The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ss.skr2020, 2019-12-31 00:45:54

DSKP_PJ TAHUN 6

DSKP_PJ TAHUN 6

Keywords: DSKP,PJ TAHUN 6

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN

PENDIDIKAN JASMANI

TAHUN ENAMDOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN
(KSSR)

PENDIDIKAN JASMANI

TAHUN ENAM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
JANUARI 2015

Cetakan Pertama 2015
© Kementerian Pendidikan Malaysia

Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan
dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah,
Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62604 Putrajaya

RUKUN NEGARA FALSAFAH PENDIDIKAN
KEBANGSAAN
BAHAWASANYA negara kita Malaysia
mendukung cita-cita untuk mencapai Pendidikan di Malaysia adalah suatu
perpaduan yang lebih erat dalam kalangan usaha yang berterusan ke arah
seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara memperkembang potensi individu secara
hidup demokratik; mencipta masyarakat yang menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan
adil bagi kemakmuran negara akan dapat insan yang seimbang dan harmonis dari segi
dinikmati bersama secara adil dan saksama; intelek, rohani, emosi dan jasmani
menjamin satu cara yang liberal terhadap berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan
tradisi-tradisi kebudayaan yang kaya dan kepada Tuhan.
berbagai-bagai corak; membina satu
masyarakat progresif yang akan Usaha ini adalah bagi bertujuan
menggunakan sains dan teknologi moden; melahirkan warganegara Malaysia yang
berilmu pengetahuan, berketerampilan,
MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan berakhlak mulia, bertanggungjawab dan
menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri
untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan serta memberi sumbangan terhadap
atas prinsip-prinsip berikut :- keharmonian dan kemakmuran keluarga,
masyarakat dan negara.
• KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN
• KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA
• KELUHURAN PERLEMBAGAAN
• KEDAULATAN UNDANG-UNDANG
• KESOPANAN DAN KESUSILAANBil. Perkara KANDUNGAN
1. Kandungan Muka Surat
2. Pendahuluan ii
3. Matlamat 1
4. Objektif 1
5. Fokus Mata Pelajaran 2
6. Susunan Kandungan Kurikulum 3
7. Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran 3
8. Kemahiran Berfikir Aras Tinggi 4
9. Pentaksiran 5
10. Tafsiran Tahap Penguasaan Umum 6
11. Tafsiran Tahap Penguasaan Pendidikan Jasmani Tahun 4 9
12. Cadangan Agihan Masa 10
13. Modul kemahiran : Gimnastik Asas 12
14. Modul kemahiran : Pergerakan Berirama 17
23

Bil. Perkara Muka Surat
15. Modul Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Serangan 29
16. Modul Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Jaring 35
17. Modul Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Memadang 41
18. Modul Kemahiran : Olahraga Asas 47
19. Modul Kemahiran : Akuatik Asas 53
20. Modul Kemahiran : Rekreasi dan Kesenggangan 59
22. Modul Kecergasan: Konsep Kecergasan 65
23. Modul Kecergasan: Komponen Kecergasan 71

PENDAHULUAN Kajian yang dibuat oleh Kementerian Kesihatan
Malaysia, menunjukkan 60.1% rakyat Malaysia tidak
Kurikulum Standard Pendidikan Jasmani Sekolah Rendah melakukan aktiviti yang aktif dan menghadapi pelbagai risiko
digubal berasaskan standard kandungan dan standard penyakit kronik dan penyakit tidak berjangkit seperti sakit
pembelajaran yang perlu murid kuasai dan capai. Standard jantung, diabetes, dan tekanan darah tinggi
kandungan ialah pernyataan spesifik tentang perkara yang (Noncommunicable Disease Section - Disease Control
murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh Division, 2006). Justeru, tahap kecergasan murid ditingkatkan
persekolahan yang merangkumi kemahiran, pengetahuan, dan melalui amalan dan pengetahuan Pendidikan Jasmani sejak
nilai. Standard pembelajaran merupakan penetapan kriteria awal lagi.
atau indikator pencapaian setiap standard kandungan.
Guru yang mengajar Kurikulum Standard Pendidikan
Kurikulum Standard Pendidikan Jasmani Sekolah Jasmani Tahun Enam perlu mempunyai pengetahuan dan
Rendah juga digubal dengan mengekalkan prinsip-prinsip kemahiran asas dalam pergerakan dan kecergasan
Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) Pendidikan Jasmani berdasarkan disiplin ilmu Pendidikan Jasmani. Antara displin
dan menggunakan Standard Antarabangsa Pendidikan tersebut melibatkan pembelajaran motor, perkembangan
Jasmani dan Sukan Untuk Murid Sekolah oleh International motor, biomekanik, suaian fizikal, fisiologi senam, psikologi
Council for Health, Physical Education, Recreational-Sports sukan, dan sosiologi sukan dengan menerapkan nilai estetika.
And Dance (ICHPER-SD) sebagai panduan. Kandungan Pengajaran dan pembelajaran Kurikulum Standard Pendidikan
kurikulum ini juga masih mengekalkan tiga domain pendidikan, Jasmani seharusnya dilaksanakan dalam suasana yang
iaitu psikomotor, kognitif, dan afektif. menyeronokkan dengan menekankan aspek keselamatan.

Penggubalan Kurikulum Standard Pendidikan Jasmani MATLAMAT
Sekolah Rendah adalah bertujuan memenuhi hasrat Falsafah
Pendidikan Kebangsaan untuk melahirkan insan yang Kurikulum Pendidikan Jasmani Sekolah Rendah bertujuan
seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan membina murid menjadi individu yang cergas dan sihat serta
jasmani. Kurikulum ini menyediakan murid ke arah pembinaan berkemahiran, berpengetahuan, dan mengamalkan nilai murni
modal insan yang sihat dan cergas. melalui aktiviti fizikal ke arah mencapai kesejahteraan hidup.

1

OBJEKTIF
Murid yang mengikuti pengajaran dan pembelajaran Kurikulum Standard Pendidikan Jasmani Tahun Enam berkebolehan untuk;-
1. mengaplikasi konsep pergerakan semasa melakukan kemahiran asas pergerakan dengan lakuan yang betul;
2. menguasai kemahiran asas permainan mengikut kategori serangan, jaring, dan memadang dengan lakuan yang betul;
3. mengaplikasi kemahiran asas pergerakan dan komponen kecergasan semasa melakukan aktiviti rekreasi dan

kesenggangan;
4. melakukan senaman yang dapat meningkatkan tahap kecergasan fizikal;
5. mengenal pasti kedudukan anggota badan yang betul semasa melakukan pergerakan;
6. mengenal pasti aktiviti yang dapat meningkatkan tahap kecergasan fizikal;
7. memerihal kepentingan melakukan aktiviti fizikal secara berkala;
8. mematuhi peraturan dan mengamalkan langkah keselamatan semasa melakukan aktiviti fizikal;
9. mempamerkan tanggungjawab kendiri semasa melakukan aktiviti fizikal;
10. berinteraksi dalam pelbagai cara semasa melakukan aktiviti fizikal;
11. membentuk kumpulan dan bekerjasama dalam kumpulan; dan
12. mengamalkan gaya hidup sihat untuk kesejahteraan.

2

FOKUS MATA PELAJARAN Modul Kemahiran terdiri daripada:-

Terdapat tiga fokus Kurikulum Standard Pendidikan Jasmani 1. gimnastik asas;
untuk murid Tahun Enam iaitu: menguasai kemahiran 2. pergerakan berirama;
pergerakan berdasarkan konsep pergerakan dalam permainan 3. kemahiran asas permainan yang melibatkan kategori
dan sukan mengikut kategori; mengaplikasi konsep
kecergasan dalam meningkatkan tahap kecergasan fizikal serangan, jaring, dan memadang;
berdasarkan kesihatan; dan memupuk elemen keselamatan, 4. olahraga asas yang melibatkan asas berlari,
pengurusan, tanggungjawab kendiri, dan interaksi sosial
semasa melakukan aktiviti fizikal. asas lompatan, dan asas balingan;
5. akuatik asas; dan
SUSUNAN KANDUNGAN KURIKULUM 6. rekreasi dan kesenggangan.

Dokumen Kurikulum Standard Pendidikan Jasmani Tahun Modul Kecergasan pula terdiri daripada:-
Enam merupakan dokumen pembelajaran untuk satu tahun
persekolahan yang disusun secara modular mengikut 1. konsep kecergasan;
Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR). Dalam 2. komponen kecergasan berdasarkan kesihatan iaitu
kurikulum modular, kandungan dikelompokkan kepada
bahagian-bahagian yang dinamakan sebagai modul. Modul kapasiti aerobik, kelenturan, kekuatan otot, daya
merangkumi kandungan pembelajaran dalam bentuk unit tahan otot, dan komposisi badan; dan
kendiri-lengkap (self-contained) yang terdiri daripada 3. pengukuran kecergasan fizikal.
pengetahuan, kemahiran, dan nilai yang telah dikenal pasti
untuk dikuasai dan dicapai. Kandungan bagi setiap modul disusun mengikut domain
psikomotor, kognitif, dan afektif. Domain-domain tersebut
Kurikulum Standard Pendidikan Jasmani Tahun Enam mewakili lima aspek iaitu:-
terdiri daripada Modul Kemahiran dan Modul Kecergasan.
Kandungan kurikulum ini juga dibahagikan pemberatannya Aspek 1 : Kemahiran Pergerakan (Domain Psikomotor)
sebanyak 75% Modul Kemahiran dan 25 % Modul Kecergasan. Melalui Aspek 1, murid menguasai pelbagai corak

pergerakan dan kemahiran motor yang diperlukan untuk
melakukan pelbagai aktiviti fizikal yang terdapat di dalam
Modul Kemahiran.

3

Aspek 2: Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan Susunan kandungan kurikulum ini bertujuan
(Domain Kognitif) memudahkan pelaksanaan kurikulum. Setiap Modul dalam
dokumen Kurikulum Standard Pendidikan Jasmani Tahun
Melalui Aspek 2, murid dapat mengaplikasi pengetahuan Enam yang hendak dicapai dinyatakan dalam lajur utama iaitu
berkaitan konsep, prinsip, dan strategi pergerakan dalam Standard Kandungan, Standard Pembelajaran, dan Standard
pembelajaran serta mengembangkan kemahiran motor dalam Prestasi. Lajur Standard Kandungan mengandungi kandungan
melaksanakan aktiviti fizikal di dalam Modul Kemahiran. yang perlu murid pelajari dalam satu tempoh masa, manakala
lajur Standard Pembelajaran menunjukkan apa yang murid
Aspek 3: Kecergasan Meningkatkan Kesihatan (Domain perlu kuasai dan capai. Lajur Standard Prestasi menunjukkan
Psikomotor) tahap pencapaian murid menguasai modul-modul yang
dipelajari.
Melalui Aspek 3, murid berkeupayaan meningkatkan dan
mengekalkan tahap kecergasan untuk kesihatan dan prestasi PELAKSANAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
fizikal melalui Modul Kecergasan.
Kandungan dalam Kurikulum Standard Pendidikan Jasmani
Aspek 4: Aplikasi Pengetahuan Meningkatkan Tahun Enam adalah setara dengan pencapaian objektif
Kecergasan (Domain Kognitif) psikomotor, kognitif, dan afektif dalam pengajaran dan
pembelajaran Pendidikan Jasmani. Guru boleh memulakan
Melalui Aspek 4, murid dapat mengaplikasi pengetahuan pengajaran dan pembelajaran dengan Modul Kemahiran atau
berkaitan konsep, prinsip, dan strategi meningkatkan Modul Kecergasan tanpa terikat dengan susunan modul dalam
kecergasan untuk kesihatan dan prestasi fizikal melalui Modul kurikulum ini.
Kecergasan.
Pengajaran dan pembelajaran Modul Akuatik Asas dan
Aspek 5: Kesukanan (Domain Afektif) Modul Rekreasi dan Kesenggangan merupakan pilihan di
Melalui Aspek 5, murid berkeupayaan mengukuhkan sekolah. Bagi yang memilih akuatik asas, persekitaran sekolah
hendaklah mempunyai kemudahan kolam dan guru yang
amalan Pendidikan Jasmani menerusi elemen keselamatan, berkelayakan.
konsep sosiologi, dan psikologi, prinsip, dan strategi untuk
melakukan aktiviti fizikal dengan berkesan yang melibatkan:- Bagi tujuan pengajaran kemahiran, guru menggunakan
Modul Kemahiran yang terdiri daripada Aspek 1, Aspek 2,
1. pengurusan dan keselamatan, dan Aspek 5 secara serentak Manakala untuk pengajaran
2. tanggungjawab kendiri,
3. interaksi sosial, dan
4. dinamika kumpulan.

4

kecergasan, guru menggunakan Modul Kecergasan yang KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI
terdiri daripada Aspek 3, Aspek 4, dan Aspek 5 secara
serentak. Guru boleh membuat pilihan sama ada mengajar Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dinyatakan dalam
modul kemahiran atau modul kecergasan terlebih dahulu tanpa kurikulum secara eksplisit supaya guru dapat menterjemahkan
mengabaikan gabungan aspek yang telah ditetapkan. dalam pengajaran dan pembelajaran bagi merangsang
pemikiran berstruktur dan berfokus dalam kalangan murid.
Ringkasannya adalah seperti berikut;- Penerangan KBAT adalah berfokus kepada empat tahap
pemikiran seperti Jadual 1

Aspek 1 Kemahiran KBAT Penerangan
Mengaplikasi  Menggunakan pengetahuan,
[psikomotor] Pergerakan
Menganalisis kemahiran, dan nilai dalam situasi
Modul 1: Aspek 2 Aplikasi Pengetahuan berlainan untuk melaksanakan
Kemahiran [kognitif] dalam Pergerakan Menilai sesuatu perkara.

Aspek 5 Kesukanan Mencipta  Mencerakinkan maklumat kepada
[afektif] bahagian kecil untuk memahami
dengan lebih mendalam serta
Aspek 3 Kecergasan hubung kait antara bahagian
[psikomotor] Meningkatkan berkenaan.
Kesihatan
 Membuat pertimbangan dan
Modul 2: Aspek 4 Aplikasi Pengetahuan keputusan menggunakan
Kecergasan [kognitif] Meningkatkan pengetahuan, pengalaman,
Kecergasan kemahiran, dan nilai serta
memberi justifikasi.
Aspek 5 Kesukanan
[afektif]  Menghasilkan idea atau produk
atau kaedah yang kreatif dan
inovatif.

Jadual 1: Tahap Pemikiran Dalam KBAT.

5

KBAT ialah keupayaan untuk mengaplikasi KEMAHIRAN ABAD KE-21
pengetahuan, kemahiran, dan nilai dalam membuat
penaakulan dan refleksi bagi menyelesaikan masalah, Kemahiran abad ke-21 bermatlamat untuk melahirkan murid
membuat keputusan, berinovasi, dan berupaya mencipta yang mempunyai profil berikut:
sesuatu.
Bil Profil Murid Penerangan
KBAT merangkumi kemahiran berfikir kritis, kreatif, dan 1. Berdaya
menaakul serta strategi berfikir.  Mereka mampu menghadapi
tahan dan mengatasi kesukaran,
Kemahiran berfikir kritis adalah kebolehan untuk menilai mengatasi cabaran dengan
sesuatu idea secara logik dan rasional untuk membuat kebijaksanaan, keyakinan,
pertimbangan wajar dengan menggunakan alasan dan bukti toleransi, dan empati.
yang munasabah.
2. Pemikir  Mereka berfikir secara kritikal,
Kemahiran berfikir kreatif adalah kemampuan untuk kreatif dan inovatif; mampu
menghasilkan atau mencipta sesuatu yang baharu dan bernilai untuk menangani masalah yang
dengan menggunakan daya imaginasi secara asli serta berfikir kompleks dan membuat
tidak mengikut kelaziman. keputusan yang beretika.
Mereka berfikir tentang
Kemahiran menaakul adalah keupayaan individu membuat pembelajaran dan diri mereka
pertimbangan dan penilaian secara logik dan rasional. sebagai pelajar. Mereka
menjana soalan dan bersifat
Strategi berfikir merupakan cara berfikir yang berstruktur dan terbuka kepada perspektif, nilai,
berfokus untuk menyelesaikan masalah. dan tradisi individu dan
masyarakat lain. Mereka
KBAT boleh diaplikasikan dalam bilik darjah melalui berkeyakinan dan kreatif dalam
aktiviti berbentuk menaakul, pembelajaran inkuiri, menangani bidang
penyelesaian masalah dan projek. Guru dan murid perlu pembelajaran yang baru.
membangunkan alat berfikir seperti peta pemikiran, peta
minda, dan Thinking Hats serta penyoalan aras tinggi untuk
menggalakkan murid berfikir.

6

Bil Profil Murid Penerangan 6. Berprinsip  Mereka berintegriti dan jujur,
kesamarataan, adil, dan
3. Mahir  Mereka menyuarakan dan menghormati maruah individu,
kumpulan dan komuniti. Mereka
berkomunikasi meluahkan fikiran, idea, dan bertanggungjawab atas tindakan,
akibat tindakan serta keputusan
maklumat dengan yakin dan mereka.

kreatif secara lisan dan bertulis

menggunakan pelbagai media

dan teknologi.

4. Kerja  Mereka boleh bekerjasama 7. Bermaklumat  Mereka mendapatkan
sepasukan secara berkesan dan harmoni pengetahuan dan membentuk
pemahaman yang luas dan
dengan orang lain. Mereka seimbang merentasi pelbagai
disiplin pengetahuan. Mereka
mengalas tanggungjawab meneroka pengetahuan dengan
cekap dan berkesan dalam
bersama serta menghormati dan konteks isu tempatan dan global.
Mereka memahami isu-isu etika
menghargai sumbangan yang atau undang-undang berkaitan
maklumat yang diperoleh.
diberikan oleh setiap ahli

pasukan. Mereka memperoleh

kemahiran interpersonal melalui

aktiviti kolaboratif, dan ini

menjadikan mereka pemimpin

dan ahli pasukan yang lebih baik.

5. Bersifat ingin  Mereka membangunkan rasa 8. Penyayang  Mereka menunjukkan empati,
atau Prihatin belas kasihan, dan rasa hormat
tahu ingin tahu semula jadi untuk terhadap keperluan dan
perasaan orang lain. Mereka
meneroka strategi dan idea baru. komited untuk berkhidmat
kepada masyarakat dan
Mereka mempelajari kemahiran memastikan kelestarian alam
sekitar.
yang diperlukan untuk

menjalankan inkuiri dan

penyelidikan, serta menunjukkan

sifat berdikari dalam

pembelajaran. Mereka menikmati

pengalaman pembelajaran 9. Patriotik  Mereka mempamerkan kasih
sayang, sokongan, dan rasa
sepanjang hayat secara
hormat terhadap negara.
berterusan.

7 Jadual 2: Penerangan Profil Murid Berdasarkan
Kemahiran Abad Ke-21.

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN boleh menggunakan pelbagai kaedah untuk mengukur
pencapaian murid. Antaranya adalah seperti berikut:
Strategi pengajaran dan pembelajaran yang berkesan dan
bersesuaian dengan kemahiran yang diajar memainkan 1. Prestasi Kemahiran
peranan penting untuk menjadikan pembelajaran lebih seronok Prestasi kemahiran boleh diukur berdasarkan penguasaan
dan sesuai dengan keperluan murid yang pelbagai latar kemahiran mengikut petunjuk masa, jarak, ketepatan, dan
belakang dan kebolehan. Guru boleh menggunakan bentuk perlakuan. Elemen-elemen setiap kemahiran
pendekatan Teaching Games for Understanding (TGfU), dikenal pasti dan tahap penguasaan murid disenaraikan di
Masteri Learning, Kaedah Inkuiri, Pembelajaran Berasaskan dalam ruangan yang disediakan.
Projek dan strategi pdp lain.
2. Senarai semak
PENTAKSIRAN Senarai semak melibatkan senarai langkah-langkah
menandakan Ya atau Tidak berdasarkan perlakuan
Pentaksiran adalah satu proses mengumpulkan maklumat murid.
murid dan membuat penghakiman tentang produk sesuatu
proses pendidikan. Pentaksiran bertujuan sebagai pengukur 3. Rubrik
untuk menilai pencapaian murid memperoleh pengetahuan, Rubrik melibatkan memerihal kemahiran yang perlu
menguasai kemahiran, dan mengamalkan nilai semasa dikuasai berdasarkan kriteria penilaian. Rubrik juga
pengajaran dan pembelajaran. memberi maklum balas kualitatif terhadap prestasi murid
yang melibatkan apa yang murid telah lakukan dan tindakan
Pentaksiran juga menyokong pembelajaran murid dan yang boleh dilakukan untuk memperbaiki kelemahan.
memberi maklum balas berguna kepada pentadbir, guru, Rubrik juga boleh digunakan oleh murid sebagai penilaian
murid, dan ibu bapa atau penjaga tentang perkembangan dan kendiri.
tahap pencapaian murid.
4. Portfolio
Bagi mata pelajaran Pendidikan Jasmani, pentaksiran Portfolio melibatkan persembahan visual berbentuk
dibuat semasa proses pengajaran dan pembelajaran yang sampel kerja dan data prestasi dalam bentuk koleksi yang
sedang berlaku. Ianya boleh mengukur penguasan dibuat oleh murid. Portfolio juga menunjukkan usaha,
kemahiran-kemahiran Pendidikan Jasmani menerusi domain kemajuan, atau pencapaian dalam suatu tempoh tertentu.
psikomotor, kognitif, dan afektif. Guru Pendidikan Jasmani Guru perlu membimbing murid menghasilkan portfolio.

8

5. Penilaian Kendiri berdasarkan taksonomi kognitif, psikomotor, dan afektif bagi
Penilaian kendiri membolehkan murid menilai tahap mengukur tahap pencapaian berdasarkan domain psikomotor,
pencapaian sendiri. Kaedah ini membolehkan murid lebih kognitif, dan afektif.
bertanggungjawab terhadap proses pembelajaran. Melalui
kaedah ini murid boleh merancang penetapan matlamat, Standard prestasi mengandungi enam tahap
menyimpan progres penguasaan kemahiran dan pelan penguasaan yang disusun secara hieraki di mana Tahap
kecergasan dengan menggunakan buku log, diari atau Penguasaan 1 menunjukkan pencapaian terendah sehingga
carta. pencapaian tertinggi iaitu Tahap Penguasaan 6. Setiap
pernyataan tahap penguasaan ditafsirkan secara generik
6. Kertas-Pensel sebagai aras tertentu untuk memberi gambaran holistik tentang
Guru boleh mengemukakan soalan pendek yang pencapaian murid dan pelaporan individu. Tafsiran pernyataan
memerlukan murid menjawab secara ringkas berkaitan tahap penguasaan adalah seperti berikut:-
untuk menghasilkan pergerakan yang dikenal pasti atau
perlakuan sesuatu kemahiran atau pengetahuan
Kertas-pencil juga merupakan satu cara tradisional untuk
mengukur kefahaman murid dengan menggunakan item
berbentuk aneka pilihan, berstruktur, dan esei.

Guru-guru juga boleh menggunakan pelbagai kaedah
pentaksiran lain yang bersesuaian dengan keperluan sekolah,
ciri-ciri murid, dan tujuan pentaksiran.

Standard Prestasi

Standard prestasi merupakan skala rujukan guru untuk
menentukan pencapaian murid dalam menguasai standard
kandungan dan standard pembelajaran yang ditetapkan.

Standard prestasi dibina berdasarkan rubrik yang
menunjukkan tahap penguasaan murid terhadap modul-modul
yang dikuasai melalui proses pengajaran dan pembelajaran
yang menggunakan pendekatan ansur maju. Rubrik juga dibina

9

TAFSIRAN TAHAP PENGUASAAN UMUM

TAHAP TAFSIRAN
PENGUASAAN
Murid berupaya menggunakan pengetahuan dan kemahiran sedia ada untuk digunakan pada situasi
6 baharu secara sistematik, bersikap positif, kreatif dan inovatif serta boleh dicontohi.

Murid melaksanakan sesuatu kemahiran pada situasi baharu, dengan mengikut prosedur atau secara
5 sistematik, serta tekal dan bersikap positif.

Murid melaksanakan sesuatu kemahiran dengan beradab, iaitu mengikut prosedur atau secara
4 sistematik.

3 Murid menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan sesuatu kemahiran pada suatu situasi.

Murid menunjukkan kefahaman untuk menukar bentuk komunikasi atau menterjemah serta
2 menjelaskan apa yang telah dipelajari.

Murid tahu perkara asas, atau boleh melakukan kemahiran asas atau memberi respons terhadap
1 perkara yang asas.

10

TAFSIRAN TAHAP PENGUASAAN PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 6

TAHAP PERNYATAAN STANDARD PRESTASI
PENGUASAAN
Murid boleh menghasilkan idea kreatif dan inovatif, melaksanakan idea tersebut dalam kemahiran
6 pergerakan dan kecergasan, boleh menunjukcara sesuatu kemahiran secara tekal, mempamerkan
amalan kesukanan, dan boleh berkomunikasi tentang kemahiran tersebut, serta boleh mempraktikkan
kemahiran tersebut ke arah gaya hidup sihat untuk kesejahteraan.

Murid boleh mengaplikasi pengetahuan tentang konsep pergerakan, prinsip, dan strategi dalam
5 kemahiran dan kecergasan ke dalam situasi baharu secara positif dengan melakukannya mengikut

prosedur yang sistematik, lakuan yang betul, dan tekal serta mempamerkan amalan kesukanan.

Murid boleh mengaplikasi pengetahuan tentang konsep pergerakan, prinsip, dan strategi dalam
4 kemahiran dan kecergasan semasa melakukan kemahiran pergerakan dan senaman kecergasan

fizikal dengan lakuan yang betul, turutan yang betul atau mengikut prosedur yang sistematik.

3 Murid boleh mengaplikasi pengetahuan berkaitan konsep, prinsip, dan strategi pergerakan bagi Modul
Kemahiran dan mengaplikasi pengetahuan berkaitan konsep, prinsip, dan strategi meningkatkan

kecergasan untuk kesihatan bagi Modul Kecergasan semasa melakukan kemahiran pergerakan dan

aktiviti kecergasan.

2 Murid boleh melakukan kemahiran pergerakan dan senaman kecergasan fizikal serta menyatakan
dengan ringkas atau menterjemahkan pengetahuan berkaitan kemahiran dan senaman tersebut

dalam bentuk penerangan atau pergerakan.

1 Murid boleh melakukan kemahiran pergerakan dan senaman kecergasan fizikal atau tahu perkara
asas tentang sesuatu kemahiran yang akan dilakukan.

11

PENCAPAIAN KESELURUHAN PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 6 (PILIHAN REKREASI DAN KESENGGANGAN)

Guru boleh menetapkan pencapaian keseluruhan murid menerusi proses pengajaran dan pembelajaran selama setahun dalam
menguasai kemahiran, pengetahuan, dan nilai berdasarkan profesional judgement guru. Berikut adalah rubrik yang mengambarkan
tahap penguasaan keseluruhan Pendidikan Jasmani Tahun 6 yang dijadikan sebagai panduan.

TAHAP PERNYATAAN STANDARD PRESTASI
PENGUASAAN

 Boleh menggunakan kemahiran gimnastik asas, pergerakan berirama, permainan mengikut
kategori, olahraga asas, rekreasi dan kesenggangan, serta aktiviti meningkatkan kecergasan

fizikal berasaskan kesihatan untuk merancang aktiviti baharu dan mempersembahkan atau

melakukan aktiviti dalam pelbagai situasi dengan lakuan atau prosedur yang betul.
6  Boleh melakukan kemahiran pergerakan berirama, kemahiran permainan mengikut kategori,

olahraga asas, dan rekreasi dan kesenggangan serta senaman kecergasan untuk

meningkatkan kecergasan fizikal secara berkala.

 Boleh melakukan aktiviti Pendidikan Jasmani dengan menunjukkan keyakinan, tanggung
jawab kendiri, berkomunikasi dalam pelbagai cara, dan bekerjasama dalam kumpulan.

 Boleh melakukan kemahiran gimnastik asas, pergerakan berirama, permainan ikut kategori,
olahraga asas, rekreasi dan kesenggangan, serta aktiviti meningkatkan kecergasan fizikal

berasaskan kesihatan dalam situasi baharu seperti merancang dan melakukan aktiviti dalam

5 pelbagai situasi dengan lakuan atau prosedur yang betul secara tekal.
 Boleh melakukan aktiviti Pendidikan Jasmani dengan menunjukkan keyakinan, tanggung
jawab kendiri, berkomunikasi dalam pelbagai cara, dan bekerjasama dalam kumpulan.

12

TAHAP PERNYATAAN STANDARD PRESTASI
PENGUASAAN
 Boleh mengaplikasi pengetahuan berkaitan konsep pergerakan dan prinsip mekanik semasa
4 melakukan kemahiran gimnastik asas, pergerakan berirama, asas permainan, olahraga asas,
rekreasi dan kesenggangan dengan lakuan yang betul.
3
 Boleh mengaplikasi konsep kecergasan semasa melakukan aktiviti meningkatkan
2 kecergasan berdasarkan kesihatan dengan lakuan atau prosedur yang betul.
1
 Boleh mengaplikasi pengetahuan berkaitan konsep pergerakan dan prinsip mekanik semasa
melakukan kemahiran gimnastik asas, pergerakan berirama, asas permainan, olahraga asas,
rekreasi dan kesenggangan.

 Boleh mengaplikasi konsep kecergasan semasa melakukan aktiviti kecergasan fizikal
berasaskan kesihatan.

 Boleh melakukan kemahiran asas gimnastik asas, pergerakan berirama, permainan ikut
kategori, olahraga asas, rekreasi dan kesenggangan, serta aktiviti meningkatkan kecergasan
fizikal berasaskan kesihatan.

 Boleh menyatakan pengetahuan berkaitan kemahiran yang dilakukan.

 Boleh melakukan kemahiran asas gimnastik asas, pergerakan berirama, permainan ikut
kategori, olahraga asas, rekreasi dan kesenggangan, serta aktiviti meningkatkan kecergasan
fizikal berasaskan kesihatan.

13

PENCAPAIAN KESELURUHAN PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 6 (PILIHAN AKUATIK)

TAHAP PERNYATAAN STANDARD PRESTASI
PENGUASAAN

 Boleh menggunakan kemahiran gimnastik asas, pergerakan berirama, permainan mengikut
kategori, olahraga asas, akuatik asas, serta aktiviti meningkatkan kecergasan fizikal

berasaskan kesihatan untuk merancang aktiviti baharu dan mempersembahkan atau

melakukan aktiviti dalam pelbagai situasi dengan lakuan atau prosedur yang betul.
6  Boleh melakukan kemahiran pergerakan berirama, kemahiran permainan mengikut kategori,

olahraga asas, dan akuatik asas serta senaman kecergasan untuk meningkatkan kecergasan

fizikal secara berkala.

 Boleh melakukan aktiviti Pendidikan Jasmani dengan menunjukkan keyakinan, tanggung
jawab kendiri, berkomunikasi dalam pelbagai cara, dan bekerjasama dalam kumpulan.

 Boleh melakukan kemahiran gimnastik asas, pergerakan berirama, permainan ikut kategori,
olahraga asas, akuatik asas, serta aktiviti meningkatkan kecergasan fizikal berasaskan

5 kesihatan dalam situasi baharu seperti merancang dan melakukan aktiviti dalam pelbagai
situasi dengan lakuan atau prosedur yang betul secara tekal.

 Boleh melakukan aktiviti Pendidikan Jasmani dengan menunjukkan keyakinan, tanggung
jawab kendiri, berkomunikasi dalam pelbagai cara, dan bekerjasama dalam kumpulan.

 Boleh mengaplikasi pengetahuan berkaitan konsep pergerakan dan prinsip mekanik semasa
melakukan kemahiran gimnastik asas, pergerakan berirama, asas permainan, olahraga asas,

4 akuatik asas dengan lakuan yang betul.
 Boleh mengaplikasi konsep kecergasan semasa melakukan aktiviti meningkatkan
kecergasan berdasarkan kesihatan dengan lakuan atau prosedur yang betul.

14

TAHAP PERNYATAAN STANDARD PRESTASI
PENGUASAAN
 Boleh mengaplikasi pengetahuan berkaitan konsep pergerakan dan prinsip mekanik semasa
3 melakukan kemahiran gimnastik asas, pergerakan berirama, asas permainan, olahraga asas,
akuatik asas.
2
 Boleh mengaplikasi konsep kecergasan semasa melakukan aktiviti kecergasan fizikal
1 berasaskan kesihatan.

 Boleh melakukan kemahiran asas gimnastik asas, pergerakan berirama, permainan ikut
kategori, olahraga asas, akuatik asas, serta aktiviti meningkatkan kecergasan fizikal
berasaskan kesihatan.

 Boleh menyatakan pengetahuan berkaitan kemahiran yang dilakukan.

 Boleh melakukan kemahiran asas gimnastik asas, pergerakan berirama, permainan ikut
kategori, olahraga asas, akuatik asas, serta aktiviti meningkatkan kecergasan fizikal
berasaskan kesihatan.

15

CADANGANAGIHAN MASA

Modul Kandungan Kurikulum Bilangan Waktu
Kemahiran Aspek 1 dan 2 8
Gimnastik asas

Pergerakan berirama 4

Kemahiran asas permainan 20

Olahraga asas 8

Akuatik asas atau 4
Rekreasi dan kesenggangan

Kecergasan Aspek 3 dan 4
Konsep kecergasan
4

Kapasiti aerobik 4

Kelenturan 2

Kekuatan dan daya tahan otot 4

Komposisi badan 2

Pentaksiran kecergasan fizikal 2

Jumlah 62

Nota: 1. Guru boleh memilih antara akuatik asas atau rekreasi dan kesenggangan dalam pengajaran dan pembelajaran

Pendidikan Jasmani. Bagi yang memilih akuatik asas, persekitaran sekolah hendaklah mempunyai kemudahan dan guru

yang berkelayakan.

2. Aspek 5 dilaksanakan dalam pengajaran dan pembelajaran Modul Kemahiran dan Modul Kecergasan.

16

MODUL KEMAHIRAN : GIMNASTIK ASAS

17

18

TAHUN 6

MODUL KEMAHIRAN : GIMNASTIK ASAS

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI

ASPEK 1 : KEMAHIRAN PERGERAKAN (DOMAIN PSIKOMOTOR) TAHAP PENGUASAAN 1

1.1 Berkebolehan 1.1.1 Melakukan lari landas ke peralatan anjal,  Boleh melompat, membuat layangan, dan
melakukan kemahiran menghambur, membuat layangan, dan mendarat di atas tilam pendaratan dengan
hambur dan mendarat dengan kedua-dua belah kaki. kedua-dua belah kaki.
pendaratan dengan
lakuan yang betul.  Boleh melompat dan membuat putaran serta
mendarat di atas tilam pendaratan dengan
kedua-dua belah kaki.

1.2 Berkebolehan 1.2.1 Mereka cipta rangkaian pergerakan TAHAP PENGUASAAN 2
melakukan 1.2.2  Boleh melakukan lari landas ke peralatan anjal,
pergerakan yang 1.3.1 lokomotor, imbangan, dan putaran
memerlukan kawalan 1.4.1 menghambur, dan mendarat dengan kedua-dua
badan dan sokongan. dalam kumpulan kecil. belah kaki.
 Melompat dan membuat putaran 180º di atas
1.3 Berkebolehan Mempersembahkan rangkaian trampolin serta mendarat di atas trampolin
melakukan kemahiran dengan kedua-dua belah kaki.
gayut dan ayun dengan pergerakan lokomotor, imbangan, dan  Boleh menerangkan cara memutarkan badan
lakuan yang betul. semasa di udara.
putaran yang telah direka cipta dalam
1.4 Berkebolehan TAHAP PENGUASAAN 3
melakukan kemahiran kumpulan kecil.  Boleh melakukan lari landas ke peralatan anjal,
putaran dengan lakuan
yang betul. Bergayut pada palang dengan posisi menghambur, membuat layangan, dan mendarat
badan songsang (inverted). dengan kedua-dua belah kaki.
 Boleh menerangkan penghasilan daya lonjakan
Melakukan putaran menegak 360º di semasa melakukan hambur dan layangan di
atas trampolin dan mendarat di atas udara.
trampolin.

19

TAHUN 6

MODUL KEMAHIRAN : GIMNASTIK ASAS

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI

ASPEK 2 : APLIKASI PENGETAHUAN DALAM PERGERAKAN (DOMAIN  Melompat dan membuat putaran 360º di atas
KOGNITIF trampolin serta mendarat di atas trampolin
dengan kedua-dua belah kaki.
2.1 Berkebolehan 2.1.1 Menerangkan penghasilan daya
mengaplikasi konsep lonjakan bagi melakukan hambur dan  Boleh meniru rangkaian pergerakan lokomotor,
hambur dan layangan di udara. imbangan, dan putaran yang ditunjukkan secara
pendaratan dalam berterusan dalam kumpulan kecil, serta
pergerakan. 2.2.1 Mengenal pasti pergerakan lokomotor, mengenal pasti pergerakan yang digunakan.
imbangan, dan putaran yang digunakan
2.2 Berkebolehan dalam rangkaian pergerakan yang  Boleh mengawal dan mengimbang badan
mengaplikasi konsep direka cipta. dengan posisi songsang semasa bergayut pada
kawalan badan dan palang.
sokongan dalam
pergerakan. TAHAP PENGUASAAN 4
 Boleh melakukan lari landas ke peralatan anjal,
2.3 Berkebolehan 2.3.1 Mengenal pasti genggaman yang sesuai
mengaplikasi konsep dengan posisi badan songsang semasa menghambur, membuat layangan, dan mendarat
gayut dan ayun dalam bergayut pada palang. dengan kedua-dua belah kaki dengan lakuan
pergerakan. yang betul.
2.4.1 Menerangkan cara memutarkan badan.  Melompat dan membuat putaran 360º di atas
2.4 Berkebolehan trampolin serta mendarat di atas trampolin
mengaplikasi konsep dengan kedua-dua belah kaki dengan lakuan
putaran dalam yang betul.
pergerakan.  Boleh melakukan rangkaian pergerakan
lokomotor, imbangan, dan putaran secara
berterusan dalam kumpulan kecil dengan lakuan
yang betul.
 Mengaplikasikan genggaman yang sesuai
semasa bergayut pada palang pada posisi badan
songsang dengan lakuan yang betul.

20

TAHUN 6

MODUL KEMAHIRAN : GIMNASTIK ASAS

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI

ASPEK 5 : KESUKANAN (DOMAIN AFEKTIF) TAHAP PENGUASAAN 5

Pengurusan dan 5.1.1 Menerangkan persediaan diri dan  Boleh melakukan lari landas ke peralatan anjal,
Keselamatan pakaian berdasarkan jenis aktiviti yang menghambur, membuat pelbagai bentuk badan
5.1 Berkebolehan mematuhi 5.1.2 dijalankan. semasa layangan, dan mendarat dengan
dan mengamalkan elemen 5.1.3 Menerangkan situasi dan peralatan yang kedua-dua belah kaki.
pengurusan dan 5.1.4 boleh membahayakan diri.
keselamatan. Menyenaraikan kebaikan mematuhi  Boleh menyusun dan mereka cipta rangkaian
peraturan keselamatan. pergerakan lokomotor, imbangan, dan putaran
Menentukan ruang yang selamat untuk secara berterusan dalam kumpulan kecil.
melakukan aktiviti.
 Boleh bergayut pada posisi badan songsang
sambil melakukan pelbagai bentuk badan.

 Boleh mematuhi dan mengamalkan elemen
pengurusan dan keselamatan.

Tanggungjawab Kendiri TAHAP PENGUASAAN 6
5.2 Menunjukkan keyakinan
5.2.1 Bertanggungjawab melakukan aktiviti  Boleh merancang dan melakukan persembahan
dan tanggungjawab kendiri fizikal dalam pendidikan jasmani sebagai
semasa melakukan aktiviti 5.2.2 satu cara meningkatkan tahap hambur dan layangan, imbangan dan putaran,
fizikal. 5.2.3 kecergasan.
5.2.4 Berusaha melakukan aktiviti fizikal untuk bergayut pada palang dengan posisi badan
mencapai matlamat yang ditetapkan.
songsang dan putaran menegak 360° di atas
Melibatkan diri dalam merancang aktiviti
fizikal dan membuat keputusan. trampolin dengan pelbagai variasi.
Menerima cabaran dan berasa seronok
semasa melakukan aktiviti.  Boleh mempersembahkan rangkaian

pergerakan kemahiran asas gimnastik yang

direka cipta dalam kumpulan kecil.

 Boleh menunjukkan keyakinan dan tanggung

jawab kendiri semasa melakukan aktiviti fizikal.

Interaksi Sosial 5.3.1 Memberi kritikan membina dan
5.3 Berkebolehan menerima kritikan secara terbuka di
dalam kumpulan.
berkomunikasi dalam
pelbagai cara semasa

21

TAHUN 6

MODUL KEMAHIRAN : GIMNASTIK ASAS

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI

melakukan aktiviti fizikal. 5.3.2 Mendengar pendapat orang lain dan
menyumbang idea dalam
5.3.3 menyelesaikan masalah.
5.3.4
Menghormati pendapat orang lain.

Berinteraksi secara positif dalam
pelbagai situasi semasa melakukan
aktiviti.

Dinamika Kumpulan 5.4.1 Bertanggungjawab sebagai ketua
5.4 Berkebolehan membentuk 5.4.2 kumpulan.
5.4.3 Melibatkan diri secara aktif sebagai ahli
kumpulan dan 5.4.4 kumpulan.
bekerjasama dalam Membimbing ahli dalam kumpulan
kumpulan. 5.4.5 semasa melakukan aktiviti.

Menerima kemampuan rakan sepasukan
sebagai cabaran untuk meningkatkan
prestasi.
Bekerjasama dalam kumpulan semasa
melakukan aktiviti.

22

MODUL KEMAHIRAN : PERGERAKAN BERIRAMA

23

24

TAHUN 6

MODUL KEMAHIRAN : PERGERAKAN BERIRAMA

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI

ASPEK 1 : KEMAHIRAN PERGERAKAN (DOMAIN PSIKOMOTOR) TAHAP PENGUASAAN 1
 Boleh melakukan pergerakan langkah lurus yang
1.5 Berkebolehan 1.5.1 Mereka cipta rangkaian pergerakan
melakukan pelbagai 1.5.2 ditiru mengikut muzik yang didengar.
corak pergerakan 1.5.3 yang menggunakan pelbagai langkah  Boleh melakukan tarian rakyat atau etnik yang
mengikut irama.
lurus mengikut muzik yang didengar. ditiru.

Mempersembahkan rangkaian TAHAP PENGUASAAN 2
 Boleh melakukan rangkaian pergerakan yang
pergerakan langkah lurus yang telah
menggunakan dua langkah lurus mengikut muzik
direka cipta mengikut muzik yang yang didengar.
 Boleh melakukan tarian rakyat atau etnik dengan
didengar. bimbingan mengikut muzik yang didengar.
 Boleh menyatakan pergerakan lokomotor dan
Melakukan pergerakan tarian rakyat bukan lokomotor yang digunakan dalam
pergerakan.
atau etnik mengikut muzik yang

didengar.

ASPEK 2 : APLIKASI PENGETAHUAN DALAM PERGERAKAN (DOMAIN
KOGNITIF)

2.5 Berkebolehan 2.5.1 Mengenal pasti langkah lurus yang TAHAP PENGUASAAN 3
mengaplikasi konsep 2.5.2
pergerakan mengikut 2.5.3 digunakan dalam rangkaian pergerakan  Boleh melakukan rangkaian pergerakan
irama. menggunakan pelbagai langkah lurus dengan
yang direka cipta. mengaplikasikan konsep pergerakan mengikut
muzik yang didengar.
Mengenal pasti konsep pergerakan yang
 Boleh melakukan tarian rakyat atau etnik dengan
diaplikasikan dalam rangkaian mengaplikasi konsep pergerakan mengikut muzik
yang didengar.
pergerakan langkah lurus.

Mengenal pasti pergerakan lokomotor

dan bukan lokomotor serta konsep

pergerakan yang digunakan dalam

tarian rakyat atau etnik.

25

TAHUN 6

MODUL KEMAHIRAN : PERGERAKAN BERIRAMA

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI

ASPEK 5 : KESUKANAN (DOMAIN AFEKTIF) TAHAP PENGUASAAN 4
 Boleh melakukan rangkaian pergerakan yang
Pengurusan dan 5.1.1 Menerangkan persediaan diri dan
Keselamatan pakaian berdasarkan jenis aktiviti yang menggunakan pelbagai langkah lurus dengan
5.1 Berkebolehan mematuhi 5.1.2 dijalankan. lakuan yang betul secara berterusan mengikut
dan mengamalkan elemen 5.1.3 Menerangkan situasi dan peralatan yang muzik yang didengar.
pengurusan dan 5.1.4 boleh membahayakan diri.  Boleh melakukan satu pergerakan tarian rakyat
keselamatan. atau etnik dengan lakuan yang betul mengikut
Menyenaraikan kebaikan mematuhi muzik yang didengar.
peraturan keselamatan.
TAHAP PENGUASAAN 5
Menentukan ruang yang selamat untuk  Boleh mengenal pasti langkah lurus, konsep
melakukan aktiviti.
pergerakan, dan muzik yang digunakan untuk
Tanggungjawab Kendiri 5.2.1 Bertanggungjawab melakukan aktiviti mereka cipta pergerakan.
5.2 Menunjukkan keyakinan fizikal dalam pendidikan jasmani sebagai  Boleh mereka cipta rangkaian pergerakan yang
5.2.2 satu cara meningkatkan tahap menggunakan pelbagai langkah lurus mengikut
dan tanggungjawab kendiri 5.2.3 kecergasan. muzik yang didengar dalam kumpulan kecil.
semasa melakukan aktiviti 5.2.4 Berusaha melakukan aktiviti fizikal untuk  Boleh melakukan satu pergerakan tarian rakyat
fizikal. mencapai matlamat yang ditetapkan. atau etnik secara seragam mengikut muzik yang
Melibatkan diri dalam merancang aktiviti didengar dalam kumpulan kecil.
fizikal dan membuat keputusan.  Boleh berkomunikasi dalam pelbagai cara
Menerima cabaran dan berasa seronok semasa melakukan aktiviti fizikal.
semasa melakukan aktiviti.
TAHAP PENGUASAAN 6
 Boleh mempersembahkan rangkaian pergerakan

yang direka cipta mengikut muzik yang didengar.
 Boleh menggunakan kemahiran pergerakan

berirama sebagai aktiviti meningkatkan
kecergasan fizikal.

26

TAHUN 6

MODUL KEMAHIRAN : PERGERAKAN BERIRAMA

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI

Interaksi Sosial 5.3.1 Memberi kritikan membina dan  Boleh menunjukkan keyakinan dan
5.3 Berkebolehan menerima kritikan secara terbuka di tanggungjawab kendiri semasa melakukan aktiviti
5.3.2 dalam kumpulan.
berkomunikasi dalam Mendengar pendapat orang lain dan fizikal.
pelbagai cara semasa 5.3.3 menyumbang idea dalam
melakukan aktiviti fizikal. 5.3.4 menyelesaikan masalah.
Menghormati pendapat orang lain.
Berinteraksi secara positif dalam
pelbagai situasi semasa melakukan
aktiviti.

Dinamika Kumpulan 5.4.1 Bertanggungjawab sebagai ketua
5.4 Berkebolehan membentuk 5.4.2 kumpulan.
5.4.3
kumpulan dan 5.4.4 Melibatkan diri secara aktif sebagai ahli
bekerjasama dalam kumpulan.
kumpulan. 5.4.5 Membimbing ahli dalam kumpulan
semasa melakukan aktiviti.

Menerima kemampuan rakan sepasukan
sebagai cabaran untuk meningkatkan
prestasi.
Bekerjasama dalam kumpulan semasa
melakukan aktiviti.

27

28

MODUL KEMAHIRAN : KEMAHIRAN ASAS PERMAINAN
KATEGORI SERANGAN

29

30

TAHUN 6

MODUL KEMAHIRAN : KEMAHIRAN ASAS PERMAINAN KATEGORI SERANGAN

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI

ASPEK 1 : KEMAHIRAN PERGERAKAN (DOMAIN PSIKOMOTOR) TAHAP PENGUASAAN 1

 Boleh menghantar dan menerima bola ketika

1.6 Berkebolehan 1.6.1 Menghantar bola kepada rakan yang diadang oleh pemain lawan yang statik.
melakukan kemahiran diadang oleh pemain lawan.

asas permainan 1.6.2 Menerima bola ketika diadang oleh pemain TAHAP PENGUASAAN 2

kategori serangan 1.6.3 lawan.  Boleh mengelecek bola melepasi pemain lawan
dengan lakuan yang 1.6.4 Mengelecek bola melepasi pemain lawan yang bergerak dan menghantar kepada rakan
betul. dan menghantar kepada rakan sepasukan. sepasukan.
1.6.5 Memintas bola yang dihantar oleh pemain
lawan dan menghantar kepada rakan di  Boleh menyatakan dengan ringkas ruang yang
posisi yang sesuai. sesuai untuk menghantar dan menerima bola
Melakukan takel, mengawal bola, dan
kepada rakan yang diadang.

1.6.6 menghantar kepada rakan di posisi yang TAHAP PENGUASAAN 3
sesuai.
Menjaring dengan melepasi pengadang  Boleh mengaplikasi strategi semasa mengelecek
yang bergerak. melepasi pemain lawan, memintas, melakukan
takel, dan mengawal bola serta menghantar bola

kepada rakan sepasukan yang berada di ruang

ASPEK 2 : APLIKASI PENGETAHUAN DALAM PERGERAKAN (DOMAIN yang sesuai.

KOGNITIF) TAHAP PENGUASAAN 4

2.6 Berkebolehan 2.6.1 Mengenal pasti ruang yang sesuai untuk  Boleh mengelecek, memintas, melakukan takel,
mengaplikasi konsep 2.6.2 menghantar bola kepada pemain yang mengawal bola dengan lakuan yang betul dan
pergerakan dan prinsip 2.6.3 diadang. menghantar bola kepada rakan di posisi yang
mekanik dalam
kemahiran asas Mengaplikasi strategi yang sesuai semasa sesuai.
permainan kategori menerima bola apabila diadang oleh pemain
serangan. lawan.  Boleh mengenal pasti posisi rakan sepasukan
Mengenal pasti situasi dan ruang yang yang sesuai untuk menerima bola.

sesuai untuk mengelecek dan menghantar

bola kepada rakan.

31

TAHUN 6

MODUL KEMAHIRAN : KEMAHIRAN ASAS PERMAINAN KATEGORI SERANGAN

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI

2.6.4 Mengenal pasti posisi pemain sepasukan TAHAP PENGUASAAN 5
2.6.5 yang sesuai untuk dihantar bola selepas
takel atau memintas bola.  Boleh melakukan kemahiran menghantar dan
Menentukan pemasaan yang sesuai untuk menjaring bola dengan lakuan yang betul
menjaring dengan melepasi pengadang melepasi pengadang yang bergerak.
yang bergerak.
 Boleh mengenal pasti pemasaan yang sesuai
ASPEK 5 : KESUKANAN (DOMAIN AFEKTIF) untuk menjaring dengan melepasi pengadang
yang bergerak.

 Boleh berkomunikasi dalam pelbagai cara
semasa melakukan aktiviti fizikal.

Pengurusan dan 5.1.1 Menerangkan persediaan diri dan pakaian TAHAP PENGUASAAN 6
Keselamatan 5.1.2 berdasarkan jenis aktiviti yang dijalankan.
5.1 Berkebolehan mematuhi 5.1.3  Boleh menggunakan pelbagai kemahiran kategori
dan mengamalkan elemen 5.1.4 Menerangkan situasi dan peralatan yang serangan dan strategi mengikut situasi dalam
pengurusan dan boleh membahayakan diri. permainan kecil.
keselamatan.
Menyenaraikan kebaikan mematuhi  Boleh menggunakan kemahiran kategori
peraturan keselamatan. serangan sebagai aktiviti meningkatkan
kecergasan fizikal.
Menentukan ruang yang selamat untuk
melakukan aktiviti.  Boleh membentuk kumpulan dan bekerjasama
dalam kumpulan.

Tanggungjawab Kendiri 5.2.1 Bertanggungjawab melakukan aktiviti fizikal
5.2 Menunjukkan keyakinan dalam pendidikan jasmani sebagai satu cara
5.2.2 meningkatkan tahap kecergasan.
dan tanggungjawab kendiri 5.2.3 Berusaha melakukan aktiviti fizikal untuk
semasa melakukan aktiviti mencapai matlamat yang ditetapkan.
fizikal. Melibatkan diri dalam merancang aktiviti
fizikal dan membuat keputusan.

32

TAHUN 6

MODUL KEMAHIRAN : KEMAHIRAN ASAS PERMAINAN KATEGORI SERANGAN

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI

5.2.4 Menerima cabaran dan berasa seronok
semasa melakukan aktiviti.

Interaksi Sosial 5.3.1 Memberi kritikan membina dan menerima
5.3 Berkebolehan 5.3.2 kritikan secara terbuka di dalam kumpulan.
Mendengar pendapat orang lain dan
berkomunikasi dalam 5.3.3 menyumbang idea dalam menyelesaikan
pelbagai cara semasa 5.3.4 masalah.
melakukan aktiviti fizikal. Menghormati pendapat orang lain.
Berinteraksi secara positif dalam pelbagai
situasi semasa melakukan aktiviti.

Dinamika Kumpulan 5.4.1 Bertanggungjawab sebagai ketua
5.4 Berkebolehan membentuk 5.4.2
5.4.3 kumpulan.
kumpulan dan 5.4.4
bekerjasama dalam Melibatkan diri secara aktif sebagai ahli
kumpulan. 5.4.5
kumpulan.

Membimbing ahli dalam kumpulan semasa

melakukan aktiviti.

Menerima kemampuan rakan sepasukan

sebagai cabaran untuk meningkatkan

prestasi.

Bekerjasama dalam kumpulan semasa

melakukan aktiviti.

33

34

MODUL KEMAHIRAN : KEMAHIRAN ASAS PERMAINAN
KATEGORI JARING

35

36

TAHUN 6

MODUL KEMAHIRAN : KEMAHIRAN ASAS PERMAINAN KATEGORI JARING

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI

ASPEK 1 : KEMAHIRAN PERGERAKAN (DOMAIN PSIKOMOTOR) TAHAP PENGUASAAN 1

 Boleh melakukan servis dan menerima bola atau

1.7 Berkebolehan 1.7.1 Melakukan servis ke ruang sasaran bulu tangkis yang diservis dengan anggota

melakukan kemahiran menggunakan anggota badan dan alatan. badan dan alatan.
asas permainan
kategori jaring dengan 1.7.2 Menerima bola yang diservis menggunakan  Boleh menganggarkan arah bola jatuh semasa
lakuan yang betul. anggota badan, menghantar kepada rakan
sepasukan, atau mengembalikan ke menerima servis.

gelanggang lawan.
1.7.3 Menerima bola atau bulu tangkis yang TAHAP PENGUASAAN 2

diservis dengan menggunakan alatan dan  Boleh melakukan servis ke ruang yang

menghantar ke gelanggang lawan. ditetapkan dengan menggunakan anggota

1.7.4 Melakukan voli pepat dan voli kilas badan dan alatan.

menggunakan alatan dengan gerak kaki  Boleh melakukan voli ke gelanggang lawan.
yang betul.
1.7.5 Melakukan adangan menggunakan anggota  Boleh menyatakan cara bertindak balas untuk

badan untuk menyekat bola masuk ke menerima bola atau bulu tangkis yang diservis

gelanggang sendiri. oleh pemain lawan.

TAHAP PENGUASAAN 3

ASPEK 2 : APLIKASI PENGETAHUAN DALAM PERGERAKAN (DOMAIN  Boleh melakukan servis dan mengembalikan
KOGNITIF) bola atau bulu tangkis ke gelanggang lawan.

 Boleh mengaplikasikan kemahiran

2.7 Berkebolehan 2.7.1 Menyatakan perkaitan antara pemindahan mengembalikan bola dengan melakukan voli
mengaplikasi konsep 2.7.2 daya dengan jarak objek ke ruang sasaran
pergerakan dan prinsip 2.7.3 semasa melakukan servis. pepat dan voli kilas ke gelanggang lawan.
mekanik dalam
kemahiran asas Mengenal pasti arah bola atau bulu tangkis  Boleh menyatakan perbezaan antara voli pepat
permainan kategori yang diservis dan bertindak balas mengikut dengan voli kilas.
jaring.
situasi.  Boleh mengadang menggunakan anggota

Membezakan lakuan voli pepat dengan badan dan mengenal pasti pemasaan untuk

lakuan voli kilas. mengadang.

37

TAHUN 6

MODUL KEMAHIRAN : KEMAHIRAN ASAS PERMAINAN KATEGORI JARING

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI

2.7.4 Mengenal pasti pemasaan yang sesuai TAHAP PENGUASAAN 4
2.7.5 untuk mengadang.
 Boleh melakukan servis dan menerima dengan
Menyatakan perkaitan antara sudut anggota badan dan alatan ke gelanggang lawan
mengadang dengan arah bola jatuh selepas dengan lakuan yang betul.
diadang.
 Boleh menyatakan perkaitan antara pemindahan
ASPEK 5 : KESUKANAN (DOMAIN AFEKTIF) daya dengan jarak bola atau bulu tangkis yang
diservis ke gelanggang lawan atau ruang
Pengurusan dan 5.1.1 Menerangkan persediaan diri dan pakaian sasaran.
Keselamatan 5.1.2 berdasarkan jenis aktiviti yang dijalankan.
5.1 Berkebolehan mematuhi 5.1.3  Boleh mengadang menggunakan anggota
dan mengamalkan elemen 5.1.4 Menerangkan situasi dan peralatan yang badan untuk menyekat bola masuk ke
pengurusan dan boleh membahayakan diri. gelanggang sendiri dengan lakuan yang betul
keselamatan. dan menyatakan perkaitan antara sudut
Menyenaraikan kebaikan mematuhi mengadang dengan arah bola jatuh.
peraturan keselamatan.
 Boleh melakukan voli pepat dan voli kilas serta
Menentukan ruang yang selamat untuk gerak kaki dengan lakuan yang betul.
melakukan aktiviti.
TAHAP PENGUASAAN 5
Tanggungjawab Kendiri 5.2.1 Bertanggungjawab melakukan aktiviti fizikal  Boleh melakukan kemahiran servis ke ruang
5.2 Menunjukkan keyakinan dalam pendidikan jasmani sebagai satu cara
5.2.2 meningkatkan tahap kecergasan. sasaran dan mengembalikan bola atau bulu
dan tanggungjawab kendiri 5.2.3 Berusaha melakukan aktiviti fizikal untuk tangkis ke gelanggang lawan dengan lakuan
semasa melakukan aktiviti 5.2.4 mencapai matlamat yang ditetapkan. yang betul dan konsisten.
fizikal. Melibatkan diri dalam merancang aktiviti  Boleh menggunakan pelbagai kemahiran
fizikal dan membuat keputusan. menerima bola atau bulu tangkis dari pemain
Menerima cabaran dan berasa seronok lawan atau rakan sepasukan dan
semasa melakukan aktiviti. mengembalikan ke gelanggang lawan dengan
lakuan yang betul dan konsisten dalam situasi
permainan.

38

TAHUN 6

MODUL KEMAHIRAN : KEMAHIRAN ASAS PERMAINAN KATEGORI JARING

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI

Interaksi Sosial 5.3.1 Memberi kritikan membina dan menerima  Boleh berkomunikasi dalam pelbagai cara
5.3 Berkebolehan 5.3.2 kritikan secara terbuka di dalam kumpulan. semasa melakukan aktiviti fizikal.
Mendengar pendapat orang lain dan
berkomunikasi dalam 5.3.3 menyumbang idea dalam menyelesaikan TAHAP PENGUASAAN 6
pelbagai cara semasa 5.3.4 masalah.  Boleh menggunakan pelbagai kemahiran
melakukan aktiviti fizikal. Menghormati pendapat orang lain.
5.4.1 Berinteraksi secara positif dalam pelbagai kategori jaring dan strategi mengikut situasi
Dinamika Kumpulan 5.4.2 situasi semasa melakukan aktiviti. dalam permainan kecil.
5.4 Berkebolehan membentuk 5.4.3  Boleh menggunakan kemahiran kategori jaring
5.4.4 sebagai aktiviti meningkatkan kecergasan fizikal.
kumpulan dan  Boleh membentuk kumpulan dan bekerjasama
bekerjasama dalam 5.4.5 dalam kumpulan.
kumpulan.
Bertanggungjawab sebagai ketua

kumpulan.

Melibatkan diri secara aktif sebagai ahli

kumpulan.

Membimbing ahli dalam kumpulan semasa

melakukan aktiviti.

Menerima kemampuan rakan sepasukan

sebagai cabaran untuk meningkatkan

prestasi.

Bekerjasama dalam kumpulan semasa

melakukan aktiviti.

39

40

MODUL KEMAHIRAN : KEMAHIRAN ASAS PERMAINAN
KATEGORI MEMADANG

41

42


Click to View FlipBook Version