The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

การใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพ การใช้โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by อรทัย โคตรสมบัติ, 2022-07-12 12:44:51

คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีะ

การใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพ การใช้โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล

Keywords: คอม

งานอาชพี

สาระสาคญั
คอมพวิ เตอรเ์ป็ นอปุ กรณท์ างอเิ ล็กทรอนิกสท์ มี่ นุษยใ์ ช ้
เป็ นเครอ่ื งมอื ชว่ ยในการจดั การกบั ขอ้ มลู สว่ นระบบ
คอมพวิ เตอรห์ มายถงึ องคป์ ระกอบทจี่ ะทาให ้
คอมพวิ เตอรส์ ามารถทางานไดอ้ ยา่ งสมบูรณ์
ประกอบดว้ ยฮารด์ แวร ์ซอฟตแ์ วร ์ขอ้ มูล และบคุ ลา
การ
ระบบสารสนเทศเป็ นระบบทป่ี ระกอบดว้ ยสว่ นตา่ งๆ
ไดแ้ ก่ ระบบคอมพวิ เตอร ์ทงั้ ฮารด์ แวร ์ซอฟตแ์ วร ์ระบบ
เครอื ขา่ ย ฐานขอ้ มลู ผพู้ ฒั นาระบบ ผูใ้ ชร้ ะบบ
พนักงานทเี่ กย่ี วขอ้ ง และผูเ้ ชย่ี วชาญในสาขา ทกุ
องคป์ ระกอบนีท้ างานรว่ มกนั เพอ่ื สรา้ งสารสนเทศและ
สง่ ผลลพั ธห์ รอื สารสนเทศทไ่ี ดใ้ หผ้ ใู้ ช ้
ปัจจบุ นั คอมพวิ เตอรไ์ ดม้ ขี นาดเล็กและราคาถกู ลง คน
ทว่ั ไปสามารถหามาใชง้ านไดใ้ นหน่วยงานทง้ั
ภาครฐั บาลและเอกชนไดม้ กี ารนาคอมพวิ เตอรม์ าใชใ้ น
หน่วยงานมากขนึ้ และมแี นวโนม้ การใชง้ านทสี่ งู ขนึ้
หลากหลายลกั ษณะ

สาระการเรยี นรู ้
1. ความรเู ้ บอื้ งตน้ เกย่ี วกบั คอมพวิ เตอร ์
2. ความรเู ้ บอื้ งตน้ เกย่ี วกบั ระบบสารสรเทศ
3. การใชค้ อมพวิ เตอรแ์ ละระบบสารสสนเทศเพอื่ งาน

2. แสดงความรเู ้ กยี่ วกบั การใช ้
คอมพวิ เตอรแ์ ละระบบสารสนเทศเพอื่
งานอาชพี

จุดการประสงคก์ ารเรยี นรู ้

1.บอกความหมายของคอมพวิ เตอรไ์ ด ้
2.อธบิ ายหลกั การทางานของ
คอมพวิ เตอรไ์ ด ้
3. บอกองคป์ ระกอบระบบคอมพวิ เตอร ์
ได ้
4. บอกความหมายของสารสนเทศได ้
5. บอกความหมายของระบบ
ส6.ผาบรงั สอสากนรคะเกทวาศารมเรหยี นมราู ้ ยขคอวางมเเรกทเู ย้ี่บควอื้โงนตโน้ ลยี
7ส.คาบอรอมสกพกนารวิถเใเทชตงึ ศลอ้ ไกรั ด์ษ้ ณะกาครอคนมวาพกาเมกคบวิั รเย่ี ตอเูว้ บอกมอื้รบั งพ์ ตวนิ้ เตอร ์
มาสใแ่ าชลระสใ้รนนะบเงทบาศนอาชพี ไดกราะร้ รบะใบบชบสง้ สาานารสรคสนอนเมทเพทศศวิ เเพตออื่ รงแา์ นละ

ปัจจบุ นั คอมพวิ เตอรเ์ขา้ มามบี ทบาทในการดาเนิน

ชวี ติ ประจาวนั ในดา้ นต่างๆ อยา่ งมาก คอมพวิ เตอร ์ ไดน้ าไปใช ้

ประโยชนต์ อ่ การดาเนินประจาวนั ในสงั คม เชน่ ใชใ้ นการพิมพ ์

เอกสาร การพมิ พจ์ ดหมาย รายงาน สรา้ งตารางคานวณ จดั การ
รปู ภาพ และเอกสารอนื่ ๆ นอกจากนีย้ งั มกี ารประยุกตใ์ ช ้
คอมพวิ เตอรใ์ นงานต่างๆ อกี หลายดา้ น ซงึ่ ลว้ นแตเ่ กยี่ วขอ้ งกบั
การจดั การสารสนเทศแทบทงั้ สนิ้ ซงึ่ ในหน่วยนีจ้ ะกลา่ วถงึ การใช ้
คอมพวิ เตอรแ์ ละระบบสารสนเทศเพอื่ งานอาชพี เบอื้ งตน้ ดงั นี้

1. ความรูเ้ บอื้ งตน้ เกยี่ วกบั คอมพวิ เตอร ์

1.1 ความหมายของคอมพวิ เตอร ์
คอมพวิ เตอร ์ หมายถงึ อุปกรณท์ างอเิ ล็กทรอนิกสท์ มี่ นุษยใ์ ช ้

เป็ นเครอื่ งมอื ชว่ ยในการจดั การกบั ขอ้ มูลทอี่ าจเป็ นไดท้ ง้ั ตวั เลข
ตวั อกั ษร หรอื สญั ลกั ษณท์ ใี่ ชแ้ ทนความหมายในสงิ่ ต่างๆ
คอมพวิ เตอรส์ ามารถกาหนดชดุ คาสง่ั หรอื โปรแกรมล่วงหนา้ ได ้

ทาใหส้ ามารถทางานไดห้ ลากหลายรูปแบบ และสามารถนา
คอมพวิ เตอรไ์ ปประยกุ ตใ์ ชง้ านไดอ้ ย่างกวา้ งขวางทงั้ ดา้ น

การแพทย ์ การศกึ ษา อุตสาหกรรม การคา้ และความบนั เทงิ

คอมพวิ เตอรจ์ าแนกตามสามารถในการเกบ็ ขอ้ มูลและ

ความเรว็ ในการประมวลผล ไดแ้ ก่ ซปุ เปอรค์ อมพวิ เตอร ์ (Super

Computer) เมนเฟรมคอมพวิ เตอร ์ (Mainframe

Computer) มนิ ิคอมพวิ เตอร ์ (Mini Computer) และ
ไมโครคอมพวิ เตอร ์ (Micro Computer) ซงึ่ จะมคี วามสามารถ
ในการประมวลผลและการจดั เก็บขอ้ มูลทลี่ ดหลน่ั กนั ลงมา
โดยเฉพาะเครอื่ งไมโครคอมพวิ เตอรท์ สี่ ามารถแบบเคลอื่ นยา้ ย
(Portable Computer) ทสี่ ามารถพกพาตดิ ตวั ไดโ้ ดยอาศยั
พลงั งานไฟฟ้ าจากแบตเตอรี่

1. คอมพวิ เตอรต์ ง้ั โตะ๊ (Desktop
Computer) เป็ นคอมพวิ เตอรส์ ว่ นบคุ คลที่
ไดร้ บั การออกแบบมาเพอื่ ใชต้ ามบา้ นหรอื
สานักงานทว่ั ไปจะมขี นาดใหญก่ วา่ และมี

ประสทิ ธภิ าพมากกวา่ คอมพวิ เตอรส์ ว่ นบคุ คล
ชนิดอนื่ คอมพวิ เตอรส์ ว่ นบุคคลชนิดอน่ื ๆ
คอมพวิ เตอรส์ ว่ นบคุ คลชนิดอนื่ ๆ คอมพวิ เตอรต์ ง้ั
โตะ๊ ประกอบดว้ ยชนิ้ สว่ นทแ่ี ยกออกจากกนั เชน่
จอภาพ เมาสแ์ ละคยี บ์ อรด์ ซง่ึ จะเชอ่ื มตอ่ กบั
ตวั เครอื่ ง

2. คอมพวิ เตอรแ์ ลป็ ท็อป (Laptop
Computer ) เป็ นคอมพวิ เตอรส์ ว่ นบุคคลแบบ
เคลอื่ นทไ่ี ด ้ มนี า้ หนักเบาและมหี นา้ จอทบ่ี าง หรอื
มกั จะเรยี กกนั วา่ คอมพวิ เตอรโ์ น็ตบกุ๊ (Notebook

Computer)
เพราะมขี นาดเล็ก แล็ปท็อปทางานไดโ้ ดยใชแ้ บตเตอร่ี
หรอื ไฟบา้ น จงึ สามารถทางานไดท้ กุ ท่ี โครงสรา้ งของ

คอมพวิ เตอรแ์ ล็ปท็อปจะเป็ นการรวมสว่ นประกอบ
ตา่ งๆ ไวด้ ว้ ยกนั และใชห้ นา้ จอในลกั ษณะเป็ นบานพบั

3. แท็บเล็ต (Tablet) เป็ นคอมพวิ เตอรส์ ว่ นบคุ คลท่ี

มขี นาดเล็กกวา่ คอมพวิ เตอรโ์ นต๊ บุก๊ พกพางา่ ย
นา้ หนักเบาไม่มฝี าพบั ไม่มคี ยี บ์ อรด์ สง่ั งานดว้ ย การ
สมั ผสั หนา้ จอและคยี บ์ อรด์ สง่ั งานดว้ ยการสมั ผสั

หนา้ จอและคยี บ์ อรด์ เสมอื นปรบั หมนุ จอไดอ้ ตั โนมตั ิ
แบตเตอรใ่ี ชง้ านไดน้ านกวา่ คอมพวิ เตอรพ์ กพาทว่ั ไป
ระบบปฏบิ ตั กิ ารมที ง้ั ทเ่ี ป็ น Android,IOS และ

Windows

คอมพวิ เตอรเ์ป็ นเครอ่ื งอเิ ล็กทรอนิกสแ์ บบอตั โนมตั ิ
ทาหนา้ ทเี่ สมอื นมองกล ใชส้ าหรบั แกป้ ัญหาตา่ งๆ ทงั้ ที่
งา่ ยและซบั ซอ้ นดว้ ยวธิ ที างคณิตศาสตร ์ประกอบไป
ดว้ ยอปุ กรณท์ ท่ี างานตามหนา้ ท่ี 4 สว่ น คอื

1. ส่วนรบั ขอ้ มูล (Input Unit) จะทาการรบั

ขอ้ มูลหรอื อปุ กรณอ์ นิ พตุ เชน่ คยี บ์ อรด์ หรอื เมาส ์

2. ส่วนประมวลผลกลางหรอื ซพี ยี ู (Central
Processing CPU) เป็ นสว่ นทท่ี าหนา้ ทปี่ ฏบิ ตั ติ าม

คาสง่ั ทร่ี บั มาจากหน่วยรบั ขอ้ มูล และควบคมุ การ
ปฏบิ ตั งิ านของเครอ่ื งคอมพวิ เตอร ์

3. สว่ นแสดงผล (Output Unit) จะใหผ้ ลลพั ธ ์

จากการประมวลผลออกมายงั หน่วยแสดงผลลพั ธห์ รอื
อปุ กรณเ์ อาตพ์ ุต เชน่ เครอ่ื งพมิ พห์ รอื จอภาพ

4. หน่วยความจา (Memory Unit) เป็ นหน่วย

เก็บสถานะขอ้ มลู เพอ่ื ใชใ้ นการประมวลผลของเครอื่ ง
คอมพวิ เตอร ์แบง่ เป็ นหน่วยความทรงจาถาวร เชน่
หน่วยความจารอม (ROW) และหน่วยความจาชว่ั คราว
เชน่ หน่วยความจาแรม (RAM)

คอมพวิ เตอรจ์ ะรบั ขอ้ มูลผ่านอปุ กรณอ์ นิ พตุ ทใี่ ช ้
สาหรบั ในการสง่ั งานคอมพวิ เตอร ์สง่ ใหห้ น่วย
ประมวลผลกลางทาการประมวลผลกลางทาการ
ประมวลผลโดยเปรยี บเทยี บกบั ขอ้ มูลทอี่ ยใู่ น

หน่วยประมวลผลกลาง หรอื CPU (Central Processing
Unit) เป็ นส่วนทใี่ ชค้ านวณและควบคมุ การทางานตา่ งๆ ของ

คอมพวิ เตอร ์ ประกอบดว้ ย หน่วยคานวณทางคณิตศาสตรห์ รอื

เรยี กวา่ ALU (Arithmetic and Logical Unit) เป็ นการทางาน

โดยเลขฐาน 2 เปรยี บเสมอื นหวั ใจของคอมพวิ เตอรแ์ ละมหี น่วย

ควบคุมการทางาน หรอื CU ( Control Unit ) เป็ นส่วนทใี่ ช ้
เชอื่ มต่อแต่ละส่วนเขา้ ดว้ ยกนั มหี นา้ ทอี่ ่านขอ้ มูลคาสง่ั ทอี่ ยภู่ ายใน
หน่วยความจา หรอื ทไี่ ดจ้ ากอุปกรณอ์ นิ พตุ ทาการแปล
ความหมาย และสง่ ไปประมวลผลใน ALU จากนน้ั นาผลทไี่ ดไ้ ป
จดั เกบ็ ในหน่วยความจา หรอื อุปกรณเ์ อาทพ์ ตุ และมหี นา้ ทคี่ วบคมุ
ลาดบั การทางานของแตล่ ะขน้ั ตอนใหอ้ ยู่ในเวลาทเี่ หมาะสมดว้ ย

หน่วยความจา หรอื Memory Unit ใชส้ าหรบั เก็บขอ้ มูล
(Data) และคาสง่ั (Instructions) โดยขอ้ มูลภายใน
หน่วยความจาจะถกู แบง่ เป็ นสว่ นเล็กๆเท่ากนั แต่ละส่วนมที อี่ ยู่
(Address) เพอื่ ใชเ้ ขา้ ถงึ ขอ้ มูลทถี่ กู จดั เกบ็ เอาไว ้

หน่วยอนิ พตุ หรอื Input Unit เป็ นส่วนทรี่ บั ขอ้ มูลจากอนิ พุต
ตา่ งๆ มาแปลงใหเ้ ป็ นสญั ญาณทเี่ หมาะสมเพอื่ สง่ ใหห้ น่วย

ประมวลผล
หน่วยเอาทพ์ ตุ หรอื Output Unit เป็ นสว่ นทนี่ าผลลพั ธท์ ไี่ ด ้

จากการประมวลผลออกไปใหอ้ ปุ กรณเ์ อาทพ์ ุตแสดงผล

1.3 องคป์ ระกอบระบบคอมพวิ เตอร ์
ระบบคอมพวิ เตอรห์ มายถงึ องคป์ ระกอบทจ่ี ะทาให้

คอมพวิ เตอรส์ ามารถทางานไดอ้ ยา่ งสมบรู ณ์
ประกอบดว้ ยสว่ นตา่ งๆ ดงั นี้

1.3.1 ฮารด์ แวร ์ ( Hardware ) หมายถงึ
อปุ กรณต์ า่ งๆทปี่ ระกอบขนึ้ เป็ นเครอ่ื งคอมพวิ เตอร ์มี

ลกั ษณะเป็ นโครงรา่ งสามารถมองเห็นดว้ ยตาและสมั ผสั
เชน่ จอภาพ คยี บ์ อรด์ เครอ่ื งพมิ พ ์ เมาส ์

1) ซอฟตแ์ วรร์ ะบบ (System Software)
หมายถงึ ชดุ คาสง่ั หรอื โปรแกรมทคี่ วบคมุ การทางานของ
คอมพวิ เตอร ์ เป็ นสอื่ กลางระหว่างโปรแกรมประยุกตก์ บั เครอื่ ง
คอมพวิ เตอร ์ เพอื่ ชว่ ยในการจดั การทรพั ยากรของ
คอมพวิ เตอร ์ ประกอบดว้ ยโปรแกรมทแี่ บ่งตามหนา้ ทขี่ องการ
ทางานดงั นี้

(1) OS ( Operating System ) คอื โปรแกรมระบบ
ทที่ าหนา้ ทคี่ วบคุมการใชง้ านส่วนตา่ งๆ ของเครอื่ ง

คอมพวิ เตอร ์
(2) Translation Program คอื โปรแกรมทที่ าหนา้ ที่

ในการแปลโปรแกรม หรอื ชดุ คาสง่ั ทเี่ ขยี นดว้ ยภาษาทไี่ ม่ใช่
ภาษาเครอื่ ง ภาษาระดบั สูงต่างๆ ใหเ้ ป็ นภาษาที่
เครอื่ สามารถเขา้ ใจและนาไปปฏบิ ตั ไิ ด ้

(3) Utility Program คอื โปรแกรมระบบทที่ าหนา้ ที่
ในการอานวยความสะดวก ใหก้ บั ผูใ้ ชเ้ ครอื่ งคอมพวิ เตอร ์ ให ้
สามารถทางานไดส้ ะดวก รวดเรว็ และงา่ ยขนึ้

(4) Diagnostic Program คอื โปรแกรมระบบทที่ า
หนา้ ทตี่ รวจสอบขอ้ ผดิ พลาด การทางานของอปุ กรณต์ ่างๆ
ของเครอื่ งคอมพวิ เตอร ์

2) ซอฟตแ์ วรป์ ระยุกต ์ (Application Software)
หมายถงึ ชดุ คาสง่ั หรอื โปรแกรมทเี่ ขยี นขนึ้ มา เพอื่ ใหเ้ ครอื่ ง
คอมพวิ เตอรท์ างานตามทผี่ ูใ้ ชต้ อ้ งการ ซงึ่ แบง่ ไดด้ งั นี้

(1) User Program คอื โปรแกรมทผี่ ูใ้ ชเ้ ขยี นมาใช ้

เอง โดยใชภ้ าษาระดบั สูงทางคอมพวิ เตอร ์ เชน่ ภาษา
C,COBOL,Java หรอื FORTRAN เพอื่ ใหไ้ ดโ้ ปรแกรมที่
สามารถทางานไดต้ ามทตี่ อ้ งการ เชน่ โปรแกรมระบบบญั ชี

(2) Package Program คอื โปรแกรมสาเรจ็ รปู ทสี่ รา้ งหรอื
เขยี นขนึ้ มาโดยบรษิ ทั ตา่ งๆ เสรจ็ เรยี บรอ้ ยแลว้ พรอ้ มทจี่ ะนาไปใช ้

งานไดท้ นั ที ตวั อย่างเชน่ โปรแกรมทางดา้ นประมวลผลคา

สามารถจดั ทาเอกสาร รายงาน จดหมาย หนงั สอื ตา่ งๆ โปรแกรม
ทางดา้ นตารางงาน เป็ นโปรแกรมทใี่ ชใ้ นการคานวณขอ้ มูล มี
ลกั ษณะเป็ นตาราง โปรแกรมทางดา้ นฐานขอ้ มูลเป็ นโปรแกรมที่

ทางานทางดา้ นการจดั การฐานขอ้ มูล ชว่ ยจดั เกบ็ ขอ้ มูล แกไ้ ข
คน้ หา เพมิ่ เตมิ รวมทงั้ การจดั เรยี งขอ้ มูล โปรแกรมดา้ นการ

จดั การรูปภาพ โปรแกรมเกม และโปรแกรมทางดา้ นการ
ตดิ ตอ่ สอื่ สาร

เกยี่ วกบั คอมพวิ เตอร ์สามารถใชง้ าน สง่ั งานเพอ่ื ให ้
คอมพวิ เตอรท์ างานตามทต่ี อ้ งการ แบ่งออกได ้ 4 ระดบั
ดงั นี้

1) ผูจ้ ดั การระบบ (System Manager )

เป็ นผูว้ าง นโยบายการใชค้ อมพวิ เตอรใ์ หเ้ ป็ นไปตาม

เป้ าหมายของหน่วยงาน

2) นกั วเิ คราะหร์ ะบบ ( System Analyst
) เป็ นผทู้ ศ่ี กึ ษาระบบงานเดมิ หรอื งานใหมแ่ ละทาการ

วเิ คราะหค์ วามเหมาะสม ความเป็ นไปไดใ้ นการใช ้
คอมพวิ เตอรก์ บั ระบบงาน เพอื่ ใหโ้ ปรแกรมเมอรเ์ป็ น

ผเู้ ขยี นโปรแกรมใหก้ บั ระบบงาน

3) โปรแกรมเมอร ์(Programmer) เป็ น
ผูเ้ ขยี นโปรแกรมสง่ั งานเครอื่ งคอมพวิ เตอรเ์พอื่ ให้

ทางานตามความตอ้ งการของผใู้ ช ้โดยเขยี นตาม
แผนผงั ทนี่ ักวเิ คราะหร์ ะบบไดเ้ ขยี นไว ้

4) ผูใ้ ช้ ( User ) เป็ นผใู้ ชง้ านเครอื่ ง
คอมพวิ เตอรท์ ว่ั ไปซง่ึ ตอ้ งเรยี นรวู ้ ธิ กี ารใชเ้ ครอื่ งและ
วธิ กี ารใชง้ านโปรแกรม เพอ่ื ใหโ้ ปรแกรมทมี่ อี ยสู่ ามารถ
ทางานไดต้ ามทต่ี อ้ งการ

1.3.4 ขอ้ มูล (Data) เป็ นองคป์ ระกอบทส่ี าคญั
อยา่ งหนึ่งในระบบคอมพวิ เตอรเ์ป็ นสงิ่ ทตี่ อ้ งป้ อนเขา้ ไป
ในคอมพวิ เตอรพ์ รอ้ มกบั โปรแกรมทมี่ โี ปรแกรมเมอร ์
เขยี นขนึ้ เพอื่ ผลติ ผลลพั ธท์ ตี่ อ้ งการออกมา ขอ้ มลู ท่ี

สามารถนามาใชก้ บั คอมพวิ เตอรไ์ ด ้ เชน่ ขอ้ มูลตวั เลข

(Numeric data) ขอ้ มูลตวั อกั ษร (Text Data)

2. ความรูเ้ บอื้ งตน้ เกยี่ วกบั ระบบสารสนเทศ

2.1 สารสนเทศ

สารสนเทศ หมายถงึ ขอ้ มูลทเี่ ป็ นประโยชนต์ อ่ การดาเนนิ

ชวี ติ ของมนุษย ์ หรอื อาจกลา่ วไดว้ า่ สารสนเทศเกดิ จากการนา

ขอ้ มูลมาผ่านการประมวลผล คานวณ วเิ คราะหแ์ ละแปล
ความหมายเป็ นขอ้ มูลทสี่ ามารถนาไปใชป้ ระโยชนไ์ ด ้

ขอ้ มูล หมายถงึ ขอ้ เท็จจรงิ หรอื เรอื่ งราวทเี่ กยี่ วขอ้ งกบั สงิ่
ต่างๆ เชน่ คน สตั ว ์ สงิ่ ของสถานทที่ อี่ ยู่ใน รปู แบบทเี่ หมาะสมต่อ
การสอื่ สาร การแปลความหมาย และการประมวลผล ซงึ่ ขอ้ มูล

อาจจะไดม้ าจากการสงั เกตกุ ารรวบรวมหรอื การวดั ขอ้ มูลเป็ นได ้
ทงั้ ขอ้ มูลตวั เลข หรอื สญั ลกั ษณ์

การประมวลผลขอ้ มูลใหเ้ ป็ นไปสารสนเทศ ประกอบดว้ ย การ

จดั แบ่งกลมุ่ ขอ้ มูล การจดั เรยี งขอ้ มูลตามลาดบั ตวั เลขหรอื

ตวั อกั ษร การสรุปผลหรอื สรา้ ง รายงานย่อ และการคานวณขอ้ มูล
ทเี่ ป็ น ขอ้ มูลตวั เลขทสี่ ามารถนาไปคานวณเพอื่ หาผลลพั ธ ์

บางอยา่ งได ้

นอกจากน้นั การดแู ลรกั ษาสารสนเทศเพอื่ การใชง้ านจะตอ้ ง
ประกอบดว้ ยการเก็บรกั ษาขอ้ มูลโดยบนั ทกึ ไวใ้ นสอื่ บนั ทกึ ตา่ งๆ
การคน้ หาขอ้ มูลทจี่ ดั เกบ็ ไว ้ การทาสาเนาขอ้ มูลเพอื่ เกบ็ รกั สาไว ้
หรอื นาไปแจกจา่ ยในภายหลงั และการสอื่ สารขอ้ มูลเพอื่ กระจาย

หรอื สง่ ตอ่ ไปยงั ผูใ้ ชง้ าน

2.2 ระบบสารสนเทศ

ระบบสารสนเทศ (Information System) หมายถงึ
ระบบทปี่ ระกอบดว้ ยสว่ นตา่ งๆ ไดแ้ ก่ ระบบคอมพวิ เตอรท์ งั้

ฮารด์ แวร ์ ซอฟตแ์ วร ์ ระบบเครอื ข่าย ฐานขอ้ มูล ผูพ้ ฒั นาระบบ
ผูใ้ ชร้ ะบบ พนกั งานทเี่ กยี่ วขอ้ ง และผูเ้ ชยี่ วชาญในสาขา ทุก
องคป์ ระกอบนีท้ างานรว่ มกนั เพอื่ สรา้ งสารสนเทศ และสง่ ผลลพั ธ ์
หรอื สารสนเทศทไี่ ดใ้ หผ้ ูใ้ ช ้ เพอื่ ชว่ ยสนบั สนุนการทางาน การ

ตดั สนิ ใจ การวางแผน การบรกิ าร การควบคมุ การวเิ คราะหแ์ ละ
ตดิ ตามผลการดาเนินงานขององคก์ ร ซงึ่ มกี ารแบง่ ระดบั ของผูใ้ ช ้
ระบบสารสนเทศตามลกั ษณะการบรหิ ารจดั ได ้ 3 ระดบั ดงั นี้

1) ระดบั สูง (Top Level Management) กลมุ่ ของผูใ้ ช ้
ระดบั นีจ้ ะเกยี่ วขอ้ งกบั ผูบ้ รหิ ารระดบั สูง มหี นา้ ทกี่ าหนดและ
วางแผนกลยทุ ธข์ ององคก์ ร เพอื่ นาไปส่เู ป้ าหมาย โดยมที ง้ั
สารสนเทศภายในและสารสนเทศภายนอก เพอื่ วเิ คราะหแ์ นวโนม้

สถานการณโ์ ดยรวม

2) ระดบั กลาง (Middle Level Management)
เกยี่ วขอ้ งกบั กลุม่ ผูใ้ ชง้ าน ระดบั การบรหิ ารและจดั การองคก์ ร ซงึ่ มี
หนา้ ทรี่ บั นโยบายมาจากผูบ้ รหิ ารระดบั สงู นามาสานต่อใหบ้ รรลุ
ตามเป้ าหมายทกี่ าหนดไว ้ ดว้ ยการใชห้ ลกั บรหิ ารและจดั การอย่าง
มปี ระสทิ ธภิ าพ ระบบสารสนเทศทใี่ ชจ้ งึ มกั ไดม้ าจากแหลง่ ขอ้ มูล

ภายใน

3) ระดบั ปฏบิ ตั กิ าร (Operation Level
Management) ผูใ้ ชก้ ลุ่มนีจ้ ะเกยี่ วขอ้ งกบั การผลติ หรอื การ

ปฎบิ ตั งิ านหลกั ขององคก์ ร

2.3 เทคโนโลยสี ารสนเทศ

เทคโนโลยสี ารสนเทศ (Information Technology)
มาจากการผสมขา้ มระหว่างคาว่าเทคโนโลยี (Technology) ที่

หมายถงึ การนาเอาแนวความคดิ หลกั การ เทคนิค ความรู ้
ระเบยี บวธิ ี กระบวนการตลอดจนผลผลติ ทางวทิ ยาศาสตรท์ ง้ั ใน
ดา้ นสงิ่ ประดษิ ฐแ์ ละวธิ ปี ฏบิ ตั มิ าประยุกตใ์ ชใ้ นระบบงาน เพอื่ ชว่ ย
ใหเ้ กดิ การเปลยี่ นแปลงในการทางานดยี งิ่ ขนึ้ เป็ นการเพมิ่
ประสทิ ธภิ าพ และประสทิ ธผิ ลของงาน ใหม้ มี ากยงิ่ ขนึ้ กบั คาวา่
สารสนเทศ (Information) เพราะฉะน้นั เทคโนโลยสี ารสนเทศจงึ
หมายถงึ เทคโนโลยที ใี่ ชจ้ ดั การสารสนเทศ ดว้ ยการใชเ้ ทคโนโลยที ี่
เกยี่ วขอ้ งจดั หา วเิ คราะห ์ ประมวล จดั การและจดั เก็บการพมิ พ ์
การสรา้ งรายงาน การเรยี กใชห้ รอื แลกเปลยี่ น และเผยแพรส่ อื่ สาร

ขอ้ มูลดว้ ยระบบอเิ ล็กทรอนิกส ์ ไม่วา่ จะอยูใ่ นรปู แบบของ รูป เสยี ง
ตวั อกั ษร หรอื ภาพเคลอื่ นไหว รวมไปถงึ การนาสารสนเทศและ
ขอ้ มูลไปปฏบิ ตั ติ ามเนือ้ หาของสารสนเทศน้นั เพอื่ บรรลุเป้ าหมาย

ของผูใ้ ช ้

สอื่ สารเกดิ จากการทางานสว่ นหนึ่งของเทคโนโลยสี ารสนเทศทมี่ ี
การใชเ้ ทคโนโลยกี ารสอื่ สาร เพอื่ ใหไ้ ดข้ อ้ มูลสารสนเทศทสี่ มบรู ณ์

ถูกตอ้ งรวดเรว็ ตามความตอ้ งการของผูใ้ ชง้ าน

3.การใชค้ อมพวิ เตอรแ์ ละระบบศาลสนเทศเพอื่

งานอาชพี

ในการปฏบิ ตั งิ านอาชพี สว่ นมากจะนาคอมพวิ เตอรม์ าชว่ ยใน
งานน้ันๆ เพอื่ การเกบ็ บนั ทกึ วเิ คราะหป์ ระมวลผลคน้ หาขอ้ มูลหรอื
ใชก้ ารสอื่ สารขอ้ มูล ซงึ่ มรี ูปแบบการใชง้ านทหี่ ลากหลาย จงึ สรุป
ตวั อยา่ งการใชค้ อมพวิ เตอรแ์ ละระบบสารสนเทศไดด้ งั นี้

1. การใชค้ อมพวิ เตอรเ์ พอื่ งานสานกั งาน โดยทว่ั ไปการ
นาคอมพวิ เตอรม์ าใชง้ านจะเกยี่ วขอ้ งกบั งานสานักงานเป็ นส่วน
ใหญ่ซงึ่ จะเกยี่ วขอ้ งกบั การนาขอ้ มูลเขา้ การประมวลผลขอ้ มูลการ

เก็บบนั ทกึ ขอ้ มูลและการส่งออกผลลพั ธข์ องขอ้ มูล

2. การใชค้ อมพวิ เตอรเ์ รยี กดูขอ้ มูลผ่านบรกิ ารเว็บไซต ์
บนเครอื ข่ายคอมพวิ เตอร ์ การเรยี กดขู อ้ มูลบนเว็บไซตท์ เี่ ป็ น
เครอื ข่ายแหลง่ ขอ้ มูลขนาดใหญ่ทเี่ ชอื่ มโยงกนั ทว่ั โลก เป็ นบรกิ าร
หนึ่งบนอนิ เตอรเ์น็ตใชง้ าน ไดโ้ ดยโปรแกรม Web Browser เป็ น
แหลง่ ขอ้ มูลทมี่ ผี ูใ้ ชม้ าก เนื่องจากเนือ้ หาขอ้ มูลเป็ นลกั ษณะ
สอื่ ผสมทงั้ ขอ้ ความ ภาพนิ่ง และภาพเคลอื่ นไหว อกี ทงั้ ปัจจบุ นั
เว็บไซตม์ จี านวนมากมายมหาศาลมเี ว็บไซตท์ กุ เนือ้ หาสาระ ทุก

ความสนใจ และสว่ นใหญ่สามารถมปี ฏสิ มั พนั ธโ์ ตต้ อบได ้ ทาให ้
การใชง้ านดูน่าสนใจมากขนึ้

3. แม่การใชค้ อมพวิ เตอรเ์ พอื่ การสอื่ สารขอ้ มูลใน

ลกั ษณะจดหมายอเิ ล็คทรอนิกสห์ รอื
E-Mail เป็ นการสง่ จดหมายเพอื่ ตดิ ตอ่ ผูอ้ นื่ ในรปู แบบขอ้ มูล
อเิ ล็กทรอนิกสผ์ ่านทางเครอื ข่ายคอมพวิ เตอร ์ หรอื อนิ เตอรเ์น็ตที่

สะดวก สามารถสง่ ถงึ ผูร้ บั ทนั ทแี ละยงั สามารถส่งอเี มลไปยงั ผูร้ บั

หลายคนได ้ ในเวลาเดยี วกนั การส่งอเี มลสามารถแนบไฟลเ์ อกสาร


โดยผูเ้ ขา้ รว่ มการสนทนาทุกคนจะมองเห็นขอ้ ความน้นั ไดท้ นั ที
เป็ นรูปแบบของการสอื่ สารบนอนิ เตอรเ์ น็ตทไี่ ดร้ บั ความนิยม การ
สนทนาออนไลนจ์ ะแตกตา่ งกบั อเี มลทสี่ นทนาออนไลนไ์ ม่ตอ้ ง
ทราบทอี่ ยขู่ องผูส้ นทนาแต่จะตอ้ งอยู่ในหอ้ งสนทนาเดยี วกนั

สามารถสนทนากบั คสู่ นทนาพรอ้ มกนั ไดห้ ลายหลายๆ คนในคราว

เดยี ว
5. การใชค้ อมพวิ เตอรเ์ พอื่ การตดิ ต่อสอื่ สารใน

เครอื ข่ายสงั คมออนไลนห์ รอื Social Network เป็ นพนื้ ที่
สาธารณะ ทคี่ นจากทว่ั ไปสามารถมาตดิ ตอ่ สอื่ สารไดแ้ บ่งปันขอ้ มูล
ใหก้ บั ผูอ้ นื่ ทอี่ ยใู่ นเครอื ขา่ ยผ่านทางอนิ เตอรเ์น็ตและสอื่ สงั คม

ออนไลนโ์ ดยสมาชกิ ในกลุ่มไม่จาเป็ นตอ้ งมคี วามสมั พนั ธอ์ ย่างแน่น
เฟ้ ย แต่มหี วั ขอ้ ความสนใจรว่ มกนั มบี ทสนทนาทแี่ สดงถงึ แนวทาง
ความคดิ ในเรอื่ งใดเรอื่ งหนึ่งรว่ มกนั

6. การใชค้ อมพวิ เตอรเ์ พอื่ จดั การภาพ เสยี งและวดี โี อ
การใชไ้ ฟลป์ ระเภทนีจ้ ะเกยี่ วขอ้ งกบั งาน แทบทกุ งานใน

คอมพวิ เตอรต์ อ้ งการแทรกลงในเอกสารแนบไฟลไ์ ปกบั อเี มลหรอื
นาเสนอฝ่ ายนัน้ นัน้ เชน่ การถา่ ยภาพดว้ ยกลอ้ งดจิ ทิ ลั แลว้ นาเขา้
มายงั เครอื่ งคอมพวิ เตอร ์ เพอื่ นาเสนอ พมิ พ ์ เผยแพรบ่ น

อนิ เตอรเ์น็ต หรอื แนบไฟลไ์ ปกบั อเี มล การใชค้ อมพวิ เตอรเ์ ปิ ดไฟล ์
เสยี งทเี่ ป็ นเพลงหรอื บทความใดใดไดจ้ ากแผ่นบนั ทกึ ไฟลเ์ สยี งนั้นๆ
หรอื นาเขา้ ไฟลเ์ สยี งมาจากสอื่ อนื่ ๆ และอนิ เตอรเ์น็ต รวมทงั้ วดิ โี อ
หรอื ภาพยนตรท์ สี่ ามารถเปิ ดจากแผ่น CD,DVD ไปหาชมไดท้ าง

อนิ เตอรเ์น็ต

7. การใชค้ อมพวิ เตอรเ์ ล่นเกมคอมพวิ เตอร ์ ใน

คอมพวิ เตอรแ์ ละระบบเครอื ข่าย คอมพวิ เตอร ์ มเี กมในรปู แบบ
ต่างๆ ใหเ้ ลน่ เพอื่ การพกั ผ่อนความบนั เทงิ รวมถงึ ยงั มหี ลากหลาย
เกมทอี่ นุญาตใหแ้ ข่งกบั ผูเ้ ล่นคนอนื่ ๆรอบโลกผ่านทางอนิ เตอรเ์ น็ต

อกี ดว้ ย

ราคาแพง การนาคอมพวิ เตอรม์ าใชง้ านจงึ ไม่เกยี่ วขอ้ งกบั
ชวี ติ ประจาวนั มากนัก กระทง่ั พฒั นาการ ของคอมพวิ เตอรท์ ดี่ ขี นึ้
จงึ ทาใหป้ ัจจบุ นั คอมพวิ เตอรม์ ขี นาดเล็กลง ประสทิ ธภิ าพสูงขนึ้
และราคาถูกลง บคุ คลทว่ั ไปจงึ สามารถซอื้ หามาใชง้ านได ้ ทาให ้

การใชง้ านคอมพวิ เตอรแ์ พรห่ ลาย และถกู นาเขา้ มาใชง้ าน แทบ
ทกุ งาน หน่วยงานทง้ั ภาครฐั บาลและเอกชนไดน้ าคอมพวิ เตอรม์ า
ใชใ้ นหน่วยงานมากขนึ้ และ มแี นวโนม้ การใชง้ านทสี่ ูงขนึ้ ดงั จะ
สรปุ ลกั ษณะการนาคอมพวิ เตอรม์ าใชง้ านไดด้ งั นี้

1) การนาคอมพวิ เตอรม์ าใชใ้ นสถานศกึ ษา มกี ารนา

คอมพวิ เตอรม์ าประยุกตใ์ ชใ้ นการเรยี น การสอนและการบรหิ าร

จดั การของสถานศกึ ษา เชน่ การจดั ทาประวตั นิ กั เรยี น ประวตั คิ รู

อาจารย ์ การลงทะเบยี นเรยี น การใชโ้ ปรแกรมตรวจขอ้ สอบ การ

รายงานผลการเรยี น ใชค้ อมพวิ เตอรใ์ น งานหอ้ งสมุด

2) การนาคอมพวิ เตอรม์ าใชใ้ นงานวศิ วกรรม สามารถ
นามาใชง้ านในดา้ นวศิ วกรรมไดต้ งั้ แต่ ขน้ั ตอนการออกแบบ

โครงสรา้ งสถาปัตยกรรมต่างๆ การเขยี นแบบ ตลอดจนการ

นามาใชใ้ นการคานวณ โครงสรา้ ง ชว่ ยในการวางแผน และ

ควบคมุ

3)การนาคอมพวิ เตอรม์ าใชใ้ นงานวทิ ยาศาสตร ์
คอมพวิ เตอรส์ ามารถทางานรว่ มกบั เครอื่ งมอื ทางวทิ ยาศาสตร ์
ต่างๆ เชน่ เครอื่ งมอื วเิ คราะหส์ ารเคมี เครอื่ งมอื การทดลองต่างๆ
แมก้ ระทง่ั การเดนิ ทางของยานอวกาศต่างๆ การถ่ายพนื้ ผวิ โลก

บนดาวองั คาร

4) การนาคอมพวิ เตอรม์ าใชใ้ นงานธุรกจิ คอมพวิ เตอร ์

สามารถนามาใชใ้ นการจดั เก็บขอ้ มูล ไดม้ าก มคี วามรวดเรว็ และ

ถกู ตอ้ ง สามารถนามาใชใ้ นงานดา้ นเอกสารสานกั งาน การสรุป
รวบรวมขอ้ มูล เพอื่ สนบั สนุนการตดั สนิ ใจในการดาเนินธรุ กจิ

5) การนาคอมพวิ เตอรม์ าใชใ้ นงานธนาคาร การ

ดาเนินงานของธนาคารสว่ นใหญ่เป็ น กระบวนการทางาน
เกยี่ วขอ้ งกบั ธรุ กรรมทจี่ ะตอ้ งมกี ารบนั ทกึ รายการดาเนินงาน การ

กบั เจา้ ของบรกิ ารน้ันๆ

7) การนาคอมพวิ เตอรม์ าใชใ้ นวงการแพทย ์

คอมพวิ เตอรถ์ ูกนามาใชใ้ นการเก็บประวตั ิ ของคนไข ้ ควบคุมการ
รบั และจา่ ยยา ตลอดจนเป็ นส่วนหนึ่งทอี่ ยูใ่ นอปุ กรณห์ รอื เครอื่ งมอื
ทางการแพทย ์ เชน่ เครอื่ งบนั ทกึ การเตน้ ของหวั ใจ ตรวจคลนื่

สมอง และดา้ นการหาตาแหน่งของอวยั วะกอ่ นการผ่าตดั

8) การนาคอมพวิ เตอรม์ าใชใ้ นการคมนาคมและการ
สอื่ สาร คอมพวิ เตอรม์ บี ทบาทอยา่ งมาก ในการคมนาคมและการ
สอื่ สาร จนเรยี กกนั วา่ เป็ นยุคการสอื่ สารแบบไรพ้ รมแดน เชน่ การ
ใช ้ เครอื ข่ายอนิ เทอรเ์น็ตตดิ ต่อสอื่ สารกนั ไดท้ ว่ั โลกผ่านโปรแกรม
และบรกิ ารตา่ งๆ ทสี่ ะดวก รวดเรว็ และประหยดั คา่ ใชจ้ า่ ย ส่วนการ

นาคอมพวิ เตอรม์ าประยุกตใ์ ชก้ บั การคมนาคม เชน่ การ
ตรวจสอบ สภาพการจราจร การควบคุมการบนิ หรอื การจองต๋วั

เดนิ ทางตา่ งๆ ผ่านเครอื ข่ายอนิ เทอรเ์น็ต

9) การนาคอมพวิ เตอรม์ าใชใ้ นงานดา้ นอุตสาหกรรม

คอมพวิ เตอรไ์ ดเ้ ขา้ มามบี ทบาท เป็ นอยา่ งมากในวงการ
อตุ สาหกรรม ตง้ั แต่การวางแผนการผลติ กาหนดเวลาการผลติ
จนกระทง่ั ถงึ การผลติ สนิ คา้ ในสว่ นการควบคมุ ระบบการผลติ ไดม้ ี

การนาคอมพวิ เตอรม์ าใชใ้ นการควบคมุ การทางาน ของ
เครอื่ งจกั ร เชน่ การเจาะ ตดั ไส กลงึ ตลอดจนการใชห้ ุน่ ยนต ์

คอมพวิ เตอรใ์ นการทาสี พน่ สี รวมถงึ การประกอบรถยนต ์

10) การนาคอมพวิ เตอรม์ าใชใ้ นวงราชการ
คอมพวิ เตอรถ์ ูกนามาใชใ้ นงานราชการต่างๆ มากมาย ทง้ั งาน

เอกสารสานกั งานการเก็บรวบรวมสรปุ ขอ้ มูล โดยเฉพาะงาน
ทะเบยี นราษฎรก์ ารนบั คะแนน และประกาศผลเลอื กตง้ั การคดิ

ภาษอี ากร การเกบ็ ขอ้ มูล สถติ สิ ามะโนประชากร การเกบ็ เงนิ คา่
ไฟฟ้ า นา้ ประปา คา่ ใชโ้ ทรศพั ท ์

11) คอมพวิ เตอรแ์ ละระบบสารสนเทศเพอื่ งานอาชพี
การใชง้ านคอมพวิ เตอรเ์พอื่ งานอาชพี ตอ้ งเรยี นรูก้ ารใชง้ าน
คอมพวิ เตอรท์ ถี่ กู ตอ้ ง การใชโ้ ปรแกรมประยุกตด์ า้ นสานักงานเพอื่

คอมพวิ เตอร ์ หมายถงึ อปุ กรณท์ างอเิ ล็กทรอนิกส ์
(Electronic Device) ทมี่ นุษยใ์ ชเ้ ป็ น เครอื่ งมอื ชว่ ยในการ
จดั การกบั ขอ้ มูลทอี่ าจเป็ นไดท้ ง้ั ตวั เลข ตวั อกั ษร หรอื สญั ลกั ษณท์ ี่
ใชแ้ ทน ความหมายในสงิ่ ต่างๆ โดยคณุ สมบตั ทิ สี่ าคญั ของ
คอมพวิ เตอรค์ อื การทสี่ ามารถกาหนดชดุ คาสง่ั ลว่ งหนา้ หรอื
โปรแกรมได ้ (Programmable) น่ันคอื คอมพวิ เตอรส์ ามารถ
ทางานไดห้ ลากหลายรูปแบบ ขนึ้ อยู่กบั ชดุ คาสง่ั ทเี่ ลอื กมาใชง้ าน

ทาใหส้ ามารถนาคอมพวิ เตอรไ์ ปประยุกตใ์ ชง้ านไดอ้ ยา่ ง

กวา้ งขวาง
ระบบสารสนเทศ หมายถงึ ระบบทมี่ กี ารนาขอ้ มูลดบิ ไป

ประมวลผลใหอ้ ยูใ่ นรูปสารสนเทศ ทพี่ รอ้ มใชง้ านเป็ นระบบที่
ประกอบดว้ ยส่วนต่างๆ ไดแ้ กร่ ะบบคอมพวิ เตอรท์ งั้ ฮารด์ แวรแ์ ละ

ซอฟตแ์ วร ์ ระบบเครอื ขา่ ย ฐานขอ้ มูล ผูพ้ ฒั นาระบบ ผูใ้ ชร้ ะบบ
พนกั งานทเี่ กยี่ วขอ้ ง และผูเ้ ชยี่ วชาญในสาขา ทุกองคป์ ระกอบ
ทางานรว่ มกนั เพอื่ กาหนด รวบรวม จดั เกบ็ ขอ้ มูล ประมวลผล
ขอ้ มูลเพอื่ สรา้ งสารสนเทศ และสง่ ผลลพั ธห์ รอื สารสนเทศทไี่ ดใ้ ห ้
ผูใ้ ชเ้ พอื่ ชว่ ยสนับสนุนการทางาน การตดั สนิ ใจ การวางแผน การ

บรหิ าร การควบคุม การวเิ คราะหแ์ ละตดิ ตามผลการดาเนินงาน
ขององคก์ ร การใชค้ อมพวิ เตอรแ์ ละระบบสารสนเทศเพอื่ งาน
อาชพี เป็ นการใชอ้ ปุ กรณ์ หรอื เครอื่ งมอื ราย ในการจดั การกบั
ขอ้ มูลทสี่ ามารถโปรแกรมไดร้ ว่ มกบั องคป์ ระกอบทที่ างานรว่ มกนั
เพอื่ สรา้ งสารสนเทศ เพอื่ งานอาชพี ซงึ่ สว่ นมากจะเป็ นการใช ้
เครอื่ งคอมพวิ เตอร ์ การสอื่ สาร ฐานขอ้ มูลและซอฟตแ์ วร ์ เชน่
โปรแกรมสานักงานตา่ งๆ เพอื่ สรา้ งและจดั การสารสนเทศ

การใชค้ อมพวิ เตอรแ์ ละระบบสารสนเทศเพอื่ งานอาชพี มี

หลากหลายลกั ษณะ ไดแ้ ก่ การใชค้ อมพวิ เตอรแ์ ละระบบ

สารสนเทศในสถานศกึ ษา ในงานวศิ วกรรม ในงานวทิ ยาศาสตร ์

ในงานธรุ กจิ ในงานธนาคาร ในรา้ นคา้ ในวงการแพทย ์ ในการ
คมนาคมและการสอื่ สาร และในวงราชการสาระสาคญั

Microsoft access เป็ นชดุ โปรแกรมทถี่ ูกพฒั นาขนึ้ มาเพอื่
ใชส้ าหรบั การจดั การขอ้ มูลทมี่ รี ปู แบบเป็ นตารางฐานขอ้ มูลหรอื
ระบบฐานขอ้ มูล ซงึ่ มมี จี ดุ เด่นในการจดั ระเบยี บและเรยี กดูขอ้ มูล

ดว้ ยวธิ ตี ่างๆ ได ้ สามารถสรา้ งแบบสอบถาม(Query) สรา้ ง

หนา้ จอสาหรบั โตต้ อบกบั ผูใ้ ช(้ FORM)ทารายงานนาเสนอ
(REPORT)หรอื ทาแผนภูมนิ าเสนอ(charts)นอกจากนีย้ งั
สามารถนาฐานขอ้ มูลเหล่านีไ้ ปประยคุ ตใ์ ชก้ บั โปรแกรมที่
พฒั นาขนึ้ มาไดด้ ว้ ยซงึ่ จะมสี ่วนประกอบต่างๆ ของวตั ถุทอี่ ยู่ใน

ไฟลฐ์ านขอ้ มูล
ตาราง(table)เป็ นส่วนทเี่ ก็บขอ้ มูล ซงึ่ สามารถตารางขอ้ มูลได ้

หลายตารางในไพลฐ์ านขอ้ มูลเดยี วกนั โดยตางรางนีจ้ ะเกบ็ ขอ้ มูล

แบบคอลมั น์ โดยขอ้ มูลแตล่ ะแถวเรยี กว่าเรคคอรด์ (record)แต่

ละคอลมั นเ์ รยี กวา่ ฟิ ลด ์ (fields)
แบบสอบถาม(query)เป็ นเครอื่ งมอื ทใี่ ชก้ ารสอบถาม หรอื

คน้ หาขอ้ มูลทตี่ อ้ งการจากตารางตามเงอื่ นไขไดอ้ ตั โนมตั
ฟอรม์ (form) เป็ นเครอื่ งมอื ทใี่ ชส้ รา้ งสว่ นตดิ ตอ่ ฐานขอ้ มูล

กบั ผูใ้ ชง้ าน ทสี่ ามารถสรา้ งการทางานไดห้ ลายอยา่ ง ทงั้ คน้ หา
ขอ้ มูล เพมิ่ ขอ้ มู ลบขอ้ มูล แกไ้ ขขอ้ มุล และยงั สามารถตรวจสอบ
ความถกู ตอ้ งของขอ้ มูลทใี่ ชง้ านอยไู่ ดอ้ กี ดว้ ย

รายงาน (report) เป็ นเครอื่ งมอื ทใี่ ชแ้ สดงผลของขอ้ มูล
ออกมา เชน่ รายชอื่ ชอื่ สมาชกิ ทงั้ หมดและยงั สามารถทาเป็ น
กราฟละรูปภาพไดอ้ กี ดว้ ย ซงึ่ จะทาใหร้ ายงานของดูหนา้ สนใจมาก
ขนึ ้

สาระการเรยี นรู ้

1.ความรูเ้ บอื้ งตน้ เกยี่ วกบั โปรแกรมจดั การฐานขอ้ มูล

2.องคป์ ระกอบวตั ถใุ นฐานขอ้ มูล

3.การสรา้ งฐานขอ้ มูลและตารางขอ้ มูล

4 การสรา้ งความสมั พนั ธ ์
5 การสรา้ งแบบสอบถาม(query)
6 การสรา้ งฟอรม์
7 การสรา้ งรายงาน(report)

สมรรถนะประจาหน่ วย

1 การแสดงความรูเ้ กยี่ วกบั โปรแกรมจดั การฐานขอ้ มูล
(Microsoft Access 2016)
2 ใชโ้ ปรแกรมจดั การฐานขอ้ มูล (Microsoft access 2016)ใน
งานอาชพี ตามลกั ษญะงาน

จดุ ประสงคก์ ารเรยี นรู ้

1. อกสว่ นประกอบของโปรแกรม Microsoft access 2016 ได ้
2. อธบิ ายวธิ กี ารสรา้ งฐานขอ้ มูลและตารางขอ้ มูลได ้
3.อธบิ ายวธิ กี ารสรา้ งความสมั พนั ธไ์ ด ้
4 อธบิ ายวธิ กี ารสรา้ งแบบสอบถาม(query)ได ้
5 อธบิ ายวธิ กี ารสรา้ งฟอรม์ ได ้
6 อธบิ ายการสรา้ งรายงาน (report) ได ้

ผงั สาระการเรยี นรู ้

เมอื่ รายการมขี นาดใหญข่ นึ้ จะมคี วามซา้ ซอ้ นและความไม่
สอดคลอ้ งกนั ของขอ้ มูล จะเรมิ่ ปรากฏขนึ้ และมขี อ้ จากดั ในการ

คน้ หาขอ้ มูล จงึ ตอ้ งจดั เกบ็ ขอ้ มูลเป็ นฐานขอ้ มูลดว้ ยระบบการ
จดั การ ฐานขอ้ มูลเป็ นกลมุ่ ของขอ้ มูลทมี่ คี วามสมั พนั ธก์ นั ใน

แฟ้ มขอ้ มูลเดยี วกนั หรอื แยกเป็ นหลายแฟ้ มขอ้ มูล Microsoft
Access เป็ นชดุ โปรแกรมทถี่ กู พฒั นาขนึ้ มาเพอื่ ใชส้ าหรบั การ
จดั การขอ้ มูลทมี่ รี ูปแบบ เป็ นตารางฐานขอ้ มูลหรอื ระบบฐานขอ้ มูล
ซงึ่ มจี ดุ เด่นในการจดั ระเบยี บและเรยี กดขู อ้ มูลดว้ ยวธิ ตี า่ งๆ ได ้

สามารถสรา้ งแบบสอบถาม (Query) สรา้ งหนา้ จอสาหรบั โตต้ อบ

กบั ผูใ้ ช ้ (Form) ทารายงานนาเสนอ (Report) หรอื ทาแผนภูมิ
นาเสนอ (Charts) นอกจากนีย้ งั สามารถนาฐานขอ้ มูลเหลา่ นีไ้ ป
ประยกุ ตใ์ ช ้ กบั โปรแกรมทพี่ ฒั นาขนึ้ มาไดด้ ว้ ย

1. ความรูเ้ บอื้ งตน้ เกยี่ วกบั โปรแกรมจดั การ

ฐานขอ้ มูล

1.1 สว่ นประกอบของโปรแกรม Microsoft Access 2016

โปรแกรม
Microsoft Access 2016 เป็ นโปรแกรมจดั การฐานขอ้ มูลรุน่ ที่

มกี ารปรบั ปรงุ ในหลายดา้ น เนน้ ความทนั สมยั สามารถ
ตอบสนองการทางานของผูใ้ ชด้ ว้ ยเครอื่ งมอื ทหี่ ลากหลาย โดย
เฉพาะการทางานผ่านระบบคลาวด ์ เหมาะกบั การทางานตง้ั แต่
ระดบั บคุ คลทว่ั ไป ไปจนถงึ การทางานเป็ นทมี ในองคก์ รใหญ่ๆ

หนา้ เรมิ่ ตน้ จะมตี วั เลอื กการทางานใหเ้ ลอื กสรา้ งใหม่ เปิ ด
ฐานขอ้ มูลเกา่ หรอื เลอื กสรา้ งจาก ฐานขอ้ มูลตวั อยา่ งทมี่ ใี หเ้ ลอื ก
หลายประเภท ซงึ่ เมอื่ สรา้ งฐานขอ้ มูลหรอื เปิ ดฐานขอ้ มูลทมี่ อี ยู่

จะปรากฏหนา้ ต่างของโปรแกรม Microsoft Access ขนึ้ มา ซงึ่ มี
สว่ นประกอบตา่ งๆ ดงั นี้

1) Title Bar เป็ นแถบแสดงชอื่ โปรแกรม และชอื่ ไฟลท์ เี่ ปิ ด
อยู่ในขณะนั้น

2) Quick Access Toolbar เป็ นแถบเครอื่ งมอื ด่วนเป็ น
แถบเกบ็ ป่ มุ คาสง่ั ต่างๆ ทตี่ อ้ งใชง้ าน ประจาโดยพนื้ ฐาน ที่
สามารถเพมิ่ คาสง่ั ทตี่ อ้ งใชง้ านอย่เู ป็ นประจา

3) Tab เป็ นแถบป้ ายชอื่ ของรบิ บอน
4) Ribbon รบิ บอนเป็ นแถบกลมุ่ เครอื่ งมอื ทชี่ ว่ ยใหค้ น้ หา
คาสง่ั เพอื่ การทางานไดท้ รี่ วดเรว็ ซงึ่ แต่ละกลุ่มเครอื่ งมอื จะ
ปรากฏขนึ้ ตอ่ เมอื่ มกี ารใชง้ านเทา่ น้นั
(1) Home แท็บหนา้ แรกทปี่ ระกอบดว้ ยกลมุ่ คาสง่ั Views,
Clipboard, Sort & Filter Records, Find และ Text
Formatting5) Icon สญั ลกั ษณร์ ปู ภาพทใี่ ชแ้ ทนคาสง่ั ตา่ งๆ ของโปรแกรม
6) Document tabs เป็ นพนื้ ทที่ ใ่ี ชใ้ นการสรา้ งหรอื เรยี กใชว้ ตั ถุ
ฐานขอ้ มลู เชน่ ตาราง ฟอรม์ หรอื รายงาน
7) Navigation Pane หนา้ ตา่ งนาทางเป็ นสว่ นทแ่ี สดงวตั ถุ
ฐานขอ้ มลู ทมี่ อี ยใู่ นขณะน้ันเพอ่ื ให ้ เรยี กใชง้ านไดส้ ะดวก
8) Status Bar แถบสถานะเป็ นการแสดงสถานะการทางาน
คาอธบิ ายสนั้ ๆ ของคาสง่ั ทเ่ี ลอื ก

2.องคป์ ระกอบวตั ถใุ นฐานขอ้ มูล

เมอ่ื สรา้ งไฟลฐ์ านขอ้ มลู ในโปรแกรม Microsoft Access 2016 ขนึ้
มาแลว้ จะมสี ว่ นประกอบตา่ งๆ ของวตั ถทุ อี่ ยใู่ นไฟลฐ์ านขอ้ มูลดงั นี้

2.1 ตาราง (Table) เป็ นสว่ นทเี่ กบ็ ขอ้ มูล ซง่ึ สามารถสรา้ ง
ตารางขอ้ มลู ไดห้ ลายตารางในไฟลฐ์ านขอ้ มูลเดยี วกนั โดยตารางนีจ้ ะเกบ็
ขอ้ มลู ในรปู แบบแถวและคอลมั น์ โดยขอ้ มลู ในแตล่ ะแถวเรยี กวา่ เรคคอรด์
(Record) แตล่ ะคอลมั นเ์ รยี กวา่ ฟิ ลด ์ (Fields) เชน่ ตาราง Products
อาจมฟี ิ ลดร์ หสั พนักงาน, คานาหนา้ ชอ่ื ชอ่ื นามสกลุ , ตาแหน่ง

2.2 แบบสอบถาม (Query) เป็ นเครอื่ งมอื ทใี่ ชก้ ารสอบถาม
หรอื คน้ หาขอ้ มูลทตี่ อ้ งการจากตารางตามเงอื่ นไขไดอ้ ตั โนมตั ิ เชน่
การสอบถามรายการยมื คนื หนังสอื

2.3 ฟอรม์ (Form) เป็ นเครอื่ งมอื ทใี่ ชส้ รา้ งสว่ นตดิ ตอ่
ฐานขอ้ มูลกบั ผูใ้ ชง้ านทสี่ ามารถสรา้ งการทางานไดห้ ลายอย่าง ทงั้
คน้ หาขอ้ มูล เพมิ่ ขอ้ มูล ลบขอ้ มูล แกไ้ ขขอ้ มูล และยงั สามารถ
ตรวจสอบความถูกตอ้ งของขอ้ มูลทใี่ ชง้ าน อยู่ไดอ้ กี ดว้ ย

2.4 รายงาน (Report) เป็ นเครอื่ งมอื ทใี่ ชใ้ นการแสดงผล
ของขอ้ มูลออกมา เชน่ รายชอื่ ชอื่ สมาชกิ ทงั้ หมดและยงั สามารถ
ทาเป็ นกราฟและรปู ภาพได ้ ซงึ่ จะทาใหร้ ายงานของดนู ่าสนใจมาก
ขนึ ้

2.5 แมโคร (Macro) แมโครเป็ นชดุ คาสง่ั ทชี่ ว่ ยให ้
Microsoft Access ทางานไดอ้ ย่างอตั โนมตั ิ เป็ นโปรแกรม
ประเภทหนึ่งทสี่ ามารถกาหนดเงอื่ นไขการทางานได ้ เชน่ ตอ้ งการ
เปิ ดแฟ้ มฐานขอ้ มูลออกมาแลว้ ใหท้ าการ เปิ ดฟอรม์ อตั โนมตั ิ

2.6 โมดูล (Module) โมดูลมหี นา้ ทคี่ ลา้ ยกบั แมโคร แต่
สามารถเขยี นโปรแกรมเพอื่ ควบคมุ การทางานไดม้ ากกว่า โมดูล
จะเป็ นลกั ษณะการเขยี นโปรแกรมทเี่ รยี กว่า Visual Basic for
Application ซงึ่ จะใชง้ านในโปรแกรม ทมี่ คี วามซบั ซอ้ นมาก
ยงิ่ ขนึ้

3. การสรา้ งฐานขอ้ มูลและตารางขอ้ มูล

การสรา้ งฐานขอ้ มูลเป็ นกระบวนการทจี่ ะตอ้ งอยู่ภายใตก้ าร
ออกแบบฐานขอ้ มูลทดี่ ไี ม่มคี วามซา้ ซอ้ น ทปี่ ระกอบดว้ ย
ตารางขอ้ มูลทมี่ คี วามสมั พนั ธก์ นั โดยโปรแกรม Microsoft

Access ไดร้ บั การพฒั นา เป็ นฐานขอ้ มูลแบบเชงิ สมั พนั ธ ์

(Relational Database) มสี มรรถนะดี บารุงรกั ษางา่ ย และ

สะดวก ในการใชง้ าน การเก็บขอ้ มูลของแตล่ ะตารางขอ้ มูลจะถูก

เก็บไวใ้ นลกั ษณะแถวและคอลมั น์ แต่ละแถว ในตารางจะถูกอา้ งองิ
เป็ นหนึ่งระเบยี น แต่ละระเบยี นจะประกอบดว้ ยเขตขอ้ มูลอย่างนอ้ ย
หนึ่งเขตขอ้ มูล เขตขอ้ มูลจะสอดคลอ้ งกบั คอลมั นใ์ นตาราง เชน่
ตารางสมาชกิ ซงึ่ แต่ละระเบยี นจะมขี อ้ มูลตา่ งๆ เกยี่ วกบั สมาชกิ
หนึ่งคน และแตล่ ะเขตขอ้ มูลหรอื คอลมั นจ์ ะมชี นิดขอ้ มูลทตี่ ่างกนั
เชน่ ชอื่ นามสกลุ ทอี่ ยู่และอนื่ ๆ เมอื่ เรมิ่ ใชง้ านฐานขอ้ มูล Access
สงิ่ แรกทจี่ ะตอ้ งกระทาคอื การสรา้ งตารางขอ้ มูลขนึ้ มาใชง้ าน โดย
ในการ สรา้ งตารางขอ้ มูลหนึ่งๆ จะตอ้ งทาการออกแบบ
ตารางขอ้ มูล ชนิดของขอ้ มูลทจี่ ะจดั เก็บ

3.1 การสรา้ งฐานขอ้ มูล การสรา้ งฐานขอ้ มูลในโปรแกรม
Microsoft Access สามารถทาไดโ้ ดยคลกิ คาสง่ั Start/
Access เปิ ดโปรแกรมขนึ้ มาจะปรากฏไอคอนใหเ้ ลอื กสรา้ ง

ฐานขอ้ มูลจาก Blank Database หรอื สรา้ ง จาก Templates

ในกรณีทเี่ ลอื กสรา้ งฐานขอ้ มูลจากเมนู Blank Database จะ
ปรากฎกรอบกาหนดชอื่ ฐานขอ้ มูลขนึ้ มา ใหพ้ มิ พช์ อื่ ฐานขอ้ มูล
และเลอื กตาแหน่งทใี่ ชใ้ นการจดั เกบ็ ไฟลฐ์ านขอ้ มูล แลว้ คลกิ ป่ มุ
Create

จะปรากฏหนา้ ต่างโปรแกรม Microsoft Access ทใี่ ชส้ รา้ ง
วตั ถุต่างๆ ในไฟลฐ์ านขอ้ มูล

โปรแกรมจะทาการสรา้ งฐานขอ้ มูลขนึ้ มาให ้ 1 ฐานขอ้ มูล
(ชอื่ ฐานขอ้ มูล.accdb) พรอ้ มดว้ ย ตารางขอ้ มูลเปลา่ มาให ้ 1
ตารางชอื่ Tablet

3.2 การสรา้ งตารางขอ้ มูล หลงั จากทสี่ รา้ งฐานขอ้ มูลแลว้
ขนั้ ตอนการสรา้ งตารางขอ้ มูล สามารถทาไดโ้ ดยคลกิ เลอื กทแี่ ท็บ
Create จากน้ันคลกิ เลอื กทไี่ อคอน Table แลว้ จากน้ันโปรแกรม
จะทาการสรา้ งตารางขนึ้ มาให ้ 1 ตาราง ซงึ่ เป็ นตารางเปล่าเชน่ กนั

3.3 การเพมิ่ เขตขอ้ มูล

การเพมิ่ เขตขอ้ มูลหลงั จากทสี่ รา้ งตารางมาแลว้ โดยทว่ั ไป
โปรแกรมจะทาการสรา้ งเขตขอ้ มูล มาใหอ้ ยแู่ ลว้ 1 เขตขอ้ มูล คอื
เขตขอ้ มูล “ID” ซงึ่ สรา้ งขนึ้ มาเพอื่ ใชอ้ า้ งองิ ระเบยี นขอ้ มูลทถี่ กู
บนั ทกึ ไว ้ ในแต่ละระเบยี น เพอื่ ไม่ใหข้ อ้ มูลทมี่ อี ยู่เกดิ ความซา้ ซอ้ น
กนั ในกรณีทมี่ ขี อ้ มูลชดุ เดยี วกนั บรรจอุ ยู่ นอกจากนีต้ วั มนั เองยงั
ทาหนา้ ทเี่ ป็ นคยี ห์ ลกั เพอื่ ใชส้ าหรบั การเชอื่ มขอ้ มูลกนั ระหว่างแต่
ละตาราง และขนั้ ตอนการเพมิ่ เขตขอ้ มูลสามารถทาไดโ้ ดยไปที่
แผ่นตารางขอ้ มูล แลว้ คลกิ ขวาทแี่ ท็บชอื่ ตาราง จากนัน้ เลอื กที่
เมนู Design View แลว้ โปรแกรมจะใหท้ าการตงั้ ชอื่ ตารางเสรจ็
แลว้ จะเขา้ สู่หนา้ มุมมอง ออกแบบ ซงึ่ สามารถกาหนดค่าของเขต
ขอ้ มูล ID ใหม่และเพมิ่ เขตขอ้ มูลไดต้ ามทอี่ อกแบบไว ้

จากนนั้ จะปรากฏหนา้ ตา่ งออกแบบหรอื Design View ที่
ประกอบดว้ ย 4 สว่ นหลกั ๆ ไดแ้ ก่

1) Field Name ชอื่ เขตขอ้ มูล เป็ นการสรา้ งชอื่ ไวส้ าหรบั
อา้ งถงึ เขตขอ้ มูลนนั้ ๆ ขอ้ แนะนา คอื ควรตงั้ ใหเ้ ป็ นภาษาองั กฤษ
และสอื่ ความหมายใหเ้ ขา้ ใจไดช้ ดั เจน

2) Data Type ชนิดของขอ้ มูล เป็ นการเลอื กชนิดของ
ขอ้ มูลทตี่ อ้ งการเก็บ โดยแต่ละชนิด มคี วามหมายดงั นี้

ตารางที่ 6.1 แสดงชนิดขอ้ มูล

ประเภ ขนาด ความหมาย

สงู สดุ ตวั อกั ษร ตวั เลข หรอื เครอื่ งหมายตา่ งๆ ทไ่ี ม่ได ้
Text 255 ใชใ้ นการคานวณ
ตวั อกั ษร
Memo สงู สดุ ตวั หนังสอื หรอื ตวั เลขทเ่ี ป็ นคาอธบิ ายหรอื บกั ทกึ
65,635 ทม่ี คี วามยาวมากๆ
Number ตวั อกั ษร
1-8 ไบต ์ ขอ้ มลู ตวั เลขทง้ั จานวนเต็ม หรอื ทศนิยมทต่ี อ้ งใช ้
Date/ ในการคานวณ ดงั นี้
Time 8 ไบต ์ 1. Byte: ตวั เลขจานวนเต็ม 0-255
Currency 8 ไบต ์ 2. Integer: จานวนเต็ม -32,768 ถงึ 32,768
Auto 4 ไบต ์ 3. Long Integer: จานวนเต็ม -
Number 1 บติ 2,147,483,648 ถงึ 2,147,483,647
Yes/ No 1 4. Single: เก็บตวั เลขทศนิยม 7 ตาแหน่ง
OLE 5. Double: เก็บตวั เลขทศนิยม 15 ตาแหน่ง
6. Decimal: เกบ็ ตวั เลขทศนิยม 28 ตาแหน่ง
วนั ทแี่ ละเวลาซง่ึ มรี ปู แบบการแสดงผลหลายแบบ
และสามารถกาหนดแบบของการแสดงผลเองได ้
เก็บขอ้ มลู ทเ่ี ป็ นจานวนเงนิ เพอ่ื ป้ องกนั เรอื่ งการ
ปัดเศษทศนิยม
กาหนดตวั เลขทเ่ี รยี งลา่ ดบั ตอ่ เน่ืองกนั โดย
อตั โนมตั ิ โดยโปรแกรม
เกบ็ ขอ้ มูลในรปู ทเี่ ป็ นได ้ 2 อยา่ งเชน่ จรงิ เท็จ
ชาย/หญงิ ถกู /ผดิ
เกบ็ ขอ้ มลู ทถี่ กู สรา้ งโดยโปรแกรมอน่ื เชน่

3) Description คาอธบิ ายเขตขอ้ มูล ใชส้ าหรบั อธบิ าย

ความหมายของแต่ละเขตขอ้ มูล

4) Field Properties คุณสมบตั เิ ขตขอ้ มูล จะเป็ นส่วนของ
การกาหนดคุณสมบตั เิ พมิ่ เตมิ ใหก้ บั แต่ละเขตขอ้ มูลนั้น โดยมี
รายละเอยี ดดงั นี้

ตารางที่ 6.2 แสดงคณุ สมบตั ิ

เขขนตาขดอ้เขมตูลขอ้ มูล นาดของตามชนิดทเี่ ลอื กไวใ้ น ชนิด

ขอ้ มูล

รปู แบบ รปู แบบของขอ้ มูลใน Field น้ันๆ

คาอธบิ าย รปู แบบทใ่ี ชบ้ งั คบั ป้ อนขอ้ มูล เชน่

กาหนดใหป้ ้ อนไดเ้ ฉพาะตวั เลข

ไดไ้ ม่เกนิ 5 ตวั เลข

ชอ่ื แสดงแทน ป้ ายชอื่ ทต่ี ดิ แทนชอ่ื Field ทห่ี วั
คอลมั นีเ้ มอ่ื แสดงขอ้ มูลแบบ

Datasheet View

คา่ เรม่ิ ตน้ การกาาหนดคา่ เรมิ่ ตน้

ขอ้ ความ แสดงกรอบขอ้ ความเมอ่ื ขอ้ มูลที่
ป้ อนเขา้ ไปไม่เป็ นไปตามเงอ่ื นไข
ตรวจสอบ
การบนั ทกึ ตารางขอ้ มทูลกี่คลากิ หทนไี่ อดคไอวนใ้ นSaVvaelid(aCtitornl+RSu)leทแี่ ถบ

จาQเปu็ iนck access toolกbaาrหนดว่าตอ้ งป้ อนขอ้ มูลหรอื ไม่

อนุญาตใหเ้ ป็ น กาหนดวา่ สามารถป้ อนคา่ วา่ ง

ศูนย ์ (Null Value) ไดห้ รอื ไม่

4. การสรา้ งความสมั พนั ธ ์

การสรา้ งความสมั พนั ธเ์ ป็ นการรวมขอ้ มูลจากหลายตารางที่
แตกตา่ งกนั ความสมั พนั ธห์ นึ่งรายการ ประกอบดว้ ยเขตขอ้ มูลใน
ตารางสองตารางทมี่ ขี อ้ มูลทสี่ อดคลอ้ งกนั เชน่ เขตขอ้ มูลรหสั
หนงั สอื ในตาราง หนังสอื และตารางยมื คนื หนงั สอื ระเบยี นแต่ละ
ระเบยี นในตารางตารางยมื คนื หนงั สอื มรี หสั หนงั สอื ทสี่ อดคลอ้ ง
กบั ระเบยี นในตารางหนงั สอื ทมี่ รี หสั หนังสอื เดยี วกนั ซงึ่ การสรา้ ง
ความสมั พนั ธร์ ะหวา่ งตาราง ขอ้ มูลนีจ้ ะทาใหเ้ กดิ ความถูกตอ้ งใน
การสรา้ งแบบสอบถามขอ้ มูลหรอื รายงานผลขอ้ มูล การสรา้ ง
ความสมั พนั ธส์ ามารถทาไดด้ ว้ ยการคลกิ แท็บ Database Tools
แลว้ คลกิ ไอคอน Relationships จะปรากฎหนา้ ต่าง Show
Table ขนึ้ มาใหต้ ารางทตี่ อ้ งการนามาสรา้ งความสมั พนั ธ ์ แลว้
คลกิ ป่ มุ Add

จะปรากฏหนา้ ต่าง Show Table เพอื่ ใหเ้ ลอื กตารางเพมิ่
เขา้ ไปสรา้ งความสมั พนั ธร์ ะหวา่ งตาราง ขณะเดยี วกนั ทเี่ มนู
คาสง่ั จะปรากฏกลุม่ คาสง่ั ในแท็บ Design เพอื่ ใหจ้ ดั การกบั การ
สรา้ งความสมั พนั ธ ์

จากน้นั คลกิ ลากเขตขอ้ มูลทเี่ ป็ นคยี ห์ ลกั ของตารางไปยงั อกี

ตารางทมี่ ชี อื่ เขตขอ้ มูลทเี่ ป็ นคยี ์ รองอยู่ จากน้นั จะปรากฏกรอบ
Edit Relationships ใหก้ าหนดรปู แบบการเชอื่ มโยง
ความสมั พนั ธด์ งั นี้

Enforce Referential Integrity ใหโ้ ปรแกรม
ปรบั ปรงุ ขอ้ มูลที่
ตรวจสอบความถกู ตอ้ งของขอ้ มูล ลบขอ้ มูลทเี่ กยี่ วขอ้ ง

Cascade Update Related Fields
เกยี่ วขอ้ งกนั ทงั้ หมด

Cascade Delete Related Records
กนั ทง้ั หมด

เมอื่ กาหนดคา่ ความสมั พนั ธข์ องตารางต่างๆ ครบถว้ นแลว้ จะ
ปรากฏเสน้ แสดงความสมั พนั ธ ์ ระหวา่ งตาราง คยี ท์ ใี่ ชเ้ ชอื่ ม
ความสมั พนั ธ ์ และชนิดของความสมั พนั ธข์ นึ้ มา

5.การสรา้ งแบบสอบถาม (Query)

แบบสอบถาม เป็ นการสง่ั ใหฐ้ านขอ้ มูลแสดงขอ้ มูลเฉพาะที่

ตอ้ งการ ตามแบบสอบถามหรอื Query เป็ นการกรองหรอื ดงึ

ขอ้ มูลเฉพาะสว่ นทตี่ อ้ งการทราบมาดมู าแสดงเท่านน้ั ซงึ่
แบบสอบถามหรอื Query นี้ มอี ยหู่ ลายชนิดดงั นี้

1) Select Query เป็ นแบบสอบถามทใี่ ชใ้ นการแสดงขอ้ มูล
โดยสามารถแสดงไดท้ งั้ แบบ ตารางเดยี วหรอื หลายตารางก็ได ้

2) Action Query เป็ นแบบสอบถามทใี่ ชส้ รา้ งหรอื

เปลยี่ นแปลงขอ้ มูลในตารางมอี ยูด่ ว้ ยกนั 4 ชนิด ไดแ้ ก่

Make Table Query เป็ นแบบสอบถามทใี่ ชใ้ นการสรา้ งตาราง
Crosstab Query เป็ นแบบสอบถามทใี่ ชใ้ นการคานวณ แล

แบบ 2 มติ ิ ซงึ่ สามารถนามาใชเ้ ปรยี บเทยี บ

เชน่ การแสดงยอดขายสนิ คา้ ในแตล่ ะเดอื น

Make Table Query สรา้ งขนึ้ เพอื่ สรา้ งเป็ นตารางใหม่ถอื ว่าเป็ น

Update Query สรา้ งขนึ้ เพอื่ ใชใ้ นการแกไ้ ขเปลยี่ นแปลงข

Append Query ใชส้ าหรบั การเลอื กรายการขอ้ มูลจานวนม
Delete Query ใชส้ าหรบั การลบขอ้ มูลในตารางซงึ่ เป็ นลบ

ดว้ ยเงอื่ นไข

3) SQL Specific เป็ นแบบสอบถามทเี่ ขยี นดว้ ยคาสง่ั SOL

ไดแ้ ก่

Union Query ใชแ้ สดงขอ้ มูลของฟิ ลด ์

จากหลายๆ ตาราง

Pass Through Query เป็ นการแสดงค่า

แบบสอบถามขอ้ มูลในภาษา SQL เป็ นการเขยี นคาสง่ั SQL

Data- Definition Query
เพอื่ จดั การขอ้ มูล

5.1 การกาหนดเงื่อนไขการคน้ หาขอ้ มูล

การกาหนดเงอื่ นไขการคน้ หาขอ้ มูลในโปรแกรม Microsoft
Access เป็ นการสรา้ งความสะดวก ในการใชง้ านแบบสอบถาม
ดว้ ยการกาหนดเงอื่ นไขและตวั ดาเนินการ ซงึ่ ตวั ดาเนินการมี
หลายประเภท ไดแ้ ก่

1) เครอื่ งหมายในการ
เปรยี บเทยี บ

< นอ้ ยกว่า

<= น้อยกวา่ หรอื
เทา่ กบั

> มากกวา่

>= มากกวา่ หรอื
เทา่ กบั

= เท่ากบั

<> ไม่เท่ากบั

2) เครอื่ งหมายในการคานวณ
+ บวก
- ลบ
* คูณ
/ หาร

3) ตวั กระทาคา่ ทางตรรกะ

And (&&) ลอื กเรคคอรด์ เมอื่ เงื่อนไขทงั้ สองเป็ น
Or ( II) จรงิ
Not (!)
เลอื กเรคคอรด์ เมอื่ เงื่อนไขใดเงื่อนไข
หนึ่งเป็ นจรงิ

กลบั เงื่อนไขเป็ นตรงขา้ ม

4) ตวั กระทาเพอื่ เลอื ก
ขอ้ มูลเป็ นกลมุ่

Like “ขอ้ มูล” หาขอ้ มูลทง้ั หมดทตี่ รง

ตามทกี่ าหนดใน “ขอ้ มูล”

Between ขอ้ มูล1 And หาขอ้ มูลทอี่ ยู่ชว่ งขอ้ มูล 1

ขอ้ มูล 2 และขอ้ มูล 2

5)n อ(ขกั อ้ ขมรูละ1ต, วขั แอ้ ทมูลน2, ...) หาขอ้ มูลเฉพาะทตี่ รงกบั ที่

ระบใุ นวงเล็บ
* แทนอกั ษรหรอื ตวั เลขใดๆ กไ็ ด้ กตี่ วั กไ็ ด้

? แทนอกั ษรหรอื ตวั เลขใดๆ กไ็ ด้ 1 ตวั ณ
ตาแหน่ งนนั้

# แทนตวั เลขอะไรกไ็ ด้ 1 ตวั ณ ตาแหน่งนนั้
[ ] แทนชว่ งอกั ษรหรอื ตวั เลขทอี่ ยู่ในวงเล็บ
! แทนตวั อกั ษรหรอื ตวั เลขนอกเหนือทรี่ ะบุ

5) อกั ขระตวั แทน

* แทนอกั ษรหรอื ตวั เลขใดๆ กไ็ ด้ กตี่ วั กไ็ ด้

? แทนอกั ษรหรอื ตวั เลขใดๆ กไ็ ด้ 1 ตวั ณ
ตาแหน่ งนนั้

# แทนตวั เลขอะไรกไ็ ด้ 1 ตวั ณ ตาแหน่ง
นน้ั

[ ] แทนชว่ งอกั ษรหรอื ตวั เลขทอี่ ยู่ในวงเล็บ

! แทนตวั อกั ษรหรอื ตวั เลขนอกเหนือทรี่ ะบุ

5.2 การสรา้ งแบบสอบถาม

การสรา้ งแบบสอบถามเป็ นตวั ชว่ ยในการสอบถามขอ้ มูลใน
ตาราง ทาใหส้ ามารถคน้ หาขอ้ มูลได ้ สะดวกรวดเรว็ มากขนึ้
สามารถทาไดโ้ ดยการคลกิ แท็บ Create และเลอื กไอคอน Query
Design ซงึ่ เป็ นการออกแบบแบบสอบถาม (Queries) ดว้ ย
ตนเอง

จากนัน้ จะปรากฏหนา้ ตา่ ง Show Table ใหเ้ ลอื กตารางที่
ตอ้ งการสอบถามขอ้ มูล แลว้ กดป่ มุ เพมิ่ (Add) หรอื เลอื กตาราง
ทง้ั หมดแลว้ คลกิ ป่ มุ Close จะปรากฏภาพความสมั พนั ธข์ องตาราง
ทสี่ รา้ งไว ้

จากนั้นใหก้ าหนดค่าเงอื่ นไขการสรา้ งแบบสอบถาม ซงึ่ มคี า่ ต่างๆ ดงั นี้

1) Field หรอื เขตขอ้ มูล เป็ นการนาเขตขอ้ มูลจากตารางมา

ออกแบบบนตารางแบบสอบถาม

2) Table หมายถงึ ชอื่ ตารางของเขตขอ้ มูลทเี่ ลอื ก จะระบมุ าพรอ้ ม

กบั ชอื่ เขตขอ้ มูล เพอื่ ใหร้ วู ้ า่ มาจากตารางชอื่ อะไร

3) Sort การจดั เรยี งลาดบั ขอ้ มูลตามเขตขอ้ มูลทเี่ ลอื ก เมอื่ ตอ้ งการ

จดั เรยี งเขตขอ้ มูลทตี่ อ้ งการ

4) Show หมายถงึ การซอ่ นหรอื แสดงเขตขอ้ มูลทเี่ ลอื ก

5) Criteria หรอื เกณฑ ์ เป็ นการแสดงเงอื่ นไขเพอื่ กาหนดเขตขอ้ มูล

ทตี่ อ้ งการ ซงึ่ มสี ญั ลกั ษณ์ ทนี่ ่ามาสรา้ งเงอื่ นไขดงั นี้

ตารางที่ 6.3 แสดงสญั ลกั ษณท์ ี่
นามาสรา้ งเงื่อนไข
ความหมาย
สญั ลกั ษณ์

“ขอ้ ความ” ขอ้ ความทนี่ ามาเปรยี บเทยี บขอ้ มูลใน
การสรา้ งเงื่อนไข

#dd/mm/yy# วนั ทที่ นี่ ามาเปรยี บเทยี บขอ้ มูลในการ
ตวั เลข สรา้ งเงื่อนไข

ตวั เลขทนี่ ามาเปรยี บเทยี บขอ้ มูลใน
การสรา้ งเงื่อนไข

? ตวั อกั ขระ 1 ตวั มคี า่ เป็ นอะไรกไ็ ด้

* อกั ขระ 1 ตวั หรอื มากกวา่ 1 ตวั มคี ่า
เป็ นอะไรกไ็ ด้

and ตวั เชอื่ มเงื่อนไขทตี่ อ้ งการใหเ้ ป็ นตวั จรงิ
ทงั้ 2 เงื่อนไข

or ตวั เชอื่ มเงื่อนไขทตี่ อ้ งการใหเ้ ป็ นจรงิ
เงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง
่่ ่

6.การสรา้ งฟอรม์

ฟอรม์ ใน Microsoft Access เป็ นวตั ถทุ สี่ ามารถเพมิ่ แกไ้ ข
หรอื แสดงผ่านขอ้ มูลทเี่ ก็บไว ้ ในฐานขอ้ มูลไดใ้ นบางครงั้ ฟอรม์ จะ
ถกู อา้ งองิ เป็ นหนา้ จอสาหรบั ป้ อนขอ้ มูล ซงึ่ เป็ นส่วนตดิ ต่อทผี่ ูใ้ ช ้
ทางาน กบั ขอ้ มูล นอกจากนีฟ้ อรม์ ยงั สามารถควบคุมผูใ้ ชท้ จี่ ะ
โตต้ อบกบั ขอ้ มูลในฐานขอ้ มูล เชน่ สรา้ งฟอรม์ ทแี่ สดงเฉพาะบาง

เขตขอ้ มูลและอนุญาตใหม้ กี ารดาเนินการไดเ้ พยี งบางอย่าง
เท่านั้น สงิ่ นีจ้ ะชว่ ยป้ องกนั ขอ้ มูลและทาใหแ้ น่ใจไดว้ ่าขอ้ มูลจะถกู

ป้ อนอยา่ งถูกตอ้ ง
ฟอรม์ เป็ นวธิ กี ารป้ อนและแกไ้ ขขอ้ มูลทอี่ ยู่ในตาราง แทนทจี่ ะ

ป้ อนระเบยี นในตารางไดเ้ ฉพาะ ตามแนวแถวและคอลมั นข์ ณะอยู่
ในมุมมอง Datasheet เทา่ น้นั ซงึ่ อาจใชฟ้ อรม์ นีเ้ ป็ นฟอรม์

เดยี วกนั กบั ในกระดาษกไ็ ด ้ โดยจะชว่ ยลดความผดิ พลาดในการ
ป้ อนขอ้ มูลได ้ เนื่องจากมคี วามคลา้ ยกบั ฟอรม์ แบบทใี่ ชบ้ น
กระดาษซงึ่ มขี อ้ มูลทเี่ ตรยี มไวท้ จี่ ะป้ อนลงในตารางอกี หนึ่ง และถา้
หากในตารางน้นั มเี ขตขอ้ มูล ซงึ่ ประกอบดว้ ยรูปภาพ เอกสาร
หรอื ออบเจ็คจากโปรแกรมอนื่ ก็สามารถดูวตั ถเุ หล่านีไ้ ดใ้ น

มุมมองฟอรม์ อกี เชน่ กนั ยงั สามารถใสค่ าแนะนาหรอื คาอธบิ าย

ส่วนหวั ของฟอรม์ (Form Header) คอื ส่วนทอี่ ยูบ่ นสดุ ของ
ฟอรม์ ทใี่ ชแ้ สดงขอ้ มูลทผี่ ูใ้ ช ้ ตอ้ งการแสดงตลอดเวลา เชน่ ชอื่
ฟอรม์ วนั ทแี่ ละเวลา
สว่ นรายละเอยี ด (Detail) คอื สว่ นทอี่ ยตู่ รงกลางของฟอรม์ ที่
ใชว้ างฟิ ลดแ์ ละ ส่วนควบคมุ ต่างๆ เพอื่ ใชต้ ดิ ตอ่ กบั ผูใ้ ช ้
ส่วนทา้ ยของฟอรม์ (Form Footer) คอื ส่วนทอี่ ยู่ล่างสดุ ของ
ฟอรม์ ทใี่ ชแ้ สดงขอ้ มูลหน่วยงานและการตดิ ตอ่

6.1 การสรา้ งฟอรม์ อยา่ งง่าย

การสรา้ งฟอรม์ เป็ นการนาคอนโทรลตา่ งๆ เพอื่ นามาจดั วาง
การปรบั ขนาด การจดั รปู แบบ สรา้ งป่ ุมคาสง่ั เพอื่ ใหเ้ กดิ การ
ประมวลผลต่อเนื่อง ซงึ่ การสรา้ งฟอรม์ มสี งิ่ ทตี่ อ้ งคานึงถงึ คอื การ
เลอื ก Table หรอื ควิ รเี่ ป็ นแหลง่ ขอ้ มูล และชนิดของฟอรม์ ที่
เหมาะสมกบั การใชง้ าน เชน่ การใชฟ้ อรม์ หลกั และ ฟอรม์ ยอ่ ย ซงึ่
ฟอรม์ หลกั ตอ้ งเป็ นฟอรม์ เดยี่ วเสมอ โดยมเี ครอื่ งมอื ทใี่ ชใ้ นการ
สรา้ งฟอรม์ ดงั นี้
การสรา้ งฟอรม์ ดว้ ย Form Wizard เป็ นตวั ชว่ ยสรา้ งฟอรม์ ที่

สามารถกาหนดเองได ้

การสรา้ งฟอรม์ ดว้ ย Form เป็ นตวั สรา้ งฟอรม์ อย่างรวดเรว็ ใน

ตารางหรอื แบบสอบถาม

การสรา้ งฟอรม์ ดว้ ย Form Design ใชส้ าหรบั สรา้ งและแกไ้ ข
แบบฟอรม์ ในมุมมองออกแบบทสี่ ามารถออกแบบ ตกแตง่
เปลยี่ นแปลงขนั้ สูงได ้

การสรา้ งฟอรม์ ดว้ ย Blank Form การสรา้ งฟอรม์ เปลา่
การสรา้ งฟอรม์ สามารถทาไดโ้ ดยคลกิ เลอื กตารางทตี่ อ้ งการสรา้ ง

ฟอรม์ แลว้ คลกิ แท็บ Create เลอื กไอคอน Form

จากน้ันจะปรากฏแบบฟอรม์ กรอกขอ้ มูลของตารางนั้นๆ
ขนึ้ มา

6.2 การสรา้ งฟอรม์ ดว้ ย Form Wizard

การสรา้ งฟอรม์ ดว้ ย Wizard เป็ นการสรา้ งฟอรม์ งา่ ยๆ ดว้ ย
ตวั ชว่ ยสรา้ งฟอรม์ ทสี่ ามารถสรา้ ง ไดโ้ ดยการคลกิ แท็บ Create
แลว้ คลกิ เลอื กไอคอน Form Wizard

จากน้ันคลกิ เลอื ก Table/Query ทจี่ ะเป็ นแหล่งขอ้ มูลของ
ฟอรม์ จะปรากฏหนา้ ตา่ ง Form Wizard ขนึ้ มาใหด้ บั เบลิ้ คลกิ
เลอื ก Field ทจี่ ะใช ้ หรอื คลกิ >> เพอื่ เลอื กเขตขอ้ มูลทตี่ อ้ งการ
แลว้ คลกิ ป่ มุ Next

จากนัน้ คลกิ เลอื กรูปแบบการแสดงของเขตขอ้ มูล แลว้ คลกิ
ป่ มุ Next จากนน้ั ใหต้ งั้ ชอื่ ฟอรม์ และเลอื กวา่ จะเปิดฟอรม์ ใน
มุมมองใด แลว้ คลกิ ป่ มุ Finish

จากการคานวณ เชน่ ผลสรุปยอดรวม คา่ เฉลยี่ คา่ ทางสถติ ิ และ
คา่ ทไี่ ดจ้ าก การวเิ คราะหด์ ว้ ยฟังกช์ นั ทางการเงนิ เป็ นตน้ รวมทงั้
การนาเสนอขอ้ มูลในรูปแผนภูมหิ รอื Chart ซงึ่ สามารถ แสดง
ขอ้ มูลไดท้ ง้ั บนจอภาพและพมิ พร์ ายงานออกมาทางเครอื่ งพมิ พ ์ ซงึ่
รายงานมมี ุมมองของรายงาน 3 แบบ คอื

1) มุมมองออกแบบ (Design) เป็ นมุมมองทใี่ ชใ้ นการ
สรา้ งและแกไ้ ขรายงาน จะมลี กั ษณะคลา้ ย มุมมอง Design ของ
ฟอรม์

2) มุมมองตวั อย่างกอ่ นพมิ พ ์ (Print Preview) เป็ น
มุมมองทใี่ ชแ้ สดงตวั อยา่ งรายงานทสี่ รา้ งไว ้ ในมุมมอง Design
เพอื่ ดผู ลกอ่ นสง่ั พมิ พอ์ อกทางเครอื่ งพมิ พ ์ ถา้ ผลทไี่ ดย้ งั ไม่เป็ นที่
พอใจหรอื มขี อ้ ผดิ พลาดจะไดแ้ กไ้ ขกอ่ นพมิ พจ์ รงิ ซงึ่ จะชว่ ย
ประหยดั กระดาษและเวลาไดม้ าก

3) มุมมองแสดงตวั อย่างเคา้ โครง (Layout Previews)
เป็ นมุมมองทใี่ ชแ้ สดงตวั อยา่ งโครงสรา้ ง รายงานในลกั ษณะ
เดยี วกบั มุมมอง Print Preview ตา่ งกนั ตรงจะแสดงขอ้ มูล
ตวั อยา่ งเพยี งครา่ วๆ เท่านั้น จะไม่แสดงขอ้ มูลจรงิ ทง้ั หมดใน
รายงานน้นั เพอื่ ใหผ้ ูใ้ ชม้ องเห็นตวั อยา่ งรายงานอย่างรวดเรว็ กอ่ น
พมิ พจ์ รงิ

7.1 การสรา้ งรายงานอย่างง่าย

การสรา้ งรายงานทาไดห้ ลายวธิ ี โดยมวี ธิ กี ารสรา้ งรายงาน
ง่ายๆ จากการเลอื กตาราง หรอื แบบสอบถาม เป็ นวธิ ที เี่ รว็ และง่าย
ทสี่ ุด โดยคลกิ เลอื กตารางหรอื แบบสอบถามทจี่ ะใหเ้ ป็ น
แหล่งขอ้ มูล ของรายงานนน้ั แลว้ คลกิ แท็บ Create แลว้ คลกิ
ไอคอน Report

จากนน้ั โปรแกรมจะแสดงหนา้ รายงานขนึ้ มา แลว้ จงึ ทา
การบนั ทกึ รายงาน

7.2 การสรา้ งรายงานดว้ ย Report Wizard

การสรา้ งรายงานโดยใชต้ วั ชว่ ยสรา้ ง (Report Wizard)
เป็ นการสรา้ งรายงานโดยตอบคาถาม หรอื เลอื กสว่ นประกอบ
ตา่ งๆ ทตี่ อ้ งการใหแ้ สดงในรายงานโดยทาตามลาดบั ขนั้ ตอน
ไปทลี ะขน้ั ซงึ่ สามารถ สรา้ งแผนภมู หิ รอื Chart ไดด้ ว้ ย โดย
คลกิ แท็บ Create แลว้ คลกิ ไอคอน Report Wizard

จะปรากฏหนา้ ตา่ ง Report Wizard ขนึ้ มาใหค้ ลกิ เลอื ก
ตารางทตี่ อ้ งการออกรายงาน จากน้ัน คลกิ เลอื กเขตขอ้ มูลที่
ตอ้ งการใชง้ านและคลกิ ป่ มุ Next เลอื กเขตขอ้ มูลทจี่ ะใชจ้ ดั
กล่มุ และเลอื กเขตขอ้ มูล ทจี่ ะใชเ้ รยี งขอ้ มูล แลว้ จงึ คลกิ ป่ มุ
Next จากนนั้ เลอื กรูปแบบเคา้ โครงและรูปแบบการวาง แลว้
จงึ คลกิ ป่ มุ Next ตง้ั ชอื่ รายงาน แลว้ คลกิ ป่ มุ Finish จะ


Click to View FlipBook Version