The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

kaedah Pengajaran Abad ke 21

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by roszelan, 2018-03-30 04:29:13

PAK 21

kaedah Pengajaran Abad ke 21

PEMBELAJARAN
ABAD KE-21

PAK21

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KANDUNGAN

•• •• •
Pengenalan Kurikulum Pedagogi Pentaksiran Rumusan


Pengenalan

• Kenapa Kita Perlu Berubah?

• Definisi Pembelajaran Abad
ke-21

• Standard Asas
Pembelajaran Abad ke-21

• Kerangka Konsep
Pembelajaran Abad ke-21

KENAPA KITA
PERLU BERUBAH?

SENARIO PEMBELAJARAN SEMASA

DEFINISI Pengenalan
PEMBELAJARAN
ABAD KE-21 Proses pembelajaran yang berpusatkan
murid berteraskan elemen komunikasi,
kolaboratif, pemikiran kritis, dan kreativiti
serta aplikasi nilai murni dan etika.

A learning process that focuses on a student-centred
approach based on elements of communication,
collaboration, critical thinking, creativity, and values
and ethical applications.

Pengenalan

5 STANDARD ASAS PAK21 KOMUNIKASI

KOLABORATIF KREATIVITI

BERPUSATKAN
MURID

PEMIKIRAN NILAI MURNI
KRITIS & ETIKA

5 STANDARD ASAS PAK21 Pengenalan

KOMUNIKASI

Berlaku interaksi antara guru-
murid, murid-murid dan murid-
bahan secara lisan dan bukan
lisan bagi menyampaikan ilmu
yang mereka faham dan
berkongsi pengetahuan dengan
rakan-rakan.

KKOOMMUUNNIKIKAASSI I Berlaku interaksi antara guru-murid, murid-murid dan murid-bahan secara lisan dan bukan lisan Pengenalan
bagi menyampaikan ilmu yang mereka faham dan berkongsi pengetahuan dengan rakan-rakan.

Komunikasi yang berkesan TIDAK terhasil jika guru HANYA : Adakah murid
dapat
Adakah murid Adakah murid
menyusun bertanya kepada menjangkakan
rakan sama ada soalan yang akan
pembentangan ditanya daripada
mereka dengan memahami
penyampaian penyampaian
berkesan? mereka?
mereka?

Meminta murid Membiarkan murid Meminta
membentangkan berinteraksi antara murid
kerja mereka di satu sama lain dalam
bertanya
hadapan kelas kumpulan
Adakah guru
Adakah murid Adakah murid dapat memberi petunjuk
menggunakan memberi maklum
bahasa badan, cara menjawab
nada suara dan balas terhadap rakan soalan yang tidak
tulisan yang jelas? yang tidak bersetuju
dijangka?
dengannya?

KOMUNIKASI Berlaku interaksi antara guru-murid, murid-murid dan murid-bahan secara lisan dan bukan lisan Pengenalan
bagi menyampaikan ilmu yang mereka faham dan berkongsi pengetahuan dengan rakan-rakan.

Sepatutnya:

Murid dapat memerhati, Murid dapat menyusun Murid dapat memahami Murid yakin berinteraksi
mendengar dan memberi pemikiran mereka secara cara menyesuaikan mesej dengan rakan mereka
logik dan menyatakannya semasa menyampaikan
maklum balas dengan secara jelas dan ringkas atau kaedah tertentu
orang lain untuk menyampaikannya sebarang topik

“Bolehkah anda nyatakan “Apakah perkara utama “Bagaimanakah anda “Apakah reaksi anda
pemahaman rakan anda yang anda mahu rakan menyampaikan mesej ini jika soalan yang
kepada seseorang yang tidak
melalui penyampaian memahami dikemukakan tidak
anda?" penyampaian anda?” pernah mengalami dapat dijawab?”
sebelumnya?”
“Apakah yang anda boleh “Maklumat apa yang “Apakah soalan yang
katakan daripada bahasa diperlukan oleh rakan “Adakah kaedah ini paling mungkin ditanya oleh
berkesan untuk
badan saya?” anda?” rakan anda?”
menyampaikan mesej ini?”

KKOOMMUUNNIKIKAASSI I Berlaku interaksi antara guru-murid, murid-murid dan murid-bahan secara lisan dan bukan lisan Pengenalan
bagi menyampaikan ilmu yang mereka faham dan berkongsi pengetahuan dengan rakan-rakan.

HOW TO USE COMMUNICATION IN THE CLASSROOM

5 STANDARD ASAS PAK21 Pengenalan

KOLABORATIF

Berlaku kerjasama dan muafakat
antara guru-murid dan murid-murid
secara aktif dan menyeluruh yang
membolehkan pertukaran idea
dan pandangan antara murid.

KKOOMLAUNBOIKRAASTIIF Berlaku kerjasama dan muafakat antara guru-murid dan murid-murid secara aktif dan Pengenalan
menyeluruh yang membolehkan pertukaran idea dan pandangan antara murid.

Kolaboratif yang berkesan TIDAK terhasil jika guru HANYA :

Adakah Adakah murid Adakah murid
tugasan mempunyai bersemangat
memerlukan
hubungan yang erat bekerja
murid antara satu sama sepasukan?
bekerjasama? lain dalam
kumpulan?

Meminta murid Membenarkan Membiarkan segelintir
membuat tugasan murid memaksa murid sahaja yang
secara individu dalam rakan menerima terlibat secara aktif
dalam kumpulan
kumpulan pandangan

Adakah murid Adakah murid Adakah guru
selesa untuk berpeluang memberi mendorong dan
berbincang membimbing murid
dengan rakan- pandangan dan untuk terlibat dalam
saling menghargai perbincangan?
rakan?
satu sama lain?

KOLABORATIF Berlaku kerjasama dan muafakat antara guru-murid dan murid-murid secara aktif dan Pengenalan
menyeluruh yang membolehkan pertukaran idea dan pandangan antara murid.

Sepatutnya:

BEKERJASAMA TANGGUNGJAWAB BERSAMA PELIBATAN SEIMBANG BERTOLAK ANSUR

Murid dari pelbagai Murid bertanggungjawab Murid dilibatkan secara Murid dapat menerima dan
kebolehan bekerjasama terhadap tugasan yang seimbang dalam kumpulan menghormati pandangan
untuk mencapai matlamat diberikan dalam kumpulan orang lain. Bersikap fleksibel
melalui pembahagian dan dapat bertolak ansur
yang sama dan saling dan menghargai tugasan berdasarkan untuk mencapai matlamat
bergantungan untuk berjaya sumbangan dan idea rakan-
keupayaan murid yang sama
rakan yang lain

“Apakah pandangan “Apakah kesan “Adakah anda bersetuju “Apakah reaksi anda
rakan anda yang boleh pelibatan anda dalam dengan tugasan yang terhadap pandangan rakan
diberi?” anda yang bercanggah?”
membantu kumpulan ini?”
perbincangan ini?” “Apakah cara terbaik “Bagaimanakah anda
“Bagaimanakah anda untuk anda menjayakan membantu kumpulan anda
“Apakah kekuatan anda dapat meluahkan untuk mencapai keputusan
untuk membantu tugasan yang
kumpulan anda?” penghargaan kepada diberikan?” yang sepakat?”
rakan anda?”

KKOOMLAUNBOIKRAASTIIF Berlaku kerjasama dan muafakat antara guru-murid dan murid-murid secara aktif dan Pengenalan
menyeluruh yang membolehkan pertukaran idea dan pandangan antara murid.

HOW TO USE COLLABORATION IN THE CLASSROOM

5 STANDARD ASAS PAK21 Pengenalan

PEMIKIRAN KRITIS

Berlaku penerokaan pemikiran
untuk menilai sesuatu idea secara
logik dan rasional untuk membuat
pertimbangan yang wajar
dengan menggunakan alasan
dan bukti yang munasabah.

Pengenalan

PKEOMMIKUINRAIKNASKIRITIS Berlaku penerokaan pemikiran untuk menilai sesuatu idea secara logik dan rasional untuk
membuat pertimbangan yang wajar dengan menggunakan alasan dan bukti yang munasabah.

Pemikiran Kritis yang berkesan TIDAK terhasil jika guru HANYA :

Adakah murid Adakah murid Apakah alasan atau
mempunyai digalakkan memberi justifikasi murid
terhadap
maklumat yang pandangan yang pandangan atau
bersesuaian dan berbeza? keputusan yang
dibuat?
mencukupi?

Menggunakan Mengehadkan Menerima
sumber yang terhad pandangan dan pandangan murid
tanpa perbincangan
Adakah murid idea murid
mempunyai
kemahiran Adakah murid Adakah guru
mencari melihat sesuatu memberi peluang
maklumat? daripada perspektif kepada murid lain
untuk membahaskan
berbeza? pandangan rakan

mereka?

Pengenalan

PEMIKIRAN KRITIS Berlaku penerokaan pemikiran untuk menilai sesuatu idea secara logik dan rasional untuk
membuat pertimbangan yang wajar dengan menggunakan alasan dan bukti yang munasabah.

Sepatutnya:

BERMAKLUMAT SIKAP INGIN TAHU MEMBUAT KEPUTUSAN YANG PEMIKIRAN TERBUKA
BERASAS
Murid memiliki maklumat Murid meneroka sesuatu Murid berfikiran terbuka,
mengenai pelbagai bidang ilmu dengan cara Murid membuat keputusan menerima pandangan orang
perkara/bidang pembacaan, penyoalan berdasarkan maklumat dan
berupaya mempertahankan lain dan merendah diri
dan melakukan aktiviti
secara hands-on untuk keputusan dengan
mendapat maklumat memberikan bukti

“Adakah murid anda “Adakah sekolah “Adakah murid diminta “Adakah murid dibimbing
mempunyai akses kepada mempunyai prasarana mempertahankan idea untuk menghormati
pandangan rakan
pelbagai sumber kondusif untuk mereka dengan mereka?”
maklumat?” menggalakkan murid memberikan bukti?”
membuat penerokaan?” “Adakah guru dapat
“Adakah murid anda “Bolehkah murid lain mengenal pasti faktor-
dapat mengenalpasti “Adakah aktiviti yang membahaskan faktor yang membataskan
maklumat yang relevan?” dirancang menggalakkan
murid bertanya „kenapa‟?” pandangan rakan pemikiran murid?”
mereka?”

Pengenalan

PKEOMMIKUINRAIKNASKIRITIS Berlaku penerokaan pemikiran untuk menilai sesuatu idea secara logik dan rasional untuk
membuat pertimbangan yang wajar dengan menggunakan alasan dan bukti yang munasabah.

HOW TO TEACH CRITICAL THINKING SKILL- INQUIRY BASED LEARNING

5 STANDARD ASAS PAK21 Pengenalan

KREATIVITI

Berlaku proses penjanaan idea
yang menghasilkan inovasi bahan,
aktiviti dan projek yang baharu,
unik, berguna dan berkualiti.

Pengenalan

KKORMEAUTNIVIKITAI SIBerlaku proses penjanaan idea yang menghasilkan inovasi bahan, aktiviti dan projek
yang baharu, unik, berguna dan berkualiti.

Kreativiti yang berkesan TIDAK terhasil jika guru HANYA : Adakah murid Adakah murid
digalakkan memberi diminta untuk
Adakah ciri-ciri pandangan dalam menyatakan idea
produk yang alternative dan
dihasilkan unik pelbagai aspek? memberikan
dan asli?
justifikasi?

Meminta murid Menerima respons yang Bersetuju dengan
menghasilkan produk betul dan mengikut idea murid
skema

Adakah murid Adakah murid Adakah murid lain
dapat memberi dibenarkan untuk diminta untuk
justifikasi produk memberi
yang dihasilkan? mencuba dan pandangan?
membuat kesilapan?

Pengenalan

KREATIVITI Berlaku proses penjanaan idea yang menghasilkan inovasi bahan, aktiviti dan projek
yang baharu, unik, berguna dan berkualiti.

Sepatutnya:

PEMIKIRAN TERBUKA PEMIKIRAN MEMBINA BERANI MENGAMBIL RISIKO BERPANDANGAN JAUH

Murid melihat situasi sedia Murid menghasilkan dan Murid berani mencuba dan Murid mempunyai hala tuju
ada dari pelbagai sudut menggunakan idea-idea diberikan galakan yang jelas dan berimaginasi
untuk menjana idea dan
baharu dalam konteks tanpa berasa bimbang secara asli serta tidak
melakukan sesuatu dengan tertentu dan menjana hasil dengan kritikan mengikut kelaziman
cara yang berbeza
yang positif

“Adakah murid anda “Adakah sekolah “Adakah murid “Adakah murid
mempunyai kemahiran untuk menyediakan prasarana digalakkan untuk dirangsang untuk
untuk murid berkarya?”
memberikan pandangan mencuba dan berimaginasi?”
dari pelbagai sudut?” “Adakah aktiviti yang mengambil risiko?”
dirancang “Adakah murid dapat
“Adakah murid dibenarkan “Adakah guru membezakan idea yang
untuk melakukan sesuatu menggalakkan murid menyediakan suasana
dengan cara tersendiri?” untuk menghasilkan asli dengan idea yang
perbincangan yang sedia ada?”
produk?” positif dan terbuka?”

Pengenalan

KREATIVITI Berlaku proses penjanaan idea yang menghasilkan inovasi bahan, aktiviti dan projek
yang baharu, unik, berguna dan berkualiti.

HOW TO USE CREATIVITY IN THE CLASSROOM

5 STANDARD ASAS PAK21 Pengenalan

NILAI MURNI DAN ETIKA

Penerapan dan pemupukan nilai
murni dan etika ke arah
pembentukan jati diri nasional
mengikut acuan Malaysia.

Pengenalan

KNOILMAUI NMIKUARNSII DAN ETIKA Penerapan dan pemupukan nilai murni dan etika ke arah pembentukan jati diri
nasional mengikut acuan Malaysia.

Penerapan Nilai Murni dan Etika yang berkesan TIDAK terhasil jika guru HANYA :

Adakah elemen Adakah murid Adakah murid
ini diterapkan dapat memahami memahami kesan
kepada murid maksud nilai murni amalan nilai murni ini
semasa PdP? terhadap diri dan
tersebut?
masyarakat di
sekeliling mereka?

Menulis elemen nilai Meminta Meminta murid
murni dalam RPH murid menyatakan nilai melaksanakan nilai
murni semasa sesi PdP
murni

Adakah nilai murni Adakah murid tahu Adakah murid dapat
ini dapat dan bagaimana menghargai rakan
mereka yang
sesuai diterapkan menzahirkan nilai
dalam PdP ini? murni ini dalam mengamalkan amalan
nilai murni terhadap
tingkah laku mereka? mereka?

Pengenalan

NILAI MURNI DAN ETIKA Penerapan dan pemupukan nilai murni dan etika ke arah pembentukan jati diri
nasional mengikut acuan Malaysia.

Sepatutnya:

PENERAPAN NILAI YANG PENGHAYATAN DAN PENGHARGAAN GALAKAN DAN PROMOSI
BERSESUAIAN AMALAN
Guru memberi penghargaan Guru mengadakan program
Murid dijelaskan dan Murid perlu menzahirkan kepada murid dan memberi untuk menggalakkan
diterapkan nilai yang amalan nilai murni dan penghargaan sesama rakan
bersesuaian semasa sesi PdP mengamalkannya dalam penghayatan dan amalan
nilai murni
kehidupan seharian

“Adakah nilai ini “Adakah murid memahami “Adakah murid “Siapakah murid contoh
bersesuaian dengan isi dan mengetahui kesan diberikan peneguhan untuk diteladani oleh murid
nilai murni yang terhadap amalan nilai
kandungan murni yang ditunjukkan lain?”
pembelajaran murid?” dimaksudkan oleh guru?”
oleh murid?” “Adakah semua pihak
“Adakah murid dapat “Adakah murid ini berkepentingan telah
menerima nilai yang konsisten dalam “Adakah murid lain mengambil tanggungjawab
diterapkan oleh guru?” mengamalkan nilai murni memahami mengapa untuk mempromosikan
amalan nilai murni?”
ini?” murid ini diberi
penghargaan?”

KERANGKA KONSEP PAK21 Pengenalan

KOMUNIKASI KOLABORATIF PEMIKIRAN KRITIS KREATIVITI NILAI MURNI & ETIKA

KURIKULUM

MURID

PENTAKSIRAN PEDAGOGI

Pengenalan

KOMUNIKASI KOLABORATIF PEMIKIRAN KRITIS KREATIVITI NILAI MURNI & ETIKA

KEMENJADIAN MURID

PENGETAHUAN KOMPETENSI PERWATAKAN

Bersifat Ingin Tahu DSKP Prihatin
Bermaklumat Patriotik
Kerja Sepasukan Berprinsip
Pengetahuan Berdaya Tahan
Pemikir
Etika dan Kerohanian
Mahir Berkomunikasi Identiti Nasional

PPPM (Aspirasi Murid)

Kemahiran Kemahiran
Memimpin Dwibahasa

Kemahiran
Berfikir

KERANGKA KONSEP PAK21 Pengenalan

KOMUNIKASI KOLABORATIF PEMIKIRAN KRITIS KREATIVITI NILAI MURNI & ETIKA

KURIKULUM

MURID PENGETAHUAN

PENTAKSIRAN What we know and
understand

• mata pelajaran teras,
wajib, elektif dan
tambahan

• elemen merentas
kurikulum

• pengetahuan
pengalamian

PEDAGOGI

KERANGKA KONSEP PAK21 Pengenalan

KOMUNIKASI KOLABORATIF PEMIKIRAN KRITIS KREATIVITI NILAI MURNI & ETIKA

KURIKULUM

MURID KOMPETENSI

PENTAKSIRAN How we use what we
know

• kemahiran berfikir
• kemahiran berkomunikasi

dan berkolaboratif
• kemahiran hidup dan

kerjaya
• kemahiran maklumat,

media dan teknologi

PEDAGOGI

KERANGKA KONSEP PAK21 Pengenalan

KOMUNIKASI KOLABORATIF PEMIKIRAN KRITIS KREATIVITI NILAI MURNI & ETIKA

KURIKULUM

MURID PERWATAKAN

PENTAKSIRAN How we behave and
engage with the world

• amalan nilai murni yang
membentuk jati diri

• memiliki ciri-ciri
kepemimpinan,

• kesedaran kendiri
yang tinggi

• mampu berdaya saing
di peringkat global

PEDAGOGI

KERANGKA KONSEP PAK21 Pengenalan

KOMUNIKASI KOLABORATIF PEMIKIRAN KRITIS KREATIVITI NILAI MURNI & ETIKA

KURIKULUM

MURID

PENTAKSIRAN PEDAGOGI

KERANGKA KONSEP PAK21 Pengenalan

KOMUNIKASI KOLABORATIF PEMIKIRAN KRITIS KREATIVITI NILAI MURNI & ETIKA

KURIKULUM

MURID PERANCANGAN
PEMBELAJARAN
PENTAKSIRAN
• Menetapkan objektif
• Merancang aktiviti

berteraskan elemen 4K 1N
• Fleksibel
• Merungkai kurikulum

(unpack curriculum)
berdasarkan tahap
keupayaan murid

PEDAGOGI

KERANGKA KONSEP PAK21 Pengenalan

KOMUNIKASI KOLABORATIF PEMIKIRAN KRITIS KREATIVITI NILAI MURNI & ETIKA

KURIKULUM

MURID PEMBELAJARAN
KOOPERATIF DAN
PENTAKSIRAN KOLABORATIF

• Membina kemahiran
personal dan
interpersonal

• Kerja sepasukan
• Menerapkan nilai

murnidan etika
• Mewujudkan

komunikasiyang efektif

PEDAGOGI

KERANGKA KONSEP PAK21 Pengenalan

KOMUNIKASI KOLABORATIF PEMIKIRAN KRITIS KREATIVITI NILAI MURNI & ETIKA

KURIKULUM

MURID KEMAHIRAN

PENTAKSIRAN BERFIKIR

• Merangsang dan
meningkatkan kemahiran
berfikir aras tinggi

• Kritis dan kreatif
menyelesaikan masalah
dan membuat keputusan

PEDA•GMOeGniIngkatkan daya

inovasi

KERANGKA KONSEP PAK21 Pengenalan

KOMUNIKASI KOLABORATIF PEMIKIRAN KRITIS KREATIVITI NILAI MURNI & ETIKA

KURIKULUM

PENTAKSIRAN MURID

PEMBELAJARAN PEDAGOGI

• Berterusan dan
menyeluruh

• Pentaksiran sebagai
pembelajaran
(assesment as learning)

• Pentaksiran untuk
pembelajaran
(assessment for learning)

• Pentaksiran tentang

pembelajaranPENTAKSIRAN

(assessment of learning)

KERANGKA KONSEP PAK21 Pengenalan

KOMUNIKASI KOLABORATIF PEMIKIRAN KRITIS KREATIVITI NILAI MURNI & ETIKA

EKOSISTEM KURIKULUM

PEMBELAJARAN MURID

POSITIF

• Suasana dan prasarana
kondusif

• Kesediaan emosi murid
• Meraikan pembelajaran

PENTAKSIRAN PEDAGOGI

KOMUNIKASI KOLABORATIF PEMIKIRAN KRITIS KREATIVITI Pengenalan

NILAI MURNI & ETIKA

KORELASI KERANGKA KONSEP PAK21 DENGAN SKPMG2 (STANDARD 4)

KERANGKA KONSEP Perancangan • Menyediakan RPH Ekosistem • Mengawal proses Kemahiran • Memberi tunjuk ajar
PAK21 Pembelajaran - Objektif Pembelajaran pembelajaran Berfikir tentang isi pelajaran
Positif - Mengelola isi dan aktiviti
- Strategi/Aktiviti pelajaran/masa Aspek 4.3:
dan aktiviti guru sebagai • Memandu murid
• Menentukan pembimbing - Membuat
Kaedah • Mengawal keputusan dan
Pentaksiran suasana menyelesaikan
pembelajaran masalah
SKPMG2 (STANDARD 4) Aspek 4.1: • Penyediaan Aspek 4.2: - Mengawasi - Memanfaatkan
Guru sebagai Sumber Guru komunikasi murid Sumber
perancang Pendidikan sebagai - Menyusun atur - Menggabungjalinkan
pengawal murid isi pelajaran
- Mewujudkan
suasana
menyeronokkan

KOMUNIKASI KOLABORATIF PEMIKIRAN KRITIS KREATIVITI Pengenalan

NILAI MURNI & ETIKA

KORELASI KERANGKA KONSEP PAK21 DENGAN SKPMG2 (STANDARD 4)

KERANGKA KONSEP Pembelajaran • Mendorong Pentaksiran • Melaksanakan Kemenjadian • Murid melibatkan diri
PAK21 Koperatif minda: Pembelajaran penilaian secara Murid dalam proses
dan - Merangsang sistematik pembelajaran secara
Kolaboratif komunikasi, Aspek 4.5: terancang dan berkesan dengan:
kolaboratif, Guru berterusan
Aspek 4.4: pemikiran kritis sebagai - Menggunakan - Berkomunikasi
Guru sebagai dan kreatif serta penilai pelbagai kaedah
pendorong membuat - Menjalankan - Berkolaboratif
keputusan dan aktiviti pemulihan/
menyelesaikan pengkayaan - Berfikiran kritis
masalah
- Mewujudkan - Membuat Refleksi dan kreatif
peluang murid - Menyemak/
SKPMG2 (STANDARD 4) memimpin Aspek 4.6: - Aktif, yakin dan
menilai hasil kerja/
latihan/tugasan Murid sebagai berhemah

pembelajar

aktif

• Mendorong emosi
murid

- Galakan
- Penghargaan
- Prihatin

KERANGKA KONSEP PAK21 Pengenalan

KOMUNIKASI KOLABORATIF PEMIKIRAN KRITIS KREATIVITI NILAI MURNI & ETIKA

KURIKULUM

MURID

PENTAKSIRAN PEDAGOGI

Pengenalan

KOMUNIKASI KOLABORATIF PEMIKIRAN KRITIS KREATIVITI NILAI MURNI & ETIKA

PERUBAHAN

Kurikulum Kebangsaan dan Sistem Pentaksiran Pendidikan Kebangsaan telah dikaji semula dan dipastikan
berupaya menghasilkan murid yang holistik dan menguasai kemahiran abad ke-21 dalam mendepani
cabaran semasa dan masa hadapan.

KURIKULUM Differentiate PENTAKSIRAN
d Learning
• KSPK • KSSR • KSSM Pentaksiran Berasaskan
PEDAGOGI Sekolah

Berfokuskan Murid

KOMUNIKASI KOLABORATIF PEMIKIRAN KRITIS KREATIVITI Pengenalan

IMPAK NILAI MURNI & ETIKA

Memiliki kemahiran Persediaan Persediaan untuk
untuk kehidupan menghadapi ke alam kerjaya
masa hadapan pentaksiran dan
peperiksaan

Berkomunikasi, Bentuk dan aras Tiga kriteria yang
berkolaboratif, soalan yang lebih diutamakan majikan
menyelesaikan
masalah berdasar mencabar – kemahiran
realiti semasa Peperiksaan Awam komunikasi, pemikir
dan Antarabangsa kritis dan penyelesai
kehidupan
masalah


Kurikulum

• Evolusi Pelaksanaan
Kurikulum

• Merungkai Kurikulum
(unpacking the curriculum)

• Peranan Sekolah

KURIKULUM Kurikulum
KEBANGSAAN
DALAM AKTA PERATURAN- PERATURAN PENDIDIKAN
PENDIDIKAN (KURIKULUM KEBANGSAAN) 1997
DI BAWAH AKTA PENDIDIKAN 1996 (AKTA 550)

… suatu program pendidikan yang termasuk
kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang
merangkumi semua pengetahuan, kemahiran,
norma, nilai, unsur kebudayaan dan kepercayaan
untuk membantu perkembangan seseorang murid
dengan sepenuhnya dari segi jasmani, rohani,
mental dan emosi serta untuk menanam dan
mempertingkatkan nilai moral yang diingini dan
untuk menyampaikan pengetahuan.

EVOLUSI PELAKSANAAN KURIKULUM MENENGAH DAN RENDAH Kurikulum

KURIKULUM KBSR KURIKULUM KSSR RENDAH
BERSEPADU (SEMAKAN) STANDARD (SEMAKAN
SEKOLAH RENDAH SP DAN HSP SEKOLAH RENDAH
2017)
(KBSR) (KSSR) DSKP
• SUKATAN DOKUMEN
PELAJARAN (SP) STANDARD
• HURAIAN KURIKULUM DAN
SUKATAN PENTAKSIRAN
PELAJARAN (HSP)
(DSKP)

1989 1993 2003 2011 2017

KURIKULUM KBSM KURIKULUM MENENGAH
BERSEPADU (SEMAKAN) STANDARD
SP DAN HSP SEKOLAH
SEKOLAH MENENGAH
MENENGAH
(KSSM)
(KBSM) DSKP
SP DAN HSP

MERUNGKAI KURIKULUM (Unpacking the Curriculum) Kurikulum

Menyusun semula Standard Kandungan, Standard
Pembelajaran dan Standard Prestasi ke dalam RPT dan
RPH mengikut keupayaan murid semasa pelaksanaan PdP
dengan menggunakan pedagogi yang bersesuaian bagi

mencapai objektif pembelajaran

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL.3/1999 : KP (BS) 8591/Jilid XV/ (3) – 9 Mac 1999

PENYEDIAAN REKOD PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
• Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) : Mengandungi secara ringkas isi

pengajaran dan pembelajaran berdasarkan sukatan pelajaran kebangsaan
• Rancangan Pelajaran Harian (RPH) : Merupakan terjemahan RPT yang

mengandungi maklumat seperti objektif, cara bagaimana hendak mencapai

objektif (aktiviti) dan kenyataan sejauh mana objektif itu tercapai (refleksi)

PROSES MERUNGKAI KURIKULUM Kurikulum

1 2 3

FAHAMI DSKP RANCANGAN RANCANGAN PELAJARAN HARIAN (RPH)
PELAJARAN
• Standard TAHUNAN (RPT) • Susun semula SK dan SP (pengetahuan,
Kandungan kemahiran, nilai) dengan objektif dan strategi
Pemetaan topik PdP
• Standard berdasarkan
Pembelajaran jumlah minggu • Aktiviti dan strategi PdP disesuaikan dengan
setahun kebolehan/keupayaan murid untuk mencapai
• Standard objektif
Prestasi
• Kaedah pentaksiran berdasarkan objektif

Pelaksanaan PdP &
Pentaksiran

Kurikulum

FAHAMI DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN (DSKP)

1

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI

• • •

Penyataan spesifik tentang perkara Satu penetapan kriteria atau indikator Satu set kriteria yang menunjukkan
yang murid patut ketahui dan boleh kualiti pembelajaran dan pencapaian tahap-tahap penguasaan murid
yang boleh diukur bagi setiap standard
lakukan dalam suatu tempoh sebagai petunjuk bahawa sesuatu
persekolahan merangkumi aspek kandungan. perkara itu telah dikuasai.
pengetahuan, kemahiran dan nilai.

DSKP SEJARAH TINGKATAN 1

STANDARD 5.0 : KERAJAAN ALAM MELAYU STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
TAHAP TAFSIRAN
5.1 Murid boleh:
Kerajaan 5.1.1 Menjelaskan konsep Alam Melayu. PENGUASAAN
Alam 5.1.2 Menerangkan kewujudan kerajaan Alam Melayu.
Melayu 5.1.3 Memerihal kerajaan-kerajaan Alam Melayu yang 1 Mengetahui sejarah kerajaan Alam Melayu

KELOMPOK masyhur. 2 Mempamerkan kefahaman tentang sejarah
K5.1.5 Menghuraikan kepentingan kedudukan strategik yang kerajaan Alam Melayu

menyumbangkan kepada kemajuanse sebuah kerajaan. 3 Menggunakan pengetahuan sejarah
K5.1.6 Menerangkan kepentingan kebijaksanaan pemimpin tentang kerajaan Alam Melayu dalam
pelbagai situasi
untuk kemajuan negara.
4 Menganalisis maklumat berkaitan kerajaan
Alam Melayu

5 Membuat penilaian tentang sejarah
kerajaan Alam Melayu

6 Melahirkan idea yang berasas tentang
sejarah kerajaan Alam Melayu

Kurikulum

FAHAMI DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN (DSKP)

1

1.0 KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR DSKP BAHASA MELAYU TINGKATAN 2

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP STANDARD PRESTASI KEMAHIRAN MENDENGAR DAN
PENGUASAAN BERTUTUR
1.1 Mendengar, Murid boleh:
mengenal dan 1.1.1 Mendengar, mengenal pasti 1 Memberikan respons terhadap ujaran, maklumat,
penyebut perkataan, dan penyebut perkataan, rangkai Sangat Terhad fakta dan idea yang diperdengarkan; serta berbicara
rangkai kata, istilah dan kata, istilah dan ungkapan dalam untuk menyampaikan maklumat, berbincang,
ungkapan serta intonasi pelbagai ujaran dengan betul dan berunding dan memberikan ulasan tentang sesuatu
ayat dalam pelbagai tepat. perkara menggunakan sebutan ang betul, ayat yang
ujaran. 1.1.2 Mendengar, mengenal pasti gramatis dan bertatasusila pada tahap sangat terhad
dan menuturkan ayat dalam
pelbagai ujaran dengan intonasi 2 Memberikan respons terhadap ujarnan, maklumat,
yang betul. Terhad fakta dan idea yang diperdengarkan; serta berbicara
untuk menyampaikan maklumat, berbincang,
1.2 Mendengar dan 1.2.1 Mendengar dan memahami 3 berunding dan memberikan ulasan tentang sesuatu
memahami perkataan, perkataan, rangkai kata, istilah dan Memuaskan perkara menggunakan sebutan ang betul, ayat yang
rangkai kata, istilah, ungkapan serta menggunakannya gramatis dan bertatasusila pada tahap tahap terhad
ungkapan dan ayat dalam pelbagai ujaran dengan
dalam pelbagai ujaran. betul dan tepat mengikut konteks Memberikan respons terhadap ujarnan, maklumat,
secara bertatasusila. fakta dan idea yang diperdengarkan; serta berbicara
1.2.2 Mendengar dan memahami untuk menyampaikan maklumat, berbincang,
ayat majmuk serta berunding dan memberikan ulasan tentang sesuatu
menggunakannya dalam pelbagai perkara menggunakan sebutan ang betul, ayat yang
ujaran dengan betul dan tepat gramatis dan bertatasusila pada tahap memuaskan
mengikut konteks.

Kurikulum

FAHAMI DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN (DSKP)

1

NOMBOR DAN OPERASI DSKP MATEMATIK TINGKATAN 1
1.0 NOMBOR BULAT HINGGA 100

STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN
1.4.1 Menyatakan kombinasi 8 ialah 7 dan 1, 6 dan 2, 5 TAHAP TAFSIRAN
1.4 Kombinasi nombor satu digit dan 3, 4 dan 4.
nombor Kombinasi melibatkan dua PENGUASAAN
1.5.1 Membilang nombor nombor.
1.5 Rangkaian 1.5.2 Melengkapkan sebarang 1 Menyatakan
nombor Membilang satu-satu, dua- sebarang nombor
rangkaian nombor dua, lima-lima, sepuluh- hingga 100.
1.6 Nilai tempat sepuluh dan empat-empat
1.6.1 Menyatakan nilai tempat secara tertib menaik dan 2 Menentukan nilai
1.7 Menganggar dan nilai digit bagi sebarang menurun dengan nombor dan
nombor menggunakan pelbagai menyusun nombor
objek, gambar dan garis dalam tertib.
1.7.1 Memberi anggaran nombor.
bilangan objek yang 3 Menganggar dan
munasabah Menggunakan pelbagai membundar
perwakilan nilai tempat dan sebarang nombor.
abakus 4:1 bagi Melengkapkan
menyatakan nilai tempat rangkaian dan pola
dan nilai digit. nombor.


Click to View FlipBook Version