The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

สรุปกิจกรรม20activities

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by seksanboonyuen, 2019-06-11 03:26:39

สรุปกิจกรรม20activities

สรุปกิจกรรม20activities

คำนำ

การเรียนรู้การทดลองวทิ ยาศาสตร์ เป็นกระบวนการแสวงหาความรู้ในสิ่งท่ีเด็กๆ อยากรูห้ รือ
สงสยั ดว้ ยวธิ ีการตา่ งๆ เป็นวิธีการเรียนรูท้ เี่ ด็กๆ ไดเ้ ลือกศกึ ษาตามความสนใจของตนเองหรือของกลุ่มเป็ น
การตดั สินใจร่วมกนั เป็ นกิจกรรมทดลองวทิ ยาศาสตร์ทีเ่ ด็กอยากรูแ้ ละสนใจ มีการจดั การเรียนรู้
ทห่ี ลากหลาย เช่น กระบวนการกลุ่ม รายบคุ คล การฝึกคิด การแกป้ ัญหาและการร่วมมอื กนั คดิ ฯลฯ เดก็ ได้
ลงมือปฏบิ ตั ิกิจกรรมต่างๆ เพอื่ คน้ หาคาตอบดว้ ยตนเอง และไดเ้ รียนรูจ้ ากประสบการณ์ตรง เด็กมีความ
สนใจและกระตอื รือร้นในการร่วมกิจกรรมเป็นอยา่ งดี รู้จกั หนา้ ท่ี ความรบั ผดิ ชอบของตนเอง รู้จกั การรอ
คอย เกิดทกั ษะทางวทิ ยาศาสตร์ มีความภาคภมู ิใจในตนเองและผอู้ ่ืน

ขอขอบพระคณุ ผอู้ านวยการโรงเรียนบา้ นปิ น(ปินประชาราษฎร์) คณะครูและเด็กนกั เรียนช้นั อนุบาล
ท่ีสนบั สนุนกิจกรรมการทดลองและโครงงานวทิ ยาศาสตร์ ใหก้ าลงั ใจและคาปรึกษาทด่ี ีตลอดมา

หวงั เป็นอยา่ งยง่ิ วา่ กิจกรรมการทดลองและโครงงานวทิ ยาศาสตร์ จะเป็ นประโยชน์กบั ผทู้ ี่สนใจและ
หากท่านมีคาแนะนา หรือแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพอ่ื จะพฒั นากิจกรรมการทดลอง และโครงงาน
วทิ ยาศาสตร์ทางผจู้ ดั ทานอ้ มรับ เพอื่ จะนาไปปรบั ปรุงพฒั นาใหด้ ียง่ิ ข้ึนต่อไป

ผจู้ ดั ทา
ครูปฐมวยั โรงเรียนบา้ นปิ น

(ปิ นประชาราษฎร์)
30 มีนาคม 2561

สำรบัญ หน้ำ

เรื่อง ก

คานา 1
สารบญั 4
กิจกรรมที่ 1 เนินน้า 7
กิจกรรมที่ 2 หมุดลอยน้า 10
กิจกรรมที่ 3 สนุกกบั ฟองสบู่ 13
กิจกรรมท่ี 4 หลอดดาน้า 16
กิจกรรมท่ี 5 หยดน้า 19
กิจกรรมท่ี 6 ลอยน้าไดห้ รือไม่ได้ 22
กิจกรรมท่ี 7 ไหลแรงหรือคอ่ ย 25
กิจกรรมที่ 8 แสงเล้ียวเบน 28
กิจกรรมที่ 9 สถานีเตมิ ลม 31
กิจกรรมที่ 10 น้าลน้ น้าท่วม 35
กิจกรรมที่ 11 ทอร์นาโดในขวด 38
กิจกรรมท่ี 12 น้าจดื น้าเคม็ 42
กิจกรรมที่ 13 ลมอ่อนๆพดั ผา่ นหอ้ ง 45
กิจกรรมท่ี 14 ปั๊มขวดและลิฟตเ์ ทียน 48
กิจกรรมที่ 15 ปริมาณน้าในแกว้ เท่ากนั หรือไม่ 51
กิจกรรมท่ี 16 น้า ทราย และน้ามนั 54
กิจกรรมที่ 17 ความลบั ของสีดา 57
กิจกรรมที่ 18 ตวั ทาละลาย 60
กิจกรรมที่ 19 งเู ตน้ ระบา
กิจกรรมที่ 20 การจดั หมวดหมู่
ภาคผนวก : รายชื่อนกั เรียนช้นั อนุบาล 2

1

รำยงำนผลกำรจัดกิจกรรมกำรทดลอง ตำมโครงกำรบ้ำนนักวทิ ยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย
โรงเรียนบ้ำนปิ น (ปิ นประชำรำษฎร์) สพป. แพร่ เขต 2
กจิ กรรมท่ี 1 ชื่อกิจกรรม เนินน้ำ

จดุ ประสงค์
1. เพอื่ ใหเ้ ด็กไดเ้ รียนรูเ้ ร่ืองแรงตึงผวิ ของน้า
2. เพอ่ื ใหเ้ ด็กทราบวา่ เนินน้าเกิดข้ึนไดอ้ ยา่ งไร

ข้นั ตอนกำรจัดกจิ กรรม
1. ครูพาเด็กไปดูอ่างบวั ในสวนหยอ่ มหนา้ อาคารเรียน ให้เดก็ สงั เกตวา่ พบอะไรบา้ ง
เดก็ ๆ : เห็นในอ่างบวั มีแมลงหรือยงุ เดินบนน้า
ครูสนทนากบั เด็กเพราะมีแรงตึงผวิ ทาใหแ้ มลงตวั เลก็ ๆ เดินบนผวิ น้าได้
ครู : ใชค้ าถามกระตนุ้ วา่ ทาไมแมลงจึงไม่จมน้า จึงพาเดก็ ทาการทดลองเร่ืองเนินน้า
2. ครูแนะนาวสั ดุ อุปกรณ์ การทดลอง เช่น แกว้ น้า ภาชนะใส่น้ารูปทรงต่าง ๆ ฝาขวดน้า เหรียญ หลอด

หยด น้ายาลา้ งจาน แวน่ ขยาย
3. เดก็ แต่ละคนจะไดร้ ับหลอดหยด หลงั จากน้นั ใหเ้ ด็กจบั กลุ่มกนั 2-3 คน แลว้ แจกแกว้ ใบใหญ่สาหรับ

การทดลองใชห้ ลอดดูดน้า แลว้ ถามเด็ก ๆวา่ มีสารใดออกมาจากหลอดหยดบา้ ง ให้เดก็ ไดแ้ สดงความคดิ เห็น
โดยจะสงั เกตเห็นฟองอากาศเกิดข้ึนในน้า แสดงวา่ มีอากาศออกมาดว้ ย

4. ใหเ้ ด็ก ๆสังเกตเม่ือระดบั น้าอยใู่ กลๆ้ ขอบแกว้ การมองเห็นดา้ นขา้ งจะเห็นไดช้ ดั เจนข้นึ แลว้ ใหเ้ ด็กๆ
ทดลองหยดน้าลงในภาชนะอ่ืน ๆ เช่นถว้ ยใบเลก็ ฝาขวด เหรียญ เพอ่ื ทาใหเ้ กิดเนินน้าข้ึน นาแวน่ ขยายมาส่อง
ดูหยดน้าทอี่ ยบู่ นเหรียญ สรุปร่วมกนั เก่ียวกบั แรงตึงผวิ ทีท่ าใหเ้ กิดเป็นเนินน้า

5. ใหเ้ ดก็ วาดภาพจากการทดลองทส่ี งั เกตร่วมกนั

ภำพวสั ด/ุ อปุ กรณ์

2
ภำพเดก็ ทำกิจกรรม
ภำพเดก็ นำเสนอผลงำน
ภำพผลงำนทสี่ ำเร็จของเด็ก

3

ผลท่เี กดิ กับเดก็ (ตามจดุ ประสงคข์ องกิจกรรม พฒั นาการความสามารถพน้ื ฐาน 4 ดา้ น และพฒั นาการ 4 ดา้ น)

1. ผลทเี่ กดิ ขึน้ ตำมจดุ ประสงค์
1.1 เด็กไดเ้ รียนรูเ้ รื่องแรงตึงผวิ
1.2 เดก็ ทราบวา่ น้าประกอบดว้ ยโมเมกุลเลก็ ๆ ทีจ่ บั ตวั กนั
2. พฒั นำกำรควำมสำมำรถข้นั พืน้ ฐำน และพัฒนำกำรของเดก็ ปฐมวยั
2.1 ดา้ นการเรียนรู/้ ดา้ นภาษา/สติปัญญา

เดก็ สามารถเขา้ ใจและอธิบายเรื่องแรงตงึ ผวิ ของน้า เกิดจากโมเลกุลเล็กๆ จบั ตวั กนั เม่ือไม่
สามารถจบั ตวั ยดึ เหนี่ยวกนั ได้ แรงตงึ ผิวจะแตกออกจากกนั ทาใหน้ ้าไหลออกมาจากแกว้ ได้

เด็กใชท้ กั ษะการฟังจากส่ิงท่เี พอ่ื นสนทนา ซกั ถาม โตต้ อบ ตอบคาถาม บอกเหตจุ ากสิ่งท่ตี นเอง
คดิ อธิบายสิ่งท่ีพบเห็นได้

2.2 ดา้ นสงั คม เด็กไดฝ้ ึกการทางานร่วมกนั เป็นกลุ่มรูจ้ กั การรอคอย รูจ้ กั การแบง่ ปันและได้
แลกเปล่ียนประสบการณ์

2.3 ดา้ นอารมณ์-จิตใจ เด็กมีความกระตือรือร้นท่จี ะทากิจกรรมร่วมกนั อยา่ งมีความสุข
2.4 ดา้ นการเคล่ือนไหว/ร่างกาย เดก็ ไดใ้ ชก้ ลา้ มเน้ือในการหยบิ จบั วสั ดุ อุปกรณ์ในการกิจกรรมได้
อยา่ งคล่องแคล่ว

4

รำยงำนผลกำรจดั กิจกรรมกำรทดลอง ตำมโครงกำรบ้ำนนักวทิ ยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย
โรงเรียนบ้ำนปิ น (ปิ นประชำรำษฎร์) สพป. แพร่ เขต 2
กจิ กรรมที่ 2 ชื่อกิจกรรม หมุดลอยนำ้

จดุ ประสงค์
1. เพอื่ ใหเ้ ดก็ ไดเ้ รียนรู้เรื่องแรงตงึ ผวิ ของน้า
2. เพอ่ื ใหเ้ ด็กเรียนรู้หมุดหรือลวดเสียบลอยน้าๆได้

ข้นั ตอนกำรจดั กิจกรรม
1. ครูพาเดก็ ไปดูอ่างบวั ในสวนหยอ่ มหนา้ อาคารเรียน ใหเ้ ด็กสงั เกตวา่ พบอะไรบา้ ง
เดก็ ๆ : เห็นในอ่างบวั มีแมลงหรือยงุ เดินบนน้า

ครูสนทนากบั เดก็ เพราะมีแรงตึงผวิ ทาใหแ้ มลงตวั เล็กๆเดินบนผวิ น้าได้ และครูใชค้ าถามกระตนุ้ วา่
ทาไมแมลงจงึ ไม่จมน้า จงึ พาเด็กทาการทดลองโดยหาสิ่งของท่ีสามารถน้ามาลอยในน้าได้ โดยเราจะเตรียม
หมุดหรือลวดเสียบ มาใชใ้ นการทดลองในคร้ังน้ี

2. ครูแนะนาวสั ดุ อุปกรณ์ การทดลอง กะละมงั ใบใหญ่ หมุดหรือลวดเสียบ แวน่ ขยาย ผา้ เช็ดมือ
3. ใหต้ วั แทนเด็กออกมาทดลองทีละคน โดยหยบิ วสั ดุตามทตี่ อ้ งการคนละ 1 ช้ิน แลว้ ทดลองนามา
วางบนน้า จากน้นั สงั เกตวา่ เพอ่ื นคนใดวางวสั ดุแลว้ จมหรือไม่จม
4. ใหเ้ ดก็ ๆช่วยกนั อธิบายวธิ ีการวางหมุดใหส้ ามารถลอยน้าไดแ้ ละสงั เกตผวิ น้าท่ีเป็ นวงกลมรอบๆ
หมุดแลว้ ใหใ้ ชแ้ วน่ ขยายส่องดูผวิ น้าบริเวณน้นั
5. ใหเ้ ด็กวาดภาพจากการทดลองทส่ี งั เกตร่วมกนั

ภำพวสั ด/ุ อปุ กรณ์

5
ภำพเดก็ ทำกิจกรรม
ภำพเดก็ นำเสนอผลงำน

6

ภำพผลงำนทสี่ ำเร็จของเด็ก
ผลทเ่ี กดิ กับเดก็ (ตามจุดประสงคข์ องกิจกรรม พฒั นาการความสามารถพน้ื ฐาน 4 ดา้ น และพฒั นาการ 4 ดา้ น)

1. ผลทเี่ กิดขึน้ ตำมจดุ ประสงค์
1.1 เด็กไดท้ ราบวา่ น้าประกอบดว้ ยโมเลกุลขนาดเลก็ ๆ ท่จี บั ตวั กนั เรียกวา่ แรงตึงผวิ
1.2 หมุดหรือลวดเสียบสามารถลอยน้าได้ โดยอาศยั แรงตงึ ผิวของน้า

2. พัฒนำกำรควำมสำมำรถข้นั พืน้ ฐำน และพฒั นำกำรของเดก็ ปฐมวยั
2.1 ดา้ นการเรียนรู/้ ดา้ นภาษา/สตปิ ัญญา
เดก็ สามารถเขา้ ใจและอธิบายเร่ืองแรงตึงผวิ ของน้า เกิดจากโมเลกุลเล็กๆจบั ตวั กนั

เม่ือวางหมุดหรือลวดเสียบบนผวิ น้าอยา่ งเบามือ หมุดหรือลวดเสียบก็จะลอยน้าได้ แตเ่ ม่ือแรงตึงผวิ รับ
น้าหนกั ของวตั ถุไม่ไหว แรงตงึ ผวิ จะแตกออกจากกนั ทาใหห้ มุดหรือลวดเสียบจมน้าได้

2.2 ดา้ นสงั คม เด็กไดฝ้ ึกการทางานร่วมกนั เป็ นกล่มุ รูจ้ กั การรอคอย รู้จกั มารยาทในการฟังการพดู
ควบคุมตนเอง รูจ้ กั การแบ่งปันและไดแ้ ลกเปลี่ยนประสบการณ์

2.3 ดา้ นอารมณ์-จติ ใจ เด็กมีความกระตือรือรน้ ท่ีจะทากิจกรรมร่วมกนั อยา่ งมีความสุขและมีสมาธิ
ในการทากิจกรรม

2.4 ดา้ นการเคลื่อนไหว/ร่างกาย เดก็ ไดใ้ ชก้ ลา้ มเน้ือในการหยบิ จบั วสั ดุ อุปกรณ์ในการกิจกรรมได้
อยา่ งคล่องแคล่ว

7

รำยงำนผลกำรจัดกิจกรรมกำรทดลอง ตำมโครงกำรบ้ำนนักวทิ ยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย
โรงเรียนบ้ำนปิ น (ปิ นประชำรำษฎร์) สพป. แพร่ เขต 2
กจิ กรรมที่ 3 ชื่อกิจกรรม สนุกกบั ฟองสบู่

จุดประสงค์
1. เด็กบอกไดว้ า่ ลกั ษณะของฟองสบทู่ ีเ่ ป่ ามีรูปร่างอยา่ งไร ทาไมถึงเป็ นเช่นน้นั
2. เด็กบอกไดว้ า่ เมื่อเป่ าฟองสบูก่ ระทบแสงแดด จะเห็นฟองสบู่เป็ นสีอะไรบา้ ง

ข้นั ตอนกำรจดั กจิ กรรม
1. ผสมน้าสบู่ ใชส้ ่วนผสมดงั น้ี น้ายาลา้ งจาน 1 ส่วน กลีเซอรีน 1 ส่วน และน้า 4 ส่วน หรืออาจ

ผสมน้าสบดู่ ว้ ยอตั ราส่วนอื่นได้ ถา้ ไม่มกี ลีเซอรินกส็ ามารถเพม่ิ ปริมาณน้ายาลา้ งจานเพม่ิ ข้ึนได้ ขอ้ สาคญั คอื
น้าสบูท่ ี่ใชต้ อ้ งสามารถทาใหเ้ กิดฟองไดด้ ี เพอื่ ใหเ้ ห็นปรากฏการณ์ทเ่ี กิดข้นึ หรือซ้ือสารละลายน้าสบู่
สาเร็จรูปมาใชใ้ นการทดลอง แต่ตอ้ งทดลองดว้ ยตวั เองก่อนทีจ่ ะนามาใหเ้ ดก็ ๆ ทดลอง

2. คนส่วนผสมท้งั หมดใหเ้ ขา้ กนั อยา่ งระมดั ระวงั เพอื่ ไม่ใหเ้ กิดฟองมาก และวางทงิ้ ไวอ้ ยา่ งนอ้ ย
คร่ึงชวั่ โมง

3. อธิบายใหเ้ ดก็ ๆ เขา้ ใจถึงขอ้ แตกต่างระหวา่ งการดูดกบั การเป่ า และใหเ้ ด็กทดลองเป่ ากอ้ นสาลี
หรือลูกปิ งปองไปมาบนโตะ๊

4. ใหเ้ ดก็ ๆ นาหลอดดูดมาเป่ าน้าในชามวา่ สามารถเป่ าให้เกิดฟองในน้าไดอ้ ยา่ งสม่าเสมอหรือไม่
5. ถามเด็ก ๆ วา่ ทาอยา่ งไรจงึ จะเป่ าใหไ้ ดฟ้ องขนาดใหญ่
6. เทสารละลายน้าสบู่ทเี่ ตรียมไวใ้ นชามเล็กของเดก็ แต่ละคน ใหเ้ ด็กทดลองเป่ าสารละลายน้ีใหเ้ กิด
ฟองรูปร่างต่าง ๆ
7. สงั เกตวา่ ฟองท่ีเกิดข้ึนมีรูปร่างอยา่ งไร เรียงตวั กนั อยา่ งไร แลว้ ทดลองเป่ าออกไปกลางแจง้
สงั เกตดูวา่ เม่ือฟองสบกู่ ระทบกบั แสงแดดจะเป็ นอยา่ งไร มีสีอะไรบา้ ง ร่วมกนั สรุป และอภปิ รายผล

ภำพวสั ด/ุ อุปกรณ์

8

ภำพเดก็ ทำกจิ กรรม
ภำพเดก็ นำเสนอผลงำน

9

ภำพผลงำนทสี่ ำเร็จของเด็ก

ผลท่ีเกดิ กบั เดก็ (ตามจดุ ประสงคข์ องกิจกรรม พฒั นาการความสามารถพน้ื ฐาน 4 ดา้ น และพฒั นาการ 4 ดา้ น)
1. ผลทเี่ กิดขึน้ ตำมจดุ ประสงค์
1.1 เดก็ บอกไดว้ า่ น้ายาลา้ งจาน สบู่หรือผงซกั ฟอก สามารถทาใหผ้ วิ น้ายดื หยนุ่ ได้ เม่ือเป่ า

อากาศเขา้ ไปจะเกิดเป็นฟอง น้าหนกั เบา และลอยไปมาได้
1.2 เดก็ บอกไดว้ า่ เม่ือฟองสบกู่ ระทบกบั แสงแดดจะทาใหม้ องเห็นเป็ นสีรุ้ง
2. พฒั นำกำรควำมสำมำรถข้นั พื้นฐำน และพฒั นำกำรของเดก็ ปฐมวยั
2.1 ดา้ นการเรียนรู้/ดา้ นภาษา/สติปัญญา เด็กไดเ้ รียนรู้เกี่ยวกบั แรงตงึ ผวิ ของน้า สามารถทาให้

เดก็ ๆ เป่ าน้าเป็นฟองลอยในอากาศได้ เดก็ ไดใ้ ชส้ ตปิ ัญญาเปรียบเทียบสีของฟองสบู่
2.2 ดา้ นสงั คม เดก็ ไดฝ้ ึกการทางานร่วมกนั รู้จกั การแบง่ ปัน
2.3 ดา้ นอารมณ์-จติ ใจ เด็กสนุกสนาน ร่าเริง มีความสุขในการทดลอง
2.4 ดา้ นการเคลื่อนไหว/ร่างกาย เดก็ ไดอ้ อกแรงเป่ าฟองสบู่ และไดเ้ คล่ือนไหวร่างกายในการวง่ิ

เป่ าฟองสบนู่ อกหอ้ งเรียน

10

รำยงำนผลกำรจดั กจิ กรรมกำรทดลอง ตำมโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย
โรงเรียนบ้ำนปิ น (ปิ นประชำรำษฎร์) สพป. แพร่ เขต 2
กิจกรรมท่ี 4 ชื่อกิจกรรม หลอดดำนำ้

จดุ ประสงค์
1. เพอ่ื ฝึกทกั ษะการสงั เกตการจมและการลอยของวตั ถุ
2. เพอ่ื ใหเ้ ด็กไดเ้ รียนรู้เร่ืองคุณสมบตั กิ ารจมและการลอย

ข้นั ตอนกำรจดั กจิ กรรม
1. ครูชวนเด็กสนทนาใครเคยเห็นเรือด้าน้าบา้ ง เป็ นอยา่ งไร
2. ครูใชค้ ้าถามกระตนุ้ ของส่ิงใดลอยน้าไดแ้ ละอะไรทล่ี อยไม่ได้
1.1 เดก็ ๆร่วมตอบ : สิ่งท่ลี อยได้ เช่น ซองพลาสตกิ ไมบ้ รรทดั หลอด
1.2 ส่ิงทีล่ อยไม่ได้ เช่น กอ้ นหิน ลกู แกว้
2. ครูแนะนาวสั ดุ อุปกรณ์หลอดด้าน้า กะละมงั ใบใหญ่ ขวดน้าพลาสตกิ หลอดดูดใสแบบงอได้

ลวดเสียบกระดาษ ดินน้ามนั
3. ครูน้าหลอดงอ ทาโคง้ ตรงพบั แลว้ ตดั ปลายสองขา้ งใหเ้ ท่ากนั แลว้ น้าลวดเสียบมา3-4 อนั สอด
4. เขา้ ไปบริเวณปลายหลอดท้งั สองขา้ ง และใหเ้ ด็กทดลองหลอดลอยน้า ต่อไปนาหลอดที่ลอยน้า

ไดม้ าอุดดว้ ยดินน้ามนั ที่ปลายหลอดท้งั 2 ขา้ งมาใส่ขวดพลาสติกทบ่ี รรจนุ ้าเตม็ ขวด แลว้ ปิ ดฝาให้เดก็ บบี ขวด
ออกแรงบีบ คา้ งไว้ แลว้ สงั เกตวา่ เกิดอะไรข้ึน

8. ร่วมกนั อภปิ รายสรุปผลการทดลอง

ภำพวสั ดุ/อปุ กรณ์

11

ภำพเดก็ ทำกจิ กรรม
ภำพเดก็ นำเสนอผลงำน

12

ภำพผลงำนทสี่ ำเร็จของเด็ก

ผลท่เี กดิ กับเดก็ (ตามจุดประสงคข์ องกิจกรรม พฒั นาการความสามารถพ้นื ฐาน 4 ดา้ น และพฒั นาการ 4 ดา้ น)
1. ผลทเี่ กดิ ขนึ้ ตำมจดุ ประสงค์
1.1 จากสงั เกตจากการทาการทดลองเดก็ บอกไดว้ า่ วตั ถุใดจมหรือลอยน้าได้
1.2 เด็กไดเ้ รียนรู้เรื่องคุณสมบตั กิ ารจมและการลอยของวตั ถุข้ึนอยกู่ บั ขนาดและน้าหนกั ของวตั ถุน้นั
2. พฒั นำกำรควำมสำมำรถข้นั พื้นฐำน และพฒั นำกำรของเดก็ ปฐมวยั
2.1 ดา้ นการเรียนรู้/ดา้ นภาษา/สติปัญญา เมื่อเดก็ บีบขวดน้า ทาใหค้ วามดนั ในขวดถูกบบี อดั แน่น

หลอดจะจมลงเนื่องจากหลอดจะมีน้าหนกั มากข้นึ เม่ือปล่อยมือทาใหค้ วามดนั ในขวดลดลงหลอดจะลอยข้ึน
ขา้ งบนเพราะหลอดมีน้าหนกั เบา

2.2 ดา้ นสงั คม เด็กไดฝ้ ึกการทางานร่วมกนั รูจ้ กั การแบ่งปัน ปฏบิ ตั ิตามขอ้ ตกลงได้
2.3 ดา้ นอารมณ์-จิตใจ เด็กสนุกสนาน ร่าเริง มีความสุขในการทดลอง
2.4 ดา้ นการเคล่ือนไหว/ร่างกาย เด็กไดใ้ ชก้ ลา้ มเน้ือเล็ก-ใหญท่ ากิจกรรมไดอ้ ยา่ งคล่องแคล่ว
แขง็ แรง เช่นการหยบิ จบั อุปกรณ์ การออกแรงบบี ขวดเป็นตน้

13

รำยงำนผลกำรจัดกจิ กรรมกำรทดลอง ตำมโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย
โรงเรียนบ้ำนปิ น (ปิ นประชำรำษฎร์) สพป. แพร่ เขต 2
กิจกรรมที่ 5 ช่ือกจิ กรรม หยดน้ำ

จุดประสงค์
1. เด็กบอกลกั ษณะรูปร่างของหยดน้าได้
2. เด็กบอกผลจากการทดลองการรวมตวั ของหยดน้าได้

ข้นั ตอนกำรจัดกจิ กรรม
1. ใหเ้ ดก็ สงั เกตลกั ษณะการหยดของน้าจากกอ๊ ก สงั เกตหยดน้าท่ีตกลงมา และสิ่งทีเ่ กิดข้นึ ในอ่าง

ลา้ งมือทคี่ รูใชร้ องน้าทห่ี ยดลงมา
2. ครูสาธิตใหเ้ ดก็ ดู โดยจมุ่ มือลงในน้า แลว้ ยกมือข้นึ ใหเ้ ด็กสงั เกตสิ่งที่เกิดข้นึ และน้าทต่ี ิดน้ิวมือครู
3. ใหเ้ ดก็ ทกุ คนลองทาตามแลว้ สงั เกตวา่ หยดน้ามีรูปร่าง ลกั ษณะอยา่ งไร
4. ใหเ้ ดก็ ๆหยดน้าเอง โดยใชห้ ลอดหยด ดูดน้าหยดลงบนเหรียญ อภปิ รายวา่ หยดน้าแต่ละหยดแตกต่าง

กนั หรือไม่ และเมื่อหยดน้าไหลมารวมกนั จะเกิดอะไรข้นึ
5. ใหเ้ ดก็ ทดลองตอ่ ไป โดยเตมิ น้าในแกว้ ทีละนิดจนถึงขอบแกว้ แลว้ ใชห้ ลอดหยดคอ่ ยๆ หยดน้าเพ่มิ

ลงไปใชค้ าถามๆเด็กวา่ น้าจะลน้ ออกมาเม่ือใด (ยงิ่ น้าสูงข้นึ เดก็ ตอ้ งเตมิ น้าอยา่ งระมดั ระวงั ยงิ่ ข้นึ )
6. ใหเ้ ดก็ ใชแ้ วน่ ขยายส่องดูน้าจากดา้ นขา้ งแกว้ จากระดบั สายตาจะสงั เกตเห็นภูเขาน้าพนู สูงข้ึนจาก

แกว้ กระตุน้ ใหเ้ ด็กทาภเู ขาน้าใหส้ ูงท่ีสุดเทา่ ที่จะทาได้ จนกระทง่ั พงั และลน้ ออกมาเอง

ภำพวสั ดุ/อปุ กรณ์

14

ภำพเดก็ ทำกจิ กรรม
ภำพเดก็ นำเสนอผลงำน

15

ภำพผลงำนทส่ี ำเร็จของเด็ก
ผลที่เกิดกับเดก็ (ตามจดุ ประสงคข์ องกิจกรรม พฒั นาการความสามารถพ้นื ฐาน 4 ดา้ น และพฒั นาการ 4 ดา้ น)

1. ผลทีเ่ กิดขึน้ ตำมจดุ ประสงค์
1.1 เด็กบอกรูปร่างลกั ษณะของหยดน้าไดว้ า่ มีลกั ษณะคลา้ ยทรงกลมและใส
1.2 เดก็ อธิบายผลการทดลอง ไดว้ า่ เมื่อหยดน้า 2 หยดไหลมาหากนั จะรวมตวั กนั เป็ นหยดน้าขนาดใหญ่
ข้นึ แต่รูปร่างกย็ งั คลา้ ยทรงกลมเช่นเดิม
2. พัฒนำกำรควำมสำมำรถข้นั พื้นฐำน และพฒั นำกำรของเดก็ ปฐมวยั
2.1 ดา้ นการเรียนรู/้ ดา้ นภาษา/สติปัญญา เดก็ ใชภ้ าษาในการสื่อสารจากการทาหยดน้า
ดว้ ยตนเอง สามารถเปรียบเทียบขนาดของหยดน้า และนบั จานวนของหยดน้าได้
2.2 ดา้ นสงั คม เดก็ ทากิจกรรมร่วมกบั ผอู้ ่ืนโดยมีจดุ มุ่งหมายเดียวกนั
2.3 ดา้ นอารมณ์-จิตใจ เด็กมุ่งมนั่ ทจี่ ะทากิจกรรมใหส้ าเร็จดว้ ยตนเอง
2.4 ดา้ นการเคล่ือนไหว/ร่างกาย เดก็ ใชก้ ลา้ มเน้ือมือและตาประสานสมั พนั ธก์ นั ในการทา
กิจกรรมไดอ้ ยา่ งเหมาะสม

16

รำยงำนผลกำรจดั กิจกรรมกำรทดลอง ตำมโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย
โรงเรียนบ้ำนปิ น (ปิ นประชำรำษฎร์) สพป. แพร่ เขต 2
กจิ กรรมที่ 6 ช่ือกิจกรรม ลอยน้ำได้หรือไม่ได้

จุดประสงค์
1. เดก็ ไดเ้ รียนรู้เรื่องความหนาแน่นของวตั ถุ การจม การลอย
2. เพอ่ื ใหเ้ ดก็ ไดเ้ รียนรู้เรื่องคุณสมบตั กิ ารจมและการลอย

ข้นั ตอนกำรจดั กิจกรรม
1. ใหเ้ ด็กหาส่ิงของมาทาการทดลองการลอย การจม ของวตั ถุ ใหเ้ ด็กลองคิดและยกตวั อยา่ ง
2. ครูแนะนาวสั ดุ อุปกรณ์ การทดลอง เช่น กอ้ นหิน โฟม เหรียญ ดินน้ามนั กุญแจ ลูกบอลเลก็ ๆ ไม้

บลอ็ ก ลูกแกว้ ใบไม้
3. เด็กแต่ละคนออกมาหยบิ วสั ดุอุปกรณ์ท่ีตนเองสนใจนาไปใส่ลงในกะละมงั ใบใหญท่ ่ีใส่น้าไว้

หลงั จากน้นั ใหเ้ ด็กสงั เกตวสั ดุอุปกรณ์วา่ ส่ิงใดลอยน้าไดแ้ ละส่ิงใดจมน้า ใหห้ าความแตกต่างระหว่างส่ิงที่
ลอยน้าไดแ้ ละสิ่งทลี่ อยน้าไม่ได้ วตั ถุที่มีคุณสมบตั ิลอยน้าไดห้ รือไม่

4. ใหเ้ ดก็ ๆแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 2-3 คน ครูแจกดินน้ามนั และใหเ้ ดก็ ๆช่วยกนั ทาใหด้ ินน้ามนั มนั ลอยได้
และสามารถรบั น้าหนกั ของลกู แกว้ ไดด้ ว้ ย

5. ใหเ้ ด็กสงั เกตถึงคุณสมบตั กิ ารลอยน้าและการจมน้าของวตั ถุ
6. ใหเ้ ด็กวาดภาพจากการทดลองทีส่ งั เกตร่วมกนั

ภำพวสั ด/ุ อปุ กรณ์

17
ภำพเดก็ ทำกจิ กรรม
ภำพเดก็ นำเสนอผลงำน

18

ภำพผลงำนทสี่ ำเร็จของเด็ก

ผลทเี่ กิดกับเดก็ (ตามจดุ ประสงคข์ องกิจกรรม พฒั นาการความสามารถพ้นื ฐาน 4 ดา้ น และพฒั นาการ 4 ดา้ น)
1. ผลท่ีเกิดขึน้ ตำมจุดประสงค์
1.1 เดก็ ไดเ้ รียนรู้เร่ืองความหนาแน่ของวตั ถุ การจม การลอย
1.2 เด็กไดเ้ รียนรู้เรื่องคุณสมบตั ิการจมและการลอย
2. พัฒนำกำรควำมสำมำรถข้นั พื้นฐำน และพฒั นำกำรของเดก็ ปฐมวยั
2.1 ดา้ นการเรียนรู้/ดา้ นภาษา/สติปัญญา
เดก็ สามารถเขา้ ใจและอธิบายเร่ืองการจมน้า และการลอยน้า ของวตั ถุตา่ งๆวา่ ข้นึ อยกู่ บั ความ

หนาแน่นของวตั ถุ ถา้ มีความหนาแน่นมากจะจม และมีความหนาแน่นนอ้ ยจะลอย
เดก็ ใชท้ กั ษะการฟังจากส่ิงท่เี พอ่ื นสนทนา ซกั ถาม โตต้ อบ ตอบคาถาม บอกเหตุจากส่ิงที่ตนเอง

คิด อธิบายส่ิงที่พบเห็นได้
2.2 ดา้ นสงั คม เด็กไดฝ้ ึกการทางานร่วมกนั เป็นกล่มุ รู้จกั การรอคอย รู้จกั การแบง่ ปันและได้

แลกเปลี่ยนประสบการณ์
2.3 ดา้ นอารมณ์-จติ ใจ เดก็ มีความกระตอื รือร้นทจ่ี ะทากิจกรรมร่วมกนั อยา่ งมีความสุข
2.4 ดา้ นการเคลื่อนไหว/ร่างกาย เดก็ ไดใ้ ชก้ ลา้ มเน้ือในการหยบิ จบั วสั ดุ อุปกรณ์ในการกิจกรรมได้

อยา่ งคล่องแคล่ว

19

รำยงำนผลกำรจดั กจิ กรรมกำรทดลอง ตำมโครงกำรบ้ำนนักวทิ ยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย
โรงเรียนบ้ำนปิ น (ปิ นประชำรำษฎร์) สพป. แพร่ เขต 2
กจิ กรรมท่ี 7 ช่ือกจิ กรรม ไหลแรงหรือค่อย

จดุ ประสงค์
1. เดก็ ไดเ้ รียนรูเ้ รื่องความดนั ของน้า
2. เด็กสงั เกต และอธิบายเหตุผลการไหลของน้าจากการทดลองได้

ข้นั ตอนกำรจดั กจิ กรรม
1. เด็กๆและครูช่วยกนั เตรียมอุปกรณ์ และสถานท่ี
2. ใหเ้ ดก็ ใชเ้ ขม็ หมุดหรือตะปตู วั เล็กเจาะรูท่ขี วดน้าอยา่ งนอ้ ย 2 รู โดยใหร้ ูแรกอยใู่ กลก้ น้ ขวด และรูท่ี

สองอยกู่ ลางขวด
3. ใชเ้ ทปกาวใสขนาดยาวพอสมควรปิ ดทบั รูท้งั หมดท่ีเจาะไวบ้ นขวด
4. นาขวดน้าไปวางในกะละมงั พลาสติก และเทน้าผา่ นกรวยลงไปในขวดใหเ้ ตม็ ไม่ตอ้ งปิ ดฝาขวดน้า
5. ใหเ้ ดก็ ๆใชม้ ือหน่ึงจบั ขวดไว้ ส่วนอีกมือหน่ึงดึงเทปกาวใสออกอยา่ งระมดั ระวงั ไม่ใหข้ วดลม้ สงั เกต

วา่ การไหลของน้า เพอ่ื เปรียบเทยี บวา่ รูน้าในระดบั ใดท่นี ้าไหลแรงกวา่ และสงั เกตน้าจะไหลแรงเม่ือปิ ดหรือ
เปิ ดฝาขวดน้าเดก็ ช่วยกนั สรุป และอภิปราย

ภำพวสั ดุ/อุปกรณ์

20

ภำพเดก็ ทำกจิ กรรม
ภำพเดก็ นำเสนอผลงำน

21

ภำพผลงำนทสี่ ำเร็จของ

ผลท่ีเกดิ กบั เดก็ (ตามจุดประสงคข์ องกิจกรรม พฒั นาการความสามารถพน้ื ฐาน 4 ดา้ น และพฒั นาการ 4 ดา้ น)
1. ผลทเ่ี กิดขึน้ ตำมจดุ ประสงค์
1.1 เดก็ เรียนรูน้ ้ามีแรงดนั ระดบั ความดนั ของน้ายงิ่ ลึกจะมีแรงดนั มาก
1.2 เด็กอธิบายไดว้ า่ แรงดนั จะเกิดข้นึ ได้ ตอ้ งมีอากาศเขา้ ไปแทนท่ี และการไหลของน้าทอ่ี ยรู่ ะดบั

ล่างจะไหลแรงกวา่ ระดบั รูทีอ่ ยดู่ า้ นบน
2. พฒั นำกำรควำมสำมำรถข้นั พื้นฐำน และพฒั นำกำรของเดก็ ปฐมวยั
2.1 ดา้ นการเรียนรู/้ ดา้ นภาษา/สติปัญญา เดก็ ไดเ้ รียนรูโ้ ดยผา่ นการสงั เกตการไหลของน้าในแต่ละ

ระดบั ไดบ้ อกเล่า อภบิ ายเก่ียวกบั สิ่งทีพ่ บเห็น รูจ้ กั การเปรียบเทียบ เรียงลาดบั การไหลของน้า เป็ นการฝึกการ
ใชภ้ าษา

2.2 ดา้ นสงั คม เดก็ ไดท้ างานร่วมกนั ผอู้ ่ืนอยา่ งมีความสุข กระตือรือรน้ ในการทางาน ปฏิบตั ติ าม
ขอ้ ตกลง มีความสามคั คี เอ้ือเฟ้ื อเผอื่ แผ่ รู้จกั การรอคอย

2.3 ดา้ นอารมณ์-จติ ใจ เด็กไดเ้ รียนรูอ้ ยา่ งมีความสุข สนุกสนาน
2.4 ดา้ นการเคล่ือนไหว/ร่างกาย เดก็ เคล่ือนไหวอยา่ งอิสระ ใชก้ ลา้ มเน้ือมือในการหยบิ จบั วาง วาด
รูป และกรอกน้าใส่ขวดไดอ้ ยา่ งคล่องแคล่ว

22

รำยงำนผลกำรจัดกิจกรรมกำรทดลอง ตำมโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย
โรงเรียนบ้ำนปิ น (ปิ นประชำรำษฎร์) สพป. แพร่ เขต 2
กิจกรรมที่ 8 ช่ือกจิ กรรม แสงเลยี้ วเบน

จุดประสงค์
1. เดก็ ไดเ้ รียนรูเ้ ร่ืองการหกั เหของแสง
2. เด็กสงั เกต และอธิบายเหตุผลการเดินทางของแสงผา่ นตวั กลางท่ีตา่ งกนั จากการทดลองได้

ข้นั ตอนกำรจัดกิจกรรม
1. เด็กๆและครูช่วยกนั เตรียมอุปกรณ์ และสถานที่
2. ใหเ้ ด็กนาแกว้ น้ามา 2 ใบ แกว้ ใบที่ 1 ไม่เตมิ น้า แกว้ ใบท่ี 2 ใส่น้าคร่ึงแกว้ จากน้นั ให้ใส่หลอดลงใน

แกว้ แตล่ ะใบ
3. ใหเ้ ด็กๆสงั เกตแกว้ ท้งั 2 ใบมีการเปล่ียนแปลงหรือไม่อยา่ งไร
4. ทดลองกบั ของเหลวชนิดอ่ืน เช่นน้ามนั พชื ให้เด็กๆเติมน้ามนั พชื ลงไปคร่ึงแกว้ แลว้ จึงหยบิ หลอดดูด

ลงไปในแกว้ สงั เกตดูวา่ หลอดดูดยงั มีรอยหกั งออยหู่ รือไม่ และแตกตา่ งกนั อยา่ งไร
5. ใหเ้ ด็กช่วยกนั สรุป และอภปิ ราย และใหว้ าดภาพส่ิงท่ีสงั เกตเห็น

ภำพวสั ด/ุ อปุ กรณ์

23
ภำพเดก็ ทำกจิ กรรม
ภำพเดก็ นำเสนอผลงำน

24

ภำพผลงำนทสี่ ำเร็จของ
ผลท่เี กิดกบั เดก็ (ตามจดุ ประสงคข์ องกิจกรรม พฒั นาการความสามารถพ้นื ฐาน 4 ดา้ น และพฒั นาการ 4 ดา้ น)

1. ผลท่ีเกิดขึน้ ตำมจดุ ประสงค์
1.1 เดก็ เรียนรูถ้ ึงการหกั เหของแสง
1.2 เด็กอธิบายไดถ้ ึงการเดินทางของแสงผา่ นตวั กลางทม่ี ีความหนาแน่นต่างกนั ความเร็วของแสงจะ
เปลี่ยนไปทาใหท้ ิศทางการเคล่ือนทข่ี องแสงหกั เกจากการทดลองได้
2. พัฒนำกำรควำมสำมำรถข้นั พื้นฐำน และพฒั นำกำรของเดก็ ปฐมวยั
2.1 ดา้ นการเรียนรู/้ ดา้ นภาษา/สตปิ ัญญา เดก็ ไดเ้ รียนรู้โดยผา่ นการสงั เกตการไหลของน้าในแตล่ ะระดบั
ไดบ้ อกเล่า อภบิ ายเกี่ยวกบั ส่ิงที่พบเห็น รู้จกั การเปรียบเทียบ เรียงลาดบั การไหลของน้า เป็ นการฝึกการใช้
ภาษา
2.2 ดา้ นสงั คม เดก็ ไดท้ างานร่วมกนั ผอู้ ่ืนอยา่ งมีความสุข กระตือรือร้นในการทางาน ปฏิบตั ติ ามขอ้ ตกลง
มีความสามคั คี เอ้ือเฟ้ือเผอื่ แผ่ รู้จกั การรอคอย
2.3 ดา้ นอารมณ์-จติ ใจ เด็กไดเ้ รียนรูอ้ ยา่ งมีความสุข สนุกสนานและมีความกระตือรือรน้ ทจี่ ะทา
กิจกรรมร่วมกนั อยา่ งมีความสุข
2.4 ดา้ นการเคล่ือนไหว/ร่างกาย เดก็ เคลื่อนไหวอยา่ งอิสระ ใชก้ ลา้ มเน้ือมอื ในการหยบิ จบั วาง วาดรูป
และกรอกน้าใส่ขวดไดอ้ ยา่ งคลอ่ งแคล่ว

25

รำยงำนผลกำรจดั กจิ กรรมกำรทดลอง ตำมโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย
โรงเรียนบ้ำนปิ น (ปิ นประชำรำษฎร์) สพป. แพร่ เขต 2
กิจกรรมท่ี 9 ชื่อกิจกรรม สถำนีเติมลม

จุดประสงค์
1. เด็กอธิบายถึงคุณสมบตั ขิ องอากาศท่ีมีตวั ตน ตอ้ งการท่ีอยไู่ ด้
2. เด็กทาการทดลองเก่ียวกบั อากาศทม่ี ีตวั ตนได้

ข้นั ตอนกำรจดั กจิ กรรม
1. ครูเตมิ น้าลงในอ่างและใชห้ ลอดดูดเป่ าอากาศลงไปในน้า เดก็ ๆสงั เกตเห็นอะไรบา้ ง ฟองอากาศ

เกิดข้นึ ไดอ้ ยา่ งไร และมีลกั ษณะอยา่ งไร
2. เติมน้าสีผสมอาหารลงไปแลว้ ใหเ้ ด็กๆนาแกว้ มาคว่าและคอ่ ยๆ กดแกว้ ลงไปในน้าใหต้ ้งั ฉากกบั ผวิ

น้า แลว้ คอ่ ยๆดึงแกว้ ออกจากน้าสงั เกตผวิ ดา้ นในแกว้ วา่ เปี ยกหรือแหง้
3. ใหเ้ ดก็ แต่ละคนใชห้ ลอดดูดเป่ าลมเขา้ ไปในแกว้ เพอ่ื ใหฟ้ องอากาศลอยเขา้ ไปในแกว้ แลว้ ใหเ้ ด็ก

สงั เกตถึงปริมาณน้าในแกว้ วา่ เกิดอะไรข้นึ แลว้ เหตุใดจึงเป็ นเช่นน้นั
4. ใหเ้ ดก็ ช่วยกนั สรุป และอภปิ ราย และใหว้ าดภาพส่ิงทส่ี งั เกตเห็น

ภำพวสั ด/ุ อุปกรณ์

26

ภำพเดก็ ทำกิจกรรม
ภำพเดก็ นำเสนอผลงำน

27

ภำพผลงำนทสี่ ำเร็จของเดก็

ผลท่เี กิดกบั เดก็ (ตามจุดประสงคข์ องกิจกรรม พฒั นาการความสามารถพ้นื ฐาน 4 ดา้ น และพฒั นาการ 4 ดา้ น)
1. ผลทเ่ี กดิ ขนึ้ ตำมจุดประสงค์
1.1 เด็กบอกไดว้ า่ อากาศมีอยทู่ กุ หนทุกแห่ง อากาศตอ้ งการทอ่ี ยู่
1.2 เด็กอธิบายผลของการทดลองไดว้ า่ อากาศมีตวั ตนและอากาศตอ้ งการทอ่ี ยู่ โดยอากาศมีน้าหนกั

เบากวา่ น้า อากาศจงึ ลอยข้นึ ดา้ นบนผวิ น้าและเคลื่อนทข่ี ้นึ เป็นแนวตรง
2. พฒั นำกำรควำมสำมำรถข้นั พื้นฐำน และพัฒนำกำรของเดก็ ปฐมวยั
2.1 ดา้ นการเรียนรู/้ ดา้ นภาษา/สตปิ ัญญา เดก็ ใชภ้ าษาในการส่ือสาร ช่วยกนั วางแผน โดยการเติมลม

ใส่แกว้ เพอ่ื ไปแทนทีน่ ้าภายในแกว้
2.2 ดา้ นสงั คม เด็กไดท้ างานเป็นกลุ่ม มีความสามคั คใี นการทากิจกรรมร่วมกนั
2.3 ดา้ นอารมณ์-จติ ใจ เดก็ ปฏบิ ตั ิกิจกรรมการทดลองอยา่ งมีความสุข สนุกสนานช่วยเหลือ

ซ่ึงกนั และกนั
2.4 ดา้ นการเคลื่อนไหว/ร่างกาย เด็กไดใ้ ชป้ ระสาทสมั ผสั มือ-ตาประสานสมั พนั ธก์ นั

28

รำยงำนผลกำรจดั กิจกรรมกำรทดลอง ตำมโครงกำรบ้ำนนักวทิ ยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย
โรงเรียนบ้ำนปิ น (ปิ นประชำรำษฎร์) สพป. แพร่ เขต 2
กิจกรรมที่ 10 ช่ือกจิ กรรม น้ำล้น น้ำท่วม

จุดประสงค์
1. เพอื่ ใหเ้ ด็กไดเ้ รียนรู้เร่ืองการลอยน้าข้นึ อยกู่ บั รูปร่างลกั ษณะของวตั ถุต่างๆ
2. เพอ่ื ใหเ้ ดก็ เรียนรู้ถึงการเปรียบเทียบน้าหนกั ของวตั ถุต่างๆ จากการลน้ ของน้า

ข้นั ตอนกำรจัดกจิ กรรม
1. เดก็ และครูร่วมกนั สนทนาซกั ถามเก่ียวกบั วตั ถุต่างๆท่เี ดก็ ๆรู้จกั และทเ่ี คยทาการทดลองการจมและ

ลอย และใชค้ าถามกระตุน้ เด็กใหช้ ่วยกนั คิดเก่ียวกบั การจมการลอย
2. ครูแนะนาวสั ดุ อุปกรณ์ การทดลอง กะละมงั ใบใหญ่ ขวดแกว้ ใบใหญ่ เทปกาว แกว้ น้า ผกั และ

ผลไม้ ดินน้ามนั ผา้ เชด็ มือ
3. เติมน้าใส่ถงั และใหเ้ ดก็ ๆสงั เกตการเปลี่ยนแปลงของระดบั น้าจากการทเี่ ดก็ ๆจมุ่ มือและแขนลงในถงั

พรอ้ มกนั วา่ ระดบั น้าจะเปล่ียนไปอยา่ งไร
4. ใหต้ วั แทนเดก็ ออกมาทดลองทลี ะคน โดยหยบิ วสั ดุตามท่ีตอ้ งการคนละ 1 ชิ้น แลว้ ทดลองนามา

วางในแกว้ น้า และทาเครื่องหมายท่เี ทปกาวพบวา่ วตั ถุท่เี ปล่ียนแปลงระดบั น้าไดส้ ูงสุดหรือไม่ กระตุน้ ให้
เดก็ ๆคาดเดาความเปล่ียนแปลงของระดบั น้าก่อนการทดลองและระหวา่ งการทดลอง

5. ใหเ้ ดก็ ๆช่วยกนั อธิบายถึงระดบั น้าที่จะเปลี่ยนแปลงวา่ มากนอ้ ยข้ึนอยกู่ บั ขนาดและน้าหนกั ของวตั ถุ
6. ใหเ้ ดก็ วาดภาพจากการทดลองทสี่ งั เกตร่วมกนั

ภำพวสั ด/ุ อุปกรณ์

29

ภำพเดก็ ทำกจิ กรรม
ภำพเดก็ นำเสนอผลงำน

30

ภำพผลงำนทส่ี ำเร็จของเดก็

ผลท่ีเกดิ กบั เดก็ (ตามจดุ ประสงคข์ องกิจกรรม พฒั นาการความสามารถพ้นื ฐาน 4 ดา้ น และพฒั นาการ 4 ดา้ น)
1. ผลทีเ่ กดิ ขนึ้ ตำมจดุ ประสงค์
1.1 เด็กไดเ้ รียนรู้เร่ืองการจม การลอยข้นึ อยกู่ บั รูปร่างลกั ษณะของวตั ถุต่างๆ
1.2 ขนาดวตั ถุและน้าหนกั จะทาใหป้ ริมาณน้าเปล่ียนแปลงและแตกตา่ งกนั
2. พฒั นำกำรควำมสำมำรถข้นั พื้นฐำน และพัฒนำกำรของเดก็ ปฐมวยั
2.1 ดา้ นการเรียนรู/้ ดา้ นภาษา/สตปิ ัญญา
เด็กสามารถเขา้ ใจและอธิบายเรื่องการจมการลอย ขนาดและน้าหนกั ของวตั ถุ แต่ละชนิดที่แตกตา่ ง

กนั ได้
2.2 ดา้ นสงั คม เดก็ ไดฝ้ ึกการทางานร่วมกนั เป็นกลุ่มรู้จกั การรอคอย รู้จกั มารยาทในการฟังการพดู

ควบคุมตนเอง รู้จกั การแบ่งปันและไดแ้ ลกเปลี่ยนประสบการณ์
2.3 ดา้ นอารมณ์-จติ ใจ เด็กมีความกระตอื รือรน้ ทีจ่ ะทากิจกรรมร่วมกนั อยา่ งมีความสุขและมีสมาธิใน

การทากิจกรรม
2.4 ดา้ นการเคล่ือนไหว/ร่างกาย เดก็ ไดใ้ ชก้ ลา้ มเน้ือในการหยบิ จบั วสั ดุ อุปกรณ์ในการกิจกรรมไดอ้ ยา่ ง

คล่องแคล่ว

31

รำยงำนผลกำรจัดกจิ กรรมกำรทดลอง ตำมโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย
โรงเรียนบ้ำนปิ น (ปิ นประชำรำษฎร์) สพป. แพร่ เขต 2

กจิ กรรมท่ี 11 ช่ือกจิ กรรม ทอร์นำโดในขวด

จุดประสงค์

1. เดก็ บอกคุณสมบตั ขิ องน้าและอากาศได้
2. เดก็ อธิบายและปฏิบตั กิ ิจกรรมการทดลองทอร์นาโดในขวดได้

ข้นั ตอนกำรจัดกจิ กรรม

1. เติมน้าใส่ขวดใบหน่ึงประมาณ 2/3 ส่วน และหยดสีผสมอาหารลงไป
2. หมุนขอ้ ต่อใหแ้ น่นกบั ขวดใบทีเ่ ตมิ น้า แลว้ นาขวดเปล่าอีกใบวางควา่ ลงดา้ นบนและหมุนปิ ดใหแ้ น่น
ถามเด็กๆวา่ เกิดอะไรข้ึนเมื่อพลิกขวดกลบั ดา้ น
3. พลิกขวดกลบั ดา้ นใหข้ วดเปล่าอยดู่ า้ นล่าง ถามเดก็ วา่ ทาไมน้าในขวดบนจึงไม่ไหลลงมาในขวดเปล่า
ใหเ้ ด็กๆลองคิดหาวธิ ีทาใหน้ ้าไหลลงมา (ใหเ้ ดก็ ต้งั สมมติฐาน)
4. กระตนุ้ ใหเ้ ด็กๆคิดหาวธิ ีทาใหน้ ้าไหลจากขวดบนลงขวดล่าง ใครสามารถทาใหน้ ้าไหลลงมาไดก้ ่อน
เด็กๆจะพยายามเอียง เขยา่ หรือกดขวดท้งั 2 ใบ
5. ครูลองกดขวดท้งั สองใบ ท้งั ดา้ นบนและดา้ นล่างแลว้ สงั เกตเห็นอะไรบา้ ง
6. ครูต้งั หวั ขอ้ ใหเ้ ด็กสงั เกตวา่ ก่อนอ่ืนตอ้ งมีพน้ื ทวี่ า่ งเพอ่ื ใหน้ ้าไหลลงดา้ นล่างและอากาศเคล่ือนทข่ี ้นึ
ดา้ นบนได้ เม่ือเพม่ิ แรงดนั ดว้ ยการบบี ขวดใบล่าง ฟองอากาศจะเคลื่อนท่ขี ้ึนดา้ นบน ดา้ นล่างจงึ มีพน้ื ท่วี า่ ง
และรับน้าเขา้ มาแทนทไี่ ด้
7. สรา้ งพายทุ อร์นาโดยหมุนคลายเกลียวอยา่ งรวดเร็ว ครูช่วยเดก็ เพอ่ื ใหส้ ังเกตเห็นผลที่ชดั เจน โดยใช้
มือบบี ขวดล่างจะสงั เกตเห็นฟองอากาศลอยข้นึ ดา้ นบน และน้าปริมาตรเท่ากนั จะไหลลงขวดล่างเมื่อปล่อย
มือ เม่ือบบี ขวดบนน้าจะพงุ่ เป็นสายลงดา้ นล่าง เมื่อหยดุ สร้างแรงดนั ฟองอากาศปริมาตรเทา่ กนั จะลอยข้ึน
ดา้ นบน เมื่อหมุนขวดจะเกิดสมดุลของน้าและอากาศข้นึ พร้อมๆกนั อากาศจะเคล่ือนตวั ผา่ นตามน้าวนไป
ดา้ นบน และทาใหน้ ้าไหลผา่ นผวิ ดา้ นขา้ งขวดลงดา้ นล่าง

32
ภำพวสั ดุ/อุปกรณ์

ภำพเดก็ ทำกิจกรรม

33
ภำพเดก็ นำเสนอผลงำน
ภำพผลงำนทส่ี ำเร็จของเด็ก

34

ผลท่เี กิดกับเดก็ (ตามจุดประสงคข์ องกิจกรรม พฒั นาการความสามารถพน้ื ฐาน 4 ดา้ น และพฒั นาการ 4 ดา้ น)

1. ผลทเ่ี กดิ ขึน้ ตำมจุดประสงค์
1.1 เดก็ บอกไดว้ า่ น้ากบั อากาศ ไม่สามารถอยใู่ นท่ีเดียวกนั ณ เวลาเดียวกนั ได้
1.2 เดก็ สามารถอธิบายและทาการทดลองพายทุ อร์นาโดในขวดเกิดข้นึ จากน้าจากขวดทีอ่ ยดู่ า้ นบนไหล
ดนั อากาศลงมาขวดดา้ นล่างถา้ เขยา่ ขวดแรงๆอากาศก็เคล่ือนทเี่ ร็ว น้ากไ็ หลแรง หมุนเหมือนพายุ
2. พฒั นำกำรควำมสำมำรถข้นั พื้นฐำน และพฒั นำกำรของเดก็ ปฐมวยั
2.1 ดา้ นการเรียนรู้/ดา้ นภาษา/สตปิ ัญญา เดก็ ไดเ้ รียนรูว้ า่ อากาศมีตวั ตน อากาศตอ้ งการท่ีอยู่
2.2 ดา้ นสงั คม เดก็ มีทกั ษะการทางานตามกระบวนการกลุ่ม การเป็นผนู้ าผตู้ ามทดี่ ี รูจ้ กั ช่วยเหลือและ
แบง่ ปัน รับฟังความคดิ เห็นของผอู้ ่ืน
2.3 ดา้ นอารมณ์-จิตใจ เด็กมีความสุขสนุกสนานในการทากิจกรรม
2.4 ดา้ นการเคล่ือนไหว/ร่างกาย เดก็ ไดใ้ ชป้ ระสาทสมั ผสั มือ-ตาประสานสมั พนั ธก์ นั ในการทากิจกรรม

35

รำยงำนผลกำรจดั กิจกรรมกำรทดลอง ตำมโครงกำรบ้ำนนักวทิ ยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย
โรงเรียนบ้ำนปิ น (ปิ นประชำรำษฎร์) สพป. แพร่ เขต 2
กิจกรรมที่ 12 ช่ือกิจกรรม น้ำจืด น้ำเคม็

จดุ ประสงค์
1. เดก็ ไดเ้ รียนรูค้ วามแตกต่างระหวา่ งน้าเคม็ และน้าจดื
2. เด็กไดเ้ รียนรูเ้ กี่ยวกบั ความหนาแน่นของน้าทแ่ี ตกต่างกนั

ข้นั ตอนกำรจดั กจิ กรรม
1. ใหเ้ ด็กช่วยกนั เล่าถึงประสบการณ์ทไ่ี ดเ้ คยไปเล่นน้าทะเลและครูน้าภาพทะเลมาใหเ้ ดก็ ๆดูและ

ร่วมกนั สนทนาถึงลกั ษณะและรสชาติของน้าทะเล และใหเ้ ดก็ ๆบอกถึงความแตกตา่ งระหวา่ น้ากอ๊ กหรือน้า
ในบ่อ

2. ตรูนาน้าสะอาดมา 2 แกว้ ใส่เกลือลงไปใบแกว้ ใบท่ี 1 ส่วนใบท่ี 2 ใส่น้าสะอาด คนใหล้ ะลายจนมอง
ไม่เห็นเกลือ ใหเ้ ด็กสงั เกตแกว้ ใบไหนน้าจืด น้าเคม็

3. ใหเ้ ด็กทกุ คนลองชิมน้าท้งั 2 แกว้ ให้เดก็ ๆบอกถึงความแตกต่าง
4. ใหเ้ ดก็ ๆใส่ไขไ่ ก่ดิบลงในแกว้ แต่ละใบ เดก็ ๆลองสงั เกตและมีความแตกต่างกนั อะไรบา้ ง
5. ใหเ้ ดก็ ใชแ้ วน่ ขยายส่องดูน้าจากดา้ นขา้ งแกว้ และร่วมกนั สนทนาสรุปกิจกรรมน้าจดื น้าเคม็

ภำพวสั ด/ุ อุปกรณ์

36

ภำพเดก็ ทำกจิ กรรม
ภำพเดก็ นำเสนอผลงำน

37

ภำพผลงำนทสี่ ำเร็จของเดก็

ผลทเี่ กดิ กับเดก็ (ตามจดุ ประสงคข์ องกิจกรรม พฒั นาการความสามารถพน้ื ฐาน 4 ดา้ น และพฒั นาการ 4 ดา้ น)
1. ผลทเ่ี กิดขนึ้ ตำมจุดประสงค์
1.1 เด็กบอกไดถ้ ึงความแตกต่างระหวา่ งน้าจดื และน้าเคม็
1.2 เด็กไดเ้ รียนรู้เกี่ยวกบั ความหนาแน่นของน้าทแี่ ตกต่างกนั
2. พัฒนำกำรควำมสำมำรถข้นั พืน้ ฐำน และพัฒนำกำรของเดก็ ปฐมวยั
2.1 ดา้ นการเรียนรู/้ ดา้ นภาษา/สตปิ ัญญา เดก็ ใชภ้ าษาในการส่ือสารจากการทากิจกรรมน้าจดื น้าเคม็ ดว้ ย

ตนเอง สามารถเปรียบเทียบความแตกตา่ งของน้า และความหนาแน่นของน้าที่แตกตา่ งกนั
2.2 ดา้ นสงั คม เดก็ ทากิจกรรมร่วมกบั ผอู้ ื่นโดยมีจุดมุ่งหมายเดียวกนั รู้จกั แบง่ ปันและรอคอย
2.3 ดา้ นอารมณ์-จติ ใจ เดก็ มุ่งมน่ั ท่จี ะทากิจกรรมให้สาเร็จดว้ ยตนเอง
2.4 ดา้ นการเคล่ือนไหว/ร่างกาย เด็กใชก้ ลา้ มเน้ือมือและตาประสานสมั พนั ธก์ นั ในการทา

กิจกรรมไดอ้ ยา่ งเหมาะสม

38

รำยงำนผลกำรจัดกจิ กรรมกำรทดลอง ตำมโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย
โรงเรียนบ้ำนปิ น (ปิ นประชำรำษฎร์) สพป. แพร่ เขต 2
กจิ กรรมท่ี 13 ช่ือกิจกรรม ลมอ่อนๆพดั ผ่ำนห้อง

จดุ ประสงค์

1. เพอื่ ใหเ้ ด็กมีทกั ษะการสงั เกต
2. เพอื่ ใหเ้ ด็กไดเ้ รียนรู้เรื่องอากาศเคลื่อนไหวได้
3. เพอ่ื ใหเ้ ด็กไดเ้ รียนรู้เรื่องแรงลม
ข้นั ตอนกำรจัดกิจกรรม

1. ครูชวนเดก็ สนทนาเกี่ยวกบั ลมพดั เด็กเคยพบเห็นวา่ เป็นอยา่ งไรบา้ ง
เดก็ ๆตอบ : เยน็ ใบไมป้ ลิว กระดาษปลิว กงั หนั หมุน

2. ครูจะพาเดก็ ๆทากิจกรรมลมอ่อนพดั ผา่ นหอ้ ง โดยให้เดก็ พบั กระดาษใหเ้ ป็นพดั เพอื่ ใชส้ รา้ ง “ลม”
อ่อนๆ ในหอ้ ง

3. จากน้นั ครูกระตนุ้ โดยใชค้ ้าถามถ้าเราจะทาลมอ่อนๆ ในหอ้ งดว้ ยวธิ ีอ่ืนอีกหรือไม่
โดยครูมีอุปกรณ์ให้ คอื กล่องกระดาษ ใหเ้ ดก็ ๆเจาะรูทีก่ ล่องกระดาษ แลว้ ใชก้ ระดาษกาว ตดิ ขอบ

กล่องกระดาษทุกดา้ นเพอื่ ป้องกนั ไม่ใหล้ มผา่ นออกไปได้
4. ใหเ้ ดก็ สองคนนงั่ หนั หนา้ เขา้ หากนั แลว้ ใหเ้ ด็กคนหน่ึงใชม้ ือตดี า้ นขา้ ง แลว้ ใหเ้ ด็กอีกคนหน่ึงสงั เกต

วา่ เกิดอะไรข้ึนกบั ตวั เขาบา้ ง
5. จากน้นั ครูจดุ เทียนแลว้ วางกล่องกระดาษทม่ี ีรูหนั ไปหาเทียน
6. เดก็ ใชม้ ือตีขา้ งของกล่องกระดาษ เด็กๆสงั เกตเห็นวา่ เกิดอะไรกบั เทยี น
7. เด็กนาผา้ มาวางแลว้ ใชม้ ือตขี า้ งกล่องกระดาษ เด็กๆสงั เกตเห็นการเคล่ือนไหวของผนื ผา้
8. เดก็ บนั ทึกผลการทดลอง พรอ้ มกบั นาเสนอผลงาน
9. เดก็ และครูร่วมกนั สรุป เร่ืองอากาศสามารถเคลอื่ นท่ีไดแ้ ละเมื่ออากาศเคลื่อนที่จะทาใหเ้ กิดลม

เม่ืออากาศเคลื่อนทีเ่ ร็วและแรงจะทาใหเ้ กิดพายุ นอกจากน้ีพลงั ลมจะทาใหว้ ตั ถุลอยได้ เช่นกระดาษปลิว
ผา้ ปลิว

39
ภำพวสั ดุ/อุปกรณ์

ภำพเดก็ ทำกจิ กรรม

40
ภำพเดก็ นำเสนอผลงำน
ภำพผลงำนทส่ี ำเร็จของเด็ก

41

ผลทเี่ กดิ กับเดก็ (ตามจุดประสงคข์ องกิจกรรม พฒั นาการความสามารถพ้นื ฐาน 4 ดา้ น และพฒั นาการ 4 ดา้ น)
1. ผลทีเ่ กดิ ขึน้ ตำมจุดประสงค์
1.1 เด็กมีทกั ษะการสงั เกตในขณะทากิจกรรมได้
1.2 เด็กไดเ้ รียนรู้เรื่องอากาศเคลื่อนไหวได้ เรียกวา่ ลม
1.3 เด็กไดเ้ รียนรูเ้ รื่องแรงลม ระยะทางมีความตา่ งท่ที าใหเ้ กิดแรงลม
2. พัฒนำกำรควำมสำมำรถข้นั พืน้ ฐำน และพฒั นำกำรของเดก็ ปฐมวยั
2.1 ดา้ นการเรียนรู้/ดา้ นภาษา/สตปิ ัญญา เด็กใชภ้ าษาในการส่ือสาร ลม คือ อากาศท่เี คล่ือนไหวได้ พลงั

ลมทาใหว้ ตั ถุเคล่ือนทีไ่ ด้
2.2 ดา้ นสงั คม เดก็ ไดท้ างานเป็ นกลุ่ม มีความสามคั คใี นการทากิจกรรมร่วมกนั รู้จกั มารยาทในการฟัง

การพดู และยกมือก่อนจะพดู
2.3 ดา้ นอารมณ์-จิตใจ เดก็ ปฏิบตั ิกิจกรรมการทดลองอยา่ งมีความสุข สนุกสนานช่วยเหลือ

ซ่ึงกนั และกนั
2.4 ดา้ นการเคลื่อนไหว/ร่างกาย เดก็ ไดใ้ ชป้ ระสาทสัมผสั มือ-ตาประสานสมั พนั ธก์ นั

42

รำยงำนผลกำรจัดกิจกรรมกำรทดลอง ตำมโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย
โรงเรียนบ้ำนปิ น (ปิ นประชำรำษฎร์) สพป. แพร่ เขต 2
กิจกรรมที่ 14 ช่ือกจิ กรรม ปั๊มขวดและลฟิ ต์เทยี น

จดุ ประสงค์
1. เดก็ บอกไดว้ า่ ส่ิงใดทีช่ ่วยในการลุกไหม้
2. เดก็ สงั เกต แลว้ บอกเล่าส่ิงทเ่ี กิดข้ึนหลงั จากทดลองได้

ข้นั ตอนกำรจดั กิจกรรม
1. ครูต้งั คาถามถามเด็กวา่ ใครเคยใชน้ ้ารอ้ นลา้ งแกว้ บา้ ง เดก็ ๆสงั เกตวา่ มีเสียงอะไรเกิดข้ึน
2. ผสมสีลงในน้าเยน็ วางจานไวบ้ นโตะ๊ รินน้าเยน็ ลงไปในจาน
3. เตมิ น้าร้อนลงในขวดประมาณคร่ึงขวด ปิ ดฝาเขยา่ ขวดจนผวิ ของขวดรอ้ น
4. เทน้ารอ้ นออกแลว้ คว่าปากขวดวางลงบนจานท่ีมนี ้าสีทนั ที
5. สงั เกตการเปล่ียนแปลงทเี่ กิดข้ึน ใหเ้ ดก็ สงั เกตวา่ เกิดอะไรข้ึนกบั น้าสีในจานน้าสีเคลื่อนทอี่ ยา่ งไร

เม่ือผา่ นไปขวดยงั คงอุ่นอยหู่ รือไม่ เด็กๆคิดวา่ เกิดอะไรข้นึ เราจะปล่อยใหข้ วดต้งั อยเู่ ช่นน้ีนานๆไดห้ รือไม่
6. แจกแกว้ น้าใหเ้ ดก็ แกว้ ทรงสูง-ต่าต่างๆกนั วางเทียนถว้ ยไวก้ ลางจาน จดุ เทียนใหเ้ ด็กใชม้ ือองั ไฟ

บอกความรูส้ ึกทไี่ ดจ้ ากการสมั ผสั
7. นาแกว้ น้าครอบเทยี นถว้ ยบนจาน เกิดอะไรข้นึ ไสเ้ ทียนยงั คงลุกไหมต้ ่อไปไดอ้ ีกหรือไม่ เกิดอะไร

ข้นึ กบั น้าทอ่ี ยใู่ นจาน ใชค้ าถามถามเด็กวา่ แกว้ ทม่ี ีความสูงตา่ งกนั เทียนแตล่ ะเล่มดบั พร้อมกนั หรือไม่ เลม่
ไหนจดุ ตดิ ไฟไดน้ านกวา่ กนั สงั เกตการทดลองกบั สิ่งทเี่ กิดข้ึนพรอ้ มกนั อภปิ รายและสรุปผล

ภำพวสั ด/ุ อปุ กรณ์

43

ภำพเดก็ ทำกิจกรรม
ภำพเดก็ นำเสนอผลงำน

44

ภำพผลงำนทสี่ ำเร็จของเด็ก

ผลท่ีเกิดกับเดก็ (ตามจุดประสงคข์ องกิจกรรม พฒั นาการความสามารถพ้นื ฐาน 4 ดา้ น และพฒั นาการ 4 ดา้ น)
1. ผลที่เกิดขึน้ ตำมจุดประสงค์
1.1 เดก็ บอกไดว้ า่ สิ่งทที่ าใหเ้ ทียนลุกไหมค้ ือ กา๊ ซออกซิเจน
1.2 จากการสงั เกตผลทเี่ กิดข้ึนจากการควา่ ขวดทร่ี ้อนในจานสีน้นั น้าจะถูกแรงดนั ของอากาศภายนอกท่ี

มีมากกวา่ ภายในขวด ดนั น้าเขา้ ไปในขวดได้ จากน้นั ทดลองเอาแกว้ น้าไปครอบเทยี นถว้ ย เดก็ บอกไดว้ า่
เทยี นถว้ ยจะดบั เพราะไม่มีก๊าซออกซิเจนในแกว้ และน้านอกแกว้ จะถูกดนั เขา้ ไปในแกว้ ทาใหเ้ ทียนถูก
ยกข้นึ ดว้ ยแรงดนั ของอากาศ เช่นกนั

2. พัฒนำกำรควำมสำมำรถข้นั พืน้ ฐำน และพฒั นำกำรของเดก็ ปฐมวยั
2.1 ดา้ นการเรียนรู้/ดา้ นภาษา/สตปิ ัญญา เด็กไดเ้ รียนรู้เรื่องกาซออกซิเจน เร่ืองแรงดนั ของอากาศและใช้
ความสามารถทางการคิด ในการหาเหตผุ ลจากประสบการณ์เดิม แลว้ ส่ือสารใหผ้ อู้ ื่นเขา้ ใจได้
2.2 ดา้ นสงั คม เดก็ ไดร้ ่วมงานกบั ผอู้ ่ืน รู้จกั การรอคอย ความมีระเบียบปฏบิ ตั ิตามขอ้ ตกลง ไดร้ ู้จกั
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผอู้ ื่น
2.3 ดา้ นอารมณ์-จติ ใจ เดก็ ร่วมกิจกรรมดว้ ยความกระตอื รือร้น มีความสุขและแสดงความ
ประหลาดใจจากส่ิงท่เี กิดข้ึน
2.4 ดา้ นการเคล่ือนไหว/ร่างกาย เด็กไดใ้ ชก้ ลา้ มเน้ือมือในการหยบิ จบั อุปกรณ์ตา่ งๆ ไดอ้ ยา่ งคล่องแคล่ว

45

รำยงำนผลกำรจดั กจิ กรรมกำรทดลอง ตำมโครงกำรบ้ำนนักวทิ ยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย
โรงเรียนบ้ำนปิ น (ปิ นประชำรำษฎร์) สพป. แพร่ เขต 2

กิจกรรมที่ 15 ชื่อกิจกรรม ปริมำณน้ำในแก้วเท่ำกันหรือไม่
จุดประสงค์

1. เดก็ สามารถเปรียบเทียบภาชนะท่ีมีความจุแตกต่างกนั ได้
2. เดก็ สามารถเปรียบเทียบปริมาตรของภาชนะทแ่ี ตกต่างกนั แต่ละใบได้
ข้นั ตอนกำรจัดกจิ กรรม
1. เด็กและครูช่วยกนั หาภาชนะหลายๆแบบทีม่ ีขนาดตา่ งกนั เช่นความสูง ขนาด
2. ใหเ้ ดก็ เลือกแกว้ มา 2 ใบ มีขนาดต่างกนั แลว้ เตมิ น้าลงในใบท่ี 1 จนเตม็ จากน้นั เทน้าจากแกว้ ใบที่ 1
มาใส่แกว้ ใบที่ 2 จากน้นั ต้งั คาถามวา่ ภาชนะใดมีน้ามากกวา่ และเพราะอะไร
3. ใหเ้ ดก็ สงั เกตเห็นอะไรบา้ ง โดยครูจะให้เด็กๆใชก้ ารต้งั สมมุติฐานการสงั เกต โดยใชค้ าเหล่าน้ีมา
อธิบาย มากกวา่ นอ้ ยกวา่ สูงกวา่ เต้ียกวา่
4. กิจกรรมเพมิ่ เตมิ ให้เดก็ เลือกภาชนะขนาดเลก็ และขนาดใหญ่มาอยา่ งละ 1 ใบ ใหเ้ ด็กคาดเดาวา่
ภาชนะขนาดใหญ่มีปริมาณเป็นก่ีเท่าของขนาดเลก็ จากน้นั เททรายใส่ภาชนะใบเลก็ แลว้ เทจากใบเล็กลงใบ
ใหญอ่ ีกที และใชห้ นงั ยางรัดตรงตาแหน่งสูงสุดของทราย
5. สงั เกตการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน ทาให้เรียนรูว้ า่ ความจุ หรือปริมาตรของภาชนะหน่ึงๆนอกจากจะ
ข้นึ อยกู่ บั ความสูงแลว้ ยงั ข้ึนอยกู่ บั ความกวา้ งของเสน้ รอบวงภาชนะอีกดว้ ย
6. อภปิ รายและสรุปผลและวาดภาพผลการทดลอง

ภำพวสั ดุ/อุปกรณ์

46

ภำพเดก็ ทำกจิ กรรม
ภำพเดก็ นำเสนอผลงำน

47

ภำพผลงำนทส่ี ำเร็จของเด็ก

ผลท่เี กดิ กบั เดก็ (ตามจุดประสงคข์ องกิจกรรม พฒั นาการความสามารถพน้ื ฐาน 4 ดา้ น และพฒั นาการ 4 ดา้ น)
1. ผลทเ่ี กดิ ขึน้ ตำมจดุ ประสงค์
1.1 เดก็ สามารถเปรียบเทียบภาชนะที่มีความจแุ ตกตา่ งกนั และภาชนะทม่ี ีขนาดใหญ่จะมีความจุเป็ นก่ีเท่า

เม่ือเปรียบเทียบกบั ขนาดเลก็ ได้
1.2 เด็กสามารถเปรียบเทียบปริมาตรของภาชนะทแ่ี ตกตา่ งกนั ในแต่ละใบได้
2. พฒั นำกำรควำมสำมำรถข้นั พืน้ ฐำน และพัฒนำกำรของเดก็ ปฐมวยั
2.1 ดา้ นการเรียนรู/้ ดา้ นภาษา/สตปิ ัญญา เดก็ ไดเ้ รียนรูเ้ รื่องปริมาตร และการเปรียบเทียบความจุได้ แลว้

สื่อสารใหผ้ อู้ ่ืนเขา้ ใจได้
2.2 ดา้ นสงั คม เดก็ ไดร้ ่วมงานกบั ผอู้ ื่น รู้จกั การรอคอย ความมีระเบียบปฏบิ ตั ิตามขอ้ ตกลง ไดร้ ูจ้ กั

ยอมรบั ฟังความคดิ เห็นของผอู้ ่ืน
2.3 ดา้ นอารมณ์-จติ ใจ เด็กร่วมกิจกรรมดว้ ยความกระตือรือร้น มีความสุขและแสดงความ

ประหลาดใจจากสิ่งที่เกิดข้ึน
2.4 ดา้ นการเคล่ือนไหว/ร่างกาย เดก็ ไดใ้ ชก้ ลา้ มเน้ือมือในการหยบิ จบั อุปกรณ์ตา่ งๆ ไดอ้ ยา่ งคลอ่ งแคล่ว


Click to View FlipBook Version