The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ss.skr2020, 2019-12-31 00:47:04

DSKP_SAINS TAHUN 4

DSKP_SAINS TAHUN 4

Keywords: DSKP,SAINS TAHUN 4,KSSR SEMAKAN

Sains

Tahun 4

iSains

Tahun 4

Bahagian Pembangunan Kurikulum
APRIL 2018

Terbitan 2018

© Kementerian Pendidikan Malaysia

Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa
juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat
kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia, Aras 4-8, Blok E9,
Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.

KANDUNGAN v
Rukun Negara........................................................................................................................................................... vi
Falsafah Pendidikan Kebangsaan............................................................................................................................ vii
Definisi Kurikulum Kebangsaan................................................................................................................................ viii
Falsafah Pendidikan Sains Kebangsaan.................................................................................................................. ix
Kata Pengantar......................................................................................................................................................... 1
Pendahuluan............................................................................................................................................................ 2
Matlamat................................................................................................................................................................... 2
Objektif...................................................................................................................................................................... 2
Kerangka Kurikulum Standard Sekolah Rendah...................................................................................................... 4
Fokus........................................................................................................................................................................ 5
5
Fikrah Sains....................................................................................................................................................... 7
Kemahiran Berfikir Kritis.................................................................................................................................... 8
Kemahiran Berfikir Kreatif.................................................................................................................................. 10
Strategi Berfikir.................................................................................................................................................. 21
Kemahiran Saintifik............................................................................................................................................ 22
Sikap Saintifik dan Nilai Murni...........................................................................................................................
Kemahiran Abad Ke-21............................................................................................................................................

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi................................................................................................................................. 24
25
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran.................................................................................................................... 31
35
Elemen Merentas Kurikulum..................................................................................................................................... 39

Pentaksiran Bilik Darjah............................................................................................................................................ 42

Organisasi Kandungan............................................................................................................................................. 46
Inkuiri Dalam Sains 51
53
Kemahiran Saintifik............................................................................................................................................
Sains Hayat 56
59
Manusia............................................................................................................................................................. 61
Haiwan...............................................................................................................................................................
Tumbuhan.......................................................................................................................................................... 64
Sains Fizikal
Sifat Cahaya...................................................................................................................................................... 68
Bunyi..................................................................................................................................................................
Tenaga............................................................................................................................................................... 72
Sains Bahan 75
Bahan............................................................................................................................................................... 77
Bumi dan Angkasa
Bumi...................................................................................................................................................................
Teknologi dan Kehidupan Lestari
Mesin.................................................................................................................................................................
Panel Penggubal......................................................................................................................................................
Penghargaan............................................................................................................................................................

RUKUN NEGARA

BAHAWASANYA Negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak:
Mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya;

Memelihara satu cara hidup demokratik;
Mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara

akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama;
Menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi

kebudayaannya yang kaya dan berbagai corak;
Membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan

sains dan teknologi moden;

MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha
kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut:

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN
KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA

KELUHURAN PERLEMBAGAAN
KEDAULATAN UNDANG-UNDANG
KESOPANAN DAN KESUSILAAN

v

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

“Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih
memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk
melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi
dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha
ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu
pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan
berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan
terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara”

Sumber:Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)

vi

DEFINISI KURIKULUM KEBANGSAAN

3. Kurikulum Kebangsaan
(1) Kurikulum Kebangsaan ialah suatu program pendidikan yang
termasuk kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi
semua pengetahuan, kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan
dan kepercayaan untuk membantu perkembangan seseorang murid
dengan sepenuhnya dari segi jasmani, rohani, mental dan
emosi serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang
diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan.

Sumber: Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997
[PU(A)531/97.]

vii

FALSAFAH PENDIDIKAN SAINS KEBANGSAAN

Selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan, pendidikan sains
di Malaysia memupuk budaya Sains dan Teknologi dengan memberi
tumpuan kepada perkembangan individu yang kompetitif, dinamik,
tangkas dan berdaya tahan serta dapat menguasai ilmu sains dan
keterampilan teknologi.

Sumber: Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI)

viii

KATA PENGANTAR dan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT). Penyepaduan
tersebut dilakukan untuk melahirkan insan seimbang dan
Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) yang dilaksanakan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani
secara berperingkat mulai tahun 2011 telah disemak semula bagi sebagaimana tuntutan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.
memenuhi dasar baharu di bawah Pelan Pembangunan
Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025 supaya kualiti kurikulum Bagi menjayakan pelaksanaan KSSR, pengajaran dan
yang dilaksanakan di sekolah rendah setanding dengan standard pembelajaran guru perlu memberi penekanan kepada KBAT
antarabangsa.Kurikulum berasaskan standard yang menjadi dengan memberi fokus kepada pendekatan Pembelajaran
amalan antarabangsa telah dijelmakan dalam KSSR menerusi Berasaskan Inkuiri dan Pembelajaran Berasaskan Projek, supaya
penggubalan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran murid dapat menguasai kemahiran yang diperlukan dalam abad
(DSKP) untuk semua mata pelajaran yang mengandungi ke-21.
Standard Kandungan, Standard Pembelajaran dan Standard
Prestasi. Kementerian Pendidikan Malaysia merakamkan setinggi-tinggi
penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang
Usaha memasukkan standard pentaksiran di dalam dokumen terlibat dalam penggubalan KSSR. Semoga pelaksanaan KSSR
kurikulum telah mengubah lanskap sejarah sejak Kurikulum akan mencapai hasrat dan matlamat Sistem Pendidikan
Kebangsaan dilaksanakan di bawah Sistem Pendidikan Kebangsaan.
Kebangsaan. Menerusinya murid dapat ditaksir secara berterusan
untuk mengenal pasti tahap penguasaannya dalam sesuatu mata
pelajaran, serta membolehkan guru membuat tindakan susulan
bagi mempertingkatkan pencapaian murid.

DSKP yang dihasilkan juga telah menyepadukan enam tunjang SHAZALI BIN AHMAD
Kerangka KSSR, mengintegrasikan pengetahuan, kemahiran dan Pengarah
nilai, serta memasukkan secara eksplisit Kemahiran Abad Ke-21 Bahagian Pembangunan Kurikulum
Kementerian Pendidikan Malaysia

ixPENDAHULUAN KSSR SAINS TAHUN 4

Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Sains direka bentuk Mata pelajaran sains peringkat menengah direka bentuk untuk
untuk mengembangkan literasi sains dengan memberi menghasilkan murid yang mempunyai literasi sains, inovatif dan
pengetahuan asas sains kepada murid agar menjadi celik sains berupaya mengaplikasikan pengetahuan sains, membuat
iaitu memahami konsep sains asas yang berlaku di sekeliling dan keputusan dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan
mampu mengikuti sains di peringkat menengah. sebenar. Mata pelajaran sains di peringkat menengah juga
menyediakan peluang bagi murid yang cenderung kepada bidang
Kurikulum sains sekolah rendah berhasrat untuk menghasilkan sains untuk menyambung pengajian dalam bidang Science,
insan yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani Technology, Engineering and Mathematics (STEM) di peringkat
yang sejajar dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Justeru, tertiari.
Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) Sains
digubal dengan mengintegrasikan Kemahiran Abad Ke-21 untuk Penandaarasan kurikulum sains telah dibuat dengan negara yang
membolehkan murid berupaya bersaing di peringkat global. berpencapaian tinggi dalam pentaksiran antarabangsa bagi
memastikan kurikulum sains relevan dan setanding dengan
Pengetahuan, kemahiran dan nilai yang diterapkan dalam negara lain di dunia.
kurikulum sains sekolah rendah membawa kepada pembelajaran
yang bermakna kepada murid dengan mengambil kira kesesuaian Malaysia yang sedang melangkah ke arah status negara maju,
tahap kognitif dan persekitaran mereka. Justeru, minat terhadap perlu mewujudkan masyarakat yang saintifik, progresif, berdaya
sains dapat dipupuk bermula di peringkat awal persekolahan serta cipta dan berpandangan jauh bukan sahaja dapat memanfaatkan
diperkembangkan dan diperkukuhkan di peringkat sekolah teknologi terkini tetapi turut menjadi penyumbang kepada
menengah. pembentukan peradaban sains dan teknologi masa hadapan. Bagi
mencapai hasrat ini, kita perlu membentuk warganegara kritis,

1

kreatif dan berketerampilan yang mengamalkan budaya sains dan KSSR SAINS TAHUN 4
teknologi.
4. Mengaplikasi pengetahuan, kemahiran dan nilai secara kritis,
MATLAMAT kreatif dan analitis bagi membuat keputusan, menyelesaikan
masalah serta mereka cipta.
Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Sains digubal untuk
menanam minat dan mengembangkan kreativiti murid melalui 5. Membudayakan sikap saintifik dan nilai murni dalam
pengalaman dan penyiasatan bagi menguasai ilmu sains, kehidupan.
kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir serta sikap saintifik dan
nilai murni. 6. Menunjukkan sikap responsif dalam menjaga alam sekitar
bagi menghadapi cabaran di peringkat tempatan, negara dan
OBJEKTIF global.

KSSR Sains bertujuan membolehkan murid mencapai objektif KERANGKA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH
berikut:
KSSR dibina berasaskan enam tunjang, iaitu Komunikasi;
1. Menggunakan pendekatan inkuiri untuk memenuhi sifat ingin Kerohanian, Sikap dan Nilai; Kemanusiaan; Keterampilan Diri;
tahu bagi mendapatkan pengetahuan baharu dengan Perkembangan Fizikal dan Estetika; serta Sains dan Teknologi.
meneroka tentang dunia di sekeliling mereka. Enam tunjang tersebut merupakan domain utama yang
menyokong antara satu sama lain dan disepadukan dengan
2. Mengaplikasikan kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir pemikiran kritis, kreatif dan inovatif. Kesepaduan ini bertujuan
secara kritis dan kreatif untuk menerangkan fenomena secara membangunkan modal insan yang menghayati nilai-nilai murni
saintifik. berteraskan keagamaan, berpengetahuan, berketerampilan,
berpemikiran kritis dan kreatif serta inovatif sebagaimana yang
3. Memperoleh pengetahuan tentang fakta dan konsep sains digambarkan dalam Rajah 1. Kurikulum Sains sekolah rendah
yang lebih abstrak dan kompleks. digubal berdasarkan enam tunjang Kerangka KSSR.

2

KSSR SAINS TAHUN 4

Rajah 1: Kerangka Kurikulum Standard Sekolah Rendah

3

FOKUS KSSR SAINS TAHUN 4

Mata pelajaran Sains untuk sekolah rendah berfokus kepada Rajah 2: Kerangka Konsep Kurikulum Sains
pembelajaran berfikrah yang melibatkan kemahiran saintifik dan Rajah 2: Kerangka Konsep Kurikulum Sains
kemahiran berfikir bagi pemerolehan pengetahuan yang
diterapkan melalui pendekatan utama dalam pendidikan sains
iaitu inkuiri. Kurikulum Sains juga berhasrat untuk menyediakan
murid yang akan menghadapi era pembangunan teknologi yang
pesat dan pelbagai cabaran abad ke-21. Golongan murid yang
melalui kurikulum ini bakal menjadi sumber tenaga manusia
dalam bidang sains dan teknologi yang akan menyumbang
kepada pembangunan negara.

KSSR Sains dibangunkan berasaskan tiga domain iaitu
pengetahuan, kemahiran dan nilai. Ketiga-tiga domain ini dialami
oleh murid melalui kaedah inkuiri bagi menghasilkan individu
yang fikrah sains (Rajah 2). Pendekatan inkuiri merangkumi
pembelajaran berpusatkan murid, konstruktivisme, pembelajaran
kontekstual, pembelajaran berasaskan masalah, pembelajaran
masteri serta strategi dan kaedah yang berkaitan.

4

KSSR SAINS TAHUN 4

Fikrah Sains

Fikrah sains merujuk kepada kualiti murid yang dihasratkan untuk Kemahiran berfikir boleh digolongkan kepada pemikiran kritis dan
dilahirkan melalui sistem pendidikan sains kebangsaan. Murid pemikiran kreatif. Murid yang berfikir secara kritis akan sentiasa
yang berfikrah sains merupakan murid yang boleh memahami menilai sesuatu idea dengan sistematik sebelum menerimanya.
idea sains dan berupaya berkomunikasi menggunakan bahasa Murid yang berfikir secara kreatif pula mempunyai daya
saintifik. Justeru, murid juga boleh menilai serta mengaplikasikan imaginasi yang tinggi, berupaya menjanakan idea yang asli dan
pengetahuan dan kemahiran saintifik secara bertanggungjawab boleh membuat inovasi kepada idea dan produk yang sedia ada.
dalam kehidupan harian berlandaskan sikap saintifik dan nilai Strategi berfikir merupakan proses berfikir yang lebih tinggi
murni. Fikrah sains juga berhasrat menghasilkan individu yang melibatkan beberapa langkah dan setiap langkah melibatkan
kreatif dan kritis untuk memenuhi keperluan abad ke-21 di mana kemahiran berfikir kritis dan kreatif. Strategi berfikir merupakan
kemampuan negara amat bergantung kepada modal insan yang matlamat akhir kepada proses berfikir.
mampu berfikir secara kritis dan kreatif, menjana idea dan
menyelesaikan masalah. Kemahiran Berfikir Kritis

Pembelajaran Berfikrah Kemahiran berfikir kritis adalah kebolehan untuk menilai sesuatu
idea secara logik dan rasional untuk membuat pertimbangan
Pembelajaran berfikrah dicapai apabila murid dilibatkan secara yang wajar dengan menggunakan alasan dan bukti yang
aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Dalam proses munasabah. Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran
ini aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dirancang dapat berfikir kritis adalah seperti Jadual 1.
mencungkil minda murid dan mendorongnya untuk berfikir agar
mereka dapat mengkonsepsikan, menyelesaikan masalah dan
membuat keputusan. Justeru, kemahiran berfikir diterapkan
kepada murid secara tidak langsung.

5

KSSR SAINS TAHUN 4

Jadual 1: Kemahiran Berfikir Kritis

KEMAHIRAN PENERANGAN KEMAHIRAN PENERANGAN
BERFIKIR KRITIS BERFIKIR KRITIS

Mencirikan Mengenal pasti kriteria seperti ciri, sifat, Menyusun Menyusun objek atau maklumat
kualiti dan unsur sesuatu konsep atau mengikut mengikut tertib berdasarkan kepentingan
objek. keutamaan atau keutamaan.

Membandingkan Mencari persamaan dan perbezaan Menganalisis Mencerakinkan maklumat kepada
dan membezakan berdasarkan kriteria seperti ciri, sifat, bahagian kecil untuk memahami dengan
kualiti dan unsur sesuatu objek atau Mengesan lebih mendalam berkenaan serta
peristiwa. Kecondongan hubung kait antara bahagian.
Menilai
Mengumpulkan Mengasingkan dan mengumpulkan Mengesan pandangan atau pendapat
dan mengelaskan objek atau fenomena kepada kumpulan Membuat yang berpihak kepada atau menentang
masing-masing berdasarkan kriteria kesimpulan sesuatu.
tertentu seperti ciri atau sifat.
Pengumpulan ini adalah berdasarkan ciri Membuat pertimbangan dan keputusan
atau sifat sepunya. menggunakan pengetahuan,
pengalaman, kemahiran, dan nilai serta
Membuat urutan Menyusun objek dan maklumat memberi justifikasi.
mengikut tertib berdasarkan kualiti atau
kuantiti ciri atau sifatnya seperti saiz, Membuat pernyataan tentang hasil
masa, bentuk atau bilangan. sesuatu kajian yang berdasarkan
kepada sesuatu hipotesis.

6

KSSR SAINS TAHUN 4

Kemahiran Berfikir Kreatif KEMAHIRAN PENERANGAN
BERFIKIR KREATIF

Kemahiran berfikir kreatif adalah kemampuan untuk Meramalkan Membuat jangkaan tentang sesuatu
menghasilkan atau mencipta sesuatu yang baharu dan bernilai peristiwa berdasarkan pemerhatian
dengan menggunakan daya imaginasi secara asli serta berfikir dan pengalaman yang lalu atau data
tidak mengikut kelaziman. Penerangan ringkas tentang setiap yang boleh dipercayai.
kemahiran berfikir kreatif adalah seperti Jadual 2.
Mengitlakkan Membuat pernyataan umum terhadap
sesuatu perkara untuk keseluruhan
Jadual 2: Kemahiran Berfikir Kreatif kumpulan berdasarkan pemerhatian ke
atas sampel atau beberapa maklumat
KEMAHIRAN PENERANGAN daripada kumpulan itu.
BERFIKIR KREATIF

Menjanakan idea Menghasilkan idea yang berkaitan Mereka cipta Menghasilkan sesuatu yang baru atau
dengan sesuatu perkara. melakukan pengubahsuaian kepada
sesuatu yang sedia ada untuk
Menghubungkaitkan Membuat perkaitan dalam sesuatu mengatasi masalah secara terancang.
keadaan atau peristiwa untuk mencari
sesuatu struktur atau corak hubungan. Membuat gambaran Membuat tanggapan atau
mental membayangkan sesuatu idea, konsep,
keadaan atau gagasan dalam minda
Membuat inferens Menggunakan pengumpulan data dan atau fikiran.
pengalaman lalu untuk membuat
kesimpulan dan menerangkan sesuatu Mensintesiskan Menggabungkan unsur yang
peristiwa. berasingan untuk menghasilkan satu
gambaran menyeluruh dalam bentuk
seperti pernyataan, lukisan dan artifak.

7

KSSR SAINS TAHUN 4

KEMAHIRAN PENERANGAN Jadual 3: Strategi Berfikir PENERANGAN
BERFIKIR KREATIF
STRATEGI
BERFIKIR

Membuat hipotesis Membuat sesuatu penyataan umum Mengkonsepsikan Membuat pengitlakan ke arah membina
tentang hubungan antara pemboleh ubah pengertian, konsep atau model
yang dimanipulasi dan pemboleh ubah berdasarkan ciri spesifik sepunya yang
yang bergerak balas untuk menerangkan saling berhubung kait.
sesuatu peristiwa atau pemerhatian.
Pernyataan ini boleh diuji untuk Membuat keputusan Memilih satu alternatif penyelesaian
membuktikan kesahihannya. yang terbaik daripada beberapa alternatif
berdasarkan kriteria tertentu bagi
Menganalogikan Membentuk kefahaman tentang sesuatu mencapai matlamat yang ditetapkan.
konsep yang kompleks atau abstrak
secara mengaitkan konsep itu dengan Menyelesaikan Mencari penyelesaian yang tepat secara
konsep yang mudah atau maujud yang masalah terancang terhadap situasi yang tidak
mempunyai ciri yang serupa. pasti atau mencabar ataupun kesulitan
yang tidak dijangkakan.

Strategi Berfikir

Strategi berfikir merupakan cara berfikir yang berstruktur dan
berfokus untuk menyelesaikan masalah. Penerangan tentang
setiap strategi berfikir adalah seperti Jadual 3.

8

Selain daripada kemahiran berfikir dan strategi berfikir, kemahiran KSSR SAINS TAHUN 4
menaakul merupakan satu lagi kemahiran yang diutamakan.
Kemahiran menaakul ialah kemahiran yang digunakan untuk Kemahiran Berfikir
membuat pertimbangan secara logik, rasional, adil dan saksama.
Penguasaan kemahiran berfikir kritis dan kreatif serta strategi Kritis Kreatif
berfikir menjadi lebih mudah jika seseorang itu berkebolehan
membuat penaakulan secara induktif dan deduktif. Rajah 3  Mencirikan  Menjana idea
memberi gambaran keseluruhan tentang Kemahiran Berfikir dan  Membandingkan  Menghubungkait
Strategi Berfikir (KBSB).  Membuat inferens
& membezakan  Meramalkan
 Mengumpulkan & Menaakul  Mengitlakkan
 Membuat
mengelaskan
 Membuat urutan gambaran mental
 Menyusun  Mensintesiskan
 Membuat
mengikut
keutamaan hipotesis
 Menganalisis  Menganalogikan
 Mengesan  Mereka cipta
kecondongan
 Menilai
 Membuat
kesimpulan

Strategi Berfikir
 Mengkonsepsikan
 Membuat keputusan
 Menyelesaikan masalah

Rajah 3: Model KBSB dalam KSSR Sains

9

KSSR SAINS TAHUN 4

Penguasaan kemahiran berfikir dan strategi berfikir melalui seperti menjalankan eksperimen dan projek. Kemahiran saintifik
pengajaran dan pembelajaran sains boleh dikembangkan melalui terdiri daripada kemahiran proses sains dan kemahiran
peringkat berikut: manipulatif.

1. KBSB diperkenalkan; Kemahiran Proses Sains
2. KBSB dipraktikkan dengan bimbingan guru;
3. KBSB dipraktikkan tanpa bimbingan guru; Kemahiran proses sains (KPS) ialah kemahiran yang diperlukan
4. KBSB diaplikasikan ke situasi baru dan diperkembangkan untuk mencari jawapan kepada sesuatu masalah atau membuat
keputusan secara bersistem. Ia merupakan satu proses mental
dengan bimbingan guru; dan yang menggalakkan pemikiran secara kreatif, analitis dan
5. KBSB digunakan bersama dengan kemahiran yang lain sistematik. Penguasaan kemahiran proses sains bersama
dengan sikap dan pengetahuan yang sesuai menjamin
untuk mencapai tugasan berfikir. keupayaan murid untuk berfikir secara berkesan. Penerangan
tentang setiap kemahiran proses sains adalah seperti Jadual 4.
Penerangan lanjut tentang peringkat penerapan KBSB dalam
sains diberi dalam Buku Panduan Penerapan Kemahiran Berfikir Jadual 4: Kemahiran Proses Sains
dan Strategi Berfikir dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains
yang diterbitkan oleh Pusat Perkembangan Kurikulum pada KEMAHIRAN PENERANGAN
tahun 1999. PROSES SAINS

Kemahiran Saintifik Memerhatikan Menggunakan deria penglihatan,
pendengaran, sentuhan, rasa atau bau
KSSR Sains Sekolah Rendah mengutamakan kaedah inkuiri dan untuk mengumpulkan maklumat tentang
penyelesaian masalah. Kemahiran saintifik dan kemahiran objek dan fenomena.
berfikir digunakan dalam proses inkuiri dan penyelesaian
masalah. Kemahiran saintifik merupakan kemahiran yang penting
untuk menjalankan sebarang aktiviti mengikut kaedah saintifik

10

KSSR SAINS TAHUN 4

KEMAHIRAN PENERANGAN KEMAHIRAN PENERANGAN
PROSES SAINS PROSES SAINS

Mengelaskan Melalui pemerhatian, mengumpulkan Menggunakan Memperihalkan perubahan parameter
objek atau fenomena berdasarkan perhubungan dengan masa. Contohnya lokasi, arah,
persamaan dan perbezaan. ruang dan masa bentuk, saiz, isipadu, berat dan jisim.

Mengukur dan Membuat pemerhatian secara kuantitatif Mentafsir data Memberi penerangan yang rasional
menggunakan dengan menggunakan nombor dan alat tentang objek, peristiwa atau pola
nombor berunit piawai. Pengukuran menjadikan daripada data yang dikumpulkan.
pemerhatian lebih jitu.

Membuat Menggunakan pengumpulan data dan Mendefinisi Memberi tafsiran tentang sesuatu konsep
inferens pengalaman lalu untuk membuat secara operasi dengan menyatakan perkara yang
kesimpulan dan menerangkan sesuatu dilakukan dan diperhatikan.
peristiwa.

Meramalkan Membuat jangkaan tentang sesuatu Mengawal Mengenal pasti pemboleh ubah
peristiwa berdasarkan pemerhatian dan pemboleh ubah dimanipulasikan, pemboleh ubah
pengalaman yang lalu atau data yang bergerak balas dan pemboleh ubah yang
boleh dipercayai. dimalarkan. Dalam sesuatu penyiasatan
satu pembolehubah dimanipulasikan
Berkomunikasi Menggunakan perkataan atau simbol untuk memerhatikan hubungannya
grafik seperti jadual, graf, rajah atau dengan pemboleh ubah yang bergerak
model untuk menerangkan tindakan, balas. Pada masa yang sama pemboleh
objek atau peristiwa. ubah yang lain dimalarkan.

11

KEMAHIRAN PENERANGAN KSSR SAINS TAHUN 4
PROSES SAINS
 Melakar spesimen, bahan dan peralatan sains dengan
Membuat Membuat sesuatu pernyataan umum tepat;
hipotesis tentang hubungan antara pemboleh ubah
yang dimanipulasi dan pemboleh ubah  Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul;
yang bergerak balas untuk menerangkan dan
sesuatu peristiwa atau pemerhatian.
Pernyataan ini boleh diuji untuk  Menyimpan peralatan sains dan bahan dengan betul dan
membuktikan kesahihannya. selamat.

Mengeksperimen Merancang dan menjalankan aktiviti untuk Makmal sains atau bilik sains merupakan prasarana penting bagi
menguji sesuatu hipotesis, pelaksanaan penyiasatan saintifik atau eksperimen yang
mengumpulkan data, mentafsirkan data membantu murid untuk mencapai standard prestasi yang
sehingga mendapat rumusan daripada dihasratkan. Penggunaan makmal sains atau bilik sains
aktiviti itu. memerlukan prosedur yang sistematik dan jelas bagi menjamin
kelancaran pengajaran dan pembelajaran (PdP) di samping
Kemahiran Manipulatif memastikan keselamatan pengguna. Peraturan makmal sains
atau bilik sains perlu didedahkan kepada murid supaya konsep
Kemahiran manipulatif merupakan kemahiran psikomotor dalam pematuhan peraturan makmal sains atau bilik sains dapat
penyiasatan sains yang membolehkan murid: dibudayakan.

 Menggunakan dan mengendalikan peralatan sains dan
bahan dengan betul;

 Mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat;

12

KSSR SAINS TAHUN 4

Perkaitan antara Kemahiran Proses Sains dan Kemahiran KEMAHIRAN KEMAHIRAN BERFIKIR
Berfikir PROSES SAINS
Menghubungkaitkan
Membuat inferens Membandingkan dan membezakan
Menganalisis
Untuk menguasai kemahiran proses sains, seseorang perlu juga Membuat inferens
menguasai kemahiran berfikir yang berkaitan. Kemahiran berfikir
yang berkaitan dengan setiap kemahiran proses sains adalah Meramalkan Menghubungkaitkan
seperti Jadual 5. Membuat gambaran mental

Jadual 5: Perkaitan Kemahiran Proses Sains dan Kemahiran Menggunakan Membuat urutan
Berfikir perhubungan Menyusun mengikut keutamaan
ruang dan masa
KEMAHIRAN KEMAHIRAN BERFIKIR Membandingkan dan membezakan
PROSES SAINS Mentafsir data Menganalisis
Mengesan kecondongan
Memerhatikan Mencirikan Membuat kesimpulan
Membandingkan dan membezakan Mengitlakkan
Menghubungkaitkan Menilai

Mengelaskan Mencirikan
Membandingkan dan membezakan
Mengumpulkan dan mengelaskan Mendefinisi secara Menghubungkaitkan
operasi Menganalogikan
Membuat gambaran mental
Mengukur dan Menghubungkaitkan Menganalisis
menggunakan Membandingkan dan membezakan
nombor
Mengawal Mencirikan
pemboleh ubah Membandingkan dan membezakan
Menghubungkaitkan
Menganalisis

13

KEMAHIRAN KEMAHIRAN BERFIKIR KSSR SAINS TAHUN 4
PROSES SAINS
Pelaksanaan KPS dalam Sains secara eksplisit telah mencakupi
Membuat hipotesis Mencirikan kemahiran yang dihasratkan dalam abad ke-21 dan secara tidak
Menghubungkaitkan langsung telah menggalakkan dan membangunkan kemahiran
Membandingkan dan membezakan berfikir aras tinggi murid.
Menjana idea
Membuat hipotesis Standard Kemahiran Proses Sains
Meramalkan
Mensintesiskan Standard Kemahiran Proses Sains bagi setiap tahap
persekolahan merupakan cadangan umum yang mesti dicapai
Mengeksperimen Semua kemahiran berfikir oleh murid. Setiap pernyataan merujuk kepada standard
Berkomunikasi Semua kemahiran berfikir minimum yang perlu dikuasai mengikut tahap persekolahan dan
tahap perkembangan operasi kognitif murid. Kemahiran proses
Pengajaran dan Pembelajaran yang Berteraskan Kemahiran sains di peringkat sekolah rendah dinyatakan secara eksplisit
Berfikir dan Kemahiran Saintifik sebagai standard pembelajaran yang mesti dikuasai sebagai
asas sebelum melanjutkan pengajian di peringkat menengah.
Kurikulum sains ini menekankan pembelajaran berfikrah yang Standard Prestasi bagi kemahiran proses sains di sekolah
berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. Dalam rendah dinyatakan dengan lebih terperinci bagi memudahkan
kurikulum ini, standard pembelajaran yang dihasratkan ditulis guru menentukan perkembangan penguasaan kemahiran
secara mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan dengan tersebut. Cadangan standard proses sains dari sekolah rendah
penguasaan kemahiran iaitu kemahiran berfikir dan kemahiran ke sekolah menengah adalah seperti yang ditunjukkan dalam
saintifik. Dalam pengajaran dan pembelajaran, guru perlu Jadual 6.
menitikberatkan penguasan kemahiran bersama dengan
pemerolehan pengetahuan, di samping penerapan nilai murni
dan sikap saintifik.

14

KSSR SAINS TAHUN 4

Jadual 6: Standard Kemahiran Proses Sains

BIL. KEMAHIRAN TAHAP 1 TAHAP 2 TAHAP 3 TAHAP 4
PROSES SAINS (TAHUN 1-3) (TAHUN 4-6) (TINGKATAN 1-3) (TINGKATAN 4-5)

1 Memerhati Menggunakan anggota Menggunakan semua  Membuat pemerhatian  Membuat
dan semua deria yang deria yang terlibat untuk kualitatif dan kuantitatif pemerhatian kualitatif
terlibat untuk membuat membuat pemerhatian yang tepat dan relevan dan kuantitatif untuk
pemerhatian tentang secara kualitatif dengan untuk mengenal pasti membuat generalisasi
fenomena atau alat yang sesuai bagi pola atau urutan ke berdasarkan pola atau
perubahan yang berlaku. menerangkan fenomena atas objek atau urutan ke atas objek
atau perubahan yang fenomena. atau fenomena.
berlaku.

 Mahir menggunakan  Mengemukakan
peralatan kompleks dapatan hasil
dan sesuai untuk pemerhatian lanjutan
membuat pemerhatian. ke atas objek atau
fenomena secara
analitis dan spesifik.

2 Mengelas Mengumpulkan/ Membandingkan/ Membandingkan/ Mengenal pasti ciri yang
mengasingkan mengenal pasti mengenal pasti digunakan untuk
evidens/data/ persamaan dan perbezaan persamaan dan mengasing, mengumpul,
objek/fenomena berdasarkan ciri sepunya. perbezaan untuk memilih dan
berdasarkan ciri-ciri yang menentukan kriteria menjelaskan dengan
diperhatikan. pemilihan kategori bagi lebih terperinci tentang
evidens/ data/ objek/ objek atau fenomena
fenomena yang dikaji. yang dikaji.

15

KSSR SAINS TAHUN 4

BIL. KEMAHIRAN TAHAP 1 TAHAP 2 TAHAP 3 TAHAP 4
PROSES SAINS (TAHUN 1-3) (TAHUN 4-6) (TINGKATAN 1-3) (TINGKATAN 4-5)

3 Mengukur dan Mengukur dengan Mengukur dengan  Mengukur dengan  Menunjuk cara untuk
menggunakan menggunakan alat dan menggunakan alat dan menggunakan alat,unit mengukur dengan
nombor unit piawai yang betul. unit piawai dengan teknik piawai, teknik serta menggunakan alat dan
yang betul. merekod secara betul unit piawai dengan
sistematik dan lengkap. teknik yang betul serta
merekod dalam jadual
 Menukarkan unit secara sistematik dan
kuantiti asas dengan lengkap.
betul.
 Menggunakan unit
 Menggunakan unit terbitan yang lebih
terbitan yang betul. kompleks dengan betul

4 Membuat Menyatakan satu Membuat kesimpulan awal Membuat lebih dari satu  Menjana pelbagai
inferens penerangan yang atau penerangan yang kesimpulan awal yang kemungkinan bagi
munasabah bagi satu munasabah bagi sesuatu munasabah bagi sesuatu menjelaskan situasi
pemerhatian. pemerhatian dengan peristiwa atau yang kompleks.
menggunakan maklumat pemerhatian dengan
yang diperoleh. menggunakan maklumat  Menjelaskan hubung
yang diperoleh. kait atau pola antara
pemboleh ubah yang
diperhatikan dengan
ukuran yang dibuat
untuk sesuatu
penyiasatan.

16

KSSR SAINS TAHUN 4

BIL. KEMAHIRAN TAHAP 1 TAHAP 2 TAHAP 3 TAHAP 4
PROSES SAINS (TAHUN 1-3) (TAHUN 4-6) (TINGKATAN 1-3) (TINGKATAN 4-5)

5 Meramal Memerihalkan satu Membuat jangkaan yang Boleh membuat analisis  Murid boleh membuat
kemungkinan bagi munasabah tentang trend/aliran/ perkembangan analisis trend/ aliran/
sesuatu peristiwa atau sesuatu peristiwa yang mudah berdasarkan perkembangan yang
data. berdasarkan pemerhatian, data yang diperoleh untuk mudah berdasarkan
pengalaman lalu atau meramalkan keadaan masa data yang diperoleh
data. depan objek atau untuk meramalkan
fenomena. keadaan masa depan
sesuatu objek atau
fenomena.

 Ramalan yang dibuat
boleh diuji.

6 Berkomunikasi Merekod maklumat atau Merekod maklumat atau Berupaya Berupaya
idea dalam sebarang idea dalam bentuk yang mempersembahkan hasil mempersembahkan
bentuk. sesuai dan eksperimen atau data hasil eksperimen atau
mempersembahkan pemerhatian dalam data pemerhatian dalam
maklumat atau idea pelbagai bentuk seperti pelbagai bentuk
tersebut secara grafik mudah, gambar atau menggunakan grafik
sistematik. jadual. gambar atau jadual
yang lebih kompleks
untuk menunjukkan
hubungan antara pola
yang berkaitan.

17

KSSR SAINS TAHUN 4

BIL. KEMAHIRAN TAHAP 1 TAHAP 2 TAHAP 3 TAHAP 4
PROSES SAINS (TAHUN 1-3) (TAHUN 4-6) (TINGKATAN 1-3) (TINGKATAN 4-5)

7 Menggunakan (Tidak dinyatakan Menyusun kejadian  Menyusun kejadian Menggunakan,
sesuatu fenomena atau sesuatu fenomena atau menganalisa dan
perhubungan secara eksplisit peristiwa mengikut peristiwa mengikut menginterpretasi
kronologi berdasarkan kronologi berdasarkan nombor dan hubungan
ruang dan masa sebagai Standard masa. masa. numerik dengan cekap
semasa menyelesaikan
Pembelajaran)  Menginterpretasi dan masalah dan
menerangkan maksud bagi menjalankan
hubungan matematik. penyiasatan.

8 Mentafsir data (Tidak dinyatakan Memilih idea yang releven Memberi penerangan secara  Menganalisa data
secara eksplisit tentang objek, peristiwa rasional dengan membuat dan mencadangkan
sebagai Standard atau pola yang terdapat intrapolasi atau ekstrapolasi penambahbaikan.
Pembelajaran) pada data untuk membuat daripada data yang
penerangan. dikumpulkan.  Mengesan dan
menjelaskan anomali
dalam set data yang
diperoleh.

18

KSSR SAINS TAHUN 4

BIL. KEMAHIRAN TAHAP 1 TAHAP 2 TAHAP 3 TAHAP 4
PROSES SAINS (TAHUN 1-3) (TAHUN 4-6) (TINGKATAN 1-3) (TINGKATAN 4-5)

9 Mendefinisi (Tidak dinyatakan Memerihalkan satu Memerihalkan satu tafsiran Menjelaskan tafsiran
secara operasi secara eksplisit tafsiran tentang perkara yang paling sesuai tentang yang dibuat tentang
sebagai Standard yang dilakukan dan sesuatu konsep dengan pemilihan peralatan
Pembelajaran) diperhatikan bagi sesuatu menyatakan apa yang atau kaedah tentang
situasi mengikut aspek dilakukan dan diperhatikan apa yang diperhatikan.
yang ditentukan. bagi sesuatu situasi.

10 Mengawal (Tidak dinyatakan Menentukan pemboleh Menentukan semua jenis Menukarkan pemboleh
pemboleh ubah secara eksplisit ubah bergerak balas dan pemboleh ubah iaitu ubah yang dimalarkan
sebagai Standard dimalarkan setelah pemboleh ubah bergerak kepada pemboleh ubah
Pembelajaran) pemboleh ubah balas, pemboleh ubah dimanipulasi dan
dimanipulasi ditentukan dimanipulasi dan pemboleh menyatakan pemboleh
dalam sesuatu ubah yang dimalarkan. ubah bergerak balas
penyiasatan. yang baharu.

11 Membuat (Tidak dinyatakan Membuat satu pernyataan Membuat satu perhubungan Menerangkan satu hasil
hipotesis secara eksplisit umum yang boleh diuji antara pemboleh ubah penyiasatan yang
sebagai Standard tentang hubungan antara dimanipulasi dan pemboleh dijangka daripada
Pembelajaran) pemboleh ubah dalam ubah bergerak balas bagi penyiasatan saintifik
sesuatu penyiasatan. membuat hipotesis yang yang direka.
boleh diuji.

19

KSSR SAINS TAHUN 4

BIL. KEMAHIRAN TAHAP 1 TAHAP 2 TAHAP 3 TAHAP 4
PROSES SAINS (TAHUN 1-3) (TAHUN 4-6) (TINGKATAN 1-3) (TINGKATAN 4-5)

12 Mengeksperimen (Tidak dinyatakan Menjalankan eksperimen, Menjalankan eksperimen, Mencetuskan persoalan
secara eksplisit mengumpul data, membina hipotesis, mereka baru dan merancang
sebagai Standard mentafsir data serta kaedah dan menentukan alat satu eksperimen untuk
Pembelajaran) membuat rumusan untuk radas yang sesuai, menguji hipotesis baru
membuktikan hipotesis mengumpul data, membuat daripada persoalan
dan membuat laporan. analisa, membuat yang dicetuskan.
kesimpulan dan menulis
laporan.

20

KSSR SAINS TAHUN 4

Sikap Saintifik dan Nilai Murni

Pengalaman pembelajaran sains boleh memupuk sikap dan nilai • Menyedari bahawa sains merupakan satu daripada cara
untuk memahami alam;
positif dalam diri murid. Sikap dan nilai positif yang dipupuk adalah
• Menghargai dan mengamalkan kehidupan yang bersih
seperti berikut: dan sihat; dan
• Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling;
• Bertanggungjawab ke atas keselamatan diri dan rakan; • Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan.

serta terhadap alam sekitar; Penerapan sikap saintifik dan nilai murni secara umum berlaku
• Jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data; mengikut peringkat berikut:
• Rajin dan tabah;
• Berfikiran kritikal dan analitis; • Menyedari dan memahami kepentingan serta keperluan
• Luwes dan berfikiran terbuka; sikap saintifik dan nilai murni;
• Baik hati dan penyayang;
• Bersifat objektif; • Memberi perhatian kepada sikap dan nilai murni; dan
• Beretika dan bersistematik; • Menghayati serta mengamalkan sikap saintifik dan nilai
• Bekerjasama;
• Adil dan saksama; murni.
• Berani mencuba;
• Berfikir secara rasional; Perancangan yang rapi adalah diperlukan untuk
• Yakin dan berdikari; mengoptimumkan penerapan sikap saintifik dan nilai murni
• Pengurusan masa yang baik; semasa pelajaran sains. Guru perlu meneliti semua hasil
• Menghargai keseimbangan alam semula jadi; pembelajaran dalam sesuatu bidang pembelajaran yang
• Berhemah tinggi dan hormat-menghormati; berkaitan termasuk standard pembelajaran tentang penerapan
• Menghargai sumbangan sains dan teknologi; sikap saintifik dan nilai murni sebelum memulakan pelajaran.

21

KSSR SAINS TAHUN 4

KEMAHIRAN ABAD KE-21

Satu daripada hasrat KSSR adalah untuk melahirkan murid yang PROFIL MURID PENERANGAN
mempunyai Kemahiran Abad Ke-21 dengan memberi fokus
kepada kemahiran berfikir serta kemahiran hidup dan kerjaya Mahir Mereka menyuarakan dan meluahkan
yang berteraskan amalan nilai murni. Kemahiran Abad Ke-21 Berkomunikasi fikiran, idea dan maklumat dengan yakin
bermatlamat untuk melahirkan murid yang mempunyai ciri-ciri dan kreatif secara lisan dan bertulis,
yang dinyatakan dalam profil murid seperti dalam Jadual 7 supaya menggunakan pelbagai media dan
berupaya bersaing di peringkat global. Penguasaan Standard teknologi.
Kandungan (SK) dan Standard Pembelajaran (SP) dalam
kurikulum Sains menyumbang kepada pemerolehan Kemahiran Pemikir Mereka berfikir secara kritikal, kreatif dan
Abad Ke-21 dalam kalangan murid. inovatif; mampu untuk menangani masalah
Kerja yang kompleks dan membuat keputusan
Jadual 7: Profil Murid PENERANGAN Sepasukan yang beretika. Mereka berfikir tentang
PROFIL MURID pembelajaran dan diri mereka sebagai
pelajar. Mereka menjana soalan dan
Berdaya Tahan Mereka mampu menghadapi dan mengatasi bersifat terbuka kepada perspektif, nilai dan
kesukaran, mengatasi cabaran dengan tradisi individu dan masyarakat lain. Mereka
kebijaksanaan, keyakinan, toleransi, dan berkeyakinan dan kreatif dalam menangani
empati. bidang pembelajaran yang baru.

Mereka boleh bekerjasama secara
berkesan dan harmoni dengan orang lain.
Mereka menggalas tanggungjawab
bersama serta menghormati dan
menghargai sumbangan yang diberikan
oleh setiap ahli pasukan. Mereka
memperoleh kemahiran interpersonal

22

KSSR SAINS TAHUN 4

PROFIL MURID PENERANGAN PROFIL MURID PENERANGAN

melalui aktiviti kolaboratif, dan ini Bermaklumat Mereka mendapatkan pengetahuan dan
menjadikan mereka pemimpin dan ahli membentuk pemahaman yang luas dan
pasukan yang lebih baik. seimbang merentasi pelbagai disiplin
pengetahuan. Mereka meneroka
Bersifat Ingin Mereka membangunkan rasa ingin tahu pengetahuan dengan cekap dan berkesan
Tahu semula jadi untuk meneroka strategi dan dalam konteks isu tempatan dan global.
idea baharu. Mereka mempelajari Mereka memahami isu-isu etika/ undang-
kemahiran yang diperlukan untuk undang berkaitan maklumat yang diperoleh.
menjalankan inkuiri dan penyelidikan, serta
menunjukkan sifat berdikari dalam Penyayang/ Mereka menunjukkan empati, belas kasihan
pembelajaran. Mereka menikmati Prihatin dan rasa hormat terhadap keperluan dan
pengalaman pembelajaran sepanjang hayat perasaan orang lain. Mereka komited untuk
secara berterusan. berkhidmat kepada masyarakat dan
memastikan kelestarian alam sekitar.

Berprinsip Mereka berintegriti dan jujur, kesamarataan,
adil dan menghormati maruah individu,
kumpulan dan komuniti. Mereka Patriotik Mereka mempamerkan kasih sayang,
bertanggungjawab atas tindakan, akibat sokongan dan rasa hormat terhadap
tindakan serta keputusan mereka. negara.

23

KSSR SAINS TAHUN 4

KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI

KBAT dinyatakan dalam kurikulum secara eksplisit supaya guru TAHAP PEMIKIRAN PENERANGAN
dapat menterjemahkan dalam pengajaran dan pembelajaran bagi
merangsang pemikiran berstruktur dan berfokus dalam kalangan Menilai Membuat pertimbangan dan
murid. Penerangan KBAT adalah berfokus kepada empat tahap keputusan menggunakan
pemikiran seperti Jadual 8. pengetahuan, pengalaman,
kemahiran, dan nilai serta memberi
justifikasi.

Jadual 8: Tahap pemikiran dalam KBAT

TAHAP PEMIKIRAN PENERANGAN Mencipta Menghasilkan idea atau produk atau
kaedah yang kreatif dan inovatif.

Mengaplikasi Menggunakan pengetahuan,
kemahiran, dan nilai dalam situasi
berlainan untuk melaksanakan KBAT ialah keupayaan untuk mengaplikasikan pengetahuan,
sesuatu perkara. kemahiran dan nilai dalam membuat penaakulan dan refleksi
bagi menyelesaikan masalah, membuat keputusan, berinovasi
Menganalisis Mencerakinkan maklumat kepada dan berupaya mencipta sesuatu. KBAT merangkumi kemahiran
bahagian kecil untuk memahami berfikir kritis, kreatif dan menaakul, dan strategi berfikir.
dengan lebih mendalam serta
hubung kait antara bahagian
berkenaan.

24

KSSR SAINS TAHUN 4

Kemahiran berfikir kritis adalah kebolehan untuk menilai STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
sesuatu idea secara logik dan rasional untuk membuat
pertimbangan yang wajar dengan menggunakan alasan dan bukti Strategi pengajaran dan pembelajaran (PdP) dalam kurikulum
yang munasabah. sains mengutamakan pembelajaran berfikrah. Pelaksanaan
Kemahiran berfikir kreatif adalah kemampuan untuk pembelajaran berfikrah boleh menggunakan pelbagai pendekatan
menghasilkan atau mencipta sesuatu yang baharu dan bernilai pembelajaran seperti pembelajaran inkuiri, konstruktivisme,
dengan menggunakan daya imaginasi secara asli serta berfikir pembelajaran kontekstual, pembelajaran masteri, pembelajaran
tidak mengikut kelaziman. berasaskan masalah atau projek dan pendekatan STEM. Aktiviti
Kemahiran menaakul adalah keupayaan individu membuat yang dirancangkan dalam pembelajaran berfikrah mesti dapat
pertimbangan dan penilaian secara logik dan rasional. mencetuskan pemikiran kritis dan kreatif murid dan bukan
Strategi berfikir merupakan cara berfikir yang berstruktur dan berbentuk rutin. Murid perlu sedar secara eksplisit kemahiran
berfokus untuk menyelesaikan masalah. berfikir dan strategi berfikir yang digunakan dalam pembelajaran.

KBAT boleh diaplikasikan dalam bilik darjah melalui aktiviti Soalan atau masalah beraras tinggi diajukan kepada murid untuk
berbentuk menaakul, pembelajaran inkuiri, penyelesaian masalah diselesaikan menggunakan daya kreatif dan kritis mereka. Murid
dan projek. Guru dan murid perlu menggunakan alat berfikir dilibatkan secara aktif dalam PdP yang mengintegrasikan
seperti peta pemikiran dan peta minda serta penyoalan aras tinggi pemerolehan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan
untuk menggalakkan murid berfikir. penerapan nilai murni dan sikap saintifik.

25

Pendekatan pembelajaran yang boleh dilaksanakan oleh guru di bilik KSSR SAINS TAHUN 4
darjah adalah seperti berikut:
Konstruktivisme
Pendekatan Inkuiri
Konstruktivisme adalah satu fahaman yang mencadangkan
Inkuiri merupakan pendekatan yang mementingkan murid belajar sesuatu apabila mereka membina pemahaman
pembelajaran melalui pengalaman. Inkuiri secara am bermaksud mereka sendiri. Antara unsur penting dalam konstruktivisme
mencari maklumat, menyoal dan menyiasat sesuatu fenomena ialah:
yang berlaku di sekeliling. Penemuan merupakan sifat utama  Guru mengambil kira pengetahuan sedia ada murid;
inkuiri. Pembelajaran secara penemuan berlaku apabila konsep  Pembelajaran adalah hasil usaha murid itu sendiri;
dan prinsip utama dikaji dan ditemui oleh murid sendiri.  Pembelajaran berlaku bila murid menghubungkan idea asal

Aktiviti seperti eksperimen membolehkan murid menyiasat dengan idea baru bagi menstrukturkan semula idea mereka;
sesuatu fenomena dan membuat kesimpulan sendiri. Murid dan
dibimbing untuk memahami konsep sains melalui pendekatan  Murid berpeluang bekerjasama, berkongsi idea dan
inkuiri. Kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik dikembangkan pengalaman serta membuat refleksi.
semasa proses inkuiri ini. Namun demikian, perlu diingat bahawa
pendekatan inkuiri tidak sesuai digunakan dalam semua situasi Pembelajaran Kontekstual
pengajaran dan pembelajaran.
Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang dikaitkan
dengan kehidupan murid. Dalam konteks ini murid tidak belajar
secara teori sahaja tetapi dapat menghargai kerelevanan
pembelajaran sains dengan kehidupan mereka. Pendekatan
kontekstual digunakan di mana murid belajar secara menyiasat
seperti dalam pendekatan inkuiri penemuan.

26

KSSR SAINS TAHUN 4

Pembelajaran Masteri pembangunan kemahiran berfikir kritis, kebolehan
menyelesaikan masalah, dan kemahiran komunikasi.
Pembelajaran masteri merupakan satu pendekatan yang
memastikan semua murid menguasai objektif pembelajaran yang PBL memberi peluang murid bekerja dalam satu pasukan,
ditetapkan. Pendekatan ini berpegang kepada prinsip bahawa berkolaborasi mencari dan menilai bahan-bahan penyelidikan,
setiap murid mampu belajar jika diberi peluang. Peluang perlu menganalisis data, membuat wajaran dan keputusan serta
diberi kepada murid untuk belajar mengikut kadarnya, tindakan memupuk sifat pelajar sepanjang hayat dalam kalangan murid.
pengayaan dan pemulihan perlu dijadikan sebahagian daripada Bagi memastikan PBL berkesan, masalah yang disediakan
proses pengajaran dan pembelajaran. harus;
 mendorong murid untuk memahami konsep dengan jelas
Pembelajaran Berasaskan Masalah/ Projek
dan mendalam.
Pembelajaran berasaskan masalah/ projek (PBL) adalah  mengkehendaki murid membuat keputusan yang wajar dan
pedagogi berpusatkan murid di mana murid belajar melalui
pengalaman menyelesaikan isu/ masalah yang terkandung mempertahankannya.
dalam bahan pencetus yang disediakan guru atau projek yang  memenuhi standard kandungan/ pembelajaran yang hendak
diberikan guru. Guru boleh menyediakan isu/ masalah atau
projek dari pelbagai sumber seperti akhbar, majalah, jurnal, buku, dicapai dan berkaitan dengan pengetahuan terdahulu/ sedia
buku teks, dan kartun, video, televisyen, filem dan lain-lain ada.
dengan sedikit pengubahsuaian untuk memenuhi kehendak PdP.  mempunyai tahap kerumitan yang bersesuaian bagi
memastikan murid dapat bekerjasama untuk
Masalah dunia sebenar atau projek relevan digunakan sebagai menyelesaikannya.
wadah untuk menggalakkan murid belajar tentang konsep dan  terbuka dan menarik untuk memotivasikan dan
prinsip yang dihasratkan oleh guru. PBL dapat menggalakkan meningkatkan minat murid menyelesaikannya

27

Pendekatan STEM KSSR SAINS TAHUN 4

Pendekatan STEM ialah PdP yang mengaplikasikan PdP STEM yang kontekstual dan autentik dapat menggalakkan
pengetahuan, kemahiran dan nilai STEM melalui inkuiri, pembelajaran mendalam dalam kalangan murid. Murid boleh
penyelesaian masalah atau projek dalam konteks kehidupan bekerja secara berpasukan atau secara individu mengikut
harian, alam sekitar dan masyarakat tempatan serta global kemampuan murid ke arah membudayakan amalan STEM
seperti dalam Rajah 4. seperti berikut:

1. Menyoal dan mengenal pasti masalah.
2. Membangunkan dan menggunakan model.
3. Merancang dan menjalankan penyiasatan.
4. Menganalisis dan mentafsirkan data.
5. Menggunakan pemikiran matematik dan pemikiran

komputasional.
6. Membina penjelasan dan mereka bentuk penyelesaian.
7. Melibatkan diri dalam perbahasan dan perbincangan

berdasarkan eviden.
8. Mendapatkan maklumat, menilai dan berkomunikasi

tentang maklumat tersebut.

Rajah 4: STEM sebagai Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran

28

Pemikiran komputasional adalah proses kognitif yang terlibat KSSR SAINS TAHUN 4
dalam merumuskan masalah dan penyelesaiannya supaya
penyelesaian ini dapat diwakili dalam bentuk yang boleh Beberapa aktiviti PdP yang digalakkan dalam sains adalah
dilaksanakan oleh manusia dan/ atau komputer secara efektif. seperti berikut:
Pemikiran komputasional membantu murid menyusun,
menganalisis dan mempersembahkan data atau idea secara Penyiasatan Saintifik/ Eksperimen
logik dan sistematik supaya masalah yang kompleks dapat
diselesaikan dengan mudah. Aktiviti penyiasatan saintifik/ eksperimen yang lazim dijalankan
dalam pembelajaran sains. Murid menguji hipotesis melalui
Aktiviti PdP yang pelbagai dapat meningkatkan minat murid penyiasatan untuk menemui konsep dan prinsip sains tertentu
terhadap sains. Pembelajaran sains yang kurang menarik tidak secara saintifik. Menjalankan penyiasatan saintifik/ eksperimen
memotivasikan murid untuk belajar dan seterusnya menggalakkan murid menggunakan kemahiran berfikir,
mempengaruhi pencapaian murid. Penentuan aktiviti PdP kemahiran saintifik dan kemahiran manipulatif. Langkah yang
seharusnya berdasarkan kandungan kurikulum, kebolehan dan diikuti secara penyiasatan saintifik/ eksperimen adalah seperti
kepelbagaian jenis kecerdasan murid serta sumber dan Rajah 5.
prasarana yang ada.
Dalam perlaksanaan kurikulum Sains, adalah dicadangkan selain
daripada eksperimen yang dibimbing oleh guru, murid diberi
peluang mereka bentuk penyiasatan saintifik/ eksperimen, iaitu
mereka sendiri yang merangka cara penyiasatan saintifik/
eksperimen yang berkenaan dilakukan, data yang boleh diukur
dan bagaimana menganalisis data serta bagaimana
membentangkan hasil penyiasatan saintifik/ eksperimen mereka.

29

Mengenal pasti masalah yang boleh diuji dengan KSSR SAINS TAHUN 4
penyiasatan saintifik
Simulasi
Membina hipotesis
Aktiviti yang dijalankan menyerupai yang sebenarnya. Contoh
Merangka bagaimana pemboleh ubah dimanipulasikan simulasi yang utama ialah main peranan, permainan dan
dan cara pengumpulan data penggunaan model. Dalam main peranan, murid melakonkan
sesuatu peranan secara spontan berdasarkan beberapa syarat
Merancang dan menjalankan penyiasatan saintifik yang telah ditentukan. Permainan pula mempunyai peraturan
yang harus dipatuhi. Murid bermain untuk mempelajari sesuatu
Membentang data yang dikumpul prinsip ataupun untuk memahami proses untuk membuat
keputusan. Model boleh digunakan untuk mewakili objek atau
Menginterpretasi data dan keputusan dengan keadaan sebenar. Murid dapat membayangkan situasi tersebut
penaakulan saintifik dan seterusnya memahami konsep dan prinsip yang dipelajari.

Membuat keputusan dan mempersembahkan laporan Projek
Rajah 5: Langkah Pelaksanaan Penyiasatan
Aktiviti yang dijalankan oleh murid untuk mencapai sesuatu
Rajah 5: Langkah menjalankan penyiasatan saintifik/eksperimen tujuan tertentu berdasarkan pembelajaran kolaboratif. Projek
mengambil masa yang panjang serta menjangkau waktu
pembelajaran yang formal untuk dilengkapkan. Hasil projek
seperti laporan, artifak dan buku skrap perlu dibentangkan. Kerja
projek menggalakkan perkembangan kemahiran berkomunikasi,
penyelesaian masalah, pengurusan masa dan pengaplikasian
pengetahuan.

30

KSSR SAINS TAHUN 4

Lawatan dan Penggunaan Sumber Luar ‘data logger’ dan antara muka berkomputer dalam eksperimen
dan projek dapat membantu pengajaran dan pembelajaran sains
Pembelajaran sains tidak hanya terhad di sekolah sahaja. menjadi lebih berkesan.
Lawatan ke tempat seperti zoo, muzium, pusat sains, institut
penyelidikan, paya bakau dan kilang boleh menjadikan ELEMEN MERENTAS KURIKULUM
pembelajaran lebih berkesan, menyeronokkan dan bermakna.
Untuk mengoptimumkan pembelajaran melalui lawatan, ia mesti Elemen Merentas Kurikulum (EMK) ialah unsur nilai tambah
dirancang secara rapi. Murid perlu menjalankan aktiviti atau yang diterapkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran
melaksanakan tugasan semasa lawatan. Perbincangan selepas (PdP) selain yang ditetapkan dalam standard kandungan.
lawatan perlu diadakan. Elemen-elemen ini diterapkan bertujuan mengukuhkan
kemahiran dan keterampilan modal insan yang dihasratkan serta
Pengaplikasian Teknologi dapat menangani cabaran semasa dan masa hadapan. Elemen-
elemen di dalam EMK adalah seperti berikut:
Teknologi merupakan salah satu alat yang mempunyai potensi
yang tinggi untuk meningkatkan minat dalam pembelajaran sains. 1. Bahasa
Penggunaan teknologi seperti televisyen, radio, video, komputer  Penggunaan bahasa pengantar yang betul perlu
dan internet, menjadikan pengajaran dan pembelajaran sains dititikberatkan dalam semua mata pelajaran.
lebih menarik dan berkesan. Teknologi memudahkan pengajaran  Semasa PdP bagi setiap mata pelajaran, aspek sebutan,
dan pembelajaran yang abstrak atau konsep sains yang sukar. struktur ayat, tatabahasa, istilah dan laras bahasa perlu
Perisian aplikasi seperti pemproses kata (word processor), diberi penekanan bagi membantu murid menyusun idea
perisian persembahan grafik (graphic presentation software) dan dan berkomunikasi secara berkesan.
hamparan elektronik (electronic spreadsheet) adalah merupakan
contoh perisian yang sesuai untuk menganalisis dan
mempersembahkan data. Penggunaan teknologi lain seperti

31

2. Kelestarian Alam Sekitar KSSR SAINS TAHUN 4
 Kesedaran mencintai dan menyayangi alam sekitar dalam
jiwa murid perlu dipupuk melalui PdP semua mata 4. Sains Dan Teknologi
pelajaran.  Menambahkan minat terhadap sains dan teknologi dapat
 Pengetahuan dan kesedaran terhadap kepentingan alam meningkatkan literasi sains serta teknologi dalam
sekitar dalam membentuk etika murid untuk menghargai kalangan murid.
alam.  Penggunaan teknologi dalam pengajaran dapat
membantu serta menyumbang kepada pembelajaran
3. Nilai Murni yang lebih cekap dan berkesan.
 Nilai murni diberi penekanan dalam semua mata  Pengintegrasian Sains dan Teknologi dalam PdP
pelajaran supaya murid sedar akan kepentingan dan merangkumi empat perkara iaitu:
mengamalkannya. (i) Pengetahuan sains dan teknologi (fakta, prinsip,
 Nilai murni merangkumi aspek kerohanian, kemanusiaan konsep yang berkaitan dengan sains dan teknologi);
dan kewarganegaraan yang menjadi amalan dalam (ii) Kemahiran saintifik (proses pemikiran dan
kehidupan harian. kemahiran manipulatif tertentu);
(iii) Sikap saintifik (seperti ketepatan, kejujuran,
keselamatan); dan
(iv) Penggunaan teknologi dalam aktiviti PdP.

32

5. Patriotisme KSSR SAINS TAHUN 4
 Semangat patriotik dapat dipupuk melalui semua mata
pelajaran, aktiviti kokurikulum dan khidmat masyarakat. 7. Keusahawanan
 Semangat patriotik dapat melahirkan murid yang  Penerapan elemen keusahawanan bertujuan membentuk
mempunyai semangat cintakan negara dan berbangga ciri-ciri dan amalan keusahawanan sehingga menjadi satu
sebagai rakyat Malaysia. budaya dalam kalangan murid.
 Ciri keusahawanan boleh diterapkan dalam PdP melalui
6. Kreativiti Dan Inovasi aktiviti yang mampu memupuk sikap seperti rajin, jujur,
 Kreativiti adalah kebolehan menggunakan imaginasi amanah dan bertanggungjawab serta membangunkan
untuk mengumpul, mencerna dan menjana idea atau minda kreatif dan inovatif untuk memacu idea ke pasaran.
mencipta sesuatu yang baharu atau asli melalui ilham
atau gabungan idea yang ada. 8. Teknologi Maklumat dan Komunikasi
 Inovasi merupakan pengaplikasian kreativiti melalui ubah  Penerapan elemen Teknologi Maklumat dan Komunikasi
suaian, membaiki dan mempraktikkan idea. (TMK) dalam PdP memastikan murid dapat mengaplikasi
 Kreativiti dan inovasi saling bergandingan dan perlu untuk dan mengukuhkan pengetahuan dan kemahiran asas
memastikan pembangunan modal insan yang mampu TMK yang dipelajari.
menghadapi cabaran abad ke-21.  Pengaplikasian TMK bukan sahaja mendorong murid
 Elemen kreativiti dan inovasi perlu diintegrasikan dalam menjadi kreatif malah menjadikan PdP lebih menarik dan
PdP. menyeronokkan serta meningkatkan kualiti pembelajaran.
 TMK diintegrasikan mengikut kesesuaian topik yang
hendak diajar dan sebagai pengupaya bagi meningkatkan
lagi kefahaman murid terhadap kandungan mata
pelajaran.
 Salah satu penekanan dalam TMK adalah pemikiran
komputasional yang boleh diaplikasikan dalam semua

33

mata pelajaran. Pemikiran komputasional merupakan KSSR SAINS TAHUN 4
satu kemahiran untuk menggunakan konsep penaakulan
logik, algoritma, leraian, pengecaman corak, peniskalaan 10. Pendidikan Kewangan
dan penilaian dalam proses menyelesaikan masalah  Penerapan elemen Pendidikan Kewangan bertujuan
berbantukan komputer. membentuk generasi masa hadapan yang berkeupayaan
membuat keputusan kewangan yang bijak, mengamalkan
9. Kelestarian Global pengurusan kewangan yang beretika serta berkemahiran
 Elemen Kelestarian Global bermatlamat melahirkan murid menguruskan hal ehwal kewangan secara
berdaya fikir lestari yang bersikap responsif terhadap bertanggungjawab.
persekitaran dalam kehidupan harian dengan  Elemen Pendidikan Kewangan boleh diterapkan dalam
mengaplikasi pengetahuan, kemahiran dan nilai yang PdP secara langsung ataupun secara sisipan. Penerapan
diperolehi melalui elemen Penggunaan dan Pengeluaran secara langsung adalah melalui tajuk-tajuk seperti Wang
Lestari, Kewarganegaraan Global dan Perpaduan. yang mengandungi elemen kewangan secara eksplisit
 Elemen Kelestarian Global penting dalam menyediakan seperti pengiraan faedah mudah dan faedah kompaun.
murid bagi menghadapi cabaran dan isu semasa di Penerapan secara sisipan pula diintegrasikan melalui
peringkat tempatan, negara dan global. tajuk-tajuk lain merentas kurikulum. Pendedahan kepada
 Elemen ini diajar secara langsung dan secara sisipan pengurusan kewangan dalam kehidupan sebenar adalah
dalam mata pelajaran yang berkaitan. penting bagi menyediakan murid dengan pengetahuan,
kemahiran dan nilai yang dapat diaplikasikan secara
berkesan dan bermakna.

34

PENTAKSIRAN BILIK DARJAH KSSR SAINS TAHUN 4

Pentaksiran bilik darjah (PBD) merupakan proses mendapatkan  Mengambil kira pelbagai aras pengetahuan dan kemahiran
maklumat tentang perkembangan murid yang dirancang, yang dipelajari.
dilaksana dan dilapor oleh guru yang berkenaan. Proses ini
berlaku berterusan bagi membolehkan guru menentukan tahap  Membolehkan murid mempamerkan pelbagai keupayaan
penguasaan murid. pembelajaran.

PBD boleh dilaksanakan oleh guru secara formatif dan sumatif.  Mentaksir tahap penguasaan murid berdasarkan Standard
Pentaksiran secara formatif dilaksanakan seiring dengan proses Pembelajaran dan Standard Prestasi.
PdP, manakala pentaksiran secara sumatif dilaksanakan pada
akhir sesuatu unit pembelajaran, penggal, semester atau tahun.  Mengambil tindakan susulan bagi tujuan pemulihan dan
Guru perlulah merancang, membina item atau instrumen pengukuhan.
pentaksiran, mentadbir, memeriksa, merekod dan melapor tahap
penguasaan yang diajar berdasarkan DSKP. Standard Prestasi Sains Sekolah Rendah

Dalam usaha memastikan pentaksiran membantu meningkatkan Pentaksiran bilik darjah bagi Sains dilaksanakan bersandarkan
keupayaan dan penguasaan murid, guru haruslah melaksanakan tiga domain utama iaitu pengetahuan, kemahiran dan nilai.
pentaksiran yang mempunyai ciri-ciri berikut: Pentaksiran pengetahuan dalam sesuatu tema disertakan
 Menggunakan pelbagai kaedah pentaksiran seperti pengintegrasian proses kemahiran sains bertujuan melihat
sejauh mana murid memahami standard kandungan tertentu
pemerhatian, lisan dan penulisan. secara menyeluruh dan holistik. Pelaksanaan pentaksiran bagi
 Menggunakan pelbagai strategi pentaksiran yang boleh penguasaan kemahiran proses sains boleh dijalankan sepanjang
tahun. Oleh itu adalah penting bagi guru menggunakan
dilaksanakan oleh guru dan murid. pertimbangan profesional dalam menentukan tahap penguasaan
murid. Hierarki tahap penguasaan murid di bahagikan kepada 6
tahap seperti yang ditunjukkan dalam Jadual 9.

35

KSSR SAINS TAHUN 4

Jadual 9: Pernyataan Tahap Penguasaan Pengetahuan dan
Kemahiran

TAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN TAHAP TAFSIRAN
PENGUASAAN
1 Mengingat kembali pengetahuan dan Mereka cipta menggunakan pengetahuan
kemahiran saintifik. 6 dan kemahiran saintifik untuk
menyelesaikan masalah dan membuat
Memahami pengetahuan dan keputusan atau melaksanakan satu
2 kemahiran saintifik serta dapat tugasan secara sistematik dan menjadi
contoh.
menjelaskan kefahaman tersebut.

Mengaplikasikan pengetahuan dan Sikap saintifik dan nilai murni juga ditaksir sepanjang tahun bagi
3 kemahiran saintifik untuk memberi peluang kepada murid untuk mencapai Tahap
Penguasaan yang lebih tinggi seterusnya menjadi amalan dan
melaksanakan tugasan. budaya dalam kehidupan. Pentaksiran sikap saintifik dan nilai
murni bagi Sains Sekolah Rendah dibuat dengan merujuk
Menganalisis pengetahuan dan kepada Jadual 10.

4 kemahiran saintifik untuk
menyelesaikan masalah atau

melaksanakan satu tugasan.

Menilai pengetahuan dan kemahiran
saintifik untuk menyelesaikan
5 masalah atau melaksanakan satu
tugasan.

36

KSSR SAINS TAHUN 4

Jadual 10: Pernyataan Tahap Penguasaan bagi Sikap Saintifik Tahap Penguasaan Keseluruhan Sains
dan Nilai Murni
Tahap penguasaan keseluruhan perlu ditentukan bagi memberi
TAHAP TAFSIRAN satu nilai tahap penguasaan murid pada akhir sesi persekolahan.
PENGUASAAN Tahap penguasaan keseluruhan ini merangkumi aspek
kandungan, kemahiran saintifik serta sikap saintifik dan nilai
1 Minat murni. Untuk itu, guru perlu menilai murid secara holistik dengan
melihat semua aspek semasa proses pembelajaran murid secara
2 Minat dan bersifat ingin tahu. berterusan melalui pelbagai kaedah seperti pencapaian dalam
ujian topikal, pemerhatian, latihan, pembentangan, respon murid
3 Minat, bersifat ingin tahu, jujur dan tepat secara lisan, kerja projek berkumpulan dan sebagainya. Guru
dalam merekod data. boleh membuat pertimbangan profesional untuk memberi satu
nilai tahap penguasaan keseluruhan murid berdasarkan
Minat, bersifat ingin tahu, jujur dan tepat pengalaman guru bersama murid, kebijaksanaan serta melalui
4 dalam merekod data, berani mencuba dan perbincangan bersama rakan sejawat dengan merujuk Jadual 11.

bersistematik.

Minat, bersifat ingin tahu, jujur dan tepat

5 dalam merekod data, berani mencuba, Jadual 11: Pernyataan Tahap Penguasaan Umum KSSR Sains
bersistematik, bekerjasama, rajin dan tabah

dalam menjalankan tugasan. TAHAP
PENGUASAAN
TAFSIRAN

Minat, bersifat ingin tahu, jujur dan tepat Mengingat kembali pengetahuan dan
dalam merekod data, berani mencuba,
6 bersistematik, bekerjasama, rajin dan tabah 1 kemahiran saintifik sains serta menunjukkan
dalam menjalankan tugas, minat dalam bidang ilmu sains.
bertanggungjawab ke atas diri, rakan, alam
sekitar dan berhemah tinggi.

37

KSSR SAINS TAHUN 4

TAHAP TAFSIRAN TAHAP TAFSIRAN
PENGUASAAN PENGUASAAN

Memahami pengetahuan dan kemahiran Menilai pengetahuan dan kemahiran saintifik
2 saintifik serta dapat menjelaskan kefahaman
untuk menyelesaikan masalah atau
tersebut di samping menunjukkan minat dan
sifat ingin tahu. 5 melaksanakan tugasan dan membuat
keputusan secara jujur dan tepat dalam

merekod data, berani mencuba,

bersistematik, bekerjasama, rajin dan tabah.

Mengaplikasikan pengetahuan dan Mereka cipta menggunakan pengetahuan
3 kemahiran saintifik untuk menyelesaikan dan kemahiran saintifik untuk menyelesaikan
masalah dan membuat keputusan atau
masalah atau melaksanakan tugasan dengan melaksanakan tugasan secara sistematik,
jujur serta merekod data dengan tepat. 6 bekerjasama, rajin dan tabah dalam
menjalankan tugas, bertanggungjawab ke
Menganalisis pengetahuan dan kemahiran atas diri, rakan, alam sekitar dan berhemah
tinggi dan menjadi contoh.
4 saintifik untuk menyelesaikan masalah atau
melaksanakan tugasan secara bersistematik

serta berani mencuba.

38


Click to View FlipBook Version