The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

นิตยสารทุ่งคา
ปีที่ 2 ฉบับที่ 6 เมษายน - มิถุนายน 2564

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by sukanda_45, 2021-10-21 23:29:23

นิตยสารทุ่งคา

นิตยสารทุ่งคา
ปีที่ 2 ฉบับที่ 6 เมษายน - มิถุนายน 2564

Keywords: นิตยสารทุ่งคา

นิตยสาร Thung Ka

ปีท่ี ๒ ฉบบั ท่ี ๖ เมษายน - มถิ ุนายน ๒๕๖๔

เสนห่ ์สถาปัตยกรรม
สีสนั เมืองเกา่ ภเู กต็

Colorful of Phuket Old Town

ภูเก็ตเสนห่ ส์ สถีสาปันัตเมยือกงรเรกม่า

ยา่ นเมืองเกา่ ภเู กต็ สถานทท่ี อ่ งเทย่ี วคลาคล่�ำไปด้วย ในอาหารการกิน ยังคงเสน่ห์ในอาคารบ้านเรือน ยังคงเสน่ห์
ผู้คนมากหน้าหลายตาจากท่วั ทุกมุมโลก จุดหมายปลายทาง ในวัฒนธรรมความเช่ือ และกลิ่นอายความเป็นตัวตนในวิถี
ในใจของใครหลายคนทอ่ี ยากมาสมั ผสั สกั ครง้ั สถาปตั ยกรรม ชีวติ ของคนภเู กต็ นแ่ี หละ ทท่ี ำ� ใหเ้ สนห่ ข์ องยา่ นเมืองเกา่ ภเู กต็
ท่ีหลายคนต่างหลงรัก ก็ยังคงท�ำหน้าที่เป็นเจ้าบ้านที่น่ารัก นน้ั ไม่เคยเหอื ดแหง้ ไปตามกาลเวลา แตก่ ลับสวยงามมากข้ึน
ยินดตี ้อนรับเพ่ือนใหม่ในทกุ ๆ วนั ทา่ มกลางยุคสมัยทเี่ ปลี่ยนไป
แม้วันน้ี ย่านเมืองเก่าภูเก็ต จะกลายจากเมืองค้าแร่ เพราะ ‘เช่ือ’ ในการเปดิ รบั สิ่งใหม่ แต่ยังคง ‘รกั ษา’ ไว้
สู่เมืองแห่งการท่องเท่ียว แต่วิถีชีวิตของผู้คนในเมืองภูเก็ต ซ่ึงสิ่งเดมิ และ ‘พร้อม’ ก้าวไปข้างหน้า
ยั ง ค ง ค ว า ม เ ป็ น ต น เ อ ง อ ย่ า ง โ ด ด เ ด่ น ท่ า ม ก ล า ง ยุ ค ส มั ย ท�ำให้ ย่านเมืองเก่าภูเก็ต มีเสน่ห์ ท่รี อให้ทุกคนได้มา
ใหม่อย่างชัดเจน ยังคงเสน่ห์ในเครื่องนุ่งห่ม ยังคงเสน่ห์ สัมผัสด้วยตวั เอง

3 บทบรรณาธกิ าร

นิตยสาร Thung Ka

ปีที่ ๒ ฉบบั ท่ี ๖ เมษายน - มถิ นุ ายน ๒๕๖๔

สวสั ดีปีใหม่ไทย

เดือนเมษายน เป็นเดือนแห่งการเร่ิมต้น
เปน็ เดอื นแหง่ การฉลองปใี หม่ไทย เปน็ วนั ทค่ี รอบครวั
ได้อยู่พร้อมหน้ากัน ท�ำกิจกรรมร่วมกัน ไม่ว่าจะร่วม
ท�ำบุญตักบาตร การเล่นน้�ำสงกรานต์ รดน้�ำขอพร
ผู้สูงอายุ ล้วนสร้างความสุขและรอยยิ้มให้อิ่มใจ
ในเดือนเมษายน
นิตยสารทุ่งคาฉบับน้ี ได้รวบรวมเร่ืองราว
ความเป็นเมืองวัฒนธรรมของนครภูเก็ต ท่ีถ่ายทอด
ในรูปแบบอาคาร อาหาร และอาภรณ์ กล่ินอายของ
เร่ืองราวในอดีต ความงอกงามและความหลากหลาย
ทางวฒั นธรรม อนั เปน็ มรดกอนั ทรงคณุ คา่ ทค่ี วรรกั ษา
และหวงแหน ควบคู่ไปกับการดูแลส่ิงแวดล้อมเพ่ือ
รองรับการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน
นอกจากน้ี ยงั มเี รอ่ื งราวดี ๆ ทเ่ี ทศบาลนครภเู กต็
ควา้ รางวลั “ทมี ผกู้ อ่ การดี (Merit Maker) ปอ้ งกนั การ
จมน้ำ� ชนะเลิศระดับเงนิ (ดเี ดน่ ) ระดบั ประเทศ” และ
สาระน่ารู้ทเ่ี ป็นประโยชนอ์ ีกมากมายให้ตดิ ตาม
หากท่านมีข้อเสนอแนะ หรือข้อคิดเห็นเพ่ือ
เ ป็ น ป ร ะ โ ย ช น์ ใ น ก า ร พั ฒ น า น ค ร ภู เ ก็ ต ส่ ง ม า ไ ด้ ท่ี
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครภูเก็ต มาร่วมกัน
ขบั เคล่ือนนครภเู ก็ต ไปด้วยกนั นะครับ

นายเฉลมิ พร ปิยณรงค์โรจน์

ปลัดเทศบาลนครภูเกต็

ส่ือกลางบอกเลา่ เร่ืองราวดี ๆ จากเทศบาลนครภูเกต็

เจ้าของ เทศบาลนครภเู กต็ เอกสารแจกฟรี
ทปี่ รกึ ษา ปลัดเทศบาลนครภเู กต็
ผลิตโดย งานประชาสัมพันธ์ สมัครสมาชิกได้ที่
กองวชิ าการและแผนงาน งานประชาสัมพันธ์ กองวชิ าการและแผนงาน เทศบาลนครภเู กต็
เทศบาลนครภเู กต็ ๕๒/๑ ถนนนรศิ ร ตำ� บลตลาดใหญ่ อ�ำเภอเมือง จงั หวดั ภเู กต็ ๘๓๐๐๐
โทร ๐ ๗๖๒๑ ๒๑๙๖ โทรสาร ๐ ๗๖๒๑ ๓๓๗๔
ดาวนโ์ หลด E-Book ฟรี www.phuketcity.go.th

นครภเู กต็มมุ มองนกั จัดการเมือง 4 อนตัคลรแักหษง่ ณคว์ทาอ้ มงเถป่นิ็น

นายเฉลมิ พร ปิยณรงค์โรจน์

ปลัดเทศบาลนครภเู กต็

ภูเก็ต นอกจากที่คนรู้จักไข่มุกอันดามันเม็ดน้ีผ่านความงดงามของหาดทราย

สขี าว น�ำ้ ทะเลสีคราม และธรรมชาติท่ีสวยงามแล้ว ภูเก็ต ยังเป็นเมืองที่มีอัตลกั ษณ์
ทางสถาปตั ยกรรมของตกึ รามบา้ นชอ่ ง ทข่ี า้ มผา่ นการเวลากลายมาเปน็ อตั ลกั ษณห์ นงึ่
ทีส่ �ำคญั และยังมีด้านประวัติศาสตร์ มีการผสมผสานทางวฒั นธรรม ขนบธรรมเนยี ม
ประเพณี โดยมกี ารสบื ทอดมรดกวฒั นธรรม อนั ทรงคณุ คา่ จากบรรพบรุ ษุ จนกลายเปน็
มนตเ์ สนห่ ์และเปย่ี มไปดว้ ยความรกั ความภาคภมู ใิ จในถนิ่ เกดิ ทำ� ใหน้ ครภเู กต็ มคี วามงดงาม
ดว้ ยวิถีชีวติ และอัตลักษณข์ องเมอื ง เปน็ ท่ีรจู้ ักของชาวไทยและชาวตา่ งชาติ

5 มมุ มองนักจดั การเมอื ง

นายเฉลิมพร ปยิ ณรงคโ์ รจน์ ปลัดเทศบาล เปน็ การนำ� เสนห่ ข์ องเมืองมาเผยแพร่ สง่ เสรมิ การทอ่ งเทย่ี ว
เชิงวัฒนธรรม ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวอย่าง
นครภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ผู้ต้อง สร้างสรรค์
มนต์เสน่ห์และรู้สึกท่ึงในการอนุรักษ์และฟ้ ืนฟูเมืองเก่าภูเก็ต ความงดงามของอัตลักษณ์ความเป็นตัวตนคนภูเก็ต
ให้กลับมามีชีวติ ชีวาอีกครัง้ เล่าใหฟ้ งั ว่า ก่อเกิดจากความร่วมมือ ร่วมใจของชาวนครภูเก็ตทุกคน
“ภเู กต็ มชี ่อื เสยี งดา้ นการเปน็ เมอื งชายทะเลเมอื งตากอากาศ ท่ีรักและภาคภูมิใจในถิ่นเกิด จนปรากฏในรูปแบบของ
ระดบั โลก ทนี่ กั ทอ่ งเทยี่ วจากทวั่ โลกปรารถนาจะมาเยอื นไขม่ ุก เครือข่ายท่ีร่วมกันอนุรักษ์และพัฒนาย่านการค้าเมืองเก่า
อันดามันแห่งน้ีให้ได้สักคร้ังหน่ึงในชีวิต ซ่ึงหลังหมดยุคทอง ภเู ก็ต อาทิ ชุมชนย่านเมืองเก่าภเู ก็ต (Phuket Old Town)
ของเหมืองแร่ เมืองภูเก็ตก็เข้าสู่ยุคทองของการท่องเท่ียว ที่ช่วยเติมสีสันให้กับการท่องเท่ียวในย่านเมืองเก่า จัดงาน
คนส่วนใหญ่รับรู้และสนใจภูเก็ตเฉพาะการท่องเท่ียวทาง ถนนคนเดินหลาดใหญ่ น�ำชมอาคารสถาปัตยกรรมชิโน -
ธรรมชาติ ชายหาด และทะเล เมืองเกา่ ทเี่ จรญิ สมัยยคุ เหมืองแร่ ยูโรเปียน อาหาร และเคร่ืองแต่งกายท่ีผสมผสานระหว่าง
จึงซบเซา ผู้คนมาภูเก็ตมุ่งแต่จะไปเที่ยวชายหาดและทะเล วัฒนธรรมท่ีหลากหลาย มูลนิธิเมืองเก่าภูเก็ต ส่งเสริม
ปล่อยเมืองเก่าให้เงียบเหงา แต่ด้วยการร่วมแรงร่วมใจของ ให้ย่านการค้าเมืองเก่าภูเก็ต งดงามและทรงคุณค่ามากข้นึ
คนภูเก็ตทุกภาคส่วนที่มองเห็นคุณค่าของสิ่งท่ีเป็นมรดก โดยได้ด�ำเนินการเปิดหง่อคาขี่ เพ่ือให้เกิดช่องทางเดิน
จากบรรพบรุ ษุ ตง้ั แตอ่ ดตี ทง้ั ตกึ รามบา้ นชอ่ งอาหารถน่ิ พน้ื เมอื ง ระหว่างอาคาร ประดับโคมไฟบริเวณถนนถลาง และ
และอัตลักษณ์การแต่งกาย จึงได้ฟ้ ืนฟูและต่อยอด ท�ำให้ เครือข่ายอ่ืนๆ ที่ร่วมส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม
ปจั จุบนั ยา่ นเมืองเกา่ ภเู กต็ กลับมาเปน็ จุดหมายปลายทางของ ผา่ นกจิ กรรมตา่ งๆ อาทิ การจดั งานววิ าหบ์ าบา๋ แบบ กจิ กรรม
นักท่องเที่ยวที่ห้ามพลาดเมื่อมาเยือนภูเก็ต เมืองเก่ากลับมา ทัวร์อ่ิมบุญ : โพถ้องท่องอ๊าม เจี๊ยะฉ่าย เป่งอ๊าน รวมถึง
มีชีวิตชีวาอีกครั้ง สร้างคุณค่าทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม กิจกรรมทางวิชาการ ซ่ึงเป็นส่วนส�ำคัญในการสนับสนุน
และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้เขตเมืองเก่าอย่างมหาศาล การเป็นอัตลักษณแ์ หง่ ความเปน็ ตวั ตนคนภูเกต็ ”
และที่ส�ำคัญอีกอย่างที่มีความโดดเด่น และเป็นที่ช่ืนชมของ
ผู้มาเยือน คือความเป็นระเบียบเรียบร้อยของทางเท้าท่ีไม่มี
หาบเร่แผงลอยมากีดขวางทางเดิน ผู้คนสามารถเดนิ ชมเมือง
ไดอ้ ยา่ งสะดวกและปลอดภยั แตกตา่ งจากเมืองทอ่ งเทีย่ วอื่น ๆ
ในประเทศไทย
นอกจากน้ี เทศบาลนครภเู กต็ ไดน้ ำ� เรอ่ื งราวเกย่ี วกบั อาหาร
อาคาร และอาภรณ์ มรดกทางวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรม
อันทรงคุณค่าของเมืองภูเก็ต มารังสรรค์ให้เป็นที่รู้จักและ
เกิดภาคภูมิใจ รักและห่วงแหนในอัตลักษณ์ความเป็นตัวตน
คนภเู กต็ จนไดร้ บั ประกาศยกยอ่ งเปน็ เมืองสรา้ งสรรคด์ า้ นอาหาร
จากยูเนสโก Phuket Creative City of Gastronomy รวมถงึ

สารบัญ นิตยสาร Thung Ka

ปีที่ ๒ ฉบบั ท่ี ๖ เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๔

๓ บทบรรณาธิการ ๓๕ เคล็ดลับสุขภาพดี
๔ มุมมองนักจัดการเมือง
เช็คอารมณ์ก่อนร่างพัง !
นครภูเก็ต นครแห่งความเป็นอัตลักษณ์ท้องถ่ิน ๕ ทริค คิดบวก+ สร้างความสุขให้ชีวิต
ฝึกพูดให้ชิน ๑๒ ประโยคของคนมีความสุข
เหวน..รอบนคร
เดินเล่นหนุก ๆ ท่ีถนนดีบุก ๓๙ เมืองสีเขียว

เรียนรู้ ปรับตัว รับมือต่อการเปล่ียนแปลง สภาพภูมิอากาศ
๗ มุ่งสู่ “นครคาร์บอนต่�ำ”
๑๑ ต�ำรับภูเก็จ
๔๓ เงินทองของมีค่า
จากต�ำนานห้ามใช้ฟืนไฟ สู่อาหารไหว้วันเฉ่งเบ๋ง
ต�ำรับชาวจีนฮกเก้ียน ท�ำเร่ืองเล่นให้เป็นเงนิ
คลายร้อน ช่ืนใจ สไตล์คนภูเก็ต ผันตัวจากนักจ่าย กลายเป็นนักเก็บ

๔๗ สาระน่ารู้
๑๕ พื้นที่สร้างสรรค์
ความห่วงใยให้ได้กับทุกคน การดูแลผู้สูงอายุช่วงโควิด – ๑๙
นครภูเก็ต Smart Parking “รักใครให้ด่ืมน้�ำ” ประโยชน์ล้นแก้ว ฉายแววสุขภาพดี
พ้ืนท่ีจอดรถยนต์ส�ำหรับเมืองอัจฉริยะ
๕๑ แบบสอบถาม
๕๒ รู้ไว้ใช่ว่า ใส่บ่าแบกหาม

๘๖ ปี เทศบาลนครภูเก็ต จากสุขาภิบาล สู่เทศบาลอยู่เคียงข้าง
ประชาชน

๑๙ พื้นที่แห่งการเรียนรู้ Learning Cities ๕๖
สุขใจ@นครภูเก็ต
เรียนรู้อดีตจากรากเหง้าท่ีพิพิธภัณฑ์ชุมชน สูงวัยอย่างมีคุณค่า (เพราะ) อายุเป็นเพียงตัวเลข
บางเหนียว เมืองตั้งต้นของคนภูเก็ต

๒๓ ๖๐ Think+ คิดบวก
เมืองงามพหุวัฒนธรรม
๓ ศรัทธา ความแตกต่างอย่างสันติในซอยตลิ่งชัน “คัดแยกขยะจากต้นทาง” จุดเร่ิมต้นของการจัดการขยะและ
ดูแลส่ิงแวดล้อมอย่างสมบูรณ์
เริ่มต้นจาก “การเข้าใจตัวตน” สู่การสืบสาน ต่อยอดคุณค่า
วัฒนธรรม ให้เป็นมูลค่าที่กินได้

๒๗ ต้นแบบบันดาลใจ ๖๔

“เผด็จ วุฒิชาญ” ผู้ชุบชีวิตอาคารเก่า สู่พิพิธภัณฑ์ ต้นกล้า
บอกเล่าบ้านเรือนคนภูเก็ต อามานี่ – ดาเนียล ๒ พ่ีน้อง จิตรกรเด็ก ฝีมือชั้นครู
“ดนุชภร ปริธัญ” ลูกจีนบ๊าบ๋าเมืองทุ่งคา ต้นแบบ
สืบสานวัฒนธรรมภูเก็ต

๓๑ เพื่อเมือง...เพื่อคนภูเก็ต

บ้านเร่ิม ชุมชนร่วม กับ “ทีมผู้ก่อการดี” สร้างพ้ืนท่ี
เล่นปลอดภัย ป้องกันเด็กจมน้�ำ

“เดนิ เล่นหนกุ ๆ 7 เหวน...รอบนคร

ทถ่ี นนดบี ุก

ชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ตเป็นท่ีรู้จักของนักท่องเท่ียว
ท้ังชาวไทยและต่างชาติ ท้ังสองฝ่ ังถนนเรียงรายด้วย
สถาปัตยกรรมชิโน – ยูโรเปยี น เป็นเสนห่ ด์ ึงดูดนักทอ่ งเทย่ี ว
ใหม้ าช่ืนชมและเกบ็ ภาพ เม่อื มาถงึ ใจกลางเมืองเกา่ ภเู กต็ แล้ว
หากใครยงั ไม่ไดว้ างแผนวา่ จะเรม่ิ เดนิ ชมเมืองจากจุดไหน เรา

ขอแนะน�ำ “ถนนดบี ุก” ซ่ึงในอดตี เป็นย่านท่อี ยู่อาศยั ของ

คหบดีชาวจีน ที่มาของชื่อถนนดีบุกนั้นมาจากการสร้างข้ึน
ในยุคเหมืองแร่ดบี กุ รุง่ เรืองบนเกาะภเู ก็ต

เหวน...รอบนคร 8

“รืน่ เริง เถลงิ ศก...

ถนนดบี กุ ถนนสายเกา่ แกท่ ม่ี ากดว้ ยเรอ่ื งราวความเปน็ มา ชมความงามสถาปตั ยกรรมชโิ น – ยโู รเปียน

ในอดตี ทย่ี ังคงความสวยงามของสถาปัตยกรรมชิโน - ยูโรเปยี น อาคารสีสันสวยงามและรูปทรงสถาปัตยกรรมแบบ
อันทรงคุณค่าท่ีมีช่ือเสียงแห่งหน่ึงของย่านเมืองเก่าสายน้ี ได้รับ ชิโน - ยูโรเปียน อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของจังหวัด
การส่งเสริมจากจังหวัดภูเก็ตและภาคีที่เก่ียวข้อง ยกข้ึนเป็น ภเู กต็ ทเ่ี ป็นเสน่หด์ ึงดดู นกั ท่องเทย่ี วแวะเวยี นมาถ่ายภาพ
‘ถนนสายวัฒนธรรม’ ผ่านการจัดงาน “Water Festival ๒๐๑๘ เกบ็ ความสวยงามอยบู่ อ่ ยครง้ั ไม่เพยี งแตอ่ าคารบา้ นเรอื น
เทศกาลวิถีน้�ำ...วิถีไทย” ภายใต้แนวคิด “รื่นเริง เถลิงศก...ดีบุก ทยี่ งั มีสภาพสมบรู ณ์ บรเิ วณปลายถนนดบี กุ มี บา้ นหลวง
ช่ืนฉ่ำ� ใจ เดนิ หลาด กนิ ดยี ์ แลอารต์ เก๋ไกส๋ ไตล์บาบ๋า” เพ่ือส่งเสรมิ อ�ำนาจนรารักษ์ คฤหาสน์หลังใหญ่สีเหลืองครีมเก่าแก่
การท่องเท่ียววิถีไทย ด้วยการบอกเล่าความเป็นไทยไปสู่สายตา คฤหาสน์ของหลวงอ�ำนาจนรารักษ์ บุคคลส�ำคัญของ
ระดบั โลก จงั หวดั ภเู กต็ ผเู้ ผยแพรแ่ ละทำ� ใหเ้ กดิ ประเพณถี อื ศลี กนิ ผกั
นอกจากนี้ ถนนดบี กุ ถอื เปน็ จุดหมายทนี่ า่ สนใจของนกั ทอ่ งเทยี่ ว ข้ึนในจงั หวัดภูเก็ต ทย่ี ังคงต้ังสงา่ เผยให้ชมความงดงาม
ตลอดเส้นทางจะได้สัมผัสกับมนต์เสน่ห์ของตึกเก่าโบราณ ลิ้มรส และรุ่งเรืองของบ้านเรือนคนจนี ภูเก็ตเม่ือครัง้ อดตี
อาหารพื้นเมือง และซื้อของฝากทเี่ ปน็ ขนมดัง้ เดมิ ของภเู กต็ ตดิ มือ
กลับบ้าน เตรยี มกล้องให้พร้อม เตรยี มท้องใหว้ ่าง แล้วตามเราไป ชิมอาหารพนื้ เมอื งเลือ่ งชือ่
เทย่ี วถนนดบี ุก ไปดใู ห้รู้ว่าจะหนกุ หนานสักแค่ไหนกนั !
ถ่ายรูปกันเกือบเต็มความจ�ำโทรศัพท์ ถึงเวลาที่
กองทัพต้องเดินด้วยท้อง เวลาที่นักชิมรอคอย เอาใจ
คนอยากลองชิมอาหารพ้ืนเมืองของภูเก็ต ถนนดีบุกมี
ลกเทยี้ น ศนู ยร์ วมอาหารพ้ืนเมือง เปน็ ทร่ี ูจ้ กั กนั ดขี องคน
ภูเก็ต ขายมานานกว่า ๕๐ ปี มีครบท้งั อาหารว่าง คาว และ
หวาน มาร้านนร้ี บั รอง อ่ิม ครบ จบ ในม้ือเดยี ว
มาต่อกันท่ี ‘เดอะฌาร์ม ภูเก็ต’ ร้านอาหารถ่ินภูเก็ต
รสชาตดิ ้งั เดมิ ผ่านการคดั สรรวัตถุดบิ มาอย่างดี การันตี
ด้วยรางวลั ‘บบิ กูรม์ องด’์ จากมิชลินไกดภ์ เู ก็ต โดยได้นำ�
บา้ นโบราณแบบภเู กต็ อายกุ วา่ ๑๐๐ ปี มาดดั แปลงเปน็ รา้ น
อาหาร จำ� ลองบรรยากาศใหค้ วามรูส้ กึ เหมือนการทานขา้ ว
ในบ้านของคนภเู กต็
หรอื จะเปน็ รา้ นกว๋ ยเตยี๋ วดงั้ เดมิ ทขี่ ายมานานกวา่ ๔๓ ปี
อย่างร้านเย็นตาโฟสามพี่น้อง สูตรลับความอร่อยอยู่ท่ี
ซอสตเี่ จยี วหรอื ซอสเยน็ ตาโฟ ไดร้ สชาตทิ เี่ ปน็ เอกลักษณ์
กลมกล่อม และอร่อย พกตังค์มา ๔๐ บาท ก็อ่ิมท้องได้
ถกู ใจคนรักเมนเู ส้นอย่างแนน่ อน
มาภูเก็ตไม่ได้กินโอ้เอ๋วถือว่ามาไม่ถึง โอ้เอ๋ว ถนน
ดบี กุ รา้ นนม้ี ีใหเ้ ลือกหลากหลายแบบ ทง้ั โอ้เอ๋วดง้ั เดมิ ทม่ี ี

9 เหวน...รอบนคร

... แดีบลอกุ าชร่นื ์ตฉเ�่ำกใจ๋ไเกดส๋ินหไตลาลด์บกานิบด๋าีย”์

ถว่ั แดง และยงั มโี อเ้ อว๋ ทป่ี รบั ใหเ้ ขา้ กบั ยคุ สมยั นด้ี ว้ ย อยา่ งโอเ้ อว๋ มีร้านกาแฟให้เลือกมากมาย โดยแต่ละร้านได้ตกแต่งตาม
ใสว่ นุ้ ดำ� ลกู ชิดราดซอสสตรอเบอรร์ หี่ รอื ช็อกโกแลต็ เมนแู นะนำ� สไตล์ตนเอง แต่ยังคงเอกลักษณ์ความเป็นภูเก็ตที่โดดเด่น
คือ โอ้เอ๋วโอดิบและโอ้เอ๋วชาเย็น เป็นขนมดับร้อนท่เี หมาะกับ แตกต่างกันไป เช่น The Shelter Coffee ร้านกาแฟสไตล์
อากาศเมืองไทยมาก ๆ คอฟฟ่ ีบาร์ ท่ีเจ้าของร้านดีกรีแชมป์บาริสต้า Thailand
ปิดท้ายมื้ออาหารด้วยการนั่งจิบกาแฟชิลล์ ๆ ที่ถนนดีบุก National Aeropress

เหวน...รอบนคร 10

ช็อปของฝากจากเจา้ ถน่ิ

ก่อนกลับแวะซ้ือของฝากไปฝากคนท่ีบ้านสักหน่อย
ที่ร้านจ�ำหน่ายสินค้าพ้ืนเมือง มีด้วยกัน ๒ ร้าน ร้านแรก
คือ ร้านอาต๊ักแก ร้านขนมของฝากที่รวมของฝากภูเก็ต
ไว้มากมายให้เลือกซื้อ ทั้งขนมพื้นเมืองภูเก็ตอันเก่า
แก่ยอดนิยม เช่น เต้าส้อ ขนมพริก ขนมป้ ันสิบไส้ปลา
ทองมว้ นตลอดจนของคาวเชน่ น้ำ� พรกิ กงุ้ เสยี บไตปลาแหง้

และ ร้านขนมพื้นเมืองภูเก็ต ต้นต�ำรับขนมผังเป๊ ียะ
ขนมหนา้ แตก ขนมเป๊ ยี ะไสจ้ นั อบั รบั รองวา่ ถกู ใจและถกู ปาก
คนทไี่ ด้รบั อย่างแนน่ อน

เปน็ ไงกนั บา้ งคะตลอดเสน้ ทางบนถนนดบี กุ รายลอ้ มไปดว้ ย
วัฒนธรรมอันกลมกล่อม สถาปัตยกรรมชิโน – ยูโรเปียน
รา้ นอาหาร รา้ นกาแฟ รา้ นขนมหวาน และรา้ นของฝาก รวม
ไปถึงกิจกรรมที่จัดข้ึนในวันสงกรานต์ หากใครได้ไปเที่ยว
ภเู กต็ ลองแวะไปเดนิ ถนนดบี กุ กนั นะคะ รบั ประกนั ความสนกุ
อย่างแน่นอน !

11 ตำ� รบั ภเู กจ็

จากตำ�นานหา้ มใช้ฟืนไฟ

ส่อู าหารไหว้

ตำ�รับชาวจีนฮกเกีย้ น

清明节

“เฉง่ เบง๋ ” วันเซ่นไหว้บรรพบุรุษ ในช่วง

ฤดูใบไม้ผลิของพี่น้องชาวจีน หรือที่หลายคน
คุ้นหูกันในช่ือภาษาจีนแต๋จิ๋วว่า “เช็งเม้ง” ซ่ึงมี
ธรรมเนียมถือปฏิบัติกันมาอย่างยาวนานและ
แตกต่างกันไปตามแต่ละท้องที่แต่ละเช้ือสาย
คนภูเก็ตส่วนใหญ่มีเชื้อสายจีนฮกเกี้ยน การไป
เฉง่ เบง๋ ทส่ี สุ านบางบา้ นยงั คงถอื ปฏบิ ตั โิ ดยการนำ�
“โปะเป้ ีย” อาหารที่มีต�ำนานเรื่องเล่าเกี่ยวโยง
กับเทศกาลนี้ มาเซ่นไหว้บรรพบรุ ุษด้วย

ตำ� รบั ภูเกจ็ 12

“โปะเป้ ีย” อาหารว่างยามบ่ายของคนภูเก็ต ท่ีมีความ โปะเป้ยี

เก่ียวโยงกับต�ำนานความเป็นมาของเทศกาลเฉ่งเบ๋งของชาวจีน อาหารว่างยามบ่ายของคนภเู กต็
ฮกเก้ียน เล่าขานกันมาโดยย่อว่า “ในยุคชุนชิว องค์ชายฉงเอ่อ
แห่งแคว้นจิ้น ได้หนีภัยออกนอกแคว้นเผชิญชีวิตตกระก�ำล�ำบาก
เจ้ียจ่ือทุยขุนนางที่ติดตามดูแลรับใช้จึงได้เชือดเนื้อที่ขาของตน
น�ำมาต้มซุปเป็นอาหารให้องค์ชายเสวยเพ่อื ประทังชีวิต ภายหลัง
เม่ือองค์ชายเสด็จกลับเข้าแคว้นและได้รับการสถาปนาข้ึนเป็น
เจ้าผู้ครองแคว้นนามว่า “จิ้นเหวินกง” และได้ตอบแทนขุนนาง
ทุกคนที่เคยให้ความช่วยเหลือตน จึงได้จัดหาบ้านให้เจ้ียจ่ือทุย
และมารดาให้เข้ามาอยู่อย่างสุขสบายในเมือง แต่ทว่าเจี้ยจ่ือทุย
กลับปฏิเสธ และได้ท�ำการหนีจ้ินเหวินกงหลายคร้ังต่อหลายคร้ัง
เพราะอยากใช้ชีวิตเงียบสงบกับมารดา จ้ินเหวินกงได้คิดแผน
เผาภูเขา โดยหวังว่าเจี้ยจ่ือทุยจะพามารดาออกมาจากป่า และ
จะยอมรับการใช้ชีวิตสุขสบายในเมือง แต่ผลสุดท้ายกลับไม่เป็น
ไปอย่างที่คิด สองแม่ลูกกลับต้องเสียชีวิตในกองเพลิง ซ่ึงอยู่
ในช่วงเวลาของวันเฉง่ เบ๋ง ดังน้นั เพ่ือเป็นการร�ำลึกถึงเจย้ี จ่ือทุย
จ้ินเหวินกงจึงมีค�ำสั่งให้วันนี้ของทุกปี ห้ามไม่ให้มีการก่อไฟ และ
ให้รับประทานแต่อาหารสด ๆ และเย็น ๆ จนกลายเป็นที่มาของ
เมนูอาหาร “โปะเป้ ยี ” ทสี่ ามารถปรุงเก็บไว้และนำ� มาทานเย็น ๆ ได้
ซ่ึงเป็นท่ีนิยมในแถบมณฑลฮกเก้ียนของจีน และเป็นท่ีมาของ
เทศกาลวันกินอาหารเย็น หรือ เทศกาลหานสือเจ๋ียในเมืองจีน
ซ่ึงเปน็ วนั สุกดบิ กอ่ นวันเฉง่ เบ๋ง ๑ วนั ”

13 ตำ� รับภูเก็จ

เน่ืองจากประเพณีของเทศกาลหานสือเจี๋ยต่อเนื่อง ที่ไม่ร้อนในช่วงเทศกาลเฉ่งเบ๋งที่มีมาแต่โบราณ และยังเป็น
ติดต่อกับวันเฉ่งเบ๋ง นานวันเข้าธรรมเนียมปฏิบัติท้ังสองจึงได้ อาหารว่างยามบ่ายเช้ือสายจีนฮกเก้ียนท่ีได้รับความนิยม จนเป็น
รวมเข้าเป็นวันเดียวกัน จากการไหว้ร�ำลึกเจ้ียจ่ือทุยจึงค่อย ๆ อัตลักษณห์ น่ึงของเมนูอาหารด้านความเช่ือท่ีมีเสน่ห์ของท้องถ่นิ
กลายมาเป็นการไปเซ่นไหว้บรรพบุรุษในวันเฉง่ เบ๋งแทน ภู เ ก็ ต ท่ี ส ร้ า ง ช่ื อ เ สี ย ง แ ล ะ ดึ ง ดู ด ใ ห้ นั ก ท่ อ ง เ ท่ี ย ว ท้ั ง ใ น แ ล ะ
“โปะเป้ ีย” จงึ เป็นดั่งเงาสะท้อนของการรับประทานอาหาร ตา่ งประเทศอยากมาลองล้ิมชิมรสกนั

ส่วนผสมไส้โปะเป้ ีย ต�ำรับภูเก็จ

• มันแกวผัด
• ถ่ัวงอกลวก
• ผักกาดหอม
• หมี่หุ้นทอดกรอบ
• กากหมูทุบให้ละเอียด
• หมูแดงหรือกุ้ง (ตามต�ำรับแต่ละบ้าน)

ตำ� รบั ภูเก็จ 14

คลายร้อน! ชนื่ ใจ! สไตล์คนภเู ก็ต

เขา้ สู่ช่วงเดอื นมีนาคม – เมษายน ช่วงเวลา
ที่อากาศร้อนของเมืองภูเก็ต อะไรจะดีไปกว่า
การหาของกินเย็น ๆ มาช่วยคลายร้อน แต่
นอกจากเครอ่ื งดมื่ เยน็ ๆ ไอศกรมี ของหวานตา่ ง ๆ
ที่จะช่วยเพิ่มความสดชื่นได้แล้ว ที่ภูเก็ตยังคง
มีของกินสไตล์ปุ๊นเต่ท่ีนับวันจะหาทานได้ยาก
ท้ังยังมีสรรพคุณช่วยดับกระหายและแก้ร้อนใน
ให้ไดล้ องแวะลิ้มชิมรสกนั อีกดว้ ย

ซงึ้ อว๋ น 霜丸

น้ำ� แขง็ ไสป้ นั เปน็ กอ้ นกลม ราดดว้ ยน้ำ� หวาน
สมัยกอ่ นจะราดดว้ ยน้ำ� เช่ือมและเตมิ สสี ันเพ่อื ใหด้ ู
นา่ ทาน นยิ มทานทั้งแบบใส่ถ้วยและเสียบไม้

เหลง่ เต๋ 凉茶

เคร่ืองด่ืมสูตรเด็ดโบราณจากเมืองจีน
ท�ำมาจากอ้อยด�ำ วัตถุดิบมากด้วยคุณประโยชน์
แก้ร้อนใน แก้อาการกระหายน้�ำ รสชาตหิ วานหอม
ช่ืนใจทั้งแบบร้อนและแบบเย็น มัดใจคนภูเก็ต
มายาวนาน

โอ้เอว๋ 薁蕘

ขนมหวานพ้ืนเมืองภูเก็ต มีต้นต�ำรับมา
จากเมืองจีน ท�ำจากกล้วยน้�ำว้าผสมกับเมล็ดพืช
ชนดิ หน่งึ เม็ดเล็กสีขาว ใส่ถว่ั แดงต้ม เสิรฟ์ พร้อม
น้�ำแข็งไส ราดด้วยน้�ำเช่ือม หรือน้�ำแดงและ
น้ำ� นมแมว ช่วยดับร้อนในยามบา่ ยได้เปน็ อย่างดี

เรยี บเรยี งจากบทสัมภาษณ์ คุณดนุชภร ปรธิ ัญ

15 พน้ื ท่ีสร้างสรรค์
นครภูเกต็ SPamrkairntgพ้ืนทีจ่ อดรถยนตส์ �ำหรับเมืองอัจฉรยิ ะ
ปจั จุบนั ปญั หาพนื้ ทจ่ี อดรถในเขตชมุ ชนเมอื ง เปน็ ปญั หา
ใหญ่ส�ำหรบั ผู้ใช้รถ เพราะพ้ืนทใ่ี นการจอดรถมีจ�ำกดั ทำ� ให้
มีทจี่ อดรถไม่เพียงพอ เกดิ ปญั หาการจอดในพ้ืนทห่ี า้ มจอด
ซ่ึงเป็นสาเหตุส�ำคัญที่ท�ำให้เกิดปัญหาทางด้านการจราจร
ในเขตพ้ืนทชี่ ุมชนเมือง

เทศบาลนครภเู ก็ต มีเป้าหมายในการพัฒนาลานจอดรถ
อัจฉริยะ ตามนโยบายของรัฐบาลที่มีเป้าหมายขับเคลื่อน
เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Digital Economy) โดยจังหวัด
ภูเก็ต ได้ถูกกำ� หนดใหเ้ ปน็ เมือง Smart City หรือเมืองอัจฉรยิ ะ
ตน้ แบบในการบรู ณาการโครงสรา้ งพืน้ ฐาน ขอ้ มูลจากเทคโนโลยี
สารสนเทศ และอินเตอรเ์ น็ตของทกุ ส่ิง (Internet of Things:
IoT) เข้ากัน เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตทุกด้าน และอ�ำนวยความ
สะดวกให้กับประชาชนในเขตเมือง

พ้นื ทส่ี รา้ งสรรค์ 16

จึงเป็นที่น่ายินดี เมื่อกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ การติดตั้งเซนเซอร์ที่จอดรถยนต์ประเภทลานกลางแจ้ง
พลังงาน ส�ำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวง (Outdoor Parking Sensor) เปน็ เทคโนโลยหี น่ึงทจี่ ะช่วยอ�ำนวย
พลังงาน ได้เลือกเทศบาลนครภเู กต็ เปน็ พ้นื ทนี่ ำ� รอ่ งในการดำ� เนนิ ความสะดวกใหก้ บั ประชาชนในจงั หวัดภูเกต็ ในการบรหิ ารจดั การ
โครงการบริหารจัดการพื้นที่จอดรถยนต์ส�ำหรับเมืองอัจฉริยะ พ้ืนท่ีจอดรถยนต์ให้เกิดประสิทธิภาพการใช้งานสูงสุดและเพื่อ
โดยมอบหมายให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองรบั นโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ สามารถลดระยะเวลาหาจุดจอดรถ
เปน็ ผ้ดู ำ� เนนิ การตดิ ตงั้ เซนเซอรท์ จี่ อดรถยนตด์ งั กล่าว เพื่อพัฒนา ประหยัดการใช้พลังงาน และลดมลภาวะที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม
ระบบการจัดการพ้ืนที่การจอดรถและจัดท�ำแอปพลิเคชันพร้อม โดยเฉพาะในช่วงเวลาเรง่ ด่วนทก่ี ารจราจรตดิ ขัด ไม่ต้องเสียเวลา
เซนเซอร์จอดรถอัจฉริยะ รองรับการพัฒนาเมือง Smart City ในการหาท่ีจอดรถ โดยจะมีการติดต้ังเซนเซอร์ท่ีจอดรถยนต์
ภายใต้แนวคดิ การพัฒนา เมืองน่าอยู่ เมืองทันสมัย ใหป้ ระชาชน จำ� นวน ๘๙ ชุด (ช่องจอด) ในเขตเทศบาลนครภูเกต็
ในเมืองมีคณุ ภาพชีวติ ทดี่ ี มีความสุข อย่างยั่งยืน

SPamrkairntg

Outdoor Parking Sensor

ในเขตเทศบาลนครภูเกต็ มีดงั นี้
๑. ลานจอดรถยนตส์ วนเฉลิมพระเกยี รติ ๗๒ พรรษา
มหาราชินี (ลานมังกร) จำ� นวน ๔๐ ชุด
๒. ถนนเยาวราช จำ� นวน ๔๓ ชุด
๓. ถนนถลาง จำ� นวน ๖ ชุด

17 พื้นทสี่ รา้ งสรรค์

งานวจิ ยั และพัฒนาเซนเซอรต์ รวจจุดจอดรถยนต์ เปน็ การ
นำ� เทคโนโลยี Internet of Things หรือ IoT มาประยุกตใ์ ช้ในการ
ตรวจจับว่า “ช่องจอดรถยนต์ว่างหรือไม่” ซ่ึงผู้ใช้รถยนต์ท่ีก�ำลัง
วนหาทจี่ อดสามารถตรวจสอบจำ� นวนพน้ื ทว่ี า่ งไดจ้ ากแอปพลเิ คชัน
บนมือถือ โดยแยกเทคโนโลยีท่ีน�ำมาใช้ตรวจจับช่องจอดรถ
ออกเปน็ ๒ ระบบ ได้แก่
(๑) ที่จอดรถยนต์ประเภทนอกอาคาร
จะใช้ เซนเซอร์ที่ฝังพ้ืนใต้ท่ีจอดรถยนต์

มีหลักการตรวจการเปลี่ยนแปลงของสนาม ได้กว้าง โดยแสดงผลออนไลน์ผ่านทางโมบายล์
แมเ่ หลก็ โลก (Geomagnetics Sensor) สามารถตรวจจบั แอปพลเิ คชันและสามารถรายงานผลสรปุ รายวนั รายเดอื น
รถทมี่ าจอดทบั หรอื มาจอดใกล้ ๆ บรเิ วณทม่ี ีเซนเซอรต์ ดิ ต้งั อยู่ และรายปี การใช้พ้ืนท่ีลานจอดได้ผ่านเว็บไซต์ ท�ำให้
และจะส่งสัญญาณไปยังระบบคลาวดผ์ ่านอินเทอรเ์ น็ต ทราบพิกัดจุดจอดรถท่ีให้บริการ จ�ำนวนท่ีจอดรถท่ีมี
(๒) ทจี่ อดรถยนตป์ ระเภทในอาคาร จะใช้เซนเซอรอ์ ัลตรา สถานะวา่ งดว้ ยสญั ลกั ษณส์ เี ขยี ว คอื วา่ ง และ สแี ดง คอื
โซนคิ ในการตรวจจบั วตั ถทุ ีเ่ ขา้ มายังช่องจอดรถ ซ่ึงกค็ อื รถยนต์ ไม่วา่ ง ซ่งึ กำ� ลงั มกี ารตอ่ ยอดการพฒั นาใหส้ ามารถจอง
นั่นเอง และส่งข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัดส่งไปยังระบบคลาวด์ ล่วงหน้าพ้ืนทจ่ี อดได้ด้วยในอนาคต
เพ่ือเกบ็ ข้อมูลและแสดงผลในแอปพลิเคชันตอ่ ไป
โดยระบบสามารถตรวจสอบสถานการณเ์ ขา้ จอดของรถใน
ลานจอดทใ่ี ช้พลังงานต่ำ� (Low Energy) และกระจายสัญญาณ

พ้ืนท่ีสร้างสรรค์ 18

ผลประหยัดด้านพลังงานเชื้อเพลิง ลานจอดประเภท ๔๕๐.๖๙ ลบ.ซม. ตามล�ำดับ คิดเป็นผลประหยัดหลังจากติดตั้ง
นอกอาคาร (Outdoor Parking) ๓ ลานจอด ได้แก่ ลานจอด ชุดสาธิตทจ่ี อดรถยนตส์ �ำหรับเมืองอัจฉรยิ ะ ร้อยละ ๑๗.๑๕
รถยนต์สวนเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา มหาราชินีหรือ ผลประหยดั ดา้ นไฟฟา้ ลานจอดรถยนตส์ วนเฉลมิ พระเกยี รติ
ล า น มั ง ก ร ถ . ถ ล า ง อ . เ มื อ ง จ . ภู เ ก็ ต จ า ก ก า ร ติ ด ตั้ ง ๗๒ พรรษา มหาราชินี ทำ� มาตรการเปลย่ี นหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์
ชุ ดสาธิตที่จอดรถยนต์ส�ำหรับเมืองอัจฉริยะ มีอัตราการ เปน็ หลอดไฟแอลอีดแี ละตดิ ตงั้ เซนเซอรต์ รวจจบั ความเคลื่อนไหว
ส้ินเปลืองน้�ำมันเช้ือเพลิงก่อนและหลังเฉล่ียต่อคัน ๖๙.๙๘ เพ่ือควบคุมการท�ำงานของหลอดไฟ เกดิ ผลประหยัดร้อยละ ๖๐
และ ๖๗.๓๘ ลบ.ซม./นาที ตามล�ำดับ และมีระยะเวลาของคนขบั
ท่ีใช้ในการหาท่ีจอดรถยนต์ก่อนและหลังเฉล่ียต่อคัน ๙.๕๗ และ การตดิ ตง้ั เซนเซอรท์ จ่ี อดรถยนต์ จะเปน็ การอ�ำนวยความ
๗.๗๑ นาที ตามล�ำดบั คดิ เปน็ การสนิ้ เปลอื งปรมิ าณน้ำ� มันเช้ือเพลงิ สะดวกให้กับประชาชน สามารถทราบว่าทีจ่ อดรถมีทว่ี ่างหรือไม่
ในการขับหาช่องจอดก่อนและหลังเฉล่ียต่อคัน ๕๔๓.๗๒ และ
กอ่ นการเดนิ ทางมาจอด

19 พื้นท่แี หง่ การเรยี นรู้ Learning Cities

“เรียนรู้อดตี

จากรากเหงา้

ทพี่ พิ ธิ ภณั ฑ์

ชมุ ชนบางเหนยี ว

เมืองตั้งต้นของคนภเู ก็ต”

เมอ่ื พดู ถงึ การทอ่ งเทยี่ วเมอื งเกา่ ภเู กต็ สถานทแี่ รก
ที่ ห ล า ย ค น นึ ก ถึ ง ค ง ห นี ไ ม่ พ้ น ไ ป จ า ก แ น ว ตึ ก แ ถ ว
สไตล์ชิโน - ยูโรเปียนในย่านเมืองเก่า ที่เป็นเหมือน
แลนด์มาร์กหลักของการท่องเที่ยวภูเก็ต แต่ก่อนที่
ภูเก็ตจะรุ่งเรืองอย่างเช่นปัจจุบัน คอลัมน์พื้นท่ีแห่ง
การเรียนรู้ Learning Cities จึงขอพามาย้อนอดีต
เปล่ียนบรรยากาศมาท่องเท่ียวเชิงพิพิธภัณฑ์กันท่ี
ชุมชนบางเหนียว ท่องเรื่องราวความเป็นมาของ
ชาวจีนโพ้นทะเลท่ีชุมชนเก่าแก่ เมืองต้ังต้นความ
รุง่ เรอื งของภูเกต็ จนถึงทกุ วนั น้ี

“ชมุ ชนบางเหนยี ว”ชมุ ชนเกา่ แกม่ ากกวา่ ๑๐๐ปี
ของนครภเู กต็ ทมี่ ีเรอื่ งราวประวตั ศิ าสตร์ ความเปน็ มา
วถิ ชี ีวติ ประเพณวี ฒั นธรรม รวมถงึ ภมู ิปญั ญาทอ้ งถนิ่
ที่ถูกผสมผสานและตกทอดมาจนเป็นอัตลักษณ์และ
ความรุ่งเรืองของความเป็นภูเก็ตในปัจจุบัน ได้ถูก
นำ� มาบนั ทกึ เรอื่ งราวไวอ้ ยา่ งครบถว้ นที่ ศนู ยก์ ารเรยี นรู้
ดา้ นการทอ่ งเทยี่ วบรู ณาการเอกลักษณท์ อ้ งถน่ิ หรอื
พิพิธภัณฑ์ชุมชนบางเหนียว พิพิธภัณฑ์ฯ ที่เกิดจาก
ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ร่ ว ม ใ จ ข อ ง โ ร ง เ รี ย น แ ล ะ ค น ใ น ชุ ม ช น
ผ่านการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ทเ่ี กยี่ วขอ้ ง จนเกดิ เปน็ นทิ รรศการทีม่ าจากการคน้ ควา้
และเกบ็ ข้อมูลจากคนในท้องถิน่ เน้นการใหข้ ้อมูลและ
ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้เข้าชม
โดยแบง่ การจดั แสดงออกเปน็ ๘ หอ้ ง ได้แก่

พ้ืนทแ่ี ห่งการเรียนรู้ Learning Cities 20

๑หอ้ งที่ ๔ห้องที่

อะหน่งึ หยนิ เรยี นรูว้ ิถชี ุมชน

นทิ รรศการแสดงแผนทขี่ องชุมชน จำ� ลองวถิ ชี ีวติ การทำ� มาหากนิ ของชาวบา้ นในรูปแบบตา่ ง ๆ
นิทรรศการด่านภาษี ซ่ึงถือว่าเป็นประตูเมืองของภูเก็ตท่ี รบั จา้ งแบกของข้นึ เรอื ขนสนิ คา้ จากเรอื ใหญม่ าทฝ่ี ่ งั การปลกู ผกั
ชาวต่างชาติทุกคนจะต้องเข้ามาที่บางเหนียว เพื่อรายงานตัว การทำ� เหมือง การถบี รถสามล้อ เป็นต้น
กอ่ นเข้าเมือง
นิทรรศการไข่แดง อาหารท้องถ่ินท่ีแสดงถึงภูมิปัญญา จดั แสดงตวั อยา่ งจำ� ลองเหมอื งหาบเหมอื งฉดี และเรอื ขดุ แร่
ชาวบ้านในการประกอบอาชีพและการด�ำรงชีพท่ีประหยัด
อันเป็นที่มาของชื่อ “บางเหนียว” ซ่ึงเพี้ยนมาจากค�ำว่า ๕หอ้ งที่
“บ่างเหลียว” ทแี่ ปลวา่ ตากแห ตากอวน
รนื่ รมยแ์ หล่งบนั เทงิ
๒หอ้ งที่
น�ำเสนอแหล่งบันเทิงของชาวบางเหนียวหลังจากการ
ถน่ิ ฐานบ้านบางเหนยี ว ทำ� งานหนกั ในรูปแบบภาพจำ� ลองสามมิติ

วีดิทัศน์น�ำเสนอเรื่องการเดินทางของบรรพบุรุษที่เดินทาง ๖ ๗หอ้ งที่ และห้องที่
ด้วยความยากล�ำบากจากเมืองจีน และได้น�ำเอาวัฒนธรรม
จากประเทศตา่ ง ๆ ทแี่ วะผา่ นมาสรา้ งเปน็ อตั ลักษณเ์ ปน็ ลกั ษณะ พลังศรทั ธา
เฉพาะของชาวภูเก็ต
(ศาลเจา้ พอ้ ตอ่ กง๊ และศาลเจา้ บางเหนยี ว)
จัดแสดงหุ่นจ�ำลองของชาวประมง จ�ำลองความเป็นอยู่
ของชุมชนบางเหนยี วในอดตี นำ� เสนอเรอ่ื งราวความเช่ือ พลังศรทั ธา และพธิ กี รรมสำ� คญั
ต่าง ๆ เช่น ประเพณพี ้อตอ่ ประเพณถี ือศลี กนิ ผัก
๓หอ้ งที่
๘ห้องที่
เลิศรสอาหารทอ้ งถน่ิ
วิวฒั นาการชุมชนบางเหนยี ว
จำ� ลองบรรยากาศการตกแตง่ คล้ายบา้ นของชาวบางเหนยี ว
จ�ำลองโต๊ะกินข้าวที่จัดแสดงอาหารของคนบางเหนียว (อุโมงค์ ๓ ยุค)
พร้อมบอกวัตถุดิบและข้ันตอนการท�ำ ซ่ึงล้วนแล้วแต่เป็น
อาหารจนี ทผี่ สมกบั ความเป็นท้องถน่ิ จดั แสดงผ่านอุโมงคภ์ าพเร่อื งราวต้งั แต่อดตี จนถึงปัจจุบัน
ของชุมชนบางเหนียว ให้เห็นความเป็นไปท่ีเกิดข้ึนอย่าง
ต่อเน่อื งต้งั แตบ่ รรพบรุ ุษรุ่นแรก ถา่ ยทอดประเพณวี ัฒนธรรม
ของชุมชนส่งตอ่ รุ่นสู่รุ่น

21 พ้ืนท่แี หง่ การเรียนรู้ Learning Cities

พพิ ธิ ภณั ฑช์ มุ ชนบา้ นบางเหนยี ว “พิพิธภัณฑ์ชุมชนบ้านบางเหนียว เป็นหน่ึงพิพิธภัณฑ์ที่ได้รับ
เป็นพิพิธภัณฑ์ในสถานศึกษา การประกาศสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) ว่าเป็น
ทสี่ มบูรณ์ทสี่ ุดในประเทศไทย พิพิธภัณฑ์ในสถานศึกษาที่สมบูรณ์ท่ีสุดในประเทศไทย บอกเล่า
เร่ืองราวประวัติความเป็นมาของบรรพบุรุษที่อพยพมาจากเมืองจีน
การตั้งรกรากของชุมชน วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ
การประกอบอาชีพ และวิวัฒนาการมาจนถึงปัจจุบัน ซ่ึงนับเป็น
พพิ ธิ ภณั ฑท์ บี่ นั ทกึ เรอ่ื งราวความเปน็ มาของชุมชนบางเหนยี วไดอ้ ยา่ ง
ครบถว้ นและสมบรู ณ์ สามารถใช้เปน็ สถานทอี่ า้ งองิ ในการสบื คน้ ขอ้ มลู ได้
และในสว่ นของการใหค้ วามรู้ พพิ ธิ ภณั ฑฯ์ เปดิ บรกิ ารใหค้ วามรูแ้ กบ่ คุ คล
ทั่วไป นักท่องเที่ยว รวมถึงคณะศกึ ษาดูงาน โดยเรามี ‘เจ้าบ้านน้อย’
ซ่ึงเป็นนักเรียนและเยาวชนบ้านบางเหนียว เป็นผู้น�ำชมและถ่ายทอด
เร่ืองราว ได้ท้ัง ๓ ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ
ซง่ึ สามารถนำ� ชมและใหข้ อ้ มลู ตา่ ง ๆ ไดเ้ ปน็ อยา่ งดีสดุ ทา้ ยน้ี ผอ.ขอเชญิ ชวน
ผู้ท่ีสนใจอยากทราบถึงเรื่องราวของคนภูเก็ตเชื้อสายจีน ว่ามีวิถีชีวิต
แ ล ะ วิ วั ฒ น า ก า ร ท า ง สั ง ค ม จ า ก อ ดี ต จ น ถึ ง ปั จ จุ บั น เ ป็ น ม า อ ย่ า ง ไ ร
สามารถตดิ ต่อขอเข้าชมได้ทโ่ี รงเรยี นเทศบาลบ้านบางเหนยี วค่ะ”

ดร.ปญั จาภรณ ์ ตนั ทนสิ

ผู้อ�ำนวยการโรงเรยี นเทศบาลบา้ นบางเหนียว

พ้นื ทแ่ี หง่ การเรยี นรู้ Learning Cities 22

“เจ้าบ้านนอ้ ย”
ตน้ กล้าสานตอ่ วัฒนธรรม

หนเู ปน็ เจ้าบ้านน้อย พาน�ำชมห้องท่ี ๑ และ ๒ เผยแพร่
เป็นภาษาไทยค่ะ ด้วยความท่ีเป็นลูกหลานชาว
บางเหนียว มีความภูมิใจมากค่ะท่ีได้เป็นส่วนหน่ึง
ในการร่วมสืบสาน และถ่ายทอดเรื่องราวของคน
บางเหนียวให้เป็นที่รู้จักมากข้ึน ท�ำให้ภูเก็ตของเรา
มีช่ือเสียงเพ่ิมมากข้นึ คะ่

เจ้าบา้ นนอ้ ย “เบล - เพ็ญณภา จิราสิต”
นักเรยี นชั้นประถมศกึ ษาปีที่ ๖

หนเู รมิ่ เป็นเจ้าบ้านน้อยตั้งแตช่ ั้น ป.๒ คะ่ พาน�ำชม
หอ้ งท่ี ๔ กับ ๕ เผยแพรเ่ ป็นภาษาไทย และห้องที่ ๖
เผยแพรเ่ ปน็ ภาษาองั กฤษคะ่ หนมู คี วามภมู ใิ จทไ่ี ดม้ า
ท�ำหน้าท่ตี รงนี้ ได้รู้เร่ืองราวเก่า ๆ ของบางเหนียว
จึงอยากเผยแพร่ต่อให้หลายคนได้รู้จัก และ
อยากฝึกฝนรุ่นน้ องให้มาร่วมสื บทอดความ
ภาคภูมิใจนต้ี อ่ ไปคะ่

เจ้าบ้านน้อย “เอย - จิรชั ญา ชอบด”ี

นักเรยี นชั้นประถมศกึ ษาปที ่ี ๕

ด้วยความที่เป็นลูกหลานชาวจีน และชื่นชอบในเรื่อง
ประเพณีวฒั นธรรมหนจู งึ ไดร้ บั หนา้ ทเี่ ปน็ เจา้ บา้ นนอ้ ย
น�ำชมหอ้ งท่ี ๗ คะ่ เผยแพรเ่ ปน็ ภาษาอังกฤษ รวมถึง
ช่วยดูแลน้องเจา้ บ้านน้อยในหอ้ งอ่ืน ๆ ด้วยคะ่ ซ่ึงหนู
ตั้งใจว่าจะอนุรักษ์ รักษาประเพณีวัฒนธรรมต่อไป
และจะฝึกฝนรุ่นน้องให้เป็นเจ้าบ้านน้อย เพื่อร่วม
สืบทอดเร่อื งราวบ้านบางเหนยี วต่อไปค่ะ

เจ้าบา้ นน้อย “ซินเธีย - พัทธ์ธีรา โรจนะเทพประสิทธ์ิ”
นักเรยี นชั้นประถมศกึ ษาปที ่ี ๕

โรงเรียนเทศบาลบา้ นบางเหนียว วนั จนั ทร ์ - วนั ศุกร์ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. หากตอ้ งการเข้าชมเปน็ หม่คู ณะ
๔๕๐/๒ ต.ตลาดเหนอื อ.เมอื งภูเกต็ วันเสาร์ - วนั อาทติ ย์ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.
ปดิ ในวันหยดุ นักขัตฤกษ์ ตดิ ตอ่ ลว่ งหน้าท่ี
จ.ภูเก็ต ๘๓๐๐๐
๐ ๗๖๒๑ ๑๔๖๓

23 เมืองงามพหวุ ฒั นธรรม

๓ ศรทั ธา ความแตกตา่ งอย่างสันติ

ในซอยตล่ิงชัน

ซอยตลิ่งชัน ซอยเล็ก ๆ ทา่ มกลางความทนั สมัย

ขา้ งวงเวยี นสรุ นิ ทร์ ทย่ี งั คงมนตข์ ลงั ในศรทั ธาและความสวยงาม
ในวิถีชีวิตที่แตกต่างกันของผู้คน เป็นที่อยู่อาศัยของผู้คน
มาจากหลากหลายตา่ งท่ี ต่างเช้ือชาติ ต่างวัฒนธรรม และ
ตา่ งศาสนาแตส่ ามารถอยรู่ ว่ มกนั ไดอ้ ยา่ งสนั ติประกอบไปดว้ ย
ศาสนสถาน ๓ แห่ง คือ “ศาลเจ้าฮกหงวนกง้ ” ศาลเจ้าจีน
ของศาสนาพุทธ “มัสยดิ ยาเม๊ียะ” มัสยดิ ของศาสนาอิสลาม
และ“วดั แมพ่ ระรบั เกยี รตยิ กขน้ึ สวรรค”์ วดั ของศาสนาครสิ ต์
นกิ ายโรมันคาทอลกิ ทตี่ ง้ั อยเู่ รยี งกนั เปน็ ล�ำดบั ตลอดเสน้ ทาง
ถนนในซอยตล่ิงชัน ซ่ึงเป็นข้อยืนยันในความต่างศาสนา
และเปน็ ความสวยงามทสี่ ามารถอยรู่ ว่ มกนั ไดโ้ ดยปราศจาก
ความขดั แย้งบนถนนในซอยแหง่ ศรัทธาสายน้ี

เมอื งงามพหุวัฒนธรรม 24 “ศาลเจ้าฮกหงวนกง้ ” หรือ “จอซู้ก๋งอ่�ำ”

“ศาลเจา้ ฮกหงวนกง้ ” ศาลเจ้าเล็ก ๆ ต้ังอยู่ต้นซอยตล่ิงชัน ถือเป็นวัดในศาสนา
พนื้ ท่ศี รัทธาของชาวไทยเชอ้ื สายจนี พุทธ นกิ ายมหายาน มี “พระจอ้ ซือก้ง” เปน็ องคพ์ ระประจ�ำ
ศาลเจ้า ซ่ึงเป็นพระท่ชี าวไทยเช้ือสายจนี ภูเก็ต ขนานนาม
ท่านว่า “พระหมอ” เป็นท่ีพ่ึงทางใจในเร่ืองโรคภัยไข้เจ็บ
จากเอกสารและค�ำบอกเล่า สันนิษฐานได้ว่าศาลเจ้าแหง่ นี้
มคี วามเกา่ แกเ่ ปน็ อนั ดบั ตน้ ๆของเมอื งภเู กต็ มอี ายไุ ม่ต่ำ� กวา่
๑๕๐ ปี ทีต่ ้ังศาลเจ้าในปจั จุบัน เปน็ ศาลเจ้าทส่ี ร้างข้นึ ใหม่
ในชว่ งรชั กาลที่๖พ.ศ.๒๔๖๘โดยขนุ ชนานเิ ทศ(ตนั เซยี วเซอะ)
และหลวงอร่ามสาครเขตร์ โดยก่อนหน้านี้ ศาลเจ้าแห่งนี้
ได้ย้ายที่ตั้งมาแล้วถึง ๓ ครั้ง คร้ังแรกสุดตามบันทึกของ
ขุนชนานิเทศ กล่าวว่าเดิมเป็น “ตึกศาลเจ้าจีนโรงใหญ่
เรยี กวา่ จอซกู้ ง๋ อ่ำ� ตง้ั อยใู่ นหมบู่ า้ นบางเหนยี วเหนอื ”ซ่งึ ตอ่ มา
ไดม้ ีการสมั ปทานทดี่ นิ ดงั กล่าวในการท�ำเหมืองแร่ จงึ ไดม้ า
“ปลกู โรงจากไวร้ ูปจอซกู้ ง๋ อ่ำ� ชั่วคราวทใ่ี กลส้ ะพานพระอรา่ ม”
ก่อนเกิดไฟไหม้และย้ายไปยังศาลเจ้าปุดจ้อและมาอยู่
ต้นซอยตล่ิงชันในปัจจุบัน

“ตระกลู โก เปน็ ตระกลู ทดี่ แู ลศาลเจา้ ตงั้ แตย่ า้ ยมาทซี่ อยตลิ่งชัน
โกอยู่และเติบโตท่ีนี่มาต้ังแต่เด็ก ทุกศาสนาเราอยู่ร่วมกัน
เหมือนพ่ีน้อง ใครผ่านไป ผ่านมา เห็นหน้าก็รู้จักกันหมด
ไม่มีความขดั แย้งเร่ืองศาสนา เราให้เกยี รตใิ นความศรัทธาและ
พิธีกรรมของกันและกัน”

นายวเิ ชียร แซ่เกอะ
ประธานศาลเจา้ ฮกหงวนกัง

“มัสยิดยาเมี๊ยะ” 25 เมืองงามพหวุ ัฒนธรรม
มสั ยดิ เกา่ แก่ หน่งึ เดยี วกลางเมืองภูเกต็
“มัสยิดยาเมี๊ยะ” หรือ “มัสยิดตลิ่งชัน”

สถานทป่ี ระกอบพธิ กี รรมทางศาสนาของพน่ี อ้ งมุสลมิ คำ� วา่
ยาเม๊ียะ มาจากภาษาอาหรบั แปลว่า ศนู ยร์ วม หรอื แหล่ง
ชุมนมุ เดมิ ทมี ัสยดิ ยาเม๊ียะ ตงั้ อยบู่ รเิ วณใกล้กบั พพิ ธิ ภณั ฑ์
ตราไปรษณียากรภูเก็ต แต่ด้วยมีการขอใช้พ้ืนท่ี มัสยิดฯ
จึงได้ย้ายมาต้ังท่ีซอยตลิ่งชัน โดยสันนิษฐานว่าสร้างเม่ือ
๑๐๐ กวา่ ปที แี่ ล้ว เดมิ เปน็ อาคารไม้ ซ่งึ ประชาชนตา่ งศาสนา
ได้ร่วมใจกันบริจาคที่ดินและเงินส�ำหรับก่อสร้าง มีการ
บูรณะและขยายอาคารมัสยิดท้ังหมด ๓ คร้ัง โดยครั้ง
สดุ ทา้ ยไดร้ บั เงนิ บรจิ าคจำ� นวน ๑๐ ลา้ นบาท จากแรงศรทั ธา
ของพ่อค้าชาวซาอุดีอาระเบีย จึงได้เป็นอาคารมัสยิด
ทม่ี ีความรม่ ร่ืน งดงาม และเปน็ ศนู ยร์ วมของพี่น้องมุสลิม
ท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติ ต่างแวะเวียนกันมาละหมาด
และประกอบพิธีทางศาสนากนั ทม่ี ัสยดิ ยาเม๊ียะแหง่ น้ี

“มัสยิดฯ ถือเป็นศาสนสถานแห่งแรกที่ต้ังข้ึนในซอยตลิ่งชัน
ตง้ั อยู่ใจกลางซอย ตดิ กับสุสานของศาสนาครสิ ต์ และใกล้กับ
ศาลเจ้าของชาวไทยเชื้อสายจีน เราอยู่ร่วมกันเหมือนญาติ
พ่ีน้อง ไม่ได้แบ่งแยก เอ้ือเฟ้ ือเผ่ือแผ่กัน ตอนท่ีวัดคริสต์
ตีระฆัง ศาลเจ้าจีนจุดประทัด หรือมัสยิดเปิดเสียงอาซาน
เราก็เคารพในศรัทธาของกันและกัน ไม่มีปัญหา ไม่มี
ความแตกแยก”

นายอันสอรี มังสุรยี ์
โตะ๊ อิหม่าม มัสยดิ ยาเม๊ียะ

เมืองงามพหุวัฒนธรรม 26

“วัดแมพ่ ระรบั เกยี รตยิ กขึ้นสวรรค์”
ศูนย์รวมจิตใจของครสิ ตชน

“วดั แมพ่ ระรบั เกยี รตยิ กขน้ึ สวรรค”์

วัดในศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก ถือเป็นวัดคริสต์
เกา่ แกข่ องภาคใตแ้ ละเปน็ วดั ครสิ ตแ์ หง่ แรกของจงั หวดั ภเู กต็
เกิดจากความต้องการรวบรวมคริสตชนในจังหวัดภูเก็ต
ท่ียังคงหลงเหลือจากการหนีภัยสงครามระหว่างสยาม
กับพม่า เม่ือปี ๒๓๕๒ โดยในปี ๒๔๙๕ ได้มีการใช้วัดน้อย
ทอ่ี ยใู่ นบา้ นตลงิ่ ชันของขนุ แถลงภาษา เปน็ สถานทปี่ ระกอบ
พิธีมิสซา โดยใช้ช่ือว่า “วัดนักบุญปรังซิสเซเวียร์” ต่อมา
จึงได้มีการซ้ือที่ดินเพ่ือก่อสร้างวัด และได้เปล่ียนช่ือวัด
มาเป็น “วัดแม่พระรับเกียรติยกข้ึนสวรรค์” ในปี ๒๕๐๔
เน่ืองจากค้นพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์ว่า เดิมที
ตวั เมอื งภเู กต็ เคยมวี ดั คาทอลกิ อยู่๓แหง่ โดยมวี ดั แมพ่ ระรบั
เกยี รตยิ กข้ึนสวรรค์ เป็นวัดทใ่ี หญแ่ ละมีผู้ศรัทธามากทส่ี ุด
แต่ได้ถูกท�ำลายลงภายหลังสิ้นสุดสงคราม ปัจจุบันวัด
แม่พระรับเกียรติยกข้ึนสวรรค์ เป็นศูนย์รวมจิตใจของ
คริสตชนในจังหวัดภูเก็ต และยังมีบรรดานักท่องเท่ียว
ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาร่วมประกอบพิธีทาง
ศาสนาในทุกวันอาทติ ย์

“การอยรู่ ว่ มกนั เราเขา้ ใจวา่ แตล่ ะศาสนามีความเหมาะสมกบั แตล่ ะคน
คือ เป็นการดีจะส่งเสริมให้แต่ละคนยึดม่ันในหลักของตัวเอง
แต่ของเราคาทอลิก เราก็ถือแบบคาทอลิก ของพุทธเราก็สนับสนุน
ให้เขาถือแบบของพุทธ มุสลิมเราก็สนับสนุนตามรูปแบบของเขา
ซ่ึงทผ่ี า่ นมาเรา ๓ ศาสนา ไม่มีปญั หาเรือ่ งการขดั แยง้ กนั เราอยอู่ ยา่ ง
เข้าใจซ่ึงกนั และกนั ”

บาทหลวงเปาโล กฤตภาส จูมจนั ทร์
เจา้ อาวาสวัดพระแม่รับเกยี รตยิ กข้นึ สวรรค์

“เผด็จ วุฒชิ าญ”27 ตน้ แบบบนั ดาลใจ
ผู้ชบุ ชีวิตอาคารเกา่ ส่พู พิ ิธภัณฑ์
บอกเลา่ บ้านเรอื นคนภูเกต็

หากใครไดเ้ ดนิ ชมอาคารบา้ นเรอื นในยา่ นเมอื งเกา่ ถนนถลาง
คงเคยไดส้ ะดดุ ตากบั อาคารสเี หลืองนวล ตกแตง่ ดว้ ยอักษรจนี
สีทองขนาดใหญ่ที่เสริมความเข้มขลังด้วยประตูและกรอบ
หน้าต่างไม้สีด�ำเดินลายสีทอง ตัดสีด้วยบานหน้าต่างสีฟ้า
ของด้านบนตัวอาคาร ท่ีสวยงาม สมบูรณ์ และต้ังเด่นเป็นสง่า
กลางถนนถลาง หรอื ทรี่ ูจ้ กั กนั ในชื่อ หวู แกลเลอรี แอนด์ บตู กิ โฮเทล
(Woo Gallery & Boutique Hotel) โรงแรมและพิพิธภัณฑ์
ทท่ี รงคณุ คา่ ดว้ ยสถาปตั ยกรรมแบบชโิ น–ยโู รเปยี นแบบดงั้ เดมิ
และร่วมสมัย

ตน้ แบบบันดาลใจ 28

เผด็จ วุฒิชาญ ทายาทรุ่นที่ ๓ ของตระกูลหวู Moh Seng Historic House Museum Phuket พิพิธภัณฑ์
มีชีวิต ท่ีไม่มีตัวหนังสือให้ผู้เข้าชมอ่าน แต่เรามีคนบรรยาย
ผู้ชุบชีวิตอาคารเก่าอายุกว่า ๑๐๐ ปีหลังนี้ ได้เล่าถึงความ ให้ผู้เข้าชมได้รับรู้เร่ืองราวความเป็นมาของบ้าน การอนุรักษ์
ตั้งใจในการบูรณะและอนุรักษ์อาคารหลังนี้ให้ฟังว่า “อาคาร และประวตั ศิ าสตรข์ องส่ิงของเคร่อื งใช้ตา่ ง ๆ ทน่ี �ำมาจดั แสดง
Woo Gallery ฝ่ ังถนนถลางหลังน้ี เดิมคือ “ร้านหม่อเส้ง ซ่ึงเราพยายามอนรุ กั ษ์ เกบ็ รกั ษา และถ่ายทอดส่ิงทไี่ ด้ผ่านมา
แอนด์โก” เป็นร้านจัดจ�ำหน่ายนาฬิกาและเคร่ืองใช้ในบ้าน ของบ้านหลังน้ีและสถาปัตยกรรมชิโน - ยูโรเปียนของภูเก็ต
ของคุณปู่ โดยมีหน้าร้านอยู่บนฝ่ ังถนนถลาง ส่วนบ้านที่อยู่ ไม่ใหส้ ูญหายไปในกาลเวลา”
อาศยั นน้ั ตง้ั อยบู่ นพน้ื ทเี่ ดยี วกนั มีหลังบา้ นอยบู่ นฝ่ งั ถนนพงั งา
พ้ืนทเี่ ดมิ จงึ เปน็ รา้ นและบา้ นทีอ่ ยรู่ ว่ มกนั และเชื่อมถนน ๒ สาย
ไว้ด้วยกัน คั่นพ้ืนที่ด้วยฉิ่มแจ้ หรือลานระบายน้�ำและลานโล่ง
ซ่ึงเป็นบ้านท่ีคุณพ่อของผมรักและผูกพันจึงได้ฝากให้ผมช่วย
ดแู ลอาคารบา้ นหลงั นต้ี อ่ ไป ดว้ ยตวั อาคารทเี่ ปน็ สถาปตั ยกรรม
แบบชิโน – ยโู รเปยี นทคี่ อ่ นขา้ งสมบรู ณแ์ บบ โครงสรา้ งภายใน
ยังคงเป็นรูปแบบดังเดิม ซ่ึงแตกต่างจากอาคารหลังอื่นใน
ยา่ นเมืองเกา่ ทภ่ี ายนอกยงั คงรูปแบบเดมิ อยู่ แตภ่ ายในอาคาร
ได้ถูกปรับเปล่ียนไปตามการใช้งาน หากไม่ได้รับอนุรักษ์และ
รักษาไว้ก็จะคอ่ ย ๆ หายไปตามกาลเวลา
ในการบรู ณะอาคาร เราไดย้ ดึ โครงสรา้ งเดมิ ของอาคารไว้
โดยใช้วัสดุสมัยใหม่เพื่อเสริมความแข็งแรงของตัวอาคาร
ส่วนการตกแต่งภายใน ผมท�ำการตกแต่งให้ใกล้เคียงของเดิม
มากที่สุด ทั้งลายกระเบ้ือง สี หรือลวดลายอาคารต่าง ๆ
โดยฟ้ ืนฟูสภาพให้กลับมามีความแข็งแรง มีชีวิต และน�ำกลับ
มาต่อยอดให้เกิดประโยชน์ได้ และเพื่อให้มีรายได้เข้ามาบ�ำรุง
รักษาอาคารหลังนี้ต่อไป จึงเป็นที่มาของการปรับปรุงอาคาร
ฝ่ ังถนนพังงา ให้เป็น Woo Gallery & Boutique Hotel
โรงแรมขนาด ๑๒ ห้อง ตกแต่งรูปแบบโมเดิร์นแต่คง
กล่ินอายของวัฒนธรรมบาบ๋า และฝ่ ังถนนถลาง ให้เป็น

29 ต้นแบบบันดาลใจ

“ดนชุ ภร ปรธิ ญั ”

ลูกจีนบาบ๋าเมอื งทุ่งคา

ตน้ แบบสบื สานวัฒนธรรมภเู กต็

วัฒนธรรมบาบ๋าภูเก็ต เป็นผลผลิตอันทรงคุณค่า
ท่ีเกิดจากการหลอมรวมทางพหุวัฒนธรรม ท้ังจีน
มลายู ไทยใต้ เป็นต้น จนกลายเป็นอัตลักษณ์ประจ�ำ
ท้องถน่ิ สะท้อนออกมาในรูปแบบของวถิ ชี ีวติ ประเพณี
ความเช่ือ อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม และสถาปัตยกรรม
เ ป ล่ ง ป ร ะ ก า ย ผ่ า น ก า ล เ ว ล า จ น เ ป็ น ไ ข่ มุ ก เ ม็ ด ง า ม
แหง่ ท้องทะเลอันดามัน

ตน้ แบบบันดาลใจ 30

ดนุชภร ปริธัญ ลูกหลานชาวจีนบาบ๋าภูเก็ต

คนรุ่นใหม่ ผู้เป็นก�ำลังส�ำคัญในการร่วมสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณภี เู กต็ ไดเ้ ล่าถงึ จุดเรม่ิ ตน้ ของการทำ� งานเพอ่ื ตอบแทน
บุญคุณแผ่นดินบ้านเกิดให้ฟังว่า “ผมเกิดในครอบครัวคนจีน
ภูเก็ต ทันเห็นยุคสมัยท่ีอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่ จึงเติบโต
และซมึ ซบั วถิ ชี ีวติ สงั คมชาวจนี ภเู กต็ มาตงั้ แตว่ ยั เดก็ ทงั้ ในเรอื่ ง
ของพิธีกรรม ข้าวของเคร่ืองใช้ และอาหารในช่วงเทศกาล
ต่าง ๆ ภายหลังได้มีโอกาสไปศกึ ษาต่อท่กี รุงปักก่ิง ด้านภาษา
และวัฒนธรรมจีน ท�ำให้มีความเข้าใจและเป็นการต่อยอด
ในเร่ืองวัฒนธรรมจนี เพิ่มมากข้นึ ” ในปีพ.ศ. ๒๕๕๖ ได้มีโอกาส
เข้ามาช่ วยงานเขียนพู่กันจีนในต�ำแหน่งอาลักษณ์ของ
ศาลเจา้ จุย้ ตยุ่ เตา้ โบเ้ กง้ จงึ เปน็ จุดเรม่ิ ตน้ ของบทบาทการทำ� งาน
ด้านวัฒนธรรมจีนภูเก็ตอย่างเป็นทางการ นอกจากน้ียังด�ำรง
ตำ� แหนง่ ทเ่ี กย่ี วขอ้ งกบั การอนรุ กั ษส์ บื สานวฒั นธรรมประเพณี
ท้องถ่ินภูเก็ตอีกมากมาย เช่น กรรมการมูลนิธิภูเก็ตเมืองเก่า
ที่ปรึกษาฝ่ายพิธีการสมาคมเพอรานากันประเทศไทย ดูแล
ในส่วนพิธีการไหว้ฟ้าดินและการจดทะเบียนสมรสจีนของ
งานวิวาห์บาบ๋า กรรมการฝ่ายวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม
ภูเก็ต ของชมรมภูเก็ตอาหารสร้างสรรค์ Phuket Creative
City of Gastronomy by UNESCO
มีค�ำจีนกล่าวว่า “ดื่มน้�ำอย่าลืมนึกถึงต้นน้�ำ” ในวันที่โลก
กำ� ลงั หมุนไปขา้ งหนา้ อยา่ งรวดเรว็ อยา่ ลมื ขอบคณุ อดตี ทด่ี งี าม
ที่น�ำพาเรามาจนถึงทุกวันน้ี มนต์เสน่ห์ของวัฒนธรรมภูเก็ต
เกดิ จากการผสมผสานอยา่ งกลมกล่อมจากหลากหลายเชื้อชาติ
แฝงไปด้วยความงดงามอันน่าหลงใหลและความหมายมงคล
แสนลึกซ้ึงจนน่าค้นหา ในฐานะลูกหลานชาวจีนภูเก็ตผมรู้สึก
ภาคภูมิใจและมีความสุขท่ีได้เป็นส่วนหน่ึงในการร่วมสืบสาน
และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของบ้านเกิด
และจะด�ำรงรักษาไว้ซ่ึงรากฐานแห่งชาติพันธุ์แก่คนรุ่นหลัง
ให้คงอยู่สืบไปตราบนานเท่านาน

31 เพ่อื เมือง เพ่อื คนภเู กต็

ทีมผูก้ อ่ การดีรางวลั ชนะเลศิ ระดับประเทศ

บา้ นเริ่ม ชมุ ชนรว่ ม

สร้างพ้ืนทเี่ ลน่ ปลอดภยั

ปอ้ งกนั เด็กจมน�ำ้

การจมน้�ำเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหน่ึงของเด็กไทยอายุต่�ำ
กวา่ ๑๕ ปี ในช่วง ๑๐ ปที ีผ่ ่านมาเดก็ ไทยอายุต่ำ� กวา่ ๑๕ ปี เสียชีวติ จาก
การจมน้ำ� ไปแล้วกวา่ ๑๒,๐๐๐ คน โดยในปี ๒๕๕๗ จงั หวดั ภูเกต็ ถูกจดั
อันดบั เปน็ พน้ื ทท่ี มี่ ีอัตราการเสยี ชีวติ จากการจมน้ำ� ของเดก็ ต่ำ� กวา่ ๑๕ ปี
สูงสุดเป็นอันดับท่ี ๕ ของประเทศ และในปี ๒๕๕๙ ถูกก�ำหนดให้เป็น
พน้ื ทส่ี แี ดงทม่ี ีความเสย่ี งมาก และเม่ือวเิ คราะหพ์ น้ื ทเ่ี สย่ี งเปน็ รายอำ� เภอ
พบวา่ ปญั หาเสยี ชีวติ จากการจมน้ำ� สว่ นใหญเ่ กดิ ข้นึ ในพน้ื ทอ่ี ำ� เภอเมือง
ภูเก็ต

เพื่อเมอื ง เพอ่ื คนภเู ก็ต 32

เทศบาลนครภูเก็ต ตระหนกั ถึงความส�ำคัญ
ของการป้องกันการจมน้�ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในกลุ่มเดก็ เล็กและเดก็ วยั เรยี น และเพ่อื ปอ้ งกนั
ไม่ให้เกิดการสูญเสียบุตรหลานอันเป็นที่รัก
ของทุกครอบครัว จึงได้ด�ำเนินการป้องกันการ
จมน้�ำในเขตพ้ืนที่ ต�ำบลตลาดใหญ่และต�ำบล
ตลาดเหนือ โดยใช้กลยุทธ์ผู้ก่อการดี (Merit
Maker) เพื่อให้เกิดการด�ำเนินงานป้องกันการ
จมน้�ำครอบคลุมทุกมาตรการอย่างต่อเน่ือง
เป็นผลใหใ้ นปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เทศบาลนคร
ภเู กต็ ไดร้ บั รางวลั ทมี ผกู้ อ่ การดี (Merit Maker)

ป้องกันการจมน้�ำ ชนะเลิศระดับเงิน (ดีเด่น)

ระดบั ประเทศ ประจ�ำปี ๒๕๖๑

เทศบาลนครภเู กต็ เรมิ่ ตน้ ดำ� เนนิ งานปอ้ งกนั
การจมน้�ำอย่างเป็นทางการ ในปีงบประมาณ
๒๕๕๙ โดยได้ท�ำการจัดท�ำค�ำสั่งแต่งตั้ง “ทีมผู้
ก่อการดี” (Merit Maker) เทศบาลนครภูเก็ต
ข้ึน เพ่ือเป็นก�ำลังใจส�ำคัญในการรับผิดชอบ
ดูแลการป้องกันเด็กจมน้�ำของเด็กอายุต่�ำกว่า
๑๕ ปี ในเขตพื้นท่ีต�ำบลตลาดใหญ่และต�ำบล
ตลาดเหนอื ซ่งึ เปน็ พน้ื ทท่ี มี่ จี ุดเสย่ี งตอ่ การจมน้ำ�
หลายจุด ท้ังจุดเส่ียงท่ีเป็นแหล่งน้�ำท่ีเกิดโดย
ธรรมชาติ ได้แก่ ชายหาด ทะเล และแหล่งน้�ำ
ท่ีเกิดจากการสร้างโดยมนุษย์ ได้แก่ คลอง
ขุมน้�ำ สระว่ายน้�ำ และก�ำหนดใช้งบประมาณ
จากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนคร
ภู เ ก็ ต ใ น ก า ร ด� ำ เ นิ น ง า น กิ จ ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ ชุ ม
การจัดอบรม การพัฒนาทีม และการจัดท�ำส่ือ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในโครงการต่าง ๆ ใน
ปงี บประมาณ ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ เทศบาลนครภเู กต็
ไดพ้ ัฒนาการดำ� เนนิ งานปอ้ งกนั การจมน้ำ� ฯ โดย
ส่วนของการปรับกลยุทธ์ให้เกิดการด�ำเนินงาน
รว่ มกนั ของเครอื ขา่ ยในรูปแบบของทมี สหสาขา
ประกอบด้วยทีมงานจากภาคส่วนสาธารณสุข
ได้แก่ พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข
ทมี EMS ภาคส่วนการศกึ ษา ได้แก่ ครู อาจารย์
ครูผู้ดูแลเด็ก ภาคประชาชน ได้แก่ อสม. ผู้น�ำ
ชุมชน เจ้าหน้าท่ีจากภาคส่วนอ่ืน เช่น งาน
ปอ้ งกนั และบรรเทาสาธารณภยั ผฝู้ กึ สอนวา่ ยน้ำ�
ใ น ก า ร ด� ำ เ นิ น ก า ร ใ ห้ ค ร อ บ ค ลุ ม ก า ร ป้ อ ง กั น
เด็กจมน้ำ� ในมาตรการตา่ ง ๆ เช่น

33 เพื่อเมอื ง เพื่อคนภเู กต็

ร่วมกับชมรมไลฟ์การ์ด ภูเก็ต (Phuket
Lifeguard Club) เทศบาลเมืองป่าตอง ชมรม
ชาวภูเก็ต และส�ำนักงานสาธารณสุขอ�ำเภอกะทู้
จัดกิจกรรมโครงการรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)
หลักสูตรเพ่ือเยาวชน เพ่ือเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจ และทักษะในการเล่นน้�ำทะเลอย่าง
ปลอดภัย

ร่วมเป็นวิทยากรสอนให้กับพ้ืนท่ีต่าง ๆ
ในจังหวัดภูเก็ต เช่น หลักสูตรการว่ายน้�ำเพ่ือ
เอาชีวิตรอด และหลักสูตรการสอนฝึกปฏิบัติการ
ช่วยฟ้ นื คนื ชีพ (CPR)

ร่วมเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนข้อมูลในระดับ
ต�ำบล อ�ำเภอ จงั หวัด และเขต
ร่วมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเด็กที่มารับ
วคั ซีนในโรงพยาบาลต่าง ๆ
นวัตกรรม
นวตั กรรมผลิตภณั ฑ์ (Product Innova-
tion) เพ่ือความปลอดภัย
๑. ท่อตอ่ ตวั
๒. PK Safe Kid Box
๓. ภาพพลิก
นวัตกรรมกระบวนการ (Process
Innovation) เพ่ือการประชาสัมพันธ์
๑. สามล้อพ่วง
๒. คุณครูหวานเย็น / เก็ดเหล้ง* เตือนใจ

นอกจากนี้ยังได้ด�ำเนินการ การจัดการแหล่ง
น้�ำเส่ียง ลงพื้นท่ีส�ำรวจและติดตั้งป้ายเตือนแหล่ง
น้�ำเสี่ยง มีข้อความอธิบายการช่วยเหลือคนจมน้�ำ
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และติดตั้งอุปกรณ์
ในการช่วยเหลือคนจมน้�ำ ไว้ตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ
ด�ำเนินการ การจัดอบรมโครงการป้องกันการ
จมน้ำ� ในเดก็ จำ� นวน ๑๘๔ คน ดำ� เนนิ การ การจดั การ
ประชาสัมพันธ์เรื่องการป้องกันการจมน้�ำ ทั้งใน
ชุมชนและโรงเรียน โดยมีส่ือประชาสัมพันธ์
ในรูปแบบตา่ ง ๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ แผ่นพับ สื่อวทิ ยุ
เสียงตามสาย สื่อโซเซียลมีเดีย และด�ำเนินการ
การเพิ่มเติมหลักสูตรการว่ายน้�ำเพ่ือเอาชีวิตรอด
ในโครงการฝึกอบรมกิจกรรมยามว่างภาคฤดูร้อน
ส�ำหรับเดก็ และเยาวชน เทศบาลนครภูเกต็ เปน็ ต้น

เพ่อื เมอื ง เพือ่ คนภูเก็ต 34

ซ่ึงกล่าวไดว้ า่ ดว้ ยความรว่ มมืออยา่ งแขง็ ขนั และการเหน็ ความ
ส�ำคัญของการป้องกันเด็กจมน้�ำของ “ทีมผู้ก่อการด”ี (Merit
Maker) เทศบาลนครภูเก็ต และเครือข่ายทีมสหสาขาต่าง ๆ
ท�ำให้อัตราการจมน้�ำของเด็กอายุต่�ำกว่า ๑๕ ปี ในพื้นที่ต�ำบล
ตลาดใหญ่และต�ำบลตลาดเหนือลดลงอย่างต่อเน่ือง โดยใน
ปีพ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ พบว่าในเขตพื้นที่เทศบาลนครภูเก็ต
มีเหตกุ ารณเ์ ด็กอายุต่ำ� กว่า ๑๕ ปี จมน้ำ� แตไ่ ม่เสียชีวติ ทั้งส้ิน
๑ ราย ซ่ึงแม้จะเป็นตัวเลขท่ีน่าพึงพอใจแต่ “ทีมผู้ก่อการดี”
(Merit Maker) เทศบาลนครภเู กต็ จะยงั เดนิ หนา้ ตอ่ อยา่ งแขง็ ขนั
เพอ่ื เตรยี มความพรอ้ ม พฒั นาทกั ษะในการปฏบิ ตั งิ านแกผ่ มู้ สี ว่ น
เกยี่ วขอ้ ง สอื่ สารสรา้ งความรู้ ความเขา้ ใจ ประชาสมั พนั ธใ์ หเ้ กดิ การ
เฝา้ ระวงั และปอ้ งกนั อยา่ งถกู ตอ้ งตอ่ ไป เพอ่ื ความปลอดภยั ของ
เด็กและประชาชนในเขตพ้ืนทเี่ ทศบาลนครภูเก็ต

ผู้กอ่ การดี

หมายถงึ ทมี ทมี่ ีการดาํ เนนิ งานปอ้ งกนั การจมน้ำ� ในมาตรการตา่ ง ๆ

35 เคลด็ ลับสขุ ภาพดี

ว่ากันว่า สุขภาพใจและอารมณ์ มักมีผลต่อสุขภาพกาย เวลาท่ีเจ็บปวดหนัก แพทย์ ญาติพ่ีน้องก็มักจะพูดให้ก�ำลังใจ

ผู้ป่วย และเคยสังเกตม้ัยว่า. . . คนที่สุขภาพดี ออกก�ำลังกายเป็นประจ�ำ ทานอาหารท่ีมีประโยชน์ มักจะมีสุขภาพจิต
ทด่ี ดี ว้ ย ขณะทค่ี นทม่ี ีจติ ใจอยใู่ นอารมณเ์ ศรา้ หดหู่ กจ็ ะมีสุขภาพกายทไี่ ม่คอ่ ยแขง็ แรงเช่นกนั นนั่ กเ็ ปน็ เพราะทง้ั สุขภาพกาย
และสุขภาพใจของคนเรานัน้ มีความเช่ือมโยงกนั ดังนั้นก่อนทจ่ี ะสายเกนิ ไป เราหนั มาดแู ลสุขภาพกาย และสุขภาพใจกนั เถอะ
เพ่ือความสุขให้ตนเอง. . .

เมือ่ เราม.ี ..ความเครยี ด เม่อื เรามี...ความสขุ

เมื่อเราเจอเร่ืองราวที่ เม่ือเราได้ท�ำในส่ิงท่ีตนเองรัก
ท�ำให้รู้สึกแย่ เกิดภาวะเครียด มี การได้พบเจอส่ิงดี ๆ เข้ามา การมี
เหตกุ ารณค์ บั ขนั มเี รอ่ื งวติ กกงั วล ความสมั พนั ธท์ ดี่ กี บั คนใกลต้ วั สง่ิ เหลา่ น้ี
ร่างกายของเราจะหล่ัง “ฮอร์โมน จะส่งผลให้ร่างกายหล่ัง “ฮอร์โมนแห่ง
แหง่ ความเครยี ดออกมา” ความสุข”

เคลด็ ลบั สุขภาพดี 36

I Get Stressed. I'm Very Happy.

โอ๊ย...เครียด มคี วามสขุ จงั

ฮอร์โมนแหง่ ความเครยี ด คอร์ติซอล (Cortisol) ฮอร์โมนแหง่ ความสขุ

ชว่ งเวลาในการหลงั่ ฮอรโ์ มน เอ็นโดรฟิน (Endrophin)

• ตอนเช้า มีการหลั่งฮอร์โมนมากท่ีสุด เพ่ือให้ • ทำ� ให้รสู้ กึ มคี วามสุข ผ่อนคลาย คลายเครยี ด
ร่างกายเกิดการตื่นตัว • อยากอาหารมากขนึ้
• เม่ือเกิดความเครียด ร่างกายจะหลั่งคอร์ติซอล • เสริมสร้างการท�ำงานของระบบภูมคิ ้มุ กัน
เพือ่ กระตุ้นใหร้ ่างกายตื่นตวั • บรรเทาอาการปวดตามกลา้ มเนอ้ื และลดอาการ
• เมื่อพักผ่อนไม่เพียงพอ ท�ำให้ร่างกายอ่อนแอ บาดเจ็บได้
ร่างกายจงึ ตอบสนองโดยการหลง่ั คอรต์ ิซอลมากขน้ึ
โดพามนี (Dopamine)
ฮอร์โมนคอร์ติซอลสะสมในร่างกายมากเกินไป
จะส่งผลอย่างไร • เป็นฮอร์โมนทำ� ให้รูส้ กึ ดี พึงพอใจ และยนิ ดี
• เก่ียวข้องกับการท�ำงานของระบบประสาทและ
• ความดนั โลหิตสงู สมอง ความจำ� การเคลอื่ นไหว และการเรียนรู้
• นำ้� ตาลและไขมันในเลือดสูง
• การเรยี นร้แู ละความจำ� แยล่ ง เซโรโทนิน (Serotonin)
• อว้ นและน�้ำหนกั ข้นึ
• กระตุ้นการตอบสนองของเซลล์ในร่างกายต่อ • เป็นสารตา้ นความเครยี ด
ภาวะการอักเสบ ความเจบ็ ปวด • มีผลกับการท�ำงานของกล้ามเน้ือ อารมณ์
พฤตกิ รรม และการนอนหลับ

ปรับสมดุลระดบั ฮอรโ์ มนคอรต์ ซิ อล วิธเี พ่ิมฮอรโ์ มนแห่งความสุข

• ออกกำ� ลังกายเปน็ ประจำ� • ออกก�ำลงั กายเปน็ ประจำ�
• พกั ผอ่ นใหเ้ พียงพอ • ออกไปรบั แสงแดดอ่อน ๆ ในยามเช้า
• กนิ อาหารที่มีประโยชน์ • นั่งสมาธิ เดินจงกรม อยา่ งนอ้ ย ๓๐ นาที
• ท�ำจติ ใจให้แจ่มใส ท�ำจิตใจใหส้ งบ • รับประทานอาหารที่มีกรดอะมิโนและโปรตีน
• ไมเ่ กบ็ ปญั หาไว้คนเดยี ว รู้จกั การปลอ่ ยวาง อย่างเพยี งพอ เชน่ เนื้อสตั ว์ ไข่ นม ถวั่
• พบปะกบั เพ่อื นฝูงหรือคนท่เี รารกั • ท�ำกิจกรรมหรือออกไปเท่ียวเพอื่ ผ่อนคลาย

37 เคล็ดลับสขุ ภาพดี

๑ Let it go อะไรท่ีผ่านไปแล้วให้ผ่านไป อย่าจมปลักกับเรื่องท่ีจบไปแล้ว
ทง้ิ อดีต แล้วอยู่กบั ปจั จุบนั
๒ Get a move on ก้าวต่อไปข้างหน้า ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ไม่เสียเวลา
คร�่ำครวญ

คดิ บวก

สรา้ งความสุขให้ชวี ิต

๓ Follow your heart ทำ� ตามหวั ใจเรยี กรอ้ งอยากเปน็ แบบไหน
อยากไปที่ไหน อยากท�ำอะไร ตัดสินใจทันที
ไม่สร้างเง่อื นไข
๔ Think Positive เชอื่ มโยงทุกอย่างกบั ความคิดบวก
หาเหตผุ ลเพ่อื “ขอบคุณ” สงิ่ ท่เี กดิ ขน้ึ
๕ Carelessness ไม่แคร์อะไรท่ีไม่จ�ำเป็น เพราะชีวิต
ของเรา “สัน้ ” เกนิ กว่าท่ีเราจะไม่ท�ำอะไรที่
มคี วามสขุ ใช้ชีวติ ให้เป็นของขวัญ

เคล็ดลับสุขภาพดี 38

๑ ชา่ งมนั เถอะ
๒ อยา่ ไปคาดหวงั จากคนอื่นเลย

๓ คนเราไมเ่ หมือนกันหรอก
๔ มันผา่ นไปแลว้

๕ เร่มิ ใหม่กันดกี วา่
๖ ไม่เป็นไรนะ

๘ เด๋ยี วมันก็ผา่ นไป
๙ ฉันใหอ้ ภัยแล้ว
ปลอ่ ยวางบ้าง
๑๐ ใจเย็น ๆ
๑๑ ท�ำใหเ้ ต็มทก่ี ็พอ
๑๒
ทกุ อย่างคอื บทเรียน

อยา่ ปล่อยปละละเลยเชค็ ระดบั ความสุขกอ่ นที่ ‘ปัญหาทางใจ’ กลายมาเปน็ ‘โรคทางใจ’
วันนีร้ ะดับความสขุ ของคณุ อย่ทู ่ีเท่าไหร่ ๐ - ๑๐ ?

๐ ๒ ๔ ๖ ๘ ๑๐

ที่มา: กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต

39 เมอื งสีเขยี ว

เรยี นรู้ ปรบั ตวั รับมือ

ต่อการเปลีย่ นแปลงสภาพภมู อิ ากาศ

มงุ่ สู่ นครคารบ์ อนต�่ำ

ปัจจุบันปัญหาเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
ภาวะโลกร้อน เป็นประเด็นที่ทุกภาคส่วนให้ความส�ำคัญและ
ตน่ื ตวั เปน็ อยา่ งมาก การวางแผนในการบรหิ ารจดั การสง่ิ แวดลอ้ ม
เมืองเปน็ เร่ืองส�ำคัญตอ่ การพัฒนา โดยเฉพาะเมืองทอ่ งเทีย่ ว
ระดับโลกอย่างเช่นภูเก็ต ท่ีในแต่ละปีมีนักท่องเท่ียวเดินทาง
เขา้ มาทอ่ งเทยี่ วเปน็ จำ� นวนมาก การบรหิ ารจดั การสิง่ แวดล้อม
จงึ จำ� เปน็ อยา่ งยงิ่ ทจ่ี ะตอ้ งอาศยั การจดั การทด่ี ี มีเทคโนโลยที ด่ี ี
ในการด�ำเนนิ การ และการสร้างจติ ส�ำนึกให้กับชาวภูเก็ต ซ่ึงจะ
ท�ำให้ภูเก็ตของเราสวยงาม สมบูรณ์ อันจะน�ำไปสู่เมืองแห่ง
การทอ่ งเทย่ี วและเมืองนา่ อยู่อย่างย่ังยืน

เมืองสีเขียว 40

เทศบาลนครภเู กต็ คำ� นงึ ถงึ เรอ่ื งลด

ภาวะโลกรอ้ นและมุ่งสู่การเปน็ เมืองคารบ์ อนต่�ำ
ภายใต้ ๔ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ เมืองแห่งต้นไม้
เมืองไร้มลพิษ เมืองพิชิตพลังงาน และเมืองที่
มีการบริโภคอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมกิจกรรม
ตา่ ง ๆ เพ่ือลดผลกระทบด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

อนรุ กั ษแ์ ละใชป้ ระโยชนจ์ ากทรพั ยากรธรรมชาต ิ

อย่างสมดลุ ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาตอิ ยา่ งยง่ั ยนื โดยสง่ เสรมิ ชมรมกอจา๊ น
ภูเก็ต กลุ่มประมงพ้ืนบ้านให้ร่วมฟ้ ืนฟูและ
อนรุ กั ษธ์ รรมชาตบิ รเิ วณปลายแหลมสะพานหนิ
ให้สมบูรณ์ข้ึน กิจกรรมปลูกป่าชายเลน ฟ้ ืนฟู
ระบบนิเวศและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในเขตเทศบาล
นครภูเกต็ เลในเมือง ปรบั ปรุงสภาพแวดล้อม
บริเวณชายทะเลสะพานหินให้คงไว้ซ่ึงความ
หลากหลายทางชีวภาพ

เฝ้าระวังและรายงานสถานการณ์คุณภาพ

ส่ิ ง แ ว ด ล้ อ ม จั ด โ ค ร ง ก า ร เ ฝ้ า ร ะ วั ง ด้ า น
ส่ิงแวดล้อม ดว้ ยการตรวจวเิ คราะหม์ ลพิษทาง
อากาศ ทางน้�ำ และระบบควบคุมการก�ำจัด
ขยะทุกเดือน ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้�ำจาก
ส�ำนกั งานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี ๑๕ และได้ท�ำการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึง
สถานการณส์ ่ิงแวดล้อมในรูปแบบต่าง ๆ

บริหารจัดการขยะชุมชนอย่างเป็นระบบ

จัดเตรียมมาตรการจัดการขยะแบบยั่งยืน
โดยมุ่งเนน้ ใหม้ ีการลด คดั แยก และใช้ประโยชน์
จากขยะก่อนการก�ำจัด โดยส่งเสริมให้ชุมชน
คัดแยกขยะก่อนทิง้ คัดแยกขยะอินทรีย์ น�ำไป
ใช้ประโยชนใ์ นด้านตา่ ง ๆ เช่น การแปรรูปเป็น
ปุ๋ยอินทรยี ์ การหมักเป็นกา๊ ซชีวภาพ การนำ� ไป
ผลิตเป็นวัสดุปรับปรุงดิน ช่วยลดปริมาณขยะ
อินทรยี แ์ ละลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

41 เมืองสีเขียว

บ ริ ห า ร จั ด ก า ร น้� ำ เ สี ย อ ย่ า ง เ ป็ น ร ะ บ บ ส่ ง เ ส ริ ม
การบ�ำบัดน้�ำเสียในครัวเรือนและสถานประกอบการ
ก่อน ด้วยการขอความร่วมมือให้ติดตั้งถังดักไขมัน
ส�ำเรจ็ รูปกบั ตัวแทนร้านค้า วัด โรงเรยี นสังกดั เทศบาล
นครภูเก็ต กอ่ นน�ำน้�ำเข้าสู่กระบวนการบ�ำบัดน้�ำเสีย ณ
โรงปรับปรุงคุณภาพน้�ำเทศบาลนครภูเก็ต และน�ำน้�ำท่ี
ผ่านการบ�ำบัดแล้วมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านต่าง ๆ
เช่น รดน้ำ� ต้นไม้ ล้างถนน และทอ่ ระบายน้�ำ เป็นต้น

สง่ เสรมิ การใชส้ นิ คา้ และบรกิ ารทเี่ ปน็ มติ รกบั สงิ่ แวดลอ้ ม
ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ใ ช้ วั ส ดุ จ า ก ธ ร ร ม ช า ติ ใ น ก า ร ป ร ะ ดิ ษ ฐ์
สงิ่ ตา่ งๆสง่ เสรมิ การบรโิ ภคสนิ คา้ และบรกิ ารทเ่ี ปน็ มติ รกบั
สงิ่ แวดล้อม รวมถงึ ขอความรว่ มมือพนกั งานในส�ำนกั งาน
ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก และใช้ผลิตภัณฑ์ส�ำนักงาน
ทไ่ี ด้รบั ฉลากประหยัดไฟเบอร์ ๕ หรือฉลากเขยี ว

สร้างจิตส�ำนึกเยาวชน ลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อน
จัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่ด้านสิ่งแวดล้อม ให้แก่
นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต เพ่ือสร้าง
ความตระหนกั และสรา้ งจติ สำ� นกึ ทด่ี ใี หแ้ กเ่ ยาวชนในการ
รว่ มกนั ดแู ลสงิ่ แวดล้อม โดยใหค้ วามรูผ้ า่ นกจิ กรรมฐาน
๕ ฐาน ประกอบด้วย
๑) เรยี นรู้ระบบการบ�ำบดั น้�ำเสีย
โดยบรษิ ัทอีสเทริ น์ ไทยคอนซัลตง้ิ ๑๙๙๒ จำ� กดั
๒) เรยี นรู้การคดั แยกขยะแตล่ ะประเภท
โดยเจา้ หน้าทกี่ ลุ่มงานส่ิงแวดล้อม
๓) เรยี นรู้เร่อื งขยะอินทรยี ก์ ับการใช้ประโยชน์
โดยกลุ่มงานสิ่งแวดล้อมและมูลนธิ ิเพ่ือ
ส่ิงแวดล้อมภูเกต็
๔) เรยี นรู้เกย่ี วกับการเกดิ น้ำ� เสีย ปัญหาน้�ำเสีย
โดยเจ้าหน้าทกี่ ลุ่มงานส่ิงแวดล้อม
๕) เรยี นรู้เกย่ี วกบั ระบบการก�ำจดั ขยะแบบเผา
โดยบรษิ ทั พีเจที เทคโนโลยี จำ� กัด

นอกจากนี้เทศบาลนครภูเก็ต ได้ส่งเสริมการเดิน
การใช้จกั รยานในชีวติ ประจำ� วนั เพอื่ ลดมลพษิ ทางอากาศ
และการใช้พลังงาน สร้างนครภูเก็ต เมืองสีเขียว
ไร้มลพิษ พิชิตพลังงาน มุ่งสู่ภูเกต็ เมืองคารบ์ อนต่�ำ

เมืองสเี ขียว 42

๕ มถิ ุนายน วันสง่ิ แวดล้อมโลก

“ใหโ้ ลกสวย เรามาช่วยกนั ”

วนั สง่ิ แวดลอ้ มโลก (World Environment Day) เกดิ ข้นึ จาก
ประกาศขององคก์ ารสหประชาชาตใิ นการประชุมระดบั โลก
(๑๑๕ ประเทศ) ทกี่ รุงสตอ็ กโฮล์ม ประเทศสวเี ดน เม่ือวันท่ี
๕ – ๑๖ มิถุนายน ๒๕๑๕ โดยมีรัฐบาลสวเี ดนเปน็ ประธาน
ในการประชุม เน่ืองจากเล็งเห็นถึงวิกฤตการณ์ธรรมชาติ
ของโลกที่รุนแรงข้ึนเร่ือย ๆ อีกทั้งยังต้องการสื่อสาร
ใ ห้ ผู้ ค น ต ร ะ ห นั ก แ ล ะ ตื่ น ตั ว กั บ วิ ก ฤ ต ก า ร ณ์ ธ ร ร ม ช า ติ
ของโลกใหม้ ากข้ึนด้วย

43 เงินทองของมคี ่า

ในยุคสมัยที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทส�ำคัญในการ
ขบั เคลอ่ื นสงั คม มคี วามสำ� คญั ในการเรยี นรดู้ า้ นตา่ ง ๆ และยง่ิ ไปกวา่
นั้นทุกวันนี้เราสามารถมีรายได้จากการเล่นโทรศัพท์ ท่ีผู้ใหญ่
หลายคนมักจะบ่นลูกหลานของตนเองว่า “ติดโทรศัพท์เกินไป”
หากแต่ความจริงแลว้ ลกู หลานของทา่ นอาจจะ “ท�ำงานออนไลน”์
ชอ่ งทางการมชี อื่ เสยี งในสมยั กอ่ น คอื การเปน็ นกั แสดง ไดอ้ อกทวี ี
แต่ยุคนี้เด็ก ๆ หลายคนไม่ได้เป็นนักแสดง แต่สามารถเป็นที่รู้จัก
อกี ทั้งยังสามารถสร้างรายไดใ้ หก้ ับตัวเอง นัน่ คอื การท�ำช่องยูทบู
มาดูกันว่าการทำ� ชอ่ งยูทูบสรา้ งรายได้ดว้ ยวิธีการใด

อัดคลิปลงยูทูบเพ่อื สร้างรายได้จากโฆษณาที่เขา้ มา

- กอ่ นจะสามารถสร้างรายไดจ้ ากโฆษณา ชอ่ งตอ้ งผ่านเง่ือนไข ดังนี้

๑. มีผู้ติดตาม (Subscribers) อย่างน้อย ๒. ในระยะเวลา ๑๒ เดอื นทผ่ี ่านมา (หรอื นอ้ ยกวา่ )
๑,๐๐๐ คน ช่องต้องมี “จ�ำนวนช่ัวโมง (Watch Hours)”
ท่ีคนดวู ิดโี อรวมกนั ไม่น้อยกวา่ ๔,๐๐๐ ชั่วโมง

จำ� นวนชวั่ โมงที่ดู (Watch Hours) กับยอดวิว (View) คนละอย่างกนั
- ยอดววิ คอื “จำ� นวนครั้ง” ทีค่ นกดเข้ามาดูวิดีโอ สมมุติวดิ โี อคณุ มี ๑๐๐ คนกดเข้ามาดู (บางคนดจู นจบบางคนดไู ม่
จบ) วดิ ีโอคณุ จะมียอดววิ ๑๐๐
- จ�ำนวนชว่ั โมงท่ดี ู คอื “เวลา” ทค่ี นดวู ิดีโอคุณ (หน่วยเปน็ ชว่ั โมง) ถา้ มีคนสองคนกดเขา้ มาดวู ิดโี อความยาว ๑ ชวั่ โมง
ของคุณ คนแรกดูจนจบ สว่ นคนที่สองดูคร่งึ เดยี วแลว้ ปิด วิดโี อนั้นจะมี Watch Hours เท่ากับ ๑.๕ ชั่วโมง

เงนิ ทองของหมคาี ย่าาก 44

สว่ นน้ีจะพดู ถงึ แคร่ ายได้จากโฆษณา (ทแ่ี สดงอัตโนมตั )ิ เท่านนั้ ค่ะ รายไดจ้ ากสปอนเซอร์ หรอื จากการขายสินค้าจะ
ไมน่ ับ เพราะแตล่ ะช่องจะทำ� หรอื ไม่ท�ำกไ็ ด้ หลายคนสงสัยว่าถา้ วิดีโอคณุ มยี อดคนดูหน่ึงล้านววิ จะไดเ้ งินกบ่ี าท คำ� ตอบคอื
มชี ว่ งความเป็นไปได้ทก่ี ว้างมาก อาจจะได้ไมก่ ี่พัน หรอื อาจจะไดห้ ลายหมน่ื กไ็ ด้
กอ่ นท่ีจะรับเงินได้จริง ๆ ต้องพสิ ูจน์วา่ ท่อี ยใู่ นบัญชี Adsense คือ ทอี่ ยขู่ องคณุ จรงิ ๆ กอ่ น มีขน้ั ตอนดังนี้

ต้องรอให้รายได้จากค่าโฆษณาช่องถึงเกณฑ์ที่
ยทู ูบกำ� หนด

๑ จากน้ันยูทูบจะส่งจดหมายท่ีมีรหัส PIN ไปยังที่อยู่คุณ
(อาจจะต้องรอเปน็ สปั ดาหก์ วา่ จะได้จดหมาย)

๒ ต้องเอารหสั PIN ไปใสใ่ นบญั ชี Adsense ของคณุ เมอ่ื ยืนยนั ทอี่ ยู่เสร็จแลว้
สามารถรับเงนิ จากยทู ูบได้เลย ในเมนู Payments ของ Adsense ให้คุณ
กรอกรายละเอียดบญั ชธี นาคารคณุ ทนี ใ้ี นแต่ละเดือน (ประมาณวันที่ ๒๑)

๓ ถา้ ยอดถงึ เกณฑท์ คี่ ุณก�ำหนด (ขัน้ ต�ำ่ คือ $๑๐๐) ยูทบู กจ็ ะโอนเงนิ เข้าบัญชี
คุณโดยอัตโนมตั ิ (ถา้ ยอดไม่ถึงก็ยกไปรอบต่อไป)
จากประสบการณข์ อง Youtuber การรบั เงนิ ผา่ นธนาคารกรงุ เทพ จะโดนหกั คา่ ธรรมเนยี ม
น้อยทสี่ ุด คือ ๒๐๐ บาทต่อครัง้ ในขณะทีธ่ นาคารอืน่ จะโดนหักประมาณ ๕๐๐ - ๗๐๐ บาท

ท�ำความรจู้ ัก Vlog

สงสยั กนั ไหมวา่ Vlog คอื อะไร คำ� วา่ Vlog มาจาก Video + Log
เปน็ การบนั ทกึ เรอ่ื งราวโดยเลา่ ผา่ นวดิ โี อ สง่ิ ทที่ ำ� ให้ Vlog แตกตา่ งจาก
วดิ โี อท่วั ไป คือ จะมีความสนกุ สนาน ลักษณะเฉพาะของแตล่ ะคนทีไ่ ด้
สร้างสรรค์ออกมา ไมใ่ ชแ่ คค่ นดังทจ่ี ะถา่ ย Vlog ได้เทา่ นนั้ แตเ่ ป็นใคร
กไ็ ดท้ อี่ ยากจะบนั ทกึ เรอื่ งราวตา่ ง ๆ ของตวั เอง ไมว่ า่ จะเปน็ ทรปิ ไปเทยี่ ว
กับเพื่อน งานอดิเรกที่ชอบ โดยคิดและน�ำเสนอเร่ืองราวให้น่าสนใจ
ไมล่ อกเลยี นแบบใคร บวกกบั การออกแบบ ตดั ตอ่ วดิ โี อ ทส่ี ามารถดงึ ดดู
ผชู้ มให้มีการตดิ ตามและรับชมไดม้ ากข้ึนด้วย
สงิ่ ที่ Vlogger จะไดจ้ ากการท�ำ Vlog คอื ไดท้ ำ� ในส่ิงทีต่ ัวเอง
ชอบ ไดไ้ ปเทย่ี วตามทีต่ า่ ง ๆ และสิ่งทไ่ี ด้จากยทู ูบน่ันคือ โฆษณาท่ไี ด้
คา่ ตอบแทน ซง่ึ ทางยทู บู จะใหเ้ งนิ เราเพอ่ื ตอบแทนการขนึ้ Google Ads
บน Vlog (สว่ นเรือ่ งจ�ำนวนทางยูทูบไมเ่ ปดิ เผย)

45 เงินทองของมีคา่
หลายชอ่ งเวลาดกู จ็ ะมชี ว่ งรวี วิ สนิ คา้ นแ่ี หละคอื วธิ สี รา้ งรายไดอ้ กี
ชอ่ งทางหนงึ่ ซงึ่ ผลลัพธข์ องการรวี วิ สินคา้ อยทู่ ่ีการแชร์ การกดดูวดิ โี อ
และยอดการสง่ั ซอ้ื สนิ ค้า จะเห็นวา่ มกี ารลงลิงก์ไว้ด้านล่าง เมอื่ มคี นซื้อ
เรากจ็ ะไดค้ า่ นายหนา้ แตส่ งิ่ สำ� คญั คอื ความโปรง่ ใส ตอ้ งพดู แตค่ วามจรงิ
เกี่ยวกบั สินค้า เพราะหากเกดิ ความผดิ พลาดอาจจะได้ไมค่ ุม้ เสยี

รวี วิ อยา่ งไรให้ดงั เปรยี้ ง

๑ ต้องมีความสดใส น้�ำเสียงชัด ๒ อาจจะสร้างความโดดเด่นด้วย
๓ เขา้ ใจง่าย การพูดหลายภาษา เช่น รีวิว
เคร่ืองส�ำอาง อาจจะแนะน�ำว่า
สครปิ ต์ เรยี งลำ� ดบั การรวี วิ สนิ คา้ อยา่ ง ๔ บ รั ช อ อ น ช้ิ น นี้ ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ
ถกู ตอ้ ง เพ่อื ใหค้ นดูเข้าใจงา่ ย พูดว่าอะไร หรือภาษาเกาหลี
๕ พูดอยา่ งไร
รีวิวเป็นกันเอง ไม่อิงบทมาก ๖
เกินไป มีความเป็นธรรมชาติ การรีวิวส้ินค้าต้องไม่เน้นขาย
เพราะคนท่ีเข้ามาดูสินค้าเป็น สินค้ามากเกินไป น่ันหมายความ
คนที่ไม่รู้จัก ต้องสร้างความ วา่ ในขณะทร่ี วี วิ สนิ คา้ ตอ้ งไมแ่ สดง
คนุ้ เคยแก่พวกเขา เจตนาขายสินค้าตรง ๆ เน้นว่า
ส้ินค้านี้ดีอย่างไร น่าครอบครอง
แค่ไหน

มีสไตล์การรีวิวสินค้าที่ไม่เหมือน
ใคร เป็นที่สะดุดตาของคนดู เช่น
มีความตลกเป็นธรรมชาติ ดูแล้ว
ไม่เบื่อ

หากใครสนใจหารายได้ หรือใครฝันอยากจะเป็น Youtuber ลองอัดคลปิ แล้วสรา้ งช่องของตวั เองดู โดยเรมิ่ จากสง่ิ
ท่ีตนเองสนใจ ชอบเทยี่ ว ชอบกนิ หรือมีความรทู้ ่คี ิดวา่ น่าสนใจ ไม่แนค่ ุณอาจจะเป็น Youtuber คนต่อไปกไ็ ด้นะ

ท่มี า : https://noobmarketer.com/make-money-on-youtube
https://therichmustknow.com/p/5115
https://blog.happioteam.com

เงนิ ทองของมีคา่ 46

๑๒
เกบ็ เฉพาะแบงก์หา้ สบิ เก็บเศษเงินทีเ่ หลือ ๆ หยอดกระปกุ

๓ เปน็ วธิ อี อมเงนิ สดุ แสนจะงา่ ยแต่ไดผ้ ลดมี ากถา้ เกบ็ วนั ละใบในหนงึ่ ๔ เก็บเศษเงินทอนที่ได้มาทุกครั้งไปหยอดกระปุก ๕ บาท ๑๐ บาท

ปีจะเก็บเงินได้ ๑๘,๒๕๐ บาท ก็หยอดกระปุกนะ อย่าแอบเอาไปซ้ือขนม
เกบ็ แบงกห์ รอื เหรยี ญใหม่ ๆ ออมเงินตามวันท่ี

๕ เจอแบงก์ใหม่หรือเหรียญใหม่ให้เก็บ บางวันโชคเข้าข้างหรือ เรม่ิ จากวนั ที่๑หยอดกระปกุ ๑บาทวนั ท่ี๒๕หยอดกระปกุ ๒๕บาท
พอขน้ึ เดอื นใหมจ่ ะกลบั ไปเรม่ิ หยอด ๑ บาทใหมก่ ็ได้ ทำ� แบบนใี้ หค้ รบ ๓๖๕ วนั
กลั่นแกล้งอาจจะได้แบงก์ใหม่ทั้งวนั จะมเี งินเก็บเกอื บห้าพนั บาทตอ่ เดือน โดยไม่ทันตั้งตัวเลยทเี ดยี ว

ตั้งเป้าแล้วแปะบนกระปุก

อยากไปทัวร์ยุโรป! อยากได้กระเป๋าใบใหม่! เขียนความต้องการของ
เราแล้วแปะกระปุก เพ่ือเป็นแรงจูงใจในการเก็บเงินตามความต้องการของ
เราเอง ไปทวั ร์ยุโรปตอ้ งใช้เงินเยอะกห็ ยอดเยอะหน่อย กระเป๋าไม่ใชแ่ บรนด์เนม
ราคาจับตอ้ งได้กห็ ยอดตามความเหมาะสม

ท่มี า : https://www.moneyguru.co.th/financial-tips/articles
https://www.ngerntidlor.com/th/article/financial/saving/how-to-save-money.html

47 สาระน่ารู้

การดแู ลผู้สงู อายุช่วงโควิด – ๑๙

เคยจินตนาการไหมว่าเม่ือเราอายุมากขึ้น กลายเป็นผู้สูงอายุจะยังมีลูกหลานคอยเป็นห่วงหรือเปล่า บางครั้งอาจจะ
เบอ่ื บา้ งทคี่ ณุ ยายไมค่ อ่ ยไดย้ นิ อาจจะไมเ่ ขา้ ใจวา่ ทำ� ไมคณุ ปถู่ งึ อยากใหล้ กู หลานอยใู่ กล้ ๆ โปรดอยา่ หลงลมื หรอื ละเลยสขุ ภาพ
และความร้สู กึ ของพวกทา่ น เพราะนี่ คอื ธรรมชาติของมนษุ ย์ บวกกบั สถานการณข์ องโควดิ – ๑๙ ที่ส่งผลกระทบกบั ทุกกลุม่
ประชาชน ไม่เลือกเพศหรืออายุ หม่ันคอยดูแลเอาใจใส่พวกท่านมากเป็นพิเศษเพราะกลุ่มผู้สูงอายุมีความเส่ียงมากกว่า
ช่วงวยั อ่นื ๆ เนื่องจากภมู คิ มุ้ กันทีล่ ดนอ้ ยลง

๑. ผู้สูงอายุโดยทั่วไปมีภูมิคุ้มกันต�่ำ ๒. ผูส้ ูงอายุมีโรคเรื้อรงั หลาย ๆ โรค ๓. ผู้สูงอายุมักป่วยเป็นโรคหัวใจ
ย่ิงอายุมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีภูมิคุ้มกัน ในคราวเดียวกัน เช่น โรคความดัน โรคไต โรคปอด โรคหอบหดื และมกั จะ
ต�่ำ ยกเว้นในกลุ่มที่ออกก�ำลังกาย โลหติ โรคเบาหวาน ฯลฯ มโี รคเบาหวานร่วมดว้ ย ซึง่ สง่ ผลให้
เปน็ ประจำ� เกิดโรคแทรกซ้อนและมีความเส่ียง
เพม่ิ ข้ึน

ทม่ี า : https://www.thaihealth.or.th/Content/54099

สาระนา่ รู้ 48

๑. อาหาร ๒. อารมณ์ ๓. ออกก�ำลังกาย

แนน่ อนวา่ อาหาร คอื หวั ใจ ช่วยกันท�ำกิจกรรมหรือ การออกก�ำลังกายเป็นวิธี
หลักในการดูแลผูส้ งู อายุ ยง่ิ ช่วง ใช้เวลาว่างร่วมกัน ดูหนัง ปลูก ที่ง่ายท่ีสุด แม้ว่าช่วงน้ีงดการ
โควิด - ๑๙ ต้องไม่ปล่อยปละ ต้นไม้ หรอื อะไรก็ตามทที่ ่านชอบ ออกไปข้างนอกแต่ผู้สูงอายุก็
ละเลยใหผ้ สู้ งู อายรุ บั ประทานอาหาร เพ่ือไม่ให้ผู้สูงอายุรู้สึกเหงาหรือ สามารถออกกำ� ลงั ในบา้ นได้ ไมว่ า่
ตามใจตัวเอง ควรรับประทาน โดดเดยี่ ว ทสี่ ำ� คญั ไมท่ ำ� ใหผ้ สู้ งู อายุ จะเปน็ การแกวง่ แขน เดนิ ซอยเทา้
อาหารที่ปรุงสุกใหม่ สะอาด รสู้ กึ วา่ ตวั เองเปน็ ภาระทล่ี กู หลาน อยู่กับที่ ให้ร่างกายได้มีการ
ถูกสุขลักษณะ หลีกเล่ียงอาหาร ต้องรับผิดชอบ และอย่าให้ท่าน เคลื่อนไหวอย่างสม่�ำเสมอเพื่อ
ที่หวานหรือเค็มจนเกินไป และ ตดิ ตามขา่ วสารมากเกนิ ไป เพราะ สรา้ งสุขภาพท่ีแข็งแรง
ควรเน้นอาหารท่ีมีโปรตีนสูง อาจทำ� ใหเ้ ครยี ดได้
เพือ่ เสริมสรา้ งภูมิคุ้มกัน

การดแู ลผู้สูงอายุ

๔. เอนกายพักผอ่ น ๕. ออกห่างจากสังคม

การพกั ผอ่ นทเ่ี พยี งพอเปน็ สงิ่ สำ� คญั ท่ี การสรา้ งระยะหา่ งทางสงั คม (Social Distancing) คอื
ช่วยสร้างภมู ิต้านทานใหก้ ับร่างกาย ควรให้ หวั ใจหลกั ในการปอ้ งกนั การแพรร่ ะบาดของโควดิ - ๑๙ ผสู้ งู อายุ
ผู้สูงอายเุ ข้านอนเวลาประมาณ ๓ ทุม่ เพื่อ จงึ ควรหลกี เลย่ี งการออกจากบา้ นโดยไมจ่ ำ� เปน็ หรอื หากจำ� เปน็
ให้พักผ่อนอย่างเต็มท่ี หากนอนเร็วกว่านี้ ควรมีบุตรหลานไปด้วยทุกคร้ัง สวมใส่หน้ากากอนามัย
ผู้สูงอายุอาจตื่นเร็วกว่าปกติ ผู้สูงอายุควร หมนั่ ลา้ งมอื บอ่ ย ๆ และพกเจลลา้ งมอื แอลกอฮอลต์ ดิ ตวั เสมอ
พกั ผอ่ นใหเ้ พยี งพอวนั ละ ๗ - ๙ ชว่ั โมงตอ่ วนั เพือ่ ลดโอกาสเส่ยี งต่อการติดเช้ือไวรัสได้

ทกุ ชวี ติ มคี วามสำ� คญั เทา่ กนั หากแตผ่ สู้ งู อายมุ ปี ระสทิ ธภิ าพในการดแู ลตวั เองไดน้ อ้ ยกวา่
ช่วงวัยอ่นื ๆ ดังน้นั จงึ ต้องชว่ ยกัน ใหค้ วามรัก ความใส่ใจ เพอ่ื ป้องกนั การติดเช้ือจากโควิด - ๑๙
และเพือ่ ใหผ้ ้สู งู อายุอยู่กับลูกหลานไปนาน ๆ

ทีม่ า : https://www.myhomenursing.com

49 สาระนา่ รู้

ร่างกายของคนเรามีน้�ำเป็นส่วนประกอบมากถึง ๖๐% เคยได้ยินไหมว่ามนุษย์จะมีชีวิตอยู่ได้หลายสัปดาห์หาก
ขาดอาหาร แต่จะมีชีวิตอยู่ได้ไม่กี่วันหากขาดน้�ำ เหตุนี้น้�ำซึ่งเป็นของเหลวท่ีดูเหมือนจะไร้ประโยชน์ แต่ประโยชน์กลับ
ทวีคณู มากกว่าอาหารแพง ๆ เสียอีก ตอ่ ไปนเี้ ราจะมาดูกนั วา่ ประโยชนข์ องนำ้� มอี ะไรบ้าง

“นำ้� เปลา่ ” ไม่เปลา่ ประโยชน์ดีตอ่ สมองและระบบประสาท
เนื่องจากน้�ำ คือ ส่วนประกอบส�ำคัญของเลือดที่ใช้หล่อเล้ียงร่างกาย
และสมอง การดื่มน�้ำอย่างเพียงพอจะช่วยคลายเครียด อีกท้ังยังลดอาการ
ปวดศีรษะได้ เสมอื นเป็นการเพมิ่ พลงั ใหก้ บั สมองอกี ทางหนง่ึ
๑ ชว่ ยให้ผวิ พรรณสุขภาพดี
น้�ำจะมีหน้าท่ีดูแลเซลล์ให้ลอยอยู่บนน้�ำ ช่วยให้เกิดการไหลเวียน
ของเลอื ดได้ดขี นึ้ รวมถงึ ชว่ ยเตมิ เต็มเน้ือเย่อื ชะลอการเห่ียวยน่ ทำ� ใหผ้ ิว
๒ มีความยืดหยนุ่ เรียบเนยี น และท่สี �ำคัญดูออ่ นเยาว์
ชว่ ยยอ่ ยอาหาร ส่งผลดตี อ่ สขุ ภาพของลำ� ไส้
การดม่ื นำ้� อยา่ งเพยี งพอ จะทำ� ใหร้ ะบบทางเดนิ อาหารท�ำงานไดอ้ ยา่ งสมบรู ณ์
และยงั ปอ้ งกนั อาการทอ้ งผกู หลายคนทขี่ บั ถา่ ยยาก สาเหตมุ าจากดมื่ นำ�้ ไมเ่ พยี งพอ
๓ เพราะลำ� ไสใ้ หญ่ไม่มีน�้ำให้ดงึ จากอุจจาระเพอ่ื รักษาความชมุ่ ช้ืน
ชว่ ยเร่ืองระบบเผาผลาญ
น้�ำเป็นตัวการส�ำคัญท่ีช่วยให้ปฏิกิริยาเคมีของกระบวนการเผาผลาญ
อาหาร และไขมนั ในรา่ งกายทำ� งานไดอ้ ย่างปกติ
๔ ช่วยควบคุมอณุ หภูมิของรา่ งกายใหค้ งที่ตลอดเวลา
เพราะน้�ำมสี ว่ นชว่ ยในการล�ำเลยี งสารอาหาร กำ� จดั สารพษิ ทเ่ี ปน็ อนั ตรายตอ่ รา่ งกาย
อกี ทงั้ ยงั ชว่ ยใหอ้ วยั วะตา่ ง ๆ ในรา่ งกายทำ� งานไดอ้ ยา่ งปกติ ลดความเสย่ี งในการเกดิ มะเรง็
๕ ลำ� ไส้ใหญ่ มะเรง็ กระเพาะปัสสาวะ และมะเร็งเต้านมอกี ด้วย
ท่ีมา : https://www.paolohospital.com

สาระนา่ รู้ 50

หลงั ตืน่ นอน ๑ แกว้

๐๗.๐๐ น. ดม่ื นำ�้ ๑ แกว้ หลงั ตน่ื นอนทนั ที จะทำ� ใหเ้ ลอื ดไหลเวยี นไดด้ ี
และกระตุ้นการทำ� งานของระบบขบั ถา่ ย

ช่วงสาย ๒ แก้ว แบง่ เป็น ๒ ชว่ ง

๐๘.๐๐ น. ดื่มน้�ำ ๑ แกว้ กอ่ นกนิ อาหารเชา้ ประมาณ ๑ ชั่วโมง ไมค่ วร
ดมื่ ก่อนกนิ ขา้ วทันที เพราะระบบย่อยอาหารจะทำ� งานได้ไมด่ ี

๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. ดื่มน�้ำ ๑ แกว้ ช่วงเวลานรี้ ่างกายจะเร่ิมท�ำงาน
อย่างเต็มท่ี เม่ือท�ำงานเต็มที่จะมีของเสียเกิดข้ึนในร่างกาย เราจึงควร
ดืม่ น้ำ� เพื่อเอาของเสยี ออกจากรา่ งกาย

ช่วงบา่ ยหลังทานข้าว ๒ แกว้

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ด่ืมนำ�้ ๒ แก้ว โดยใชว้ ิธกี ารจบิ น�้ำระหวา่ งวันไป
เร่ือย ๆ เพอื่ ดบั อาการกระหาย การด่ืมน้�ำในช่วงเวลานี้สำ� คัญมาก ๆ เพราะ
จะชว่ ยใหผ้ วิ ของเรามีความชุม่ ชืน้ เพิม่ ขน้ึ

ตอนเยน็ ก่อนกินขา้ ว ๒ แกว้ แบ่งเปน็ ๒ ชว่ ง

๑๗.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. ดมื่ นำ�้ ๑ แกว้ กอ่ นกนิ อาหารเยน็ ประมาณ ๑ ชวั่ โมง
เพอื่ กำ� จดั ความอยากอาหารใหน้ อ้ ยลง เหมาะสำ� หรบั คนทก่ี ำ� ลงั ลดนำ�้ หนกั

๑๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. ดื่มน�ำ้ ๑ แก้ว แต่ไม่ต้องดื่มให้หมดทนั ที ใช้วิธี
การจิบน้�ำไปเรื่อย ๆ เช่นกัน ดื่มน้�ำในช่วงเวลาน้ีจะท�ำให้ระบบเลือดและ
ระบบลำ� ไสท้ ำ� งานได้ดี

กอ่ นนอน ๑ แก้ว

ควรเขา้ นอนเวลา ๒๓.๐๐ น. หรอื ชา้ สดุ คอื ไมเ่ กนิ เทยี่ งคนื ดมื่ นำ�้ ๑ แกว้
กอ่ นนอน ๑ ชว่ั โมง เพอ่ื ชำ� ระลา้ งสง่ิ ทตี่ กคา้ งอยใู่ นลำ� ไส้ ไมค่ วรดมื่ กอ่ นนอน
ทนั ที เพราะจะท�ำใหเ้ ราปวดปสั สาวะตอนดึก สง่ ผลให้รบกวนการนอนได้

จะวา่ ไป ! เราขอชวนผู้อา่ นมาชนแกว้ (น�้ำเปลา่ ) เย็น ๆ เพอ่ื สขุ ภาพที่ดี วางนติ ยสารฉบบั นล้ี ง แล้วไป
หยบิ น�้ำในตู้เย็น มาค่ะ หมดแก้ว !

ทม่ี า : https://www.wongnai.com/articles/30-day-drinking-water-challenge


Click to View FlipBook Version