The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ahmayusdi, 2018-12-30 09:54:09

BUKU PENGURUSAN SK KAMPUNG SHAFIE 2019-converted

BUKU PENGURUSAN SK KAMPUNG SHAFIE 2019

Keywords: SKKS

BUKU PENGURUSAN SK KAMPUNG SHAFIE, 2019

1

BUKU PENGURUSAN SK KAMPUNG SHAFIE, 2019

ISI
KANDUNGAN

BIL PERKARA MUKA
SURAT
1 JAWATANKUASA BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2019
3
2 SEKAPUR SIRIH
3 MAKLUMAT PERIBADI 4
4 IKRAR PERKHIDMATAN AWAM 5
5 VISI, MISI KPM, FPK & 11 ANJAKAN DALAM PPPM 6
6 MAKLUMAT ASAS SEKOLAH 7
7 PELAN KEDUDUKAN BANGUNAN SEKOLAH 8
8 LAGU SEKOLAH 9
9 MATLAMAT, OBJEKTIF, VISI & MISI SEKOLAH 10
10 PIAGAM PELANGGAN 11
11 PENGGAL PERSEKOLAHAN DAN TAKWIM CUTI 12
12 PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN 13 - 17
13 PENGURUSAN KURIKULUM DAN AKADEMIK 18 - 39
14 PENGURUSAN HAL EHWAL MURID 40 - 54
15 PENGURUSAN KOKURIKULUM 55 - 66
16 TAKWIM PROGRAM SEKOLAH 2019 67 - 80
17 LAMPIRAN 81 - 95
18 PENUTUP 96 - 101
102

2

BUKU PENGURUSAN SK KAMPUNG SHAFIE, 2019

JAWATANKUASA BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2019

PENASIHAT
PN. SITI UMIHANI BINTI AHJAR

BAHAN PENGURUSAN & PENTADBIRAN
PN. SITI UMIHANI BINTI AHJAR

BAHAN PENGURUSAN KURIKULUM
PN. NURZAIHAN BINTI SHARIF

BAHAN PENGURUSAN HAL EHWAL MURID
CIK KHAIRUL NISA’ BINTI MOHD HALIM
BAHAN PENGURUSAN KOKURIKULUM
EN. AHMA YUSDI BIN AHMAD YUSUF

SEMAKAN & KEMASKINI
EN. AHMA YUSDI BIN AHMAD YUSUF
CIK KHAIRUL NISA’ BINTI MOHD HALIM

PN. NURZAIHAN BINTI SHARIF
PENYUSUNAN & PEMBUKUAN
EN. AHMA YUSDI BIN AHMAD YUSUF

ILUSTRASI
EN. SYAIFURUSDI BIN IBRAHIM

CETAKAN
PN. AIMIE SHUAIDAH BINTI NASIR

EN. AMRAM BIN MD.HAFIDZ
EN. ARIFFIN BIN AZIZ

3

BUKU PENGURUSAN SK KAMPUNG SHAFIE, 2019

SEKAPUR SIRIH
GURU BESAR

SEKOLAH KEBANGSAAN KAMPUNG SHAFIE

Setinggi-tinggi kesyukuran ke hadratNya kerana dengan limpah kurnia dan izinNya maka sekali
lagi Buku Pengurusan SK Kampung Shafie 2019 ini dapat disediakan sebagai panduan perancangan
tahun ini. Setinggi-tinggi penghargaan, tahniah dan terima kasih kepada semua yang terlibat dalam
mengusahakan perancangan ini demi melancarkan perjalanan dan pengurusan sekolah pada tahun ini.

Hasrat kita ialah untuk melahirkan modal insan yang berpengetahuan, beridentiti nasional,
berkemahiran berfikir di luar kotak, berkemahiran memimpin, berkebolehan menguasai pelbagai bahasa,
boleh berdikari dan berpegang teguh kepada ajaran agama, berdasarkan Falsafah Pendidikan Negara.

Proses mempercepatkan peningkatan kemajuan sistempendidikan, sedang berlaku dan pelbagai
perubahan struktur dalam sistem pendidikan negara. Hal ini akan mempercepatkan perjalanan
perubahan meliputi perancangan yang melibatkan pergerakan ke semua guru dan staf sokongan kepada
pakej kerjaya baharu, penstrukturan semula kementerian, JPN dan PPD untuk menjajarkan dengan
peranan yang direncanakan bagi memenuhi aspirasi negara. Justeru marilah kita bersama-sama
menyesuaikan diri dengan pelbagai perubahan yang berlaku dan bersedia berubah mengikut
perkembangan semasa.

Akhir kata, jadikanlah dokumen ini sebagai panduan untuk merancang program dan aktiviti
pembangunan organisasi kita dalam semua bidang yang dicakupi. Saya cukup yakin bahawasanya,
seluruh warga sekolah ini akan berjuang bersama-sama mengikut aras bidang tugas dan kemahiran
masing-masing dalam mencapai Visi & Misi Sekolah yang kita tetapkan. Ayuhlah kita bersatu padu
menghadapi segala rintangan yang mendatang, Insya-Allah.
Sekian, terima kasih.

Sekian. Terima kasih.

SITI UMIHANI BINTI AHJAR
GURU BESAR
SK KAMPUNG SHAFIE

4

BUKU PENGURUSAN SK KAMPUNG SHAFIE, 2019

MAKLUMAT PERIBADI

BIODATA:

NAMA: ……………………………………………………………………………………

NO. KAD PENGENALAN: …………………………………………………………….

TARIKH LAHIR: ………………………………………………………………………..

NO. TELEFON: ………………………………………………………………………..

ALAMAT RUMAH: ……………………………………………………………………………..

ALAMAT E-MEL: …………………………………

NO.PENDAFTARAN KENDERAAN: ………………………………………………

PERKHIDMATAN:

JAWATAN: ………………………………………………………………………..

TARIKH MULA BERKHIDMAT: …………………………………………………

TARIKH DISAHKAN DALAM JAWATAN: ……………………………………...

TARIKH MASUK KE JAWATAN BERPENCEN: ………………………………

TARIKH LULUS ISYTIHAR HARTA: …………………………………………..
NO. GAJI: …………………………………………………………………………

NO. AKAUN BANK: ………………………………………………………………

NO. FAIL JPNP: ………………………………………………………………….

NO. CUKAI PENDAPATAN: ……………………………………………………

NO. KWSP: ………………………………………………………………………..

KELULUSAN:

AKADEMIK: ……………………………………………………………………….
IKHTISAS: …………………………………………………………………………

OPSYEN:

MAJOR 1: ………………………………………………………………………..
MINOR 2: ………………………………………………………………………..

5

BUKU PENGURUSAN SK KAMPUNG SHAFIE, 2019

IKRAR PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA

Saya______________________________________________ yang telah dilantik
berkhidmat dengan Kerajaan Malaysia mulai dari ___________________________
membuat ikrar di sini bahawa semasa dan selagi saya berkhidmat dengan Kerajaan,
saya akan patuh dan mengamalkan Teras-Teras Perkhidmatan seperti terkandung
di bawah semasa menjalankan tugas-tugas. Ke arah ini saya akan:

1. Berazam meninggikan mutu perkhidmatan
2. Bekerja dengan penuh tanggungjawab
3 .Berusaha mengikis sikap mementingkan diri sendiri
4. Berkhidmat dengan penuh muhibah dan kemesraan
5. Bekerja ke arah memajukan pemikiran rakyat dan pembangunan negara
6. Bekerjasama dalam membenteras kelemahan dan musuh-musuh negara
7. Berpegang teguh kepada ajaran agama

Tandatangan Pegawai / Kakitangan

Di hadapan:
Tandatangan Ketua Jabatan
()

TARIKH: ………………………..

6

BUKU PENGURUSAN SK KAMPUNG SHAFIE, 2019

VISI

PENDIDIKAN BERKUALITI INSAN TERDIDIK NEGARA SEJAHTERA

MISI

MELESTARIKAN SISTEM PENDIDIKAN YANG BERKUALITI UNTUK MEMBANGUNKAN
POTENSI INDIVIDU BAGI MEMENUHI ASPIRASI NEGARA MATLAMAT MELAHIRKAN
BANGSA MALAYSIA YANG TAAT SETIA DAN BERSATU PADU MELAHIRKAN INSAN YANG

BERIMAN, BERAKHLAK MULIA, BERILMU, BERKETRAMPILAN DAN SEJAHTERA
MENYEDIAKAN SUMBER TENAGA MANUSIA UNTUK KEPERLUAN KEMAJUAN NEGARA

MEMBERIKAN PELUANG-PELUANG PENDIDIKAN KEPADA SEMUA WARGANEGARA
MALAYSIA

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

PENDIDIKAN DI MALAYSIA ADALAH SATU USAHA YANG BERTERUSAN KE ARAH
MEMPERKEMBANGKAN POTENSI INDIVIDU SECARA MENYELURUH DAN BERSEPADU
UNTUK MEWUJUDKAN INSAN YANG HARMONIS DAN SEIMBANG DARI SEGI INTELEK,

ROHANI, EMOSI DAN JASMANI BERDASAR KAN KEPERCAYAAN DAN KEPATUHAN
KEPADA TUHAN. USAHA INI ADALAH BAGI MELAHIRKAN RAKYAT MALAYSIA YANG

BERILMU PENGETAHUAN, BER AKHLAK MULIA, BERTANGGUNGJAWABDAN
BERKEUPAYAAN UNTUK MENCAPAI KESEJAHTERAAN DIRI SERTA MEMBERI
SUMBANGAN TERHADAP KEHARMONIAN DAN KEMAKMURAN MASYARAKAT DAN

NEGARA.

PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA

SEBELAS ANJAKAN UNTUK TRANSFORMASI SISTEM
-MENYEDIAKAN KESAMARATAAN AKSES KEPADA PENDIDIKAN BERKUALITI BERTARAF

ANTARABANGSA
-MEMASTIKAN SETIAP MURID PROFISIEN DALAM BAHASA MALAYSIA DAN BAHASA INGGERIS
-MELAHIRKAN RAKYAT MALAYSIA DENGAN PENGHAYATAN NILAI
-TRANFORMASI KEGURUAN SEBAGAI PROFESION PILIHAN
-MEMASTIKAN KEPIMPINAN BERPRESTASI TINGGI DI TEMPATKAN SETIAP SEKOLAH
-MENGUPAYA JPN, PPD DAN SEKOLAH UNTUK MENYEDIAKAN PENYELESAIAN KHUSUS
BERASASKAN KEPERLUAN
-MEMANFAATKAN ICT BAGI MENINGKATKAN KUALITI PEMBELAJARAN DI MALAYSIA
-MENTRANFORMASI KEBOLEHUPAYAAN DAN KAPASITI PENYAMPAIAN KEMENTERIAN
-BEKERJASAMA DENGAN IBU BAPA, KOMUNITI DAN SEKTOR SWASTA SECARA MELUAS
-MEMAKSIMUMKAN KEBERHASILAN MURID BAGI SETIAP RINGGIT
-MENINGKATKAN KETELUSAN UNTUK AKAUNTABILITI AWAM SECARA LANGSUNG

7

BUKU PENGURUSAN SK KAMPUNG SHAFIE, 2019

SEKOLAH KEBANGSAAN KAMPUNG SHAFIE
MANCHIS 28730 BENTONG,
PAHANG DARUL MAKMUR

MAKLUMAT ASAS SEKOLAH

1. NAMA SEKOLAH: SEKOLAH KEBANGSAAN KAMPUNG SHAFIE
2. KOD SEKOLAH: CBA0011 (NO.PENDAFTARAN PIBG: JPNP/04/05/0010)
3. NO. TELEFON & FAKSIMILE: 09-2458879
4. E-MEL RASMI: [email protected]
5. LAMAN SESAWANG: skkgshafie.blogspot.com
6. FACEBOOK RASMI: www.facebook.com/albumsekolahkebangsaankampungshafie
7. GRED SEKOLAH: SKM (B)
8. LOKASI: LUAR BANDAR
9. DAERAH PENTADBIRAN: BENTONG
10. ZON / DEWAN UNDANGAN NEGERI: PELANGAI
11. KAWASAN PARLIMEN: BENTONG
12. PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH: BENTONG
13. JABATAN PENDIDIKAN NEGERI: PAHANG
14. NAMA GURU BESAR: PN. SITI UMIHANI BINTI AHJAR
15. SESI PERSEKOLAHAN: PAGI SAHAJA
16. BIL. GURU: 14 ORANG
17. BIL. STAF BUKAN GURU: 04 ORANG
18. BIL. PEKERJA SWASTA: 05 ORANG
19. BIL. GURU KAFA: 02 ORANG
20. ENROLMEN MURID: 87 ORANG (SETAKAT 02 JANUARI 2019)

8

BUKU PENGURUSAN SK KAMPUNG SHAFIE, 2019

PELAN KEDUDUKAN BANGUNAN SEKOLAH

9

BUKU PENGURUSAN SK KAMPUNG SHAFIE, 2019

LAGU SEKOLAH

“SK KAMPUNG SHAFIE
MEGAH BERDIRI

DENGAN WAWASAN YANG MURNI
TERUS MENDIDIK DAN BERBAKTI

MENABUR SEGALA BUDI
SK KAMPUNG SHAFIE
NAMAMU ASPIRASI

AGAMA DIJUNJUNG TINGGI
BERUSAHA DAN BERAZAM TINGGI

SEMOGA SENTIASA DIBERKATI
MAJULAH BERUSAHALAH
AGAR MENCAPAI CITA
HINDARI ANGAN-ANGAN
HIDUP DALAM PEDOMAN

ILMU JANA KECEMERLANGAN
HINDARI ANGAN-ANGAN
HIDUP DALAM PEDOMAN

ILMU JANA KECEMERLANGAN
SK KAMPUNG SHAFIE
NAMAMU TAK KU LUPA

DIDIKAN GURU BERJASA
MENDIDIK HINGGA CEMERLANG

SEKOLAHKU TERCINTA”

10

BUKU PENGURUSAN SK KAMPUNG SHAFIE, 2019

MATLAMAT SEKOLAH

❖ Memberi pendidikan asas yang terbaik bagi melahirkan generasi Abad 21 yang

berakhlak mulia, berpengetahuan dan berfikir serta berkemahiran, bersedia untuk
menghadapi alam awal remaja dan menerima pendidikan menengah.

OBJEKTIF SEKOLAH

☻ Berusaha dalam mempertingkatkan kualiti PdPc untuk melahirkan murid
cemerlang dan seimbang dari segi Jasmani, Emosi, Rohani dan Intelek.

☻Berusaha mempertingkatkan kualiti keceriaan, keselamatan, kebajikan dan
sahsiah murid.

☻Berusaha dalam mempertingkatan pencapaian Kokurikulum dan mewujudkan
’Sekolah Berwatak’

☻ Berusaha dalam memperkemaskan kualiti pengurusan pentadbiran sekolah

VISI

MENJADIKAN SK KAMPUNG SHAFIE, SEKOLAH
CEMERLANG MENGUASAI TAHAP MINIMUM (MTM)
PERINGKAT ZON PELANGAI MENJELANG TAHUN 2021

MISI

MENJANA PENDIDIKAN BERKUALITI MELALUI
PENGGEMBLENGAN TENAGA DAN SUMBER SECARA
BERKESAN DAN SISTEMATIK SERTA MENINGKATKAN
TAHAP KETERLIBATAN DIRI GURU, IBU BAPA DAN MURID

DALAM SETIAP AKTIVITI SARANA SEKOLAH

11

BUKU PENGURUSAN SK KAMPUNG SHAFIE, 2019

PIAGAM PELANGGAN

Dengan ikhlas, iltizam dan penuh kesungguhan, kami warga SK Kampung Shafie, berjanji akan menggembleng
tenaga dan fikiran untuk:

MURID STAF
❖ Setiap murid mendapat tempat belajar yang
❖ Memastikan urusan perkhidmatan, perjawatan dan
sesuai dan kondusif sebaik selepas 5 minit tuntutan diselesaikan dengan segera,
loceng pertama berbunyi.
❖ Mendapat pendidikan yang berkualiti ❖ Memaklumkan segala edaran daripada
mengikut Dasar Pendidikan Kebangsaan. “stakeholder” selewat-lewatnya 2 hari daripada
❖ Keselamatan murid terkawal ketika waktu tarikh surat diterima,
persekolahan.
❖ Memastikan semua murid mendapat ❖ Menerima latihan dalaman untuk mempertingkatkan
peluang menyertai kegiatan kokurikulum kendiri sekurang-kurangnya 3 kali dalam tempoh
sekurang-kurangnya 180 minit sebulan. setahun.
❖ Bantuan yang diberi oleh kerajaan akan
disalurkan kepada mereka yang layak. ❖ Kebajikan guru dan kakitangan tidak akan diabaikan
❖ Menyiapkan pemeriksaan buku murid oleh pihak pentadbiran.
selewat-lewatnya 3 hari selepas - Gaji
dikumpulkan. - Cuti
- Kenaikan Pangkat
IBU BAPA & KOMUNITI - Persaraan
❖ Semua aduan ditangani serta merta dan
❖ APC & Exit Policy (PBPPP dan LNPT)
maklum balas akan diberi tidak lebih dari 3 ❖ Semakan BRP
hari bekerja. ❖ LBGE
❖ Urusan pertukaran murid diselesaikan tidak ❖ Audit
melebihi 3 hari.
❖ Setiap cadangan/usul yang baik dan - Kewangan
munasabah akan dipertimbangkan oleh - Aset
pihak sekolah
STAKEHOLDER

❖ Urusan surat-menyurat diselesaikan tidak melebihi
tarikh yang ditetapkan.

❖ Memastikan setiap arahan Kementerian Pendidikan
Malaysia, JPNP, PPD dan organisasi dipatuhi dan
dilaksanakan dengan cekap dan berkesan.

❖ Menjalankan tugas dengan berpandukan etika
perkhidmatan awam dan Kementerian Pendidikan
Malaysia

12

BUKU PENGURUSAN SK KAMPUNG SHAFIE, 2019

13

BUKU PENGURUSAN SK KAMPUNG SHAFIE, 2019

14

BUKU PENGURUSAN SK KAMPUNG SHAFIE, 2019

15

BUKU PENGURUSAN SK KAMPUNG SHAFIE, 2019

16

BUKU PENGURUSAN SK KAMPUNG SHAFIE, 2019

17

BUKU PENGURUSAN SK KAMPUNG SHAFIE, 2019

18

BUKU PENGURUSAN SK KAMPUNG SHAFIE

CARTA OR
PENTADBIRAN & PENGURUSA

PEN
PN.SITI UMIH

GURU

NAIB PENGERUSI N
GPK HAL EHWAL MURID GP

PENGURUSAN HAL PENTADBIRAN PENGURUSA
EHWAL MURID KURIKULUM
-PENGURUSAN
-DISIPLIN & BADAN BANTUAN -PANITIA
PENGAWAS PELAJARAN TER
ELEKTIF
-PENDAFTARAN MURID -IKLIM SEKOLAH
-JADUAL WAKTU P
KONDUSIF (3K)
-PENILAIAN (SAPS &
-DATA/APDM/SPS
-KECEMERLANGAN
-PENGURUSAN PPSR/UPSR

-SPBT PEJABAT, BILIK -MEDIA & NILAM

GURU, BILIK KHAS & -PEMULIHAN KH
PROTIM
-PERHIMPUNAN BILIK GERAKAN
MINGGUAN & LAPORAN -PRASEKOLAH

-BIMBINGAN & BINA INSAN -TRANSISI TAHUN

-KANTIN / RMT / SUSU -J-QAF & KAFA

-BANTUAN / KEBAJIKAN

-3K

-LAWATAN BELAJAR

-PPDa

-SIJIL

14 GURU, 4 KAKITANGAN SOKON

E, 2019

RGANISASI
AN SK KAMPUNG SHAFIE, 2019

NGERUSI
HANI BINTI AHJAR

U BESAR

PIBG

NAIB PENGERUSI NAIB PENGERUSI
PK PENTADBIRAN GPK KOKURIKULUM

AN PENTADBIRAN PENGURUSAN PENTADBIRAN
M KOKURIKULUM
-KEWANGAN -PENGURUSAN
MATA DEWAN & ACARA
RAS & -J/KUASA INDUK SEKOLAH / PIBG

PDPC -PERANCANGAN KOKURIKULUM
STRATEGIK & PPPM
& PBD)
-MAJLIS SUKAN -BADAN KEBAJIKAN
N SEKOLAH
-SKPMg2, PAK21, GURU &
HAS &
PBPPP & LNPT KAKITANGAN
1
-PENGURUSAN DATA, -J/KUASA PAJSK &
MAKLUMAT & ICT PENSIJILAN

-JADUAL WAKTU & -J/KUASA PROGRAM
MMI & ACARA TAHUNAN
KOKURIKULUM

-LADAP

-PENGURUSAN ASET

-PUSAT SUMBER

NGAN, 2 GURU KAFA DAN 5 PEKERJA SWASTA 19

BUKU PENGURUSAN SK KAMPUNG SHAFIE, 2019

PENGURUSAN & PENTADBIRAN SEKOLAH 2019

AHLI MESYUARAT EXCO SEKOLAH

PENGERUSI: PN. SITI UMIHANI BINTI AHJAR -GURU BESAR

SETIAUSAHA: PN.NURZAIHAN BINTI SHARIF -GPK PENTADBIRAN

AJK: CIK KHAIRUL NISA’ BINTI MOHD HALIM -GPK HAL EHWAL MURID

EN.AHMA YUSDI BIN AHMAD YUSUF -GPK KOKURIKULUM

JAWATANKUASA INDUK PENGURUSAN & PENTADBIRAN

PENGERUSI: PN.SITI UMIHANI BINTI AHJAR -GURU BESAR

N. PENGERUSI: PN.NURZAIHAN BINTI SHARIF -GPK PENTADBIRAN

CIK KHAIRUL NISA’ BINTI MOHD HALIM -GPK HAL EHWAL MURID

EN.AHMA YUSDI BIN AHMAD YUSUF -GPK KOKURIKULUM

AJK:

PN.AIMIE SHUAIDAH BINTI NASIR - KEWANGAN

PN.NURZAIHAN BINTI SHARIF - PERANCANGAN STRATEGIK

& PPPM

PN.NURZAIHAN BINTI SHARIF - SKPMg2/PAK21/PBPPP/LNPT

EN.SYAIFURUSDI BIN IBRAHIM - DATA, MAKLUMAT & ICT

EN.MOHD HAIRUL NIZAM BIN ABD GHANI - PENGURUSAN LADAP

EN AHMA YUSDI BIN AHMAD YUSUF - PENGURUSAN ASET

PN.HASNAH BINTI ABDULLAH - PUSAT SUMBER /MEDIA

PN.INTAN SURIA BINTI AWANG - PENGURUSAN BANTUAN

EN.SYAIFURUSDI BIN IBRAHIM - JADUAL WAKTU/MMI

CIK KHAIRUL NISA’ BINTI MOHD HALIM - IKLIM SEKOLAH KONDUSIF

(3K)

PN.AIMIE SHUAIDAH BINTI NASIR - PEJABAT & BILIK GURU

EN.AMRAM BIN MD HAFIDZ - BILIK KHAS / BILIK BBM

EN.ARIFFIN BIN AZIZ - BILIK GURU BESAR &

DEWAN SEKOLAH

EN. MOHD ROZI BIN MOHAMMAD - PENGURUSAN DEWAN &

ACARA SEKOLAH/PIBG

PN.NURUL FARIZA BINTI ADENAN -BADAN KEBAJIKAN GURU &

KAKITANGAN

20

BUKU PENGURUSAN SK KAMPUNG SHAFIE, 2019

JAWATANKUASA KECIL PENGURUSAN & PENTADBIRAN 2019

1. JAWATANKUASA PENGURUSAN KEWANGAN

PENGERUSI: PN. SITI UMIHANI BINTI AHJAR - GURU BESAR

NAIB PENGERUSI:

PN.NURZAIHAN BINTI SHARIF - GPK PENTADBIRAN
CIK KHAIRUL NISA’ BINTI MOHD HALIM - GPK HAL EHWAL MURID

EN.AHMA YUSDI BIN AHMAD YUSUF - GPK KOKURIKULUM

SETIAUSAHA: PN. AIMIE SHUAIDAH BINTI NASIR - PEMBANTU TADBIR

AJK: EN. AHMA YUSDI BIN AHMAD YUSUF - JURU AUDIT DALAMAN 1

PN.NURUL FARIZA BINTI ADENAN - JURU AUDIT DALAMAN 2

EN.AHMA YUSDI BIN AHMAD YUSUF - PRASEKOLAH

EN. AMRAM BIN MD HAFIDZ - PEMBANTU OPERASI

SEMUA KETUA PANITIA

2. JAWATANKUASA PERANCANGAN STRATEGIK & PPPM

PENGERUSI: PN. SITI UMIHANI BINTI AHJAR - GURU BESAR

NAIB PENGERUSI:

PN.NURZAIHAN BINTI SHARIF - GPK PENTADBIRAN

CIK KHAIRUL NISA’ BINTI MOHD HALIM- GPK HAL EHWAL MURID

EN.AHMA YUSDI BIN AHMAD YUSUF - GPK KOKURIKULUM

AJK PN.NURUL FARIZA BINTI ADENAN - SETIAUSAHA KURIKULUM

PN.INTAN SURIA BINTI AWANG - SETIAUSAHA HEM

EN.MOHD HAIRUL NIZAM BIN ABD GHANI - SETIAUSAHA KOKURIKULUM

EN.MOHD ROZI BIN MOHAMMAD - SETIAUSAHA SUKAN

3. JAWATANKUASA PENGURUSAN DATA, MAKLUMAT & ICT

PENGERUSI: PN. SITI UMIHANI BINTI AHJAR - GURU BESAR

NAIB PENGERUSI:

PN.NURZAIHAN BINTI SHARIF - GPK PENTADBIRAN

CIK KHAIRUL NISA’ BINTI MOHD HALIM - GPK HAL EHWAL MURID

EN.AHMA YUSDI BIN AHMAD YUSUF - GPK KOKURIKULUM

SETIAUSAHA: EN.SYAIFURUSDI BIN IBRAHIM - GURU DATA/MAKLUMAT & ICT

N. SETIAUSAHA: PN.SITI KHADIJAH BINTI MAD ZIN

AJK: PN. AIMIE SHUAIDA BT NASIR - PEMBANTU TADBIR

4. JAWATANKUASA PENGURUSAN JADUAL WAKTU & MMI

PENGERUSI: PN. SITI UMIHANI BINTI AHJAR - GURU BESAR

NAIB PENGERUSI:

PN.NURZAIHAN BINTI SHARIF - GPK PENTADBIRAN
CIK KHAIRUL NISA’ BINTI MOHD HALIM - GPK HAL EHWAL MURID

EN.AHMA YUSDI BIN AHMAD YUSUF - GPK KOKURIKULUM

21

BUKU PENGURUSAN SK KAMPUNG SHAFIE, 2019

SETIAUSAHA: SYAIFURUSDI BIN IBRAHIM - GURU ICT/DATA
AJK: SEMUA KETUA PANITIA

5. JAWATANKUASA PENGURUSAN LADAP (LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN)

PENGERUSI: PN. SITI UMIHANI BINTI AHJAR - GURU BESAR

NAIB PENGERUSI:

PN.NURZAIHAN BINTI SHARIF - GPK PENTADBIRAN
CIK KHAIRUL NISA’ BINTI MOHD HALIM - GPK HAL EHWAL MURID

EN.AHMA YUSDI BIN AHMAD YUSUF - GPK KOKURIKULUM

SETIAUSAHA: EN.MOHD HAIRUL NIZAM BIN ABD GHANI

N. SETIAUSAHA: PN. AIMIE SHUAIDAH BINTI NASIR - PEMBANTU TADBIR

AJK: PN.HASNAH BINTI ABDULLAH - KETUA PANITIA B.MELAYU

PN.NURUL FARIZA BINTI ADENAN - KETUA PANITIA BAHASA INGGERIS

EN.SYAIFURUSDI BIN IBRAHIM - KETUA PANITIA MATEMATIK

PN.NURZAIHAN BINTI SHARIF - KETUA PANITIA SEJARAH

EN.OMAR BUKHARI BIN MOHD NOR - KETUA PANITIA BAHASA ARAB

PN.SITI KHADIJAH BINTI MAD ZIN - KETUA PANITIA SAINS
EN.MOHD HAIRUL NIZAM BIN ABD GHANI – KETUA PANITIA P.ISLAM & MORAL

PN.HASNAH BINTI ABDULLAH - KETUA PANITIA PEND SENI & P.MUZIK

EN.MOHD ROZI BIN MOHAMMAD - KETUA PANITIA PJPK

PN.SAIZU NORHASLINA BT ABDUL RATAN – KETUA PANITIA TMK & RBT

6. JAWATANKUASA PENGURUSAN SKPMg2, PAK21, PBPPP & LNPT

PENGERUSI: PN. SITI UMIHANI BINTI AHJAR - GURU BESAR

NAIB PENGERUSI:

PN.NURZAIHAN BINTI SHARIF - GPK PENTADBIRAN

CIK KHAIRUL NISA’ BINTI MOHD HALIM - GPK HAL EHWAL MURID

EN.AHMA YUSDI BIN AHMAD YUSUF - GPK KOKURIKULUM

SETIAUSAHA: EN. SYAIFURUSDI BIN IBRAHIM - GURU DATA/MAKLUMAT/ICT

AJK: PN.NURUL FARIZA BINTI ADENAN - SETIAUSAHA KURIKULUM

PN.INTAN SURIA BINTI AWANG - S/USAHA HAL EHWAL MURID

EN.MOHD HAIRUL NIZAM BIN ABD GHANI - S/USAHA KOKURIKULUM

PN.SAIZU NORHASLINA BT ABDUL RATAN - S/USAHA PEPERIKSAAN

PN.AIMIE SHUAIDAH BINTI NASIR - PEMBANTU TADBIR

EN.AMRAM BIN MD. HAFDZ - PEMBANTU OPERASI

7. JAWATANKUASA PENGURUSAN PUSAT SUMBER SEKOLAH

PENGERUSI: PN. SITI UMIHANI BINTI AHJAR - GURU BESAR

NAIB PENGERUSI:

PN.NURZAIHAN BINTI SHARIF - GPK PENTADBIRAN

CIK KHAIRUL NISA’ BT MOHD HALIM - GPK HAL EHWAL MURID

EN.AHMA YUSDI BIN AHMAD YUSUF - GPK KOKURIKULUM

SETIAUSAHA: PN.HASNAH BINTI ABDULLAH - GURU MEDIA

22

BUKU PENGURUSAN SK KAMPUNG SHAFIE, 2019

AJK: SEMUA KETUA PANITIA MATA PELAJARAN

JK KERJA: PN.HASNAH BINTI ABDULLAH - PERPUSTAKAAN/STOK/AUTOMASI

PN.INTAN SURIA BINTI AWANG - BILIK PEMUIHAN/BOSS

EN.MOHD ROZI BIN MOHAMMAD - BILIK SUMBER/DEWAN

PN.NURZAIHAN BINTI SHARIF - MUZIUM/GALERI

EN.SYAIFURUSDI BIN IBRAHIM - MAKMAL KOMPUTER/ICT

PN.NURUL FARIZA BINTI ADENAN- PPDa

EN.MOHD HAIRUL NIZAM BIN ABD GHANI – SIAR RAYA / RADIO SEKOLAH

PN.SAIZU NORHASLINA BT ABDUL RATAN - NILAM /BROSUR/HEBAHAN

PN.BALQIS BINTI ABDULLAH - ENGLISH CORNER/KANTIN

EN.OMAR BUKHARI BIN MOHD NOR - BILIK J-QAF /SURAU

8. JAWATANKUASA PENGURUSAN BANTUAN PERINGKAT SEKOLAH

PENGERUSI: PN. SITI UMIHANI BINTI AHJAR - GURU BESAR

NAIB PENGERUSI: - GPK HAL EHWAL MURID
CIK KHAIRUL NISA’ BINTI MOHD HALIM

PN.NURZAIHAN BINTI SHARIF - GPK PENTADBIRAN

EN.AHMA YUSDI BIN AHMAD YUSUF - GPK KOKURIKULUM

SETIAUSAHA: PN. INTAN SURIA BINTI AWANG - S/U HAL EHWAL MURID

AJK: EN. SYAIFURUSDI BIN IBRAHIM - GURU DATA

PN. AIMIE SHUAIDAH BINTI NASIR - PEMBANTU TADBIR

EN. AMRAM BIN MD HAFIDZ - PEMBANTU OPERASI

SEMUA GURU KELAS TAHUN 1 HINGGA TAHUN 6

EN. NORMAN BIN SUDIRMAN -YANG DIPERTUA PIBG

WAKIL KOMUNITI

9. JAWATANKUASA SEKOLAH KONDUSIF (3K)

PENGERUSI: PN. SITI UMIHANI BINTI AHJAR - GURU BESAR

NAIB PENGERUSI:

CIK KHAIRUL NISA’ BINTI MOHD HALIM - GPK HAL EHWAL MURID

PN.NURZAIHAN BINTI SHARIF - GPK PENTADBIRAN

EN.AHMA YUSDI BIN AHMAD YUSUF - GPK KOKURIKULUM

SETIAUSAHA: PN.HASNAH BINTI ABDULLAH - KEBERSIHAN & KECERIAAN

AJK: PN.SITI KHADIJAH BINTI MAD ZIN - KESIHATAN

EN.MOHD HAIRUL NIZAM BIN ABD GHANI - KESELAMATAN

EN.SYAIFURUSDI BIN IBRAHIM - GURU DATA/ICT

EN. NORMAN BIN SUDIRMAN -YANG DIPERTUA PIBG

WAKIL KOMUNITI

SYARIKAT KAWALAN KESELAMATAN & SEMUA PENGAWAL KESELAMATAN

SYARIKAT PEMBERSIHAN KAWASAN & SEMUA PEKERJA PEMBERSIHAN

23

BUKU PENGURUSAN SK KAMPUNG SHAFIE, 2019

10. JAWATANKUASA PENGURUSAN PEJABAT, BILIK GURU, DEWAN &

BILIK GERAKAN

PENGERUSI: PN. SITI UMIHANI BINTI AHJAR - GURU BESAR

NAIB PENGERUSI: - GPK HAL EHWAL MURID
CIK KHAIRUL NISA’ BINTI MOHD HALIM

PN.NURZAIHAN BINTI SHARIF - GPK PENTADBIRAN

EN.AHMA YUSDI BIN AHMAD YUSUF - GPK KOKURIKULUM

SETIAUSAHA: PN AIMIE SHUAIDAH BINTI NASIR - PEMBANTU TADBIR

AJK: PN.BALQIS BINTI ABDULLAH - BENDAHARI BKGK

EN.SYAIFURUSDI BIN IBRAHAIM - BENDAHARI PIBG

EN.AMRAM BIN MD. HAFIDZ - PEMBANTU OPERASI

EN.ARIFFIN BIN AZIZ - PEMBANTU AWAM

SEMUA GURU & STAF

11. JAWATANKUASA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN

PENGERUSI: PN. SITI UMIHANI BINTI AHJAR - GURU BESAR

NAIB PENGERUSI:

PN.NURZAIHAN BINTI SHARIF - GPK PENTADBIRAN

CIK KHAIRUL NISA’ BINTI MOHD HALIM - GPK HAL EHWAL MURID

EN.AHMA YUSDI BIN AHMAD YUSUF - GPK KOKURIKULUM

SETIAUSAHA: EN.AHMA YUSDI BIN AHMAD YUSUF- PEGAWAI ASET
AJK KHAS: CIK KHAIRUL NISA’ BT MOHD HALIM - PEMERKSA ASET ALIH

L EN.MOHD ROZI BIN MOHAMMAD - PEMERIKSA ASET ALIH
A EN.SYAIFURUSDI BIN IBRAHIM - PEMERIKSA PELUPUSAN ASET
N PN.NURUL FARIZA BINTI ADENAN - PEMERIKSA PELUPUSAN ASET
T PN.INTAN SURIA BINTI AWANG - PEGAWAI STOR
I PN.HASNAH BINTI ABDULLAH - PEMVERIFIKASI STOR
K
A
N

KPM

EN.MOHD HAIRUL NIZAM BIN ABD GHANI - PEMVERIFIKASI STOR

AJK ASET:

PN. AIMIE SHUAIDAH BINTI NASIR - ASET PEJABAT

EN.AHMA YUSDI BIN AHMAD YUSUF - PRASEKOLAH

EN.SYAIFURUSDI BIN IBRAHIM - MAKMAL/ICT

PN.INTAN SURIA BINTI AWANG - SPBT & PEMULIHAN KHAS

EN.OMAR BUKHARI BIN MOHD NOR - BILIK J-QAF & SURAU

EN.ARIFFIN BIN AZIZ - PERALATAN AM & PERABOT

PN.SAIZU NORHASLINA BT ABDUL RATAN - TMK, RBT

24

BUKU PENGURUSAN SK KAMPUNG SHAFIE, 2019

PN.HASNAH BINTI ABDULLAH - PSS/MEDIA,

EN.MOHD ROZI BIN MOHAMMAD - PJ & STOR SUKAN

PN. SITI KHADIJAH BINTI MAD ZIN - BILIK-BILIK KHAS

SEMUA KETUA PANITIA M/PELAJARAN - ALAT/BAHAN PANITIA

12. JAWATANKUASA PENGURUSAN DEWAN & ACARA SEKOLAH/PIBG

PENGERUSI: PN.SITI UMIHANI BINTI AHJAR - GURU BESAR

NAIB PENGERUSI:

EN.AHMA YUSDI BIN AHMAD YUSUF - GPK KOKURIKULUM/PENYELARAS

PN.NURZAIHAN BINTI SHARIF - GPK PENTADBIRAN
CIK KHAIRUL NISA’ BINTI MOHD HALIM - GPK HAL EHWAL MURID

SETIAUSAHA: EN. MOHD ROZI BIN MOHAMMAD - PENGURUS MAJLIS

AJK EN.AHMA YUSDI BIN AHMAD YUSUF - URUS SETIA & PROTOKOL

PN.NURZAIHAN BINTI SHARIF - JEMPUTAN & SAMBUTAN

CIK KHAIRUL NISA BT MOHD HALIM - FOTOGRAFI

PN.BALQIS BINTI ABDULLAH - JURU ACARA

EN.MOHD HAIRUL NIZAM BIN ABD GHANI - SIAR RAYA & PERALATAN

EN.SYAIFURUSDI BIN IBRAHIM - LATAR PENTAS & MULTIMEDIA

PN.INTAN SURIA BINTI AWANG - HIASAN DEWAN & HADIAH

PN.HASNAH BINTI ABDULLAH - SIJIL PENGHARGAAN

PN.NURUL FARIZA BINTI ADENAN - JAMUAN / SAJIAN

PN.SAIZU NORHASLINA BT ABDUL RATAN - BUKU PROGRAM

PN.SITI KHADIJAH BINTI MAD ZIN - DOKUMENTASI & LAPORAN

EN.OMAR BUKHARI BIN MOHD NOR - LOGISTIK & KESELAMATAN

PN.AIMIE SHUAIDAH BINTI NASIR - PENDAFTARAN

PN.NORYATI BINTI BAJURI - PENGURUSAN MURID

EN.AMRAM BIN MD HAFIDZ - PUBLISITI & CETAKAN

EN.ARIFFIN BIN AZIZ - KEBERSIHAN

SEMUA AJK PIBG & AHLI KSIB - KHIDMAT BANTU

13. BADAN KEBAJIKAN GURU DAN KAKITANGAN SEKOLAH

PENASIHAT : PN.SITI UMIHANI BINTI AHJAR - GURU BESAR

PENYELARAS: EN.AHMA YUSDI BIN AHMAD YUSUF - GPK KOKURIKULUM

PENGERUSI: PN.NURZAIHAN BINTI SHARIF - GPK PENTADBIRAN
CIK KHAIRUL NISA’ BINTI MOHD HALIM - GPK HEM

SETIAUSAHA: PN.NURUL FARIZA BINTI ADENAN

BENDAHARI : PN.BALQIS BINTI ABDULLAH

AJK : SEMUA GURU DAN KAKITANGAN

25

BUKU PENGURUSAN SK KAMPUNG SHAFIE, 2019

SENARAI GURU DAN STAF SK KAMPUNG SHAFIE 2019

BIL NAMA GURU JAWATAN GRED
1 PN.SITI UMIHANI BINTI AHJAR GURU BESAR DG44 (KUP)
2 PN.NURZAIHAN BINTI SHARIF GPK PENTADBIRAN DG44 (KUP)
(LANTIKAN SEKOLAH)
3 CIK KHAIRUL NISA' BINTI MOHD HALIM GPK HAL EHWAL MURID DG41
(LANTIKAN SEKOLAH)
4 EN.AHMA YUSDI BIN AHMAD YUSUF GPK KOKURIKULUM DG42 (KUP)
(LANTIKAN SEKOLAH)
5 EN.SYAIFURUSDI BIN IBRAHIM GURU DATA / AKADEMIK DG44 (KUP)
6 PN.NURUL FARIZA BINTI ADENAN GURU AKADEMIK BIASA DG42 (KUP)
7 PN.INTAN SURIA BINTI AWANG GURU PEMULIHAN KHAS DG44 (KUP)
8 EN.MOHD HAIRUL NIZAM BIN ABD GHANI GURU PENDIDIKAN ISLAM DG44 (KUP)
9 PN.SAIZU NORHASLINA BINTI ABDUL RATAN GURU AKADEMIK BIASA DG44 (KUP)
10 EN.MOHD ROZI BIN MOHAMMAD GURU AKADEMIK BIASA DG44 (KUP)
11 PN.HASNAH BINTI ABDULLAH GURU AKADEMIK BIASA DG44 (KUP)
12 PN.BALQIS BINTI ABDULLAH GURU AKADEMIK BIASA
13 PN.SITI KHADIJAH BINTI MAD ZIN GURU AKADEMIK BIASA DG41
14 EN.OMAR BUKHARI BIN MOHD NOR GURU INTERIM (B.ARAB) DG41
BIL NAMA STAF (BUKAN GURU) DC41
15 PN.AIMIE SHUAIDAH BINTI NASIR JAWATAN GRED
16 PN.NORYATI BINTI BAJURI PEMBANTU TADBIR N19
PEMBANTU PENGURUSAN N19
17 EN.AMRAM BIN MD HAFIDZ
18 EN ARIFFIN BIN AZIZ MURID N11
PEMBANTU OPERASI H14

PEMBANTU AWAM

26

BUKU PENGURUSAN SK KAMPUNG SHAFIE, 2019

MAKLUMAT GURU DAN STAF SK KAMPUNG SHAFIE, 2019

BIL MAKLUMAT

1 NAMA SITI UMIHANI BINTI AHJAR

JAWATAN GURU BESAR

NO.MYKAD 680825-01-5250
GRED JAWATAN DG44 (KUP)

OPSYEN PENGAJIAN MELAYU
IJAZAH SARJANA MUDA
AKADEMIK LINGUISTIK BAHASA MELAYU

MULA BERTUGAS DI 01 OKTOBER 2018
SK KG SHAFIE
NO.TELEFON 013-9860466

2 NAMA NURZAIHAN BINTI SHARIF

JAWATAN GURU PENOLONG KANAN
PENTADBIRAN / KURIKULUM

NO.MYKAD 750401-10-6096

GRED JAWATAN DG44 (KUP)

OPSYEN PENGAJIAN MELAYU

AKADEMIK B.A HONS U.MALAYA (SEAS)
MULA BERTUGAS DI
01 JANUARI 2009
SK KG SHAFIE
NO.TELEFON 019-6721673
KHAIRUL NISA’ BINTI MOHD
NAMA
HALIM
JAWATAN GURU PENOLONG KANAN

HAL EHWAL MURID

NO.MYKAD 850713-08-5018

3 GRED JAWATAN DG41

OPSYEN PENGAJIAN ISLAM
IJAZAH SARJANA MUDA
AKADEMIK SYARIAH, UNIVERSITI MALAYA
MULA BERTUGAS DI
03 JANUARI 2011
SK KG SHAFIE
NO.TELEFON 011-19074352

4 NAMA AHMA YUSDI BIN AHMAD YUSUF

JAWATAN GURU PENOLONG KANAN
KOKURIKULUM

NO.MYKAD 800814-08-5345

GRED JAWATAN DG42 (KUP)

OPSYEN PENGAJIAN PRASEKOLAH
IJAZAH SARJANA MUDA
AKADEMIK
PENGAJARAN PRASEKOLAH, OUM
MULA BERTUGAS DI
SK KG SHAFIE 01 JUN 2011

NO.TELEFON 011-14527917

27

BUKU PENGURUSAN SK KAMPUNG SHAFIE, 2019

5 NAMA SYAIFURUSDI BIN IBRAHIM

JAWATAN GURU PENOLONG

NO.MYKAD 780103-03-6621

GRED JAWATAN DG44 (KUP)

OPSYEN PENGAJIAN MATEMATIK
IJAZAH SARJANA MUDA
AKADEMIK
PENGURUSAN PERNIAGAAN, UUM
MULA BERTUGAS DI 03 JANUARI 2005
SK KG SHAFIE
NO.TELEFON 019-9082007

6 NAMA NURUL FARIZA BINTI ADENAN

JAWATAN GURU PENOLONG

NO.MYKAD 810107-05-5322

GRED JAWATAN DG42 (KUP)
OPSYEN PENGAJIAN INGGERIS /

KAJIAN TEMPATAN

AKADEMIK B.O.E HONS IIUM, KDPM (TESL)
MULA BERTUGAS DI 01 JUN 2010
019-9585458
SK KG SHAFIE

NO.TELEFON

7 NAMA INTAN SURIA BINTI AWANG

JAWATAN GURU PENOLONG

NO.MYKAD 750824-08-6090

GRED JAWATAN DG44 (KUP)
OPSYEN PEMULIHAN KHAS
B.B.A HONS, U. UTARA M’SIA
AKADEMIK
MULA BERTUGAS DI 02 MEI 2007

SK KG SHAFIE

NO.TELEFON 013-9980057

8 MOHD HAIRUL NIZAM BIN
NAMA ABD. GHANI

JAWATAN GURU PENOLONG

NO.MYKAD 821202-06-5477

GRED JAWATAN DG44 (KUP)

OPSYEN PENDIDIKAN ISLAM
IJAZAH SARJANA MUDA
AKADEMIK SYARIAH, UNIVERSITI MALAYA

MULA BERTUGAS DI 01 JANUARI 2016
SK KG SHAFIE
NO.TELEFON 019-9372447

28

BUKU PENGURUSAN SK KAMPUNG SHAFIE, 2019

9 NAMA MOHD ROZI BIN MOHAMMAD

JAWATAN GURU PENOLONG
NO.MYKAD 820704-03-6065

GRED JAWATAN DG44 (KUP)
PENDIDIKAN JASMANI &
OPSYEN
KESIHATAN
AKADEMIK IJAZAH SARJANA MUDA SAINS
MULA BERTUGAS DI
KEMASYARAKATAN, USM
SK KG SHAFIE
NO.TELEFON 01 JUN 2015

013-9260896

10 NAMA HASNAH BINTI ABDULLAH

JAWATAN GURU PENOLONG

NO.MYKAD 820214-03-5510

GRED JAWATAN DG44 (KUP)

OPSYEN BAHASA MELAYU
IJAZAH SARJANA PENDIDIKAN
AKADEMIK
KESUSASTERAAN, UPM
MULA BERTUGAS DI
SK KG SHAFIE 04 JANUARI 2010

NO.TELEFON 011-16875068

11 NAMA SAIZU NORHASLINA BINTI
ABDUL RATAN

JAWATAN GURU PENOLONG

NO.MYKAD 800601-03-5776

GRED JAWATAN DG44 (KUP)
OPSYEN PENGAJIAN MATEMATIK
IJAZAH SARJANA MUDA SAINS
AKADEMIK
(MATEMATIK), UKM
MULA BERTUGAS DI
SK KG SHAFIE 16 JUN 2005
NO.TELEFON
019-9584142

12 NAMA BALQIS BINTI ABDULLAH

JAWATAN GURU PENOLONG

NO.MYKAD 920310-14-6198

GRED JAWATAN DG41

OPSYEN BAHASA INGGERIS
IJAZAH SARJANA MUDA
AKADEMIK PENDIDIKAN, IPG. KAMPUS THO

MULA BERTUGAS DI 15 OGOS 2016
SK KG SHAFIE
NO.TELEFON 012-2405003

29

BUKU PENGURUSAN SK KAMPUNG SHAFIE, 2019

13 NAMA SITI KHADIJAH BINTI MAD ZIN

JAWATAN GURU PENOLONG

NO.MYKAD 931012-11-5012

GRED JAWATAN DG41

OPSYEN MATEMATIK
IJAZAH SARJANA MUDA
AKADEMIK PERGURUAN MATEMATIK SR

MULA BERTUGAS DI (KEPUJIAN)
SK KG SHAFIE
NO.TELEFON 03 JULAI 2017

013-2730835

14 NAMA OMAR BUKHARI BIN MOHD NOR

JAWATAN GURU INTERIM
NO.MYKAD 890304-11-5745

GRED JAWATAN DC41
OPSYEN BAHASA ARAB
IJAZAH SARJANA MUDA B.ARAB
AKADEMIK UNIVERSITI AL-BAYT, JORDAN

MULA BERTUGAS DI 02 MEI 2018
SK KG SHAFIE

NO.TELEFON 013-3077919

15 NAMA AIMIE SHUAIDAH BINTI NASIR

JAWATAN PEMBANTU TADBIR

NO.MYKAD 890606-06-5042

GRED JAWATAN N19

AKADEMIK STPM
31 MAC 2017
MULA BERTUGAS DI
SK KG SHAFIE

NO.TELEFON 019-7991610

16 NAMA NORYATI BINTI BAJURI

JAWATAN PEMBANTU PENGURUSAN MURID
(PPM) PRASEKOLAH
NO.MYKAD 680809-06-5274
GRED JAWATAN N19
SPM
AKADEMIK
MULA BERTUGAS DI 03 SEPTEMBER 2013

SK KG SHAFIE 014-8331385
NO.TELEFON

30

BUKU PENGURUSAN SK KAMPUNG SHAFIE, 2019

17 NAMA AMRAM BIN MD HAFIDZ

JAWATAN PEMBANTU OPERASI

NO.MYKAD 831214-06-5633

GRED JAWATAN N11

AKADEMIK SPM

MULA BERTUGAS DI 13 JANUARI 2014
SK KG SHAFIE

NO.TELEFON 012-3471291

18 NAMA ARIFFIN BIN AZIZ

JAWATAN PEMBANTU AWAM

NO.MYKAD 660414-06-5749

GRED JAWATAN H14

AKADEMIK SRP

MULA BERTUGAS DI 2013
SK KG SHAFIE

NO.TELEFON 019-9566612

GURU KELAS DAN BILANGAN MURID MENGIKUT KELAS 2019
SK KAMPUNG SHAFIE

KELAS NAMA GURU KELAS *BIL. MURID

PRASEKOLAH EN. AHMA YUSDI BIN AHMAD YUSUF 14 ORANG
7 ORANG
TUNAS WAWASAN PN.SAIZU NORHASLINA BINTI ABDUL RATAN 17 ORANG
PN.SITI KHADIJAH BINTI MAD ZIN 12 ORANG
TAHUN 1 PN.HASNAH BINTI ABDULLAH 9 ORANG
TAHUN 2 14 ORANG
TAHUN 3 EN.MOHD HAIRUL NIZAM BIN ABD GHANI 14 ORANG
TAHUN 4 PN.BALQIS BINTI ABDULLAH 87 ORANG
TAHUN 5
TAHUN 6 PN.NURUL FARIZA BINTI ADENAN

31

BUKU PENGURUSAN SK KAMPUNG SHAFIE, 2019

PERATURAN-PERATURAN AM
SK KAMPUNG SHAFIE

A. PENTADBIRAN

1. Semua guru dan kakitangan tanpa terkecuali wajib menandatangani Buku
Kehadiran mengikut masa sebenar termasuk masa hadir dan masa pulang.
Pastikan tandatangan hadir adalah prosedur pertama pada setiap hari bekerja, dan
tandatangan pulang adalah prosedur terakhir.

2. Waktu kehadiran guru dan kakitangan adalah seperti ketetapan berikut:-
2.1- Guru Besar: 08.00 pagi – 05.00 petang (Waktu Lapangan)
2.2- Guru: 07.30 pagi – 02.15 petang (Isnin – Khamis)
: 07.30 pagi – 12.15 tengah hari (Jumaat)
2.3- Staf (Bukan Guru): 08.00 pagi – 05.00 petang (Rehat 1 Jam) – PT, PO & PA
: 07.00 pagi – 04.00 petang (Rehat 1 Jam) – PPM

3. Mesyuarat Guru/Staf pada hari Khamis mulai jam 2.05 petang hingga 4.30 petang.
4. Kursus Dalaman – dilaksanakan pada hari persekolahan selepas waktu pengajaran

dan pembelajaran pada pukul 2.05 petang atau pada hari Sabtu (8.00 pagi – 12.00
tengah hari) minggu kedua atau minggu keempat.
5. Kehadiran masa perhimpunan dan majlis rasmi sekolah adalah wajib bagi setiap
orang guru dan staf.
6. Pakaian semasa perhimpunan dan majlis rasmi wajib hendaklah mematuhi
pekeliling/surat siaran JPN / KPM bagi semua guru dan kakitangan.
7. Ketetapan perjumpaan dan aktiviti mingguan kokurikulum (2 jam seminggu mengikut
giliran) ialah pada setiap hari Rabu, pukul 2.00 petang hingga 4.00 petang
(Persatuan / Kelab dan Badan Beruniform) dan pukul 4.00 petang hingga 6.00
petang (Kelab Sukan / Permainan). Kehadiran semua guru adalah wajib.
8. Masa tiada PdPc bukan masa rehat atau masa peribadi setiap orang pegawai. Masa
tersebut boleh digunakan untuk makan / minum, ke tandas, berbincang dengan
rakan sejawat, memeriksa buku, membuat persediaan mengajar atau melakukan
kerja-kerja yang berkaitan dengan bidang tugas masing-masing.
9. Waktu bertugas dilarang sama sekali melakukan kerja-kerja peribadi. Semasa
proses pembelajaran dan pemudahcaraan penggunaan telefon bimbit untuk tujuan
peribadi tidak harus berlaku.
10. Kebenaran keluar untuk urusan peribadi semasa waktu persekolahan, mestilah
mendapatkan kebenaran dahulu daripada Guru Besar dan pegawai berkenaan wajib
menulis sendiri dalam buku khas yang disediakan di Pejabat Sekolah. Jika urusan
peribadi melebihi 4 jam, Cuti Rehat Khas/Cuti Rehat harus diambil.
11. Kebenaran keluar untuk urusan rasmi semasa waktu persekolahan, perlu
maklumkan kepada Guru Besar atau Guru Penolong Kanan. Pegawai berkenaan
wajib menulis nama dalam buku keluar masuk.
12. Setiap pegawai apabila diarah untuk melakukan sesuatu tugasan oleh Guru Besar
atau mana-mana Guru Penolong Kanan, haruslah menerima dengan penuh
tanggungjawab.
13. Jadual kedatangan murid adalah dokumen rasmi sekolah. Semua butiran dan
maklumat wajib ditulis dengan pen berdakwat hitam dengan cermat. Sebarang
kesilapan dilarang sama sekali menggunakan cecair pemadam (Liquid Paper).
14. Semua kejadian atau peristiwa yang berlaku di sekolah atau yang berkaitan dengan

32

BUKU PENGURUSAN SK KAMPUNG SHAFIE, 2019

guru dan kakitangan serta murid sama ada berlaku di dalam atau di luar sekolah
yang ada kepentingan dengan pentadbiran sekolah hendaklah dimaklumkan segera
kepada Guru Besar melalui telefon atau laporan bertulis.
15. Buku Rekod PdPc guru perlu dihantar untuk semakan Guru Besar / GPK
Pentadbiran pada hari Jumaat atau pagi Isnin setiap minggu persekolahan.

B. KEWANGAN

1. Guru dan kakitangan yang telah diberi kuasa secara bertulis oleh Guru Besar boleh
memungut atau menerima apa-apa bayaran daripada mana-mana pihak.

2. Sebarang pungutan dan serahan wang mesti direkod dengan teliti dan resit rasmi
wajib dikeluarkan oleh pihak yang berkenaan.

3. Pastikan Guru Besar adalah penanda tangan terakhir pada cek atau baucer dan
lain-lain dokumen, yang berkaitan pada setiap pembayaran. Pembantu Tadbir wajib
meneliti prosedur kewangan dipatuhi sebelum menandatangani.

4. Guru-guru dan kakitangan jika ingin membuat tempahan atau membeli sesuatu
peralatan atau keperluan, mestilah dimaklumkan kepada Guru Besar atau Guru
Penolong Kanan berkenaan terlebih dahulu. Borang Nota Minta perlu diisi.

5. Setiap pembelian barang wajib disertakan dengan resit dan diserahkan segera
kepada Pembantu Tadbir untuk dibuat pembayaran dalam masa 14 hari.

C. CUTI

1. Cuti BUKAN HAK seseorang pegawai tetapi KEISTIMEWAAN atau kemudahan
yang diberikan oleh kerajaan kepada pegawai. Kuasa meluluskan ialah ketua
jabatan.

2. Cuti Rehat Khas boleh diluluskan asalkan tidak mengganggu proses pengajaran
dan pembelajaran.

3. Cuti Sakit – ada surat daripada doktor kerajaan atau doktor swasta (tidak melebihi
15 hari dalam setahun). Penolong Pegawai Perubatan (MA) tidak sah untuk
mengeluarkan sijil sakit melebihi 3 hari.

4. Sijil Sakit jika melebihi 45 hari setahun, dalam 3 tahun berturut-turut, perlu dirujuk
kepada Lembaga Perubatan.

5. Sijil Sakit belum melayakkan seseorang pegawai itu cuti melainkan dengan
persetujuan Ketua Jabatan.

6. Dalam apa keadaan sekali pun jika tidak dapat hadir bertugas makluman kepada
Ketua Jabatan wajib disegerakan.

33

BUKU PENGURUSAN SK KAMPUNG SHAFIE, 2019

JADUAL GURU BERTUGAS MINGGUAN
SK KAMPUNG SHAFIE, 2019

MINGGU NAMA GURU BERTUGAS TARIKH
1 02 – 04 JAN 2019
2 EN. MOHD ROZI BIN MOHAMMAD 07 – 11 JAN 2019
3 PN. BALQIS BINTI ABDULLAH 14 – 18 JAN 2019
4 21 – 25 JAN 2019
5 EN. MOHD HAIRUL NIZAM BIN ABD GHANI 28 JAN – 01FEB 2019
6 PN. SITI KHADIJAH BINTI MAD ZIN 04 – 08 FEB 2019
7 PN. NURUL FARIZA BINTI ADENAN 11– 15 FEB 2019
8 EN. SYAIFURUSDI BIN IBRAHIM 18 – 22 FEB 2019
9 PN. HASNAH BINTI ABDULLAH 25 FEB – 01 MAC 2019
10 04 – 08 MAC 2019
11 PN. SAIZU NORHASLINA BINTI ABDUL RATAN 11 – 15 MAC 2019
12 PN. INTAN SURIA BINTI AWANG 18 - 22 MAC 2019

13 EN. OMAR BUKHARI BIN MOHD NOR 24 – 31 MAC 2019
14 EN. MOHD ROZI BIN MOHAMMAD
15 PN.BALQIS BINTI ABDULLAH 01 – 05 APR 2019
16 08 – 12 APR 2019
17 CUTI PERSEKOLAHAN PERTENGAHAN 15 – 19 APR 2019
18 PENGGAL 1 22 -26 APR 2019
19 29 APR – 03 MEI 2019
20 EN. MOHD HAIRUL NIZAM BIN ABD GHANI 06 – 10 MEI 2019
PN. SITI KHADIJAH BINTI MAD ZIN 13 – 17 MEI 2019
21 PN. NURUL FARIZA BINTI ADENAN 20 – 24 MEI 2019
EN. SYAIFURUSDI BIN IBRAHIM
PN. HASNAH BINTI ABDULLAH 25 MEI -9 JUN 2019

PN. SAIZU NORHASLINA BINTI ABDUL RATAN 10 JUN – 14 JUN 2019
PN. INTAN SURIA BINTI AWANG

EN. OMAR BUKHARI BIN MOHD NOR
CUTI PERSEKOLAHAN PERTENGAHAN

TAHUN 2019
EN. MOHD ROZI BIN MOHAMMAD

34

BUKU PENGURUSAN SK KAMPUNG SHAFIE, 2019

22 PN. BALQIS BINTI ABDULLAH 17 – 21 JUN 2019
23 EN. MOHD HAIRUL NIZAM BIN ABD GHANI 24– 28 JUN 2019
24 PN. SITI KHADIJAH BINTI MAD ZIN 01 – 05 JUL 2019
25 PN. NURUL FARIZA BINTI ADENAN 08 – 12 JUL 2019
26 EN. SYAIFURUSDI BIN IBRAHIM 15 – 19 JUL 2019
27 PN. HASNAH BINTI ABDULLAH 22 – 26 JUL 2019
28 PN. SAIZU NORHASLINA BINTI ABDUL RATAN 29 JUL – 02 OGOS 2019
29 PN. INTAN SURIA BINTI AWANG 05 – 9 OGOS 2019

CUTI PERSEKOLAHAN PERTENGAHAN 10 -18 OGOS 2019
PENGGAL 2
19 – 23 OGOS 2019
30 EN. OMAR BUKHARI BIN MOHD NOR 26 – 30 OGOS 2019
31 EN. MOHD ROZI BIN MOHAMMAD 02 – 06 SEPT 2019
32 PN. BALQIS BINTI ABDULLAH 09 – 13 SEPT 2019
33 EN. MOHD HAIRUL NIZAM BIN ABD GHANI
34 PN. SITI KHADIJAH BINTI MAD ZIN 16 -20 SEPT 2019
35 PN. NURUL FARIZA BINTI ADENAN 23 – 27 SEPT 2019
30 SEPT – 04 OKT
36 EN. SYAIFURUSDI BIN IBRAHIM
2019
37 PN. HASNAH BINTI ABDULLAH 07 – 11 OKT 2019
38 PN. SAIZU NORHASLINA BINTI ABDUL RATAN 14 – 18 OKT 2019
39 PN. INTAN SURIA BINTI AWANG 21 – 25 OKT 2019
40 EN.OMAR BUKHARI BIN MOHD NOR 28 OKT– 01 NOV 2019
41 EN. MOHD ROZI BIN MOHAMMAD
42 PN.BALQIS BINTI ABDULLAH 04 -08 NOV 2019
43 EN.MOHD HAIRUL NIZAM BIN ABD GHANI 11– 15 NOV 2019

CUTI PERSEKOLAHAN AKHIR TAHUN 2019 18 - 22 NOV 2019
23 NOV – 31 DIS 2019

35

BUKU PENGURUSAN SK KAMPUNG SHAFIE, 2019

SENARAI TUGAS GURU BERTUGAS MINGGUAN / HARIAN

1. Hadir ke sekolah sekurang-kurangnya 15 minit sebelum persekolahan bermula
dan pulang sekurang-kurangnya 15 minit selepas sekolah berakhir.
2. Memastikan setiap bilik darjah telah bersih, sampah sarap telah dibuang, suis
elektrik telah dimatikan dan pintu-pintu atau tingkap bilik / kelas telah ditutup
setelah tamat persekolahan.
3. Mengawasi disiplin murid di luar waktu belajar seperti waktu rehat, waktu
sebelum loceng pertama dibunyikan, sekitar kawasan sekolah dan kawasan
berhampiran di luar sekolah.
4. Mengawasi kebersihan bilik-bilik darjah, tandas, kantin, bilik-bilik khas, padang
gelanggang dan sekitar kawasan sekolah.
5. Memeriksa kebersihan dan kualiti makanan yang dijual di kantin sekolah serta

bertanggungjawab menguruskan RMT murid pada setiap hari sepanjang minggu
bertugas.
6. Menguruskan rawatan kesihatan murid yang sakit, menghubungi ibu bapa /
penjaga serta menghantar mereka ke hospital atau ke rumah.
7. Membantu mengeluarkan surat kebenaran ke hospital dan merekodkan nama
murid yang memohon.
8. Mengawasi murid menepati waktu datang, waktu pulang, masa rehat, masa
pertukaran guru dan semasa kegiatan kokurikulum dan program-program sekolah
sedang berlangsung.
9. Menguruskan hal-hal yang bersabit dengan kehilangan barang.
10. Menentukan keselamatan murid di sekitar kawasan sekolah dan mengawasi
keluar masuk harta benda sekolah.
11. Mencatatkan aktiviti yang berlaku di sekolah seperti sukan, persatuan / kelab,
unit beruniform / pakaian seragam serta aktiviti-aktiviti anjuran sekolah / PIBG.
12. Membuat catatan / laporan mengenai perkara-perkara penting yang berlaku
sepanjang hari/minggu persekolahan ke dalam Buku Laporan Bertugas
Mingguan/Harian. Jika perlu laporkan terus kepada Guru Besar atau pihak
pentadbir supaya tindakan dapat diambil dengan segera.
13. Semasa perhimpunan mingguan, pastikan semua guru dan murid menghadiri
perhimpunan, tempat duduk guru disediakan, bendera-bendera dinaikkan,
pembesar suara disediakan dan disiplin murid ditegaskan. Sediakan laporan
bertulis selepas perhimpunan dijalankan dan catatkan kehadiran murid-murid
setiap hari untuk direkodkan dalam e-KEHADIRAN murid serta dipaparkan pada
papan putih kehadiran murid di pejabat sekolah.
14. Menjalankan tugas sebagai juru acara majlis atau program sekolah yang
dijalankan dalam minggu bertugas.
15. Bertanggungjawab mencatat dan menyediakan Minit Mesyuarat KIK sekolah
setiap kali mesyuarat tersebut dijalankan dalam minggu bertugas.
16. Memberi kerjasama kepada semua individu/pihak yang berurusan dengan
pihak sekolah.

36

BUKU PENGURUSAN SK KAMPUNG SHAFIE, 2019

SENARAI TUGAS GURU KELAS

1. PENGURUSAN DAN ORGANISASI KELAS
1.1 Membentuk organisasi kelas yang terdiri daripada Ketua Kelas, Penolong Ketua
Kelas, Ketua Keceriaan dan Kebersihan dsb.
1.2 Menentukan perkara-perkara yang berikut ada di dalam kelas :
(a) Jadual Waktu
(b) Jadual Bertugas
(c) Motto Kelas
(d) Perabot kelas seperti kerusi,meja guru dan murid mencukupi
(e) Alatan pembersihan seperti penyapu, bakul sampah dan penyodok sampah
(f) Papan tulis, kapur, papan kenyataan, almari dan lain-lain keperluan bilik darjah
mencukupi dan dalam keadaan baik dan teratur.
1.3 Melaporkan perabot dan peralatan yang rosak kepada guru berkenaan.
1.4 Membimbing organisasi kelas/ murid yang dilantik menjalankan tugas.
1.5 Mengadakan tabung kelas dengan jumlahnya terpulang kepada budi bicara
murid. Tabung ini adalah bagi tujuan yang berikut:
(a) Kebajikan murid
(b) Keceriaan kelas jika perlu dan lain-lain

2. JADUAL KEDATANGAN DAN KEDATANGAN MURID
2.1 Menandakan Jadual Kedatangan Harian selewat-lewatnya sebelum waktu kedua
berakhir dan menyimpan Buku Daftar Kedatangan Murid di pejabat.
2.2 Menentukan semua butir yang dikehendaki di dalam Buku Daftar Kedatangan
Murid ditulis dengan lengkap.
2.3 Memastikan data terkini murid di dalam kelas.

3. LAPORAN / REKOD PROFIL / KEMAJUAN MURID, SIJIL BERHENTI, SURAT
AKUAN, BUKU REKOD KESIHATAN, REKOD PERGIGIAN DAN KAD 001R
3.1 Memastikan setiap murid mempunyai

(a) Rekod Profil / Kemajuan Murid
(b) Kad 001R
(c) Kad Kesihatan
(d) Kad Pergigian
(e) Buku Nilam

4. KUTIPAN YURAN DAN SUMBANGAN
4.1 Mengutip yuran sekolah pada awal tahun persekolahan dan
menggalakkan murid membayar kesemua yuran sekaligus.
4.2 Mengutip derma PIBG.
4.3 Mengutip yuran peperiksaan bagi kelas peperiksaan .
4.4 Mengeluarkan resit rasmi kepada murid bagi pembayaran yang dibuat.
4.5 Menyerahkan wang kutipan yuran sekolah dan wang peperiksaan ,
insurans Takaful dan lain-lain derma kepada Guru Penolong Kanan (Pentadbiran).
4.6 Menyerahkan wang kutipan sumbangan PIBG kepada Bendahari PIBG.

37

BUKU PENGURUSAN SK KAMPUNG SHAFIE, 2019

5. BUKU SKIM PINJAMAN BUKU TEKS (SPBT)
5.1 Mengagihkan Borang SPBT 1 bagi mengenal pasti murid mendapat Skim
Pinjaman Buku Teks (SPBT)
5.2 Memastikan SPBT diagih kepada murid yang layak dan memastikan buku-buku
tersebut dibalut dan dijaga dengan baik serta ditulis nama murid.
5.3 Mengemas kini Borang G semasa pengagihan dan pengembalian atau
mengemas kini fail SPBT dari masa ke semasa.
5.4 Memungut kembali SPBT pada tarikh yang ditetapkan dan menyenaraikan nama
murid yang tidak mengembalikan / memulangkan atau merosak dan menghilangkan
SPBT pada akhir tahun dan memberikan senarai itu kepada Guru SPBT
5.5 Mengenal pasti murid yang layak menerima sebarang bentuk bantuan yang lain
dan Melaporkan kepada Guru Kebajikan.

6. PENDAFTARAN MURID BARU
6.1 Menerima kemasukan murid baru.
6.2 Mendaftarkan murid baru ke dalam Buku Kedatangan Murid dan
mendapatkan Nombor Pendaftaran Murid dari Buku Kemasukan Murid daripada
Guru Penolong Kanan HEM
6.3 Mengambil butir-butir diri yang diperlukan.
6.4 Menentukan penerimaan borang SPBT (sekiranya layak) dari sekolah yang
terdahulu dan memastikan murid ini dapat buku teks.
6.5 Menentukan penerimaan Kad Kemajuan / Buku Rekod Profil, Kad 001R,
Kad Kesihatan, Kad Pergigian dan lain-lain dokumen yang diperlukan dari sekolah
yang terdahulu.
6.6 Menentukan rumah sukan murid. (Rujuk dengan GPK Kokurikulum).

7. MURID KELUAR
7.1 Menentukan Kad Kemajuan / Rekod Profil, Kad 001R telah kemas kini
dan diserahkan kepada murid.
7.2 Menentukan Kad Kesihatan, Kad Pergigian dan lain-lain dokumen yang
berkaitan diserahkan kepada murid.
7.3 Menentukan buku teks (SPBT) telah dipulangkan.
7.4 Menentukan semua jenis bayaran seperti yuran sekolah dan sebagainya telah
selesai dibayar.

38

BUKU PENGURUSAN SK KAMPUNG SHAFIE, 2019

GARIS PANDUAN DAN PROSEDUR PENGURUSAN MESYUARAT /
TAKLIMAT / KURSUS (LADAP) PERINGKAT SEKOLAH

Khusus untuk tindakan Setiausaha Unit Kurikulum, Setiausaha Unit Hal Ehwal
Murid, Setiausaha Unit Kokurikulum, Setiausaha Sukan, Setiausaha PIBG/KSIB,
Setiausaha LADAP, dan Guru Bertugas Mingguan.
PENGURUSAN SEBELUM MESYUARAT / TAKLIMAT / KURSUS:
1.Sediakan memo dalaman atau surat panggilan dan membuat edaran untuk makluman
kepada semua guru dan staf yang terlibat, mengikut format yang telah ditetapkan.
(Pemberitahuan dibuat sebaik-baiknya, 7 hari sebelum atau 3 hari sebelum atau
selewat-lewatnya sehari, sebelum tarikh mesyuarat / taklimat / kursus diadakan).
2.Sediakan minit mesyuarat mengikut format yang betul.
3.Serahkan minit mesyuarat kepada Guru Penolong Kanan (yang berkenaan) dahulu
untuk semakan dan buat pembetulan (jika perlu) sebelum dibuat salinan edaran.
4.Uruskan persediaan tempat, peralatan dan bahan yang diperlukan semasa mesyuarat
/ taklimat / kursus. (Tindakan sejam sebelum mesyuarat / taklimat / kursus bermula).
5.Buat tempahan makanan (jika perlu).

PENGURUSAN SEMASA MESYUARAT / TAKLIMAT / KURSUS:
1.Edarkan borang kehadiran ahli mesyuarat / taklimat / kursus, untuk ditandatangani.
2.Edarkan salinan minit mesyuarat atau bahan (kertas kerja / borang) yang berkaitan
mesyuarat / taklimat / kursus kepada semua ahli yang hadir.
3.Mencatat minit mesyuarat sepanjang mesyuarat berlangsung merujuk pada agenda
yang ditetapkan atau lantik pencatat minit jika perlu (dalam kalangan AJK atau Guru
Bertugas Mingguan).
4.Untuk taklimat / kursus (LADAP), sila buat catatan ringkas untuk penyediaan laporan
bertulis. Ambil beberapa keping gambar sepanjang taklimat / kursus berlangsung.

PENGURUSAN SELEPAS MESYUARAT / TAKLIMAT / KURSUS:
1. Pastikan borang kehadiran telah ditandatangani oleh semua ahli yang hadir, sebelum
bersurai.
2. Menguruskan tempat mesyuarat selepas selesai mesyuarat / taklimat / kursus (kunci
bilik mesyuarat dan simpan peralatan seperti projektor, alat siar raya).
3.Buku catatan mesyuarat disemak dan dikemaskini untuk penyediaan minit mesyuarat.
4.Untuk taklimat / kursus (LADAP), sediakan laporan bertulis berserta gambar dan
senarai kehadiran. Daftarkan kehadiran taklimat / kursus dalam Sistem e-SPL KPM.

*Nota: Jika setiausaha-setiausaha berkenaan tidak dapat hadir atau tidak dapat menjalankan
tugas di atas, sila amanahkan kepada: Naib/Penolong Setiausaha atau AJK di bawah unit
yang berkenaan atau Guru Bertugas Mingguan atau minta bantuan guru lain, untuk
menguruskan prosedur-prosedur di atas.

39

BUKU PENGURUSAN SK KAMPUNG SHAFIE, 2019

40

BUKU PENGURUSAN SK KAMPUNG SHAFIE, 2019

CARTA ORGANISASI PENGURUSAN KURIKULUM 2019
SK KAMPUNG SHAFIE

PENGERUSI
PN.SITI UMIHANI BT AHJAR

GURU BESAR

NAIB PENGERUSI I TIMBALAN PENGERUSI NAIB PENGERUSI II
CIK KHAIRUL NISA’ PN. NURZAIHAN BT SHARIF EN.AHMA YUSDI BIN
GPK PENTADBIRAN/KURIKULUM
BT MOHD HALIM AHMAD YUSUF
GPK KOKURIKULUM
GPK HAL EHWAL MURID

KP B. MALAYSIA SETIAUSAHA
PN. HASNAH BT ABDULLAH PN. NURUL FARIZA BT ADENAN

KP B. INGGERIS JADUAL WAKTU PDPC
PN. NURUL FARIZA BT ADENAN EN. SYAIFURUSDI BIN IBRAHIM

KP SAINS PENILAIAN (SAPS DAN PBD)
PN. SITI KHADIJAH BT MAD ZIN PN. SAIZU NORHASLINA
BT ABDUL RATAN
KP MATEMATIK DAN TMK
EN.SYAIFURUSDI BIN IBRAHIM PEMULIHAN KHAS / PROTIM
PN. INTAN SURIA BT AWANG
KP PENDIDIKAN JASMANI /
P.KESIHATAN KP PENDIDIKAN MORAL
EN.OMAR BUKHARI BIN MOHD NOR
EN.MOHD ROZI BIN MOHAMMAD
KP REKA BENTUK TEKNOLOGI
KP P. AGAMA ISLAM PN.SAIZU NORHASLINA
EN. MOHD HAIRUL NIZAM BT ABDUL RATAN

BIN ABD GHANI KECEMERLANGAN PPSR/UPSR
PN. BALQIS BT ABDULLAH
KP. SEJARAH
PN.NURZAIHAN BT SHARIF TRANSISI TAHUN 1
PN.SAIZU NORHASLINA
KP SENI VISUAL / PEND. MUZIK
PN. HASNAH BT ABDULLAH BT ABDUL RATAN

KP BAHASA ARAB & J-QAF PRASEKOLAH
EN.OMAR BUKHARI BIN MOHD NOR EN. AHMA YUSDI BIN AHMAD YUSUF

MEDIA DAN NILAM KAFA
PN. HASNAH BT ABDULLAH EN.JAMIL BIN HAMID

41

BUKU PENGURUSAN SK KAMPUNG SHAFIE, 2019

JAWATANKUASA PENGURUSAN KURIKULUM
SK KAMPUNG SHAFIE, 2019

PENGERUSI: PN.SITI UMIHANI BT AHJAR -GURU BESAR

TIM. PENGERUSI: PN. NURZAIHAN BT SHARIF -GPK 1

NAIB PENGERUSI I: CIK KHAIRUL NISA’ BT MOHD HALIM -GPK HAL EHWAL

MURID

NAIB PENGERUSI 2: EN. AHMA YUSDI BIN AHMAD YUSUF -GPK KOKURIKULUM

SETIAUSAHA: PN. NURUL FARIZA BT ADENAN

AJK:

1. PN. HASNAH BT ABDULLAH (KP B.MALAYSIA)

2. PN. NURUL FARIZA BT ADENAN (KP B.INGGERIS)

3. PN. SAIZU NORHASLINA BT ABDUL RATAN (KP RBT)

4. EN. MOHD HAIRUL NIZAM BIN ABD GHANI (KP P.ISLAM)

5. PN.HASNAH BT ABDULLAH (P MUZIK & SENI)

6. EN. SYAIFURUSDI BIN IBRAHIM (KP MATEMATIK

&TMK)

7. EN. OMAR BUKHARI BIN MOHD NOR (KP B.ARAB)

8. EN. MOHD ROZI BIN MOHAMMAD (KP PJ /P.KESIHATAN)

9. EN. OMAR BUKHARI BIN MOHD NOR (KP MORAL)

10. EN. AHMA YUSDI BIN AHMAD YUSUF (PRASEKOLAH)

11. PN. SITI KHADIJAH BT MAD ZIN (KP SAINS)

12. PN. NURZAIHAN BT SHARIF (KP SEJARAH)

13. PN. INTAN SURIA BT AWANG (PEMULIHAN KHAS)

42

BUKU PENGURUSAN SK KAMPUNG SHAFIE, 2019

JAWATANKUASA PANITIA MATA PELAJARAN

PENGERUSI: PN.SITI UMIHANI BT AHJAR -GURU BESAR

TIM. PENGERUSI: PN. NURZAIHAN BT SHARIF -GPK 1

NAIB PENGERUSI I: CIK KHAIRUL NISA’ BT MOHD HALIM -GPK HAL EHWAL

MURID

NAIB PENGERUSI 2: EN. AHMA YUSDI BIN AHMAD YUSUF -GPK KOKURIKULUM

AJK: GURU MATA PELAJARAN

1. BAHASA MALAYSIA

KETUA PANITIA: PN. HASNAH BT ABDULLAH

SETIAUSAHA: PN. SAIZU NORHASLINA BT ABDUL RATAN

AJK: PN. SITI KHADIJAH BT MAD ZIN

PN. NURZAIHAN BT SHARIF

PN. INTAN SURIA BT AWANG

EN. AHMA YUSDI BIN AHMAD YUSUF

2. BAHASA INGGERIS

KETUA PANITIA: PN. NURUL FARIZA BT ADENAN

SETIAUSAHA: PN. BALQIS BT ABDULLAH

AJK: EN. AHMA YUSDI BIN AHMAD YUSUF

3. MATEMATIK EN. SYAIFURUSDI BIN IBRAHIM
KETUA PANITIA: PN. SITI KHADIJAH BT MAD ZIN
SETIAUSAHA: PN. SAIZU NORHASLINA BT ABD RATAN
AJK: EN. AHMA YUSDI BIN AHMAD YUSUF
PN. INTAN SURIA BT AWANG
4. SAINS
KETUA PANITIA: PN. SITI KHADIJAH BT MAD ZIN
SETIAUSAHA: EN. MOHD ROZI BIN MOHAMMAD
AJK: EN. AHMA YUSDI BIN AHMAD YUSUF

5. PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

KETUA PANITIA: EN. MOHD HAIRUL NIZAM BIN ABD GHANI

SETIAUSAHA: CIK.KHAIRUL NISA BT MOHD HALIM

AJK: EN.OMAR BUKHARI BIN MOHD NOR

EN. AHMA YUSDI BIN AHMAD YUSUF

43

BUKU PENGURUSAN SK KAMPUNG SHAFIE, 2019

6. SEJARAH PN. NURZAIHAN BT SHARIF
KETUA PANITIA: PN. HASNAH BIN ABDULLAH
SETIAUSAHA: PN.SITI UMIHANI BT AHJAR
AJK:

7. PENDIDIKAN SENI VISUAL & MUZIK

KETUA PANITIA: PN. HASNAH BT ABDULLAH

SETIAUSAHA: PN. NURZAIHAN BT SHARIF

AJK: EN. OMAR BUKHARI BIN MOHD NOR

PN. SITI UMIHANI BT AHJAR

8. PENDIDIKAN JASMANI / KESIHATAN

KETUA PANITIA: EN. MOHD ROZI BIN MOHAMMAD

SETIAUSAHA: EN. SYAIFURUSDI BIN IBRAHIM

AJK: EN. MOHD HAIRUL NIZAM BIN ABD GHANI

9. BAHASA ARAB EN. OMAR BUKHARI BIN MOHD NOR
KETUA PANITIA:
SETIAUSAHA: EN. MOHD HAIRUL NIZAM BIN ABD GHANI
AJK: CIK KHAIRUL NISA’ BT MOHD HALIM

10. PENDIDIKAN MORAL

KETUA PANITIA: EN. OMAR BUKHARI BIN MOHD NOR

SETIAUSAHA: PN.SAIZU NORHASLINA BT ABD RATAN

AJK: PN.SITI KHADIJAH BINTI MAD ZIN

EN. AHMA YUSDI BIN AHMAD YUSUF

12. REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI DAN TMK

KETUA PANITIA: PN. SAIZU NORHASLINA BT ABDUL RATAN

SETIAUSAHA: EN. SYAIFURUSDI BIN IBRAHIM

44

BUKU PENGURUSAN SK KAMPUNG SHAFIE, 2019

JAWATANKUASA KECEMERLANGAN & PENINGKATAN PPSR/UPSR

PENGERUSI: PN.SITI UMIHANI BT AHJAR -GURU BESAR

TIM. PENGERUSI: PN. NURZAIHAN BT SHARIF -GPK 1

NAIB PENGERUSI I: CIK KHAIRUL NISA’ BT MOHD HALIM -GPK HAL EHWAL

MURID

NAIB PENGERUSI 2: EN. AHMA YUSDI BIN AHMAD YUSUF -GPK KOKURIKULUM

SETIAUSAHA: PN. BALQIS BT ABDULLAH

AJK: PN. SAIZU NORHASLINA BT ABD RATAN (SU PEP/PBD/PST6)

EN. SYAIFURUSDI BIN IBRAHIM

EN. MOHD ROZI BIN MOHAMAD (SEGAK)

PN. NURUL FARIZA BT ADENAN

EN. OMAR BUKHARI BIN MOHD NOR (PPSi)

EN. MOHD HAIRUL NIZAM BIN ABD GHANI (PAJSK)

PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN (SAPS / PBD)

PENGERUSI: PN.SITI UMIHANI BT AHJAR -GURU BESAR

TIM. PENGERUSI: PN. NURZAIHAN BT SHARIF -GPK 1

NAIB PENGERUSI I: CIK KHAIRUL NISA’ BT MOHD HALIM -GPK HAL EHWAL

MURID

NAIB PENGERUSI 2: EN. AHMA YUSDI BIN AHMAD YUSUF -GPK KOKURIKULUM

SETIAUSAHA: PN. SAIZU NORHASLINA BT ABDUL RATAN

AJK: SEMUA GURU MATA PELAJARAN

JAWATANKUASA JADUAL WAKTU PDPC

PENGERUSI: PN.SITI UMIHANI BT AHJAR -GURU BESAR

TIM. PENGERUSI: PN. NURZAIHAN BT SHARIF -GPK 1

NAIB PENGERUSI I: CIK KHAIRUL NISA’ BT MOHD HALIM -GPK HAL EHWAL

MURID

NAIB PENGERUSI 2: EN. AHMA YUSDI BIN AHMAD YUSUF -GPK KOKURIKULUM

45

SETIAUSAHA: BUKU PENGURUSAN SK KAMPUNG SHAFIE, 2019
AJK:
EN. SYAIFURUSDI BIN IBRAHIM
PN. NURUL FARIZA BT ADENAN
PN. SAIZU NORHASLINA BT ABDUL RATAN
EN. MOHD HAIRUL NIZAM BIN ABD GHANI

JAWATANKUASA MEDIA DAN NILAM

PENGERUSI: PN. SITI UMIHANI BT AHJAR -GURU BESAR

TIM. PENGERUSI: PN. NURZAIHAN BT SHARIF -GPK 1

NAIB PENGERUSI I: CIK KHAIRUL NISA’ BT MOHD HALIM -GPK HAL EHWAL

MURID

NAIB PENGERUSI 2: EN. AHMA YUSDI BIN AHMAD YUSUF -GPK KOKURIKULUM

SETIAUSAHA: PN. HASNAH BT ABDULLAH

AJK: PN. NURUL FARIZA BT ADENAN

PN. NURZAIHAN BT SHARIF

PN. SAIZU NORHASLINA BT ABDUL RATAN

PN. BALQIS BT ABDULLAH

PN.SITI KHADIJAH BT MAD ZIN

KELAS PEMULIHAN KHAS & PROTIM

PENGERUSI: PN. SITI UMIHANI BT AHJAR -GURU BESAR

TIM. PENGERUSI: PN. NURZAIHAN BT SHARIF -GPK 1

NAIB PENGERUSI I: CIK KHAIRUL NISA’ BT MOHD HALIM -GPK HAL EHWAL

MURID

NAIB PENGERUSI 2: EN. AHMA YUSDI BIN AHMAD YUSUF -GPK KOKURIKULUM

SETIAUSAHA: PN. INTAN SURIA BT AWANG (GURU PEMULIHAN

KHAS)

AJK:

PN. SAIZU NORHASLINA BT ABDUL RATAN

PN. SITI KHADIJAH BT MAD ZIN

PN. NURUL FARIZA BT ADENAN

PN.BALQIS BT ABDULLAH

PN.HASNAH BT ABDULLAH

46

BUKU PENGURUSAN SK KAMPUNG SHAFIE, 2019

JAWATANKUASA j-QAF

PENGERUSI: PN. SITI UMIHANI BT AHJAR -GURU BESAR

TIM. PENGERUSI: PN. NURZAIHAN BT SHARIF -GPK 1

NAIB PENGERUSI I: CIK KHAIRUL NISA’ BT MOHD HALIM -GPK HAL EHWAL

MURID

NAIB PENGERUSI 2: EN. AHMA YUSDI BIN AHMAD YUSUF -GPK KOKURIKULUM

SETIAUSAHA: EN. OMAR BUKHARI BIN MOHD NOR
AHLI-AHLI: CIK KHAIRUL NISA’ BT MOHD HALIM

EN. MOHD HAIRUL NIZAM BIN ABD GHANI

JAWATANKUASA KELAS AL-QURAN & FARDU AIN (KAFA)

PENGERUSI: PN. SITI UMIHANI BT AHJAR -GURU BESAR

TIM. PENGERUSI: PN. NURZAIHAN BT SHARIF -GPK 1

NAIB PENGERUSI I: CIK KHAIRUL NISA’ BT MOHD HALIM -GPK HAL EHWAL

MURID

NAIB PENGERUSI 2: EN. AHMA YUSDI BIN AHMAD YUSUF -GPK KOKURIKULUM

SETIAUSAHA: EN. JAMIL BIN HAMID (PENYELARAS KAFA)

BENDAHARI: CIK YAZWANI BT YUSOF (GURU KAFA)

AJK: EN. MOHD HAIRUL NIZAM BIN ABD GHANI (GURU PAI)
CIK KHAIRUL NISA’ BT MOHD HALIM (GURU PAI)

EN. OMAR BUKHARI BIN MOHD NOR (GURU BA)

JAWATANKUASA INDUK PRASEKOLAH

PENGERUSI: PN. SITI UMIHANI BT AHJAR -GURU BESAR

TIM. PENGERUSI: PN. NURZAIHAN BT SHARIF -GPK 1

NAIB PENGERUSI I: CIK KHAIRUL NISA’ BT MOHD HALIM -GPK HAL EHWAL

MURID

NAIB PENGERUSI 2: EN. AHMA YUSDI BIN AHMAD YUSUF -GPK KOKURIKULUM

SETIAUSAHA: EN. AHMA YUSDI BIN AHMAD YUSUF (GURU

47

BUKU PENGURUSAN SK KAMPUNG SHAFIE, 2019

PRASEKOLAH)

AJK: CIK KHAIRUL NISA’ BT MOHD HALIM (GURU P.ISLAM PRASEKOLAH)

PN. NORYATI BT BAJURI (PEMB. PENGURUSAN MURID)

PN. SAIZU NORHASLINA BT ABDUL RATAN (GURU TAHUN 1)

JAWATANKUASA PEMILIHAN MURID PRASEKOLAH

PENGERUSI: PN. SITI UMIHANI BT AHJAR -GURU BESAR

TIM. PENGERUSI: PN. NURZAIHAN BT SHARIF -GPK 1

NAIB PENGERUSI I: CIK KHAIRUL NISA’ BT MOHD HALIM -GPK HAL EHWAL

MURID

NAIB PENGERUSI 2: EN. AHMA YUSDI BIN AHMAD YUSUF -GPK KOKURIKULUM

SETIAUSAHA: EN. AHMA YUSDI BIN AHMAD YUSUF (GURU PRASEKOLAH)

AJK: CIK KHAIRUL NISA’ BT MOHD HALIM (GURU P.ISLAM PRASEKOLAH)

PN. SAIZU NORHASLINA BT ABDUL RATAN (GURU KELAS TAHUN 1)

PN. NORYATI BT BAJURI (PEMB. PENGURUSAN MURID)

EN. NORMAN BIN SUDIRMAN (YANG DIPERTUA PIBG)

TRANSISI TAHUN 1

PENGERUSI: PN. SITI UMIHANI BT AHJAR -GURU BESAR

TIM. PENGERUSI: PN. NURZAIHAN BT SHARIF -GPK 1

NAIB PENGERUSI I: CIK KHAIRUL NISA’ BT MOHD HALIM -GPK HAL EHWAL

MURID

NAIB PENGERUSI 2: EN. AHMA YUSDI BIN AHMAD YUSUF -GPK KOKURIKULUM

SETIAUSAHA: PN. SAIZU NORHASLINA BT ABDUL RATAN

AJK PN. BALQIS BT ABDULLAH

EN. MOHD ROZI BIN MOHAMAD

PN. INTAN SURIA BT AWANG

48

BUKU PENGURUSAN SK KAMPUNG SHAFIE, 2019

PERANCANGAN AKTIVITI TAHUNAN KURIKULUM, 2019

BIL AKTIVITI / PROGRAM TARIKH TINDAKAN

1. MESYUARAT JK KURIKULUM

MESYUARAT KURIKULUM 26 DIS 2018 GPK 1
1. MESYUARAT KURIKULUM KALI 1
2. MESYUARAT KURIKULUM KALI 2 18 APRIL SU KURIKULUM
3. MESYUARAT KURIKULUM KALI 3
4. MESYUARAT KURIKULUM KALI 4 4 JUL 2019

21 NOV 2019

MESYUARAT JK KECEMERLANGAN 31 JAN 2019 SU
UPSR KECEMERLANGAN

1. 1/2019 27 JUN 2019

2. 2/2019

MESYUARAT PANITIA MP KALI 1/2019

1. BM/BI/PAI/MRL/BA/ SAINS/MT 03 JAN 2019 KETUA PANITIA
2. PJPK/TMK/RBT/PSV/MZ/SEJARAH 04 JAN 2019 SU PANITIA

MESYUARAT JK PBD DAN JK ASET 10 JAN 2019 SU PBS
1. 1/2019 JK ASET
2. 2/2019 25 APRIL
2019

49


Click to View FlipBook Version