע הוא‪ ,‬כעבור שבועות אחדים הגיעו העיתונים העבריים מפולין‪ ,‬ומצאו שם את‬

‫שקודם המצוה יש יצר הרע‪ ,‬אבל לאחר המצוה‪ ,‬גם אם תתנו לאדם חמישים הידיעה הבאה‪" :‬הודות לפקחותם של רבני ירושלים נכשלו שונאינו בנסיונם‬

‫אלף שקל הוא לא ימכור אותה(‪ .‬הייתי שבע רצון‪ .‬צעדתי עם המזוודה לעבר ללכדנו ברשתם על ידי מברק מזויף שנשלח כביכול על ידי הרב דנובומינסק‪,‬‬

‫שהפציר שהעדים יודו בהעדת שקר‪ .‬אילו היו משתכנעים מהמברק‪ ,‬אין קץ‬ ‫הבורסה‪.‬‬

‫כאשר התקרבתי‪ ,‬כמאה מטר לפני הכניסה ניגש אלי אדם ולחש לי בסערה‪ :‬לסבל שהיינו סובלים כאן!"‬

‫"הסתלק מכאן‪ ,‬הורגים בבנין הבורסה! רוצחים!‪ ,‬ברח!" ‪ -‬היה זה הבוקר כי זאת עלינו לדעת‪ :‬החכמים רואים יותר מאתנו‪ .‬רואים ‪ -‬ורועים! ולנו‪ ,‬אין‬

‫שהקומוניסטים עלו לגדולה‪ .‬הם נכנסו דבר ראשון לבנין הבורסה ‪" -‬וכבר אלא לציית לדברים‪" ,‬וכל מי שנוטל עצה מן הזקנים אינו נכשל" )שמות רבה‬

‫הספיקו להרוג שבעים סוחרים עשירים" אמר לי האיש ודחק אותי אחורה‪ .‬ג‪ ,‬ח(!‬

‫)והגדת(‬ ‫הפניתי ראש ונעלמתי על נפשי"‪.‬‬

‫‪UUU‬‬ ‫"אז אני אומר לרב" ‪ -‬סיים את סיפורו "הפסד מצוה כנגד שכרה"‪" :‬אחרתי חצי‬

‫שעה‪ ,‬הפסדתי ‪' -‬הפסד מצוה' ‪ -‬ומה קבלתי בשכרה? ‪ -‬את החיים! קיבלתי אם אין כלה‪ ,‬אין חתן‬

‫שנינו )מכות כג ע"ב(‪ ,‬שש מאות ושלש עשרה מצוות נאמרו לו למשה‪ ,‬שלש‬ ‫חיים‪ .‬ועד היום כאן בזכרון משה אני חי לאורך ימים"‪.‬‬

‫הקב"ה יעזרנו להיות עם סגולה לה'‪ ,‬ונקיים את המצוות ברווחה‪ ,‬בבריאות מאות וששים וחמשה לאוין כמנין ימות החמה‪ ,‬ומאתים וארבעים ושמונה‬

‫ובחיים ונזכה כולנו לחיים ולשלום‪ ,‬לתשובה שלימה‪ ,‬לגאולה שלימה במהרה מצוות עשה כנגד איבריו של אדם‪ .‬שנאמר )דברים לג‪ ,‬ד(‪" :‬תורה צוה לנו משה‬

‫מורשה"‪" ,‬תורה" בגימטריא שש מאות ואחת עשרה‪" ,‬אנכי" ו"לא יהיה לך"‬ ‫בימינו אמן‪ ,‬חזק וברוך‬

‫)להגיד( מפי הגבורה שמענום‪.‬‬ ‫‪UUU‬‬

‫מדוע כל מתן תורה‪ ,‬המעמד הנשגב שלא היה ולא יהיה כמוהו‪" ,‬השמע עם‬

‫קול אלקים מדבר מתוך האש כאשר שמעת אתה ויחי" )דברים ד‪ ,‬לג(‪ ,‬הכל‬ ‫"צופים אמרום"‬

‫"והיו נכנים לשלשת ימים" )שמות יט‪ ,‬טו(‪ ,‬לסוף ג' ימים‪ ,‬הוא יום רביעי‪ ,‬היה להשמיעם שתי דברות אלו‪ .‬מדוע ‪-‬‬

‫שהוסיף משה יום אחד מדעתו )רש"י‪ ,‬משבת פו ע"א(‪ .‬ויש להבין‪ ,‬הלא יכולת "משל למלך שנכנס למדינה‪ .‬אמרו לו עבדיו‪ :‬גזור עלינו גזרות‪ .‬אמר להם‪ :‬לאו‬

‫חכמים לגזור גזרות‪ ,‬מכח התורה שנתנה להם רשות לעשות כן‪" :‬ושמרתם את ‪-‬‬

‫משמרתי" )ויקרא יח‪ ,‬ל(‪ ,‬עשו משמרת למשמרתי )יבמות כא ע"א(‪ .‬וכאן‪ ,‬גזר כשתקבלו מלכותי‪ ,‬אגזור עליכם גזרות‪ .‬שאם מלכותי אינכם מקבלים‪ ,‬גזרותי‬

‫היאך אתם מקימים!" )מכילתא‪ ,‬הובאה ברמב"ן שמות כ‪ ,‬ב(‪.‬‬ ‫משה רבינו עוד לפני מתן תורה‪ ,‬ומכח מה גזר‪.‬‬

‫מה נאמר כאן? אומר לכם ‪-‬‬ ‫את התשובה כמו את התשובות כולן ‪ -‬מצאתי בגמרא‪.‬‬

‫כידוע‪ ,‬אמרו )ערובין יג ע"ב( שגלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שאין בשעתו למדו בישיבה מאות בחורים‪ ,‬וכמה למדו בשאר הישיבות! כל אחד‬

‫בדורו של רבי מאיר כמותו‪ .‬מפני מה לא קבעו הלכה כמותו‪ ,‬מפני שלא ירדו מהם ייחל והשתוקק‪ ,‬נשא תפילה‪" :‬אחת שאלתי מאת ה'‪ ,‬אותה אבקש‪.‬‬

‫חבריו לסוף דעתו‪ .‬ומצד שני‪ ,‬אמרו )ערובין מז ע"א( שהלכה כרבי מאיר שבתי בבית ה' כל ימי חיי" )תהלים כז‪ ,‬ד(‪ ,‬אבל איזה סיכוי היה לו? כמה מהם‬

‫יהיו ראשי ישיבות‪ ,‬מגידי שיעור ומשגיחים? כמה יהיו דיינים ורבנים? ומה עם‬ ‫בגזרותיו‪ .‬ולשתי ההלכות טעם אחד‪ ,‬ונסבירו במשל‪.‬‬

‫נניח‪ ,‬שיש אדם שראייתו מופלאה‪ .‬ממש כמיקרוסקופ‪ .‬בקשו חבריו לשתות כל השאר‪ .‬לא היו באותם ימים כוללי אברכים‪ .‬המאושרים זכו בנדוניה הגונה‬

‫כוס מים‪ ,‬ועצר בעדם‪" :‬חלילה! אני רואה את החידקים משיטים במים! שרץ ולכמה שנות 'קעסט'‪ ,‬אכילת מזונות על שולחן החותן‪ .‬ומה הלאה?!‬

‫המים הם‪ .‬על כל חיידק מאה חמישים ותשע מלקות )פסחים כד ע"א‪ ,‬מכות באחד הימים עלה יהודי כפרי לישיבה‪ ,‬מגושם הליכות ומחוספס דיבור‪ .‬ביקש‬

‫לשוחח עם ראש הישיבה‪ .‬מחפש הוא חתן מושלם‪' ,‬אתרוג מהודר'‪ ,‬בלשונו‪.‬‬ ‫טז ע"ב(!"‬

‫אין הלכה כמותו‪ .‬כי התורה ניתנה לעין האדם‪ ,‬ולא למיקרוסקופ! אפשר ברוך השם‪ ,‬רכוש רב לו‪ .‬אחוזה רחבת ידים‪ ,‬עם רפת בקר ודיר עיזים‪ .‬חלקת‬

‫ירק ועצי פרי‪ ,‬לא חסר דבר‪ .‬הוא יבנה לחתן אגף בביתו‪ ,‬ירהט ברוחב יד‪ ,‬יקנה‬ ‫לשתות בלי חשש‪.‬‬

‫ספרים לפי הרשימה‪ .‬ומבטיח מזונות בלא הגבלת זמן‪ ,‬עד שהחתן יעלה על‬ ‫אבל אם יאמר לחבריו‪" :‬אל תשתו‪ ,‬כי אני רואה במים נגיפי מות" ‪-‬‬

‫ודאי ישמעו לו וימנעו מלשתות‪ .‬לא יאמרו‪ :‬אין אנו רואים‪ ,‬ולא צריך לחשוש! כס רבנות נכבדה‪ .‬אבל אינו קונה 'חתול בשק'‪ .‬רצונו לראות ולהתרשם‪ ,‬ואחר‬

‫ולעניננו‪ :‬רבי מאיר העמיק חקר עד שלא עמדו חבריו על סוף דעתו‪ .‬אמרו לו‪ :‬כך יביא 'מבינים' שיבחנו בלימוד‪ .‬ומובן‪ ,‬שעליו להיות נעים הליכות ובעל‬

‫התורה ניתנה להבנתנו‪ ,‬ואם אינה משגת עומק דעתך נפסוק כהבנתנו‪] .‬מעין מידות טובות ‪-‬‬

‫ו‬

‫ראש הישיבה העביר לנגד עיניו את תלמידיו המובחרים‪ .‬מי מהם יזכה בהצעה עבדים עבדי הם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים אני ה' אלקיכם" והלך זה וקנה‬

‫אדון לעצמו ירצע ור''ש ב''ר היה דורש את המקרא הזה כמין חומר מה נשתנה‬ ‫מושלמת זו‪ .‬אוכל לשבע ובית מלא ספרים‪ ,‬מה עוד צריך!‬

‫שלח לקרוא לבחיר הישיבה‪ ,‬שבחו והיללו בלי סוף‪ .‬הלה הגיע‪ ,‬ואכן "חכו דלת ומזוזה מכל כלים שבבית‪ ,‬אמר הקב''ה דלת ומזוזה שהיו עדים במצרים‬
‫ממתקים וכלו מחמדים"‪ ,‬לחצו ידיים והתפתחה שיחה לבבית‪ .‬שבה את לב בשעה שפסחתי על המשקוף ועל שתי המזוזות ואמרתי כי לי בני ישראל עבדים‬
‫הכפרי מהרגע הראשון‪" :‬כזה אני צריך! ואם הרב כה ממליץ‪ ,‬נאמנת עלי עבדי הם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים מעבדות לחירות והלך זה וקנה אדון‬
‫לעצמו ירצע בפניהם‬
‫עדותו‪ .‬מותר אני על הבחינה‪ .‬אפשר לקבוע תאריך‪ ,‬מתי הוא מגיע" ‪-‬‬
‫ראש הישיבה נחלץ להרגיע‪ ,‬זה לא הולך כך‪ .‬חכה‪ ,‬נקבע פגישה‪ ,‬נשמע אומרת הגמרא}מסכת קידושין כ"ב‪ ,‬ב{ ‪ -‬ר' יוחנן בן זכאי היה דורש מקרא זה כמן‬
‫חומר‪.‬‬
‫אומר רש"י ‪ :‬חומר‪ .‬צרור המרגליות וצרור הבושם תלוי בצוואר לתכשיט‪.‬‬ ‫רשמים" ‪-‬‬
‫אומר ר' יוחנן בן‪-‬זכאי ‪ -‬רבותי‪ ,‬אני רוצה להגיד לכם‪ ,‬הוורט הזה שאני אומר‬ ‫"מה פגישה‪ ,‬בשביל מה‪ .‬הכל מוכן‪ ,‬רק את רשימת הספרים" ‪-‬‬
‫הלהיטות עוררה חשד‪ .‬מי יודע מה כלול כאן‪ ,‬בעסקת החבילה‪ .‬ידועים דברי‬
‫לכם‪ ...‬זה כמו שרשרת פנינים‪ ,‬זה כמו שרשרת של יהלומים !‬ ‫הגאון רבי יהונתן איבשיץ זצ"ל )"יערות דבש" ח"א דרוש ה( שאמר‪ ,‬שבעבר‬
‫רבותי‪ ,‬שואל הסבא מקלם שאלה עצומה – איפה שמעת שבן אדם נותן‬ ‫היה כל אחד להוט להשיא את בתו לבן תורה‪ .‬ידע ש"המשיא בתו לעם הארץ‬

‫תשבחות על עצמו ?? לא מצאנו דבר כזה!‬
‫כאילו כופתה ומניחה לפני הארי" )פסחים מט ע"ב(‪ ,‬ושכל הנביאים לא אומר ר' יוחנן בן זכאי ‪ ,‬מה שאני אומר לכם עכשיו‪ ,‬זה תכשיט!‬
‫התנבאו אלא למשיא בתו לתלמיד חכם ומהנהו מנכסיו )ברכות לד ע"ב(‪ .‬ממתי תנאים נותנים קומפלימנטים על הוורט שלהם?! שאלתו של הסבא מקלם‬
‫הגיעו זמנים בהם ירד כבוד התורה והתמעט כבוד לומדיה‪ ,‬והעשירים בקשו בדיברה הראשונה של הקב"ה ‪ֽ -‬אנכי ה' אלקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים‬
‫חתנים שיעסקו במסחר‪ .‬מה עשה הקדוש ברוך הוא‪ ,‬נולדו להם בנות כעורות מבית עב ֽדים ‪ -‬מה זה הדיברה הזאת ? מבאר הרמב"ן שהדיברה הזאת ‪,‬חלוקה‬
‫ובעלות מום‪ ,‬ובעל כרחם השיאון לבני תורה‪ ,‬שנאלצו לקחתן תמורת הבטחת לשניים‪:‬‬

‫מזונותיהם ושקידתם על התורה‪ .‬כעת‪ ,‬גם אותן בנות אינם משיאים לבני ֽאנכי ה' אלקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים – שלב אחד‬

‫תורה‪ .‬משחדים הם נערים מנוערים בהון עתק‪ ,‬ובלבד שלא ינשאו לתלמידי מבית עב ֽדים ‪ -‬שלב שני‪.‬‬

‫חכמים‪ .‬והקדוש ברוך הוא מקונן‪ ,‬כביכול‪" :‬לשוא הכיתי את בניכם" )ירמיה ב‪ ,‬פירוש הדבר – הקב"ה אמר אני הולך לתת במצרים עשר מכות‪ ,‬כדי שתדעו ‪,‬‬

‫שאני בראתי את העולם ואני מקיים את העולם בכל רגע ורגע ואני אחראי על‬ ‫ל(!‬

‫מי יודע‪ ,‬הרהר ראש הישיבה‪ ,‬מה טיב ה'סחורה' המוצעת בכזו נדיבות ‪ -‬כל דבר ודבר בבריאה‪.‬‬
‫אולי יש לה רגל מעץ ועין מזכוכית‪ ,‬לב אבן וראש קש‪ .‬אולי כפופה קומתה אף אחד לא היה כאן בשעת בריאת העולם‪ ...‬האדם הראשון נברא מצא הכל‬
‫והלבינו שערותיה‪ .‬הוא המציע‪ ,‬האחריות עליו‪" :‬בראש ובראשונה‪ ,‬בת כמה מושלם ‪...‬הוא נולד ביום השישי בשעה השביעית של היום‪ ,‬היו שמים וארץ ‪,‬‬
‫דגים וחיות ‪ ...‬הכל היה מוכן‪...‬‬
‫היא?"‬
‫אמר הקב"ה ‪ -‬כדי שתדעו שאני בראתי את העולם ‪ ,‬אני הולך להביא על מצרים‬
‫"מה? לא! אין לי בת"‪...‬‬
‫עשר מכות ‪...‬‬
‫שכותב המהר"ל }גבורות ה'‪ ,‬פרק נז{ – עשר מכות מצרים‪ ,‬כנגד עשרה מאמרות‬ ‫"מה?! לא!!! תסביר‪ ,‬בבקשה!"‬
‫"אה‪ ,‬פשוט מאד‪ ,‬הרב מבין‪ ,‬ה' ברכני בעשירות‪ .‬כל מה שיש לשכני‪ ,‬יש לי‬
‫שאיתם ברא הקב"ה את העולם‪ ...‬אבל הפוך‪ ...‬בראשית ברא ‪ -‬כנגד מכת‬ ‫ויותר‪ .‬יש להם פרות‪ ,‬שלי רבות יותר ומפוטמות יותר‪ .‬עדרי אווזים שלי גדולים‬
‫בכורות‪ ...‬יהי אור ‪ -‬כנגד חושך ‪...‬‬ ‫יותר ושוקלים יותר‪ .‬יבולי רב יותר ודשן יותר‪ ,‬וביתי רחב ומפואר יותר‪ .‬ולפתע‬
‫מגיע שכני‪ ,‬ומתהדר בחתן שהביא לביתו‪ ,‬בן תורה חריף ובקי‪ ,‬שקדן ונעים‬
‫קח את עשרת המאמרות‪ ,‬כפי שמופיעים בגמרא }מסכת ראש השנה{‪ ...‬תהפוך‬
‫את המכות ‪ -‬מול בראשית מופיע בכורות ‪ ...‬חושך – יהי אור ‪ ...‬תעשה הפוך עד‬
‫הליכות‪ .‬והכל סחים בו ובאשרו‪ ,‬מתקנאים בו ומתברכים בלבבם להיות שאתה מגיע למכה האחרונה מכת דם‪.‬‬
‫כמותו‪ .‬אמרתי‪ :‬חוצפה שכזו‪ ,‬לא יקום ולא יהיה‪ .‬אני נוסע העירה ומביא חתן כותב המהר"ל ‪ -‬הראה הקב"ה יהי אור‪ ,‬כנגד זה נתתי חושך‪ ...‬בראשית ברא‪...‬‬
‫לתפארת‪ ,‬שישים אותו בצל‪ ,‬יאפיל עליו כליל‪ ,‬יעלה כמה שיעלה!"‬
‫הרגתי לכם את הבכורות‪...‬‬
‫כשהשתנק הכפרי מרוב התרגשות‪ ,‬מיהר ראש הישיבה להשחיל שאלה‪ :‬כל מכה ומכה ‪ ,‬כנגד מה שהקב"ה אמר בעולם‪ ...‬ביאור נפלא של המהר"ל‪.‬‬
‫"הכל טוב ויפה‪ ,‬אבל מה הוא יעשה אצלך?!"‬
‫אמר הקב"ה ‪ -‬אחרי יציאת מצרים‪ ...‬עכשיו אתם יודעים שבראתי את העולם‬

‫הכפרי משך בכתפיו‪" :‬אני יודע?! יש מקום לרוב! מסתובבות שם פרות‪ ,‬ואני שליט ברוח‪ ,‬בגשם‪ ,‬בשמש‪ ,‬ובכל הבריאה ‪ ,‬אני שולט בכל הבריאה‪ ,‬שולט‬

‫על הכל דבר בכל רגע ורגע ! אם אני שולט‪ ,‬אז אני בראתי!‬ ‫מסתובבים אווזים‪ ,‬יסתובב גם חתן"‪...‬‬

‫אם ככה ‪ -‬בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ – הוכח במכת בכורות‪...‬‬ ‫נשמע מופקע‪ ,‬נכון?! אין חתן‪ ,‬באין כלה‪ .‬העיקר‪ ,‬חסר מן הספר –‬

‫יהי אור‪ ,‬הוכח במכת חושך‪ ...‬אנכי ה' אלוקיך ‪ -‬לא כתוב אשר בראתי שמים‬ ‫כך גם בענין התורה והמצוות‪.‬‬

‫קודם כל וראשית הכל‪" ,‬קבלו מלכותי"‪ ,‬שהקב"ה יהיה במרכז‪ ,‬שנשווהו וארץ‪ ...‬מה כתוב ???‬
‫לנגדנו תמיד‪ .‬ואז‪ ,‬נשאל במה לעבדו וכיצד נשביע רצונו‪ .‬אבל אם הכל נעשה‪ ,‬אנכי ה' אלקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים‪ .‬הוצאתיך מארץ מצרים = ל‪-‬בראתי‬
‫שמים וארץ‪ ...‬כי ביציאת מצרים הוכחתי לכם שבראתי את העולם !‬
‫עד ל"בית מלא ספרים"‪ ,‬וכלה אין‪ ,‬אין כאן כלום!‬
‫)והגדת( יש עוד שלב ‪ -‬מבית עבדים‪:‬‬
‫מה זה מבית עבדים?‬
‫אשר הוצאתיך מארץ מצרים‬
‫בע"ה ‪,‬בשבוע הבא‪ ,‬נתחיל לקרוא פרשת משפטים‪ .‬פרשת משפטים‪ ,‬זה המשכה הוצאתי אתכם מארץ לא רק ממצרים עם עשר מכות‪ ,‬הייתם עבדים לפרעה‬
‫ועכשיו אתם עבדים שלי‪.‬‬
‫של פרשת תרומה ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם – ו מוסיף על עניין‬
‫אומר הרמב"ן –מבאר אותו ר' חיים פרידלנדר‪ ,‬בספר השיחות שלו }שפתי חיים‬
‫ראשון‪ .‬ממשיכים את המעמד הקודם‪.‬‬
‫סיומו של מעמד הר סיני ‪ ,‬מופיע בסוף פרשת משפטים ‪ ,‬שנאמר }כד‪ ,‬ז{ ויקח מועדים –פסח{ ‪:‬‬
‫ספר הברית ויקרא באזני העם ויאמרו כל אשר דבר ה' נעשה ונשמע ‪ ....‬בפרשה אומר הרמב"ן יסוד נפלא ביותר – ישנם הרבה מצוות שקשורות לענין יציאת‬
‫מצרים‪...‬‬
‫שלנו‪ ,‬כתוב רק נעשה‪ ,‬בלי ונשמע‪.‬‬
‫הפרשה פותחת בגנב כי תקנה עבד עברי שש שנים יעבד ובשביעית יצא לחפשי הישיבה בסוכה – זכר ליציאת מצרים ‪...‬הנחת תפילין – זכר ליציאת מצרים ‪...‬‬
‫קידוש – זכר ליציאת מצרים ‪ ,‬אבל שונים הדברים האלה אחד מהשני‪.‬‬
‫חנם‪...‬‬
‫שואלים כל המפרשים ‪ -‬למה התורה פותחת דווקא בגנב‪...‬אין לך משהו יותר אומר הרמב"ן ‪ -‬הנחת תפילין‪ ,‬למי שאומר את ה 'יהי רצון' לפני שאנו מניחים‬
‫תפילין‪ ...‬מה אנו אומרים?‬
‫טוב?‬
‫שהקב"ה יחיד בעולמו שיש לו כוח בעליונים ובתחתונים לעשות בהם כרצונו ‪...‬‬
‫אחד שגנב ואין לו ממה לשלם ‪ ,‬מוכרים אותו בגנבתו ???‬
‫חסר מצוות?? תפתח ב‪ -‬אם כסף תלווה את עמי ‪...‬תפתח }שמות כג‪ ,‬ה{ כי תראה אז הנחת תפילין זה כנגד זה‪ ,‬שהקב"ה ברא את העולם‪.‬‬
‫מצוות שבת שנאמר– זכר ליציאת מצרים‪ ,‬שם זה לא בגלל שלקב"ה יש כוח‬
‫חמור שנאך רבץ תחת משאו‪ ...‬חסר מצוות ‪ ...‬ישר גנב ?!!‬
‫יש על זה הרבה תשובות‪...‬התשובה הפשוטה היא – כי פרשת משפטים בנויה בעליונים ובתחתונים ‪ ,‬למה?‬
‫מסבירה התורה בפרשת ואתחנן }ה‪ ,‬יד{ויום השביעי שבת לה' אלקיך לא תעשה‬
‫על בסיס עשרת הדיברות‪.‬‬
‫כל מלאכה אתה ובנך ובתך ועבדך ואמתך ושורך וחמרך וכל בהמתך וגרך אשר‬
‫הדיברה הראשונה }כ‪ ,‬ב{ אנכי ה' אלקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית‬
‫בשעריך למען ינוח עבדך ואמתך כמוך }טו{ וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים‬
‫עבדים‪ ...‬וזה הולך ונמכר והולך לעבד‪ ,‬על המעשה שעשה‪.‬‬
‫אומרת התורה ‪ -‬מה קורה‪ ,‬אם אחרי שש שנים ‪ ,‬הוא עובד ולא רוצה לצאת ויצאך ה' אלקיך משם ביד חזקה ובזרע נטויה על כן צוך ה' אלקיך לעשות את‬
‫"תשמע תענוג פה‪ ,‬אוכל בזמן‪ ,‬מזגן מתי שאני רוצה – מדליק\מכבה ‪ ,‬לא משלם יום השבת – אז למה אתה שומר את השבת?‬
‫כי היית עבד במצרים!‬
‫ארנונה‪ ,‬הכל בסדר גמור" ‪ ...‬למה ללכת הביתה?!‬
‫אז יש חלוקה בענין של מצרים – חלק אחד כדי לדעת שהקב"ה קדמון וברא את‬
‫מה עושים איתו ?‬
‫העולם ‪...‬והחלק השני שנדע‪ ,‬שהוציא אותנו ממצרים מבית עבדים‪.‬‬
‫מביאים אותו לבית הדין‪ ,‬לוקחים את האזן שלו ‪,‬לוקחים אותו ליד הדלת‬
‫אם ככה רבותי‪ ,‬נוכל להבין בס"ד את דברי ר' יוחנן בן זכאי‪:‬‬
‫ורוצעים את אזנו הימנית ‪ ,‬ועובד אותו עד היובל והולך הביתה‪.‬‬
‫אומר ר' יוחנן בן זכאי‪ ...‬מה שאני אומר לכם עכשיו זה כמו בושם‪ ,‬כמו תכשיט‪....‬‬
‫שואלת הגמרא }מסכת קידושין כ"ב‪ ,‬ב{ ‪ -‬רבן יוחנן בן זכאי היה דורש את‬
‫ממתי אדם נותן קומפלימנטים לעצמו ?‬
‫המקרא הזה כמין חומר מה נשתנה אזן מכל אברים שבגוף? אמר הקב''ה אזן‬
‫הוא לא נותן קומפלימנטים לעצמו‪ ...‬ר' יוחנן בן זכאי מסביר לך‪ ,‬מה פירוש הדבר‬
‫ששמעה קולי על הר סיני‪ ,‬בשעה שאמרתי }ויקרא כה‪ ,‬נה{ "כי לי בני ישראל‬
‫"להיות עבד"‪.‬‬

‫ז‬

‫אומר לנו שלמה המלך כי לוית חן הם לראשך וענקים לגרגרתיך ‪ -‬שהמצוות יהיו‬ ‫יש בסלנג היום – הוא 'פודל שלו' ‪'...‬עבד שלו' ‪ ,‬זה כינוי של גנאי ‪.‬‬
‫אצלך כמו תכשיט‪...‬שתרוץ אחריהם כמו תכשיטים‪ ,‬כמו שאומר ר' יוחנן בן‬ ‫ר' יוחנן בן זכאי אומר לנו – אני רוצה להגיד לך וורט שהוא כמין חומר‪ ...‬הוא‬

‫זכאי‪...‬‬ ‫תכשיט ‪ ,‬הוא לא מילת גנאי ‪.‬‬
‫)ברוך שאמר(‬ ‫להיות עבד של הקב"ה‪ ,‬זה התכשיט הכי יפה שיש בעולם !!!‬
‫ישמח משה במתנת חלקו כי עבד נאמן קראת לו ‪ ...‬משה רבינו‪ ,‬התכשיט הכי‬
‫קולות וברקים‬
‫כתוב בספר קהילת יצחק ]המגיד רבי יצחק רייטבארד[ בשם רבי איצאלע בן‬ ‫יפה הוא קרא לו עבד‪ -‬וימת שם משה עבד ה'‪.‬‬
‫הגר”ח מוואלז’ין זצוק”ל‪ .‬הנה מצאנו במעמד הר סיני שהיה רעש גדול‪ ,‬רעמים‬ ‫עבד אצל בשר ודם‪ ,‬זה ביזיון ‪,‬אך עבד של הקב"ה‪ ,‬זה התכשיט היפה ביותר!‬
‫וברקים וערפל‪ ,‬והארץ רעדה‪ .‬אימה ויראה‪ .‬ובסוף מתן תורה אמר הקב”ה ‘אל‬
‫תיראו כי לבעבור נסות אתכם בא האלקים‪ ,‬בעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי‬ ‫ר' יוחנן אמר ‪ -‬אני רוצה לתת לך מתנה‪ ...‬אני אומר לך דרשה שהיא כמין‬
‫תחטאו’‪ .‬כמו שלימד אותנו הבעש”ט להעלות היראות חיצוניות ליראת השם‪ .‬אך‬ ‫תכשיט‪ ,‬שתדע שלהיות עבד של הקב"ה‪ ,‬זה הקישוט הכי יפה – זה תכשיט!‬

‫בא האלשיך הקדוש‪ ,‬עם ביאור נפלא‪ ,‬ובזה בע"ה נסיים‪:‬‬

‫לכאו’ לזה היה מספיק קולות וברקים מה היה צריך כ”כ הרבה פחדים נוראים שכל‬ ‫}משלי א‪ ,‬ט{כי לוית חן הם לראשך וענקים לגרגרתיך‪...‬אומר שלמה המלך‪,‬‬

‫המצוות שאתה מקיים ‪ ,‬הם כמו כתר על הראש‪ ...‬כי לוית חן הם לראשך ‪ ...‬וכמו העולם נשתנה ע”י הרעמים והקולות ביום הקהל‪ ,‬ונתקבצו הגויים אצל בלעם וכו’‬

‫כמ”ש במדרש‪ .‬וגם יצאתה נשמתן מרוב פחד‪ .‬וצריך להבין מה היה צריך כ”כ‬ ‫תכשיט על צווארך וענקים לגרגרתיך‪.‬‬

‫הרבה פחדים באותו יום?‬ ‫הוא האלשיך הקדוש משל נפלא‪ ,‬נתרגם אותו לשפה שלנו‪:‬‬

‫מעשה בשר אחד‪ ,‬שחטא למלך ונכנס לכלא‪ ...‬שם בכלא‪ ,‬זה לא כמו במדינה וביאר רבי איצאלע שחכמי לב התבוננו איך יתכן שבני ישראל בגלותם הארוך‬

‫שלנו – כל אסיר שנכנס לכלא‪ ,‬שמים לו אזיקים בידיים וברגליים‪ ...‬הבעיה שלכל עדיין מוסרים נפשם להשי”ת בכל לב ונפש‪ ,‬וכמ”ש רבי יעקב עמדין בסידורו שזהו‬

‫נס יותר גדול מיציאת מצרים‪ ,‬היתכן שיצאנו לגלות ארוך כזה‪ ,‬ובני ישראל‬ ‫אזיק ‪,‬שמו גם משקולת של ‪ 20‬ק"ג‪.‬‬

‫שומרים תורה ומצוות‪ ,‬כ”כ הרבה צרות ויסורים והגויים בקשו לאבדנו בגשמי‬ ‫כשהגיע אותו שר לכלא נתנו לו מספר‪...‬‬

‫ורוחני‪ ,‬וב”ה אנו נראים בצביוננו וקומתנו ממש כמו במעמד הר סיני‪ ,‬אותם תפילין‬ ‫אמר להם "מה פתאום מספר‪ ,‬אני שר?! "‬

‫ואותם שבת‪ ,‬בתוספת גדרים וסייגים מדרבנן‪ .‬אע”פ שבקשו להרוג אותנו בכמה‬ ‫אמרו לו "כאן אין שרים‪ ,‬כאן כולם אסירים ‪ ...‬זה המספר שלך"‬

‫אופנים ברדיפות קשות מאד‪ ,‬רצו להרוג אותה ועינו אותנו במסעי הצלב‬ ‫מגיע הסוהר‪...‬תביא את הידיים‪...‬קושר לו אזיק אחד ושתיים ‪ ,‬מחבר את‬

‫ובאינקווציות‪ ,‬אך מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה‪ ,‬ונהרות לא ישטפוה‪.‬‬ ‫המשקולות לידיים ולרגליים ‪ "...‬עכשיו תסתובב בחדר כמה שאתה רוצה"‬

‫בשלמא גדולי ישראל‪ ,‬רבי עקיבא שיכול לעמוד בנסיונות של מסרקות של ברזל‪,‬‬ ‫מי יכל להסתובב ככה? בקושי אפשר לזוז‪...‬‬

‫בא השר הזה "רבותי‪...‬כלא – כלא‪ ,‬אבל תורידו לי את המשקולות ‪ ,‬איך אפשר הרי הוא נשמת רבי עקיבא שדורש על קוץ ותג שבתורה‪ .‬אך איך יש כח להמון‬

‫העם לעמוד בנסיונות כאלה?‬ ‫לחיות ככה ?! "‬

‫ומביא שם סיפור מיהודי פשוט שהיה שחקן תיאטרון מוצלח מאד‪ ,‬ושמו היה‬ ‫בקיצור אומר אותו שר "חבר'ה‪ ,‬תנו לנציב שירות בתי הסוהר כמה דולרים‬

‫שיעזור לי‪ ...‬לא ביקשתי שיורידו את הכל ‪...‬בקשתי פשוט שיקלו עליי ‪ ...‬במקום הולך לפניו והצליח בעשירות גדולה‪ .‬סוף ימיו היה במדריד בספרד‪ ,‬גם שם היה לו‬

‫המשקולות שימו כדור מספוג ‪ ,‬במצלמות יראו שיש כדור ‪,‬אבל תעשו מפלסטיק כבוד וגדולה‪ .‬ולא ידעו העם שהוא יהודי‪ .‬לאחר שנגזרה הגזרה והיהודים נתגרשו‬

‫מספרד‪ ,‬היה הוא מהאנוסים ולא ידעו על יהדותו‪ .‬ביום מן הימים נתגלו שהוא‬ ‫‪...‬ביקשתי רק הקלה!‬

‫יהודי‪ ,‬והתיאתרון בקשו לשלם לו הון רב שיחליף דתו לנצרות רח”ל‪ ,‬והוא מנע‬ ‫אומר האלשיך הקדוש‪ ,‬בואו וניקח תמונה לצד השני‪:‬‬

‫עצמו במסירות נפש‪ ,‬בתחילה עשו לו יסורים נוראים‪ ,‬עקרו לו כל השערות של‬ ‫כלה‪ ,‬ב"ה התארסה למשפחה של מיליונרים‪...‬איך שהיא באה למשפחה‪,‬‬

‫הראש‪ ,‬וכל צפרני ידיו ורגליו‪ ,‬ושרפו ידיו וחלקי גופו‪ ,‬צרות ויסורים קשים ונוראים‬ ‫אומרים לה "כלתנו היקרה‪ ,‬לכי תקני לך תכשיטים"‬

‫שאי אפשר להעלות על הדעת‪ ,‬והוא לא רצה לזוז מיהדותו‪ ,‬ונהרג על קידוש‬ ‫"עד איזה סכום‪"?500,1000,2000 ,‬‬

‫אמרה לה חמתה – גברת‪ ,‬תצאי מהחלום‪ ...‬אנחנו מיליונרים‪ ...‬קחי את הכרטיס השם‪ .‬ה’ יקום דמו‪.‬‬

‫יהודי זה לא הניח תפילין לא דרש”י ולא דרבינו תם‪ ,‬מאיפה קיבל את הכח הנורא‬ ‫זהב ותתחילי לגהץ‪ ...‬שנאמר ויעבר ה' על פניו ‪-‬‬

‫הזה למסור נפשו‪ ,‬התניא כתב שזהו סוד פנימי שאי אפשר להסבירו‪ .‬אך רבי‬ ‫יוצאת הכלה המאושרת לקניות‪ ,‬לקחה את הכרטיס זהב‪ ,‬והגיע לחנות‬

‫איצ’אלע מבאר שכפי הנראה שיש בלבנו גנוז וטמון יראה יותר גדולה מכל‬ ‫התכשיטים‪...‬‬

‫היראות מהאינקווזיטורים‪ ,‬שהיו מכניסים אנשים בסיר מלא מים רותחים על‬ ‫שואלת אותה המוכרת ‪ -‬איך אפשר לעזור ‪...‬אולי עגילים‪ ,‬צמיד?‬

‫האש והיו יכולים לצאת בכל רגע ממנו ולהמיר הדת‪ ,‬והעדיפו להשאר בתוך הסיר‬ ‫אמרה לה אותה כלה ‪ -‬אל תדאגי מוכרת יקרה‪ ,‬עד ‪ 1,000,000$‬הכרטיס לא‬

‫ולהשרף על קידוש השם‪ ,‬הרי שיש בלבו של יהודי יראה יותר גדולה מיראות‬ ‫מצפצף‪...‬‬

‫קשות כאלה‪ ,‬להיות אפס ואין בתוך הכלים של האינקוציה‪ ,‬כי זהו סדר מדת‬ ‫אם ככה לעבודה –יהלומים‪ ,‬צמידים‪ ,‬זהב‪ ,‬כסף‪ ,‬סטים – בקיצור גיהצה את‬

‫היראה שהיראה הגדולה מבטלת היראה הקטנה‪ ,‬כמו אדם שמפחד מדבורה‬ ‫הכרטיס ‪... 80,000$‬אפילו לא צלצלו לחברת האשראי‪.‬‬

‫ולפתע בא אריה‪ ,‬הוא שוכח יראת הדבורה‪ .‬כך אם אין אנו מפחדים ממסע הצלב‬ ‫לארוז לך?‬

‫והאינקוזיציה הרי שיש בלבנו יראה יותר גדולה מזה‪ .‬כמ”ש הבעש”ט שמעמד הר‬ ‫כמובן אומרת הכלה‪...‬‬

‫סיני חקוק בלב כל אחד מישראל‪ ,‬זה הכניס בלבנו יראה גדולה יותר מכל יסורי‬ ‫אומרת לה המוכרת – את יודעת מה זה ללכת עם קילו וחצי זהב על הגרון?‬

‫עולם‪ .‬כך כפה עלינו ה’ הר כגיגית‪ ,‬והיה שם קולות וברקים באופן של יראה גדולה‬ ‫אמרה לה הכלה‪ -‬זה לא נורא‪...‬‬

‫נוראה מאד‪ ,‬ששום גוי רשע ואכזר לא הצליח לעשות יראה יותר גדולה מזאת‬ ‫כן‪ ,‬אומרת המוכרת‪ ...‬אבל עם השנים זה הורס את הצוואר‪ ...‬בע"ה תהיי‬

‫היראה החקוקה בלבנו מיום מתן תורה‪ .‬והוא מלבד עוצם האהבה שבאותו מעמד‪,‬‬ ‫במצבים מסויימים ‪ ...‬את יודעת‪ ,‬יהיה לך כבד‪...‬‬

‫ישקני מנשיקות פיהו‪ ,‬בשעת הדיבור היה כל דיבור נושק כל יהודי בדביקות‬ ‫אומרת לה הכלה ‪ -‬גברתי ‪ ,‬תכשיטים זה אף פעם לא כבד!‬

‫ואהבה שאין לשער‪ .‬אך יחד עם זאת היה מדת היראה השלימה ביותר‪.‬‬ ‫אז מה כבד?‬

‫כתב החת”ס שביום ו’ סיון עדיין לא ידעו ישראל שהקב”ה מסכים למשה רבינו‬ ‫אסירים – אתה שם להם אזיקים על הרגלים –זה כבד!‬

‫אומר לנו שלמה המלך כי לוית חן הם לראשך וענקים לגרגרתיך – מצוות זה לדחות המעמד לעוד יום‪ ,‬ובאמת כולם יצאו לעמוד בהר סני‪ ,‬עמדו שם י”ב שעה‬
‫תכשיטים‪ ...‬מצוות זה לא עבדות!!! אומר ר' יוחנן בן זכאי – אני רוצה להגיד לכם שמעו רק קולות וברקים ולא שמעו תורה‪ ,‬הלכו לביתם בלילה‪ ,‬ובמחר בבוקר‬
‫הוציאם משה לקראת האלקים‪ ,‬וביום ז’ סיון בבוקר ניתנה תורה‪ .‬לכן נרדמו מרוב‬
‫את הפירוש הזה כמין חומר ‪ ...‬כמו תכשיט!!!‬
‫אפיסת כוחות שהיום הקודם עמדו כל היום וקבלו מורא גדולה כזאת‪.‬‬
‫שתבינו‪ ,‬שהמצוות שיש לנו‪ ,‬זה הדבר הכי יפה שיש בעולם !!!‬
‫נמצאנו למדים שיש בכל נפש מישראל גנוז וטמון יראה טמונה מיום מתן תורה‪,‬‬
‫אנחנו חיים בדור שהכל סינטטי ‪ ,‬הכל צ'יק צ'אק ‪ ...‬הכל חד פעמי‪...‬‬
‫הקולות והברקים והלפידים וקול השופר‪ ,‬זה מבטל כל היראות החיצוניות‪ .‬וזה‬
‫אומרים חז"ל – דורות ראשונים‪ ,‬היו מביאים דרך הבית‪ ,‬כדי להתחייב‬
‫במעשרות‪...‬כך אומרת הגמרא במסכת ברכות‪ ...‬מכניסים דרך הבית‪ ,‬את כל שאמרנו למשה ‘דבר אתה עמנו‪ ,‬ואל ידבר אלקים פן נמות’‪ ,‬קשה לנו לסבול‬
‫היראה הזאת‪ .‬אמר להם משה ‘לבעבור תהיה יראתו על פניכם’ בשנות הגזירות‪,‬‬
‫התבואה מהשדה‪ ,‬כדי להתחייב במעשר!‬
‫דורות אחרונים‪ ,‬אומרת הגמרא ‪ ,‬מביאים את הכל דרך גגו וקרקפו – מסביב בשנת ה’ אלפים תרנ”ו‪ ,‬ובשנת וכו’‪ ,‬במסע הצלב וכו’‪ ,‬איך יהיה לכם כח לעמוד‬
‫מול החיות הרוסיים והנאציים‪ ,‬לכן צריך לתת לכם יראה גדולה כזאת שיהיה לכם‬
‫‪...‬כדי להיפטר מהמעשר !‬
‫כח למסור נפש בשעת השמדות על שרוך נעל‪ ,‬עתה תקבלו כח לעמוד כנגד כל‬
‫אדוני‪ ,‬אתה אוכל סנדוויץ' ?‬
‫היראות שהחיצוניות שבעולם‪ .‬כי כל השמדות והשואות הנוראים הם רק יראות‬
‫"כתוב על זה מזונות" ‪ ...‬אהה ברוך ה' מזונות !!!!‬
‫אדוני‪ ,‬למה מזונות ? זה סעודת קבע‪ ...‬טול ידים‪...‬ברכת המזון‪ ...‬אתה יודע מה חיצוניות‪ ,‬ולנו גנוז בלב יראה אמיתית ופנימית‪ .‬כן כתב בספרו קהילת יצחק‪.‬‬
‫)הגרמ"י רייזמן(‬
‫זה ברכת המזון ???‬

‫הדור הזה‪ ,‬במקום לרוץ אחרי מצוות‪ ,‬מחפש להיפטר מהמצוות‪.‬‬

‫‪ :‬בדרך הדרוש ;‬

‫'ברוך ה'' וזה"ש המד' ויאמר יתרו ברוך השם מכאן שחביבים גרים ליכא בר מצרא כמו שכתוב בחושן משפט )סימן קע"ה(‪ ,‬ועיין‬ ‫ויאמר יתרו ברוך ה' אשר הציל אתכם )יח‪ ,‬י(‬

‫במדרש 'ויאמר יתרו ברוך ד' מכאן שחביבים גרים לפני הקב"ה לפני הקב"ה יותר מישראל שהם אינם מזכירים ה' רק אחר שני בשארית יעקב ]פרשת במדבר דף נ"ו ע"ב ד"ה אמנם[ וחסדי אבות‬

‫)אבות פ"ד מי"ד(‪ .‬ואתי שפיר דפתח אנכי אשר הוצאתיך כו'‪ ,‬וקשה‬ ‫יותר מישראל'‪ ,‬ותמוה‪ .‬וי"ל עפי"ד הגמ' בחולין )צ"א ע"ב ( חביבין תיבות והוא הזכיר ה' אחר תיבה אחת‬

‫)טללי אורות( הא ה' כהן וארץ מצרים טמאה ואיך ירד לשם‪ ,‬ועל כרחך דהם בניו‬ ‫ישראל לפני הקב"ה יותר ממלאכי השרת שישראל מזכירין את‬

‫השם אחר שתי תבות שנא' שמע ישראל ה' וכו' ומה"ש אין מזכירין אנכי ה' אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים )כ‪ ,‬ב( עוד י"ל מה ואב מותר לטמא לבן ובדין שיזכו התורה ולא מלאכים‪:‬‬

‫)פרדס יוסף(‬ ‫את השם אלא לאחר שלש תיבות כדכ' קדוש קדוש קדוש ד' שנאמר הוצאתיך כו'‪ ,‬דהקשו מפרשים למה לא קבלו התורה‬

‫צבאות‪ ,‬והנה כאן הזכיר יתרו את השם אחר תיבה אחת‪ ,‬שאמר המלאכים דיש להם טענת בר מצרא‪ ,‬ותירצו דישראל בניו ובבנו‬

‫ח‬

‫‪-‬‬

‫על כנפי נשרים‬ ‫עוֹד ְמ ַעט ִתּ ְזַרח ַה ֶשּׁ ֶמשׁ‬

‫בפרשתינו אומר הקב"ה לישראל‪ָ" :‬ו ֶא ָשּׂא‬ ‫ָה ָבה ַנ ְחשֹׁב ַמה ָה ָיה ִאלּוּ ִתּינוֹק ָה ָיה נוֹ ָלד ִעם ַדּ ַעת וּ ֵמ ִבין ַמה‬
‫ֶא ְת ֶכם ַעל ַכְּנ ֵפי ְנ ָשׁ ִרים"‪ ,‬וכמבואר ברש"י שזה‬ ‫קוֹ ֶרה ְס ִביבוֹ‪ַ ,‬ה ִתּינוֹק ַמ ִבּיט ֵמ ַה ַחלּוֹן ְורוֹ ֶאה ֶאת ַה ֶשּׁ ֶמשׁ ְמ ִאי ָרה‪,‬‬
‫דרך משל‪ ,‬שהענן הגין עליהם כדרך הנשר‬ ‫ֶאת ַה ְבּ ִרי ָאה ְבּ ָי ְפ ָיהּ ַו ֲה ָד ָרהּ‪ַ .‬א‪ְ ‬ל ַא ַחר ַכּ ָמּה ָשׁעוֹת ַהכֹּל ִמ ְשׁ ַתּ ֶנּה‪,‬‬
‫ַה ֶשּׁ ֶמשׁ שׁוֹ ַק ַעת ְו ֶנ ֱע ֶל ֶמת‪ְ ,‬ו ַהחֹ ֶשׁ‪ְ ‬מ ַמ ֵלּא ֶאת ַה ְיקוּם‪ַ .‬פּ ַחד ָעצוּם‬
‫המגין על בניו‪.‬‬ ‫נוֹ ֵפל ַעל ַה ִתּינוֹק ְוהוּא ַמ ְת ִחיל ִל ְזעֹק ְבּ ֶב ָה ָלה‪ַ :‬מה קּוֹ ֶרה פֹּה?‬

‫רכבו על עננים‬ ‫ַה ִאם ָהעוֹ ָלם הוֹ ֵפ‪ִ ‬ל ְהיוֹת תֹּהוּ ָו ֹבהוּ?!‬
‫ֲא ָבל ִאמּוֹ ָה ְרחוּ ָמה ַמ ְר ִגּי ָעה אוֹתוֹ‪ָ :‬כּ‪ ‬הוּא ֵס ֶדר ָהעוֹ ָלם ַי ִקּי ִרי‬
‫בתרגום יונתן כתוב‪ ,‬שהכונה לערב פסח‪,‬‬ ‫ִמ ְבּ ִרי ַאת ָהעוֹ ָלם ְו ֵאי ָל‪ ‬״ ַו ְי ִהי ֶע ֶרב ַו ְי ִהי ֹב ֶקר״‪ָ .‬מ ָחר שׁוּב ִתּ ְז ַרח‬
‫שהקב"ה העלה אותם על עננים והביאם‬ ‫ַה ֶשּׁ ֶמשׁ ְויוֹם ָח ָדשׁ ְי ַמ ֵלּא ֶאת ַה ְיקוּם‪ָ .‬כּל ֶזה ַכּמּוּ ָבן ְמ ֻד ָבּר ְבּ׳ ִאלּוּ׳‪,‬‬
‫לירושלים לשחוט שם את הפסח‪ ,‬ואחר כך‬ ‫ֲא ָבל ֶבּ ֱא ֶמת ַה ָקּ ָטן ֵאינוֹ ֵמ ִבין‪ ,‬וּ ְכ ֶשׁהוּא ַמ ִגּי ַע ְל ַד ַעת הוּא ְכּ ָבר‬

‫החזירם למצרים‪.‬‬ ‫ָר ִגיל ְל ָכ‪ֶ ‬שׁ ֵיּשׁ יוֹם ְו ֵישׁ ַל ְי ָלה ְושׁוּב יוֹם ְוחוֹ ֵזר ָח ִלי ָלה‪.‬‬
‫אבל יש כאלו שרכבו על נשר ממש‬ ‫ֲא ָבל ְל ַמ ַען ָה ֱא ֶמת ֶזה ַשׁ ָיּ‪ַ ‬גּם ִל ְב ֵני ַדּ ַעת‪ ,‬קוֹ ֶרה ִל ְפ ָע ִמים‬
‫ֶשׁעוֹ ְב ִרים ַעל ָא ָדם ְז ַמ ֵנּי ְי ִרי ָדה‪ ,‬הוּא ַמ ְר ִגּישׁ ָפּחוֹת ֵח ֶשׁק ְל ִלמּוּד‪,‬‬
‫שלמה המלך‬ ‫ַה ִה ְת ַל ֲהבוּת ַבּ ְתּ ִפ ָלּה יוֹ ֶר ֶדת‪ַ .‬א‪ֵ ‬אין לוֹ ְל ִה ָבּ ֵהל ָכּ‪ ‬הוּא ֵס ֶדר‬
‫ָהעוֹ ָלם‪ְ ,‬כּ ִפי ֶשׁ ָיּדוּ ַע ֵמ ַה ַבּ ַעל ֵשׁם טוֹב ָה ִע ְנ ָין ֶשׁל ״ ְו ַה ַחיּוֹת ָרצוֹא‬
‫במדרש )קהלת רבה ב‪ ,‬כז‪ ((1‬מסופר על שלמה‬ ‫ָושׁוֹב״‪ֶ ,‬שׁ ַה ַחיּוּת ְו ַה ִה ְת ַל ֲהבוּת ֵישׁ בּוֹ ַמ ָצּב ֶשׁל ׳ ָרצוֹא׳ ‪-‬‬
‫המלך שהיה לו נשר גדול והיה רוכב עליו‬ ‫ִה ְת ַק ְדּמוּת‪ְ ,‬ו ֵישׁ ַמ ָצּב ֶשׁל ׳שׁוֹב׳ ‪ְ -‬נ ִסי ָגה‪ֲ ,‬א ָבל ַגּם ְבּ ַמ ַצּב ַה׳שּׁוֹב׳‬
‫ְו ַהחֹ ֶשׁ‪ָ ‬צ ִרי‪ִ ‬ל ְזכֹּר ֶשׁעוֹד ְמ ַעט ִי ְת ַפּ ֵזּר ַהחֹ ֶשׁ‪ְ ,‬ו ָהאוֹר ָישׁוּב‬
‫לתרמוד שבמדבר‪.‬‬ ‫ְו ִי ְז ַרח‪ְ .‬ו ִאם ַרק ִי ְת ַא ֵמּץ ִבּי ֵמי ַה ֲח ְשׁכוּת ְו ַה ְי ִרי ָדה ַל ֲעשׂוֹת ֶאת ַמה‬

‫אלכסנדר מוקדון‬ ‫ֶשׁ ָצּ ִרי‪ַ ,‬י ְח ֹזר ֵא ָליו ָהאוֹר ְכּ ִמ ֶקּ ֶדם‪.‬‬
‫ְו‪‬א ַרק זֹאת‪ֶ ,‬א ָלּא ַה׳ ְמּאוֹר ֵעי ַנ ִים׳ ְמ ַג ֶלּה ָלנוּ ֶאת ַה ַטּ ַעם ֶשׁל‬
‫בירושלמי )עבודה זרה פ"ב ה"א( כתוב על‬ ‫׳ ָרצוֹא ָושׁוֹב׳‪ִ ,‬כּי ִל ְפ ֵני ָכּל ֲע ִל ָיּה ְבּ ַמ ְד ֵר ָגה ָצ ִרי‪ָ ‬לבוֹא ְל ָפ ֶני ָה‬
‫אלכסנדר מוקדון מלך יון‪ (2‬שכשהיה רוצה‬ ‫ְנ ִפי ָלה‪ִ .‬אם ֵכּן ָצ ִרי‪ַ ‬רק ְל ִה ְת ַח ֵזּק וּ ְל ִה ְת ַא ֵמּץ ִבּ ְתקוּ ַפת ַה ְנּ ִפי ָלה‬
‫היה עולה למעלה למעלה עד שראה את כל‬
‫העולם כולו ככדור‪ ,‬ומבאר ב'פני משה' שהוא‬ ‫ִכּי ְמ ַצ ֶפּה לוֹ ֲע ִל ָיּה ְגּדוֹ ָלה יוֹ ֵתר ִמ ֹקּ ֶדם‪.‬‬
‫על פי הכתוב בספרי דברי הימים של הגויים‪,‬‬ ‫וּ ָב ֶזה הוּא ְמ ָב ֵאר ֶאת ָה ִע ְנ ָין ֶשׁל ַנ ֲע ֶשׂה ְו ִנ ְשׁ ָמע‪ֶ ,‬שׁ ְבּ ֵני‬
‫ִי ְשׂ ָר ֵאל ִק ְבּלוּ ַעל ַע ְצ ָמם‪ ,‬׳ ַנ ֲע ֶשׂה׳ ַגּם ִבּ ְז ַמן ְי ִרי ָדה ֶשׁעוֹ ִשׂים‬
‫שהיה עולה על ידי נשר‪.‬‬ ‫ַה ַמּ ֲע ִשׂים ְבּ ִלי שׁוּם ַט ַעם ְו ֵח ֶשׁק ַרק ַמ ֲע ֶשׂה ְבּ ָע ְל ָמא‪ֲ ,‬א ָבל‬
‫***‬ ‫ְכּ ֶשׁ ִנּ ְת ַח ֵזּק ַבּ׳ ַנּ ֲע ֶשׂה׳ ָאז ַנ ִגּי ַע ְל׳ ְו ִנ ְשׁ ָמע׳ ‪ָ -‬לשׁוֹן ֲה ָב ָנה‪ֶ ,‬שׁ ַיּ ִגּי ַע‬
‫הבאנו בעבר‪ (3‬סיפור באריכות על הגאון‬
‫המקובל רבי שלום בוזאגלו )בעל 'מקדש מלך' על‬ ‫ְל ֲה ָב ָנה ְו ַה ָשּׂ ָגה ְו ַט ַעם ְו ִה ְת ַל ֲהבוּת יוֹ ֵתר ְויוֹ ֵתר‪.‬‬
‫הזוהר( כשהיה בדרכו להתישב בצפת‪ ,‬שנזדמן‬
‫לו נשר ועלה ורכב עליו‪ ,‬והוא הביא אותו אל‬
‫ארמון מפואר שם ראה מחזה נורא‪.‬‬

‫‪ (1‬ויותר באריכות בזהר הקדוש ח"ב דף קיב‪ ,‬ב‪.‬‬
‫‪ (2‬שכבש את כל הארצות תחתיו ומשל על כל‬
‫העולם )כמבואר בתוספות מגילה יא‪ ,‬א ד"ה‬
‫שלשה מלכו(‪ (3 .‬במדור 'אין די צפת'ע‬

‫געסאלעך' גליונות ‪.274-275‬‬

‫ִי ְתרֹו" ֵּכי ַצד ִה ְתעֹו ֵרר ִי ְתרֹו ָלק ּום ּו ְל ִה ְת ַּג ֵיּר‪ִּ ,‬כי ה ּוא‬ ‫לשון הבנה )כמו 'כי שומע יוסף'(‪,‬‬ ‫ַוִיּ ְשׁ ַמע ִי ְתרוֹ‪.‬‬
‫ָה ָיה " ֹח ֵתן ֹמ ֶׁשה"‪ּ ,‬ו ִמ ּ ֹכ ַח ְק ֻד ָּׁשתֹו ֶׁשל ֹמ ֶׁשה ִנ ְתעֹו ֵרר‬
‫צריך האדם להבין ולהתבונן מהו ‪ -‬מיותר עבורו‬
‫ִניצֹוץ ַה ְּק ֻד ָּׁשה ֶׁש ְּבתֹוכֹו‪.‬‬

‫)נועם אלימלך להרה"ק הרבי ר' אלימלך מליזענסק(‬

‫ולהשליך מעליו‪ ,‬ולא ירדוף אחר מותרות רק יסתפק‬

‫)דגל מחנה אפרים(‬ ‫במה שיש לו‪.‬‬

‫ַר˜ ַ‡ ַחר ‪ƒ‬מ ¿ל ∆ח ∆מ˙ ֲﬠ ָמ ≈ל˜ ָ‪ָ ‰‬י‪ƒ ‰‬י ¿˙ר …ו‬ ‫ַוָיּ ֹבא ַא ֲהרֹן ְוכֹל ִז ְק ֵני ִי ְשָׂר ֵאל ֶל ֱא ָכל‪ .‬ומשה לא נזכר שבא‬
‫ָיכ …ול ¿ל ‪ּ≈ ‚ַּ ˙¿ ‰ƒ‬יר‬ ‫לאכול‪ ,‬וכן בכל התורה לא נזכר אכילה אצל משה‪ ,‬כי‬
‫אכילתו היתה רוחנית ואינו נקרא אכילה‪) .‬בעל שם טוב(‬
‫ַו ִיּ ְׁש ַמע ִי ְתרֹו כֹ ֵהן ִמ ְד ָין חֹ ֵתן ֹמ ֶׁשה ֵאת ָּכל ֲא ֶׁשר ָע ָׂשה‬
‫ַוִיּ ְסעוּ ֵמְר ִפי ִדם ַוַיּ ֲחנוּ ְבּ ִמ ְד ַבּר ִסי ָני‪ .‬מיד שנסעו מרפידם ‪-‬‬
‫ֱאלֹ ִהים ְל ֹמ ֶׁשה ּו ְל ִי ְׂש ָר ֵאל ַע ּמֹו‪ָ .‬כּ ַתב ַר ִשׁ"י‪ַ :‬מה‬
‫ְשׁמוּ ָעה ָשׁ ַמע וּ ָבא‪ְ ,‬ק ִרי ַעת ַים סוּף וּ ִמ ְל ֶח ֶמת‬ ‫מרפיון ידים מדברי תורה‪ ,‬מיד‬
‫ֲע ָמ ֵלק‪ְ .‬ו ָק ֶשׁה ַמדּוּ ַע ָבּא ַדּ ְו ָקא אַ ַחר ִמ ְל ֶח ֶמת‬
‫ֲע ָמ ֵלק‪ֲ ,‬ה ֵרי ָכּתוּב " ֲא ֶשׁר ָק ְר " ֶשׁ ֲע ָמ ֵלק ִק ֵרר ְו ִצ ֵנּן‬ ‫שפרנסתם היתה מצויה להם בלא טורח כמו החונה‬
‫א ֹו ָתם ְוה ֹו ִריד ֹא ָתם ִמ ַדּ ְר ָגּ ָתם‪ְ ,‬ואַ ְד ַר ָבּה ִאם ָר ָצה‬
‫ְל ִה ְת ַגּ ֵיּר ָה ָיה ל ֹו ָלב ֹוא ֹק ֶדם‪ְ ,‬כּ ֶשׁ ָהיוּ ִי ְשׂ ָר ֵאל ְבּרוּם‬ ‫)זאת זכרון(‬ ‫במדבר שהכל הפקר לפניו‪.‬‬
‫ַה ַמּ ֲע ָלה‪ְ .‬ו ִנ ְר ֶאה ְל ָת ֵרץ ַעל ִפּי ַמה ֶשׁאָ ְמרוּ ֲח ַז"ל‪,‬‬
‫ֵאין ְמ ַק ְבּ ִלים ֵגּ ִרים ִלימ ֹות ַה ָמּ ִשׁי ַח‪ְ .‬ו ַה ֵבּאוּר ָבּ ֶזה‪,‬‬ ‫ִו ְהִיי ֶתם ִלי ְס ֻג ָלּה‪ .‬כמו שעושים סגולה לרפואה הוא דבר‬
‫ִכּי ִלימ ֹות ַה ָמּ ִשׁי ַח ִי ְה ֶיה ַה ְשׁ ָראַת ַה ְשּׁ ִכי ָנה ַעל‬
‫ִי ְשׂ ָר ֵאל ִבּ ְב ִחי ָנה ְגּד ֹו ָלה ְמ ֹאד‪ְ ,‬ו א יוּ ְכלוּ ֻאמּ ֹות‬ ‫שהוא בלי הסבר והגיון‪ ,‬כך חביבות ישראל לפני‬
‫ָהע ֹו ָלם ִל ְס ֹבּל ֶאת ֹגּ ֶדל ָהא ֹור‪ְ .‬ו ַד ְו ָקא ַבּ ְזּ ַמן ַה ֶזּה‬
‫ֶשׁ ֵאין ַה ְשׁ ָראַת ַה ְשּׁ ִכי ָנה ְגּד ֹו ָלה ָכּל ָכּ ‪ְ ,‬יכ ֹו ִלים‬ ‫)היהודי הקדוש(‬ ‫הקב"ה הוא בלי טעם וסברא‪.‬‬
‫גּ ֹו ִים ְל ִה ְת ָק ֵרב וּ ְל ִה ְת ַגּ ֵיּר‪ָ .‬ל ֵכן ְלאַ ַחר ְי ִציאַת‬
‫ִמ ְצ ַר ִים ָהיוּ ִי ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ַמ ְד ֵר ָגה ְגּב ֹו ָהה ְמ ֹאד‪ְ ,‬ואָז א‬ ‫ִו ְהִיי ֶתם ִלי ְס ֻג ָלּה‪ .‬יהודי הוא כמו נקודת 'סגול'‪ ,‬לכל צד‬
‫ָה ָיה ִי ְתר ֹו ָיכ ֹול ְל ִה ְת ַגּ ֵיּר ֵמ ֲח ַמת ֹגּ ֶדל ָהא ֹור‪ֲ ,‬א ָבל‬ ‫שהופכים אותו הוא נשאר סגול‪) .‬רבי דוד מלעלוב(‬
‫ְלאַ ַחר ֶשׁ ֲע ָמ ֵלק ִק ֵרר ְו ִצ ֵנּן ֹא ָתם‪ַ ,‬דּ ְו ָקא אָז ָה ָיה‬
‫‪‬א ִת ָשּׂא ֶאת ֵשׁם ה' ֱא‪ֶ ‬קי‪ַ ‬ל ָשְּׁוא‪ .‬כל יהודי נושא על‬
‫ָיכ ֹול ְל ִה ְת ָק ֵרב ֲא ֵלי ֶהם‪.‬‬
‫עצמו את שם ה'‪ ,‬ומזהירה תורה‬
‫ַו ִיּ ְשׁ ַמע ִי ְתרוֹ‪ .‬במדרש הדא היא דכתיב "טוב שכן‬
‫קרוב מאח רחוק" טוב שכן קרוב זה יתרו‪ ,‬מאח‬ ‫שזה לא יהיה לחנם אלא תצדיק את‬
‫רחוק זה עשו‪ .‬וצריך להבין מה הקשר בין יתרו‬
‫לעשו‪ .‬ויש לומר דאיתא במסכת סופרים שיש‬ ‫)אמרי דעת(‬ ‫שם ה' הנקרא עליך‪.‬‬
‫קע"ה פרשיות בתורה )שמתחילות ב'וידבר' או 'ויאמר'‬
‫וכדומה(‪ ,‬שהם כנגד קע"ה שני חיי אברהם‪ .‬והנה‬ ‫יהודי יכול תמיד להתעלות בקדושה בגלל‬
‫אמרו חז"ל דאברהם היה צריך לחיות ק"פ שנים‬
‫אלא שנתקצרו שנותיו ה' שנים כדי שלא יראה‬ ‫הנשמה שבקרבו‬
‫את עשו יוצא לתרבות רעה‪ ,‬נמצא שלולא עשו‬
‫היה אברהם חי ק"פ שנה והיה עוד פרשיות‬ ‫ָ ֲאע ְֵמליר ֶּוהם ֲח ַזֵּג ִ"רילם‪,‬לֹ ְוא ָצ ִ ָגרילְ ּוך‬ ‫ֹח ֵתן ֹמ ֶׁשה‪.‬‬ ‫ִי ְתר ֹו‬ ‫ַו ִּי ְׁש ַמע‬
‫בתורה‪ ,‬ובשביל עשו נחסרו ה' פרשיות בתורה‪.‬‬ ‫ְּכ ֵדי ֶׁש ִיּ ְת ַו ְּספ ּו‬ ‫ֶא ָּלא‬ ‫ִי ְׂש ָר ֵאל‬
‫ואילו ביתרו אמרו חז"ל למה נקרא שמו 'יתר'‬ ‫ְל ָה ִבין ְו ִכי ִּב ְׁש ִביל ֶזה ְצ ִרי ִכים ִי ְׂש ָר ֵאל ָל ֶל ֶכת ְל ָגל ּות‪,‬‬
‫ֲהלֹא טֹוב יֹו ֵתר ֶׁש ָיּבֹוא ּו ַה ּגֹו ִים ְל ֶא ֶרץ ִי ְׂש ָר ֵאל ְו ִי ְת ַּג ְיּר ּו‬
‫ָׁשם‪ֶ .‬א ָּלא ֶׁש ְיּה ּו ִדי ֵי ׁש ּבֹו ְנ ָׁש ָמה ְקדֹו ָׁשה ֵח ֶלק ֱאלֹו ַק‬
‫ָּת ִמיד ִּב ְק ֻד ָּׁשה‪,‬‬ ‫ְל ִה ְת ַע ּלֹות‬ ‫ִהמ ּו ַּמאַע ַרלק ַה ָ ּצְִמריעֹוְ ֶךר ֶ ָרל ִׂתשיםאֹו ֵלתֹוב‬
‫ּו ְל ִה ְת ַע ּלֹות ַעל‬ ‫ֶאל ַה ְּנ ָׁש ָמה‬
‫ָי ָד ּה‪ֲ ,‬א ָבל ּגֹוי ַאף ֶׁש ֵיּ ׁש ּבֹו ִניצֹוץ ֶׁשל ְק ֻד ָּׁשה‬
‫ֵאין ֵח ֶלק ַה ְּק ֻד ָּׁשה ֶׁש ּבֹו‬ ‫ְּכרֵֹודיֶצהֶׁש ָיּ ְלק ּוִה ְםתְוַּגֵי ֵיּ ֵלר ְ‪,‬ך‬ ‫ֶׁש ֵּמ ֲח ָמ ָת ּה‬
‫ְל ֶא ֶרץ ִי ְׂש ָר ֵאל ְל ִה ְת ַּג ֵיּר‪,‬‬ ‫ֲח ָז ָקה ַ ּד ָיּ ּה‬
‫ַעל ֵּכן ְצ ִרי ִכים ִי ְׂש ָר ֵאל ָל ֶל ֶכת ְל ָגל ּות‪ְ ,‬ו ָאז ּ ֹכ ַח‬
‫ַה ְּק ֻד ָּׁשה ֶׁש ִּב ְב ֵני ִי ְׂש ָר ֵאל ַה ִּנ ְמ ָצ ִאים ֵּבינֹו ָתם ְמעֹו ְר ִרים‬
‫ַּגם ֶאת ִניצֹוץ ַה ְּק ֻד ָּׁשה ֶׁש ָּב ֶהם ְל ִה ְת ַּג ֵיּר‪ְ .‬ו ֶזה ּו " ַו ִיּ ְׁש ַמע‬

‫שבת של מתן תורה דלכולי עלמא בשבת ניתנה‬ ‫ֶשׁ ִיּ ֵתּר פרשה אחת בתורה‪ .‬וזה מה שהשוה‬
‫תורה‪ ,‬ו"אתה אחד" הוא כנגד שבת של עתיד ‪-‬‬
‫יום שכולו שבת‪ .‬וזהו אלמלי שמרו ישראל שתי‬ ‫המדרש בין יתרו לעשו‪ ,‬טוב שכן קרוב זה יתרו‬
‫שבתות‪ ,‬הם שתי שבתות ראשונות‪ ,‬של מעשה‬
‫בראשית ושל מתן תורה‪ ,‬מיד נגאלין‪ ,‬שהיו זוכין‬ ‫שיתר פרשה התורה‪ ,‬מאח רחוק זה עשו שחסר‬

‫לשבת השלישית שבת שלעתיד‪.‬‬ ‫)בנין אריאל להגה"ק שאול‬ ‫פרשיות בתורה‪.‬‬

‫)הג״ר מאיר שפירא(‬ ‫מאמשטרדם בשם זקנו הגאון רבי שאול‬

‫שאלו את הרבי ר' אלימלך מליז'ענסק זי"ע‪ ,‬מה‬ ‫אב״ד בריסק ]בנו של הרבי ר' העשיל מקראקא[(‬
‫הצורך ללכת להסתופף בצל הצדיקים החיים עמנו‪,‬‬
‫הלא יש לנו ספרי מוסר רבים מהם אפשר ללמוד‬ ‫ִו ְה ִיי ֶתם ִלי ְס ֻג ָלּה ִמ ָכּל ָה ַע ִמּים ִכּי ִלי ָכּל ָה ָאֶרץ‪ .‬יש‬
‫יראת ה' ודרכי עבודתו‪ .‬ענה הרבי ר' מיילעך‪ :‬כתוב‬ ‫לדקדק בלשון הפסוק‪ ,‬שמשמע ש"לי כל הארץ"‬
‫ַו ִיּ ְשׁ ַמע ִי ְתרוֹ‪ ,‬שואל רש"י‪ :‬מה שמועה שמע ובא‪,‬‬ ‫היא נתינת טעם ל"והייתם לי סגולה" אבל‬
‫ומתרץ‪ :‬קריעת ים סוף ומלחמת עמלק‪ .‬וצריך להבין‬ ‫לכאורה הסברא היא להיפך‪ ,‬אם כל הארץ של‬
‫מה קשה לרש"י‪ ,‬הלא מפורש בפסוק ששמע יתרו‬ ‫הקב"ה מה החשיבות של בני ישראל‪ .‬ויש לומר‪,‬‬
‫שיש דין שאם אדון מכר את עבדו לנכרי או לחוץ‬
‫ֵאת ָכּל ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה ֱא‪ִ ‬קים ְלמֹ ֶשׁה וּ ְל ִי ְשׂ ָר ֵאל‬ ‫לארץ‪ ,‬העבד יוצא לחרות‪ .‬אם כן בני ישראל שהם‬
‫עבדים למקום שנאמר "כי לי בני ישראל עבדים"‪,‬‬
‫ַעמּוֹ‪ .‬אלא שאלת רש"י היתה איזה שמועה שמע‬ ‫כשיצאו לגלות אצל הגוים ונשלחו לחוץ לארץ‪,‬‬
‫יתרו שגרם לו לבא‪ ,‬ומתרץ שבתחילה שמע‬ ‫לכאורה פקע מהם דין שעבוד‪ ,‬והם ח"ו מאבדים‬
‫'קריעת ים סוף' ‪ -‬שכל העולם שמע מזה ונבהלו‬ ‫את עבדותם להקב"ה‪ .‬אך בגמרא הקשו‪ ,‬הלא‬
‫אלופי אדום אילי מואב אחזמו רעד‪ ,‬ואפילו הכי לא‬ ‫הקב"ה שומר את התורה ]ולכן אנו אומרים 'אשר‬
‫נרתע עמלק ויצא ל'מלחמת עמלק'‪ ,‬מזה הבין‬
‫שלא די לשבת בבית ולהתעורר אלא צריך להיות‬ ‫קדשנו במצוותיו' המצוות הם של הקב"ה שהוא עצמו שומר‬

‫אצל הצדיק‪ ,‬לכן קם והלך אל משה רבינו‪.‬‬ ‫עליהם[‪ ,‬אם כן איך הקב"ה מוריד גשמים בשבת‪,‬‬
‫הרי הוא מוציא מרשות לרשות‪ .‬ומתרצת הגמרא‪,‬‬
‫מ‬ ‫כי כל העולם רשותו של הקב"ה הוא ואין כאן‬
‫ְו ָע ִשׂי ָת ָכּל ְמ ַלא ְכ ֶתּ‪ .‬כתב רש"י‪' :‬כשתבא שבת‪,‬‬ ‫הוצאה מרשות לרשות‪ .‬לפי זה גם כאן‪ ,‬אף‬
‫יהא בעיניך כאילו כל מלאכתך עשויה‪ ,‬שלא‬ ‫שהלכו לגלות לא יצאו מרשותו של הקב"ה‪ .‬ובזה‬
‫תהרהר אחר מלאכה'‪ .‬אחד מתלמידי החכמים‬ ‫יובן הפסוק‪ ,‬שהקב"ה אומר לבני ישראל "ועתה‬
‫בירושלים שהיה סוחר‪ ,‬היה נוהג להתפלל תפילת‬ ‫אם שמוע תשמעו" כשתקבלו עתה מלכותי ותהיו‬
‫מוסף של שבת אצל הכותל המערבי‪ ,‬כשהיה עובר‬ ‫עבדים שלי‪" ,‬והייתם לי סגולה 'מ'כל העמים"‬
‫בשוק של הערביים‪ ,‬היו הערבים שהכירו אותו‬ ‫כלומר אפילו כשתהיו תוך העמים בגלות‪ ,‬עם כל‬
‫מעניני המסחר צועקים לו מחיר של הסחורות‪.‬‬ ‫זה תהיו לי מסוגלים לתורה ואין לכם בזה טענה‬
‫לימים נהפך עליו הגלגל ומצבו נעשה קשה מיום‬ ‫שתצאו לחירות מעול תורה ומצוות מטעם עבד‬
‫ליום‪ ,‬הלך אל הרה"ק רבי שלמק'ה זוויהעלער זצ"ל‬ ‫שמכרו רבו וכו'‪" ,‬כי לי כל הארץ"‪ ,‬ואין זה נחשב‬
‫לתנות לפניו צרתו ולבקש ברכתו‪ ,‬הרה"ק שחזה‬
‫ברוח קדשו שהערבים מודיעים לו בשבת את מחיר‬ ‫הוצאה מרשות לרשות‪.‬‬
‫הסחורה‪ ,‬אמר לו קבל על עצמך לא לעבור בשוק‬
‫של הערבים בשבת‪ ,‬והרי יש דרכים אחרות להגיע‬ ‫)אגרא דכלה להגה"ק צבי אלימלך מדינוב(‬
‫לכותל המערבי‪ ,‬ובזאת תשוב הצלחתך‪ ,‬וכך היה‪.‬‬
‫ָזכוֹר ֶאת יוֹם ַה ַשּׁ ָבּת ְל ַק ְדּשׁוֹ‪ .‬אמרו חז"ל אלמלי‬
‫משמרין ישראל שתי שבתות כהלכתן מיד‬
‫נגאלין‪ .‬יש לבאר על פי המבואר בטור הטעם‬
‫מדוע בשבת מתפללים כל תפילה בנוסח אחר‪,‬‬
‫שאין השחרית כמו ערבית ולא מנחה כמו‬
‫שחרית‪ ,‬מה שאין כן במועדים כל התפילות הם‬
‫אותו נוסח‪ .‬ומבאר שהם כנגד ג' שבתות‪" ,‬אתה‬
‫קדשת" כנגד שבת בראשית‪" ,‬ישמח משה" כנגד‬

‫ַאף ֶאל ָא ִחיו ַה ָגּדוֹל ַר ִבּי מֹ ֶשׁה ָה ַל‪ַ ‬ר ִבּי ַא ְב ָר ָהם‬

‫ְל ַה ְז ִמינוֹ ִל ְסעֹד ַי ַחד ִעם ָה ֲא ִר"י ַה ָקּדוֹשׁ‪ָ ,‬שׁ ַאל אוֹתוֹ‬

‫ַר ִבּי מֹ ֶשׁה‪ַ :‬מה יוֹם ִמיּוֹ ַמ ִים‪ֲ ,‬ה‪‬א ָתּ ִמיד ‪‬א ִה ְת ַפּ ֲע ְל ָתּ‬ ‫ָה ַא ִחים ַה ְקּדוֹ ִשׁים‬
‫ָכּל ָכּ‪ִ ‬מ ַגּ ְדלוּתוֹ ֶשׁל ָה ֲא ִר"י ַה ָקּדוֹשׁ‪ַ .‬ו ְי ַס ֵפּר לוֹ ַר ִבּי‬
‫ַא ְב ָר ָהם ֵאת תֹּ ֶקף ָפּ ָר ַשׁת ְק ֻד ַשּׁת ָה ֲא ִריז"ל ְו ֵאת ָכּל‬ ‫אוֹדוֹת ַר ֵבּנוּ מֹ ֶשׁה ַג ַלא ְנ ִטי ַה ָזּ ֵקן ַר ָבּהּ ֶשׁל ְצ ַפת‬
‫ֲא ֶשׁר ָק ָרהוּ ְו ֶשׁ ָזּ ָכה ִל ְראוֹת ֶא ְצלוֹ‪ְ .‬כּ ֶשׁ ָשּׁ ַמע זֹאת ַר ִבּי‬ ‫ְו ָא ִחיו ַה ְמּ ֻק ָבּל ַר ֵבּנוּ ַא ְבָר ָהם ַג ַלא ְנ ִטי ִזי ַע"א‬
‫מֹ ֶשׁה ָא ַמר‪ִ :‬אם ֵכּן ִמ ְצ ָוה ָל ֶל ֶכת ַל ְסּ ֻע ָדּה ְו ָה ַל‪ְ ‬בּ ַי ַחד‬
‫ְל ַא ַחר ֶשׁהוּ ַכח ַר ִבּי ַא ְב ָר ָהם ַג ַלא ְנ ִטי ִבּ ְג ֻד ָלּתוֹ ֶשׁל‬
‫ִעם ָא ִחיו‪.‬‬ ‫ָה ֲא ִר"י ַה ָקּדוֹשׁ‪ִ ,‬נ ַגּשׁ ֵא ָליו ְבּ ֶט ֶרם ְפּ ִרי ָד ָתם ְו ָא ַמר לוֹ‪:‬‬
‫׳ ֵאי ִני ַמ ִנּי ֲח‪ַ ‬עד ֶשׁ ִיּ ֵתּן ַמר ִתּקּוּן ְל ִנ ְשׁ ָמ ִתי׳‪ַ ,‬א‪ָ ‬ה ֲא ִר"י‬
‫ְכּ ֶשׁ ִנּ ְכ ַנס ַר ִבּי מֹ ֶשׁה‪ָ ,‬קמוּ ָה ֲא ִר"י ְו ָכל ַתּ ְל ִמי ָדיו ַעל‬
‫ַר ְג ֵלי ֶהם‪ְ ,‬ו ִה ְפ ִצירוּ בּוֹ ֶשׁ ֵיּ ֵשׁב ְבּרֹאשׁ ַויֹּא ְכלוּ ַו ִיּ ְשׁתּוּ‬ ‫ַה ָקּדוֹשׁ ָדּ ָחה אוֹתוֹ ִבּ ְד ָב ִרים ְו ָה ַל‪ ‬לוֹ‪.‬‬

‫ַי ַחד ַו ִיּ ְשׂ ְמחוּ ֶזה ָבּ ֶזה ִשׂ ְמ ָחה ְגּדוֹ ָלה‪.‬‬ ‫ַה ִתּקּוּן ֶשׁל ַר ִבּי ַא ְב ָר ָהם‬

‫ַר ִבּי מֹ ֶשׁה ְמ ַב ֵקּשׁ ִתּקּוּן‬ ‫ְל ָמ ֳח ָרת ַבּבֹּ ֶקר ָשׁב ַר ִבּי ַא ְב ָר ָהם ֶאל ָה ֲא ִר"י ַה ָקּדוֹשׁ‪,‬‬
‫ִכּ ְראוֹת ַר ִבּי מֹ ֶשׁה ֶשׁ ָא ִחיו ִק ֵבּל ֶאת ִתּקּוּנוֹ‬ ‫ָה ֲא ִר"י ָקם ְל ָפ ָניו ְמ‪‬א קוֹ ָמתוֹ ְוהוֹ ִשׁיבוֹ ְבּ ָכבוֹד ָגּדוֹל‪,‬‬
‫ֵמ ָה ֲא ִרי ַז"ל‪ִ ,‬נ ְת ַק ֵנּא בּוֹ ִק ְנ ַאת סוֹ ְפ ִרים ַו ֵיּ ֶל‪ַ ‬גּם הוּא‬ ‫ְכּ ֶשׁ ִנּ ְשׁ ַאל ַר ִבּי ַא ְב ָר ָהם ְל ִס ַבּת בּוֹאוֹ ָא ַמר ֶשׁ ָבּא ְל ַב ֵקּשׁ‬
‫ְל ַב ֵקּשׁ ֶאת ִתּקּוּן ַנ ְפשׁוֹ‪ְ .‬כּ ֶשׁ ָר ָאה אוֹתוֹ ָה ֲא ִר"י ִנ ְב ַהל‬ ‫ֵהי ֶמנּוּ ִתּקּוּן ְל ַנ ְפשׁוֹ‪ֲ .‬א ָבל ָה ֲא ִר"י ַה ָקּדוֹשׁ ָא ַמר לוֹ‪:‬‬
‫ְו ָא ַמר לוֹ‪ַ ' :‬מר ָקץ ְבּ ַח ַיּי ֶשׁרוֹ ֶצה ַל ֲה ִמי ֵת ִני?! ַמדּוּ ַע‬ ‫' ַחס ְו ָשׁלוֹם! ִמי ֲא ִני ֶשׁ ֶא ֵתּן ִתּקּוּן ְל ַמ ֲע ַלת ְכּבוֹד‬
‫ְט ַר ְח ֶתּם ָלבוֹא ֵא ַלי ְו‪‬א ְשׁ ַל ְח ֶתּם ָשׁ ִלי ַח ִל ְקרֹא‬ ‫תּוֹ ָרתוֹ?!' ַא‪ַ ‬ר ִבּי ַא ְב ָר ָהם ִה ְת ַע ֵקּשׁ ְו ָא ַמר ֶשׁ ֵמּ ַא ַחר‬
‫ֶשׁ ְבּ ֵעי ָניו ָר ָאה ֵאת ְגּ ֻד ַלּת ָה ֲא ִרי ַז"ל ֲה ֵרי הוּא ָבּטוּ ַח‬
‫ֶשׁ ָאבוֹא ֲא ֵלי ֶכם?!'‬
‫ֶשׁהוּא ְבּ ֹכחוֹ ָל ֵתת לוֹ ִתּקּוּן‪.‬‬
‫ָא ַמר לוֹ‪ַ ' :‬ר ִבּי‪ָ ,‬בּא ִתי ְל ַב ֵקּשׁ ִתּקּוּן ְל ַנ ְפ ִשׁי'‪ָ .‬א ַמר לוֹ‬ ‫ִה ְר ָבּה ַר ִבּי ַא ְב ָר ָהם ְל ַה ְפ ִציר בּוֹ‪ַ ,‬עד ֶשׁ ַנּ ֲע ָנה ָה ֲא ִר"י‬
‫ָה ֲא ִר"י ַה ָקּדוֹשׁ‪ָ ' :‬מה ָא ִני וּ ֶמה ַח ַיּי ֶשׁ ֶא ֵתּן ָל ֶכם ִתּקּוּן?!‬ ‫ַה ָקּדוֹשׁ ְו ָא ַמר‪ַ ' :‬ה ִתּקּוּן ֶשׁל ַמ ֲע ַלת ְכּבוֹד תּוֹ ָרתוֹ ָק ָשׁה‪,‬‬
‫ָא ָנּא ַה ַנּח ִלי ְו ַת ְפ ִסיק ְל ַב ֵקּשׁ ִמ ֶמּ ִנּי ַעל ָדּ ָבר ֶזה'‪ַ .‬ר ִבּי‬ ‫ַו ֲא ִני חוֹ ֵשׁשׁ ֶשֹּׁלא ַתּ ֲע ֵשׂהוּ'‪ָ .‬ע ָנה ַר ִבּי ַא ְב ָר ָהם ְל ֻע ָמּתוֹ‬
‫ַא ְב ָר ָהם ִה ְצ ַט ֵער ְל ִמ ְשׁ ַמע ַה ְדּ ָב ִרים ְו ָא ַמר ְבּ ַמר ַנ ְפשׁוֹ‪:‬‬ ‫ְו ָא ַמר‪ַ ' :‬אף ִאם יֹא ַמר ִלי ָה ַרב ֶשׁ ִתּקּוּ ִני ְבּ ַא ְר ַבּע ִמיתוֹת‬
‫' ְכּלוּם ֵאי ִני יוֹ ֵד ַע ְל ַה ְשׁ ִבּי ַע ֶכם‬
‫ְבּ ֵשׁם ַה ְמּפֹ ָרשׁ ֶשׁתֹּא ְמרוּ ִלי‬ ‫ֵבּית ִדּין‪ֲ ,‬א ַק ֵבּל זֹאת ַעל ַע ְצ ִמי'‪.‬‬
‫ַה ִתּקּוּן?! ֲה ֵרי יוֹ ֵד ַע ֲא ִני ֶשׁ ִה ְנ ֶכם‬ ‫ִה ֵנּה ַדּ ְרכּוֹ ֶשׁל ַר ִבּי ַא ְב ָר ָהם‬
‫רוֹ ִאים ְבּ ֶמ ַצח ָה ֲא ָנ ִשׁים ֶאת ָכּל‬ ‫ָה ָיה ִבּ ְפ ִרישׁוּת ְמ ֻר ָבּה ְו ָה ָיה‬
‫ַמ ְר ֶבּה ְבּ ַת ֲע ִניּוֹת ְו ִסגּוּ ִפים‪.‬‬
‫ְפּ ָג ֵמי ֶהם'‪.‬‬ ‫ָא ַמר לוֹ ָה ֲא ִר"י ַה ָקּדוֹשׁ‪:‬‬

‫ִמ ֶשּׁ ָר ָאה ָה ֲא ִר"י ֶאת‬ ‫' ָה ֱא ֶמת ִהיא ֶשֹּׁלא ָר ִאי ִתי עוֹד‬

‫ַה ְפ ָצרוֹ ָתיו ַה ְמ ֻרבּוֹת‪ֵ ,‬ה ִרים ֶאת‬ ‫ֶא ָחד ָכּמוֹ‪ֶ ‬שׁ ֵאין בּוֹ שׁוּם ֵשׁ ֶמץ‬
‫ֵעי ָניו ְו ִה ְס ַתּ ֵכּל ַעל ִמ ְצחוֹ ְו ָא ַמר‬ ‫ֶשׁל ֵח ְטא‪ֲ ,‬א ָבל ְבּ ָכל ֹזאת‬

‫לוֹ‪ֲ ' :‬א ִני רוֹ ֶאה ֶשׁ ֵיּשׁ ְבּ ֶי ְד ֶכם‬ ‫ַה ִתּקּוּן ֶשׁ ְלּ‪ ‬הוּא ֶשׁ ַתּ ְפ ִסיק‬
‫ָס ֵפק ֶגּ ֶזל'‪.‬‬ ‫ְל ִה ְת ַענּוֹת ְותֹא ַכל ְבּ ָכל יוֹם‬

‫ִכּ ְשׁ ֹמ ַע ַר ִבּי מֹ ֶשׁה ֶאת‬ ‫ַתּ ְר ְנגֹ ֶלת ְפּטוּ ָמה ְו ִי ְה ֶיה ְבּ‪ ‬כֹּ ַח‬

‫ַה ְדּ ָב ִרים‪ָ ,‬ה ַל‪ְ ‬ל ֵביתוֹ ַו ִיּ ְל ַבּשׁ‬ ‫ִל ְל ֹמד תּוֹ ָרה‪ִ ,‬כּי ַה ַתּ ֲע ִניּוֹת‬

‫ַשׂק ָו ֵא ֶפר ַו ֵיּ ֶשׁב ַעל ָה ָא ֶרץ‬ ‫ַמ ְח ִלי ִשׁים ֶאת ֹכּ ֲח‪ְ ‬ו ָע ַל ִי‪‬‬

‫ַו ִיּ ְז ַעק ְז ָע ָקה ְגּדוֹ ָלה וּ ָמ ָרה‪:‬‬ ‫ָא ְמרוּ ֲח ָכ ִמים ִכּי ַתּ ְל ִמיד ָח ָכם‬
‫' ֵאי ָכה אוֹ ִלי‪ֶ ‬את ֶח ְר ָפּ ִתי‪ֵ ,‬אי‪‬‬ ‫ָאסוּר לוֹ ְל ִה ְת ַענּוֹת'‪ִ .‬ק ֵבּל ַר ִבּי‬

‫אוּ ַכל ִל ְהיוֹת ַדּ ָיּן ִבּ ְצ ַפת‬ ‫ַא ְב ָר ָהם ֶאת ַה ְדּ ָב ִרים ְו ֵה ִכין‬
‫ְכּ ֶשׁ ְבּ ָי ִדי ָס ֵפק ֶגּ ֶזל'‪ְ .‬ו ָכ‪ִ ‬ה ְמ ִשׁי‪‬‬ ‫ְסעוּ ָדה ְגּדוֹ ָלה ֵא ֶלי ָה ִה ְז ִמין ֶאת‬

‫ִל ְבכּוֹת ַעד ֹתּם כֹּחוֹ ָתיו‪.‬‬ ‫ָה ֲא ִר"י ַה ָקּדוֹשׁ ְו ָכל ַה ֲח ָכ ִמים‬

‫ספר 'מפתח הזהר' למהר"ם גלאנטי‬ ‫ְו ַה ֲח ֵב ִרים‪.‬‬

‫נדפס בשנת שכ"ו‬

‫לתגובות והערות ולקבלת הגליון בדוא"ל אפשר לפנות לכתובת ‪[email protected]‬‬–‚~  •…”‡ :‚‰‡–ƒ †ƒ•‡Š ˜Šƒ„‚ ˜‚~ ‡‰– ˜•Œ‚Š „‰–Œ‚ - ˜Œ~ ˜‚~ ƒ‰Œ
˜Œ~ ˜‚~ ƒ‰ŒŠ ˜ƒ–ƒŒ— ˜ƒ‡ƒ‰„‚ Š‰
˜‰ ˜ƒ—– ‡Š ‡’‚Šƒ ‹Š”Š ,•‡˜‚Š –ƒ~ 9242402 ‹‡Š—ƒ–‡ 2 ~–„ ~ '…– - Š"„ “‡ƒŒƒ ‚ƒ‚‡ ‡” '– —"

paypal: [email protected] :Š"~ƒ 077-7671812 :•’ 02-5671812 :Š†

6:24 :˜"– 5:45 :‚’‡… 5:21 :‡~-Š˜ 5:46 :‹‡Š—ƒ–‡ :˜— ‡~”ƒŒ 4:35 ‚’‡… 4:45 :‡~-Š˜ 4:31 ‹‡Š—ƒ–‡ :˜ƒ–Ž ˜•Š‚ :†"—˜ †— ‰ —ƒ• ˜—

ƒ–˜‡ ˜—–’114ƒ-—"‚‚~“’ƒ’ƒŒ–ƒ ˜ƒ~‡–"
!ˆ‰ Š ƒŠ ˜ƒƒ‚Šƒ ƒ‡†ŒŒ Š•Œ— ˜ƒƒ†‚ –ƒ‰„Šƒ –‡‰‚Š
˜–‰‚ ƒŠ ‹‡‡‡… ƒŽŠƒ‰"
..."ƒ†‚ ‚‡–‰Ž “–~ ‡˜‡‡‚ –€ –Œ~ ‡‰ ‹ƒ—–€ …~‚ ‹— –—~" :•ƒ’‚Œ ŒŠŽ
(,€-…‡ •–’) "...‡ŽŠ”‡ƒ ‡–„ ‡~ ‡•Š~ ‡‰ –„‡Š~ …~‚ ‹—ƒ
‡•ƒ…Ž€ ‹‚–~ ‡– ƒ~€Š ‚Ž’ ˆ–~

–‡‡…Š Š•˜‡— ƒŠ‡Š ‚‰– —•‡ƒ Š"”„ ˆ‰ ,ƒŒ ‚"•‚ ‚—— ˜ƒƒ†‚ƒ ‹‡‡Ž‚ ,˜ƒ–ƒŠ ƒŽ‡– ‚—Œ …‡”Ž‚ ”‡‰ ,ƒŠ~ ‹‡•ƒ’Œ ƒŽŒŠ
ƒ‡‡ƒ‰‡ ‡‰ ‡‚— ‹‚–~ '– .ƒ‡Š~ ‹—–Ž— ‡‰ ˜~„ ,ƒŒ ‚—Ž— '‚ ˜ƒ—‡ ˜~ƒ ,ƒ ƒ˜Ž ‚‡‚— ”Œ‚ ˜~ ‹‡—‡…ŒŒ‚ ˜ƒŒ— ƒ‡ŽŠ ~–•—
–—•˜~ ‡Ž~" :‡”‚ ...‹‡‡’~ Š•˜‚Š .ˆ‰ Š ˜"‡—‚Š ƒ—‚ ˜ƒ… Šƒ€ ˜~ƒ '‚ ‡… ˜~ –‰ ‡‡Œ˜ ‹ƒ‡ ‹ƒ‡ –ƒ‰„Š

•‡„‡ ~Šƒ ‡‡—† ˜‡—‡ ‡ŒŠ˜ ~ƒ‚ .Š‚ŽŒŠ .‚ƒ†‚ ˜ƒŽŠ …‡ —‡~ –~—‚Š ~Š— ‚ƒ†‚ Š•Œ ˜~ ˜‡‡…Œ ƒ†‚ ˜–‰‚ ˜Œ
..."ƒ‡Š~ –—•˜~— ‚ƒ˜ ˜–‡Œ~ ~ƒ‚ †ƒŒ‚ ‡‡…˜Œ— ‡‡‡Œ‚ƒ ƒ—~–‚ –‚ .…ƒ‰—Š ~Šƒ ƒŽŒŒ ‹Š˜‚Š ~Š

‹ –Š –—’~" :‹‚–~ ‡– –—•˜Œ ˜~ …—Œ –˜ƒ‡— Š‰‰ƒ .ƒ‡†ŒŠ ŠƒŒ€Š Šƒ‰‡ ‹~— ‡Š‡ŒŽ‡Œ‚ƒ ‡Žƒ—~–‚ "‹ƒŠ—˜"‚ ‚„ .˜ƒŽ‰

‚‡‚— Š‚ŽŒ‚ € ?..."‡ŽƒŠ’ Š‡Š –—• Š‚ŽŒ‚ .–˜ƒ‡ …ƒ—Œƒ –ƒ‚Œ ˆ‰ ,‚‡ƒ‚ƒ …— Š— ~ŒŠ ‹‡– ‘~ ,ƒ˜ƒ~ ‚Ž‚Œƒ ƒ‡†Œ

Š"ƒ… Š‚ŽŒ‚" :‡—‚ ƒ•‚ Š— ‡Ž—‚ ƒ–Œ .‹‚‡Š –ƒ„…Š –˜ƒŒŠ ˆ~ ‚–ƒ~‰Šƒ ,—‡Ž‡~ Š‰Š –˜ƒ‡ ‹‡†ƒ—’ƒ ‹‡ƒ‡ ƒŠŠ‚ ‹‡–‚
ƒ ‡Ž‰‚Š ˆ‡‡— ~Š Š~ ...ƒ˜‡~ –Š Š… ˜…~ Š (‡Œ~ ˜‡ –’) ~ƒŒ ƒŽ‡~–— ‚ƒ‚ ~ŠƒŠ‡~ ‹–‡‰„‚Š ‹‡••„Ž ƒŽ‡‡‚ ~Š ‹ŽŒ~ƒ
~˜" :‚Š ‚~‡Œ…‚ ‚‰Ž‚ƒ ‚ƒŠ ‚˜‰Ž ˜~ ‚…–‡~— " ˜ƒŒ–ƒ’Œ‚ ˜ƒ‡Ž–‚
..."‹ƒ•Œ ’~  ‚~ŠŒ ‚˜‡‰‚ .‹‡Š‡
!"Š‰ƒ~ Š ‹‡–Œ ‡~ ƒŽŠ”~" :˜ƒŽ‡ ,‡Œ ‚Š ‚–‡‚ ~˜‚ƒ "!ƒ~Œ ‹‡† Š‰ƒ~‚
ƒ‚—Œ –ƒŒŠ Š‰ƒ˜" :‹‚–~ ‡– ˆ‡—ŒŒ

‹˜ ‚˜~" :‡—Œ ‚Š‚ƒ ?"Š‚ŽŒŠ ƒ’Š† ‹‡—ƒ ~Šƒ ‹‡–Œ ~Š ƒŽŠ”~" ƒ~†˜‚— ‚ŠŒ ‡—Ž~ƒ ‚–ƒ˜ ‡Šƒ€ Š”~ ˜Œ~ ƒŽ‡”Œ— ƒŒ‰ƒ
˜Š~—Ž ,‰ ‹~ ,ˆ~ .ŠŠ‰ ‹ƒ•Œ ‹Š”~ ƒ’˜ ~Š ˜ƒ‡Œ—€ƒ Š‰ƒ~ ‡Ž‡Ž ˜Œ~ ‰— ."Š‰ƒ~Œ ‡Ž
ƒ~ Š‡ ƒ ƒ‡Ž‰‡ ‹~— ˜ ,‡Š ‡‰Œ ‹‡‰‡–” ‹‚ ‹~‚ ,‹‚‡Ž’Š ˜—€ƒŒ‚ ‚ƒŒ ‹‡Ž‚Ž— “ƒ…Œ ‹‡…–ƒ~ ƒ~ ˜‡‚ ‡Ž—‰ :‚Š~—‚
!?ƒ‡Š ‹‡–Œ ~Š— ,Šƒ‰‡‰ ,‡Š‡Š— –ƒ~ ‚„‚ "‡Œ—€"‚ ‡Ž‚ ˜~ ˜ƒ~–Šƒ Š‰ƒ~ Š –ŠŒ —ƒ—…Š
‡~ ‚„‚ Š‡‚ƒ ...ƒŽŠ— ‚Š‡‚•‚Œ ƒ‡‚‡ ‹‚ ‹‡Ž—
~Š ‹˜ƒ~ ˜‡‡…Œ "‹‡Ž˜ƒŽ"‚ Š— ‚‚ƒ€‚ ˜‡Ž…ƒ–‚ ‹˜€‡–Œ ‡‰ ‘~ :~‡‚ ‚ƒ—˜‚ ƒŒ‰
ƒ‡Ž‰‡— ‹Šƒ…ƒ ‡‡ŒŒ ‹˜ ƒ‡~ .‹‡‡ƒ‰‡ ƒŠ "‹‡Š•Œ"‚ Š— ‚ƒ†‚ ˜–‰‚ ˜ƒ… ,ˆ‡~Œ ,Š~ (‚˜‰ŽŠ ˜‡Ž–‚ ˜–Œ~‰) Š‰ƒ~ Š –Š
‡ŒŠ ~‡Œ…‚Šƒ …—Š ,ŠŠ‚Š !‡Ž ‚„Œ ˜ƒ—Š .Š‰ƒ~‚ Š –Š ‰ ~•ƒ ‹˜ƒ~ ˜‡‡…Œ
..."ƒ˜ƒ~ ˆƒ˜Œ ‚„ .‚–~ ~Š~ ,‚Š‡Š… ,‚€– ˜ƒ˜‡…’ ˜Œ…Œ ~Š ‚„ƒ .‚ƒ‚ ˜~ ‡‰‚Š …–†—

•– ‚—•" :—~ƒŽ –Œƒ~ ~Š ‹‚–~ ‡– !‚€—Ž ˜‡Ž…ƒ– ‚ŠŒ

,–—•˜‚ ‡•ƒ…Ž€ ‹‚–~ ‡‰ Š‚ŽŒŠ ƒ–Œ~˜ ‚€~‚ƒ ‚—…Œ‚— ,Š”„ –†ŠŽ Š~–—‡ ‡– ”"‚€‚ Š— ‚ƒ‡‚ ƒ˜–Œ~Š ˜~„ ˜ƒƒ—‚Š ˜‡Ž
‡˜Š‡•— ˜ƒ‡Œ—€‚ Š ‚‡ƒ‚‚ƒ …—‚ ‡– ‹€ ˆ‰ !‡Š— ˜ƒ‡Ž…ƒ–‚ ~‡‚ ˜Šƒ„‚ Š— ˜ƒ‡Œ—€Š
˜–‰‚ ‚–‚ ‹‡‡‡… ƒŽŠƒ‰ ‡‰ –ƒŒŠ —•‡ƒ ‚Žƒ—~– ‚ƒ… ƒ„ ~Š~ ,‚„ Š –Š ‚Žƒ€Œ ~Š— •– ~Šƒ !‡Š— ˜ƒ‡Ž…ƒ–‚ ~‡‚ ‡‡†ŒŒ
,–˜ƒ‡ ‚€—Ž ˜‡Ž…ƒ– ‚€‡–ŒŠ ƒŽ‡‰„ ‹~ ‹€ ,ƒŒ”ƒ ƒƒ‰ ‚"•‚ ‡Ž’Š ‡–‚ƒ !‚ŠŒ
‹‰… ‡ŒŠ˜ ~ƒ‚ ‡‰ ,Š‡‚ Š— ~~Š ƒ†‚ … ,ƒƒ† ƒ– ƒŽŠ ˜ƒŽ— ˜ƒ‡Œ—€‚ ‡Ž‡Ž Šƒ Š‰ƒ~‚ Š‰ Š ƒŠ ‹‡ƒŒƒ ƒ˜ƒ~ ‹‡…—Œ ƒŽ~
˜‚ Š ‚Š‡ ‡‰ƒ .‚‡˜ƒ–‡’ Šƒ ‚‡…Œ‚ Š “–~‚ Š .ƒ„Œ‚ƒ ‹…Š‚ Š .‹‡Œ…–ƒ …ƒ
–‡‰‚Š ‚ƒ…ƒ .‹~ƒ ‹‡•ƒŠ~ ‡Ž‡ ƒ—… ~ƒ‚ƒ ,–˜ƒ‡ ‹‡‡”–~‚ ‹‡‡Œ—€‚ ‹‡†–’‚ Š‰ ˜~ ~–ƒ‚ ‡Ž’Š †–’Œ— ,–˜ƒ‡ ‡Ž…ƒ–‚ ‹~‚—

,‡Ž~ .‚„‰ ‹‰… ‡ŒŠ˜ –ƒ —‡ ‡‰ Š ,‚ƒ† ƒŠ !?˜‡Ž…ƒ–‚ ƒ˜€–Œ ƒ‚—Œ ˆ‰ –‡ ‡‰ƒ ,‹‚‡Š ˜ƒƒ‚Š ‡‰

˜Œ~ƒ ...ƒƒ ƒ‡~Š ,ƒŠ ‹‡‡‡… Š‚ŽŒ‚ƒ ‚˜~ .‰"ƒ‡ – ˜Š‡‰~ ,‚"– ‡ŽŒ‡ ƒŒ‰ ,ƒ„‚ "˜‡Œ—€"‚ ‚Š‡‰~ ~•ƒ ˜ƒ‡ƒŠ˜ ˜ƒ– ˜ƒƒ”Œ ~Š‚ƒ
?‡Ž ‚„Œ ‹‡—ƒ ~Š ‡‰ƒ ,'ƒ‰ƒ –‚ Š‡Š ˜ƒŠ‡‰~ .˜ƒŽŒ ‡…ƒŠ—Œ .‚ƒ”Œ ˜ƒƒ .†"ƒ‡ƒ ˜— ˜ƒƒ
‹‚ ‡‰ ƒ„‚ ‚…’—ŒŠ ƒ†‚ ˜–‰‚ ‹‡‡‡… ‹Šƒ‰ —€ƒ‚— Š‰ƒ~‚ ˜~ ,‹‡…–ƒ~‚ ‡Ž’ ,ƒ~Œ ƒ…‡—— Š~–—‡ ‡Šƒ€Œ ˜ƒ~Œ€ƒ –’Œ – ƒŽ~‚ƒ

ƒ–~• ‘ƒ‡ ‡–Š  –…~  —ŒŒ ‹‡~”~”

˜ƒŒ Šƒ ‡Žƒ–—‰ ,‡‡ƒ”Œ ƒŒ” Š‡‚ƒ .Š"”„

."ƒ‡˜ƒ~ ˜ƒ~ƒ ƒ‡˜ƒ~‰ —ŒŒ ˜ƒŠ‡”~

ƒ~”‡— ‹‡—€–Œ‚ ƒ‡– ,‡ƒ’”‰ ~Š— ,‰~ƒ

‡Š˜ƒ‰ ‡ ‹ƒ‡‰ ŒƒŠ Š‡‚ .ƒŠ•˜‚ Š‚Œ

– Š‰Š ƒ—~–ƒ —~– .ƒ~Œ …‡Š”Œƒ –‡‡…‚

‡ŽŽ‚ –Œ~‡ƒ ‡"’ .‚—ƒ•—

.‚Š‡Š… .ƒ‰ ˜ƒ˜‡…’ ‚„ ƒ~– ~Šƒ ,‚…–†— ˜‡Ž–Š ƒ†‚ ˜–‰‚‰ ,Šƒ€ ‡Ž ‚„Œ ƒ—ƒ ‹‚‡Ž’Š

"ˆŒ”Š ˜’‚ ‚˜~" Š— ‹ƒ‰ ƒ€’Š ~Š— –‚„‚Š
! ‹‡Œ‰… ‡‡ŒŠ˜
–‡‚ – ‡Ž’Š Šƒ’–‡Š ˜‡–‡ ‡ŽŒ …~ ‡€‚ ‹’
‚˜…‡Ž— ‚–”‚ Šƒ€ Š Žƒ~˜‚ƒ Š"”„ •‡Ž†ƒŠ’ ‡– ƒ~€‚ (‡-†‡ •–’) "˜Œƒ‡ ˜ƒŒ –‚ €ƒŽ‚ Š‰" :•ƒ’‚Œ ŒŠŽ

‚˜ƒ ‡ƒ€ ‹ ‚‡‡˜‚ƒ –—‡‚ ˆ–Œ ‚˜† ƒ˜ ‡‰ ƒ˜‡ ƒŽ‡~ƒ ˜ ƒ ‡~— –‚ ‹~ ‚Œƒ :(˜"‚ ƒ–’) ‹‡‡… “’…‚ —–ƒ
Š‰ ƒ–‚„ƒ‚—  ,‚–ƒ˜‚ ˜Š• ‡‡ Š —•˜Ž ‹ƒ•Œ Š‰Œ ,‹ƒŠ‰ —‡€–Œ
Š‡~ƒ‡— ƒ‡Ž’Š —‡~‚ ‚‰ .Š"…– ƒ˜‡… ‡–—• ƒŒ ~ƒŠ ‡ŒŠ˜ Š— ƒƒ‰ €ƒ’ƒ €ƒŽ— ‡ŒŠ –Œƒ…ƒ Š• ,ƒ‚”• ƒ€ŽŠŒ Š~–—‡
˜…~ Š ,ƒŠ‚ —‡€–Œƒ ˜ ƒ —‡—ƒ ,‚’ƒ€ ‚–ƒ˜‚ ˜~ ŒŠ— ,‹‰…
.‚‡—ŒŒ ‚~‡Ž‚Šƒ ‚Š Š –Š
.ƒŽ‡ ˜ €ƒŽ‰ ƒ €ƒŽ‚— ‚Œ‰ƒ ‚Œ‰
.‡—ƒ‡‰ƒ ‹ƒŽ ‡– ‚–Ž‚ ˜~ ––ƒŠ –‚ ‚‡Ž ‰~ƒ
‚Œ‰=] ‡—Ž‡~ –~— ‡~—’† ‚Œ‰" :(.€‰ ˜ƒ‰Œ) ~–Œ€ Š"„… ƒ–Œ~
‚Ž˜‡~ ‚–~—Žƒ ƒŒ—Š ‚˜~ ~Šƒ ‚’–ƒ ‚˜—•‚ ~‡‚ ˆ~ ‡Œ•Œ ‡Œ‡‡• ~Šƒ ‚–ƒ˜ –’ ‡Œ•Œ ‡Œ‡‡• [‹‡—Ž~‚ ƒ– ‹‡—’‡†
‡Ž’ ‹‡Œƒ ~Šƒ ‚–ƒ˜ –’ ‡Ž’Œ ‹‡Œƒƒ ‹‡Œ•—=] ~– ~–€
.˜Š•ƒŠ•‚ ‚˜
.~–Œ€ —"‡‡ [‚–ƒ˜ Šƒ€ ‹~
~‚ Š…‚ ,–‚ ‹ ,‰Œ –…~Š ,‰Œ‚ ~‚ —€’Ž—‰
:(ƒŒ ‡ŒŠ— –’) Š"”„ ˆ~–‡ƒ~ ŒŠ„ ‚ŒŠ— ‡– ƒ~€‚ ‚—•‚ƒ
ƒ–Œƒ ƒ˜Œ‡—Œ …‡Š”‚ ~Š— ˆ‰ Š –‚ ˜~ ‘€Šƒ •ƒ”Š ~Š ,‚‡Ž’ ‹‡Œ• ‰Šƒ ‚–ƒ˜‚ ˜~ ‹‡‰Œ— ‹‡—Ž~ –ƒŒ ‹~
˜~„ ‚˜ƒƒ‡” ‚–ƒ˜‚ ‡–‚ .‚– ~–€ ‡Ž’ ‹‡Œ• ‹Ž‡~ ƒŒ ƒŒ
˜Šƒ˜ ‹ƒ— ‡~ ˜Œ~— ‚~ƒ– ~ƒ‚ ƒ‡—‰— ƒ‡’Œ †Š’ ƒ‰ ‹Ž‡~ ‹~ƒ .‚Œ‰… ‚Ž•— •„ ~ƒ‚ "•„ ‡Ž’ ˜–‚ƒ"— Š"„… ‡– ‡"’
‹‚ƒ ’"— ‚–ƒ˜ ‹‡–’ƒ‰ ‹‚ ‡–‚ Š"„… Š— ƒ„ ‚—– ‹‡Ž‡Œ~Œ
...‹‡Ž–‚ Œ
!?"‹‡—’‡†" ~Šƒ "‹‡—–"
:‹‡~‚ ‹‡–‰ ˜…Ž ƒ‡—‚ ,ƒ‡’ƒ‡€ ˜~ –‚ Œ——‰
‡Œ‰… ‡‰ •– ‹‡ƒ‡ ‹‡—Ž~ ‹˜ƒ~ ‡‰ ,ŒŠ„ ‚ŒŠ— ‡– –~Œƒ
‹–ƒ’Œƒ Šƒ€ ~’ƒ–Š ?‚Œƒ –‚ ‚ŒŠ Š—Œ ˆŠ Šƒ—Œ~ ƒ— ˜Œ€ƒ‰ ,˜ƒƒ”Œ‚ƒ ‚–ƒ˜‚ ‡‰– ‹Š ˆ– ‹‡–ƒŒ‚ ‹‚ ‚–ƒ˜‚
'‚ •ƒ— ‹‰… ‡ŒŠ˜ Š— ƒ˜ƒŠ€ Š~ ,‹ƒ‡‚ ˜ƒ— ˜~ ‚–ƒŒ‚
‹ƒ~˜’ƒ –‡ – ƒ‰ƒŠ‡‚ ˆ–ƒ ‚Šƒ€ –‡Š ƒ‰– ‚——
.‹˜€—‚Œ ‚ŠŒŠ ~ƒ‚ ‚„ – ,‚–ƒ˜‚ ˜—ƒ• ‹”˜Œƒ
~—Ž— ˜ƒ~ƒ’–‚ Š‡Œ–˜ ˜~ƒ ƒ’‰ ƒ—ƒ ‹‡ƒ— ƒ‡Š ƒŠ’Ž˜‚
–’ ‡Ž’ ‹‡Œ•— ‹‡—Ž~ ‹˜ƒ~ ‹‡—’† ‚Œ‰ Š"„… ƒ–Œ~— ƒ‚„ƒ
˜Šƒ„ ‹ƒŠ‰ ‹— ‡~— ƒ~– ,•‡˜‚ ˜~ ‹‡ƒ—‚ ƒ…˜’—‰ .ƒŒ ‹Ž‡~ƒ ,ƒ‡Ž’Œ ‹ƒ•Š —‡ƒ ~ƒ‚ —ƒ• ‚Œ‰  ‹‡Ž‡Œ— ˜Œ…Œ ‚–ƒ˜‚
ƒ˜—ƒ•ƒ ˜~„‚ ‚Ž‡…‚Œ ƒ —‡ ƒŒ” ‹‰… ‡ŒŠ˜ ‹€— ‹‡Ž‡Œ
.‚’—~Š •‡˜‚ ˜Šƒ‰˜ ˜~ ƒ‰’—ƒ .‹‡†ƒ—’ ‹‡— ‚Œ‰
.‚–ƒ˜‚ –’ ˜—ƒ•‰
‡‰ ‹‚ ƒŒ‚ ƒ…˜’ Š ƒ~” ,–‡Š ~’ƒ–‚ ‡€‚—‰
‡‡ŒŠ˜Š ƒ‰‚ƒ ‚‰–‚ –ƒ…Š ‡–•‡‚ ‹–ƒ€‚ ‡‰ ‹‡ŒŠ ƒŽ~”ŒŽ
‹~ ‡€‚ ‹‡~‚ ‡ ‚Ž‚ƒ .‹‡‡Šƒ…Š ‚’ƒ–˜ƒ –ƒ„Œ ~ƒ”ŒŠ –ƒ…Œ ƒŽ ,‹ƒ‰ ‡ƒ„‡ƒ Šƒ„Š‡„ ‡‰Š  ‡€‚Š ŠƒŠ— ,‹‡Œ‰…
‹~ƒ .‚˜‡‡ƒ ‚–ƒ˜‚ ƒŒ‡ŠŒ ‹Œƒ–Œ— ‹~‚ ˜ŠŒ ˜–•‡Š ˜ƒƒŒ
ƒ—~‡‡˜Ž –‡‚ ‡~’ƒ– ƒ–ƒ ˜Ž‰ƒŒ ‚Š…Œ ‚Šƒ…‚ ƒ˜ ‹ ŠŒ— ‚–ƒ˜‚ …‰Œ ‹~‚ Š— ƒ˜ƒŒŒƒ– Šƒ€ ‚Œ ‹‡Ž‡Œ ƒ‡‚ ‹‡—Ž~

ƒŠ’Ž˜‚— ‹‡ƒ—‚ …~ ~ƒ‚— ƒ ~’ƒ–‚ –‡‰‚ .‚˜ƒ~’–ŠŒ .‹~˜‚ ƒ‡Š~ ‹‡…‡‡˜Œ ƒ‡‚ ,‚ €‡ƒ

‡•‡˜ ‡Š ƒ‡‚ ‡–‚ ,ˆ˜ƒŒ‰— ‚†ƒ— :ƒŠ –Œ~ .ƒ‰– ƒ‡Š .‹‚ ‡†ƒ—’ Š”~ ‡† ’ƒ~ ŠŠ‰ ˆ– ‡ƒ”Œ ƒ„ ˜ƒƒŒ –ƒ…ƒ
‚~‚ ~Œ€ƒ‚ Š—ŒŠ ƒŒ‰ ,˜ƒ~‡”Œ ƒ–‡~— ‹‡–•Œ ˜~„ —‡…ŒŽƒ
‚Œ Š~ .ˆ˜Š ‚’ƒ–˜ ‡‰Œ ‡˜‡‡‚ ‹‚— ‹‡— ‚Œ‰ ‹–ƒ’Œƒ ƒ‡ :ƒ˜…‡— Š"”„ ‡‡†—Ž‡Š–• –"–€‚ ‹’ ‡‡” ‚˜ƒ~
˜’ƒ•˜ —‡~ ƒ„…‚ Š— ƒŽƒŒ .€. ‚Š—ŒŒ‚ —~– Š— ƒ–ƒ•‡
˜’‚ƒ ,‚’—~Š ‚’–Œ‚ ‡— ˜~ ˜•–„ ˆ‡‡ ‚˜~ƒ ‚—~ ‹‡–… ‹‡Ž• ƒ‡‚ ,–ƒ•‡‚ ‡Ž’Š .˜ƒŽ ƒ‡€ ˜–‡„€ Š— ‚–‚
."†ŒƒŠ’‡" ~Š ~"ƒ„…‚ ‡–‚ .‚—‡€’ ‚‡‚‡ ‚Œ ƒ~Œ ƒ€~— ,‹‡ƒ‡
.ˆŠ –ƒ„Š Šƒ‰‡ ‡ŽŽ‡~— ˆŒ”Š €Ž ƒ˜ƒ~ Ž‰—Š ˆ‡–” ‡–‚ ?‚Š—ŒŒ‚ —~– ‹ –‡ ~ƒ‚ ‚Œ
ˆ‡~ .‚„‚ ‹~‚ ˜~ Ž‰—Š ”‡‰ ~"ƒ„…Š ˜ƒ” ˜˜Š ƒ~ .‚–‡„€‚
‚ƒ•˜‚ ˜~ ˜‡…—‚ ƒ‡‡ ƒŒ— Š –Œ ‡‰ —‡~‚ “–’ ‹˜ƒ~ ‡‚Š ƒŠ‡‰—‚ ~Šƒ ...—€‚ ˜~ ˜˜Š ˜ƒƒ•Ž ‚„‡~ Šƒ –Š
‚–ƒ˜ ƒŒ‡ŠŠ ƒ‡Œ‡ Š‰ –Œ˜Œ— ‡Œ Š— €—Ž‚ ƒ‰– ˜~ "‹‡”ƒ‡"
.‚Šƒ…‚ ƒ˜Š ‚˜‡‚— ‚Žƒ–…~‚ ƒ„…Š ‡‰ƒ .'ƒ‰ƒ '‚–‚ ‹‡–Š ‚‰ƒ„' ~Ž˜‚ –Œ~ ƒ‡Š— ,—ŒŒ ‚Œ—Š
‡Ž‚Žƒ" Ž˜‰ƒ ,‹Šƒ‰Š “‡‡Œ— ‚„ ~ƒ‚ ‡–‚ ?˜ƒ” ˜‡Š ˆ‡–” —‡~
‹‡~–Ž ˆ‰ - „€–‚ ~Š –‚ –Œ~ - ˆ‡’Š‰ Š—ŒŽ‚ƒ
!"‚‡—ƒ˜ƒ ‚” ƒŽŒŒ
‹‡–Œƒ~ƒ ‹‡Ž–‚ ƒ‰ ‹‚ ‹‡Š„Š„Œ ‹‚‡Œ‡ Š‰— ‹‡—Ž~‚
–—~‰ ‚„ ‚‡‚ .ƒ„‚ ‚’ƒ˜Š ‚‡Žƒ–‡~ …‡‡˜‚ ƒŒ” —‡~ ƒ„…‚
‹‡–‡…Œƒ ‹˜‡ ‹‡’‡†Œ ˆ‰ƒ ,Š‡ƒ‚Š ‹‡ƒ— ‹Ž‡~— ‹‚‡Š —‡ ‡‰ ‚–Œ~ƒ —‡~ ƒ„…‚ Š~ ˜…~ ‚—~ ‹€ ‚‡€‚ ‹‡Œ‡ ‹˜ƒ~
.˜ƒ–ƒ–” ˜ƒ–” ‚Š ‹‡—ƒ .‚‡‡…Š –ƒ‡ ‚Ž‰‚ Œƒ ‡˜…’—Œ • ‚Š
Š‰ƒ ,‚–ƒ˜‚ ‡Šƒ€ƒ ‹‡Ž–‚ Š ‚~Ž—ƒ Š– ‡”‡… ˜‡‚ ‡Ž ,—‡~ ƒ„…‚ ‹ ‚—‡€’Š ‡€Œ ‚Š—ŒŒ‚ —~– ‡‰ ‚Œ—— ƒƒ‡‰Œƒ
Œ Š— ‚„ ‡Ž ƒ˜‡~ –‡ —‡~ ƒ„…‚— –—’~ ‹~ ˜—•Œ ~‡‚
‹Ž‡~ƒ ,˜‡‚ ‡Ž ‡Ž‡ Š•Šƒ €ŠŠ ‹˜ƒ~ ‹‡—ƒ ˜ƒŽŒ„‚
...‚~Š’Ž ˜ƒŽŒ„‚ .‡Œ˜Šƒ ˜…~ ‚Š •‡”‚Š ƒ•‡’‡— ,‚Ž‰‚
‡Ž ˜Š”‚Š ‚Žƒ–…~‚ ‹˜ƒ•˜ ˜~ ‹‡~Œ ˆ‰— ‹‡Ž‡Œ
:—‡~ ƒ„…‚ –Œ~ ‚—~‚ ‚~”‡—‰ ?‚˜—•Š ‡€‚ —‡~ ƒ„…‚ ‚Œƒ
ƒ— ,‹‡Ž– Š„Š„Š ƒŠ€–ƒ‚— ƒ‡‰Œ ‡‰ .‡Ž…ƒ– ƒ‡Š‰Œ ‹˜‡ ..."˜ƒ” ‡Š ƒŽ˜Ž –~—‚ Š‰ ‡‰ ...‹Šƒ‰Œ –˜ƒ‡ ‡ŽŠ —ŒŒ ‚–‡ ~‡‚"
‹‡•Ž Šƒ€‚ Š— ƒ˜ŠŒ ‹ƒ– Š ‹‡†‡Œ ‹‚ ‡†ƒ—’ ,‰ ‡‰ ‚Ž‚
ˆ‡—Œ‚Š ‹’–ƒ ‹‡—•Œƒ ,˜…‰ƒ˜ Š‰ ‹‚Œ ‹‡Œƒ— ‹Ž‡~ ˜ƒ‡’”‚ƒ ‹‚Š— ‹‡Œ”Œƒ”Œ‚ƒ ‹‡–”‚ ‹‡€—ƒŒ‚ ‡’Š ƒ˜ƒ~ "‹‡Ž…ƒ"ƒ

"… - Œ— ˜…—Œ ‡"’ .‚„ƒŠŽ‚ ‹‰– ...ƒ„ ‹˜€‡–Œ Š’—Š ‹~˜‚ ,ƒŽŒŒ ‚–„Š

"...˜Š…€ –‡‚„ ‡ƒ‚" ‹‡€—ƒŒ‚ ‡’Š •– ,ƒ‰Šƒ ƒ‰‡–‚Š ,˜Šƒ„‚ ˜~ ƒ…Š Š€–˜‚ ‹~
‡…‡ ƒ‰Ž‚ ƒ„‡~‚ –ƒ… ƒŽ ~‰Œƒ ,‡—‡~‚ ƒ”Œ ‡’Šƒ ƒŠ—
.Š~–—‡ ‡€…Œ …~ ‡~– –‡~ ƒŽ‡Ž’Š— ‚—Œ‚ —ƒŠ ‰Œ ‹~ ƒ‡Ž’Š ‚~ƒ– ‹~ ƒ€‰ƒ .ƒ–…Š ‹~ ‡— ƒ‰‚
˜Ž‰‚ ˜‡ ‚Œ‡‚ Š •’ .—..‚ ‹— ‹‡Ž’ „ ‡ƒ‚‡ ~ƒ‚ ‚Š‚ ‡‰ ƒŠ —…Š‡ ƒ‚ ~Œ—‰ ˆ~ ...ƒ‰‡–‚Š ~Š— ‚†ƒŽ ,‹‡–•
‹ƒ‡‚ ‡‰ ‚ƒ ‹ Š• „‡–‰‚ƒ ƒ† ‹ƒ‡ ˜Š’˜ ”Œ~
Šƒ~—Š ‡ŠŒ ƒŒ”Œ ˜~„ ‚— ..."˜ƒ–”ƒ‡" †ƒ‡’ –ŒƒŠ ‡~ .‚”•Š ‚”•Œ ƒ‡Š~ …‡‚ ‚Ž˜—Œ ‡Œ ,€Š’ƒŒ –‡— ˜Œ~
‹— ƒ…‰ƒŽ— ‹‡Œ‰… ‡‡ŒŠ˜‚ ‡Ž•„Œ …~ ˜~ ƒ~ –‚ ˜~
ƒ–ƒ ‡– ƒ~€‚ ‡’Œ ‚Žƒ–…~Š ƒŽŒ— ,‚„ ‡ŽŠ ˜Ž‡ŽŒ ~Œ€ƒ
.‹‡‡… “’…‚ Š ‹‚ƒ ,‚Š‡’˜

–‚ .‚Šƒ€‚ ‚’”ƒ…‚ • ˜Ž‰‚ ˜‡ Šƒ€ —– ––ƒ˜Ž
ƒ˜ƒ‡‚ ŠŒ ,‹‡Ž’ „ ƒ˜ƒ~— ‹ƒ—Œ ,ƒ‡’Œ ‚€‚ ~”ƒ‚Š ~–‡‡˜Ž
Š‰ ‹‡Ž‰ƒŒ ƒ‡‚— ‹‡–„ƒƒ ‹‡Ž ‹€ ˆ–˜Ž ,‹‡Š~ƒ ˜–€

.ƒ˜–„Š ~ƒŠ ˜

‚‡‚ Šƒ‰‡ ~Š ,–ƒŒ~‰ ,‹— ŠŠ’˜‚ ~ƒ‚ ‹€— ‹‡‡… “’…‚
‹~ ‚—–Œ ”‡‰‚" :‡€‚ƒ ƒ„‚ ‚’ƒ˜‚ …‰ƒŽŠ —‡–…‚Š
ƒŽ•„ Š ƒ‡”‚ƒ !?"ƒŽŒŒ ‹‡Ž•„ €Ž‰ ƒ‡Ž’ „‡‚Š ƒŒ”Š
,‚–‚ ƒŽŒŒ •„ ‡Ž‡–‚ƒ ‚‡— ˆ’‚ –‰ ‡Ž•„ ‚Ž‚" :–Œ~

."“–~ ˆ– …‡‡˜‚Š ‚’‡~ ƒ‡Š

—ŽŽ— —Žƒ‚ Š ‹‡Œ‡ ˆ–ƒ~Š –’Š ƒ‡ ‡~– ‡ƒ‚‡
.ƒ˜…’—Œ ƒ–‡~— ˜ƒ—•‚ ˜ƒ‡~‚ ŠŒ ,‹‡Œ—‚ Œ .—..‚

.Š‚•‚ Š‰Œƒ ‹‡‡… “’…‚Œ ‚Š‡…Œ —•Šƒ ~ƒŠ “Š~Ž ‘ƒŠ
ƒŠ’ƒ ƒ‡‡… …"…‚

..."–‚ €ƒŽ‚ Š‰" ‡˜‡‰„" :~Ž—‡Š ‡~‚‰ ˆ– ‡ŽƒŠ’ ˜‰— ‹‡– ††‡”— ~"†‡Š— Šƒ€
..."–‰Œ ‚„ ‡˜‡Ž— ‹‡˜‚ ' ŠŒ ...‹‡…ƒƒ–Œ ‹‡˜ '€ ƒ ˜ƒŽŠ
ƒ ‡– - ‡‡—†Œ ƒ~€‚ ‚ŽŒ˜Ž— –…~Š ‡Œ ƒ‚‡Œ €—ƒŒ ƒŽŠ ‡~ ‡–‚ ?˜ƒ‰‚ –Œ ‹‡˜ ƒŠ~ Š Šƒ€ –‚ Š~—
‚—Œ –‡~ ‡‡—† Š— ‚–Š Š"”„ Š’Ž‡‡ƒƒ —‡– ?ƒ•ƒ‡ ‚Œƒ

.ƒ˜Šƒ€ Š ƒŒŠ –‡‚ ‡Ž Š‰Š ‹–€— ƒ~ ƒ‡Š ‚ƒ†‚ ƒŽƒ‡Œ ‡‰ –—Š ‹~ Š‰Š ˜ƒ—–‚ ˜Ž˜‡Ž „~ƒ
˜ƒŽŠ …‡Š”‚ –‰— Š• Š –ƒŒ ‡Šƒ~ ?—‡~‚ ƒ‚‡Œ ,ƒŠŠ ‚ƒ–•‚
‚–ƒ˜ ‡Š ‹‡ƒ‚‡ ‡Ž— ƒ‡Ž’Š ƒ‡’ƒ‚ –—~‰ ‚„ ‚‡‚ ‹‡•‚Š …‡Š”‚— ‰— –ƒŒ ~Œ—ƒ .‹‡…ƒƒ–Œƒ ‹‡–~ƒ’Œ ‹‡˜ ‚—Œ…
ŠŠ‰ ~Š~ ,‚„ ~Šƒ ‚„ ~Š ‡Šƒ~ƒ .Š~–—‡ ‹‡ŽŒ~Ž ‹‡˜ ‚—Œ…
…~ Š— ƒŽ˜… ‚‡‚— ,‡‚ ‡ŠŒ …~ .˜ƒŽƒŒŒ ‡• ‚—Œ… ˜‰— †‡‡’ –ƒŒ ‡Šƒ~ƒ ,‡Š‡’˜ Š— "‹‡˜" ‚—ƒ Š –ƒŒ

ƒ˜ ‡~— „‡–‰‚ƒ ‡ ‡‡… ~”‡ ,‚Š‚•‚ ‡—~–Œ ...–‡— Š— "‹‡˜"

.‡‚ •’ Š ˜ƒŽ† ƒŠ ƒ‡‚— ‹ƒ—Œ ,•’‚ ˜~ ‹‡‡•Š ~Š— ”Œ ~Š~ ƒŽ‰˜‡ ~Š ,ƒŠ~ ˜ƒ‡–ƒ•Œ ˜ƒ–—‚ ‡•ƒŠ‡… ,ƒŒ‰
‚„‚ "‡~Ž"‚ ƒ‚‡Œ ˜Œ~‚ ˜~ ‚Š€Ž—‰ Š~ ,ƒ‡†ƒ ˜ƒ‰‚ ˜~ ‹‡–‡‰Œ
–Š ‚ŽŒ˜Ž ‚˜ ‚„— ‹ƒ—Œ ,–‚ ~‰ ‡‡—†Œ –Š .€‡—Œ‚ƒ €—ƒŒ‚ –ƒ… Š ƒ‡‡ƒ ƒ‡ ˜ƒ† ˜ƒ–—‚‚ Š‰— ––˜‡
‡– ‹–ƒ’Œ‚ ƒ~€‚ –—~Œ –…~ ~Š ~ƒ‚ –ƒŒ‚ "‡~Ž"‚ ,‰ƒ
–‡ ˜Œ~‚ƒ .ƒ—‡ ‰ƒ ‹‡—Ž~ ƒ ƒ~–‡ ƒŽŒŒ— ——…ƒ ‚‰„— "‹‡˜"‚ Š ˜‰—‰ƒ "–‚~ ˜‡" ‡–’ –…Œ Š"”„ ‡•Šƒƒ –‚~
,–ƒŒ ‡Œ ‚˜ ƒ‡— ƒ‚—‡Œ ‡‰ƒ .ƒŠ~ ƒ‡–’ Š ‚˜‡‡‚ ƒ˜Žƒƒ‰ ˜ƒŽŠ
‹ƒ‡ ‹Šƒ~ƒ .ƒŠ –‚ ˜~ –Œ— ‹‡Œ‡ ‚Œ‰ .˜–Ž ‚‡‚˜
?Š‡Š ˜ƒ–—‚‚ ˜~ ƒ˜ ˜ƒŠ‚Š ‡‚Œ ‚‡‚
‚•‡”Œ ƒ~Œ— ƒ‡’Œ †Š’ƒ ‡‡˜Œ‚ Š— ƒŽ˜ƒ… ˜~ —€’ …~
‹‚‡˜ƒŽƒ‰˜ƒ ‹† ˜~ —–’Šƒ ‡‚Š ‹‡~—‰ :‘Š~Œ ƒŒ‡Š ~‰Œ
...ƒƒŒ‡Š „‰–˜‚Š ƒŠ ‡–’Œ –‚—  ƒŽ˜… ˜ƒ€‚Ž˜‚ ƒŠ .‹‡† ˜~ –‡‰‚Š Š‰ ‹ƒ• ˆ‡–” ,‚–ƒ˜ ‡Šƒ€ƒ ‹‡Œ‰… ‡‡ŒŠ˜ Š—
‡Œ —~–Œ Ž— –…~ •–ƒ ,‚–ƒ˜‚ ‡Ž‡Ž• …"Œ ‚Œƒ”‚ ‹˜ƒŠ€ ˜~
~Š— „‡–‰‚— —‡~‚ ‚Š… ‰Œ –…~Š ‹‡Œ‡ –’Œ ‚Ž‚ƒ .ƒŽŠ— ‹‡–”‚ ‹‡€—ƒŒ ‹€ ,‚Žƒ‰Ž ‹‰‡–‚Š ”‡‰ Š‡‰—Žƒ ‡Ž ,–ƒŒ

—‡– ƒ ‡– .ƒ‡Œ‡ ‡Œ –†’Žƒ ,‡‚ •’Š ˜‡‡”‡

‡’•‚— ˆ‰ Šƒ ‡ƒ‚‡ ƒ˜ƒ~ Š— ƒ˜–‡†’ Š ~Œ –†”‚

–Œ— ƒ‡Œ‡ Š‰ .ƒ˜Œ—Ž ƒ•‡˜ ˜ƒ– •ƒ ,ƒ‡—Œ Š

–Ž •‡ŠŒƒ ˜ƒ‡Ž—Œ ŒƒŠ ‚‡‚ƒ ,ƒŠ— †‡‡”–~‡‚ ‹ƒ‡ ˜~

‚–ƒ˜‚ –— .ƒ˜Œ—Ž ‡ƒŠ‡Š

..."˜Š…€" ƒ–‚„‚ ,‹‡Ž ~ ƒ‡‰ Š— ƒ„ ‚€—Žƒ ‚–ƒŒ… ‚ƒ”Œ
˜~ƒ ˆ‡~ ˜~ ‰" :•ƒ’‚Œ ˜ŒŠŽ ‹~ƒ
•"‰ ˆ–”ƒ‚ ‹’ :~"†‡Š— Œ–‡ ˆŠŒ‡Š~ ‡– ”"‚–‚ –’‡ ! (‡-‰ •–’) ..."ˆ‡Œ‡ ƒ‰‡–~‡ ŒŠ ˆŒ~
‰Š .ƒ˜–†•Œ ˜~ •‡Š‚Š Š"”„ ƒŠŠŒ ŠŽŒ –„Š~ ‡– –"ƒŒ~
˜ƒ”Œ ,‚~–ƒ ~" :(ƒ† ‹‡—ƒ• ~Œƒ…Ž˜) Š"„… ƒ–Œ~ƒ
.—~ †Œ ƒŠ ~‡‡— Š"”„ Œ–‡ ‚ŒŠ— ‡” ƒ ‡– ƒŽŒ —•‡ …’•Œ ‚"•‚ ‡~— ,‚"•‚ ‡Ž’Š ‚‡… ‚Œ‰ ‹~ƒ ~ ƒ‡‰
˜~ ‡‰— Š ,—–‚ ƒ—Œ ?ŠŽŒ .—– ‡ •‡” ‡ ƒ–‰—
,–ƒŽ˜ ƒ‡‚— ˜ƒ—…ƒŠ‚ ‹‡Š…€‚ Œ ˜Š…€ Š†Žƒ ‚ ˆŠ‚ ‡Œƒ ‘‰‡˜ ‚Œƒ ...[•…”‡ ˜ƒ‰–] ‚„‚ ƒ‰‚ Š‰ ˜~ ‚"•‚ ƒŠ ˜Ž ,ƒ‡~
–—~‰ .‚ƒƒ‰‡ ~Š— ‡‰ ...‡Š ‡Œ ˜Š…€‚ ˜~ –‡‚ —~‚ ‹ƒ… ˜Œ…Œƒ ‰Œ‚ .‚"•‚ ƒŠ –’ ‚Œ ,ƒ‡~ ˜~ ‡‰— Š ,‚„ —– ‹~
ƒ‰ ‡Ž’Œ ˆ‰ €ƒ‚ŽŠ Š ‡ƒ~– ‡~— ~‚ ƒ…‡‰ƒ‚ ,ƒ‡~ ‡Ž’Š ˆ‰ ‡€‚
•– ‰ ‚—ƒ ,–…~ – ‡" ˜•„…ƒŒ ˜Š…€‚— ~Š ‚~–Ž ‚‡‚] ~‚ ."‚Œ‰ƒ ‚Œ‰ ˜…~ Š ˜ƒ–…~ ˜ƒƒ”Œ ‚—ƒƒ ƒ‡˜ƒ~ ˜~

.[ƒ——‚ ‹—Š Š ‚–‡‚„‚ ‚–ƒ˜‚— ‚Œ— ,˜ƒ‰ ƒ—ƒ–‡’ Š"„ "Œ–‚
‹~‚ Š— ƒ˜–‡”‡Š ‹‡’˜ƒ— ‹‚— ‡Ž’Œ ~ƒ‚ ‹‡–ƒ‚ ƒ‡‰
‡Ž’Œ ,‡Š ‡Œ ˜Š…€‚ –‡‚Š •‡’‚ ƒ‡~ ‡– ˜~ ‚ Œ——‰ (˜"‚ ƒ–’) –’ƒ ‹˜…‚ ˆ‰ Š ‚Œ˜ƒ .‚"•‚ ƒŒ‰
ƒ‡~ •‡Š‚—  ƒ‡ ˜Š…€‚ •‡„…‚Š …ƒ– „ƒ “Œ~˜‚ƒ ƒ‡~ ‡ƒƒ‡” ƒŠ …ƒŽ— ƒ–Œ€ƒ ƒŽŒŽ (:€‡ ‡ƒ–‡) ~–Œ€ –~ƒŒ ‡–‚
‚ƒ† ‹‡–ƒ‚Š •‡„…‡ ˆ~‡‚ƒ ,~–Ž—Œ ~–Ž ~Š— ‹~Š
...ƒ‡ ˜ƒ—• ‚ƒƒ‰Ž „"‡— ‘~ ,ƒ˜–†•Œ
?ƒ˜~‡– Š
‹‡‰–~Š ŠŠƒ‰ ˜ƒŽƒ~ ‚Œ‰ ƒ–‡~ ‚Ž— ‹‡—ƒŠ—‰ ‡Ž’Š :–’‡ ƒ
‡Œ "Š ƒ–†’Ž ‹‡‰–~‚ ‡ƒ†Œ ‚Œ‰ –—~‰ ,•– ‡Ž ‚‡Š ‡Ž ,(‹—) ˜ƒ’ƒ˜‚ ƒ˜‰ –‰— ‡’‰ ~‡‚ ‚ƒ—˜‚ ~Š~
ƒ‚„ ,~–Ž—Œ ~–Ž ~Š— ƒŠ …ƒŽ— ‹‡–ƒŒ~ ‹‡– ‚Œ
.~ƒ—ŽŒ ‹‡‰ ƒ‡‚ ƒ€‡‚ƒ –”‚ .Š"…– ‚„ –…~ ‚„ ‹‚‡Œ‡ Šƒ ,‹–ƒŠƒ ‹‚Š ‡–—~ ,'‚ ‡ Š~ ,‹~ ‡Ž ‹˜

- ‡•‡Ž• Š~–—‡ •‡ ‡– ƒ~€‚ Š~ ŠŠƒ‰‚ ‡Ž ,~ƒ’‡~ ƒŽ‰Ž ."ƒƒ‰Š ƒŽ~–— ƒŽ‡•ƒŠ~ ~ƒ‚ ˆƒ–" :ƒŽ~ ‹‡‰–Œ ˆ‰
‹‚Š ‡—‚ ?‚„‚ Šƒ€‚ –‚ ‚Œ Š— ƒ‚ƒŠ~—ƒ Š"”„ –Š’‡‡†‚
,‚Œƒ‡~‚ ‚~ƒ—‚ ‡Šƒ”‡Ž ‹Ž‡‚ ƒŠ~ ‹‡‰–~ Š— ‹‚‡–ƒ‚ :–Š’‡‡†‚ •ƒ’ ‹‡Œ— ˜ƒ‰ŠŒ Šƒ ˜Š• –…~Š ‡‰ ,~ƒ’‡~ ~”ŒŽ
‹‡ ‚‡‚ ~Šƒ ‹‚‚ ‹‡~–ƒŽ‚ ˜ƒŽ…Œ ƒ‚— ‹‚‡˜ƒŽ— †‡Œ –—~ "‡Ž’ Š ‹‡–…~ ‹‡‚ƒŠ~ ˆŠ ‚‡‚‡ ~Š ...ˆ‡•ƒŠ~ '‚ ‡‰Ž~"
ƒ‰„ ‹‡Ž— ˜ƒ–— ‡–…~ ˜‰ .‹‡Œ‰… ‡‡ŒŠ˜ ‹Ž‡~ƒ ‚–ƒ˜ •ƒŠ ˜ƒ~ ~‡‚— "ƒ—•Š ˜—‚ ‹ƒ‡ ˜~ –ƒ‰„" •ƒ’‚ ‡–…~ƒ
‹‡†‡Œ ‹‡Ž‚ ,Š‚ ˜Ž‡€ŒŠ ˆ~ ,—ŒŒ ‹‡Œ‰… ‡‡ŒŠ˜ ƒ—Ž ‹‚‡Ž— …ƒŽ ~Š‡ŒŒƒ ,'‚Š ‹‡ ƒŽ~ ‡–‚ ,ƒŽ‡~–ƒŠ ƒŽŽ‡ ˜‡–
˜‡‡ ‹‚‡Š ‚–‡˜‡‚ ‹˜ŠŒ ˜Œ…Œ ,ŠƒŠ„‡„ †Œ ‹‚‡–ƒ‚ Š ƒŽƒ~‡‚— ƒŽ‡–ƒ‚ ˜~ ‰Š ƒŽ‡Š „~-ƒ~ƒ .ƒŽ~–Ž— ƒŽŠ

.ƒŠ~ ˜ƒŽƒ~ ƒ–‡~ ˆ‰ Š—ƒ ,‚–ƒ˜‚ .~‚ ‹ŠƒŠ ‚‰„Žƒ Š…ŽŽ ƒ‡ Š— ‚„‚ ‹ŠƒŠ

...ŠƒŽ‚ ˆ–Š ‚Šƒ€‚ ˜ƒ‰„‚ ƒ—Š‚ ‚„ (‡˜ƒ•ƒ… ˜—–’ ‘ƒ) '•‚ –‚ƒ„ ~ƒŒ
Š"”„ Šƒ~— ~~ ƒ‡”  ‡– ƒ~€‚ ˜~ ‰Š ‹‡~ ƒ‡‚—‰ ,Š•ƒŒ ˆ– ˆŠƒ‚ ‚ ‹~ :(˜‡Œ–~ ƒ—ŠŒ ‹€–ƒ˜Œ)
ˆŠƒ‚ ‚ ‹~ƒ .ƒ‡„ ƒŠ ‚—ƒ ‡~ƒ .ƒ‡~ ˜~ ‚„Œ ‡~ƒ
‹ƒ• ‰Š ‚–ƒŒ ‚‡‚ .ŠƒŽ ˆ–‚ –ƒ ˜ƒ‰„ ƒ„— •ƒŒ‡Ž ˜ƒ~•Ž ƒ‰Œ ,ƒ‡~ ˜~ ‰Œ ‚„ ‡~ƒ ,ƒ‡—Œ •‡˜ƒ –—‡‚ ˆ–
ƒ‰Œƒ ,(ƒ˜Šƒ‡ ‡–—~ ‹‡–Œƒ~—) ‹~ ‡Ž ‡ ‚„‚ ‹Šƒ
–˜ƒ‡ ‚Šƒ€‚ ˜ƒ‰„‚" ‡‰ •ƒŒ‡Ž ‹~‚ ”Œ ƒ~ ~‚ ”Œ ~‚ ˜~ ‡—ƒŒƒ ƒ‡Š ‹…–Œ ‚"•‚ƒ ,‚"•‚ Š”~ ƒ‡Š‚ ‹Šƒ

‹‡Œ‰… ˜~–ƒ‚ƒ ~ ƒ‡‰ ˜ƒ”Œ ˜~ ƒ‡~ ‹‡‡•‡ ƒ‡ Š— ,•ƒŽ‡˜‚ –ƒ .ƒŠ ‡ƒ~–‚ ƒƒ‰ ~‰ ƒ˜ƒ~

!"ƒ‡Œ… ƒ‰ ‹~ ‡‡…— ‰Š ˜Œ~ ‚”ƒ– ~ƒ‚— ‡Œ" (~‰-€Œ•) "ƒ—”•‚ ˜‰ƒ
ƒ‚„— ‹‡ƒ† ‹‡—Œƒ ‚–ƒ˜ •ƒ‡ ,ƒŒ~ ˜~ƒ ƒ‡~ ˜~
‹ŠƒŒ :~†˜‚ ,~Œ~Š ƒ†‚ ˜–‰‚ Š ƒ‡…‡ ƒŽ ‹ ‹’ –‡—‰ƒ ƒŠ‡€— ‹~ƒ ~Š ‡–—~ ‹‡–Œƒ~— ,ƒ‡~Š Šƒ€‚ ƒ‰‚

‚Œ :ƒ—…Š ‡˜Š…˜‚ –— Š‡€" :‘‡ƒ‚ƒ "...'~Š' ~Œ~Š ‡˜–Œ~ ~Š ."‚„‰ 

‡˜ƒ~ ˜–—Š ~Œ~ ‚‰‡–” ƒŒ ..."‚˜ ƒ‰ ‡Š ‡Ž‡‰˜ ~Œ~Š –ŒƒŠ ‚„

– Š‰ ‚ŽŒŒ —•Š ‡˜•’ „~Œƒ ...‚˜ƒ~ ˜–—Š ‡‡…‚ ~ƒ‚ ‡Ž~ ‡–‚

‹‰ŠŒ ƒŠ‡€‡ ..."!‡Œ” ˜ƒ—Š ‡˜Šƒ‰‡—

~ ˆ~ ,'‚•‡–Œ~ Š— ˜‡–‚ ˜ƒ”–~' ‚Ž‡‚ –˜ƒ‡ ‚–‡‚ Œƒ–€ ŠŽŒ ‡– €"‚–‚Œ ƒŽŒ— ~‚ ‹‡‚Œ‚ –ƒ’‡‚ ˜~
€‡”‚Š Š€ƒŒ ~Š— ‡ŒŠ ‚–‡€‚ ˜–—~Œ ~Š "‚–~ ˜Š—ŒŒ :~• :[ƒ…ƒ‰ –—‡‡] ~"†‡Š—
‚Š—ŒŒ‚ .ƒ˜ƒ~ Š‰Š‰Š Š€ƒŒ‚ ‡Ž•‡–Œ~ …–„~ Š— ˜‡’‰ ˜ƒ–
‚…ƒƒ–‚ ˜•Š…Œ ‡–~ƒƒ” Š ƒŠ’‡— ‹‡‡Ž ‹‡–€‚Œ ˜Ž‡‡ŽƒŒ ~Š -„‰–Œ ,ƒŽ˜‡—‡Œ ˆ–~ ˆ–— '–‰„-‹ƒŠ—' ‘˜˜—‚Š ‡˜ŽŒ„ƒ‚
‚”ƒ–' :Š~—ƒ ‚Ž’ –—~ ,‚-‡~ Š— ~ ‹— —‡ .‚–ƒ˜‚
...‚Š—
'?–ƒ’‡ ƒŒ—Š
!Š~ƒ€ƒ –‰Œ Š‰ ‹— ‹‚Š ‡~ ~ƒŠ‚ ?‹‚Š –ƒ„Š Šƒ‰‡ ‡Œ ,ƒŽ
˜— ƒŠ –„ ˆ‰ Š‰ ~~— †…ƒ— ƒ˜ƒ~ ‡˜ƒ…~ ˜–‰„Ž ˜’Š !‡˜‡”–— ƒŒ‰ -
‚–-~ ‹— Š "Ž–‚ –‡~Œ" ~–•Ž ‚ ‡~ :–’Œ ~ƒ‚ƒ
?–ƒ„Š Š‰ƒ‡ ~ƒ‚ ‡Šƒ~ .ƒ˜–”ƒ ƒ•…
.‡~ ‹— Š –ŒƒŠ‰ ,ƒŠ—
‹‡–†ŒƒŠ‡•‚ (!)ƒ‡Š‡Œ –— ˆƒ˜Œ …~ ƒ˜ƒ~ ~”Œ˜ ˆŠo Š~
...‚–‡~‚ ‚Ž‡Œ‚ Š— ‹‡ƒ–Œ‚ 1920 ˜ƒŽ— ˜ƒ‡ ,‚‡ŽŒ–€ ,'€–ƒŒ‚' Š‚•‚-—~– ‚‡‚ ~~
~–‡‰ ƒŽ— ‡ƒ‚‡ ,†…ƒ—‰ ‹— ‚‡‰ ‚’ƒ•˜ ‚˜ƒ~ .[‹Ž‡‡ŽŒŠ]
‡‰ ,Š‰‚ ŠŠƒ‰ ,Š‰‚ ‚—‡ ~ƒ‚ ‚Ž‰ ‹~ —… –—~‰ ,‹ŽŒ~
~‡‚ Š~ ,ƒ‡€Š €—ƒŒ Š‰ ‚Š ‡~ †…ƒ—‚ Š— ƒŒ— ŠŒ .Š”Ž‡‚Š .ŠŠ‚‚ ˜~ ƒ‡Š ‹‡–Œƒ€ ‹Šƒ‰— ~‰Œ-–ƒ ‹‡Œ—
€‡—‚Š ‚…‡Š”‚ ˆ– ~Š ˆ– .‚‡‡… ˜~ Š‡”‡ ‡Šƒ~— ŒŠ ˜~”ƒ‡
ƒ––ƒ€˜‚— ‹‡– ‹‡ƒ‚‡ Š— ˜ƒƒ˜‰ƒ ˜ƒŒ— ƒ— "‹‡Žƒ’Š† –’" –ƒ—• ~Š— ,€‚ŽŒ ‚„‡~ Š –ƒ †…ƒ—‚ ’˜Ž ˜…~ ‹’
†…ƒ—‚ Š— ƒŒ—Š ˜ƒ–‡‚Œ ‚’’ ."‚–~ ˜ƒ‡ƒ‚‡‚ ˜ƒŠ‡‚• Š ƒ‡’•‚ ƒ~Œ „Ž‰—~ ˜ƒ‚‡ƒ ˜ƒ‡‚ Š~ .‚†‡…—‚ ‹ƒ…˜Š
-Š ƒ‡•’˜Œ ƒ˜ƒ~ –‡‚Š ‚Š‡‚•‚ ‡—~– ƒ†‡Š…‚ ,‚„‚ –‚
:‚‡Ž‡ ƒ–…—ƒ‚ƒ
!ˆ˜†‡…— Š –˜ƒ‡ ˆƒŒŠ –—’~ ‡~ - ƒ‚—Œ ˜Š—‰Ž .–˜~
‡ƒ‚‡ ‹—" ‚„ ‚‡‚ ‰— ,‹‡ƒ‚‡ 50-‰ ƒ’’ƒ˜‚ ‚„‚ ‹—‚ ˜…˜
‚Ž‡‰‚ƒ ‚‰Š‚ ,‡’‚Š ‚Œ ‡~ ‹€ƒ —~‡‡˜‚Š –ƒ~ ."‡~Š• .‡–ƒ†‡’‚ ‹ ‹‡‰‚ ~Š ,Š‚•‚-—~–‰ —Œ‡— –ƒŒ~‰— ,~~
,ƒ‡•’˜Œ †…ƒ— –‡‚Š ‡‰ •‡’Œ ~Š ‚„‰ Šƒ—‰Œ— – ~ƒ‚
:~‚ …ƒŽ ˆ– ˜‰Œ ‹~"— ‹€ ‚Œƒ .‚†‡…—‚ ‹ƒ…˜Š Šƒ—‰Œ‚ ‡ –—• ‡~— †–’ƒ
‡~ƒƒ— ‹ƒ‡ ƒ‡–…~ –‚–‚˜ Š~ ‚Š‡Š ‚–‡ –— …"˜ ˜‡~–
‚Ž‡ƒ ˜––ƒ€˜Œ ‡Ž~ƒ ,–Š~ '€ ‡Œ— ....†…ƒ—‚ ƒ‰Š
.Ž–‚ –‡~Œ '– €–ƒŒ‚ Š‚•‚ —~– Š— ƒ˜u un ‡Ž~ .‚‡–†ƒ~— (.†‡ ˜ƒ‰–) "‚ƒ—˜ ‚—
–Š €–ƒŒ‚Œ ˜~”‡—‰ ƒŠ –„ ‡Š— ~~— †…ƒ—‚ ~ƒ‚ ‚˜~ ‹~
ƒƒ ,‡˜…’—Œ ˜~ ~‡”ƒ‚Š ˆ˜–„Š ƒ‡—‰ ‚•ƒ•„ ‡Ž~ ‰ ‹~ ,"‚–~ .‚…Š”‚ ~ŠŠ ˆ~ - ˆ– Š‰ ‚†Š…‚‚ ˜~ ˜ƒŽ—Š ‚‡Ž ~ƒ‚

...ƒ~Œ ˆŠ ‚ƒ~ ,~‰Œ ‡˜–… Š— ˜…~ ‚…’—Œ ***
˜‡Ž ’ƒ~ Š‰ ‚Œ :‚Š~— ƒ…ƒŒ ˜~ ‡€ƒ‚Š Š…‚ ‚–‡– ˜‡Š
ƒ‡’ƒ‚— ˜ƒŽƒ—‚ ˜ƒƒ˜‰Š ‹˜ƒ~ ‚–€‡—ƒ ‹‡•˜ƒ 50-‰ ‚Ž‡‰‚ ~ŠŠ –˜ƒƒ‡‚Š –ƒŒ~ ~ƒŠ‚ †…ƒ—‚ ?"•„Ž‚ ˜~ –„ŒŠ" ‡‰ ˜ƒ—Š
‹‡ŽƒŒŒ‚ - ‹‡˜‰Œ ‚–‚ ˆ‰ Š‰— ‚ƒ‚ ‹” .ˆ‡–Œ ‚Œ .Š‰-‡Š ‚„˜‡ ‹€ ‡–ƒ†‡’‚ ˜‡ ƒƒ‡˜ –—~‰ƒ ,‚Ž–’
‹‡”~Ž‚— ‚’ƒ•˜ "‚–~ –Š ‚‡–†ƒ~Œ ƒ~”‡ - ‹— ƒ˜ƒ~Š
?ƒ˜…’—Œ Šƒ ?ƒ‡Š ‚‡‚‡
.Ž –‰ ƒŒ” ‚„ ,‹— ƒ†Š— –‰
'?‡˜Š ˆ‡˜ƒ‡Ž‰˜ ‚Œ' ––‡ƒ †…ƒ—Š —€‡Ž .ƒ‡– ƒ…ƒŒ “Ž”Ž
...!‘ƒŽ ŽŠ ‚˜ƒƒ‡• ~‡‚ Š~ ƒŒ”Š ‚~ƒ– ~Š ~ƒ‚ ‹‡‡ƒ’”‚ ‡–ƒ†‡’‚ •— †…ƒ—‚ ‚ŽŽ
˜ƒŽŠ ‹—ƒ "‚–~Š –€‚Š †‡Š…‚ ˆ‰‡’Š ,‚’ƒ–‡~ ‡ƒ‰‡ ‹ƒ—
*** ~Š— – ‹‡€ƒŽ‚ ‹ ‹‰~ :~~ ƒŠ ‡ƒ‚ .—…Œ ƒŠ„Œ ˜~
~‰Œ ~”˜ƒ ƒ‡‚‡ ~Š ˜ƒ—ƒ ~Š‡ŒŒƒ ,‡–ƒ†‡’‚ ‡Ž ˜~ ƒŒ–’‡
.‚‡Š~ ‡€‚— ("‚Œ–€Š†") •–Œ ˜ƒŒ —…–˜‚ ‘ƒŽ‚ Ž‚ ,‚Š‡‚•‚ Š‰ ˜~ ‡Œ„Ž .‚Šƒ€ ‚‡–’-˜‡Œ ˆŠ €–~~ !ƒ†-‹—
ƒ˜‰Ž ‚ ˜ƒ‡˜‡”Œ˜‚ ˜ƒ–ŒŠ ,†…ƒ—‚ ~ƒ‚— –—‡~ …Šƒ—‚
Š‰ ‚—‡— ‡‡”ƒ ,‚‡~ ‡… ˜~ –‡‰„‚Š …‰— ~Š ‹‡•–Œ ...ˆŽƒ”–Œ ˜„— ‹—ƒ–‚ –˜ƒƒ‡ ‚„ ’ƒ~ƒ

!‡‡Š “Œ~Œ ‹Šƒ‰ ƒŽŒŒ ƒ–’Žƒ ,˜ƒ—– ƒ—– ,‚Šƒ€ ‚‡Œ ƒŒ‡‡• .‚ƒƒ‚ ˆ‰ƒ
,‘‰ ˜”• ~~ ƒ˜ƒ~ ‡‡” ‘~ „— ‡Ž’Š .‡ ‡Š  ˜ƒ‰–
‡Ž•‡–Œ~ ‡ƒ‚‡ –‡— - 'ƒŒ‡†’ ‡~ƒŠ'ƒ ‚–”• ‚’ƒ•˜ ‚’Š…
–˜Œ .‚˜–… Š—ƒ ‚Š— ,˜ƒ…’—Œ‚ ‡˜— Š ˜ƒ… …•Š - .‚•‡–Œ~ ‹‡—…‚ ‹‡‡…‚ ˜~ Š‡…˜‚Š ‚Œ ‹ ƒŠ ‚‡‚‡— ‡‰
ƒ‡‚ ~Š ƒŒ” ƒŠ ."‚–~ ‚Š‡‚• –‰ —Œ‡— –‰ ƒŒ” †…ƒ—‚—
Š‡’‚Š ˆ–‚ ˜~ ~”Œ ~ƒ‚ ˆ~ ,˜ƒ–‚ Š ‹ƒ˜…Š ‹‡”Œ~‚ ‚Ž‡ƒ ."–Š~" ‹— ‡~Ž‡ƒ –ƒ…Š ‚~—‡Ž ‡˜ƒ…~ƒ ‹‡Ž— ‚Œ‰ ƒ’Š…
˜~ ƒ~”Œ ‚–”• ‚’ƒ•˜ ˆƒ˜ ,ˆ‰ƒ .˜~„ ‚—‡— –‡—‚ Š ‚’—‚ 175,000 -‰ ‚ ƒ––ƒ€˜‚ ,Š~–—‡ ‹~ƒ –‡ „~ ‚˜‡‡‚ ˜‡–†ƒ~‚

.—’ƒ…‚ ˜Ž‡ŒŠ ˆ– ˜ƒ…’—Œ‚ ‡˜— Œ” .‹˜…’—Œ ˜~ ƒŒ‡•‚ ‹— ,‚Ž‡ƒŠ ‚Š –…~ ‚‰Š‚ ‡˜ƒ…~ .‹‡ƒ‚‡

‚~ƒ— ‚’Ž ‚‡–†ƒ~ –˜ƒŽ— ‡Œ Š‰ †Œ‰— ‡‡”Š –˜ƒ‡Œ ***
!"‡‚ ”Œƒ ‚‡–†ƒ~Š —Šƒ’ ‚‡ŽŒ–€ ~” :…"”–˜ ˜Ž— ,–ƒ‰„-˜—
‚‡~—Œ Š‰ Š ‚‡–†ƒ~ .–• ~ŠŠ […ƒ’‡-] "ƒŠ—Ž~"‚ ˜~
~ƒ‚— ˆ‰ Š —… ~Š ,†…ƒ—Š ‚‰–Š ƒŽƒ–‰„ ~~ ‡‡ –—~‰ .‡”~Ž‚ ‡~Œ—~Š Š— ‡–’‰ ‹‡Š’ƒŽ [...‡Œƒ~ŠŽ‡‚ Šƒ’–†Ž‡~‚ ŠŠƒ‰]
˜ƒ—Š —‡— —‡€–‚— ‚Œ ˜~ ‚— ~ƒ‚ !ƒŒ”...Š –„ƒ ‹”
.˜‡ŠŠ‰ ‚ƒŽŒ ‹‡…˜ƒ’ ‚Ž‡Œ‚ ‡ƒ‚‡ ˆ~ ,•˜ƒ— ‹Šƒ‚
Š‰ ˜~ƒ ,ƒ˜ ‡‡… ˜~ Š‡”‚ ‚„ ‚—Œ ˆ~ ,‡ƒ‚‡ ˜ƒ†Š
!‚ŽŒŒ ƒŠƒŽ— ƒ‡~”~” ‚‡”’ƒ~‚ .†ŠŒ‡‚Š ~Š ‹…ƒŒ ˜~ ‹‡‡€ƒŒ ‚Šƒ ‡˜ƒ…~

?ƒ—~– –ƒ•ŒŒ ˜Œ— ?ƒ–‡…Š ‹~ ‡Š –ƒ—•— –ƒ’‡ –ƒŒ ˜‡‡‚
[email protected] :Š"~ƒ 077-7671812 :•’ !ƒ‡—‰ ƒŽŠ –’

#)* !)

$
$
& & % &' # ! ( * # ( )

$%

" $
$ & % $
$ $
# &

& %
# %
% # %

&
& # " $$
$ $ $%
$ # $
& !$ "


% % $ &
% % !
$
& " % &
$ % % &%% % $ $
& & %$ &
%
&% & $ & & & $ &% %$
$ & & & $#

#
& $ & "& &
% %
% $%
& $
% #
$ & "$ & $
% % $ %
$ &


&% $
$ % $ $ " & "#

#
$ " $ #
$
$$% &
% $ &

& # $ " $ & & % % % #&
$
$ & & "% " ! * % $%
$ %
& &#$ $% %
& & %
$ # $ $ $ &

% & "#% # $
$ $%
% & % $ &
% % $ &
&

% # & &%$
% &
"#
% &
& $ $"
$ & &
%


& # $&
$ % $
$ #$ $ & " &
$ & & & &% &

&
$ %
$% & % %
$ %#
% $ * ) # )
$#

$
$ % #
% & & # )#*
& $

$ & " % "
$&

$ &
#
$ % # " $%
$ # $ $
&$ & %
# " $ $
% $
&
$ $% & % % $% % # & % & $
$ &
%
$ $% % % %
& $
%
% " # % % $
& $

$
" " #$ $ &
%
$ &
& &

$ & & "%
" & " # % % &
$" &
$% % % #
& %
$ $ ) ( $ &

& & $ #
$ %
&
$ "$
%

* ) * & ! (* *)($ * ) *" ! !

* ( *
) ( *
) (

$ % % $ $
# ( #) # ) ) * ( * & * & !) ' &
%
% &

& % % $% " " $ $ % %
$ ( &'*
$


$ %

#& % % $ # & $ % %$ $ $ # % $"
$ % $ &% " & $ & $

&
$ # %
$ $
% $ & & &% % % $ $ %
% % $ $ # & $ $ &
&

#
% $"
% $ % $ $
& % " % &
$ "$ % $ & &
% % &
% & % $ $ #
& & % %
% &

% $ & $ & &
% # #& % $ $

& $%
$ $ $% & $
# & % %$ $ % & %
# & & % % & $%

& ! & %% # $ # & " $
#

# $% %
& $ " $ # %

$% & &
%
% & %
& $ % % $ % % $ $ $

% % & $
$
% #$
% " & % $ $ %
$ % & # $
$#% $
" $ $
$
& & $ &
%#
& & $ $ #
% %
& $ % & " & $ $ $ $% $# %
% % & #% & & & %
& & $ $ % & & & $ #
$ # % & # & & "
% " %
$
% & & %
$ $
&
$ # %
%
$ $&

% $ #
& & # " $ $ % %
& & & & & % $ # & $ $ &
&

&
"
& & & " $ $
$
%
& &

$ # & "%

% $ #
& & % &
% % $ & $ # $# $
& " $ &
!$ & % % % $ $$ & &
&
$ % $ % $ % %
& % "
& & ! % $ $
% $ $ $ $
% % % $ % %
% % % $ " &

$#

&$ % % #
$ # " & %


% $ % $ &

$ $ &
%
"

# % % $% & &% & %

%
$ # # & & &
& $ # % & % % $ $ % #
% %
$ !$ &$ &
$ % $ # " $ $ "
$ #
% $
% % $ &
%

%&
$ # % & % $ & $
& % % " &
& $ "
$ # & # & "
%
%
% & % & & $ #
$#%

$ $ $ "
$ & $&

"
% # & & % % $ $ # "
& $ % &
" $ & & % % %
#
& % % $ $#% %
$% $ % % & " $ # # % % $ $ # & $
$ $ # !$ % $& $% &
% &
& % $ #
& $ # & $
&%

& $& $#%
# " % %
$ $ $ $% & $ $


# % $ " &


$

& ! & $ # & # $ % % $ & & $
% %%
% $


"
& # $ #
& & $
% " $ #
& %
$
& " $ # % #
%
% $ & $
$ & %#
% & "
& $% % % $ & $ $ # "
% % $
$
% & $
& &

$ & & %
% $ #

$%
$ % & $& & & % &
% & %

$ #

! ! &# # * ) * $ & " # " $ # "
$ # !$ &

$ #
$ &
% $ #
% %
$ & #

$
% # & &

$ % & &
# & % # "

$ " &


&
#%

% %


% & & %

&

$ !$ #$ &
% % # " & $ # %
& % & $ %
& $
% % & % %
$ $ $ # $
" "
% % & $ " & $ %
&

"
% %
$
) $
$ & $%
$ % & % %
$

$ #
&$% $ &

# %#
& &% $ % $
& "
% &
&$% % # # &

& " # $% # % $% &
& $ $
&$% %
&%$
% %
$ $ # $ % &

%
% %
&
# & % & " % %
$ & % & "$
& &

% $ &
% % $ $

& & %
&$
$ % $# # $ $ & $#% % %
$
%
$ #
" "
& &
% % $ & % $ # $%

# &$%
&
&$ # # $ & %

# & $
%
$% % $
&$ &
% $ $ &
% $

" & $ $ &

" $ $ #
& % &$%
$ &$%
$% & % %
& % $
& &
&% & # & & # % # " &%$ % $%
& & &$ % $
& $# & & "


$ #
$#

$ &

$& & # " $% % $ #
$# % $ $# & &$

# & & & % &

% $

# & %

&$% $ #
" % %
$ % &
%&
" & $% # # & % ) ! & %

% $ & $

$
$
&
$
$ %
$
& " "


#

" &$ & & & &
& %
# & " $
$ #

& $ $ %
# % $ $ $ % %
$
% & & #
&
& " $ &$%
%
& &
&
& %$ %#

& $#
%
% ! %

$
& %$ # % % &
% &

&$%
&$ & " %% & &

% %
$ &
& % &
& $ & $ $ $ % %
$ % %
$ % & &

& " # % &
#
& &
$
% # " $ &

# &$%# &$ #$ & $# # " & $ % $ # "

$
# & &
& " % $ & #& $ $$
$ $"
# %$ ' )

) ) ' * ) % % $
& ( ! (!) ) # "
$

#$ $ #
$ # $
$ $ &
%
$ %
" $
&
#
$

$ %
$&

$ & $
$ % % & % & $
$ % %
) ) ( $ $ %
& & %
$ $%
% % %
$ $
$ $
%

$ # %
$
% $ & % &
$
& &
$ % $
% $ $
# "
$ # $ $ $ ) ( %
" &
$& %
$

# ! #! $ & &

# $
$
$ # $ $%
$ % %
% & & %
$&
" $ $ & $ % $ &
& $
%$
% & & &
) !) % & &

$ $ %

# $# $ %
#
$ # $ & # & &

$ $%

% % $
% #
"#& & "# "%
$


#
#" #
$ # $ "
$%
$ &
$ % & % % %
%

$ &%$ & % $
%
$& %
$
$

% & %$
& $
$ $
% # "
$ # $ " % $ % $
$
& % $
& &# $
& &
$

&
$& !$ $%
$ $ "
$ & &
$ % $


$ # $ $ %

% % % $
#
$
" " #
% "
% $
$& & &$ &
" &
$
$ % $ %
) ) )
$
$ % % %
%
$

%
$
%

% $
%
$ # $ % & $
&
& $%
$& $# $ !$
#
$
$ # %
% $ $%
$ $
% $ & %
) ) % & & $ & # "
! #
&
%
$ " & $
$
&
%
&
& $% $
#& % $%# & & &
%
#
$
$

$
$%
$ #
$%
$ % %

$&
) ) ) * ! *)( * "
& % $

$
$ $
$
%
$ # $
% & % #

() # ! # * *

! (
% %

%
$
$ &

# %
% $&

%
$ # & %
$ % % &
%

% $
&
% &


% $ #
$
% $


% $

( '

% $
$ $ $ %

& $

<Œ ƒ‡Š€ <‚ –Ž † —˜‚ †— † ‡ ~‡Œ— ~˜‡
‹~ ˜Œ—Ž
343 ‚Š‡’˜‚ ˜— ~ƒ–•Š ‡~ F ‚„‡Ž€ ƒ† ƒŠ‚
Ž Š K S H A B AT @ I N N . C O . I L Š ‡‡Œ ƒŠ‚ ˜~ Š•Š ˜‡Ž
‹Šƒƒ “–~ ‹‡•˜ƒ 15,000 “’ƒŒ F ‡ƒ— ƒ ƒŠ ‚–— —Š— ‚Ž— ‡~ –ƒŒ ƒŠ•˜‡ ƒŠ‚ ˜”’‚Š ˜ƒ—•ƒ ˜ƒŒƒ–˜ ˜ƒ–~‚ƒ ˜ƒ–‚

˜Œq Àj ‚ .052-7620219
Š† ‚‰–
Š~‡Ž
ƒ  ƒ–˜‡ ˜—–’

Š „
‚ ” Ž ˜

.ī...ĐĦđČ ĤģčĘ ĖĘĜđ ,ĐĜĦĚ ĐĘ ĐĜđģ ĕĜČ ,ĐĕĘĔĕČĚ ĐČč ĕĘĥ Đďđďī :đĘ ĐĞĕďđĐ "‫ ַע ָתּה ְשׁ ַמע ְבּ ֹק ִלי ִאי ָע ְצָך‬...‫" ַמדּוּ ַע ַא ָתּה יוֹ ֵשׁב ְל ַב ֶדָּך ְו ָכל ָה ָעם ִנ ָצּב ָע ֶליָך‬
ĦđĤĝē ČĘ ...ĖĤďĐ ĐĒ ĘĞ ěėđ ."ĕĚĕ ĦĦ ĐĠĢĚīĘ ĦėĘĘ Đĥģĕč ĕĥĕĚē ęđĕ .Ĥďĝč . †‡ ‡ …‡
ďđĚĕĘĐ ĤģĕĞđ .ČĘ ĦđĘĕĘč ĘčČ ,ęđĕč ďĚđĘ ĐĕĐ ęĜĚČ .ČĤĚĎĐ ĦČ čđĒĞĘ Ħđčĕĝ
ěĕČ ęĕĚėē đĤĚČī €‡ ‚‰Š‚ ˜ ˜
Š‚Œ € •–’ ęīčĚĤĐ čĦėĥ đĚė ,ĐĘĕĘč ĕĤĐ ČđĐ ĞĥĤ ďēČ ĥĕ ěĕďđ ěĕď Ęėčĥ ĞđďĕĐ ĠīĞ ,đĦĢĞđ đĤĦĕ ĦĐĕĚĦ ĦČ ģĕĦĚĐĘ ĐČĤĜ
đĕĦđĘĕĘ .ī ĪĦđĤđĚĥČ ĥČĤĘ ĐĘĕĘč ĕĜđĤ ĕĚđģĪ :ĤĚČĜĥ ,ĐĘĕĘč ČĘČ ĐĤđĦ Ęĥ ĐĜĕĤ đĕĜĠĘ ęĕďĚđĞ ěĕďĐ ĕĘĞčĥ ĐĞĥč ĎđĐĜĘ ĖĕĤĢ ěĕĕďĐĥ đĜĕĢĚĥ ĕĠėđ .ģĕďĢ ďēČđ
ěĕČđ ,ĞĥĤ ęĐĚ ďēČĥ ĕĜĠĚ - ĞīĚĝĐ ĦČĒ ĤČĕčđ , … ~ ˜ƒ~ ęĕĞĥĤė đĕĜĕĞč đĕĐĕĥ
.ģĕĤđ ĘčĐ ĘĞ ęĕĒčĒčĦĚ đĕĐ
ěđČĎ ĐĕĐĥ Ĥđēč ĦēģĘ ĐĦČ :đĜĦēđ đĦč ĘĢČ ĐĥĞĜĐ ĘĞ đĘ đĤĠĝđ ,đĕĚēĘ đČč .ČđĐ ĕĚ Ğďđĕ ěĕĕďĐ
Ĥĥ ĐĕĐĕ ĔĞĚ ďđĞ ,ęĕĘĕĕĔčĥ ĘĕĕĔ ĐĕĐĜ ČđĐ ĦĞėđ ,ęĕĜďģĥčĥ ěďģĥ ,ęĕĜđČĎĐ ,ěĕď Ħĕčč ĐĤđĥ ĐĜĕėĥĐĥ ƒ ‡–‚Ž 'ĚĎĐ ĕĤčď ĘĞ ĦđĥģĐĘ ĥĕ ĐĒ ĕĠĘ ĖČ
đĜĕĜĥ Œ ĐĔđĝ ĦėĝĚč ĕĤĐĥ ,"ĘČ ĦďĞč čĢĕĜ ęĕģđĘČ" ģđĝĠĐ ěĚ ĦČĒ ĐďĚĘđ
...ĦđĤĕĕĦĐ ,"ĕĜĕĞ ďĎĜĘ ěđėĕ ČĘ ęĕĤģĥ Ĥčđď" ĤĚČĜĥ ,ĐĜĕėĥ ĕĜĠ ĘčģĚ đĜĕČ ęĕĤģĥ Ĥčđďĥ
ęČđ ,ĦđĘĕĘč ęĎ ďđĚĘĘ čđĥĘđ ęĕĘđĕĔĐ ęĞ ģĕĝĠĐĘ đĜĚĚ ĥĤďđ đĕĚē đĘ ČĤģ
ĦĞď ĘĞ ĐĦĕĐ ĐĜĕĦĜĐ ĕė ,ĐĕĜđďĜė đĘ ěĦĜĥ čĤĐ ğĝėĐĚ ĕĢē ĤĕĒēĐĘ đĕĘĞ - ČĘ ?ěĤģĥ ęĥ ĥĕ ďđĞč ěĕď-Ħĕčč ĐĜĕėĥĐ ĐĤđĥ ČđĠČ ďĢĕėđ
.ĐĕĜđďĜĐĚ ĕĢē ģĤ đĘ ĞĕĎĚ - ęĕĚĕč ģĤ ďĚđĘ ęČđ ,ĦđĘĕĘčđ ęĕĚĕč ,ěĚĒĐ Ęė ďĚĘĕĥ ěĕďĐ ĕĘĞč ĦČ ęĕČĕĢđĚ ęĕĜĕĕďĐĥ ěĚĒč ęĥ ĐĤđĥ ĐĜĕėĥĐĥ ĤĚđĘ ĖĕĤĢ ěė ĘĞ
.Ĥďēč ēėđĜ đĜĕČ ěĤģĥĐ ěĚĒĐ đĦđČč ĤĥČ ,ęĐĕĜĕč ġĞđđĕĐĘ ĕďė ěĕďĐ-Ħĕč ĤďēĚ
.īĦđĘĕĘč ęĕĘđĕĔĐ ęĞ ģĕĝĠČī ,ěĦēĐ ĤĚČ ,īĐĠĕđ čđĔī ěėĥ ,ěĕďĐ đĦđČč ĐĤđĥ đĜĕČ ĐĜĕėĥĐĥ ĕČďđ ,ĕďĕēĕ ěĕĕď ĐĕĐĕĥ ĤĕĕđĢĕ đĘ ,ęĘđČđ
.đĕĦđĘĕĘ ĦČ ĘĔčĘ ĖĕĥĚĐ ,đĕĚē Ęđģč ĞĚĥ ČĘ ČđĐ ĘĞđĠč ĘčČ
-Ħĕčč ĐĤđĦ ěĕďĘ đĦđČ ĞčĦ ,đėĤďč ĖĕĥĚĚ đĜĦēĥ ěĦđēĐ ĐČĤĥė ,ĥďđē ĤđčĞė .đēđĚč ĤĐĤĐĚ ČĘČ ,ęĕĤēČ ęĕĜĕĕď ęĞ ġĞĕĕĦĐĘ ĖĕĤĢ đĜĕČ
ĐĦČ Ėėč ĕĤĐ ,ęĕĠĝđĜ ęĕĜĕĕď ČĘč īĖďčĘ čĥđĕ ĐĦČ ĞđďĚī :đĤĦĕ ęĞĤĦĐ Ėė ĘĞ
.ĕĚđģĚĐ ěĕďĐ Ħĕčč ĐĤđĥ ĐĜĕėĥĐ ěĕČ ČĘĕĚĚđ ,ęĕĜĤģĥĐ ęĎ - "ĖĕĘĞ čĢĕĜ ęĞĐ Ęėīĥ ęĤđĎ
đĕĘĞ đĤĚČĥ ,ĐĒ ěĦē ĤđčĞ ěđĐ ĕĦĚĘĕĥ ĕĜČ ,ĕĦđčĤī :ęĕĜĕĕďĐ ĕĜĠĘ ěĦđēĐ ĤĚČ ą ĖĚĕĞ ĐĤĥĦ ĐĜĕėĥĐĥ ĐĢĞ ĖĘ ěĦČ ,īĖĚĕĞ ęĕģđĘČ ĕĐĕđ ĖĢĞĕČ ĦČĒī ČĘČ !ěĕďĐ
,ďĚđĘ ČđĐ ęĕĚĕč ģĤĥ ĐČđĤ ĕĜČ ĦĞėđ ,ěĚĒĐ Ęė ďĚđĘđ čĥđĕ ,ĘđďĎ ěďģĥ ČđĐĥ !ěĕďĐ Ħĕčč ĐĜĕėĥĐ ĐĤĥĦ - ęĕĜĕĕď ďđĞ đĕĐĕĥ ěđĕėđ ,"...ęĕĠĘČ ĕĤĥ ęĐĕĘĞ ĦĚĥđ"

.īđĕĠĘė ĕĘĥ ĦđčĕĕēĦĐĐ ĤĔĥ ĦČ ĘĔčĘ ĕĜđĢĤč ,ĦđĘĕĘč ČĘ𠋇–•‡ ‹‡Ž‡Ž’
ęĥđ - Đč ĕĦĕĕĐ ĕĜČĥ ĤĕĞĐ ĕĠĘ ĐĕĐ ĐĒ ,ĕĦĕČ ĦĞčģĥ ĐĚ ĘėĪĪ :đďĎĜė ěĞĔ ěĦēĐđ
ďđĚĘĘ ĕĘč ęĎ ,đĒĐ ĤĕĞĘ ĕĦđČ ĦČčĐĥ ,đĕĥėĞđ .ĤĕĞč ďēČ ĤĠĝĚ ěďģĥĐ ĕĦĕĕĐ . …‡ …‡ "‫" ָנבֹל ִתּבֹּל ַגּם ַא ָתּה ַגּם ָה ָעם ַהֶזּה ֲא ֶשׁר ִע ָמְּך‬

,ęđĕĐ ĖĥĚč ęĎ ęĕďĚđĘ ęĜĕČ ęčđĤ ĕė ,đĒĐ ĤĕĞč ĦđĜďģĥč ďēČ ĤĠĝĚ ĕĜČ ĦđĘĕĘč ġĞ ěđĥĘĚ ČđĐ īĘđčĜī ,īĘčĦ ĘđčĜī ČđĐ ĐĥĚ ĕĠĘė đĤĦĕ ĥĚĦĥĚ đčĥ ĕđĔĕčĐ
.ī!ĤĤđČĦĐĘ ČĢđĕ ĐĘĕĘč ģĤđ ęđĕĐ Ęė ďĚđĘ ĦđēĠĐ ĘėĘ ĕĜČđ .ďĚĞĚ ģĕĒēĐĘ Ęđėĕ đĜĕČđ ,ĕđĘč ČđĐĥ ġĞ ,ĘčđĜ
?ěđĥĘĐ ĘĠė ĐĚ ęĥĘ ?Ėė ĘĞ "ĘđčĕĦ"Đ ğĕĝđĐĘ Čč ĐĚ
ĝēĕč čđĔ ĕėĐ ĐĕĐĦĥ ěė ĦĜĚ ĘĞ ĖĦđČ ĕĦēģĘ ČĘī .ěĦđēĐ đčĕĥĐ ,īĖďĕč ĦđĞĔī
ĕďđĐĕđ ĕďđĐĕ ĘėĘ ĝēĕč čđĔ ĕėĐ ĐĕĐĦĥ ĦĜĚ ĘĞ ČĘČ ,ďčĘč đĒĐ ĤĕĞĐ ĕčĥđĦĘ .ĐĘČĥ ĘđČĥĘ ęđĕ Ęė ĖĕĘČ ęĕČč ĥĕČ ğĘČ ĦđČĚ ĥĥ :ĐĥĚĘ đĤĦĕ ĤĚČ ,ČĘČ
.ī!ęĘđĞĐ ĕčēĤč ,ČĘ ,ěė :ĤđĢĕģč ģđĝĠĘ ģĤ Ęđėĕ ĐĦČ .ĦđėĕĤČč ęĘđėĘ ĦđĜĞĘ ěėĦĕ ČĘ ,ĐĒė čĢĚč
ĐčĤĐ ĥĕ ęĕĘĥđĤĕč .ĐĤđĦ ďĚđĘđ čĥđĕ ČđĐđ ęĕĘĥđĤĕ čĥđĦ ,ĖĤčČ ĘĥĚĘ đĜĥĕ ĐĒ .ęĕĤčĝĐĘđ ęĕĔđĔĕĢĘ ,ĦđĕČĤĘđ ęĕģđĚĕĜĘ ěĚĒ ěĕČ .Ėėđ Ėė ĐĥĞ ,ĤĦđĚ ,ĤđĝČ
đĐđēģĕ ęČ ĘčČ .ĔĘđč Ėė Ęė ČĘ ČđĐ ęĐĕĘČ ĝēĕčđ ęĕĚėē ĐčĤĐđ Ħđčĕĥĕ .ĕĤĥĠČ ĕĦĘč ĔđĥĠ
ĐĤđĦĚ ęĕģđēĤ ęĘđė ęĥ ,ĐĘĕĪĢ đČ đă ĤĠ đĚė ,ĐģĕĤĚČ-ęđĤďč ĦđēďĕĜ ĦđĢĤČĘ ,ĘČĥĥ ĦĕĚđģĚĐ ĐĘČĥĘ ĐčđĥĦ ĘčģĚ ,ģĝĠĐ ĦČ ĘčģĚĐ ,đďĕĢĚ ĘČđĥĐ
ĕďđĐĕĐ ĐĜĥĐ ēđĘ ĦČ čĔĕĐ Ğďĕĕ ģĤ ęČ - ęĐĕĘĞ čĤ ĦđĕĐĘ đĦđČ đĜĚĕđ ,ĦđďĐĕđ ĐĚ Ğďđĕ đĜĕČ Ĥčė ČđĐ ,ĔĤĠ đĐĥĒĕČ ĐĜĦĥĐĥ ĐĘĎĚđ ĐĦĕčĐ ĤĒđē ČđĐ ęČ ĘčČ
-ĤČĕĐ ČĢđĕ ĕĦĚ đČ ēĝĠĐ Ďē ĐĜĥĐ Ęđēĕ ęđĕ ĐĒĕČč :đĚė ĦđĘČĥ ĘĞ ĦđĜĞĘ Ęėđĕđ ĐĥĚ ĘČ čđĥ ĤđĒēĘ ČĘČ ĐĤĕĤč đĘ ěĕČ ěėĘđ ,ĤčĝĐ ęđĥ Ęčĕģ ČĘ ČđĐ .ĦđĥĞĘ
ęĘđė .ęĐĕĜĕĞč čĥēĕĕ ęĕĜđČĎĐ ěđČĎĘĥ ĕĤĐ ,Ĕčĥ Ēīėč ČđĐĥ ,ČčČĐ Ęĥ ĔĕĕĢ .đĦĘČĥ ĦČ ĘđČĥĘđ
...īģĜĞ ĐĒĕČ ,ěđČĎ ĐĒĕČī :đĤĚČĕđ ĦđĘĞĠĦĐč đč đĔĕčĕ ,ĐĥĚĘ ģĤ ęĕČč ęĘė .ĦđĜĥĜđ ĦđĤĒđē ĦđĘČĥ ďĕĘđĐĘ ĐĘđĘĞ ĐĘČĥ Ęėĥ ,ČĢđĕ
.đďčĘ ĦđĕĤēČč ČĥđĜ ČđĐ ģĤđ ,ĐĜđĞ ČđĐ ģĤ
đĕĐĦđī ČĘ ,īĕĘ đĕĐĦ ęĦČđī - Č"ĔĕĘĥ ĕĠĢđĚ Ģ"čĤĎĐ ęĕĕĝ À ĤĚđČ ĐīčģĐ ĘčČ
.ęėĚ ďēČđ ďēČ Ęė Ęĥ ĘČĕĢĜĔđĠĐ ģđĕďč ĐĚ Ğďđĕđ ĦđĕĘėđ ĦđčĘü ěēđč ĕĜČ .īĕĘ ęĎđ ,ğĕĕĞĦĚ ĐĦČ ęĎ - īĐĒĐ ęĞĐ ęĎ ĐĦČ ęĎ ,ĘđčĕĦ ĘđčĜīĥ ĖėĘ ęĤđĎ ĐĒė čĢĚ
ĥĕ Ħđēđė ĐĚė ĕĘ Ğđďĕ ,ĘėĥĐčđ ĞďĚč ęėĦČ ĕĦĜĜē ,ĦĞďđ ĐĜĕč ĐĚėē ęėĘ ĕĦĦĜ ďčė ĕė" .čđĥđ čđĥ ĘđČĥĘ đČđčĕ ĕė īĘđčĕĦī ČĘĕĚĚđ ,ģĕĠĝĚ ęĕĜĕčĚ ęĜĕČ ęĞĐ
!ęėďĕĘĥ ĐĘČĘ ĝēĕč ČĘ ,ĦĚČč ęĦČĥ ĐĚ ĕĠė ,'ęĦČ' đĕĐĦĥ ĥģčĚ ĕĜČđ ,ęėĘ .īĖďčĘ đĐđĥĞ ĘėđĦ ČĘ ĤčďĐ ĖĚĚ
ĕĤĥđ ęĕĥĕĚē ĕĤĥ ,ĦđČĚ ĕĤĥ ,ęĕĠĘČ ĕĤĥ ęĐĕĘĞ ĦĚĥđī ĕĦĢĞė ĐĥĞ ěėĘ
ƒ‡”Œ —–ƒ .īĦđĤĥĞ

. … †‡ "‫ ƒ–— ”‡ƒ ַו ַיּ ֲענוּ ָכל ָה ָעם ַי ְח ָדּו ַויֹּא ְמרוּ כֹּל ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר ה ַנ ֲע ֶשׂה‬ . ƒ †‡ "‫"ְו ַא ֶתּם ִתּ ְהיוּ ִלי ַמ ְמ ֶל ֶכת כֹּ ֲה ִנים ְוגוֹי ָקדוֹשׁ‬

˜Ž— Š ‡ 'đĐĕĞĥĕ ěđĕĎĐ' đĤĠĝč ,Ę"ĢĒ ĕģĝĜĕĘĤģ ĐĕĞĥĕ ĕčĤ ěđČĎĐ ĐĚĦ - ĐĤđČėĘ
ĦČ čĕĕēĘ Ęđėĕ ęďČ ěĕČĥ
 Œ‡ †’—Œ —ƒ… ČĕĐ ĐģđĝĠ ĐėĘĐ ČĘĐ - –˜‚ ĐĕĐ ,ĐĤđČėĘ :ę-ĕč 'ěđĕĢ ĕĜč' Ħčĕĥĕ ĥČĤ ,Č"ĔĕĘĥ ĕĠĢđĚ ěđĕĢ-ěč ĕčĤ ěđČĎĐ ĐĥģĐ
ĘČĤĥĕ đčĕĕēĦĜ ĖĕČ :Đĥģ ěė ęČđ ,ęīčĚĤĐ ĦĔĕĥĘ ĐčĢģ đĘ ěĕČĥ Ĥčďč đĚĢĞ ?"ęĦČđ" čđĦėĐ ğĕĝđĐ ĞđďĚ ,"ĥđďģ ĕđĎđ ęĕĜĐė ĦėĘĚĚ ĕĘ đĕĐĦđ" ģĤ ĤĚđĘ Ęđėĕ
ĐėđĤČ ĐĤđĦĐ ČĘĐ ,"ĞĚĥĜđ ĐĥĞĜ ĪĐ Ĥčĕď ĤĥČ Ęė" ęĤĚđČč ĐĤđĦĐ ĦĤĕĚĥ ĘĞ ?đĜďĚĘĘ đĒ ĐĘĕĚ ĐČč ĐĚđ ,ĦĤĦđĕĚ ĦēČ ĦđČ đĘĕĠČ ěĕČ ĐĤđĦč ČĘĐđ
ĕĜĠĚ ęĕĚėē ĦđđĢĚ Ęė ęĎ ęĕĕģĘ ęĕčĕĕđēĚ đĜČĥ :ďđĞđ ,ęĕ-ĕĜĚ ĐčēĤđ ĐďĕĚ ġĤČĚ
:ČčĐ ĐĥĞĚĐ ĕĠ ĘĞ ĐČĤĜ ęĕĤčďĐ ĤđČĕč
ĐĘĕēĦėĘĚ đĞďĕ ČĘ ĕĤĐĥ ,ĐčĢģü đĘ ěĕČĥ Ĥčď ĕČďđč đĐĒđ ,"ĤđĝĦ ČĘ" Ęĥ đČĘĐ ,Ĥēđĝ ĐĕĐ đĘĥ ďēČ ěč .ęĕĚėē ĕďĕĚĘĦ ęĕĜčĘ ĐėĒ ČĘĥ ,ĘđďĎ ĤĕĥĞ ęĞĠ ĐĕĐ
?ęĕĚėē đđĢĕ ĐĚ ,ĐĚėē ,čĘ ĦčđĔ À ĐĜĕĚč ĦďēđĕĚ Ħč đĘ ĐĦĕĐ ĘčČ .ĦĤēČ ĐėČĘĚč ģĝĞ ĕĜĥĐđ
čĕĕēĦĐĘ Ęđėĕ ęďČ ěĕČĥ ęĞĔĐĥ ,'ěĥđēĐ ĦđĢģ'Đ ĦĤčĝ ĕĠ ĘĞ ,đĒ ĐĐĕĚĦ čĥĕĕđ .ĕĦĕĚČ ęėē ďĕĚĘĦ ěĦē ČĢĚĕ ĐĤđčĞĥ ĔĕĘēĐđ ,Đďđĝēđ ĐČĜ
đĜČĢĚ ,ĐĜĐđ .ĦĞď ĦđėĕĚĝč Ĥĝēđ ,'ČĦėĚĝČĪ đĒĥ ęđĥĚ ČđĐ ,čđĢģ đĜĕČĥ Ĥčďč Đĥģčč" :ĐčĕĥĕĐ ĥČĤ ĘČ ĐĜĠđ ,ĥĤďĚĐ ĦĕčĘ ĝĜėĜ ,đĤĕĞč ĐĘđďĎĐ ĐčĕĥĕĘ ĖĘĐ
ĕčĎĘ ęđģĚ ĘėĚ - ďčĞĦĥĚ đĜĕČ ĤēČ ęďČĘĥ Ĥčďč ğČĥ †Œ ‡†‡€ ČĤĚĎč čĕĕēĦĚ ĕĜČđ ,ĤĦđĕč ęėēĐ ,ĤĦđĕč ěďģĥĐ ,ĤĦđĕč čđĔĐ ĤđēčĐ ĦČ ĕĘ ěĦ ,ĖĚĚ
ĦĜĞĔ ĘĔčĚ ĐĒđ ,ĤđĚĎ ěđĢĤč ĤčďĐ ĐĥĞĥ ęđĥĚ ĐĕĥĠĜ ďčĞĥĚ ĕďđčĞĥ đĜč ĘėĘ ģĕĠĝĦĥ Ħĕĥďđē ĐčĢģü đ ,ęĕĦĤĥĚ ,ĤČđĠĚ Ħĕč - ĐčēĤ ďĕč ĐĕĜđďĜ đĘ ĦĦĘ
ĐĤđĚĎ ĐēĚĥčđ ĐčĤ ĐčĐČč ĐĤđĦĐ ĦČ đĘčĕģĥ ĘČĤĥĕ ,ěė ęČđ .ČĦėĚĝČ ."ĘđďĎ ēđđĕĤč đĕėĤĢ

‹‡–—‡ ˜Œƒ˜  ‡˜‰ ~˜ƒŒ‡Š— Ž‡€ Ž~œ ƒ–†Ž‡•— ‡•ƒ”Š ~– ‡–‰ ‚•‚ Š ƒ‰Œ— ĐėĤĞĜ ĐĜđĦēĐ ,Đčĕĥĕč ĤĦđĕč čđĔĐ ĤđēčĐ ĦČ đĤđčĞ Ĥēč ěėČ ĐčĕĥĕĐ ĥČĤ
.ČĦėĚĝČ ěĕď Ėĕĕĥ ČĘ ęĐĕčĎĘ -
‹…Ž˜ .ĤĕĥĞĐ Ęĥ đĤĕĞč đĜėĥĚ ĦČ Ğčģ ĎđĒĐđ ,ĤďĐčđ ĤČĠč

,"ġģ ĕĦĕČĤ ĐĘėĦ ĘėĘ" : „” ƒ” †‡• ęĕĘĕĐĦč ęĕģđĝĠĐ ČĕĘĠĐĘ đģĦĚđĕ ,ĦČĒ ĤđČĘ ČĕĐ .đČĥĕĜĥ ĦĞč ĤĕėĐĥ ĐĤĞĜ ĐĦđČ ČĘ Ĥčė ČĕĐ .ęĕĕĥďđē đĤčĞ ,ĥďđē ĤčĞ
ĦĘčģ ĐĘĕĞđĐ ĖĕČ ,ěė ęČ :ĐĒ ĕĠĘ Đĥģđ ,"ďČĚ ĖĦđđĢĚ ĐčēĤ" ą ĦđđĢĚč ĘčČ .ĦđĘĕĘč đďđĚĕĘĚ đĦđČ ĘĔčĘ ĐĘĕēĦĐ
ĐĚ" :čĕĥĚ ģđĝĠĐđ ?ĐĒč čđĕē ĘĕĞđĚ ČĘđ čđĢģ đĜĕČĥ Ĥčď đĐĒ ĕĤĐđ ,ĘČĤĥĕ ĘĞĥ ĦĘĕĕĔĘ ĦČĢĘ đĘ ĐĞĕĢĐ ĕĜĥ čĤĞ .ęĕĜĎč ĐĚĞ ĘĕĕĔĕĥ Đĥģĕč ďēČ čĤĞ
,ěčĐ ĕĠĘė čČĐ ĦēĔčĐ đĚė ĐĒ ĕĤĐ ,ĐčĐČč ČĕĐ ĐĘčģĐĥ ěđĕėđ - "ĖĦĤđĦ ĕĦčĐČ ĦČ ĦđČĤĘ ČĕĤč ĐĒĥ ęĕĤĚđČ .ğđēĐ ĘČ ęĕĢĠĜĦĚĐ ęĕĘĎč ěĜđčĦĐĘ ,ęĕĐ ĦĠĥ
!ěē ęėē ĕĠ ĕĤčďđ ...ĪČĦėĚĝČĪ ĐĒč Ėĕĕĥ ČĘđ ĕĞĕčĤĐ čĤĞč .ĥČĐ ĘĞ ęĕĎď ĦďĞĝĚ - ĕĥĕĘĥ čĤĞ ...ĞĕĎĤĚ ĐĒ ,ęĕėĠĚĐ ęĕĚĐ
–…‡ ~Š ŠŠ—ƒ

‹ƒŠ— ˜—

‡’Œ ƒŽ‡~ ‡Š Œƒ—— ‡Œ
˜—Š –ƒ’‡

.'đĐĥĚ ęėĘ ĤĚđĘ ĐĢđĤ ĕĜČ ĦĕĠđĝĐ ĐĚĕĦēĐ ĕĜĠĘ' ĕĦĥģĕč ,ęĕĘėđĜ Ęĥ ĐĤđčēč ĤčđďĚĥ ĕĦĕĘĕĎđ ,ěĕĜčĐ ęĕĤđĞĕĥĐ ďēČč :ęĕĦč-ĕĘĞčĘ ĤđĞĕĥ ďĕĎĚ ĤĠĕĝ
ēĦĚĐ ĦČ ĥĥĚĘ ĤĥĠČ ĐĕĐ ,đģĦĦĥĐ ęĘđė ĕĘĞĥ ĕĦĔĘēĐđ ,ĦđďđĝĕĐ ĦČ đĝėĕĥ ęĕĘĞđĠĐĚ  ƒ— ĦđĚĤĘ ĤđĝČ ĕĤėĜ ęĎĥ - ĐėĘĐĐ ĦČ đĜďĚĘ
ĦđďđĝĕĐ - đĞďĦ' ,đĕĘĥ Ęđģč ĤĚđČ ČđĐđ ,ĤĕđČč ĦēģĘ ĤđĝČ :ČĚĎđď ĖėĘ đĜĦĜđ , ƒ …‰– †’—Œ —ƒ…
ęđģĚč .'ĐĝĕĤĐĘ ďĚđĞ ěĕĜčĐđ ,ęĕģđďĝ ěĕĜčĐ Ęĥ .ĤĕēĚ Ęėč ěĕĜčĐĚ ĤĔĠĕĐĘ đĦđČ ĤđėĚĘđ ,đĦđČ ĦđĠĕĕĘđ đĦđČ ĞđčĢĘđ ěĥĕ čėĤ
,đĕĥėĞ ģĤ ĦČĒ ĤĚđČ ĐĦČ ĐĚĘ' ,ĐĚđĐĚ ĐĤĢđĜ ĘďĎĚ ĦĤĕėĚ ĘĞ ĦĤĥčĚĐ ĐĞďđĚ ĕĦĚĝĤĕĠ ďēČ ,ĐĜĐđ .ĕđĎĘ ěĕčđ ĕďđĐĕĘ ěĕč ,ĐĘđĞĚđ ĥďēė
ĦČ ĎĕĥĐĘ ęĕĕĞđčĥ Ĥčė ęĕĢĢđĤĦĚ đĜēĜČĥ ĕĤēČ ĦČ ĕĦĤėĚ ČĘĥ ,ěčđĚė .ĐČĕĢĚ ĤĕēĚč ęĕďĤĥĚ ďđčė' ,ĥģĕčđ đĚđģĚĚ ġĠģ ĤđĞĕĥĐ ĕĠĦĦĥĚĚ
ĕĘ ĥĕ ĐĒĘ ęĎ' ,ĕďđĐĕĐ ęĐĘ čĕĥĐ ?ěĚđĒĚč ğĝėĐ ĕĦčĥē ĘčČ .ęĦđĚĤĘ ĕĦĕĢĤ ČĘ ĕė ęĕďđĐĕĘ ěĕĜčĐ ĘĞ čđĥ ĤĒē čĤĐđ .'ĐėĘĐĐ ĘĞ ĤđĒēĘ Ęđėĕ ĐĦČ ,čĤĐ
,ęėĦČ ĦđĚĤĘ ĕĦĕĢĤĥ ĦĚČĐ ,ęėĘĕčĥč ĐčđĥĦ ęĕĞĕģĥĚ ĦĢđčģ ĐĞĕĎĐ ,ěėČđ .ĦđĚĤĘ ĤĦđĚ ĕđĎĥ đĒđ đĦĞďč ěĦĕČ ĤČĥĜ čĤĐ ,ģĘđēĥ ĕĚ ěĕČ .ĐėĘĐĐ
ěėĘđ ,ĕđĎ ĦđĚĤĘ ĤđĝČĥ ĤđĞĕĥč đĜďĚĘ ĘđĚĦČ ĘčČ ĤĕēĚĐĚ ęĕĢđĤĚ đĕĐđ ěĕĜčĐ ĦČ đČĤĥ ,ęĕĕđĎ Ęėč ĕĘđČ ,ĥģĞĦĐđ ĤĒē ĕďđĐĕ đĦđČ .ĐĔđĥĠ ĐėĘĐ
.'ĐĚĕĦēĐ ęďđģ đĕĥėĞ ĦČĒ ęėĘ ĤĠĝĚ ĕĜČ ĦČ ĥđėĤĘ đĔĕĘēĐđ ,ęĐĕĜĠč ĦďĚđĞĐ ĦđĤĥĠČĐĚđ ĘČđĥ čĤĐđ .ĕđĎ ĦđĚĤĘ ĤĦđĚĥ Ĥčđĝĥ ĕĚ ĥĕ ĦČĒ
đĚėĕĝđ ,ęĕĤčď ěđĤėĒ čđĦėĘ đčĥĕĕĦĐ ďĕĚ .ěĕĜčĐ ĐĦČ ěČĘ ,ĕđĎ ĦđĚĤĘ ĖĘ čđĥē ė"ė ĐĚ ,ěĕčĚ ČĘ ĕĜČ'
ĦČĢĘ ěĚĒ-ģĝĠ đĥģĕčđ .ĐĚđĚĐ ĐĦĕĐ ĐĢđčģĐ ĒČđ .ěĕď-ĖĤđĞ ĘĢČ ĕĦĕČ đĚĦēĕ ęĐ ,ęĕĕĞđčĥ ďđĞčĥ čĕĥĐ ?ęĕĕđĎĘ ĦđČĚĤ ĘĞ ĕđĜč ĖĘĥ ĤēĝĚĐ ,ĤĦđē
ĐĢđčģĐ ĦĤĒđē ĐĞĥ ĕĢē ĤēČĘ .ĦđĢĞĕĕĦĐĘ ĕďđĐĕĐ ęĕĕĝĚ .ěĚđĒĚč ğĝėĐ Ęė ĦČ ĕĘ đĤĕčĞĕ ęĐ ĔĥđĠ ĕĜČ Ĥģđčč ĤēĚ ĒČ ,ĐėĘĐ ĐĒ ęČ' ,čĤĘ ĕďđĐĕĐ
đĜēĜČ' ,ĘĕĎĤė ęĕėĕĥĚĚ ęĐĥ ęĕĤĚđČđ ěĕďĐ ĖĤđĞĘ ęĕĤđĚČ đĜČ ,Ĥģđčč ĤĥĞ ĐĞĥč ,ĤēĚ ,đĤđĠĕĝ ĦČ
.'ěĚđĒĚč ĥĤďĜĐ ğĝėĐ Ęė ĦČ ęĕĚĘĥĚđ ęĕĚĦđē ĐĦČ ęČ ,ĐģĝĞĐ ĦČ ĤđĎĝĘ ěĕď ĖĤđĞĐ ĘĢČ ĦđĕĐĘ .'ěđĕčČđ ĕĜĞ ęďČ ĐĥĞĜ ĕĜČ .ĘĎĤ
,đĜĞ ęĐđ ,ěĕďĐ ĖĤđĞ ĘČđĥ ?ĤđĎĝĘ ęĕĢđĤ ęĦČ ĞđďĚ' ĘĞ ĒĕĤėĚ ĤēĚ ĕĜČ ,ĦđĚĤĘ ĤđĝČ ĕđĎ ęĎĥ ģĝđĠ ĐĞďđĚ ĕĦĕČĤ ęĕĥďđē ĐĚė ĕĜĠĘ :ĤĠĕĝ Ėėđ
ĤčĦĝĚ .ęėēđĦĚ ĕďđĐĕ ČđĐ ,đĘ ęĕĜĕĚČĚ ČĘ đĜČ' .ĐČĕĢĚ ĤĕēĚč ęĕďĤĥĚ ĘďĎĚ ĦĤĕėĚ ĐĞĕĢĚĐ
ěėđĚĥ ĤēČ ĐĜđģĚ ĐĞĢĐ Ęčĕģ čĤĞč ĘđĚĦČĥ .ĘĎĤ ĦĔĕĥĠ đĦđČ ĤĕėĥČđ ěĕĜčĐ ĦČ ĐĜģČ ęČĥ ěđčĥē ĕĦĕĥĞ
ęĕĤđĠĕĝ ĦĞė đĜĘ ĤĠĝĚ ČđĐ ěėĘđ ,ĤĦđĕ đĘ ĦĦĘ ,ęĦđČ ĤģĥĘ ČĘ .ĖĘĥ ěđĕĝĜĐ ĐĒ ĦĞė ,čĤĐ đĘ ĤĚČ ĕĦėĘĐ .ĐĠĕ ĤėĦĥĐĘđ ēĕđđĤĐĘ ĘėđČ ęĕďĤĥĚĘ
ĤđĚĎĘ ęĕĢđĤđ ęĕĜĕĚČĚ ČĘ đĜēĜČ .'đėđ ęĕģďĝ ĘĞ ĦđďđĝĕĐĥ ĦĚČĐ ĦČ ĤĚđĘđ ěĕď ĖĤđĞĘ ĦėĘĘ .ġđĠĕĥĘ ģđģĒ ěėČ ČđĐĥ ĕĦĕČĤđ ,ěĕĜčĐ ĦČ ĦđČĤĘ
đĜĕČđ ęĚđĦĥĚđ ďĚđĞ ĕďđĐĕĐ .'ĘĕĎĤė ĐģĝĕĞĐ ĦČ ĕĤĐ ĦČĒ ĤĚđČ ęČ' .ĐĝĕĤĐĘ ďĞđĕĚ ěĕĜčĐđ ęĕģđďĝ ĕČďėđ ,ĦĚĘĦĥĚ ĐĞģĥĐĐĥ ĕĦčĥē ĦČĒ ęĞ ĖČ
ĐČĘĚ ĐďđđĒĚ đĘ đĤĝĚ ęĕĜđģĐ ,đĕĜĕĞ ĐČĤĚĘ ěĕĚČĚ ,'ĕĤđčĞ ęđĢĞ ďĝĠĐ ĐĒđ ,ĘĔđčĦ ĐģĝĕĞĐĥ ĤđĤč ĕĦēģĘ ,ĕĦđĜđėĝē Ęė ĦČ ĕĦČĢđĐ .ĐģĝĕĞĘ ĦĥĎĘ
ĦđďđĝĕĐĥ ĦđĥĤđĠĚ đĞĚĥ ęĐĥ ĦđĤĚĘ ,ęĕĜĚđĒĚ ĦđĜđčĥē ĐĥĞĦ ĘČ' ,čĤĐ đĘ čĕĥĐ .ĕďđĐĕĐ ĤĚČ ĕĦČčĐ .ĖĤďĘ ĐČĢĕ ĐģĝĞĐ ěėČđ ,ĐĘđďĎ ĐČđđĘĐ
.ęĕģđďĝ čđĦėĥ ĐĚ ĐĥĞĦđ ĐĤĥĕĐ ĖĤďč ĖĘĦ ĐĦČ .Đ"čģĐĘ ĦĤčē .ěĕĜčĐ ĦČ đĢĠĕĥĥ ęĕēĚđĚ ĐėČĘĚ ĕĘĞč
ďđĚĞČ ĕĜČ ĖĕČ' .'ĖėĚ ģĒĜĕĦ ČĘĥ ĕĘ ĤđĤč ,ĐėĘĐč ĦđĤĕģĐ Ęė ĦČ ĐēĘĕĎ .ĐĦďđčĞč ĐĘēĐ ġđĠĕĥĐ
đĚĕģĐđ ěĕďĐ-ĖĤđĞĘ ęĕĜđģĐ ęĕĞĕĎĚ ,ęĕĕĞđčĥė ĤēČĘ ęĎđ ,đĕĥėĞ ĐĒ ĘĞ ĘĘĠĦĦ' đĘ ĤĚČ čĤĐđ .ĘČĥ ?ĐĒč ĦđďđĝĕĐ ďĞ ĐĦďđčĞč ĐģĕĚĞĐđ ,čđĥ đĦđĠĢĘ ĕďė
,ęĕģđďĝ ĦđďđĝĕĐ Ęė ,đĜĦđČ ĐĚĕĤ ĕďđĐĕĐ' ,ĐģĞĒ Ęđģ ĤēČĘ Ėėđ .'ěđĕĝĜč ďđĚĞĘ ēė ĖĘ ěĦĕ Đ"čģĐĥ ,ĤēĚ ,ĐĜĐđ .ĦđĜĚďĒĐ ĐĦđČč ěĕĜčĐ ĕģďč ĦČ ģĒēĘ ĕďė
đĘĕČ' ,ěĕď-ĖĤđĞĐ ęĐĘ ĤĚđČ .'ĐĝĕĤĐĘ ďĞđĕĚ ěĕĜčĐ ĦėĘĘ ĞĜėĦĥĐ ,đĦđČ ďďđĞđ ģĒĕē čĤĐĥ ĐĞĥ ĕĢē ,ęĕģďĝ ęĕČĘĚ ěĕĜčĐ Ħđďđĝĕĥ ĐĘĎĦĜ ĐďđčĞĐ ĦĞč
ęĕĘĕĚč ęėĘ ĞĕďđĚ ČđĐĥ ĕĕĜĒđČč ĞĚđĥ ĕĦĕĕĐ ČĘ ďĞđĕĚ ěĕĜčĐĥ ěĕďĐ-ĖĤđĞ ĕĜĠč ęĕĕđĎĐ ęĕĜđģĘ ĤĚđĘđ ęđģĚĘ đČčđĐĥ ęĕĝďĜĐĚ .ĥđĚĕĥĘ ěėđĝĚ ĘďĎĚĐđ
ĦČ ĘĔčĚ ĕĦĕĕĐ ,ĐĝĕĤĐĘ ďĞđĕĚ ěĕĜčĐĥ ĦđĤđĤč ĐĝĕĤĐĘ ďĞđĜ ěĕĜčĐ ,ĦđĥĞĘ ĐĚ ěĕČ - đĞčģđ đČĤ
đĚč ĕĦĞĚĥ ĕĜČ ĕĤĐ ĘčČ ,ĐĒ ĞĎĤč ĐģĝĕĞĐ .ĐĝĕĤĐĘ đėĥē ĦČĒ ĕĦĞĚĥĥė .đč ĥĚĦĥĐĘ ĤđĝČ .ďčĘč
,ĐĝĕĤĐĘ ďĚđĞ ěĕĜčĐĥ ęėĘ ĞĕďđĚ ČđĐ ĖĕČ ĕĕĜĒđČ ĘĞ ęđĦēĘđ ĤčďĘ đĘĕēĦĐ ,ěĕďĐ-ĖĤđĞ ĘĢČ ĦĤēĚĘ ģĤ ČĘ ,čđĥ đĦđĜčĘđ ěĕĜčĐ ĦČ ĝđĤĐĘ ĕĘĞ ęČ ,ĕĜĕĞ
.'ęĕĕģđ ĤĕĤĥ ĐĒđēĐ ěėĘ ,ĘėĐ ĦČ ęėĕĘĞ ęĦĘčĕģđ ĤĚđĘ ĦđĜĚďĒĐĘ ĐėēĚđ ďĢč čĥđĕ ČđĐđ ,ęĕėĚĝĚ ĘĞ ğĕĝđĐĘ ĖĤĔĢČ ďđĞĥ ČĘČ ,ĕĠĝė ĦČ ďĕĝĠČĥ
,ĦĕĠđĝĐ ĐĚĕĦēĘ ĥĚĚ đĞĕĎĐĥė .ģđďĝ ěĕĜčĐĥ ĦČ ĕĘ đĤėĚĥ ęĕĘĞčĐ ĦČ ĕĦĥĠē ,ĐĜĐėđ ĐĜĐė ĐĒ
ĕĚ' ,ĤĚđČ Đ"čģĐĥ ,ĘėĘ ĞđďĕĐ ĦČ ĐĘĎĦĐ čđĥ ĥčĘ ČđĐ ,ĦĚČĐ ĕđĘĕĎĚ ģĒĜĕĕ ČĘĥ Đ"čģĐĘ ĘĘĠĦĐ
.'ďĕĝĠĚ đĜĕČ ĕĘ ĞĚđĥĥ ,ĤĚČđ ĐĚĕĦēĐ ĦČ ĤĢĞ ,ěēĘđĥĐ ĘĞ ĐģĕĠď ěĦĜ ,ĒđĞ
‚–’~ƒ ‡˜ŽŒ~‚

˜‰–Œ‚ …Šƒ—Œ ˜—Š ‹‡Ž‡Ž’

?‫ למי היא מועילה‬...‫ שמש חורפית נעימה‬...‫שבת בבוקר‬ ‚€~ƒ ‚‰Š‚ ‡Ž‡‡Ž

ĐēĤĒđ' ĤĚČĜĥ ,ęĕĕĜĞĘ ĐģďĢ À Ħčĥč ĥĚĥ ,ģēĢĕ ĕčĤ ĤĚČ" : … ĦĕĜĞĦč 'ĚĎč ČčđĚ ?'‫מה היה משמש ל'איתוראן לתינוקות' בתקופת ב'בן איש חי‬
,ęĕĕĜĞĘ ĐģďĢ' ,ĕ"ĥĤ ĥĤĕĠđ ." 'ČĠĤĚđ ĐģďĢ ĥĚĥ ‡ —– ˜— ‡–Œƒ— ĕĚĥ ĕČĤĕ ęėĘ
:ĦđģđĜĕĦĘ ĦđĥĞĘ ęĕĎĐđĜ đĕĐĥ ,ęĕĜĕĕĜĞĚ ęĕĎĐĜĚ 'č đĜĕĢĚ
.'ĐĜĕĢĐ ęđĕč Đč ěĕĚĚēĦĚđ ,ĤđĤč ęđĕ ęĐĘ ēđĜđ ,Đč ěĕĜďĞĦĚĥ ĎĐĜĚ' ,čĦė „•˜ ˜ƒ~ ‚Š‡Œ … 'ĕĤĔĕđ ĤđĒēĚ' đĤĠĝč , ‡ —– Š— ƒ‡ŒŠ˜ Ę"Ē ĐēĚĥ đĜĕčĤ .Č
?Ęđē ęđĕč ęĎ ČĘđ ,Ħčĥč ĐčđĔ ĥĚĥĐ ĞđďĚ .Č ,ěĕĕĞĘ ĥĕđ ęđĕė ĥčđĘĚ ĐĝĕĤĞč ěĔģĐđ ,ĥĚđē đēģĕđ ,ĐĤĥĞ đĠĝČĕ đĢĤĕĥ čđĤģ ěĚĒĘ ,ĐĘĕĚĐ ĤēČĘ
?ęĕĕĜĞĘ ģĤ ĞđďĚ .č ĖĘ ěĦĕđ' ĤĚđČđ ,'ĐĒč čđĦėĥ ĐĚ ĐĒ ęĕĕģĕ' ęĕĤĚđČđ đĕĘĞ ĤĠĝĐ ěĕĜĦđĜđ ,ĦĤČĠĦč ĐĘĕĚĐ
ĦđĕĐĘ ĐėĒĕĥ ĕďė đďĕč ěĕĜĦđĜ ĝđĚĘđģđ Ħĝģđ .'ĘĕėĥĦ ĒČđ' ďĞ ĦđėĤčĐ ĕģđĝĠ Ęėđ ,' 'đėđ
,Đĥģ ,Ē"ĕĠĘ ĖČ .ČĘ À Ħčĥč ĖČ ,ĦđĜđĥ ęĕėĤďč ęĚēĦĐĘ ęĕĘđėĕ Ęđē ęđĕč ,ĦđĔĥĠčđ
ďĢĚ ĤĚČĜ ęČ ĕė ,ęĚēĦĐĘ Ħčĥč ĦđĤĥĠČ ěĕČ đĘ ęĎĥ ,ĥĚĥĐ ĘĕĞđĦ ĤĕĥĞĘ ęĎď .ė"Ğ .' 'Đ ĦĤđĦč ĤĕĐĚ ĤĠđĝ
ęđĕč ęĎ ĒČ ,ěĕČ À ĕĜĞĘđ ,'ďėđ ĤđĜĦ ģĕĘďĐĘ ĦĘđėĕĐ ĦČ ĥĕ ĤĕĥĞĘĥ ,'ďėđ ĐģĝĐĐđ ĤđĜĦĐ 'Ď ďđĚĘĕĥ ĖĕĤĢ ęėē ďĕĚĘĦĥ , – † ěĕĘđēč ČĤĚĎč ČčđĚĥ ĐĚĘ ęĕĤčďĐ ęĕĚČđĦđ
ĕĤĕĕĚĥ ĤĚČĜ ęČ Đĥģĕ ěėđ .?Ħčĥč ĥĚĥč ěđĤĦĕĐ ĐĚđ ,ģĕĘďĐĘ ĦđĤĥĠČ ĕĜĞĘ ěĕČ Ęđē ,ē"ĦĘ ġĤ ęďČ đĘČ ęĕĤčďč'ĥ ,ĕĤĕČĚĐ ĤČĕčđ .'ĚĎč ĥ"Ğđ .ĐĘĕĚđ ĐĔĕēĥ ,čĦė :ęĕĤčď

?ĕĜĞĘ ĦČĒ Ĥĝēĕ Ęđē ęđĕč ęĎ ĕĤĐĥ ,ęĕĚē ęĕĥđčĘĚč .'đĕĤēČ ĦđĜĜĤĚ ĦđĕĤčĐ - Ğďđĕ đĜĕČĥđ
‡~ Š˜ Š ‡ ~ —–‚ ‡ŒŠ˜ ‚Š‡ƒ†Œ Š~ƒŒ— – ‹‡‡… ƒŽ‡–Š 'ĦđĤđĤĢĐ ĘĞčĘ ĐĔĕĥ'č ĤČĕč čĥĕĕ đĘĕČ đĚĥ ęđĦēĘ Ğďĕĥ ,ĤČĕč ĕ"ĥĤ .Č :ęĕĥĤĠĚĐ đģĘēĜ ,'čĦė' đĐĚ ĤđČĕčč ,ĐĜĐđ
‚Œ‰ ‹—
Œ€‚ ‚~‡Œƒ 'ĐĕĘĞč ĦČ ĦĚĚēĚĥ ĐėČĘĚ ĐĘđďĎ' „ ěĕĔĕĎč 'ĚĎĐ Ġ"Ğ , Š —˜‚ .ęđĦēĘ Ęđėĕĥ ČĔĕĥĠ ĐĒĥ ,đĕĘĞ ĐĥģĐ ƒ† ~ ĐĚĘĥ Ęĥ ęĕč Ę"ĥĤĐĚĐđ .ĦđďĞĘ đČ ěĕďĘ
đĦėČĘĚ ĘĚĞĚ ĕĜĞĐ ęĚēĦĚ ĘđēĐ ĦđĚĕč ,ė"Čđ , ƒ„ ‚–†ŒŠ ‚‰~ŠŒ ƒ•— ‹‡~–ƒŒ~Š ˜ƒ~Œ€ƒ ČĘĥ ĥďē ěĕď-Ħĕč đĕĐĕĥ Ėĕĕĥĥ ,ĦĤĚđČĥ ƒ ěĕĔĕĎč 'ĚĎĐ Ġ"Ğ ,ĕ"ĥĤ ĦČ ġĤĦĘ ď"ĞĘĜđ
ęĚēĦĐĘ Ęėđĕĥ ČĘ ęČ ,ěĜĔĢĐĘ ČđĐ ĘđĘĞ Ħčĥč ĖČ ,ĖĤđĢĐ ĕď ęĕĥđčĘĚ đĘ ěĕČĥ ğČ
ĤĠĝč đĕĤčďĘ ěĕđėĘ ĐėĒđ .ęĐĕĥđčĘĚč ďĕĚĦ ęĕĚĚēĦĚ ,ęĕĤĕĥĞĐ đĘĕČđ .ĥĚĥĐ ĤđČĘ .čĥđĕĚ Ē"ĕĠĘđ ,ęďĕ ĦĚĕĦē ĦČ ęđĦēĘ ěĕĕďĞ ęĕĞďđĕ
ĦđēĢč ęĕĚđĘĥ-ĦĤĎĕČ ğČđ ,ěĕď-ĕģĝĠđ Ħ"đĥ čđĦėĘ Ğďĕĥ ,ĥĤĕĠ đĚĢĞ Ę"ĥĤĐĚĐ .č
.čģĞĕ Ħđďē
ĕĤčď Ġ"Ğ ,ĤēČ ěĠđČč ĤČĕč
•‡ ‡
‚ Š 'čģĞĕ ěđĕĞ' đĤđčĕēč ,Ę"ĢĒ ĤĥĕĕĤ čģĞĕ đĜĕčĤ .ē"ĦĘ ĐČĜ ěđĥĘ
ęĐčĥ ęĕčđĔ ęĕĚĕđ ĦđĦčĥč đĘĕĠČ ęĐ 'ęĕĞĤ ĕĜĞ ĕĚĕ Ęė'ĥ , ƒƒ ~• ěĕĤďĐĜĝč ČĤĚĎĐ ēĝđĜ ĦčĕĦėĘ ĐĜđėĐĥ ,đĥĤĕĠ ‚†‡…—
Š‚ ‡Ž— –— ĤđĔĕĞĐ ĘĞččđ ď"ĕĤ ĕģĝĠč ,ĕĤĕČĚč .Ď
Ħčĥč ĤĦđĕ ĘėđČĥė ěėĘ ,ĘđēĐ ĦđĚĕč ė"ė ĘđėČĘ ĘĕĎĤ đĜĕČđ ĤēČĚĥ ,ēĜđ ĘėđČ ČđĐ
ĕĤĐ Ħčĥč ĦēĤđĒ ĥĚĥĐĥėĥ ģēĢĕ ĕčĤ ďĚĕĘ ĖėĕĠĘ .ęĕĕĞĚ ĕĘđēĘ ĤčďĐ đĘ ęĤđĎ À Ĕ"đĕđ .ĥ"Ğ ,ěĕďė ĦđĤĔĥĐ
,ĥĚĥĐ ĤđČč ĦđĚĚēĦĐč ęĐĕĞĚĘ ČĠĤĚ ČđĢĚĘ ęĐ ęĕĘđėĕ ĐĦĞĚĥ À ęĕĕĜĞĘ ĐģďĢ đĒ . ~ —–‚Œ‚‰ •‡‚ ƒ‡– ‘ƒ— — —– ‡‡ ę"Ħĝ ĦčĕĦė ,ĥĤĕĠ Č"ĥĤĐĚĐ .ď
ęĐĘ ĐĕĐĦ ĒČđ ,'Ħčĥč ęĕĕĞĚ ĕĜč Ď"Ğ ĐēĕĜĚđ ĦĕĔĜđĘČ ęďČ ęēĕĚ' Œ Ħčĥč ĤČđčĚė ĐėČĘĚ ē"ĦĐ Ğďĕĕĥėĥ , … ‚ ˜ƒ~ ĒĞđĘ ęĞĚ ĔđģĘĕ đĤĠĝč Ę"Ē ĕĘđė čģĞĕ đĜčĤ čĦėđ
ĘČĤĥĕč ĦĞďĐ ĐčĤĦ ,'đĦĚĥĜ ĐĘčĕģĥ' ęĕĥđďĕēĐ ĦČ čđĦėĕ Ėėđ ,Ħ"đďĕē ĦčĕĦė Ęĥ đĒ
.ĐĒ ĘėĘ ęĕėĕĤĢ ĐĜĕČ ,ēčđĥĚ ĘėđČč ęĕĘĕĎĤĥ ,ęĕĤĕĥĞĐ ĖČ ,ĐĚĕĘĥ ĐČĜĐ Ħčĥč ęĕĜđĥČĤĐ ěĚ đĜĘ ĥĕĥ ęĕĤĠĝĐ ěĚ ĤčďĐ ďđĚĘĘ ęĕĘđėĕ đĜČđ" ,ęĕČčĐ ĦđĤđďĘđ đĤđďĘ
ĐČĕčĐĥ 'ĕĚĥ ĕČĤĕ' ģđĝĠĐ ĦČ ĥĤĕĠĥ ,ĕ"ĥĤĚ ĞĚĥĚ ęĐĕĜĥ ĕĤčďėĥ ,ğĕĝđĐĘ ĥĕđ ČĘ ęČđ .ĐĤđĦĐ ĦČ ęĕĜĕčĚ đĜĕĕĐ ČĘĥ ,ĘĘė Ĥđĕĥ đĜĘ ĐĕĐ ČĘ ęĕĤĠĝĐ ĕĘđĘĕČđ ,ęĕĜđĤēČĐđ
ęđĕģĘ ĐĘĕėČĐ ĕ"Ğ ěėđ ,ęĚēĦĐĘđ ďđčĞĘ ęĕĘđėĕ ęĜĕČ Ħčĥčĥ đĜĕĕĐđ ,'Ħčĥ ĕĤĚđĥ' À 'ĚĎĐ .Ę"ĜĐ ĕĤĔĕđ ĤđĒēĚĐ ĕĤčď ĦČ ČĕčĐđ ,"đĕĥđďĕē Ęė ďđčĕČĘ đėĘĕĕ ,ĐčĕĦė ē"ĦĐ Ğďĕ
‡
‚ Š ğ"ČĕĤčđ čģĞĕ ěđĕĞč ,Č"ĥĤĐĚč ěĕĕĞđ .đĒ ĐČđĠĤĘ ęĐ ęĕėĕĤĢ ,Ħčĥ ĎĜđĞ ĦđĢĚ ěč đĤĠĝč ,ďČďĎčĚ Ę"ĢĒ ęĕĕē ğĝđĕ đĜĕčĤ :ĦđģđĜĕĦ ěĕĜĞĘ đĜĕĢĚ ğĝđĜ ěĕĕĜĞĚ Ĥčď .č
‰ ‰ƒ ěĕģĕĒĚĐ ēĕĤčĚ Ęđģĥ € ‰ – •‡ƒ ĥĤďĚĐĚ ČĕčĐ ~—•–•Œ ‚   ˜ƒ‰– ĞďĕđĐĕ
.Ėė ęĕĜđėĚ ęĐ ĞđďĚđ ,ĦčĥĐ ĕĤĚđĥ ĘĞ ĤčđďĚĥ ĐĒ 'ĝĠĚ ĞĚĥĚ ďĢĕė đĤČĕčĥ
•‡ ęĕĜđĚĞĠ ĦđĥĞĘ đĜĤĕĞ ĐĠ đĎĐĜ ĖėĘĥ' ,ğĕĝđĐđ . ‡• ‹‡…’
Œ€‚ ’  $‹—& ˜ƒ‰– ~ —–‚Œ‚
ďđĤĔĥ ĕĜĠĚ ,ĥĚĥĐ ĤđČĚ ęĚēĦĐĘ ěĚĒ ĕď ĕĜĞĘ ěĕČ Ęđē ęđĕčĥ ,ġĤĦĘ ĐČĤĜ ĦđĔĥĠčđ ĐĒđ ,ęĕĜĥ ĥđĘĥ ěč đĦđĕĐ ďĞ Ęđģ ĞĕĚĥĚđ ęĐč ĖĘĐĚ ĐĕĐĕĥ ģđĜĕĦĐ ĕĘđĝĤģč ğĝė Ęĥ
ČĘ ,ęĕĤĕĥĞĐ ė"ČĥĚ ;ĖėĘ ĦđĤĥĠČĐđ ěĚĒĐ ĦČ đĘ ĥĕ Ħčĥčđ ,đĦĕčĘ ğĤĔ ĦČčĐč čĤ Ħč ĐĦĥĞĥ đĚė ,Ęđģ ĦĞĚĥĐč ěĕģĕĒĚĐ đĜĚĚ ēĕĤčĐĘ ěė ęĎ ĐĥĞĜđ ěđĚďģ ĎĐĜĚ
,Ħĕčč ęđģĚ ĐĒĕČč đďčĘ ĖĘĕ ęČĥ ĕďė ęĞĔĐ đĤĚČ ęĘđĞĐ ĖČ . ˜ƒ‰–
Œ€ —  Čďĝē
.ęďĕčĥ ĦĕĘėĘėĐ ĦĘđėĕĐ ĕĜĠĚ ,ĥĚĥĐ ĕ"Ğ ęđĚĕēĘ ęĕėĕĤĢ
.'ĖĘđĐ ČđĐ ěėĕĐ ĘđģĐ ěĚ đĞďĕ

 …Ž’ ‘ƒ‡  ‚ŒŠ— ‚…–’  ƒ‚‡Š~ ‚Žƒ‡ ‚Ž…  ƒ‚‡Š~ ƒ  ˜Œ‰‚ Š~‡Ž ˜Œ—Ž ‡ƒŠ‡Š ƒ€‚ €ƒƒ‡„Š ˜~ƒ’–Š ‚Š‡~  ‡—‡ € ƒ– ˜…Š”‚Š —•ƒŒ ƒŠ‚

‡‰ŒŽ ‡–’ ‚‡Œƒ– ˜ ‚Žƒ‡ ‚Ž… ‚•– ˜ Š‡ ƒ~† ˜ –ƒ’ ‚Ž—ƒ— ‚‡~  –ƒ– …Ž’  ˜‡~ ƒ ‚Š‡~ ˜ ‚–— Š† ˜‡  ‚ƒ‚‡ –‡~Œ ‡~ Š‰ƒ –ƒ”ŽŒ <’—Œ ‹‡–Œ ‡Ž ˆŠ‡Šƒ ‡ ‚–‡ŽƒŒ  ‹‡Œ…–
Š „ Š~’– – –‚ ˜ ‚ƒƒ… ˜‡ŒŠƒ— ‚‡… ‹‡–Œ ˜ ‚…Œ— …Ž’ ˜ ‚–— –‰—‡ ˜ ‚~Š ~€‡Žƒ ˜ Š‡€‡~  ƒ‚‡Š~  ‡—‡Œ Š~–‚ ‚–—  ƒ~– ‡–~Œ
’—Œ ƒ€–Œ  ‚ƒ‚‡ ‚”’‚ ‹‡‡‡Œ‚ƒ ‹‡Œ–ƒ˜‚

‡ …—ƒ˜ Š‡€‡~ ‚–ƒ~

‫‪726‬‬

‫ָפּ ָר ַשׁת ִי ְתרוֹ ‪ַ -‬תּ ְפ ִקי ָדהּ ֶשׁל ֲע ֶק ֶרת ַה ַבּ ִית‬ ‫הצלחה בגו"ר‬

‫חגי חיים וב"ב‬ ‫יצחק אריאל בן טובה‬

‫שמואל אימן בן אסתר זרי שגית בת רותי‬

‫מאיר ישראל בן רחל ברכה‪ -‬יראת שמים‬

‫"כּ ֹה ת ֹא ַמר ְל ֵבית יַ ֲעק ֹב וְ ַת ֵגּיד ִל ְב ֵני יִ ְשׂ ָר ֵאל" )שמות יט‪ ,‬ג(‬ ‫גלית בת מסודי‬ ‫ליאור יהושע סומך וב"ב‬

‫יהודה אריה בן רחל ברכה ארז בן שושנה‬

‫קסירר אפרים וב"ב‬ ‫רונן אברהם וב"מ‬

‫"ועליהן מקונן הנביא באיכה )ב‪ ,‬כ(‪ְ " :‬ר ֵאה ה'‬ ‫פירש רש"י הקדוש‪' :‬לבית יעקב'‪ -‬אלו‬ ‫רחל ברכה בת פדילה דליה משפ' שטרית‬
‫וְ ַה ִבּי ָטה ְל ִמי עוֹ ַל ְל ָתּ כּ ֹה ִאם תּ ֹא ַכ ְלנָה נָ ִשׁים‬ ‫הנשים‪ ,‬תאמר להן בלשון רכה‪.‬‬
‫ִפּ ְריָם"‪ְ " .‬ל ִמי עוֹ ַל ְל ָתּ כּ ֹה"‪ ,‬רמז ל"כּ ֹה ת ֹא ַמר‬ ‫נעם יצחק בן רחל ברכה רינה בת סימי וב"ב‬
‫ְל ֵבית יַ ֲעק ֹב"‪ ,‬מחנכות אשר במקום למלא‬ ‫חז"ל אמרו )ברכות סא‪" :(.‬מנוח עם הארץ‬
‫כראוי את תפקידן‪" ,‬יְ ֵדי נָ ִשׁים ַר ֲח ָמנִיּוֹת‬ ‫היה‪ ,‬שהלך אחר אשתו"‪ ,‬ולפי זה צריכים‬ ‫יוסף ליאור בן דליה אפרת‪ -‬הצלחה בכל העניינים‬
‫ִבּ ְשּׁלוּ יַ ְל ֵדי ֶהן" )איכה ד‪ ,‬י( מרוב רחמים הן‬ ‫להבין‪ ,‬מדוע כאן בקבלת התורה‪ ,‬הקדים‬
‫אינן מחנכות את ילדיהן כנדרש ו'מבשלות'‬ ‫הכתוב את 'בית יעקב' שהן הנשים‪ ,‬ל'בני‬ ‫שלמה ודנה דוד וב"ב אריה ושרה לוי וב"ב‬

‫אותם‪ ,‬אוי לדור שאלו הם בניו"‪.‬‬ ‫ישראל' שהם הגברים?‬ ‫אקבלי יוסף חיים בן נסכה‬ ‫י‪.‬מ‪.‬י‪.‬ש כדורי‬

‫שלמה המלך כותב‪ַ " :‬ח ְכמוֹת נָ ִשׁים ָבּנְ ָתה‬ ‫המהרש"א )סוטה כא ע"ב( תירץ‪ :‬הואיל‬ ‫שולמית ומרדכי חיים דויטש וב"ב‬
‫ֵבי ָתהּ" )משלי יד‪ ,‬א( כשהאישה צדיקה ויראת‬ ‫והאישה נמצאת רוב הזמן בבית‪ ,‬תפקידה‬
‫שמים‪ ,‬היא מדרבנת את בעלה ללכת‬ ‫הוא לחנך את הילדים‪ ,‬היא זו שמחנכת את‬ ‫זיווג הגון וכשר במהרה‬
‫ללמוד תורה‪ ,‬לקום לתפילה בזמן וכו'‪ ,‬היא‬ ‫בניה ושולחת אותם ללמוד תורה‪ ,‬והיא זו‬
‫השומרת על צורת הבית‪ .‬וזה מה שכתב‪:‬‬ ‫הנוטלת את ידיהם עם שחר ומברכת איתם‬ ‫רונית בת סימי‬ ‫אורן בן אסתר‬
‫" ְשׁ ַמע ְבּנִי מוּ ַסר אָ ִבי וְאַל ִתּטּ ֹשׁ תּוֹ ַרת ִא ֶמּ "‬ ‫ברכות‪ .‬מוטל עליה תפקיד משמעותי‬
‫)משלי א‪ ,‬ח( ‪ -‬מה שהילד ספג בקטנות‬ ‫ואחראי בגידולם לתורה ולמצוות‪ ,‬יותר מן‬ ‫תרצה בתיה בת ימנה נינט סיון בת אסתר‬
‫מחינוכה של אימא שהיא עקרת הבית‪-‬‬ ‫הבעל‪ ,‬אשר קם וממהר לעסקיו‪ ,‬מבלי לדעת‬
‫יוסף בן רוחמה‬ ‫עמית בת טובה‬
‫עיקרו של בית‪.‬‬ ‫מה ילדיו עושים אחרי שיצא מהבית‪.‬‬
‫אילן בן ג'וליאט‬ ‫נתנאל בן ג'ינה‬
‫משום כך‪ ,‬כשבא הקב"ה לתת את התורה‪,‬‬ ‫לכן הקדים הכתוב את הנשים לגברים‪ ,‬ויש‬
‫הורה למשה רבינו לדבר קודם עם הנשים‪,‬‬ ‫לדרוש את הפסוק כך‪" :‬כּ ֹה ת ֹא ַמר ְל ֵבית‬ ‫דוד עומרי בן יהודית‬ ‫אסף בן סופיה‬
‫כדי שתדענה מה יש בתורה‪ ,‬ורק לאחר מכן‬ ‫יַ ֲעק ֹב" ‪ -‬לאישה‪ ,‬כדי שהיא " ַת ֵגּיד ִל ְבנֵי‬
‫יִ ְשׂ ָר ֵאל"‪ -‬תחנך ותדריך את הילדים‪ ,‬ואין‬ ‫מאיר בן שרית ואליהו‬ ‫מיטל בת מלכה‬
‫לפנות אל האנשים‪.‬‬
‫הכוונה שמשה רבינו יגיד גם לגברים‪.‬‬ ‫טליה עדן אסתר בת שולמית יפית בת ג'ינה‬
‫מסופר על טייס חילוני שעוד קודם שחזר‬
‫בתשובה‪ ,‬לא פיספס קריאת שמע על‬ ‫וכן אומר המדרש )רבה כח‪ ,‬ב(‪" :‬כדי שיהיו‬ ‫שירי ימנה בת שולמית שמעון בן שולמית‬
‫המיטה‪ ,‬וכשנשאל לפשר הדבר אמר‪ ,‬היות‬ ‫מנהיגות את בניהן לתורה"‪ ,‬ולפיכך כותב‬
‫ואימא שלו הייתה קוראת איתו קריאת שמע‬ ‫רבינו בחיי‪ ,‬רגילות הנשים להתפלל בשעת‬ ‫אורן בן נעמי‬ ‫אנאל חביבה בת שולמית‬
‫הדלקת הנרות על חינוך הבנים‪ ,‬והן‬
‫מדי לילה כשהיה ילד‪ ,‬זה מה שנשאר לו‪.‬‬ ‫מבקשות שכשם שבהדלקת הנרות הן‬ ‫שושנה שירה בת סילביה מיטל בת שושנה‬
‫הוסיפו אור‪ ,‬כך הן תזכינה בבנים צדיקים‬
‫בברכת שבת שלום‬ ‫זרע קודש בר קיימא‬
‫הרב אליהו חיים פנחסי שליט"א‬ ‫ומאירים בתורה‪.‬‬
‫חבר הרבנות המקומית מבשרת ציון‬ ‫אליהו נזרי בן ימנה‬ ‫גלית בת מסודי‬
‫מוסיף הרב 'פרדס יוסף'‪" :‬לא כל הנשים‬
‫זוכרות את התפקיד האמיתי שלהן‪ ,‬ויש‬ ‫אילנה בת רוחמה שמואל אימן בן אסתר זרי‬
‫ביניהן כאלו המחנכות את ילדיהן לכל דבר‬
‫רחל מרים בת יהודית‬ ‫סיון בת אסתר‬
‫שהוא‪ ,‬פרט לתורה"‪...‬‬
‫משה מנחם בן רחל‬ ‫נועה בת מזל טוב‬
‫ואושרית בת שושנה‬ ‫דניאל בן שרה‬
‫דגנית בת שושנה‬ ‫נעמה בת יפה‬

‫רפואה שלמה‬

‫מאיר ישראל בן רחל ברכה יצחק בן עזרא‬

‫ימנה ניזרי בת סטה‪ -‬בריאות ואריכות ימים‬

‫מרדכי ניזרי בן פרחה‪ -‬בריאות ואריכות ימים‬

‫דליה אפרת בת נעימה‬ ‫מאיה בת עדי‬

‫שלו בן מזל פחימה‬ ‫סימי בת סוליקה‬

‫דינה בת מזל‬ ‫אורן בן אסתר‬

‫נעמי בת רחל‬ ‫נעם יצחק בן רחל ברכה‬

‫אפרים בן שרה‬ ‫שירה שילת בת אורלי‬

‫לביא ישראל בן תמר חיה אסתר בת סוליקה‬

‫נחום בן כיריה‬ ‫מוריה בת רחל ברכה‬

‫יהודה אריה בן רחל ברכה טובה בת אורה‬

‫יפה בת שרה‪-‬הצלחה ורפואה רחל בת זוהרה‬

‫שאול בן סילביה‬ ‫מישא אסתר בת זהרה‬

‫בנימין בן יקוט‬ ‫עינת בת רחל ברכה‬

‫יצחק בן פנינה‬ ‫רפאל משה בן רחל‬

‫רחל ברכה בת פדילה דליה יצחק בן רבקה‬

‫קסנש בת דגטו‬ ‫רונית בת סבריה‬

‫רפאל אבידן בן תקווה‬ ‫יצחק בן חנון‬

‫אליהו בן רחל‬ ‫זהבה בת שושנה רייזל‬

‫נעימה בת שרה‬

‫יהודית אסתר פראדל בת חיה‪ -‬בריאות ואריכות‬

‫ימים‬

‫העלון מוקדש לעילוי נשמת‬

‫משה בן גורג'יה ז"ל‬

‫‪18:18‬‬ ‫‪17:45‬‬ ‫‪16:32‬‬ ‫זש"ק‪ ,‬פרנסה טובה ובריאות איתנה‬ ‫לרפואה שלימה‬
‫‪18:14‬‬ ‫‪17:41‬‬ ‫‪16:48‬‬ ‫לאליהו ניזרי בן ימנה וגלית בת מסודי‬
‫‪18:14‬‬ ‫‪17:41‬‬ ‫‪16:48‬‬ ‫לנוריאל בן אסתר‬
‫לרפואה שלימה ציון בן צ'חלה‬
‫והצלחת יוסף ליאור בן דליה אפרת וב"ב‬ ‫לרפואה שלימה‬

‫‪18:17 17:45 16:52‬‬ ‫להצלחת אלי ברוט ומשפחתו‬ ‫לאיידה חיה בת אסתר‬
‫ולילד אלחנן רפאל בן איריס‬

‫ולילד אורי חיים בן שלי‬

‫כ' שבט ה'תשע"ט‬ ‫פרשת יתרו‬ ‫פניני עין חמד‬

‫שׁוֹ ֵאל וּ ֵמ ִשׁיב ַבּ ֲה ָל ָכה – ִבּשּׁוּל אַ ַחר ֲא ִפ ָיּה וּ ְצ ִל ָיּה‪ֵ -‬ח ֶלק ב'‬

‫מהו כלי ראשון וכן האם מותר בשבת לתת פת בתוך כלי ראשון?‬
‫להלן סיכום ההלכה מפי ר' אליהו חיים פנחסי‪ ,‬רבנות מקומית מבשרת ציון‪:‬‬

‫כלי ראשון הוא הכלי‪ ,‬שבו נתבשל התבשיל על האש‪ ,‬ומבשל כל דבר הניתן לתוכו‪ ,‬כל זמן שהיד סולדת בו‪ .‬הערה‪ :‬אולם אם‬

‫אינו בחום שהיד סולדת אינו מבשל‪ ,‬משנה ברורה )סימן שיח ס"ק סד(‪.‬‬

‫ולכן‪ ,‬אין לתת לתוכו תבלין או שאר דברי מאכל שיש בהם איסור בישול‪ .‬מקורות‪ :‬שו"ע )סימן שיח ס"ט(‪ .‬וכל זמן שהכלי חם‬
‫בשיעור יד סולדת אף שכעת אינו על האש‪ ,‬דינו ככלי ראשון‪.‬‬

‫מאחר שאין בישול אחר אפיה‪ ,‬מותר לתת פת או קרוטונים ושקדי מרק מוכנים לאכילה‪ ,‬אף בתוך כלי ראשון‪ .‬הערה‪ :‬היות‬

‫ולדעת השו"ע אין בישול לאחר טיגון‪ ,‬וכמ"ש בשו"ת יביע אומר ח"ח )סו"ס לה(‪ .‬וכן כתב בספרו חזון עובדיה ‪ -‬שבת )כרך ד עמוד שכא( וז"ל‪:‬‬
‫אטריות המטוגנות הנמכרות ומוכנות לאכילה‪ ,‬וכן שקדי מרק מותר ליתנם ברוטב חם כדי לרככם‪ .‬עכ"ל‪.‬‬

‫וכאשר הסיר עומד על גבי הפלטה‪ ,‬אין איסור "מיחזי כמבשל"‪ .‬וע"ע להגרש"ז אויערבך בספר שמירת שבת כהלכתה )פ"א הערה ריב(‬
‫להתיר בכלי שני‪ ,‬כי הטיגון בריבוי שמן נחשב לבישול‪ ,‬ואין איסור בישול אחר בישול‪ .‬ובספר שולחן שלמה )סימן שיח אות כז( כתב‪ ,‬אטריות‬
‫המטוגנות בשמן‪ ,‬וכן שקדי מרק‪ ,‬מותר לתת אותם בשבת אפילו בכלי ראשון‪ ,‬שהועבר מעל האש‪ ,‬כי הטיגון‪ ,‬שנעשה בריבוי שמן‪ ,‬נחשב‬

‫לבישול‪ ,‬דמה לי בישול במים מה לי בשמן‪ .‬ואין בישול אחר בישול‪.‬‬

‫ולדעת בני אשכנז יש להחמיר בפת אפילו בכלי שני‪ ,‬כל זמן שהיד סולדת‪ .‬הערה‪ :‬הרמ"א שם‪ .‬וכן פסק המשנה ברורה )ס"ק מז(‪.‬‬

‫וכ"פ בשו"ת שבט הלוי ח"י )סימן סג(‪ ,‬ומכל מקום בכלי שלישי יש להקל‪ .‬וע"ע בשו"ת שבט הלוי ח"ז )סימן יב אות ד(‪ .‬אולם לעניין שקדי‬
‫מרק בכשרות בד"ץ עדה החרדית שעוברים תהליך טיגון בשמן עמוק‪ ,‬דינו כבישול ומותר בכלי שני‪ ,‬ואין צריך להחמיר כמו לענין בישול אחר‬

‫אפיה‪.‬‬

‫ושוב ראיתי בספר ישא יוסף להגר"י אפרתי )ח"ב חאו"ח סימן צא(‪ ,‬שהביא כן משמיה דהגרי"ש אלישיב זצ"ל‪ .‬ע"ש‪ .‬וכן הדין לענין קרוטונים‬
‫למרק המיוצר על ידי חברת "אוסם" שעובר טיגון בשמן עמוק‪ .‬אולם קרוטונים המיועדים לסלט‪ ,‬אינם מטוגנים אחר האפיה‪ ,‬ולכאורה יש‬

‫להחמיר לבני אשכנז מדין בישול אחר אפיה בכלי שני שהיד סולדת‪.‬‬

‫אולם דבר שנאפה כבר ואינו ראוי לאכילה‪ ,‬יש בו משום בישול‪ .‬ולפיכך פתיתים או אטריות וכדומה‪ ,‬שאחר האפייה‬
‫מייבשים אותם בחום רב‪ ,‬כדי שיעמדו ימים רבים‪ ,‬אסור ליתנם בשבת בתוך כלי ראשון‪ ,‬שהוסר מן האש‪.‬‬

‫ַכּ ֵבּד ֶאת אָ ִבי וְ ֶאת ִא ֶמּ‬

‫כבוד רב והכרת הטוב רחש הגאון רבי ישועה בסיס זצ"ל )שהיה דיין ומקובל ושימש כראש רבני תוניסיה( כלפי הוריו שגידלוהו‬
‫והושיבוהו על ברכי תלמידי חכמים‪ ,‬ובזכותם נהיה גדול בישראל‪ .‬והיה מכבדם בכבוד גדול עד כדי מסירות נפש‪ .‬יעיד על‬

‫כך המעשה הבא‪:‬‬

‫היה זה ליל שבת חורפי וגשום בשלהי חודש טבת‪ .‬רבינו שב מן התפלה בבית הכנסת ומיהר לסור אל בית אימו‪ ,‬הרבנית‬
‫מסעודה‪ .‬מדי ליל שבת לפני הקידוש‪ ,‬מקפיד היה לבקר אותה ולדרוש בשלומה‪ ,‬לומר 'שלום עליכם'‪ ,‬פרק 'אשת חיל' ‪,‬וכן‬
‫את פרק הזוהר הקדוש 'זכור את יום השבת לקדשו'‪ ,‬ואת הפיוט שחיבר רבינו האריז"ל הקדוש – 'אזמר בשבחין' ‪ -‬אותו‬

‫השמיע בנעימה מיוחדת‪ ,‬רוויית כיסופין וגעגועים לשבת מלכתא‪.‬‬

‫אך הפעם‪ ,‬כאשר הגיע אל פתח הבית‪ ,‬היטה את אוזנו‪ ,‬ולא שמע את התכונה הרגילה של עריכת השולחן וסידור כליו‪.‬‬
‫הבין הרב כי אימו הקשישה נרדמה בעייפותה מעמל יומה‪ .‬מאחר שלא רצה להפריעה ולהקים רעש‪ ,‬נותר מעבר לדלת‪.‬‬
‫הוא עמד בחצר הבית כשרוח קרה סוערת‪ ,‬ב ָח ְזקה על פניו מנשבת‪ ,‬ומטרות העוז יורדים בזעף‪ .‬גונן על ראשו בברדס‬

‫גלימתו‪ ,‬והמתין עד אשר תקיץ אימו משנתה‪.‬‬

‫קור עז שרר באותה שעה בחוץ‪ ,‬רוחות עזות וזועפות נשבו בחזקה‪ ,‬סוחפים את כל הנקרה בדרכם‪ .‬והנה‪ ,‬הבחינו כמה מן‬
‫השכנים ברבם הגדול הממתין בחוץ‪ ,‬כשכולו נוטף מים מן הגשם שירד ללא הפוגה‪ .‬תמהו על כך מאוד‪ ,‬יצאו עטןפים מכף‬
‫רגל ועד ראש‪ ,‬ושאלוהו לפשר הדבר‪ .‬הסביר להם‪ ,‬כי אימו ישנה‪ ,‬וממתין הוא‪ ,‬כי תתעורר‪ .‬השכנים‪ ,‬שלא הבינו את‬

‫משמעות העניין‪ ,‬מיהרו והעירו את האם מתנומתה‪.‬‬

‫מששמע זאת הרב‪ ,‬זעף ונזף בהם‪" :‬מדוע זה הערתם את אימי‪ ,‬הלא מצווים אנו על מצוות כיבוד אב ואם‪ ,‬ואני רציתי‬
‫להמתין כי תתעורר מעצמה?!"‪ .‬השכנים הרכינו ראשיהם בבושה‪ ,‬וביקשו מחילה‪ .‬אין ספק‪ ,‬כי הרושם העז של הדברים‪,‬‬

‫נותר בליבם תקופה ארוכה‪ ,‬וכי למדו ממנו פרק חשוב בהלכות כיבוד הורים‪.‬‬

‫מינויים‬ ‫הקדשת העלון‬ ‫לשאלות בהלכה‬

‫לקבלת העלון חינם במייל מדי‬ ‫ניתן להקדיש את העלון לעילוי נשמה‪ ,‬רפואה שלמה‪ ,‬הצלחה‪ ,‬זיווג הגון‪ ,‬חזרה בתשובה וכו'‬ ‫נא לפנות לרב אליהו פנחסי‬
‫שבוע‪ ,‬יש לשלוח בקשה למייל‬
‫נא לפנות לליאור בטל' ‪052-7652084‬‬ ‫בטל' ‪052-6329144‬‬
‫‪[email protected]‬‬ ‫כתובת המערכת‪ :‬עבור ליאור עצמון‪ ,‬רח' הבושם ‪26‬א ת‪.‬ד‪ .83375 .‬מבשרת ציון‪ .‬מיקוד ‪9076926‬‬ ‫)הנייד באישור ועדה רוחנית(‬

‫ִאם ִראשׁוֹ ִנים ְכּ ַמ ְלאָ ִכים‪ַ -‬ה ַצּ ִדּיק ָה ַרב מ ֹ ֶשׁה ְק ִליֵ ְרס זצ"ל‬

‫הרב משה קלירס זצ"ל‪ -‬נולד ב‪-‬ז' באדר ה'תרל"ו )‪ (1876‬בצפת‪ .‬נקרא בשם 'משה' כיוון‬
‫שאביו צפה‪ ,‬כי עתיד ילד זה ללמד תורה לעם ישראל‪ ,‬כדרך שלמד איתם משה רבינו‬
‫תורה‪ ,‬שנתנה לו מסיני‪ .‬עוד מילדותו ניכר כי לגדולות נוצר‪ .‬ימים ולילות שקד על התורה‬
‫בכל כוחותיו‪ .‬היות ואביו היה עני מרוד ונרות חלב לא היו בנמצא‪ ,‬לפיכך‪ ,‬היה טובל‬
‫סמרטוט בנפט ולומד לאורו‪ .‬העשן גרם לו לכאב ראש והוא היה חובש לראשו מגבות לחות‪.‬‬

‫כאשר הרעב הציק לו ביותר )שכן בביתו לא היה ניתן למצוא פרוסת לחם( ניאות לקבל מאלמנה‪,‬‬
‫שהתגוררה בסמוך לביה"כ של חסידי קרלין פרוסת לחם יבשה והמשיך ללמוד‪ .‬בחורף‬
‫בלילות‪ ,‬כשהקור חדר לעצמות‪ ,‬היה נודד לאחד מבתי הכנסת‪ .‬את נרו נאלץ להסתיר מפני‬
‫הרוח הנושבת‪ ,‬האהיל עליו במגבעתו‪ ,‬אותה הוסיף לחבוש לראשו‪ ,‬גם לאחר שהשלהבת‬

‫יצרה בה שלושה חורים מפוייחים‪.‬‬

‫לאחר נישואיו בזיווג ראשון‪ ,‬עבר מצפת לטבריה והפך לחסיד סלונים‪ .‬שם היה מרותק‬
‫לחדרו ממוצאי שבת עד לערב שבת ולומד ברציפות‪ .‬מדי יום הביאה אשתו את ארוחותיו‪,‬‬
‫הניחה אותן על החלון ולא ראתה את פניו‪ .‬שכנים הבחינו בכך‪ ,‬וכשהיה יוצא מחדרו היו‬
‫מצביעים עליו וקוראים לעומתו‪' :‬מלאך'‪ .‬כשהרגיש בכך‪ ,‬הפסיק ממנהגו זה מיד ברוב‬

‫ענוותנותו‪ .‬בהמשך התבקש ע"י רבו מסלונים ללמד את בנו‪ .‬ענוותן מופלא ושפל ברך‪.‬‬

‫שימש כרב הראשי האשכנזי של טבריה‪ .‬בפקודת רבו‪ ,‬האדמו"ר מסלונים‪ ,‬ייסד בשנת‬
‫ה'תרנ"ט את ישיבת 'אור תורה' בטבריה‪ .‬העמיד תלמידים למאות‪ ,‬מהם גאונים וגדולי‬
‫תורה‪ .‬אהבתו לבני הישיבה הייתה עצומה‪ .‬הסתפק במשכורת מועטה ביותר‪ ,‬שלא‬
‫הספיקה אף פעם ללחם צר ומים לחץ וסירב בעקשנות ליהנות משום אדם בעולם‪.‬‬
‫במאורעות ה'תרפ"ט נרצח בנו חיים אלישע‪ .‬בסוף ימיו חלה ובפקודת הרופאים עבר לגור‬
‫בשכונת קריית שמואל‪ .‬נפטר ב‪-‬כ"ג בשבט ה'תרצ"ד )‪ .(1934‬חי כ‪ 58-‬שנים‪ .‬ציונו בטבריה‪.‬‬

‫אביו‪ :‬ר' מאיר )שימש כחוצב קברים בצפת והיה עני מרוד(‪ .‬מרבותיו‪ :‬האדמו"ר ר' שמואל וינברג‬
‫מסלונים‪ .‬מתלמידיו‪ :‬ר' זליג וינברג‪ .‬נשותיו‪ :‬מרת דבורה )בתו של ר' יהודה לייב קסטלניץ‪,‬‬
‫מחשובי חסידות סלונים בטבריה‪ -‬זיווג ראשון(‪ ,‬ילדיו‪) :‬מזיווג ראשון(‪ :‬ר' אברהם מרדכי‪.‬‬
‫ילדיו‪) :‬מזיווג שני(‪ :‬ר' חיים אלישע הי"ד‪ ,‬ר' מאיר )מראשי חסידות סלונים(‪ ,‬ר' ניסן‪.‬‬
‫מספריו‪• :‬טבור הארץ ‪ -‬על תולדות טבריה •תורת הארץ‪ -‬על מצוות התלויות בארץ‬

‫•מורשת משה‪ -‬שו"ת‪.‬‬

‫ידידות כנה שררה בין רבה רבינו לבין הרב הספרדי‪ ,‬והיו שניהם מתבטלים איש בפני רעהו‪ .‬באחת‬

‫השבתות באו והודיעו לרבי משה קלירס‪ ,‬כי העירוב בעיר איננו כשורה‪ .‬בירר הרב את הדברים ונודע לו‪,‬‬
‫שהעירוב תוקן על פי הוראתו של הרב הספרדי ותחת פיקוחו‪ .‬לאנשים‪ ,‬שבאו לפניו‪ ,‬אמר הרב‬

‫בפסקנות‪" :‬העירוב כשר! אלא שאין זמני פנוי כרגע להסביר לכם את הטעם"‪.‬‬

‫רבינו ידע‪ ,‬שעמיתו הרב טעה בהבנת הסוגיה‪ .‬לפיכך ביום ראשון פנה לרב הספרדי‪ ,‬הרב יעקב זריהן‬
‫ואמר‪" :‬הנני זקוק לעזרה של כבודו בעניין‪ ,‬שהוקשה לי בגמרא"‪ .‬יצאו שניהם לבית המדרש‪ ,‬למקום‬
‫שהיה ריק מאדם‪ .‬שם הוציא ר' משה מהארון את מסכת עירובין‪ ,‬והשניים התחילו ללמוד את הנושא‬

‫בצורה מקיפה עד שהגיעו לנקודה האקטואלית הקשורה לעניין העירוב והחלו לפלפל בה‪.‬‬

‫לפתע תפס הרב הספרדי במה מדובר‪ ,‬והתחיל לצעוק‪" :‬אוי לי שטעיתי! בערב שבת האחרון תיקנתי את‬
‫העירוב שלא כדין!"‪ .‬הרגיעו ר' משה ואמר‪" :‬אכן‪ ,‬לשם כך באתי לפני כבודו"‪ .‬ולשאלתו אף סיפר לו‪,‬‬

‫שפסק שהעירוב אכן כשר‪ ,‬כאשר שאלוהו על כך‪ .‬התפלא הרב "היתכן"?‬

‫חייך ר' משה ואמר‪" :‬מצוות עירוב היא מדרבנן בלבד‪ ,‬ואילו כבוד התורה וכבוד הבריות הוא‬
‫מדאורייתא‪ ....‬ועוד לו הייתי פוסל את העירוב‪ ,‬מיד היו הולכים ועושים מזה מחלוקת‪ ,‬שתגיע עד‬

‫לחילול ה'‪ .‬לפיכך העדפתי לבוא בצורה כזו‪ ,‬כדי שכת"ר יעמוד לבד על טעותו"‪.‬‬

‫פעם שכח השמש לאסוף את ארוחותיהם של בני הישיבה בעיר כדי להביאם לישיבה‪ .‬מיד קרא הרב‬

‫לחסיד המופלג ר' יואל אשכנזי וביקש ממנו להצטרף אליו‪ .‬רבינו לא ראה כל פחיתות כבוד לעצמו לסובב‬
‫על פתחי הבתים‪ ,‬לאסוף את הארוחות ולחזור עם שק כבד עמוס על כתפיו אל בית הישיבה אשר מחוץ‬

‫לעיר‪ ,‬הדבר היה אצלו כה פשוט וטבעי‪.‬‬

‫כשסיפרו לרבינו פעם על פלוני‪ ,‬שזכה בחמישים אלף נאפוליוני זהב‪ ,‬הגיב בפשטות‪" :‬מסכן שכזה‪,‬‬

‫פרידה חלושה‪ ,‬שהעמיסו עליה משא כה כבד של ‪ 50‬אלף נאפוליונים‪"...‬‬

‫שבע מרורים היו מנת חלקו‪ ,‬אלא שהיו ייסוריו ערבים ומתוקים לחיכו וקיבל דין שמים באהבה‪ ,‬בכל עת‪.‬‬

‫כשבנו חיים אלישע הי"ד נרצח בפרעות תרפ"ט‪ ,‬אמר בשובו מההלווייה‪" :‬ב"ה‪ ,‬שזכה להיהרג כיהודי‬
‫חרדי"‪.‬‬

‫ִכּבּוּד הוֹ ִרים‬

‫הביאה חלילה לקיצור חיי אביה‪.‬‬ ‫כיבוד אב ואם של מרת שרה רבקה )בת הרה"ג ר' זאב פרנק‬
‫זצ"ל‪ ,‬אחי הגאון ר' צבי פסח פרנק זצ"ל(‪ ,‬היה לשם דבר‬
‫ביום היארצייט הראשון של החזון אי"ש‪ ,‬הביא בעלה הגאון‬ ‫בירושלים‪ .‬כבר בהיותה כבת אחת‪-‬עשרה שנים בלבד‬
‫ר' אברהם דב לביתם גיליון ובו תמונת מרן החזון אי"ש זצ"ל‪.‬‬ ‫עזבה את לימודיה בבית הספר כדי לסעוד את הוריה‪ ,‬שהיו‬
‫כשראתה מרת שרה רבקה את התמונה‪ ,‬נבהלה מאוד‪,‬‬
‫ושאלה את בעלה‪" :‬מי הוא האיש שבתמונה?"‪ ,‬והשיב לה‪:‬‬ ‫חולים מאוד‪.‬‬
‫"זוהי תמונתו של הגאון ר' אברהם ישעיהו קרליץ המכונה‬
‫היא טענה‪ ,‬שכל מטרת בית הספר היא ללמוד כיצד לקיים‬
‫ה'חזון אי"ש' זצ"ל"‪.‬‬ ‫מצוות ורצון ה'‪ ,‬והנה כעת זימן ה' לידיה אפשרות לעסוק‬
‫כל העת במצוות כיבוד אב ואם‪ ,‬אם כן‪ ,‬לשם מה עליה‬
‫כששמעה תשובה זו‪ ,‬מיד נפלה האישה והתעלפה‪ .‬לאחר‬
‫שהעיר אותה בעלה מעלפונה ונרגעה מעט‪ ,‬שאל אותה‪" :‬מה‬ ‫ללכת לבית הספר?‬
‫קרה? מדוע גרמה לך תמונת החזון אי"ש להתרגשות‬
‫גם כאשר נישאה לבעלה‪ ,‬הגאון ר' אברהם דב אוירבך זצ"ל‬
‫רבה כל כך?"‪.‬‬ ‫)אחיו הצעיר של מרן הגאון הגדול רבי שלמה זלמן אוירבך זצ"ל(‪,‬‬
‫המשיכה לכבד את הוריה‪ ,‬והגדילה לעשות‪ ,‬כאשר הכניסה‬
‫בתחילה סירבה לגלות לו‪ ,‬בטענה‪ ,‬כי הוא יגחך עליה ועל‬ ‫את הוריה המבוגרים לביתה וטיפלה בהם במסירות אין‬
‫חלומותיה‪ ,‬אבל לאחר שהפציר בה סיפרה כך‪" :‬לילה אחד‪,‬‬
‫רואה אני בחלומי את אבי זצ"ל יושב בראש שולחן גדול‪ ,‬ואור‬ ‫קץ‪.‬‬

‫גדול ונפלא היה בחדר"‪.‬‬ ‫לאחר תקופה ארוכה‪ ,‬שבה גרו אצלה הוריה‪ ,‬והיא ובעלה‬
‫התמסרו מאוד למילוי כל צרכיהם‪ ,‬הבחינו‪ ,‬כי אחד‬
‫"תלמידי חכמים יושבים סביב השולחן‪ ,‬ופניהם מבהיקים‬ ‫מילדיהם אינו מתפתח כראוי‪ .‬הוא שכב כל העת על‬
‫כזוהר הרקיע‪ ,‬ואבי מוסר לפניהם שיעור תורה‪ .‬כל זמן‬ ‫מיטתו בלא תזוזה מספיקה‪ ,‬והם חששו מאוד‪ ,‬שמא‬
‫השיעור לא ראה אותי אבי‪ ,‬רק כשסיים את השיעור הבחין‬
‫בי‪ .‬הוא התקרב אליי‪ ,‬כשחיוך גדול נסוך על פניו‪ ,‬ושני אנשים‬ ‫סובל ילדם מבעיה נוירולוגית‪.‬‬

‫ליוו אותו‪ ,‬אחד מימינו והשני משמאלו"‪.‬‬ ‫בעלה הגאון ר' אברהם דב‪ ,‬היה לומד עם מרן החזון אי"ש‬
‫זצ"ל בחברותא יחד עם הגאון ר' יהודה שפירא זצ"ל בכל‬
‫"את האחד הכרתי"‪ ,‬סיפרה הרבנית‪" ,‬הלוא הוא היה אחי‬ ‫יום שישי‪ .‬בצר לו‪ ,‬פנה אל מרן החזון אי"ש ושאל אותו‬
‫רבי יהודה לייב פרנק‪ ,‬שכבר לא היה אז בין החיים‪ .‬ואת‬
‫לאיזה רופא נוירולוג כדאי לפנות עם בנם‪.‬‬
‫השני לא הכרתי‪ ,‬אבי התקרב אליי ואמר לי כך‪:‬‬
‫החזון אי"ש ענה לו‪ ,‬שכיוון שספק גדול אם בכלל קיימת‬
‫"ידעתי בתי ידעתי‪ ,‬כי יש לך ייסורי מצפון על שהוצאת אותנו‬ ‫בעיה‪ ,‬לכן אין צורך לפנות לנוירולוג‪ ,‬אלא שיפנו לרופא‬
‫מביתך‪ ,‬ואת חוששת שבגלל זה הלכתי לעולמי קודם זמני‪,‬‬
‫אבל תדעי‪ ,‬שיצאת ידי חובת מצוות כיבוד אב ואם וכך היית‬ ‫משפחה רגיל‪ ,‬וה' הטוב יתן בפיו מענה נכון‪.‬‬
‫צריכה לנהוג‪ ,‬וזה היה זמני להיפטר מהעולם‪ .‬וגם אם היינו‬
‫פנו ההורים במצוות רבם לרופא המשפחה‪ ,‬ולאחר בדיקה‬
‫נשארים בביתך‪ ,‬הייתי נפטר בעת הזו"‪.‬‬ ‫מקיפה‪ ,‬ענה להם הרופא כי הוא לא מוצא שום בעיה‬
‫רפואית‪ ,‬וכנראה‪ ,‬הילד סובל רק מחוסר תזונה נכונה‬
‫"ולעדות שנכונים דבריי‪ ,‬הנני מבטיחך שבקרוב תיפקדי‬
‫ויוולד לך ילד שיהיה לך ממנו הרבה נחת‪) ,‬היה זה לאחר‬ ‫וחוסר תשומת לב מספקת‪.‬‬

‫כארבע שנים שלא נולדו להם ילדים‪ ,‬והרופא אמר להם שלא יהיו‬ ‫כאשר שמעו זאת אחיה של הרבנית שרה רבקה‪ ,‬קבעו‬
‫שכנראה כל זה קרה‪ ,‬כי היא עסוקה מאוד בטיפול‬
‫להם יותר ילדים(‪ .‬ושני מלויי יהיו עדים על דבריי'‪ ,‬והצביע על‬ ‫בהורים‪ ,‬ולא מספיק שמה לב אל בנה הפעוט‪ .‬הם החליטו‬
‫האנשים‪ ,‬שליוו אותו‪.‬‬ ‫כי היא לא תחזיק יותר את ההורים בביתה‪ ,‬ומצאו להם‬

‫"לא ידעתי מיהו העד השני"‪ ,‬סיימה הרבנית‪" ,‬וכשראיתי את‬ ‫מקום אחר‪.‬‬
‫תמונת החזון אי"ש‪ ,‬הבנתי‪ ,‬כי הוא היה העד השני שליווה‬
‫לאחר מספר חודשים מצאת ההורים מביתה‪ ,‬הסתלק אביה‬
‫את אבי!"‪.‬‬ ‫ר' זאב פרנק לבית עולמו‪ .‬מאז‪ ,‬כל ימיה‪ ,‬היה ליבה נוקפה‬
‫כי בשלה קרתה הרעה הזאת‪ ,‬כיוון שהוציאה אותו מביתה‪,‬‬
‫זאת אם כן הייתה סיבת התרגשותה הגדולה מתמונת מרן‬
‫החזון אי"ש‪ .‬דברי האב כמובן התקיימו במלואם‪ ,‬וכעבור‬ ‫והמקום החדש לא מילא את מקומה כראוי‪.‬‬
‫כעשרה חודשים נולדה להם בת‪ ,‬שהיא וצאצאיה גרמו לה‬
‫מחשבה עלתה בליבה‪ ,‬שאם הייתה משאירה אותו‬
‫הרבה נחת דקדושה‪) .‬מתוך דברי הרב ישראל ליוש הי"ו(‬ ‫בביתה‪ ,‬אולי הוא היה עוד מאריך ימים‪ ,‬ולמעשה היא‬

‫הרב יצחק בן תפאחה כדורי זצ"ל הרב שבתי בן אסתריא אטון זצ"ל ולד יחיא בן יוסף ז"ל‬ ‫לע"נ‬ ‫הרב שמואל בן שמחה דרזי זצ"ל‬ ‫הרב עובדיה יוסף בן גורג'יה זצ"ל‬
‫תנצב"ה‬ ‫הרב יעקב בן מרגלית זצ"ל‬ ‫הרב מרדכי צמח בן מזל אליהו זצ"ל‬
‫הרב מנחם בן ויקטוריה בצרי זצ"ל מאיר מורד בן שושנה ז"ל יצחק בן ברקו דב ז"ל‬ ‫שמואל בן רבקה ז"ל‬
‫משה בן רוזה ז"ל‬ ‫אסתר בת בלה ע"ה‬
‫שרה בת נרקיס ע"ה‬ ‫גאולה בת טובה ע"ה‬ ‫אביבה בת איירין ע"ה‬ ‫אביחי בן אסתר ז"ל‬ ‫נעמי בת כתון ע"ה‬
‫נעימה בת גורג'יה ע"ה‬ ‫מרים בת בלה ע"ה‬
‫אביגדור בן ג'ולי ז"ל‬ ‫עמירם בן דבורה ז"ל‬ ‫אברהם בן יונה ז"ל‬ ‫דוד בר חסיבה ז"ל‬
‫צדיק חכם בן חזלה ז"ל‬
‫ר' עוליאל ישועה בן סטה מקנין זצ"ל מסעוד בן יקוט ז"ל‬ ‫יצחק בן חביבה ז"ל‬ ‫רפאל בן אסתר ז"ל‬ ‫ע"ה שני בת אסתר ע"ה‬
‫שמעון בן שמחה ז"ל‬
‫דרור יהושע בן ארץ מיוחס ז"ל מזל בת שמעון‬ ‫אהרון )אורי( בן רבקה ז"ל‬ ‫ר' דב בן בנימין אלתר ז"ל‬ ‫מסודי בת חביבה ע"ה‬
‫אורה בת נעימה ע"ה‬ ‫יונה בן סעדה ז"ל‬
‫יוסף בן מרים נוסרת ז"ל‬ ‫דב בן יצחק ז"ל‬ ‫חי זיזי בן קלרה ז"ל‬
‫שמעון בן חנה ז"ל‬ ‫ברכה בת מרדכי ע"ה‬
‫סוליקה בת עישה ע"ה רחל רפאת בת השמת ע"ה‬ ‫יוסף בן סעדה ז"ל‬ ‫גורג'יה בת נעימה ע"ה‬ ‫יעקב בן נעמה ז"ל‬

‫יעקב בן אסתר ז"ל‬ ‫סלים בן פרחה ז"ל‬ ‫אסתר בת נעמי ע"ה‬ ‫שרה בת מורברי רחל ע"ה‬
‫אלון בן סעדה ז"ל‬
‫מאיר בן נעמי ז"ל‬ ‫לטיף בן פרחה ז"ל‬ ‫יעקב בן סלימה ז"ל‬

‫זילפה בת רנדה ע"ה‬ ‫דניאל רפאל בן חגית ז"ל‬ ‫ספירנס תקווה בת נעימה ע"ה‬

‫אביבה לושי ע"ה‬ ‫יהודה בן סעידה ז"ל‬ ‫מישא אסתר בת זהרה ע"ה‬

‫כל נשמות עם ישראל‬ ‫עפאת בת השמת ע"ה‬ ‫אברהם בן דינה ז"ל‬

‫נא לשמור על קדושת העלון‬ ‫לע"נ מורנו ורבנו הגאון ר' עובדיה יוסף בן ג'ורג'יה‬
‫אין לקרוא בשעת התפילה‪.‬‬
‫מומלץ לקרוא בשולחן שבת!‬ ‫בס"ד גיליון‪842 :‬‬
‫הדלקת הנר‪ 16:45 :‬צאת השבת‪ 17:48 :‬רבינו תם‪) 18:24 :‬לפי אפיק ת"א(‪,‬‬
‫לע"נ מוריס מורטזה בן שרה ז"ל‬
‫הפטרת השבוע‪ :‬בשנת מות )ישעיה ו(‪.‬‬

‫פרשת "יתרו"‬

‫"ויחד יתרו על כל הטובה אשר עשה ה' לישראל אשר הצילו מיד מצרים" ]יח‪ ,‬ט[‪.‬‬

‫בפרשה זו אנו קוראים על המפגש הגדול בין יתרו חותן משה לבין משה רבינו‪ ,‬משה יוצא לקראת חותנו וישתחו‬
‫וישק לו‪ ,‬ויספר משה לחותנו את כל אשר עשה ה' לפרעה ולמצרים על אודות ישראל את כל התלאה אשר מצאתם‬
‫בדרך ויצילם ה'‪ .‬וכותב רש"י‪ :‬אף על פי שכבר שמע את עיקרי הדברים‪ ,‬הוסיף משה לספר לו את כל פרטיהם‪,‬‬

‫כדי למשוך את ליבו לקרבו לתורה‪ ,‬ע"י שיתפעל ביותר מנפלאותיו של הקב"ה‪.‬‬
‫יתרו אומר "עתה ידעתי כי גדול ה'"‪ ,‬מכירו הייתי לשעבר‪ ,‬ועכשיו אני מכירו ביותר‪ ,‬ולאחר ששמעתי את כל‬
‫הגדולות והנפלאות שעשה עם ישראל‪" .‬מכל האלוהים" – מלמד שהיה יתרו מכיר בכל העבודה זרה שבעולם‪,‬‬

‫שלא הניח עבודה זרה שלא עבדה‪ ,‬ובדק את כולן וראה שאין בהם ממש ופירש מכולן‪.‬‬
‫מיד יתרו מברך "ברוך ה' אשר הציל אתכם מיד מצרים ומיד פרעה" ויקח יתרו עולה וזבחים לאלוקים מקריב‬
‫קרבנות כדי להודות לה'‪ .‬כותב הרב שלום ארוש שליט"א בסיפרו "שעריו בתודה"‪ :‬כשאדם הולך עם תודה‬
‫והודאה‪ ,‬נפתחים לפניו כל השערים‪ ,‬וכל הדלתות‪ ,‬וכל החלונות‪ ,‬אולי שולחים אפילו מלאך שיפתח קירות‪,‬‬

‫שלא תהיה שום מניעה שתחסום חלילה את ההודעות של אותו אדם מלבוא לפניו יתברך‪.‬‬
‫ועוד אומרים לו‪" :‬אתה אוהב להודות! אנחנו ניתן לך על מה להודות! שלא תיפסק אצלך השירה וההודאה"‪.‬‬

‫אדם שאומר תודה‪ ,‬ה' יראה לו עוד ועוד ישועות‪.‬‬
‫כל מי שילך בדרך של ההודיה בתמימות‪ ,‬ידע שוודאי הוא יפעל ישועות וימתיק את כל הדינים‪ ,‬וזה עיקר העבודה‬
‫שתביא לגאולה הפרטית והכללית‪ ,‬לעקור את מידת הבכיינות וכפיות טובה‪ ,‬ולעבוד על הכרת הטוב ועל הודאה‬

‫והלל ושבח לה'‪ ,‬ובזה יתוקן הכל ונזכה לגאולה השלימה‪.‬‬
‫מעשה נפלא הממחיש לנו עד כמה האדם צריך "להיות שמח בחלקו" סיפר הגאון הרב ח‪.‬י‪ .‬קרלנשטיין שליט"א‪:‬‬
‫היה זה ביום בהיר‪ ,‬אשה שהיתה בסוף החודש התשיעי להריונה‪ ,‬הגיעה בכוחות עצמה לאחד מבתי החולים בארץ‬
‫כשהיא לחוצה ומבוהלת‪ .‬הרופאים ניסו להרגיעה‪ ,‬אך לשווא‪" .‬אינך יכולה ללדת במצב שכזה‪ ,‬זהו פיקוח נפש‬
‫שיכול לסכן אותך ואת העובר"‪ ,‬הודיע לה הרופא הבכיר‪ .‬האשה פרצה בבכי נסער ואמרה‪" :‬אני פוחדת ללדת"‪.‬‬

‫מדוע? האם זה הלידה הראשונה שלך? שאלו הרופאים‪.‬‬
‫"לא"‪ ,‬השיבה‪" ,‬זו הלידה השביעית"‪" .‬אם כן‪ ,‬ממה יש לך לפחד"? תמהו‪ .‬האשה נחנקה מבכי והשיבה‪:‬‬
‫"כשהייתי בלידה הראשונה‪ ,‬בעלי כל כך ציפה לבן זכר‪ .‬זה היה כל חלומו ותקוותו – בן שיוביל את המשפחה‪,‬‬
‫אשר יוכל הוא לחנכו ולגדלו ויהא לו עזר ולסעד‪ .‬אך רצה הקב"ה אחרת ונולדה לנו בת‪ .‬בעלי לא קיבל זאת‬

‫בשמחה‪ ,‬ואמר לי‪" :‬בפעם הבאה אני רוצה רק בן‪ ,‬לא בת"‪.‬‬
‫ניסיתי לצחוק‪ ,‬כאילו הדבר תלוי בי?! אך בעלי לא צחק והיה רציני‪ .‬בלידה השניה בעלי התרגש והתכונן‪ ,‬הוא היה‬
‫בטוח שכעת הוא יזכה לבן זכר‪ .‬הוא כבר תיכנן את הברית ואת האולם בו יערך האירוע‪ .‬אך הרופאים בישרו לו‬

‫בתום הלידה‪" :‬מזל טוב‪ ,‬יש לך בת"!‬
‫הפעם‪ ,‬בעלי כבר לא חייך‪ ,‬הוא כעס עלי‪ ,‬כאילו עשיתי לו עוול‪ .‬בלידה השלישית הוא אמר לי‪" :‬הפעם אני לא רוצה‬

‫לשמוע על בנות‪ ,‬רק בן"‪.‬‬
‫אך בתום ההמתנה מותחת‪ ,‬הוא התבשר בשלישית‪" :‬מזל טוב‪ ,‬נולדה לך בת שלישית מתוקה"‪ .‬כך היה גם בלידה‬

‫הרביעית‪ ,‬החמישית והשישית‪ .‬כיום אנו זוג הורים לשש בנות חמודות ומתוקות‪.‬‬
‫אך הפעם לבעלי כבר נמאס‪ ,‬הוא ממש התרגז וצעק עלי לפני שהגעתי לפה‪" :‬עכשיו אני כבר לא צוחק‪ ,‬לכי בכוחות‬
‫עצמך לבית החולים והביאי לי בן זכר‪ .‬אם לא יקרה – אין לך כניסה לבית"! צעק בקול! וכעת‪ ,‬אני כולי בפחד‬

‫ובהלה – מה אעשה אם לא אלד בן‪ ,‬וכי אזרק לרחוב עם התינוק?!‬
‫הרופאים נדהמו למשמע הדברים‪ .‬את יכולה להיות רגועה"‪ ,‬אמר הד"ר‪ ,‬אני אסדר את זה‪ .‬לא משנה מה תלדי –‬

‫אני ידאג שבעלך יקבל זאת באהבה"‪.‬‬
‫"אבל איך תעשה זאת"‪ ,‬שאלה בפחד‪" .‬אל תדאגי‪ ,‬ראי זאת כמסודר"‪ .‬סימני רוגע ושלווה החלו להיראות על פניה‬
‫של האשה ומצבה החל להשתפר‪ .‬לאחר כמה דקות היא נכנסת לחדר לידה‪ ,‬ובשעה טובה ומוצלחת ילדה‪...‬‬
‫בת! שביעית‪ .‬מיד עם סיום הלידה‪ ,‬ירד הרופא הבכיר למשרד והתקשר אל הבעל‪" :‬שלום‪ ,‬מדבר ד"ר הרץ‪,‬‬
‫רציתי לאחל לך מזל טוב"‪ .‬נו‪ ,‬מה היא ילדה? שאל הבעל בלחץ‪" .‬בשעה טובה ומוצלחת לפני כמה שניות נולד לך –‬

‫בן זכר"! הכריז‪" .‬יש! איזה כיף! יש לי בן"‪ ,‬קרא הבעל באושר‪.‬‬
‫אך אז קטע הד"ר את שמחתו‪" :‬אך עליי לבשר לך משהו נוסף שאינו מתאים לטלפון‪ ...‬טוס במהירות לבית‬

‫החולים‪ ,‬זה דחוף ביותר"‪" .‬מה קרה"? נבהל הבעל‪" .‬זה לא לטלפון‪ ,‬טוס לפה במהירות"‪.‬‬
‫הבעל המבולבל מיהר עם רכבו והגיע תוך כמה דקות לבית החולים‪ ,‬כשאת פניו קידם הד"ר בכניסה‪.‬‬
‫"בוא איתי למשרד"‪ ,‬אמר לו הד"ר‪ .‬הם נכנסו לחדר‪" ,‬שב בבקשה ושתה מים"‪" .‬מדוע"‪ ,‬שאל הבעל‪" ,‬אסור לי‬

‫לספר דבר שכזה לפני שתשתה" – השיב הד"ר‪ .‬הבעל החל לפחד‪ ...‬מה קרה?‬

‫לרפואת מהרנגיז בת טאוס הי"ו‪ ,‬שלמה אחיה בן הלן הי"ו‪ ,‬שמואל בן רונית הי"ו‪ ,‬מיכל אפרת חיה בת דיאנה הי"ו‪ ,‬יקוט רבקה בת רחמה הי"ו‪ ,‬טומי רפאל בן אנה הי"ו‪.‬‬

‫אז פנה אליו הד"ר ואמר‪" :‬שמע טוב ידידי‪ ,‬בשעה טובה נולד לך בן זכר‪ .‬אבל‪"...‬‬
‫"אבל מה"? זעק הבעל‪" .‬אבל‪ ,‬רצינו לומר לך שהלידה הסתבכה ובנך נולד עם רגל ויד ימין קצרות‪ ,‬בעוד שרגל ויד שמאל‬
‫ארוכות מאוד" – פני הבעל החווירו‪" .‬אך זה הצרות הקטנות"‪ ,‬הוסיף הד"ר‪" ,‬הדבר הקשה עוד יותר הוא שהילד לא רואה‪,‬‬

‫הוא נולד עיוור בשני עיניו"‪.‬‬
‫כעת הבעל נתקף בפחד‪" .‬אך הקשה מכל הוא‪ ...‬הוסיף הד"ר לסיום‪" ,‬בנך נולד עם מום במוח‪ ,‬והוא יהיה מוגבל כל חייו‪.‬‬

‫"כעת אני חייב לרוץ"‪ ,‬סיים הד"ר ויצא‪ .‬הבעל תפס את ראשו ופרץ בבכי‪.‬‬
‫"ריבונו של עולם‪ ,‬הוא זעק לשמים בצער‪ ,‬אני מצטער‪ ,‬אני אשם‪ ,‬אני יודע שהכל באשמתי‪ ,‬אני כפרתי בטובתך‪.‬‬
‫תמיד התעללתי באשתי שאני רוצה בן‪ ,‬אז הנה‪ ,‬כעת הבאת לי בן זכר‪ ,‬אך הוא כולו בעל מומים‪ ,‬מסכן ופגוע‪ .‬חשבתי שאני‬
‫מחליט פה בעולם‪ ,‬אבל אני מבקש סליחה"‪ .‬אמר הבעל בבכי‪" .‬אוי ריבונו של עולם‪ ,‬כמה הייתי מאושר אם היית מחזיר את‬

‫הגלגל אחורה‪ ,‬והיית מזכה אותי בבת שביעית בריאה ושלימה‪ ,‬הייתי האדם המאושר בעולם"‪.‬‬
‫הד"ר שעמד מחוץ לחדר‪ ,‬שמע זאת‪ ,‬ואז נכנס פנימה והודיע‪" :‬ידידי היקר‪ ,‬ברצוני לשמח אותך – נולדה לך בת שביעית‪,‬‬
‫בריאה ושלימה‪ ,‬אך את כל זה עשיתי כדי שתדע לשמוח במה שיש לך ואל תאיים על אשתך או על אף אחד אחר"‪ .‬מעשה זה‬
‫הגיע לאחד מפוסקי הדור‪ ,‬שלמד מכך‪ :‬לכל יהודי יש קשיים וניסיונות‪ ...‬כולנו רוצים להיות יותר שמחים‪ ,‬שהילדים יתחתנו‪,‬‬

‫שהפרנסה תהיה טובה וכו'‪ ,‬אך כיוון שזה לא קורה הם נשברים ועצובים‪.‬‬
‫אך עלינו לזכור‪ :‬שאנו בריאים‪ ,‬עם עיניים‪ ,‬כבד ולב בריא – אנו המאושרים הגדולים‪ .‬יהי רצון שנזכה תמיד להיות שמחים‬
‫בחלקינו‪ ,‬ומה שקב"ה גזר עלינו הרי זה הטוב ביותר גם אם אנו לא מבינים ולכן עלינו תמיד להודות לה' על מה שכבר הקב"ה‬
‫נתן לנו ולא להתלונן ולהתבכיין‪ ,‬ורק ע"י שתמיד נודה לה' נהלל ונשבח נזכה לראות ניסים ונפלאות וישועות גדולות‪,‬‬

‫ונזכה לראות במשיח צדקנו ובניין בית מקדשינו אמן )ויוציא עמו בששון(‪.‬‬
‫"זכור את יום השבת לקדשו" ]כ‪ ,‬ח[‪" .‬זכור ושמור‪ ,‬בדבור אחד‪ ,‬השמיענו אל המיוחד"‪.‬‬

‫התורה מחייבת את ישראל לזכור את יום השבת‪" ,‬זכור את יום השבת לקדשו"‪ .‬ומה עלינו לזכור? עלינו לזכור לשמור את‬
‫השבת‪" ,‬שמור את יום השבת לקדשו כאשר ציוך ה' אלוהיך"‪ ,‬כי השם "שבת" מעיד על שביתה‪ ,‬שאדם צריך לשבות ממלאכה‬
‫ביום השבת‪ ,‬ללמדנו כי השבת אינה רק "זכירה רוחנית" בלבד‪ ,‬אלא תוכנה ומהותה של השבת היא ה"שמירה"‪,‬‬
‫כלומר ה"שביתה" ממלאכה שעל שמה היא נקראת‪ .‬לא לחינם יש שינוי בלשון הפסוקים שבין הלוחות הראשונים ללוחות‬
‫השניים‪ ,‬בלוחות הראשונים נאמר "זכור את יום השבת לקדשו ובלוחות השניים נאמר "שמור את יום השבת לקדשו"‪,‬‬
‫כי כאשר השמיע הקב"ה במעמד הר סיני את מצות השבת‪ ,‬הוא השמיע את שתי המילים "זכור" ו"שמור" בדיבור אחד‪,‬‬
‫דבר שאין הפה יכול לדבר ואין האוזן יכולה לשמוע‪ .‬ועל זה חיבר רבי שלמה אלקבץ בפיוט הנפלא שכל בית ישראל אומרו‬

‫בשירה וזמרה בליל שבת קודש‪" ,‬זכור ושמור בדיבור אחד‪ ,‬השמיענו אל המיוחד"‪.‬‬
‫אלא שצריך להבין‪ ,‬מדוע "זכור" ו"שמור" נאמרו בדיבור אחד?‬

‫התשובה לזה‪ ,‬אומר המגיד מדובנא זצ"ל‪ ,‬כי מצות "זכור את יום השבת לקדשו" כוללת את העונג של השבת‪ ,‬את הקידוש על‬
‫היין‪ ,‬את הסעודה כיד המלך כשהשולחן ערוך בבשר ויין‪ ,‬בעופות ודגים‪ ,‬את המנוחה והחיבור המשפחתי‪ ,‬ומצות "שמור"‬
‫כוללת את השמירה מהמלאכות האסורות בשבת‪ ,‬שלא לבשל‪ ,‬ושלא לנהוג ברכב‪ ,‬שלא להשתמש בפלאפון ושאר מכשירי‬
‫חשמל וכו'‪ ,‬ועל כל אחד מהם אדם עתיד לקבל שכר‪ ,‬הוא שותה יין בשעת הקידוש‪ ,‬יש לו מצוה‪ ,‬הוא אוכל בשר עופות ודגים‬
‫וגם על זה יש לו מצוה‪ ,‬הוא שוכב על מיטתו ונרדם לכמה שעות טובות‪ ,‬גם על השינה יקבל שכר‪ ,‬הוא נשמר מהמלאכות‬
‫האסורות‪ ,‬וגם על זה יקבל שכר‪ ,‬אך אם יבוא אדם ויאמר‪" :‬אני מוכן לעשות את החצי הראשון של העסקה‪ ,‬לקיים את‬
‫ה'זכור את יום השבת לקדשו'‪ ,‬אין לי בעיה לשתות יין‪ ,‬ואני מוכן לאכול בשר עופות ודגים‪ ,‬וגם לישון טוב בלילה וביום‪,‬‬
‫אך את החצי השני של העסקה של 'שמור את יום השבת לקדשו' שלא לבשל ושלא לנהוג ברכב ושלא להשתמש בפלאפון‪,‬‬

‫אינני יכול לקבל‪ .‬נו‪ ,‬אם שכר מלא לא לקבל‪ ,‬לפחות אקבל חצי שכר"‪.‬‬
‫לזה אמר הקב"ה שיש כאן "עסקת חבילה"‪ ,‬או הכל או כלום! "זכור ושמור בדיבור אחד נאמרו"‪ ,‬להורות שהן יחידה אחת‬

‫שאין להפרידה לשתיים‪ ,‬אי אפשר לקבל שכר על עונג שבת מבלי לשמור את מלאכותיה‪.‬‬
‫סיפר אחד המרצים הבכירים בארץ‪ :‬יום אחד יצא לי לנסוע עם נהג מונית‪ .‬במהלך השיחה התפתחה בינינו שיחה לבבית‪,‬‬

‫ובין הדברים שאלתיו‪" :‬הגד לי‪ ,‬כמה שעות ביום הינך 'מתגלגל' בכביש‪ ."?...‬השיב לי‪" :‬בין ‪ 12-16‬שעות"‪.‬‬
‫מיד העמדתי פנים מתמיהים‪" :‬עד ‪ 16‬שעות?! ובכן‪ ,‬בוודאי עשית מהמונית כבר שלוש דירות‪"...‬‬

‫פרץ הנהג בצחוק‪ ,‬התכופף על ההגה ואמר‪" :‬שלוש דירות‪ ...‬אדוני! את המשכנתא על דירת השלושה חדרים שיש לי איני‬
‫מצליח לחסל בכל חודש‪ ,‬אם לא עם הלוואות ומינוסים‪ ,‬ואתה מדבר על שלוש דירות?!"‬

‫לא ציפיתי לתשובה אחרת‪ ,‬אך שוב העמדתי פנים מתמיהות‪" :‬מה‪ 16 ,‬שעות אתה מתגלגל בכביש ואינך מצליח לכסות‬
‫משכנתא בסוף החודש‪ !?...‬אני אב לעשרה ילדים‪ ,‬לומד בישיבה‪ ,‬נותן הרצאות פה ושם‪ ,‬מרוויח עשירית ממך ואולי פחות‪,‬‬

‫וברוך ה' אין לי שום חוב על דירתי‪ .‬חיתנתי את ילדי ועזרתי אף להם לרכוש דירות‪ ,‬וברוך ה' אני חי בהרחבה!"‬
‫תמה אותו הנהג והגיב‪" :‬מה!!! אתה אומר אמת‪ ."!? ...‬השבתי לו‪" :‬למה לא תאמין לי שאני אומר אמת‪ .‬הלוא אני בהחלט‬

‫האמנתי לך על אף שה"נס" שלך לא פחות גדול מהנס שלי‪"!? ...‬‬
‫הרצינו פניו של אותו נהג ובקשתו בפיו‪" :‬ובכן‪ ,‬בבקשה תן לי הסבר לתופעה מוזרה זו"‪.‬‬
‫וכן השבתי לו‪" :‬אמשול לך משל‪ ,‬דיירים דרים בבנין אחד‪ ,‬מיכל מים ענק מונח על גב בתיהם המספק מים לכל אחד מהם‬
‫דרך צינור התקוע בו‪ ,‬וממנו זורמים המים לבתים‪ .‬במשך הזמן התיישנו הצינורות‪ ,‬העלו סדקים‪ ,‬צברו חלודה‪ ,‬לכלוך ואבן‪.‬‬
‫חלק מהדיירים החליפו את הצינורות לחדשים‪ ,‬כמובן שהמים שזרמו לבתיהם שבו להיות זכים ונקיים‪ .‬אולם חלק מן‬
‫הדיירים נשארו עם הצינורות הישנים‪ ,‬וברור שהתוצאות היו בהתאם‪ :‬מים רבים התבזבזו בכך שברחו מן החורים ומן‬
‫הסדקים שבצינורות‪ ,‬וגם מה שירד לבתים היה מלוכלך בשברירי חלודה‪ ,‬אבן ולכלוך‪ .‬הפתרון היחיד שנותר להם להזדרז‬

‫להחליף את הצינורות הישנים לחדשים‪.‬‬
‫כך – הקב"ה הוא טוב‪ ,‬שנאמר "טוב ה' לכל ורחמיו על כל מעשיו" והוא זן את העולם כולו‪ ,‬נותן לחם לכל בשר‪ ,‬בחן בחסד‬
‫ברווח וברחמים רבים‪ .‬אולם לא תמיד רואים בני האדם את הטוב של הקב"ה כמו שהוא באמת‪ ,‬והסיבה לכך פשוטה‪:‬‬
‫תלוי איזה צינור מכין האדם כדי להוביל את הטוב של הקב"ה עד לביתו‪ .‬מאת הקב"ה יוצא רק טוב‪ ,‬מים זכים וטובים‪,‬‬
‫אך הדבר תלוי במקבלים‪ .‬אם המקבל מכין צינור טוב‪ ,‬נקי וחדש‪ ,‬הרי שישנה ברכה גדולה בכל טיפה וטיפה שיורדת אליו‬

‫מאת ה'‪ .‬אולם אם המקבל משתמש בצינור חרור וסדוק‪ ,‬ישן ומעופש‪ ,‬הרי שהשפע היורד אליו מתקלקל ואין בו ברכה‪.‬‬
‫ובכן‪ ,‬דע לך ידידי‪ ,‬שהצינור הוא שמירת השבת! )דבש וחלב(‪.‬‬

‫זכות הלימוד בעלון זה תהיה לעילוי נשמות‪ :‬ר' נוריאל חזני בן מרים ויעקב ז"ל‪ ,‬לע"נ מרת מונירה חזני בת כורשיד ז"ל‪ ,‬לע"נ מרת פארי בת מונירה ז"ל‪,‬‬
‫לע"נ ר' עזיזולה בן שרה ז"ל‪ ,‬לע"נ מרת מנסורה בת כשוור ז"ל‪ ,‬לע"נ קודסיה בת כשוור ז"ל‪ ,‬לע"נ אליהו בן שלום ז"ל‪ ,‬לע"נ שמואל בן חתון ז"ל‪ ,‬לע"נ ניסן בן ננה ז"ל‪,‬‬

‫לע"נ ציפורה בת רחל ז"ל‪ ,‬לע"נ יהודה בן מרים ז"ל‪ ,‬לע"נ ירון בן אסתר ז"ל‪ ,‬לע"נ מנשה בן שמחה ז"ל‪ ,‬לע"נ דוד בן מרים ז"ל‪ ,‬לע"נ משה בן כורשיד ז"ל‪ ,‬לע"נ אלון בן דינה ז"ל‪,‬‬
‫לע"נ לידיה בת רחל ז"ל‪ ,‬לע"נ לדן בת פרווין ז"ל‪ ,‬לע"נ יונה בן אסתר ז"ל‪ ,‬לע"נ אסתר בת פרי ז"ל‪ ,‬לע"נ אברהם דוד בן תמר ז"ל‪ ,‬לע"נ לוצ'יאנו בן מיסה ז"ל‪ ,‬ולע"נ כל נפטרי עם ישראל‪.‬‬

‫למעוניינים בהפצת העלון‪ .03-5592523 :‬לקבלת העלון בדוא"ל‪ ,‬שלחו בקשה ל‪[email protected] :‬‬

Ħĺÿ ĤĀ ĠĀ
ŖĤĦø ĕü

Ĕ"ĞĥĦ ď"ĝč 111
> ĐĘĀ ĕĠü Ħø Đÿ ĦĞÿ ĥø čüă ČŖĤģø Ęü ČŞ ČĜĀ <
,ŖĘ ģŔĈ ÿ ňü đÿ Ņēŕÿ ĺø ňü đÿ ŖĜĦø āē ĦČĤÿ ģø Ęü Đĺþ āĚ ČĢý ňý đÿ "
.(č ďŅŌĞÿ ēĠ ĦŁĀ ĺÿ ) ęĕėü ČĀ Ęø Ěÿ Ęø ČŞđø ęďĀ ČĀ ĐĀ ĕĜý čø Ęü ĦŖĚĕČü Ħø Ěÿ ĐĤĀ ŖŕŁÿ (Ē ,ēĕ) "ęŖĘĺĀ Ęø ŅĐĞý Ĥý Ęø ĺĕČü ŅĘČú ĺø ňü đÿ
ĐĤĀ ŖŕĐÿ ĺþ ,ęĚĀ Ģø Ğÿ Ěý ęďþ ģā ęĕėü ČĀ Ęø Ōÿ Đÿ ŅĞďø ĕĀ ČŞ ĕėü đø ,ĐĘĀ Čý ŔĈ ø Đÿ ĦĘþ Čþ ĺø Ĝü
ŖČ ,ŖĜĦø Ŗē - ŖĤĦø ĕü Ęø ĐđĀ ēú ŕÿ ĺø Đü Đĺþ āĚ ęČü Đÿ ?ĕĚü Ęø ĐđĀ ēú ŕÿ ĺø Đü ĕĚü .Č
!?ęĐþ ĘĀ ĐĚĀ ĕČü Ħø Ěÿ ńĜĀ ĕČý ?ŖĜĦĀ ēú - Đĺþ āĚĘø ĐđĀ ēú ŕÿ ĺø Đü ŖĤĦø ĕü

ĦČÿ Őø Ōü ĺþ ,ĐĤĀ ŖŕŁÿ ĘŖďłĀ čĤÿ Łø ĐĻþ Ğú Ěÿ ?ĐĚþ ŖŃ ĤčĀ ŃĀ Đÿ ĐĚĀ Ęø ĘĺĀ ĚĀ ?ŅĐĞý Ĥý ęŖĘĺø Łü ĺĤÿ ŃĀ ĺþ "ĺĕČü "ĐĀ ŅĐĕĚü .č
ĕĺý Ĝø Čÿ ŅĝŊø Ĕü .ĐĘĀ Ŗďłø Đÿ ŖĤĕĞü Łø ĦŅĜŁĀ Ĥÿ ĐĀ ĦČþ ĎĕĐü Ĝø Đÿ Ęø ĐŔĈ Ā ģÿ Ħø Đü ŖĦŅĜģø Ēü
ńĦĀ ŖČĺþ ,ęĕĔü ĞĀ ĚĂ ĐĀ ĕĺþ ĜĀ Čú ĺþ ĐōĀ Ĕÿ ģø ĤĕĞü ęŁĀ Ĥÿ ĤŅčĞú ĻŐý ēÿ Ęø ,ĐĢĀ Ğý ŖĤĕĞü .ŖĤĦø ĕü Ęø ĐđĀ ēú ŕÿ ĺø Đü Đĺþ āŌĺþ - ČĕĐü ĦŖĘČý ŔĈ ø Đÿ ĕŕý ĺø Ęü ĐčĀ Ņĺŕø Đÿ
čĤÿ ĐĀ ĐőĀ Ĥÿ Ħø Ĝü đø ,ĤĕĞü ĐĀ ĐČĀ Ģø Ěø Ĝü ěĚÿ Ēø ĤŖčĞú Ŋÿ .ĎĕĐü Ĝø Đÿ Ęø ęŁĀ Ĥÿ ēÿ ĕĘü Ģø ĕÿ
ĘĕŁü ģø Đÿ Ęø ĐōĀ Ĕÿ Œø Đÿ ĤĕĞü ĐĀ ĕĺý Ĝø Čÿ Ħēÿ Ęÿ ĺø Ěü Ğÿ ĕłü Đÿ Łø ,Đōý Đü đø .ęĺĀ Ęø ĤāčĞú Ęÿ ?ĦČāĒ ęĕĞü ďø Ŗĕ ŅĜČĀ ěĕü ōÿ Ěü Ņ
ęŁĀ Ĥÿ Ęø ŅĜĦø ĜĀ ČŞđø ,ĐĘĀ Ŗďłø Đÿ ĤĕĞü ĐĀ ĕĺý Ĝø Čÿ ęĦĀ ŖČ ŅēŃĀ ,čĤÿ ĐĀ ĕĜý Őø ĦČþ
ĺþ (Ď čĕ ĤŁĀ ďø Ōü Łÿ ) "ďāČĚø đĜĀ ĞĀ Đĺþ āĚ ĺĕČü ĐĀ đø " :ģŅĝŐĀ Đÿ Ěý ęĕďü Ěý Ęø Ę"Ēÿ ēú
.ęĐþ ŌĀ Ğü Ħėþ Ęþ ĘĀ .Đĺþ āĚ ŅĐĒþ "ĺĕČü "-

čĤÿ ĘĀ ęĕĤü ĺø Ġø Čÿ Ěø ęėþ Ĝø ĕČý Ğÿ ŅŃĚÿ " :ĐĐĀ ĕĚü Ħø Łü ĐōĀ Ĕÿ Œø Đÿ ĤĕĞü ĐĀ ĕĺý Ĝø Čÿ ŅĘČú ĺĀ ČŞđø ,ĤŁĀ ďø Ōü Łÿ ĤĠþ ĝý Łø ĺþ ĐĒþ ģŅĝŐĀ Ěü ďāĚĘø Ęü Ę"Ēÿ ēú ŅėĤø Ģø ōü ĺþ ęĞÿ Ňÿ Đÿ ĐĚĀ
"?ęėþ Ĥø ĕĞü Łø ěĐý ėÿ Ęø ęĕČü Ħø Ěÿ ŖĜĕČý ĺþ ęŕþ Čÿ ęĕĞü ďø Ŗĕ ĕĤý Đú đÿ ,ŅĜŌĀ Ğü Ččā ĘĀ Đĺþ āĚ ĐĒþ ĕŊü " ČĉŔĀ Ħü - ĕŊü Ħĺÿ ĤĀ ĠĀ Łø ĺþ ĤĦý Ŗĕ ŜŅĚĝĀ ģŅĝŐĀ Ěü Ņēĕėü ŖĐ
ŅĜĕĻü ĞĀ čĤÿ ĐĀ ďŖčŊø ĕĜý Őø Ěü ģĤÿ ěėý ČĀ :ŅĤĚø ČĀ đø ĐĘĀ Ŗďłø Đÿ ĤĕĞü ĐĀ ĕĺý Ĝø Čÿ ŅĜĞĀ
,ŅĜĕĜý ĕĞý Łø čĤÿ ĐĀ ČŅĐ ĘŖďĎĀ đø čŅĺēĀ ĐŌĀ Ŋÿ ďĞÿ ęėþ ĘĀ ĦŖČĤø Đÿ Ęø ŅĜĕĢü ĤĀ .ĦČāĒ ?"ĺĕČü ĐĀ
ŖĦŖČ ĦĦý ĘĀ đø ,ŅōŌþ Ěü ďĤý ŐĀ Đü Ęø ŅĜĢø Ęÿ Čù ōþ ĺþ ĘĞÿ ęĕĤü Ğú Ĕÿ Ģø Ěü ŅĜČĀ ĐŌĀ Ŋÿ ďĞÿ đø
ĐĤĀ ŖŕĐÿ ĐčĀ Ņĺēú ĐŌĀ Ŋÿ ĘČý ĤĀ Ļø ĕü Ęø ĦŖČĤø Đÿ Ęø ęĕėü ČĀ Ęø Ōÿ Đÿ ŅĺŒø Łü ŜŊĀ .ęėþ ĘĀ ďŌý Ęÿ Ěø ěŁý Đÿ Ĥĺþ Čú Ŋÿ ,Ħģþ Őþ ŕÿ ĝø Ěü (č"Ğ ĎĘ) ěĕĺü ŅŃģü Ħėþ Ŏþ Ěÿ Łø ČĤĀ ĚĀ łø Đÿ
ńĦĀ ŖČ ĤāĝĚø Ęü ęĕĢü ĘĀ Čù ōþ ĺþ ĘĞÿ ęĕĤü Ğú Ĕÿ Ģø Ěü ęĐý ĐŌĀ Ŋÿ ďĞÿ đø ,ęĐþ ĕĜý ĕĞý Łø čČĀ ŖČ ,đĕčü ČĀ ďŖčėø Ęü ěŁý Đÿ ,ĕĚü ďŖčėø Ęü ęŅģĘĀ čňĀ ēÿ ĕĚü ,ĐĤĀ Ŗŕ đĕčü ČĀ ĦČþ

.ĘČý ĤĀ Ļø ĕü Ęø .ŖŁĤÿ ČŅĐĺþ ŖĜŁø ďŖčėø Ęü

(ČĜĀ Łø ŅŃĚü ďĕłü Ōÿ Đÿ ) ,ŖĜĦø Ŗē ďŖčėø Łü ęďĀ ČĀ čňĀ ēÿ ĕĤý Đú ĺþ ,ŖĜĦø Ŗē ŖĤĦø ĕü Ęĺþ ŖĜčø Ŋü ĐĕĀ ĐĀ Đĺþ āĚ
ČŞ ČĘĀ ĕŌý Ěü Ņ ,ĐĤĀ ŖŕŁÿ ŖŁĤÿ ĐĕĀ ĐĀ ĺþ Đĺþ āĚ ďŖčėø Łü čňĀ ēÿ ĐĕĀ ĐĀ ŖĤĦø ĕü ŅŋČü đø
(ē ,ė) "ŖĺŃø ģÿ Ęø ĦŁĀ ŔĈ ÿ Đÿ ęŖĕ ĦČþ ĤŖėĒĀ "
.ĕĚü ĕĜý Őø Ěü ęģĀ ĕĚü Ğÿ ŅďĕĀ
.ČňĀ ģü ďø ŅĘ ĤĕĞü ŁĀ ĕďü ŅĐĕø Ęĺþ ŖĦĕčý Ęø ěĚÿ Ēø ĐĂ ĺþ ČŁĀ Čÿ ĤŁÿ ČňĀ ēü ĕŁü Ĥÿ Łø ĐĻþ Ğú Ěÿ
ŖĘ ŜŅĚĝĀ Łø ČňĀ ēü ĕŁü Ĥÿ ĦČþ Ħĕü Łÿ Đÿ ĘĞÿ Łÿ čĕĺü ŖĐ ,ĐŃĀ ĞĂ Ŏø Đÿ ĦĞÿ ĺø Ğÿ ĕłü Đÿ Łø ģŅĝŐĀ Đÿ ěĚü ČģĀ đø Ńÿ ,ŖĤĦø ĕü Ęø ďŁý Ŋü Đĺþ āĚ ĕŊü ēÿ ĕėü ŖĐĘø Ę"Ēÿ ēú ŅēĤø ėø ĐĂ
ğĝþ Ŋþ ŖŋŊĂ ĕŅĻĞĀ Đþ ,ģĜĀ Ğú ĺłĀ Ěÿ Ĥďþ ēþ Đÿ ĘČþ ČčĀ ŅĐ Đōý Đü đø ,ĤČĀ āĠĚø Ĥďþ ēþ Łø ęČü ,Đĺþ āĚ Ęĺþ ŖĦŅĜĦĀ đĀ Ĝø Ğü ĘĞÿ ŅĜďø Ěÿ ĘĀ ęĺĀ ,"ďāČĚø đĜĀ ĞĀ Đĺþ āĚ ĺĕČü ĐĀ đø "
ęĕĤü ŁĀ ēĂ Ěø ŅĕĐĀ ĺłĀ Ōÿ Đÿ ĘČþ .ěŌĀ ČĂ ğĤý ŖĢ ĐĻý Ğú Ěÿ ,ğĝþ Ŋþ ĕēý ŅŕĠü Łø ĔŔĈ Ā ģĂ Ěø Ņ ŖďŖčėø Łü čňĀ ēÿ ŖĤĦø ĕü ęłÿ ĺþ ĦŖĤĚø Ęÿ ,ŖĤĦø ĕü ĦČþ ďŁý Ŋü ĺþ ĐĒþ ČŅĐ ĕČŃÿ đÿ Łø ěŊý
ĞŁÿ Ĥø Čÿ đø ęĕĤü Ļø Ğþ Łø ęĕĘü ēĀ ĺø ŌĂ Đÿ ,ğĝþ Ŋþ Ęĺþ ĦŖĔŖĚ ĐĞĀ ŁĀ Ĥø Čÿ đø ęĕĤü Ļø Ğþ
,ęĕďü čĀ Ğú ĐĞĀ ŁĀ Ĥø Čÿ đø ęĕĤü Ļø Ğþ ęĐþ ĕďý ĕŁü ŅČĻø ĜĀ ĺłĀ Ōÿ Đÿ ĦČþ .ğĝþ Ŋþ ĦŖĞŁø Ĕÿ .ŖĤĦø ĕü Ęĺþ ŖŁĤÿ Đĺþ āŌĺþ ĕĜý Őø Ěü
ĤČĀ āĠĚø Đÿ ĺłĀ Ōÿ Đÿ ĘĞÿ .ğĝþ Ŋþ Ęĺþ ďēĀ Čþ ĔŖĚŁø Ēēý ŖČ ęĐþ Ěý ďēĀ Čþ ĘŊĀ ĺþ Ŋø
ŅČĤø čø ōü ĺþ ęĕĘü ėĀ Čú Ōÿ Đÿ ĕĜý ĕĚü ĘŊĀ Ěü Ņ ,ęĕĘü ĕĺü čø ŕÿ Đÿ ĕĎý Ņĝ ĘŊĀ Ěü ęĕēü ōĀ ĚĂ ŅĕĐĀ (ěŖĞĚĀ Ĥĕĺü )

.Ħĕĺü ČĤý Łø ĕĚý ĕø Ħĺþ ŔĈ ý Ěü ĤčĀ ŃĀ čÿ ĕŊü ęĕĐü ŞČù ĐĀ ĘŊĀ Ěü 'Đ ĘŖďĎĀ ĕŊü ĕŕü Ğø ďÿ ĕĀ ĐŕĀ Ğÿ "
(Čĕ ,ēĕ) "ęĐþ ĕĘý Ğú ŅďĒĀ Ĥĺþ Čú
,ęĕōü Ĕÿ ģø ęĕďü ĘĀ ĕø ĕĜý ĺø ęłÿ Ĥďþ ēþ Ęÿ ŅĝĜø ėø Ĝü ,ĺłĀ Ōÿ Đÿ ĕČý Ļø ŖĜ ęĕďü čĀ Ğú ĐĀ ęĞü
Ęēý Đý đø ,Ħĕü Łÿ Đÿ ĘĞÿ Łÿ Ęĺþ ŖĘČĚā ĉŔø Ěü ďēĀ Čþ đø ŖĜĕĚü ĕĚü ďēĀ Čþ ŅďĚø Ğþ Ĝþ đø ?ęĕĐü ŞČù ĐĀ ĘŊĀ Ěü 'Đ Ęĺþ ĦŅĘďø łÿ ĦČþ ĦŖČĤø Ęü ŖĤĦø ĕü Ęø ęĤÿ łĀ ĐĚÿ
,ŖĦČĀ ĕĤü ģø ĦČþ ęňý ĝü ŜČÿ ."ńČĀ ŖĘĚø Ņ ġĤþ ČĀ ĐĀ 'ĐĘÿ " :ĒĕĤü ėø Đÿ Ęø ěŖĺČĤü ĐĀ
'Đ ĤĚÿ ČĀ čĐĀ ņĀ Đÿ ĕĘü đø ğĝþ Ŋþ Đÿ ĕĘü " :ĘŖģŁø ĒĕĤü ėø Đü đø đĕŐü ĦČþ ŖĤčý ēú ēĦÿ ŐĀ ęĐý đø ęďĀ Łø Čÿ Ęø ŅŌŃü ęĕü Ōÿ Łÿ " :ĕ"ŔĈ ü Ĥÿ - "ęĐþ ĕĘý Ğú ŅďĒĀ Ĥĺþ Čú ĤčĀ ŃĀ čÿ ĕŊü "
ĐĚÿ ĘĞÿ ĐŃĀ Ěü ďĎþ Ĝþ Ŋø ĐŃĀ Ěü 'Đ ĦČý Ěý ŅĺĜø Ğþ Ĝþ ęĕĤü Ģø Ōü Đÿ - "ęĕü Ōÿ Łÿ Ņďčø Čþ Ĝþ
."ĦŖČčĀ Ģø
.ĘČý ĤĀ Ļø ĕü ęĞÿ Ęø ŅĘĘø ŖĞŔĈ þ
ĕŁü Ĥÿ ńĚÿ ŕĀ - "?ŜŊĀ ŝĘø ęĕĒü ĕĤü ėø Ōÿ Đÿ ,ŅŋČý ęĕďü ĘĀ ĕø ŝĘø ŕĀ ďø Ěÿ Ğù Đþ ĐĚĀ ĕĜý Őø Ěü "
.Ħĕü Łÿ Đÿ ĘĞÿ Łÿ ĕĜý Ēø ČĀ Łø ČňĀ ēü ĘČý ĤĀ Ļø ĕü ęĞÿ ĕĤý Đú ?ęĕĤü Ģø Ōü Ęÿ ĺĜþ Ğā Ğÿ ĕłü Đü Ğÿ ŅŃĚÿ :ĐĘĀ Čý ŔĈ ø Đÿ ĦĘþ Čþ ĺø Ĝü đø
"ęĦĀ āČ ŅōĞü đø ęŅďčĀ Ğú đÿ " :ęĕĤü ĦĀ Łø Đÿ ěĕŁý ĦĕĤü čø Łü ĞŁÿ ģø ōü ŔĈ þ ĐĚÿ ĦČþ ŅĘŁø ģü
ČŞđø ,ĕŋü ĺþ ŖĜĕČý ĕĤü ĺø ĞĀ ĘŊĀ ĕŊü ,ďĕĚü ŕĀ ĕĜü Ĥý ĕŊü Ēø Đÿ Ęø ĕďý Ŋø ĦČĒā ĕĦü ĕĻü ĞĀ "
."ĐĒþ Ĥĺþ āĞŁø ĦŖČłĀ Ħø Đü Ęø ČŖčČĀ ?(Ďĕ đĔ Ħĕĺü ČĤý Łø )

.ĘāČĺø Ęü ČňĀ ēü ĕŁü Ĥÿ ğĕĝü ŖĐ - "?Đņþ Đÿ ďŖčŊĀ Đÿ ĘėĀ Ęø ĦĀ ĕėü ĒĀ ĐĚĀ ĕĜý Őø Ěü Ņ" 'Đ ĕŅŅĢü ĕĜý Őø Ěü ČŞ ,ĘČý ĤĀ Ļø ĕü ęĞÿ ĦČþ ŅōĞü ęĕĤü Ģø Ōü Đÿ ĺþ ČĕĐü ĐčĀ Ņĺŕø Đÿ
ďĎþ Ĝþ Ŋø .ĐŃĀ Ěü ďĎþ Ĝþ Ŋø ĐŃĀ Ěü ŅĺĜø Ğþ Ĝþ ěėý ĘĀ ,ĘČý ĤĀ Ļø ĕü ęĞÿ Ęø ĞĤÿ ĐĀ Ęø ĕďý Ŋø ČŋĀ Čþ
Ħēÿ Łÿ ĺĂ Ěø Ņ ĐĜĀ Ěý ĺø ĐĚĀ Đý Łø ĘėĀ đø ,ĕĦü ĕĕü ĐĀ čőĀ ģÿ " :Ħĕü Łÿ Đÿ ĘĞÿ Łÿ ŖĘ ĐĜĀ ĞĀ .ęňĀ Đÿ ĕĚý ĘČþ Ŗčėø ŖĤđø ĝŅĝ ŅėĘø ĺø ĐĂ ,ĤŖČĕø Đÿ ĕĚý Ęø ĦŖģŖĜĕŕü Đÿ Ħėÿ ĘĀ ĺø Đÿ
,ńŁĀ ĺŌý ŕÿ ĺø Ěü ĕĦü ĕĕü ĐĀ ČŞ ,Ğÿ ŅčŔĈ Ā Đÿ ĦŖĚĕø ĘėĀ Łø ĕďü ĕĀ Ęø ĐĞĀ ĕłü Ěÿ ĐĦĀ ĕø ĐĀ ĺþ
ęĕŌü Ğÿ Ĕø Ěÿ ĐōĀ Ōþ Ěü ĦŖĻĞú Ęÿ ńĦĀ ŖČ ĤĚý Ŗĺ ČŋĀ Čþ ,ńĦĀ ŖČ Ĥėý ŖĚ ČŞđø ĐŃĀ Ěü ďĎþ Ĝþ Ŋø ĐŃĀ Ěü ĺĜþ āĞ ĐĒþ Łø ĐĕĀ ĐĀ ŅĘŁø Œü ĺþ ĐŊĀ Ěÿ Ņ ĐŊĀ Ěÿ ĘŊĀ ěėý đø

."ĦŁĀ ĺÿ ďŖčėø Ęü ĕĜý Łø ĦŖčĺø ēø Ěÿ ĦČþ Ğÿ ďý Ŗĕ ČŅĐ ģĤÿ ĺþ ,'Đ ĦŅĘďø łÿ ĦČþ ŜėĀ Łø ĐČĀ ĤĀ ŖĤĦø ĕü đø
.ĐŃĀ Ěü ďĎþ Ĝþ Ŋø ĐŃĀ Ěü ĺĕĜü Ğú Đÿ Ęø ĘŖėĕĀ đø ,ęďĀ ČĀ ĐĀ
ĞĚÿ ĺø Ěü Ęø ČňĀ ēü ĕŁü Ĥÿ čĕĎü Đý - "Đņþ Đÿ ďŖčŊĀ Đÿ ĘėĀ Ęø ĦĀ ĕėü ĒĀ ęōĀ ēü Ęø ČŞ ,ěėý ČĀ "
."ďŖčėĀ Ęø ŖĚĢø Ğÿ ČŅĐ ęłÿ Đėþ ŖĒ ,ĦŁĀ ŔĈ ÿ Đÿ ĦČþ ďŁý ėÿ Ěø Đÿ " - ĤčĀ ŃĀ Đÿ (Đĺþ āĚ ĦĤÿ Ŗŕ)

('Ď 'Ġ ĦŖĤŁø Ńü Đÿ 'ĕ - Ďė ČģĀ ĝø Őü ĕĦü ŁĀ Ĥÿ ČŕĀ ģø ĕĝü Őø ) (Ď ,Ĕĕ) "ęĕĐü ŞČù ĐĀ ĘČþ ĐĘĀ ĞĀ Đĺþ āĚŅ"

ŅĺŒø Łü ,ĐĤĀ ŖŕĐÿ ĦČþ ĘŁý ģÿ Ęø ęŖĤŌĀ Ęÿ Đĺþ āĚ ĐĘĀ ĞĀ ĺþ Ŋø ĺþ ,Ę"Ēÿ ēú ŅĺĤø ŃĀ
ĦĦý ĘĀ ŅĚĕŊü ĝø Đü ČŞđø ,ęĕü Ěÿ ŔĈ Ā Łÿ ĐĤĀ ŖŕĐÿ ĦČþ ĤĕČü ĺø Đÿ Ęø ĦĤý ŔĈ Ā Đÿ ĕėý Čú Ęø Ěÿ
ĦŖčŅĦŊø Đÿ ĦŖđĢø Ōü Đÿ ĺþ Đĺþ āĚ ęĐþ ĘĀ ēÿ ĕėü ŖĐĺþ ďĞÿ ,Đĺþ āĚ ďĕÿ Łø ńĦĀ ŖČ

:(Ēė ,Đė ĕĘý ĥø Ěü ) ĤĚÿ Čù Ĝþ ĥø ŖĚŊø ,ęĕģü ĕďü Ģÿ Đÿ đø ęĕĚü ėĀ ēú Đÿ ēčÿ ĥþ āčøă ĤŐý ĝÿ Ęø ĦŖČĜĀ Đÿ ĦŖďĚü Đÿ ěĚü ĕŊü ĤčĀ ďĀ Đÿ Ğÿ ŅďĕĀ "
(đėĤ ,Ď ĐčĀ ŅĥāĦøă ĕĤý Ğú ĥÿ ) "ďŖčŊĀ ęďĀ ŖčŊø Ĥģþ ēþ đø "

ġĕčđģĠđĐ ęĕĕē | ČĕĀ ģÿ ĕďü Ģÿ ďø ČĘĀ ŅĘĐü

(Ĕ"ĚĦ) Ĕčĥ 'Čė ěđĥČĤ ęđĕ < ĕĔü Ĝø Ęÿ łÿ ěĦĀ ĜĀ ŖĐĕø ĕŁü Ĥÿ ěŁþ Đĺþ āĚ ĕŁü Ĥÿ

ďĞÿ ĢĀ ĐĤĀ ňĀ ŔĈ ÿ Đÿ ĺČāĤŁø .ģĕŃü őÿ Đÿ ěŖĞŌø ĺü Ęĺþ ŖĤčø ģü Ĥčþ Ğý Ęø ,ĤĕĞü ĘĀ ġŅēĚü ĐėĀ Ęø ĐĀ ğĤþ āēĐÿ ĦĜÿ ŖĞ .ĺďþ āŒĐÿ ĤĕĞü ęĕü Ęÿ ĺĀ ŅĤĕø ĦČþ ĐďĀ ģø ŐĀ ĐĺĀ ģĀ ĦĤþ őā Łÿ
.Đĺþ āĚ ĕŁü Ĥÿ ŅĜģø ŖĤĦø Đü ęĕü Ōÿ Đÿ ĦŖĤŖŁ .ĐĚĀ ďĀ Čú ĐĀ ĦČþ ĦŖģĺø Đÿ Ęø ěĕü Čÿ ęĺþ Ďþ đø ,ĐĚĀ ňø ŕÿ ĝø Đü đø
ĕĜý Łø .ńĘĀ Ņčĕø ĦČþ ĐēĀ ĕĚü Ģø Đü ČŞ ĐčĀ ĕĤý ēú Đÿ đø ĐēĀ ĕēü őø Đÿ ġĤþ ČĀ ĐĀ đø ,ĤčĀ Ŋø Ěü ĐĒþ
ĐČþ Ĥø Ěÿ Đÿ ďĎþ Ĝþ Ęø ďāČĚø Čŋý Őÿ Ħø Đü ,ĤĕĞü ĐĀ ĕĤý Ğú ĺÿ Łø ďĚÿ ĞĀ ĺþ ĕĚü Ęø ĝø ŌĂ Đÿ ĤĚý ŖŔĈ Đÿ ĺŅČĕý Łø ęĕĔü ĕŁü Ěÿ ,ĐĀ ĕĦþ ŖčŖēĤø Łü ęĕĺü ŅĺĦø Ņ ęĕĎü ČĀ ďø ĚĂ Ņėŋø Đÿ Ħø Đü ĤĕĞü ĐĀ
ĘČþ ęĕčü Ĥý ģø Ņ ęĕėü Ęø ŖĐ ęĕďü ŅĐĕø Ęĺþ ĐĤĀ ĕĕĀ ĺÿ .đĕĜĀ ĕĞý Ęø ĐŋĀ Ďø ōü ĺþ ĤĒĀ ŅŌĐÿ .Čđø ŔĈ Ā Ęÿ ŜČÿ .čŖĔ ĤĻý čÿ Ěø ěĜĀ ĞĀ Ęďÿ Łø ĦŖŋĎÿ Ęø ěŖĕŎĀ ōü Łø ģĠþ Čā ĘĀ Ĥčþ Ğý Ěý ĘČþ
ęĕĠü ĕĞü Ģø ęĕĞü čĀ ŖŊ ,ęĕčü ĞĀ ğĤþ āē ĕďý Ďø Łü ęĕĺü ŅčĘø ęĐý ĺþ Ŋø ĤĕĞü ĐĀ ĕĤý Ğú ĺÿ
.ěĕü ĞĀ ĐĀ ĐČþ Ĥø Ěÿ ČŖĘĚø Ęü ęĕĘü ŅėĦø Ņ ęĕĤü ĕĐü Łø ęĕü Ěÿ ŔĈ Ā Đÿ
.ęĐþ ĕĺý ČĤĀ Ęø ĘĞÿ Ěý ĒāĞŁø Ħďþ ģþ Ŗĕ ĺĚþ ŔĈ þ Đÿ ďŖĞŁø ,ĦŖĠĠĀ ėø Ņ
đĕĤĀ ĻĀ ĦČþ ęĕü Ęÿ ĺĀ ŅĤĕø Ęĺþ ĕĚü Ęø ĝø ŌĂ Đÿ ĐēĀ Őþ Đÿ ĝōý Ŋü ,čőĀ Ōÿ Đÿ ĦĤÿ Ěø ēĂ ēėÿ ŖĜĘø
ŅŋČý ŊĀ ęĕĺü čø ŖĘ ęēÿ ĐāŊ ęŖňŁø ,ęĤĀ čø Ğþ Ęø ČĤĀ ģĀ ?ęėþ Ħø Ğÿ Ńÿ Ěü ęĦþ ČĢĀ ĕĀ Đÿ " .ĐČĀ ĤĀ ŖĜĐÿ ĦĤþ őā Łÿ Đÿ ęĞü ďďý ŖĚĦø Đü Ęø ŜČÿ Đý ,ĐĢĀ Ğý ĝŊý Ĕÿ Ęø ĕďý ėø Łü đĕĢĀ Ğú Ŗĕđø
"? ęĕďü ĎĀ Łø
.ĕĜü ŖďĒø ěŖĕĞø Ĥÿ ęŁĀ Ęü Łø ĐĘĀ ĞĀ ,Đōý Đü đø
ŅĜČĀ ęĕēü ŅĔŁø ,ģĕŃü őÿ Đÿ ěŖĞŌø ĺü Ęĺþ ŖĤčø ģü ĘĞÿ Ęŋý Őÿ Ħø Đü Ęø ŅĜČĀ ęĕėü Ęø ŖĐ"
Đĺþ āĚ ĕŁü Ĥÿ ĐĜĀ ĞĀ "ŅĜĦý ŋĀ Ġü Ħø Ęü ęŔĈ ý Đÿ ĞĚÿ ĺø ĕü ĕŊü ,ĕĔü Ĝø Ęÿ łÿ Đĺþ āĚ ĕŁü Ĥÿ ,ęĕďü ŅĐňø Đÿ ęėĀ ēĀ Ęø ĐēĀ Őþ Đÿ ČĤĀ ģĀ Ĥģþ āŁŁÿ ĦĤĀ ēû ĚĀ Ęø
:ŖĘ ĤĚÿ ČĀ đø
ęĕďü ŅĐňø Đÿ ęĕčü ĺø ŖēĐÿ .ěŖĤēĀ Čŋý Ěÿ Ħø Đü ęĕĤü čĀ Ńø Đÿ ĦČþ ĕĚü Ęø ĝø ŌĂ Đÿ Ğÿ ŖĚĺø Ŋü
ęČü ĕŊü ĦČāĒ ěĕČý !?ęĕĚü ĺĀ łø Đÿ Ħďÿ ĕĤü ĕĘü ŅĚĤø Ďø ňü ĺþ ŅŋČý ęĐý ĺþ ŅĘŋĀ Đÿ ęėþ Ĝø ĕČý .ŖĒ ĐČĀ ĤĀ ŖĜ ĐĤĀ ĢĀ ŅĜĕĘý Čý ĐĞĀ ĕłü Đü ęėþ Ęø Ęÿ Ďø Łü ĕŊü ĕĜü Čú Ğÿ ďý Ŗĕ"
ĘĞÿ Đĺþ āĚ ĕŁü Ĥÿ Ęø ĤĔÿ ĝĀ đø ŖďĕĀ ĦČþ ğĕĜü Đý ,čĤÿ ĐĀ ŖĝĞø ėÿ Łø !ŅĜĘĀ ęĐý ęĕĎü Ğú ŖĘ .ęĕü Ěÿ ŔĈ Ā Đÿ ěĚü ĤĔĀ ĚĀ ŅĜĘĀ ďĕĤü Ŗňĺþ ęėþ ĕģý ŖĘČù Ęø ŜĤþ āőĐÿ ĕŃý ęĕĘü ŋø Őÿ Ħø Ěü
ęĕĚü ĕĀ ĐĺĀ ŖĘĺø ŜŖĦŁø ęČü ,ęŅňČü Łø ŖĞŁĀ Ģø Čþ ĦČþ ĐēĀ Őþ Đÿ ğĕĜü Đý ,čĺý ģø Đÿ
.đĕĜĀ ŐĀ ďĞÿ đø ĤĞÿ Ĝÿ Ěü ,ĤĕĞü ĐĀ ěĚü ęĕďü ŅĐňø Đÿ ĘŊĀ ĦČþ ĺĤý Ďÿ Čú ,ęĕĚü ĺĀ łø ŅďĤø ĕý ČŞ

ęĕďü ŅĐňø Đÿ ĘėĀ đø ,ŖŊĤø ďÿ Łø Ŝĕĺü Ěø Đü ČŅĐ .ĤčĀ ŃĀ ĤĚÿ ČĀ ČŞ Đĺþ āĚ ĕŁü Ĥÿ "ěģý ĒĀ
.đĕĦĀ Ŗčģø Ğü Łø ęĕďü Ğú ŖĢ
,ŖēŅĤ Ħđÿ Ęø ĺÿ ĦČþ ďŁý Čü ČŞ Đĺþ āĚ ĕŁü Ĥÿ
ĦŖēĕĘü ĝø ĦĤÿ ĕĚü Čÿ Łø Ņŋēý Đý ģĕŃü őÿ Đÿ ěŖĞŌø ĺü Ęĺþ ŖĤčø ģü Ęø ęĞĀ ĕĎü Đÿ Łø ,ĐēĀ Őþ Đÿ ĕĜü ďā Čú " :đĘý ĺĀ ĘŖģŁø ĐĜĀ ĞĀ đø
.ĺĕĘü ĺĀ ĦŖĞĚĀ ďø čü Ņ ĤŁĀ ĺø Ĝü čŋý Łø ,ĐĘĀ Ŗďłø ĐĜĀ ŅĀ ėÿ Łø ,ęĕŋü Đü ŕø ĕĤý ŖĚņø Ěü Ņ Ęŋý Őÿ Ħø Ĝü ŅĜČĀ .ČĤý ŖŁĐÿ ĕėý Ĥø Ńÿ ĦŖĤŕĀ ĝø Ĝü
ŅĜĘĀ ďĕĤü Ŗĕđø ŅĜĞý ĕĺü Ŗňĺþ ŅĜĕģý ŖĘČĘý
,ęĕü Ěÿ ŔĈ Ā Łÿ ĐĦĀ Čú Ĥø Ĝü ĐŋĀ ģÿ ĐĜĀ ĜĀ Ğú .ĝōý Đÿ ĺēý Ĥÿ Ħø Đü ęĕĞü ĎĀ Ĥø ĤŐĀ ĝø Ěü ĤāčĞú Ŋÿ čŖĔŊÿ ĐĻþ Ğú ĕÿ đĕĚĀ ēú Ĥÿ Łø ČŅĐđø ,ęĕĚü ĺĀ łø
ĦŖŐĔü .ęĕŃü ĚĀ Ěý ĘŖďĎø Ņ ĐĐþ Ŋý ĤāĠČĀ ěĜĀ ĞĀ Ęø ĦŅĤĕĐü Ōø Łü ĐēĀ ŕø Őÿ Ħø Đü ĺþ ĐĜĀ ĜĀ Ğú
ŅēĦø ŐĀ .ğēý Ŗĝ ĤĔĀ ŌĀ Ęø ŅėĠø ĐĀ ĺþ ĦŖŐĔü .ĐĢĀ Ĥø Čÿ Ħďþ Ĥþ ĘĀ Ņŋēý Đý ĦŖōĔÿ ģø "đĕĜĀ ĕĞý Łø
,ĐĘĀ āďłø Đÿ ĐĞĀ Ņĺňø Đÿ ĘĞÿ ŜĤÿ ŁĀ Ħø ĕü ęĺý Đÿ Ęÿ ĐĕĀ ďĀ ŖĐđø Ęŋý Đÿ Ĥĕĺü Łø ęĕďü ŅĐňø Đÿ
ĘČþ ĤĐý Ěü Ņ ĐēĀ Őþ Đÿ ĦĕŁý Ěü Đĺþ āĚ ĕŁü Ĥÿ ČĢĀ ĕĀ
.ĤĕĞü ĐĀ ěŅŅėü Ęø ĤāĒēú Ęÿ ŅĜĠĀ Ņ ĕĜý Łø ĘŊĀ ĦČþ ĝōý Ŋü ČŅĐ .ĕďü ŅĐňø Đÿ Ğčÿ Ĥā Đÿ
ĐŋĀ Ġü ŕø ĕŌý ĕø ĐĺĀ ŖĘĺø ĘĞÿ ĒĕĤü ėø Đü đø ĐŋĀ Đü Œø Đÿ
ČŅĐ .ĕĚü Ęø ĝø ŌĂ Đÿ ĤĚý āĺĐÿ ęĦĀ ČĤĀ ģø Ęü ČčĀ Ņ čőÿ Ĝü ,ĤĞÿ ĺĀ Łÿ ęĕĝü ĜĀ ėø Ĝü ęďĀ ŖĞ
ŖŁ ĘĒý Ęø ņü ĺþ ĘĞÿ ŖĘ Ęēÿ Ěø ňü ĺþ ŅōŌþ Ěü ĺŒý čü Ņ Đĺþ āĚ ĕŁü Ĥÿ Ęĺþ đĕĘĀ Ďø Ĥÿ Ęø ĘĠÿ ĜĀ .ĦĕĜü Ğú Ħÿ đø ĐģĀ ĞĀ Ēø
Đĺþ āĚ ĕŁü Ĥÿ ĦČþ ęĕĤü Đý ĺþ ďĞÿ ĕĚü Ęø ĝø ŌĂ Đÿ Ęĺþ ŖŕĞø Ńÿ ĐēĀ ĜĀ ČŞ .ŅĐŊĀ Đü đø
ĐĦĀ ĕø ĐĀ ęĕďü ŅĐňø Ęÿ đø .ĕďü ŅĐňø Đÿ Ğčÿ Ĥā ŁĀ ĺþ ŖĦĕčý Ęø ďĞÿ đĕĠĀ Ħý Ŋø ĘĞÿ ŖČĻĀ Ĝø Ņ ĘŊĀ ŅĘŋø Őÿ Ħø Đü ęĕĚü ĕĀ ĐĺĀ ŖĘĺø Ŝĺþ Ěþ Łø Ĕ"ĞĚđ ĦŖŃĚü ĘĞÿ ęĕģü ĕŃü Ģÿ ĕĤý ŅŐĝü ŜŖŕĚü ¨
ĕĦý čĀ Ņ ĦŖňĝü Ĝý Ŋø Đÿ ĕĦý čĀ Łø ęĕü Ęÿ ĺĀ ŅĤĕø ĕďý ŅĐĕø
. ĤģĀ ĕø đü ěŖĻĻĀ đø ĐēĀ Ěø Ļü đø ĐĤĀ ŖČ ŅĤĚø ČĀ đø ęĕŋü Đü ŕø ŅČĤø ģĀ ,ĦŖĺĤĀ ďø Ōü Đÿ
ŅĞģø ĦĀ đø ĐĚĀ Ęý ĺø ĐčĀ ŅĺĦø Łü ŅĤĒø ēĀ ,ĦŖēĕĘü ĝø
ĤĤý ŖĎĦø Đü Ęø Ĥčÿ ĞĀ 34 ěŁý ŖĦŖĕĐù Łþ .ĦĠĀ Ģø ĺďþ āŒĐÿ ĤĕĞü Łø ďĘĀ ŖĜ Đĺþ āĚ ĕŁü Ĥÿ
čĤÿ Ŋø ŖĦŖōĚÿ Ęø ĤĕĞü ĐĀ ĕĜý Łø ŅĺŒø Łü ,ŖČŖŁ Ĥēÿ Čÿ Ęø ĤĢĀ ģĀ ěĚÿ Ēø .ęĕü Ęÿ ĺĀ ŅĤĕŁü .ĦŖĤĠĀ ŖŔĈ Łÿ
ęĕü Ęÿ ĺĀ ŅĤĕø ĕŊü ęĐþ ĕĜý Ēø ČĀ Łø ěĞÿ ĔĀ đø ,ğģþ āŕŁø čĤÿ ĝý Đĺþ āĚ ĕŁü Ĥÿ ŜČÿ ,ęĐþ ĕĘý Ğú
ŖĚĢø Ğÿ ĘĞÿ ĘāŇĘü ěėĀ ŅĚ ŅōĜþ ĕČý .ęĕŁü Ĥÿ ęĕĚü ėĀ ēú ĕďý ĕĚü Ęø Ħÿ Łø ĐėĀ Ĥø ŁĀ Ħø Đü ŅĤĒø ēü ,ęĕĤü ģĀ ĕø ęĕďü ŅĐĕø " : Đĺþ āĚ ĕŁü Ĥÿ ĐŅĀ Ģü čĤþ Ğþ ĦŖĜĠø Ęü ĕĺü ĕĘü ŔĈ ø Đÿ ęŖňŁÿ
ĘČþ ŅĜŋĀ ŊĂ ďĞÿ Ģø Ĝü ěŊý Ěü Ĥēÿ Čÿ Ęø Ņ ,ęĕĚü Ōø ēÿ Ěø ğĤþ āē ĕďý Ďø Łü Ņĺčø Ęü ,ęėþ ĕŕý čĀ Ęø
.ęĐþ ĕĘý Ğú ĐĤĀ ĤĀ Ļø Ęĺþ ďĕģü Ġø ŕÿ
"ęĕĚü ĺĀ łø Đÿ ĘĞÿ Ęŋý Őÿ Ħø Đü Ęø ğĕĝü ŖĜ ęĺĀ ,ģĕŃü őÿ Đÿ ěŖĞŌø ĺü Ęĺþ ŖĤčø ģü
ěŖĺČĤü " ĤČÿ āŕŁÿ ŅĐŅĜėÿ ĕø ĕŊü ČŅĐ ęĕŊü ĝø Ěÿ .Đĺþ Ěā ĕŁü Ĥÿ ĦŖČĜý ĦČņā Ęÿ ęĜĀ Ěø ČĀ
Čĕčü ōĀ Đÿ ĤĚÿ Čú Ěÿ ėø Ņ ,ěŖňĢü ĦČþ Ďőý ňü ĺþ ,ęĕđü ĺĀ ěĕŁý ěŖĺČĤü ŖĜĐü ,"ěŖňĢü Ęø ĘČþ ĐŊĀ ĤĂ Čú ĐĤĀ ňĀ ĺÿ ĐČĀ Ģø ĕĀ ĐŋĀ ģÿ ĐĞĀ ĺĀ ĤāčĞú Ŋÿ .đĕĤĀ čĀ ďø Ŋü ęĕďü ŅĐňø Đÿ ŅĻĞĀ
ŜėĀ Łø "ěŕý Čþ ĤĻý čÿ Ěø ęĕü Ęÿ ĺĀ ŅĤĕĘü đø ęĜĀ Đü Đōý Đü ěŖňőü Ęø ěŖĺČĤü " :ŅĐĕĀ Ğø ĺÿ ĕø
³Ç²À³ ³½»È´³
.ěŖĕőü Ęø ěŖĺČĤü ĐĀ ĕĜý ŁĀ Ĥÿ ĦĘþ ĺþ ŖĺŁø ěŖĺČĤü đø ĺČāĤĘø Đĺþ āĚ ĕŁü Ĥÿ ĐĕĀ ĐĀ ¹ ¿³ ¸È¬¡ ǜ ²œ ½ 

ĦŖĘČý ĺø 1000 ĘĞÿ Ěø Ęĕėü Ěý ğĘþ Čþ ĐĀ ěłý ĚĀ ČŅĐ ČŞĐú čŅĺēĀ Đþ ŖĤŅŁēü »¯¡ Ǥ­Èœ ¸  ¸²¡ »œ ¸£»œ
ęĕĜü ŔĈ Ā Đÿ ĦĢÿ ŅĤĚø čü Ņ ĤŖČ ĐČĀ ĤĀ ČŞ ĐĒþ ĤŅŁēü ŜČÿ ĐėĀ ĘĀ Đú Łÿ ĦŖčŅĺĦø Ņ
³¸½¶¿´ ¯ÇµÁ »¯¸¿² »Á ¹Çº
.ďčÿ ČĀ ¼¸ºÇº ³»Á½´ ¸¯»¸±»

ĕŁü Ĥÿ ĤĕĒü ēø Đþ ĐĤĀ ĢĀ ģø ,ĐĘĀ ēú Ěÿ Ĥēÿ Čÿ Ęø Ĕ"ĚĦ ĔčĀ ĺø Łü Č"ė ĕŔĈ ü ĺü ęŖĕŁø
ŜŅĚĝĀ ęĕĦü ĕņý Đÿ ĤĐÿ ĦŖďĤø ŖĚŁø ěĚÿ Ĕø Ĝü đø ńĤĀ Ģø ŖĕĘø ŖĦĚĀ ĺø Ĝü ĦČþ Đĺþ āĚ

.ĐĤĀ ŅĜĔø Ĥø Łÿ Ěü ĐĕĀ ďø čÿ ŖĞ ŅĜŁý Ĥÿ Ęĺþ ŖĜŅňĢü Ęø

0527113332 :ġĕčđģĠđĐ čģĞĕ čĤĘ ĦđĜĠĘ ěĦĕĜ ěŖĘĞĀ Đþ ĕĜü ĕĀ Ĝø Ğü ĘėĀ Łø ³¸½¶¿´ ¯ÇµÁ »¯¸¿²´ ° ¼¸º»½ ´À ²Á ÁÈ´³¸ É»¸¶É½
[email protected] ĘĕĕĚč ěđĘĞĐ ĦČ ĘčģĘ ěĦĕĜ » ¿³ ÇÃÀ½°´ ¼¸ÇÃÀ³ É´¸´¿¶° ´¸ÈºÁ

ĕĜĕĜĠĕđĘ Ħĕč ď"ĝč

ęĕĘĥđĤĕ ěĎđ Ħĕč ĕĎĤđďĚ ,48 ĕĚėē ğĝđĕ 'ēĤ "ĕđĘ Ħĕč" ĦĝĜėĐ Ħĕč ĕ"Ğĥ

đĤĦĕ

17:41 Č"Ħ ,17:40 ęąĕ :Ħčĥ ĦČĕĢĕ 519 'ĝĚ ěđĕĘĎ 16:39 Č"Ħ ,16:25 ęąĕ :Ħčĥ ĦĝĕĜė

ĐĥĤĠĐĚ ďĚĘĜ ĦĕĦĕĚČ ĐĞĜėĐ

?đĚĥ ĘĞ ĐĤđĦč ĐĥĤĠ ČĤģĦĥ đĤĦĕ ĐėĒ ĐĚ ĕĜĠĚ ęĕģđĘČ ĐĥĞ ĤĥČ Ęė ĦČ ĐĥĚ ěĦđē ěĕďĚ ěĐė đĤĦĕ ĞĚĥĕđ"
,ĐĤđĦ ěĦĚč ĦģĝđĞĐ ĐĥĤĠ ČĘČ ,ĐĥĤĠ ęĦĝ ČĘđ "đĚĞ ĘČĤĥĕĘđ ĐĥĚĘ
ěĐė ĐĕĐ đĤĦĕ ,ĘėĐ ĕĤēČ ĕĤĐ ?ĐĤđĦĐ ĤģĕĞ ČĕĐĥ
ĦČ ĥĔĜĥ đĕĕēč ĐĒė ĘđďĎ ĖĠĐĚĘ ęĤĎĥ đĤĦĕ ĞĚĥ ĐĚ
?ęĘđĞčĥ ĐĤĒ ĐďđčĞ Ęė ďčĞĥ ěĕďĚ ĦēĦ ĦđĝēĘ Ččđ ,ďčĞĥ ĐĤĒ ĐďđčĞĐ ĕĎđĝ Ęė ĦČđ đĦēĠĥĚ
Ęĥ đĚĥ ĘĞ ĦČĤģĜ đĒ ĐĥĤĠĥ đĜĕĦđčĤ đĤĚČ ĐčĕčĝĐĥ ,ĦďēđĕĚ ĐĞđĚĥ ĞĚĥĥ ēĕĜĐĘ Ĥĕčĝ ?ĐĜĕėĥĐ ĕĠĜė
ČĢĚĜĐ ęďČ đĘĕĠČĥ đĜďĚĘĘ ĕďė ,ĐĜđđėč đĤĦĕ ęĕČč đĕĐ ,đĐđĚė ęĕĞĚđĥ đĕĐ ęĘđė ęČ ĕė ,ĐĞĚĥ ČĘ đĘĥ
ĐĤđĦ ĘđĞ đĚĢĞ ĘĞ ĘčģĚ ęČ ,ĐČĚđĔ ĕĤĞĥ Ĕ"Ěč ,ğđĝ ęĕ ĦĞĕĤģ ?Ččđ ĞĚĥ ĐĞđĚĥ ĐĚ :ĕ"ĥĤ ĤČčĚđ .ęĐ ęĎ
ĐĎĤďĘ ĞĕĎĐĘđ ĘĕĠĞĐĘ ĘĎđĝĚ ČđĐ ĕĤĐ ,ĦđđĢĚđ ęĕĤčďĐ ĦĥđĘĥ ĦČ ĕĤĐ ĐĤđČėĘđ .ĐĤđĦ ěĦĚđ ,ģĘĚĞ ĦĚēĘĚ
ĘĞ ĐĤđĦ ěĦĚ ĦĥĤĠ ČĤģĦĥ ďĞ ĤĦđĕč ĐĐđčĎ "ğđĝ ęĕ ĦĞĕĤģč" ĕĤĐĥ !đČč ČĘđ ęĕĚĞĐ Ęė đĞĚĥ đĘĘĐ
Ęĥ đĥĠĜč ĖĠĐĚ ĘĘđēĘ ĐčđĥĦĐ Ęĥ Đēđėč .đĚĥ Ėė ĝđėčĥ ęĕĚ đĘĕĠČđ ęĘđĞčĥ ĦđĚĕĚ Ęė đĞģčĜĥ Ę"Ēē đĤĚČ
ČĘđ ĐĚēĐ ĦČ ĐĥĚ ďĕĚĞĐ À "ģĘĚĞ ĦĚēĘĚčđ" ,ęĘđė đČĤĥ
.đĕĕēč ĥďē ğď ēđĦĠĘđ ,ęďČĐ ĐĕĐĥ ĞĚĥ ęĘđĞĐ Ęė À "ĐĤđĦ ěĦĚč" ęĎđ .ęĘđė đČĤđ ĐĞģĥ
ĦĘĘđēĚĥ ĖĠĐĚĐ ĦđĞĚĥĚ ĦČ ěĕčĐĘ ĕďė ďĞđ ęĘđĞĐ ğđĝĚ ĖĘđĐ ĐĕĐĥ 'Đ Ęđģ ĦČ đĞĚĥđ ęĚđď ęĘđĞĐ
Ččč ĦėĝĚč ČčđĚĐ ĐĥĞĚĐ ĦČ ČĕčĜ ,ĐčđĥĦĐ Ęėĥ ČđĐ ĤđČĕčĐ ČĘČ .ęĘđėĚ ĤĦđĕ đĤĦĕ ĞĚĥ ĐĚ ė"Čđ .đĠđĝ
:ĥĕģĘ ĥĕĤĘ ěĜēđĕ 'Ĥ ěĕč ěĜđėĚĐ ĥĎĠĚĐ ĘĞ ČĞĕĢĚ ČĘ ĐĞĕĚĥĐ ěėĘđ đĥČĤ ĦČ ěĕėĤĐ ČĘđ ,"ĞĜėĜ ČĘ"đ ĞĚĥ ęĘđĞĐ
ĘĒđĎ ĐĕĐđ ,ęĕďďđĥĐ ĥČĤ ĐĥĞĜ ĥĕģĘ ĥĕĤ ĦČ ěĕėĤĐ ČđĐ ,ĞĜėĜđ ĞĚĥ đĤĦĕ ė"ČĥĚ ,ĘĘė ęĐĕĘĞ ĐĞĕĠĥĐ
ěĜēđĕ ĕčĤ ĐĕĐ ďēČ ęđĕ .ęĕėĤďč đĜĚďĒĐĥ ęĕĥĜČĚ čĦė Ĥčėđ .đĕĕēč ĘđďĎ ĖĠĐĚĘ đĘ ęĤĎ ĐĒđ đĦđĞĔč ĐďđĐđ đĥČĤ
,ĐĥČĘ Ŗčĥēđ ĥĕģĘ ĥĕĤ đĐČĤ .ěďĤĕĐ ĤĐĜč ġēđĤ đČĤđč ĦČ ĤĕėĚĐ ĕė .ĐčđĥĦĐ ĕĤģĞĚ ČĕĐ ĐĞĜėĐĐ ĕė ĐĜđĕ đĜĕčĤ
.ěģĒ ĦĚĕĦē ČĘĘđ ĤČđĦ ĐĠĕ ěĜēđĕ ĕčĤ ĐĕĐĥ ěđĕė ĤĚČĜĥ ěĕĜĞė đėĤĞĚ ĞĤĎĜđ ĘĠĥ đĕĤčď ĘĞ ĤčđĞĐ ĐĚė Ğďĕĕ
đĐĒ ĕė ĐĘĕĎ đĕĘČ ĞĕĎĐ ĤĥČėđ ,ĤĐĜĘ đĕĤēČ ġĠģ Ęĥ ďđĝĐ ČĕĐ ĐĞĜėĐĐĥ ęĕďĚĘ đĜĕĢĚĜ ."ĝČĚĜ đĕĜĕĞč ĐĒčĜ"
Ęĥ ĤĕďČĐ ĕĒĕĠĐ đēđėĚ ęĥĤĦĐĥ ěĜēđĕ 'Ĥ .ĤčĎ .ĕĦĕĞĔ À ĐēĕĘĝ ĤĚđĘ ĤĦđđĘ ĥČĤ ěĕėĤĐĘ ĖĕĤĢ ęĕĚĞĠĘ .ęĕĕēĐ
ęđģĚ ďĞđ ěďĤĕĐ ĦďĎĚ đĎđĘĕďđ đĦĢĕĠģč ,ĥĕģĘ ĥĕĤ ĕďė ĦĚČĐ ĘČ ĞĕĎĐĘ ěđĢĤ ĐčĤĐđ ,čĘ ġĚđČ ĐčĤĐ ĐĒĘ ĖĕĤĢ
đĘČėĥ ğđĎ ĦđĚđĢĞĦ ĕĤđēČĚ ĕė ěĕčĐ ,đČĢĚĕĐ ęĐ ĖďĕČĚđ ,Ččđ ĞĚĥ ČđĐ ěėĘđ .đĤĦĕ ĐĘĕĎĥ ĕĠė ĐĞĜėĐ ĦđĘĎĘ
.ęĦđČ ęĕĞĕĜĚĐ ęĕĕđĚĝ ĥĠĜ Ħđēđė ęĕĤĦĦĝĚ ěČėĚđ ,đČč ČĘđ ęĦđĥĠĕĔđ ęĦđĞĥĕĤč ,ęĚđģĚč đĤČĥĜđ đĞĚĥ
ĕĜēđĤ ęĘđĞč đēđė ĦđĒĞ ĦČ ĤĕĚĐĘ ČđĠČ ĐĝĕĜ ,čĔĕĐ ęĕĞĚđĥĥ ĕĠ ĘĞ ğČ ěėĘđ ęčĕĘ ĦđĥĤč ęĐ ęĕĞĥĤĐĥ
:ĦđĘĞĠĦĐč ĥĕģĘ ĥĕĤĘ ĐĜĠđ ,ĐĤđĦ ďđĚĕĘ Ęĥ đĤĦĕ ĘĞ ĖČ ,ĘĘė ĞĜėĜ đĜĕČđ đĕĦđđČĦč ďđėĘđ ěđĦĜ čĘĐ ęđģĚ ĘėĚ
ĐĜĞ ĥĕģĘ ĥĕĤ .(!ĐĤđĦĘ Ėēđė) "!ČĦĕĕĤđČĘ ĖĘĕē" ĤēČđ ,ĐĦđČ ďčĞ ČĘĥ ęĘđĞč ĐĤĒ ĐďđčĞ ēĕĜĐ ČĘĥ Ę"Ēē đĤĚČ
Ħĥģčđ ĐĞĜėĐ Ęĥ ĐĘđďĎ ĐďĕĚ đč ĐĦĕĕĐĥ ĞĚĥĚ ,ĤĕĕĎĦĐ Ėė
."!(ęĕĥĜĘ À ĖĕĕĠđĕ) ĕĥĜĘ ĖĤĠđĥ" :đĦĚđĞĘ ĦČĒ ģĤ ČĘđ ,đĚĥ ĘĞ ĐčĦėĜ đĒ ĐĥĤĠĥ đĤĦĕ ĐėĒ ěėĘđ ,ĦĚČĐ
ęČ .ĕĜĚĚ ĐĠĕ ĦđēČ ĕĘ ĥĕ" :ěĜēđĕ ĕčĤ đĘ ĤĚČ ĐĤđĦ ěĦĚ đĜĘ ĥĕ đĚĥ ĘĞ ĦČĤģĜĥ ĐĥĤĠčđ đĤĦĕ ĐėĒĥ ČĘČ
ĐĦđČ ĖĘ ěĦČ ,ĐĤđĦč ģđĝĞĦđ ĐčđĥĦč ĤđĒēĦ ĐďĞđ ęĞ ĘĐģ ĕĜĠč đĤĦĕ ĤĕĐĢĐ Ėė ęđĥĚđ ĦđĤčĕďĐ ĦĤĥĞđ
Čđčĕ ,ĐĚĥĘ ČĘĥ ĖđĦĚĥ ĐĜđđė ĖđĦĚ ,"ĐĥČĘ ĥĠĕēĥ ĤēČĘ ĦČĒđ ,"ęĕģđĘČĐ ĘėĚ 'Đ ĘđďĎ ĕė ĕĦĞďĕ ĐĦĞ"
,ĦĚČĐ ĦČ ĥĠēĘ ĖĕĥĚĐ ,ČĢĚ ČĘđ ĦĚČĐ ĦČ ĐĤĒ ĐďđčĞč
."ĐĚĥĘ"Đ ČđĐ đĦđĐĚč ĘČĤĥĕ ęĞĥ Ğđďĕđ ,ĐĦđČ ČđĢĚĘ Đ"čģĐ đĘ Ğĕĕĝđ
,ĥĕģĘ ĥĕĤ Ęĥ đčĘĘ đĤďē ěĜēđĕ ĕčĤ Ęĥ đĕĤčď ĐĘď ĐĘď ęĎđ" ęĐĕčČĘ đĤĦĕ ĦđĜč đĤĚČĥė ěėĘđ .ĐĞĜėĐĐ ĘĚĝ
.ĐčđĥĦč čđĥĘ ĤĦČ ĘĞ đĚĢĞ ĘĞ Ęčĕģ ČđĐđ ĕđĥĞ ĕĘďĥ ,ĐĒ ČđĐ ĕďđĐĕ ĥĕČ ĕė đĤĦĕ ěĕčĐ ,"ěČĢĐ ĦČ ģĥĕđ đĜĘ
ġđĠģĘđ čđĥĘ ĥĕģĘ ĥĕĤ ĐĝĕĜ ĤĥČė ,ěėĚ ĤēČĘ ĐģčĤ ęĎ ĐĜēčĜ ęĢĞč ĐĒčđ ,ĐĤđĦ ČĘČ ęĕĚ ěĕČđ ęĕĚ čđČĥĘ
ĦČ ĦēģĘ ĕďėč ,ěďĤĕĐ Ęĥ ĐĕĕĜĥĐ ĐďĎĐ ĘČ ĐĤĒē ĝđėė đĚĢĞ ĦČ ĖĕĚĜĚđ ,đďė ĐĔĚ ęďČĥ Ęėė !Đďė ĐĦĔĐĥ ĘĞ
ěėĥ ,ĦČĒ ĦđĥĞĘ ēĕĘĢĐ ČĘ ,ęĥ ĤĕČĥĐĥ đĕďĎč
Ĥčė ,ĦđđĢĚđ ĐĤđĦ ĘđĞ đĚĢĞ ĘĞ Ęčĕģ ĤĥČė ďĕĚ .ĖĤđčĚ Ęđčĕģ ĕĘė ČđĐ Ėė ,ęĕĕē ęĕĚč ČĘĚĦĐĘ ĐĢđĤĐ

.đēđė ĥĦđĐ ,ęđĘĥ Ħčĥ ĦėĤčč
ĤĝĚĦĐđ ,ęĕĔĝĕĘĐ ĦđĜĚČ ĦČ ĥĕģĘ ĥĕĤ čĒĞ ĒČĚ ĦĝĜėĐ Ħĕč čĤ
Ğčģ ČđĐ .ĐĘĕĘđ ęĚđĕ ĐĎĐđ ďģĥ Đč ĐĤđĦĐ ďđĚĕĘĘ
ĘĞ ĤĒđē ĐĕĐđ ,đĝĕĎ ěĜēđĕ ĕčĤ ęĞ ČĦđĤčēč đďđĚĕĘ
ĦđĎĤďĚč ĐĘĞĦĐđ ĐĘĞ Ėėđ ,ęĞĠ ęĕĞčĤČ đďđĚĘĦ

.ęđĢĞ ęėē ďĕĚĘĦ ĐĥĞĜĥ ďĞ ,ĐĤđĦĐ

ĞđčĥĐ ĤđĠĕĝ

ġĤĚĜ ěėďĥĘ ĖĠĐĥ ĥĕĥģĐ

ĒĤČ ĐČĤĜė ĕė ,ĤĤčĦĐ đĦďĤēĘ .Ĥčĥđ ďđĥ ,ĐĕđČ ĖČ ĒĤđČđ čĥ ĤđēčĐĥ ,ĕďĚ ĦđėđĤČ ,ĦđčđĔ ęĕĜĥ ĐĚė Ĥčė
ĐĔđĠģĐ ĘĞ ģđĕďč ĐēĜ ęĕĕĜĕĥĐ ĦēĥĚđ ,ĐĒĠđēč ĕďĚ ďđĚĘĘ À ĐĤđĦ ęđģĚĘ ĐĘđĎđ ,ĐĜĥ ĕĢēĘ ĦēČ đĕĢĠē ĦČ
đČĕčĐ ĖĤďĐ ĕĘđĔĘĔ .ĐĘĥ ģĕĐčĚĐ Ĥđēĥč ĐĕĠđĕ Ęėĥ đĕĤđĐ ĦĕčĘ čĥ ČđĐ ĐĜĥ ĕĢēĘ ĦēČ .ęĕĘĥđĤĕč Đčĕĥĕč
ěčđĘđ ,ĐēĦĠĜ ęĕĕĜĕĥĐ ĦēĥĚĥ ĦĤĞĢĚĐ ĐČĢđĦĘ .ěĦēė ġĤČĘ čđĥĕ ęĞĠĐ ĕė ĘēĕĕĚđ ĐĠĢĚ ,ģĤđĕ đĕĜčĥ
đĞčĢč ģĕĐčĚĐ ďĎčĐ ĕĜĠ ĘĞ ĤĤĦĥĐ ģĕčďđ ĖĕĚĝ ĦČ ĐĥĞĕ Ĥčė ęďģĦĚĐ ĘĕĎĐ ęĞĠĐ ĕė Đđđĕģ đčĘ Ęėč
ěđĞĥč ěĕĎđĤĕĝĘđ ,ďĎčč ĔĕčĐ ĦđĞđĤģ ęĕĕĜĕĞč .ĤđēĥĐ ĦđēĠĘ đČ ,ĖĤĞĥ ĦđĘđĎĝĐđ ĦđĘĕĠĦĐ ęĎ ĕĘđČ ,đĘĥ
."ĦčĥĐ ĦĠĝđĦ" ĐĘĕēĦĚ ĕĢēđ Đģď ďđĞčĥ ĐĤđĐĥ À ęĞĠĐ ęĎ ĖČ ,đĜĞĚĘ ĖđĠĥĘ ĐčĤĚ đĚČĥ ĦđĞĚďĐ

?đĕĥėĞ ĐĥĞĕ ĐĚ .čĒėČĦĐ
ĤĦđĕ ČĕĐĥ ĐĔđĠģčĥ ĤđĤč ĕĤĐ .đčĘč ĐĘĘđēĦĐ ĐĚēĘĚ ĤĥčĦĥ ĦĘČđĎĐ ĐēĕĥĘ ěĕĦĚĐ č"ĐĤČč đĦđĐĥ ĕĚĕ Ęė
ĦĝĕĜė ďĞ ĕĤĐđ ,čđēĤĘ ĦČĢĘ ěĦĕĜ ČĘ À ĐĤđēĥĚ ĐĜčĘ ĖĥĚĜ ěđĠĘĔĐ ěđđĕėĚ ĔģĥĐ ĖČ ,ĦĚďģĦĚ ĐĞĢĐ ĘĞ
Ęđėĕ ČđĐ ěėĘĐĚč ,ĦđĚĕĚĦ Ħđģď 30 ďđĞ ĐĤĦđĜ ĦčĥĐ ČĘ ĥĕČ ĕė ĐĚđď ,čĤĐ đĤĞĢĘ .đĜđČėďđ đĒđĞ ČđĘĚč
Ęčĕģ ĤģđčĐ ģĤ ĕĤĐ À ĕĜĥ ďĢĚ !čĔĕĐ ĖđĘėĘĐ ĦČ ĦđģĜĘ đČĥĕĜ Ĥčė đĕĤčē ,ĖĘđĐđ ĤĎčĦĚ Ĥčė đĘĕĎ .đč ěĕĕĜĞĦĚ
,ěĚĒĐ ĕĜĠĘ ĐĞĥĐ ĦĕĢēĚ Ħčĥ ĘčģĘ ęĕďģĐĘ đĚĢĞ ĘĞ ęĕďĘĕĥė ĦĝĜėĐ ĦĕčĘ ęĕėĘđĐ Ĥčėĥ ęĐĚ ĥĕ ,ěĚĒĚ
ĘčģĘ đĕĘĞ Đč ĐďđĞĕĐ ĐĞĥĐ ĐĞĕĎĚ ģđĕďč Đģď ďđĞčđ .ĐĜĦĚĐč Ĥđēč ěĕĕďĞ ČđĐđ ,ęďĕĢĘ ĦđčĐĒđĚ ĦđČĠ ĕĘĞč
ĖĤď ĤđčĞĕ ,ĘČĤĥĕ ġĤČĘ đĞĝĚč ,ęĞĠĐ ĕė ĔĕĘēĐ ČđĐ
!ĦčĥĐ ĦČ ġČĥĚ ęđĘĥ ĕčĤ ģ"ĐĤĐ Ęĥ đĜđĕĢ ĦČ ďđģĠĘ ěđďĜđĘ
ĤđēčĐ ĞĕĤėĐ ěĐĕĤēČĘđ ,ĐĚēĘĚ Ęĥ ĦđĕĜĥ ĐĚė ģĕďĢĐ čĦėĥ ĐČĘĠđĚĐ ĐēĔčĐĐ ĦČ ĤĕėĐ ČđĐ .Ğ"ĕĒ
,ęĕĔĘđčĐ ĐēĥĚĐ ĕĤĕĕĥĚ ďĎčĐ ĦČ ĤĞĕĜ ČđĐ :ĐĤđčĎč đĘ ĐČđĠĤđ ĐĞđĥĕ ĖĤĔĢĕĥ ĕĚ" :"ĒđĜĎ ĤđČ" đĤĠĝč
ĕĢē ĘĞ ĐĤđĐ ěđĞĥĐĥė .đĐĒđ ,ěčđĘĐ ĦČ ĦĢģ čĎĕĜ ęđĕč ĤĥĠČ ęČ čđĔ ,đČđčč ...ĕĤčģ ĘĞ ĖĘĕ ,đĦĘđĒĘ đČ
ĥđčĘ ĤđēčĐ đĜĞďđĕĚ ĐĕĐ Ĥčė À Ħčĥ ĦĘčģ ĕĜĠĘ ĐĞĥ đČ ĤčđďĚĐĥ ĘđĠė ĕČĜĦ ĘčČ... Ĥģđčč Ħčĥ čĤĞ ĕĥĥ
ěčđĘĐ ĦėĚĚ ĦĢģ ĐĥĥđČĦĐ ęĜĚČĥ ,đĘĥ ĐĔđĠģč ĐČĤČđ ...ďēČ Ĥčďč ęĕĚĥĘ đėĤď čĕĔĐĘ ĕĘ ēĕĔčĕ đĦĘđĒ
,ĕĘČ ęĕČčĐ Ęė đĞďĕĕ ĦČĒ ĘčČ .ęĕĚēĤ ĤĤđĞĘ ĘďĦĥĐĘ
...Đč ĖĘĐĘ ĕďĚ ęĕĞĜ ĐĕĐ ČĘ ěĕĕďĞ ĖČ ,ĐĕĘĞ ĐĦēĕĜĥ ěđĥĘ ěČė ďĞ À "...ęĐĕĦĠĥ ČĢđĚ ęĕĕģĘ Ę"Ĝė đēĕĔčĕđ
Đĥđč ĦĢģ ĥē À ĦĚČĐđ ,đĤđĞĘĥ ďĎčĐ ĘĞ ĔĕčĐ ČđĐ
ĔĕĘēĐ ČđĐ .ĘĘĠĦĚ ČđĐ đč ĘĕĎĤĐ ĦĝĜėĐ ĦĕčĘ Ėė ĦėĘĘ .đĥďģ
ĦđčČĐ Ħĕčč ĘĘĠĦĐĘ ĖĘĕ À ĕđĜĕĥ ęĥĘ À ęĞĠĐ ĕė ĦČ Ğčģ ,ĦčĥĘ ĐĕĘĎĜČč čėĞĦĐĘ ġĠē ČĘĥ ěđđĕė
ČĘ Ėė .đĤĕėĚ đĜĕČ ĥĕČđ ęĕĥĜČ ĐčĤĐ ěĕČ ęĥ ,ĖđĚĝĐ ęđĕč ĐĕĘĎĜČĘ ĞĕĎĐđ ,čĤĞč ĕĥĕĚē ęđĕĘ č"ĐĤČĚ đĦĝĕĔ
ĕČ ĕĜĠč ďđĚĞĕ ČĘđ ,ĖĘėđĘĚĐ đďĎč ĦČ ĤĕĦĝĐĘ ĖĤĔĢĕ ,ěđĕĢĐ ĦčĕčĝĘ ĤđĝĘ ĤĐĕĚ ĤĦČ ĘĞ .Ĥģđč ĦđĜĠĘ ĕĥĥ
ĐĔđĠģĐ ēėđĜĘ đĕĤčē Ęĥ ĞĦĠđĚĐ ęĠđĢĤĠĚ ĦđĕđĚĕĞĜ ĞĕĎĐĥė .ĥđďģĐ ěđĕĢĘ ĤčĞ ďĕĚđ ĐĜđđėč ĦĕĤēĥ ĘĘĠĦĐ
,ĐĎđĠĐ ČĘĘ ěĐĚ đĎĘĒ ĦđĞĚď ,đĕĜĕĞ ĦđčđĤČ đēĦĠĜ ęĥĘ
...čĔĕĐ Đč ęĕĤėĕĜ ěčđĘĐ ĦđčģĞĥ ĦČđ ,ĦđĠĘđēĐ ęĕĜĥĐ ĦČ ,ĤĎčĦĚĐ đĘĕĎ ĦČ Đėĕčĥė
ĦĕĤēĥč ęĎ ĤđēčĐ ĎĐĜ Ėė ,Ħčĥ čĤĞč đĐĥĞĚėđ .ĦģēĤĦĚđ ĦėĘđĐ ĦĕČĤĜĥ ĘČĤĥĕč Ħĕč ęĕģĐĘ ĦđėĒĐ
ČĘ ,ęĕČđĤ ěĕĞĚ ĤĦĦĝĐĘ ğĕďĞĐ ČđĐ .Ħčĥ Ęĥ ĐēĜĚčđ ĘĞ Ęčĕģ ĒČđ ,ģĕďĢĐ ěđĕĢ ĘĞ Đėčđ ďĚĞ ĐėđĤČ ĐĞĥ
ĐĕĐ đčĘ ĖČ .ĕģĜ ČĘ ďĎčč ĤĕĞ Ęĥ ĐčđēĤĘ ĦČĢĘ ęĕĞĜ ĤĦđĕč ĐčđĔĐ ĐĘčģĐ đĒ" .Ħčĥ ĘčģĘ ęĕďģĐĘ đĚĢĞ
ĘčģĘ ęĕďģĐđ đĦĘčģč ďĚĞĥ ĘĞ ģđĠĕĝ ČĘĚđ ĤĥđČĚ ĦđėĒ ĦđĕĐĘ ĐĘđėĕ ĐĚ" ,ĤĐĤĐ ,"ĕĚĢĞ ĘĞ ĦēģĘ ĘėđČĥ
.đĤđčĞ ĤĒ ęđģĚč ĐĘĕĠĦč ĦđĚĕĞĜĐ ĕČ ĦđĤĚĘ ,Ħčĥ ĕĜĠ ,ĞĎĤ đĦđČčđ À "?ĦčĥĐ ĦĘčģ ĦĚďģĐĚ ĤĦđĕ ĐĘđďĎ
Ħĕč ĕĜėđĥĚ ďĚēĜ ĥĕĥģ đĕĘČ ĥĎĕĜ ĦčĥĐ ĕČĢđĚč ĕĢē ĦčĥĐ ĦČ ĘčģĘ ęĕďģĐĘ đĚĢĞ ĘĞ Ęčĕģđ ďĚĞ
čđĤģ ČđĐ ęČĐ ěĕĕĜĞĦĐ ČđĐ .Đēĕĥ đĚĞ Ĥĥģđ ,ĦđčČĐ
ĥģĕč À ĐĘĕĘĥč ĐĜĞĜĥėđ ,ęĕĤĕĕďĐĚ ĕĚ Ęĥ ĐēĠĥĚ !ĐĚ ĕĐĕđ ,ĦđĤĜĐ ĦģĘďĐ ěĚĒ ĕĜĠĘ ĐĞĥ
.đĒĐ Ħčĥč ěČė Čģđđď ĘĘĠĦĐĘ Ĥēč ĐĚ ęđĥ ĘĞ ĦĞďĘ ĐďĥĘ ĤĐĕĚđ ,ģĕďĢĐ Ęĥ đĜđĕĢč ĞĎĤ Ęė ĘĢĕĜ ČđĐ
,ĦĚČĐ ĦČ ĤĕĦĝĐĘ ĦďēđĕĚ Đčĕĝ đĘ ĐĦĕĐ ČĘĥ ,ĤđēčĐ ĖĘĐĚč .ġĤČĘ ĦČĢđĕĐ ĐĝĕĔĐ ĦČ ĝđĠĦĘ À ĐĠđĞĦĐ
đĦđĕĐ ĘĞ ĤčđĎ čČėĐ ĘĞ :đĘđė ĤđĠĕĝĐ ĦČ ěģĒĘ ĤĠĕĝ ĕďė ,ęĕĘĥđĤĕč ĦđĤĜĐ ĦģĘďĐ ĦĞĥ ĐĚ ģďč ĐĝĕĔĐ
Ęčĕģ ęĥ ěđďĜđĘ ĖĤď đĞĝĚ ĦđėđĘĐĦ ĘĞ ,ĤĎđčĚ Ĥđēč ĕĢē À ĦčĥĐ ĦČ Ęčģĕ Đč ĐĞĥĐ ĦČ ĥČĤĚ čĥēĘ
ĘĞ ĤđĚĥĘ ĔĕĘēĐ đč ĞĎĤĘ ďĞđ ,Ħčĥ ĦĠĝđĦ đĚĢĞ ĘĞ ČđĢĚĘ ĒĤďĒĐ ĐĠđĞĦĐ Đďĥč ĦēĜĥė .ěėĘ ęďđģ ĐĞĥ
ĐĞĥĐđ ĤĐĚĚ Ĥčė ČđĐ ěėĥ ,ęĕĘĥđĤĕĘ ĦČĢđĕĐ ĦĕĜđĚ
...ĦĚĦėđĚ ĤČĥĕĦ đĘĥ ĐĔđĠģĐĥ ĤĕēĚč ęĎ đĦĘčģ
Ęđėĕčė À đĚĥĘ ĘČĥĥ ,ěģĒĐ ĕĜĕĞč ěē ĐČĥĜ đĦčđĥĦ ...Ħčĥ ĕĜĠ ĘčģĘ ęĕďģĕ ĔĞĚ ďđĞ ,Ħģēđď
ĥĕĥģĐ ęĞ ĐĦĕĐ ĦĤēČ ēđĤĥ ČĘČ .ĝđĚĕĜ ĖđĦĚ ěđĞĥč ĔĕčĚ ,đďĞĕĘ ĤđēčĐ ĞĕĎĐ ęĕĤĐĢĐ ĤēČ ĦĞĥč
ĘđĞĠĘ ĘēĐđ ,ĤĕĞĢĐ ĤđēčĐĚ ďđČĚ ęĥĤĦĐĥ ,ďĚēĜĐ ĕĜĠ ĘčģĘ ģĕĠĝĐĘ ĕďė ,đĕĦđĜėĐ ęĕĕĝĘ ĒĤďĒĚ ,ĦĞĐ Ęė
,ęĕĠĘđē ęĕĚĕ ĐĚė ďđĞ ...ĤĕĞĢ ěėďĥė ęĕĤĦĝĚč .ĐĦĝĕĜė ĕĜĠĘ ĐĞĥ ĕĢē À đĚĢĞĘ Ğčģĥ ĐĞĥč Ħčĥ
Ęđģ ,ĦĥĎĤĚ ĐĤđĥč ĐĕĠĜėč ĐČĕčĐ 'Ħčĥ ĦĠĝđĦ'đ ĦčĥĐ ĦĠĝđĦ ĦĞĥ ĕĢē ĦĘĕēĦ ĕĜĠĘ ģđĕďč Ħđģď ĕĦĥ
ĝĤČĦĐ ĤđēčĐ :ĐĘėđ ěĦē ĦđĘĐĢĚ ,ĐēĚĥ Ęđģđ ěđĥĥ đĘĥ ĐĔđĠģĐ ĦČ ĐĜĚĚ ČĕĢđĐĘ ĐďđđĒĚĘ ĥĎĕĜ À đĘĥ
,ěĕĝđĤĕČĐ ĦĤđĥč .đďėĜĘ ĖĠĐ ,ĥĕĥģĐ Ęĥ đĦďėĜ ęĞ Ħčĥ ĕďĚ ĥčđĘ ČđĐ đĦđČ ,ĕĦĠĕĔģĐđ ĤđēĥĐ ďĎčĐ -
,ęĥ đĘ ĐĜĕĦĚĐ À Ėė Ęė ĐĠĕĢ ĐĘ ĤđēčĐ Ęĥ đĦĞđĥĕ
.đĦčĥč
!Ħčĥ ĦĠĝđĦ ĦđėĒč ģĤ ĘĎĘĎĦĐ đĕĘČ ,ĦđčČĐ Ħĕčč

²"À°

263 đāĤĦø ĕü Ħĥÿ Ĉ ĤĀĠĀă Ĕ"ĞĥĦ

ĐĥĀ Ĉ ĤĀĠĀă čăÿ ĐĘăĀ Ġü Ħø đă ěĚý ČĀ ĕĜý ĕĜü Ġøă ęĕĜü đă ĚČù ĸđāĤĢø đāČĚý

ŜČÿ .ŅďĤø ĕĀ ČŞđø ŅĘĞĀ ŅŋČý ęĘĀ ŅČ ,(ďĝĥ ĘČģý Ēø ēþ ĕø ‘ĕĜü ŖĞĚø ĺü ĔŅģĘø ĕÿ’ ‘Ħĕü Łÿ ěčý ‘Ŋø – ‘ęŖĤŌĀ Ęÿ ĐĘĀ ĞĀ Đĺþ āĚ’ ?ŖĤĦø ĕü Ęĺþ ŖĦČĀ ďĀ ŖĐ ĐďĀ ēú ĕÿ Ħø Đü ĐĚĀ Łø
ŅĜĕĢü ĚĀ ĕĤý Đú ĺþ ,ĦĕüŁÿ ěčþ Ŋø ďĤÿ ĕĀđø ĐĘĀ ĞĀ ĺþ ŜėĀ Łø ďēý ĕÿĦø Đü Đĺþ āĚ ďňÿ Ěü Ņ ęĕü Ĥÿ Ģø Ěü ďňÿ Ěü ęėþ Ħø Čþ Ęĕőü Đü Ĥĺþ Čú ‘Đ ŜŅĤŁĀ ŖĤĦø ĕü ĤĚþ Čāňđÿ ”
,ďĤÿ ĕĀ ěŊý Ěü Ĥēÿ Čÿ Ęø ,ęĕĜü ŖĺČĤü ĐĀ ĦŖēŅŋĐÿ ĦČþ ĘŁý ģÿ Ęø ĐĘĀ ĞĀ ĺþ (Ď Ĕĕ) “ęĕģü ŞČù ĐĀ ĘČþ ĐĘĀ ĞĀ Đĺþ āĚŅ”
(ĕ ēĕ) “ĐāĞĤø Őÿ
.ęĕňü Ĝü ĈŔø Đÿ ĦŖēŅŋĐÿ ĦČþ ĘŁý ģÿ Ęø ĐĘĀ ĞĀ čŅĺđø ĺŋý ĺÿ Ěø ĐĤĀ Ŗŕ Ħēÿ Ěø Ļü Łø ĤĚĀ Čù ōþ Đÿ ‘ęĕėü ČĀ Ęø Ěÿ ŅĢŁø ģÿ Ħø Đü ’ ĔŅňŐü Łÿ
ĺŋý ĺÿ Ěø ğČÿ đø ,“?...ęŖĤŌĀ Ęÿ ĐĘĀ ĞĀ ĕĚü ” :ŖĦĘĀ Čý ĺø ěĔĀ ĕø Őÿ Đÿ Đĺþ āĚĘø ČŅĐ ĕČĜÿ łø ” :ęĕĚü ėĀ ēú ŅĤĚø ČĀ (Č ďĢ) ěĕĤü ďø Đþ Ĝø ĝÿ Ħėþ Ŏþ Ěÿ Łø
‘ğĝý Ŗĕ ĝŃý Ĥø Őÿ ’ Ĥĺþ Őý ĦČþ ěĕčü ĐĀ Ęø ĺĕýđø .“!...ęŖĤŌĀ Ęÿ ĐĘĀ ĞĀ Đĺþ āĚ” :ŖĦčĀ Ņĺŕø ĤĚÿ ČĀ đø ŖĤĦø ĕü ČŁĀ ĺþ ďĞÿ ,‘ŜŅĤŁĀ ’ ŅĤĚø ČĀ Čşĺþ ČŖŁĤü ęĕŔĈ ü ĺü đø

‘ŅĜĕĤýēú Čÿ Ěý Ņ ŅĜĕĜý ĠĀ ŋø Ěü ěĔĀ ĻĀ Ĥĝý ĐĀ đø’ .ĤčĀ ŃĀ Đÿ .“‘ŜŅĤŁĀ ’
(ď ė) “Ħēÿ ŕĀ Ěü ġĤþ ČĀ ŁĀ Ĥĺþ Čú đÿ ĘĞÿ Ōÿ Ěü ęĕü Ěÿ ŔĈ Ā Łÿ Ĥĺþ Čú ”
ęĕĜü ĕĀĜø Ğü Łø ĺþ ,ŜėĀ Ęø ĒĚþ Ĥþ ŅĜĕĢü ĚĀ ĐĒþ ģŅĝĠĀ Łø ĕŊü Č“ďĀ ĕēü Đÿ čĦÿ ŊĀ ŜėĀ Łø ĒĚÿ ĤĀ ďēĀ ĕĂĚø ēčÿ ĺþ ĕŊü ‘Ēďø ŖŋĚü ĕģü ĝø čø ŖĜ‘Ģÿ Őÿ ğĝý Ŗĕ ĕŁü Ĥÿ ĺĤý Őý ęĦĀ ĘĀ őĀ Đÿ ĘĞÿ ĦŖďŖĐĘø ĘČý ĤĀ Ļø ĕü ŅĎĕĘü Ġø Đü ČŞĐú :ńÿ ŅĚŕĀ ĐĤĀ ŖČėø Ęü đø
ĐłĀ Ĥø Ńÿ Łÿ ģŐý ŕÿ ĝø Đü Ęø ęďĀ ČĀ ĘĀ ŖĘ ĘČÿ ,“ęĕüĚÿ ĈŔĀ Łÿ ” – ęĕňü Ĝü ēĀ ŅĤ :Đĺþ āĚĘø ěĔĀ ĕø Őÿ Đÿ ,ğŅĝ ęĕÿ ĦĞÿ ĕĤü ģø Ĥēÿ Čÿ ŅĤĚø ČĀ ĺþ ĐčĀ łĀ Ļø ōü Đÿ đø ĐŊĀ ĤĂ Čú ĐĀ ĐĤĀ ĕŔĈ ü Łÿ
“ĘĞÿ Ōÿ Ěü ” :ĺþ ęĕĺü ĜĀ Čú Łÿ ĦĞý ĐĀ ĘŊĀ ĔĕŁü Đÿ Ęø đĕĘĀ ĞĀ ČŋĀ Čþ ,ĎĕŔĉ ü Đü ĺþ
ęĕňüĚü ĺø łÿ ęĕĜü ĕĀĜø Ğü Łø ŅŋČü đø .ęĦĀ łĀ Ĥø ďÿ Ęø Ğÿ ĕłü Đÿ Ęø ğāČĺø Ęü đø ŖĦłĀ Ĥø ďÿ Ęø ĐČý Ĥø) ęĐþ ĕňý ēÿ Łø ęŖĤŌĀ Ęÿ ĦŖĘĞú Ęÿ ŅėĒĀ ĺŖĜČù ĕĜý Łø ĐŌĀ ėÿ đø ĐŌĀ Ŋÿ ?‘ŜŅĤŁĀ ’ ŅĤĚø ČĀ Čşĺþ ŜėĀ Łø ĐĚĀ Ņ
ęĦĀ ŖČŁø ČģĀ đø Ńÿ ĔĕŁü Đÿ Ęø Ņ ŖģĘø ēþ Łø ēÿ āĚĻø Ęü đĕĘĀ ĞĀ ,“ġĤþ ČĀ ŁĀ ” –
ěĚý ČĀ ĕĒý Ěø ĤüĚý ęĕĜü đă ĚČù ĕĒý ĤĀ :ěŖĒĜø Ħÿ ĜĀ ĘŅČĺĀ ğĝý Ŗĕ ĕŁü Ĥÿ ĤČý Łý
.ŖďĚĀ Ğú Ěÿ Ęø “Ħēÿ ŕĀ Ěü ” ęďĀ ĚĀ Ğú Ōÿ ĺþ ęĕĺü ĜĀ Čú ĐĈ ĥĀ ĤĀĠĀă čăÿ
ĦČþ ĐĜĀ Łø Ŗđďø ňþĚü ĤĔþ ĝø Ĝø Ġþ ŁĕĘý Đĕý Ĥø Čÿ ęĕňü ēÿ ĕŁü Ĥÿ ĺĤý Őý ŜėĀ Łø ĐĚĀ Ęø ĺø ĐĂ ŔĈ þ Ěü ģĤÿ ĐĤĀ Ěø Čþ Ĝþ ĘČý ĤĀ Ļø ĕü Ęĺþ ĐČĀ ĘĀ Ġø ōü Đÿ ęĦĀ ĤĀ ĕĺü
“ŅĜĕĤý ēú Čÿ Ěý Ņ ŅĜĕĜý ĠĀ ŋø Ěü ěĔĀ ĻĀ Ĥĝý ĐĀ đø ” :Ħĕčü Ĥø Ğÿ Ħŋÿ Ġü Ħø Łü ŅĜĦý ĺĀ ŒĀ Łÿ ěĚý ČĀ ŅĜĞĀ ĦŖĤŁø Ńü Đÿ Ĥēÿ Čÿ ŖĤĦø ĕü ŜČÿ .ęňĀŁÿ ęĕĞü čø ŖĔ ęĐþ ĕčý ĕø ŖČ ĦČþ ęĦĀ ŖČĤø Łü ,ęĦĀ ĘĀ őĀ Đÿ
ęĤĀ ĺø ĞĀ đø ęĜĀ ŖĐ Ĥēÿ Čÿ ğāŃĤø Ęü ěĔĀ Ŕĉ Ā Đÿ ŅĜĦĀ ŖČ Đŕþ Ġÿ ĕø ČŞ ďēÿ Ōý ĺþ – ,ęĕŎü ōü Đÿ Ħŋÿ ēü ŕø ĘĞÿ ğČÿ ĦŖďŖĐĘø ĺĕý ĕŊü ěĕčü ĐĀ Ęø ĘĕŊü Ļø Đü
ŅĜŕý Ġÿ ĕø ęĕňü Ĝü ēĀ ŅĤ ęĕĜü ĕĀĜø Ğü Łø ŜďĀ ĕČü Ěý Ņ ,“ŅĜĕĜý ĠĀ ŋø Ōü “ĺþ ŅŋČý Ęĺþ (Č ė) “ĤāĚČĘý Đŋþ Čý ĐĀ ęĕĤü čĀ Ńø Đÿ ĘŊĀ ĦČý ęĕģü ŞČù ĤŁý ďÿ ĕø đÿ ” ğČÿ – “ęĕüĤÿ Ģø Ěü ďňÿĚü ęėþ Ħø Čþ Ęĕőü Đü Ĥĺþ Čú ‘Đ ŜŅĤŁĀ ” :ŖĤĚø ŖČŁø
ďēĀ Čþ ĘŊĀ ĘĞÿ ĕŊü ęĕĜü ŖĘŎø Ěü ‘ęĐĀ ĤĀ čø Čÿ ĦĕŁý ’ ĘĞÿ Łÿ čĦÿ ŊĀ
.“ŅĜĕĤý ēú Čÿ Ěý ” ęĦĀ łĀ Ĥø Ńÿ ĺþ ŅŋČý ĘČþ ČģĀ đø Ńÿ ĔĕŁü Đÿ Ęø .‘ěĚý ČĀ ’ ŅĤĚø ČĀ đø ęŋĀ ŊĂ ŅĜĞĀ ĘČý ĤĀ Ļø ĕü ŅĞĚø ŔĈ Ā ĺþ ĦŖĤŁø Ńü Đÿ ěĚü .ęĦĀ ĘĀ őĀ Đÿ ĐĚĀ Ęø ĺø ĐĂ ČŞ ěĕüďÿ Ğú ĺþ
ęĺý Łø (Č ė) ĕ“ĺü Ĥÿ Čĕčü Đý ĺþ ŜŊĀ Ěü ĦČāĒ ďĚÿ ĘĀ ĕŊü ĤČý čý Ņ
‘ęĕŁü Ĥÿ ĦŁÿ ĤĞÿ ĺÿ ’ ;Đ“ėĠ ‘ďđü ŃĀ čĘý ’ ŅĜĞĀ ‘ĐĻý Ğú ’ – ęĦĀ ŅĐŌÿ ĺþ ĦŖĤŁø Ńü Đÿ Ĥēÿ Čÿ ĺþ ČŕĀ Ęø ĕėü Ōø Đÿ :‘ĤĠý Ŗĝ čĦÿ Ŋø ‘Đÿ ĺĤý Őý Ĥēý Čÿ ěĠþ āČŁø
,Đōý Đü đø .‘đČĘĀ ’ ŅĜĞĀ ‘ĐĻþ Ğú ŕÿ ČŞ’ Ĥēÿ Čÿ đø ,‘ěĐý ’ ĘČý ĤĀ Ļø ĕü
ęŅĘĺø Ħÿ đø ĘŅĚłø ĦČŇý čÿ Ěø ‘ĐėĀ ĤĀ Łø ‘Đÿ ‘ĕėü Ĝā ČĀ ’ :ĦŖĤŁø Ńü ĺþ ČčĀ ŅĐ (đĝĤ ĐĕĀĚø Ĥøĕü ĥ“ģĘĕ) ĺĤĀ ďø Ōü Łÿ ŖĦĘĀ őĀ Đÿ ĝĜý ĘĞÿ ĘČý ĤĀ Ļø ĕü ĕĜý Łø Ěü ďēĀ Čþ ĘŊĀ ĐďĀ ŖĐ ęňĀĐÿ ĦĤÿ ĕĺü Łø
(đ ė) “Čđø ĈŔĀ Ęÿ ŝĕģþ ŞČù ‘Đ ęĺý ĦČþ ČŔĉ Ā Ħü ČŞ” ĦŅĔĺø Ġÿ Ęø Ņ ,‘ďēĀ Čþ ĤŅŁďü Łø ’ ŅĤĚø Čþ Ĝþ ‘ŝĘø ĐĕþĐø ĕü ČŞ‘đø ĘĞÿ ğČÿ ĦŖďŖĐĘø ęďĀ ČĀ ĘĀ ĕŅČĤĀ ĕŊü ĺŃý ēü ŖĤĦø ĕü ŜČÿ ,Ħĕĺü ĕČü ĐĀ
?ďēĀ Čþ Ŋø ‘đČĘĀ ‘đø ‘ěĐý ’ ęĐþ ĕĘý Ğú ŅĜĞĀ ŜČÿ ĕĐý – ĕ“ĺü Ĥÿ ĕĤý čø Ńü
ŜĤý čĀ Ęø ĤŅŎČü ĐĀ ĦČþ ĐĒþ ģŅĝŐĀ Ěü ŅĺĤø ŃĀ (Č ĎĘ ĦŖėĤĀŁø ) ČĤĀ ĚĀ łø Łÿ ŅĤĚø ČĀ ĤŁý Ńü ĘŊĀ Ĥēÿ Čÿ ĺþ ĕ“ĺü Ĥÿ ĦĜÿ ĀŅŊÿ ěĕČý ĕČŃÿ đÿ Łø ČŋĀ Čþ .“ęėþ Ħø Čþ Ęĕőü Đü Ĥĺþ Čú ‘Đ ŜŅĤŁĀ ” :ĤĚÿ ČĀ ĺþ Ŋø ,ŖĦĘĀ ŅĒ ĦĘÿ őĀ Đÿ
:(ď đĔĤ ē“đČ) ‘ŜŅĤĞĀ ěēĀ Ęø ăĺĂ ‘Łÿ ģĝĀ Ġø Ĝü ěėý đø .ĐėĀ ĕĤü Ģø ńĜĀ ĕČý ĺþ ĐėĀ ĤĀ Łø ĤĚĀ Čù ōþ Đÿ ĘĞÿ ŅĚĕŊü ĝø Đü ČŋĀ Čþ ,‘đČĘĀ ’ ŖČ ‘ěĐý ’ ĺĤĀ āĠĚø Łü
ęĕüĚÿ ĺĀ ęĺý ČĻý ŖĜ ĐĒþ ĕĤý Đú ,ĐėĀ ĕĤü Ģø ńĜĀ ĕČý ĺþ ĐėĀ ĤĀ Łø ŜĤý čĀ Ōø Đÿ ĘŊĀ ” ‘ěĐý ’ ěĕĀĜø Ğü ĐĀ ĕĠü Ęø ŅĜĞĀ ŅŋČü Ŋø ęĐþ ĘĀ čĺĀ ēø Ĝþ đø ,‘ěĚý ČĀ ’ ĦňÿĜü Ğú Łÿ ‘ĤĠý Ŗĝ čĦÿ Ŋø ’ ;Č ďĢ ěĕĤüďø Đþ Ĝø ĝÿ [ĦŖďłĀ Čÿ ] ‘ĘŅČĺĀ ĕĤýčø Ńü ’

.“ěĚý ČĀ đĕĤĀ ēú Čÿ ĦŖĜĞú Ęÿ ĤŅĝČĀ đø ...Čđø ĈŔĀ Ęÿ .‘đČĘĀ ’ ŖČ ęĕü Ěÿ ĈŔĀ Ěü ĐčĀ Ņĺŕø ĘŁý ģÿ Ęø ěŕĀ Ĝü ĐŋĀ Ġü ŕø ĦŅĞĢĀ Ěø Čþ Łø
ĘŖėĕĀ ,ČĚĀ ĦĀ ĝø Łü ŖČĤø ŖŁ ĦČþ ēÿ Łý ĺÿ Ōø Đÿ ĕĤý Đú :‘ęďĀ ČĀ ĕĕý ēú ‘Đÿ ńĚÿ ŕĀ ĔŅňŐü Łÿ čĦÿ ŊĀ ĺþ Ŋø ĕđü ŋý Đÿ ĐďĀ ŅĐĕø ĕŁü Ĥÿ ĒĚÿ ĤĀ ŜėĀ ŋø ĺþ ěėý ŕĀ ĕü (Ďė ēĕ) “ďāĚĞú ŕĀ Ęø ėĀ ĕĀ đø ęĕüģŞČù ŝŅø Ģü đø ĐĻþ Ğú ŕÿ Đņþ Đÿ ĤčĀ ŃĀ Đÿ ĦČþ ęČü ”
ŜėĀ ĕĠü Ęø .ęĕĚü ĞĀ Őø ğĘþ Čþ ŅŋĠü Čú ŜĤÿ ŁĀ Ħø ĕü ŖĚĺø ĦČþ đĕĤĀ čĀ ďø Łü ĤĕŊü Ēø Đÿ Ęø :ĦŖĤŁø Ńü Đÿ ĦĤþ Ļþ Ğú Ęÿ Ħĝþ ēþ ĕÿĦø Ōü Đÿ ĐģĀ ĝø Őü Łÿ ,‘ĐČĀ Ģø ĚĀ ĐĜĀ Ŗĕ’
ĕĤü Őø ČĤý ŖŁ ęĘĀ ŖĞĐĀ ŜĘþ Ěþ ŅĜĕģý ŞČù ‘Đ ĐŕĀ Čÿ ” :ęďĀ ČĀ ĤĚÿ Čāĕ ęČü Ħďþ ēþ Čÿ Ōø Đÿ ‘ěĚý ČĀ ’ ĦňÿĜü Ğú Łÿ ĺþ – “ďēĀ Čþ ‘Đ ŅĜĞĀ đø ŅēĦø ĠĀ Ņ” ,ďŖĚĞĀ Ęėÿ Ņŕ ŜŊĀ ĦŖĻĞú Ęÿ ŝĦø ŖČ ĐþŅĢÿ ĕø ęČü ;ĐĤĀ ŅčĎø Łü ŜĘý Ěă Ā Đü ”
.ĤŅŎČü ĘŊĀ ŜėĀ Łø ĤāčĞú ĕÿ ČŞ ,ĕĤü Őø đĕĜĀ ĠĀ Ęø ĐĕþĐø ňüĺþ ĕĘü Łø Ěü “ġĞý ĐĀ ęĐþ ĘĀ čĺĀ ēø Ĝþ ,Ħ“ŅĜďø Čÿ đø Đ“ĕĀđĀ Đú ĦŖĚĺø ĦČþ ĐňĀĤü Ĕø Ěÿ ĕĎü Łø .(ĕ“ĺü Ĥÿ) “ďāĚĞú Ęÿ Ęėÿ Ņŕ ČŞ ŝďø ĕĀ ĘĞÿ čŊý Ğÿ ĕø ęČü đø
ĤāčĞú ĕÿ – ‘ŜŅĤŁĀ ’ ĐčĀ ŕý Đÿ ĦČþ ŜėĀ Ęø ęĕŃü ģø ĕÿ ģĤÿ ęČü ĺþ ěėý ŕĀ ĕü ďĢÿ ĕŊý ‘Đ” :ĦŖĤŁø Ńü Đÿ ĦĤþ Ļþ Ğú Ěý ďēĀ Čþ ĘŊĀ Ĥēÿ Čÿ ŅĜĞĀ ŅŋČü Ŋø
ĦĢÿ Ğú ĘĞÿ ‘ĐŁÿ Đĺþ āĚ ŜĘÿ Ěø ōü ĺþ ČĢĀ Ěø Ĝü ČŞ ęĕčü ŅĦŊø Łÿ ěŅňĞü Ěý
?ČĦĀ ĕø ĤĀ ŖČŃø Ěü ĤŅŎČü ĘĞÿ .“ďēĀ Čþ .ĕ“ĺü Ĥÿ ĕĤý čø Ńü Ĥĺþ Őý ĦČþ ěĕčü ĐĀ Ęø ĺĕýđø ,ŖĤĦø ĕü
:ĤĎþ ŅĘģø ĐāĚŞĺø ĕŁü Ĥÿ ġĤý ŕý
ěŖĺĘø ;ĐČĀ ďĀ ŖĐđø ēčÿ ĺþ ĕĤý čø Ńü ĤĦþ ňþĚü ĐėĀ ĤĀ Łø Đÿ ČĕĐü ĐĜĀ Ŗĺ čĕ čŕĀ ėø Ěü ĺďþ āģ ĕčý ŕø ėø Ěü ‘ęĐĀ ĤĀ čø Čÿ ĦĕŁý ’ :ģĕĤü ČĀ ĤĕČü Ěý ĕŁü Ĥÿ ěŁþ ĘČý ŅĚĺø ĕŁü Ĥÿ ĺĤý Őý
ŅĜĘø Łÿ Œü ĺþ ĐčĀ ŖĔ ĘĞÿ ČĤý ŖŁĘÿ ęŅĘĺø Ħÿ đø ĘŅĚłø ĦČŇý čÿ Ěø ‘ĐėĀ ĤĀ Łø ’
ęĘĀ ŖĞĐĀ ěĚü ĐĜþ Đù ōþ Đÿ ĘŊĀ ” :(č ĐĘ ĦŖėĤĀŁø ) ČĤĀ ĚĀ łø Đÿ ĕĤý čø ďü Ŋø ,đĕďĀ ňĀ Ěü ŕĀ Ĝø Ŋÿ ŕü ’ Ħŋÿ Ġü ŕø ēĝÿ āōĚü ďāĚĘø Ęü Ęėÿ ŅĜ ęĕĤü čĀ Ńø Ęÿ ğĝĀ ŖĜ ĒĚþ Ĥþ čĤÿ Ęø Čĕčü ōĀ Đÿ ŅĐňĀ Ęü Čý ĕĤý čø Ńü ŅČčø ŅĐ (č Ĕė) ĦŖėĤĀ Łø Ħėþ Ŏþ Ěÿ Łø
ĐĜþ Đù ōþ ĺþ ĕĘü Łø Ěü ŜĤý čĀ Ōø Đÿ ěėý ĘĀ .“...ĘĒý Ŗł ŅŋČü Ŋø ĐėĀ ĤĀ Łø ČŞŁø Đņþ Đÿ ,‘ěĚý ČĀ ’ ĦŖčŕý ĕĺý ČĤĀ – “ŅŅĔÿ Ģø Ĝü ĕĜÿ ĕŎü Ěü ĒČĀ ” :‘ĦŁĀ ĺÿ ĐĺĀ Ĥø Ġý Ņ ,“ČĢý đø ŝĜø ŖģŁø ŜĘý Ěă Ā Đü ŜĤþ Ńþ Ęÿ ČĢý Ŗĕ ĐŕĀ Čÿ ĺþ ėø Ņ” :ĐďĀ ŅĐĕø
Čşĺþ ĐčĀ ŖĔ ĘĞÿ ŜĘþ Ōþ Ęÿ Đďþ ŖŌĐÿ ęďĀ ČĀ Ŋø ,‘Đ ĦČþ Đņþ čÿ Ěø ČĢĀ Ěø Ĝü ‘ĦŖėĤĀ Łø Đÿ đø ĐŋĀ Ġü ŕø Đÿ ĺŅĤĠý ‘Łø ĤģĀ ĕĀ Ĥ“č ĕ“Ĥ ĕĤý čø ďü Ŋø ] ŅĐňĀĘü Čý Ĕģÿ ĜĀ Ğÿ ŅŃĚÿ ěĕčü ĐĀ Ęø ĺĕýđø .“ŜĤþ Ńþ Đÿ Ħŋÿ Ġü ŕø ŖĒ” :ČĤĀ ĚĀ łø Đÿ
ěŖŊĕü ČŞ ęĕĤü ģĀ ĺø Ĥčý āŃ” :(Ē Čģ ęĕŋü Đü ŕø ) ĤĚĀ Čù Ĝþ đĕĘĀ ĞĀ ĺþ ,ŖĘ ĐĻĀ ĞĀ ĦČāĒ ĺāĤďø Ęü ěŕĀ Ĝü ěėý ŖĚŊø .[čĕģ ‘ĚĞ ĕĚü Ęø ĺÿ ŅĤĕø ‘ďĐĚ ?ęĕüĚÿ ĈŔĀ Ěü ĐčĀ Ņĺŕø ŜŊĀ ĘĞÿ ĘŁý ģÿ ĕø ĕėü đø ,‘ŝĜø ŖģŁø ŜĘý Ěă Ā Đü ’ ěŖĺĘø
‘ĐėĀ ĤĀ Łø ’ ěŖĺĘø ŖŁ ĤĚĀ Čù Ĝþ Čşĺþ ēčÿ ĺþ ,ĦČāĒ ĦŌÿ ĞĂ Ęø .“ĕĜĀ ĕĞý ďĎþ Ĝþ Ęø ĐŋĀ Ōü Đÿ ęĕĚü ĞĀ Őø ĤĻþ Ğþ ĐĤĀ Ěø Čþ Ĝþ ŖĤĦø ĕü Ħĺÿ ĤĀ ĠĀ Łø ĺþ ŜŊĀ Ěü ďĘ ęĺĀ ) ČĝĀ ŖŃ ěŁþ ČĜĀ ĕĜü ēú ĕŁü Ĥÿ ĕĤý čø Ńü ĕŐü ĘĞÿ Č“ďĀ ĕēü Đÿ ĦČāĒ ĺĤý Őý
ŖĦĤĀ ĕĚü Čú Łÿ ĤŅŎČü ěĕČý ŜėĀ ĕĠü Ęø Ņ ,ČĚĀ Ęø ĞĀ Łø Ęŋý Đÿ đø Ĥĕĺü Ŋø ŅĐŖĚŊĀ ďēĀ Čþ ĘŊĀ ďĎþ Ĝþ Ŋø ,‘ěĚý ČĀ ’ ĐňĀĤü Ĕø Ěÿ ĕĎü Łø ČĕĐü ĺþ ‘ęĕģü ŞČù ĐĀ ’ ŖĒđø .“...ĘŁĀ ģĂ Ěø ČŅĐĺþ ĕĜü Čú Ğÿ ďý Ŗĕ – ĕĠü Łø ĕĦü ŋĀ Ġü ŕø ĐĤĀ ŅĎĺø ęČü ” :(č
ĐĕþĐø ŕü ęČü đø ,‘ŜĤþ Ńþ Đÿ Ħŋÿ Ġü ŕø ’ ĦČþ ĤĚÿ Čāňĺþ – ‘ŜĘý Ěă Ā Đü ’ ĦŅĞĚĀ ĺø Ěÿ
.ČĚĀ ĦĀ ĝø Łü .ĦŖĤŁø Ńü Đÿ ĦĤþ Ļþ Ğú Ěý
.ŖŊĤø ďÿ Łø ēÿ ĕĘü Ģø ňÿĺþ Ğďÿ ĕý đĕĠü Łø ĐĤĀ ŅĎĺø ČĕĐü
ď đĔĤ ‘ĐāĚŞĺø ĦĚÿ ėø ēĀ ’ ;Č ĦŖČ ‘ęďĀ ČĀ ĦĚÿ ĺø Ĝü ‘Łø Đ ĘĘĀ Ŋø Č“ē ‘ęďĀ ČĀ ĕňýēÿ ’ ĎĜ ‘ĚĞ Č“ē ‘ģēĀ Ģø ĕü ĦĜÿ ŅĚČù ’
‘ĐĘÿ Ęŋý Őÿ Ħø Đü :Đĺþ āĚĘø ŖĤĦø ĕü ĤĚÿ ČĀ ŜŊĀ ĕŊü ĺĤý ĠĀ Ęø ĺĕý ěČŊĀ ğČÿ
ĦĘþ Łþ ģĂ Ěø ĕŊü ĞŃÿ ,ŝĕĠü Łø ĐĤĀ ŅĎĺø ĐŋĀ Ġü ŕø Đÿ ĐĕþĐø ŕü ęČü đø ,ĕĦü ĢĀ Ğú ĘĞÿ

.Ħēÿ Ĕÿ čø ĚĂ ńĦĀ ĘĀ ŁĀ ģÿ đø ‘Đ ĕĜý Ġø Ęü ČĕĐü

ĒėĤ ‘ĚĞ ‘ĺďĀ ēĀ Đþ ĐĤĀ Ŗŕ ĘĔÿ ’ ;ĒĔ ĦđČ ĥ“Đĥ ‘ŜĜĀ Čú ĦÿĚāē’

ĐĘăĀ Ġü Ħø đă ěĚý ČĀ ĘĞÿ ĕĞü đă čĥø Ĉ Ĥđă Ġă ĝü ĶĕĜü đă ĚČù Đĥĉ ý Ğú Ěÿ ĐĘăĀ Ġü Ħăø Đÿ Ĥďþĝý ĘĞÿ ĔčăĀ Ěÿ ĶĕĜü đă ĚČù ĐĜþ Ğú Ħăÿ

48723 ĤŐĀ ĝø Ěü Ĥĕĝü ČĀ Ęĺþ ĐĜĀ ŖĤēú Čÿ ĐĀ ŖĦŋĀ Ġü ŕø (‘Ď) ‘ġĤþČĀ ĐĀ ’ Ħėăÿ Ĥøčăü – ěđāĒĚĀă Đÿ Ħėăÿ Ĥøčăü

ĔĞÿ Ěø ĦĦý ĘĀ đø ęĠĀ ŅĎŁø ģĘþ ēý ĘŊĀ ŅČŋø Ōü ĺþ ęĕĞü ĢĀ Őø Đÿ đø ĦŖŊŌÿ Đÿ ēŌÿ ĕü ęĕĜü ĚĀ Ĥø łþ Đÿ Ęĺþ ĦĞÿ ĺÿ Ġø ōü Đÿ ęĦĀ ŅĘĕĞü Őø Ħėþ Ŏþ Ōÿ Ěü ģĘþ ēý Ŋø :ĐĒþ ěĕĀĜø Ğü Łø ĺĤý ŖŃ ĐĕĀĐĀ ‘ĐĤĀ ŖĦđø ĦĕĤü Łø ’ ěĕŁý
.ęĐþ ĕĜý ĕĞý Ęø ĐĚĀ ŅĜŕø ŅĜĕėü Đý ,ŅĜŌý Ğÿ Ħďÿ ĚĀ ĺø Đÿ Łø Ņģĝø ĞĀ ńŁĀ ĺþ ĐĠĀ Ņģŕø Łÿ ęĚĀ ĺø
čĤþ Œþ Ěü Ĥĕĝü ĐĀ Ęø – ĐĦĀ ĕø ĐĀ ńĦĀ ĕĘü ėø ŕÿ ĺþ ĦĤþ Ńþ ĝĂ Ěø ĦĕĜü ėø ŕĀ ęĐý ěĕŁý ĺþ ĝēÿ ňÿĐÿ ĦĕĘü ėø Ħÿ Łø ČŅĐ ĐĜþ Ŗĺ ‘ġĤþ ČĀ ĐĀ ’ ĦŊÿ Ĥø čü Ęø
ĘāŊĐÿ .ĐďĀ ĕĤü ēø Ěÿ Ņ ĦĕĜü ēĀ đø Ģÿ ĐģĀ ĕĤü ĺø ġŅēŁÿ Ěü ĐĞĀ Ěø ĺø Ĝü ęŖČĦø Őü ęĕĘü Ġý ĺø ęĕĞü ĢĀ Ěø Čþ Łø ĦČāĒ ŅĻĞĀ ęĐý .ĺŖĜČù ęĘþ Ģþ ĘŊĀ ęĕďü ŅĐňø Đÿ
ĦĤþ Ŋþ ĚĂ ĐĦĀ ĕø ĐĀ ĐģĀ ĕĤü ŔĈ ø Đÿ .ĐĘĀ ĐĀ čþ Łø ęĐþ ĕĦý ŖĚŖģŌø Ěü ŅĚĚø ŖĤĦø Đü Ęėþ āČĐĀ ĦŒÿ ĘĂ ēú ,ęĕňüĝü ĕĝü Łø ęĕėü ĤĀ Ģø ĦĞÿ ĕĜü Ěø Ŋü ,ęĕňüĔü ĝø ĕďü ĝĀ đø ęĕĕü ŖłĐÿ ĝēÿ ňÿ Ěü ,ŖĢĤø Čÿ Ęø ĘČý ĤĀ Ļø ĕü ęĞÿ ĦŖėĤĀŁø ) ĐėĀ ĤĀ čø Ęü ęĜĀ ŖĤėø Ēü ŅĜĕĚý ėĀ ēú ŅčĦø ŊĀ
ĤŃÿ ĝø Ěü Ęø ĕďü ňĀĚü ěĠþ āČŁø ĦČĢý ĘĀ ęĐþ ĕĘý Ğú ĺþ ĦŖČŊø čĔý ĕĐý ęĐþ ĘĀ ĦŖŌČĂ Ěý Ħēÿ Čÿ ĘŊĀ ;ęĐþ ĕĦý ŖĢĤø Čÿ Ęø ĦŊÿ Ĥø Łü ŜĤý čĀ Ōø Đÿ ĘĞÿ ĐčĀ Ŗē ĕŊü (č ēĚ
ĤŃĀ ĝø Ěü .ğĕĤü őø Đÿ ĕĜý Őø ĘĞÿ ĐĘĀ łø Ęø łÿ Ħø Đü čĘý ĦĞÿ Ĥÿ Ŗģ ĐēĀ ĜĀ Čú .ĞĦÿ Őþ .Ħĕĺü ĕČü ĐĀ ĦŅĐņþ Đÿ ĦĘÿ ĕĘü ĺø ,ğĝĀ ŖĜčø Ņ ,ĘĕŐü ĺø Ěÿ Ņ ĕŅĒŁĀ ěĠþ āČŁø ĕďý Ŋø Ħďþ Ęþ ŖĚĘø ĐģĀ ŅģĒø ęĘĀ ŖĞĐĀ ġĤþ ČĀ ĐĀ ĦŊÿ Ĥø Łü ŜŖĦŁø ĤĕŊü Ēø Đÿ Ęø ěŖĒŌĀ Đÿ
čĔý ĕĐý ŅĞďø ĕĀ ĤŌÿ Đÿ ęĜĀ Ŗĕĝø ōü Ěü .Ęĕēü Ħø Đÿ Ęø ďĚÿ ĞĀ ğĝĀ ŖĜ ĤŕĀ ĕĂĚø ĦŅėņø Đÿ ęĕďü ŅĐňø Đÿ Ěý ĐĘĀ Ęø ĺø Ĝü ,ĦĕĤü ĒĀ ėø Čÿ ĐĀ ĦĕĜü ėø ŕĀ Đÿ ĦĤþ łþ ĝø Ěü Łø ĐđĀ Ęø ĺÿ Łø ńŁĀ ĦŖĕēø Ęü ĐĀ ĕĜþ ŁĀ ŅĘėø Ņňĺþ ČŞ – ěŊý ČŞ ęČü ĺþ ,‘ĐĤĀ ŖĦđø ĦĕĤü Łø ’
Ĥĺý ĕø Đÿ đø ęĐþ ĕĺý łø Ĥø ďÿ Ęø ĤĦý Ŗĕ ďŖĞ ŅĤĒø ēø ĕÿ ČŞ ęĐþ Ěý ĐŌĀ Ŋÿ ĕŊü .ĤŐĀ ĝø Ěü Łø ČŅĐ ğĘÿ ēø ĐĂ ĦČāĒ Ħēÿ ŕÿ .ĕĺü ĕČü ĐĀ ęĚĀ ĺø ĦČþ ĦČĻý ĘĀ ŅĜĕĜý ĠĀ ŋø ĺþ ĤĚĀ Čú Ōÿ Łÿ .ŖĦčĀ Ŗē ĕďý ĕø ČĢĀ ĕĀ
ĤŐĀ ĝø Ōü Đÿ ģģÿ ēø Ĝþ ,ĐĜþ ēú Ōÿ Đÿ ĕĤý Ğú ĺÿ Łø Ĥĕĝü ČĀ ĐĀ Ħĝÿ ĕĜü Ŋø ęĞü ęĕďü ŁĀ Ğø ĺĂ Ěø ĦŖĕĐø Ęü ĕĘü Łø Ěü ĐēĀ đĀ Ĥø čü Ņ ,ŅŋČý ĦŖĤŊĀ Ēø Đÿ Ęĺþ ěĦĀ ŅĐĚÿ ĘĞÿ ďāĚĞú Ĝÿ
.ĞďĀ ŖĜ-ČşĐÿ ĘČþ ŅēĘø ĈŔĀ ĕü ĤŃĀ ĝø Ōü Đÿ Ěý ĺŌý ĺÿ Ęø ČŅĐ ĐĕĀĐĀ ďĕĦü ĞĀ ŜĘĀ ĕČý đĀ ĐĒþ ęŖňĚü Ņ ,ŖĞŖĤĒø ĘĞÿ ĕĺü ĕČü ĐĀ ęĘĀ ŅČ .ĦŖĤĒĀ ĦŖėĘĀ Ěø Ěÿ ĘāĞ Ħēÿ ŕÿ .ěŖĒŌĀ Đÿ ĦŊÿ Ĥø čü Ęø ěĐþ ĕĜý ĕŁý ĺþ Ĥĺþ Œþ Đÿ ĘĞÿ đø
ĕďý Ŋø ęĢĀ Ĥø Čÿ Ęø ęĕģü ŅģĒø ĘČý ĤĀ Ļø ĕü ĕĜý Łø
ĦŊÿ Ĥø čü Łø ‘ĦĕĤü Łø ’ ĦĤÿ ŊĀ Ēø Đÿ ęĞÿ Ĕÿ ĦČþ
,ęĕčü Ğý Ĥø ęĕčü ĘĀ Ŋø ĦŖēĕčü Ĝø Łü ĦŖŅĘĂ Ěø ęŃĀ ĦŖČĕŐü ģø Ěÿ ĦŖĎČĀ ĺø .ěĕĀĜø Ğü đø ĤčĀ ŃĀ ĘėĀ Łø ĕŅĐĒü ĕĞü ĢĀ Ěø Čþ Ŋø ŖĤŅčĞú Łÿ ĦŖđĢø Ěü ĦČþ Ħēÿ Ĝÿ Łø ńŁĀ ęňýģÿ Ęø ŅĘėø Ņňĺþ ČčĀ ŅŌĐÿ ĕŐü ĘĞÿ ěĕčü ĐĀ Ęø Ęėÿ ŅĜ ‘ġĤþ ČĀ ĐĀ ’
ĘŊĀ Ěü ęĦĀ ŔĈ Ā ďĂ ģø Łü Ęďý ŁĀ Đü Ęø ŜėĀ čø Ņ ‘Đ ĐĜĀ Ħø Đü ĕČĜÿ ŕø ĺþ (Ĕ đĚ Ĥ“č) ĺĤĀ ďø Ōü Łÿ
.ęĕĤü ŃĀ ĝø Ōü Đÿ Ħēÿ ĕĦü Őø ĦČþ ĦŅĞĕčü ģø Łü ŅŅŋü ĺþ ęĕĘü ĕĘü őø Đÿ ŅĕĐĀ Ęčÿ Ęø ďāČĚø ďĞÿ ŅďĕŐü ģø Đü ęĕĜü ĚĀ Ĥø łþ Đÿ ĺþ ĕĤý Đú ,ŜėĀ Łø ĕŃÿ ČŞ ęČü ĤčĀ ŃĀ Ęÿ ĐĘĀ Ŗďłø Đÿ ĐĕĀČĀ Ĥø ĐĀ đø .ęĕĕüŖłĐÿ ęĐĀ ĤĀ čø Čÿ ęĞü ČŅĐ ŜŅĤŁĀ ĺŖďŒĀ Đÿ
ęĕĒü ŅēČú ęĐý ĺþ Ŋø ęĕďü ŅĐňø Đÿ ŅĢĤø ĐĂ ęĕčü Ęø Ďø Ōÿ Đÿ ĦŖĠĕĘü Ģø Ħēÿ ŕÿ ČŅĐĺþ Ŋø ĝŐÿ Ħø ōü ĺþ Ĥĕĝü ČĀ .ęĕĤü ĕĝü Čú ĐĀ čŋý Ěü ĤŐĀ ĝø Ōü Đÿ ēėÿ ĈŔĀ ĕü ,ĐĚĀ Ěý Ŗĺ ġĤþ ČĀ ĐĀ ĦŖĕĐø Łü ęłÿ ĕŊü ,ČĕĐü ěĕĚü ňø ģÿ Ěø ęČü ” :ęŖĘĈŔĀ Đÿ đĕĘĀ ĞĀ ŅĜĕčü ČĀ
ĺĜþ āĞŁø ďňĀĚü ĺĜÿ Ğù Ĝþ ,ĐŐþ ĘĞÿ Łø ŖĤŐĀ ĝø Ěü ĦČþ ČĕĤü ģø Đÿ Ęø Ğÿ ďý Ŗĕ ŖĜĕČý ĦĘþ ĺþ Ěø Ěþ Ħēÿ ŕÿ ĐĺĀ Ņčėø Ņ ĐčĀ Ĥý ēú ,ġĤþ ČĀ ĘĀ ęĕĝü ĜĀ ėø Ĝü ěĐý ĐĘĀ ĕŌü Đÿ ĦČþ ŝĕĜþ ŁĀ
.ęĕĤü ŃĀ ĝø Ōü Đÿ Ħčÿ ēú Ĥÿ ĘČþ Ĥĺý ĕø Đÿ ,ĐĜĀ ŔĈ ý Đÿ ĕĤý ŅģŁø ěĕüďÿ Ğú ĐĐĀ ĕĚü Ŋø Đÿ ĞĎÿ Ĥþ Ęø ĐģĀ ĝø ŐĀ ČŞ ,ęĕĤü ĒĀ
ĤŅĎĘĀ đø ġĤþ ČĀ ĘĀ ĦŖĘĞú Ęÿ ĕďü ŅĐĕø ĘŊĀ čĘý Łø .“ġĤþ ČĀ ĘĀ ęĕĝü ĜĀ ėø Ĝü ěĕČý đČĘĀ ęČü đø
ŜČÿ ĺþ Ŋø ,ęĕďü ŅĐňø Đÿ ĦŖČĚý ŅďĚø ĞĀ ĦŖĚĢĀ Ğú ČĕŐü ģø Ěÿ ĤāģŁø ,ĤŐĀ ĝø Ōü Đÿ ĦČþ ŅēŊø ĺø ĕü ČŌĀ ĺþ ďēÿ Őÿ Ěü ,ŜėĀ đø .ĤĦý ŖĕŁø ĕĤü ĒĀ ėø Čÿ ĕĚý ėø ēÿ ŅČĕčü Đý ęĐþ ĕĤý čø Ńü Ŝĺý Ěø Đþ Łø
ŖŁĺþ ĞĎÿ Ĥþ ĘĀ ęĕüĜÿ ĕĞý ěŖĕĘø ėü Łø ęĕĜü ĕŕü Ěø Ěÿ .ęĤĀ ŖĞĘø ęŕĀ Ĝø ŕĀ ŊĂ čĘĀ ĺĀ đø ,ŖĤŐĀ ĝø Ěü Łø ŅĐĞý Ĥý ĦČþ ĺĕČü ĦŖōėÿ Ęø ęĕďü ŅĐňø Đÿ ŅďĕŐü ģø Đü .ńŁĀ ŜŖĦŁø ĤĚĀ Čù ōþ ĺþ ģŅĝŐĀ Đÿ ĦČþ ĺĤĀ ďø Ōü Đÿ
ęĐý Ņŋēý Đý ,Ğÿ ĕłü Đÿ ŋø Ěü ĞĎÿ Ĥþ ĐĀ ĺĺý ŖŁŔĈ þ Ěü .ĤŃĀ ĝø Ōü Đÿ Ęĕēü Ħø ĕÿ ĐŁý Ĥø Ěÿ Ęø ,ĐēĀ ĘĀ Ģø Đÿ Łø Ĥčÿ ĞĀ ęĕĜü ĚĀ Ĥø łþ Đÿ Ęĺþ ęĦĀ ĕĜü ėø ĦĀ Łø ğĝĀ ŖĜ
.čČý Ŋø Đÿ
ĐĐþ Ńÿ Ēø Ěü ĔŁĀ Ěÿ Łø ęēÿ āĜ ĔĞÿ Ěø ČāĢĚø Ęü ěŖĕŎĀ Ĝü Łø ,ĐĒþ ŁĀ ĐĒþ ĔĕŁü Đÿ Ęø
ĦŊÿ Ĥø čü Łø ĘŞėø Ęü ŅĜĘĀ ŅĜŒø ŕü ŜėĀ ĕĠü Ęø ęĦĀ ĝĀ ĕĜü Ŋø ęĤþ Ĕþ ĘČý ĤĀ Ļø ĕü ĦĘÿ ĕĚü Ħĺÿ ĤĀ ŐĀ
ďēĀ Čþ Łø ĦŖŊĒø Ęü ęĦĀ đĀ ģø ŕü ĐĝĀ Ġø ČĀ ŔĈ þ Ěü .ĺŅĘģĀ ŜŅňēü ŖČ ęĕďü ŅĐňø Đÿ ĘĞÿ Ĥĝÿ Čù Ĝþ ,ĤĞÿ ňÿĐÿ ĕĢý Ğú Ŝčÿ ĝø Łü ěėÿ ĈŔĀ ĺþ ĐĜþ ēú Ōÿ Łÿ ěĕČý ĕŊü ĦŖČĤø Đÿ Ęø ,ĐĤĀ ŖĦđø ĦĕĤü Łø ġĤþ ČĀ ĐĀ Ĥĺþ Čú ĤčĀ ŃĀ Đÿ ĐĒþ đø ” :(ď Đ Ğÿ ĺĂ ŖĐĕø) ġĤþ ČĀ ĘĀ
,48723 ĤŐĀ ĝø Ěü Ĥĕĝü ČĀ ĘĞÿ ěĐþ ĕĘý Čú Ěý Ŋø ęĐþ ĕĜý ĕĞý ŅēĜĀ ,ŅŋČý Ěý ŅĘėø Ņĕ ŖŊĤø Ńÿ ĺþ ,ĐĜĀ ĺĀ ēÿ ŅĘ ŖČ ěŖĞĺĀ ęĦĀ ŅĺĤø Łü ģĕĒü ēú Đÿ Ęø
ĤĠþ ĝý Łø ĦŖĢŅĞĜø đĕĜĀ ĕĞý ,ĐĤĀ ŅĈŔĐÿ ĐĢý ģø Łü ďĚÿ ĞĀ ďĕĚü ĦĀ Ŋø Ĥĺþ Čú .ęĕďü Ğú ŖĚ ĦŅĺŃø ēÿ Ħø Đü Ęø Ņ ęĕōü Ěÿ Ēø ĕĠý Ņŋēü Ęø ęĕĤü Ğý ĦŖĕĐø Ęü ģĤÿ ġĤþ ČĀ ĐĀ ĦĜÿ ŕø Ěÿ Ęø ęĕĝü ēú ĕÿĦø Ěü ŅĜČĀ ĤĚÿ ČĀ ‘ĤĀčĀď‘” :ŅĤČú čý Ņ ,“Ğÿ ĺĂ ŖĐĕø ĘĚĀ
,ŅĜĕĦý ŖĤőĀ Ěü ĐđĀ Ęø ĺÿ đø ĔĘĀ Ġø Ěü ęŖģĚø Ŋü ĐĚĀ :ęĐþ ĘĀ ĤĚÿ ČĀ ;ěĘĀ ĚĀ Ņ Ğÿ ĺĂ ŖĐĕø ęĐþ ĘĀ
.ĐĎĀ ŅĜ ĐĚĀ ĕĞü Ĝø ĤŌý Ēÿ Ěø đĕĠü Ņ ŖďĕĀŁø ĺþ ęĕŋü Đü ŕø Đÿ .‘ĤŃĀ ĝø Ōü ‘Đÿ ĐĕĀĐĀ ,ęĦĀ ŖČ ĺŌý ĺÿ Ęø ĐĕĀĐĀ ĘŖėňĀĺþ ďĕēü ňĀĐÿ ‘ěŖĞŔĈ Ā ‘Đÿ ġĤþ ČĀ ĘĀ ěĕĝü ĜĀ ėø Ĝü ęŕþ Čÿ ĺþ ěĕĤü Ņčĝø ęŕþ Čÿ
ęŖĕ ĕŃý Ěü ęĕĤü ŃĀ ĝø Ōü Đÿ ęĕėü ĤĀ Ğù Ĝþ ŅĕĐĀ ĦĕĜü ĚĀ Ĥø łþ ĦŅĜďĀ Őø ģÿ Łø ĦŖŁĤø Đÿ Ęø Ņ ğĕĝü ŖĐĘø Ęėÿ Ņōĺþ ĕďý Ŋø ČŋĀ Čþ ŜŅĤŁĀ ĺŖďŒĀ Đÿ ĤĚÿ ČĀ ŜŊĀ ?ęĕĘü Ĥý Ğú
Ħłÿ ĘĂ Őø ęĕĤü ŃĀ ĝø Ōü Đÿ Ħčÿ ēú Ĥÿ Ęø ĐĢĀ Ĥø ŐĀ Ħø Đü ĐĤĀ ĞĀ ĝø ēÿ ŅĤŊø ,ĞĦÿ Ġþ Ęø Ņ .čĤþ Ğþ đĀ ęĕüĤÿ Đû ĢĀ ,Ĥģþ āŁ ;ĦŖĞŅčģø ĦŖĞĺĀ Łø ĦŊÿ ĤøŁü ’) ĦŖđĢø Ěü Ņ ĐĤĀ Ŗŕ ďŖĞđĀ ďŖĞ ńŁĀ :(ē Ēĕ Ħĕĺü ČĤýŁø ) ŅĜĕčü ČĀ ęĐĀ ĤĀ čø Čÿ Ęø ČŅĐ
čēÿ Ĥø Ņ ĐĚĀ Ŗģ ńčÿ łø ĕĢü ČĜĀ ,ęďĀ Œø Ġÿ Ěø .ĐĺĀ ŅĚēú ęĕĤü Ěø Ŗĺ – ‘ŖĎđø ‘ŝĕĤþ ēú Čÿ ŝĞú Ĥø Ēÿ Ęø Ņ ŝĘø ĕŕü Ħÿ ĜĀ đø ’
ęĕĤü ĕĝü Čú ĐĀ Ěý ŅĕĐĀ .ĦŖĤŅĈŔĐÿ ŅĘŃø Ęø Ńÿ Đü đø ŅėĘø ĐĀ ęŖĕĘø ęŖňĚü .(ďėģ ‘ĚĞ ‘ďđü ŃĀ
ęĕďü Ěø ŖĞĐĀ ěĕŁý Ĥčÿ ĞĀ ,ĦŖňĤü ĒĀ ėø Čÿ đø ĦŖŎłÿ ęĕĜü ŐĀ ĘĞÿ Łÿ ęĕüĠÿ Ħý Ŋø ČŞ čĤþ Ğþ ĐĀ ĤŃÿ ĝø Ěü Ęø ŜČÿ ,Ĥģþ āŁĐÿ ĤŃÿ ĝø Ěü Łø ŅďĚø ĞĀ ďŖĞĺþ
ĘėĀ Ęø ğĕĘü Ģø Ěÿ ČŅĐđø ŖďĕĀŁø ĤŖĞ čĘý Ďø Ěÿ ,ŖĝŅĝ ĘĞÿ čŅėĤĀ ČŅĐĺþ Ŋø ,ŜĤþ ŐĀ Đÿ Ħďÿ ŖčĞú Łÿ ęĦĀ ĚĀ ĺø Ĝü ĦČþ ŅēĠø ĜĀ ęģĀ Ęø ēþ .ŅĞĕĠü ŖĐ Čĕčü Đý đø ğĕĝü ŖĐ čŖĘĎø ĕ‘Ēü ŖŒĚü ěŖČłĀ Đÿ ĕĦü ĕĤü Łø ĦČþ ĐŕĀ Čÿ đø ’ :(Ĕ ęĺĀ ) ĦĜÿ Ěø ĘĞÿ
ěėÿ ĈŔĀ ĺþ ęŅĕĤø ŖĔĚĀ Ĥþ Œø Ęÿ ĦĤþ ēþ Čÿ ŖČ ŖĒ ĐŁĀ Ŏü Ěü ŅēĘø ĺø Ĝü ęģĀ Ęø ēþ đø ĕĤüĠø ĝü ) ęĕĚü ėĀ ēú ĕĤý čø Ńü ĦČþ ĐĒþ ěĕĀ Ĝø Ğü Łø .“‘ĤāĚĺø Ħü
.Ĥčþ Ğý
ĐģĀ Ęø ēø Ĝþ ġĤþ ČĀ ĐĀ ĺþ (ĝēĀ Ĝø ĕŐü Ħĺÿ ĤĀŐĀ
ĕĺü āģŁø ŜČÿ .ęĐþ ĕĦý ŖĚŖģĚø Ęü ęĕĤü ŌĀ ĝĂ Ěø ŅĤĦø ŖĜ ęĕďü ŅĐňø Đÿ .ĺĕČü čĺĀ ČŞ ŅōŌþ Ěü Ņ ĐĜþ ēú Ōÿ Đÿ ĐĢý ģø Łü ,Đōý Đü đø .ďčÿ Ęø Łü ‘ęĕĺü Ŗďģø Ņ ęĕĤü ĺý ėø Ęü ’ ĐĤĀ ŖŕĐÿ ĦŅėĒø Łü
ĦŖĚčĀ ĕø ‘ĝđĦ ĐČý Ĥø) ęĕĜü ŖĺČĤü ĐĀ ĕĤý čø Ńü Ěü ġĤþ ČĀ ĘĀ ĘČý ĤĀ Ļø ĕü ŅĝĜø ėø Ĝü
ĕĢü ČōĀ Đÿ ěĕēü čø Đü Ħēÿ Čÿ Łø ĺþ Ŋø ,čČý Ŋø Đÿ ĦŖģĞú Ēÿ ĦČþ ŅģĕĜü ēù Đþ ŜĘÿ ĐĀ ,ģĠþ āČŁĀ ĐĦĀ Čú Ĥø Ĝü ČŞ ĐĞĀ Ņĺňø Đÿ đø ęĕĚü ňĀĐÿ ŅĠĘø ēĀ ĺþ ĘėĀ Ŋø
.Ħĕēü ĺø Đÿ Ęø ďĞÿ ŖŁ ĐĤĀ Ğú ŁĀ ŖĦĚĀ ēú đÿ 48723 ĤŐĀ ĝø Ěü Ĥĕĝü ČĀ Łø ĐĕĀĐĀ ęŋĀ ŊĂ Ěü ĐĜþ Ŗĺ ęĘĀ ŅČ .ęĕĤü ĕĝü Čú ĐĀ čĤþ ģþ Łø ŜŅŃėø Ńü Đÿ Ĥčÿ ĎĀ đø ńŁĀ ĺňý ĺþ ĐĈŔĀ Čü ĺþ ,ĞĚĀ ĺø Ěÿ (č ĔĚ ęĞÿ Ĕÿ ĦČþ ĕ“ĺü Ĥÿ ĤČý Łý ŜėĀ Ęø ĐĚþ ŖďŁø

Ĥčþ Ğý Ęø ĕĢü ČōĀ Đÿ ČĤĀ ģĀ ,“ĤŅĤČĀ ěŖďŅĐĕø ?ŝďø ĕĀŁø Ēēý ŖČ ĐŕĀ Čÿ ĐĚĀ ” ŖĚĺø ĦČþ Ğďÿ ĕĀ ČŞ ĺĕČü .48723 ĐĕĀĐĀ ŖĤŐĀ ĝø Ōü ĺþ Ĥĕĝü ČĀ ĐĀ ńŁĀ ęĕĝü Ġø Ŗŕ ěĕĺü ŅŃŒü Đÿ ěĕČý ĺþ ĘŅĝŐø ĦŊÿ Ĥø čü Łø ‘ĐĤĀ Ŗŕ’ ĦĤÿ ŊĀ Ēø Đÿ Ħčÿ Ŗē
ĐĺĀ Ńø ģÿ Ħø Đü ĺþ Ŋø ĺþ ğČÿ ĘĞÿ ,ŖĦĚĀ ēú Ěý ĐďĀ Ěø ĞĀ ĐĤĀ ŖŕĐÿ ĦŅėĒø ğČÿ ĺþ ,ġĤþ ČĀ ĐĀ
ĦČþ Ĥĕĝü ĐĀ Ęø ĕĘü Łø Ěü ŖĚŖģĚø Łü ďāĚĞú Ęÿ ĤĦÿ ŖĜ Ĥĺþ Čú ,ĕďü ŅĐňø Đÿ ēÿ ĕĠü ĐĀ Ęø ęĕĚü ŖĤŌø Ěü ēÿ ĕĘü ĺĀ Ŋø ŖŁ ŅČĤĀ đĕĤĀ čý ēú ęĘĀ ŅČ ,ĕŕü Ěü Čú ĐĀ ĐČý Ĥø) ġĤþ ČĀ ĘĀ ĝĜý ŊĀ Đü Ęø Ņ ĦŖŊĒø Ęü ĘČý ĤĀ Ļø ĕü Ęø
.ęŁĀ Ęü Łø ĦŅĢĕĘü Ğú đÿ ĐđĀ ģø ŕü Ęĺþ ēÿ ŅĤ Ĥēÿ Čÿ Ęø ĐĘĀ ĝø Ġø Ĝü ęČü – ĐĤĀ ĺý Ŋø ĐĦĀ ĕø ĐĀ ĕĠü ėø Ņ ,(Ĕ ĐĤĀĕĺü Ńø ‘ĝĚ ,ēŋÿ ĺÿ Łø ČĦĀ Ęø ĕėü Ěø
ĕĢü ČōĀ Đÿ ČĤĀ ģĀ ,“!ěŖďŅĐĕø ,ĐōĀ Đý čĤÿ ģø ” .ęĕŋü Đü ŕø Đÿ ĤĠþ Ŏý Ěü đĕĜĀ ĕĞý ĕĠü Ęø .ĐōĀ Ōþ Ěü ěĕĺü ŅŃŒü Đÿ ŅĞģø ŐĀ ĕü ěŊý Ěü ē ęĕĤüčĀ Ńø ) ģŅĝŐĀ Đÿ ěŖĺĘø Łü ĺĤĀ āĠŌø ĺþ
ěđĀ ĕŊý ,ġĤþ ČĀ ĘĀ Ğÿ Ďý ŖĜŁø ĤĚÿ ŖĘ ĺĕý ĐĒþ ŝøŅĢÿ Ěø ĕėü āĜČĀ Ĥĺþ Čú ĐđĀ Ģø Ōü Đÿ ĘŊĀ ” :(Č
.ŖĦĤĀ ŖĎēú Ěý ŖēŃĀ ģø Čþ ĦČþ ğĘý Ŗĺ ČŅĐĺþ ŜŖŕ ĝĞÿ ėÿ Łø :ęŖňĐÿ ĦŖŋĠü ŕø ĺŖĘĺø Ęĺþ ěĚĀ ĺø Łü ČŅĐ ĐōĀ Ŋü ęĕĤü ŃĀ ĝø Ōü Đÿ ĦČþ ęČü – ęĕĞü ĺĀ Ĥø Ęü ĐĜĀ ŕø Ĝü ČŞ ČĕĐü ĺþ ěŅĕēø ŕü ěĞÿ Ěÿ Ęø ĦŖĻĞú Ęÿ ěŅĤĚø ĺø ŕü ęŖňĐÿ
ŅĔĘø ŁĀ ĺþ ĦŖĐŊý Đÿ đĕĜĀ ĕĞý .ŖĚŖģŌø Ěü Ĥĕĝü ČĀ ĐĀ ĞĜĀ ČŞ ĐŕĀ Ğÿ ęłÿ ĐĚĀ ŊĀ ĝø Đÿ Łø ŅĘŁø ģÿ Ħø Đü ĺþ ĦŖĚĺý .Ħĕčü Ĥø Ğÿ đø ĐēĀ Ĝø Ěü ,ĦĕĤü ēú ĺÿ ŅĞĕĺü Ĥø Đü đø ĘČý ĤĀ Ļø ĕü ŅČĔø ēĀ ĐĘĀ ĕĘü ēĀ ġĤþ ČĀ ĐĀ ĦČþ ęŕþ ĺø Ĥü ĕđü ęĦþ ČčĀ Ņ ęĦþ ĕčü Ĥø Ņ
ęĕŋü Đü ŕø Đÿ ĤĠþ ĝý Łø ĦŖĢŅĞĜø ŅĤĦø ŖĜ ,ĦŖĤøŅēü Đÿ đĕĜĀ ŐĀ Ğģÿ Ĥþ ĘĞÿ ĕďü ŅĐňø Đÿ ĕđÿ Đú Ęÿ ĤŅŁēü ŅĺēĀ ęĐý ŖĒ ŜĤþ ďþ Łø .ęĕĤü ĕĝü Čú ĐĀ ĘĘÿ Ŋø ĕďý ĕŁü .ęĦĀ ŅĺĤø Ěý ČĕĐü ĦĞÿ ģÿ ŖŐ ,ěŊý Ěü Ĥēÿ Čÿ Ęø ĕ“ĺü Ĥÿ) “ęėþ ĕĦý āčČú Ęÿ ‘ď ĞŁÿ ĺø Ĝü Ĥĺþ Čú
.ęŁĀ ŋü Ěü ēŊÿ ĺø Ĝü đø ĔĞÿ Ěø Ŋü ĺþ ĕĔü Ĝø Ħþ ŖČĐĀ
.Ħĕĺü ĕĤü ēú Đÿ ĐĜĀ ĕłü Ĝø Ōÿ Đÿ čĢþ ģþ Ęø Ğÿ Ğý ŖĜĦø Đü ŖđĎý đø ,ŖďĕĀŁø

,ŝĕĘþ ŅĚĘø Ōü Ěü Ęďÿ ēú ” ,ďŒý Ġÿ Ōø Đÿ ęĞÿ ĒĀ ,“?ęĺĀ ČĤý Ŗģ ĐŕĀ Čÿ ĐĚĀ ” ęĘþ Ģþ 48723 ĤŐĀ ĝø Ěü Ĥĕĝü ČĀ ďŁý Čü ČŞ ęĕĤü ŃĀ ĝø Ōü Đÿ ŜĘÿ Đú Ěÿ Łø ğČÿ ŅĜČĀ ĺþ ĐĞĀ ĺĀ Łø ĺþ ĕŅČĤĀ ŜėĀ ĕĠü Ęø .(ęĺĀ ĦŖėĤĀŁø
ěĕüďÿ Ğú ĦŖĔĔø ŖĤĐĀ đĕďĀ ňĀĺþ Ŋø ,ēđÿ ĢĀ ,“!ŅĜŋĀ ŊĂ ĦČþ ğĈŔý ėÿ Ěø ŝōø Đü đĕĜĀ ĕĞý ďĎþ Ĝþ ŋø ĺþ Ŋø ,ĐĤĀ ŅĈŔĐÿ ĐĢý ģø Łü ČŅĐ ĐĕĀĐĀ ďĚý ŖĞ .ĺŖĜČù
ĕďü ŅĐňø Đÿ Ęĺþ ŖĦŒĀ Ĥÿ ĘČþ ŖĦŖČ ĦŖĜøŅėÿ Ěø ,ēŃĀ ģø Čþ ŁĀ ĦŖĒēú ŖČ ŖėŖŕĚü ČĤý Ŗģ ČŅĐđø ,ěĔĀ ģĀ ęĕŋü Đü ŕø ĤĠþ ĝý ĒŅēČĀ ĦŖďģø ŖňĐÿ ĘŁý ģÿ Ĝø ‘ġĤþ ČĀ ĐĀ ’ ĦŊÿ Ĥø Łü ĦČþ ęĕėü Ĥø čĀ Ěø :‘ĤĠý Ŗĝ ęĦÿ ēú ‘Đÿ ĤČý Łý ďŖĞ

.ĺŅēŊĀ Đÿ .čĘý ĦĤþ Ĥþ ŖĞĚø Ņ Ħĕĺü ĕĤü ēú ĐĚĀ ĕĞü Ĝø Łü ęĕģü ŅĝŐø ęĕüĚÿ ĺĀ ĦŅėĘø Ěÿ ĘāĞ ďňĀĚü ŅĜĕĘý ĞĀ ĕČĜÿ ŕø ČĕĐü ĦŖđĢø Ōü Đÿ đø ĐĤĀ ŖŕĐÿ ĦĤÿ ŊĀ Ēø Đÿ
ģĤÿ ěŊý ĺþ ,ĐĤĀ ŖĦđø ĦĕĤü Łø ĦĤÿ ŊĀ Ēø Đÿ Łø ĘĞÿ ĐČĀ ďĀ ŖĐĐÿ Ħčÿ Ŗē ęŅňģü Ęø ĕēü Ĥý ėø Đþ
ČŞ ęĐý .ĐČĀ Ĝø ģü čø Ņ ĐĢĀ ĤĀ Ğú Đÿ Łø ŖŁ ŅĐčĀ Ņ đĕĤĀ čý ēú ŅďĚø ĞĀ ďőÿ Đÿ ěĚü
ĦČþ ČāĤģø Ęü Ęēý Đý đø ŖĘŖģ ĦČþ ĕďü ŅĐňø Đÿ ĤĕŁü Ďø Đü ĐčĀ ŅĎŕø ęŖģĚø Łü ĺĠþ ōþ Đÿ ĦŖĚŅĢĞú ŕÿ ĦČþ ČŅĐ čČý Ŗĺ ěėĀ ĕĐý Ěý ěĕčü ĐĀ Ęø ŅēĕĘü Ģø Đü ĦŖĕĐø Ęü Ęėÿ ŅĜ ŖĒ ĐĘĀ ŁĀ ģÿ ĦŅĞĢĀ Ěø Čþ Łø ĦĤÿ Ňø Ěÿ ĕŊü Ğÿ ŅďĕĀ ČŞĐú .ĐėĀ ĘĀ Đú Ŋÿ ěŖĒŌĀ Đÿ
đĕďĀ ĕĀ ŜČÿ ,ģďþ Đþ Đÿ ĘĞÿ ġāēĘø Ęü ĐŎĀ Ĝü ĕĢü ČōĀ Đÿ .ĘŖģŁø ęĕģü ŅĝŐø Đÿ ęāōĐü ĕłý Đÿ ĕŒý Ěÿ Ğú Ěÿ ŜŖĦŁø ęłÿ ŖĦŅňĠü ĺø ĦČþ ďŁý Čÿ Ęø Čşĺþ ŅĜĦý ŅĺĤø Łü ġĤþ ČĀ ĐĀ ęňýģÿ Ħø ŕü ĺþ ęĕēü ŅĔŁø ČĕĐü ,ğŅłĐÿ ęŅňģü Ęø ŅĜĘĀ ěŕĀ ōü ĺþ ěŖĒŌĀ Đÿ
đĕďĀ ĕĀđø ,đĕĘĀ ĞĀ Ĕŋý ŕÿ ĺø Đü ĤŁĀ ĝø ĚĂ ĕŕü Ęø Łü ďēÿ Őÿ .ŖĘ ŅĞĚø ĺø Ĝü ČŞ Ĥĕĝü ĐĀ Ęø ęĕĘü Ěý Ğú ęďĀ ČĀ ĐĀ ĦŖňēÿ ĺþ ĐĞĀ ĺĀ Łø ęłÿ ďĢÿ ĕŊý .ĕĢü ČōĀ Đÿ .(Ď“ĠĤĦ ēŋÿ ĺÿ Łø ‘ĕčü Ģø ġĤþČþ ’) ďāčĞú Ęÿ Ęėÿ ŅĜ ğŅłĐÿ ĦŅĞĢĀ Ěø Čþ Łø ĺþ ĕďý Ŋø
ęŅňģü čø Ņ ĐĤĀ ŖŕĐÿ ďŅŌĘü Łø ĕŅČĤĀ ŊĀ ‘Đ ĦČþ
.ŖĠŅł ĕŃý Ģü Ęø ĐėĀ ŅčĚø Łü ŅēĜø ĢĀ ěĕŁý ęēÿ āĜ ČŅĐ ČĢý ŖĚ ěĕüďÿ Ğú ,ŖĦŅňĺü ŖĜČù ĦŖňĤü Čý ĺø ĦČþ ŅōŌþ Ěü ŅĜŕĀ Ğø ďÿ ŖĐĺþ ŝĕŒþ ēĂ ĘĞÿ đø ęĕďü ŖĚ ŅĜĕĕüĐĀ ŅŋČü ĺþ ěČŊĀ Ěü .ĦŖđĢø Ōü Đÿ
.ĘČý ĤĀ Ļø ĕü ŜĘþ Ěþ ďđü ŃĀ Ęĺþ đĕĦĀ ŖŋĐü ŕø
ĘŐý Ĝÿ Ħø Đü Ęø ČŅĐ ęłÿ ĐŎĀ Ĝü ,đĕĜĀ ŖďČú čĘý Ęø ěĕčü Đý ĺþ ěĚĀ Čù ōþ Đÿ ŖŁĘø Ŋÿ ŅĜĕĠü Łø Ħģþ ŋþ ēÿ Ħø Ěü ‘ĐĤĀ Ŗŕ‘Đÿ ĦĤÿ ŊĀ Ēø Đÿ ĐĦĀ ĕø ĐĀ ČŞ ,ğŅłĐÿ ęŅňģü ĘĞÿ ČĚĀ ĦĀ ĝø Łü

čĺĀ đø ďňĀĚü Ğŕÿ Ĥø Ĝü ŜČÿ ,đĕĦĀ ŖĞŕø Ęø Ěÿ Łø ŖĞŎø ĺÿ Ęø Ņ ĕďü ŅĐňø Đÿ ĘĞÿ .ęĕĤü ŃĀ ĝø Ōü Đÿ ŜĘÿ Đú Ěÿ Łø Ğčÿ ģþ Ęĺþ ĎĐÿ āĜĘø ŖĘĢø Čþ ŜĠÿ ĐĀ ĤčĀ Ŋø ĤčĀ ŃĀ Đÿ [‘ŅĜŕĀ ďø Ōÿ ŋü ĺþ ŝĦø ĤĀ Ŗŕ ĘĞÿ ’] ‘ĐĤĀ ŖĦ‘Ęø ęĞÿ Ňÿ Đÿ ŅĐĚÿ ěŊý ĺþ ,‘ĐČĀ ďĀ ŖĐ’ ŜėĀ Łø
.đĕĘĀ Ďø Ĥÿ ěĕŁý ŖčĜĀ ņø ĺþ Ŋø ŖĚŖģĚø Ęü ģŕý ŕÿ ĺø Ěü ČŅĐ ĐĕĀĐĀ đĕĜĀ ŐĀ ĘĞÿ ĕĢü ČōĀ Đÿ ĤĚý ŖĈŔĐÿ ğĘÿ ēĀ ĈŔþ Ěü .[‘ŅĜŕĀ Ğø ďÿ ŖĐĺþ ŝĕŒþ ēĂ ĘĞÿ ’] ‘ęĕŒü ēĂ ‘Ęø Ņ ęĕĚü ňø ģÿ Ħø Ōü Đÿ ęďĀ đĀ ĤĻĀ ŁĀ ĘĞÿ ĦŖďŖĐĘø
ēĦÿ Ōþ Đÿ ĦČþ ŜāĦēú Ęÿ ĐĕĀĐĀ ěŕĀ Ĝü .ďŖĐ ČĤĀ ŖĜ ĐĕĀĐĀ ďĚĀ Ğú Ōÿ Đÿ đĕĜĀ ŐĀ ĘĞÿ Ěý Ĥčÿ ĞĀ ĈŔþ Ěü Ņ ,đĕďĀ ĎĀ Łø ĕĘý ŅĺŁø ĤĠþ Ŏý Đÿ ĦČþ Ĥĕŕü ĝø Ěÿ Ņ ĦĠþ ĝþ ŖĦŁø ĕŊü Ę“ĤĀ Đú Ōÿ Đÿ ĤČý čý Ņ ŜėĀ ĕĠü Ęø .ĦĕĘü ėø ŕÿ ČŞĘø Ņ ĐĤĀ ŇĀ Ěÿ ČŞĘø
.ĦŖĺŖďŒø Đÿ đĕĦĀ ŖňĦü ŖČŁø ęēý Ĝÿ Ħø Ěü Ņ ŖČĕĢü ŖĚ ,čĺĀ ĐĕĀĐĀ ŅĜČĀ ęĕČü Ňø čÿ Ěø ęĕŒü ēĂ Đÿ ĘĞÿ ĐČĀ ďĀ ŖĐĐÿ ĦČþ ŅĜĦý ČĀ ďĀ ŖĐŁø ĤĕŊü Ēø Đÿ Ęø ŅĜĘĀ ŅĜŒø ŕü
ĘŖėĕĀčø Ŋü 48723 ĤŐĀ ĝø Ěü Ĥĕĝü ČĀ ďĚÿ ĞĀ Ŝđþ ŕĀ čÿ Ņ .ěĕŊü ĝÿ Łø ČĤĀ ŖōĐÿ Ħėþ Ĥþ Ğú Ōÿ Đÿ ĘŊĀ ĘĞÿ ĦĚþ Ęþ ĺø ĚĂ ĐČĀ ďĀ ŖĐ ĦČþ ĦŖĘŌø ĝÿ Ōø Đÿ ‘ĐĤĀ Ŗŕ‘Đÿ đø ‘ĦĕĤü Łø ‘Đÿ
,đĕĜĀ ŐĀ ĦČþ ĐŎþ ėÿ Ěø Ħđþ ĚĀ ěŖĤđø ēü .ĘĘĀ Ŋø ŖĘ ĦĞÿ Ďÿ ŖĜ ĐĤĀ ĞĀ Ŏø Đÿ ěĕČý ĤĦþ ĕþ čĤþ ģþ Łø ĦŅĜĤĀ ģø ĝÿ ĤĤý ŖĞŕø ŖĦŅĚŃø ĕŊü ĐĕĀĐĀ ĕĞü čø Ĕü ŜČÿ Ęėþ Ŕĉ ý Đÿ ,ğŅłĐÿ – ŅĜĕø Đÿ ,ŅĜĦĀ ŖČ ĐňĀēÿ Ōø Đÿ Ħďÿ ŖčĞú ŜĤþ āĢĘø – ğŅłĐÿ ęŅňģü ĦĤÿ Ňø Ěÿ
.ĺďþ āŒĐÿ ĕģý ŅĝŐø ĦČþ ČāĤģø ŋü Ěü ģĝý ŖŐ ŖĜĕČý đĕĠü Ņ ĐĒþ ĘĀ ĐĒþ ęĕĚü ŖŃ ŅĕĐĀ ĘāŊĐÿ ĺþ ěđĀ ĕŊý ,ĘĘĀ Ŋø ŜĤþ ďþ Łø .ęĕĤü ĕĝü Čú ĐĀ ĐČĀ ďĀ ŖĐĐÿ ĦĕĻý Ğú Ĝÿ ŜėĀ Łø ģĤÿ ěŊý ĺþ ,‘Đ
ęĕčđĢĕĞ shay ČŞ ĺĕČü ,čĞĀ ĤĀ Ěý ŅĤĕēü ĺø Đü ĺþ ęĐþ ĕĜý Ġø čü Ņ ĺŅēŊĀ Đÿ ęČĀ Ĥø Ěÿ Łø
ĕďü ŅĐňø Đÿ ēĜÿ ĢĀ ,ĦĚþ Ńþ ģø ĚĂ ĐĞĀ ďĀ ŖĐ ĕĘü Łø Ěü ,ęŖČĦø Őü ĞĦÿ Ġþ Ęø ŖĦŅňĺü ĕČü Łø ĔĘÿ ŁĀ ĐĒþ ĕďü ŅĐĕø ęĘĀ ŅČ .ŅĐĞý Ĥý Ęĺþ ŖĚĺø Łü ěĕýĜø Ğÿ Ħø Đü ,ğŅłŁÿ ĦĚþ ňþ ģÿ Ħø Ěü ‘ĦĕĤü Łø ‘Đÿ ;ĺĠþ ōþ Đÿ đø .(ď ďė ęĕĤüčĀ Ńø ‘Đĺþ āĚ ĦĤÿŖŕ’) ĦĚþ Ęþ ĺø ĚĂ
.ęāĢĞú Ęÿ ģĕŐü ĝø Đü ČŞ đĕĜĀ ĕĞý ĦČþ ğČÿ .ęĕňüēÿ ēÿ ŅĤ ČŞĘø đĕŕĀ ēø ŕÿ .ŖĤčĀ Ğú ĤŅŐĝü ĦČþ đø ŖĚĺø ĦČþ ĦĞÿ ďÿ ĘĀ ŅĺŒø Łü ęĕŁü Ĥÿ đø ,ęŋĀ ŊĂ ĘĞÿ Ěý ,ěĕčü Ōý Đÿ Ęėþ ĉŔý Łÿ ĦĚþ ňþģÿ Ħø Ěü ‘ĐĤĀ Ŗŕ‘Đÿ
Ħčÿ ēú Ĥÿ čø Ņ ,ĐėĀ ŅčĚø Łü ęŖģŌĀ Đÿ Ěý ĔĘÿ Ěø Ĝü đø ŖĝŅĝ ĘĞÿ ĐĘĀ ĞĀ ĕĢü ČōĀ Đÿ .ŖĚĺø ĦČþ ĦŖŋĎÿ Ęø ĦŅĜĺĀ ģø Ğÿ Łø ĺĕČü ĐĀ čĤý ĝý ĐČĀ ĕĘü Őø Đÿ ĐŁý Ĥø Ěÿ Ęø – ŖŁ ĐĜĀ čĀ Đú Ęėþ Ŕĉ ý Ęÿ ěĕČý ĺþ – ‘ģāē‘Đÿ đø ĕŊü ‘ĤĠý Ŗĝ ęĦÿ ēú ‘Đÿ ğĕĝü ŖĐ ĒĚþ Ĥþ ŜĤþ ďþ Łø
Đėþ ŖŁ ęŁĀ Ęü ,ĐĚĀ ŅĚĐú ęĕďü ŅĐĕø Ħďÿ Ğú ĐĤĀ Ħø ŖĜ ęĕĤü ŃĀ ĝø Ōü Đÿ ęŖģĚĀ ěĕČý ” ,ęĕĜü ĕø Ĝø Ğÿ Ħø Ōü Ęÿ čĕĎü Ěý ĐĕĀĐĀ ,“ŅŋČý ŊĀ ĺþ ęĕōü Ěÿ Ēø Łü ” ĘĞÿ ŜėĀ ĕĠü Ęø .ĦĕĜü ēĀ ŅĤĐĀ ĺĠþ ōþ Łÿ ęňýģÿ Ħø Ěü Ęĺþ ĦŖčŕý Đÿ ĕĺý ČĤĀ Łø ğČÿ ĒĚĀ Ĥø Ĝü ĐĒþ ěĕĀĜø Ğü
ěŅĦōĀ Đÿ ,ďēĀ Čþ ĤŅŁĢü Ŋø ęĕĤü ďĀ Ďø ĚĂ ŅĜŋĀ ŊĂ .ęĕŁü Ĥÿ ĐĀ ěĕŁý ďĕēü ňĀĘÿ ĦŖėĤĀ čø Łü ČĤĀ ĚĀ łø Đÿ ĐĦĀ Ĝø ŌĀ ĺþ ęĕĤü čĀ Ńø Đÿ
.ŅĞďø ĕĀ ČŞ ńĚĀ ĺø ĦČþ ğČÿ ĺþ ĐĚĀ ĕĞü Ġø Ōÿ Đÿ ĦŅĚŃø Ęÿ Ğÿ ŅłĞø Ďÿ Łø ĤĚÿ ŖĘŊø – ‘ŅĜŕĀ ďø Ōÿ ŋü ĺþ ’ ĤĚĀ Čù Ĝþ ĐĤĀ ŖŕĐÿ ,ĦĕĤü Łø :ġĤþ ČĀ ĐĀ ĦŊÿ Ĥø čü Łø ĤĕŊü Ēø Đÿ Ęø ĺňýĺþ
ęĕŒü ēĂ Đÿ ĘĞÿ ŅŋČü đø ,čŋý Đÿ ĦĜÿ čĀ Đú Łÿ ŝďø Ōþ Ęÿ Ęø .Ħ“Ěþ Čù Łþ – ĐĤĀ ŖĦđø ěŖĒĚĀ ,ġĤþ Čþ
ęĕĚü ŖĤĚø ĕĒý Ĝø Ďü Ęø ĐĦĀ Ęø ĞĀ 48723 ĤŐĀ ĝø Ěü Ĥĕĝü ČĀ Ęĺþ ŖĦĚĀ ĺø Ĝü 48723 ČŅĐ ĕĤü ŐĀ ĝø Ěü .ęĕĤü ĒĀ ĦĔÿ ĕĘü ĺø Ħēÿ ŕÿ ģŖĢŌĀ čÿ Ņ ĤĢÿ Ōý Łÿ ĐĞĀ ďĀ ŖĐŁø – ‘ŅĜŕĀ Ğø ďÿ ŖĐĺþ ’ ĤĚĀ Čù Ĝþ ĦČþ ńėĀ ŖĦŁø ĦĘþ Ęþ ŖŊĐÿ ĐėĀ ĤĀ Łø ģĤÿ ĕŊü
đĕĦĀ ŖĞĚø ďü Łø ĐĕĀŅđĤø Ņ ŖĦŋĀ Ġü ŕø ĦĚÿ ĕĞü Ĝø Łü ĐĀŅĘĂ Ěø ,Ħėþ Ŋþ ĒĂ Ěø Ņ ĐĤĀ ŖĐĔø .“ĐŋĀ ČĂ Ďø Ņ ĦŅďŐø ĦĞý ďĞÿ Đōþ ėĂ Čú ŖčŅ
ęŅĈŔĚü ĦČāĒ .ęĞÿ Ĕÿ ĦĘþ Ęþ ŖŊ ńĜĀ ĕČý ĺþ ńōĀ Đü ďēĀ Čþ Ŋø ŅĘŋĀ Đÿ ęĕĜü ĕĀĜø Ğü ĐĀ ĦĞÿ Łÿ Ĥø Čÿ
ęŖňĘÿ ĦŖĤŅĚĺø ,ČŅĐ ŜŅĤŁĀ ĺŖďŒĀ Đÿ Ęĺþ ŖďČāĜŁø ŅĠĝø Čþ Ĝþ Ĥĺþ Čú ĘĞÿ đø ,ęĕŒü ēĂ Łÿ ĐĎĀ ĉŔĀ Đÿ ěĕČý Ęėþ Ŕĉ ý ŋÿ ĺþ ‘ĤĠý Ŗĝ ęĦÿ ēú ’) ‘ĦĚþ Čù Łþ ’ ĦĤþ Ěþ Čù ōþ Đÿ ĐėĀ ĤĀ Łø
.ŖŌĞÿ Ęø ĐĞĀ Ņĺĕø ĺĕēü ĕĀ ŖŁĺþ ęĕĠü ĕĤü őø Ęÿ ġŅēĚü .ĕĞü ĕčü Ĥø ęŖĕĘø ĤŖČ ĘĕüĘÿ ěŖĺĕČü Łø ĐĒþ ĐĕĀĐĀ .(ČĤĀ Čý đĀ Ħ“ĐĞ
ġĞý ĐĀ ĕĺý łø Ĥø Ńÿ ĕŁý łÿ ĘĞÿ ,ęėĀ ŖĦčø Ņ ,ĐėĀ ĕĚü ĝø ĐĔĀ ĘĀ Ğú ĐĤĀ Ĥø ĻĀ ČŋĀ Čþ ‘ďŅŌĘü ‘Ŋø ŅĜĘĀ ŅĤĝø Ěø Ĝü ČŞ ęĐý ěŊý

992 ‘ĚĞ ‘Ď ĐĜĀ ĺĀ ‘Ħĝþ Ĝþ Ŋø Đÿ ĦĕŁý ’ ĕčý Čý Ŋø Ěü ęŋý Ğÿ Ħø Đü Ęø ęĕŎü Ĝÿ Ěø ,ĦŅĠĕĠü Ģø Łü ęĕĤü ĕĝü Čú ĐĀ Ņčėø ĺĀ .(ēĕ Ğ“ĐĦĜ ‘ęĘĀ ŖĞ ĦŖčĕĦü Ĝø ’) ‘ĐĞĀ ďĀ ŖĐ‘Ŋø ěĕĘü Łø ŋĂ Ěü ČĤĀ ĕŐü ĺÿ ĤĕČü Ěý ĕŁü Ĥÿ ěŖČłĀ Đÿ

(ě"ŁĀĚøĤÿĐĀ ĦĤþłþČü) .đāĚĕăø ģÿ Ęø Ęėÿ đă Ħă Ĥĥþ Ĉ Čú ĤčĀ ďă Ā đāčă ĥĈ ĕý ęČü ĦăĀ ďø Ěÿ ĘĀ Ĥĥþ Ĉ Čú čăÿ ĥĉ Ġýă ēÿ Ħăø ,ĤĠþ ĝýă Đÿ ěĚü ęđă ģĦăĀ Ĥĥþ Ĉ Čú ėÿ đø

Ğđčĥ ĕďĕĚ ĘĕĕĚč ĐĒ ěđĘĞ ĘčģĘ ěĦĕĜ | [email protected] .ĘĕĕĚ | 08-9746102 .ĝģĠ | ģĤč ĕĜč 102 .ď.Ħ "ęĕĜđĚČ ĕĜč"

‫בנים נאמנים – הרב אפרים שרבני שליט"א )עלון 'מחנה אפרים'(‬

‫התורה הקדושה מספרת‪ ,‬שלאחר שיתרו מתגייר‪ ,‬הוא עושה את כל הדרך ממדיין עד מדבר‬

‫סיני כדי לראות את עם ה'‪ ,‬וכדי להסתופף בצילו של חתנו משה רבינו‪ ,‬רועה האומה‬
‫היהודית‪ .‬משה רבינו עורך לו כבוד גדול לעיני כל ישראל ונותן לו את התואר‪ְ " :‬ו ָה ִיי ָת ָּלנ ּו‬
‫הר סיני ולהוריד לעם‬ ‫שמהסגפירעתההזתמןורשה‪:‬מ" ַו ְשי ַׁהש ַּלרבחינ ֹמו ֶׁשהיהה ֶאצתר‪-‬י ֽ ֹחך ְתלנֹוע ַלווֵיּ ֶלת ְךאלֹלו‬ ‫ְל ֵעי ָֽנ ִים"‪ .‬אך ברגע‬
‫ֶאל‪ַ -‬א ְר ֽצֹו"‪ -‬משה‬ ‫ישראל את התורה‪,‬‬
‫רבינו מלווה את חמיו 'לשדה התעופה'‪ ,‬הוא כבר לא מבקש ממנו להישאר‪.‬‬

‫ושואל המדרש למה? למה לא נתת לחמיך את הזכות לעמוד למרגלות הר סיני ולראות מה‬
‫שעין לא ראתה? למה? עונה המדרש‪ ,‬אמר הקב"ה‪ ,‬יתרו אינו יכול להיות חלק מזה‪ ,‬כי בזמן‬

‫שבניי היו משועבדים בטיט ולבנים‪ ,‬היה יתרו יושב בתוך ביתו בבטחה והשקט והיאך‬
‫יבוא לראות בשמחת התורה עם בניי"‪ -‬הבנים שלי 'עברו' הרבה כדי לקבל את התורה‪,‬‬
‫קשיים‪ ,‬נפילות‪ ,‬מכאובים‪ ,‬מי שישב 'רגל על רגל' אינו יכול לקבל את התורה‪ .‬חלק מקבלת‬
‫התורה‪ ,‬חלק מעבודת ה'‪ ,‬זה דרך פיתולים ותלאות‪ ,‬דרך קשיים‪ ,‬כך למדונו חז"ל‪ ,‬שטוב‬

‫אמיתי נקנה רק על ידי יסורים‪.‬‬

‫ומפרש ר' אברהם אבן עזרא )פרשת ראה( את הפסוק‪ָּ " :‬ב ִנים ַא ֶּתם לה' ֱא ֽלֹקי ֶכם"‪ -‬שאוהב‬
‫אתכם הבורא יתברך יותר מאב לבן‪ ,‬ושתהיו לו אתם לבנים‪ ,‬שאם לא תבינוהו‪ ,‬תסמכו עליו‪,‬‬

‫כמו שלא יבינו הבנים הקטנים ויסמכו על אביהם‪ .‬אלו סימנים של בן אמיתי‪ .‬שגם אם‬
‫יש ימים שאתה לא מבין את המהלכים שלו‪ ,‬לא מבין לאן הוא 'חותר'‪ ,‬ימים בהם אתה‬
‫שואל את עצמך‪" :‬למה אין לאישה עדיין פרי בטן"‪" ,‬למה עדיין לא מצאתי את השידוך‬
‫שלי"‪ ,‬שברגעים הללו תאמר לקב"ה‪ :‬אני סומך עליך‪ .‬לזה ייקרא בן‪ ,‬אלו סימפטומים של‬

‫בן! יהודי שמצהיר אמונים לקב"ה‪ ,‬אלו סימנים של נאמנות‪ ,‬רק השעות הללו הן‬
‫האינדיקציה לדעת כמה אנחנו שלו‪ ,‬רק השעות האלו הן אמות המידה לידע כמה ק"ג‬

‫של אמונה יש לנו‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫וכותב ה'מסילת ישרים'‪ ,‬כמו שיש מצווה להניח תפילין ויש מצווה לשמור שבת‪ ,‬יש‬
‫מצווה לעמוד בניסיון! כשיש קושי‪ ,‬כשיש מרירות‪ ,‬יש מצווה לא להישבר‪ ,‬יש‬
‫מצווה להיות בן‪ ,‬להיות איתו עד הסוף‪.‬‬

‫אומר הזוהר הקדוש‪ ,‬כזה היה דוד המלך‪ ,‬וכמו שהוא מעיד בתהילים‪ֶ " :‬א ְז ְּכ ָרה ְנ ִגי ָנ ִתי ַּב ָּל ְי ָלה"‬
‫‪ -‬הלילה מסמל זמנים של חושך‪ ,‬זמנים של קדרות‪ ,‬זמנים של מרירות‪ .‬ועל כן אומר‬

‫הזוהר‪ ,‬שגם בשעות הקשות ומצוקות העיתים של דוד‪ ,‬הוא היה קם לשבח את המלך‪.‬‬

‫ומסופר על החזון איש‪ ,‬שפעם אחת נכנס אליו אדם בשנות השישים לחייו והרב עמד‬
‫לפניו מלוא קומתו‪ .‬תלמידיו היו תמהים היאך זה שהרב עומד מלוא קומתו לאדם מן‬
‫השורה‪ ,‬ויהי הדבר לפלא‪ .‬כשסיים הרב לשוחח איתו‪ ,‬מיד שאלוהו‪" :‬מה זכה אדם זה‬

‫שהרב רוחש לו כל כך הרבה כבוד?"‪.‬‬

‫ענה להם הרב‪" :‬דעו‪ ,‬אדם זה חולה לב וסובל נוראות‪ ,‬אך מצדיק עליו את הדין‪ ,‬לא‬
‫מתלונן‪ ,‬לא מתמרמר‪ ,‬אם הייתם יודעים כמה הוא אהוב לפני הקב"ה גם אתם הייתם‬
‫עומדים לפניו!"‪ .‬רק אם אנחנו גם נפנים‪ ,‬רק אם אנחנו גם נבין‪ ,‬נקבל זווית והיבט אחר‬

‫בכל תהלוכות החיים האופפות אותנו‪ ,‬הכל יהיה בצבע אחר‪ ,‬רק אם נחיה את מה‬
‫שכותב בספר 'דעת חכמה ומוסר'‪ ,‬שאם יניחו על כף המאזניים את כל המעשים‬
‫הטובים שעשינו בלי צער‪ ,‬ומעשה קטן עם צער הוא יכריע את כולם‪ ,‬פעולה קטנה‬
‫בזמן של מרמור‪ ,‬בזמן של תסכול‪ ,‬תופסת מקום יותר מכל חסד או מצווה אחרת‪ ,‬אנחנו‬

‫נהיה אחרים‪ ,‬כי רק שם ניכר עליך שאתה בן‪ ,‬שאתה לעולם לא עוזב‪.‬‬

‫משה רבינו פונה לקב"ה ומבקש‪ֽ " :‬הֹו ִד ֵע ִני ָנא ֶאת ְ ּד ָר ֶכ ָך ְו ֵא ָד ֲע ָך"‪ -‬רבונו של עולם‪ ,‬אני‬
‫רוצה שתגלה לי את הדרכים שלך‪ ,‬אני רוצה להציץ 'מאחורי הקלעים'‪ ,‬לדעת למה זה‬

‫קשה לו וזה קל לו‪ ,‬זה עם פרנסה וזה עם אבטלה‪ ,‬למה לזה 'תיקון' כזה ולשני 'תיקון'‬
‫אחר‪ .‬ועונה לו הבורא יתברך‪ְ " :‬ו ָר ִאי ָת ֶאת ֲא ֹח ָרי ּו ָפ ַני לֹא ֵי ָרא ּו"‪ -‬אני אתן לך לראות אותי‬

‫רק מאחורה‪ ,‬אך לא מלפנים‪ .‬מה היה שם? איזו מן תשובה היא זו? את התשובה הזו‬

‫פענח רבינו בעל החתם סופר זצ"ל והסביר‪ ,‬לפעמים יש תמונות לא מובנות‪ ,‬תמונות‬
‫שאין לנו בהם תפיסה‪ ,‬כמו 'מגילת אסתר'‪ ,‬מגילה עם כל כך הרבה שאלות‪ .‬שם מסופר‬

‫על אסתר‪ ,‬ילדה מ'בית יעקב'‪ ,‬צנועה וצדיקה‪ ,‬שנלקחת בעל כורחה לבית המלך‪ ,‬ואף‬
‫אחד לא מבין למה‪ ,‬למה דווקא הצדיקה הזו צריכה לעבור טלטלה כזו‪' ,‬למה זה מגיע‬
‫לה'? ולמה השונא הגדול ביותר של תורת ישראל‪ ,‬המן הרשע‪ ,‬כל מקום שמניח את ידו‬
‫הוא מצליח‪ ,‬למה אותו אתה לא עוצר רבונו של עולם? למה הוא מחייך יותר מכולם?‬

‫אומר החתם סופר‪ ,‬הרבה שאלות היו‪ ,‬אבל כשהגיע הרגע‪ ,‬כשהגיעה השעה‪ ,‬באותו רגע‬
‫הכל נעשה כל כך ברור‪ ,‬לפתע מבינים למה דווקא הילדה הזו נבחרה‪ ,‬למה המן העפיל‬
‫לפסגות וכו'‪ ,‬הכל כדי לבנות מגילה שלימה של השגחה שקוראים לה 'מגילת אסתר'‪.‬‬
‫ואז כשמסתכלים אחורה‪ ,‬לפתע רואים איך כל סימני השאלה נהפכים לתשובות‬
‫נפלאות‪ ,‬למה דווקא אסתר‪ ,‬למה המן עולה‪ ,‬למה המלך לא ישן ולמה מרדכי לובש שק‬
‫ואפר ולמה ולמה ולמה? הכל לפתע כל כך יפה‪ ,‬איי איזה ציור יפה! שנה שלימה של‬
‫'קושיות' על הבורא יתברך‪ ,‬אך בסוף הוא תמיד צודק‪ .‬כך אמר הקב"ה למשה‪ ,‬להבין‬
‫אותי יהיה לך קשה‪ְ " ,‬ו ָר ִאי ָת ֶאת ֲא ֹח ָרי"‪ ,‬אך לאחר זמן כשתסתכל אחורה‪ ,‬אתה תראה‬
‫'פאזל' יפה ומסודר‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫מספרים על הרב מרדכי שולמן זצ"ל‪ ,‬ראש ישיבת סלבודקה‪ ,‬שכשנולדה בתו‪ ,‬היא נולדה עם‬
‫יבלת גדולה מאוד מאחורי האוזן‪ ,‬דבר זה היסב צער גדול מאוד לרבנית‪ ,‬אף על גב שהדבר‬

‫לא היה ניכר כל כך לעין‪ ,‬בכל זאת‪ ,‬מי שהיה מתעמק היה רואה את האבצס‪ .‬היא דרשה‬
‫ברופאים‪ ,‬אך לאחר סדרת בדיקות הם אבחנו שאין באפשרותם להסיר את היבלת וכנראה‬

‫שהילדה תצטרך להתמודד איתה גם בשנים הבאות‪.‬‬

‫לאחר שנים‪ ,‬בימי המלחמה‪ ,‬נכנס קצין גוי לביתם‪ ,‬חטף את הילדה וטען שהיא ביתו‪ .‬אחד‬
‫האחים שלה לבש עוז ורץ אחר הקצין‪ ,‬אף שידע שדמו בראשו‪ .‬הוא הגיע עד המפקדה‬
‫ועמד על כך שיחזירו את אחותו‪ ,‬הקצין התעלם מהטענות והצעקות ואיים להורגו‪.‬‬

‫לפתע הגיח המפקד והודיע לבחור‪" :‬יש לך הזדמנות אחת להוכיח שהיא אחותך‪ ,‬אם תתן‬
‫סימן מובהק שהיא אחותך‪ ,‬קח אותה‪ ,‬אך אם אין לך‪ ,‬פה זה נגמר והיא עולה יחד עם‬

‫הקצין לרכב"‪ .‬אמר האח‪" :‬יש לה יבלת מאחורי האוזן"‪ .‬בדקו ומיד החזירו לו את אחותו‪.‬‬
‫מי היה מאמין שכבר לפני עשרים שנה ליבלת הזו היה תפקיד‪ ,‬להחזיר את מי היה מאמין‬
‫שכבר לפני עשרים שנה ליבלת הזו היה תפקיד‪ ,‬להחזיר את הילדה לאמא שלה‪ֵ " .‬א‪-‬ל ֱאמ ּו ָנה‬
‫ְו ֵאין ָע ֶול ַצ ִ ּדיק ְו ָי ָׁשר ה ּוא"‪ .‬ה' יזכנו להיות בנים נאמנים‪ ,‬אכי"ר‪ .‬שבת שלום עם ישראל! אפרים‬

‫שרבני‪.‬‬

‫ָּכל ַה ֹּנ ֵג ַע ָּב ָהר מֹות י ּו ָמת )יט‪,‬יב(‬
‫אומר רבנו 'החפץ חיים' שמפסוק זה יש ללמוד עד כמה צריך האדם להיזהר מלפגוע בכבודם של‬
‫תלמידי חכמים‪ ,‬שהרי הדברים קל וחומר‪ :‬ומה הר סיני שאין בו דעת ואינו מרגיש כלום‪ ,‬בכל‬

‫זאת נתקדש על ידי שניתנה עליו התורה‪ ,‬ולכן הוזהרו כל ישראל שלא לגעת אפילו בקצהו‪,‬‬
‫וכל הנוגע בהר יומת‪ ,‬קל וחומר למי שפוגע בכבודו של תלמיד חכם שלמד את התורה‬

‫עצמה‪ ,‬והתורה נמצאת בתוכו‪ ,‬ויש בו דעת ומרגיש עלבון‪ ,‬הרי שהנוגע בו או פוגע בכבודו‪,‬‬
‫על אחת כמה וכמה‪.‬‬

‫מעשה מזעזע שהיה עם המהר"י בן לב‪ ,‬שבאו לבית דינו שני אנשים לדין תורה‪ ,‬והרב הצדיק‬
‫את הצדיק‪ ,‬וחייב את הרשע‪ .‬והנה‪ ,‬אותו אדם שיצא חייב‪ ,‬היה מעשירי ותקיפי העיר‪ ,‬ולא‬

‫הסכים לקבל את פסק הדין‪ ,‬וברוב חוצפתו ביזה את הרב‪ ,‬ואף סטר לו בפניו‪...‬‬
‫הדבר התפרסם בעיר‪ ,‬והציבור מרוב פחדם ויראתם מהעשיר‪ ,‬שתקו ולא מחו‪ .‬הרב נצטער‬

‫על כבוד התורה וקרע את בגדיו‪ .‬ועוד באותו יום פרצה שריפה בעיר‪ ,‬ונשרפו בה ‪5,000‬‬
‫בתים‪ ,‬ו‪ 314-‬איש מתו בשריפה‪ .‬לאחר עשרות שנים‪ ,‬בא אותו עשיר לקרובו בחלום‪ ,‬ואמר‬

‫לו שעד עתה אין לו מנוחה בשמיים בגלל שביזה תלמיד חכם‪ ,‬ועיקר תיקונו יהיה שאותו‬
‫קרוב ישיג את ספרו של המהר"י בן לב‪ ,‬ויקרא בו על הסדר‪ ,‬וביום שיסיים את הספר‪ ,‬יבוא‬
‫הנפטר אל מקומו ונחלתו בעולם העליון‪ ...‬ומי יודע אם הצרות הבאות בדורות שלנו‪ ,‬הן לא‬

‫מחמת שמבזים את הרבנים‪ .‬היום יש פלגים ומחנות‪ ,‬וכל אחד פותח את הפה על הצד‬
‫השני‪ ,‬מבזה אותו בראש חוצות‪ ,‬ומפרסם זאת בפליירים‪...‬‬

‫סיפר הגאון ר' איצל'ה מוולוז'ין‪ :‬פעם אחת עמד אבא )ר' חיים וולוז'ינר( לנסוע אל הגאון‬
‫מוילנא‪ .‬אמרתי לאבא‪ :‬אף אני רוצה לנסוע אל הרבי‪ .‬נרעש אבא ואמר בחרדה‪ :‬אף אתה‬
‫רוצה לנסוע אל הרבי?!‪" ...‬כן אני רוצה!"‪ ,‬עניתי‪ .‬בתחילה אבא היסס בדבר‪ ,‬אולם לבסוף‬
‫הסכים ונסענו‪ .‬כשיצאנו לדרך‪ ,‬ראיתי את פני אבא והנה החווירו מרוב פחד ואימה‪ ,‬וככל‬
‫שהעגלה התקרבה יותר לוילנא‪ ,‬הלכו פניו של אבא והחווירו יותר‪ .‬כשהגענו לולינא כמעט‬

‫שקשה היה להכירו‪ .‬ושוב פנה אלי בחרדה‪ :‬אף אתה רוצה להיכנס אל הרבי?! האמצתי‬
‫ואמרתי‪ :‬כן! וכשעמדנו על יד חדרו של הגר"א‪ ,‬ממש נקשו ארכובותיו של אבא מאימת רבו‪...‬‬

‫ועוד פעם פנה אלי אבא ברטט – אף אתה רוצה להיכנס‪ ..‬כך נכנסנו אל חדרו של הגאון!‬
‫צא ולמד איזה פחד ואימה אחזו את רבותינו כשעמדו לפני רבותם‪ ,‬הלוואי והיה לנו בדור‬
‫שלנו עשירית ממה שהיה‪ ,‬לא לפני ‪ 200‬שנה‪ ,‬אלא מהפחד שהיה מרבנים לפני ‪ 50‬שנה‪...‬‬

‫)מתוך 'אפריון שלמה' גיליון ‪(203‬‬

‫‪3‬‬

‫ְו ַא ָּתה ֶת ֱח ֶזה ִמ ָּכל ָה ָעם ַא ְנ ֵׁשי ַח ִיל ִי ְר ֵאי ֱאלֹ ִהים ַא ְנ ֵׁשי ֱא ֶמת ׂשֹ ְנ ֵאי ָב ַצע )יח‪,‬כא(‬

‫אומר רבנו בחיי‪" :‬ראה! אברהם‪ ,‬יצחק‪ ,‬יעקב ומשה רבנו ע"ה‪ ,‬לא שיבחן הכתוב בתארי החכמה‬
‫והתבונה"‪ ...‬הקב"ה לא משבח את הצדיקים לא בחכמתם ולא בתבונתם‪ ...‬אלא רק‪ ,‬אבל רק‪,‬‬

‫במידות טובות‪ ...‬נח היה איש צדיק תמים‪ ,‬אומרת הגמרא‪" :‬תמים במידותיו"‪ .‬לאברהם אבינו‬
‫נאמר‪" :‬התהלך לפני והיה תמים" – מידות! יעקב אבינו "איש תם" – מידות! משה רבנו עניו‬
‫מכל האדם אשר על פני האדמה – מידות!‬

‫אומר רבנו בחיי‪" :‬כי אינו עיקר החכמה אלא יושר המידות! כשם שאינו עיקר האילן אלא‬
‫הפרי‪ ,‬כמו כן אינו עיקר החכמה אלא מידות טובות‪ .‬ולכן דרשו חז"ל‪ֵׂ " :‬ש ֶכל טֹוב ְל ָכל ֹע ֵׂשי ֶהם"‪,‬‬

‫"לֹו ְמ ֵדי ֶהם" לא נאמר אלא "ל ֹע ֵׂשי ֶהם"‪ .‬העשייה היא הפרי!‬

‫פעם לבעל התניא היה תלמיד מופלג בחכמה‪ ,‬ויר"ש מרבים‪ ...‬אבל הכל היה רק לעצמו‪,‬‬
‫לאחרים הוא לא היה מלמד‪ .‬פעם אחת קרא לו רבנו זלמן ואמר לו‪ :‬אתה יודע למה שלמה‬
‫המלך אמר‪ִּ " :‬כי ָה ָא ָדם ֵעץ ַה ּ ָׂש ֶדה?"‪ ,‬כי אפילו אם עץ יהיה הכי יפה‪ ,‬הכי גדול‪ ,‬הכי חזק והכי‬

‫טוב‪ ...‬אם הוא לא עושה פירות‪ ,‬הוא אילן סרק‪ ...‬זה לא שווה!‬

‫באחד מבתי הכנסת בירושלים‪ ,‬שמתפלליו היו תלמידי חכמים‪ ,‬קנה אדם אחד מפטיר‪ ,‬ואותו‬
‫אדם לא היה כל כך תלמיד חכם‪ ...‬לא התאים להם שאדם כזה יעלה מפטיר‪ ,‬אז מה הם עשו‬

‫הוא היה כהן‪ ,‬ולכן הם הוציאו את כל הכהנים לפני עליית כהן‪ ,‬כך שהוא היה חייב לעלות?‬
‫כהן‪ ,‬וממילא הוא לא יעלה למפטיר‪ ...‬אח"כ נתעוררה שאלה בבית הכנסת‪ ,‬מי ישלם עבור‬

‫המפטיר? אז הלכו לשאול את הרב אלישיב‪ ...‬הרב אמר להם‪" :‬על שאלות מרושעות כאלו‪ ,‬אני‬
‫לא עונה"‪ ...‬אתה שואל שאלות על כסף?! צריך לשאול שאלות על הדם‪ ...‬זה לא מעניין‬
‫אפילו אם תהיה הרב הראשי‪ ,‬אם אין לך מידות אתה לא שווה כלום! גורנישט!‬

‫במבול‪ ,‬כל העופות‪ ,‬כל החיות וכל בני האדם מתו ‪...‬חוץ מן הדגים‪ .‬למה? " ִּכי ִה ְׁש ִחית ָּכל ָּב ָׂשר ֶאת‬
‫ַ ּד ְר ּכֹו ַעל ָה ָא ֶרץ"‪ ,‬דווקא כל אלו שנמצאו על הארץ‪ ,‬הם אלו שהשחיתו ‪.‬אבל הדגים היו‬
‫צדיקים‪ ,‬הם לא היו על הארץ‪ ,‬אלא שחו במים‪ ,‬והם ניצלו מהמבול כי הם לא פגמו‪...‬‬

‫לעומת זאת במכת דם‪ ,‬היחידים שמתו היו דווקא הדגים‪ְ " .‬ו ַה ָ ּד ָגה ֲא ֶׁשר ַּב ְי ֹאר ָּתמ ּות ּו ָב ַא ׁש‬
‫ַה ְי ֹאר"‪ .‬אז מה הסיפור של הדגים הללו‪ ...‬למה פתאום דווקא הם מתו? אומר ה'פני מנחם'‪:‬‬
‫אתה יכול להיות דג צדיק‪ ...‬אבל אם אתה שותה את הדם של השני‪ ,‬אתה הראשון שתמות!‬
‫)מתוך 'אפריון שלמה' גיליון ‪(203‬‬

‫זכות דברי התורה בעלון יעמדו‪:‬‬

‫בע"ה זיווג הגון‪ :‬עוז בן מרים‪ ,‬לירון בן פנינה‪ ,‬אפרת בת מזל‪ ,‬נועה בת יעל‪ ,‬קרן בת‬
‫רחל‪ ,‬עדן בת גילה‪.‬‬

‫לזרע בר קיימא‪ :‬מוריה בת אורנה‪ ,‬מורן בת רותי‪ ,‬קורל בת סיגל‪.‬‬
‫לפרנסה טובה‪ :‬שגיא בן מרים‪ ,‬מורן בת רותי‪ ,‬לירון בן פנינה‪.‬‬

‫לרפואה שלמה‪ :‬ציפורה בת מורוור‪ ,‬ציפורה בת מרים‪ ,‬אורלי בת מלכה‪ ,‬אייל בן שרה‪,‬‬
‫שי בן רחל‪ ,‬יחזקאל בן אידה‪ ,‬רבקה בת מסעודה‪ ,‬אלכס בן רימה‪ ,‬יצחק יעקב בן‬

‫יפה‪ ,‬אילן בן מסעודה‪ ,‬יוסי בן ציפורה‪ ,‬יוסף בן ציפורה‪ ,‬עזיזה בת שוליקה‪ ,‬שולה בת‬
‫עזיזה‪.‬‬

‫לעילוי נשמת‪ :‬אביגיל בת מרים ז"ל‪ ,‬אהרון רפאל בן רבקה ז"ל‪ ,‬בנימין בן סולי ז"ל‪,‬‬
‫חביב בן סולי ז"ל‪ ,‬בתיה בת סולי ז"ל‪ ,‬גבריאל בן מורוור ז"ל‪ ,‬מיכאל בן מורוור ז"ל‪,‬‬
‫רחמים בן מורוור ז"ל‪ ,‬יחזקאל בן יהודית ז"ל‪ ,‬דבורה בת טובה ז"ל‪ ,‬ישראל בן חנה‬
‫ז"ל‪ ,‬דבורה בת מרים ז"ל‪ .‬ארז בן חיה ז"ל‪ ,‬יוסף מיכאלשוילי בן רפאל ז"ל‪ ,‬חנה בת‬
‫שמחה ז"ל‪ ,‬דוד אמנו בן מזולה ז"ל‪ ,‬משה בן שושנה ז"ל‪ ,‬שרה רוסיקו מנשרוב בת‬
‫תמרה ז"ל‪ ,‬ז'קלין לוי בת מסעודה ז"ל‪ ,‬יוסף בעדאש בן נוארה ז"ל‪ ,‬ירושה בת רות‬
‫ז"ל‪ ,‬זהרה ואסתר ושמחה ומכלוף בר חנינה למשפחת בן שבת ז"ל‪ ,‬אברהם בן חנה‬

‫וזבולון הכהן ז"ל‪.‬‬

‫‪4‬‬

‫בעלון נעסוק בתוכן שיעור ‪ 511‬שנערך ביום ב'‬ ‫בס"ד‬
‫ברמת השרון ברחוב הקוצר ‪ ,2‬בשעה ‪,19:00‬‬
‫במדרשת "ברינה יקצורו"‪ ,‬מיסודו של מו"ר הגאון‬ ‫ִי ְתרֹו‬

‫רבי יעקב אדלשטיין זצ"ל‪.‬‬

‫ט"ו שבט תשע"ט‬ ‫עלון מס' ‪ 398‬שנה ט' העלון מוקדש לע"נ מו"ר הרב יעקב בן מרים זצ"ל‬

‫‪J ‚—–’‚J‡Ž‡‡ŽJ‰ƒ˜JWJƒJ| –˜x ‡r‬‬ ‫דבר העורך‬

‫א‪ .‬יתרו שמע על יציאת ישראל ממצרים‪ ,‬ומלחמת עמלק‬ ‫העניין המרכזי בפרשת יתרו הוא מעמד הר סיני וקבלת‬
‫עמהם‪ ,‬ולכן בא לעם ישראל‪ ,‬ו ִעמו צפורה ‪ -‬אשת משה‬
‫ושני בניו‪ ,‬ומשה רבינו‪-‬חתנו יצא אל המדבר לקבלו‪,‬‬ ‫התורה ‪ -‬עשרת הדברות‪ .‬ליום זה ‪ -‬ו' סיון ‪ -‬הבריאה חיכתה‬
‫יתרו התגייר‪ ,‬ברך את ה' על ניסי ההצלה של בני ישראל‪,‬‬
‫במשך ‪ 2448‬שנים‪ .‬בפרשת יתרו נכתבה תכלית כל יציאת‬
‫והקריב שלמים‪.‬‬
‫ב‪" .‬ואתה תחזה"‪ :‬עצתו של יתרו למשה על מנוי שופטים‪,‬‬ ‫מצרים‪ .‬כפי שכתוב בפרשת שמות )ג‪ ,‬יב(‪ְ " :‬ו ֶזה ְלּ ָהא ֹות ִכּי‬

‫ולאחר מכן שב למדין לגייר את בני משפחתו )יח(‪.‬‬ ‫אָ ֹנ ִכי ְשׁ ַל ְח ִתּי ְבּה ֹו ִצי ֲא ֶאת ָה ָעם ִמ ִמּ ְצ ַר ִים"‪ ,‬וכל זה עבור‬
‫ג‪ .‬בני ישראל הגיעו בלב אחד למדבר סיני‪ ,‬למחרת ה' אמר‬
‫למשה הקדמה לקבלת התורה‪ :‬אתם ראיתם את חיבתכם‬ ‫מה??? עבור ש" ַתּ ַע ְבדוּן ֶאת ָה ֱא קים ַעל ָה ָהר ַה ֶזּה" ‪ -‬תכלית‬
‫ולאחר מכן הזכיר את עונשי מצרים‪ ,‬ואם תשמעו בקולי‬
‫יציאת מצרים היא מתן תורה‪ .‬עם ישראל יצא מזוכך‬
‫תהיו לי עם סגולה‪ .‬בנ"י אמרו כל אשר אמר ה' נעשה‪.‬‬
‫ד‪ .‬למחרת‪ ,‬משה עולה להר וה' מצווה על ההכנות לקראת‬ ‫ממצרים‪ ,‬כעת הם ראויים לקבל את התורה‪.‬‬

‫מתן תורה לישראל בהר סיני )יט‪ ,‬א‪-‬כה(‪:‬‬ ‫ואז לפני המעמד הנשגב כתוב )יט‪ ,‬יז(‪ַ " :‬ויּ ֹו ֵצא ֹמ ֶשׁה ֶאת ָה ָעם‬
‫א‪ .‬שלושת ימי הגבלה‪ ,‬טהרה וקדושה‪ ,‬איסור עליה להר‪.‬‬
‫ב‪ .‬ביום השלישי )יום קבלת התורה( מעמד הר סיני‪ :‬קולות‬ ‫ִל ְק ַראת האלוקים ִמן ַה ַמּ ֲח ֶנה‪ַ ,‬ו ִיּ ְת ַי ְצּבוּ ְבּ ַת ְח ִתּית ָה ָהר"‪.‬‬
‫וברקים‪ ,‬וקול שופר חזק‪ .‬העם מתייצב בתחתית ההר‪.‬‬
‫ורש"י מביא את דברי חז"ל )מסכת שבת פח‪ (.‬שנתלש ההר‬
‫וה' מזהיר שוב שעם ישראל לא יעלו על ההר‪.‬‬
‫ג‪ .‬קבלת התורה‪ :‬עשרת הדברות‪.‬‬ ‫ממקומו והשם כפה עליהם הר כגיגית‪ ,‬ואמר להם אם אתם‬

‫ד‪ .‬לאחר ששמעו בני ישראל את דברות ה'‪ ,‬בקשו ממשה‬ ‫מקבלים את התורה ‪ -‬מוטב‪ ,‬ואם לאו ‪ -‬שם תהא קבורתכם‪.‬‬
‫שהוא יאמר להם את דברי ה' )ממורא ה'( )כ‪ ,‬א‪-‬יד(‪.‬‬
‫שואל התוספות על כך‪ ,‬הרי עם ישראל אמרו "נעשה‬
‫ה‪ .‬חזרה על האיסור של עבודה זרה‪ ,‬ואזהרות על קדושת‬
‫המזבח וצורתו )כ‪ ,‬טו‪-‬כג(‪.‬‬ ‫ונשמע"‪ ,‬קיבלו עליהם במסירות נפש מיוחדת את כל דברי‬

‫‪JJ‬‬ ‫ה'‪ ,‬מדוע‪ ,‬אם כן‪ ,‬יש צורך בכפיה?! אם הם מוכנים לקיים‬

‫‪"JWJRJV‰SJLˆ‡•ƒŠ~JQ‚J‡‰r Ž| ~n L‬קול ה' בכח"‪J J‬‬ ‫את המצוות מרצונם החופשי ‪ -‬למה מגיע האיום? ומסביר‪,‬‬

‫מובא במדרש )שיר השירים רבה ו‪ ,‬ג(‪ :‬אמר ר' יוחנן‪ :‬בשעה‬ ‫שאמנם קיבלו עליהם בתחילה מרצון‪ ,‬אך היה חשש שעם‬
‫ששמעו ישראל בסיני 'אנכי'‪ ,‬פרחה נשמתם‪ ,‬זהו שנאמר‬
‫)שה"ש ה'(‪" :‬נפשי יצאה בדברו"‪ .‬חזר הדיבור לפני הקב"ה‬ ‫כל הקולות‪ ,‬הברקים‪ ,‬הענן הכבד וקול השופר ‪ -‬יבהלו עם‬
‫ואמר‪ :‬ריבונו של עולם‪ ,‬אתה חי וקיים‪ ,‬ותורתך חיה‬
‫וקיימת‪ ,‬ושלחתנו אצל המתים? כולם מתים! באותה שעה‬ ‫ישראל‪ ,‬ועלולים הם להתחרט למול הרעש הגדול ויציאת‬
‫חזר הקב"ה והמתיק להם הדיבור‪ .‬זהו שנאמר‪" :‬קול ה' בכח"‬
‫‪ -‬לבחורים‪" .‬קול ה' בהדר" ‪ -‬לתשושים‪ .‬ר' לוי אמר‪ :‬אילו‬ ‫נשמתם‪ ,‬לכן היה חייב ה' יתברך לכפות עליהם את ההר‬
‫היה כתוב 'קול ה' בכוחו' ‪ -‬לא היה העולם יכול לעמוד‪,‬‬
‫אלא‪" ,‬קול ה' בכח" ‪ -‬בכח של כל אחד‪ ,‬הבחורים לפי כוחם‪,‬‬ ‫כגיגית‪ ,‬לאמור ‪ -‬אין נסיגה‪ ,‬אין דרך חזור‪.‬‬
‫הקטנים לפי כוחם‪ ,‬היונקים לפי כוחם והנשים לפי כוחן‪.‬‬
‫תני ר' שמעון בר יוחאי‪ :‬תורה שנתן הקב"ה לישראל ‪-‬‬ ‫ושואל על כך הגאון ר' שמואל רוזובסקי זצ"ל‪ ,‬ראש ישיבת‬
‫החזירה להם נפשותיהם‪ .‬התחילה תורה מבקשת רחמים על‬
‫ישראל מן הקב"ה‪ ,‬אמרה לפניו‪ :‬ריבונו של עולם‪ ,‬יש מלך‬ ‫פוניבז'‪ :‬מדוע היה צורך לקבל את התורה ברעש ובאש‪,‬‬
‫משיא את ִבּתּ ֹו והורג בן ֵבּתּ ֹו? כל העולם כולו שמח בשבילי‬
‫‪ -‬ובניך מתים! מיד חזרה נשמתם‪ .‬זהו שנאמר‪" :‬תּ ֹו ַרת ה'‬ ‫ולכפות עליהם הר כגיגית? שמא עדיף היה לתת אותה‬

‫ְתּ ִמי ָמה ְמ ִשׁי ַבת ָנ ֶפשׁ" )תהלים יט‪ ,‬ח(‪.‬‬ ‫בנחת‪ ,‬ולהסתמך על קבלתם את התורה מרצון? ומבאר‪,‬‬

‫‪JJRJV†‡SJLXXX‹‡–r un Žx J‡’p Žx 'o JŠo J‹‰q ˜x ~Jq J~,Jn ~q ƒnL‬‬ ‫שמוכח מכאן‪ ,‬שתורה ומצוות בלי אש ‪ -‬זה לא תורה‪ .‬אופן‬

‫בתרגום יונתן בן עוזיאל כתוב‪" :‬ואוביל אתכם לאתר בית‬ ‫קיום התורה והמצוות‪ ,‬כמו שבת‪ ,‬תפילין ותפילה חייבים‬
‫המקדש להקריב שם הפסח‪ .‬וכן בפרשת בא מביא התרגום‬
‫יונתן‪ ,‬כי בשעת עשיית קרבן הפסח במצרים‪ ,‬היה עמוד‬ ‫להיות רק מתוך התלהבות ‪ -‬ללא החום היהודי הלוהט ‪ -‬זו‬
‫הענן נושא אותם אל הר הבית‪ ,‬לעשות שם קרבן פסח‪,‬‬
‫לא אותה תורה‪.‬‬
‫ואח"כ היה מחזירם למצרים‪ ,‬ומשם יצאו למחרת הפסח‪.‬‬
‫ה'חפץ חיים' היה אומר על כך‪ ,‬שאת התורה צריך ללמוד עם‬

‫כל האכפתיות‪ ,‬עם כל החום‪ ,‬עם כל הלב!!! חלילה לא‬

‫לקיים אותה ביבושת ובאדישות כמצות אנשים מלומדה‪.‬‬

‫ומסופר במדרש )שיר השירים רבה א'( על רבי אלעזר‪ ,‬שהעיד‬

‫על עצמו ואמר‪" :‬מימי לא קדמני אדם לבית המדרש‪ ,‬ולא‬

‫הנחתי שם אדם ויצאתי"‪.‬‬

‫וכששאלוהו תלמידיו כיצד הגיע לדרגה זו? אמר להם שלמד‬

‫זאת ֵמ ַה ַזּ ָבּ ִלים שאוספים את האשפה‪ ,‬שמשכימים קום כדי‬

‫לעבוד עבודה בזויה בשביל מעות בודדות‪ ,‬וכשראה זאת‪,‬‬

‫נשא קל וחומר בעצמו ואמר‪ ,‬ומה הם שעובדים בזבל‬

‫ומקבלים שכר מועט‪ ,‬משכימים לקום בעוד לילה‪ ,‬אני‬

‫שעוסק בתורה הקדושה‪ ,‬ששכרה גדול ועצום‪ ,‬על אחת כמה‬

‫וכמה שעלי להשכים כדי ללומדה‪ ,‬ע"כ‪.‬‬

‫ומעבר לשכר העצום שיש בלימוד התורה‪ ,‬חובה עלינו‬

‫ללמוד תורה ‪ -‬כי היא מהות החיים‪ ,‬שנאמר )מתוך תפילת‬

‫ערבית(‪" :‬כי הם חיינו ְו ֹא ֶר ימינו ובהם נהגה יומם ולילה"‪.‬‬

‫ואמר הנביא ירמיה )לג‪ ,‬כה(‪ֹ " :‬כּה אָ ַמר ה' ִאם א ְב ִרי ִתי י ֹו ָמם‬

‫ָו ָל ְי ָלה‪ֻ ,‬חקּ ֹות ָשׁ ַמ ִים ָואָ ֶרץ א ָשׂ ְמ ִתּי"‪ ,‬על פסוק זה אמר ר'‬

‫אלעזר גדולה תורה‪ ,‬שאילמלא תורה ‪ -‬לא נתקיימו שמים‬

‫וארץ )נדרים לב‪ - (.‬דהיינו קיום העולם תלוי בלימוד התורה‬

‫הקדושה‪ ,‬ואם לרגע קט ‪ -‬לשניה אחת‪ ,‬לא יהיה מישהו‬

‫בעולם שילמד תורה יחזור העולם לתוהו ובוהו‪ ,‬ח"ו‪.‬‬

‫ויהי רצון שיתקיים בנו‪" :‬ואתם הדבקים בה' אלוקיכם חיים‬

‫שבת שלום‬ ‫כולכם היום"!‬


Click to View FlipBook Version