The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by นายประชุม ปุ่มแก้ว, 2021-10-27 23:06:44

เดียร์-ม.ปลาย-64

เดียร์-ม.ปลาย-64

สปั ดาหท์ ่ี 1

บทอาขยานค่านยิ มหลกั คนไทย 12 ประการ ดงั น้ี
หนึ่งรกั ชาติ ศาสนา พระมหากษตั รยิ ์
สองซื่อสัตย์ เสียสละ อดทนได้
สามกตญั ญู พอ่ แม่ สดุ หัวใจ
สีม่ งุ่ ใฝ่ เล่าเรยี น เพยี รวิชา
หา้ รกั ษา วฒั นธรรม ประจาชาติ
หกไม่ขาด ศีลธรรม ศาสนา
เจ็ดเรียนรู้ อธิปไตย ของประชา
แปดรักษา วินัย กฎหมายไทย
เก้าปฏิบัติ ตามพระ ราชดารัส
สบิ ไม่ขาด พอเพยี ง เลย้ี งชีพได้
สิบเอด็ ตอ้ ง เขม้ แขง็ ทง้ั กายใจ
สิบสองไซร์ คิดอะไร ให้ส่วนรวม

คูม่ ือเดียร์โปรแกรม ช้นั มธั ยมศึกษาตอนปลาย หนา้ 1

คูม่ ือเดียร์โปรแกรม ช้นั มธั ยมศึกษาตอนปลาย หนา้ 2

คูม่ ือเดียร์โปรแกรม ช้นั มธั ยมศึกษาตอนปลาย หนา้ 3

สัปดาหท์ ่ี 2

คูม่ ือเดียร์โปรแกรม ช้นั มธั ยมศึกษาตอนปลาย หนา้ 4

คูม่ ือเดียร์โปรแกรม ช้นั มธั ยมศึกษาตอนปลาย หนา้ 5

คูม่ ือเดียร์โปรแกรม ช้นั มธั ยมศึกษาตอนปลาย หนา้ 6

สัปดาหท์ ่ี 3

คูม่ ือเดียร์โปรแกรม ช้นั มธั ยมศึกษาตอนปลาย หนา้ 7

คูม่ ือเดียร์โปรแกรม ช้นั มธั ยมศึกษาตอนปลาย หนา้ 8

คูม่ ือเดียร์โปรแกรม ช้นั มธั ยมศึกษาตอนปลาย หนา้ 9

คูม่ ือเดียร์โปรแกรม ช้นั มธั ยมศึกษาตอนปลาย หนา้ 10

สัปดาหท์ ่ี 4
คาศพั ทภ์ าษาอังกฤษ

คาราชาศัพท์หมวดตา่ งๆ

ผลไม้ fruit

คาศัพท์ ความหมาย
banana
orange กลว้ ย
papaya สม้
mango มะละกอ
apple มะม่วง
pineapple แอปเปิ้ล
coconut สับปะรด
durian มะพรา้ ว
mangosteen ทุเรียน
rose-apple มังคุด
watermelon ชมพู่
strawberry แตงโม
rambutan สตรอเบอรร์ ี่
เงาะ

คูม่ ือเดียร์โปรแกรม ช้นั มธั ยมศึกษาตอนปลาย หนา้ 11

คาศพั ท์ ดอกไม้ flowers
Jasmine
Night jasmine ความหมาย
Lotus ดอกมะลิ
Orchid ดอกราตรี
Rose ดอกบัว
Mexican Diasy ดอกกล้วยไม้
Siam Tulip ดอกกหุ ลาบ
Sunflower ดอกดาวกระจาย
WhiteChampaka ดอกกระเจยี ว
ดอกทานตะวนั
ดอกจาปี

หอ้ งนา้ bathroom

คาศัพท์ ความหมาย
Bath towel ผา้ เช็ดตวั
Bathtub อา่ งอาบน้า
Drain ทอ่ ระบายน้า
Foam โฟมล้างหน้า
Faucet ก๊อกนา้
Liquid soap สบเู่ หลว
Hand towel ผา้ เช็ดมือ
Mirror กระจก

คูม่ ือเดียร์โปรแกรม ช้นั มธั ยมศึกษาตอนปลาย หนา้ 12

Sink อา่ งลา้ งมอื
Shampoo แชมพูสระผม
Soap สบกู่ ้อน
Showerhead ฝกั บวั

สปั ดาหท์ ่ี 5

living room หอ้ งน่ังเลน่

คาศัพท์ ความหมาย

Fan พัดลม
Fireplace เตาผิง
Freezer ตู้เย็น
House telephone โทรศัพท์บ้าน
Iron เตารดี
Iron table โต๊ะรีดผ้า
Lamp โคมไฟ
Light bulb หลอดไฟ
Louver บานเกลด็
Locker ตู้ลิ้นชัก
Mirror กระจก
Pillow หมอน
Photograph รปู ถ่าย
Painting รูปวาด
Radio วทิ ยุ
Remote control รโี มท

คูม่ ือเดียร์โปรแกรม ช้นั มธั ยมศึกษาตอนปลาย หนา้ 13

คาศัพท์ family ครอบครัว

parent ความหมาย
father พอ่ แม่
mother พอ่ , บิดา
son แม่ , มารดา
daughter บตุ รชาย
husband บุตรหญิง
wife สามี
child ภรรยา
brother เด็ก
sister พีช่ าย,นอ้ งชาย
uncle พ่ีสาว,นอ้ งสาว
aunt ลงุ
grandson ป้า
granddaughter หลานชาย
grandmother หลานสาว
grandfather ยาย, ยา่
grandparents ตา, ปู่
ป,ู่ ย่า,ตา,ยาย

คูม่ ือเดียร์โปรแกรม ช้นั มธั ยมศึกษาตอนปลาย หนา้ 14

สปั ดาหท์ ่ี 6

ร่างกาย body

คาศัพท์ ความหมาย
ear
neck หู
คอ
throat ลาคอ

คาศัพท์ ความหมาย
lip ริมฝปี าก
moustache หนวด
nose จมกู
cheek แกม้
teeth ฟนั
head ศีรษะ
hair ผม
eye ตา
eyebrow ขนค้วิ
bone กระดูก

คูม่ ือเดียร์โปรแกรม ช้นั มธั ยมศึกษาตอนปลาย หนา้ 15

chest หน้าอก
breast เตา้ นม
back หลัง
arm แขน
elbow ขอ้ ศอก

คาศัพท์ กีฬา sport
volleyball
Running ความหมาย
Golf
Basketball วอลเลย์บอล
Football วงิ่
Baseball กอล์ฟ
Rugby บาสเกตบอล
Swimming ฟตุ บอล
Tennis เบสบอล
Skating รักบ้ี
Table tennis วา่ ยน้า
เทนนิส
เล่นสเกต็
ปงิ ปอง

คูม่ ือเดียร์โปรแกรม ช้นั มธั ยมศึกษาตอนปลาย หนา้ 16

สปั ดาหท์ ่ี 7

อาชพี occupation

คาศัพท์ ความหมาย

teacher ครู
doctor แพทย์
nurse พยาบาล
writer นักเขยี น
taxi driver คนขับรถแทก็ ซ่ี
chef หวั หนา้ พอ่ ครัว
bank manager ผจู้ ัดการธนาคาร
actor นักแสดง (ชาย)
actress นกั แสดง (หญงิ )
model นางแบบ
singer นกั รอ้ ง
postman บุรษุ ไปรษณยี ์
plumber ชา่ งประปา
engineer วศิ วกร
salesman พนกั งานขาย
manager ผจู้ ดั การ

คูม่ ือเดียร์โปรแกรม ช้นั มธั ยมศึกษาตอนปลาย หนา้ 17

farmer ชาวนา
bus driver พนกั งานขบั รถประจาทาง

คาศัพท์ beverage เครื่องดืม่
Drink
Water ความหมาย
Ice ดม่ื
Hot water น้า
Plain water น้าแข็ง
Tea น้ารอ้ น
Red tea นา้ เปล่า
Green tea ชา
Coffee ชาแดง
Juice ชาเขยี ว
Coco กาแฟ
Liguor น้าผลไม้
โกโก้
เหล้า

คูม่ ือเดียร์โปรแกรม ช้นั มธั ยมศึกษาตอนปลาย หนา้ 18

คาตรงกนั ขา้ ม

boy บอย เดก็ ชาย
girl เกิล เดก็ หญิง
man แมน ผู้ชาย
woman วุม มัน ผหู้ ญงิ
alike อะ ไลค เหมือน
different ดฟี ฟี รึนท แตกต่าง

สัปดาหท์ ่ี 8

คาตรงกนั ข้าม

allow อะ ลาว อนญุ าต

forbid ฟอ บิด ห้าม

front ฟรันท ดา้ นหน้า

back แบ็ค ดา้ นหลัง

east อีสท ทศิ ตะวันออก

west เวส็ ท ทิศตะวันตก

north นอธ ทศิ เหนอื

south เซาธ ทิศใต้

left เลฟท ซา้ ย

right ไรท ขวา

glad แกลด็ ดีใจ

sorry ซอ ริ เสยี ใจ

คูม่ ือเดียร์โปรแกรม ช้นั มธั ยมศึกษาตอนปลาย หนา้ 19

many เมน็ นิ มาก

few ฟวิ นอ้ ย

arrest อะ เร็สท จบั

release ริ ลีส ปล่อย

excite เอ็ค ไซท ตื่นเต้น

calm คาม สงบ

safe เซฟ ปลอดภัย

dangerous เดน เจอรัส อนั ตราย

neat นีท เรียบร้อย

untidy อัน ไทดิ ไมเ่ รยี บรอ้ ย

fat แฟ็ท อ้วน

thin ธนิ ผอม

send เซ็นด ส่ง

receive ริ ซีฟว รับ

smooth สมูธ เรยี บ

rough รัฟ ขรขุ ระ

คาตรงกนั ขา้ ม

clean คลนี สะอาด
dirty เดอ ทิ สกปรก
sick ซคิ ปว่ ย
well เวล็ สบายดี
wet เว็ท เปียก
dry ไดร แหง้

คูม่ ือเดียร์โปรแกรม ช้นั มธั ยมศึกษาตอนปลาย หนา้ 20

float โฟลท ลอย
sink ซิงค จม
sharp ชาพ คม
blunt บลันท ท่ือ
day เด กลางวัน
night ไนท กลางคนื
deep ดพี ลึก
shallow แชล็ โล ต้ืน
soft ซอฟท ออ่ น
hard ฮาด แข็ง
quick ควิด เรว็
slow ส โล ชา้
lazy เล ซิ ขี้เกยี จ
diligent ดิล ลิ จนึ ท ขยัน
asleep อะ สลีพ หลับ
awake อะ เวค ตื่น
first เฟอสท แรก
last ลาสท สุดท้าย
heavy เฮฟ วิ หนกั
light ไลท เบา
good กูด ดี
bad แบด เลว
clever เคล็ฟ เวอ ฉลาด
stupid สทิว พดิ โง่
head เฮ็ด หวั
tail เทล หาง
ask อาสค ถาม
answer อาน เซอ ตอบ
strong ส ทรอง
weak แขง็ แรง
วคี อ่อนแอ

คูม่ ือเดียร์โปรแกรม ช้นั มธั ยมศึกษาตอนปลาย หนา้ 21

increase อนิ ครซี เพิม่ ขน้ึ
decrease ดิ ครีซ ลดลง
lead ลีด นา
follow ฟอล โล ตาม
win วิน ชนะ
lose แพ้
quiet ลูซ เงียบ
noisy ไคว เอ็ท หนวกหู
rise นอย ซิ ขนึ้
fall ไรซ ตก
push ฟอล ดัน
pull พชุ ดึง
warm พูล อนุ่
cool วอม เยน็
marry คูล แตง่ งาน
divorce แม ริ หยา่
ugly ดิ วอส น่าเกลียด
beautiful อัก ลิ
public บิว ทิ ฟุล สวยงาม
private พับ ลคิ สาธารณะ
forget ไพร เว็ท ส่วนตัว
remember ฟอ เก็ท ลมื
start ริ เม็ม เบอร จาได้
finish สทาท เรม่ิ ตน้
true ฟิ นิช สน้ิ สดุ
false ทรู ถูก
ฟอลซ ผดิ

สัปดาหท์ ่ี 9 หนา้ 22

คูม่ ือเดียร์โปรแกรม ช้นั มธั ยมศึกษาตอนปลาย

คาศัพทฐ์ านภาษาอังกฤษ

ที่ คาศัพท์ ความหมาย
1a หนง่ึ
2 about ประมาณ, เก่ียวกับ
3 act แสดง
4 after หลงั จาก
5 again อีกคร้งั
6 air อากาศ
7 all ท้งั หมด
8 always เสมอ
9 answer ตอบ, คาตอบ
10 area พนื้ ที่
11 at ท่ี, เวลา
12 back หลงั , กลับ
13 because เพราะว่า
14 before กอ่ น
15 begin เร่ิม
16 best ดที ่ีสุด
17 better ดีกว่า
18 book หนงั สอื
19 call เรยี ก, โทร
20 can สามารถ, กระป๋อง
21 care สนใจ
22 cause สาเหตุ
23 city เมือง
24 class ห้องเรียน
25 complete สมบรู ณ์
26 country ประเทศ

คูม่ ือเดียร์โปรแกรม ช้นั มธั ยมศึกษาตอนปลาย หนา้ 23

27 cross ขา้ ม
28 earth โลก
29 example ตัวอยา่ ง

คูม่ ือเดียร์โปรแกรม ช้นั มธั ยมศึกษาตอนปลาย หนา้ 24

ท่ี คาศัพท์ ความหมาย
30 every ทกุ ๆ
31 family ครอบครัว
32 father พอ่
33 first ทหี่ นง่ึ , แรก
34 form รปู แบบ
35 friend เพอื่ น
36 group กล่มุ
37 grow โต
38 happen เกิดข้ึน
39 happy มคี วามสุข
40 help ช่วย
41 home บา้ น
42 horse ม้า
43 house บา้ น
44 hour ช่วั โมง
45 idea ความคิด
46 keep เลยี้ ง
47 know รู้
48 land ดนิ แดน
49 large กวา้ งใหญ่
50 last สุดท้าย
51 late สาย
52 learn เรียนรู้
53 letter จดหมาย
54 light ไฟ, เบา
55 list รายชอ่ื
56 look มอง

คูม่ ือเดียร์โปรแกรม ช้นั มธั ยมศึกษาตอนปลาย หนา้ 25

57 low ตา่
58 make ทา
59 many มาก
60 mark เครือ่ งหมาย
61 money เงนิ

สปั ดาห์ท่ี 10 มาก, มากกว่า
ตอนเชา้
62 more ส่วนมาก
63 morning ภูเขา
64 most
65 mountain ไม่เคย
ตอ้ งการ
66 never หมายเลข
67 need สั่ง
68 number หน้า
69 order กระดาษ
70 page บคุ คล
71 paper คน
72 person ภาพ
73 people ช้ิน
74 picture พืช
75 piece ผลผลติ
76 plant คาถาม
77 product พรอ้ ม
78 question จาได้
79 ready ทะเล
80 remember ประโยค
81 sea บริการ
82 sentence ง่าย
83 serve ขนาด
84 simple เรื่องราว
85 size
86 study หนา้ 26

คูม่ ือเดียร์โปรแกรม ช้นั มธั ยมศึกษาตอนปลาย

87 story เรียน
88 talk สนทนา
89 travel ดินทาง
90 true จริง
91 understand เข้าใจ

คูม่ ือเดียร์โปรแกรม ช้นั มธั ยมศึกษาตอนปลาย หนา้ 27

ท่ี คาศพั ท์ ความหมาย

92 simple ง่าย
93 sing รอ้ งเพลง
94 sound เสียง
95 spell สะกด
96 story เร่ืองราว
97 water นา้
98 ability ความสามารถ
99 about เก่ยี วกับ
100 accept ยอมรบั
101 ability ความสามารถ
102 about เกี่ยวกบั
103 abroad ในต่างประเทศ
104 accept ยอมรบั
105 accident อบุ ตั เิ หตุ
106 across ขา้ ม
107 activity กิจกรรม
108 action การกระทา
109 balance สมดลุ
110 bank ธนาคาร
111 basket ตะกรา้
112 bear หมี
113 because เพราะว่า
114 future อนาคต

คูม่ ือเดียร์โปรแกรม ช้นั มธั ยมศึกษาตอนปลาย หนา้ 28

115 hospital โรงพยาบาล
116 key กุญแจ
117 kilogram กิโลกรัม
118 kingdom ราชอาณาจกั ร
119 kitchen ห้องครวั
120 monthly รายเดือน

คูม่ ือเดียร์โปรแกรม ช้นั มธั ยมศึกษาตอนปลาย หนา้ 29

สัปดาห์ท่ี 11

สานวนไทย

สานวน เป็นคากลา่ วท่ีคมคาย กะทัดรดั งดงาม และฟังดูไพเราะจับใจ รวมเนื้อความของ
เรอื่ งยาว ๆ ให้สนั้ ลง เป็นคากล่าวทีใ่ ช้ถอ้ ยคาเพยี งเล็กน้อย แตก่ ินความหมายลกึ ซ้ึง
สุภาษิต หมายถึง คากลา่ วทดี่ งี าม เป็นคาสง่ั สอนทมี่ ่งุ แนะนาให้ปฏิบัติ ให้ประพฤตดิ ี ประพฤตชิ อบ
หรือให้ละเว้น

เลขท่ี ชือ่ สานวน ความหมาย
1 ไกง่ ามเพราะขนคนงามเพราะแต่ง คนเราจะสวยไดก้ ด็ ว้ ยการรูจ้ ักแต่งตัว
2 กินบนเรอื นขรี้ ดบนหลงั คา คนท่ีเนรคุณ
3 กวา่ ถ่วั จะสกุ งาก็ไหม้ ช้าเกินการ ได้อยา่ งเสียอย่าง
4 กิ้งก่าไดท้ อง คนที่ไดด้ ี ลืมตวั ลืมอดตี
5 กนิ อยูก่ บั ปากอยากอยกู่ ับท้อง ตัวเองร้เู อง ทาเอง
6 ไกแ่ ก่แมป่ ลาช่อน ผูห้ ญิงสูงอายุ ทมี่ เี ล่ห์เหล่ียมแพรวพราว
7 ใกล้เกลอื กนิ ดา่ ง ใกล้ของดี แต่ไมไ่ ดก้ นิ
8 ก่อกรรมทาเขญ็ ทาให้ยงุ่ ยากลาบากใจ
9 กงิ่ ทองใบหยก คู่แต่งงานที่เหมาะสมกนั
10 กินขา้ วร้อนนอนสบาย เกียจคร้าน ชอบทาอะไรจวนตวั
11 ขิงก็ราขา่ ก็แรง ต่างฝา่ ยต่างแรงดว้ ยกนั
12 ขร้ี วิ้ ห่อทอง ดภู ายนอกไมส่ วยงามแตข่ า้ งในมีคา่ มาก
13 ขา้ วยากหมากแพง เกิดขดั สนอาหารขนึ้ ในบ้านเมือง
14 ไข่ในหนิ ของทรี่ ะมดั ระวงั อยา่ งมาก
15 ขบเขี้ยวเค้ยี วฟนั ทาอาการโกรธจดั เต็มท่ี
16 ขมิน้ กบั ปนู เป็นศัตรกู ัน เข้ากนั ไม่ได้
17 ขห้ี มูรา ขี้หมาแหง้ เรือ่ งเลก็ ๆ นอ้ ย
18 ขา้ วใหมป่ ลามัน
คนทแ่ี ต่งงานกนั ใหม่ ๆ ย่อมมีความสขุ สดชนื่

คูม่ ือเดียร์โปรแกรม ช้นั มธั ยมศึกษาตอนปลาย หนา้ 30

19 ขวา้ งงไู มพ่ น้ คอ ไม่ร้วู า่ จะทาอย่าไรดี
20 เขยี นเสอื ให้ววั กลัว ขหู่ รอื หลอกใหก้ ลัว
21 คางคกขนึ้ วอ คนถ่อยหรอื ต่าช้า
22 คาบลูกคาบดอก คบั ขนั สองแงส่ องมมุ ครง่ึ ดคี รง่ึ เสยี
23 คดในขอ้ งอในกระดกู ไม่ซอื่
24 คบคนจรหมอนหม่ิน
25 คลื่นกระทบฝัง่ คบกบั คนท่ไี ม่รจู้ ักกันดี อาจมีอันตรายได้งา่ ย

เอะอะเอาประเดี๋ยว แลว้ ก็เงียบหายไป

เลขท่ี ช่ือสานวน ความหมาย
26 คเู่ รยี งเคยี งหมอน การเป็นสามภี รรยากนั
27 คอตก ผดิ หวงั อย่างแรง
28 คอเป็นเอ็น เถยี งอย่างไมล่ ดละ
29 คมในฝกั เก่งแต่เงยี บไวไ้ มโ่ อ้อวด
30 คิดบญั ชี แก้แค้น
31 งูกนิ หาง พวั พันนุงนัง
32 งอมพระราม ตกทกุ ขเ์ หมือนพระรามต้องถูกขับไล่ไปอย่ปู ่า
33 เงาตามตัว ไปไหนไปดว้ ย
34 เง้อื มมอื อานาจท่ีครอบงา ไมใ่ หห้ ลุดไปได้
35 งมเขม็ ในมหาสมุทร งานที่ยากลาบาก
36 งูเงย้ี วเขย้ี วขอ เปน็ คาเตอื นของผู้ใหญ่ ไม่ใหไ้ ปไหนเวลากลางคนื
37 เหง่ือไหลไคลยอ้ ย ออกแรงทางานหนกั ๆ
38 โงเ่ ง่าเต่าตนุ่ โง่เหลือเกนิ
39 เงือ้ ง่าราคาแพง เมอื่ คิดจะทาอะไรใครกล็ งมือทาเลย อย่ามวั เงอ้ื ไม้
เงือ้ มอื
40 ใจปลาซิว ไมอ่ ดทน
41 จ้ิงจกตนี ศาล พวกกระจอกงอกงอ่ ย
42 เจ้ายศเจ้าอย่าง ถือตัวถอื ศักด์ิ มีพธิ ีรีตรอง
43 เจ้าชู้ประตูดิน เจา้ ชทู้ ่ีเกีย้ วไม่เลือกหน้า
44 เจ้าชไู้ ก่แจ้ เจ้าช้ทู ่ชี อบกรีดกรายไปมา

คูม่ ือเดียร์โปรแกรม ช้นั มธั ยมศึกษาตอนปลาย หนา้ 31

45 จบั เสอื มอื เปลา่ การทางานโดยไม่ไดล้ งทนุ
46 จับแพะชนแกะ เอาทางโน้นมาใช้ทางน้ี
47 จบู คาถลาแดง มงุ่ อย่างหนึ่ง กลับไปไดอ้ ีกอยา่ งหนึง่
48 แฉโพย เปิดใหเ้ หน็ ความลบั
49 ฉับพลันทนั ดว่ น โดยเรว็
50 ฉลาดแกมโกง ฉลาดในทางทุจรติ
51 ฉบิ หายขายตน ล่มจม
52 ฉบิ หายวายปว่ ง ล่มจม
53 ฉกชิงวิง่ ราว พวกท่ถี อื โอกาสแย่งชิงทรัพย์
54 ฉ้อราษฎร์บังหลวง เบียดบงั เงินหลวง
55 ชักใบใหเ้ รอื เสยี ทาเร่อื งใหแ้ ชเชือน
สปั ดาห์ท่ี 12
ความหมาย
เลขที่ ช่ือสานวน ยกเหตุผลหวา่ นล้อม
56 ชกั แมน่ า้ ทั้งหา้ ใช้จ่ายไม่เพียงพอ
57 ชกั หน้าไม่ถงึ หลัง ยอมแพ้
58 ชกั ธงขาว นาข้าศกึ หรอื ศัตรเู ขา้ บ้านเมอื ง
59 ชักน้าเขา้ ลึกชักศึกเข้าบ้าน คนเกง่ ย่อมมแี ววปรากฏอยู่
60 ชาตเิ สือไมท่ งิ้ ลาย กระทาในสงิ่ ทีไ่ มถ่ งึ เวลา
61 ชิงสุกก่อนหา่ ม วา่ อะไรวา่ ตามกนั
62 ชี้นกเปน็ นก ช้ไี ม้เปน็ ไม้ ชี้ช่องใหค้ นร้าย
63 ชโ้ี พรงใหก้ ระรอก ฉวยเอาผลประโยชนเ์ มอ่ื คนอื่นทาสาเร็จแลว้ โดยมิ
64 ชบุ มอื เปบิ ตอ้ งลงทนุ
ซ่อนความฉลาดไวไ้ ม่อวดดี
65 ซุ่มคม อย่าหวงั พึง่ พาผู้อ่นื
66 ซื้อดีกวา่ ขอยมื ภักดี
67 ซื่อตรงจงรัก ถกู ใจมากจนจาได้แนบเนยี น
68 ซาบซึง้ ตรึงใจ เท่ยี วไปเร่อื ย ๆ ไมม่ จี ุดหมาย
69 ซดั เซพเนจร
หนา้ 32
คูม่ ือเดียร์โปรแกรม ช้นั มธั ยมศึกษาตอนปลาย

70 ซื้อร่มหน้าฝน ซือ้ ของโดยไมว่ างแผนล่วงหน้ายอ่ มได้ราคาแพง
71 ซ่ือเหมอื นแมวนอนหวด ซอื่ จนเซอ่
72 ซงั กะตาย ทนอยู่อย่างไมม่ คี วามหวัง ฝืนใจ อย่างเสียมไิ ด้
73 รักพเ่ี สียดายน้อง ไดข้ องสงิ่ หน่งึ ยงั เสียดายอยากได้อกี สิง่ หนงึ่
74 ดาบสองคม มีท้ังโทษและคุณ อาจดี อาจเสียกไ็ ด้
75 ดาวล้อมเดือน มบี ริวารแวดลอ้ มมาก
76 ดินพอกหางหมู การงานทคี่ ั่งคา้ งพอกพูนขึ้นเรือ่ ย ๆ
77 ไดท้ ีข่ีแพะไล่ ซ้าเตมิ เมอื เห็นผู้อื่นเพล่ียงพลา้
78 เด็กเลย้ี งแกะ คนชอบพูดปดจนไม่มใี ครเช่ือถอื
79 เด็ดดอกฟา้ เอาหญิงสูงศักด์ิมาเปน็ ภรรยา
80 ได้หนา้ ได้ตา ได้ชือ่ เสยี งเกยี รตยิ ศ
81 เตา่ ใหญ่ไข่กลบ ทาผิดแลว้ พรางความผดิ
82 ตกนรกทั้งเป็น ไดร้ ับความลาบากแสนสาหัส
83 ตัดหางปลอ่ ยวัด เหลือขอจนตอ้ งปลอ่ ยให้ไปตามเรือ่ ง
84 ตบมือข้างเดยี วไม่ดงั อีกฝา่ ยหนงึ่ ไมย่ อมกย็ อ่ มไมเ่ กดิ ผล
85 ต่อความยาวสาวความยดื พดู วา่ กนั ไปกนั มา ไมร่ จู้ ักจบ

เลขท่ี ชอ่ื สานวน ความหมาย
86 ตดั ช่องน้อยแต่พอตัว ตายหนีความลาบากไปคนเดยี ว
87 ตกั นา้ รดหัวตอ พดู เท่าไหร่กไ็ มร่ ูเ้ รอ่ื ง
88 ตาบอดไดแ้ ว่น ได้ในสิ่งทต่ี นไม่มีทางจะใช้
89 ตปี ลาหนา้ ไซ เขา้ ไปขดั ขวางผลประโยชน์ของผอู้ ่ืน
90 ตอ่ หน้ามะพลบั ลบั หลังตะโก ตอ่ หน้าทาเป็นดีลบั หลงั กลับเป็นคนเลว
91 ถึงพรกิ ถึงขงิ เผด็ รอ้ น หรือดุเดือด
92 ถอยหลังเขา้ คลอง กลบั ไปสู่ความไมก่ ้าวหน้า
93 ถอนรากถอนโคน ทาลายส้ินเชื้อสาย
94 ถอนหงอก ไม่นบั ถอื ความเปน็ ผ้ใู หญ่ พดู ว่าใหเ้ สียผใู้ หญ่
95 ถึงลกู ถึงคน รุนแรง

คูม่ ือเดียร์โปรแกรม ช้นั มธั ยมศึกษาตอนปลาย หนา้ 33

96 ถอดเขีย้ วถอดเลบ็ ละพยศ ละความเก่งกาจ
97 ถีบหัวส่ง ไล่ไปใหพ้ น้ ไม่ใยดีอีกตอ่ ไป
98 ถกู เส้น เข้ากันได้ ชอบพอกัน
99 เถรตรง ซื่อหรือตรงเกินไป ไมม่ ีไหวพรบิ
100 ถ่านไฟเก่า คนท่ีเคยเปน็ ครู่ ักกนั มาก่อน แม้เลกิ กนั ไปเมื่อมาพบ
ใหม่กอ็ าจรักกนั ได้
101 ทรพั ยใ์ นดินสนิ ในนา้ ความอุดมสมบรู ณ์
102 แทงใจดา พูดเสยี ดแทงถกู เป้าหมาย
103 ทะลปุ รโุ ปร่ง อ่านความรู้สกึ ของอกี ฝา่ ยได้ตลอดหมด
104 ทางหนีทีไล่ คดิ การอะไรไว้ กค็ ดิ ถงึ ทางที่จะเสียไวด้ ว้ ย
105 เทือกเถาเหล่ากอ ลาดบั วงศญ์ าติท่ีเป็นพนี่ อ้ งกนั
106 ทกุ ข์ทนหมน่ ไหม้ ความทุกข์ยากขนาดหนัก
107 เทศน์ไปตามเนอื้ ผ้า พดู หรอื ส่ังสอนไปตามตารา
108 ทาเปน็ ทองไม่รรู้ อ้ น เฉยตอ่ เหตกุ ารณ์ท่เี กดิ ขึน้
109 ทุบหม้อขา้ ว ตัดอาชีพ ทาลายอาชพี
110 นา้ ท่วมปาก พดู ไมอ่ อกบอกไมไ่ ด้ เพราะมีความจาเปน็ บีบบงั คับ
111 น้านิ่งไหลลกึ คนท่ีเงียบ หงิม ๆ มกั จะมีความคดิ ลกึ ซึง้
112 น้าลดตอผดุ เม่ือหมดอานาจวาสนาความชว่ั ท่ีทาไว้ก็ปรากฎ
113 นา้ ขึ้นใหร้ บี ตัก มโี อกาสดคี วรรีบทา
114 ในนา้ มปี ลาในนามีขา้ ว ความอุดมสมบูรณ์
115 นา้ พ่งึ เรอื เสือพึง่ ป่า คนเราตอ้ งพ่ึงพาอาศยั กัน
สัปดาหท์ ี่ 13
ความหมาย
เลขที่ ช่ือสานวน พูดมากแต่หาสาระไม่ได้
116 นา้ ท่วมทุ่มผักบุง้ โหรงเหรง สิง่ ท่ตี กั ตวงไม่มีวันหมดสิ้น
117 นา้ ซึมบ่อทราย ฝา่ ยขา้ งน้อยยอ่ มแพ้ฝา่ ยข้างมาก
118 นา้ นอ้ ยย่อมแพ้ไฟ รู้จกั เก็บความรู้สกึ ท่ไี มด่ ีไว้
119 น้าขุ่นไว้ใน นา้ ใสไวน้ อก บา้ นเมอื งหรอื ประเทศย่อมมีกฏหมายคมุ้ ครอง
120 บ้านเมืองมขี ่อื มีแป
หนา้ 34
คูม่ ือเดียร์โปรแกรม ช้นั มธั ยมศึกษาตอนปลาย

121 บนบานศาลกล่าว ขอร้องใหส้ ิง่ ศักดสิ์ ทิ ธ์ิหรือเทวดาชว่ ยเหลือ
122 บา้ นแตกสาแหรกขาด กระจดั กระจายแยกกันไปคนละทศิ ละทาง
123 เบยี้ วหวั แตก เงนิ ท่ีไมเ่ ปน็ กอ้ นเป็นกา เงินที่ได้มาครงั้ ละนอ้ ย
124 เบยี ดก่อนบวช มีภรรยากอ่ นบวช
125 บุญทากรรมแต่ง พรหมลิขิต โชควาสนา
126 บุญหนักศักดใิ์ หญ่ คนมอี านาจวาสนา
127 บาปบญุ คณุ โทษ ตักเตือนให้ร้ถู ึงความดคี วามชวั่
128 บ้านเคยอยูอ่ ู่เคยนอน สถานทีต่ นเคยอยมู่ าก่อน
129 บวั ไม่ให้ชา้ นา้ ไม่ให้ขนุ่ ไม่ให้เดอื นร้อนด้วยกันท้ังสองฝา่ ย
130 ปลูกเรอื นครอ่ มตอ แต่งงานกับชายท่มี ีเจ้าของแล้ว
131 ปลา้ ผลี กุ ปลุกผีน่งั สรา้ งสรรคเ์ อาตามใจชอบ
132 ปากคอยาวกวา่ ปากกา คนสามารถแพรข่ ่าวไดเ้ รว็ กว่ากา
133 ปากเปน็ เอกเลขเปน็ โท การพดู จากสาคัญกว่าวิชาหนังสอื
134 ปากหวานก้นเปรย้ี ว พดู จาอ่อนหวาน แตไ่ ม่ยอมเสียเปรยี บใคร
135 ปากหอยปากปู มักนินทาเล็กนินทานอ้ ย
136 ปากรา้ ยใจดี ชอบดุด่า แต่มเี มตตากรุณา
137 ปากว่าตาขยิบ พดู อยา่ งหนงึ่ แตท่ าตรงกันข้าม
138 ปลากระดไี่ ดน้ ้า แสดงทาดใี จจนเกินงาม
139 ปกี กลา้ ขาแขง็ สามารถดารงชีวติ หรือทามาหาเล้ียงตนได้
140 ผงเขา้ ตา มีเร่อื งเดอื ดร้อนเกดิ กับตน
141 ผ่อนสนั้ ผ่อนยาว อะลุม้ อะล่วย ปฏบิ ตั ิให้สมควรแกส่ ง่ิ แวดลอ้ ม
142 ผา้ ขี้ร้วิ หอ่ ทอง คนแตง่ ตวั เกา่ ๆ ขาด ๆ แตร่ ่ารวยมีทรพั ย์
143 ผซี ้าดา้ มพลอย เมือ่ ตกอบั หรอื เคราะหร์ า้ ย
144 ผีถงึ ปา่ ชา้ ตอ้ งทาเพราะจาใจ
145 ผู้ดีแปดสาแหรก คนหยบิ โหยง่ คนดัดจรติ ทาอะไรไมเ่ ป็น
เลขที่ ช่ือสานวน
146 ผลู้ าภมากดี ความหมาย
147 ผดิ เปน็ ครู ผู้ดที ้งั หลาย คนมตี ระกลู หรอื บรรดาศักด์สิ ูง
148 ผกั ชโี รยหน้า พลาดลงแลว้ จาไว้จะไดไ้ ม่ได้พลาดอกี
ทาดีพอพ้นตัว ความดี หรือความสวยทงี่ าม ลวงตา
คูม่ ือเดียร์โปรแกรม ช้นั มธั ยมศึกษาตอนปลาย
หนา้ 35

149 แผ่นดินไม่ไร้เท่าใบพทุ รา ไดเ้ พยี งผิวเผนิ
150 พงุ่ หอกเข้ารก ไมห่ มดส้ินเพยี งแคน่ ี้ ยงั มีอีกมากมาย
151 เพชรตัดเพชร ทาโดยเส่ียงหาผลประโยชน์อนั ใดมไิ ด้
152 เพชรร้าว เก่งต่อเกง่ เผชิญกนั
153 แพแตก หญงิ สาวที่ไม่บริสทุ ธิ์แท้
154 แพะรับบาป กระจัดกระจายไปคนละทศิ
155 พลดั ทน่ี าคาท่ีอยู่ คนผรู้ บั กรรมแทนการกระทาของผู้อนื่
156 พายเรือทวนน้า พลัดทนี่ าคาที่อยู่
157 พูดจนลิงหลบั ทาดว้ ยความยากลาบาก
158 พมิ เสนแลกเกลือ พูดจนผู้ฟงั เคลบิ เคลม้ิ
คนมีเกยี รติมเี รอ่ื งราวกับคนเลว จะทาให้เสือ่ ม
159 ฟงั ความข้างเดยี ว เกียรติไปไมส่ มค่าสมราคา
160 ฟ้าไม่กระเทือนสันหลงั รับรู้เร่ืองจากฝ่ายเดียวแล้วดว่ นตัดสิน
โทษทัณฑห์ รือเคราะหก์ รรมทเี่ กิดจากอานาจเบ้ือง
161 ไฟจุกตูด บน
162 ไฟสมขอน มธี รุ ะร้อนมาก
163 ไฟไหมฟ้ าง อารมณ์รอ้ นรุ่มท่คี ุกรุ่นอย่ใู นใจ
164 ฟน้ื ฝอยหาตะเข็บ อารมณ์ที่เกดิ ข้ึนอยา่ งว่วู ามสกั พักหนงึ่ แลว้ ก็หายไป
165 ฟงั หไู วห้ ู คยุ้ เขีย่ เอาเรื่องทีส่ งบแล้วให้กลับมาเปน็ เร่อื งอีก
166 ฟา้ สงู แผ่นดนิ ต่า เช่ือบา้ ง ระแวงบ้าง อยา่ เชอื่ สนทิ เชอื่ เพียงครงึ่ เดยี ว
167 ฟังไม่ได้ศัพท์ จับมากระเดียด กาลเทศะ ท่สี งู ทตี่ ่า ของสูงของตา่
168 ฟาดเคราะห์ รู้เรอ่ื งไมล่ ะเอียดถ่ถี ้วน กถ็ ือเปน็ จรงิ เปน็ จริง
169 มดแดงแฝงพวงมะมว่ ง ตดั สนิ ใจยอมเสียสงิ่ ใดสิง่ หนึ่งไปเพือ่ ใหห้ มดเคราะห์
170 มะกอกสามตะกรา้ ปาไมถ่ ูก ไม่ได้ประโยชน์จากสง่ิ ทีอ่ ยู่
171 มะนาวไมม่ นี า้ คนกลบั กลอกเอาแนน่ อนอะไรไมไ่ ด้
172 มะพรา้ วตื่นดก ยาจกต่นื มี พูดไม่นา่ ฟัง
173 มือใครยาวสาวไดส้ าวเอา คนจนมักตน่ื เต้นเมอ่ื ร่ารวย
174 มือไม่พายเอาเท้าราน้า ใครดีใครได้
ไมช่ ว่ ยแลว้ ยังกดี ขวาง

คูม่ ือเดียร์โปรแกรม ช้นั มธั ยมศึกษาตอนปลาย หนา้ 36

175 ไมม่ ีปไ่ี ม่มีขลุ่ย ไมม่ ีเคา้ มากอ่ น
สัปดาห์ที่ 14

การหาสูตรเอมพริ ิคลั และสูตรโมเลกลุ
สูตรเคมีน้นั มีท้งั สูตรเอมพิริคลั (หรือเดิมเรียกวา่ สูตรอยา่ งง่าย) สูตรโมเลกุลและสูตรโครงสร้าง ซ่ึง

ในที่น้ีจะกล่าวถึงเฉพาะสูตรโมเลกลุ เทา่ น้นั
ก. การคานวณสูตรเอมพิริคัล
เน่ืองจากสูตรเอมพิริคลั เป็นสูตรท่ีแสดง “อตั ราส่วนของอะตอมของธาตุในสารประกอบ” ซ่ึงกค็ ือ

“อตั ราส่วนของโมลอะตอมของธาตุในสารประกอบ” นน่ั เอง เช่น กรณีสูตรเอมพริ ิคลั ของกรดอะซิติก
(C2H4O2) คือ CH2O

CH2O  C + 2H + O
อตั ราส่วนจานวนอะตอม C : H : O = 1 : 2 : 1
อตั ราส่วนจานวนโมลอะตอม C : H : O = 1 : 2 : 1
สูตรเอมพริ ิคลั ของเอธานอล คือ C2H6O

C2H6O  2C + 6H + O
อตั ราส่วนจานวนอะตอม C : H : O = 2 : 6 : 1
อตั ราส่วนจานวนโมลอะตอม C : H : O = 2 : 6 : 1

การคานวณสูตรโมเลกลุ
สูตรโมเลกุลอาจจะคานวณไดห้ ลายวธิ ีตามลกั ษณะของขอ้ มูลที่กาหนดให้ เช่น คานวณจากสูตรเอมพริ ิ

กลั คานวณจากกฎของก๊าซ เป็นตน้
การคานวณสูตรโมเลกุลจากสูตรเอมพริ ิกลั
จากท่ีกล่าวในตอนตน้ แลว้ วา่ สูตรโมเลกุลและสูตรเอมพิริคลั มีความสมั พนั ธ์กนั ตามสมการ

สูตรโมเลกลุ = (สูตรเอมพิริคลั )n
เมื่อ n = 1, 2, 3, ….
หมายความวา่ ถา้ ทราบสูตรอมพริ ิคลั จะนาไปคานวณสูตรโมเลกุลได้ ถา้ มีขอ้ มูลเพียงพอท่ีจะหาคา่ n
เช่น ขอ้ มูลจากมวลโมเลกลุ เป็นตน้
โดยทว่ั ๆ ไปการคานวณสูตรโมเลกลุ จากสูตรเอมพริ ิคลั มีดงั น้ี
1. ตอ้ งคานวณหาสูตรเอมพิริคลั ก่อน
2. สมมติสูตรโมเลกลุ โดยใชค้ วามสมั พนั ธ์
สูตรโมเลกลุ = (สูตรเอมพิริคลั )n
3. คานวณหาคา่ n โดยใชข้ อ้ มูลจากมวลโมเลกลุ คือ

คู่มือเดียร์โปรแกรม ช้นั มธั ยมศึกษาตอนปลาย หนา้ 37

มวลโมเลกลุ = ผลบวกของมวลอะตอมของธาตุท้งั หมดรวมกนั
เม่ือไดค้ า่ n จะไดส้ ูตรโมเลกลุ

การคานวณหามวลอะตอมเป็ นร้อยละจากสูตร
สูตรโมเลกุลนอกจากจะใชค้ านวณมวลโมเลกุลของสารประกอบแลว้ ยงั สามารถนามาคานวณหามวล

เป็นรอยละของธาตุต่างๆ ในสารประกอบได้
โดยทวั่ ๆ ไปการคานวณร้อยละของสารประกอบนอกจากจะคานวณโดยการเทียบบญั ญตั ิไตรยางค์

แลว้ ยงั อาจจะพจิ ารณาไดจ้ ากสูตร

%A = w A x 100

wT

%A = ร้อยละของ A
wA = มวลของ A
wT = มวลของสารท้งั หมด
ในกรณีท่ีเป็นการคานวณร้อยละของธาตุ สามารถจะนามาเขียนใหมเ่ ป็น

% ของธาตุ A = มวลของ A ใน 1 โมล

มวลโมเลกลุ ของสาร x 100

สรุปสูตรวชิ าฟิ สิกส์
การเคลื่อนท่ีแบบต่างๆ

การเคลื่อนท่ีแบบโพรเจกไทล์
สูตรการหา การกระจดั แนวดิ่ง กรณจี ุดเริ่มต้นและจุดสุดท้ายไม่อยู่ในแนวเดยี วกนั

Sy = Uyt + ½ gt2

Ex. ชายคนหน่ึง ขวา้ งกอ้ นหินลงมาจากตึก โดยกอ้ นหินเคลื่อนที่ไปดว้ ยความเร็ว 20.0 m/s

และตกถึงพ้นื เมื่อเวลาผา่ นไป 5.0 s จงหาระยะทางระหวา่ งตึกจนถึงกอ้ นหิน

วธิ ีทา จากสูตร Sy = Uyt + ½ gt2

= (0) (5) + ½ (10) (5)2

= 125 m

 ระยะทางมีค่าเท่ากบั 125 เมตร

คูม่ ือเดียร์โปรแกรม ช้นั มธั ยมศึกษาตอนปลาย หนา้ 38

สปั ดาห์ที่ 15

สูตรการหาการกระจดั แนวระดบั กรณจี ุดเร่ิมต้นและจุดสุดท้ายไม่อยู่แนวเดียวกนั
Sx = Uxt

Ex. ชายคนหน่ึง ขวา้ งกอ้ นหินลงมาจากตึก โดยกอ้ นหินเคล่ือนที่ไปดว้ ยความเร็ว 20.0 m/s
และตกถึงพ้นื เมื่อเวลาผา่ นไป 5.0 s จงหาความสูงของตึก

วธิ ีทา จากสูตร Sx = Uxt

= (20) (5)
= 100 m

 ตึกหลงั น้ีมีความสูง 100 เมตร

สูตรการหาเวลา กรณจี ุดเริ่มต้นและจุดสุดท้ายอยู่ในแนวเดยี วกนั

t = 2Usinθ

g

Ex. ชายคนหน่ึงยนื อยบู่ นพ้นื ขวา้ งลูกบอลออกไปทามุม 30 องศา กบั แนวระดบั ดว้ ย

ความเร็ว 10.0 m/s จงหาวา่ กวา่ ที่ลูกบอลจะตกลงมาถึงพ้นื จะตอ้ งใชเ้ วลาเท่าไหร่

วธิ ีทา จากสูตร t = 2Usinθ

g

= 2 (10) sin30

10

= 2 (sin30)
=1s

 ลุกบอลจะตกถึงพ้นื เมื่อเวลาผา่ นไป 1 วนิ าที

คู่มือเดียร์โปรแกรม ช้นั มธั ยมศึกษาตอนปลาย หนา้ 39

สูตรการหาความสูง กรณีจุดเริ่มต้นและจุดสุดท้ายอยู่ในแนวเดยี วกนั
h = U2sin2θ

2g

Ex. ชายคนหน่ึงยนื อยบู่ นพ้นื ขวา้ งลูกบอลออกไปทามุม 30 องศา กบั แนวระดบั ดว้ ย

ความเร็ว 10.0 m/s จงหาวา่ ลูกบอลจะลอยข้ึนไปไดส้ ูงสุดเป็นความสูงเท่าใด

วธิ ีทา จากสูตร h = U2sin2θ

= (10)2 (sin30)2 2g
(2) (10)
= (100) (¼)

20

= 1.25 m

 ลูกบอลสามารถลอยข้ึนไปไดส้ ูงสุด 1.25 เมตร

สูตรการหาการกระจัด กรณจี ุดเร่ิมต้นและจุดสุดท้ายอยู่ในแนวเดยี วกนั

Sx = U2sin2θ

g

Ex. ชายคนหน่ึงยนื อยบู่ นพ้ืน ขวา้ งลูกบอลออกไปทามุม 30 องศา กบั แนวระดบั ดว้ ย

ความเร็ว 10.0 m/s จงหาวา่ ลูกบอลจะไปไดไ้ กลสุดเท่าไหร่

วธิ ีทา จากสูตร Sx = U2sin2θ

g

= (10)2 (sin(2)30)

(10)

= (100) (sin60)

20

= 1.8 m

 ลูกบอลมีระยะการกระจดั สูงสุดเท่ากบั 1.8 เมตร

คู่มือเดียร์โปรแกรม ช้นั มธั ยมศึกษาตอนปลาย หนา้ 40

สปั ดาหท์ ี่ 16

การเคล่ือนทีแ่ บบวงกลม

สูตรการหาอตั ราเร็ว

v = 2πr v = 2πrf v = ωr

T

Ex. ลูกตุม้ ท่ีผกู ติดกบั เชือกเบาท่ีมีความยาว 7 m หมุนครบหน่ึงรอบโดยใชเ้ วลา 0.44 s จะมี

ความเร็วเท่าใด

วธิ ีทา จากสูตร v = 2πr

T

= 2 (22) (7) ( 1 )

7 0.44

= 100 m/s

 ลูกตุม้ มีความเร็วเท่ากบั 100 เมตรต่อวนิ าที

Ex. ลูกตุม้ ท่ีผกู ติดกบั เชือกเบาที่มีความยาว 7 m หมุนเป็นวงกลมดว้ ยความถ่ี 10 Hz จะมี

ความเร็วเท่าใด

วธิ ีทา จากสูตร v = 2πrf

= 2 (22) (7) (10)

7

= 440 m/s

 ลูกตุม้ มีความเร็วเท่ากบั 440 เมตรต่อวนิ าที

Ex. ลูกตุม้ ท่ีผกู ติดกบั เชือกเบาที่มีความยาว 10 m อตั ราเร็วเชิงมุมของการหมุนมีค่าเท่ากบั

20 rad/s จงหาวา่ ลุกตุม้ จะมีความเร็วเท่าใด

วธิ ีทา จากสูตร v = ωr

=10 (20)

= 200 m/s

 ลูกตุม้ มีความเร็วเท่ากบั 200 เมตรต่อวนิ าที

คูม่ ือเดียร์โปรแกรม ช้นั มธั ยมศึกษาตอนปลาย หนา้ 41

สูตรการหาอตั ราเร็วเชิงมมุ

ω = 2π ω = 2πf

T

Ex. ลูกตุม้ ที่ผกู ติดกบั เชือกเบา หมุนครบหน่ึงรอบโดยใชเ้ วลา 0.44 s จะมีอนั ตราเร็วเชิงมุม

เท่าใด

วธิ ีทา จากสูตร ω = 2π

T

= 2 (22) ( 1 )

7 0.44

= 100

7

= 14.3 rad/s

 ลูกตุม้ มีอตั ราเร็วเชิงมุมเท่ากบั 14.3 เรเดียนต่อวนิ าที

Ex. ลูกตุม้ ที่ผกู ติดกบั เชือกเบา หมุนเป็นวงกลมดว้ ยความถี่ 7 Hz จะมีอตั ราเร็วเชิงมุมเท่าใด

วธิ ีทา จากสูตร ω = 2πf

= 2 (22) (7)

7

= 44 rad/s

 ลูกตุม้ มีอตั ราเร็วเชิงมุมเท่ากบั 44 เรเดียนต่อวนิ าที

คูม่ ือเดียร์โปรแกรม ช้นั มธั ยมศึกษาตอนปลาย หนา้ 42

สปั ดาห์ที่ 17

สูตรการหาความเร่งของวตั ถุในการเคล่ือนทแี่ บบวงกลม

ac = v2

r

Ex. ลูกตุม้ ท่ีผกู ติดกบั เชือกเบาที่มีความยาว 10 m หมุนดว้ ยความเร็วเท่ากบั 50 m/s อยาก

ทราบวา่ ลูกตุม้ จะมีอตั ราเร่งเท่าไร

วธิ ีทา จากสูตร ac = v2

r

= (50) 2

10

= 2500

10

= 250 m/s2

 ลูกตุม้ มีอตั ราเร่งเท่ากบั 250 เมตรต่อวนิ าที2

สูตรการหาแรงเข้าสู่ศูนย์กลางในการเคล่ือนทแ่ี บบวงกลม

Fc = mv2

r

Ex. ลูกตุม้ มวล 2 kg ที่ผกู ติดกบั เชือกเบาที่มีความยาว 10 m หมุนดว้ ยความเร็วเท่ากบั 50

m/s อยากทราบวา่ ลูกตุม้ จะมีอตั ราเร่งเท่าไร

วธิ ีทา จากสูตร Fc = mv2

r

= 2 (50) 2

10

= 5000

10 หนา้ 43

คู่มือเดียร์โปรแกรม ช้นั มธั ยมศึกษาตอนปลาย

= 500 N

 ลูกตุม้ มีแรงเขา้ สู่ศนู ยก์ ลางเท่ากบั 500 นิวตนั

การเคลื่อนท่ีแบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย
สูตรการหาเวลาทใี่ ช้ในการเคล่ือนทค่ี รบ 1 รอบ ในการเคล่ือนที่แบบ SHM (คาบ)

T=1

f

Ex. รถลากที่ผกู ติดกบั สปริง และปลายอีกดา้ นหน่ึงติดกบั ผนงั มีการเคล่ือนท่ีแบบ SHM

โดยมีความถี่เท่ากบั 10.0 Hz จงหาคาบของการเคลื่อนท่ี

วธิ ีทา จากสูตร T =1

f

=1

10

= 0.1 s

 รถลากมีคาบของการเคล่ือนท่ีเท่ากบั 0.1 วนิ าที

สูตรการหาค่านิจสปริง ในการเคลื่อนที่แบบ SHM
k=F

x

Ex. รถลากที่ผกู ติดกบั สปริง และปลายอีกดา้ นหน่ึงติดกบั ผนงั มีแรงกระทาต่อรถลากดว้ ย

แรง 10.0 N ทาใหส้ ปริงหดลงไป 0.2 m จงหาค่านิจสปริง

วธิ ีทา จากสูตร k =F

x

= 10

0.2 หนา้ 44

= 50 N/m

 สปริงมีค่านิจสปริงเท่ากบั 50 นิวตนั ต่อเมตร

คู่มือเดียร์โปรแกรม ช้นั มธั ยมศึกษาตอนปลาย

สปั ดาห์ที่ 18

สูตรการหาค่าความเร่ง ในการเคล่ือนท่ีแบบ SHM
a = -kx

m

Ex. รถลากท่ีผกู ติดกบั สปริงมีมวล 20 kg และปลายอีกดา้ นหน่ึงติดกบั ผนงั โดยสปริงมีค่า

นิจสปริงเท่ากบั 200 N/m หลงั จากที่มีแรงมากระทา ทาใหส้ ปริงหดลงไป 0.5 m จงหาค่าความเร่ง

ของรถลาก

วธิ ีทา จากสูตร a = -kx

m

= - (200) (0.5)
20
= -5 m/s2

 รถลากเคล่ือนท่ีดว้ ยความเร่งเท่ากบั 5 เมตรต่อวนิ าที2

สูตรการหาค่าคาบ ในการเคล่ือนทแี่ บบ SHM กรณวี ัตถุผูกติดกบั สปริง
T = 2π m
k

Ex. วตั ถุมวล 1 kg ผกู ติดกบั สปริง ที่มีค่านิจสปริง 100 N/m เคล่ือนที่แบบซิมเปิ ล-ฮาร์มอ

นิก จงหาคาบของการเคลื่อนที่

วธิ ีทา จากสูตร T = 2π m

k

= 2 (22) 1 .

7 100

= 44 (0.1)

7 หนา้ 45

คู่มือเดียร์โปรแกรม ช้นั มธั ยมศึกษาตอนปลาย

= 0.68 s

 วตั ถุมีคาบของการเคล่ือนที่เท่ากบั 0.68 วนิ าที

สูตรการหาค่าความถี่ ในการเคล่ือนทแี่ บบ SHM กรณวี ตั ถุผูกติดกบั สปริง
f= 1 k

2π m

Ex. วตั ถุมวล 1 kg ผกู ติดกบั สปริง ที่มีค่านิจสปริง 100 N/m เคลื่อนที่แบบซิมเปิ ลฮาร์-มอ

นิก จงหาความถ่ีของการเคลื่อนท่ี

วธิ ีทา จากสูตร f= 1 k

2π m

= 7 100.

2 (22)

= 7 (10)

44

= 1.6 Hz

 วตั ถุมีคาบของการเคล่ือนท่ีเท่ากบั 0.68 เฮิรตซ์

สูตรการหาค่าความถีเ่ ชิงมุม ในการเคล่ือนท่ีแบบ SHM กรณวี ตั ถุผูกติดกบั สปริง
ω= k

m

Ex. วตั ถุมวล 1 kg ผกู ติดกบั สปริง ที่มีค่านิจสปริง 100 N/m เคล่ือนที่แบบซิมเปิ ลฮาร์-มอ

นิก จงหาความถ่ีเชิงมุมของการเคลื่อนท่ี

วธิ ีทา จากสูตร ω= k

m

= 100.

1

= 100

คู่มือเดียร์โปรแกรม ช้นั มธั ยมศึกษาตอนปลาย หนา้ 46

= 10 rad/s

 วตั ถุมีค่าความถี่เชิงมุมของการเคล่ือนที่เท่ากบั 10 เรเดียนต่อวนิ าที

สัปดาห์ท่ี 19

งานและพลงั งาน

สูตรการหางาน

W = Fs

Ex. วตั ถุกอ้ นหน่ึงวางอยบู่ นพ้ืนเรียบ มีแรงกระทาต่อวตั ถุ 50 N ทาใหว้ ตั ถุเคล่ือนที่ไปได้

20 m จงหาวา่ จะมีงานเกิดข้ึนเท่าไร

วธิ ีทา จากสูตร W = Fs

= (50) (20).

= 400 J

 จะมีงานเกิดข้ึนจากการเคลื่อนที่ 400 จูล

สูตรการหากาลงั

P=W

t

Ex. วตั ถุกอ้ นหน่ึงวางอยบู่ นพ้ืนเรียบ มีแรงกระทาต่อวตั ถุ ทาใหว้ ตั ถุเคลื่อนที่ไปได้ จนเกิด

งาน 400 J หากแรงกระทาต่อวตั ถุเป็นเวลา 4 s จงหาวา่ จะเกิดกาลงั ข้ึนเท่าใด

วธิ ีทา จากสูตร P=W

t

= 400

4

= 100 W

 จะมีกาลงั เกิดข้ึนจากการเคล่ือนที่ 100 วตั ต์

คูม่ ือเดียร์โปรแกรม ช้นั มธั ยมศึกษาตอนปลาย หนา้ 47

พลงั งาน

สูตรการหาพลงั งานจลน์

Ek = 1 mv2

2

Ex. วตั ถุหนกั 20 kg เคลื่อนท่ีดว้ ยความเร็ว 10 m/s จะเกิดพลงั งานจลนเ์ ท่าใด

วธิ ีทา จากสูตร Ek = 1 mv2

2

= 20 (10)2

2

= 1,000 J

 พลงั งานจลนท์ ่ีเกิดจากการเคล่ือนท่ีมีค่าเท่ากบั 1,000 จูล

สูตรการหาพลงั งานศักด์ยิ ืดหยุ่น

Ep = 1 kx2

2

Ex. ออกแรงดึงสปริงที่มีค่านิจสปริงเท่ากบั 100 N/m ซ่ึงติดกบั ฝาผนงั จนกระท้งั สปริงยดื

ออกมาจากจุดสมดุล 1.0 m จงหาพลงั งานศกั ด์ิยดื หยนุ่ ท่ีเกิดข้ึน

วธิ ีทา จากสูตร Ep = 1 kx2

2

= 100 (1) 2 หนา้ 48

คูม่ ือเดียร์โปรแกรม ช้นั มธั ยมศึกษาตอนปลาย

2

= 50 J

 พลงั งานศกั ด์ิยดื หยนุ่ ที่เกิดจากการเคล่ือนที่มีค่าเท่ากบั 50 จูล

สปั ดาห์ที่ 20

สูตรการหาพลงั งานศักด์โิ น้มถ่วง

Ep = mgh

Ex. วตั ถุมวล 20 kg วางอยบู่ นพ้นื ถา้ ยกกล่องน้ีไปวางไวบ้ นระเบียง ที่มีความสูงจากพ้นื 3
m จงหาวา่ จะเกิดพลงั งานศกั ด์ิโนม้ ถ่วงข้ึนเท่าไร

วธิ ีทา จากสูตร Ep = mgh

= (20) (10) (3)
= 600 J

 พลงั งานศกั ด์ิโนม้ ถ่วงที่เกิดจากการเคลื่อนท่ีมีค่าเท่ากบั 600 จูล

สูตรการหาประสิทธภิ าพของเครื่องกล

F = W1 (100)

W2

Ex. เครื่องกลรับพลงั งานเขา้ ไป 1,000 J หลงั จากน้นั เครื่องกลกไ็ ดส้ ร้างพลงั งานออกมา
750 J จงหาประสิทธิภาพของเครื่องกล

วธิ ีทา จากสูตร F = W1 (100)

W2

= 750 (100)

1000

= 75% หนา้ 49

คูม่ ือเดียร์โปรแกรม ช้นั มธั ยมศึกษาตอนปลาย

 ประสิทธิภาพของเครื่องกลมีค่าเท่ากบั 75 เปอร์เซ็น

โมเมนตมั และการดล

สูตรการหาค่าการเปลยี่ นแปลงโมเมนตมั
F = mv – mu

Δt

Ex. ใชค้ อ้ นมวล 5.0 kg ตอกกบั ตะปู ในขณะที่คอ้ นกระทบกบั ตะปู คอ้ นมีความเร็วเท่ากบั

10.0 m/s และตะปูกส็ ่งแรงสะทอ้ นเท่าเดิมกลบั ออกมา หากช่วงเวลาท่ีคอ้ นกบั หวั ตะปูกระทบกนั มี

ค่าเท่ากบั 0.1 s จงหาแรงของการเปล่ียนแปลงโมเมนตมั ท่ีคอ้ นกระทาต่อตะปู

วธิ ีทา จากสูตร F = mv - mu

Δt

= [5 (10)] - [5 (-10)]

0.1

= (50) - (-50)

0.1

= 10 N

 แรงของการเปลี่ยนแปลงโมเมนตมั มีค่าเท่ากบั 10 นิวตนั

สูตรหาค่าการดล

FΔt = mv - mu

Ex. ใชค้ อ้ นมวล 5.0 kg ตอกกบั ตะปู ในขณะที่คอ้ นกระทบกบั ตะปู คอ้ นมีความเร็วเท่ากบั

10.0 m/s และตะปูกส็ ่งแรงสะทอ้ นเท่าเดิมกลบั ออกมา จงหาแรงดลท่ีคอ้ นกระทาต่อตะปู

วธิ ีทา จากสูตร FΔt = mv - mu

= [5 (10)] - [5 (-10)]

= (50) - (-50)

คู่มือเดียร์โปรแกรม ช้นั มธั ยมศึกษาตอนปลาย หนา้ 50


Click to View FlipBook Version