The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

เซ็นเซอร์ตรวจจับองศา (Gyro Sensor) และการประยุกต์ใช้งาน

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Pannakron Kitchompoo, 2019-05-26 02:13:45

ชุดที่ 7

เซ็นเซอร์ตรวจจับองศา (Gyro Sensor) และการประยุกต์ใช้งานคำนำ

ชุดฝึกทักษะการพัฒนาหุ่นยนต์และการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ ชุดที่ 7 เร่ือง
เซ็นเซอร์ตรวจจับองศา(Gyro Sensor) และการประยุกต์ใช้งาน จัดทาขึ้นเพื่อฝึกทักษะการพัฒนา
หุ่นยนต์และการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ ให้นักเรียนศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับ การประกอบหุ่นยนต์
เคล่ือนที่แบบพ้ืนฐาน เซ็นเซอร์ตรวจจับองศา (Gyro Sensor) และสามารถประยุกต์ใช้งานร่วมกับ
เซ็นเซอร์อ่ืนเพื่อควบคุมการเคล่ือนท่ีของหุ่นยนต์ตามโจทย์ท่ีกาหนดให้ ซ่ึงจะช่วยให้นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจ และเปน็ พื้นฐานทสี่ าคัญในการศกึ ษาเร่อื งต่อ ๆ ไป

การศึกษาชุดฝึกทักษะ นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองท้ังที่โรงเรียนและที่บ้านหรือ
ฝึกในเวลาว่าง เน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ได้ด้วยตนเองตามความสามารถของแต่ละบุคคล และมี
การวัดผลประเมินผลด้วยวิธีการท่ีหลากหลายตามสภาพจริง โดยนักเรียนต้องศึกษาและทากิจกรรม
เปน็ ข้ันตอนเปน็ ระบบด้วยความซื่อสัตย์ ซึ่งจะสง่ ผลให้นักเรยี นมคี ุณลกั ษณะท่ีดตี ่อไป

ผู้จัดทาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ชุดฝึกทักษะเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่นักเรียนหรือผู้ท่ีสนใจ
เพ่ือเป็นพน้ื ฐานและเปน็ ประโยชน์ในการศกึ ษาเรือ่ งอนื่ ๆ ได้เป็นอย่างดี

ไพรินทร์ กิจชมภูสำรบญั

เนือ้ หำ หนำ้

คานา ก

สารบญั ข

คาชแ้ี จงเก่ยี วกบั ชุดฝกึ ทักษะ 1

คาแนะนาสาหรบั นกั เรียน 2

แผนภมู แิ สดงลาดบั ขนั้ ตอนการฝกึ ทกั ษะ 4

สาระสาคญั 5

จุดประสงคก์ ารเรียนรู้ 5

ขอบข่ายเน้ือหา 5

แบบทดสอบก่อนเรียน 6

กจิ กรรมฝึกทักษะ

การประกอบหนุ่ ยนต์เคลือ่ นท่ีแบบพืน้ ฐาน (Driving Base) 9

- คาแนะนาในการจัดเตรียมอุปกรณ์ 9
เซน็ เซอรต์ รวจจบั องศา (Gyro Sensor) 10
10
- ขนั้ ตอนการประกอบ Gyro Sensor

- ตวั อย่างการเขียนโปรแกรมที่ 1 (ทามุม 125 องศา ตรวจจบั สิ่งกดี ขวาง) 15

- ตวั อย่างการเขยี นโปรแกรมท่ี 2 (รับค่าสีดา ทามมุ -52 องศา) 26

กิจกรรมฝึกทักษะที่ 7.1 37

กจิ กรรมฝกึ ทักษะท่ี 7.2 38

กจิ กรรมฝกึ ทกั ษะที่ 7.3 39

สำรบญั (ต่อ) ค

เน้อื หำ หน้ำ

กิจกรรมฝึกทกั ษะท่ี 7.4 40
กิจกรรมฝึกทกั ษะที่ 7.5 41
กจิ กรรมฝึกทักษะที่ 7.6 42
กิจกรรมฝกึ ทักษะท่ี 7.7 43
กจิ กรรมฝกึ ทกั ษะท่ี 7.8 44
กจิ กรรมฝึกทักษะท่ี 7.9 45
แบบทดสอบหลังเรยี น 46
ภาคผนวก
เฉลยกจิ กรรมฝกึ ทกั ษะที่ 7.1 49
เฉลยกจิ กรรมฝกึ ทักษะท่ี 7.2 50
เฉลยกจิ กรรมฝึกทกั ษะท่ี 7.3 51
เฉลยกิจกรรมฝกึ ทกั ษะที่ 7.4 52
เฉลยกิจกรรมฝกึ ทักษะที่ 7.5 53
เฉลยกจิ กรรมฝกึ ทกั ษะท่ี 7.6 54
เฉลยกจิ กรรมฝกึ ทักษะที่ 7.7 55
เฉลยกิจกรรมฝึกทกั ษะท่ี 7.8 56
เฉลยกจิ กรรมฝึกทักษะที่ 7.9 57
เฉลยแบบทดสอบกอ่ นเรยี น-หลังเรยี น 58
บรรณานกุ รม 59

1

คำชแี้ จงเกยี่ วกับชุดฝึกทกั ษะ

1. ชดุ ฝกึ ทักษะ การพัฒนาหุ่นยนตแ์ ละการเขยี นโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ ชุดที่ 7
เซน็ เซอร์ตรวจจบั องศา (Gyro Sensor) และการประยกุ ต์ใช้งาน จดั ทาขึ้นเพือ่
ฝกึ ทกั ษะการพฒั นาห่นุ ยนต์และการเขยี นโปรแกรมควบคมุ หุ่นยนต์ ในชมรม
Robot Design และผทู้ ่สี นใจ

2. เอกสารชดุ นป้ี ระกอบดว้ ย
- คาชี้แจงเก่ยี วกบั ชดุ ฝกึ ทกั ษะ
- คาแนะนาสาหรบั นกั เรยี น
- แผนภูมิลาดัับขัน้ ตอนการศึกษาชุดฝึกทกั ษะ
- สาระสาคญั / จดุ ประสงคก์ ารเรยี นรู้ / ขอบขา่ ยเน้ือหา
- แบบทดสอบก่อนเรยี น
- กิจกรรมฝึกทักษะ
- แบบทดสอบหลังเรียน
- เฉลยแบบทดสอบกอ่ นเรียน
- เฉลยกจิ กรรมฝกึ ทกั ษะ
- เฉลยแบบทดสอบหลงั เรียน

3. ชุดฝึกทกั ษะน้ีใชเ้ วลาในการศึกษา 5 ช่วั โมง

2

คำแนะนำสำหรับนกั เรยี น

1. อ่านคาชี้แจงและคาแนะนาสาหรับนักเรยี นให้เขา้ ใจก่อนที่จะลงมอื ศึกษาชุดฝึกทกั ษะ
2. ทาแบบทดสอบกอ่ นเรียน จานวน 10 ข้อ เพ่อื ประเมินความรูพ้ ื้นฐานของนักเรยี น
3. ศกึ ษาชดุ ฝกึ ทกั ษะโดยการปฏิบตั กิ จิ กรรมตามคาชี้แจงท่ไี ดร้ ะบไุ ว้ตามลาดบั ข้ันตอน
4. หากนกั เรียนยังไมเ่ ข้าใจให้กลบั ไปศกึ ษาอีกครั้ง หรอื ขอคาแนะนาจากครูเพอ่ื ให้เกิด

ความเขา้ ใจมากยงิ่ ข้ึน
5. ทาแบบทดสอบหลงั เรียนเพ่ือเปรยี บเทียบความก้าวหนา้ ในการศกึ ษาของนกั เรยี น
6. ในการศกึ ษาและทากจิ กรรมให้นักเรียนทาด้วยความตง้ั ใจและมคี วามซื่อสตั ย์ต่อตนเอง

โดยไม่เปิดดเู ฉลยกอ่ น
7. นกั เรยี นสามารถScan QR Code เพ่อื ดูผลลพั ธก์ ารทางานของหนุ่ ยนตไ์ ด้

วิธี Scan QR Code ดว้ ยระบบัAndroid

Line Application
ข้ันตอนที่ 1 เขา้ Line Application
ข้ันตอนที่ 2 เลอื ก Add Friends
ขนั้ ตอนท่ี 3 สแกน QR Code

3

วิธี Scan QR Code ดว้ ยระบบัAndroid

Facebook Application
ขั้นตอนที่ 1 เขา้ Facebook Application
ขั้นตอนที่ 2 ไปท่ีช่องค้นหา
ขน้ั ตอนที่ 3 กดท่รี ูป QR Code
ขน้ั ตอนที่ 4 สแกน QR Code

วธิ ี ScanัQR Code ดว้ ยระบบัios

1 เปดิ Camera application

เอากล้องไปสอ่ งท่ี QR Code 2
กดที่แจง้ เตือนจะลิงกไ์ ปที่ Safari 3

4 กดเล่นวีดีโอ

หมำยเหตุ สามารถดาวน์โหลดแอปพลเิ คชนั Scan QR
Code ได้ที่ Play Store และ App Store

4

ััััััััแผนภูมแิ สดงลำดบั ขั้นตอนกำรฝึกทกั ษะ

อำ่ นคำชี้แจง 1

2อ่ำนคำแนะนำสำหรบั นักเรยี น

3ทดสอบก่อนเรยี น

4กจิ กรรมกำรเรียนรู้

-ัศึกษำเนื้อหำ
-ัทำกจิ กรรมฝึกทักษะ

5ทดสอบหลังเรยี น

ผ่ำนเกณฑ์ ไม่ผ่ำนเกณฑ์
ศึกษำชุดต่อไป

5

สำระสำคญั

1. การออกแบบหนุ่ ยนต์และเขยี นโปรแกรมควบคมุ การทางานการตรวจวดั ค่าองศา
2. การออกแบบหุ่นยนตแ์ ละเขยี นโปรแกรมควบคุมการทางานของหุ่นยนต์ใหท้ างาน

ตามคาสั่ง

จุดประสงคก์ ำรเรยี นรู้

1. นักเรยี นสามารถออกแบบหนุ่ ยนต์และเขยี นโปรแกรมควบคุมการทางาน
การตรวจวัดคา่ องศา

2. นักเรยี นสามารถออกแบบหุ่นยนต์และเขียนโปรแกรมควบคมุ การทางานของหุ่นยนต์
ใหท้ างานตามคาสัง่ ได้

ขอบขำ่ ยเนือ้ หำ

การประกอบหนุ่ ยนต์เคลือ่ นที่แบบพื้นฐาน (Driving Base)
- คาแนะนาในการจัดเตรียมอปุ กรณ์

เซ็นเซอร์ตรวจจบั องศา (Gyro Sensor)
- ขนั้ ตอนการประกอบ Gyro Sensor
- ตวั อย่างการเขียนโปรแกรมที่ 1ั(ทามุม 125 องศา ตรวจจบั สิ่งกีดขวาง)
- ตัวอยา่ งการเขียนโปรแกรมที่ 2ั(รบั ค่าสดี า ทามมุ -52 องศา)

6

แบบทดสอบกอ่ นเรยี น

ชุดฝกึ ทกั ษะักำรพัฒนำหนุ่ ยนต์และกำรเขียนโปรแกรมควบคุมหนุ่ ยนตั์ ั
ชุดทีั่ 7ัเซ็นเซอรต์ รวจจบั องศำั(Gyro Sensor)ัและกำรประยกุ ตใ์ ช้งำน

จำนวนั10ัขอ้ ัคะแนนเต็มั10ัคะแนน

คำชี้แจงั ใหน้ ักเรยี นทาเคร่ืองหมาย X ทบั ขอ้ ก ข ค หรอื ง ทีถ่ ูกทีส่ ุดเพยี งข้อเดียว
ััลงในกระดาษคาตอบ

1. Gyro Sensor สามารถวัดมมุ ไดส้ งู สุดกอี่ งศา/วินาที

ก. 90 องศา/วินาที ข. 180 องศา/วนิ าที

ค. 360 องศา/วินาที ง. 440 องศา/วนิ าที

2. 1X หมายถึงข้อใด
ก. ต้องใชอ้ ุปกรณช์ น้ิ นน้ั 1 ชนิ้
ข. ต้องใช้อุปกรณท์ ม่ี คี วามยาวเทา่ กับ 1 ช่องของ Beam
ค. ตอ้ งใช้อุปกรณช์ ิ้นน้ัน 1 ชนิ้ ต่อกัน
ง. ไม่มขี ้อถูก

3. จากรปู ภาพคือเซน็ เซอร์ชนิดใด

ก. Touch Sensor ข. Colour Sensor
ค. Gyro Sensor ง. Ultrasonic Sensor

7

4. ขอ้ ใดเปรยี บเสมือนเข็มทิศในการนาทาง ข. Touch Sensor
ก. Gyro Sensor ง. Colour Sensor
ค. Ultrasonic Sensor

5. การเชอ่ื มต่อของ Gyro Sensor จาก EV3 Brick ใช้พอร์ตใด

ก. 1 A 2 B 3 C ข. 1 2 3 4

ค. A B C ง. PC

6. Gyro Sensor มหี น่วยการวดั คา่ เปน็ แบบใด

ก. เซนตเิ มตร ข. น้วิ

ค. ฟตุ ง. องศา

7. หากต้องการใชบ้ ล็อก Gyro Sensor ควรเลือกหมวดสีใด

ก. เขียว ข. แดง

ค. ส้ม เหลือง ง. น้าเงิน

8. ขอ้ ใดคือบล็อกสาหรับการใช้ Gyro Sensor

ก.

ข.

ค.
ง. ถกู ทัง้ ก และ ค

8

9.

จากรูปภาพโปรแกรมส่ังให้หุ่นยนตท์ างานอยา่ งไร
ก. เคลอ่ื นท่ีไปขา้ งหนา้ แลว้ เล้ียวขวาทามุม 90 องศาแล้วห่นุ ยนตห์ ยุดเคล่ือนท่ี
ข. เคลอ่ื นท่ไี ปข้างหน้าแล้วเลีย้ วซ้ายทามุม 90 องศาแลว้ หุ่นยนตห์ ยดุ เคลื่อนท่ี
ค. ถอยหลังแลว้ เลี้ยวขวาทามมุ 90 องศาแล้วหุน่ ยนต์หยุดเคล่อื นที่
ง. ถอยหลังแล้วเลีย้ วซา้ ยทามมุ 90 องศาแล้วหนุ่ ยนต์หยดุ เคลื่อนท่ี

10.

จากภาพโปรแกรมสงั่ ใหห้ ุ่นยนต์ทางานอย่างไร
ก. หุ่นยนต์เคล่ือนทไ่ี ปขา้ งหน้าเปน็ เส้นตรง
ข. หุ่นยนต์เคล่ือนทไ่ี ปข้างหน้าเป็นรปู สามเหล่ยี ม
ค. ห่นุ ยนต์เคลอ่ื นท่ีไปขา้ งหน้าเป็นรปู สเี่ หลย่ี มจตั รุ สั
ง. หุ่นยนต์เคลื่อนท่ีไปข้างหน้าเป็นรปู ส่เี หล่ยี มผืนผ้า

9

ักำรประกอบหนุ่ ยนตเ์ คลอ่ื นที่แบบพนื้ ฐำนั(Driving Base)

ััััคำแนะนำในกำรจัดเตรยี มอปุ กรณ์

2X หมายถึง ตอ้ งใชอ้ ุปกรณ์ชิน้ นั้น 2 ช้นิ (หมายเลขขา้ งหน้า x จะบอกจานวนช้นิ )
หมำยเลขั3 หมายถึง ตอ้ งใช้อปุ กรณท์ ี่มีความยาวเท่ากับ
3 ช่องของ Beam ดังรูป

10

Gyro Sensor

กำรควบคมุ หุ่นยนตใ์ หต้ รวจวัดคำ่ องศำ

การทดลองการเขียนโปรแกรมบังคับหุ่นยนต์ให้ตรวจวัดค่าองศา เราจะทดลองใช้อุปกรณ์
ที่เป็น Sensor แบบ Gyro Sensor ตรวจวัดองศา ก่อนอื่นนักเรียนจะต้องประกอบอุปกรณ์เพิ่มเติม
เข้ากับชุดห่นุ ยนต์เคล่อื นท่ีแบบมาตรฐาน ดงั รูปภาพข้างลา่ ง

ััััััััขน้ั ตอนกำรประกอบัGyro Sensor
ข้นั ตอนท่ัี 1

11

ขั้นตอนท่ีั2
ขน้ั ตอนท่ัี 3

12

ขั้นตอนท่ีั4
ขน้ั ตอนท่ัี 5

13

ขั้นตอนท่ีั6
ขน้ั ตอนท่ัี 7

14

ขนั้ ตอนท่ีั8

15

ััััััััตัวอยำ่ งกำรเขยี นโปรแกรมท่ีั1

1. หนุ่ ยนตเ์ คล่ือนทจ่ี ากจุดเรม่ิ ตน้ (สีเขยี ว)
2. หมุนตัวทามุม 125 องศา
3. หนุ่ ยนตเ์ คล่อื นที่จนกว่าจะเจอจุดส้นิ สดุ (สแี ดง)

ขัน้ ตอนกำรเขียนโปรแกรม
1. เปดิ โปรแกรม LEGO MINDSTORMS Education EV3

การเปดิ โปรแกรมสามารถทาไดส้ องวธิ ี คอื

16

2
3

1

วิธีที่ั1 เปิดจาก Start Menu โดยคลิกท่ีปุ่ม Start => All Programs => LEGO
MINDSTORMS Education EV3 => LEGO MINDSTORMS Education EV3

LEGO MINDSTORMS Education EV3

วธิ ที ั่ี 2 เปดิ จาก Desktop โดยดับเบ้ิลคลกิ ทไ่ี อคอน LEGO MINDSTORMS Education
EV3 ก่อนดาเนนิ การ ขอให้แน่ใจก่อนวา่ เราได้ตดิ ตั้งโปรแกรม EV3 ไว้เรยี บร้อยแลว้

17

2. คลกิ ตามลาดับข้ันตอน หมายเลข 1 – 4 เพ่อื เขา้ สู่หน้าเร่ิมตน้ ของโปรแกรม

4

12 3

3. เปลี่ยนชื่อไฟลว์ า่ “Moving” โดยดับเบ้ลิ คลกิ ท่ีคาวา่ “Program”

1

18
2

4. เลือกบล็อกทห่ี มวด Action สเี ขยี ว
5. เลือก Move Steering มาวางที่ Canvas

จะไดโ้ ปรแกรมดงั รปู

19

5.1 ตั้งคา่ ดังรูป

ตัง้ คำ่
1. Move Steering = On
2. Power = 20

6. เลือกบล็อกท่หี มวด Flow Control สสี ้ม

7. เลอื ก Wait มาวางท่ี Canvas

จะได้โปรแกรมดังรปู

20

7.1 ต้งั คา่ ดังรูป

ตงั้ ค่ำ
1. Wait = Colour Sensor > Compare > Colour

ตั้งคำ่
2. Set of Colour = [5] Red

8. เลือกบลอ็ กท่ีหมวด Action สีเขยี ว

21

9. เลอื ก Move Steering มาวางที่ Canvas

9.1 ต้ังคา่ ดงั รูป จะไดโ้ ปรแกรมดงั รปู

ตงั้ ค่ำ
1. Move Steering = On
2. Power = 50

10. เลอื กบลอ็ กทีห่ มวด Flow Control สสี ้ม

11. เลือก Wait มาวางที่ Canvas

11.1 ตงั้ คา่ ดังรปู 22

จะได้โปรแกรมดงั รปู

ตงั้ คำ่
1. Wait = Gyro Sensor > Compare > Angle
2. Compare Type = 2
3. Threshold Value = 125

12. เลอื กบลอ็ กทห่ี มวด Action สีเขยี ว

13. เลือก Move Steering มาวางท่ี Canvas

จะไดโ้ ปรแกรมดงั รปู

23

13.1 ตัง้ คา่ ดงั รูป
ต้งั คำ่

1. Move Steering = On
2. Power = 20
14. เลือกบล็อกทห่ี มวด Flow Control สีส้ม

15. เลือก Wait มาวางท่ี Canvas

จะได้โปรแกรมดังรปู

15.1 ตัง้ ค่า ดังรปู 24

ตงั้ คำ่
1. Ultrasonic Sensor = Compare >

Distance Centimeters
2. Compare Type = 2
3. Threshold Value = 125

16. เลือกบลอ็ กทหี่ มวด Action สีเขียว

17. เลือก Move Steering มาวางท่ี Canvas

จะไดโ้ ปรแกรมดงั รปู

25

17.1 ตง้ั ค่า ดงั รูป

ตง้ั คำ่
Move Steering = Off

18. ตอ่ สาย USB ระหว่าง Controller EV3 กบั คอมพิวเตอร์ คลกิ ที่ Download and Run

19. ทดสอบหุ่นยนต์ (หนุ่ ยนต์เคลือ่ นท่จี ากจดุ เร่ิมตน้ (สีเขียว) หมุนตวั ทามมุ 125 องศา เคล่อื นที่
จนกว่าจะเจอจดุ สิ้นสุด (สีแดง))
Scan QR Code

ดผู ลลพั ธ์กำรทำงำนของหุ่นยนต์

26

ัััััััััััััััััตัวอยำ่ งกำรเขียนโปรแกรมท่ีั2

1. หุ่นยนตเ์ คลือ่ นท่จี ากจดุ เร่ิมต้น (สเี ขียว)
2. เม่อื เจอเสน้ สดี าใหเ้ ล้ยี วขวา ทามุม -52 องศา
3. เคล่ือนทไ่ี ปยังจุดส้นิ สดุ (สีแดง)

ขน้ั ตอนกำรเขยี นโปรแกรม
1. เปดิ โปรแกรม LEGO MINDSTORMS Education EV3

การเปดิ โปรแกรมสามารถทาได้สองวิธี คือ

27

2
3

1

วิธีท่ีั1 เปิดจาก Start Menu โดยคลิกท่ีปุ่ม Start => All Programs => LEGO
MINDSTORMS Education EV3 => LEGO MINDSTORMS Education EV3

LEGO MINDSTORMS Education EV3

วธิ ีทีั่ 2 เปิดจาก Desktop โดยดับเบิล้ คลกิ ไอคอน LEGO MINDSTORMS Education
EV3 กอ่ นดาเนินการ ขอให้แน่ใจกอ่ นวา่ เราได้ติดตัง้ โปรแกรม EV3 ไวเ้ รยี บร้อยแล้ว

28

2. คลกิ ตามลาดบั ขั้นตอน หมายเลข 1 – 4 เพอ่ื เขา้ สู่หน้าเร่ิมตน้ ของโปรแกรม

4

1 3
2

3. เปลีย่ นชื่อไฟลว์ า่ “Moving” โดยดับเบิ้ลคลิกท่ีคาวา่ “Program”

1

29
2

4. เลือกบล็อกทห่ี มวด Action สเี ขยี ว
5. เลือก Move Steering มาวางที่ Canvas

จะไดโ้ ปรแกรมดงั รปู

30

5.1 ตั้งคา่ ดังรูป

ตัง้ คำ่
1. Move Steering = On
2. Power = 20

6. เลือกบล็อกท่หี มวด Flow Control สสี ้ม

7. เลอื ก Wait มาวางท่ี Canvas

จะไดโ้ ปรแกรมดังรปู

31

7.1 ต้ังค่า ดงั รปู

ตั้งค่ำ
1. Colour Sensor = Compare > Reflected Light Intensity
2. Compare Type = 4
3. Threshold Value = 12
4. เลอื กบล็อกท่ีหมวด Action สเี ขยี ว

5. เลอื ก Large Motor มาวางท่ี Canvas

จะไดโ้ ปรแกรมดังรปู

32

5.1 ตั้งคา่ ดังรูป

ตัง้ คำ่
1. Move Steering = On
2. Power = 20

6. เลือกบล็อกท่หี มวด Flow Control สสี ้ม

7. เลอื ก Wait มาวางท่ี Canvas

จะไดโ้ ปรแกรมดงั รปู

33

7.1 ต้งั คา่ ดังรูป

ตั้งคำ่
1. Wait = Gyro Sensor > Compare > Angle
2. Compare Type = 4
3. Threshold Value = -52
8. เลือกบลอ็ กทห่ี มวด Action สเี ขยี ว

9. เลอื ก Move Steering มาวางที่ Canvas

จะได้โปรแกรมดงั รปู

34

9.1 ตง้ั คา่ ดงั รปู

ตั้งค่ำ
1. Move Steering = On
2. Power = 20

10. เลอื กบลอ็ กที่หมวด Flow Control สสี ้ม

11. เลือก Wait มาวางท่ี Canvas

จะไดโ้ ปรแกรมดงั รปู

35

11.1 ตัง้ ค่า ดังรปู

ต้งั ค่ำ
1. Colour Sensor = Compare > Reflected

Light Intensity
2. Compare Type = 4
3. Threshold Value = 12
12. เลือกบล็อกท่ีหมวด Action สเี ขยี ว

13. เลือก Move Steering มาวางที่ Canvas

จะไดโ้ ปรแกรมดังรปู

36

13.1 ตงั้ ค่า ดังรปู

ตั้งค่ำ
1. Move Steering = Off

14. ตอ่ สาย USB ระหวา่ ง Controller EV3 กับคอมพิวเตอร์ คลิกท่ี Download and Run

18. ทดสอบหุ่นยนต์ (หุ่นยนต์เคล่ือนที่จากจุดเร่ิมต้น (สีเขียว) เคลื่อนท่ีจนเจอเส้นสีดาจะเล้ียว
จนกวา่ Gyro Sensor วัดมมุ ได้ -52 องศา และเคล่ือนทจ่ี นกว่าจะเจอจดุ สิ้นสดุ (สแี ดง))

Scan QR Code

ดผู ลลพั ธ์กำรทำงำนของห่นุ ยนต์

37

กิจกรรมฝึกทักษะทั่ี 7.1

คำชี้แจง ใหน้ ักเรียนเขียนโปรแกรมใหห้ ุ่นยนต์ทางานดังต่อไปน้ี (คะแนนเตม็ 5 คะแนน)

1. หุ่นยนต์เคล่อื นทจ่ี ากจดุ เร่ิมต้น (สีเขยี ว) หมุนตวั จนกว่า Gyro Sensor วดั มมุ ได้ 313 องศา
2. หนุ่ ยนต์เคล่อื นที่ จนกวา่ Ultrasonic Sensor จะเจอสิ่งกีดขวาง (สแี ดง) และหยดุ เคลือ่ นที่

38

กจิ กรรมฝกึ ทกั ษะท่ีั7.2

คำชแี้ จง ให้นักเรียนเขียนโปรแกรมให้หุ่นยนต์ทางานดังต่อไปนี้ (คะแนนเตม็ 5 คะแนน)

1. หุน่ ยนต์เคลอ่ื นท่ีจากจดุ เริ่มต้น (สีเขียว)
2. เม่ือ Ultrasonic Sensor เจอสง่ิ กดี ขวาง ใหเ้ ลยี้ วจนกวา่ Gyro Sensor วดั มมุ ได้ 44 องศา
3. หุน่ ยนต์เคล่อื นทไ่ี ปยังจดุ สนิ้ สดุ (สีแดง)

39

กจิ กรรมฝกึ ทักษะทัี่ 7.3

คำชีแ้ จง ใหน้ ักเรยี นเขยี นโปรแกรมให้หนุ่ ยนต์ทางานดงั ตอ่ ไปน้ี (คะแนนเตม็ 5 คะแนน)

1. หุ่นยนต์เคล่ือนที่จากจุดเร่ิมต้น (สเี ขยี ว)
2. ห่นุ ยนต์เคลอ่ื นท่ตี ามเสน้ สีดาโดยใช้ Colour Sensor
3. หนุ่ ยนตเ์ คลอ่ื นที่จนกวา่ จะเจอจุดส้นิ สุด (สแี ดง)

40

กิจกรรมฝกึ ทกั ษะที่ั7.4

คำชี้แจง ให้นกั เรยี นเขยี นโปรแกรมใหห้ ่นุ ยนต์ทางานดังตอ่ ไปน้ี (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

1. กด Touch Sensor เพือ่ ให้หุ่นยนตเ์ คล่อื นท่จี ากจุดเรม่ิ ตน้ (สีเขยี ว)
2. เม่อื ห่นุ ยนตเ์ จอส่ิงกดี ขวางให้เลี้ยวขวา
3. เจอสง่ิ กีดขวางอีกครง้ั ใหเ้ ลยี้ วขวา
4. ห่นุ ยนตเ์ คลื่อนท่จี นกว่าจะเจอจุดสน้ิ สุด (สแี ดง)

41

กจิ กรรมฝกึ ทักษะทัี่ 7.5

คำช้แี จง ให้นกั เรียนเขยี นโปรแกรมใหห้ นุ่ ยนต์ทางานดงั ตอ่ ไปน้ี (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

1. ห่นุ ยนตเ์ คลอ่ื นทจี่ ากจดุ เรมิ่ ตน้ (สเี ขยี ว) แบบไมจ่ ากัดเวลา
2. เม่อื ห่นุ ยนต์เจอส่ิงกีดขวางระยะหา่ งเท่ากบั 22 เซนตเิ มตร ให้เลยี้ วซา้ ยทามมุ 48 องศา
3. หุ่นยนต์เคลือ่ นท่จี นกวา่ จะเจอจุดส้นิ สุด (สีแดง)

42

กจิ กรรมฝกึ ทักษะท่ัี 7.6

คำชีแ้ จง ให้นกั เรียนเขยี นโปรแกรมให้ห่นุ ยนต์ทางานดังต่อไปน้ี (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)

1. หุ่นยนต์เคล่อื นทีจ่ ากจดุ เร่มิ ต้น (สีเขยี ว) แบบไมจ่ ากัดเวลา
2. เมอ่ื Ultrasonic Sensor เจอส่งิ กดี ขวาง ใหเ้ ล้ียวขวา
3. หนุ่ ยนต์เคลื่อนท่จี นกวา่ Colour Sensor จะเจอเส้นสีดา (แสงสะทอ้ น) และเลี้ยวขวา
4. เม่ือหุน่ ยนต์ชนส่ิงกีดขวางจะหยดุ เคล่อื นที่

43

กจิ กรรมฝกึ ทกั ษะทัี่ 7.7

คำชี้แจง ให้นักเรียนเขยี นโปรแกรมใหห้ นุ่ ยนต์ทางานดังต่อไปนี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

1. หุน่ ยนต์เคล่อื นที่จากจุดเร่มิ ต้น (สีเขียว) โดยกด Touch Sensor เพอื่ ให้ห่นุ ยนต์ทางาน
2. เคลื่อนท่ีจนกว่า Colour Sensor เจอเสน้ สดี าและเล้ียวขวา
3. เคล่ือนทีจ่ นกว่า Colour Sensor เจอเส้นสดี าและเล้ยี วซา้ ย
4. หนุ่ ยนต์เคล่ือนท่ไี ปยังจดุ ส้ินสดุ (สีแดง)

44

กจิ กรรมฝึกทักษะที่ั7.8

คำชี้แจง ใหน้ กั เรยี นเขียนโปรแกรมให้หุ่นยนต์ทางานดังตอ่ ไปนี้ (คะแนนเตม็ 10 คะแนน)

1. หนุ่ ยนต์เคล่อื นที่จากจุดเรมิ่ ตน้ (สเี ขยี ว) แบบไม่จากดั เวลา
2. เม่อื เจอส่ิงกีดขวางใหเ้ ล้ยี วซ้ายทามมุ -50 องศา
3. หุ่นยนต์เคลอ่ื นที่แบบไมจ่ ากัดเวลา
4. เมือ่ หุน่ ยนตเ์ จอบล็อกใหเ้ กบ็ บลอ็ ก
5. หนุ่ ยนต์หมุนตัวจนกว่าจะเจอเส้นสแี ดง และวง่ิ เข้าจดุ สแี ดง

45

กจิ กรรมฝกึ ทกั ษะทั่ี 7.9

คำชแ้ี จง ใหน้ กั เรยี นเขียนโปรแกรมใหห้ ุ่นยนต์ทางานดังตอ่ ไปน้ี (คะแนนเต็ม 15 คะแนน)

ให้นักเรียนเช่ือมต่อ Touch Sensor, Ultrasonic Sensor, Colour Sensor, Gyro Sensor
กบั หุ่นยนต์ และเขยี นโปรแกรมให้หุน่ ยนต์เคล่อื นท่ีตามรูปภาพจากจุดเริม่ ตน้ (สีเขียว) ไปยงั จุดสิ้นสุด
(สีแดง) โดยประยกุ ตใ์ ช้ Sensor ท้ัง 4 ชนิด (Touch Sensor, Ultrasonic Sensor, Colour Sensor,
Gyro Sensor)

46

แบบทดสอบหลังเรยี น

ชุดฝกึ ทกั ษะักำรพัฒนำหนุ่ ยนตแ์ ละกำรเขยี นโปรแกรมควบคมุ หนุ่ ยนต์ัั
ชุดท่ีั7ัเซน็ เซอรต์ รวจจบั องศำั(Gyro Sensor) และกำรประยกุ ต์ใช้งำน

จำนวนั10ัข้อัคะแนนเตม็ ั10ัคะแนน

คำชี้แจงั ใหน้ กั เรียนทาเครือ่ งหมาย X ทับขอ้ ก ข ค หรอื ง ท่ีถกู ที่สุดเพียงขอ้ เดยี ว
ััลงในกระดาษคาตอบ

1. จากรปู ภาพคอื เซ็นเซอร์ชนิดใด

ก. Touch Sensor ข. Colour Sensor
ค. Gyro Sensor ง. Ultrasonic Sensor

2. Gyro Sensor สามารถวดั มมุ ไดส้ ูงสดุ กอี่ งศา/วนิ าที

ก. 90 องศา/วินาที ข. 180 องศา/วนิ าที

ค. 360 องศา/วินาที ง. 440 องศา/วนิ าที

3. การเชือ่ มตอ่ ของ Gyro Sensor จาก EV3 Brick ใช้พอรต์ ใด

ก. 1 A 2 B 3 C ข. 1 2 3 4

ค. A B C ง. PC

4. หากตอ้ งการใชบ้ ล็อก Gyro Sensor ควรเลือกหมวดสีใด

ก. เขยี ว ข. แดง

ค. สม้ เหลือง ง. นา้ เงิน


Click to View FlipBook Version