The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ss.skr2020, 2019-12-31 00:44:54

DSKP_PJ TAHUN 5

DSKP_PJ TAHUN 5

Keywords: DSKP,PJ TAHUN 5

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN

PENDIDIKAN JASMANI

TAHUN LIMADOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN
(KSSR)

PENDIDIKAN JASMANI

TAHUN LIMA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
APRIL 2014

Cetakan Pertama 2014
© Kementerian Pendidikan Malaysia

Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga
bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat kebenaran
bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks
Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya

TERHAD DRAF

RUKUN NEGARA FALSAFAH PENDIDIKAN
KEBANGSAAN
BAHAWASANYA negara kita Malaysia
mendukung cita-cita untuk mencapai Pendidikan di Malaysia adalah suatu
perpaduan yang lebih erat dalam kalangan usaha yang berterusan ke arah
seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara memperkembang potensi individu secara
hidup demokratik; mencipta masyarakat yang menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan
adil bagi kemakmuran negara akan dapat insan yang seimbang dan harmonis dari segi
dinikmati bersama secara adil dan saksama; intelek, rohani, emosi dan jasmani
menjamin satu cara yang liberal terhadap berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan
tradisi-tradisi kebudayaan yang kaya dan kepada Tuhan.
berbagai-bagai corak; membina satu
masyarakat progresif yang akan Usaha ini adalah bagi bertujuan
menggunakan sains dan teknologi moden; melahirkan warganegara Malaysia yang
berilmu pengetahuan, berketerampilan,
MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan berakhlak mulia, bertanggungjawab dan
menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri
untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan serta memberi sumbangan terhadap
atas prinsip-prinsip berikut :- keharmonian dan kemakmuran keluarga,
masyarakat dan negara.
• KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN
• KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA
• KELUHURAN PERLEMBAGAAN
• KEDAULATAN UNDANG-UNDANG
• KESOPANAN DAN KESUSILAAN

TERHAD DRAF

Bil. Perkara KANDUNGAN
1. Kandungan Muka Surat
2. Pendahuluan ii
3. Matlamat 1
4. Objektif 1
5. Fokus Mata Pelajaran 2
6. Susunan Kandungan Kurikulum 3
7. Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran 3
8. Kemahiran Berfikir Aras Tinggi 4
9. Pentaksiran 5
10. Tafsiran Tahap Penguasaan Umum 6
11. Tafsiran Tahap Penguasaan Pendidikan Jasmani Tahun 5 8
12. Cadangan Agihan Masa 9
13. Modul kemahiran : Gimnastik Asas 10
14. Modul kemahiran : Pergerakan Berirama 11
17

TERHAD DRAF

Bil. Perkara Muka Surat
15. Modul Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Serangan 23
16. Modul Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Jaring 29
17. Modul Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Memadang 35
18. Modul Kemahiran : Olahraga Asas – Asas Berlari 41
19. Modul Kemahiran : Olahraga Asas – Asas Lompatan 47
20. Modul Kemahiran : Olahraga Asas – Asas Balingan 53
22. Modul Kemahiran : Akuatik Asas 59
23. Modul Kemahiran : Rekreasi dan Kesenggangan 65
24. Modul Kecergasan: Konsep Kecergasan 71
25. Modul Kecergasan: Komponen Kecergasan 77

TERHAD DRAF

TERHAD DRAF

PENDAHULUAN Kajian yang dibuat oleh Kementerian Kesihatan
Malaysia, menunjukkan 60.1% rakyat Malaysia tidak
Kurikulum Standard Pendidikan Jasmani Sekolah melakukan aktiviti yang aktif dan menghadapi pelbagai
Rendah digubal berasaskan standard kandungan dan risiko penyakit kronik dan penyakit tidak berjangkit
standard pembelajaran yang perlu murid kuasai dan seperti sakit jantung, diabetes, dan tekanan darah tinggi
capai. Standard kandungan ialah pernyataan spesifik (Noncommunicable Disease Section - Disease Control
tentang perkara yang murid patut ketahui dan boleh Division, 2006). Justeru, tahap kecergasan murid
lakukan dalam suatu tempoh persekolahan yang ditingkatkan melalui amalan dan pengetahuan
merangkumi kemahiran, pengetahuan, dan nilai. Pendidikan Jasmani sejak awal lagi.
Standard pembelajaran merupakan penetapan kriteria
atau indikator pencapaian setiap standard kandungan. Guru yang mengajar Kurikulum Standard
Pendidikan Jasmani Tahun Lima perlu mempunyai
Kurikulum Standard Pendidikan Jasmani Sekolah pengetahuan dan kemahiran asas dalam pergerakan
Rendah juga digubal dengan mengekalkan prinsip-prinsip dan kecergasan berdasarkan disiplin ilmu Pendidikan
Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) Pendidikan Jasmani. Antara displin tersebut melibatkan
Jasmani dan menggunakan Standard Antarabangsa pembelajaran motor, perkembangan motor,
Pendidikan Jasmani dan Sukan Untuk Murid Sekolah oleh biomekanik, suaian fizikal, fisiologi senam, psikologi
International Council for Health, Physical Education, sukan, dan sosiologi sukan dengan menerapkan nilai
Recreational-Sports And Dance (ICHPER-SD) sebagai estetika. Pengajaran dan pembelajaran Kurikulum
panduan. Kandungan kurikulum ini juga masih Standard Pendidikan Jasmani seharusnya
mengekalkan tiga domain pendidikan, iaitu psikomotor, dilaksanakan dalam suasana yang menyeronokkan
kognitif, dan afektif. dengan menekankan aspek keselamatan.

Penggubalan Kurikulum Standard Pendidikan MATLAMAT
Jasmani Sekolah Rendah adalah bertujuan memenuhi
hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan untuk Kurikulum Pendidikan Jasmani Sekolah Rendah
melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi bertujuan membina murid menjadi individu yang cergas
intelek, rohani, emosi, dan jasmani. Kurikulum ini dan sihat serta berkemahiran, berpengetahuan, dan
menyediakan murid ke arah pembinaan modal insan yang mengamalkan nilai murni melalui aktiviti fizikal ke arah
sihat dan cergas. mencapai kesejahteraan hidup.

1

TERHAD DRAF

OBJEKTIF
Murid yang mengikuti pengajaran dan pembelajaran Kurikulum Standard Pendidikan Jasmani Tahun Lima berkebolehan
untuk;-

1. mengaplikasi konsep pergerakan semasa melakukan kemahiran asas pergerakan dengan lakuan yang betul;

2. menguasai kemahiran asas permainan mengikut kategori serangan, jaring, dan memadang dengan lakuan yang
betul;

3. mengaplikasi kemahiran asas pergerakan dan komponen kecergasan semasa melakukan aktiviti rekreasi dan
kesenggangan;

4. melakukan senaman yang dapat meningkatkan tahap kecergasan fizikal;

5. mengenal pasti kedudukan anggota badan yang betul semasa melakukan pergerakan;

6. mengenal pasti aktiviti yang dapat meningkatkan tahap kecergasan fizikal;

7. memerihal kepentingan melakukan aktiviti fizikal secara berkala;

8. mematuhi peraturan dan mengamalkan langkah keselamatan semasa melakukan aktiviti fizikal;

9. mempamerkan tanggungjawab kendiri semasa melakukan aktiviti fizikal;

10. berinteraksi dalam pelbagai cara semasa melakukan aktiviti fizikal;

11. membentuk kumpulan dan bekerjasama dalam kumpulan; dan

12. mengamalkan gaya hidup sihat untuk kesejahteraan.

2

TERHAD DRAF

FOKUS MATA PELAJARAN Modul Kemahiran terdiri daripada:-

Terdapat tiga fokus Kurikulum Standard Pendidikan 1. gimnastik asas;
Jasmani untuk murid Tahun Lima iaitu: menguasai 2. pergerakan berirama;
kemahiran pergerakan berdasarkan konsep pergerakan 3. kemahiran asas permainan yang melibatkan
dalam permainan dan sukan mengikut kategori;
mengaplikasi konsep kecergasan dalam meningkatkan kategori serangan, jaring, dan memadang;
tahap kecergasan fizikal berdasarkan kesihatan; dan 4. olahraga asas yang melibatkan asas berlari,
memupuk elemen keselamatan, pengurusan,
tanggungjawab kendiri, dan interaksi sosial semasa asas lompatan, dan asas balingan;
melakukan aktiviti fizikal. 5. akuatik asas; dan
6. rekreasi dan kesenggangan.
SUSUNAN KANDUNGAN KURIKULUM
Modul Kecergasan pula terdiri daripada:-
Dokumen Kurikulum Standard Pendidikan Jasmani Tahun
Lima merupakan dokumen pembelajaran untuk satu tahun 1. konsep kecergasan;
persekolahan yang disusun secara modular mengikut 2. komponen kecergasan berdasarkan kesihatan iaitu
Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR). Dalam
kurikulum modular, kandungan dikelompokkan kepada kapasiti aerobik, kelenturan, kekuatan otot, daya
bahagian-bahagian yang dinamakan sebagai modul. tahan otot, dan komposisi badan; dan
Modul merangkumi kandungan pembelajaran dalam bentuk 3. pengukuran kecergasan fizikal.
unit kendiri-lengkap (self-contained) yang terdiri daripada
pengetahuan, kemahiran, dan nilai yang telah dikenal pasti Kandungan bagi setiap modul disusun mengikut domain
untuk dikuasai dan dicapai. psikomotor, kognitif, dan afektif. Domain-domain tersebut
mewakili lima aspek iaitu:-
Kurikulum Standard Pendidikan Jasmani Tahun Lima
terdiri daripada Modul Kemahiran dan Modul Kecergasan. Aspek 1 : Kemahiran Pergerakan (Domain Psikomotor)
Kandungan kurikulum ini juga dibahagikan pemberatannya Melalui Aspek 1, murid menguasai pelbagai corak
sebanyak 75% Modul Kemahiran dan 25 % Modul
Kecergasan. pergerakan dan kemahiran motor yang diperlukan untuk
melakukan pelbagai aktiviti fizikal yang terdapat di dalam
Modul Kemahiran.

3

TERHAD DRAF

Aspek 2: Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan Susunan kandungan kurikulum ini bertujuan
(Domain Kognitif) memudahkan pelaksanaan kurikulum. Setiap Modul dalam
dokumen Kurikulum Standard Pendidikan Jasmani Tahun
Melalui Aspek 2, murid dapat mengaplikasi Lima yang hendak dicapai dinyatakan dalam lajur utama iaitu
pengetahuan berkaitan konsep, prinsip, dan strategi Standard Kandungan, Standard Pembelajaran, dan Standard
pergerakan dalam pembelajaran serta mengembangkan Prestasi. Lajur Standard Kandungan mengandungi
kemahiran motor dalam melaksanakan aktiviti fizikal di kandungan yang perlu murid pelajari dalam satu tempoh
dalam Modul Kemahiran. masa, manakala lajur Standard Pembelajaran menunjukkan
apa yang murid perlu kuasai dan capai. Lajur Standard
Aspek 3: Kecergasan Meningkatkan Kesihatan (Domain Prestasi menunjukkan tahap pencapaian murid menguasai
Psikomotor) modul-modul yang dipelajari.

Melalui Aspek 3, murid berkeupayaan meningkatkan PELAKSANAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
dan mengekalkan tahap kecergasan untuk kesihatan dan
prestasi fizikal melalui Modul Kecergasan. Kandungan dalam Kurikulum Standard Pendidikan Jasmani
Tahun Lima adalah setara dengan pencapaian objektif
Aspek 4: Aplikasi Pengetahuan Meningkatkan psikomotor, kognitif, dan afektif dalam pengajaran dan
Kecergasan (Domain Kognitif) pembelajaran Pendidikan Jasmani. Guru boleh memulakan
pengajaran dan pembelajaran dengan Modul Kemahiran atau
Melalui Aspek 4, murid dapat mengaplikasi Modul Kecergasan tanpa terikat dengan susunan modul
pengetahuan berkaitan konsep, prinsip, dan strategi dalam kurikulum ini.
meningkatkan kecergasan untuk kesihatan dan prestasi
fizikal melalui Modul Kecergasan. Pengajaran dan pembelajaran Modul Akuatik Asas dan
Modul Rekreasi dan Kesenggangan merupakan pilihan di
Aspek 5: Kesukanan (Domain Afektif) sekolah. Bagi yang memilih akuatik asas, persekitaran
Melalui Aspek 5, murid berkeupayaan mengukuhkan sekolah hendaklah mempunyai kemudahan kolam dan guru
yang berkelayakan.
amalan Pendidikan Jasmani menerusi elemen
keselamatan, konsep sosiologi, dan psikologi, prinsip, dan Bagi tujuan pengajaran kemahiran, guru menggunakan
strategi untuk melakukan aktiviti fizikal dengan berkesan Modul Kemahiran yang terdiri daripada Aspek 1, Aspek 2,
yang melibatkan:-

1. pengurusan dan keselamatan,
2. tanggungjawab kendiri,
3. interaksi sosial, dan
4. dinamika kumpulan.

4

TERHAD DRAF

dan Aspek 5 secara serentak Manakala untuk pengajaran berprinsip, bermaklumat, dan patriotik serta mempunyai
kecergasan, guru menggunakan Modul Kecergasan yang kemahiran berfikir, berkomunikasi, dan bekerja secara
terdiri daripada Aspek 3, Aspek 4, dan Aspek 5 secara berpasukan. Kemahiran abad ke-21 ini selari dengan enam
serentak. Guru boleh membuat pilihan sama ada mengajar aspirasi yang diperlukan oleh setiap murid untuk berupaya
modul kemahiran atau modul kecergasan terlebih dahulu bersaing pada peringkat global yang digariskan dalam Pelan
tanpa mengabaikan gabungan aspek yang telah Pembangunan Pendidikan Malaysia iaitu setiap murid akan
ditetapkan. mempunyai kemahiran memimpin, kemahiran dwibahasa,
etika dan kerohanian, identiti sosial, pengetahuan, dan
Ringkasannya adalah seperti berikut;- kemahiran berfikir. Kemahiran berfikir telah ditekankan di
dalam kurikulum sejak tahun 1994 dengan memperkenalkan
Aspek 1 Kemahiran Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBKK). Kemahiran berfikir ini
Pergerakan menekan kepada pemikiran dari aras rendah sehingga aras
tinggi. Bermula pada tahun 2011, Kurikulum Standard
Modul 1: Aspek 2 Aplikasi Pengetahuan Sekolah Rendah (KSSR) telah memberi penekanan kepada
Kemahiran dalam Pergerakan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT).

Aspek 5 Kesukanan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi ialah keupayaan untuk
Aspek 3 mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran, dan nilai dalam
Modul 2: Kecergasan membuat penaakulan dan refleksi bagi menyelesaikan
Kecergasan Meningkatkan masalah, membuat keputusan, berinovasi, dan berupaya
Aspek 4 Kesihatan mencipta sesuatu. KBAT adalah merujuk kepada kemahiran
mengaplikasi, menganalisis, menilai, dan mencipta seperti
Aspek 5 Aplikasi Pengetahuan Jadual 1.
Meningkatkan
Kecergasan KBAT Penerangan

Kesukanan Mengaplikasi  Menggunakan

pengetahuan, kemahiran,

dan nilai dalam situasi

KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT) berlainan untuk

Kurikulum kebangsaan bermatlamat untuk melahirkan melaksanakan sesuatu
murid yang seimbang, berdaya tahan, bersifat ingin tahu,
perkara.

5

TERHAD DRAF

Menganalisis  Mencerakinkan maklumat PENTAKSIRAN

kepada bahagian kecil Pentaksiran adalah satu proses mengumpulkan maklumat
murid dan membuat penghakiman tentang produk sesuatu
untuk memahami dengan proses pendidikan. Pentaksiran bertujuan sebagai pengukur
untuk menilai pencapaian murid memperoleh pengetahuan,
lebih mendalam serta menguasai kemahiran, dan mengamalkan nilai semasa
pengajaran dan pembelajaran.
hubung kait antara
Pentaksiran juga menyokong pembelajaran murid dan
bahagian berkenaan. memberi maklum balas berguna kepada pentadbir, guru,
murid, dan ibu bapa atau penjaga tentang perkembangan dan
Menilai  Membuat pertimbangan tahap pencapaian murid.

dan keputusan Bagi mata pelajaran Pendidikan Jasmani, pentaksiran
dibuat semasa proses pengajaran dan pembelajaran yang
menggunakan sedang berlaku. Ianya boleh mengukur penguasan
kemahiran-kemahiran Pendidikan Jasmani menerusi domain
pengetahuan, pengalaman, psikomotor, kognitif, dan afektif. Guru Pendidikan Jasmani
boleh menggunakan pelbagai kaedah untuk mengukur
kemahiran, dan nilai serta pencapaian murid. Antaranya adalah seperti berikut:

memberi justifikasi. 1. Prestasi Kemahiran
Prestasi kemahiran boleh diukur berdasarkan penguasaan
Mencipta  menghasilkan idea atau kemahiran mengikut petunjuk masa, jarak, ketepatan, dan
bentuk perlakuan. Elemen- elemen setiap kemahiran
produk atau kaedah yang dikenal pasti dan tahap penguasaan murid disenaraikan
di dalam ruangan yang disediakan.
kreatif dan inovatif.
2. Senarai semak
Jadual 1 Senarai semak melibatkan senarai langkah-langkah untuk
Kemahiran ini ditulis secara eksplisit di dalam setiap
kurikulum mata pelajaran.

KBAT boleh diaplikasikan di dalam bililik darjah
melalui aktiviti berbentuk menaakul, pembelajaran inkuiri,
penyelesaian masalah dan projek. Guru dan murid perlu
menggunakan alat berfikir seperti peta pemikiran, peta
minda, dan Thinking Hats serta penyoalan aras tinggi di
dalam dan di luar bilik darjah untuk menggalakkan murid
berfikir. Murid diberi tanggungjawab di atas pembelajaran
mereka.

6

TERHAD DRAF

menandakan Ya atau Tidak berdasarkan perlakuan menghasilkan pergerakan yang dikenal pasti atau
murid. perlakuan sesuatu kemahiran atau pengetahuan. Kertas-
pencil juga merupakan satu cara tradisional untuk mengukur
3. Rubrik kefahaman murid dengan menggunakan item berbentuk
Rubrik melibatkan memerihal kemahiran yang perlu aneka pilihan, berstruktur, dan esei.
dikuasai berdasarkan kriteria penilaian. Rubrik juga
memberi maklum balas kualitatif terhadap prestasi murid Guru-guru juga boleh menggunakan pelbagai kaedah
yang melibatkan apa yang murid telah lakukan dan pentaksiran lain yang bersesuaian dengan keperluan sekolah,
tindakan yang boleh dilakukan untuk memperbaiki ciri-ciri murid, dan tujuan pentaksiran.
kelemahan. Rubrik juga boleh digunakan oleh murid
sebagai penilaian kendiri. Standard Prestasi

4. Portfolio Standard prestasi merupakan skala rujukan guru untuk
Portfolio melibatkan persembahan visual berbentuk menentukan pencapaian murid dalam menguasai standard
sampel kerja dan data prestasi dalam bentuk koleksi kandungan dan standard pembelajaran yang ditetapkan.
yang dibuat oleh murid. Portfolio juga menunjukkan
usaha, kemajuan, atau pencapaian dalam suatu tempoh Standard prestasi dibina berdasarkan rubrik yang
tertentu. Guru perlu membimbing murid menghasilkan menunjukkan tahap penguasaan murid terhadap modul-modul
portfolio. yang dikuasai melalui proses pengajaran dan pembelajaran
yang menggunakan pendekatan ansur maju. Rubrik juga
5. Penilaian Kendiri dibina berdasarkan taksonomi kognitif, psikomotor, dan afektif
Penilaian kendiri membolehkan murid menilai tahap bagi mengukur tahap pencapaian berdasarkan domain
pencapaian sendiri. Kaedah ini membolehkan murid lebih psikomotor, kognitif, dan afektif.
bertanggungjawab terhadap proses pembelajaran.
Melalui kaedah ini murid boleh merancang penetapan Standard prestasi mengandungi enam tahap
matlamat, menyimpan progres penguasaan kemahiran penguasaan yang disusun secara hieraki di mana Tahap
dan pelan kecergasan dengan menggunakan buku log, Penguasaan 1 menunjukkan pencapaian terendah sehingga
diari atau carta. pencapaian tertinggi iaitu Tahap Penguasaan 6. Setiap
pernyataan tahap penguasaan ditafsirkan secara generik
6. Kertas-Pensel sebagai aras tertentu untuk memberi gambaran holistik
Guru boleh mengemukakan soalan pendek yang tentang pencapaian murid dan pelaporan individu. Tafsiran
memerlukan murid menjawab secara ringkas berkaitan pernyataan tahap penguasaan adalah seperti berikut:-

7

TERHAD DRAF

TAFSIRAN TAHAP PENGUASAAN UMUM

TAHAP TAFSIRAN
PENGUASAAN
Murid berupaya menggunakan pengetahuan dan kemahiran sedia ada untuk digunakan pada situasi
6 baharu secara sistematik, bersikap positif, kreatif dan inovatif serta boleh dicontohi.

Murid melaksanakan sesuatu kemahiran pada situasi baharu, dengan mengikut prosedur atau
5 secara sistematik, serta tekal dan bersikap positif.

Murid melaksanakan sesuatu kemahiran dengan beradab, iaitu mengikut prosedur atau secara
4 sistematik.

3 Murid menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan sesuatu kemahiran pada suatu situasi.

Murid menunjukkan kefahaman untuk menukar bentuk komunikasi atau menterjemah serta
2 menjelaskan apa yang telah dipelajari.

Murid tahu perkara asas, atau boleh melakukan kemahiran asas atau memberi respons terhadap
1 perkara yang asas.

8

TERHAD DRAF

TAFSIRAN TAHAP PENGUASAAN PENDIDIKAN JASMANI TAHUN LIMA

TAHAP PERNYATAAN STANDARD PRESTASI
PENGUASAAN
Murid boleh menghasilkan idea kreatif dan inovatif, melaksanakan idea tersebut dalam kemahiran
6 pergerakan dan kecergasan, boleh menunjukcara sesuatu kemahiran secara tekal, mempamerkan
amalan kesukanan, dan boleh berkomunikasi tentang kemahiran tersebut, serta boleh
mempraktikkan kemahiran tersebut ke arah gaya hidup sihat untuk kesejahteraan.

Murid boleh mengaplikasi pengetahuan tentang konsep pergerakan, prinsip, dan strategi dalam
5 kemahiran dan kecergasan ke dalam situasi baharu secara positif dengan melakukannya mengikut

prosedur yang sistematik, lakuan yang betul, dan tekal serta mempamerkan amalan kesukanan.

Murid boleh mengaplikasi pengetahuan tentang konsep pergerakan, prinsip, dan strategi dalam
4 kemahiran dan kecergasan semasa melakukan kemahiran pergerakan dan senaman kecergasan

fizikal dengan lakuan yang betul, turutan yang betul atau mengikut prosedur yang sistematik.

3 Murid boleh mengaplikasi pengetahuan berkaitan konsep, prinsip, dan strategi pergerakan bagi
Modul Kemahiran dan mengaplikasi pengetahuan berkaitan konsep, prinsip, dan strategi

meningkatkan kecergasan untuk kesihatan bagi Modul Kecergasan semasa melakukan kemahiran

pergerakan dan aktiviti kecergasan.

2 Murid boleh melakukan kemahiran pergerakan dan senaman kecergasan fizikal serta menyatakan
dengan ringkas atau menterjemahkan pengetahuan berkaitan kemahiran dan senaman tersebut

dalam bentuk penerangan atau pergerakan.

1 Murid boleh melakukan kemahiran pergerakan dan senaman kecergasan fizikal atau tahu perkara
asas tentang sesuatu kemahiran yang akan dilakukan.

9

TERHAD DRAF

CADANGAN AGIHAN MASA

Modul Kandungan Kurikulum Bilangan Waktu
Kemahiran Aspek 1 dan 2 8
Gimnastik asas

Pergerakan berirama 4
Kemahiran asas permainan 20

Olahraga asas 8

Akuatik asas atau 4
Rekreasi dan kesenggangan

Kecergasan Aspek 3 dan 4
Konsep kecergasan
4

Kapasiti aerobik 4

Kelenturan 2

Kekuatan dan daya tahan otot 4
Komposisi badan 2

Pentaksiran kecergasan fizikal 2

Jumlah 62

Nota: 1. Guru boleh memilih antara akuatik asas atau rekreasi dan kesenggangan dalam pengajaran dan pembelajaran
Pendidikan Jasmani. Bagi yang memilih akuatik asas, persekitaran sekolah hendaklah mempunyai kemudahan dan guru
yang berkelayakan.

2. Aspek 5 dilaksanakan dalam pengajaran dan pembelajaran Modul Kemahiran dan Modul Kecergasan.

10

TERHAD DRAF

MODUL KEMAHIRAN : GIMNASTIK ASAS

11

TERHAD DRAF

12

TERHAD DRAF

TAHUN 5

MODUL KEMAHIRAN : GIMNASTIK ASAS

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI

ASPEK 1 : KEMAHIRAN PERGERAKAN (DOMAIN PSIKOMOTOR) TAHAP PENGUASAAN 1

 Boleh melakukan imbangan pelbagai tapak

1.1 Berkebolehan 1.1.1 Melakukan Lombol Kangkang. sokongan di atas bangku gimnastik.

melakukan kemahiran 1.1.2 Melakukan Hambur Arab.  Boleh melompat menegak di atas trampolin

hambur dan berulang-ulang kali.

pendaratan dengan  Boleh bergayut dengan pelbagai genggaman

lakuan yang betul. tangan.

 Boleh melakukan hambur kangkang di atas

1.2 Berkebolehan 1.2.1 Mengawal imbangan badan semasa dan bangku gimnastik dengan sokongan.

melakukan selepas melakukan Lombol Kangkang

pergerakan yang dan Hambur Arab. TAHAP PENGUASAAN 2

memerlukan kawalan 1.2.2 Melakukan rangkaian imbangan yang  Boleh melakukan putaran 90˚ di atas trampolin

badan dan sokongan. melibatkan beberapa tapak sokongan di dan mendarat dengan kedua-dua belah kaki di

atas lantai dan bangku gimnastik. atas trampolin.

1.3 Berkebolehan 1.3.1  Boleh melejang kaki ke posisi dirian tangan
melakukan kemahiran 1.3.2 Bergayut dan mengayun pada palang dengan kedu-dua belah tangan di atas lantai.
gayut dan ayun dengan dengan genggaman atas, genggaman  Boleh mengayun dengan pelbagai genggaman
lakuan yang betul. bawah, dan genggaman campuran tangan.
dengan pelbagai posisi badan dan kaki.  Boleh menyatakan otot-otot yang menghasilkan
Menyokong badan di atas palang daya semasa melakukan hambur melalui bangku
dengan kedua-dua belah tangan dan gimnastik.
mengayun badan.

1.4 Berkebolehan 1.4.1 Melakukan putaran menegak 180º di TAHAP PENGUASAAN 3
melakukan kemahiran 1.4.2 atas trampolin dan mendarat dengan
putaran dengan lakuan kedua-dua belah kaki serta lutut difleksi.  Boleh melakukan putaran 180˚ di atas trampolin
yang betul. Melakukan putaran menegak 180º di
atas trampolin dengan membuat dan mendarat dengan kedua-dua belah kaki di
pelbagai bentuk badan dan mendarat di
atas trampolin dengan kedua-dua belah atas trampolin.

 Boleh melakukan lombol kangkang melangkaui

rakan yang membongkok dengan

mengaplikasikan konsep kestabilan.

13

TERHAD DRAF

TAHUN 5

MODUL KEMAHIRAN : GIMNASTIK ASAS

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI

kaki serta lutut difleksi.  Boleh mengaplikasikan perubahan pusat graviti
semasa melakukan putaran roda.

 Boleh mengimbang badan di atas palang dan
mengayun badan dengan mengaplikasikan

konsep kestabilan.

ASPEK 2 : APLIKASI PENGETAHUAN DALAM PERGERAKAN (DOMAIN TAHAP PENGUASAAN 4
KOGNITIF  Boleh melakukan putaran 180˚ dengan membuat

Gimnastik Asas 2.1.1 Mengenal pasti otot-otot utama yang pelbagai bentuk badan di atas trampolin dan
2.1 Berkebolehan menghasilkan daya semasa melakukan mendarat dengan kedua-dua belah kaki di atas
Lombol Kangkang dan Hambur Arab. trampolin dengan lakuan yang betul.
mengaplikasi konsep  Boleh melakukan lombol kangkang dan hambur
hambur dan pendaratan arab dengan lakuan yang betul.
dalam pergerakan.  Boleh melakukan rangkaian imbangan di atas
lantai dan bangku gimnastik yang melibatkan
2.2 Berkebolehan 2.2.1 Mengenal pasti perubahan kedudukan gabungan pergerakan lokomotor dan imbangan
mengaplikasi konsep 2.2.2 pusat graviti semasa melakukan Lombol dengan turutan yang betul.
kawalan badan dan Kangkang dan Hambur Arab.  Boleh mengaplikasikan perubahan pusat graviti
sokongan dalam Mengenal pasti jenis-jenis imbangan semasa mengimbang badan di atas palang dan
pergerakan. yang digunakan dalam rangkaian mengayun badan ke posisi gayut serta
imbangan. mengayun dengan pelbagai posisi badan dan
kaki dengan lakuan yang betul.
2.3 Berkebolehan 2.3.1 Mengenal pasti posisi badan dan kaki
mengaplikasi konsep 2.3.2 yang sesuai semasa mengayun. TAHAP PENGUASAAN 5
gayut dan ayun dalam Mengenal pasti genggaman yang sesuai  Boleh melakukan rangkaian pergerakan dengan
pergerakan. mengikut posisi badan semasa
menyokong badan dengan kedua-dua mengaplikasikan kemahiran hambur arab,
belah tangan di atas palang dan rangkaian imbangan dan putaran 180˚ dengan
mengayun. pelbagai bentuk badan pada senaman lantai,
serta kemahiran lombol kangkang dengan lakuan

14

TERHAD DRAF

TAHUN 5

MODUL KEMAHIRAN : GIMNASTIK ASAS

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI

2.4 Berkebolehan 2.4.1 Mengenal pasti aksi-aksi bentuk badan yang betul dan konsisten. keyakinan dan
mengaplikasi konsep 2.4.2 yang membantu putaran. semasa melakukan
putaran dalam Mengenal pasti hubung kait antara  Boleh menunjukkan
pergerakan. bentuk badan dengan putaran. tanggungjawab kendiri
aktiviti.

ASPEK 5 : KESUKANAN (DOMAIN AFEKTIF) TAHAP PENGUASAAN 6

Pengurusan dan 5.1.1 Menerangkan persediaan diri dan  Boleh merancang dan mempersembahkan
Keselamatan pakaian berdasarkan aktiviti yang rangkaian imbangan pelbagai tapak sokongan
5.1 Berkebolehan mematuhi 5.1.2 dijalankan. secara berkumpulan.
dan mengamalkan elemen 5.1.3 Menyimpan peralatan Pendidikan
pengurusan dan 5.1.4 Jasmani berdasarkan spesifikasi alatan.  Boleh menunjuk cara kemahiran putaran di atas
keselamatan. Mematuhi peraturan keselamatan di trampolin, hambur arab, lombol kangkang,
tempat melakukan aktiviti. bergayut dan mengayun pada palang secara
Mengenal pasti ruang yang selamat tekal dengan lakuan yang betul.
untuk melakukan aktiviti.
 Boleh mematuhi dan mengamalkan elemen
pengurusan dan keselamatan.

Tanggungjawab Kendiri 5.2.1 Meningkatkan komponen kecergasan
5.2 Menunjukkan keyakinan 5.2.2 berdasarkan kesihatan.
Mempamerkan keyakinan untuk
dan tanggungjawab kendiri 5.2.3 melakukan pelbagai kemahiran
semasa melakukan aktiviti 5.2.4 pergerakan.
fizikal. Memilih tindakan untuk menyelesaikan
masalah berdasarkan rekod kecergasan.
Menerima keputusan dalam permainan
secara positif.

15

TERHAD DRAF

TAHUN 5

MODUL KEMAHIRAN : GIMNASTIK ASAS

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI

Interaksi Sosial 5.3.1 Berkomunikasi antara rakan, guru, dan
5.3 Berkebolehan ahli kumpulan semasa melakukan
5.3.2 aktiviti.
berkomunikasi dalam 5.3.3 Mengiktiraf kebolehan dan menerima
pelbagai cara semasa kekurangan rakan sebaya.
melakukan aktiviti fizikal Memberi dan menerima maklum balas secara
terbuka.

Dinamika Kumpulan 5.4.1 Melibatkan diri secara aktif sebagai ahli kumpulan.
5.4 Berkebolehan membentuk 5.4.2 Menerima ahli baharu dalam kumpulan yang
dibentuk.
kumpulan dan 5.4.3 Membimbing ahli kumpulan semasa melakukan
bekerjasama dalam aktiviti.
kumpulan. 5.4.4 Menerima kelemahan rakan sepasukan dan
kekuatan pihak lawan sebagai cabaran.
5.4.5 Berperanan sebagai ketua kumpulan.
5.4.6 Patuh kepada arahan ketua.
5.4.7 Bekerjasama dalam kumpulan semasa melakukan
aktiviti.

16

TERHAD DRAF

MODUL KEMAHIRAN : PERGERAKAN BERIRAMA

17

TERHAD DRAF

18

TERHAD DRAF

TAHUN 5

MODUL KEMAHIRAN : PERGERAKAN BERIRAMA

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI

ASPEK 1 : KEMAHIRAN PERGERAKAN (DOMAIN PSIKOMOTOR) TAHAP PENGUASAAN 1
 Boleh melakukan pergerakan kreatif bertema
1.5 Berkebolehan melakukan 1.5.1 Mereka cipta pergerakan kreatif bertema
pelbagai corak 1.5.2 menggunakan props berdasarkan menggunakan props yang ditiru mengikut muzik
pergerakan mengikut konsep pergerakan mengikut muzik yang didengar.
irama. yang didengar.
Melakukan pergerakan kreatif bertema TAHAP PENGUASAAN 2
yang direka cipta menggunakan props  Boleh mengaplikasi konsep pergerakan seperti
mengikut muzik yang didengar.
arah dan aras semasa melakukan pergerakan
ASPEK 2 : APLIKASI PENGETAHUAN DALAM PERGERAKAN (DOMAIN kreatif bertema menggunakan props mengikut
KOGNITIF) muzik yang didengar.
 Boleh menyatakan props yang sesuai digunakan
dalam pergerakan.

2.5 Berkebolehan 2.5.1 Mengenal pasti konsep pergerakan TAHAP PENGUASAAN 3
mengaplikasi konsep yang melibatkan arah, aras, laluan,  Boleh mengaplikasikan konsep pergerakan
pergerakan mengikut kualiti pergerakan, dan hubungan
irama. yang digunakan dalam pergerakan seperti arah, aras, laluan, kualiti pergerakan dan
kreatif bertema. hubungan dengan rakan semasa melakukan
pergerakan kreatif bertema menggunakan props
ASPEK 5 : KESUKANAN (DOMAIN AFEKTIF) mengikut muzik yang didengar.

Pengurusan dan 5.1.1 Menerangkan persediaan diri dan TAHAP PENGUASAAN 4
Keselamatan pakaian berdasarkan aktiviti yang  Boleh melakukan pergerakan kreatif bertema
5.1 Berkebolehan mematuhi 5.1.2 dijalankan.
dan mengamalkan elemen 5.1.3 Menyimpan peralatan Pendidikan menggunakan props berdasarkan konsep
pengurusan dan Jasmani berdasarkan spesifikasi alatan. pergerakan dengan turutan pergerakan yang
keselamatan. sesuai mengikut muzik yang didengar.
Mematuhi peraturan keselamatan di  Boleh mengenal pasti konsep pergerakan yang
tempat melakukan aktiviti. digunakan dalam pergerakan kreatif bertema.

19

TERHAD DRAF

TAHUN 5

MODUL KEMAHIRAN : PERGERAKAN BERIRAMA

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI

Tanggungjawab Kendiri 5.1.4 Mengenal pasti ruang yang selamat TAHAP PENGUASAAN 5
5.2 Menunjukkan keyakinan untuk melakukan aktiviti.  Boleh mereka cipta pergerakan kreatif bertema
5.2.1
dan tanggungjawab kendiri 5.2.2 Meningkatkan komponen kecergasan menggunakan props berdasarkan konsep
semasa melakukan aktiviti 5.2.3 berdasarkan kesihatan. pergerakan mengikut muzik yang didengar
fizikal. 5.2.4 Mempamerkan keyakinan untuk secara berkumpulan.
5.2.5 melakukan pelbagai kemahiran  Boleh mengenal pasti tema dan watak yang
Interaksi Sosial pergerakan. dipilih dalam pergerakan.
5.3 Berkebolehan 5.3.1 Memilih tindakan untuk menyelesaikan  Boleh mengenal pasti konsep pergerakan yang
5.3.2 masalah berdasarkan rekod kecergasan. digunakan dalam pergerakan kreatif bertema.
berkomunikasi dalam 5.3.3 Menerima cabaran dan berasa seronok  Boleh berkomunikasi dalam pelbagai cara
pelbagai cara semasa semasa melakukan aktiviti. semasa melakukan aktiviti pergerakan berirama.
melakukan aktiviti fizikal. Menerima keputusan dalam permainan
secara positif. TAHAP PENGUASAAN 6
 Boleh mempersembahkan pergerakan kreatif
Berkomunikasi antara rakan, guru, dan
ahli kumpulan semasa melakukan bertema menggunakan props yang telah direka
aktiviti. cipta dalam kumpulan dengan turutan
Mengiktiraf kebolehan dan menerima pergerakan yang sesuai dan seragam
kekurangan rakan sebaya. berdasarkan konsep pergerakan mengikut muzik
Memberi dan menerima maklum balas yang didengar.
secara terbuka.  Boleh menunjukkan keyakinan dan
tanggungjawab kendiri semasa melakukan aktiviti
pergerakan berirama.
 Boleh menggunakan pergerakan berirama
sebagai aktiviti meningkatkan kecergasan.

20

TERHAD DRAF

TAHUN 5

MODUL KEMAHIRAN : PERGERAKAN BERIRAMA

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI

Dinamika Kumpulan 5.4.1 Melibatkan diri secara aktif sebagai ahli
5.4 Berkebolehan kumpulan.
5.4.2
membentuk kumpulan dan Menerima ahli baharu dalam kumpulan
bekerjasama dalam 5.4.3 yang dibentuk.
kumpulan. 5.4.4
Membimbing ahli kumpulan semasa
5.4.5 melakukan aktiviti.
5.4.6 Menerima kelemahan rakan sepasukan
5.4.7 dan kekuatan pihak lawan sebagai
cabaran.
Berperanan sebagai ketua kumpulan.
Patuh kepada arahan ketua.
Bekerjasama dalam kumpulan semasa
melakukan aktiviti.

21

TERHAD DRAF

22

TERHAD DRAF

MODUL KEMAHIRAN : KEMAHIRAN ASAS PERMAINAN
KATEGORI SERANGAN

23

TERHAD DRAF

24

TERHAD DRAF

TAHUN 5

MODUL KEMAHIRAN : KEMAHIRAN ASAS PERMAINAN KATEGORI SERANGAN

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI

ASPEK 1 : KEMAHIRAN PERGERAKAN (DOMAIN PSIKOMOTOR) TAHAP PENGUASAAN 1

 Boleh melakukan pelbagai teknik menghantar

1.6 Berkebolehan melakukan 1.6.1 Melakukan pelbagai teknik hantaran bola ke bola, menerima bola dan mengelecek bola

kemahiran asas permainan sasaran dengan menggunakan alatan dan menggunakan tangan, kaki dan alatan.

kategori serangan anggota badan yang dibenarkan.

dengan lakuan yang 1.6.2 Menerima hantaran bola dari pelbagai jarak TAHAP PENGUASAAN 2

betul. dan arah dengan menggunakan alatan dan  Boleh mengenal pasti pelbagai teknik

anggota badan yang dibenarkan. menghantar bola ke sasaran.

1.6.3 Mengelecek bola melepasi pemain lawan  Boleh menghantar bola dengan pelbagai teknik

dan mengawal bola daripada direbut. ke sasaran, menerima bola dari pelbagai jarak

1.6.4 Melakukan pergerakan mengadang bagi menggunakan alatan dan anggota badan yang

mengecilkan ruang pemain lawan. dibenarkan.

1.6.5 Memintas bola yang dihantar oleh pemain

lawan dan menghantar kepada rakan yang TAHAP PENGUASAAN 3

1.6.6 bergerak.  Boleh mengelecek bola melepasi pemain lawan
1.6.7 Melakukan takel, mengawal bola, dan dan mengawal bola serta menyatakan situasi
menghantar kepada rakan sepasukan. yang sesuai untuk mengelecek.
Menjaring dengan melepasi pengadang.
 Boleh melakukan takel bola dan mengawal bola

serta menghantar bola kepada rakan..

ASPEK 2 : APLIKASI PENGETAHUAN DALAM PERGERAKAN (DOMAIN  Boleh mengadang pemain lawan dan
KOGNITIF)
menyatakan kedudukan pengadang yang sesuai

untuk mengecilkan ruang pemain lawan.

2.6 Berkebolehan 2.6.1 Mengenal pasti pelbagai cara menghantar TAHAP PENGUASAAN 4
mengaplikasi konsep 2.6.2 bola ke sasaran.
pergerakan dan prinsip 2.6.3 Mengenal pasti ruang yang sesuai untuk  Boleh menghantar bola ke sasaran, mengelecek
mekanik dalam menerima bola. melepasi pemain lawan, mengadang, memintas,
kemahiran asas takel dan menjaring melepasi pengadang dengan
permainan kategori Mengenal pasti situasi yang sesuai untuk lakuan yang betul.
serangan. mengelecek.
 Boleh menyatakan ruang yang sesuai untuk
menerima bola yang dihantar.

25

TERHAD DRAF

TAHUN 5

MODUL KEMAHIRAN : KEMAHIRAN ASAS PERMAINAN KATEGORI SERANGAN

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI

2.6.4 Mengenal pasti kedudukan pengadang yang TAHAP PENGUASAAN 5

2.6.5 sesuai untuk mengecilkan ruang  Boleh mengenal pasti ruang yang sesuai untuk
2.6.6 menerima bola yang dihantar.
pergerakan pihak lawan dan memintas bola.
 Boleh berkomunikasi dengan pelbagai cara
Mengenal pasti situasi yang sesuai untuk semasa melakukan aktiviti dalam kemahiran
kategori serangan.
melakukan takel.

Mengenal pasti situasi yang sesuai untuk

menjaring.

ASPEK 5 : KESUKANAN (DOMAIN AFEKTIF) TAHAP PENGUASAAN 6

Pengurusan dan 5.1.1 Menerangkan persediaan diri dan pakaian  Boleh menggunakan pelbagai kemahiran kategori
Keselamatan 5.1.2 berdasarkan aktiviti yang dijalankan. serangan dalam permainan kecil.
5.1 Berkebolehan mematuhi
dan mengamalkan elemen Menyimpan peralatan Pendidikan Jasmani  Boleh merancang strategi yang sesuai dalam
pengurusan dan berdasarkan spesifikasi alatan. permainan untuk mencapai kemenangan.
keselamatan.
 Boleh membentuk kumpulan dan bekerjasama
dalam kumpulan semasa melakukan aktiviti

dalam kemahiran kategori serangan.

5.1.3 Mematuhi peraturan keselamatan di tempat
melakukan aktiviti.

5.1.4 Mengenal pasti ruang yang selamat untuk
melakukan aktiviti.

Tanggungjawab Kendiri 5.2.1 Meningkatkan komponen kecergasan
5.2 Menunjukkan keyakinan 5.2.2 berdasarkan kesihatan.
5.2.3 Mempamerkan keyakinan untuk melakukan
dan tanggungjawab kendiri 5.2.4 pelbagai kemahiran pergerakan.
semasa melakukan aktiviti Memilih tindakan untuk menyelesaikan
fizikal. masalah berdasarkan rekod kecergasan.
Menerima cabaran dan berasa seronok
semasa melakukan aktiviti.

26

TERHAD DRAF

TAHUN 5

MODUL KEMAHIRAN : KEMAHIRAN ASAS PERMAINAN KATEGORI SERANGAN

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI

5.2.5 Menerima keputusan dalam permainan
secara positif.

Interaksi Sosial 5.3.1 Berkomunikasi antara rakan, guru, dan ahli
5.3 Berkebolehan 5.3.2 kumpulan semasa melakukan aktiviti.
5.3.3 Mengiktiraf kebolehan dan menerima
berkomunikasi dalam kekurangan rakan sebaya.
pelbagai cara semasa
melakukan aktiviti fizikal. Memberi dan menerima maklum balas
secara terbuka.

Dinamika Kumpulan 5.4.1 Melibatkan diri secara aktif sebagai ahli
5.4 Berkebolehan kumpulan.
5.4.2
membentuk kumpulan dan Menerima ahli baharu dalam kumpulan yang
bekerjasama dalam 5.4.3 dibentuk.
kumpulan.
5.4.4 Membimbing ahli kumpulan semasa
melakukan aktiviti.
5.4.5 Menerima kelemahan rakan sepasukan dan
5.4.6 kekuatan pihak lawan sebagai cabaran.
5.4.7 Berperanan sebagai ketua kumpulan.
Patuh kepada arahan ketua.
Bekerjasama dalam kumpulan semasa
melakukan aktiviti.

27

TERHAD DRAF

28

TERHAD DRAF

MODUL KEMAHIRAN : KEMAHIRAN ASAS PERMAINAN
KATEGORI JARING

29

TERHAD DRAF

30

TERHAD DRAF

TAHUN 5

MODUL KEMAHIRAN : KEMAHIRAN ASAS PERMAINAN KATEGORI JARING

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI

ASPEK 1 : KEMAHIRAN PERGERAKAN (DOMAIN PSIKOMOTOR) TAHAP PENGUASAAN 1

 Boleh melakukan pelbagai servis dan hantaran

1.7 Berkebolehan 1.7.1 Melakukan pelbagai jenis servis dengan menggunakan alatan dan anggota

melakukan kemahiran menggunakan alatan dan anggota badan badan.

asas permainan 1.7.2 yang dibenarkan.  Boleh menghantar bola kepada rakan
kategori jaring dengan 1.7.3 Melakukan pelbagai jenis hantaran menggunakan kaki serta membuat pukulan pepat
lakuan yang betul. menggunakan alatan dan anggota badan dan pukulan kilas menggunakan raket.
yang dibenarkan mengikut situasi.
Melakukan kemahiran voli menggunakan  Boleh melakukan servis bawah menggunakan
alatan. raket dan tangan

1.7.4 Melakukan smesy menggunakan alatan. TAHAP PENGUASAAN 2

1.7.5 Melakukan rejaman dan libasan  Boleh melakukan servis atas serta menghantar

menggunakan anggota badan yang bola dengan pukulan pepat dan pukulan kilas

dibenarkan. menggunakan raket kepada pemain lawan.

1.7.6 Melakukan pelbagai lakuan adangan.  Boleh melakukan servis menggunakan kaki serta

menghantar bola kepada rakan sepasukan atau

ASPEK 2 : APLIKASI PENGETAHUAN DALAM PERGERAKAN (DOMAIN pemain lawan.

KOGNITIF)  Boleh mengenal pasti titik kontak untuk

menghasilkan pelbagai hantaran.

2.7 Berkebolehan 2.6.1 Mengenal pasti pelbagai cara menghantar

mengaplikasi konsep bola ke sasaran. TAHAP PENGUASAAN 3
pergerakan dan prinsip
mekanik dalam 2.6.2 Mengenal pasti ruang yang sesuai untuk  Boleh melakukan kemahiran voli dan smesy
kemahiran asas 2.6.3 menerima bola.
permainan kategori 2.6.4 dengan menggunakan alatan raket.
jaring. Mengenal pasti situasi yang sesuai untuk
2.6.5 mengelecek.  Boleh merejam bola menggunakan tangan
Mengenal pasti kedudukan pengadang yang dan melibas bola dengan kaki.

sesuai untuk mengecilkan ruang  Boleh menyatakan dengan ringkas perkaitan
pergerakan pihak lawan dan memintas bola. antara kelajuan kontak alatan atau anggota
Mengenal pasti situasi yang sesuai untuk badan dengan kelajuan objek pasca kontak.

melakukan takel.

31

TERHAD DRAF

TAHUN 5

MODUL KEMAHIRAN : KEMAHIRAN ASAS PERMAINAN KATEGORI JARING

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI

2.6.6 Mengenal pasti situasi yang sesuai untuk

menjaring.

ASPEK 5 : KESUKANAN (DOMAIN AFEKTIF) TAHAP PENGUASAAN 4
 Boleh melakukan pelbagai servis dengan raket

dan anggota badan, pelbagai pukulan dan

Pengurusan dan menghantar bola, voli, smesy, rejaman serta
Keselamatan
5.1 Berkebolehan mematuhi libasan dengan lakuan yang betul.
dan mengamalkan elemen
pengurusan dan 5.1.1 Menerangkan persediaan diri dan pakaian  Boleh melakukan pelbagai adangan untuk
keselamatan. 5.1.2
berdasarkan aktiviti yang dijalankan. mengadang bola yang dihantar dan menyatakan

Menyimpan peralatan Pendidikan Jasmani adangan yang sesuai mengikut situasi.

berdasarkan spesifikasi alatan.

5.1.3 Mematuhi peraturan keselamatan di tempat TAHAP PENGUASAAN 5

melakukan aktiviti.  Boleh mengaplikasikan konsep ruang semasa

5.1.4 Mengenal pasti ruang yang selamat untuk melakukan kemahiran kategori jaring dengan

melakukan aktiviti. lakuan yang betul dan konsisten.

 Boleh berkomunikasi dengan pelbagai cara

Tanggungjawab Kendiri 5.2.1 Meningkatkan komponen kecergasan semasa melakukan aktiviti dalam kemahiran
5.2 Menunjukkan keyakinan 5.2.2 berdasarkan kesihatan. kategori serangan.
Mempamerkan keyakinan untuk melakukan
dan tanggungjawab kendiri pelbagai kemahiran pergerakan. TAHAP PENGUASAAN 6
semasa melakukan aktiviti  Boleh menggunakan pelbagai kemahiran kategori
fizikal.

5.2.3 Memilih tindakan untuk menyelesaikan jaring dalam permainan kecil.

5.2.4 masalah berdasarkan rekod kecergasan.  Boleh merancang strategi yang sesuai dalam
5.2.5 Menerima cabaran dan berasa seronok permainan untuk mencapai kemenangan.
semasa melakukan aktiviti.
Menerima keputusan dalam permainan  Boleh membentuk kumpulan dan bekerjasama
secara positif. dalam kumpulan semasa melakukan aktiviti
dalam kemahiran kategori serangan.

32

TERHAD DRAF

TAHUN 5

MODUL KEMAHIRAN : KEMAHIRAN ASAS PERMAINAN KATEGORI JARING

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI

Interaksi Sosial 5.3.1 Berkomunikasi antara rakan, guru, dan ahli
5.3 Berkebolehan 5.3.2 kumpulan semasa melakukan aktiviti.
5.3.3 Mengiktiraf kebolehan dan menerima
berkomunikasi dalam kekurangan rakan sebaya.
pelbagai cara semasa
melakukan aktiviti fizikal. Memberi dan menerima maklum balas
secara terbuka.

Dinamika Kumpulan 5.4.1 Melibatkan diri secara aktif sebagai ahli
5.4 Berkebolehan kumpulan.
5.4.2
membentuk kumpulan dan Menerima ahli baharu dalam kumpulan yang
bekerjasama dalam 5.4.3 dibentuk.
kumpulan.
5.4.4 Membimbing ahli kumpulan semasa
melakukan aktiviti.
5.4.5 Menerima kelemahan rakan sepasukan dan
5.4.6 kekuatan pihak lawan sebagai cabaran.
5.4.7 Berperanan sebagai ketua kumpulan.
Patuh kepada arahan ketua.
Bekerjasama dalam kumpulan semasa
melakukan aktiviti.

33

TERHAD DRAF

34

TERHAD DRAF

MODUL KEMAHIRAN : KEMAHIRAN ASAS PERMAINAN
KATEGORI MEMADANG

35

TERHAD DRAF

36

TERHAD DRAF

TAHUN 5

MODUL KEMAHIRAN : KEMAHIRAN ASAS PERMAINAN KATEGORI MEMADANG

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI

ASPEK 1 : KEMAHIRAN PERGERAKAN (DOMAIN PSIKOMOTOR) TAHAP PENGUASAAN 1

 Boleh membaling bola, memukul dan
menangkap bola..
1.8 Berkebolehan 1.8.1 Membaling bola dengan tangan lurus
melakukan kemahiran mengikut arah pusingan jam ke petak TAHAP PENGUASAAN 2
asas permainan 1.8.2 sasaran.
kategori memadang Membaling bola dengan tangan lurus  Boleh membaling ikut arah pusingan jam dan
dengan lakuan yang 1.8.3 mengikut arah lawan pusingan jam ke petak lawan pusingan jam serta menangkap bola yang
betul. 1.8.4 sasaran. melantun.
Memukul bola ke pelbagai arah dan jarak
1.8.5 serta bergerak ke kawasan yang ditetapkan.  Boleh menyatakan teknik membaling bola
1.8.6 Menahan bola ke pelbagai arah dengan dengan tangan lurus.
alatan pemukul dan bergerak ke kawasan
yang ditetapkan. TAHAP PENGUASAAN 3
Membaling bola menggunakan balingan
bawah.  Boleh mengaplikasikan titik pelepasan (point of
Menangkap bola yang melantun. release) semasa membaling bola dengan
balingan bawah, membaling bola dengan tangan
ASPEK 2 : APLIKASI PENGETAHUAN DALAM PERGERAKAN (DOMAIN lurus mengikut arah pusingan jam, dan arah
KOGNITIF) lawan pusingan jam.

 Boleh memukul bola dengan alatan pemukul ke
suatu jarak dengan mengaplikasikan konsep
pemindahan daya.

2.8 Berkebolehan 2.8.1 Menyatakan teknik membaling bola dengan TAHAP PENGUASAAN 4
mengaplikasi konsep 2.8.2 tangan lurus ke petak sasaran.
pergerakan dan 2.8.3 Menyatakan perkaitan antara pemindahan  Boleh membaling bola balingan bawah dan
prinsip mekanik dalam daya dengan jarak pukulan. membaling bola dengan tangan lurus mengikut
kemahiran asas arah jam serta arah lawan pusingan jam ke
permainan kategori Menyatakan perkaitan antara kedudukan petak sasaran dengan lakuan yang betul.
memadang. permukaan alatan pemukul dengan arah
pergerakan bola semasa memukul atau  Boleh memukul dan menahan bola ke pelbagai
menahan dengan alatan pemukul. arah dengan mengaplikasikan kedudukan
permukaan alatan pemukul dengan arah
pergerakan bola serta bergerak ke kawasan

37

TERHAD DRAF

TAHUN 5

MODUL KEMAHIRAN : KEMAHIRAN ASAS PERMAINAN KATEGORI MEMADANG

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI

2.8.4 Mengenal pasti titik pelepasan (point of yang ditetapkan dengan lakuan yang betul.
2.8.5 release) paling sesuai semasa melepaskan
bola dalam kemahiran balingan bawah. TAHAP PENGUASAAN 5
Menyatakan kedudukan tangan semasa  Boleh mengaplikasi konsep ruang semasa
menangkap bola lantun.
melakukan kemahiran kategori memadang
ASPEK 5 : KESUKANAN (DOMAIN AFEKTIF) dengan lakuan yang betul dan konsisten.
 Boleh membentuk kumpulan dan bekerjasama
Pengurusan dan 5.1.1 Menerangkan persediaan diri dan pakaian dalam kumpulan semasa melakukan aktiviti
Keselamatan 5.1.2 berdasarkan aktiviti yang dijalankan. kemahiran kategori memadang.
5.1 Berkebolehan mematuhi 5.1.3
dan mengamalkan elemen 5.1.4 Menyimpan peralatan Pendidikan Jasmani TAHAP PENGUASAAN 6
pengurusan dan berdasarkan spesifikasi alatan.  Boleh menggunakan kemahiran kategori
keselamatan.
Mematuhi peraturan keselamatan di tempat memadang dan strategi dalam permainan kecil.
melakukan aktiviti.  Boleh berkomunikasi dalam pelbagai cara

Mengenal pasti ruang yang selamat untuk semasa melakukan aktiviti fizikal.
melakukan aktiviti.  Boleh menggunakan kemahiran permainan

kategori memadang sebagai aktiviti
meningkatkan kecergasan fizikal.

Tanggungjawab Kendiri 5.2.1 Meningkatkan komponen kecergasan
5.2 Menunjukkan keyakinan 5.2.2 berdasarkan kesihatan.
5.2.3 Mempamerkan keyakinan untuk melakukan
dan tanggungjawab kendiri 5.2.4 pelbagai kemahiran pergerakan.
semasa melakukan aktiviti 5.2.5 Memilih tindakan untuk menyelesaikan
fizikal. masalah berdasarkan rekod kecergasan.
Menerima cabaran dan berasa seronok
semasa melakukan aktiviti.
Menerima keputusan dalam permainan

38

TERHAD DRAF

TAHUN 5

MODUL KEMAHIRAN : KEMAHIRAN ASAS PERMAINAN KATEGORI MEMADANG

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI

secara positif.

Interaksi Sosial 5.3.1 Berkomunikasi antara rakan, guru, dan ahli
5.3 Berkebolehan 5.3.2 kumpulan semasa melakukan aktiviti.
5.3.3 Mengiktiraf kebolehan dan menerima
berkomunikasi dalam kekurangan rakan sebaya.
pelbagai cara semasa
melakukan aktiviti fizikal. Memberi dan menerima maklum balas
secara terbuka.

Dinamika Kumpulan 5.4.1 Melibatkan diri secara aktif sebagai ahli
5.4 Berkebolehan kumpulan.
5.4.2
membentuk kumpulan dan Menerima ahli baharu dalam kumpulan yang
bekerjasama dalam 5.4.3 dibentuk.
kumpulan.
5.4.4 Membimbing ahli kumpulan semasa
melakukan aktiviti.
5.4.5 Menerima kelemahan rakan sepasukan dan
5.4.6 kekuatan pihak lawan sebagai cabaran.
5.4.7 Berperanan sebagai ketua kumpulan.

Patuh kepada arahan ketua.

Bekerjasama dalam kumpulan semasa
melakukan aktiviti.

39

TERHAD DRAF

40

MODUL KEMAHIRAN : OLAHRAGA ASAS
KEMAHIRAN ASAS BERLARI

41

42


Click to View FlipBook Version